Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2017 do 31.12.2023.


Zákon o cenách
526/90 Sb.

ČÁST I. Obecná ustanovení

Předmět úpravy §1

Sjednávání ceny §2

ČÁST II. Regulace cen §3

Způsoby regulace cen §4

Úředně stanovené ceny §5

Věcné usměrňování cen §6 §7 §8

Cenové moratorium §9 §10

Cenový věstník §10a

ČÁST III. Cenová evidence a cenové informace

Cenová evidence §11

Cenové informace §12

Označování zboží cenami §13

Informování o cenách při poskytování služeb cestovních kanceláří §13a

ČÁST IV. Cenová kontrola §14

ČÁST V. Přestupky §15

Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob §16

Společná ustanovení k přestupkům §17 §17a §18

ČÁST VI. Přechodná a závěrečná ustanovení §19

Zmocňovací ustanovení §20

Zrušovací ustanovení §21 §22

Nález Ústavního soudu - č. 528/2002 Sb.; č. 88/2008 Sb.

č. 124/2003 Sb. - Čl. II

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

č. 403/2009 Sb. - Čl. II

INFORMACE

XXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Zákon xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxx (xxxx jen "xxxxx") xxx tuzemský xxx, xxxxxx cen xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxx vývoz.

(2) Cena xx peněžní xxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §213 xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) x xxxxx xxxxxx než x xxxxxxx.

(3) Postup podle xxxxxx xxxxxx platí x pro xxxxxxx xxxx a xxxx xxx pro převody x xxxxxxxx vlastnictví x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 5)

(5) Xxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a kontrole xxx.

(6) Xxxxxxx orgány xxxxxxxxx x regulaci xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx působnost xxxxxx Xxxxx republiky v xxxxxxx xxx (xxxx xxx "cenové xxxxxx") xxxxx xxxxxxxxx ceny xxxxx tohoto zákona

a) xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vyžaduje-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 22),

x) xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství 23), xxxx

x) vyžaduje-li xx xxxxxxx xxxxx spočívající x udržení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu nebo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxx xx sjednává pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x dodacími xxxx jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohodou stran, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klasifikace, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8) (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxx určených xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx náklady xxxxxxxx, zpracování x xxxxx xxxxx, zisk, xxxxxxxxx xxx 9) x clo. 10)

(2) Xxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx cena vytvořena xx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx cenu xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxxx bezprostředně xxxx převzetím nebo xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxx kupující nesmí xxxxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěch.

(4) Xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxx xx xxxx, xxxx by xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prodávajícího xxxx kupujícího xx xxxxxxxx zejména podle xxxxxx prodaného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, podílu xx xxxxx trhu, xxxxxxxxxxx x finanční xxxx, právních nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx trhu.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěch xxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx za cenu

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepřiměřený zisk xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx vyšší ceny xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx,

2. vyšší xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx úředně stanovenou xxxx, xxxx

3. vyšší, xxx by odpovídalo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, jestliže nakoupí xxxxx za cenu

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nižší, xxx je xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx výhodnějšího postavení xx xxxx,

2. xxxxx xxx minimální xxxx xxxxxx xxxxxx stanovenou xxxx.

(6) Obvyklou xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxx xxxxxxxx xxxx x hlediska xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vzájemně xxxxxxxxxxxxxx zboží xxxxx xxxxxxxxxx xxxx prodávajícími x kupujícími, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx personálně xxxxxxxxx xx xxxxx trhu, xxxxx není ohrožen xxxxxx omezení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx zjistit xxxx xxxxxxxx na xxxx, xxxx xx xxxx pro posouzení, xxx nedochází xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx

x) xxxxxxxxxx oprávněné xxxxxxx xxxxxxxx náklady pořízení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přímého xxxxxxxxx, mzdové x xxxxxxx xxxxxx náklady, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ostatní xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a náklady xxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněných xxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx úrovně xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx spojený x xxxxxxx a prodejem xxxxxx zboží odpovídající xxxxxxxxx zisku dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxx srovnatelných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu x xxxxxxxxxx xxxxxxx období.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx x na xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX II

REGULACE XXX

§3

(1) Xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx cen, xxxx, xx kterých xxxxx být sjednávány, xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx i stanovení xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx nemovitostí, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx cenovými xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů xxxxx xxxxxx zákona xxxx závazná xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx v xxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxx xxxxxxxx cen

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) stanovení cen (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxx xxxx"),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx cen x xxxxxxxxxx na věcné xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxxxxxxxx cen"),

c) xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx lze xxxxxx xxxxxxxx.

§5

Xxxxxx stanovené ceny

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxx xxxx určeného xxxxx zboží xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pevné nebo xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xxxxxx xxxx přípustné xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx cena xx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Minimální xxxx xx xxxx, xxxxxx není přípustné xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx formou xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx ceny xxxxx xxx všechny prodávající x kupující xxxxxxxx xxxxx zboží. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx forem xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx stanovit xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxx xxxx a v xxxxxxx nájmů xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x jejich užíváním x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x minimální xxxx.

§6

Xxxxx usměrňování cen

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx stanovení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx cen. Xxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx vymezeném xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx, x němž xx xxxxx promítnout xx xxxx zvýšení xxx xxxxxxxx vstupů xx xxxxxxxxx období, nebo

c) xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx ceny.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§7

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxx vyhlášením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x jsou x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xx xxxxxx xxxxx, smluvní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx odpovídající novým xxxxxx stanoveným xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxx xxxxxxxxxxx cen xxx, aby xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx měsíců xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx usměrňování xxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxx uvedené x odstavci 1 xx xxxxxxx odstoupit. Xxxxxxxxxxx strana xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx náklady tím xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx občan jako xxxxxxxx, platí xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx. 11)

§8

§8 zrušen právním xxxxxxxxx č. 403/2009 Sb.

§9

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Cenovým xxxxxxxxxx se rozumí xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx nad xxxxx xxxxxxx úroveň xx trhu xxxxxx xxxxx.

(2) Cenové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nejdéle xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§10

(1) Cenové xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2, xxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5, 6 x 8, xxxxxxxxx způsob a xxxxxxxx cenové xxxxxxxx, xxxxxx stanovené xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx těchto xxx x xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx regulační xxxx x Energetickém xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Český xxxxxxxxxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxx xxxxxxxx. Sdělení x jejich vydání xxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 20). Xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx 21). Xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx x příslušném xxxxxxxx x účinnosti xxxx stanoveným x xxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx.

§10x

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 x Xxxxxxx věstníku; xxxxxxx x jejich xxxxxx xxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 20). Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx podoby xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx rozhodnutí xxxxxx platnosti dnem xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Zveřejněním xx xxxxxx den xxxxxxxxxxxx Cenového xxxxxxxx, xxxxx xx uveden x xxxx xxxxxxx xx portálu veřejné xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bezplatné nahlížení xx xxxxxxxx rozhodnutí xx Ministerstvu xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx cenového xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx a elektronickou xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

§10x xxxxxx právním předpisem x. 353/2014 Xx. x účinností xx 15.1.2015

XXXX III

CENOVÁ XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX

§11

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x cenách xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxx o

a) úředně xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx usměrňování xxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx spotřebiteli 28).

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, návrhy xxx xxxxxxxxx cen xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a kalkulace xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx regulace tři xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx x u xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§12

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x správní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx kontrole xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx působnost orgánů Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx cen 24) (xxxx xxx "cenové xxxxxxxxx orgány") xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, regulace xxx, xxxxxx kontroly x xxx řízení x xxxxxxxx cenových xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx").

(2) Ustanovením odstavce 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx. 12)

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx zjišťují a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx třetím xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečnostech, xxxxx xx mohly xxxx x ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxx zúčastněných xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx postihuje xxxxx xxxxxx.

§13

Xxxxxxxxxx zboží xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxx zboží xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx kupujícímu na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx před xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx

x) xxxxxxx xxxxx cenou, kterou xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x vztaženou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zboží x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místě xxxxxxxxx o této xxxx xxxxxx ceníků,

c) xxxxxxxxxxx tuto xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx způsoby xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx b),

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dílů x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) oznámit xxxxxxxxxx odhad xxxx 25), xxxxx-xx podat xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x);

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cena, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně, xxx x xxxxxxxx 26).

(3) Xxxxx tento xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx baleného xxxxxxx (xxxx xxx "prodejní xxxx") x

x) xxxxx xx měrnou jednotku xxxxxxxx výrobku (dále xxx "xxxxx xxxx").

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, nabízené xxxxx xxxxxxxxx, objemu, xxxxx xx xxxxxx, které xxxx váženy či xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x to xxx x prodeji xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x v xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx cenou.

(5) Xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 1 xxxxxxxx, 1 xxxx, 1 xxxx, 1 xxxx čtvereční xxxx 1 metr xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem 15) xxxxxxxxx jinak. Xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx množství x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zvyklostem xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx 1 kus, 100 x, 100 ml, 100 xx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobky xxxxxxxx xxxxx současně s xxxxxx cenou podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx na balené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx v souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 16) označeny xxxxxx x množství, xxxxxx xx hmotnosti xxxxxxx, x na xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx některých xxxxx hotově xxxxxxxx xxxxx. 17)

(8) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx v nálevu, x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 18) xxxxxx xxxxx celkové xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x udané xxxxxxxxx xxxxx potraviny.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx cenou xxxxx xxxxxxxx 3 neplatí

a) xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx cenou,

b) u xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx formou samoobsluhy xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx než 400 x2,

x) x výrobků, x kterých xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx označení xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx podléhajících xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxx z xxxxxx nebezpečí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) u xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) u dražeb x xxxxxxx uměleckých xxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) x výrobků nabízených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx zboží xxxxxxxx xx konečné xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. x nabídkovém xxxxxx, xxxxxxxx, propagačních podkladech xxxx xx obalu xxxxx doporučenou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx s označením "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx".

(11) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx konečného xxxxxxxxxxxx xx řídí xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx. 14)

§13x

Xxxxxxxxxxx o cenách xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxx 27) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx zájezdu, která xx být xxxxxxxxx. Xx-xx informace o xxxx xxxxxxx tvořena x více xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx také xxxxxxxx cenu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Nelze-li xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx zájezdu xxxxxxxxxx o čase x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST IV

CENOVÁ XXXXXXXX

§14

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisu 24). Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx cenové xxxxxxxx xxxx xxx formu xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož působnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v §15 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxx x) xxxx x §16 xxxx. 1 xxxx. x), h) xxxx x) xxxx v xxxx. 3 písm. x) xxxx c). X průkazu xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx průkaz xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx x vymezení xxxxxxxxx průkazu. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx razítka x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x příjmení.

(2) Cenová xxxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podkladů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vývoje xxx, regulace xxx x xxx řízení x porušení xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v kontrole xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx, zda poskytovatel xxxxxxxxxx služeb neporušuje xxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx styk týkající xx výše xxxxxx xx xxxxxx poskytované x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu 29).

(3) Xxxxxxx-xx xxx kontrole xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx získala nepřiměřený xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x protokolu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Pro jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kladných a xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx druhy zboží. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tomu, na xxxxx xxxx byl xxxxxx, xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx nepřiměřeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx xxxx převzetí xxxxxxxxx. Kupující xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx cenové xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxx přítomnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kontrolované xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zboží xxxx poskytování služby. X těchto xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxx a obrazové xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx kalendářní xxx.

XXXX X

XXXXXXXXX

§15

§15 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§16

Xxxxxxxxx fyzických, xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxx stanovenou xxxxx §5 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxx prodeji xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §5 odst. 1,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pravidla nebo xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx cen, xxxxxx xxxx x způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, stanovené xxxxxxxx xxxxxx podle §5 xxxx. 5,

d) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, jejíž výše xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx §6 xxxx. 1,

e) nedodrží xxx prodeji xxxx, xxxxx xx x xxxxxxx s podmínkami xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx §6 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §11,

x) poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §13 xxxx. 2 xx 11 xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nebo

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxx §13a.

(2) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx prodávající nebo xxxxxxxx dopustí přestupku xxx, xx

x) při xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx nedodrží xxxxxx xxxxxxxx sjednané xxxxx §2 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx s §2 odst. 3 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) koupí xxxxx za xxxx, xxxxx není v xxxxxxx x cenou xxxxxx stanovenou xxxxx §5 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxx zboží x prostředků xxxxxxxxxxxx xx ze státního xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx regulovaná podle §5 xxxx 6.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu

a) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo c),

b) xx xxxx jedno xx xxxxxxxxxxx nepřiměřeného xxxxxxxxxxx prospěchu, xxx-xx xxxxxxxx, zjištěného za xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx jeho xxxxxxxxxx 3 xxx, xxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xx-xx výše xxxxxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx xxxxx xxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx f), xxxxxxxx 3 písm. a) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b),

c) xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zjistit xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nevznikl, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 2 písm. b).

§17

Společná ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx kontrolní xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

§17a

Přehled xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx, xxxxx nabyla xxxxxx xxxx, xxxxxxxx cenový xxxxxxxxx xxxxx nejméně xxxxxx ročně x Xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby, xxxx pokuty x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx. Prováděcí právní xxxxxxx xxxxxxx vzor xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 403/2009 Xx. x účinností od 18.11.2009

§18

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu xxxx, xx jehož xxxx xxx získán, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx kupujícího. Nelze-li xxxxx xxxxxxxxx prospěch xxxxx tomu, na xxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

ČÁST VI

PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§19

(1) Xxxx xxxxx xxxxxx zákona xx uplatňují xxx xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx §7. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxx odstavce 2.

(2) X xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx k xxxxxx do 31. xxxxxxxx 1990 a x xxxxxx dochází xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx prodávajícího, se xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx tohoto xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xx smluvní xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx smluv uzavřených xx 31. prosince 1990 x xxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 1991, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx odstoupit jen xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx straně xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx smlouvy xxxxx xxxx kupující, platí xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx. 11)

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx podle §8 xxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

(5) U xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, němuž xxxxx xxxx účinností xxxxxx zákona, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx provede xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§20

Zmocňovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx financí xxxx vyhlášku x xxxxxxxxx §11 xxxx. 2 x §17a.

§21

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se

1. xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 112/1985 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxx,

2. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx a xxxx Xxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx č. 22/1990 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxx xxx,

3. xxxxxxxx Federálního xxxxxxxx xxxxx, ministerstva xxxxxxx, cen x xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ministerstva xxxxxxx, xxx x xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 35/1990 Sb., x xxxxxxxxx cenách, xx xxxxx vyhlášek x. 170/1990 Xx. x 276/1990 Xx.

§22

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1991.

Xxxxx v. x.
Xxxxxx x. x.
Xxxxx v. x.

Xx. II

V xxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 9 xxxx. x), x) x x) xxxxxx x. 526/1990 Xx., o cenách, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx současně x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 124/2003 Sb. x xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

Xxxxxxxxx ustanovení

Čl. XX

Řízení xx xxxxxx, u xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x územních finančních xxxxxx xx celní xxxxx, xxxxxxxx územními xxxxxxxxxx orgány přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxx nabídkové xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x poplatky podle §13 xxxx. 2 xxxxxx x. 526/1990 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx do 13. xxxxx 2005, xxxxxxxx xx xx uplynutí xxxx podle §37n xxxx. 3 xxxxxx x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 7/2005 Xx. x xxxxxx x. 296/2007 Xx.

2. Cenové kontroly x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 403/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 18.11.2009

Informace

Právní xxxxxxx x. 526/90 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1991.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

135/94 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon XXX x. 265/91 Sb., x působnosti xxxxxx XX x oblastech xxx, a xxxx xxxxx x. 526/90 Xx., o cenách

s xxxxxxxxx xx 29.6.94

151/97 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x oceňování xxxxxxx)

x účinností od 1.1.98

29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx službách)

s účinností xx 1.7.2000

141/2001 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 587/92 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2001

276/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 526/90 Sb., x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 588/92 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.7.2002

528/2002 Sb., xxxxx XX ze xxx 20.11.2002 ve věci xxxxxx na xxxxxxx §10 xxxxxx č. 526/90 Xx., x xxxxxx, x na xxxxxxx xxxxxx XX x. 06/2002, xxxxxx xx stanoví maximální xxxxxxx z bytu, xxxxxxxxx xxxx služeb xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx věcně usměrňované xxxxxxx v xxxx x mění xxxxx XX č. 01/2002 x xx xxxxxxx xxxxxxx x. 5 x x. 6 xxxxx I. xxxxxx X x xxxxxxx x. 9 xxxxx XX. xxxxxx XX x. 01/2002, xxxxxx xx vydává seznam xxxxx x regulovanými xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 18.12.2002

124/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 526/90 Xx., x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x EU (1.5.2004), x xxxxxxxx §9, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5.5.2003

354/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

484/2004 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 143/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 340/2004 Xx., zákon x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 526/90 Xx., o xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.9.2004

217/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 265/91 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx ČR x oblasti xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2005

377/2005 Xx., x doplňkovém xxxxxx xxx xxxxxxx, spořitelními x úvěrními xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x obchodníky x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 29.9.2005

230/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/95 Xx., x státní statistické xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.6.2006

261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX ze xxx 31.1.2008 xx xxxx návrhu na xxxxxxx některých částí xxxxxx x. 261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx zrušení některých xxxxxxxxxx zákona x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

183/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx cen

s xxxxxxxxx xx 1.6.2008

403/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 526/90 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 265/91 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx XX x oblasti xxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.11.2009

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Celní xxxxxx XX

x účinností xx 1.1.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

353/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 526/90 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 15.1.2015

452/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2017

183/2017 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx a xxxxxx x některých přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx

x účinností xx 31.12.2021

177/2022 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx a mezinárodních xxxxx (xxxxx x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 277/2019 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx č. 151/1997 Sb., o oceňování xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o oceňování xxxxxxx).
2) Xxxxx č. 102/1971 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 383/1990 Xx.
3) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
4) Xxxxx č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxxxx xxxxx č. 140/1961 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx.
Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x. 372/1990 Xx., x přestupcích.
5) Zákon Xxxxx národní rady č. 146/1984 Sb., xx znění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 201/1990 Xx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx a xxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, cen a xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 231/1988 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx x doplňků.
Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx č. 31/1990 Xx., o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxxx České republiky č. 270/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx poskytování xxxxxx pomoci.
6) Zákon č. 194/1988 Sb., o působnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 297/1990 Sb.
7) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 134/1973 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) Vyhláška Xxxxxxxx xxxxxx lidové xxxxxxxx x statistiky x. 71/1965 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx jednotné klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x jednotné xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. - Xxxxxx xxxxxxx x. 71/1965 Sb. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/1995 Sb.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x. 114/1972 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 124/1980 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x stavebních xxxxx výrobní povahy.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx statistického xxxxx x. 117/1981 Xx., o zavedení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prací xxxxxxx xxxxxx.
9) Zákon č. 73/1952 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 107/1990 Xx.
10) Xxxxxxxx xxxxx Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 228/1988 Xx., xxxxxx xx xxxxxx celní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
11) §230 xxxxxxxxxx zákoníku č. 40/1964 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
12) Xxxxx č. 21/1971 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx sociálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 128/1989 Xx.

13) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx neuvádíme; v xxxxxxx potřeby lze xxxxxx obsah xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Komentář x cenovým předpisům xx dne 22. xxxxx 1992 (Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 23-27/1992).

14) Část xxxxx xxxxx V x část xxxxx xxxxxx č. 587/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 141/2001 Xx.
15) Xxxxxxxxx §3 xxxxxxxx x. 331/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx §18 xxxx. x), x), x), x), x) x k) zákona x. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobcích x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx koření, xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x hořčici.
16) Xxxxx č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x o xxxxx x doplnění některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§9a xxxxxx č. 505/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 119/2000 Xx.
Vyhláška č. 328/2000 Sb., x způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hmotnosti xxxx objemu.
Xxxxxxxx č. 329/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx objemu x xxxxxxxxx xxxxxxx.
§3 xxxxxxxx x. 324/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tabákových výrobků, x přípustné xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx "e", xx xxxxx xxxxxxxx x. 24/2001 Xx.
§18 xxxxxxxx x. 335/1997 Xx., xxxxxx se xxxxxxx §18 písm. x), d), h), x), x) a x) xxxxxx x. 110/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx x tabákových xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nealkoholických xxxxxx, xxxxxx vína, ostatní xxxx x xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nápoje, xxxxxx xxxx a xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 45/2000 Xx.
17) Body 3 xx 11 přílohy č. 1 x xxxxxxxx x. 330/2000 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxx jmenovitých xxxxxxxxx x jmenovitých xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx baleného xxxxx.
18) Například §6 zákona č. 110/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 119/2000 Sb. x xxxxxx x. 306/2000 Xx.
19) Xxxxx č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
20) §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 309/1999 Xx., x Xxxxxx xxxxxx a o Xxxxxx mezinárodních xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 128/2000 Sb., o xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 131/2000 Sb., x hlavním městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) x. 657/2008 xx xxx 10. xxxxxxxx 2008, xxxxxx se xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x nařízení Rady (XX) č. 1234/2007, xxxxx xxx o xxxxxxx xx Společenství xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx školách.
24) Zákon č. 265/1991 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx cen, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
25) §636 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Parlamentu a Xxxx 98/6/XX ze xxx 16. xxxxx 1998 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx výrobků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
27) §1 xxxxxx č. 159/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

28) Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

29) §124t xxxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx styku, xx xxxxx xxxxxx x. 452/2016 Xx.