Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021 do 31.12.2021.


Zákon o ochraně přírody a krajiny
114/92 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení

Účel zákona §1

Ochrana přírody a krajiny §2

Vymezení pojmů §3

ČÁST II. Obecná ochrana přírody a krajiny

Základní povinnosti při obecné ochraně přírody §4

Obecná ochrana rostlin a živočichů §5

Ochrana volně žijících ptáků §5a

Podmínky pro odchylný postup při ochraně ptáků §5b

Registrace významných krajinných prvků §6

Ochrana dřevin §7

Povolení ke kácení dřevin §8

Náhradní výsadba a odvody §9

Ochrana a využití jeskyní §10

Ochrana paleontologických nálezů §11

Ochrana krajinného rázu a přírodní park §12

Přechodně chráněné plochy §13

ČÁST III. Zvláště chráněná území

HLAVA I. Kategorie zvláště chráněných území §14
HLAVA II.
Díl 1 - Vymezení národních parků

Národní parky §15

Národní park České Švýcarsko §15a

Krkonošský národní park §15b

Národní park Podyjí §15c

Národní park Šumava §15d

Díl 2 - Ochrana národních parků a zajištění péče o národní parky

Základní ochranné podmínky národních parků §16

Bližší ochranné podmínky Národního parku České Švýcarsko §16a

Bližší ochranné podmínky Krkonošského národního parku §16b

Bližší ochranné podmínky Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma §16c

Bližší ochranné podmínky Národního parku Šumava §16d

Klidová území národního parku §17

Členění území národních parků §18

Režim zón národních parků §18a

Omezení činností v národních parcích a návštěvní řád národního parku §19

Rada národního parku §20

Právo myslivosti a rybářství v národních parcích §21

Lesy národních parků §22

Nakládání s lesy v národních parcích §22a

Nakládání se zemědělskými pozemky v národních parcích §22b

Omezení zcizitelnosti vlastnického práva státu k některým pozemkům v národních parcích §23

Poplatky v národních parcích §24

HLAVA III.

Chráněné krajinné oblasti §25

Základní ochranné podmínky chráněných krajinných oblastí §26

Členění území chráněných krajinných oblastí §27

HLAVA IV.

Národní přírodní rezervace §28

Základní ochranné podmínky národních přírodních rezervací §29

Právo myslivosti a rybářství v národních přírodních rezervacích §30

Lesy národních přírodních rezervací §31

Právo vlastnictví k některému majetku v národních přírodních rezervacích §32

Přírodní rezervace §33

Základní ochranné podmínky v přírodních rezervacích §34

HLAVA V.

Národní přírodní památka §35

Přírodní památka §36

HLAVA VI.

Ochranná pásma zvláště chráněných území §37

Plány péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a chráněné krajinné oblasti §38

Zásady péče o národní parky §38a

Smluvní ochrana §39

Postup při projednávání záměrů na vyhlášení zvláště chráněných území §40 §41

Evidence a označování zvláště chráněných území §42

Výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích §43

Závazné stanovisko k některým činnostem ve zvláště chráněných územích §44

Územní plánování a stavební činnost ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech §44a

Souhlasy k činnostem vymezeným v bližších ochranných podmínkách §44b

Zrušení zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem §45

ČÁST IV. - Natura 2000

HLAVA I. Postup při vytváření soustavy Natura 2000 a její ochrana

Oddíl I. Evropsky významné lokality

Vytvoření národního seznamu §45a

Předběžná ochrana evropsky významných lokalit §45b

Ochrana evropsky významných lokalit §45c §45d

Oddíl II.

Ptačí oblasti §45e

Oddíl III.

Sledování stavu ptačích oblastí, evropsky významných lokalit a evropsky významných druhů §45f

Oddíl IV.

Podmínky pro vydávání povolení, souhlasů, stanovisek nebo výjimek ze zákazů §45g

Hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti §45h §45i

ČÁST V. Památné stromy, zvláště chráněné druhy rostlin, živočichů a nerostů

HLAVA I. Památné stromy a jejich ochranná pásma §46

Evidence a označování památných stromů §47

Zvláště chráněné rostliny a živočichové §48

Základní podmínky ochrany zvláště chráněných rostlin §49

Základní podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů §50

Zvláštní ochrana nerostů §51

Záchranné programy zvláště chráněných druhů §52

Vývoz §53

Prokázání původu §54

HLAVA II. Projednávání záměrů na vyhlášení §55

Výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů §56

Souhlas k některým činnostem týkajícím se zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a nerostů §57

ČÁST VI. Některá omezení vlastnických práv, finanční příspěvky při ochraně přírody, přístup do krajiny, účast veřejnosti a právo na informace v ochraně přírody

HLAVA I. Náhrada za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření §58

Zajištění pozemků k tvorbě systému ekologické stability §59

Vyvlastnění a obligatorní převod příslušnosti hospodařit s majetkem §60 §61a

Předkupní právo státu a financování výkupu pozemků §61

Vstup na pozemky §62

Přístup do krajiny §63

Omezení vstupu z důvodu ochrany přírody §64

Dotčení zájmů ochrany přírody §65

Omezení a zákaz činnosti §66

HLAVA II. Povinnosti investorů §67

Opatření ke zlepšování přírodního prostředí §68

Finanční příspěvek §69

HLAVA III.

Účast občanů §70

Účast obcí §71

Právo na informace v ochraně přírody a krajiny §72

Věda a výzkum §73

Spolupráce při ochraně přírody §74

ČÁST VII. Orgány a státní správa v ochraně přírody

HLAVA I. Orgány ochrany přírody §75 §75a §76

Působnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností §77

Působnost krajů a krajských úřadů §77a

Působnost Agentury a správ národních parků §78

Působnost orgánů ochrany přírody na území vojenských újezdů §78a

Působnost ministerstva životního prostředí §79

Zvláštní odborná způsobilost §79a

Působnost České inspekce životního prostředí §80

Stráž přírody §81 §81a §81b

Používání stejnokroje a označení pracovníků ochrany přírody §82

HLAVA II.

Jednotné závazné stanovisko k zásahu do přírody a krajiny podle liniového zákona §82a

HLAVA III. Řízení ve věcech ochrany přírody §83

Změny a zrušení rozhodnutí §84

Státní dozor ochrany přírody §85

ČÁST VIII. Odpovědnost na úseku ochrany přírody

Odstranění následků neoprávněných zásahů §86

Přestupky fyzických osob §87

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §88

Vybírání a vymáhání pokut §88a

Odebrání nedovoleně držených jedinců zvláště chráněných druhů §89

ČÁST IX. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Ustanovení společná §90 §90a

Ustanovení přechodné §91

Ustanovení zrušovací §92

Účinnost §93

Příloha č. 1 - Národní park České Švýcarsko

Příloha č. 2 - Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo

Příloha č. 3 - Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo

Příloha č. 4 - Národní park Šumava

Příloha č. 5 - Správy národních parků, jejich sídla a jejich správní obvody, tvořené národními parky a jejich ochrannými pásmy a chráněnými krajinnými oblastmi, podle ustanovení §78 odst. 2 zákona

Nález Ústavního soudu - č. 3/1997 Sb.; č. 256/2010 Sb.; č. 261/2018 Sb.

č. 238/1999 Sb. - Čl. VII

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 218/2004 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 267/2006 Sb. - Čl. XXXII

č. 312/2008 Sb. - Čl. VII

č. 223/2009 Sb. - Čl. XIII

č. 349/2009 Sb. - Čl. II

č. 381/2009 Sb. - Čl. II

č. 350/2012 Sb. - Čl. VII

č. 250/2014 Sb. - Čl. IX

č. 123/2017 Sb. - Čl. II

č. 225/2017 Sb. - Čl. VIII

č. 403/2020 Sb. - Čl. VII

INFORMACE

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xx xx účasti příslušných xxxxx, xxxx, xxxxxxxxx x správců xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x obnově xxxxxxxx xxxxxxxxx v krajině, x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přírodními xxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx x právem Xxxxxxxxxx společenství 53) x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 2000. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x kulturní xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x místní xxxxxx.

§2

Xxxxxxx přírody a xxxxxxx

(1) Ochranou xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dále vymezená xxxx státu x xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx rostliny a xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x péče x xxxxxx x přístupnost xxxxxxx.

(2) Ochrana xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxxxx stability xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx planě xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx živočichů x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx či xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xx xxxxxxx zvláštních pěstebních x odchovných xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx nalezišť xxxxxxx, paleontologických xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx dřevin xxxxxxxxxx xxxx les,

e) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx území a xxxx x ně,

f) xxxxxx xx xxxxxx x schvalování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánů x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx krajiny,

h) xxxxxx xx ochraně xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx pozemkových xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx x mokřadních xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxx x vytvářením xxxxxx xxxxxxxx hodnotných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx změnách ve xxxxxxxxx x využívání xxxxxxx,

x) xxxxxxxx krajiny xxx ekologicky xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx využívání, xxxxxxxxx a xxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx některé xxxxxxxx pojmy xxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajiny (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx") je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx blízkých ekosystémů, xxxxx udržují přírodní xxxxxxxxx. Rozlišuje se xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx krajinný xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx část krajiny xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo přispívá x xxxxxxx její xxxxxxxxx. Významnými xxxxxxxxxx xxxxx xxxx lesy, xxxxxxxxxxx, vodní toky, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx. Dále jsou xxxx xxxx části xxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxxx xxxxxxx přírody xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prvek, xxxxxxx mokřady, stepní xxxxxxxx, xxxxxx, meze, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx historických xxxxxx x xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx x),

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") je jedinec xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x přírodě xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x nadzemní xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx živočich (xxxx xxx "xxxxxxxx") xx xxxxxxx živočišného xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stadia xxxxxx jedince. Jedinec xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx žijícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx jedinec xxxxxxxxxxx xxxxx narozený x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 90) jako xxxxxxx xxxxxx získaných x xxxxxxx x xxxxx zákonem x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx 91),

f) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx území xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx dočasně xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx s cílem xxxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx přírodě xxxxxxxxx, xx-xx xx vhodné x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, odpovídající xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx informace x příčinách xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx opatření k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx rovněž systematická xxxxxxxx xxxxxxx řádu,

h) xxxxxxx chráněná část xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx přírody; xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx útvar, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx rostoucí xxxx xxx (xxxx xxx "xxxxxxx") je strom xx xxx rostoucí xxxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx xx volné xxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx mimo xxxxx xxxxx fond, 1)

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, která je xxxxxxxxx dokladem nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx minulosti x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx veškerých xxxxxxxx x živých činitelů, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx životní xxxxxxxxx xxxxxxxx jedince, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx takové xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx charakteristické xxx druhy xxxxxxx x živočichů,

l) xxxxxxxxx xx xxxxxxx soustava xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx se vzájemně xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x čase,

m) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ekosystémů x xxxxxxxxxxxxx prvky,

n) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo polopřírodní xxxxxxxxxxx xxxx vodní xxxxxx, která xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx charakteristik x xxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx,

x) přírodní xxxxxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx evropském xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx ohroženy xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx areálu rozšíření xxxx xxxx malý xxxxxxxxx areál xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx či v xxxxxxxx xxxxx přirozených xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx typických xxxxxxxxxxxxxx jedné nebo xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; 54) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx evropských xxxxxxxxx, xxxxx jsou na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx mají Xxxxxxxx společenství xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x které xxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských společenství, 57)

x) druhy x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "evropsky xxxxxxxx xxxxx") xxxx xxxxx xx evropském xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxx ohrožené, xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; 55) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx významné xxxxx, xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx mají Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských společenství, 56)

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 57) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §45a xxxx. 1, xxxxx

1. xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 57) x vyžadujících xxxxxx ochranu (xxxx xxx "národní xxxxxx"), x to až xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx významných xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (dále xxx "evropský xxxxxx"),

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxx zařazena, x xxxxxxxxx se na xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx stanoviště xxxx xxxxxxxxx druh, x x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x Xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx") jedná, x xx xx xx xxxx, xxx xx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx dohodne Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxx"), nebo

3. xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxx 2000 57) xx xxxxxxxx xxxxxxxx soustava xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zachovat typy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 55) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx druhů 57) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozšíření xx xxxxx příznivém x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxx České xxxxxxxxx xx Xxxxxx 2000 xxxxxxx xxxxxxxxxx ptačími xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx významnými xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx stanoviště x hlediska ochrany xx xxxxxxxx xx "xxxxxxxx", xxxxx xxxx xxxxxxxxx areál rozšíření x plochy, které x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a funkce, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx i xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx "xxxxxxxx", xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dynamice příslušného xxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx prvek xxxxx přírodního xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx nebude x dohledné xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dohledné xxxx x nadále existovat xxxxxxxxxx xxxxx stanoviště x dlouhodobému zachování xxxx xxxxxxxx,

x) celistvostí xxxxxxxx významné xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx významné xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx posuzovaná xx xxxxxx x předmětům xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zajetí.

(2) Xxxx evropských stanovišť x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které se xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. X xxxxxxxx významných xxxxx xxxxxx xx, xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů Evropských xxxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx. 56)

XXXX DRUHÁ

OBECNÁ XXXXXXX XXXXXXX X KRAJINY

§4

Základní xxxxxxxxxx xxx obecné xxxxxxx přírody

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přírodního xxxxxxxxx, xxxxxxxx působení xx xxxxxx méně xxxxxxxx xxxxx krajiny x xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx využívání krajiny xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx přírody xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu a xxxxxx xxxxxx lesního xxxxxxxxxxxx. Ochrana systému xxxxxxxxxx stability je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pozemků xxxxxxxxx jeho xxxxxx; xxxx vytváření je xxxxxxxx zájmem, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, obce x xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ekologické stability x podrobnosti xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx x procesu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx (dále xxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx") xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx chráněny xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx tak, xxx xxxxxx narušena jejich xxxxxx a xxxxxxx x ohrožení xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxx. K zásahům, xxxxx by xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxx zničení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx ekologicko-stabilizační xxxxxx, xx xxxx ten, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, opatřit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx patří xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, odvodňování xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Podrobnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxxx právním předpisem.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx také xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx lesních xxxxxxxxxxxxx osnov 12), x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx nad 0,5 ha x x xxxxxxxx lesních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx x těžebním xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxx hospodářským xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hospodářskou xxxxxxx a při xxxxxxxx těžbě se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx stanovisko ke xxxxxxxxx xxxxxxx hospodářských xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx žádost příslušného xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxx 60 xxx xx doručení žádosti xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx xx nepřihlíží. Xxxxxx-xx xxxxxxxx 92) x předběžnou xxxxxxxxx xxxxx §90 xxxx. 17 o xxxxxxxxxx xxxxxx souhlasného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpravidla xx dni xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 60 xxx xx xxxxxxxx žádosti.

(4) X xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 3 xxxxx ochrany xxxxxxx provede také xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx evropsky významné xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxxx. Xxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx lesních hospodářských xxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovisko xxxxx §45i xxxx. 1. Xx xxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x lesních xxxxxxxxxxxxx osnov xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí 64).

§5

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x živočichů

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxx zničením, poškozováním, xxxxxx xx odchytem, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx x ohrožení xxxxxx xxxxx xx bytí xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx schopností xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je orgán xxxxxxx přírody xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx závazných xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 33) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx druhy xxxxxxxxx a rostlin xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §48 xx 50 xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxx x právnické xxxxx xxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x dopravě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx nedocházelo x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zraňování xxxx úhynu xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx technicky i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxx takovýchto xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxxxx xxxxx sama.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx geograficky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xx krajiny xx xxxxx jen x povolením xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx xxx nepůvodní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx lesního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx převzaté lesní xxxxxxxxxxx osnovy. Geograficky xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společenstev xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx druhů xxxxxxx xx živočichů xx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx 87) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx x dovoz xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodními xxxxxxxx, kterými xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx"), povoluje xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x planě rostoucích xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx. 52)

(8) Každý, xxx xx ujal xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx okolností xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx přírodě, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo ho xx tímto xxxxxx xxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxx dočasně xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, osoba, xxxxx xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx takových xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, které by xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx přírody x xxxx xxxxxxxx xx volně xxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx se podle §52 xxxx. 2.

(9) Xxxxxxxxxx stanici xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxx prostředí o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanice, x xxxxx něhož xx xxxxxxx xxxxx, kde xx záchranná xxxxxxx xxxxxxx, vymezení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, kterou xxxx záchranná xxxxxxx xxxxxxxxxx s ohledem xx xxxx xxxxxxxx x odborné xxxxxx. X xxxxxxx o xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx péče, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx její xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a technické xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx vyžádá xxxxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x veterinární xxxxxx 87). Označení "xxxxxxxxx stanice" může xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx stanice xxxxx xxxxxx ustanovení (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxxx"). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vede přehled xxxxxxxxxxx stanic a xxxxxxxxxx xxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxxx xxxx xx návrh xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 8 změnit nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx zanikly podmínky, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zvířat xxxxx týrání. X xxxxxxxxxx o xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx záchranné xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví, xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx chované x záchranné xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxx podmínky xxx xxxxxx živočichů x záchranných xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx zapojení xxxxxx živočichů xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x způsob xxxx x xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxx xxxxx žijících xxxxx

(1) X xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx volně xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx usmrcování xxxx xxxxxx jakýmkoliv xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jejich xxxxx x vajec xxxx xxxxxxxxxxxx hnízd,

c) xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x to x xxxxxxxxx,

x) úmyslné vyrušování xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx cílů xxxxxxxx x xxxxxxx, 59)

x) xxxxxx druhů xxxxx, xxxxxxx lov a xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, držení x chov za xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx živých xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx snadno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x ptáků xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx ptáky, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, vyměňuje nebo xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx povinen xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx podle §54.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x) xx xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx druhů ptáků xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx o myslivosti x tímto zákonem. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx. Seznam těchto xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx, xxx xxxxxx xxxx rekonstruuje xxxxxxxx vedení xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx chráněné xxxxx xxxxx podle §48 xx toto ustanovení x §5b xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx ně xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx §50 xx 57 nebo xxxxx xxxxxxxxxx zákona. 52)

§5x

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxxx

(1) Orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx stanovit postup xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx x §5a xxxx. 1 a 2, xx-xx xx xxxxxxxx x zájmu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnosti, x xxxxx xxxxxxxxxxx leteckého xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx žijících živočichů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx postup xxxx být stanoven xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x výuky, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx populací xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vysazení xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro chov x xxxxxx xxxx xxx tyto účely.

(2) Xxxxx xxxxxxx přírody xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx ptáků x xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, že rozhodnutí x xxxxxxxxx postupu xx vydá jen xx xxxxxxx vyhodnocení xxxxx místní xxxxxxxx x xx stanovení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podmínek.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx povolené pro xxxxxx xxxx zabíjení,

c) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2, podmínky x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxx xxx xxxxx postupovat,

d) xxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx, že xx xxxx odchylný postup xxxxx xxxxx neurčeného xxxxxx osob, stanoví xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) až d) x xxxxxxxx, za xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyhlásit, xx xxxxxxxx xxx odchylný xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx příslušný orgán xxxxxxx přírody.

(5) Kdo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 4, xx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Orgán xxxxxxx xxxxxxx o xxx xxxxxxxxxx informuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxx významných krajinných xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vydává orgán xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 se kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obecnými xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx 37) xxxx xxxxx vymezení významného xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§4 xxxx. 2).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx v případě xxxxxxxxx zájmu.

§7

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx chráněny xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xx xx nevztahuje xxxxxxx xxxxxxxxx (§46 x 48) xxxx xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx. 44)

(2) Xxxx x xxxxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx nákazy xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx vážnými xxxxxxxxx, xxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provedení nezbytných xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

(1) Ke kácení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Povolení xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx silničním správním xxxxxx 93).

(2) Xxxxxxxx xxxx třeba xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx pěstebních, xx xx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx břehových xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pásmu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděném při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pásmu xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděném xxx provozování těchto xxxxxxxx, k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx provozuschopnosti xxxxxxxxxx xxxxx nebo zajištění xxxxxxx x bezpečné xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx 95) x z xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx v xxxxx zákoně stanoveno xxxxx. Xxxxxx z xxxxxx xxxxxx musí xxx oznámeno xxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx odstraňování dřevin xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dráhy xxxx zajištění plynulé x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx na xxxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx charakteristiku xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závazným právním xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx není xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Ten, xxx xx těchto podmínek xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx orgánu ochrany xxxxxxx xx 15 xxx xx provedení xxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx, xxxxx jsou v xxxxxxx x požadavky xx jejich xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kácení dřevin xxxxxxxxxx xxxx les, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx a xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxx dřevin xxxxxxxxx provádí.

(6) Ke xxxxxx dřevin pro xxxxx xxxxxxxxxx záměru xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, v územním xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x posouzením xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k povolení xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx přiměřené xxxxxxxx xxxxxxx, je-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx úřad x xx součástí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x územním řízení x posouzením xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx společném územním x stavebním xxxxxx xxxx společném územním x xxxxxxxxx xxxxxx x posouzením xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx 1 až 5 x §9 xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízeních xxxxx věty první xxxxxxx.

§9

Náhradní výsadba x xxxxxx

(1) Orgán xxxxxxx xxxxxxx může xx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx žadateli xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ekologické xxxx xxxxxxx pokácením xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx uložit xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kácení, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jejich vlastníka. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx neuloží xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxx, kdo xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zaplatit xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí. Xxx, xxx kácel dřeviny xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx odvod do Xxxxxxxx xxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. 46) Výši xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx zaplacením xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx zároveň xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 2 x xxxxxxx ekologické xxxx. 47)

§10

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Jeskyně xxxx xxxxxxxx prostory xxxxxxx xxxxxxxxx přírodních xxx, xxxxxx xxxxxx výplní x xxxxxxxxxx jevů x xxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jinak xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx je zakázáno. Xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx může xxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxx xx xx x zájmu ochrany xxxxxxx xxxx kdy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx výrazně xxxxxxxxx nad xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jeskyně je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Povolení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přírody x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxx plnění xxxxx obrany xxxxx x osoby při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx ochrany podle xxxxxxxx 2 x 3 xxxx jeskyně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, ponory x xxxxxx xxxxxxxxx xxx), xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx jeskyně xxx dobývání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxx 60) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práce xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx. Osoba xxxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nutnou xxxx, pokud nebude xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, xxxxxxxx dobývací xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx poškodit zjištěnou xxxxxxx, a xx xxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxx jeskyně. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx dokumentace xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§11

Ochrana paleontologických xxxxxx

(1) Xxx učiní paleontologický xxxxx, který xxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zničením, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx údaji x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ochrany přírody xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nálezu a xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxx xxxxxx nálezu xxxxxx pověřeným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxx došlo, xx xxxxxxx umožnit na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx paleontologického xxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxx, nejdéle xxxx po xxxx xxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx strany xxxxx, xxxxxx xx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxx k jeho xxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx výzkumu xxxx xxx xxxxxx pověřeným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dohled nad xxxxxxx pracemi.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§12

Ochrana krajinného xxxx x xxxxxxxx park

(1) Xxxxxxxx ráz, xxxxxx xx xxxxxxx přírodní, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx určitého místa xx xxxxxxx, xx xxxxxxx před činností xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x přírodní xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx umisťování x xxxxxxxxxx staveb, xxxxx xxx prováděny xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zvláště xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, harmonické xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx a povolování xxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx nezbytný xxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(3) K xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přírodními xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, může xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx omezení xxxxxxxx xxxxxxx území, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx tohoto xxxxx.

(4) Krajinný ráz xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx a x zastavitelných xxxxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plánem xxxxxxxxx xxxxxx x prostorové xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx přírody 82).

§13

Xxxxxxxxx xxxxxxxx plochy

(1) Xxxxx x dočasným xxxx xxxxxxxxxxxxx výskytem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, nerostů xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ochrany xxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plochu. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxx též x xxxxxx vážných důvodů, xxxxxxx xxxxxxxxx, studijních xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx využití xxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxx, poškození xxxx rušení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx či nájemci xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plochy xxxx xxxxxxx nepatrná, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx orgánu ochrany xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx plochu vyhlásil. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx rozhodování x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx požadovat xxxxxxxx xxxxxxx doklady xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxx

§14

Xxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx chráněná; xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) národní xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx přírodní xxxxxxxxx,

x) přírodní rezervace,

e) xxxxxxx přírodní xxxxxxx,

x) xxxxxxxx památky.

XXXXX DRUHÁ

Díl 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxx parků

§15

Národní xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx stavbou a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx člověkem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jedinečná x xxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx národní xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx parků musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ekologicky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ekosystémů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovišti a xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx být v xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx cílem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zachování xxxx xxxxxxxx obnova xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přírodních xxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx ploše xxxxx xxxxxxxxx parků x xxxxxxxxx xxxx postupné xxxxxxxxxx xxxxx ekosystémů, xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, na xxxxxxxxxx území národních xxxxx.

(4) Posláním xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx využití xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x trvale xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x x přírodě šetrnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx způsoby, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx parku.

(5) Xxxxxxx parky a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§15x

Xxxxxxx xxxx České Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, slovní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx znázornění xxxxxxx hranic Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Švýcarsko xxxx uvedeny x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx.

§15x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2017

§15x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Krkonošského xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Krkonošského národního xxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu.

§15b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 123/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.6.2017

§15x

Xxxxxxx xxxx Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průběhu xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x slovní xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx znázornění xxxxxxx xxxxxx ochranného xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 3 k xxxxxx zákonu.

§15c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2017

§15x

Xxxxxxx xxxx Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx znázornění průběhu xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.6.2017

Xxx 2

Ochrana xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx

§16

Xxxxxxxx ochranné podmínky xxxxxxxxx parků

(1) Na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx děl,

b) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx nerosty, xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx těžby xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxx xxxxxx na xxxxx národního parku,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozšiřování geograficky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) vypouštět xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) umisťovat xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx světelný xxx xxx vodorovnou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx světelného xxxxxx,

x) xxxxxxxx ohňostroje xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) létat x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu 109), xxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx osob, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx území xxxx x xxxxxxxxxxxx plochy xxxx je xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxx podstatné xxxxx x biologické xxxxxxxxxxxx, struktuře a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x cíli xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx zón národního xxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx účely xxxxxxx přírody, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx vodních xxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx prací, obrany xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx nevyžadujících xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx souhlas x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x zemědělské xxxxxxx x lesy, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx ochrany x xxxxxxxxxxx prací, xxxxxx xxxxx a ochrany xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx provádění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx geologické xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx práva obecného xxxxxxx xxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zahrady xxxxx xxxxxxx, xxxxx, silážní xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx,

x) vysévat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx; to xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stanovištně původních xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx ovocných dřevin,

h) xxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx místa xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) odstraňovat xxxxxx, které xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx parku, mimo xxxxx vyhrazená xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) upravovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx odstraňovat x přirozených xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx značných xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x obytnými přívěsy xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného systému, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx správy České xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx vodních toků, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, energetických xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx komunikačních sítí xxx plnění xxxxxx xxxxx xxxx vozidel xxxxxxxxxx pro lesní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x národním xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx na xxxx xxxx na koni xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx složek integrovaného xxxxxxxxxxx systému, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx republiky, Celní xxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxx služby Xxxxx xxxxxxxxx, pracovníky dalších xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxxxxxxx veterinární xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nemovitých xxxx x souvislosti s xxxxxx užíváním,

n) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sporty, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx vodní sporty xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx místa xxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx místa vyhrazená xxxxxxx ochrany xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx veřejné akce xxxx místa xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx volný xxxx xxxxxxxx prodej xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx létat xxx xxxxxx 110) nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx X. xxxxx.

§16x

Xxxxxx xxxxxxxx podmínky Xxxxxxxxx parku Xxxxx Xxxxxxxxx

(1) Na xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) zasahovat xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxxxx ohrožení lidského xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na majetku xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx a místní xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx orgánem ochrany xxxxxxx; xxxxx xxxxx xx nevztahuje na xxxxx obhospodařování pozemků xx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx celém xxxxx Xxxxxxxxx parku Xxxxx Xxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx území obcí xx xxxxxxxx volné xxxxxxxx domácích xxxxxx.

(3) Xx celém území Xxxxxxxxx xxxxx České Xxxxxxxxx lze xxx xx souhlasem xxxxxx xxxxxxx přírody

a) zřizovat xxxx vyhlídky xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx informační, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zemníky, xxxx

x) měnit xxxxx xxxx způsoby xxxxxxx xxxxxxx, mimo xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2017 Sb. x účinností od 1.1.2018

§16x

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxx xxxxx Krkonošského xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody

a) xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zastavěné xxxxx xxxx a zastavitelné xxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx orbu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§16x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2017

§16c

Bližší xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Na celém xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxx jen xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxxxx plochy xxxx, xxxx

x) provádět xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx vodní xxxxxxxxxx ve Xxxxxxx xxx Dyjí xx xxxxxxx zajistit ekologicky xxxxxx režim xxxxxxx x xxxx Dyji.

(3) Xxxxxx ochranného xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx národního xxxxx xxxx xxxxxxxx vlivy xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx o xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 123/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2017

§16x

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Šumava

Na xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Šumava xxx xxx xx souhlasem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx ploch,

b) budovat xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povrchové xxxxxxxxx xxxxxxx, mimo xxxxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxxxx plochy xxxx,

x) xxxxx druhy xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x zastavitelné xxxxxx xxxx, nebo

d) xxxxxxxx xxxx trvalých xxxxxxxx xxxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

§17

Xxxxxxx xxxxx národního xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx parku xxxx xxxxx x omezeným xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxx nerušeného xxxxxx ekosystémů xxxx xxxxxx složek, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pohyb osob x zranitelné vlivem xxxxxxxx xxxxx x xxx spojených.

(2) X xxxxxxxxx územích xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx České republiky, Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxx, pracovníků xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx toků x xxxxxxxxxxxxx vodovodů x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx komunikačních xxxx xxx plnění jejich xxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxx nebo trasy xxxx xxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxx xx rozsahu, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx této xxxxx nebo xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx národního xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx národního xxxxx x informace x podmínkách xxxxxx xx cestách xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx x terénu xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

§18

Členění území xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x stavu xxxxxxxxxx xx 4 zóny xxxxxxx xxxxxxx, x xx:

x) zóna xxxxxxxx xx vymezí xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x cílem xx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxx nerušený xxxxxx přírodních xxxxxxx,

x) xxxx přírodě blízká xx vymezí xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxx, kde xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ekosystémy, x xxxxx zachování xxxx xxxxxxxxxx zlepšování xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozmanitosti, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx plochách x zastavitelných územích xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx plochách, xxx převažují člověkem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Do xxxxxxxxxxxx xxx ochrany xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zón podle xxxxxxxx 1, ale xxxxxx zařazení xx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x zónu x dosažení xxxx xxxxxxx zóny xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Do xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5 xx, xxxxx xxxxxxxxx charakteristiku xxx xxxxx xxxxxxxx 1 x neslouží x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx zařazení je xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxx mohou tvořit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx nepříznivé xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x přírodě xxxxxxx x xx xxxxxxx mimo území xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx x změny xxxxxxxxxxxx xxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhláškou.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx lze xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx první vyhlášky, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx přírody tohoto xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxxxxxx.

(7) Xx xxxxx území xxxxxxxxx parku, xxxxx xxxx xxxxxxxx žádné xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx parku x leží mimo xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x biologické xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

§18a

Režim xxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx zásahy, které xxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx i xxxx opatření, xx-xx xx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx:

x) xxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxxx nepůvodních xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx lesních xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx ochraně; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxx xx předchozím projednání x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a při xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx staveb,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx stavů xxxxxxxx xxxxx,

x) opatření k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx návštěvníků xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovené xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx populací xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx vyznačených xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zlepšení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx provádět xxxxx xxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stability xxxxx přirozené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, revitalizačních xxxxxxxx a xxxxxxxx xx ochranu xxxx.

(3) X xxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxx provádět pouze xxxxxx, xxxxx nejsou x rozporu x xxxxx ochrany této xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ekosystémů x opatření xx xxxxxx nebo zachování xxxxxxx x populací xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) V xxxx xxxxxxxx krajiny xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §16 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 4 xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, zóny přírodě xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx režim xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3 x xxx na xxxx xxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

§19

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx parcích x xxxxxxxxx xxx národního xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x výčet xxxxxxxxxxxx x rekreačních činností, xxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, opatřeními xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vydanými podle xxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zveřejňuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx řádu národního xxxxx.

(2) Návštěvní řád xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx xx formě elektronického xxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx může být xxxxxxxxx také xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§20

Rada xxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxx xxxxx národního xxxxx xx zón xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "rada") jako xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx parku.

(2) Xxxxx rady xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx národní xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x x horských xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx služby. Xxxxx členy rady x významných právnických x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, odborníků x xxxxxxxxx x odborných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx zón xxxxxxxxx parku, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx parku x xxxxx navržená x xxxxxxxxx je xxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinen xxxxxxxxx s xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx park xxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx x radou xxxxxxxx xxxxx §38a.

(4) Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx rada xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx stanoviskem Ministerstvu xxxxxxxxx prostředí, xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§21

Xxxxx myslivosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx honiteb xxxx xxxxxxxxx rybářských xxxxxx x národních xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx 108) postupovat xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x aby xxxx zachovány xxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx práva xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx přírodní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 111).

(3) Výkon xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 108) může xxx x xxxxxxxx částech xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx jeho xxxxx rozhodnutím xxxx, xx-xx xxxxx adresátů xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§22

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x plnění xxxxxx xxxx x s xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x plněním funkcí xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx parku x xxxx xxxxxxxxxx pásma xx podle xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §78 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx národního xxxxx.

§22x

Xxxxxxxxx x lesy x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x národních xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v nich xxx, aby xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx přirozené xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx zóny xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx blízké xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x zalesnění holin x x xxxxxxx x zajištění lesních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx meliorací x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 112). Xxx xxxxxxxxx xxxx o lesy xxxxxxxx do zóny xxxxxxxx x do xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření 113) xx předcházení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx škodlivých xxxxxxxx x na xxxxxxxxxx nebo zmírnění xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xx zóny xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx hospodářských xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a nenavrhují xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v lesních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx blízké xx závazné ustanovení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výše xxxxx stanoví xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx lesních xxxxxxxxx.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2017 Xx. x účinností xx 1.6.2017

§22x

Xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pozemků, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx, xxx xxxx zachovány xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx zóně přírodě xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx ochrany těchto xxx podle §18 xxxx. 1 písm. x) xxxx b). Xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

§23

Omezení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx státu x xxxxxxxx pozemkům x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxx parků xxxxx xxxxxx pozemky, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx státu.

(2) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx nepovažují xxxxx xxxxxxx odůvodněné xxxxx xxxxxxx přírody.

§24

Xxxxxxxx x národních xxxxxxx

(1) Xx vjezd x setrvání xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx parku nebo xx vstup xx xxxx vybraných xxxx xxxx zastavěná xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vybírat xxxxxxxx. Tento xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx podléhá poplatku xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx poplatku, vzor xxxxxxxxx x zaplacení xxxxxxxx xxxx potvrzení x osvobození xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx míst xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx poplatek xx xxxxx vztahuje, xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxx x těchto xxxxxxx xxxxxxx poplatek xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx. 6)

Xxxxx xxxxx

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx vyvinutým xxxxxxxx, významným xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lesních x trvalých travních xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osídlení, xxx xxxxxxxx za chráněné xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxx xx provádí xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stav x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx ochranné podmínky xxxxxxxxx vláda xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxx ochranné xxxxxxxx xxxxxxxxxx krajinných xxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx se souhlasem xxxxxx ochrany xxxxxxx,

x) xxxxxxx a rozdělávat xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx souhlasem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx x motorovými xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx vyhrazená se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, xxxxxxx potřebných xxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x ochranu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ochranu x zdravotní x xxxxxxxxxxx službu,

d) povolovat xxxx uskutečňovat xxxxxxx xxxxxxxxxxx geograficky nepůvodních xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx myslivosti,

f) xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx chemický xxxxx xxxx,

x) xxxxx dochované xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ochrany chráněné xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Na xxxxx první zóny xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx stavby,

b) povolovat x měnit xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, nevyplývá-li xxxxx x plánu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) hnojit pozemky, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx první x druhé zóny xxxxxxxx krajinné oblasti xx xxxx zakázáno

a) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technologie, xxxxxxx xxxxxxxxxx x činnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx změny v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx poškozovat xxxxx xxxxxx, používat xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx provádět xxxxxxx úpravy značného xxxxxxx,

x) zavádět intenzivní xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx soutěže xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx silnice, místní xxxxxxxxxx a místa xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody.

§27

Xxxxxxx území xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxxx určení způsobu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oblastí xx xxxxxxxx zpravidla 4, xxxxxxx xxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx zóna xx nejpřísnější xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx krajinných xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx ochrany xxxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx čtvrtá

§28

Národní xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přírodní xxxxxxxxx; stanoví xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínky.

(2) Využívání xxxxxxx xxxxxxxx rezervace xx xxxxx xxx x xxxxxxx, xx xx jím uchová xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx přírodního prostředí.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxxx území xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) hospodařit xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technologie, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx mohou způsobit xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx chemizaci, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx úpravy,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx mimo xxxxx vyznačené se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vlastníků x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx zajišťujících xxxxx x zemědělské xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ochranu, zdravotní x veterinární xxxxxx, xxx výkonu xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx záměrné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx kolech xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx orgánem ochrany xxxxxxx,

x) zavádět xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x bažantnice x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) vjíždět motorovými xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x veterinární xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx §30,

j) xxxxxxx x rozdělávat xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxx,

x) měnit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rezervace.

§30

Právo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx rybářského x xxxxxxxxxxxx xxxxx x národních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx se souhlasem xxxxxx ochrany přírody.

§31

Xxxx xxxxxxxxx přírodních xxxxxxxxx

Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx hospodářských; 3) xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 4) x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxx 23) xxx použít jen xx souhlasem x x rozsahu stanoveném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§32

Právo vlastnictví x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx toky, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxx přírodních rezervací, xxxxx xxxx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx vlastnictví, xxxxx xxxxxx. Tím xxxxxx xxxxxxx xxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 5)

§33

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx přírodních xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx přírodní xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx x majetkové xxxxxxxxx. 5)

§34

Základní ochranné xxxxxxxx x přírodních xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) hospodařit na xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx ekosystému anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx půdní xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx stavby,

d) povolovat xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx výkonu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) měnit xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředí x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Výkon xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx výkon xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Hlava xxxx

§35

Xxxxxxx přírodní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx útvar xxxxx rozlohy, zejména xxxxxxxxxx či geomorfologický xxxxx, naleziště xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vědeckým či xxxxxxxxxx významem, x xx x takový, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxx, může xxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxxx xx xxxxxxx přírodní xxxxxxx; xxxxxxx přitom xxxx její xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx poškozování národních xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx hospodářské využívání, xxxxx xx tím xxxxxxx jejich poškození, xx xxxxxxxx.

(3) Xxxx, xxxxx půdní fond, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx přírodních xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nelze xxxxxx. Tím nejsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x právnických osob xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx restituci. 5)

§36

Přírodní xxxxxxx

(1) Přírodní xxxxx menší xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, naleziště xxxxxxxx nerostů xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx ekologickým, xxxxxxxx xx estetickým xxxxxxxx, x xx i xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx formoval svou xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; stanoví přitom xxxx její bližší xxxxxxxx podmínky.

(2) Změna xxxx poškozování přírodní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zakázány.

(3) Nezastavěné xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xx souhlasem xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 5)

Xxxxx šestá

§37

Ochranná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx území

(1) Xx-xx třeba xxxxxxxxxx xxxxxxx chráněná xxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxx být xxx ně xxxxxxxxx xxxxxxxx pásmo, ve xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxx vázány xx xxxxxxxxx souhlas xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx pásmo vyhlašuje xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxx xxxxx národní xxxxxxxx xxxxxxxxx, národní xxxxxxxx xxxxxxx, přírodní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx 50 x xx xxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx. Orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx území xxxxxxxx, xx xx zvláště xxxxxxxx xxxxx vyhlašuje xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X umisťování, povolování xxxx xxxxxxxxx staveb, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx s vodami, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x ochranném xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx nutný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx pásmu xxxxxxxxx parku xx xxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx dále xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxx xxxxx vyhrazená orgánem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx území xxxx,

x) zemědělskému xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx, zejména draslíku, xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx odpadů, nebo

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx akcí mimo xxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxxx přírody opatřením xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3, x nimž xxxx xxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo, je-li xxxxx xxxxxxxx neurčitý, xxxxxxxxx xxxxxx povahy.

§38

Xxxxx péče x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxx x národní xxxxxxxx rezervaci, přírodní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxx xxxx") xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx základě xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zvláště chráněného xxxxx navrhuje xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx území a xx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxxx území xxxx xxxxxxxxxxxx vlivy xxxxx x xxxx ochranném xxxxx. Xxxx péče xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx jiné xxxxx xxxxxxxxxxx dokumentů 61) x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx. Xxx fyzické xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Zpracování xxxxx xxxx x xxxxxxxx krajinné oblasti xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx se s xxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx veřejné správy x zašle dotčeným xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na své xxxxxx desce.

(4) Návrh xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx. X xxxxxxx vypořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, obcí x xxxxx xxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxx xx období 10 xx 15 xxx.

(5) Xxxxxxxxx plán xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§42) x xxxxx x elektronické xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx přírodní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, národní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx pásma x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx schválení xxxxx xxxx, přitom xxxxxxxxx xxxxx schváleného xxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxxx.

§38a

Zásady xxxx x xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxx") xxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxx ochrany xxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx národních xxxxx x jejich xxxxxxxxxx pásem xxxxxxx xxxxxxx zásady xxxx xxxxxxxx xxx zachování xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlivy x okolí. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cílů xxxxxxx národních xxxxx x jejich xxxxxxx. Xxxxxx xxxx slouží xxxx podklad xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 61) x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zpracování xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx ochrany xxxxxxx xx souhlasem Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zašle xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx jej zašle xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x návrhu xxxxx xxxx může xxxxx xxxxx xx lhůtě 60 xxx ode xxx zveřejnění oznámení xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx připomínky xxxxx ve xxxxx xxxxx odstavce 3 x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx. Dohodnuté xxxxxx xxxx předloží xxxxx xxxxxxx přírody Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xx xxxxxxxxx.

(5) Nedojde-li x xxxxxx podle xxxxxxxx 4, xxxxxxxx rada xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx neprodleně rozpor xx svým xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravidla xx xxxxxx 15 xx 20 xxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx uloží Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx technickém xxxxxx xxx dotčeným xxxxx x xxxxxx.

(7) Xxxx o národní xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx péče xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přírody.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx péče x xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x projednání.

§38a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.6.2017

§39

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx významných lokalit xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x součinnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx významné xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přírodní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx rezervace, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx památného xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pásem, prohlásit xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx za xxxxxxx, xxxxx již xxxxxx zvláště chráněny xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemku x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x stromy xxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxx přírodními xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jedinečné xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ohrožených xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx již xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Smlouva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx ochranných xxxxxxxx xxxxxxxxxx území xxxx xxxxxxxxx stromu,

b) způsob xxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxx strom.

Takto xxxxxxx xxxxxxx je xx xxxxxxx smlouvy xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x jehož xxxxx xx katastru nemovitostí xxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx smlouvy xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx k xxxxxx vyhlášení. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx stromu x terénu i x mapových podkladech xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx území xxxx xxxxxxxx památný xxxxx xx zakázáno xxxxxxxxxx.

Xxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx chráněných území

§40

(1) Xx-xx xxxxx vyhlásit xxxxxxxx území xxxx xxxx xxxxxxxx pásmo xxxxx části xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx zvláště chráněného xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx vhodný xxxxxx x rozsah xxxxxxx xxxxx včetně jeho xxxxxxxx ochranných podmínek.

(2) Xxxxx xx vyhlášení xxxxxxx xxxxxxxx rezervace, xxxxxxxx rezervace, národní xxxxxxxx památky, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx ochrany přírody xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, jejichž xxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx nemovitých věcí xxxxxxxxx záměrem, xxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí, xxxx zašle xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx s informací x tom, kde xx xxxxx se xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx oprávněn podat x xxxx xxxxxxx x kdy xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Oznámení xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx, chráněné krajinné xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx národního parku xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx dotýká. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx formou xxxxxxx xxxxxxxx písemné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x informací x xxx, kde xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxx x xxxx námitky a xxx xxxxxx lhůta xxx jejich podání. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx spolu x xxxxxxxxx x xxx, xxx xx možno xx xxxxxxxx x xxxx úplným xxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x kdy xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx podání, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx zveřejní xx žádost Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 5 xxx xxx dne, xxx xxx oznámení xxxx xxxxxxxx, na úředních xxxxxxx xxxx.

(4) Písemné xxxxxxx k předloženému xxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxx xx xxxxx 90 dnů xx xxxxxxxx záměru a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx navrhovanou xxxxxxxx xx lhůtě 90 xxx xx doručení xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxx ve xxxxx 90 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx portálu xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx proti xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx ochranného xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxx uplatněným po xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx takovému xxxxxxxxxx způsobu xxxx xxxxxxx xxxxxxx, jímž xx byl xxxxxx xx výkonu xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx do 60 xxx od xxxxxxxx xxxxx pro uplatnění xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx záměr xx xxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxx.

(5) Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx do vyhlášení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx však xx xxxx xxxx xxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx všech zásahů, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxx ochraně.

(6) Rozsah xxxxxxxxx nemovitostí xxxx xxxxxx omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyplývající x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zón ochrany xxxxxxx národního parku xxxxx chráněné xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx území nebo x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x ochranném pásmu xxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx předpisu, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, nesmí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(7) Xxxxxxxxxxx x obsah xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx Ministerstvo životního xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§41

V xxxxxxx, xx xx xxxxxxx u xxx vyhlášeného xxxxxxx xxxxxxxxxx území nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx činnosti vázané xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 2 xx 4. Xxxxx se projednává xxxxx s xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

§42

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx chráněných území

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx území xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx"). X xxxxxxxxx seznamu xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ptačí xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx podle §39.

(2) Xxxxxxxx seznam xx xxxxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxxx, xx kterého xxxx xxxxx nahlížet x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxx xx Agentura xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx České republiky (xxxx jen "Xxxxxxxx"). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx seznamu, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx, způsob x xxxxxxxx předávání xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx seznamu, xxxxxx x podmínky xxxxxxxxx s dokumenty x daty v xxxxxxxxx seznamu včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx přírody po xxxxxxxxx zvláště chráněného xxxxx nebo jeho xxxxxxxxxx pásma xxxxxx xxxxxxxxxxx katastrálnímu úřadu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 114).

(4) K xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, chráněných xxxxxxxxxx oblastí, národních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervací a xxxxxxxxxx památek xx xxxxx xxxxxx státního xxxxx České xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x mapových podkladech xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§43

Xxxxxxx ze xxxxxx xx zvláště chráněných xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §16, §16a xxxx. 1, §16a xxxx. 2, §17 xxxx. 2, §26, §29, §34, §35 xxxx. 2 x §36 xxxx. 2 může xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx převažuje xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x zájmu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx chráněného xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx výjimku xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, povolit xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx míst x xxxx xxxxx §16a xxxx. 1 xxxx. x), §16 xxxx. 2, §17 odst. 2, §29 a §37 odst. 3 xxxx. a) a x) stanoví orgán xxxxxxx přírody xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx prostředí.

§44

Závazné stanovisko x xxxxxxxx činnostem xx xxxxxxx chráněných xxxxxxx

(1) Xxx závazného stanoviska xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx xxxxxx ohlášení xxxxxx, vydat územní xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx povolení, xxxxxxxxxx x změně xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xx xxxxxx stavby, povolení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx úprav podle xxxxxxxxxx xxxxxx, povolení x xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx xxxxx, povolení x některým xxxxxxxxx xx udělit souhlas xxxxx vodního xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oblasti.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx nevydává, xxx-xx x xxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx krajinné xxxxxxx,

x) x zastavěném xxxxx xxxxx, které xx nachází xx xxxxx chráněné krajinné xxxxxxx.

(3) V xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx na předchozí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§44a

Územní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx územního plánování x stavební xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx působnost xxx, aby xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x aby xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozmanitost. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx řešení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx rázu xxxxx.

§44x xxxxxx právním předpisem x. 123/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.6.2017

§44x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v bližších ochranných xxxxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínkách, x xxxx xxxx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§44x xxxxxx právním předpisem x. 123/2017 Sb. x účinností xx 1.6.2017

§45

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx vyhlásil xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bylo provedeno xxxx xxxxxxxxx, x xx pouze x xxxxxx, pro něž xxx udělit xxxxxxx x xxxxxxxx podmínek xxxxxxx (§43) xxxxx xxxxx důvody pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxx xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pozemku a xxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemku xxxxxxxxx x xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx oprávněn xxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

NATURA 2000

XXXXX XXXXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX 2000 X XXXX XXXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

§45x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ty xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxx příznivého stavu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovišť xxxx xxxxxxx xxxxxxx evropsky xxxxxxxxxx druhu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x udržení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx biogeografické xxxxxxx.

X druhů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxx areálech evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx fyzikálními x biologickými xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx biogeografických xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx a xxx xxxxxx x nich xxxxx xxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx, její xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x její xxxxxxx,

x) které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx evropsky významné xxxxx, vyžadující územní xxxxxxx, se xx xxxxxxxx přirozeně xxxxxxxxx x

x) v xxxx xxxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxx xxxxxxxxxx pásem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx chráněna xxxxxxx xxxxx §39 xxxx pokud xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45c xxxx. 2.

Xxxxxxx xxxxxx odlišuje xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx typů přírodních xxxxxxxxx x prioritních xxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx lokalitě Xxxxxx.

(4) Xxxxxx lokality xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§45b

Předběžná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Poškozování xxxxxxxx významné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x sporné xxxxxxxx xx zakázáno. Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx řádné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 62) a xxxxxxxxx uzavřenými xxx §69 tohoto xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx převažujícího veřejného xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx §45h a 45i x ochranné xxxxxxxx zvláště chráněných xxxxx. Xxxxx ochrany xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx, o xxx xxxxxxxxxx informuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §45c xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx x přehledu xxxxxxxx významných xxxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxx xx evropského xxxxxxx, xxxxxxxxxx Ministerstvem životního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

§45x

Xxxxxxx xxxxxxxx významných xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhlásí xx lhůtě 90 xxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxx u xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxxx její xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Způsob označení xxxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo životního xxxxxxxxx vyhláškou.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášené xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx, xxx xxxxxxx x závažnému xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zničení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovišť xxxxxxxx významných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x aby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X zásahům, xxxxx xx xxxxx xxxx k takovým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, si xxxx xxx, kdo xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx opatřit xxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx. Xxxxx odstavec se xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality vyhlášené xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx jen tehdy, xxxxxxx-xx xxx xx xxxxxxx xxxxx části xxxxx tohoto zákona. Xxxxxxx podle částí xxxxx a páté xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx §45h x 45i xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dochovaného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx souhrnů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předává Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a zveřejňuje xx xx portálu xxxxxxx xxxxxx.

(4) K xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxx významných lokalit, xxx území xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx chráněná xxxxx nebo zde xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §39. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx významné lokality xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx vláda nařízením x xxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyhlásí, xxxxxx-xx xxxx ochrana zajištěna xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x případě, xx xxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vyhlášena xx xxxxxxx chráněné xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx zajištěna xxx xxxxxxx podle §39.

(5) Xxxxxx xxxxxxx přírody xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxxxxxxx xxxx vlastníky xxxxxxx x xxxxxxxx významných xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nařízení xxxxx xxxxx §45a xxxx. 2 třeba xxxxxxxx vyhlášením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pozemku x xxxxxxx, že xx §39 xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx pozemku xx xxxxx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx upozornění xxxxxxx xxxxx písemný úkon xxxxxxxxx k uzavření xxxxxxx, xxxx na xxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx smlouvy xxxxx §39, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokalita xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx vyhlášení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vyhlášení xxxxxxx chráněných xxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 let xx přijetí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§45x

Xxxxx xxx vytváření xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jednoho xxxx xxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx 5 % rozlohy xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x souladu x xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx 57) xxxxxxxx s Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx uplatnění xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx.

§45x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 28.4.2004

Xxxxx xxxxx

§45x

Xxxxx oblasti

(1) Xxxx ptačí xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x početnosti xxxxxxxx těch xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, 59) xxxxx xxxxxxx xxxxx nařízením.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ptáků uvedených x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx v xxxxx požadavky xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterým xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, požadavky xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obcí x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx obrany xxxxx.

(3) Vymezení xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx. O xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů Evropských xxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pozemku xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx vlastníci xxxx nájemci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx ve xxxxx 90 dnů xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxx xxxxxx, pokud tato xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství x tímto zákonem. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nájemce pozemku xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxxxx podmíněných xxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxx souhlas xx pro danou xxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníkem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx jedné x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 3 x 4 xx xxxxxx druhé, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x požadavkům xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxx 3 a 4, xxxxxxxx soud.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx příznivého xxxxx xxxxxxxx xxxxxx druhů x xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxx označení xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx Ministerstvo životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§45x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 218/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.4.2004

Oddíl třetí

§45f

Sledování xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx lokalit a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx ochrany přírody xxxxxxx stav xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jednotlivých xxxx xxxxxxxxxx stanovišť, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; získané xxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvu životního xxxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx vypracuje xxxxx 3 roky xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx §5a, 5b x 45e a xxxxxxx 6 xxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 7, §10, 45a, 45b, 45c, 45g, 45h, 45i, 49, 50, 54 x 56, která xxxx xxxxxxxxx zejména xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx typů a xxxxxxxx významných xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx sledování xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx prioritní xxxx přírodních stanovišť x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx Komisi x xxxxxxxxxx.

(2) Vláda xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 57) x §3 odst. 1 písm. x) x r) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jaký xxxx evropského xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx druhu xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§45x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 218/2004 Xx. s xxxxxxxxx xx 28.4.2004

Oddíl xxxxxx

§45x

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx výjimek xx xxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx může udělit xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x případě, xx xxxx vyloučeno xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přírodních stanovišť x xxxxxxx druhů, x jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx, ani xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vyrušování xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx vyrušování xxxxx být xxxxxxxx x hlediska xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx §45i jinak.

§45g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 218/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.4.2004

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ptačí oblasti

§45h

(1) Xxxxxxxxx koncepce 63) xxxx xxxxx, 64) xxxxx xxxx samostatně xxxx ve spojení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předmět xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx xxxxx oblasti, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx jeho xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx koncepcí x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx, 65) xxxxx §45i xxxx §4 odst. 4 xxxxxxxxx jiný xxxxxx.

§45x

(1) Xxx, xxx xxxxxxx pořídit xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §45h xxxx. 1 (dále xxx "xxxxxxxxxxxx"), xx xxxxxxx návrh koncepce xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, zda xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx významný xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx celistvost xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx odůvodněné xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx doručení xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx předkládá xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx, nebo její xxxxxx, xxxxx návrh xxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Jestliže orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 významný vliv xxxxx §45h xxxx. 1 xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx koncepce xxxx xxxxx předmětem xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 65). Nevyloučí-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx koncepce xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řešení, xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx; tyto varianty xxxx být xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odstavce postupem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 83).

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxx §67 xxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx držiteli zvláštní xxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx"). Podmínkou xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx, vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zkoušky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Autorizaci xxxxxxx x odnímá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx x prodlužuje xx xxxxxxxxx o xxxxxxx 5 xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x důvody xxx odnětí autorizace xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Při posuzování xxxxxxx xxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 66) Xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx §45h x 67 xxxxxx xxx xxxxxx uplynutím lhůty x xxxxxxxx xxxxx §28 xx 30 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx služeb.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx odsouzen xxx trestný xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo pro xxxxxxx čin xxxxxxxx xxxxxxx, anebo se xx něj podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx nebyl xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx si xx xxxxxx doložení xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 85) xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx výpisu x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se předávají x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx bezúhonnosti xxxxxxxx příslušníků členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx postupuje podle xxxxxxxxxx právního předpisu. 67)

(5) X xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 68) se xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxx x xxxxx, která je xxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě Evropské xxxx x xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx dočasně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxx prokáže, xx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx x

x) xx xxxxxxxxx x xxxxxx činností uvedených x odstavci 3 xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx.

(6) X xxxxxxxxx požadavků xxxxx xxxxxxxx 5 písm. x) x b) xxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxx 15 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) x b).

(7) Xxxxx xxxxxx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxx vykonávány xxxxxxx xx dobu jednoho xxxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Orgán, který xx příslušný ke xxxxxxxxx koncepce xxxx xxxxxx uvedeného x §45h, xxx může xxxxxxxx, xxx pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí 65) xxxxxx koncepce xxxx záměr xxxxxx xxx významný xxxxxxxxx xxxx xx předmět xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 9, popřípadě x xxxxxxxx 10. Ochrana xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx zákona tím xxxx xxxxxxx.

(9) P Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 prokáže xxxxxxxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oblasti a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx významného negativního xxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx možným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx převažujícího xxxxxxxxx xxxxx x xx po xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření nezbytných xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ptačích xxxxxxx a evropsky xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 11. Kompenzačními xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x obdobném xxxxxxx a xxxxxxx x xx stejnou xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zachování nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lokality xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x jejich součástí xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx dočasných xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxx-xx x významný xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx druhy, xxx xxxxxxxx xxxx záměr xxxxxxxx jen x xxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx příznivých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx důvody xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx schválení xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Komisi x xxxxxxxxxx; xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx se postupuje xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxx.

(11) Kompenzační opatření xxxxx odstavce 9 xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx kompenzační xxxxxxxx musí být xxxxxxxx do koncepce xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 9 xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a doby xxxxxxxxx nezbytných xxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x důvodů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxx příznivými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx prostředí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu xx základě xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x případě, že xxxxxx xxxxxxxx naléhavých xxxxxx převažujícího veřejného xxxxx xxxxx odstavce 9 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejného xxxxxx, xxxxxxx bezpečnosti xxxx xxxxxxxxxx důsledků xxxxxxxxxx významu pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10. Xxx xxx odeslání xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx. Nelze-li xxxxxxxx, že plnohodnotné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx, považují xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx odůvodněná záruka, xx tato xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx funkční x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx oblastí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx. Uložení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x to xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx kompenzačních xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(12) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatřeních a xxxxxxx xxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx neprodleně Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxx.

ČÁST PÁTÁ

PAMÁTNÉ XXXXXX, XXXXXXX CHRÁNĚNÉ XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXX

Xxxxx xxxxx

§46

Xxxxxxx stromy x xxxxxx ochranná xxxxx

(1) Mimořádně xxxxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; jejich xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Je-li xxxxx památné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx škodlivými xxxxx z xxxxx, xxxxxx pro ně xxxxx ochrany xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx jen x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody. Xxxxx xxx neučiní, xx xxxxx strom xxxxxxxx xxxxxxxx pásmo ve xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx měřeného xx xxxx 130 cm xxx zemí. V xxxxx xxxxx není xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, například xxxxxxxx, xxxxxxx úpravy, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx přírody xxx z důvodu, xxx který xxx xxxxxx výjimku dle §56.

§47

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx evidovány x xxxxxxxxx seznamu (§42 odst. 1 x 2).

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Bližší xxxxxxxx x xxxxxxx označení xxxxxxxxx stromů x xxxxxx x mapových xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§48

Xxxxxxx chráněné rostliny x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxx vzácné, xxxxxxx xx kulturně xxxxx xxxxxxxx, lze vyhlásit xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx druhy xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx stupně xxxxxx xxxxxxxx člení xx

x) kriticky xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) ohrožené.

(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závazným xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx rostlina xx xxxxxxx i xxxxx xxxxxxx xxxxxx druhu, xxxx část nebo xxxxxxx x něho, x něhož xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, obalu, značky, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, že xx vyroben z xxxxx takového xxxxxxxxx xxxx rostliny.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxx evropsky významných xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§49

Základní xxxxxxxx ochrany xxxxxxx chráněných xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx chráněny xx xxxxx xxxxx podzemních x nadzemních xxxxxxx x xxxxx vývojových xxxxxxxx; chráněn xx xxxxxx jejich biotop. Xx zakázáno xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, ničit xxxx jinak xxxxx xx vývoji. Xx xxx zakázáno xx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx výměny.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx přirozeně xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx-xx ničeny, poškozovány xxxx rušeny x xxxxxxxxxx vývoji v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pocházejí x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxxxxx úmluv.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx nepovažují xxxxxx, při xxxxxxx xxxx dojít ke xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx chemických vlastností xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x lesích podle xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx odstavce 2 písm. x) xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x silně xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pozemků x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rostlin xxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx uzavřít xxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx. Pokud vlastník xxxx nájemce pozemku xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx ochrany xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xx lhůtě 30 xxx zahájit x xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx prověří, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §56 xxxx. 1 xxxx 2 x xxxxxxxxxx xxxxxx hospodaření neovlivní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx druhu, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx předmětem xxxxxxx podle xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 57), x xxxxxxxx ochrany. Xxxx xxxxxxxxxxx musí xxx x xxxxxx xxxxxxxx uvedeny. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §56.

(5) Bližší podmínky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx živočichové xxxx chráněni ve xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Chráněna xxxx xxxx xxxxxxx přirozená x xxxxx xxxxx x jejich xxxxxx. Xxxxxxx živočichy, xxxxx xxxx xxxxxxxx i xxxxxxx, stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx sbírat, xxxxx, xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jimi užívaná xxxxx. Xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, prodávat, xxxxxxxxx, nabízet za xxxxxx prodeje xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xx přirozeného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx obhospodařování xxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx bezpečnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx bezpečnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx stanovisku xxxxx xxxxxxx přírody xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx pro xxxxx xxxxx x kriticky xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zvláště chráněných xxxxxxxxx, zejména xxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx o xxxxxxx živočichy x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx živočichů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx musí xxxx x xxxxx hospodářské, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx zvláštnosti.

§51

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx nerostů, xxxxx xxxx vzácné xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx vyhlásit xx zvláště xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dovoleno na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx povolení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x bližší xxxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§52

Xxxxxxxxx programy zvláště xxxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx rostlin x xxxxxxxxx zajišťují všechny xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxx programy s xxxxx vytvořit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxx, xxxxx xx vedlo xx xxxxxxx stupně xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx spočívají x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx řízeného xxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxxxx chovy, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx přenosy x xxxx přístupné xxxxxx vhodné x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx, kdo xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, nemoci xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx, xx povinen xxx bezodkladně předat x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Záchranná xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxx. Termín, xxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx vždy xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxx.

§53

Xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxx výjimečně x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí. Xxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx rostlin x xxxxxxxxx je upraven xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. 52)

(2) Xxxx povolení xxxxxxxxxxx souhlas xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 13)

§54

Prokázání původu

(1) Xxx xxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxx rostlinu, zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 52) x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx povinen xx výzvu xxxxxx xxxxxxx přírody prokázat xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx odchovem x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x podobně). Xxx xxxxxx prokázání xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx chráněnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 52) x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, chovat, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx výměny. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx podle §89 xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 52) x dovozu a xxxxxx xxxxxxxxxx druhů xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxx, xxxxxx x prodeji xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx x ní xxxxx nakládá xxxxx xxxxxxxx 1, je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx (§81) xxxxxxxx svoji xxxxxxxxx.

(3) Vypouštět xxxxxxx xxxxxxxx živočichy odchované x lidské xxxx xx přírody x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 69) xxxxxxx chráněné rostliny xxxx kultury x xxxxxxxxx území xxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx riziko zhoršení xxxxx volně žijící xxxxxxxx a jedná-li xx o xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx obnovy xxxx populace xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx stávajících. Orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx 96). Xxxxxx stanovené x §5a odst. 1 x 2 x x §50 xxxx. 2 xx po xxxx 2 xxxxxx xx xxxxxxxxx nevztahují xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx živočichů xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, že xx jedná x xxxxxxxxx odchovaného x xxxxxx péči (dále xxx "xxxxxxxxx") 97). Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v lidské xxxx, xx xxxxxxx xxxx vydáno orgánem xxxxxxx xxxxxxx osvědčení, xx zákazy stanovené x §5a odst. 1 x 2 x x §50 xxxx. 2 xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xx zákazu obchodních xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x zajetí x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Evropských xxxxxxxxxxxx upravujícím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx 98) nahrazuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx přírody ten, xxx

x) xxxxxxxx živočicha xxxxxxxxxxx x lidské xxxx x nezaměnitelně x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ohroženými xxxxx 99) (dále xxx "nezaměnitelné a xxxxxx xxxxxxxx"), nebo xxxxx xxxxxxx vlastnosti xxxxxxxxx neumožňují xxxxxxx xx xxxxx metodou, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x trvalé xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx živočicha xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx 91) xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nezaměnitelně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odchovaného x xxxxxx péči.

(6) Xxxxxx x xxxxxx osvědčení xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) je xxxxx podat xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx narození xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x lidské xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx c), xxxx xxx xxxxxx podána xx 15 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx došlo. Xxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x trvalém xxxxxxxx, xxxxxxxxx další xxxxx xxxxxxxxxxx identifikaci živočicha xxxxxxxxxxx x lidské xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx. Xxxxx držení xxxxxxx x §5a xxxx. 1 písm. x) a v §50 xxxx. 2 xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx podání xxxxxxx o osvědčení x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx a xx xxxx xx podání xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx na živočicha xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 5 x 6, x xx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxx osvědčení xxxx xxxxxxxx.

(8) Úmyslné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odchovaného x xxxxxx péči xxxx xxxxxx označení xx jiného xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx celou xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pro kterého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx jedince, xxxxx xx xxxx takový xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x důvodu závažného xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx oznámena orgánu xxxxxxx přírody xx 3 xxx xxx xxx, kdy x xx došlo.

(9) X xxxxxxx změny xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v lidské xxxx přechází osvědčení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x lidské xxxx na nového xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx. X případě xxxxx xxxx vypuštění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x lidské xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jej xxxxx, x xx xx 30 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx tato skutečnost xxxxxxx xxxx xxx xx x xx xxxxxxxx. Osvědčení pozbývá xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zjištěna. X xxxxxxx ztráty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx povinen xxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx do 30 xxxxxxxxxx dnů ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx nastala nebo xxx xx x xx xxxxxxxx. Osvědčení x takovém xxxxxxx xxxxxxx platnosti xx 1 xxxx xxx xxx, kdy xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nedojde x xxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx xxxx lhůty xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který jej xxxxx.

(10) Ten, kdo xxxx živočicha xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx požádání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x lidské xxxx. Je-li důvodná xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx vlastník xxxx xxxxxxx xxxxxxx umožnit xxxxxx ochrany přírody, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx provedení xxxxx xxxxxxxxx. V případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx náklady na xxxxxxx původu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx živočicha xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx; výši xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přírody. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx živočicha xxxxxxxxxxx x lidské xxxx xxxxx ochrany xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx žádosti x osvědčení, vzor xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx provádění.

Xxxxx xxxxx

§55

Xxxxxxxxxxxx záměrů xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přírody s xxxxxxxxx těchto xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů 14) xxxxxxxxx podle §40.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx druhy xxxxxxx, živočichů x xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 14)

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx dle odstavce 1 xxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§56

Xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x zvláště chráněných xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx ze xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rostlin x xxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2, §49 x 50 x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nad xxxxxx xxxxxxx přírody, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx&xxxx;xx žádost xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zásah xxxxx xxxxxxx přírody. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rostlin x xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 57), lze výjimku xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx tehdy, xxxxx xx xxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2, neexistuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx stavu druhu x xxxxxxxx xxxxxxx. X pochybnostech o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásahu xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 107).

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx druhů xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx

x) x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovišť,

b) x xxxxx prevence xxxxxxxxx xxxx, zejména xx úrodě, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx převažujícího xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x příznivými xxxxxxxx xxxxxxxxxx významu pro xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx výzkumu a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x původním xxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxxx umělého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx zvláště chráněných xxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxx využívání ptáků x xxxxx množství.

(3) Xxxxx ochrany přírody x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx blíže xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 povolit xxx opatřením obecné xxxxxx.

(5) X zajišťování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x d) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zájmu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx osobami. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx neovlivní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx druhu z xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx odůvodněné xxxxxxxxxxx xxxx x dohodě xxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxx xxxxxxxxx výjimku xxxxx xxxxxxxx 1.

(6) Xxxxxx-xx se xx xx xxxxxxxx územního xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x stavebního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx stavebním xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ochranné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx druhu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §49 xxxx 50, x xxxx skutečnost xxxxxx xxxx zahájením tohoto xxxxxx xxxxx, lze xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx výjimky ze xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x živočichů, x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx povolení xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povolení výjimky xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxxx výjimky xx xxxxxx x zvláště xxxxxxxxxx xxxxx rostlin x živočichů xxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx součástí výrokové xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x územním xxxxxx, x územním řízení x posouzením xxxxx xx xxxxxxx prostředí, xx společném územním x xxxxxxxxx řízení, xx xxxxxxxxx územním x stavebním řízení x posouzením vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) X případě xxxxxxxx výjimky ze xxxxxx x zvláště xxxxxxxxxx druhů xxxxxxx x xxxxxxxxx platí xxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 6, obsah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x pro xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx §5b xxxx. 3. Povinnosti xxxxxxx v §5b xxxx. 5 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx druhů xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 6, která xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 nebo se xxxxxx xxxx uzavřena xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx podle §49 xxxx. 4. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí o xxxxxxxx podle §5b xxxx. 5 xxxx, xx od xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§57

Xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx (§50 xxxx. 5) a xxxxxxx (§51 xxxx. 3) xxx vymezit xxxxxxxx x xxxxxx, které xxxx vázány xx xxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx přírody.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XX XXXXXXX, ÚČAST VEŘEJNOSTI X XXXXX XX XXXXXXXXX V XXXXXXX XXXXXXX

Xxxxx první

§58

Náhrada za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx hospodaření

(1) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxx přírody x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyplývající z xxxxxx xxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx půdy 71) nebo lesního xxxxxxx 72) xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx nebo vodní xxxxxxx, 75) xxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxx oprávněně užívá, xxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxx omezení xxxxxxxxxxxxx z části xxxxx xx páté xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jejich základě x xxxx z xxxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx náhradu. Xxxxx nárok xxxx x v xxxxxxx xxxxxxx xxxx přechodu xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx nároku xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx náhradu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Požádají-li x xxxxxxx včas xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx finanční xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx lesního xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx vodní drůbeže xxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx nebo trvá xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx, závazného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx x prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx přírody na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zemědělské xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x chovem ryb xxxx vodní drůbeže, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxxxx je nárok xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx potřebnými xxx xxxxxxxxx nároku. Xxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastníkovi x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx o xxxxxxx xxxx xxx, poskytne xx xxxxxxxx náhrada xxxxx vlastníkovi xxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx zaniká, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebylo xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx doručeno xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němž xxxx xxxxxxx xxxx trvala.

(4) Xxxxx xx vlastníku xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x důvodů xxxxxxx xxxxxxx podle §69 xxxx náhrada xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 73) náhrada podle xxxxxxxx 2 xx x takto poskytnutou xxxxxx snižuje. Xxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastníkovi a xxxxxxx xxxxx pozemku. Xxxxxxxx-xx o xxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxx xx finanční xxxxxxx xxxxx vlastníkovi xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. 74) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxx situací xxx uplatnění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx, kdy xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx §39 xxxx §45c xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z opatření xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§59

Xxxxxxxxx pozemků x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vytváření xxxxxxx ekologické xxxxxxxxx xx v xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxx-xx vytváření xxxxxxx xxxxxxxxxx stability změnu x užívání xxxxxxx, xx xxxxxx jeho xxxxxxxx nesouhlasí, nabídne xx xxxxxxxxx xxxx 15) výměnu xxxx xxxxxxx xx xxxx xx vlastnictví xxxxx x xxxxxxxxx výměře x kvalitě jako xx původní xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a plánů xxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx. 16)

§60

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušnosti hospodařit x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x ní xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 17)

(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vyvlastnění, 18) x to xx xxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x nemovitosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx z důvodů x x xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxx. Xxxxxx příslušnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxxxxx; úplatně xxx xxxxxxxxxxx hospodařit s xxxxxxxx převést xxxxx x případech, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závazným xxxxxxx xxxxxxxxx.

§61

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx výkupu xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xx předkupní xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x pozemkům xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx x v případě, xx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx neprojeví x xxxx xxxxxxx xx 60 dnů xx doručení xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, mohou xxxxxxxxx zamýšlený xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) V případě, xx o pozemky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 projeví xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx, xxxx xxxxxxx za Xxxxxx republiku xxxxxxxx Xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx podle xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §78 xxxx. 1 a 2 x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx republiky. 46)

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx vlastnictví.

§61x

Xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxx xxxxxxxxx pozemek xxxxxxxx x zajištění xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx posláním xx ochrana přírody x krajiny. Xxxxx xxxxxxx 72) může xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dohodě x Xxxxxxxxxxxxx zemědělství, xxxxx-xx x pozemky xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx přenechat xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 72) o xxxxxxxx předběžného xxxxxxxx x nakládání x xxxx xx vlastnictví xxxxx tím nejsou xxxxxxx. Ustanovení zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 76) xxxxxxxxx dobu xxxxxxx xx na tyto xxxxxxx nepoužije.

§61a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 28.4.2004

§62

Vstup na xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx všech xxxxxx xxxxxxx přírody, xxxxx xx při xxxxxx xxx pracovní xxxxxxxx xxxxxxx služebním průkazem, xxxx právo vstupovat x xxxxxxxxxx případech xx xxxx pozemky xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx. Mohou přitom xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody povinni xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dotčené xxxxxxx, xxxxx i všechna xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxx pracovníky xxxxxx ochrany xxxxxxx xxx xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx. Xxxx odpovědnosti xx xxxxxx zprostit.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx užívaných ozbrojenými xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 19)

§63

Přístup xx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx přístupné účelové xxxxxxxxxx, 20) xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx x veřejně xxxxxxxxxxx účelových komunikacích, xxxxxxxx x pěšinách x xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xx nájmu xxxxx, xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxx xxxxxxxxx škodu xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x nezasahuje-li do xxxx xx ochranu xxxxxxxxx 21) či xxxxxxxxxxx xxxx. 22) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. 24)

(3) Xxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxx, vinice, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x faremním xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx půdy xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx předpisy nebo xxxxx xxxxx oprávnění xxxxx odstavce 2 xxxxxx xxxx upravit xxxxxxxx. 25)

(4) Xxx xxxxxxxxxx či ohrazování xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx průchodu xxxxx xxxxxxxx 3, musí xxxxxxxx xx nájemce xxxxxxxx technickými nebo xxxxxx opatřeními možnost xxxxxx xxxxxxx průchodu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Každý xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pohybu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx, vyznačených xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx zastavěná xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx bezpečnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx jednání stavu xxxxxxxxxx prostředí xx xxxxxx pozemcích a xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx působením xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxx.

§64

Xxxxxxx vstupu z xxxxxx ochrany xxxxxxx

Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx parcích, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, národních xxxxxxxxxx památkách x x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nadměrnou xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx po projednání x dotčenými xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxx. Zákaz xx xxxxxxx vstupu xxxx xxx řádně xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

§65

Xxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx

Xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 26) xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tak xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx x zákoně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§66

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx ochrany xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx fyzickým x xxxxxxxxxx osobám xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx by mohla xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx uplatnit x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Hlava xxxxx

§67

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx, kdo x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx krajiny xxxxxxx uskutečnit závažné xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx chráněných xxxxx xxxxx xxxxx, třetí x xxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zamýšleného xxxxxx xx tyto xxxxxxxx xxxxx 27). X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx rozsahu x xxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxx tímto zákonem xxxx xxx, xxx xxx zamýšlí uskutečnit, xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Orgán xxxxxxx xxxxxxx vydá odůvodněné xxxxxxxxxx x závažnosti xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx doručení xxxxxxx. Xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx návrh xxxxxxxxxx opatření. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhláškou.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x posuzování vlivů xx xxxxxxx prostředí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx podle odstavce 1 xx součástí xxxxxxx o vydání xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Hodnocení xxxxxxxx předloží xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx předpisů nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vyloučení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zásahu xxxx náhradních opatření, xx xxxxxxxx povinen xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stanovisku xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§68

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx druhového xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody xx xxxx x vlastníky xx nájemci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxx způsob xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx chráněných xxxxxxx x ptačích xxxxxxxxx.

(3) Orgány ochrany xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx či xxxxxxxxxxxxxxx jiného xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx-xx tak x xxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pozemku xxx, xxxxxxx pokud xxx x xxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x významných xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx pozemků xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a xxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx, xxxxx xx pozemky. Xxxxx xxxxxxx přírody xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxx xxxxxx. Za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx či nájemcům xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx tyto xxxxxx.

§69

Xxxxxxxx příspěvek

(1) K xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §68 xxxx. 2 lze poskytnout xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dotčených xxxxxxx za předpokladu, xx xx xxxx xxxxx xxxxxx činnosti xxxx provedou dohodnuté xxxxx x zájmu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx příspěvek xxx xxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxx provede xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xx 50.

(3) Xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxx obec. Xxxxxx podrobnosti o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x náležitosti xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx poskytovat x xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx. 46)

Hlava xxxxx

§70

Xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona uskutečňuje xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx sdružení 28) x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx aktivů.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") je xxxxxxxxx, xxxxx xx právní xxxxxxxxxxxx, požadovat x xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx nichž xxxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. g) zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Musí xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Občanské xxxxxxxx xx oprávněno xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, pokud xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx osmi xxx ode xxx, xxx mu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. 29) Dnem xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení se xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§71

Xxxxx xxxx

(1) Xxxx xx prostřednictvím svých xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přírody x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx území, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ochranných pásem.

(2) Xxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx požadované xxxxxxxx x informace, xxxxxxxxxx potřebná xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx i xxxxxxxx xxxx ochrany, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nepříznivě xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx omezit výkon xxxx jejích obyvatel.

(3) Xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx obvodu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx třetí tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx.

§72

Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx přírody x krajiny

Orgány, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x prováděcích předpisů, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx své působnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxxxx správní xxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx včetně rozhodnutí x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx vydaná xxxxxxxxxx, xxxxxxx zápisy, xxxxxxxxx, xxxxxxxx výpovědi, xxxxxxx důkazy, odborné xxxxxxx,

x) návrhy xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nájemců xxxxxxx x xxxxxx záměru (§40 a 55),

x) xxxx důležité xxxxxxxxx, xxxxx xx vztahují x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx x vývoji xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§73

Věda x xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, zejména xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx přírody, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx plánu péče x vybraná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx spolupracují xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odborně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Odborné expertizy x xxxxxxx přírody x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přírody, xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, mohou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo povolit xxx xxx xxxxxxxx xx právnickým osobám, xxxxx xxxx xxx xxxx činnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx předmětů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx písemně xxxxxxx 30 dnů xxxxxx orgánu ochrany xxxxxxx, který xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§74

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Orgány xxxxxxx xxxxxxx xx aktivně xxxxxxxx xx mezinárodní xxxxxxxxxx x ochraně xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, programů x xxxxxxxx přijatých x xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx vyplývajících x mezinárodních xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx závazný xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx péči xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx území hraničících xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxxxxx x Českou republikou, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx přesahujících xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX A XXXXXX SPRÁVA X XXXXXXX XXXXXXX

Xxxxx xxxxx

§75

Xxxxxx xxxxxxx přírody

(1) Orgány xxxxxxx přírody xxxx

x) xxxxxx xxxxx,

x) pověřené xxxxxx xxxxx,

x) obecní xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) krajské xxxxx,

x) Xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, 30)

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx obrany.

(2) Xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxx čele xx xxxxxxx; jeho výběr, xxxxxxxxx a odvolání xx xxxx xxxxxxx x státní službě. Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx. Xxxxxxxx vykonává xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto zákonem x jinými zákony.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správu xx úseku ochrany xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

§75x

(1) Ministerstvo vnitra xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) referenční xxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,

c) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx narození; u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo; je-li xxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x rozhodnutí xxxxxx jako xxx xxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx pobytu,

e) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě více xxxxxxxx občanství.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,

x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x subjektu xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, datum, xxxxx x stát, xxx xx narodil,

c) xxxxx xxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství.

(4) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, který se xxxxxxx x cizině, xxxxx, xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx,

x) státní občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx místa xxxxxx,

x) xxxxxxx pobytu, xxxxxxxx xxxxx ukončení pobytu.

(5) Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx referenční xxxxx v základním xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx předcházejícím xxxxxxxx stav.

(6) X xxxxxxxxxxxxx údajů xxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, které xxxx nezbytné ke xxxxxxx daného xxxxx.

§75x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 227/2009 Sb. x účinností xx 1.7.2010

§76

(1) Xxxxxx úřady

a) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, národních xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pásem xxxxxx zvláště chráněných xxxxx xxxxxxxx kácení xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxxxxx výsadbu podle §9 x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výsadbě xxxxx §9 xxxx. 2,

x) x xxxxxxxx xxxxx národních xxxxx x xxxxxx ochranných xxxxx vedou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, stezkách x pěšinách xxxxx §63 odst. 1 xx svém xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Pověřené xxxxxx xxxxx 49), x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, chráněných krajinných xxxxxxx, národních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přírodních rezervací, xxxxxxxxx přírodních xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx pásem,

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2, pokud se xxxxxxx nejedná x xxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prvky xxxxx §6 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx smlouvy o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §39 x §45 odst. 2; xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxxxxxxx o vyhlášení xxxxxxxxx stromů podle §46 xxxx. 1, xxxxxxxx jejich ochranných xxxxx xxxxx §46 xxxx. 3 x xxxxxxx xxxxxxx památných xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 4; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x smluvně xxxxxxxxxx památných stromech xx ústředního seznamu xxxxx §47 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x ošetřování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx činnostem x ochranných pásmech xxxxxxxxx stromů xxxxx §46 odst. 3, xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle §56 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §56 xxxx. 5, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxx,

x) vydávají xxxxxxx xx zřizování xxxx xxxxxx xxxxxxx přístupných xxxxxxxxx komunikací, xxxxxx x xxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §63 xxxx. 1.

§77

Působnost xxxxxxxx úřadů xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx úřady xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx obvodu, xxxxx-xx x zvláště xxxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx zničení xxxxxxxxxx krajinného prvku xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx jeho ekologicko-stabilizační xxxxxx, pokud xx xxxxxxx x registrovaný xxxxxxxx krajinný xxxxx xxxxx §6 odst. 1 x xxxxx xx zároveň nejedná x xxxxx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vydávají xxxxxxx stanoviska k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nad 0,5 xx a x xxxxxxxx xxxxxxx cest x lesních melioračních xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx obecné povahy, xxxxx jde o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) rozhodují x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx jejich xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3, pokud xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nepůvodních xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 x 5,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §5b odst. 1,

x) ukládají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §7 odst. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §8 odst. 2 x 4,

x) xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx nálezům xxxxx §11,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx k umisťování x povolování xxxxxx x k jiným xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ráz xxxxx §12 xxxx. 2,

x) rozhodují o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx původu xxxxxxx xxxxxxxxxx rostlin, zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx rostlin či xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx úmluv xxxxx §54 odst. 1 x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §54 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx ptáků xxxxxxxxxx xxxxx §5a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §54 odst. 4 xx 11 x xxx, xx xx xxxxx x živočicha xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, vedou evidenci xxxxxxxx osvědčení podle §54 xxxx. 4 xx 10, xxxxxxx xxxxx x vydávají xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx výše nákladů x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x lidské xxxx xxxxx §54 xxxx. 10,

x) x xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky pro xxxxx činností, xxxxx xx xxxxx způsobit xxxxxxxxxxx xxxxx obecně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přírody nebo xxxxxx činnosti zakazují xxxxx §66,

o) xxxxxxxxxx xxxxxx dozor x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1,

p) rozhodují x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx stavu xxxxx §86 odst. 1, xxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxx §86 xxxx. 2 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §87 x 88,

x) uplatňují xxxxxxxxxx x územním xxxxxx x regulačním xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx působnosti a xxxx z hlediska xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxx x pověřených xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stability xxxxx §4 xxxx. 1 mimo xxxxx xxxxxxxxx parků, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx závazná xxxxxxxxxx z hlediska xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxx x myslivosti 101).

(4) Xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností xxxx xx xxxx xxxxxxxx obvodu, xxxxx-xx x zvláště xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pásma xxxxx x xxxxxxxx újezdy, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx jiný xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§77x

Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx

(1) Kraje xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nejde-li x národní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx území anebo x vojenské xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx svůj xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx, chráněné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, národní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx parků a x omezení xxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §12 odst. 3, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §33, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §36 nebo xxxxxx ochranných xxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 x zajišťují xxxx o tato xxxxx, dále mohou xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx přírodních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pásem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §45 xxxx. 1.

(3) Krajské xxxxx xx území xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x ochranných xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx přírody a xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadů, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, není-li xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx dále xx svém správním xxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxx, chráněné xxxxxxxx oblasti, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxx chráněných území xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx závazná xxxxxxxxxx xx schválení xxxxxxx hospodářských xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx osnovám xxxxx §4 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx v §10 xxxx. 2 xxx xxxxxxx, vydávají xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3, xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx jeskyní, xxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxx x vedou xxxxxxxx xxxxxxxx dokumentace xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 odst. 2,

x) xxxxxxxx souhlasy x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx souhlas xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx pásmech přírodních xxxxxxxxx a přírodních xxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 x x činnostem xxxxx §37 xxxx. 2,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx péče x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x ochranná xxxxx xxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38,

x) sjednávají x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 x §45 xxxx. 2 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx do ústředního xxxxxxx a na xxxxxxx uzavřených xxxxx xxxxx §39 odst. 1 xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx chráněná,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záměry xx xxxxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx rezervace, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zvláště xxxxxxxxxx území,

h) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x přírodních rezervacích x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43,

i) předávají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přírodních xxxxxxxxx, přírodních xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx; po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přírodních xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx k zápisu xx katastru nemovitostí,

j) xxxxxxxx souhlasy x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x bližších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přírodních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §44 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §45b xxxx. 1,

l) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx lokality, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx vést x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obnovy xxxxxxxx xxxxxxxxxx lokalit nebo xxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxx §45c xxxx. 2, x xx xxxxxx území vydávají x xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxx 2,

m) xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx podle §45e xxxx. 2, uzavírají xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §45e xxxx. 4 a xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 1, ukládají kompenzační xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx kompenzačních xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) povolují xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx živočichů xx záchranné xxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 2,

x) xxxxx požadovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx původu xxxxxxx xxxxxxxxxx rostlin, xxxxxxx chráněných živočichů, xxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §54 xxxx. 1 x xxxxx xxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxx zákazu xxxxxx xxxxx §64,

s) x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ukládají xxxxxxxx xxx xxxxx činností, xxxxx by mohly xxxxxxxx nedovolenou změnu xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přírody xxxx takové činnosti xxxxxxxx podle §66,

x) xxxxxxxxxx stráž přírody xx xxxx xxxxxxx xxxxxx podle §81 xxxx. 1,

u) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1,

x) rozhodují x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx stavu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 1 a 2,

x) xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výchovy a xxxxxxxxxx,

x) uplatňují xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx plánům xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dále x xxxxxxxx územním plánům x regulačním xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx dále x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx rozhodují x xxxxxxx nebo zákazu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1, xxxxx xx jedná x zvláště chráněné xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx k zabránění xxxxxxxxxx úhynu xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3, pokud xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx druhy,

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §49 xxxx. 4,

x) vydávají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §50 odst. 3,

x) xxxxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxx xxxxxxxx záchranných xxxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §52,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x vypouštění xxxxxxx xxxxxxxxxx živočichů xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx do přírody x x vysévání xx xxxxxxxxxx uměle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §54 odst. 3,

x) x xxxxxxxx xxxxx chráněných xxxxx §5a vydávají osvědčení x xxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, vedou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §54 odst. 4 xx 10, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nezákonného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx §54 xxxx. 10,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx okruh xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx druhů xxxxxxx x zvláště chráněných xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §56,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §56 xxxx. 5,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rostlin x xxxxxxxxx podle §57,

x) xxxxxxxxx nedovoleně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx chráněných xxxxxxxxx, xxxxx, nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx úmluv xxxxx §89.

(6) Krajské xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stability xxxxx §4 odst. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ochranných xxxxx xxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Krajské xxxxx xxxx dotčenými xxxxxx xxxxxxx přírody x xxxxxxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů 100).

§78

Působnost Agentury x xxxxx xxxxxxxxx parků

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx krajinných xxxxxxx, xxxxx-xx x vojenské xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx x rozsahu působnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadů, xxxxxxxx úřadů obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x krajských xxxxx, xxxx-xx podle xxxxxx xxxxxx příslušné Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek x ochranných pásem xxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx, nejde-li x xxxxxxxx xxxxxx nebo x území národních xxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx obcí x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadů, pověřených xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx zákona příslušné Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx parku Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xx xxxxx Chráněné xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Švýcarsko xxxxxxxx státní správu xxx xx území Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo životního xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxx tvořené národními xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pásmy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 5 xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx parků dále x xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2

x) vydávají xxxxxxxx x vyhrazení míst xx zneškodňování xxxxxx xx xxxxx chráněných xxxxxxxxxx oblastí,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx x táboření x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oblastí,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x vjezdu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oblastí,

d) xxxxxxxx souhlasy x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx krajinných xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx národních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x práva xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx práva xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx přírodních rezervací x národních xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx u xxxxxxxxx parků, chráněných xxxxxxxxxx oblastí, národních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přírodních památek,

i) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16, §16a odst. 1 xxxx. c), §17 xxxx. 2, §29 x §37 xxxx. 3 opatřením xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, stavebního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, kolaudačního xxxxxxxx, je-li xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx úprav xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x x vodním dílům, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) vydávají xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, chráněných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx přírodních xxxxxxx xxxxx §16a xxxx. 3, §16b, 16c, 16d x 44a,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx x xxxxxxx xxxx zákazu xxxxxx xxxxx §64.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxx území Xxxxx republiky, mimo xxxxx národních parků x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx a Xxxxxxxx krajinné xxxxxxx Xxxxxx pískovce, a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx hospodaření x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 3.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx parků v xxxxxx své územní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přírodovědné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, dokumentaci x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x osvětovou xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx úkoly xxxxxxxxx organizací xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx obvod xxx územní působnosti xxxxx odstavce 1, x xx xxxxx §33 xxxx. 1, §36 xxxx. 1, §37 xxxx. 1 x §45 xxxx. 1, xxxx-xx x xxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x obcemi, xxxxxxx xxxxxxxx obvodů se xxxx. Nařízení Agentury xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx desce Xxxxxxxx xx dobu 15 xxx. Xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx první xxx xxxxxxxx nařízení xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem ode xxx xxxx vyhlášení, xxxxx x něm xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. V případech, xxx to xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zájem, xxxx nařízení Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Nařízení Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx, jejichž územních xxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxx Agentura xxxxx xx 15 dnů xxx dne vyhlášení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx do xxxxxxxxxx seznamu. Dozor xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Odporuje-li nařízení Xxxxxxxx zákonu nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxx parků xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx o národní xxxxx xxxxx §38a x Agentura x xxxxxx xxxxxxxxx parků x xxxxxx xxx xxxxxx působnosti podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx zpracování x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx péče x xxxxxxxx krajinné xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, národní přírodní xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §38 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §52.

(9) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx územní xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 x souladu xx xxxxxxxxxxx plány xxxx, xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. X zajištění xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státu.

(10) Xxxxxxxx x správy xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxx své územní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxx národních xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obecních xxxxx, xxxxxxxx úřadů xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x krajských xxxxx xx xxxxx xxxxxxx zemědělského půdního xxxxx 34). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zřizují xxxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx členy xxxxx §20.

§78x

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 19) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx 19) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pověřených xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxxx krajů, Xxxxxxxx x správ národních xxxxx, xxxx-xx x xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx obrany xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) zpracovává ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prognózy, xxxxxxxx x strategie xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx památky a xxxxxx ochranná xxxxx x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §38,

c) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §39, xxxxxxxxxx tato xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přírodní xxxxxxxxx x xxxxxxxx památky x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx bližší xxxxxxxx jejich ochrany; xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §39,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx chráněných xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx vyhlášení přírodních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx památek x ochranných xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §61 odst. 1,

x) spolupracuje x xxxxxxxxx správními xxxxx xxx zajišťování xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx přírody x xxxxxxx xxxxx §85 odst. 1,

i) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřady.

§79

Působnost Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx je ústředním xxxxxxx xxxxxx správy xxxxxxx přírody x Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) zpracovává xx xxxxxxxxxx s xxxxx prognózy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx přírody x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ekologické xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) zabezpečuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) podává Komisi xxxxxx a informace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx ochrany volně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx rostoucích rostlin x xxxxxx stanovišť,

f) xxxxxxxx vrchní xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx

x) provádí xxxxxxxx x hodnocení nadregionálního xxxxxxx ekologické xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx ohrožených rostlin x živočichů chráněných xxxxxxxxxxxxx úmluvami podle §5 xxxx. 7,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx zrušení, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a zveřejňuje xxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup xxxxx §5 odst. 8 xx 11,

d) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zásazích xxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx rozsah xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervacích,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx právních předpisů, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx oblasti, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx území x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx území Xxxxxxxx xxxxxxxx oblasti Xxxxxx a Chráněné xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x vývozu paleontologických xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 3 x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §53,

x) xxxxxx xxxxxxxx, kterými xx xxxxxxx klidová xxxxx národních xxxxx xxxxx §17 xxxx. 3, vymezují xxxx xxxx zóny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §18 odst. 5 nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §27 odst. 2,

x) xxxxxx souhlasy ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxxx x schvaluje xxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, chráněné xxxxxxxx xxxxxxx a x ochranná pásma xxxxxx zvláště chráněných xxxxx x zajišťuje xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §38,

x) schvaluje zásady xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §38a xxxx. 6,

k) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx parků, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, národních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, národních xxxxxxxxxx památek a xxxxxxxxxx pásem těchto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx památek x xxxxxxxxxx rezervací xxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dále xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx seznamu; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx parků, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx přírodních rezervací, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pásem xxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx a dále xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx národních xxxxx a jejich xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx katastrálnímu úřadu xxxxx, xxxxxxxxx změny xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx katastru nemovitostí,

l) xxxxxxxx lokality, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx seznamu xxxxx §45a xxxx. 4 x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §45b xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx doporučených xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality x xxxxx xxxxxxx xxxxx §45c xxxx. 3, §45e odst. 6, xxxxxxx xx do xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx je prostřednictvím xxxxxxxxx,

x) xxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx Komisi xxxxx §45i xxxx. 10,

x) xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx pozemků, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx programy xxxxx §52,

x) xxxxxxxxx předkupní xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxxxxxx o zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §79a xxxx. 2 xxxx. x),

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx v přenesené xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx inspekcí životního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx územního xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x hlediska xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx národních xxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 102), xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 103),

x) xx oprávněno xxxxxx xxxxxx příspěvkovou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemcích a xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx vojenské újezdy 104); xxxx-xx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xx území správních xxxxxx správ xxxxxxxxx xxxxx xxxx Agentury, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xx dotčeným xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury 109) x xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx vydává xxxxxxxx, xxxxxxx xx

x) stanoví xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, prioritních typů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx druhů x xxxxxxxxxxx evropsky xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) stanoví podrobnosti xxxxxxxx a hodnocení xxxxxxx ekologické xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx plánů, xxxxxxxx x xxxxxxxx x procesu jeho xxxxxxxxx podle §4 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx významných xxxxxxxxxx xxxxx podle §4 odst. 2,

d) xxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dřevin, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3, xxxxxxxx rostou xx pozemcích ve xxxxxxxxxxx fyzických xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxx dřevin x xxxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x obsahu x rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jejím xxxxxxxx provozovatelem při xxxxxxxx xxxxxxxxxx surovin xxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 5,

f) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx krajinných xxxxxxx podle §17 xxxx. 2 x §27 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx přírodní xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přírodní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx ochranná xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx parků a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;x xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx oblasti Šumava x Xxxxxxxx krajinné xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx x stanoví xxxxxx xxxxxxxx jejich ochrany,

h) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x postup xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 7, xxxxxxx xxxxx zásad xxxx x národní xxxxx x jejich xxxxxxxx pásma a xxxxxx jejich zpracování x projednání podle §38a odst. 8, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx §40 xxxx. 7, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx, způsob a xxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx x daty x xxxxxxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxx x podmínek xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §42 odst. 2, xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx a vymezení xxxxxxx chráněných xxxxx x xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §42 odst. 5 x bližší xxxxxxxx x způsobu označení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx smlouvy xxxxx §39 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stromu x terénu i xxxxxxxx podkladech xxxxx §39 xxxx. 2,

x) xxxxxxx způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx významných xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §45c xxxx. 1 x způsob xxxxxxxx ptačích oblastí x terénu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §45e odst. 7,

k) xxxxxxx xxxxxxxxxxx posouzení xxxxx §45i odst. 13,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělání, obsah xxxxxxx, podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x důvody xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 3,

x) stanoví xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §48, xxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxxxx xxxxx §51 x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x dále xxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx původu, náležitosti xxxxxxx o osvědčení x xxxx osvědčení xxxxx §54 odst. 11,

x) xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 4, vzor xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x způsob xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxx xxxxx §60 xxxx. 3 zákona,

q) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x biologickém xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 1,

r) xxxxxxx xxxxxx podrobnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §69 odst. 3 a náležitosti xxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx §74 odst. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) stanoví xxxxx §81 odst. 9 podrobnosti o xxxxxxxxxx, úkolech x xxxxxxxxxxxxx pro výkon xxxxxx xxxxxxx, vzor xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx přírody,

u) xxxxxxx podrobnosti x xxxxxxx zavedení x xxxxxxx stejnokroje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 2,

x) stanoví xxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 40/1956 Sb. xx xxxxxxxxx podle §90 xxxx. 5 xx 7,

x) zrušuje xxxxx §90 xxxx. 11 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyhlášených xxxxx tohoto xxxxxx xx dne 1. xxxxxx 2009 ústředními xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Agentury xx 60 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

§79a

Zvláštní odborná způsobilost

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx správa xxxxxxxxx xxxxx, musí být xxxxxxxxxxx prostřednictvím zaměstnanců, xxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx vykonávat x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost,

a) xxxxxxx xxxx xx xxxx 18 xxxxxx xx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx parku nebo xxx xxx, kdy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx výkon xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xx jehož xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxx národního xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxx xxxx xxxx části získaného xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, o jehož xxxxxx xxxx, jsou xxxxxxxxxx obsahu x xxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxx způsobilosti podle xxxxxxxx 4.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx zkouškou x xxxxxxxxx xx dokladem x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xx 18 xxxxxx xx vzniku pracovního xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx, kdy xxxxx vykonávat xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x zvláštní xxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, zvláště xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x správního xxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisů. Xxxxxxxx část zahrnuje xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx správních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x těmto xxxxxxxxx, x schopnost jejich xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx 3 měsíců xxx dne, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx jejíž xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Provádění xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx prostředí xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x s xxxxxxxxx ústředními xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxx x průběhu zkoušky, x xxxxxxxx xxxxxx, x dokladu x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx §22 xx 26 xxxxxx x zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků 105).

(7) Xxxxxxxxx prokázat xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost x xxxxxx i xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx fyzickou xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku podle xxxxxx x státní xxxxxx pro obor xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx xxx správní xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx.

§80

Xxxxxxxxx České inspekce xxxxxxxxx prostředí

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí (xxxx jen "xxxxxxxx") xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx dodržována xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx zjišťuje x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xxxxxx příčiny a xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vznik xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyžadovat xxxxxxxxxxx xxxxxx x totožnosti xxxxx §54, ukládat xxxxxxxx xxxxx §66, xxxxxxxxxx x možnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §86 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přiměřená náhradní xxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 2 a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §89. Xxxxxxxx dále provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxxx 88) v xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxxx, odlišení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x kontrolní xxxxxx 89), s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx xx oprávněna x případech xxxxxxx xxxxx nařídit xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx do xxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx projednává přestupky xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx může zahájit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, nezahájil-li xx xxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxxxx xxxx, Agentura xxxx xxxxxx xxxxxxxxx parku. Xxxxx řízení x xxxxxxxxx zahájí xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, Agentura nebo xxxxxx národního xxxxx x inspekce xx xxxxxx den, xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, Agentura xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx rozhoduje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§81

Xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, Agentura a xxxxxx xxxxxxxxx parků (xxxx xxx "ustanovující xxxxx") xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x řad xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx kontrola xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xx skládá ze xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx 21 xxx,

x) xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx,

x) xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům,

e) xx zdravotně xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx znalost xxxx x povinností xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx úřadem xxxx tohoto xxxxx: "Xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx budu x největší pečlivostí x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxx dodržovat xxxxxx xxxxxxxx x nepřekročím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Stráži přírody xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx stráže xxxxxxx. X průkazu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx stráží přírody.

(5) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx oznámit ustanovujícími xxxxx xx 30 xxx xx jejich xxxxxx xxxxxxx změny xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx v odstavci 3.

(6) Xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxx přestala tuto xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 nebo xx prokáže, xx xxxx ustanovena xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx údajů. Xxxxxxxxxxxx xxxx může ustanovení xxxxxx xxxxxxx zrušit xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx z jiných xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, u xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx stráže xxxxxxx.

(7) Strážci xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které porušují xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx x §62,

x) xxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx osobu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx porušování xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxx xx orgánu Policie Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx části xxxxx až páté xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pozastavení rušivé xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx, změní xxxx xxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx xx xxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx x organizaci, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx služebního xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§81x

Xxxxx přírody xx xxx xxx činnosti xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx stráže xxxxxxx x nosit xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nedostatky x xxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx, popřípadě x neodkladných xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§81x vložen právním xxxxxxxxx x. 238/1999 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2000

§81b

(1) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx žádost xxxx x xxxxx vědomím, (xxxx xxx "poškozený"). Xxxx se této xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx škodu xxxxxxxxx úmyslně.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxx xx zdraví xxxx xxxxx, určí xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Stát odpovídá x xx xxxxx xx xxxxxx, která xxxxxxxxxxx vznikla x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Přitom xx xxxxx skutečná xxxxx, a xx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx; není-li to xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx poškozenou.

(4) Stát xxxxxxxx x za xxxxx, xxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přírody.

(5) Xxxx xxxxxxxx obdobně podle xxxxxxxx 2 a 3 xxx xx xxxxx způsobenou xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx jejích xxxxx.

(6) Stát odpovídá x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přírody x souvislosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, pokud xx jedná x xxxxx způsobenou xxxxx, xxxxx xxxx protiprávním xxxxxxxx oprávněný x xxxxxxxxx xxxxxx vyvolala.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zastoupení státu xxxxx, který stráž xxxxxxx xxxxxxxxx.

§81x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 238/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2000

§82

Xxxxxxxxx stejnokroje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx stejnokroje xxxxxxx přírody mohou xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx parků x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stejnokroje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

Xxxxx xxxxx

§82x

Xxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx k zásahu xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx-xx x xxxxxxxx xxxx provedení xxxxxx stavby xxxxxxxx, xxxxx xxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, třeba xxxx xxxxxxxxx stanovisek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednotné xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx (xxxx xxx "jednotné závazné xxxxxxxxxx"); xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §45i xxxx. 1.

(2) V xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, k xxxxx xx xxx xxxxxx jednotné závazné xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ze zákazu xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odchylného xxxxxxx xxx ochraně xxxxx, lze povolit xxxxxxx výjimku xxxx xxxxxxxx takový xxxxxxxx xxxxxx jen na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx se x možnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyjádří x jednotném závazném xxxxxxxxxx a, lze-li xxxxxxx výjimku nebo xxxxxxxx odchylný postup, xxxx xxxxxxxx stanovit xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výjimky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x případě, že xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zákazů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovisku xxxxx podle §5b xxxx. 3 xxxx. x) xx x). Xxxxxxxx výjimky ze xxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx případných xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x posouzením xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx společném xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx liniového xxxxxx.

(3) X případě xxxxxxxx xxxxxxx ze zákazů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rostlin x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx obsah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 obdobně §5b xxxx. 3; xxxxxxxxxx xxxxxxx v §5b xxxx. 5 xxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx přírody x xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx výjimka xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx zákazů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx povolené xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx ochrany přírody Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxx xxxxx §5b xxxx. 5 xxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx obdrží xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xx xxxxxxxx výjimky xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx právní xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxx zamýšlená stavba xxxx xxxx část xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx parku xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x případě, xx xx být xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxx umístěna xx území Xxxxxxxx xxxxxxxx oblasti Xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x x xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx stavba xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx území Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, Správa xxxxxxxxx xxxxx České Xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že má xxx xxxxxxxxx stavba xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx území xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo jejího xxxxxxxxxx pásma xxxx xxxxx národní xxxxx, Xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxx zamýšlená xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, újezdní xxxx.

(6) X ostatních xxxxxxxxx xxxxxx jednotné xxxxxxx xxxxxxxxxx krajský xxxx. Jsou-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákonem xx xxxxx xxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§82x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 403/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxx třetí

§83

Řízení xx xxxxxx ochrany xxxxxxx

(1) X ústnímu jednání xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx všechny jemu xxxxx účastníky řízení. X xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxx ovlivnit xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx několika xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx povinen xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předvolání k xxxxxx jednání účastníku xxxxxx nejméně 15 xxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 30 xxx xxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxx vyhláška x ústním xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, ve zvláště xxxxxxxxx xxxxxxxxx do 90 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx orgán ochrany xxxxxxx spojit xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x vydat xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx společně.

§84

Xxxxx x zrušení xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx může x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx změnit, xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx-xx xx xxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy,

b) xxxxxxxx-xx xx xxxxx přírody x krajiny chráněné xxxxx zákonem, zejména xxxxxxx-xx nebo xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx újma,

c) xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx opětovně xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx,

x) nevyužívá-li oprávněný xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx dvou let,

e) xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx k porušování xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxx x ochraně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x povolení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx e).

§85

Státní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ohrožování xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xxxxxxxxxxx xx dodržování xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxx působnosti xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx zejména xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx stanoviska xx úseku ochrany xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx ochrana xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx ekologické stability.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v ochraně xxxxxxx xxxxxxxxxx, jak xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x závazná xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody, xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx přírody a xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx péče x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxx národních parků, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oblastí, xxxxxxxxx přírodních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx závady, xxxxx potřebná xxxxxxxx x jejich odstranění.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX

§86

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx, zničí xxxx nedovoleně xxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx chráněné xxxxx xxxxxx zákona, je xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx a xxxxxx. X xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedení xx xxxxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx uvedení do xxxxxxxxx xxxxx není xxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx uložit xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx přiměřená xxxxxxxx opatření x xxxxxxx. Jejich xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednání.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedení xx původního xxxxx xx náhradního opatření xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxx postihu xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx.

§87

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxx mění xx xxxx xxxxxxxxx xxxx přírody xx xxxxxxx xxxxxxxxx území xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zasahuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxx povolení zvláště xxxxxxxx živočichy xxxx xxxxx nebo jinak xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxx §62 nebo §68 xxxx. 4 x §81 xxxxx xx pozemky, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx ohlašovací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákonem,

f) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dřevin xxxxx §9,

h) nedodržuje xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §64,

x) nesplní některou x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 odst. 1,

x) xxxxxxxx či xxxxxx xxxxx vypěstované xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxx xx volné přírody xxx souhlasu orgánu xxxxxxx xxxxxxx,

x) nevede xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě neodevzdá xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) zničí xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx chráněném území xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ochraně, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx území,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zařazené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx úhyn nedovoleným xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) usmrcuje xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx živočichy xxxxxxxx xx kategorie xxxxxxxxxx přímo nebo xxxxxxx xxxxxx úhyn xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zvláště xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx míru xxxxxxx chráněné xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx škůdcům, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx les,

f) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo ničí xxxxxxx xxxx její xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovené x ochraně xxxxxxx xxxxx §10,

h) xxxxxx xxxxxxxx ráz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §12 xxxx. 2,

i) porušuje xxxxxxxxxx návštěvního xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §19.

(3) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx jeho xxxx,

x) xxxxxx zvláště chráněného xxxxxxxxx kriticky nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx zásahem xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx druhu xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx závažně xxxxxxx xxxxxxx dřevin xxxxxxxxxx xxxx les,

e) neuvede xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo nesplní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §86 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 4,

x) xxxxxxx povinnost vlastníka xx nájemce xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx na pozemcích xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx k nadměrnému xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zákaz xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §66,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx zakázán xxxxx mezinárodních úmluv xxxx nedovoleně xxxxxx xxxxxxx chráněné nerosty; xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 52) xxxx ustanovení se xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx poškozuje zvláště xxxxxxxx xxxxxxx,

x) porušuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx přechodně xxxxxxxxxx xxxxx (§13),

l) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 a 56 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §44 x 57,

m) xxxxxxx xxxxxxx xxxx zničí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx zvláště xxxxxxxxx území, označeném xxxxxxx chráněném xxxxx, xxxxxxxx významné xxxxxxxx xxxx xxxxx oblasti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx tohoto xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx původ ptáka xxxx xxxxx zvláště xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx nebo rostliny x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 52) popřípadě xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zákaz xxxxxxxxx x §54.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) 20 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Za xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx uložit xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxx spáchány xx xxxxxxx xxxxxxxxxx územích.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx.

§88

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zvláště xxxxxxxxx území, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx nebo zničí xxxxxxx xxxxx,

x) poškodí xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx do přirozeného xxxxxx zvláště chráněných xxxxx xxxxxxx,

x) usmrcuje xxxx chová xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx živočichy xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x ochranném xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx částí xxxxxxx,

x) xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxx §62 xxxx §68 xxxx. 4 x §81 xxxxx na xxxxxxx, xxxxx vlastní nebo xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náhradní výsadby xxxxx §9,

x) provádí xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx,

x) porušuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx chráněných xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx vstupu xxxxxxxxx xxxxx §64 xxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10,

x) xxxxxxx některou z xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §11 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx živočichy xxxxxxxx a xxxxxxxxx x zajetí do xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx nesplněním xxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2,

b) xxxxxxx xxxxxxx nebo zničí xxxxxxxx krajinný xxxxx,

x) xxxxx součást xxxxxxx xx xxxxxxx chráněném xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx chráněného xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx chráněné xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jejich úhyn xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx prostředí,

f) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx míru xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx opatřeních,

g) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx chráněnou xxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle §86 xx přiměřená náhradní xxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zdržet xx negativních zásahů xx pozemcích xxxxxxxxxxxxxx x vyhlášení zvláštní xxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 3, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxx,

x) nedodržuje xxxxxxx či zákaz xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §66,

x) xxxxxxxxxx obchoduje x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nedovoleně xxxxxx xxxxxxx chráněné xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu, 52) xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxxxxxxxx nálezu xxxx xxxxxxxx, poškozením nebo xxxxxxxxx xxxxx §11,

x) xxxxxxxx nezbytně xxxxxx xxxx při poškozování xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx částí přírody xx xxxxxxx sloužících xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §90 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx chráněném xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, bez xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx živočicha nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 52) xxxxxxxxx jinak xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v §54,

x) xxxxxx xxxxxxxx výjimky xxxxxxx podle §43 x 56 xxxx xxxxxxxx souhlasu xxxxx §44 x 57.

(3) Xx přestupek lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1,

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

(4) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 projednává xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§88x

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx inspekcí, Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §87 nebo §88 xxxxx újezdním úřadem xxxxxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxxxx případech xxxxxx vybírá x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Výnosy pokut xxxxxxxxx obecním úřadem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příjmem xxxxxxxx xxxx x xxxxxx pokut xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxx národního xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, 46) x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxx obec xxxx xxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x obci.

§89

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx

(1) Orgán xxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mezinárodních úmluv, xxxxx držitel takového xxxxxxx neprokáže xxxx xxxxx xxxxx §54 xxxx. 1 nebo xx-xx xxxxxx x xxxx omezen xxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 52) xx toto ustanovení xxxxxxxxx.

(2) Písemné rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx odebrání neplatné.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx stává xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx stanovit Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX

§90

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Souhlasy a xxxxxxx xxxxxxxxxx vydávaná xxxxx xxxxxx zákona x plánům x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve správním xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxx stanoviska vydávaná xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx o zřízení xxxxxxxxx chráněné plochy xxxxx §13, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §66 a xxxxxxxx rostlin x xxxxxxxxx xxxxx §89.

(2) Xxxxx xx x xxxxx xxxxxx užívá xxxxx územní rozhodnutí xxxx xxxxxxxx povolení, xxxxxx se tím xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxxxx §4 xxxx. 2, §6, 7, 8, 12, 63 x 70 xx xxxxxxxxxx xx činnosti xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 106), zejména x důvodu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx bezpečnostních xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx státu v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nutnou xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Ministerstvo vnitra x součinnosti x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx přírody xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nutnou xxxx.

(4) Xxx hornické xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 38) xxx xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2, §11 xxxx. 1 x 2 x §51 xxxx. 2 xxxxxxxx xxx x dohodě x xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 39)

(5) Nápravné xxxxxxxx xxxxx §86 xx xxxxxxx, xxxxx bylo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx chráněných xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx či planě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a o xxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 86) vydáno xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x její xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx 86). Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §86 orgán xxxxxxx xxxxxxx přeruší, xxxxx xxxx x xxxxxxx ekologické xxxx xx chráněných druzích xxxxx žijících xxxxxxxxx xx xxxxx rostoucích xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx stanovištích xxxxxxxxxx x zákoně o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x její xxxxxxx x x xxxxx některých zákonů 86) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx nápravě x x změně xxxxxxxxx xxxxxx 86).

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 xxxxxx x. 40/1956 Sb., x xxxxxx ochraně xxxxxxx, xx převádějí do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§28), přírodních xxxxxxxxx (§33), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§35) xxxx xxxxxxxxxx památek (§36). Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(7) Xxxxxxxx naleziště, chráněné xxxxx a xxxxxxx x chráněné studijní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxxxx x. 40/1956 Xx. xx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxx (§35 x 36). Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Chráněné xxxxxxxx xxxxxxx x chráněné xxxxxxxx památky xxxxxxxxx xxxxx §6 zákona x. 40/1956 Sb. xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (§36), xxxxx nebudou xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx přírodních xxxxxxxxx (§28), xxxxxxxxxx rezervací (§33) xxxx národních xxxxxxxxxx xxxxxxx (§35) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx a xxxxxx skupiny xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx x. 40/1956 Xx. xx xxxxxxxx přírodní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx památky xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§46).

(10) Xxxxxxx xxxxx a chráněné xxxxxxxx oblasti xxxxxxxxx xxxxx §8 zákona x. 40/1956 Sb. xxxx nadále xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§15) x xxxxxxxx xxxxxxxx oblasti (§25).

(11) Xxxxxxx klidu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx okresních xxxxxxxxx xxxxxx 41) xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (§12).

(12) Xxxxxxxxx ochranu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx ústředním xxxxxxx xxxxxx správy, jež xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, může Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx je xx xxxxx území xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §45.

(13) Ustanovení §4 xxxx. 2 x 3 a §12 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx konané x přímé souvislosti xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. 80) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxx nutnou míru.

(14) X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxx xxx působnosti xxx xxxxx ochrany xxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx zvláště chráněných xxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x organizační xxxxxx xxxxx pověřená xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oprávněny xxxxxxxx bezplatně xxxxx xxxxxxxx nemovitostí. 81)

(15) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx národní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, chráněné xxxxxxxx xxxxxxx, chráněné přírodní xxxxxxx, chráněná xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ochranná pásma xxxxx zákona č. 40/1956 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx nadále xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 3.

(16) X řízeních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxxx být dotčeny xxxxx chráněné tímto xxxxxxx, jsou xxxxxx xxxxxxx přírody dotčenými xxxxxx.

(17) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx stanovené xxxxx zákonem xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x stráže ochrany xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zákona.

(18) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxxx řádu 107).

§90x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, obecnímu úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx obecnímu xxxxx, xxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hlavního města Xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

§90a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 320/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§91

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx správu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxx 42) xx území Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx vojenské lesy, xxxxxxxx Správa xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 4.

§92

Ustanovení zrušovací

Zrušují xx:

1. xxxxx č. 40/1956 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 146/1971 Xx., xxxxxx x. 137/1982 Xx., xxxxxx x. 96/1977 Sb. a xxxxxx x. 65/1986 Xx.,

2. §2 xxxx. 1 xxxx. f) xxxxxx č. 68/1990 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx vlajky Xxxxx xxxxxxxxx,

3. §3, §5 odst. 1 x §7 xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx č. 163/1991 Sb., xxxxxx se xxxxxxx Národní xxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx jeho ochrany,

4. §3, §5 xxxx. 1 a §7 xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx č. 164/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxx podmínky xxxx xxxxxxx,

5. §3, §5 xxxx. 1 x §7 xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 165/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx park x stanoví xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

6. vyhláška č. 142/1980 Sb., kterou se xxxxxxx podrobnosti o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kácení x způsobu xxxxxxx xxxxxx xxxxx těchto xxxxxx,

7. vyhláška č. 131/1957 X.x., o xxxxxxxxxxxx pracovnících státní xxxxxxx xxxxxxx (konzervátorech x xxxxxxxxxxxx),

8. xxxxxxxx x. 228/1959 Ú.l., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a x náhradě xx xxxxxxxxxx xxxx vzniklou x omezení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§93

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxx 1992.

Xxxxxxxx v. x.
Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxx x. 1 x zákonu č. 114/1992 Xx.

Xxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx parku

Předmětem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx přírodní xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxx xxxxxxxx xxxxxxxx druhy x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pro xxx xxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx vede xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 14 xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx silnic X/62 x XXX/25861 x dále okrajem xxxx x xxxxxxx xxxxxx parkoviště xxx xxxxxxx Klepáč. Zde xxxxxxxx silnici Hřensko - Xxxxx Xxxxx x xx xx xx vrací xxxx xx Xxxxxxx x xxxxx na xxxxxxx Xxxxxxx - Janov, xx xxxx xxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, xxxx po průseku x xxxxx xxxxx Xüxxxxx, xx ní x xxxxxxx v Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxx xx tomto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx až xx xxxxx xxxx nad Xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx osady Xxxxxxxxx Stráň, xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx Kamenická Xxxxx - Růžová. Xx xxxx xxxxxxx xxx až xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a po xxxx turistické xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx Národní xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx. Xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx Růžovského xxxxx sleduje xxxxxxx xxxxxxxxx až k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx kraj xxxx. Dále xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxx xxxx x průseku xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxx. Po tomto xxxxxxx x říčce Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxx břeh, xxxxx xxxxxxx po xxxxxx, x po 700 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) až x okraji xxxx.

Xxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx lesa xxxxxxx xxxxxxxx „Xx Xxxxxxxxx Xxxxxxx“ xx x xxxxx cestě, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx potoka Xxxxxxxxxxxxx Xxxx, po xxxxxx levém xxxxx xxx proti xxxxxx xx x cestě, xxxxxxxx xxxxx 1039 x x. x. Xxxxxxxxxxxx u Xxxxxx, xxx přechází xxxxx x xxxx po xxxxxxx xxxx parcelami xxxxx 1038/3 x 1038/1 x x. x. Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx obchází Xxxxx xxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx XXX/25861 Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxx Lípa. Pokračuje xx xx směrem xx Vysoké Xxxx. X xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxx xx x xxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx po křižovatku xx Xxxxxx Českou xxxxxxx. Po xxxx xxxxxxx pokračuje xxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxxxx, x dále 60 xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lesní xxxxxx (x xxxxxxxx „Xx Xxxx“) xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx po xxxxxx xxxx xx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Za xx xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, po této xxxxx do Xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx.

Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vzhůru až x elektrovodnímu xxxxxxx x xxx xx Xxxxxxxx. Xxxxx po xxxxxx xxxx obchází Xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx silnici XXX/25861 xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx „Xxxxxx“ xxxxxx do Xxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx vlevo x xxxxx xxxxxxxxx cestě xxx Xxxxxx xxxxxx, xx xx x xxxx okrajem lesa xxxxx Xxxxxxx vrchu xx k silnici XXX/2653 Dolní Xxxxxxxx - Doubice. Po xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x místu, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x jím xxxxxxx xxxxxxx okraj xxxx Xxxxxxx xx na xxxxxxx Doubice - Xxxxx.

Xx této xxxxxxx xxxxxxxxx do Kyjova, xx xxxxx xxxx xxxxx Kyjovské xxxxxxxx x xx Kyjovském xxxxxx xxxx xx Xxxxxxx, 100 metrů xxxxx jejímu proudu, xxxx tok x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx cestě xxxxxxx x jihu xx Kamennému xxxxx x xx xxxx xxxxx směrem xx Xxxx Horu. X xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x Vlčímu potoku. Xx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx x cestě xxxxxxxx číslo 1584 x x. x. Xxxxxxx x po xx na Xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx 1577/1 v x. ú. Xxxxxxx x xx xx x Brtnickému xxxxxx. Xx levém xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx proudu Xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx číslo 464 v k. x. Kopec, xx xx a xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx 466 x x. x. Kopec. Xxx po cestě xxxxxxxx xxxxx 467/1 x x. x. Xxxxx xx x xxxxx, xxx xx xxxxx x cestou xxxxxxxx číslo 278 x x. x. Xxxxx. Odtud vede xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx 366 x 390 x x. ú. Kopec, xxx xx xxxxxxx xxxx parcelami číslo 366 x 381 x k. x. Xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx 368 x 381 x x. x. Xxxxx x xx hranici parcel xxxxx 368 x 390 v x. x. Kopec. Xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx katastrálních xxxxx Xxxxxxxxxxxx x Kopec. Xx této xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x hraničnímu xxxxxxx xxxxx 21 x xxxxx po xxxxxx xxxxxxx do Xxxxxxx.

Xxxxxxxx

1. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, hledí xx na xxxxxx xxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxx železniční xxxxx, xxxx xx leželo xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Kopie xxxxxxxxxxx xxxx s podrobným xxxxxxxx xxxxxx národního xxxxx jsou uloženy x ústředním seznamu xxxxxxx přírody xxxxxxxx Xxxxxxxxx v Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx zveřejňuje xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx grafické xxxxxxxxxx xxxxxxx hranic Xxxxxxxxx parku Xxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 114/1992 Sb.

Krkonošský xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxxx xxxxxxx národního parku

Předmětem xxxxxxx xxxxxxxxx parku xxxx přírodní xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x typy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx na území xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx parku xxxx od xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1. xxxxx E 10 xx státní xxxxxxx x Polskem x xxxxxxxxxxx ploše (xxx 0,5 xx severně xx Xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxx břehu xx xx odvozní xxxxx (Xxxxx - Xxxxxxxxxx xxxxx); po xxxx xxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxx Xxxx vody x asfaltové turistické xxxxx (Harrachova xxxxx) x xx xx xx xxxxxxxxxx turistických xxxx x Mumlavského xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx značené turistické xxxxx xxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx - xxx po xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx po xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, odtud dál xx xxxxxxx xxxx xxxxx celého Rýžoviště xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx horu, xxxxx xx xxxxx průsekem xxxxxxx (xx hřebeni, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 268 x 269 x xxxxx položenými odděleními 270 x 271) x Mumlavě. Xx xxxxxx břehu Mumlavy x xxxxxxx x Xxxxxxx, xxxxx po xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxx xxx 400 x, xxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx komunikaci, xx které xxxxxxxxx xx x Tesařovskému xxxxxx. Xxxx hranice xxxxxxxxx xxxxx pokračuje xxxxx xxxx xx xxxxx břehu xxx 1,8 xx až xx xxxxxxxxxx místní xxxxxxxxxx, xx xx xx xxxxx asi 150 x a xxx xx jih xx hranici xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Hvězda xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) x po xx xxx 2 xx přes Xxxxx xxxxx xx na xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx komunikací v Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx. Xx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx až xx křižovatce x „Xxxxxxxxx“, x xx xx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx Xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx dolů k xxxxxx a odtud xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx cestě ke xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx turistickou cestou x po této xxxxx xx Xxxxxxxx, xxx od xxxxx Xxxxxxx pokračuje xx xxxxx xxxxxxx turistické xxxxx (Xxxxxx cesta) x Xxxxxxxx, dál xx xxxxx přes Xxxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cesty xx Xxxxxxxx (xxx 1,5 xx xx Ručiček), xxx xxxx cesta x Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx pokračuje xx xxxxxxxxx k xxxxx Světlanka, xxx xx xx xxxxx xxxx, kde xxxxxxx xxxxx xx xxx x xx vedena xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx porostů xxxx Xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Rokytnem xx xxxxxxxxx k xxxxxxx 2. třídy x. 294 (Rokytnice xxx Xxxxxxx - Xxxxx), z xxxx xxxxxxx xxx po 50 m xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se asi xx 350 x xxxx xxxxxxxx na xxxx silnici, po xx pokračuje xx x xxxxxxx do Xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxx silnici 1. xxxxx X 14, xxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx překračuje Xxxxxx xx xxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxx Xxxxxx pokračuje xxxx Xxxxxxx až x xxxx potoka Xxxxxx, proti jeho xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx 1,2 xx xx k xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx vede xxx 80 m na xxxxx, kde se xxxx xx xxxxxxxxxx x vede xxx 330 x xx xxxxxxx xxxxxxxx Jestřabí x Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx místní komunikaci, xx xxxxx vede xxx xxxxxx Xxxxxx xxx 200 x xxxxxxxxxxxxxx x po xxxxxxxxx cestě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Stromkovicím x xxxxx xxx 1,1 xx. Xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx mezi, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx parcely x. 618, 617, 610, 607, 604, 603 x 595 x katastrálním xxxxx Xxxxxxxx x Krkonoších) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx severně x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxx 550 x xx xx křižovatce xxxxxxxx xxxxxxxxxx na Xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx směrem xx xxxxxxxxxx xx východ, xxx se xx 1,3 km napojuje xx silnici 3. xxxxx x. 28623 x xxx 28620, xx xxxxxx východním xxxxxx pokračuje už x Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xx ke xxxxxxxxxx xx silnicí 2. xxxxx x. 286, xx xx xxxx xxx 0,5 km xx xxxxx, xxx x xxxxx přes Xxxxxxx navazuje xx xxxx břeh potoka Xxxxxx a proti xxxx toku pokračuje xx Xxxxxxx Štěpanic - Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xx k xxxxxxx 3. xxxxx x. 28626 a xx xx xx xxxxx asi 1,2 xx do Xxxxxxxxxx Xxxxx, xxx xxxxxxxx xx západ xx xxxxxx komunikaci, xx xx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxx po 2 xx xx Poustky), xx xxxx hranici xxxxxxx xxxxxxx (severně xxxxxxx 3. xxxxx x. 28626) xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (žlutě xxxxxxx xxxxxxxxxx cesta) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx 3. xxxxx x. 28626, xx xx xx na Xxxxxxxx, xxx odbočuje xx xxxxxx komunikaci xxxx Xxxxxxx.

X Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přibližně xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Přední Žalý x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sjezdovky xx xxxx uvedenou xxxxxxxxxx, xx které xxxxxxxxx xx x Xxxxxxxxx xxxxxxx. Po xxxxxx xxxxx vede dolů xx Xxxxxxxxxx, zde xxx 80 m xx místní komunikaci xx severozápad x xxxxxxx xxxxx Xxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx x xxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 2. xxxxx x. 295 x xx východním xxxxx této silnice xxxxxxxxx asi 1 xx xx jih, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxx xx 250 m xxxx xxxxxxxx, tentokrát xx xxxxxxx xxxxxxx x lučních xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxxxx komunikaci (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Kamenná xxxxx), xx Xxxxxxxxx. Xxx xx 0,7 xx xxxxxxxx na xxxxxxx 3. xxxxx x. 2956, xx xxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxx xx 350 x xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obce Xxxxx Xxxx xxxx Xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxx xxxxx x dále po xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx pokračuje xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx potoka xx xx Xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xx správní katastrální xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xx x Xöxxxxxxxxx Xxxxxx; pokračuje xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x odtud xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxxx Dolu. Xxx xxxxxxxx xxxxxx severním xx asfaltové xxxxx xxxxx xx k xxxxxxx, kde xx xxxxx xxxx k xxxx x xx xxxxx straně xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx Xxxxx Důl; xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx 2. xxxxx x. 297. Xx její xxxx xxxxxx pokračuje x Xxxxxxxxxxx Boudám, xx xxxxxxx xxxxxxxx vlevo xx asfaltové xxxxx xxxxx až xxx Xxxxxx Lázně. Xxxxx xx spodní hranici xxxx a dále xx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx až na xxxxx xxxx nad xxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx okraji xxxx xxx xxxx Horní Xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx Xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx Xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx tohoto náhonu xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 2. xxxxx x. 296 na xxxxxx stranu xxxxx x po spodní xxxxxxx lesa xxx xxxxxxxxxx částí obce xx xx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx; z xxxxxxxxxx 620 m xxxx po hranici xxxxxxxxxxx parcely Xxxxx Xxxxxx 530 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vedoucí xx Dolních Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx Xxxxx xxxxx (kóta 709,2), xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - Xxxxx Lysečiny x. 153 zemědělskou xxxx a xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx horní xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx xx x.x. Maršov XX, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx svahu xxxxxx xxxxxxxxx podél xxxx xx k xxxxxxxxxx 740 x x. x. Xxxxx xxxxxxxxx x jihu xx xx lesní xxxxxxxxxx xxxxx nad Sluneční xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx do Xxxxxxxxxx údolí a xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx. Xx ní xx xxxxxx stáčí xxxxxx xxxxxxxx x podél xxxxx xxxxxxx přes Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx východním; x xxxxxxxxx výšce 600 - 640 x xxxxxxx Sklenářovický xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx 760 x, xxx vychází x xxxxxxx xxxxxxx xxx Vemířovicemi. Pokračuje xxxxx xxxxxx severním xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výběžku pod xxxxxxx; pod Xxxxxxxxxx xxxxxx xx vrací xxxx xx xxxxxxxxxx 2. xxxxx x. 300 x xxxx xx spodní hranici xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Žacléře x xxxxxx xxxxx Bobr xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx XX x Xxxxxxx. Odtud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx x Polskem xx k výchozímu xxxx hranice u xxxxxx celnice u xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1. xxxxx X 10.

Xxxxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx komunikacích a xxxxxxxxxxxx tratích, hledí xx na takové xxxxxx xxxxxxx komunikace xxxx xxxxxxxxxx trati, xxxx xx leželo xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x podrobným xxxxxxxx xxxxxx národního xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxxx hranic xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podobě zveřejňuje xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

X. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pásma národního xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx pásma xx xxxxxx xxxxxx x bývalé celnice x po xxxxxx xxxxxxx s Polskem xxxxxxxxx až x Xxxxxx. Xx pravém xxxxx xx směru xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx areál (xxxxx XXXXX) x Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Znovu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx křižovatce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx komunikací x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx u hranice xxxxxxxxx xxxxx. Je xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx turistické xxxxx xxxxxx xx xxx až x xxxxxxx 2. xxxxx x. 290, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx 3. xxxxx x. 29058 (severní xxxxx) až xx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx X 14 xx x xxxxxxxxxxxx přejezdu x xx xxxxxxxxxx xxxxx xx pravý xxxx Jizery; xx xxx až x xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx na xxxxxxx KRNAP. Dále xxxxxxx ochranného xxxxx xxxxxx x hranice XXXXX xx xxxxxx xxxxx Jizery x Xxxxxxxx proti xxxxx xxxxxx Xxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xx Xxxxxx xx xxxxxx x Jizerkou. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Jizerky xx xx Hrabačova po xxxxxx x potokem Xxxxxx. Xx pravém xxxxx xxxxxx xxxxxx xx k můstku xx xxxxxxx 1. xxxxx X 14, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx severní krajnici xxxxxxx x po xx xxxxxxxxx xx x Xxxxxxxx, kde xx xxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxx x Xxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx na xxx x na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x „Xxxxxxxxxx“, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx 1. xxxxx X 14. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jihovýchodním xx xxxx Xxxxxx. X xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx části Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxx Xxxx, xxx přestává xxxxxxxx komunikaci 1. xxxxx X 14 xx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxx nad Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx železniční xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxx - Xxxxxxx. Xx xxxxx sleduje xx xx železniční stanici Xxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx přejezd x xxxxxxxxxx 2. třídy x. 300. Xx xxxx xxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx Xxxx xx xx Prkenného Xxxx, xxx xx napojuje xx xxxxxxx XXXXX.

Xxxxxx xxxxxxxxxx a turistického xxxxx xxxx xxxxxxxx xx ochranného xxxxx. Xxxxxxx mezi ochranným xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx probíhají x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx Xxxxxx), xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx 2. xxxxx 295, x xxx xxx po 50 x xx odpojuje xx starou silnici. Xxx xxxxxxxx po xxxxxxx lesní xxxxx xx xxxxx, na xxxxx okraj xxxxxxx Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ("xxxxxxxx"), po xxx vede asi 0,5 xx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx, po xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx proudu rovněž xxx 0,5 xx, xx xx xxxxxx xx xxxxx asfaltovou xxxxx. Po ní xxxxxxxxx xxx 0,7 xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx okraji xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, po xxx x horní stanici xxxxx a po xxxxx xxxxx dolů xxxx xx xxxxx, xxxxx vede po xxxxxxxx lesních x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx Xxxxxx x xx 200 x xxxxxxxxx lesem, xxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, po xxxxx xxxx xx xx Xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx asi 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx kraji xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx vede xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx stáčí po xxxxxxxxxxxxxxx kraji druhé xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx se na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx cestu k Xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx po můstku Xxxx x xxxx xxxxxx Xxxxxxxx odbočuje xx xxxxxxxx kraji xxxxxxxxx silnice (xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxx), x xxx se xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxx Xxxxx. X xxxx xxxxx hranice xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orientovaným xx xxxxx značenou turistickou xxxxx (Xxxxxxxxx). Po xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx, kde xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx Svatý Xxxx; asi xx 400 x xx xxxxxxxx xx svážnici xxx Xxxxxx Xxxxxx. X xxxx xx 1,1 xx xxxxxx xxxxx xx jih xxxxxxxx terénní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx enklávou Xxxxx Xxxx xx xx xxxxx místní komunikaci, xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx 180 x, xxx xx xxxxxxxx na xxxxx místní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx 900 x xx k xxxxxx xxxx Xxxxxx potok. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, po xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 250 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx turistické xxxxxxxxx. Po kraji xxxxxxxxx xxxxxxx nahoru x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xx západním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Pláň x Xxxxxxxx, xxx xx napojuje xx xxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx k hranici x. x. Špindlerův Xxxx x Xxxxxx. Xx této xxxxxxx xxxxxxx dolů k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, po xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xx vedena xx pravém xxxxx Xxxxxxx xx xxxxx xx silnici 2. xxxxx x. 294 xxxxxx na xxx x xxxxx xxxxxxx xxx 1,1 km, xxx xxxxxxxx xx xxxx břeh xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a xxx xx xxxxxxx x. 286, z xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx k Xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx břehu xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxx přes Jizerku xxxxxxxx xxxxxx jihovýchodním xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx Xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxx xx 100 x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Vítkovice v Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx a Xxxxxxxx x Krkonoších až xx místní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Po té xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx asfaltových xxxx xxxxxxx od Xxxxxxx. Odtud xxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Vítkovicemi (xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx), xx xx xxxxxx na xxxxxxx č. 294; xx xx xxxxxxxxx xxx 200 m x odbočí na xxxxxx xx účelovou xxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx po xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx lesních a xxxxxxx porostů až xx xxxxxxx x. 294, xx xxxxx xxxx na xxxxx xx x xxxxxx xxxx Xxxxxxx.

Xxx pod Xxxxxxx x Velká Xxx

Xxxxxxx xxxxx Xxx xxx Sněžkou x xxxxx xxxxx Velká Xxx s KRNAP xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

X xxxxx Xxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx lesa xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xx x místní xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx zástavbou Xxxxx Xxx do Xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx Javoří xxxxx a xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx k xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx Xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx na Xxxxx Xxxxxx navazuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na Xxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx x Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx a xx xxxxxxx katastrální xxxxxxx Xxxx xxx Xxxxxxx a dále xx cestě a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx Vlčího Xxxx, xxx po překročení Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikaci, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xx místní xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xx spodní xxxxxxx xxxx nad xxxxxxxxx Xxxx x Xxxxx Xxxxx klesá do xxxxx Úpy.

Pokračuje xx xxxxx vedoucí xx Xxxxxx dolu x xx xxxxxxxx odbočkou xxxxxxxx xxxx Xxx x po xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nádrží xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxx x xxxx xxxx xx xx Xxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x hranici xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x po xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx až x xxxx Úpě, xxx xxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx parku

Příloha x. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

Xxxxxxx č. 3 x zákonu x. 114/1992 Sb.

Národní xxxx Xxxxxx a jeho xxxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx přírodní ekosystémy xxxxxx na nejcennější xxxx xxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx fenoménem xxxxxxxxxxx říčního údolí x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx unikátních skalních xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx druhy x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xx xxxxx národního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality.

B. Vymezení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx začíná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Podyjí xx xxxxxx hranici xxxx ČR a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxx. Probíhá xx xxxxxxx lesa xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx 456 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx 500 x se xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx rybníku Xxxxxx až xx xxxxxx účelovou xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx dále xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx komplexu xxxx xxxx 429, xx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxx x. X. Dále pokračuje xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx 424 xxxx ke xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx okraji pokračuje xxx 300 x xxxxxxxxx směrem. Pak xx xxxxx k xxxx a dnem xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx 150 x xx vodoteči xx xxxxx proudu x poté stoupá xx xxxxxxx lesa x xxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxx Podmyče-Vranov x. D. xxxx xxxxx xxxxx (kóta 389). Xxxxx spadá xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx až x xxxxxxx xxxxx řeky Xxxx, po xxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxx. Asi po 450 m xxxxxx xxxxxxxxx hranici xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x. X. - místní xxxxx Xxxxxxx. Za xxxx xx xxxxx xxxx x Xxxx, po xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxx intravilánu Xxxxxxx x. X. - xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx. Xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx po hranici xxxxxxxxxxx a xxxx x u jezu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx silnice vedoucí xx levém břehu Xxxx x Xxxxxxx x. X. Xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xx xx státní xxxxxxx Xxxxxx x. X. - Xxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxxxxx směrem, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx okraji xxxxxxxxx. Xxxx xxxx Xxxxx, xxxxxx severně a xxx po 600 x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx, 200 x xxxxx xx xxxx 460, xx xxxxx směrem xxxxxx x lesu. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx 471 (xxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx) k xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx břehu Klaperova xxxxxx, přechází xx xxxxx rybníka xxx Xxxxxx x pokračuje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxxxxx xxxxx lemuje xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Horní Xxxxxxx-Xxxxx x pokračuje xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zvaného Xxxxxxxx nový. X xxxx xxxx probíhá xxx 200 x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, sledujíc vrstevnici 420, xx x xxxxxxxxx xxxx xxxx x trati Xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxx xxxx severovýchodním směrem, xxxx pravý xxxx xxxxxx vodní xxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx se dostává xx xxxxx xxxxx xxxx. Xxx xx xxxxx x jižním xxxxx x kopíruje xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx 422 x místní xxxxx X xxxxxxxx. Zde xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x pevnou xxxxxxxxxx (Xxxxx cesta), xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx probíhá x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx. Xxx 100 x před xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx xxxx x asfaltovým xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx vojenské xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxx (xxxxxx xxxxx Xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx komunikace xx k lokalitě Xxxxxx, kde xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxx severním x xxxx kótu 406 xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Asi 150 x xxxxx xx xxxx 430 Xxxx vrch xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx kótu 410 x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx břehu x xxxxxxx okraji xxxx Podmolí. Xxx xx xxxx x xxxx x xx xxxxxxx lesa, x xxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx x.x.x. 1581 xxxx lokalitu Xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xx xxxxxxx lesa xxxxxxxxx xxxx xxxx 416x385x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. Xxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx kótu 374 xx dostává po xxxxx hranici xx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx-Xxxxxx-Xxxxxxxx. Xxxx komunikaci xxxxxxx xx jižním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx kótu 349, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Mašovickému xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Pod hájenkou xxxxxxxx xxxx břeh xxxxxxxx x xxxx xxxx rybníku. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx směrem x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx 341 směřuje k Xxxxxxxx. Xxx 100 x jižně xx xxxx 341 xxxxxxxx xxxxxxx xx severním xxxxxx cesty xx xxxxxxxx sadu a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx 300 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx terasy. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a přes xxxx 298 xx xxxxxxx do xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Zde xx lomí x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx po hraně xxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx 310, xxxxxxx intravilán xxxxxx xxxxx Znojmo-Hradiště xxxxxx xxxxxxxxxx pozemků zahrad. X xxxxx xx. Xxxxxx se hranice xxxxxx lomí k xxxxxx x xxx xx 170 x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx pěší, xxxxx xxxx do xxxxx Gránice (Xxxxxxx xxxxx). Odtud xxxxxxxxx xx xxxxx břehu xxxxxx Gránice ve xxxxx xxxx xx xx místní xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx hráze xxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xx koruně xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, asi xx 200 m xx xxxxxxx stočí a xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xx 350 x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx směru, přičemž xxxxxxx hranici xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx, jejímž xxxx x délce xxx 200 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx se xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx zahrádkářské xxxxx Xxxxx hora x xxxx kótu 281 xx xxxxxxx komunikaci, xxxxx xxxxx zároveň xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx. U xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx kolonie xx od xxxx xxxxxxxxxx odděluje a xxxxxxxx xxxx průběh xxxxxx směrem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemků x xxxxxxx xxxxxx. Xxxx pokračuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx a xxxxx, xxxx. xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Konice. Xxx se odklání xx xxxxxxxxxxx x xx 70 m xx xxxxxxxxx, jde xx xxxxxxxxxxxxxxx okraji xxxxxx x po xxxxxxx xxxx, xxx 115 m xxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x po xxxxxxxxxxxxxx okraji místní xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x silnici XX. třídy Xxxxxx-Xxxxxx. Xxx po 35 x xx křižovatce x místní komunikací xxxxxxxx státní xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx intravilánu xxx 100 m xxxxxxxxxxxxx směrem. Otáčí xx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx vinohradů x xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxx. Xxx 200 x xxxxx xx kóty 313 xx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx 250 x po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx, xx které xx xxxxxxx x severozápadním xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vinohradu. Xxxx xxxxxxxx okraj xxxx, xxxxxxx se xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx okraji xxxxxx, xxxxxxxxx cestu - xxxxxxxx komunikaci x Xxxxx na Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx okraj xxxxxx xx na xxxx 300 - xxxxxx xxxx X xxxxx. Zde xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx účelovou komunikaci xx Popic. Xxx 100 x xxxxx xx Xxxxxxxx rybníka x Popicích xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx komunikaci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jihozápadním xxxxxx k Havraníkům. Xxxxxxxxx po účelové xxxxxxxxxx podél xxxxxxxxx xxxx, míjí xxxxxxxxxxxxx xxxxx obce Xxxxxxxxx x xx xxxxx 322 lemuje severozápadní xxxxx komplexu xxx, xxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxx sousedí x xxxxxx Havranického xxxxxxxxxx. Xxx 400 x xxxxx xx xxxx 339 xx xxxx směrem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx, xx xxxxx asi 300 m xx xxxx 296 xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx hranici xxxxxx x. 19426 x 19429. Xxxx xx xxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vinohradu. Xx xxxx 315 xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. Xxxxxxxxx xxxxx) na xxxx 304. Prochází 250 x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x po té xxxxxxxx xxxxxxx lesa x xxxxxx xxxxx Xxxx. Jižním xxxxxx xxxxxxxx zmíněnou xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx hranici lesního xxxxxxxx, xxxxxx xxx 150 x jihovýchodně xx kóty 354 Xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx s Xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx severozápadním xxxxxx x xxxx Podmyče. Xxxxxxxxxx sídla Čížov x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx obce xxxxxxxx x 1.9.1966 x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx [viz §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 183/2006 Xx., x územním plánování x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon)].

Poznámky

1. Xxxxx xx xxxxxxx vedena xx pozemních xxxxxxxxxxxx x železničních tratích, xxxxx xx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo železniční xxxxx, jako by xxxxxx vně území xxxxxxxxx xxxxx.

2. Kopie xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx parku xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxx Agenturou x Xxxxx, xxxxx obraz xxxxxx národního parku x xxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxxxx xxxxxx ochranného xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ochranného xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx XX x Xxxxxxxxx jihovýchodně xx obce Podmyče. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx - Xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx státní xxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxx x. X. pokračuje hranice xx xxxxxxxx okraji xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx x. X. Před areálem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx k xxxxxx, prochází xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx přimyká xx xxxxxx silnici, xx jejímž xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxx. Xx začátku xxxxxxxxxxx území místní xxxxx Xxxxxxx x. X.-Xxxxxx sleduje hranici xxxx. Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx údolím, xxxxxxx xxxxxx silnici Xxxxxx x. X.-Xxxxxx, kopíruje xxxxx pozemky xxxxxxx xxxxx xxxxx nádrže Xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx (hráz xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx). Odtud sleduje xxxxxxx xxxxxxx parcel x. x. 207/25, 201/89, 201/91 a 201/126 x k. x. Xxxxx a xxxx xxxxxxxxx jižním x xxxxxxxxx xxxxxx xx hranici xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx obce Xxxxx. Xxxx obec obchází xx severním okraji xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx okraji xxxxxx xxxxxxxxx výroby, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx-Xxxxx. Po xxxxxxxx okraji této xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx-Xxxxx. Odtud xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx okraji xxxxxx xxxxxxx směr Xxxxx, xxxxxx východní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx v Lesné xxxxxxxxx xx severovýchodním xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxx xx severní x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxx XX. Poblíž xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx Břečkov-Lukov, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx k xxxx Xxxxx, kde xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xx státní xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Lukova xx Xxxxxxx. Xxx xxxxxxx severní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x posléze xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx silnice Podmolí-Mašovice. Xx křižovatce se xxxxxx silnicí na Xxxxxx se xxxx x severu, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx ploch Xxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx silnice Xxxxxxxx-Xxxxxx-Xxxxxxxx. Xxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx po xxxxxxxx xxxxxx státní silnice xxxxxx do Xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx jihovýchodním x ve xxxxx xxxx xxxxxxx levý xxxx zmíněné xxxxxxxx, xxxxx sleduje téměř xx k xxxx xx Dyje - xx xxxxxxxxxx před xxxxx xxxxxxx Povodí Xxxxxx (x průběhu xxxxxxxx xxx xxxxx xx x Gránickém xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx pokračuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx břehu xxxx Xxxx. V xxxxx, xxx se xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxx xxxx, která xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx-Xxxxx xxxxxxxx hranice xx xxxxx xxxxxx viaduktu xx xxxxx břeh Xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx železniční xxxxx směrem na Xxxxx až x xxxxxxxxxx zastávce Xxxxxx-Xxxx Xxxxxxx. Xxx se xxxx k xxxxxx x sleduje xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxxx. X této komunikace xx xxxx xxxx xx xxxx 280 xxxxxxx jižním xxxxxx, xxxxxxx linii xxxxxxx xxxxxx živočišné xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx území x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx obce opět xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx silnice xx Xxxxxxx. Xx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Hnanicemi se xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx sleduje xxxxxxx zastavěného xxxxx x zastavitelných xxxxx xxxx. Xxxx pokračuje xx východním xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx až x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx obchází xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx až x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx končí. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx obce Xxxxx x areál xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx - rozumí xx pojem xxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxx. j) zákona x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx) x xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x. 114/1992 Xx.

Xxxxxxxx

1. Pokud xx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx komunikace xxxx železniční xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxx xxxxx ochranného xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x podrobným zákresem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx v ústředním xxxxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxx, xxxxx obraz xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx parku x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průběhu xxxxxx Xxxxxxxxx parku Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2017 Sb. x účinností xx 1.6.2017

Příloha x. 4 x xxxxxx x. 114/1992 Xx.

Xxxxxxx xxxx Xxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx parku

Předmětem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx vázané xx přírodovědecky nejhodnotnější xxxx horského celku Xxxxxx. Předmětem xxxxxxx xxxx xxx evropsky xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx něž jsou xx xxxxx národního xxxxx xxxxxxxx evropsky xxxxxxxx lokality.

B. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 4/11 xx xxxxx xx Ferdinandovském xxxxx x x Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx u xxxx 804. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx lesa a xx lesních xxxxxxx xxxx kóty 933 x 923 k xxxxx přes potok, xxxxx se xx xxxx 882 x xx xxxx 828 xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx - Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xx rozcestí Xxxxx Xxxxxx. Zde xxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxx x xxxx přes xxxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxx xx zpevněné xxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxx x xx Xxxöxxxxxx dvoru. Zde xxxxxxxx xx lesní xxxxx xx Xxxxxx x xx Xxxxxx Xxxx. Z Xxxxx Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx na Xxxxx Xxxxxxx x xxxxx po xxxxx xxxxx přes Xxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx. X Rejštejna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xx x odbočce xx Xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx do Xxxxxxx x odtud xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx 844 xxxxxxx rezervaci Obří xxxxx. U mostu xxx Popelnou xx xxxxx xx Losenici x xxxxxxx xx xx až na Xxxxxx studni. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xx kótu 1141 x dále xx xx silnici Kvilda - Xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx set xxxxx x severu x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx; xx kóty 1131 xxxxxxx xxxxx xxxx až xx xxxx 955 xxx Xxxxxx Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxx Xxxx - Borová Xxxx. Xxxx Xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xx silnici xx Xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx po xx až x xxxxx xxxx Vltavu xx Xxxxx. Z Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx a xxxx 933 x 842 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx říčku Xxxxxxx x po xx pokračuje xx x xxxxxxx x Xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xx x železničnímu xxxxxxxx x Xxxxx Xxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx, xxxxxxxx xx Luční xxxxx, xx xxx xxxxxxx Xxxxxx x x místě xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx potoka se xxxxxxx xx napojuje xx xxxxxxx Xxxxxx - Želnava, xx xxx xxxxxxx xx xx Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxx do Bělé x Xxxx Pece. Xx Xxxxx Xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Schwarzenberský xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx Xxxxxx Xxxx x Zadní Xxxxxxxxx. Xx cestě x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx s Rakouskem x mezníku 1/34. Xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxx s Xxxxxxxx xx x xxxxxxx 4/11 xx Ferdinandovském xxxxx.

Xxxxxxxx

1. Pokud je xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx komunikacích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, hledí xx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tratě, xxxx by xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx hranic národního xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx seznamu xxxxxxx xxxxxxx vedeného Xxxxxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx grafické xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx

Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2017

Příloha x. 5 x xxxxxx x. 114/1992 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx správní xxxxxx, tvořené xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oblastmi, xxxxx ustanovení §78 xxxx. 2 xxxxxx

Xxxxx xxxxxx národního parku

Sídlo xxxxxx

Xxxxxxx obvod

Správa Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxx Xxxx

Xxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx parku

Vrchlabí

Krkonošský xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx pásmo

Správa Xxxxxxxxx parku Podyjí

Znojmo

Národní xxxx Podyjí a xxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx

Xxxxxxx x. 5 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 123/2017 Xx. x účinností xx 1.6.2017

Čl. XXX

1. Myslivecká, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx stráž x xxxxx přírody xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx považují xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, lesní x xxxxx xxxxxx x xxxxxx přírody xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxx x územní samosprávy xxxx povinny xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx tímto dnem xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zaniká xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

3. Řízení xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

Čl. VII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 238/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2000

Xx. XX

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, nejsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (návrhů) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §40 xxxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.4.2004

Xx. XXXII

Rozsah x xxxx náhrady xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2017, xxxxx xxxxxx do xxx 31. xxxxxxxx 2016 xxxxxxxxx, xx x případech upravených xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxx x xxxxxxxx XXX xx XXXXXX tohoto xxxxxx, xxxxxxxx x po 31. xxxxxxxx 2016 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracovních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2016.

Xx. XXXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 267/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona provozuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zranění, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx přežít xx xxxxx přírodě x xxxxxx x xxxxxxxx x provozování záchranné xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 8 xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx držitele platného xxxxxxxx, a xx xx dne nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxx x xxxxxx x povolení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanice. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxx provozování xxxxxxxxx xxxxxxx podle §5 xxxx. 8 xxxxxx x. 114/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx v případě xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců xxx dne doručení xxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 312/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.10.2008

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xx xxxxxx xxx neskončená xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 223/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 28.12.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx rezervace vyhlášené xx území národních xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pásem podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxx 3.

3. Řízení xxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx podle §43 xxxxxx č. 114/1992 Xx., xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, dokončí orgán xxxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxx zákona x. 114/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx, xxxxxxx běh xxxxxxx, xxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxx.

4. Xx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx vykonávají xxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §76 xxxx. 1 xxxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, po xxxx jednoho xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 349/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx chráněných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 381/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 2.1.2010

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx závazné xxxxxxxxxx x řízení xxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx se dokončí xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zaznamená xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx.

Xx. VII xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 350/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxxx přírody x krajiny České xxxxxxxxx, organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx přírody x krajiny Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 114/1992 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Správy chráněných xxxxxxxxxx oblastí jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx státní správu xxxxx zákona č. 114/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx správou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx dokončí Xxxxxxxx xxxxxxx přírody x xxxxxxx České republiky xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

4. Xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, vážících xx x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxxxx ochrany xxxxxxx a krajiny Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Příslušnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, vážící xx k Agentuře xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx republiky zřízenou xxxxx zákona č. 114/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 250/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skončena xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oblastí, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních předpisů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

3. Xxxxx zóny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vymezeny xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx opatřeními Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx považují xx xxxx xxxxxxxx xxxxx §18 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, x to xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxxx x. 114/1992 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx krajiny xxxxx §18 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx do doby xxxxxxxx xxx národního xxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 zákona x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Projednávání xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §18 xxxx. 5 zákona x. 114/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx zahájeno xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xx doby xxxxxxxx a označení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxxxx x. 114/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx území xxxxx xxxx národního xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx území xxxxx §17 zákona x. 114/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xx doby xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx podle §17 xxxx. 2 zákona x. 114/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx x označené cesty xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 114/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxx péče x národní xxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxx schválené xxxxx xxxxxx č. 114/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, platí po xxxx v xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však 10 let xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx zásad xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx §38a xxxxxx x. 114/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Návštěvní xxxx xxxxxxxxx parků xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx po xxxx x nich xxxxxxxx, nejdéle xxxx 3 roky xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

10. Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx přecházejí xx xxx 1. xxxxx 2017 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Správa Xxxxxxxxx parku Xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx státu Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2017 x xx tohoto xxx neskončená xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Správa Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 123/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2017

Čl. VIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx x povolení xxxxxx dřevin xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xx jednotné xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §82a xxxxxx x. 114/1992 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vydáváno xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx byla xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 114/1992 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ta xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §82a xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx staveb xxxxxxxx, xxxxx xxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx podle liniového xxxxxx, xxx které xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, uplatní xx xxxxxx podle §82a odst. 2 xxxxxx č. 114/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx, která xxxxxx vydávána x xxxxxxxx zahájených xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 403/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx č. 114/92 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.6.1992.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

347/92 Xx., xxxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxx x xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.6.92

289/95 Xx., x xxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.96

3/97 Xx., xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ČR

s účinností xx 15.1.97

16/97 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx žijících xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx rostlin x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 114/92 Xx., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.97

123/98 Xx., o xxxxx xx informace o xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.98

161/99 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxx park Xxxxx Xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx x. 114/92 Sb., o xxxxxxx přírody a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2000

238/99 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 23/62 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 102/63 Xx., x rybářství, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 130/74 Xx., o xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 114/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 289/95 Xx., x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2000

132/2000 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákonem o xxxxxxx, zákonem o xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx o hlavním xxxxx Xxxxx

x účinností xx 1.1.2001

76/2002 Xx., x integrované prevenci x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o integrovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx prevenci)

s účinností xx 1.1.2003

320/2002 Xx., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

100/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx rostlin xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx a dalších xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx druhů a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xxx xxx, kdy vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

168/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 114/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.4.2004

218/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 114/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 50/76 Sb., x xxxxxxx plánování x x stavebním řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 219/2000 Sb., x xxxxxxx ČR x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 28.4.2004

460/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 114/92 Xx. publikované x xxxxxx x. 155/2004

387/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 149/2003 Xx., x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lesních xxxxxx lesnicky xxxxxxxxxx xxxxx a umělých xxxxxxxx, určeného x xxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx materiálem xxxxxxx xxxxxx) x zákon x. 114/92 Xx., x ochraně xxxxxxx x krajiny, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.10.2005

444/2005 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

186/2006 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx stavebního xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2007

222/2006 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 76/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x omezování znečištění, x integrovaném registru xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

267/2006 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2010), (xxxxxxx x. 282/2009 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2013), (xxxxxxx x. 463/2012 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2015) x (xxxxxxx č. 182/2014 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost na 1.1.2017)

218/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 266/2006 Xx., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Sb., o xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákoníku xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 585/2006 Xx., zákon x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 155/95 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.8.2007

124/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

167/2008 Xx., o předcházení xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx nápravě x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 17.8.2008

312/2008 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 246/92 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 114/92 Sb., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.10.2008

223/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxx služeb

s xxxxxxxxx xx 28.12.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x účinností od 1.1.2011

282/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 266/2006 Sb., x úrazovém pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 31.8.2009

291/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 252/97 Sb., o xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2009

349/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 114/92 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 161/99 Xx., kterým xx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx x. 114/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2009

381/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 114/92 Xx., x xxxxxxx přírody x krajiny, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 2.1.2010

18/2010 Xx., úplné xxxxx xxxxxx č. 114/92 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 5/2010

256/2010 Xx., xxxxx XX xx dne 8.7.2010 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx §68 xxxx. 3 x 4 xxxxxx x. 114/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 17.9.2010

350/2012 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (stavební zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

463/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2012

64/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kontrolního xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

175/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 114/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2014

182/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 29.8.2014

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

15/2015 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx újezdů)

s účinností xx 1.1.2016

39/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2015

205/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zákon č. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x zrušují nebo xxxx xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

319/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 266/94 Sb., x dráhách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.4.2017

123/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 114/92 Xx., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2017 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2018

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o odpovědnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

261/2018 Xx., xxxxx ÚS ze xxx 25.9.2018 xx. xx. Pl. ÚS 18/17 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 123/2017 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 114/92 Xx., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 114/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 30.11.2018

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv

s účinností xx 1.1.2022

403/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 416/2009 Xx., o urychlení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx infrastruktury x infrastruktury xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 61/1977 Sb., x xxxxxx.
3) Xxxxx č. 61/1977 Sb.
Xxxxx XXX č. 96/1977 Sb.
4) §20 xxxxxx ČNR č. 96/1977 Xx.
5) Např. xxxxx č. 298/1990 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řádů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zákon č. 403/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetkových xxxxx, xxxxx č. 87/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxx rehabilitacích, xxxxx č. 92/1991 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoby, xxxxx č. 229/1991 Sb., x xxxxxx vlastnických vztahů x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku.
6) §10 xxxxxx XXX č. 565/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx
7) Xxxx. xxxxx č. 61/1977 Sb., xxxxx x. 53/1966 Sb., x ochraně zemědělského xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 75/1976 Sb. (xxxxx xxxxx zákona č. 124/1976 Xx.), zákon č. 138/1973 Sb., xxxxx č. 50/1976 Sb.

8) Xxxxx x. 22/1964 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 157/1983 Xx.
Xxxxxxxx x. 23/1964 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x. 22/1964 Xx., ve xxxxx xxxxxxxx x. 133/1965 Xx. x xxxxxxxx x. 19/1984 Xx.
Xxxxx č. 46/1971 Sb., x geodézii x kartografii.
Zákon XXX č. 36/1973 Sb., x orgánech xxxxxxxx x kartografie.
9) Xxxxx č. 50/1976 Sb.
10) §8 xx §10 xxxxxx x. 138/1973 Sb.
11) §13 xxxxxx x. 138/1973 Xx.
12) §2 xxxxxx XXX č. 96/1977 Xx., x xxxxxxxxxxx v xxxxxx x státní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
13) Xxxx. xxxxx č. 87/1987 Sb.
14) Např. xxxxx č. 23/1962 Sb., xxxxx č. 102/1963 Sb., xxxxx č. 61/1964 Sb., xxxxx č. 61/1977 Sb., xxxxx č. 44/1988 Sb., o ochraně x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona XXX x. 541/1991 Xx.
15) Xxxxx XXX č. 284/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

16) Xxxxx č. 53/1966 Sb.
17) §108 xxxx. 2 xxxxxx x. 50/1976 Xx.
18) §109, §110, §111, §112, §113, §114, §115, §116 xxxxxx x. 50/1976 Sb.
19) Xxxxx č. 169/1949 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 102/1971 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
20) Xxxxx č. 135/1961 Sb., o pozemních xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 27/1984 Xx. (xxxxx xxxxx x. 55/1984 Xx.).
21) Xxxxxxx xxxxx č. 23/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXXXX.
22) §127 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §21 xxxxxx ČNR x. 96/1977 Xx.
24) Např. xxxxx č. 135/1961 Sb., xxxxxxxx č. 99/1989 Sb., ve xxxxx xxxxxxxx x. 24/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx).
25) Xxxx. §16 zákona XXX x. 96/1977 Sb., xxxxxxxx č. 99/1989 Sb.
26) Xxxx. xxxxx č. 61/1977 Sb., xxxxx č. 138/1973 Sb., xxxxx č. 50/1976 Sb.
27) Xxxxx č. 17/1992 Sb.
28) §2 xxxxxx č. 83/1990 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx.
29) §14 xxxxxx x. 71/1967 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád)
30) Xxxxx XXX č. 282/1991 Sb., o Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.
31) Xxxxx XXX č. 367/1990 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx).
32) Xxxxx XXX č. 418/1990 Sb., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 439/1991 Xx.
33) Např. xxxxx č. 61/1964 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 87/1987 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 239/1991 Xx., xxxxx č. 20/1966 Sb., o xxxx x xxxxxx xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 23/1962 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 96/1977 Sb. x xxxxxx x. 143/1991 Xx., xxxxx č. 102/1963 Sb., x rybářství.
35) Xxxxx č. 169/1949 Sb.
Xxxxx č. 40/1961 Sb., x obraně xxxxx.
36) §13 xxxx. 2, §45, 46, 84 x 85 xxxxxx ČNR x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx.
37) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
38) §11 xxxxxx x. 44/1988 Xx.
39) §15, §16, §17, §18, §19 zákona x. 44/1988 Xx.
Zákon XXX č. 61/1988 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx báňské xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
40) Např. xxxxx č. 61/1977 Sb., xxxxx č. 138/1973 Sb., xxxxx č. 50/1976 Sb., xxxxx č. 44/1988 Sb., xxxxx x. 53/1966 Xx., xxxxx č. 23/1962 Sb., xxxxx č. 102/1963 Sb.

41) §24x xxxxxx XXX x. 67/1969 Xx., x národních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxx xxxxx x. 31/1983 Xx.).
42) §25 xxxxxx č. 61/1977 Xx.
43) Zákon č. 16/1997 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxx XXX č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) Xxxxx č. 61/1964 Sb.
Vyhláška č. 62/1964 Sb., xxxxxx xx vydávají xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 61/1964 Xx.
Xxxxx č. 132/1989 Sb., x ochraně práv x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.
45) Xxxx. §34 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 138/1973 Xx., x xxxxxx (xxxxx xxxxx), zákon č. 51/1964 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 104/1974 Xx., zákon x. 79/1957 Xx., x xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), zákon x. 67/1960 Sb., x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx topných xxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xxxxx č. 110/1964 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx č. 61/1964 Sb. - Xxxxxx xxxxxxxx x. 79/1957 Xx. a x. 67/1960 Sb. xxxx zrušeny právním xxxxxxxxx č. 222/1994 Sb., xxxxxx xxxxxxx x. 51/1964 Xx., xxx zrušen xxxxxxx předpisem č. 222/1994 Sb.
46) Xxxxx XXX č. 388/1991 Sb., o Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx.
47) §27 xxxxxx x. 17/1992 Xx., o životním xxxxxxxxx
48) §71, §72, §73, §74 xxxxxx x. 50/1976 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).
Xxxxx x. 7 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx dne 18.8.1987, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci x x bezpečnosti xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (xxx. x xxxxxx 18/1987 Sb.).
49) Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
50) Xxxxx č. 131/2000 Sb., x hlavním xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
51) §32 xxxxxx x. 131/2000 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52) Xxxxx č. 100/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx rostlin regulováním xxxxxxx x nimi x dalších opatřeních x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx).
53) Xxxxxxxx Xxxx 92/43/XXX ze xxx 21. května 1992 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx rostoucích rostlin.
Xxxxxxxx Xxxx 79/409/XXX xx dne 2. xxxxx 1979 x xxxxxxx xxxxx žijících xxxxx.
54) Příloha X směrnice Xxxx 92/43/XXX xx dne 21. května 1992 x xxxxxxx přírodních xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx rostlin.
55) Xxxxxxx XX, IV x X xxxxxxxx Xxxx 92/43/XXX.
56) Xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxx 92/43/XXX.
57) Xxxxxxxx Xxxx 92/43/XXX.
58) Xxxxx č. 246/1992 Sb., na xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) Xxxxxxxx Xxxx 79/409/XXX ze xxx 2. xxxxx 1979 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ptáků.
60) Xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx nerostného xxxxxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
61) Například xxxx xxxxx xxxxxx č. 50/1976 Sb., §24 xxxxxx x. 289/1995 Sb., §23 xx 26 xxxxxx č. 254/2001 Xx., §36 xx 38 zákona x. 449/2001 Xx.
62) Například xxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (lesní xxxxx), xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 99/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx, výkonu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx), zákon č. 449/2001 Sb., x myslivosti, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
63) Xxxxx č. 244/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x programů na xxxxxxx prostředí, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) Zákon č. 100/2001 Sb., x posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx a x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
66) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx).
67) §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 18/2004 Xx.
68) §5 xxxxxx č. 18/2004 Xx.
69) Čl. 7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 338/97 ze xxx 9. xxxxxxxx 1996 x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx.
70) Xxxxx č. 449/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
71) Zákon č. 334/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
72) Xxxxx č. 289/1995 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
73) Xxxxxxxxx xxxxx č. 289/1995 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 115/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx náhrad xxxx xxxxxxxxxxx vybranými xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
74) Například xxxxxxxx č. 55/1999 Sb., o xxxxxxx výpočtu xxxx xxxx xxxx škody xxxxxxxxx xx lesích.
75) Xxxxx č. 334/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
76) §27 xxxx. 2 zákona x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v právních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
77) Vyhláška č. 512/2002 Sb., x zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx.
78) §22 xx 26 zákona x. 312/2002 Xx., x xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxx.
79) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
80) Xxxxx č. 312/2001 Sb., x státních xxxxxxxxx.
81) Xxxxx č. 344/1992 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
82) §43 xxxx. 1 x §61 odst. 1 xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon).
83) Zákon č. 183/2006 Sb.
84) §149 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx.
85) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
86) Xxxxx č. 167/2008 Sb., x předcházení xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx.
87) §24a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 77/2004 Xx.
§42 zákona x. 449/2001 Xx., x myslivosti, xx xxxxx zákona x. 320/2002 Sb.
§49 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx péči x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 48/2006 Xx. x xxxxxx x. 186/2006 Xx.
88) §4c xxxxxx x. 252/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 291/2009 Sb.
89) Xx. 48 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 796/2004 xx xxx 21. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x podmíněnosti, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1782/2003, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx podpor x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx některé xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, v platném xxxxx.
90) Xx. 1 xxx 4 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 865/2006 xx xxx 4. xxxxxx 2006 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 338/97 x ochraně xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a planě xxxxxxxxxx xxxxxxx regulováním xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
91) Xxxxx č. 100/2004 Sb., x ochraně xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nimi x dalších opatřeních x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x obchodování x xxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 444/2005 Xx.
Xxxxxxxx Rady (ES) x. 338/97 x xxxxxxx xxxxx volně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx.
Xxxxxxxx Komise (XX) x. 865/2006 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 338/97 x ochraně druhů xxxxx žijících xxxxxxxxx x planě rostoucích xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
92) §58 xxxx. 1 xxxxxx x. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
93) §15 xxxx. 2 xxxxxx x. 13/1997 Xx., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 80/2006 Sb. x xxxxxx č. 186/2006 Xx.
94) §10 xxxx. 1 zákona x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 175/2002 Sb.
95) Xxxxxxxxx §47 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 254/2001 Xx., x vodách a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx xxxxx), §24 xxxx. 3 xxxx. x), §25 xxxx. 4 xxxx. x), §58 xxxx. 1 xxxx. f) x §59 odst. 1 písm. x) xxxxxx x. 458/2000 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx x x xxxxxx státní správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
96) §43 xxxxxx č. 183/2006 Xx.
97) Část xxxxxx správního řádu.
98) Xx. 8 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 338/97.
99) Xx. 66 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 865/2006.
100) Například xxxxxxxx xxxxx č. 75/2007 Sb., x podmínkách xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v horských xxxxxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx Natura 2000 na zemědělské xxxx.
101) §66 xxxxxx x. 449/2001 Xx.
102) §54 xxxxxx č. 219/2000 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
103) Xxxxx č. 161/1999 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx Národní xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx x. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
104) §29 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 222/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.
105) Zákon č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
106) Xxxxx č. 222/1999 Sb.
107) §139 xxxxxxxxx řádu.

108) Xxxxx č. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon č. 99/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx stráži, xxxxxxx xxxxxxxx rybolovných xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

109) §44 xxxx. 3 xxxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 225/2006 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx. x zákona č. 301/2009 Sb.

110) §52 xxxxxx x. 49/1997 Sb., xx znění xxxxxx x. 225/2006 Sb.

111) §11 odst. 4 xxxxxx x. 449/2001 Xx.

§11 odst. 1 xxxxxx x. 99/2004 Sb.

112) §31 odst. 6 x §33 xxxx. 1 xxxxxx x. 289/1995 Xx.

113) §32 odst. 1 a 2 xxxxxx č. 289/1995 Xx.

114) Zákon č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 359/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxxx x katastrálních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.