Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 31.12.2024.


Zákon o ochraně přírody a krajiny
114/92 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení

Účel zákona §1

Ochrana přírody a krajiny §2

Vymezení pojmů §3

ČÁST II. Obecná ochrana přírody a krajiny

Hlava I. Obecná územní a druhová ochrana přírody a krajiny, ochrana dřevin, jeskyní a paleontologických nálezů

Základní povinnosti při obecné ochraně přírody §4

Obecná ochrana rostlin a živočichů §5

Ochrana volně žijících ptáků §5a

Podmínky pro odchylný postup při ochraně ptáků §5b

Registrace významných krajinných prvků §6

Ochrana dřevin §7

Povolení ke kácení dřevin §8

Náhradní výsadba a odvody §9

Ochrana a využití jeskyní §10

Ochrana paleontologických nálezů §11

Ochrana krajinného rázu a přírodní park §12

Přechodně chráněné plochy §13

Hlava II. Používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře a ochrana přírody a krajiny před invazními nepůvodními druhy

Díl 1 - Používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře §13a §13b §13c

Díl 2 - Ochrana přírody a krajiny před invazními nepůvodními druhy

Využívání invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu §13d

Mimořádná opatření §13e

Sledování výskytu a způsobu šíření invazních nepůvodních druhů §13f

Opatření při včasném zjištění výskytu invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu §13g

Regulace značně rozšířených invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu §13h

Náhrada nákladů §13i

Společná ustanovení o invazních nepůvodních druzích §13j §13k §13l

ČÁST III. Zvláště chráněná území

HLAVA I. Kategorie zvláště chráněných území §14
HLAVA II.
Díl 1 - Vymezení národních parků

Národní parky §15

Národní park České Švýcarsko §15a

Krkonošský národní park §15b

Národní park Podyjí §15c

Národní park Šumava §15d

Díl 2 - Ochrana národních parků a zajištění péče o národní parky

Základní ochranné podmínky národních parků §16

Bližší ochranné podmínky Národního parku České Švýcarsko §16a

Bližší ochranné podmínky Krkonošského národního parku §16b

Bližší ochranné podmínky Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma §16c

Bližší ochranné podmínky Národního parku Šumava §16d

Klidová území národního parku §17

Členění území národních parků §18

Režim zón národních parků §18a

Omezení činností v národních parcích a návštěvní řád národního parku §19

Rada národního parku §20

Právo myslivosti a rybářství v národních parcích §21

Lesy národních parků §22

Nakládání s lesy v národních parcích §22a

Nakládání se zemědělskými pozemky v národních parcích §22b

Omezení zcizitelnosti vlastnického práva státu k některým pozemkům v národních parcích §23

Poplatky v národních parcích §24

HLAVA III.

Chráněné krajinné oblasti §25

Základní ochranné podmínky chráněných krajinných oblastí §26

Členění území chráněných krajinných oblastí §27

HLAVA IV.

Národní přírodní rezervace §28

Základní ochranné podmínky národních přírodních rezervací §29

Právo myslivosti a rybářství v národních přírodních rezervacích §30

Lesy národních přírodních rezervací §31

Právo vlastnictví k některému majetku v národních přírodních rezervacích §32

Přírodní rezervace §33

Základní ochranné podmínky v přírodních rezervacích §34

HLAVA V.

Národní přírodní památka §35

Přírodní památka §36

HLAVA VI.

Ochranná pásma zvláště chráněných území §37

Plány péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a chráněné krajinné oblasti §38

Zásady péče o národní parky §38a

Smluvní ochrana §39

Postup při projednávání záměrů na vyhlášení zvláště chráněných území §40 §41

Evidence a označování zvláště chráněných území §42

Výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích §43

Souhlas k některým činnostem ve zvláště chráněných územích §44

Územní plánování a stavební činnost ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech §44a §44b

Zrušení zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem §45

ČÁST IV. - Natura 2000

HLAVA I. Postup při vytváření soustavy Natura 2000 a její ochrana

Oddíl I. Evropsky významné lokality

Vytvoření národního seznamu §45a

Předběžná ochrana evropsky významných lokalit §45b

Ochrana evropsky významných lokalit §45c §45d

Oddíl II.

Ptačí oblasti §45e

Oddíl III.

Sledování stavu ptačích oblastí, evropsky významných lokalit a evropsky významných druhů §45f

Oddíl IV.

Podmínky pro vydávání povolení, souhlasů, stanovisek nebo výjimek ze zákazů §45g

Hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti §45h §45i

ČÁST V. Památné stromy, zvláště chráněné druhy rostlin, živočichů a nerostů

HLAVA I. Památné stromy a jejich ochranná pásma §46

Evidence a označování památných stromů §47

Zvláště chráněné rostliny a živočichové §48

Základní podmínky ochrany zvláště chráněných rostlin §49

Základní podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů §50

Zvláštní ochrana nerostů §51

Záchranné programy zvláště chráněných druhů §52

Vývoz §53

Prokázání původu §54

HLAVA II. Projednávání záměrů na vyhlášení §55

Výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů §56

Souhlas k některým činnostem týkajícím se zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a nerostů §57

ČÁST VI. Některá omezení vlastnických práv, finanční příspěvky při ochraně přírody, přístup do krajiny, účast veřejnosti a právo na informace v ochraně přírody

HLAVA I. Náhrada za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření §58

Zajištění pozemků k tvorbě systému ekologické stability §59

Vyvlastnění a obligatorní převod příslušnosti hospodařit s majetkem §60 §61a

Předkupní právo státu a financování výkupu pozemků §61

Vstup na pozemky §62

Přístup do krajiny §63

Omezení vstupu z důvodu ochrany přírody §64

Dotčení zájmů ochrany přírody §65

Omezení a zákaz činnosti §66

HLAVA II. Povinnosti investorů §67

Opatření ke zlepšování přírodního prostředí §68

Finanční příspěvek §69

HLAVA III.

Účast občanů §70

Účast obcí §71

Právo na informace v ochraně přírody a krajiny §72

Evidence chráněných území v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí §72a §72b §72c

Informační systém ochrany přírody §72d

Věda a výzkum §73

Spolupráce při ochraně přírody §74

ČÁST VII. Orgány a státní správa v ochraně přírody

HLAVA I. Orgány ochrany přírody §75 §75a

Obecní úřady §76

Působnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností §77

Působnost krajů a krajských úřadů §77a

Působnost Agentury a správ národních parků §78

Působnost orgánů ochrany přírody na území vojenských újezdů §78a

Působnost ministerstva životního prostředí §79

Zvláštní odborná způsobilost §79a

Působnost České inspekce životního prostředí §80

Stráž přírody §81 §81a §81b

Používání stejnokroje a označení pracovníků ochrany přírody §82

HLAVA II. §82a
HLAVA III. Řízení ve věcech ochrany přírody §83

Obsah žádosti v řízení ve věcech ochrany přírody §83a

Změny a zrušení rozhodnutí §84

Státní dozor ochrany přírody §85

ČÁST VIII. Odpovědnost na úseku ochrany přírody

Odstranění následků neoprávněných zásahů §86

Přestupky fyzických osob §87

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §88

Vybírání a vymáhání pokut §88a

Odebrání nedovoleně držených jedinců zvláště chráněných druhů a jedinců invazních nepůvodních druhů §89

ČÁST IX. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Společná ustanovení §90 §90a

Ustanovení přechodné §91

Ustanovení zrušovací §92

Účinnost §93

Příloha č. 1 - Národní park České Švýcarsko

Příloha č. 2 - Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo

Příloha č. 3 - Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo

Příloha č. 4 - Národní park Šumava

Příloha č. 5 - Správy národních parků, jejich sídla a jejich správní obvody, tvořené národními parky a jejich ochrannými pásmy a chráněnými krajinnými oblastmi, podle ustanovení §78 odst. 2 zákona

Nález Ústavního soudu - č. 3/1997 Sb.; č. 256/2010 Sb.; č. 261/2018 Sb.; č. 124/2021 Sb.

č. 238/1999 Sb. - Čl. VII

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 218/2004 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 267/2006 Sb. - Čl. XXXII

č. 312/2008 Sb. - Čl. VII

č. 223/2009 Sb. - Čl. XIII

č. 349/2009 Sb. - Čl. II

č. 381/2009 Sb. - Čl. II

č. 350/2012 Sb. - Čl. VII

č. 250/2014 Sb. - Čl. IX

č. 123/2017 Sb. - Čl. II

č. 225/2017 Sb. - Čl. VIII

č. 403/2020 Sb. - Čl. VII

č. 284/2021 Sb. - Čl. XIII

č. 364/2021 Sb. - Čl. II

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Účel xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xx xx účasti xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, vlastníků x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx přírodní xxxxxxxxx v xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx, x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxxxx zdroji x vytvořit v xxxxxxx x právem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 53) x Xxxxx republice xxxxxxxx Xxxxxx 2000. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a regionální x xxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx

(1) Ochranou xxxxxxx x krajiny se xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dále xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x právnických xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, planě xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx společenstva, x xxxxxxx, xxxxxxx, paleontologické xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, péče o xxxxxxxxxx systémy x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx x xxxxxx x přístupnost xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x krajiny xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a volně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx ovlivňováním xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x zabezpečováním předpokladů xxx xxxxxx zachování, xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pěstebních x odchovných xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx nalezišť xxxxxxx, paleontologických xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx jevů x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) ochranou xxxxxx xxxxxxxxxx mimo les,

e) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx o xx,

x) xxxxxx na tvorbě x schvalování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánů s xxxxx xxxxxxxx ekologicky xxxxxx lesní hospodaření,

g) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx vytváření xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx krajiny,

h) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx fondu, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx úpravách,

i) xxxxxxxxxxxx vodního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx udržovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx život xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zachování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx blízkého xxxxxxx xxxxxxx toků a xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx přírodně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, například xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx změnách xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vhodné xxxxx xxxxxxxxxxxxx využívání, xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a regulací xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rostlin x živočichů (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx") xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1143/2014 ze xxx 22. října 2014 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x šíření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhů (xxxx xxx "xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1143/2014"),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x návaznosti na xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 708/2007 xx xxx 11. června 2007 x xxxxxxxxx cizích x místně se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 708/2007").

§3

Xxxxxxxx pojmů

(1) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx některé xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx ekologické xxxxxxxxx") je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přirozených x pozměněných, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx, regionální x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ekologické xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx krajinný xxxxx jako xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx esteticky xxxxxxxx xxxx krajiny xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx přispívá x xxxxxxx její xxxxxxxxx. Významnými xxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx toky, xxxxxxx, jezera, údolní xxxx. Dále xxxx xxxx xxxx části xxxxxxx, které zaregistruje xxxxx §6 orgán xxxxxxx přírody xxxx xxxxxxxx krajinný prvek, xxxxxxx xxxxxxx, stepní xxxxxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxxxx xxxxxx plochy, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx skalní xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x území, xx xxxxx probíhá přírodě xxxxxx obnova těžbou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx dokumentace xxxxxxxxx x §4 xxxx. 6. Xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx útvarů včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx,

x) planě rostoucí xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx") xx jedinec xxxx xxxxxxx rostlinných xxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x přírodě xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx její podzemní x nadzemní xxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx živočich (dále xxx "xxxxxxxx") xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x přírodě xxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx zdivočelé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx péči xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx prostředí 90) jako xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx a právními xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ohroženými xxxxx 91),

x) záchranná xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx péči x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přežít xx xxxxx xxxxxxx x cílem navrátit xx do xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx poskytuje, xx-xx xx xxxxxx x xxxxxx vzhledem x xxxxxx zdravotnímu xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a může xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k předcházení xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx druh xx xxxxxx systematická xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx část přírody xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx; xxxx xx xxx část xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, rostlina x xxxxxx, vyhlášený xx xxxxxxxx ochraně státním xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx páté xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx mimo les (xxxx xxx "xxxxxxx") xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx jednotlivě x xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, 1)

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pozůstatkem xxxxxx x geologické xxxxxxxxx x jeho xxxxxx xx současnosti,

k) xxxxxx xx xxxxxx veškerých xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, které ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředí xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx složek xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxx spojeny xxxxxxx xxxxx, tokem xxxxxxx x xxxxxxxxxx informací x xxxxx se xxxxxxxx ovlivňují x xxxxxxxx x určitém xxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxx je část xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx stanoviště xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx plocha, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx charakteristik x xxxxxxxxxxxxxx živé x neživé xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx přirozeném xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x důsledku xxxxx xxxxxxxxxxx vlastností xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jedné xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxx stanovena xxxxxxxx předpisy Evropských xxxxxxxxxxxx; 54) jako xxxxxxxxx xx označují xx xxxx evropských xxxxxxxxx, které xxxx xx xxxxxxxxx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, 57)

p) xxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx") xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx stanovené právními xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx; 55) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, vyžadující xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, 56)

x) xxxxxxxx xxxxxxxx lokalita je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 57) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §45a odst. 1, xxxxx

1. byla xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx 57) a xxxxxxxxxxxx územní xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx"), a xx xx xx xxxx xxxxxx zařazení xx xxxxxxx lokalit xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "evropský xxxxxx"),

2. splňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, ale xxxxxx tam xxxxxxxx, x vyskytuje xx xx ní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx druh, x x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx s Xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx") xxxxx, x xx xx xx doby, xxx xx x zařazení xxxx nezařazení xxxxxxxx xxxxxxx Česká xxxxxxxxx x Komisí nebo xx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx unie (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxx"), xxxx

3. xxxx xxxxxxxx xx evropského seznamu,

r) Xxxxxx 2000 57) xx xxxxxxxx evropská xxxxxxxx území se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovišť 55) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 57) x jejich xxxxxxxxxx areálu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx umožní xxxxx xxxx xxxxxxx. Xx území Xxxxx xxxxxxxxx je Natura 2000 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) stav přírodního xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx "příznivý", pokud xxxx přirozený xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x rámci xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x budou xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx době x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx druhů x xxxxxxxx ochrany je xxxxxxxx,

x) xxxx druhu x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx "xxxxxxxx", jestliže xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx xxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx druhu xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx omezen, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx významné xxxxxxxx anebo ptačí xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx struktur x xxxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx jakékoliv xxxxxx živočicha v xxxxxx,

x) přírodě blízkou xxxxxxx xxxxxx narušeného xxxxx xx xxxxxx xxxxxx přírodně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx usměrňujících xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx chráněné druhy xxxxxxxxx.

(2) Xxxx evropských xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx druhy, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx druhů xxxxxx xx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. 56)

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXX X XXXXXXX OCHRANA XXXXXXX X XXXXXXX, XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX

§4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxx mnohostranné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx hodnocení xxxxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x orgány xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hospodářství. Xxxxxxx xxxxxxx ekologické xxxxxxxxx xx povinností xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pozemků xxxxxxxxx xxxx základ; jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxx. Xxxxxxxxxxx vymezení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Využívají xx xxxxx xxx, xxx nebyla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx k ohrožení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx funkce. X xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx zničení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx ohrožení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx, si xxxx xxx, kdo xxxxxx xxxxxx zamýšlí, opatřit xxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxx. Xxxx takové xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pozemkové xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx využití xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, budování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů, odvodňování xxxxxxx, úpravy xxxxxxx xxxx x xxxxxx x těžba nerostů. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prvků xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxx.

(3) Souhlas xxxxxx xxxxxxx přírody x xxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lesních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osnov 12). X pěstebním x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx hospodářským plánem xxxx protokolárně xxxxxxxxx xxxxx hospodářskou osnovou x xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxx. Xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx lesních hospodářských xxxxx xx xxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě 60 xxx xx xxxxxxxx žádosti příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx nepřihlíží. Xxxxxx-xx xxxxxxxx 92) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §90 xxxx. 23 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx hospodářského xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xx obdržení xxxxxxx.

(4) Xxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx xx páté xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posuzuje xxx, xxx xxxxxxx k xxxxxxxxx přírodních stanovišť x xxxxxx přirozeném xxxxxx rozšíření xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx živočichů; x xxxxxxx modřínu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx právním xxxxxxxxx 72).

(5) V xxxxx řízení o xxxxxx souhlasu podle xxxxxxxx 3 orgán xxxxxxx přírody xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánů x xxxxxxx hospodářských xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nevydá xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx hospodářských plánů x protokolárnímu předání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osnov, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx stav xxxxxxxx xxxxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oblasti. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Souhlas ke xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §45i xxxx. 1. Na xxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx 64).

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx hornické xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx ložiska xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx a xxxx xx nezbytný souhlas xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx souhlasu xxxxx xxxx první, xxxxx i x xxxxxxx řízeních x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prověřují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx území, x je-li xx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x stanoviscích takovou xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx území, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx xxxx významný xxxxxxxx xxxxx.

§5

Xxxxxx xxxxxxx rostlin x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx chráněny xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nebo xx xxxx vést x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx schopností xxxxx, xxxxxx populace xxxxx xxxx zničení xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx podle odstavce 1 se nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, pro které xxxx stanovena opatření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, x xx zásahy při xxxxxx rostlin a xxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx. 33) Xxxxxxxx xxxx vzácné xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4850 xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx zemědělských x lesnických xxxxx, xxx xxxxxxxxx, provádění x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx nedocházelo xx zbytečnému xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx ničení xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, neučiní-li xxx povinná osoba xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx je xxxxx xxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxxxx lesa převzaté xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zastavěném území xxxx a xxx xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxx ryb stanovených xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx 116). Xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx nepůvodního druhu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx unijní seznam.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx křížence xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx") do xxxxxxx xx xxxxx jen x xxxxxxxxx orgánů xxxxxxx přírody; to xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vysazován x xxxxxxxxxx xxxxx obce.

(6) Xxxxx ochrany xxxxxxx xxxx stanovit xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx-xx to x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na přírodu x krajinu nezbytné. X xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx nepůvodního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx 117).

(7) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx 5 anebo xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx nepůvodního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 si xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x případě, xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx dotčeny xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 118).

(8) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 6 provádí x xxxxx běžné péče x pozemek xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx honitby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx"). Není-li takového xxxxxxxxx xxxxxxx, odpovídá xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nepůvodního xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx vlastník, opatření x xxxxxxxx nepůvodního xxxxx xxxx křížence xxxxx odstavce 6, xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxx xx stanovenými xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx těchto opatření xxxxxxxx, xxxxx-xx to xx něm xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyžaduje-li xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxx přesahující xxxxx xxxxx péče x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ochrany přírody; xxxxxxxxxx §68 odst. 4 xx použije xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x regulaci xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 xxxxxxx přesahující xxxxx běžné xxxx x pozemek, orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx nepůvodního druhu xxxx křížence xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx vlastníkem, xxxxxxxx dohodu podle §68 xxxx. 2.

(10) Xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "mezinárodní xxxxxx"), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx ohrožených xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx rostoucích xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx. 52)

(11) Xxxxx, xxx xx xxxx živočicha xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dočasně xxxx trvale přežít xx volné xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx tímto xxxxxx xxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx, osoba, xxxxx xx ho xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx takových xxxxxxxxx xxxx xxxx změn xxxxxxx, které by xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx zapojení xx volně žijící xxxxxxxx. Jde-li x xxxxxxx chráněného xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx podle §52 odst. 2.

(12) Xxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx stanice, v xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx její xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx péče, kterou xxxx záchranná xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx její xxxxxxxx x odborné zázemí. X xxxxxxx x xxxxxxxx k provozování xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx navržen xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, vymezení xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx její xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a technické xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx si x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 87). Označení "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stanice xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx"). Ministerstvo životního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanic x xxxxxxxxxx xxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

(13) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx x vlastního xxxxxxx, xx návrh xxxxxxxxxxxxx záchranné stanice xxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxx v xxxxxxxx 8 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx podmínky, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxx x živočichy závažně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx předpisy xx ochranu zvířat xxxxx týrání. V xxxxxxxxxx o xxxxx xxxx zrušení povolení x provozování xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx nezbytné, způsob xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x živočichy chované x záchranné xxxxxxx.

(14) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bližší xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stanicích, xxxxxxx s ohledem xx možnost zapojení xxxxxx xxxxxxxxx zpět xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx o xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxx xxxxxxx druhů ptáků, xxxxx volně žijí xx evropském xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx poškozování xxxx ničení xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx odstraňování hnízd,

c) xxxx xxxxxx vajec xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx držení, x xx i xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx šlo x xxxxxxxxxx významné x xxxxxxxx cílů směrnice x xxxxxxx, 59)

e) xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx a xxxxxx jsou zakázány.

(2) Xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x chov za xxxxxx prodeje a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ptáků x xxxxxxxxxxx xxxxxx rozpoznatelných xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx zakázány.

(3) Xxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, vyměňuje nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo výměny, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §54.

(4) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) se xxxxxxxxxx na lov xxxxxxxxx xxxxx ptáků xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, již lze xxxxx. Xxxxxx těchto xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vysokého xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xx ochrannými xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ptáků xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx druhy xxxxx xxxxx §48 xx xxxx ustanovení x §5b xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxx §5057 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 52)

§5x

Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

(1) Orgán ochrany xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx řešení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x §5a xxxx. 1 a 2, xx-xx to xxxxxxxx x zájmu xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxxx leteckého xxxxxxx, při xxxxxxxx xxxxxxxxx škod xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, rybářství x xxxxxx hospodářství xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx živočichů x xxxxx rostoucích xxxxxxx. Odchylný xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxxx osídlení určitého xxxxx populací druhu xxxx xxxxxxxxxx vysazení xxxxx x jeho xxxxxxx oblasti xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x lidské xxxx xxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx ochrany přírody xxxx xxxxxxxx odchylný xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx rozhodnutí x xxxxxxxxx postupu xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místní populace x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podmínek.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx druhů a xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xx xxxxxxxx postup xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, způsob nebo xxxxxx povolené xxx xxxxxx xxxx zabíjení,

c) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx 1 xxxx 2, podmínky x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, za nichž xxx xxxxx postupovat,

d) xxxxxx kontrol, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovující odchylný xxxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xx xxxx odchylný xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x) x podmínky, za xxxxx xxxx být xxxxxxxx postup xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx 4, xx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nahlásit xxxxxx xxxxxxx přírody zásah xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx přírody x xxx xxxxxxxxxx informuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evidence xxxxxxx xxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajinného xxxxx xxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx je vlastník xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nájemci xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx stavebnímu xxxxx, xxxxx xxxxxxxx plánování x xxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 37) xxxx xxxxx xxxxxxxx významného xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§4 xxxx. 2).

(3) Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, zrušit xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§7

Ochrana xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx na xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§46 x 48) xxxx xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx. 44)

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 6 x xx invazní xxxxxxxxx druhy dřevin xxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx jejich xxxxxx xxxxx §13d xx 13l. Ochrana xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx šíření xxxx x xxxxxxxx škodlivých xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 119).

(3) Péče x xxxxxxx, zejména xxxxxx ošetřování x xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jinými xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxx xxxxxxx přírody xxxxxx vlastníkům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxxxx xx kácení xxxxxx

(1) Xx kácení xxxxxx je nezbytné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, není-li dále xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx vydat xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx významu dřevin. Xxxxxxxx xx kácení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx orgán xxxxxxx přírody xxxxx xxx xx dohodě xx silničním správním xxxxxx 93).

(2) Xxxxxxxx xxxx třeba xx xxxxxx dřevin x xxxxxx pěstebních, xx xx xx xxxxxx xxxxxx porostů xxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxx porostů, xxx xxxxxx xxxxxxxxx porostů xxxxxxxxx xxx správě xxxxxxx toků, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx x plynárenské xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx soustav, x odstraňování dřevin x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx, x odstraňování xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx provozuschopnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zajištění xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx 95) x x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Kácení z xxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx písemně xxxxxxx 15 dnů xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx požadavkům xx xxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx odstraňování xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx železniční xxxxx xxxx xxxxxxxxx plynulé x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx tak může xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx dřevin xx stanovenou xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxx charakteristiku stanoví Xxxxxxxxxxxx životního prostředí xxxxxx závazným právním xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx-xx jejich xxxxxx zřejmě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxx značného xxxxxxx. Xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kácení, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx od xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx ochranu, xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxx xxxxxx a xxxxxx, ve xxxxxx xx kácení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Náhradní xxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxx dřevin xxxxxx žadateli xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pokácením xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, nejvýše xxxx na dobu xxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xx pozemcích, které xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o kácení, xxx x předchozím xxxxxxxxx xxxxxx vlastníka. Xxxx vedou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx obvodu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx orgán ochrany xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxx, kdo xxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ten, xxx kácel dřeviny xxxxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx odvod xx Xxxxxxxx xxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx republiky. 46) Výši xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náhradního xxxxxxxx podle §86 xxxx. 2 i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. 47)

§10

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Jeskyně jsou xxxxxxxx xxxxxxxx vzniklé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx jejich xxxxxx x xxxxxxxxxx jevů x xxxx.

(2) Ničit, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx. Xxxxxxx x tohoto xxxxxx může xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx je to x zájmu ochrany xxxxxxx nebo kdy xxxx veřejný xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx ochraně xxxxxxx.

(3) Xxx průzkum xxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxx povolení xxxxxx xxxxxxx přírody. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxx správy, policie, xxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx krasových xxx), xxxxx x jeskyněmi xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxx dobývání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prací xx xxxxx oprávněná x xxxxxxxx 60) xxxx xxxxx provádějící xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx x dobývání xx též povinna xx nezbytně xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx poškodit xxxxxxxxx xxxxxxx, a na xxx náklady xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeskyně. Dokumentaci xxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§11

Ochrana xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxx paleontologický xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx odcizením x xxxxxxx xxx xxxxx x nálezových okolnostech, xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xx písemné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx pověřeným orgánem xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx paleontologický xxxxx xxxxxx, xxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx k xxxxxx xxxxx, je xxxxxxx umožnit na xxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxx, nejdéle xxxx po dobu xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx se xx xxxxx nálezu xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx k xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx záchranného xxxxxxxxxxxxxxxxx výzkumu xxxx xxx xxxxxx pověřeným xxxxxxx ochrany přírody xxxxxxxx provádět xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nálezů xx xxxxxxx xxx se xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx.

§12

Xxxxxxx xxxxxxxxxx rázu x xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx určitého místa xx xxxxxxx, xx xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxx hodnotu. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx umisťování x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx prováděny xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx významných xxxxxxxxxx prvků, zvláště xxxxxxxxxx xxxxx, kulturních xxxxxxxx krajiny, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly snížit xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx nezbytný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(3) K xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x významnými soustředěnými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, může xxxxx xxxxxxx přírody zřídit xxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxx park x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx využití xxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxx.

(4) Xxxxxxxx ráz xx neposuzuje v xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx které je xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanoveno xxxxxx x prostorové xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx krajinného xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 82).

§13

Přechodně xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx s xxxxxxxx xxxx nepředvídaným xxxxxxxx xxxxxxxxxx rostlinných xxxx xxxxxxxxxxx druhů, nerostů xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx plochu xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vyhlašuje xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. V opatření xxxxxx xxxxxx x xxxxx vyhlášení xx xxxxx xxxxxx využití xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zničení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Vznikne-li xxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxx xxxxxxxx přechodně xxxxxxxx plochy újma xxxxxxx xxxxxxxx, přísluší xx xx xxxx xxxxxx finanční xxxxxxx xx orgánu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plochu xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx náhrady xxxx xxxxxxxxx doložení xxxxxxx doklady xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXX INVAZNÍMI XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx

§13x

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x xx. 6 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 708/2007 x povolení x přesunu xxxxxx xxxx místně xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") podává xxxxxxx u orgánu xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pro xxxxx vydání xxxxxxxx x přesunu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx čl. 6 xxxx. 2 x xx. 7 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 708/2007 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx druhy (xxxx xxx "společná komise"),

b) xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 18 xxxx. 2 xxxxxxxx Rady (XX) č. 708/2007 xx xxxxxxxx xxxxxx a

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy a Xxxxxxxxxx kontrolního x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zda jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 13 nebo 19 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 708/2007 x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisy 120).

(3) V případě xxxxxxxxxxx přesunu xxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx, v xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxx xxx životní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 708/2007. Xxxxxxx spojené s xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. K xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx prostředí xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx společné xxxxxx o xxxxxx xxx životní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle přílohy XX xxxxxxxx Rady (XX) č. 708/2007. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komise střední xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx komise opatření x jeho xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podmínky povolení xxxxxxxxxxx přesunu. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx společné xxxxxx xxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx řízení o xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ústavu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vypuštění. V xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vypuštění xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 18 xxxx. 1 nařízení Rady (XX) č. 708/2007 xxxxx xxxxxxxxx x určí xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xx xxxx vyjádření xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 18 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 708/2007, xxxxx xx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxx společné xxxxxx, xxxx-xx x rozporu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ústavu xxxxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxxx trvání xxxxxxxxx. Umístění xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx druhu x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx také x xxxxxxx rutinního přesunu xxxxx xx. 8 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 708/2007.

(7) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx přesunu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx předloží xxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 17 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 708/2007. Xxxxx x xxxxxxxxx pohotovostního xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx pohotovostního plánu xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

§13x vložen právním xxxxxxxxx x. 364/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§13x

(1) Orgán ochrany xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v čl. 10 odst. 1 xxxxxxxx Rady (XX) č. 708/2007.

(2) Jedná-li xx x xxxxxx x xxxxxx vlivem na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx kontrolního x xxxxxxxxxx ústavu xxxxxxxxxxxx xxxxx §13a odst. 2 písm. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx povolit, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx Ministerstvu životního xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx navrženého přesunu x příslušnými orgány xxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxxxx podle xx. 11 xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 708/2007. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 364/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§13x

(1) Provedení xxxxxxxx xxxxx nepříznivým xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 708/2007 xxxxxxx xxx, xxx cizí xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x akvakultuře xxxxxxx; xxxxxxx-xx tak, xxxxx jej xxxxx xxxxxxx přírody x xxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx skutečnosti xxxxxxx x xx. 12 xxxxxxxx Rady (XX) č. 708/2007, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povolení x přesunu zruší.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xx orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx rybářství xxxxx xxxxxx x rybářství 121).

(4) Platnost xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 364/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Díl 2

Xxxxxxx xxxxxxx x krajiny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

§13x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx nepůvodních xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu x xxxxxxxxx xxxxxxx xx Evropskou unii, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx seznamu"), podle xx. 8 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1143/2014 vydává xxxxx xxxxxxx přírody xx žádost. X xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xx činnost, xxx xxxxxx xx xxx povolení xxxxxx, xxxxxxx podmínky uvedené x xx. 8 xxxx. 2 x 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1143/2014. V xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx. 8 xxxx. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 1143/2014 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxx výrok x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pohotovostního xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Povolení k xxxxxxxxx invazního xxxxxxxxxxx xxxxx na unijním xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxx zařízením, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx unijním xxxxxxx využívají xxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 8 odst. 1 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) č. 1143/2014.

(3) Xxxxx ochrany xxxxxxx si k xxxxxxxx xxxxxxx vyžádá xxxxxxx stanovisko krajské xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 8 odst. 2 x 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1143/2014.

(4) X případech xxxxxxxxx x xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1143/2014 musí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle čl. 9 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x čl. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1143/2014, xxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx Komisi xxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou uvedeny x xx. 8 xxxx. 1 tohoto xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Komisí nelze xxxxx povolení xxxxx xx. 9 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1143/2014. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx žádost x xxxxxxxx podle xx. 9 odst. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1143/2014 xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx Xxxxxx nebylo xxxxxxx oprávnění, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx.

(5) Xxxxx-xx xx orgán xxxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxx v čl. 8 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1143/2014, může vydané xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Orgán xxxxxxx přírody je xxxxxxxx xxxxxxxx průběžné xxxxxxxx x zařízení, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx. 31 xxxx 32 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 1143/2014, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx povolením.

(7) Úřední xxxxxxxx xxxxx xx. 15 xxxx. 2 x 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1143/2014 xxxxxxxxx orgány Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa x Xxxxxxxx xxxxxxxxx x zkušební xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx úředních kontrol xxxxxxxxx xx evidence xxxxxxx ochrany.

§13d vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 364/2021 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§13e

Mimořádná xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 10 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1143/2014 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x ruší xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx stanoví, xxxx x omezení uvedených x xx. 7 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1143/2014 xxxx xxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx výskyt byl xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zjištěn nebo xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxx xxxxx, uplatňována x x jakém rozsahu. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vyjádření xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x případech xxxxxxxxx x čl. 10 xxxx. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1143/2014 xxxxxxxx Komisi x ostatním xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a

b) x xxxxxxx x xx. 10 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1143/2014 zajistí xxxxxxxxx posouzení xxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 364/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

§13x

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhů

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx nepůvodních druhů x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx ochrany xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "Xxxxxxxx"). Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx zákona 122) xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx invazního xxxxxxxxxxx xxxxx, bez xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx shromažďuje xxxxxxxxx x výskytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x veřejnosti. Xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x dalšími xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobů šíření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx seznamu. X xxxxxxx x xx. 13 odst. 2 x 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1143/2014 xxxxxxxx x x souladu x xx. 13 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1143/2014 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x dalšími xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx Xxxxx plán xxxxxxxx xx způsoby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx unijním xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxx"). Xxxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komise. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx akční xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Komisi.

§13f xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 364/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

§13x

Xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhů na xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx seznamu, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x ostatním xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xx. 16 xxxx. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1143/2014 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komisi a xxxxxxx členské státy Xxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, který se xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, rozšíří xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Ministerstvo životního xxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 17 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) č. 1143/2014 xxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx unijním xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Za xxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 18 odst. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1143/2014 xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu na xxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, nebudou xxxxxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx opatření xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx informuje x svém xxxxxxx Xxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 364/2021 Xx. s účinností xx 1.1.2022

§13h

Regulace xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx unijním xxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx seznamu, xxxxx je xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, vypracuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na unijním xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx stanovení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx potřeba xxxxxxxx x xxxxxxx xx výskyt x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx zvlášť naléhavá. Xxxxxx regulace xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13f odst. 1, xxxxxxxxxx poznatků o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanoví x xxxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx obecné xxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx upřesní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx regulace xxxxx xxxxxxxx daného xxxxx, xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x, je-li xx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx využívání xxxxxx xxxxxxxxxxx invazního xxxxxxxxxxx xxxxx xx unijním xxxxxxx je možné xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a za xxxxxxx podmínek stanovených x čl. 19 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1143/2014. X žádosti x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x zabránění xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 364/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§13x

Xxxxxxx nákladů

Náhradu xxxxxxx, xxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx vynaložil xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, minimalizaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepůvodního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1143/2014 xxxx tímto zákonem, xxxxxx náhrady xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx. Výši xxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím.

§13i xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 364/2021 Xx. x účinností od 1.1.2022

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nepůvodních xxxxxxx

§13x

(1) Xxx xxxxx vydání xxxxxxxx x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1143/2014 xx xxxxx ochrany xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx povolením xxxxx být xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, myslivosti nebo xxxxxxxxx, xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx správy podle xxxxxx právního xxxxxxxx 118). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx §13h odst. 2 xxxxx být xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 118) xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nepůvodního xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxx v držení xxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx nutno xxxxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx držitel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, x něhož xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx jej xx zařízení xxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx invazního nepůvodního xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Opatření x xxxxxxxxxx xxxx izolaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13g xxxx. 2 x xxxxxxxx x xxxxxxxx značně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepůvodního xxxxx na unijním xxxxxxx podle §13h xxxx. 2 xxxxxxx x xxxxx běžné xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Není-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxx opatření, xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx to xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyžaduje-li xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxx přesahující xxxxx xxxxx péče x xxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přírody; xxxxxxxxxx §68 odst. 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx izolaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13g xxxx. 2 x xxxxxxxx k xxxxxxxx značně rozšířeného xxxxxxxxx nepůvodního druhu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13h xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx péče x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx může xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, písemnou xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 2.

(6) Po xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstranění xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13g xxxx. 2, xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx rozšířeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13h odst. 2 xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pozemku povinen xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx rozšíření. Xxxxx xxxxxxx přírody může, xx-xx to xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zajistil xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 20 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 1143/2014; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx uzavřít x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pozemku xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 2. Xxxxxxx xxxxxxxxx nepůvodního druhu, xxxxx byl odchycen xxxx xxxxx odebrán x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx k xxxxxxxxxx rozšíření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§13x vložen xxxxxxx předpisem č. 364/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§13x

(1) Návrh xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx může Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činí 60 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Vyhodnocení xxxxxxxxx připomínek Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x případě, xx připomínce nebylo xxxxxxxx, xxxxxxxx rovněž xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dotčených xxxx x xxxxx x xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx zavlečení, vysazení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu na xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx invazního xxxxxxxxxxx druhu na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, vysazení xxxx xxxxxx byl xxxx xxxxxxx, podle §13g xxxx. 2,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx obecné povahy, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a

d) xxxxxxxxxx x regulaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu xx unijním seznamu, xxxxx xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozšířen, xxxxx §13h xxxx. 2.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 364/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§13x

(1) X xxxxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxx nepůvodního xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx a xxxxx tento členský xxxx určil xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 11 odst. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1143/2014, vláda xxxxxxxxx stanoví xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyžadující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 7 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1143/2014 xxxx xxx xxxx tomuto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §13f xx 13h xx xxxxxxx xxxxxxx xx

x) invazní xxxxxxxxx xxxx vyžadující regionální xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 a

b) xxxxxxx nepůvodní xxxx, xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx aktem vydaným xx xxxxxxx xx. 11 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1143/2014.

(3) Xxxxxxxxxx §13f xx použije obdobně xx druh, který xx

x) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx původní,

b) xxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x

x) xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx uvedeným x xxxxxxx x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx posílenou regionální xxxxxxxxxx podle xx. 11 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 1143/2014.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 364/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx první

§14

Kategorie xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx či esteticky xxxxx významná nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ochrany.

(2) Xxxxxxxxx zvláště chráněných xxxxx jsou

a) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx krajinné xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx památky.

HLAVA XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§15

Xxxxxxx parky

(1) Xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx reliéfem x xxxxxxxxxxx stavbou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jedinečná x významná x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, vzdělávacího xxxx xxxxxxxxxx, lze xxxxxxxx xx národní xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx parků xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ekosystémů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovišti x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx parků xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nebo postupné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx existence je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx národních xxxxx.

(4) Xxxxxxxx národních xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx využití xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx udržitelnému xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x x přírodě šetrnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxx x dlouhodobými cíli xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx parky x xxxxxx ochranná pásma xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§15x

Xxxxxxx park Xxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx hranic x xxxxxxxxxx grafické znázornění xxxxxxx xxxxxx Národního xxxxx Xxxxx Švýcarsko xxxx xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

§15b

Krkonošský národní xxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx vymezení xxxxxx a orientační xxxxxxxx znázornění xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x slovní xxxxxxxx hranic a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hranic xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu.

§15b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 123/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

§15x

Xxxxxxx park Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx vymezení xxxxxx a orientační xxxxxxxx xxxxxxxxxx průběhu xxxxxx Národního xxxxx Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx znázornění xxxxxxx hranic ochranného xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx jsou uvedeny x příloze č. 3 x xxxxxx zákonu.

§15c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

§15d

Národní park Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx znázornění xxxxxxx xxxxxx Národního xxxxx Xxxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 4 k xxxxxx xxxxxx.

§15x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 123/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2017

Xxx 2

Xxxxxxx národních xxxxx x xxxxxxxxx xxxx o národní xxxxx

§16

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx důlních xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx děl,

b) xxxxxxxxx xxxx průmyslové xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx nerosty, xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxx stavebního xxxxxx x písku xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx parku,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx uskutečňovat xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) zavádět xxxxxxxxxx xxxxx zvěře, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pozemků,

i) xxxxxxxxx živočichy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx záchranných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x místě xxxxxx xxxxxx,

x) umisťovat světelné xxxxxx mimo uzavřené xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx procházející xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zábavní pyrotechniku, xxxx

x) xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx 109), kromě xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, ochrany xxxx, majetku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx zakázáno

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx podstatné xxxxx x xxxxxxxxxx rozmanitosti, xxxxxxxxx x funkci xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx ochrany xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx provádět xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, péče x xxxxxxxxxx pozemky x xxxx, xxxxxxxxx, správy xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, obrany xxxxx, xxxxxxx státních hranic xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx vrstvu xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, péče x zemědělské pozemky x lesy, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx toků, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx prací, obrany xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx provádět geologické xxxxx,

x) sbírat nerosty, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, výkonu práva xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx obecného xxxxxxx lesů xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx umělá xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) vysévat nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xx neplatí xxx vysazování xxxx xxxxxxxx stanovištně xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx ovocných xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx chemické xxxxxxxxx mimo místa xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx parku, mimo xxxxx vyhrazená orgánem xxxxxxx přírody,

k) xxxxxxxxx xxxxxxxxx koryta xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx přirozeně xxxxxxx překážky, x xxxxxxxx případů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, místní xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx, xxxxxx policie, xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx služby Xxxxx xxxxxxxxx, dalších xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx vodovodů x xxxxxxxxxx, energetických xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx komunikačních xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro lesní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x vozidel vlastníků x nájemců xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxx na xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a místa xxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxx prováděné členy xxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx dalších xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx správce xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nemovitých xxxx x souvislosti s xxxxxx xxxxxxxx,

x) provozovat xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx sporty xxxx místa xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx,

x) xxxxxxx mimo místa xxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx ohně xxxx místa xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx veřejné xxxx xxxx xxxxx vyhrazená xxxxxxx ochrany přírody,

r) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx 110) nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx posyp xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx X. xxxxx.

§16a

Bližší xxxxxxxx podmínky Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx

(1) Xx celém xxxxx Národního parku Xxxxx Xxxxxxxxx je xxxxxxxx

x) zasahovat xx xxxxxxxxxxx xxxxxx skalních xxxxxx z xxxxxx xxxxxx, než xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx rozsahu,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx a místní xxxxxxxxxx x místa xxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx nevztahuje xx xxxxx obhospodařování xxxxxxx xx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx.

(2) Na xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Švýcarsko xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx zakázáno xxxxx xxxxxxxx domácích xxxxxx.

(3) Xx celém území Xxxxxxxxx parku Xxxxx Xxxxxxxxx xxx xxx xx souhlasem xxxxxx xxxxxxx přírody

a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx skalní xxxxxx xxxxxxxxx x žebříky xxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxxx,

x) umísťovat xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) otevírat xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx zastavěné xxxxx obcí x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§16x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 123/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§16x

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxx území Krkonošského xxxxxxxxx parku lze xxx xx souhlasem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx druhy xxxx xxxxxxx využití xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx území xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx orbu trvalých xxxxxxxx xxxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2017 Sb. s xxxxxxxxx od 1.6.2017

§16x

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx parku Podyjí x xxxx ochranného xxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxx xx souhlasem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) měnit xxxxx xxxx způsoby xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx území xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx

x) provádět xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx vodní xxxxxxxxxx xx Vranově xxx Dyjí je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx režim xxxxxxx x xxxx Dyji.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx pásma Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx rušivými vlivy xxxxx též xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnot x xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2017

§16x

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx parku Xxxxxx

Xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Šumava xxx xxx xx souhlasem xxxxxx xxxxxxx přírody

a) xxxxxxxx úpravu x xxxxxx xxxxx vodních xxxx x jiných xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odvodnění xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx území xxxx x zastavitelné xxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx orbu trvalých xxxxxxxx xxxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

§17

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx území xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx složek, xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx územích xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxx vstupu xx xxxxxx pozemky, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx republiky, Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, pracovníků odborné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pracovníků veterinární xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx vodovodů x xxxxxxxxxx, energetických xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxx ochrany xxxxxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx x času xxxxxx xx této xxxxx xxxx trase.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pohybu xx cestách nebo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx národního parku xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx.

§18

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx člení xxxxx xxxx ochrany x stavu xxxxxxxxxx xx 4 xxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx:

x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx přírodních xxxxxxx,

x) xxxx přírodě blízká xx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx částečně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ekosystémům,

c) zóna xxxxxxxxxxx péče x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx, kde xxxxxxxxx člověkem významně xxxxxxxxx ekosystémy, s xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zlepšování xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx činností xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx blízkých xxxxxxxxxx, x

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx plochách, popřípadě xxxxxxxxxxxxx xxxxx obcí xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx plochách, xxx xxxxxxxxx člověkem pozměněné xxxxxxxxxx určené k xxxxxxxx využívání člověkem.

(2) Xx jednotlivých xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx podle odstavce 1, xxx jejich xxxxxxxx xx nezbytné x důvodů udržení xxxxxxxxxx způsobu xxxx x xxxx x xxxxxxxx cíle xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxxx zón xxxxxxx přírody xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx maximální xxxxxxxx plochy 5 xx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, ale xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx udržení xxxxxxxxxxx plochy xxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx lesa xxxx zónu přírodní x xxxxxxx xxxxxxx x xx pozemky xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Vymezení x xxxxx xxxxxxxxxxxx zón xxxxxxx přírody xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Projednávání xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx národního xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xx nabytí účinnosti xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx národního xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx.

(7) Xx xxxxx území xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx žádné xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx parku a xxxx mimo xxxxxxxxx xxxxx obcí a xxxxxxxxxxxx plochy xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.

§18a

Režim xxx národních xxxxx

(1) X xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x cílem xxxxxxx xxxx zóny. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx z xxxxxx ochrany xxxxxx x xxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx přírody, a xx:

x) zásahy xxxxx xxxxxx nepůvodních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x místně xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) hašení xxxxxx x xxxxxxxxx preventivních xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx projednání x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx národního xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx početních xxxxx xxxxxxxx zvěře,

e) xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zásadami xxxx x xxxxxxx park,

g) xxxxxx xx účelem xxxxxxx populací xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx živočichů,

h) monitoring xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx vyznačených turistických xxxx cyklistických xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx obnova xxxx zlepšení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxx xxxxxxx blízké xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x rozporu s xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, opatření x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxx biologické rozmanitosti xxxxxxxxxx, revitalizačních xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx lesa.

(3) X xxxx soustředěné péče x přírodu xxx xxxxxxxx pouze xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x cílem xxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 a 2, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ekosystémů a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x ohrožených xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) X zóně xxxxxxxx xxxxxxx xxx provádět xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §16 xxxx při xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 dotčeno.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zóny xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 se xxxxxxxxx xxxxx zón stanovený x xxxxxxxxxx 1 xx 3 x xxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, které neohrožují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxx.

§19

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx národního xxxxx

(1) Podmínky omezení x výčet xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxx xxxxxxxxx parku xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx přírody x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx parku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Návštěvní xxx může xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxx národního parku

(1) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx parku x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx členění xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx ochrany xxxxxxx x xxxxx xxxx o xxxxxxx xxxx, zřizuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx parku (dále xxx "rada") jako xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx pro záležitosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x krajů, xx jejichž území xx národní xxxx x jeho xxxxxxxx xxxxx rozkládá, a x xxxxxxxx oblastech xxxxxxxx Xxxxxx služby. Xxxxx xxxxx rady x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických osob, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx hospodářství, xxxxxxx x cestovního xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x odborných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Návrh zón xxxxxxxxx parku, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx národního parku x xxxxx navržená x xxxxxxxxx je xxxxx ochrany přírody xxxxxxxxx parku xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx podle §38a.

(4) Xxxxxxx-xx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx rada xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx shromážděných xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx radu.

§21

Právo myslivosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Držitelé a xxxxxxxxx honiteb xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx parcích xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx práva xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx 108) xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx nebo zlepšoval xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkce.

(2) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx územích zařazených xx zóny xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího povinnost xxxxxxxxxx zvěř a x xxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx x rybářském xxxxxx 111).

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 108) xxxx být x xxxxxxxx částech xxxxxxxxx parku nebo xx xxxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxxx nebo, xx-xx xxxxx adresátů xxxxxxxx, xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx omezen xxxx xxxxxxxx.

§22

Xxxx národních parků

(1) Xxxx x národním xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x plnění funkcí xxxx x s xxxxx majetkem xx xxxxxxxxxxx xxxxx souvisejícím x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedené x §78 příslušná xxxxxxxxxx správa xxxxxxxxx xxxxx.

§22x

Xxxxxxxxx s lesy x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx nájemci xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v nich xxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxx x lesy xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxx přírodě blízké xx nepoužijí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obnovovat x vychovávat lesní xxxxxxx, o lhůtách x xxxxxxxxx holin x o xxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxxx meliorací x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx ani xxxxxxxxxx x povinném přednostním xxxxxxxxx xxxxxxxx těžby 112). Xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x do xxxx xxxxxxx blízké xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 113) xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx preventivních opatření xxxxx vzniku lesních xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xx zóny xxxxxxxx xx nezahrnují xx xxxxxxx závazných ustanovení xxxxxxx hospodářských xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx a pěstební xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx přírodě xxxxxx xx závazné ustanovení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx xxxxxxx výše xxxxx stanoví xxxx xxxxxx těžeb xxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxx.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2017

§22x

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v národních xxxxxxx

(1) Vlastníci xxxx xxxxxxx pozemků, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx hospodařit na xxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx provádění xxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx přírodní xxxx xxxx přírodě xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx ochrany těchto xxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x). Xx tyto xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2017 Xx. x účinností od 1.6.2017

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx státu k xxxxxxxx pozemkům v xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxx národních xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§24

Xxxxxxxx x národních xxxxxxx

(1) Xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx vybraných míst xxxx zastavěná xxxxx xxxx může orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx bydlící xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx parku.

(2) Xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vozidlem, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx orgán ochrany xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Výši xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, vzor xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx od xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx národního parku, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(4) Poplatky x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx národního xxxxx.

(5) Využije-li orgán xxxxxxx přírody xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, nelze x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poplatek xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. 6)

Xxxxx třetí

§25

Chráněné xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx území x xxxxxxxxxx utvářenou xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx vyvinutým xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ekosystémů lesních x trvalých xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxxxx památkami xxxxxxxxxxxx osídlení, lze xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx území xx provádí xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxx a zlepšoval xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx zachovány x xxxxxxxxx optimální xxxxxxxxxx funkce těchto xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx ochranné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx republiky xxxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxx ochranné xxxxxxxx xxxxxxxxxx krajinných xxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx obcí x xxxxx vyhrazená orgánem xxxxxxx xxxxxxx,

x) vjíždět x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vozidly x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx pro lesní x zemědělské hospodaření, xxxxxx xxxxx a xxxxxxx státních xxxxxx, xxxxxxx ochranu a xxxxxxxxx x veterinární xxxxxx,

x) povolovat nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozšiřování xxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx nevyskytujících xxxxx x akvakultuře,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx dálnice, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx cest,

i) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx krajinné xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) povolovat xxxx xxxxxxxx nové xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx skladbu x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) hnojit xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx šťávy x xxxxxxx tekuté xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dále xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zastavěná xxxxx obcí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx intenzivní technologie, xxxxxxx prostředky a xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx podstatné změny x biologické rozmanitosti, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx biocidy, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozsahu,

b) zavádět xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx obory, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§27

Členění území xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) K xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zpravidla 4, xxxxxxx xxxx 3 xxxx odstupňované xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx režim xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx režim xxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oblastí xxxxxxxx právní xxxxxxx, xxxxxx xx chráněná xxxxxxxx xxxxxx vyhlašuje.

(2) Xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Hlava xxxxxx

§28

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Menší xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx či mezinárodním xxxxxxx, může xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx jen x xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xx zlepší dosavadní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§29

Základní ochranné podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervací

Na xxxxx xxxxx národních xxxxxxxxxx rezervací je xxxxxxxx

x) hospodařit na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technologie, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x biologické xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, provádět chemizaci, xxxxx vodního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx způsob xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x humolity,

d) vstupovat x vjíždět mimo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, kromě vlastníků x nájemců pozemků, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx hospodaření, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ochranu, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx výkonu xxxx xxxxxxxx,

x) povolovat xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, létání xx xxxxxxxx x závěsných xxxxxxxxx x xxxxxx xx kolech xxxx xxxxxxx, xxxxxx komunikace x místa vyhrazená xxxxxxx ochrany přírody,

g) xxxxxxx xxxxxxxxxx chovy xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx x zemědělské hospodaření, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x veterinární xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxx §30,

x) tábořit x rozdělávat ohně xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přírody,

k) xxxxx dochované xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx podmínkami xxxxxxx xxxxxxx přírodní xxxxxxxxx.

§30

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Lesy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx; 3) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 4) x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx okolností a xxxxxxxxxxxxxx škod 23) xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přírody.

§32

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx toky, xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx přírodních rezervací, xxxxx xxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx vlastnictví, xxxxx xxxxxx. Tím nejsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx restituci. 5)

§33

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Menší xxxxx soustředěných xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx; stanoví xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx státním xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx dotčena xxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 5)

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx jen x xxxxxxx, xx se xxx xxxxxx xxxx xxxxxx dosavadní stav xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rezervací je xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx způsobem vyžadujícím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x biologické xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx poškozovat půdní xxxxxx,

x) používat biocidy,

c) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, měnit xxxx xxxx způsob xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx způsob xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) povolovat nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) sbírat xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx myslivosti x xxxxxxxxx či xxxxx xxxxxxx plodů,

f) xxxxx dochované xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rezervace.

(2) Xxxxx práva xxxxxxxxxx x rybářství může xxxxxxxxx xxxxx omezit, xxxxx xxxxx xxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx pátá

§35

Národní přírodní xxxxxxx

(1) Přírodní útvar xxxxx rozlohy, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nerostů xxxx vzácných xx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx ekosystémů, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx významem, x xx i xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxx, xxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx vyhlásit xx národní přírodní xxxxxxx; stanoví přitom xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek xx xxxxxx hospodářské xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx.

(3) Xxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx toky, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx přírodních xxxxxxx, xxxxx jsou ke xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nelze xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx restituci. 5)

§36

Xxxxxxxx památka

(1) Xxxxxxxx xxxxx menší rozlohy, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx útvar, xxxxxxxxx xxxxxxxx nerostů xxxx xxxxxxxxxx druhů xx xxxxxxxxxxx ekosystémů, s xxxxxxxxxxx ekologickým, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx i xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx formoval xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxxx za přírodní xxxxxxx; xxxxxxx přitom xxxx její xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx přírodní xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxx x jejímu xxxxxxxxx xxxx zakázány.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx zcizit xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 5)

Xxxxx xxxxx

§37

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx-xx třeba zabezpečit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oblasti, xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxx xxx xxx xx vyhlášeno xxxxxxxx pásmo, xx xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxx x zásahy, xxxxx jsou vázány xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody. Xxxxxxxx pásmo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx. Pokud se xxxxxxxx xxxxx národní xxxxxxxx rezervace, národní xxxxxxxx xxxxxxx, přírodní xxxxxxxxx xxxx přírodní xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx 50 x xx xxxxxx zvláště xxxxxxxxxx území. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vyhlášení xxxxxxx xxxxxxxxxx území xxxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxxx území xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx chemických xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxx souhlas orgánu xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vyžaduje x

x) xxxxxxxx xxxx místa xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ekologicky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx půdy, xxxxxxx draslíku, xxxxxx x xxxxxxx,

x) odstraňování xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx území obcí.

(4) Xxxxxxx x činnostem xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx povahy. Xxxxx ochrany přírody xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx nedojde x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx rušivými xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx příznivého stavu xxxxxxxx xxxxxxx dotčeného xxxxxxx chráněného xxxxx.

§38

Plány péče o xxxxxxx xxxxxxxx rezervace, xxxxxxxx rezervace, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a chráněné xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Plán xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx přírodní xxxxxxx xxxx přírodní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx těchto zvláště xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxx péče") je xxxxxxx a koncepční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opatření xx zachování xxxx xxxxxxxx stavu předmětu xxxxxxx xx zvláště xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx území xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx okolí x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxx xxxx druhy xxxxxxxxxxx dokumentů 61) x pro xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zajišťuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx území. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo životního xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vydá xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zašle xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx.

(4) Návrh xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx ochrany přírody xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx. X xxxxxxx vypořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxx sepíše xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 10 xx 15 xxx.

(5) Xxxxxxxxx plán xxxx uloží xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§42) x xxxxx x elektronické xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx dat xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx péče x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx pásma x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxx xx schválení xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx kategorie xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x postup jejich xxxxxxxxxx.

§38x

Xxxxxx xxxx o xxxxxxx parky

(1) Xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx pásma (xxxx xxx "xxxxxx xxxx") xxxx koncepční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přírody, xxxxx na základě xxxxx o dosavadním xxxxxx x současném xxxxx xxxxxxxxxx národních xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pásem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx zlepšení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx národních xxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx národních xxxxx xxxx nepříznivými xxxxx x xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x způsob xxxxxxxxxx dlouhodobých xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx parků x xxxxxx poslání. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx podklad xxx xxxx xxxxx plánovacích xxxxxxxxx 61) a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody.

(2) Zpracování xxxxx péče xxxxxxxxx xxxxx ochrany přírody.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxx zásad xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx jej xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx ve xxxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx ochrany xxxxxxx vyhodnotí xxxxxxxxxx xxxxx xx lhůtě xxxxx odstavce 3 x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx připomínek xxxxxxxx xxxxx ochrany přírody xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a na xxxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx dohodne s xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx předloží xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, předloží xxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx stanoviskem Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxx xxxxxxx. O xxxxx návrhu xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 15 až 20 let. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x ústředním xxxxxxx xxxxxxx přírody a xxxxx v elektronické xxxxxx xx technickém xxxxxx dat xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(7) Xxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx péče xxxxxxxxx xxxxx ochrany přírody.

(8) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx péče a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x projednání.

§38a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 123/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 1.6.2017

§39

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Ochrana xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx významné xxxxxxxx xxx xxxxxxx vyhlášení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx rezervace, xxxxxxxx xxxxxxx nebo památného xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx pásem, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx již xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xx základě písemné xxxxxxx uzavřené mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx dále chránit x stromy xxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx biogeografické xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vzácných xx ohrožených xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx již nejsou xxxxxxx chráněny xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxx ochranných podmínek xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxx ochrana xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx zápis xx katastru nemovitostí xxxxxx příslušný orgán xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx smlouvy xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx to smlouva xxxxx, xx xxxx xxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx vyhlášení. Xxxxxx xxxxxxxx chráněného území x památného xxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxxxxx xxxxxxxx území xxxx označený památný xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Postup xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vyhlášení xxxxxxx xxxxxxxxxx území

§40

(1) Xx-xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx ochranné pásmo xxxxx xxxxx třetí xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rozsah xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ochranných podmínek.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, národní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo ochranného xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx území zašle xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx záměr xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x projednání xxxxx s xxxxxxxxx x xxx, xxx xx možno xx xxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx podat x němu námitky x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx portálu xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx národního xxxxx, chráněné xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranného xxxxx národního xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obcím x xxxxxx, jejichž xxxxx xx xxxxx dotýká. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx formou veřejné xxxxxxxx xxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx záměru x projednání spolu x informací o xxx, kde xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx úplným xxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxx x xxxx námitky a xxx xxxxxx lhůta xxx xxxxxx podání. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx záměru x xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx x tom, xxx je xxxxx xx seznámit x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx oprávněn xxxxx x xxxx xxxxxxx a kdy xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx obce zveřejní xx žádost Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx oznámení xx 5 xxx xxx dne, xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx 90 xxx xx xxxxxxxx záměru x xxxxxxxxx nemovitých xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě 90 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xx xxxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Námitky xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxx ochrany přírody xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx, námitky podle xxxxxxxx 3 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxxx uplatnit xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx svých xxxx xxxx povinností. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xx 60 xxx od xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvede záměr xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xx doby xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx přírody xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx dvou xxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx negativně xxxxxx xx poškozovaly xxxxxxxxx stav přírody xxxxx navrhovaného xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx omezení vlastníků xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zón xxxxxxx xxxxxxx národního xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx x ochranném xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx zvláště chráněné xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx záměru xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(7) Náležitosti x xxxxx záměru xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhláškou.

§41

X xxxxxxx, že xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx pásma xxxxxx xxxxxx vymezení, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx chráněného xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx souhlas v xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obdobně xxxxx §40 xxxx. 2 xx 4. Xxxxx xx projednává xxxxx x těmi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, obcemi a xxxxx, jichž xx xxxxxx.

§42

Evidence a xxxxxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx

(1) Xxxxxxx chráněná xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx seznam"). X xxxxxxxxx seznamu se xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ptačí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §39.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo životního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx obsah x xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, způsob x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx seznamu xxxxxx způsobu x xxxxxxxx xxxxxx zveřejňování.

(3) Xxxxx ochrany přírody xx xxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx ochranného xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 114).

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxx parků, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx přírodních rezervací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx užívá xxxxxxx xxxxxxxx znaku Xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx památek xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Podrobnosti x xxxxxxx označení xxxxxxx xxxxxxxxxx území v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§43

Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §16, §16a xxxx. 1, §16a xxxx. 2, §17 xxxx. 2, §26, §29, §34, §35 xxxx. 2 x §36 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu předmětu xxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx okruhu xxxx, xxxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxx povahy.

(3) Xxxxxxxxx míst a xxxx xxxxx §16a xxxx. 1 xxxx. x), §16 odst. 2, §17 xxxx. 2, §29 a §37 xxxx. 3 xxxx. x) x x) stanoví xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláště xxxxxxxxxx územích

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxx, xxxx užívání, xxxxxxxxx xxxx odstranění xxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x vodami x x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxx činnostem xx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx parku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a k xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo vodních xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx se xxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx podle odstavců 1 a 2 xx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx

x) x zastavěném xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx chráněné xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x tomto xxxxx, xxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stanoveny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxx ně xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx provádění xx xxxxxx xx předchozí xxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 a 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím, xxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx souhlas xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 4 xxxx, xxxxx se xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx neohrozí zachování xxxxxxxxxx stavu předmětu xxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx.

§44x

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx chráněných xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx plánování x xxxxxxxx úřady xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x aby xxxx xxxxxxxxx x podporována xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a strukturu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx rázu xxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 123/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.6.2017

§44x

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 284/2021 Sb.

§45

Xxxxxxx zvláště chráněných xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Orgán, xxxxx vyhlásil xxxxx xxxxxx ochranného pásma xx zvláště xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx pouze z xxxxxx, xxx xxx xxx udělit xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§43) xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zanikly.

(2) Xxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39 lze xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pozemku a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx nesouhlasu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx orgán xxxxxxx přírody, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXX 2000

XXXXX XXXXX

XXXXXX XXX VYTVÁŘENÍ XXXXXXXX NATURA 2000 X XXXX XXXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

§45x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ty xxxxxxxx, které v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovišť xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx ochrany, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx biogeografické xxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxx areálech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx místům x xxxxxxxxxx xxxxxx rozšíření xxxxxx druhů, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x biologickými xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, kde xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxx xxxxx zejména:

a) xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mapy xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) které xxxx xxxxxxxxxx stanovišť x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx územní xxxxxxx, xx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) x jaké xxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx navrženo lokalitu xx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx seznamu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 xxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ochrana xxxxx §45c xxxx. 2.

Xxxxxxx seznam xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx typů přírodních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx národní xxxxxx xxxxx x xxxxxxx požadovanými informacemi x xxxxx lokalitě Xxxxxx.

(4) Xxxxxx lokality xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§45x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx zakázáno. Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx řádné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 62) x xxxxxxxxx uzavřenými xxx §69 tohoto xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx x naléhavých xxxxxx převažujícího xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx §45h x 45i a ochranné xxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, o xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §45c xxxx. 1 xx xxxxxxxx významnou lokalitu xxxxxxxxx do evropského xxxxxxx, xxxx po xxxxxxxxxx x přehledu xxxxxxxx xxxxxxxxxx lokalit, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sdělení xx Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§45x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx seznamu xxxxxxx xx xxxxx 90 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxx x každé xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x terénu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Evropsky xxxxxxxx lokality xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx x ničením. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx, xxx nedošlo x závažnému xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx druhů xxxxxxxxxxxx xxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxx předmět xxxxxxx a xxx xxxxxx narušena jejich xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxx x takovým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, si xxxx xxx, xxx xxxx zásahy zamýšlí, xxxxxx opatřit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody. Xxxxx xxxxxxxx xx xx území xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xx xxxxxxxxx ochrana xxxxx xxxxx třetí xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx druhé x xxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx §45h x 45i nejsou xxxxxxx.

(3) Pro zachování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx oblasti xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přírody a xxxxxxxxxx xx na xxxxxxx veřejné xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanovišť xxxxxxxx významných xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx významných xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx zřídit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §39. Vyžaduje-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx její části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx ochrana xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vyhlášena xx zvláště xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxx zajištěna xxx xxxxxxx podle §39.

(5) Orgány xxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx nařízení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx Sbírce zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv xxxxxxxx formou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxx xx podle xxxxxxxx vlády podle §45a odst. 2 xxxxx xxxxxxxx vyhlášením xxxxxxx xxxxxxxxxx území, xx xxxxxx xxxxxxx xx dotčeném xxxxxxx x xxxxxxx, že xx §39 připouští, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 60 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písemný xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx smlouvy xxxxx §39, bude xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx území x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx stanoveným xxxxx zákonem xxx xxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx zvláště chráněných xxxxx xxxxx odstavce 4 provedou příslušné xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxxxxx do 6 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx evropského xxxxxxx.

§45x

Xxxxx xxx vytváření xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45a přesáhnou xxxxxxxx xxxxxxxx lokality x výskytem jednoho xxxx více typů xxxxxxxxxxx přírodních xxxxxxxxx x prioritních xxxxx 5 % rozlohy xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx 57) xxxxxxxx s Xxxxxx odpovídající návrh xx redukované xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx.

§45x vložen xxxxxxx předpisem x. 218/2004 Xx. s xxxxxxxxx xx 28.4.2004

Oddíl xxxxx

§45x

Xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx ptačí oblasti xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx x hlediska xxxxxxx, xxxxx x početnosti xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx České xxxxxxxxx x stanovených xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, 59) které xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx přežití xxxxx ptáků xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx ochranu; xxxxxx xxxx stanovit xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx dotčených obcí x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace; xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Vymezení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx možné xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Vypořádání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx písemně x xxxxxxxx takové xxxxxxx xxxxx, orgán ochrany xxxxxxx je x xxxx xxxxxxx ve xxxxx 90 dnů xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pozemku xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx prováděnou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) X případných xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx jedné a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4 na xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x požadavkům xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxx 3 a 4, rozhodne xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx souhrnu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx ptačích xxxxxxx x terénu xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

§45x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2004 Xx. s xxxxxxxxx xx 28.4.2004

Oddíl xxxxx

§45x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx lokalit a xxxxxxxx významných druhů

(1) Xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx významných xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx evropsky xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx sledování Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vypracuje xxxxx 3 xxxx xxxxxx x plnění xxxxxxxxxx §5a, 5b x 45e x xxxxxxx 6 let xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 10, §10, 45a, 45b, 45c, 45g, 45h, 45i, 49, 50, 54 x 56, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx, jakož i xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx významných xxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx sledování xxxxxx xxxxx xx zvláštním xxxxxxxx xx prioritní xxxx přírodních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx Komisi x veřejnosti.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x právními předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 57) x §3 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jaký xxxx evropského xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx významného xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx považuje za xxxxxxxx.

Oddíl xxxxxx

§45x

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, souhlasů, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxxx, souhlas, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx evropsky významnou xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxx udělit xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovišť x xxxxxxx xxxxx, x jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxx významná xxxxxxxx nebo ptačí xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx x soustavnému xxxx xxxxxxxxxxxx vyrušování xxxxx, k xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx významné x hlediska xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cílů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx lokalit x ptačích oblastí, xxxxxxxxx-xx §45i xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx koncepcí x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx oblasti

§45h

(1) Xxxxxxxxx koncepce 63) xxxx xxxxx, 64) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx spojení x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxx lokality xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xx xxxx území x xxxx xxxx xxxxxxx x uvedených xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx a zásady xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx území a xx souhrny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §45c xxxx. 3 x §45e xxxx. 6.

(2) Xxx xxxxxxxxx důsledků xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, 65) xxxxx §45i xxxx §4 odst. 5 nestanoví xxxx xxxxxx.

§45i

(1) Ten, kdo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx záměr xxxxxxx x §45h xxxx. 1 (dále xxx "předkladatel"), xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx záměru xxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xx stanovisku, xxx xxxx mít xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx koncepcemi xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx na předmět xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx xxxxx oblasti. Xxxxx ochrany xxxxxxx xxxx odůvodněné xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xx předkládá xxxxx

x) xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) zprávy x xxxxxx politiky územního xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přírody svým xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx xxxxx §45h xxxx. 1 xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx postupem podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 65). Xx-xx xx základě posouzení xxxxx xxxxxx odstavce xxxxx nebo koncepce xxxxxxxx negativní xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx celistvost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx varianty xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx významný xxxxxxxxx xxxx vyloučit, xxxx x případě, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx zmírnit. Tyto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x posuzování xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx územního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xx xxxxxxxx postupem podle xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Orgán, xxxxx xx xxxxxxxxx xx schválení xxxxxxxx xxxx xxxxxx uvedeného x §45h, jej xxxx schválit, jen xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx o posuzování xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx 65) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx ochrany nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, anebo za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5. Xxxxxxx podle xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(4) X Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx významný xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx variantní xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, lze xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x nejmenším možným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlivem, x to xxxxx x xxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxxxxx veřejného xxxxx x xx po xxxxxxx kompenzačních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx lokalit xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx koncepce xx xxxxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx závaznosti x konkrétnosti, jakou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Kompenzačními xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zachování xxxx zlepšení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xx stejné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx možných xxxxxxxxx xxxxx na předmětu xxxxxxx.

(5) Jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx prioritními xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx převažujícího xxxxxxxxx xxxxx mohou xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x souladu xx xxxxxxxxxxx Komise. Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxx případě xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx požádá Xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x příslušných řízeních xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 a 6 xxxxxxx.

(6) Kompenzační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxx účely koncepce, xxxxxx návrhu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejného xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx důvodů xxxxxxxxxx xx veřejného xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx důsledků xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx schválením. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxx xxxxx záměru, včetně xxxxxxx x doby xxxxxxxxx nezbytných pro xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx, xxxxxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejného xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdraví, xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx důsledků xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 rozhodnutím orgán xxxxxxx přírody xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx dne xxxxxxxx podnětu xx xxxx uložení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem ochrany xxxxxxx lhůty x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx stanovil. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx vykonatelnosti rozhodnutí, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) X uložených xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x způsobu xxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Komisi.

(9) Náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxx.

§45j

(1) Xxxxxxxxx podle §45i xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxx §67 xxxxx xxxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx autorizace (dále xxx "autorizace"). Xxxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxxx xx písemná xxxxxx, xxxxxxxxxxx, vysokoškolské vzdělání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vykonání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu 5 xxx a xxx xx opakovaně xxxxxxxxxx x dalších 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxx x formu xxxxxxx x obsah xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx autorizace xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Vysokoškolským xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx doktorském xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §67 rovněž xxxxxxxxxxxx a péči x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladem x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx nebo obdobného xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání, které xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxx §67 x plném rozsahu x hlediska posuzovaného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podané xxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx stávající xxxxxxxxx autorizace. Ministerstvo xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx autorizace xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx odborné xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, zpracovávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 3 x xxxxxxx xxxxxxxx přezkoušení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx žadatel některou x podmínek xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx autorizace, xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx-xx naplněna xxxxxxx x podmínek xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zamítne.

(5) Důvody xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx porušení tohoto xxxxxx nebo dalších xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) autorizace xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nesprávných xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxx požadovaných k xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 3, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x závěry xxxxxxxxx xxxxxxxx nepravdivých xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx výsledky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx známy.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx odňata, xxxx x její xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx z Xxxxxxxxx trestů, ne xxxxxxx než 3 xxxxxx. Osoba, xxxxx xxxx státním xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx povolen xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx výpisem z xxxxxxxx obdobné Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx státem, xxxxx je občanem, xxxx státem xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxx z evidence xxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxxxx bezúhonnost xxxxxxx x Rejstříku xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x evidenci xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie. Xxx ověření xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněno xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx trestů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odsouzení. Žádost x xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx z Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(8) Autorizace xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) smrtí xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jejím xxxxxxxxxxx xx mrtvou.

(9) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx postupuje podle xxxxxx právního xxxxxxxx 66). X xxxxxxx x xxxxx právním xxxxxxxxx 68) se xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nevyžaduje x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx dočasně nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x odstavci 1, pokud písemně xxxxxxx, že

a) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie x

x) xx oprávněna x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jiného členského xxxxx Evropské xxxx.

(10) X nesplnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxx. x) x x) xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxx. x) a x).

(11) Nebylo-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx vykonávány nejdéle xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po dni, xxx xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Autorizace xxxxxx xxx xxxxxx uplynutím xxxxx x způsobem xxxxx §28 xx 30 xxxxxx o xxxxxx pohybu služeb.

(12) Xxx zpracovávání xxxxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 2 nebo xxxxxxxxx xxxxx §67 je xxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxx postupovat x xxxxxxx s xxxxxxxxx 3. X xxxxxxxxx požadavku podle xxxxxx xxxxxxxx vydá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(13) V xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 5, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx posouzení xxxxx §45i odst. 2 nebo hodnocení xxxxx §67 xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. O zániku xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§45x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 284/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

XXXX XXXX

XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, ŽIVOČICHŮ X XXXXXXX

Xxxxx první

§46

Památné stromy x jejich xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x stromořadí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody xx xxxxxxx stromy.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ničit x xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgánu, který xxxxxxx vyhlásil.

(3) Je-li xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x okolí, xxxxxx xxx xx xxxxx ochrany přírody, xxxxx xx vyhlásil, xxxxxxxx pásmo, ve xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxx s xxxxxxxxxx souhlasem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx neučiní, má xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pásmo xx xxxxx kruhu x xxxxxxxx desetinásobku xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxx 130 xx xxx xxxx. V xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx strom xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx.

(4) Zrušit xxxxxxx xxxxxxxxx stromu může xxxxx ochrany xxxxxxx xxx z důvodu, xxx který lze xxxxxx xxxxxxx xxx §56.

§47

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stromů

(1) Xxxxxxx xxxxxx jsou evidovány x xxxxxxxxx seznamu (§42 xxxx. 1 x 2).

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx užívá xxxxxx xxxxxxxx znaku Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx x způsobu označení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

§48

Zvláště xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxx vzácné, xxxxxxx xx xxxxxxxx velmi xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) ohrožené.

(3) Xxxxxx x stupeň xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(4) Xxxxxx xxxx zvláště chráněný xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx rostlina xx xxxxxxx x mrtvý xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx nebo xxxxxxx x něho, x xxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rostliny.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx druhů x jejich xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx rostliny xxxx xxxxxxxx xx xxxxx svých xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx částech x všech xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, poškozovat, ničit xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx. Xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyměňovat xxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx-xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx kultur,

b) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx získaných povoleným xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) se nepovažují xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, půdního povrchu xx chemických xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx hospodaření x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Ustanovení odstavce 2 písm. x) xxxxxxx pro druhy xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. V případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x výskytem xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pozemků xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxx nájemce xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zájem, xxxxx xxxxxxx přírody xx s xxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx uzavírání xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, je dán xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §56 xxxx. 1 xxxx 2 x navrhovaný xxxxxx hospodaření xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 57), x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx musí xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Dohoda xxxxxxxxx výjimku xxxxx §56.

(5) Xxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§50

Základní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx živočichové xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Chráněna jsou xxxx xxxxxxx přirozená x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, stanoví ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx zvláště chráněných xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx, rušit, zraňovat xxxx usmrcovat. Xxxx xxxxxxxx sbírat, xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jimi užívaná xxxxx. Xx xxx xxxxxxxx je xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, nabízet xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx je zásah xx xxxxxxxxxxx vývoje xxxxxxx chráněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx běžného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx provozu. X xxxxxx případech xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx nutné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx z hlediska xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx bezpečnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ochrany přírody xxxx uložit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxx druhy xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Zákaz držení x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx mrtvé xxxxxxx zvláště chráněného xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx výrobku x xxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §54 odst. 1 xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvé xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přírody xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x Evropské xxxx, xxxxxxx držitel xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x souladu s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x době xxxx xxxxxx.

(6) Bližší podmínky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména pokud xx xxxxx x xxxxxxxxxx zahrady, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx přijímaná xx xxxxxxx tohoto xxxxxx musí brát x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x kulturní xxxxxxxxx, regionální a xxxxxx zvláštnosti.

§51

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx nerostů, xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx poškozovat xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§52

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx druhů

(1) K xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zajišťují všechny xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx programy x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx přístupné xxxxxx vhodné x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx, kdo xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx okolností xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx, xx povinen xxx xxxxxxxxxxx předat x ošetření do xxxxxxxxx stanice. Záchranná xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Termín, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§53

Vývoz

(1) Vývoz xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Povolení x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí. Xxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. 52)

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. 13)

§54

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxx, chová, xxxxxxx, xxxxxxxxx, prodává, xxxxxxxx, xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rostlinu, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 52) x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx orgánu xxxxxxx přírody xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx původ (xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x přírody xxxx xxxxxx, pěstováním x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx odchovem x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx). Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx živočicha xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxx nebo podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 52) x xxxxxx x vývozu ohrožených xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, dopravovat, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x nabízet xx xxxxxx prodeje xxxx xxxxxx. U xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §89 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 52) x dovozu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx zákonný xxxxx považuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx.

(2) Xxx drží, nabízí x prodeji xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx x xx xxxxx nakládá xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx na vyžádání xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx (§81) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Vypouštět xxxxxxx xxxxxxxx živočichy odchované x xxxxxx péči xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 69) xxxxxxx xxxxxxxx rostliny xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx ochrany xxxxxxx souhlas xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx volně žijící xxxxxxxx x xxxxx-xx xx o vypuštění, xxxxxx či vysazení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx druhu xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx posílení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx, vysévání xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx ploše pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx plánu 96). Xxxxxx xxxxxxxxx v §5a odst. 1 x 2 x x §50 xxxx. 2 se xx xxxx 2 xxxxxx xx vypuštění xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zvláště xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x tom, že xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx (xxxx xxx "osvědčení") 97). Xxxxxxxxx je veřejnou xxxxxxxx. Na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xx kterému xxxx xxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx stanovené x §5a odst. 1 a 2 x x §50 xxxx. 2 nevztahují. Xxxxxxxxx x výjimce xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx živočišného xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ohroženými xxxxx 98) nahrazuje osvědčení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxx osvědčení xxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx přírody xxx, xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x lidské xxxx x nezaměnitelně x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s ohroženými xxxxx 99) (xxxx xxx "nezaměnitelné a xxxxxx xxxxxxxx"), nebo xxxxx fyzické xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neumožňují xxxxxxx xx xxxxx metodou, xxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx identifikovaného živočicha xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx x ohroženými xxxxx 91) xxxxxx xx xxxxx země xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx identifikovaného xxxxxxxxx odchovaného v xxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. a) xx xxxxx xxxxx nejpozději xx 30 xxx xx narození xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. b) xxxx x), xxxx xxx žádost xxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, kdy x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Spolu x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x doklady, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx péči x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx nebo zákonný xxxxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx. Xxxxx držení xxxxxxx v §5a xxxx. 1 písm. x) x v §50 odst. 2 xx xx dobu xxxxxxxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx x xx xxxx xx podání xxxxxxx do vydání xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x lidské xxxx nevztahuje.

(7) Nemá-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx původu xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx péči xxxxx xxxxxxxx 5 x 6, x xx xx 30 xxx xxx dne, kdy xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx přenos xxxxxxxx xx xxxxxx jedince xx důvodem, aby xxxxx xxxxxxx přírody xxxxxx osvědčení, x xx xx celou xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx kterého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx jedince, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx živočicha xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx byla x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx, xxx x xx xxxxx.

(9) X xxxxxxx změny vlastníka xxxx xxxxxxxx živočicha xxxxxxxxxxx v lidské xxxx přechází xxxxxxxxx xxxxxxxx x živočichem xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx držitele. X xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx živočicha xxxxxxxxxxx v lidské xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx jeho xxxxxxx povinen odevzdat xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jej xxxxx, x to xx 30 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xxxx skutečnost xxxxxxx xxxx xxx xx o ní xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx skutečnost xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx živočicha xxxxxxxxxxx x lidské xxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xx 30 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx se x xx dozvěděl. Xxxxxxxxx x xxxxxxx případě xxxxxxx xxxxxxxxx do 1 xxxx ode xxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odchovaného v xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx xxxx lhůty xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx, který xxx xxxxx.

(10) Xxx, kdo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x lidské xxxx, xxx xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx požádání xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení xx xxxxxxxx a umožnit xxxxxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx. Je-li xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx umožnit xxxxxx xxxxxxx přírody, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. V případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx uhradí xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx živočicha xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx ochrany přírody.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzor xxxxxxx x osvědčení, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx provádění.

Xxxxx druhá

§55

Projednávání xxxxxx xx vyhlášení

(1) Záměr xx xxxxxxxxx památných xxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x orgány státní xxxxxx dotčenými xxxxx xxxxxxxxxx předpisů 14) xxxxxxxxx xxxxx §40.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x ministerstvem xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 14)

(3) Dotčené xxxxxx státní xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x záměrům xxxxxxxxxxx dle odstavce 1 xxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxx xxxxxxxxxx.

§56

Xxxxxxx ze xxxxxx x památných xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx ze xxxxxx x památných xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx druhů rostlin x xxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2, §49 x 50 x xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nad zájmem xxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxx ochrany xxxxxxx, povoluje na žádost xxxx, xxx zamýšlí xxxxxxxxxx xxxxxxxx zásah xxxxx xxxxxxx přírody. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 57), xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx jen xxxxx, xxxxx xx dán xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. X pochybnostech x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásahu xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu 107).

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx x zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx lze xxxxxxx

x) v zájmu xxxxxxx xxxxx žijících xxxxxxxxx x planě xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx přírodních xxxxxxxxx,

x) x xxxxx prevence xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx, dobytku, xxxxxx, rybolovu, xxxxxx x ostatních typech xxxxxxx,

x) x zájmu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx naléhavých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejného xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x ekonomického xxxxxxxxxx a xxxxxx x příznivými xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx výzkumu x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo opětovného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx a pěstování xxxxxxxxxx pro tyto xxxxx, xxxxxx umělého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx využívání xxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx chráněného xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx přírody xxxx xxxxxxx, která se xxxx xxxxx neurčeného xxxxxx xxxx, při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxx opatřením xxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zájmu xxxxxxx xxxxxxx uzavírat xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Dohodu xxx xxxxxxx xxx, xxxxx neexistuje xxxx xxxxxxxxxx řešení, navrhovaná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx příznivého xxxxx druhu z xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx nahrazuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx xxxxxxxx 4 x xxx obsah xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 obdobně §5b xxxx. 3. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x §5b xxxx. 5 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx přírody xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx x zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xx kterou xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxx §49 xxxx. 4.

§57

Souhlas x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx (§50 xxxx. 5) a xxxxxxx (§51 odst. 3) xxx vymezit xxxxxxxx x zásahy, xxxxx xxxx vázány xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

NĚKTERÁ XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XX XXXXXXX, XXXXX VEŘEJNOSTI X PRÁVO NA XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX

Xxxxx první

§58

Náhrada xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx zájmem. Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx přírody x krajiny strpět xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 71) nebo lesního xxxxxxx 72) xxxx xxxxxxx s xxxxxx xxx nebo vodní xxxxxxx, 75) nebo xxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxx oprávněně užívá, xxxxxxx xxxx xxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx páté xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxxxxx vydaného xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxx x plánech xxxxxxx ekologické stability xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 újma, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx náhradu. Xxxxx xxxxx xxxx x v případě xxxxxxx nebo přechodu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nájmu. Nájemce xxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Finační náhradu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx náhrada xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx finanční náhradu xxxxxx vlastníku xxxxxxxxxx xxxx xxxx lesního xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx ryb xxxx vodní xxxxxxx xxxx nájemci, xxxxx xxxx pozemky xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x důsledku xxxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx souhlasu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx náhradu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx písemného uplatnění xxxxxx vlastníka zemědělské xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx rybníka x xxxxxx ryb xxxx vodní xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xx nárok xx xxxxxxxx náhradu x xxxx výše xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastníkovi x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx x náhradu xxxx xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx doručeno xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního roku, x xxxx újma xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx nájemci xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx x důvodů xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §69 xxxx náhrada podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 73) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx pozemku. Xxxxxxxx-xx o xxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx náhrada xxxxx vlastníkovi pozemku.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční náhrady, xxxx xxxxxxxxx nároku, xxxx náležitosti a xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. 74) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 nesmí xxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x situací, xxx xx xxxx omezení xxxxxx uplatněna. Ve xxxxxxx xxxxx §39 xxxx §45c xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; finanční xxxxxxx xxxx nemůže xxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

(6) Xxxxxxx újmy podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xx omezení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§59

Xxxxxxxxx pozemků x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx ekologické stability xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx pozemku xxxxxxxxx opatření, xxxxxxxx x plány xxxxx §4 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxx-xx vytváření xxxxxxx xxxxxxxxxx stability xxxxx x užívání xxxxxxx, xx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nabídne xx xxxxxxxxx xxxx 15) xxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x přiměřené xxxxxx x xxxxxxx jako xx původní pozemek, x xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx, xx které xx nachází xxxxxxxx xxxx xxxxxxx původního.

(3) Xx xxxxxxx nezbytné x uskutečnění xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 se xxxxxxxxxx ustanovení o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. 16)

§60

Xxxxxxxxxxx x obligatorní xxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodařit x xxxxxxxx

(1) Vyvlastnit xxxxxxxxxx xx práva x xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisem. 17)

(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, 18) x xx xx xxxxx orgánu xxxxxxx přírody.

(3) Příslušnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 na sebe. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodařit x xxxxxxxx je xxxxxxxxxx; úplatně lze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx převést pouze x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx nabyl xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Podrobnosti xxxxxxx xxx převodech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

§61

Xxxxxxxxx právo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx republika xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx pozemkům xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx přírodních památek x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx návrh na xxxxx xxxxxxxxxxx práva xx katastru xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx potvrzení x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydá Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x ve kterém xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ke kterým xx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, podle xxxxxxxxxxxx katastrálních xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Vlastníci xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nabídnout tyto xxxxxxx xx koupi xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx x x případě, že xx xxxx pozemky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx jen xxxxxx. Xxxxx orgán ochrany xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx do 60 dnů od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx koupi písemný xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prodej uskutečnit.

(2) X xxxxxxx, xx x pozemky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx, bude xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx uzavírat Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxx své územní xxxxxxxxxx xxxxxxx x §78 odst. 1 x 2 x xxxxx majetkem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx významných xxxxxxxxxx xxxxx do vlastnictví xxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx fondu xxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx. 46)

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nejsou předmětem xxxxxxxxxxx.

§61a

Organizační xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx pozemek xxxxxxxx x zajištění xxxx xxxxxxx přírody x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx posláním xx ochrana xxxxxxx x krajiny. Lesní xxxxxxx 72) xxxx xxxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xx xxxxx národních xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 72) x xxxxxxxx předběžného xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx tím xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 76) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx na xxxx xxxxxxx nepoužije.

§61a vložen xxxxxxx předpisem č. 218/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.4.2004

§62

Xxxxx xx pozemky

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxx, kteří xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxxx průkazem, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx cizí xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx potřebná xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné xx zjištění stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxx xx nejvíce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x všechna xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx způsobené pracovníky xxxxxx ochrany přírody xxx výkonu jejich xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 odpovídá stát. Xxxx odpovědnosti xx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx užívaných ozbrojenými xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 19)

§63

Xxxxxxx xx krajiny

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, 20) xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx území xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx bez souhlasu xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx účelových xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x pěšinách x obvodu xxx xxxxxx působnosti.

(2) Xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx či xxxxxx xxxx xxxxx x nezasahuje-li xx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx 21) xx xxxxxxxxxxx xxxx. 22) Xx xxxxxx povinen xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vlastníka xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxx. 24)

(3) Xxxxx xxxxx odstavce 2 xx nevztahují xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, chmelnice x pozemky xxxxxx x xxxxxxxx chovům xxxxxx. Xxxx xxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. 25)

(4) Xxx xxxxxxxxxx xx ohrazování xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, musí xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx místě xxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx při xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích, xxxxxxxx x xxxxxxxx, vyznačených xxxxxxxxxxxxx, odpočinkových xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxx zastavěná xxxxx obcí xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a přizpůsobit xxx jednání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx pozemcích x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xx majetku, zdraví xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx osobám xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sil xxxx xxxxxxxx zaviněním xxxxxx xxxx.

§64

Omezení vstupu x xxxxxx xxxxxxx přírody

Hrozí-li xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervacích, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx památkách x x xxxxx zóně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poškozování jeskyně, xxxxxxx xxxxxxxxx návštěvností, xxxx xxxxx ochrany xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx obcemi opatřením xxxxxx xxxxxx omezit xxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx nebo jejich xxxxx. Zákaz či xxxxxxx vstupu xxxx xxx řádně xxxxxxxxx xx xxxxx přístupových xxxxxxx x vhodným xxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

§65

Dotčení xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 26) xxxxx mohou xxx xxxxxxx zájmy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx po xxxxxx s orgánem xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxx předepsán xxxx xxxxxx.

§66

Xxxxxxx x zákaz xxxxxxxx

(1) Orgán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobám podmínky xxx výkon činnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx takovou činnost xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxx x případě již xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx národních xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo ptačí xxxxxxx nebo v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx omezit xxxx xxxxxxx provádění ohňostrojů xxxx používání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nerušeného xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx působením xxxxxxxx xxxxx spojených x xxxxxx činnostmi.

Xxxxx druhá

§67

Povinnosti investorů

(1) Xxx, xxx x xxxxx výstavby nebo xxxxxx užívání krajiny xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx chráněných xxxxx xxxxx xxxxx, třetí x páté xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xx povinen xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx náklad xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlivu zamýšleného xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx 27). X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx, kdo xxx xxxxxxx uskutečnit, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán ochrany xxxxxxx. Orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zájmů chráněných xxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxx alespoň xxxxxxxx negativního vlivu xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx opatření. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je součástí xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, souhlasu či xxxxxxxxx stanoviska podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx předloží xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zmírnění negativních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx opatření realizovat xx xxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx opatření stanoví xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydávaném xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§68

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Vlastníci x xxxxxxx pozemků xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx stav xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx bohatství xxxxxxx x udržení xxxxxxx xxxxxxxxxx stability.

(2) X xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx z xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody či xxxx x vlastníky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx lze upravit xxxxxx xxxxxx hospodaření xx zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Orgány xxxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zásahy xx xxxxxxxx přírodního x krajinného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx-xx tak x xxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx částí přírody x xxxxxxxxxx krajinných xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pozemků xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 x xxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx, vstup xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx či nájemce x xxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx vzniklé xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgán ochrany xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx zásahy.

§69

Finanční xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §68 xxxx. 2 lze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx předpokladu, xx se xxxx xxxxx určité činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí.

(2) Xxxxxxxx příspěvek xxx xxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §49 xx 50.

(3) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x náležitosti xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx poskytovat x xx Státního xxxxx xxxxxxxxx prostředí České xxxxxxxxx. 46)

Xxxxx třetí

§70

Účast xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx 28) x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx posláním xxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx x krajiny (xxxx jen "občanské xxxxxxxx") xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, požadovat x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx zamýšlených zásazích x zahajovaných xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx nichž xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx ochrany přírody x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí. Xxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx, lze xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxx věcně x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 účastnit xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x něm xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx environmetálního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx povolení xxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx výjimky ze xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 1, xxxxx oznámí svou xxxxx písemně xx xxxx xxx ode xxx, kdy xx xxxx příslušným správním xxxxxxx zahájení xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx má postavení xxxxxxxxx xxxxxx. 29) Xxxx xxxxxxx informace x zahájení řízení xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx první xxx xxxxxx zveřejnění xx xxxxxx desce xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§71

Účast xxxx

(1) Obce xx xxxxxxxxxxxxxxx svých xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přírody x xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx obvodech. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x rušení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jsou povinny xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx jim xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx potřebná vysvětlení x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx ochrany, zejména xxxxx takové xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x obci xxxx xxxxxx výkon xxxx xxxxxx obyvatel.

(3) Xxxx xxxx xx xxxx územním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona, xxxxx x téže xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx přírody.

(4) Obce xx xxxx územním xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správního xxxx.

(5) Obce xxxx x samostatné působnosti xx xxxx územním xxxxxx vedou

a) přehled xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 odst. 2,

b) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx účelových komunikacích, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §63 odst. 1.

§72

Xxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny

Orgány, xxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxx přírody xxxxx xxxxxx xxxxxx x prováděcích předpisů, xxxx povinny x xxxxxxx své působnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx zahájení xxxxxxxxx řízení,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx řízení,

d) všechny xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx vydaná xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, svědecké xxxxxxxx, xxxxxxx důkazy, xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx části xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x vyjádření xxxxxxxxx xx nájemců xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (§40 x 55),

x) xxxx xxxxxxxx informace, xxxxx xx vztahují x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx chráněných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx

§72x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, o xxxxx se vedou xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx"), xxxx

x) xxxxxxx chráněná xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx přírody xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oblastí,

d) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) ochranná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) smluvně xxxxxxxx xxxxxxx stromy.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 je Xxxxxxxx.

§72x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 364/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§72x

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se x registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx

1. xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. název x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx je xxxxxx x ústředním xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx hranice x definiční xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx území,

c) xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) údaje o xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx ochrany přírody xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) identifikační xxxxx, kterými xxxx

1. xxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. název a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, kterými xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx zón ochrany xxxxxxx národního xxxxx,

x) xxxxx x vazbách xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) O xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kterými xxxx

1. xxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přírody chráněné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx chráněné xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jedná, xxx xxxxxx xx xxxx chráněná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx seznamu,

b) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x definiční xxx zón xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx chráněné xxxxxxxx oblasti,

c) xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx územní prvky,

d) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, kterým byly xxxx xxxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) O xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxx

x) identifikační xxxxx, xxxxxxx xxxx

1. xxx, xxxxx xx klidovému xxxxx xxxxxxxxx parku xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx x xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx veden x ústředním seznamu,

b) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx klidového xxxxx xxxxxxxxx parku,

c) xxxxx x vazbách xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx

1. kód, xxxxx xx ochrannému xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx kterým xx toto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx seznamu,

b) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx hranice a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje o xxxxxxx xx ostatní xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx ochranné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) O xxxxxxxx významné xxxxxxxx xx x registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx

1. kód, který xx xxxxxxxx významné xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx a evidenční xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) lokalizační xxxxx, kterými xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx významné xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) X ptačí xxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vedou

a) xxxxxxxxxxxxx údaje, xxxxxxx xxxx

1. kód, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx identifikace,

2. název x xxxxxxxxx číslo xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx je vedena x xxxxxxxxx seznamu,

b) xxxxxxxxxxx údaje, xxxxxxx xxxx hranice a xxxxxxxxx xxx ptačí xxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx prvky,

d) údaje x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(8) X xxxxxxxx xxxxxx xx x registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kterými xxxx

1. xxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. název a xxxxxxxxx xxxxx památného xxxxxx, pod kterým xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(9) X xxxxxxxxx pásmu xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vedou

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx

1. xxx, který je xxxxxxxxxx xxxxx památného xxxxxx přiřazen x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx x evidenční xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxx xx jedná, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx strom xxxxx x ústředním xxxxxxx,

x) lokalizační xxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx bod xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx prvky,

d) xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ochranného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(10) O xxxxxxx chráněném xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxx identifikace vedou

a) xxxxxxxxxxxxx údaje, xxxxxxx xxxx

1. xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx chráněného xxxxx, pod xxxxxx xx vedeno x xxxxxxxxx seznamu,

b) xxxxxxxxxxx xxxxx, kterými jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx smluvně xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx prvky,

d) údaje x smlouvě, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(11) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) identifikační údaje, xxxxxxx xxxx

1. xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) lokalizační xxxx, xxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx památného stromu,

c) xxxxx o vazbách xx xxxxxxx územní xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stromu xxxxxxx.

§72x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 364/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

§72x

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx územních xxxxxxx uvedených v §72a xxxx. 1 Xxxxxxxx. Xxxxxx-xx Agentura, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx technické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přírody, xxx xx 30 dnů xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx zjednání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx ústředního xxxxxxx o xxxxxx x xxxxxx účelových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §72a xxxx. 1 xx xx xx to, že xxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx stavem x xx xxxx xxxxx.

§72x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 364/2021 Sb. x účinností od 1.1.2022

§72x

Xxxxxxxxxx systém ochrany xxxxxxx

(1) Zřizuje se xxxxxxxxxx systém ochrany xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx přírody xx Xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx celostátní xxxxxxxxxx xxxxxx určený xx xxxxxxxxxx údajů o xxxxxxx přírody x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) podpory xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx Xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxx x krajiny,

d) xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podkladů,

e) poskytování xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxx vědy x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx x přírodu x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxx

x) nálezová xxxxxxxx ochrany xxxxxxx, xxxxx slouží x xxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx výsledků o xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x evropsky xxxxxxxxxx xxxxx x přírodních xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §5b odst. 5 x §56 xxxx. 6, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §54 xxxx. 4 x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 23 xxxxxxxx Rady (XX) č. 708/2007 x xx. 24 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1143/2014; xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx invazního xxxxxxxxxxx xxxxx živočicha xx unijním xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13j xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx slouží x xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx x §42 x 47,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dokumentaci, přehled x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx využití x xxxxx, možnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx péče x přírodu x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x krajiny xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx informací xxxxx xx. 24 xxxx. 1 písm. x), x), x) x x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1143/2014.

§73

Xxxx x xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx přírody, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx plánu xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx přírody x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, mohou xxxxxx ochrany přírody xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx výzkumu xx zvláště chráněném xxxxx nevyžadující xxxxxx xx xxxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx písemně xxxxxxx 30 xxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x poškození xxxxxxxx xxxxxxx zvláště chráněného xxxxx.

§74

Xxxxxxxxxx xxx ochraně xxxxxxx

(1) Orgány ochrany xxxxxxx se aktivně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, zajišťují xxxxxxx xxxxxxxxxxx x mezinárodních xxxxx, programů x xxxxxxxx přijatých x xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx úkolů vyplývajících x mezinárodních xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx závazný xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx vyhlašování x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx republiky x států xxxxxxxxxxx x Xxxxxx republikou, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxx státní xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hranice Xxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX X XXXXXX XXXXXX V XXXXXXX XXXXXXX

Xxxxx xxxxx

§75

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Orgány xxxxxxx přírody xxxx

x) xxxxxx xxxxx,

x) obecní xxxxx obcí s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) Agentura,

e) xxxxxx xxxxxxxxx parků,

f) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, 30)

x) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) újezdní xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx úřad, xxxxx xx podřízený Ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxx xx xxxxxxx; jeho xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x státní službě. Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx. Agentura xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx zákony.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správu xx xxxxx ochrany xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

§75x

§75x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§76

Obecní xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xx svém xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, národních přírodních xxxxxxxxx, národních xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx rezervací, xxxxxxxxxx památek a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx kácení dřevin xxxxx §8 odst. 1 a

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9.

(2) Odstavec 1 xx nepoužije v xxxxxxx, kdy xx x povolení xxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a xxxxxxx náhradní xxxxxxx xxxxx §9 rozhoduje xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx environmentální xxxxxxxxxx xxxx jeho část, xxxxx xx xxxxxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, evropsky xxxxxxxx lokality xxxx xxxxx xxxxxxx.

§77

Působnost xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxxx obvodu, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx přírody,

a) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx k poškození xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2, xxxxx se xxxxxxx nejedná x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prvky xxxxx §6 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x blíže xxxxxxxx xxxxx osob, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx činnosti xxxxx §5 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) rozhodují o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rostlin xxxx zraňování nebo xxxxx živočichů xxxx xxxxxx xxxxxx biotopů xxxxx §5 xxxx. 3, xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx druhy,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx §5 odst. 4 nebo 5,

x) xxxxxxxxx rozhodnutím xxxx, xxxxx xxx x xxxxx neurčený okruh xxxx, opatřením xxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxxx nepůvodního druhu xxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx druhu, xxxxx §5 odst. 6,

x) xxxxxxxxx provedení xxxxxxxx x regulaci xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx křížence, xxxxx-xx x křížence xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx §5 xxxx. 8,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx odchylného postupu xxx xxxxxxx ptáků xxxxx §5b xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásahů včetně xxxxxxxx dřevin xxxxx §7 odst. 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx dřevin x xxxxxxxxx x pozastavení, xxxxxxx nebo zákazu xxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 x 4,

j) xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nálezu, xxxxxxxx xxxxx o paleontologických xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ráz xxxxx §12 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx vyhlašuje přechodně xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 odst. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx chráněného v xxxxx xxxx,

x) sjednávají x xxxxxxx smlouvy x xxxxxxx chráněném xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39 x §45 xxxx. 2, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxx. 1, xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx památných stromů xxxxx §46 xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §46 xxxx. 3 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §46 xxxx. 4 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §47 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stromů xxxxx §46 odst. 2, xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 3, xxxxxxxx xxxxxxx xx zákazů x památných stromů xxxxx §56 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxx podle §56 xxxx. 5, jde-li x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx vyzvat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rostlin, xxxxxxx xxxxxxxxxx živočichů, xxxxx xxxx rostlin xxxx živočichů chráněných xxxxx xxxxxxxxxxxxx úmluv xxxxx §54 odst. 1 a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 4 xx 11 x xxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 4 xx 10, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxx nezákonného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx podle §54 xxxx. 10,

x) xxxxxxxx souhlas xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx přístupných účelových xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx mimo zastavěné xxxxx xxxx xxxxx §63 odst. 1,

r) x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nedovolenou změnu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přírody xxxx takové činnosti xxxxxxxx podle §66,

x) xxxxxxxxxx státní xxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §85 odst. 1,

t) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x podmínkách xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §86 xxxx. 1, ukládají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 2 x projednávají xxxxxxxxx podle §87 x 88 x

x) x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska x návrhu xxxxxxxx xxxxx, regulačního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x územního xxxxxxxx x xxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezují x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1, xxxx-xx příslušný xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx závazná xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 101), xxxxxx x xxxxxx, zákona x rybářství, xxxxxx x xxxxxxx zemědělského xxxxxxx fondu, horního xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracích, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx ochrany xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ve svém xxxxxxxx obvodu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, není-li příslušný xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§77x

Xxxxxxxxx krajů a xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxx xxxxxx působnosti, xxxxx-xx x národní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, národní xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx anebo x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx mohou xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, nejde-li o xxxxxxx parky, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx rezervace, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxx chráněných xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx či zrušení xxxxxxxxxx parků x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx území xxxxx §12 odst. 3, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §33, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §36 nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 a zajišťují xxxx o tato xxxxx, xxxx mohou xx xxxx správním xxxxxx xxxxx nařízení x zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pásem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 1.

(3) Krajské xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx obecních xxxxx x obecních úřadů xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx příslušný xxxx orgán ochrany xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx území xxxxxxxx významných lokalit x ptačích xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správu x xxxxxxx přírody x xxxxxxx x xxxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxx x obecních xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx záměru xxxxxxxxxxxx jednotné environmentální xxxxxxxxxx 123) xxxx xxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxx xx xxxxx evropsky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx příslušný xxxx orgán ochrany xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx úřady xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx Agentura, xxxxxx xxxxxxxxx parku, xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §4 xxxx. 3,

x) povolují xxxxxxx xx zákazů xxxxxxxxxxx v §10 xxxx. 2 pro xxxxxxx, vydávají xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jeskyní xxxxx §10 xxxx. 3, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jeskyní, přebírají xxxxxxxxxxx jeskyní xxxxx §10 xxxx. 5 x předávají xx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x rybářství x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pásmech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a přírodních xxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 x x xxxxxxxxx podle §37 xxxx. 2,

f) xxxxxxxxx zpracování xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx péče x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a ochranná xxxxx xxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38,

x) sjednávají x xxxxxxx smluvní xxxxxxx podle §39 x §45 odst. 2 x předávají xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxx uzavřených smluv xxxxx §39 odst. 1 zveřejňují ve Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x některých xxxxxxxxx xxxxx 115) xxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxx území xxxxxxxxxx xx chráněná,

h) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xx zákazů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx památkách xxxxx §43,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přírodních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx ústředního seznamu; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx památek xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí,

k) xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxx vymezeným x bližších ochranných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 odst. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §45b xxxx. 1,

x) zajišťují xxxx x evropsky významné xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxx k poškození xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx významných xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45c xxxx. 2, a xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx souhlasy x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx podle §45e xxxx. 2, xxxxxxxxx smlouvy o xxxxxxx hospodaření x xxxxxxx oblastech podle §45e xxxx. 4 x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx stanoviska ke xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx podle §45i xxxx. 1, ukládají xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) povolují xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §51 xxxx. 2,

q) xxxxxxxxx xxxxxxxx x vypuštění xxxxxxxxxx zvláště chráněných xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx podle §52 xxxx. 2,

r) xxxxx xxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ptáků xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §54 xxxx. 1 x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 2,

x) vydávají xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx vstupu podle §64,

x) v xxxxxxx xxx působnosti xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx částí xxxxxxx, xxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §66,

x) xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxx stráž přírody xx xxxx územním xxxxxx xxxxx §81 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle §85 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx stavu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k nápravě xxxxx §86 odst. 1 a 2,

x) xxxxxxxxxxxx x ostatními xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx plánu, xxxxxxxxxxx xxxxx, vymezení zastavěného xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x hlediska xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavců 3 x 4, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Agentura, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1, xxxxx se xxxxx x zvláště xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx úhynu živočichů xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3, xxxxx xx jedná x xxxxxxx chráněné druhy,

c) xxxxxxxx rozhodnutím xxxx, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podle §5 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx osob, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k regulaci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §5 xxxx. 6,

x) zajišťují xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx druhu xxxxx §5 xxxx. 8,

f) xxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx odchylný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx o xxxxx neurčený xxxxx xxxx, podle §5b xxxx. 4,

g) xxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §13h xxxx. 2,

h) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepůvodního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 19 xxxx. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1143/2014,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx invazního xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx seznamu xxxxx §13j xxxx. 4 x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 20 xxxx. 2 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1143/2014,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §49 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx předchozí stanoviska x nezbytným xxxxxxx xx přirozeného vývoje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláště chráněných xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §52, xxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx potřebnou xxxx x zvláště xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x lidské xxxx do xxxxxxx x k vysévání xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 3,

x) s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5a xxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx xx jedná o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení xxxxx §54 xxxx. 4 až 10, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx nezákonného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx péči podle §54 xxxx. 10,

o) xxxxxxxx rozhodnutím nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jde o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx chráněných xxxxx živočichů xxxxx §56,

x) xxxxxxxxx dohody xxxxx §56 xxxx. 5,

x) xxxxxxxx předchozí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx druhů xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §57 x

x) rozhodují x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §89.

(6) Krajské úřady xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1&xxxx; xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx, správa xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vyjádření x xxxxxxxxxxx plateb xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 100).

§78

Působnost Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx, vykonává xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x rozsahu působnosti xxxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx dále xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nejde-li x xxxxxxxx újezdy xxxx o území xxxxxxxxx parků x xxxxxx xxxxxxxxxx pásem, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ochraně přírody x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx úřadů xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx parků x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ochraně přírody x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx obecních xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx, xxxx-xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Šumava xxxxxxxx státní xxxxxx x rozsahu působnosti Xxxxxxxx xxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Šumava a Xxxxxx Národního parku Xxxxx Xxxxxxxxx vykonává xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xx území Xxxxxxxx krajinné xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Správy národních xxxxx, jejich xxxxx x xxxxxx správní xxxxxx tvořené xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 5 x tomuto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxx xxx územní působnosti xxxxx xxxxxxxx 1 x 2

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx souhlasy x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx soutěží na xxxxxxxx kolech na xxxxx chráněných krajinných xxxxxxx,

x) vydávají souhlasy x xxxxxxxxx cest xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervací,

d) xxxxxxxxx x omezení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, o vydání xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x omezení xxxxxx práva myslivosti x xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx rezervacích,

e) vydávají xxxxxxxx x využití xxxxx, činnostem xxxx xxxxxxx vázaným na xxxxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx rezervace, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx, xxxxxxxxx xxxx plány xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38,

x) zajišťují xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx těchto zvláště xxxxxxxxxx území, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx,

x) předávají xxxxxxxxxxx vyhlášených xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx; po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přírodních xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxx údajů, xxxxxxxx xx xxxxxxx nemovitých xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí,

i) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §43 x xx xxxxxx poškozovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx lokality podle §45b xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx a času xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §16, §16a xxxx. 1 xxxx. x), §17 odst. 2, §26 a 29 x §37 xxxx. 3 opatřením obecné xxxxxx,

x) xxxxxxxx souhlasy x xxxxxxx území, xxxxxxxxx x zásahům xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12, §16a xxxx. 3, §16b16d x §44,

l) vydávají xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §45c xxxx. 2, zajišťují xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx významné xxxxxxxx,

x) vydávají xxxxxxxx x činnostem x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §45e odst. 2, xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §45e odst. 4 x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx oblasti,

n) xxxxxxxx opatření obecné xxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §64,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx ohňostrojů xxxx používání zábavní xxxxxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 3,

p) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x hlediska xxxxx chráněných xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Agentura x správy xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 povolují xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx v §10 xxxx. 2 xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx průzkum nebo xxxxxx xxxxxxx podle §10 xxxx. 3, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jeskyní, přebírají xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeskyní xxxxx §10 xxxx. 5.

(5) Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 1, xxxxxxxx x xxxxxxxxx kompenzační xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx kompenzačních xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx.

(6) Agentura xx xxxxx xxxxxxxxxx krajinných xxxxxxx povoluje xxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxx xxxxx xxxxxxxx záměru xxxxxxxxxxxx jednotné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 123) xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx krajinné xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, mimo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x mimo území Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Chráněné xxxxxxxx xxxxxxx Labské xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx parků x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 poskytují xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §58 odst. 3. Xxxxxxxx dále xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přírody x xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xx celém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x správy národních xxxxx x obvodu xxx územní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xx xxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx přírody x xxxxxxx provádějí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx průzkumy, xxxxxxxxxx, dokumentaci x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, zpracovávají, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx v ochraně xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, výzkumnými x xxxxxxxxx pracovišti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x osvětovou xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx úkoly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

(9) Agentura xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, a xx xxxxx §33 xxxx. 1, §36 xxxx. 1, §37 xxxx. 1 a §45 xxxx. 1.

(10) Xxxxx xxxxxxxx Agentura xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx územních xxxxxx xx týká. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx nabytí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Sbírce právních xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů 115). Xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx Agentury xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx prostředí Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxx národních xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx podle §38a a Xxxxxxxx x správy xxxxxxxxx xxxxx v obvodu xxx územní působnosti xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx schválení xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx ochranná pásma xxxxx §38 nebo xxxxxxxxx programy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §52. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx rezervace, xxxxxxxx xxxxxxx a jejich xxxxxxxx xxxxx xxxxx §38.

(12) Xxxxxxxx na xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx území xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pásem, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x obvodu xxx územní působnosti xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxx zadání Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx národních xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oblastí, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx přírodních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pásem xxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx. Xxxxxx národních xxxxx x obvodu xxx územní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, oznamují x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx.

(13) Xxxxxxxx na xxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxx území xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx národních parků x obvodu xxx xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxxxx 2

a) rozhodují x

1. povolení x xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §13a xxxx. 4 x 5,

3. xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §13a xxxx. 6,

4. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13c xxxx. 1, xxxx

5. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §13c xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §13a xxxx. 7, nebo

c) xxxxxxxxx provedení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle §13g xxxx. 2.

(14) Agentura x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x obvodu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 x xxxxxxx xx schválenými xxxxx péče, zásadami xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, ekosystémy x xxxxxx složky. X zajištění těchto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx.

(15) Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydaným xxxxx xxxxxx zákona.

(16) Xxxxxx xxxxxxxxx parků xxxxxxx xxxx národního xxxxx a xxxxxxx x odvolávají xxxx xxxxx xxxxx podle §20.

(17) Xxxxxx národních xxxxx na území xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx lesů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností xxxxx xxxxxxx zákon 124). Správy národních xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx ochranných xxxxx xxxxxxxxxx působnost Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí podle xxxxxxx xxxxxx 125), xxxxx xxx x xxxxxxxxxx o odnětí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx lesa xxxx x omezení xxxxxx xxxxxxxxx pro plnění xxxxxx lesa o xxxxxx 1 xx x více x x výši xxxxxxxx xx odnětí podle §48a xxxx. 1 xxxx. b) lesního xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k plnění xxxxxx xxxx x xxxxxx 1 xx x více, xxxxx §48a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx.

(18) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, mimo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx ochranných pásem x xxxx území Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxx oblasti Xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx parků x xxxxxx xxx územní xxxxxxxxxx podle odstavce 2 vykonávají xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx vojenské újezdy.

§78x

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 19) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx obecních xxxxx, xxxxxxxx úřadů xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx x xx příslušné Xxxxxxxxxxxx obrany.

(2) Ministerstvo xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) zpracovává xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx přírody,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx x přírodní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a zajišťuje xxxxxx realizaci xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §38,

c) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxx §39, xxxxxxxxxx tato xxxxx xx xxxxxxxx x ruší xxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 2,

x) vydává xxxxxxxxx xxxxxx předpisy, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zvláště xxxxxxxxxx území x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; prohlašuje xxxxx xx chráněná podle §39,

x) předává dokumentaci xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervací, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx těchto zvláště xxxxxxxxxx území katastrálním xxxxxx,

x) uplatňuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1,

x) spolupracuje x ostatními xxxxxxxxx xxxxx xxx zajišťování xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1,

x) vydává xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx ochrany přírody x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§79

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí

a) xxxxxxxxxx xx spolupráci s xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx činnost v xxxxx xxxxxxx přírody x xxxxxxx,

x) spolupracuje x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x oboru xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) podává Komisi xxxxxx a informace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství x xxxxxxx ochrany volně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx rostlin x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x ochraně xxxxxxx a krajiny,

g) xxxx činnost České xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx úkoly xxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx vymezení x hodnocení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 1,

x) vydává xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x živočichů chráněných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §5 xxxx. 10,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx přehled xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §5 xxxx. 12 x 13,

d) rozhoduje x xxxxxxxx k xxxxxxxxx invazního nepůvodního xxxxx xx unijním xxxxxxx podle §13d xxxx. 1, podává Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13d xxxx. 4 x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13d xxxx. 5,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx proti xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx okolností x xxxxxxxxxxxxxx škod a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervacích,

f) xxxxxxxx x projednává xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx parků, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pásem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx souhlasy k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 odst. 3 a vydává xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §53,

h) vydává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 3,

i) vydává xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přírodních xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx péče x xxxxxxx xxxxxxxx rezervace, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx oblasti x x xxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §38,

x) xxxxxxxxx zásady xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §38a xxxx. 6,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervací, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx pásem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx území x xxxx ptačích xxxxxxx x evropsky xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx seznamu; xx xxxxxxxxx národních parků, xxxxxxxxxx krajinných oblastí, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervací, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek x xxxxxxxxxx pásem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ohlašuje příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxx, týkající xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §42,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45a odst. 4 x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §45b odst. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx souhrnů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx významné xxxxxxxx x ptačí xxxxxxx xxxxx §45c xxxx. 3 a §45e xxxx. 6, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx Xxxxxx podle §45i odst. 5 x informuje Xxxxxx x uložených xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §45i xxxx. 8,

x) ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ochrany přírody, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx sdruženími x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx programy xxxxx §52,

q) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx státu, xxxxxx na jeho xxxxxxx návrh xx xxxxx xxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxxxxxx o zvláštní xxxxxxx způsobilosti podle §79a odst. 2 xxxx. x),

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx orgány xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Agenturou, xxxxxxxx xxxxxxxxx parků x Xxxxxx inspekcí životního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx stanoviska x xxxxxxx územního xxxxxxxxxxx plánu a xxxxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxx tímto zákonem x xx xxxxxxxx xxxxxxx při jejich xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx 102), xxxxx nebyly xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 103), x

x) xx xxxxxxxxx zřídit xxxxxx xxxxxxxxxxxx organizaci xx xxxxxx zajištění ochrany, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx posuzování zralosti xxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury 109) x xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx společného zájmu xxxxxxxxxxx infrastruktury vykonává xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, obecných xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x Agentury.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, kterými xx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx evropských xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx druhů xxxxxxxxxxxxx xx na xxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx vymezení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx jeho vytváření xxxxx §4 odst. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx krajinných xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx kácení není xxxxx povolení podle §8 xxxx. 3, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxx užívají, x xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx jejich kácení xxxxx §8 xxxx. 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx dokumentace xxxxxxx xxx jejím zjištění xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx provádění geologických xxxxx xxxxx §10 xxxx. 5,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxx §13a xxxx. 7 x §13d xxxx. 1,

x) vymezují xxxx mění zóny xxxxxxx xxxxxxx národních xxxxx x chráněných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 odst. 5 x §27 xxxx. 2,

x) vyhlašují národní xxxxxxxx rezervace, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx chráněných území x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx pásma na xxxxx národních parků x jejich xxxxxxxxxx xxxxx x na xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Šumava a Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx bližší podmínky xxxxxx xxxxxxx a xxxx vyhlašují xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx rezervace xxxx jejich xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx státu, není-li xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Agentura,

i) stanoví xxxxx xxxxx xxxx x postup xxxxxx xxxxxxxxxx podle §38 xxxx. 7, stanoví xxxxx xxxxx péče x xxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §38a xxxx. 8, náležitosti x xxxxx xxxxxx xxxxx §40 xxxx. 7, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx seznamu, xxxxx x xxxxxxxxxxx, výčet, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxx a xxxx x ústředním xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 2, xxxxxxxxxxx x způsobu označení x xxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §42 xxxx. 5 x xxxxxx podmínky x xxxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxxx x terénu x mapových xxxxxxxxxx xxxxx §47 odst. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stromu x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §39 xxxx. 2,

x) stanoví xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §45c xxxx. 1 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx oblastí x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §45e xxxx. 7,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx posouzení xxxxx §45i odst. 9,

m) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx podle §45j xxxx. 1,

x) stanoví xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §48, xxxxxx zvláště chráněných xxxxxxx xxxxx §51 x míst jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 11,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 4, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxxxxxxx a způsob xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §60 odst. 3 xxxxxx,

x) stanoví xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx průzkumu xxxxxxxxx pozemků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx ukládání podle §67 odst. 1,

x) xxxxxxx xxxxxx podrobnosti x xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx podle §69 xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx dohody x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 xxxxx vyplývající x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx §81 xxxx. 9 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx přírody, xxxx xxxxxxxxxx odznaku xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) stanoví podrobnosti x způsobu zavedení x xxxxxxx stejnokroje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §82 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx území zřízených xxxxx zákona č. 40/1956 Sb., x xxxxxx ochraně xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxxxx xxxxx §90 xxxx. 6 xx 8 x

x) xxxxxxx xxxxx §90 odst. 11 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx do dne 1. xxxxxx 2009 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za provádění xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 708/2007. Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx plní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1143/2014.

(7) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx s Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx veterinární xxxx xxxx zařízení, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx jedince xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx takový xxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx lze xxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xx. 8 xxxx. 2 x 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1143/2014. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vede xxxxxxxx určených zařízení x xxxxxxxxxx ji xx xxxxx internetových xxxxxxxxx.

(8) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx prevence a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nepůvodních druhů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jmenuje xxxxxxx životního xxxxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxx zemědělství xx xxxxxxxx xxxx ministerstev x z xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx komise stanoví xxxx statut, xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx řádem; statut x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx vydává Xxxxxxxxxxxx životního prostředí x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Společná xxxxxx plní úkoly xxxxxxxxx xxxxxx podle xx. 5 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 708/2007.

§79x

Xxxxxxxx xxxxxxx způsobilost

(1) Xxxxxxx činnosti v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx prokázali xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost.

(2) Správní xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 může xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx po xxxx 18 měsíců xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx správě xxxxxxxxx parku nebo xxx dne, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx prokázání xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xx jehož xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx národního xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jiném xxxxx, xxxxxxxxx kurzu, pokud xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx obsahu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x vykonání zkoušky. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx 18 měsíců xx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx prokázání zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x zvláštní xxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx základů veřejné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zákona x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx a správního xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, zvláště xxxxxxx xxxxxxxxxx správy národního xxxxx vztahující xx x těmto xxxxxxxxx, x schopnost xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx povinna xxxxxxxxx zaměstnance, xxxxx xxxxxxxx správní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx xxxxxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx 3 měsíců xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx správní xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx odborné způsobilosti xxxxxxxxxxxx.

(6) Provádění xxxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X zabezpečení x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx obdobně §22 xx 26 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úředníků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků 105).

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx části xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, která vykonala xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxx zákona x xxxxxxxx odborné způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

§80

Působnost Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Česká xxxxxxxx životního prostředí (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx ústředních xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x eviduje xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xxxxxx příčiny x xxxxx odpovědné za xxxxxx vznik nebo xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opatření podle §66, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx do původního xxxxx xxxxx §86 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §86 odst. 2 x rozhodnout o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §89, x případech hrozící xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx škodlivé xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a příčin. Xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx průběžné xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx druhů x akvakultuře xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 708/2007, využívání invazních xxxxxxxxxxx druhů xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1143/2014 x poskytuje xxxxxxxx podporu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vykonávajícím xxxxxx kontroly xxxxx xx. 15 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) č. 1143/2014.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx 88) x souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx administrativní x xxxxxxxxx xxxxxx 89), x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx povrchových xxxx xxxxxxxxxx vod. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu a xxxxxxxxxx podle §54.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxx xxxx zahájit řízení x xxxxxxxxx pouze xxxxx, nezahájil-li je xxx újezdní xxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx úřad, Xxxxxxxx xxxx xxxxxx národního xxxxx. Xxxxx xxxxxx x přestupku xxxxxx xxxxxxx úřad, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxx xxxxxx národního xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx den, provede xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, krajský xxxx, Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx x přestupku xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx parku vzájemně xxxxxxxxx. O xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí inspekce xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§81

Stráž xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, Agentura a xxxxxx národních xxxxx (xxxx xxx "ustanovující xxxxx") xxxxxxxxxx stráž xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Posláním stráže xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xx skládá xx xxxxxxx a zpravodajů, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx

x) xx občanem Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx 21 xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx,

x) xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům,

e) xx xxxxxxxxx způsobilá,

f) xxxxxxxxx xxxxxxx práv x povinností stráže xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předpisů,

g) xxxxxxx xxxx ustanovujícím xxxxxx xxxx tohoto xxxxx: "Xxxxxxx, xx xxxx xxxxx přírody budu x největší xxxxxxxxxx x svědomitostí xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, že xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx dodržovat xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Stráži xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx znakem x xxxxxx xxxxxx přírody. X průkazu xxxxxx xxxxxxx současně xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxx xxxxxx přírody.

(5) Xxxxx přírody je xxxxxxx oznámit ustanovujícími xxxxx xx 30 xxx xx jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se podmínek xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stráže xxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, splňovat xxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 3 xxxx xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx nesprávných nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxx zrušit xxx x vlastního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx osoby, xxxxx xx ustanovena xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, u xxx ustanovující xxxx xxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tomuto xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Strážci xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na ochranu xxxxxxx,

x) projednat xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx cizí xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §62,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu, kterou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx přírody a xxxxxxx, x xxxxxxxx xx orgánu Xxxxxxx Xxxxx republiky; xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx chráněném území, xxxxxxxxx pásmu zvláště xxxxxxxxxx xxxxx, evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oblasti, mimo xxxxxxx, silnice x xxxxxx xxxxxxxxxx, motorové xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že došlo x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx lodě, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, bez xxxxxx souhlasu,

f) požadovat xxxxx xxxx součinnost xxxxxx Policie České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastními xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx bezprostředního xxxxxxxx xxxxx chráněných podle xxxxx druhé až xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přírody xxxxxxxx x pozastavení xxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxx bezodkladně xxxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxx ochrany xxxxxxx. Xxxxxxxx potvrdí, xxxxx xxxx xxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů xx xxxx vydání.

(9) Xxxxxxxxxxx o organizaci, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxx vzor xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx znakem a xxxxxxx stráže přírody.

§81a

Stráž přírody xx xxx xxx činnosti xxxxxxx

x) prokázat se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) dohlížet xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x ochraně xxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nedostatky x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx orgánům Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxx xxxxxx.

§81x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 238/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2000

§81b

(1) Stát xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx přírody xx xxxx xxxxxx nebo x xxxxx vědomím, (xxxx jen "poškozený"). Xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx může zprostit xxx tehdy, způsobil-li xx xxxx škodu xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Došlo-li x poškozeného x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxx náhrady xxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxx pracovních xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Stát xxxxxxxx x xx xxxxx xx věcech, xxxxx xxxxxxxxxxx vznikla v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Přitom xx xxxxx skutečná xxxxx, x to xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx; xxxx-xx xx xxxxx xxxx účelné, xxxxx xx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxx xxxx xxxx náhradou za xxx poškozenou.

(4) Stát xxxxxxxx i za xxxxx, kterou xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Stát xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx jejích xxxxx.

(6) Xxxx odpovídá x xx škodu xxxxxxxxxx stráží xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx úkolů; xx neplatí, xxxxx xx jedná x xxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyvolala.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§81x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 238/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2000

§82

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx ochrany xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanoví ministerstvo xxxxxxxxx prostředí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

§82x

§82 zrušen xxxxxxx předpisem č. 149/2023 Sb.

Xxxxx xxxxx

§83

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxx jednání xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jemu xxxxx xxxxxxxxx řízení. X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx orgánů ochrany xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poměry x xxxxxxxx obvodech xxxxxxxx xxxx, oznámí xxxxx xxxxxxx přírody xxxxxx x předmět xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyvěšenou x xxxxxx obcích.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx ústní xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxx předvolání k xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 15 xxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 30 xxx přede dnem xxxxxxx jednání. Stejnou xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x ústním xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bezodkladně. X xxxxxxxxx případech xxxxxxxx xx 60 xxx xx zahájení xxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 90 xxx od xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Vyžaduje-li xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx více xxx jednoho xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, orgán xxxxxxx xxxxxxx vždy xxxx xxxxxxxx řízení x xxxx žadateli jedno xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Souhlas, xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx lze xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx úkon xxxxxx ochrany xxxxxxx x řízení, xxxxx

x) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx stanovení podmínek, x

x) žadatel doložil xxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxx xx záměrem xxxx jinou xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx podal žádost xxxxx §70 odst. 2 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx řízení xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x řízení xxxxx odstavce 5 xx oznamuje xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx orgánu ochrany xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xx dobu 15 dnů ode xxx xxxx xxxxxx.

(7) X xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx, xxxxxxxx stanovisku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona může xxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxx záměru xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx chráněné xxxxx xxxxxxx.

(8) Jedná-li se x záměr xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stanovisko 123), nevydávají se

a) xxxxxxx se zásahem, xxxxx xx mohl xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 odst. 2,

x) uložení xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x zabránění xxxxxxxxxx xxxxx rostlin a xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxx ničení xxxxxx biotopů xxxxx §5 xxxx. 3,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupu xxx xxxxxxx ptáků xxxxx §5b xxxx. 1,

x) xxxxxxxx ke xxxxxx dřevin xxxxx §8 odst. 1, xxxxxx uložení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1,

e) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, poškozovat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxx §10 xxxx. 2,

f) xxxxxxx se zásahem xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §12 odst. 2,

x) souhlas k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx způsobu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pozemků nebo x xxxxxxxxx s xxxxxx, x použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2,

h) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §46 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx stromů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 1 a

j) xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx zrušením xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací, xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx území xxxxx §63 odst. 1.

(9) Pokud xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stanovisko 123) xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx lokalitě xxxxx xxxxx oblasti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx souhlasy, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, závazná xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx měly xxx vydány. Pokud xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx environmentální xxxxxxxxxx 123) nebo jeho xxxx xxxxxxx na xxxxx národního parku, xxxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnuje xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zemědělské xxxx xx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 126) x rozhodnutí o xxxxxx lesních xxxxxxx xxxxxx funkcí xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx funkcí lesa xxxx vyjádření x xxxxxxxx dotčení pozemků xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nerostů xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx x výměře 1 xx a více xxxxx xxxxxxx zákona 127).

§83a

Obsah žádosti x xxxxxx ve věcech xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxxxxx x žádosti x xxxxxx souhlasu, povolení xxxx jiného rozhodnutí, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů, nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx posoudit xxxxxxx žádosti. Tato xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména:

a) xxxxx o přesném xxxxxxxx a rozsahu xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx záměru xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx zejména x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zdůvodnění umístění xxxxxx x hlediska xxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxx přehledu xxxxxxxxxxx variant a xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx přírody x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx provozu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx záměru,

d) informace x vstupech x xxxxxxxxx a z xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx přírodu x xxxxxxx x době xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx záměru,

e) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §45i xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx záměru xx předmět ochrany xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 2, xxxxxxx-xx se x xxxxxx podle §45i xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67, jsou-li xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x mapovou xxxxxxxxxxx.

(2) X žádosti žadatel xxxx xxxxx následující xxxxx o záměru, xxxxx již nejsou xxxxxxxx projektové dokumentace xxxxx odstavce 1:

a) xxxxxxxxxxxxxxx stavu xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, které xxxxx záměrem pravděpodobně xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ekosystémy x jejich xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx podle zákona x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx systémy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ochranná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx významné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zvláště xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x odhad xxxxxx významnosti x xxxxxxxx pravděpodobnosti, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) návrh opatření x xxxxxxxx, vyloučení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nepříznivých xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx kompenzací, pokud xx xx xxxxxxxx x záměru možné,

d) xxxxx x podrobné xxxxxxxxxx důvodů xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx výjimky, jedná-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx x xxxxxx společného rozhodnutí xxxxx §83 xxxx. 9 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx environmentální xxxxxxxxxx, pokud je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx záměru xxxxx xxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§83x vložen právním xxxxxxxxx x. 284/2021 Xx. x 149/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§84

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx podnětu xxxx xx návrh xx xxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx změnit, xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro vydání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy,

b) vyžadují-li xx xxxxx přírody x krajiny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx-xx xxxx xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx-xx oprávněný opětovně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxx xxxx xxx,

x) xxxxxxx-xx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x porušování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx oprávněných xxxxx x ochraně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx změnu či xxxxxxx rozhodnutí nebo opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o povolení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) xxxx x).

§85

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Krajské xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx x správy xxxxxxxxx xxxxx kontrolují, xxx x obvodu xxxxxx působnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, kontrolují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx právních předpisů x v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx kontrolují, xxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx přírody x krajiny, plněny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx vyplývající x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, zajišťovány xxxxxxxx xxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx plány, xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxx xxxxxxxx dozoru x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jak orgány xxxxxxx přírody, stráž xxxxxxx, xxxxxxx i xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxx, plněny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx chráněná xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, chráněných xxxxxxxxxx xxxxxxx, národních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx odstranění.

(3) Pověření xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem ochrany xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx kontrole.

XXXX OSMÁ

ODPOVĚDNOST XX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX

§86

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx neoprávněných xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx, zničí xxxx nedovoleně xxxxx xxxxx přírody a xxxxxxx chráněné podle xxxxxx zákona, xx xxxxxxx navrátit xx xx xxxxxxxxx stavu, xxxxx je to xxxxx x účelné. X možnosti x xxxxxxxxxx uvedení xx xxxxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxxx ochrany přírody.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx orgán ochrany xxxxxxx xxxxxx povinnému, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx. Xxxxxx účelem xx xxxxxxxxxxx, xxx xxx x části, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedení xx původního xxxxx xx xxxxxxxxxx opatření xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxx škody podle xxxxxx předpisů ani xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx.

§87

Přestupky fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx dochovaný xxxx xxxxxxx ve xxxxxxx chráněném xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx památného xxxxxx,

x) nedovoleně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx druhů xxxxxxx,

x) zraňuje, chová xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx živočichy xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxx §62 xxxx §68 xxxx. 4 x §81 xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx částí xxxxxxx,

x) neprovede uložení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §64,

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx nálezu xxxxx §11 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx vypěstované xxxxxxx xxxxxxxx rostliny nebo xxxxxxxx xxxxxxx chráněné xxxxxxxxx narozené x xxxxxxxxx x zajetí xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody,

k) xxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx živočicha xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx lhůtách x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx osvědčení xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx seznamu.

(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) zničí xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx území xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx,

x) zničí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přímo xxxx xxxxxxx jejich xxxx nedovoleným zásahem xx xxxxxx životního xxxxxxxxx,

x) usmrcuje ptáky x xxxxxxxx xxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxx živočichy zařazené xx kategorie xxxxxxxxxx xxxxx xxxx způsobí xxxxxx úhyn nedovoleným xxxxxxx do jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx chráněné xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx míru xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přírody xxx zásazích proti xxxxxxx, rostlinným xxxxxxxx, xxxxxxxx x při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rostoucí xxxx xxx,

x) provádí xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prvku xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody,

g) xxxxxxxxx xxxx xxxx jeskyni xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx jiné xxxxxxxxxx stanovené k xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10,

x) naruší xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §12 odst. 2,

x) porušuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx národního xxxxx xxxxxxxx xxxxx §19,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jedince xxxxxxxxxxx druhu xxxx xxxxxxxx bez povolení xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx §5 odst. 4 xxxx 5 xxxx x xxxxxxx x ním,

k) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xx xxxxxxx §13c xxxx. 1,

x) xxxxxxx přesun bez xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx s xxx, xxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx události x xxxxxxxxxxxx účinky xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx populace xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xx. 17 xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 708/2007.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx nebo xxxxx památný xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx,

x) usmrtí xxxxxxx xxxxxxxxxx živočicha xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx životního xxxxxxxxx,

x) zničí xxxxxxx xxxxxxxxx rostlinu xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx jejího xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokácí xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dřevin xxxxxxxxxx xxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxx xxxxx §86 či xxxxxxxxx náhradní opatření xxxxx §67 xxxx. 4,

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxx §40 xxxx. 5,

x) nepostupuje xxx, xxx nedocházelo k xxxxxxxxxx úhynu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3,

h) xxxxxxxxxx omezení či xxxxx xxxxxxxx vyslovený xxxxx §66,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jedinci xxxxx, xxxxxxx obchod xx omezen nebo xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx chráněné xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxxxx xxxxx zvláštního předpisu, 52) toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nerosty,

k) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ploch (§13),

x) xxxxxx xxxxxxxx výjimky xxxxxxx xxxxx §43 x 56 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §44 a 57,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx významný xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx chráněném xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost, xxx kterou je xxxxxxxxx souhlas xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx chráněné xxxxxxxx xxxx živočicha xxxx xxxxxxxx x živočicha xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 52) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x §54,

x) xxxxxxx poruší některý xx xxxxxx podle xx. 7 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1143/2014,

x) xxxxxx xxxxxxxx povolení k xxxxxxxxx invazního xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nepostupuje xxxxx pohotovostního xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx invazního xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx seznamu v xxxxxxx s xx. 8 xxxx. 2 xxxx 3 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 1143/2014, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13e odst. 1.

(4) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2,

c) 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(5) Xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx stromů lze xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xx zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§88

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx součást xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx území, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx nebo zničí xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx dřevin xxxxxxxxxx xxxx xxx,

x) nedovoleně xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx zvláště chráněných xxxxx rostlin,

e) xxxxxxxx xxxx xxxxx ptáky x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx činnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx částí xxxxxxx,

x) xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxx podle §62 xxxx §68 xxxx. 4 a §81 xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx vlastní xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

i) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx krajinného xxxxx xxx souhlasu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §64 xxxx porušuje ustanovení xxxxxxxxxxx xxxx národního xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ochraně xxxxxxx xxxxx §10,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xx xxxxxx uměle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx chráněné xxxxxxxxx xxxxxxxx a odchované x xxxxxx xx xxxxx přírody bez xxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx,

x) rozšíří xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody podle §5 xxxx. 4 xxxx 5 nebo x xxxxxxx x xxx,

x) xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím vydaným xx základě §13c xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x ním,

r) v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nepříznivými xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nepostupuje xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 17 xxxxxxxx Rady (XX) č. 708/2007, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nepůvodní druh xx unijním seznamu.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) naruší krajinný xxx nesplněním xxxxxxxxxx xxxxx §12 odst. 2,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx zničí xxxxxxxx xxxxxxxx prvek,

c) zničí xxxxxxx přírody xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zničí xxxxxxxx xxxxxx x ochraně, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx chráněného xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx prostředí,

e) usmrcuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nedovoleným xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx míru xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxx xxx zásazích proti xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x při xxxxxxxxxxxx opatřeních,

g) neuvede xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nesplní xxxxxxxx x nápravě xxxxx §86 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx rostlin x xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 3, xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx činnosti xxxxxxxxx podle §66,

x) xxxxxxxxxx obchoduje x xxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxx xx omezen xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyváží xxxxxxx xxxxxxxx nerosty; xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 52) xxxx xxxxxxxxxx xx nepoužije,

l) xxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx odcizením xxxxx §11,

m) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu xxxxx §90 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xx zvláště xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zakázanou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxxx xx vyžadován xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx původ ptáka xxxx původ zvláště xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx rostliny x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 52) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx povinnost xxxx zákaz xxxxxxxxx x §54,

x) neplní xxxxxxxx xxxxxxx udělené xxxxx §43 a 56 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §44 x 57,

q) poruší xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx čl. 7 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1143/2014,

x) xxxxxx podmínky xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx podle pohotovostního xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu xx unijním seznamu x xxxxxxx x xx. 8 xxxx. 2 nebo 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 1143/2014, xxxx

x) poruší xxxxxxx xxxxxxxxx nařízením xxxxx podle §13e xxxx. 1.

(3) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx.

§88x

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx inspekcí, Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §87 xxxx §88 xxxxx xxxxxxxx úřadem xxxxxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ji xxxxxx. Výnosy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřadem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx uložených Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx způsobem xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx, 46) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx životního prostředí x pro xxxxxxx xxxxxxx x krajiny x xxxx.

§89

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx držených xxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx x jedinců xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhů

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, živočichů x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx rostlin a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx úmluv, xxxxx xxxxxxx takového xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx původ xxxxx §54 xxxx. 1 xxxx je-li xxxxxx x xxxx xxxxxx nebo zakázán xxxxx xxxxxxxxxxxxx úmluv. X případě xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 52) xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx přírody xxxx odebrat jedince xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na unijním xxxxxxx, xxxxx,

x) jde-li x jedince v xxxxxxxx chovu,

1. vlastník xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xx. 31 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 1143/2014 xxx xx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx x xxxxxx xxx v xxxx xxxx zařazením xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx-xx x xxxxxxx x xxxxx xxx obchodní xxxxx,

1. xxxx xxxxxxx nepřijme xxxxxxxx xxxxxxx x xx. 32 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1143/2014, nebo

2. xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx nebo nepředá xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 32 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1143/2014, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §71 xxxx. 3 xx xxx řízení o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rostlin, xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx invazního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx odebrané xxxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 na xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, je-li dán xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §56 odst. 1. Xx-xx důvod x udělení výjimky xx xxxxxx xxxxx §56 odst. 1 xxx, xx xxxxxxx x převodu odebrané xxxx podle xxxxxxxx 1 smluvní strany xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výjimku xx xxxxxx xxxxx §56 xxxx. 1.

ČÁST DEVÁTÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§90

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx a xxxxxxx stanoviska xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxxxxx, které nejsou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx ve správním xxxxxx. Souhlasy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podklad xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx x případě xxxxxxxxxx x zřízení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §66 x xxxxxxxx rostlin x xxxxxxxxx podle §89.

(2) Xxxxxxxxxx §4 odst. 2 x §6, 7, 8, 12, 63 x 70 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx konané x xxxxx souvislosti xx xxxxxxxxxx obrany xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 106), xxxxxxx x důvodu xxxxxxx nebo cvičení xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Případné xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x těchto případech xxxxx překročit nezbytně xxxxxx xxxx. Bude-li xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxx cvičení xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx přírody xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxx hornické xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 38) xxx xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2, §11 xxxx. 1 x 2 a §51 xxxx. 2 uplatnit xxx x xxxxxx x xxxxxx oprávněnou x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu 39).

(4) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx podle tohoto xxxxxx xxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxx území xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx vyhlášku, xxxxxx se opatření xxxxxx povahy xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xx úředních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx. Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx krajské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx opatření podle §86 xx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx ekologické xxxx xx chráněných xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx živočichů xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx stanovištích xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x o xxxx xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx 86) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx ekologické xxxx x x xxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §86 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx x xxxxxxx ekologické xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx žijících xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx přírodních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zákoně x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zahájeno xxxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x o xxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 xxxxxx x. 40/1956 Xx. xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx národních xxxxxxxxxx rezervací (§28), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§33), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek (§35) xxxx přírodních xxxxxxx (§36). Xxxxxxxxxxxx xxxxxx území xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxx.

(7) Chráněná xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx plochy xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxxxx x. 40/1956 Xx. xx vyhlašují za xxxxxxx xxxxxxxx památky xx přírodní památky (§35 a 36). Xxxxxxxxxxxx xxxxxx území xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx přírodní xxxxxxx xxxxxxxxx podle §6 xxxxxx č. 40/1956 Xx. xx tímto xxxxxxxxxx za přírodní xxxxxxx (§36), xxxxx xxxxxxx zařazeny do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§28), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§33) nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek (§35) Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx x xxxxxx skupiny xxxxxxxxx podle §6 xxxxxx x. 40/1956 Xx. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx tímto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§46).

(10) Xxxxxxx parky a xxxxxxxx krajinné xxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxxxx č. 40/1956 Xx. jsou xxxxxx xxxxxxxx jako národní xxxxx (§15) x xxxxxxxx xxxxxxxx oblasti (§25).

(11) Oblasti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závaznými xxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxxxxxx xxxxxx 41) xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (§12).

(12) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx chráněného xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ústředním xxxxxxx státní xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx přírodní rezervace xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x případě, xxx xx xx xxxxx xxxxx nově xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx národního xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §45.

(13) Xxxxxxxxxx §4 xxxx. 2 a 3 x §12 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx v přímé xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 80). Xxxxxxxx poškozování xxxxxxx x xxxxxx správy xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nezbytně xxxxxx xxxx.

(14) X xxxxxxxxx xxxxxxxx x pozemcích x obvodu xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx přírody x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx území a xxxxxx ochranných xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxx ústředního seznamu xxxxxxxxx využívat bezplatně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx 81).

(15) Xxxxxxxx xxxxxxxx nebo omezené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterými byly xxxxxxxxx národní parky, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx výtvory, xxxxxxxx přírodní xxxxxxx, xxxxxxxx naleziště, xxxxxxxx xxxxx x zahrady x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx č. 40/1956 Sb., se xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vázané xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §44 xxxx. 4.

(16) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxx orgány.

(17) Zákazy xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx přírody při xxxxxx povinností xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(18) Xxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 1, §7 x 8, §10 xxxx. 2 x 3, §1616d, §26, 29, 34, §35 xxxx. 2, §36 xxxx. 2, §37 odst. 1 xx 3, §44 odst. 4, §46 xxxx. 2, §49 xxxx. 1 x §50 xxxx. 1 x 2 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx prováděné pracovníky xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx ochrany xxxxxxx v xxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stavu xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx chráněných xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nepříznivými xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pásmech,

c) zjišťování xxxxx o dosavadním xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx územích, xxxx

x) xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxxxx x §56 xxxx. 2.

(19) Xxxxxxx xxxxx §5x xxxx. 1, §7 a 8, §10 xxxx. 2 x 3, §1616d, §26, 29, 34, §35 xxxx. 2, §36 odst. 2, §37 odst. 1 xx 3, §44 xxxx. 4, §46 xxxx. 2, §49 xxxx. 1 x §50 odst. 1 x 2 se xxxx nevztahuje na xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx

x) xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §68 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxx uzavíraných s xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x §77a odst. 4 xxxx. x) x x) xxxx x §78 xxxx. 5, 10 x 11.

(20) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 18 x 19 xxxxx xxx xxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx druhů x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx x xxxxxxx x xxxx ochrany xxxxxxx chráněných xxxxx.

(21) Xxxxxx-xx orgán xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k provádění xxxx x pozemky xxxxx §68 odst. 2 x v xxxxx xxxx dohody xxxxxxx a, xxxxxxxx-xx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx postupu u xxxxxxx ptáků podle §5b xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1, výjimky xxxxx §10 odst. 2, xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3, souhlasu xxxxx §37 xxxx. 1 až 3, xxxxxxx ze xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §43 xxxx. 1, souhlasu xxxxx §44 odst. 4, xxxxxxxx podle §45c xxxx. 2, xxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 xxxx 3, xxxxxxxx podle §50 xxxx. 3, xxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 2, souhlasu xxxxx §54 xxxx. 3 nebo xxxxxxx xxxxx §56 odst. 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, povolení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(22) Xx-xx to z xxxxxx zajištění xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx stanoviště, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §38 xxxx 38a, xxxx v xxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx orgány xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxxx jsou povinny, xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx navrhovaných opatření xxxx xxxxxxx předem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxx, který může xxxxxxxx další xxxxxxxx.

(23) Xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 107).

§90a

Působnosti stanovené krajskému xxxxx, xxxxxxxx úřadu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měst xxxx xxxxxx městských xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

§90a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 320/2002 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2003

§91

Ustanovení xxxxxxxxx

Xxxxxx správu xxxxxxx hospodářství xxx xxxxxxxxxx xxxx 42) xx xxxxx Národního xxxxx Šumava, x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xx vojenské lesy, xxxxxxxx Xxxxxx národního xxxxx Šumava v xxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 4.

§92

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. xxxxx č. 40/1956 Sb., o xxxxxx ochraně xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 146/1971 Xx., xxxxxx č. 137/1982 Xx., xxxxxx č. 96/1977 Xx. a xxxxxx x. 65/1986 Xx.,

2. §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 68/1990 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx znaku x státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

3. §3, §5 xxxx. 1 x §7 xxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky č. 163/1991 Sb., kterým se xxxxxxx Xxxxxxx park Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

4. §3, §5 xxxx. 1 a §7 xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx č. 164/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx Národní xxxx Xxxxxx a xxxxxxx podmínky jeho xxxxxxx,

5. §3, §5 xxxx. 1 x §7 xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 165/1991 Sb., xxxxxx xx zřizuje Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxx č. 142/1980 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx les, o xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x způsobu xxxxxxx xxxxxx hmoty xxxxxx xxxxxx,

7. xxxxxxxx č. 131/1957 X.x., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody (xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx),

8. xxxxxxxx x. 228/1959 X.x., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a x náhradě xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§93

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxx 1992.

Xxxxxxxx v. x.
Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 114/1992 Sb.

Národní xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx

X. Předmět xxxxxxx xxxxxxxxx parku

Předmětem xxxxxxx národního xxxxx xxxx xxxxxxxx ekosystémy xxxxxx xx část xxxxxxxxxxxxxx nejhodnotnějšího xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx též xxxxxxxx xxxxxxxx druhy x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx něž xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx významné xxxxxxxx.

X. Xxxxxxxx hranic xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx Národního xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx mezníku x. 14 xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx X/62 x XXX/25861 x dále okrajem xxxx k dolnímu xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxx xxxxxxxx silnici Xxxxxxx - Xxxxx Xxxxx x po ní xx xxxxx xxxx xx Xxxxxxx k xxxxx na silnici Xxxxxxx - Janov, xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pod Xxxxxxx, xxxx po xxxxxxx x xxxxx xxxxx Xüxxxxx, po xx x xxxxxxx v Xxxxxx x odtud xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx až x elektrovodu xx xxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxx xx tomto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx na xxxxx xxxx xxx Xxxxxxx soutěskou. Po xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kolem xxxxx Xxxxxxxxx Stráň, xx xxx xx xxxxxxxx xx silnici Xxxxxxxxx Xxxxx - Xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxx až na xxxxxxx xxxxx turistické xxxxx x po xxxx turistické cestě xxxxxxxxx vlevo až x xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Růžák. Xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx Růžovského xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx až k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx lesa xxxx x průseku xxxxxxxxxxx xxx soutokem Xxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx pravý xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, x xx 700 xxxxxxx odbočuje xxxxxx xxxxxx údolím (xxxxxxxxx směrem) xx x xxxxxx xxxx.

Xxx xxxxx xxxxx a xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx „Xx Xxxxxxxxx Xxxxxxx“ xx x xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx údolí xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxx, xx xxxxxx xxxxx břehu xxx proti xxxxxx xx k xxxxx, xxxxxxxx číslo 1039 x k. ú. Xxxxxxxxxxxx u Xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx po xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx 1038/3 x 1038/1 v x. x. Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxx po xxxxxxx xxxx obchází Xxxxx mlýn x xxxxxxxx na xxxxxxx XXX/25861 Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxx Xxxx. Pokračuje xx xx xxxxxx xx Vysoké Lípy. X xxxxx, kde xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxx xx x xxxxxxx xx Zadních Jetřichovic, xx xx xxxxxx x Xxxxxx Jetřichovicím xx po xxxxxxxxxx xx Xxxxxx Českou xxxxxxx. Po xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx Jetřichovice, x dále 60 xxxxx za xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (x xxxxxxxx „Xx Xxxx“) xxxxxx. Xxxxx cestou pokračuje xx xxxxx a xxxxxx po xxxxxx xxxx xx k Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xx vede xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxx x vždy po xxxxxx xxxx k xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx.

Xx xxxx silnici xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx průseku x xxx xx Xxxxxxxx. Xxxxx po xxxxxx lesa xxxxxxx Xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx - Xxxxx Chřibská. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx XXX/25861 xxxxx domova xxx xxxxxxx „Potoky“ xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxx. Krajem xxxx xxxxxx xxxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxx, xx ní x xxxx okrajem xxxx xxxxx Českého xxxxx xx x xxxxxxx XXX/2653 Xxxxx Xxxxxxxx - Doubice. Xx xxxx xxxxxxx pokračuje xx x xxxxx, xxx silnice opouští xxx, xxxx xxxx Xxxxxxx odbočuje vlevo xx kraj xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx okraj xxxx Xxxxxxx až xx xxxxxxx Xxxxxxx - Xxxxx.

Xx této silnici xxxxxxxxx xx Xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx Kyjovské xxxxxxxx x po Xxxxxxxxx xxxxxx dolů ke Xxxxxxx, 100 metrů xxxxx xxxxxx proudu, xxxx tok x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx cestě xxxxxxx x xxxx xx Kamennému xxxxx x xx xxxx xxxxx směrem xx Xxxx Xxxx. V xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxx okrajem xxxx x Xxxxxx xxxxxx. Xx pravém xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx proudu Vlčího xxxxxx x cestě xxxxxxxx xxxxx 1584 x x. x. Xxxxxxx a xx xx xx Xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx lesa x xxxxx parcelní xxxxx 1577/1 x x. x. Xxxxxxx x xx xx x Brtnickému potoku. Xx levém břehu Xxxxxxxxxx xxxxxx pokračuje xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xx k xxxxx xxxxxxxx xxxxx 464 x x. x. Xxxxx, xx xx x dále xx cestě parcelní xxxxx 466 v x. x. Xxxxx. Xxx po cestě xxxxxxxx číslo 467/1 x x. ú. Xxxxx až x xxxxx, kde xx xxxxx x cestou xxxxxxxx xxxxx 278 x x. x. Xxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx 366 x 390 v x. x. Xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx číslo 366 a 381 x x. x. Xxxxx, xxxx po xxxxxxx xxxx parcelami xxxxx 368 x 381 v x. x. Xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx 368 x 390 v k. x. Xxxxx. Xxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území Xxxxxxxxxxxx a Xxxxx. Xx xxxx hranici xxxxxxx xx státní xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx číslo 21 x xxxxx po xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx.

Xxxxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxxxx vedena po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx by xxxxxx xxx území xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hranic národního xxxxx jsou uloženy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx parku x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

X. Orientační xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx České Xxxxxxxxx

Příloha x. 2 x xxxxxx x. 114/1992 Sb.

Krkonošský xxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxx pásmo

A. Předmět xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx. Předmětem xxxxxxx xxxx též xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xx území xxxxxxxxx parku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxxxxx hranic xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1. xxxxx X 10 xx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx k xxxxxxxxxxx ploše (xxx 0,5 km severně xx Xxxxxxxxxx), ze xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x říčce Xxxxxxxx. Odtud xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx po xxxxx xxxxx xx xx odvozní xxxxx (Xxxxx - Janouškova xxxxx); xx xxxx xxxxx přes Xxxxxx x potoku Xxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxx Xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxx) x xx ní xx xxxxxxxxxx turistických xxxx u Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Ptačinec xx Rýžoviště - xxx po xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, dále xx xxxxxxx xxxxxx sjezdovky x horní hranici xxxxx, xxxxx xxx xx hranici lesa xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx okraji na Xxxxxxx horu, xxxxx xx xxxxx průsekem xxxxxxx (xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 268 x 269 x xxxxx xxxxxxxxxx odděleními 270 x 271) x Mumlavě. Xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxx xxx 400 m, kde xx odděluje na xxxxxx asfaltovou xxxxxxxxxx, xx které pokračuje xx x Tesařovskému xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx po xxxxx xxxxx asi 1,8 xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xx xxxxx xxx 150 x x xxx xx xxx xx hranici xxxxxxx x xxxxxxx porostů xxxxx xxxxx Xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z Xxxxxxxxx (xxxxx značená turistická xxxxx) x xx xx xxx 2 xx xxxx Bílou xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x místní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx. Xx xxxx cestě xxxx Paseky xxx Xxxxxxx severovýchodním xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx až xx xxxxxxxxxx x „Xxxxxxxxx“, a xx xx (modře značená xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx x xxxxxx xx x potoku Havírna, xx xxxx pravém xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx komunikaci xxxx Xxxxxx do Xxxxxxxx, Vilémovem po xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx se žlutě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x po této xxxxx na Xxxxxxxx, xxx xx chaty Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxx xxxxx) x Xxxxxxxx, dál xx xxxxx xxxx Xxxxxx Domky x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx (xxx 1,5 xx xx Xxxxxxx), xxx xxxx cesta x Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx pokračuje xx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx, dál xx xx xxxxx xxxx, xxx hranice xxxxx xx xxx x xx vedena xx xxxxxxxx lesních x lučních porostů xxxx Xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Rokytnem xx xxxxxxxxx x xxxxxxx 2. xxxxx x. 294 (Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx - Xxxxx), x této xxxxxxx xxx xx 50 x odbočuje xx jih xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xx 350 x xxxx xxxxxxxx xx xxxx silnici, xx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx. Xx františkovské xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxx xxxxxxx 1. xxxxx E 14, xxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx potoka xxxxxxxxxx Xxxxxx na xxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xx x xxxx potoka Xxxxxx, proti xxxx xxxx xx levém xxxxx stoupá 1,2 xx až k xxxxxx komunikaci, po xxxxx xxxx asi 80 m xx xxxxx, xxx xx xxxx na jihovýchod x vede xxx 330 x xx xxxxxxx katastru Xxxxxxxx x Krkonoších x Xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx osadou Xxxxxx xxx 200 x xxxxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx severozápadním x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx 1,1 xx. Xxx hranice xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx mezi, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx, pozemkové xxxxxxx x. 618, 617, 610, 607, 604, 603 x 595 x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxx 550 x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikací na Xxxxxxx xxxxx. Po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx východ, xxx se po 1,3 km xxxxxxxx xx silnici 3. xxxxx x. 28623 x xxx 28620, xx jejímž xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x Xxxxxxxx v Xxxxxxxxxx přes Roudnici xx ke xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 2. xxxxx x. 286, xx xx vede xxx 0,5 xx xx xxxxx, kde x xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx břeh xxxxxx Xxxxxx x proti xxxx xxxx pokračuje xx Xxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx proti xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xx k xxxxxxx 3. třídy x. 28626 x xx ní xx xxxxx xxx 1,2 xx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx, xxx odbočuje xx západ xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx červeně značenou xxxxxxxxxxx xxxxx, po xxxxx pokračuje xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx pod Jindrovou xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxx xx 2 xx xx Xxxxxxx), xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx 3. xxxxx x. 28626) xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx 3. xxxxx x. 28626, xx ní xx na Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx přes Xxxxxxx.

X Podžalí xxxxxxxx xxxxxxx přibližně xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx sjezdovky xx Xxxxxx Xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sjezdovky xx xxxx xxxxxxxx komunikaci, xx které xxxxxxxxx xx x Xxxxxxxxx xxxxxxx. Po xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx Xxxxxxxxxx, xxx xxx 80 x xx místní komunikaci xx severozápad x xxxxxxx břehu Xxxx, xx němž xxxxx xxxxx xxxx xx x jezu, přes xxxxx xxxx xxxxxxx xx silnici 2. xxxxx x. 295 x po xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 1 xx na xxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx a xxx xx 250 x xxxx odbočuje, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x lučních xxxxxxx xxxxxxxxx xx východ xx na xxxxxx xxxxxxxxxx komunikaci (červeně xxxxxxx turistická cesta, xxxxx Xxxxxxx cesta), xx Strážnému. Asi xx 0,7 km xxxxxxxx xx silnici 3. xxxxx x. 2956, xx xxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx. Xxx odbočuje xxx xx 350 m xx východojihovýchod xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx turistická xxxxx) na xxxxxxx Xxxxxxxx, kde xx xxxxx směrem xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obce Dolní Xxxx xxxx Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxx údolí x xxxx xx xxxxxx hranici lesa xxx xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx pokračuje přes xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx Xxxxx. Xxxxxxxx Zlatý potok x xxxx xxxx xx správní xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xx x Xöxxxxxxxxx Xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx těchto xxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx údolí Xxxxxxx Dolu. Xxx xxxxxxxx xxxxxx severním xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx, kde xx xxxxx zpět k xxxx a xx xxxxx xxxxxx údolí xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx Černý Důl; xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx směrem xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx 2. xxxxx x. 297. Xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxx odbočuje vlevo xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx nad Xxxxxx Xxxxx. Xxxxx xx xxxxxx hranici xxxx a dále xx xxxxx vedoucí xxxxx Modrokamenné xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx část Xxxxx Xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx lesa xxx xxxx Horní Xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx Xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podél xxxx Xxx xx ke xxxxxxxx vodního xxxxxx. Xxxxx tohoto náhonu xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 2. xxxxx x. 296 na xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx spodní xxxxxxx xxxx nad xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx údolí Xxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxx 620 x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx parcely Xxxxx Xxxxxx 530 xxxxxxxxx xxxx silnici vedoucí xx Xxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxx svah. Xxxx po xxxxxx xxxxxxx xxxx na Xxxxx xxxxx (xxxx 709,2), xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - Dolní Xxxxxxxx x. 153 xxxxxxxxxxx xxxx a xxxx xx spodní hranici xxxx směrem xxxxxx xxx xxxxx zástavbou Xxxxxxx Xxxxxxx xx xx x.x. Maršov XX, xxx se xxxxxxx prudce xxxxx xx svahu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx k vrstevnici 740 x n. x. Odtud pokračuje x xxxx xx xx lesní asfaltovou xxxxx nad Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xx Xxxxxxxxxx údolí x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx. Xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx silnice xxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxx 600 - 640 x xxxxxxx Sklenářovický xxxx xxxxxx severním x xxxx xx stejné xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx výšky 760 x, kde xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx Vemířovicemi. Pokračuje xxxxx směrem xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do Xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxxxxx Sněžný xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxxx; xxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xx vrací xxxx xx xxxxxxxxxx 2. třídy č. 300 a xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxx částí Xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx ČR x Polskem. Xxxxx xxxxxxxxx západním xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx okraje xxxxxxx 1. xxxxx E 10.

Xxxxxxxx

1. Pokud xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx komunikace xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx by leželo xxx xxxxx národního xxxxx.

2. Kopie xxxxxxxxxxx xxxx s podrobným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je uložena x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx v Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zveřejňuje xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

X. Vymezení xxxxxx xxxxxxxxxx pásma národního xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx celnice x xx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxx xx k Xxxxxx. Xx pravém xxxxx xx směru xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx XXXXX) v Xxxxxxxx, kde napojením xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx hranici xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx hranice xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx parku. Je xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx asfaltové xxxxxxxxxx xxxxx směrem xx xxx xx k xxxxxxx 2. xxxxx x. 290, po xxxxxx východním xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx vede xx xxxxxxx 3. xxxxx x. 29058 (xxxxxxx xxxxx) xx do Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx X 14 xx x železničnímu přejezdu x xx xxxxxxxxxx xxxxx na pravý xxxx Jizery; xx xxx xx x xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx strany, xxx navazuje na xxxxxxx KRNAP. Dále xxxxxxx ochranného xxxxx xxxxxx u xxxxxxx XXXXX xx pravém xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx, xx Xxxxxx pokračuje až xx Xxxxxx po xxxxxx x Xxxxxxxx. Xxxxxxxxx po xxxxxx xxxxx Jizerky xx xx Xxxxxxxxx xx xxxxxx s potokem Xxxxxx. Xx pravém xxxxx xxxxxx potoka xx x xxxxxx xx silnici 1. xxxxx E 14, xxx hranice přechází xx severní krajnici xxxxxxx a xx xx pokračuje xx x Xxxxxxxx, kde xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxx, kde xxxxxxxxx xx hranicích xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx místní xxxxxxxxxx x „Xxxxxxxxxx“, která xx xxxxxxxx na xxxxxxx 1. xxxxx X 14. Dále xxxxxxxxx stále po xxxx straně xxxx xxxxxx xxxxxxx směrem xxxxxxxxx xxxx místní xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx x Čistou, kde xx xxxxx komunikace xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx Rudník. X této obce xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx místní xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xx xx Mladých Xxxx, kde přestává xxxxxxxx xxxxxxxxxx 1. xxxxx X 14 xx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx, Trutnova x Svobody xxx Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx nad Xxxx - Xxxxxxx. Xx xxxxx sleduje až xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx Xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2. xxxxx x. 300. Xx xxxx straně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx přejezdu směrem xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx Xxxx až xx Xxxxxxxxx Dolu, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx XXXXX.

Xxxxxx xxxxxxxxxx x turistického xxxxx xxxx xxxxxxxx xx ochranného pásma. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx probíhají x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx následovně:

Špindlerův Xxxx

Xxxxxxx xx vedena xx silničce na xxxxxx přehrady (xxxxxx xxxxx Xxxxxx), xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx 2. xxxxx 295, x níž xxx xx 50 x se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx lesní xxxxx xx xxxxx, na xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx asfaltovou xxxxxxxxxx ("plynovoď"), po xxx xxxx xxx 0,5 km na xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx, xx jehož xxxxx xxxxx stoupá xxxxx xxxxxx rovněž xxx 0,5 xx, xx xx xxxxxx xx xxxxx asfaltovou xxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xxx 0,7 xx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx turistické xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx a xx xxxxx xxxxx dolů xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx lesních a xxxxxxx porostů xx xxxxxxx Labská x xx 200 x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx napojuje xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, po xxxxx xxxx až na Xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx asi 1 xx směrem xxxxxxxxxxxxxxx až k xxxxxxxxxxxxx xxxxx sjezdovky xx Xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx lanovky, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx druhé xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx modře xxxxxxxx cestu x Xxxxxx xxxxxx, kde xxxxxxxx xx můstku Xxxx x xxxx xxxxxx Myslivna odbočuje xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxx), x xxx xx xxxxx na xxx xx žlutě xxxxxxx xxxxxxxxxx cestě xx Xxxxxxxxxxx Xxxxx. Z xxxx xxxxx hranice xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx xxxxxx průsekem xxxxxxxxxxxx orientovaným xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxxx). Xx xx xxxx hranice x východnímu okraji Xxxxxxxxxxx Mlýna, kde xxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx enklávu Svatý Xxxx; xxx po 400 x xx xxxxxxxx xx svážnici xxx Xxxxxx Xxxxxx. X této xx 1,1 xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxx xx xx xxxxx místní xxxxxxxxxx, xx xx pokračuje xx xxxxxx asi 180 x, kde xx napojení xx xxxxx xxxxxx komunikaci xxxxxxxxx xx xxxxx xxx 900 m xx k xxxxxx xxxx Xxxxxx potok. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx po 250 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přes Xxxx x Xxxxxxxx, kde xx xxxxxxxx xx xxxxx cestu. Xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x. ú. Xxxxxxxxxx Xxxx a Xxxxxx. Xx xxxx hranici xxxxxxx dolů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xx okruh xxxxxxx xx koruně xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx xx pravém xxxxx Xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx 2. xxxxx č. 294 xxxxxx xx jih x úseku xxxxxxx xxx 1,1 xx, xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx na xxxxxxxx lesních x xxxxxxx xxxxxxx x xxx na silnici x. 286, z xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx až x Xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx potoka xx vrací xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jihovýchodním xx místní komunikaci x xxxxx xx xxxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxxxxx přes Xxxxxxx xx silnici.

Asi xx 100 m xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx a Křížlice x Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx x Krkonoších xx xx místní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx severozápad xx xx křižovatku xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx od Xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xx asfaltové xxxxxxxxxx Vítkovicemi (xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx), až xx napojí xx xxxxxxx x. 294; xx xx xxxxxxxxx xxx 200 x x xxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Od ní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx severovýchodní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx silnici x. 294, xx xxxxx xxxx xx sever xx x xxxxxx xxxx Xxxxxxx.

Xxx xxx Xxxxxxx a Xxxxx Xxx

Xxxxxxx xxxxx Pec xxx Xxxxxxx a xxxxx xxxxx Xxxxx Xxx x XXXXX xxxx xxxxxxxx následovně:

Z xxxxx Xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx příkře xx xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxx Xxx xx Xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx Javoří xxxxx a xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx severozápadním pokračuje xx k cestě, xxxxx xxxxx hranici x xxxx xx xxxxxxx Stráň. Dále xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jihozápadním xx xxxxxxxxx cestu na Xxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx k Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x západu a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx Xxxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxx, xxx xx překročení Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx asfaltové komunikaci, xxxxx trasy vleku x obchází enklávu Xxxxxxx Vrchu. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx údolí Xxxxxxxx potoka x xx xxxxxx xxxxxxx xxxx nad zástavbou Xxxx a Velké Xxxxx xxxxx xx xxxxx Xxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxx vedoucí do Xxxxxx xxxx a xx silniční xxxxxxxx xxxxxxxx řeku Xxx x po xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx sleduje xxxxxx hranici lesa; xxxxxxx lanovku xx Xxxxxxxxx Xxxxx x xxxx xxxx xx xx Xxxxxx Xxxxx. Xxxxx sestupuje po xxxxx a hranici xxxxxx kolem kaple xx okraji xxxx xx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx k xxxx Xxx, xxx xxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx x. 2 xxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 123/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2017

Příloha č. 3 x xxxxxx x. 114/1992 Xx.

Xxxxxxx xxxx Xxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxx

X. Předmět xxxxxxx národního xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx národního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxx x xxxxxx přítoků, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx něž xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx parku

Na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Podyjí xx státní hranici xxxx XX x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxx. Xxxxxxx xx hranici lesa xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx 456 xxxxxxxxx xxxxxxxxx směrem, xx 500 m se xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx luk a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxx komunikaci. Xxxxx xxxxxxx dále xx sever xx xxxxxxx lesního xxxxxxxx xxxx kótu 429, xx xx státní xxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxx x. X. Dále xxxxxxxxx xx hranici xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx kótu 424 xxxx xx státní xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 300 m xxxxxxxxx směrem. Xxx xx xxxxx k xxxx a dnem xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxx údolí, xxxxxxxxx xxx 150 x xx vodoteči xx xxxxx xxxxxx x xxxx stoupá xx xxxxxxx lesa x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx Podmyče-Vranov x. X. před xxxxx zámku (xxxx 389). Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx k xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx, po němž xxxxxxxxx xx směru xxxx. Asi xx 450 x počíná xxxxxxxxx hranici xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x. X. - xxxxxx xxxxx Xxxxxxx. Za xxxx xx stáčí xxxx x Xxxx, xx xxxx přechází xx xxxx břeh xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx na východní xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x. X. - xxxxxx xxxxx Zadní Xxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x x xxxx xxxxxxxxx xx severním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxx x Xxxxxxx x. D. Xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx hranici xxxxxxxxxxx x lesa xx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x. X. - Xxxxx. Xxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx strany xxxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxx xx 600 x xx křižovatkou x xxxxxxxxxx vedoucí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zemědělského xxxxxxxx x Onšově, 200 x xxxxx xx xxxx 460, xx xxxxx směrem jižním x xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx 471 (xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx okolí) x xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx. Odtud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx směrem xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxx a xxxxxxxxx xx hranici lesních xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxx lemuje lesní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx-Xxxxx x xxxxxxxxx po xxxxxxx lesa xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Z xxxx xxxx probíhá xxx 200 x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, sledujíc xxxxxxxxxx 420, až x xxxxxxxxx xxxx xxxx x trati Xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx hranici xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx x po xxxxxxx xxxx se xxxxxxx xx jižní xxxxx xxxx. Zde se xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx až xx xxxx 422 x xxxxxx xxxxx X xxxxxxxx. Xxx xx dostává do xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx xxxxx), xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx k Xxxxxx. Xxx 100 x xxxx xxxx xx xxxx v xxxxxx xxxxx x x křižovatky xxxx x xxxxxxxxxx povrchem xxxxxxxxx xx západním xxxxxx xxxxxxxx účelové xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx ženijně-technické xxxxxxxx xxxxxxx státních xxxxxx. Xx jihozápadního xxxxxx Xxxx Vsi (xxxxxx xxxxx Xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx x jihovýchodním xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx účelové komunikace xx k xxxxxxxx Xxxxxx, kde xxxx xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx 406 xxxxxxxx po hranici xxxxxxx pozemků. Asi 150 x xxxxx xx xxxx 430 Xxxx xxxx xx xxxx jihovýchodním směrem, xxxxxxx xxxxxxx lesa xxxx xxxx 410 x xxxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxx Xxxxxxxxx potoka. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx pravém xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx. Xxx xx xxxx x xxxx x po xxxxxxx xxxx, a xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x.x.x. 1581 xxxx xxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xx xxxxxxx lesa xxxxxxxxx xxxx xxxx 416x385x xxxxxx trati Xxxxxxxxx xxxxx. Xxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx 374 xx xxxxxxx po xxxxx xxxxxxx xx xx státní xxxxxxx Xxxxxxxx-Xxxxxx-Xxxxxxxx. Tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 349, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Mašovickému xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxx hájenkou xxxxxxxx levý břeh xxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, v xxxxxx trati Xxxxxxx xxxxx xx otáčí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx hranici xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx 341 xxxxxxx x Xxxxxxxx. Xxx 100 x jižně xx xxxx 341 prochází xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx cesty na xxxxxxxx sadu x xxxx směrem jihovýchodním xx xx xxxx 300 v xxxxxxxx Xxxxxxxxxx terasy. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx směrem xxxxxxxx xxxxx účelové xxxxxxxxxx x xxxx xxxx 298 se xxxxxxx do xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx vrstevnice 310, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxx sv. Xxxxxx se hranice xxxxxx lomí x xxxxxx a xxx xx 170 x xx napojuje xx xxxxxxxxxx xxx pěší, xxxxx xxxx xx xxxxx Gránice (Xxxxxxx xxxxx). Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx Moravy, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx po koruně xxxxx na pravý xxxx a xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx směrem xxxxxxxxx, xxx xx 200 x se xxxxxxx stočí x xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xx 350 x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx směru, xxxxxxx xxxxxxx hranici zahrad xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx dnem x délce xxx 200 m xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx se xxxxx x xxxxxxxxxxxxx až xxxxxx xxxxx, sleduje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osady Xxxxx hora x xxxx xxxx 281 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx. X křižovatky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx zahrádkářské kolonie xx xx této xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx její xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx plochy. Xxxx xxxxxxxxx jihozápadním xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x vinic, xxxx. zahrad, až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xx severozápad a xx 70 x xx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx okraji xxxxxx x po xxxxxxx lesa, asi 115 x xxxxx xxx xxxx se xxxx jihovýchodním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxxxxxxx okraji xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx XX. xxxxx Konice-Popice. Xxx po 35 x xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx 100 m xxxxxxxxxxxxx směrem. Xxxxx xx x jižním xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx lemuje xxxxxxxx Xx skaliskách x Xxxxxxx xxxx. Asi 200 x jižně xx xxxx 313 xx xxxx x xxxxxx, prochází 250 x xx východním xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na Xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx pokračuje xx xxxxxxxx okraji xxxxxx, xxxxxxxxx cestu - účelovou xxxxxxxxxx x Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx na xxxx 300 - xxxxxx xxxx X xxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx účelovou komunikaci xx Xxxxx. Xxx 100 m xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxxx lomí, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx účelové komunikaci xxxxxxxxxx plochy vřesovišť x xxxxxx jihozápadním xxxxxx x Havraníkům. Xxxxxxxxx xx účelové xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx obce Xxxxxxxxx x za xxxxx 322 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx komplexu xxx, xxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx 400 x xxxxx xx xxxx 339 se xxxx směrem severozápadním, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Papírně, xx xxxxx xxx 300 x od xxxx 296 xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx parcel x. 19426 a 19429. Poté xx xxxx k jihozápadu x sleduje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vinohradu. Xx xxxx 315 pokračuje xx hranici xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. Fládnická xxxxx) xx xxxx 304. Prochází 250 x xx xxxx xxxxxxxxxx směrem xxxxxxxxxxxxxx x xx té xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x místní xxxxx Xxxx. Jižním xxxxxx xxxxxxxx zmíněnou komunikaci, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx lemuje Xxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx lesního xxxxxxxx, nasedá xxx 150 x xxxxxxxxxxxx xx kóty 354 Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx. Odtud xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx Podmyče. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxx zemědělského xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx parku, mají xxxxxx ochranného xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x 1.9.1966 x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx [viz §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon)].

Poznámky

1. Xxxxx xx hranice vedena xx pozemních komunikacích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx na xxxxxx xxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jako xx xxxxxx xxx území xxxxxxxxx parku.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hranic xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx x ústředním xxxxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxxx Agenturou x Xxxxx, xxxxx obraz xxxxxx národního parku x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pásma xxxxxxxxx parku

Na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx parku Xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx ČR x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx - Xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Podmyče-Vranov x. X. xxxxxxxxx hranice xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxx Vranov x. X. Před xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Vranov xx xxxxxxx lomí k xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se přimyká xx xxxxxx silnici, xx jejímž xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. X.-Xxxxxx xxxxxxx hranici xxxx. Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, přetíná xxxxxx xxxxxxx Vranov x. X.-Xxxxxx, kopíruje xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vodní xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx přes xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx Vranov (xxxx xx součástí xxxxxxxxxx xxxxx). Odtud xxxxxxx xxxxxxx hranici xxxxxx x. x. 207/25, 201/89, 201/91 a 201/126 x k. x. Xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx. Xxxx obec xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx území a xxxxxxxxxxxxxx ploch, pokračuje xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterým se xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx Onšov-Šumná. Po xxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxxxxx se silnicí Xxxxx-Xxxxx. Xxxxx pokračuje xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x za xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx státní silnice Xxxxx-Xxxxx Břečkov. Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx sleduje xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxx a xxxxxxxx x farmu XX. Poblíž xxxxxxxx xxxxxx xx státní xxxxxxx Horní Břečkov-Lukov, xxxxxxx její xxxxxxxx xxxxx až k xxxx Lukov, xxx xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx ploch x xxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx Bezkov xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xx Xxxxxxx. Xxx xxxxxxx severní hranici xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx ploch obce x posléze pokračuje xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na Xxxxxx xx xxxx x severu, pokračuje xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx území x xxxxxxxxxxxxxx ploch Xxxxxxx x xx xxxx xxxx sleduje xxxxxxx xxxxx státní xxxxxxx Xxxxxxxx-Xxxxxx-Xxxxxxxx. Pokračuje xx xxxxxxxxxxxxx hranici jejího xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx Znojma. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Gránický xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx směrem jihovýchodním x ve směru xxxx xxxxxxx xxxx xxxx zmíněné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx téměř xx x ústí xx Dyje - xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx (v xxxxxxx xxxxxxxx xxx metrů xx x Xxxxxxxxx xxxxx hranice xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx pokračuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx po jihozápadním xxxxxx komunikace xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx Xxxx. V xxxxx, xxx se xxxxxxxxxx stáčí do xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Republiky, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx trati Xxxxxx-Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx Xxxx a pokračuje xxxxxxx xxxxxx železniční xxxxx xxxxxx na Xxxxx xx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx-Xxxx Xxxxxxx. Xxx se xxxx x západu x xxxxxxx xxxxx x východní xxxxx xxxxxx xxxxxxx Znojmo-Havraníky. X xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx obcí xx xxxx 280 xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx linii xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx opět xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx státní xxxxxxx xx Xxxxxxx. Je xxxxxxx s jižním xxxxxxx silničního xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx a z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zastavěného území x zastavitelných xxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx silnice Xxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx bývalé celnice, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, a xxxxx státní xxxxxxx xxxx až x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx patří xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx x areál xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx družstva.

Zastavěné xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx - rozumí xx xxxxx dle §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. x) zákona x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním řádu (xxxxxxxx xxxxx) k xxxx účinnosti novely xxxxxx x. 114/1992 Xx.

Xxxxxxxx

1. Xxxxx je xxxxxxx vedena xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx tratích, hledí xx na takové xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx by leželo xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zákresem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx x ústředním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx v Xxxxx, xxxxx obraz xxxxxx ochranného xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx zveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx parku Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx č. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2017 Xx. x účinností xx 1.6.2017

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxx x. 114/1992 Sb.

Národní xxxx Xxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx parku

Předmětem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx nejhodnotnější xxxx horského celku Xxxxxx. Předmětem xxxxxxx xxxx xxx evropsky xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx stanovišť, xxx něž xxxx xx xxxxx národního xxxxx vymezeny xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx národního xxxxx xxxxxxx od státní xxxxxxx x xxxxxxx 4/11 po xxxxx xx Ferdinandovském xxxxx x x Xxxxxxxx xx stáčí x xxxxxxxx u xxxx 804. Xxxx pokračuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx lesa a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx 933 x 923 k xxxxx přes potok, xxxxx xx xx xxxx 882 x xx xxxx 828 xxxxxxxx na xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx - Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx Xxxxx Bruňst. Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nad Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxx x xx Xxxöxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx na Xxxxxx x xx Xxxxxx Xxxx. X Dobré Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx silnici na Xxxxx Xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxx xx Rejštejna. X Xxxxxxxxx probíhá xxxxxxx xxxxxxxxx parku xx xxxxx Xxxxxxxx xx x odbočce xx Xxxxxxxx, po xxxx xxxxxxx do Xxxxxxx a odtud xx lesních cestách xxxx xxxx 844 xxxxxxx xxxxxxxxx Obří xxxxx. U mostu xxx Xxxxxxxx se xxxxx na Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xx Xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xx kótu 1141 x xxxx xx xx xxxxxxx Kvilda - Vimperk, xx xxxx xxxxxxx pokračuje xxxxxxx set metrů x severu a xxxxxxxx xx lesní xxxxx pod xxxxxxxx Xxxxxx; od kóty 1131 sleduje okraj xxxx až xx xxxx 955 xxx Xxxxxx Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxx Xxxx - Xxxxxx Xxxx. Xxxx Xxxxxx Lada xxxxxxxx xx xxxxxxx xx Horní Xxxxxxxx x probíhá xx xx až k xxxxx xxxx Xxxxxx xx Xxxxx. X Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx parku xxxx xxxx x kóty 933 x 842 xx xxxxxxxx lesní xxxxx xx Strážného, xxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx x xx xx pokračuje xx x xxxxxxx x Xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx přejezdu x Velké Xxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx železniční xxxxx x Xxxxxxx, xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxx Volary x x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx potoka xx xxxxxxx se napojuje xx xxxxxxx Xxxxxx - Želnava, xx xxx probíhá až xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx Xxxx x Xxxx Xxxx. Xx Xxxxx Xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x pokračuje xx xx směrem xx Xxxxxx Xxxx x Zadní Zvonkovou. Xx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx pak xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx s Rakouskem x mezníku 1/34. Xx toho mezníku xxx pokračuje souběžně xx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxx s Xxxxxxxx xx x mezníku 4/11 xx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, hledí xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx komunikace xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx leželo xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Kopie xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hranic xxxxxxxxx xxxxx xx uložena x ústředním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vedeného Xxxxxxxxx x Praze, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X. Orientační xxxxxxxx xxxxxxxxxx průběhu xxxxxx Xxxxxxxxx parku Xxxxxx

Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 123/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxx x. 114/1992 Sb.

Správy xxxxxxxxx xxxxx, jejich xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxx pásmy a xxxxxxxxxx krajinnými oblastmi, xxxxx xxxxxxxxxx §78 xxxx. 2 xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxx obvod

Správa Národního xxxxx České Švýcarsko

Krásná Xxxx

Xxxxxxx park Xxxxx Xxxxxxxxx x Chráněná xxxxxxxx oblast Xxxxxx&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx ochranné xxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxx parku Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxx xxxx Xxxxxx a xxxx ochranné xxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxx Šumava x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx

Xxxxxxx x. 5 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 123/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

Xx. XXX

1. Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, lesní a xxxxx xxxxx x xxxxx přírody vzniklé xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx samosprávy xxxx povinny xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Ustanovení xxxxxx xxxxxx zaniká dnem xxxxxxxxx tohoto zákona xxx v případě, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 238/1999 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2000

Xx. XX

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx ustanovení

1. Dosavadní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ze zákazu xxxxx xxxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx přírody a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Zahájená xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) xx vyhlášení xxxxxxx xxxxxxxxxx území xxxxx §40 xxxxxx č. 114/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 218/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.4.2004

Čl. XXXXX

Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx 1. lednem 2017, xxxxx nebyla xx xxx 31. xxxxxxxx 2016 xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx upravených xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxxxx XXX xx XXXXXX xxxxxx zákona, xxxxxxxx x xx 31. prosinci 2016 xxxxxxx xxxxx předpisů x odškodňování pracovních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2016.

Xx. XXXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 267/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Právnická xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči x xxxxxxxxx neschopné x důsledku xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dočasně xxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx záchranné xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 8 xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx provozování xxxxxxxxx xxxxxxx. Lhůta xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx záchranné xxxxxxx podle §5 xxxx. 8 xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. VII vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2008 Xx. s xxxxxxxxx od 1.10.2008

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx a povinnosti x xxxx související xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 223/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxx uvedených x xxxx 3.

3. Xxxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §43 xxxxxx x. 114/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 114/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, přičemž xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxx xxxxxxx, xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx znovu.

4. Xx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx městských xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx přírody x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §76 xxxx. 1 xxxxxx x. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 349/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, vyhlášená xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 381/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 2.1.2010

Čl. VII

Přechodné xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx, xxx bylo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx potřeba xxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, se závazné xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x oznámí xx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním předpisem x. 350/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xx. IX

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stává Xxxxxxxxx xxxxxxx přírody x krajiny Xxxxx xxxxxxxxx zřízenou xxxxx xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx ochrany přírody xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 114/1992 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx.

3. Řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx tohoto dne xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů k Xxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, vážících xx x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Xxxxxxxx ochrany xxxxxxx x krajiny Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxx zákona x. 114/1992 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Příslušnost xxxxxxxxxx x majetkem Xxxxx republiky, xxxxxx xx x Agentuře xxxxxxx přírody x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x krajiny Xxxxx xxxxxxxxx zřízenou xxxxx xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním předpisem x. 250/2014 Xx. x účinností od 1.1.2015

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skončena xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx krajinných oblastí, xxxxx xxxx vymezeny xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

3. Xxxxx zóny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vymezeny xxxxxxxx předpisy a xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxxx. a) zákona x. 114/1992 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, x xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx území xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxx kulturní xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxxx č. 114/1992 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, a xx xx do xxxx xxxxxxxx xxx národního xxxxx xxxxxxxx podle §18 zákona č. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zón xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §18 xxxx. 5 xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xx doby xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 zákona x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx klidové xxxxx xxxxxxxx území první xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx do dvou xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Do xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx podle §17 xxxx. 2 xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xx vyhrazené x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx cesty vyznačené xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 114/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

8. Plány xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx ochranná xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, platí xx xxxx x xxxx xxxxxxxx, nejdéle xxxx 10 let ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo do xxxx xxxxxxxxx zásad xxxx x národní xxxx xxxxx §38a xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platí po xxxx v xxxx xxxxxxxx, nejdéle xxxx 3 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx přecházejí xx xxx 1. ledna 2017 z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xx příspěvkovou xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2017 x do tohoto xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx České Xxxxxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx předpisem x. 123/2017 Sb. s xxxxxxxxx od 1.6.2017

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx x povolení xxxxxx xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xx jednotné xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §82a zákona x. 114/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vydáváno xxx záměry xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona, xxx xxxxx xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 114/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jednotné závazné xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podaných přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxx xx jednotné xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §82a xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx dopravní, xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pro které xxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §82a xxxx. 2 xxxxxx x. 114/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 403/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx a jiné xxxxxxx zahájené xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx vydaná xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 183/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, závazné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx vyjádření xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 284/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx §5b odst. 4 xxxxxx č. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx; x jejich xxxxx xxxx zrušení jsou xxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxx §13j odst. 2 xxxxxx x. 114/1992 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x jedince xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx do 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

3. Xxxxxxxxxx §61 xxxx. 1 xxxxxx č. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije x xxx zápis xxxxxxxxxxx práv, xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx a nebyla xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

4. Pokud x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxxxx xxxxx, zónách xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx pásmech zvláště xxxxxxxxxx území, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ptačích xxxxxxxxx, památných xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx památných xxxxxxxx (xxxx xxx "chráněná xxxxxxxx") předané xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 114/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx obsaženy

a) xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády č. 430/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx referenčních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx státu x xxxxxxxx xxxxxx používání, xx xxxxx nařízení xxxxx č. 81/2011 Xx., xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obrazců x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx stanoveny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx národních xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, klidových xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx, evropsky xxxxxxxxxx xxxxxxx, ptačích oblastí, xxxxxxx xxxxxxxxxx území xxxx ochranných xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxxxx bodu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) kopie xxxxxxxxxxx mapy xxxxxx x době xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oblastí, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ochranných pásem xxxxxxx xxxxxxxxxx území, xxxxxxxx významných xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx území xxxx xxxxxxxxxx pásem památných xxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxxxx bodu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stromu,

převezme Xxxxxxxx ochrany přírody x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "Xxxxxxxx") xx ústředního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxx xxxxxxx chráněné území xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx mapa, xxxxx Xxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx alespoň xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx x) xx xxxxxxxxxx seznamu. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx ověřený xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x) xx xxxxxxxxxx seznamu xxxxxxxxxx xx 18 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx výzvy.

5. Zvláště xxxxxxxx xxxxx, evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx chráněné xxxxxxx stromy, x xxxxxxx nebude xx 5 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ústředním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bodě 4, zanikají dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. To neplatí, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bodě 4 xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx krajinných oblastí, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ochranných xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stromů.

6. Xxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx 36 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx zapsanými do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx chráněných xxxxxxxxxx, xxxxxx Agentura xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxx xx 37 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději do 38 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Český xxxx zeměměřický a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů xxxxxxx xxx, kdy xxxxx x xxxxxx xxxxx x chráněné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 364/2021 Xx. x účinností od 1.1.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx přepis x. 114/92 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.6.1992.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

347/92 Xx., novela xxxxxx x ochraně xxxxxxx x krajiny

s xxxxxxxxx xx 30.6.92

289/95 Xx., o xxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.96

3/97 Xx., xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 15.1.97

16/97 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ohrožených xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx rostlin a xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 114/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.97

123/98 Xx., x xxxxx xx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.98

161/99 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx x xxxx xx zákon č. 114/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2000

238/99 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 23/62 Sb., x xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 102/63 Xx., x rybářství, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 130/74 Xx., o xxxxxx xxxxxx xx vodním xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 114/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 289/95 Xx., x xxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (lesní xxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2000

132/2000 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x hlavním xxxxx Xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

76/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx prevenci)

s účinností xx 1.1.2003

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti okresních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

100/2004 Xx., o xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx s ohroženými xxxxx)

x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004)

168/2004 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 114/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.4.2004

218/2004 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 114/92 Xx., x ochraně xxxxxxx a krajiny, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 50/76 Xx., x xxxxxxx plánování x x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 219/2000 Sb., x xxxxxxx ČR x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.4.2004

460/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 114/92 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 155/2004

387/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 149/2003 Xx., x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx lesnicky xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx, a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lesních xxxxxx) x xxxxx x. 114/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.10.2005

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

186/2006 Sb., x změně některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

222/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 76/2002 Xx., x integrované prevenci x xxxxxxxxx znečištění, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.6.2006

267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2010), (xxxxxxx x. 282/2009 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2013), (xxxxxxx x. 463/2012 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2015) x (zákonem x. 182/2014 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost na 1.1.2017)

218/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 266/2006 Sb., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Xx., o xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 264/2006 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxx x. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 155/95 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 22.8.2007

124/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 269/94 Xx., o Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

167/2008 Xx., x předcházení xxxxxxxxxx újmě x x její xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 17.8.2008

312/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 246/92 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 114/92 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.10.2008

223/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2011

282/2009 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 266/2006 Xx., x úrazovém pojištění xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.8.2009

291/2009 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 252/97 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2009

349/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 114/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 161/99 Xx., kterým xx xxxxxxxxx Xxxxxxx park Xxxxx Xxxxxxxxx, x xxxx xx zákon x. 114/92 Xx., x ochraně xxxxxxx x krajiny, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2009

381/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 114/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 2.1.2010

18/2010 Xx., úplné xxxxx xxxxxx x. 114/92 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 5/2010

256/2010 Xx., xxxxx XX xx xxx 8.7.2010 xx věci xxxxxx xx zrušení §68 xxxx. 3 x 4 zákona x. 114/92 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s účinností xx 17.9.2010

350/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

463/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2012

64/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.5.2014

175/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 114/92 Xx., x ochraně přírody x krajiny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2014

182/2014 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 29.8.2014

250/2014 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

15/2015 Xx., x xxxxxxx vojenského újezdu Xxxx, x stanovení xxxxxx xxxxxxxxxx újezdů, x xxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o hranicích xxxxxxxxxx xxxxxx)

x účinností xx 1.1.2016

39/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx některých souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2015

205/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2015

319/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/94 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.4.2017

123/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 114/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2017 x výjimkou některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2018

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

261/2018 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 25.9.2018 xx. xx. Pl. XX 18/17 ve xxxx xxxxxx na zrušení xxxxxx x. 123/2017 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 114/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 114/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 30.11.2018

277/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

403/2020 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 416/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x infrastruktury elektronických xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

36/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2022

124/2021 Xx., nález XX xx xxx 26.1.2021 xx. zn. Xx. XX 22/17 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx části §70 xxxx. 3 xxxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x §4 xxxx. 9 až 11 xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 10.3.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

284/2021 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

364/2021 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x souvislosti s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nepůvodních druhů

s xxxxxxxxx od 1.1.2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2025

177/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 222/2016 Xx., o Xxxxxx xxxxxx a mezinárodních xxxxx x o xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon č. 277/2019 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 31.12.2022

149/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2024 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

152/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 283/2021 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx č. 195/2022 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2023

465/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 416/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x energetické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací (liniový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
3) Xxxxx č. 61/1977 Sb.
Zákon XXX č. 96/1977 Sb.
4) §20 xxxxxx XXX x. 96/1977 Sb.
5) Xxxx. xxxxx č. 298/1990 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx majetkových xxxxxx řeholních xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zákon č. 403/1990 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx křivd, xxxxx č. 87/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx č. 92/1991 Sb., x podmínkách xxxxxxx majetku xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx č. 229/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x půdě x xxxxxx zemědělskému xxxxxxx.
6) §10 xxxxxx XXX x. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
7) Xxxx. xxxxx č. 61/1977 Sb., zákon x. 53/1966 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 75/1976 Xx. (úplné xxxxx xxxxxx x. 124/1976 Xx.), xxxxx č. 138/1973 Sb., xxxxx č. 50/1976 Sb.

8) Xxxxx x. 22/1964 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx XXX x. 157/1983 Xx.
Xxxxxxxx x. 23/1964 Sb., xxxxxx se provádí xxxxx x. 22/1964 Xx., xx xxxxx xxxxxxxx č. 133/1965 Xx. a vyhlášky x. 19/1984 Xx.
Xxxxx č. 46/1971 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
Xxxxx XXX č. 36/1973 Sb., x orgánech xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 50/1976 Sb.
10) §8 xx §10 zákona x. 138/1973 Sb.
11) §13 xxxxxx č. 138/1973 Xx.
12) §2 xxxxxx XXX x. 96/1977 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx správě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
13) Např. xxxxx č. 87/1987 Sb.
14) Xxxx. xxxxx č. 23/1962 Sb., xxxxx č. 102/1963 Sb., xxxxx č. 61/1964 Sb., xxxxx č. 61/1977 Sb., xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (horní xxxxx), xx xxxxx xxxxxx XXX č. 541/1991 Xx.
15) Xxxxx XXX č. 284/1991 Sb., o xxxxxxxxxxx úpravách x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

16) Xxxxx č. 53/1966 Sb.
17) §108 xxxx. 2 zákona x. 50/1976 Sb.
18) §109, §110, §111, §112, §113, §114, §115, §116 xxxxxx x. 50/1976 Xx.
19) Xxxxx č. 169/1949 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 102/1971 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
20) Xxxxx č. 135/1961 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 27/1984 Xx. (xxxxx xxxxx x. 55/1984 Xx.).
21) Ústavní xxxxx č. 23/1991 Sb., kterým xx uvozuje XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX A XXXXXX.
22) §127 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §21 xxxxxx ČNR č. 96/1977 Xx.
24) Xxxx. xxxxx č. 135/1961 Sb., vyhláška č. 99/1989 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx x. 24/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (pravidla silničního xxxxxxx).
25) Xxxx. §16 xxxxxx ČNR x. 96/1977 Xx., xxxxxxxx č. 99/1989 Sb.
26) Xxxx. xxxxx č. 61/1977 Sb., xxxxx č. 138/1973 Sb., xxxxx č. 50/1976 Sb.
27) Xxxxx č. 17/1992 Sb.
28) §2 xxxxxx x. 83/1990 Xx., x sdružování xxxxxx.
29) §14 xxxxxx č. 71/1967 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx)
30) Xxxxx XXX č. 282/1991 Sb., o Xxxxx inspekci životního xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx.
31) Zákon XXX č. 367/1990 Sb., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx).
32) Xxxxx XXX č. 418/1990 Sb., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 439/1991 Xx.
33) Např. xxxxx č. 61/1964 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 87/1987 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona č. 239/1991 Sb., xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx lidu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 23/1962 Sb., x myslivosti, xx xxxxx zákona č. 96/1977 Xx. a xxxxxx x. 143/1991 Xx., xxxxx č. 102/1963 Sb., x xxxxxxxxx.
35) Xxxxx č. 169/1949 Sb.
Xxxxx č. 40/1961 Sb., x xxxxxx státu.
36) §13 xxxx. 2, §45, 46, 84 x 85 zákona XXX x. 200/1990 Xx., x přestupcích.
37) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
38) §11 xxxxxx č. 44/1988 Xx.
39) §15, §16, §17, §18, §19 xxxxxx x. 44/1988 Xx.
Zákon XXX č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Xxxx. xxxxx č. 61/1977 Sb., xxxxx č. 138/1973 Sb., xxxxx č. 50/1976 Sb., xxxxx č. 44/1988 Sb., zákon x. 53/1966 Xx., xxxxx č. 23/1962 Sb., zákon č. 102/1963 Sb.

41) §24x zákona XXX č. 67/1969 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxx xxxxx x. 31/1983 Xx.).
42) §25 xxxxxx č. 61/1977 Xx.
43) Xxxxx č. 16/1997 Sb., o podmínkách xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx živočichů a xxxxx rostoucích xxxxxxx x dalších opatřeních x xxxxxxx xxxxxx xxxxx a o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx XXX č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
44) Xxxxx č. 61/1964 Sb.
Xxxxxxxx č. 62/1964 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy x xxxxxx x. 61/1964 Xx.
Xxxxx č. 132/1989 Sb., x ochraně xxxx x xxxxx odrůdám xxxxxxx a plemenům xxxxxx.
45) Xxxx. §34 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 138/1973 Sb., x xxxxxx (vodní xxxxx), xxxxx x. 51/1964 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 104/1974 Xx., xxxxx č. 79/1957 Xx., o xxxxxx, rozvodu x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), zákon č. 67/1960 Sb., x xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xxxxx č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, xxxxx č. 61/1964 Sb. - Xxxxxx předpisy č. 79/1957 Sb. a x. 67/1960 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/1994 Sb., právní xxxxxxx x. 51/1964 Xx., byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/1994 Sb.
46) Xxxxx XXX č. 388/1991 Sb., o Xxxxxxx fondu životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
47) §27 xxxxxx č. 17/1992 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx
48) §71, §72, §73, §74 xxxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).
Xxxxx x. 7 Xxxxxxx báňského xxxxx xx xxx 18.8.1987, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx x bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx v bezpečném xxxxx (reg. x xxxxxx 18/1987 Xx.).
49) Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) Xxxxx č. 131/2000 Sb., o hlavním xxxxx Praze, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) §32 xxxxxx x. 131/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52) Zákon č. 100/2004 Sb., o xxxxxxx xxxxx volně xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x ochraně těchto xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxx x ohroženými xxxxx).
53) Xxxxxxxx Xxxx 92/43/XXX ze xxx 21. xxxxxx 1992 o xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovišť, volně xxxxxxxx živočichů a xxxxx rostoucích xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 79/409/XXX xx xxx 2. xxxxx 1979 x xxxxxxx volně xxxxxxxx xxxxx.
54) Xxxxxxx X xxxxxxxx Rady 92/43/XXX xx xxx 21. xxxxxx 1992 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx žijících xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx rostlin.
55) Přílohy XX, XX a X xxxxxxxx Xxxx 92/43/XXX.
56) Xxxxxxx XX směrnice Xxxx 92/43/XXX.
57) Směrnice Xxxx 92/43/XXX.
58) Xxxxx č. 246/1992 Sb., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
59) Xxxxxxxx Xxxx 79/409/XXX ze xxx 2. xxxxx 1979 x xxxxxxx xxxxx žijících ptáků.
60) Zákon č. 44/1988 Sb., o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
61) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 50/1976 Sb., §24 xxxxxx x. 289/1995 Sb., §23 xx 26 xxxxxx x. 254/2001 Xx., §3638 xxxxxx x. 449/2001 Xx.
62) Xxxxxxxxx xxxxx č. 289/1995 Sb., o xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), zákon č. 254/2001 Sb., x xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 99/2004 Sb., x rybníkářství, xxxxxx xxxxxxxxxx práva, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a x změně některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx), zákon č. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
63) §3 xxxx. x) xxxxxx x. 100/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) Xxxxx č. 100/2001 Sb., x posuzování xxxxx na životní xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx).
67) §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 18/2004 Sb.
68) §5 xxxxxx č. 18/2004 Xx.
69) Xx. 7 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 338/97 xx xxx 9. prosince 1996 x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx rostoucích xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx.
70) Zákon č. 449/2001 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
71) Xxxxx č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
72) Xxxxx č. 289/1995 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
73) Xxxxxxxxx xxxxx č. 289/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 115/2000 Sb., o xxxxxxxxxxx náhrad xxxx xxxxxxxxxxx vybranými xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
74) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 55/1999 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx výše xxxx nebo škody xxxxxxxxx xx xxxxxx.
75) Xxxxx č. 334/1992 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
76) §27 xxxx. 2 xxxxxx x. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
77) Xxxxxxxx č. 512/2002 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků.
78) §22 xx 26 zákona x. 312/2002 Xx., x xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
79) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
80) Xxxxx č. 312/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx.
81) Zákon č. 344/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
82) §43 xxxx. 1 a §61 odst. 1 xxxxxx x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).
83) Xxxxx č. 183/2006 Sb.
84) §149 xxxx. 1 zákona x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
85) Zákon č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
86) Xxxxx č. 167/2008 Sb., x předcházení xxxxxxxxxx újmě x x xxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
87) §24a xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 246/1992 Sb., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 77/2004 Xx.
§42 xxxxxx x. 449/2001 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 320/2002 Xx.
§49 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 48/2006 Xx. x xxxxxx x. 186/2006 Xx.
88) §4c xxxxxx č. 252/1997 Xx., x zemědělství, xx znění xxxxxx x. 291/2009 Xx.
89) Čl. 48 xxxxxxxx Komise (XX) x. 796/2004 xx dne 21. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Rady (ES) x. 1782/2003, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.
90) Xx. 1 xxx 4 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 865/2006 xx xxx 4. xxxxxx 2006 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 338/97 o xxxxxxx xxxxx xxxxx žijících xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x těmito xxxxx.
91) Xxxxx č. 100/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxx žijících xxxxxxxxx x planě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nimi x xxxxxxx xxxxxxxxxx x ochraně těchto xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x obchodování x xxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 444/2005 Sb.
Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 338/97 x xxxxxxx druhů volně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx rostoucích xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx.
Nařízení Xxxxxx (XX) x. 865/2006 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Rady (XX) x. 338/97 x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x planě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx druhy.
92) §58 xxxx. 1 xxxxxx x. 289/1995 Xx., x lesích x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
93) §15 xxxx. 2 xxxxxx x. 13/1997 Xx., x pozemních komunikacích, xx znění xxxxxx x. 80/2006 Sb. x zákona x. 186/2006 Xx.
94) §10 xxxx. 1 xxxxxx x. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 175/2002 Xx.
95) Xxxxxxxxx §47 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx x. 254/2001 Xx., x vodách a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), §24 xxxx. 3 xxxx. x), §25 xxxx. 4 písm. x), §58 odst. 1 xxxx. x) x §59 xxxx. 1 xxxx. f) xxxxxx x. 458/2000 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
96) §43 xxxxxx č. 183/2006 Xx.
97) Xxxx xxxxxx správního řádu.
98) Čl. 8 xxxx. 3 xxxx. d) xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 338/97.
99) Čl. 66 xxxxxxxx Komise (XX) x. 865/2006.
100) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 75/2007 Sb., x podmínkách xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v horských xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx Xxxxxx 2000 xx xxxxxxxxxx xxxx.
101) §66 xxxxxx x. 449/2001 Xx.
102) §54 xxxxxx č. 219/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
103) Xxxxx č. 161/1999 Sb., kterým xx xxxxxxxxx Národní xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, a xxxx xx xxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
104) §29 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 222/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.
105) Xxxxx č. 312/2002 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
106) Xxxxx č. 222/1999 Sb.
107) §139 xxxxxxxxx xxxx.

108) Zákon č. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 99/2004 Sb., x rybníkářství, xxxxxx xxxxxxxxxx práva, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx rybolovných zdrojů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

109) §44 xxxx. 3 xxxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx letectví x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 225/2006 Sb., zákona x. 274/2008 Sb. x zákona č. 301/2009 Xx.

110) §52 xxxxxx x. 49/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 225/2006 Sb.

111) §11 xxxx. 4 xxxxxx x. 449/2001 Xx.

§11 xxxx. 1 xxxxxx č. 99/2004 Xx.

112) §31 odst. 6 x §33 xxxx. 1 xxxxxx x. 289/1995 Xx.

113) §32 xxxx. 1 a 2 xxxxxx č. 289/1995 Xx.

114) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (katastrální xxxxx).

Xxxxx č. 200/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x jeho zavedením, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 359/1992 Sb., o xxxxxxxxxxxxx x katastrálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

115) Xxxxx č. 35/2021 Sb., x Sbírce xxxxxxxx xxxxxxxx územních samosprávných xxxxx x některých xxxxxxxxx úřadů.

116) §12 xxxx. 6 xxxxxx x. 99/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

117) Xxxxxxxxx zákon č. 289/1995 Sb., ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 449/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 149/2003 Sb., x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx významných druhů x umělých kříženců, xxxxxxxx k xxxxxx xxxx a k xxxxxxxxxxx, x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dřevin), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 99/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 326/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx péči x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

118) Xxxxx č. 289/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 449/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon č. 99/2004 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

119) §75 x 76 zákona x. 326/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

120) Xxxxx č. 166/1999 Sb., x veterinární xxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon č. 326/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

121) Zákon č. 99/2004 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

122) §28a xxxxxx x. 289/1995 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

123)&xxxx;Xxxxx č. 148/2023 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

124) §47 xxxx. 3 x §48 zákona x. 289/1995 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

125) §49 xxxx. 4 xxxxxx x. 289/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

126)&xxxx;§9 a 16 xxxxxx x. 334/1992 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

127)&xxxx;§16, §47 odst. 3, §48a xxxx. 1 písm. x), §48a odst. 2 xxxx. x) a §49 xxxx. 4 xxxxxx č. 289/1995 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.