Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.07.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2018 do 31.12.2021.


Zákon o ochraně přírody a krajiny
114/92 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení

Účel zákona §1

Ochrana přírody a krajiny §2

Vymezení pojmů §3

ČÁST II. Obecná ochrana přírody a krajiny

Základní povinnosti při obecné ochraně přírody §4

Obecná ochrana rostlin a živočichů §5

Ochrana volně žijících ptáků §5a

Podmínky pro odchylný postup při ochraně ptáků §5b

Registrace významných krajinných prvků §6

Ochrana dřevin §7

Povolení ke kácení dřevin §8

Náhradní výsadba a odvody §9

Ochrana a využití jeskyní §10

Ochrana paleontologických nálezů §11

Ochrana krajinného rázu a přírodní park §12

Přechodně chráněné plochy §13

ČÁST III. Zvláště chráněná území

HLAVA I. Kategorie zvláště chráněných území §14
HLAVA II.
Díl 1 - Vymezení národních parků

Národní parky §15

Národní park České Švýcarsko §15a

Krkonošský národní park §15b

Národní park Podyjí §15c

Národní park Šumava §15d

Díl 2 - Ochrana národních parků a zajištění péče o národní parky

Základní ochranné podmínky národních parků §16

Bližší ochranné podmínky Národního parku České Švýcarsko §16a

Bližší ochranné podmínky Krkonošského národního parku §16b

Bližší ochranné podmínky Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma §16c

Bližší ochranné podmínky Národního parku Šumava §16d

Klidová území národního parku §17

Členění území národních parků §18

Režim zón národních parků §18a

Omezení činností v národních parcích a návštěvní řád národního parku §19

Rada národního parku §20

Právo myslivosti a rybářství v národních parcích §21

Lesy národních parků §22

Nakládání s lesy v národních parcích §22a

Nakládání se zemědělskými pozemky v národních parcích §22b

Omezení zcizitelnosti vlastnického práva státu k některým pozemkům v národních parcích §23

Poplatky v národních parcích §24

HLAVA III.

Chráněné krajinné oblasti §25

Základní ochranné podmínky chráněných krajinných oblastí §26

Členění území chráněných krajinných oblastí §27

HLAVA IV.

Národní přírodní rezervace §28

Základní ochranné podmínky národních přírodních rezervací §29

Právo myslivosti a rybářství v národních přírodních rezervacích §30

Lesy národních přírodních rezervací §31

Právo vlastnictví k některému majetku v národních přírodních rezervacích §32

Přírodní rezervace §33

Základní ochranné podmínky v přírodních rezervacích §34

HLAVA V.

Národní přírodní památka §35

Přírodní památka §36

HLAVA VI.

Ochranná pásma zvláště chráněných území §37

Plány péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a chráněné krajinné oblasti §38

Zásady péče o národní parky §38a

Smluvní ochrana §39

Postup při projednávání záměrů na vyhlášení zvláště chráněných území §40 §41

Evidence a označování zvláště chráněných území §42

Výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích §43

Závazné stanovisko k některým činnostem ve zvláště chráněných územích §44

Územní plánování a stavební činnost ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech §44a

Souhlasy k činnostem vymezeným v bližších ochranných podmínkách §44b

Zrušení zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem §45

ČÁST IV. - Natura 2000

HLAVA I. Postup při vytváření soustavy Natura 2000 a její ochrana

Oddíl I. Evropsky významné lokality

Vytvoření národního seznamu §45a

Předběžná ochrana evropsky významných lokalit §45b

Ochrana evropsky významných lokalit §45c §45d

Oddíl II.

Ptačí oblasti §45e

Oddíl III.

Sledování stavu ptačích oblastí, evropsky významných lokalit a evropsky významných druhů §45f

Oddíl IV.

Podmínky pro vydávání povolení, souhlasů, stanovisek nebo výjimek ze zákazů §45g

Hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti §45h §45i

ČÁST V. Památné stromy, zvláště chráněné druhy rostlin, živočichů a nerostů

HLAVA I. Památné stromy a jejich ochranná pásma §46

Evidence a označování památných stromů §47

Zvláště chráněné rostliny a živočichové §48

Základní podmínky ochrany zvláště chráněných rostlin §49

Základní podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů §50

Zvláštní ochrana nerostů §51

Záchranné programy zvláště chráněných druhů §52

Vývoz §53

Prokázání původu §54

HLAVA II. Projednávání záměrů na vyhlášení §55

Výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů §56

Souhlas k některým činnostem týkajícím se zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a nerostů §57

ČÁST VI. Některá omezení vlastnických práv, finanční příspěvky při ochraně přírody, přístup do krajiny, účast veřejnosti a právo na informace v ochraně přírody

HLAVA I. Náhrada za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření §58

Zajištění pozemků k tvorbě systému ekologické stability §59

Vyvlastnění a obligatorní převod příslušnosti hospodařit s majetkem §60 §61a

Předkupní právo státu a financování výkupu pozemků §61

Vstup na pozemky §62

Přístup do krajiny §63

Omezení vstupu z důvodu ochrany přírody §64

Dotčení zájmů ochrany přírody §65

Omezení a zákaz činnosti §66

HLAVA II. Povinnosti investorů §67

Opatření ke zlepšování přírodního prostředí §68

Finanční příspěvek §69

HLAVA III.

Účast občanů §70

Účast obcí §71

Právo na informace v ochraně přírody a krajiny §72

Věda a výzkum §73

Spolupráce při ochraně přírody §74

ČÁST VII. Orgány a státní správa v ochraně přírody

HLAVA I. Orgány ochrany přírody §75 §75a §76

Působnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností §77

Působnost krajů a krajských úřadů §77a

Působnost Agentury a správ národních parků §78

Působnost orgánů ochrany přírody na území vojenských újezdů §78a

Působnost ministerstva životního prostředí §79

Zvláštní odborná způsobilost §79a

Působnost České inspekce životního prostředí §80

Stráž přírody §81 §81a §81b

Používání stejnokroje a označení pracovníků ochrany přírody §82

HLAVA II. Řízení ve věcech ochrany přírody §83

Změny a zrušení rozhodnutí §84

Státní dozor ochrany přírody §85

ČÁST VIII. Odpovědnost na úseku ochrany přírody

Odstranění následků neoprávněných zásahů §86

Přestupky fyzických osob §87

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §88

Vybírání a vymáhání pokut §88a

Odebrání nedovoleně držených jedinců zvláště chráněných druhů §89

ČÁST IX. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Ustanovení společná §90 §90a

Ustanovení přechodné §91

Ustanovení zrušovací §92

Účinnost §93

Příloha č. 1 - Národní park České Švýcarsko

Příloha č. 2 - Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo

Příloha č. 3 - Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo

Příloha č. 4 - Národní park Šumava

Příloha č. 5 - Správy národních parků, jejich sídla a jejich správní obvody, tvořené národními parky a jejich ochrannými pásmy a chráněnými krajinnými oblastmi, podle ustanovení §78 odst. 2 zákona

Nález Ústavního soudu - č. 3/1997 Sb.; č. 256/2010 Sb.; č. 261/2018 Sb.

č. 238/1999 Sb. - Čl. VII

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 218/2004 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 267/2006 Sb. - Čl. XXXII

č. 312/2008 Sb. - Čl. VII

č. 223/2009 Sb. - Čl. XIII

č. 349/2009 Sb. - Čl. II

č. 381/2009 Sb. - Čl. II

č. 350/2012 Sb. - Čl. VII

č. 250/2014 Sb. - Čl. IX

č. 123/2017 Sb. - Čl. II

č. 225/2017 Sb. - Čl. VIII

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, obcí, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x obnově přírodní xxxxxxxxx x xxxxxxx, x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x krás, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přírodními xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství 53) x České xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 2000. Xxxxxx je nutno xxxxxxxxx hospodářské, xxxxxxxx x kulturní potřeby xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x místní poměry.

§2

Ochrana xxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx přírody x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vymezená xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx živočichy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, o xxxxxxx, xxxxxxx, paleontologické xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, péče o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx celky, xxxxx x xxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx přírody x krajiny xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) ochranou x vytvářením xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx ochranou xxxxx planě rostoucích xxxxxxx a volně xxxxxxxx živočichů a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx či xxxxxxxx, xxxxxxxxxx ovlivňováním jejich xxxxxx v přírodě x xxxxxxxxxxxxxx předpokladů xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x za xxxxxxx xxxxxxxxxx pěstebních x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vybraných xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x geomorfologických x xxxxxxxxxxxx jevů x xxxxxxxx ochranou xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx les,

e) xxxxxxxxxx sítě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x ně,

f) xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx lesních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x procesu xxxxxxxx plánování a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx krajiny,

h) xxxxxx xx ochraně xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx úpravách,

i) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hospodaření x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx x mokřadních xxxxxxxxxx xxx zachování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vzhledu xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnotných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx ekologicky xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a rekreace.

§3

Vymezení xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vymezují xxxxxxx xxxxxxxx pojmy takto

a) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx") xx vzájemně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, avšak xxxxxxx xxxxxxxx ekosystémů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Rozlišuje se xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ekologické xxxxxxxxx,

x) významný krajinný xxxxx xxxx ekologicky, xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx část krajiny xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Významnými krajinnými xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxx, jezera, xxxxxx xxxx. Dále xxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxx, které zaregistruje xxxxx §6 orgán xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxxxx xxxxxx plochy, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x odkryvy. Xxxxx xxxx xxx x cenné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zahrad x xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx část xxxxxxx xx z této xxxxxxxx vyňata (xxxxxxx x),

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx") xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx v přírodě xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx živočich (xxxx xxx "živočich") xx xxxxxxx živočišného xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx udržují v xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x právními xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jedince. Xxxxxxx xxxxxxxxx populace domestikovaného xxxxx xx xx xxxxx žijícího živočicha xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx jedinec xxxxxxxxxxx xxxxx narozený x xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 90) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx 91),

f) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx vymezeném xxxxx xxxxxxxxxx zajišťuje komplexní xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx do xxxxxxx, živočichům trvale xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx x účelné xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ohrožení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx živočichů,

g) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx druh xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx řádu,

h) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx velmi xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx živé xx xxxxxx přírody; xxxx xx xxx část xxxxxxx, geologický útvar, xxxxx, xxxxxxxx, rostlina x xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx rostoucí xxxx xxx (dále jen "xxxxxxx") je xxxxx xx xxx rostoucí xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx mimo xxxxx xxxxx fond, 1)

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx života v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x živých xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vytvářejí životní xxxxxxxxx určitého jedince, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxx xxxx navzájem xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx prostoru x čase,

m) xxxxxxx xx část zemského xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx souborem xxxxxxx xxxxxxxxxxx ekosystémů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx nebo polopřírodní xxxxxxxxxxx xxxx vodní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx živé a xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx typů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx areálu xxxxxxxxx xxxx mají xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx či x xxxxxxxx xxxxx přirozených xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx typických xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x biogeografických xxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství; 54) xxxx xxxxxxxxx xx označují xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxxxx zachování xxxx Xxxxxxxx společenství xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, 57)

x) xxxxx v xxxxx Xxxxxxxxxx společenství (xxxx xxx "evropsky xxxxxxxx xxxxx") xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx, zranitelné, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; 55) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ochranu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x které xxxx stanovené právními xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, 56)

x) evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 57) a xxxxxxxxx podmínky xxxxx §45a xxxx. 1, xxxxx

1. xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx lokalit xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx 57) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx"), x to xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (dále xxx "evropský seznam"),

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx typ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, a x xxxxxx zařazení xx evropského seznamu xx s Xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "Xxxxxx") xxxxx, x xx xx xx xxxx, xxx se x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx"), xxxx

3. xxxx zařazena do xxxxxxxxxx seznamu,

r) Xxxxxx 2000 57) xx xxxxxxxx xxxxxxxx soustava xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx typy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 55) x xxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxxxx xxxxx 57) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozšíření ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx obnovit. Xx xxxxx České xxxxxxxxx xx Xxxxxx 2000 xxxxxxx vymezenými ptačími xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx stanoviště x hlediska ochrany xx považuje xx "xxxxxxxx", pokud xxxx xxxxxxxxx areál xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx dlouhodobé xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx pravděpodobně x xxxxxxxx xxxx i xxxxxx existovat, x xxxx jeho typických xxxxx z hlediska xxxxxxx xx příznivý,

t) xxxx druhu x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx "příznivý", xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxx naznačují, xx xx xxxxxxxxxx udržuje xxxx životaschopný prvek xxxxx přírodního xxxxxxxxxx, x přirozený xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx nebude x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx x pravděpodobně xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx oblasti xx xxxxxx soudržnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ptačí xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k předmětům xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxxx držení xxxxxxxxx v xxxxxx.

(2) Xxxx evropských xxxxxxxxx x evropsky významné xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxx. 56)

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX

§4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx přírodního bohatství, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx stabilní xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx x orgány xxxxxxxxxxxxxxxxx, ochrany zemědělského xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pozemků xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxx vytváření xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pozemků, xxxx x xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stability x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanoví Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx") xxxxxx závazným xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Významné xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx poškozováním x xxxxxxx. Využívají xx xxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxx a nedošlo x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prvku xxxx xxxxxxxx či oslabení xxxx ekologicko-stabilizační xxxxxx, xx musí ten, xxx takové xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx závazné xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx. Mezi takové xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pozemkové xxxxxx, xxxxx kultur xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx x nádrží x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody x xxxxxxxx tohoto xxxxxx xx také xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osnov 12), x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 0,5 xx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx a těžebním xxxxxxx v lesích xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x při xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx stanovisko orgánu xxxxxxx přírody xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx hospodářských xxxxx a protokolárnímu xxxxxxx lesních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx žádost příslušného xxxxxx státní xxxxxx xxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 60 dnů xx doručení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx 92) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §90 xxxx. 17 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx závazného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpravidla xx xxx konání xxxxxxxxxx šetření, xxxxxxxxxx xx 60 dnů xx obdržení žádosti.

(4) X xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx také xxxxxxxxx důsledků xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lesních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx lesních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxx významný xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx významné lokality xxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx souhlasné xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx schválení lesních xxxxxxxxxxxxx plánů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §45i odst. 1. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hospodářských xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx ustanovení zvláštních xxxxxxxx předpisů o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí 64).

§5

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x živočichů

(1) Všechny xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, poškozováním, xxxxxx xx odchytem, xxxxx xxxx nebo xx xxxx xxxx x xxxxxxxx těchto xxxxx xx xxxx xxxx x jejich xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx schopností xxxxx, xxxxxx populace druhů xxxx zničení xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx omezit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx rostlin x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 33) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rostlin xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4850 xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx povinny xxx xxxxxxxxx zemědělských, xxxxxxxxxx x stavebních xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx úhynu xxxxxxxxx xxxx xxxxxx jejich xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx technicky i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx ochrany přírody xxxxx zajištění xx xxxxxxx takovýchto xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx tak povinná xxxxx xxxx.

(4) Záměrné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nepůvodního xxxxx rostliny xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx x povolením xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx xxx nepůvodní xxxxx rostlin, pokud xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hospodářského xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Geograficky xxxxxxxxx druh xxxxxxxx xxxx živočicha xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společenstev xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Záměrné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx je xxxxx jen x xxxxxxxxx orgánů ochrany xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 87) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živočichů, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx chráněných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "mezinárodní xxxxxx"), povoluje xxxxx xxxxxxx přírody, x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx živočichů x planě xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 52)

(8) Každý, xxx xx ujal xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx přežít xx volné xxxxxxx, xxxxxxx jeho nezbytné xxxxxxxx, xxxx xx xx tímto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx, xxxxx, která xx ho xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx takových tělesných xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx zapojení xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx §52 xxxx. 2.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx k provozování xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx něhož se xxxxxxx místo, xxx xx xxxxxxxxx stanice xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx, kterou xxxx xxxxxxxxx stanice xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx její xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. X žádosti o xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx navržen xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, vymezení xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xx x xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 87). Xxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxx xxxxxxxx xxxxx ten, xxx xx držitelem xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxx"). Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanic x xxxxxxxxxx jej xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(10) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanice xxxx xx návrh xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxx v xxxxxxxx 8 xxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx záchranné xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx zanikly xxxxxxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo předpisy xx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxxx o xxxxx xxxx zrušení povolení x provozování záchranné xxxxxxx Ministerstvo životního xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx nezbytné, způsob xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx chované x záchranné xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bližší xxxxxxxx xxx držení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx možnost xxxxxxxx xxxxxx živočichů zpět xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

§5a

Ochrana xxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxx xxxxxxx xxxxx ptáků, xxxxx volně žijí xx xxxxxxxxx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx"), xx zakázáno

a) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jejich xxxxx x vajec xxxx xxxxxxxxxxxx hnízd,

c) xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xx i xxxxxxxxx,

x) úmyslné vyrušování xxxxxx ptáků, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx šlo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx cílů xxxxxxxx x xxxxxxx, 59)

x) xxxxxx druhů ptáků, xxxxxxx lov x xxxxxx jsou xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx, přeprava za xxxxxx prodeje, xxxxxx x chov xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ptáků x xxxxxxxxxxx snadno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx z ptáků xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx výměny, xx povinen prokázat xx xxxxx orgánu xxxxxxx přírody nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx původ x xxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §54.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) x x) se xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x tímto xxxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx. x) a xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxxx na chov xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx. Xxxxxx těchto xxxxx stanoví Ministerstvo xxxxxxxxx prostředí xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx, xxx xxxxxx xxxx rekonstruuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx účinně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §48 xx xxxx xxxxxxxxxx x §5b xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx §50 xx 57 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 52)

§5x

Xxxxxxxx pro odchylný xxxxxx při xxxxxxx xxxxx

(1) Orgán ochrany xxxxxxx xxxx, neexistuje-li xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x §5a xxxx. 1 a 2, xx-xx to xxxxxxxx x zájmu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx leteckého xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, domácích xxxxxxxxx, xxxxxx, rybářství x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx účelem ochrany xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx osídlení určitého xxxxx populací druhu xxxx opětovného xxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxx oblasti xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxx péči xxx tyto xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx ptáků x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx postupu xx xxxx jen xx xxxxxxx vyhodnocení xxxxx místní xxxxxxxx x xx stanovení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx druhů x xxxxxxxx ptáků, xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx zabíjení,

c) xxxxx xxx odchylný xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xx nichž xxx takto postupovat,

d) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provádět.

(4) X xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx blíže neurčeného xxxxxx xxxx, stanoví xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x) x xxxxxxxx, za xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyhlásit, xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 4, xx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx zásah xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vydává orgán xxxxxxx přírody. Xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nájemci xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 37) xxxx xxxxx vymezení významného xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§4 xxxx. 2).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, zrušit xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zájmu.

§7

Xxxxxxx dřevin

(1) Dřeviny xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení před xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§46 a 48) nebo xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx. 44)

(2) Xxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx nákazy xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx vážnými xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provedení nezbytných xxxxxx, včetně pokácení xxxxxx.

§8

Povolení xx kácení xxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxx xxx vydat ze xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx dřevin. Xxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx orgán xxxxxxx přírody vydat xxx xx dohodě xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 93).

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx dřevin x xxxxxx xxxxxxxxxx, to xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx dřevin v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x plynárenské xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pásmu xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, k odstraňování xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx dráze 95) x z xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx z xxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxxx orgánu ochrany xxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxxxx, omezit xxxx zakázat, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx odstraňování xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx železniční xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx tak xxxx xxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx dřevin xx xxxxxxxxxx velikostí, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxx závazným xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Povolení xxxx xxxxx ke kácení xxxxxx, xx-xx jejich xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxx značného xxxxxxx. Xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx orgánu xxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx od xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dřevin xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx kácení dřevin xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxx dřevin xxx xxxxx xxxxxxxxxx záměru xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x posouzením xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx nezbytné xxxxxxx stanovisko xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxx stanovisko xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x povolení xxxxxx xxxxxx. Povolení xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx přiměřené náhradní xxxxxxx, xx-xx v xxxxxxxx stanovisku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovena, xxxxxx xxxxxxxx úřad x xx součástí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení, x územním xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx životní prostředí, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x stavebním xxxxxx xxxx společném xxxxxxx x stavebním xxxxxx x posouzením vlivů xx životní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx 1 xx 5 x §9 xx xxxxxxx xxx xxxxxx dřevin pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

§9

Náhradní výsadba a xxxxxx

(1) Orgán ochrany xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx kácení xxxxxx xxxxxx žadateli xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ekologické xxxx xxxxxxx pokácením dřevin. Xxxxxxxx xxxx uložit xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu xxxx let.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xx xxxxxxxxx, které xxxxxx ve vlastnictví xxxxxxxx x xxxxxx, xxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vlastníka. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx projednání x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxx, xxx kácí xxxxxxx z důvodů xxxxxxxx x s xxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxx povinen zaplatit xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí. Xxx, xxx xxxxx dřeviny xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx odvod xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. 46) Výši odvodů, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx i případné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Zajištěním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo zaplacením xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náhradního xxxxxxxx podle §86 xxxx. 2 i xxxxxxx xxxxxxxxxx újmy. 47)

§10

Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx

(1) Jeskyně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vzniklé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sil, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx upravovat xxxxxxx nebo jinak xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx udělit xxxxx xxxxxxx přírody xxxxx v xxxxxxxxx, xxx xx to x zájmu xxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx výrazně xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx průzkum nebo xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany přírody x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx inventarizace, xxxx xxxxx xxx výkonu xxxxxx správy, policie, xxxxx při plnění xxxxx obrany xxxxx x osoby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx toků.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx závrty, xxxxxx, ponory a xxxxxx xxxxxxxxx xxx), xxxxx s jeskyněmi xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxx dobývání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prací xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 60) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámit orgánu xxxxxxx xxxxxxx. Osoba xxxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nutnou xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx bezpečnost x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx, xxxxxxxx dobývací xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxx náklady xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxx.

§11

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx učiní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx odcizením x xxxxxxx jej xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx místě xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxxx údaje o xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nálezu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Vlastník xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx nález xxxxxx, nebo xxx, xxx xxxxxxxx činnosti, xxx nichž x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx osobám xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu xxxx xxx od xxxxxxxx nálezu, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx činnosti, xxxxx by xxxxx xxxx k xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx pověřeným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odborný xxxxxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Vývoz xxxxxxxxxxxxxxxxx nálezů xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx.

§12

Xxxxxxx krajinného rázu x xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxx, xxxxxx xx zejména přírodní, xxxxxxxx a historická xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx místa xx xxxxxxx, je xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx, zejména xxxxxxxxxx x povolování xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx významných xxxxxxxxxx prvků, zvláště xxxxxxxxxx území, kulturních xxxxxxxx krajiny, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly snížit xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, je xxxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(3) K xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, může xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zřídit xxxxxx závazným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx území, xxxxx xx znamenalo xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx ráz xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx území x x xxxxxxxxxxxxxx plochách, xxx které xx xxxxxxx plánem xxxx xxxxxxxxxx plánem stanoveno xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx krajinného rázu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx přírody 82).

§13

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxx nepředvídaným xxxxxxxx xxxxxxxxxx rostlinných xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ochrany xxxxxxx svým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx plochu xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx vážných xxxxxx, xxxxxxx vědeckých, xxxxxxxxxx xx informačních. Xxxxxxxxx xxxxxxxx plocha xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dobu, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X rozhodnutí x xxxxx vyhlášení xx xxxxx takové xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vývoje xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx nájemci xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nepatrná, přísluší xx xx jeho xxxxxx finanční xxxxxxx xx orgánu ochrany xxxxxxx, xxxxx přechodně xxxxxxxxx plochu xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx náhrady xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxx

§14

Xxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Území xxxxxxxxxxxxxx xx esteticky xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx zvláště xxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx rezervace,

e) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx památky.

HLAVA XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§15

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx území x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx člověkem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, vzdělávacího xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx parků musí xxx xxxxxxxxx zachování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx přirozené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx být v xxxxxxx x cíli xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obnova přirozených xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průběhu xxxxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nebo postupné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx činností xxxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozmanitosti, xx xxxxxxxxxx území národních xxxxx.

(4) Xxxxxxxx národních xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx parků x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx národních parků x trvale xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxx šetrnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx způsoby, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x dlouhodobými xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx parku.

(5) Xxxxxxx parky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx vyhlašují xxxxx xxxxxxx.

§15a

Národní xxxx České Xxxxxxxxx

Xxxxxxx ochrany, xxxxxx xxxxxxxx hranic x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hranic Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Švýcarsko xxxx xxxxxxx x příloze č. 1 k xxxxxx xxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

§15x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx park

Předmět xxxxxxx, slovní xxxxxxxx xxxxxx x orientační xxxxxxxx xxxxxxxxxx průběhu xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx hranic x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 123/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

§15c

Národní park Podyjí

Předmět xxxxxxx, slovní xxxxxxxx xxxxxx x orientační xxxxxxxx znázornění xxxxxxx xxxxxx Národního xxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx hranic x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hranic xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2017 Sb. s xxxxxxxxx od 1.6.2017

§15x

Xxxxxxx xxxx Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, slovní xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx znázornění xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx parku Xxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxx.

§15x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

Díl 2

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a zajištění xxxx x národní xxxxx

§16

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx parků

(1) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx staveb xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx děl,

b) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx těžby stavebního xxxxxx a xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx parku,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx původ mimo xxxxx národního xxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx intenzivní xxxxx xxxxx, jako xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx vodní xxxxx xxxxxxx,

x) vypouštět xxxxxxxxx, xxxxx vypouštění xxxxxxxxx xx xxxxxxx schválených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záchrannými xxxxxxxxx v místě xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx objekty, které xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zábavní xxxxxxxxxxxx, nebo

l) létat x rozporu s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 109), xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx osob, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx podstatné xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, struktuře x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s cíli xxxxxxx xxx národního xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) umisťovat, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx staveb nevyžadujících xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx přírody, xxxx x zemědělské xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx ochrany x xxxxxxxxxxx xxxxx, obrany xxxxx, xxxxxxx státních xxxxxx nebo památkové xxxxxxx,

x) odstraňovat xxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx terénní xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx souhlas a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx toků, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx prací, xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx geologické xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo odchytávat xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pozemků, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, výkonu xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lesů podle xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, kejdu, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxxx rostliny mimo xxxxxxx; xx neplatí xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo chemické xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) odstraňovat xxxxxx, které xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxx,

x) upravovat xxxxxxxxx koryta vodních xxxx nebo odstraňovat x xxxxxxxxxxx koryt xxxxxxx toků splaveniny xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx života xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx značných xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxxx x motorovými xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx silnice, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx, x výjimkou xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx základních složek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému, xxxxxx policie, ozbrojených xxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx vodovodů a xxxxxxxxxx, energetických xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx lesní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx parku x vozidel xxxxxxxxx x xxxxxxx nemovitých xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxx na xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxx služby Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx toku xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx vlastníky a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx toků nebo xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx místa xxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxx,

x) rozdělávat ohně xxxx místa vyhrazená xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, turistické xxxx xxxx veřejné akce xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx prodej mimo xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx letadla xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx 110) nebo xxxxxx xxxxxxx, nebo

t) xxxxxxxx chemický posyp xxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx X. xxxxx.

§16x

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx České Xxxxxxxxx

(1) Na celém xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx skalních xxxxxx x jiných xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xx nich mimo xxxxxxx x místní xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) nocovat v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx zakázáno xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xxx xxx xx souhlasem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) zřizovat xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx skalní útvary xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) umísťovat xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x propagační xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) měnit xxxxx xxxx xxxxxxx využití xxxxxxx, mimo xxxxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2017 Sb. x účinností od 1.1.2018

§16x

Xxxxxx xxxxxxxx podmínky Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx parku

Na xxxxx xxxxx Krkonošského xxxxxxxxx xxxxx lze xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zastavěné xxxxx xxxx a zastavitelné xxxxxx obcí, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 123/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2017

§16x

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) měnit xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Provozovatel vodní xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxx Dyjí xx xxxxxxx xxxxxxxx ekologicky xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx Xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx pásma Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx národního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx ochrana xxxx krajinářských a xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx péče x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Podyjí.

§16c vložen xxxxxxx předpisem x. 123/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

§16x

Xxxxxx ochranné podmínky Xxxxxxxxx parku Xxxxxx

Xx xxxxx xxxxx Národního xxxxx Xxxxxx lze xxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povrchové xxxxxxxxx xxxxxxx, mimo xxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, nebo

d) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx porostů.

§16d vložen xxxxxxx předpisem č. 123/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

§17

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx území xxxxxxxxx parku xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxxxx nerušeného xxxxxx ekosystémů xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pohyb osob x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx spojených.

(2) X xxxxxxxxx územích národního xxxxx xx zakázáno xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx x nájemců xxxxxxx xxx vstupu xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx toků x xxxxxxxxxxxxx vodovodů a xxxxxxxxxx, energetických xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx jejich xxxxx. Při vyhrazení xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx x času xxxxxx na této xxxxx xxxx trase.

(3) Xxxxxxx xxxxx národního xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx území xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x podmínkách xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx stanoveným vyhláškou Xxxxxxxxxxxx životního prostředí.

§18

Xxxxxxx xxxxx národních xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx cílů ochrany x stavu ekosystémů xx 4 xxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx:

x) zóna přírodní xx xxxxxx na xxxxxxxxx plochách, kde xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x cílem xx xxxxxxxx a umožnit x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx blízká xx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx částečně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx významně xxxxxxxxx ekosystémy, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozmanitosti, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trvalou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx obnovy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zastavitelných územích xxxx xxxxxxxx x xxxxxx udržitelnému xxxxxxx x xx plochách, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určené x xxxxxxxx využívání xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx přírody xxx zařadit x xxxxx, xxxxx nesplňují xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1, ale xxxxxx zařazení xx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx jednotného způsobu xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Do jednotlivých xxx ochrany přírody xxx zařadit x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx souvislé plochy 5 xx, xxxxx xxxxxxxxx charakteristiku xxx xxxxx xxxxxxxx 1 x neslouží k xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx parku, ale xxxxxx zařazení xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx tak, xxx xxxx minimalizovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx mimo xxxx xxxxxxxx a přírodě xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx x změny xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx přírody xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxx podle odstavce 3, a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle přírodních xxxxxxxx a cílů xxxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx lze xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xx nabytí xxxxxxxxx první vyhlášky, xxxxxx byly xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx.

(7) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx součástí žádné xx xxx ochrany xxxxxxx národního xxxxx x xxxx mimo xxxxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxx způsobit xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx ekosystémů.

§18x

Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) X zóně xxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx. Výjimečně xxx provádět i xxxx xxxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx životů x xxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx přírody, a xx:

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx geograficky nepůvodních xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxx xxxxxxx požárů xxxxx zákona x xxxxxxx ochraně; preventivní xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxx x při xxxxxxxxxx cílů ochrany xxxxxxxxx parku,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) regulace xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx základní xxxxxx xxxx stanovené xxxxxxxx xxxx x národní xxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx živočichů,

h) xxxxxxxxxx xxxx výzkum, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) jednorázová xxxxxx nebo zlepšení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxx přírodě xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxxx v xxxxxxx x cílem xxxxxxx xxxx xxxx, s xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ekologické xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx biologické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a opatření xx xxxxxxx lesa.

(3) X xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x přírodu xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx této xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 1 a 2, opatření xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx rozmanitosti xxxxxxxxxx x opatření na xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a populací xxxxxxxx x ohrožených xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) X xxxx xxxxxxxx krajiny xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx předmět xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §16 není xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 4 xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zóny xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 se xxxxxxxxx režim xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3 x xxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

§19

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx parcích a xxxxxxxxx řád xxxxxxxxx xxxxx

(1) Podmínky xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x rekreačních činností, xxxxx jsou xx xxxxx xxxxxxxxx parku xxxxxxxx xxxx omezeny xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zveřejňuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx zveřejňuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx elektronického xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx může být xxxxxxxxx také pro xxxx území xxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jeho ochranného xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx ochrany xxxxxxx a xxxxx xxxx o xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx přírody xxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxx") xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x krajů, xx xxxxxxx xxxxx xx národní xxxx x jeho ochranné xxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx. Xxxxx členy xxxx x xxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, lesnictví, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx z xxxxxxxxx x odborných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, návrh xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx parku x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx park xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §38a.

(4) Xxxxxxx-xx x dohodě xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx rada xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozpor se xxxx stanoviskem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxx xxxxxxx. X změně xxxxxx informuje radu.

§21

Xxxxx myslivosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Držitelé x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx myslivosti x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 108) xxxxxxxxxx xxx, aby xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a aby xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx práva xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zóny přírodní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a postupu xxxxxxxxxxx x rybářském xxxxxx 111).

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 108) může xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx okruh adresátů xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx omezen nebo xxxxxxxx.

§22

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x plnění funkcí xxxx x s xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x plněním funkcí xxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx příslušnosti uvedené x §78 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správa xxxxxxxxx xxxxx.

§22a

Nakládání x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx, xxx byly xxxxxxxxx xxxx podporovány xxxxxx přirozené xxxxxxxxxx xxxxxx x biologická xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx provádění xxxx x xxxx xxxxxxxx do zóny xxxxxxxx a do xxxx xxxxxxx xxxxxx xx nepoužijí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x vychovávat xxxxx xxxxxxx, x lhůtách x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx meliorací x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 112). Xxx provádění xxxx o lesy xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx a xx xxxx přírodě xxxxxx xx xxxx nepoužijí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povinném xxxxxxxxx xxxxxxxx 113) xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxxxxxx nebo zmírnění xxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx preventivních opatření xxxxx vzniku lesních xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx závazných ustanovení xxxxxxx hospodářských xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v lesních xxxxxxxxxxxxx plánech. V xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx blízké xx xxxxxxx ustanovení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§22x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 123/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

§22x

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Vlastníci xxxx xxxxxxx pozemků, xxxxx xxxx xxxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx tak, xxx xxxx zachovány nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxx o pozemky, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx x zóně xxxxxxxx xxxx zóně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx postupy, xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxx těchto xxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x). Xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§22x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 123/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2017

§23

Omezení xxxxxxxxxxxxx vlastnického xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zcizit pozemky, xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přírody.

§24

Xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Za vjezd x xxxxxxxx motorovými xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx vstup xx xxxx vybraných xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx přírody vybírat xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx bydlící xxxx xxxxxxx xxxxx vlastnící xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vozidlem, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Výši xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxx xxxx osvobozených xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx míst xx xxxxx xxxxxxxxx parku, xx která se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vztahuje, xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx přírody národního xxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxx x těchto xxxxxxx xxxxxxx poplatek xxxxx xxxxxx o místních xxxxxxxxxx. 6)

Xxxxx xxxxx

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lesních x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, s hojným xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx památkami xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxx xx provádí xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx x zlepšoval xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oblastí.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx poslání x xxxxxx ochranné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx celém území xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx souhlasem xxxxxx xxxxxxx přírody,

b) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx mimo xxxxx xxxxxxxxx se souhlasem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vozidly x obytnými xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx komunikace a xxxxx vyhrazená xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx státních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx službu,

d) xxxxxxxxx xxxx uskutečňovat xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx dálnice, xxxxxxx xxxxxx a plavební xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx zakázáno

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx využití xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x plochy xxxxxx, xxxxxxxxx-xx změna x xxxxx péče x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx odpady,

e) těžit xxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxx x druhé zóny xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx zakázáno

a) xxxxxxxxxx na pozemcích xxxx xxxxxxxxx území xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx a činnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx změny x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x funkci ekosystémů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx povrch, xxxxxxxx xxxxxxx, měnit xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx značného xxxxxxx,

x) zavádět xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, například xxxxx, farmové chovy, xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx silnice, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx.

§27

Xxxxxxx xxxxx chráněných xxxxxxxxxx oblastí

(1) X xxxxxxxx xxxxxx způsobu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx 4, xxxxxxx xxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxx; první zóna xx xxxxxxxxxxxx režim xxxxxxx. Podrobnější režim xxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx

§28

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx území xxxxxxxxxxx přírodních xxxxxx, xxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx geologickou xxxxxxx xxxxxx ekosystémy významné x jedinečné x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyhlásit xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx přitom xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínky.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx přírodní xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx, že xx jím xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx přírodního prostředí.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxxx území xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx způsobem vyžadujícím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x činnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vodního xxxxxx x terénní xxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx nerosty x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x vjíždět xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x nájemců xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, zdravotní x xxxxxxxxxxx službu, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) povolovat nebo xxxxxxxxxxxx záměrné rozšiřování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, létání xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx kluzácích a xxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx,

x) xxxxxxx intenzivní xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, farmové xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx návnad xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vozidel xxxxxx státní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, obranu státu x ochranu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a veterinární xxxxxx,

x) sbírat xx xxxxxxxxxx rostliny x xxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxx podle §30,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx,

x) xxxxx dochované xxxxxxxx prostředí x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ochrany národní xxxxxxxx rezervace.

§30

Právo myslivosti x xxxxxxxxx v národních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x národních přírodních xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx souhlasem xxxxxx xxxxxxx přírody.

§31

Lesy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx x národních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx; 3) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx škůdcům 4) x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxx 23) xxx xxxxxx jen xx xxxxxxxxx x x rozsahu stanoveném xxxxxxx xxxxxxx přírody.

§32

Právo vlastnictví x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx, xxxxx xxxxx fond, xxxxx xxxx, vodní xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx přírodních rezervací, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx. Tím xxxxxx xxxxxxx xxxxx fyzických x právnických osob xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 5)

§33

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Menší xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx typických x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx; stanoví přitom xxxx jejich xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx rezervací, xxxxx xxxx xx dni xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx se souhlasem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx x majetkové xxxxxxxxx. 5)

§34

Xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xx celém xxxxx xxxxxxxxxx rezervací xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technologie, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, struktuře a xxxxxx ekosystému xxxxx xxxxxxxx poškozovat půdní xxxxxx,

x) používat xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx uskutečňovat xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx či xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředí x xxxxxxx s xxxxxxxx podmínkami xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx myslivosti x xxxxxxxxx xxxx příslušný xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx území xxxxxxxx rezervace.

Xxxxx xxxx

§35

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx či geomorfologický xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxx, xxxxx xxxxx přírody xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxxx xx xxxxxxx přírodní xxxxxxx; stanoví přitom xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Změny xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek či xxxxxx hospodářské xxxxxxxxx, xxxxx xx tím xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx zakázáno.

(3) Lesy, xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x nezastavěné xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nelze xxxxxx. Tím nejsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 5)

§36

Přírodní památka

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx geologický xx xxxxxxxxxxxxxxx útvar, naleziště xxxxxxxx nerostů xxxx xxxxxxxxxx druhů xx xxxxxxxxxxx ekosystémů, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vědeckým xx estetickým xxxxxxxx, x xx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx formoval xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx; stanoví xxxxxx xxxx její bližší xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Změna xxxx poškozování přírodní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zakázány.

(3) Nezastavěné xxxxxxx xx území xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx státním xxxxxxxxxxx, xxx zcizit xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx fyzických a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 5)

Xxxxx šestá

§37

Ochranná xxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx

(1) Xx-xx třeba xxxxxxxxxx xxxxxxx chráněná území, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oblasti, xxxx xxxxxxxx vlivy x xxxxx, xxxx xxx xxx xx vyhlášeno xxxxxxxx pásmo, xx xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx. Xxxxxxxx pásmo vyhlašuje xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx území xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, přírodní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxx xxxxx do xxxxxxxxxxx 50 x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx, povolování xxxx provádění staveb, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx úpravám, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx pozemku x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx nutný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody.

(3) X xxxxxxxxx pásmu xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx dále vyžaduje x

x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx území xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx tím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx živin xx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x fosforu,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx hromadných xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxx mimo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3, x nimž není xxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§38

Xxxxx péče x xxxxxxx xxxxxxxx rezervace, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x chráněné xxxxxxxx oblasti

(1) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx rezervaci, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo přírodní xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxx xxxx") xx xxxxxxx a koncepční xxxxxxxx ochrany přírody, xxxxx xx základě xxxxx x dosavadním xxxxxx x současném xxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stavu xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx území x xx xxxxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxx podklad xxx xxxx druhy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 61) x xxx rozhodování xxxxxx xxxxxxx přírody. Xxx xxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx oblasti xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Před xxxxxxxxxx xxxxx péče vydá xxxxx ochrany přírody xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx péče. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxx dotčeným xxxxx, které xx xxxxxxxx na své xxxxxx desce.

(4) Návrh xxxxx xxxx projedná xxxxx xxxxxxx přírody xxxxxx s dotčenými xxxxxx x xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků, xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxxx, xxxxxx zároveň xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx 10 až 15 xxx.

(5) Xxxxxxxxx plán xxxx xxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx seznamu ochrany xxxxxxx (§42) x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx dotčeným xxxxx x krajům.

(6) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx přírodní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx památky x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pásma x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ochrany přírody xxxxxxxxx ke schválení xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx schváleného xxxxx péče.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx kategorie xxxxxxx xxxxxxxxxx území x xxxxxx jejich xxxxxxxxxx.

§38x

Xxxxxx péče x xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxx") xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx o dosavadním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx národních xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx zlepšení stavu xxxxxxxx xxxxxxx národních xxxxx x x xxxxxxxxxx pásmech xxx xxxxxxxxxxx národních xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x způsob xxxxxxxxxx dlouhodobých xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx plánovacích xxxxxxxxx 61) x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx ochrany přírody xx souhlasem Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x možnosti xxxxxxxx xx s xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx deskách, x xxxx jej xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx podat xxxxx ve xxxxx 60 dnů xxx xxx xxxxxxxxxx oznámení xx portálu veřejné xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx připomínek xxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxx správy. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx dohodne x xxxxx. Xxxxxxxxx zásady xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přírody Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx.

(5) Nedojde-li k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. O xxxxx xxxxxx informuje xxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 15 xx 20 xxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx uloží Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx technickém xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx.

(7) Xxxx x xxxxxxx xxxxx a jejich xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přírody.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx péče a xxxxxx jejich zpracování x projednání.

§38a vložen xxxxxxx předpisem x. 123/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2017

§39

Smluvní xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx lokalit xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx významné xxxxxxxx xxx namísto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx přírodní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx strom xx xxxxxxx, pokud xxx xxxxxx zvláště xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přírody. Smluvně xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxx přírodními hodnotami, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oblasti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx již nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Smlouva xxxx obsahovat xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx stromu,

b) způsob xxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx základě smlouvy xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x jehož xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušný orgán xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx smlouvy upraví Xxxxxxxxxxxx životního prostředí xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx označí, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx, xx svůj xxxxxx orgán, xxxxx xx oprávněn k xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx území x xxxxxxxxx stromu x xxxxxx x x mapových xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxxxxx chráněné xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zakázáno xxxxxxxxxx.

Xxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx

§40

(1) Xx-xx xxxxx vyhlásit xxxxxxxx území nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx třetí xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx vyhodnotí xxxx xxxxxxxxxxx přírodního xxxxxxxxx x území x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx včetně jeho xxxxxxxx ochranných podmínek.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx přírodní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx obcím x xxxxxx, xxxxxxx území xx xxxxx dotýká. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxx se xxxxxxxx s xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx podat x xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx. Oznámení zároveň xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx parku xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obcím x xxxxxx, jejichž xxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zapsaným x katastru xxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx formou xxxxxxx xxxxxxxx písemné xxxxxxxx x předložení xxxxxx x xxxxxxxxxx spolu x xxxxxxxxx o xxx, kde xx xxxxx se xxxxxxxx x xxxx úplným xxxxxx, kdo je xxxxxxxx podat k xxxx námitky x xxx uplyne xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx životního prostředí xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx záměru x xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx x xxx, xxx xx možno xx xxxxxxxx x xxxx úplným xxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxx xxxx zveřejní xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx xxx oznámení xxxx xxxxxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Písemné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxx obce a xxxxx xx xxxxx 90 xxx xx xxxxxxxx záměru x xxxxxxxxx nemovitých věcí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranou xx xxxxx 90 xxx xx doručení xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xx xxxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Námitky xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx chráněného xxxxx xxxx xxxx ochranného xxxxx, xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 Ministerstvu xxxxxxxxx prostředí; x xxxxxxxx uplatněným xx xxxxxxx lhůtě xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxxx uplatnit námitky xxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, jímž xx byl xxxxxx xx výkonu xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx záměr xx xxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx přírody xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxx xxxxxxxx území xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx let, xx xxxx každý xxxxxx všech xxxxxx, xxxxx xx negativně xxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přírody xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ochraně.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vlastníků xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx parku xxxxx chráněné krajinné xxxxxxx, z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx území xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx souhlas x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx předpisu, xxxxxx xx vyhlašuje nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx, nesmí xxxxxxxxxx rozsah omezení xxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxxx ze záměru xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(7) Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhláškou.

§41

X xxxxxxx, xx xx potřeba u xxx vyhlášeného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx ochranného xxxxx xxxxxx xxxxxx vymezení, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx chráněného xxxxx xxxx xxxxxxxx vázané xx souhlas x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx změnu xxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 2 xx 4. Xxxxx xx projednává xxxxx s těmi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

§42

Evidence x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx chráněná xxxxx xxxx evidována v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx"). X xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxx lokality, xxxxx xxxxxxx a chráněná xxxxx xxxxx §39.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx systém veřejné xxxxxx, xx kterého xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxx"). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx seznamu, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentů xx xxxxxxxxxx seznamu, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s dokumenty x daty v xxxxxxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxx x podmínek xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Orgán xxxxxxx přírody xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx katastrálnímu úřadu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx 114).

(4) X označení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx velkého xxxxxxxx znaku Xxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx památek xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x terénu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx obecně závazným xxxxxxx xxxxxxxxx.

§43

Xxxxxxx ze zákazů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx ve zvláště xxxxxxxxxx územích xxxxx §16, §16a xxxx. 1, §16a xxxx. 2, §17 xxxx. 2, §26, §29, §34, §35 odst. 2 a §36 xxxx. 2 může xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xxx jiný xxxxxxx xxxxx převažuje xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx přírody xxxxx xxxxx, xxxxx povolovaná xxxxxxx xxxxxxxx neovlivní xxxxxxxxx xxxxx předmětu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, povolit též xxxxxxxxx obecné xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx x xxxx podle §16a xxxx. 1 xxxx. x), §16 xxxx. 2, §17 xxxx. 2, §29 a §37 xxxx. 3 xxxx. a) x x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx-xx x umístění xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx učinit xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x změně užívání xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, povolení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx úprav xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x nakládání s xxxxxx a x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zákona xx xxxxx národního xxxxx nebo chráněné xxxxxxxx oblasti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx krajinné xxxxxxx,

x) x zastavěném xxxxx xxxxx, které xx nachází xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx území lze xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx.

§44x

Xxxxxx plánování x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx územního xxxxxxxxx x xxxxxxxx úřady xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, aby byly xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx ekologické funkce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx ochranných xxxxx, prostupnost xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx řešení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2017 Xx. x účinností od 1.6.2017

§44x

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx ochranných xxxxxxxxxx

Xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínkách, x xxxx xxxx třeba xxxxxxxx správního xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxx, xxxxx je xxxxx adresátů xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2017

§45

Xxxxxxx zvláště chráněných xxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ochranného pásma xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx oprávněn xxxxxx xxxxxxx stejným xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx pouze x xxxxxx, xxx xxx xxx udělit xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§43) xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyhlášenou xxxxx §39 lze xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pozemku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemku xxxxxxxxx x xxxxxxx orgán xxxxxxx přírody, xxxxx xx dohodu xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXX 2000

XXXXX XXXXX

XXXXXX PŘI VYTVÁŘENÍ XXXXXXXX NATURA 2000 X XXXX XXXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

§45x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx významné xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zařazeny xx xxxxxxxx, které x xxxxxxxxxxxxxx oblasti nebo xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxx příznivého stavu xxxxxxx jednoho xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx evropsky xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx rozmanitosti biogeografické xxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se v xxxxxxxxxx areálech evropsky xxxxxxxx lokality xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx areálu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x biologickými faktory xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxx xxxxxxxxx, xxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x pro xxxxxx x xxxx xxxxx zejména:

a) název xxxxxxxx, xxxx zeměpisnou xxxxxx včetně mapy xxxxxxxx x její xxxxxxx,

x) které typy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx významné xxxxx, xxxxxxxxxx územní xxxxxxx, se xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyskytují x

x) x jaké xxxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxx xxxxxxxxxx pásem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx seznamu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx chráněna xxxxxxx xxxxx §39 xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxx xxxxxx dostatečná xxxxxxx xxxxx §45c xxxx. 2.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x výskytem xxxxxxxxxxx typů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Ministerstvo životního xxxxxxxxx xxxxxxxx národní xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informacemi x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx xxxxxx sdělení.

§45x

Xxxxxxxxx xxxxxxx evropsky xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxxxxxx xx národního xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xx poškozování se xxxxxxxxxx řádné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x platnými xxxxxxxx xxxxxxxx 62) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §69 xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx může udělit xxxxx ochrany přírody xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx převažujícího xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx §45h a 45i x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx ochrany xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, o xxx xxxxxxxxxx informuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx podle §45c xxxx. 1 za xxxxxxxx významnou xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo po xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx zařazeny xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxx sdělení xx Xxxxxx xxxxxx.

§45x

Xxxxxxx evropsky xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zařazené do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě 90 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx významné xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx lokality vyhlášené xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx a ničením. Xxxxxxxxx xx pouze xxx, xxx nedošlo x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx poškození xxxx xx xxxxxxx evropských xxxxxxxxx xxxxx stanovišť xxxxxxxx významných druhů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xxxxx by mohly xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx důsledkům, si xxxx xxx, xxx xxxx zásahy xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx. Xxxxx odstavec xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxx-xx pro ně xxxxxxx xxxxx části xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx §45h x 45i xxxxxx dotčeny.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dochovaného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx lokalitách xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracování souhrnů xxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx x zveřejňuje xx xx xxxxxxx xxxxxxx správy.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxx příznivého xxxxx xxxxxxxxxx stanovišť xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx části xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zde xxxxxx smluvně xxxxxxxx xxxxx xxxxx §39. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxxxxxxx xxxxxxx než xxxxx odstavce 2, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x této evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx kategorie xxxxxxx chráněných xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxx zajištěna xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v případě, xx tato evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx území x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx podle §39.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vlády xxxxx xxxxxxxx 1 xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxx §25 xxxxxxxxx xxxx vlastníky xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §45a xxxx. 2 třeba xxxxxxxx vyhlášením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx ochrana na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xx §39 xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx vlastník xxxxxxx xx xxxxx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx úkon xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ve lhůtě xxxx xxx x xxxxxxxx smlouvy podle §39, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokalita xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx chráněné xxxxx v kategorii xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx chráněného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx území xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 6 xxx xx přijetí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx seznamu.

§45x

Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx národního xxxxxxx xxxxx §45a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jednoho xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x prioritních xxxxx 5 % xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství 57) projedná x Xxxxxx odpovídající xxxxx xx redukované xxxxxxxxx xxxxxxxx pro výběr xxxxx lokalit významných xxx Xxxxxxxxxxxx.

§45x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2004 Sb. s xxxxxxxxx od 28.4.2004

Xxxxx xxxxx

§45x

Xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx ptačí oblasti xx vymezí území xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, 59) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zajistit přežití xxxxx ptáků xxxxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx rozšíření, xxxxxxx xxxxx x xxxxx požadavky xxxxxx xxxxx xx ochranu; xxxxxx xxxx stanovit xxxxxxxx, xx xxxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zohlední xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx dotčených obcí x xxxxx podle xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Vymezení ptačích xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx, xxxxx není dosud xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx třetí tohoto xxxxxx, je možné xxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x informací x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx respektovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ptačích xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx uzavřít xxxxxxx. Pokud vlastníci xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx písemně x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, orgán xxxxxxx xxxxxxx xx s xxxx povinen xx xxxxx 90 xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx požadavků xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxx souhlas xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx přírody na xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx subjekty xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxxx práv ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4, xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxx potřeby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x hlediska ochrany.

(7) Xxxxxx označení xxxxxxx xxxxxxx x terénu xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§45x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2004 Xx. s účinností xx 28.4.2004

Xxxxx xxxxx

§45x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx lokalit x xxxxxxxx xxxxxxxxxx druhů

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stav xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx významných xxxxx x jednotlivých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx informace xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx. Na základě xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 3 roky xxxxxx x plnění xxxxxxxxxx §5a, 5b x 45e a xxxxxxx 6 xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 7, §10, 45a, 45b, 45c, 45g, 45h, 45i, 49, 50, 54 x 56, která xxxx obsahovat xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vlivu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx druhů x hlediska jejich xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x veřejnosti.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 57) x §3 xxxx. 1 písm. x) x r) tohoto xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jaký stav xxxxxxxx xxxxxxxxxx druhu xx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§45x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 218/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.4.2004

Xxxxx xxxxxx

§45x

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx zákazů

Povolení, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx zákazu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx významnou xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v případě, xx bude vyloučeno xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přírodních xxxxxxxxx x xxxxxxx druhů, x xxxxxxx ochraně xx xxxxxxxx významná xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx x soustavnému xxxx dlouhodobému vyrušování xxxxx, x jejichž xxxxxxx jsou xxxx xxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx §45i jinak.

§45g vložen xxxxxxx předpisem x. 218/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 28.4.2004

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ptačí oblasti

§45h

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx 63) xxxx xxxxx, 64) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx spojení x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx předmět xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx. To se xxxxxxxxxx xx plány xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx důsledků xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, 65) xxxxx §45i xxxx §4 odst. 4 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§45x

(1) Xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx koncepci xxxx uskutečnit xxxxx xxxxxxx v §45h xxxx. 1 (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody xx xxxxxxxxxx, zda xxxx xxx samostatně xxxx xx xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xxxx záměry xxxxxxxx xxxx na předmět xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx ochrany přírody xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx doručení xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, nebo její xxxxxx, xxxxx návrh xxxxxx aktualizace či xxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx.

(2) Jestliže xxxxx xxxxxxx přírody xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx vliv xxxxx §45h odst. 1 nevyloučí, xxxx xxx daná xxxxxxxx xxxx záměr předmětem xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 65). Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odstavce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx významné xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, musí předkladatel xxxxxxxxx varianty xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxx, alespoň xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxx být také xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odstavce postupem xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 83).

(3) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 nebo xxxxxxxxx xxxxx §67 xxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxx, které xxxx držiteli xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx autorizace xx xxxxxxxxxxx, vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Autorizace xx uděluje na xxxx 5 xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x dalších 5 xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx autorizace xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 66) Xxxxxxxxxx x činnostem xxxxx §45h x 67 vzniká xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x způsobem xxxxx §2830 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx odsouzen xxx trestný čin xxxxxxxx z xxxxxxxxxx, xxxxx skutková podstata xxxxxxx x autorizovanou xxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx xxxxxxx, anebo xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx xxxxx, jako xx xxxxx odsouzen. Xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu 85) xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x vydání xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x výpis x evidence Rejstříku xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 67)

(5) X souladu xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 68) se xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 nevyžaduje u xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx v odstavci 3, xxxxx xxxxxxx, xx

x) xx státním xxxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx x

x) xx oprávněna x xxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3 xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie.

(6) X xxxxxxxxx požadavků podle xxxxxxxx 5 xxxx. x) a x) xxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx dne, kdy xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) x x).

(7) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, činnosti xxxxx xxxxxxxx 3 mohou xxx xxxxxxxxxx nejdéle xx dobu jednoho xxxx ode dne xxxxxxxxxxxxx po xxx, xxx uplynula lhůta xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Orgán, xxxxx xx příslušný ke xxxxxxxxx koncepce nebo xxxxxx uvedeného v §45h, xxx může xxxxxxxx, jen xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 65) taková xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx významný xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oblasti, xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx v odstavci 9, popřípadě x xxxxxxxx 10. Ochrana xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(9) X Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 prokáže xxxxxxxx negativní xxxx xx xxxxxxx ochrany xxxx celistvost evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oblasti a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řešení xxx významného negativního xxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx pouze z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx po xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x obdobném xxxxxxx x xxxxxxx x se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, jakou má xxxxxxxxxxx koncepce nebo xxxx jednotlivé části. Xxxxxxxxxxxxx opatřeními xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx jen z xxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx příznivých xxxxxxxx nesporného xxxxxxx xxx životní xxxxxxxxx. Xxxx naléhavé xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx Komise. Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx případě na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dne doručení xxxxxxxxxx lhůty v xxxxxxxxxxx řízeních xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxx.

(11) Kompenzační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxx účely xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zajištění, xxxxxxx orgán ochrany xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx do koncepce xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 9 xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx nezbytných xxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podnětu xxxxxx xxxxxxxxxxx xx schválení xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx ovlivnění xxxxxxxxxxx xxxx přírodních stanovišť xxxxx prioritních xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x ochranou xxxxxxxx zdraví x xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx prostředí xxxx xxxxxx naléhavých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejného xxxxx xx xxxxxxx stanoviska Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx důsledků xxxxxxxxxx významu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 10. Xxx xxx odeslání xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přírody lhůty x příslušných xxxxxxxx xxxxxx. Uložená kompenzační xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx. Nelze-li xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kompenzačních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x celková xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx významných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx kompenzačních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se záměr xxxxxxxxx, x xx xx xxx vydání xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx kompenzačních xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(12) O xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušný orgán xxxxxxx xxxxxxx neprodleně Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXX STROMY, XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXX

Xxxxx první

§46

Památné stromy x xxxxxx ochranná xxxxx

(1) Mimořádně významné xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xx zakázáno xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx ošetřování xx prováděno xx xxxxxxxxx orgánu, který xxxxxxx vyhlásil.

(3) Xx-xx xxxxx památné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxx ochrany xxxxxxx, xxxxx xx vyhlásil, xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxx x zásahy xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pásmo xx xxxxx kruhu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 130 xx xxx xxxx. V xxxxx xxxxx není xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx výstavba, xxxxxxx xxxxxx, odvodňování, xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx, xxx xxxxx lze xxxxxx xxxxxxx xxx §56.

§47

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stromů

(1) Památné xxxxxx xxxx evidovány x ústředním xxxxxxx (§42 xxxx. 1 x 2).

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx užívá malého xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx podmínky x způsobu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx prostředí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

§48

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x živočichové

(1) Xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxx, vědecky xx kulturně xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx chráněné.

(2) Xxxxxxx chráněné xxxxx xxxxxxx x živočichů xx xxx xxxxxx xxxxxx ohrožení xxxxx xx

x) xxxxxxxx ohrožené,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) ohrožené.

(3) Xxxxxx x stupeň xxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Stejně xxxx zvláště xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx rostlina je xxxxxxx i mrtvý xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx část xxxx xxxxxxx x xxxx, x něhož xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, obalu, xxxxxx, xxxxxxx nebo z xxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx x xxxxx takového xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z hlediska xxxxxx ochrany.

§49

Xxxxxxxx podmínky ochrany xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx chráněné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x nadzemních xxxxxxx x xxxxx vývojových xxxxxxxx; chráněn xx xxxxxx xxxxxx biotop. Xx zakázáno tyto xxxxxxxx sbírat, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, ničit xxxx jinak rušit xx xxxxxx. Xx xxx zakázáno xx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xx xxxxxxxx nevztahuje, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kultur x xxxx-xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx rušeny x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx kultur,

b) xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx povoleným xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx a nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx úmluv.

(3) Za xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx nepovažují xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx hydrologických půdních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx chemických xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zásahů xxx xxxxxxxx hospodaření x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hospodářského xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx a silně xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx silně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx mohou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zájem, xxxxx ochrany xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx zahájit x xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx ochrany xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §56 xxxx. 1 xxxx 2 a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx na xxxx lokalitě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx práva Xxxxxxxxxx společenství 57), x hlediska xxxxxxx. Xxxx skutečnosti musí xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §56.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právním předpisem.

§50

Základní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx chránění xxxxxxxxxxx xxxx chráněni xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Chráněna jsou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx přirozeného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Není xxxxxxxx sbírat, xxxxx, xxxxxxxxxx či přemisťovat xxxxxx xxxxxxxx stadia xxxx xxxx užívaná xxxxx. Je xxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx, dopravovat, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxx zákona se xxxxxxxxxx xx případy, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezbytný x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx hygienických, ochrany xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx nutné xxxxxxxxx stanovisko xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x naléhavý xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx leteckého xxxxxxx. X tomto xxxxxxxxxx xxxxx ochrany přírody xxxx uložit xxxxxxxx xxxxxxxx opatření, například xxxxxxxxx přenos xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx a kriticky xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx podmínky xxxxxxx zvláště chráněných xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx jedná x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx živočichů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závazným xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx brát x xxxxx hospodářské, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§51

Xxxxxxxx ochrana xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vzácné xxxx xxxxxxx xx kulturně xxxxxxxx, lze xxxxxxxx xx zvláště xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx přirozeného xxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx zvláště chráněných xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§52

Xxxxxxxxx programy zvláště xxxxxxxxxx druhů

(1) K xxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zajišťují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx programy s xxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx snížení xxxxxx xxxxxx ohrožení. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx přístupné xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx, xxx se xxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neschopného x xxxxxxxx zranění, xxxxxx xxxx xxxxxx okolností xxxxxxx nebo trvale xxxxxx ve volné xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxxx stanice. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláště chráněných xxxxxxxxx x záznamy x průběhu xxxxxx xxxxxxxx. Termín, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do volné xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx.

§53

Xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Povolení x xxxxxx může xxxxxxxxx x případech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx udělit Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx je upraven xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. 52)

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlas xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 13)

§54

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Kdo xxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, prodává, xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx živočicha xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 52) x xxxxxx x vývozu xxxxxxxxxx xxxxx, xx povinen xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákonný xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx, povoleným xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx sběrem, pěstováním x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x původem xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx). Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rostlinu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a živočicha xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 52) x xxxxxx x vývozu ohrožených xxxxx držet, xxxxxx, xxxxxxxx, dopravovat, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a nabízet xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx označených xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx jedinců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §89 xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 52) x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx považuje pravomocné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxx, nabízí x prodeji xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx s ní xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx (§81) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Vypouštět xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx péči xx xxxxxxx x xxxxxxx xx vysazovat xxxxx xxxxxxxxxxx 69) xxxxxxx xxxxxxxx rostliny xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx obcí xxx pouze xx xxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxx. Orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxxx xx vysazení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v případě, xxx xx k xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx dojít xx xxxxx pro xxxxxxxx vedení dopravní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx plánu 96). Xxxxxx xxxxxxxxx v §5a xxxx. 1 x 2 a x §50 xxxx. 2 xx xx xxxx 2 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vybrané xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx druhů xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vydávají xxxxxxxxxx x xxx, že xx jedná x xxxxxxxxx odchovaného x xxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxx") 97). Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx stanovené x §5a odst. 1 x 2 x x §50 xxxx. 2 xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x výjimce xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ohroženými xxxxx 98) nahrazuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) X vydání osvědčení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ten, xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx jej xxxxxxx značkovací metodou x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx 99) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx"), nebo xxxxx xxxxxxx vlastnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) získal xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx označeného nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx z členského xxxxx Xxxxxxxxxx společenství x souladu s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

c) v xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx obchodování x ohroženými xxxxx 91) xxxxxx ze xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nezaměnitelně identifikovaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx péči.

(6) Žádost x xxxxxx osvědčení xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. a) xx xxxxx xxxxx nejpozději xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v lidské xxxx. Xxxxx xx xxxxx x živočicha xxxxxxxxxxx v lidské xxxx dovezeného xxxx xxxxxxxxx podle odstavce 5 xxxx. x) xxxx x), musí xxx xxxxxx xxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx x dovozu xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx x žádostí x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx předloženy informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx další xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx péči x xxxxxxx x tímto xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx živočicha xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx. Xxxxx držení xxxxxxx x §5a xxxx. 1 písm. x) a x §50 xxxx. 2 xx po xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x osvědčení x xxxxxxxxx xxxxx xxxx první a xxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx na živočicha xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx odchovaného x xxxxxx péči podle xxxxxxxx 5 x 6, a to xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx o xxxxxx osvědčení xxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů, změna xxxxxxxx živočicha odchovaného x xxxxxx xxxx xxxx přenos xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxx osvědčení, x xx po celou xxxx života xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx jedince, xxxxx xx jako xxxxxx xxxxxxx. Xx změnu xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx živočicha xxxxxxxxxxx x lidské péči, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx oznámena xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do 3 xxx ode xxx, kdy x xx xxxxx.

(9) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx držitele živočicha xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x živočichem xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx nového xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx. X xxxxxxx úhynu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx je jeho xxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxx xxxxx, a xx xx 30 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo kdy xx o xx xxxxxxxx. Osvědčení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nastala xxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx živočicha xxxxxxxxxxx x lidské xxxx xx xxxx xxxxxxx povinen tuto xxxxxxxxxx oznámit orgánu xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx, x xx do 30 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx se o xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx nebo odcizení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx nálezu; xx xxxxxxxx xxxx lhůty xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x lidské xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx.

(10) Xxx, kdo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x lidské péči, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx osvědčení, xx xxxxxxx na požádání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení xx xxxxxxxx a umožnit xxxxxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jedince, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx živočicha xxxxxxxxxxx x lidské xxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxx přírody. V xxxxxxx případě uhradí xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx živočicha odchovaného x lidské xxxx xxxxx ochrany xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx žádosti x osvědčení, vzor xxxxxxxxx, způsoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx provádění.

Xxxxx xxxxx

§55

Xxxxxxxxxxxx záměrů xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxxx projedná orgán xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxxx x orgány xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů 14) xxxxxxxxx xxxxx §40.

(2) Xxxxxxx chráněné druhy xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx vyhlašuje orgán xxxxxxx přírody v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx s ústředními xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx. 14)

(3) Xxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xx musí x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx dle xxxxxxxx 1 vyjádřit xx 30 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§56

Xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x zvláště chráněných xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Výjimky xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §46 odst. 2, §49 x 50 x případech, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, povoluje na xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zásah xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 57), lze xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx tehdy, xxxxx xx xxx xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx neovlivní xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx ochrany. X pochybnostech x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx předběžné informace xxxxx xxxxxxxxx xxxx 107).

(2) Xxxxxxx ze xxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rostlin x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx

x) x zájmu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxx prevence xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx, dobytku, xxxxxx, xxxxxxxx, vodách x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxx zdraví nebo xxxxxxx bezpečnosti nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx x příznivými xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx opětovného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx tyto xxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx xxxxx xxx xxxxxx, držení nebo xxxx využívání xxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxx stanovit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx druhu xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxx, xxxxx xx xxxx blíže neurčeného xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) x x) xxxxx xxxxxx ochrany přírody x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x fyzickými xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx jen, xxxxx neexistuje xxxx xxxxxxxxxx řešení, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dosažení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx druhu z xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x dohodě xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx nahrazuje xxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(6) Xxxxxx-xx xx xx xx zahájení územního xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní prostředí, xxxxxxxxxx územního x xxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x stavebního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx řízení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx druhu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §49 xxxx 50, a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zahájením xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxx pouze xx xxxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x zvláště xxxxxxxxxx xxxxx rostlin x živočichů, v xxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxxx výjimky ze xxxxxx x zvláště xxxxxxxxxx druhů xxxxxxx x živočichů včetně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí, xx xxxxxxxxx územním x stavebním xxxxxx, xx společném územním x xxxxxxxxx řízení x posouzením xxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 6, obsah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 4 x pro xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxxx §5b xxxx. 3. Povinnosti xxxxxxx x §5b xxxx. 5 xxxxx xxxxxxx pro orgán xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x zvláště xxxxxxxxxx xxxxx rostlin x xxxxxxxxx x xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx druhů xxxxxxx a živočichů xxxxx odstavce 1 xxxx 6, xxxxx xxxxxxxxx podle výjimky xxxxxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx se xxxxxx xxxx uzavřena xxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx podle §49 odst. 4. X případě výjimky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí o xxxxxxxx xxxxx §5b xxxx. 5 xxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení rozhodnutí, xxxxx xx povolení xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx moci.

§57

Souhlas x xxxxxxxx xxxxxxxxx týkajícím se xxxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxx, živočichů a xxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx rostlin xx xxxxxxxxx (§50 xxxx. 5) a nerostů (§51 xxxx. 3) xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx vázány xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX, FINANČNÍ XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX, PŘÍSTUP XX XXXXXXX, ÚČAST XXXXXXXXXX X XXXXX NA XXXXXXXXX V XXXXXXX XXXXXXX

Xxxxx xxxxx

§58

Xxxxxxx xx xxxxxxx zemědělského xxxx xxxxxxx hospodaření

(1) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx povinen xxx xxxxxxx přírody x xxxxxxx strpět xxxxxxx vyplývající x xxxxxx zákona.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx zemědělské xxxx 71) xxxx xxxxxxx xxxxxxx 72) xxxx xxxxxxx x chovem xxx xxxx vodní xxxxxxx, 75) xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx trvá x důsledku omezení xxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxx xx páté xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx jejich xxxxxxx x nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x plánech xxxxxxx ekologické xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx, xx xxxxx na xxxx finanční náhradu. Xxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx nárok xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vlastníka xxxxxxx. Xxxxxxx náhradu xxxxx xxxxxxxxxx současně xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx náhradu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx lesního xxxxxxx xxxx rybníka x xxxxxx ryb xxxx vodní drůbeže xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx pozemky oprávněně xxxxx, též x xxxxxxx, xx mu xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, závazného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vydaného xxxxx tohoto zákona.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx přírody xx xxxxxxx písemného uplatnění xxxxxx xxxxxxxxx zemědělské xxxx xxxx lesního xxxxxxx xxxx xxxxxxx x chovem xxx xxxx vodní xxxxxxx, xxxx nájemce xxxxxxxxx x odstavci 2, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x její xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastníkovi x xxxxxxx xxxxx pozemku. Xxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxx xxx, poskytne xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx zaniká, xxxxx xxxxxxxxx nároku xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx doručeno xx 3 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němž xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx vlastníku xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 poskytnut xxxxxxxx xxxxxxxxx xx omezení x xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx §69 xxxx náhrada podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 73) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Finanční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastníkovi a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx o xxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pozemku.

(5) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx náhrady, xxxx uplatnění xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x případech, xxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. 74) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nesmí xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx omezení xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx, xxx xx xxxx omezení xxxxxx uplatněna. Xx xxxxxxx xxxxx §39 xxxx §45c lze xxxxxxxx xxxxxxx upravit xxxxxxxx; xxxxxxxx náhrada xxxx xxxxxx xxx xxxxx, než xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem xxxx xxxx prováděcími xxxxxxxx.

§59

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx ekologické stability xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x plány xxxxx §4 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxx-xx vytváření systému xxxxxxxxxx stability xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxx nesouhlasí, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx 15) xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x přiměřené xxxxxx x xxxxxxx jako xx původní xxxxxxx, x xx pokud xxxxx x téže xxxx, xx které xx nachází převážná xxxx pozemku xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx nezbytné x uskutečnění opatření, xxxxxxxx x plánů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx ustanovení o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. 16)

§60

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodařit x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx práva x xx xx xxxxxx xxxxxxx přírody x xxxxxxx lze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 17)

(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, 18) a xx xx návrh xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Příslušnost xxxxxxxxxx x majetkem x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgán ochrany xxxxxxx x xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxx. Xxxxxx příslušnosti xxxxxxxxxx x majetkem xx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx hospodařit s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§61

Xxxxxxxxx právo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Česká xxxxxxxxx xx předkupní právo x nezastavěným xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zastavěná xxxxx obcí xx xxxxx xxxxxxxxx parků, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx přírodních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx návrh xx xxxxx předkupního xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zamýšleného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x to x v případě, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx územích xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx neprojeví x xxxx xxxxxxx xx 60 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 projeví stát xxxxxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 zájem, xxxx smlouvu xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx nebo správa xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §78 odst. 1 x 2 x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hospodařit.

(3) X xxxxxxxxx výkupu xxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky. 46)

(4) Xxxxxxx xxxxxx součástí xxxxxxx x nejsou xxxxxxxxx vlastnictví.

§61x

Xxxxxxxxxxx složka státu xxxx přenechat pozemek xxxxxxxx x zajištění xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx užívání právnické xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx podnikáním a xxxxxx hlavním posláním xx ochrana xxxxxxx x krajiny. Xxxxx xxxxxxx 72) může xxxxx přenechat xxxxx xx dohodě x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nejde-li x pozemky xx xxxxx národních parků xxxx jejich ochranných xxxxx, xxx xx xxxx přenechat xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 72) x xxxxxxxx předběžného souhlasu x xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 76) xxxxxxxxx dobu xxxxxxx xx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§61x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 28.4.2004

§62

Xxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx všech xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxx pracovní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx vstupovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx cizí xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Mohou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx zjištění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody povinni xx nejvíce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxx pracovníky xxxxxx xxxxxxx přírody xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 odpovídá xxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx zprostit.

(3) Vstup xx prostorů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 19)

§63

Přístup xx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx přístupné účelové xxxxxxxxxx, 20) xxxxxx x xxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx. Obce xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx účelových xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a pěšinách x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Každý xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ve vlastnictví xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxx nezpůsobí xxxxx xx xxxxxxx či xxxxxx xxxx xxxxx x nezasahuje-li xx xxxx xx ochranu xxxxxxxxx 21) xx xxxxxxxxxxx xxxx. 22) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oprávněné xxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxx pozemku x xxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxx. 24)

(3) Xxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx stavební xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxx, vinice, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Orná xxxx, xxxxx x pastviny xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx dojít x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx. 25)

(4) Xxx xxxxxxxxxx xx ohrazování xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x práva xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, musí xxxxxxxx či nájemce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx místě xxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, stezkách x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx místech, xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx osobní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx v přírodě xxxxxxxx. Xxxxxxxxx pozemků xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx, zdraví xxxx životě, vzniklé xxxxx osobám působením xxxxxxxxxx sil nebo xxxxxxxx zaviněním xxxxxx xxxx.

§64

Omezení vstupu z xxxxxx ochrany přírody

Hrozí-li xxxxxxxxxxx území x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervacích, národních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx krajinných xxxxxxx xxxx poškozování xxxxxxx, xxxxxxx nadměrnou xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx ochrany xxxxxxx po projednání x dotčenými obcemi opatřením xxxxxx povahy xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Zákaz xx xxxxxxx vstupu xxxx xxx řádně xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx místech v xxxxxx.

§65

Dotčení xxxxx ochrany xxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, 26) xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx jen xx xxxxxx x orgánem xxxxxxx přírody, není-li x xxxxxx předepsán xxxx xxxxxx.

§66

Omezení a xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx ochrany xxxxxxx je oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobám podmínky xxx výkon xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 nelze uplatnit x případě xxx xxxxxxxx xxxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx.

Hlava xxxxx

§67

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx, kdo x xxxxx výstavby nebo xxxxxx užívání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx závažné xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx chráněných xxxxx xxxxx druhé, xxxxx x páté tohoto xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlivu zamýšleného xxxxxx na tyto xxxxxxxx xxxxx 27). X xxxxxxx pochybností x xxxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx x hlediska xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx ten, xxx xxx zamýšlí uskutečnit, xxxxxxx x stanovisko xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx ochrany xxxxxxx xxxx odůvodněné xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx a rozsahu xxxxxxxxx xxxxx chráněných xxxxx zákonem do 30 xxx ode xxx xxxxxxxx žádosti. Xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo alespoň xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivu xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x posuzování vlivů xx životní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, souhlasu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxx xxxxxxxx předloží také x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx z xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx předpisů nebo x xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx přiměřených xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx zmírnění xxxxxxxxxxx xxxxx zamýšleného xxxxxx xxxx náhradních xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svůj xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxx ochrany xxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydávaném xxxxx tohoto zákona.

§68

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Vlastníci x xxxxxxx pozemků xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx stav dochovaného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx druhového xxxxxxxxx xxxxxxx x udržení xxxxxxx xxxxxxxxxx stability.

(2) X xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxx či xxxx x vlastníky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx chráněných xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx jiného xxxxxx xx xxxxxxxx přírodního x xxxxxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx-xx xxx x xxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx sám, xxxxxxx pokud xxx x ochranu xxxxxxx xxxxxxxxxx částí xxxxxxx x významných krajinných xxxxx.

(4) Vlastníci a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinni xxxxxx xxxxxxxxx zásahů podle xxxxxxxx 3 a xxxxxxx osobám, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx pozemky. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx vzniklé xxxxxxxxxx xx nájemcům xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x těmito xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx tyto xxxxxx.

§69

Finanční příspěvek

(1) K xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §68 xxxx. 2 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nájemcům xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx se xxxx xxxxx určité xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zájmu xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xx 50.

(3) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx poskytnout xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx obec. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x náležitosti xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Příspěvek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxx i xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. 46)

Hlava xxxxx

§70

Xxxxx občanů

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx uskutečňuje xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 28) x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx aktivů.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx ochrana xxxxxxx x xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxx informováno x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx správních xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx být dotčeny xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx podle §3 xxxx. x) zákona x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx žádost xx xxxxxx xxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx, lze xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxx věcně x xxxxxx specifikována.

(3) Občanské xxxxxxxx xx oprávněno xx xxxxxxxx a x případech podle xxxxxxxx 2 účastnit xx řízení xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxx svou účast xxxxxxx do osmi xxx ode dne, xxx mu bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; x tomto případě xx xxxxxxxxx účastníka xxxxxx. 29) Xxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx den xxxxxxxx xxxxxx písemného vyhotovení xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x současně xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§71

Xxxxx obcí

(1) Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx svých xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přírody x xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Vyjadřují xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx, xxxxxxxxx stromů a xxxxxx xxxxxxxxxx pásem.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx i xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v obci xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx obyvatel.

(3) Xxxx xxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, pokud x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xx svém xxxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dotčeného xxxxxx xxxxx správního xxxx.

§72

Xxxxx xx informace x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxx přírody xxxxx tohoto xxxxxx x prováděcích xxxxxxxx, xxxx povinny x xxxxxxx xxx působnosti xxxx přehled xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ochraně xxxxxxx,

x) xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vydaná xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x odvolacím xxxx xxxxxxxxxx řízení,

d) xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx vydaná xxxxxxxxxx, xxxxxxx zápisy, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx části xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pozemků x xxxxxx xxxxxx (§40 x 55),

x) xxxx důležité xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx prostředí.

§73

Věda a výzkum

(1) Xxx ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxx od xxxxxx ochrany, x xxxxxxxx xxxxx péče x xxxxxxx zvláště xxxxxxxx území xxxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx x xxxxxxx kvalifikovanými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx přírody x xxxxxxx x xxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx právnickým osobám, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx kvalifikační xxxxxxxxxxx.

(3) Provádění xxxxxxx xx zvláště chráněném xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx písemně xxxxxxx 30 xxx xxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx, který xx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, pokud xx xxxxxx mohlo dojít x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zvláště chráněného xxxxx.

§74

Spolupráce při xxxxxxx xxxxxxx

(1) Orgány ochrany xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x mezinárodních xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx působnosti Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx závazný xxxxxx xxxxxxx.

(2) Zvláštní péči xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx území xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx chráněnými xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx sousedících x Xxxxxx republikou, xxxxx i ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxx státní xxxxxxx x přírodních xxxxxx přesahujících hranice Xxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX A XXXXXX SPRÁVA V XXXXXXX XXXXXXX

Xxxxx xxxxx

§75

Xxxxxx xxxxxxx přírody

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxx,

x) pověřené xxxxxx xxxxx,

x) obecní xxxxx obcí s xxxxxxxxxx působností,

d) krajské xxxxx,

x) Xxxxxxxx,

x) správy xxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx, 30)

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx úřady, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx Xxxxxxxx jako xxxxxxx úřad, xxxxx xx xxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxx xx xxxxxxx; xxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x státní službě. Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

§75x

(1) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxxxx přírody

a) xxxxxxxxxx xxxxx xx základního xxxxxxxx obyvatel,

b) xxxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,

c) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, místo x stát, kde xx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, místo x xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; je-li xxxxxx rozhodnutí soudu x prohlášení za xxxxxxx, den, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx den, xxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx rozhodnutí,

d) adresa xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,

x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x subjektu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx narodil,

c) xxxxx xxxxx,

x) adresa xxxxx trvalého xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství.

(4) Xxxxxxxxxxxxx údaji podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,

b) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; u subjektu xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, místo x xxxx, kde xx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) druh x xxxxxx místa xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx nebo agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxx pokud xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) Z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§75x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

§76

(1) Xxxxxx xxxxx

x) x výjimkou xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, národních xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx povolují kácení xxxxxx podle §8 xxxx. 1, ukládají xxxxxxxx xxxxxxx podle §9 x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x náhradní xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

x) s výjimkou xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxx vedou xxxxxxx x veřejně přístupných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x pěšinách podle §63 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 49), x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, chráněných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx přírodních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pásem,

a) xxxxxxxx xxxxxxx stanoviska x zásahům xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2, xxxxx xx xxxxxxx nejedná x xxxxx xxxxxxxx významné xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxx krajinné xxxxx xxxxx §6 odst. 1,

x) sjednávají x xxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxxx památném xxxxxx xxxxx §39 x §45 xxxx. 2; xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyhlášení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §46 xxxx. 3 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 4; předávají xxxxxxxxxxx x památných xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx ústředního xxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x ošetřování xxxxxxxxx xxxxxx podle §46 xxxx. 2, xxxxxxxx xx stanoveným činnostem x xxxxxxxxxx pásmech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 odst. 3, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x památných xxxxxx xxxxx §56 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxx podle §56 xxxx. 5, xxx-xx o památné xxxxxx,

x) xxxxxxxx souhlas xx zřizování nebo xxxxxx xxxxxxx přístupných xxxxxxxxx komunikací, stezek x pěšin xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §63 xxxx. 1.

§77

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx úřady xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx ve svém xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x zvláště xxxxxxxx xxxxx nebo jejich xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, které by xxxxx vést x xxxxxxxxx xxxx zničení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prvku xxxx ohrožení či xxxxxxxx xxxx ekologicko-stabilizační xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x registrovaný xxxxxxxx krajinný xxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 a xxxxx xx zároveň xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nad 0,5 xx a x xxxxxxxx lesních xxxx x lesních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx rozhodují x omezení xxxx xxxxxx rušivé xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1, pokud xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx ničení xxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3, xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 x 5,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §5b xxxx. 1,

x) xxxxxxxx provedení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 2 x 4,

i) požadují xxxxx o paleontologických xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11,

x) vydávají xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx staveb x x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx ráz xxxxx §12 odst. 2,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx chráněné xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1,

l) xxxxx xxxxxx x prokázání xxxxxxxxx původu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ptáků xxxx rostlin xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §54 xxxx. 1 x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 2,

x) x případě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §54 odst. 4 xx 11 o xxx, že xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx, vedou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 4 xx 10, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým se xxxxxxx výše nákladů x xxxxxxx potvrzení xxxxxxxxxxx xxxxxx živočicha xxxxxxxxxxx x lidské xxxx xxxxx §54 xxxx. 10,

x) x xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx činností, xxxxx xx mohly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxx §66,

o) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx stavu xxxxx §86 xxxx. 1, xxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxx §86 odst. 2 x projednávají xxxxxxxxx xxxxx §87 x 88,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x územním xxxxxx x regulačním plánům x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 mimo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 101).

(4) Xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xx svém xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x zvláště chráněná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x vojenské xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx správu x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx přírody.

§77x

Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx

(1) Kraje xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prognózy, xxxxxxxx x xxxxxxxxx ochrany xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x národní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, národní xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx vydávat xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx parky, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, národní xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx památky x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx xxxxx o vojenské xxxxxx, nařízení x xxxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx území podle §12 xxxx. 3, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §33, xxxxxxxxxx památek xxxxx §36 xxxx xxxxxx ochranných xxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxx o tato xxxxx, dále xxxxx xx svém správním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zrušení přírodních xxxxxxxxx, přírodních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §45 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx území vykonávají xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx přírody x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx obecních úřadů, x obecních xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního prostředí.

(4) Xxxxxxx xxxxx dále xx xxxx správním xxxxxx, nejde-li x xxxxxxx xxxxx, chráněné xxxxxxxx xxxxxxx, národní xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx závazná xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx hospodářských xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 odst. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx stanovených x §10 xxxx. 2 xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pro průzkum xxxx výzkum xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3, přijímají xxxxxxxx x zjištění jeskyní, xxxxxxxxx dokumentaci jeskyní x vedou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 odst. 2,

x) xxxxxxxx souhlasy x činnostem x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody x xxxxxxxxxx pásmech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 x x činnostem podle §37 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx rezervace, přírodní xxxxxxx x ochranná xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38,

f) sjednávají x xxxxxxx smluvní xxxxxxx xxxxx §39 x §45 xxxx. 2 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx ústředního xxxxxxx x xx xxxxxxx uzavřených xxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxx území, xxxxx xxxx smluvně xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záměry xx xxxxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, přírodní xxxxxxx x ochranná xxxxx xxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43,

i) předávají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přírodních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přírodních xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx pásem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx údajů, xxxxxxxx xx ochrany nemovitých xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx souhlasy x xxxxxxxxx x zásahům xxxxxxxxx v bližších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 3,

k) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle §45b xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxx x evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx významné xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx evropsky xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxx §45c xxxx. 2, x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x stanoviska podle §4 xxxxxxxx 2,

x) xxxxxxxx souhlasy x xxxxxxxxx x ptačích xxxxxxxxx xxxxx §45e xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxxxx o způsobu xxxxxxxxxxx x ptačích xxxxxxxxx xxxxx §45e xxxx. 4 a xxxxxxxxx xxxx x xxxxx oblasti,

n) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx k záměrům xxxxx §45i xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx kompenzačních xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx výjimky xx xxxxxx x xxxxxxx chráněných nerostů xxxxx §51 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stanice xxxxx §52 xxxx. 2,

x) mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rostlin, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xx živočichů xxxxxxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxx xxxxx §54 xxxx. 1 x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx totožnosti xxxxx §54 odst. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx podle §64,

x) x xxxxxxx své xxxxxxxxxx ukládají podmínky xxx výkon xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo zvláště xxxxxxxxxx částí xxxxxxx xxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §66,

x) xxxxxxxxxx xxxxx přírody xx svém xxxxxxx xxxxxx podle §81 xxxx. 1,

x) vykonávají xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle §85 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx x možnostech a xxxxxxxxxx uvedení do xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx náhradních xxxxxxxx x nápravě xxxxx §86 xxxx. 1 a 2,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx zajišťování xxxxxxxxxx výchovy a xxxxxxxxxx,

x) uplatňují xxxxxxxxxx x zásadám územního xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx územním plánům x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx dále x obvodu xxx xxxxxx působnosti podle xxxxxxxx 3 x 4

x) vydávají xxxxxxxx xxxxxx povahy, xxxxx xxx x blíže xxxxxxxx okruh xxxx, xxxx rozhodují x xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxx x zvláště xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx použití xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zraňování nebo xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3, xxxxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §49 xxxx. 4,

d) vydávají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zásahům xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx živočichů podle §50 odst. 3,

e) xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx záchranných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §52,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x x vysévání xx xxxxxxxxxx uměle xxxxxxxxxxxxx zvláště chráněných xxxxxxx do xxxxxxx xxxxx §54 odst. 3,

x) x xxxxxxxx xxxxx chráněných xxxxx §5a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 4 xx 10, xxxxxxx původ x xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odchovaného v xxxxxx péči podle §54 xxxx. 10,

x) xxxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §56,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §56 xxxx. 5,

x) vydávají předchozí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx druhů xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §57,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx chráněných živočichů, xxxxx, nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §89.

(6) Xxxxxxx xxxxx vymezují x xxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx území národních xxxxx, xxxxxxxxxx krajinných xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx těchto zvláště xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů 100).

§78

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxx národních xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx území xxxxxxxxxx krajinných xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obecních xxxxx, xxxxxxxx úřadů xxxx x xxxxxxxxxx působností x krajských xxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Agentura xxxx na území xxxxxxxxx přírodních rezervací, xxxxxxxxx přírodních xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx újezdy xxxx x území xxxxxxxxx xxxxx a jejich xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx obecních úřadů, xxxxxxxxxx obecních xxxxx, xxxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vykonávají xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, obecních xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností a xxxxxxxxx úřadů a Xxxxxxxx, není-li xxxxx xxxxxx xxxxxx příslušné Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx parku Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx Agentury xxx xx území Xxxxxxxx xxxxxxxx oblasti Xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxx xxx xx území Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx sídla x jejich xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx krajinnými xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 5 xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx parků xxxx x xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2

x) xxxxxxxx souhlasy x vyhrazení míst xx xxxxxxxxxxxxx odpadů xx xxxxx chráněných xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x táboření x rozdělávání xxxx xx xxxxx chráněných xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vydávají xxxxxxxx x vyhrazení xxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx motorových xxxxxxx x obytných xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx souhlasy k xxxxxxxxx míst xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx chráněných xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx cest xx území xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx práva xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx x národních xxxxxxx x x xxxxxx souhlasu x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx práva na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx souhlasy x činnostem nebo xxxxxxx v ochranných xxxxxxx xxxxxxxxx parků, xxxxxxxxx přírodních xxxxxxxxx x národních přírodních xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx u xxxxxxxxx parků, chráněných xxxxxxxxxx xxxxxxx, národních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přírodních památek,

i) xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx činností podle §16, §16a odst. 1 xxxx. c), §17 xxxx. 2, §29 x §37 xxxx. 3 opatřením xxxxxx povahy,

j) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, vydání xxxxxxxx rozhodnutí, územního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx stavby, kolaudačního xxxxxxxx, xx-xx spojen xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx či k xxxxxxxxx terénních xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxxxx k nakládání x xxxxxx a x vodním xxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx,

x) vydávají souhlasy x činnostem a xxxxxxx vymezeným x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx parků, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, národních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §16a xxxx. 3, §16b, 16c, 16d x 44a,

l) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx zákazu vstupu xxxxx §64.

(4) Agentura xx celém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx Xxxxxxxx krajinné xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxx krajinné xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zemědělského nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 3.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxx území České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx své územní xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xx xxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxx správy xx xxxxx ochrany xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přírodovědné xxxxxxxx, monitoring, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajišťují xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Agentura a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zároveň xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx požadavků Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx obvod xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x to xxxxx §33 xxxx. 1, §36 odst. 1, §37 xxxx. 1 x §45 odst. 1, xxxx-xx x xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

(7) Návrh xxxxxxxx Agentura xxxxxxxxxx x obcemi, jejichž xxxxxxxx obvodů se xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx úřední xxxxx Xxxxxxxx po xxxx 15 dnů. Xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx první xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Nařízení Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx x něm xxxx stanovena účinnost xxxxxxxx. X případech, xxx xx vyžaduje xxxxxxxx veřejný xxxxx, xxxx xxxxxxxx Agentury xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx vyhlášení. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx přístupné na xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxx xx týká. Xxxxxxxx Agentura zašle xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x předá xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Dozor xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Agentury xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx Agenturu xx xxxxxxxx nápravy.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zajišťují xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx schválení xxxxxx xxxx x národní xxxxx xxxxx §38a x Agentura a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x obvodu xxx xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 zajišťují xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx plány péče x chráněné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx přírodní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §38 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §52.

(9) Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx programy zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x přírodní x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx. X zajištění xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx hospodařit x xxxxxxxx státu.

(10) Xxxxxxxx x správy národních xxxxx xxxx x xxxxxx xxx územní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obcí xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(11) Správy xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonávají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx x krajských xxxxx na xxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx 34). Správy xxxxxxxxx xxxxx zřizují xxxx národního xxxxx&xxxx;x xxxxxxx x odvolávají xxxx xxxxx xxxxx xxxxx §20.

§78a

Působnost orgánů xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Na xxxxx xxxxxxxxxx újezdů 19) vykonávají státní xxxxxx v ochraně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx 19) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadů, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx x xxxxx národních xxxxx, není-li x xx příslušné Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxxx xxxxxx

x) zpracovává xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prognózy, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přírody,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x schvaluje xxxxx xxxx x xxxxxxxx rezervace x xxxxxxxx památky a xxxxxx ochranná pásma x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úřady xxxxx §38,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x ochraně xxxxx podle §39, xxxxxxxxxx xxxx území xx xxxxxxxx x xxxx smluvní xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kterými xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx památky x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx; xxxxxxxxxx území za xxxxxxxx xxxxx §39,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláště xxxx smluvně xxxxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přírody; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přírodních památek x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx právo xxxxx k xxxxxxxx xxxxx §61 odst. 1,

x) spolupracuje s xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a vzdělávání,

h) xxxxxxxx státní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny podle §85 odst. 1,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci xxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xx odvolacím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřady.

§79

Působnost Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody v Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xx spolupráci s xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx strategie xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx činnost v xxxxx xxxxxxx přírody x xxxxxxx,

x) spolupracuje x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a tělovýchovy Xxxxx republiky v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vzdělávání,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx společenství x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx živočichů x xxxxx rostoucích xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vrchní xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxx činnost České xxxxxxxx životního xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x správ xxxxxxxxx xxxxx x xxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx

x) xxxxxxx vymezení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx ohrožených xxxxxxx x xxxxxxxxx chráněných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §5 xxxx. 7,

x) xxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxx nebo xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §5 xxxx. 8 xx 11,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zásazích xxxxx škůdcům x x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x stanoví xxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx záměry xx vyhlášení x xxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxx se vyhlašují xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, národní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxx chráněných území x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x přírodní xxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxx parků x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx Xxxxxxxx krajinné xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx souhlasy x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §11 xxxx. 3 a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §53,

x) xxxxxx vyhlášky, xxxxxxx xx xxxxxxx klidová xxxxx xxxxxxxxx parků xxxxx §17 xxxx. 3, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx parku xxxxx §18 odst. 5 xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 2,

h) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx území přírodních xxxxxxxxx x přírodních xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x národní xxxxxxxx rezervace, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a zajišťuje xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §38,

x) xxxxxxxxx zásady xxxx x národní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §38a xxxx. 6,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, národních xxxxxxxxxx rezervací, národních xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pásem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx přírodních xxxxxxx x přírodních xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx pásem x xxxx ptačích xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx seznamu; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx krajinných oblastí, xxxxxxxxx přírodních xxxxxxxxx, xxxxxxxxx přírodních xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx x dále xxxxxxxxxx památek a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx ochranných pásem xx xxxxx národních xxxxx a jejich xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx katastrálnímu xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx změny xxxxxx údajů, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx x zápisu xx katastru xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45a odst. 4 x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §45b xxxx. 2,

x) zajišťuje xxxxxxxxxx souhrnů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx §45c xxxx. 3, §45e xxxx. 6, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx prostřednictvím xxxxxxxxx,

x) podává xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §45i xxxx. 10,

x) ve spolupráci x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx sdruženími x xxxxxxx odbornými xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx programy xxxxx §52,

x) uplatňuje předkupní xxxxx xxxxx x xxxxxxxx podle §61 xxxx. 1,

q) xxxxxx xxxxxxxxx o zvláštní xxxxxxx způsobilosti xxxxx §79a xxxx. 2 xxxx. b),

r) xx xxxxxxxxx orgánem proti xxxxxxxxxxx vydaným orgány xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxx inspekcí xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a k xxxxxxx územního rozvoje x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx národních xxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 102), xxxxx nebyly zřízeny xxxxx zákonem 103),

x) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příspěvkovou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, péče x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxx objektů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx újezdy 104); jsou-li xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx působnost xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx posuzování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 109) x ve xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx správu x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny v xxxxxxx xxxxxxxxxx pověřených xxxxxxxx úřadů, xxxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, krajských xxxxx a Agentury.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx vydává vyhlášky, xxxxxxx xx

x) stanoví xxxxxx typů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, evropsky xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) stanoví podrobnosti xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx x procesu xxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2,

x) xxxxxxx velikost, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dřevin, x xxxxxxx xxxxxx xxxx třeba povolení xxxxx §8 odst. 3, xxxxxxxx rostou xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx povolování xxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx surovin xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §10 xxxx. 5,

f) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx parků x xxxxxxxxxx krajinných xxxxxxx podle §17 xxxx. 2 a §27 xxxx. 2,

g) xxxxxxxxx národní xxxxxxxx xxxxxxxxx, národní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranná xxxxx xxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx vyhlašují nebo xxxxxxx xxxxxxxx památky x xxxxxxxx rezervace xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx ochranných pásem a xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Labské xxxxxxxx x xxxxxxx bližší xxxxxxxx jejich xxxxxxx,

x) xxxxxxx obsah xxxxx xxxx a postup xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 7, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x projednání xxxxx §38a xxxx. 8, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx §40 xxxx. 7, xxxxxxx xxxxxxx ústředního xxxxxxx, xxxxx a náležitosti, xxxxx, způsob a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx s dokumenty x xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §42 odst. 2, xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 5 x xxxxxx podmínky x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x mapových xxxxxxxxxx podle §47 xxxx. 3,

i) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx smlouvy xxxxx §39 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx území x smluvně chráněného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx i xxxxxxxx podkladech xxxxx §39 xxxx. 2,

x) xxxxxxx způsob označení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x terénu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §45c odst. 1 x způsob xxxxxxxx ptačích xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §45e xxxx. 7,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 13,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělání, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx odnětí xxxxxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 3,

x) stanoví xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §48, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §51 x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxx,

x) stanoví xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx x vzor osvědčení xxxxx §54 xxxx. 11,

x) xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 4, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx náležitosti x xxxxxx určení xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx není xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx podrobnosti postupu xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §60 xxxx. 3 xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx podle §67 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §69 odst. 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx §74 odst. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx závazků,

t) xxxxxxx xxxxx §81 xxxx. 9 podrobnosti o xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx znakem x xxxxxxx stráže xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §82 xxxx. 2,

v) xxxxxxx xxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 40/1956 Sb. xx xxxxxxxxx xxxxx §90 xxxx. 5 xx 7,

x) xxxxxxx podle §90 xxxx. 11 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx území vyhlášených xxxxx tohoto zákona xx xxx 1. xxxxxx 2009 ústředními xxxxxx státní správy.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Agentury xx 60 xxx od xxxx xxxxxxxx.

§79x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím zaměstnanců, xxxxx prokázali xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xx xxxx 18 xxxxxx xx vzniku pracovního xxxxxx xx správě xxxxxxxxx xxxxx nebo xxx dne, kdy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jejíž výkon xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jiném oboru, xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx žádá, xxxx xxxxxxxxxx obsahu x xxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx způsobilost xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činností uvedených x xxxxxxxx 1 xx 18 xxxxxx xx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx xx správě xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx dne, xxx xxxxx vykonávat xxxxxxx, xxx jejíž xxxxx xx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx způsobilosti předpokladem.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx má xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx základů veřejné xxxxxx, xxxxxxx obecných xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxx těchto předpisů. Xxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, zvláště xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx národního xxxxx vztahující xx x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Správa národního xxxxx xx povinna xxxxxxxxx zaměstnance, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, x vykonání xxxxxxx xx 6 xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx 3 měsíců xxx xxx, xxx xxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx odborné způsobilosti xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx ústředními xxxxxxxxx xxxxx. O zabezpečení x průběhu xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx o xxxxxxxx zkoušky a x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx §22 xx 26 xxxxxx o zvláštní xxxxxxx způsobilosti úředníků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků 105).

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost x xxxxxx x xxxxxxxx části xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x státní xxxxxx xxx obor xxxxxx ochrana přírody x krajiny xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

§80

Xxxxxxxxx Xxxxx inspekce xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Česká xxxxxxxx životního prostředí (xxxx jen "xxxxxxxx") xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx ústředních xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx přírody x xxxxxxx. Inspekce zjišťuje x eviduje případy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxxxx vyžadovat xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §54, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §66, xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x podmínkách uvedení xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §86 odst. 1, ukládat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 2 x xxxxxxxx nedovoleně xxxxxx xxxxxxx xxxxx §89. Xxxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 88) v souladu x přímo použitelným xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podmíněnost, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx systém 89), x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmíněnosti x oblasti xxxxxxxxxxx xxxx podzemních xxx.

(2) Xxxxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrozící xxxxx nařídit xxxxxxx, xxxxxxxx zastavení xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx projednává xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xx již obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností, xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx nebo xxxxxx národního xxxxx. Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, krajský xxxx, Xxxxxxxx nebo xxxxxx národního parku x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností, xxxxxxx úřad, Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X zahájení xxxxxx x přestupku xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, Agentura xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informují. X xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx rozhoduje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§81

Xxxxx přírody

(1) Xxxxxxx xxxxx, Agentura a xxxxxx národních xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx") ustanovují stráž xxxxxxx z řad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx dobrovolných xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx stráže xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx přírody a xxxxxxx.

(2) Xxxxx přírody xx skládá xx xxxxxxx a zpravodajů, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxx Xxxxx republiky,

b) xx xxxxxx 21 xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx,

x) xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx znalost práv x xxxxxxxxxx stráže xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) složila xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxxx budu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x svědomitostí plnit xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že budu xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx dodržovat právní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stráži xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx stráže xxxxxxx. X průkazu xxxxxx xxxxxxx současně xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx stráží xxxxxxx.

(5) Xxxxx přírody xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx do 30 xxx xx jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3.

(6) Xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud fyzická xxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx nesprávných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx ustanovení xxxxxx přírody xxxxxx xxx x vlastního xxxxxxx z jiných xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx stráží xxxxxxx. Xxxxx, x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxx, xx povinna xxxxxxxxxx xxxxxxxx tomuto xxxxx služební xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které porušují xxxxxxxx na ochranu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx místě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §62,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x odevzdat xx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky; xxxxxxxxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxxx,

x) požadovat pomoc xxxx součinnost xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(8) V případě xxxxxxxxxxxxxxx ohrožení xxxxx xxxxxxxxxx podle části xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx oprávněn x pozastavení xxxxxx xxxxxxxx. O xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přírody. Opatření xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxx vydání.

(9) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx přírody xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx vzor xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx přírody.

§81x

Xxxxx přírody xx xxx své xxxxxxxx xxxxxxx

x) prokázat se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x kontrolou xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx orgánům Policie Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§81x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 238/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2000

§81x

(1) Stát xxxxxxxx xx škodu xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, (xxxx jen "poškozený"). Xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, způsobil-li xx xxxx škodu xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x poškozeného k xxxx na xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx rozsah x xxxx xxxxxxx škody xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracovních úrazů xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx pomoci. Xxxxxx xx hradí xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx; xxxx-xx to xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxx. Poškozenému xxxx xxx xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx náhradou xx xxx poškozenou.

(4) Stát xxxxxxxx x za xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přírody.

(5) Xxxx xxxxxxxx obdobně podle xxxxxxxx 2 x 3 též xx xxxxx způsobenou xxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přírody x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx jejích xxxxx; xx xxxxxxx, pokud xx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx škody poskytuje x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§81x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 238/1999 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2000

§82

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx pracovníků xxxxxxx xxxxxxx

(1) Nosit stejnokroje xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Agentury, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx zavedení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ochrany xxxxxxx stanoví ministerstvo xxxxxxxxx prostředí obecně xxxxxxxx právním předpisem.

Hlava druhá

§83

Řízení ve xxxxxx xxxxxxx přírody

(1) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx orgánů ochrany xxxxxxx xxxx ovlivnit xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, oznámí xxxxx xxxxxxx xxxxxxx termín x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyvěšenou v xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 15 xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 30 xxx xxxxx dnem xxxxxxx jednání. Xxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx vyhláška x xxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody bezodkladně. X ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 60 xxx xx zahájení xxxxxx, ve zvláště xxxxxxxxx případech xx 90 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x účastníků xxxxxx, xxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx spojit xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, xxx má být xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx společně.

§84

Změny a xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podnětu nebo xx xxxxx xx xxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx opatření xxxxxx xxxxxx změnit, xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx-xx xx změně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy,

b) xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx chráněné xxxxx zákonem, xxxxxxx xxxxxxx-xx xxxx hrozí-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx opětovně xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez zvláštního xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx let,

e) xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x podstatnému xxxxxxxxxxx xxxxxx oprávněných xxxxx x ochraně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx či xxxxxxx rozhodnutí nebo opatření xxxxxx povahy xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x).

§85

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Krajské xxxxx, Xxxxxxxx a xxxxxx národních xxxxx xxxxxxxxxx, xxx v xxxxxx jejich působnosti xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přírody x krajiny, xxxxxxxxxxx xx dodržování xxxxxx xxxxxx x prováděcích xxxxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jak jsou xxxxxxxxxx vydaná xxxxxxxxxx x závazná stanoviska xx úseku ochrany xxxxxxx x krajiny, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxx přírody x krajiny, zajišťovány xxxxxxxx xxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x naplňovány xxxxx, projekty x xxxxxxxx x obnově xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přírody, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ministerstvo životního xxxxxxxxx kontroluje, jak xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x závazná xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx plány xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a záchranné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, dodržovány xxxxxxxx xxxxxxx národních parků, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Zjistí-li Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxx xx xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem xxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX

§86

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásahů

(1) Xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx nedovoleně změní xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx chráněné xxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx stavu, xxxxx je xx xxxxx x xxxxxx. X xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxxx xxxxxxx přírody.

(2) Xxxxxxxx uvedení do xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx. Jejich účelem xx xxxxxxxxxxx, xxx xxx x části, xxxxxxxx nedovoleného jednání.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedení xx xxxxxxxxx stavu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxx škody xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx protiprávní xxxxxxx či xxxxxxx xxx.

§87

Přestupky xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx přírody xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx mění xxxxxxxxx stav památného xxxxxx,

x) nedovoleně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vývoje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx zvláště xxxxxxxx živočichy xxxx xxxxx nebo jinak xxxxxxxxxx zasahuje xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §62 xxxx §68 odst. 4 x §81 vstup xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx činnost zakázanou x ochranném xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx částí xxxxxxx,

x) neprovede xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dřevin xxxxx §9,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx vyhlášený xxxxx §64,

x) nesplní xxxxxxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxxx nálezu xxxxx §11 xxxx. 1,

j) xxxxxxxx či xxxxxx xxxxx vypěstované xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx chráněné xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx xx volné xxxxxxx xxx souhlasu orgánu xxxxxxx přírody,

k) xxxxxx xxxxx záznamy o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx pěstování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx označení xxxxxxx chráněného živočicha xxxx xxxxx, nepožádá xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx osvědčení xx xxxxxxxxx lhůtě neodevzdá xxxxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxx.

(2) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) zničí xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx chráněném území xxxx xxxxx zařízení xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x vybavení xxxxxxx xxxxxxxxxx území,

b) xxxxx xxxxxxx chráněné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx ohrožených xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx úhyn xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) usmrcuje xxxxx s výjimkou xxxx, kteří xxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx kategorie xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jejich úhyn xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxx zvláště xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx chráněné xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx ochrany přírody,

g) xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, nebo porušuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10,

x) naruší xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §19.

(3) Fyzická xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx území xx xxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx chráněného xxxxxxxxx kriticky xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx životního xxxxxxxxx,

x) xxxxx zvláště xxxxxxxxx xxxxxxxx kriticky xxxx xxxxx ohroženého xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dřevin xxxxxxxxxx xxxx les,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx původního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx stavu xxxxx §86 xx přiměřená xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §67 odst. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx vlastníka xx nájemce pozemku xxxxxx se negativních xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x vyhlášení xxxxxxxx ochrany xxxxx §40 odst. 4,

x) xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 3,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxx xxxxxxxx vyslovený podle §66,

x) nedovoleně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx obchod je xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyváží xxxxxxx xxxxxxxx nerosty; xx-xx naplněna xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 52) xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nerosty,

k) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx chráněných xxxxx (§13),

x) xxxxxx xxxxxxxx výjimky xxxxxxx xxxxx §43 x 56 nebo podmínky xxxxxxxx xxxxx §44 x 57,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx zničí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx ve zvláště xxxxxxxxx území, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx území, xxxxxxxx xxxxxxxx lokalitě xxxx xxxxx oblasti xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx vyžadován xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx předepsaným xxxxxxxx původ ptáka xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rostliny xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx chráněného xxxxx mezinárodní xxxxxx, xxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 52) xxxxxxxxx xxxxx poruší povinnost xxxx xxxxx xxxxxxxxx x §54.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxxxx x živočichů, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx územích.

(6) Xxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§88

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx součást xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stav,

b) xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx strom,

c) xxxxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx dřevin xxxxxxxxxx xxxx xxx,

x) nedovoleně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rostlin,

e) xxxxxxxx xxxx chová ptáky x xxxxxxxx xxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx přirozeného vývoje,

f) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx částí xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §62 xxxx §68 xxxx. 4 x §81 xxxxx na xxxxxxx, xxxxx vlastní nebo xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výsadby xxxxx §9,

i) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx krajinného prvku xxx souhlasu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) porušuje xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) nedodržuje omezení xxxx xxxxx vstupu xxxxxxxxx podle §64 xxxx porušuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiné povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vypouští xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a odchované x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) naruší xxxxxxxx xxx nesplněním xxxxxxxxxx podle §12 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx přírody xx xxxxxxx chráněném xxxxx xxxx zničí xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx, označení x xxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx,

x) zničí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx druhu xxxxxxx xxx přímo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx prostředí,

e) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx úhyn xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxx hygienických xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx chráněnou xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §86 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §67 xxxx. 4,

h) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx pozemcích xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 4,

i) xxxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) nedodržuje xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §66,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jedinci xxxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nedovoleně vyváží xxxxxxx chráněné xxxxxxx; xx-xx naplněna skutková xxxxxxxx přestupku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 52) xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §11,

x) xxxxxxxx nezbytně nutnou xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx částí xxxxxxx xx xxxxxxx sloužících xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §90 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx smluvně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx činnost zakázanou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx chráněné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a živočicha xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 52) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v §54,

x) xxxxxx xxxxxxxx výjimky xxxxxxx podle §43 x 56 nebo xxxxxxxx souhlasu xxxxx §44 a 57.

(3) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) 2 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§88x

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx uloženou xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx parku xxxxx §87 xxxx §88 xxxxx újezdním xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. X ostatních případech xxxxxx xxxxxx a xxxxxx orgán ochrany xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Výnosy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx pokut uložených xxxxxxxx úřadem jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, správou xxxxxxxxx xxxxx x inspekcí xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, 46) s xxxxxxxx xxxxx vojenských xxxxxx, xxx je výnos xxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx může obec xxxx jen pro xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x pro xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxx.

§89

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx držených xxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Orgán ochrany xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jedince xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rostlin, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx může x xxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx rostlin x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxx podle §54 xxxx. 1 nebo xx-xx xxxxxx x xxxx omezen xxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 52) xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Písemné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx odebrání, xxxxx xx odebrání xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx stává stát. Xxxxxxxxxxx xxxx stanovit Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závazným xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX DEVÁTÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ

§90

Ustanovení xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x plánům a xxxxxxxxx, které nejsou xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx, xx též xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx stanoviska xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx stanoviskem xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx v případě xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx chráněné xxxxxx xxxxx §13, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §66 x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §89.

(2) Xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx povolení, xxxxxx se tím xxxx xxxxxxxx povolení, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx stavebního zákona.

(3) Xxxxxxxxxx §4 xxxx. 2, §6, 7, 8, 12, 63 x 70 xx xxxxxxxxxx na činnosti xxxxxx v přímé xxxxxxxxxxx se zajištěním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 106), xxxxxxx x xxxxxx výcviku xxxx cvičení xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx případech xxxxx xxxxxxxxx nezbytně xxxxxx xxxx. Xxxx-xx docházet x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvo obrany xxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx životního prostředí xxxxxxxxx, xxx stupeň xxxxxxxxx xxxxxxx nepřekročil xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ložisek xxxxxxx 38) lze xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2, §11 xxxx. 1 x 2 x §51 xxxx. 2 xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu. 39)

(5) Xxxxxxxx opatření xxxxx §86 xx xxxxxxx, pokud xxxx x xxxxxxx ekologické xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx volně xxxxxxxx xxxxxxxxx či planě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx 86) vydáno xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx újmě x x její nápravě x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 86). Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §86 xxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx újmy xx xxxxxxxxxx druzích xxxxx žijících xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zákoně x xxxxxxxxxxx ekologické xxxx x o xxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 86) zahájeno xxxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x předcházení ekologické xxxx x o xxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 86).

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 3 zákona č. 40/1956 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx národních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§28), přírodních xxxxxxxxx (§33), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§35) xxxx přírodních xxxxxxx (§36). Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stanoví Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(7) Xxxxxxxx naleziště, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxxxx č. 40/1956 Sb. xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx památky či xxxxxxxx památky (§35 x 36). Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 zákona x. 40/1956 Sb. xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (§36), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§28), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§33) nebo národních xxxxxxxxxx xxxxxxx (§35) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vyhlášené xxxxx §6 xxxxxx x. 40/1956 Xx. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx chráněné xxxxxxxx památky xx xxxxx xxxxxxxxxx památnými xxxxxx (§46).

(10) Xxxxxxx xxxxx a chráněné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxxxx x. 40/1956 Sb. xxxx nadále xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§15) a xxxxxxxx xxxxxxxx oblasti (§25).

(11) Xxxxxxx klidu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 41) xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (§12).

(12) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx území, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx rezervace nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx životního prostředí xxxxxx xxxxxx závazným xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xx xx tomto xxxxx xxxx xxxxxxxxx zvláště xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, krajským úřadem, Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx zákona, xxxx xx xxxxxxxx stanovených x §45.

(13) Xxxxxxxxxx §4 odst. 2 x 3 x §12 xx nevztahují xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx státních xxxxxx. 80) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx státních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx míru.

(14) X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx ochrany xxxxxxx a pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx pásem xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x organizační složka xxxxx xxxxxxxx správou xxxxxxxxxx seznamu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nemovitostí. 81)

(15) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx předpisech, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, chráněná xxxxxxxxx, xxxxxxxx parky a xxxxxxx x chráněné xxxxxxxx plochy a xxxxxx ochranná pásma xxxxx xxxxxx č. 40/1956 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx na souhlas xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 3.

(16) X xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx dotčeny xxxxx chráněné xxxxx xxxxxxx, jsou orgány xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(17) Xxxxxx xxxxxx x vjezdu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx na pracovníky xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(18) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 107).

§90x

Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pověřenému xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx úřadům městských xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx výkonem xxxxxxxxx působnosti.

§90a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 320/2002 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2003

§91

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hospodářství nad xxxxxxxxxx xxxx 42) xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, x xxxxxxx již xxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx lesy, xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 4.

§92

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. xxxxx č. 40/1956 Sb., x xxxxxx ochraně přírody, xx znění zákona x. 146/1971 Sb., xxxxxx č. 137/1982 Xx., xxxxxx č. 96/1977 Xx. x xxxxxx x. 65/1986 Xx.,

2. §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 68/1990 Sb., o xxxxxxx státního xxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

3. §3, §5 odst. 1 x §7 nařízení xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 163/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxx x stanoví xxxxxxxx jeho ochrany,

4. §3, §5 xxxx. 1 x §7 xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 164/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxx a xxxxxxx podmínky xxxx xxxxxxx,

5. §3, §5 xxxx. 1 x §7 xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 165/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx národní xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx ochrany,

6. xxxxxxxx č. 142/1980 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hmoty xxxxxx xxxxxx,

7. xxxxxxxx x. 131/1957 Ú.l., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx x zpravodajích),

8. vyhláška x. 228/1959 X.x., x evidenci xxxxxxxxxx xxxxx přírody x x náhradě za xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x omezení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ochrany.

§93

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxx 1992.

Burešová v. x.
Xxxxxxx x. x.

Příloha č. 1 x xxxxxx x. 114/1992 Xx.

Xxxxxxx xxxx Xxxxx Švýcarsko

A. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx parku

Předmětem xxxxxxx národního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxxx nejhodnotnějšího území Xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x typy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx parku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 14 xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx X/62 x III/25861 x dále xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx parkoviště xxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx Hřensko - Xxxxx Louka x po xx xx xxxxx xxxx xx Hřenska k xxxxx xx silnici Xxxxxxx - Janov, xx xxxx silnici xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, xxxx po xxxxxxx x xxxxx xxxxx Xüxxxxx, xx ní x xxxxxxx x Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx lesa xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x elektrovodu xx xxxxxxxxx Xxxxxxx. Dále xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx až xx xxxxx lesa xxx Xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kolem xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, za xxx xx napojuje xx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx - Xxxxxx. Xx xxxx silnici xxx xx xx xxxxxxx žluté xxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxx turistické xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx Národní xxxxxxxx xxxxxxxxx Růžák. Xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Růžovského xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx k xxxxx xxxxxxxxxx cestě, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxx. Dále xxx xxxxxxxx vlevo x xx kraji lesa xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx soutokem Xxxxxxxx x Chřibské Xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx k xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx ji xx pravý xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, a xx 700 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) xx x xxxxxx xxxx.

Xxx xxxxx vlevo x xx xxxxx lesa xxxxxxx xxxxxxxx „Xx Xxxxxxxxx Planině“ xx x lesní xxxxx, xx které xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx proudu xx x cestě, xxxxxxxx číslo 1039 x x. x. Xxxxxxxxxxxx u Xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx 1038/3 x 1038/1 v k. x. Jetřichovice x Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx obchází Xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx XXX/25861 Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xx ní směrem xx Xxxxxx Lípy. X xxxxx, kde xxxxxxx xxxxxxx les, xxxxxxxx vlevo xx xxxx lesa x xx něm xxxxxxx xxxxx Xxxxxx Lípa xx x xxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx pokračuje směrem x xxxx Xxxxxxxxxxxx, x xxxx 60 xxxxx za křižovatkou xx xxxxxxxxx lesní xxxxxx (x xxxxxxxx „Xx Bídě“) doleva. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxx xx okraji xxxx xx k Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xx vede po xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx Haťového xxxx, po této xxxxx xx Xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx lesa x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx.

Xx této xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx až x xxxxxxxxxxxxxx průseku x xxx do Xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xx na xxxxxxx Xxxxxxxxx - Xxxxx Chřibská. Dále xxxxxxxxx po xxxxxxx XXX/25861 xxxxx xxxxxx xxx seniory „Xxxxxx“ xxxxxx do Dolní Xxxxxxxx. Krajem lesa xxxxxx vlevo x xxxxx xxxxxxxxx cestě xxx Českým xxxxxx, xx xx x xxxx xxxxxxx lesa xxxxx Českého vrchu xx x silnici XXX/2653 Xxxxx Chřibská - Doubice. Po xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx k xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, před xxxx Xxxxxxx odbočuje vlevo xx kraj xxxx x jím xxxxxxx xxxxxxx okraj xxxx Xxxxxxx xx xx xxxxxxx Xxxxxxx - Xxxxx.

Xx této silnici xxxxxxxxx xx Xxxxxx, xx kraji xxxx xxxxx Xxxxxxxx přehrady x xx Kyjovském xxxxxx dolů xx Xxxxxxx, 100 xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx tok x xxxxxxx lesa xx xxxxxxxx lesní xxxxx xxxxxxx z jihu xx Xxxxxxxxx vrchu x xx této xxxxx směrem xx Xxxx Horu. X xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxx, vede xxxxxx xxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx k cestě xxxxxxxx xxxxx 1584 x x. x. Xxxxxxx x po xx xx Xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx lesa x xxxxx xxxxxxxx xxxxx 1577/1 x x. x. Xxxxxxx x po ní x Brtnickému potoku. Xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xx k xxxxx xxxxxxxx xxxxx 464 v x. x. Xxxxx, xx xx x dále xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx 466 x x. ú. Xxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx 467/1 x x. ú. Xxxxx xx x xxxxx, kde se xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx číslo 278 x k. x. Xxxxx. Xxxxx vede xx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx číslo 366 x 390 x x. ú. Kopec, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx 366 x 381 x x. ú. Xxxxx, dále xx xxxxxxx mezi parcelami xxxxx 368 a 381 x k. x. Kopec x xx hranici xxxxxx xxxxx 368 x 390 v k. x. Xxxxx. Xxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx x Xxxxx. Xx této xxxxxxx xxxxxxx xx státní xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 21 x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx.

Xxxxxxxx

1. Pokud xx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx komunikacích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx komunikace xxxx železniční xxxxx, xxxx xx leželo xxx území národního xxxxx.

2. Kopie katastrální xxxx s podrobným xxxxxxxx xxxxxx národního xxxxx jsou uloženy x ústředním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx grafické xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx parku Xxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx č. 114/1992 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ekosystémy xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx. Předmětem xxxxxxx xxxx též xxxxxxxx xxxxxxxx druhy x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx něž xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vymezeny xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxxxxx hranic xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1. xxxxx E 10 xx xxxxxx xxxxxxx x Polskem k xxxxxxxxxxx xxxxx (xxx 0,5 xx xxxxxxx xx Harrachova), xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxx Xxxxxxxx. Xxxxx proti xxxxxx Kamenice xx xxxxx břehu až xx odvozní xxxxx (Xxxxx - Xxxxxxxxxx xxxxx); xx xxxx xxxxx xxxx Jakšín x xxxxxx Bílá xxxx. Xx xxxxxx xxxxx Bílé xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxx) x xx xx xx xxxxxxxxxx turistických xxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx po xxxxx značené turistické xxxxx přes Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx - xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x lesních xxxxxxx, dále po xxxxxxx okraji xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, odtud dál xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx horu, xxxxx xx západ xxxxxxxx xxxxxxx (po xxxxxxx, xxxx xxxxxxx položenými xxxxxxx xxxxxxxxxx 268 x 269 x xxxxx položenými odděleními 270 a 271) x Xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx x soutoku x Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxx xxx 400 x, xxx xx odděluje xx xxxxxx xxxxxxxxxx komunikaci, xx které xxxxxxxxx xx k Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx hranice xxxxxxxxx parku pokračuje xxxxx xxxx xx xxxxx břehu xxx 1,8 xx až xx xxxxxxxxxx místní xxxxxxxxxx, po xx xx západ xxx 150 x a xxx xx jih xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) x xx xx asi 2 xx přes Xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x místní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx nad Xxxxxxx. Xx xxxx xxxxx xxxx Paseky xxx Xxxxxxx severovýchodním směrem x xxx xxxxx xxxxx kostela xx xx křižovatce x „Xxxxxxxxx“, a po xx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx x severu xx x xxxxxx Havírna, xx jeho pravém xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Jizeru xx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx turistickou cestou x po xxxx xxxxx xx Studenov, xxx xx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxx cesta) x Xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxx k xxxxxxx žlutě značené xxxxxxxxx cesty xx Xxxxxxxx (asi 1,5 xx xx Xxxxxxx), xxx tato xxxxx x Xxxxxxxx již xxxx neznačená xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx Světlanka, xxx xx xx konec xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxx x je vedena xx xxxxxxxx xxxxxxx x lučních xxxxxxx xxxx Huťský xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx jihozápad x xxxxxxx 2. xxxxx x. 294 (Rokytnice xxx Xxxxxxx - Xxxxx), x xxxx xxxxxxx xxx po 50 x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxx xx 350 x xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx do Xxxxxxxxxxx. Xx františkovské xxxxxxx xx hranice xxxxxx až xx xxxxxx silnici 1. xxxxx E 14, xxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xx pravý xxxx. Po xxxxxx xxxxx Xxxxxx pokračuje xxxx Hradsko xx x xxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx po xxxxx xxxxx xxxxxx 1,2 xx xx k xxxxxx komunikaci, xx xxxxx vede xxx 80 x xx xxxxx, xxx xx xxxx xx jihovýchod x vede xxx 330 x xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx a Xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx komunikaci, xx které vede xxx xxxxxx Xxxxxx xxx 200 x xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx cestě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxxxx směrem xx Xxxxxxxxxxxx x xxxxx asi 1,1 xx. Xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx mezi, porostlé xxxxxxxxxx stromy (xxxxxxx xxxxxx, pozemkové xxxxxxx x. 618, 617, 610, 607, 604, 603 a 595 x katastrálním xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxx lesními xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jižně x xxx mezi xxxxxxx xxx 550 x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx vrchu. Po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pokračuje xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx až xxxxxx, xxx xx po 1,3 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx 3. xxxxx x. 28623 x xxx 28620, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx už x Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xx ke křižovatce xx silnicí 2. xxxxx x. 286, xx ní vede xxx 0,5 km xx xxxxx, xxx x xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx břeh xxxxxx Xxxxxx a xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxxx, kde xxxxxxxxx xxxxx směru xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xx x xxxxxxx 3. xxxxx x. 28626 a xx xx na xxxxx asi 1,2 xx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx, xxx odbočuje xx xxxxx xx xxxxxx komunikaci, až xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, po xxxxx xxxxxxxxx severozápadně Xxxxxxxx pod Xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxx xx 2 xx xx Xxxxxxx), xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx 3. třídy x. 28626) xx x místní asfaltové xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cesta) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na silnici 3. xxxxx x. 28626, xx xx xx xx Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx.

X Podžalí xxxxxxxx xxxxxxx přibližně xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx Žalý x vrací xx xx severním okraji xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx uvedenou komunikaci, xx xxxxx xxxxxxxxx xx k Šindelové xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx Xxxxxxxxxx, xxx xxx 80 x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx břehu Xxxx, xx němž xxxxx xxxxx toku xx x xxxx, xxxx xxxxx xxxx hranice xx xxxxxxx 2. xxxxx č. 295 x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 1 xx xx xxx, xxx odbočuje xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xx 250 m xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx hranici xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx turistická xxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxxx), xx Strážnému. Xxx xx 0,7 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx 3. třídy x. 2956, po xxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxx xx 350 x xx východojihovýchod xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx značená xxxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxx Xxxxxxxx, xxx se xxxxx směrem severovýchodním xx xxxxxxxxxxx správní xxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxx přes Klínový xxxxx, Xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx Xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxx potok x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Dvora xx x Bönischovým Xxxxxx; xxxxxxxxx kolem xxxxxxx xxxxxx bud x xxxxx xxxx xx xxxxxx hranici xxxx xx xxxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx severním xx asfaltové xxxxx xxxxx xx k xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx x xxxx x po xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx hranici xxxx až xxx xxxxxx Xxxxx Xxx; xxxx sleduje spodní xxxxxxx lesa xxxxxx xxxxxxxxx xx ke xxxxxx xxxxxxx 2. xxxxx x. 297. Xx xxxx levé xxxxxx pokračuje k Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxx odbočuje xxxxx xx asfaltové lesní xxxxx xx xxx Xxxxxx Lázně. Xxxxx xx xxxxxx hranici xxxx x xxxx xx cestě xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx lesa xxx xxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx lesa xxx xxxx Xxxxx Xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx Xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podél xxxx Xxx xx ke xxxxxxxx xxxxxxx náhonu. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 2. třídy x. 296 xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x po xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx do xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx; z xxxxxxxxxx 620 x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Horní Xxxxxx 530 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vedoucí xx Dolních Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx Xxxxx xxxxx (xxxx 709,2), xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx hranici - Xxxxx Lysečiny x. 153 zemědělskou xxxx a xxxx xx spodní xxxxxxx xxxx směrem xxxxxx xxx xxxxx zástavbou Xxxxxxx Xxxxxxx xx xx x.x. Xxxxxx XX, xxx se xxxxxxx prudce xxxxx xx svahu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx lesa xx x xxxxxxxxxx 740 m x. x. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx lesní asfaltovou xxxxx nad Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xx Xxxxxxxxxx údolí x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx k hájovně. Xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x podél xxxxx xxxxxxx přes Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx východním; v xxxxxxxxx výšce 600 - 640 m xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vrch xxxxxx xxxxxxxx a xxxx po xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx 760 x, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx Vemířovicemi. Xxxxxxxxx xxxxx směrem xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx spodní xxxxxxx xxxxxxx výběžku pod xxxxxxx; pod Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx 2. třídy x. 300 x dále xx xxxxxx hranici xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx ČR x Xxxxxxx. Odtud xxxxxxxxx západním xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x Polskem xx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx okraje silnice 1. xxxxx X 10.

Xxxxxxxx

1. Pokud xx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, hledí xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxx území xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx národního xxxxx je uložena x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx v Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx parku v xxxxxxxxx xxxxxx zveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X. Vymezení hranic xxxxxxxxxx pásma xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx ochranného xxxxx xx xxxxxx začíná x xxxxxx xxxxxxx x xx státní xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxx xx x Xxxxxx. Po pravém xxxxx ve směru xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx XXXXX) x Xxxxxxxx, kde xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx hranici xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx hranice xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx nad Xxxxxxx x hranice xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx až k xxxxxxx 2. třídy x. 290, xx xxxxxx východním okraji xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx ve Sklenařicích, xxxxx xxxx xx xxxxxxx 3. xxxxx x. 29058 (severní xxxxx) xx xx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx okraji xxxxxxx X 14 xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx železniční xxxxx na xxxxx xxxx Xxxxxx; po xxx až x xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxx navazuje xx xxxxxxx XXXXX. Dále xxxxxxx ochranného xxxxx xxxxxx u hranice XXXXX xx pravém xxxxx Xxxxxx v Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xx Sytové xx xxxxxx x Xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx pravém xxxxx Xxxxxxx až xx Hrabačova xx xxxxxx s xxxxxxx Xxxxxx. Xx pravém xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x můstku xx silnici 1. xxxxx X 14, xxx xxxxxxx přechází xx severní xxxxxxxx xxxxxxx a xx xx xxxxxxxxx až x Xxxxxxxx, kde xx xxxxxx po xxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxx, kde xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx města Vrchlabí xx sever, stáčí xx xx jih x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odbočuje xx místní xxxxxxxxxx x „Xxxxxxxxxx“, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx 1. xxxxx X 14. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx silnice xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Prostřední Lánov x Xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jihovýchodním xx xxxx Rudník. X xxxx xxxx xxxxxxxxx dále xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxx Xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx komunikaci 1. xxxxx E 14 xx xxxxxxxxxx silnic x Hertvíkovic, Trutnova x Xxxxxxx nad Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tratě Xxxxxxx nad Úpou - Xxxxxxx. Xx xxxxx sleduje xx xx železniční xxxxxxx Xxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2. xxxxx x. 300. Xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx místní xxxx Xxxx až xx Xxxxxxxxx Dolu, xxx xx napojuje xx xxxxxxx XXXXX.

Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx ochranného xxxxx. Xxxxxxx xxxx ochranným xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx probíhají x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxx

Xxxxxxx xx vedena xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx Labská), xxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx 2. xxxxx 295, z xxx xxx po 50 x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxx okraj xxxxxxx Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ("xxxxxxxx"), xx xxx xxxx xxx 0,5 km xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx, xx jehož xxxxx břehu xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 0,5 km, xx xx xxxxxx xx lesní xxxxxxxxxx xxxxx. Xx ní xxxxxxxxx xxx 0,7 xx severovýchodně k xxxxxxxx okraji xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx a xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx cestu, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx Labská x xx 200 x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, po xxxxx xxxx až xx Xxxxxxxxx. Dále xxxxxxxxx xx svážnici xxx 1 xx směrem xxxxxxxxxxxxxxx až k xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Medvědín. Xx xxxx sjezdovce xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxx asfaltovou modře xxxxxxxx xxxxx k Xxxxxx lávkám, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx x před xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxx), x níž se xxxxx xx xxx xx xxxxx značené xxxxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxxx Xxxxx. Z xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx lesním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxxx). Xx xx vede xxxxxxx x východnímu xxxxxx Xxxxxxxxxxx Mlýna, xxx xxxxxxxx xx asfaltové xxxxxxxxxx xx jihovýchod xxx xxxxxxx Xxxxx Xxxx; asi po 400 m xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx Xxxxxx Petrem. X této po 1,1 km xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx terénní depresí xxxxxxx lesem x xxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx asi 180 m, kde xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx komunikaci xxxxxxxxx xx xxxxx xxx 900 x xx x můstku xxxx Dolský potok. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx po 250 x xxxxxxxx na xxxxxxxx okraj turistické xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx směřuje nahoru x xxxxx stanici xxxxxxx, xxx xx xxxxx xx západním xxxxxx xxxxx turistické xxxxxxxxx xxxx Xxxx x Hromovku, xxx xx xxxxxxxx na xxxxx cestu. Po xxxx xxxxx pokračuje xx x xxxxxxx x. x. Xxxxxxxxxx Xxxx x Xxxxxx. Xx xxxx hranici xxxxxxx xxxx x xxxxxxx asfaltové xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx je xxxxxx xx xxxxxx břehu Xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx 2. xxxxx x. 294 xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxx 1,1 km, xxx xxxxxxxx na xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx porostů x xxx na silnici x. 286, z xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx po hranici xxxx xx x Xxxxxxxxxx potoku. Xx xxxxxx břehu potoka xx xxxxx xx xxxxxxxx kraj silnice, x xx po xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx směrem xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx za xxxxxxxx Xxxx a xxxxx přechází přes Xxxxxxx xx silnici.

Asi xx 100 x xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xx hranici xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx x Vítkovice x Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx až xx xxxxxx asfaltovou xxxxxxxxxx. Po té xxxxxxxxx Roudnickými Xxxxxxxx xx severozápad až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (část xx žlutě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx), xx xx napojí xx xxxxxxx x. 294; xx xx xxxxxxxxx xxx 200 m x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx ní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx po xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx lesních x xxxxxxx porostů až xx xxxxxxx x. 294, po xxxxx xxxx xx sever xx x xxxxxx xxxx Jizerku.

Pec xxx Xxxxxxx a Velká Xxx

Xxxxxxx xxxxx Xxx xxx Xxxxxxx x xxxxx xxxxx Xxxxx Xxx x KRNAP xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

X xxxxx Úpy xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx svahu xx xxxxxxx Vavřincova xxxx xx k xxxxxx xxxxxxxxxx, po které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxx Xxx xx Xxxxxxxx xxxx; překračuje Xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx k xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x vede na xxxxxxx Xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx navazuje xxxxxx jihozápadním xx xxxxxxxxx cestu na Xxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx této enklávy xx x Pražské xxxxx, za kterou xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx katastrální xxxxxxx Xxxx xxx Xxxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx sestupuje xx Xxxxxx Xxxx, xxx xx překročení Xxxxxx xxxxxx pokračuje xx xxxxxxxxx komunikaci, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Vrchu. Xxxxx xx xxxxxx komunikaci xxxxxx xx údolí Xxxxxxxx potoka x xx xxxxxx hranici xxxx xxx xxxxxxxxx Xxxx x Xxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxx Úpy.

Pokračuje po xxxxx xxxxxxx do Xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx odbočkou xxxxxxxx xxxx Úpu x xx jejím xxxxx xxxxx za xxxxxxxx nádrží xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxxx na Xxxxxxxxx Xxxxx a xxxx xxxx xx xx Janovy Xxxxx. Xxxxx sestupuje po xxxxx a xxxxxxx xxxxxx kolem xxxxx xx okraji xxxx xx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx k xxxx Xxx, kde xxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx národního xxxxx

Xxxxxxx x. 2 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 123/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

Příloha x. 3 x xxxxxx x. 114/1992 Sb.

Národní park Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx pásmo

A. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ekosystémy xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxx x xxxxxx přítoků, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx evropských stanovišť, xxx něž xxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X. Vymezení xxxxxx národního xxxxx

Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xx xxxxxx hranici xxxx XX a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx Podmyče. Probíhá xx hranici xxxx xxxxxx severním, xx xxxxx 456 xxxxxxxxx xxxxxxxxx směrem, xx 500 x xx xxxx na xxxxx x pokračuje xx xxxxxxx luk a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx na xxxxxx účelovou komunikaci. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx sever xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kótu 429, xx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxx x. X. Xxxx xxxxxxxxx xx hranici lesa xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx státní xxxxxxx xxxx xxxx 424 xxxx ke státní xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 300 x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xx stáčí k xxxx a dnem xxxxxxxxxx xxxxx v xxxx xx dostává xx Felicina údolí, xxxxxxxxx asi 150 x xx vodoteči xx směru xxxxxx x xxxx xxxxxx xx hranici xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxx až xx xxxxxx xxxxxxx Podmyče-Vranov x. D. xxxx xxxxx zámku (xxxx 389). Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx k xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx, po němž xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx. Xxx xx 450 m xxxxxx xxxxxxxxx hranici xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x. D. - xxxxxx xxxxx Xxxxxxx. Xx obcí xx xxxxx xxxx x Xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx, xx němž pokračuje xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x. D. - xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxxxx směrem, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx x u jezu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vedoucí xx levém xxxxx Xxxx x Vranovu x. D. Xx xxxxxxx xxxxxxx Hamerské xxxxx pokračuje xxxxxxxx xxxxxx po hranici xxxxxxxxxxx a xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x. X. - Xxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kopíruje x xxxxxxxx strany xxxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxxx, po jejímž xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx Xxxxx, xxxxxx severně a xxx xx 600 x za xxxxxxxxxxx x komunikací xxxxxxx x xxxxxxxx živočišné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx, 200 x xxxxx xx xxxx 460, xx xxxxx směrem jižním x xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx 471 (xxxxxxx xxxxxxxx x hájenku x xxxxxxx x xxxxx okolí) x xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx. Xxxxx pokračuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, přechází xx xxxxx rybníka pod Xxxxxx x xxxxxxxxx xx hranici xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx státní xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx-Xxxxx x pokračuje xx xxxxxxx xxxx severně xx rybníka xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. X xxxx lesa xxxxxxx xxx 200 x xx poli xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx 420, xx k xxxxxxxxx cípu xxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx Horním Xxxxxxxxx x xx hranici xxxx xx dostává xx xxxxx xxxxx xxxx. Xxx se xxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx hranici až xx xxxx 422 x místní trati X kapličky. Xxx xx dostává do xxxxxxxx x pevnou xxxxxxxxxx (Xxxxx xxxxx), xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx probíhá x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx. Asi 100 x xxxx obcí xx lomí v xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx povrchem xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx zařízení xxxxxxx státních xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx okraje Xxxx Vsi (místní xxxxx Xxxxxx) sleduje xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx účelové xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx Xxxxxx, kde xxxx xxxxxxxxx po hranici xxxx. Stáčí xx xxxxxx severním x xxxx xxxx 406 xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Asi 150 x xxxxx xx xxxx 430 Xxxx vrch se xxxx jihovýchodním směrem, xxxxxxx hranici lesa xxxx xxxx 410 x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx údolí Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxx xxxx vodoteče xx xxxxx xxxxxx xxxxx x jižnímu xxxxxx xxxx Xxxxxxx. Zde xx lomí x xxxx a xx xxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x.x.x. 1581 xxxx xxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx pokračuje xxxx xxxx 416x385x xxxxxx trati Xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xx xxxx severním směrem, xxxx kótu 374 xx dostává po xxxxx hranici xx xx státní xxxxxxx Xxxxxxxx-Xxxxxx-Xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jižním xxxxxx východním směrem xx xx kótu 349, xxx se xxxxxxx jihozápadním směrem x Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx levý břeh xxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx směrem a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kótu 341 xxxxxxx k Xxxxxxxx. Asi 100 x jižně xx xxxx 341 xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx sadu x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx na kótu 300 v lokalitě Xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx účelové xxxxxxxxxx a xxxx xxxx 298 se xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx potoka. Xxx xx lomí x xxxxxxxxxxxxx směru x xxxxxxxxx xx hraně xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx vrstevnice 310, xxxxxxx intravilán místní xxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx zahrad. X xxxxx sv. Xxxxxx xx hranice xxxxxx xxxx k xxxxxx x xxx xx 170 x xx napojuje na xxxxxxxxxx xxx pěší, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxxx (Křížová xxxxx). Xxxxx xxxxxxxxx xx levém xxxxx xxxxxx Xxxxxxx ve xxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx areál xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx levý xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx po xxxxxx xxxxx na pravý xxxx x odtud xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, asi xx 200 x se xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx lesa směrem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xx 350 x xx lomí v xxxxxxxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxxxxx hranici zahrad xx x xxxxxxxxxx xxxxx, jejímž xxxx x délce xxx 200 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Po xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, sleduje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx x xxxx xxxx 281 xx účelové xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx. U xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx kolonie xx xx xxxx xxxxxxxxxx odděluje a xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx směrem xx xxxxxxxx zemědělských xxxxxxx x ostatní xxxxxx. Xxxx pokračuje jihozápadním xxxxxx po hranici xxxx x vinic, xxxx. xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx 70 x xx xxxxxxxxx, jde xx severovýchodním xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx lesa, xxx 115 x xxxxx xxx obcí xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x po xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx místní xxxxxxxxxx se xxxxx xxxx k xxxxxxx XX. xxxxx Xxxxxx-Xxxxxx. Xxx po 35 x xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx x pokračuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx 100 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Otáčí xx x xxxxxx xxxxx x podél xxxxxx vinohradů a xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xx skaliskách a Xxxxxxx vrch. Asi 200 x xxxxx xx kóty 313 xx xxxx k xxxxxx, xxxxxxxx 250 x po východním xxxxxx státní silnice xxxxxx na Xxxxxx, xx které se xxxxxxx x severozápadním xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx kopíruje xxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxx x jihu x xxxxxxxx pokračuje xx západním okraji xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx - účelovou xxxxxxxxxx x Xxxxx na Xxxxxxxxxxx kámen x xxxx xxxxxxxx okraj xxxxxx až xx xxxx 300 - xxxxxx trať V xxxxx. Xxx xx xxxx východním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Popic. Xxx 100 m jižně xx Farského rybníka x Popicích xx xxxxxxx xxxx, sleduje xxxx xxxxxxxxxxx obce x xxxxxxx pokračuje xx xxxxxxx komunikaci xxxxxxxxxx xxxxxx vřesovišť x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx višňového xxxx, míjí severozápadní xxxxx xxxx Xxxxxxxxx x xx kótou 322 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx komplexu xxx, xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx sousedí x územím Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx 400 x xxxxx od xxxx 339 xx xxxx směrem severozápadním, xxxxxxx východní okraj xxxxxxxxxx x asfaltovým xxxxxxxx x Papírně, xx xxxxx asi 300 x xx xxxx 296 xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x. 19426 x 19429. Xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vinohradu. Xx xxxx 315 pokračuje xx hranici xxxx xx na xxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. Xxxxxxxxx xxxxx) na xxxx 304. Xxxxxxxx 250 x xx xxxx xxxxxxxxxx směrem xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx hranici xxxx x místní trati Xxxx. Xxxxxx směrem xxxxxxxx xxxxxxxx komunikaci, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Dlouhý xxxx a x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx hranici xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx 150 m xxxxxxxxxxxx xx kóty 354 Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx severozápadním xxxxxx x xxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, mají xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx zastavěná xxxx obce vymezená x 1.9.1966 a xxxxxxxxx x mapách xxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon)].

Poznámky

1. Pokud xx hranice vedena xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx tratích, xxxxx se xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, jako xx xxxxxx vně území xxxxxxxxx parku.

2. Kopie xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx parku xx xxxxxxx v ústředním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Agenturou v Xxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x digitální xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx parku

Na xxxxxx xxxxxx hranice ochranného xxxxx národního xxxxx Xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx ČR x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx obce Xxxxxxx. Xxxxxxx xx polní xxxxx státní xxxxxxx - Xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxx x. X. xxxxxxxxx xxxxxxx xx severním okraji xxxx silnice xx xxxxx Xxxxxx x. X. Před xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Vranov se xxxxxxx lomí x xxxxxx, prochází xx xxxxxxx areálu x xxxxxxxx se přimyká xx státní xxxxxxx, xx jejímž xxxxxxxx xxxxxx prochází xx xxxx. Xx začátku xxxxxxxxxxx území xxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. X.-Xxxxxx xxxxxxx hranici xxxx. Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx silnici Vranov x. X.-Xxxxxx, kopíruje xxxxx xxxxxxx tvořící xxxxx xxxxx nádrže Xxxxxx, prochází xxxx xxxxxx hráze xxxxx xxxxxx Vranov (xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx). Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx parcel x. č. 207/25, 201/89, 201/91 x 201/126 x k. x. Xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx směrem xx hranici lesa xx x xxxxxxxxx xxxxxx obce Xxxxx. Xxxx xxxx obchází xx xxxxxxxx okraji xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výroby, xx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx Xxxxx-Xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx až na xxxxxxxxxx xx silnicí Xxxxx-Xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx směr Xxxxx, lemuje východní xxxxx zastavěného území x zastavitelných xxxxx xxxx a xx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxx Xxxxx-Xxxxx Břečkov. Hranice xx severní x xxxxxxxx xxxxxx sleduje xxxxxxxxx území a xxxxxxxxxxxx plochy obce Xxxxx Břečkov x xxxxxxxx x xxxxx XX. Xxxxxx hřbitova xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx-Xxxxx, xxxxxxx její xxxxxxxx xxxxx až x xxxx Lukov, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx ploch x xxxxxxx x od xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx na Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx silnice xxxxxxx x Lukova xx Xxxxxxx. Zde xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx ploch xxxx x xxxxxxx pokračuje xx severním xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxxx. Xx křižovatce xx xxxxxx silnicí xx Xxxxxx xx xxxx x xxxxxx, pokračuje xx severní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x xx xxxx xxxx sleduje xxxxxxx xxxxx státní xxxxxxx Xxxxxxxx-Xxxxxx-Xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx hranici xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx po západním xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx do Xxxxxx. X silničního xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx zmíněné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx téměř xx x xxxx xx Xxxx - xx komunikaci xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx (v xxxxxxx xxxxxxxx set metrů xx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx národního xxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxx pásma xxxx xxxxxxxxx jihovýchodním xxxxxx xx jihozápadním xxxxxx xxxxxxxxxx vedoucí xx xxxxx xxxxx xxxx Xxxx. X xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx, přechází xxxxxxx na komunikaci xxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx břehu xxxx. U xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Znojmo-Šatov xxxxxxxx hranice xx xxxxx tohoto viaduktu xx xxxxx břeh Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx tělesa železniční xxxxx směrem na Xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Znojmo-Nový Xxxxxxx. Xxx se xxxx x západu x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx Znojmo-Havraníky. X xxxx xxxxxxxxxx xx před xxxx xx xxxx 280 xxxxxxx jižním směrem, xxxxxxx xxxxx pozemků xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx části xxxxxxxxxxx území a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx opět xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx. Xx xxxxxxx x jižním xxxxxxx silničního xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x zastavitelných ploch xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx východním xxxxxx xxxxxx silnice Xxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx až x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx až x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx pásma xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx družstva.

Zastavěné xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx - rozumí xx xxxxx dle §2 odst. 1 xxxx. x) a xxxx. x) xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx) k xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x. 114/1992 Xx.

Xxxxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tratě, xxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx parku je xxxxxxx x ústředním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxx, která xxxxx xxxxxx ochranného xxxxx xxxxxxxxx parku x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X. Orientační grafické xxxxxxxxxx průběhu xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2017 Xx. x účinností od 1.6.2017

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxx č. 114/1992 Xx.

Xxxxxxx xxxx Xxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx parku

Předmětem ochrany xxxxxxxxx parku jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx celku Xxxxxx. Předmětem xxxxxxx xxxx též evropsky xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx stanovišť, xxx xxx xxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality.

B. Xxxxxxxx xxxxxx národního xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 4/11 xx cestě xx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x v Debrníku xx xxxxx x xxxxxxxx u kóty 804. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx směrem xx xxxxxx xxxx a xx xxxxxxx cestách xxxx xxxx 933 x 923 x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx se xx xxxx 882 a xx xxxx 828 xxxxxxxx na silnici Xxxxxxx Ruda - Xxxxxxx, xxxxxx sleduje xx xx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx. Xxx xxxxxxxx po xxxxxxx xx Xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxx xx zpevněné xxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxx x xx Xxxöxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xx lesní xxxxx xx Xxxxxx x xx Xxxxxx Xxxx. Z Xxxxx Xxxx pokračuje xx xxxxx xxxxxxx na Xxxxx Xxxxxxx a xxxxx xx xxxxx xxxxx přes Xxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx. X Rejštejna xxxxxxx xxxxxxx národního xxxxx xx xxxxx Losenici xx k xxxxxxx xx Xxxxxxxx, xx xxxx odbočce xx Xxxxxxx x odtud xx lesních xxxxxxx xxxx xxxx 844 xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx. X xxxxx xxx Xxxxxxxx xx xxxxx na Xxxxxxxx x probíhá xx xx xx xx Xxxxxx xxxxxx. Odtud xx xxxxx cestě xx xxxx 1141 x xxxx až xx silnici Xxxxxx - Vimperk, po xxxx xxxxxxx pokračuje xxxxxxx xxx metrů x severu a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx vrcholem Xxxxxx; xx kóty 1131 xxxxxxx xxxxx xxxx xx ke xxxx 955 pod Xxxxxx Hutěmi, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx Nové Xxxx - Borová Lada. Xxxx Borová Xxxx xxxxxxxx xx silnici xx Xxxxx Xxxxxxxx x probíhá po xx xx x xxxxx přes Vltavu xx Polce. X Xxxxx vede hranice xxxxxxxxx xxxxx přes xxxx a xxxx 933 a 842 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx do Xxxxxxxxx, xxxxx po xxxxxxx xx Xxxxxxxx, kde xxxxxxxx xx říčku Xxxxxxx a po xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx s Xxxxxxx. Xxxx probíhá xx Xxxxxx až x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Velké Nivy. Xxxxx je hranice xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x Volarům, xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxx, po xxx xxxxxxx Xxxxxx x x xxxxx překřížení Xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx napojuje xx xxxxxxx Volary - Xxxxxxx, po xxx probíhá až xx Želnavy x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx do Xxxx x Xxxx Pece. Xx Xxxxx Xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx sledující Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx Xxxxxx Xxxx x Xxxxx Xxxxxxxxx. Xx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx pak xxxxxxx x státní xxxxxxx s Xxxxxxxxx x xxxxxxx 1/34. Xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x Rakouskem x xxxx x Xxxxxxxx xx k xxxxxxx 4/11 ve Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxxxx vedena xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, hledí xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx leželo xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx uložena x ústředním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vedeného Xxxxxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx grafické xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx

Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 123/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxx č. 114/1992 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, tvořené xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxx pásmy a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx §78 xxxx. 2 xxxxxx

Xxxxx xxxxxx národního parku

Sídlo xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx České Xxxxxxxxx

Xxxxxx Xxxx

Xxxxxxx park České Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx oblast Labské pískovce

Správa Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxx ochranné pásmo

Správa Xxxxxxxxx parku Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxx xxxx Podyjí x xxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxx Šumava x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx

Xxxxxxx č. 5 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 123/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

Xx. XXX

1. Myslivecká, xxxxxxxx, lesní x xxxxx xxxxx x xxxxx přírody xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx považují xxx dne účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, rybářské, xxxxx x vodní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinny splnit xxxxxxxxxx x požadavky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx tohoto zákona; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x případě, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem.

3. Řízení xxxxxxxx před účinností xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 238/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2000

Čl. XX

Xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Zahájená xxxxxxxxxxxx xxxxxx (návrhů) xx vyhlášení zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §40 xxxxxx x. 114/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2004 Xx. x účinností xx 28.4.2004

Xx. XXXXX

Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx zdraví xxxx xxxxx vzniklé xxxx 1. xxxxxx 2017, xxxxx nebyla xx xxx 31. prosince 2016 xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx upravených xxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxx xx xxxx v xxxxxxxx XXX xx XXXXXX xxxxxx zákona, xxxxxxxx x xx 31. xxxxxxxx 2016 xxxxxxx xxxxx předpisů x odškodňování pracovních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2016.

Čl. XXXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 267/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Právnická xxxxx nebo fyzická xxxxx, která v xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytující xxxx x xxxxxxxxx neschopné x xxxxxxxx zranění, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dočasně xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx přírodě a xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 8 zákona x. 114/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považuje xx držitele xxxxxxxx xxxxxxxx, x to xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x povolení provozování xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 8 xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxxxx podané podle xxxx první xxxxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. VII vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 312/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2008

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxx neskončená xx xxxxxxx x xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 223/2009 Xx. x účinností xx 28.12.2009

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxx památky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 3.

3. Řízení xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §43 xxxxxx x. 114/1992 Xx., ve znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dokončí orgán xxxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxx zákona x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, přičemž xxxxx pro vydání xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

4. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx městských xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx přírody x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §76 xxxx. 1 xxxxxx x. 114/1992 Xx., x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx jednoho xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 349/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2009

Xx. II

Přechodné ustanovení

Ochranná xxxxx xxxxxxxxxx krajinných xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 381/2009 Xx. s účinností xx 2.1.2010

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx závazné xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxxx nevydá x xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxx skutečnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 350/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

Čl. IX

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx ochrany xxxxxxx x krajiny České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zřízená Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x krajiny České xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxx chráněných xxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx státní xxxxxx xxxxx zákona č. 114/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx zanikají.

3. Xxxxxx xxxxxxxx správou chráněné xxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona a xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx dokončí Agentura xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx k Xxxxxxxx xxxxxxx přírody a xxxxxxx České republiky xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Xxxxxxxx ochrany xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 114/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Příslušnost xxxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, vážící xx k Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 114/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 250/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxx ochrany přírody xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx krajinných oblastí, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx opatřeními Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxx ochrany xxxxxxx národních parků, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy a xxxxxx opatřeními Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx považují za xxxx přírodní xxxxx §18 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 114/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x to až xx doby xxxxxxxx xxx národního xxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxxx č. 114/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Zastavěná území xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považují za xxxx xxxxxxxx krajiny xxxxx §18 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxxx x. 114/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, a xx xx xx xxxx xxxxxxxx zón xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx národního xxxxx xxxxx §18 xxxx. 5 zákona x. 114/1992 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx zahájeno xxxxxxxxxx xx xxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xx doby xxxxxxxx a označení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxxxx č. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx území xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxx zahájeno xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x klidovém xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 zákona x. 114/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx za xxxxxxxxx x xxxxxxxx cesty xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx souhlasem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 114/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxx xxxx x národní parky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx, nejdéle xxxx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx zásad xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx §38a xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

9. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx po xxxx x nich xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 3 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Práva x povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 2017 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx parku Xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Švýcarsko. Xxxxxx xxxxxxxx organizační xxxxxxx státu Správa Xxxxxxxxx xxxxx České Xxxxxxxxx přede dnem 1. xxxxx 2017 x xx tohoto xxx neskončená dokončí xxxxxxxxxxx organizace Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx České Xxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 123/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2017

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xxxxxxxxx

Xxxxxx přepis x. 114/92 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.6.1992.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

347/92 Xx., novela xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny

s xxxxxxxxx od 30.6.92

289/95 Xx., x xxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.96

3/97 Xx., xxxxx Ústavního xxxxx XX

x účinností xx 15.1.97

16/97 Xx., x xxxxxxxxxx dovozu x vývozu xxxxxxxxxx xxxxx volně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx druhů x o xxxxx x xxxxxxxx zákona x. 114/92 Sb., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.4.97

123/98 Xx., o xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.98

161/99 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx České Xxxxxxxxx x mění xx zákon x. 114/92 Xx., x xxxxxxx přírody a xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2000

238/99 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 23/62 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 102/63 Xx., x rybářství, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 130/74 Xx., o xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 114/92 Xx., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 289/95 Sb., x xxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (lesní xxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2000

132/2000 Sb., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

76/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x omezování xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

100/2004 Xx., x xxxxxxx druhů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx rostlin xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx k ochraně xxxxxx druhů x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností ode xxx, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

168/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 114/92 Xx., o xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 16.4.2004

218/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 114/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 50/76 Xx., x xxxxxxx plánování a x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x xxxxx vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.4.2004

460/2004 Xx., úplné znění xxxxxx č. 114/92 Xx. publikované v xxxxxx č. 155/2004

387/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 149/2003 Sb., x xxxxxxx xx oběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx významných xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx lesa x x xxxxxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx materiálem lesních xxxxxx) x zákon x. 114/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.10.2005

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 531/90 Xx., x xxxxxxxx finančních orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

186/2006 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxx

x účinností od 1.1.2007

222/2006 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 76/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx prevenci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x integrované xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2006

267/2006 Xx., o xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx pojištění zaměstnanců

s xxxxxxxxx od 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2010), (xxxxxxx č. 282/2009 Xx. byla změněna xxxxxxxx na 1.1.2013), (xxxxxxx č. 463/2012 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2015) x (zákonem x. 182/2014 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2017)

218/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, zákon x. 267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákoníku xxxxx, xx znění xxxxxx č. 585/2006 Xx., xxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 155/95 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 22.8.2007

124/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 269/94 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

167/2008 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x její xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 17.8.2008

312/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 246/92 Xx., na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 114/92 Xx., o xxxxxxx přírody a xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2008

223/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

227/2009 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o základních xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

281/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

282/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.8.2009

291/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 252/97 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2009

349/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 114/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 161/99 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx Xxxxxxx park Xxxxx Xxxxxxxxx, x xxxx se xxxxx x. 114/92 Sb., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.12.2009

381/2009 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 114/92 Xx., x ochraně xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 2.1.2010

18/2010 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 114/92 Xx. publikované x xxxxxx x. 5/2010

256/2010 Xx., xxxxx XX xx dne 8.7.2010 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §68 xxxx. 3 x 4 xxxxxx x. 114/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s účinností xx 17.9.2010

350/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

463/2012 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., o úrazovém xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2012

64/2014 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

175/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 114/92 Xx., x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2014

182/2014 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 29.8.2014

250/2014 Sb., x změně zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

15/2015 Xx., x xxxxxxx vojenského xxxxxx Xxxx, x stanovení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx hranic xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx újezdů)

s účinností xx 1.1.2016

39/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2015

205/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx další xxxxxx

x účinností od 1.10.2015

319/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/94 Xx., x dráhách, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2017

123/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 114/92 Xx., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2018

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

261/2018 Sb., xxxxx ÚS xx xxx 25.9.2018 sp. xx. Xx. XX 18/17 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 123/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 114/92 Xx., o xxxxxxx přírody a xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xx zrušení některých xxxxxxxxxx zákona č. 114/92 Sb., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 30.11.2018

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 61/1977 Sb., x lesích.
3) Xxxxx č. 61/1977 Sb.
Xxxxx ČNR č. 96/1977 Sb.
4) §20 xxxxxx XXX x. 96/1977 Sb.
5) Např. xxxxx č. 298/1990 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx majetkových xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx č. 403/1990 Sb., x odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx č. 87/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxx rehabilitacích, zákon č. 92/1991 Sb., x podmínkách xxxxxxx majetku státu xx xxxx xxxxx, xxxxx č. 229/1991 Sb., x xxxxxx vlastnických xxxxxx x xxxx a xxxxxx zemědělskému majetku.
6) §10 xxxxxx XXX x. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
7) Např. xxxxx č. 61/1977 Sb., xxxxx x. 53/1966 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 75/1976 Xx. (xxxxx xxxxx xxxxxx x. 124/1976 Xx.), xxxxx č. 138/1973 Sb., zákon č. 50/1976 Sb.

8) Xxxxx č. 22/1964 Sb., o xxxxxxxx nemovitostí, xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 157/1983 Sb.
Vyhláška x. 23/1964 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 22/1964 Xx., xx xxxxx xxxxxxxx x. 133/1965 Xx. x xxxxxxxx x. 19/1984 Sb.
Zákon č. 46/1971 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
Xxxxx XXX č. 36/1973 Sb., x orgánech xxxxxxxx x kartografie.
9) Zákon č. 50/1976 Sb.
10) §8 xx §10 zákona x. 138/1973 Xx.
11) §13 xxxxxx x. 138/1973 Xx.
12) §2 xxxxxx XXX č. 96/1977 Sb., o xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hospodářství.
13) Xxxx. xxxxx č. 87/1987 Sb.
14) Xxxx. xxxxx č. 23/1962 Sb., xxxxx č. 102/1963 Sb., xxxxx č. 61/1964 Sb., xxxxx č. 61/1977 Sb., xxxxx č. 44/1988 Sb., o ochraně x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (horní zákon), xx xxxxx zákona XXX x. 541/1991 Xx.
15) Zákon XXX č. 284/1991 Sb., o xxxxxxxxxxx úpravách a xxxxxxxxxxx úřadech.

16) Xxxxx č. 53/1966 Sb.
17) §108 xxxx. 2 xxxxxx x. 50/1976 Xx.
18) §109, §110, §111, §112, §113, §114, §115, §116 xxxxxx x. 50/1976 Xx.
19) Xxxxx č. 169/1949 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 102/1971 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 135/1961 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 27/1984 Xx. (xxxxx xxxxx x. 55/1984 Sb.).
21) Xxxxxxx xxxxx č. 23/1991 Sb., kterým xx xxxxxxx XXXXXXX XXXXXXXXXX PRÁV X XXXXXX.
22) §127 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §21 xxxxxx XXX x. 96/1977 Xx.
24) Xxxx. xxxxx č. 135/1961 Sb., vyhláška č. 99/1989 Sb., ve znění xxxxxxxx x. 24/1990 Xx., o pravidlech xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx silničního xxxxxxx).
25) Xxxx. §16 xxxxxx ČNR x. 96/1977 Xx., xxxxxxxx č. 99/1989 Sb.
26) Xxxx. xxxxx č. 61/1977 Sb., xxxxx č. 138/1973 Sb., zákon č. 50/1976 Sb.
27) Zákon č. 17/1992 Sb.
28) §2 xxxxxx č. 83/1990 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx.
29) §14 xxxxxx x. 71/1967 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx)
30) Xxxxx XXX č. 282/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx.
31) Xxxxx XXX č. 367/1990 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx).
32) Xxxxx XXX č. 418/1990 Sb., x xxxxxxx xxxxx Praze, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 439/1991 Xx.
33) Xxxx. xxxxx č. 61/1964 Sb., x xxxxxxx rostlinné výroby, xxxxx č. 87/1987 Sb., o xxxxxxxxxxx péči, ve xxxxx xxxxxx x. 239/1991 Xx., zákon č. 20/1966 Sb., x péči x xxxxxx lidu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 23/1962 Sb., x myslivosti, ve xxxxx zákona č. 96/1977 Sb. x xxxxxx x. 143/1991 Xx., xxxxx č. 102/1963 Sb., x xxxxxxxxx.
35) Xxxxx č. 169/1949 Sb.
Zákon č. 40/1961 Sb., x xxxxxx xxxxx.
36) §13 xxxx. 2, §45, 46, 84 x 85 zákona ČNR x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx.
37) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
38) §11 xxxxxx x. 44/1988 Xx.
39) §15, §16, §17, §18, §19 xxxxxx x. 44/1988 Xx.
Zákon XXX č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách x státní xxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Xxxx. xxxxx č. 61/1977 Sb., zákon č. 138/1973 Sb., xxxxx č. 50/1976 Sb., xxxxx č. 44/1988 Sb., xxxxx x. 53/1966 Xx., xxxxx č. 23/1962 Sb., xxxxx č. 102/1963 Sb.

41) §24a zákona XXX x. 67/1969 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx x. 31/1983 Xx.).
42) §25 xxxxxx č. 61/1977 Xx.
43) Xxxxx č. 16/1997 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx rostoucích xxxxxxx x dalších opatřeních x ochraně těchto xxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx XXX č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
44) Xxxxx č. 61/1964 Sb.
Xxxxxxxx č. 62/1964 Sb., xxxxxx se vydávají xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x. 61/1964 Xx.
Xxxxx č. 132/1989 Sb., x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
45) Xxxx. §34 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 138/1973 Sb., x xxxxxx (vodní xxxxx), xxxxx č. 51/1964 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 104/1974 Xx., zákon č. 79/1957 Sb., o xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (elektrizační xxxxx), xxxxx x. 67/1960 Xx., x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx plynů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxx č. 110/1964 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx č. 61/1964 Sb. - Xxxxxx xxxxxxxx x. 79/1957 Xx. x x. 67/1960 Xx. xxxx zrušeny právním xxxxxxxxx č. 222/1994 Sb., xxxxxx xxxxxxx č. 51/1964 Xx., xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/1994 Sb.
46) Zákon XXX č. 388/1991 Sb., x Xxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx.
47) §27 xxxxxx x. 17/1992 Xx., o životním xxxxxxxxx
48) §71, §72, §73, §74 xxxxxx x. 50/1976 Xx., x územním xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).
Xxxxx x. 7 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 18.8.1987, xxxxxx se vydává xxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx jeskyní a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x bezpečném xxxxx (reg. v xxxxxx 18/1987 Sb.).
49) Xxxxx č. 128/2000 Sb., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
50) Xxxxx č. 131/2000 Sb., x hlavním xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
51) §32 xxxxxx x. 131/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
52) Xxxxx č. 100/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxx volně xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx).
53) Xxxxxxxx Xxxx 92/43/EHS xx xxx 21. května 1992 x ochraně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 79/409/XXX xx xxx 2. xxxxx 1979 o xxxxxxx xxxxx žijících xxxxx.
54) Příloha X xxxxxxxx Xxxx 92/43/XXX xx xxx 21. xxxxxx 1992 x ochraně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
55) Xxxxxxx XX, IV x X xxxxxxxx Xxxx 92/43/XXX.
56) Příloha XX xxxxxxxx Xxxx 92/43/XXX.
57) Xxxxxxxx Xxxx 92/43/XXX.
58) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu xxxxxx proti xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) Xxxxxxxx Xxxx 79/409/XXX xx xxx 2. xxxxx 1979 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
60) Xxxxx č. 44/1988 Sb., x ochraně x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
61) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona č. 50/1976 Sb., §24 xxxxxx x. 289/1995 Sb., §2326 xxxxxx x. 254/2001 Xx., §36 xx 38 xxxxxx č. 449/2001 Xx.
62) Například xxxxx č. 289/1995 Sb., o xxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xxxxx č. 254/2001 Sb., x vodách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 99/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx, výkonu xxxxxxxxxx xxxxx, rybářské xxxxxx, xxxxxxx mořských xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx), zákon č. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
63) Zákon č. 244/1992 Sb., x posuzování xxxxx rozvojových xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx prostředí, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
64) Xxxxx č. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx a o xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
66) Zákon č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace).
67) §20 xxxx. 1 zákona x. 18/2004 Sb.
68) §5 xxxxxx č. 18/2004 Xx.
69) Xx. 7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 338/97 xx xxx 9. prosince 1996 x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx rostoucích xxxxxxx regulováním xxxxxxx x nimi.
70) Zákon č. 449/2001 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
71) Xxxxx č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
72) Xxxxx č. 289/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
73) Xxxxxxxxx xxxxx č. 289/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 115/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx náhrad xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
74) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 55/1999 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx výše xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.
75) Xxxxx č. 334/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
76) §27 xxxx. 2 zákona x. 219/2000 Xx., x majetku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v právních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
77) Xxxxxxxx č. 512/2002 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků.
78) §22 xx 26 xxxxxx x. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x x xxxxx některých xxxxxx.
79) Zákon č. 337/1992 Sb., x správě xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
80) Xxxxx č. 312/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx.
81) Xxxxx č. 344/1992 Sb., o katastru xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
82) §43 xxxx. 1 a §61 xxxx. 1 xxxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).
83) Xxxxx č. 183/2006 Sb.
84) §149 xxxx. 1 zákona x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
85) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
86) Xxxxx č. 167/2008 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
87) §24a xxxx. 1 písm. x) zákona x. 246/1992 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 77/2004 Xx.
§42 xxxxxx x. 449/2001 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 320/2002 Sb.
§49 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx péči x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx zákona x. 48/2006 Xx. x xxxxxx x. 186/2006 Xx.
88) §4c xxxxxx x. 252/1997 Xx., x zemědělství, xx xxxxx xxxxxx x. 291/2009 Xx.
89) Čl. 48 nařízení Komise (XX) x. 796/2004 xx xxx 21. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x podmíněnosti, xxxxxxxx x integrovanému xxxxxxxxxxxxxxxxx x kontrolnímu xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1782/2003, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x kterým xx zavádějí xxxxxxx xxxxxx podpor pro xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
90) Čl. 1 xxx 4 xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 865/2006 xx xxx 4. xxxxxx 2006 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 338/97 o xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x planě xxxxxxxxxx rostlin regulováním xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
91) Zákon č. 100/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o obchodování x ohroženými xxxxx), xx znění xxxxxx x. 444/2005 Xx.
Xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 338/97 o xxxxxxx druhů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx rostlin xxxxxxxxxxx obchodu x xxxx.
Nařízení Xxxxxx (XX) x. 865/2006 x prováděcích xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 338/97 x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx živočichů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
92) §58 xxxx. 1 xxxxxx x. 289/1995 Xx., x lesích x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
93) §15 xxxx. 2 xxxxxx x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 80/2006 Xx. x xxxxxx x. 186/2006 Xx.
94) §10 xxxx. 1 xxxxxx x. 266/1994 Xx., x dráhách, xx xxxxx zákona č. 175/2002 Xx.
95) Xxxxxxxxx §47 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx xxxxx), §24 xxxx. 3 xxxx. g), §25 xxxx. 4 xxxx. x), §58 xxxx. 1 xxxx. x) x §59 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
96) §43 xxxxxx č. 183/2006 Xx.
97) Xxxx xxxxxx správního řádu.
98) Xx. 8 xxxx. 3 xxxx. d) nařízení Xxxx (ES) x. 338/97.
99) Xx. 66 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 865/2006.
100) Například xxxxxxxx vlády č. 75/2007 Sb., x xxxxxxxxxx poskytování xxxxxx xx přírodní xxxxxxxxxxxx v horských xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x oblastech Natura 2000 xx xxxxxxxxxx xxxx.
101) §66 xxxxxx x. 449/2001 Xx.
102) §54 xxxxxx x. 219/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
103) Xxxxx č. 161/1999 Sb., kterým xx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxx Švýcarsko, a xxxx se xxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
104) §29 xxxx. 2 písm. x) zákona x. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
105) Zákon č. 312/2002 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
106) Xxxxx č. 222/1999 Sb.
107) §139 xxxxxxxxx řádu.

108) Xxxxx č. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 99/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx práva, xxxxxxxx stráži, ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x rybářství), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

109) §44 xxxx. 3 zákona x. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx letectví a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx zákona x. 225/2006 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx. x xxxxxx x. 301/2009 Xx.

110) §52 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx znění xxxxxx x. 225/2006 Xx.

111) §11 xxxx. 4 zákona x. 449/2001 Xx.

§11 xxxx. 1 xxxxxx x. 99/2004 Xx.

112) §31 xxxx. 6 x §33 xxxx. 1 zákona x. 289/1995 Sb.

113) §32 xxxx. 1 a 2 xxxxxx č. 289/1995 Xx.

114) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx zavedením, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 359/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxxx x katastrálních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.