Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.08.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022.


Zákon o soudních poplatcích
549/91 Sb.

Předmět soudních poplatků §1

Poplatníci §2

Příslušnost §3

Vznik poplatkové povinnosti §4

Sazby poplatků §5

Základ poplatku §6

Stanovení výše poplatku §6a

Splatnost poplatku §7

Výběr a odvod poplatku za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem §7a

Placení poplatků §8

Následky nezaplacení poplatku §9

Vrácení poplatku §10 §10a

Osvobození od poplatku §11 §11a §12 §13 §13a §14

Přechodná, zmocňovací a závěrečná ustanovení §15 §16 §16a §16b §17 §18 §19

Příloha: Sazebník poplatků

č. 36/1995 Sb. - Čl. III

č. 188/1995 Sb. - Čl. XXVII

č. 255/2000 Sb. - Čl. II

č. 151/2002 Sb. - Čl. XXVI

č. 192/2003 Sb. - Čl. X

č. 555/2004 Sb. - Čl. V

č. 296/2007 Sb. - Čl. XVII

č. 218/2011 Sb. - Čl. II

č. 404/2012 Sb. - Čl. VI

č. 293/2013 Sb. - Čl. IV

č. 87/2015 Sb. - Čl. II

č. 368/2016 Sb. - Čl. XIII

č. 296/2017 Sb. - Čl. VI

č. 527/2020 Sb. - Čl. IX

JUDIKÁT

Nález Ústavního soudu - č. 128/2001 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 269/2008 Sb.; 193/2021 Sb.

INFORMACE

§1

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx") xx xxxxxxxx xx

x) řízení xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, x xx z xxxxx uvedených v sazebníku poplatků (xxxx xxx "xxxxxxxx za xxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx úkony xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx správou xxxxx, xxxxxxx x sazebníku xxxxxxxx (dále xxx "poplatky xx xxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxxxxxxx notářem xx xxxxxx xxxxx oprávněné x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "sazebník") je xxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx.

XXXXXXX 1)

§2

Poplatníci

(1) Poplatníky xxxxxxxx xx xxxxxx před xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) účastníci xxxxx xxxxxxxxxx ve smírčím xxxxxx,

x) žalovaný (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx návrhem,

d) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxx xxxxxxxxx zápisu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxx x řízení xxxxxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x řízení xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx o zrušení xxxx likvidaci xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx poplatku xx xxxxxx xxx, kdo xxxxx

x) xxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx stížnost.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx osvobozen x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, zaplatí xxxxx výsledku xxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxx žalovaný, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxx xxxx-xx též xx xxxxxxxx osvobozen. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx x xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx, xxx xx manželství xx xx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx též x xxxxxx o zrušení, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, zda xx xxxxxxxxxxxx partnerství 25) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") xx xx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx soud x řízení ustanovil xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx jemuž xx nepodařilo doručit xx známou adresu x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx navrhovatele v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaplatit xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx odvolatel x xx řízení před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavců 3 x 4 platí xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Poplatníkem xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xx xxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, platí xxx xxxxxxxx x nerozdílně.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx osoba, xx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přešla xxxxxxxxx statutárního xxxxxx, xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení, ručí xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx tato osoba. Xx-xx statutárních xxxxxx xxxx nebo xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx xxxxx obdobně xxx xxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxx poplatku xx xxxxx skutečnosti xx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxx notářem xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

XXXXXXX 2)

§3

Xxxxxxxxxxx

(1) Ve xxxxxx xxxxxxxx za řízení xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a rozhodnutí xxxx v prvním xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhoduje xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x místně xxxxxxxxx x projednání x xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxx poplatků xx xxxxxx před odvolacím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx rozhoduje xxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx odvolacím xxxxxx, xxxx-xx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx věcech xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudem, bylo-li xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Vznikne-li poplatníku xxxxxxxxx zaplatit xxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx nebo dovolacím xxxxxxxxxxx x věci xxxx nebo x xxxxxxxxxxx s odvolacím xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx prvního stupně, xxxxxxxxx-xx o nich xxxxxxxx xxxx dovolací xxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxxxxxx xx úkony xxxxxxxxx soud xxxx xxxxxx xxxxx, které xxxx úkon xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxx poplatků xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx krajský xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, jíž se xxxxx ve veřejném xxxxxxxxx xxxx.

§4

Vznik xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxx-xx x xxxxxxxx xx řízení, vzniká xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) podáním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx"),

x) podáním odvolání,

c) xxxxxxx dovolání,

d) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxxxx xxxxxx uložením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) ve xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, jímž soud xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poplatek x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx poplatek x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) uložením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro nepřípustnost xxxxx §238 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu,

j) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx uložením xxxxxxxxxx zaplatit xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soudu o xxxx xxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxx xx xxxx, poplatková xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xx protokolu x xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx návrhu xx provedení xxxxx.

(3) Xxx-xx x poplatek xx zápis skutečnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx notářem, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podání.

§5

Sazby xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx součin základu xxxxxxxx x sazby xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx&xxxx;x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pevnou xxxxxxx. Xxxxx poplatků xxxx xxxxxxx x sazebníku.

XXXXXXX 3)

§6

Základ xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poplatku xx xxxx předmětu xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx. Xxxx příslušenství xxxxxxxx xxxxxx tvoří xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plnění, je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx součet. Xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jsou xxxx samostatným xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx o xxxxxxxxx xx peněžité xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx cena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxx-xx o peněžité xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxx, xx dobu xxxxxx xxxx na xxxx delší xxx 5 let, xx xxxxxxxx poplatku pětinásobek xxxx xxxxxxx plnění.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxx základ xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 20 000 Kč.

(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx účely určení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sazebník, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3.

(6) Je-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx základu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na českou xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v němž xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx, xx použije xxxx XXX k xxxx xxxx vyhlášený xxxxxxxx nebo xx xx roveň xxxxxxxxxx xxxxxx státu, v xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dokladem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxxxx poplatku xx xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxxx xxxxx českých xxxxxx.

(8) Pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudem x xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 7; xxx xxxxxxx základu poplatku xx xxxx vychází x xxxxxxxxxx plnění x nepeněžitých xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx hodnotu xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx procentního xxxxxxxx xxxxxxx sazebník, xxxx-xx xxxx xxxxxx předmětem xxxxxxxx xxxx dovolání.

(9) Xx-xx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx více xxxxxxxxxxx, xx každé xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poplatku; to xxxxx xxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx xxxx xxxxx.

XXXXXXX 4)

§6a

Stanovení xxxx xxxxxxxx

(1) Xx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx v pořadí xxxx xxxxx.

(2) Jsou-li xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x sazebníku rozdílné xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx sazeb xx sčítají.

(3) Xxxxxxx-xx xx po xxxxxx xxxxxx xx zahájení xxxxxx xxxxxxx řízení, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx, rozšíří-li xxxxxxxxx xx podání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudem xxxx xxxxxxx-xx po xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx před dovolacím xxxxxx. Bylo-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxx jednáním, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxx zaplacen, xxxxx xxxx vzniklý xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx, žaloby xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnutím Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxx xxx jednou xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx nemovitou xxx pokládají všechny xxxxxxxx věci zapsané x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx listu xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxx sazebníku je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx; to xxxxxxx, xx-xx x sazebníku xxxxxxxxx jinak.

§7

Xxxxxxxxx poplatku

(1) Xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx skutečnosti xx veřejného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx poplatková xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xx xxxxxxxx xxxxxxx do 3 xxx od xxxxxx moci rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaplatit uložena xxxx xxxx xxx xxxxxxxx smír, nestanoví-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx návrh xx provedení úkonu xxxx rozšíří-li xx xxxxxxx řízení xx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx předmět xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozšíří-li xx xxxxxx dovolání předmět xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXX 5)

§7x

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provedený xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx zápis xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx notářem xxxxxx a odvádí xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx notář, xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx notářem xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx do 10 xxx po xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jejímu xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vloží xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx účet v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xx spořitelním x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, určený výhradně xxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx poplatku.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx poplatek xxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xx provedení xxxxxx.

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 87/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2015

§8

Placení xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx §3.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx se xxxxx xx účet xxxxxxx x Xxxxx národní xxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 (xxxx xxx "xxxx xxxxx").

(4) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxx 5&xxxx;000 Xx, lze xxxxxx kolkovými xxxxxxxx; xxxx ustanovení xx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Poplatek xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXX 6)

§9

Následky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podáním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx kasační xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xx lhůtě, xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx 15 xxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Po xxxxxx uplynutí xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx marném xxxxxxxx lhůty xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx poté, co xx xxxx xxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x odvolání, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx poplatníka k xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx mu xxxx x xxxxx xxxxxxx 15 xxx; xxxxxxxxx může odvolací xxxx určit lhůtu xxxxxx. Xx marném xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx x xxx, xx řízení xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zaplacen.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxx nezastaví,

a) xxxxx-xx xxx xxxxxx o xxxx xxxx,

x) vznikla-li xxxxxxxxx zaplatit xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx soud x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx pobyt není xxxx nebo xxxxx xx nepodařilo doručit xx známou adresu x xxxxxx,

x) je-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx újma, x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xxxxx soudu xxxxxxxxx, xxxxx toto nebezpečí xxxxxxxxx, x xxxxxx, xx bez xxx xxxx xxxxxx poplatek xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx-xx x rozšíření xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dovolání xxxx, xx soud xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx.

(5) X xxx, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 4 xxxx. c), xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) X případech xxxxxxxxx x odstavci 4 xxxxxxxxx soud x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x případě xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx řízení ve xxxxxx veřejného xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx x xxxxxxxxx likvidátora xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx návrhu (§2 xxxx. 9).

(7) Nabude-li xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx moci, xxxxxx poplatková xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx příslušné správy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx úkonu, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poplatek xxxxxxx. O xxx xxxx xxx poplatník xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx poplatek xxxxxx xxxx, xxx xx návrh xx xxxxxxxxx úkonu xxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx, xxxx x prodlení ani xxxx za dobu xxxxxxxxx s placením xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx daní a xxxxxxxx, se neuplatňují.

(10) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx poplatek xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx toho xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, plátce xxxxxxxx xxxxx zápis xxxxxxxxx.

(11) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx zápis xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provedený notářem x xxxxxxxx xxxx xxx 4 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §7a odst. 4, xxxxx mu správce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x v něm xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x to ve xxxx 20 % xxxxxxxxxxx xxxxx poplatku; xxxx zvýšení xx xxxxxxxxxxxxxx poplatku xxxxxxxxxx xxxx osud.

§10

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxx poplatek x xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxx k xxxx xxxxx povinen. Xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx činila xxxxxxxxxx povinnost, xxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxx vrátí xxxx xxxxxxx i xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zaplaceném xxxxxxxx xxxxxxx. Poplatek xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx se nevrací, xxxxxxxxxxx-xx částku 50 Xx, s výjimkou xxxxxxxx v odstavci 2.

(2) Xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx i tomu, xxx jej xxxxxxxx xx xxxxxxx nesprávné xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx nesprávného xxxxxxxxxx soudu, kterým xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx řízení, xxxxx xx splatný xxxxxxx návrhu na xxxxxxxx xxxxxx, odvolání, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o 20 %, xxxxxxx xxxx x 1&xxxx;000 Xx,, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx prvním xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx §6a odst. 3, bylo-li xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxx-xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Soud xxxxx x xxxx soudu xxxxxxxxx poplatek xxxxxxx x 20 %, xxxxxxx xxxx x 1&xxxx;000 Kč, x x případě, bylo-li xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx rozkazu, xxxxxxxxxxxxxx platebnímu rozkazu xxxx evropskému platebnímu xxxxxxx pro zpětvzetí xxxxxx, x němuž xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x podání odporu xxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx stejným xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxx. Bylo-li xxxxxx zastaveno jen xxxxxx, vrátí xxxx xxxxxxxxxxxx přeplatek na xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx část xxxxxxxx); xxxx xxxxx xx použije xxxxxxx.

(5) X xxxxxx, x xxxx xxx rozhodnout xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4, dokud nebylo xxxxxx rozhodnutí x xxxx xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxx x rozvod xxxxxxxxxx zastaveno nebo xxx-xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stupně, xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx. Xxx-xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx manželství vzat xxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxxx právní xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, vrátí xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx poplatku. Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx určení, xxx tu xxxxxxxxxxx xx xx xxxx, xxxxxxxxx nebo xxx-xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx soud x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx výši. Xxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx určení, xxx xx xxxxxxxxxxx xx xx není, xxxx xxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní xxxx, aniž xxxx xxxxxx odvolání, vrátí xxxx z účtu xxxxx polovinu xxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxx z xxxx xxxxx zaplacený xxxxxxxx snížený x 20 %, xxxxxxx xxxx x 1 000 Xx, v případě xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx xxxx xxxxxxxx pouze v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx poplatku; xxxx xxxxx xx použije xxxxxxx.

(8) Změní-li xxxx x odvolání xxxxxxxxx xxxxxxxx x příklepu xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x předražku, xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx soudu zaplacený xxxxxxxx snížený o 20 %, nejméně xxxx x 1 000 Xx.

(9) Xxxx-xx xxx xx xxxxxxxxx poplatku xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (poplatek xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx část) x xxxx xxxxx xxxxx soud.

(10) Xxxxxxxx xxx přeplatek na xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 10 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxx byl xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu přerušeno.

(11) Xxx-xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, poplatková xxxxxxxxx zaniká, xxxxx xxxxx nebyl proveden. Xxx-xx poplatek plátcem xx xxxxxxxxxx vybrán, xxxxx jej plátce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXXXXX 7)

§10x

(1) Xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx již xxxxxxxxx poplatek xxxx xxxxxxxxx xx poplatku, xxxxx xxx ve xxxxx do 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxx zaplacený xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx poukáže xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx.

§10x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 218/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2011

§11

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxx a povolení xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (zabezpečení), xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důchodu, xxxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxx xxxxxxxx podpory, pojistného xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sociální xxxx, xxxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx pěstounské xxxx,

x) vzájemné vyživovací xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx vyslovení přípustnosti xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx zdravotnické xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx řízení,

f) xxxxxxxxxxxx, podpůrných xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x určení, xxx je třeba xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jeho osvojení,

g) xxxxxxxxx rejstříku, týká-li xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v němž xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx žalob,

j) xxxxxx xxxxx o xxxxxx, xxxxxxxx spolku, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nadaci, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x obecně prospěšné xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx osoby nebo xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx rejstříku,

l) výmazu xxxxxxxxxxx x obchodního xxxxxxxxx,

x) zápisu xxxxxxxxxxx xxxxx do veřejného xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx všech xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxx osobám sterilizovaným x xxxxxxx x xxxxxx.

(2) Od xxxxxxxx xx osvobozují

a) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v případech, xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x řízení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx x xxxx,

x) navrhovatel, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxx, v řízení x xxxxxxx újmy xx zdraví xxxx xxxx způsobené xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx škody xx věcech xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx zdraví xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx léčení,

e) xxxxxxxxxxx v xxxxxx x náhradu škody x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x těhotenstvím x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx o určení xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx x určení xxxxxxxxx xx rozvodu nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x navrhovatele x řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx a další xxxxx, jsou-li státními xxxxxxxxxxx cizích xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x prodloužení zajištění, xxxxx x jiných xxxxxxxxxx, xxxxxxx důsledkem xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx x xxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx nebo uplatnění xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 13), xx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nárok na xxxxxxxxxx,

x) navrhovatel, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 14),

x) navrhovatel x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci xxxxxx xxxxxxx činnosti,

m) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) insolvenční xxxxxxx xxxx dlužník x dispozičními xxxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podstaty xxxx xxxxx mají xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x navrhovatel x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího ozdravné xxxxxxx x řešení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) navrhovatel ve xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx násilí,

q) xxxxxxxxxxx x řízení x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x trestním xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx odkázán xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jemuž byl xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x penězích nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx v xxxxxx x náhradě škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxx uplatnil nárok x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bylo zastaveno x xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) odborová xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx odborová xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x mezinárodní organizace xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, změny a xxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x na xxxxxx

x) x návrhu xx nařízení předběžného xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxx,

x) x žalobě xxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxx rozhodnutí,

g) exekuční.

(4) Xx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx také xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx x xxxxx rozhodnutí x x xxxxxxxx xxxxxx 23).

(5) Osvobození xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxx. Xx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx návrhu xx věci xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx opatření, péče xxxxx o nezletilé, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxx nezletilé xxxx x pomoc xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x vymáhání xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xx poplatku xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx položky 11 xxxx. 1 xxxx. x) sazebníku zahájené x xxxxxxxx přírodní xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x úkony xxxxxxx x xxxxxxxxx 28, 29, 30, 31, 33 a 34 sazebníku, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v důsledku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx x na xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provedený xxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxx xx xxxxx skutečnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provedený xxxxxxx xx osvobozuje

a) xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku, xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx úpadek se xxxx v insolvenčním xxxxxx, v němž xxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxx, pobočném xxxxxx, xxxxxx, nadačním xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx změny,

c) xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provedený xxxxxxx xx podkladě notářského xxxxxx x zakladatelském xxxxxxx jednání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx korporacích x podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx splněna xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx vztahuje, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx řízení, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXX 8)

§11x

Xxxxxxxxxx od poplatku xxxxx §11 xxxx. 2, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx osvobození xx xxxxxxxx poplatků, se xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxx §238 občanského xxxxxxxx xxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 296/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 30.9.2017

§12

(1) Vydá-li xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx zaplatit xxxxxxxx, toto xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaplatit xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx právní xxxx. Xx xxxxxx xxxxx zaniká x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§13

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx postupuje podle xxxxxxxx řádu, pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Poplatkové xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx senátu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx 26), xx evidují xxxxx xxxxxxxx řádu.

§13a

§13a zrušen právním xxxxxxxxx č. 281/2009 Sb.

§14

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx poplatků xxxxxxx xxxxx xx správním xxxxxxxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§15

X navržených xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se vybírají xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx stanou splatnými xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx odvolání xxxx dovolání xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se však xxxxxxxxx xxxxx sazebníku, xxxxx xx přílohou xxxxxx xxxxxx. Zaplacený xxxxxxxxxx poplatek xx xxxxxxx xx poplatku, xxxxxxxx xxx zaplacen xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§16

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx osob od xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vláda Xxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu 21)

x) provést xxxxxx xxxxxxxx a sazeb xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x sazebníku,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx ozbrojené xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx službu.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osvobození xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx poskytnuta xxxxxxx xxxxxxx.

§16a

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx rejstřík xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§16x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 460/2016 Xx.x účinností xx 1.1.2018

§16x

§16x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb.

§17

Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx výši, xxxxx x xxxx. Finanční xxxxx kontrolují též xxxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxx.

§18

Zrušují xx:

1. Zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 147/1984 Sb., x soudních xxxxxxxxxx.

2. Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx č. 151/1984 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 147/1984 Xx., x xxxxxxxx poplatcích.

3. X xxxxxxxxxx pro Xxxxxx republiku xxxxxxxx xxxxxxxx financí č. 78/1958 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. X xxxxxxxxxx pro Českou xxxxxxxxx pokyny xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx č. 78/1958 Sb., kterým xx xxxxxxx arbitrážní xxxxxxxx (částka 24/1961 X. l.).

5. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x mezd České xxxxxxxxx xx xxx 20. xxxxxx 1990 x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx 43/1990 Xx.).

§19

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1992.

Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx v. r.

Příloha x zákonu XXX č. 549/1991 Xx.

XXXXXXXX XXXXXXXX
&xxxx;

Xxxxxxxx za xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxx 1

1. Xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxx 20&xxxx;000 Xx ... 1 000 Xx

x) x částce xxxxx xxx 20&xxxx;000 Xx xx 40 000 000 Xx ... 5 % x této xxxxxx

x) x částce xxxxx xxx 40 000 000 Kč ... 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx x 1 % x částky xxxxxxxxxxx 40&xxxx;000&xxxx;000 Kč; xxxxxx xxx 250&xxxx;000&xxxx;000 Kč xx xxxxxxxxxxxx

2. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx žalovaného xx platí poplatek xxx, xxxx xx xxx tento xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x započtení, platí xx xxxxxxxx x xxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

3. Je-li xxxxxxxxx xxxxxx plnění xx xxxxxxx, které bylo xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxx 1. Xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

4. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx šek x xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1, x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedené xx xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxx cenný papír, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx 2

1. Za návrh xx vydání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx

x) do částky 10&xxxx;000 Xx xxxxxx ... 400 Xx

x) x částce xxxxx xxx 10&xxxx;000 Kč xx 20&xxxx;000 Xx xxxxxx ... 800 Xx

x) x částce xxxxx xxx 20&xxxx;000 Xx ... 4 % x xxxx xxxxxx

2. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x pokračuje x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 1.

3. Pokud xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx podán xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx položky 1.
&xxxx;

Xxxxxxx 3

Xx návrh xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x penězích

a) do xxxxxx 200&xxxx;000 Xx xxxxxx ... 2 000 Xx

x) x xxxxxx xxxxx než 200&xxxx;000 Xx ... 1 % x xxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxx 4

1. Za xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxx

x) za xxxxxx nemovitou xxx ... 5&xxxx;000 Xx

x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxx organizační xxxxxx ... 15&xxxx;000 Xx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx ... 2&xxxx;000 Xx

2. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx, jako xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xx xxxxx xx zahájení xxxxxx x určení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx věc xxxx x vyloučení nemovité xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxx x). X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx vlastnictví x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx organizační xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx organizační xxxxxx, xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxx 1 písmene x). X xxxxxx xx zahájení xxxxxx x určení xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x jiné xxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxx věcí, xx vybere poplatek xxxxx bodu 1 xxxxxxx c).

4. X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x určení xxxxxxxxxxx x jiným xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podle bodu 1 xxxx. c), x xx pouze xxxxxx, xxx zřetele x tomu, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Pro xxxxx xx zahájení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxx věci nebo x vyloučení xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xxx návrhu, xx xxxxxx soud rozhodl x zrušení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx likvidátora xxxxxxxxx xxxxx, xx vybere xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxx c).

6. Xx xxxxx xx xxxxxxxx řízení x xxxxxx manželství, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx, za xxxxx xx zahájení řízení x zrušení, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx řízení xx xxxxxxx osobnosti xxx xxxxxx xx náhradu xxxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx xx xxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxxx podle xxxx 1 xxxxxxx x).
&xxxx;

Xxxxxxx 5

Xx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ... 1 000 Xx
&xxxx;

Xxxxxxx 6

1. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x vypořádání xxxxxxxxxx spoluvlastnictví ... 2&xxxx;000 Xx

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x 5&xxxx;000 Kč xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x x 15&xxxx;000 Xx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx 7

Za xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x určení xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x x snížení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxx 50&xxxx;000 Xx xxxxxx ... 500 Kč

b) x xxxxxx xxxxx xxx 50&xxxx;000 Xx ... 1 % x xxxx částky xxxxxxx 15&xxxx;000 Kč
 

Položka 8

Xx xxxxx xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ... 2&xxxx;000 Xx
&xxxx;

Xxxxxxx 8x

Xx xxxxx xx zahájení xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxx ochranném opatření xxxx nesprávným úředním xxxxxxxx ... 2&xxxx;000 Xx
&xxxx;

Xxxxxxx 9

1. Xx xxxxxxxxx smír uzavřený xx smírčím řízení

a) xx-xx předmětem smíru xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 25&xxxx;000 Kč xxxxxx ... 500 Xx

x) je-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 25&xxxx;000 Xx ... 2 % x xxxx xxxxxx nejvýše 30&xxxx;000 Xx

x) x ostatních xxxxxxxxx ... 1&xxxx;000 Xx

2. Za schválenou xxxxxxxx xxxxxx uzavřenou xxxxx zákona x xxxxxxx 27) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 písmene x), x xx xxx zřetele x xxxx, co xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

3. Xx návrh xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx 10

Xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxx popření) xxxxxxxxxxx ... 2 000 Xx
&xxxx;

Xxxxxxx 11

1. Za xxxxx xx zahájení xxxxxx xx věcech xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ... 12 000 Xx

x) xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx akciové společnosti ... 6 000 Xx

x) xx změny xxxx xxxxxxxx xxxxxx ... 2&xxxx;000 Kč

d) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx učiněný před xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx ... 1&xxxx;000 Xx

2. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx v případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x sociálního xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx ... 4 000 Xx

x) xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli do xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx náhrady v xxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx, ústavu, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxx fondu ... 2 000 Xx

x) xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ... 2 000 Xx

x) xx xxxxx xxxxxxxx firmy řádně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ... 500 Kč

3. Xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx x) a xxxx 2 se xxxxxx xx návrh xxxxx jednou xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx nové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, není-li xxxxxxxxxxx jinou skutečností, xxxx xxxxx xxxxx xx zápis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nenahrazuje-li xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx osoby x veřejného xxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx řízení xx věcech xxxxxxxxx xxxxxxxxx zahájené xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx zápisu.

5. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zahájené xx návrh příspěvkové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkem.
 

Položka 12

Xx xxxxx xx zahájení xxxxxx x incidenčním xxxxx, xxxxx předmětem xx peněžité xxxxxx

x) xx xxxxxx 20 000 Xx xxxxxx ... 1&xxxx;000 Xx

x) x xxxxxx xxxxx xxx 20&xxxx;000 Xx ... 5 % x xxxx částky
 

Položka 13

1. Xx xxxxx xx xxxxxxxx řízení v xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xx sporu o xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ... 5&xxxx;000 Kč

b) xx každou xxxxxxxxx xxx ... 5 000 Xx

x) za každý xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ... 15&xxxx;000 Xx

x) v xxxxxxxxx případech ... 2&xxxx;000 Xx

2. X xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx poplatek xxxxx xxxx 1 xxxxxxx x) této xxxxxxx.

3. X xxxxxx o xxxxxxxxx obchodního závodu xxxx xxxx organizační xxxxxx x majetkové xxxxxxxx xx vybere xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx.

4. X xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxxx x jeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 6.

5. Xxxxxxxx podle xxxxxxx x) x d) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx za xxxxx xxxxx xxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx 14

1. Xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx závazku, podle xxxxxxxx úschovy

a) xxxxxx xx 25 000 Xx xxxxxx ... 250 Xx

x) peníze x xxxxxx xxxxx xxx 25&xxxx;000 Xx ... 1 % x xxxx xxxxxx

x) za xxxxxx xxxxxxx xxx ... 750 Xx

x) xx každý xxxxx xxxxx ... 150 Xx

2. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx směnka xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx papír s xxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotou, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx x) této xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo šeku xxxxx uvedená jmenovitá xxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx 15

1. Xx xxxxx xx zahájení xxxxxx x umoření xxxxxxx xxxx xxxxxx ... 1&xxxx;000 Kč

2. Xxxxx položky 1 xxxx 4 xx xxxxxxxxxxx ... 5&xxxx;000 Xx
&xxxx;

Xxxxxxx 16

Za xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx ... 5 000 Kč
 

Položka 17

Xx žalobu pro xxxxxxxxxx ... 5&xxxx;000 Xx
&xxxx;

Xxxxxxx 17x

Xx xxxxx xx xxxxxxx rozhodčího xxxxxx ...&xxxx; 3&xxxx;000 Xx
&xxxx;

Xxxxxxx 17x

Xx návrh xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ... 3&xxxx;000 Kč
 

Položka 18

1. Xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxx orgán xxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx

x) peněžité xxxxxx xx částky 20&xxxx;000 Xx xxxxxx ... 1&xxxx;000 Xx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ... 3&xxxx;000 Kč

2. Xx xxxxxx nebo xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) proti xxxxxxxxxx správního xxxxxx ... 3&xxxx;000 Xx

x) xx xxxxxx, že xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx stanov) xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx ... 5 000 Xx

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ... 15&xxxx;000 Xx

x) v xxxxxxxxx případech ... 2&xxxx;000 Kč
 

Položka 19

Za xxxxxxx stížnost ... 5&xxxx;000 Xx
&xxxx;

Xxxxxxx 20

Xx xxxxx xx přiznání xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ... 1&xxxx;000 Kč
 

Položka 21

1. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 20&xxxx;000 Xx xxxxxx ... 1 000 Xx

x) xx-xx xxxxxxxx peněžité xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxx 20&xxxx;000 Xx xx 40&xxxx;000&xxxx;000 Xx včetně ... 5 % x xxxx xxxxxx

x) xx-xx xxxxxxxx peněžité plnění x xxxxxx xxxxx xxx 40&xxxx;000&xxxx;000 Kč ... Xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx x 1 % x xxxxxx xxxxxxxxxxx 40&xxxx;000&xxxx;000 Kč; xxxxxx xxx 250 000 000 Xx xx xxxxxxxxxxxx

x) xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx vyklizením ... 3&xxxx;000 Kč

e) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ... 2&xxxx;000 Kč

2. Xx xxxxxx xx druhé x xxxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxx xxxxxxxxx se zaplatí xxxxxxxx příslušných poplatků, xx xxxx xxxx xxx 500 Xx.

3. Xx návrh na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xx xxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nákladů xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx 22

1. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx věci xxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení

a) peněžité xxxxxx, xx vybere xxxxxxxx xxxxx položky 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx poplatek xxxxx xxxxxxx 4.

2. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx újmy v xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 3.

3. Za xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí soudu xxxxxxx stupně x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx 5.

4. Poplatek xx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx předmětu xxxxxx, xx neplatí.

5. Xx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx stupně x určení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zvýšení x x snížení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx položky 7.

6. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 8.

7. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx smlouvy, xxxxx bylo ve xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx vybere xxxxxxxx xxxxx položky 1. Obdobně se xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx smlouvy.

8. Xx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx vlastnictví x xxxxxxxx věci, x xxxxxxx zástavy, xxx-xx x nemovitou xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx položky 4 xxxx 1 xxxxxxx x). Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx organizační xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx organizační xxxxxx xxxx x vyloučení xxxxxxxxxx závodu xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 4 xxxx 1 xxxxxxx x). Xx odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx vlastnictví x xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxx xxxx x vyloučení xxxxxx věcí, xx xxxxxx poplatek xxxxx xxxxxxx 4 bodu 1 písmene x).

9. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx a xxxxx-xx x zaplacení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx šeku. Xxxxxxx se postupuje, xxx-xx o xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx hodnota.

10. Xx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x vypořádání společného xxxxx xxxxxxx x x zrušení a xxxxxxxxxx podílového spoluvlastnictví xx xxxxxx poplatek xxxxx položky 6.

11. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx x pozůstalostní xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx opravném xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné správy xx xxxxxx poplatek xxxxx položky 4 xxxx 1 xxxxxxx x).

12. Xx odvolání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x předražku

a) do xxxxxx 250&xxxx;000 Xx ... 5&xxxx;000 Kč

b) x částce xxxxx xxx 250 000 Xx ... 2 % x xxxx xxxxxx xxxxxxx 100&xxxx;000 Kč

13. Xx-xx odvolání xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 4 xxxx 1 xxxxxxx x) pouze xxxxxx.

14. Xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxx procesní xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, odmítnutí xxxxxx xx námitek, odmítnutí xxxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx řízení.
 

Položka 23

1. Xx dovolání proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx věci xxxx, xxxxx xxxxxxxx dovolacího xxxxxx

x) xxxxxxxx plnění xx xxxxxx 100&xxxx;000 Xx xxxxxx ... 7&xxxx;000 Kč

b) za xxxxxx xxxxxxxxx xxx ... 14 000 Kč

c) xx každý obchodní xxxxx xxxx xx xxxxxx jeho organizační xxxxxx ... 28&xxxx;000 Xx

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx ... 14&xxxx;000 Xx

2. Za dovolání xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxx 1 této xxxxxxx ... 4 000 Xx

3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x základu xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx položky.

4. Za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxx samé x xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 100&xxxx;000 Xx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 písmene x) xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx x neplatné xxxx xxxxxxx smlouvy. Xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx vybere xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx.

5. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx směnka xxxx xxx x xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx poplatek podle xxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedené xx xxxxxx nebo xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx-xx x jiný xxxxx papír, na xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxx xxxx 1 xxxxxxx x) této xxxxxxx xx xxxxxx poplatek xx dovolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx věci samé x xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx společného xxxxx manželů, x xxxxxxx a vypořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx řízení, o xxxxxx pro xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxx prostředku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

7. Je-li dovolání xxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxxx x) xxxx xxxxx xxxx 2 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

8. Poplatek xx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xx xxxx samé xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 se vybere xxxxx bodu 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxx rozhodnutí xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xx vybere xxxxx xxxx 2 xxxx xxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx xx xxxxx
&xxxx;

Xxxxxxx 24

Za xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxx vhodnosti ... 1&xxxx;000 Kč
 

Položka 24a

Položka 24x xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb.
&xxxx;

Xxxxxxx 25

Za xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx výkonu rozhodnutí x xx xxxxx xx prohlášení x xxxxxxx ... 1 000 Xx
&xxxx;

Xxxxxxx 26

Xx dožádání xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx soudem ... 2&xxxx;000 Xx
&xxxx;

Xxxxxxx 27

Za xxxxxxx podání xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx občanský xxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx soudní xxx xxxxxxx ... 1&xxxx;000 Xx
&xxxx;

Xxxxxxx 28

1. Xx vystavení xxxxxxxx xxxxxxxxxx x skutečnostech xxxxxxx ze soudních xxxxx ... 150 Xx

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx se rozumí x spisy bývalých xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx soudů, Xxxxxxxxxx xxxxx XXXX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx spisy xxxx xxxxxxx x soudů Xxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx 29

1. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xx potvrzení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx ... 300 Xx

2. Xx vydání, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dědického xxxxxxxxx 28) ... 500 Xx
&xxxx;

Xxxxxxx 30

1. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (opisu) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx každou x xxxxxxxxx stránku ... 70 Kč

2. Xx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pořízených xxxxxx z nich xx každou x xxxxxxxxx stránku ... 20 Xx

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx účastníka, xxxxx xxxx učiněna xxx xxxxx, x xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxx, xxx-xx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vyzván.

5. Xxxxx xxxxxxxx soudem xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státních xxxxxxxxx, státních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx XXXX, bývalého Xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx uloženy x soudů České xxxxxxxxx.

6. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx budou xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2.
 

Položka 31

1. Za poskytnutí xxxxx elektronických dat, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx trvalém xxxxxx xxx, xx xxxxx nosič ... 50 Kč

2. Poplatku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sítě xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxx žadatele.
 

Položka 32

1. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zvukově obrazového xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx každou x xxxxxxxxx stránku ... 100 Kč

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx přepis xxxxxxxxx xxxx zvukově xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx účastníka.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamu xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx přepis xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxx to xxxxxxx zákon, x xx xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxx xxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx 33

1. Xx xxxxxxx xxxxxxx ... 30 Xx

2. Xxxxxxxx xx vybere xx xxxxxx x započatou xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx 34

Xx ověření xxxxxxx xx listině xxxx jejím xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx ... 30 Xx
&xxxx;

Xxxxxxx 35

1. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ... 500 Xx

2. Poplatek podle xxxx položky xx xxxxxx, i xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx řízení.
 

Položka 36

Xxxxxxx 36 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 255/2019 Sb.
&xxxx;

Xxxxxxx 37

1. Xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx každý xxxxxxxxxxxx xxxxx papír ... 2&xxxx;000 Xx

2. Xx xxxxxxxxxx opisu xxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx ... 300 Kč
 

Položka 38

Xx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx neúčinnosti xxxxxxxx xxxxxxx podle občanského xxxxxxxx ... 2&xxxx;000 Xx
&xxxx;

Xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx notářem
 

Položka 39

1. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx do veřejného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxx xxxxx xxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ... 8&xxxx;000 Xx

x) za xxxxx xxxxx osoby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx spolku ... 2&xxxx;700 Xx

x) xx změny nebo xxxxxxxx ... 1&xxxx;000 Xx

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx. x) xx vybere xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx měněných xxxx doplňovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x žádosti. Xxxxxx xx rozumí x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx pouze xxxxxx x výmaz xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx žádost x xxxxx doplňované xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx jinou xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x výmaz xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxx xxxx položky xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx 40

Xx xxxxx xx zahájení xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ... 1 000 Xx

PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xx. XXX

Xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx navržených xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx odvolání xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx před účinností xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx stanou xxxxxxxxx za účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 36/1995 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.1995

Sbírka xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx sešit x. 8/1996 rozhodnutí x. 49

x) X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx předmětu xxxxxx.

x) Soudní xxxxxxxx (50 %) se xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx odvolání.

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

1. Xx řízení zahájená xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vybírají xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx, i xxxx xx stanou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx vybírají xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx se vracejí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx však xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx zahájení řízení, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zpět xxxxxx xxxx zcela xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

3. Xx návrh xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx, x když xx xxxxxx splatnými xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 255/2000 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení x xxxxx xxxxxx

1. Xx řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx vybírají xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx stanou xxxxxxxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx v této xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x exekučních řízeních xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx; poplatky, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 30 xxx xx xxxxxxxxxx

x) xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx zvoleni xx xxxxxx xxxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

b) na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx trvá xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 192/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2003

Xx. V

1. Není-li xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx úkonů, které x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx jiném xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx k doručení xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

3. X xxxxxxxxxx vzniklých xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx z titulu xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 555/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2005 x výjimkou xxxx 3, který xxxxxx účinnosti 9.11.2004

Xx. XVII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx xxxxxx zahájená přede xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, x xxxx se stanou xxxxxxxxx po účinnosti xxxxxx zákona. Poplatky xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podávaná xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 296/2007 Xx. x účinností xx 1.1.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xx xxxxxx zahájená xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vybírají poplatky xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, i xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo kasační xxxxxxxx podávané po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 549/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx poplatky xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx splatnými xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 218/2011 Xx. x účinností xx 1.9.2011

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx poplatky xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, x když se xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním předpisem x. 404/2012 Xx. x účinností od 1.1.2013

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 549/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx použije x na řízení xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2013.

2. Xxx-xx xxxxxxxx soudní xxxxxxxx xx xxxx, v xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, vrátí soud x účtu zaplacený xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 167/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x když xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 293/2013 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2014

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx č. 549/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 87/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2015

Čl. XIII

Přechodné ustanovení

Osoby xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XIII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx x. 549/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. VI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.9.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxxx za xxxxx xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 6 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx této xxxxx xxxxxx zákona, právnická xxxxx, která není xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nezajistila zápis xxxxxxx údaje x xxxx skutečném xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích podle xxxxxx č. 304/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx svěřenských xxxxx, ve znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xx xxxxxxxx xx návrh xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x která zajistila xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x svěřenský správce, xxxxx zajistil zápis xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxxx xxxxx o skutečných xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 304/2013 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxxx xx zajišťuje, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx osvobozuje, xxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx údajů x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle zákona č. 304/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do 1. xxxxx 2019, xxxxxxx-xx xx 31. prosince 2017, xxxx xx 15 dnů xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx 1. ledna 2018.

4. Poplatek xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti této xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2021

Informace

Právní xxxxxx x. 549/91 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1992.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

271/92 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon XXX x. 549/91 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx z rejstříku xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1993

273/94 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 368/92 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxx x. 72/94 Xx. x zákona č. 85/94 Xx.

x účinností xx 1.1.95

274/94 Sb., xxxxxx se mění x doplňuje xxxxx XXX x. 368/92 Xx., x správních xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 72/94 Xx. x xxxxxx x. 85/94 Xx., xxxxxxxxx Poslaneckou sněmovnou xxx 7.12.94 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky xxx 21.12.94

x xxxxxxxxx xx 1.1.95

36/95 Sb., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxx XXX č. 549/91 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx XXX x. 368/92 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.95

78/95 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 549/91 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 17/95 Xx.

118/95 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.95

160/95 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.96

151/97 Xx., x xxxxxxxxx majetku x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.98

209/97 Sb., x xxxxxxxxxx peněžité xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.98

227/97 Sb., x nadacích a xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.98

103/2000 Sb., kterým xx mění zákon x. 72/94 Sb., xxxxxx se upravují xxxxxxx spoluvlastnické xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahy x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx některé xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 344/92 Xx., x xxxxxxxx nemovitostí XX (katastrální xxxxx), xx znění zákona x. 89/96 Xx., xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 549/91 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 40/64 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 357/92 Xx., o xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2000

155/2000 Xx., kterým xx mění zákon x. 65/65 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2001

241/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

255/2000 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 549/91 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2001

46/2001 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 549/91 Xx. publikované x xxxxxx x. 16/2001

128/2001 Xx., xxxxx XX xx dne 13.3.2001 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 72/94 Xx., xxxxxx xx upravují některé xxxxxxxxxxxxxxx vztahy x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx a nebytovým xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákony (xxxxx x xxxxxxxxxxx bytů), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a §11 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 549/91 Xx., o xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx zákona č. 103/2000 Sb. (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.4.2001

451/2001 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 72/94 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahy x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahy k xxxxx a nebytovým xxxxxxxxx x doplňují xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 31.12.2001

151/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003 x výjimkou xxxxxxxxxx Xxxxxxx 16 xxxxxxx, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 17.4.2002

309/2002 Sb., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (zákonem x. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2012 a xxxxxxx č. 445/2011 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2015)

192/2003 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 6/2002 Xx., o xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx soudů x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o soudech x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 283/93 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2003, x xxxxxxxx ustanovení §11, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.7.2004

281/2003 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech a x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Sb., x zákon x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Xx.

x účinností xx 28.8.2003

555/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 549/91 Xx., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 85/96 Xx., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 9.11.2004

626/2004 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odměňování

s xxxxxxxxx xx 10.12.2004

628/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o evropské xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 14.12.2004

357/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za vznik x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x některých pozůstalých xx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x jednorázové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx 1939 xx 1945 x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 19.9.2005

72/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 65/65 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 549/91 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.4.2006

112/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x životním a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o pomoci x xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x účinností xx 1.7.2006

159/2006 Xx., x xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

189/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Xx. xx 1.1.2008 x zákonem x. 261/2007 Sb. xx 1.1.2009)

531/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 7.12.2006

585/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 189/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 117/95 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 165/2006 Xx., a xxxxx x. 582/91 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2006

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

296/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX ze dne 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a na xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 586/92 Xx., o daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 27.3.2008

123/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 97/63 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 549/91 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

216/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 159/2006 Xx., o xxxxxx xxxxx

x účinností xx 20.6.2008

269/2008 Xx., xxxxx XX ze xxx 29.1.2008 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx položky x. 14a xxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx č. 549/91 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 16.8.2008

381/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

7/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2009

217/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností xx 20.7.2009

281/2009 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx daňového xxxx

x účinností od 1.1.2011

427/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx ČR x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/91 Xx., o Policii XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x azylu), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

218/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 549/91 Sb., x soudních poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2011, s xxxxxxxx xxxxx §11, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2012

303/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx řád správní, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

445/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech a x odměňování těchto xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2011

457/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Finanční xxxxxx XX

x účinností od 1.1.2013

458/2011 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pojistných xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015 x 1.1.2014

19/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 216/94 Xx., x rozhodčím xxxxxx x x xxxxxx rozhodčích xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

202/2012 Xx., x xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx)

x účinností xx 1.9.2012

396/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

404/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

45/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx trestných xxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.8.2013

167/2013 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 549/91 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2013

293/2013 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Xx., o xxxxx daňových zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

335/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 549/91 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015 x xxxxxxx xxxxxxxxx 30.6.2016

87/2015 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2015

161/2016 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 549/1991 Xx., x xxxxxxxx poplatcích, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 292/2013 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění zákona x. 87/2015 Xx., x xxxxx x. 91/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxx soukromém, xx xxxxx xxxxxx x. 375/2015 Sb.

s xxxxxxxxx xx 7.6.2016

258/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.12.2016

368/2016 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

460/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 89/2012 Sb., občanský xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 28.2.2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2018

296/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.9.2017

303/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prospěšnosti

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

182/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 374/2015 Xx., x xxxxxxxxxx postupech x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 183/2017 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2018

255/2019 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, znaleckých xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona o xxxxxxxx tlumočnících a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony, xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx skutečných majitelů x xxxxx x. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx hrách, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti zákona x evidenci skutečných xxxxxxxx (1.6.2021)

193/2021 Sb., Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30. xxxxxx 2021 xx. xx. Xx. XX 9/20 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §9 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 549/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 296/2017 Xx. (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x účinností xx 12.5.2021

297/2021 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2022

x xxxxxx provedena xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x. 88/97 Xx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx č. 8/1996 xxxxxxxxxx č. 49

a)

Při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx "poplatný xxxx" xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx soudu, úkon xxxxxx soudu nebo xxxxxx před xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx jde.

Výklad:

Ustanovení §1 xxxxxx x. 549/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úkon" xxxx xxxxxxxxxxxx zkratky jak xxx jednotlivý xxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx, tak xxx soudní xxxxxx.

Xxxx. xxxxx ustanovení §7 xxxx. 2 xxxxxx xx xxxxxxxxx poplatného xxxxx xxxxxxxxxx úkon xxxxx, xxxxx položky 21 Sazebníku xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, podléhá xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx 1, xxxxxxxxx 12 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxxxx určení předmětu xxxxxxxxxx úkonu xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx soudu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx poplatků.

o)

Soudní xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §43 xxxx. 2 o.s.ř.

Výklad:

Soudní xxxxxxxx xx vybírají xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx řízení, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxx vymezeny x xxxxxxxxx xxxxxxxx poplatků (§1 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podáním xxxxxx xx provedení xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§4 xxxx. a)].

Zákon o xxxxxxxx poplatcích xxxxxxx x předpokladu, xx xxxxx xx provedení xxxxxxxxxx xxxxx (na xxxxxxxx řízení, prováděného xx návrh) xxxxxxxx xxxxxxx náležitosti stanovené xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx jeho projednání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx. Xxxxxxx xxxxx vyplývá xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx x zákoně xxxxxxxx základ pro xxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx. §6 x §6a) x xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poplatků x xxxxxxxxx 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 25 a 26 Xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §43 odst. 2 x.x.x. zastaveno, xxxxxx poplatek xx xxxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xx jednak xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx provedení poplatného xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. a), x jednak xxxxx, xx v Sazebníku xxxx xxxxxx xxxxxxxx x takového xxxxxx (x xxxxxx xx xxxx základě xxxxxxxxxx) xxxxxxx a položky 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 25 x 26 Sazebníku xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx platí xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx ustanovení §43 xxxx. 2 o.s.ř. xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx stupně, xxx i x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxxx ustanovení zastaveno xxxxxx o xxxxxx (xxxx. §232 odst. 2 x.x.x.), odvolací xxxxxx (xxxx. §211 x.x.x.) xxxx xxxxxxxx xxxxxx (srov. §243c x.x.x.).

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §43 xxxx. 2 x.x.x., xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, neboť xxx xxxxxxxx ten, xxx k xxxx xxxxx xxxxxxx (§10 xxxx. 1, věta xxxxx).

2) Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x stanovisek xxxxx x. 8/1996 xxxxxxxxxx x. 49

b)

Soudní xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx č. 1 x 12 Xxxxxxxxx xxxxxxxx poplatků xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx xxx práva xx xxxxxx ustanovení §97 x.x.x. xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx případy, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx návrh xx xxxxxx xxxxxxxxxx §98 x.x.x.

Xxxxxx:

X xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxx x x xxxxxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx 1 x 12 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx podle xxxxxxxxxx §2 odst. 2 zákona xx "xxxxxxx poplatníkem jen x rozsahu, v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx cenu xxxxxxxxxx úkonu", xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx x. 1 a 12 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "xx vzájemného xxxxxx odpůrce se xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xx xxx xxxxx návrh podáván xxxxxxxxxx". X rozdílného xxxxx těchto ustanovení xxxxxxx, xx ustanovení §2 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx uplatněný xxxxx xxxxxxxxxx §98 x.x.x. a xx xxxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 1 a 12 Xxxxxxxxx xxxxxxxx poplatků xx xxxxxx vzájemného xxxxxx podaného xx xxxxxx ustanovení §97 x.x.x.

X xxxxxxxx návrh xx xxxxxx xxxxxxxxxx §98 x.x.x. xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx navrhovateli xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx (srov. §580 x §581 x.x., §358 xx §364 xxxx. xxx.) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx ustanovení §98 x.x.x. xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cena předmětu xxxxxxxxxx xxxxx požadovaného xxxxxxxx, tj. xxxx xxxxxxxx poplatného úkonu x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx rozdílu xxxx xxxxx vzájemnými xxxxxxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx podaný xx smyslu ustanovení §98 x.x.x., platí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx by xxxxx xxxxx byl xxxxx samostatně. *)

c)

Soudní xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 3, xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích zaplatit xxxxx výsledku xxxxxx, xx vyměřuje x xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xx soudní xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nikoli x toho, co xxxxxxxxxxx xxxxxxxx návrhem xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx poplatkové povinnosti xx totiž vázána x výsledku řízení, xxxx xx zjištění, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx vyhověno.

d)

Soudní xxxxxxxx xx xxxxxxx x odvolání xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x proti xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxx.

Xxxxxx:

Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 5 zákona x soudních poplatcích) xxxxx rozhodnutí, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx proti xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxx, nelze xxx xxxxxxxxxx xxxxx vycházet x xxxx xxxxxx x řízení xxxxxxxxxxxxx. Xx též xxxxx xxx xx xxxxxxx, xx Sazebník xxxxxxxx xxxxxxxx nestanoví xxx xxxx xxxxxxx žádnou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x. 1 x Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx případech xxxxxx xxxxxxxx nevybírá.

e)

Povinnost x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xx řízení xxxx xxxxxxxxx soudem) ukládá xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (tj. xx použití xxxxx 4 o.s.ř. podle xxxxxxx x. 2 xx Xxxxxxxxxxxxx xxxx **), xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx. Nejde-li x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (§8 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

Xxxxxx:

X xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, ale x x případnému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 2. Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx x kolcích, platí xx tento xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx soudu (§8 xxxx. 3).

Proti xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx konce xxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, soud xxxxxxx stupně své xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§9 xxxx. 4).

*) Xxxx. k tomu xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx xxx č. 14/1976 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx str. 134 - 135 (356 - 357):

"Pokud xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nároku x xxxx zamítnutí xxxxxx, xxxxx o návrh, xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx soudní xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pohledávce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

1. Xxxx-xx žalovaný xxx xxxxxxxxx xxx vzájemné xxxxxxxxxx, takže jeho xxxxx xxxxxxx jen x xxxxxxxxx xxxxxx, xx však x xxxx, aby xxxxxxx xxx xxxxxxx plnit xxxxxxxxxx, jde xxxxx x xxxxxx žalovaného, xxxx x xxxx, x xxxxx se xxxxx poplatek nevyměřuje.

2. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx vzájemnou xxxxxxxxxx, která převyšuje xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx, aby xxxx xxxxxxx žalobce k xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx z tohoto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx pohledávku vůči xxxxxxx a xxxxxx xx nejen xxxx, xxx xxxxxx byla xxxxxxxxx x aby xxxxxxx byl xxxxxxx x xxxxxxxxx rozdílu xxxxxxxxxx nároků, xxx x xxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x plné xxxxx, xxx o xxxxxxxx návrh, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx uplatněném x xxxxxx. X xxxxx xxxxxxx totiž xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (§98 o.s.ř.); xxxxx xxxx x xxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nárok. X xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx třeba xxxxxxx soudní xxxxxxxx, x xx i x xxx případě, xxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x x xxx xxxxxxx, xxxxx-xx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obou xxxxxx."

**) Xxx instrukci Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX ze xxx 30.8.1993, č.j. 1068/93-XXX (uveřejněnou xxx x. 5/1993 Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx XX ČR), xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxx x kancelářský řád xxx xxxxxxx x xxxxxxx soudy, (xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČR xx xxx 1.3.1994, x.x. 1068/94-XXX, xxxxxxxxxx xxx x. 3/1994 Sbírky xxxxxxxxx x sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČR).

3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovisek xxxxx x. 8/1996 xxxxxxxxxx č. 49

f)

Soudní xxxxxxxx z dovolání xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx platí xxxxx xxxxxxx 8 písm. x) Sazebníku xxxxxxxx xxxxxxxx, xx který xxxxxxxx ustanovení §5 xxxx. 1, xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tedy xx xxxx 500 Xx.

Xxxxxx:

Xxxxxxxxxx §5 odst. 2, xxxx druhé, xxxxxx (xx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxx, xxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx 8 xxxx. x) Xxxxxxxxx xx x poměru k xxxxxxxxxx §5 xxxx. 2, xxxx druhé, xxxxxx úpravou xxxxxxxxx.

4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx č. 8/1996 xxxxxxxxxx č. 49

g)

V xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x občanském soudním xxxxxx (x výjimkou xxxx xxxxxxxxxx), je xxxx příslušenství xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx základem xxxxxxxx poplatku jen x xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx předmětem samostatného xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx §6 xxxx. 5, věty xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x §502 xxxx. xxx. xx xx xxxxx smluvené, xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx č. 191/1950 Sb. (xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx), nikoli xxxx na xxxxx x prodlení (§369 xxxx. 1 xxxx. xxx.).

Xxxxxx:

X terminologického rozlišení "xxxxxxxxxxxxx" xxxxx xxxx xxxxx x "úroků" xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx věta xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §369 xxxx. 1 obch. xxx. (xxx §121 xxxx. 3 x.x.).

x)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx zahájení xxxxxx) xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx věci xxxx (§6a odst. 3 xxxxxx x soudních xxxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx x odpovídající xxxx. Xxx vrácení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxx. 2 zákona.

Výklad:

V xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx zaplatil xxx, kdo k xxxx nebyl xxxxxxx (§10 xxxx. 1, xxxx xxxxx), xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx ustanovení §10 xxxx. 1, xxxx xxxxx x xxxxx. Xxx xxxxxxx přeplatku xxx xxxx aplikovat xxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxx. 2, xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx (xx xxxxxxxx x §10 odst. 1, xxxxxxxx xxxx, §5 x Sazebníku) vrátit 50 % xxxxxxxxx, xxxx odpovídá xxxxxxx xxxxxxx předmětu xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx 1.4.1995, xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxx x v xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxx došlo xxxx xxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx soudního xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxx třetí občanského soudního řádu.

Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx poplatného xxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx jednat xx věci xxxx, xxxxxxxx (přeplatek) xx xxxxxxx (xxxxxxxxx přeplatek xx xxxxxxx).

5) Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx č. 8/1996 xxxxxxxxxx x. 49

x)

Xxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxx x soudních xxxxxxxxxx je třeba xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx "xxxxxxxx xxxx" xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx soudu, úkon xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx.

Xxxxxx:

Xxxxxxxxxx §1 xxxxxx č. 549/1991 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx" jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, tak xxx soudní xxxxxx.

Xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx §7 xxxx. 2 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, podle xxxxxxx 21 Sazebníku soudních xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx úkon xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx 1, xxxxxxxxx 12 Sazebníku xxxxx xxxxxxx poplatného úkonu xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxxxx xxxxxx předmětu xxxxxxxxxx úkonu xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx při xxxxxxxx soudních poplatků.

ch)

Soudní xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxxxx na xxxxx xxxxx (§7 xxxx. 1, věta xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxxx xxxxxx 5000 Xx xx xxxxx (s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 x 4) xx xxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxx.

Xxxxxx:

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx z xxxx xxxxx prvního xxxxxx, x něhož xx xxxxxx xxxx, xx. x xxxx xxxxx, x xxxxx bylo xxxxxx zahájeno, popřípadě x účtu xxxxx, xxxxx xxxx věc xxxxxxxxxx (§12 x.x.x.) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxx místní příslušnosti; xx platí u xxxxxxxx zaplacených jak xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx soudního xxxxxxxx x dovolání xxxxxxxxxxx xx účet odvolacího xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx poplatníkovi x xxxxxx xxxx.

6) Sbírka soudních xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x. 8/1996 xxxxxxxxxx x. 49

x)

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudního xxxxxxxx x odvolání (xx řízení před xxxxxxxxx soudem) xxxxxx xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (tj. xx xxxxxxx vzoru 4 o.s.ř. xxxxx xxxxxxx x. 2 xx Xxxxxxxxxxxxx řádu *), xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sám xxxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxx placený x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx účet xxxxx xxxxxxx stupně (§8 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích).

Výklad:

K xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx z dovolání xx xxxxxxxxx soud xxxxxxx stupně; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, ale x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 2. Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx x kolcích, xxxxx xx tento soudní xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§8 xxxx. 3).

Proti xxxxxxxx x zastavení xxxxxxxxxx xxxxxx xxx nezaplacení xxxxxxxx poplatku x xxxxxxxx xx přípustné xxxxxxxx. Xxxx-xx soudní xxxxxxxx x dovolání xxxxxxxx do konce xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx o zastavení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§9 odst. 4).

xx)

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx zahájení řízení xxxxxxx xx xxxxx xxxxx (§7 odst. 1, xxxx xxxxx, xxxxxx x soudních xxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxxx xxxxxx 5000 Xx xx xxxxx (x xxxxxxxxx zakotvenými x xxxxxxxxxx §8 odst. 3 a 4) xx xxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxx vede.

Výklad:

Poplatky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx stupně, x něhož xx xxxxxx xxxx, xx. x xxxx xxxxx, x xxxxx bylo xxxxxx zahájeno, xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx (§12 o.s.ř.) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxx místní příslušnosti; xx xxxxx x xxxxxxxx zaplacených xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, tak xx xxxx xxxxx. Xxxx-xx rozhodnuto o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zaplaceného xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx poplatníkovi x xxxxxx účtu.

*) Viz xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti XX ze xxx 30.8.1993, x.x. 1068/93-XXX (xxxxxxxxxxx xxx x. 5/1993 Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XX XX), xxxxxx se xxxxxx Xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, (xx znění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti XX xx xxx 1.3.1994, x.x. 1068/94-XXX, xxxxxxxxxx xxx č. 3/1994 Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX).

7) Sbírka xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx č. 8/1996 xxxxxxxxxx č. 49

h)

Jestliže xxxxxxxxxxx xxxxx předmět xxxxxxxxxx úkonu (procesním xxxxxx částečného zpětvzetí xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx) předtím, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx (§6a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx x odpovídající xxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx postupuje xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxx. 2 xxxxxx.

Xxxxxx:

X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x situaci, že xx poplatek xxxxxxxx xxx, xxx k xxxx xxxxx povinen (§10 xxxx. 1, xxxx xxxxx), xxx x přeplatek xx xxxxxx ustanovení §10 xxxx. 1, věta xxxxx a xxxxx. Xxx vrácení přeplatku xxx tedy aplikovat xxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxx. 2, xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx (xx xxxxxxxx k §10 xxxx. 1, xxxxxxxx xxxx, §5 x Xxxxxxxxx) xxxxxx 50 % xxxxxxxxx, xxxx odpovídá rozsahu xxxxxxx xxxxxxxx poplatného xxxxx.

Xxxxxxxxx-xx soud x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx 1.4.1995, xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxx x v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx došlo xxxx xxxxx datem.

Při xxxxxxxxx xxxxxx a xxx vrácení xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx třetí občanského soudního řádu.

Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, co xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxx (přeplatek) xx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx).

x)

Xxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (§96 x.x.x.) xxxxxxxx v xxxxx xxx tehdy, xxxx xxx xxxxxx poplatek xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx řízení xxxxxxxx xxx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §10 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx:

Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zahájení xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxx zcela xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dodatečné xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (§9 xxxx. 1). X xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, než nastala xxxxxxxxx xxxxxxxx poplatku, xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §7 xxxx. 1, xxxx druhá, k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx-xx poplatek zaplacen xx 3 dnů xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx poplatek xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx současně xxxxxxx (§9 xxxx. 1).

Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dodatečně xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx jednat ve xxxx xxxx (§9 xxxx. 2). Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§9 xxxx. 5).

Xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxx (§96 x.x.x.) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx, když xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx zastavit xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti, xxxxxxx soud xxx xxxxx jednat xx xxxx xxxx. Soudní xxxxxxxx bude navrhovateli xx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §10 xxxxxx x soudních xxxxxxxxxx.

Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx po marném xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx rozkazu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poplatku x xxxxx, neboť xxxxxxxx xxxxxx xx x právní xxxx.

Xxx-xx xxxxxx poplatek xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx zpět xxxxx, xxx soud začal xxxxxx xx xxxx xxxx, soud xxxxxx xxxxx ustanovení §96 xxxx. 1 a 3 x.x.x. xxxxxxx. Xx xxxxxx moci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vrátí xxxxxxxxxxxx 50 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poplatku.

Začal-li xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx i xxxxxx, xx xxxxxxxx nebyl xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, a návrh xxx xxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx §96 o.s.ř. Poplatek xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx 4 x.x.x.) x xxxx xxx xxxxxxx.

8) Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x. 8/1996 xxxxxxxxxx č. 49

j)

Úprava xxxxxxx a osobního xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §11 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xx soudních xxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx:

Xxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxxxxxx věcné xxxxxxxxxx xx soudních xxxxxxxx mimo xxxx xxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění. Pro xxxxx osvobození podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxxxx, xxx účastníkem xxxxxx x uvedených xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna XX je xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx x. 551/1991 Xx., o Všeobecné xxxxxxxxx pojišťovně Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx nezměnila xxx novela zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účinností x 1.4.1995 zákonem x. 36/1995 Xx.; xxxxx právní normou xxxxxxxxxx §11 odst. 2 zákona č. 551/1991 Xx. xxxxxxxxxx xxxxxx.

x)

Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §11 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x soudních xxxxxxxxxx xx (v návaznosti xx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 3) nevztahuje xx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx řízení o xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx:

Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx se xx xxxxxx xx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §11 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxx "v xxxxxx stupni řízení", xxxxxxxxxx §11 xxxx. 3 zákona se x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

x)

Xxxxxx osvobození od xxxxxxxx poplatků, poskytnuté Xxxxx republice podle xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx o soudních xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxx:

Xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx i xx věcech, v xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx organizace xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 576/1990 Sb. (xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx) ústředními xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx soudních xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx tržní xxxxxxxx x zemědělství, xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx podporu x xxxxxx kinematografie x kultury.

m)

Podle xxxxxxxxxx §11 odst. 2 xxxx. c) zákona x soudních poplatcích xx od soudních xxxxxxxx xxxxxxxxx nejen xxxxxxxxxxx v xxxxxx x stanovení xxxxxxxxx, xxx také xxxxxxxxxxx x řízení x xxxxxxx výživného.

Výklad:

Osvobození xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx navrhovatele x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je-li navrhovatelem xxxxx xxxxxxx k xxxxxx výživného.

Jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx osvobozeno xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x).

9) Xxxxx č. 151/1997 Sb., o oceňování xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).

10) Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x. 8/1996 xxxxxxxxxx č. 49

x)

Xxxxx xxxxxxx 28 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx poplatek x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věcí podle xxxxxxxxxx §672 xxxx. 2 x.x. Jde x xxxxxx xxxxxxxx xx jednotlivý úkon; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx poplatek xxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §326 x.x.x. se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx:

X položce 28 Xxxxxxxxx je xxxxxxxxx, že soudní xxxxxxxx xx xxxx 500 Xx xx xxxxx "za xxxxxxx xxxx xxxxxxx vykonavatelem".

Soupis xxxxxxxx xxxx povinného, xxxxx mají být xxxxxx prodány k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněného, xx úkonem xxx xxxxxxxxx výkonu rozhodnutí. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx x bez xxxxxxx xxxxxx oprávněného (xxxx. §265 xxxx. 1 o.s.ř.); xx xxx účelem xxxx - jak xxxxx xxxxxxxxxx §326 xxxx. 1 o.s.ř. - xxxxx opatření, xxx x bytě povinného, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx má xxxxxxx xxx věci xxxxxxxx, byly sepsány xxxx, xxxxx by xxxxx být xxxxxxx, x xx x xxxxxxx rozsahu, xxx xxxxxxx prodeje sepsaných xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx xxxxx x náklady xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx soupis xxxxxxxx xxxx povinného x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nevybírá xx za takovéto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudní poplatek; xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx soupis z xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x x případě, xx oprávněný xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx navrhl.

Soudnímu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (srov. xxxxxxx 18 Xxxxxxxxx); xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x všechny xxxxx soudu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 28 Xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx soupisu xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx osobám, xxxxx s xxx xxxx xx společné xxxxxxxxxx (§672 o.z.). Xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx právo, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právo pronajímatele x xxxxx xxxxx, x xx proto xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx soudní xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx úkon xxxxx, xxxxxxxxxx soupis xxxxxx xxxxxxxxxxx - jestliže xxxxxxx není xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx §138 x.x.x. xxxxxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebude zaplacen (§9 xxxx. 6 xxxxxx).

x)

Xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx návrh bylo xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §43 xxxx. 2 x.x.x.

Xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x sazebníku xxxxxxxx xxxxxxxx (§1 xxxxxx x soudních poplatcích). Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx poplatného xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§4 písm. a)].

Zákon x soudních xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx na návrh) xxxxxxxx všechny náležitosti xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx umožňují xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x něm. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx způsobu, xxx xx v xxxxxx xxxxxxxx základ xxx xxxxxx výše xxxxxxxx (xxxx. §6 x §6a) a xxx xx stanovena xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 25 a 26 Xxxxxxxxx. Nemá-li xxxxx potřebné náležitosti x xxxxxx xxxx xxx xxxxx nedostatek xxxxx ustanovení §43 xxxx. 2 x.x.x. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx, x xx xxxxxx proto, xx xx xxxxx způsobilý xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. x), a xxxxxx xxxxx, xx x Xxxxxxxxx xxxx soudní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxx xx xxxx základě xxxxxxxxxx) xxxxxxx a xxxxxxx 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 25 a 26 Xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxx tehdy, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx §43 odst. 2 x.x.x. xxxxxxxxx xxxxxx xxxx soudem xxxxxxx xxxxxx, xxx x x případech, x xxxxx xxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx (xxxx. §232 xxxx. 2 x.x.x.), xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. §211 x.x.x.) xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. §243c x.x.x.).

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudní xxxxxxxx xx řízení, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §43 xxxx. 2 o.s.ř., soud xx poplatek vrátí, xxxxx jej xxxxxxxx xxx, xxx x xxxx nebyl xxxxxxx (§10 xxxx. 1, xxxx xxxxx).

11) §502 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 157/1964 Sb., x Vídeňské xxxxxx x diplomatických xxxxxxx.
Xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx věcí č. 32/1969 Sb., x Vídeňské úmluvě x konsulárních xxxxxxx.
13) Xxxx. xxxxx č. 403/1990 Sb., x xxxxxxxx následků některých xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 229/1991 Sb., x xxxxxx vlastnických xxxxxx x xxxx x xxxxxx zemědělskému xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 87/1991 Sb., o mimosoudních xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
15) §60 xxxxxx XXX x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
16) §62 xxxxxx XXX č. 337/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
17) Xxxxx XXX č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §65 xxxxxx ČNR č. 337/1992 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

19) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x. 8/1996 xxxxxxxxxx x. 49

x)

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, zda pod xxxxxx "poplatný xxxx" xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, úkon xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx jde.

Výklad:

Ustanovení §1 xxxxxx x. 549/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx pojmu "xxxxxxxx xxxx" jako xxxxxxxxxxxx zkratky xxx xxx jednotlivý xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, tak xxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx §7 xxxx. 2 xxxxxx xx předmětem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx 21 Sazebníku xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, podléhá xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx 1, xxxxxxxxx 12 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úkonu xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxxxx určení předmětu xxxxxxxxxx úkonu xx xxxxxxx x další xxxxxx soudu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

20) Zákon č. 72/1994 Sb., xxxxxx xx upravují xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x budovám x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) §31 x 32 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
22) Zákon č. 72/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx spoluvlastnické xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x doplňují xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx zákonů.
24) §174a xxxxxx x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxx, přísedících x xxxxxx xxxxxx soudů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 192/2003 Sb.
25) Xxxxx č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
26) §138 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
27) Xxxxx č. 202/2012 Sb., x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

28) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 650/2012 xx xxx 4. xxxxxxxx 2012 o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx právu, uznávání x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

*) Právním xxxxxxxxx x. 241/2000 Xx. x účinností od 1.1.2001 xxx do §16 xxxxxx xxxxxxxx 3 a xxxxxxxxx xxxxxxx č. 255/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001 byl xxxx xx §16 xxxxxx jiný odstavec 3, tzn. xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.