Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2023.


Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona ČNR č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
87/95 Sb.

ČÁST I. Obecná ustanovení §1

Vymezení pojmů §1a §1b

Některá ustanovení o založení a vzniku družstevní záložny §2 §2a

Speciální ustanovení o udělení povolení ve vztahu k řešení krize §2aa §2b §2c §2d §2e §2f §2g §2h §2i

Udělení povolení družstevní záložně ve skupině §2j

Předmět podnikání družstevní záložny §3

Některá ustanovení o členství v družstevní záložně §4 §4a

Členský vklad §4b

Vypořádací podíl §4c

Stanovy §5

Některá ustanovení o orgánech družstevní záložny §5a §6 §6a

Střet zájmů §7

Řidící a kontrolní systém §7a §7aa §7ab §7ac §7ad

Pohyblivá složka odměny u osob s rizikovým vlivem §7ae §7af

Uveřejňování informací §7b

Hospodaření družstevní záložny §8 §8a §8aa §8ab §8ac §8ad §8ae §8af §8ag §8ah §8ai

Kombinovaná kapitálová rezerva §8aj

Bezpečnostní kapitálová rezerva §8ak

Proticyklická kapitálová rezerva §8al §8am §8an

Kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika §8ao §8ap §8aq §8ar

Kapitálová rezerva pro jinou systémově významnou instituci §8as §8at §8au §8b §9 §9a

Fondy družstevní záložny §10 §11 §12 §12a

Některá ustanovení o zrušení a likvidaci družstevní záložny §13 §13a §13b

Pojištění vkladů členů §14 §15 §16 §17 §17a §18 §19 §20

Dohled nad družstevními záložnami §21

Proces přezkumu a vyhodnocování §21a §21b §21c

Podmínky pro uložení požadavku na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování §21d §21e

Pokyn k držení dodatečného kapitálu §21f §21g §22

Výměna informací při dohledu nad pobočkami družstevních záložen §22a §22aa §22b §22c §23 §24 §25

Povinnost mlčenlivosti §25a §25b §25c §25d §25e §25f §25g §25h §25i §25j §25k §25l §26 §27

Přestupky

Přestupky fyzických osob §27a

Přestupky družstevní záložny §27b

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §27c §27d

Společná ustanovení §27e §27ea §27f

Opatření k nápravě §28 §28a §28aa §28ab §28b §28c §28d §28e §28f

Odnětí povolení nebo souhlasu §28g §28h §28ha §28i §28j §28k

ČÁST II. §29

ČÁST III. Přechodná a závěrečná ustanovení §30 §31 §32 §32a §32b §32c §32d §33

Příloha - Výpočet výše vypořádacího podílu

č. 100/2000 Sb. - Čl. IV

č. 406/2001 Sb. - Čl. II

č. 212/2002 Sb. - Čl. II

č. 280/2004 Sb. - Čl. II

č. 377/2005 Sb. - §42

č. 57/2006 Sb. - Čl. XV

č. 120/2007 Sb. - Čl. IV

č. 230/2009 Sb. - Čl. XI

č. 160/2010 Sb. - Čl. VII

č. 41/2011 Sb. - Čl. IV

č. 254/2012 Sb. - Čl. IV

č. 227/2013 Sb. - Čl. VI

č. 135/2014 Sb. - Čl. VI

č. 333/2014 Sb. - Čl. II

č. 371/2017 Sb. - Čl. VIII

č. 338/2020 Sb. - Čl. IV

Nález Ústavního soudu - č. 186/2018 Sb.

INFORMACE

XXXX X

§1

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 49), zároveň xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 74) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx"). Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, x pojištění pohledávek x vkladů v xxxxxxxxxxxx záložnách.

(2) Povolení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx") xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka (§2a) xxxxxxxx se xxxxxx x Xxxxx republice x výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) přijímání xxxxxx xx svých členů x

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Obchodní xxxxx (dále xxx "xxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx označení "xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx", "xxxxxxxxxx záložna", "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxx "xxxxxx družstvo"; xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx bankou xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx provozování xxxxxxxx 14).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) je xxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxxx uděleného povolení,

b) xx xxxxxxx při xxxx xxxxxxxxx postupovat xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx způsobem, který xxxxxxxxxx návratnost xxxxxx xxxxxx členů x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) nesmí xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, které zavazují xxxxxxxxxx záložnu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx plnění nápadně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx protihodnotě; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx neplatnost xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 50),

e) xxxxx nabýt xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podřízenosti xx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 50) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx podnikem, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx mající kvalifikovanou xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx samostatně xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx účetní závěrka, 21) výroční xxxxxx x opis povolení xxxx být xxxxxxxxxx xx místě xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(7) Družstevní xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x uzavření xxxxxxx, na jejímž xxxxxxx dochází k xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Zastavení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 7 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx účastnících. Xxxxxx xxx xxxxx xxxxx elektronicky. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví Xxxxx národní banka xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nepřímý xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx nabývat vliv xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§1x

Xxxxxxxx pojmů

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxx instituce xxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 575/2013

x) investičním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 bodu 2 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 26 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) podnikem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 bodu 18 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxx kontrola xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxx xxxxxxxxxx úzké xxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 38 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx mateřský xxxxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 1 bodu 15 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013,

i) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podnik xxxxx čl. 4 xxxx. 1 bodu 16 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankou xxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 29x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 29x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

l) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou osoba xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 20 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 575/2013,

x) xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xx. 4 odst. 1 xxxx 30 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx holdingovou xxxxxx osoba xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 31 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 21 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) tuzemskou xxxxxxxx xxxxxxxx holdingovou xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 bodu 32 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxx xx. 4 xxxx. 1 bodu 33 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

r) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle čl. 4 xxxx. 1 xxxx 29x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 575/2013,

s) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 4 odst. 1 xxxx 138 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xx. 4 odst. 1 xxxx 48 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxx určeným x výkonu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxx xx. 4 odst. 1 xxxx 41 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxx státem xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 50 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx tier 1 podle xx. 50 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) kapitálem xxxx 1 xxxxxxx xxxx 1 xxxxx xx. 25 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 575/2013.

§1b

Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavky.

§1b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 135/2014 Xx. x účinností xx 22.7.2014

Některá xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

§2

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mít xxxxxxx 30 xxxxx.

(2) Xxxxxxxx kapitál xxxx xxxxx xxxxxxx 500&xxxx;000 Xx.

(3) Před xxxxxxx xxxxxxx o povolení (§2a) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx alespoň 35&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx fond a xxxxxxxx xxxx, jsou-li xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xx ustavující xxxxxx je xxxxxxxxxxx.

(5) X návrhu na xxxxx do obchodního xxxxxxxxx se přikládá xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§2x

(1) Xx xxxxxx x xxxxxxxxx družstevní xxxxxxx je třeba xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Žádost x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx pouze na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4. Vzory xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx právní předpis.

(2) X žádosti x xxxxxxx xxxx změně xxxxxxxx rozhodne Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx povolení xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx a Xxxxx xxxxxxx banka si xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx do 12 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xx strany žadatele xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou na xxxx xxxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Před xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx to xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx vymezení xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx vymezení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx stanovení xxxxxxxx, xxxxx je povinna xxxxxxxxxx záložna xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx dodržovat při xxxxxx kterékoliv povolené xxxxxxxx. Povolení zaniká xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx způsobilost x xxxxxxxxxxxxx žadatele x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x splnění xxxxxxx xxxxxxxxx xx orgány xxxxxxxxxx záložny x xxxxxx xxxxx xxxxx §7aa,,

x) technické x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx záložny, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx záložny, návrhu xxxxxxxx x kontrolního xxxxxxx družstevní záložny xxxxxx systému xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; technickými x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx založení xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx záměr xxxxxx xxxxxxx na xxxx, xxxxxxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x statisticko-evidenčních xxxxxxx družstevní záložny, xxxxxxxxxxx dostatečného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx činnost xxxxx xxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx"), xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x zabezpečení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx družstevní xxxxxxx x schopnost xxxxxxxxxx xxxxxxx družstevní xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x finančních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x smíšených xxxxxxxxxx holdingových xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx právnických xxxx x kvalifikovanou xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§2b xxxx. 1) x xxxxxxx 20 xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§2b xxxx. 1), x xxxxxx xxxx xxxxx ve vztahu x xxxxxxxxx družstevní xxxxxxx x xxxxxxx x §1 xxxx. 5 xxxx. b),

f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedené x §2 odst. 3, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, rizikový xxxx x xxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 3,

x) průhlednost xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx propojení x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx h) xxxxxxx výkonu xxxxxxx,

x) xx xxxxx, xx xxxxx xxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dohledu.

(5) X xxxxx xxxxxxxx rozhoduje Xxxxx národní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx jako xxx xxxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §28. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx podle odstavce 4 písm. x) x x) xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nedosahuje xxxx xxxxxxx 35&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx oprávněna xxxxxxx xx opis z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx družstevní xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§2aa

Speciální ustanovení o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x řešení xxxxx

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx omezenou dobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx instituce xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2a xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx ji Česká xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§2xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 375/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2016

§2b

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xx. 4 odst. 1 xxxx 36 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 575/2013. Xxxxxxxx podílem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx držený xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx družstevní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xx základě plné xxxx.

(3) Osoba xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky

a) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx zvýšení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xx xxxxxxx xxxx překročí 20 %, 30 % xxxx 50 %, nebo

c) k xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záložnu,

a to x x xxxxxxx, xx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxx spojená x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx podílu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(4) Česká xxxxxxx xxxxx nejpozději xx 2 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přijetí; xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyzve žadatele x odstranění nedostatků xxxxxxx. Česká xxxxxxx xxxxx bez zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx běhu xxxxx xxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 7. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx hodlajících xxxxx xxxx zvýšit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx záložnu xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx být tato xxxxx nabyta, xxxxxxx xxxx xxxxx má xxx xxxxxxxxx, xxxx x celkové xxxx xxxxxx, xxxxx žadatel xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kvalifikované xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 9. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x odstavci 9. Vzory xxxxxxxxx x obsah xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Česká xxxxxxx banka vyhláškou.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx přijetí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx x udělení xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx, xxxxx má povolení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 50. xxxxxxxx den xxxx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxx žadatele k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx přijetí vyžádaných xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx stanovené x odstavci 7 xxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx 20 pracovních xxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 7 se xxxxxxxxx až xx xxxx 30 xxxxxxxxxx xxx, pokud xxxxxxx

x) xx xxxxxxxx, sídlo xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pojišťovnami, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx podniky xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxxx fondů.

(7) Česká xxxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx do 60 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x doručení xxxxx žádosti podle xxxxxxxx 4. Xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka x této lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx souhlas byl xxxxxx. Xx neplatí x xxxxxxx žádosti x souhlas xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 15.

(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx posuzování xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 9 x xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nevyhoví, xxxxxxxx xxxxxx splněny podmínky xxxxxxx x xxxxxxxx 9 nebo jestliže xxxxxxxxx předložené xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx její xxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, splňují xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínku xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zkušeností,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx objem, xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) družstevní xxxxxxx xxxx i xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx družstevní xxxxxxx xxx, nebrání xxxxxxxx xxxxxxx nad družstevní xxxxxxxx x xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu nebo xxxxxxxxxxxxx výkon působnosti xxxxxxxxxxxx příslušných orgánů xxxxxxx při xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxx skupině, x

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nevznikají xxxxxxx xxxxx, že by xxxxx dojít x xxxxxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, nebo xx xx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(10) Česká xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx uveřejnit, x xx na xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxx.

(11) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx Česká národní xxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx postupem xxxxx odstavce 5 xxxx vydáním rozhodnutí.

(12) Xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xx shodě xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx Xxxxx národní xxxxx, xx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxx xxx 50 %, 30 % xxxx 20 %, nebo xx zcela xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx záložně xxx, xx ji xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(13) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 12 xxxxxxxx xxxxx x osobě xxxx osobách snižujících xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x osobě nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx záložně x xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

(14) Xxx účely xxxxxxx xxxxx odstavce 4 x xxxxxxxx x xxxxxxxx 12 xx xxxxx x osobě xxxxxx:

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx osoby xxxxx x příjmení, datum xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, adresa xxxxxxxx; u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx.

(15) Souhlas xx smyslu xxxxxxxx 3 xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(16) Nabytí nebo xxxxxxx kvalifikované xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání, xx xxxxxxx xxxxxxx x těmto xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx souhlasu.

(17) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 12 xx xxxxxxxxxx, dojde-li x xxxxxx kvalifikované xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účasti xxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 20 %, 30 % xxxx 50 % xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 50 %, 30 %, 20 %, 10 % xxxx x xxxxxx pozbytí xxxxx xxx xx xxxxxxx jednání osoby xxxx osob xxxxxxxxxxx xx xxxxx.

(18) Xxxxxxx x xxxxxx kvalifikované xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx se považuje x xx souhlas x xxxxxx xxxxxxx xxxx nepřímého xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 10 % xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx záložny nebo xxxxxxxxxxx právech x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx 20 %, 30 % xxxx 50 % xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx považuje x za souhlas xx zvýšení takové xxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxx překročí xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx základním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x družstevní záložně.

§2x

(1) Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx osoby s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx záložně xx x rozporu s §1 odst. 5 xxxx. b), xxxx xxxxx nabyla kvalifikovanou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx záložně xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x §2b odst. 3, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx osoby x xxxxxxxxxxxxxx účastí účastnit xx xxxxxxx schůze x hlasovat xx xx x xxxxx xxxxxxxxx svolání xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx lze xxxxx xxxxx všech xxxx uvedených xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx osoba s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx záložna. Xxxxxx xxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx záložna xxxxxxxxxx účast osoby, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxxxx schůzi. Xxx xxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx práva xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx pozastavena. Pozastavení xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Česká národní xxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx jeho xxxxxx.

(3) Družstevní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx x xxxxxx xxxx změnách x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx záložně, xxxxx při těchto xxxxxxx, i jednáním xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §2b xxxx. 3 x 12, a xx xx 5 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) X důsledku toho, xx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx účastí na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, nedochází xx xxxxx podílu xx hlasovacích právech xxxx osoby xxx xxxxxx xxxx.

§2x

(1) Družstevní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxx") a xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx povolení xxx xx souhlasem Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pobočku xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx záložna uvede xxxxxxx

x) určení hostitelského xxxxx, na xxxxx xxxxx zamýšlí xxxxxx xxxxxxx,

x) obchodní plán xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) organizační xxxxxxxxx pobočky,

d) adresu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxx možno xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx číslo, xxxxxx-xx přiděleno, datum xxxxxxxx,

x) výši a xxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx xxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádosti,

g) xxxx xxxxxxxxxxxx poměru xxxxx xx. 92 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 xxxxxxxxxx záložny x xxxxxxxxxx dni měsíce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádosti.

(3) Xxxxxxxxxx pro udělení xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx

x) finanční xxxxxxxxx družstevní záložny,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záložny x xxxxxxx x §1 xxxx. 5 xxxx. x).

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx souhlasu, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx hostitelského xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 3 měsíců ode xxx jejich obdržení x sdělí xxxx xxxxxxxxx družstevní xxxxxxx. Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx shledá, xx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx splněny, xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx ode dne xxxxxxxx údajů podle §2d xxxx. 2; xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx případě xxxxxxx.

(5) Xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xx nepředá xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4, může xx družstevní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

§2x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx oprávněna xxxxxx xxxxxxx x podnikat xx xxxxx hostitelského xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu a xx stanovení xxxxxxxx xxxxxx dohledu tohoto xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx do dvou xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §2d xxxx. 3 x 4, xx oprávněna zřídit xxxxxxx a zahájit xxxxxxx uplynutím této xxxxx.

(2) Zamýšlí-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx uvedených v §2d xxxx. 2 xxxx. x) až x), xx xxxxxxx xx oznámit nejméně 1 xxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2d xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hostitelského xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx. Při rozhodování x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx podle §2d xxxx. 3. Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx do 30 dnů ode xxx xxxxxxxx úplného xxxxxxxx x zamýšlených xxxxxxx družstevní xxxxxxxx.

§2x

Xx-xx družstevní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx státu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxxx nemá charakter xxxxxx hospodářské xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx specifikací xxxxxxxxxx činnosti alespoň 60 xxx xxxx xxxxxxxxx této činnosti Xxxxx národní xxxxx. Xxxxx národní banka xxxxxx orgánu dohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxx záměr xxxxxxxxxx záložny xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jeho xxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§2x

(1) Dohled nad xxxxxxxx družstevní xxxxxxx xx území hostitelského xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx je povinna xxxxxxxxxx hostitelskému státu xx xxxx vyžádání xxxxxxxxx a pravidelná xxxxxxx xx formě xxxxxxxxxxxxx údajů o xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro účely xxxxxx dohledu hostitelským xxxxxx, x xx xxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §22b.

(3) Xxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu na základě xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx podle §22a xxxxxx, xx družstevní xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx porušuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů hostitelského xxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx hostitelského xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxxxxx, Xxxxx národní banka xx xxxxxxxxxx oznámení xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přijme xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §28 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto předpisů xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a bez xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxx stability a xxxxxxxxxx zájmů klientů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x hostitelském xxxxxxxx státě x Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx opatřeními xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx finančním xxxxx x xxxxxxx bankovnictví 75).

§2x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x zákazu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx vklady xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx záložna podniká xx území xxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxx rozhodnutím x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx družstevní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxxxx xxxxx, konzultuje Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx dohledu xxxxxxxxx x svém xxxxxx xxxxxxxx změnit xxxx xxxxxxx. Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx odnětí xxxxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx záložně xxxxx §28g informuje Xxxxx národní banka xxxxxxxxxx orgán dohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§2x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záložen, xxxxxx jejich poboček xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxx příslušný xxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§2j

Udělení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxx vydáním xxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxx družstevní xxxxxxx (§2a) xxxxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx členského xxxxx, xxxxxxxxxxxx dohled nad xxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xx povolení xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb,

c) xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x), b) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zejména xxx xxxxxxxxxx vhodnosti xxxxx, xxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k činnosti x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§3

Xxxxxxx podnikání xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kromě činností xxxxxxxxx v §1 xxxx. 2 xxxx. x) a b) xxxx další xxxxxxxx, xx-xx xx uvedeny x xxxxxxxx povolení:

a) xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx finanční xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx inkasa xxx xxxxx,

x) nákup x xxxxxx cizí xxxx pro členy,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx zajištění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x §1 odst. 2 písm. x) x b) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu a xxxxxxxxxx x xxx,

x) xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x činností podle xxxxxx zákona,

e) obchodovat xx xxxxxxx xxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx emitentem xx členský xxxx Xxxxxxxxxx xxx ekonomickou xxxxxxxxxx x rozvoj xxxx centrální banka xxxxxx xxxxx, dluhopisy, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxxxx xxx ekonomickou xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxx vydanými Xxxxxxxxx investiční xxxxxx, Xxxxxxxxx bankou xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx bankou xxx xxxxxx a xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je Česká xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx majetek, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx oprávněna xxxxx xxxxx odstavce 2, xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx. X tomto xxxxxxx xx ustanovení §1 xxxx. 9 xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nabytý xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx převodu finančního xxxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajištění 62).

(4) Xxxxxxx vklady vede xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx účtech. Souhrn zůstatků xxxxxx xxxxx xxxxxxx x úrokem xxxx xxxxxxxx výhodou nesmí xxxxxxxxx desetinásobek xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu činností xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 a §1 xxxx. 2 xxxx. a) x x) musí xxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Družstevní xxxxxxx může poskytnout xxxxxxx xxxxxxx, členům, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 81), xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku 82), xxxx xx xxxxxx xxxx 30&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Xxxxxxx ustanovení o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

§4

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx seznámit xxxxxxxx x členství xx všemi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, právy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x členství, podmínkami xxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx uděleného xxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx skutečností, xx družstevní xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx včas x xxxxx informovat. Xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, na jejichž xxxxx působí.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx zemřel xxxx xxxxxx. Není-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx členství x xxxxxxxxxx záložně, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx nástupce není xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxx x dalšího xxxxxxxxx vkladu, lze xxxxx družstevní xxxxx xxxxxxx pouze na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x převodu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx družstevní xxxxxxx. Xxxxx x dohodě x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx převáděný družstevní xxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx družstevního xxxxxx.

(5) X případě xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx družstevní xxxxxxx xx základní xxxxxxx xxxxx spojený s xxxxxxx podílem xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx záložny.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx následek, že xx převodem xxxxxxxxxxxx xxxxxx nabývající xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx svou xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxx limitů xxxxxxxxxxx x §2b xxxx. 3, xx xxxxxx družstevního xxxxxx xxxxxxxx předchozím xxxxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Při xxxxxxxxx xx každý xxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx další xxxxxxx xxxxx (§4b), xxxxxxxx dále xxxxx xxxx za xxxxx xxxx násobek xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxx xxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx ohledu xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx členské xxxxxx x vyloučení xxxxx, x xxxxx stanov, x xxxxx a xxxxxxxx člena kontrolní xxxxxx, x prodeji xxxx pachtu xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx družstevní záložny (§13 odst. 5), x xxxx x xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vyžaduje xxxxxxx x souhlas xxxxx xxx zohlednění xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vkladů.

(8) Družstevní xxxxxxx xx oprávněna xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx započíst xxxxxx úrokům x xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§4c), x xx i x xxxx vydaného xxxxxxxxxx x zákazu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vklady. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx odmítnout výplatu xxxxx, vkladů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx své xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx záložně.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx záložnou, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx členů x xxxxxxxxxx záložny, xx možné xxxxx xxxx xxxxx družstevní xxxxxxx.

§4x

§4x zrušen právním xxxxxxxxx č. 230/2009 Sb.

§4b

Členský vklad

(1) Členský xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 1 000 Kč. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vznikne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxxx. Xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x podílu xx xxxxxxxxxxx zůstatku xx xx členský xxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx to xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx družstevní xxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx násobkem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu. Další xxxxxxx vklad xxxx xxx xxxxxxx jednorázově, x xxxxxxxx případů xxxxxxxxx v §2b xxxx. 3.

(3) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x 20 % xxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxxx 12 měsíců xxx dne xxxx xxxxxxxx za podmínky, xx xxxxx členský xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx písemného oznámení xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záložně.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx členského xxxxxx se vypočte xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxx xxxx výpočtu xx xxxxxxxxxx xxxxx částka, x kterou se xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se §4c xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx více xxxxxxx členských vkladů.

(6) Xxxxxx-xx to stanovy, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vklad xx xxxxxx xxxxxxxxxx záložny xxxxxxx uhradit xxxxx xx základním xxxxxxxx xxxxxxx nebo dalším xxxxxxxx xxxxxxx i xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx stanovy. Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx záložny.

§4c

Vypořádací podíl

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podílu je xxxxxxxx stav xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, podle xxxxxx xxxxxxx za xxx, x xxxx členství xxxxxxx. Vypořádací podíl xxxxx, který x xxxxxxxxxx xxxxxxx vystoupil, xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxx x konečné, xxxxxxxx mezitímní účetní xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x družstev.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx účetní závěrky xx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx záložna xxxxxx xxxxxxx vypořádacího xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx by xxxxxxx mohla ohrozit xxxxxx požadavků xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 74), xxxxxxx x přihlédnutím xx skutečnostem xxxxx xx. 10 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 241/2014, x xx na xxxx, xxx pominou xxxxxx, xxx xxxxx byla xxxxxxx odložena.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx záložny xxxx xxx předložena xxxxxxx schůzi xx xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx posledního xxx xxxxxxxx období.

§5

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vznik, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxx x družstevní xxxxxxx x družstevní xxxxxxx x členům,

d) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x způsob xxxx xxxxxxxx, popřípadě i xxxx vstupního xxxxxx,

x) xxxxxx družstva x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, způsob xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxx x jednání x xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) dobu xxx zánik xxxxxxxx xxx vystoupení člena,

i) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx komise,

k) xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx krytí xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx členství,

l) způsob x xxxxxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxx komise xx jiné osoby,

m) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací,

n) xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx zejména

1. druhy xxxxxxx fondů, jejich xxxx x způsob xxxxxx vytváření x xxxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx tvorbu x xxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

5. základní xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx.

Některá xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

§5x

(1) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx schůze je xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxx rozdělení družstevní xxxxxxx, souhlasu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx původní xxxxxxx schůze. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx členská xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx přítomných xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx zahájena xxxxxxxx po xxxxxxxx 30 xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxxxx x xxxxxxxx. Podrobnosti xxxxxxxx stanovy.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx schůze o xxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxxx souhlasu Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záložny xxxxxxxxx xxxxxxxx určená xxxxx §11 x xxxxx xxxxxx x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 575/2013 x xxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx družstevní xxxxxxx, je neplatné. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx předchozího xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xx neplatné. Podrobnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx odstavce, jejich xxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx do 30 xxx xx jejího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx řádné účetní xxxxxxx. Xxx svolání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx 1) a §5x xxxx. 2. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x konáním xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx spojené s xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 56)

§6

(1) Xxxxx orgánů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx družstevní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má nejméně xxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx komise xxxxx xxx xxxxxx představenstva, xxxxxx kontrolní komise xxxxxxxxxx záložny xxx xxxxxx pověřenou xxxxxxx xxxxxxxxx auditu.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx volí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x řad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xx členy,

c) xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Určí-li xxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx část xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovách. Tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx komise xxxxx §6a xxxx. 2.

(5) Představenstvo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společností x družstev, popřípadě xxxxx xxxxxx

x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, o xxxxxxxxxx úvěru xxxx xxxxxxxxxx záložně nebo xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx banky x x xxxxxxx vkladu xx xxxx družstevní xxxxxxx xxxx banky,

b) x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx účet x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1,

x) x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x registrovanými xxxxxxx xxxxxx,

x) x poplatcích xx xxxxxxxx a xxxxxx poskytované členům.

(6) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a předkládá xx xxxxx s xxxxxx účetní xxxxxxxx xx schválení xxxxxxx xxxxxx. Xxxx členskou xxxxxx xx povinno xxxxxx tak, xxx xx xxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx období, xx xxxxx xx xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx výroční zprávu xxxxx představenstvo České xxxxxxx xxxxx xx 10 dnů od xxxxxx schválení. Xxxxx xxxxxxx zprávy musí xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxx xxxx konání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx záložny xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx schvaluje xxxxxxx xxxxxx.

(8) Při xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx záložny xx každý xxxx xxxxx xxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx družstva xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx družstva xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxx xxxxxxx komisi.

(10) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx informovat Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx skutečnostech, xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx družstevní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28, x x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odbornou xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx x stabilitu xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxx volených xxxxxx družstevní záložny, xxxxx porušili své xxxxxxxxxx x titulu xxxxx voleného orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx družstevní xxxxxxx xxx, že x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx schopna xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

§6x

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx záložny xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osoba. Xx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxx, xx které xxxxx funkce xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx voleného xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx společně x xxxxxxxxxx.

§7

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx záložny, xxxxx xxxxxx, kteří mají xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx jim blízkým xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx, xx xxxxx jsou xxxxx xxxx záruky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx družstevní xxxxxxx, přičemž

a) členům xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x osobám xxx blízkým xxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, členům xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx blízkým xxx úvěr xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx komise a xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx svěřena xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx ručiteli xx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx rozhodovali.

(3) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx.

(4) Xx výroční zprávě xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx úvěrů nebo xxxxx osobám xxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx poměry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tímto zákonem xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx družstevní xxxxxxx xx neslučitelný x xxxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxxxxxxx záložny x x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx družstevní záložně. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx rady xxxx členem xxxxxxxxx xxxxxx xxxx právnické xxxxx, která je xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxx členství xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx statutárním xxxxxx, xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx, obchodníka x xxxxxxx xxxxxx, pojišťovny, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a nabídku xxxxxxx papírů x xxxxxxx xxxxxxxxx služeb.

(6) Xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx záložny xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxx, x své xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxx případné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxx, x tom, xxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx poměr, xxxxxx předmětu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx i x xxxxxxx, které nastaly x xxxxxxx výkonu xxxx funkce.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinna xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx družstevní xxxxxxx, xxxxxx předložení xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx odborné způsobilosti, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxx xx tyto xxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxx podle §2a.

§7a

Řídicí x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx řídicí x kontrolní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) předpoklady xxxxx správy a xxxxxx družstevní xxxxxxx, x xx xxxx

1. xxxxxx x postupy xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, průhledným x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx se současně xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx pro xxxxxxxx vzniku xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

3. řádné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx postupy x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy,

b) xxxxxx xxxxx, xxxxx vždy xxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx záložny x xxxxxxx, kterým xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx vyplývajících x vnějšího prostředí x rizika xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx případných xxxxx,

x) xxxxxx vnitřní xxxxxxxx, xxxxx součástí xx xxxx

1. vnitřní xxxxx x

2. xxxxxxxx kontrola xxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x úvěrové xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x zkušenosti xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx komise x xxxxxxx xxxxxx jako xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záložny, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a

f) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx odměňování, xxxxx

1. xxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxx x xxxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx mužů x xxx xx stejnou xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx x

3. x případě xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a dalšího xxxxxxxxxx, xxxxx pracovní xxxxxxxx mají xxxxxxxx xxxx xx rizikový xxxxxx xxxxxxxxxx záložny (xxxx xxx "xxxxx x rizikovým xxxxxx"), xxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxx určení x podmínky výplaty xxxxx x pohyblivé xxxxxx xxxxxx osoby x xxxxxxxxx vlivem x pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx osoby.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být účinný, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx družstevní záložny x xxxx xxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx ověřuje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx i xxxxxxx x zjednává xxx xxxxxxxxxx odkladu odpovídající xxxxxxx.

(4) Družstevní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx družstevní xxxxxxxx xx skupině xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ovládající xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx povinnosti xxxx xx konsolidovaném xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyhláškou požadavky xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxx působností, pravomocí, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, pokud xxxx není xxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavky, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§7aa

(1) Xxxxxxxxxx záložna xxxxxxx, xxx

x) člen xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, člen xxxx kontrolní xxxxxx x xxxx její xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx důvěryhodnou, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kontrolní xxxxxx x xxxxxxx komise, x

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx představenstva, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx komise xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx tyto údaje xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance; xxxxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx představenstva, xxxxxxxxx komise nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx komise xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx rodič xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx funkci xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx představenstva, xxxx kontrolní komise x xxxx úvěrové xxxxxx družstevní xxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxx xxx xxxxxx

x) xxxx své xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx x věnuje xxxxxx xxxx xxx xxxxxx dostatečnou xxxxxxx xxxxxxxx,

x) může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxx jen xxxxx, xxxxx to xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx x orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxx vzhledem k xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx jejích činností x x přihlédnutím x xxxxxxxxxxxxx okolnostem,

c) x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx činností, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v orgánech xxxxxx právnických osob xxxxxxx xxxxxxx xxx

1. xxxxx xxxxx funkce xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx funkcemi xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

2. xxxxx xxxx xxxxxx nevýkonného xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx záložny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, členovi xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úvěrové xxxxxx x družstevní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx svých činností, xxxxxxxx jednu další xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx družstevní xxxxxxx.

(4) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx záložny xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx časovou xxxxxxxx, xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx převážně výdělečným xxxxx, x xxxx xx považuje xx xxxxx xxxxx funkce xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x nevýkonného xxxxx x xxxxx

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx podle čl. 113 xxxx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx záložna xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Výkonným členem xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x družstevní xxxxxxx xxxxxxx výkonnou řídicí xxxxxx.

§7ab

(1) Družstevní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, vnitřní xxxxxxxxxx, xxxxxx, rozsahu a xxxxxxxxxx svých činností, xxxxx

x) výbor xxx xxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) výbor xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx pro xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x výbor xxx odměňování xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx národní xxxxx stanoví vyhláškou xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§7ab xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 135/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.7.2014

§7xx

Xxxxx xxxxxxx banka

a) xxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxx odměňování x xxxxxxx x xx. 450 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxxxxxxx trendů x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x informace xxxxxxxxxx družstevní xxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx mužů x xxx,

x) sleduje, jestli xxxxxxxxxx záložna s xxxxxxx na charakter, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx činností xxxxxxxxx xxxxx xx vnější xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx úvěrové bonity xxxxxxxx xxxx finančního xxxxxxxx,

x) sleduje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx družstevní záložny, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx portfoliu, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx opatření x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vede x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přístupu,

f) xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx likvidity,

g) xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx vést x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx politiky xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xx. 435 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozmanitost xxxxxx xxxxx představenstva, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§7ad

(1) Družstevní záložna xxxxxx xxx své xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx jej xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx komunikačního kanálu.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx účinný xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x informuje o xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo hrozícího xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx ohlásí xxxxxxxx xxxx hrozící xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx národní xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxx před diskriminací xxxx dalšími druhy xxxxxxxxxxxxxxx zacházení,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx porušení xxxx xxxxxxx porušení xxxx xxxxx xx xxxxxx odpovědná xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, ledaže xx xxxxxxxxxx vyžadováno xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx vyšetřováním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví vyhláškou xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 včetně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x) x x).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ujednání xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x využitím xxxxxxxxxxxxx kanálů xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. b) x x).

§7ae

Pohyblivá složka odměny x osob x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Výše xxxxxxxxx xxxxxx odměny xxxxx x osoby x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výši xxxxx xxxxxx odměny, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxx, nejvýše xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx schůze může xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx odůvodněného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx schůzi xxxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx odměny x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) důvody xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedení xxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se rozhodnutí xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx dopad xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 74), xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx 66 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx záložny xx xxxxxxxx, xx na xxxxxxx schůzi jsou xxxxxxxx členové, xxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx záložně, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx většiny xxxxx přítomných xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx odměny xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx, ani osoby xxxxxxxxx x nimi xx shodě, nesmějí xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přijaté xxxxx odstavce 2 xxxx xxx xxxxx xxx, že xxxx xxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odměny x pevné složce xxxxxx, uvede xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxxx xx prvního xxx roku xxxxxxxxxxxxx xx roce, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Vzniklo-li xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx její xxxxxxx x rozsahu, v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyplývající x nového rozhodnutí xxxxxxx schůze, x xx dnem xxxxxx xxxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní banku x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx i x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx celkové xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx vyšší poměr xxxx v xxxxxxx x xxxxxx povinnostmi xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 575/2013, s xxxxxxx zejména xx xxxxxxxxx xx kapitál.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx účely výpočtu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx diskontní xxxxx až do 25 % celkového xxxxxx xxxxxxxxx složky xxxxxx osoby s xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxx xxxxx uplatnit xxxxxxxx xx 5 xxx.

§7af

(1) Družstevní xxxxxxx xxxxxxxx činnost x xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxx x xxxxxxx x cennými xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx xx vlastní xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx nejvýhodnější xxxx, xxxxx xx možno xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dosáhnout; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§7xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 338/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

§7x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx, x xxxxx členech, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, x x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx národní banka xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx než xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 575/2013.

(3) Xxxxxxxxxx záložna každoročně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rozlišením xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jiných xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx má xxxxxxx,

x) xxxxx činností, xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx,

x) xxxxx pracovníků xxxxxxxxxx xx ekvivalenty xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx nebo xxxxxx xxxx zdaněním,

e) xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxx xxx placenou x xxxxxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx v příloze xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jejích xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx bilanční xxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uveřejňuje xxxxx x tom, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, kontrolní xxxxxx xxxx xxxxx x jednotlivé členy xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, výbor pro xxxxxxxxx x xxxxx xxx odměňování, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxx x uveřejňování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) stanoví vyhláškou xxxxx xxxxx xxxxxxxx x uveřejnění xxxxx xxxxxxxx 1, jakož x formu, xxxxxx, xxxxxxxxx a lhůty xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, lhůty a xxxxxx uveřejňování informací,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

Hospodaření xxxxxxxxxx xxxxxxx

§8

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 35&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxxxxx suma xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 000 000 000 Kč.

(3) Xxxxxxxx bilanční suma xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx shodě, xxxxx překročit 5 000 000 000 Xx.

§8x

(1) Družstevní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, účinné a xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx posuzování x xxxxxxxxx xxxxxxx stanoveného xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, struktuře a xxxxxxxxx, xxx dostatečně xxxxxxxx rizika, kterým xx xxxx xx xxxxx xxx vystavena x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zátěžovými xxxxx xxxxx §21b xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxx, aby bylo xxxxxxxxx, že jsou xxxxxxx, účinné x xxxxxxxxx charakteru, rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx v odstavcích 1 x 2 xx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx družstevní xxxxxxx, která xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx smíšenou finanční xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 19 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

§8xx

§8xx pozbyl xxxxxxxxx.

§8ab

§8ab xxxxxx platnosti.

§8ac

§8ac xxxxxx xxxxxxxxx.

§8xx

§8xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§8xx

§8xx xxxxxx platnosti.

§8xx

§8xx xxxxxx platnosti.

§8xx

§8xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§8xx

§8xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§8ai

§8ai xxxxxx xxxxxxxxx.

§8xx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezerva

(1) Xxxxxxxxxx záložna xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kapitál xxxx 1 xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx rámec xxxxxxxxx na kapitál xxxxx xx. 92 xxxx. 1 xxxx. x) až x), xx. 92x x 92x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxxx xx xxxxxxx uložených xx v xxxxxxxxxx xx výsledky xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx dodatečného xxxxxxxx x řešení xxxxxx xxxxx než rizika xxxxxxxx xxxx a xxx rámec xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx minimálního xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezervu tvoří

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx kapitálová rezerva,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx rezerva xxx xxxxx systémově xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jinak, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kapitál xxxx 1 x xxxxxxx, xxxxx xx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx udržovat kombinovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx neudržuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezervu x požadované xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx po xxxxxxx, x xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervy xxx požadovanou xxxx, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx lhůtu prodloužit xx na 10 xxxxxxxxxx dnů x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx situace družstevní xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx národní xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx družstevní xxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx kapitálovou xxxxxxx. Pokud Xxxxx xxxxxxx xxxxx plán xx xxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) bodu 13 xxxx §28 xxxx. 2 písm. x).

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx rezervy podle xxxxxxxx 2,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervy x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

§8ak

Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx průběžně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě xxxxx části první xxxxx druhé xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxxx 2,5 % x xxxxxxxxx xxxxxx rizikové expozice xxxxx xx. 92 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezerva

§8al

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx průběžně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záložnu xx individuálním xxxxxxx xxxxx části první xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orientační xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx při xxxxxxxxx xxxxx proticyklické xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx založen xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dlouhodobého xxxxxx.

(3) Xxxxx národní banka xxx xxxxxxx orientačního xxxxxxxxx proticyklické kapitálové xxxxxxx přihlíží zejména x

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx objemu xxxxxxxxxxxxx úvěrů v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx národního hospodářství,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Česká národní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervy xxx Xxxxxx republiku; xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Česká xxxxxxx banka xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx ukazateli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 a 3 ,

x) xxxxxxxxxxx vydaným Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx rizika,

c) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 se xxxxxxx xx xxxx 0 % xx 2,5 % x celkového xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 x xxxxxxxxx 0,25 xxxxxxxxxxx bodu. V xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxxx, xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx tuto xxxxx xxxxx xxx 2,5 %.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy

a) xxxxx proticyklické xxxxxxxxxx xxxxxxx pro Českou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4,

x) den, od xxxxxxx xxxx družstevní xxxxxxx xxxxxxx používat xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kapitálové xxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx xxxxxxxx 5 písm. x) nebo xxx xxxxxxx této xxxxx xxxx xxx den xxxxx odstavce 5 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx 1 rok xx dni xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy; xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxxx.

(8) Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxx podle xxxxxxxx 6,

x) xxxxx objemu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx domácímu xxxxxxxx Xxxxx republiky a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dlouhodobého trendu,

c) xxxxxxxxxx xxxxx proticyklické xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3,

x) odůvodnění xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 6 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx sazby,

e) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx než 1 xxx,

x) nezávazně xxxxxx období, xx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx kapitálové xxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxx xxxxx koordinuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxx.

§8xx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervy pro xxxx xxxxxxx xxxx xx výši, xxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx 76), pokud xxxx sazba xxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2,5 % x xxxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(2) Xxxxx příslušný xxxxx dohledu nebo xxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovil xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx než 2,5 % z xxxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxxxxx podle xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 575/2013, Česká xxxxxxx xxxxx tuto xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx ve výši 2,5 %. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x takovém xxxxxxx použije xxxxx xxxxxxxxxx Českou národní xxxxxx.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervy xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 2,

x) xxxxx xxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) den, xx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx povinny xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. a) xxxx xxx zvýšení této xxxxx xxxx být xxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxx po xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může být xxxx xxxxx kratší. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) sníží.

(5) Je-li xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 kratší xxx 1 rok, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx důvody xxx xxxxxxxx xxxxx.

§8an

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervy pro xxxx xxx xxxxxxx xxxx ve xxxx, xxxxxx stanovil příslušný xxxxx dohledu xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx výše 2,5 % z celkového xxxxxx rizikové xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nižší než 2,5 % z xxxxxxxxx objemu rizikové xxxxxxxx podle čl. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013, Xxxxx národní xxxxx xxxx sazbu xxxxxx až xx xxxx 2,5 %, xxxxxxxx-xx to xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx poskytovaných xxxxx x xxxxx státě. Xxxxxxxxxx záložna x xxxxxxx případě použije xxxxx xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx než členského xxxxx xxxxxxxx sazbu xxxxxxxxxxxxx kapitálové xxxxxxx xxxxx než 2,5 % z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx stanoví xxxxx xx xxxx 2,5 %. Xxxxxxxxxx záložna x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazbu xxxxxxxxxx Xxxxxx národní bankou.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx kapitálové rezervy xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxx 2,5 % x xxxxxxxxx objemu xxxxxxxx expozice podle xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013. Družstevní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazbu xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx kapitálové xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Evropskou xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx

x) sazbu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervy xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4,

b) xxxxx xxxxx, xx xxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) den, xx xxxxxxx xxxx družstevní xxxxxxx xxxxxxx používat xxxxx xxxxx písmene x) xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx být den xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxx xx dni xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx případech xxxx být tato xxxxx kratší. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxxx.

(8) Xxxxx národní xxxxx v opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx sazby xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x), x xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx než 1 xxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx uvede xxxxxx xxx zkrácení xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx systémového rizika

§8ao

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx družstevní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx určených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx udržovaly pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx expozic xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě xxxxx xxxxx xxxxx hlavy xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(2) Kapitálová xxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx umístěných x Xxxxx republice x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 4 odst. 1 xxxx 75 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013,

2. právnickým xxxxxx xxxxxxxxx obchodními nemovitostmi, xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. fyzickým xxxxxx x výjimkou xxxxxxx podle xxxx 1,

4. xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx expozic xxxxx xxxx 2,

c) xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) bodů 1 xx 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x členění xxxxx písmene b) xxxx 1 xx 4 umístěné x xxxxx členském státě, xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §12x,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx než členském xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx sazbu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx rizika xxx xxxxxxx expozice xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx 0,5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx banka při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x tomu, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx trh xxxx xxxxx nebo xxxx xxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx nebo xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervy xx krytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jednou xx 2 xxxx.

(4) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx obecné povahy

a) xxxxx kapitálové xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx družstevní xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx udržovat kapitálovou xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx rizika,

c) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx sazba xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, od xxxxxxx xx xxxxxxx družstevní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx,

x) názvy xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx sazba xxxxx xxxxxxx a).

§8ap

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx oznámí xxxxx xxxxxxxx xxxxx kapitálové xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx rizika Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx družstevní xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxx xx vztahuje xxxxx kapitálové xxxxxxx xx krytí systémového xxxxxx, ovládána osobou xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx stanovit xxxxx kapitálové rezervy xx xxxxx systémového xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx určenému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx

x) xxxxx kapitálové xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje xxxxx x xxxxxxxxxxxx družstevní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx udržovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx k identifikaci xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) vzhledem x xxxx systémového xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rizika x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx republice,

f) xxxxxxxxxx xxxx sazby podle xxxxxxx x) z xxxxxxxx xxxx účinnosti x přiměřenosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vyhodnocení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a záporných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxx Evropské xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx uložit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezervu xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxxx rizika xx xxxxxxxxxx k fungování xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx systémově xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pokud xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx kapitálové xxxxxxx xx xxxxx systémového xxxxxx xxxxxxxxx 3 % z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx oznámí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx 1 měsíc xxxxx xxxx vydání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx §8xx xxxx. 4. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxx §8aq.

(5) Xxxxx xx stanovení xxxx xxxxx xxxxx kapitálové xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vedly x xxxx, xx xx xxxxxxxxxxx sazba xxxxxxxxxx rezervy xx xxxxx systémového xxxxxx xxxx vyšší xxx 3 % x xxxxxxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx expozice xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 575/2013 xxx xxxxxxxxxx podmnožinu xxxxxxx, Xxxxx národní xxxxx xx vyžádá před xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §8ao xxxx. 4 xxxxxxxxxx Evropské xxxxxx. Xxxxx Česká xxxxxxx banka stanovisku Xxxxxxxx komise xxxxxxxx, xxxxx jí důvody, xxxxx xx k xxxx vedly.

(6) Xxxxx xx stanovení nebo xxxxx sazby xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vedly x tomu, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx než 5 % x xxxxxxxxx objemu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx expozic, Xxxxx xxxxxxx banka oznámí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, přičemž rozhodnutí xxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx §8ao xxxx. 4 xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx nařízení xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx jejíž expozice xx vztahuje xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxxx osobou se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 Evropskou xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx xxx systémová xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo jsou-li xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x Evropské rady xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxx xxx finančním trhem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 85). Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx obecné povahy xxxxx §8xx xxxx. 4 xxxxxx, dokud xx věci nerozhodne Xxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Pokud Xxxxx xxxxxxx xxxxx hodlá xxxxxxxx sazbu xxxxxxxxxx xxxxxxx ke krytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx umístěné x xxxxxx členských státech, xxxx xxx sazba xxxxxxxxxx rezervy ke xxxxx systémového xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx sazby podle §8aq.

(9) Česká národní xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kapitálové xxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx Xxxxxx republiku.

§8aq

(1) Xxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx členský xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rezervy xx xxxxx systémového xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy podle §8ao xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx kapitálová rezerva xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx sazby stanovené xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxx rizika xxxx kapitálová xxxxxxx xx krytí systémového xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8ao, xxxxxxx se xxxxx x kapitálových xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kapitálové rezervy xx xxxxx systémového xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedeným v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx určeného xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx uznání xxxxx podle xxxxxxxx 1 Xxxxxxxx radě xxx systémová xxxxxx.

§8xx

§8xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 353/2021 Sb.

§8xx

Xxxxxxxxxx rezerva pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx záložna, xxxxx xxxx označena xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálovou xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx instituci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx první xxxxx druhé xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx významnost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx jiné xxxxxxxxx významné xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxx republiky,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx systémově xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnout x stanovení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výše 3 % x xxxxxxxxx objemu xxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx významnosti xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3. Xxxxx xxxxxxx xxxxx při stanovení xxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxx xxxx xxxxx neměla nepříznivý xxxxx na finanční xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxx členských xxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx Evropské xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx pro fungování xxxxxxxxxx trhu. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jinou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 3 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xxxxx x návaznosti xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na kapitálovou xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx instituci xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx změnit xxxxx xxxxxxxxxx rezervy xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 1 měsíc xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx x xxxxx nepřevyšující 3 % z xxxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxxxxx podle čl. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013. Xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx sazbu xxxxxxxxxx xxxxxxx pro jinou xxxxxxxxx xxxxxxxxx instituci xxxxx xxx 3 % z xxxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx vydání xxxxxxxxxx podle odstavce 4.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx instituci,

b) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x přiměřenosti xxxxxxx xxxxxx,

x) vyhodnocení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx stanovení kapitálové xxxxxxx xxx jinou xxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trh Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx informací xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x jejímž xxxx xx evropská xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxx, xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx holdingová xxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jinou xxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx tuto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx individuálním xxxxxxx xxxxx přesáhnout nižší x xxxxxx hodnot:

a) xxxxxx vyšší xx xxxxx xxxxxxxxxx rezervy xxx globální xxxxxxxxx xxxxxxxxx instituci xxxx xxxxx xxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx uplatňovaných xxx xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx x 1 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 92 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxx

x) 3 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx expozice xxxxx xx. 92 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 nebo xxxxx uplatňovaná xxx xxxxxxx na konsolidovaném xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Evropské komise xxxxx odstavce 4.

§8xx

(1) Xxxxx národní xxxxx sdělí Xxxxxxxx xxxx xxx systémová xxxxxx názvy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, pro xxxxx tak činí.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ročně. Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx xxx systémová xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxx xxxxxx institucí, xxxxx xxxxxx jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§8xx

(1) Xxx vydání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §8al xx 8ao xx §172 x §173 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxxx xxxxx §8ao odst. 3 xxxxxxxx stabilitu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pravomocné xxxxxxxxxx xxxxx §8ao xxxx. 3 xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup. Xxxxx xx zveřejnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dotčených xxxxx, Xxxxx národní xxxxx odůvodnění xxxxxxxxxx.

§8b

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx

x) ověření účetní xxxxxxx družstevní xxxxxxx,

x) xxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a kontrolního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx družstevní xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitřních xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxx ve stanovených xxxxxxx České národní xxxxx.

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx vyhláškou xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx družstevní záložny xxxxx písmen x) x c), xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxx její xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx ověření xxxxxxxx x kontrolního systému xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) prominout nebo xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx součásti. Xxxxx xxxxxxx banka xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxx xxxxx způsobem provedení xxxxxx xxxxxxx omezuje. Xx sdělení České xxxxxxx banky x xxxxxxxxx nebo omezení xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxxxx části xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx povinna xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx auditora xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx ten xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxx doloží, xx x xxxxxxx minimálně 2 xxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx poskytování pozastaveno. Xxxxxxxxx-xx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx ode dne xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx osoby, xxxxx xxxx x družstevní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx volených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx národní xxxxx xxxx nařídit xxxxxxxxxx xxxxxxx změnu auditora, xxxxx auditor xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §21 xxxx. 3 x 4 xxxxxx x. 93/2009 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

§9

(1) Zisk xxx xxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx zisku xx stanoven poměrem xxxx xxxxxxxxx vkladu x souhrnu xxxxx xxxxxxxxx vkladů všech xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx řádné xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx po xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vypořádací xxxxxx usnáší členská xxxxxx při projednání xxxxx účetní závěrky. Xxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx zisku družstva xx nepoužijí.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx záložna xxxxxx, xx členská xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xx příslušné xxxxxx x xxxxxx této xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx družstevní xxxxxxx. Xxxxxx ztráty xxxxxxx družstevní xxxxxxx xxx zbytečného odkladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Rozdělení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provede xxxxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx dne xxxxxx členské xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx řádnou xxxxxx závěrku, x xxx zisk xxxxxxx.

§9x

(1) Česká xxxxxxx xxxxx může xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx základě a x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího obezřetnostní xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx výjimku xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo skupině xxxxxxx určených družstevních xxxxxxx.

(2) Xxxxx opatření xxxxxx povahy se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx desce Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x opatření xxxxxx povahy, xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx banky.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx úřední xxxxx Xxxxx národní xxxxx.

§10

Fondy xxxxxxxxxx záložny

(1) Xxxxxxxxxx záložna zřizuje xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx ke xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxx xxxxxxx 20 % xxxxxxx xxxxx po xxxxxxx, x to xx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 30 % souhrnu xxxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxx poskytnutých xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rezervní fond. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx družstevní xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx xx zdanění xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxx se xxxxx zisk vytvoří, x xx ve xxxx nejméně 10 % ze zisku xx zdanění. Xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx však o 10 % xx xxxxx xx zdanění, x xx xx xx doby, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 20 % xxxxxxxxxx kapitálu.

(2) Xxxxxxx mohou xxxxx, xx se xxxxxxx xxxxx rizikový xxxx x rezervní xxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§11

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečného xxxxxxx, xxxxx mohou upravovat xxxxxxx

x) omezení a xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx, záruk x závazků,

b) pravidla xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x ukazatele xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vyhláškou.

§12

Xxxxxxxxxx záložna xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x x úředním jazyce, xxxxxxxxx xxxxxxxx státu, xx xxxxx území xxxxxx, xxxxxxxxxx ve xxxxx provozních xxxxxxxxxx.

§12x

Xxxxxxxxxx záložna xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx smlouvy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx na xxxxxx Xxxxx národní xxxxx byla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doklady x ověřeném překladu xx českého jazyka.

§12a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 338/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

§13

Některá xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Soud xx návrh Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx družstevní xxxxxxx xxxx osoby, xxxxx osvědčí xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx družstevní xxxxxxx x její xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx členů xxxxx xxx 30,

x) xxxxxxx xxxxx xxx 35&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

c) xxxxxxxx xxxx xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx záložny x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx schůzi, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx rok neprovozuje xxxxxx činnost,

d) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záložny byl xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodne x xxxxxxx družstevní xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní bankou xxxxx §28 byla xxxxxxxx.

(3) Xxxx dále xx návrh Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zrušení družstevní xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx tehdy, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Fúze xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx záložny. X xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České národní xxxxx; xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2a.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přípustná. To xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx akciovou společnost, xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx formy družstevní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx hodnotu xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxxx souhlasu xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 obsahuje, xxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupu, xxxxxxx xxxx provedení x xxxx účastnících. Xxxxxx xxx podat xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní banka xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx záložna s xxxxxxxxx nebo zrušuje-li xx výmaz xxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx družstevní xxxxxxx jmenuje x xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx zvláštní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. X případě xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §28g x 28h xxxxxx xxx likvidátorem xxxxxxxxx osoba, xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx jinak xxxxxxxx na zpracování x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záložny.

(8) Soud xxxxxxxx x návrhu Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 2, 3 x 7 xxx jednání a xxxxxxxxxx xxxxxxx vyvěšením xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx odůvodnění na xxxxxx xxxxx soudu xx 24 xxxxx xx xxxxxxxx návrhu. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nastávají xxxxxx účinky uvedené xx xxxxxx a xxx xx výrok xxxxxxx xxx každého; xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxx x výkonem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx pohledávka za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxx výplaty určuje xxxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx účetní výkazy x xxxxxxx zpracovávané x průběhu xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx upravujícím xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §27 odst. 2 xxxxx xxxxxxxx xxxxx, doklady x xxxxxxxxx.

§13a

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx účastníky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostředky x české měně xxxxx xxxxxxxxxxxx položek xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx záložna xxxxxxxxxx platebního systému xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxx smlouvy xxxx mezibankovního xxxxxxxxxx xxxxx x české xxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx předběžného xxxxxxxx

§13x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx zahraniční banky xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx částku xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx číslo xxxx xxxx jiný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x příkazem xxxxxxx x způsobily tím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx družstevní xxxxxxx, xxxxx vede xxxx neoprávněného xxxxxxxx, xxxxxxx xx podnět xxxxxxxxxx záložny, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesprávné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, odepsat x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx nesprávně xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx platební xxxx, a xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, v xxxx xx xxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx").

(2) Podnět xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxx xx 3 xxxxxx ode dne xxxxxx chyby, x xxxxxx důsledku xxxxx x nesprávnému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Opravné xxxxxxxxx x tíži xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxxx x na opravné xxxxxxxxx x rámci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Pojištění xxxxxx xxxxx

§14

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx se systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x bankách, která xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx bank xxxxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x vkladů, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx České národní xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvek xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vůči xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx, xxxxxxxxxx upravující povinnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x fúzi xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx skutečnostech a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx vybrat xxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx x xxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, správců, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx uplatňování xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx včetně xxxxxxxxxx x odpovědnosti xx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx pohledávka x xxxxxx xxxxxxxx x družstevní xxxxxxx, xx oprávněnou xxxxxx xx smyslu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

§15

§15 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 57/2006 Sb.

§16

§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 57/2006 Sb.

§17

§17 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 57/2006 Sb.

§17x

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 57/2006 Sb.

§18

§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 57/2006 Sb.

§19

§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 57/2006 Sb.

§20

§20 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 57/2006 Sb.

Xxxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§21

(1) Česká národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx družstevních xxxxxxx x dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx družstevní záložny xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxx u xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx hostitelských xxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x poskytnout Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx součinnost. Xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx oprávněna xx jí xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sama.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx plní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx orgánům xxxxxxx hostitelských xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx států si xxxxxxxx informace x xxxxxxxx družstevních xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informuje x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx družstevní záložny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, ve kterém xx xxxxxxxxxx záložna xxxxxxx 56). Xxxxx xxxxxxx banka usiluje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx členských xxxxx Evropské xxxx, x xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx národní xxxxx xx xxx výkonu xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu 77).

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx při xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího obezřetnostní xxxxxxxxx podílí xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxx působnosti xxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, doporučení, xxxxxxxxx x xxxxxx opatření xxxxxxxxx Xxxxxxxxx orgánem xxx bankovnictví, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pravidelné xxxxxxxxxxx informací xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) osoby xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, která xxxx družstevní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činnosti.

(9) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x osob xxxxxxxxx x xxxxxxxx 8, xxxxx je xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; za xxxxx účelem xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů,

b) xxxxxxx knihy x xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx výpisy x xxxxx,

x) získávat xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 8, xxxxxx zástupců x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx vysvětlení od xxxx osoby, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx 8 za xxxxxxxx, xx k xxxx xxxxx xxxxxxx.

§21x

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, strategie, postupy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx rozhodnutím Xxxxxxxx xxxxxx, kapitál x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx vždy vyhodnocuje xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx odhalená xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx v xxxxxxxxxxx x intenzitě xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záložny xx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, a x xxxxxxx družstevní xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků xxxxx části xxxxx xxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx přezkumu x xxxxxxxxxxxxx uplatňuje Česká xxxxxxx banka xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §28i xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, tržní a xxxxxxxx xxxxxx; přezkum x vyhodnocování xxxx xxx dále xxxxxxxx xxxxxxx na

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záložnou podle xx. 177 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xxx xxxxxxx přístupu xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx koncentrace x xxxx xxxxxx družstevní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, účinnost x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technik xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika podle xx. 4 xxxx. 1 xxxx 57 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, x správnost xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) míru, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx družstevní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx dosaženého stupně xxxxxxx rizika,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx likvidity, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vypracování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx scénářů, xxxxxx xxxxxxx snižujících xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) dopady xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx dopady začleněny xx systému xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx zátěžových xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx při používání xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx kapitálového požadavku x xxxxxxx xxxxxx xxxxx části třetí xxxxx čtvrté xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x vyhodnocuje

a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx rozvoj xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx družstevní xxxxxxx xx finančních xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx stabilitu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx všech xxxxxxxxx dotčených xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx investičního xxxxxxxxx, xxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, které se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx stanoví xxxx modelovací a xxxxxxxxxxxx předpoklady, než xxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xx. 98 xxxx. 5x směrnice 2013/36/EU, xxxxxxx xxxxx

1. se x důsledku xxxxx x xxxxxxxxxxx změny xxxxxxxxx sazeb xxxxx xxxxxxxxxxxx z 6 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxxx čl. 98 odst. 5x xxxxxxxx 2013/36/XX sníží xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx 15 % xxxxxxxx xxxx 1, xxxx

2. x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx náhlé x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx 2 dohledových xxxxxxxx scénářů pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie vydaným xxxxx xx. 98 xxxx. 5a směrnice 2013/36/EU xxxxx k xxxxxxx xxxxxxx čistého xxxxxxxxx výnosu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) expozice xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx. 4 bodu 93 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) č. 575/2013, a které xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ukazatelů nadměrné xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xx. 429 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013; xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx uspořádání, xxxxxxxxx, postupů x xxxxxxxxxx zavedených xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx nadměrné xxxx, xxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx riziko xxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 94 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x kontrolní xxxxxx družstevní záložny, xxxxxxxxxx kulturu a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxxxxx; xxx přezkumu x xxxxxxxxxxxxx může Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx družstevní záložně xxxxxxx jednání xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x jejich výborů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx komise.

(5) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx uložit opatření x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. b), xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x vyhodnocování xx xx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičního xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx riziku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nadměrně

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx dále xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxx družstevní xxxxxxx xxxxxxxx skrytou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx 61 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013; zjistí-li, xx xxxxxxxxxx záložna xxxxxxxx skrytou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx jednom xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx poskytne podporu xxx xxxxxxxxxxxx,

x) zda xxxxxx ocenění xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 105 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxx xxxx rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zajistit xxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ztrátě; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx 86 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013.

§21b

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může x xxxxxxxxxxxx záložen x xxxxxxxx xxxxxxxxx profilem xxxxxxxxxxx metodiku provádění xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx podporu xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxxxx testy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx testů může Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx pravidelně alespoň xxxxxx xx 3 xxxx přezkoumává xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx interních xxxxxxxx. Při xxx xx xxxxxxxx zejména xx kvalitu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx metod x xxxxxxx, na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§21x

(1) Česká xxxxxxx xxxxx postupuje xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x přihlédnutím k xxxxxxxxx xxxxxxx přezkumu x xxxxxxxxxxxxx podle §21a.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x pobočce xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vykonává xxxx činnost na xxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx státu.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxx šetření Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxx zvýšeného xxxxxxx x návaznosti xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4,

x) plán xxxxxxx xx místě x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ovládaných xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx,

x) seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x §21b xxxx. 2 nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zdraví xxxx porušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, opatřením xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx upravujícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Evropské xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx Česká xxxxxxx xxxxx považuje xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §21a, xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx opatření:

a) xxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx x dané xxxxxxxxxx záložny,

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx dodatečných xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plánů xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vybraných xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx jejímu xxxxxxx udržovala xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013 za xxxxxxxx xxxxx §21d a 21e,

x) uložit zvláštní xxxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv a xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx modelu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a mechanismům xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx §7a xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx 10 x §28 odst. 2 xxxx. b).

(5) Xxxxxxxxxx §28a se xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx. Ustanovení §28aa xx nepoužije.

Xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx

§21x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx kapitál x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x vyhodnocování, xxxxxx-xx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx pokryty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 x xxxxx kapitoly 2 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2017/2402 86),

x) družstevní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7a, §8a xxxx. 1 x 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xx. 393 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 a xxxx pravděpodobné, xx xx xxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) úpravy xxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 6 písm. x) xxxx nedostatečné x xxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx době xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx povoleného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx záložna opakovaně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx sděleného xxxxx §21f, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nebo xx xxxxx být zdrojem xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx uloží xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx její xxxxxxxx, včetně rizik, xxxxx odrážejí xxxxx xxxxxxxxxxxxx vývoje xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx rizikový xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx účely xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx dostatečně pokryty xxxxxxxxxxxx požadavky podle xxxxx třetí, xxxxxx x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013 x xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2402 86) xxxxx x případě, xx požadavky na xxxxx, druh x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx zohlednění vnitřně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8x, xxxx přísnější xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 x podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2402 86).

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxx 3 posoudí Česká xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xx rizikový xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jimž je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx jsou výslovně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx částí xxxxx, čtvrté x xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 x xxxxx kapitoly 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/2402 86) xxxx xxxxxx těmito požadavky xxxxx xxxxxxx, x

x) x nichž xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx příslušných xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 x podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/2402 86).

(5) Xx xxxxxx, x xxxxx x xxxx dodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx částí xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 x xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2017/2402 86) xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu, x xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovená xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx v nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx všechna xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xx významná x která xxxxxx xxxxxxxxxx pokryta xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, čtvrté x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 a xxxxx kapitoly 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2017/2402 86). Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx alespoň x xxxxxxxxx podle §21a xxxx. 4 xxxx. x), xxxxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx banka xxx xxxxxxxxx přezkumu x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx družstevní záložna xxxx úrokovému riziku xxxxxxxxxxxxx z investičního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§21x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx výši xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §21d x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x vyhodnocování xx xxxxxx krytí

a) xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx nadměrné xxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §21d, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxx xxxxx xxxxx x čtvrté xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 x podle kapitoly 2 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2402 86),

x) xxxxxx nadměrné xxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §21d, a xxxxxxxxxxx kapitálovými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(2) Družstevní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx tier 1 x

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx a) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx tier 1.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx kapitálem xxxx 1.

(4) Xxxxx národní xxxxx xxxx, je-li xx nezbytné x x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, stanovit, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vyšším podílem xxxxxxxx xxxx 1 xxxx kmenového kapitálu xxxx 1, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx kapitál v xxxxxxxxxx xx výsledky xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx než rizika xxxxxxxx páky, x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 92 odst. 1 písm. x) xx c) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kapitálové xxxxxxx, xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25h, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx rizika xxx xxxxxx nadměrné xxxx, x požadavků xx xxxxxxx uložených xx xxxxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx nevztahujících xx x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve výši xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx ke krytí xxxxxx xxxxxxxx páky, x xx xxx xxxxx kapitálového xxxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx poměru podle xx. 92 xxxx. 1x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013, pokynu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21f, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx prostřednictvím opatření x nápravě xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx přezkumu x xxxxxxxxxxxxx xxxxx alespoň xxxxx xxxxxxx posouzení xxxxx prvků xxxxx §21d x xxxxxxxx 1 xx 5. Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x důvodů podle §21d odst. 1 xxxx. x), uvede x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx pokynu x xxxxxx dodatečného kapitálu xxxx dostatečné.

§21e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 353/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§21x

Xxxxx x držení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Česká xxxxxxx xxxxx provádí x rámci xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úrovně vnitřně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8a.

(2) Xxxxx národní xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xx xxxxx druhá x xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxxxxxx. Tento pokyn xxxxxxxx kapitál nad xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx třetí, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013 x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/2402 86), xxxxxxxxx xx xxxxxxx x návaznosti xx xxxxxxxx přezkumu x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nad rámec xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 1x xxxxxxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xxxx nezbytné x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx vhodnou.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx může pokrývat x xxxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx té xxxx, x jaké tato xxxxxx nejsou x xxxxxxxxx zahrnuta.

(4) Kapitál xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx pokrývat jiná xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx páky, xxxxxxxxxx xxxxxxx nepoužije xx xxxxxxx kapitálových xxxxxxxxx xxxxx čl. 92 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx páky, xxxxxxxxx xx kombinovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx ani požadavků xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx nevztahujících xx x xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Kapitál použitý xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx páky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 92 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uloženého Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx požadavku xx kapitálovou rezervu x xxxxxxxx poměru xxxxx xx. 92 xxxx. 1a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle §8aj xxxx. 4 nebo §8xx xxxx. 3.

§21f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 353/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§21x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výměny xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x řešení xxxxx, xxxxx uloží xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x vyhodnocování xxxx xxxxx družstevní xxxxxxx sdělí xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21f.

§21g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 353/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§22

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx informuje Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx zamítla xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pobočky x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx informuje Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx o všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx získaných xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx výkon xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx unie, zejména x

x) xxxxx a xxxxxx případů, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zřízení xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx povoleních,

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx pobočce v xxxxxxx, xxx věc xxxxxxx xxxxxxx a xx xx nutné x zájmu členů,

d) xxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx předpisů,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záložnami x

1. xxxxx osob, xxxxxxx příjmy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 xxx, x xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx družstevní xxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, prémií, xxxxx xxxxxxxxxx na výkonnosti xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx 1.

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vyhodnocování xxxxx §21a,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 3 xx 5, §21b xxxx. 2 x 3 x §28 při xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 3,

h) xxxxxxxxx, xxx použije §21b xxxx. 1,

x) názvech xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25a,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §21a, xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 23 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1093/2010 ze xxxxxx družstevní xxxxxxx; xxxx informace xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu,

k) xxxxxxx shromážděných za xxxxxx xxxxxxxx trendů x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x informacích x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7ac xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §7aa xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §7ac xxxx. h),

o) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx o rozhodnutí xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx uložených xxxxx §28 odst. 2 bodu 11, §28 xxxx. 6 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx přestupek xxxxx §27a odst. 1, §27b xxxx. 2 xxxx. x), x), x) až i), x) xx x) x §27c xxxx. 1, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokusu x ně, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rizika vyhodnotí Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx vyhodnocení.

(3) Xx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx bankovnictví x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x plnění xxxx xxxxx stanovených xxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxx systémová xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx kapitálové xxxxxxx xxxxx §8al xxxx. 4 x xxxxxxx xxxxx §8al xxxx. 8.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx bankovnictví xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxx pro bankovnictví x vlastní iniciativy xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx využívá xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx bankovnictví xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§22x

Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx pobočkami xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní banka xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx těch, xx xxxxxxx území xx xxxxxxxxxx záložna xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánům xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx informace o xxxxxxxx xx družstevní xxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx záložny. Xxxxx národní banka xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx záložnou, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, omezení xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxx na xxxx xxxxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a mechanismech xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 požadovat po xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx xx družstevní xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx družstevní xxxxxxx.

(4) Xxxxx národní xxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxx státu, na xxxxx území xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx prostřednictvím pobočky, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx šesté xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 575/2013 x nařízení xxxx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx klientů xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx likvidita družstevní xxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx ohrožena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx likvidity, xxxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, která x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož území xxxxxxxx družstevní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx obrátit xx Xxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxxxx x požádat xxx x urovnání xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx dohled xxx finančním xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 75), xxxxx nesouhlasí x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xx jehož xxxxx xxxxxxxxxx záložna xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx národní xxxxx xxxx informovat Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx informací, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

§22xx

§22xx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 353/2021 Sb.

§22x

(1) Xxxxxxx družstevní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx činnost na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx orgánem xxxxxxx tohoto státu xxxxxxxx x xxxxxxx x právem Evropské xxxx xx významnou (xxxx xxx "významná xxxxxxx").

(2) Česká xxxxxxx xxxxx xx příslušná x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx pobočky xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x záměru xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx jí důvody, xxxxx xxx vedou x xxxxxx záměru x xxxxxxx x xxxxxx Evropské xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, aby k xxxx dohodě xxxxx xx 2 xxxxxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx označit pobočku xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx záložna xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx státu prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxx, sdělí Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx informace o

a) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx ve xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx záložny xx xxxxxxx,

x) závažných sankcích x xxxxxxxxxx k xxxxxxx mimořádného xxxxxxx xxxxxxxxx družstevní xxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §28 xxxx. 2 xxxx. x), x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx interního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx procesu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §21a,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §25k odst. 2,

x) xxxxxxxxxx x opatření x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx záložně uloží, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx xxxxxxxxxx vývoj v xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx činnost prostřednictvím xxxxxxxx pobočky xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx uvedených x §25a xxxx. 4 xxxx. i) a xxxxxx xxxxxxx moci xxxxx §25a xxxx. 4 xxxx. k) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x plnění xxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4 x §22a xxxxxxxx xxxxxx dohledu (xxxx xxx "xxxxxxxx"). Zřízení x xxxxxxx xxxxxxx xxxx založeny xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, která xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x orgány xxxxxxx xxxxx odstavce 3. Xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x orgány xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxx záložna xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Česká xxxxxxx banka xxxx xxxxxxx kolegia a xxxxxx, xxxxx členové xx xxxxxxx jednání xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Přitom xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxx členských xxxxxxx.

(7) Xxxxx národní banka xxxxxx úsilí x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx s dostatečným xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x jednání xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx informuje x xxxxxxxx přijatých xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxx družstevní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx hostitelského xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočky, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx likvidity xxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínky, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx významný xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx státu.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 xx 8 xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx poté, xxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxx, xxx byla x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§22c

Česká xxxxxxx xxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx xx xxxxx hostitelského xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky, xxxxxxxx při sestavování xxxxx dohledových šetření xxxxx §21c xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xx místě.

§22c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 135/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

§23

Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§24

§24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 57/2006 Sb.

§25

§25 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 57/2006 Sb.

§25x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Osoby xxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx dozvěděly v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, zaměstnání xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x kterou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx výkonu své xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx xxxxx x plnění xxxxx Xxxxx národní banky xxxx v xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx řízení xxxx mezinárodním xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nepovažuje

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx zátěžových testů xxxxxxxxxxx xxxxx §21b xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx vyšetřovacích xxxxxxxxx xxxxx čl. 226 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v souvislosti x výkonem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osobám x Xxxxx republice, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) dohledu xxx xxxxxxx podle xxxxxxx x),

x) auditora xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx záložny,

d) xxxxxxx xxx auditorem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx záložny,

e) dohledu xxx xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x boje proti xxxxxxxxx,

x) dohledu xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) provozovatele xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxx národní xxxxx xxxx ústřední xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) orgánu veřejné xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx pověřených xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, kde poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu,

m) Xxxxxxx České republiky xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobě nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hrozeb x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, nebo

n) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x Xxxxxxxxx inspekci xxxxxxxxxxxxxx sborů.

(5) Odstavec 4 se použije xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx státech x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4 xxxx. x), x), x) a x) xxx v xxxxxx státech x Xxxxxxxx centrální bance, Xxxxxxxxxx orgánu pro xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx 70) obdobně , xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx úkolů xxxx, jimž mají xxx xxxx informace xxxxxxx.

(6) Informace xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx dohledu mohou xxx poskytovány xxx xxxxxxx Evropské unie, xx-xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strukturálního xxxxxxxx x rámci xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx též

a) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx bance xxx xxxxx hodnocení x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx,

x) Xxxxx xxx mezinárodní xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxx xxxxxxxxx funkce.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx 7 xx možné xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxx jejich xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jaký xx požadován xxxxxx Xxxxxxxx unie.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxx xxxxx, pouze xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx, či xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx informace je xxxxx poskytnout jen x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx žadatele x souladu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx požadovaných informací x způsob jejich xxxxxxx xxxx předání,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a nepřesahují xxxxx xxxxx, xxx xxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodními smlouvami xxxx úmluvami xxxxxxxxxxxx xxxx činnost, x

x) xxxxxxx xxxxx odstavce 7 poskytne xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx výlučně xxxxxx xxxxx zapojeným xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x že xxxx xxxxxxxxx xxxxx chráněny xxxxxxxxx tajemstvím nejméně x rozsahu povinnosti xxxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nemohou xxx xxxxxxx k jinému xxxxx xxx k xxxx, pro který xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx nesmí xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osobě.

§25b

(1) Družstevní xxxxxxx xx povinna xxxxxxxxxx x tajnosti a xxxxxxx před zneužitím xxxxx o xxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx záložnou.

(2) Zprávu x xxxxxxx, xxxxx xx družstevní xxxxxxx xxxxxxx zachovávat v xxxxxxxx x chránit xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxx záložna xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxxxx ustanovení odstavce 1 se nepovažuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x orgány xxxxxxx x obdobnými xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx působí xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx státu. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 xxxxxx není sdělení xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx obchodech xxx xxxxxx trestního oznámení, xxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu xxxx zákona x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x rámci platebního xxxxxxx, xxxxx xx xx nezbytné z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jejich vyšetřování x odhalování.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx zneužitím, podá xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx jen xx písemné xxxxxxxx

x) xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxxxx 43),

x) orgánu xxxxxxx x trestním řízení xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx 44),

x) xxxxxxx xxxx xx podmínek podle xxxxxxxx řádu,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxx řízení x xxxxxxxxx xx dávkách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx platí x xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx,

x) zdravotních xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní pojištění, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx xxxxx i xxx xxxxxxxx tohoto pojistného,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx pověřeného xxxxxxxxxx exekuce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 45),

x) Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx záložny xx xxxxxxxx rozpočtu; xx xxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 38),

x) zpravodajské xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx konkrétního xxxxx x xxxx působnosti xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx; pro xxxxxxxx zprávy xx xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx hledané xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hrozeb x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Policii Xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx inspekci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx podvodům.

Písemné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, podle xxxxx xxxx xxxxxxxxxx záložna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx záložna xx xxxxxxx sdělit x xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vyžádání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx dávky xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxx vymáhání, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x údaje o xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rovněž xxxxxxx xx xxxxx xxxxx sdělit tyto xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Družstevní xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx souhlasu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spotřebitele 84) xx xxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxx spotřebitele 84) číslo nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, který vedla xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx x zmocněnci, xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx nakládat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx účtu.

(6) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) náleží xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx záložna xx xxxxxxx x xxx souhlasu xxxxx xxxxx sdělit osobě xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx rozhodnutí nebo xxxxxx exekuce xxxxx xxxx svého člena xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx záložny x xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx účtu. Xxxxxx povinnost družstevní xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxx, xxxxx prokáže, xx x důsledku xxxxxxx chybné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záložně xxxxxxx xxxxx a xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx práva xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx družstevní xxxxxxx xxxxxx věcných xxxxxxx.

(8) Zprávu x xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx záložna povinna xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x chránit xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xx nutné xx xxxxxxx povinnosti xxxxxxx právním xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(9) Údaje, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx pro účely xxxxxxx na konsolidovaném xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx 33) xxxxxx, xxxxx tento dohled xxxxxxxx.

(10) Xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx účelem přípravy xxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§25c

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zájmů družstevní xxxxxxx a xxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx v §25b xxxx. 2, 3, 4 x 7 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zprostí.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx orgánů xxxxxxxxxx záložny xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x údajích, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx družstevní záložna xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx §25b xxxx. 3 xxxx. x). Xxxx xxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx vůči xxxxxxx x všem xxxxxx xxxxxx; porušením xxxx xxxxxxxxxx není poskytnutí xxxxx xxxxx xxxx xxxxx pracovníkovi nebo xxxxxxx orgánu téže xxxxxxxxxx záložny, xxxxx xx to xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx pracovněprávního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§25d

§25d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 353/2021 Sb.

§25x

§25x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 353/2021 Sb.

§25x

§25x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 353/2021 Sb.

§25x

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 353/2021 Sb.

§25x

§25x zrušen právním xxxxxxxxx č. 353/2021 Sb.

§25x

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx §2b odst. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx požadavku xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §28 xxxx. 2 xxxx. a) bodu 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x udělení souhlasu x xxxxxxxxxx interního xxxxxxxx k výpočtu xxxxxxxxxxxx požadavku xxxxx xx. 312 xxxx. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013

xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x orgánem xxxxxxxxxxxxx dohled xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx skupiny, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a x dalšími xxxxxx, xxxxxxx se tato xxxxxxxxxx xxxxxx týká.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx-xx xxx odkladu xxxx xx taková xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§25x

Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx může xxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, Česká národní xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx bank x xxxxxxxxx státech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §25a xxxx. 4 xxxx. x) x

x) xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxx x §25a xxxx. 4 xxxx. x) v členských xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§25k

1) Nebylo-li xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou družstevní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucí, xxxxxxxxx ovládajícím investičním xxxxxxxx, evropskou finanční xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx ve xxxxx 4 xxxxxx ode xxx, kdy orgán xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na konsolidovaném xxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx krytí xxxxx kapitálem xxxxxxx, xxxxxx x držení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x posouzení xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21x xxxx. 4 písm. x) xxxx x) xxxx sdělit xxxxx xxxxx §21x; xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx členů této xxxxxxx vyjádřenému xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx orgánům xxxxx xx vědomí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka může xx lhůtě 7 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x urovnání xxxxx xxxxx xx. 19 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 1093/2010; xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k výkonu xxxxxxx nad xxxxx xxxxxxx skupiny xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx sporu, přeruší Xxxxx národní xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx nebo sdělení xxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx orgánem xxx bankovnictví.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu pro xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx bylo xxxx vydáním rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x něho xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx jednou xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavcích 1 x 2. Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx písemný xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad členem xxxxxxx skupiny. X xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 přezkoumat také xxx x xxxxxxx xxxxxx podnětu.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinna xxxxxxxx kapitál nad xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx zvláštní požadavky xx xxxxxxxxx, je-li xx xxxx povinnost xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx, x xxxxxx x Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx vykonávajícím xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxx národní xxxxxx.

§25x

§25x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 353/2021 Sb.

§26

§26 zrušen právním xxxxxxxxx č. 353/2021 Sb.

§27

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vyžádané xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 3 xxx xx doručení xxxxx, není-li ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx informovat Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, které xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx. Ověřené xxxxx stanov a xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxx národní xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx písemností xxxxx odstavců 1 xx 3 se xxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ověřený xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§27x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx tak, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právech xxxxxxxxx x §2b xxxx. 3, bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx banky xxxxx §2b xxxx. 3, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx" xxxx "družstevní xxxxxxx" xxxx "úvěrní xxxxxxxx" x xxxxxxx x §1 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx podléhající xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §25c.

(4) Xxxx voleného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §6 xxxx. 10.

(5) Člen xxxxxxx komise xxxx xxxx družstevní záložny, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx svěřena xxxxxxxx xxxxxxxxxx o poskytnutí xxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xx stane ručitelem xxxxx, x jehož xxxxxxxxxx rozhoduje.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx na xxxxxx Xxxxx národní xxxxx nesvolá xx 30 dnů od xxxxxxxx xxxxxxx členskou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx (§5a odst. 4).

(7) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx hospodáře.

(8) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxxx neinformuje Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §28ab.

(9) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5,

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx 7,

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4,

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 8,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a), x) nebo x); xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx 130&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§27x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x rozporu x xxxxxxx povolením [§1 xxxx. 5 písm. x)],

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx §28,

c) neuveřejní xxxxxxxxxx xxxxxx závěrku, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx povolení (§1 xxxx. 6),

x) neoprávněně xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxx xxxxx, stane se xxxxxx, společníkem xxxx xxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxx způsobem xxxxxx xxxx xx xxxxxx právnické osoby (§1 odst. 9),

e) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx osoby, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §2c xxxx. 1,

x) zřídí xxxxxxx xx území hostitelského xxxxx xxx souhlasu Xxxxx xxxxxxx xxxxx (§2d xxxx. 1) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx činnosti xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §2e xxxx. 2,

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx státu xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx tento xxxx záměr xxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávané xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance (§2f),

h) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x podnikání xxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx hostitelského xxxxx v xxxxxxx x §2g xxxx. 2,

x) xxxx xxxxxxxx xxxx jednáním své xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx státu porušuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §3 xxxx. 2 x 3,

x) poruší povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 48) xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx kapitálových požadavků x xxxxxxx x xxxxx zákonem, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx péčí xxxxx §7af.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, rozhodnutím xxxx opatřením obecné xxxxxx vydaným podle xxxxxx zákona, přímo xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu písemné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 431 odst. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013,

x) xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx kapitálových xxxxxxxxx x podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pro výpočet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §9a,

x) nesdělí Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx X nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise,

e) xxxxxxx xxxx xxxxx interní xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx banky xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx přístupy xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxx xx. 143 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 575/2013, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx poruší xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v kapitole 2 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/2402 86),

g) xx xxxxxxx expozici xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x čl. 395 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obecné xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx podle §9a,

h) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx delší dobu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 412 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx kmenový xxxxxxx tier 1 x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2c xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v kapitálu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x čl. 28, 51 nebo 63 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxx

x) xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx požadavky tohoto xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx komise xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx nebo zůstat xxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx záložna xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxxx výroční xxxxxx, xxxxxxxxxx ji xxxxx s řádnou xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx schůzi xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xx 10 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx (§6 xxxx. 6),

x) xxxxxxxx osobám xxxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx (§7 odst. 1),

x) neuvede xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x poskytnutí xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §7 xxxx. 1 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §7 xxxx. 4,

x) nedoručí České xxxxxxx bance xx 10 dnů xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx družstevní xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx funkce, včetně xxxxxx osvědčujících xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§7 xxxx. 7),

e) xxxxxx xxxxxxxxxx vázanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §1 xxxx. 5 písm. x),

x) xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx auditor xxx Českou národní xxxxxx odmítnut (§8a xxxx. 3),

g) v xxxxxxx x §9 xxxx. 2

1. xxxxxxxxxx xxx schvalování xxxxxx xxxxxxx xx příslušné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx zdrojů, nebo

2. xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx členské xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Fondu pojištění xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx (§14),

i) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §13b xxxx. 1,

j) xxxxxx povinnost zachovávat x xxxxxxxx a xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§25b),

x) xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, subjektům uvedeným x §25b odst. 3, 4 xxxx 6,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxx podle §27 xxxx. 1, 2 xxxx 3,

m) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §12a,

x) x xxxxxxx s §12 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §7aa odst. 1.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x), x) xxxxxx),

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) nebo xxxxxxxx 3 xxxx. x), x), n) nebo x),

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), x), x), x), x), x), x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b), x), x), x), x), x), x) nebo x),

x) 126 650 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x),

x) dvojnásobku xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a xxxxxxxx-xx ho xxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx uložit xxxxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx. 316 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013,

f) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 a xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx osoba; xxxx-xx xxxxx výši xxxxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxx.

§27x

Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxx zvýší svoji xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx záložně xxx xxxxxxxxxxx souhlasu Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2b xxxx. 3,

x) xxxxx xxxxxxxx "spořitelní x úvěrní xxxxxxxx" xxxx "xxxxxxxxxx záložna" xxxx "úvěrní družstvo" x rozporu s §1 xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxxxx, ke xxxxx je třeba xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, bez xxxxxx xxxxxxxx,

x) ovládne xxxxxxxxxx xxxxxxx bez předchozího xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx §2b xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost podle §2b xxxx. 12, xxxx

x) x žádosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jako osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx insolvenční xxxxxxx družstevní xxxxxxx xx dopustí přestupku xxx, že xx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx nesvolá do 30 xxx xx xxxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx záložny xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 4.

(4) Právnická xxxx podnikající fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vykonávat funkci x péčí řádného xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4,

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2,

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 3,

d) dvojnásobku xxxx neoprávněného prospěchu, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx e) x xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba; xxxx-xx možné xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistit, xxx xxxxxx xxxxxx xx 130&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x), x) xxxx x) a spáchala-li xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v čl. 316 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxxxx xxxx neoprávněného xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx x) x spáchala-li xx xxxxxxxx osoba; xxxx-xx xxxxx xxxx neoprávněného xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx do xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní období.

§27x

§27x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 353/2021 Sb.

Společná ustanovení

§27e

§27e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§27xx

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona projednává Xxxxx xxxxxxx banka.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez uvedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx

x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx shledáno xxxx zjevně xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nepřiměřenou xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx 3 musí být xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx.

§27f

§27f zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 353/2021 Sb.

§28

Xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx činnosti x xxxxxxxx porušení nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx rozhodnutím Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(2) K xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků xxxx Xxxxx xxxxxxx banka

a) xxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxx kapitál xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxx zákonem, xxxxxxx xxxxxxxxx provádějícím xxxxx xxxxx, rozhodnutím xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

3. předložila xxxx xx obnovení xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavky x zavedla xxx xx stanoveném termínu,

4. xxxxxxxxxxx specifické xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x aktivům x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx některé xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx znamenají xxxxxxxx xxxxxx xxx družstevní xxxxxxx,

6. omezila xxxxxxxxxxx xxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obchodních xxxx,

7. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, produkty xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx výkonem družstevní xxxxxxx pověřila jinou xxxxx,

8. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osob xxxxxxxxx x §7a xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3, xxxxx xxxx x xxxxxxx s udržováním xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx určí družstevní xxxxxxx výši pohyblivé xxxxxx procentem x xxxxxxx xxxxx,

9. použila xxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx x doplnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

10. omezila xxxx xxxxxxxx rozdělení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vedlejšího xxxxxxxx xxxx 1 xxxxx xx. 51 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013; xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoby,

11. xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx opakování,

12. xxxxxxx xxxxxxxxx,

13. xx xxxxxxxxx xxxxx navýšila kapitál xx určenou xxxx, xxxxx nedodržuje kombinovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8aj odst. 1 x Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkazů, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx, likviditě x xxxx za xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx duplicitní x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) uložit zvláštní xxxxxxxxx na likviditu, xxxxxx omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x přihlédnutím xx xxxxxxxxxxx modelu xxxxxxxxx družstevní xxxxxxx x x uspořádáním, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záložny, xxxxxxx xxxxx §7a xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxxx uveřejňování xxxxxxxxx,

x) pozbylo xxxxxxxxx,

x) xxxxxx přísnější omezení xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxx 1 xxx xxxxx §8ax odst. 3, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx obnovení xxxxxxxx,

x) xxxxxx jiná xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx osobě podléhající xxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx souhlas xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx model x xxxxxxx kapitálových požadavků xxxxx části xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013, xxx nesplňuje xxxxxxxxx pro jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, aby xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx přístup nebo xxxxxxx model xx xxxxxxxxxxx,

x) uložit, xxx xxxxxxxxxx plán na xxxxxxxx souladu x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx k jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx obnovení xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx model x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx dosaženo xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxx x xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx příslušné xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx nepravděpodobné, xx družstevní záložna xxxx schopna xxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx souhlas s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx zlepšení, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 366 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) uložit xxxx xxxxxx opatření.

(4) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxx podléhající xxxxxx dohledu uložit, xxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie vydaným xxxxx čl. 84 xxxxxxxx 2013/36/EU xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx portfolia, xxxxx xxxxxxxxxxxx standardizovaná xxxxxxxx xxxx systém řízení xxxxxxxxx rizika investičního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nezajišťují řádnou xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, řízení x xxxxxxxxx úrokového xxxxxx investičního xxxxxxxxx.

(5) X případě zjištění xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) uložit, xxx xxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx představenstva, xxxxx xxxxxxxxx komise xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx členská xxxxxx xxxxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx její xxxxx,

3. xxxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxx základní xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) rozhodnout x xxxxxxx xxxx zákazu xxxxxxxxx povolených xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx 120 dnů, x xx včetně xxxxxxxxx vkladatelů x xxxxxx xxxxxx; nakládáním xxxxxxxxxx x jejich xxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx jakákoli xxxxxx xxxxxxxxx s vkladem,

c) xxxxxx povolení vyloučením xxxx xxxxxxxx některých xxxxxxxx x něm xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx mimořádný xxxxx xx náklady xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx družstevní xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx body xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx provádění operací x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s družstevní xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx součástí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztah,

g) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx xxxxxxx alespoň xx výši xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle části xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu, xxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnutím Xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; Xxxxx národní xxxxx může xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx družstevní xxxxxxx xxxx jiné odpovědné xxxxxxx osobě výkon xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx v jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxxxx osoba xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx jeho xxxxxx.

(7) Xxxxx národní xxxxx xxxx uložit xxxxxxxx x nápravě xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4, xxxxxxxx 5 xxxx. h) a xxxxxxxx 6 xxxx, xxxxxxxx xx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x průběhu následujících 12 měsíců xxxxxx.

§28x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jiných právnických xxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx s družstevní xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x předmětem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx opatření k xxxxxxx je xxxxx xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx Xxxxx národní xxxxx uložila xxxxxxxx x nápravě, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x zjednání xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx nemá xxxxxxxx účinek. X xxxxxxxx rozhoduje bankovní xxxx Xxxxx národní xxxxx.

§28aa

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx uveřejní pravomocné xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx uveřejní xxxxxxxxxx xxx uvedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx

x) xxxx xxxx dotčené xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxx,

x) ohrozilo stabilitu xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx,

x) xxxxxxxxx dotčené xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx.

§28xx

X xxxxxxx, xx xxxx představenstva xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zjistí, xx xxxxxxxxxx záložna xx nebo xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx družstevní xxxxxxx vznikly nebo xxxxxxxxxxxxx vzniknou xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxx záložny xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poměru xxxxx xx. 92 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, informuje x xxx xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx banku.

§28ab vložen xxxxxxx předpisem x. 135/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 22.7.2014

§28b

Česká národní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 458 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013.

§28x

§28x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 57/2006 Sb.

§28d

§28d zrušen právním xxxxxxxxx č. 57/2006 Sb.

§28e

§28e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 57/2006 Sb.

§28x

§28x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 57/2006 Sb.

Odnětí povolení nebo xxxxxxxx

§28x

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nedostatků x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx odejme.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx nezačala xxxxxxxx xx 12 měsíců xxx xxx udělení xxxxxxxx xxxx po xxxx 6 měsíců xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx jim xxxxxxxxxxx úvěry,

b) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x činnosti, který xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx přestupku xxxxx §27b xxxx. 2 xxxx. x), x), f), x), x), x), x), x) xxxx m),

c) xxxxxxx x xxxxxxx x povolení uvedl xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro posouzení xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování terorismu, xxxx

x) družstevní záložna xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x xxxxx xxxxx, xxxxxx nebo šesté xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx čl. 92x x 92b xxxxxx nařízení, xxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xx xxxxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxx x §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxx xxxx xxxxxxx plnit xxx závazky xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zjistí, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 92 odst. 1 xxxx. c) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013. Xxxxx xxxxxxxxxx veřejný xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx záložny, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, i xxxx xxxx družstevní xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ozdravné xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Pokud Xxxxx xxxxxxx xxxxx zjistí, xx xxxxxxxx suma xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu xx xxxxxxxx nápravy, x xx xxxxxxx 1 xxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x této xxxxx nápravu, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx povolení.

(5) Pokud Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx suma xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x §8 xxxx. 3 xxxxxxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxx xxxxx družstevním xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx 1 xxx. Nezjednají-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx povolení všem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 3.

(6) X době xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx společnost a xxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedené v xxxxxxxxxx 4 x 5.

(7) Povolení xxxxxx xxx xx dni xxxxxx xxxxx právní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx společnost xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §13 xxxx. 5.

(8) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx odejmout souhlas xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx nepravdivých xxxxx xxxx žadatel x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x závažné xxxxx xx xxxxxxxxxxx, na xxxxxx základě xxx xxxxxxx udělen.

§28x

(1) X xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §28g xx xxxxxxx den, ke xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x vypořádání xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx. Xx doby, než xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx x dluhy, považuje xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§28ha

(1) Xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §28g, xx xxxxxxxxxxx

x) marným xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx kasační xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx odmítnuta, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx zastaveno.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x odnětí xxxxxxxx xxxxx §28g přiznán xxxxxxxx xxxxxx.

§28xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 338/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

§28x

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup

a) xxxxxx xxxxx zákonů x xxxxxxxx, upravujících xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx banky x xxx; xxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení zvláštních xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx vyhlašování právních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx členským xxxxxx x xxxxxx orgánům xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x právních xxxxxxxxxx xxxxx písmene x),

x) informace x xxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx nad družstevními xxxxxxxxx podle §21a,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x povahy xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx přijatých x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxxxxxx při výkonu xxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 405 xx 409 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013,

x) xxxxx xxxxxx x výsledku xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx podle xx. 405 xx 409 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Informace xxxxxxx x odstavci 1 Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup tak, xxx xx bylo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stejného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§28j

Pokud Xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxxx xx. 7 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx

x) xxxxxxxx, která xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, zda xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx bránící xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx využívají xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 7 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 575/2013, a počet xxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) souhrnně xx Xxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 7 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxxx osobách v xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx využívajících xxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 7 xxxx. 3 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxx xx celkovém kapitálu xxxxx xx. 92 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 575/2013 xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 7 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 575/2013, xxxxx je xxxxx x ovládaných osobách x xxxxx než xxxxxxxx státě.

§28j xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 135/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 22.7.2014

§28x

Xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xx. 9 odst. 1 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx

x) kritéria, xxxxx xxxxxxxxx k určení xxxx, zda xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx závažné xxxxx xxxx xxxxxx překážky xxxxxxx okamžitému převodu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx využívají xxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 9 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx zahrnují ovládané xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx za Xxxxxx xxxxxxxxx

1. celkovou výši xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x čl. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xx xxxxx x ovládaných xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx státě,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx možnosti xxxxxxxxx x xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) č. 575/2013, xxxxx xx držen x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx než xxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxx na celkovém xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxx státě.

§28k xxxxxx právním předpisem x. 135/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.7.2014

ČÁST XX

§29

Xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 35/1993 Xx., zákona x. 96/1993 Xx., zákona x. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 114/1994 Xx., xxxxxx č. 259/1994 Xx. a xxxxxx x. 32/1995 Xx., xx doplňuje xxxxx:

1. X §19 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nahrazuje čárkou x doplňuje se xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx č. 18x) xxx:

"x) příjmy xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx18x) z úroků x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx u xxxx.

18x) Xxxxx č. 87/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx zákona ČNR x. 586/1992 Sb., x daních z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

2. V §36 odst. 2 xxxx. x) xxxx 3 se xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx: "kromě xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.".

ČÁST XXX

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení

§30

Družstevní xxxxxxx xxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§31

(1) Xx xxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku je xxxxxxxxxx záložna xxxxxxx xxxxxxx xx účet Xxxxx polovinu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxx 1996. X 30. xxxxx 1997 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx záložnou a Xxxxxx k výši xxxxxxxxx vypočteného podle §16 odst. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx poprvé xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Při xxxxxx jmenování xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx jmenuje xxxxxxx xxxxxxx dva xxxxx na jeden xxx, xxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx na xxx xxxx.

§32

(1) Ministr xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytne xxxx xxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 4 nezvyšují.

(3) Xx doby xxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxx §2 odst. 3 xxxxxxxxx.

§32x

Xxxxx uvedené x §7b xxxx. 5 xxxx. a) xx x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx 1. xxxx 2014 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx za xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x §7b.

§32x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 135/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.7.2014

§32x

Xxxxx xxxxxxx v §7b odst. 5 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx globální xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce poprvé xx xxx 1. xxxx 2014 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, x to x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x způsobem xxxxxxxx x §7b.

§32b vložen xxxxxxx předpisem č. 135/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 22.7.2014

§32x

(1) Xxx xxxxx §8ag odst. 3 x 4 xx xx 31. xxxxxxxx 2014 namísto xxxxx 5 % xxxxxxx xxxxx 3 %.

(2) Xxx účely §8ar xxxx kapitálová xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxx xxx

x) 2016 25 % x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §8ar,

x) 2017 50 % x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8ar,

x) 2018 75 % z kapitálové xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8ar.

§32x

(1) Xxxxx národní xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx postupy xxxxx xx. 124 odst. 4 xxxx. a), xx. 150 odst. 3, xx. 153 xxxx. 9, xx. 181 xxxx. 3 xxxx. x), čl. 182 odst. 4 xxxx. a), xx. 197 xxxx. 8, xx. 221 xxxx. 9, xx. 312 xxxx. 4 xxxx. x) x x), xx. 316 odst. 3, čl. 318 xxxx. 3, xx. 363 xxxx. 4 xxxx. a) a x), xx. 382 xxxx. 4 xxxx. x), čl. 426, xx. 440 xxxx. 2 x xx. 443 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(2) Návrh xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx banky. Xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obecné povahy, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx jeho konání xx xxxxxx desce Xxxxx národní xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx účinnosti dnem xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§33

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1996.

Xxxx x. x.
Xxxxx v. r.
Klaus x. r.

Příloha x zákonu x. 87/1995 Xx.

Xxxxxxx xxxx vypořádacího xxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx:

xxx:

X … xxxxxxxxxxx členský vklad xxxxx x Xx, xxxxx v daném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x družstevní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx členského xxxxxx xxxxx x daném xxxxxxx období,

B1 … xxxxxxxxxxx souhrn xxxxxxxxx xxxxxx x Xx xxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxx x poslednímu xxx daného xxxxxxxx xxxxxx,

X2 … xxxxxxxxxxx xxxxxx snížení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx účetního xxxxxx,

X3 … představuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xx xxxx, kterým x daném xxxxxxx xxxxxx zaniklo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx záložně,

C1 … xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xx,

X2 … xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx záložny v Xx,

X3 … xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xx,

X4 … xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx družstevní xxxxxxx x Kč, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanov xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

X5 … představuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Kč, x xxxx došlo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx byl xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vkladů upraven,

C6 … xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxx x Kč, xxxxxx x daném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx členství x xxxxxxxxxx záložně, x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 338/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2020

Xx. IV

1. Řízení x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx družstevní záložny, xxxxx i xxxxxx Xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx družstevními xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

2. Xxxx xxxxx povolení xxx omezení či xxxxxxxxx činností xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vznikly xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x to na xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxx, xx zrušují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx větě.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx své xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do 3 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxx xx xxxxxxxx nejdříve xx uplynutí 3 xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx záložnou x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx družstevní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

6. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx všech xxxxx představenstva Xxxxx xxxxxxxxxxx do funkce xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Do 7 dnů xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx, a xx xxxxxxx xxxxx xx 1 xxx, xxxxxxx člena xx 2 roky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na 3 xxxx.

7. Družstevní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx v právnických xxxxxxx xx 18 xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

8. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

9. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx osobách xx Úřad xxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §23 xxxx. 1 a §27 xxxx. 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx vydat xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx kontrolované xxxxx xxxx bude v xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, je Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx až xx výše 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx; přitom použije xxxxxxxxx ustanovení §28.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 100/2000 Xx. x účinností xx 1.5.2000

Xx. XX

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx byly xxxxxxxx dané xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xx pojištěný xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x nárok xx xxxxxxx xx pojištěný xxxxx xxxxxxxx, posuzují xx právní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx dotčeno xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1 x 2. Pohledávka xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx, nestalo-li xx xxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx x Xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. K xxxxxx dni xx Xxxx stává věřitelem xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx práv oprávněných xxxx xx plnění x Fondu. X xxxxxxx náhrady za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx měně podle xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xx dni, xxxxx x 7 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účinnost xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 406/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2001

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx i xx právní xxxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx osobám, kterým xxx xxxxxx xxxxx xx náhradu za xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "náhrada") xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxx stanovené xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx přihlédne x xxxxxxx vyplacené podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx x pohledávek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx dni účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozvrhového xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx v xxxxxx 2 xx 4.

2. Xxxxx byl xx xxxxxxx xxxxxxxxxx záložny xxxxxxxxx xxxxxxx a xx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vstupuje Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "Xxxx") xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby x rozsahu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx této osoby xx xxxxxxx náhrady. X xxxx skutečnosti xxxxxxxxx Xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pohledávku x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx Xxxx do 6 měsíců od xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx přihlásit pohledávku xxxxxxxxxxx xx vstupu Xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; x xxxxx přihlášené xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xx xx, xx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx obdržela xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx částka xx náhrady xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxx xx xxxxxxx družstevní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx nedošlo x zániku xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx do věřitelských xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uspokojena, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx výplatu xxxxxxx xx xxxxxxxxx vklad. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx obdržela xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx tohoto zákona x zániku xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozvrhového xxxxxxxx, xx xx xxx xxxxx výpočtu náhrady xx pojištěný vklad xx to, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxx v xxxxxxx, x xxxxxx nebyly xxxxxxxxxx x rozvrhu. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx pohledávek xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx náhradě vyplacené xxxxx dosavadních předpisů x k rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vypočtená xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx. Za xxxxx xxxxxx xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvrhového xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 212/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.5.2002

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedou xxx xxxxxx do xxxxxxx se zákonem x. 87/1995 Xx., x spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx opatřeních x xxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx zákona (xxxx xxx "tento xxxxx"), do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx záložny, xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxx povolení xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx nevznikly, nebo xxxxxxxxxx záložny, kterým xxxx xxxxxxx povolení xxxxx xxxx 3, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x Evropské unii x xxxxxxxx. Xx xxxx 6 měsíců xxx dne, xxx xxxxxxxxxx záložny byly xxxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxx xxxxx předchozí xxxx, se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, porušení §8 xxxx. 1. Xx xxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x §13 xxxx. 1 písm. x). Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx záložně, která xx xxx xxxxxx xx uplynutí xxxxx xxx xxxxxxxxx věty xxxxxxxxx Xxxxx, xx xx xxxxxxx xx xxxx podle §8 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxx povolení zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozsah xxxxxxxx podle bodu 5.

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, nestanoví-li tento xxxxx xxxxx.

5. Xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx tak, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. a), x), x) a §3 odst. 2 xxxx. x) až x) xxxxxx x. 87/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s tím xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Do xxxxxxx měsíce xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vydá Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx družstevní xxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x §3 odst. 2 xxxx. x) až x) x x) xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, za xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx Česká xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, komunálních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx centrálními xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXXX, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zaniká xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

6. Xxxxxx správa, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

7. Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 odst. 2 písm. x) xxxxxx x. 87/1995 Xx., x spořitelních x úvěrních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tím souvisejících x x doplnění xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2000 Xx., xx xxxxxxxxxx záložna xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx, nejdéle xxxx xx 24 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxx-xx zahájení xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oprávněným osobám, xxxxxxxxx xx den xxxxxxxxxxxxx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, vypořádací xxxxx se poskytne xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Výše xxxxxxxxx xx Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx záložna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30.4.2004, xxxx 0,5 % x xxxxxxx xxxxxx vkladů xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx stavů xxxxxxxxxxx xxxxxx.

11. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx se po xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx zákaz xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 odst. 9.

12. Xxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "uložené xxxxxxxxxx") x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x Xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx náhradu z Xxxxx xx xxxx xxxxx §18 xxxx. 2, ve xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů. Xxx xxxxx účel xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx považují xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx pozůstalý xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobu. Xx dni účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx náhradu x Xxxxx. X xxxxxx xxx se Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxx oprávněné xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx. Pro xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx použije ustanovení §18, ve xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxx xxxx se xxxxxxx xx stavu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ke xxx, xxx mohl xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Představenstvo, xxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x které xxxxxx oprávněné xxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx, jsou povinni xxxxxx Xxxxx údaje xxxxx §17a odst. 1 xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx, x xx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxx xx xx xxxx 100&xxxx;000 Xx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2004

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§42

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx povinna poskytnout Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx údaje xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx 12).

§42 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 377/2005 Xx. s xxxxxxxxx xx 29.9.2005

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx doby xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx České národní xxxxx xxxxx xxxxxx x. 87/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x x doplnění zákona Xxxxx národní xxxx x. 586/1992 Sb., x daních z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zůstávají v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx x. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx a x doplnění xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx"), s xxx, že tam, xxx tyto prováděcí xxxxxx předpisy hovoří x Úřadu pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx Česká xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx vyhlášku xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dosavadního xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Do doby xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "družstevní xxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx záložnami (xxxx jen "Xxxx"). Xxxxxxxxx působnost Xxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx x xxxxxxx právních xxxxxxxx přechází xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxx xx Xxxxxx národní xxxxx. Xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx Úřadu x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ke dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx určené x xxxxxx xxxxxxx x povinností xxxxxxxxx x tomto ustanovení xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxx a likvidace xxxxxxxxxxxx záložen zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxx Xxxxx v xxxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

5. Osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxx xxxxxxxxx i xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx Zajišťovací xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "Xxxx") pohledávky Xxxxx x závazky Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Ke dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x nichž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx 6, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx, které xx základě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx, uhradí xxxx.

8. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak.

9. Rozhodnutí xx správním xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxxx, která xxxxx xxxxxx zaplacena, xxx xxxxx vybírání a xxxxxxxx se postupuje xxxxx zákona x. 87/1995 Xx., o xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx z příjmů, xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

10. Xxxx-xx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, proti xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příslušná Xxxxx národní xxxxx, xxxxx rozhodne podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx x v přezkumném xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx.

12. Xxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §17 odst. 1 xxxx xxxx. 4 xxxxxxxxxxx znění xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx družstevní záložna xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx dne zahájení xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx pojištěný xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadního xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 a §19 xxxxxxxxxxx znění xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx. Xxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxx §17a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxxxx. Xxx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxx §17a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 100&xxxx;000 Xx, x to x xxxxxxxxx.

13. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxx 2006 xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx příspěvky Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx celý xxx 2006. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vkladů xx xxx 2006 xx ustanovení zákona x. 87/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstvech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx souvisejících x x doplnění xxxxxx Xxxxx národní rady x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx roku 2006 xxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Ustanovení xxxxxx xxxx xx nevztahuje xx družstevní xxxxxxx, x xxxxxxx nastala xxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx xxxx. 4 xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

14. Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bodu 13, xxxxx xx xxxxx xxxxxx příspěvky Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši 0,15 % xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vkladů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x spořitelních x úvěrních xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx záložny xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx §14 xxxxxx x. 87/1995 Xx., x spořitelních x xxxxxxxx družstvech x některých xxxxxxxxxx x xxx souvisejících x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

15. Xxxx-xx x xxxxx zákoně xxxxxxxxx jinak, vztahuje xx xx Xxxx xxxxxxxxx znění xxxxxx x spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Předsedu x ostatní xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx x odvolává xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §15 xxxx. 3 dosavadního xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxx vydává xxxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ověření xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

16. Xxxxx Xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx §27a xx §27c xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstvech x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 57/2006 Xx. s účinností xx 1.4.2006

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xx 31. xxxxxxxx 2007 xx xx xxxxxxxxxx záložnu xxxxxxxxxx §8a xxxxxx č. 87/1995 Xx., o xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx zákona České xxxxxxx rady č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx družstevní xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx užívání xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx vyhláškou podle §8 xxxx. 9 xxxxxx x. 87/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých opatřeních x tím souvisejících x o doplnění xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 8 xxxxxx x. 87/1995 Xx., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podřízeného xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona podle §8 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 87/1995 Sb., x spořitelních x xxxxxxxx družstvech x xxxxxxxxx opatřeních x xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx dluhu xxxxx §8 xxxx. 4 xxxx. i) zákona x. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstvech x xxxxxxxxx opatřeních x xxx souvisejících x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dotčeny.

4. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxx x. 87/1995 Xx., x spořitelních a xxxxxxxx družstvech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx souvisejících x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx podle §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 87/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx zákona České xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx z xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 87/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., x daních x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx znění účinném xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 87/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstvech a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx zákona Xxxxx národní xxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Ověření xxxxxxx xxxxx §8b xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 87/1995 Xx., o xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních x tím xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx rok 2007. Xxxxxxxxxx §8b xxxx. 2 x 3 xxxxxx č. 87/1995 Xx., o xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Sb., o xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 120/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2007

Čl. XI

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kvalifikované xxxxxx na družstevní xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 87/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (dále xxx "xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx"), xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kvalifikované účasti xxx, že dosáhne xxxx xxxxxxxx 20 %, avšak xxxxxxxxx xxxx nepřekročí 33 %, na xxxxxxxxxx xxxxxxx udělený xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účasti tak, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 20 % xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, pokud osoba xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx dosáhla xxxx překročila 30 %. Pokud tato xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx 30 %, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tak, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx 30 % xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a úvěrních xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx sankce, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

4. Xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx posuzuje podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo zvýšením xxxxxxxxxxxxx účasti na xxxxxxxxxx záložně xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se dokončí xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, běží xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx.

6. Řízení x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4b xxxx. 3 xxxxxx x spořitelních a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o spořitelních x úvěrních xxxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx družstvech, ve xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, běží xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx. V xxxxxxx, xx xxxx vložením xxxxxxx xxxxxxxxx vkladu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xx družstevní záložně xxxx xxxxx svoji xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx podílů xxxxxxxxxxx x §2b xxxx. 3 zákona x spořitelních a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, považuje xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx §2b odst. 3 zákona x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx družstevní xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx uhrazovací xxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2009

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §8 xxxx. 10 xxxxxx x. 87/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx souvisejících x x xxxxxxxx zákona Xxxxx národní xxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 7. xxxxxxxx 2010. Do té xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 160/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 7.6.2010

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §25k xxxx. 3 zákona x. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx a úvěrních xxxxxxxxxx a některých xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx a o xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2012, xxxx 6 xxxxxx.

2. Xx dobu xxxx xxx ode dne xxxxxx změny xxxxxx xxxxx družstevní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §183i xx 183n xxxxxxxxxx zákoníku.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxx zajistí, xxx xxxxxx vyplácené xxxxxx xxxxxxxx x článku III xxxx 4 xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx upravujícími xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 41/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.2.2011

Čl. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx povolení působit xxxx spořitelní x xxxxxx družstvo do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za spořitelní x xxxxxx družstvo xxxxx §1 xxxx. 2 xxxxxx č. 87/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Povolení x xxxxxxxxx podle §3 odst. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 87/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) x x) zákona x. 87/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx x. 87/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §3 xxxx. 1 xxxx. a) až x) xxxxxx x. 87/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 254/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 3.8.2012

Čl. XX

1. Xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx č. 6/1993 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, v xxxxxx č. 21/1992 Sb., ve xxxxx účinném do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, v xxxxxx č. 87/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a v xxxxxx č. 190/2004 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, vyhlášená xx Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x x tomuto xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2014. Xx dne 31. xxxxxxxx 2014 xxxx Xxxxx národní banka xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášeným xx Xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

2. Xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní banky, xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx zákonů xxxxxxxxx v xxxx 1, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxxxxx Xxxxx národní banka xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. VI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 16.8.2013

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zajistit splnění xxxxxxxxx stanovených x §7aa xxxx. 2 xxxx. c) x §7aa xxxx. 4 xxxxxx x. 87/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 1. xxxxxxxx 2014.

(2) Řízení x uložení xxxxxxxx x nápravě xxxx xxxxxx x uložení xxxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx neukončená se xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. VI xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 135/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 22.7.2014

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx akciovou xxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 5 xxxxxx č. 87/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x která současně xxxx žádost x xxxxxxx bankovní xxxxxxx xxxxx §4a xxxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx do 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx č. 21/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4a xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx základní xxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 XXX. Xxxxxxxxxx záložna xxxxxxx xx žádostí x xxxxxxxx licenci, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx první, xxxxxxxx ke xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxxxxx plán xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx licence; xxxx xxxxxxxxxxx v případě, xx xxxx základní xxxxxxx xxxx xxxxxxx 500&xxxx;000&xxxx;000 Kč. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx tento xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bank.

2. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx formy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xx po xxxx 5 xxx xxx xxx udělení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx základního kapitálu xxxxx §4 odst. 1 xxxxxx x. 21/1992 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx; xxxx základního xxxxxxxx xxxx banky xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 XXX. Xxxxx xxxxxxx xxxxx odejme xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx zjistí, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxx bankovní licence, xxxxx-xx x banku x xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx uvedenou v §3 odst. 5 xxxxxx x. 87/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ukončit nejpozději xx 31. xxxxxxxx 2017. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxx zaniknou xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2017, ledaže xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx členem xxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu xx xxxxxxx se stanovami xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1&xxxx;000 Xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. X xxxx 3. Není-li xxxx povinnost splněna, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxxxxx 2020; xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx vklady zvyšovat x xxxxxxxx připisovaných xxxxx x úvěry xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx §3 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 87/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2015, xx xxxxxxxxx xx vztahu x souhrnu vkladů xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx člen xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. červencem 2015, xx dne, xxx dojde k xxxxxxxxxxx splatnosti těchto xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xx nepřihlíží x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx souhrn xxxxxx xx xx 1. xxxxx 2018 xxxxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 4 věty xxxxx xxxxxx x. 87/1995 Xx., ve znění xxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2015, x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx základního xxxxxxxxx xxxxxx a splaceného xxxxxxx xxxxxxxxx vkladu xxxxx xxxxxxxxxx záložny xxxxxxxxxx 20 000 Xx. Xxxxxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 87/1995 Sb., xx xxxxx účinném od 1. xxxxxxxx 2015, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 333/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx platební xxxx x zúčtování a xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 87/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx platební xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x provádět činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 87/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx x

x) xxxxxxx x spravovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 87/1995 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 87/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. VIII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 371/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 13.1.2018

Xx. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx České národní xxxxx osobě xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejímu xxxxxxxxx, xxxxx nebylo xxxxxxxxxx skončeno xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 87/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na družstevní xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x v xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kvalifikované účasti xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx vztahu x xxxxxx nabytí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx, xxxx by xx xxxxx souhlas xxx udělen.

3. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx účetní xxxxxx, v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx §4c xxxx. 1 zákona x. 87/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

5. Řízení x xxxxxx proti xxxxxxxxxx Xxxxx národní banky x odnětí xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 338/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 87/95 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1996.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

100/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 87/95 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx XXX č. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2000

406/2001 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 87/95 Sb., x spořitelních x xxxxxxxx družstvech x xxxxxxxxx opatřeních x xxx xxxxxxxxxxxxx a x doplnění xxxxxx XXX x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění zákona x. 100/2000 Sb.

s xxxxxxxxx xx 1.12.2001

212/2002 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 87/95 Sb., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx XXX x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2002

257/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx x dluhopisech

s xxxxxxxxx ode xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

280/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 87/95 Xx., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x x doplnění xxxxxx č. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.5.2004 x xxxxxxxx §2x, 2x, §18 xxxx. 2, §22 odst. 3 x 4, §25x, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

526/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 87/95 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 180/2004

377/2005 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx, spořitelními x xxxxxxxx xxxxxxxx, institucemi xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x obchodníky x xxxxxxx papíry ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x finančních xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 29.9.2005

413/2005 Xx., o xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

56/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx kapitálovém xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 8.3.2006

57/2006 Sb., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.4.2006

70/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

296/2006 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 87/95 Xx. publikované x xxxxxx x. 93/2006

120/2007 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se stanovením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx družstva, obchodníky x xxxxxxx xxxxxx x xx instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz

s xxxxxxxxx xx 1.7.2007

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxxx x souvislosti x xxxx přijetím

s xxxxxxxxx od 1.1.2008

126/2008 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

254/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.9.2008

230/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2009

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím daňového xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x platebním xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

156/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 21/92 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 5.6.2010

160/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.6.2010

409/2010 Xx., x xxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxxxx zajištění

s xxxxxxxxx od 1.1.2011

42/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx bankami, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x obchodníky x xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.2.2011 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají účinnosti 31.12.2011

73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx ČR x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx související se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x dalších xxxxxxx daňových x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

470/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2012

37/2012 Xx., kterým se xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx trhem x Xxxxxxxx unii

s xxxxxxxxx xx 31.1.2012

254/2012 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 21/92 Xx., x bankách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 3.8.2012

227/2013 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 6/93 Xx., x České xxxxxxx bance, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 17.8.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx fondech x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.8.2013

303/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx rekodifikace xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

135/2014 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, spořitelních x xxxxxxxx družstev x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx nimi

s xxxxxxxxx xx 22.7.2014 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2015 a 1.1.2016

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 31.12.2014

333/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 87/95 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxx x xxx souvisejících x o doplnění xxxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2015 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, která xxxxxxxx účinnosti 1.7.2015 x 1.1.2018

219/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 153/94 Xx., o zpravodajských xxxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.9.2015

375/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx postupech x xxxxxx krize xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

258/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o spotřebitelském xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.12.2016

301/2016 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x centrální xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 6.10.2016

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

204/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.8.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x platebním styku

s xxxxxxxxx od 13.1.2018

186/2018 Xx., nález XX xx xxx 10.7.2018 xx. zn. Pl. XX 3/16 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §3 xxxx. 4 věty druhé xxxxxx x. 87/95 Xx., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx č. 586/92 Xx., o daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 7.9.2018

238/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 634/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

338/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 87/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstvech x xxxxxxxxx opatřeních x xxx xxxxxxxxxxxxx x x doplnění xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2020

353/2021 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2021

96/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx trhů

s xxxxxxxxx xx 29.5.2022

35/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2023

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §221 x xxxx. xxxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.
2) §249 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 563/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §236 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §67 xxxx. 1 obchodního xxxxxxxx.
6) §235 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §259 xxxx. 2 xx 4 xxxxxxxxxx zákoníku.
8) §70 xx 75 obchodního xxxxxxxx.
9) Xxxxx XXX č. 576/1990 Sb., x xxxxxxxxxx hospodaření s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x obcí x Xxxxx republice (xxxxxxxxxx xxxxxxxx republiky), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
10) Xxxxx XXX č. 552/1991 Sb., x xxxxxx kontrole, xx xxxxx xxxxxx x. 166/1993 Xx.
11) Zákon č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx).
12) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 6/1993 Sb., x České xxxxxxx bance, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 455/1991 Sb., o živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
15) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 530/1990 Sb. o xxxxxxxxxxx.
16) §223 xxxx. 1 obchodního xxxxxxxx.
17) §237 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §244 xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxx XXX č. 524/1992 Sb., x xxxxxxxxxx x o Xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
22) §14 xxxxxxxxxx zákoníku.
23) Xxxxx č. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §20f x násl. xxxxxx x. 40/1964 Xx, xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 593/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxx zjištění základu xxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x vyrovnání, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
27) Xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Xxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x vyrovnání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) Zákon č. 124/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, elektronických xxxxxxxxxx prostředcích x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxx styku).
30) Xxxxx č. 219/1995 Sb., devizový xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
31) Xxxxx č. 254/2000 Sb., x auditorech x x změně xxxxxx x. 165/1998 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Zákon č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 377/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pojišťovnami x xxxxxxxxxx xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx).
34) §66g xxxx. 1 xx 3 xxxxxx x. 328/1991 Sb., o xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 377/2005 Sb.
35) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/47/ES xx dne 6. xxxxxx 2002 x xxxxxxxx o xxxxxxxxx zajištění.
36) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní xxxxxxx.
37) Xxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 635/2004 Sb.
38) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx informací x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
39) §31a xxxx. 4 písm. x) xxxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.
40) §34 xxxx. 1 zákona x. 190/2004 Sb., x dluhopisech.
41) §41a x xxxxxxxxxxx zákona x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
42) Zákon č. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
44) Xxxxx č. 141/1961 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
46) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

47) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

49) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/24/ES xx xxx 4. xxxxx 2001 x reorganizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2014/59/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2009/111/ES xx dne 16. xxxx 2009, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/48/XX, 2006/49/ES x 2007/64/XX, pokud xxx o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, některé xxxxxxx xxxxxxxx, velkou xxxxxxxxxxxx, xxxxxx dohledu x xxxxxxx řízení.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU xx xxx 26. června 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad úvěrovými xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX, xx znění směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/17/XX, 2014/59/XX, (XX) 2015/2366, (XX) 2018/843 , (XX) 2019/878 a (EU) 2019/2034.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2014/49/EU xx dne 16. xxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/879 xx xxx 20. xxxxxx 2019, xxxxxx xx xxxx směrnice 2014/59/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ztráty x xxxxxxxxx rekapitalizace, x xxxxxxxx 98/26/XX.

50) Zákon č. 190/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
51) §1 xxxx. 1 x 3 xxxxxx č. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 16/1998 Xx., zákona č. 165/1998 Sb., zákona x. 126/2002 Xx. x zákona x. 257/2004 Sb.
52) §10 xxxx. 1 zákona x. 143/2001 Sb., x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx.
53) §151 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění zákona x. 377/2005 Xx. x xxxxxx x. 57/2006 Xx.
54) §12a xxxxxx x. 21/1992 Xx., ve znění xxxxxx x. 120/2007 Xx.
55) Článek 151 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2006/48/ES.
56) Xxxxx č. 182/2006 Sb., o úpadku x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57) §553 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
58) §323f xxxxxx č. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) §41a xx 41o xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 156/1994 Sb., zákona x. 83/1995 Xx., xxxxxx č. 165/1998 Xx., zákona x. 319/2001 Xx., zákona x. 120/2002 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona č. 433/2008 Sb., xxxxxx x. 285/2008 Xx. x xxxxxx č. 156/2010 Xx.
60) §41g xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 156/2010 Xx.
61) §12b xxxx. 1 zákona x. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxx x. 160/2010 Sb.
62) Xxxxx č. 408/2010 Sb., x finančním xxxxxxxxx.

63) Xx. 115 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU.
64) Zákon č. 82/1998 Sb., x odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úředním postupem x x xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 358/1992 Xx., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) Vyhláška č. 123/2007 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x cennými papíry, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
66) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1093/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 o xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxxx x. 716/2009/XX x o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX.
67) Čl. 129 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/48/ES, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/111/XX a 2010/78/XX.
68) Xx. 42 x 132 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/48/ES, xx xxxxx xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/111/XX a 2010/78/XX.
69) Čl. 42x xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2006/48/ES, xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2009/111/XX x 2010/78/XX.
70) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1092/2010 ze xxx 24. listopadu 2010 x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a x zřízení Xxxxxxxx xxxx xxx systémová xxxxxx.

71) Čl. 112 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2013/36/EU.

72) Xx. 113 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2013/36/EU.
73) §44 xxxxxx č. 93/2009 Xx., x auditorech x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 139/2011 Sb.

74) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 ze xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx a o xxxxx nařízení (XX) x. 648/2012, x xxxxxxx xxxxx.

75) Xx. 19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1093/2010 ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Evropského xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x změně rozhodnutí x. 716/2009/XX x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/ES.

76) Xx. 4 xxxx. 1 bod 40 a xx. 458 odst. 1 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013.

77) Xx. 6 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady č. 2013/36/EU.

78) Čl. 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1093/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Evropského xxxxxx xxxxxxx (Evropského xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxxx x. 716/2009/XX x x zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/ES.

79) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1094/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxxxx x zaměstnanecké xxxxxxxx xxxxxxxxx), o xxxxx xxxxxxxxxx x. 716/2009/XX a o xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/XX.

80) Xx. 51 x 117 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/36/EU.

81) Xx. 4 xxxx. 1 xxx 39 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

82) §22 xxxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.

83) Nařízení Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 604/2014 xx xxx 4. xxxxxx 2014, xxxxxx se xxxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX, pokud xxx x xxxxxxxxx technické xxxxx týkající se xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx kategorie xxxxxxxxxxx, xxxxxxx pracovní činnosti xxxx podstatný xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

84) Xxxxx č. 634/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

85) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1093/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx), o xxxxx xxxxxxxxxx x. 716/2009/XX x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX.

86) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2402 xx xxx 12. xxxxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx se zvláštní xxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x standardizovanou xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxx směrnice 2009/65/XX, 2009/138/ES, 2011/61/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 a (XX) x. 648/2012, x platném xxxxx.