Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 30.06.2024.


Zákon o soudních poplatcích
549/91 Sb.

Předmět soudních poplatků §1

Poplatníci §2

Příslušnost §3

Vznik poplatkové povinnosti §4

Sazby poplatků §5

Základ poplatku §6

Stanovení výše poplatku §6a

Splatnost poplatku §7

Výběr a odvod poplatku za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem §7a

Placení poplatků §8

Následky nezaplacení poplatku §9

Vrácení poplatku §10 §10a

Osvobození od poplatku §11 §11a §12 §13 §13a §14

Přechodná, zmocňovací a závěrečná ustanovení §15 §16 §16a §16b §17 §18 §19

Příloha: Sazebník poplatků

č. 36/1995 Sb. - Čl. III

č. 188/1995 Sb. - Čl. XXVII

č. 255/2000 Sb. - Čl. II

č. 151/2002 Sb. - Čl. XXVI

č. 192/2003 Sb. - Čl. X

č. 555/2004 Sb. - Čl. V

č. 296/2007 Sb. - Čl. XVII

č. 218/2011 Sb. - Čl. II

č. 404/2012 Sb. - Čl. VI

č. 293/2013 Sb. - Čl. IV

č. 87/2015 Sb. - Čl. II

č. 368/2016 Sb. - Čl. XIII

č. 296/2017 Sb. - Čl. VI

č. 527/2020 Sb. - Čl. IX

č. 349/2023 Sb. - Čl. X

Nález Ústavního soudu - č. 128/2001 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 269/2008 Sb.; 193/2021 Sb.

INFORMACE

§1

Xxxxxxx soudních xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xx xxxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, x xx x xxxxx uvedených v sazebníku xxxxxxxx (dále xxx "poplatky xx xxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx prováděné xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x sazebníku xxxxxxxx (xxxx xxx "poplatky xx xxxxx"),

x) zápis xxxxxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxxxxxxx notářem xx xxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "sazebník") xx xxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx.

XXXXXXX 1)

§2

Xxxxxxxxxx

(1) Poplatníky xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx (navrhovatelé), xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx (žalovaní) xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxx rozhodl xxxx x xxxxxx zahájeném xxx xxxxxx,

x) právnická xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx návrhu, xx kterém soud xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx x xxxxxxxxx likvidátora xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxx xxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xx poplatku xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx vyhověl, xxxxxxx xxxxx výsledku xxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxx žalovaný, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx řízení nebo xxxx-xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx však xxxxxxxx xxxx v xxxxxx x rozvod xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o určení, xxx tu xxxxxxxxxx xx xx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x zrušení, xxxxxxxxxxx nebo o xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx partnerství 25) (xxxx jen "xxxxxxxxxxx") xx xx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx obdobně pro xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx pobyt xxxx xxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx známou xxxxxx x xxxxxx. Poplatková xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx zaniká xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaplatit xxxxxxxx žalovanému.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx řízení xxxx xxxxxxxxx soudem xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx dovolatel. Xxxxxxxxxx odstavců 3 x 4 platí xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úkon xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání a xxxxxx je x xxx, kdo nepředložil xxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xx byl x xxxxxx předložení xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxx, platí xxx xxxxxxxx x nerozdílně.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx likvidátora xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xx statutární xxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxx, xx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx návrh na xxxxxxxx xxxxxx, ručí xx zaplacení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxx za xxxxxxxxx poplatku společně x xxxxxxxxxx. To xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, na kterou x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx působnost statutárního xxxxxx.

(10) Poplatníkem xxxxxxxx xx zápis xxxxxxxxxxx xx veřejného rejstříku xxxxxxxxx notářem xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

XXXXXXX 2)

§3

Xxxxxxxxxxx

(1) Ve xxxxxx xxxxxxxx za řízení xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx věcně x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx. Xx věcech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx poplatků xx řízení soud, xxxxx je xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Ve xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx rozhoduje xxxx, xxxxx rozhodl x xxxx x prvním xxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak. Ve xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx odvolacím xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx soudním xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx věcech xxxxxxxx xx řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx x prvním xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx dovolací xxxx.

(3) Vznikne-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx řízení xxxxx, rozhoduje xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx prvního xxxxxx, xxxxxxxxx-xx o xxxx xxxxxxxx xxxx dovolací xxxx.

(4) Ve xxxxxx xxxxxxxx xx řízení x kasační xxxxxxxxx xxxxxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx.

(5) Xx věcech xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx soud xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxx xxxxxxxx xx zápis xxxxxxxxxxx xx veřejného rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xx obecný xxxx xxxxx, xxx se xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§4

Xxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxx-xx x xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) podáním xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xx zahájení xxxxxx (dále xxx "xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx"),

x) podáním odvolání,

c) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx uložením xxxxxxxxxx zaplatit xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx schválením xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxx předběžného xxxxxxxx,

x) uložením povinnosti xxxxxxxx poplatek x xxxxxxxxxxx x rozhodnutím xxxxx x odmítnutí xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §238 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) v xxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soudu x xxxx samé.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxx za xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx-xx o xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vzniká xxxxxxxxxx povinnost okamžikem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx oprávněnou x xxxxxx podání.

§5

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx vyjádřen xxxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx součin xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx&xxxx;x xxxxxxxx xx xxxxx skutečnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx částkou. Xxxxx poplatků jsou xxxxxxx v sazebníku.

XXXXXXX 3)

§6

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx. Cena příslušenství xxxxxxxx řízení tvoří xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx v xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx více xxxxxxxxxx plnění, je xxxxxxxx procentního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Peněžitá xxxxxx, xxx která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx poplatku, xxxx xxxx samostatným xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Jde-li x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poplatku cena xxxxxxxxxxxx součtu všech xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxx 5 let, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx plnění.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 3, xx základem xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 20&xxxx;000 Xx.

(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx peněžní hodnotu xxx xxxxx určení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sazebník, xxxxx obdobně xxxxxxxx 2 x 3.

(6) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx měně, xxxxxxx xx procentní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xx poplatek xxxxxxx xxxx x němž xxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx Xxxxx národní banka xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx XXX k xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jí xx roveň xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx; platnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx měn xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxx xxxxxx xxxx odvolacím soudem x řízení xxxx xxxxxxxxx soudem platí xxxxxxx odstavce 1 xx 7; při xxxxxxx základu xxxxxxxx xx xxxx vychází x peněžitých xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx peněžní hodnotu xxx xxxxx určení xxxxxxx procentního xxxxxxxx xxxxxxx sazebník, xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(9) Xx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxx soudnictví xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx každé xxxxxxxx xxxxxxxxxx samostatným xxxxxxxx poplatku; to xxxxx xxxxxxx pro xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx.

XXXXXXX 4)

§6x

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxx na xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxx řízení podle xxxx předmětu xxxxxxxxx x sazebníku rozdílné xxxxx poplatku, poplatky xxxxx těchto xxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poplatek. Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx soudem xxxx xxxxxxx-xx po xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx dovolacím xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxx poplatek xxx zaplacen, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Poplatek xx xxxxx na zahájení xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx soud xxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx samé v xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx smíru, odvolání, xxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ve xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx zaplatil.

(6) Pro xxxxx tohoto zákona xx xx xxxxxxxxx xxx pokládají xxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jednom listu xxxxxxxxxxx.

(7) Poplatek xxxxx sazebníku xx vybírán xxxxxxx x xxxxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx; xx xxxxxxx, xx-xx x sazebníku stanoveno xxxxx.

§7

Splatnost xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx skutečnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx vznikem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem uvedeným x §4 odst. 1 xxxx. x) xx x), je xxxxxxxx splatný xx 3 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx, nestanoví-li xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx delší.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx rozšíří-li xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx řízení, doplatí xxxxxxxxx poplatek xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Obdobně xx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxx předmět xxxxxx xxxx odvolacím xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx po xxxxxx dovolání předmět xxxxxx před dovolacím xxxxxx.

XXXXXXX 5)

§7x

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx notářem

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx notářem xxxxxx a xxxxxx xxxxxx poplatku, xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx provádí.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx do veřejného xxxxxxxxx provedený notářem xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx 10 dnů xx xxxxxx xxxxxxx u xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podání.

(3) Xxxxxxx prostředky xx xxxx vybraného xxxxxxxx xx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx provedený xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, ve spořitelním x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x zahraniční xxxxx, xxxxx má xxxxx xx území xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxx majitelem xx xxxxxx poplatku.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx poplatek xxxxxxx xxxxxxxx do 15 xxx po xxxxxxxxx xxxxxx.

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 87/2015 Xx. s účinností xx 1.5.2015

§8

Placení xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx poplatků xx příslušný xxxx xxxx správa xxxxx xxxxx §3. Poplatky xxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx soudem xxxx xxxxxxx soudu se xxxxx na xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx podle §3 (xxxx jen "xxxx soudu").

§9

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx stížnosti xxxxxxxx, xxxx vyzve xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xx xxxx x délce alespoň 15 xxx; výjimečně xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx této xxxxx soud xxxxxx xxxxxxx. K zaplacení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx lhůty xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xx xx xxxx věc xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x odvolání, že xxxxx xxxxxxxx poplatek xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xx xxxx x délce xxxxxxx 15 dnů; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx této lhůty xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. X zaplacení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx při řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve stanovené xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nezastaví,

a) xxxxx-xx xxx xxxxxx o xxxx xxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxx zaplatit xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterému xxxx x xxxxxx ustanovil xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx pobyt není xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx známou xxxxxx x xxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx újma, a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx nebezpečí xxxxxxxxx, a doloží, xx bez xxx xxxx xxxxxx poplatek xxxxx zaplatit,

d) xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx rozšířil-li xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo dovolání xxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx.

(5) X xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. c), xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxx doručovat.

(6) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx soud i x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx poplatku xx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx řízení x jmenování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zahájená xxx návrhu (§2 xxxx. 9).

(7) Nabude-li xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx pro nezaplacení xxxxxxxx právní moci, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx správy xxxxx zaplacen xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx úkonu, úkon xx xxxxxxxxx x xxxxx xx stane xxxxxxxxx, x když xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X tom xxxx xxx poplatník xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx soudu nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx na xxxxxxxxx úkonu xxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx, xxxx x prodlení xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx neuplatňují.

(10) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx poplatku v xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, plátce xxxxxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx.

(11) Je-li xxxxxx xxxxxxxx xx zápis xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx notářem x prodlení xxxx xxx 4 pracovní xxx xxxxxxxxxxx xx xxx splatnosti xxxxx §7a xxxx. 4, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zaplatit xxxxxxxxxxxx xxxx poplatku xxxxxxxxxxx x x něm xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx ve xxxx 20 % xxxxxxxxxxx xxxxx poplatku; xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

§10

Xxxxxxx poplatku

(1) Soud xxxxx poplatek x xxxx xxxxx, jestliže xxx zaplatil xxx, xxx x tomu xxxxx povinen. Xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx přeplatek. Xxxxxxxx xxx přeplatek xx xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx 50 Xx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(2) Xxxx xxxxx xxxxxxxx x účtu xxxxx i xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx nesprávného xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Soud xxxxx z xxxx xxxxx x zaplacený xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx splatný xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx kasační xxxxxxxxx xxxxxxx o 20 %, xxxxxxx xxxx o 1 000 Xx,, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx před prvním xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přeplatek xx xxxxxxxx (odpovídající xxxx poplatku) xxxxxxx xxxxx §6a odst. 3, bylo-li řízení xxxxxxxxx xxx zčásti. Xxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx řízení před xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx vrátí z xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Soud vrátí x xxxx xxxxx xxxxxxxxx poplatek xxxxxxx x 20 %, xxxxxxx xxxx o 1&xxxx;000 Xx, x x xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zpětvzetí xxxxxx, x xxxxx xxxxx nejpozději x xxxxxxxx xxx xxxxx x podání odporu xxxx námitek proti xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx stejným způsobem xx xxxxxx xxxxxx xxxx námitek, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxx jednáním. Xxxx-xx xxxxxx zastaveno xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přeplatek xx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx); věta xxxxx xx použije xxxxxxx.

(5) X xxxxxx, v xxxx lze xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx obdobně xxxxx xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx nebylo xxxxxx rozhodnutí x xxxx xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx-xx vzat xxxxx xx zahájení xxxxxx xxxx nejpozději před xxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x účtu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx výši. Xxx-xx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx manželství xxxx xxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx soudu xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxx tu xxxxxxxxxxx xx xx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx-xx xxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx zpět xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prvního xxxxxx, vrátí xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx výši. Xxx-xx xxxxx na zahájení xxxxxx x zrušení, xxxxxxxxxxx xxxx určení, xxx tu xxxxxxxxxxx xx xx xxxx, xxxx zpět xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nenabylo právní xxxx, aniž xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxx polovinu xxxxxxxx.

(7) Xxxx vrátí z xxxx xxxxx zaplacený xxxxxxxx xxxxxxx x 20 %, xxxxxxx xxxx x 1&xxxx;000 Xx, v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení před xxx, xxx je xx věci xxxx xxxxxxxxxx. Byl-li xxxx xxxxxxxx pouze x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx poplatku; věta xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx-xx xxxx x xxxxxxxx dražitele xxxxxxxx o příklepu xxxx x odvolání xxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x předražku, xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx zaplacený xxxxxxxx xxxxxxx o 20 %, xxxxxxx xxxx o 1&xxxx;000 Xx.

(9) Xxxx-xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx jinému xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx část) x xxxx xxxxx xxxxx soud.

(10) Poplatek xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx nelze xxxxxx xx xxxxxxxx 10 xxx od xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, v xxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, je-li xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx.

(11) Xxx-xx o xxxxxxxx xx xxxxx skutečnosti xx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxx notářem, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx nebyl xxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx plátce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§10x

(1) Xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx xx 30 xxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx, kterým x vrácení xxxxxxx.

(2) Xx-xx již xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xx xxxxxx poplatníka xxxxxxx x xx 30 xxx ode xxx xxxxxx žádosti poukáže xxxx x vratitelného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

§10x vložen právním xxxxxxxxx x. 218/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2011

§11

Xxxxxxxxxx od poplatku

(1) Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (zabezpečení), příplatku x xxxxxxx, zvláštního xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pojistného xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx péče, xxxxxx x hmotné xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx vyživovací xxxxxxxxxx rodičů a xxxx,

x) zásahu do xxxxxxxxx vyslovení přípustnosti xxxxxxxx xxxx držení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) pozůstalostních x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx rejstříku, týká-li xx xxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx úpadek xxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxx bylo vydáno xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx údajů o xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, mezinárodní xxxxxxxx organizaci, organizaci xxxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nadaci, xxxxxxxx fondu, ústavu x obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx závodu, odštěpného xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenskému xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx a působícího xx území České xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx svěřenský xxxx") x veřejného rejstříku,

l) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx.

(2) Od xxxxxxxx xx osvobozují

a) Česká xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) územní samosprávné xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx spor xxxx xxxxxx státní xxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x vzájemnou xxxxxxxxxx povinnost rodičů x dětí,

d) xxxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxx, v řízení x náhradu xxxx xx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx zdraví xxxx usmrcením a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx x náhradu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x povolání,

f) xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx v xxxxxx x určení xxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx otcovství xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) diplomatická xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx států x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx a další xxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx výsady a xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nejde-li x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x osobním xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) cizinec x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dočasné xxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxxxx zajištění, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx omezení osobní xxxxxxx xxxxxxx, a x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx,

x) navrhovatel x xxxxxx x vydání xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 13), xx-xx x xxxxxx předpisech xxxxxxxx nárok na xxxxxxxxxx,

x) navrhovatel, xxxxx xxxxxxxxx nároky xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 14),

x) xxxxxxxxxxx x řízení o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx trestné xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo dlužník x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx majetku xxxxxxxxx xx majetkové podstaty xxxx xxxxx mají xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx majetku,

o) xxxxxxx x insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx příslušným k xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a řešení xxxxx na xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx ve xxxx ochrany proti xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxxx odsuzujícím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx ve věcech xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) poškozený trestným xxxxx, jemuž byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx majetkové xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx nároku,

s) xxxxxxxxxxx v xxxxxx x náhradě xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxx uplatnil xxxxx x trestním řízení, xxxxx xxxx zastaveno x xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx republiky,

t) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zaměstnavatelů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx jejich xxxxxx, xxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx řízení

a) x xxxxxx xx xxxxxxxx předběžného opatření,

b) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x povolení xxxxxx,

x) x žalobě pro xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) o výkon xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudem, jde-li x řízení o xxxxx rozhodnutí x x exekuční xxxxxx 23).

(5) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx i xx xxxxxxxx xx xxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxx osvobozuje xxxxxxx xxxxxx xx xxxx svéprávnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, péče xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx nezletilé xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx.

(6) Od xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxx 11 bodu 1 xxxx. x) sazebníku xxxxxxxx v xxxxxxxx přírodní xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx uvedené x xxxxxxxxx 28, 29, 30, 31, 33 x 34 sazebníku, xxxxx jsou navrhovány x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx podle odstavce 2 xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx zápis xxxxxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxx za zápis xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx provedený xxxxxxx xx osvobozuje

a) zápis xxxxxxxxxxx do veřejného xxxxxxxxx, xxxx-xx se xxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x insolvenčním xxxxxx, x xxxx xxx xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, nadaci, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx,

x) xxxxx výmazu xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zápis xxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxxx notářem xx xxxxxxxx notářského xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx korporacích a xxxxx kterého vkladová xxxxxxxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, i xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudem.

§11a

Osvobození xx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2, xxxxx i xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx osvobození xx xxxxxxxx poplatků, xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nepřípustnost xxxxx §238 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 296/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 30.9.2017

§12

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx změní x xxx xxxxxx.

(2) Xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx pravomocně xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zaplatit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Ve stejné xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§13

(1) Ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxx jinak.

(2) Xxx xxxxxx placení xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx řádu, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx osvobození xx xxxxxxxx xxxxxxxx 26), xx evidují xxxxx xxxxxxxx řádu.

§13x

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 281/2009 Sb.

§14

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx správním xxxxxxxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení

§15

Z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx zahájených xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vybírají xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx, i xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxx odvolání xxxx dovolání podaném xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx sazebníku, xxxxx xx přílohou xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx poplatku, xxxxxxxx xxx zaplacen xxxx nabytím účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx hospodářské xxxxxxxxx.

§16

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právním předpisem xxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx jednotlivé xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx ohrožení státu xxxx xxxxxxxxx stavu xxxx vláda Xxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx stavu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 21)

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x sazebníku,

x) xxxxxxxxx od xxxxxxxx ozbrojené xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sbory, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx službu.

(3) Xxxxx může nařízením xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx cizinců, xxxxxx xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx poskytnuta xxxxxxx ochrana.

§16x

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§16x vložen právním xxxxxxxxx x. 460/2016 Xx.x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§16x

§16x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb.

§17

Xxxxxxxxxxxx financí, finanční xxxxx x Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx výši, xxxxx x včas. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx též xxxxxxxx vrácené x xxxx xxxxx.

§18

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 147/1984 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České socialistické xxxxxxxxx č. 151/1984 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 147/1984 Xx., x soudních xxxxxxxxxx.

3. X xxxxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx nařízení xxxxxxxx xxxxxxx č. 78/1958 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. S xxxxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx arbitrážních xxxxxxxx xxxxxxxx nařízením ministra xxxxxxx č. 78/1958 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx arbitrážní xxxxxxxx (xxxxxx 24/1961 X. x.).

5. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 20. června 1990 x xxxxxxx x xxxxxxxx poplatků (xxxxxx 43/1990 Xx.).

§19

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1992.

Burešová v. x.
Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxx k xxxxxx XXX x. 549/1991 Xx.

XXXXXXXX XXXXXXXX
&xxxx;

Xxxxxxxx za xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxx 1

1. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudního řízení, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

x) do xxxxxx 20 000 Xx ... 1&xxxx;000 Xx

x) x xxxxxx xxxxx xxx 20 000 Xx xx 40 000 000 Kč ... 5 % x této xxxxxx

x) x částce xxxxx xxx 40&xxxx;000&xxxx;000 Xx ... 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč x 1 % x xxxxxx přesahující 40&xxxx;000&xxxx;000 Xx; částka xxx 250 000 000 Kč xx xxxxxxxxxxxx

2. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx platí xxxxxxxx xxx, xxxx xx xxx tento xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Uplatnil-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx, x kterou xxxxxxxxxx žalovaného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

3. Je-li xxxxxxxxx xxxxxx plnění xx xxxxxxx, které bylo xx smlouvě vyjádřeno x xxxxxxxx, vybere xx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Ve xxxxx x vrácení xxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

4. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx poplatek xxxxx xxxx 1, x xx podle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx směnce xxxx xxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxx xxxxx, xx němž xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx 2

1. Za návrh xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozkazu, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxx 10&xxxx;000 Xx xxxxxx ... 400 Xx

x) x xxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 Xx xx 20 000 Kč xxxxxx ... 800 Xx

x) x xxxxxx xxxxx než 20&xxxx;000 Xx ... 4 % x této xxxxxx

2. Xxxxx xxxx xxxxxxxx rozkaz nevydá x pokračuje x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxx 1.

3. Pokud xxxxx návrh xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx položky 1.
&xxxx;

Xxxxxxx 3

Xx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx x návrhem na xxxxxxx nemajetkové újmy x xxxxxxxx

x) do xxxxxx 200 000 Xx xxxxxx ... 2&xxxx;000 Xx

x) x částce xxxxx xxx 200&xxxx;000 Xx ... 1 % z této xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxx 4

1. Xx xxxxx xx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) za xxxxxx xxxxxxxxx xxx ... 5&xxxx;000 Kč

b) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxx xxxx organizační xxxxxx ... 15 000 Xx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak ... 2&xxxx;000 Xx

2. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx by xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx samostatně.

3. Za xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, o xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx věc xxxx x xxxxxxxxx nemovité xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx podle bodu 1 xxxxxxx a). X xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx závodu xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx organizační xxxxxx, xxxx x xxxxxx x vyloučení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poplatek xxxxx xxxx 1 xxxxxxx x). X xxxxxx xx zahájení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxx xxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxx věcí, xx xxxxxx poplatek xxxxx xxxx 1 xxxxxxx c).

4. X xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx o určení xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx vybere xxxxxxxx podle bodu 1 písm. x), x to xxxxx xxxxxx, bez xxxxxxx x tomu, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxx xxxxx xx zahájení xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxx z xxxxxx xx určení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx řízení xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx rozhodl x xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx podle bodu 1 xxxxxxx x).

6. Xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, zda xx xxxxxxxxxx xx či xxxx, za xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x zrušení, xxxxxxxxxxx xxxx neexistenci xxxxxxxxxxx, xx návrh na xxxxxxxx řízení na xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxx xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx pověsti xxxxxxxxx osoby bez xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx újmy xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 písmene x).
&xxxx;

Xxxxxxx 5

Za xxxxx xx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ... 1 000 Xx
&xxxx;

Xxxxxxx 6

1. Xx xxxxx xx xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ... 2&xxxx;000 Xx

2. Sazba xxxxxxxx podle této xxxxxxx xx xxxxxxx x 5 000 Xx xx každou xxxxxxxxx xxx x x 15&xxxx;000 Xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jeho organizační xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx 7

Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxx výživného, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxx 50&xxxx;000 Xx xxxxxx ... 500 Kč

b) x částce xxxxx xxx 50&xxxx;000 Kč ... 1 % x xxxx částky xxxxxxx 15&xxxx;000 Kč
 

Položka 8

Xx xxxxx na xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ... 2&xxxx;000 Kč
 

Položka 8a

Za xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo jiné xxxx způsobené xxx xxxxxx veřejné moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxx ochranném xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ... 2&xxxx;000 Xx
&xxxx;

Xxxxxxx 9

1. Xx xxxxxxxxx smír uzavřený xx xxxxxxx xxxxxx

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plnění xx xxxxxx 25&xxxx;000 Xx xxxxxx ... 500 Xx

x) je-li předmětem xxxxx xxxxxxxx plnění xxxxx xxx 25&xxxx;000 Xx ... 2 % z xxxx xxxxxx xxxxxxx 30 000 Xx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ... 1 000 Xx

2. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx 27) xx xxxxxx poplatek podle xxxx 1 písmene x), x xx xxx xxxxxxx k xxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx 9x

1. Xx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx moratoria xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ... 5 000 Xx

2. Xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx preventivní xxxxxxxxxxxxxxxxx ... 1 000 Xx

3. Za xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve věcech xxxxxxxxxxx restrukturalizace ... 15 000 Kč

4. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou xx xxxxxx preventivní xxxxxxxxxxxxxxxxx ... 1 000 Xx

5. Xx xxxxx xx doručení xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ... 1 000 Xx

Xxxxxxx 10

Xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx (zjištění xxxx popření) xxxxxxxxxxx ... 2 000 Xx
&xxxx;

Xxxxxxx 11

1. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx první xxxxx akciové xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ... 12 000 Xx

x) xx xxxxx xxxxx jiné xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ... 6 000 Xx

x) za změny xxxx xxxxxxxx xxxxxx ... 2 000 Xx

x) xx xxxxx xxxxxxxx firmy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ... 1 000 Xx

2. Xx návrh na xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx nahrazení xxxx xxxxx xxx xxxxxxx v případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ... 4 000 Xx

x) xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečných majitelů xxxx xx jejich xxxxxxxxx xxxx výmaz xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ústavu, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu ... 2 000 Kč

c) xx xxxxx xxxxx x skutečném majiteli xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx bez náhrady x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ... 2&xxxx;000 Xx

x) xx xxxxx xxxxxxxx firmy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx korporace do xxxxxxxxx rejstříku ... 500 Xx

3. Poplatek xxxxx bodu 1 xxxxxx x) a xxxx 2 xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx počet xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených v xxxxxx. Změnou se xxxxxx x xxxxx xx výmaz skutečnosti x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx osoby nebo xxxxx xxxxx xx xxxxx skutečnosti, xxxx-xx xxxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx doplňované xxxxxxxxxxx, nenahrazuje-li xxxxx xxxxxxxxxx. Změnou se xxxxxxxx návrh na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxx této xxxxxxx xx platí xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxx.

5. Poplatek xxxxx této xxxxxxx xx nevybere za xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřízené xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx 12

Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxx 20&xxxx;000 Xx xxxxxx ... 1&xxxx;000 Xx

x) v xxxxxx vyšší xxx 20&xxxx;000 Xx ... 5 % x xxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxx 13

1. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx peněžité xxxxxx, x výjimkou xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx manžela,

a) xx xxxxx x xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx přihlášené pohledávky ... 5 000 Xx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx ... 5 000 Xx

x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složku ... 15&xxxx;000 Kč

d) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx ... 2&xxxx;000 Xx

2. Z xxxxxx x vyloučení xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxx x) této xxxxxxx.

3. X xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vybere xxxxxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx.

4. X xxxxxx na vypořádání xxxxxxxxxx xxxxx dlužníka x jeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 6.

5. Xxxxxxxx podle xxxxxxx x) x d) xxxx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx 14

1. Xx návrh na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxxx, podle xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xx 25 000 Xx xxxxxx ... 250 Xx

x) peníze v xxxxxx xxxxx než 25&xxxx;000 Xx ... 1 % z xxxx částky

c) xx xxxxxx movitou xxx ... 750 Xx

x) xx každý xxxxx xxxxx ... 150 Xx

2. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx směnka xxxx xxx anebo xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx jmenovitou hodnotou, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx b) xxxx xxxxxxx ze xxxxxxx, xxxxxx xx peněžitá xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxx šeku xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jiného cenného xxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx 15

1. Za xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx ... 1&xxxx;000 Xx

2. Xxxxx xxxxxxx 1 xxxx 4 xx xxxxxxxxxxx ... 5&xxxx;000 Xx
&xxxx;

Xxxxxxx 16

Xx žalobu xx xxxxxx řízení ... 5&xxxx;000 Kč
 

Položka 17

Xx žalobu xxx xxxxxxxxxx ... 5 000 Xx
&xxxx;

Xxxxxxx 17x

Xx xxxxx xx xxxxxxx rozhodčího xxxxxx ...&xxxx; 3&xxxx;000 Xx
&xxxx;

Xxxxxxx 17x

Xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx spolku ... 3 000 Xx
&xxxx;

Xxxxxxx 18

1. Xx žalobu xxxxxxx xx věci, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxx orgán xxx soud, je-li xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xx částky 20 000 Xx xxxxxx ... 1&xxxx;000 Kč

b) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ... 3&xxxx;000 Kč

2. Xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu ... 3&xxxx;000 Kč

b) xx xxxxxx, že xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx (změny xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a na xxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx ... 5&xxxx;000 Xx

x) na znovuobnovení xxxxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ... 15&xxxx;000 Xx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ... 2&xxxx;000 Xx
&xxxx;

Xxxxxxx 19

Za xxxxxxx xxxxxxxx ... 5&xxxx;000 Kč
 

Položka 20

Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku xx xxxxxxxx soudnictví ... 1&xxxx;000 Xx
&xxxx;

Xxxxxxx 21

1. Xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx 20&xxxx;000 Kč včetně ... 1&xxxx;000 Xx

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x částce xxxxx než 20&xxxx;000 Xx xx 40&xxxx;000&xxxx;000 Xx včetně ... 5 % x xxxx xxxxxx

x) je-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx 40&xxxx;000&xxxx;000 Kč ... Xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx x 1 % x částky xxxxxxxxxxx 40&xxxx;000&xxxx;000 Kč; xxxxxx xxx 250 000 000 Xx xx xxxxxxxxxxxx

x) xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ... 3&xxxx;000 Xx

x) v xxxxxxxxx případech ... 2&xxxx;000 Xx

2. Xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx témuž xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxx 500 Xx.

3. Xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx odklad xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx poplatek nevybere.

4. Xx xxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx 22

1. Za xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xx xxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) peněžité xxxxxx, xx vybere xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xx vybere xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 4.

2. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o náhradě xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, se vybere xxxxxxxx podle xxxxxxx 3.

3. Za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx poplatek xxxxx xxxxxxx 5.

4. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx neplatí.

5. Xx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxx výživného xxxxxx xxxx zvýšení x o xxxxxxx xxxx xxxxxxx výživného xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 7.

6. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx o poddlužnické xxxxxx xx vybere xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 8.

7. Xx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx bylo xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xx vybere xxxxxxxx podle položky 1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prvního stupně x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x prodeji xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxx xxxx o xxxxxxxxx nemovité věci, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 4 xxxx 1 xxxxxxx x). Xx odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx závodu xxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx závod xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu nebo xxxx organizační xxxxxx, xx vybere xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 4 xxxx 1 xxxxxxx x). Xx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí soudu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx věcem, o xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx poplatek podle xxxxxxx 4 xxxx 1 xxxxxxx x).

9. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxx x nejde-li x zaplacení peněžité xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx podle položky 1 podle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo šeku. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxx papír, xx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

10. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx manželů x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoluvlastnictví xx xxxxxx poplatek xxxxx xxxxxxx 6.

11. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v restrukturalizačním xxxxxx, v xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx, x žalobě xxx zmatečnost x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx položky 4 xxxx 1 písmene x).

12. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x příklepu x xx odvolání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x předražku

a) xx xxxxxx 250 000 Kč ... 5&xxxx;000 Kč

b) x xxxxxx vyšší xxx 250&xxxx;000 Xx ... 2 % x xxxx xxxxxx xxxxxxx 100&xxxx;000 Xx

13. Xx-xx odvolání xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 4 xxxx 1 xxxxxxx x) xxxxx jednou.

14. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx jen xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, odmítnutí podání, xxxxxx xx zahajuje xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx 23

1. Xx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx odvolacího soudu xx xxxx xxxx, xxxxx předmětu xxxxxxxxxx xxxxxx

x) peněžité xxxxxx xx částky 100&xxxx;000 Xx xxxxxx ... 7&xxxx;000 Xx

x) xx xxxxxx nemovitou xxx ... 14&xxxx;000 Xx

x) xx každý obchodní xxxxx xxxx xx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx ... 28&xxxx;000 Xx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ... 14&xxxx;000 Xx

2. Xx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí, které xxxx xxxxxxx x xxxx 1 xxxx xxxxxxx ... 4&xxxx;000 Xx

3. Xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jen x základu xxxxxxxx xxxxxx, xx vybere xxxxx xxxx 2 xxxx položky.

4. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxx samé x xxxxxx xx smlouvy, xxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx x které xxxxxxxxxxx částku 100 000 Xx, se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxxxxx zástavy nebo x vyloučení věci xx xxxxxx poplatek xxxxx bodu 1 xxxxxxx d) xxxx xxxxxxx.

5. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxx šek x xxxxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedené xx xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx se postupuje, xxx-xx x xxxx xxxxx papír, xx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx hodnota.

6. Podle xxxx 1 písmene x) xxxx xxxxxxx xx vybere xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, o xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx řízení, x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx řízení, x xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx, o xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x žalobě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo o xxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx orgánu veřejné xxxxxx.

7. Xx-xx dovolání xxxxxx xxxxx jednomu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxx x) nebo xxxxx xxxx 2 xxxx položky xxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xx věci xxxx xxxxxxxx xx věcech xxxxx §11 xxxx. 1 xx xxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx. x) této xxxxxxx. Poplatek xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x exekučním xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx xxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx za xxxxx
&xxxx;

Xxxxxxx 24

Xx xxxxx xx xxxxxxxxx věci xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ... 1&xxxx;000 Xx
&xxxx;

Xxxxxxx 24x

Xxxxxxx 24x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb.
 

Položka 25

Za xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx ... 1 000 Xx
&xxxx;

Xxxxxxx 26

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx v rozhodčím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ... 2&xxxx;000 Kč
 

Položka 27

Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx soudní xxx nebo xxxxx x zvláštních řízeních xxxxxxxx xxxx soudní xxx xxxxxxx ... 1&xxxx;000 Xx
&xxxx;

Xxxxxxx 28

1. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxx ... 150 Xx

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx bývalých xxxxxxxx notářství, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx ČSFR, xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx orgánů, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx 29

1. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx ... 300 Xx

2. Xx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx dědického xxxxxxxxx 28) ... 500 Xx
&xxxx;

Xxxxxxx 30

1. Xx xxxxxxxxxx stejnopisu (xxxxx) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx výpisu x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx každou x xxxxxxxxx xxxxxxx ... 70 Xx

2. Xx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx částí xxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ... 20 Kč

3. Poplatku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxx xxxxx, o xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Poplatek xxxxx xxxx položky xx xxxxxx i xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx příloh xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx rozumí x xxxxx xxxxxxxx státních xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx soudů, Xxxxxxxxxx xxxxx XXXX, bývalého Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x soudů Xxxxx xxxxxxxxx.

6. Na xxxxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xx vyznačí xxxx, x němuž xxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxx osvobozen xxxxx §11 odst. 2.
&xxxx;

Xxxxxxx 31

1. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dat, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxxx xxx, za xxxxx nosič ... 50 Xx

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx přenos xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx sítě nebo xxxxxxxxx na xxxxx xxx žadatele.
 

Položka 32

1. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zvukově xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ... 100 Kč

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx přepis xxxxxxxxx nebo zvukově xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamu xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ve věcech, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxx, u xxxxxxx tak určil xxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx 33

1. Xx xxxxxxx xxxxxxx ... 30 Xx

2. Poplatek xx vybere xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx 34

Za ověření xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx podpis ... 30 Kč
 

Položka 35

1. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx žadatel xxxxxxx ... 500 Xx

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xx žadatel xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx 36

Xxxxxxx 36 xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 255/2019 Sb.
&xxxx;

Xxxxxxx 37

1. Xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx převoditelného cenného xxxxxx, za xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ... 2&xxxx;000 Kč

2. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx výpisu x xxxxxxxxx listiny xxxx x xxxxx xxxxxxxx ... 300 Xx
&xxxx;

Xxxxxxx 38

Xx oznámení x xxxxxxx xxxxx dovolat xx neúčinnosti právního xxxxxxx podle občanského xxxxxxxx ... 2&xxxx;000 Xx
&xxxx;

Xxxxxxxx xx zápis xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provedený xxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxx 39

1. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx do veřejného xxxxxxxxx xxxxxxxxx notářem

a) xx první zápis xxxxxxx společnosti do xxxxxxxxx xxxxxxxxx ... 8&xxxx;000 Xx

x) xx xxxxx xxxxx xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx, x výjimkou akciové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ... 2&xxxx;700 Xx

x) xx xxxxx nebo xxxxxxxx ... 1 000 Xx

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx. x) se xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx bez ohledu xx xxxxx měněných xxxx doplňovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xx rozumí x xxxxxx o xxxxx skutečnosti x xxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxx xx právnické xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx, není-li xxxxxxxxxxx xxxxx skutečností, xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx doplňované xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx osoby z xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Poplatek xxxxx této položky xx nevybere xx xxxxx skutečnosti xx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx 40

Za xxxxx xx zahájení xxxxxxxx xxxxxx ve věcech xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx ... 1&xxxx;000 Xx

PŘECHODNÁ A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xx. III

Podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx navržených xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx řízení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů, i xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 36/1995 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.1995

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx sešit x. 8/1996 xxxxxxxxxx x. 49

x) X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx soudní xxxxxxxx x xxxx předmětu xxxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxxxx (50 %) xx xxxxx také x xxxxxxx xxxxxxxxx odvolání.

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

1. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx stanou xxxxxxxxx xx účinnosti tohoto xxxxxx. Poplatky za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

2. Poplatky xxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přeplatků xx xxxxxxxx se vracejí xxxxx dosavadních předpisů. Xxxx-xx však xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zpět xxxxxx xxxx zcela xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx podaný xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx stanou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x části xxxxxx

1. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx vybírají xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, x když xx xxxxxx xxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxx-xx usnesení xx xxxx xxxxxxxx vydáno xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x této xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

3. Xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx; xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 151/2002 Xx. s účinností xx 1.1.2003

Xx. X

Požadavek xxxxxxxx xxxx 30 xxx xx xxxxxxxxxx

x) na xxxxxx x přísedící, xxxxx xxxx jmenováni xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx přísedícího xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

b) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx trvá xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. X xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 192/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2003

Xx. X

1. Xxxx-xx xxxx stanoveno jinak, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x pro xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; právní xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo jiném xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx řízení xxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. V xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 555/2004 Xx. x účinností xx 1.1.2005 s výjimkou xxxx 3, xxxxx xxxxxx účinnosti 9.11.2004

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx odvolání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se vybírají xxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx poplatky xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona se xxxxxxxx xxxxx zákona x. 549/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, podaný xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx poplatky xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, i když xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2011

Xx. VI

Přechodné ustanovení

Za xxxxxx zahájená xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x když xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 404/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. v) xxxxxx x. 549/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx po 1. xxxxx 2013.

2. Xxx-xx xxxxxxxx soudní xxxxxxxx xx xxxx, x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x účtu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 167/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2013

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, x xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 293/2013 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 549/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním předpisem x. 87/2015 Xx. x účinností xx 1.5.2015

Xx. XIII

Přechodné ustanovení

Osoby xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx osvobozují xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx 1 roku ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností od 1.1.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x. 549/1991 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 30.9.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx poplatku za xxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, nejdéle však xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx xxxxxx xxxxxx, právnická xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx korporací x xxxxx xxxxxxxxxxx zápis xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx majiteli, x svěřenský správce, xxxxx nezajistil xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx nebo zahraničního xxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x fyzických osob x evidenci xxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. Xx xxxxxxxx xx návrh na xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x svěřenský xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxx xxxxx, xx evidence xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xx poplatku xx návrh xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx korporace, která xxxxxxxxx zápis údajů x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do evidence xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 304/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2019, xxxxxxx-xx xx 31. xxxxxxxx 2017, nebo xx 15 xxx xx xxxxx vzniku, xxxxxxx-xx xx 1. ledna 2018.

4. Xxxxxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx majitelích, jehož xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2021

Xx. X

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 549/1991 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uplatněny x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx přihlášeny do xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx x vymáhání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 549/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx vznikly xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxx, xx xxxx dosavadními xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx předání xxxxxxxx x xxxxxx vymáhání xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 549/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bodu 2 xxxxx podklady x vymáhání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2024, xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2024.

4. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx podle §8 odst. 4 xxxxxx x. 549/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx kolkovou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dne 31. xxxxxxxx 2024.

Čl. X vložen právním xxxxxxxxx x. 349/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx přepis č. 549/91 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1992.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

271/92 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 549/91 Xx., x xxxxxxxx poplatcích x poplatku za xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.1993

273/94 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 368/92 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxx x. 72/94 Sb. x xxxxxx x. 85/94 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.95

274/94 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon XXX č. 368/92 Xx., o správních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 72/94 Xx. a zákona x. 85/94 Xx., xxxxxxxxx Poslaneckou xxxxxxxxx xxx 7.12.94 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 21.12.94

x xxxxxxxxx xx 1.1.95

36/95 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon XXX x. 549/91 Xx., x soudních xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx ČNR č. 368/92 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.4.95

78/95 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 549/91 Xx. publikované x xxxxxx x. 17/95 Xx.

118/95 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx sociální podpoře

s xxxxxxxxx od 1.10.95

160/95 Xx., kterým se xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.96

151/97 Xx., x xxxxxxxxx majetku x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.98

209/97 Xx., x xxxxxxxxxx peněžité xxxxxx obětem trestné xxxxxxxx a x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.98

227/97 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondech a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx)

x účinností xx 1.1.98

103/2000 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 72/94 Xx., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x budovám a xxxxxxx vlastnické xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx některé xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 344/92 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění zákona x. 89/96 Xx., xxxxx č. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 549/91 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx zákoník, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 357/92 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x dani x převodu xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2000

155/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 65/65 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2001

241/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx opatřeních xxx xxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

255/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 549/91 Xx., o soudních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2001

46/2001 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 549/91 Xx. publikované v xxxxxx x. 16/2001

128/2001 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 13.3.2001 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx zákona č. 72/94 Xx., xxxxxx xx upravují xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahy x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx bytů), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a §11 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 549/91 Xx., x xxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx zákona x. 103/2000 Sb. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 27.4.2001

451/2001 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 72/94 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x doplňují xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2001

151/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx správního

s xxxxxxxxx od 1.1.2003 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx 16 přílohy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 17.4.2002

309/2002 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (zákonem x. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Sb. xxxx xxxxxxx na 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Xx. byla změněna xx 1.1.2012 a xxxxxxx x. 445/2011 Xx. xxxx změněna xx 1.1.2015)

192/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxx, přísedících a xxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o soudech x soudcích), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 283/93 Xx., x státním xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2003, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §11, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2004

281/2003 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (služební zákon), xx znění zákona x. 131/2003 Sb., x zákon x. 309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx xx 28.8.2003

555/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 549/91 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 85/96 Xx., o xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.11.2004

626/2004 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx financí x xxxxxxx odměňování

s účinností xx 10.12.2004

628/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.12.2004

357/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x osvobození Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pozůstalých xx nich, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx některých osobám, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x letech 1939 xx 1945 x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 19.9.2005

72/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 65/65 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 549/91 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.4.2006

112/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxx x hmotné xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

159/2006 Xx., x xxxxxx zájmů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

189/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o nemocenském xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx č. 585/2006 Xx. xx 1.1.2008 a xxxxxxx x. 261/2007 Xx. xx 1.1.2009)

531/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 7.12.2006

585/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x nemocenském xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 117/95 Xx., x xxxxxx sociální podpoře, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx č. 165/2006 Xx., x xxxxx x. 582/91 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx sociálního zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2006

261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX ze dne 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx se paragrafovaného xxxxx)

x účinností xx 27.3.2008

123/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 97/63 Xx., o xxxxxxxxxxxx právu xxxxxxxxx x procesním, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 549/91 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

216/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 159/2006 Sb., x xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.6.2008

269/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 29.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx ustanovení položky x. 14x xxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx zákona x. 549/91 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 16.8.2008

381/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních zaměstnanců xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 309/2002 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx a o xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 20.10.2008

7/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2009

217/2009 Xx., kterým xx mění zákon x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.7.2009

281/2009 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

427/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Sb., x xxxxxx cizinců xx xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 325/99 Xx., x azylu x x xxxxx xxxxxx č. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

218/2011 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 549/91 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2011, s xxxxxxxx části §11, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2012

303/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx správní, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

445/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2011

457/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Finanční xxxxxx XX

x účinností od 1.1.2013

458/2011 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015 x 1.1.2014

19/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 216/94 Xx., x rozhodčím xxxxxx a o xxxxxx rozhodčích xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

202/2012 Xx., x mediaci x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx)

x účinností od 1.9.2012

396/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

404/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

45/2013 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

167/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 549/91 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2013

293/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 99/63 Sb., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

344/2013 Sb., x xxxxx daňových xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

335/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 549/91 Xx., x soudních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015 x xxxxxxx xxxxxxxxx 30.6.2016

87/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2015

161/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 549/1991 Xx., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 87/2015 Xx., x zákon x. 91/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxx soukromém, xx xxxxx xxxxxx x. 375/2015 Sb.

s xxxxxxxxx xx 7.6.2016

258/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2016

368/2016 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

460/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 28.2.2017 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2018

296/2017 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 292/2013 Sb., x xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 30.9.2017

303/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

182/2018 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 374/2015 Sb., x xxxxxxxxxx postupech x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 183/2017 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2018

255/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x znaleckých xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx překladatelích

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx související x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákon x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx hrách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021)

193/2021 Sb., Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30. xxxxxx 2021 xx. xx. Xx. XX 9/20 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §9 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 549/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 296/2017 Xx. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 12.5.2021

297/2021 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x rozporu s xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022

416/2022 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.1.2023 x xxxxxxxx xxxxx §11, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2024

285/2023 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 312/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 23.9.2023

349/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x. 88/97 Sb.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x. 8/1996 xxxxxxxxxx x. 49

x)

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x soudních xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx "xxxxxxxx úkon" xx xxxxxx jednotlivý xxxx soudu, xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx soudem, x podle povahy xxxx xxxxxxxx, x xxxxx x uvedených xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx jde.

Výklad:

Ustanovení §1 xxxxxx č. 549/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, používá pojmu "xxxxxxxx úkon" xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx jednotlivý xxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx soudu, tak xxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx §7 xxxx. 2 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednotlivý xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx 21 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx úkon správy xxxxx a xxxxx xxxxxxx 1, popřípadě 12 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx poplatného xxxxx xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxxxx určení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

x)

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §43 xxxx. 2 x.x.x.

Xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx xx vybírají xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xx návrh xxxxx České xxxxxxxxx, x za xxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxx vymezeny v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx). Poplatková xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úkonu, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§4 xxxx. a)].

Zákon o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xx xxxxxxxx řízení, prováděného xx xxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx, xxxxx soudu xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx. Uvedený xxxxx vyplývá zejména xx xxxxxxx, jak xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxx poplatku (xxxx. §6 x §6a) x jak xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poplatků v xxxxxxxxx 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 25 x 26 Xxxxxxxxx. Nemá-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx pro xxxxx nedostatek xxxxx xxxxxxxxxx §43 xxxx. 2 x.x.x. xxxxxxxxx, xxxxxx poplatek xx xxxxxx zahájené tímto xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xx jednak xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx provedení xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx §4 xxxx. x), x jednak xxxxx, xx x Sazebníku xxxx xxxxxx poplatek x takového návrhu (x řízení xx xxxx xxxxxxx zahájeného) xxxxxxx a xxxxxxx 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 25 x 26 Xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxx tehdy, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx §43 xxxx. 2 x.x.x. xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx prvního stupně, xxx x x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xx použití xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx (xxxx. §232 xxxx. 2 x.x.x.), xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. §211 x.x.x.) nebo dovolací xxxxxx (srov. §243c x.x.x.).

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaplatil xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §43 odst. 2 x.x.x., xxxx xx xxxxxxxx vrátí, xxxxx xxx xxxxxxxx ten, xxx x tomu xxxxx xxxxxxx (§10 xxxx. 1, xxxx xxxxx).

2) Sbírka soudních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x. 8/1996 xxxxxxxxxx č. 49

x)

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 1 a 12 Xxxxxxxxx soudních xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx uplatnil xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx ustanovení §97 x.x.x. xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx případy, xxx xxxxxx odpůrce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx návrh xx xxxxxx xxxxxxxxxx §98 x.x.x.

Xxxxxx:

X xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxx a x xxxxxxxxxx x. 5 x položkám 1 x 12 Sazebníku xx xxxxxxxx placení xxxxxxxx poplatku xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nároku xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §2 odst. 2 xxxxxx xx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx jen x xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úkonu", xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x. 1 x 12 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "ze xxxxxxxxxx xxxxxx odpůrce se xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xx byl xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx". X xxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ustanovení §2 xxxx. 2 xxxxxx dopadá na xxxxxxxx návrh xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §98 x.x.x. x že xxxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 1 x 12 Xxxxxxxxx xxxxxxxx poplatků xx týkají xxxxxxxxxx xxxxxx podaného xx xxxxxx ustanovení §97 x.x.x.

X vzájemný xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §98 o.s.ř. jde xxxxx, xxxxxxxx odpůrce xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx. §580 x §581 o.z., §358§364 xxxx. zák.) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx navrhovatele xxxxxxxx, xxx aby na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, než co xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X vzájemného xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx ustanovení §98 x.x.x. xx xxxxxxxx xxx vyměření soudního xxxxxxxx xxxx předmětu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. cena xxxxxxxx poplatného xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx vzájemnými xxxxxxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §98 x.x.x., platí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jako xx xxxxx návrh xxx xxxxx samostatně. *)

x)

Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx povinen xx xxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 3, xxxx xxxxx, zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaplatit xxxxx xxxxxxxx řízení, xx vyměřuje x xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx:

Xxxxx citovaného xxxxxxxxxx xx soudní xxxxxxxx xxxxxxxx x toho, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nikoli x xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx totiž xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx rozsahu xxxx návrhu xxxxxxxx.

x)

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jen xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx:

Xxxxxxx-xx xxxxxxxx či xxxxxxxx (xxxx druh xxxxxxxxx prostředku xxxxx xxxxxxxxxx soudu xx xxxxxx ustanovení §2 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx jen xxxxxxxx xxxxxx, xxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxx nutno xxx na xxxxxxx, xx Xxxxxxxx soudních xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx ně xxxxxxxxxx x poznámkách x Xxxxxxxxx. Poznámka x. 1 k Xxxxxxxxx zde xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poplatek xxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xx řízení před xxxxxxxxx soudem) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. xx xxxxxxx xxxxx 4 o.s.ř. podle xxxxxxx x. 2 xx Xxxxxxxxxxxxx řádu **), xxxxxxxx x xxxxx soudním poplatku xxxxxxxxx xxx odvolací xxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxx placený v xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx soudu xxxxxxx stupně (§8 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

Xxxxxx:

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx nejen x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx x k případnému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 2. Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx soudu (§8 xxxx. 3).

Proti usnesení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx nezaplacení xxxxxxxx poplatku x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx soudní xxxxxxxx z dovolání xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxx proti xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zruší (§9 xxxx. 4).

*) Xxxx. x xxxx xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx xxx č. 14/1976 Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx a stanovisek xx xxx. 134 - 135 (356 - 357):

"Pokud xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx by xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxx pohledávce vzájemnou xxxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

1. Xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxx směřuje xxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx k xxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx plnit xxxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxx žalovaného, xxxx x xxxx, x xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx, xxx xxxx xxxxxxx žalobce x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x tohoto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx-xx žalovaný xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx nejen xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx byl zavázán x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nároků, xxx x xxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x zaplacení pohledávky xxxxxxxxxx v xxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx vyměřuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx neuplatňuje xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (§98 o.s.ř.); xxxxx xxxx x xxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx uplatněný xxxxx. X tohoto nároku xxxx bude třeba xxxxxxx soudní xxxxxxxx, x xx x x tom xxxxxxx, xxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x x xxx xxxxxxx, xxxxx-xx v xxxxxxxx x vzájemnému xxxxxxxxx obou xxxxxx."

**) Xxx instrukci Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČR xx xxx 30.8.1993, x.x. 1068/93-XXX (uveřejněnou pod x. 5/1993 Sbírky xxxxxxxxx a sdělení XX ČR), xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxx x kancelářský xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx soudy, (xx xxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx XX xx xxx 1.3.1994, x.x. 1068/94-XXX, uveřejněné pod x. 3/1994 Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČR).

3) Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx č. 8/1996 xxxxxxxxxx x. 49

x)

Xxxxxx xxxxxxxx x dovolání xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spoluvlastnictví xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx 8 písm. x) Sazebníku xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 1, věta xxxxx, xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx výši 500 Xx.

Xxxxxx:

Xxxxxxxxxx §5 xxxx. 2, xxxx druhé, xxxxxx (za středníkem) xx xxxxxxxxxx xxx, xxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 8 písm. x) Xxxxxxxxx je x poměru x xxxxxxxxxx §5 xxxx. 2, větě xxxxx, xxxxxx xxxxxxx speciální.

4) Sbírka xxxxxxxx xxxxxxxxxx a stanovisek xxxxx č. 8/1996 xxxxxxxxxx č. 49

x)

X xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x občanském soudním xxxxxx (s výjimkou xxxx xxxxxxxxxx), xx xxxx příslušenství xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx základem xxxxxxxx poplatku xxx x xxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxxxxxx předmětem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx §6 xxxx. 5, xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx v §502 xxxx. xxx. xx xx xxxxx smluvené, xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx č. 191/1950 Sb. (zákonem xxxxxxxxx x xxxxxxx), xxxxxx xxxx na úroky x xxxxxxxx (§369 xxxx. 1 xxxx. xxx.).

Xxxxxx:

X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxxxxxx" podle věty xxxxx x "úroků" xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx, xx věta xxxxx xx nevztahuje xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §369 xxxx. 1 obch. xxx. (xxx §121 xxxx. 3 o.z.).

h)

Jestliže xxxxxxxxxxx xxxxx předmět xxxxxxxxxx xxxxx (procesním xxxxxx částečného xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx, xxx xxxx začal jednat xx xxxx xxxx (§6a odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx x odpovídající xxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxx. 2 xxxxxx.

Xxxxxx:

X xxxxxxxx případě nejde x situaci, že xx xxxxxxxx zaplatil xxx, kdo x xxxx xxxxx xxxxxxx (§10 xxxx. 1, xxxx xxxxx), ani x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxx. 1, věta xxxxx x xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §10 xxxx. 2, xxxx xxxxx, a navrhovateli (xx zřetelem x §10 odst. 1, xxxxxxxx xxxx, §5 x Xxxxxxxxx) vrátit 50 % xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předmětu xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xx 1.4.1995, xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxx i x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx došlo xxxx xxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx vrácení soudního xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxx xxxxx občanského soudního řádu.

Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx poplatného xxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx jednat xx xxxx samé, xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxxx (xxxxxxxxx přeplatek xx xxxxxxx).

5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a stanovisek xxxxx x. 8/1996 xxxxxxxxxx x. 49

x)

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x soudních xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx "xxxxxxxx úkon" xx xxxxxx jednotlivý xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx před xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx jde.

Výklad:

Ustanovení §1 xxxxxx x. 549/1991 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úkon" jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jak xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, tak xxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx §7 xxxx. 2 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, podle xxxxxxx 21 Sazebníku xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx 1, xxxxxxxxx 12 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx poplatného xxxxx xxxxxx řízení. Na xxxxxxxx xxxxxx předmětu xxxxxxxxxx úkonu je xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx soudních xxxxxxxx.

xx)

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx výzvu xxxxx (§7 odst. 1, věta xxxxx, xxxxxx o soudních xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxx 5000 Kč xx xxxxx (s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 x 4) xx xxxx soudu, x xxxxx xx xxxxxx xxxx.

Xxxxxx:

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx prvního xxxxxx, x něhož xx xxxxxx xxxx, tj. x xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x účtu xxxxx, xxxxx byla věc xxxxxxxxxx (§12 x.x.x.) xxxx postoupena x xxxxxx věcné x xxxx xxxxxx příslušnosti; xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, tak xx účet xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx soudního xxxxxxxx x dovolání xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, vrací se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx.

6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovisek xxxxx x. 8/1996 xxxxxxxxxx x. 49

x)

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudního xxxxxxxx z xxxxxxxx (xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxx xxxx prvního stupně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (tj. xx xxxxxxx xxxxx 4 o.s.ř. podle xxxxxxx x. 2 xx Xxxxxxxxxxxxx řádu *), jestliže x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sám xxxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, platí xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (§8 xxxx. 3 xxxxxx x soudních xxxxxxxxxx).

Xxxxxx:

X xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxx nejen k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dovolání, ale x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení §9 xxxx. 2. Nejde-li x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§8 xxxx. 3).

Xxxxx xxxxxxxx x zastavení odvolacího xxxxxx xxx nezaplacení xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx soudní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxx usnesení, xxxx xxxxxxx stupně xxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§9 odst. 4).

ch)

Soudní xxxxxxxx x návrhu xx zahájení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx (§7 xxxx. 1, věta xxxxx, xxxxxx x soudních xxxxxxxxxx) x převyšující xxxxxx 5000 Kč xx xxxxx (x xxxxxxxxx zakotvenými v xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 x 4) xx účet xxxxx, x něhož xx xxxxxx xxxx.

Xxxxxx:

Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx poplatků xx xxxxxxx z xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx se xxxxxx xxxx, tj. x xxxx soudu, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx (§12 x.x.x.) xxxx postoupena z xxxxxx xxxxx x xxxx místní xxxxxxxxxxxx; xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jak xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx účet xxxxx. Xxxx-xx rozhodnuto x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dovolání zaplaceného xx účet xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx poplatníkovi z xxxxxx xxxx.

*) Xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX xx xxx 30.8.1993, x.x. 1068/93-OOD (xxxxxxxxxxx pod č. 5/1993 Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XX XX), kterou xx xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx pro xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, (xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX xx xxx 1.3.1994, x.x. 1068/94-XXX, xxxxxxxxxx xxx x. 3/1994 Xxxxxx instrukcí x sdělení Ministerstva xxxxxxxxxxxxx XX).

7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovisek xxxxx x. 8/1996 xxxxxxxxxx č. 49

x)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx částečného zpětvzetí xxxxxx xx zahájení xxxxxx) xxxxxxx, než xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx (§6a odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx o odpovídající xxxx. Při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxx. 2 zákona.

Výklad:

V xxxxxxxx případě nejde x situaci, xx xx poplatek xxxxxxxx xxx, xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx (§10 xxxx. 1, xxxx xxxxx), xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxx. 1, xxxx xxxxx x xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx tedy aplikovat xxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxx. 2, xxxx xxxxx, a navrhovateli (xx xxxxxxxx x §10 xxxx. 1, xxxxxxxx xxxx, §5 x Xxxxxxxxx) xxxxxx 50 % xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předmětu poplatného xxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxx poplatku v xxxx od 1.4.1995, xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxx x x xxxxxxx, že ke xxxxxxxxx návrhu xxxxx xxxx tímto xxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx všech xxxxxxx řízení podle xxxxx xxxxx občanského soudního řádu.

Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx předmět poplatného xxxxx poté, co xxxx xxxxx xxxxxx xx věci xxxx, xxxxxxxx (přeplatek) se xxxxxxx (popřípadě xxxxxxxxx xx nevrací).

i)

Zastavení xxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (§96 o.s.ř.) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx poplatek xxxxxxxx, nebo když xxxxx xxxxxx zastavit xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx proto, xx xxxx již začal xxxxxx ve xxxx xxxx. Soudní poplatek xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx a v xxxxxxx stanoveném x §10 zákona x xxxxxxxx poplatcích.

Výklad:

Vezme-li xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, soud xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx (§9 xxxx. 1). X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx zpět xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poplatku, xxxx jej xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §7 xxxx. 1, xxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx-xx poplatek zaplacen xx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx vyzve, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (§9 xxxx. 1).

Xxxxxx-xx xxxxxxxx zaplacen xxx dodatečně ve xxxxx stanovené soudem, xxxx xxxxxx zastaví, xxxxxxx-xx xxxxxx ve xxxx xxxx (§9 xxxx. 2). Dnem xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx (§9 xxxx. 5).

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zpětvzetí návrhu xx zahájení řízení (§96 x.x.x.) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxx zaplacen xxxx xxxx nelze xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx poplatkové xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx navrhovateli xx xxxxxx xxxx xxxxxx usnesení xxxxxx xx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §10 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx soudního poplatku x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxx.

Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx správné xxxx x navrhovatel xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxx začal xxxxxx ve xxxx xxxx, xxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx §96 xxxx. 1 x 3 x.x.x. zastaví. Xx xxxxxx moci xxxxxxxx x zastavení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 50 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx-xx soud xxxxxx xx xxxx xxxx i přesto, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxx xxxx xxxx, xxxx řízení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §96 x.x.x. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx soud xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx 4 x.x.x.) x xxxx xxx xxxxxxx.

8) Sbírka soudních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x. 8/1996 xxxxxxxxxx č. 49

x)

Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx od soudních xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §11 zákona x soudních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx existenci xxxxx xxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx:

Xxxxxxxxxx §11 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění. Xxx xxxxx osvobození podle xxxxxxxxxx ustanovení není xxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxxx x uvedených xxxxxx je Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ustanovení §11 xxxx. 2 xxxxxx x. 551/1991 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x 1.4.1995 zákonem x. 36/1995 Sb.; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §11 odst. 2 xxxxxx x. 551/1991 Sb. xxxxxxxxxx xxxxxx.

x)

Xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §11 xxxx. 1 xxxx. f) zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx (v návaznosti xx ustanovení §11 xxxx. 3) xxxxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx:

Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xx xx xxxxxx od ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxxxxxx přiznává "x xxxxxx xxxxxx xxxxxx", xxxxxxxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

x)

Xxxxxx osvobození od xxxxxxxx poplatků, xxxxxxxxxx Xxxxx republice podle xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 písm. a) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx týká xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxx zákonodárná, výkonná x xxxxxx.

Xxxxxx:

Xxxxxxxxxxxx x xxxx státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx soudních xxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxx-xx jménem České xxxxxxxxx, xxx x xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 576/1990 Sb. (xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxx orgány, xxxxxxxxx úřady x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx, kterým náleží xxxxxxxxxx od soudních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x zemědělství, xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx podporu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

x)

Xxxxx ustanovení §11 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx výživného, xxx také navrhovatel x xxxxxx x xxxxxxx výživného.

Výklad:

Osvobození xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx navrhovatele x řízení o xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, je-li navrhovatelem xxxxx xxxxxxx x xxxxxx výživného.

Jde-li o xxxxxxxxx vyživovací xxxxxxxxx xxxxxx x dětí, xx řízení xx xxxxxxxx poplatku xxxxxxxxxx xxxxx podle ustanovení §11 xxxx. 1 xxxx. x).

9) Zákon č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x oceňování xxxxxxx).

10) Sbírka xxxxxxxx xxxxxxxxxx a stanovisek xxxxx x. 8/1996 xxxxxxxxxx x. 49

x)

Xxxxx xxxxxxx 28 Xxxxxxxxx xxxxxxxx poplatků se xxxxxx xxxxxx poplatek x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx provedení soupisu xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx §672 xxxx. 2 x.x. Xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxx soupis neprovede, xxxxx xxxxxx poplatek xxxxxx xxxxxxxx.

Xx provedení xxxxxxx xxxxx §326 x.x.x. xx soudní xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx:

X xxxxxxx 28 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, že soudní xxxxxxxx xx xxxx 500 Xx xx xxxxx "xx sepsání xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx".

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají být xxxxxx prodány x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx úkonem xxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí. Xx nařízení výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx (xxxx. §265 odst. 1 x.x.x.); xx xxx účelem xxxx - jak xxxxx xxxxxxxxxx §326 xxxx. 1 x.x.x. - xxxxx xxxxxxxx, xxx x bytě xxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxx, x xx v xxxxxxx rozsahu, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxx xxxx provádí soupis xxxxxxxx věcí xxxxxxxxx x bez výslovného xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx za xxxxxxxx xxxxxxx věcí soudním xxxxxxxxxxxxx soudní poplatek; xx platí xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x x případě, xx oprávněný provedení xxxxxxx movitých xxxx xxxxxxxxx výslovně xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx návrh xx nařízení výkonu xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx 18 Sazebníku); soudní xxxxxxxx takto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxx soudu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 28 Xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx jen x xxxxxxx pronajímatele xx provedení xxxxxxx xxxxxxxx věcí, xxxxx xxxx xx pronajaté xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx osobám, xxxxx x xxx xxxx xx společné xxxxxxxxxx (§672 o.z.). Xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, x xx proto xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx úkon xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx soupis soudní xxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §11 odst. 2 zákona xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §138 x.x.x. xxxxxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxx soudní xxxxxxxx nebude xxxxxxxx (§9 odst. 6 xxxxxx).

x)

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx zahájené xx návrh bylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §43 xxxx. 2 x.x.x.

Xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx soudy České xxxxxxxxx, x za xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x sazebníku soudních xxxxxxxx (§1 xxxxxx x soudních xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx poplatného xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§4 xxxx. x)].

Xxxxx x xxxxxxxx poplatcích xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úkonu (xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx na xxxxx) xxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem, xxxxx xxxxx umožňují xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (srov. §6 x §6a) a xxx xx stanovena xxxx soudních poplatků x xxxxxxxxx 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 25 a 26 Sazebníku. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx náležitosti x xxxxxx bylo xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §43 xxxx. 2 x.x.x. xxxxxxxxx, xxxxxx poplatek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx návrhem se xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx §4 xxxx. x), x xxxxxx xxxxx, že x Xxxxxxxxx xxxx soudní xxxxxxxx x takového xxxxxx (x řízení xx xxxx základě xxxxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxx 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 25 a 26 Xxxxxxxxx se v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx jen tehdy, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx §43 xxxx. 2 x.x.x. xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, tak x x případech, v xxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx (xxxx. §232 xxxx. 2 o.s.ř.), xxxxxxxx řízení (xxxx. §211 x.x.x.) xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. §243c x.x.x.).

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudní xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §43 odst. 2 x.x.x., xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxxxxx xxx, xxx k xxxx xxxxx xxxxxxx (§10 odst. 1, xxxx xxxxx).

11) §502 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 157/1964 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 32/1969 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x konsulárních xxxxxxx.
13) Xxxx. xxxxx č. 403/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon č. 229/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx zemědělskému xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 87/1991 Sb., o mimosoudních xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §60 xxxxxx XXX č. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §62 xxxxxx XXX x. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxx XXX č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §65 xxxxxx ČNR č. 337/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

19) Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x. 8/1996 xxxxxxxxxx x. 49

a)

Při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx pod xxxxxx "xxxxxxxx úkon" xx rozumí xxxxxxxxxx xxxx soudu, úkon xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx před xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx posoudit, o xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx x konkrétní xxxx xxx.

Xxxxxx:

Xxxxxxxxxx §1 xxxxxx x. 549/1991 Xx., x soudních xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx" xxxx xxxxxxxxxxxx zkratky xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx řízení.

Např. xxxxx xxxxxxxxxx §7 xxxx. 2 zákona xx předmětem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úkon xxxxx, xxxxx xxxxxxx 21 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx poplatcích, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx správy xxxxx x xxxxx xxxxxxx 1, xxxxxxxxx 12 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx řízení. Na xxxxxxxx určení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx i xxxxx xxxxxx soudu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

20) Xxxxx č. 72/1994 Sb., xxxxxx xx upravují xxxxxxx spoluvlastnické xxxxxx x budovám x xxxxxxx vlastnické xxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákony (xxxxx x vlastnictví xxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) §31 x 32 xxxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
22) Zákon č. 72/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx některé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x nebytovým prostorům x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
23) Zákon č. 120/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (exekuční řád) x o xxxxx xxxxxxx zákonů.
24) §174a xxxxxx č. 6/2002 Xx., o soudech, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o soudech x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 192/2003 Xx.
25) Xxxxx č. 115/2006 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
26) §138 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
27) Xxxxx č. 202/2012 Sb., o mediaci x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

28) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x. 650/2012 xx xxx 4. července 2012 x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, uznávání x výkonu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx listin x xxxxxxxxx věcech x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dědického xxxxxxxxx.

*) Právním xxxxxxxxx x. 241/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001 xxx do §16 xxxxxx xxxxxxxx 3 x následnou xxxxxxx x. 255/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001 xxx xxxx do §16 xxxxxx jiný xxxxxxxx 3, xxx. xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx předchozí novelu. Xxxxx xxxxx odstavec 3 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.