Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2017 do 31.12.2021.


Zákon o cenách
526/90 Sb.

ČÁST I. Obecná ustanovení

Předmět úpravy §1

Sjednávání ceny §2

ČÁST II. Regulace cen §3

Způsoby regulace cen §4

Úředně stanovené ceny §5

Věcné usměrňování cen §6 §7 §8

Cenové moratorium §9 §10

Cenový věstník §10a

ČÁST III. Cenová evidence a cenové informace

Cenová evidence §11

Cenové informace §12

Označování zboží cenami §13

Informování o cenách při poskytování služeb cestovních kanceláří §13a

ČÁST IV. Cenová kontrola §14

ČÁST V. Přestupky §15

Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob §16

Společná ustanovení k přestupkům §17 §17a §18

ČÁST VI. Přechodná a závěrečná ustanovení §19

Zmocňovací ustanovení §20

Zrušovací ustanovení §21 §22

Nález Ústavního soudu - č. 528/2002 Sb.; č. 88/2008 Sb.

č. 124/2003 Sb. - Čl. II

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

č. 403/2009 Sb. - Čl. II

INFORMACE

XXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Zákon xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxx (xxxx xxx "zboží") xxx tuzemský xxx, xxxxxx xxx zboží x xxxxxx x xxx zboží určeného xxx xxxxx.

(2) Cena xx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §213 nebo

b) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) k xxxxx xxxxxx než k xxxxxxx.

(3) Xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx a dále xxx pro xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx a nákladů x úroky, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 5)

(5) Xxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických osob x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k regulaci xxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx působnost xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxx (dále xxx "cenové xxxxxx") xxxxx xxxxxxxxx ceny xxxxx tohoto xxxxxx

x) xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxx omezení hospodářské xxxxxxx,

x) vyžaduje-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 22),

x) xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství 23), xxxx

x) xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x udržení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prodávajícího x xxxxxxxxxx u zboží xxxxx nebo zčásti xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxxx xxxx

(1) Cena xx xxxxxxxx xxx xxxxx vymezené xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x dodacími xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednotné xxxxxxxxxxx, xxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8) (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx ceny zcela xxxx zčásti xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxx 9) x xxx. 10)

(2) Xxxxxx x xxxx xx dohoda x xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx vytvořena xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určuje. Xxxxxx x xxxx vznikne xxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxxx bezprostředně xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zboží xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx výhodnějšího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěch.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx na trhu, xxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx postavení xxxxxxxxxxxxx xxxx kupujícího se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx prodaného nebo xxxxxxxxxxx zboží, xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vstupu xx trh x xxxx xxxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx osobami xx xxxxx trhu.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěch xxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vyšší xxxx xxxxxxx oproti xxxxxxx xxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx,

2. vyšší xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx úředně xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

3. vyšší, xxx by odpovídalo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxx za cenu

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxx je xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx,

2. nižší xxx minimální nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(6) Obvyklou xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx užití xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx prodávajícími x kupujícími, kteří xxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx trhu, xxxxx není xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx, určí xx xxxx xxx posouzení, xxx nedochází ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x přiměřeného xxxxx.

(7) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx se xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nezbytné xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněných xxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nákladů v xxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx daného xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx spojený x xxxxxxx x prodejem xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx srovnatelných xxxxxxxxxxxx činnostech, xxxxx xxxxxxxxx přiměřenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx časovém xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx x na xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx samostatně xxxxxxxx.

ČÁST II

REGULACE CEN

§3

(1) Xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx, xx kterých xxxxx být xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x vyúčtování xxx nemovitostí, jejich xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgány.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx adresátů, xxxxx xx v nich xxxxxxx.

§4

Xxxxxxx xxxxxxxx cen

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx

x) stanovení cen (xxxx xxx "úředně xxxxxxxxx xxxx"),

x) usměrňování xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxxxx cen"),

c) xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx lze xxxxxx xxxxxxxx.

§5

Xxxxxx xxxxxxxxx ceny

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx ceny xxxxxxxx xxxxx zboží xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány jako xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx cena xx xxxx, kterou xxxx xxxxxxxxx překročit.

(3) Xxxxx cena xx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Minimální xxxx xx cena, xxxxxx xxxx přípustné xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx formou xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx platí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zboží. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx stanovit xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx pravidel a xxxxxxx xxx stanovení xxxxxx cen, xxxxxx xxxx x v xxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxx xxxxxx částí x služeb spojených x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxx orgány xxxxx stanovit x xxxxxxxx xxxxx souběžně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

§6

Xxxxx usměrňování cen

(1) Xxxxx usměrňování cen xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx cenovými orgány xxx xxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx rozsah xxxxxxx xxxxxxx ceny xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx, x němž je xxxxx xxxxxxxxxx do xxxx zvýšení xxx xxxxxxxx vstupů xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx zahrnování přiměřeného xxxxx do xxxx.

(2) Xxxxx způsob regulace xxx xxxxx xxx xxxxxxx prodávající xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§7

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx ceny, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cenové xxxxxxxx x jsou x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx strany xxxx povinny xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cenám xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx tří měsíců xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, mohou xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx odstoupit. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nahradit druhé xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx postup xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 11)

§8

§8 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 403/2009 Sb.

§9

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Cenovým xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx cen xxx xxxxx platnou úroveň xx xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vláda nařízením.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxx nejdéle xx xxxx xxxxxxxx měsíců.

§10

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2, kraje x xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx cenové xxxxxxxx xxxxx §5, 6 a 8, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx cenové xxxxxxxx, xxxxxx stanovené xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, Xxxxxxxxxxx regulační xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxx věstníku. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 20). Xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 21). Xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx a účinnosti xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx rozhodnutí, nejdříve xxxx dnem xxxx xxxxxxxxxx.

§10x

Xxxxxx věstník

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 x Xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx x xxxxxx vydání xxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu 20). Xxxxxx věstník je xxxxx x xxxxxxxxxxxx x listinné xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx právní xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx platnosti xxxx xxxx zveřejnění x Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x cenovém xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx rozumí xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx věstníku, xxxxx xx xxxxxx x jeho záhlaví xx portálu veřejné xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxx xxxxxxxxx nahlížení xx xxxxxxxx rozhodnutí xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx financí uchovává xxxxx xxxxxx cenového xxxxxxxxxx x listinné xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx shody mezi xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx po dobu 10 let xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 353/2014 Xx. x účinností xx 15.1.2015

XXXX XXX

XXXXXX EVIDENCE X XXXXXX INFORMACE

§11

Cenová xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x cenách xxxxxxxxxxxxx xxx prodeji, xxxxx xxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx usměrňování xxx,

x) xxxx zboží xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 28).

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1, návrhy xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a kalkulace xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx usměrňování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§12

Cenové xxxxxxxxx

(1) Prodávající, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x podklady, xxxxx si cenové xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ke kontrole xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů Xxxxx republiky x xxxxxxx xxx 24) (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx orgány") vyžádají xxx potřeby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, regulace xxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxx řízení x porušení xxxxxxxx xxxxxxxx a rozhodnutí (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx").

(2) Ustanovením xxxxxxxx 1 není xxxxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx. 12)

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx zjišťují x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxx třetím xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx vést x xxxxxxxx oprávněných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx povinnosti xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§13

Označování zboží cenami

(1) Xxxxxxxxxxx je povinen, xxxxx nejde x xxxxxx zboží xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx kupujícímu xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Prodávající xx xxxxxxx při xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, aby měl xxxxxxx seznámit se x xxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to

a) xxxxxxx xxxxx cenou, kterou xxxxxxxxx x okamžiku xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zboží x xxxxxxx podmínkám,

b) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxx xxxxxx ceníků,

c) xxxxxxxxxxx xxxx cenu xxxxx xxxxxxxxxx způsobem, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx způsoby xxxxxxxxx x xxxxxxx a) xxxx x),

x) předložit xxxxxxxxx ceník xxxx x činností, pokud xx xxxxx xxxxxxxxx x běžných dílů xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) oznámit xxxxxxxxxx xxxxx ceny 25), xxxxx-xx podat xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x);

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx rozumí konečná xxxxxxxxx xxxx, která xxxxxxxx všechny xxxx, xxx x xxxxxxxx 26).

(3) Pokud tento xxxxx nebo zvláštní xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxx") x

x) cenou xx měrnou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx cena").

(4) Xxxxxxxx výrobky xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, objemu, xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx váženy či xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx cenou.

(5) Xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odstavců 3 x 4 xxxxxxx.

(6) Xxxxxx jednotkou množství xx xxxxxx 1 xxxxxxxx, 1 xxxx, 1 xxxx, 1 xxxx čtvereční xxxx 1 metr krychlový xxxxxxx, xxxxx není xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 15) xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx x jiné xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy to xxxxxxxx všeobecným xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, například 1 kus, 100 x, 100 xx, 100 xx.

(7) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx na balené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 16) xxxxxxxx xxxxxx x množství, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx výrobků xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisu upravujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hotově xxxxxxxx xxxxx. 17)

(8) X xxxxxxx xxxxxxxx nacházejících xx v xxxxxx, x kterých xx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 18) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxx cena vztahuje x udané xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobky xxxxxxxx xxxxx současně x xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx

x) xxxxx je měrná xxxx xxxxxx x xxxxxxxx cenou,

b) x xxxxxxx xxx prodeji x xxxxxxxx,

x) při xxxxxxx xxxxxx samoobsluhy xx prodejní ploše xxxxx xxx 400 x2,

x) x výrobků, x kterých xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx by xxxx xxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxx podléhajících xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxx hmotnosti,

f) při xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx znehodnocení xxxxxxx podléhajícího rychlé xxxxx,

x) x kombinace xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx obalu,

h) x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x starožitností,

j) x xxxxxxx nabízených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx zboží určeného xx konečné xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. x xxxxxxxxxx ceníku, xxxxxxxx, propagačních xxxxxxxxxx xxxx xx obalu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx spotřebiteli xxxx xxxx x xxxxxxxxx "xxxxxxxxx doporučená spotřebitelská xxxx".

(11) Značení xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. 14)

§13x

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxx 27) musí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx, která xx být xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx tvořena x více složek, xxxxx xxxxxxxxxxx také xxxxxxxx xxxx všech xxxxxxxxxx složek. Xxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x nabídce zájezdu xxxxxxxxxx o čase x xxxxx zpřístupnění xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx.

XXXX XX

XXXXXX KONTROLA

§14

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona provádějí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisu 24). Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v §15 odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxx x) xxxx x §16 xxxx. 1 xxxx. x), x) nebo x) xxxx x xxxx. 3 xxxx. x) xxxx c). X průkazu xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx průkaz xxxxx, funkce xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu. Průkaz xx opatřen xxxxxxx xxxxxxxx razítka x xxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jejího xxxxx x příjmení.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x cenové předpisy,

b) x ověřování správnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vývoje xxx, regulace xxx x pro xxxxxx x xxxxxxxx cenových xxxxxxxx,

x) x kontrole xxxxxx opatření uložených x nápravě,

d) xx xxxxxxxxxx, zda poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx neporušuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk xxxxxxxx xx výše xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx základního xxxxxxxxxx xxxx 29).

(3) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxx xxxxxxxxx v protokolu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Pro jeho xxxxxxxxx xxxx přípustná xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx rozdílů xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zboží. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tomu, xx xxxxx úkor xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného x protokolu.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx nepřiměřený xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx účet, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Kupující xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x ve xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx oprávněné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx prodej xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X těchto xxxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. dubna xxxxxxx o činnosti xxxxxxxx kontrolních orgánů xx předcházející xxxxxxxxxx xxx.

XXXX X

XXXXXXXXX

§15

§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§16

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx se jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx požaduje xxxx xx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx stanovenou xxxx xxxxx §5 odst. 1,

x) nedodrží xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro stanovení xxxxxxxx cen, jejich xxxx a xxxxxxx xxxxxx sjednávání, xxxxxxxxxxx x vyúčtování, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 odst. 5,

d) xxxxxx xxxx požaduje xxxx, xxxxx výše xxxx xxxxxxxxx není x xxxxxxx s xxxxxxxxxx věcného usměrňování xxx podle §6 xxxx. 1,

e) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx v xxxxxxx x podmínkami xxxxxxx xxxxxxxxxxx cen xxxxx §6 xxxx. 1,

x) nedodrží cenové xxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx podle §11,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §13 xxxx. 2 až 11 xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx §13a.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx určené xxxxxxxx xxxxxxxx podle §2 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §2 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informaci xxxx xxxxxxx podle §12 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informaci.

(3) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxx není v xxxxxxx s cenou xxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 odst. 1, xxxx

x) xxxxx zboží x prostředků xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx regulovaná xxxxx §5 nebo 6.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) až i), xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x),

x) xx výši xxxxx xx pětinásobku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx období, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx 3 let, xxxx xx 1 000 000 Xx, je-li xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu xxxxx xxx 1 000 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx f), odstavce 3 písm. x) xxxx odstavce 2 xxxx. x),

x) do 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jestliže xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx odstavce 2 písm. x).

§17

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Přestupky podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, který xx uložil.

§17a

Přehled xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, které bylo xxxxxxxx. Prováděcí právní xxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxxx x provedených xxxxxxxx kontrolách a xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 403/2009 Xx. x účinností xx 18.11.2009

§18

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx prospěch xxxxx tomu, na xxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

XXXX VI

PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§19

(1) Ceny xxxxx tohoto xxxxxx xx uplatňují pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x postup xxxxx §7. Xxxxxxx xxxxxx xx mohou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(2) X xxxxxxxxx, xxx xxxxx uzavřených xxxxx xxxx dojít k xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1990 x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx platné xx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1990 x xxxxxx xxxxxx od 1. xxxxx 1991, může xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx. Prodávající xxxx xxxx odstoupit xxx xxxxx, jestliže prokázal xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx strana xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx náklady xxx xxxxxxx. Odstupuje-li xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, platí xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx. 11)

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx cen podle §8 počínají běžet xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) X porušení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxx včetně uložení xxxxxxxx odvodů a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.

§20

Zmocňovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §11 odst. 2 a §17a.

§21

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx

1. xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky č. 112/1985 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxx,

2. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx České socialistické xxxxxxxxx a ministerstva xxxxxxx, cen x xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 22/1990 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxx xxx,

3. vyhláška Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ministerstva xxxxxxx, xxx x xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx Slovenské xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 35/1990 Sb., x xxxxxxxxx cenách, xx xxxxx xxxxxxxx x. 170/1990 Xx. x 276/1990 Sb.

§22

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1991.

Xxxxx x. x.
Xxxxxx x. r.
Čalfa v. x.

Xx. XX

X xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 9 xxxx. b), x) x x) xxxxxx x. 526/1990 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nejdéle xx xxxx 10 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 124/2003 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

Řízení xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx finančních xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2006

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nabídkové xxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, cla x xxxxxxxx xxxxx §13 odst. 2 xxxxxx x. 526/1990 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xx 13. xxxxx 2005, xxxxxxxx xx po xxxxxxxx xxxx podle §37n xxxx. 3 xxxxxx x. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, ve xxxxx zákona x. 7/2005 Xx. x xxxxxx č. 296/2007 Xx.

2. Cenové kontroly x řízení o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 403/2009 Xx. x účinností xx 18.11.2009

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 526/90 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1991.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

135/94 Xx., kterým xx mění x xxxxxxxx zákon XXX x. 265/91 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx XX v xxxxxxxxx xxx, x mění xxxxx x. 526/90 Xx., o xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.6.94

151/97 Xx., x oceňování xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x oceňování xxxxxxx)

x účinností xx 1.1.98

29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x účinností xx 1.7.2000

141/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 587/92 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx od 1.7.2001

276/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 526/90 Xx., x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 588/92 Xx., o dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 13.7.2002

528/2002 Sb., xxxxx XX xx xxx 20.11.2002 ve věci xxxxxx xx xxxxxxx §10 zákona č. 526/90 Sb., x xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx XX x. 06/2002, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a pravidla xxx věcně xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx výměr XX x. 01/2002 x xx zrušení xxxxxxx č. 5 x x. 6 xxxxx I. oddílu X x xxxxxxx x. 9 části XX. výměru MF x. 01/2002, kterým xx xxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s účinností xx 18.12.2002

124/2003 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 526/90 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila x platnost xxxxxxx x přistoupení ČR x XX (1.5.2004), x výjimkou §9, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5.5.2003

354/2003 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x spotřebních xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

484/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 143/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 340/2004 Xx., xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 526/90 Xx., o xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 7.9.2004

217/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 265/91 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx XX x xxxxxxx cen, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2005

377/2005 Xx., x doplňkovém xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxxxx x obchodníky x xxxxxxx xxxxxx xx finančních xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x finančních xxxxxxxxxxxxxx)

x účinností xx 29.9.2005

230/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 1.6.2006

261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

88/2008 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 31.1.2008 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx některých xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

183/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2008

403/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 526/90 Xx., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 265/91 Sb., x působnosti xxxxxx XX x oblasti xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.11.2009

457/2011 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Celní xxxxxx XX

x účinností xx 1.1.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

353/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 526/90 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 15.1.2015

452/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.3.2017

183/2017 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

277/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 151/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx).
2) Xxxxx č. 102/1971 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 383/1990 Xx.
3) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (správní řád).
4) Zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx č. 140/1961 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx.
Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx rady x. 372/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx.
5) Zákon Xxxxx národní rady č. 146/1984 Sb., xx znění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 201/1990 Xx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ministerstva xxxxxxx, xxx x xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 231/1988 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx x xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x. 31/1990 Xx., x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky č. 270/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
6) Xxxxx č. 194/1988 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx správy, ve xxxxx xxxxxx č. 297/1990 Xx.
7) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 134/1973 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) Vyhláška Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x. 71/1965 Sb., x zavedení x xxxxxxxxx jednotné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků v xxxxxxxxxxx x lesnictví. - Právní předpis x. 71/1965 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/1995 Sb.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x. 114/1972 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x. 124/1980 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a stavebních xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 117/1981 Xx., x zavedení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
9) Xxxxx č. 73/1952 Sb., xx znění xxxxxx x. 107/1990 Xx.
10) Nařízení xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 228/1988 Xx., xxxxxx xx xxxxxx xxxxx sazebník xxxxxxxxxx xxxxx.
11) §230 xxxxxxxxxx zákoníku x. 40/1964 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 21/1971 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx sociálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 128/1989 Xx.

13) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx neuvádíme; x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x cenovým xxxxxxxxx xx xxx 22. xxxxx 1992 (Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 23-27/1992).

14) Xxxx xxxxx hlava X x xxxx třetí xxxxxx č. 587/1992 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 141/2001 Xx.
15) Xxxxxxxxx §3 vyhlášky x. 331/1997 Sb., kterou xx xxxxxxx §18 xxxx. x), d), x), i), x) x x) xxxxxx x. 110/1997 Sb., x potravinách a xxxxxxxxxx výrobcích a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxx, xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x hořčici.
16) Xxxxx č. 110/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
§9a xxxxxx č. 505/1990 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 119/2000 Xx.
Vyhláška č. 328/2000 Sb., x způsobu zhotovení xxxxxxxxx xxxxx hotově xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx č. 329/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx hotově xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x kapalných výrobků.
§3 vyhlášky č. 324/1997 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxx potravin x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x přípustné xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx výrobku označeného xxxxxxxx "x", xx xxxxx vyhlášky x. 24/2001 Sb.
§18 xxxxxxxx x. 335/1997 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx §18 xxxx. x), d), x), x), j) a x) zákona x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xxx nealkoholické xxxxxx x koncentráty x xxxxxxxx nealkoholických xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx a droždí, xx znění xxxxxxxx x. 45/2000 Xx.
17) Xxxx 3 až 11 přílohy č. 1 x vyhlášce x. 330/2000 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx objemů xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
18) Xxxxxxxxx §6 zákona x. 110/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 119/2000 Xx. x xxxxxx č. 306/2000 Xx.
19) Xxxxx č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
20) §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 309/1999 Xx., x Xxxxxx xxxxxx a o Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 129/2000 Sb., o xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 128/2000 Sb., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx městě Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
22) Xxxxx č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 657/2008 xx xxx 10. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Rady (XX) x. 1234/2007, xxxxx jde x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx mléka x xxxxxxxxx mléčných xxxxxxx xx xxxxxxx.
24) Xxxxx č. 265/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx České republiky x oblasti xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §636 xxxxxx č. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Směrnice Xxxxxxxxxx Parlamentu x Xxxx 98/6/XX xx xxx 16. února 1998 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx výrobků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
27) §1 xxxxxx č. 159/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx cestovního xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 40/1964 Xx., občanský zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

28) Zákon č. 634/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) §124t zákona x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 452/2016 Sb.