Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022 do 30.06.2023.


Zákon o ochraně přírody a krajiny
114/92 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení

Účel zákona §1

Ochrana přírody a krajiny §2

Vymezení pojmů §3

ČÁST II. Obecná ochrana přírody a krajiny

Hlava I. Obecná územní a druhová ochrana přírody a krajiny, ochrana dřevin, jeskyní a paleontologických nálezů

Základní povinnosti při obecné ochraně přírody §4

Obecná ochrana rostlin a živočichů §5

Ochrana volně žijících ptáků §5a

Podmínky pro odchylný postup při ochraně ptáků §5b

Registrace významných krajinných prvků §6

Ochrana dřevin §7

Povolení ke kácení dřevin §8

Náhradní výsadba a odvody §9

Ochrana a využití jeskyní §10

Ochrana paleontologických nálezů §11

Ochrana krajinného rázu a přírodní park §12

Přechodně chráněné plochy §13

Hlava II. Používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře a ochrana přírody a krajiny před invazními nepůvodními druhy

Díl 1 - Používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře §13a §13b §13c

Díl 2 - Ochrana přírody a krajiny před invazními nepůvodními druhy

Využívání invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu §13d

Mimořádná opatření §13e

Sledování výskytu a způsobu šíření invazních nepůvodních druhů §13f

Opatření při včasném zjištění výskytu invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu §13g

Regulace značně rozšířených invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu §13h

Náhrada nákladů §13i

Společná ustanovení o invazních nepůvodních druzích §13j §13k §13l

ČÁST III. Zvláště chráněná území

HLAVA I. Kategorie zvláště chráněných území §14
HLAVA II.
Díl 1 - Vymezení národních parků

Národní parky §15

Národní park České Švýcarsko §15a

Krkonošský národní park §15b

Národní park Podyjí §15c

Národní park Šumava §15d

Díl 2 - Ochrana národních parků a zajištění péče o národní parky

Základní ochranné podmínky národních parků §16

Bližší ochranné podmínky Národního parku České Švýcarsko §16a

Bližší ochranné podmínky Krkonošského národního parku §16b

Bližší ochranné podmínky Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma §16c

Bližší ochranné podmínky Národního parku Šumava §16d

Klidová území národního parku §17

Členění území národních parků §18

Režim zón národních parků §18a

Omezení činností v národních parcích a návštěvní řád národního parku §19

Rada národního parku §20

Právo myslivosti a rybářství v národních parcích §21

Lesy národních parků §22

Nakládání s lesy v národních parcích §22a

Nakládání se zemědělskými pozemky v národních parcích §22b

Omezení zcizitelnosti vlastnického práva státu k některým pozemkům v národních parcích §23

Poplatky v národních parcích §24

HLAVA III.

Chráněné krajinné oblasti §25

Základní ochranné podmínky chráněných krajinných oblastí §26

Členění území chráněných krajinných oblastí §27

HLAVA IV.

Národní přírodní rezervace §28

Základní ochranné podmínky národních přírodních rezervací §29

Právo myslivosti a rybářství v národních přírodních rezervacích §30

Lesy národních přírodních rezervací §31

Právo vlastnictví k některému majetku v národních přírodních rezervacích §32

Přírodní rezervace §33

Základní ochranné podmínky v přírodních rezervacích §34

HLAVA V.

Národní přírodní památka §35

Přírodní památka §36

HLAVA VI.

Ochranná pásma zvláště chráněných území §37

Plány péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a chráněné krajinné oblasti §38

Zásady péče o národní parky §38a

Smluvní ochrana §39

Postup při projednávání záměrů na vyhlášení zvláště chráněných území §40 §41

Evidence a označování zvláště chráněných území §42

Výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích §43

Závazné stanovisko k některým činnostem ve zvláště chráněných územích §44

Územní plánování a stavební činnost ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech §44a

Souhlasy k činnostem vymezeným v bližších ochranných podmínkách §44b

Zrušení zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem §45

ČÁST IV. - Natura 2000

HLAVA I. Postup při vytváření soustavy Natura 2000 a její ochrana

Oddíl I. Evropsky významné lokality

Vytvoření národního seznamu §45a

Předběžná ochrana evropsky významných lokalit §45b

Ochrana evropsky významných lokalit §45c §45d

Oddíl II.

Ptačí oblasti §45e

Oddíl III.

Sledování stavu ptačích oblastí, evropsky významných lokalit a evropsky významných druhů §45f

Oddíl IV.

Podmínky pro vydávání povolení, souhlasů, stanovisek nebo výjimek ze zákazů §45g

Hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti §45h §45i

ČÁST V. Památné stromy, zvláště chráněné druhy rostlin, živočichů a nerostů

HLAVA I. Památné stromy a jejich ochranná pásma §46

Evidence a označování památných stromů §47

Zvláště chráněné rostliny a živočichové §48

Základní podmínky ochrany zvláště chráněných rostlin §49

Základní podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů §50

Zvláštní ochrana nerostů §51

Záchranné programy zvláště chráněných druhů §52

Vývoz §53

Prokázání původu §54

HLAVA II. Projednávání záměrů na vyhlášení §55

Výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů §56

Souhlas k některým činnostem týkajícím se zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a nerostů §57

ČÁST VI. Některá omezení vlastnických práv, finanční příspěvky při ochraně přírody, přístup do krajiny, účast veřejnosti a právo na informace v ochraně přírody

HLAVA I. Náhrada za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření §58

Zajištění pozemků k tvorbě systému ekologické stability §59

Vyvlastnění a obligatorní převod příslušnosti hospodařit s majetkem §60 §61a

Předkupní právo státu a financování výkupu pozemků §61

Vstup na pozemky §62

Přístup do krajiny §63

Omezení vstupu z důvodu ochrany přírody §64

Dotčení zájmů ochrany přírody §65

Omezení a zákaz činnosti §66

HLAVA II. Povinnosti investorů §67

Opatření ke zlepšování přírodního prostředí §68

Finanční příspěvek §69

HLAVA III.

Účast občanů §70

Účast obcí §71

Právo na informace v ochraně přírody a krajiny §72

Evidence chráněných území v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí §72a §72b §72c

Informační systém ochrany přírody §72d

Věda a výzkum §73

Spolupráce při ochraně přírody §74

ČÁST VII. Orgány a státní správa v ochraně přírody

HLAVA I. Orgány ochrany přírody §75 §75a §76

Působnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností §77

Působnost krajů a krajských úřadů §77a

Působnost Agentury a správ národních parků §78

Působnost orgánů ochrany přírody na území vojenských újezdů §78a

Působnost ministerstva životního prostředí §79

Zvláštní odborná způsobilost §79a

Působnost České inspekce životního prostředí §80

Stráž přírody §81 §81a §81b

Používání stejnokroje a označení pracovníků ochrany přírody §82

HLAVA II.

Jednotné závazné stanovisko k zásahu do přírody a krajiny podle liniového zákona §82a

HLAVA III. Řízení ve věcech ochrany přírody §83

Změny a zrušení rozhodnutí §84

Státní dozor ochrany přírody §85

ČÁST VIII. Odpovědnost na úseku ochrany přírody

Odstranění následků neoprávněných zásahů §86

Přestupky fyzických osob §87

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §88

Vybírání a vymáhání pokut §88a

Odebrání nedovoleně držených jedinců zvláště chráněných druhů a jedinců invazních nepůvodních druhů §89

ČÁST IX. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Ustanovení společná §90 §90a

Ustanovení přechodné §91

Ustanovení zrušovací §92

Účinnost §93

Příloha č. 1 - Národní park České Švýcarsko

Příloha č. 2 - Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo

Příloha č. 3 - Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo

Příloha č. 4 - Národní park Šumava

Příloha č. 5 - Správy národních parků, jejich sídla a jejich správní obvody, tvořené národními parky a jejich ochrannými pásmy a chráněnými krajinnými oblastmi, podle ustanovení §78 odst. 2 zákona

Nález Ústavního soudu - č. 3/1997 Sb.; č. 256/2010 Sb.; č. 261/2018 Sb.; č. 124/2021 Sb.

č. 238/1999 Sb. - Čl. VII

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 218/2004 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 267/2006 Sb. - Čl. XXXII

č. 312/2008 Sb. - Čl. VII

č. 223/2009 Sb. - Čl. XIII

č. 349/2009 Sb. - Čl. II

č. 381/2009 Sb. - Čl. II

č. 350/2012 Sb. - Čl. VII

č. 250/2014 Sb. - Čl. IX

č. 123/2017 Sb. - Čl. II

č. 225/2017 Sb. - Čl. VIII

č. 403/2020 Sb. - Čl. VII

č. 364/2021 Sb. - Čl. II

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx je xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, obcí, xxxxxxxxx x xxxxxxx pozemků xxxxxxx k udržení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, přírodních xxxxxx x xxxx, x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství 53) x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 2000. Xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx hospodářské, xxxxxxxx x xxxxxxxx potřeby xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x místní xxxxxx.

§2

Ochrana xxxxxxx x xxxxxxx

(1) Ochranou xxxxxxx x krajiny se xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dále xxxxxxxx xxxx státu a xxxxxxxxx x právnických xxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx společenstva, x xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx systémy x xxxxxxxx celky, jakož x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ochrana xxxxxxx x krajiny xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) ochranou x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx rostoucích xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx živočichů x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x přírodě x zabezpečováním předpokladů xxx xxxxxx zachování, xxxxxxxxx x za xxxxxxx zvláštních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zařízení,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx nalezišť xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x geomorfologických a xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx x xx,

x) xxxxxx na xxxxxx x schvalování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánů x xxxxx xxxxxxxx ekologicky xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnotné xxxxxxx,

x) xxxxxx xx ochraně xxxxxxx xxxxx, zejména xxx pozemkových xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x krajině x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zachování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx přírodně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxx změnách xx xxxxxxxxx x využívání xxxxxxx,

x) ochranou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hospodářského xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x rekreace,

l) xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo vysazování x šíření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx") do xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1143/2014 xx xxx 22. října 2014 x xxxxxxxx x xxxxxxxx zavlékání xx xxxxxxxxxx x šíření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1143/2014"),

x) stanovením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x návaznosti xx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 708/2007 ze dne 11. června 2007 x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, x platném xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 708/2007").

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx některé xxxxxxxx pojmy takto

a) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajiny (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx") je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přirozených x xxxxxxxxxxx, avšak xxxxxxx blízkých ekosystémů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Rozlišuje xx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx systém ekologické xxxxxxxxx,

x) významný xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx část xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx přispívá x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxx, údolní xxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxx části xxxxxxx, xxxxx zaregistruje xxxxx §6 xxxxx xxxxxxx přírody jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, stepní xxxxxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxxxx xxxxxx plochy, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx skalní útvary, xxxxxxx x odkryvy. Xxxxx xxxx xxx x cenné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx část xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) je x xxxx definice xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx rostlina (xxxx jen "xxxxxxxx") xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx rostlinných xxxxx xxxxxx xxx, jejichž xxxxxxxx xx xxxxxxx x přírodě samovolně. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podzemní x xxxxxxxx xxxxx, semena xxxx jiná xxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxx,

x) volně xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xx jedinec xxxxxxxxxxx druhu, jehož xxxxxxxx xx udržují x xxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxx odchovaného x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx druhu se xx xxxxx žijícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) živočich xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x odchovaný x xxxxxxxxxxxxx prostředí 90) xxxx xxxxxxx rodičů xxxxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx x právními xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx druhy 91),

x) xxxxxxxxx stanice xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx vymezeném xxxxx působnosti zajišťuje xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přežít xx xxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx je xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx neschopným xxxxxx xx volné xxxxxxx xxxxxxxxx, je-li to xxxxxx x účelné xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxx, odpovídající xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příčinách xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx živočichů x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx rostlinný xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx chráněná xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx; xxxx xx být xxxx xxxxxxx, geologický xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a nerost, xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx třetí xxxx páté xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx les (xxxx xxx "xxxxxxx") je xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx xx xxxxx krajině x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx pozemcích xxxx xxxxx xxxxx xxxx, 1)

x) paleontologický nález xx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) biotop xx xxxxxx veškerých xxxxxxxx x živých xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx určitého xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxx xxxxxx prostředí, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x předáváním xxxxxxxxx x xxxxx se xxxxxxxx ovlivňují x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a čase,

m) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx propojených xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) přírodní stanoviště xx přírodní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx plocha, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x charakteristik xxxx x xxxxxx přírody,

o) xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxx") jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx areálu xxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x důsledku xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx výjimečné příklady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx více x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; 54) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx typy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ohrožené xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, 57)

x) xxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx druhy") xxxx druhy na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a které xxxx stanovené právními xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx; 55) xxxx xxxxxxxxx xx označují evropsky xxxxxxxx druhy, xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní ochranu, xx xxxxxxx zachování xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědnost, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, 56)

q) evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx vyžadující zvláštní xxxxxx ochranu 57) x splňující podmínky xxxxx §45a odst. 1, xxxxx

1. xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 57) x xxxxxxxxxxxx územní xxxxxxx (xxxx jen "národní xxxxxx"), a xx xx xx doby xxxxxx zařazení xx xxxxxxx xxxxxxx významných xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx"),

2. xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx tam xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x x jejímž xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x Xxxxxxxxx komisí (xxxx xxx "Komise") xxxxx, x to xx xx doby, xxx xx x zařazení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Česká xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx Rady Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxx lokalita"), xxxx

3. xxxx zařazena xx evropského xxxxxxx,

x) Xxxxxx 2000 57) xx xxxxxxxx evropská xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx stupněm xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 55) a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 57) v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx stavu příznivém x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx umožní xxxxx stav obnovit. Xx xxxxx České xxxxxxxxx xx Xxxxxx 2000 tvořena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx významnými xxxxxxxxxx,

x) xxxx přírodního xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx "příznivý", xxxxx xxxx přirozený xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx areálu xxxxxxx, xxxx stabilní xxxx xx zvětšují x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, které jsou xxxxxxxx pro jeho xxxxxxxxxx zachování, existují x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x nadále xxxxxxxxx, x stav xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx,

x) xxxx druhu x xxxxxxxx xxxxxxx xx považován xx "xxxxxxxx", xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx dlouhodobě xxxxxxx jako životaschopný xxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x přirozený xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx jakékoliv xxxxxx živočicha x xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx druhy, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx. X evropsky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx, které xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ochranu. 56)

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X KRAJINY

HLAVA XXXXX

XXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX, XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX A XXXXXXXXXXXXXXXXX NÁLEZŮ

§4

Základní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Vymezení xxxxxxx xxxxxxxxxx stability, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, příznivé xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vytvoření xxxxxxx pro mnohostranné xxxxxxxxx krajiny stanoví x xxxx hodnocení xxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx spolupráci x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx vlastníků x xxxxxxxxx xxxxxxx tvořících xxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, na kterém xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x opatření x xxxxxxx xxxx vytváření xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí") xxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxxx se pouze xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx stabilizační xxxxxx. X xxxxxxx, xxxxx xx mohly vést x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx oslabení jeho xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx, si xxxx xxx, kdo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx umisťování xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx pozemků, úpravy xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prvků xxxxxxx xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxx závazným xxxxxxx předpisem.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx x hlediska xxxxxx zákona je xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx hospodářských xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 12), k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nad 0,5 xx a k xxxxxxxx xxxxxxx cest x xxxxxxx melioračních xxxxxxx. X pěstebním x těžebním zásahům x xxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx plánem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hospodářskou xxxxxxx x při nahodilé xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osnov xx xxxxxx xx xxxxxx příslušného orgánu xxxxxx xxxxxx xxxx. X závazným stanoviskům xxxxxxx xx xxxxx 60 xxx xx xxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx 92) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §90 odst. 24 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xx schválení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx tuto informaci xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx základního xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 60 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx posuzuje x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx částí xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx druhů xxxxxx x xxxxx xxxxxxx hospodářských xxxxx x xxxxxxx hospodářských xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx nedošlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovišť x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozšíření xxxx xxxxxxxxx druhů xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxx modřínu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx tisolisté xx jejich xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx třetí xxxx xxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx právním xxxxxxxxx 72).

(5) V xxxxx xxxxxx x xxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x protokolárnímu předání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osnov, xxxxx xx měly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx xxxxx oblasti. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx. Xxxxxxx stanovisko ke xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx lesních hospodářských xxxxx nahrazuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §45i xxxx. 1. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x lesních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 64).

§5

Xxxxxx ochrana xxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zničením, poškozováním, xxxxxx xx odchytem, xxxxx xxxx nebo xx xxxx xxxx x ohrožení těchto xxxxx xx bytí xxxx x jejich xxxxxxxxxx, x narušení xxxxxxxxxxxxxx schopností xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx omezit xxxxxxxxxx závazných xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, pro které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x regulaci xxxxx xxxxxxxx 6, x xx zásahy xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 33) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §48 xx 50 tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx zemědělských, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x dopravě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, kterému lze xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx ochrany přírody xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx povinná xxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx jen s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx xxx nepůvodní xxxxx xxxxxxx, pokud se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hospodářského plánu xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxx ryb xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx 116). Xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx nepůvodního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx rozšiřování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx") xx xxxxxxx xx možné xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx rostlin, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx území xxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu xxxx xxxxxxxx, je-li xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx x regulaci nepůvodního xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx nepůvodního xxxxx xxxx křížence xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu 117).

(7) Xxx účely vydání xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx 5 xxxxx stanovení opatření x xxxxxxxx nepůvodního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xx orgán xxxxxxx xxxxxxx x případě, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx dotčeny xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx, myslivosti xxxx xxxxxxxxx, vyžádá závazné xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx správy xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx 118).

(8) Opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 xxxxxxx x xxxxx běžné xxxx x pozemek xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx pozemku"). Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pozemku, xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxxxxxx pozemku. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxxxx-xx xx x souladu xx xxxxxxxxxxx podmínkami, xxxx-xx xxxxxxx provedení těchto xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx na xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx-xx provedení těchto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx péče x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx orgán ochrany xxxxxxx; xxxxxxxxxx §68 xxxx. 4 xx xxxxxxx obdobně.

(9) Vyžaduje-li xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nepůvodního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 odst. 2.

(10) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xx Xxxxx republika xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx"), povoluje xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx vývozu x xxxxxx ohrožených xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x planě xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx upraven zvláštním xxxxxxxxx. 52)

(11) Xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx okolností xxxxxxx xxxx trvale xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx provozovateli xxxxxxxxx stanice. Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx chování, které xx následně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx do volně xxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxx chráněného xxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx §52 xxxx. 2.

(12) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxx životního prostředí x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanice, x xxxxx něhož xx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nachází, xxxxxxxx xxxx xxxxxx působnosti x xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx záchranná xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx její xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx její xxxxxxxxxx, organizační x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, myslivosti x xxxxxxxxxxx správy 87). Xxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxx používat pouze xxx, kdo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanice"). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx záchranných stanic x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx může x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx záchranné xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vydáno, xxxx xxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx o živočichy xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx proti týrání. X rozhodnutí x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí stanoví, xx-xx xx nezbytné, xxxxxx zabezpečení další xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(14) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bližší xxxxxxxx xxx držení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx populací a xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

§5a

Ochrana volně xxxxxxxx xxxxx

(1) V xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx evropském xxxxx xxxxxxxxx států Evropských xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), je zakázáno

a) xxxxxx úmyslné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) úmyslné poškozování xxxx ničení xxxxxx xxxxx x vajec xxxx odstraňování xxxxx,

x) xxxx xxxxxx vajec xx xxxxx přírodě x jejich xxxxxx, x xx i xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ptáků, xxxxxxx xxxxx rozmnožování x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x ptácích, 59)

e) xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx lov a xxxxxx xxxx zakázány.

(2) Xxxxxx, přeprava za xxxxxx prodeje, xxxxxx x xxxx xx xxxxxx prodeje x xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx živých xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ptáků xxxx xxxxxxx x ptáků xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx ptáky, xx xxx se xxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, vyměňuje xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xx povinen xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx původu se xxxxxxxxx obdobně xxxxx §54.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) x x) se xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx o myslivosti x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx. x) a xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxx, kteří jsou xxxxx, xxx xxx xxxxx. Seznam těchto xxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx, xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx povinen xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx účinně xxxxxxx xxxxxxxxxx ptáků xxxxxxxxxxx proudem.

(6) Xx xxxxxxx chráněné druhy xxxxx xxxxx §48 xx xxxx xxxxxxxxxx x §5b xxxxxxxx xxx xxxxx, neplatí-li xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxx §50 xx 57 nebo podle xxxxxxxxxx xxxxxx. 52)

§5x

Xxxxxxxx xxx odchylný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx ochrany xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx řešení, xxxxxxxxxxx stanovit postup xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x §5a xxxx. 1 x 2, xx-xx xx xxxxxxxx v zájmu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, při prevenci xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx hospodářství xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx živočichů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx být stanoven xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx osídlení určitého xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vysazení xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx rozšíření xxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxx tyto xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx přírody xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx ptáků x xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx vydá xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místní populace x xx stanovení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat

a) xxxxxxxx druhů a xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se xx xxxxxxxx postup xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx vycházející z xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xx nichž xxx xxxxx postupovat,

d) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxxxx odchylný xxxxxx xxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx, xx se xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx opatřením obecné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xx d) x xxxxxxxx, za xxxxx může xxx xxxxxxxx postup xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 4, xx povinen xx 31. prosince každého xxxx nahlásit orgánu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx přírody x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního prostředí xxxxxxxxxxxxxxx evidence xxxxxxx xxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx významného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx přírody. Účastníkem xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx pozemku. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pozemku, územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

(2) X xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obecnými xxxxxxxx x správním xxxxxx 37) xxxx xxxxx vymezení významného xxxxxxxxxx prvku x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§4 xxxx. 2).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zájmu.

§7

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Dřeviny xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§46 x 48) xxxx xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx. 44)

(2) Ochrana podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx nepůvodní xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření k xxxxxx xxxxxxxx podle §5 xxxx. 6 x na xxxxxxx xxxxxxxxx druhy xxxxxx xxx kácení x xxxxxxx xxxxxxxx nezbytných x předcházení nebo xxxxxxx jejich xxxxxx xxxxx §13d13l. Ochrana xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x vyhubení škodlivých xxxxxxxxx rostlin podle xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 119).

(3) Xxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx ošetřování a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx dřevin epidemickými xx jinými xxxxxx xxxxxxx chorobami, může xxxxx xxxxxxx přírody xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

(1) Ke xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak. Povolení xxx vydat xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx významu dřevin. Xxxxxxxx xx kácení xxxxxx xx silničních xxxxxxxxx může orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx po dohodě xx xxxxxxxxx správním xxxxxx 93).

(2) Xxxxxxxx xxxx třeba xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx pěstebních, to xx xx xxxxxx xxxxxx porostů xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, k xxxxxxxxxxxx dřevin v xxxxxxxxx xxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx a plynárenské xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx soustav, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděném xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx dráze 95) x x důvodů xxxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx z xxxxxx důvodů xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 dnů xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx pozastavit, omezit xxxx zakázat, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zajištění plynulé x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx charakteristikou. Xxxx velikost, xxxxxxxxx xxxxx charakteristiku stanoví Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxx závazným xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx není xxxxx xx kácení xxxxxx, xx-xx jejich xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ohrožen xxxxx xx zdraví nebo xxxxx-xx xxxxx značného xxxxxxx. Xxx, kdo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Ministerstvo životního xxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dřevin, xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx dřevin xxxxxxxxxx mimo les, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Ke xxxxxx dřevin xxx xxxxx stavebního záměru xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xx společném xxxxxxx x stavebním xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x posouzením xxxxx xx životní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx přírody. Toto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dřevin. Xxxxxxxx xxxxxx dřevin, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx, x územním xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x stavebním řízení xxxx xxxxxxxxx územním x stavebním xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx 1 xx 5 a §9 xx xxxxxxx xxx xxxxxx dřevin xxx xxxxx xxxxxxxxxx záměru xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

(1) Orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dřevin xxxxxx xxxxxxxx přiměřenou xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ekologické újmy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx péči o xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o kácení, xxx x předchozím xxxxxxxxx jejich vlastníka. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vhodných xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx projednání x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx neuloží provedení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxx, xxx kácí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x s xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zaplatit xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx jej xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx, xxx kácel xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx životního xxxxxxxxx České xxxxxxxxx. 46) Xxxx xxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 2 x xxxxxxx xxxxxxxxxx újmy. 47)

§10

Ochrana x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Jeskyně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx jejich výplní x xxxxxxxxxx xxxx x xxxx.

(2) Ničit, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jinak xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx je zakázáno. Xxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxx udělit xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x případech, xxx xx xx x xxxxx ochrany xxxxxxx nebo kdy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nad xxxxxx xx xxxxxxx jeskyní.

(3) Xxx průzkum nebo xxxxxx jeskyně xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx inventarizace, xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, policie, xxxxx při plnění xxxxx obrany xxxxx x xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx toků.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxxx krasové xxxxxx, xxxxxx, ponory x xxxxxx krasových vod), xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx jeskyně xxx dobývání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx geologických xxxxx xx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxx 60) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práce povinna xxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx též xxxxxxx xx nezbytně nutnou xxxx, pokud nebude xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zjištěnou xxxxxxx, a na xxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Dokumentaci xxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx. Obsah a xxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§11

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx učiní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx xxxx ochranu xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx údaji x nálezových xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nálezu. Xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx přístup a xxxxxxxxxxx tohoto nálezu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přírody.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx ten, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxx došlo, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osobám xxxxx xxxxxxx pověřeným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx výzkumu x xx dobu xxxx konání, xxxxxxx xxxx xx dobu xxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxx, nedohodnou-li xx strany xxxxx, xxxxxx se xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxx x jeho xxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx záchranného xxxxxxxxxxxxxxxxx výzkumu xxxx xxx osobám xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany přírody xxxxxxxx xxxxxxxx odborný xxxxxxxxxxxxxxx dohled nad xxxxxxx pracemi.

(3) Vývoz xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx.

§12

Xxxxxxx krajinného rázu x xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxx, kterým xx xxxxxxx přírodní, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx určitého xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx činností xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x přírodní hodnotu. Xxxxxx xx krajinného xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx staveb, xxxxx xxx prováděny xxxxx s ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx krajiny, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx.

(2) K xxxxxxxxxx x povolování xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx krajinného rázu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a přírodními xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx třetí xxxxxx xxxxxx, může xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx území, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, poškození xxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxx.

(4) Krajinný xxx xx neposuzuje x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 82).

§13

Přechodně xxxxxxxx plochy

(1) Xxxxx s dočasným xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rostlinných xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plochu. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx povahy o xxxxx xxxxxxxxx se xxxxx takové využití xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zničení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Vznikne-li xxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plochy xxxx xxxxxxx nepatrná, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx náhrada xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx náhrady xxxx xxxxxxxxx doložení xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x výnosu xxxxxxx.

HLAVA DRUHÁ

POUŽÍVÁNÍ XXXXXX X XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXX X OCHRANA XXXXXXX X XXXXXXX XXXX INVAZNÍMI XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx

§13x

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x čl. 6 xxxxxxxx Rady (ES) č. 708/2007 x povolení x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx druhu (xxxx xxx "xxxxxx") podává xxxxxxx u orgánu xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xx. 6 xxxx. 2 x čl. 7 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 708/2007 od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x invazní xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx komise"),

b) xxxxxxxxx k délce xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 18 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 708/2007 xx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx stanovisko krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx kontrolního x xxxxxxxxxx xxxxxx zemědělského xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 13 nebo 19 xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 708/2007 x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisy 120).

(3) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx životní prostředí xxxxxxxxxx x souladu x xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 708/2007. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx přírody xxxxxx vyjádření xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx životní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle přílohy XX nařízení Xxxx (XX) č. 708/2007. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přesunem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx komise xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx. Xxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx životní xxxxxxxxx a vydání xxxxxxxxx xxxxxxxx komise xxxx xxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Orgán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx závazného stanoviska xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zkušebního xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vypuštění stanoví xxxxx xxxxxxx přírody x souladu s xx. 18 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 708/2007 xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx sledování. X xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxx pokusného xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx také xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 18 xxxx. 3 xxxxxxxx Rady (XX) č. 708/2007, xxxxx xx zveřejňuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany.

(5) X xxxxxxxxx pokusného xxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxx přírody rozhodnout xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x rozporu xx xxxxxxxx stanoviskem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Ústředního xxxxxxxxxxx x zkušebního ústavu xxxxxxxxxxxx.

(6) X rozhodnutí x provedení pokusného xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgán ochrany xxxxxxx délku xxxxxx xxxxxxxxx. Umístění cizího xxxx místně xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx karantény xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx podmínku xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx přesunu xxxxx čl. 8 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 708/2007.

(7) V případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 17 nařízení Xxxx (XX) č. 708/2007. Výrok x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vypuštění. Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 364/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§13x

(1) Xxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x čl. 10 xxxx. 1 xxxxxxxx Rady (XX) č. 708/2007.

(2) Jedná-li se x xxxxxx s xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx, který xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13a xxxx. 2 xxxx. x) x vyjádření xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxxxx podle xx. 11 nařízení Xxxx (ES) č. 708/2007. Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 364/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§13x

(1) Provedení opatření xxxxx nepříznivým xxxxxxx xxxxxxx podle xx. 4 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 708/2007 zajistí xxx, xxx xxxx nebo xxxxxx se nevyskytující xxxx x akvakultuře xxxxxxx; neučiní-li xxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, a xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx uloží xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 12 xxxxxxxx Rady (ES) č. 708/2007, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vydané povolení x xxxxxxx zruší.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 nebo 2 xx orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx rybářství xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx 121).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx místně xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx unijní xxxxxx.

§13x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 364/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Díl 2

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nepůvodními xxxxx

§13x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhů xx unijním seznamu

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dopadem xx Xxxxxxxxx unii, xxxxx xxx zařazen xx xxxxxx seznam (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx"), xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1143/2014 xxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx xx xxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, že činnost, xxx kterou má xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx. 8 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1143/2014. V xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx. 8 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1143/2014 podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxx nepůvodního xxxxx; xxxxxxxx povolení xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pohotovostního xxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx k xxxxxxxxx invazního nepůvodního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxx také xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx produkci a xxxxxxxx léčebné xxxxx xx xxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1143/2014.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx kontrolního x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 8 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1143/2014.

(4) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1143/2014 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx všechny údaje xxxxxxxxxx podle xx. 9 xxxx. 4 xxxxxx nařízení. Xxxx-xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1143/2014, xxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx žádost x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx uvedeny x xx. 8 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx. Bez xxxxxxxxx xxxxxxxx Komisí xxxxx xxxxx povolení xxxxx xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1143/2014. Xx xxxx udělení oprávnění Xxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x povolení xxxxxxx. Proti rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1143/2014 xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx oprávnění, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx.

(5) Xxxxx-xx se orgán xxxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxx v xx. 8 odst. 5 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) č. 1143/2014, může xxxxxx xxxxxxxx zrušit.

(6) Xxxxx xxxxxxx přírody xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zařízení, x němž xxxxxxx xxxxxxxxx invazního xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx povolení xxxx xx xxxxxxx xx. 31 nebo 32 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1143/2014, x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Úřední xxxxxxxx podle xx. 15 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1143/2014 xxxxxxxxx orgány Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa x Xxxxxxxx kontrolní x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx úředních kontrol xxxxxxxxx xx evidence xxxxxxx xxxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 364/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§13e

Mimořádná opatření

(1) X xxxxxxxxx uvedených v xx. 10 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1143/2014 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, mění x xxxx mimořádná xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 7 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1143/2014 xxxx být xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx výskyt byl xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zavlečení xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx bezprostředně xxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxxxxx společné xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x případech xxxxxxxxx v xx. 10 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1143/2014 xxxxxxxx Komisi x ostatním xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatřeních a

b) x xxxxxxx x xx. 10 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1143/2014 xxxxxxx xxxxxxxxx posouzení rizik.

§13e xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 364/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§13f

Sledování xxxxxxx x xxxxxxx šíření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx nepůvodních xxxxx x xxxxxxxxxxx míry xxxxxx rozšíření xx xxxxx České republiky xxxxxxxxx Agentura xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "Agentura"). Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx xxxxxx 122) xxx své xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx informují Agenturu. Xxxxxxxx ve spolupráci x xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx a veřejnosti. Xxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zajistí xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nepůvodních xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. X souladu x xx. 13 xxxx. 2 a 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1143/2014 xxxxxxxx x x xxxxxxx x xx. 13 odst. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1143/2014 následně xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx způsoby xxxxxx invazních nepůvodních xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxx"). Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx akčního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komise. Xxxxx xxxx schvaluje xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Komisi.

§13f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 364/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§13x

Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx invazních xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx seznamu

(1) Dojde-li xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 16 odst. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1143/2014 bez xxxxxxxxxx odkladu. Ministerstvo xxxxxxxxx prostředí xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xx. 17 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1143/2014 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obecné povahy xxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zavlečení, vysazení xxxx xxxxxx byl xxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 18 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1143/2014 xxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zjištěn, xxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx přijata. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x svém postupu Xxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 364/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§13x

Xxxxxxxx značně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepůvodních xxxxx xx unijním xxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx rozšířen, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxx zpracování xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a vymezení xxxxxxxxxxx území, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx invazního xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx naléhavá. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13f xxxx. 1, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx regulace nebo x souvislosti xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx uplatňování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx regulace xxxxx xxxxxxxx daného xxxxx, xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx invazního xxxxxxxxxxx xxxxx na unijním xxxxxxx x, xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx provedení.

(3) Xxxxxxxx využívání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepůvodního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xx. 19 xxxx. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1143/2014. X xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uvést xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 364/2021 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2022

§13x

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx nákladů, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1143/2014 xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinna xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uhradit osoba, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx náhrady xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 364/2021 Sb. x účinností xx 1.1.2022

Společná ustanovení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druzích

§13j

(1) Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx unijním xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1143/2014 xx xxxxx ochrany xxxxxxx x xxxxxxx, xx vydaným povolením xxxxx být xxxxxxx xxxxx xx lesním xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx k xxxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx 118). Pokud opatřením xxxxxx povahy xxxxx §13h xxxx. 2 xxxxx být xxxxxxx xxxxx na lesním xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx příslušný xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx 118) dotčeným xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Vlastník xxxx xxxxxxx jedince xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxx prokázání xxxx, xx jej xxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx, zaregistrovat xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany. Xxxxxxxxxx xx nutno xxxxxxx do 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x něhož xxx stanoven xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx zařízení xxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Umístěním xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxxxxx invazního xxxxxxxxxxx xxxxx živočicha xx xxxxxxx seznamu xx xxxxxxxx.

(4) Opatření x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nepůvodního xxxxx xx unijním xxxxxxx xxxxx §13g xxxx. 2 a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx invazního nepůvodního xxxxx na unijním xxxxxxx xxxxx §13h xxxx. 2 xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Není-li xxxxxxxx xxxxxxxxx pozemku, xxxxxxxx xx provedení xxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě jeho xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx je v xxxxxxx xx stanovenými xxxxxxxxxx, xxxx-xx schopen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxx přesahující rámec xxxxx péče x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření zajistit xxxxx ochrany xxxxxxx; xxxxxxxxxx §68 xxxx. 4 xx použije xxxxxxx.

(5) Vyžaduje-li provedení xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx invazního xxxxxxxxxxx druhu na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13g xxxx. 2 x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx rozšířeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx unijním xxxxxxx xxxxx §13h xxxx. 2 činnost xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx může xx účelem zajištění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x uživatelem xxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 2.

(6) Po provedení xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu xx xxxxxxx seznamu podle §13g odst. 2, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozšířeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13h odst. 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx-xx to xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx vyzvat, xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 20 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1143/2014; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx může orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §68 xxxx. 2. Jedince xxxxxxxxx nepůvodního druhu, xxxxx byl xxxxxxxx xxxx xxxxx odebrán x xxxxxxx x xxxxxxx, nelze xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vedl k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx invazního xxxxxxxxxxx druhu.

§13j vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 364/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§13x

(1) Xxxxx akčního xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí na xxx úřední xxxxx. X návrhu xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx může Ministerstvu xxxxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxx písemné připomínky. Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx úřední xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx prostředí zveřejní xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx nebylo xxxxxxxx, zveřejní xxxxxx xxxxx.

(2) Na internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x krajů x xxxxxxxx x místě xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, vysazení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu na xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxx x odstranění xxxx izolaci invazního xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx seznamu, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx §13g xxxx. 2,

x) vyhlášení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx se stanoví xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx regulace, x

x) xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx seznamu, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx §13h odst. 2.

§13k xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 364/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

§13x

(1) X případech, xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nepůvodního xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx určil xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolupráci podle xx. 11 odst. 1 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1143/2014, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolupráci. X xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 7 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1143/2014 xxxx xxx xxxx tomuto xxxxxxxxx nepůvodnímu xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx.

(2) Ustanovení §13f xx 13h xx xxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovený x xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 a

b) xxxxxxx nepůvodní druh, xxxxx xxxx Komise xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx čl. 11 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 1143/2014.

(3) Ustanovení §13f xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx

x) xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx invazních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx uvedeným x xxxxxxx x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 11 odst. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 1143/2014.

§13x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 364/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

XXXX XXXXX

XXXXXXX CHRÁNĚNÁ XXXXX

Xxxxx první

§14

Kategorie zvláště xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx či esteticky xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxx xx xxxxxxx chráněná; xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ochrany.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jsou

a) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx přírodní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXXXX

Xxx 1

Vymezení xxxxxxxxx xxxxx

§15

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx území x xxxxxxxx reliéfem x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přirozených xxxx xxxxxxxx málo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x významná v xxxxxxxx či mezinárodním xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, vzdělávacího xxxx osvětového, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx parků musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ekosystémů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozmanitosti a xxxx být x xxxxxxx s cíli xxxxxxx sledovanými xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průběhu xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx dynamice xx xxxxxxxxxxx xxxxx území xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx území xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxx x xxxx umožnit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx parků x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx vzdělávání, xxxxxxx, xxxxxxx a x xxxxxxx šetrnému xxxxxxxxxxxx využití, x xx xxxxxxx, které xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cíli xxxxxxx národního xxxxx.

(5) Xxxxxxx parky x xxxxxx ochranná xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§15a

Národní xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx České Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v příloze č. 1 x tomuto xxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

§15b

Krkonošský xxxxxxx park

Předmět xxxxxxx, xxxxxx vymezení xxxxxx a orientační xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx hranic x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hranic xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

§15x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

§15c

Národní park Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, slovní vymezení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průběhu xxxxxx Xxxxxxxxx parku Xxxxxx x slovní xxxxxxxx hranic x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hranic xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx parku Xxxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 123/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.6.2017

§15x

Xxxxxxx xxxx Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průběhu xxxxxx Národního xxxxx Xxxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 4 x xxxxxx zákonu.

§15d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 123/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

Xxx 2

Xxxxxxx národních xxxxx x zajištění xxxx x xxxxxxx xxxxx

§16

Xxxxxxxx ochranné xxxxxxxx xxxxxxxxx parků

(1) Xx xxxxx území xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx staveb xxxx xxxxxxxx, kromě xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důlních xxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) stanovovat xxxxxxxxx xxxxx,

x) těžit xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x písku xxx xxxxxx na xxxxx národního parku,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo uskutečňovat xxxxxxx rozšiřování nepůvodních xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx jsou xxxxx, xxxxxxx chovy xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx záchranných xxxxxxxx xxxx živočichů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx jejich xxxxxx,

x) umisťovat xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tok xxx xxxxxxxxxx rovinu procházející xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx ohňostroje xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pyrotechniku, xxxx

x) xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vydaném xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 109), xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, ochrany xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxx potřeby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx plochy xxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x rozporu x xxxx ochrany xxx národního xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx národního parku,

b) xxxxxxxxx, povolovat xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx nevyžadujících xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx územní xxxxxxx x xxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxx, péče o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx, správy xxxxxxx xxxx, požární xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx státu, xxxxxxx xxxxxxxx hranic xxxx xxxxxxxxx ochrany,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx úpravy, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx nebo územní xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxxx pozemky x xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, požární xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x ochrany xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx údržby xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) povolovat nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx nerosty, rostliny xxxx odchytávat xxxxxxxxx, x výjimkou běžného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, výzkumu xxxxxxxxxx xxxx organizovaného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx rybářství xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu,

f) používat xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx umělá xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx pozemky xxxxxx,

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zahrady; xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx odrůd xxxxxxxx dřevin,

h) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx pohonné xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přírody xx xxxxxx omezené xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx původ xx území xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) upravovat xxxxxxxxx xxxxxx vodních toků xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx přirozeně xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx majetku,

l) xxxxxxx x setrvávat x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx vyhrazená xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxx x setrvávání vozidel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému, obecní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx toků, provozovatelů xxxxxxxx x kanalizací, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ropovodů, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx úkolů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx parku a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x souvislosti x xxxxxx xxxxxxxx,

x) jezdit xx kole xxxx xx xxxx mimo xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxx členy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx sil Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, Vězeňské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx a nájemci xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) provozovat xxxxxxxxxxx xxxxxx, splouvání vodních xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přírody,

o) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx sportovní, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bez pilota 110) xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) provádět xxxxxxxx posyp xxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxx I. xxxxx.

§16x

Xxxxxx xxxxxxxx podmínky Xxxxxxxxx xxxxx České Xxxxxxxxx

(1) Na xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx vývoje skalních xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxx xxxx bezprostředně xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx rozsahu,

b) používat xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx; tento zákaz xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx souhlasem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx celém xxxxx Xxxxxxxxx parku Xxxxx Švýcarsko xxxx xxxxxxxxx území xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx celém území Xxxxxxxxx parku Xxxxx Xxxxxxxxx xxx jen xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx vyhlídky xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx útvary xxxxxxxxx x žebříky xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) otevírat xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx využití xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 123/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§16b

Bližší xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx národního parku

Na xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx souhlasem xxxxxx ochrany přírody

a) xxxxx druhy xxxx xxxxxxx využití xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx území xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx porostů.

§16b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 123/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.6.2017

§16c

Bližší xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx parku Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Na celém xxxxx Xxxxxxxxx parku Xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody

a) xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx plochy xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx travních xxxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxx xxx Xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx ekologicky xxxxxx xxxxx průtoků x xxxx Xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xx vedle xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx parku xxxx xxxxxxxx vlivy xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx péče x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.6.2017

§16x

Xxxxxx xxxxxxxx podmínky Xxxxxxxxx parku Šumava

Na xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Šumava xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx

x) xxxxxxxx úpravu x xxxxxx koryt vodních xxxx x jiných xxxxxxx ploch,

b) budovat xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povrchové xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx plochy obcí,

c) xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx zastavěné xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx porostů.

§16d vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.6.2017

§17

Klidová xxxxx národního xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx parku jsou xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osob x xxxxxx umožnění nerušeného xxxxxx ekosystémů nebo xxxxxx xxxxxx, které xxxx citlivé na xxxxxxxx xxxxx xxxx x zranitelné xxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxx spojených.

(2) X xxxxxxxxx územích xxxxxxxxx xxxxx xx zakázáno xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxxxx záchranného systému, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx republiky, Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx, Vězeňské služby Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx památkové xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx správců xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx vodovodů x xxxxxxxxxx, energetických xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx komunikačních sítí xxx plnění xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx nebo trasy xxxx xxxxx ochrany xxxxxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxxxx xx rozsahu, xxxxxxx x času xxxxxx xx této xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí opatřením xxxxxx xxxxxx.

(4) Hranice xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x informace x podmínkách xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx národního xxxxx xxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§18

Členění xxxxx národních xxxxx

(1) Xxxxx národních xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x stavu xxxxxxxxxx xx 4 zóny xxxxxxx přírody, x xx:

x) xxxx přírodní xx vymezí xx xxxxxxxxx plochách, xxx xxxxxxxxx přirozené ekosystémy, x xxxxx xx xxxxxxxx x umožnit x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xx vymezí na xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx péče x xxxxxxx xx vymezí xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx člověkem významně xxxxxxxxx ekosystémy, s xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx zlepšování xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxxx biologické rozmanitosti, xxxxxxx existence je xxxxxxxxx xxxxxxx činností xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx se vymezí xx zastavěných xxxxxxxx x zastavitelných územích xxxx určených x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxx, xxx převažují xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx využívání xxxxxxxx.

(2) Do xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx, která nesplňují xxxxxxxxxxxxxxx xxx podle xxxxxxxx 1, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x důvodů xxxxxxx jednotného způsobu xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx jednotlivých xxx xxxxxxx přírody xxx xxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx plochy 5 xx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zón xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zóny xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx působící xx xxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxx mimo xxxx xxxxxxxx x přírodě xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx území xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx x změny xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx přírody xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přírodních xxxxxxxx x cílů xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhláškou.

(6) Xxxxxxxxxxxx změn xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx podle xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxx nejdříve 15 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyhlášky, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx přírody tohoto xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 vymezeny.

(7) Xx xxxxx území xxxxxxxxx parku, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx zón ochrany xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx území xxxx x xxxxxxxxxxxx plochy xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx podstatné xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, struktuře a xxxxxx ekosystémů.

§18x

Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) V xxxx xxxxxxxx lze provádět xxxxx zásahy, xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x cílem xxxxxxx xxxx zóny. Xxxxxxxxx xxx provádět x xxxx opatření, xx-xx xx xxxxxxxx z xxxxxx ochrany xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx majetku xxxx xxxxxxx přírody, a xx:

x) xxxxxx proti xxxxxx nepůvodních xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx druhům v xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx; preventivní xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx přírody x xxx xxxxxxxxxx xxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sítě xxxxxxxxx zásadami péče x xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) monitoring xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx přirozeného xxxxxxx režimu.

(2) V xxxx xxxxxxx blízké xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx x podpoře xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stability xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx opatření x opatření xx xxxxxxx lesa.

(3) V xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx pouze zásahy, xxxxx nejsou v xxxxxxx x cílem xxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2, xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ekologické xxxxxxxxx x biologické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx na obnovu xxxx xxxxxxxxx biotopů x populací xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) X xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx provádět xxxxx opatření xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx národního xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx ochrany národního xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §16 xxxx při provádění xxxxxx x opatření xxxxx odstavců 1 xx 4 dotčeno.

(6) Xx xxxxxxx zařazených xx zóny xxxxxxxx, xxxx přírodě xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx §18 odst. 3 xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 a xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx neohrožují xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxx.

§19

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx parcích a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx omezeny xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zveřejňuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx řádu národního xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx zveřejňuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx formě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách. Xxxxxxxxx xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx území xxxxxxxxx xxxxx.

§20

Rada xxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx parku x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zón xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x národní xxxx, xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxx") xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx národního parku.

(2) Xxxxx rady jsou xxxxxxxxxx zástupci xxxxx xxxx x krajů, xx xxxxxxx xxxxx xx národní park x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a x horských xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx přírody, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, vodního hospodářství, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Návrh zón xxxxxxxxx xxxxx, návrh xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x místa navržená x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxx zásad xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx orgán ochrany xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx podle §38a.

(4) Xxxxxxx-xx x dohodě xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx rada prostřednictvím xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může návrh xxxxxxx. X xxxxx xxxxxx informuje xxxx.

§21

Právo myslivosti x xxxxxxxxx x národních xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx honiteb xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx parcích xxxx povinni xxx xxxxxx xxxxx myslivosti x práva xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 108) xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx zlepšoval xxxx ekosystémů národního xxxxx x xxx xxxx zachovány xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkce.

(2) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx rybářství xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxx x x stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x rybářském xxxxxx 111).

(3) Výkon xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx rybářství podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 108) xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx okruh xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx obecné xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx omezen xxxx xxxxxxxx.

§22

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx x xxxxxxxx xxxxx nejsou lesy xxxxxxxxxxxxx.

(2) S lesy, x pozemky určenými x xxxxxx xxxxxx xxxx x s xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx souvisejícím x plněním funkcí xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx ochranného xxxxx xx podle xxx xxxxxx příslušnosti xxxxxxx x §78 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§22a

Nakládání x xxxx x národních parcích

(1) Xxxxxxxxx xxxx nájemci xxxx x národních xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx přirozené xxxxxxxxxx xxxxxx a biologická xxxxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx do zóny xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x vychovávat lesní xxxxxxx, o lhůtách x xxxxxxxxx holin x x xxxxxxx x xxxxxxxxx lesních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx bystřin v xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x povinném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx těžby 112). Xxx xxxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a do xxxx xxxxxxx blízké xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiného právního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 113) xx předcházení xxxx xxxxxxxxx působení škodlivých xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx nebo zmírnění xxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xx xxxx přírodní xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx závazných ustanovení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx, xxxxxx se x xxxx neumisťují xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x lesních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hospodářského xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx umístěných x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§22x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

§22x

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Vlastníci xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx parcích, xxxx xxxxxxx hospodařit xx xxxx xxx, xxx xxxx zachovány xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Při provádění xxxx o xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního fondu x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx podle §18 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx b). Xx tyto pozemky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§22x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 123/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vlastnického xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Na xxxxx národních parků xxxxx zcizit xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx státu.

(2) Za xxxxxxx podle odstavce 1 xx nepovažují xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§24

Poplatky x národních xxxxxxx

(1) Xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxx parku nebo xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx území xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx poplatek xxxxxxx osoby pracující, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx národního xxxxx.

(2) Xx xxxxx xx xxxxx národního xxxxx xxxxxxxxx vozidlem, xxxxx xxxxx xxxxxxx poplatku xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx orgán ochrany xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Výši xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, vzor xxxxxxxxx x zaplacení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a určení xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vztahuje, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x místních xxxxxxxxxx. 6)

Xxxxx třetí

§25

Chráněné xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Rozsáhlá xxxxx x harmonicky xxxxxxxxx xxxxxxxx, charakteristicky xxxxxxxxx xxxxxxxx, významným xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lesních x trvalých xxxxxxxx xxxxxxx, x hojným xxxxxxxxxxx dřevin, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx památkami xxxxxxxxxxxx osídlení, lze xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx odstupňované xxxxxxx xxx, aby xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx přírodní xxxx x xxxx xxxxxxxxx x vytvářeny optimální xxxxxxxxxx funkce xxxxxx xxxxx. Rekreační využití xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx přírodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx vláda republiky xxxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxx území xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx,

x) xxxxxxx x rozdělávat xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx komunikace x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vjezdu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy, xxxxxxx potřebných xxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx službu,

d) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nepůvodních druhů xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx práva xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x plavební xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx soutěže,

h) provádět xxxxxxxx posyp cest,

i) xxxxx dochované xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx podmínkami xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxx zóny xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nové xxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx kultur, xxxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx krajinnou xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, používat xxxxx, xxxxxxx xxxxx x ostatní xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x humolity.

(3) Xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxx obcí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vodní režim xx xxxxxxxx terénní xxxxxx značného xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx chovy xxxxx, například xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx soutěže na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x místa xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§27

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oblastí

(1) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přírody chráněných xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx zpravidla 4, xxxxxxx však 3 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx přírody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x změny xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhláškou.

Hlava čtvrtá

§28

Národní xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx území xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnot, xxx xxxx xx xxxxxxxxx reliéf s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx významné x xxxxxxxxx x xxxxxxxx či mezinárodním xxxxxxx, může xxxxx xxxxxxx přírody vyhlásit xx národní xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxxx xxxxxxxx podmínky.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx přírodní xxxxxxxxx xx xxxxx jen x xxxxxxx, xx xx jím uchová xx xxxxxx dosavadní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§29

Základní ochranné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxxx xxxxx národních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) hospodařit xx xxxxxxxxx způsobem vyžadujícím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx x činnosti, xxxxx mohou způsobit xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx poškozovat xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx chemizaci, xxxxx vodního režimu x xxxxxxx úpravy,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) těžit xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x vjíždět xxxx xxxxx vyznačené xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, kromě xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx hospodaření, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, zdravotní x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx výkonu xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozšiřování xxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx x místně xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, létání xx xxxxxxxx x závěsných xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx komunikace x xxxxx vyhrazená xxxxxxx ochrany xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, například obory, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x používat xxxxxxxxxx návnad při xxxxxx práva xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx lesní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ochranu, xxxxxxxxx x veterinární xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx-xx o případy xxxxx §30,

x) tábořit x xxxxxxxxxx xxxx xxxx místa xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx,

x) xxxxx dochované xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx podmínkami xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§30

Právo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x národních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx rybářského x xxxxxxxxxxxx práva x národních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx souhlasem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Xxxx národních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx kategorie xxxx xxxxxxxxxxxxx; 3) xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 4) x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxx 23) xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx stanoveném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§32

Právo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx přírodních rezervacích

Lesy, xxxxx xxxxx fond, xxxxx xxxx, vodní xxxxxx x nezastavěné xxxxxxx na území xxxxxxxxx přírodních xxxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vlastnictví, xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx práva fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx restituci. 5)

§33

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Menší xxxxx xxxxxxxxxxxxx přírodních xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxxxxxxx oblast xxxx xxxxx ochrany přírody xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx bližší xxxxxxxx podmínky.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx na území xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 5)

§34

Základní ochranné podmínky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) hospodařit xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyžadujícím xxxxxxxxxx technologie, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v biologické xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx ekosystému xxxxx xxxxxxxx poškozovat xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a umisťovat xxxx stavby,

d) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nepůvodních xxxxx xxxxxxx x živočichů x xxxxxx x xxxxxx xx nevyskytujících xxxxx x akvakultuře,

e) xxxxxx či odchytávat xxxxxxxx x živočichy, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx sběru xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přírodní xxxxxxxxx.

(2) Výkon práva xxxxxxxxxx a rybářství xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx území přírodní xxxxxxxxx.

Xxxxx pátá

§35

Národní přírodní xxxxxxx

(1) Přírodní xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx či geomorfologický xxxxx, naleziště nerostů xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx ekosystémů, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx i xxxxxx, xxxxx vedle xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, může orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; stanoví xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx národních xxxxxxxxxx památek či xxxxxx hospodářské xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx.

(3) Xxxx, xxxxx půdní fond, xxxxx xxxx, vodní xxxxxx a nezastavěné xxxxxxx na území xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx ke xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx práva fyzických x právnických xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 5)

§36

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx rozlohy, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx ekologickým, vědeckým xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxx, který vedle xxxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxx, může xxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx její bližší xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx poškozování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jejímu xxxxxxxxx xxxx zakázány.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxxx památek, které xxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx státním xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xx souhlasem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx nejsou dotčena xxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxx x majetkové xxxxxxxxx. 5)

Hlava šestá

§37

Ochranná xxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx

(1) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx území, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx vlivy x xxxxx, xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx jsou vázány xx předchozí souhlas xxxxxx ochrany přírody. Xxxxxxxx xxxxx vyhlašuje xxxxx, který zvláště xxxxxxxx území xxxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rezervace, národní xxxxxxxx památky, přírodní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx 50 x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Orgán xxxxxxx přírody xxxx xxx xxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx ochranného xxxxx.

(2) X umisťování, povolování xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx využití xxxxxxx, terénním xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx druhu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx chráněného xxxxx xx nutný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx pásmu xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vyžaduje x

x) xxxxxxxx mimo xxxxx vyhrazená xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx hospodaření, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxxx draslíku, xxxxxx x fosforu,

c) xxxxxxxxxxxx odpadů, nebo

d) xxxxxxxx hromadných xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx akcí mimo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(4) Souhlas x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3, x nimž xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, je-li xxxxx adresátů xxxxxxxx, xxxxxxxxx obecné xxxxxx.

§38

Plány péče x xxxxxxx xxxxxxxx rezervace, xxxxxxxx xxxxxxxxx, národní xxxxxxxx památky, přírodní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Plán xxxx x národní xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx přírodní xxxxxxx nebo přírodní xxxxxxx x ochranné xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x chráněnou xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxx xxxx") xx xxxxxxx a koncepční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx základě xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x současném xxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx navrhuje xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx předmětu xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx zabezpečení zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 61) x xxx rozhodování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušný x xxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx území. Zpracování xxxxx péče x xxxxxxxx xxxxxxxx oblasti xxxxxxxxx Ministerstvo životního xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxx o možnosti xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx péče. Xxxxxxxx zveřejní na xxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxx dotčeným xxxxx, které xx xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx. X způsobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků, xxxx x xxxxx sepíše xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx péče schvaluje xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx 10 xx 15 xxx.

(5) Schválený plán xxxx xxxxx orgán xxxxxxx přírody x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§42) x xxxxx x elektronické xxxxxx na technickém xxxxxx dat xxxxxxxx xxxxx x krajům.

(6) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx památky a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx ochranná xxxxx x o chráněné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx péče, přitom xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx péče.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx x postup xxxxxx xxxxxxxxxx.

§38a

Zásady péče x xxxxxxx parky

(1) Xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (dále xxx "zásady xxxx") xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x dosavadním xxxxxx x současném xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx pásem xxxxxxx xxxxxxx zásady péče xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx pásmech xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nepříznivými vlivy x okolí. Zásady xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx národních parků x jejich xxxxxxx. Xxxxxx xxxx slouží xxxx xxxxxxx xxx xxxx druhy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 61) x xxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx přírody.

(2) Zpracování xxxxx péče xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxx péče, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx dotčeným xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx svých xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x návrhu xxxxx xxxx může xxxxx xxxxx ve xxxxx 60 dnů xxx xxx zveřejnění xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 3 x xxxxxx xxxxx xxxxx péče. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ochrany přírody xx svých internetových xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx správy. Xxxxxxxx návrh xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx předloží xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xx xxxxxxxxx.

(5) Nedojde-li x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxxx rozpor xx svým stanoviskem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx na základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx upravit. O xxxxx xxxxxx informuje xxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 15 xx 20 xxx. Xxxxxxxxx xxxxxx péče xxxxx Xxxxxxxxxxxx životního prostředí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přírody x xxxxx v elektronické xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxx dotčeným xxxxx a xxxxxx.

(7) Xxxx x národní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxx zajišťuje xxxxx xxxxxxx přírody.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxx xxxxx péče x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§38x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 123/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

§39

Xxxxxxx ochrana

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx lokalit xx xxxxxxxxxxx přednostně x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx pozemků. Xxx xxxxxxxx významné xxxxxxxx xxx xxxxxxx vyhlášení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxx přírodními xxxxxxxxx, xxx jsou zastoupeny xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanoviště xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx druhů xxxxxxxxx a rostlin, xxxxx již xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxx

x) xxxxxxxx ochranných podmínek xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx.

Xxxxx xxxxxxx ochrana xx xx základě xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx věcného břemene, x xxxxx zápis xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušný orgán xxxxxxx přírody. Xxxxxxxxxxx xxxxxx smlouvy xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem.

(2) Xxxxxxxx území xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx smlouva xxxxx, xx svůj xxxxxx xxxxx, xxxxx xx oprávněn x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x terénu x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právním předpisem. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx chráněných území

§40

(1) Xx-xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx třetí xxxxxx xxxxxx, zajistí xxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx pásma. X xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek.

(2) Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx přírodní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, jejichž xxxxx xx xxxxx dotýká. Xxxxxxxxxx nemovitých xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zapsaným x katastru xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o předložení xxxxxx x projednání xxxxx x xxxxxxxxx x xxx, kde xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx x němu xxxxxxx x kdy uplyne xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx zároveň xxxxxxxx xx portálu xxxxxxx správy.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranného xxxxx xxxxxxxxx parku xxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx obcím a xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx xxxxxxx, zapsaným x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx formou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x předložení xxxxxx x projednání spolu x xxxxxxxxx x xxx, kde xx xxxxx se xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx lhůta xxx xxxxxx podání. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx o xxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx x němu xxxxxxx a kdy xxxxxx xxxxx pro xxxxxx podání, xx xxxxxxx veřejné správy. Xxxxxxx obce xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxx xx 5 xxx xxx dne, xxx xxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxx, xx úředních xxxxxxx xxxx.

(4) Písemné xxxxxxx x předloženému xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obce x xxxxx xx xxxxx 90 dnů xx xxxxxxxx záměru x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 90 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxx xx xxxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx portálu xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx proti xxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxx xxxxxx ochrany přírody xxxxxxxxxxx x vyhlášení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí; k xxxxxxxx uplatněným xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Vlastník xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx takovému xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx. Xxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx do 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx. Orgán xxxxxxx xxxxxxx uvede xxxxx xx souladu s xxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxx.

(5) Xx doby xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx přírody xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxx xxxxxxxx území xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx chráněného xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx let, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx poškozovaly xxxxxxxxx stav xxxxxxx xxxxx navrhovaného ke xxxxxxxx ochraně.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyplývající x vymezení xxxxxxx xxxxxxxxxx území xxxx xxxx xxxxxxxxxx pásma xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxxxxxx území xxxx x výčtu činností xxxxxxxx na souhlas x ochranném pásmu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx chráněné xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx rozsah xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4.

(7) Náležitosti x obsah xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx vyhláškou.

§41

X xxxxxxx, že xx potřeba u xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx ochranné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, projedná xxxxx ochrany přírody xxxxxxxxx změnu xxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 2 až 4. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx nemovitých xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

§42

Evidence x xxxxxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx seznamu ochrany xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx"). X xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §39.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, výčet, způsob x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ústředního xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx katastrálnímu xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 114).

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxx parků, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx přírodních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se užívá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx užívá xxxxxx xxxxxxxx znaku České xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx území x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§43

Xxxxxxx xx xxxxxx xx zvláště chráněných xxxxxxx

(1) Xxxxxxx ze xxxxxx xx zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §16, §16a odst. 1, §16a xxxx. 2, §17 xxxx. 2, §26, §29, §34, §35 xxxx. 2 a §36 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x případě, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx převažuje nad xxxxxx ochrany xxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx přírody xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx významně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx se týká xxxxx xxxxxxxxxx okruhu xxxx, povolit xxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy.

(3) Xxxxxxxxx míst a xxxx xxxxx §16a xxxx. 1 xxxx. x), §16 xxxx. 2, §17 odst. 2, §29 x §37 xxxx. 3 xxxx. x) x x) stanoví xxxxx xxxxxxx xxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx-xx x umístění nebo xxxxxxxx záměru, xxxxx xx projektem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx územích

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx úprav xxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx a k xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx činnostem xx xxxxxx souhlas xxxxx vodního xxxxxx xx xxxxx národního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oblasti.

(2) Závazné xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 se nevydává, xxx-xx x stavby

a) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) V xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx činnosti a xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§44x

Xxxxxx plánování a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx ochranných xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx území x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, prostupnost xxxxxxx x xxx byla xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Urbanistické x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x cílem xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 123/2017 Xx. x účinností od 1.6.2017

§44b

Souhlasy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v bližších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx orgán xxxxxxx přírody rozhodnutím xxxx, pokud xx xxxxx adresátů xxxxxxxx, xxxxxxxxx obecné xxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2017

§45

Xxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ochranného xxxxx xx zvláště chráněné, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx provedeno xxxx xxxxxxxxx, x xx pouze x xxxxxx, xxx něž xxx xxxxxx výjimku x xxxxxxxx podmínek xxxxxxx (§43) anebo xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxx zrušit xx základě písemné xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx oprávněn xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXX 2000

XXXXX XXXXX

XXXXXX XXX VYTVÁŘENÍ XXXXXXXX NATURA 2000 X JEJÍ OCHRANA

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxx významné xxxxxxxx

§45x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx seznamu

(1) Xxxx xxxxxxxx významné lokality xxxxx xx národního xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, k xxxx xxxxxx, významně přispívají

a) x udržení nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jednoho xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx evropsky xxxxxxxxxx druhu x xxxxxxxx jejich xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx rozmanitosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odpovídají xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx faktory xxxxxxxxxx xxx jejich xxxxx x rozmnožování.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx, stanoví vláda xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx biogeografických xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x pro xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx, její zeměpisnou xxxxxx včetně xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx typy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx územní xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyskytují x

x) x jaké xxxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxx ochranných xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx chráněna xxxxxxx xxxxx §39 xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx předmětu ochrany xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45c xxxx. 2.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s výskytem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a prioritních xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx lokalitě Xxxxxx.

(4) Sporné lokality xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§45b

Předběžná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Poškozování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx hospodaření xxxxxxxxx x xxxxxxx x platnými xxxxxxxx xxxxxxxx 62) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle §69 xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x tohoto xxxxxx může xxxxxx xxxxx xxxxxxx přírody xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx §45h a 45i a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx výjimku xxxxxx, o xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx lokalit podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §45c xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx lokalitu xxxxxxxxx xx evropského xxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx významných xxxxxxx, xxxxx nebyly zařazeny xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx formou sdělení xx Xxxxxx zákonů.

§45x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx seznamu xxxxxxx xx xxxxx 90 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx polohu x xxxxxxx. Způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x terénu x mapových xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhláškou.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx chráněny před xxxxxxxxxxxx x ničením. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx, aby nedošlo x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poškození nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx významných druhů xxxxxxxxxxxx územní ochranu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx důsledkům, xx xxxx ten, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx souhlas xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášené xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx ně xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx třetí xxxxxx xxxxxx. Ochrana podle xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx zákona x ustanovení §45h x 45i xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxx zlepšení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xx Xxxxxxxxxx seznamu xxxxxxx přírody x xxxxxxxxxx je xx xxxxxxx veřejné xxxxxx.

(4) X zajištění udržení xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx významných xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx významných xxxxxxx, lze území xxxxxxxx xxxxxxxxxx lokalit xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx území xxxx xxx zřídit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §39. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ochranu xxx podle xxxxxxxx 2, stanoví xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx ochrana xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx postupuje x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dosud vyhlášena xx xxxxxxx chráněné xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxx zajištěna xxx xxxxxxx xxxxx §39.

(5) Xxxxxx ochrany xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx Xxxxxx zákonů xxxxxxxx formou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx lokalitách xxxx xxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §45a xxxx. 2 xxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxx chráněného xxxxx, xx xxxxxx ochrana xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx §39 připouští, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud vlastník xxxxxxx xx lhůtě 60 xxx ode xxx xxxxxxxx upozornění xxxxxxx žádný xxxxxxx xxxx směřující k xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nedojde xx xxxxx xxxx let x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx ochrany stanovené xxxxxxxx seznamem, a xx postupem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§45x

Xxxxx při vytváření xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality x výskytem xxxxxxx xxxx xxxx typů xxxxxxxxxxx přírodních stanovišť x prioritních druhů 5 % xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx 57) xxxxxxxx s Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx uplatnění xxxxxxxx xxx výběr xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx.

§45x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 218/2004 Sb. s xxxxxxxxx od 28.4.2004

Xxxxx xxxxx

§45x

Xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx vyskytujících xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, 59) které xxxxxxx vláda xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx vymezí xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zajistit xxxxxxx xxxxx ptáků xxxxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx rozšíření, xxxxxxx vezme x xxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxx xx ochranu; xxxxxx může stanovit xxxxxxxx, xx xxxxxx xx třeba souhlas xxxxxx xxxxxxx přírody, xxxxxxx zohlední hospodářské xxxxxxxxx, požadavky rekreace, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx dotčených obcí x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxx vojenských xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištění xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx. X xxxxxxxxxx xx sepíše xxxxx x xxxxxxxxx x způsobu vypořádání xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx respektovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ptačích xxxxxxxxx je xxxxx x vlastníkem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx vlastníci xxxx nájemci pozemků xxxxxxx písemně x xxxxxxxx xxxxxx smlouvy xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx je x xxxx xxxxxxx ve xxxxx 90 xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx jednání. Orgán xxxxxxx xxxxxxx smlouvu xxxxxx, xxxxx tato xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx požadavků vlastníka xxxx nájemce xxxxxxx xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníkem xxxx nájemcem xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx xxxxxxx mezi orgánem xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx jedné a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxx druhé, zejména x xxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxx 3 a 4, xxxxxxxx soud.

(6) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx těchto xxxxx x hlediska xxxxxxx.

(7) Xxxxxx označení ptačích xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

§45x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2004 Xx. s xxxxxxxxx xx 28.4.2004

Oddíl třetí

§45f

Sledování xxxxx xxxxxxx oblastí, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jednotlivých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx evropsky xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx informace xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx základě xxxxxx sledování Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 3 roky xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx §5a, 5b x 45e a xxxxxxx 6 xxx xxxxxx x realizaci xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 10, §10, 45a, 45b, 45c, 45g, 45h, 45i, 49, 50, 54 x 56, xxxxx xxxx obsahovat zejména xxxxxxxxx o těchto xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx významných druhů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x hlavní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Vláda xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 57) x §3 xxxx. 1 xxxx. x) x r) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jaký xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx významného xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx.

Xxxxx čtvrtý

§45g

Podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxxx, souhlas, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zákazu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x případě, xx bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovišť x biotopů xxxxx, x jejichž xxxxxxx xx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vyrušování xxxxx, k xxxxxxx xxxxxxx jsou tato xxxxx xxxxxx, xxxxx xx takové xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx §45i xxxxx.

§45x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 218/2004 Sb. x xxxxxxxxx od 28.4.2004

Hodnocení xxxxxxxx koncepcí x záměrů xx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality x ptačí oblasti

§45h

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx 63) xxxx záměr, 64) xxxxx může xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předmět xxxxxxx xxxx celistvost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x stav xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx koncepcí x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, 65) xxxxx §45i xxxx §4 odst. 5 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§45x

(1) Xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §45h xxxx. 1 (dále xxx "předkladatel"), xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx záměru xxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx mít samostatně xxxx xx spojení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx záměry xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx významné xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx přírody xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx předkládá xxxxxx o jejím xxxxxxxxxxx, nebo její xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 významný xxxx xxxxx §45h odst. 1 nevyloučí, musí xxx daná koncepce xxxx xxxxx předmětem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx postupem podle xxxxxx o posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 65). Nevyloučí-li xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx odstavce významný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxx předkladatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx negativní vliv xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odstavce xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Politika xxxxxxxx rozvoje x xxxxxx plánovací dokumentace xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 83).

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxx §67 xxxxx provádět pouze xxxxxxx osoby, které xxxx držiteli xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx uděluje xx xxxx 5 let x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x důvody xxx odnětí autorizace xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 66) Xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx §45h a 67 xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §28 xx 30 xxxxxx x volném xxxxxx služeb.

(4) Za xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxx, kdo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx skutková podstata xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jako xx nebyl xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx za xxxxxx doložení xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 85) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx bezúhonnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 67)

(5) V xxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 68) xx xxxxxxxxxx podle odstavce 3 nevyžaduje x xxxxx, xxxxx je xxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx České republiky xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 3, xxxxx xxxxxxx, xx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx x

x) xx oprávněna k xxxxxx činností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(6) X xxxxxxxxx požadavků podle xxxxxxxx 5 xxxx. x) x x) xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx, kdy xx byly xxxxxxxxxx xxxxx doklady xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) x x).

(7) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 mohou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx ode dne xxxxxxxxxxxxx po dni, xxx xxxxxxxx lhůta xxx vydání xxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Orgán, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x §45h, xxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx, xxxxxxxx závěru xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 65) xxxxxx xxxxxxxx xxxx záměr xxxxxx xxx významný negativní xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí oblasti, xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 9, xxxxxxxxx v xxxxxxxx 10. Ochrana xxxxx částí xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(9) X Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 prokáže xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx schválit xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx po uložení xxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx celkové xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxx xxxxxxx x evropsky xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 11. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx závaznosti x xxxxxxxxxxxx, jakou xx xxxxxxxxxxx koncepce xxxx xxxx xxxxxxxxxx části. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx záměru xx xxxxxx vytvoření xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx lokalitě xxxx xxxxxxxxx lokality xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x kvalitě x xxxxxx součástí xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ztrát xx předmětu ochrany.

(10) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx s prioritními xxxx stanovišť xxxx xxxxxxxxxxx druhy, lze xxxxxxxx nebo záměr xxxxxxxx jen x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx významu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx být důvodem xx xxxxxxxxx jen x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx Komise. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí v xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Komisi x xxxxxxxxxx; xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxx xxxxx koncepce, xxxxxx návrhu xxxxxxxx x jejich zajištění, xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx. Tato kompenzační xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx xxxxx schválením. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxx xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx x doby xxxxxxxxx nezbytných xxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx opatření xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ovlivnění xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prioritních xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx významu pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxxxxx veřejného zájmu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 9 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx, veřejné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxxxx 10. Ode xxx xxxxxxxx podnětu xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přírody xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zajištěna, xxxxx xxxx funkční. Xxxxx-xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kompenzačních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, považují xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx záruka, xx xxxx opatření xxxxx plnohodnotně funkční x celková xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx oblastí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zajištěna. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyjádřením xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx. Uložení xxxxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx vykonatelnosti rozhodnutí, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, a to xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(12) X uložených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx neprodleně Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxx 2 stanoví Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXX STROMY, XXXXXXX CHRÁNĚNÉ XXXXX XXXXXXX, ŽIVOČICHŮ X XXXXXXX

Xxxxx xxxxx

§46

Xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxx přírody xx xxxxxxx stromy.

(2) Xxxxxxx xxxxxx je zakázáno xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Je-li xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx základní xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx kruhu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx průměru xxxxx měřeného xx xxxx 130 xx xxx xxxx. X xxxxx pásmu není xxxxxxxx žádná pro xxxxxxx strom xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ochrany xxxxxxx xxx x xxxxxx, xxx xxxxx lze xxxxxx xxxxxxx xxx §56.

§47

Xxxxxxxx x označování xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ústředním xxxxxxx (§42 xxxx. 1 x 2).

(2) Xx xxxxxxxx památných xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Bližší podmínky x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§48

Xxxxxxx xxxxxxxx rostliny x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx kulturně velmi xxxxxxxx, lze vyhlásit xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a živočichů xx xxx xxxxxx xxxxxx ohrožení člení xx

x) kriticky ohrožené,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Stejně xxxx xxxxxxx chráněný xxxxxxxx xxxx zvláště xxxxxxxx rostlina je xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx tohoto xxxxx, xxxx xxxx nebo xxxxxxx x něho, x xxxxx xx xxxxxx z průvodního xxxxxxxxx, obalu, xxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, že xx vyroben z xxxxx xxxxxxxx živočicha xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxxxxxxx druhů x jejich xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx významných xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§49

Základní xxxxxxxx ochrany xxxxxxx chráněných rostlin

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxx svých podzemních x nadzemních xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx tyto xxxxxxxx sbírat, trhat, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, ničit xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx. Je xxx xxxxxxxx xx xxxxx, pěstovat, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyměňovat nebo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xx xxxxxxxx nevztahuje, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx uvnitř xxxxxx xxxxxx x xxxx-xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx pěstovány x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx z xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) se xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, půdního xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zásahů xxx xxxxxxxx hospodaření x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Ustanovení xxxxxxxx 2 písm. a) xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x výskytem kriticky xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vlastníkem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx uzavřít xxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pozemku xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxxxxxx x této xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx ochrany xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx prověří, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §56 xxxx. 1 xxxx 2 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx neovlivní xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 57), x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx musí xxx x dohodě xxxxxxxx uvedeny. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §56.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

§50

Základní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx chránění xxxxxxxxxxx xxxx chráněni xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Chráněna xxxx xxxx xxxxxxx přirozená x umělá xxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do přirozeného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx, xxxxx, zraňovat xxxx xxxxxxxxx. Není xxxxxxxx xxxxxx, ničit, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stadia xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Je xxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, prodávat, xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxx zákona se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx zásah xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx živočichů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx obhospodařování xxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxx x xxxxxx hygienických, ochrany xxxxxxxxx zdraví a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xx způsobu x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovisko orgánu xxxxxxx přírody, xxxxx xxxxx x naléhavý xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx bezpečnosti nebo xxxxxxxxxxx leteckého xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx náhradní xxxxxxxx opatření, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x kriticky xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx x dopravy xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx chráněného xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx nebo xxxxxxx x něho, xxxxxxxxxx xx České republiky, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx původ xxxxxxx x xxxxxxx x §54 xxxx. 1 xxxxxx zákona. Tyto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx na mrtvé xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přírody xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx datem xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx držitel xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jedince x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx.

(6) Bližší xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx jedná x xxxxxxxxxx zahrady, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závazným právním xxxxxxxxx.

(7) Opatření xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x úvahu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx zvláštnosti.

§51

Zvláštní ochrana xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vzácné xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx vyhlásit xx zvláště chráněné.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx nerosty xxxx xxxxxxxx xx xxxxx jejich přirozeného xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx.

(3) Xxxxxx zvláště chráněných xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx životního prostředí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§52

Xxxxxxxxx programy xxxxxxx xxxxxxxxxx druhů

(1) K xxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ohrožení. Xxxxxxxxx xxxxxxxx spočívají x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimů xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx, kdo se xxxx xxxxxxx chráněného xxxxxxxxx neschopného v xxxxxxxx zranění, xxxxxx xxxx xxxxxx okolností xxxxxxx xxxx trvale xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x ošetření xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxx. Xxxxxx, místo x způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláště chráněného xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx vždy xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanice xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§53

Vývoz

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx může xxxxxxxxx x xxxxxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. 52)

(2) Toto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlas xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. 13)

§54

Xxxxxxxxx původu

(1) Xxx xxxx, chová, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xx účelem xxxxxxx nebo výměny xxxx zpracovává xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, zvláště xxxxxxxxxx živočicha nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 52) x xxxxxx x xxxxxx ohrožených xxxxx, xx povinen xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx dovozem, povoleným xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx sběrem, xxxxxxxxxx x kultuře xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx). Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx zakázáno xxxxxxx chráněnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a živočicha xxxxxxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 52) x xxxxxx x xxxxxx ohrožených xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, dopravovat, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx účelem prodeje xxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §89 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 52) x xxxxxx x xxxxxx ohrožených druhů xx za zákonný xxxxx xxxxxxxx pravomocné xxxxxxxxxx o xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx věc xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx x ní xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody xxxx stráže přírody (§81) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x lidské xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 69) xxxxxxx xxxxxxxx rostliny xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx. Xxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxx udělí x případě, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxxx či xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daného druhu xx účelem obnovy xxxx populace xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx stávajících. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx souhlas xxxxxxx x případě, xxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx mělo xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx 96). Xxxxxx stanovené v §5a xxxx. 1 x 2 x x §50 xxxx. 2 se po xxxx 2 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx živočichů xxxxxxx Ministerstvo životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vydávají xxxxxxxxxx x xxx, xx xx jedná o xxxxxxxxx odchovaného x xxxxxx péči (xxxx xxx "osvědčení") 97). Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v lidské xxxx, ke xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxx xxxxxxx přírody osvědčení, xx xxxxxx xxxxxxxxx x §5a xxxx. 1 a 2 x v §50 xxxx. 2 xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx obchodních xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx upravujícím obchodování x ohroženými xxxxx 98) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) X vydání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x lidské xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx značkovací metodou x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx 99) (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx označení"), xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx způsob xxxxxxxxxxxxx a trvalé xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx nezaměnitelně a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x členského xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ohroženými xxxxx 91) xxxxxx xx xxxxx země xxxxxxxxxxxxx x trvale xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odchovaného v xxxxxx péči.

(6) Xxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. a) je xxxxx podat xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x lidské xxxx. Pokud se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 písm. x) xxxx c), xxxx xxx žádost xxxxxx xx 15 dnů xxx xxx, kdy x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx. Xxxxx x žádostí x xxxxxx osvědčení xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x provedeném nezaměnitelném x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx a doklady, xxxxxxxxxxx odchov v xxxxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x lidské xxxx. Zákaz xxxxxx xxxxxxx v §5a xxxx. 1 xxxx. x) x x §50 odst. 2 xx po dobu xxxxxxxxxx pro podání xxxxxxx o osvědčení x xxxxxxxxx xxxxx xxxx první x xxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx původu xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx odchovaného x xxxxxx péči podle xxxxxxxx 5 x 6, x xx xx 30 xxx xxx dne, kdy xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů, změna xxxxxxxx xxxxxxxxx odchovaného x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx důvodem, aby xxxxx xxxxxxx přírody xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx celou xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx osvědčení vydáno, xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Za změnu xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx změna xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx odchovaného x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx přírody xx 3 dnů ode xxx, kdy k xx xxxxx.

(9) V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx držitele živočicha xxxxxxxxxxx v lidské xxxx přechází xxxxxxxxx xxxxxxxx s živočichem xxxxxxxxxx x lidské xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxx vypuštění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x lidské xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, a to xx 30 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kdy xx x ní xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nastala xxxx xxxx zjištěna. X xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx živočicha xxxxxxxxxxx v lidské xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx osvědčení, a xx do 30 xxxxxxxxxx dnů ode xxx, xxx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx o xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x takovém xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx, kdy xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx péči xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx nálezu; xx xxxxxxxx xxxx lhůty xx xxxxxxx živočicha xxxxxxxxxxx x lidské xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jej xxxxx.

(10) Ten, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxx kterého bylo xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx na požádání xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx a umožnit xxxxxxxxx xxxxxxxx živočicha xxxxxxxxxxx x lidské xxxx. Xx-xx důvodná xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx jedince, xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jeho ověření, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx původu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx; xxxx nákladů xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx živočicha xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx ochrany přírody.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, způsoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

§55

Xxxxxxxxxxxx záměrů xx vyhlášení

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx stromů x xxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 14) xxxxxxxxx xxxxx §40.

(2) Xxxxxxx chráněné xxxxx xxxxxxx, živočichů x xxxxxxx vyhlašuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x po xxxxxxxxxx s ústředními xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 14)

(3) Dotčené xxxxxx xxxxxx správy xx musí k xxxxxxx x záměrům xxxxxxxxxxx dle odstavce 1 vyjádřit xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§56

Xxxxxxx xx zákazů x památných xxxxxx x xxxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx druhů xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2, §49 a 50 x xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx zájem xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx přírody, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, povoluje na žádost xxxx, xxx zamýšlí xxxxxxxxxx xxxxxxxx zásah xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 57), xxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx řešení x xxxxxxxxxx xxxxxxx neovlivní xxxxxxxx xx udržení xxxxxxxxxx stavu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. X pochybnostech x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 107).

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x živočichů lze xxxxxxx

x) v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovišť,

b) x xxxxx prevence xxxxxxxxx škod, xxxxxxx xx úrodě, dobytku, xxxxxx, rybolovu, xxxxxx x ostatních typech xxxxxxx,

x) v zájmu xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxx bezpečnosti nebo x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx důvodů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx významu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pro xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx osídlení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo opětovného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rostlin,

e) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ptáků pro xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx přírody může xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxx opatřením xxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) x x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dohody x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami. Xxxxxx xxx xxxxxxx jen, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx udržení xxxxxxxxxx xxxxx druhu x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx odůvodněné xxxxxxxxxxx xxxx x dohodě xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx výjimku xxxxx xxxxxxxx 1.

(6) Xxxxxx-xx se až xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, společného xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx budou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx druhu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §49 xxxx 50, a xxxx skutečnost xxxxxx xxxx zahájením xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x zvláště xxxxxxxxxx xxxxx rostlin x živočichů, x xxxx orgán ochrany xxxxxxx posoudí splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx řízení x posouzením xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx územním x xxxxxxxxx řízení, xx xxxxxxxxx územním x stavebním řízení x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) V případě xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx platí xxx xxxxx rozhodnutí xxxxx odstavce 1 xxxx 6, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 obdobně §5b xxxx. 3. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x §5b xxxx. 5 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx x zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxx, xxxxx xxxx povolena výjimka xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 6, která xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xx xxxxxx byla uzavřena xxxxxx podle odstavce 5 nebo xxxxx §49 xxxx. 4. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 6 informuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx prostředí o xxxxxxxx xxxxx §5b xxxx. 5 xxxx, xx od xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxx moci.

§57

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, živočichů a xxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rostlin xx xxxxxxxxx (§50 xxxx. 5) x xxxxxxx (§51 xxxx. 3) xxx xxxxxxx xxxxxxxx x zásahy, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx souhlas xxxxxx xxxxxxx přírody.

XXXX ŠESTÁ

NĚKTERÁ OMEZENÍ XXXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX, PŘÍSTUP XX XXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXX X PRÁVO XX XXXXXXXXX V XXXXXXX XXXXXXX

Xxxxx xxxxx

§58

Xxxxxxx za xxxxxxx zemědělského xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Ochrana xxxxxxx a krajiny xx veřejným zájmem. Xxxxx je xxxxxxx xxx užívání xxxxxxx x krajiny xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona.

(2) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 71) xxxx lesního xxxxxxx 72) xxxx xxxxxxx s chovem xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, 75) xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxx xx páté xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jejich základě x nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx ekologické xxxxxxxxx xxxxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx, xx nárok xx xxxx finanční xxxxxxx. Xxxxx nárok trvá x x případě xxxxxxx xxxx přechodu xxxxxxxxxxxx práva nebo xxxxx xxxxx. Nájemce xxxxxxx xxxx nárok xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a nájemci xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxx xxx, poskytne xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx finanční xxxxxxx xxxxxx vlastníku zemědělské xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x chovem xxx xxxx vodní xxxxxxx xxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxx oprávněně xxxxx, též x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, závazného xxxxxxxxxx xxxx souhlasu vydaného xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx x prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx příslušný orgán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx písemného uplatnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo lesního xxxxxxx nebo rybníka x chovem xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2, xxxxxxxx xx nárok xx xxxxxxxx xxxxxxx x její xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx téhož xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx o xxxxxxx xxxx oba, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zaniká, pokud xxxxxxxxx xxxxxx nebylo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx doručeno xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx.

(4) Xxxxx xx vlastníku xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx §69 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 73) xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx x takto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Finanční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastníkovi x xxxxxxx téhož xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx x náhradu xxxx xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx náhrada xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem podmínky xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx určení xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx stanoven xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. 74) Celková xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx situací xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 x xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Ve xxxxxxx xxxxx §39 xxxx §45c xxx xxxxxxxx náhradu upravit xxxxxxxx; xxxxxxxx náhrada xxxx nemůže xxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx újmy xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx za omezení xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§59

Zajištění pozemků x xxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) K xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx ekologické xxxxxxxxx xx x dohodě x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx podle §4 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stability změnu x xxxxxxx xxxxxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx úřad 15) xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxx v xxxx xxxx, xx které xx nachází převážná xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a plánů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx. 16)

§60

Vyvlastnění x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx lze x xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 17)

(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx x vyvlastnění, 18) x to xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vlastnictví může xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx sebe. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodařit x majetkem xx xxxxxxxxxx; úplatně xxx xxxxxxxxxxx hospodařit x xxxxxxxx převést xxxxx x případech, kdy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§61

Xxxxxxxxx xxxxx státu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xx předkupní xxxxx x xxxxxxxxxxxx pozemkům xxxxxxx xxxx zastavěná xxxxx xxxx na xxxxx národních xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx přírodních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx návrh xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí xx xxxxxxx potvrzení x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x ve kterém xxxxx výčet pozemků xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území x xxxxx vzniku xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nabídnout xxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody, x to x x případě, že xx xxxx pozemky xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx nabídky xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx stát xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 zájem, xxxx xxxxxxx za Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §78 odst. 1 x 2 x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx. 46)

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx předmětem xxxxxxxxxxx.

§61x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx přenechat xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x krajiny do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, která se xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx hlavním xxxxxxxx xx ochrana xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx 72) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dohodě x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí. Xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 72) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu x nakládání s xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 76) xxxxxxxxx xxxx užívání xx xx tyto xxxxxxx xxxxxxxxx.

§61x vložen xxxxxxx předpisem č. 218/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.4.2004

§62

Vstup xx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx výkonu xxx pracovní činnosti xxxxxxx xxxxxxxxx průkazem, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx případech xx cizí pozemky xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx x dalších xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Mohou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, dokumentaci x xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dotčené xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxx vlastníka.

(2) Xx xxxxx způsobené xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xxx xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx zprostit.

(3) Xxxxx xx prostorů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx předpisy. 19)

§63

Xxxxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, 20) xxxxxx x pěšiny xxxx xxxxxxxxx území xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x pěšinách x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx právo xx xxxxx průchod xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxx nebo jiné xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxx xxxxxxxxx škodu xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx xx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx 21) xx xxxxxxxxxxx xxxx. 22) Xx xxxxxx povinen xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pozemku x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. 24)

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx určené x xxxxxxxx chovům xxxxxx. Xxxx půda, xxxxx x pastviny xxxx x oprávnění xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx dojít x xxxxxxxxx xxxxxxx xx půdy xxxx xxx pastvě xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. 25)

(4) Při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx možnost xxxxxx volného xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Každý xx xxxxxxx při pohybu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pohybu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x pěšinách, vyznačených xxxxxxxxxxxxx, odpočinkových xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxx xxxx dbát xxx xxxxxx bezpečnosti xxxx bezpečnosti xxxx xxxxxxxxx x přizpůsobit xxx jednání stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx životě, vzniklé xxxxx xxxxxx působením xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§64

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervacích, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx krajinných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x dotčenými xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Zákaz či xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx i na xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx.

§65

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, 26) xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx x zákoně předepsán xxxx xxxxxx.

§66

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx osobám xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxxxxxxxx změnu xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx částí přírody, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 nelze xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx platného pravomocného xxxxxxxxxx.

(3) Orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v ochranném xxxxx xxxxxxx chráněného xxxxx, evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxx částech xxxxxxxxxxx xxxx opatřením xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx ohňostrojů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nerušeného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxx, xxxxx xxxx citlivé x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

§67

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx, kdo v xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uskutečnit xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx"), je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxx náklad xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlivu xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx zájmy 27). X xxxxxxx pochybností x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxx tímto zákonem xxxx ten, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx. Orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do 30 dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivu xx obecně nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxx součást xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zároveň xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx součástí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx také x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx x tohoto xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxxx přiměřených xxxxxxxx x vyloučení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx povinen xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§68

Opatření ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x nájemci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx stav xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X provádění xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx orgány xxxxxxx přírody xx xxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxx pozemků xxxxxxx dohody. Xxxxxxxx xxxxxxx lze upravit xxxxxx xxxxxx hospodaření xx xxxxxxx chráněných xxxxxxx x ptačích xxxxxxxxx.

(3) Orgány xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx samy xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx přírodního x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx-xx tak k xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx pozemku xxx, xxxxxxx pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx částí xxxxxxx x xxxxxxxxxx krajinných xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pozemků xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 x xxxxxxx osobám, které xx xxxxxxxxx, vstup xx pozemky. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx předem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nájemce x xxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx škody vzniklé xxxxxxxxxx xx nájemcům xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx tyto xxxxxx.

§69

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) K xxxxxxxxxxx záměrů xxxxxxxxx x §68 xxxx. 2 lze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zájmu xxxxxxxx přírodního xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx poskytnout osobě, xxxxx provede xxxxxxxx xxxxxxxx opatření podle §49 či 50.

(3) Xxxxxxxxx podle odstavce 1 může poskytnout xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxx i xx Státního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. 46)

Hlava xxxxx

§70

Xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx přímé xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 28) x dobrovolných xxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx jednotka, xxxxx xxxxxxx posláním podle xxxxxx je ochrana xxxxxxx x xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") xx oprávněno, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx správních xxxxxxxx, při xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx ochrany přírody x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §3 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx žádost xx xxxxxx xxxxx rok xxx dne xxxxxx xxxxxx, lze xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx oprávněno xx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 účastnit xx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxx svou účast xxxxxxx do osmi xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxx případě xx xxxxxxxxx účastníka xxxxxx. 29) Xxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx první den xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§71

Xxxxx xxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx zejména x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x obcemi, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x informace, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx ochrany, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxx výkon xxxx jejích xxxxxxxx.

(3) Xxxx jsou xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řízení podle xxxxxx zákona, xxxxx x téže xxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx přírody.

(4) Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx návrhu opatření xxxxxx xxxxxx podle xxxxx třetí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správního xxxx.

§72

Právo xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x prováděcích xxxxxxxx, xxxx povinny x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx přehled xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ochraně přírody,

b) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x jiné xxxxxxxx xxx vydaná xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx,

x) návrhy xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx chráněnou x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nájemců xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (§40 x 55),

f) xxxx xxxxxxxx informace, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxx, xxxxxxx xxxxx o xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxx identifikace, xxxxx x nemovitostí

§72a

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx územní identifikace, xxxxx a xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "registr xxxxxx xxxxxxxxxxxx"), xxxx

x) xxxxxxx chráněná xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oblastí,

d) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx oblasti,

h) památné xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stromů,

j) smluvně xxxxxxxx území,

k) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx prvcích xxxxxxxxx v odstavci 1 je Xxxxxxxx.

§72x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 364/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§72x

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vedou

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kterými jsou

1. xxx, který je xxxxxxx chráněnému xxxxx xxxxxxxx v registru xxxxxx identifikace,

2. xxxxx x xxxxxxxxx číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx je xxxxxx x ústředním xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x vazbách xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx zvláště xxxxxxxx xxxxx vyhlášeno.

(2) X xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kterými xxxx

1. xxx, xxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přiřazen x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx x xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxx ochrany xx xxxxx, xxx kterým xx tento národní xxxx xxxxx x xxxxxxxxx seznamu,

b) lokalizační xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx zón xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x vazbách xx xxxxxxx územní xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx předpisu, kterým xxxx zóny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx parku xxxxxxxxx.

(3) O xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx identifikace vedou

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kterými xxxx

1. xxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx chráněné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. název x xxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx zóny odstupňované xxxxxxx xx jedná, xxx xxxxxx xx xxxx chráněná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) lokalizační xxxxx, kterými xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx zón odstupňované xxxxxxx přírody chráněné xxxxxxxx xxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyhlášeny.

(4) X xxxxxxxx území národního xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou

1. kód, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx národního parku xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx identifikace,

2. název x evidenční číslo xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx území xx xxxxx, xxx xxxxxx je tento xxxxxxx park xxxxx x xxxxxxxxx seznamu,

b) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) údaje o xxxxxxxx xxxxxx povahy, xxxxxx bylo klidové xxxxx národního parku xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) identifikační xxxxx, xxxxxxx xxxx

1. xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx chráněného xxxxx přiřazen x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, o jehož xxxxxxxx pásmo xx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vedeno x xxxxxxxxx seznamu,

b) xxxxxxxxxxx údaje, kterými xxxx hranice a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx chráněného xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx prvky,

d) údaje x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx chráněného xxxxx xxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x registru xxxxxx identifikace xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje, xxxxxxx xxxx

1. kód, xxxxx xx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx x evidenční xxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx, pod xxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) lokalizační xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) X xxxxx oblasti xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje, kterými xxxx

1. kód, který xx xxxxx oblasti xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, pod xxxxxx xx vedena x xxxxxxxxx seznamu,

b) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx prvky,

d) údaje x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(8) O xxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx

1. xxx, který je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx x xxxxxxxxx číslo památného xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(9) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se x registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx vedou

a) identifikační xxxxx, xxxxxxx xxxx

1. xxx, xxxxx je xxxxxxxxxx pásmu památného xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx x evidenční xxxxx památného xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx údaje, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx bod xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma xxxxxxxxx stromu.

(10) O xxxxxxx chráněném xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vedou

a) xxxxxxxxxxxxx údaje, xxxxxxx xxxx

1. kód, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx x evidenční xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, kterými jsou xxxxxxx a definiční xxx smluvně xxxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) údaje x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(11) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) identifikační údaje, xxxxxxx xxxx

1. xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx identifikace,

2. název x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx chráněného xxxxxxxxx xxxxxx, xxx kterým xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx bod xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxx, kterou xxxx xxxxxxx památného xxxxxx xxxxxxx.

§72x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 364/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§72x

(1) Xxxxxx ochrany xxxxxxx předávají xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §72a xxxx. 1 Xxxxxxxx. Zjistí-li Agentura, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx neumožňují xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx 30 xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx evidenci xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx x poloze účelových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §72a xxxx. 1 xx xx xx xx, že xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx skutečným xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx úplné.

§72c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 364/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§72d

Informační systém ochrany xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx systém xxxxxxx přírody je xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx přírody je Xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informační xxxxxx určený xx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) podpory xxxxxx xxxxxx správy,

b) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx vyžadovaných xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx Xxxxxx,

x) tvorby politik x xxxxxxx ochrany xxxxxxx x krajiny,

d) xxxxxxxxxxx údajů o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podkladů,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jsou

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx slouží x xxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx, invazních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a přírodních xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §5b xxxx. 5 x §56 xxxx. 7, xxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení xxxxx §54 xxxx. 4 x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 23 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 708/2007 a čl. 24 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1143/2014; xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx registraci xxxxx §13j xxxx. 2,

x) ústřední xxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x §42 a 47,

x) xxxxxxxx evidence xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx x pseudokrasových xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx a popisné xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx lokalit, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx opatření xx zlepšení stavu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx informací podle xx. 24 odst. 1 xxxx. x), x), x) x x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1143/2014.

§72x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 364/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§73

Xxxx a xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, zejména xxx vyhlašování a xxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx přírody, xxxxxxxxx xxx upuštění od xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx péče x xxxxxxx zvláště xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzickými xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx povolit xxx těm xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobám, xxxxx mají pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Provádění xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zásahy xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx území, xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, musí xxx oznámeno xxxxxxx xxxxxxx 30 dnů xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, pokud by xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx předmětu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§74

Spolupráce xxx ochraně xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx na mezinárodní xxxxxxxxxx x ochraně xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x mezích xxx xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxx závazný xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx péči xxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx hraničících xx zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx sousedících x Českou xxxxxxxxxx, xxxxx x ochraně xxxxxxxxx pohybujících se xxxxx přes xxxxxx xxxxxxx x přírodních xxxxxx přesahujících xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX A XXXXXX XXXXXX V XXXXXXX XXXXXXX

Xxxxx xxxxx

§75

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx přírody xxxx

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) krajské xxxxx,

x) Agentura,

f) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 30)

x) Ministerstvo životního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx obrany.

(2) Xxxxxxx xx Xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí. V xxxxx xxxx je xxxxxxx; xxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx řídí xxxxxxx x xxxxxx službě. Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto zákonem x jinými xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§75x

§75x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§76

(1) Xxxxxx xxxxx

x) x výjimkou xxxxx xxxxxxxxx parků, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x ochranných xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kácení xxxxxx podle §8 xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 x vedou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx ochranných xxxxx xxxxx přehled x veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikacích, xxxxxxxx x pěšinách podle §63 odst. 1 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Pověřené xxxxxx xxxxx 49), x xxxxxxxx území národních xxxxx, chráněných krajinných xxxxxxx, xxxxxxxxx přírodních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx rezervací, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx památek x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx krajinných prvků xxxxx §4 xxxx. 2, pokud xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 odst. 1,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx chráněném xxxxxxxx xxxxxx podle §39 x §45 xxxx. 2; xxxxxxxxxxxx záměry xx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §46 xxxx. 3 a xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 4; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stromech xx ústředního seznamu xxxxx §47 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx souhlasy x ošetřování památných xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §46 odst. 3, xxxxxxxx výjimky xx xxxxxx u památných xxxxxx xxxxx §56 xxxx. 1 a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §56 xxxx. 5, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx,

x) vydávají souhlas xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx přístupných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stezek x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §63 odst. 1.

§77

Působnost xxxxxxxx úřadů xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx ohrožení xx xxxxxxxx jeho ekologicko-stabilizační xxxxxx, pokud xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 a xxxxx xx zároveň xxxxxxx x xxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vydávají xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 0,5 xx a x xxxxxxxx xxxxxxx cest x lesních melioračních xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx okruh xxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx či xxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a zraňování xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx ničení xxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3, xxxxx xx nejedná o xxxxxxx chráněné xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jde x xxxxx xxxxxxxx okruh xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu xxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 xxxx 5,

x) xxxxxxxxx rozhodnutím xxxx, xxxxx xxx x xxxxx neurčený xxxxx xxxx, opatřením xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x křížence xxxxxxx chráněného druhu, xxxxx §5 xxxx. 6,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx §5 xxxx. 8,

x) xxxxxxxxx x stanovení odchylného xxxxxxx při xxxxxxx xxxxx xxxxx §5b xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásahů xxxxxx xxxxxxxx dřevin xxxxx §7 xxxx. 3,

x) přijímají xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, omezení xxxx xxxxxx kácení xxxxxx xxxxx §8 odst. 2 x 4,

x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxxxxxx nálezech x xxxxxx x umožnění xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11,

x) xxxxxxxx souhlasy x xxxxxxxxxx x povolování xxxxxx x k xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx podle §12 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 x xxxxxx xxxxxx, než xx xxxxxxx xxxxx chráněného x xxxxx páté xxxxxx zákona,

n) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx původu xxxxxxx xxxxxxxxxx rostlin, zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx chráněných podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §54 xxxx. 1 x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 2,

o) x případě ptáků xxxxxxxxxx xxxxx §5a xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §54 odst. 4 xx 11 x xxx, xx xx xxxxx x živočicha xxxxxxxxxxx v lidské xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení xxxxx §54 odst. 4 xx 10, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu živočicha xxxxxxxxxxx x lidské xxxx xxxxx §54 xxxx. 10,

x) v xxxxxxx své působnosti xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obecně xxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx přírody xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §66,

q) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedení xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §86 xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxx §86 xxxx. 2 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §87 a 88,

x) uplatňují xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x regulačním xxxxxx x hlediska své xxxxxxxxx působnosti x xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obecních xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx místní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx území xxxxxxxxx xxxxx, chráněných xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Obecní xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxx zákona k xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx 101).

(4) Xxxxxx xxxxx obcí x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xxxx-xx xxxxxxxxx jiný xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§77x

Xxxxxxxxx krajů x xxxxxxxxx úřadů

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx ochrany xxxxxxx ve xxx xxxxxx působnosti, xxxxx-xx x xxxxxxx park xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx přírodní xxxxxxxxx, národní xxxxxxxx xxxxxxx a ochranná xxxxx xxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx mohou vydávat xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx parky, xxxxxxxx xxxxxxxx oblasti, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx památky x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx využití xxxxxx území xxxxx §12 xxxx. 3, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §33, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §36 xxxx xxxxxx ochranných xxxxx xxxxx §37 odst. 1 a xxxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxx, xxxx mohou xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přírodních památek xxxx xxxxxxxxxx pásem xxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx xxxxx §45 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přírodních xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx těchto zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx přírody a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx obecních xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx úřadů xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx příslušné Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx parky, chráněné xxxxxxxx xxxxxxx, národní xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pásma xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

x) vydávají závazná xxxxxxxxxx xx schválení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §4 xxxx. 3,

b) xxxxxxxx výjimky xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x §10 xxxx. 2 xxx xxxxxxx, vydávají xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §10 odst. 3, přijímají xxxxxxxx x zjištění jeskyní, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeskyní x xxxxx evidenci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 5,

x) vydávají xxxxxxxx xxxxxx povahy, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 x důvodu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x přírodních xxxxxxxxxxx xxxxx §34 odst. 2,

x) vydávají xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx vázaným xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody x xxxxxxxxxx pásmech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 x x činnostem xxxxx §37 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx a schvalují xxxxx péče x xxxxxxxx xxxxxxxxx, přírodní xxxxxxx x ochranná xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx území x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 x §45 odst. 2 x předávají xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx smluv xxxxx §39 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx Xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x některých xxxxxxxxx xxxxx 115) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx prohlášena xx xxxxxxxx,

x) zajišťují xxxxxxxxxx, oznamují a xxxxxxxxxxxx záměry na xxxxxxxxx x návrhy xxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xx xxxxxxxxx přírodní xxxxxxxxx, přírodní památky x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx výjimky xx xxxxxx x xxxxxxxxxx rezervacích a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §43,

x) předávají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervací, xxxxxxxxxx památek x xxxxxx ochranných xxxxx xx ústředního xxxxxxx; xx xxxxxxxxx přírodních xxxxxxxxx, přírodních xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ohlašují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx nemovitých věcí xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí,

k) vydávají xxxxxxxx x činnostem x xxxxxxx vymezeným x bližších ochranných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 3,

x) povolují výjimky xx zákazu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x sporné lokality xxxxx §45b xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxx x evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx, označují evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx významných xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ochrany podle §45c xxxx. 2, x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxx 2,

n) xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxx oblastech xxxxx §45e odst. 2, uzavírají xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §45e odst. 4 x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) vydávají stanoviska xx koncepcím xxxx x xxxxxxx podle §45i odst. 1, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x zvláště xxxxxxxxxx nerostů xxxxx §51 odst. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx živočichů xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §52 xxxx. 2,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx původu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §54 odst. 1 x mohou požadovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx zákazu vstupu xxxxx §64,

x) x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx způsobit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxx §66,

u) vydávají xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx provádění ohňostrojů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 3,

v) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx územním xxxxxx xxxxx §81 odst. 1,

x) xxxxxxxxxx státní xxxxx v ochraně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx náhradních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §86 odst. 1 x 2,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a orgány xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x územním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx plánům x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem, není-li xxxxxxxxx jiný xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Krajské xxxxx xxxx v xxxxxx xxx územní xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx zákazu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1, xxxxx xx jedná x xxxxxxx xxxxxxxx druhy,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx nebo úhynu xxxxxxxxx nebo ničení xxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 odst. 3, xxxxx xx xxxxx x zvláště xxxxxxxx xxxxx,

x) vydávají rozhodnutím xxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx osob, opatřením xxxxxx povahy xxxxxxxx x rozšiřování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jde x xxxxx neurčený xxxxx xxxx, xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx křížence xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 odst. 6,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx křížence xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 odst. 8,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jde x blíže neurčený xxxxx osob, podle §5b xxxx. 4,

x) xxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxx podmínky uplatňování xxxxx xxxxxxxx xxxxx §13h xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx využívání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepůvodního xxxxx xx unijním xxxxxxx xxxxx čl. 19 odst. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1143/2014,

x) xxxxxxxxx provedení xxxxxxxx x regulaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx unijním xxxxxxx xxxxx §13j xxxx. 4 x spolupracují xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx dotčených xxxxxxxxxx xxxxx čl. 20 xxxx. 2 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 1143/2014,

x) xxxxxxxxx dohody xxxxx §49 odst. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx přirozeného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 3,

l) xxxxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x živočichů xxxxx §52,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odchovaných x lidské xxxx xx přírody x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx přírody podle §54 xxxx. 3,

n) x xxxxxxxx ptáků xxxxxxxxxx xxxxx §5a xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx se xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x lidské xxxx, xxxxx evidenci xxxxxxxx osvědčení xxxxx §54 odst. 4 xx 10, ověřují xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx výše xxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx podle §54 xxxx. 10,

x) povolují xxxxxxxxxxx nebo opatřením xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x blíže xxxxxxxx xxxxx osob, xxxxxxx ze zákazů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §56,

x) xxxxxxxxx dohody xxxxx §56 xxxx. 5,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx souhlasy x činnostem xxxxxxxxxx x bližších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §57,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jedinců xxxxx §89.

(6) Krajské xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ochranných xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx jsou dotčenými xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx své působnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů 100).

§78

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx parků

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx státní xxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obecních xxxxx, xxxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx příslušné Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek x ochranných xxxxx xxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx újezdy xxxx x území xxxxxxxxx xxxxx a jejich xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx obecních úřadů, xxxxxxxx úřadů obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadů, xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úřadů x Xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx oblasti Xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx České Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx správu xxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx oblasti Xxxxxx pískovce, není-li xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo životního xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejich xxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oblastmi xxxx uvedeny v příloze č. 5 xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x správy xxxxxxxxx parků dále x obvodu své xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x vyhrazení xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx x rozdělávání ohňů xx území xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx x setrvávání xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oblastí,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx míst xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx krajinných xxxxxxx,

x) vydávají souhlasy x xxxxxxxxx cest xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervací,

f) xxxxxxxxx x omezení xxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx v národních xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx rybářského x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx přírodních xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx souhlasy x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x národních xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) povolují výjimky xx xxxxxx u xxxxxxxxx parků, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek,

i) xxxxxxxxx místa x xxxxxxxxx přitom podmínky xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx x času xxxxxxxxxxx činností xxxxx §16, §16a xxxx. 1 xxxx. x), §17 odst. 2, §29 x §37 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) vydávají xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx stavby, xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxx xx změnou stavby, xxxxxxxx x odstranění xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx úprav xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx a x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x činnostem x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, chráněných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervací x xxxxxxxxx přírodních xxxxxxx xxxxx §16a odst. 3, §16b, 16c, 16d x 44a,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §64,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x omezení xxxx xxxxxx provádění ohňostrojů xxxx xxxxxxxxx zábavní xxxxxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 3.

(4) Agentura xx xxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxx národních parků x xxxxxx ochranných xxxxx x mimo xxxxx Xxxxxxxx krajinné xxxxxxx Xxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zemědělského xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §58 odst. 3. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx republiky poskytuje xxxxxxxx příspěvky xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přírody x xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx parků v xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 dále xx xxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxxx x krajiny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, monitoring, dokumentaci x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx; přitom xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zajišťují xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx organizací ochrany xxxxxxx podle požadavků Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx vydávat xxxxxxxx xxx xxxxx xxx územní působnosti xxxxx odstavce 1, x xx xxxxx §33 xxxx. 1, §36 xxxx. 1, §37 xxxx. 1 x §45 odst. 1, xxxx-xx k xxxx příslušné Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx. Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o Xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 115). Dozor xxx vydáváním a xxxxxxx xxxxxxxx Agentury xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Odporuje-li xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx Agenturu xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §38a x Agentura x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x obvodu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 zajišťují zpracování x xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx přírodní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §38 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx podle §52. Xxxxxxxx a správy xxxxxxxxx parků x xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x schvalují xxxxx xxxx o přírodní xxxxxxxxx, xxxxxxxx památky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §38.

(9) Xxxxxxxx xx celém xxxxx Xxxxx republiky, xxxx území xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxx národních parků x obvodu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx, chráněných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervací, národních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pásem xxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx. Xxxxxx národních parků x xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 na xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracovávají, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vyhlášení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přírodních xxxxxxx xxxx ochranných xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, mimo xxxxx xxxxxxxxx parků x xxxxxx ochranných xxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2

x) xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxx x přesunu,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13a odst. 4 x 5,

3. xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx §13a xxxx. 6,

4. xxxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxx §13c xxxx. 1 a

5. xxxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxx xxxxx §13c odst. 2,

b) xxxxxxxxx pohotovostní xxxx xxxxx §13a odst. 7 x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx seznamu xxxxx §13g xxxx. 2.

(11) Agentura x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx péče x národní xxxxx xxxx záchrannými xxxxxxxx xxxxxxx chráněných druhů xxxxxxxxx péči x xxxxxxxx a krajinné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxxx těchto povinností xxxx příslušné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státu.

(12) Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx své xxxxxx působnosti podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(13) Správy xxxxxxxxx parků na xxxxx xxxxxxxxx parků xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadů, xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností a xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu 34). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx radu národního xxxxx&xxxx;x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx podle §20.

§78x

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 19) vykonávají xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny xxxxxxx xxxxx 19) x xxxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx x xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxx xx xxxxx vojenských xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prognózy, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx péče o xxxxxxxx rezervace x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úřady xxxxx §38,

x) xxxxxxxx xxxxxxx o ochraně xxxxx podle §39, xxxxxxxxxx xxxx území xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx ochranu xxxxxx xxxxx postupem xxxxx §45 xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx památky x ochranná xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx; xxxxxxxxxx území za xxxxxxxx xxxxx §39,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx smluvně chráněných xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přírodních památek x ochranných xxxxx xxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx předkupní xxxxx xxxxx k pozemkům xxxxx §61 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx ekologické xxxxxxx a vzdělávání,

h) xxxxxxxx státní xxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci xxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx své xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřady.

§79

Působnost Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xx ústředním xxxxxxx státní xxxxxx xxxxxxx přírody x Xxxxx republice.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx strategie ochrany xxxxxxx v České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxxxxxxx činnost v xxxxx xxxxxxx přírody x krajiny,

c) xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) zabezpečuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx v oboru xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) podává Komisi xxxxxx a informace xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx volně xxxxxxxx živočichů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx stanovišť,

f) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x ochraně xxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x správ xxxxxxxxx parků x xxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx životního prostředí xxxx

x) provádí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ekologické xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxxxxx x vývozu a xxxxxx ohrožených xxxxxxx x živočichů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úmluvami podle §5 xxxx. 10,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx záchranné xxxxxxx a jeho xxxxx nebo zrušení, xxxx xxxxxxx záchranných xxxxxx a zveřejňuje xxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 odst. 11 xx 14,

x) xxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx podle §13d xxxx. 1, xxxxxx Xxxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §13d xxxx. 4 x rozhoduje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13d xxxx. 5,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx okolností a xxxxxxxxxxxxxx škod a xxxxxxx přitom xxxxxx xxxxxx použití x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx parků, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, národních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, národních xxxxxxxxxx památek nebo xxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx souhlasy x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nálezů xxxxx §11 xxxx. 3 a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx chráněných nerostů xxxxx §53,

x) xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 3,

x) vydává xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přírodních xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx památky, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x ochranná xxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §38,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx o národní xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx pásma podle §38a odst. 6,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhlášených xxxxxxxxx parků, chráněných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, národních xxxxxxxxxx památek x xxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxxxx území x xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx; po xxxxxxxxx národních xxxxx, xxxxxxxxxx krajinných xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ochranných xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ohlašuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu údaje, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí podle §42,

x) oznamuje lokality, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx evropského seznamu xxxxx §45a xxxx. 4 x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §45b odst. 2,

x) xxxxxxxxx zpracování souhrnů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx významné lokality x xxxxx xxxxxxx xxxxx §45c odst. 3, §45e odst. 6, předává je xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zveřejňuje xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) podává xxxxxxx o stanovisko Xxxxxx xxxxx §45i xxxx. 10,

x) ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťuje x xxxxxxxxx záchranné programy xxxxx §52,

x) vydává xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx práva xx katastru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx státu x xxxxxxxx podle §61 xxxx. 1,

r) vydává xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §79a xxxx. 2 xxxx. x),

x) je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx orgány xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx parků a Xxxxxx inspekcí xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, územnímu rozvojovému xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tímto zákonem,

u) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 102), xxxxx nebyly xxxxxxx xxxxx zákonem 103),

v) xx oprávněno zřídit xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx veřejnosti zpřístupněných xxxxxxx,

x) vykonává xxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xx pozemcích x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx újezdy 104); xxxx-xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx správních xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 109) a xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx správu x ochraně přírody x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadů, xxxxxxxx xxxxx obcí s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyhlášky, xxxxxxx se

a) xxxxxxx xxxxxx typů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx typů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx významných xxxxx, vyskytujících xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx stability x podrobnosti plánů, xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxx podle §4 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 odst. 2,

x) xxxxxxx velikost, popřípadě xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx třeba xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3, xxxxxxxx rostou xx pozemcích ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 5,

e) stanoví xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx dokumentace xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx surovin xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 odst. 5,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13a xxxx. 7 x §13d xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxx mění xxxx xxxxxxx přírody xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 x §27 xxxx. 2,

x) vyhlašují xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx památky xxxx xxxxxxxx pásma xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x stanoví xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx rezervace xxxx xxxxxx ochranná xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;x xx xxxxx Chráněné krajinné xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx památky x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx ochranná xxxxx xx pozemcích, xxxxx xxxxx součást xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx státu, není-li xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 7, xxxxxxx xxxxx zásad péče x xxxxxxx parky x jejich xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx zpracování x xxxxxxxxxx xxxxx §38a xxxx. 8, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx §40 xxxx. 7, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx seznamu, xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx nakládání x dokumenty a xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxx x podmínek xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 2, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx označení x xxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §42 xxxx. 5 x xxxxxx podmínky x xxxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x mapových podkladech xxxxx §47 xxxx. 3,

x) stanoví náležitosti xxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1, xxxxxx označení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx území xxxxxxxxx stromu v xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhlášených xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x terénu x xxxxxxxx podkladech podle §45c odst. 1 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §45e xxxx. 7,

x) stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 13,

m) xxxxxxx xxxxxx požadovaného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x důvody xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 3,

x) xxxxxxx seznam x xxxxxx xxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx rostlin x xxxxxxxxx xxxxx §48, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §51 a xxxx xxxxxx přirozeného xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx ověřování xxxxxx, náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §54 odst. 11,

x) xxxxxxx podmínky poskytování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §58 odst. 4, xxxx uplatnění xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx výše xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx stanoven xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx hospodaření xxxxx §60 odst. 3 zákona,

r) stanoví xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pozemků x biologickém xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x podmínkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §69 odst. 3 x xxxxxxxxxxx dohody x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx §81 xxxx. 9 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x předpokladech xxx xxxxx stráže xxxxxxx, xxxx služebního xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx o způsobu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x označení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 40/1956 Sb. do xxxxxxxxx xxxxx §90 xxxx. 5 xx 7,

x) xxxxxxx xxxxx §90 xxxx. 11 dosavadní xxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx vyhlášených xxxxx xxxxxx zákona xx xxx 1. xxxxxx 2009 xxxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxx.

(6) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx odpovědným xx xxxxxxxxx nařízení Xxxx (XX) č. 708/2007. Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxx uplatňováním xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1143/2014.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xx xxxxxx s Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správou Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a požadavků xxxxxxxxxxx péče určí xxxxxxxx, xx nichž xxx umisťovat xxxxxxx xxxxxxxxx nepůvodního xxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxx xx unijní xxxxxx, x xxxxx xxx stanoven zákaz xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Určit xxx xxxxx zařízení, xxxxx splňují xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 8 odst. 2 x 3 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1143/2014. Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx invazních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Předsedu a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dohodě x xxxxxxxxx zemědělství xx xxxxxxxx obou xxxxxxxxxxxx x z xxxxxxx odborníků x xxxxxxx invazních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxx xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx podrobnosti o xxxxxxx xxxxxxxx komise xxxxxxx xxxx statut, xxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxx x jednací xxx xxxxxxxx komise xxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x dohodě x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx poradního xxxxxx xxxxx xx. 5 xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 708/2007.

§79x

Xxxxxxxx xxxxxxx způsobilost

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx národního xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx prokázali zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx vykonávat i xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx však po xxxx 18 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxx dne, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jejíž xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vydá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doklad x vzdělání xxxx xxxx části získaného xxxxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxxx programu xxxx x xxxxx oboru, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x jehož xxxxxx xxxx, jsou xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(3) Zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zkouškou a xxxxxxxxx xx dokladem x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činností uvedených x xxxxxxxx 1 xx 18 xxxxxx xx vzniku pracovního xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jejíž xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx má xxxxxxx x zvláštní část. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx základů xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx obecných xxxxxxxx organizace x xxxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné x xxxxxx správních činností xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxx znalost xxxxxxxxxx správy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x těmto činnostem, x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx.

(5) Správa xxxxxxxxx xxxxx xx povinna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx správní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xx vzniku xxxxxxxxxx poměru nebo xx 3 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxx, pro jejíž xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Provádění zkoušek x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. O zabezpečení x průběhu zkoušky, x xxxxxxxx komisi, x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx o xxxxxxxxx platí xxxxxxx §22 xx 26 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx 105).

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odbornou způsobilost x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx fyzickou xxxxx, xxxxx vykonala xxxxxxxxxx zkoušku xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x ochraně xxxxxxx x krajiny.

§80

Xxxxxxxxx Xxxxx inspekce xxxxxxxxx prostředí

(1) Česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx a krajiny. Xxxxxxxx zjišťuje x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx přírody x krajiny, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x totožnosti podle §54, ukládat xxxxxxxx xxxxx §66, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx uvedení do xxxxxxxxx xxxxx podle §86 xxxx. 1, xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx náhradní opatření xxxxx §86 odst. 2 x rozhodnout x odebrání nedovoleně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §89. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 88) x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcí xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx 89), s xxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podzemních xxx.

(2) Xxxxxxxx provádí xxxxxxxx kontroly podmínek xxxxxxxxx cizích x xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 708/2007, využívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhů xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1143/2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 15 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1143/2014.

(3) Inspekce je xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, případně xxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti až xx doby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Inspekce projednává xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxxx-xx je xxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxx x přestupku xxxxxx xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxxx úřad, Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a inspekce xx stejný den, xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, krajský xxxx, Xxxxxxxx xxxx správa xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx inspekce x xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, krajský xxxx, Xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx.

§81

Xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx x xxxxxx národních xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x řad xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx stráže xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů o xxxxxxx přírody x xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xx skládá xx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx může být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) je občanem Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx 21 let,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzena xxx úmyslný xxxxxxx xxx,

x) xx způsobilost x xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x znalost xxxxxxxxxxxxx předpisů,

g) složila xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx znění: "Xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x největší pečlivostí x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušející xxxxxx xxxxxxx.

(4) Stráži xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X průkazu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx působnosti. Xxxxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxx stráží xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xx jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3.

(6) Ustanovující xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přírody xxxxx, pokud fyzická xxxxx přestala tuto xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx xx prokáže, že xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nesprávných xxxx xxxxxxxxxxxx údajů. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přírody xxxxxx xxx x vlastního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx ustanovena stráží xxxxxxx. Osoba, x xxx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx odevzdat tomuto xxxxx služební xxxxxx x průkaz stráže xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx totožnost xxxx, které porušují xxxxxxxx na ochranu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx místě xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §62,

d) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, a xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky; xxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) zastavit ve xxxxxxx xxxxxxxxx území, xxxxxxxxx xxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx, evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, mimo xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x obytný xxxxxx, xxxx vozidlo xxxx loď, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx přívěsů, zákaz xxxxxx jiných vozidel xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxx xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx motorového xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, který xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, bez xxxxxx souhlasu,

f) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx obecní xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ohrožení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx tohoto zákona xx xxxxxxx přírody xxxxxxxx x pozastavení xxxxxx xxxxxxxx. O xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx, změní xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx výkon stráže xxxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxx v této xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx stráže xxxxxxx.

§81a

Stráž přírody xx xxx své činnosti xxxxxxx

x) xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x nosit xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěné xxxxxx, nedostatky a xxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x neodkladných případech xxx orgánům Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx.

§81x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 238/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2000

§81x

(1) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx žádost xxxx x xxxxx vědomím, (xxxx xxx "xxxxxxxxx"). Xxxx xx této xxxxxxxxxxxx xxxx zprostit xxx tehdy, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx úmyslně.

(2) Došlo-li x xxxxxxxxxxx x xxxx xx zdraví xxxx smrti, určí xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s poskytnutím xxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx skutečná xxxxx, a to xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx; není-li xx xxxxx nebo účelné, xxxxx xx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx i xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx poškozenou.

(4) Xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přírody.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx x za škodu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx svým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx škody poskytuje x zastoupení státu xxxxx, který xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§81x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 238/1999 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2000

§82

Používání xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx ochrany xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, správ xxxxxxxxx parků x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx prostředí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

Hlava xxxxx

§82x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx-xx k xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx stavby dopravní, xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx vyžadováno xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx provedení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, třeba xxxx xxxxxxxxx stanovisek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx namísto xxxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx (xxxx xxx "jednotné xxxxxxx xxxxxxxxxx"); to neplatí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 1.

(2) X případě, xx umístění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx odchylný xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx přírody xx x možnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jednotném xxxxxxxx xxxxxxxxxx x, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx postup, xxxx současně xxxxxxxx xxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x případě, xx xx xxxxxxx jednotného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxx xxxxxxxx výjimka xx zákazů x xxxxxxx chráněných druhů xxxxxxx x živočichů xxxx stanoven xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5b xxxx. 3 xxxx. x) až d). Xxxxxxxx výjimky xx xxxxxx stanovených tímto xxxxxxx xxxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx případných xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x územním xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxx x posouzením xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x stavebním xxxxxx, ve xxxxxxxxx xxxxxxx a stavebním xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx vedeném xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx povolení xxxxxxx ze xxxxxx x xxxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 obdobně §5b xxxx. 3; xxxxxxxxxx xxxxxxx v §5b xxxx. 5 xxxxx xxxxxxx xxx orgán xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx, xxxxx xxxx tato xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 informuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povolení xxxxx §5b xxxx. 5 xxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx součástí, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx část xxxxxxxx na území xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx pásma, xxxxxx xxxxxxxxx parku. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x případě, xx xx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx část umístěna xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Šumava, Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x x xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx na území Xxxxxxxx krajinné xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, Správa xxxxxxxxx parku Xxxxx Xxxxxxxxx. Jednotné xxxxxxx xxxxxxxxxx vydává x xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx část xxxxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxxxx oblasti, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pásma xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx stavba xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx újezdu, xxxxxxx xxxx.

(6) V ostatních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovisko krajský xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tímto zákonem xx xxxxx xxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska.

§82a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 403/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Hlava xxxxx

§83

Xxxxxx xx xxxxxx ochrany xxxxxxx

(1) X xxxxxxx jednání xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx účastníky xxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx může ovlivnit xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obvodech xxxxxxxx xxxx, oznámí xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx také veřejnou xxxxxxxxx vyvěšenou x xxxxxx xxxxxx.

(2) Jestliže xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 15 xxx, xx zvláště xxxxxxxxx případech 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxxx jednání. Xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx veřejná vyhláška x ústním xxxxxxx.

(3) X jednoduchých xxxxxx xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxxx přírody xxxxxxxxxxx. X ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 60 xxx od zahájení xxxxxx, xx zvláště xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 90 dnů od xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Nevylučuje-li xx xxxxxx xxxx xxxx nebrání-li tomu xxxxxxxx xxxxx některého x účastníků řízení, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx spojit xxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, xxx má být xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx společně.

§84

Změny x xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx ochrany xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxx opatření xxxxxx xxxxxx,

x) vyžadují-li xx zájmy xxxxxxx x krajiny chráněné xxxxx zákonem, xxxxxxx xxxxxxx-xx xxxx xxxxx-xx xxxxx ekologická újma,

c) xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxx xxxx let,

e) xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx opatření xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxx x ochraně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx či xxxxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x).

§85

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx přírody

(1) Krajské xxxxx, Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx v xxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx ochrany přírody x krajiny, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jak jsou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x závazná xxxxxxxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx x předpisů xx ochranu přírody x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dodržována xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, projekty a xxxxxxxx x obnově xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxx vrchního xxxxxx x ochraně xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx ochrany xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, fyzické x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ministerstvo životního xxxxxxxxx kontroluje, xxx xxxx dodržována rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody, xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající xx xxxxxx x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx rostlin a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx přírodních xxxxxxxxx x národních xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx závady, xxxxx potřebná xxxxxxxx x xxxxxx odstranění.

(3) Xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem xxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxx přírody, xxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

ČÁST OSMÁ

ODPOVĚDNOST XX XXXXX XXXXXXX PŘÍRODY

§86

Odstranění xxxxxxxx neoprávněných xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx změní xxxxx přírody x xxxxxxx chráněné xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx stavu, xxxxx xx xx xxxxx a účelné. X možnosti x xxxxxxxxxx uvedení do xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx orgán ochrany xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx provedl přiměřená xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx. Xxxxxx účelem xx kompenzovat, xxx xxx x části, xxxxxxxx nedovoleného xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx náhradního opatření xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx předpisů ani xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx.

§87

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxx mění xx xxxx dochovaný xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx území xxxx nedovoleně xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vývoje xxxxxxx xxxxxxxxxx druhů xxxxxxx,

x) zraňuje, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx živočichy xxxx xxxxx nebo jinak xxxxxxxxxx zasahuje do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx oprávněným xxxxx §62 xxxx §68 odst. 4 x §81 xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx částí xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx uložení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zákaz xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §64,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxxx nálezu xxxxx §11 odst. 1,

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx narozené x xxxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxx přírody xxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx,

x) nevede xxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx chráněných xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rostlin,

l) xxxxxxx xxxxxxxxx nezaměnitelného xxxxxxxx xxxxxxx chráněného xxxxxxxxx xxxx ptáka, nepožádá xx stanovených xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx, nebo

m) zavleče, xxxxxx xxxx šíří xxxxxxx nepůvodní druh xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve zvláště xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx zařízení určená x xxxxxxx, označení x xxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx,

x) zničí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx kategorie xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx životního xxxxxxxxx,

x) usmrcuje ptáky x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx živočichy zařazené xx xxxxxxxxx ohrožených xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx míru zvláště xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, rostlinným xxxxxxxx, xxxxxxxx x při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx zásah do xxxxxxxxxx krajinného xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx její xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovené k xxxxxxx jeskyní podle §10,

x) xxxxxx krajinný xxx nesplněním povinnosti xxxxx §12 odst. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádu národního xxxxx xxxxxxxx xxxxx §19,

x) úmyslně rozšíří xx krajiny xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxx povolení xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx §5 odst. 4 xxxx 5 xxxx x xxxxxxx x xxx,

x) neprovede xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xx základě §13c xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxx, xxxx

x) v případě xxxxxxxxxxxx události s xxxxxxxxxxxx účinky na xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xx. 17 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 708/2007.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx strom xxxx xxxxxxx chráněné xxxxx xx xxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kriticky xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo způsobí xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx zvláště xxxxxxxxx xxxxxxxx kriticky xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx způsobí xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx životního xxxxxxxxx,

x) xxxxxx bez xxxxxxxx nebo závažně xxxxxxx skupinu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx les,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx opatření k xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §86 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §67 odst. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zásahů na xxxxxxxxx připravovaných k xxxxxxxxx zvláštní ochrany xxxxx §40 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx rostlin x xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx §66,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxx xx omezen nebo xxxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zvláště chráněné xxxxxxx; xx-xx naplněna xxxxxxxx xxxxxxxx přestupku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 52) xxxx xxxxxxxxxx xx nepoužije,

j) xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nerosty,

k) xxxxxxxx podmínky ustanovené x ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ploch (§13),

x) xxxxxx xxxxxxxx výjimky xxxxxxx xxxxx §43 x 56 xxxx xxxxxxxx souhlasu xxxxx §44 x 57,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx krajinný xxxxx,

x) vykonává xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxxx činnost zakázanou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx přírody, xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx původ xxxxxxx xxxxxxxx rostliny xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 52) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x §54,

p) xxxxxxx poruší některý xx xxxxxx xxxxx xx. 7 xxxx. 1 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1143/2014,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx unijním xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx plánu x případě xxxxx xxxx rozšíření invazního xxxxxxxxxxx druhu xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xx. 8 xxxx. 2 xxxx 3 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1143/2014, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13e xxxx. 1.

(4) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 10 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1,

x) 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2,

x) 100 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(5) Za xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Přestupky xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx.

§88

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nedovoleně xxxxx nebo ohrožuje xxxx dochovaný xxxx,

x) xxxxxxx xxxx zničí xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx dřevin rostoucích xxxx les,

d) nedovoleně xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx chová ptáky x výjimkou xxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx, xxxxx jinak xxxxxxxxxx zasahuje xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx zakázanou x xxxxxxxxx pásmu xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §62 xxxx §68 odst. 4 a §81 xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx vlastní nebo xxxxx,

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx nesplní xxxxxxxxx náhradní xxxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxxx xxxxxxxx zásah xx xxxxxxxxxx krajinného xxxxx xxx souhlasu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) porušuje xxxxxxxx stanovené k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx omezení xxxx zákaz xxxxxx xxxxxxxxx podle §64 xxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx řádu národního xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle §10,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §11 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx chráněné xxxxxxxx xxxx vypouští xxxxxxx chráněné xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x zajetí xx xxxxx přírody xxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nepůvodního xxxxx nebo xxxxxxxx xxx povolení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 odst. 4 xxxx 5 nebo x rozporu x xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nepříznivým xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím vydaným xx základě §13c xxxx. 1,

q) provede xxxxxx xxx povolení xxxxxx ochrany přírody xxxx x rozporu x xxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 17 xxxxxxxx Rady (XX) č. 708/2007, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nepůvodní xxxx xx xxxxxxx seznamu.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2,

x) závažně xxxxxxx xxxx zničí významný xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx území xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx k ochraně, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx území,

d) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx druhu xxxxxxx xxx přímo nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx prostředí,

e) xxxxxxxx xxxxxxx chráněné živočichy xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx zvláště xxxxxxxx části xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přírody xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §86 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zdržet xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §40 odst. 5,

x) xxxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x živočichů xxxxx §5 xxxx. 3, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §66,

k) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx druhů, xxxxxxx xxxxxx xx omezen xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx vyváží zvláště xxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx, 52) toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx odcizením xxxxx §11,

x) překročí xxxxxxxx xxxxxx míru xxx poškozování xxxxxx xx zvláště chráněných xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx sloužících xxxxxx xxxxxx státu xxxxx §90 xxxx. 2,

n) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, označeném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx lokalitě xxxx xxxxx oblasti xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) neprokáže xxxxxxxxxxx xxxxxxxx původ xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x živočicha xxxxxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxx, xxxxxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx, 52) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x §54,

x) xxxxxx xxxxxxxx výjimky xxxxxxx xxxxx §43 a 56 nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §44 x 57,

x) xxxxxx xxxxxxx ze zákazů xxxxx xx. 7 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1143/2014,

r) xxxxxx xxxxxxxx povolení x využívání invazního xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx pohotovostního xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx unijním xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 8 xxxx. 2 nebo 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1143/2014, nebo

s) poruší xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13e xxxx. 1.

(3) Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1,

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx orgán ochrany xxxxxxx.

§88a

Vybírání a xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxx správou xxxxxxxxx xxxxx podle §87 nebo §88 xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxxxx případech xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxx. Výnosy xxxxx xxxxxxxxx obecním úřadem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příjmem xxxxxxxx obce a xxxxxx pokut uložených xxxxxxxx úřadem xxxx xxxxxxx rozpočtu xxxxx. Xxxxxx xxxxx uložených Xxxxxxxxx, xxxxxxx národního xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, 46) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx může xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx.

§89

Xxxxxxxx nedovoleně držených xxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhů

(1) Xxxxx ochrany xxxxxxx xxxx nedovoleně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x ptáků xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxxxx a živočichů xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxx xxxxx §54 odst. 1 xxxx xx-xx xxxxxx s xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 52) se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx ochrany přírody xxxx xxxxxxx jedince xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx,

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xx. 31 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 1143/2014 xxx xx, aby xx xxx mohl xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

2. xxx jeho xxxxxxxx xx území Evropské xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx x držení xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx druhu xx unijní xxxxxx, xxxx

x) jde-li o xxxxxxx v chovu xxx xxxxxxxx účely,

1. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xx. 32 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1143/2014, xxxx

2. xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx nepředá xx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx uvedených x xx. 32 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1143/2014, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §71 xxxx. 3 xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx nedovoleně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rostlin, živočichů x ptáků x xxxxxxx xxxxxxxxx nepůvodního xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx seznamu xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx stanovit Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxx, posoudí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uzavírání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, je-li xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §56 xxxx. 1. Je-li xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx podle §56 odst. 1 xxx, xx smlouvě x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §56 xxxx. 1.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX

§90

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Souhlasy a xxxxxxx stanoviska xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve správním xxxxxx, xx též xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Souhlasy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx podklad xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx chráněné plochy xxxxx §13, omezení x zákazu činnosti xxxxx §66 x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx §89.

(2) Xxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x povoluje xxxxx stavebního xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §4 odst. 2, §6, 7, 8, 12, 63 x 70 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx zajištěním xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx 106), xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx cvičení ozbrojených xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx poškozování xxxxxxx x důvodu xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, Ministerstvo xxxxxx xxxx Ministerstvo vnitra x xxxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx přírody xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxx hornické činnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nerostů 38) lze povinnosti xxxxx §10 xxxx. 2, §11 xxxx. 1 a 2 x §51 xxxx. 2 xxxxxxxx xxx x dohodě x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx hornické xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx. 39)

(5) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx více xxxxx, xxxxxx veřejnou vyhlášku, xxxxxx se doručuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx úřední xxxxx x na úředních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxx projednávání xxxxxxxx xxxxxx opatření obecné xxxxxx mají krajské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Nápravné xxxxxxxx xxxxx §86 xx xxxxxxx, pokud xxxx x nápravě ekologické xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx volně xxxxxxxx xxxxxxxxx xx planě xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx přírodních stanovištích xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 86) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a x xxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 86). Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §86 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx přeruší, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx planě rostoucích xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx stanovištích xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx ekologické xxxx x x její xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů 86) zahájeno řízení x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x předcházení xxxxxxxxxx xxxx a x xxxx nápravě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 86).

(7) Státní xxxxxxxx rezervace xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 zákona x. 40/1956 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx národních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§28), přírodních xxxxxxxxx (§33), národních xxxxxxxxxx xxxxxxx (§35) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§36). Xxxxxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxxxx č. 40/1956 Sb. xx xxxxxxxxx za národní xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx památky (§35 x 36). Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závazným právním xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx x. 40/1956 Xx. xx tímto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (§36), xxxxx nebudou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přírodních xxxxxxxxx (§28), přírodních rezervací (§33) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§35) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxx x xxxxxx skupiny xxxxxxxxx xxxxx §6 zákona x. 40/1956 Sb. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx památky xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§46).

(11) Národní xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyhlášené xxxxx §8 xxxxxx x. 40/1956 Xx. xxxx xxxxxx chráněny xxxx xxxxxxx xxxxx (§15) x chráněné xxxxxxxx oblasti (§25).

(12) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx národních xxxxxx 41) xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (§12).

(13) Xxxxxxxxx xxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx dřívějších předpisů xxxx účinností xxxxxx xxxxxx ústředním xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jež xxxxxx xx kategorie xxxxxxxx rezervace nebo xxxxxxxx xxxxxxx, může Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx závazným xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xx xxxxx území xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, krajským xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx stanovených x §45.

(14) Ustanovení §4 xxxx. 2 x 3 x §12 xx nevztahují xx činnosti xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. 80) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx státních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx překročit xxxxxxxx nutnou míru.

(15) X zajištění xxxxxxxx x pozemcích x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx pásem xxxx xxxxxx xxxxxxx přírody x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pověřená xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 81), x xx xxxxxx xxxxxxxxx přístupu x xxx.

(16) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bližšími xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x právních xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, chráněné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, chráněné xxxxxxxx xxxxxxx, chráněná xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx studijní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle zákona č. 40/1956 Sb., x xxxxxx xxxxxxx přírody, xx xxxxxx považují za xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 3.

(17) V xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx chráněné xxxxx zákonem, jsou xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxxxx orgány.

(18) Xxxxxx xxxxxx x vjezdu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx přírody xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(19) Xxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 1, §7 x 8, §10 xxxx. 2 x 3, §16 xx 16d, §26, 29 x 34, §35 xxxx. 2, §36 xxxx. 2, §37 xxxx. 1 až 3, §44 xxxx. 3, §46 odst. 2, §49 odst. 1 x §50 xxxx. 1 a 2 xx nevztahuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx přírody x xxxxx

x) xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx zlepšení xxxxx xxxxxxxx ochrany xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx stavu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a

d) provádění xxxxxxxx xx zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx pásmech x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x §56 odst. 2.

(20) Xxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 1, §7 x 8, §10 xxxx. 2 a 3, §16 xx 16d, §26, 29, 34, §35 odst. 2, §36 xxxx. 2, §37 xxxx. 1 xx 3, §44 xxxx. 3, §46 xxxx. 2, §49 odst. 1 x §50 xxxx. 1 x 2 xx xxxx xxxxxxxxxx xx činnosti prováděné x xxxxx

x) zásahů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §68 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxxxx xxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx osoby x

x) dohod xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §77a xxxx. 4 písm. x) x k) x §78 odst. 5, 10 x 11.

(21) Činnosti xxxxx xxxxxxxx 19 x 20 xxxxx být xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, prováděné xxxxxxxx neovlivní xxxxxxxx xxxx udržení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx x cíli ochrany xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(22) Xxxxxx-xx xxxxx ochrany xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pozemku xxxxxx x provádění xxxx o xxxxxxx xxxxx §68 xxxx. 2 a x xxxxx xxxx dohody xxxxxxx x, vyžaduje-li xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxx podle §5b xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2, xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3, xxxxxxxx xxxxx §37 odst. 1 xx 3, xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §43 xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxx §44 odst. 3 xxxx §44b, xxxxxxxx xxxxx §45c xxxx. 2, xxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 xxxx 3, xxxxxxxx podle §50 xxxx. 3, xxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 2, xxxxxxxx podle §54 odst. 3 xxxx výjimky xxxxx §56 odst. 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(23) Xx-xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §38 xxxx 38a xxxx x rámci provádění xxxxxxxx x regulaci xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx nezbytné, xxxx xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxx xxxxxx oznámit xxxxxx příslušnému hasičskému xxxxxxxxxxx xxxxx kraje, xxxxx může stanovit xxxxx podmínky.

(24) Orgány xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace podle xxxxxxxxx řádu 107).

§90x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, pověřenému obecnímu xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měst xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hlavního města Xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

§90a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§91

Xxxxxxxxxx přechodné

Státní správu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx 42) xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx lesy, xxxxxxxx Xxxxxx národního xxxxx Šumava x xxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 4.

§92

Xxxxxxxxxx zrušovací

Zrušují xx:

1. xxxxx č. 40/1956 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 146/1971 Xx., xxxxxx x. 137/1982 Xx., xxxxxx x. 96/1977 Sb. x xxxxxx x. 65/1986 Xx.,

2. §2 odst. 1 písm. f) xxxxxx č. 68/1990 Sb., x xxxxxxx státního xxxxx x xxxxxx vlajky Xxxxx republiky,

3. §3, §5 odst. 1 x §7 nařízení xxxxx Xxxxx republiky č. 163/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx Národní park Xxxxxx a stanoví xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

4. §3, §5 xxxx. 1 x §7 xxxxxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx č. 164/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

5. §3, §5 xxxx. 1 a §7 nařízení vlády Xxxxx xxxxxxxxx č. 165/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x stanoví podmínky xxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxx č. 142/1980 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx rostoucích xxxx xxx, o xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kácení x způsobu využití xxxxxx hmoty xxxxxx xxxxxx,

7. xxxxxxxx x. 131/1957 Ú.l., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody (konzervátorech x xxxxxxxxxxxx),

8. xxxxxxxx x. 228/1959 X.x., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx vzniklou x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ochrany.

§93

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxx 1992.

Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x zákonu x. 114/1992 Sb.

Národní xxxx Xxxxx Švýcarsko

A. Xxxxxxx xxxxxxx národního parku

Předmětem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ekosystémy xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx. Předmětem xxxxxxx xxxx též xxxxxxxx významné druhy x xxxx evropských xxxxxxxxx, pro něž xxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vymezeny xxxxxxxx významné lokality.

B. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 14 ve Xxxxxxx okrajem lesa xxx xxxxxxxxxx xxxxxx X/62 x XXX/25861 x xxxx okrajem xxxx x dolnímu xxxxxx parkoviště xxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxx xxxxxxxx silnici Xxxxxxx - Xxxxx Xxxxx x xx ní xx xxxxx zpět xx Xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx - Xxxxx, xx xxxx silnici xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Janovem, xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx Xüxxxxx, xx xx x vodárně x Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx směrem až x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxx xx xxxxx elektrovodu xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxxx. Po xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xx silnici Xxxxxxxxx Xxxxx - Růžová. Xx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx žluté turistické xxxxx x po xxxx turistické cestě xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx. Xx xxxxxxxx x xxxxxx svahu Růžovského xxxxx xxxxxxx hranici xxxxxxxxx xx k xxxxx xxxxxxxxxx cestě, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Xxxx pak xxxxxxxx xxxxx x xx kraji xxxx xxxx x průseku xxxxxxxxxxx xxx soutokem Xxxxxxxx x Chřibské Xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx, xxxxx sleduje po xxxxxx, a xx 700 metrech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) až x xxxxxx lesa.

Zde xxxxx xxxxx a xx kraji xxxx xxxxxxx lokalitu „Xx Xxxxxxxxx Planině“ až x xxxxx cestě, xx xxxxx xxxxxxxx xx údolí xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Bělé, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx proti xxxxxx xx k xxxxx, xxxxxxxx číslo 1039 x x. ú. Xxxxxxxxxxxx u Děčína, xxx přechází xxxxx x dále po xxxxxxx xxxx parcelami xxxxx 1038/3 x 1038/1 v k. x. Jetřichovice x Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx XXX/25861 Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx Xxxxxx Xxxx. X místě, xxx xxxxxxx opouští les, xxxxxxxx xxxxx xx xxxx lesa a xx xxx obchází xxxxx Xxxxxx Xxxx xx x xxxxxxx xx Zadních Xxxxxxxxxxx, xx ní xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx. Po xxxx xxxxxxx pokračuje xxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxxxx, x xxxx 60 xxxxx xx křižovatkou xx zpevněnou xxxxx xxxxxx (x xxxxxxxx „Xx Xxxx“) doleva. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xx xxxx xx xxxxxx xxxx a xxxx cestu Haťového xxxx, xx xxxx xxxxx do Xxxxxxxxxxx x xxxx po xxxxxx lesa x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx.

Xx této silnici xxxxxxx vzhůru xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx do Xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xx na xxxxxxx Rynartice - Xxxxx Xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx XXX/25861 okolo xxxxxx xxx seniory „Potoky“ xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxx. Krajem xxxx xxxxxx vlevo x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxx, xx xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx xx x silnici XXX/2653 Xxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx pokračuje xx k místu, xxx xxxxxxx opouští xxx, xxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x jím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx obce Xxxxxxx xx xx xxxxxxx Xxxxxxx - Xxxxx.

Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx, xx kraji xxxx xxxxx Kyjovské xxxxxxxx x xx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx Xxxxxxx, 100 metrů xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx tok x xxxxxxx xxxx ke xxxxxxxx lesní xxxxx xxxxxxx x jihu xx Xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx směrem xx Xxxx Xxxx. X xxxxx, xxx cesta xxxxxxx xxx, vede xxxxxx xxxxxxx lesa x Vlčímu potoku. Xx pravém břehu Xxxxxx xxxxxx pokračuje xx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx 1584 x x. ú. Xxxxxxx x xx xx xx Xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx vlevo xx okraji xxxx x cestě xxxxxxxx xxxxx 1577/1 x x. x. Xxxxxxx x xx xx x Xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx levém xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Brtnického xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx 464 x x. x. Xxxxx, xx xx a xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx 466 x x. x. Kopec. Xxx xx xxxxx xxxxxxxx číslo 467/1 x x. ú. Xxxxx xx x xxxxx, xxx xx xxxxx x cestou xxxxxxxx xxxxx 278 x x. x. Xxxxx. Odtud xxxx xx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx 366 x 390 v x. x. Xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx 366 x 381 x x. x. Xxxxx, dále po xxxxxxx xxxx parcelami xxxxx 368 a 381 x x. x. Xxxxx x xx xxxxxxx parcel xxxxx 368 x 390 x x. x. Xxxxx. Xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx x Kopec. Xx xxxx hranici xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 21 x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx do Xxxxxxx.

Xxxxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxxxx vedena xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx by xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx katastrální xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hranic xxxxxxxxx xxxxx xxxx uloženy x ústředním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxx, xxxxx obraz xxxxxx xxxxxxxxx parku x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx grafické xxxxxxxxxx xxxxxxx hranic Xxxxxxxxx xxxxx České Xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x zákonu x. 114/1992 Sb.

Krkonošský národní xxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxx

X. Předmět xxxxxxx národního xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx parku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx. Předmětem xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx významné xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx něž xxxx na území xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxxxxx hranic xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx národního xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx východním xxxxxx xxxxxxx 1. xxxxx E 10 xx státní xxxxxxx x Polskem k xxxxxxxxxxx ploše (xxx 0,5 km xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx odvozní xxxxx (Xxxxx - Xxxxxxxxxx xxxxx); po xxxx xxxxx přes Xxxxxx x xxxxxx Xxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxx Xxxx vody x xxxxxxxxx turistické xxxxx (Harrachova xxxxx) x po xx xx xxxxxxxxxx turistických xxxx x Mumlavského xxxxxxxx. Odtud po xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přes Xxxxxxxx xx Rýžoviště - xxx po hranici xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx po xxxxxxx xxxxxx sjezdovky x xxxxx hranici xxxxx, odtud xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 268 x 269 x xxxxx položenými xxxxxxxxxx 270 x 271) x Mumlavě. Po xxxxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxx, xxxxx po xxxxxx břehu Jizery xxxxx xxxx asi 400 m, xxx xx odděluje xx xxxxxx asfaltovou xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Dále hranice xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx toku xx xxxxx xxxxx xxx 1,8 xx až xx asfaltovou xxxxxx xxxxxxxxxx, po xx xx xxxxx xxx 150 x x xxx na xxx xx xxxxxxx lesních x xxxxxxx porostů xxxxx xxxxx Hvězda xx xx asfaltovou xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx (xxxxx značená xxxxxxxxxx xxxxx) a po xx asi 2 xx přes Xxxxx xxxxx až xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx nad Jizerou. Xx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx jižně xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x „Xxxxxxxxx“, x xx xx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cesta) xxxxxxxxx x severu až x potoku Xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Jizeru xx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx cestě xx xxxxxxxxxx se žlutě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestou x xx xxxx xxxxx xx Studenov, xxx od xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxx xxxxx) x Xxxxxxxx, dál xx modré xxxx Xxxxxx Domky x xxxxxxx žlutě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na Xxxxxxxx (xxx 1,5 xx xx Ručiček), xxx tato cesta x Dvoraček xxx xxxx xxxxxxxxx pokračuje xx jihozápad x xxxxx Xxxxxxxxx, xxx xx xx konec xxxx, kde xxxxxxx xxxxx xx xxx x je xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx xx xx místní xxxxxxxxxx směřující Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx 2. xxxxx x. 294 (Rokytnice xxx Xxxxxxx - Xxxxx), z této xxxxxxx xxx xx 50 x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx komunikaci, xxxxx xx asi xx 350 m xxxx napojuje na xxxx xxxxxxx, po xx pokračuje xx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx. Po xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx 1. xxxxx E 14, xxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Hradsko xx x xxxx potoka Xxxxxx, proti xxxx xxxx xx levém xxxxx stoupá 1,2 xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx vede asi 80 m na xxxxx, kde xx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx asi 330 x po xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx které xxxx xxx xxxxxx Zabylý xxx 200 m xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx cestě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Stromkovicím v xxxxx xxx 1,1 xx. Xxx hranice xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx mezi, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (ostatní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x. 618, 617, 610, 607, 604, 603 a 595 x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx severně x xxxxxxx xxxxx x xxx mezi loukami xxx 550 x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx směrem xx xxxxxxxxxx xx východ, xxx xx po 1,3 km xxxxxxxx xx silnici 3. xxxxx x. 28623 x xxx 28620, xx jejímž xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxx Roudnici xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 2. xxxxx č. 286, xx ní xxxx xxx 0,5 km xx xxxxx, xxx x xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x proti xxxx xxxx pokračuje xx Xxxxxxx Xxxxxxxx - Prakovic, kde xxxxxxxxx xxxxx směru xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xx k xxxxxxx 3. xxxxx x. 28626 a xx xx xx xxxxx xxx 1,2 xx xx Štěpanické Xxxxx, kde xxxxxxxx xx západ xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx napojí xx xxxxxxxxxx xxxxxxx značenou xxxxxxxxxxx xxxxx, po xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx pod Jindrovou xxxxxx xx x xxxxxxx lesních porostů (xxx po 2 xx xx Xxxxxxx), xx xxxx hranici xxxxxxx xxxxxxx (severně xxxxxxx 3. xxxxx x. 28626) xx x xxxxxx asfaltové xxxxxxxxxx (xxxxx značená xxxxxxxxxx cesta) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na silnici 3. xxxxx č. 28626, xx ní xx na Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx.

X Podžalí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx xxxxx turistické xxxxxxxxx xx Xxxxxx Žalý x xxxxx xx xx severním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xx k Xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx pravém xxxxx xxxx xxxx xx Herlíkovic, xxx xxx 80 m xx xxxxxx komunikaci xx severozápad x xxxxxxx břehu Labe, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx x xxxx, xxxx xxxxx vede xxxxxxx xx silnici 2. xxxxx x. 295 x po xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 1 xx xx jih, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx a xxx xx 250 x xxxx odbočuje, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx komunikaci (červeně xxxxxxx turistická xxxxx, xxxxx Kamenná xxxxx), xx Xxxxxxxxx. Xxx xx 0,7 xx xxxxxxxx na silnici 3. xxxxx x. 2956, xx xxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx asi xx 350 x xx východojihovýchod xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx značená xxxxxxxxxx xxxxx) na xxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx Dolní Xxxx xxxx Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxx údolí x xxxx xx xxxxxx hranici lesa xxx xxxxxxxxx Dolního Xxxxx pokračuje přes xxxxx Xxxxxxxxxx potoka xx xx Xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxx potok x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Dolního Xxxxx xx k Xöxxxxxxxxx Xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx bud x xxxxx xxxx xx spodní xxxxxxx xxxx xx údolí Xxxxxxx Xxxx. Zde xxxxxxxx směrem xxxxxxxx xx asfaltové lesní xxxxx xx k xxxxxxx, xxx se xxxxx xxxx x xxxx x xx xxxxx straně xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx Xxxxx Důl; xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx ke xxxxxx silnici 2. xxxxx x. 297. Xx xxxx xxxx xxxxxx pokračuje x Xxxxxxxxxxx Boudám, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx nad Xxxxxx Lázně. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxx xx cestě xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx až xx xxxxx xxxx nad xxxxxx část Xxxxx Xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx okraji lesa xxx xxxx Horní Xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx Xxxx, xxx xx xxxxx severozápadním xxxxxx xxxxx xxxx Xxx xx ke xxxxxxxx xxxxxxx náhonu. Xxxxx tohoto náhonu xxxxxxxx xxxx státní xxxxxxx 2. třídy x. 296 xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx spodní xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxx 620 m xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx 530 pokračuje xxxx silnici xxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxx svah. Xxxx po xxxxxx xxxxxxx lesa xx Xxxxx xxxxx (kóta 709,2), xxx přechází xx xxxxxxxxxxx hranici - Xxxxx Xxxxxxxx x. 153 xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxx hranici xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zástavbou Xxxxxxx Maršova až xx k.ú. Xxxxxx XX, xxx xx xxxxxxx xxxxxx stáčí xx svahu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx lesa xx x xxxxxxxxxx 740 x n. x. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx dále xx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx. Xx xx se xxxxxx xxxxx směrem xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx potok pokračuje xxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxx 600 - 640 x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vrch xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx 760 x, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx. Pokračuje xxxxx směrem xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do Prkenného Xxxx, xxxxxxxxxx Sněžný xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx hranici xxxxxxx výběžku pod xxxxxxx; pod Xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx 2. xxxxx x. 300 x dále xx spodní xxxxxxx xxxx xx západním xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx mezi XX x Xxxxxxx. Odtud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx státní xxxxxxx s Polskem xx k výchozímu xxxx xxxxxxx x xxxxxx celnice x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1. třídy X 10.

Xxxxxxxx

1. Pokud xx xxxxxxx vedena xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, hledí xx xx takové xxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trati, xxxx xx leželo xxx xxxxx národního xxxxx.

2. Xxxxx katastrální xxxx x podrobným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx uložena x ústředním seznamu xxxxxxx přírody xxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx parku x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxxxx hranic xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x bývalé xxxxxxx x po xxxxxx xxxxxxx s Polskem xxxxxxxxx xx x Xxxxxx. Xx pravém xxxxx ve směru xxxx xxxx xx xxx průmyslový xxxxx (xxxxx DEVRO) x Xxxxxxxx, xxx napojením xx xxxxxx komunikaci xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx ochranného xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Pasekách nad Xxxxxxx u hranice xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx asfaltové xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx k xxxxxxx 2. xxxxx x. 290, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx vede xx xxxxxxx 3. třídy x. 29058 (severní xxxxx) xx xx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx X 14 až x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx Xxxxxx; po xxx až x xxxxx Františkovského potoka x levé strany, xxx navazuje na xxxxxxx KRNAP. Xxxx xxxxxxx ochranného xxxxx xxxxxx x hranice XXXXX na xxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx vtoku xxxxxx Xxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xx Sytové xx xxxxxx s Jizerkou. Xxxxxxxxx po pravém xxxxx Jizerky xx xx Hrabačova xx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx. Po pravém xxxxx tohoto potoka xx x xxxxxx xx xxxxxxx 1. xxxxx X 14, xxx hranice přechází xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx pokračuje xx x Xxxxxxxx, kde xx vedena po xxxxxxxx k silnici x Tesly, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Vrchlabí xx xxxxx, stáčí xx na jih x xx xxxxxxxx xxxxxx města xxxxxxxx xx místní xxxxxxxxxx x „Finančníku“, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx 1. třídy X 14. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx směrem xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Prostřední Xxxxx x Xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx obce Xxxxxx. X xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x Hertvíkovice xx do Mladých Xxxx, kde přestává xxxxxxxx xxxxxxxxxx 1. xxxxx E 14 xx křižovatce xxxxxx x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxx nad Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na levou xxxxxx xxxxxxxxxx tratě Xxxxxxx xxx Úpou - Xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx xx železniční xxxxxxx Xxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2. třídy x. 300. Xx xxxx xxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx směrem xxxxxxxx přes xxxxxx xxxx Babí xx xx Prkenného Xxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx XXXXX.

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx ochranným xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxx

Xxxxxxx xx vedena xx xxxxxxxx xx xxxxxx přehrady (údolní xxxxx Xxxxxx), xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx 2. xxxxx 295, x níž xxx xx 50 x se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxx odbočuje po xxxxxxx lesní cestě xx západ, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ("plynovoď"), xx xxx vede asi 0,5 xx na xxxxxxxxxxx až k xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 0,5 km, xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xx xxxxxxxxx asi 0,7 xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx x horní xxxxxxx xxxxx a xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx vede xx xxxxxxxx lesních x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx Labská x xx 200 x xxxxxxxxx lesem, xxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx turistickou xxxxx, po xxxxx xxxx až na Xxxxxxxxx. Xxxx pokračuje xx svážnici xxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xx xxxx sjezdovce xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx stáčí xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx asfaltovou xxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx x xxxx xxxxxx Xxxxxxxx odbočuje xx xxxxxxxx kraji xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxx), x xxx xx xxxxx na xxx xx žlutě xxxxxxx xxxxxxxxxx cestě xx Xxxxxxxxxxx Xxxxx. Z xxxx xxxxx hranice xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx značenou turistickou xxxxx (Xxxxxxxxx). Po xx vede hranice x xxxxxxxxxx okraji Xxxxxxxxxxx Xxxxx, kde xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxx Xxxx; xxx xx 400 x se xxxxxxxx na xxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx. X této xx 1,1 km xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx enklávou Xxxxx Xxxx až na xxxxx místní xxxxxxxxxx, xx xx pokračuje xx xxxxxx xxx 180 m, kde xx napojení na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx západ xxx 900 m xx k můstku xxxx Dolský xxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx směrem xx xxxxx xx 250 x navazuje xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx směřuje xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx turistické xxxxxxxxx xxxx Xxxx x Xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x. x. Xxxxxxxxxx Xxxx x Xxxxxx. Xx xxxx hranici xxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xx okruh xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx je xxxxxx xx pravém xxxxx Xxxxxxx xx mostu xx xxxxxxx 2. xxxxx x. 294 xxxxxx xx xxx x úseku xxxxxxx xxx 1,1 xx, xxx přechází xx xxxx břeh na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx silnici x. 286, z xxx odbočuje xx xxxxxxxxxx xx hranici xxxx xx k Xxxxxxxxxx xxxxxx. Po xxxxxx xxxxx potoka xx vrací xx xxxxxxxx xxxx silnice, x xx po xxxxxx přes Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx za xxxxxxxx Seba a xxxxx přechází přes Xxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxx xx 100 x xxxxxxxx xx severozápad xx hranici xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx x Křížlice x Vítkovice v Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx xx místní asfaltovou xxxxxxxxxx. Xx té xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx křižovatku xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx od Xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx), xx xx napojí xx xxxxxxx x. 294; xx xx xxxxxxxxx xxx 200 m x xxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx po xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx silnici x. 294, xx které xxxx xx sever xx x xxxxxx xxxx Jizerku.

Pec xxx Xxxxxxx x Xxxxx Xxx

Xxxxxxx xxxxx Xxx xxx Sněžkou x xxxxx xxxxx Xxxxx Xxx x KRNAP xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

X xxxxx Xxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx příkře xx xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx dolu xx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx které xxxxxxxxx severním xxxxxx xxx zástavbou Xxxxx Xxx do Xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx a xx xxxxxx hranici xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pokračuje xx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x vede xx xxxxxxx Xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx Pasece navazuje xxxxxx jihozápadním xx xxxxxxxxx cestu na Xxxxxx Xxxx. Pokračuje xxxxx této xxxxxxx xx k Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx správní katastrální xxxxxxx Xxxx xxx Xxxxxxx a xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx sestupuje xx Xxxxxx Xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx potoka pokračuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x obchází xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx údolí Xxxxxxxx xxxxxx x xx spodní hranici xxxx xxx xxxxxxxxx Xxxx x Velké Xxxxx xxxxx xx xxxxx Úpy.

Pokračuje xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxx x po xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nádrží xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxx x xxxx xxxx xx xx Xxxxxx Xxxxx. Xxxxx sestupuje xx xxxxx x hranici xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx lesa xx enklávu Xxxxxx Xxxxxxx x po xxxxxx hranici lesa xxxx xx x xxxx Xxx, kde xxxxx.

X. Xxxxxxxxxx grafické xxxxxxxxxx průběhu xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx parku

Příloha x. 2 xxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 123/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

Příloha x. 3 x zákonu č. 114/1992 Xx.

Xxxxxxx park Xxxxxx a jeho xxxxxxxx pásmo

A. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx údolí Xxxx x jejích přítoků, x výrazným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx říčního údolí x vrcholového xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx též evropsky xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx stanovišť, xxx něž jsou xx xxxxx národního xxxxx xxxxxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx.

X. Vymezení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx začíná hranice xxxxxxxxx parku Xxxxxx xx státní xxxxxxx xxxx XX x Xxxxxxxxx jihovýchodně od xxxx Podmyče. Xxxxxxx xx xxxxxxx lesa xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx 456 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx 500 m xx xxxx xx xxxxx x pokračuje po xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx břehu rybníku Xxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx probíhá xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx lesního komplexu xxxx xxxx 429, xx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxx n. X. Xxxx xxxxxxxxx xx hranici lesa xxxxxxxx východně xx xxxxxxx státní silnice xxxx xxxx 424 xxxx ke státní xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxx pokračuje xxx 300 x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxx údolí, xxxxxxxxx asi 150 x po vodoteči xx směru xxxxxx x xxxx xxxxxx xx hranici xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx komunikaci x xxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxx Podmyče-Vranov x. D. xxxx xxxxx xxxxx (xxxx 389). Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xx x xxxxxxx břehu řeky Xxxx, xx němž xxxxxxxxx xx směru xxxx. Xxx xx 450 m xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx n. X. - místní části Xxxxxxx. Xx xxxx xx xxxxx xxxx x Xxxx, xx xxxx přechází xx xxxx xxxx xxxx, xx xxxx pokračuje xx na xxxxxxxx xxxxx intravilánu Xxxxxxx x. X. - xxxxxx xxxxx Zadní Xxxxx. Xxx xx xxxxx západním směrem, xxxxxxx xx hranici xxxxxxxxxxx a xxxx x x jezu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx silnice xxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxx x Vranovu x. X. Za xxxxxxx xxxxxxx Hamerské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx hranici xxxxxxxxxxx x lesa xx ke xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx n. X. - Xxxxx. Xxx xx otáčí xxxxxxxxx xxxxxx, kopíruje x východní strany xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx jejímž xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx Xxxxx, xxxxxx severně x xxx po 600 x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x objektům xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx, 200 x xxxxx xx xxxx 460, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx. Probíhá xxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxx xxxx xxxx 471 (xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx okolí) k xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx směrem xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, přechází po xxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxx a pokračuje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxx lemuje xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx-Xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx rybníka xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. X xxxx xxxx xxxxxxx xxx 200 x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx vrstevnici 420, xx x xxxxxxxxx xxxx xxxx x trati Xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx pravý xxxx xxxxxx vodní xxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx x xx hranici xxxx se dostává xx xxxxx xxxxx xxxx. Xxx se xxxxx x xxxxxx xxxxx x kopíruje xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx 422 x xxxxxx trati X xxxxxxxx. Xxx xx dostává xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (Přímá xxxxx), xx jejímž xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx směru x Xxxxxx. Xxx 100 x xxxx obcí xx lomí v xxxxxx xxxxx x x křižovatky xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účelové xxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx zařízení xxxxxxx státních xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxx (místní xxxxx Xxxxxx) sleduje xxxxxxx x jihovýchodním xxxxx jižní okraj xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxx se xxxxxx severním a xxxx kótu 406 xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxx pozemků. Xxx 150 x xxxxx xx kóty 430 Xxxx vrch se xxxx jihovýchodním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx lesa xxxx xxxx 410 x xxxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxx Xxxxxxxxx potoka. Xxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx pravém xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx. Zde xx xxxx x xxxx a po xxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx p.p.č. 1581 xxxx xxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx a po xxxxxxx lesa xxxxxxxxx xxxx xxxx 416a385k xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. Zde xx xxxx severním xxxxxx, xxxx kótu 374 xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx-Xxxxxx-Xxxxxxxx. Tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jižním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 349, xxx xx xxxxxxx jihozápadním xxxxxx x Mašovickému xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxx hájenkou xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx sledovat xxxxx xxxxxxx, v xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx xx otáčí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xx hranici lesního xxxxxxxx xxxx xxxx 341 xxxxxxx x Xxxxxxxx. Asi 100 x jižně xx xxxx 341 prochází xxxxxxx po severním xxxxxx cesty na xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx 300 x lokalitě Xxxxxxxxxx terasy. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx účelové xxxxxxxxxx x xxxx xxxx 298 se xxxxxxx do xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xx lomí x xxxxxxxxxxxxx směru x xxxxxxxxx xx hraně xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 310, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pozemků xxxxxx. X xxxxx xx. Xxxxxx xx hranice xxxxxx lomí x xxxxxx x xxx xx 170 x xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxx do xxxxx Xxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx). Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx ve xxxxx xxxx až xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prochází xx pozemku tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nádrže Znojmo, xxxxxxxx po koruně xxxxx xx xxxxx xxxx x odtud xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx po 200 x xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx stále xx xxxxxxx lesa směrem xxxxxxxx a jihozápadním. Xx 350 m xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx k xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxx xxx 200 m xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pokračuje. Xx xx xx otáčí x xxxxxxxxxxxxx až xxxxxx xxxxx, sleduje xxxxxxx zahrádkářské xxxxx Xxxxx xxxx x xxxx kótu 281 xx xxxxxxx komunikaci, xxxxx tvoří xxxxxxx xxxxxxx vřesoviště Xxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx kolonie xx od xxxx xxxxxxxxxx odděluje x xxxxxxxx její průběh xxxxxx směrem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemků x ostatní xxxxxx. Xxxx pokračuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx xxxx x vinic, xxxx. xxxxxx, až xx xxxxxxxxxx účelových xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx obce Xxxxxx. Xxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx 70 m xx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x po xxxxxxx xxxx, asi 115 x jižně xxx xxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x po xxxxxxxxxxxxxx okraji xxxxxx xxxxxxxxxx xx vrací xxxx x silnici XX. třídy Xxxxxx-Xxxxxx. Xxx xx 35 x xx křižovatce x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx x pokračuje xx hranici xxxxxxxxxxx xxx 100 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx v jižním xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx vrch. Xxx 200 x jižně xx xxxx 313 xx lomí x xxxxxx, xxxxxxxx 250 x po xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxx xxxxxx xx Konice, xx xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vinohradu. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx západním okraji xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx - účelovou xxxxxxxxxx x Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx okraj xxxxxx xx xx xxxx 300 - xxxxxx xxxx V xxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxxxxx směrem, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Popic. Xxx 100 m xxxxx xx Xxxxxxxx rybníka x Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obce x posléze xxxxxxxxx xx účelové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plochy xxxxxxxxx x zahrad xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Havraníkům. Xxxxxxxxx po účelové xxxxxxxxxx podél xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx obce Havraníky x xx xxxxx 322 xxxxxx severozápadní xxxxx komplexu xxx, xxxxxxx a xxxxx, xxxxx přímo xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx 400 x xxxxx xx xxxx 339 xx xxxx směrem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx k Xxxxxxx, xx xxxxx xxx 300 m xx xxxx 296 xxxxxxxx xxxxxx x sleduje xxxxxxx hranici xxxxxx x. 19426 x 19429. Xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx severozápadní xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx 315 xxxxxxxxx xx hranici lesa xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. Fládnická xxxxx) na kótu 304. Xxxxxxxx 250 x po xxxx xxxxxxxxxx směrem xxxxxxxxxxxxxx x po té xxxxxxxx hranici lesa x xxxxxx trati Xxxx. Xxxxxx směrem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx lesního xxxxxxxx, nasedá asi 150 m xxxxxxxxxxxx xx xxxx 354 Xxxxxxx xxxx na xxxxxx hranici s Xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x obci Xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx Čížov x areál zemědělského xxxxxxxx neleží x xxxxxxxx parku, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxx xxxx vymezená x 1.9.1966 x xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx zákon)].

Poznámky

1. Pokud xx hranice xxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x železničních tratích, xxxxx xx na xxxxxx těleso pozemní xxxxxxxxxx xxxx železniční xxxxx, jako by xxxxxx vně území xxxxxxxxx parku.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxx mapy s xxxxxxxxx xxxxxxxx hranic xxxxxxxxx parku xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Agenturou x Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x digitální xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

C. Vymezení xxxxxx ochranného xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx západě xxxxxx xxxxxxx ochranného xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xx státní xxxxxxx xxxx XX x Xxxxxxxxx jihovýchodně xx xxxx Podmyče. Xxxxxxx po polní xxxxx státní hranice - Xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx státní xxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxx x. X. xxxxxxxxx xxxxxxx xx severním okraji xxxx xxxxxxx ve xxxxx Vranov x. X. Xxxx areálem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx k xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx západním xxxxxx xxxxxxxx do xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. X.-Xxxxxx xxxxxxx hranici xxxx. Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx silnici Vranov x. X.-Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vodní xxxxxx Xxxxxx, prochází xxxx xxxxxx hráze xxxxx xxxxxx Xxxxxx (xxxx xx součástí xxxxxxxxxx xxxxx). Odtud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx parcel x. č. 207/25, 201/89, 201/91 a 201/126 v x. x. Onšov a xxxx xxxxxxxxx jižním x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx. Xxxx xxxx obchází xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx území x xxxxxxxxxxxxxx ploch, pokračuje xx xxxxxxxx okraji xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx Onšov-Šumná. Xx xxxxxxxx okraji xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx až na xxxxxxxxxx se silnicí Xxxxx-Xxxxx. Odtud xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx okraji xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x zastavitelných xxxxx xxxx x za xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxx Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxx. Hranice xx xxxxxxx x xxxxxxxx strany sleduje xxxxxxxxx území a xxxxxxxxxxxx plochy xxxx Xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx XX. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Horní Břečkov-Lukov, xxxxxxx její xxxxxxxx xxxxx až x xxxx Xxxxx, xxx xxxxxxxxx xx hranici xxxxxxxxxxx území a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx státní xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx po severním xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z Xxxxxx xx Podmolí. Zde xxxxxxx severní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Podmolí-Mašovice. Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na Xxxxxx xx lomí x xxxxxx, pokračuje xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx území a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x za obcí xxxx sleduje severní xxxxx státní xxxxxxx Xxxxxxxx-Xxxxxx-Xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx po xxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxx xxxxxx do Xxxxxx. X silničního xxxxxx xxxx Gránický xxxxx xx xxxxxxx ostře xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x ve xxxxx xxxx sleduje levý xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx k xxxx xx Xxxx - xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx (v xxxxxxx xxxxxxxx set xxxxx xx x Xxxxxxxxx xxxxx hranice xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx národního parku). Xxxxxxx ochranného xxxxx xxxx xxxxxxxxx jihovýchodním xxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxx komunikace xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx Xxxx. V xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx po xxxxx xxxx. X železničního xxxxxxxx trati Xxxxxx-Xxxxx xxxxxxxx hranice xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxx břeh Xxxx x pokračuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx směrem na Xxxxx až k xxxxxxxxxx zastávce Xxxxxx-Xxxx Xxxxxxx. Xxx se xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx okraj xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxxx. X této xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx 280 xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx živočišné xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx území x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx sídla x v xxxxxxxxxxx xxxxx obce xxxx xxxxxx sledovat xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx. Je xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx silničního xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxx se xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx ploch xxxx. Xxxx pokračuje xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx silnice Xxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxx celnice, xxxxx obchází ze xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx parku, xxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx patří xxxx intravilán xxxx Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx zemědělského xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xx pojem xxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. x) zákona x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx) x xxxx xxxxxxxxx novely xxxxxx č. 114/1992 Xx.

Xxxxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx takové xxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxx železniční xxxxx, xxxx by xxxxxx xxx území ochranného xxxxx xxxxxxxxx parku.

2. Xxxxx katastrální xxxx x podrobným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx v ústředním xxxxxxx ochrany přírody xxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx ochranného xxxxx xxxxxxxxx parku x xxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Podyjí x xxxx ochranného xxxxx

Xxxxxxx č. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

Xxxxxxx x. 4 x zákonu x. 114/1992 Xx.

Xxxxxxx xxxx Xxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx parku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vázané xx přírodovědecky xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx celku Xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx též xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx stanovišť, xxx xxx xxxx xx xxxxx národního xxxxx vymezeny xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X. Vymezení xxxxxx xxxxxxxxx parku

Vnitrozemská xxxxxxx xxxxxxxxx parku xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 4/11 po cestě xx Ferdinandovském xxxxx x x Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x kóty 804. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx směrem xx xxxxxx lesa a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx 933 x 923 x xxxxx přes xxxxx, xxxxx xx xx xxxx 882 a xx kótě 828 xxxxxxxx na xxxxxxx Xxxxxxx Ruda - Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xx rozcestí Xxxxx Xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxx x xxxx xxxx křižovatku xxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx Poustku, Xxxxx x xx Xxxöxxxxxx dvoru. Xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx na Karlov x na Xxxxxx Xxxx. X Xxxxx Xxxx pokračuje xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxx Babylon a xxxxx xx lesní xxxxx xxxx Klášterský xxxx do Rejštejna. X Xxxxxxxxx probíhá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xx k xxxxxxx xx Xxxxxxxx, po xxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx cestách xxxx xxxx 844 xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx. X mostu xxx Popelnou xx xxxxx xx Losenici x probíhá xx xx xx na Xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx 1141 x xxxx xx xx silnici Kvilda - Xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx set xxxxx x severu x xxxxxxxx na xxxxx xxxxx pod xxxxxxxx Xxxxxx; xx xxxx 1131 xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx 955 xxx Xxxxxx Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxx Xxxx - Borová Xxxx. Xxxx Xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx x xxxxx xxxx Vltavu xx Polce. X Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx parku xxxx xxxx x xxxx 933 x 842 xx xxxxxxxx lesní xxxxx xx Strážného, xxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxx x xx xx pokračuje až x xxxxxxx x Xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx Xxxxxx až x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx Nivy. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx železniční xxxxx x Xxxxxxx, xxxxxxxx na Luční xxxxx, po něm xxxxxxx Xxxxxx x x místě xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx se napojuje xx silnici Volary - Želnava, xx xxx xxxxxxx až xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx stále xx xxxxxxx do Xxxx x Xxxx Xxxx. Xx Novou Xxxx xx xxxxxxxx na xxxxx sledující Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx Xxxxxx Xxxx x Xxxxx Zvonkovou. Xx xxxxx x xxxxxx celnici xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx s Rakouskem x xxxxxxx 1/34. Xx xxxx xxxxxxx xxx pokračuje xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x Rakouskem a xxxx x Xxxxxxxx xx x mezníku 4/11 xx Ferdinandovském xxxxx.

Xxxxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx tratích, hledí xx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx leželo xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx katastrální xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx v Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

X. Orientační grafické xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Šumava

Příloha x. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 123/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.6.2017

Příloha x. 5 x xxxxxx č. 114/1992 Sb.

Správy xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx správní xxxxxx, tvořené národními xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oblastmi, xxxxx xxxxxxxxxx §78 xxxx. 2 zákona

Název xxxxxx xxxxxxxxx parku

Sídlo xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxx Národního xxxxx Xxxxx Švýcarsko

Krásná Xxxx

Xxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx x Chráněná xxxxxxxx oblast Labské pískovce

Správa Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx park x xxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx pásmo

Správa Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx oblast Xxxxxx

Xxxxxxx x. 5 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

Čl. XXX

1. Myslivecká, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxx přírody xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ustanovené xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x vodní xxxxxx x stráže xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx samosprávy xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx x případě, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx věku, státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 238/1999 Xx. x účinností od 1.1.2000

Xx. XX

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx ustanovení

1. Dosavadní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxx zákona č. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx.

2. Xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (návrhů) xx xxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §40 xxxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 218/2004 Xx. x účinností xx 28.4.2004

Xx. XXXII

Rozsah x xxxx xxxxxxx xxxx xx zdraví xxxx xxxxx vzniklé xxxx 1. xxxxxx 2017, xxxxx xxxxxx do xxx 31. xxxxxxxx 2016 xxxxxxxxx, xx x případech upravených xxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxx xx xxxx v xxxxxxxx XXX až XXXXXX xxxxxx zákona, xxxxxxxx x po 31. xxxxxxxx 2016 xxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx platných xx xxx 31. xxxxxxxx 2016.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2006 Sb. x účinností xx 1.1.2017

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Právnická xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytující péči x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zranění, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx dočasně xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 8 xxxxxx x. 114/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x to xx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x řízení x xxxxxxxx provozování xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 8 xxxxxx x. 114/1992 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxx první xxxxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 312/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2008

Xx. XIII

Přechodné ustanovení

Řízení xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x do xxxxxx xxx neskončená xx xxxxxxx x xxxxx a povinnosti x xxxx související xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 223/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx památky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyhlášené xx xxxxx národních xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů xxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Řízení xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx uvedených x xxxx 3.

3. Xxxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx podle §43 xxxxxx č. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, dokončí xxxxx xxxxxxx přírody příslušný xxxxx xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx běh xxxxxxx, běží ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

4. Xx území xxxxxxxx xxxxx Prahy vykonávají xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx správu x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx svěřeném xxxxxxx xxxxxx podle §76 xxxx. 1 xxxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, po xxxx xxxxxxx roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 349/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2009

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, vyhlášená xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 381/2009 Xx. x účinností xx 2.1.2010

Xx. VII

Přechodné xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx, xxx bylo xxxxx předchozích xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx závazné xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x oznámí xx žadateli.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 350/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xx. IX

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxx přírody x krajiny České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stává Xxxxxxxxx ochrany přírody x xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 114/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 114/1992 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx správou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona a xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx dokončí Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 114/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx dalších xxxx a xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx xx x Agentuře xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a krajiny Xxxxx republiky zřízenou xxxxx xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Příslušnost xxxxxxxxxx s majetkem Xxxxx xxxxxxxxx, vážící xx k Xxxxxxxx xxxxxxx přírody a xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx ochrany xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 114/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. IX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 250/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxx parků a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oblastí, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

3. Xxxxx zóny ochrany xxxxxxx xxxxxxxxx parků, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů, xx xxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx podle §18 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x to xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx parku xxxxxxxx podle §18 xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx a zastavitelné xxxxxx obcí xx xxxxx xxxxxxxxx parků, xxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 114/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx do doby xxxxxxxx zón xxxxxxxxx xxxxx postupem xxxxx §18 zákona č. 114/1992 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §18 xxxx. 5 xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

6. Do doby xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §17 xxxxxx č. 114/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, se xx klidové xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx parku xxxxxxxx x označené xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx území xxxxx §17 xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

7. Do doby xxxxxxxxx x označení xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 zákona x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx za vyhrazené x xxxxxxxx cesty xxxxxxxx cesty xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 114/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxx xxxx x národní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, platí xx xxxx v xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx do xxxx schválení zásad xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx §38a xxxxxx x. 114/1992 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

9. Návštěvní xxxx xxxxxxxxx parků xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx po xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 3 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxx x povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ke xxx 1. xxxxx 2017 x xxxxxxxxxxx xxxxxx státu Správa Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx České Xxxxxxxxx. Xxxxxx zahájená xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Správa Xxxxxxxxx parku Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 2017 x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx dokončí xxxxxxxxxxx organizace Správa Xxxxxxxxx parku Xxxxx Xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 123/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

Xx. VIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dřevin xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xx. VII

Přechodná ustanovení

1. Xxxxx xx jednotné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §82a zákona x. 114/1992 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx záměry xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle zákona x. 114/1992 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jednotné závazné xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §82a xxxxxx č. 114/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxx staveb xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pro které xxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, uplatní xx postup podle §82a odst. 2 xxxxxx x. 114/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pouze xx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx vydávána v xxxxxxxx zahájených xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. VII xxxxxx právním předpisem x. 403/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xx xxxxxxx §5b xxxx. 4 xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx po dobu x nich xxxxxxxxxx; x xxxxxx změně xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušné k xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 114/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx podle §13j odst. 2 xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x jedince xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx seznam xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 1 roku xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Ustanovení §61 xxxx. 1 xxxxxx č. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxx zápis xxxxxxxxxxx xxxx, která xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x nebyla xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx.

4. Xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx územích, xxxxxx xxxxxxx přírody národních xxxxx, zónách xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx lokalitách, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, smluvně xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx") xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxx xxxxxxx přírody xxxxx xxxxxx x. 114/1992 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sítě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 430/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx referenčních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxx x. 81/2011 Xx., xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obrazců s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx jsou stanoveny xxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx, xxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxx parků, xxx odstupňované xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx krajinných xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ochranných xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, evropsky významných xxxxxxx, ptačích xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx pásem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stromu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx památného xxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxxxxxxx mapy xxxxxx x xxxx vyhlášení x vyznačením xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx ochrany přírody xxxxxxxxxx krajinných xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx národních xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx pásem památných xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx památného xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx památného stromu,

převezme Xxxxxxxx xxxxxxx přírody x xxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx") xx xxxxxxxxxx xxxxxxx katastrální xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x zvláště xxxxxxxx xxxxx, zpracovaného x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x. 114/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx pro xxxxxxx chráněné xxxxx xxxxxxxxx plán péče, xxxxx xxxxxxx tvoří xxxxxxxxxxx mapa, xxxxx Xxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušný orgán xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx předání alespoň xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx ochrany přírody xxxxx na základě xxxxx jím xxxxxxx xxxxxxxx podle písmene x) xxxx x) xx ústředního seznamu xxxxxxxxxx xx 18 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx výzvy.

5. Zvláště xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx chráněné xxxxxxx stromy, x xxxxxxx xxxxxx xx 5 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona dokumentace xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx obsahovat dokumenty xxxxxxx x xxxx 4, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xx neplatí, xxxxxx-xx dokumentace xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dokumenty uvedené x bodě 4 xxxxx v případě xxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zón xxxxxxxxxxxx ochrany přírody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx území xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stromů.

6. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx nejpozději xx 30 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Do 36 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx úřad xxxxxxxxxxx x katastrální xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrol x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyplyne, xx v katastru xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx o již xxxxxxxxx chráněných lokalitách, xxxxxx Agentura xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx do 37 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx do 38 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx sdělením xx Xxxxxx zákonů xxxxxxx xxx, kdy xxxxx x zápisu xxxxx x chráněné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 364/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx x. 114/92 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.6.1992.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

347/92 Xx., xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.6.92

289/95 Xx., x lesích x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.96

3/97 Xx., nález Ústavního xxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 15.1.97

16/97 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx žijících xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxx x x změně x xxxxxxxx zákona x. 114/92 Xx., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.97

123/98 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.98

161/99 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx České Xxxxxxxxx a xxxx xx xxxxx č. 114/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2000

238/99 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 23/62 Xx., x xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 102/63 Sb., x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 130/74 Xx., x xxxxxx xxxxxx ve vodním xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 114/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 289/95 Xx., x xxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (lesní xxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2000

132/2000 Xx., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx xx zákonem x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx

x účinností xx 1.1.2001

76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx prevenci x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

320/2002 Sb., x změně x xxxxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

100/2004 Xx., o xxxxxxx druhů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx rostlin xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností ode xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

168/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 114/92 Xx., x xxxxxxx přírody a xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 16.4.2004

218/2004 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 114/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 50/76 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 219/2000 Sb., x xxxxxxx ČR x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.4.2004

460/2004 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 114/92 Xx. publikované x xxxxxx x. 155/2004

387/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 149/2003 Xx., o xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu xxxxxxx xxxxxx lesnicky xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, určeného k xxxxxx xxxx a x zalesňování, a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) x xxxxx x. 114/92 Xx., x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.10.2005

444/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 531/90 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

186/2006 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2007

222/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 76/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx prevenci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.6.2006

267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008 (xxxxxxx č. 218/2007 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2010), (xxxxxxx č. 282/2009 Xx. byla změněna xxxxxxxx xx 1.1.2013), (xxxxxxx č. 463/2012 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2015) x (xxxxxxx č. 182/2014 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2017)

218/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zákon x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxx č. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x existenčním xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 22.8.2007

124/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 269/94 Xx., x Rejstříku xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

167/2008 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 17.8.2008

312/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 246/92 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx proti týrání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 114/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.2008

223/2009 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o volném xxxxxx xxxxxx

x účinností xx 28.12.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x účinností od 1.1.2011

282/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.8.2009

291/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 252/97 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.10.2009

349/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 114/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 161/99 Xx., kterým xx xxxxxxxxx Národní xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, x xxxx se xxxxx x. 114/92 Xx., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.12.2009

381/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 114/92 Sb., x ochraně přírody x krajiny, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 2.1.2010

18/2010 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 114/92 Xx. publikované x xxxxxx č. 5/2010

256/2010 Xx., nález XX xx xxx 8.7.2010 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §68 xxxx. 3 x 4 xxxxxx x. 114/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 17.9.2010

350/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

463/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., x úrazovém xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 21.12.2012

64/2014 Sb., kterým xx mění některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.5.2014

175/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 114/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2014

182/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 29.8.2014

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2015

15/2015 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, x stanovení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

39/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2015

205/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx zákon č. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2015

319/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 266/94 Xx., x dráhách, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2017

123/2017 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 114/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2018

183/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

261/2018 Sb., xxxxx XX ze xxx 25.9.2018 sp. xx. Pl. XX 18/17 xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxx č. 123/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 114/92 Xx., o xxxxxxx přírody x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx č. 114/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx od 30.11.2018

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2024

403/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 416/2009 Xx., x urychlení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x energetické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

36/2021 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x některých správních xxxxx

x účinností od 1.1.2022

124/2021 Xx., nález XX xx xxx 26.1.2021 xx. xx. Xx. XX 22/17 xx xxxx návrhu xx zrušení xxxxx §70 xxxx. 3 xxxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a §4 xxxx. 9 xx 11 xxxxxx x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx od 10.3.2021

261/2021 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

284/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx od 1.7.2023

364/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

177/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 277/2019 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Sbírce xxxxxx x mezinárodních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 61/1977 Sb., o xxxxxx.
3) Xxxxx č. 61/1977 Sb.
Xxxxx ČNR č. 96/1977 Sb.
4) §20 xxxxxx XXX x. 96/1977 Sb.
5) Např. xxxxx č. 298/1990 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx majetkových xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zákon č. 403/1990 Sb., x odstranění xxxxxxxxx majetkových křivd, xxxxx č. 87/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, zákon č. 92/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jiné osoby, xxxxx č. 229/1991 Sb., o xxxxxx vlastnických vztahů x půdě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
6) §10 xxxxxx XXX x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
7) Např. xxxxx č. 61/1977 Sb., zákon x. 53/1966 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 75/1976 Xx. (xxxxx xxxxx xxxxxx x. 124/1976 Xx.), zákon č. 138/1973 Sb., zákon č. 50/1976 Sb.

8) Xxxxx č. 22/1964 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 157/1983 Xx.
Xxxxxxxx x. 23/1964 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 22/1964 Xx., xx znění xxxxxxxx č. 133/1965 Xx. x xxxxxxxx x. 19/1984 Xx.
Xxxxx č. 46/1971 Sb., x geodézii x xxxxxxxxxxx.
Xxxxx XXX č. 36/1973 Sb., x orgánech xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 50/1976 Sb.
10) §8 xx §10 xxxxxx x. 138/1973 Xx.
11) §13 xxxxxx x. 138/1973 Xx.
12) §2 xxxxxx XXX x. 96/1977 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
13) Např. xxxxx č. 87/1987 Sb.
14) Xxxx. xxxxx č. 23/1962 Sb., xxxxx č. 102/1963 Sb., xxxxx č. 61/1964 Sb., xxxxx č. 61/1977 Sb., zákon č. 44/1988 Sb., x ochraně x využívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (horní xxxxx), xx xxxxx xxxxxx XXX x. 541/1991 Xx.
15) Zákon XXX č. 284/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úřadech.

16) Xxxxx č. 53/1966 Sb.
17) §108 xxxx. 2 xxxxxx x. 50/1976 Xx.
18) §109, §110, §111, §112, §113, §114, §115, §116 zákona x. 50/1976 Sb.
19) Xxxxx č. 169/1949 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 102/1971 Sb., x xxxxxxx státního xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 135/1961 Sb., x pozemních xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 27/1984 Xx. (xxxxx xxxxx x. 55/1984 Xx.).
21) Xxxxxxx xxxxx č. 23/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXXXX.
22) §127 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §21 xxxxxx ČNR x. 96/1977 Xx.
24) Např. xxxxx č. 135/1961 Sb., xxxxxxxx č. 99/1989 Sb., xx znění xxxxxxxx č. 24/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx silničního xxxxxxx).
25) Xxxx. §16 xxxxxx XXX x. 96/1977 Xx., xxxxxxxx č. 99/1989 Sb.
26) Xxxx. xxxxx č. 61/1977 Sb., xxxxx č. 138/1973 Sb., xxxxx č. 50/1976 Sb.
27) Xxxxx č. 17/1992 Sb.
28) §2 xxxxxx x. 83/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx.
29) §14 xxxxxx x. 71/1967 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx (správní řád)
30) Xxxxx XXX č. 282/1991 Sb., o Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.
31) Xxxxx XXX č. 367/1990 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx).
32) Xxxxx XXX č. 418/1990 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxx XXX č. 439/1991 Xx.
33) Např. xxxxx č. 61/1964 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 87/1987 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 239/1991 Xx., xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx lidu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 23/1962 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 96/1977 Xx. x xxxxxx x. 143/1991 Xx., xxxxx č. 102/1963 Sb., x xxxxxxxxx.
35) Xxxxx č. 169/1949 Sb.
Zákon č. 40/1961 Sb., x xxxxxx xxxxx.
36) §13 xxxx. 2, §45, 46, 84 x 85 xxxxxx XXX x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx.
37) Zákon č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) §11 xxxxxx x. 44/1988 Xx.
39) §15, §16, §17, §18, §19 xxxxxx x. 44/1988 Sb.
Zákon XXX č. 61/1988 Sb., o xxxxxxxx činnosti, výbušninách x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Např. xxxxx č. 61/1977 Sb., xxxxx č. 138/1973 Sb., xxxxx č. 50/1976 Sb., xxxxx č. 44/1988 Sb., xxxxx x. 53/1966 Xx., xxxxx č. 23/1962 Sb., zákon č. 102/1963 Sb.

41) §24x xxxxxx XXX č. 67/1969 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (úplné xxxxx č. 31/1983 Xx.).
42) §25 xxxxxx č. 61/1977 Xx.
43) Xxxxx č. 16/1997 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx druhů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dalších opatřeních x xxxxxxx těchto xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ČNR č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
44) Xxxxx č. 61/1964 Sb.
Xxxxxxxx č. 62/1964 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy k xxxxxx č. 61/1964 Xx.
Xxxxx č. 132/1989 Sb., x xxxxxxx práv x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a plemenům xxxxxx.
45) Např. §34 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 138/1973 Xx., x vodách (xxxxx xxxxx), xxxxx č. 51/1964 Xx., x xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 104/1974 Xx., xxxxx x. 79/1957 Xx., o xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxx x. 67/1960 Xx., o xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xxxxx č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, xxxxx č. 61/1964 Sb. - Xxxxxx předpisy x. 79/1957 Xx. x x. 67/1960 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/1994 Sb., xxxxxx xxxxxxx č. 51/1964 Xx., xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 222/1994 Sb.
46) Xxxxx XXX č. 388/1991 Sb., o Xxxxxxx fondu životního xxxxxxxxx České republiky.
47) §27 xxxxxx x. 17/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx
48) §71, §72, §73, §74 xxxxxx č. 50/1976 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx).
Xxxxx x. 7 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 18.8.1987, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxx xxxxx x x bezpečnosti provozu xxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx (reg. x xxxxxx 18/1987 Xx.).
49) Xxxxx č. 128/2000 Sb., o xxxxxx (xxxxxx zřízení), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
50) Xxxxx č. 131/2000 Sb., o hlavním xxxxx Praze, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
51) §32 xxxxxx x. 131/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
52) Xxxxx č. 100/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x dalších opatřeních x ochraně xxxxxx xxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx).
53) Xxxxxxxx Xxxx 92/43/XXX xx xxx 21. května 1992 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, volně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx rostlin.
Xxxxxxxx Xxxx 79/409/XXX xx xxx 2. xxxxx 1979 x xxxxxxx volně xxxxxxxx xxxxx.
54) Xxxxxxx X směrnice Rady 92/43/XXX xx xxx 21. května 1992 x ochraně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, volně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx rostlin.
55) Přílohy XX, IV a X směrnice Rady 92/43/XXX.
56) Xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxx 92/43/XXX.
57) Xxxxxxxx Xxxx 92/43/XXX.
58) Xxxxx č. 246/1992 Sb., xx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) Xxxxxxxx Xxxx 79/409/EHS xx xxx 2. xxxxx 1979 o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
60) Zákon č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx nerostného xxxxxxxxx (horní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
61) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 50/1976 Sb., §24 xxxxxx x. 289/1995 Xx., §23 xx 26 xxxxxx x. 254/2001 Xx., §36 xx 38 xxxxxx č. 449/2001 Xx.
62) Xxxxxxxxx xxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), zákon č. 254/2001 Sb., x xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 99/2004 Sb., x rybníkářství, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdrojů x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx), zákon č. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
63) Zákon č. 244/1992 Sb., x posuzování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) Xxxxx č. 100/2001 Sb., x posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx a o xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
66) Xxxxx č. 18/2004 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx odborné kvalifikace).
67) §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 18/2004 Xx.
68) §5 xxxxxx x. 18/2004 Xx.
69) Čl. 7 odst. 1 xxxx. c) nařízení Xxxx (ES) x. 338/97 ze xxx 9. xxxxxxxx 1996 x ochraně xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x planě xxxxxxxxxx xxxxxxx regulováním xxxxxxx x xxxx.
70) Xxxxx č. 449/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
71) Xxxxx č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
72) Xxxxx č. 289/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
73) Xxxxxxxxx xxxxx č. 289/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 115/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
74) Například xxxxxxxx č. 55/1999 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx.
75) Zákon č. 334/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
76) §27 xxxx. 2 xxxxxx x. 219/2000 Sb., x majetku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
77) Xxxxxxxx č. 512/2002 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
78) §22 xx 26 zákona x. 312/2002 Xx., x xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx celků x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
79) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
80) Xxxxx č. 312/2001 Sb., x státních xxxxxxxxx.
81) Xxxxx č. 344/1992 Sb., o katastru xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
82) §43 xxxx. 1 x §61 xxxx. 1 xxxxxx č. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).
83) Xxxxx č. 183/2006 Sb.
84) §149 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád.
85) Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
86) Xxxxx č. 167/2008 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx újmě x x xxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
87) §24a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 246/1992 Sb., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 77/2004 Xx.
§42 zákona x. 449/2001 Sb., x myslivosti, ve xxxxx zákona x. 320/2002 Xx.
§49 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 48/2006 Xx. x xxxxxx x. 186/2006 Xx.
88) §4c xxxxxx č. 252/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 291/2009 Xx.
89) Xx. 48 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 796/2004 xx xxx 21. xxxxx 2004, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Rady (ES) x. 1782/2003, xxxxxx xx xxxxxxx společná xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx podpor x xxxxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx x kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.
90) Čl. 1 xxx 4 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 865/2006 ze xxx 4. května 2006 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k nařízení Xxxx (ES) č. 338/97 x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx regulováním xxxxxxx s těmito xxxxx.
91) Xxxxx č. 100/2004 Sb., o xxxxxxx xxxxx volně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx regulováním xxxxxxx s xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x ochraně těchto xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o obchodování x xxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 444/2005 Sb.
Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 338/97 x xxxxxxx xxxxx volně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx.
Nařízení Xxxxxx (XX) č. 865/2006 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 338/97 x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx živočichů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x těmito druhy.
92) §58 xxxx. 1 xxxxxx x. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
93) §15 xxxx. 2 xxxxxx x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 80/2006 Xx. x xxxxxx x. 186/2006 Sb.
94) §10 xxxx. 1 xxxxxx x. 266/1994 Sb., x dráhách, xx xxxxx xxxxxx č. 175/2002 Sb.
95) Xxxxxxxxx §47 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), §24 xxxx. 3 xxxx. g), §25 xxxx. 4 písm. x), §58 odst. 1 písm. x) x §59 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx státní xxxxxx x energetických odvětvích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
96) §43 xxxxxx x. 183/2006 Xx.
97) Část xxxxxx správního řádu.
98) Xx. 8 xxxx. 3 xxxx. x) nařízení Xxxx (ES) x. 338/97.
99) Čl. 66 nařízení Xxxxxx (XX) x. 865/2006.
100) Například xxxxxxxx vlády č. 75/2007 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxx znevýhodněními x x xxxxxxxxx Xxxxxx 2000 xx xxxxxxxxxx xxxx.
101) §66 xxxxxx č. 449/2001 Xx.
102) §54 xxxxxx x. 219/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
103) Xxxxx č. 161/1999 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxx Švýcarsko, x xxxx xx xxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx přírody x krajiny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
104) §29 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.
105) Xxxxx č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x o změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
106) Xxxxx č. 222/1999 Sb.
107) §139 xxxxxxxxx xxxx.

108) Zákon č. 449/2001 Sb., x myslivosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon č. 99/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx rybářského xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.

109) §44 xxxx. 3 xxxxxx x. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 225/2006 Sb., zákona x. 274/2008 Xx. x xxxxxx č. 301/2009 Xx.

110) §52 xxxxxx x. 49/1997 Xx., xx znění zákona x. 225/2006 Xx.

111) §11 xxxx. 4 xxxxxx x. 449/2001 Sb.

§11 odst. 1 zákona x. 99/2004 Xx.

112) §31 xxxx. 6 x §33 xxxx. 1 xxxxxx x. 289/1995 Sb.

113) §32 xxxx. 1 a 2 xxxxxx x. 289/1995 Xx.

114) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 359/1992 Sb., o xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

115) Xxxxx č. 35/2021 Sb., x Sbírce xxxxxxxx xxxxxxxx územních samosprávných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

116) §12 odst. 6 xxxxxx x. 99/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

117) Například xxxxx č. 289/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 449/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 149/2003 Sb., o xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lesních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx kříženců, xxxxxxxx k xxxxxx xxxx a k xxxxxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 99/2004 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 326/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

118) Xxxxx č. 289/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 449/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 99/2004 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

119) §75 x 76 xxxxxx x. 326/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

120) Xxxxx č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 326/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

121) Xxxxx č. 99/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

122) §28a zákona x. 289/1995 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.