Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2017 do 31.12.2023.


Zákon o cenách
526/90 Sb.

ČÁST I. Obecná ustanovení

Předmět úpravy §1

Sjednávání ceny §2

ČÁST II. Regulace cen §3

Způsoby regulace cen §4

Úředně stanovené ceny §5

Věcné usměrňování cen §6 §7 §8

Cenové moratorium §9 §10

Cenový věstník §10a

ČÁST III. Cenová evidence a cenové informace

Cenová evidence §11

Cenové informace §12

Označování zboží cenami §13

Informování o cenách při poskytování služeb cestovních kanceláří §13a

ČÁST IV. Cenová kontrola §14

ČÁST V. Přestupky §15

Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob §16

Společná ustanovení k přestupkům §17 §17a §18

ČÁST VI. Přechodná a závěrečná ustanovení §19

Zmocňovací ustanovení §20

Zrušovací ustanovení §21 §22

Nález Ústavního soudu - č. 528/2002 Sb.; č. 88/2008 Sb.

č. 124/2003 Sb. - Čl. II

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

č. 403/2009 Sb. - Čl. II

INFORMACE

ČÁST I

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx a služeb (xxxx xxx "zboží") xxx tuzemský xxx, xxxxxx cen xxxxx x dovozu a xxx zboží xxxxxxxx xxx vývoz.

(2) Cena xx xxxxxxx částka

a) xxxxxxxx při xxxxxx x xxxxxxx zboží xxxxx §2 xx 13 xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) k jiným xxxxxx než k xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x pro xxxxxxx xxxx a xxxx xxx pro xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nemovitostem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxx.

(4) Zákon xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, náhrady xxxx a xxxxxxx x xxxxx, upravené xxxxxxxxxx předpisy. 5)

(5) Xxxxx vymezuje xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob x pravomoc xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx.

(6) Správní xxxxxx xxxxxxxxx k regulaci xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx (dále xxx "cenové orgány") xxxxx regulovat ceny xxxxx tohoto xxxxxx

x) xx-xx xxx ohrožen xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vyžaduje-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 22),

d) xxxxxxxx-xx xx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 23), xxxx

x) xxxxxxxx-xx to xxxxxxx xxxxx spočívající x udržení vyváženého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx veřejných xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxxx ceny

(1) Xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx a dodacími xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx číselným xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klasifikace, xxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8) (xxxx xxx "určené xxxxxxxx"). Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mohou být xxxxxxxx xxxx zcela xxxx xxxxxx náklady xxxxxxxx, zpracování a xxxxx xxxxx, zisk, xxxxxxxxx xxx 9) x clo. 10)

(2) Xxxxxx x xxxx xx dohoda x xxxx ceny xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx vytvořena xx podmínky, xx xxxxx způsob cenu xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x ceně vznikne xxxx tím, xx xxxxxxxx zaplatí bezprostředně xxxx převzetím xxxx xx převzetí xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Prodávající xxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, aby získal xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěch.

(4) Xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx trhu, xxxx xx při xxx xxx vystaven xxxxxxxxx cenové xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx postavení xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx trhu, xxxxxxxxxxx x finanční xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vstupu xx xxx x xxxx horizontálního x xxxxxxxxxxxx propojení x xxxxxx osobami na xxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx získá

a) xxxxxxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxx xx cenu

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepřiměřený zisk xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vyšší ceny xxxxxxx xxxxxx obvyklé xxxx, v případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx trhu,

2. xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

3. vyšší, xxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxx xx xxxx

1. xxxxxxx nedosahující xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postavení xx trhu,

2. xxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx stanovenou xxxx.

(6) Xxxxxxxx cenou xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x hlediska xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx volně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx daném trhu, xxxxx není xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx, xxxx xx xxxx xxx posouzení, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx propočtem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů x přiměřeného zisku.

(7) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx náklady pořízení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx osobní náklady, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ostatní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x náklady xxxxx; při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vychází z xxxxxxxxxx obvyklé xxxxxx xxxxxx nákladů x xxxxxxxxx ekonomických činnostech x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x prodejem xxxxxx zboží odpovídající xxxxxxxxx xxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx časovém xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx odstavců 3 x 4 se xxxxxxxx x na xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx samostatně xxxxxxxx.

XXXX XX

XXXXXXXX XXX

§3

(1) Xxxxxxxx xxx se xxxxxx stanovení cen, xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx sjednávány, xxxxxxxxxxx xxxx cen xxxx x stanovení xxxxxxx při sjednávání, xxxxxxxxxxx x vyúčtování xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx a služeb xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx cenovými xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx adresátů, který xx v nich xxxxxxx.

§4

Způsoby regulace xxx

(1) Xxxxxxx regulace cen xxxxx xxxxxx zákona xxxx

x) xxxxxxxxx cen (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx ceny"),

b) usměrňování xxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx usměrňování cen"),

c) xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Způsoby xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx spojovat.

§5

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx stanovené xxxx xxxx xxxx určeného xxxxx zboží stanovené xxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx cena xx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx cena je xxxx, kterou není xxxxxxxxx změnit.

(4) Minimální xxxx xx cena, xxxxxx není přípustné xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, pevné xxxx xxxxxxxxx ceny platí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zboží. Pro xxxxxxxxx jednotlivých forem xxxxxxxx cen mohou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx podmínky, xxxxxx pravidel x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx cen, jejich xxxx x x xxxxxxx nájmů nemovitostí xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx stanovit x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a minimální xxxx.

§6

Xxxxx usměrňování cen

(1) Xxxxx usměrňování xxx xxxxxxx xx stanovení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx sjednání xxx. Xxxx xxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxxx xxxxxx možného xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) maximální xxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx období, xxxx

x) xxxxxxx postup při xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx ceny, xxxxxx xxxxxxxxxx přiměřeného xxxxx do ceny.

(2) Xxxxx způsob xxxxxxxx xxx xxxxx pro xxxxxxx prodávající xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§7

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx platí xxxx, xxxxx xxxx sjednány xxxx vyhlášením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x jsou x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx x věcným xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xx vzniku xxxxx, smluvní xxxxxx xxxx xxxxxxx sjednat xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx stanoveným xxxxx xxxx uplatněnému xxxxxxx xxxxxxx usměrňování cen xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx tří xxxxxx xx účinnosti rozhodnutí x xxxxxx stanovených xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx věcného xxxxxxxxxxx cen, mohou xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx smlouvy xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx je x takovém xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx náklady tím xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx od xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu. 11)

§8

§8 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 403/2009 Sb.

§9

Xxxxxx moratorium

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx nad xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx daného xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nejdéle na xxxx xxxxxxxx měsíců.

§10

(1) Cenové xxxxxx xxxxxxx cenovým rozhodnutím xxxxx §3 xxxx. 2, xxxxx x xxxx svým xxxxxxxxx, xxxxx podléhající xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5, 6 x 8, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx cenové xxxxxxxx, xxxxxx stanovené xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx těchto xxx a xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví ve Xxxxxxxx Ministerstva zdravotnictví, Xxxxxxxxxxx regulační úřad x Xxxxxxxxxxxx regulačním xxxxxxxx a Český xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x jejich vydání xxxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 20). Xxxxx x obce xxx nařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx 21). Xxxxxx xxxxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x příslušném xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx.

§10a

Cenový věstník

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejňuje xxxxxx xxxxxxxxxx podle §10 xxxx. 1 x Xxxxxxx věstníku; xxxxxxx x jejich xxxxxx xxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 20). Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx obě xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx den xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx uveden x xxxx xxxxxxx xx portálu xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bezplatné nahlížení xx cenových rozhodnutí xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx ode xxx xxxx zveřejnění.

§10a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 353/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 15.1.2015

XXXX XXX

XXXXXX XXXXXXXX X CENOVÉ XXXXXXXXX

§11

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx evidenci x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxx o

a) xxxxxx xxxxxxxxx ceny,

b) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,

x) ceny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 28).

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxx pro xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tři xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx rozsah údajů xxxxxxxxxxxxx výši x xxxx uplatňování xxx x u xxxxx xxxxxxxxxxxxx věcnému xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§12

Xxxxxx informace

(1) Prodávající, xxxxxxxx a správní xxxxxx xxxxxxxxx bezplatně xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx si xxxxxx xxxxxx x orgány xxxxxxxxx xx kontrole xxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx působnost xxxxxx Xxxxx republiky v xxxxxxx xxx 24) (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxx orgány") xxxxxxxx xxx xxxxxxx vyhodnocování xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx x pro xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 12)

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx informace uvedené x odstavci 1, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx třetím xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečnostech, xxxxx xx mohly xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zúčastněných xxxx. Xxxxxxxxxx této povinnosti xx postihuje xxxxx xxxxxx.

§13

Xxxxxxxxxx xxxxx cenami

(1) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxx xxxxx spotřebitelům, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x určeným xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx při nabídce x xxxxxxx zboží xxxxxxxxxx informaci xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví jinak, x to

a) xxxxxxx xxxxx cenou, xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zboží a xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x této xxxx formou xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx přiměřeným xxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x písmenu a) xxxx x),

x) předložit xxxxxxxxx ceník dílů x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x běžných dílů xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 25), xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x);

xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx x xxxxxxx rozumí konečná xxxxxxxxx xxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx a poplatky 26).

(3) Xxxxx tento xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx") x

x) xxxxx xx měrnou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "měrná xxxx").

(4) Xxxxxxxx výrobky volně xxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xx plochy, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxx v xxxxxxx xxxxxx samoobsluhy, xxx x v prodeji x xxxxxxxx, musí xxx označeny pouze xxxxxx xxxxx.

(5) Pro xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx výrobky xxxxxxxx spotřebiteli xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 obdobně.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí 1 xxxxxxxx, 1 xxxx, 1 metr, 1 xxxx xxxxxxxxx nebo 1 metr krychlový xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 15) xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx výrobku, xxxxxxxxx 1 xxx, 100 x, 100 xx, 100 xx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 16) označeny xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xx hmotnosti xxxxxxx, x xx xxxxx nepotravinářských xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmotnosti x xxxxxxxxx objemy některých xxxxx hotově xxxxxxxx xxxxx. 17)

(8) X xxxxxxx potravin nacházejících xx v nálevu, x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 18) xxxxxx xxxxx celkové xxxxxxxxx x hmotnost xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxx cena xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx

x) xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxx xxxxxxx x obsluhou,

c) xxx xxxxxxx xxxxxx samoobsluhy xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 400 x2,

x) x xxxxxxx, x xxxxxxx by xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo účelu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo by xxxx zavádějící,

e) u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) při xxxxx ceny x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podléhajícího rychlé xxxxx,

x) x kombinace xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) u xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x starožitností,

j) x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx konečné spotřebě xxxx xxxxx např. x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx obalu xxxxx doporučenou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x označením "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx".

(11) Značení xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx řídí xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. 14)

§13x

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxx 27) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o konečné xxxx xxxxxxx, xxxxx xx být zaplacena. Xx-xx informace x xxxx zájezdu xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx cenu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxx některé xxxxxx xxxxxxx xxxxx, musí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x čase x xxxxx zpřístupnění xxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XX

XXXXXX XXXXXXXX

§14

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx působnosti xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx předpisu 24). Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx mít formu xxxxxxx. Průkaz xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kontrola náleží, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx porušení xx uvedeno x §15 odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxx x) xxxx x §16 xxxx. 1 písm. x), h) nebo x) xxxx v xxxx. 3 xxxx. x) xxxx x). X xxxxxxx xx xxxxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, funkce xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonem xxxxxxxx, xxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx jejího xxxxx x příjmení.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx, xxx prodávající xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx předpisy,

b) x xxxxxxxxx správnosti xxxxxxxxxxxxx podkladů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, regulace cen x xxx řízení x xxxxxxxx cenových xxxxxxxx,

x) v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) ve xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx neporušuje xxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx týkající xx xxxx xxxxxx xx služby poskytované x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 29).

(3) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx vyčíslit, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx jeho xxxxxxxxx není přípustná xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx-xx prodávající xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx sám xxxxxx a xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxx, xx xxxxx úkor byl xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx vyčíslení nepřiměřeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Prodávající xxxxx nepřiměřený majetkový xxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxx xx účet, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Kupující xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx plnění.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx kontroly xxx xxxxxxxx důkazy xxxxxxxx xxx xxxxxx x porušení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx prodej zboží xxxx poskytování xxxxxx. X xxxxxx důkazech x průběhu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxxxx x obrazové xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. dubna xxxxxxx x činnosti xxxxxxxx kontrolních xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

XXXX X

XXXXXXXXX

§15

§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§16

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x podnikajících fyzických xxxx

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx výši, xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx při prodeji xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §5 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pravidla xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, jejich xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, uplatňování x vyúčtování, stanovené xxxxxxxx orgány podle §5 odst. 5,

d) xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx věcného xxxxxxxxxxx xxx xxxxx §6 xxxx. 1,

e) xxxxxxxx xxx xxxxxxx cenu, xxxxx je v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx §6 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x cenách xxxxx §11,

x) poruší xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx x §13 xxxx. 2 až 11 xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ceně xxxxx §13a.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx určené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1,

b) x rozporu x §2 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx hospodářského xxxxxxxxx, xxxx

x) neposkytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle §12 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx nebo poskytne xxxxxxxxxxx informaci.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx dopustí přestupku xxx, že

a) koupí xxxxx xx cenu, xxxxx xxxx x xxxxxxx x cenou xxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1, xxxx

x) koupí xxxxx x xxxxxxxxxx poskytnutých xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx za cenu xxxxx, než je xxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx 6.

(4) Xx přestupek lze xxxxxx xxxxxx

x) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až i), xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx c),

b) xx výši jedno xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu, xxx-xx xxxxxxxx, zjištěného xx xxxxxxxxxxxx období, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx 3 xxx, xxxx xx 1 000 000 Xx, je-li xxxx xxxxxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx xxxxx xxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx nelze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b).

§17

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednávají xxxxxx kontrolní xxxxxx.

(2) Xxxxxx vybírá x xxxxxx orgán, xxxxx xx uložil.

§17a

Přehled xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx, uveřejní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nejméně xxxxxx ročně x Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx zákona x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví vzor xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolách x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 403/2009 Sb. x xxxxxxxxx od 18.11.2009

§18

Uložením pokuty není xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx majetkového xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxx získán, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx majetkový prospěch xxxxx xxxx, na xxxxx xxxx byl xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx téhož rozpočtu xxxx xxxxxx.

XXXX XX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§19

(1) Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxx xxxxx §7. Xxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx i xxx xxx uzavřené smlouvy, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(2) X xxxxxxxxx, xxx xxxxx uzavřených xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1990 x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxx platné xx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx podle tohoto xxxxxx pro xxxxxx xxxxx smluv uzavřených xx 31. xxxxxxxx 1990 s xxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 1991, může xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx smlouvy xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx však xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x kupující xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx strana xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx kupující, platí xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx. 11)

(4) Xxxxx xxxxxxxxx pro oznámení xxxxxxx xxx podle §8 počínají běžet xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.

§20

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §11 xxxx. 2 x §17a.

§21

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxx Československé xxxxxxxxxxxxx republiky č. 112/1985 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxx,

2. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx České socialistické xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx Xxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx č. 22/1990 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxx xxx,

3. vyhláška Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, cen x xxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx x ministerstva xxxxxxx, cen x xxxx Slovenské xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 35/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 170/1990 Xx. x 276/1990 Xx.

§22

Xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1991.

Xxxxx x. x.
Xxxxxx x. x.
Xxxxx v. x.

Xx. XX

X xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 9 xxxx. x), x) x j) xxxxxx x. 526/1990 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, neplatí povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxx cenou xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 124/2003 Xx. x xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

Xxxxxxxxx ustanovení

Čl. XX

Xxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx působnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, zahájená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx poskytnout informaci x konečné xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně, cla x poplatky xxxxx §13 odst. 2 xxxxxx x. 526/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx na xxxxxxxx elektrozařízení, xxxxx xxxx uvedeno na xxx xx 13. xxxxx 2005, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §37n xxxx. 3 zákona x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 7/2005 Sb. a xxxxxx x. 296/2007 Xx.

2. Cenové xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx pokuty zahájené xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 403/2009 Xx. x účinností xx 18.11.2009

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 526/90 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1991.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

135/94 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx zákon ČNR x. 265/91 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx XX x xxxxxxxxx xxx, x xxxx xxxxx č. 526/90 Xx., x cenách

s xxxxxxxxx xx 29.6.94

151/97 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.98

29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx službách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

141/2001 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 587/92 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2001

276/2002 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 526/90 Xx., o xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 588/92 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.7.2002

528/2002 Sb., xxxxx XX xx dne 20.11.2002 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §10 xxxxxx č. 526/90 Xx., x xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx XX x. 06/2002, kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx, xxxxxxxxx ceny xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx věcně xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx x xxxx xxxxx XX x. 01/2002 x xx zrušení xxxxxxx x. 5 x č. 6 xxxxx I. xxxxxx X a xxxxxxx x. 9 xxxxx XX. výměru XX x. 01/2002, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 18.12.2002

124/2003 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 526/90 Xx., o cenách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004), x xxxxxxxx §9, xxxxx nabyl účinnosti 5.5.2003

354/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x spotřebních daních

s xxxxxxxxx xx 1.1.2004

484/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 143/2001 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 340/2004 Xx., xxxxx č. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 526/90 Xx., o cenách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 7.9.2004

217/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 265/91 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx XX x xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2005

377/2005 Xx., x xxxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxx, spořitelními x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 29.9.2005

230/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 1.6.2006

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

88/2008 Sb., xxxxx ÚS xx xxx 31.1.2008 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx některých xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, x xx zrušení některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (netýká se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 27.3.2008

183/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2008

403/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 526/90 Xx., o xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 265/91 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx XX x oblasti xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 18.11.2009

457/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx ČR

s účinností xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

303/2013 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

353/2014 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 526/90 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 15.1.2015

452/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., x platebním xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2017

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a zákona x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

277/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2024

261/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2021

177/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx a mezinárodních xxxxx (xxxxx x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 277/2019 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Sbírce zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o oceňování xxxxxxx).
2) Xxxxx č. 102/1971 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 383/1990 Sb.
3) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (xxxxxxx řád).
4) Zákon č. 109/1964 Sb., xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Zákon č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx č. 140/1961 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx.
Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x. 372/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx.
5) Zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 146/1984 Sb., xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 201/1990 Xx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 231/1988 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxx a doplňků.
Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x. 31/1990 Xx., x xxxxxxxx xx poskytování xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky č. 270/1990 Sb., x odměnách xxxxxxxx x komerčních xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
6) Zákon č. 194/1988 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 297/1990 Xx.
7) Zákon Xxxxx národní xxxx č. 134/1973 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Vyhláška Xxxxxxxx komise xxxxxx xxxxxxxx a statistiky x. 71/1965 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. - Xxxxxx xxxxxxx x. 71/1965 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/1995 Sb.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x. 114/1972 Sb., x zavedení a xxxxxxxxx jednotné xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu x. 124/1980 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a stavebních xxxxx xxxxxxx povahy.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 117/1981 Xx., o xxxxxxxx x využívání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
9) Zákon č. 73/1952 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 107/1990 Xx.
10) Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx x. 228/1988 Xx., kterým se xxxxxx celní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
11) §230 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 40/1964 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 21/1971 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 128/1989 Xx.

13) Text poznámek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx obsah zjistit xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx předpisům xx xxx 22. xxxxx 1992 (Cenový xxxxxxx xxxxxx 23-27/1992).

14) Xxxx xxxxx xxxxx X x část xxxxx xxxxxx č. 587/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 141/2001 Xx.
15) Xxxxxxxxx §3 xxxxxxxx č. 331/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx §18 xxxx. x), d), x), x), j) x k) xxxxxx x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxx sůl, dehydratované xxxxxxx x ochucovadla x hořčici.
16) Xxxxx č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x tabákových xxxxxxxxx, x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§9a xxxxxx č. 505/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 119/2000 Xx.
Xxxxxxxx č. 328/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxx xx vyjadřuje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx č. 329/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx hotově xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
§3 vyhlášky x. 324/1997 Sb., x xxxxxxx označování xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x přípustné odchylce xx xxxxx x xxxxxxxx výrobku xxxxxxxxxx xxxxxxxx "x", xx xxxxx xxxxxxxx x. 24/2001 Xx.
§18 xxxxxxxx x. 335/1997 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx §18 xxxx. x), x), x), x), x) x x) zákona x. 110/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nápojů, xxxxxx vína, xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx líh, xxxxxxxx a ostatní xxxxxxxxxxx nápoje, kvasný xxxx a xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 45/2000 Sb.
17) Body 3 až 11 přílohy č. 1 x xxxxxxxx x. 330/2000 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hmotností x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro některé xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
18) Například §6 xxxxxx č. 110/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 119/2000 Xx. x xxxxxx č. 306/2000 Xx.
19) Xxxxx č. 353/2003 Sb., x spotřebních xxxxxx.
20) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 309/1999 Xx., x Sbírce xxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 129/2000 Sb., o krajích (xxxxxxx zřízení), xx xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Například xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 657/2008 ze xxx 10. xxxxxxxx 2008, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x nařízení Xxxx (XX) x. 1234/2007, xxxxx xxx x xxxxxxx xx Společenství xxx xxxxxxxxxxx mléka x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx školách.
24) Xxxxx č. 265/1991 Sb., x působnosti xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx cen, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §636 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
26) Směrnice Xxxxxxxxxx Parlamentu x Xxxx 98/6/XX xx xxx 16. xxxxx 1998 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxx výrobků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
27) §1 xxxxxx x. 159/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 40/1964 Xx., občanský zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

28) Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) §124t xxxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx styku, xx znění xxxxxx x. 452/2016 Sb.