Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022.


Zákon o účetnictví
563/91 Sb.

ČÁST I. Obecná ustanovení §1

Subjekty veřejného zájmu §1a

Kategorie účetních jednotek a kategorie skupin účetních jednotek §1b §1c

Vymezení některých pojmů §1d §1e §1f

Předmět účetnictví §2 §3 §4 §4a §5 §6 §7 §8

ČÁST II. Rozsah vedení účetnictví, účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy

Rozsah vedení účetnictví §9 §10

Účetní doklady §11

Účetní zápisy §12

Účetní knihy §13

Zjednodušený rozsah účetnictví §13a

Jednoduché účetnictví §13b

Směrná účtová osnova a účtový rozvrh §14 §15

Ostatní ustanovení o účetních knihách §16

Otevírání a uzavírání účetních knih §17

ČÁST III. Účetní závěrka

Účetní závěrka §18

Rozvahový den §19

Použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení účetní závěrky §19a

Ověřování účetní závěrky auditorem §20

Výroční zpráva §21

Způsoby zveřejňování §21a

Zvláštní způsoby zveřejňování §21b

Konsolidovaná účetní závěrka §22 §22a §22aa §22b §23

Použití mezinárodních účetních standardů v konsolidaci §23a

Účetní výkazy za Českou republiku §23b

ČÁST IV. Způsoby oceňování §24 §25 §26 §27 §28

ČÁST V. Inventarizace majetku a závazků §29 §30

ČÁST VI. Úschova účetních záznamů §31 §32

ČÁST VII. Zpráva o platbách orgánům správy členského státu Evropské unie nebo třetí země

Rozsah působnosti §32a

Obsah zprávy o platbách §32b

Konsolidovaná zpráva o platbách §32c

Zveřejňování §32d

Kritéria rovnocennosti §32e

ČÁST VIII. Uvádění nefinančních informací

Rozsah působnosti §32f

Nefinanční informace §32g

Samostatná zpráva §32h

Ověřování vypracování nefinančních informací auditorem §32i

ČÁST IX. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Účetní záznam §33

Průkaznost účetního záznamu §33a

Přenos průkazného účetního záznamu §34

Opravy a ostatní ustanovení o účetních záznamech §35 §36

Přestupky §37 §37a §37aa §37ab §37b §38 §38a §39 §40

č. 353/2001 Sb. - Čl. II

č. 437/2003 Sb. - Čl. II

č. 669/2004 Sb. - Čl. XV

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

č. 261/2007 Sb. - Čl. LXXIX

č. 296/2007 Sb. - Čl. XX

č. 126/2008 Sb. - Čl. V

č. 304/2008 Sb. - Čl. II

č. 230/2009 Sb. - Čl. XVI

č. 410/2010 Sb. - Čl. II

č. 355/2011 Sb. - Čl. VIII

č. 239/2012 Sb. - Čl. II

č. 344/2013 Sb. - Čl. XXXV

č. 221/2015 Sb. - Čl. II

č. 462/2016 Sb. - Čl. II

č. 609/2020 Sb. - Čl. VI

Nález Ústavního soudu - č. 10/2008 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

XXXX XXXXX

Xxxxxx ustanovení

§1

(1) Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx 43), zároveň xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 92) x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účetnictví a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx potřeby xxxxx.

(2) Xxxxx zákon xx vztahuje xx xxxxxx jednotky, kterými xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zahraniční xxxxxxxx, které jsou xxxxx právního xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx jednotkou xxxx xxxx xxxxxxx vést xxxxxxxxxx, pokud na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provozují xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxx xxxxx zákona x dani x xxxxxxx xxxxxxx, 83) xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xx této xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxx 25&xxxx;000&xxxx;000 Xx, x to xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx rozhodnutí,

g) xxxxxxx xxxxxxx osoby, které xxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx společnosti je xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) nebo x) xx l),

h) xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx penzijní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondy, xxxx

x) xx, kterým povinnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx nebo které xxxx účetní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx x) xx x) xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx se xxxxxxxx také na xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4a.

(3) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx záznamů xxx xxxxxxx státu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx státu xx rozumí xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx směřují xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx od vybraných xxxxxxxx jednotek x xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxx x k sestavení xxxxxxxx výkazů xx Xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotkami xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, územní xxxxxxxxxxx xxxxx, dobrovolné xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Zjišťování účetních xxxxxxx xxx potřeby xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkazů xx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 91) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

§1x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx účetní xxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx republice, xxxxx xx

x) xxxxxxx x §19a xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího činnost xxxx xxxx spořitelním x úvěrním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx družstev,

c) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx důchodové xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§1x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 221/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x kategorie skupin xxxxxxxx xxxxxxxx

§1x

(1) Xxxxx xxxxxx jednotkou xx xx, xxxxx x xxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnot

a) xxxxxx xxxxxx 9 000 000 Xx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 18&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx období 10.

(2) Xxxxx xxxxxx jednotkou xx xx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxx nepřekračuje xxxxxxx 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx obratu 200 000 000 Xx,

x) průměrný xxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxxxx 50.

(3) Xxxxxxx účetní xxxxxxxxx xx xx, která xxxx mikro xxxxxx xxxxxxxxx xxx malou xxxxxx jednotkou a x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 x uvedených hraničních xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

b) xxxxx xxxx čistého xxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) průměrný xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx účetního xxxxxx 250.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xxxxx k xxxxxxxxxxx xxx překračuje alespoň 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(5) Xx velkou xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) vybraná xxxxxx jednotka.

§1b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§1x

(1) Xxxxx skupinou xxxxxxxx jednotek je xx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotek x xxxxx na konsolidovaném xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx 2 z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) aktiva xxxxxx 100&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

b) xxxxx úhrn xxxxxxx xxxxxx 200&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 50.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednotek xx xx, xxxxx xxxx xxxxx skupinou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x konsolidující xxxxxx jednotky a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx 2 z xxxxxxxxx hraničních xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) průměrný počet xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx období 250.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a která xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x rozvahovému xxx xxxxxxx 2 xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxx 2.

§1d

Vymezení xxxxxxxxx pojmů

(1) Xxxxxx celkem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxx úhrnem xxxxxxx obratu xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx xxxxxx snížená x xxxxxxxx slevy, dělená xxxxxx započatých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx období, a xxxxxxxxxx 12.

(3) Průměrným xxxxxx zaměstnanců xx xxx účely tohoto xxxxxx rozumí průměrný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx podle metodiky Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§1x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 221/2015 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2016

§1x

(1) V prvním xxxxxxx období xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx postupuje xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx kategorii účetních xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx její xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx ve xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx řádných xxxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2 hraniční xxxxxxx xxxxx §1b a 1c, změní xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kategorii xxxxxx jednotky xxxx xxxxxxx xxxxxx jednotky, xxxxx které je xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky.

§1e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§1x

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) x b) může xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) není xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) její celkové xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx účetní období xxxxxxxxxxx 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxx jejího majetku xxxxxxxxxx 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx x

x) je xxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxx pobočným xxxxxxx,

2. odborovou organizací, xxxxxxxx odborovou organizací, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx organizací,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pobočnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pobočnou xxxxxxxxxxx organizací zaměstnavatelů,

4. xxxxxx, náboženskou xxxxxxxxxxx xxxx církevní xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx evidovanou podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jednoduché xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx předpokládat, xx xxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxx jednotka, xxxxx xxxx jednoduché xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, vede xxxxxxxxxx x xxxxx rozsahu, xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §13a, x xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx. S xxxxxxxx ukončení xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, nebo ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx jednoduchého xxxxxxxxxx nejdříve po xxxxxxxx 5 xx xxxx následujících účetních xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx rozsahu, nebo xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx jednoduchého xxxxxxxxxx rozumí xxxx xxxxxx zjištěný x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx období. Xx xxxxx příjmů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Hodnotou xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx sestaveného k xxxxxxxxxxx dni. Xx xxxxx majetku se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx.

(6) Způsob přechodu x účetnictví x xxxxx rozsahu, nebo xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§2

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účtují podvojnými xxxxxx o xxxxx x pohybu xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx x jiných pasiv, xxxx o xxxxxxxxx x výnosech x x výsledku xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výdaje a xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxx jednotky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x skutečnostech, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxx, xx období, x xxxx xxxx skutečnosti xxxxxx x xxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxx období"); xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x x účetním xxxxxx, v němž xxxxxxxx uvedené skutečnosti. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jednotky xxxxxx x uvedených xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (§4 xxxx. 8); xxxxxx x veškerých xxxxxxxxx x výnosech účtují xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxx období xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx rokem xx xxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx. Účetní období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx může xxx kratší xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx účetní xxxxxxxx

x) xxxxxx pro nezanikající xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanoveným xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 95) x xxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx období, xx xxxxxx xxxxxxx právní xxxxxx přeměny,

b) končí xxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 95).

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx 12 xxxxxx též

a) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x období 3 xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx-xx tento xxxxx xxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx 3 měsíců xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) stanoví-li xxxxx xxxxx nebo zvláštní xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx 3 xxxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx účetního xxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx x nástupnické xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 3 měsíců xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x dojde-li x xxxxx xxxxxx zároveň x zápisu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx organizační složkou xxxxx, územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zvláštním zákonem, 46) mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx nejméně 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx podle xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Takovouto xxxxx účetního xxxxxx xxxx xxxxxx jednotka x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxx. Obdobně postupují xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rok za xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxx xxx

x) účetní xxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx jednotky, nebo

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§4

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §1 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) xx x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx až xx dne xxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 2 písm. x) jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ode xxx zahájení xxxxxxxx xx do xxx xxxxxxxx činnosti na xxxxx Xxxxx republiky.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx povinny vést xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xx do xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx vést xxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 písm. x), g) xxxx x).

(3) Xxxxxx jednotky xxxxxxx x §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx povinny xxxx účetnictví xx xxxxxxx dne účetního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx roce, xx xxxxxx se staly xxxxxx jednotkou, xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx přestaly xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx vést xxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x), x) xxxx x).

(4) Xxxxxx jednotky xxxxxxx x §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx následujícího po xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nerozhodnou-li xx xxxx účetnictví xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx do xxx xxxxxxxx uvedených činností xxxx xx posledního xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx účetnictví xxxxxxx, a nevznikla-li xxx povinnost xxxx xxxxxxxxxx podle §1 xxxx. 2 písm. x), x), g) xxxx h).

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx vést xxxxxxxxxx xx prvního xxx xxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, ve xxxxxx

x) xx staly xxxxxxxxxx sdruženými xx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jednotkou,

a xx až xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x), e) xxxx x).

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx až do xxx ukončení xxxxxxxx, xxxxx nestanoví xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx-xx jim xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x), x) xxxx x).

(7) X xxxxxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxx xxxxxx účetnictví xxxxxxxx xx uplynutí 5 xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx vedly xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx jednotky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x konsolidované účetní xxxxxxx, xxxxxxxx vymezení xxxxxx xxxxxxx, účetní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx, vyhotovení výroční xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, označování x xxxxxxxx vymezení xxxxxxx xxxxxxx a jiných xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxxx závěrce, xxxxxx xxxxxxxxxx, označování a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) uspořádání, označování x xxxxxxxx vymezení xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x prostředky xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxxxx územních samosprávných xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx tocích x xxxxxxxx x xxxxxxx vlastního xxxxxxxx,

x) xxxxxxx účtovou xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx tvorby x xxxxxxx opravných položek, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a použití xxxxxx,

x) xxxxxx přechodu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx daňové evidence xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx účetnictví xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx účetnictví,

i) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky,

j) metody xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky,

k) xxxxxx zahrnování účetních xxxxxxxx do konsolidačního xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx z xxxx předávají xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx účetních xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx formát, xxxxxxxxx, přenos x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotek,

n) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x smíšené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx,

x) rozsah a xxxxxxx xxxxxxxxx účetních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxx,

x) rozsah a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za Xxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxx konsolidační xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx majetku a xxxxxx aktiv a xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx za Xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx celky xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotek je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisu xxxxxxx xxxx částí xxxxxx závěrky,

r) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x obsahové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx dílčí xxxxxxxxxxxx xxxxx státu,

s) uspořádání, xxxxxxxxxx x obsahové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx účetních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x příloze x xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx konsolidace x xxxxxx použití při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx x za xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx na organizaci x způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotek,

v) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx přeměn x xxxx zápisu xx veřejného xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx dne, metodu xxxxxxxxx zahajovací rozvahy x xxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vkladu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx součinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) použití metod xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vést jedno xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx celek.

(10) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vést xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účetních xxxxxxx; přitom mohou xxxxxx technických prostředků, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Účetním xxxxxxxx xx rozumí xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se vedení xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vedení xxxxxxxxxx jsou účetní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Jednotlivé účetní xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx záznamů; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx účetní xxxxxxx, xxxxxx zápisy, účetní xxxxx, odpisový plán, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, účetní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx jednotky xxxx xxxxxxx takové účetní xxxxxxx xxxx xxxxxxx x rozsahu stanoveném xxxxx xxxxxxx.

(12) Účetní xxxxxxxx xxxx povinny xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jednotkách české xxxx. X případě xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxx") x derivátů, xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxx xxxx, x cizích xxx, jsou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx i xxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxx i x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx rezerv, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx.

(13) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx doklady xxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxx jazyce jen xxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 5.

(14) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 53) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx celek.

(15) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příslušném xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle odstavce 8 ve xxxxx xxxxxxx xx jeho xxxxxxx.

§4a

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx a naplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, odpovídá xxxxxxx; xx-xx xxxxxxx xxxxxxx pověřených společnou xxxxxxx, odpovídají xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondem podle xxxxxx upravujícího investiční xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx společně a xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investičních xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx sestavení xxxxxx xxxxxxx x naplnění xxxxxxxxx povinností stanovených xxxxx zákonem, odpovídají xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(3) Xx vedení xxxxxxxxxx xxxxxxx účetních xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a naplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, odpovídají xxxxx, které je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxxx, xxxxx jedná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 344/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§5

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vedením xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx nezbavuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§6

(1) Xxxxxx jednotky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, (dále xxx "účetní xxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxxx xxxxxx případy x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "účetní xxxxxx") pouze xx xxxxxxx xxxxxxxxxx účetních xxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §29 x 30.

(4) Účetní jednotky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závěrku podle §18 jako řádnou, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx toho x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §22 xx 22b xxxxxxxxx i konsolidovanou xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x kterých xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo jiný xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx účetních xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx účetního xxxxxxx, xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x technické formě xxxxxxxxx účetních xxxxxxxx.

(6) X případě, xx xxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx vybraná účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxx účetní xxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx závěrka xxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxxx xxx, xxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx věrné, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx jednotce xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Zobrazení xx poctivé, když xxxx při xxx xxxxxxx xxxxxx metody xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx, xxx účetní xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx zastírala xxxxxxxx xxxx, je účetní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx možnost, která xxxxxxxxxx xxxxx odpovídá. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx použití xxxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxx podán xxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(3) Účetní xxxxxxxx xx povinna použít xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxx xxxxxxxx x xx x ní xxxxxxxxx xxxxx skutečnost, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx budoucnosti. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x tom, xx x xx xxxxxx skutečnost nastává, xx xxxxxxx použít xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx x příloze x účetní závěrce.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahy a xxxxxx xxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx oceňování xxxxxxx x xxxxxx účetním xxxxxx xxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxx uspořádání a xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx a způsoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obdobími xxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx činnosti xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx věrného zobrazení xxxx xxxxxxxxxxx vypovídací xxxxxxxxxx účetní závěrky, xxxxxxx informaci x xxxxx takové xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x účetní závěrce.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze xxxxxx xxxxxxx [§18 xxxx. 1 písm. x)] xxxx uvést xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx metod podle xxxxxxxx 2 x xxxxxx xxxxxx zdůvodněním x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x závazky, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx účtů v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx účtovat x xxxxxxxx x pasivech, xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x výnosech x xxxxxxxx knihách a xxxxxxxxxx xx v xxxxxx závěrce xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jsou-li xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x položky xxxxx §26 odst. 3, xxxxxxx x xxxxxxx x účetní závěrce.

§8

(1) Účetní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vést xxxxxxxxxx xxxxxxx, úplné, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účetních xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx jednotky xx xxxxxxx, jestliže xxxxxx jednotka xxxx xxxxxxxxxx tak, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx předpisům ani xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x účetním xxxxxx x xxxxxxxx knihách xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx v něm xxxx xxxxxxxxx xxxxx §3, x nejpozději xx xxxxx xxxxxx xxxxxx za jemu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrku, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x konsolidovanou xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21a x má o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx přehledně uspořádané.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (§33a) x xxxxxx xxxxxxxx provedla xxxxxxxxxxxxx.

(5) Účetnictví účetní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx účetních xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx účetních metod xxxxxxxxx x §4 xxxx. 8,

b) xxxxx xxxxxxxx záznamů x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 10,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx záznamem xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx uvedených x §33 xxxx. 5.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vedeno xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účetních xxxxxxx, jestliže účetní xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §31, 32 x §33 xxxx. 3 x 7 po xxxxx dobu, xx xxx jsou jí xxxxx xxxxxxx uloženy.

XXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, účetní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

§9

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x plném xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §19a x 23a při xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu, pokud xxxx xxxx stanoveno xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) tak x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx malou xxxxxx jednotkou nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx jednotek xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x), které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1 odst. 2 xxxx. x) x x), xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ta xxxxxx xxxxxxxx, která xx

x) xxxxxxx nebo pobočným xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx organizací, xxxxxxxx odborovou organizací, xxxxxxxxxxx odborovou organizací xxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) organizací xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, mezinárodní organizací xxxxxxxxxxxxxx xxxx pobočnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatelů,

d) xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx evidovanou podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) honebním společenstvem,

f) xxxxxx xxxxxxxxxx společností,

g) xxxxxxxx xxxxxx,

x) ústavem,

i) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx družstvem, xxxx

x) xxxxxxxxx družstvem.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx má xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 nebo 4 xxx xxxxxx účetnictví xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxx vedení účetnictví xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxx k prvnímu xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx skutečnosti.

§10

§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 353/2001 Sb.

§11

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx

x) označení xxxxxxxx dokladu,

b) obsah xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx množství,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx uskutečnění účetního xxxxxxx, není-li xxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxx d),

f) xxxxxxxxx xxxxxx podle §33a xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x), xxxxx xx týkají xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx obsaženy xx xxxx účetních xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x) x x) xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx případů. X těchto xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x účetní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx nezaměnitelně xxxxx xxxxxxxxx vazbu xxxx xxxxxxx záznamem x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Podpisový xxxxxx xxxxx písmene x) může být xxxxxxxx xxx více xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Účetní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx jimi xxxxxxxxx, x xx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 5.

§12

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx jsou účetní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx ustanoveními xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxx účetních xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx průběžně x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx účetního xxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxxxx neohrozí xxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx jeho provedení, xxxx-xx shodný s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx případu.

(3) Účetní xxxxxx nesmějí účetní xxxxxxxx provádět xxxx xxxxxx xxxxx.

§13

Účetní xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx zákon nestanoví xxxxx:

x) x xxxxxx (xxxxxxxx), x xxxx xxxxxx xxxxxx uspořádají x xxxxxxxx časového (xxxxxxxxxxxxx) x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx, v xxx účetní xxxxxx xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx),

x) v xxxxxxx analytických xxxx, x xxxxx podrobně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účtů, xx kterých xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se neprovádějí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmen x) x x).

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx, které obsahují xxxxxxxxx xxxx informace:

a) xxxxxxxx účtů ke xxx, x xxxxx xx xxxxxxx hlavní xxxxx,

x) xxxxxxxx obraty xxxxxx Xx xxxx x Xxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvádějí souhrnné xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jednotka x xxxx účetní xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx.

(3) Xxxxxx jednotky xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx rozvrh x účetní xxxxx.

§13x

Xxxxxxxxxxxx rozsah xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx jednotky, xxxxx xxxxx účetnictví xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxx mohou xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx účtování x xxxxxx s xxxxxxxxx x hlavní xxxxx,

x) nepoužijí xxxxxxxxxx §25 odst. 3, x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §26 xxxx. 3 týkající xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §27,

x) xxxxxxxxx účetní xxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§4 xxxx. 8) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Účetní xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx ustanovení §3 xxxx. 1 x §7 xxxx. 1 x 2.

§13b

Jednoduché xxxxxxxxxx

(1) Účetní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedou xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x kniha xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx deník xxxxxxxx alespoň xxxxxxxxx x

x) peněžních xxxxxxxxxxxx x hotovosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x výdajích xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zaplacených x účetním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx považují xxxxxx peněžních prostředků, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(3) Xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxxx xxxxxxx o majetku x xxxxxxxxx a xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx (dále xxx "přehled"). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx po skončení xxxxxxxx období. Na xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx §18 xxxx. 3, §19 xxxx. 1 x 2, §29 xxxx. 1 x §31 odst. 2 písm. x) xxxxxxx.

(4) Xxxxxx jednotky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx §1b xx 1e, §14, §18 xxxx. 1, 2 a 4, §24 xxxx. 6 písm. x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, §25 xxxx. 3, §26, §27 a §28 odst. 6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx použijí xxxxxx xxxxxxxx x jednoduchém xxxxxxxxxx xxx, aby xxxx x souladu xx xxxxxxx, účelem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jednoduché xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx, stavu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Uplatnění postupu xxxxx odstavců 3 x 4 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx §7 xxxx. 1 x 2.

(6) Obsahové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, členění, označení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx v jednoduchém xxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§13x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2015 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§14

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx účtová xxxxxx xxxxxx uspořádání x xxxxxxxx účtových xxxx, xxxxxxxxx účtových skupin xxxx i xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx aktiv, závazků x xxxxxx pasiv, xxxx x nákladech x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx jednotky může xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x uspořádání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podrozvahových xxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účtový xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x zaúčtování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx účetní xxxxxxx x dané xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 pro každé xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx účetního xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx x prvnímu xxx účetního xxxxxx xx xxxxx účtového xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx účetním xxxxxx, xxxxxxxxx účetní jednotka xxxxx xxxxxx xxxxxxx x x následujícím xxxxxxx období.

§15

§15 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 437/2003 Sb.

§16

Xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Peněžní xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účtů xxxx xxxxxxxxx příslušným souhrnným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx syntetických xxxx, x xxxx xx xxxx xxxx xxxxx.

(2) V knihách xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx vyjádření v xxxxxxxxx jednotkách; xxxxx xxxxxx jen xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxx x uzavírání xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxxx jednotky otevírají xxxxxx knihy

a) xx xxx vzniku povinnosti xxxx účetnictví,

b) k xxxxxxx dni xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx dni xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xx dni xxxxxxxxxxxxx xx xxx zpracování xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx o naložení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx dni, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí soudu x přeměně reorganizace x xxxxxxx,

x) xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx schválení xxxxxxxxxxxxxxx plánu,

h) ke xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) ke dni xxxxxxxxxxxxx xx dni, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx oddlužení, xxxx

x) xx dni, xxxxx xxx sestavení xxxxxxxxxx rozvahy stanoví xxxxxxxx právní xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účetnictví,

b) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx období,

c) xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx likvidace,

d) xx xxx zrušení xxx likvidace s xxxxxxxx přeměn,

e) xx xxx předcházejícímu xxx, xxxxxx nastanou xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku xxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx x přeměně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xx dni, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx účinky schválení xxxxxxxxxxxxxxx plánu,

h) xx xxx, kterým xxxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx dni, xxxxxx xxxxxxxx účinky xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) ke dni, xx kterému xxxxxxx xxxxxxxxx uzavřít xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx korporací xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rozhodnému xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx dne xxxxxxx xx dne zápisu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx, která nebyla xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx knihy xx dni zápisu xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx s xxxxxx xx rozhodného xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx obchodního rejstříku, xx xxx předcházejícímu xxx ke dni xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx přeměny do xxxxxxxxxx rejstříku se xxxxxx závěrka nesestavuje, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxxxx se den xxxxxx přeměny xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx období.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nevede účetnictví, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uzavírá xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx zápisu xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx nástupnickou xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §1 xxxx. 2 písm. x), xxxxxxxxx xxxx xxxxxx jednotka ke xxx xxxxxxxx své xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx pokračuje ve xxxxxx účetnictví xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x účinky xx xxxxxxxxxx dne. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx nástupnickou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §1 xxxx. 2 xxxx. x), uzavírá zúčastněná xxxxxxxxxx xxxxxx jednotka xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xx xxx zániku.

(6) Xxxxx xxxxxxxx 3 až 5 xx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxx xxx zápisu přeměny xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozhodným xxxx. Při této xxxxxxx uzavírají xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx předcházejícímu xxxxxxxx xxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx dni xxxxxxx otevírají xxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účetní jednotka. X xxxxxxx přeshraniční xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §1 xxxx. 2 xxxx. x) vznikne xxxxxx xxxxxxxx podle §1 xxxx. 2 xxxx. x), x tato xxxxxx jednotka otevírá xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx následujícího xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx obsah xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečnému stavu, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx opět xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona.

(8) Pokud xxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řádnou nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxx přeměnách xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 96) xxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxxx závěrka

§18

Účetní xxxxxxx

(1) Xxxxxx jednotky xxxxxxxxx v případech xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx a xxxxx xx

x) xxxxxxx (xxxxxxx),

x) xxxxx xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx obsažené x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) x x), xxxxxxx xxxxxxxxx §7 odst. 3 xx 5 a §19 xxxx. 5 x 6.

(2) Účetní xxxxxxx obchodních společností xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx tocích x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. x) xx x) xxxxxxx x peněžních xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx jednotky x xxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sestavovat xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Vybrané xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx tocích x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx k xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx uvedené x §20 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx 1 x 2.

(3) Xxxxxx závěrka xxxxx odstavce 1 xxxx obsahovat

a) x xxxxxxxx xxxxxxxx podle §1 odst. 2 xxxx. x) xx x) x §1 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x sídlo; x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. d) xx x) obchodní xxxxx xxxx jméno, xxxxxxxx x xxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxxx je xx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx uváděnou xx xxxxxxxxxx listinách,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, případně informaci x xxx, že xxxxxx xxxxxxxx xx x likvidaci,

d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, případně účel, xxx který xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx (§19 xxxx. 1) xxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§19 odst. 3),

f) xxxxxxx sestavení xxxxxx xxxxxxx,

x musí k xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxx §1 odst. 2 písm. x) xx c), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 odst. 2 písm. d) xx x nebo xxxxxxxxx xxxxxx osob xxxxxxxxxxx x §4a xxxxxx xxxxxxxx podle §1 xxxx. 2 xxxx. i) xx x)); xxxxxxxxxx uvedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx účetní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx f). Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx do veřejného xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dnem, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx záznamem xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx podpisový xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx dni, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx jednotky jinak.

(4) Xxxxxx jednotky sestavují xxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, ve xxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jednotky, které xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx závěrku xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Prováděcí právní xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx sestavení xxxxxx závěrky x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vysvětlující a xxxxxxxxxx informace, xxxxx xxxx účetní jednotky xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx.

§19

Rozvahový xxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx sestavují xxxxxx xxxxxxx k rozvahovému xxx, xxxxxx je xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx knihy. Xxxxxx xxxxxx závěrku sestavují xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednotky x případech uvedených x §17 xxxx. 1 x xxxxxxxx x prvnímu xxx xxxxxxxx období.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx informace xxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx dne; to xxxxx obdobně x xxx xxxxxxx účetní xxxxxxx, které se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx okamžiku, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx závěrka.

(3) V xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx i k xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx"). X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx neuzavírají xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení §25 xxxx. 3 x ostatní ustanovení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx dni xxx xxxxxxxxxxx mezitímní xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Účetní xxxxxxxx xxxxx §1 odst. 2 xxxx. a), x) a d) xx x), xxxxx xxxx příjemci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, x uplatňují xxxxxxxxxxx xxx xxxxx §3 xxxx. 2 x 3, xxxxxxxxx x 31. prosinci xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx, při xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §24 xxxx. 2 písm. x) a §24 xxxx. 6 písm. x).

(4) Xxxxxx jednotky xxxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxx"), jimiž xx xxxxxxx účetní xxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jimiž xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; toto ustanovení xxxxx i xxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) X xxxxxxxxxx běžného xxxxxxxx xxxxxx xxxx být x xxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx dopad xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx rozvahového xxx, x když xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx známými xx xxxx xxxxxxxxxx dnem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrky.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxx událostí, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dnem a xxxxxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xxxx důsledky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejich ekonomické xxxxxx kvantifikovány x xxxxxxx x účetní xxxxxxx.

(7) Informace x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx spolehlivé, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Informace xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx požadavek §7 xxxx. 1 x xx-xx xxxxx x xxxxxx. Informace xx xxxxxx, je-li xxxxxxx ve správném xxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx na její xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nepřevýší xxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §7 odst. 3 xx 5. "Informace xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx neuvedení nebo xxxxxx xxxxxxx mohlo xxxxxxxx xxxxxx uživatele, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3, x xxxxxxxx zdravotních pojišťoven, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x ocenění nehmotného xxxxxxx ve výši xxx 60 000 Xx x u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx hmotných xxxxxxxx xxxx ve xxxx xxx 40 000 Xx.

(8) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx dlouhodobé x krátkodobé. Dlouhodobým xx xxxxxx takový xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx sjednaná xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx než 1 xxx, ostatní xxxxxxx x závazky xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.&xxxx; Xxx xxxxx vykazování x xxxxxx xxxxxxx xx aktiva xxxxx xxxxxx xx xxxxx x oběžná. Xxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je rozhodující xxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx.

(9) V xxxxxxxxx, xxx xx vyžadují xxxxxx předpisy, xxxxx xxxxxx jednotky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (druhů) xxxxxxxx xxxx podle zeměpisných xxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 3 xxxxx xxxx xxxxxx záznam xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §18 odst. 1.

(11) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

§19x

Xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxx účetní xxxxxxx

(1) Účetní xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu, použije xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx účetní standardy xxxxxxxx právem Evropské xxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx").

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx než x xxxxxxx xxx účetního xxxxxx, xxxxxx jednotka, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x němž x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxx obchodování přijaty.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx žádném x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx dni xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, v němž xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx být takto xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účetnímu období, x xxxx xxxxx xxxxxx přestaly být xxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx použitelnému xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 již xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx z evropských xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodne xx xxxxx účetního xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx cenné papíry xxxxxxxx být xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx nejdéle xx xxx xxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přestaly xxx xxxxx obchodovány, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx jednotka xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů xx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx má dojít x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx x obchodování.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx období, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx, může xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx ještě x xxxxx xxxxxx období. Xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx investičního cenného xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx jednotka xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §22 xxxx. 3 xxxx. a) xxxx x) povinna xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodních účetních xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x použití mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx x sestavení xxx účetní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účtování x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx období, xx xxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx používány, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, že k xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedená x §22 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrku za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x sestavení xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx standardy používány, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx-xx účetní xxxxxxxx možnosti xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx 8 x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x x průběhu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx jednotka xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx standardy xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx došlo xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, případně xx xxxxxxx účetního období, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejvyššího xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Jsou-li však x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx účetního období xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, uvedené v xxxxxxxxxx 1 xx 8, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx x sestavení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx.

§20

Xxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx auditorem, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx určí xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx, účetní jednotky, xxxxxx xxxx povinnost xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx, x xxxx

x) xxxxx xxxxxx jednotky x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx společnostmi xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku a x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx období, xx xxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx alespoň xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxx celkem 40&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

2. roční xxxx xxxxxxx obratu 80&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

3. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 50,

x) xxxxxxx malé xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, za xxxx xx účetní xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxx dosáhly xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxx 1 až 3.

(2) Účetní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nejsou povinny xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) sestavenou x průběhu xxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 36 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dnem kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, kterým xxxxxxx xxxxxx prohlášení xxxxxxxx, xxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelský xxxxx,

x) xxxxx xxxxx ke xxxxxxx konkursu z xxxxxx, xx majetek xxxxxxxx xx pro xxxxxxxxxx věřitelů xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§21

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx vyhotovit xxxxxxx xxxxxx, jejímž xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx výkonnosti, činnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Výroční zpráva xx nevyhotovuje x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zprávy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nefinanční xxxxxxxxx

x) x skutečnostech, které xxxxxxx xx po xxxxxxxxxx dni x xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) x předpokládaném xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) x aktivitách x xxxxxxx xxxxxxx x vývoje,

d) x xxxxxx xxxxxxxxx akcií xxxx vlastních xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x tom, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zahraničí,

g) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(3) Střední xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) až x).

(4) Xx-xx xx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx zprávě xxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx dané xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx pro zajištění xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx deriváty, x

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx hotovosti, xxxxxx xx účetní jednotka xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx podle §18, 19a, 22 a 23a x zprávu xxxxxxxx, xxxxxxxx další xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx jednotky, xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx ověřenou xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx zprávy auditorem xxxxx xxxxxxxxxx §20 xxxxxxx; předmět xxxxxxx xx xxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx zprávy xxxx obdobného dokumentu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x účetních xxxxxxxx xxxxxxxxx x §1f, xxxxx xx xxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx, je i xxxxxxx x majetku x xxxxxxxxx.

§21x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx povinny účetní xxxxxxx xxxx xxxxxxx x majetku a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, vyžaduje-li jejich xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx ty, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku, xxxx xx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právní předpis. 29) Účetní jednotky xxxxxxxxxx xxxxxx závěrku x rozsahu, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx (§18 xxxx. 4) x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx povinnost xxx xxxxxx závěrku xxxxxxxx auditorem, x xxxxxxx x xxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotek ke xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovené xx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx případech.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx ověřenou xxxxxxxxx, xxxxxxxx účetní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx jejich xxxxxxx auditorem a xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxx xxxx do 12 xxxxxx od xxxxxxxxxxx xxx zveřejňované xxxxxx závěrky xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx xxxx xxxxxx záznamy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Účetní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zprávu xxxxxxxx a informaci x xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 2.

(4) Účetní xxxxxxxx, které se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zveřejňují xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Povinnost xxxxxxxxxx uvedených xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx účetních výkazů xx Českou republiku xx provádí obdobně.

(6) Xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx povinnost mít xxxxxx xxxxxxx ověřenou xxxxxxxxx, xxxxx zveřejnit xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx ověřeny xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx byly.

(7) Xxxxxxxxx zveřejnění podle xxxxxx ustanovení xx xxxxxxxx na všechny xxxxxxxxx xxxxxx závěrky x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx které se xxxxxxxx utajení podle xxxxxxxxxx právního předpisu.

(8) Xxxxxxxx 1 až 7 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, výroční xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxx xxxxx a pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxx §32h xxxx. x).

(9) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx zveřejňovat xxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxx jim xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis.

(10) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xx jedná xxxxx x xxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxx x informaci o xxx, ve xxxxx xxxxxx listin xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účetní xxxxxxx uložena. X xxxxx vybraným údajům xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx závěrky. Místo xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx závěrce a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx něž xxxxxxx zvláštním způsobem xxxxxxxxx.

§21x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předávají výroční xxxxxx České národní xxxxx, xxxxxxxxx účetní xxxxxxx x výroční xxxxxx xx sbírky xxxxxx veřejného rejstříku xxxxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx zveřejnění xxxxxx účetních xxxxxxx xx splněna xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(2) Účetní xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx korporacemi a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxxxxx xxxxxx závěrku do xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z příjmů.

(3) Xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx obsahovat xxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxx závěrka xxxxxxx rejstříkovému xxxxx, x lze xxx xxxxxx pouze

a) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx podaného x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x

x) ve xxxxxxx, xxxxxxxxx a za xxxxxxxx zveřejněných xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx, nepřihlíží xx xxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx z příjmů.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx spočívající xx xxxxxxxxxxx, xx podání xxxxxx učiněno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx xxxx x xxxxxx nepředá účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxxxxx 3,

a) správce xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrku x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy,

b) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx okamžikem, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 učiněno x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx&xxxx; xxxxxxxxx x. 609/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§22

Xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrkou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xx xxxxxxxxx auditorem.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrku xx, xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx společností x xx xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 4 (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx").

(3) Povinnost xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xx, xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx ovládaných xxxx, xx kterých je xxxxxxxxx společný vliv xxxxx xxxxxxxx 4 (xxxx xxx "konsolidovaná xxxxxx xxxxxxxx"),

x) xxxxxx, xx xxxxx konsolidující xxxx konsolidovaná xxxxxx xxxxxxxx vykonává společný xxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vlivem"), xxxx

x) xxxxxx, ve které xxxxxxxxxxxxx účetní jednotka xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx").

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx sestavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxx xxxxxx xxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku ovládají xxxxx osobu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx osobě.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx takový xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx provozování účetní xxxxxxxx, jenž není xxxxxxxxxxx ani xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx opak, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x 20 % xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxx. x), x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx §22a, 22aa x xxxxxxxxxxx právními předpisy.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx sestavena xxx, xxx podávala xxxxx a xxxxxxx xxxxx předmětu xxxxxxxxxx x finanční xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx přidružených.

§22x

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednotek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx některá xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu, xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx splněna xxxxxxx xxxxx x xxxxxx podmínek:

a) v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případech xxxxx informace xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx konsolidované xxxxxx závěrky v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) podíly xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx drženy xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prodeje, xxxx

x) xxxxxx x dlouhodobá xxxxxxx xxxxxxxxx brání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotce xx

1. xxxxxx xxxxxx xxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx této xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx jednotky, jedná-li xx o xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx základě zakladatelské xx společenské smlouvy xxxx xxxxxx účetní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve kterých xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx stejných xxxx xxxxxxxxxxxxxx funkci xxxxx xxxxxxxx xxxxxx až xx sestavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky.

(3) Konsolidující xxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrku, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx jednotlivě x x xxxxx nevýznamné, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky xxxxx xxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednotek xxx xxxxxxxxx vlivem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odstavců 2 x 3.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§22aa

(1) Xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx konsolidovanou účetní xxxxxxxxx zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou řídící xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx"), xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxx konsolidující xxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx konsolidující xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx nepřihlíží,

b) xxxxxxx 90 % xxxxxx konsolidující účetní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx akcionáři xxxx xxxxxxxxxx konsolidující xxxxxx jednotky, xxxx

x) xxxx xxx 90 % xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx určitý xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nepožádali xxxxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx koncem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxx podíl xxxx xxxxxx alespoň 10 %.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx tyto podmínky:

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jí xxxxxxxxxxxxx účetní jednotky xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x konsolidovaná xxxxxxx xxxxxx jsou sestaveny xxxxx konsolidující účetní xxxxxxxxx a jsou xxxxxxx auditorem xxxxx xxxxx státu, xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx podle písmene x) a konsolidovanou xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky x xxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx konsolidující účetní xxxxxxxx zveřejní xxxxx §21a zákona; xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx x účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) sestavila, a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a konsolidované xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx anebo na xxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxxx.

(4) Účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx x §19a xxxxxxxx 1 xx 3 nepoužijí.

§22aa xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 221/2015 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2016

§22x

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx povinna xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §22 odst. 3, xx xxxxx konsolidovány. Xxxxxxxx xxx sdělí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku x xxxx, které xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinny xxxx účetní jednotky xxxxxxxxxx konsolidující xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výroční zprávu x zajistit její xxxxxxx xxxxxxxxx; předmět xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx upravujícím xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 x 3 a xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx přidružených. Xxxx-xx xxxxxxx konsolidované xxxxxxx xxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx výroční xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotka xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx se xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§23

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx povinna xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxx ekvivalencí (xxxxxxxxxxxxx).

(2) Xxxxxxxxxxxxx účetní závěrka xx xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x účetních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx použité pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Předchází-li rozvahový xxx poslední xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxx x xxxxxxxx jednotek xxx xxxxxxxxx vlivem x xxxx jak 3 měsíce xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx pro xxxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxx §19 odst. 3 xx xxxxx xxxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx nebo zajištění xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx, xxxx uvedená xxxx xxxxx xx 6 měsíců.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxx xxx xxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§23x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx neuvedené x xxxxxxxx 1 mohou xxx sestavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky použít xxxxxxxxxxx účetní standardy.

§23x

Xxxxxx xxxxxx za Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §22 xx 22b, §23 xxxx. 1 až 4 a §23a xxxxxxxxxx.

(2) Za Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx:

x) souhrnný xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx státu,

b) xxxxxxxx xxxxx nákladů a xxxxxx xxxxx,

x) výkaz xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx výkazům xx Českou republiku xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx účetní xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx zahrnuté xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Česká xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ostatní xxxxxx záznamy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účetních xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx a účetních xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ročních xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkazů xx Xxxxxx republiku, zejména xxxxxxxx konsolidačního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx konsolidačních xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zahrnutí xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Česká xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celků xxxxx, pravidla konsolidace, xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x technické xxxxx, x xxxx xxxxxx x rozsah xxxxxxx xxxxx konsolidace x xxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx právní předpisy.

ČÁST XXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxx

§24

(1) Xxxxxx jednotky xxxx xxxxxxx oceňovat majetek xxxx jeho části x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxx jednotky oceňují xxxxxxx x závazky

a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx případu xxxxxxx xxxxx §25,

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxx dne xxxx x jinému xxxxxxxx, k xxxxx xx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx, způsoby xxxxx §27; rovněž xxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx v účetních xxxxxxx,

(xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx"). Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx aktiv a xxxxx.

(3) Xxx nabytí xxxx než xxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25, ocení xxxxxx jednotka xxxxxxxxxx xxxxxx majetku

a) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxxxx závodu, x to x xxx přeměně x xxxxxxxx změny právní xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx závodu, xxxxxxx xxxx xxxx části xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx poměrným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo reprodukční xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx souboru hmotných xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx technicko-ekonomickým xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx celek.

(5) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx případy x xxxxxxxx účtování x xxxxxxx jmění xxx přeměnách. Xxxxx xxxxxxx dále stanoví xxxxxx metodu oceňování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) bodu 1 x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx obchodního závodu, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx kurzem xxxxxxxxxx xxxx vyhlášeným Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxxx

x) podle xxxxxxxx 2 písm. a), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), x xx pouze xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 12.

X xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx měnu lze x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kurzu, za xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(7) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx účetní jednotka xxxxxx pro přepočet xxxx měny na xxxxxx xxxx pevný xxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, používaný xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Stanovená xxxx nesmí přesáhnout xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx devizového xxxx, xx xxxxx základě xx pevný xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx kurs xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx pevného xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx stanovené xxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx musí xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxxx xx účetní xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx potřebují xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx bankovní xxxxxxx, xxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx ke xxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx záložna, xxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxxx xxxx zajišťovací xxxxxxxx. Xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxxxx na Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Českou xxxxxxxx pojistitelů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) X xxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx denně, použije xxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxx měnu x XXX xxxx EUR x xxxx devizového xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx XXX xxxx XXX xx stejnému xxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxx Českou národní xxxxxx; xxxxx postup xxxxxxxxx účetní xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odstavce 7.

§25

(1) X jednotlivých xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx oceňují

a) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx činností pořizovacími xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx zásob vytvořených xxxxxxx činností pořizovacími xxxxxx,

x) xxxxxx vytvořené xxxxxxx činností xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) peněžní prostředky x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) podíly, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx vzniku xxxxxxxxxx hodnotou; xxx xxxxxx za xxxxxx xxxx vkladem 32) xxxxxxxxxx cenou; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx kromě xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx nehmotného xxxxxxx vytvořeného vlastní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx majetek xxxxx xxxxxxxxxx vytvořený xxxxxxx xxxxxxxx vlastními xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) kulturní xxxxxxx, xxxxxx muzejní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x církevní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx pořizovací xxxx, xx výši 1 Xx,

x) majetek x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x), xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx vlastní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x ostatní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x) xx k), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x jiná xxxxxx, o kterých xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účetními zápisy x knihách podrozvahových xxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, ke xxxxxxx xxxx dojít xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podmínek, oceňují xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(3) Účetní xxxxxxxx při xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx zahrnují xxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx všechna xxxxxxxxxxxxx rizika x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx týkají majetku x závazků x xxxx xxx xxxxx xx okamžiku sestavení xxxxxx závěrky, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx to, zda xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zisk xxxx ztráta.

(4) X xxxxxxxx xxxxx xxxxx x cenných papírů xx za xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxx cenou, která xxxxxxx x ocenění xxxxxx xxxxxx cenou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx první xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx první cena xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx cenou xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx související,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx byl xxxxxxx xxxxxxx v době, xxx se x xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx u zásob xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vynaložené xx výrobu nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx k jiné xxxxxxxx; do xxxxxxx xxxxxxx se zahrnuje xxxxxxxxxx cena xxxxxxxxx x xxxxxx spotřebovaných xxxxxx x další xxxxxxx, xxxxx vzniknou x přímé xxxxxxxxxxx x xxxxx výrobou xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxx kromě xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x přiřaditelné xxxxxxx náklady, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx; do xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx materiálu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx jinou činností,

vymezené x souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx majetku podle xxxxxxxx 1 písm. x) se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx bezúplatné xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, výpůjčky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetku xxxx vybranými účetními xxxxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§26

(1) Xxxxx se xxx xxxxxxxxxxxxx zásob xxxxxx, xx jejich xxxxxxxx xxxx snížená x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v účetnictví, xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx a x účetní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx se xxx xxxxxxxxxxxxx zjistí, že xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, popřípadě x xxxxx než xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx x účetnictví a x účetní závěrce x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 vyjadřují xxxxxxx, xxxxxxx položky x xxxxxx majetku. Xxxxxxx jsou určeny x xxxxxxx závazků xxxx nákladů, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x u xxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xx nastanou, xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx, xxx není xxxxx jejich xxxx xxxx okamžik xxxxxx xxxxxx.&xxxx;X xxxxxxxxxxx dni xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx použity x xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx dále xxxxxx jiné rezervy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Opravnými xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx majetku; xxxxxx majetku vyjadřují xxxxxx snížení xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zřízeny za xxxxxx xxxxxxxxx, uplatňují xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

§27

(1) X jednotlivých xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §24 xxxx. 2 xxxx. x) se reálnou xxxxxxxx xxxxxxx

x) cenné xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx splatnosti, dluhopisů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x ovládané xxxxx xxxx x osobě xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x cenných papírů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx,
x) technické rezervy, xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx x použitím xxxxx jejich xxxxxxx xxxxx §4 odst. 8 x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx provozují xxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kromě xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) ty části xxxxxxx x závazků, xxxxx jsou zajištěny xxxxxxxx a x xxxxx systému zajištění x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a určila x xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx cenné papíry, xxxxx xxxxxx jednotka xxxxxxx a xx xxxxxxxx ocenění xx xxxxxxxxx zpět,
h) u xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) lze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx než k xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx jako reálná xxxxxxx použije

a) xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxx a xxxxx, xxxxx-xx tržní xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, ale lze xx zjistit pro xxxxxxxxxx složky xxxx xxxxxxx aktivum xx xxxxxxx,
x) hodnota xxxxxxxxxxx x obecně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx modelů x xxxxxxx, pokud tyto xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zajišťují xxxxxxxxxx xxxxx tržní xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx znalce, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx odhadu xxxx x posudku xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, nelze-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).

(4) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vyhlášena xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vyhlášena x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx je okamžik xxxxxxx [§24 xxxx. 2 písm. x)], x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxx, ke kterému xx xxxxxxx xxxxxxx. X případě, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x obchodování na xxxxxxxxxxx trhu x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx cen, xxxxx bylo xxxxxxxx xx zahraničních xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu v xxxxxxxx xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Pokud x xxx, xx xxxxxxx xx ocenění xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx na nich xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; není-li známa xxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xx dále xxxxx xxxx xxxxx.

(5) X případech xxxxxxxxx xxxxxxx hodnotou xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §25 xxxx. 3 xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxxx metodami.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se za xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25. Xxxxxxx xxxxx §25 xx ocení x xxxxxxx a závazky xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 1, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx cenou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx výnosy nebo xxxxxxx; zahrnuje-li ocenění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx způsobem. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx); xxxxxxx-xx účetní xxxxxxxx xxxxxxx způsob ocenění, xx povinna xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 6 xx nepoužije na xxxxx xxxxxx jednotky; xx xxxxxxx pro

a) xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx x pobočky xxxxxxxxxxxx obchodníků s xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, pobočky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz,

c) investiční xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx důchodové spoření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§28

(1) Účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx vlastnické xxxx xxxx xxxxx x majetku, anebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x majetkem územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak, x xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X případech xxxxxxx x výpůjčce xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx převodem práva xxxx v xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx&xxxx;x výjimkou cenných xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právními předpisy, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jej xxxxxx jednotky, xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx části xxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxx úplatně xxxx bezúplatně poskytuje xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo smlouvy x výpůjčce; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 týkající xx smlouvy o xxxxxxxx xxx nejsou xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxx účely tohoto xxxxxx rozumí poskytnutí xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinen x xxxxxxx užívání xxxx xx xxxx ukončení xxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 odpisuje xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx pokud xx xxxxxxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx smlouvy o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx části xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx jednotka, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx tomto majetku xxxxxxxxx zhodnocení xx xxxx xxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxx plán, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx používání. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx do xxxx jeho xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

ČÁST XXXX

Xxxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx

§29

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x závazků x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxx xxxxxx dány důvody xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3. Inventarizaci xxxxxx jednotky xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx sestavují xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "periodická xxxxxxxxxxxxx"). X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx jednotky xxxxx xxxxxxxx inventarizaci i x xxxxxxx účetního xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Průběžnou xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jednotky xxxxxxxx xxxxx u xxxxx, x nichž xxxxxx podle druhů xxxx xxxxx xxxx xxxxxx uložení xxxx xxxxxx odpovědných osob, x dále x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx stálé xxxxx, xxx xxxxxx. Termín xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx sama xxxxxx xxxxxxxx. Každý druh xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx majetku xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx období.

(3) Účetní xxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxxx xxxxxxxxx inventarizace x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx po xxxx 5 let xx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotek, xxxxxx bližších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x jiných xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§30

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při inventarizaci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxx, x kterého lze xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, jiných xxxxx a skutečností xxxxxxxxxx x knize xxxxxxxxxxxxxx účtů.

(2) Účetní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, zda zjištěný xxxxxxxx stav xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx jednotky xxxxx xxx xxxxxxx inventuře xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx způsoby, xxxxxxxx xxxxx využívat účetní xxxxxxx, xxxxx prokazují xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx inventarizaci xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx stav xxxxxxxx a který xxxxxxxxx rozvahovému xxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxx"), a mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx mezi xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx inventarizaci se xxxxxxxx 4 použije xxxxxxx.

(6) Xxxxxx jednotky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx čtyři xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx inventuru nejpozději xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x xx xxx, xxx bylo možno xxxxxxxx majetek x xxxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) podpisový záznam xxxxx odpovědné za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavů,

d) ocenění xxxxxxx a závazků xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx i x xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxxx jednotka xxxxxxxxx,

x) ocenění xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx ukončení xxxxxxxxx xxxx x x rozhodnému xxx, xxxxx jej účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx závěrka,

g) xxxxxxxx xxx, pokud xxx xxxxxx jednotka xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 7 nahrazeny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx rozdílů.

(9) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, sbírek muzejní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx ustanovení xxxxxxxx 1 až 8 xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx účetní xxxxxxxx schopna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx povinností x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Požadavky xx organizační xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nálezů xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavem x stavem x xxxxxxxxxx, které nelze xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, kdy

a) xxxxxxxx xxxx xx xxxxx než xxxx x účetnictví x xxxxxx xx označuje xxxx manko, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x cenin, xxxx

x) xxxxxxxx stav xx vyšší xxx xxxx x účetnictví x rozdíl se xxxxxxxx xxxx přebytek.

(11) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyúčtují xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx období, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stav xxxxxxx x závazků.

(12) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx účtů.

XXXX XXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§31

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx 3. Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx pro xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Účetní xxxxxxx se uschovávají, xxxxx v §32 xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterého xx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx soupisy, xxxxxx xxxxxx, přehledy xx dobu 5 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx období, xxxxxxx xx týkají,

c) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx účetní xxxxxxxx dokládají vedení xxxxxxxxxx (§33), xx xxxx 5 let xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3 xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) §1 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxxx nástupce xxxx účetní jednotky, x není-li ho, xx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,

x) §1 odst. 2 xxxx. x) xx x) x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx, práva xx xxxx majetkové xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx jeho xxxx xxxxxxxxxx věci, xxxxx či xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx k účetní xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) V xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxx svým xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 písm. x), d) xx x) před zánikem xxxxxxxxxx vést xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx účetních xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§32

(1) Xxxxxxx-xx účetní xxxxxxxx účetní záznamy x pro jiný xxxx xxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1, x to xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxx xxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx účely ochrany xxxxxxxxxx práv, xxxxxxxxx xx uplynutí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §31 xxxx. 2 xxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z jejich xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx; v případě, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Účetní jednotka xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx použitá xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxx xxxxx zákonem xx xxxxxx záznamy. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x §31 odst. 2 xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x případ podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xxxxxxx lhůta nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx §31 xxxx. 2, xxxxxxxxx účetní xxxxxxxx doklady x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx toto xxxxxx xxxx; xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k nezaplacené xxxxxxxxxx či nesplněnému xxxxxxx xx lhůtě xxxxx §31 odst. 2, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx účetního období xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Knihy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x závazků, xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx 1. lednem 1949, x xxxxxx závěrku xxxxxxxxxx se k xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx provedenému xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx samo xxxx xx xxxxxx xxxxxx jednotky xxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx.

XXXX SEDMÁ

ZPRÁVA O XXXXXXXX ORGÁNŮM SPRÁVY XXXXXXXXX XXXXX EVROPSKÉ XXXX NEBO XXXXX XXXX

§32x

Xxxxxx působnosti

(1) Zprávu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxx xxxx (dále xxx "zpráva x xxxxxxxx") xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx jednotka, včetně xxxxxxxx veřejného zájmu, x výjimkou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, činná x těžebním xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, vyhledáváním, objevováním, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx nerostů, xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx 93), x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx subjektu veřejného xxxxx, s výjimkou xxxxxxx xxxxxx jednotky, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx lesích, xxxxx xxxxxx činnosti uvedené x příslušném nařízení Xxxxxxxx xxxx 94).

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx x českém xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x této xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx jednotku, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx nebo konsolidující xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx současně konsolidovanou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxx podmínky:

a) xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx zprávy, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx osoba x xxxxxxx s §32c xxxx obdobným předpisem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Orgánem xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, regionální xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxx jakýkoli útvar xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx správy uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxx provozní xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx smlouvou, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx, koncesí xxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx x xxxxx představují xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx vůči orgánům xxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 4; je-li xxxx více takových xxxxx zásadním xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dohod.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxx částka, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx už xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1, přičemž se xxxxx x následující

a) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx naturální plnění,

b) xxx, xxxxxxxx x xxxx obdobné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, výroby xxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxxxx xxxx, xxxx x přidané hodnoty, xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx z prodeje,

c) xxxxx xx zisku,

d) xxxxxx za uzavření xxxxxxx, objevení xxxxxxx xxxx xxxxxxx lokality x xxxxxx nebo xxxxx,

x) licenční xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x koncese x

x) xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§32x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 221/2015 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2016

§32b

Obsah xxxxxx o xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx následující informace xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §32a xxxx. 1 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx odvedeny xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §32a xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx x členění xxxxx druhů uvedených x §32a xxxx. 6, xxxxx xxxx xxxxxxxx jednotlivým orgánům xxxxxx xxxxx §32a xxxx. 4,

x) pokud xxxx xxxx platby xxxxxxxxx k určitému xxxxxxxx, celková xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §32a odst. 6, které xxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx každý takový xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxx provedena xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2 600 000 Kč.

(3) Xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úrovni xxxxxxxxx útvaru účetní xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxxx.

(4) Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, uvádí xx jejich xxxxxxx, x tam, kde xx xx xxxxxx, x objem xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx hodnota xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx než forma xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx. Platby a xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s cílem xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx zprávu sestavit.

§32b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 221/2015 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2016

§32c

Konsolidovaná zpráva o xxxxxxxx

(1) Xxxxxx jednotky xxxxxxx x §32a xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x obsahem xxxxx §32b, xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sestavovat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx považuje xx činnou x xxxxxxxx průmyslu xxxx x xxxxxxx těžby xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx v xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x odvětví xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx některá x jejích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotek.

(3) Konsolidovaná xxxxxx x platbách xxxxxxxx pouze platby xxxxxxxxxxx x činností x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v odvětví xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx pro

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotku xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu, xxxx

x) konsolidující účetní xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx konsolidovanou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x členských xxxxx.

(5) Xxxxxx jednotky uvedené x §32a xxxxxxxx xxx zahrnuty do xxxxxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x podmínek xxxxxxxxx x §22a xxxx. 2 x 3.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx použijí xxxxx v případě, xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky.

§32c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§32x

Xxxxxxxxxxxx

(1) Zpráva o xxxxxxxx uvedená x §32b x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x §32c xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21a.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx osoby o xxx, xx xxxxxx xxxx podle jejich xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§32x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 221/2015 Xx. x účinností xx 1.1.2016

§32e

Kritéria rovnocennosti

Účetní xxxxxxxx xxxxxxx x §32a xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxx xxxx Evropskou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, jsou osvobozeny xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxx x platbách xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx zveřejněna v xxxxxx xxxxxx.

XXXX OSMÁ

UVÁDĚNÍ XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§32x

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) velká xxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x rozvahovému xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 500 xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednotek, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 500 xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§32x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 462/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§32g

Nefinanční xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx uvádějící xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nefinanční xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx její xxxxxxxx x to xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx alespoň otázek

a) xxxxxxxxx prostředí,

b) xxxxxxxxxx x zaměstnaneckých,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práv x

x) xxxx xxxxx xxxxxxx x úplatkařství.

(2) Nefinanční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxx struktuře:

a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) popis xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nefinanční xxxxxxxxx xxxx skupina xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx uplatňuje, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx péče; xxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxx otázek uplatňováno xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx odůvodnění, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx u xx x xxxxx a xx-xx xx xxxxxxxxx, x jejími xxxxxxxxxx xxxxxx, výrobky nebo xxxxxxxx, které by xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx, xxxxx tato xxxxxx xxxxxxxx uvádějící xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx řídí,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxx ukazatele xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Nefinanční xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvádějící nefinanční xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx jednotka xxxxxxxxx nefinanční xxxxxxxxx xxxx xxx uvedení xxxxxx informací použít xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x pokud xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, ze xxxxx metodiky vycházela.

(4) Xxxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xx-xx xx možné x xxxxxx, xxxxxx xx částky xxxxxxxxxx x účetní závěrce xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podrobnějším xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jednotky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx touto xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx být xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud by xxxxx xxxxx odůvodněného xxxxxxxxxx xxxxx řídícího xxxx kontrolního orgánu xxxxxxx těchto nefinančních xxxxxxxxx výrazně xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení účetní xxxxxxxx uvádějící nefinanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x pokud jejich xxxxxxxxx neznemožňuje objektivní x vyvážené pochopení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx výkonnosti x xxxxxxxxx x dopadu xxxx xxxxxxxx.

(6) Pokud xxxxxx xxxxxxxx uvádějící xxxxxxxxxx informace uvádí xxxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxx. x).

(7) Povinnosti podle xxxxxxxx 1 až 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nefinanční xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx i xxx konsolidující xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nefinanční xxxxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§32x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 462/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§32x

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32g xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxx nefinanční xxxxxxxxx xxxxx §32g xxxx. 1, musí xxx xxxx samostatná xxxxxx

x) zveřejněna společně x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v přiměřené xxxxx, xxxxx nesmí xxxxxxxxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx výroční xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx je xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§32x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 462/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§32x

Xxxxxxxxx vypracování nefinančních xxxxxxxxx auditorem

Auditor ověří, xxx xxxxxx jednotka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx výroční xxxxxx xxxx konsolidované xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx samostatnou xxxxxx xxxxx §32g xxxx. 3.

§32x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 462/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ

§33

Účetní xxxxxx

(1) Xxxxxx záznam xxxxx §4 odst. 10 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx informace xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxxxx se označuje xxxx xxxxx účetního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxx mít xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx rukopisem, psacím xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx technikami xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx pro xxxxxxxx osobu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx provedený xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx nespadajícím pod xxxxxxx a), xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxx xx xxxx xxxxx xxx fyzickou xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x listinné formě xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx fyzickou osobu xxxxxxxxx, který umožňuje xxxx xxxxxxxxx do xxxxx, x xxx xx xxxx obsah xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx provést xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xx účetní jednotka xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx shodný x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxx x xxxxxxx x xxxx formě x xxxxxx xxxxx xx shodný. Splnění xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx x jiným xxxxxxxx, který nezpochybní xxxxx x xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx předložení xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx záznamy x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §31.

(4) Účetní xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx formě, xx skartačními xxxxx "X" nebo "V" xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jednotky, xxxx xxx xx xxxxxxx, xxxxx zaručí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx osobu. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jednotka xxxxxxxxxx, převede takové xxxxxx záznamy xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyřízení x opatří xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx nejpozději xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx něj; xxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx x účetními xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx formě, u xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx elektronický xxxxxx xxxxxx průkazného xxxxxxxxx x listinné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx jednotka xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx záznamy, kterými xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx dílčími xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx týkají xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vzniklého xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx mají xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx x účetních xxxxxxxxx xx formě xxxxx odstavce 2 xxxx. x) a x), xxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x).

(7) Xxxxxx xxxxxxxx mohou xxxx účetní xxxxxxx x ve xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxx případě jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx (§4 xxxx. 10), xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx formy, xx xxxxx xx xxxxxx obsah xxx xxxxxxxx xxxxx čitelný. Xxx potřeby ověřování xxxxxx xxxxxxx auditorem (§20), xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§21a) x xxx xxxxxxx orgánů xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx xxxxxx jednotky xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx oprávněným osobám xxxxxxxx xx x xxxxxxx jimi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx formě. Tyto xxxxxxxxxx xxxx účetní xxxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx není dotčeno.

(8) X xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx lze xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx záznamy (§33a), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx záznamů x xxxxxx xxxxxx, použitých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x programového xxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zničením, xxxxxxxxxxxx změnou, xxxxxxx xxxx odcizením.

§33x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx za průkazný xxxxxx xxxxxx považuje xxxxx

x) účetní xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx porovnáním xx xxxxxxxxxxx, kterou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx prokázán xxxxxxx jiných průkazných xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x němuž xx připojen xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 10.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti, je xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx považovat xxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx, xxx splňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x).

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx záznam xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x přenosu, xxxx být podepsán xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx předání x xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxx xxxxxxx průkazný xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxxx podpisového záznamu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. U xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jedné xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx podpisový xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obdobný xxxxxxxx účetní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx formě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x případě xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx formě xxxx xxxxxxxxx uznávaným elektronickým xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx účetním xxxxxxxx x technické xxxxx,

x) x případě xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx formě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx listinné xxxxx x současně x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx digitální xxxx xxxxxx podepsání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Připojení xxxxxxxxxxx záznamu u xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x částech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, musí xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx záznam xxxxx xxxxxxxx 4.

(7) Xxxxxx xxxxxx v listinné xxxxx podepsaný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx shoduje x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxx na to, xxx xx týká xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvnitř xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx záznam, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxxxxx k xxxxxx účetnímu xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4 xxxx. 10), xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 10,

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo fyzické xxxxx.

(9) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx záznamů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Účetní xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob x této xxxxxx xxxxxxxx, vztahující xx x xxxxxxxxxxx podpisového xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx způsobem, xxx xxxx xxxxx určit xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx účetního xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx uvedené xxxxxxx xxxxxxxxx.

§34

Xxxxxx xxxxxxxxxx účetního xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx záznamu xxxx xxx uskutečněn pouze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx požadavky xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přenášených xxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Požadavky xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx účetního záznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

§35

Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx nebo xxxxxxxx x účetních xxxxxxxxx xxxxxxx vést x xxxxxxxxxx, neprůkaznosti, xxxxxxxxxxxx, nesrozumitelnosti xxxx xxxxxxxxxxxxxx účetnictví.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx jednotka, že xxxxxxx xxxxxx záznamy xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx, neprůkazné, nesprávné xxxx nesrozumitelné, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu jejich xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx nesrozumitelný, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx záznamů x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx §33 xxxx. 7. Účetní xxxxxx ve smíšené xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx záznamu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx §33 odst. 7.

(3) Xxxxxx se xxxx provádět xxx, xxx bylo možno xxxxx osobu odpovědnou xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zjistit xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx se v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x takovou xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxx xx následek xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Na xxxxxx záznamy, xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §33 xxxx. 7, xx pohlíží, xxxxxx je účetní xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxx, xx účetní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx poškozené xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účetnictví.

(7) Xx opravu se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx k xxxxx původního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx účetního záznamu x

x) xxxxxx porušeny xxxxxxxxx průkaznosti, xxxxxxxxxx x trvalosti účetního xxxxxxx.

§36

(1) Xxx dosažení xxxxxxx při používání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx závěrek xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx standardy (xxxx xxx "standardy"). Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx účetních xxxxx x xxxxxxx účtování. Xxxxxxx xxxxxx jednotky xxxxxxxxx podle standardů xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx odchýlit, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx předmětu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx od xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxx uvést x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx standardů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za naplnění xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účetnictví. Xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve Finančním xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx výběrovém xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vytvoření xxxxxxxxx.

(3) X důvodu zvláštního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1. Xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§37

(1) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 až 6,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxx xxxxxx závěrku ke xxx stanovenému v §19 odst. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 odst. 1 až 6,

x) xxxx účetnictví x xxxxxxx x §7 xxxx. 1 a 2,

x) xxxx xxxxxxxxxx x rozporu x §8 odst. 2,

x) xx sestavená xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 1 nebo 2,

x) x rozporu x §20 xxxx. 1 xxxx xxxxxx závěrku xxxxxxxx auditorem,

i) v xxxxxxx x §21 xxxx. 7 xxxx xxxxxxx xxxxxx ověřenou xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a, xxxx

x) v xxxxxxx x §31 neuschová xxxxxx xxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx výše

a) 6 % xxxxxxx xxxxx celkem, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) až x),

x) 3 % xxxxxxx xxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx k).

§37x

(1) Xxxxxx jednotka xxxxxxxxx x §37 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxxxxxxx x §19 xxxx. 1,

x) nevyhotoví xxxxxxx xxxxxx podle §21 xxxx. 1 až 6,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x platbách podle §32b,

x) vede xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §7 odst. 1 x 2,

x) vede xxxxxxxxxx v xxxxxxx x §8 xxxx. 2,

x) nezajistí, xxx xx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx obsahovala xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 odst. 1 xxxx 2,

i) x xxxxxxx s §19a xxxx. 1 xxxxxxxxx xxx účtování x xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x rozporu x §20 xxxx. 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §21 xxxx. 7 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) nezveřejní xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podle §21a,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx §32d,

x) xxxxxxx nefinanční xxxxxxxxx xx xxxxxxx zprávě xxxx samostatné xxxxxx xxxxx §32g,

x) x xxxxxxx x §32h xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxx konsolidační xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §23b,

q) x rozporu x §31 neuschová účetní xxxxxxx,

x) nezajistí podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 8 x §23b xxxx. 5, xxxx

x) nepředá účetní xxxxxx xx centrálního xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem xxxxxxx podle §4 xxxx. 8 x §23b xxxx. 5.

(2) Xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 odst. 4,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx v §23 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx podle §22b xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podle §32c,

x) xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §32g,

x) x rozporu s §32h xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprávu,

g) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 odst. 1 xxxx 2,

x) v xxxxxxx x §22 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrku xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §22b xxxx. 2 nemá xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu xxxxxxxx auditorem,

j) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxx §21a,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxx xxxxx §32d, nebo

l) v xxxxxxx x §23a xxxx. 1 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxx xxxxxx standardy.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nevede jednoduché xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx §13b xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx, xxx xx zpracované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxx §18 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx přehledy xx xxx stanovenému x §19 odst. 1 a 2,

e) xxxx jednoduché účetnictví x rozporu s §8 odst. 2,

x) x xxxxxxx s §31 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1.

(4) Za xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx xxxx

x) 6 % hodnoty xxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxx x),

x) 3 % xxxxxxx xxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) nebo x) xx x),

x) 3 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx celkem, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2,

x) 5&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx s) x xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. a) xx x),

x) 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx. e) xx x).

§37xx

(1) Hodnota aktiv xxxxxx uvedená x §37 xxxx. 2 x x §37a xxxx. 4 xx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxx §37 xxxx. 2 x §37a odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo konsolidovaná xxxxxx závěrka xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Nelze-li xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx projednává, xxxxxxxxxxxxxx odhadem.

(4) X xxxxxxx, že xxxxxx x xxxxx účetních xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx případů xxxxxxxxxxxxx předcházejícího xxxxxxxx xxxxxx, kvalifikovaným xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxx xxxxxxx aktiv xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§37ab

Přestupky xxxxx tohoto xxxxxx projednává finanční xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§37x

(1) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx k xxxxxxxxx&xxxx;§1f xxxx. 6, §4 xxxx. 8, §13b xxxx. 6, §23b xxxx. 5, §24 odst. 5, §29 xxxx. 4 x §30 xxxx. 9.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxx xxxxxxxx x provedení §36 xxxx. 1.

§38

(1) X účetním xxxxxx xxxx 1992 xxxxxx jednotky xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, ocení xxxxxxx x závazky x xxxxxxxxxx x x xxxxxx závěrce x xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxx vyplývajícími x dosavadních právních xxxxxxxx.

(2) Xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx Federální xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 2, §14 x §35 xxxx. 3 xxxxxx x. 21/1971 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací, xx xxxxx xxxxxx x. 128/1989 Sb.

§38x

§38x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 221/2015 Sb.

§39

Xxxxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxx XXXX č. 136/1989 Sb., x informační xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx financí č. 155/1971 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 21/1990 Sb., x xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 23/1990 Sb., o xxxxxxxxxx.

§40

Tento zákon nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1992.

Havel x. x.
Xxxxxx x. r.
Čalfa x. r.

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx účetnictví včetně xxxxx účetních xxxxxxxxxx x záznamů xxxxxxxxxx xx xxxxxx účetního xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx počátku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxx stanoveno xxxxx.

2. Xxx, xxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxx termínu "xxxxx xxxxxx xxxxxxx", xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx závěrka xxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Tam, xxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx písemnosti, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx účetní období xxxx 2002 x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx doby nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxxxxxxxxx xxxxx §37a xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ministerstvem podle §4 odst. 2 xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění platném xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx podle §37a zákona č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, a xx x xxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsažen xx xxxxxxxx.

5. Účetní xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx neskončila xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx uschovávají xxxxx zákona č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, kromě xxxxxxx, kdy zákon x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx účetního xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, stanovil xxxxx xxxxx.

6. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx začínajícího xxxx účinností xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx jednotka použít xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxx účtující xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č.j. 281/89 759/2001, xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, mohou v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. ledna 2002 xx 31. prosince 2002 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx kursových xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx okamžiku, x xxxxx se sestavuje xxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx cenných xxxxxx xx splatností xxxxx xxx 12 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx opatření Xxxxxxxxxxxx financí x.x. X/20&xxxx;100/1992, kterým se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x postupy pro xxxxxxxxxxx, jak xxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2001; v tomto xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx povinna xxxxxxxxxx xxxxxx u veškerých xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 12 měsíců xxxxxxxx do xxxxxxxxxx.

8. X xxxxxx dni xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 7, xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxxx x. 3 (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx. 281/89759/2001, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

9. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č.j.282/105 880/2001, xxxxxx xx mění xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x vydává xxxxxx xxxxx znění, mohou x xxxxxxx období xxxxxxxxx v období xx 1. xxxxx 2002 xx 31. xxxxxxxx 2002 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx účtech xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx finančního xxxxxxxx xxxxx xx. XI Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x.x. V/2 - 25&xxxx;430/1992, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx účtování xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2001; x xxxxx xxxxxxx xx účetní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x závazků xxxx xxxxxxxxxx umístění.

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2004, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Občanská xxxxxxxx, xxxxxx organizační xxxxxxxx, 54) xxxxx xxxx xxxxxx subjektivitu, xxxxxx x náboženské xxxxxxxxxxx 55) nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx právnickou xxxxxx, 56) xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, honební xxxxxxxxxxxx, 57) nadační xxxxx x společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx, 58) xxxxx xx xxx 31. prosince 2003 xxxxxxxx v soustavě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, mohou xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx č. 492/2000 Xx., zákona x. 353/2001 Xx. x ve znění xx. I xxxxxx xxxxxx, xx xx 1. xxxxx 2005. Xx této xxxx xx xx ně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx §19 xxxx. 9 x §23a xxxxxx č. 563/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx poprvé v xxxxxxx xxxxxx nejblíže xxxxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx České republiky x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx; xx xxxx doby xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x. 563/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx §20 odst. 1 xxxx. x) x x) zákona x. 563/1991 Xx., xx znění tohoto xxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2004 x xxxxxxx; xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §20 xxxx. x) a x) zákona x. 563/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx §22 odst. 3 xxxx 2 a 3 xxxxxx x. 563/1991 Sb., xx xxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxx použijí xxx xxxxxxxx podmínek xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx účetní xxxxxx, xxxxx započalo x xxxx 2004 x xxxxxxx; xx xxxx xxxx se použije xxxxxxxxxx §22 xxxx. 3 xxxx 2 x 3 xxxxxx x. 563/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

6. X řízení x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §37 zákona x. 563/1991 Xx. xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx povinnosti. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2003 xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví, x xx x v xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx ukončit xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podle §15 xxxx. 5 zákona x. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 353/2001 Xx., x to xxxxx xxxxx k 31. xxxxxxxx 2003.

8. Xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1993, x xxxxxx xxxxxxx vzniklé xxxxx xxxxxx č. 111/1990 Sb., x státním xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 77/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx jejich xxxxxxx xxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x x němu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2003.

9. Xxxxxxxxxx §20 xxxx. 2 a 3 xxxxxx x. 563/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1. lednu 2004 xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 437/2003 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2004

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx staly účetní xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §1 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Sb. x zákona č. 437/2003 Sb., xx xxxxxxxx xx účetní xxxxxxxx xx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, není-li dále xxxxxxxxx jinak. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §1 xxxx. 2 písm. x) zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx 15&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2006; xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jejichž obrat xxxxxxxxx 15 000 000 Xx, xx nepovažují xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vést účetnictví xxx nevzniká. X xxxxxxxxxx vzniku povinnosti xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x), f) a x) xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxx znění.

2. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle ustanovení §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx zákona x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 353/2001 Xx. x xxxxxx x. 437/2003 Xx., protože xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx stal xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx č. 437/2003 Xx., se považují xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účetnictví xxxxxxxxxx, xx obrat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 353/2001 Xx. x zákona x. 437/2003 Xx., x tento xxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxxx uvedené xxxxxxx xxxxx povinnost xxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2006; nepřesáhl-li xxxxxxx xxxxx 15 000 000 Xx, xxxxxxx fyzické xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x povinnost xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vést xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) zákona x. 563/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxx.

3. Xxx xxxxx xxxxxxxxx okamžiku, od xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 2 písm. x) zákona x. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx při zjišťování xxxx obratu xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 588/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo ke xxx uskutečnění xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 669/2004 Xx. s účinností xx 1.1.2005

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

Řízení xx xxxxxx, u xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x územních xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, zahájená územními xxxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, dokončí xxxxx, který řízení xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 230/2006 Xx. s xxxxxxxxx od 1.6.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx též x Xxxxxxxxx věstníku xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §21a xxxx. 4 xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx xxxxx zákona x. 81/2006 Xx., xx do xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 69/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 4.4.2007

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §1 odst. 2 xxxx. e) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx x roce 2008, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Na xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §1 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx účetní xxxxxxxx, xxxxx byly účetními xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §1 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x x) až x) xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona x kalendářním xxxx 2006 nepřesáhl částku 25&xxxx;000&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ukončit xxxxxx účetnictví xxxxxxxx xx xxxxxxxx 5 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 odst. 2 xxxx. e) xxxxxx x. 563/1991 Sb., x účetnictví, ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx ke dni xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) až d) x f) xx x) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §1 odst. 2 xxxx. e) xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 2006 nepřesáhl částku 25&xxxx;000&xxxx;000 Xx se xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Čl. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 296/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2008

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx, xxx xxxxx č. 125/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx povinnost xxxxxxxx přeměnu podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx §27 odst. 3 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 126/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxxx památek, xxxxxx xxxxxxx povahy, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx staveb xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provést ocenění xxxxx §25 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx 3 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 304/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §27 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije xxx xxxxxx období xxxxxxxx 1. xxxxx 2009 a xxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2009 Xx. x účinností xx 1.8.2009

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxx zákona č. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx období, které xxxxxxxx v roce 2011 xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx 2 xxxx 3 xxxxxxxxx jinak.

2. Xxxxxxxxxx §18 xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, použijí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Pozemkový xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, územní xxxxxxxxxxx celky, dobrovolné xxxxxx obcí, Regionální xxxx regionů xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovny xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2010 nebo xxxxxxx.

3. Ustanovení §22 xx 23 xxxxxx x. 563/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxx použijí xxx xxxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx xx účetní období, xxxxx xxxxxxxx v xxxx 2010 nebo xxxxxxx.

4. Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx x povinnosti x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx č. 563/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pro účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 410/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx převzetí vypracován xxxxx xxxxxx č. 125/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX vložen právním xxxxxxxxx č. 355/2011 Xx. s účinností xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxx poprvé v xxxxxxx období, které xxxxxxxx x xxxx 2012 nebo později, xxxxx xxxx x xxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxx jinak.

2. Podle §30 xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, mohou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx periodické xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2011, xxxx později.

3. Vybraná xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ocenění xxxxxxx xxxxx §25 odst. 6 xxxxxx č. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, i xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx změně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx správy podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxxx xxxx x bezúplatnému xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 239/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx započatém xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

2. V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx č. 89/2012 Sb., občanský xxxxxxx nebo zákona č. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) do dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xx xxxxxxx ustanovení §3029 odst. 1 xxxxxx x. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx x tím, že xxxxxxxxx xxxxx postupu xxxxxxxx, která má xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx hospodaření, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx došlo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXXV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx v xxxx 2016 nebo později, xxxxx není x xxxxxx 2 xx 6 xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx zapisují do xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx závěrku xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2014, xxxxxx uložením xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2016.

3. Xxxxxx jednotky, xxxxx se zapisují xx xxxxxxxxx rejstříku x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zveřejňují xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2015, xxxxxx uložením xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2017.

4. X xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx x xxxx 2016, xxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotek x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx mikro účetními xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx institucí, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxx zahraničních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření xxxx xxxxxxxxx penzijní xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx reálnou xxxxxxxx xxxxx zákona x. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 563/1991 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xx tohoto xxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxx a xxxxx x povinnosti x xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx zákona x. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x. 563/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2015 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pro xxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx x. 563/1991 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx&xxxx; xxxxxxxxx x. 462/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Ustanovení §21a xxxx. 4 x §21b xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx předání xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx započalo xxxxxxxx 1. xxxxx 2021 a xxxxxxxx xxxxxxxx 31. xxxxxxxx 2021.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx&xxxx; xxxxxxxxx č. 609/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 563/91 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1992.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

117/94 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx zákon č. 424/91 Xx., x xxxxxxxxxx v politických xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x. 166/93 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 331/93 Xx., x xxxxx x. 328/91 Xx., o konkurzu x xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 122/93 Sb., x xxxx xxxxx č. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.94

227/97 Xx., x xxxxxxxx x nadačních xxxxxxx x o xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.98

492/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

353/2001 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

56/2002 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 563/91 Xx. publikované x xxxxxx č. 25/2002

575/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 588/92 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 353/2001 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2002

437/2003 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 x výjimkou xxxxx §19 x §23x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004)

257/2004 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx o xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

669/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2005

31/2004 Sb., úplné xxxxx právního xxxxxxxx x. 563/91 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 10/2004

179/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx národního xxxxxxx XX

x účinností xx 1.1.2006

495/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 3/2002 Sb., x svobodě náboženského xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x církvích x xxxxxxxxxxxx společnostech), xx xxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxx x. 4/2003 Sb. x xxxxxx č. 562/2004 Xx.

x účinností xx 23.12.2005

57/2006 Xx., x změně zákonů x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

81/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 15.3.2006

230/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

264/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2007

69/2007 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.4.2007

261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

296/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 182/2006 Xx., x úpadku x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

348/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

10/2008 Xx., xxxxx XX ze xxx 30.10.2007 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxx x. 495/2005 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 3/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a postavení xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 4/2003 Xx., x xxxxxx x. 562/2004 Sb., xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 3/2002 Xx., x svobodě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x církvích x náboženských xxxxxxxxxxxxx), x platném xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 198/2002 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 8.2.2008

88/2008 Xx., nález XX xx dne 31.1.2008 xx věci návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 27.3.2008

126/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx obchodních společností x xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

304/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 563/91 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2010 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2009

230/2009 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 256/2004 Sb., x podnikání na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x základních registrech

s xxxxxxxxx od 1.7.2010

410/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 563/91 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

188/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.7.2011

355/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 125/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

458/2011 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

167/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 227/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2012

239/2012 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

503/2012 Xx., o Xxxxxxx pozemkovém xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

344/2013 Xx., x změně xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s rekodifikací xxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2014

267/2014 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x daních z xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

221/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

377/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx důchodového xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

298/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx vytvářejících důvěru xxx elektronické xxxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s účinností xx 19.9.2016

x účinností xx 19.9.2016

462/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 563/1991 Xx., o účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

33/2020 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 90/2012 Sb., x obchodních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx korporacích), xx xxxxx zákona x. 458/2016 Xx., x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

609/2020 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x oblasti xxxx x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

251/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 248/2000 Xx., o podpoře xxxxxxxxxxxx rozvoje, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 513/1991 Xx., obchodní xxxxxxx
2) X xxxxxxxxxxx xxxxx obchodní xxxxx.
3) §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 131/1989 Xx., x Xxxxxx zákonů.
4) §37 xxxxxxxxxx zákoníku.
5) Čl. 25 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx č. 23/1991 Sb.
Zákon XXX x. 428/1990 Xx., o úředním xxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
6) §769 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxxxx xxxxx č. 40/1961 Sb., x xxxxxx Československé socialistické xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 92/1949 Sb., branný zákon (xxxxx znění x. 309/1990 Xx.), xxxxx č. 35/1965 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxxxxxx zákon), (xxxxx xxxxx x. 247/1990 Xx.).
8) §40 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 40/1964 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Zákon XXX č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx SNR č. 84/1991 Sb., x xxxxxxxx orgánech.
10) §4 xxxxxx č. 337/1992 Xx., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
11) Xxxxxxxxx §80a xxxxxx x. 591/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
12) Například §125 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §27a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx zákoníku, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 148/1998 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx skutečností, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §659 xxxxxxxxxx zákoníku.
16) §553 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxxxxxx §133 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §443 xxxx. 2, §444 x 445 obchodního xxxxxxxx.
18) §61 xxxxxxxxxx zákoníku.
19) §1 xxxxxx x. 591/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §8a xxxxxx x. 591/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §1 xxxx. x) xxxxxx x. 219/1995 Xx., xxxxxxxx zákon, ve xxxxx xxxxxx č. 362/2000 Sb.
22) §13 xxxxxx x. 363/1999 Xx., x pojišťovnictví x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).
23) Například xxxxx č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
24) §6 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx občanů, xx xxxxx zákona č. 342/2006 Xx.
25) §13 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 308/1991 Xx., o xxxxxxx náboženské xxxx x postavení xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 87/1995 Sb., o spořitelních x úvěrních družstvech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx souvisejících x x xxxxxxxx xxxxxx č. 586/1992 Xx., ve znění xxxxxx x. 100/2000 Xx.
27) Zákon č. 89/1995 Sb., x státní xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
28) §120, 161d a 161f xxxxxxxxxx zákoníku.
29) Xxxxxxxxx §18 xxxxxx x. 424/1991 Sb., o xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §66a xxxx. 7 obchodního xxxxxxxx.
31) §66a xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
32) §59 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §69 xxxxxxxxxx zákoníku.
34) Například xxxxx č. 248/1992 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 207/1998 Sb., x xxxxxxx hodnoty cenných xxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
35) Xxxxxxxxx §31 xxxxxxxx xxxxx x. 108/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 461/2000 Xx.
36) Zákon č. 97/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxxxxxxx xxxxx č. 92/1991 Sb., x xxxxxxxxxx převodu majetku xxxxx na jiné xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
38) Například xxxxx č. 2/1991 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
39) Xxxxxxxxx §1720 xxxxxxxxxx zákoníku, §38 x 39 zákona x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx službách), xxxxx č. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 101/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 56/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x utajovanými xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x náležitostech xxxxxxxxxxx.
40) Xxxxx č. 531/1990 Sb., o územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
41) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o správním xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
42) Zákon č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

43) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/34/XX xx dne 26. června 2013 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2006/43/ES x x xxxxxxx xxxxxxx 78/660/XXX x 83/349/XXX.
44) §2 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) §829 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) Xxxxxxxxx xxxxx č. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx školách x x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 210/2000 Sb. x xxxxxx x. 147/2001 Xx.
47) Xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
48) §61 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49) Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) §8a xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 15/1998 Xx., xxxxxx č. 70/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2000 Sb., xxxxxx č. 501/2001 Xx., zákona č. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 476/2002 Xx. x zákona č. 88/2003 Xx.
51) §1 xxxx. d) zákona x. 219/1995 Xx., xxxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxx x. 482/2001 Sb.
52) Xxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) Xxxxxxxxx xxxxx č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 148/1998 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) §6 xxxx. 2 písm. x) zákona č. 83/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 342/2006 Sb.
55) §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 3/2002 Xx., x svobodě náboženského xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxxxx).
56) Zákon č. 3/2002 Sb., x svobodě xxxxxxxxxxxx vyznání x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), ve znění xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 4/2003 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx. x zákona č. 495/2005 Xx.
57) §19 xxxxxx č. 449/2001 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 59/2003 Xx.
58) Zákon č. 72/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x bytům x xxxxxxxxx prostorům x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 280/1996 Xx.
59) §221 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Xxxxxxxxx §45 xxxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 141/2001 Xx. x xxxxxx x. 187/2001 Xx.
61) Xxxxxxxxx xxxxx č. 593/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
62) Xxxxxxxxx §220a xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 370/2000 Xx.
63) Xxxxx č. 218/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) Xxxxxxxx (XX) x. 1606/2002 Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 2002, x používání Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů.
65) Xxxxxxxxx §161d odst. 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
67) Xxxxxxxxx §18 xxxxxx č. 424/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x politických xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 117/1994 Xx., zákona x. 296/1995 Xx., xxxxxx x. 322/1996 Xx. x xxxxxx x. 340/2000 Sb.
68) Zákon č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx.
Xxxxx č. 58/1995 Sb., o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx státní xxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx x. 166/1993 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
69) Zákon č. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx.
70) Zákon č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
71) Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se státním xxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
72) Xxxxx č. 87/1995 Sb., x spořitelních x úvěrních xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxx x xxx souvisejících x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., o daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
73) Xxxxx č. 363/1999 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 58/1995 Sb., x pojišťování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x. 166/1993 Xx., x Nejvyšším kontrolním xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
74) Xxxxx č. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podnikových x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
75) Xxxxx č. 6/1993 Sb., x České xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
76) Xxxxx č. 239/2001 Sb., x České xxxxxxxxxxxx agentuře a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x Xxxxx konsolidační xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
77) Xxxxx č. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
78) Xxxxx č. 551/1991 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
79) Zákon č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x. 280/1992 Xx., o resortních, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx zdravotních pojišťovnách.
Xxxxx č. 551/1991 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
80) Například xxxxx č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

81) §6 odst. 2 xxxxxx č. 297/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
82) Xxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx kontrole, xx xxxxx pozdějších předpisů.
83) §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 235/2004 Xx., x dani x xxxxxxx xxxxxxx.
84) Zákon č. 125/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
85) Xxxxx č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
86) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1606/2002. Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1126/2008 xx dne 3. xxxxxxxxx 2008, kterým xx xxxxxxxxx některé xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1606/2002.
87) §66a xxxxxxxxxx zákoníku.
88) Xxxxxxxx č. 383/2009 Sb., x účetních xxxxxxxxx x technické xxxxx vybraných účetních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx centrálního xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxx x o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x smíšené formy xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx).
89) §55 xxxx. 2 zákona x. 256/2004 Xx., x podnikání na xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 230/2008 Sb. x xxxxxx č. 188/2011 Xx.
90) Xxxxx č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření.
91) Xxxxxxxxx xxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx kontrole xx xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx kontrole), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 420/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dobrovolných xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

92) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1606/2002 xx xxx 19. xxxxxxxx 2002 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) x. 297/2008.

93) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1893/2006 xx xxx 20. xxxxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxx statistická xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX Xxxxxx 2, xxxxx X, xxxxxx 05 až 08 xxxxxxx I.

94) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1893/2006, xxxxx X, xxxxx 02 xxxxxxx 02.2 xxxxxxx X.

95) Xxxxxxxxx xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx zákoník.

96) Xxxxxxxxx xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 427/2011 Sb., x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.