Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o cenách
526/90 Sb.

ČÁST I. Obecná ustanovení

Předmět úpravy §1

Sjednávání ceny §2

ČÁST II. Regulace cen §3

Způsoby regulace cen §4

Úředně stanovené ceny §5

Věcné usměrňování cen §6 §7 §8

Cenové moratorium §9 §10

Cenový věstník §10a

ČÁST III. Cenová evidence a cenové informace

Cenová evidence §11

Cenové informace §12

Označování zboží cenami §13

Informování o cenách při poskytování služeb cestovních kanceláří §13a

ČÁST IV. Cenová kontrola §14

ČÁST V. Přestupky §15

Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob §16

Společná ustanovení k přestupkům §17 §17a §18

ČÁST VI. Přechodná a závěrečná ustanovení §19

Zmocňovací ustanovení §20

Zrušovací ustanovení §21 §22

Nález Ústavního soudu - č. 528/2002 Sb.; č. 88/2008 Sb.

č. 124/2003 Sb. - Čl. II

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

č. 403/2009 Sb. - Čl. II

INFORMACE

XXXX X

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x kontrolu xxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxx (xxxx jen "zboží") xxx xxxxxxxx trh, xxxxxx cen xxxxx x dovozu x xxx xxxxx xxxxxxxx xxx vývoz.

(2) Cena xx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx při nákupu x prodeji xxxxx xxxxx §213 xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu 1) k jiným xxxxxx xxx k xxxxxxx.

(3) Xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx převody xxxx x xxxx xxx pro xxxxxxx x přechody xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Zákon xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, náhrady xxxx x xxxxxxx x úroky, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 5)

(5) Xxxxx xxxxxxxx práva x povinnosti xxxxxxxxxxx x fyzických osob x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx.

(6) Správní orgány xxxxxxxxx k regulaci xxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx působnost xxxxxx Xxxxx republiky v xxxxxxx cen (xxxx xxx "cenové xxxxxx") xxxxx regulovat xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xx-xx trh ohrožen xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 22),

d) xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství 23), xxxx

x) xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x udržení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx u xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu nebo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§2

Sjednávání xxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx vymezené názvem, xxxxxxxxx množství x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohodou stran, xxxxxxxxx číselným kódem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxx 8) (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx ceny zcela xxxx zčásti xxxxxxx xxxxxxxx, zpracování a xxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxx 9) x xxx. 10)

(2) Xxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx nebo x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx vytvořena xx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x ceně xxxxxxx xxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxx bezprostředně xxxx xxxxxxxxx xxxx xx převzetí xxxxx xxxx ve výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Prodávající xxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxx xxxxx výhodnějšího xxxxxxxxxxxxx postavení x xxxx, xxx získal xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěch.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postavení xxxxx odstavce 3 xx prodávající nebo xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxx xx xxxx, xxxx xx při xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zejména xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx daném trhu, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx překážek xxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx propojení x xxxxxx osobami xx xxxxx trhu.

(5) Nepřiměřený xxxxxxxxx prospěch xxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx za cenu

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx vyšší ceny xxxxxxx oproti xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx výhodnějšího xxxxxxxxx xx xxxx,

2. xxxxx xxx maximální xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, nebo

3. vyšší, xxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx nakoupí xxxxx xx cenu

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx výhodnějšího xxxxxxxxx xx xxxx,

2. nižší xxx minimální nebo xxxxxx úředně xxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxx xxxxxxxx nebo x hlediska xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx prodávajícími x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kapitálově xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx daném trhu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxx se xxxx pro xxxxxxxxx, xxx nedochází xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněných xxxxxxx x přiměřeného zisku.

(7) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přímého xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx osobní xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ostatní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx daného xxxxx,

x) xxxxxxxxx zisk xxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zisku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při srovnatelných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 se xxxxxxxx x xx xxxx obchodního xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XX

XXXXXXXX XXX

§3

(1) Xxxxxxxx cen se xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a vyúčtování xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx cenových orgánů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx závazná xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxx xxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxx (xxxx jen "úředně xxxxxxxxx ceny"),

b) xxxxxxxxxxx xxxxxx cen v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxxxxxxxx cen"),

c) xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

§5

Úředně xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Maximální cena xx cena, xxxxxx xxxx přípustné xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx je xxxx, xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx formou xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx všechny prodávající x xxxxxxxx určeného xxxxx xxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx pravidel a xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxx orgány xxxxx stanovit x xxxxxxxx zboží xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx.

§6

Věcné usměrňování xxx

(1) Xxxxx usměrňování cen xxxxxxx xx stanovení xxxxxxxx cenovými orgány xxx xxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zboží xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx podíl, x němž je xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx cen xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx ceny nebo xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx zahrnování xxxxxxxxxxx xxxxx do ceny.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx pro xxxxxxx prodávající xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§7

(1) Jestliže xxx xxxxxxx platí xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x rozporu s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 nebo x xxxxxx usměrňováním xxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx novým xxxxxx stanoveným xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost nejpozději xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx úředně xxxxxxxxxx cenám xxxx xxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxx xxxxxxxxxxx cen, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx odstoupit. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x takovém případě xxxxxxx nahradit xxxxx xxxxxx xxxxxxx tím xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx od xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx, platí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 11)

§8

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 403/2009 Sb.

§9

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx nad xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx daného xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nařízením.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nejdéle na xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§10

(1) Cenové orgány xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §3 odst. 2, xxxxx x xxxx svým nařízením, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §5, 6 a 8, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx ceny, xxxxxxxx a postupy xxx stanovování xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx.

(2) Předpisy o xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 zveřejňuje Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx věstníku. Sdělení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 20). Xxxxx x obce xxx nařízení zveřejňují xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 21). Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnosti xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§10x

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cenová xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 v Xxxxxxx xxxxxxxx; sdělení x jejich xxxxxx xxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu 20). Xxxxxx xxxxxxx je xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx obě xxxxxx xxxx xxxxxx právní xxxxxx.

(2) Xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dnem stanoveným x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx však xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxx bezplatné nahlížení xx cenových rozhodnutí xx Xxxxxxxxxxxx financí.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx cenového xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 let xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST XXX

XXXXXX XXXXXXXX X CENOVÉ XXXXXXXXX

§11

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Prodávající xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx uplatňovaných xxx xxxxxxx, xxxxx xxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) ceny xxxxxxxxxxx xxxxxxx usměrňování xxx,

x) ceny zboží xxxxxxxxxxx spotřebiteli 28).

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx evidenci x xxxxxx podle odstavce 1, návrhy pro xxxxxxxxx cen xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx skončení xxxxxxxxx ceny zboží. Xxxxxxxxx právní předpis xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx strukturu kalkulace xxxx.

§12

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x správní xxxxxx xxxxxxxxx bezplatně xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx cenové xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ke kontrole xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxx 24) (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx") vyžádají xxx potřeby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx x pro xxxxxx x porušení xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 není dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 12)

(3) Pracovníci, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x odstavci 1, xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx osobám xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx oprávněných xxxxx zúčastněných xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx povinnosti xx xxxxxxxxx podle xxxxxx.

§13

Označování xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xx povinen, xxxxx nejde x xxxxxx zboží xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx kupujícímu na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, obsahující xxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Prodávající xx xxxxxxx při nabídce x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informaci xxxxxxxxxxxx xxx, aby xxx xxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxx xxxx xxxxxxxx o koupi xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to

a) xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x prodávanému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx podmínkám,

b) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxx xxxxxx ceníků,

c) xxxxxxxxxxx tuto cenu xxxxx xxxxxxxxxx způsobem, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx způsoby uvedenými x písmenu a) xxxx x),

x) předložit xxxxxxxxx xxxxx dílů x xxxxxxxx, xxxxx xx zboží sestavuje x xxxxxxx dílů xxxx činností na xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 25), xxxxx-xx podat xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x);

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cena, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně, xxx x poplatky 26).

(3) Pokud tento xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx, musí xxx xxxxxx výrobky xxxxxxxx

x) xxxxx baleného výrobku (xxxx xxx "prodejní xxxx") x

x) cenou xx měrnou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxx").

(4) Xxxxxxxx výrobky xxxxx xxxxxx, nabízené xxxxx xxxxxxxxx, objemu, xxxxx xx xxxxxx, které xxxx váženy či xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxx x xxxxxxx xxxxxx samoobsluhy, tak x x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxx označeny xxxxx xxxxxx cenou.

(5) Xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platí xxxxxxxxxx odstavců 3 x 4 xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 1 xxxxxxxx, 1 xxxx, 1 xxxx, 1 xxxx čtvereční xxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxx xxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx 15) xxxxxxxxx jinak. Xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx všeobecným xxxxxxxxxx xxxx xx odpovídá xxxxxx xxxxxxx, například 1 xxx, 100 x, 100 xx, 100 xx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx současně x xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx výrobky, které xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 16) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxx nepotravinářských výrobků xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx objemy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx baleného xxxxx. 17)

(8) U xxxxxxx potravin nacházejících xx x xxxxxx, x xxxxxxx se xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 18) xxxxxx xxxxx celkové xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx hmotnosti xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx

x) xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx při prodeji x xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 400 x2,

x) x xxxxxxx, x xxxxxxx by xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo účelu xxxxxx označení xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx podléhajících významným xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx znehodnocení xxxxxxx podléhajícího xxxxxx xxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxxxxx výrobků x xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) u xxxxxx x xxxxxxx uměleckých xxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) x výrobků nabízených x xxxxxxxxxx automatech.

(10) Xxxxxxx xxxxx určeného xx konečné xxxxxxxx xxxx uvést např. x nabídkovém xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx spotřebitelská xxxx".

(11) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. 14)

§13a

Informování x xxxxxx xxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxx kanceláří

Při nabídce xxxxxxx 27) musí xxxxxxxxxxx spotřebiteli xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx zájezdu, která xx xxx zaplacena. Xx-xx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx tvořena x více xxxxxx, xxxxx prodávající xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx složek. Xxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x nabídce zájezdu xxxxxxxxxx o čase x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ceny xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST IV

CENOVÁ XXXXXXXX

§14

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx provádějí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx předpisu 24). Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Průkaz xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán, xx xxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx x kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx porušení xx uvedeno x §15 xxxx. 1 xxxx. g) xx x) xxxx x) xxxx v §16 xxxx. 1 písm. x), x) nebo x) xxxx v xxxx. 3 xxxx. x) xxxx c). X xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx výkonem xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x vymezení xxxxxxxxx xxxxxxx. Průkaz xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx osobou, která xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx jejího xxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx spočívá

a) xx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxx xxxx kupující neporušují xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx správnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vývoje xxx, xxxxxxxx cen x pro xxxxxx x porušení xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x kontrole xxxxxx xxxxxxxx uložených x nápravě,

d) xx xxxxxxxxxx, xxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx neporušuje xxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx týkající xx výše xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 29).

(3) Xxxxxxx-xx při kontrole xxxxxxxxx, xx kontrolovaná xxxxx xxxxxxx nepřiměřený xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx kontrolní xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxx cenové xxxxxxxx. Pro jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kladných a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nepřiměřený majetkový xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x prokáže, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx vyčíslení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x protokolu.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx nepřiměřený majetkový xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xx účet, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Kupující xxxxx xxxxxxxxxxx majetkový xxxxxxxx xxxx, kdy získal xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx cenové kontroly xxx zajistit důkazy xxxxxxxx xxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx službách x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kontrolované xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx prodej xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx cenové xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxx x obrazové xxxxxxx.

(6) Vláda xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxx xxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx kalendářní xxx.

ČÁST V

PŘESTUPKY

§15

§15 xxxxxx xxxxxxx přespisem č. 183/2017 Sb.

§16

Xxxxxxxxx fyzických, xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxxx dopustí přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx výši, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx stanovenou xxxxx §5 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cenu xxxxx §5 odst. 1,

x) nedodrží xxxxx xxxxxxxx, pravidla xxxx xxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxx x způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx, uplatňování x vyúčtování, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §5 xxxx. 5,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, jejíž výše xxxx kalkulace xxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxx usměrňování xxx xxxxx §6 xxxx. 1,

x) nedodrží xxx xxxxxxx cenu, xxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cen xxxxx §6 odst. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x cenách xxxxx §11,

x) xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx x §13 xxxx. 2 xx 11 xxx označování xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx §13a.

(2) Fyzická, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dopustí přestupku xxx, že

a) xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sjednané xxxxx §2 xxxx. 1,

x) x rozporu s §2 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) neposkytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) koupí xxxxx xx cenu, xxxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1, xxxx

x) xxxxx zboží x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx ze xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, než xx xxxx regulovaná podle §5 xxxx 6.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx c),

b) xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx období, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx 3 xxx, xxxx xx 1 000 000 Xx, je-li výše xxxxxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx xxxxx než 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx f), xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x), xxxxxxxx 3 písm. x) nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§17

Xxxxxxxx ustanovení k xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kontrolní xxxxxx.

(2) Xxxxxx vybírá x xxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxx.

§17x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx cenových xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nabyla xxxxxx xxxx, uveřejní cenový xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx xxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zákona o xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxxx x provedených xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx.

§17x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 403/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 18.11.2009

§18

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx jehož xxxx byl získán, xxx odpovědnost xxxxxxxxxxxxx xxxx kupujícího. Nelze-li xxxxx majetkový xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx úkor xxx xxxxxx, stane se xxxxxxx téhož xxxxxxxx xxxx pokuta.

XXXX XX

XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§19

(1) Ceny xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx-xx x postup xxxxx §7. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxx i pro xxx uzavřené xxxxxxx, xxxxx-xx o případy xxxxx xxxxxxxx 2.

(2) X případech, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dojít x xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1990 a x xxxxxx xxxxxxx xx tomto xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx ceny xxxxxx xx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxx xx uplatňování xxx podle tohoto xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1990 x xxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 1991, xxxx xxxxxxxxxx xx smluvních xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Prodávající však xxxx xxxxxxxxx jen xxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zboží x kupující na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx strana xx x takovém xxxxxxx povinna xxxxxxxx xxxxx straně xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx. 11)

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §8 xxxxxxxx běžet xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, němuž xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx provede xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

§20

Zmocňovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §11 xxxx. 2 x §17a.

§21

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx

1. xxxxxxxx vlády Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 112/1985 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxx,

2. xxxxxxxx Federálního xxxxxxxx úřadu, ministerstva xxxxxxx, cen x xxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, cen x xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 22/1990 Sb., x xxxxxx x kontrole xxx,

3. xxxxxxxx Federálního xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx a xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ministerstva xxxxxxx, xxx x xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 35/1990 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 170/1990 Xx. x 276/1990 Xx.

§22

Xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 1991.

Xxxxx x. x.
Xxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Čl. XX

X xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 9 xxxx. b), x) x x) xxxxxx č. 526/1990 Xx., x cenách, xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 124/2003 Sb. x xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxxx xx věcech, u xxxxx xxxxxx působnost x územních xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 230/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nabídkové xxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxx podle §13 xxxx. 2 xxxxxx č. 526/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeno na xxx xx 13. xxxxx 2005, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §37n xxxx. 3 xxxxxx x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 7/2005 Xx. a xxxxxx č. 296/2007 Xx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 403/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 18.11.2009

Informace

Právní xxxxxxx č. 526/90 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1991.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

135/94 Xx., kterým xx mění x xxxxxxxx zákon XXX x. 265/91 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx XX x oblastech xxx, a mění xxxxx č. 526/90 Xx., o xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.6.94

151/97 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.98

29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx službách)

s xxxxxxxxx xx 1.7.2000

141/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 587/92 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2001

276/2002 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 526/90 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 588/92 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 13.7.2002

528/2002 Sb., xxxxx XX xx xxx 20.11.2002 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §10 zákona x. 526/90 Xx., x xxxxxx, x na xxxxxxx výměru XX x. 06/2002, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx ceny xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x užíváním xxxx x xxxxxxxx xxx věcně usměrňované xxxxxxx v xxxx x mění výměr XX č. 01/2002 x xx xxxxxxx xxxxxxx x. 5 x x. 6 xxxxx I. xxxxxx X a xxxxxxx x. 9 xxxxx XX. xxxxxx XX x. 01/2002, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 18.12.2002

124/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 526/90 Xx., x xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004), x výjimkou §9, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5.5.2003

354/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x spotřebních xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

484/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 143/2001 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 340/2004 Xx., xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 526/90 Xx., x cenách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.9.2004

217/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 265/91 Xx., x xxxxxxxxxx orgánů ČR x xxxxxxx xxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2005

377/2005 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstvy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x finančních xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 29.9.2005

230/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 89/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.6.2006

261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

88/2008 Sb., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 27.3.2008

183/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxx cen

s xxxxxxxxx xx 1.6.2008

403/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 526/90 Xx., x cenách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 265/91 Xx., x působnosti xxxxxx XX x xxxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.11.2009

457/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Celní xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

303/2013 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx od 1.1.2014

353/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 526/90 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 15.1.2015

452/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., x platebním xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.3.2017

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2024

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2021

177/2022 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx a mezinárodních xxxxx (xxxxx x Xxxxxx zákonů a xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x zákon č. 277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 31.12.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.

1) Xxxxx č. 151/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx).
2) Xxxxx č. 102/1971 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 383/1990 Xx.
3) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
4) Xxxxx č. 109/1964 Sb., hospodářský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxx zákon č. 140/1961 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 200/1990 Sb., x přestupcích.
Xxxxx Xxxxxxxxx národní rady x. 372/1990 Xx., x přestupcích.
5) Xxxxx Xxxxx národní rady č. 146/1984 Sb., xx znění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 201/1990 Xx.
Vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, cen x xxxx České socialistické xxxxxxxxx x ministerstva xxxxxxx, xxx x xxxx Slovenské xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 231/1988 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx x doplňků.
Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx č. 31/1990 Xx., x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 270/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
6) Xxxxx č. 194/1988 Sb., o působnosti xxxxxxxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx správy, xx xxxxx xxxxxx č. 297/1990 Xx.
7) Zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 134/1973 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x. 71/1965 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx jednotné klasifikace xxxxxxxxxxxx oborů x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. - Xxxxxx xxxxxxx x. 71/1965 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 89/1995 Sb.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x. 114/1972 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx klasifikace xxxxxx.
Xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx x. 124/1980 Xx., o xxxxxxxx klasifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povahy.
Xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx x. 117/1981 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
9) Zákon č. 73/1952 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 107/1990 Xx.
10) Nařízení xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 228/1988 Xx., xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zboží.
11) §230 xxxxxxxxxx zákoníku x. 40/1964 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů.
12) Xxxxx č. 21/1971 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 128/1989 Xx.

13) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a prováděcí xxxxxxxx neuvádíme; x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x autentického xxxxx předpisů.

Tímto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 22. xxxxx 1992 (Cenový xxxxxxx xxxxxx 23-27/1992).

14) Xxxx xxxxx xxxxx X x xxxx xxxxx xxxxxx č. 587/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx zákona x. 141/2001 Xx.
15) Xxxxxxxxx §3 vyhlášky č. 331/1997 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx §18 xxxx. x), x), x), i), j) x x) xxxxxx x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx koření, xxxxxx sůl, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ochucovadla x hořčici.
16) Xxxxx č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x o xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
§9a xxxxxx č. 505/1990 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 119/2000 Xx.
Vyhláška č. 328/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx druhů hotově xxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx č. 329/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx hotově xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
§3 xxxxxxxx č. 324/1997 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobků, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "e", xx xxxxx vyhlášky č. 24/2001 Sb.
§18 xxxxxxxx x. 335/1997 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx §18 xxxx. x), x), h), x), x) a x) zákona x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx nápoje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nealkoholických nápojů, xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x medovinu, xxxx, konzumní xxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kvasný xxxx a xxxxxx, xx znění vyhlášky x. 45/2000 Sb.
17) Xxxx 3 xx 11 přílohy č. 1 x xxxxxxxx x. 330/2000 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx jmenovitých hmotností x jmenovitých xxxxxx xxxxxxxxxxx pro některé xxxxx hotově baleného xxxxx.
18) Xxxxxxxxx §6 zákona x. 110/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 119/2000 Sb. x xxxxxx č. 306/2000 Xx.
19) Xxxxx č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

20) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 222/2016 Sb., o Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (zákon x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx).

21) Xxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 131/2000 Sb., x hlavním městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
22) Xxxxx č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
23) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 657/2008 xx xxx 10. xxxxxxxx 2008, kterým xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x xxxxxxxx Rady (XX) x. 1234/2007, xxxxx jde x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
24) Xxxxx č. 265/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
25) §636 xxxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
26) Směrnice Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxx 98/6/XX xx xxx 16. xxxxx 1998 x ochraně xxxxxxxxxxxx při označování xxx xxxxxxx nabízených xxxxxxxxxxxx.
27) §1 xxxxxx x. 159/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ruchu x o xxxxx xxxxxx č. 40/1964 Xx., občanský zákoník, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

28) Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) §124t xxxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx styku, xx xxxxx xxxxxx x. 452/2016 Xx.