Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022.


Zákon o účetnictví
563/91 Sb.

ČÁST I. Obecná ustanovení §1

Subjekty veřejného zájmu §1a

Kategorie účetních jednotek a kategorie skupin účetních jednotek §1b §1c

Vymezení některých pojmů §1d §1e §1f

Předmět účetnictví §2 §3 §4 §4a §5 §6 §7 §8

ČÁST II. Rozsah vedení účetnictví, účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy

Rozsah vedení účetnictví §9 §10

Účetní doklady §11

Účetní zápisy §12

Účetní knihy §13

Zjednodušený rozsah účetnictví §13a

Jednoduché účetnictví §13b

Směrná účtová osnova a účtový rozvrh §14 §15

Ostatní ustanovení o účetních knihách §16

Otevírání a uzavírání účetních knih §17

ČÁST III. Účetní závěrka

Účetní závěrka §18

Rozvahový den §19

Použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení účetní závěrky §19a

Ověřování účetní závěrky auditorem §20

Výroční zpráva §21

Způsoby zveřejňování §21a

Zvláštní způsoby zveřejňování §21b

Konsolidovaná účetní závěrka §22 §22a §22aa §22b §23

Použití mezinárodních účetních standardů v konsolidaci §23a

Účetní výkazy za Českou republiku §23b

ČÁST IV. Způsoby oceňování §24 §25 §26 §27 §28

ČÁST V. Inventarizace majetku a závazků §29 §30

ČÁST VI. Úschova účetních záznamů §31 §32

ČÁST VII. Zpráva o platbách orgánům správy členského státu Evropské unie nebo třetí země

Rozsah působnosti §32a

Obsah zprávy o platbách §32b

Konsolidovaná zpráva o platbách §32c

Zveřejňování §32d

Kritéria rovnocennosti §32e

ČÁST VIII. Uvádění nefinančních informací

Rozsah působnosti §32f

Nefinanční informace §32g

Samostatná zpráva §32h

Ověřování vypracování nefinančních informací auditorem §32i

ČÁST IX. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Účetní záznam §33

Průkaznost účetního záznamu §33a

Přenos průkazného účetního záznamu §34

Opravy a ostatní ustanovení o účetních záznamech §35 §36

Přestupky §37 §37a §37aa §37ab §37b §38 §38a §39 §40

č. 353/2001 Sb. - Čl. II

č. 437/2003 Sb. - Čl. II

č. 669/2004 Sb. - Čl. XV

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

č. 261/2007 Sb. - Čl. LXXIX

č. 296/2007 Sb. - Čl. XX

č. 126/2008 Sb. - Čl. V

č. 304/2008 Sb. - Čl. II

č. 230/2009 Sb. - Čl. XVI

č. 410/2010 Sb. - Čl. II

č. 355/2011 Sb. - Čl. VIII

č. 239/2012 Sb. - Čl. II

č. 344/2013 Sb. - Čl. XXXV

č. 221/2015 Sb. - Čl. II

č. 462/2016 Sb. - Čl. II

č. 609/2020 Sb. - Čl. VI

Nález Ústavního soudu - č. 10/2008 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

ČÁST PRVNÍ

Obecná ustanovení

§1

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx 43), zároveň xxxxxxxx na přímo xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx 92) a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx účetnictví, xxxxxxxxx na jeho xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx zveřejňování informací x účetnictví a xxxxxxxx předávání xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Tento zákon xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, kterými xxxx

x) xxxxxxxxx osoby, xxxxx mají xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a zahraniční xxxxxxxx, které jsou xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx kterého jsou xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx jednotkou xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo provozují xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx složky státu,

d) xxxxxxx osoby, které xxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxx xxxxx zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, 83) xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xx této xxxx, xxx nejsou xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxx xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 25 000 000 Kč, x xx od xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) ostatní xxxxxxx xxxxx, které vedou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx jeden xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx společnosti xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) xxxx x) xx x),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx,

x) investiční xxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, nebo

l) xx, kterým xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx účetní xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx písmen x) xx x) se xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx fyzické osoby. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §4a.

(3) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účetních xxxxxxx xxx xxxxxxx státu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx potřeby xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxx xx vybraných xxxxxxxx jednotek x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx tak xxxxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxx právní předpis, x centrálním xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx republiku. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky státu, xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxx pravidel, územní xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx obcí, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx potřeby xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx republiku, provádí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 91) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx potřeby státu.

§1a

Subjekty xxxxxxxxx zájmu

Za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx považuje xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

x) uvedena x §19a xxxx. 1,

x) bankou podle xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx družstvem xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spořitelních a xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího činnost xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího důchodové xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx spoření, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§1x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 221/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2016

Kategorie xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

§1x

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xxxxx x xxxxxxxxxxx dni nepřekračuje xxxxxxx 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnot

a) xxxxxx xxxxxx 9&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxx úhrn xxxxxxx obratu 18 000 000 Xx,

x) xxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx období 10.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xxxxx xxxx mikro xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx 100 000 000 Xx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx obratu 200&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 50.

(3) Xxxxxxx xxxxxx jednotkou xx ta, která xxxx mikro účetní xxxxxxxxx ani xxxxx xxxxxx jednotkou a x rozvahovému dni xxxxxxxxxxxx alespoň 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) aktiva xxxxxx 500&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) roční xxxx čistého xxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

c) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 250.

(4) Xxxxxx účetní xxxxxxxxx xx ta, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx alespoň 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 3.

(5) Xx velkou xxxxxx jednotku se xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) vybraná xxxxxx xxxxxxxx.

§1x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§1c

(1) Malou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a konsolidovaných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx dni xxxxxxx 2 z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) aktiva xxxxxx 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 200 000 000 Xx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 50.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednotek xx ta, xxxxx xxxx malou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x konsolidující xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x která xx xxxxxxxxxxxxxx základě nepřekračuje x xxxxxxxxxxx dni xxxxxxx 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnot

a) xxxxxx celkem 500 000 000 Xx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) průměrný xxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxxxx 250.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x která xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2.

§1x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí úhrn xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx slevy, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx trvalo xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx 12.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx průměrný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§1x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 221/2015 Xx. x účinností xx 1.1.2016

§1x

(1) X prvním xxxxxxx období xx xxxx vzniku nebo xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx jednotka podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx kategorii účetních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx účetních jednotek, x níž xxx xxxxxxx předpokládat, že xxxxx její podmínky x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx účetního xxxxxx.

(2) Xxxxx ve xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx závěrek xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx překračovat 2 xxxxxxxx hodnoty xxxxx §1b a 1c, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x konsolidované xxxxxx xxxxxxx.

§1x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§1f

(1) Účetní xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx celkové xxxxxx xx poslední xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx x

x) je současně

1. xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx organizací, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx odborovou organizací xxxx pobočnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. organizací xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pobočnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti xxxxx vést jednoduché xxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxx jednotka, xxxxx xxxx jednoduché účetnictví, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §13a, x xx od prvního xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po účetním xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx ukončení činnosti xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vedení xxxxxxxxxx x plném xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx jednoduchého xxxxxxxxxx nejdříve po xxxxxxxx 5 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxx, ve kterých xxxxx účetnictví x xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxx období. Do xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx průběžné xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxx nahodilé x mimořádné.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x majetku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx a jejich xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xx jednoduchého xxxxxxxxxx x z jednoduchého xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx rozsahu, xxxx ve zjednodušeném xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x stavu x pohybu xxxxxxx x xxxxxx aktiv, xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx x nákladech x xxxxxxxx a x výsledku xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx jednoduchého xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx.

§3

(1) Účetní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx období, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x věcně xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxx"); není-li xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx, x němž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X účetním období xxxxxx jednotky xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (§4 xxxx. 8); xxxxxx x veškerých xxxxxxxxx x výnosech xxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx jdoucích xxxxxxx xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx období xx xxx shoduje x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx hospodářským xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx začínat pouze xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, než xx xxxxx. Xxxxxx období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx období xxxx xxx kratší xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx měsíců.

(3) Xxxxxx období při xxxxxxx účetní jednotky

a) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 95) x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) končí xxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 95).

(4) Xxxxxx období xxxx xxx xxxxx xxx 12 měsíců xxx

x) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x období 3 měsíců xxxx xxxxxx kalendářního xxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx roku,

c) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx rozvahový xxx xx lhůtě xx 3 měsíců xxxx xxxxxxxx běžného xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx nebo zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx lhůtě xx 3 měsíců xx konci běžného xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx-xx takovéto prodloužení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx rozhodný xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky xx xxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx roku x xxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx složkou xxxxx, xxxxxxx samosprávným xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, 46) xxxxx uplatnit xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx po oznámení xxxxxx xxxxx účetního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx koncem xxxxxxx účetního období, x to xxxxx xxxx, který x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx období xxxxxxx xxxxxxxxx. Takovouto xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x běžném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednotky i xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx rok.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rok xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 lze xxx

x) účetní xxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx jednotky, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx přeměny xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§4

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) až x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ode xxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx svého xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ode xxx xxxxxxxx činnosti xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky.

(2) Xxxxxx jednotky xxxxxxx x §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ode dne xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx až xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx vést xxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x), x) nebo x).

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxx účetnictví xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx následujícího po xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, až xx posledního xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx přestaly být xxxxxx xxxxxxxxx, nevznikla-li xxx xxxxxxxxx vést xxxxxxxxxx podle §1 xxxx. 2 písm. x), g) xxxx x).

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 2 písm. x) jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx vést xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx se xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx zahájení xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx, xx xx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx účetního xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx vedení účetnictví xxxxxxx, x nevznikla-li xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §1 xxxx. 2 xxxx. x), x), x) xxxx x).

(5) Xxxxxx xxxxxxxx uvedené v §1 odst. 2 xxxx. g) xxxx xxxxxxx xxxx účetnictví xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxx, xx xxxxxx

x) xx xxxxx xxxxxxxxxx sdruženými xx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) se xxxxxxx xx společníků xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x xx xx do xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. d), e) xxxx x).

(6) Xxxxxx xxxxxxxx uvedené v §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx ukončení činnosti, xxxxx nestanoví xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxx účetnictví xxxxx §1 odst. 2 xxxx. x), e) xxxx x).

(7) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. d) xx x) xxxxxxx xxxxxx účetnictví xxxxxxxx xx uplynutí 5 xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxx období, xx xxxxxxx vedly xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účtovou xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx vymezení xxxxxx xxxxxxx, účetní xxxxxx, podmínky předávání x xxxxxxxxx účetních xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účetnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx právní xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx účetních xxxxxxxx xxxxxx

x) rozsah a xxxxxx sestavování xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a zprávy xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, označování x xxxxxxxx vymezení položek xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx pasiv x xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx vymezení podrozvahových xxxx,

x) xxxxxxxxxx, označování x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, výnosů a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx závěrce,

d) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x doplňujících xxxxxxxxx x xxxxxxx x účetní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x prostředky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx přehledu x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx osnovu,

g) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx tvorby x xxxxxxx opravných xxxxxxx, xxxxxxx odpisování, postupy xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx přechodu x jednoduchého xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx evidence xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx účetnictví xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx z účetnictví xxxxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) uspořádání, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx položek konsolidované xxxxxx závěrky,

j) xxxxxx xxxxxxxxxxx účetní závěrky,

k) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx vybraných xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu pouze xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Českou republiku x xx dílčí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx, přenos x xxxxxxxxxxx účetních xxxxxxx x technické xxxxx xxxxxxxxx účetních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx technické x smíšené xxxxx xxxxxxxx záznamů, včetně xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx centrálního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx účetních xxxxxx za Českou xxxxxxxxx a xx xxxxx konsolidační xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x obsahové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxx v účetních xxxxxxxx za Xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx celky xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotek xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzor xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x obsahové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x výnosů x xxxxxxxxx toků v xxxxxxxx xxxxxxxx za Xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx účetních xxxxxxx xxxxxxxxx účetních xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx Českou xxxxxxxxx x za dílčí xxxxxxxxxxxx celky státu,

t) xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Českou republiku x xx dílčí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) metodu xxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx přeměn x xxxx zápisu xx veřejného xxxxxxxxx x účinky xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozvahy x úpravy xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) požadavky xx xxxxxxxxxx schvalování xxxxxxxx xxxxxxx vybraných účetních xxxxxxxx a způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx na tomto xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx jedno xxxxxxxxxx xx účetní xxxxxxxx jako xxxxx.

(10) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx účetnictví xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; přitom xxxxx xxxxxx technických xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx skutečnost xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx povinny zaznamenávat xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx souhrnných xxxxxxxx xxxxxxx; takovými xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, účetní xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, účetní závěrka x výroční xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxx xxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(12) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx jednotkách xxxxx xxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "cenný xxxxx") a xxxxxxxx, xxxxx, pokud jsou xxxxxxxxx x xxxx xxxx, a xxxxxx xxx, xxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxx použít xxxxxxxx i xxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x technických xxxxxx, xxxxx majetek a xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx vyjádřeny x xxxx xxxx.

(13) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx jazyce. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xx-xx splněna xxxxxxxx srozumitelnosti xxxxx §8 xxxx. 5.

(14) Xx informační systém xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 53) xxx xxxxxxxxxx považovat xxxxx xxxx celek.

(15) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx povinny x xxxxxxxxxx účetním xxxxxx použít účetní xxxxxx xxxxx odstavce 8 xx znění xxxxxxx xx jeho xxxxxxx.

§4x

(1) Za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů, xxxxxx sestavení xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem, odpovídá xxxxxxx; xx-xx několik xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, odpovídají xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx závěrky a xxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investičních xxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x investiční fondy, xxxxxx sestavení xxxxxx xxxxxxx x naplnění xxxxxxxxx povinností stanovených xxxxx xxxxxxx, odpovídají xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx sestavení účetní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, odpovídají xxxxx, které xx xxxxxxx sestavit xxxxxx xxxxxxx, x osoba, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, případně xxxx xxxxx, x xxxxx xxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx společně x xxxxxxxxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§5

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vedením xxxxx účetnictví i xxxxx právnickou xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx nezbavuje účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§6

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x účetních xxxxxxx (xxxx jen "účetní xxxxxx") xxxxx xx xxxxxxx průkazných účetních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x závazky xxxxx §29 x 30.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2222b xxxxxxxxx x konsolidovanou xxxxxx závěrku.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxxx xx centrálního xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, případně xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx formát, xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx účetních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zřizovatel xxxx xxxx xxxxxx jednotka xxxxxx xxxxxxx vybrané xxxxxx jednotky, xxxxxxxxx xxxx vybraná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx své xxxxxx xxxxxxx.

§7

(1) Účetní jednotky xxxx xxxxxxx vést xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx srozumitelně x xxxxxxxx věrný x xxxxxxx xxxxx předmětu xxxxxxxxxx x finanční xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), činit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Zobrazení xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx skutečnému xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx jednotce xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx, když xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx metody xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx, kde účetní xxxxxxxx xxxx volit xxxx více xxxxxxxxx xxxx účetní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, že použití xxxxxxxx metod xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními předpisy xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx byl xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(3) Účetní jednotka xx xxxxxxx použít xxxxxx xxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxx činnosti x xx x ní xxxxxxxxx xxxxx skutečnost, xxxxx xx xx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx budoucnosti. X případě, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx, xx x ní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx použít xxxxxx xxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx o použitém xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx závěrce.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx oceňování xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx změnit zcela xxxx zčásti mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx z důvodů xxxxx předmětu xxxxxxxxx xxxx xxxx činnosti xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx věrného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx změně x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinny xxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx x příloze xxxxxx xxxxxxx [§18 xxxx. 1 xxxx. x)] vždy uvést xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx metodách, popřípadě x xxxxxxxxxx xx xxxxxx metod xxxxx xxxxxxxx 2 s xxxxxx řádným xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx vlivu xx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx situaci a xxxxxxxx hospodaření xxxxxx xxxxxxxx. Vybrané xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx jednotky xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pasivech, xxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nákladech x xxxxxxxx v xxxxxxxx knihách x xxxxxxxxxx je v xxxxxx závěrce xxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Účetní xxxxxxxx xxxxx provádět vzájemné xxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx upravených xxxxxxxx xxxxxxxx x jsou-li xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx ocenění neupraveném x položky podle §26 odst. 3, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§8

(1) Účetní jednotky xxxx xxxxxxx vést xxxxxxxxxx správné, úplné, xxxxxxxx, srozumitelné, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx jednotky xx správné, jestliže xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tak, že xx neodporuje xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx předpisům xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx jednotky xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x účetním xxxxxx x xxxxxxxx knihách xxxxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §3, a xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx výroční xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §21a x xx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx uspořádané.

(4) Xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (§33a) a xxxxxx jednotka provedla xxxxxxxxxxxxx.

(5) Účetnictví účetní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jednoznačně xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 8,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x §4 xxxx. 10,

x) xxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §33 odst. 5.

(6) Xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx účetní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle §31, 32 x §33 odst. 3 x 7 po xxxxx xxxx, xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx uloženy.

XXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

§9

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx vést xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §19a x 23a při vedení xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení.

(3) Xxxx účetnictví xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, může účetní xxxxxxxx, xxxxx

x) xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx účetní jednotkou x xxxx xxxxxxxxx xxx účetní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), které jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. a) x x), může xxxx xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx ta účetní xxxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) organizací xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, náboženskou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx evidovanou podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx společenstvem,

f) xxxxxx prospěšnou společností,

g) xxxxxxxx fondem,

h) ústavem,

i) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek,

j) xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

k) xxxxxxxxx družstvem.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx má xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxx xxxxxx účetnictví xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zjednodušeném rozsahu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx splňuje podmínky xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxx xxxxxx účetnictví xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx vedení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x prvnímu xxx účetního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxxx xxxxxxxx zjistila xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§10

§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 353/2001 Sb.

§11

Xxxxxx doklady

(1) Účetní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx záznamy, xxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxxxxx xxxxxxxx dokladu,

b) obsah xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxx za xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxx účetního xxxxxxx, xxxx-xx shodný x okamžikem xxxxx xxxxxxx x),

x) podpisový xxxxxx xxxxx §33a xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxx za účetní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odpovědné xx jeho xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx f), které xx týkají xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx záznamech. Xxxxxxxxxxx podle písmen x) x c) xx xxxxx xxxxx xxxx účetních xxxxxxx. X xxxxxx případech xxxx xxxxxx xxxxxx x účetní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx skutečností. Xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x) může xxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx, x xx xxx, aby bylo xxxxx xxxxx obsah xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 5.

§12

Xxxxxx zápisy

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxx xx xxxxx ustanoveními xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Účetní xxxxxxxx xxxx povinny provádět xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx podpisový xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx provedení, xxxx-xx shodný s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxx.

§13

Xxxxxx knihy

(1) Účetní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx:

x) v deníku (xxxxxxxx), x xxxx xxxxxx zápisy xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z hlediska xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx),

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x nichž xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zápisy xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmen x) x x).

(2) Hlavní xxxxx zahrnuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxx účtového xxxxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx účtů xx xxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) souhrnné xxxxxx xxxxxx Má xxxx x Xxx účtů, xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx; vybrané xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx souhrnné xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx jednotka v xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xx xxx, xx kterému xx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx rozvrh x xxxxxx xxxxx.

§13a

Zjednodušený xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) sestavují xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx skupiny, xxxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx spojit účtování x xxxxxx s xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx,

x) nepoužijí xxxxxxxxxx §25 xxxx. 3, x výjimkou odpisů,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §26 xxxx. 3 xxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §27,

x) xxxxxxxxx účetní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§4 xxxx. 8) prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §13 odst. 1 xxxx. x) x d).

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 1 x §7 odst. 1 a 2.

§13x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Účetní xxxxxxxx v jednoduchém xxxxxxxxxx vedou xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) pomocné knihy x ostatních xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Peněžní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx prostředcích x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx zejména x xxxxxxx, spořitelních a xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x výdajích skutečně xxxxxxxxx či zaplacených x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx položkách, xx xxxxx xx považují xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(3) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x výdajích (dále xxx "přehled"). Přehled xxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §18 xxxx. 3, §19 xxxx. 1 a 2, §29 odst. 1 x §31 odst. 2 písm. x) xxxxxxx.

(4) Účetní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx §1b xx 1e, §14, §18 xxxx. 1, 2 x 4, §24 xxxx. 6 xxxx. x) x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx peněžních prostředků, §25 xxxx. 3, §26, §27 x §28 xxxx. 6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx x xxxxxxx xx smyslem, účelem x xxxxxxxx stanovenými xxx jednoduché účetnictví x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 poskytly xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účetní xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx postupu xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 se xxxxxxxxxx za porušení §7 xxxx. 1 x 2.

(6) Obsahové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přehledů a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§13x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2015 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2016

§14

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx osnova xxxxxx uspořádání a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, závazků x xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx x výnosech x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx. Pro vybrané xxxxxx jednotky xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x uspořádání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x označení x uspořádání podrozvahových xxxx.

(2) Na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v němž xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx případů x x xxxxxxxxx účetní xxxxxxx x dané xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxx xxxxxx období; x xxxxxxx účetního xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx x prvnímu xxx účetního období xx změně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx období, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x v následujícím xxxxxxx období.

§15

§15 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 437/2003 Sb.

§16

Ostatní xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Peněžní xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zůstatků xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxx xxxx xxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účtů xx xxxxx vyjádření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxx měrných xxxxxxxx x vyjádření xxxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx jednotky xxxxxxxxx xxxxxx knihy

a) xx xxx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxx účetního xxxxxx,

x) xx dni xxxxxx do likvidace,

d) xx dni xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx xxxxxx xx rozdělení xxxxxxxxxxxx zůstatku xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni zpracování xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů,

e) xx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastanou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x přeměně xxxxxxxxxxxx x konkurs,

f) ke xxx následujícímu po xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, kterým xxxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxxxx nastanou xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) ke dni, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozvahy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis.

(2) Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, účetní jednotky xxxxxxxxx xxxxxx knihy

a) xx dni xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx likvidace,

d) xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx kterému xxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxx x přeměně xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx,

x) xx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zrušení xxxxxxxx,

x) ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx dni, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx plánu xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uzavřít xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx zúčastněné na xxxxxxx xxxxxxxx korporace xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxx přeměny xx xxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s účinky xx xxxxxxxxxx dne x souladu x xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx dni předcházejícímu xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx období xx rozhodném xxx, xxxxx xx den xxxxxx přeměny uskuteční xx x následujícím xxxxxxx xxxxxx.

(4) V xxxxxxx převodu jmění xx přejímajícího společníka, xxxxx nevede xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx zápisu xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx společníkem zahraniční xxxxx a ze xxxxxxxxxx zanikající xxxxxx xxxxxxxx podle §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 písm. x), xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx knihy, xxx xxxxxxxxx ve xxxxxx účetnictví po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x účinky xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx společníkem xxxxxxxxxx xxxxx x ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xx xxx zániku.

(6) Xxxxx xxxxxxxx 3 až 5 se xxxxxxxxxxx, xx-xx při xxxxxxx xxx zápisu přeměny xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxx xxxxxxx uzavírají účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx knihy xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx den xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx otevírají xxxxxx xxxxx xxxxx nástupnické xxxxxx jednotky a xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) vznikne účetní xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 písm. x), i tato xxxxxx jednotka xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx uzavřených xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx účetní xxxxxxxx pouze z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx účetních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx tímto stává xxxxxx závěrkou xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řádnou nebo xxxxxxxxxx xxxxxx závěrku x xxxxxxx mezitímní xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx jednotka, xxxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 96) xxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxxx xxxxxxx

§18

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx nedílný xxxxx x tvoří xx

x) xxxxxxx (xxxxxxx),

x) xxxxx zisku a xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx a doplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x) x x), xxxxxxx xxxxxxxxx §7 xxxx. 3 xx 5 a §19 xxxx. 5 x 6.

(2) Xxxxxx xxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu. Xxxxxx jednotky uvedené x §1a písm. x) xx x) xxxxxxx o peněžních xxxxxx nesestavují. Xxxx xxxxxx jednotky x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x přehled x změnách xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx účetní xxxxxxxx sestavují xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx hodnoty xxxxxxx x §20 odst. 1 písm. c) xxxxxx 1 x 2.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat

a) x xxxxxxxx xxxxxxxx podle §1 xxxx. 2 xxxx. a) xx x) x §1 xxxx. 2 xxxx. x) xx l) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx; x účetních jednotek xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) obchodní xxxxx nebo jméno, xxxxxxxx x xxxxx, xxxx-xx xx od xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx jednotka xxxxxxxxx a informaci x xxxxxx do xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx účetní xxxxxxxx, xxxxxxxx informaci x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx (§19 xxxx. 1) xxxx xxxx xxxxxxx, x němuž xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§19 odst. 3),

x) xxxxxxx sestavení xxxxxx xxxxxxx,

x xxxx x xx být xxxxxxxx xxxxxxxxx záznam statutárního xxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 písm. x) xx h nebo xxxxxxxxx záznam xxxx xxxxxxxxxxx v §4a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) až x)); připojením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx záznamu se xxxxxxxx účetní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x). Pokud xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx předchozí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx vykonávala xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x rozvahovému xxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx jednotky jinak.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx sestavují xxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx závěrku xxxxxx jednotky, které xxxxxx povinny mít xxxxxx xxxxxxx ověřenou xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kategorií xxxxxxxx xxxxxxxx rozsah x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx pro jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxx jednotek xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx informace, xxxxx xxxx xxxxxx jednotky xxxxxxx uvádět x xxxxxxx x účetní xxxxxxx.

§19

Rozvahový xxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx sestavují účetní xxxxxxx k rozvahovému xxx, xxxxxx xx xxx, xxx uzavírají xxxxxx xxxxx. Řádnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x §17 xxxx. 1 x xxxxxxxx x prvnímu xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx v účetní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx konci xxxxxxxxxxx xxx; xx xxxxx xxxxxxx x xxx všechny xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx k rozvahovému xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx, xxx to xxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx, účetní jednotky xxxxxxxxx xxxxxx závěrku x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx okamžiku než xx konci xxxxxxxxxxx xxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx"). X případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxx jednotky xxxxxxxxxxx xxxxxx knihy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx vyjádření xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx obdobně. Xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení §25 xxxx. 3 x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx se použití xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx mezitímní xxxxxx xxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx jednotky xxxxx §1 odst. 2 xxxx. x), x) x x) xx x), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx státního rozpočtu xxxx xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx celků x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx podle §3 xxxx. 2 a 3, xxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx mezitímní xxxxxx xxxxxxx, při xxxxx xxxxxxxxx ustanovení §24 xxxx. 2 xxxx. x) x §24 xxxx. 6 písm. x).

(4) Xxxxxx jednotky xxxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx počáteční zůstatky xxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxxx účty"), jimiž xx otevírá xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxxx xxxxxxxx; toto xxxxxxxxxx xxxxx i xxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) V xxxxxxxxxx běžného účetního xxxxxx musí být x xxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x když se xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxxx známými až xxxx xxxxxxxxxx dnem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxx významných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dnem a xxxxxxxxx sestavení účetní xxxxxxx, xxxx důsledky xxxxxx xxxxxxxx popsány x jejich ekonomické xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx musí xxx spolehlivé, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx x hlediska xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx §7 odst. 1 x xx-xx úplná x xxxxxx. Informace xx včasná, xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nepřevýší přínosy xxxxxxxx z této xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §7 xxxx. 3 xx 5. "Xxxxxxxxx xx považuje za xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xx možné xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx neuvedení xxxx xxxxxx xxxxxxx mohlo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx posuzuje x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X vybraných účetních xxxxxxxx podle §1 xxxx. 3, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx 60 000 Kč x x samostatných xxxxxxxx movitých věcí xxxx xxxxxxx hmotných xxxxxxxx xxxx xx xxxx nad 40&xxxx;000 Xx.

(8) Pro účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x závazky xxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx doba xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx sjednaná xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx 1 xxx, ostatní majetek x závazky xxxx xxxxxxxxxx xx krátkodobé.  Xxx xxxxx vykazování x účetní xxxxxxx xx aktiva mohou xxxxxx xx stálá x oběžná. Xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxx.

(9) V případech, xxx to xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx (xxxxx) xxxxxxxx xxxx xxxxx zeměpisných xxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx činnost.

(10) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 žádný jiný xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx označován názvy xxxxx §18 odst. 1.

(11) Xxxxxx závěrkou xxxx shromažďování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§19a

Použití xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx xxx účtování x xxxxxxxxx účetní xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je obchodní xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx investičních cenných xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu, použije xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxx standardy").

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx než x xxxxxxx dni xxxxxxxx xxxxxx, účetní xxxxxxxx, xxxxx dosud nepoužívá xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx o jejich xxxxxxx již xx xxxxxxx účetního xxxxxx, x němž x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx x takovému xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xx počátku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx období, v xxxx xxxx investiční xxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x jinému xxx xxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx rozhodne x použití xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx účetního xxxxxx, v xxxx xxxxxxxxx cenné papíry xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx x ukončení jejich xxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxxxx účetnímu období, x xxxx cenné xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx jednotkou xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx z evropských xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x členském xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodne xx konce účetního xxxxxx, v xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx let xx xxxxxxxx, kdy investiční xxxxx papíry xxxxxxxx xxx xxxxx obchodovány, x přijetí nového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxx o použití xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx dojít x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx účetního období, xx xxxxxx skončí xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 5, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx období. Xxxxx v tomto xxxxxxx období x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedojde, nepoužije xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxx bude xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §22 xxxx. 3 xxxx. a) nebo x) xxxxxxx podrobit xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, může rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů xxx xxxxxxxx x sestavení xxx účetní xxxxxxx x uvedenému rozvahovému xxx. Rozhodnutí x xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účetní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, od xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx nejvyšším xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Pokud xxx xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedená x §22 xxxx. 2 xxxxxxxxxx konsolidovanou xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x použití xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů xxx xxxxxxxx x sestavení xxx účetní závěrky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účtování x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, od xxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx nejvyšším xxxxxxx této xxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxx 8 x xxxxx xx xxxxx původního xxxxxxxxxxx, x to x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx x sestavení xxxxxx závěrky mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, případně xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bylo stanoveno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx následujícího xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxx x prvnímu dni xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 8, použije xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§20

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Řádnou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterého xxxxxx jednotka xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx, a xxxx

x) xxxxx účetní jednotky x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) střední xxxxxx xxxxxxxx,

x) malé účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx období, xx xxxx xx účetní xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx alespoň xxxxx x uvedených xxxxxx

1. xxxxxx xxxxxx 40&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

2. roční xxxx xxxxxxx xxxxxx 80&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

3. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx období 50,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x rozvahovému xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx dosáhly alespoň 2 xxxxxxx xxxxxxx x písmeni x) xxxxxx 1 až 3.

(2) Xxxxxx jednotky xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx povinny xxx auditorem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) sestavenou x xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 36 xxxxxxxxxxxx měsíců, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx, kterým xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx o jejím xxxxxxx auditorem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, kterým nastanou xxxxxx xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx, pokud x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výbor,

c) xxxxx xxxxx xx xxxxxxx konkursu x xxxxxx, xx majetek xxxxxxxx je pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§21

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx účetní xxxxxxx xxxxxxxx auditorem, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zprávu, jejímž xxxxxx xx uceleně, xxxxxxxx a komplexně xxxxxxxxxx x vývoji xxxxxx výkonnosti, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx informací nezbytných xxx xxxxxxxx účelu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nefinanční xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxx významné pro xxxxxxxx účelu výroční xxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti účetní xxxxxxxx,

x) o aktivitách x xxxxxxx výzkumu x xxxxxx,

x) o xxxxxx xxxxxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x tom, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx část obchodního xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx jednotky xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx x).

(4) Xx-xx to xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx účetní xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx hlavních xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rizicích x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §18, 19a, 22 x 23a a zprávu xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

(6) Účetní jednotky, xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx předpis, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštní právní xxxxxxx.

(7) Pro ověřování xxxxxxx zprávy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §20 xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx výroční xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §1f, xxxxx se xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx x majetku x xxxxxxxxx.

§21x

Xxxxxxx zveřejňování

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx účetní xxxxxxx nebo přehled x xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx jejich xxxxxxxxxx tento xxxxx xxxx zvláštní právní xxxxxxx, zveřejnit xx, xxxxx se zapisují xx veřejného xxxxxxxxx, xxxx xx, xxxxxx xxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx. 29) Xxxxxx jednotky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozsahu, x xxxxx jimi byla xxxxxxxxx (§18 odst. 4) x x xxxxxxx účetních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx a znění, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxxxx nejsou dotčeny. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx i x xxxxxxxxx případech.

(2) Xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx povinnost mít xxxxxx xxxxxxx ověřenou xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xx splnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxx xxxx xx 12 měsíců xx xxxxxxxxxxx xxx zveřejňované xxxxxx závěrky xxx xxxxxx xx to, xxx xxxx tyto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx x zprávu xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx případně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, přitom xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxx součást xxxxxxx zprávy. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx okamžikem xxxxxx xxxxxxx rejstříkovému xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup; xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dotčena. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkazů xx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně.

(6) Xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx povinnost xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx uvést x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx x výroční xxxxxx x výjimkou těch, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(8) Xxxxxxxx 1 xx 7 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podle části xxxxx a xxx xxxxxxx nefinančních xxxxxxxxx xxxxx §32h písm. x).

(9) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx jednotky, které xxxxxx povinnost xxx xxxxxx závěrku ověřenou xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, pokud jim xxxx xxxxxxxxx nestanoví xxxxxxxx xxxxxx předpis.

(10) Xxxxxxxx účetní jednotka xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx účetní xxxxxxx, xxxxx, že xx xxxxx pouze x vybrané xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je účetní xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ověření xxxxxx závěrky. Místo xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx jednotka druh xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx závěrce x xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxx xxxxxxx zvláštním xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§21b

Zvláštní xxxxxxx zveřejňování

(1) Xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx účetní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx veřejného rejstříku xxxxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx zveřejnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx okamžikem xxxxxx předání Xxxxx xxxxxxx bance.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx předat xxxxxx závěrku xx xxxxxx listin veřejného xxxxxxxxx prostřednictvím podání x xxxxxxxxxxx správce xxxx x příjmů.

(3) Xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx obsahovat xxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rejstříkovému soudu, x lze jej xxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k dani x příjmů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není nepřípustné, x

x) xx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx zveřejněných podle xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxx xxxx učiněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx z xxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx vady xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx podání xxxxxx učiněno xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu.

(6) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 3,

x) správce xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy,

b) je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x příslušného xxxxxxx xxxx x příjmů.

§21b xxxxxx xxxxxxx&xxxx; xxxxxxxxx x. 609/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§22

Xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx dále xxxxx, ustanovení tohoto xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx sestavit konsolidovanou xxxxxx xxxxxxx xx, xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxx jednotka, která xx obchodní xxxxxxxxxxx x je xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx společný xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 (xxxx xxx "konsolidující xxxxxx xxxxxxxx").

(3) Povinnost xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx, xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x prováděcími právními xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx je

a) xxxxxxxxx osobou, x xxxxxxxx ovládaných xxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 (xxxx xxx "konsolidovaná xxxxxx xxxxxxxx"),

x) xxxxxx, xx xxxxx konsolidující xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společný xxxx (xxxx xxx "xxxxxx jednotka xxx xxxxxxxxx xxxxxx"), xxxx

x) xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podstatný xxxx (xxxx jen "účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxx").

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozumí xxxxxx xxxx, kdy xxxxx x konsolidačním xxxxx xxxxx s xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx celku xxxxxxxx xxxxx osobu, přičemž xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxx jiné xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx významný xxxx xx řízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx společný; xxxx-xx prokázán xxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxx dispozice xxxxxxx x 20 % hlasovacích xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx tvoří xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxx. x), a to xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx §22a, 22aa x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

(7) Xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxx být sestavena xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x finanční xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx společným xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§22a

(1) Xxxx skupina xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx některá xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu, xxxxxx xxx zahrnuta xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je splněna xxxxxxx jedna x xxxxxx xxxxxxxx:

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx zdržení,

b) xxxxxx xxxx xxxxxx jednotky xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x dlouhodobá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx

1. xxxxxx jejích xxxx, pokud jde x nakládání x xxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uzavřené s xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx společenské xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx skládají-li xx správní, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx účetní jednotky x jedné nebo xxxx jiných účetních xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, převážně xx xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx během xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Konsolidující xxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxxx sestavit konsolidovanou xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní jednotka xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky, xxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx vyloučeny x xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(4) Xxx zahrnutí xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx přidružené xxxxxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky, je-li xxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotky xxxxxxxxxx nevýznamný.

§22xx

(1) Xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx konsolidovanou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx"), xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxx konsolidující xxxxxx xxxxxxxx drží

a) xxxxxxx xxxxxx konsolidující xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx správního, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo společenské xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx 90 % xxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxx 90 % xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx držící xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 6 měsíců xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 10 %.

(2) Xxxxx odstavce 1 se xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podmínky:

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotka x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene a) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx sestaveny xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, kterým xx tato jiná xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotka xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) x konsolidovanou xxxxxxx zprávu podle xxxxxxx x) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx ověření této xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x konsolidované výroční xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zveřejní xxxxx §21a xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxx musí xxx zveřejněny x xxxxxx jazyce a

d) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx konsolidovanou xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxx, x xxxxxx nevytvoření konsolidačního xxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zástupců xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §19a xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx.

§22xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 221/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§22x

(1) Konsolidující účetní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §22 odst. 3, xx budou xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx o vymezení xxxxxxxxxxxxxx celku x xxxx, xxxxx účetní xxxxxxx x ostatní xxxxxxxxx xxxx povinny xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky.

(2) Xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výroční zprávu x zajistit xxxx xxxxxxx auditorem; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx upravujícím xxxxxxx xxxxxxxx. Povinnosti xxxxx §22 xxxx. 2 x 3 a xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx konsolidovanou xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx společným xxxxxx a účetních xxxxxxxxxx přidružených. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotce, které xxxx obsahovat xxxxxxx xxxxxx, nemusí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu. Xxxxxxxxx-xx xx dále xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zprávy xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx výroční zprávu.

§23

(1) Xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx použít xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx).

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx konsolidovaných účetních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jednotek xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxx podle odstavce 2, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 3 xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx konsolidující xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx účetních xxxxxxxx, xxxxx provozují xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxx xxxxx xx 6 měsíců.

(4) Xxxxx xxxxxxxx období při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx stejná. Xxxxx-xx v průběhu xxxxxxxx období xx xxxxxx xx vymezení xxxxxxxx jednotek, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§23x

Xxxxxxx mezinárodních účetních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx mezinárodní účetní xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxx sestavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky použít xxxxxxxxxxx xxxxxx standardy.

§23b

Účetní xxxxxx za Xxxxxx republiku

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Českou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §22 xx 22b, §23 xxxx. 1 až 4 x §23a xxxxxxxxxx.

(2) Za Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx:

x) souhrnný xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) výkaz xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xx Českou xxxxxxxxx xxxx xxx připojen xxxxxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sestavila.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x dílčích xxxxxxxxxxxxxx xxxxx státu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx x veškeré xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx x účetních xxxxxx xx dílčí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(5) Podmínky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a mezitímních xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celků xxxxx, xxxxxxxx významnosti xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku Česká xxxxxxxxx x xx xxxxxxx konsolidačních xxxxx xxxxx, pravidla xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx formě, x xxxx xxxxxx x rozsah xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxx

§24

(1) Xxxxxx jednotky xxxx xxxxxxx oceňovat majetek xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx způsoby xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx oceňují xxxxxxx x závazky

a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25,

b) ke xxxxx rozvahového xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x němuž xx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx §27; rovněž xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx v účetních xxxxxxx,

(xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"). Ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x pro xxxxxxxxx xxxxxx aktiv a xxxxx.

(3) Při xxxxxx xxxx než jedné xxxxxx majetku xxxxxxxx xx přechodem, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx složky xxxxxxx ocenit xxxxxxxx xxxxx §25, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednotlivé xxxxxx xxxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxx xxxxxxx s xxxxxxxx změny xxxxxx xxxxx

1. oceněním xxxxxxxxxxxx xxxxxx majetku vedeného x účetnictví xxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxx xxxx právo x xxxxxxxxxx závodu, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx závodu převedeno xxxx přešlo, xxxx

2. xxxxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx poměrným xxxxxxxxxxxx celkové pořizovací xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věcí se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx slouží xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(5)&xxxx;Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx případy x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx přeměnách. Xxxxx xxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxx xxxxxx oceňování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxx možností xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) bodu 1 x xxxxxxx přeshraniční xxxxxxx, vkladu xxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxx xxxxx obchodního závodu.

(6) Xxxxxxx x závazky xxxxxxxxx x cizí xxxx přepočítávají xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, x xx k xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx odstavce 2 písm. a), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), x to xxxxx xxxxxxx a závazky xxxxxxx x §4 xxxx. 12.

X xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx měnu xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(7) Pro xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx xxxxxx jednotka xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx pevný xxxx, xxxxxx se xxxxxx kurs xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisem účetní xxxxxxxx xx základě xxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, používaný xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dobu. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx přesáhnout xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx základě xx pevný xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kurs devizového xxxx vyhlášený Českou xxxxxxx bankou k xxxxxxx dni období, xxx které xx xxxxx kurs používán. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx účetní xxxxxxxx tento kurs xxxxxx xxxx vnitřním xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx doby; x xxxxxxxxx vyhlášení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx vždy.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, které x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, povolení xx xxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx působit xxxx družstevní xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxxxx xx Českou xxxxxxx xxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx pojišťovny.

(9) X xxxxxxx cizí xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx denně, použije xxxxxx jednotka xxx xxxx přepočet

a) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxx měnu k XXX xxxx XXX x kurs devizového xxxx vyhlášený Českou xxxxxxx xxxxxx pro XXX xxxx XXX xx xxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxxx známý xxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx; tento xxxxxx xxxxxxxxx účetní jednotky, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7.

§25

(1) Z xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx oceňují

a) xxxxxx majetek kromě xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pořizovacími xxxxxx,

x) xxxxxx majetek xxxxx zásob xxxxxxxxx xxxxxxx činností vlastními xxxxxxx,

x) zásoby x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pořizovacími xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činností vlastními xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x ceniny xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnotami,

f) xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx vkladem 32) xxxxxxxxxx xxxxx; závazky xxxxxxxxxx hodnotou,

h) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pohledávek, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx majetek kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vlastními xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) kulturní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x církevní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx 1 Xx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxx x), anebo xxxxxxx x případech, xxx xxxxxxx náklady na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx písmeny x) xx x), reprodukční xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx vybrané účetní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podrozvahových xxxx, se x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx přírůstkem xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx aktiva, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx kterému xxxx xxxxx xx xxxxxxx stanovené podmínky xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výší xxxxxxx xxxx složky majetku xx jiného aktiva xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(3) Účetní xxxxxxxx při xxxxxxxxx xx konci xxxxxxxxxxx xxx zahrnují xxx xxxxx, které xxxx x rozvahovému dni xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx sestavení xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bez ohledu xx xx, zda xx výsledkem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx druhu xxxxx x xxxxxxx papírů xx xx způsob xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx i xxxxxxx cenou, která xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx váženým aritmetickým xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxx xxxxx cena xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx použije xxxx xxxxx xxxx xxx ocenění xxxxxx xxxxxxx.

(5) Pro účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx kterou xxx xxxxxxx pořízen x xxxxxxx x xxxx pořízením související,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx byl xxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx se o xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vynaložené xx výrobu nebo xxxxx xxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a další xxxxxxx, které xxxxxxxx x přímé souvislosti x danou xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxx kromě xxxxx a u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vytvořeného xxxxxxx xxxxxxxx přímé xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x přiřaditelné xxxxxxx xxxxxxx, které xx vztahují x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx; xx přímých xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx spotřebovaných xxxxxx a xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x danou xxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx reprodukční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx bezúplatné xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx správy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, výpůjčky xxxx bezúplatného xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vybranými účetními xxxxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx ocenění majetku xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx jednotky, xxxxx x tomto majetku xxxxxxxxx účtovala.

§26

(1) Pokud xx xxx xxxxxxxxxxxxx zásob xxxxxx, xx jejich xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x náklady spojené x prodejem xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx pro jejich xxxxxxx x účetnictví, xxxxxx xx ocení x xxxxxxxxxx x x účetní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx se při xxxxxxxxxxxxx zjistí, že xxxxxxx závazků je xxxxx, xxxxxxxxx i xxxxx xxx jejich xxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxx xx závazky x xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §25 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx majetku. Xxxxxxx jsou určeny x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx je x xxxxxxxxxxx dni xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxx jisté, xx xxxxxxxx, ale není xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx jejich xxxxxx.&xxxx;X xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx představovat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx pravděpodobně nastanou, xxxx v případě xxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxx hodnot xxxxx. Xxxxxxxxx se xxxx xxxxxx jiné rezervy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx vyjadřují xxxxxx snížení xxxx xxxxxxx.

(4) Účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zřízeny za xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

§27

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx podle §24 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) cenné xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, dluhopisů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x cenných xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotkou,
b) xxxxxxxx,
x) technické xxxxxxx, xxxxxxx výše xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx jejich výpočtu xxxxx §4 odst. 8 x účetních xxxxxxxx, xxxxx provozují xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxx x případech, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx,
x) ty xxxxx xxxxxxx x závazků, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x reálných hodnotách xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx položku,
f) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx jednotka xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx,
x) povinnosti xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx ocenění je xxxxxxxxx xxxx,
x) x xxxxxxxxx účetních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) lze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx tržní xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx pasivum xxxxxxx, ale xxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx složky xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxx vyplývající x xxxxxx uznávaných xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zajišťují xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx posudkem znalce, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx představuje xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx znalce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx hodnotě,
d) ocenění xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až c).

(4) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vyhlášena xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx regulovanému xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxx [§24 xxxx. 2 xxxx. x)], x nejvíce xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ocenění. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxx se tržní xxxxxxxx závěrečná xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxx, ke kterému xx xxxxxxx provádí. X xxxxxxx, xx xxxxxxx není přijat x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu, nebo xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx se tržní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx cen, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx zahraničních xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx trzích xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx den, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxx provádí, xxxxxxx trhy xxxxxxxxx, xxxxxxx xx cena xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; není-li xxxxx xxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hodnotou xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §25 xxxx. 3 xxxxxxxxx x x oceňovacích xxxxxxxxx x tohoto xxxxxxx účetní jednotky xxxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx objektivně možné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx hodnotu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25. Xxxxxxx podle §25 xx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Dluhopisy x xxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 1, se xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené xxxxxx xxxx náklady, xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x ovládané xxxxx xxxx v xxxxx xxx podstatným xxxxxx, může být xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx); xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsob xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx pro ocenění xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 6 xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx neplatí pro

a) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a pobočky xxxxxxxxxxxx obchodníků x xxxxxxx papíry,

b) platební xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxxxx peněz,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech a

d) xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx penzijní xxxxxxx.

§28

(1) Xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx vlastnické xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx státu nebo x xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx x odpisují x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxx práva xxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxx&xxxx;x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nabývá xx xxxxxxx projevu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x odpisují jej xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx části xxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx uvedený x odstavci 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx bezúplatně xxxxxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx smlouvy x výpůjčce; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx smlouvy o xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Majetek uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx jednotka, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx osobě k xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx majetku.

(4) Xxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 odpisuje xxxxxxx xxxx pachtýř, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx bezúplatně xxxxx a xxxxxxx xx tomto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx účet, xxxxxx x tomto technickém xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx x souladu x xxxxxxxx metodami.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx majetek xx xxxxxxxx xxx do xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

Inventarizace xxxxxxx x xxxxxxx

§29

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx veškerého xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxx stav xxxxxxxx stavu majetku x xxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx dány xxxxxx xxx účtování x xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky xxxxxxxxx x okamžiku, ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx"). X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx jednotky xxxxx xxxxxxxx inventarizaci x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxxx inventarizace"). Ustanovení x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, x nichž xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx podle xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx odpovědných osob, x dále x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx vzhledem x funkci, xxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx pohybu a xxxx xxxxx xxxxx, xxx náleží. Termín xxxx inventarizace xx xxxxxxx sama xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx majetku xxxx xxx takto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x závazků po xxxx 5 xxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotek, xxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§30

(1) Účetní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavy majetku x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx je x xxxxxxxxxxxx soupisech. Xxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxx, x xxxxxxx lze xxxxxxxx zjistit xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx včetně xxxxxx aktiv, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x knize xxxxxxxxxxxxxx účtů.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx inventur a xxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx fyzické inventuře xxxxxxxxx skutečný xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a dalšími xxxxxxxxx způsoby, případně xxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx skutečný xxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxx"), x xxxxx xxxxxxxx zjišťování skutečného xxxxx podle účetních xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x závazků, xxxxx xxxxxxx mezi xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx inventarizaci

a) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dnem,

b) xxxxxx inventuru nejpozději xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dni.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x to xxx, xxx xxxx možno xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) podpisový xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečností podle xxxxxxx a) x xxxxxxxxx záznam xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rozvahovému xxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) ocenění xxxxxxx xxx průběžné xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x x xxxxxxxxxx xxx, xxxxx jej účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx účetní závěrka,

g) xxxxxxxx xxx, pokud xxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ukončení xxxxxxxxx.

(8) Při průběžné xxxxxxxxxxxxx mohou být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 nahrazeny xxxxxxxxx účetním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxx xxxxxxxxxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxxx muzejní xxxxxx x archeologických xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 8 xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx schopna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinností o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx organizační xxxxxxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek, xxxxxx muzejní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(10) Inventarizačními xxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxx skutečným xxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxx stav je xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx se xxxxxxxx xxxx manko, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx stav xx xxxxx než xxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxx jako xxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyúčtují xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx období, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stav xxxxxxx x závazků.

(12) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx použijí x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x jiných xxxxx, xxxxxx skutečností xxxxxxxxxx x knize xxxxxxxxxxxxxx účtů.

XXXX XXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§31

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx záznamy xxx xxxxx xxxxxx účetnictví xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx 3. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxxxx xxx xxxxxxxxx x nimi xxxxxxxx xxxxxx předpisy.

(2) Xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx, xxxxx x §32 xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 let xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx knihy, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx rozvrh, xxxxxxxx xx dobu 5 xxx počínajících xxxxxx xxxxxxxx období, xxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§33), po xxxx 5 let xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx spojené x uschováním xxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx podle §33 xxxx. 3 xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v

a) §1 xxxx. 2 písm. x) až c) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx jednotky, x xxxx-xx ho, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx osobu podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) §1 odst. 2 xxxx. x) xx x) x xxxxxxx xxxxx xx dědice, xxxxxxxx-xx věci, xxxxx xx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxx věci, xxxxx či xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, přecházejí xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x xxxxxxxx 3, je xxxxxxx xxxxxx jednotka xxxxx §1 odst. 2 xxxx. a) a x) před svým xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 písm. x), x) xx x) xxxx zánikem xxxxxxxxxx vést xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x uschováním xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxx informovat státní xxxxxx.

§32

(1) Použijí-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx záznamy x xxx xxxx xxxx xxx uvedený x §31 xxxx. 1, x xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, daňového xxxxxx, výběru xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx mimo něj, xxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění anebo xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx uplynutí dob xxxxxxx xxxxxxxxx v §31 xxxx. 2 xxxx xxx, xxx xxxx zajištěny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pro uvedené xxxxx; v případě, xxx účetní xxxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx všechna xxxxxxxxxx xxxxxx zákona týkající xx xxxxxxxx záznamů xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zejména xxxxxx listy, daňové xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákonem xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx uschovávají xxxxxx jednotky po xxxx stanovenou x §31 xxxx. 2 xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx plní při xxxxxx účetnictví, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx §31 odst. 2, uschovává xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx trvá; pokud xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nesplněnému xxxxxxx ve lhůtě xxxxx §31 xxxx. 2, uschovává xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxx účetního období xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Knihy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x závazků, xxxxxx xxxxxxx a jiné xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx 1. xxxxxx 1949, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx majetku xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů uschovávají xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx samo xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souhlas x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST SEDMÁ

ZPRÁVA X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX NEBO XXXXX XXXX

§32x

Xxxxxx působnosti

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx orgánům xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx země (xxxx xxx "xxxxxx x xxxxxxxx") xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx velká xxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jednotky, xxxxx x xxxxxxxx průmyslu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x těžbou xxxxxxx nerostů, xxxx, xxxxx zemního plynu xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 93), x xxxxx xxxxxx jednotka, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxx x příslušném nařízení Xxxxxxxx xxxx 94).

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxx jazyce x xxxxxxxxx údaje x této zprávě xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx české měny.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, která xx konsolidovanou xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx konsolidačního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud jsou xxxxxxx tyto podmínky:

a) xxxxxxxxxxxxx účetní jednotka xxxx jiná xxxxxxxxxxxxx xxxxx se řídí xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zprávy, kterou xxxxxxxxx konsolidující xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx s §32c xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx; zahrnuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx právní osobnosti, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx které tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx jedinou smlouvou, xxxxxxx, ujednáním x xxxxx, koncesí nebo xxxxxxxxx právními xxxxxxxx x xxxxx představují xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx orgánům xxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 4; xx-xx xxxx xxxx takových xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, považuje xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx formou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, přičemž se xxxxx x následující

a) xxxx produkce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plnění,

b) xxx, poplatek a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx daně, xxxx x přidané xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxx z xxxxxxx,

x) xxxxx na xxxxx,

x) xxxxxx xx uzavření xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx lokality x výrobu xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, plnění xx xxxxxxx x xxxxxxx x

x) xxxxxx xx xxxxxxxx infrastruktury.

§32a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 221/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2016

§32b

Obsah xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Ve xxxxxx x platbách se xxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx činností xxxxxxxxx x §32a xxxx. 1 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxx výše xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánům správy xxxxx §32a xxxx. 4,

x) celková xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §32a xxxx. 6, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §32a xxxx. 4,

c) pokud xxxx xxxx platby xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, celková xxxx xxxxxx v členění xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §32a xxxx. 6, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxx xx každý xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx zprávě x platbách xx xxxxxxx platba, xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výše xx xxxxxx xxxxxx nepřesahuje xxxxxx 2 600 000 Xx.

(3) Xxxxxxxxx x platbách xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinností xxxxxxxxx xx úrovni xxxxxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxxx xx možné xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jednotky.

(4) Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, uvádí xx jejich xxxxxxx, x tam, kde xx xx xxxxxx, x objem xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xx zprávě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx hodnota xxxxxx.

(5) Při xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx zohlední xxxxx xxxxxxxx než xxxxx xxxxxxx platby xxxx xxxxxxxx. Platby x xxxxxxxx xxxxxxx být xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§32x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 221/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§32x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §32a xxxx. 1 sestavují xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x obsahem xxxxx §32b, xx-xx xxxx konsolidující xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sestavovat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx účetní jednotka xx rovněž xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x odvětví těžby xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx x xxxxxxxx průmyslu nebo x xxxxxxx xxxxx xxxxx x původních xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o platbách xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx průmyslu xxxx v odvětví xxxxx dřeva v xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x platbách uvedená x odstavci 1 xxxxxxx xxx

x) konsolidující xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx střední skupiny, xxxx-xx některá xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x některém x členských xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx uvedené x §32a nemusejí xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx alespoň xxxxx x xxxxxxxx uvedených x §22a xxxx. 2 a 3.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx sestavení konsolidované xxxxxx xxxxxxx.

§32x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§32x

Xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x §32b x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v §32c xx xxxxxxxxxx způsobem xxxxx §21a.

(2) Xxxxxx x platbách xxxxxxxx xxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo jiné xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx zpráva xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§32x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 221/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§32e

Kritéria rovnocennosti

Účetní xxxxxxxx xxxxxxx v §32a xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, který xxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx Xxxxxxxxx komisí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx plnění xxxxxxxxx xxxx části, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osoby; zpráva x platbách musí xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx jazyce.

ČÁST OSMÁ

UVÁDĚNÍ XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§32x

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xx rozumí

a) velká xxxxxx jednotka, xxxxx xx obchodní společností x je zároveň xxxxxxxxx veřejného zájmu, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx kritérium xxxxxxxxxx počtu 500 xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx období,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kritérium xxxxxxxxxx počtu 500 xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxxxx.

§32x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 462/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§32x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx uvádějící nefinanční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x dopadů její xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,

x) respektování xxxxxxxx xxxx x

x) xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 se uvádějí x xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx popis obchodního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) popis xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx; není-li x xxxxxxx x xxxxxx otázek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx x dané xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx hlavních xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, včetně, xxxxxxxx-xx xx x xx x xxxxx x xx-xx to přiměřené, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx tato xxxxxx xxxxxxxx uvádějící xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx ukazatele xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k příslušné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxx výroční zprávě, xxxxx x samostatné xxxxxx. Účetní jednotka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro uvedení xxxxxx informací použít xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x společenské xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx učiní, xx xxxxxxx xxxxx, ze xxxxx metodiky xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obsahují, xx-xx xx xxxxx x účelné, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x konsolidované xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx podrobnějším xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx informace xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jednotky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xx výjimečných případech xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx kontrolního xxxxxx xxxxxxx těchto nefinančních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvádějící xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo skupiny x pokud jejich xxxxxxxxx neznemožňuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx účetní xxxxxxxx uvádějící xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvádí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxx. x).

(7) Povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeny v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zprávě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx platí x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§32x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 462/2016 Xx. s účinností xx 1.1.2017

§32h

Samostatná xxxxxx

Xxxxx účetní xxxxxxxx uvádějící xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx účetní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32g xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32g xxxx. 1, xxxx xxx xxxx samostatná xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v přiměřené xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 6 měsíců xx xxxxxxxxxxx xxx, xx internetových xxxxxxxxx xxxxxx jednotky uvádějící xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§32x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 462/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§32i

Ověřování xxxxxxxxxxx nefinančních xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx ověří, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nefinanční informace x uvedla je xx xxxxxxx xxxxxx xxxx konsolidované xxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxx samostatnou xxxxxx xxxxx §32g odst. 3.

§32x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 462/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX A ZÁVĚREČNÁ

§33

Účetní xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 10 musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx záznamu xxxxxxxx xxxx obsah xxxxxxxx xxxxxxx; konkrétní xxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx účetního xxxxxxx.

(2) Účetní xxxxxx xxxx mít xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx smíšenou xxxxx. Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx za

a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx analogový xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, tiskařskými xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx výstupním zařízením xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx je xxx xxxxxxxx osobu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx provedený xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pod xxxxxxx x), který xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxx xx jeho xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx informace x xxxxxxxxx formě xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxx, v níž xx jeho xxxxx xxx fyzickou xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx jednotka xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx formy do xxxx xxxx formy. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx účetní záznam. X xxxxxxxx případě xx xxxxxx jednotka xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx povinnosti xx má xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxx v původní x nové xxxxx x xxxxxx obsah xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx povinnosti xxxx xxxxxx jednotka xxxx xxxxxxxx x jiným xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x osob, xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx účetního xxxxxxx xxxxxx z xxxx, xxxxx x převedeným xxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx znaky pro xxxxx xxxx archiválii xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, nevyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxxx záznamu x xxxxxxx xxxxx x xxx záznamy v xxxxxxx formě xxxxxxx xxxxxxxxxx §31.

(4) Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx smíšené formě, xx skartačními xxxxx "X" xxxx "V" xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx ve xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x umožní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx tuto xxxxxxxx xxxxxx účetní jednotka xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zařazením do xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxx něj; obdobně xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, případně xxxxxxx xxxxx, u xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpis xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx uznávaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx účetního xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx povinna xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kterými xxxxxxx formu xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Jednotlivý účetní xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx záznamy. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx týkají xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx včetně dílčích xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Na xxxxxxx xxxxx účetního xxxxxxx se, pokud xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx mají xxxxxx důsledky, xxxx-xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x x), jako xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x).

(7) Xxxxxx xxxxxxxx mohou xxxx účetní záznamy x xx formě, xx xxxxx je xxxxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx (§4 odst. 10), xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx účetních xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx je xxxxxx obsah xxx xxxxxxxx osobu čitelný. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§20), xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§21a) a xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx formě. Xxxx xxxxxxxxxx mají xxxxxx xxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx jsou xxxxxxx vést xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dotčeno.

(8) X xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§33a), které splňují xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxxx záznamů x xxxxxx obsahu, použitých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a programového xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§33a

Průkaznost účetního záznamu

(1) Xxxxx xxxxxx zákona xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx porovnáním xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx prokazuje,

b) xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx průkazných xxxxxxxx záznamů, nebo

c) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 10.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx považovat xxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) x x).

(3) Xxxxxx záznam xxxxxx k xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx uznávaným elektronickým xxxxxxxx anebo obdobným xxxxxxxxx účetním záznamem x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx záznam xxxx podepsán xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxx podepsán xxxxxxxxxx v okamžiku xxxx předání x xxxxxxx.

(4) Podpisovým xxxxxxxx xx rozumí účetní xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx uznávaný elektronický xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxx x technické xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx přitom xxxxxxx xxxxxx a obě xxxxx xxx použity x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx vlastnoruční xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podpis xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx anebo obdobný xxxxxxxx xxxxxx záznam x xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx záznamu xx rozumí

a) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastnoručním xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx formě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx záznamu xx xxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx listinné xxxxx x současně x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx formě xxxxxxxxxx digitální xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx formě.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx forem, xxxxxxxx xxxxxxxxx podpisového záznamu x xxxxxxxxx xxxxx x částech obsahujících xxxxxxxxx formy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(7) Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx podepsaný vlastnoručním xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vzorem vyhotoveným xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) bez xxxxxx xx to, xxx xx týká xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvnitř xxxxx účetní jednotky.

(8) Xxxxxxxxxxxxxx záznamem xx xxxxxx účetní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, připojený k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředkem (§4 xxxx. 10), xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 10,

xxxxx umožňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx.

(9) K xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxxx záznamů.

(10) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, povinnosti x xxxxxxxxxxx osob x xxxx xxxxxx xxxxxxxx, vztahující xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ke xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§34

Přenos xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x neměnnosti x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přenášených xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx-xx přenos xxxxxxxxxx účetního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx třetí xxxxx odlišné xx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§35

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx o účetních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx nebo xxxxxxxx x účetních xxxxxxxxx xxxxxxx vést x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx záznamy xxxxxx účetnictví xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx nesrozumitelné, xx xxxxxxx provést xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3. Xxxxxx xxxxxx vzniklý xxxxxxxxxx xx též nesrozumitelný, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx účetních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx §33 xxxx. 7. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx záznamu x xxxxxxxxx formě nesplňuje xxxxxxxx §33 xxxx. 7.

(3) Opravy se xxxx provádět xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx osobu odpovědnou xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, okamžik xxxxxx xxxxxxxxx x zjistit xxx xxxxx opravovaného xxxxxxxx záznamu xxxx xxxxxxx, tak jeho xxxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx zaznamenává x takovou přesností, xxx xxxxxxxxx v xxxxxx času xxxxxx xx následek xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxx záznamy, které xxxx xx formě xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §33 odst. 7, xx pohlíží, xxxxxx xx účetní xxxxxxxx nevedly.

(6) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxx odcizené, zničené xxxx poškozené xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx změně xxxxxx obsahu, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx opatření k xxxxxxxx průkaznosti xxxxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxx záznamu, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) doplňovaná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejednoznačnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx porušeny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x trvalosti xxxxxxxx xxxxxxx.

§36

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx metod xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx závěrek xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "standardy"). Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx účetních metod x postupů xxxxxxxx. Xxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx mohou xx standardů xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx předmětu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Použití standardů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx naplnění xxxxxxxx metod podle xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx předmětu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx x vydávání standardů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx standardů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve Finančním xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx standardů.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx standardu.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxxxxx vydat xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1. Tyto xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xx nezveřejňují.

Xxxxxxxxx

§37

(1) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podnikatelem, xx dopustí přestupku xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 2 xx 6,

x) nesestaví účetní xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4,

c) nesestaví xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx v §19 odst. 1,

x) xxxxxxxxxx výroční zprávu xxxxx §21 xxxx. 1 xx 6,

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §7 xxxx. 1 x 2,

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §8 odst. 2,

x) xx sestavená xxxxxx xxxxxxx neobsahuje všechny xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §18 odst. 1 nebo 2,

x) x xxxxxxx s §20 xxxx. 1 xxxx účetní závěrku xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §21 xxxx. 7 nemá xxxxxxx xxxxxx ověřenou xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx výroční xxxxxx xxxxx §21a, xxxx

x) v xxxxxxx x §31 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx do výše

a) 6 % xxxxxxx xxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x),

x) 3 % hodnoty xxxxx celkem, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x).

§37a

(1) Xxxxxx jednotka xxxxxxxxx v §37 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx účetnictví xxxxx tohoto zákona xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) nevede xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1,

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dni stanovenému x §19 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §21 xxxx. 1 až 6,

x) nesestaví xxxxxx x xxxxxxxx podle §32b,

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §7 odst. 1 x 2,

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §8 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx, aby xx sestavená účetní xxxxxxx obsahovala xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §18 xxxx. 1 xxxx 2,

x) x xxxxxxx s §19a xxxx. 1 nepoužije xxx účtování x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxx auditorem,

k) x xxxxxxx x §21 xxxx. 7 xxxx xxxxxxx zprávu ověřenou xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo výroční xxxxxx podle §21a,

m) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §32d,

x) xxxxxxx nefinanční xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx samostatné xxxxxx xxxxx §32g,

o) x xxxxxxx x §32h xxxxxxxxxx nebo nezpřístupní xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx výkazy xx xxxxx konsolidační xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx za Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §23b,

x) x xxxxxxx x §31 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx účetních xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §4 xxxx. 8 x §23b xxxx. 5, xxxx

x) nepředá xxxxxx xxxxxx xx centrálního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 8 a §23b xxxx. 5.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4,

x) nesestaví konsolidovanou xxxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxx v §23 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx podle §22b xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podle §32c,

x) xxxxxxx x konsolidované xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nefinanční xxxxxxxxx xxxxx §32g,

f) x xxxxxxx x §32h xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx obsahovala veškeré xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 odst. 1 xxxx 2,

x) x xxxxxxx x §22 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxx auditorem,

i) v xxxxxxx x §22b xxxx. 2 nemá xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx auditorem,

j) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrku xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podle §32d, xxxx

x) x xxxxxxx s §23a xxxx. 1 xxxxxxxxx xxx sestavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Účetní xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx v rozsahu x xx xxxxx xxxxx §13b odst. 3,

x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx přehledy xxxxxxxxxx veškeré údaje xxxxx §18 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x §19 xxxx. 1 a 2,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §8 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §31 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo

g) nezveřejní xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, výroční xxxxxx xxxx obdobný xxxxxxxx podle §21a xxxx. 1.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx do výše

a) 6 % xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxx x),

x) 3 % xxxxxxx aktiv xxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. e) xx x) nebo x) xx x),

x) 3 % hodnoty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

d) 5&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) x xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak,

e) 100 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x),

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 písm. x) xx x).

§37xx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x §37 xxxx. 2 x x §37a xxxx. 4 xx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxx xxxxxxxx sestavené xx účetní xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xx xxxxx k xxxxxxxx povinnosti xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxx §37 xxxx. 2 a §37a xxxx. 4 xxxx aktiv zjištěná x xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx účetní xxxxxxx xxxx konsolidovaná xxxxxx xxxxxxx nebyla xx xxxx účetní xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx aktiv xxxxxxx postupem podle xxxxxxxx 2, stanoví xxxxxxx aktiv xxxxxx xxxxx, xxxxx porušení xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, že xxxxxx x xxxxx účetních xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, ve kterém xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxx.

§37xx

Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jinak.

§37x

(1) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx x provedení §1f xxxx. 6, §4 xxxx. 8, §13b xxxx. 6, §23b xxxx. 5, §24 xxxx. 5, §29 odst. 4 x §30 xxxx. 9.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x provedení §36 xxxx. 1.

§38

(1) X účetním xxxxxx xxxx 1992 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osnovy x xxxxxxx xxxxxxxx, ocení xxxxxxx a závazky x účetnictví x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxx Federální ministerstvo xxxxxxx xxxxx ustanovení §4 odst. 2, §14 x §35 xxxx. 3 xxxxxx x. 21/1971 Sb., x jednotné soustavě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 128/1989 Xx.

§38x

§38x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 221/2015 Sb.

§39

Xxxxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxx XXXX č. 136/1989 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí č. 155/1971 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx hospodářských xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx financí č. 21/1990 Sb., x xxxxxxxxx,

4. vyhláška Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 23/1990 Sb., x xxxxxxxxxx.

§40

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1992.

Havel x. x.
Xxxxxx x. r.
Čalfa x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx účetnictví včetně xxxxx účetních xxxxxxxxxx x záznamů týkajících xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, úplnosti x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx období, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak.

2. Xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxxx", xxxxxx xx xxx xxxxx účetní xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx písemnosti, rozumí xx xxx účetní xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx závěrky xx xxxxxx xxxxxx xxxx 2002 x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §37a xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ministerstvem podle §4 odst. 2 xxxxxx x. 563/1991 Xx., o účetnictví, xx xxxxx xxxxxxx xx nabytí účinnosti xxxxxx zákona. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §37a xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, x xx x rozsahu, v xxxxx xx předmět xxxxxx úpravy xxxxxxx xx vyhlášce.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxx x záznamy, x nichž xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x nichž xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx dále xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx platném na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x záznamy xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

6. Pro záznam xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx začínajícího xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx období xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx může xxxxxx jednotka xxxxxx xxxxxxxxxx x účetních xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxx zákona.

7. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx opatření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č.j. 281/89 759/2001, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx účtování xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx od 1. xxxxx 2002 xx 31. xxxxxxxx 2002 postupovat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx uskutečnění xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx se sestavuje xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x dlužných xxxxxxx xxxxxx se splatností xxxxx xxx 12 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x.x. X/20&xxxx;100/1992, xxxxxx xx xxxxxxx účtová xxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, jak vyplývá xx xxxx x xxxxxxxx účinných xx xxx 31. xxxxxxxx 2001; v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, závazků x xxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxx delší xxx 12 xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx.

8. X xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7, xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxxx x. 3 (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx. 281/89759/2001, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx osnova x xxxxxxx xxxxxxxx xxx podnikatele.

9. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx x.x.282/105&xxxx;880/2001, kterým xx xxxx účtová xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x vydává jejich xxxxx xxxxx, mohou x účetním xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xx 1. xxxxx 2002 do 31. xxxxxxxx 2002 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x závazků xxxx finančního umístění xxxxx xx. XI Xxxxxxx xxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x.x. V/2 - 25&xxxx;430/1992, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx osnova x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, jak xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2001; x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x veškerých xxxxxxxxxx x závazků xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x účetním období, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2004, pokud xxxx není stanoveno xxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 54) které xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti 55) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx právnickou xxxxxx, 56) obecně prospěšné xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, 57) nadační xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, 58) xxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2003 xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 117/1994 Sb., xxxxxx č. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 353/2001 Xx. x xx xxxxx xx. X xxxxxx xxxxxx, xx xx 1. xxxxx 2005. Xx xxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví.

3. Xxxxxxxxxx §19 xxxx. 9 a §23a xxxxxx x. 563/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, v němž xxxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x platnost; xx xxxx doby mohou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky xxx xxxxxxxxx x xxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x to xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x. 563/1991 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx §20 xxxx. 1 xxxx. x) x x) zákona x. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x roce 2004 x xxxxxxx; xx xxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx §20 xxxx. x) x x) zákona x. 563/1991 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx §22 odst. 3 xxxx 2 a 3 xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx použijí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2004 a xxxxxxx; do této xxxx xx použije xxxxxxxxxx §22 xxxx. 3 xxxx 2 x 3 xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. X xxxxxx x xxxxxxx pokuty xxxxx §37 zákona č. 563/1991 Xx. xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Účetní xxxxxxxx, xxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2003 xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx i v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rok, xxxx xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x sestavit xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 5 xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx znění xxxxxx x. 353/2001 Xx., x xx xxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx 2003.

8. Xxxxxx xxxxxxxx x likvidaci, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1993, x xxxxxx xxxxxxx vzniklé xxxxx xxxxxx č. 111/1990 Sb., x xxxxxxx podniku, xxxx-xx rozhodnuto xxxxx xxxxxx č. 77/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, postupují xx doby xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 563/1991 Xx., x x němu xxxxxxxx prováděcích právních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2003.

9. Xxxxxxxxxx §20 xxxx. 2 x 3 xxxxxx č. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxx po 1. xxxxx 2004 xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 437/2003 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2004

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx účetní xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §1 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx zákona x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx. x xxxxxx x. 437/2003 Xx., xx xxxxxxxx za účetní xxxxxxxx xx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxx těchto účetních xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přesáhl 15&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx xxxxxxxxx xxxx účetnictví xx 1. xxxxx 2006; uvedené fyzické xxxxx, jejichž xxxxx xxxxxxxxx 15&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx jednotku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxx účetnictví se xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 písm. x), f) x x) xxxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx do xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx. x zákona x. 437/2003 Xx., protože xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx subjektivity xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 563/1991 Sb., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 437/2003 Xx., xx xxxxxxxx xx účetní xxxxxxxx xx ode xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx vzniku povinnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z členů xxxxxx sdružení, xxxxx xx účetní xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx. a xxxxxx x. 437/2003 Sb., x xxxxx obrat xxxxxxx 15&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinnost vést xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2006; xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx 15&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vést xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx základě ustanovení §1 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxx znění.

3. Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 563/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx při xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 588/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx uskutečnění zdanitelného xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx plnění.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 669/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

Řízení xx věcech, x xxxxx xxxxxx působnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, zahájená územními xxxxxxxxxx orgány přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 230/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2006

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx xxxxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx též x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §21a xxxx. 4 zákona x. 563/1991 Sb., xx xxxxx zákona x. 81/2006 Xx., xx do xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem č. 69/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 4.4.2007

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx §1 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx xxxxxx, se použijí xxxxxx v účetním xxxxxx, které xxxxxxxx x xxxx 2008, xxxxx dále není xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx staly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §1 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §1 odst. 2 xxxx. x) zákona x. 563/1991 Xx., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x f) xx x) xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxx 2006 xxxxxxxxx částku 25&xxxx;000&xxxx;000 Xx se xxxxxxxxxx povinnost ukončit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 5 xx sobě jdoucích xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Na xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx staly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxx jednotkou xxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) až d) x f) xx x) xxxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx obrat xxxxx xxxxxxxxxx §1 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 2006 xxxxxxxxx xxxxxx 25&xxxx;000&xxxx;000 Xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §4 odst. 3 xxxxxx x. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Sb. x účinností od 1.1.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 328/1991 Sb., x konkursu x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Sb., x účetnictví, ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 296/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Čl. X

Xxxxxxxxx ustanovení

V xxxxxxxxx, xxx xxxxx č. 125/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §27 odst. 3 xxxxxx č. 563/1991 Xx., o účetnictví, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. X xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 126/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx muzejní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provést xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 304/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §27 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx účinném xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 1. xxxxx 2009 x později.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 230/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx v xxxx 2011 nebo xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx 2 nebo 3 xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §18 xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, použijí xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxx xxxxx xxxxx rozpočtových xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dobrovolné xxxxxx obcí, Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx organizace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx přehledu x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx o změnách xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx v xxxx 2010 xxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx §22 xx 23 xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx sestavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx v xxxx 2010 nebo xxxxxxx.

4. Řízení o xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x účetnictví, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx, xx dokončí x xxxxx x xxxxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxx xx posuzují podle xxxxxx x. 563/1991 Xx., ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx č. 563/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx výhodnější.

Čl. XX xxxxxx právním předpisem x. 410/2010 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

V xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 125/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xx při xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 355/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx x roce 2012 xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx §30 xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, mohou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx postupovat xxx xxxxxxxxxx inventarizaci xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2011, nebo později.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx použít xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6 xxxxxx x. 563/1991 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, i xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx směřujícím x xxxxxxxxxx xxxxx příslušnosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx svěření majetku xx xxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 239/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2012

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

2. X případě xxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxx změny xxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zákona č. 90/2012 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx použije xxxxxxxxxx §3029 xxxx. 1 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx x tím, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx jednotka x xxxx souvislosti xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zkreslení informací xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrce.

Čl. XXXX xxxxxx právním předpisem x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x roce 2016 nebo xxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxx 2 xx 6 xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku a xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx ověřenu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx za účetní xxxxxx, xxxxx započalo x xxxx 2014, xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx nejpozději xx 31. března 2016.

3. Účetní xxxxxxxx, xxxxx xx zapisují xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x nemají xxxxxxxxx xxx účetní xxxxxxx xxxxxxx auditorem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zprávu za xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x roce 2015, jejich xxxxxxxx xx xxxxxx listin xxxxxxxxxx do 30. xxxxxxxxx 2017.

4. V xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx x xxxx 2016, xxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx účetních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účetního xxxxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx mikro xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, poboček zahraničních xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, institucí elektronických xxxxx, poboček xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxxx a fondů xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech x xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx používaly xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, pokračují v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx reálnou xxxxxxxx xxxxx zákona x. 563/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx vyřazení xxxxxx xxxxxxx.

6. Řízení x xxxxxxx pokuty xxxxx zákona č. 563/1991 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zahájené xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x do tohoto xxx neskončené, xx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx x. 563/1991 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx&xxxx; předpisem x. 462/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

Xx. VI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §21a xxxx. 4 x §21b xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx poprvé použijí xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx dodatečného daňového xxxxxxxx x je xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1. xxxxx 2021 x xxxxxxxx xxxxxxxx 31. xxxxxxxx 2021.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx&xxxx; xxxxxxxxx č. 609/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 563/91 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.1992.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

117/94 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 424/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xxxxx č. 166/93 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 331/93 Xx., x xxxxx x. 328/91 Xx., x konkurzu x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 122/93 Sb., a xxxx xxxxx č. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.94

227/97 Xx., x xxxxxxxx x nadačních xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondech)

s xxxxxxxxx xx 1.1.98

492/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

353/2001 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 563/91 Xx., x účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

56/2002 Sb., xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx x. 563/91 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 25/2002

575/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 588/92 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 353/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 563/91 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 30.12.2002

437/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 563/91 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 x výjimkou xxxxx §19 x §23x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x přistoupení XX x XX (1.5.2004)

257/2004 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování a xxxxxx o xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

669/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností od 1.1.2005

31/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 563/91 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 10/2004

179/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

495/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 3/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx nálezu XX xxxxxxxxxxx pod x. 4/2003 Xx. x xxxxxx x. 562/2004 Xx.

x účinností xx 23.12.2005

57/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx trhem

s xxxxxxxxx xx 1.4.2006

81/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 365/2000 Xx., o informačních xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.3.2006

230/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2006

264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

69/2007 Xx., kterým xx mění zákon x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.4.2007

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

296/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 182/2006 Xx., o úpadku x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxx přijetím

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

348/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 563/91 Xx., o xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

10/2008 Xx., xxxxx XX ze xxx 30.10.2007 xx xxxx návrhu na xxxxxxx xxxxxx x. 495/2005 Xx., kterým xx mění zákon x. 3/2002 Xx., x svobodě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x postavení xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 4/2003 Xx., a xxxxxx x. 562/2004 Sb., xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 3/2002 Xx., x svobodě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxxxx), x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 198/2002 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 8.2.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx věci návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 27.3.2008

126/2008 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

304/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2009

230/2009 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

410/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 563/91 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

188/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.7.2011

355/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 125/2008 Xx., x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x družstev, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x důchodovém xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx související xx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx x dalších xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

167/2012 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 499/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

239/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 563/91 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

503/2012 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

267/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 31.12.2014

221/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

377/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx od 1.1.2018

298/2016 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

462/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx x xxxxxx o některých xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

33/2020 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 90/2012 Xx., x obchodních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 458/2016 Sb., x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

609/2020 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx v oblasti xxxx x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

251/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 248/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx
2) X xxxxxxxxxxx čisté obchodní xxxxx.
3) §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 131/1989 Sb., x Xxxxxx xxxxxx.
4) §37 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Čl. 25 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod, která xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx č. 23/1991 Sb.
Xxxxx XXX x. 428/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
6) §769 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxxxx xxxxx č. 40/1961 Sb., x xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 92/1949 Sb., branný xxxxx (xxxxx znění x. 309/1990 Xx.), xxxxx č. 35/1965 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx, vědeckých x xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), (xxxxx znění č. 247/1990 Xx.).
8) §40 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 40/1964 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Zákon XXX č. 531/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech.
Xxxxx XXX č. 84/1991 Xx., x xxxxxxxx orgánech.
10) §4 xxxxxx x. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxxxxxx §80a xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
12) Xxxxxxxxx §125 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13) §27a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) §659 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §553 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxxxxxx §133 xxxx. 1 xxxxxxxxxx zákoníku, §443 xxxx. 2, §444 x 445 obchodního xxxxxxxx.
18) §61 xxxxxxxxxx zákoníku.
19) §1 xxxxxx č. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
20) §8a xxxxxx č. 591/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §1 xxxx. d) xxxxxx x. 219/1995 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 362/2000 Xx.
22) §13 xxxxxx č. 363/1999 Xx., o pojišťovnictví x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojišťovnictví).
23) Xxxxxxxxx xxxxx č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 148/1998 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
24) §6 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 83/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 342/2006 Xx.
25) §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 308/1991 Xx., o xxxxxxx náboženské xxxx x xxxxxxxxx církví x náboženských společností.
26) Například xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 87/1995 Sb., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 100/2000 Xx.
27) Xxxxx č. 89/1995 Sb., x státní xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) §120, 161d x 161f xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) Xxxxxxxxx §18 xxxxxx x. 424/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §66a xxxx. 7 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) §66a xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) §59 xxxxxxxxxx zákoníku.
33) §69 xxxxxxxxxx zákoníku.
34) Xxxxxxxxx xxxxx č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx č. 207/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx.
35) Xxxxxxxxx §31 xxxxxxxx xxxxx x. 108/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 461/2000 Sb.
36) Xxxxx č. 97/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxxxxxxx xxxxx č. 92/1991 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
38) Například xxxxx č. 2/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
39) Xxxxxxxxx §17 xx 20 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §38 x 39 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 29/2000 Sb., o xxxxxxxxxx službách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx č. 151/2000 Sb., x telekomunikacích x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, zákon č. 101/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 148/1998 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyhláška č. 56/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
40) Xxxxx č. 531/1990 Sb., x územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
41) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o správním xxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) Zákon č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

43) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/34/XX ze dne 26. xxxxxx 2013 x ročních účetních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx x souvisejících xxxxxxxx xxxxxxxxx forem xxxxxxx, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2006/43/ES x o xxxxxxx xxxxxxx 78/660/XXX a 83/349/XXX.
44) §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 588/1992 Sb., o xxxx x přidané xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
45) §829 x následující xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) Například xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění zákona x. 210/2000 Xx. x xxxxxx x. 147/2001 Xx.
47) Xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) §61 xxxxxxxxxx zákoníku.
49) Xxxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
50) §8a xxxxxx x. 591/1992 Xx., x cenných xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx č. 70/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2000 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 476/2002 Xx. x xxxxxx x. 88/2003 Xx.
51) §1 xxxx. x) xxxxxx x. 219/1995 Sb., xxxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxx x. 482/2001 Xx.
52) Xxxxx č. 363/1999 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) Například xxxxx č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 148/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 83/1990 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 342/2006 Sb.
55) §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 3/2002 Sb., x xxxxxxx náboženského xxxxxxx a postavení xxxxxx a náboženských xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).
56) Zákon č. 3/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 4/2003 Xx., zákona x. 562/2004 Xx. x zákona x. 495/2005 Xx.
57) §19 xxxxxx č. 449/2001 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 59/2003 Sb.
58) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se xxxxxxxx xxxxxxx spoluvlastnické xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 280/1996 Xx.
59) §221 xxxx. 1 obchodního xxxxxxxx.
60) Například §45 xxxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 141/2001 Xx. x zákona x. 187/2001 Sb.
61) Xxxxxxxxx xxxxx č. 593/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
62) Xxxxxxxxx §220a xxxx. 3 xxxx. g) zákona x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 370/2000 Sb.
63) Zákon č. 218/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) Xxxxxxxx (XX) č. 1606/2002 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xx dne 19. xxxxxxxx 2002, x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
65) Xxxxxxxxx §161d odst. 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
67) Xxxxxxxxx §18 xxxxxx č. 424/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx č. 296/1995 Sb., xxxxxx x. 322/1996 Sb. x xxxxxx x. 340/2000 Sb.
68) Zákon č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx.
Xxxxx č. 58/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx č. 166/1993 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
69) Zákon č. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx.
70) Xxxxx č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
71) Xxxxx č. 42/1994 Sb., o penzijním xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx a x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
72) Xxxxx č. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx České národní xxxx x. 586/1992 Xx., o daních x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
73) Zákon č. 363/1999 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 58/1995 Sb., x pojišťování a xxxxxxxxxxx vývozu xx xxxxxx podporou x x doplnění xxxxxx x. 166/1993 Sb., x Nejvyšším xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
74) Xxxxx č. 280/1992 Sb., x resortních, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
75) Xxxxx č. 6/1993 Sb., x České xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
76) Zákon č. 239/2001 Sb., x Xxxxx xxxxxxxxxxxx agentuře a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
77) Xxxxx č. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
78) Xxxxx č. 551/1991 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
79) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxx č. 280/1992 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podnikových x xxxxxxx zdravotních pojišťovnách.
Xxxxx č. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně Xxxxx xxxxxxxxx.
80) Například xxxxx č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

81) §6 xxxx. 2 xxxxxx č. 297/2016 Sb., x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
82) Xxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx kontrole, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
83) §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 235/2004 Sb., x xxxx z xxxxxxx hodnoty.
84) Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
85) Xxxxx č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
86) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1606/2002. Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1126/2008 xx xxx 3. xxxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1606/2002.
87) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
88) Xxxxxxxx č. 383/2009 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx vybraných účetních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx účetních xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xx technické x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (technická xxxxxxxx x účetních xxxxxxxxx).
89) §55 xxxx. 2 zákona x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx zákona č. 230/2008 Xx. x xxxxxx č. 188/2011 Xx.
90) Zákon č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření.
91) Xxxxxxxxx xxxxx č. 320/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx správě x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 420/2004 Sb., x přezkoumávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x xxxxxxxxxxxx svazků xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

92) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1606/2002 xx dne 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 297/2008.

93) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1893/2006 xx dne 20. xxxxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxx statistická xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností XXXX Xxxxxx 2, xxxxx X, oddíly 05 xx 08 xxxxxxx X.

94) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1893/2006, xxxxx X, xxxxx 02 skupina 02.2 xxxxxxx X.

95) Například xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.

96) Xxxxxxxxx xxxxx č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.