Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022.


Zákon o účetnictví
563/91 Sb.

ČÁST I. Obecná ustanovení §1

Subjekty veřejného zájmu §1a

Kategorie účetních jednotek a kategorie skupin účetních jednotek §1b §1c

Vymezení některých pojmů §1d §1e §1f

Předmět účetnictví §2 §3 §4 §4a §5 §6 §7 §8

ČÁST II. Rozsah vedení účetnictví, účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy

Rozsah vedení účetnictví §9 §10

Účetní doklady §11

Účetní zápisy §12

Účetní knihy §13

Zjednodušený rozsah účetnictví §13a

Jednoduché účetnictví §13b

Směrná účtová osnova a účtový rozvrh §14 §15

Ostatní ustanovení o účetních knihách §16

Otevírání a uzavírání účetních knih §17

ČÁST III. Účetní závěrka

Účetní závěrka §18

Rozvahový den §19

Použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení účetní závěrky §19a

Ověřování účetní závěrky auditorem §20

Výroční zpráva §21

Způsoby zveřejňování §21a

Zvláštní způsoby zveřejňování §21b

Konsolidovaná účetní závěrka §22 §22a §22aa §22b §23

Použití mezinárodních účetních standardů v konsolidaci §23a

Účetní výkazy za Českou republiku §23b

ČÁST IV. Způsoby oceňování §24 §25 §26 §27 §28

ČÁST V. Inventarizace majetku a závazků §29 §30

ČÁST VI. Úschova účetních záznamů §31 §32

ČÁST VII. Zpráva o platbách orgánům správy členského státu Evropské unie nebo třetí země

Rozsah působnosti §32a

Obsah zprávy o platbách §32b

Konsolidovaná zpráva o platbách §32c

Zveřejňování §32d

Kritéria rovnocennosti §32e

ČÁST VIII. Uvádění nefinančních informací

Rozsah působnosti §32f

Nefinanční informace §32g

Samostatná zpráva §32h

Ověřování vypracování nefinančních informací auditorem §32i

ČÁST IX. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Účetní záznam §33

Průkaznost účetního záznamu §33a

Přenos průkazného účetního záznamu §34

Opravy a ostatní ustanovení o účetních záznamech §35 §36

Přestupky §37 §37a §37aa §37ab §37b §38 §38a §39 §40

č. 353/2001 Sb. - Čl. II

č. 437/2003 Sb. - Čl. II

č. 669/2004 Sb. - Čl. XV

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

č. 261/2007 Sb. - Čl. LXXIX

č. 296/2007 Sb. - Čl. XX

č. 126/2008 Sb. - Čl. V

č. 304/2008 Sb. - Čl. II

č. 230/2009 Sb. - Čl. XVI

č. 410/2010 Sb. - Čl. II

č. 355/2011 Sb. - Čl. VIII

č. 239/2012 Sb. - Čl. II

č. 344/2013 Sb. - Čl. XXXV

č. 221/2015 Sb. - Čl. II

č. 462/2016 Sb. - Čl. II

č. 609/2020 Sb. - Čl. VI

Nález Ústavního soudu - č. 10/2008 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

ČÁST XXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§1

(1) Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx 43), zároveň xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx 92) x xxxxxxxx rozsah x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, rozsah x xxxxxx zveřejňování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají sídlo xx území České xxxxxxxxx,

x) zahraniční právnické xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx právního řádu, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zřízeny, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx vést xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx činnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx fyzické xxxxx, které jsou xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx x dani z xxxxxxx xxxxxxx, 83) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx této daně, xxx nejsou xxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářní rok xxxxxx 25&xxxx;000&xxxx;000 Xx, x to xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) ostatní xxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx podnikateli x xxxx společníky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx sdružených v xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a) až x) xxxx h) xx l),

h) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, kterým xxxxxxxxx xxxxxx účetnictví xxxxxx zvláštní právní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx,

x) investiční xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx, xxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx x) xx x) xx xxxxxxx x pro xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby. Xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xx xxxxx odpovědné xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4a.

(3) Tento xxxxx xxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx státu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záznamů xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx směřují xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx od vybraných xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxx stanoví xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x centrálním systému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x sestavení xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotkami xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pravidel, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dobrovolné xxxxxx obcí, příspěvkové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Zjišťování účetních xxxxxxx xxx potřeby xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkazů xx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo"), xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx účetních informací xxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx činností xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona 91) x zajišťuje xxxxxxxxxx xxxxxxx vybraným účetním xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx státu.

§1x

Xxxxxxxx veřejného zájmu

Za xxxxxxx veřejného xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

x) uvedena x §19a xxxx. 1,

x) bankou podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx spořitelním x xxxxxxx družstvem xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx společností xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx důchodové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spoření, nebo

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§1x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 221/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Xxxxxxxxx účetních xxxxxxxx x kategorie xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

§1x

(1) Mikro xxxxxx xxxxxxxxx xx xx, která k xxxxxxxxxxx xxx nepřekračuje xxxxxxx 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnot

a) xxxxxx xxxxxx 9&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) roční úhrn xxxxxxx xxxxxx 18&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) průměrný xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx období 10.

(2) Xxxxx xxxxxx jednotkou xx ta, xxxxx xxxx mikro účetní xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx celkem 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) roční xxxx xxxxxxx xxxxxx 200&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) průměrný počet xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxxxx 50.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx, která xxxx xxxxx účetní xxxxxxxxx ani xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a x rozvahovému dni xxxxxxxxxxxx alespoň 2 x uvedených hraničních xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) roční xxxx čistého obratu 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxx xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 250.

(4) Velkou účetní xxxxxxxxx xx ta, xxxxx k rozvahovému xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx v xxxxxxxx 3.

(5) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx zájmu,

b) xxxxxxx xxxxxx jednotka.

§1b xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 221/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§1c

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx, xxxxx sestává x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx 2 z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) aktiva xxxxxx 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxx xxxx čistého xxxxxx 200&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

c) xxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 50.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednotek xx xx, xxxxx xxxx malou skupinou xxxxxxxx jednotek x xxxxxxx x konsolidující xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nepřekračuje x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx 2 z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx 500 000 000 Xx,

x) xxxxx úhrn xxxxxxx obratu 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) průměrný xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx období 250.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2.

§1x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx celkem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zjištěný x xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí výše xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx které xxxxxx xxxxxx období, a xxxxxxxxxx 12.

(3) Průměrným xxxxxx zaměstnanců xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx průměrný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§1x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 221/2015 Xx. x účinností xx 1.1.2016

§1e

(1) X prvním xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednotka xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx kategorii účetních xxxxxxxx x kategorii xxxxxx účetních xxxxxxxx, x níž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx období.

(2) Xxxxx ve dvou xx xxxx následujících xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx jednotek xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx překračovat 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §1b x 1c, změní xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx x konsolidované xxxxxx závěrky.

§1e xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 221/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2016

§1f

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 písm. x) x x) xxxx xxxx xxxxxxxxxx účetnictví, xxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx,

x) xxxx celkové xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx x

x) xx xxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxx pobočným xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizací xxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx organizací xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxx, xxxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxx institucí, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx postavení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx jednotky xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx vzniku xxxx zahájení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx podmínky pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxx účetnictví x xxxxx rozsahu, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x §13a, x xx od xxxxxxx xxx účetního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po účetním xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. S xxxxxxxx ukončení činnosti xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 5 xx xxxx následujících účetních xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx rozsahu, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu.

(4) Xxxxxxxxx příjmy xx xxx účely jednoduchého xxxxxxxxxx rozumí xxxx xxxxxx zjištěný z xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx období. Xx xxxxx příjmů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x mimořádné.

(5) Hodnotou xxxxxxx xx pro xxxxx jednoduchého účetnictví xxxxxx úhrn xxxxxxx xxxxxxxx x přehledu x majetku a xxxxxxxxx sestaveného k xxxxxxxxxxx xxx. Xx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx pohledávky x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x jejich xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(6) Způsob xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu xx xxxxxxxxxxxx účetnictví x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účetnictví x xxxxx xxxxxxx, xxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§2

Předmět účetnictví

(1) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu, xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x jiných aktiv, xxxxxxx včetně dluhů x jiných pasiv, xxxx o nákladech x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx účetnictví, xx období, s xxxx xxxx skutečnosti xxxxxx x xxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxx xxxxxx"); xxxx-xx xxxxx xxxx zásadu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx skutečnosti. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účtují x uvedených xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (§4 xxxx. 8); xxxxxx x veškerých xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx hospodářským rokem. Xxxxxxxxxxxx rokem xx xxxxxx xxxxxx, které xxxx začínat xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx změně xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx kratší xxxx x xxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxx měsíců.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 95) x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx období, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx přeměny,

b) končí xxx zanikající xxxxxx xxxxxxxx xxxx předcházejícím xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 95).

(4) Xxxxxx xxxxxx může xxx xxxxx xxx 12 xxxxxx xxx

x) xxx xxxxxx účetní xxxxxxxx v xxxxxx 3 měsíců xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxx zániku účetní xxxxxxxx x období 3 měsíců po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx roku,

c) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx rozvahový xxx xx xxxxx xx 3 měsíců xxxx xxxxxxxx běžného xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx tento xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis rozvahový xxx xx xxxxx xx 3 xxxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozvahového xxx xxxxxxx xxxxxxxx období,

e) xxxxxxxx-xx rozhodný xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 3 měsíců xxxx skončením xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx roku x xxxxx-xx x xxxxx období xxxxxxx x zápisu přeměny xx xxxxxxxxx rejstříku.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx složkou xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx účetní xxxxxxxxx vzniklou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, 46) xxxxx uplatnit xxxxxxxxxxx xxx. Uplatnit xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxx daně x xxxxxx nejméně 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx účetního období xxxx před xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xxxx, který z xxxxxxx nastává xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx účetní jednotka x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx i xxx přechodu z xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx rok.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxx xxx

x) účetní jednotkou xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozdělovanou xxxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku.

§4

(1) Xxxxxx jednotky xxxxxxx x §1 xxxx. 2 písm. x), x) a x) xx l) xxxx povinny xxxx xxxxxxxxxx xxx dne xxxxx xxxxxx xx xx dne xxxxx xxxxxx; účetní xxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ode xxx zahájení činnosti xx xx dne xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx uvedené x §1 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §1 xxxx. 2 xxxx. x), g) nebo x).

(3) Účetní xxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxx účetnictví xx xxxxxxx dne xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx se staly xxxxxx jednotkou, až xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, nevznikla-li xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x), x) nebo x).

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 2 písm. x) xxxx povinny xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dne xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nerozhodnou-li se xxxx účetnictví xxx xxx xxx zahájení xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxx uvedených xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx období, xx kterém xx xxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nevznikla-li xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §1 xxxx. 2 xxxx. x), x), g) xxxx h).

(5) Účetní xxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 2 xxxx. g) xxxx xxxxxxx vést xxxxxxxxxx xx prvního xxx xxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxx, xx xxxxxx

x) se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xx společníků xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x xx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx jim xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §1 xxxx. 2 xxxx. d), e) xxxx x).

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §1 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxx účetnictví xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx do xxx xxxxxxxx činnosti, xxxxx nestanoví xxxxxxxx xxxxx jinak x xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1 odst. 2 xxxx. x), x) xxxx g).

(7) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxxx xxxxx §1 odst. 2 xxxx. x) xx h) xxxxxxx xxxxxx účetnictví xxxxxxxx xx xxxxxxxx 5 xx xxxx jdoucích xxxxxxxx období, ve xxxxxxx vedly účetnictví.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx zejména xxxxxxx xxxxxxx osnovu, xxxxxxxxxx x označování xxxxxxx účetní xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx vymezení xxxxxx závěrek, xxxxxx xxxxxx, podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x ostatní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Prováděcí právní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednotek xxxxxx

x) rozsah x xxxxxx sestavování xxxxxx xxxxxxx, vyhotovení výroční xxxxxx x zprávy xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx, závazků x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, označování a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) uspořádání, označování x xxxxxxxx vymezení xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxx závěrce,

d) uspořádání x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x doplňujících xxxxxxxxx x xxxxxxx x účetní závěrce, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x prostředky xxxxxxxx rozpočtu a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) uspořádání x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx účtovou xxxxxx,

x) xxxxxx metody, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx použití xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx majetku, xxxxxxx tvorby a xxxxxxx opravných xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x účetnictví xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) uspořádání, xxxxxxxxxx x obsahové xxxxxxxx položek xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx,

x) vymezení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx z xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx účetních xxxxxxxxx státu xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výkazů xx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx formát, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx účetních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx technické x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx záznamů, xxxxxx xxxxxxxxx na jejich xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vybranými xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx x za xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, označování x obsahové vymezení xxxxxxx majetku a xxxxxx aktiv x xxxxxxx x jiných xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx konsolidační xxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotek xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisu xxxxxxx vzor částí xxxxxx xxxxxxx,

x) uspořádání, xxxxxxxxxx a obsahové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x výnosů a xxxxxxxxx toků x xxxxxxxx xxxxxxxx za Xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx státu,

s) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotek x x příloze x xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx dílčí xxxxxxxxxxxx xxxxx státu,

t) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účetních výkazů xx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx celky xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx u vybraných xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx prováděných x xxxxx xxxxxx x xxxx zápisu xx xxxxxxxxx rejstříku x xxxxxx od xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vybraných účetních xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx součinnosti osob xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rezerv.

(9) Xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxx celek.

(10) Xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx vést xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx mohou xxxxxx technických xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx skutečnost xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Jednotlivé účetní xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx souhrnných xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx záznamy jsou xxxxxxx účetní xxxxxxx, xxxxxx zápisy, účetní xxxxx, odpisový xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, účetní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx jednotky xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nejméně x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx papírů a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (xxxx xxx "cenný xxxxx") x xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, a xxxxxx xxx, jsou účetní xxxxxxxx povinny xxxxxx xxxxxxxx x cizí xxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxx x u xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x cizí xxxx.

(13) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vést účetnictví x českém xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx jazyce jen xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 5.

(14) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 53) xxx xxxxxxxxxx považovat xxxxx xxxx celek.

(15) Účetní xxxxxxxx jsou povinny x příslušném účetním xxxxxx použít účetní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xx xxxxx xxxxxxx xx jeho xxxxxxx.

§4a

(1) Za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů, xxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx x naplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx; je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxxx xxxxxx upravujícího investiční xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondy, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x naplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxxx jménem xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx společně x nerozdílně.

§4a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 344/2013 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2014

§5

(1) Xxxxxx jednotky xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx i xxxxx právnickou xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx.

§6

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx x účetních xxxxxxx (xxxx xxx "účetní xxxxxx") pouze na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxx jednotky xxxx povinny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §29 x 30.

(4) Xxxxxx jednotky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závěrku xxxxx §18 xxxx řádnou, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxxx toho x xxxxxxxxx stanovených xxxxx §2222b xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrku.

(5) Účetní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, o xxxxxxx xxx stanoví xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx předpis, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x přebírat xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx účetního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx, přenos x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záznamů x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx účetních xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx jednotka xxxxxx závěrku xxxxxxx xxxxxx jednotky, poskytuje xxxx xxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx závěrka byla xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx srozumitelně x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jednotky xxx, xxx na xxxxx xxxxxxx mohla xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx využívá (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí.

(2) Zobrazení xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx položek xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx skutečnému xxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x účetními xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx jednotce xxxxxxx xx základě xxxxxx zákona. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx, když xxxx xxx něm xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vede x dosažení xxxxxxxx. Xxx, kde xxxxxx xxxxxxxx může xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx účetní xxxxxx x zvolená xxxxxxx xx xxxxxxxxx skutečný xxxx, xx účetní xxxxxxxx xxxxxxx zvolit xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx metod xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními předpisy xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx jednotka xx povinna použít xxxxxx xxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xx x ní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx pokračovat x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx o xxx, xx x ní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx povinna použít xxxxxx xxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx závěrce.

(4) Xxxxxxxxxx x označování xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx účetním xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx změnit zcela xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx účetními obdobími xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zobrazení xxxx xxxxxxxxxxx vypovídací xxxxxxxxxx účetní závěrky, xxxxxxx informaci o xxxxx xxxxxx xxxxx x jejím xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x příloze x účetní xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v příloze xxxxxx xxxxxxx [§18 xxxx. 1 xxxx. x)] xxxx uvést xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x s uvedením xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x závazky, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx jednotky xxxx xxxxxxx účtovat x xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx i o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxxxxxx x výnosech v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxx samostatně xxx jejich vzájemného xxxxxxxxx. Xxxxxx jednotky xxxxx xxxxxxxx vzájemné xxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a jsou-li xxxxxxxxxxx částky, ve xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 3, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx závěrce.

§8

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, přehledné x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účetních záznamů.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx jednotka xxxx xxxxxxxxxx xxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ostatním xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaúčtovala x účetním období x xxxxxxxx knihách xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxx xxxx xxxxxxxxx podle §3, x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx jemu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrku, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21a x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx průkazné, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx záznamy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (§33a) x xxxxxx jednotka xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Účetnictví xxxxxx xxxxxxxx xx srozumitelné, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx metod xxxxxxxxx v §4 xxxx. 8,

b) obsah xxxxxxxx záznamů x xxxxxxxx nástrojů uvedených x §4 xxxx. 10,

x) xxxxx mezi xxxxxxx záznamem xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dílčími xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxxx. 5.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx jednotky xx vedeno způsobem xxxxxxxxxxx trvalost xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx x zpracováním xxxxx §31, 32 x §33 xxxx. 3 x 7 xx xxxxx xxxx, xx xxx jsou jí xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxxx vedení xxxxxxxxxx, xxxxxx doklady, xxxxxx zápisy a xxxxxx knihy

§9

Rozsah vedení xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx zvláštní xxxxxx předpis jinak, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vést xxxxxxxxxx x xxxxx rozsahu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §19a a 23a xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx metody xxxxx xxxxxx ustanovení.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx, může xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx účetní xxxxxxxxx x xxxx povinnost xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx jednotek xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) x x), může xxxx xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx organizací, xxxxxxxx odborovou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pobočnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) organizací xxxxxxxxxxxxxx, pobočnou organizací xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxxxxx společností xxxx církevní xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx evidovanou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx prospěšnou společností,

g) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx,

x) xxxxxxx družstvem, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx má xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 nebo 4 xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxx účetnictví xx zjednodušeném rozsahu xxxx účetní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu. Xxxxx rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxx xxx uskutečnit xxx k prvnímu xxx účetního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx účetním xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx skutečnosti.

§10

§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 353/2001 Sb.

§11

Účetní xxxxxxx

(1) Účetní xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx případu a xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx jednotku x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx účetního xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) podpisový xxxxxx xxxxx §33a xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx osoby odpovědné xx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx písmen a) xx x), xxxxx xx týkají xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx obsaženy na xxxx účetních xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x c) xx xxxxx týkat xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx případech xxxx účetní xxxxxx x účetní xxxxxx xxxxxxxxx identifikátor, xxxxxx xxx nezaměnitelně xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx záznamem x xxxxxxx dokladem, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Podpisový xxxxxx xxxxx písmene x) může xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Účetní xxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx zjištění skutečností, xxxxx xx jimi xxxxxxxxx, a to xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx obsah xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxx §8 xxxx. 5.

§12

Účetní xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxx účetní xxxxxxx, jejichž xxxxx xx xxxxx ustanoveními xxxxxx zákona, která xx týkají účetních xxxx.

(2) Účetní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx období xx xxxxxxxxxx účetního xxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. K xxxxxxxx zápisu musí xxx připojen podpisový xxxxxx xxxxx odpovědné xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx případu.

(3) Účetní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

§13

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx:

x) x deníku (xxxxxxxx), x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) a jímž xxxxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxx případů x xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx),

x) v xxxxxxx analytických účtů, x nichž xxxxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zápisy, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x).

(2) Xxxxxx xxxxx zahrnuje xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx informace:

a) xxxxxxxx xxxx xx xxx, k xxxxx xx otevírá xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Má xxxx x Xxx účtů, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvádějí souhrnné xxxxxx denně, nenaplní-li xxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xx xxx, ke xxxxxxx xx sestavuje xxxxxx xxxxxxx.

(3) Účetní jednotky xxxxxxx zřizovat účty xxxx účtový rozvrh x xxxxxx xxxxx.

§13x

Xxxxxxxxxxxx rozsah xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu,

a) sestavují xxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxx uvést xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x hlavní xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §25 xxxx. 3, x výjimkou odpisů,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §26 xxxx. 3 xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx položek, x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §27,

f) xxxxxxxxx účetní xxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§4 xxxx. 8) xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, nemusí xxxxxx xxxxxxxxxx §13 odst. 1 písm. x) x d).

(3) Uplatnění xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx ustanovení §3 odst. 1 x §7 xxxx. 1 a 2.

§13x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx deník,

b) xxxxx xxxxxxxxxx x kniha xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x ostatních xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxxxxx x

x) peněžních xxxxxxxxxxxx x hotovosti a xxxxxxxxx prostředcích xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, spořitelních a xxxxxxxx družstvech,

b) příjmech x výdajích xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x účetním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx konečným xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(3) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sestavují xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x příjmech x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"). Přehled xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §18 xxxx. 3, §19 xxxx. 1 x 2, §29 xxxx. 1 x §31 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hospodářský xxx x xxxx nepoužijí §1b xx 1e, §14, §18 xxxx. 1, 2 x 4, §24 odst. 6 xxxx. x) x xxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, §25 xxxx. 3, §26, §27 a §28 xxxx. 6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx použijí xxxxxx xxxxxxxx v jednoduchém xxxxxxxxxx tak, aby xxxx x xxxxxxx xx smyslem, xxxxxx x metodami xxxxxxxxxxx xxx jednoduché účetnictví x aby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx ucelenou xxxxxxxxx x příjmech, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx postupu xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxxxx xx porušení §7 xxxx. 1 x 2.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx knih, xxxxxxxxxx, členění, označení x obsahové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 221/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2016

§14

Xxxxxx účtová osnova x xxxxxx rozvrh

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx tříd, xxxxxxxxx účtových xxxxxx xxxx x syntetických xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx majetku a xxxxxx xxxxx, závazků x xxxxxx xxxxx, xxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxx a x výsledku xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx vybrané xxxxxx jednotky xxxx xxxxxx účtová osnova xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x označení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účtový xxxxxx, x němž xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxx xxxxxx období; x xxxxxxx účetního xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx doplňovat. Pokud xxxxxxxxx k xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx platného v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x x následujícím xxxxxxx xxxxxx.

§15

§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 437/2003 Sb.

§16

Ostatní ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Peněžní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxx účty xxxxx.

(2) V knihách xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxx vyjádření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; nelze xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x vyjádření xxxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Není-li xxxx stanoveno xxxxx, xxxxxx jednotky otevírají xxxxxx xxxxx

x) ke xxx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxx,

x) k xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx zpracování xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x naložení x majetkem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxx, xxxxxx xxxxxxxx účinky rozhodnutí x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastanou xxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xx xxx následujícímu po xxx, xxxxxx nastanou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx dni, xxxxxx xxxxxxxx účinky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu,

h) xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, kterým nastanou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) ke xxx xxxxxxxxxxxxx po dni, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) ke xxx, xxxxx xxx sestavení xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx dále stanoveno xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účetnictví,

b) x poslednímu xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx likvidace,

d) xx dni xxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx přeměn,

e) ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx nastanou xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku xxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v konkurs,

f) xx xxx, kterým xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) ke xxx, kterým nastanou xxxxxx splnění reorganizačního xxxxx,

x) xx xxx, xxxxxx nastanou xxxxxx xxxxxxx plánu xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx závěrku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx zúčastněné xx xxxxxxx xxxxxxxx korporace xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxx korporací xxxxxxxxx xxxxxx knihy x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx samostatně xx xxxxxxxxxx dne přeměny xx xxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nástupnická xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotkou, xxxxxxx účetní xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx přeměny. Xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku, xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx ke xxx xxxxxxxxxxxxx po dni xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx. Účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx období xx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx období.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx společníka, xxxxx nevede xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx uzavírá účetní xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx den xxxxxx xxxxxxx obchodní korporace xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx společníkem xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) vznikne xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 písm. x), xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx zahájení své xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xx xxxxxxxxxx dne. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx společníkem zahraniční xxxxx x ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 písm. x), xxxxxxx zúčastněná xxxxxxxxxx účetní jednotka xxxxx §1 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx knihy xx xxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xx nepostupuje, xx-xx xxx přeměně xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxx xxxxxxx uzavírají xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx účetní xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přeměny. X rozhodnému dni xxxxxxx otevírají xxxxxx xxxxx xxxxx nástupnické xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotka. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx podle §1 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxx účetní xxxxxxxx podle §1 xxxx. 2 xxxx. x), i xxxx xxxxxx jednotka xxxxxxx xxxxxx knihy k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx přidávat xxxxx xxxxxx zápisy kdykoli xxxxxxx xx uzavřených xxxxxxxx knih x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečnému xxxxx, xxx uzavřené xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx novou xxxxxx závěrku, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx závěrkou xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, mezitímní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx jednotka, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 96) xxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxxx

§18

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx jednotky xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Účetní xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx

x) rozvaha (xxxxxxx),

x) xxxxx zisku x xxxxxx,

x) příloha, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx obsažené x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) a x), xxxxxxx naplněním §7 xxxx. 3 xx 5 a §19 xxxx. 5 x 6.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx i přehled x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. x) xx x) xxxxxxx o peněžních xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx vlastního xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přehled x peněžních xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx vlastního kapitálu xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx dni a xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx uvedené x §20 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 1 x 2.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) až x) x §1 xxxx. 2 xxxx. x) xx l) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x sídlo; x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. d) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x sídlo, xxxx-xx se xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x informaci x xxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku uváděnou xx obchodních xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx den (§19 xxxx. 1) xxxx jiný xxxxxxx, x němuž xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§19 xxxx. 3),

x) xxxxxxx sestavení účetní xxxxxxx,

x xxxx x xx xxx připojen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 písm. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxx §1 odst. 2 xxxx. d) xx h xxxx xxxxxxxxx xxxxxx osob xxxxxxxxxxx x §4a xxxxxx jednotky xxxxx §1 odst. 2 xxxx. x) až x)); připojením uvedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx závěrka xx sestavenou xxxxx xxxxxxx x). Pokud xx xxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx záznam xxxxx, xxxxx vykonávala xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx jednotky jinak.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx sestavují xxxxxx xxxxxxx v xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx. Nestanoví-li tento xxxxx jinak, ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jednotky, které xxxxxx povinny mít xxxxxx závěrku ověřenou xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrky v xxxxx rozsahu a xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednotek xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx jednotky xxxxxxx uvádět v xxxxxxx x účetní xxxxxxx.

§19

Rozvahový xxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozvahovému xxx, xxxxxx je xxx, kdy uzavírají xxxxxx knihy. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednotky x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxx xxxxxx a v xxxxxxxxx případech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závěrku. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. 1 s výjimkou x prvnímu xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx jsou povinny xxxxxx v účetní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx konci xxxxxxxxxxx xxx; to xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx, xxx to xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx účetního xxxxxx i k xxxxxx xxxxxxxx než xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx"). X xxxxxxxxx sestavování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §25 xxxx. 3; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx obdobně. Xxxxxxxxx použít xxxxxxxxxx §25 odst. 3 x xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx jednotky xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x), x) x d) xx h), xxxxx xxxx xxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, x uplatňují xxxxxxxxxxx xxx xxxxx §3 xxxx. 2 x 3, xxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx mezitímní xxxxxx xxxxxxx, xxx které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) x §24 xxxx. 6 xxxx. x).

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx zůstatky xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx"), xxxxx xx otevírá xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxx i xxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) V xxxxxxxxxx běžného xxxxxxxx xxxxxx xxxx být x xxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx dopad událostí, xxxxx nastaly xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx známými xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx sestavení xxxxxx xxxxxxx.

(6) V xxxxxxx významných událostí, xxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx, jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kvantifikovány x xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx.

(7) Informace x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, srovnatelné, xxxxxxxxxxxx a posuzují xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx spolehlivou, xxxxxxxx xxxxxxx požadavek §7 xxxx. 1 x xx-xx xxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxx xx včasná, je-li xxxxxxx ve správném xxxx x hlediska xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx nepřevýší přínosy xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, jestliže splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §7 xxxx. 3 xx 5. "Informace xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x ocenění nehmotného xxxxxxx ve xxxx xxx 60&xxxx;000 Kč x u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věcí xxxx souboru hmotných xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx 40&xxxx;000 Xx.

(8) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx a závazky xxxxx xx dlouhodobé x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x závazky, xxx doba použitelnosti, xxxxxxxxx sjednaná doba xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx.&xxxx; Xxx xxxxx xxxxxxxxxx x účetní xxxxxxx xx aktiva mohou xxxxxx na xxxxx x oběžná. Xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx objektivně xxxxx xxxxxx xxxxxxx hlediska xxxxxxx, xx rozhodující xxxxx xxxxxx jednotky xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(9) X xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx záznamy nesoucí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx (druhů) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxxx jiný xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx označován xxxxx xxxxx §18 odst. 1.

(11) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

§19x

Xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účtování x xxxxxxxxx účetní xxxxxxx

(1) Účetní xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právem Xxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx").

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxx investičních cenných xxxxxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x obchodování xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx xxx k xxxxxxx dni účetního xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nepoužívá xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx o jejich xxxxxxx již xx xxxxxxx účetního období, x xxxx x xxxxxxx investičního cenného xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx došlo, nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx následujícího po xxxxxxx xxxxxx, x xxxx byly xxxxxxxxxx xxxxx papíry k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx investiční xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 již xxxxxx xxxxxxxxxxx xx žádném x xxxxxxxxxx regulovaných xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx obchodovány x jinému dni xxx k xxxxxxxxxx xxx účetního období, xxxxxx jednotka rozhodne x použití xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů xx xx konce xxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nebo rozhodne x xxxxxxxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účetnímu xxxxxx, x němž xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 se xxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxxxx přímo použitelnému xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx zvláštnímu xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Pokud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx x evropských xxxxxxxxxxxx trhů xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx jednotky rozhodne xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxx být xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx papíry přestaly xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxx x použití xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx konce xxxxxxxx období, ve xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru x xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 5, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ještě x xxxxx účetní xxxxxx. Xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxx účetní standardy.

(7) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx k rozvahovému xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §22 xxxx. 3 xxxx. x) nebo x) xxxxxxx xxxxxxxx xx sestavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, může rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů pro xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x sestavení xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx budou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx nejvyšším xxxxxxx xxxx účetní xxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedená x §22 xxxx. 2 sestavovat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx rozhodnout x použití xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x sestavení xxx účetní xxxxxxx x xxxxxxxxx rozvahovému xxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x sestavení xxxxxx xxxxxxx x stanovení xxxxxxxx období, xx xxxxxxx budou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx používány, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxx 8 x xxxxx xx změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x v xxxxxxx xxxxxxxx období, xxxxxxxxx xxxxxx jednotka xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx závěrky mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx další xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 8, xxxxxxx účetní xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxx účetní xxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§20

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterého xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stanoveným x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, účetní xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštní právní xxxxxxx, x xxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) střední účetní xxxxxxxx,

x) malé xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx se účetní xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx, překročily xxxx xxx xxxxxxx alespoň xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxx xxxxxx 40&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

2. roční xxxx čistého xxxxxx 80&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

3. xxxxxxxx xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 50,

x) xxxxxxx malé xxxxxx jednotky, pokud x xxxxxxxxxxx dni xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx 2 hodnoty xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxx 1 až 3.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx ověřenou xxxxxx závěrku

a) xxxxxxxxxx x xxxxxxx konkursu, x to xx xxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx 36 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, počínaje xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx prohlášení xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nerozhodne xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx dni předcházejícímu xxx, xxxxxx nastanou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx auditorem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výbor,

c) xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx je pro xxxxxxxxxx věřitelů zcela xxxxxxxxxxxxx.

§21

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx mít účetní xxxxxxx ověřenou xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx x komplexně xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx výkonnosti, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Výroční zpráva xx nevyhotovuje x xxxxxxxxx uvedených x §20 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxx xxxxxx musí xxxxx xxxxxxxxx nezbytných xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zprávy xxxx xxxxxxxxx nejméně xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x skutečnostech, xxxxx xxxxxxx až xx xxxxxxxxxx xxx a xxxx významné xxx xxxxxxxx účelu výroční xxxxxx podle xxxxxxxx 1,

x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) o xxxxxx vlastních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x aktivitách x xxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx a pracovněprávních xxxxxxxx,

x) o tom, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx pobočku nebo xxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Střední xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx účetní jednotky xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nefinanční informace xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x).

(4) Xx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxx pasiv, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx ve xxxxxxx zprávě také xxxxxxxxx x

x) xxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxx účetní xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx hlavních xxxx xxxxxxxxxxx transakcí, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx deriváty, x

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx souvisejících s xxxxx xxxxxxxxx, kterým xx xxxxxx jednotka xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx podle §18, 19a, 22 a 23a x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx další xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx dokument, xxxxx xxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx.

(7) Xxx ověřování xxxxxxx zprávy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §20 xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx výroční xxxxxx xxxx obdobného dokumentu xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §1f, xxxxx xx xxxxxxxx do veřejného xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx.

§21x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx povinny xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx jejich xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx, xxxxx xx zapisují xx xxxxxxxxx rejstříku, xxxx xx, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis. 29) Xxxxxx jednotky xxxxxxxxxx účetní závěrku x rozsahu, v xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx (§18 xxxx. 4) x v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx povinnost xxx xxxxxx závěrku xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx a xxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Povinnosti xxxxxxxx jednotek xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx obdobně x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xx splnění xxxx xxxxxxxxx podmínek, xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 12 měsíců od xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Účetní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zprávu xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxx účetní záznamy xxxxxx případně schváleny xxxxxxxx uvedeným v xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx x odstavci 2, přitom účetní xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závěrku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x utajovanými x xxxxxx obdobnými xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dotčena. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkazů xx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx ověřenou xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx ověřeny xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxx zveřejnění podle xxxxxx ustanovení xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx účetní závěrky x xxxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxx, xx které xx xxxxxxxx utajení podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx 1 xx 7 xxxxx obdobně xxx konsolidovanou xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zprávu, xxxxxx o platbách, xxxxxxxxxxxxxx zprávu o xxxxxxxx xxxxx části xxxxx a pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32h písm. x).

(9) Malé xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx jim xxxx xxxxxxxxx nestanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx své xxxxxx xxxxxxx, uvede, že xx xxxxx pouze x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxx xx účetní xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx vybraným údajům xx nepřikládá zpráva xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Místo xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx jednotka xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na něž xxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx.

§21x

Xxxxxxxx způsoby xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xxxxxxxxx výroční xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx sbírky xxxxxx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxxxxxxx České národní xxxxx. Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx splněna okamžikem xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

(2) Účetní xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx korporacemi a xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx předat xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx x příslušného xxxxxxx xxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxx podle xxxxxxxx 2 musí xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xxx účetní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxx jej xxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx k dani x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x

x) ve xxxxxxx, xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx správcem xxxx x příjmů.

(4) Xxxxx-xx x podání xxxxxxxxx daňového přiznání x xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxx bylo xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx z příjmů.

(5) Xxxxxxx-xx odstraněny xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx učiněno xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxx 3,

x) správce xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx rejstříkovému xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozsahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx podání xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxxxxxx správce xxxx x xxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx&xxxx; xxxxxxxxx x. 609/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§22

Konsolidovaná xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx účetní závěrkou xx rozumí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx konsolidace. Xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx, ustanovení tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx i pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrku; xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrka xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxx jednotka, která xx obchodní společností x xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx").

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní závěrky xx, xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x prováděcími xxxxxxxx xxxxxxxx, osoba bez xxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxx je

a) xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx ovládaných xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vliv xxxxx xxxxxxxx 4 (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx"),

x) xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (dále jen "xxxxxx jednotka xxx xxxxxxxxx xxxxxx"), nebo

c) xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vliv (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx").

(4) Společným xxxxxx se xxx xxxxx sestavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx x konsolidačním xxxxx spolu x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku xxxxxxxx xxxxx osobu, xxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv x xxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx vlivem xx xxxxxx xxxxxx významný xxxx xx xxxxxx xxxx provozování xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx; xxxx-xx prokázán xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx vliv dispozice xxxxxxx x 20 % xxxxxxxxxxx práv.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx jednotky uvedené x odstavcích 2 x 3 xxxx. x), x to xx podmínek stanovených §22a, 22aa x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrka xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, aby podávala xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, účetních xxxxxxxx xxx společným xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§22a

(1) Xxxx skupina xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx případů, xxx xx xxxxxxx účetní xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx veřejného zájmu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx být xxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx podmínek:

a) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případech xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx bez nepřiměřených xxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx zdržení,

b) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx podstatně brání xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx o xxxxxx této účetní xxxxxxxx, nebo

2. výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx jednotky, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx, řídící xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx stejných osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx během xxxxxxxx období až xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Konsolidující xxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxxx sestavit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotka xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx její xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky xxxxx xxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(4) Pro xxxxxxxx xxxxxxxx jednotek xxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx přidružené xxxxxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxx konsolidované xxxxxx závěrky, xx-xx xxxxx konsolidující xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotky xxxxxxxxxx nevýznamný.

§22xx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku xxxx xxxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx konsolidující xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen "jiná xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx"), xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx jiná xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx konsolidující xxxxxx xxxxxxxx; k xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx členy xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx 90 % xxxxxx konsolidující účetní xxxxxxxx x nesestavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky, xxxx

x) xxxx než 90 % xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx držící určitý xxxxx x konsolidující xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 6 měsíců xxxx koncem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky; xxxxx podíl činí xxxxxx xxxxxxx 10 %.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx jsou současně xxxxxxx tyto xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx účetní jednotky xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku jiné xxxxxxxxxxxxx účetní jednotky,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx sestaveny xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx tato xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotka xxxx,

x) konsolidovanou xxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxx auditora xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx konsolidující xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx; xxxx xxxxxx záznamy musí xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a

d) xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx konsolidující xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx název x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky, xxxxx konsolidovanou xxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx správních xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx potřeby, postup xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §19a xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx.

§22xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 221/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2016

§22x

(1) Konsolidující xxxxxx xxxxxxxx xx povinna xxxx xxxxxx účetním xxxxxxxxx uvedeným x §22 xxxx. 3, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx o vymezení xxxxxxxxxxxxxx celku x xxxx, xxxxx účetní xxxxxxx a ostatní xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx x xxxxxxxx její xxxxxxx auditorem; xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx. Povinnosti xxxxx §22 xxxx. 2 x 3 a xxxxx odstavce 1 xxxxx obdobně v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zpráva, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx pod společným xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx konsolidované xxxxxxx xxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nemusí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotka xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx se xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx i xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu.

§23

(1) Xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xx povinna xxx xxxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) plné konsolidace,

b) xxxxxxx konsolidace, nebo

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (protihodnotou).

(2) Xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky.

(3) Xxxxxx xxxxxxx konsolidující xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx poslední xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx společným vlivem x více jak 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxx podle odstavce 2, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxx §19 xxxx. 3 xx konci xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx provozují činnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx činit xx 6 xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx. Xxxxx-xx x průběhu xxxxxxxx období ke xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx jednotek, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podrobit xx sestavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §22 odst. 3, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§23x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x konsolidaci

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotka, xxxxx je emitentem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, použije xxx xxxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Konsolidující účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxx sestavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx.

§23x

Xxxxxx výkazy za Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Na xxxxxxxxxxx účetních výkazů xx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §22 xx 22b, §23 xxxx. 1 xx 4 x §23a xxxxxxxxxx.

(2) Za Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx roku x xxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx,

x) souhrnný xxxxx xxxxxxx a xxxxxx státu,

c) xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) příloha.

(3) X účetním xxxxxxx xx Českou xxxxxxxxx xxxx xxx připojen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx účetní jednotky, xxxxx xxxx účetní xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Účetní xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x veškeré xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za Xxxxxx xxxxxxxxx x účetních xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Podmínky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx účetních xxxxxx x mezitímních xxxxxxxx xxxxxx za Xxxxxx republiku, zejména xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku Xxxxx republika x xxxxxxx konsolidačních xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zahrnutí xx xxxxxxxxxxxxxx celku Česká xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celků xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx účetních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST ČTVRTÁ

Způsoby xxxxxxxxx

§24

(1) Xxxxxx jednotky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx způsoby xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a závazky

a) x xxxxxxxx uskutečnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25,

b) xx xxxxx xxxxxxxxxxx dne xxxx k xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx podle §27; xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x účetních xxxxxxx,

(xxxx xxx "okamžik xxxxxxx"). Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a závazků xx xxxxxxx xxxxxxxxx x pro oceňování xxxxxx xxxxx x xxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxx xxx jedné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxx složky xxxxxxx xxxxxx postupem xxxxx §25, ocení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxx xxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx závodu, x xx x xxx přeměně x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx

1. oceněním xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx, xx které xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,

b) x xxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx souboru xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx slouží jednotnému xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx souborů stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xx xxxxx xxxxxx xxxx celek.

(5) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx případy x okamžiky xxxxxxxx x xxxxxxx jmění xxx xxxxxxxxx. Tento xxxxxxx xxxx stanoví xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) bodu 1 x případě přeshraniční xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx obchodního závodu, xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx a závazky xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na českou xxxx xxxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxxx xxxxxxx

x) podle xxxxxxxx 2 xxxx. a), xxxx

x) xxxxx odstavce 2 písm. b), x to xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 12.

X případě xxxxxx xxxx prodeje xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, za xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nakoupeny xxxx xxxxxxx.

(7) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxx pevný xxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, používaný xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx nesmí přesáhnout xxxxxx období. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxxx xx pevný xxxx xxxxxxx, použije účetní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxxx xxx xxxxxx, xxx které xx xxxxx kurs používán. Xxx používání xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx vnitřním xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx pevný kurs xxxxxx vždy.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxxx na účetní xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, povolení xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, povolení x xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zajišťovací xxxxxxxx. Xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxxxx xx Českou xxxxxxx xxxxx, Českou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovny.

(9) X xxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx kurs xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx přepočet

a) xxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu xxx xxxx měnu x XXX xxxx EUR x kurs devizového xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx XXX xxxx XXX xx stejnému xxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odstavce 7.

§25

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxxxx činností xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx s xxxxxxxx zásob xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pořizovacími xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx prostředky x xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) podíly, xxxxx papíry x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenami,

g) xxxxxxxxxx xxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxx; při xxxxxx xx úplatu xxxx vkladem 32) xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotou,

h) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx muzejní xxxxxx, xxxxxxxx kulturní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx 1 Xx,

x) majetek x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou majetku xxxxxxxxx pod písmenem x), anebo majetek x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx náklady xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zjistit, x xxxxxxx majetek, xxxxx xxxx uveden xxx xxxxxxx x) xx x), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenou.

(2) Xxxx xxxxxx a jiná xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x knihách xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx x xxxxxxx skutečností, x xxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x budoucím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx kterému xxxx xxxxx na xxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, oceňují xxxxxxxxxxxxxx xxxx ocenění xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx závazku xx xxxxxx pasiva.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx rozvahového xxx xxxxxxxx xxx xxxxx, které xxxx x xxxxxxxxxxx dni xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rizika x xxxxx ztráty, xxxxx xx týkají majetku x xxxxxxx x xxxx xxx známy xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx snížení xxxxxxx xxx ohledu xx to, zda xx xxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxx xxxxx x cenných xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx úbytků xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx použije xxxx první cena xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) pořizovací xxxxx xxxx, za kterou xxx majetek xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx pořizovací xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx byl xxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xx x xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx činnost, popřípadě x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx materiálu x xxxxxx spotřebovaných xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx výrobou xxxx xxxxx činností,

d) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastní xxxxxxxx přímé náklady xxxxxxxxxx na výrobu xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx; xx přímých xxxxxxx xx zahrnuje xxxxxxxxxx cena xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x další xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx souvislosti x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cena xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx nebo svěření xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxx pravidla územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, výpůjčky xxxx xxxxxxxxxxxx převodu xxxx xxxxxxxx majetku xxxx vybranými xxxxxxxx xxxxxxxxxx; v těchto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx majetku xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účtovala.

§26

(1) Xxxxx se xxx xxxxxxxxxxxxx zásob xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxx, než xxxx xxxxxxx xxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx se ocení x účetnictví x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, popřípadě x xxxxx než jejich xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xx závazky x xxxxxxxxxx a x účetní xxxxxxx x tomto xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ustanovení o xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx jasně xxxxxxxxxx x u xxxxx je k xxxxxxxxxxx xxx buď xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxx jisté, xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx jejich xxxx xxxx okamžik xxxxxx xxxxxx.&xxxx;X rozvahovému dni xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx pravděpodobně xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zapotřebí x xxxxxxxxxx. Rezervy xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx hodnot xxxxx. Xxxxxxxxx se dále xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx položkami xx vyjadřuje přechodné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zřízeny xx xxxxxx xxxxxxxxx, uplatňují xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

§27

(1) Z jednotlivých xxxxxx majetku x xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxx oceňují

a) xxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, dluhopisů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x osobě xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotkou,
b) xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx výše xx xxxxxxxxxx x použitím xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 8 x účetních xxxxxxxx, které provozují xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění,
d) xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x reálných xxxxxxxxx xx považují za xxxxxxxxxx položku,
f) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x určila x xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx jednotka xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx,
x) u xxxxxxxxx účetních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) lze ocenit xxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx xxx k xxxxxxxx uvedenému x xxxxxxxx 1.

(3) Xxx xxxxx tohoto zákona xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx odvozená x xxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, ale xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx složky xxxx xxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x obecně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx modely a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tržní xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx tržní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx nedostatečně xxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnotu; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x posudku xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxx xxxxxxx,
x) ocenění xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů, xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx písmen x) xx c).

(4) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Účetní xxxxxxxx xxx oceňování podle xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vyhlášena x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx [§24 xxxx. 2 xxxx. x)], x nejvíce se xxxxxxxxx xxxxxxxx ocenění. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xx regulovaném trhu, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cena xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxx, xx kterému xx ocenění provádí. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu x xx přijat x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx závěrečných cen, xxxxx bylo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obdobných xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx pracovní xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xxxxx xxx tato cena, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx věty xxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §25 xxxx. 3 xxxxxxxxx x x oceňovacích xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx účetní jednotky xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx metodami.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §25. Xxxxxxx xxxxx §25 xx xxxxx x xxxxxxx a závazky xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx s pevným xxxxxxx, na něž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx ke konci xxxxxxxxxxx xxx nebo x xxxxxx okamžiku, x němuž xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx pod xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx ekvivalencí (protihodnotou); xxxxxxx-xx účetní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníků x xxxxxxx xxxxxx,

x) platební xxxxxxxxx, pobočky zahraničních xxxxxxxxxx institucí, instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a

d) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§28

(1) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx právo x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, x xxx účtují x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X případech xxxxxxx o výpůjčce xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx převodem práva xxxx x případech, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x movitým xxxxx&xxxx;x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vůle xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, jakož x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jej xxxxxx jednotky, xxxxx xxx používají. Majetek xxxx xxxx části xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xx xxxxxxxxxx.

(2) Majetek xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx xxxxxx jednotka, xxxxx jej úplatně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx; ustanovení xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx základě xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx úplatu xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinen x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx vlastnické xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx pokud xx xxxxxxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Účetní jednotka, xxxxx majetek uvedený x odstavci 1 xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x provede xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxx, xxxxxx x xxxxx technickém xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx jeho xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x účetnictví.

ČÁST PÁTÁ

Inventarizace majetku x xxxxxxx

§29

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x ověřují, zda xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxx xxxxxx dány xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x okamžiku, xx xxxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxx řádnou xxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx"). X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx"). Ustanovení x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jednotky xxxxxxxx pouze x xxxxx, x xxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxx podle míst xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx movitého xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx místo, xxx xxxxxx. Termín xxxx inventarizace xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Každý druh xxxxx x uvedeného xxxxxxxx majetku xxxx xxx xxxxx inventarizován xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x závazků po xxxx 5 let xx xxxxx provedení.

(4) Xxxxxxxxx xx organizační xxxxxxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotek, xxxxxx bližších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§30

(1) Účetní xxxxxxxx xxxxxxxx při inventarizaci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x závazků x xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x knize xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx zjištěný xxxxxxxx xxxx odpovídá xxxxx x účetnictví.

(3) Xxxxxx jednotky xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečný stav xxxxxxx počítáním, měřením, xxxxxxx a dalšími xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx existenci.

(4) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mohou xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx stav xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxx"), a xxxxx xxxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx účetních xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx dnem.

(5) Xxx xxxxxxxx inventarizaci xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxx zahájit inventuru xxxxxxxx čtyři xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dnem,

b) xxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xxx xxxxxx po xxxxxxxxxx dni.

(7) Inventurní xxxxxxx xxxx průkazné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) skutečnosti xxxxx xxxxxxxx 1, x to xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) podpisový záznam xxxxx odpovědné za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) a xxxxxxxxx záznam xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx inventarizaci x xxxxxxxxxxx xxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx průběžné xxxxxxxxxxxxx xx dni ukončení xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx dni, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) okamžik, xx kterému se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx den, xxxxx xxx účetní jednotka xxxxxxxxx,

x) okamžik zahájení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx soupisy xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxxx xxxxxxxxx účetním záznamem x provedení xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx ustanovení xxxxxxxx 1 xx 8 xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx účetní xxxxxxxx schopna zajistit xxxxxxxxxxxxx tohoto majetku xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxxxx majetku. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zajištění x xxxxxx provedení xxxxxxxxxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxxx muzejní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x stavem v xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxx xxxx je xxxxx než xxxx x účetnictví x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x peněžních xxxxxxxxx x xxxxx, xxxx

x) skutečný stav xx xxxxx než xxxx x účetnictví x rozdíl se xxxxxxxx jako přebytek.

(11) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx období, xx xxxxx se inventarizací xxxxxxx stav xxxxxxx x xxxxxxx.

(12) Ustanovení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx jiných xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxxxx účetních xxxxxxx

§31

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx vedení xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx 3. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx nakládání x nimi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx uschovávají, xxxxx v §32 xxxx stanoveno xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx zpráva xx xxxx 10 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx účetního xxxxxx, kterého se xxxxxx,

x) xxxxxx doklady, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, inventurní soupisy, xxxxxx rozvrh, přehledy xx xxxx 5 xxx počínajících koncem xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§33), po xxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Povinnosti spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jakož i xxxxxxxxxx podle §33 xxxx. 3 xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) §1 xxxx. 2 xxxx. x) až x) xx právního nástupce xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx-xx xx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx správce nebo xxxxx osobu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) §1 odst. 2 xxxx. d) xx x) v xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx-xx věci, xxxxx xx xxxx majetkové xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx jednotce; xxxxxxxx-xx xxxxxxxx nebo jeho xxxx xxxxxxxxxx věci, xxxxx či jiné xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, přecházejí xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx archiv.

(4) X xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xx xxxxxxx xxxxxx jednotka xxxxx §1 odst. 2 xxxx. x) x x) xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x), x) xx x) xxxx zánikem xxxxxxxxxx xxxx účetnictví xxxxxxxx xxxxxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxx.

§32

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx jiný xxxx xxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1, x xx xxxxxxx pro účely xxxxxxxxx xxxxxx, opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, výběru xxxxxxxxxx xx skartačním xxxxxx xxxx xxxx něj, xxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, veřejného xxxxxxxxxxx pojištění anebo xxx xxxxx ochrany xxxxxxxxxx práv, xxxxxxxxx xx uplynutí dob xxxxxxx xxxxxxxxx x §31 xxxx. 2 xxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxx uvedené xxxxx; v případě, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx účetní záznamy x těmto účelům, xxxxx všechna xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxx záznamů xxxxxxx.

(2) Xxxxxx jednotka xxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx listy, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xxxxx použitá dokumentace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky xx xxxx xxxxxxxxxx x §31 xxxx. 2 xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nejde-li x případ xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Pokud xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx řízení je xxxxx xxx lhůta xxxxx §31 xxxx. 2, uschovává účetní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx záznamy xx xxxx, xx xxxxxx tato xxxxx xxxx nebo toto xxxxxx xxxx; xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nesplněnému xxxxxxx xx lhůtě xxxxx §31 xxxx. 2, uschovává účetní xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxx xx konce xxxxxxx xxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxx xx účetním xxxxxx, x xxxx xxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxx závazku.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxx x závazků, xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx s cizinou x xxxx xxxx 1. lednem 1949, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx provedenému xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx samo xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX O XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX STÁTU XXXXXXXX XXXX XXXX XXXXX XXXX

§32x

Xxxxxx působnosti

(1) Zprávu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx (dále xxx "zpráva x xxxxxxxx") xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jednotky, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx související s xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, objevováním, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx zemního xxxxx xx jiných xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx nařízením Xxxxxxxx xxxx 93), x xxxxx xxxxxx jednotka, xxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxxx, xxxxx x odvětví xxxxx dřeva x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 94).

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx zprávě xx uvádějí x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx sestavovat xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx konsolidačního xxxxx jiné konsolidující xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotka xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxx třetí xxxx xxxx zahrnuty do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx osoba x xxxxxxx x §32c xxxx xxxxxxxx předpisem xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx se rozumí xxx účely této xxxxx zákona jakýkoli xxxxxxxx, regionální xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx země; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx útvar xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx, xx které tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx jedinou smlouvou, xxxxxxx, ujednáním x xxxxx, koncesí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dohodami x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 4; je-li xxxx více xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, považuje se xx projekt takový xxxxxx dohod.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxx částka, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx formou xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx naturální xxxxxx,

x) xxx, xxxxxxxx x xxxx obdobné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx těžební lokality x xxxxxx nebo xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx za xxxxxxx a xxxxxxx x

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§32x vložen xxxxxxx předpisem x. 221/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2016

§32x

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx x platbách se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §32a xxxx. 1 xx xxxxxxxxx xxxxxx období:

a) xxxxxxx výše xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxx §32a xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §32a odst. 6, které byly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánům xxxxxx xxxxx §32a xxxx. 4,

c) xxxxx xxxx tyto platby xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx x členění xxxxx druhů uvedených x §32a odst. 6, xxxxx byly xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx projekt, x xxxxxxx xxxx plateb xx xxxxx takový xxxxxxx.

(2) Xx zprávě x xxxxxxxx xx xxxxxxx platba, xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2 600 000 Xx.

(3) Xxxxxxxxx x platbách xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx nejnižší xxxxx xxxxxx vnitřního xxxxxx účetní xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x tam, xxx xx xx xxxxxx, x objem nepeněžitého xxxxxx. V xxxxxxxxx xx zprávě účetní xxxxxxxx xxxxxxxx, jak xxxx tato hodnota xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx o platbách xx zohlední xxxxx xxxxxxxx než forma xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx a xxxxxxxx nesmějí xxx xxxxx rozdělovány xxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx sestavit.

§32b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2015 Xx. x účinností xx 1.1.2016

§32x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx

(1) Účetní jednotky xxxxxxx x §32a xxxx. 1 sestavují xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx §32b, xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx rovněž xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x odvětví xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, je-li v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx v původních xxxxxx xxxxx xxxxxxx x jejích konsolidovaných xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x platbách xxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v odvětví xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx konsolidovanou xxxxxx x platbách xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx

x) konsolidující xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx skupiny, xxxx-xx některá xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx veřejného xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx x některém x xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §32a nemusejí xxx zahrnuty xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx jedna x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §22a xxxx. 2 x 3.

(6) Xxxxxxx xxxxx odstavce 5 se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky.

§32c vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§32d

Zveřejňování

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x §32b x konsolidovaná xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x §32c xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21a.

(2) Zpráva x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prohlášení statutárního xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx osoby x xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vědomí a xxxxxxxxxx sestavena x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§32x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§32x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx jednotky xxxxxxx v §32a xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx požadavků xxxx části, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx x platbách musí xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

XXXX OSMÁ

UVÁDĚNÍ NEFINANČNÍCH XXXXXXXXX

§32x

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) velká xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx společností x je xxxxxxx xxxxxxxxx veřejného xxxxx, xxxxx k xxxxxxxxxxx xxx překročí kritérium xxxxxxxxxx xxxxx 500 xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxxxx,

x) konsolidující xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx účetních xxxxxxxx, xxxxx xx zároveň xxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu, xxxxx x rozvahovému xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 500 xxxxxxxxxxx v průběhu xxxxxxxx období.

§32f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 462/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§32g

Nefinanční xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx uvádějící xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, její xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x to xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx prostředí,

b) sociálních x xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a

d) xxxx proti korupci x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx uvádějí x xxxx struktuře:

a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nefinanční xxxxxxxxx xxxx skupiny,

b) xxxxx xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx otázkám uplatňuje, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx; není-li x xxxxxxx z xxxxxx otázek xxxxxxxxxxx xxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxx důvodu se xxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x činností xxxxxx xxxxxxxx uvádějící xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx x xx x xxxxx x xx-xx to xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx mít xxxxxxxxxx xxxxxx x těchto xxxxxxxxx, a způsobu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uvádějící xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x příslušné xxxxxxxxxxxxx činnosti.

(3) Nefinanční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výroční xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx, xxxxx x samostatné xxxxxx. Účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx nefinanční xxxxxxxxx xxxx pro uvedení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejňování xxxxx o společenské xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, ze xxxxx metodiky vycházela.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 obsahují, xx-xx xx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podrobnějším xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx budoucího xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace, xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx skupinou xxxxxxxxxxxx, xxxxxx být xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poškodilo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvádějící nefinanční xxxxxxxxx nebo skupiny x pokud xxxxxx xxxxxxxxx neznemožňuje objektivní x vyvážené xxxxxxxxx xxxxxx xxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx skupiny, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Pokud xxxxxx jednotka uvádějící xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvádí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxxx podle §21 xxxx. 2 xxxx. x).

(7) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 nemusí xxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx nefinanční xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx výroční zprávě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx i xxx konsolidující xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která je xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§32x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 462/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§32x

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nefinanční xxxxxxxxx vypracovává za xxxxxx xxxxxx období xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32g odst. 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32g xxxx. 1, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) zveřejněna společně x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxxx, xxxx

x) zpřístupněna xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesmí xxxxxxxxx 6 xxxxxx xx rozvahového xxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxx konsolidované výroční xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx její xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§32h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 462/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§32x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nefinančních xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx, xxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx nefinanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x uvedla xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32g odst. 3.

§32x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 462/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

XXXX DEVÁTÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§33

Xxxxxx xxxxxx

(1) Účetní záznam xxxxx §4 xxxx. 10 musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxxx obsažená x účetním záznamu xxxxxxxx xxxx obsah xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx forma xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxx mít xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx analogový xxxxx rukopisem, psacím xxxxxxx, tiskařskými xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx výstupním zařízením xxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxx xx jeho xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx čitelný,

c) smíšenou xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx fyzickou osobu xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxx, x xxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Účetní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxx převodem vzniká xxxx xxxxxx záznam. X xxxxxxxx xxxxxxx xx účetní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nové formě xx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx má xx xxxxxxxxx, pokud účetní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x nové xxxxx x xxxxxx obsah xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx však xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, který nezpochybní xxxxx x osob, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z osob, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, se x xxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxxxx označeny xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx předložení xxxxxxxx záznamu v xxxxxxx xxxxx x xxx záznamy x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §31.

(4) Xxxxxx xxxxxx x technické xxxx xxxxxxx xxxxx, xx skartačními xxxxx "X" xxxx "V" xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xx formátu, xxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx následnou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx tuto xxxxxxxx xxxxxx účetní jednotka xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odpovídající xxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxxxxxxx originálu, a xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx archiválií ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx něj; xxxxxxx xxxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxxxx záznamy xxxxxxxxx účetní jednotkou x technické, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx záznamů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx průkazného xxxxxxxxx x xxxxxxxx formě x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx jednotka xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx formu xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxx několika xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx se týkají xxxxxxx jednotlivého účetního xxxxxxx xxxxxx dílčích xxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx seskupením.

(6) Na xxxxxxx formy účetního xxxxxxx xx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx změny xxxx xxxxxx xxxxxxxx, jsou-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ve formě xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x), jako xx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. a).

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx formě, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx bez xxxxxxx nečitelný; x xxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nosiči x xxxxxxxxx (§4 xxxx. 10), které umožní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx je xxxxxx obsah pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx potřeby ověřování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§20), xxxxxx zveřejňování (§21a) a xxx xxxxxxx orgánů podle §32 odst. 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobám xxxxxxxx xx s xxxxxxx jimi určených xxxxxxxx záznamů x xxxxxxx formě. Tyto xxxxxxxxxx mají xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxx.

(8) X řízení ve xxxxxx týkajících se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx lze xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx záznamy (§33a), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, použitých xxxxxxxxxxx prostředků, nosičů xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx před jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx změnou, ztrátou xxxx xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxxxx účetního záznamu

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxx obsah je xxxxxxxx xxxxx porovnáním xx xxxxxxxxxxx, kterou xxxxx záznam prokazuje,

b) xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx prokázán xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx záznamů, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxx skutečností xxxxxx xxxxx účetní xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 10.

(2) Zjistí-li xxxxxx jednotka, xx xxxxx účetního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx považovat tento xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x).

(3) Xxxxxx záznam xxxxxx x přenosu xxxx xxx podepsán xxxxxxxxxxxxx podpisem nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx účetním záznamem x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx účetní xxxxxx xxxx podepsán před xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx předání k xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx účetní xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx uznávaný xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx průkazný účetní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx obě xxxxx xxxxxxxxxxx záznamu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a obě xxxxx xxx použity x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. U xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvnitř jedné xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx jako podpisový xxxxxx vlastnoruční xxxxxx xxxx xxxxxxxx elektronický xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x technické xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí

a) v xxxxxxx xxxxxxxx záznamu x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxx záznamu x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx uznávaným elektronickým xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu xxxxx xxxxxxxx průkazným účetním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) x případě xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx formě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xx listinné xxxxx x současně x xxxxx účetního záznamu x xxxxxxxxx formě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podepsání uznávaným xxxxxxxxxxxxx podpisem podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx záznamem v xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx podpisového xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x částech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(7) Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vlastnoručním xxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vzorem vyhotoveným xxxxxx jednotkou, xx xxxxxxxx za průkazný xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx na to, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxxxx záznamem se xxxxxx účetní záznam, xxxxx xxxx podpisovým xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředkem (§4 odst. 10), xxxx
x) xxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10,

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) X jednomu xxxxxxxx záznamu xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx záznamů.

(10) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vnitřním xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx, vztahující xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx způsobem, aby xxxx xxxxx určit xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx obsah účetního xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§34

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Přenos xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx uskutečněn xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního systému xxxx xxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Požadavky xxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx i v xxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx záznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jednotek, pokud xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

§35

Opravy x xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Opravy xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x neúplnosti, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, nesprávné xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx provést bez xxxxxxxxxx odkladu jejich xxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx 3. Účetní xxxxxx vzniklý seskupením xx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx záznamů x technické formě xxxxxxxxx xxxxxxxx §33 xxxx. 7. Xxxxxx xxxxxx xx smíšené xxxxx je xxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx §33 xxxx. 7.

(3) Opravy se xxxx xxxxxxxx tak, xxx bylo xxxxx xxxxx osobu xxxxxxxxxx xx provedení xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx obsah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx, tak xxxx xxxxx po xxxxxx.

(4) Xxxxxxx se x xxxxxxx záznamu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx případů.

(5) Xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §33 odst. 7, se pohlíží, xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) V xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx poškozené xxx, xx xxxxx poškozením xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účetnictví.

(7) Xx opravu xx xxxxxxxxxx doplnění xxxxxxxxx x xxxxxxx záznamu, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx záznamu,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx účetního xxxxxxx x

x) xxxxxx porušeny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§36

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx metod účetními xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx účetních závěrek xxxxxxxxxxxx vydává Xxxxx xxxxxx standardy (dále xxx "standardy"). Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x postupů xxxxxxxx. Xxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx podle standardů xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxxx odchýlit, xxxxx tím zajistí xxxxx x poctivý xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x její xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx naplnění xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx předmětu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx x vydávání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx oznamuje xxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx může x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx výběrovém xxxxxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sbory x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxxxx odchylné xx xxxxxxxx 1. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx nezveřejňují.

Xxxxxxxxx

§37

(1) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nevede xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xx 6,

x) nesestaví xxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxx xxxxxx závěrku ke xxx xxxxxxxxxxx v §19 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx výroční zprávu xxxxx §21 xxxx. 1 xx 6,

e) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s §7 xxxx. 1 x 2,

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s §8 odst. 2,

x) xx sestavená xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx součásti uvedené x §18 xxxx. 1 xxxx 2,

h) x rozporu x §20 xxxx. 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §21 xxxx. 7 xxxx xxxxxxx zprávu xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a, xxxx

x) x xxxxxxx x §31 neuschová xxxxxx záznamy.

(2) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx do výše

a) 6 % xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x),

x) 3 % hodnoty xxxxx celkem, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x).

§37a

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §37 xxxx xxxxx odpovědná xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §6 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x §19 xxxx. 1,

x) nevyhotoví výroční xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xx 6,

x) nesestaví xxxxxx x xxxxxxxx podle §32b,

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §7 odst. 1 x 2,

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §8 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx, xxx xx sestavená xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxxx 2,

x) v xxxxxxx s §19a xxxx. 1 nepoužije xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §20 xxxx. 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx auditorem,

k) x xxxxxxx x §21 xxxx. 7 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) nezveřejní xxxxxx xxxxxxx xxxx výroční xxxxxx xxxxx §21a,

x) xxxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxx podle §32d,

n) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zprávě xxxxx §32g,

x) x xxxxxxx x §32h xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxx celek xxxxx nebo účetní xxxxxx za Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §23b,

x) x rozporu x §31 neuschová xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx centrálního xxxxxxx účetních xxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxx podle §4 xxxx. 8 x §23b xxxx. 5, xxxx

x) nepředá účetní xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx účetních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 8 x §23b odst. 5.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4,

x) nesestaví xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrku xx xxx stanovenému x §23 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §22b xxxx. 2,

x) nesestaví xxxxxxxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxx xxxxx §32c,

x) xxxxxxx x konsolidované xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §32g,

x) x rozporu s §32h xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx veškeré xxxxxxx součásti podle §18 odst. 1 xxxx 2,

x) v xxxxxxx x §22 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx auditorem,

i) v xxxxxxx s §22b xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxx §21a,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §32d, nebo

l) x xxxxxxx s §23a xxxx. 1 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx standardy.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 1,

x) nesestaví xxxxxxxx x xxxxxxx x ve xxxxx xxxxx §13b xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §18 odst. 3,

x) nesestaví přehledy xx xxx stanovenému x §19 xxxx. 1 x 2,

x) xxxx jednoduché xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §8 xxxx. 2,

f) x xxxxxxx s §31 neuschová xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1.

(4) Xx xxxxxxxxx lze uložit xxxxxx do výše

a) 6 % xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxx x),

x) 3 % hodnoty aktiv xxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxx x) xx x),

x) 3 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) 5&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) x není-li dále xxxxxxxxx jinak,

e) 100 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xx x),

x) 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 písm. e) xx g).

§37xx

(1) Hodnota aktiv xxxxxx xxxxxxx x §37 xxxx. 2 x x §37a xxxx. 4 xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xx xxxxx k xxxxxxxx povinnosti xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zjištěným x xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxx §37 xxxx. 2 x §37a odst. 4 xxxx xxxxx zjištěná x xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyla xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx výši aktiv xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, stanoví xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) V xxxxxxx, xx xxxxxx x obsah xxxxxxxx xxxxxxx x účetním xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx, xx xxxxxxxxxxx x rozsahem a xxxxxxx účetních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx celkem xxxxxxxx x účetní xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§37ab

Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx předpis xxxxx.

§37b

(1) Ministerstvo vydá xxxxxxxx x provedení §1f xxxx. 6, §4 xxxx. 8,&xxxx;§13b xxxx. 6, §23b xxxx. 5, §24 odst. 5, §29 odst. 4 a §30 xxxx. 9.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxx vyhlášku x provedení §36 xxxx. 1.

§38

(1) X xxxxxxx xxxxxx roku 1992 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x závazky x účetnictví x x účetní závěrce x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 2, §14 x §35 xxxx. 3 xxxxxx x. 21/1971 Xx., x jednotné xxxxxxxx xxxxxxxx ekonomických xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 128/1989 Sb.

§38x

§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 221/2015 Sb.

§39

Xxxxxxx xx

1. nařízení xxxxx ČSSR č. 136/1989 Sb., x xxxxxxxxxx soustavě xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 155/1971 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx hospodářských xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí č. 21/1990 Sb., x kalkulaci,

4. vyhláška Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 23/1990 Sb., o účetnictví.

§40

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1992.

Xxxxx v. x.
Xxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx daného xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x průkaznosti, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxx xx počátku příslušného xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx termínu "xxxxx xxxxxx závěrka", xxxxxx se tím xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx, xxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx označení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx 2002 a xxx vedení účetnictví xx doby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §37a xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxx č. 563/1991 Xx., o účetnictví, xx xxxxx platném xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxx §37a xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx vydaná xxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, x xxxxx je předmět xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x nichž xxxxx xxxxxxxxx lhůta, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x záznamy xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

6. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx účinností tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx období xxxxxxxxxxx xx účinnosti xxxxxx zákona může xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx opatření Ministerstva xxxxxxx x.x. 281/89&xxxx;759/2001, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx účtování xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. ledna 2002 xx 31. xxxxxxxx 2002 postupovat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx případu a xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx okamžiku, k xxxxx se sestavuje xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, jakož x dlužných xxxxxxx xxxxxx xx splatností xxxxx než 12 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č.j. X/20&xxxx;100/1992, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, jak xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx účinných xx xxx 31. xxxxxxxx 2001; v xxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx u veškerých xxxxxxxxxx, závazků x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 12 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

8. X xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7, xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxxx č. 3 (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) opatření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx čj. 281/89759/2001, kterým xx xxxxxxx účtová xxxxxx x postupy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

9. Xxxxxx xxxxxxxx účtující xxxxx xxxxxxxx x.x.282/105&xxxx;880/2001, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x vydává jejich xxxxx znění, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xx 1. ledna 2002 xx 31. xxxxxxxx 2002 postupovat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx finančního xxxxxxxx xxxxx čl. XI Xxxxxxx rozdíly xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx x.x. X/2 - 25&xxxx;430/1992, kterým xx xxxxxxx xxxxxx osnova x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx ze xxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2001; x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx umístění.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx poprvé x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2004, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx organizační xxxxxxxx, 54) xxxxx xxxx xxxxxx subjektivitu, xxxxxx x náboženské xxxxxxxxxxx 55) nebo církevní xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, 56) obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zájmová xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, 57) nadační xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, 58) xxxxx xx xxx 31. prosince 2003 xxxxxxxx v soustavě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., zákona x. 353/2001 Xx. x ve znění xx. I tohoto xxxxxx, xx od 1. xxxxx 2005. Xx xxxx xxxx xx xx ně xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx §19 xxxx. 9 x §23a xxxxxx č. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Evropské xxxx x xxxxxxxx; xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx použít xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx mezinárodně xxxxxxxx účetní xxxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x. 563/1991 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx §20 xxxx. 1 xxxx. a) x x) xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx započalo x xxxx 2004 x xxxxxxx; xx xxxx doby se xxxxxxx xxxxxxxxxx §20 xxxx. x) x x) xxxxxx č. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx §22 xxxx. 3 xxxx 2 a 3 zákona č. 563/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx období, xxxxx započalo x xxxx 2004 a xxxxxxx; do xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §22 xxxx. 3 xxxx 2 x 3 xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. X xxxxxx x xxxxxxx pokuty xxxxx §37 xxxxxx x. 563/1991 Xx. se xxxxxxxxxxx jednání posuzuje xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx povinnosti. Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Účetní jednotky, xxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2003 xxxxxxxx x soustavě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx x v xxxxxxx, že uplatňují xxxxxxxxxxx xxx, jsou xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podle §15 xxxx. 5 xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 353/2001 Sb., x xx xxxxx xxxxx k 31. xxxxxxxx 2003.

8. Účetní xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxx likvidace byla xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 111/1990 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 77/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxx zrušení, postupují xx doby xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2003.

9. Xxxxxxxxxx §20 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2004 xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 437/2003 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2004

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx do xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle ustanovení §1 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 353/2001 Xx. x xxxxxx x. 437/2003 Sb., se xxxxxxxx xx účetní xxxxxxxx až ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak. Pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přesáhl 15&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx xxxxxxxxx vést účetnictví xx 1. xxxxx 2006; xxxxxxx fyzické xxxxx, jejichž obrat xxxxxxxxx 15&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx vést xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. K xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §1 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) xxxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxx znění.

2. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 353/2001 Sb. x zákona x. 437/2003 Xx., protože xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 437/2003 Xx., xx xxxxxxxx xx účetní jednotku xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx. Pokud xx xxxxxxx vzniku povinnosti xxxx xxxxxxxxxx skutečnost, xx obrat alespoň xxxxxxx x členů xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx č. 353/2001 Xx. x zákona x. 437/2003 Xx., x tento obrat xxxxxxx 15 000 000 Kč, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vést xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2006; xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx 15 000 000 Xx, xxxxxxx fyzické xxxxx xx nepovažují xx xxxxxx xxxxxxxx x povinnost vést xxxxxxxxxx xxx nevzniká. X dřívějšímu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účetnictví xx nepřihlíží, x xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xx základě ustanovení §1 odst. 2 xxxx. x), x) x x) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účinném znění.

3. Xxx xxxxx xxxxxxxxx okamžiku, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 563/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx zjišťování xxxx obratu použije xxxxx zákona č. 588/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx uskutečnění xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 669/2004 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2005

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

Řízení xx věcech, u xxxxx přešla xxxxxxxxx x xxxxxxxx finančních xxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx řízení xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 230/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2006

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx xxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §21a xxxx. 4 zákona x. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 81/2006 Xx., xx do xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 69/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 4.4.2007

Xx. LXXIX

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxx č. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx v účetním xxxxxx, xxxxx započalo x roce 2008, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Na xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. e) zákona x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx ke xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §1 xxxx. 2 xxxx. x) xx d) x x) xx x) zákona x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxx 2006 xxxxxxxxx částku 25&xxxx;000&xxxx;000 Xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nejdříve xx uplynutí 5 xx xxxx jdoucích xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Na xxxxxxx osoby, xxxxx xx staly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xx dni xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 písm. x) xx x) x x) až x) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 písm. e) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 2006 nepřesáhl xxxxxx 25&xxxx;000&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 3 zákona č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx. x účinností xx 1.1.2008

Xx. XX

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxxxx zahájená xxxxx xxxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 296/2007 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2008

Xx. X

Xxxxxxxxx ustanovení

V xxxxxxxxx, xxx xxxxx č. 125/2008 Sb., o přeměnách xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přeměnu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx ustanovení §27 odst. 3 xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. X xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxxx památek, xxxxxx xxxxxxx povahy, xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty x církevních xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provést xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 písm. k) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 304/2008 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2010

Xx. XVI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §27 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 1. xxxxx 2009 x později.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2009

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2011 nebo později, xxxxx není v xxxxxx 2 xxxx 3 xxxxxxxxx jinak.

2. Xxxxxxxxxx §18 xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, použijí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx fond Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dobrovolné xxxxxx obcí, Regionální xxxx regionů soudržnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx účetní období, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2010 xxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx §22 xx 23 zákona x. 563/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx poprvé použijí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky a xxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx xx účetní xxxxxx, xxxxx započalo x xxxx 2010 nebo xxxxxxx.

4. Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx a xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx posuzují xxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pro účetní xxxxxxxx výhodnější.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 410/2010 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 125/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xx při xxxxxxxx x přeměně xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 563/1991 Xx., xx xxxxx účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx poprvé x xxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx x roce 2012 nebo xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx 2 a 3 stanoveno xxxxx.

2. Podle §30 xxxxxx č. 563/1991 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, mohou účetní xxxxxxxx poprvé postupovat xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2011, nebo později.

3. Xxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6 xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxx případy xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx příslušnosti x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x výpůjčce xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přechodu xxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 239/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2012

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx.

2. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx změny xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx č. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) do dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §3029 odst. 1 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx hospodaření, xxxx xxxxxx jednotka x xxxx xxxxxxxxxxx provést xxxxx xxxxx, že xx neprovedením takovéto xxxxx došlo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v účetní xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrce.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 344/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obdobích, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2016 xxxx později, xxxxx xxxx x xxxxxx 2 xx 6 xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx, které xx zapisují xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx mít xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zveřejňují xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx, které započalo x roce 2014, xxxxxx uložením xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. března 2016.

3. Účetní jednotky, xxxxx se xxxxxxxx xx veřejného rejstříku x nemají xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zveřejňují xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx x xxxx 2015, jejich xxxxxxxx xx sbírky xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2017.

4. V xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2016, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotek x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx dni bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx jednotky, které xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx mikro xxxxxxxx xxxxxxxxxx s výjimkou xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, poboček xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, platebních xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxxxxx, institucí elektronických xxxxx, poboček xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x fondů xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxxxx x. 563/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

6. Řízení x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 563/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xx tohoto xxx neskončené, xx xxxxxxx x práva x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 563/1991 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx jednotku xxxxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 221/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2016

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx x. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx&xxxx; xxxxxxxxx x. 462/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Ustanovení §21a xxxx. 4 x §21b xxxxxx x. 563/1991 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx použijí xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1. ledna 2021 x xxxxxxxx xxxxxxxx 31. prosince 2021.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx&xxxx; xxxxxxxxx x. 609/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 563/91 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1992.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

117/94 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon x. 424/91 Xx., x xxxxxxxxxx x politických xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x. 166/93 Xx., x Nejvyšším xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 331/93 Xx., a xxxxx x. 328/91 Xx., o konkurzu x xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 122/93 Xx., x xxxx zákon x. 563/91 Xx., o xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.94

227/97 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondech)

s xxxxxxxxx xx 1.1.98

492/2000 Xx., kterým se xxxx zákon x. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

353/2001 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2002

56/2002 Sb., xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx č. 563/91 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 25/2002

575/2002 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx z příjmů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 588/92 Sb., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 563/91 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2002

437/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 x xxxxxxxx xxxxx §19 x §23x, xxxxx nabyly účinnosti xxxx, kdy vstoupila x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

257/2004 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx smlouva o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

669/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2005

31/2004 Sb., xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx x. 563/91 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 10/2004

179/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x zrušení Xxxxx národního xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

495/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 3/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o církvích x náboženských xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxx x. 4/2003 Xx. x xxxxxx x. 562/2004 Xx.

x xxxxxxxxx xx 23.12.2005

57/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.4.2006

81/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 365/2000 Xx., x informačních xxxxxxxxx veřejné správy x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.3.2006

230/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2006

264/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2007

69/2007 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 563/91 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.4.2007

261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 182/2006 Xx., o úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxxx v souvislosti x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

348/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

10/2008 Xx., xxxxx XX ze xxx 30.10.2007 xx xxxx návrhu na xxxxxxx zákona x. 495/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 3/2002 Xx., x xxxxxxx náboženského xxxxxxx x postavení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx x církvích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx x. 4/2003 Xx., x xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení zákona x. 3/2002 Xx., x xxxxxxx náboženského xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), x platném xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 198/2002 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx xx paragrafovaného znění)

s xxxxxxxxx od 8.2.2008

88/2008 Xx., nález XX xx xxx 31.1.2008 xx věci návrhu xx zrušení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx veřejných rozpočtů, x xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 27.3.2008

126/2008 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx obchodních společností x xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

304/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 563/91 Xx., o účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010 x výjimkou xxxxxxxxx ustanovení, která xxxxxxxx xxxxxxxxx od 1.1.2009

230/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.8.2009

227/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

410/2010 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 563/91 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

188/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.7.2011

355/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 125/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

428/2011 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

458/2011 Xx., x změně xxxxxx související xx xxxxxxxx xxxxxxx inkasního xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx daňových a xxxxxxxxxx zákonů

s účinností xx 1.1.2015

167/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxxx podpisu), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2012

239/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 563/91 Xx., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností od 1.9.2012

503/2012 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x rekodifikací xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

267/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 31.12.2014

221/2015 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x informacím, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

462/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x účinností od 1.7.2017

33/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 458/2016 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

609/2020 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxx xxxx x některé xxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2021

251/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 248/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního předpisu.

1) Xxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 513/1991 Xx., obchodní xxxxxxx
2) X xxxxxxxxxxx xxxxx obchodní xxxxx.
3) §8 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 131/1989 Sb., x Xxxxxx xxxxxx.
4) §37 xxxxxxxxxx zákoníku.
5) Čl. 25 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod, která xx uvozuje xxxxxxxx xxxxxxx č. 23/1991 Sb.
Xxxxx XXX x. 428/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxxx ve Slovenské xxxxxxxxx.
6) §769 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxxxx xxxxx č. 40/1961 Sb., x xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 92/1949 Sb., xxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxx x. 309/1990 Sb.), xxxxx č. 35/1965 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxxx zákon), (xxxxx znění x. 247/1990 Xx.).
8) §40 xxxx. 4 občanského xxxxxxxx x. 40/1964 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx XXX č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx.
Xxxxx XXX x. 84/1991 Xx., x xxxxxxxx orgánech.
10) §4 xxxxxx č. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxxxxxx §80a xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
12) Xxxxxxxxx §125 obchodního xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §27a xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 148/1998 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) §659 xxxxxxxxxx zákoníku.
16) §553 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxxxxxx §133 xxxx. 1 xxxxxxxxxx zákoníku, §443 xxxx. 2, §444 x 445 obchodního xxxxxxxx.
18) §61 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §1 xxxxxx č. 591/1992 Xx., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
20) §8a xxxxxx č. 591/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) §1 xxxx. d) xxxxxx x. 219/1995 Sb., xxxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxx x. 362/2000 Xx.
22) §13 xxxxxx x. 363/1999 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx).
23) Například xxxxx č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx utajovaných skutečností x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 83/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 342/2006 Xx.
25) §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 308/1991 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxx víry x postavení xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx.
26) Například xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., x spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 100/2000 Xx.
27) Zákon č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) §120, 161d a 161f xxxxxxxxxx zákoníku.
29) Xxxxxxxxx §18 xxxxxx x. 424/1991 Xx., x xxxxxxxxxx v politických xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §66a xxxx. 7 obchodního xxxxxxxx.
31) §66a xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) §59 xxxxxxxxxx zákoníku.
33) §69 xxxxxxxxxx zákoníku.
34) Xxxxxxxxx xxxxx č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 207/1998 Sb., x xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
35) Například §31 xxxxxxxx xxxxx x. 108/1994 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 461/2000 Xx.
36) Zákon č. 97/1974 Sb., o xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Například xxxxx č. 92/1991 Sb., x xxxxxxxxxx převodu xxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxxxxxx xxxxx č. 2/1991 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
39) Xxxxxxxxx §1720 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §38 x 39 zákona x. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx xxxxxxxx), zákon č. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 101/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 148/1998 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx č. 56/1999 Sb., x zajištění xxxxxxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a náležitostech xxxxxxxxxxx.
40) Xxxxx č. 531/1990 Sb., x územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (správní řád), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) Zákon č. 337/1992 Sb., x správě xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

43) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2013/34/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x ročních xxxxxxxx xxxxxxxxx, konsolidovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx forem xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2006/43/XX x x zrušení xxxxxxx 78/660/XXX x 83/349/XXX.
44) §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 588/1992 Sb., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) §829 x následující xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) Xxxxxxxxx xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 210/2000 Xx. x xxxxxx č. 147/2001 Sb.
47) Zákon č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
48) §61 xxxxxxxxxx zákoníku.
49) Xxxxx č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
50) §8a xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 70/2000 Sb., zákona x. 362/2000 Xx., xxxxxx č. 501/2001 Xx., zákona x. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 476/2002 Xx. x xxxxxx x. 88/2003 Xx.
51) §1 xxxx. x) xxxxxx x. 219/1995 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 482/2001 Xx.
52) Xxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx o pojišťovnictví), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) Xxxxxxxxx xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 148/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
54) §6 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 83/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 342/2006 Xx.
55) §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 3/2002 Xx., x svobodě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a postavení xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o církvích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).
56) Xxxxx č. 3/2002 Sb., x svobodě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx pod č. 4/2003 Sb., xxxxxx x. 562/2004 Xx. x xxxxxx x. 495/2005 Xx.
57) §19 xxxxxx x. 449/2001 Xx., x myslivosti, xx xxxxx xxxxxx x. 59/2003 Xx.
58) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x budovám x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx některé xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 280/1996 Xx.
59) §221 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Xxxxxxxxx §45 xxxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 141/2001 Xx. x xxxxxx x. 187/2001 Xx.
61) Například xxxxx č. 593/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxx zjištění xxxxxxx xxxx z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
62) Xxxxxxxxx §220a odst. 3 xxxx. x) zákona x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 370/2000 Xx.
63) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Zákon č. 250/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) Xxxxxxxx (XX) x. 1606/2002 Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx ze xxx 19. xxxxxxxx 2002, x používání Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
65) Xxxxxxxxx §161d xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
67) Xxxxxxxxx §18 xxxxxx č. 424/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x politických xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx č. 296/1995 Xx., zákona x. 322/1996 Xx. x xxxxxx č. 340/2000 Xx.
68) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx.
Xxxxx č. 58/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx x financování xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxx zákona č. 166/1993 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
69) Xxxxx č. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx.
70) Xxxxx č. 248/1992 Sb., x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
71) Xxxxx č. 42/1994 Sb., o penzijním xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
72) Xxxxx č. 87/1995 Sb., x spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x x doplnění xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., o daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
73) Zákon č. 363/1999 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 58/1995 Sb., x pojišťování a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x. 166/1993 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
74) Xxxxx č. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
75) Xxxxx č. 6/1993 Sb., x České xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
76) Xxxxx č. 239/2001 Sb., x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
77) Xxxxx č. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
78) Zákon č. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
79) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx č. 280/1992 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx č. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky.
80) Xxxxxxxxx xxxxx č. 248/1992 Sb., o xxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxxxx fondech, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

81) §6 xxxx. 2 zákona x. 297/2016 Xx., x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
82) Zákon č. 531/1990 Sb., x územních xxxxxxxxxx orgánech, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
83) §6 xxxx. 2 zákona x. 235/2004 Xx., x dani x xxxxxxx hodnoty.
84) Xxxxx č. 125/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností a xxxxxxxx.
85) Zákon č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x spisové službě x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
86) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 1606/2002. Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1126/2008 xx xxx 3. xxxxxxxxx 2008, xxxxxx xx přijímají xxxxxxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (ES) x. 1606/2002.
87) §66a xxxxxxxxxx zákoníku.
88) Vyhláška č. 383/2009 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx účetních xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x smíšené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (technická xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx).
89) §55 xxxx. 2 xxxxxx x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 230/2008 Xx. a xxxxxx x. 188/2011 Xx.
90) Zákon č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
91) Xxxxxxxxx xxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx správě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 420/2004 Sb., x přezkoumávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

92) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1606/2002 xx xxx 19. xxxxxxxx 2002 o xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 297/2008.

93) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1893/2006 xx xxx 20. xxxxxxxx 2006, xxxxxx xx zavádí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX Xxxxxx 2, xxxxx X, oddíly 05 až 08 xxxxxxx X.

94) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1893/2006, xxxxx X, oddíl 02 xxxxxxx 02.2 xxxxxxx X.

95) Xxxxxxxxx xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.

96) Například xxxxx č. 89/2012 Sb., občanský xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 240/2013 Sb., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 427/2011 Sb., x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.