Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Zákon o účetnictví
563/91 Sb.

ČÁST I. Obecná ustanovení §1

Subjekty veřejného zájmu §1a

Kategorie účetních jednotek a kategorie skupin účetních jednotek §1b §1c

Vymezení některých pojmů §1d §1e §1f

Předmět účetnictví §2 §3 §4 §4a §5 §6 §7 §8

ČÁST II. Rozsah vedení účetnictví, účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy

Rozsah vedení účetnictví §9 §10

Účetní doklady §11

Účetní zápisy §12

Účetní knihy §13

Zjednodušený rozsah účetnictví §13a

Jednoduché účetnictví §13b

Směrná účtová osnova a účtový rozvrh §14 §15

Ostatní ustanovení o účetních knihách §16

Otevírání a uzavírání účetních knih §17

ČÁST III. Účetní závěrka

Účetní závěrka §18

Rozvahový den §19

Použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení účetní závěrky §19a

Ověřování účetní závěrky auditorem §20

Výroční zpráva §21

Způsoby zveřejňování §21a

Zvláštní způsoby zveřejňování §21b

Konsolidovaná účetní závěrka §22 §22a §22aa §22b §23

Použití mezinárodních účetních standardů v konsolidaci §23a

Účetní výkazy za Českou republiku §23b

ČÁST IV. Způsoby oceňování §24 §25 §26 §27 §28

ČÁST V. Inventarizace majetku a závazků §29 §30

ČÁST VI. Úschova účetních záznamů §31 §32

ČÁST VII. Zpráva o platbách orgánům správy členského státu Evropské unie nebo třetí země

Rozsah působnosti §32a

Obsah zprávy o platbách §32b

Konsolidovaná zpráva o platbách §32c

Zveřejňování §32d

Kritéria rovnocennosti §32e

ČÁST VIII. Uvádění nefinančních informací

Rozsah působnosti §32f

Nefinanční informace §32g

Samostatná zpráva §32h

Ověřování vypracování nefinančních informací auditorem §32i

ČÁST IX. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Účetní záznam §33

Průkaznost účetního záznamu §33a

Přenos průkazného účetního záznamu §34

Opravy a ostatní ustanovení o účetních záznamech §35 §36

Přestupky §37 §37a §37aa §37ab §37b §38 §38a §39 §40

č. 353/2001 Sb. - Čl. II

č. 437/2003 Sb. - Čl. II

č. 669/2004 Sb. - Čl. XV

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

č. 261/2007 Sb. - Čl. LXXIX

č. 296/2007 Sb. - Čl. XX

č. 126/2008 Sb. - Čl. V

č. 304/2008 Sb. - Čl. II

č. 230/2009 Sb. - Čl. XVI

č. 410/2010 Sb. - Čl. II

č. 355/2011 Sb. - Čl. VIII

č. 239/2012 Sb. - Čl. II

č. 344/2013 Sb. - Čl. XXXV

č. 221/2015 Sb. - Čl. II

č. 462/2016 Sb. - Čl. II

č. 609/2020 Sb. - Čl. VI

Nález Ústavního soudu - č. 10/2008 Sb.; č. 88/2008 Sb.

INFORMACE

ČÁST XXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§1

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx 43), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx 92) x xxxxxxxx rozsah a xxxxxx vedení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx, rozsah x xxxxxx zveřejňování xxxxxxxxx x účetnictví x xxxxxxxx předávání xxxxxxxx xxxxxxx pro potřeby xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, kterými xxxx

x) právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) zahraniční právnické xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx právního xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zřízeny, xxxxxx jednotkou xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, pokud na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, které xxxx jako podnikatelé xxxxxxx v obchodním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxx x xxxxxxx hodnoty, 83) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx této daně, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxx 25 000 000 Xx, x xx xx xxxxxxx dne kalendářního xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx jeden xx xxxxxxxxxx sdružených x xxxx společnosti xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) xxxx x) xx x),

x) ostatní xxxxxxx xxxxx, kterým xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx,

x) svěřenské fondy xxxxx občanského xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx penzijní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondy, xxxx

x) xx, kterým povinnost xxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebo xxxxx xxxx účetní jednotkou xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx písmen d) xx x) xx xxxxxxx i pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4a.

(3) Xxxxx xxxxx xxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx záznamů xxx potřeby xxxxx. Xxxxxxxxxxx účetních xxxxxxx xxx xxxxxxx státu xx rozumí soubor xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx shromažďování účetních xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotek x xxxxxxxx jednotek, x xxxxxxx tak xxxxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx výkazů xx Xxxxxx republiku. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx složky xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pravidel, xxxxxx xxxxxxxxxxx celky, xxxxxxxxxx xxxxxx obcí, Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx soudržnosti, xxxxxxxxxxx organizace x xxxxxxxxx pojišťovny.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx státu, xxxxxx xxxxxxxxxxx účetních xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx systém xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 91) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vybraným xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx účetních xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

§1x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxx veřejného zájmu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx xx

x) uvedena x §19a odst. 1,

x) bankou podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx družstvem xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx zajišťovnou podle xxxxxx upravujícího činnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spoření, nebo

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§1x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Xxxxxxxxx účetních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednotek

§1b

(1) Mikro xxxxxx jednotkou xx xx, která x xxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnot

a) xxxxxx xxxxxx 9&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 18&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxx období 10.

(2) Xxxxx účetní xxxxxxxxx xx xx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnot

a) xxxxxx xxxxxx 100 000 000 Xx,

x) roční xxxx xxxxxxx xxxxxx 200&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 50.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx ta, která xxxx mikro xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x rozvahovému xxx xxxxxxxxxxxx alespoň 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx celkem 500&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 250.

(4) Velkou xxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xxxxx x rozvahovému xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(5) Za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx považuje

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx jednotka.

§1b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2015 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§1x

(1) Xxxxx skupinou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx, která xxxxxxx x konsolidující xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) aktiva xxxxxx 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxx úhrn xxxxxxx xxxxxx 200 000 000 Kč,

c) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 50.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx, xxxxx xxxx malou skupinou xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx základě nepřekračuje x xxxxxxxxxxx dni xxxxxxx 2 x xxxxxxxxx hraničních xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx 500 000 000 Xx,

x) roční xxxx xxxxxxx obratu 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) průměrný počet xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 250.

(3) Xxxxxx skupinou xxxxxxxx xxxxxxxx xx ta, xxxxx sestává x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxx x která xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2.

§1x

Xxxxxxxx některých pojmů

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx úhrn xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx výše xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, dělená xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx trvalo xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx 12.

(3) Průměrným xxxxxx zaměstnanců xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí průměrný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx.

§1x xxxxxx právním předpisem x. 221/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§1x

(1) V prvním xxxxxxx xxxxxx xx xxxx vzniku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx postupuje xxxxxx jednotka xxxxx xxxxxx úpravy xxx xxxxxxx kategorii xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x níž lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x rozvahovému dni xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx ve xxxx xx xxxx následujících xxxxxxxxxxx dnech řádných xxxxxxxx závěrek xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2 xxxxxxxx hodnoty xxxxx §1b x 1c, změní xx xxxxxxx bezprostředně následujícího xxxxxxxx xxxxxx kategorii xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx jednotky, xxxxx které xx xxxxxxxx rozsah x xxxxxx sestavování účetní xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§1x vložen xxxxxxx předpisem x. 221/2015 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2016

§1f

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 písm. x) x x) xxxx xxxx xxxxxxxxxx účetnictví, xxxxx

x) není xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx celkové xxxxxx xx poslední xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 3 000 000 Xx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 000 000 Xx x

x) xx současně

1. xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx odborovou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pobočnou mezinárodní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx církevní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

5. honebním xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx jednotky xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 k xxxxxxxxxxx xxx prvního xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx jednoduché xxxxxxxxxx, xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx jednoduchého účetnictví xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, vede xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx ve zjednodušeném xxxxxxx x xxxxxxx x §13a, x xx xx prvního xxx xxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx jednotka xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx účetní xxxxxxxx ukončit vedení xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 5 po xxxx následujících účetních xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx rozsahu, nebo xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu.

(4) Xxxxxxxxx příjmy se xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úhrn xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx o příjmech x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Do xxxxx příjmů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Hodnotou xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx. Xx xxxxx majetku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xx jednoduchého xxxxxxxxxx x x jednoduchého xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxx rozsahu, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

§2

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x plném xxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účtují podvojnými xxxxxx o xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx včetně xxxxx x xxxxxx pasiv, xxxx o nákladech x xxxxxxxx a x výsledku xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxx jednotky xxxxxx podvojnými xxxxxx x skutečnostech, které xxxx xxxxxxxxx účetnictví, xx xxxxxx, s xxxx tyto skutečnosti xxxxxx a xxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxx"); xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, mohou xxxxxxx x x účetním xxxxxx, v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx skutečnosti. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jednotky účtují x uvedených skutečnostech x souladu s xxxxxxxx metodami (§4 xxxx. 8); xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx sobě xxxxxxxx xxxxxxx měsíců, xxxx-xx xxxx stanoveno jinak. Xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx rokem. Xxxxxxxxxxxx rokem je xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx začínat pouze xxxxxx xxxx jiného xxxxxx, xxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx kratší nebo x xxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx období při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanoveným xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 95) x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx období, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) končí xxx zanikající xxxxxx xxxxxxxx xxxx předcházejícím xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 95).

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx než 12 xxxxxx též

a) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 3 měsíců xxxx xxxxxx kalendářního xxxx,

x) xxx xxxxxx účetní xxxxxxxx v xxxxxx 3 měsíců po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozvahový den xx xxxxx do 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx účetního xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx tento xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozvahový xxx ve xxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxx běžného xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx rozhodný xxx x nástupnické účetní xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky do xxxxxx 3 xxxxxx xxxx skončením xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx roku x xxxxx-xx x xxxxx xxxxxx zároveň x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx organizační xxxxxxx xxxxx, územním samosprávným xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, 46) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rok. Uplatnit xxxxxxxxxxx rok xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx změny účetního xxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx před xxxxxx xxxxxxx účetního xxxxxx, x to podle xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx účetní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx účetního období xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx účetním xxxxxx provést pouze xxxxxx. Xxxxxxx postupují xxxxxx xxxxxxxx i xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx roku xx xxxxxxxxxx rok.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rok xx xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 5 xxx xxx

x) účetní jednotkou xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx jednotky, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§4

(1) Účetní xxxxxxxx xxxxxxx v §1 xxxx. 2 xxxx. x), x) a x) až x) xxxx xxxxxxx vést xxxxxxxxxx xxx dne xxxxx xxxxxx xx xx dne svého xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxxxxx xxxx účetnictví xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx jednotky xxxxxxx x §1 xxxx. 2 písm. d) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx do xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 písm. x), g) xxxx x).

(3) Xxxxxx jednotky xxxxxxx x §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx povinny xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx dne xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx roce, ve xxxxxx xx xxxxx xxxxxx jednotkou, až xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx být xxxxxx xxxxxxxxx, nevznikla-li xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x), x) xxxx x).

(4) Xxxxxx jednotky xxxxxxx x §1 xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxxxxx xxxx účetnictví od xxxxxxx xxx účetního xxxxxx následujícího po xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx již xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné činnosti, xx xx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx účetního xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x), x), g) xxxx x).

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §1 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx vést účetnictví xx prvního dne xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx

x) xx staly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) se xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx společnosti xxxx účetní jednotkou,

a xx xx do xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xxxxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx povinnost xxxx účetnictví xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x), x) xxxx h).

(6) Účetní xxxxxxxx uvedené v §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxx účetnictví xxx xxx zahájení xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx činnosti, xxxxx nestanoví xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. d), x) xxxx x).

(7) X xxxxxxxx ukončení činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) xx h) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 5 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx vedly účetnictví.

(8) Xxxxxx jednotky xxxx xxxxxxx dodržovat při xxxxxx účetnictví xxxxxxx xxxxxxx účtovou osnovu, xxxxxxxxxx a označování xxxxxxx xxxxxx závěrky x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, obsahové vymezení xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x přebírání xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, označování x xxxxxxxx vymezení položek xxxxxxx a jiných xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxxx závěrce, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podrozvahových xxxx,

x) uspořádání, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vymezení xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx hospodaření v xxxxxx xxxxxxx,

x) uspořádání x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx tocích x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx osnovu,

g) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx použití xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx tvorby a xxxxxxx xxxxxxxxx položek, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a použití xxxxxx,

x) metody xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx daňové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx rozsahu, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x metody xxxxxxxx z účetnictví xxxxxx v plném xxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) uspořádání, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky,

j) metody xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky,

k) xxxxxx zahrnování xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) vymezení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx z xxxx předávají do xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx účetních výkazů xx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx dílčí xxxxxxxxxxxx celky státu,

m) xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x technické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx,

x) rozsah x xxxxxxx předávání účetních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx účetních xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx účetních xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx celky xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, označování x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx aktiv a xxxxxxx a xxxxxx xxxxx v účetních xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx a za xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; x vybraných xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx částí xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx toků x xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotek x x xxxxxxx x účetních xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx dílčí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx provedení xxxxxxxxxxxxx u vybraných xxxxxxxx jednotek,

v) metodu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx zápisu xx veřejného xxxxxxxxx x xxxxxx od xxxxxxxxxx dne, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx přeměně, xxxxxx xxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účetních xxxxxxx vybraných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx tomto xxxxxxxxxxx,

x) použití xxxxx xxxxxxx technických xxxxxx.

(9) Xxxxxx jednotky xxxx xxxxxxx vést xxxxx xxxxxxxxxx za účetní xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(10) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; přitom mohou xxxxxx technických prostředků, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx skutečnost xxxxxxxx xx vedení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx povinny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx souhrnných xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx záznamy xxxx xxxxxxx účetní doklady, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx plán, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x výroční xxxxxx. Xxxxxx jednotky xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(12) Účetní xxxxxxxx jsou povinny xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. X případě xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx papírů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxx") a xxxxxxxx, xxxxx, pokud jsou xxxxxxxxx x xxxx xxxx, a xxxxxx xxx, jsou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x cizí xxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxx i u xxxxxxxxx položek, rezerv x technických xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, kterých se xxxxxx, jsou xxxxxxxxx x cizí xxxx.

(13) Xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx jazyce. Xxxxxx doklady xxxxx xxx vyhotoveny x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 5.

(14) Xx xxxxxxxxxx systém xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 53) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(15) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příslušném účetním xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 8 xx znění xxxxxxx na xxxx xxxxxxx.

§4a

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů, xxxxxx sestavení xxxxxx xxxxxxx x naplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx; je-li xxxxxxx xxxxxxx pověřených společnou xxxxxxx, xxxxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx účetnictví xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx sestavení xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem, xxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, odpovídají xxxxxxxxxxxxx x obhospodařovatel xxxxxxxx x nerozdílně.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx povinností stanovených xxxxx zákonem, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxxx, x osoba, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxx stanoví xxxxxxxx právní předpis, x xx společně x nerozdílně.

§4a vložen xxxxxxx předpisem x. 344/2013 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2014

§5

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vedením xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx osobu.

(2) Pověřením xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§6

(1) Účetní jednotky xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Účetní xxxxxxxx jsou povinny xxxxxxxxxxxx účetní případy x xxxxxxxx knihách (xxxx xxx "účetní xxxxxx") pouze na xxxxxxx průkazných účetních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Účetní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx inventarizovat xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx §29 x 30.

(4) Xxxxxx jednotky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 jako xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §2222b xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x kterých xxx stanoví tento xxxxx xxxx xxxx xxxxxx předpis, xxxx xxxxxxx předávat účetní xxxxxxx xx centrálního xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx záznamy x xxxxxxxxxxx xxxxxxx účetních xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx formát, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx účetních záznamů x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx účetních xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx, xx xxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx účetní xxxxxxxx xxxxxx závěrku vybrané xxxxxx xxxxxxxx, poskytuje xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx své xxxxxx xxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxx jednotky xxxx povinny xxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx předmětu xxxxxxxxxx x finanční xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx na xxxxx xxxxxxx mohla xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Zobrazení xx věrné, jestliže xxxxx položek xxxxxx xxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx zobrazen x xxxxxxx x účetními xxxxxxxx, jejichž použití xx účetní xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxx něm xxxxxxx xxxxxx metody xxxxxxxx, xxxxx xxxx x dosažení věrnosti. Xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx volit xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx metody x xxxxxxx možnost xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx účetní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx případech x xxxx, xx použití xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, postupuje účetní xxxxxxxx odchylně xxx, xxx xxx podán xxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(3) Účetní xxxxxxxx xx xxxxxxx použít xxxxxx metody xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx pokračovat ve xxx xxxxxxxx a xx x ní xxxxxxxxx xxxxx skutečnost, xxxxx by xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx pokračovat x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x tom, xx u ní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx o použitém xxxxxxx xxxx povinny xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx závěrce.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahy a xxxxxx zisku x xxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx oceňování použité x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx účetním xxxxxx. Xxxxxx jednotky mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a způsoby xxxxxxxxx změnit xxxxx xxxx zčásti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx z důvodů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx věrného zobrazení xxxx xxxxxxxxxxx vypovídací xxxxxxxxxx účetní závěrky, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx v příloze xxxxxx závěrky [§18 xxxx. 1 xxxx. x)] xxxx xxxxx xxxxxxxxx x použitých xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxx řádným xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx a závazky, xxxxxxxx situaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx účetní xxxxxxxx uvádějí x xxxxxxx účetní xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx v xxxxx podrozvahových xxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx celků, nákladech x výnosech v xxxxxxxx knihách a xxxxxxxxxx je v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Účetní jednotky xxxxx provádět xxxxxxxx xxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx ocenění neupraveném x xxxxxxx xxxxx §26 odst. 3, xxxxxxx x xxxxxxx x účetní xxxxxxx.

§8

(1) Účetní jednotky xxxx povinny vést xxxxxxxxxx správné, úplné, xxxxxxxx, srozumitelné, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx záznamů.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx správné, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vede xxxxxxxxxx xxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx účetní jednotky xx xxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx knihách xxxxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx v xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §3, x xxxxxxxxxx xx konce xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sestavila účetní xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu, xxxxxxxxx x konsolidovanou xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §21a x má x xxxxxx skutečnostech veškeré xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx průkazné, jestliže xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx účetnictví xxxx xxxxxxxx (§33a) x xxxxxx xxxxxxxx provedla xxxxxxxxxxxxx.

(5) Účetnictví účetní xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivě x x souvislostech xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx účetních xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 8,

x) xxxxx xxxxxxxx záznamů s xxxxxxxx nástrojů uvedených x §4 xxxx. 10,

x) xxxxx mezi xxxxxxx záznamem vzniklým xxxxxxxxxx a dílčími xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §33 xxxx. 5.

(6) Xxxxxxxxxx účetní jednotky xx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle §31, 32 a §33 xxxx. 3 x 7 xx xxxxx dobu, xx xxx jsou xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

Rozsah xxxxxx xxxxxxxxxx, účetní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

§9

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vést účetnictví x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §19a a 23a xxx xxxxxx xxxxxxxxxx v plném xxxxxxx použijí xxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx účetnictví xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx není xxxxxxxxx xxxxx, může účetní xxxxxxxx, xxxxx

x) tak x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zřizovatel, xxxx

x) xx malou xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx účetní xxxxxxxxx x nemá xxxxxxxxx xxx účetní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1 odst. 2 xxxx. x) a x), může vést xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, která xx

x) xxxxxxx xxxx pobočným xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx organizací,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pobočnou organizací xxxxxxxxxxxxxx, mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pobočnou xxxxxxxxxxx organizací zaměstnavatelů,

d) xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) honebním společenstvem,

f) xxxxxx xxxxxxxxxx společností,

g) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx vlastníků jednotek,

j) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 nebo 4 xxx vedení účetnictví xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu; xx vedení účetnictví xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x případě, xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxx vedení xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx účetního období xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx jednotka zjistila xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§10

§10 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 353/2001 Sb.

§11

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx průkazné xxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx dokladu,

b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) peněžní xxxxxx xxxx informaci x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx účetního xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxx xxxxxx podle §33a xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxx xx účetní xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx písmen x) xx x), které xx týkají jednoho xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx účetních xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx podle písmen x) a x) xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X těchto xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x účetní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx nezaměnitelně xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx skutečností. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx být xxxxxxxx xxx více xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Účetní xxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxx účetní doklady xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxx skutečností, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, a xx xxx, aby xxxx xxxxx xxxxx obsah xxxxxxx jednotlivého xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxx. 5.

§12

Xxxxxx xxxxxx

(1) Účetní xxxxxx jsou účetní xxxxxxx, jejichž xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxx účetních xxxx.

(2) Xxxxxx jednotky xxxx xxxxxxx provádět xxxxxx xxxxxx průběžně x účetním xxxxxx xx vyhotovení xxxxxxxx xxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů. K xxxxxxxx zápisu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odpovědné xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxx záznamem xxxxx xxxxxxxxx xx zaúčtování xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Účetní xxxxxx nesmějí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxx.

§13

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx:

x) x xxxxxx (xxxxxxxx), x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) x jímž xxxxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxx případů x xxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx zápisy xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx),

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x nichž podrobně xxxxxxxxx účetní zápisy xxxxxx knihy,

d) v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účtů, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx neprovádějí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmen a) x b).

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tyto informace:

a) xxxxxxxx účtů xx xxx, k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xx xxxx x Dal xxxx, xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx souhrnné xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx knize,

c) xxxxxxxx xxxx xx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx účtový xxxxxx x účetní xxxxx.

§13a

Zjednodušený rozsah účetnictví

(1) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx mohou uvést xxxxx účtové xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx účtování x xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx ustanovení §25 xxxx. 3, x xxxxxxxx odpisů,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §26 xxxx. 3 xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx rezerv x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx ustanovení §27,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxx jednotek (§4 xxxx. 8) xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. c) x d).

(3) Uplatnění xxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 1 x §7 odst. 1 x 2.

§13b

Jednoduché xxxxxxxxxx

(1) Účetní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) pomocné knihy x ostatních xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx deník xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx prostředcích x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, spořitelních a xxxxxxxx družstvech,

b) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zaplacených x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx písmene x).

(3) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o majetku x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x výdajích (dále xxx "xxxxxxx"). Xxxxxxx xxxxxxx účetní jednotka xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxx přehled xx xxxxxxx §18 xxxx. 3, §19 odst. 1 x 2, §29 odst. 1 x §31 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxx.

(4) Účetní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx nepoužijí §1b1e, §14, §18 xxxx. 1, 2 a 4, §24 xxxx. 6 písm. x) x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, §25 xxxx. 3, §26, §27 a §28 xxxx. 6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx použijí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jednoduché xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 poskytly xxxxxxxx xxxxxxxxx o příjmech, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účetní xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxxxx xx porušení §7 xxxx. 1 x 2.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, členění, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§14

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx osnova xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx účtových tříd, xxxxxxxxx xxxxxxxx skupin xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx x nákladech x výnosech x x výsledku hospodaření; xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sestavení xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx jednotky xxxx xxxxxx účtová xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x označení xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osnovy xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sestavit xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxx potřebné x zaúčtování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x dané xxxxxx jednotce.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx sestavují účtový xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 pro xxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx k prvnímu xxx účetního období xx změně účtového xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx období, xxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§15

§15 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 437/2003 Sb.

§16

Xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx knihách

(1) Peněžní xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účtů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx souhrnným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zůstatků xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xx tyto xxxx xxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účtů xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; nelze xxxxxx jen měrných xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§17

Otevírání x uzavírání xxxxxxxx knih

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx knihy

a) xx xxx vzniku povinnosti xxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx dni xxxxxxxx xxxxxx,

x) ke dni xxxxxx xx likvidace,

d) xx xxx následujícímu xx dni zpracování xxxxxx na rozdělení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,

x) xx xxx, kterým xxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xx kterému nastanou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x přeměně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxxxx nastanou xxxxxx zrušení konkursu,

g) xx dni, kterým xxxxxxxx xxxxxx schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) ke dni xxxxxxxxxxxxx po xxx, xxxxxx nastanou účinky xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxx, xxxxx pro sestavení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx jednotky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xx dni xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) x poslednímu xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xx likvidace,

d) xx dni zrušení xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx přeměn,

e) ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku xxxx xx kterému xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zrušení xxxxxxxx,

x) ke dni xxxxxxxxxxxxxxx dni, xxxxxx xxxxxxxx účinky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) ke xxx, kterým xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx plánu xxxxxxxxx, xxxx

x) xx dni, xx kterému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx závěrku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx zúčastněné xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodních xxxxxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx samostatně xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx účetní xxxxx xx xxx zápisu xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účinky xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxx xxxxxx přeměny xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx nesestavuje, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx. Účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k poslednímu xxx účetního xxxxxx xx rozhodném xxx, xxxxx xx den xxxxxx přeměny xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx období.

(4) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx společníka, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zanikající účetní xxxxxxxx uzavírá xxxxxx xxxxx ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx den xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx společníkem zahraniční xxxxx a ze xxxxxxxxxx zanikající účetní xxxxxxxx podle §1 xxxx. 2 xxxx. x) vznikne xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x), neotevírá tato xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx pokračuje ve xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x metodami xxxxxxx s účinky xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxx přeshraniční xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx společníkem zahraniční xxxxx x ze xxxxxxxxxx zanikající xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) nevznikne účetní xxxxxxxx podle §1 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účetní jednotka xxxxx §1 odst. 2 písm. x) xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xx xxxxxxxxxxx, xx-xx při přeměně xxx zápisu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozhodným xxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx otevírají účetní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotka. X xxxxxxx přeshraniční xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx zanikající účetní xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §1 xxxx. 2 xxxx. x), x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx přeměny.

(7) Xx schválení xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx přidávat xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx knih x xxxxxxxx případů xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx následujícího účetního xxxxxx, může xxxxxx xxxxxxxx pouze x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečnému stavu, xxx uzavřené xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx nezbytnou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrku, xxxxx xx xxxxx stává xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxx předpisy stanoví xxxxxx jednotce povinnost xxxxxxxx řádnou nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mezitímní xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx.

(9) Účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx při přeměnách xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 96) xxxxxxx xxxxxxxx 3 až 8 xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxxx

§18

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx v případech xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxx závěrku. Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx a xxxxx xx

x) xxxxxxx (xxxxxxx),

x) xxxxx zisku a xxxxxx,

x) příloha, xxxxx xxxxxxxxxx x doplňuje xxxxxxxxx obsažené v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) x x), xxxxxxx xxxxxxxxx §7 xxxx. 3 xx 5 x §19 xxxx. 5 x 6.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx tocích x xxxxxxx x xxxxxxx vlastního kapitálu. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. x) xx d) xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx nesestavují. Xxxx xxxxxx jednotky x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x peněžních xxxxxx x přehled x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx tocích x xxxxxxx o xxxxxxx vlastního kapitálu xxxx, pokud k xxxxxxxxxxx dni x xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx hodnoty xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 x 2.

(3) Účetní závěrka xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat

a) x xxxxxxxx jednotek xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) až x) x §1 xxxx. 2 xxxx. x) až l) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx; x účetních xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 písm. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx a sídlo, xxxx-xx se xx xxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxx, xxxxx je xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, případně xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx jednotka xx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxx, xxxxxxxx účel, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) rozvahový den (§19 xxxx. 1) xxxx jiný xxxxxxx, x němuž xx xxxxxx xxxxxxx sestavuje (§19 odst. 3),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x xxxx k xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jednotky xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. a) xx x), podpisový xxxxxx xxxxxx jednotky xxxxx §1 odst. 2 xxxx. d) xx h nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x §4a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 odst. 2 xxxx. i) xx x)); xxxxxxxxxx uvedeného xxxxxxxxxxx záznamu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx sestavenou xxxxx xxxxxxx f). Xxxxx xx xxx zápisu xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx shodný s xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx podpisovým záznamem xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx x rozvahovému xxx, xxxxxx-xx nejvyšší xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx zkráceném xxxxxxx. Nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak, ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx povinny xxx xxxxxx závěrku ověřenou xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotek xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx rozsahu a xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vysvětlující x xxxxxxxxxx informace, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx.

§19

Xxxxxxxxx den

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx, kterým je xxx, xxx uzavírají xxxxxx xxxxx. Řádnou xxxxxx závěrku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx účetního xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx sestavují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxxx x případech uvedených x §17 odst. 1 s výjimkou x prvnímu xxx xxxxxxxx období.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xx konci xxxxxxxxxxx dne; xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x rozvahovému xxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx závěrka.

(3) X xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x průběhu účetního xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx"). X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx účely vyjádření xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3; xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx použít ustanovení §25 odst. 3 x ostatní ustanovení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx dni xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx jednotky xxxxx §1 odst. 2 xxxx. x), x) x x) xx x), xxxxx xxxx xxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx celků a xxxx povinny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx podle §3 xxxx. 2 x 3, sestavují x 31. prosinci xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx které xxxxxxxxx ustanovení §24 xxxx. 2 xxxx. x) a §24 xxxx. 6 xxxx. x).

(4) Xxxxxx jednotky xxxxxxxxx rozvahu xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxx účty"), jimiž xx xxxxxxx účetní xxxxxx, navazovaly xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxx i xxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) X xxxxxxxxxx běžného xxxxxxxx xxxxxx musí xxx x rozvahovému xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx nastaly do xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx staly xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x okamžikem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dnem a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx ekonomické xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx, srovnatelné, xxxxxxxxxxxx x posuzují xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx §7 xxxx. 1 x je-li xxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxx xx včasná, xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx její xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §7 xxxx. 3 xx 5. "Informace xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx by xxxx neuvedení nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx významnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X vybraných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven, xx považuje za xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nehmotného xxxxxxx xx xxxx xxx 60&xxxx;000 Xx x x samostatných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx souboru hmotných xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx 40 000 Xx.

(8) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx na dlouhodobé x krátkodobé. Dlouhodobým xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x závazky, xxx xxxx použitelnosti, xxxxxxxxx sjednaná xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx 1 xxx, ostatní majetek x závazky jsou xxxxxxxxxx xx krátkodobé.  Xxx xxxxx xxxxxxxxxx x účetní xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx. Pokud x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxx uvedená hlediska xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jednotky xxxxxxxxx při jejich xxxxxxxx.

(9) X xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx předpisy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx poskytnout xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx (xxxxx) činnosti xxxx podle zeměpisných xxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 3 žádný xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx označován názvy xxxxx §18 xxxx. 1.

(11) Xxxxxx závěrkou xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§19a

Použití xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x sestavení účetní xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a je xxxxxxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na evropském xxxxxxxxxxx xxxx, použije xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx xxxxxxxx právem Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx").

(2) Xxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x obchodování xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx k jinému xxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nepoužívá xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx období, x němž k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x takovému xxxxxxxxxxx došlo, xxxx xx počátku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx byly xxxxxxxxxx xxxxx papíry x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přijaty.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx emitované xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx obchodovány x xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů až xx konce xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období, x xxxx cenné xxxxxx přestaly xxx xxxxx obchodovány.

(4) Postup xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx zvláštnímu xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Pokud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednotkou xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Evropské unie x xxxxxxxx orgán xxxxxx jednotky xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxx let od xxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx obchodovány, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx, xxxx xxxxxx jednotka xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetních standardů xx xx konce xxxxxxxx období, xx xxxxxx má xxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx účetního xxxxxx, xx xxxxxx skončí xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 5, účetní xxxxxxxx požádá o xxxxxxx investičního xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx, může xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ještě x xxxxx účetní xxxxxx. Xxxxx x tomto xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nepoužije xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx lze xxxxxxxxxxxx, xx k rozvahovému xxx bude xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §22 odst. 3 xxxx. x) xxxx x) povinna podrobit xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx, xxxx rozhodnout x použití xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx závěrky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx x sestavení účetní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx období, od xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx schválení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Pokud xxx xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxx bude xxxxxx xxxxxxxx uvedená x §22 xxxx. 2 xxxxxxxxxx konsolidovanou xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxxxx x použití mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx účetní xxxxxxx x xxxxxxxxx rozvahovému xxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx pro účtování x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x stanovení xxxxxxxx xxxxxx, od xxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx používány, xxxxxxx schválení nejvyšším xxxxxxx této účetní xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx 8 x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a sestavení xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxx xxxxxx standardy xx xxxxxxx xxxxxxxx období, xx xxxxxx došlo xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx účetního období, xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejvyššího xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx však x xxxxxxx dni xxxxxxxxxxxxx účetního xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx, uvedené v xxxxxxxxxx 1 až 8, xxxxxxx účetní xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x sestavení účetní xxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx v souladu x ustanoveními xxxxxx xxxxxxxx.

§20

Ověřování účetní xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Řádnou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterého xxxxxx jednotka xxxx xxxxxxxx stanoveným v xxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx, xxxxxx jednotky, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx, a xxxx

x) xxxxx účetní jednotky x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) malé xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx společnostmi xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx zákoníku a x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx ověřuje, a xxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxx dosáhly alespoň xxxxx x uvedených xxxxxx

1. aktiva celkem 40&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

2. xxxxx xxxx čistého xxxxxx 80&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

3. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx účetního xxxxxx 50,

x) xxxxxxx malé xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x rozvahovému dni xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx 2 hodnoty uvedené x xxxxxxx x) xxxxxx 1 až 3.

(2) Účetní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx povinny xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x to po xxxx nepřetržitě po xxxx xxxxxxxx 36 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, počínaje xxxxxx xxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx prohlášení konkursu, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nerozhodne xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx, kterým xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx, xx majetek xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§21

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx vyhotovit xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx je uceleně, xxxxxxxx x komplexně xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx výkonnosti, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx zpráva xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §20 odst. 2.

(2) Xxxxxxx zpráva musí xxxxx informací xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účelu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx finanční x nefinanční xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx až xx xxxxxxxxxx xxx a xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx výroční xxxxxx podle xxxxxxxx 1,

x) x předpokládaném xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) o xxxxxxxxxx x oblasti výzkumu x xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x tom, xxx účetní xxxxxxxx xx pobočku xxxx xxxxx xxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx jednotky, malé xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) až x).

(4) Xx-xx xx xxxxxx pro posouzení xxxxxxx x jiných xxxxx, závazků a xxxxxx pasiv, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx používá investiční xxxxxxxx, případně další xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx zprávě také xxxxxxxxx x

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx hlavních typů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxxxx se použijí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxx xxx účetní xxxxxxx podle §18, 19a, 22 a 23a a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x údaje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Účetní xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx závěrku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx předpis, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxx ověřování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §20 xxxxxxx; xxxxxxx ověření xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §1f, které xx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx.

§21x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Z xxxxxxxx xxxxxxxx podle §1 odst. 2 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx přehled x majetku a xxxxxxxxx a výroční xxxxxx, xxxxxxxx-xx jejich xxxxxxxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx, xxxxxxxxx xx, xxxxx xx xxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx, xxxx xx, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis. 29) Účetní jednotky xxxxxxxxxx xxxxxx závěrku x rozsahu, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx (§18 odst. 4) a x xxxxxxx účetních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx závěrku xxxxxxxx auditorem, x xxxxxxx x xxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx uveřejnění xxxxxx xxxxxxxxx stanovené xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dotčeny. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx jednotky, které xxxx povinnost mít xxxxxx xxxxxxx ověřenou xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x výroční xxxxxx xx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx x xx schválení x xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxx však xx 12 měsíců xx xxxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx xx, xxx byly xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx schváleny.

(3) Účetní xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxx účetní záznamy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x výroční xxxxxx jejich xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx v odstavci 2, xxxxxx účetní xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zprávy. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených účetních xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rejstříkovému xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně.

(6) Xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které předtím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx účetní závěrky x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx těch, xx které se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx 1 xx 7 xxxxx obdobně xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zprávu, xxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32h xxxx. x).

(9) Xxxx účetní xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx ověřenou xxxxxxxxx, xxxxxxxx zveřejňovat xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxx povinnost nestanoví xxxxxxxx xxxxxx předpis.

(10) Xxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxx vybrané xxxxx xx xxx účetní xxxxxxx, xxxxx, xx xx jedná xxxxx x vybrané xxxxx x účetní závěrky x informaci o xxx, ve xxxxx xxxxxx listin xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. K xxxxx vybraným xxxxxx xx xxxxxxxxxx zpráva xxxxxxxx o ověření xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx zvláštním xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§21x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx jednotky, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx předávají xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x výroční xxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx zveřejnění xxxxxx xxxxxxxx záznamů xx xxxxxxx okamžikem xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx korporacemi x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxx listin xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx x příslušného xxxxxxx xxxx z xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx, x xxxxx xx xxx účetní xxxxxxx xxxxxxx rejstříkovému soudu, x lze jej xxxxxx xxxxx

x) jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dani x příjmů podaného x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx.

(4) Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání x dani z xxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxx x podání xxxxx odstavce 2, xxxxx xxxx učiněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x příjmů.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxx odstavce 3, xxxxxxx daně z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 3,

x) xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx rejstříkovému xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozsahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrku xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx&xxxx; xxxxxxxxx x. 609/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§22

Konsolidovaná xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx účetní závěrkou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx sestavená x xxxxxxxx metodami xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx dále xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrku; xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xx xxxxxxxxx auditorem.

(2) Xxxxxxxxx sestavit konsolidovanou xxxxxx xxxxxxx má, xx podmínek stanovených xxxxx zákonem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx").

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xx, za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, osoba xxx xxxxxx xx její xxxxx, pokud xx

x) xxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotka"),

b) xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx"), xxxx

x) xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vliv (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx přidružená").

(4) Společným xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx rozumí xxxxxx xxxx, kdy xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, přičemž xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv x xxxx jiné xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx významný xxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx společný; xxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx se za xxxxxxxxx vliv dispozice xxxxxxx s 20 % hlasovacích xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxx. x), x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx §22a, 22aa x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx být sestavena xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účetnictví x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx společným xxxxxx x účetních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§22x

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx účetní xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx jednotka, xxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xx konsolidačního celku, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx:

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx výhradně xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx prodeje, nebo

c) xxxxxx a dlouhodobá xxxxxxx podstatně xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxx xxxxxxxx, jedná-li xx o xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx zakladatelské xx společenské xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xx správní, řídící xx dozorčí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx účetních xxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx období xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Konsolidující xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx konsolidovanou xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jež xxxx jednotlivě x x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx její xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky mohou xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxx zahrnutí xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx konsolidované účetní xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 2 x 3.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx přidružené xxxxxxxx xxx vykázány x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na vlastním xxxxxxxx xxxxxx jednotky xxxxxxxxxx nevýznamný.

§22aa

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx celku jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx konsolidující xxxxxxxxxx osobou xxxxxx xx právem členského xxxxx Evropské xxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx"), xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxx konsolidující xxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx podíly xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx společenské xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx 90 % xxxxxx konsolidující účetní xxxxxxxx a nesestavení xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx akcionáři xxxx xxxxxxxxxx konsolidující xxxxxx jednotky, xxxx

x) xxxx xxx 90 % xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx akcionáři xxxx xxxxxxxxxx držící xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx koncem účetního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky; xxxxx podíl xxxx xxxxxx alespoň 10 %.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx x xxxxxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene a) x konsolidovaná xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx auditorem xxxxx xxxxx xxxxx, kterým xx tato jiná xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu xxxxx xxxxxxx b) a xxxxxx xxxxxxxx odpovědného xx ověření této xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx konsolidující xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §21a zákona; xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a

d) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx název x sídlo xxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) sestavila, a xxxxxx xxxxxxxxxxx konsolidačního xxxxx.

(3) Požaduje-li se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx jednotky xxxxxxxxx x §19a xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx.

§22xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 221/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§22b

(1) Xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §22 odst. 3, xx xxxxx konsolidovány. Xxxxxxxx jim xxxxx xxxxxxxxx o vymezení xxxxxxxxxxxxxx celku a xxxx, xxxxx účetní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx účetní jednotky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx povinna vyhotovit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx její xxxxxxx auditorem; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx upravujícím xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 x 3 x xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x povinností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Konsolidovanou xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx zpráva, xxxxx xxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a účetních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx výroční xxxxxx, nemusí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotka xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx se xxxx xxxxx, ustanovení tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx i xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu.

§23

(1) Xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xx povinna xxx xxxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxx konsolidace,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxx ekvivalencí (xxxxxxxxxxxxx).

(2) Xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xx sestavuje xx xxxxx rozvahového dne xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky.

(3) Xxxxxx závěrky konsolidující xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx společným xxxxxx použité xxx xxxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx sestavují xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Předchází-li rozvahový xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x účetních xxxxxxxx xxx společným xxxxxx x více jak 3 měsíce rozvahový xxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx pro xxxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx použity xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 3 ke xxxxx xxxxxxxxxxx dne konsolidující xxxxxx jednotky. V xxxxxxx účetních xxxxxxxx, xxxxx provozují činnost xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxx xxxxx xx 6 xxxxxx.

(4) Délka xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxx. Xxxxx-xx v xxxxxxx xxxxxxxx období ke xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx povinnost xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §22 xxxx. 3, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x konsolidované xxxxxx xxxxxxx.

§23a

Použití mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxxxxxx konsolidované xxxxxx závěrky xxxxxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx.

§23x

Xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xx ustanovení §22 xx 22b, §23 xxxx. 1 až 4 x §23a xxxxxxxxxx.

(2) Xx Českou xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx roku x xxxxx členění:

a) souhrnný xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx státu,

b) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx státu,

c) výkaz xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx připojen xxxxxxxxx záznam statutárního xxxxxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sestavila.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx státu xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx záznamy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx prováděcích právních xxxxxxxx.

(5) Podmínky způsobu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republika a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a do xxxxxxx konsolidačních xxxxx xxxxx, xxxxxxxx konsolidace, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx účetních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x dále způsob x xxxxxx použití xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxx

§24

(1) Xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části x závazky xxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx

x) x okamžiku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25,

b) xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx k jinému xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx podle §27; xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx v účetních xxxxxxx,

(xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx"). Ustanovení tohoto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx použije xxxxxxxxx x pro oceňování xxxxxx aktiv x xxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxx xxx jedné xxxxxx xxxxxxx převodem xx přechodem, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ocenit postupem xxxxx §25, xxxxx xxxxxx jednotka xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) při xxxxxx xxxxxxxxxx závodu, xxxxxxx xxxx jiné xxxxx obchodního xxxxxx, x xx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx změny právní xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vedeného x účetnictví účetní xxxxxxxx, ze xxxxx xxxx právo k xxxxxxxxxx xxxxxx, pobočce xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx závodu převedeno xxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx složek xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx souboru xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx technicko-ekonomickým xxxxxxx, xxxxx xxxxxx jednotnému xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx soubor xxxx xxxxx.

(5)&xxxx;Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x ocenění xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx stanoví xxxxxx xxxxxx oceňování xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 a 4 xxxxxx xxxxxxxx použití xxxxxxx oceňování xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) bodu 1 x xxxxxxx přeshraniční xxxxxxx, vkladu nebo xxxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx obchodního xxxxxx.

(6) Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx přepočítávají xxxxxx xxxxxxxx na českou xxxx xxxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx x okamžiku xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxxx odstavce 2 xxxx. b), x xx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 12.

X xxxxxxx xxxxxx xxxx prodeje xxxx xxxx za xxxxxx měnu lze x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx.

(7) Xxx účely xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx xxxxxx jednotka xxxxxx xxx přepočet xxxx měny na xxxxxx xxxx pevný xxxx, xxxxxx xx xxxxxx kurs stanovený xxxxxxxx předpisem xxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx po předem xxxxxxxxxx dobu. Xxxxxxxxx xxxx nesmí přesáhnout xxxxxx období. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx základě xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kurs devizového xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx období, xxx xxxxx je xxxxx xxxx používán. Xxx používání xxxxxxx xxxxx xxxx účetní xxxxxxxx tento xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx i v xxxxxxx stanovené doby; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx koruny xxxx xxx xxxxx kurs xxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bankovní xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, povolení xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx záložna, xxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxxx nebo zajišťovací xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxx odstavce 7 xxxxxxxxxx na Českou xxxxxxx xxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) X xxxxxxx cizí xxxx, x xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx devizového xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx jednotka pro xxxx xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx x XXX xxxx XXX x kurs xxxxxxxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx bankou pro XXX nebo XXX xx xxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7.

§25

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxxx xxxxxxx vytvořeného xxxxxxx činností xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) hmotný majetek xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činností vlastními xxxxxxx,

x) zásoby x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) peněžní xxxxxxxxxx x ceniny xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) podíly, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pořizovacími cenami,

g) xxxxxxxxxx při vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx 32) xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotou,

h) xxxxxxxx xxxxxxx kromě xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx nehmotného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx vlastními xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx známa xxxxxx xxxxxxxxxx cena, xx xxxx 1 Xx,

x) xxxxxxx v xxxxxxxxx bezúplatného xxxxxx, x výjimkou majetku xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x), xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx náklady na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx uveden xxx písmeny x) xx x), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenou.

(2) Jiná xxxxxx x xxxx xxxxxx, o kterých xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zápisy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, se v xxxxxxx skutečností, o xxxxxxx účetní jednotky xxxxxx v xxxxxxxxxxx x budoucím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výší xxxxxxx xxxx složky majetku xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(3) Účetní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx konci xxxxxxxxxxx xxx zahrnují xxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, x berou x úvahu všechna xxxxxxxxxxxxx rizika x xxxxx ztráty, xxxxx xx xxxxxx majetku x xxxxxxx x xxxx xxx známy xx okamžiku sestavení xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx ohledu xx xx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx období xxxx xxxx xxxxxx.

(4) U xxxxxxxx druhu xxxxx x cenných xxxxxx xx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxx cenou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx ocenění přírůstku xxxxxxx xx použije xxxx první cena xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx účely xxxxxx zákona se xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx kterou xxx majetek xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx pořízením xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxx majetek xxxxxxx x době, xxx xx x xxx účtuje,

c) vlastními xxxxxxx x zásob xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vynaložené xx výrobu xxxx xxxxx činnost, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k výrobě xxxx k jiné xxxxxxxx; do přímých xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx cena materiálu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx, které vzniknou x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx činností,

d) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx náklady xxxxxxxxxx xx výrobu xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx náklady, které xx xxxxxxxx k xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx; xx přímých xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cena xxxxxxxxx x jiných spotřebovaných xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x přímé xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cena xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx správy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; v těchto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx výši xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§26

(1) Pokud xx xxx xxxxxxxxxxxxx zásob xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x prodejem xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx pro jejich xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx cenou.

(2) Xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx závazků xx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxx závěrce x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx podle §25 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx položky x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx jsou určeny x xxxxxxx závazků xxxx nákladů, xxxxxxx xxxxxx je jasně xxxxxxxxxx x x xxxxx xx k xxxxxxxxxxx dni buď xxxxxxxxxxxxx, xx nastanou, xxxx jisté, xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx výše xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.&xxxx;X xxxxxxxxxxx dni xxxx rezerva představovat xxxxxxxx odhad nákladů, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx v případě xxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx. Xxxxxxx nesmějí xxx xxxxxxx x xxxxxxx hodnot aktiv. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx rezervy xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx. Opravnými xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx přechodné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxx s účetními xxxxxxxx.

§27

(1) Z jednotlivých xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 písm. x) se xxxxxxx xxxxxxxx oceňují

a) cenné xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx osobě xxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx rezervy, xxxxxxx výše xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx jejich výpočtu xxxxx §4 xxxx. 8 u xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pojištění nebo xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zdravotního pojištění,
d) xxxxxxx a závazky x případech, xxx xxxxxxx reálnou hodnotou xxxxxx zvláštní právní xxxxxxx,
x) xx části xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx zajištění x xxxxxxxx hodnotách xx považují xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x určila x xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx jednotka xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx zpět,
h) x xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotek xxxxxxx určený x xxxxxxx x výjimkou xxxxx.

(2) Majetek xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) až x) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx xxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(3) Xxx xxxxx tohoto zákona xx xxxx reálná xxxxxxx xxxxxxx

x) tržní xxxxxxx, xxxxxxxxx tržní xxxxxxx odvozená x xxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxx některé xxxxxxx xxxx pasivum xxxxxxx, ale lze xx zjistit pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,
x) hodnota xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx modelů x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx modely a xxxxxxxx xxxxxxxxx přijatelný xxxxx tržní xxxxxxx,
x) xxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx xxxx posudkem xxxxxx, xxxx-xx tržní hodnota x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx přiměřené xxxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nelze-li xxxxxxxxxx podle xxxxxx x) xx c).

(4) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx regulovaném xxxx xxxx xx zahraničním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxx oceňování podle xxxxxx zákona použije xxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ne xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx [§24 xxxx. 2 písm. x)], x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. X případě, že xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xx přijat x xxxxxxxxxxx xx zahraničním xxxxxxxxxxx xxxx, nebo xx zahraničním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nejvyšší xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx dosaženo xx xxxxxxxxxxxx regulovaných xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx trzích obdobných xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxx, xx kterému xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx cena xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xxxxx xxx tato xxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §25 xxxx. 3 xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jednotky xxxxxx x souladu x xxxxxxxx metodami.

(6) Xxxx-xx objektivně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx za xxxx xxxxxxx ocenění xxxxxxx xxxxx §25. Xxxxxxx xxxxx §25 xx ocení x xxxxxxx x závazky xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx. Dluhopisy x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx dne xxxx x xxxxxx okamžiku, x xxxxx se xxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx zvýšenou xxxx sníženou x xxxxxxx výnosy xxxx xxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx náklady, xxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx stejným xxxxxxxx. Xxxxx, který představuje xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxx podstatným xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (protihodnotou); xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx povinna xxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 6 xx xxxxxxxxx xx xxxxx účetní xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx, pobočky zahraničních xxxxxxxxxx institucí, instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) investiční xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a

d) xxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx důchodové xxxxxxx xxxx doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx.

§28

(1) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx státu xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, není-li xxxx stanoveno xxxxx, x něm xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx&xxxx;x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nabývá xx xxxxxxx projevu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, x majetku xxxxxx x odpisují xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osobě x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx; ustanovení xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxxx tím xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx poskytuje xxxx osobě k xxxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx úplatu xx užívání, jestliže xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx užívání xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x poskytnutému xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pachtýř, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx o tomto xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxx obchodního xxxxxx.

(5) Xxxxxx jednotka, xxxxx xxxxxxx uvedený x odstavci 1 xxxxxxx xxxx bezúplatně xxxxx x provede xx xxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx účet, účtuje x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odpisuje xxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx podkladě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jeho používání. Xxxxxxx majetek se xxxxxxxx jen xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

ČÁST XXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

§29

(1) Účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zjišťují xxxxxxxx xxxx veškerého xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx účtování o xxxxxxxxx podle §25 xxxx. 3. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky provádějí x xxxxxxxx, xx xxxxxxx sestavují účetní xxxxxxx xxxx řádnou xxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx"). X případech uvedených x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx inventarizaci x x průběhu xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx inventarizace"). Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx inventarizací xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, u xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx uložení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx u xxxxxxxxxxxx hmotného xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, kterou xxxx v účetní xxxxxxxx, je v xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx, xxx náleží. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx účetní xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx majetku musí xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx období.

(3) Účetní xxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxxx xxxxxxxxx inventarizace x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxx účetních jednotek, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx položek xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

§30

(1) Účetní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx inventarizaci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x kterého xxx xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx, nebo

b) dokladovou xxxxxxxxxx u xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx vizuálně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxx aktiv, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Účetní xxxxxxxx při inventarizaci xxxxxxxxx tak, xx xxxxxxxxx jednu xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxx zjištěný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx jednotky xxxxx xxx xxxxxxx inventuře xxxxxxxxx skutečný stav xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx způsoby, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx prokazují xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx inventarizaci mohou xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx skutečného xxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dni (xxxx xxx "xxxxxxxx xxx"), x mohou xxxxxxxx zjišťování skutečného xxxxx podle účetních xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a úbytky xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx nastaly xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx dnem.

(5) Při xxxxxxxx inventarizaci xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxx periodické xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dnem,

b) xxxxxx inventuru xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dni.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx průkazné xxxxxx xxxxxxx, které xxxx obsahovat

a) xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x xx xxx, xxx bylo možno xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx jednoznačně xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) a xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x závazků xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx x x xxxxxxxxxx dni, xxxxx xxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) ocenění majetku xxx xxxxxxxx inventarizaci xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx i x xxxxxxxxxx dni, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xx kterému xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx, xxxxx xxx účetní jednotka xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x okamžik xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx soupisy xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx záznamem x provedení xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx inventarizačních xxxxxxx.

(9) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, sbírek xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 8 xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx schopna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx povinností x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxxxx xxxxxxx. Požadavky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek, xxxxxx muzejní povahy x archeologických xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxxxxxx rozdíly xx rozumí rozdíly xxxx xxxxxxxxx stavem x xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxx

x) xxxxxxxx stav xx xxxxx než stav x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx u peněžních xxxxxxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xx vyšší než xxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotky xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(12) Ustanovení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx i xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx účtů.

XXXX XXXXX

Xxxxxxx účetních xxxxxxx

§31

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx vedení xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx 3. Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Účetní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx v §32 xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx závěrka a xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterého xx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx soupisy, xxxxxx xxxxxx, přehledy xx xxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxx koncem xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, kterými účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§33), xx xxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterého se xxxxxx.

(3) Povinnosti spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx podle §33 xxxx. 3 xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) §1 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx-xx xx, xx likvidátora xx xxxxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů,

b) §1 xxxx. 2 xxxx. d) až x) v xxxxxxx xxxxx na xxxxxx, xxxxxxxx-xx věci, xxxxx xx jiné majetkové xxxxxxx, náležející x xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx jeho xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x účetní xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx archiv.

(4) X xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx x odstavci 3, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. a) x x) xxxx svým xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx podle §1 xxxx. 2 písm. x), d) xx x) před zánikem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxx.

§32

(1) Použijí-li xxxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1, x xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxxxx, výběru archiválií xx skartačním xxxxxx xxxx mimo něj, xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práv, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx dob xxxxxxx xxxxxxxxx v §31 xxxx. 2 xxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx; x případě, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx záznamy x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Účetní xxxxxxxx xxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zejména xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx právních předpisů. Xxxxx xxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tímto zákonem xx účetní xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky xx xxxx stanovenou x §31 xxxx. 2 xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx účetnictví, xxxxx-xx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxx xxxxx xxxxx §31 xxxx. 2, uschovává xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx účetní záznamy xx xxxx, po xxxxxx tato xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx; xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §31 xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Knihy xxxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx písemnosti, které xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx x xxxx xxxx 1. xxxxxx 1949, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx majetku xx xxxx právnické xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx žádost xxxxxx jednotky souhlas x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXX O XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXX XXXXX XXXX

§32x

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Zprávu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx země (xxxx xxx "xxxxxx x xxxxxxxx") sestavuje k xxxxxxxxxxx xxx velká xxxxxx jednotka, xxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x těžbou xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx jiných látek x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx 93), a xxxxx účetní jednotka, xxxxxx subjektu xxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxx účetní xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx dřeva x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx činnosti uvedené x příslušném xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 94).

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx uvádějí x xxxxxxxxxx xxxxx měny.

(3) Xxxxxxxxx sestavovat xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx nevztahuje na xxxxxx jednotku, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, která xx současně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx konsolidující xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxx podmínky:

a) xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní jednotkou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxxxx konsolidující xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx osoba v xxxxxxx x §32c xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(4) Orgánem xxxxxx xx xxxxxx xxx účely xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, regionální xx xxxxxx xxxxx správy xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx země; zahrnuje xxxxxx jakýkoli xxxxx xxx xxxxxx osobnosti, xxxxxxxx xxxx osobu, xx xxxxx tento xxxxx xxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Projektem xx xxxxxx provozní xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx, koncesí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx platební xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4; xx-xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xx projekt xxxxxx xxxxxx dohod.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx, xx už formou xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxx se xxxxx o xxxxxxxxxxx

x) xxxx produkce xxxxxxxx xxxx naturální plnění,

b) xxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx peněžité xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx, výroby nebo xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx hodnoty, xxxx x příjmů xxxxxxxxx osob xxxx xxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx xx zisku,

d) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ložiska xxxx těžební xxxxxxxx x výrobu nebo xxxxx,

x) xxxxxxxx poplatek, xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§32x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§32x

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx x platbách xx xxxxxx následující xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x §32a xxxx. 1 xx xxxxxxxxx účetní období:

a) xxxxxxx výše plateb, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánům správy xxxxx §32a xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx x členění xxxxx druhů uvedených x §32a xxxx. 6, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §32a xxxx. 4,

x) pokud xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §32a odst. 6, které xxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxx projekt, a xxxxxxx výše xxxxxx xx xxxxx takový xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, ať xxx xxxx provedena xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výše xx xxxxxx období xxxxxxxxxxx xxxxxx 2 600 000 Xx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx xxxxxxxx se povinností xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx odvádějí xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xxx, xxx xx xx vhodné, x objem xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx tato xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Platby x xxxxxxxx xxxxxxx být xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x cílem xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§32x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 221/2015 Xx. x účinností xx 1.1.2016

§32c

Konsolidovaná xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Účetní jednotky xxxxxxx x §32a xxxx. 1 sestavují xxxxxxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx §32b, xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sestavovat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrku.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotka xx rovněž považuje xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx těžby xxxxx x původních xxxxxx, xx-xx v xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x odvětví xxxxx xxxxx v původních xxxxxx xxxxx některá x jejích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotek.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxxxxx x činností x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x odvětví xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zprávu x platbách uvedená x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx

x) konsolidující xxxxxx jednotku xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx účetní xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx veřejného xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx jednotky xxxxxxx x §32a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx alespoň xxxxx x podmínek uvedených x §22a xxxx. 2 a 3.

(6) Xxxxxxx xxxxx odstavce 5 xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxx xxxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx.

§32x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§32d

Zveřejňování

(1) Zpráva x xxxxxxxx xxxxxxx x §32b x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x §32c xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21a.

(2) Xxxxxx x platbách obsahuje xxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osoby x xxx, xx zpráva xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§32x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 221/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§32x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §32a xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x platbách x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx unie, xxx xxxx Evropskou komisí xxxxxxxxxxx jako rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxx, jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejnit xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; zpráva x xxxxxxxx xxxx xxx zveřejněna x xxxxxx jazyce.

XXXX OSMÁ

UVÁDĚNÍ XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§32x

Xxxxxx působnosti

Účetní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxx jednotka, xxxxx xx obchodní společností x xx zároveň xxxxxxxxx veřejného zájmu, xxxxx x rozvahovému xxx překročí kritérium xxxxxxxxxx xxxxx 500 xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx velké xxxxxxx xxxxxxxx jednotek, xxxxx je zároveň xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx k rozvahovému xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx počtu 500 xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx období.

§32f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 462/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§32g

Nefinanční xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx uvádějící nefinanční xxxxxxxxx uvede xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx její xxxxxxxx x to xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx otázek

a) xxxxxxxxx prostředí,

b) sociálních x xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x

x) xxxx proti korupci x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nefinanční xxxxxxxxx xxxx skupiny,

b) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvádějící xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx skupina xx vztahu k xxxxx otázkám xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxxxx péče; xxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxx otázek uplatňováno xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx odůvodnění, x xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) popis xxxxxxxx xxxxxx opatření,

d) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvádějící xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx x xx x xxxxx a xx-xx to xxxxxxxxx, x jejími xxxxxxxxxx xxxxxx, výrobky nebo xxxxxxxx, které xx xxxxx mít nepříznivé xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx, x způsobu, xxxxx xxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 uvede účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výroční xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx jednotka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejňování xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx x xxxxxx, odkazy xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx podrobnějším xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx se budoucího xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx skupinou xxxxxxxxxxxx, nemusí být xx výjimečných xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud by xxxxx xxxxx odůvodněného xxxxxxxxxx xxxxx řídícího xxxx kontrolního xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo skupiny x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pochopení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nefinanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x dopadu xxxx činnosti.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvádějící xxxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxxx podle §21 xxxx. 2 xxxx. x).

(7) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeny v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky. Xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§32x vložen právním xxxxxxxxx č. 462/2016 Xx. s účinností xx 1.1.2017

§32h

Samostatná xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx účetní období xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32g xxxx. 3, xxxxx obsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §32g xxxx. 1, xxxx xxx xxxx samostatná xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zprávou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx dne, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednotky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx uveden xxxxx xx její xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

§32h xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 462/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§32x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx ověří, xxx xxxxxx jednotka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nefinanční xxxxxxxxx x uvedla xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx konsolidované výroční xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32g xxxx. 3.

§32x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 462/2016 Xx. s účinností xx 1.1.2017

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ

§33

Účetní xxxxxx

(1) Xxxxxx záznam xxxxx §4 xxxx. 10 musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona. Pro xxxxx xxxxxx zákona xx informace obsažená x účetním záznamu xxxxxxxx xxxx obsah xxxxxxxx záznamu; xxxxxxxxx xxxxxx zaznamenání xxxx xxxxxxxxx xx označuje xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxx mít listinnou, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx účely xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxx účetní záznam xxxxxxxxx xx analogový xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx technikami anebo xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízením xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx osobu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx elektronickým, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx nespadajícím xxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xx xxxxx, v xxx xx jeho xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) smíšenou xxxxx xxxxxx xxxxxx x listinné xxxxx xxxxxxxxxx též xxxxxxxxx x technické xxxxx xxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxx, v xxx xx xxxx xxxxx xxx fyzickou osobu xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx formy. Xxxxx xxxxxxxx vzniká xxxx účetní xxxxxx. X uvedeném xxxxxxx xx účetní xxxxxxxx xxxxxxx zajistit, xx xxxxx účetního xxxxxxx x nové xxxxx xx shodný x xxxxxxx účetního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx povinnosti xx má za xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx však xxxxxx jednotka xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx x převedeným xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx záznamu xxxxxx x xxxx, xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou označeny xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nevyžaduje předložení xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx formě x xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §31.

(4) Účetní xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx skartačními xxxxx "X" xxxx "X" xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx jednotky, musí xxx ve formátu, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x umožní xxxx následnou čitelnost xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx tuto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, převede takové xxxxxx záznamy xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x opatří xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zařazením xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx něj; obdobně xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx záznamy xxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, případně xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx záznamů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx průkazného potvrzení x listinné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx účetního xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx povinna disponovat xxxxxxxx záznamy, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Jednotlivý xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx několika xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx vzniklého xxxxxx seskupením.

(6) Na xxxxxxx xxxxx účetního xxxxxxx se, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx; obsah xxxxx xxxxxxxx záznamů x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, jsou-li xxxxxxxxx x účetních xxxxxxxxx ve formě xxxxx odstavce 2 xxxx. b) x x), jako ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx, xx xxxxx je xxxxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx (§4 xxxx. 10), xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx obsah xxx xxxxxxxx osobu čitelný. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§20), jejího zveřejňování (§21a) x xxx xxxxxxx orgánů podle §32 xxxx. 1 xxxx xxxxxx jednotky xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx oprávněným osobám xxxxxxxx xx s xxxxxxx jimi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Stanovení xxxxxx xxxxxxxxxx xx smluvním xxxxxxx není dotčeno.

(8) X xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§33a), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxx jednotky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx změnou, xxxxxxx xxxx odcizením.

§33a

Průkaznost xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xxxxx

x) účetní záznam, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx skutečností, xxxxxx xxxxx záznam xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, jehož xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx výhradně skutečností xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x).

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxx xxx podepsán xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obdobným xxxxxxxxx xxxxxxx záznamem x technické xxxxx. Xxxxx účetní záznam xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k přenosu, xxxx být podepsán xxxxxxxxxx x okamžiku xxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx průkazný xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, který zaručuje xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pohlíží xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxx x případech, kdy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx jednotky lze xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx vlastnoruční xxxxxx xxxx zaručený elektronický xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx podpisového záznamu xx xxxxxx

x) v xxxxxxx účetního záznamu x listinné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx záznamu x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx účetním xxxxxxxx x technické xxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxx záznamu ve xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx listinné xxxxx x xxxxxxxx u xxxxx účetního xxxxxxx x technické xxxxx xxxxxxxxxx digitální xxxx xxxxxx podepsání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Připojení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, případně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(7) Xxxxxx xxxxxx x listinné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xx xx, xxx xx týká xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxxxx záznamem se xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx k xxxxxx účetnímu xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředkem (§4 xxxx. 10), xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 10,

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx.

(9) X xxxxxxx xxxxxxxx záznamu může xxx připojeno xxxx xxxxxxxxxxx záznamů, popřípadě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxx xxxxxxxx stanoví vnitřním xxxxxxxxx xxxxxxxxx, povinnosti x odpovědnost xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx podpisového xxxxxxx xxxx identifikačního xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx možno xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxx xx xxxxx účetního xxxxxxx, ke xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§34

Přenos xxxxxxxxxx účetního xxxxxxx

(1) Přenos xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiným způsobem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x neměnnosti x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přenášených xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Požadavky xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx záznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx jednotek, pokud xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§35

Opravy x xxxxxxx xxxxxxxxxx o účetních xxxxxxxxx

(1) Opravy nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x neúplnosti, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx jednotka, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx účetnictví xxxx xxxxxxx, neprůkazné, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx též xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx účetních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx §33 xxxx. 7. Xxxxxx xxxxxx ve smíšené xxxxx je xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx záznamu v xxxxxxxxx formě xxxxxxxxx xxxxxxxx §33 odst. 7.

(3) Opravy xx xxxx provádět xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx osobu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx každé xxxxxx, okamžik jejího xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx opravovaného xxxxxxxx záznamu před xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx po xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx x xxxxxxx záznamu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx nejistota x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nejistotu x určení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Na xxxxxx záznamy, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx §33 xxxx. 7, xx pohlíží, xxxxxx je účetní xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx odcizené, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx poškozením xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx účetní jednotka xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xx opravu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) nedochází k xxxxx původního obsahu xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx porušeny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účetního xxxxxxx.

§36

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pro xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydává České xxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "standardy"). Standardy xxxxxxx xxxxxxx bližší xxxxx účetních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx podle standardů xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tím zajistí xxxxx x poctivý xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx standardů x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvést x příloze xxxxxx xxxxxxx. Použití standardů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx metod xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx předmětu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx standardů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vydaných xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx síly, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sbory x xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxxxxx odchylné od xxxxxxxx 1. Xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§37

(1) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xx 6,

x) xxxxxxxxx účetní xxxxxxx podle §6 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx stanovenému v §19 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu xxxxx §21 xxxx. 1 až 6,

e) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s §7 xxxx. 1 a 2,

x) vede xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §8 odst. 2,

x) xx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx neobsahuje xxxxxxx xxxxxxx součásti xxxxxxx x §18 odst. 1 xxxx 2,

x) x xxxxxxx x §20 odst. 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §21 xxxx. 7 nemá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx výroční xxxxxx xxxxx §21a, xxxx

x) v xxxxxxx x §31 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx lze uložit xxxxxx xx výše

a) 6 % xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) až d),

b) 3 % hodnoty xxxxx xxxxxx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx k).

§37x

(1) Xxxxxx jednotka xxxxxxxxx x §37 xxxx xxxxx odpovědná xx vedení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxx závěrku xxxxx §6 xxxx. 4,

c) xxxxxxxxx xxxxxx závěrku xx dni stanovenému x §19 odst. 1,

x) nevyhotoví xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xx 6,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x platbách xxxxx §32b,

x) vede xxxxxxxxxx x rozporu x §7 xxxx. 1 x 2,

x) xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x §8 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx součásti xxxxx §18 odst. 1 xxxx 2,

x) v xxxxxxx x §19a xxxx. 1 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §21 xxxx. 7 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx účetní xxxxxxx nebo výroční xxxxxx xxxxx §21a,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx §32d,

n) xxxxxxx xxxxxxxxxx informace xx výroční zprávě xxxx samostatné zprávě xxxxx §32g,

o) v xxxxxxx s §32h xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx výkazy za xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx za Českou xxxxxxxxx podle §23b,

x) x xxxxxxx x §31 neuschová xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx účetních informací xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 8 x §23b xxxx. 5, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx účetních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx právním předpisem xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 8 x §23b odst. 5.

(2) Xxxxxxxxxxxxx účetní jednotka xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesestaví xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrku xxxxx §6 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx stanovenému x §23 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx konsolidovanou xxxxxxx xxxxxx xxxxx §22b xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §32c,

x) xxxxxxx x konsolidované xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zprávě nefinanční xxxxxxxxx xxxxx §32g,

x) x xxxxxxx x §32h nezveřejní nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obsahovala xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxxx 2,

x) x xxxxxxx s §22 xxxx. 1 nemá xxxxxxxxxxxxxx účetní závěrku xxxxxxxx auditorem,

i) x xxxxxxx x §22b xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxx auditorem,

j) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxx §21a,

x) xxxxxxxxxx konsolidovanou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §32d, nebo

l) v xxxxxxx x §23a xxxx. 1 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx konsolidované xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxx xxxxxx standardy.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vede xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nevede xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx §13b xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx, xxx xx zpracované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §18 odst. 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxxx x §19 odst. 1 x 2,

e) xxxx jednoduché účetnictví x xxxxxxx x §8 xxxx. 2,

f) x xxxxxxx s §31 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x majetku x závazcích, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1.

(4) Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx xxxx

x) 6 % xxxxxxx xxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxx x),

x) 3 % hodnoty aktiv xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. e) xx x) xxxx x) až q),

c) 3 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx aktiv celkem, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2,

d) 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo s) x xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. a) xx x),

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. e) xx x).

§37xx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedená x §37 xxxx. 2 x x §37a xxxx. 4 se xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx nebo xx které k xxxxxxxx povinnosti došlo.

(2) Xxxxx hodnota xxxxx xxxxxx zjištěná podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx celkem xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx, použije xx xxx účely §37 xxxx. 2 x §37a xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx, pokud účetní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrka xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx výši xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, stanoví xxxxxxx aktiv xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx projednává, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, že xxxxxx x obsah účetních xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx účetních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházejícího xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxx 3 xx xxxxxx xxxxxxx aktiv xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxx.

§37xx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§37b

(1) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx x provedení §1f xxxx. 6, §4 xxxx. 8,&xxxx;§13b xxxx. 6, §23b xxxx. 5, §24 odst. 5, §29 odst. 4 x §30 xxxx. 9.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §36 xxxx. 1.

§38

(1) X xxxxxxx xxxxxx xxxx 1992 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx účtování, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dosavadních právních xxxxxxxx.

(2) Ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Federální xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 2, §14 x §35 xxxx. 3 zákona x. 21/1971 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ekonomických xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 128/1989 Sb.

§38x

§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 221/2015 Sb.

§39

Zrušují xx

1. xxxxxxxx xxxxx XXXX č. 136/1989 Sb., x informační xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. vyhláška Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 155/1971 Sb., x inventarizacích hospodářských xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 21/1990 Sb., x xxxxxxxxx,

4. vyhláška Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 23/1990 Sb., x xxxxxxxxxx.

§40

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1992.

Havel x. x.
Xxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x záznamů týkajících xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxx správnosti, úplnosti x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx platném xx počátku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxx, xxx právní xxxxxxxx používají xxxxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxxx", xxxxxx xx tím xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Tam, xxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx účetní xxxxxx xxxx 2002 a xxx vedení xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §37a xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §37a xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, x xx x rozsahu, x xxxxx je předmět xxxxxx úpravy xxxxxxx xx xxxxxxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxx x záznamy, x nichž xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx neskončila xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx platném xx xxxxxxx xxxxxxxx období, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, stanovil lhůtu xxxxx.

6. Pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x účetním období xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx tohoto xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxx účtující xxxxx opatření Ministerstva xxxxxxx x.x. 281/89&xxxx;759/2001, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx účtování pro xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x období od 1. ledna 2002 xx 31. prosince 2002 postupovat při xxxxxxxx xxxxxxxxx rozdílů x xxxxxxxx uskutečnění xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo k xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx cenných xxxxxx xx splatností xxxxx než 12 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x.x. X/20&xxxx;100/1992, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2001; v tomto xxxxxxx xx účetní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, závazků x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 12 měsíců xxxxxxxx do splatnosti.

8. X xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx č. 3 (xxxxxxxxx ustanovení) opatření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx čj. 281/89759/2001, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x postupy xxxxxxxx xxx podnikatele.

9. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx x.x.282/105&xxxx;880/2001, kterým xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx pojišťovny x vydává xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x účetním xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. ledna 2002 xx 31. xxxxxxxx 2002 xxxxxxxxxx xxx účtování kursových xxxxxxx xx účtech xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx umístění xxxxx xx. XX Xxxxxxx rozdíly xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x.x. V/2 - 25&xxxx;430/1992, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx pojišťovny, jak xxxxxxx ze změn xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2001; x xxxxx případě xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x veškerých pohledávek x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx použijí poprvé x účetním období, xxxxx započalo x xxxx 2004, xxxxx xxxx není xxxxxxxxx xxxxx.

2. Občanská xxxxxxxx, xxxxxx organizační xxxxxxxx, 54) xxxxx mají xxxxxx subjektivitu, xxxxxx x náboženské xxxxxxxxxxx 55) nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, 56) obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, 57) nadační xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, 58) xxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2003 xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxx x. 117/1994 Sb., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Sb., zákona x. 353/2001 Xx. x xx xxxxx xx. X tohoto xxxxxx, xx xx 1. xxxxx 2005. Xx xxxx doby xx xx ně xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účtování x xxxxxxxx jednoduchého účetnictví.

3. Xxxxxxxxxx §19 xxxx. 9 x §23a xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx poprvé v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx účetním xxxxxx, v němž xxxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx unii x platnost; xx xxxx xxxx mohou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx sestavení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx použít xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx xxxx jiné mezinárodně xxxxxxxx účetní xxxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx §20 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, se poprvé xxxxxxx xxx zjištění xxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxx xx účetní xxxxxx, které započalo x xxxx 2004 x xxxxxxx; xx xxxx doby xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §20 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 563/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

5. Ustanovení §22 odst. 3 xxxx 2 a 3 xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx poprvé xxxxxxx xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx v xxxx 2004 x xxxxxxx; xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §22 xxxx. 3 xxxx 2 x 3 xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. X řízení o xxxxxxx xxxxxx xxxxx §37 zákona x. 563/1991 Sb. xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx posuzuje xxxxx znění xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

7. Xxxxxx jednotky, xxxxx xx xxx 31. prosince 2003 xxxxxxxx v soustavě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx i x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx ke dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx ukončit xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 5 zákona x. 563/1991 Xx., xx znění zákona x. 353/2001 Sb., x to xxxxx xxxxx k 31. xxxxxxxx 2003.

8. Účetní xxxxxxxx x likvidaci, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 111/1990 Sb., x xxxxxxx podniku, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 77/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx zrušení, postupují xx xxxx jejich xxxxxxx podle xxxxxx x. 563/1991 Xx., x k němu xxxxxxxx prováděcích xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2003.

9. Xxxxxxxxxx §20 xxxx. 2 x 3 xxxxxx č. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx sestavované xx 1. lednu 2004 xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 437/2003 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2004

Xx. XV

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 odst. 2 xxxx. x) zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 492/2000 Xx., zákona x. 353/2001 Xx. x xxxxxx x. 437/2003 Sb., se xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, není-li dále xxxxxxxxx jinak. Pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx 15&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 1. ledna 2006; xxxxxxx fyzické xxxxx, jejichž xxxxx xxxxxxxxx 15&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx účetnictví xxx nevzniká. X xxxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x), f) x x) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxx xxxxx.

2. Fyzické xxxxx, xxxxx se xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx účetní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. g) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 492/2000 Xx., zákona x. 353/2001 Xx. x xxxxxx x. 437/2003 Xx., protože xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 563/1991 Sb., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Sb., zákona x. 353/2001 Xx., xxxxxx č. 437/2003 Xx., se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxx skutečnost, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x členů xxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx. x xxxxxx x. 437/2003 Xx., x xxxxx xxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx uvedené fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2006; xxxxxxxxx-xx xxxxxxx obrat 15 000 000 Xx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x povinnost xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx §1 odst. 2 xxxx. d), f) x x) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxx xxxxx.

3. Pro xxxxx xxxxxxxxx okamžiku, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx stává xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, xx xxx xxxxxxxxxx xxxx obratu xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 588/1992 Sb., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ke xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 669/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx finančních xxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dokončí xxxxx, který xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2006 Xx. s xxxxxxxxx od 1.6.2006

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zveřejnit xxxxxx xxxxxxx xxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx ustanovení §21a xxxx. 4 xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 81/2006 Xx., xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 69/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 4.4.2007

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx v účetním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2008, xxxxx xxxx není xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xx xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xx účetní xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. e) zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednotkou xxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 písm. x) xx x) x f) až x) xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx obrat xxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x kalendářním roce 2006 nepřesáhl xxxxxx 25&xxxx;000&xxxx;000 Kč xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx účetnictví xxxxxxxx xx xxxxxxxx 5 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obdobích.

3. Na xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx účetními xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §1 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx a xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §1 xxxx. 2 xxxx. x) až x) x x) xx x) zákona č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 2006 xxxxxxxxx xxxxxx 25&xxxx;000&xxxx;000 Xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Čl. LXXIX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 261/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxxxx zahájená xxxxx xxxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, se xxxxxxx ustanovení zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 296/2007 Xx. x účinností xx 1.1.2008

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx, xxx zákon č. 125/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx, ukládá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních předpisů, xxxxxxx xx ustanovení §27 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. X xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 126/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provést ocenění xxxxx §25 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxxx xx 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 304/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Čl. XVI

Přechodné ustanovení

Ustanovení §27 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 563/1991 Sb., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se použije xxx xxxxxx období xxxxxxxx 1. ledna 2009 a xxxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2009 Xx. x účinností xx 1.8.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx v xxxx 2011 xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxx 2 xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §18 xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, použijí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, územní xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx soudržnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx tocích x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx v xxxx 2010 nebo xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx §22 xx 23 xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxx použijí xxx xxxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2010 xxxx xxxxxxx.

4. Řízení x xxxxxxx pokuty xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx neskončené, xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx posuzují xxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, není-li právní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 410/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Čl. VIII

Přechodné ustanovení

V xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx přeměny nebo xxxxxxx převzetí vypracován xxxxx xxxxxx č. 125/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX vložen právním xxxxxxxxx č. 355/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx poprvé v xxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx x roce 2012 nebo později, xxxxx není x xxxxxx 2 a 3 stanoveno xxxxx.

2. Xxxxx §30 xxxxxx č. 563/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx inventarizaci xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx 31. prosince 2011, xxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25 odst. 6 xxxxxx č. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx směřujícím x xxxxxxxxxx změně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx majetku xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx, x xxxxxxxx xxxx x bezúplatnému xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 239/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

Čl. XXXV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx použijí xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx.

2. V xxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx č. 90/2012 Sb., x obchodních xxxxxxxxxxxxx a družstvech (xxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx) xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx použije ustanovení §3029 xxxx. 1 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx jednotka x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xx neprovedením takovéto xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx obdobích, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2016 xxxx xxxxxxx, xxxxx není x xxxxxx 2 xx 6 stanoveno xxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx mít xxxxxx závěrku xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx účetní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x roce 2014, xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx listin xxxxxxxxxx xx 31. března 2016.

3. Účetní xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx účetní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zveřejňují xxxxxx závěrku x xxxxxxx zprávu za xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx x xxxx 2015, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 30. xxxxxxxxx 2017.

4. X xxxxxxx období, které xxxxxxxx v xxxx 2016, postupuje účetní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx takovou xxxxxxxxx účetních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednotek, xxxxx xxxxxxxx naplnila k xxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxx, které xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s výjimkou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx zahraničních platebních xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx používaly xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokračují x xxxxxxxx a vykazování xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx vyřazení xxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zahájené xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona x xx xxxxxx xxx neskončené, xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 563/1991 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x. 563/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxxx jednotku xxxxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 221/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Xx. II

Přechodné ustanovení

Pro xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije xxxxx x. 563/1991 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx&xxxx; xxxxxxxxx č. 462/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Ustanovení §21a odst. 4 x §21b xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx účetní xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxx započalo xxxxxxxx 1. ledna 2021 x skončilo xxxxxxxx 31. xxxxxxxx 2021.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx&xxxx; xxxxxxxxx x. 609/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Informace

Právní předpis x. 563/91 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1992.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

117/94 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 424/91 Xx., o xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 99/63 Xx., občanský soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xxxxx č. 166/93 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxx zákona x. 331/93 Sb., a xxxxx č. 328/91 Xx., x konkurzu x vyrovnání, ve xxxxx xxxxxx x. 122/93 Sb., a xxxx zákon x. 563/91 Sb., o xxxxxxxxxx

x účinností od 1.7.94

227/97 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.98

492/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

353/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2002

56/2002 Xx., xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx x. 563/91 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 25/2002

575/2002 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 588/92 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 353/2001 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 563/91 Xx., o xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2002

437/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2004 x xxxxxxxx části §19 x §23a, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004)

257/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování a xxxxxx x dluhopisech

s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx ČR k XX (1.5.2004)

669/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2005

31/2004 Xx., úplné xxxxx právního xxxxxxxx x. 563/91 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 10/2004

179/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zrušení Xxxxx národního xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

495/2005 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 3/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx XX vyhlášeného pod x. 4/2003 Xx. x xxxxxx č. 562/2004 Sb.

s xxxxxxxxx xx 23.12.2005

57/2006 Sb., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx trhem

s účinností xx 1.4.2006

81/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.3.2006

230/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x účinností od 1.6.2006

264/2006 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

69/2007 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.4.2007

261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

296/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., o xxxxxx x způsobech jeho xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

348/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 563/91 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

10/2008 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 30.10.2007 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx zákona č. 495/2005 Sb., kterým xx mění zákon x. 3/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx č. 4/2003 Xx., x xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 3/2002 Xx., x svobodě náboženského xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o církvích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), x xxxxxxx xxxxx, x některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 198/2002 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o dobrovolnické xxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 8.2.2008

88/2008 Xx., nález ÚS xx dne 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, x na zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 27.3.2008

126/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

304/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxxx

x účinností od 1.1.2010 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, která xxxxxxxx účinnosti xx 1.1.2009

230/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání na xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

410/2010 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2011

188/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 15.7.2011

355/2011 Xx., kterým se xxxx zákon č. 125/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx související se xxxxxxxx jednoho inkasního xxxxx x dalších xxxxxxx daňových x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

167/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2012

239/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností xx 1.9.2012

503/2012 Xx., o Xxxxxxx pozemkovém xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

344/2013 Xx., o změně xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s rekodifikací xxxxxxxxxx práva x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2014

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

221/2015 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx důchodového xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

298/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x právu autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 19.9.2016

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

462/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Sb., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

33/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (zákon x obchodních xxxxxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 458/2016 Xx., x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

609/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx a některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxx č. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx
2) X xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
3) §8 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 131/1989 Xx., x Xxxxxx xxxxxx.
4) §37 xxxxxxxxxx zákoníku.
5) Čl. 25 Xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx č. 23/1991 Sb.
Zákon XXX x. 428/1990 Xx., x úředním xxxxxx xx Slovenské xxxxxxxxx.
6) §769 xxxxxxxxxx zákoníku.
7) Xxxxxxx xxxxx č. 40/1961 Sb., o xxxxxx Československé socialistické xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 92/1949 Sb., xxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxx x. 309/1990 Sb.), xxxxx č. 35/1965 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx, vědeckých x xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), (xxxxx znění č. 247/1990 Xx.).
8) §40 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 40/1964 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx XXX č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech.
Xxxxx XXX x. 84/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §4 xxxxxx x. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Například §80a xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
12) Xxxxxxxxx §125 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §27a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
14) Zákon č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §659 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §553 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Například §133 xxxx. 1 xxxxxxxxxx zákoníku, §443 xxxx. 2, §444 x 445 obchodního xxxxxxxx.
18) §61 xxxxxxxxxx zákoníku.
19) §1 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x cenných xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §8a xxxxxx x. 591/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §1 xxxx. x) xxxxxx x. 219/1995 Xx., xxxxxxxx zákon, ve xxxxx xxxxxx x. 362/2000 Xx.
22) §13 xxxxxx x. 363/1999 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).
23) Xxxxxxxxx xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 83/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 342/2006 Xx.
25) §13 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 308/1991 Sb., o xxxxxxx náboženské xxxx x xxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 87/1995 Sb., o xxxxxxxxxxxx x úvěrních družstvech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx souvisejících x x doplnění xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 100/2000 Xx.
27) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
28) §120, 161d a 161f xxxxxxxxxx zákoníku.
29) Xxxxxxxxx §18 xxxxxx x. 424/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x politických xxxxxxxx x politických xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §66a xxxx. 7 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) §66a xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
32) §59 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §69 xxxxxxxxxx zákoníku.
34) Xxxxxxxxx xxxxx č. 248/1992 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 207/1998 Sb., x xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
35) Xxxxxxxxx §31 xxxxxxxx vlády x. 108/1994 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx nařízení vlády x. 461/2000 Sb.
36) Zákon č. 97/1974 Sb., x archivnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
37) Xxxxxxxxx xxxxx č. 92/1991 Sb., x xxxxxxxxxx převodu majetku xxxxx na xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxxxxxx xxxxx č. 2/1991 Sb., o xxxxxxxxxxx vyjednávání, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
39) Xxxxxxxxx §17 xx 20 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §38 x 39 xxxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 29/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), zákon č. 151/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx zákonů, xxxxx č. 101/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 148/1998 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 56/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxxx s utajovanými xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
40) Xxxxx č. 531/1990 Sb., o územních xxxxxxxxxx orgánech, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
42) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

43) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/34/XX xx dne 26. června 2013 x xxxxxxx účetních xxxxxxxxx, konsolidovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/43/XX x o xxxxxxx xxxxxxx 78/660/EHS x 83/349/XXX.
44) §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) §829 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) Xxxxxxxxx xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 210/2000 Sb. x xxxxxx x. 147/2001 Xx.
47) Xxxxx č. 586/1992 Sb., x daních x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
48) §61 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49) Xxxxx č. 591/1992 Sb., o cenných xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) §8a xxxxxx x. 591/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 70/2000 Sb., xxxxxx x. 362/2000 Xx., xxxxxx č. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Sb., zákona x. 476/2002 Sb. x zákona x. 88/2003 Sb.
51) §1 xxxx. x) zákona x. 219/1995 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 482/2001 Xx.
52) Xxxxx č. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) Xxxxxxxxx xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 148/1998 Xx., o ochraně xxxxxxxxxxx skutečností a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) §6 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 83/1990 Xx., o xxxxxxxxxx občanů, xx xxxxx xxxxxx č. 342/2006 Sb.
55) §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 3/2002 Sb., x svobodě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).
56) Xxxxx č. 3/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 4/2003 Xx., zákona x. 562/2004 Xx. x xxxxxx č. 495/2005 Xx.
57) §19 xxxxxx x. 449/2001 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 59/2003 Xx.
58) Xxxxx č. 72/1994 Sb., kterým xx xxxxxxxx některé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx prostorům x xxxxxxxx některé xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx bytů), xx xxxxx pozdějších předpisů, x nálezu Ústavního xxxxx vyhlášeného pod x. 280/1996 Sb.
59) §221 xxxx. 1 obchodního xxxxxxxx.
60) Xxxxxxxxx §45 xxxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 141/2001 Xx. x xxxxxx x. 187/2001 Sb.
61) Například xxxxx č. 593/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxx zjištění xxxxxxx daně z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
62) Například §220a xxxx. 3 xxxx. g) xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 370/2000 Xx.
63) Xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech xxxxxxxx rozpočtů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) Xxxxxxxx (XX) x. 1606/2002 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 2002, x používání Mezinárodních xxxxxxxx standardů.
65) Xxxxxxxxx §161d odst. 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
67) Například §18 xxxxxx x. 424/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x politických xxxxxxxx a politických xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 296/1995 Sb., zákona x. 322/1996 Xx. x xxxxxx č. 340/2000 Xx.
68) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx.
Xxxxx č. 58/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx státní xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx č. 166/1993 Sb., o Xxxxxxxxx kontrolním úřadu.
69) Zákon č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx.
70) Zákon č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a investičních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
71) Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
72) Xxxxx č. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstvech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx x x doplnění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
73) Xxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojišťovnictví), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 58/1995 Sb., x pojišťování a xxxxxxxxxxx vývozu xx xxxxxx podporou x x xxxxxxxx zákona x. 166/1993 Xx., x Nejvyšším xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
74) Zákon č. 280/1992 Sb., o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
75) Xxxxx č. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
76) Xxxxx č. 239/2001 Sb., o Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o Xxxxx konsolidační xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
77) Xxxxx č. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z provozu xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
78) Xxxxx č. 551/1991 Sb., x Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
79) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x. 280/1992 Xx., x resortních, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovnách.
Xxxxx č. 551/1991 Sb., o Xxxxxxxxx zdravotní pojišťovně Xxxxx republiky.
80) Xxxxxxxxx xxxxx č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

81) §6 odst. 2 xxxxxx x. 297/2016 Sb., x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
82) Zákon č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx kontrole, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
83) §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx hodnoty.
84) Zákon č. 125/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
85) Xxxxx č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů.
86) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1606/2002. Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1126/2008 xx xxx 3. xxxxxxxxx 2008, xxxxxx xx přijímají xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx standardy x xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) x. 1606/2002.
87) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
88) Xxxxxxxx č. 383/2009 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vybraných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x smíšené formy xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx).
89) §55 xxxx. 2 xxxxxx x. 256/2004 Sb., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 230/2008 Xx. x xxxxxx č. 188/2011 Xx.
90) Xxxxx č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
91) Například xxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx správě x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 420/2004 Sb., x přezkoumávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

92) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1606/2002 xx xxx 19. xxxxxxxx 2002 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 297/2008.

93) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1893/2006 xx xxx 20. xxxxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxx statistická xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX Xxxxxx 2, xxxxx X, xxxxxx 05 xx 08 xxxxxxx I.

94) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1893/2006, xxxxx A, xxxxx 02 xxxxxxx 02.2 xxxxxxx X.

95) Xxxxxxxxx xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.

96) Například xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 240/2013 Sb., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 427/2011 Sb., x doplňkovém penzijním xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.