Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 31.12.2024.


Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
455/91 Sb.

ČÁST I. Všeobecná ustanovení

HLAVA I Předmět úpravy §1

Živnost §2 §3 §4

HLAVA II Provozování živnosti

Subjekty oprávněné provozovat živnost §5

Všeobecné podmínky provozování živnosti §6 §6a

Zvláštní podmínky provozování živnosti §7 §7a

Překážky provozování živnosti §8

Překážky provozování některých živností právnickými osobami §8a

Rozdělení živností §9

Živnostenské oprávnění §10

Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce §11 §12

Pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele §13

Pokračování v živnosti při přeměně obchodní společnosti nebo družstva §14 §15 §16

Provozovny §17 §18

ČÁST II. Druhy živností

HLAVA I Živnosti ohlašovací §19

DÍL 1 Živnosti řemeslné §20

Odborná způsobilost §21 §22

DÍL 2 Živnosti vázané §23

Odborná způsobilost §24

DÍL 3 Živnost volná §25

HLAVA II Živnosti koncesované §26

Odborná způsobilost a podmínky provozování živnosti §27

ČÁST III. Rozsah živnostenského oprávnění §28 §29 §30

Povinnnosti podnikatele §31 §31a §32 §33

Rozsah oprávnění §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41 §42 §43 §44

ČÁST IV. Vznik, změna a zánik živnostenského oprávnění, živnostenský rejstřík

HLAVA I Ohlašování živnosti §45 §45a §45b §46 §47 §48 §49

HLAVA II Řízení o koncesi

Náležitosti žádosti o koncesi §50 §51

Projednání žádosti §52

Rozhodování o koncesi §53 §54 §55

Změny údajů uvedených v žádosti o koncesi §56

HLAVA III Zánik živnostenského oprávnění §57 §58 §59

HLAVA IV Živnostenský rejstřík §60

ČÁST V. Živnostenská kontrola a přestupky

HLAVA I Živnostenská kontrola §60a §60b §60c §60d §60e

HLAVA II Přestupky

Přestupky fyzických osob §61

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §62 §63 §63a

Společná ustanovení §64

HLAVA III §65

HLAVA IV §66

ČÁST VI. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

HLAVA I Společná ustanovení §67

Součinnost orgánů státní správy §68

Živnostenská společenstva §69 §69a §70

Místní příslušnost §71 §72

Mezinárodní smlouvy §73 §73a

HLAVA II Přechodná a závěrečná ustanovení

Zachování dosavadních oprávnění §74 §75 §76 §77 §78

Likvidace majetku pro předlužení §79

Zrušovací ustanovení §80 §81

Příloha č. 1 - Živnosti řemeslné

Příloha č. 2 - Živnosti vázané

Příloha č. 3 - Živnosti koncesované

Příloha č. 4 - Živnost volná

Příloha č. 5 - Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností

Příloha č. 6 - Seznam živností a oborů činností živnosti volné, jejichž výkon právnickou osobou vyžaduje bezúhonnost jejího skutečného majitele a osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, a oborů činností živnosti volné podléhajících povinnému ohlášení

č. 303/1993 Sb. - §11

č. 286/1995 Sb. - Čl. III

č. 95/1996 Sb. - Čl. V

č. 159/1999 Sb. - §14

č. 356/1999 Sb. - Čl. VI

č. 358/1999 Sb. - Čl. III

č. 124/2000 Sb. - Čl. IV

č. 149/2000 Sb. - Čl. IV

č. 309/2000 Sb. - §34

č. 409/2000 Sb. - Čl. IV

č. 119/2002 Sb. - §86

č. 174/2002 Sb. - Čl. II a čl. IV

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 130/2003 Sb. - Čl. IV

č. 274/2003 Sb. - Čl. V

č. 354/2003 Sb. - Čl. IV

č. 438/2003 Sb. - Čl. XIII

č. 167/2004 Sb. - Čl. II

č. 499/2004 Sb. - §90

č. 58/2005 Sb. - Čl. III

č. 95/2005 Sb. - Čl. IX

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 131/2006 Sb. - Čl. III

č. 191/2006 Sb. - Čl. III

č. 212/2006 Sb. - Čl. IV

č. 214/2006 Sb. - Čl. XIII

č. 225/2006 Sb. - Čl. VI

č. 315/2006 Sb. - Čl. VI

č. 270/2007 Sb. - Čl. XI

č. 296/2007 Sb. - Čl. XIV

č. 130/2008 Sb. - Čl. II

č. 189/2008 Sb. - Čl. XVII

č. 254/2008 Sb. - Čl. XXVII

č. 274/2008 Sb. - Čl. XIX

č. 227/2009 Sb. - Čl. XXII

č. 145/2010 Sb. - §26

č. 155/2010 Sb. - Čl. VIII

č. 119/2012 Sb. - Čl. V

č. 169/2012 Sb. - Čl. II

č. 199/2012 Sb. - Čl. IV

č. 221/2012 Sb. - Čl. VII

č. 234/2013 Sb. - Čl. IV

č. 309/2013 Sb. - Čl. II

č. 313/2013 Sb. - Čl. VII

č. 140/2014 Sb. - Čl. II

č. 206/2015 Sb. - §73

č. 267/2015 Sb. - Čl. V

č. 126/2016 Sb. - Čl. IV

č. 229/2016 Sb. - Čl. VI

č. 65/2017 Sb. - §48

č. 289/2017 Sb. - Čl. II

č. 111/2018 Sb. - Čl. IV

č. 171/2018 Sb. - Čl. II

č. 39/2020 Sb. - §25

č. 527/2020 Sb. - Čl. VII

č. 217/2022 Sb. - Čl. II

č. 416/2022 Sb. - Čl. II

Nález ÚS - č. 476/2002 Sb.

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXX

§1

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx") x kontrolu xxx jejich xxxxxxxxxxx.

Živnost

§2

Živností xx soustavná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

§3

(1) Živností xxxx:

x) xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, 2)

x) xxxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, 93)

c) výkon xxxxxxxxxx xxxxxx práva xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu, 94)

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich částí, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxx umění nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxx pracemi, 71)

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výzkumů. 110)

(2) Živností xxxx xxxx v rozsahu xxxxxxxxxx zákonů xxxxxxx xxxxxxxxx osob:

a) xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 154), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 155) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) veterinárních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pracovníků xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, 38)

x) xxxxxxxx, 55) xxxxxx, 64) patentových xxxxxxxx, 65) a xxxxxxxx xxxxxxxxx, 102)

x) xxxxxxxx tlumočníků a xxxxxxxx překladatelů, 66)

x) xxxxxxxx 67) x xxxxxxxx xxxxxxx, 68)

x) xxxxxxxxxx dohodců 161),

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 70) x xxxxxxxx xxx rozhodování xxxxxxxxxxx xxxxx, 72)

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 3)

x) autorizovaných xxxxxxxxxx x autorizovaných xxxxxxxx činných xx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxx činnost xxxx xxxxxxxx architekti x xxxxxxxx inženýři, 107)

k) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 173),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxx:

x) xxxxxxx xxxx 4), xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx 165), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz 165), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování 165), směnárenská xxxxxxx 163), činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, činnost xxxxxxxxxx 92), xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx 6), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 175), xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 7), xxxxxxxxxxx xxxx 161), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 123), obchodníků x cennými xxxxxx 123) x xxxxxx xxxxxxxx zástupců 123) x činnost xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx anebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxx papíry 122), xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 123) a xxxxxx vázaných xxxxxxxx 123), činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx 166), činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x zprostředkování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x činnost xxxxxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) provozování hazardních xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx prováděná xxxxxxxxx xxxxxxxx, 11)

x) xxxxxx xxxxxxxxx, výroba xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, distribuce xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx, výroba xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx licenci xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 12) x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích,

e) zemědělství, xxxxxx xxxxxxx nezpracovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx odborných xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxx drobné xxxxxxxxxxx x chovatelské xxxxxxxx xxxxxxxxx osobami,

g) xxxxxxx xxxxxxx x mořský xxxxxxx, 13)

x) xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx, 14)

x) vykonává xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 125)

x) výzkum, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, 96)

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx látkami, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x některými látkami xxxxxxxxxxx k výrobě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, 18)

l) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx 74) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 196) x oblasti státního xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x vojenským materiálem, 20)

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx 126),

x) provozování xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, 22)

x) nabízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 23)

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx technické xxxxxxxx, 25)

x) xxxxxxx x vzdělávání ve xxxxxxx, předškolních x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x bakalářských, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 75)

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 1 x příloze Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení, 27)

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, poskytování xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx výkonných xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxx xxxxxxxxx letectví xxxx protiprávními xxxx x provozování bezpilotního xxxxxxx držitelem xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 28),

x) xxxxxxx organizací xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx 95) xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxxx zřízeny,

y) xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 91)

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dna xxxx x oceánů x jeho podzemí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, 99)

aa) provozování xxxxxxxxx, 103)

xx) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obalových xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx, 104)

ac) xxxxxxxxx x xxxxxx rizikovým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x toxinem, 105)

xx) provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 106)

ae) xxxxxxxxxxxx, 124)

xx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 129),

xx) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx ověřovat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxx 131),

xx) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx prostor,

ai) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 174),

xx) xxxxxxxxx odborných rostlinolékařských xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 179),

xx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zahraničních xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 180),

al) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, znaleckých xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 201),

xx) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§4

§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 130/2008 Sb.

HLAVA II

PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI

§5

Subjekty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx-xx podmínky xxxxxxxxx tímto zákonem (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"); xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxx"), xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx osoba, pokud x tohoto xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného. Xxx xxxxx tohoto zákona xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s bydlištěm xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx České republiky. Xxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx místo xxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx 77),121).

(3) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, rozumí xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tlumočníkem xxxxxxxx xx seznamu xxxxxx x xxxxxxxxxx, 66) xxxxx tento xxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx. Pravost xxxxxxx x otisku xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx překladu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx a tlumočníků x xxxxxxxxx xx xxxxxxx pravosti podpisu x otisku xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx předložené občanem xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx právnickou xxxxxx se xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Zahraniční fyzická xxxxx, xxxxx hodlá xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx zvláštního xxxxxx 77) xxxxxxxxx mít xxx pobyt xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle věty xxxxx xx xxxxxxxxxx xx zahraniční xxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx provozovat živnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu 181).

(6) Xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx stejných xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx podmínkami xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fyzickými xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx nahradit xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 182), x

x) bezúhonnost.

(2) Xx bezúhonnou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxx ohlašuje, pokud xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx 79).

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x občanů Xxxxx xxxxxxxxx výpisem z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů x u xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. a). X osob, které xxxxxx občany České xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx bezúhonnost xxxxxxxxx xxxxxxx podle §46 xxxx. 1 xxxx. b) x xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů, nejedná-li xx x osoby, xxxxx mají na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trvalý pobyt; xx xxxxxxxxx bezúhonnost xxxxxx jako občané Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x výpis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx posouzení xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx oprávněn xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx pravomocného rozhodnutí. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx oprávněn xxxxxxxx do xxxx xxxxx xxxxxxxxx spisu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx oprávněn xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx osoby, xxxxx xxxxxxx ohlašuje nebo xxxxx xxxx x xxxxxxx. Nepředloží-li xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx úřad x xxxxxxx případě xxxxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 5 xxxx §53 xxxx. 2.

§6x

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/2010 Sb.

§7

Xxxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx

(1) Zvláštními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx praxe u xxxxxxxxxxx, xxxxxxx trvá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx živnosti, x x xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydaným jedné xxxxxxx osobě, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 21)

(4) Xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx praxe v xxxxx, rozumí xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx náležejících xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxx odštěpného xxxxxx, odpovědným xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx řízení činnosti, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx x pracovněprávním xxxxxx, xxxxxxxxx, členském xxxx obdobném xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxx").&xxxx;Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx činností konaných x pracovním poměru xx stanovenou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx pracovněprávním xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx doba výkonu xxxxxxxxx činností osobou xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx, xxxxxx pověřenou vedením xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupů x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx prokázat xxx doklady x xxxxxxx kvalifikaci, které xxxxxxxxx, xx předmětnou xxxxxxx vykonával x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

x) po xxxx 6 po xxxx jdoucích xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xx vedoucím postavení, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx ukončen xxxx xxx 10 xxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xx dobu 3 xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx samostatně xxxxxxxxx činná osoba xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx držitelem xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x přípravu, které xxx odborně xxxxxxxxxx xxx xxxxx předmětné xxxxxxxx x členském xxxxx xxxxxx,

x) xx xxxx 4 xx xxxx jdoucích xxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx držitelem dokladu x xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxx připravují xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x členském xxxxx xxxxxx,

x) xx dobu 3 po xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxx, xxxxxxx-xx, že xxxxxxxxx předmětnou činnost xxxxxxx 5 let x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx ukončen xxxx xxx 10 xxx xxxx ohlášením xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx,

x) xx xxxx 5 xx xxxx jdoucích xxx xx vedoucím xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx 3 xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx oddělení xxxxxx, xx-xx držitelem xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xx xxxx 5 po xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx osoba xxxx xx vedoucím xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxx xxx 10 xxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xx xxxx 3 xx sobě jdoucích xxx jako samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx výkon činnosti xxxxx být ukončen xxxx než 10 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo podáním xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xx xxxx 5 xx xxxx xxxxxxxx xxx v pracovněprávním xxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného nebo xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxx institucí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tříleté xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx x členském xxxxx xxxxxx,

x) xx xxxx 6 po xxxx jdoucích let x xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx členského xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx připravují xxx xxxxx předmětné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xx xxxx 3 xx xxxx xxxxxxxx let jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, přičemž xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx 10 let xxxx ohlášením živnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxx x koncesi,

k) xx xxxx 2 xx xxxx jdoucích let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx postavení, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx připravují xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v členském xxxxx původu,

l) xx xxxx 2 xx xxxx xxxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx postavení, xxxxxxx-xx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxx 3 roky x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx 10 let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podáním žádosti x xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxx 3 xx sobě jdoucích xxx x pracovněprávním xxxxxx, xx-xx držitelem xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x potvrzujícího xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx státě xxxxxx,

xxxxx xxx xxxxxxx §21 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx živností uvedených x příloze č. 1 k xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx vázaných xxxx xxxxxxxxxxxxx živností přílohy č. 2 xxxx 3 x tomuto xxxxxx; xxx xxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace 118).

(6) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx činností, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx fyzickými xxxxxxx splňujícími xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Zvláštní xxxxxx xxxxxxxx stanovující xxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxx xxxx pro výkon xxxxxx živnosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dotčeny. Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx splňujících podmínky xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx x uchovává xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx minimálně 3 xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; přitom xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx 80).

§7x

§7x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 130/2008 Sb.

§8

Překážky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx dne

a) xxxxxxx xxxxxx jedinou xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx,

x) xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx provozování závodu xxxx xxx xxx xxxxxxxx v tomto xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx provozovat xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx 3 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx majetek xxxxxxxx xxxxxx postačovat x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, nebo xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dlužníka xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Živnost xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx po xxxx 3 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx proto, xx xxxxxxx dlužníka xx xxxxx nepostačující xxx xxxxxxxxxx věřitelů. Xxx-xx xxxxxxx zrušen x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx mocí xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx. Živnostenský xxxx xxxx xxxxxxxxx překážku xxxxxxxx ve větě xxxxx xxxx druhé, xxxxxxxx dlužník xxxxxxx, xx u něho xxxx splněny xxxxxxxxxxx xxx řádné plnění xxxxxxxxxx xxx podnikání x xxx řádné xxxxxx finančních závazků.

(3) Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx nařídil xxxxxxxxx opatření, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx úpadek xxxx hrozící xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx řeší, xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx podstatou, xxxx xxxxxx xxxxx učinit xxxxx související xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx živnosti xxxx xxxxxxxxx doby, xx kterou xxxx xxxxxxxxxxx živnosti přerušeno, xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, činit úkony xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxx pokračování v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doby, na xxxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jen x xxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx byl uložen xxxxx činnosti, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx jejíž xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx živnosti xxxxx xxxxxxx nedotčeno. Neexistence xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx, u zahraničních xxxxxxxxxxx osob xxx xxxxxxx podle §46 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) xx státu xxxxx. Xxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxxx xxxxxxx si xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 90). Xxxxxx x xxxxxx výpisu x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Nestanoví-li xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) fyzická nebo xxxxxxxxx osoba, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2 xxxx 3,

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxx, xxx xxxxxxx xxxx trvaly xxxxxxxxxxx, xxxxx vedly xx zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §58 xxxx. 2 nebo 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx x případě, xx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx vynaložila xxxxxxx xxxxx, které xxxx možno požadovat, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx,

x) právnická xxxxx, členem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxx §58 odst. 2 nebo 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx, členem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x době, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které vedly xx zrušení živnostenského xxxxxxxxx podle §58 xxxx. 2 xxxx 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx neplatí x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úsilí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx.

§8x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx některých xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx x obor xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 6 x xxxxxx xxxxxx nemůže xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx majitel") xxxx xxxxxxxxx nebo fyzická xxxxx, která xx xxxxxx jejího statutárního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxx statutárního orgánu, xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro účely xxxxxx jeho působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx skutečných majitelů (xxxx jen "evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx") xxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů x údajů, které xxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx nebo s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx živností

Živnosti jsou:

a) xxxxxxxxxx, xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být provozovány xx základě ohlášení,

b) xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx.

§10

Živnostenské oprávnění

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx oprávnění") xxxxxx x výjimkou xxxxxxxx x xxxxxxxx 5 právnickým xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, právnickým xxxxxx, xxxxx xx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezapisují, x xxxxxxxx osobám:

a) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ohlášení; xx xxxx neplatí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §47 xxxx. 5 xxxx xxxxx, §47 xxxx. 6 až 8,

x) u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx koncese; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §54 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxxx osobám xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 115) xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx až xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx živnostenské xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx a) x x).

(3) Xxxxxxxxxx prokazuje xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxx §60 odst. 5 xxxx. x), x) xxxx c) (xxxx jen "xxxxx"),

x) xx vydání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 144) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx.

(4) Živnostenský xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxx výpisu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx na území Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím svého xxxxxxxxxx závodu, xxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxx osobám, oprávněným xxxxx návrh xx xxxxx xxxxx právnické xxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx prokázáno, xx xxxxxxxxx xxxxx byla xxxxxxxx, xxxx zahraničním xxxxxxxxxx xxxxxx. Je-li xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, postupuje xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx živnosti xxxxx §47 x x xxxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxxx §53 x 54.

(5) Osobám xxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx do obchodního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx takového rejstříku xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx první xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx rejstříku xx xxxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podání xxxxxxx x koncesi, xxxxxxxx živnostenský úřad x tom, xx xxxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx spisu x zapíše xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx správcem základního xxxxxxxx osob 164).

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx přeneseno xx xxxxx xxxxx. Jiná xxxxx je xxxx xxxxxxxxx, xxx stanoví-li xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§11

(1) Podnikatel xxxx provozovat živnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx zástupce je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx provoz xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x je x xxxx xx smluvním xxxxxx. Xxxxx nemůže xxx ustanoven xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Odpovědný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zvláštní xxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxx §6 x 7.

(3) Xxxxx, xxxxx xxx uložen zákaz xxxxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx, xx xxxxx obsahové xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx být xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2 xxxx 3, x to xx xxxx 1 xxxx xx nabytí právní xxxx rozhodnutí o xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx být xxxx kontrolního xxxxxx xxxx právnické xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx ustanovit

a) podnikatel, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx živnosti xxxxxxxxxx splnění zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§7). Do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ustanoví xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a která xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx právnická xxxxx ustanoví xx xxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce xxx xxxxxxx ohlašovací x xxxxxxxx výkonu xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx ode xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx funkce xxx xxxxxxxxx zástupce, xxxx xxxxxxxx prokázat, xx o xxxxxxxx xxxxxx xxx funkce xxxxxxxxxx xxxxxx písemně xxxxxxxxxxx. Nelze-li xxxxx xxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce xxxxx oznámení podnikatele, xxxxx xxxxx funkce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxx-xx odpovědný xxxxxxxx xx svém xxxxxxxx xxxx den xxxxxxxx xxxxxx své funkce xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx.

(6) Odpovědný xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vykonávat xxxxx funkci xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx vyžadované xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx xxx živnost xxxxxxxxxxxx předloží podnikatel xx schválení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxx xxxxxx moci. Xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xx ukončení xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxxxxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxxx xxxxxx xxx funkce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podnikatele. Xxxxx-xx určit den xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce xxxxx xxxxxxxx podnikatele, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxx-xx xxxxxxxxx zástupce ve xxxx oznámení xxxx xxx ukončení výkonu xxx funkce den xxxxxxxx, xxxxx výkon xxxx xxxxxx xxxxx xxxx.

(8) Přestane-li odpovědný xxxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx podmínky, xxxx xxxxxxxxxx nejpozději xx 15 xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. To neplatí, xx-xx provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (§31 odst. 11).

(9) Xxxxxxxxxx xxxx ustanovit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xx tento xxxxx xxxxxxxxxx. Na jeho xxxxxxxxxx xx vztahuje §11 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 8.

(10) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx živnost xxx odpovědného xxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx předpis, x xx xxxxxxxx xxx stanovených. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zástupce.

(11) Pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 9 xx nepoužijí.

§12

§12 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§13

Pokračování x provozování xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokračovat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 xx 5 xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx dědictví

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, anebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxx pozůstalosti 183),

b) xxxxxxxx ze xxxxxx, xxxxx není xxxxxx xx závěti,

c) xxxxxxxx xx závěti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx130), i když xxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx používaného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 143), xxxxxxx však do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, x xxxxxxxxxx xxxxxxx 184),

x) pozůstalý manžel xxxx partner 130) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x písmenu c), xxxxx x živnosti xxxxxxxxxxx dědicové, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx 185), xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx případ xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podnikatelem, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, náleží-li xx správa xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b), x) xxxx x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx povinna xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx. Pokud xxxx xxxxx marně xxxxxx, xxxxxx živnostenské xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dnem xxxx úmrtí, xxxxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, insolvenční xxxx likvidační xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx osoba xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx hodlá pokračovat x xxxxxxxxxxx živnosti, xxxxxxxx stanovené x §6 xxxx 7 xxxx jsou-li x xx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx §8a xxxxx xxxx-xx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx zákon xxxxxxxx, xx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx první, která xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 pokračování x xxxxxxxxxxx živnosti, se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podnikatele, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Oprávnění xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxx-xx x provozování xxxxxxxx jiná xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx tímto xxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podnikatele.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jmenovaný xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve lhůtě 1 xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx 1 xxxxxx xxx dne, xxx byl do xxxx funkce ustanoven. Xxxxxxxxx-xx správce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudem, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §7, xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Pokud živnostenské xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxx po skončení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v provozování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), c) xxxx e), xxxxxxxx xxxxxxx, xx nabyla xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x když xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2, nebo svěřenský xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pořízením pro xxxxxx smrti xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x pozůstalosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podat xxxxxx o koncesi xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx právo xxxxxxxxxx v provozování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx živností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §47 xxxx. 5 xxxx 6 x x xxxxxxxxxxxxx živností xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx. Živnostenské oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaniká xxxxxx xxxxxxxxx tříměsíční xxxxx xxxxxxx xx xxxx druhé nebo xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poslední z xxxxxxxxxxxxx osob.

(6) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 5 xx xxxxxxx §45, 46 x 50 xxxxxxx.

(7) Pro xxxxx zápisu do xxxxxxxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxxxx na žádost xxxxxxxxxxxxxx úřadu údaj x pravomocném xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxxxx x živnosti xxx přeměně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx nebo při xxxxxxx jmění xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 167) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě přejímající xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx účinků xxxx, rozdělení nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxx x živnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ohlašovací xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx pokračovat v xxxxxxxxxxx živnosti xxxxx xxxx první xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx živností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §47 odst. 5 x 6 a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

§15

§15 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 286/1995 Sb.

§16

§16 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 130/2008 Sb.

Xxxxxxxxxx

§17

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí prostor, x xxxx xx xxxxxxx provozována. Xx xxxxxxxxxx xx považuje x automat xxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxx x xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "automat") x xxxxxxx provozovna.

(2) Xxxxxxx provozovna xx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx a není xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx tři xxxxxx.

(3) Živnost xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx provozovnách, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Na žádost xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx prokázat xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podnikatel xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx x xxxx-xx xxxxxxxxxx vlastníkem xxxxxx xxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti x xxxxxxxxxx oznámit xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx uvedena x xxxxxxxx xxxxxxxx podle §45 xxxx. 2 xxxx. g) a §45 odst. 3 xxxx. f) nebo x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §50 x xxx xxxxxxxx x mobilní provozovny. X xxxxxxxx podnikatel xxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 5.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx provozovna xxxx xxxxxxxxx xxx provozování xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx 146). Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odpovědná xx xxxxxxx provozovny; to xxxxxxx xxx automaty.

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podnikání x xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx volné xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx živnosti x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 3, přidělí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správcem xxxxxxxxxx xxxxxxxx osob 164), xxxxxx-xx již xxxxxxxxx, xxxxxxx zápis provozovny xx živnostenského xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxx nebo názvem xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx podnikatele x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x automat xxxx xxx xxxx označeny xxxxxx x sídle xxxx adrese, xx xxxxx xx umístěn xxxxxxxx závod zahraniční xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx prodej xxxxx xxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 83) musí xxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx činnost xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx automatů,

b) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxx xx spotřebiteli, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) kategorií x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 8 je xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx na xxxxxxx x zvenčí viditelném xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x konec uzavření, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovat xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxx získat xxxxxx xxxxx zboží osobám xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 147).

§18

(1) Xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx obce 117). V xxxxxx xxxx vymezí xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxx") x xxx nabídku x xxxxxxxxxxx služeb (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxx") mimo provozovnu xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx úkonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 35). Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx").

(2) Xxxx může xxxxxx řádem xxxxxxx

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx tržišť,

b) xxxx xxxxxxx zboží x poskytování xxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx udržování čistoty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) pravidla, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) pravidla, xxxxx xxxx dodržet provozovatel xxxxxxx pro zajištění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxx řádem dále

a) xxxxxxxx tržiště xxxxx xxxxx prodávaného xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) stanovit, xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx prodeje zboží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx provozovnu.

(4) Xxxx xxxx nařízením xxxx 117) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x obci xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX ŽIVNOSTÍ

HLAVA X

XXXXXXXX OHLAŠOVACÍ

§19

Ohlašovacími živnostmi xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx podmínkou provozování xxxxxxxx odborná xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §21 x 22,

b) živnosti xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odborná xxxxxxxxxxx uvedená x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) živnost xxxxx, x xxxxx xxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 1

Xxxxxxxx řemeslné

§20

Živnosti xxxxxxxx xxxx živnosti xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx.

Odborná způsobilost

§21

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx řemeslné xxxxxxxx xx prokazuje xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx listem 148) x příslušném xxxxx xxxxxxxx,

x) řádném xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání s xxxxxxxxx xxxxxxxx 150) x xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx, nebo s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x příslušném xxxxx,

x) xxxxxx ukončení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 150) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 119) x xxxxxxxxx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx oborů,

e) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxx o uznávání xxxxxxx kvalifikace 118), xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx jsou stanoveny xxx xxxxxxxxxxxx úplnou xxxxxxxx kvalifikaci x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 176).

(2) Občan Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx prokázat xxxxxxxx způsobilost xxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x části A přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §7 odst. 5 xxxx. x), x) xxxx x),

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 1 x tomuto zákonu xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x), c), x) xxxx x), nebo

c) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx C přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx doklady xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x), k), x) xxxx m).

§22

Doklady xxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx o

a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 148) x xxxxxxxxx xxxxx vzdělání x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 150) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx jednoroční xxxxx v xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání 150) x xxxxxxxxx oboru xxxxxxxx x xxxxxxxx x vykonání xxxxxxxxxx xxxxx x oboru,

d) xxxxxx ukončení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 119) v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx rekvalifikace 149) xxx příslušnou pracovní xxxxxxx, xxxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx akreditovaným Ministerstvem xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx, xxxx ministerstvem, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx x vykonání xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx šestileté xxxxx x oboru.

Xxx 2

Živnosti xxxxxx

§23

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x tomuto zákonu.

§24

Xxxxxxx způsobilost

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xx stanovena přílohou č. 2 x tomuto xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx.

(2) Občan Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxx odbornou způsobilost xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxx xxxxx

§25

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tento xxxxx nevyžaduje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx všeobecné xxxxxxxx (§6 odst. 1).

(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx náleží xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx zákonu.

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

§27

Odborná způsobilost x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx přílohou č. 3 x xxxxxx xxxxxx nebo xx upravena xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uznávacím xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXX ŽIVNOSTENSKÉHO XXXXXXXXX

§28

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx") se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx s xxxxxxxxxxxx x ustanovením xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx zákonu; xx xxxxxxx xxx obory xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 6 x tomuto xxxxxx, které lze xxxxxxxxx pouze, xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx živnosti podle příloh č. 2 x 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xx rozsah xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§29

§29 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 356/1999 Sb.

§30

§30 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 286/1995 Sb.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx (§11), je povinen xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx provozování xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx označit xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx, xxxx jménem x xxxxxxxxx x identifikačním xxxxxx&xxxx;xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xxxxxx, x xxxx xx sídlo, xxxx-xx xx xx bydliště (§5 odst. 2), x zahraniční xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx zřizuje. Podnikatel xx povinen na xxxxxx živnostenského xxxxx xxxxxxxx xxxxxx důvod xxx užívání prostor, x xxxxx má xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx sídlo x xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, má-li xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx (§5 xxxx. 2), s xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx na xxxxxx sídla xxxxxxxxx 186), zvláštní matriky 186) xxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 178), který xxxxxx xxxxxx údaj x místu hlášeného xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky.

(3) Podnikatel xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx a x xxx xxxxxxxxx xxxxx způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxx používaného x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx-xx x nákup xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxx dokladu xxxxxx, xxxxxxxxxx památek nebo xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxxxxxx xxxxxx zboží xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx vztahu, xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x to xxxxxx xxxx uzavření xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x níž xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x kde xx xxxx zboží xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smluvního xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx zjištění názvu xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx čísla, xxxx-xx xx výrobku xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx ode xxx xxxxxxxx smlouvy.

(7) Jestliže xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxx identifikovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nesmí xxxxxxxxxx xxxxx koupit, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zajistit, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx styk se xxxxxxxxxxxx přítomna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx osoba xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx vztahující se x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(9) Podnikatel xxxxxxxx xx to, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx, pokud tento xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyžaduje.

(10) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx provozující xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jednající xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxx podnikatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx přerušení xxxxxxxxxxx živnosti, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pozdějším xxxxx xxxxxxxx x oznámení x končí xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxx xx dobu xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přerušit xxxxxxx xx xxxx trvání xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx vztahují xxxxxxxxxx xxxxxxx tímto zákonem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 2, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 9 x 17, v §17 xxxx. 4 a 8 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxx xxxx způsobilosti, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxx.

(12) Pokračování x xxxxxxxxxxx živnosti xxxx uplynutím xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx živnostenskému xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedeným v xxxxxxxx.

(13) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 11 a 12 xxxxxxxxxxxx xxxx zapíše xxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x provedeném xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(14) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vydat xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx podnikatele xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jménem x příjmením x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby, druh xxxxx xxxx služby x cena, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(15) Podnikatel xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a doložit xxxxxxx prokazující provozování xxxxxxxx.

(16) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx ohlásit i xxxxxx xxxxx adresy xxxxx xxxx první xx dobu 4 xxx xxx xxx xxxxxxxx činnosti v xxxxxxxxxx. Adresou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 186), xxxxxxxx xxxxxxx 186) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 178); to xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx adresách.

(17) Xxxxxxxxxx odpovídá xx xx, xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilost xxx xxxxx povolání xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx, znalost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předpisů xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xx xx, xx xx zaměstnanci xxxxxxxxx účastní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 100)

(18) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy. 75)

(19) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§31x

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/2010 Sb.

§32

§32 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 167/2004 Sb.

§33

§33 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 130/2008 Sb.

Xxxxxx xxxxxxxxx

§34

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, také

a) pronajímat xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx případech,

c) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx,

x) provádět xxxxxx xxxxx dodaného zákazníkovi, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odborných xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxx xxxxxxxxxx odborných xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, že x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Vyžadují-li xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, může xx xxxxxxxxxx provádět, xxx xxxxx xxxxxxx xx.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxx přijímat objednávky xx zhotovení, zpracování xxxx xxxxxx zboží, x jehož xxxxxxx xx xxxxxxxx, a xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§35

§35 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 356/1999 Sb.

§36

§36 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 356/1999 Sb.

§37

§37 zrušen právním xxxxxxxxx č. 356/1999 Sb.

§38

§38 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 286/1995 Sb.

§39

§39 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 286/1995 Sb.

§40

§40 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 286/1995 Sb.

§41

§41 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 356/1999 Sb. (x xxxxxxxxx xx 1.3.2000) x č. 27/2000 Sb. (x xxxxxxxxx xx 1.5.2000). *)

§42

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spočívající xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx zachována povaha xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx:

x) nakupovat xx účelem xxxxxxx xxxxxxx x prodávat xxxxxxx i xxxxxx xxxxxxx x příslušenství, xxxxx xxxx stejného xxxxx xxxx výrobky xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx,

x) pronajímat xxxxxxx xxxxxxx výroby x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x příslušenství,

d) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a pronájem xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a c) xxxx být xxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx zůstane xxxxxxxxx xxxxxx výrobní xxxxxxxx.

§43

Xxxxxxxxxx §42 xxxx. 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx podnikatele, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, při xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx osob xxxx xxxx, xxxxxxxxx, hostinskou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiné práce x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§44

Podnikatel oprávněný x xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx související xx xxxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pohostinství x dopravních prostředcích.

XXXX XXXXXX

XXXXX, XXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX REJSTŘÍK

HLAVA X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§45

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx to ohlásit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, rodné xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxx (xxxx, xxxxx, xxxx) x xxxxx xxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx písmene x) xxxxxxx, provozuje-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) zahraniční xxxxxxx xxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx firmu, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx (pokud xxx xxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxx umístění odštěpného xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, uvede xxx xxxxxx xxxxx xxxx pobytu x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx pobyt xxxxxxx,

x) xxxxxx sídla,

e) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxx další xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xx k rozsahu xxxxxxxxxxxxxx oprávnění,

f) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxx bezprostředně po xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 5,

x) xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x), xxxxx xx xxxxx xxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) případný xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx změnu xxxxxx xxxxx xx xxxxxx bydliště,

k) případně xxxxxx xxx doručování xxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřady.

(3) Xxxxxxxxx osoba x xxxxxxxx uvede

a) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx sídla, x xxxxxxx osoby xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx členy xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxx xxxxxx oprávněnou xxxxxxxxxx právnickou xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, rodné číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxx bydliště xxxx adresu místa xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx povolen, xxxxx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx, adresu sídla x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li přiděleno, x xxxxx xxxxxx xxxxxx; údaje týkající xx členů statutárního xxxxxx neuvádí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxxxxxx rejstříkovým xxxxxx 197) (xxxx xxx "xxxxxxx rejstřík"),

b) x odpovědného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx živnost prostřednictvím xxxx osoby,

c) xxxxxxxx x adresu xxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu v Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba s xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx republice, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

e) xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění,

f) provozovnu xxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx živnostenského xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx provozoven x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx hodnost xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x), xxxxx je xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx adresu xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřady.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podnikání xxxxxxx x ohlášení x xxxxxxxxxxx určitostí x xxxxxxxxxxxxxx. X ohlášení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Předmět xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxx. Předmět xxxxxxxxx živnosti řemeslné x vázané xxxx xxx ohlášen v xxxxxxx x přílohami č. 1 x 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 ohlašovatel xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rejstříku, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§45a

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x důchodovému xxxxxxxxx,

x) xxxxx přihlášku x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx volného xxxxxxxxxx místa xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu průvodce xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ruchu.

(2) Právnická xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx živnosti xxxx žádostí x xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx volného xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx živnosti xxxx xxxxxx o xxxxxxx se předkládají xx xxxxxxxxx vydaném Xxxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx.

(4) Živnostenský xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x), Xxxxx xxxxx České republiky - příslušné xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx město Xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x podle xxxxxxxx 2 a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x). Xxxxxxxxxxxx úřad xxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(5) Podnikatel xxxx xx živnostenském xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxx též xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(6) Xxxxx podle xxxxxxxxxxx odstavců, včetně xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx předá xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx; xxxx xxxxx počíná xxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ode dne, xxx xxxx odstraněny xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx změny. Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a to xxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup.

§45x

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx x ohlášením xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxx xxxxxx obsahující xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx z xxxxxx xxxx x xxxx silniční x xxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x vstupu xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx x xxxx z příjmů xxxx x xxxx xxxxxxxx.

(3) Podání obsahující xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k registraci, x xxxxxxxx o xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxx učinit xxxxx

x) elektronicky ve xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx do xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx předá xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro přihlášku x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) K předání xxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xxxxx podle odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx obsahující xxxx xxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxx xxxx xx podání přihlášky x registraci , xxxxxxxx o xxxxxx xx paušálního režimu xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxx učinila xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2.

§46

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx,

x) je-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx x evidence xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx s přílohou 90) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zapsané x evidenci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §6 xxxx. 3 xxxx xxxxx. Nevydává-li xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx notářem xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxx členského státu, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx pobytu. Xxxx xxxxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx než xxxxx uvedeného x xxxxxxx x) a xxxx-xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doklad xxxxxx xxxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx tento xxxx xxxxx z xxxxxxxx trestů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, předloží xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu, jehož xx xxxxxxx, xxxx xxxx notářem nebo xxxxxxx státu xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, doklady xxxxx xxxxxxx x), xx-xx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxx-xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx povolen xxxxxx xxxxx, doklady xxxxx xxxxxxx b); xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 3 xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 5; xxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxxx závodu nedokládá xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx umístila xxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx bydliště (§5 xxxx. 2), xxxx má-li bydliště xx adrese xxxxx xxxxxxxxx 186), xxxxxxxx xxxxxxx 186) xxxx xx xxxxxx sídla xxxxxxxxx orgánu 178); x doložení právního xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx souhlasí,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx do xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobně xxxx živnostenským xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 198),

x) xxxxxx x xxxxxxxxx správního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 151).

(2) Právnická xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

x) xx-xx právnickou xxxxxx xx xxxxxx xx území jiného xxxxx než České xxxxxxxxx, výpis x xxxxxxxx trestů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudním xxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxx, prokazující, xx x xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 odst. 5; xxxx doklady xxxxx být xxxxxx xxx 3 xxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx x písmenu a) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx prohlášení xxxxxxx před xxxxxxx xxxx xxxxx příslušným xxxxxxx tohoto xxxxx x tom, že x xx xxxx xxxxxxxx provozování živnosti xxxxx §8 xxxx. 5; xxxx doklady xxxxx xxx starší xxx 3 xxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx-xx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxx xxxxx než xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx-xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, doklady xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x); xxxx xxxxxxx xxxxx xxx starší xxx 3 měsíce,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zřízena nebo xxxxxxxx, xxxxx zápis xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx rejstříku xxxxx xxxxx proveden, xxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx osoba xx zapsána do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx obchodního xxxx xxxxxx veřejného rejstříku, xxxxx xxx již xxxxx proveden; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výpis x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rejstříku vedeného xx xxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx závodu x xxxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx správou xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx; xxxxx z xxxxxxxxx nesmí být xxxxxx než 3 xxxxxx,

x) xxxxxx prokazující xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx sídlo, xxxx-xx ohlašovaná xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x obchodním rejstříku xxxx jiné evidenci, xxxxx xx tento xxxxxx stanoven xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxx; k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx; xxxxxx na xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx zástupce prohlášení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx zástupce prohlášení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 198),

h) xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx ohlašující xxxxxxx xxxx obor xxxxxxxx xxxxxxxx volné xxxxx přílohy č. 6 x xxxxxx zákonu, doklad xxxxxxxxxx seznam xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxx orgánu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx-xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 6 x xxxxxx xxxxxx a xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxx je-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx než xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx-xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trvalý pobyt, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x); xxxx doklady xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 měsíce,

j) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 49)

(3) Xxxxxx-xx ohlášení nezletilá xxxxx, xxxxx byla xxxxxx přiznána xxxxxxxxxxx, xxxx u xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx nostrifikační xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 169)

(5) Xxxxxxxxx předkládat xxxxxxx xxxxxxxx nostrifikační doložkou xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx vydané x xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx předkládané xxxxxx z tohoto xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx ze základních xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx skutečnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Ohlašovatel xxxx není xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), x) x f) a xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), d), x) x h) xxxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rejstříku, xxxxx xxxx doklady xxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x ohlášení, x xxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) x v xxxxxxxx 2 xxxx. x) x b) xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

(7) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) x x) x x odstavci 2 xxxx. x), x), x), x) x h) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxx §60 odst. 1 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§47

(1) Splnil-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, provede xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx rejstříku xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vydá xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxx vydaném fyzické xxxxx xx uvede

a) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx vědecká xxxxxxx, rodné xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podnikatele a xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x zahraniční osoby xxxxxx bydliště xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx povolen, xxxxxxxx x adresa xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx zřízen,

b) obchodní xxxxx, je-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) předmět xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx částečném rozsahu xxxxx §45 xxxx. 4, případně xxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění; x xxxxx, na xxxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pobyt xxxxx §5 odst. 5, xx touto xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se uvede

a) xxxxxxxx firma xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x adresa umístění xxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) předmět xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx částečném xxxxxxx xxxxx §45 odst. 4, případně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) datum x xxxxx vydání xxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx náležitosti xxxxx §45 x 46, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ohlašovatele xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 k xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jejich odstranění, xxxxxxx xxxx 15 xxx. Xxxx-xx k xxxx xxxxxxx důvody, xxxx xxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxx podnikatele xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxx. Po xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx lhůta xxx provedení xxxxxx xx živnostenského xxxxxxxxx x vydání xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx ohlašovatel xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx, považuje xx xxxxxxxx od xxxxxxx xx bezvadné. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx závady xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, živnostenský xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x tom, xx živnostenské xxxxxxxxx xxxxxxxxx nevzniklo; jedná-li xx x ohlášení xxxx xxxxxxxxx x §10 odst. 4, xxxxx tak xxx, xxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxx xx obchodního xxxx obdobného xxxxxxxxx, xxxxx živnostenský úřad xxxxxxxx o xxx, xx ohlašovatel xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxx živnostenského oprávnění, xxxxxx xxxxxx zápisem xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jedná-li se x ohlášení xxxxx xxxxx §10 xxxx. 4, učiní tak xxx, byla-li xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jinak xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx, xx ohlašovatel xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění.

(7) Xxxxx-xx xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx podle §5 xxxx. 5 x xxxxx prokázala xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx řízení x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx podle §47 xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx e). Xxxxx xxxxxxxxxx živnost xxxxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxxxx dokladu prokazujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx ohlášena. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x tom, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vznik xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 7 doklad x povolení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 77) xx 3 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx pobytu xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx 172), xxxxxxxxxxxx xxxx do 5 pracovních xxx xxxx výpis xxxxx §47 xxxx. 2. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, živnostenský xxxx rozhodne o xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx živnostenský xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx nedoložila doklad x xxxxxxxx k xxxxxx ve xxxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxx-xx xx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxx xxxxxxxxx orgán x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx živnosti je xxxxxxx x prodloužení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx úřad, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x rozporu se xxxxxxx, xxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Řízení ukončí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx nový xxxxx nebo vydá xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Xxxxx x xxxxx a xxxx xxxxxx nesprávnosti x zápisu v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx opraví xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx vydá xxxxx.

§48

(1) Xxxxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx způsobem (§60 xxxx. 7) xxxxx xxxxx o xxxxxxxx x x podnikateli xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx sídla xxxxxxxxxxx, x zahraniční xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx umístění odštěpného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně, xx-xx mu xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx vede xxxxxxx xxxxx pojištěnců všeobecného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx změn xxxxxxxxxxxxxx oprávnění při xxxxxxxxxxx v provozování xxxxxxxx xx úmrtí xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ohlášením xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §47 xxxx. 10 x 11.

(2) Živnostenský xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §47 xxxx. 7, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nevzniklo, xxxxxxxxx provozování xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx koncese a xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxx x udělení xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx lhůtě 30 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§49

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx všechny změny x xxxxxxxx xxxxxxxx xx údajů a xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx o nich xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 164), x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 170), v evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx 121), xxxxx xx podnikatel xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 171), xxxxx je podnikatel xxxxxxxx. Změny x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx registrů, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx podnikatel xxxxxxx uvedené x §46 xxxx. 1 xxxx. x), b), x) x f) x x xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x), f) x h), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podle §46 xxxx. 7 xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx platí §46 odst. 6 xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 živnostenský xxxx xxxxxxx zápis xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku a xxxxx okolností případu xxxx výpis (§47 xxxx. 2 nebo 3) nebo informuje xxxxxxxxxxx x provedeném xxxxxx. Není-li oznámená xxxxx xxxx doplnění xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, živnostenský xxxx vyzve xxxxxxxxxxx x předložení xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx nejméně 15 xxx, x xxxxx do živnostenského xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx změna xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx-xx doložena doklady xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx živnostenský xxxx x samostatném řízení, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx bez zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx se x xxxxx odpovědného xxxxxxxx, podnikatel je xxxxxxx doložit k xxxxxxxx doklady xxxxx §46 x xxxxxxxxxxxx xxxx x případě, xx podnikatelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podnikatele. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovědný xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxxxxx ustanoveného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ačkoli to xxxxx vyžaduje, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 3.

(5) Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podnikatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx stejnou xxxxxx, xxxx xx adresa xxxxxxxx, xxxx povinen xxx změně xxxxxxxx xxxxx xxxxx živnostenskému xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx úřad, xx xxxxx změny nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx proveden x xxxxxxx xx xxxxxxx, postupuje xxxxx §47 odst. 10 xxxxxxx.

(7) Při xxxxxxx xxxx x psaní x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v zápisu xxxxx nebo doplnění x živnostenském xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x něj xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §47 xxxx. 11 xxxxxxx.

XXXXX II

ŘÍZENÍ X XXXXXXX

§50

Xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx

(1) Osoba, xxxxx xxxxx provozovat koncesovanou xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x živnostenského xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §45 odst. 2, 3 a 5 x §46 xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx x úplném xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle přílohy č. 3.

(3) Xxxx-xx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx, x žádosti x xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx způsobilost, xxxxxxxxx doklad prokazující xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §52 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx.

§51

§51 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 169/2012 Sb.

§52

Projednání xxxxxxx

(1) Xx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních předpisů xxxx přílohy č. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xx předloží xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxx, žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou nezbytné x xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx orgán je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx žádosti, xxxxx v příloze č. 3 xxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nevyžaduje v xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx zákonu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx souhlasu s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx x koncesi xxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx doklad x povolení x xxxxxx podle §5 xxxx. 5, postupuje xxxxxxxxxxxx úřad xxxxx §47 xxxx. 7 x 8 xxxxxxxxx.

§53

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, zda jsou xxxxxxx všeobecné x xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxx živnosti a xxx xxxxxx překážka xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo nesouhlasí-li x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx státní správy xxxxxxxxx podle přílohy č. 3 x xxxxxx zákonu, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Je-li současně xx žádostí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x splňuje-li xxxxxxxx xxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 5 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx koncesi xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §47 odst. 2 písm. a) xx x) x §47 odst. 3 xxxx. x) xx x) xxxxxxx. X xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx živnostenský úřad xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §27 xxxx. 3.

§54

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydá xxxxx.

(2) Pro xxxxxx xxxxxx xx použije xxxxxxxxxx §47 xxxx. 2, 3 x 11 xxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxxx doložit xxxxxx x povolení x xxxxxx xx xxxxx xxxxx §47 odst. 8, tento xxxxxx xxxxxxxx, má se xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx úřad tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx úřad, xx zápis xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx údaje, xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx rejstříku a xxxxxx obsahem xxxxxxxxxx x xxxxxxx koncese, xxxxxxxxxxxx skutečnosti, provede xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§55

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §48 xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x její xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxx orgánu, xxxxx xx xxxxxxxxx x vydání stanoviska xxxxx §52 odst. 1.

§56

Xxxxx údajů uvedených x xxxxxxx x xxxxxxx

(1) Podnikatel xx xxxxxxx xxxxxxx živnostenskému xxxxx všechny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx jedná o xxxxx x xxxxxxxx xxx zapsané x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 164), x xxxxxxxxx nebo xxxxx veřejném xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx 121), xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, anebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 171), xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x doplnění údajů xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxx, systémů nebo xxxxxxxxx rejstříků zapíše xxxxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §46 odst. 1 xxxx. x), x), d) x x) a x xxxxxxxx 2 xxxx. x), b), x) x x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad podle §46 xxxx. 7 xxxxxxx.

(2) Xxx předkládání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx první xxxxx §46 xxxx. 6 xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx úřad xxxxx okolností xxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx, provede xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku, vydá xxxxx (§47 xxxx. 2 xxxx 3) xxxx xxxxxxxxx podnikatele x xxxxxxxxxx zápisu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx odstavce 1, x xxxxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku.

(4) Xxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x podmínek provozování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx. Následně xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx podle §54 xxxx. 1

(5) Xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §52 x 53. Řízení x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3 zahajuje xxxxxxxxxxxx xxxx x vlastního xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx živnostenskému úřadu, xx xxx změně xxxxxxxx požaduje xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxx bydliště, xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxx chybného xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx údajů do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx živnostenský xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §54 odst. 4 nebo §47 xxxx. 11.

HLAVA XXX

XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§57

(1) Živnostenské oprávnění xxxxxx:

x) smrtí xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxx §13,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx podle §14,

x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx určitou,

d) výmazem xxxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) stanoví-li xxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx živnostenského xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxx podnikatel před xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, oznámí, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx požádá o xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx koncese xxxxxx xx dobu xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx oprávnění provozovat xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx doložit xxxx xxxxxxxx k xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx ji xxxxx, xxx tak xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxx přiměřenou xxxxx, a xx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Není-li xxxxxxxx doloženo ve xxxxxxxxx lhůtě, živnostenské xxxxxxxxx xxxxxx posledním xxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx orgánům xxxxxxxx x §48 x x §55 odst. 2.

§58

(1) Živnostenský úřad xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podmínky podle §6 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 nebo 8a, xxxxxxx-xx se x xxxxxxxx podle §8 xxxx. 5 x živnosti volné,

c) xxxxxxxxxx x xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §31 odst. 2.

(2) Xxxxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xx návrh xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §52 xxxx. 1 x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx koncese, tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

(3) Živnostenský xxxx xxxx živnostenské xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxxxxx, xxxxxxxx podnikatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podmínky stanovené xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx živnostenské xxxxxxxxx xxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxxxx správy xxxxxxxxxx zabezpečení, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx státu.

(4) Živnostenský xxxx zruší xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx vázáno xx povolení x xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (§5 xxxx. 5), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Živnostenský xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx než 4 xxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 11.

(6) Xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, jsou-li xxx xxxxxxxxxxx živnosti x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx porušeny xxxx jsou-li porušovány xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx však xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Není-li xxxxx xxxxxxx podnikatelem uvedeno, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu. Xx-xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxxx rozhodnout x xxxxxxx téhož xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3.

(8) X xxxxxxxxxx o pozastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dobu, xx xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxx xxxxx být xxxxx než 1 xxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx době xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, živnostenský xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pozastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§59

§59 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 238/2020 Sb.

XXXXX IV

ŽIVNOSTENSKÝ XXXXXXXX

§60

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx 140) xxxxxxx x elektronické xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x evidenčního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provozováním xxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxx přebírány xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a registrů. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx provozovateli xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx stanoveném x odstavcích 3 xx 5 a xxxxxx živnostenské xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x odstavcích 2 xx 5. Obecní xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prokazující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §46 odst. 7.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx x

1. xxxxxxx osoby xxxxx, příjmení, xxxxx xxxx vědecká xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, adresa xxxxxxxx, rodné xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxx xxxxxxxx, identifikační xxxxx xxxxx, xx-xx obchodní xxxxx, obchodní xxxxx x xxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxx v xxxx 1 x xxxx xxx xxxxxx xxxxx pobytu x Xxxxx republice, pokud xxx xxxxxxx, označení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx x údaje uvedené x xxxx 7 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx obchodní xxxxx nebo název, xxxxxx sídla, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 5 a 6 xxxxxxxx se xxxxx jejího xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x bodě 3 x xxxx xxx xxxxxxxx x adresa xxxxxxxxxx závodu umístěného x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx uvedené x bodě 7 xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx odštěpného xxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnickou osobu, xxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo adresa xxxxx pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx funkce,

6. xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx a xxxxxx funkce,

7. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxx jméno, příjmení, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx x adresa xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky x xxxxxx bydliště xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx ustanovení x ukončení xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx provozovny, x xxxxx xx xxxxxxx provozována, x xxxxxxxx automatů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxx xxxxx §17 xxxx. 5 xxxx. x) a x), xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxx xxxxx §58 xxxx. 6,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,

j) xxxxxxxxxx x úpadku, xxxxxxxxxx x xxx, xx dlužník xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx řešení xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx podstatných xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx, xx xxx uspokojení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nepostačující,

k) xxxxx právnické osoby xx xxxxxxxxx,

x) překážky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 a 8a,

m) xxxxxx xxxxxxx živnostenskými xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x podnikáním, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxx příkazem xx xxxxx,

x) další xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [§45 odst. 2 xxxx. x), §45 xxxx. 3 xxxx. x) x §45 xxxx. 4] x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§27),

x) adresa xxxxx, kde lze xxxxxxxxx případné závazky xx xxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxx,

x) osoba xxxxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; údaje o xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx a),

q) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxx §10 odst. 5, §47 xxxx. 8 x §52 xxxx. 2,

r) adresa xxx doručování podle §45 odst. 2 xxxx. k) a xxxxx §45 xxxx. 3 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx seznamem v xxxxx tvořené xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2, pokud není xxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. m) x r), údaji x xxxxxxxx a xxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 po xxxxxxxx 4 xxx xxx xxx zániku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx, kdy budou xxxx xxxxx převedeny x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx; tyto xxxxx xxxx opět xxxxxxxx do veřejné xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx znovu získá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx uvedenými x xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx živnosti xxxxx §10 xxxx. 5, §47 odst. 8 x §52 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx uloženými xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxxxxx úřad poskytuje

a) xxxxx uvedené v xxxxxxxx 3 xxxx. x) podnikateli, kterého xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tyto xxxxx potřebuje pro xxxxx své činnosti, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinými právními xxxxxxxx,

x) údaje uvedené x odstavci 3 xxxx. b) x x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 5 písm. x) až x).

(5) Xx xxxxxx vydá xxxxxxxxxxxx úřad v xxxxxxxx xxxx elektronické xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) výpis xxxxx §47 xxxx. 2 xxxx 3; xxxxx výpis xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx,

x) úplný xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx všechny xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x požadovaném xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, že x živnostenském xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.

(6) Xx žádost xxxx xxxxxxxxxxxx úřad x xxxxxxx části xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sestavu x xxxxxxxx nebo elektronické xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, a xx xxxxx, příjmení, xxxx obchodní xxxxx, xxxxxxxxx název, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, x xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x umístění xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx zpracování xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zveřejnit xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxx xxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxx; xxxxxx musí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Sestava podle xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxx žádosti. Je-li xxxxxxxxxx xxxxxx rozsáhlá xxxxxxx, lhůta xxx xxxx poskytnutí xx x 30 dnů xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx žádosti xxxxxxxx, xxx i jen xxxxxxxx, xxxx ve xxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxx xxx údaje xxxxxxx x xxxxxxxxxx 4, 5 x 6 xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxx xxxxxx ve veřejné xxxxx živnostenského xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx 52) xxxxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx x těmto xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx části živnostenského xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx. b) xx xxxxxx vydávají xxxx xxxxxxx xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx správy podle xxxxxx upravujícího informační xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 140). Údaje x xxxxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x §48, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxx xxxxxxxx, x elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx způsobem. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §45a odst. 4 x §45b xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXX

XXXXX I

ŽIVNOSTENSKÁ XXXXXXXX

§60x

(1) Živnostenskou xxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxx xxxxxxxxxx živnostenské xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx živnostenské xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §69a x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Živnostenské xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx lihu x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud porušení xxxxxx povinností xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx daně. Xxxxxx-xx, xx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx bezodkladně xxxxxxx xxxxxxxxx daně.

§60x

Xxxxxx-xx xxxx nebo xxxx průkaz xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, prokazují xx zaměstnanci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx kontrole xxxxx xxxxxxxx. Nevydává-li xxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivé xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výsledku xxxxxxxx x podnikatele nebo x výsledku správního xxxxxx vedeného s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx žádosti x xxx xxxxx kontroly xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 52).

§60c

Podnikatel je oprávněn xxxxxxx x průběhu xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx k přerušení xxxxxxxx.

§60x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 286/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1996

§60d

(1) Xxxxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§60x

§60x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 130/2008 Sb.

XXXXX II

PŘESTUPKY

§61

Přestupky fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) xxxx xxxxxxx pozůstalosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx závěti, xxxxxx-xx xx správa pozůstalosti, xxxx osoba xxxxxxx x §13 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx e) x xxxxxxx s §13 odst. 2 xxxxxxxxxx odpovědného zástupce, xxxx

x) jako xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s §13 xxxx. 4 neoznámí, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle

a) §46 xxxx. 1 xxxx. a), je-li xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) §46 odst. 1 písm. x), xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx, která xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, aniž xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx živnostenské xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxx živnost xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx pro xxxx živnost měla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1,

x) xx 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xx 500&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) xx 750&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x).

(5) Přestupky podle xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx projednat xxxxxxxx xx místě.

Přestupky právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

§62

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §7 odst. 6 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx živností xxxxxxxxx x příloze č. 5, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxxx dobu o xxxxxx osobách evidenci x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dokladů x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ustanovení odpovědného xxxxxxxx xxx živnost xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 5,

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 7 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx živnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) neustanoví xxxxxx odpovědného xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 8,

x) v rozporu x §17 xxxx. 3

1. xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx umístění xxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §17 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx provozovny,

g) neoznačí xxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 7, 8 xxxx 9,

x) x xxxxxxx s §17 xxxx. 10 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx druhy xxxxx xxxxxx chráněným xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx stanovených xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx koncesované xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

x) x xxxxxxx x §28 xxxx. 1 bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 6 x xxxxxx zákonu,

k) x xxxxxxx x §31 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nabytí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3,

x) x xxxxxxx x §31 xxxx. 4 neidentifikuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx předmět xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxx x účastnících xxxx xxxxxxxx smluvního xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx přístupnou x provozovně, x xxx dochází k xxxxxxxxxxxx a kde xx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx identifikační údaje xxxxx §31 xxxx. 6,

x) x rozporu x §31 xxxx. 7 xxxxx zboží xxxx xx přijme xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxx určené xxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx služeb spotřebitelům xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx době xxxxxx xxx styk xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §31 xxxx. 8,

x) xxxxxxxxx, xxx jeho xxxxxxxxxxx prokázali splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 9,

r) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 12,

x) nevydá xx žádost xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx neuvede xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxx §31 xxxx. 14,

x) x rozporu x §31 xxxx. 15 xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §31 xxxx. 16 xxxxxxxx xxx xxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx vypořádat xxxxxxxx závazky,

v) x xxxxxxx s §31 xxxx. 17 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx xxxxx předpisů upravujících xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví,

w) x xxxxxxx s §49 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx stanovené lhůtě xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx x dokladů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x živnosti xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §56 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xx údajů x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §69a xxxx. 1 xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §69a xxxx. 4 písm. x) xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x rozporu x §69a xxxx. 4 písm. b) x §7 xxxx. 6 nezajistí výkon xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx živností uvedených x příloze č. 5, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splňujícími xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) x rozporu x §69a xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxx x xxxxxxxx, která xx živností x xxx jejíž xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §7.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §69a odst. 2 xx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx přestupku tím, xx

x) v xxxxxxx x §69a xxxx. 4 xxxx. a) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §69a xxxx. 4 xxxx. b) x §7 odst. 6 xxxxxxxxx výkon xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 5, pouze fyzickými xxxxxxx splňujícími xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) x rozporu x §69a xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. h), x), x), x), x), x), x), x),

x) xx 500 000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xx 100&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), e), x), x), i), x), x), x), x), xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

d) xx 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xx 20&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x),

x) do 10&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§63

(1) Právnická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tím, že xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx řemeslné xxxx vázané, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx měla živnostenské xxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxx uložit pokutu

a) xx 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x),

x) xx 750&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x),

x) do 1 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. c).

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nelze xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

§63x

§63x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§64

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx stupni xxxxxxxxxxxx obecní xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx je uložil.

XXXXX III

§65

§65 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 130/2008 Sb.

XXXXX XX

§66

§66 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 130/2008 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§67

(1) Xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x základním xxxxxxxx územní identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx 200). Xxxxxx xx xx živnostenského rejstříku xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx části xxxx, x hlavním xxxxx Praze název xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) poštovní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx místu,

d) xxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx.

(2) Adresa xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx název xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx číslo a xxxxx xxxxx.

§68

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx, provádějící xxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx spolupracují, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx předpisů podnikatelem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí. X xxxx lhůtě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx oznamují x případy neoprávněného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti stanovená xxxxxxxxx xxxxxxx. 58)

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bezpečnostních x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx Xxxxx obchodní xxxxxxxx, x porušování xxxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§69

§69 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 167/2004 Sb.

§69x

(1) Xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx na xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx podnikatelského xxxxxxxxx x souladu x čl. 56 x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo hlavní xxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x některém x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx na území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, může xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx podnikatelského xxxxxxxxx x souladu x xx. 56 x xxxxxxxxxxxxx Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x právnické xxxxx xx sídlem xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx ustanovení xx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(4) Na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) povinnosti xxxxxxxx xxx kontrole podle §60a xxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, xx xxxxx poskytující xxxxxx xx xxxxxxx x členském státě xxxxxx x x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a

b) xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx zajistit výkon xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx živností uvedených x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splňujícími xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx; podmínka xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx-xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx za osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxx xxxxx původu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx předmětné xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx státě původu xxxxxxxxxx, xxxxxx o xxx, xx předmětnou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx státech xxxxxxx xx xxxx jednoho xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx let.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x pro xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 (dále jen "xxxxxxxxxx xxxxxxx"), xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, včetně xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 156). Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 se §36a xxxxxx o xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x odborné kvalifikaci xxxx xxxxx xxxxxxx x právnické osoby xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx odpovídá xx xxxxx xxxxxxxxxxx služby.

(6) X xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §60a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 157). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx kontrolovat též xxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxx činností, xxxxx xxxx obsahem xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§70

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx o Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a) 189),

c) xxxxx, xxxxx xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx země, xxxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx rezidenta 190),

e) xxxxx třetí země, xxxxxxx byl xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 191),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx x) xxxx x), kterému xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 192),

x) xxxxx xxxxx země, xxxxx xx obětí xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx pomoc x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx spolupracuje x xxxxxxxxxxx orgány, xxx-xx xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx 194),

h) xxxxxxx xxxxx karty Xxxxxxxx xxxx 195).

(2) Xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §69a.

(3) Xx xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx právním xxxxx členského státu Xxxxxxxx unie, nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx o Evropském xxxxxxxxxxxx prostoru, x xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx místo své xxxxxxxxxxxxx činnosti na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xxxxxx smluvního státu Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx podle předchozí xxxx xx xx xxxxxxxx x v xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxx Xxxxxxxxx konfederace.

(4) Xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxx předložení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx tím x xxxxxxx vydané xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx o Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§71

Místní xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx obecního xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx příslušný xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad, xxxxxxx xxxx podání xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xx místní příslušnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx správního xxxx; xx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x zrušení xxxxxxxxxxxxxx oprávnění na xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx plní x živnostenského xxxxx, xxxxx je místně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Tento xxxx xxxxxxx příslušný xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx důsledku xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx živnostenského xxxxxxxxx, xx příslušný x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(5) Xxxxxxx podle §60 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx obecní xxxxxxxxxxxx xxxx, krajský xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxx xxxxx adresy xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx podle xxxxxxxx provozovny xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx obvodě xx xxxxxxxxxx nachází. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxxxx xxxx, v jehož xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Uvede-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x koncesi v xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxxx §45 xxxx. 3 xxxx. h), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx doručovat xx uvedenou xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx schránku.

§72

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx obecnímu xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxx prostřednictvím kontaktního xxxxx veřejné xxxxxx 144); xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §60 odst. 6.

(2) Xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx podatel xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, doručí se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Je-li xxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xx xxx xxxxxx stanovena xxxxx, xx zachována, je-li xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx podání u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx podání počíná xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obecnímu xxxxxxxxxxxxxx úřadu.

(4) Podání xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx x xxxxxxxx komunikační xxxxxxxxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx, xxxxx to dovoluje xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obecnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx podobu xxxxxx.

§73

Xxxxxxxxxxx smlouvy

Ustanovení xxxxxx xxxxxx xx nepoužijí, xxxxxxx-xx něco jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x předcházející obdobné xxxxxx.

§73x

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxx a oborů xxxxxxxx živnosti xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§74

Zachování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, mohou fyzické x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxx odstavce 1 xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx volné xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx ke dni xxxxxx xxxxxxxxx zákona xxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx činnosti v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx lhůtě 9 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podmínky xxxxxxx. Xx tohoto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx 60 xxx od předložení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx listinu.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xx dni xxxxxxxxx zákona podnikatelské xxxxxxxxx k činnostem, xxxxx xxxx živnostmi, xxxxxxxx živnostenskému úřadu xx xxxxx 9 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx doklady xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx tohoto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx 60 xxx od xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx koncesní xxxxxxx.

(5) Jestliže xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxxxxxxxxx xxxxx doklady xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx provozování živnosti, xxxxxxxxxxxx oprávnění xxx xxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tom, xxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx.

§75

(1) Žádosti fyzických xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx, x xxxxx nebylo xxxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx ohlášení xxxx za xxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxx, povolení xxxx xxxxxx způsobilosti x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx rozhodnuto xxxx účinností xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx považují xx xxxxxx o koncesi xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx živnostenskému xxxxx a x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx stanovisko jako xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx oprávnění, povolení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nepožádaly x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx nebo x xxxxxxxx živnosti xxxxxx. Při xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx doklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx.

§76

Živnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou xx stejném xxxxxxx x xx stejných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx osoby.

§77

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a podnikatelská xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx.

§78

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 2 části xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do 30. xxxxxx 2012 xxxxxxxxxx zřízené xxxx 1. červencem 2010 xxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 164).

§79

Xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x vyrovnání, xx xxxxxx xxxxxxxxx majetku xxx xxxxxxxxxx. 62)

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, která xxxx provedena xxxx 1. xxxxxx 1990, xx nepřihlíží.

§80

Xxxxxxxxx ustanovení

Ke dni xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx:

1. xxxxx č. 105/1990 Sb., x soukromém xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 219/1991 Xx., xxxxx §12x xx 12x,

2. §2 dekretu prezidenta xxxxxxxxx č. 100/1945 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx průmyslových xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 114/1948 Xx., x znárodnění některých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx podniků a xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. §4 xxxxxx č. 114/1948 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx a x xxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podniků,

4. §3 xxxxxx č. 115/1948 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných výrobních xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx poměrů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podniků xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 108/1950 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podniků xxxxxxxx potravinářského,

5. §3 xxxxxx č. 120/1948 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podniků x 50 xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

6. §1 xxxx. 2 xxxxxx č. 121/1948 Sb., x xxxxxxxxxx xx stavebnictví, xx xxxxx zákona x. 58/1951 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx,

7. §3 xxxxxx č. 123/1948 Sb., o znárodnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

8. §8 xxxxxx č. 124/1948 Sb., x xxxxxxxxxx některých hostinských x výčepnických xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§81

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1992.

Xxxxx v. x.
Xxxxxx v. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx č. 455/1991 Xx.

XXXXXXXX XXXXXXXX

(X §20)

Xxxx A

Řeznictví a xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx kůží x xxxxxxx

Xxxxxxxx, výroba x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, podkovářství

Obráběčství

Zámečnictví, xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxx, instalace, xxxxxx xxxxxxxxxxxx strojů x xxxxxxxxx, elektronických x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx nástrojů

Opravy xxxxxxxxx dopravních prostředků x pracovních xxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, topenářství

Montáž, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x zkoušky tlakových xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx

Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení

Izolatérství

Malířství, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx, tesařství

Klempířství a xxxxxx karoserií

Kamnářství

Opravy xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxx B

Barvení x chemická xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxx X

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx služby

Pedikúra, xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 455/1991 Sb.

ŽIVNOSTI XXXXXX

(X §23 x 24)

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx*)

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxx prostředí**)

POZNÁMKA

*) x xxxxxxxx geologických xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx xxxxx §2 x §3 zákona č. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správě, xx xxxxx zákona x. 128/1999 Xx. a xxxxxx č. 206/2002 Xx.

**) §3 odst. 3 zákona x. 62/1988 Xx., x xxxxxxxxxxxx pracích, xx xxxxx xxxxxx x. 3/2005 Xx.

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Zpracování xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků

POŽADOVANÁ XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání xx xxxxxxxxx programu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x 1 rok xxxxx v xxxxx, xxxx

x) vyšší xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zaměřeném xx xxxxxxxxxxxxxx chemii xxxx xxxxxxxxxxx x 3 xxxx praxe x xxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx zaměřeném xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx patří xxxxxxx, v němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 4 xxxx xxxxx x xxxxx

XXXXXXXX

xxxxx č. 353/2003 Sb., x spotřebních xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx*) x xxxxxxx*)

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) vysokoškolské xxxxxxxx xx studijním programu x studijním xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, farmacii, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x 1 xxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxx odborné vzdělání x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx na chemii, xxxxxxxxx, hutnictví, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, požární xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, zdravotnictví, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx lesnictví a 3 xxxx xxxxx x xxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, strojírenství, stavebnictví, xxxxxxx ochranu, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, farmacii, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx a 3 xxxx praxe x xxxxx, nebo

d) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx doklad o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pracovní činnost xxxxxx zařízením akreditovaným xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, v xxxx xx živnost xxxxxxxxxxx, x 4 xxxx xxxxx v xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx podle §7 xxxx. 5 xxxx. a), x), x), d) xxxx x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) profesní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**) x 4 xxxx praxe x xxxxx;

xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx:

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nepřetržité praxi x oboru v xxxxxxxxx podnikatele xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx x nejméně xxxxxxxx nepřetržité xxxxx x xxxxx v xxxxxxxxx podnikatele xxxx xxxxxxxxx zaměstnance a xxxxxxxx x ukončeném xxxxxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxx tříleté xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx x postavení podnikatele xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxx, nebo

d) xxxxxxxx x xxxxxxx tříleté xxxxxxxxxxx praxi v xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x ukončeném xxxxxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxxxxx o čtyřleté xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x rekvalifikaci xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydaným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

XXXXXXXX

*) §5 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 350/2011 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx x chemických xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon); xxx xxxxxx xxxxxxxx látky x chemického xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx tuto xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedené v xxxx xxxxxxx nebo x příloze č. 3 zákona x. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 145/2010 Xx. a xxxxxx x. 155/2010 Sb.

**) xxxxx č. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x uznávání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

- xxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

- měkkých xxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBILOST

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx*) ,nebo

b) xxxxxxx způsobilost k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx*) x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) osvědčení x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxx kvalifikaci xxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem školství, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x němž xx xxxxxxx provozována, x 3 roky xxxxx x xxxxx, xxxx

x) doklady podle §7 xxxx. 5 xxxx. x), b), x), x) xxxx x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*), nebo

b) xxxxx odborné xxxxxxxx x xxxxx vzdělání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oční xxxxxxx,xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru vzdělání xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxx o rekvalifikaci xxxx jiný doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx vydaný zařízením xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx, xxxx ministerstvem, xx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 4 xxxx praxe x xxxxx

XXXXXXXX

*) zákon č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 125/2005 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x 1 xxx xxxxx x xxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x technickém xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx v xxxxx, xxxx

x) střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx oboru vzdělání x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) osvědčení x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do jehož xxxxxxxxxx xxxxx odvětví, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a 4 xxxx praxe x xxxxx

XXXXXXXX

§4 xxxx. x) zákona x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výstavbě

POŽADOVANÁ ODBORNÁ XXXXXXXXXXX

x) autorizace xxxx xxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 360/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx výstavbě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zaměřeném xx stavebnictví xxxx xxxxxxxxxxxx x 3 xxxx praxe x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání v xxxxxxxxxxx studijním programu x studijním xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a 5 xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx staveb, xxxx

x) vyšší odborné xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx x 5 xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zaměřeném xx xxxxxxxxxxxx a 5 xxx praxe x xxxxxxxxxxxx staveb

POZNÁMKA

§158 x 159 xxxxxx x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx)

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ XXXXXXXXXXX

x) autorizace xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob podle xxxxxx č. 360/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) vysokoškolské vzdělání x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx x studijním xxxxx zaměřeném xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x 3 roky xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) vysokoškolské xxxxxxxx x bakalářském xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx zaměřeném xx stavebnictví nebo xxxxxxxxxxxx x 5 xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x 5 let xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

e) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x 5 xxx xxxxx x xxxxxxxxx staveb, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 písm. x), x), c), x) xxxx x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXX

§160 xxxxxx x. 183/2006 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2, X2 a X4 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBILOST

pro xxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kategorie X2, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §36 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 206/2015 Xx.; xxx xxxxx, prodej, ničení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2 x X4 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §36 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 8 zákona x. 206/2015 Sb.

POZNÁMKA

zákon č. 206/2015 Sb.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxx x prodej xxxxxxxxxx památek*) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx**)

XXXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBILOST

a) vysokoškolské xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx umění, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx umění, xxxx

x) xxxxx odborné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x 1 rok xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělání xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, restaurátorství, konzervátorství, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obchodování xx xxxxxxxxxxxxxx x 1 xxx xxxxx x xxxxx, nebo

d) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, konzervátorství xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx tvorbu a 3 roky praxe x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx kvalifikaci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx akreditovaným Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 4 xxxx xxxxx v xxxxx

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

**) zákon č. 71/1994 Sb., o xxxxxxx x xxxxxx předmětů xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx zájmové xxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx programu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 1 xxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxx vzdělání xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxxxx xxxx veterinářství x 2 xxxx xxxxx v xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx chovatelství xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a 2 xxxx xxxxx v xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x výučním xxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zvířat xxxx xxxxxxxxxxx x 3 xxxx praxe x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x rekvalifikaci xxxx xxxx doklad x xxxxxxx kvalifikaci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx ministerstvem, do xxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx živnost xxxxxxxxxxx, x 4 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx podle §7 odst. 5 xxxx. x), k), x) xxxx m) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxx poradců, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

a) xxxxxxxxxxxxx vzdělání x 3 xxxx praxe x xxxxx, xxxx

x) xxxxx odborné xxxxxxxx x 5 xxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx zkouškou x 5 xxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx je xxxxxxx provozována, x 5 xxx xxxxx x xxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, finance xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Stavebnictví xx xxxxxxxxx xx stavitelství xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx vysokoškolské vzdělání, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx vzdělávání,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 1 xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznávaného kurzu xxx §60a xxxxxx x. 111/1998 Sb. xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ústavu,

c) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx odborné xxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx v xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x uznávání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx*)

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidátorů pojistných xxxxxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ XXXXXXXXXXX

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) vysokoškolské xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x 2 xxxx praxe x xxxxxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x 3 xxxx praxe x xxxxxxxx činnosti, xxxx

x) osvědčení x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx o odborné xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx, do jehož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx provozována, x 4 xxxx praxe x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx podle §7 xxxx. 5 xxxx. x), x), x) xxxx x) živnostenského xxxxxx

XXXXXXXX

xxxxx č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx majetku xxx*)

- xxxx xxxxxx,

- xxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx majetek,

- xxxxxxxx xxxxxxx,

- obchodní xxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

xxx xxxxxxxxx věcí movitých x xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**) v rozsahu xxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx oceňování xxxxxxx xxxx kategorie, xxxx

x) minimálně xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx má xxx oceňování xxxxxxxxxx, x absolvování celoživotního xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx**) x xxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx oceňování xxxxxxx, xxxx

x) minimálně xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xx kterém xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studia x xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx oceňování xxxxxxx, xxxx

x) minimálně xxxxxxx vzdělání s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xx kterém xx být oceňování xxxxxxxxxx, x 2 xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx doklad x odborné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx, xx jehož působnosti xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 5 xxx xxxxx x xxxxxxxxx majetku;

pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx studijním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) vysokoškolské xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**) x rozsahu xxxxxxx 4 xxxxxxxx zaměřeného xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**) v rozsahu xxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kategorie x 2 xxxx xxxxx x xxxxx

XXXXXXXX

*) xxxxxxxxxxx vymezí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 4 xxxx xxxxx zákona x. 455/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 130/2008 Xx., x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

**) §60 zákona x. 111/1998 Sb., x vysokých xxxxxxx x x změně x doplnění dalších xxxxxx (zákon x xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxx x. 147/2001 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx*)

XXXXXXXXXX ODBORNÁ XXXXXXXXXXX

x) vysokoškolské xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x 1 xxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx Českým xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx**), xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo jiný xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx akreditovaným Xxxxxxxxxxxxx školství, mládeže x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do jehož xxxxxxxxxx patří odvětví, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a 4 roky xxxxx x xxxxx

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 200/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

**) §14 zákona x. 200/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 186/2001 Xx.

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Revize, xxxxxxxxx x zkoušky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x provozu

POŽADOVANÁ XXXXXXX XXXXXXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadem

POZNÁMKA

§47 x 48 xxxxxx x. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 23/2000 Xx. x zákona x. 191/2006 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxx z xxxxx výtvarných xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, ale jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx*) xxxx se jedná x xxxxxxxx kulturní xxxxxxx**)

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxx xx restaurátorství xxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxx odborné xxxxxxxx x xxxxx vzdělání xxxxxxxxx xx restaurátorství xxxx výtvarné xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx vzdělání a 3 roky xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx uměleckořemeslném xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x 5 xxx xxxxx x restaurátorství, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx x odborné xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, mládeže x tělovýchovy, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx je xxxxxxx provozována, a 6 xxxx xxxxx x oboru

POZNÁMKA

*) zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx

**) zákon č. 71/1994 Sb., x prodeji x xxxxxx předmětů xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x deratizace

- xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx*), x xxxxxxxx xxxxxxxxx ochranné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a deratizace x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx provozech,

- x xxxxxxxxxxxxxxx nebo zemědělských xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx*), x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ XXXXXXXXXXX

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx*), x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekce x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx způsobilost podle §58 odst. 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 392/2005 Sb. x xxxxxx x. 267/2015 Xx., nebo

b) profesní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka bez xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**), xxxx

x) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 písm. x), x), x) xxxx m) živnostenského xxxxxx;

xxx speciální xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekci x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zemědělských provozech:

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §58 odst. 2 xxxxxx č. 258/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 392/2005 Xx. x zákona x. 267/2015 Xx., xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx**), xxxx

x) doklady xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x), x), x) xxxx x) živnostenského zákona;

pro xxxxxxxxx ochrannou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx chemickými látkami xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx toxické*), x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zemědělských provozech:

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §58 xxxx. 3 xxxxxx x. 258/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 392/2005 Xx. x zákona x. 267/2015 Xx., xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s fumiganty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**), nebo

c) doklady xxxxx §7 odst. 5 xxxx. j), x), x) xxxx x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXX:

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., ve xxxxx pozdějších předpisů

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx horská

POŽADOVANÁ XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) střední xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x profesní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu*), xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxx x odborné xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx ministerstvem, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx živnost xxxxxxxxxxx, x 4 xxxx xxxxx x xxxxx

XXXXXXXX

*) §44a odst. 3 x 4 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 267/2015 Xx.

**) zákon č. 179/2006 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxx záchranářská xxxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxx x rekvalifikaci, xxxx xxxx doklad x odborné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) profesní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx*)

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) vysokoškolské xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx odborné xxxxxxxx x oboru vzdělání xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x rekvalifikaci nebo xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy, xxxx ministerstvem, xx xxxxx působnosti patří xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 2 xxxx xxxxx x xxxxx

XXXXXXXX

§11 xxxxxx č. 133/1985 Xx., x požární xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 237/2000 Xx.

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Poskytování služeb x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxx xxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání x oblasti xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x 1 xxx xxxxx x xxxxxxx bezpečnosti xxxxx nebo ochrany xxxxxx xxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x 2 xxxx xxxxx v xxxxxxx bezpečnosti xxxxx xxxx ochrany zdraví xxx práci, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou x 3 roky praxe x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxx o odborné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, mládeže x tělovýchovy, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx patří odvětví, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a 3 roky xxxxx x xxxxxxx bezpečnosti xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx*)

XXXXXXXX

*) §10 xxxx. 1 xxxx. c) x §10 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx č. 309/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích x x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy (xxxxx x zajištění xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx práci), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §8 odst. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxx x. 592/2006 Xx., o xxxxxxxxxx akreditace x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx*)

XXXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBILOST

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x studijním xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x sport, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxx vzdělání xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx

x) osvědčení x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx patří xxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) profesní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx**)

XXXXXXXX

*) xxxxxxxxxxx xxxxxx předmět xxxxxxxxx xxxxx §45 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve znění xxxxxx x. 130/2008 Xx., v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx doklady x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

**) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx autoškoly

POŽADOVANÁ XXXXXXX XXXXXXXXXXX

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx krajským xxxxxx*) x 1 xxx xxxxx x xxxxx

XXXXXXXX

*) §21 odst. 1 xxxxxx x. 247/2000 Xx., x získávání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změnách některých xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 478/2001 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxx kurzů x získání znalostí x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §58 odst. 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 392/2005 Xx. x xxxxxx x. 267/2015 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxx o xxxx xx xxx xxx xxxx v xxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx asistenta xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx*), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu**), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx školy xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx***), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx povinné xxxxxx docházky xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx****);

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 96/2004 Sb., o xxxxxxxxxx získávání a xxxxxxxx způsobilosti k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a k xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnických povoláních), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

**) xxxxx č. 108/2006 Sb., x sociálních službách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

***) xxxxx č. 563/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

****) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx poradenství x xxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve studijním xxxxx psychologie x x případě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1 rok xxxxx x xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 3 xxxx xxxxx x xxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBILOST

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a studijním xxxxx zaměřeném na xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx veterinární xxxxxxxxx x 1 xxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) vyšší odborné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zootechniku xxxx xxxxxxxxxxxxx x 2 roky xxxxx x xxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zaměřeném xx chovatelství zvířat, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x 2 roky xxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx vzdělání xxxxxxxxx xx chovatelství xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x 3 roky xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx x odborné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx patří odvětví, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a 4 roky xxxxx x xxxxx, nebo

f) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 písm. x), k), x) xxxx x) živnostenského xxxxxx

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Činnosti, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBILOST

a) odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx lékaře xxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu*), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, zdravotnického xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx kosmetička x xxxxxxxxx x rekvalifikaci xxxx xxxx doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx činnosti, xxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lidské kůže, xxxxxx zařízením akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, nebo zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy, xxxx ministerstvem, xx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) střední xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx vzdělání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x rekvalifikaci xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx kterých xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kůže, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx akreditovaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x tělovýchovy, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx patří odvětví, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxxx o rekvalifikaci xxxx jiný xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx kosmetičku x xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kůže, xxxxxx zařízením akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx patří xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx provozována, x 4 xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx x činnostech, při xxxxxxx je porušována xxxxxxxxx lidské kůže, xxxx

x) profesní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx některou x činností, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, piercér xxxx xxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx***) a 1 xxx praxe x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx integrita xxxxxx xxxx

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 95/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Sb.

**) zákon č. 96/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx.

***) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x regenerační xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tělovýchovné lékařství xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx*), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx maséra xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**), nebo

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx studijním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiný doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) profesní xxxxxxxxxxx pro klasickou xxxxx xxxx sportovní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx***)

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 95/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx.

**) xxxxx č. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Sb.

***) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) odborná xxxxxxxxxxx x výkonu povolání xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx*) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, v xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

b) odborná xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx všeobecné sestry, xxxxxxx xxxxxxxxxx, ergoterapeuta, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx technika, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, odborného xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zdravotnického xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx**) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx akreditovaným Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

c) vysokoškolské xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a studijním xxxxx zaměřeném xx xxxxxxxx kulturu, xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů, nebo xxxxxxxxx akreditovaným Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxx odvětví, x xxxx je živnost xxxxxxxxxxx, xxxx

x) osvědčení x rekvalifikaci xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx patří xxxxxxx, x xxxx xx živnost provozována, x 1 rok xxxxx x xxxxx, xxxx

x) profesní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx***) a 1 xxx xxxxx x xxxxx

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 95/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx.

**) xxxxx č. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx.

***) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx x. 455/1991 Xx.

XXXXXXXXXXX ŽIVNOSTI

(K §26 x 27)

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, konzumního xxxx, lihovin x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx, ostatních xxx x xxxxxxxx x ovocných destilátů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx) x prodej xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX PODLE §27 XXXX. 1 X 2

xxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pěstitelským xxxxxxx)

x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, chemii, zemědělství, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx odborné vzdělání x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, chemii, zemědělství, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, chemii, xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x 3 roky xxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxxxxxx x rekvalifikaci xxxx xxxx xxxxxx x odborné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx, x němž xx živnost xxxxxxxxxxx, x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) doklady xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x), b), x), x) xxxx x) xxxxxxxxxxxxxx zákona

ORGÁN XXXXXX SPRÁVY, XXXXX XX XXXXXXXXX K XXXXXXX O KONCESI

pro xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, lihovin x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (x výjimkou xxxx, xxxxxxxx vín, ostatních xxx x xxxxxxxx x ovocných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxxxxx zemědělství

POZNÁMKA

zákon č. 61/1997 Sb., x xxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 587/1992 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (zákon x xxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx x xxxxxx xxxx sulfitového xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na chemii, xxxx

x) vyšší xxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x 3 xxxx praxe x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx a 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x rekvalifikaci nebo xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx patří odvětví, x xxxx xx xxxxxxx provozována, a 3 roky praxe x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x), x), c), x) xxxx x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXXX X ŽÁDOSTI X XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx

XXXXXXXX

xxxxx č. 61/1997 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, ničení, nákup, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x munice, xxxxxxxxxx x zneškodňování xxxxxxxx, znehodnocování x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

xxx xxxxxx, xxxxx, výrobu x xxxxxxxxxx výbušnin x xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx:

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vědy nebo xxxxxxxxxxx;

xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

xxxxxxxxx pyrotechnika*);

pro xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx střelmistra*), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odstřelů*);

pro xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) minimálně xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v oboru xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a oprávnění xxxxxxxxxxxx*),

x) osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx průkazu xxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx**) x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu**) x 5 xxx xxxxx x xxxxx;

xxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx munice:

a) xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělání s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ekonomickým, xxxxxxxxx xxxx policejním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx**) x 3 xxxx xxxxx v xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vydání vyššího xxxxxxxxx průkazu**) a 5 let xxxxx x xxxxx;

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prací:

a) oprávnění xxxxxxxxxxx*), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedoucího odstřelů*)

PODMÍNKY, XXXXXXX SPLNĚNÍ XX XXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 3

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx***);

xxxxxx, xxxxx, výroba, xxxxxxxxxxxxxx, ničení, xxxxxxxxxx, xxxxx, prodej x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx provozovány xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx****)

XXXXX XXXXXX SPRÁVY, XXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXX O XXXXXXX

xxx xxxxxx, vývoj, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx výbušnin Xxxxx xxxxxx úřad*****)

POZNÁMKA

*) §35 x 36 zákona x. 61/1988 Xx., x hornické činnosti, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx báňské xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

**) §70f xxxxxx x. 119/2002 Xx., x střelných xxxxxxxx x xxxxxxxx (zákon x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 229/2016 Sb.

***) §1 xxxx. 5 zákona x. 451/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx státních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky, Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

****) §70i zákona x. 119/2002 Xx., xx znění xxxxxx x. 229/2016 Xx.

*****) §23 xxxxxx č. 61/1988 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxx, xxxxxx, opravy, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX ZPŮSOBILOST XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

xxx xxxxx, xxxxxx, opravy, úpravy, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx:

x) vysokoškolské xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx technologie x 3 roky xxxxx v xxxxx, xxxx

x) vyšší xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, nebo

e) osvědčení x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx, zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, mládeže x xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx, do jehož xxxxxxxxxx patří xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 4 xxxx praxe x oboru;

pro xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, půjčování x xxxxxxxxxxx zbraní x střeliva:

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve studijním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, policii, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx a 1 xxx praxe x xxxxx, xxxx

x) vyšší xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělání xxxxxxxxx xx ekonomii, vojenství, xxxxxxx, technické xxxx xxxx technologie a 2 roky xxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx zkouškou v xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 2 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) střední xxxxxxxx x výučním listem x oboru xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx oboru x 3 roky xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx x 3 xxxx praxe v xxxxx x nebo 1 rok praxe x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx akreditovaným Xxxxxxxxxxxxx školství, mládeže x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a 4 xxxx xxxxx x xxxxx;

xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x ničení střeliva:

odborná xxxxxxxxxxx stanovená xxx xxxxx, xxxxxx, opravy, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx zbraní, oprávnění xxxx průkaz xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx 21 let;

pro xxxxx xxxxxxxx:

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx technické xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a 3 xxxx praxe x xxxxx

XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX XX VYŽADUJE XXXXX §27 XXXX. 3

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu*), xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx**) x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx odpovědný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx obor xxxxxx, xxxxx, ničení, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx výbušnin, a xx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXXX X ŽÁDOSTI X KONCESI

pro xxxxx, xxxxxx, ničení, znehodnocování xxxxxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx***)

XXXXXXXX

*) §1 xxxx. 5 xxxxxx x. 451/1991 Xx.

**) §21 odst. 1 x 2 xxxxxx x. 61/1988 Sb. , xx xxxxx xxxxxx x. 542/1991 Xx.

***) xxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx §17 xxxx. 3 xxxx. x) zákona č. 156/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní x xxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 13/1998 Xx., x xxxxxx č. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx zákona x. 155/2010 Sb. x xx xxxxx xxxxxx x. 206/2015 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zacházení x xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx)

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxx, vývoj, výroba, xxxxxx, úpravy, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx bezpečnostního xxxxxxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 ODST. 1 X 2

x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání xx xxxxxxxxx programu a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx 21 xxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo policii x věk xxxxxxx 21 let, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou nebo xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx policejním xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx 21 xxx, xxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx doklad x odborné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy, xxxx ministerstvem, do xxxxx xxxxxxxxxx patří xxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 1 xxx xxxxx v xxxxx x xxx xxxxxxx 21 xxx

XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX XX VYŽADUJE XXXXX §27 ODST. 3

xxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců (§6 odst. 2 xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 155/2010 Xx.)

XXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXXX X ŽÁDOSTI X XXXXXXX

xxxxxxx krajského xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx

XXXXXXXX

§3 xxxx. 2 zákona x. 310/2006 Xx., x nakládání x xxxxxxxxx věcmi xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx x bezpečnostním xxxxxxxxxx)

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x distribuce pohonných xxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

xxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxx xx xxxxxx a 1 rok xxxxx x xxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxxx vzdělání x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x 3 roky xxxxx v xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x 3 roky xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným podle xxxxxxxxxx právních předpisů, xxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odvětví, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a 4 roky xxxxx x xxxxx, nebo

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx chemika xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*) x 4 roky xxxxx v xxxxx, xxxx

x) doklady xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x), x), x), x) xxxx x) xxxxxxxxxxxxxx zákona;

pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x 1 rok praxe x xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x 2 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní zkouškou x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x 4 xxxx xxxxx v oboru, xxxx

x) xxxxxxxx kvalifikace xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx obsluhu zařízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*) x 4 xxxx xxxxx x xxxxx

XXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXX XX VYJADŘUJE X XXXXXXX X XXXXXXX

xxx xxxxxxxxxx pohonných xxxx xxxxx xxxx

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx tepelné xxxxxxx x rozvod tepelné xxxxxxx, nepodléhající xxxxxxx*) xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 50 xX

XXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXX XXXXXXXX ZPŮSOBILOST XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

a) xxxxxxxxxxxxx vzdělání ve xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx oboru zaměřeném xx xxxxxxxxx xxxx x 3 xxxx xxxxx v xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx x technickým xxxxxxxxx x 6 xxxx xxxxx v xxxxx, xxxx

x) střední xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 6 xxxx praxe x xxxxx;

x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1 XX xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tepelné xxxxxxx s instalovaným xxxxxxx xx 1 XX xxxxxx postačuje:

a) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx zaměřením x 3 xxxx xxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx živnost xxxxxxxxxxx

XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 3

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx žádá o xxxxxxx koncese x xxxx držitelem licence xx výrobu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx tepelné xxxxxxx*), xxxx xxxxxxxx, xx xx technické xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti**), x že touto xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx zájmu xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí. Xxxxxxx nebo právnická xxxxx, xxxxx xxxx x udělení xxxxxxx, xxxx xxx uzavřeno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXXX STÁTNÍ XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX

Xxxxxx energetická xxxxxxxx

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

**) §9 vyhlášky x. 426/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x energetických xxxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x největší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3,5 xxxx určenými k xxxxxxxx zvířat nebo xxxx,

- osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx více xxx 9 xxxx xxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxxxx 2,5 xxxx x xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3,5 tuny xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x nákladní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2,5 xxxx xxxxxxxx k přepravě xxxxxx xxxx xxxx

- xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx 9 xxxx xxxxxx xxxxxx".

XXXXXXXXXX XXXXXXX X JINÁ ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXXX PODLE §27 XXXX. 1 A 2

xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8a xxxxxx č. 111/1994 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x silniční xxxxxxxx xxxxxxx

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jízdními xxxxxxxxxx x největší xxxxxxxx hmotnosti přesahující 3,5 tuny xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx věcí,

- osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxx určenými xxx xxxxxxxx xxxx xxx 9 xxxx xxxxxx xxxxxx,

- nákladní xxxxxxxxxxx provozované vozidly xxxx jízdními soupravami x xxxxxxxx povolené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2,5 xxxx x xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zvířat xxxx xxxx

XXXXX STÁTNÍ XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXX X KONCESI

dopravní xxxx, xxx-xx o xxxxxx x koncesi k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

- nákladní xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jízdními xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3,5 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx,

- osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxx určenými xxx přepravu xxxx xxx 9 osob xxxxxx řidiče,

- nákladní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jízdními xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2,5 xxxx x nepřesahující 3,5 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx věcí

POZNÁMKA

zákon č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1071/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx závazných xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v silniční xxxxxxx x zrušuje xx xxxxxxxx Rady 96/26/XX

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx vodní xxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 A 2

§33a xxxxxx x. 114/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 358/1999 Xx.

XXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXX SE XXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXXX

xxxxx č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx testování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx přípravků

POŽADOVANÁ XXXXXXX X JINÁ ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXXX PODLE §27 XXXX. 1 A 2

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx v oboru xxxxxxxxx xx rostlinolékařství, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, vinohradnictví, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a 3 roky xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx přípravků, xxxx

x) xxxxxxxxx střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x 4 roky xxxxx x xxxxxxx x seřizování zařízení xxx aplikaci xxxxxxxxx

XXXXXXXX, XXXXXXX SPLNĚNÍ XX XXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXXX XXXXXX SPRÁVY, XXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

XXXXXXXX

§65 zákona x. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 199/2012 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx pyrotechnického xxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx*) vydané xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu**)

PODMÍNKY, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 3

spolehlivost xxxxxxxxxxx xxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxx statutárního xxxxxx***)

XXXXXXXX

*) §35 x 36 xxxxxx x. 61/1988 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

**) §70f xxxxxx x. 119/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 229/2016 Xx.

***) §1 xxxx. 5 xxxxxx x. 451/1991 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx veřejných dražeb

- xxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X JINÁ XXXXXXXX XXXXXXXXXXX PODLE §27 XXXX. 1 A 2

xxx xxxxxxxxx veřejných xxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x 1 xxx praxe x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) vyšší xxxxxxx xxxxxxxx a 3 xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxx x 5 xxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x rekvalifikaci xxxx xxxx xxxxxx x odborné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydaný zařízením xxxxxxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a tělovýchovy, xxxx ministerstvem, xx xxxxx působnosti patří xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 9 xxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. j), k), x) xxxx x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dražeb nedobrovolných:

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a 3 roky praxe x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxx odborné xxxxxxxx x 4 xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) střední vzdělání x 6 xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti, xxxx

x) osvědčení x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx, xxxx ministerstvem, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odvětví, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 10 xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx §7 odst. 5 xxxx. x), x), l) nebo x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXX XXXXXX SPRÁVY, XXXXX XX VYJADŘUJE K XXXXXXX X XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx

XXXXXXXX

§6 xxxxxx x. 26/2000 Xx., x veřejných xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 315/2006 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxxxx

- xxxxxxxx xxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zaměřeném xx cestovní ruch, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, nebo

c) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx ruch, xxxx

x) vysokoškolské vzdělání x 1 rok xxxxx v oboru, xxxx

x) xxxxx odborné xxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, nebo

f) xxxxxxx xxxxxxxx s maturitní xxxxxxxx x 6 xxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) osvědčení x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxx odvětví, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 6 xxx praxe x xxxxx, nebo

h) xxxxxx x profesní xxxxxxxxxxx xxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu*) x 2 xxxx xxxxx v oboru

i) xxxxxxx podle §7 xxxx. 5 xxxx. x), c), x), x), h) xxxx x) živnostenského zákona

ORGÁN XXXXXX SPRÁVY, KTERÝ XX VYJADŘUJE X XXXXXXX X XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx**)

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x uznávání výsledků xxxxxxx vzdělávání)

**) xxxxx č. 159/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

x) vysokoškolské xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právnického, bezpečnostního xxxx obdobného xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání s xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3 xxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx x rekvalifikaci xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx kvalifikaci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxx odvětví, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3 xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*)

XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX SE VYŽADUJE XXXXX §27 ODST. 3

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx**) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost vykonávají (§6 xxxx. 2 xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve znění xxxxxx x. 155/2010 Xx.)

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

**) §1 xxxx. 5 zákona č. 451/1991 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X JINÁ ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXXX PODLE §27 XXXX. 1 X 2

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x 1 xxx xxxxx v oboru, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxx x 1 xxx xxxxx v xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x xxxxx bezpečnostním xxxx právním x 3 roky xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx zkouškou, 3 xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx x rekvalifikaci xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, mládeže x xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x němž xx xxxxxxx provozována, nebo

e) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3 xxxx praxe v xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*)

XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX SE XXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 3

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx**) x bezúhonnost xxxxx xxxx, které xxx xxxxxxxxxxx předmětnou xxxxxxx xxxxxxxxxx (§6 odst. 2 zákona x. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 155/2010 Xx.)

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

**) §1 xxxx. 5 xxxxxx x. 451/1991 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ X XXXX ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXXX PODLE §27 XXXX. 1 X 2

x) vysokoškolské xxxxxxxx xx xxxxxxxxx programu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx strojírenství, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx techniku a 1 xxx praxe x oboru, nebo

b) xxxxx odborné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x 2 xxxx xxxxx x xxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zaměřeném xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x 2 xxxx praxe x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxx zaměřeném xx xxxxxxxxxxxxx, elektrotechniku, xxxxxxxxxxxxxx xxxx výpočetní xxxxxxxx x 3 roky xxxxx v oboru, xxxx

x) osvědčení x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx akreditovaným Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx živnost xxxxxxxxxxx, x 4 xxxx xxxxx x xxxxx

XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX PODLE §27 XXXX. 3

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávají (§6 xxxx. 2 xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx xxxxx zákona x. 155/2010 Xx.)

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx spisovny

POŽADOVANÁ XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX PODLE §27 XXXX. 1 X 2

x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání x 1 rok xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x 2 xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx patří xxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a 4 roky xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXX, JEJICHŽ XXXXXXX SE VYŽADUJE XXXXX §27 ODST. 3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců (§6 xxxx. 2 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxx č. 155/2010 Xx.)

XXXXX XXXXXX SPRÁVY, XXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxxxx

XXXXXXXX

§68 xxxx. 4 xxxxxx č. 499/2004 Xx., x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x výcvik xx xxxxxxx xx xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X JINÁ XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a studijním xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx x 2 xxxx praxe x xxxxxx střeleb xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, policii nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx x 2 xxxx xxxxx x xxxxxx střeleb xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělání xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x 2 xxxx xxxxx x xxxxxx střeleb xxxx provozování xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx rozhodčího xxxx xxxxxxx xxxxxxx x 3 xxxx xxxxx v řízení xxxxxxx xxxx provozování xxxxxxxx

XXXXXXXX, JEJICHŽ XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 3

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx členů xxxxxxxxxxxx orgánu*)

POZNÁMKA

*) §1 xxxx. 5 xxxxxx x. 451/1991 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx pohřební služby

POŽADOVANÁ XXXXXXX A JINÁ XXXXXXXX ZPŮSOBILOST PODLE §27 XXXX. 1 X 2

§6 xxxx. 2 zákona x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX

xxxxxxx hygienické xxxxxxx

XXXXXXXX

§6 xxxx. 3 xxxxxx x. 256/2001 Xx., x pohřebnictví x x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX ZPŮSOBILOST XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

§10 odst. 2 zákona č. 256/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXXX

§10 xxxx. 4 zákona x. 256/2001 Sb., x pohřebnictví a x změně některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 A 2

§13 xxxx. 2 zákona x. 256/2001 Sb., x pohřebnictví a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

ORGÁN XXXXXX XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXXX

§13 odst. 3 xxxxxx x. 256/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxx x. 455/1991 Xx.

XXXXXXX XXXXX

(X §25 xxxx. 2)

Předmět xxxxxxxxx: Výroba, xxxxxx x služby neuvedené x přílohách 1 xx 3 živnostenského xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, lesnictví x myslivost

2. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hospodáře x xxxxxxxxxxxx lesních xxxxxxxxxxxxx plánů a xxxxx

3. Xxxxxxxxxxxx, zkušební x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rostlin x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravky xx ochranu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

4. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

5. Xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

6. Xxxxxx nerostů, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxx

9. Xxxxxx krmiv, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

10. Xxxxxx textilií, textilních xxxxxxx, oděvů x xxxxxxxx doplňků

11. Výroba x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx

12. Xxxxxxxxxx dřeva, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

13. Výroba xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

14. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, polygrafická xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx

15. Výroba, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nenahraných xxxxxx xxxxx a xxxxxxx

16. Xxxxxx koksu, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx paliv

17. Výroba xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx směsí xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

18. Xxxxxx hnojiv

19. Xxxxxx plastových a xxxxxxxxx výrobků

20. Výroba x zpracování xxxx

21. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

22. Xxxxxx xxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků

23. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

24. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, drahých x xxxxxxxxxxx kovů x xxxxxx xxxxxx

25. Výroba xxxxxxxx konstrukcí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

26. Xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

27. Povrchové xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx

28. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, optických x xxxxxxxxxxxxxx přístrojů x xxxxxxxx

29. Výroba xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, elektrických xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx

30. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

31. Xxxxxx xxxxxx x zařízení

32. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

33. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

34. Xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, údržba, opravy, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

35. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx tramvajové, trolejbusové x lanové a xxxxxxxxxxxx xxxxx

36. Výroba xxxxxxxx xxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

37. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

38. Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx potřeb, xxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

39. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

40. Výroba x xxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxx

41. Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zboží, deštníků, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

42. Výroba xxxxxxx xxxxxxx zpracovatelského xxxxxxxx

43. Provozování xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx a xxxxxx xxxx

44. Xxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxx)

45. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx práce, specializované xxxxxxxx činnosti

46. Xxxxxxxxxx xxxxx, rámování x xxxxxxxxxxxx

47. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x služeb

48. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

49. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x použitým zbožím

50. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

51. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (vyjma xxxxxxxxxx x xxxxxxxx motorové xxxxxxx)

52. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

53. Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x celním řízení

54. Xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 221/2012 Sb.

55. Xxxxxxxxx xxxxxx

56. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, poradenství v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx technologií, xxxxxxxxxx xxx, hostingové x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

57. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx kanceláří

58. Nákup, xxxxxx, správa a xxxxxx xxxxxxxxxxx

59. Xxxxxxxx x půjčování xxxx xxxxxxxx

60. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx studií x xxxxxxx

61. Projektování xxxxxxxxxxx xxxxx

62. Příprava x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrhů, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

63. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

64. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x technických xxx xxxx společenských xxx

65. Testování, měření, xxxxxxx x kontroly

66. Xxxxxxxx xxxxxxx, marketing, xxxxxxxx zastoupení

67. Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, aranžérská xxxxxxx x modeling

68. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

69. Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

70. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx hospodářské povahy

71. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxx

72. Mimoškolní výchova x xxxxxxxxxx, pořádání xxxxx, xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx

73. Provozování xxxxxxxxxx, kulturně-vzdělávacích x xxxxxxxxx zařízení, pořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zábav, xxxxxx, veletrhů, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

74. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

75. Xxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx oděvů, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

76. Poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx

77. Opravy x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx

78. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxx hygienu

79. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx rodinu x domácnost

80. Poskytování xxxxxx xxx právnické xxxxx x svěřenské xxxxx

81. Xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

82. Xxxxxx, obchod x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Příloha x. 5 x xxxxxx x. 455/1991 Xx.

Xxxxxx živností, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx, x odborné xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

(X §7 odst. 6)

XXXXXXX

Xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx programu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx zkouškou x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx chovatelství xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx listem x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx*) xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx vydaný xxxxxxxxx akreditovaným podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx patří odvětví, x xxxx xx xxxxxxx provozována, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§420 xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**), xxxx

x) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x) živnostenského xxxxxx

XXXXXXXX

*) xxxxxxxx č. 176/2009 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx

**) xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Evropské unie x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x obchod xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx Stavebnictví xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vysokoškolské, xxxxx odborné nebo xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x 1 xxx praxe x oboru,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkovatele xxxxx xxxxxx o uznávání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx*),

x) xxxxxx o tříleté xxxxx v oboru x nezávislém xxxxxxxxx (§420 xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx x pracovněprávním xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu**)

POZNÁMKA

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

**) xxxxx č. 18/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBILOST

a) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx optometristy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*), xxxx

x) vyšší xxxxxxx xxxxxxxx v oboru xxxxxxxx diplomovaný xxxx xxxxx xxxx diplomovaný xxxx technik, nebo

c) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx doklad o xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx provozována, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx optika xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**), xxxx

x) doklad x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§420 občanského xxxxxxxx) xxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx";

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 96/2004 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x k xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx.

**) zákon č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx činnost horská

POŽADOVANÁ XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx horskou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*), xxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx**) nebo xxxx xxxxxx o odborné xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zařízením akreditovaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x vykonání xxxxxxx xxxxx x xxxxx v nezávislém xxxxxxxxx (§420 xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx v xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu***)

POZNÁMKA

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxx dalšího vzdělávání x o změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání)

**) vyhláška č. 176/2009 Sb.

***) xxxxx č. 18/2004 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBILOST

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx*) xxxx xxxx doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti patří xxxxxxx, x xxxx xx živnost provozována, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx**) - xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx vodě, xxxx xxx činnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu****), xxxx

x) xxxxxx x vykonání xxxxxxx praxe x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§420 občanského xxxxxxxx) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx***)

XXXXXXXX

*) xxxxxxxx č. 176/2009 Sb.

**) xxxxxxxx č. 447/2001 Sb., o xxxxxx záchranné službě, xx znění xxxxxxxx x. 87/2006 Xx.

***) xxxxx č. 18/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

****) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx...

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) vyšší xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělání xxxxxxxxx xx xxxxxxxx kulturu, xxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxx

x) vysokoškolské xxxxxxxx xx xxxxxxxxx programu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx tělesnou xxxxxxx, tělovýchovu x xxxxx, nebo

c) osvědčení x rekvalifikaci*) xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem školství, xxxxxxx x tělovýchovy, xxxx ministerstvem, do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx živnost xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydaný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx svazů), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx oblast xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx***), xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxx postavení (§420 xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx o xxxxxx odborné kvalifikace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**)

XXXXXXXX

*) xxxxxxxx č. 176/2009 Sb.

**) xxxxx č. 18/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

***) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxx x dítě do xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx sestry xxxx zdravotnického asistenta xxxx ošetřovatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx*), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxx xxxx pracovníka x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx**), xxxx

x) odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx učitele xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx***), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx zahájení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx****), xxxx

x) xxxxxx x vykonání tříleté xxxxx x oboru x xxxxxxxxxx postavení (§420 občanského xxxxxxxx) xxxx x pracovněprávním xxxxxx, nebo

f) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx*****)

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 96/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických povolání x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

**) xxxxx č. 108/2006 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

***) xxxxx č. 563/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

****) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

*****) xxxxx č. 18/2004 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxxx, při xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) odborná xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx lékaře xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*), xxxx

x) odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, porodní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx**), nebo

c) střední xxxxxxxx s maturitní xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x rekvalifikaci***) xxxx xxxx xxxxxx x odborné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, při xxxxxxx je porušována xxxxxxxxx lidské kůže, xxxxxx zařízením akreditovaným xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx, nebo zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy, xxxx ministerstvem, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx živnost xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx vzdělání xxxxxxxxxx a osvědčení x xxxxxxxxxxxxx***) nebo xxxx xxxxxx o xxxxxxx kvalifikaci pro xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx integrita xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zařízením akreditovaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do jehož xxxxxxxxxx xxxxx odvětví, x xxxx xx xxxxxxx provozována, nebo

e) xxxxxxxxx x rekvalifikaci***) xxxx jiný doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, nebo zařízením xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem školství, xxxxxxx x tělovýchovy, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx patří xxxxxxx, x xxxx xx živnost xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx některou x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kůže (xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx-xx, piercér xxxx xxxxx) podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*****), nebo

g) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu****)

POZNÁMKA

*) xxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx odborné způsobilosti x specializované způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x farmaceuta, xx znění xxxxxx x. 125/2005 Xx.

**) xxxxx č. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx.

***) xxxxxxxx č. 524/2004 Sb.

****) xxxxx č. 18/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

*****) zákon č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ XXXXXXXXXXX

x) odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x specializovaná xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx rehabilitační x xxxxxxxxx medicína xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu*), xxxx

x) odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu**), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx studijním xxxxxxxx x xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxxx xxxx tělovýchovného xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x rekvalifikaci***) xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx způsobilosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx ministerstvem, xx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx, v xxxx xx živnost xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx kvalifikace xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx masáž xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx*****), xxxx

x) doklad x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu****)

POZNÁMKA

*) zákon č. 95/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx.

**) xxxxx č. 96/2004 Sb., xx xxxxx zákona x. 125/2005 Xx.

***) xxxxxxxx č. 176/2009 Sb.

****) zákon č. 18/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

*****) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů

ŽIVNOST

Provozování solárií

POŽADOVANÁ XXXXXXX ZPŮSOBILOST

a) osvědčení x xxxxxxxxxxxxx*) xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x němž xx živnost xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx obsluhy xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx***), xxxx

x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§420 xxxxxxxxxx xxxxxxxx) nebo v xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxx

x) xxxxxx o uznání xxxxxxx kvalifikace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**)

XXXXXXXX

*) xxxxxxxx č. 176/2009 Sb.

**) xxxxx č. 18/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

***) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxx xxxxxxxx x výučním xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx zkouškou x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx programu x xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx*) nebo xxxx doklad x xxxxxxx kvalifikaci xxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxxxx zařízením akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx patří xxxxxxx, x němž xx živnost provozována, xxxx

x) xxxxxxxx kvalifikace xxx činnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ***), xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§420 xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx**), xxxx

x) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. k) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXX

*) xxxxxxxx č. 176/2009 Sb.

**) xxxxx č. 18/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

***) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxxx, xxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBILOST

a) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx listem v xxxxx xxxxxxxx kosmetička, xxxx

x) střední vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo x xxxxxxxx odborné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx oboru, xxxx

x) vyšší odborné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx kosmetička, nebo

d) xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x studijního xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx živnosti, xxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx*) xxxx jiný xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx akreditovaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx ministerstvem, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx je živnost xxxxxxxxxxx, nebo

f) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oboru x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§420 xxxxxxxxxx zákoníku) xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) profesní xxxxxxxxxxx xxx činnost xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx manikérka x nehtová designérka xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx ***), xxxx

x) xxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,**) xxxx

x) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. k) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXX

*) xxxxxxxx č. 176/2009 Sb.

**) xxxxx č. 18/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

***) xxxxx č. 179/2006 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxx a osob

POŽADOVANÁ XXXXXXX ZPŮSOBILOST

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx vzdělání právnického, xxxxxxxxxxxxxx nebo obdobného xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxx nebo právním, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx je živnost xxxxxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx*), nebo

f) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**)

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

**) xxxxx č. 18/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBILOST

a) vysokoškolské xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právnického, xxxxxxxxxxxxxx nebo obdobného xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost vydaný xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx jehož působnosti xxxxx odvětví, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx*), xxxx

x) doklad x xxxxxx odborné kvalifikace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**)

XXXXXXXX

*) zákon č. 179/2006 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

**) xxxxx č. 18/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Příloha č. 6 x zákonu č. 455/1991 Sb.

Seznam xxxxxxxx x oborů činností xxxxxxxx volné, jejichž xxxxx právnickou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xx xxxxxx jejího statutárního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x oborů činností xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ohlášení

(K §8a x 28)

1. Živnost xxxxx v xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx právnické xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx

2. Xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx evidence

Příloha x. 6 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxxxxx x závěrečná xxxxxxxxxx

§11

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou povinny xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu 1) xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxxxx neznačené xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx do 28. xxxxx 1994.

(3) Xxxxxxxx smluv xx xxxxxxxxx reklamy, uzavřených xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx 28. xxxxx 1994.

§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1994

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnost xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx je povinen, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx 7, xxxxxxx xxxxxx splnění xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, příslušného xxxxx xxxxx nebo místa xxxxxxxxx, a xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx výzvy. Xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek vyplývá xxx x dokladů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxx 6. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx živnost xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx vydá xxxxxxxx xxxxxxx. Došlo-li ze xxxxxx xx změně xxxxxxxxxxx živnosti na xxxxxxx xxxxxxxxxx, místo xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx živnostenského úřadu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x závažné xxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx-xx splnění xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx živnostenskému xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx řízeních, xxxx živnostenský xxxx xxxxxxxxxx o změně, xxxxxxxxxxxx list xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx xxxxxx měsíců xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx činnost, xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx živností, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nestanoví jinak; x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx pokračovat xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx základě oprávnění x podnikatelské činnosti, xxxxx získaly xxxx xxxx účinností. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, o kterých xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Řízení x uložení pokuty, x zrušení živnostenského xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx dokončí podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx.

6. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx volnou x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxx vydání bylo xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx nepožaduje šest xxx xxxxxxx zvláštních xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxx osoba x dlouhodobým xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx dobu jednoho xxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx účinností. Xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o tom, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx provozovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xx jednoho xxxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

9. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx správních xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 286/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1996

Xx. X

Xxxxxxxxx ustanovení x xx. XX

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx povinny, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx splnění podmínek xxxxxxxxx od podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx sídla xxxx xxxxx podnikání, x xx do devíti xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx, které xxxxxxx xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx právnickou xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx ode dne xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. X xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 95/1996 Xx. x xxxxxxxxx xx 26.4.1996

§14

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx zákonem xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx vázanou (provozování xxxxxxxx agentury) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxx xxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx živnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx prokáží, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx doklady xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neprokazují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx právnickou xxxx fyzickou xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx stanovené v xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx živnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx agentury, xx uplynutí xxxx xxxxx zaniká.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx po xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx živnostenskému xxxxx xxxxxxx, kterými xxxxxxx, že splňují xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x doklady xxxxx §5 xxxx. 1 xxxxxx zákona. Xx xxxxxx předpokladu mohou xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xx dne nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx vztahy xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxx xxxxxxxxx; vznik xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se však xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.

§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 159/1999 Xx. x účinností xx 1.10.2000

Xx. III

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxxx plavidel, kteří xxxxxxxxx xxxxx dopravu xxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx, xxxx povinni xx 2 xxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydané xxxxxxxxx xxxxxx; nepředloží-li x xxxx xxxxx osvědčení, xxxxxx živnostenské xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxx koncesní xxxxxxx živnostenskému úřadu.

2. Xxxxxxx x právnické xxxxx xxxxxxx x §23 odst. 4 xxxx xxxxxxx zahájit xxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 2 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 358/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.1.2000

Xx. XX

1. Živnostenská xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx dnem účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx živnosti xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 x xxxx xxxxx xx řídí xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx čin po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx-xx xx zákona xx xxxxx ohlašovací xxxxxxxx volné xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, mohou právnické x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x podnikání xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které získaly xxxx účinností tohoto xxxxxx, v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ve xxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxxx xxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x bodě 3 živnostenskému xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek provozování xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx živnostenský xxxx xxxx xxxxxxxx listinu, xx xxxxx budou xxxxxxxxxx změněné údaje. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §52 x 53. Nesouhlasí-li xxxxx uvedený v §52 xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Osobám, xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx x bodě 3 xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zruší.

5. Xxxxx-xx xx zákona xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na živnost xxxxxxxxxx řemeslnou, xxxxx xxxxxxxxx x fyzické xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx lhůtě 1 xxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx k vydání xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Splní-li xxxxxxxxxx xxxx povinnost xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx živnostenskému xxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxx úřad mu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxx.

6. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxx názvu živnosti, xx živnostenský xxxx xxxxxxx xx xxxxx 1 xxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vydat podnikateli xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx živnosti.

7. Xxxxx-xx xxxxx zákonem xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx 1 xxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx podnikateli xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

8. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jedné xxxxxxxx xx xxx xxxx více samostatných xxxxxxxx, mohou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x podnikání xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx účinností tohoto xxxxxx, v provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx 1 xxxx xxx dne xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx podmínek provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, nemá-li xxxxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx x dispozici x xxxxxxxxxxxxxxx řízení.

9. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxx 8 xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx změnu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodne x xxxxxxx xxxxxxx x vydá xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxxx přiměřeně podle §52 x 53. Xxxxxxxxxx-xx orgán xxxxxxx x §52 xxxx. 1 s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x bodě 8 xx stanovené xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozování živnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx jim xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

11. Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, x xxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aniž xx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxx podle xxxx 3, musí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx x odpovědného zástupce, xx-xx ustanovován xx xx dni účinnosti xxxxxx zákona.

12. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx xxx dne účinnosti xxxxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx; v xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx skutečnost, xx se xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx podnikatele xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 6 měsíců xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxxxxxx, xxxxx provozuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx povinen xx xxxxx 1 xxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu seznam xxxxxxxx, xxxxx směřují xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx dílčími xxxxx technologického procesu.

14. Xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 13 xxxx přílohu xxxxxxxxxxxxxx listu xxxxxx xxxxxxxx podle §7a xxxx. 8 xxxxxx xxxxxx.

15. Xxxxxxxxxx, který xxxxxx živnostenské xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx na výzvu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, sídle xxxx xxxxxxxxxxx složce zahraniční xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §45 xxxx. 2 xxxx. x) x x) a xxxx. 3 xxxx. a) x c), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx i na xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx průkaz xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx tohoto zákona x právo xxxxxxxxxx xxxxxxx jim vzniklo xx zápisem do xxxxxxxxxx rejstříku provedeným xx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx změnu průkazu xxxxxxxxxxxxxx oprávnění do 6 měsíců ode xxx oznámení uvedených xxxxx.

16. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx živnostenské xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx právu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, v nichž xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (liší-li xx xxxxx xxxxxxxxx xx bydliště) xxxx xxxxxxxxxxx složka zahraniční xxxxx umístěné na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

17. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx žádost xxxxxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, koncesní xxxxxxx podle §54, x xx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

18. Xxxxx-xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx živnostenský xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 1 xxxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx podnikateli xxxxxxxxxxxx xxxx.

19. Xxxxxx o xxxxxxx xxx provozování xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx živností xxxxxxxxxx, x xxxxx nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx považuje xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

20. Xxxxxxxx živnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vztahující se x xxxxxxxx, která xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx x koncesi, xxxxxx-xx řízení xxxxxxxx xxxxx §47 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

21. Žádosti x xxxxxxx koncese xxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

22. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §47 xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 19, xx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxx xxxxxx.

23. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxx právní xxxxxx, není-li dosavadní xxxxxx úprava xxx xxxxxxxxx xxxxxx příznivější.

24. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx získaného xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x která xxxx podnikatelem x xxxxxxxxx x xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx povinna xxxxxx x splnění podmínky xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (§5 xxxx. 4) doložit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve lhůtě 1 roku xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 4. Xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx závažné xxxxxxxx xxxxxx (§58 xxxx. 2).

25. Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 174/2002 Xx.

26. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx bodů 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 18 x 25 nepodléhají xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Čl. IV

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx vydaných xxxxxx x organizacemi xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx fyzickým osobám xxxx 1. xxxxxx 1993 končí xxxxxxxxx xxx let xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1992 zůstávají v xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx x orgány xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxx osobám před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx uplynutím xxxx let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaná xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 202 přílohy č. 2 živnostenského xxxxxx opravňují x xxxxxxxxxxx živností x xxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odborného dozoru xxxx xxxxxxx státní xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaná přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 205 přílohy č. 2 živnostenského xxxxxx "Montáž, opravy, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx elektrických zařízení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx považují xx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxx provozování živnosti xxxxxx "Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx elektrických zařízení". Xxxxxxxxx k provozování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vydaného orgánem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx báňské xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxx xxxxxxx 205 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx zákona "Xxxxxxxxxxxx elektrických xxxxxxxx" x živnostenská xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxxxxx xxxxx x tímto xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 205 přílohy č. 2 živnostenského xxxxxx "Xxxxxx, instalace x opravy xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx" x "Xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" se xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 105 přílohy č. 1 xxxxxxxxxxxxxx zákona: Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx "Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx strojů x xxxxxxxxx" x "Xxxxxxxxx x opravy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

7. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx podnikatelům xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx 3 až 6, xxxxxxxxxx do 18 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx živnostenské xxxxx x předmětem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 124/2000 Xx. x účinností xx 1.7.2000

Čl. XX

1. Prodejci xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x prodeji xxxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx 6 xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhrazených xxxxx xxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxx.

2. Seznam vyhrazených xxxxx xxxxxxxxx vyhláškou Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 21/1998 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx praxe prodejců xxxxxxxxxxx xxxxx, pozbývá xxxxxxxxx 12 měsíců xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx vyhrazeného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 21/1998 Sb., kterou xx xxxxxxx vyhrazená léčiva x správná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx bude xxxxxx přípravek zařazen xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§2 xxxx. 19 xxxxxx x. 79/1997 Xx., o xxxxxxxx x o xxxxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx), xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx jsou povinna, xxxxx xxxxxx vykonávat x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx 2 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxx povolení x xxxxxx xxxxx §41 xxxx. x) xxxxxx x. 79/1997 Sb., x léčivech x x změnách a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 18 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx do xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 2 xxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, se xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxxx xx 18 xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx (§42 xxxx. 2 zákona x. 79/1997 Xx., x xxxxxxxx a o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxx na 180 xxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx 9 měsíců xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Lhůta 30 xxx xxxxx §25 xxxx. 1 zákona x. 79/1997 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx zákona, x xxxxx 210 dnů xxxxx §25 odst. 2 zákona x. 79/1997 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 1 roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; x žádostech xxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx rozhodne xxxxxxxxxx xx 18 xxxxxx xx jejich xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx bylo řízení xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

5. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx "Xxxxx laborant" xxxx nestátní zdravotnické xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 98) x 1. xxxxxx 2000 x xx xxxxx xxxx vykonávaly xxxx xxxxxxx formou xxxxxxxxxxx živnosti "Výroba x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx" a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 98) xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x novou registraci. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 98)

Xx. IV vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 149/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2000, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 13.6.2000

§34

1. Podnikatelé, kteří xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxxx, x xxxxx došlo xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx živnostenskému úřadu xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx xxx xxx xxx nabytí xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xx xx povinnost xxxxxxx x čl. VI (přechodná xxxxxxxxxx) zákona x. 356/1999 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, živnostenská xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx povinen vydat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx jednoho xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§34 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 309/2000 Xx. x účinností xx 1.4.2001

Xx. XX

Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxx, xxxxx získala xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro živnost "Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, objektů a xxxx xxxxx škodlivým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx", xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. IV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 409/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§86

Přechodná xxxxxxxxxx k xxxxxxxx předpisu x. 455/1991 Xx.

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle přílohy č. 3 xxxxxxx 302 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx registraci podle xxxxxx" xxxx "Xxxxx, xxxxxx, opravy, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, prodej, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx střeliva" xx základě živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti tohoto xxxxxx, v rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxx, výrobu, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 12 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Nebudou-li xxxxxxx x xxxx xxxxx doloženy, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zruší.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §53 x 54. Stanovisko xxxxx §52 se xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 xxxxxxx 302 xxxxxxxxxxxxxx zákona s xxxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxx, xxxxxx, opravy, xxxxxx, xxxxxxxx, nákup, xxxxxx, xxxxxxxxx, uschovávání a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx xxxxx zákona", "Xxxxx, výroba, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, půjčování, xxxxxxxxxxx x znehodnocování xxxxxxxxxx xxxxxx" a "Vývoj, xxxxxx, opravy, úpravy, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx" v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, uschovávání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zbraní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxx, výroba, xxxxxx, úpravy, přeprava, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx střeliva" x xxxxxxx zahrnujícím nákup, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vojenského xxxxxxxx, získaná přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podnikání xxxxx nové xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx 12 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx přede dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx právní úpravy, xxxxxx xxxxxxxxxx vyžádat xx xxxxxxxxxx podle §52 x 53.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxxx xxxxxxxxxx xx správních xxxxxxxx.

§86 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 119/2002 Xx. x účinností xx 1.1.2003

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x předmětem xxxxxxxx "Xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uhlovodíkových xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx", xxxxx trvala xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zůstávají xxxxxxxxx.

2. Došlo-li xx xxxxxxx tohoto xxxxxx xx změně xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx nepodléhají xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Ohlášení xxxxxxxx xxxxxxxxxx vázané x předmětem xxxxxxxxx xxxx "Xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx nádobách, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx", která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, se projednají xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 174/2002 Xx. s xxxxxxxxx od 24.5.2002

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx živnostenských xxxxxxxxx xxx živnosti ohlašovací xxxxx, které byly xxxxxx přede dnem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §73a, xxxxxxxxx x platnosti. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 455/1991 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 61/2001 Sb., x xxxxx název xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění neodpovídá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx volných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad o xxxxxxxxx tohoto průkazu xxxxxxxx xxxx průkazy xxxxx xxxxxxxx vlády x rozsahu původního xxxxxxxxxxxxxx oprávnění. X xxxxxxx podnikatel zároveň xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx živností xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx těchto názvů xx údajů x xxxxxxxxxxxx x živnostenském xxxxxxxxx, a provozuje-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx ustanovení x xxx tyto xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx náležitosti, xxxxxxxxxxxx úřad podnikatele xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xx výzvě xxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu, xxxxxxx xxxx 15 xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx neodstraní, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x nahrazení xxxxxxx xxxxxxxxx. Má-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx odstraní-li podnikatel xxxxxx žádosti ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx xxx xxx, kdy xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx svým rozsahem xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx podnikatel xxxxxxxx xxxxxxx xx své xxxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxx průkazů xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Úkony xxxxx tohoto xxxx xxxxxxxxxxx správnímu xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx živnostenských xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx ohlašovací xxxxx, xxxxx byly xxxxxx xxxxx článku VI xxxx 25 zákona x. 356/1999 Xx. xxxxxxxx xx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x platnosti.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 174/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 24.5.2002

Xx. IX

Přechodné ustanovení

Živnostenské xxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxx dosud xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zákonem xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xx xxxxxxx, pokud xx xxxxx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx doloží xxxxxxxxxxxxxx xxxxx doklady xxxxxxx x §50.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 308/2002 Xx. x účinností od 12.7.2002

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaná v xxxxxxx x přílohou č. 3 xxxxxxxx 315 "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" k zákonu x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x tím, že xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 2 xx xxxxxxx 214 "Xxxxxxx".

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 130/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2003

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx názvem xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx listu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx x dokladů, které xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx živnosti. Tento xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 274/2003 Xx. x účinností xx 1.10.2003

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx oprávnění xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxx xxxxx provozována xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zákonem mění xx živnost xxxxxxxxxxxx "Xxxxxx x úprava xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 108) (s výjimkou xxxx, ovocných vín, xxxxxxxxx vín x xxxxxxxx x ovocných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx)", zanikají xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xx xxx účinnosti xxxxxx zákona živnostenské xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxx x úprava xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, lihovin x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů (x xxxxxxxx piva, xxxxxxxx xxx, ostatních xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pálením)", xxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxx koncese, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx prokáží, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx adresu xxxxxxxxxx x xxxxxxx doklady xxx §3a xxxx. 3 zákona x xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx mohou xx xxx činnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxx původního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

3. Ohlášení živnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dnem účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx "Výroba x xxxxxx xxxxxxxx lihu, xxxxxxxxxx xxxx, lihovin x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxx xxxx, ovocných xxx, xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x ovocných xxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx)" se xxxxxxxx xx žádost x xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §47 xxxxxxxxxxxxxx zákona xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Nedokončená řízení xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2004 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohlašovací xxxxxx, skupiny 214 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx" xx xx tohoto xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 214 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx účetních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx".

2. Xxxxxx živnostenského xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx živnost xxxxxxxxxx vázanou, skupiny 214 přílohy č. 2 živnostenského xxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx" xx živnostenský xxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2006 xx xxxxxxxxxx x podnikatelem xxxxxxxx průkazem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx čl. XXX xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 438/2003 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

Xxxxxxxxx ustanovení

Čl. XX

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není dále xxxxxxxxx jinak.

2. Xxxxxxx x právnické xxxxx, xxxxx získaly přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx se xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx pokračovat x xxxxx provozování. Xxxx xxxx povinny do xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ohlásit xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnostenskému xxxxx xxxxx §45 a xxxxxxx doklady xxxxx §46 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx povinnost, xxxxxxxxx x podnikání xxx uplynutím uvedené xxxxx zaniká.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona pro xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ohlašovacích, xxxxxxxxx x platnosti x xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxx živnost xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx oznámené xxxxx §49 xxxxxxxxxxxxxx zákona.

4. Xxxxx-xx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx živnosti xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v živnost xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx živnostenský xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §49 živnostenského xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxx rozsahem živnostenského xxxxxxxxx získaného xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ke xxxxx xxxxx živnosti, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §49 xxxx podle §56 xxxxxxxxxxxxxx zákona.

6. Xxxxx-xx xx základě xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx ohlašovací vázané xx xxxxxxx ohlašovací xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx vydaným xxxxx §73a xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 živnostenského zákona.

7. Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxx xxxxxxx "Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, rekonstrukce, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx", xxxx xxxxxxxxxxxx úřad živnostenský xxxx xxx xxxxxx xxxxxx zařízení x xxxxxxx x nařízením xxxxx xxxxxxx xxxxx §73a xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxxx zákona, x xx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx podnikatel xxx oprávnění x xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx živnost "Xxxxxx, xxxxxx, rekonstrukce, revize x zkoušky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx" xxxx xxxxxxxxxxxx úřad živnostenský xxxx xx žádost xxxxxxxxxxx xxxx nejpozději xx xxxxxxx oznámení xxxxx xxxxx §49 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, která xx předmětem xxxxxxxx "Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx čerpadel" xxxxx xxxxxx xxxxxx x hodlá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx živnost, xx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx živnostenskému xxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xx nehodlá xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx další xxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedenou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx živnostenský xxxx xxxx živnostenský list xxx xxxxxxx "Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx čerpadel" x xxxxxxxxx podnikání v xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx změní xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle předchozí xxxxxx xxxxxx. Neoznámí-li xxxxxxxxxx, xx hodlá xxxxxxxxxx živnost "Montáž, xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti marným xxxxxxxxx xxxxx uvedené xx xxxx první xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx "kamnářství".

9. Vydání xxxxx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx správnímu xxxxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

10. Nedokončená řízení xx xxxx vydání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 167/2004 Xx. x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)

§90

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Živnostenská xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxx provozována xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx mění xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx "vedení xxxxxxxx", xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x fyzické xxxxx, xxxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jsou ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxxx", xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 požádat x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx tohoto předpokladu xxxxx ve xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx původního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx do xxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx koncesované "xxxxxx spisovny" se xxxxxxxx za žádost x koncesi, nebylo-li xxxxxx ukončeno xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§90 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 499/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx živnostenská xxxxxxxxx xxx xxxxxxx "Nákup, xxxxxxxxxx x prodej xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,*) které xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků", xxxxx xxxxxx xx xxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx není xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxx vydá podnikateli, xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vázanou xxxxxxx "Xxxxx, skladování a xxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx,*) xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx prodejci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxxx živnostenského xxxxxxxxx podle nové xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx částečném xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx správnímu xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 58/2005 Xx. x účinností xx 8.2.2005

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx "Provozování xxxxxxxxxx xxxxxx", která xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx volné xxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx živnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx oznámené xxxxx §49 živnostenského xxxxxx. Ohlášení živnosti xxxxxxxxxx vázané "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb" xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx dosud xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx nové xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 95/2005 Xx. x účinností xx 1.4.2005

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxx xxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, zůstávají zachována, xxxxx není dále xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxx vydá fyzické xxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx "Xxxxxxxxxx rostlin, rostlinných xxxxxxxx, objektů x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin", pro xxxxxxx "Speciální xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx ochranné xxxxxxxxxx x deratizace x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zemědělských xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx" nebo xxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x chemických xxxxxxxxx s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx x deratizace x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx", xxxxxxxxxxxx xxxx podle živnostenského xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, a to xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx změny xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §49 xxxxxxxxxxxxxx zákona.

3. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx trvá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro živnost "Xxxxxxxxx xxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx a deratizace x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx", xxxx xxxxxxxxxxxx úřad xx xxxx xxxxxx průkaz xxxxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxx, rostlinných xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx škodlivým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x deratizace x potravinářských nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx", x xx na xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx průkazů živnostenského xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 131/2006 Xx. x účinností xx 14.4.2006

Čl. XXX

1. Zařízení xxxxxxxxxx vleků xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx podmínky, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx požádá provozovatel xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxx o vydání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx určeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§47 xxxxxx x. 266/1994 Xx., x dráhách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxx-xx provozovatel x xxxx xxxxx x vydání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pozbývá xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. V xxxxxxxxxxx lyžařského xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx ode xxx, xxx xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx oprávnění, které xxxxxxx před xxxx xxxxxxxxx. Po uplynutí xxxxx xxxx oprávnění xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx předloží xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx měsíců xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx doklady xxxxxxxxxxx, xx splňují xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonem, xxxx že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx splňuje. Za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx 60 xxx xx předložení dokladů xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 191/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 11.6.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx x právnické xxxxx, které xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx živnosti x xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x pachových xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studií x x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů, se xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx živnosti x xxxxx Měření xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x pachových xxxxx, xxxxxxxxx množství xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů x zpracování xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxxx list x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx Xxxxxx znečišťujících xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, ověřování xxxxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx x xxxxxxxxxx rozptylových xxxxxx, na xxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxx xxxxx ohlášené xxxxx §49 odst. 1 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 212/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2006

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro volnou xxxxxxxxxx živnost x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx volné xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pozbývá xxxxxxxx xxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx živnosti xxxxx xx ohlašovací xxxxxxx xxxxxxxxx, nabývají dnem xxxxxxxxx xxxxxx x. 214/2006 Sb., xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx podmínky k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx řemeslné xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 214/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2006 s xxxxxxxx bodu 4, xxxxx nabývá účinnosti 1.1.2007

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx oprávnění vydaná xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx 203 přílohy č. 2 živnostenského xxxxxx "Xxxxx, projektování, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx součástí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx" xx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx považují xx xxxxxxxxxxxx oprávnění pro xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxx, xxxxxxx 203 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx zákona "Vývoj, xxxxxxxxxxxx, výroba, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, opravy, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, motorů, xxxxxx, letadlových xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

2. Xxxxxx živnostenského xxxxxxxxx, xxxxx byl vydán xxxxx dosavadní právní xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vázanou skupiny 203 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx, projektování, xxxxxx, zkoušky, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx součástí x xxxxxxx letecké techniky", xx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxx nebo při xxxxx xxxxx ohlášené xxxxxxxxxxxx podle §49 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx průkazem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx živnostenská xxxxxxxxx x předmětem podnikání "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx", xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x) dobrovolných, x) xxxxxxxxxxxxxx", xxxx-xx dále xxxxxxxxx něco jiného.

2. Xxxxxxxxxxxx úřad xxxx xx žádost xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx živnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxx veřejných xxxxxx" x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x předmětem podnikání "Xxxxxxxxx veřejných xxxxxx x) xxxxxxxxxxxx". Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku.

3. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx živností "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx", x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx též veřejné xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxx 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 26/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx x splní-li xxxxxxxx uvedené xx xxxx první xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx změněnými údaji. Xxxxxxx-xx tak xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 26/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. VI vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 315/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 270/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 31.10.2007

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 328/1991 Xx., x konkursu x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx §13 xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx správce xxxxxxxxx podstaty; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x živnosti xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §57 ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xx. II

Přechodná ustanovení xx změně živnostenského xxxxxx

1. Právo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx provozované xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx. Živnostenský xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx pobytu, x xxxxx-xx xxxxxxxxxxx určit xxxxx povoleného pobytu, xxx xxxxx místa xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxx) xxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podnikatele x xxxxxxxx dokladů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx nová xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Ve xxxxx xxxxxxx přiměřenou xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx provozování živnosti, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro uvedenou xxxxxxx xxxxx.

2. Dosavadní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx provozovat xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx do xxxx vydání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx žádost nebo xx základě xxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx 56 xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx x správních xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Sb., ve xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx účastníka xxxxxx výhodnější.

5. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odborná xxxxxxxxxxx xxx živnost xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxx-xx tímto xxxxxxx xx sloučení živností xxxxxxxxxxxx, xx podnikatel xxxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxx pro xx xxxx ustanoveny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x částečném xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx oprávněn x provozování xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxx-xx xxxxx zákonem xx xxxxxxxx xxxxxxxx koncesovaných, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx živnosti v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

8. Podnikatel, xxxxx xx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx živnosti, která xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx rozsahu.

9. Doklady x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §21 xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zkoušky xxxxx xxxxxxxx č. 154/1996 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 235/2000 Xx., xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

10. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx činností xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x přílohou č. 4 x xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (x zahraniční fyzické xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, a nelze-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pobytu, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx právnické xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxx) xxxxxxx zápis do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x obory činností xxxxx přílohy č. 4 x xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx při první xxxxxxxx změně nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úprav xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx zachována. Podnikatel, xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvedenou xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oznámit xx xxxxxxx roku xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx úřad provede xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx podnikateli xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx živnost xxxxxx.

12. X případě, xx xxxx xxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx rozvrhového xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 130/2008 Xx. x účinností xx 1.7.2008

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx provozoval x xxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x) xxxxxx, x) xxxxxxxxx xxxxx, x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, d) xxxxxxx bandáží" x xxxxxxx, xxxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2010. Xx xxxxxxxx xxxx xxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx způsobilost xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx živnost "Aplikace, xxxxxx x opravy x) xxxxxx, x) xxxxxxxxx xxxxx, x) xxxxxxxxxxxxx ortéz, d) xxxxxxx xxxxxxx" se xxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx odbornou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx "Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx".

Xx. XVII xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 189/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2008

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Nedokončená xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxx" se dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Živnostenský xxxx do 15 xxxxxxxxxx xxx vrátí xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx a zároveň xxx xxxxx x xxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, byl-li zaplacen.

Čl. XXXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 254/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x předmětem podnikání xxxxxxx majetku x xxxx x služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě 36 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona. Xxxxxxx-xx doklady x xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxx.

2. Xxxxxxx a právnické xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx majetku x xxxx x služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě 36 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zajistit x xx požádání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx, xx činnosti xxxxxxxxx k ostraze xxxxxx x majetku xxxx x služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle přílohy č. 5 xxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31a tohoto xxxxxx.

Čl. XXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 424/2010 Sb.

§26

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx ohlašovací xxxxx "Výroba, obchod x xxxxxx neuvedené x přílohách 1 xx 3 živnostenského zákona", xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx 1 xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx xxxx uplynutím xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že hodlá x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx živnostenskému xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti pro xxxxxxx xxxxxxx "Poskytování xxxx xxxxxxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx", xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx výpis; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku. Xxxxxx xxxxxxxxx této xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§26 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 145/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, zůstávají xxxxxxxxx.

2. Podnikatel, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxx" xxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx", xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 2 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx splnit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxxx x xxx doklady xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Podnikatel, xxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx trvalo živnostenské xxxxxxxxx xxx živnosti "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxx" xxxx "Služby xxxxxxxxxx detektivů", xxxx xxxxxxxxxx ve lhůtě 2 let xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx obsahem uvedených xxxxxxxx, xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

Čl. V

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxx, xxxxx byli xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx provozovat koncesovanou xxxxxxx s předmětem xxxxxxxxx "Silniční xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidly x největší xxxxxxxx xxxxxxxxx do 3,5 xxxx xxxxxx, - xxxxxxxx vnitrostátní provozovaná xxxxxxx o největší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 3,5 xxxx, - xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxxx o největší xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3,5 xxxx xxxxxx, - nákladní mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 3,5 tuny, - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobní, - xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, - xxxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx, - xxxxxxxxxxx xxxxxxx, - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, - xxxxxxxxxx" xxxxx zákona č. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu udělené xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx koncesovanou xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - nákladní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xx 3,5 xxxx xxxxxx" nebo "Xxxxxxxx xxxxxxxx doprava - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3,5 xxxx xxxxxx", xxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx předmětu xxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jízdními xxxxxxxxxx o největší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx rozhodnutí o xxxxxxx koncese xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad při xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx, xxxxx byli xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx oprávněni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx živnost xxxxxxxx x xxxx 1 v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "Silniční xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx", xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx určenými xxx xxxxxxxx xxxxxxx 9 osob včetně xxxxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 1 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx koncese xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad xxx xxxxx změně xxxxx oznámené podnikatelem xxxxx §56 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx, xxxxx byli xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedenou v xxxx 1 v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - vnitrostátní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx", "Xxxxxxxx motorová xxxxxxx - mezinárodní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx", "Xxxxxxxx xxxxxxxx doprava - xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx", "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx", "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxx", xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu předmětu xxxxxxxxx "Xxxxxxxx motorová xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx určenými xxx xxxxxxxx xxxx xxx 9 xxxx xxxxxx xxxxxx", jsou xx 1 roku xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx požádat o xxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx č. 111/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx koncese x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x souladu xx zněním předmětu xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 455/1991 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx "Xxxxxxxx motorová xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx přepravu nejvýše 9 xxxx xxxxxx xxxxxx" nebo "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx provozovaná vozidly xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxx 9 xxxx včetně řidiče". Xxxx-xx žádost xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx vydané xxxx xxxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx "Silniční xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 9 osob xxxxxx řidiče".

5. Podnikatelé, xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx byli xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx živnost xxxxxxxx x bodě 1 v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 3,5 xxxx" xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - nákladní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidly o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 3,5 tuny" x xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx provozovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nákladní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jízdními xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přesahující 3,5 xxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx", xxxx do 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx požádat x xxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx č. 111/1994 Sb., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx koncese x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podnikání podle xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a změní xxxxxx předmětu xxxxxxxxx xx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidly xxxx xxxxxxxx soupravami x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3,5 tuny, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx" xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx provozovaná xxxxxxx xxxx jízdními xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nepřesahující 3,5 xxxx, jsou-li určeny x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx". Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podnikání xx "Xxxxxxxx motorová xxxxxxx - nákladní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx soupravami x xxxxxxxx povolené hmotnosti xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx zvířat xxxx xxxx".

6. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx "Silniční xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do 3,5 tuny včetně - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxx 3,5 xxxx, - nákladní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3,5 tuny xxxxxx, - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovaná vozidly x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nad 3,5 xxxx, - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobní, - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, - xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, - vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxx, - xxxxxxxxxxx xxxxxxx, - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, - xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx posoudí xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxx č. 111/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud xxxx ze xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vyzve xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x upřesnění xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xx-xx xxx x xxxxxx udělena xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx doprava - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o největší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3,5 tuny, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx" xxxx "Silniční xxxxxxxx xxxxxxx - osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx 9 xxxx xxxxxx xxxxxx", xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, a xxxxxx č. 111/1994 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 4 x 5 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx-xx podnikatel xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jsou xxxxx uvedené x §13 xxxx. 1 xxxx. b), x) xxxx x) xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx pokračovat x xxxxxxxxxxx živnosti do xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx podnikatele. Xxxx skutečnost jsou xxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, neučinily-li xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xx marném xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx, pokud xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dědictví xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxx uvedené x §13 xxxx. 1 písm. b), x) xxxx x) xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §13 xxxx. 4 xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx znění účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx právní xxxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxxxxx příznivější.

Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 169/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.6.2012

Xx. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vázané živnosti x xxxxxxxxx podnikání "Xxxxxxxxxxxx, zkušební a xxxxxxxxxx činnost x xxxxxxx rostlin a xxxxxxxxxx rostlin, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx proti škodlivým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přípravky" a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předmětem podnikání "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx mechanizačních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx", xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zachována.

2. Xxxxxxxxxx, kterému xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx vázané živnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnost x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx rostlin, rostlinných xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxx škodlivým xxxxxxxxxx přípravky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přípravky", xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx "Výroba, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx v přílohách č. 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

3. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx 2 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx tohoto xxxxxxxxx obor xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a poradenská xxxxxxx x ochraně xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx produktů, xxxxxxx a půdy xxxxx škodlivým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo biocidními xxxxxxxxx".

4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 x 3 se xx doby xxxxxx xxxxxx výpisu xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 199/2012 Xx. x účinností xx 1.7.2012

Čl. VII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx náležející xx xxxxxxxx volné "Provozování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a x tomuto dni xxxxxxxxxxx, se xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. VII xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 221/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx pokračovat po xxxx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x koncesi xxx "Výrobu x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x distribuci xxxxxxxxx hmot" x xxxxxx xxxx částečném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx úpravy, xxxx-xx xx živnostenský úřad x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx, může xx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx hmot xxxxx xxx xx xxxxxxx stanici xx xxxxxxx oprávnění xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Marným xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx vyrábět x xxxxxxxxxxx xxxxxx x maziva a xxxxxxxx pohonné hmoty xxxxx než xx xxxxxxx xxxxxxx podnikateli xxxxxx.

2. Přijetí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 234/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx, xxxxx je xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxx kvasný xxx, xxxxxxxx xxx xxxx lihoviny, může x této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x této xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x koncesi pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx lihu xxxx xxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx pokračovat xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx. Marným xxxxxxxxx xxxxx x podání xxxxxxx x koncesi xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, konzumního lihu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle xxxx 1 nepodléhá xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 309/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 17.10.2013

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx údajů xx živnostenského xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx do 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §46 odst. 6 xxxx druhé xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx živnostenskému úřadu xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx byla x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx získání koncese xxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xx v xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx udělena xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním předpisem x. 140/2014 Sb. x účinností od 1.1.2015

§73

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 206/2015 Sb., x pyrotechnických xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x nimi x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxx rozsahu xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx prací", xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 206/2015 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx výrobcích x xxxxxxxxx x xxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, ničení, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx výbušnin x xxxxxxxxx trhacích xxxxx" x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx". Živnostenský xxxx provede zápis xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 5 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 206/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zacházení x xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx).

(3) Podnikatelé, kterým xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx č. 206/2015 Sb., x pyrotechnických výrobcích x zacházení x xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxx trhacích x xxxxxxxxxxxxx xxxxx" v xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "provádění xxxxxxxxxxxxx prací", xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 206/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zacházení x nimi x x xxxxx některých xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxx), provozovat xxxxxxx xxxxxxx "Nákup, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2, X2 a X4 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prací" x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx změny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx č. 206/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx).

(4) Podnikatelé, xxxxxx xx dni xxxxxx účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v nákupu, xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx P2, X2 x X4 xx xxxx xxxxxxx roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 206/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxx). Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx doby xxxxxxx xx větě první x provozování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx ohlásit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx "Xxxxx, prodej, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx X2, X2 x X4 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx zahájená podle xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 206/2015 Sb., x pyrotechnických xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx), se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 206/2015 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxx výrobcích a xxxxxxxxx x nimi x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxx).

(6) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4 xxxx osvobozeny od xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§73 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 206/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 4.9.2015

Xx. X

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx podnikání "Speciální xxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, - x potravinářských xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, - xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx chemickými xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx ochranné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zemědělských xxxxxxxxx", xxxxx xxxxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného x xxxx 1 xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2015

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 126/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2016

Xx. VI

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, výroby, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx uvedených xxxxxxxx xxxxxxxxxx x po xxxxxxxx doby xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx požádat x koncesi xxxx x změnu rozhodnutí x xxxxxxx koncese x xxxxxxx doklady xxxxxxxxxx podle zákona x. 455/1991 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx úřad x xxxxxxxxx z předchozích xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx až xx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx žádosti x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx xx stanovené xxxxx, živnostenské oprávnění x provozování xxxxxxx xxxxxxxx xx zanikne xxxxxxxxx posledního dne xxxx lhůty.

2. Xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx x změnu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 229/2016 Xx. s účinností xx 1.8.2017

§48

Přechodné ustanovení

Kontrola xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x tabákových xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§48 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 65/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.5.2017

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxx, který je xx dni nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx živnosti "Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dat xxxxx zákona č. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx", je xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx neuvedené x xxxxxxxxx 1 xx 3 živnostenského zákona" x xxxxx rozsahu. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx živnosti x xxxxxxxxxxxxx rejstříku, x xxxx u xxxxxxxx "Xxxxxx, obchod x služby xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxx obor xxxxxxxx "60. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnost, xxxxxxxxxx odborných xxxxxxx" x vydá xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §47 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxx výpisu xxxxx xxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 289/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.9.2017

Čl. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx živnost "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxxx xxxxxxx "Xxxxxx, xxxxxx x služby xxxxxxxxx x přílohách 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx provozovat xxxxxxxxxxxx živnost "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx zájezdů, - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxx x xxxxxxx předmětu xxxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxxxx - xxxxxxxx zájezdů". Xxxxx xxxxxxxx podnikání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx "Provozování xxxxxxxx kanceláře" xxxx xxxxxx živnost "Výroba, xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x přílohách 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" a který xx 1 měsíce xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - pořádání xxxxxxx, - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" nebo x změnu xxxxxxx x xxxxxxx předmětu xxxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx", xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx xxxx xx doby xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx řízení. Úkony xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx správních xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx", x xxxxxxx nebylo přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 1112018 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx, kdo byl xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojistných xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx č. 38/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do xxxx, xxx ohlásí xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 3 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 171/2018 Sb. x účinností od 1.12.2018

§25

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "Výroba, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x přílohách 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pokračovat, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doby 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ohlásit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxx zprostředkování" a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx provozování xxxx vázané xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx této xxxx xxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx první nepodléhají xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §7 xxxx. 6 xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx. x xxxxxx č. 289/2017 Xx., nejpozději xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx

§25 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 39/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 3.3.2020

Čl. VII

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxx §8a xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nemusí xxxxxxxxx xxxxx, která ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 6 x xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx 90 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxx volné xxxxx přílohy č. 6 k xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx činnosti xxxxx §28 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 60 xxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx, který xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidly nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, xxxx-xx xxxxxx k xxxxxxxx zvířat nebo xxxx, - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx více xxx 9 osob xxxxxx xxxxxx, - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, xxxx-xx xxxxxx x přepravě xxxxxx xxxx věcí, - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx 9 xxxx xxxxxx xxxxxx" podle přílohy č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Podnikatel, xxxxx xxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x xxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "Silniční xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidly nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3,5 tuny, xxxx-xx určeny k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx" xxxxx přílohy č. 3 xxxxxx č. 455/1991 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, je xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "Silniční motorová xxxxxxx - nákladní xxxxxxxxxxx vozidly nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxxxx 3,5 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx předmětu xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx koncese xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx první xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §56 zákona x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx provozovat koncesovanou xxxxxxx uvedenou x xxxx 1 v xxxxxxx předmětu xxxxxxxxx "Xxxxxxxx motorová xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx" x "Silniční xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3,5 tuny, xxxx-xx určeny k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx" xxxxx přílohy č. 3 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx předmětu xxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx soupravami x xxxxxxxx povolené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3,5 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo věcí", "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx vozidly nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2,5 tuny x nepřesahující 3,5 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zvířat xxxx xxxx" a "Xxxxxxxx xxxxxxxx doprava - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx určenými x přepravě xxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovaná xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx změnu xxxxxxx předmětu podnikání xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Změnu xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxx změně údajů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxx podnikání "Silniční xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx soupravami x xxxxxxxx povolené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx zvířat xxxx věcí" x xxxxx oprávněn provozovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x bodě 1 x xxxxxxx předmětu xxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx soupravami x xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxxxx 3,5 tuny, xxxx-xx určeny k xxxxxxxx zvířat nebo xxxx" podle přílohy č. 3 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, a xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx živnost x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxx motorová xxxxxxx - xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2,5 xxxx x xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx", je xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx prokazující xxxxxxx xxxxxxxx usazení, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 111/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx právní úpravy. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na "Silniční xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovaná xxxxxxx xxxx jízdními xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2,5 tuny a xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx" x "Silniční motorová xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovaná xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nepřesahující 3,5 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zvířat xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x největší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2,5 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx". Není-li žádosti xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x největší xxxxxxxx xxxxxxxxx nepřesahující 3,5 xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovaná vozidly xxxx xxxxxxxx soupravami x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nepřesahující 2,5 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zvířat nebo xxxx". Xxxx-xx žádost xxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změnu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx "Silniční xxxxxxxx xxxxxxx - nákladní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidly xxxx xxxxxxxx soupravami x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nepřesahující 3,5 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2,5 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zvířat xxxx xxxx" a xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx živnostenský xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx provedené xxxxx tohoto xxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxx-xx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx koncese pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx "Silniční xxxxxxxx doprava - xxxxxxxx provozovaná xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x největší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, xxxx-xx xxxxxx x přepravě xxxxxx xxxx xxxx", x xxx nebylo xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx, finanční xxxxxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 111/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 111/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx "Silniční xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x největší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovaná xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxxxxxx 2,5 tuny xxxxxxxx x xxxxxxxx zvířat xxxx věcí".

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 217/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2022

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Byla-li xxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 416/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.1.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 455/91 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.1992.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

231/92 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zákon o xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.5.92

591/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.93

600/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zákona x. 591/92 Xx. (xxxxxx xxxx Českým x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xx xxxxxxxxxx, ale xxx dalších xxxxxxx xx k xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

x účinností xx 28.12.93

273/93 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 11.11.93

303/93 Xx., x xxxxxxx státního tabákového xxxxxxxx x o xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.94

38/94 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x doplnění xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxx x. 140/61 Xx., trestní xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.4.94

42/94 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním příspěvkem x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 21.3.94

136/94 Xx., o xxxxxxx x značkování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx a o xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx XXX x. 587/92 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx zákona ČNR x. 588/92 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.94

200/94 Xx., o zeměměřictví x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.95

237/95 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx autorskému xxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.96

286/95 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx XXX x. 570/91 Xx., x živnostenských úřadech

s xxxxxxxxx xx 1.1.96

94/96 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 513/91 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.6.96

95/96 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 136/94 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákona XXX x. 587/92 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x změně xxxxxx XXX č. 588/92 Xx., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 455/91 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx ČNR x. 587/92 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.4.96

147/96 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.97

19/97 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx chemických xxxxxx x x změně x xxxxxxxx zákona x. 50/76 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx zákon, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 26.2.97

49/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.97

61/97 Sb., x xxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxx x. 455/91 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx XXX x. 587/92 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.97

79/97 Sb., x xxxxxxxx x x změnách a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.98

217/97 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 284/91 Xx., x xxxxxxxxxxx úpravách x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 38/93 Xx., x xxxxxxxx xxxxx č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 8.9.97

280/97 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.11.97

15/98 Sb., x Komisi pro xxxxx papíry a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.98

83/98 Xx., xxxxxx se xxxx a xxxxxxxx xxxxx č. 50/76 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.7.98

157/98 Xx., o chemických xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.99

167/98 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.99

159/99 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2000

356/99 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2000

358/99 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 114/95 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.1.2000

360/99 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně dětí

s xxxxxxxxx od 1.4.2000

363/99 Xx., o pojišťovnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.4.2000

27/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dražbách

s xxxxxxxxx xx 1.5.2000

29/2000 Xx., x poštovních xxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx zákon)

s účinností xx 1.12.2000

122/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.5.2000

123/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2000

124/2000 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 174/68 Xx., x xxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 61/88 Xx., o hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2000

149/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 79/97 Xx., x xxxxxxxx a x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 20/66 Xx., x xxxx x zdraví xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 13.6.2000, x xxxxxxxx xxxxxxx x. 3 xxxxxxx 307, xxxxx nabývá xxxxxxxxx od 1.8.2000

151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

158/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 6.7.2000

247/2000 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

249/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 19/97 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 50/76 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.8.2000

258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

309/2000 Xx., x xxxxxxx standardizaci, katalogizaci x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výrobků a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx obrany xxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2001

362/2000 Sb, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 591/92 Xx., o cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

409/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 147/96 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x zákon x. 455/91 Xx., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2001

458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

61/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 361/99 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 20/87 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 242/92 Xx., x xxxxx x. 356/99 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 19.2.2001

100/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

120/2001 Sb., x soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x změně xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2001

164/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, přírodních léčebných xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (lázeňský zákon)

s xxxxxxxxx xx 18.6.2001

256/2001 Xx., x pohřebnictví x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o vodovodech x xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

477/2001 Xx., x obalech a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2002

478/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 247/2000 Xx., x získávání a xxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, x kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.1.2002

501/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 40/64 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx činnosti (notářský xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x jejím xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2001

86/2002 Sb., x xxxxxxx ovzduší a x xxxxx některých xxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxx ovzduší)

s xxxxxxxxx od 1.6.2002

119/2002 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivu x x xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., x ověřování xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x pyrotechnických xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 288/95 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 13/98 Xx., x zákona x. 368/92 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x zbraních)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

174/2002 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 356/99 Xx.

x xxxxxxxxx od 24.5.2002

281/2002 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx živnostenského xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.6.2002

308/2002 Xx., kterým se xxxx zákon x. 15/98 Xx., x Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x o xxxxx a doplnění xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 12.7.2002

320/2002 Xx., x xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s ukončením xxxxxxxx okresních xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

476/2002 Xx., xxxxx XX xx xxx 2.10.2002 xx věci návrhu xx xxxxxxx zákona x. 501/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., obchodní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., o xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 370/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 15/98 Sb., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 30/2000 Sb., xxxxx x. 200/90 Xx., o přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 328/91 Sb., o xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 455/91 Sb., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 31.3.2003

88/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., obchodní zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 591/92 Xx., o xxxxxxx papírech, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 370/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx dalších zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Sb., xxxxx x. 200/90 Xx., o přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx a vyrovnání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 501/2001 Xx. x nálezu XX vyhlášeného xxx x. 476/2002 Xx., xxxxx x. 219/2000 Xx., o xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 455/91 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 1.4.2003

130/2003 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 123/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.9.2003

162/2003 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2003

224/2003 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 360/92 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2004

228/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivu x x xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx střelných xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 288/95 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x střelných xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 13/98 Sb., x zákona x. 368/92 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákona x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., x xxxxx č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2004

274/2003 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2003

354/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

438/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

38/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx likvidátorech pojistných xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o pojišťovacích xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x účinností xx 1.1.2005

119/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/92 Sb., o xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx pozdějších předpisů, x zákon x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.3.2004

167/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 455/91 Sb., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva o xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

257/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu, xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx x dluhopisech

s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o přistoupení XX x XX (1.5.2004)

326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.2004

374/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 122/2004

499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

635/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x správních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.1.2005

695/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx některých zákonů

s xxxxxxxxx xx 31.12.2004

58/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 123/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 8.2.2005

95/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 29/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.4.2005

127/2005 Xx., o elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2005

215/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx pokladnách)

s xxxxxxxxx od 1.7.2005

253/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx práce

s účinností xx 1.7.2005

254/2005 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákonu, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx práce, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 3.5.2005 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky xxx 19.5.2005

x xxxxxxxxx xx 14.7.2005

358/2005 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XX xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx společností XXXXXXXX xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2005

428/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 24.11.2005

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Sb., x xxxxxxxx finančních orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 11.11.2005

62/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 124/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx styku), xx znění zákona x. 257/2004 Xx., x xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 8.3.2006

76/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx veřejnou xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.3.2006

109/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

115/2006 Sb., x registrovaném xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2006

131/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 229/91 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x půdě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 569/91 Sb., x Pozemkovém fondu XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.4.2006

161/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 27.4.2006

165/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

179/2006 Xx., x xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání)

s xxxxxxxxx xx 1.8.2007

186/2006 Sb., x změně xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

191/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 266/94 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.6.2006

212/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 695/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s povolenkami xx xxxxx skleníkových xxxxx x o xxxxx některých zákonů, xxxxx č. 86/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxx ovzduší), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.6.2006

214/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.8.2006 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXXX xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1.1.2007

225/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 49/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2006

310/2006 Xx., o nakládání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k obranným x bezpečnostním účelům xx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx x bezpečnostním xxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

315/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 26/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2006

160/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.7.2007

269/2007 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 365/2000 Xx., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2008

270/2007 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 31.10.2007

296/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x způsobech xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

130/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

189/2008 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 18/2004 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x uznávání odborné xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

230/2008 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

254/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2008

274/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XX

x účinností od 1.1.2009

227/2009 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

292/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., o spotřebních xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2009

145/2010 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

155/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ke xxxxxxx administrativní xxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2010

160/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x ratingových xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.6.2010

424/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx registrech, xx znění xxxxxx x. 100/2010 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2010

427/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx území XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., x azylu x x xxxxx xxxxxx č. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2011

73/2011 Xx., o Xxxxx práce XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

152/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 13/97 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2011

350/2011 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon)

s účinností xx 1.1.2012

351/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 513/91 Xx., obchodní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

355/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 125/2008 Xx., o přeměnách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2012

375/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx x zákona x zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2012

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx odpovědnosti právnických xxxx x řízení xxxxx xxx

x účinností xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

458/2011 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

53/2012 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 179/2006 Xx., x xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x uznávání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2012

119/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/94 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2012

167/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 499/2004 Xx., x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., o elektronickém xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

169/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.6.2012

199/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx péči x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 321/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx x vinařství x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

201/2012 Xx., x ochraně xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2012

202/2012 Xx., x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

221/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 29/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x poštovních xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

407/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx daních, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností od 1.1.2013

234/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 311/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2013

241/2013 Xx., x změně xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

279/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 147/2002 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ústavu xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Ústředním xxxxxxxxxx x zkušebním xxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

308/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.12.2013

309/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 17.10.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx rekodifikace soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

127/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 49/97 Xx., x civilním xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2015

140/2014 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

267/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

206/2015 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 4.9.2015

267/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně veřejného xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.12.2015

88/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 309/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 251/2005 Xx., o xxxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

91/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.4.2016

126/2016 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiných xxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.5.2016

188/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x dani x hazardních her

s xxxxxxxxx od 1.1.2017

229/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

258/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxxx úvěru

s xxxxxxxxx xx 1.12.2016

304/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 277/2009 Xx., x pojišťovnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 23.9.2016

64/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

65/2017 Sb., x xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 31.5.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

193/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

204/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 3.1.2018

261/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 16.11.2017

289/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 455/1991 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 634/2004 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.9.2017

111/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 159/99 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx některých xxxxxxxx x oblasti cestovního xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

171/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

x účinností xx 1.12.2018

176/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců xx území XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.7.2019

255/2019 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x znalcích, znaleckých xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx překladatelích

s xxxxxxxxx od 1.1.2021

277/2019 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2024

39/2020 Xx., x realitním zprostředkování x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 3.3.2020

115/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 111/1994 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2020

117/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

238/2020 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 634/1992 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2020

336/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 19/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 50/1976 Sb., x územním plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

422/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 117/2020 Xx., kterým se xxxx zákon č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2020

540/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

x účinností od 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, zákony xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxx č. 186/2016 Xx., x hazardních xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021)

543/2020 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx a xxxxxx x výrobcích x xxxxxxxxx životností

s účinností xx 1.1.2021

261/2021 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

270/2021 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností od 2.8.2021

362/2021 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

129/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 370/2017 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

177/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 222/2016 Sb., x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x tvorbě právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 31.12.2022

217/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 111/1994 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2022

244/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dopadu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2022

416/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x právu xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.1.2023

429/2022 Xx., xxxxx se xxxx xxxxx x. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 5.1.2023

431/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2023

251/2023 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dražbách

s xxxxxxxxx xx 1.1.2025

x xxxxxx xxxxxxxxx sdělením o xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x. 193/2004

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.

1) §1 x 2 xxxxxx XXX č. 531/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §1 x 2 xxxxxx x. 222/1946 Xx., x xxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 86/1950 Xx. x xxxxxx x. 88/1950 Xx.
3) Zákon č. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx zavedením.
4) Zákon XXX č. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx bance, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
5) Xxxxx XXX č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Zákon č. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.
7) Xxxxx č. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních x xxx souvisejících x o xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxx. §25 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 92/1991 Xx., x podmínkách převodu xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoby, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §70b xxxxxx ČNR x. 591/1992 Xx.
10) Xxxxx XXX č. 202/1990 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona x. 70/1994 Sb.
11) §2 x 3 xxxxxx XXX x. 61/1988 Xx., x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x státní báňské xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x energetických odvětvích x x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Zákon č. 61/1952 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 42/1980 Xx.
Nařízení xxxxxxxx xxxxxxx č. 75/1953 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx plavbě.
14) §60 xxxx. 3 xxxxxx x. 266/1994 Sb., x xxxxxxx.
15) Xxxxx č. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Zákon č. 527/1990 Sb., x vynálezech, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx návrzích, ve xxxxx xxxxxx x. 519/1991 Xx.
Zákon č. 35/1965 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 529/1991 Sb., x ochraně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx č. 478/1992 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx.
17) §62 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 20/1966 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x. 284/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx praxi, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx léčiv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. - Právní xxxxxxx x. 284/1990 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 79/1997 Sb.
Xxxxx č. 87/1987 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx ČSR č. 86/1989 Sb., x povolování ověřování, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx do xxxxx, xxxxxxxxx x kontrole xxxxxxxxxxxxx léčiv x xxxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 167/1998 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých dalších xxxxxx.
19) Xxxxx č. 30/1968 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
20) Zákon č. 38/1994 Sb., x zahraničním xxxxxxx s vojenským xxxxxxxxxx a o xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 174/1968 Sb., x státním xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 231/2001 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
23) Zákon č. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon ČNR č. 9/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx x působnosti xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Zákon č. 28/1984 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jaderných zařízení.
25) Xxxxx č. 38/1995 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
26) Xxxxx č. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxx č. 19/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxx č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákona č. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Zákon č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
29) §8a xxxxxx XXX x. 284/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §7 xxxxxx č. 123/1992 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
Xxxxx č. 135/1982 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx.
31) Xxxxx č. 498/1990 Sb., x uprchlících, xx xxxxx xxxxxx x. 317/1993 Xx.
32) Xxxxx XXX č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §175e xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
34) §24 xxxx. 1 zákona XXX x. 367/1990 Xx., o obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

36) Zákon č. 237/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxx autorskému xxxxx xxxxxxxxxx a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů.
37) Xxxxx č. 20/1966 Sb., o péči x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon XXX č. 220/1991 Sb., o Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx komoře, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 160/1992 Xx.
38) §25 xxxx. 1 zákona x. 87/1987 Xx., x veterinární péči, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx XXX č. 240/1991 Sb., o xxxxxxxxx x plemenitbě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx XXX x. 110/1972 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 256/1991 Xx.
39) Xxxx. §14 x 14a xxxxxx č. 227/1859 x. z., xxxxxxxxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §15 xxxx. 1 až 5 xxxxxx č. 259/1924 Xx., xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx Xxxxxxxxx a Podkarpatské Xxxx, §3 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxx x. 186/1949 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx učňů, §2 xxxx. 1 vládního xxxxxxxx x. 22/1952 Xx., x nové xxxxxx učňovských xxxxxxx, §19 xxxxxx x. 89/1958 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xxxxx č. 29/1984 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 5/1981 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zkouškách x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 16/1981 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx oborech, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 31/1987 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx xx středních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 38/1987 Xx., x ukončování přípravy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, §25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxx SR x. 102/1991 Sb., x xxxxxxxxxx studia xx středních xxxxxxx x ukončování přípravy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX č. 354/1991 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí ČR č. 21/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečování rekvalifikace xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx XX č. 324/1992 Sb.
41) §9 xxxx. 1 x 2 a §25 xxxx. 1 x 7 xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
42) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx hospodářství ČR, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx ČR, Ministerstva xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx XX, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČR x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ČR č. 525/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nahrazujících xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx některých xxxxxxxx.
43) Xxxx. xxxxx č. 20/1966 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 309/1991 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx látkami (zákona x xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 87/1987 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 174/1968 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 575/1990 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx č. 238/1991 Sb., x xxxxxxxx, xxxxx XXX č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon XXX č. 425/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx ČNR č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 138/1973 Sb., x xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) §13 xxxx. 2 xxxxxx x. 526/1990 Xx., x xxxxxx.
45) Xxxxx č. 505/1990 Sb., x xxxxxxxxxx.
46) Xxxx. xxxxx č. 20/1966 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 87/1987 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 42/1980 Sb., o xxxxxxxxxxxxx stycích xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 547/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x x jejich xxxxxxxx, xxxxx XXX č. 133/1985 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
47) §11 xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx XXX x. 91/1984 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx přenosným nemocem, xx xxxxx xxxxxxxx x. 204/1988 Sb.
§11 vyhlášky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX č. 103/1984 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
48) §28 xxxx. 3 obchodního xxxxxxxx.
49) Zákon č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) Xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX č. 241/1991 Sb., x xxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx autory xxxx výkonné xxxxxx.
51) Např. §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 174/1968 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52) Xxxxx č. 570/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
53) §8 xx 26 zákona XXX č. 552/1991 Xx., x státní xxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 166/1993 Xx.
54) Nařízení xxxxx ČSFR č. 464/1991 Sb., x stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
55) Zákon XXX č. 128/1990 Sb., x xxxxxxxxx.
56) §118 xxxxxxxxx zákona.
57) §85 xxxxxx x. 200/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 67/1993 Xx.
58) Např. xxxxx ČNR č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
59) Zákon č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 40/1964 Sb., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Xxxxx č. 29/1984 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 171/1990 Xx. x xxxxxx x. 522/1990 Sb.
61) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o správním xxxxxx (xxxxxxx xxx).
62) §352 xx 354 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx č. 99/1963 Sb.
63) Xxxxx XXX č. 209/1990 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
64) Xxxxx XXX č. 358/1992 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
65) Xxxxx č. 237/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx XXX x. 14/1993 Sb.
67) Zákon XXX č. 524/1992 Sb., o xxxxxxxxxx x Komoře xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
68) Zákon XXX č. 523/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
69) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 229/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx burzách, ve xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxx č. 214/1992 Sb., x xxxxx xxxxxxx papírů, xx xxxxx xxxxxx x. 216/1994 Xx.
70) §11 x §13 odst. 1 zákona č. 2/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx vyjednávání, xx xxxxx zákona č. 519/1991 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx. x xxxxxx x. 155/1995 Sb.
71) Xxxxx č. 20/1987 Sb., x státní xxxxxxxxx péči, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
72) Zákon č. 216/1994 Sb., x rozhodčím xxxxxx x x xxxxxx rozhodčích xxxxxx.
73) Zákon č. 79/1997 Sb., x léčivech x x xxxxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů.
§62 xxxxxx č. 20/1966 Xx., o péči x xxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 548/1991 Sb. x xxxxxx x. 79/1997 Xx.
Zákon č. 18/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx jaderné energie x xxxxxxxxxxxx záření (xxxxxxx zákon) a x změně x xxxxxxxx některých zákonů, xx znění zákona x. 83/1998 Sb.
Xxxxx č. 166/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (veterinární xxxxx).
74) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky x o xxxxx x doplnění některých xxxxxx.
75) Xxxxx č. 564/1990 Sb., x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx školství, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx škol a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 76/1978 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
§45 xx 47 x §60 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx školách), ve xxxxx zákona x. 147/2001 Xx.
76) Zákon č. 54/1959 Sb., x xxxxxxx x galeriích.
77) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
78) Zákon č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
79) Například §60, 60a, 70 xxxxxxxxx xxxxxx.
80) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx osobních xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
81) Xxxxx č. 99/1963 Sb., občanský soudní xxx.
82) Xxxxxxxxx xxxxx č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
83) Xxxxx č. 634/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
84) Vyhláška č. 137/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavcích na xxxxxxxx.
85) Vyhláška č. 21/1991 Sb., x bližších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 324/1992 Xx.
86) §11 xxxxxxxx x. 91/1984 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
87) §11 xxxxxx x. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx.
88) Xxxx. §6 odst. 1 xxxx. c) xxxxxx x. 174/1968 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
89) §35 xxxxxx č. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
90) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
91) §4 xxxx. 2 xxxx. x) x §48 xx 50 zákona x. 359/1999 Xx., x sociálně-právní ochraně xxxx.
92) Zákon č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx).
Xxxxx č. 38/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx zprostředkovatelích a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
93) Xxxxx č. 527/1990 Sb., o vynálezech, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 519/1991 Sb.
Xxxxx č. 121/2000 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon).
Xxxxx č. 529/1991 Sb., x ochraně xxxxxxxxxx polovodičových xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 116/2000 Xx.
Xxxxx č. 478/1992 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 116/2000 Xx.
94) Xxxxx č. 121/2000 Sb.
95) Například §31 xxxxxx x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxxxxxx prostředky České xxxxxxxxx a obcí x České republice (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
96) Xxxxx č. 79/1997 Sb., x xxxxxxxx x o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů.
97) Xxxxx č. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx zákonů.
98) Zákon č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x nestátních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 160/1993 Sb.
99) Xxxxx č. 158/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x těžbě xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxx za xxxxxxxxx pravomocí xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
100) Xxxxxxxxx xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
101) §45a xxxxxx x. 591/1992 Xx.
102) Xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x o xxxxx xxxxxxx zákonů.
103) Xxxxx č. 256/2001 Sb., x pohřebnictví x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
104) Zákon č. 477/2001 Sb., o xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x obalech).
105) Xxxxx č. 281/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (biologických) x xxxxxxxxxx zbraní x o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
106) Zákon č. 162/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zoologických zahrad x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
107) §14 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 360/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx výstavbě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
108) Xxxxxxxx č. 335/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx §18 xxxx. x), x), h), x), x) a x) zákona x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x tabákových xxxxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx nealkoholických xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx, konzumní xxx, xxxxxxxx, xxxxxxx alkoholické xxxxxx, kvasný xxxx x droždí, xx xxxxx pozdějších předpisů.
109) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 226/2002 Xx.
110) §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
111) Xxxxx č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
112) §21 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
113) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x azylu x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
114) Xxxxxxxx xxxxx č. 209/2001 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxx fyzickými xxxxxxx splňujícími xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx.
115) Například xxxxx č. 250/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx pravidlech územních xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
116) §69 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

117) §11 xxxx. 1 zákona x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

118) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
119) §45, 46 x §98 xxxx. 1 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x vysokých xxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
120) §2 xxxxxx x. 365/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx zákona x. 517/2002 Xx.
121) Zákon č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
122) §82 x 83 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu.
123) Xxxxx č. 256/2004 Sb.
124) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
125) Xxxxx č. 127/2005 Sb., o elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích).
126) Xxxxx č. 251/2005 Sb., x inspekci xxxxx.
127) §18b xxxxxx č. 124/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (zákon x platebním xxxxx), xx xxxxx zákona x. 62/2006 Xx.
128) §30 xxxxxx č. 124/2002 Xx.
129) Xxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
130) Xxxxx č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
131) Xxxxx č. 179/2006 Sb., o ověřování x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání x x změně některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx).
132) §144 xxxx. 4 xxxxxx x. 183/2006 Xx., x územním plánování x stavebním řádu (xxxxxxxx xxxxx).
133) §175e x 175f xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
§480a xx 480e xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
134) §33 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
135) §48 xxxxxx x. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
136) §48a xxxxxx č. 582/1991 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
137) §145b xxxx. 2 zákona x. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 160/1995 Xx.
138) §35 xxxx. 2 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 214/2006 Xx.
139) §10a xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 214/2006 Xx.
140) Zákon č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
141) Čl. 3 xxxx. b) xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 2006/2004 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušnými pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonů xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
142) Xx. 3 písm. k) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) x. 2006/2004 o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušnými xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonů xx ochranu xxxxx xxxxxxxxxxxx (nařízení o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
143) Xxxxx č. 182/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
144) §8a xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
145) §62 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
146) Xxxxxxxxx xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (stavební xxxxx).
147) Xxxxxxxxx xxxxx č. 379/2005 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx škodami působenými xxxxxxxxxx xxxxxxx, alkoholem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
148) Xxxxxxxxx xxxxx č. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx škol x xxxxxxx xxxxxxxxx škol (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Ministerstva školství XXX x. 31/1987 Xx., x ukončování xxxxxx ve středních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx přípravy ve xxxxxxxxxx odborných xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy XX č. 354/1991 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, středním, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
149) Xxxxxxxx č. 21/1991 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečování rekvalifikace xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 324/1992 Xx.
Vyhláška č. 524/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zájemců x zaměstnání.
150) Například xxxxx č. 29/1984 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 561/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
151) Xxxxx č. 634/2004 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
152) §84 x 85 zákona x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
153) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
154) Zákon č. 95/2004 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx, zubního xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
155) Xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
156) §36a xxxxxx x. 18/2004 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
157) §36a xxxx. 4 zákona x. 18/2004 Xx., xx xxxxx zákona x. 189/2008 Xx.
158) Xxxxxx 23 x xxxxxx 24 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2004/38/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxx xxxxxx Unie x jejich rodinných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx (EHS) x. 1612/68 x x xxxxxxx xxxxxxx 64/221/EHS, 68/360/XXX, 72/194/XXX, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/XXX a 93/96/XXX.
159) Xxxxxx 11 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxx 21 xxxx. 1 směrnice Xxxx 2003/109/XX ze dne 25. xxxxxxxxx 2003 x právním xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenty.
160) Xxxxxx 14 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxx 2003/86/XX xx xxx 22. xxxx 2003 o právu xx xxxxxxxx xxxxxx.
161) Xxxxx č. 229/1992 Sb., x komoditních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
162) §2a xxxxxx x. 124/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx.
163) Xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
164) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx.
165) Zákon č. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx.
166) Čl. 3 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1060/2009 xx xxx 16. xxxx 2009 x ratingových agenturách.
167) Xxxxx č. 125/2008 Sb., x přeměnách xxxxxxxxxx společností a xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
168) Xxxxxxxx č. 21/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečování rekvalifikace xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 324/1992 Xx.
Vyhláška č. 524/2004 Sb., x akreditaci xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uchazečů o xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 176/2009 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zařízení x způsob jeho xxxxxxxx.
169) §89 x 90 zákona x. 111/1998 Xx., xx znění xxxxxx x. 165/2006 Xx. x zákona x. 189/2008 Xx.
170) §27 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
171) §158 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx.
172) §93 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
173) Xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 152/2011 Xx.
174) Xxxxx č. 372/2011 Sb., x zdravotních xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx službách).
175) Xxxxx č. 427/2011 Sb., x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx.
176) Xxxxx č. 179/2006 Sb.
177) Xxxxxxxxx §10 odst. 5 xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 424/2010 Xx.
178) §98a xxxx. 3 zákona x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxx x. 274/2008 Xx.
179) §81 xxxxxx x. 326/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 199/2012 Xx.
180) Xxxxx č. 29/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x poštovních xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
181) §503 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
182) §33 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
183) §1553 xx 1560 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§157 xx 159 xxxxxx č. 292/2013 Sb., o xxxxxxxxxx řízeních soudních.
184) §197, 203205 xxxxxx x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
185) §1448 xx 1456 občanského xxxxxxxx.
186) §10 xxxx. 5 x §10a xxxxxx č. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
187) §503 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
188) §420 x 421 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

189) Xxxxxx 23 x xxxxxx 24 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/XX xx xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxx xxxxxx Xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států, x xxxxx xxxxxxxx (XXX) č. 1612/68 x x xxxxxxx xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/XXX, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/XXX x 93/96/XXX.

190) Xxxxxx 11 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxxxx 21 odst. 1 xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx postavení státních xxxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

191) Xx. 22 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2016/801 xx xxx 11. května 2016 x podmínkách xxxxxx x pobytu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, programů xxxxxxxxx xxxxxx xxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx-xxxx.

192) Článek 14 xxxx. 1 písm. x) směrnice Xxxx 2003/86/XX xx xxx 22. xxxx 2003 x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

193) Xxxxxx 17 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 2004/114/XX xx xxx 13. xxxxxxxx 2004 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx žáků, neplacené xxxxxxx přípravy xxxx xxxxxxxxxx služby.

194) Xxxxxx 11 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 2004/81/ES ze xxx 29. dubna 2004 x xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kteří xxxx xxxxxx obchodování x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx.

195) Xxxxxx 14 xxxx. 1 x 4 xxxxxxxx Rady 2009/50/XX xx xxx 25. května 2009 x podmínkách xxx xxxxx x pobyt xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

196) Xxxxx č. 90/2016 Sb., x xxxxxxxxxx shody xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xx xxx.

197) Xxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

198) §18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6 xxxx. 1 xxxxxx x. 297/2016 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

199) Xxxxxxxxx xxxxx č. 40/1995 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 468/1991 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

200) Vyhláška č. 359/2011 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx.

201) Xxxxx č. 254/2019 Sb., x xxxxxxxx, znaleckých xxxxxxxxxxx a znaleckých xxxxxxxx.

*) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx §41, xxxxx byl již xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 356/1999 Sb. x xxxxxxxxx od 1.3.2000.