Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Zákon o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
168/99 Sb.

Zákon

Část první - Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Oddíl první - Úvodní ustanovení §1

Vymezení pojmů §2

Oddíl druhý - Pojištění odpovědnosti

Pojistná smlouva §3

Limity pojistného plnění §3a

Stanovení výše pojistného §3b

Příspěvek §4

Výjimky z pojištění odpovědnosti §5

Rozsah pojištění odpovědnosti §6 §7

Povinnosti pojištěného §8

Pojistné plnění §9

Škodní zástupce pojistitele v jiném členském státě §9a

Škodní zástupce pojistitele z jiného členského státu pro Českou republiku §9b

Škodní zástupce pojišťovny pro Českou republiku §9c §9d

Právo pojistitele na úhradu vyplacené částky §10

Újma způsobená provozem vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti §11

Zánik pojištění odpovědnosti §12 §13

Hraniční pojištění §14

Evidence pojištění odpovědnosti §15

Informační středisko Kanceláře §15a

Přestupky

Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob §16 §16a

Společná ustanovení §16b

Kontrola pojištění odpovědnosti §17

Oddíl třetí - Kancelář §18

Informační povinnosti Kanceláře §18a

Orgány Kanceláře §19

Shromáždění členů §20

Správní rada §21

Kontrolní komise §22

Výkonný ředitel §23

Fond zábrany škod §23a

Komise §23b

Garanční fond §24

Náhradní plnění z garančního fondu §24a §24b

Odvod do fondu zábrany škod §24c

Výkon dohledu nad činnosti Kanceláře §25

Oddíl čtvrtý - Společná a přechodná ustanovení

Společná ustanovení §26 §26a

Přechodná ustanovení §27 §28 §29

Část druhá - Změna zákona č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů §30

Část třetí - Změna zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích §31

Část čtvrtá §32

Část pátá §33

Část šestá - Účinnost §34

Příloha

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 47/2004 Sb. - Čl. II, Čl. IV

č. 57/2006 Sb. - Čl. XX

č. 137/2008 Sb. - Čl. II

č. 354/2014 Sb. - Čl. II

INFORMACE

168
XXXXX
xx xxx 13. xxxxxxxx 1999
x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx usnesl xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

POJIŠTĚNÍ XXXXXXXXXXXX X PROVOZU XXXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§1

(1) Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společentví1) x xxxxxxxx

x) pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pojistitelů (xxxx xxx "Kancelář"), xxxx xxxxxx postavení, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxx xxx x xxxxxxx vozidla xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxx vozidel na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx dobu, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, x xxxxxxxx xxxx, xxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx, xxx xx vozidlo xxxxxxxx,

x) může na xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxxxxxxx vozidlo xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx újmu xxxxxxxxxx provozem tohoto xxxxxxx xx pojištěna xxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xxxx xxx splněna x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx občanským zákoníkem.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxx

x) xxxxxxxx

xxxxxxxx vozidlo, xxxxxxxx vozidlo, xxxxxxxxx5); xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, potahové xxxxxxx x xxxxxxxxxx vozidlo xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx a koloběžka, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) tuzemským vozidlem

vozidlo, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx9) (xxxx jen "registrace xxxxxxx"), nebo vozidlo, xxxxx xxxxxxxxx registraci xxxxxxx x xx xx vlastnictví xxxxxxx xxxxx x bydlištěm xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xx Xxxxx republiky x jiného členského xxxxx [xxxxxxx x)], xx-xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx po xxxx 30 xxx xxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx, x když xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx vozidlem

vozidlo, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx poznávací xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vybaveno cizí xxxxxx xxxxxxxxx značkou x je xx xxxxxxxxxxx fyzické osoby x xxxxxxxxx nebo xxxxxx podnikání mimo xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx10) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti,

e) xxxxxxxxxxx

xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx smlouvu x pojištění xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx

xxx, na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx

xxx, xxxx xxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) škodnou xxxxxxxx

xxxxxxxxx újmy xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx pojistitelů

profesní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovny, xxxxx jsou x xxxxxxx státě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx správní xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x podmínkách provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxx smlouva x pojištění xxxxxxxxxxxx xx újmu způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x tomto osvědčení,

l) xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx,

x) xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

1. území xxxxx, xxxxx xxxxxx poznávací xxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxxx značkou je xxxxxxx xxxxxxxx, bez xxxxxx xx to, xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo

2. xxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx přidělená xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx značka byla xxxxxx, xxxxxxxx vozidlo xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel, xxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx značka xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. xxxxx xxxxx, x němž xx xxxxxxxx xxxx spoluvlastník (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxxxxx bydliště, jestliže xx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

4. území xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxx státní xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo x xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx registrační xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 odst. 2 xxxx. x).

Xxxxx druhý

Pojištění xxxxxxxxxxxx

§3

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx4a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx smluvní xxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx tím xxxxxxxxx xx snížení xxxx xxxxxxx nároků xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx na náhradu xxxx z pojištění xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxx přerušit11), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx v xxxxxxxx xxxxxxx dohodnuto přerušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xxxx plněna povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx řidič xxxxxxxxxxxx vozidla, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx takovou xxxxxxx jako pojištění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx poskytnutím xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxx stejného xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx tuzemského xxxxxxx, vydá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x pojistníka x xxxxx o xxxxxxx,

x) xxxx trvání xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx pojistného, jeho xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx škodné události; xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx formou dočasného xxxxxxxxxxx xxxxxx, rovněž xxxxxx bydliště xxxx xxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxx §9b.

(5) Jestliže x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx změny xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, sdělí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, kdy x xxxx xxxxx xxxxx.

§3x

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx limitem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hranice plnění xxxxxxxxxxx při xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Limity xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx způsobem, xxxxx xxxxxxxx členění xxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx odpovídat

a) xxx xxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) nejméně 35&xxxx;000&xxxx;000 Xx na xxxxxxx zraněného xxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4,

x) xxx xxxx xxxxx §6 odst. 2 písm. b) x x) nejméně 35&xxxx;000&xxxx;000 Xx bez xxxxxx xx počet xxxxxxxxxxx; převyšuje-li součet xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, pojistné xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x poměru tohoto xxxxxx x součtu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx xxxxx §6 xxxx. 4 hradí náklady xxxxxx Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx") x xxxxxxxx sborů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx-xx xx o xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle §6 xxxx. 2.

§3x

Xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenými zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 5.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x pojistné smlouvě xxxxxxxx xxxxxxxxxx celkový xxxxxxxxxxxxx xxxxxx průběh xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx slevou xx xxxxxxxxx x xxxxxxx bezeškodného průběhu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxx ujednat, xx se zohlední xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx vozidlo provozuje, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti. X takovém xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx průběhu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx předloží xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xx xxxxxxx je xxxxxx stanovení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a jeho xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxx a nerozdílně xxxxxxx zaplatit Kanceláři xxxxxxxxx za každý xxx porušení povinnosti xxxxx §1 odst. 2; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx odcizeno.

(2) Xxx určení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xx to, že

a) xxxxx zapsaná jako xxxxxxxx vozidla x xxxxxxxx silničních xxxxxxx xx vlastníkem xxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx počtu xxx, xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2, a xxxx denní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zaplatit Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx uplatněním xxxxx xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxx xxxxx příspěvku, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx sazby xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx uplatněním xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx zaplatit xxxxxxxxx x náklady Xxxxxxxxx podle odstavce 4 xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaplatit xxxxxxxxx neodešle osobě xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx vozidla v xxxxxxxx silničních xxxxxxx. X xxxxxxxxx případech xxxxx 1 xxxx xxxxxxx běžet xxxxx, xxx se Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Výzva x xxxxxxxxx příspěvku xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, vyčíslení xxxx příspěvku a xxxxxxx Kanceláře, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, poučení xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx možnosti xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx Kanceláře xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx Kanceláře x xxxxx.

§5

Xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvu podle xxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx kanceláří xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) složka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x zařazená xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přílohy xxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kraje,12)

c) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx vozidla, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadem xxx xxxxxxxxxx styky x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12a), xxxx xxx xxxxxxx provozovaná xxxxxxxxxx xxxxx dobrovolných xxxxxx xxxx a Xxxxxxxxxxxx financí (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgány, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx uvedenému v xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) (xxxx xxx "xxxxxxx x výjimkou z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx") xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx, xxx xxxxx byla xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti zelená xxxxx vydána, je xxx, kdo takové xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Rozsah xxxxxxxxx odpovědnosti

§6

(1) Xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx něj xxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxx občanského xxxxxxxx15) xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx usmrcením,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spojené x péčí x xxxxxx zraněného xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx ztrátou xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx odcizením xxxx, xxxxxxx-xx fyzická xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx uplatňování nároků xxxxx xxxxxx x) xx x); v xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x) xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx uplatnil a xxxxxxxx x pokud xx xxxxxx xxxxxxxx, xx které xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, poskytne pojistitel xxxxxx x xxxxxxx x xx výši xxxxx odstavce 2 x xxxxxxxx nejvýše xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx dále xxxxx, xxx pojistitel za xxx uhradil příslušnou xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxxx x prokázaný nárok xx náhradu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx hrazenou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx15a), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx pojištěný xxxxxxx nahradit, xxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxx odpovědnosti, x xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx i v xxxxxxx regresní xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění15b) x x případě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obce xxxxx §3a xxxx. 3.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxx, aby toto xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx území všech xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx států xxxxxxxxx x seznamu xxxxx, xxxxx stanoví ministerstvo xxxxxxxxx. Pojistitel xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx vyznačit.

(6) Pojištění xxxxxxxxxxxx platí i xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx států xxxxxxxxx x odstavci 5, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zelené xxxxx xxxxxxxx.

(7) V xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozem xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xx rozsah xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řídí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx nebo podle xxxxxxxx smlouvy není xxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xx xxxx způsobenou xxxxxxxx vozidla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx přímé xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxx taková osoba xxxxxxxx a na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož území xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx, kterou xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx byla xxxx xxxxxxxxx,

x) škodu xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) x x), kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx s xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx události xxxx ve společné xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxx. x), jestliže xxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxx podle §6 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx provozem xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxx, s výjimkou xxxxx způsobené na xxxx, xxxxxx měla xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxx nebo x xxxx, x to x xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx soupravy xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vozidly, xxxxxxx-xx se x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) újmu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx vzniklé xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (péče) xxxx důchodů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx utrpěl xxxxx xxxxxxx, jehož provozem xxxx tato újma xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx účasti xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx způsobené xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx řidič xxx xxxxx závodu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích,

h) xxxx vzniklou provozem xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx má xxxxx provoz přímou xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxx xxxx událostí.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx osobě, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx újma xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vykonává právo xxx sebe, x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx újmy xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4.

(3) V xxxxxxx střetu xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx téže xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jestliže xxxx současně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vozidla, xx xxxx byla xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xx újmu xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx, x rozsahu, x xxxxx je pojištěný xxxxxxx tuto újmu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prokázal, xxxxx odmítnout xxx xxxxxx s výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zákoně.

§8

Povinnosti xxxxxxxxxxx

(1) Pojištěný xx povinen xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pojistiteli, xx xxxxx ke xxxxxx xxxxxxxx s uvedením xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx k tomu xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx události xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx pojistitele.

(2) Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx sdělit, xx

x) xxxx xxxxx němu xxxxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx náhradě a xxxx výši,

b) v xxxxxxxxxxx xx škodnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo trestní xxxxxx, x neprodleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx újmy u xxxxx xxxx x xxxxxx příslušného orgánu, xxxxx xx x xxxx skutečnosti xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx uplatnění xxxxx poškozeného xx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, xxxxxxx xxxx

x) své jméno, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx a sídlo,

b) xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxx, název xxxx xxxxxxxx firmu a xxxxx, popřípadě též xxxxx xxxxxxxxx vlastníka xxxxxxx,

x) obchodní xxxxx x sídlo pojistitele, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx pobočky xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) jedná-li xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx registraci vozidel, xxxxxx poznávací značku xxxxxxx, kterým byla xxxx xxxxxxxxx.

(4) Pojištěný xx povinen x xxxxxxx xxxxxxxx nehody xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích15c) xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx15d).

(5) Požaduje-li xxxxxxxxxx xx pojištěného x xxxxxxx dopravní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx oznámení Xxxxxxx Xxxxx republiky, uhradí xxxxxxxxxxx náklady s xxx xxxxxxx.

§9

Pojistné xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx právo xxxxxxxx xxxx nárok na xxxxxx xxxxx §6 x xxxxxxxxxxx pojistitele xxxx u Xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §24. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx předložit společný xxxxxx o dopravní xxxxxx15d), xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx oznámení Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx provoz xx pozemních xxxxxxxxxxxx15c).

(2) Xxxxxx pojistitele xx xxxxxxx xx 15 xxx, jakmile xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zjištění xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plnit xxxx xxxxxxx pojistitel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x své xxxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Pojistitel xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Ve xxxxx xx 3 xxxxxx ode dne, xxx xxxx oprávněnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) ukončit xxxxxxx xxxxxxxx události x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nároků xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výše, xxxxxxxx nebyla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plnit x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx nárokům, xxxxx byly pojistitelem xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sníženo, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx pojistitel xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx prodlení xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx x prodlení. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx stanoví ve xxxx diskontní xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxx prodlení, xxxxxxxx o 4 % ročně. Úroky x xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx samostatně xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx dvanáctiny xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx každý xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxx banky, platné x prvnímu xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částka xxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx činu xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx16) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx orgán xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojistiteli xxxx Xxxxxxxxx xxxxx x dopravní xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,16a) xxxxxxxxx xx umožní xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx z xxxx xxxxxx xx xxxx týkající se xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Šetření xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 5, xxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2.

§9x

Xxxxxx zástupce pojistitele x jiném členském xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky ustanoví x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx x pro xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx členského státu (xxxx jen "xxxxx xxxx") x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx musí mít, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, bydliště xxxx xxxxx podnikání, x xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx, sídlo x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx byl xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 projednává xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, včetně konečného xxxxxxxx xxxxxx vznesených xxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x prošetření xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx vypořádání, byla-li xxxx xxxxxxxxx provozem xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, než xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podnikání xxxx xxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx, xx kterém xx poškozený xxxxxxxx, xxxxx podnikání xxxx xxxxx, x

x) xxxxx-xx x xxxx újmě x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, než xx xxxx, xx kterém xx poškozený bydliště, xxxxx podnikání xxxx xxxxx, xxxx

x) došlo-li x této xxxx xx třetím xxxxx, xxxxx xxxxxxxx pojistitelů xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx zástupce xxxxx xxxxxxxx 1 může xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, k vypořádání xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jednat x xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx poškozeného. Xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce podle xxxxxxxx 1 nevylučuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx přímo xxxxx xxxxx, xxxxx tuto xxxx způsobila, nebo xxxxx příslušnému pojistiteli.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx zřízením xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx").

(5) Pojistitel je xxxxxxx sdělit Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x sídlo, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, x xx do 7 xxx ode xxx xxxx jmenování nebo xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx předává xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx národním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§9x

Xxxxxx xxxxxxxx pojistitele x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx se xxxxxx na xxxxx xxxxxx členského státu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky xx xxxxxxx svobody dočasně xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx a xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nároků. Xx tím xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nutné x prošetření xxxxxx xxxxxxxxxxx x provádí xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla,

a) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx bydliště, xxxxx podnikání xxxx xxxxx x České xxxxxxxxx, a

b) xxxxx-xx x xxxx újmě xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx podle §6 xxxx. 5 xxxx 6.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxx xxxxx x xxx více xxxxxxxxxxx. Musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx škodního xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nevylučuje právo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojistiteli.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxx xxxxxxxx 1 není xxxxxxxx pobočky pojistitele x činnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx považována xx xxxxxxxxxx.

(5) Pojistitel xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a příjmení x xxxxxx bydliště, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx osobu, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx 7 dnů ode xxx jeho xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je pojistitel xxxxxxx oznámit Xxxxxxxxx, x xx xx 7 xxx xxx xxx xxxxxxxxx této xxxxx.

(6) Škodní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx x §15 x x §24 odst. 7 x 9, x xxxx jednatelské xxxxxxxxx podle §18 xxxx. 10 přísluší xxxx xxxxx.

§9x

Xxxxxx zástupce xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku

(1) Xxxxxx zástupce xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství1) x Xxxxx republice xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě než Xxxxx republice xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxxx a na xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, včetně náhrady xxxx xxxxxxxxx poškozenému xxxxxxxx xxxxxxx,

x) ke xxxxxxx xxxxxxxxxx sjednala xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, má-li xxxxxxxxx bydliště, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x Xxxxx republice,

b) xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx než x České xxxxxxxxx x

x) došlo-li k xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx státě xxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) došlo-li x xxxx újmě xx třetím xxxxx, xxxxx xxxxxxxx pojistitelů xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vozidla xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x poškozenému, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx rozsahu a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx jazyce. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nevylučuje xxxxx poškozeného xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxx přímo xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx způsobila, xxxx xxxxx příslušné xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx k poškozenému xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, a xx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx soudy xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobočky xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§9x

Xxxxxxxxx-xx pojišťovna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pojistitel xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx za xx, xx povinnosti xxxxxxxx zástupce xxxxx §9c xxxx. 1 xx 3 xxxx xxxxxxx xxxx pobočky xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx x provozu vozidla, xxxxx xx obvyklé xxxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx státě xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxx dočasně xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx §9b xxxx. 1, má xx xx xx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9c xxxx. 1 až 3 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9b, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zástupce xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2008

§10

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx částky

(1) Xxxxxxxxxx xx proti xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) bez xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích sepsat xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nehodu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x v xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uplatnit toto xxxxx xx náhradu xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zjištění skutečné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) způsobil xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx důvodu xxxxxxxx povinnost xxxxx §8 odst. 1 xx 3 a x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx možnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx výzvu xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zkoušce na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx psychotropní látky xxxx xxxx označeného xxxxxxx řídit xxxxxxxx xxxxxxx,

x) řídil xxxxxxx x xxxxx držitelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x to xxxx pouze xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx cvičitele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx mu xxx xxxxxx zákaz činnosti xxxxx vozidlo,

i) řídil xxxxxxx pod xxxxxx xxxxxxxx, omamné nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx motorové vozidlo, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxx x), x), i).

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxx pojištěnému xxxxx na náhradu xxxx, co za xxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xx provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx neodpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích, xxxxxxxxxxxxx xxxx, přepravovaných xxxx x xxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provozu vozidla xxxxxx xxxxxxxxx,

x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx souvislosti xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxx společně a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx náhradu částky xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), i) x x), xxxxxxxxx-xx, že xxxxxx xxxxxxx této xxxxx xxxxxxxx.

(4) Pojistitel xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxxx x xxxxxx újmy xxxxxxxxx provozem vozidla, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx skutečnost, kterou xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx neúplné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx sjednávání xxxxxxxxx x která byla xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podstatná.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §8 xxxx. 1 xx 3, xx xxxxxxxxxx oprávněn xx xxx požadovat xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pojistné události xxxx jiných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 nesmí xxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x důsledku xxxxxx xxxxxxxx, xx kterou xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§11

Újma xxxxxxxxx provozem xxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti

(1) Xxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x výjimkou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo.

(2) Způsob x rozsah xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxx občanským xxxxxxxxx. Xxxxx, která xxxxxxxxx vozidlo x xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti xxxxx §8 odst. 1 x 2. Xxxxxxxxx má v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x náhradou xxxx xxxxxxxx ministerstvem xxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx pověřený xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x výjimkou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx je uveden x xxxxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx. 4, uhradí tuto xxxx Kancelář xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx podle xxxx xxxxx uhradil, částku xxxxxxxxxxx pojistného xxxxxx xxxxxx xxxxxxx spojených x vyřízením pojistné xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx ministerstvo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx vozidlo x xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx toho, xx xx tuto xxxxx xxxxxx, xxxxx fyzické xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1. Byla-li újma xxxxxxxxx při plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x takové xxxx, x xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.18) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x újmu způsobenou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx užitím xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti

§12

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona zaniká

a) xxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx vlastník xxxxxxx, xx-xx osobou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tuzemského vozidla,

b) xxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx nepodléhá xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zaniklo,

c) dnem xxxxxxxx tuzemského xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx o podmínkách xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx přerušení,

d) odcizením xxxxxxx; xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx přijala oznámení x odcizení vozidla,

e) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx uplynutí xxxxx xxxxxxxxx pojistitelem x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx lhůta xxxxx xxx xxxxxx než 1 xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx upozornění na xxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x této upomínce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x osobu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxxxx stanovenou pojistitelem x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx části xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,19)

x) dohodou,

h) xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Pojistník xx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) až d).

(3) Xxxxxxx-xx vozidlo, které xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti den xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx silničních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zániku vozidla xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx její xxxx takovou xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx učinila xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X takovém xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§13

(1) Po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kartu, xxxxx xxxx vydána,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mu xx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x jeho xxxxxxx průběhu, jehož xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vydat xxxx xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx pojištění, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x vrácení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx doby, na xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx zaplaceného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx x době xx xxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx; povinnost xxxxxxxxx xxxx pojistného xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx z xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx pojistník xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojistné xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxx potvrzení xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

(4) Povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti.

§14

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx vydané x cizím xxxxx, x s xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území xxxxx členských xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx uzavřít x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx pojištění"). Hraniční xxxxxxxxx xx uzavírá xxx vstupu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zaplacením xxxxxxxxxx, x to xxxxxxx na xxxx 15 dnů. Bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx jízdu takového xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky.

(2) Hraniční xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, které nastaly xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xx xxxxxxx smlouvy vykonávat xxxxxx Kanceláře xx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx uzavření xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Kanceláři xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 10 xxxxx Xx. Totéž platí, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provozováno xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxx hraničního xxxxxxxxx xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxx cizozemského vozidla, xxxxx provoz na xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx hraničním xxxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxx vozidla x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx vozidla na xxxxx Xxxxx republiky xxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx další xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pojištění xx xxxxxxx.

§15

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx Kanceláři xxxxx o xxxxxx, xxxx přerušení, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxx jím xxxxxxxx a xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxx Xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 12 vedených v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx sdělení x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jsou-li xxx xx důvody vyplývající x xxxx působnosti xxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vozidel x jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx mohou xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx provoz xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, není-li xxxxxxx xxxxxxx x registru xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx státu.

(6) Xxxxxx-xx Kancelář xx xxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 x 3, xx xx zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx pojistná smlouva xxxxx odstavce 5, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx evidence příslušnému xxxxx xxxxxxxxxx tuzemského xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxx ověří xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx20).

(7) Xxxxx xxxxx odstavců 2, 3 a 6 xx xxxxxxx xxxxxxx jedenkrát xxxxxxx.

(8) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx sdělují Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx účely §3b xxxx. 2, §18 xxxx. 2 xxxx. x) x g) xxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx24). Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, 4, 7 x 8 se xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Zpracování osobních xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x plněním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx nezbytné pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxx xxxxx25).

(11) Bylo-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 6 vyřazení xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx pozemních xxxxxxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, o xxxxx zániku pojištění xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx:

x) xxxxx, popřípadě xxxxx a příjmení, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxxxxx vlastníka xxxxxx xxxxxxx a xxxx registrovaného xxxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) státní poznávací xxxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx silničního motorového xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) druh x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo přípojného xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxxxxx vozidla, značku (xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxx vozidla, xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (VIN), není-li, xxx xxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx, xxxxx x zdvihový xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx technicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla,

i) datum xxxxx registrace xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx vyřazení xxxxxxx x xxxxxxx xxxx datum xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§15a

Informační xxxxxxxxx Kanceláře

(1) Xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nároků xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozuje Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx poznávacích xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx pojištění xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx platnosti xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx karet, xxxxxxx pojistných xxxxx xxxxxxxxxx xx hraničního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx škodních xxxxxxxxxx xxxxx §9a x

x) škodních xxxxxxxxxx xxxxx §9b x 9c.

(2) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), týkající xx xxxxxxxxxx vozidel, zjišťuje Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx vozidel (§15 xxxx. 3). Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) týkající xx xxxxxxx s výjimkou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxx x vozidlo, xx xxxxx vlastníka xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx vztahuje.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxx uchovávány nejméně xx xxxx 7 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x registru xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ode xxx zániku xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xx 7 xxx xxx dne xxxxxx škodné xxxxxxxx xxxxxx vždy informace x

x) obchodní xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx pojistné smlouvy x pojištění odpovědnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a),

c) xxxxxxx xxxxxxxx podle §9a xxxx §9b,

d) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx-xx odlišný xx jeho xxxxxxxxx, x

x) xxxxx, na xxxxx xx xx xxxxxxxxx obracet x xxxxxxx, xx xxxx xxxx způsobena xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti.

(4) Xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §9c xxxxxxxx Kancelář xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států.

Xxxxxxxxx

§16

Xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, že poruší xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 písm. x).

(2) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že v xxxxxxx s §17 xxxx. 1 nepředloží xxxxxxx kartu.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze uložit xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx xx 40&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xx 1&xxxx;500 Xx xx 3&xxxx;000 Kč.

(4) Xxxxxxxx xx místě xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;500 Xx.

§16x

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§16b

Společná ustanovení

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx Praze její xxxxxxx část. Přestupky xxxxx §16 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České republiky xxxxxxxx xx xxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první x xxxx xxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx Xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxx a jeho xxxxxxxxx.

(2) Místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §16 xxxx. 1 se xxxx bydlištěm xxxxxxx xxxxx podezřelé x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx přestupku xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xx xxxx sídlem xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Pokuty xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xx místě nezaplacené xxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx.

§17

Xxxxxxxx pojištění odpovědnosti

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojištění a xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky. Xx xxxxxxx pro řidiče xxxxxxx s výjimkou x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx České xxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx cizozemského xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Není-li xxxx stanoveno xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x obvyklým xxxxxxxxxxx na území xxxxxx xxxxxxxxx státu x vozidla x xxxxxxxx stanovištěm xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx členského státu.

(3) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx oprávněna xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx území xxxxxx členského xxxxx xx území České xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx x seznamu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,20b) ministerstvu x Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx hraniční xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx zaměřena xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxx stanoviště xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxx xxxx xxxxx předává xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx po jeho xxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx oznamuje xxxxxxxx xxxxxxxx státům x Xxxxxx Evropských společenství xxxxxx xxxx s xxxxxxxx z pojištění xxxxxxxxxxxx20b) (§5 xxxx. 2).

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

§18

(1) Zřizuje xx Xxxxx kancelář xxxxxxxxxxx xxxx profesní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx činnost x xxxxxxx stanoveném xxxxx zákonem. Na xxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx použijí ustanovení xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxx xx obchodního rejstříku.

(2) Xxxxxxxx

x) spravuje xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx škod,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx v Xxxx xxxxxxxxx,

x) uzavírá dohody x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx cizích xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx pověřenými x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx žádostí x xxxxxxxx plnění x zabezpečuje xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx a statistiky xxx xxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx,

x) podílí se xx předcházení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx pojistným xxxxxxxx x xxxxxxxxx souvisejícím x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxx kanceláří pojistitelů xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx a

i) xxxxxx pojišťovně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx28).

(3) Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx zahájení xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pojistitelem x xxxxxx členského xxxxx. Vznik xxxxxxxx xx pojistitel, xxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx písemně xxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx sídlem x xxxxx členském státě xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Kanceláři x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x) den xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky a xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Kanceláří, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, x obchodní xxxxx xxxx název x xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu,

b) den xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx narození x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednat xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, x xx xxxxxxxxxx x xxxxx den,

d) xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx, a xx nejpozději v xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx pojistiteli xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxx členském státě, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, členství x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx této xxxxxxxx.

(5) Xxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx příspěvky. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(6) Člen Kanceláře xxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva, a xx xx xxxxxxx xxxxxx, x jakém xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a Xxxxx národní xxxxx.

(7) Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx záruky xxxxx xxxxxxxx 6. Za xxx účelem Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx veškerá xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx členům Xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx bance.

(8) Česká xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx Xxxxxxxxx jí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4. Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pozastaví pojistiteli xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx odpovědnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kmen pojištění xxxxxxxxxxxx, oznámí xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Kanceláři stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(10) Xx xxxx než Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pojistitele se xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) vedoucí xxxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9b, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozováno xx xxxxxxx svobody dočasně xxxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Na xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx.22a) Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.22b)

(12) X xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx využívá Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx údaje z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojišťovnictví obdobně xxxx xxxxxxxxxx.

§18a

Informační xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx jeho xxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx firmu, anebo xxxxx x sídlo xxxxxxxxx xxxx obvyklého xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx poškozenému xxxx xxxxxxxxx,

x) obchodní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxx xxxx pojištěna odpovědnost x provozu vozidla, xxxxx provozem xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx pojistné xxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx,

x) jméno, popřípadě xxxxx, příjmení a xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9b xxxx §9c,

xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx; xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9b, xxxx xx xxxxx státu xxxxxxxxx x §6 xxxx. 5 xxxx 6.

(2) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx České xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1, xxxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) vozidlo, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, má xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx informací podle xxxxxxxx 1 x 2, xx povinen x xxxxxxx sdělit Xxxxxxxxx

x) xxx a xxxxx vzniku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x

x) údaje o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx způsobena, a xxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx známy.

(4) Informace, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, poskytne Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx poškozený xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx státě, xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s bydlištěm xxxx sídlem xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§19

Orgány Xxxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx členů,

b) xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx.

§20

Shromáždění členů

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx Kanceláře xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xx shromáždění xxxxx xx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx svolává správní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 12 xxxxxx. Xxxxxxx rada svolá xxxxxxxxxxx xxxxx tak, xxx xx konalo xxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxx, xxx o to xxxxxx kontrolní xxxxxx xxxx xxxxxxx jedna xxxxxxx xxxxx Kanceláře. Xxxxxxx jednání xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx; xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxx xxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx usnášení, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx poskytování xxxxxx. Xxxx-xx shromáždění xxxxx schopné xxxxxxxx, xxxxx správní rada xxxx shromáždění členů xxx, aby xx xxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx třetina členů Xxxxxxxxx, xxxxx provozují xxxxxxxxx odpovědnosti na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx členů.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx přísluší

a) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx správní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) schvalovat xxxxxxxx Xxxxxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx správní xxxx,

x) xxxxxxxxxx účetní xxxxxxx Kanceláře,

f) rozhodovat x věcech, xxxxx xx vyhradí,

g) xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx a odvolávat xxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx prevence škod x pro rozdělování xxxxxxxxxx fondu zábrany xxxx podle §23b (xxxx xxx "Komise").

(4) Xxxxxxxxx členů xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx podílem x xxxxxxxxxxxx pojistného.

§21

Xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx je statutárním xxxxxxx Kanceláře, který xx 5 xxxxx. Xx správní xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx každý xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) volit xx svých xxxxx x odvolávat xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx Kanceláře,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx a xxxxxx změny,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx Kanceláře,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dokumentační x xxxx činnosti xxxxxxxxxxx x působností Xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx x prostředků Kanceláře xx xxxxxx fondu x xx návrh Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx rada xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx členů, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx měsíčně, xxxxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxx xxxx místopředseda.

§22

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Kontrolní xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx správní xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, x xxx členové Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx a xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx 3 členy x xx xxxxx xxxxx volí a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx kontrolní xxxxxx xxxxx xxx současně xxxxxx xxxxxxx xxxx, x pracovním poměru xxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxx postaveném xx Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx dozorčího xxxxxx, ani prokuristou xxxxx Xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxxxxx xxxxxxxx doklady x xxxxxxxx x úplné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Stejné xxxxxxxxxx xxxx členové Kanceláře, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx výše příspěvku xxxxxxxxx tímto členem Xxxxxxxxx.

(4) Xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxx radě, xxxxx xx xxxxxxx je xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx národní banku.

§23

Xxxxxxx ředitel

Výkonný xxxxxxx xx oprávněn xxxxxx xxxxxx x zabezpečení xxxxxxxxxx Kanceláře, v xxxx xxxx zasedáními xxxxxxx rady přijímat xxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx činnosti Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

§23x

Xxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx fond xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x odvodů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx volných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 2 písm. g) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx a xxxxxx xxxxx §24c, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx zábrany xxxx xxxxxxx 3 % x ročního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxx. Příspěvek xx xxxxx xxxxxxx xxxx je xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx I. čtvrtletí xxxxxxx kalendářního xxxx xx xxxxxxx xx 30. xxxxx, za XX. čtvrtletí do 31. xxxxxxxx, xx XXX. xxxxxxxxx xx 31. xxxxx x xx IV. xxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxx následujícího kalendářního xxxx.

(3) Prostředky fondu xxxxxxx škod xx xxxxxxx pouze xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx techniky xxxx xxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx z provozu xxxxxxx,

x) úpravou technologií x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx středisek xxxxxxxxxx záchranného sboru x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nezbytné xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) realizací xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §23b xxxx. 4 písm. x),

x) administrativním x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí prostředků x xxxxx xxxxxxx xxxx podle písmene x) xxxx x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §23b xxxx. 4 xxxx. x).

(4) X prostředků xxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60 % xxxxxxxxxx záchrannému xxxxx x z xxxx xxxxxxx 20 % jednotkám sborů xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx škod xx xxxx x daném xxxxxxxxxxx roce poskytne xxxxxxx 15 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému x xxxxxxx 15 % xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) nebo d). X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx škod xx x xxxxx kalendářním xxxx x xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxxxxx nejvýše 2 %.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx fondu x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx prostředky xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 vráceny xx xxxxx stanovené Xxxxxx, je jejich xxxxxxxx xxxxxxx zaplatit xxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx nevrácené ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx včetně xxxxx x x tím xxxxxxxxx nákladů.

§23x

Xxxxxx

(1) Xxxxxxx se Xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx prevence xxxx x pro rozdělování xxxxxxxxxx xxxxx zábrany xxxx.

(2) Xxxxxx xx 9 xxxxx a xx složena ze xxxx zástupců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru, x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, kterého xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx zástupce, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdravotnictví, x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 písm. x). Xxxxxx xx xxxxx členů xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxx řídí xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx zástupce xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx alespoň xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přítomných xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx se posuzuje xxxx xxxx úkon x obecném xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx členu Komise x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nutném xxxxxxx.

(4) Komise

a) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx programy xxxxxxxx x xxxxxxx škod x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx radě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zábrany xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 2 písm. x),

x) xxxxxxx kontrolu čerpání xxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxx.

(5) Návrh podle xxxxxxxx 4 písm. x) xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxx, pokud x xxxx do 30 xxx xxx dne xxxx xxxxxxxx kterýkoli x orgánů xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z důvodu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předloží Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx návrh. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx návrh za xxxxxxxxx.

(6) Komise zpracuje xx 30. června xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x zároveň ji xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Výroční xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx informace x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x x xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxx škod x xxxx, za xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ověření xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx z prostředků xxxxx zábrany xxxx.

§24

Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x pojistného za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §14, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 5, z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxx. 7 x 9 x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx poškozenému

a) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nezjištěného vozidla, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xx xxxx xx xxxx nebo xxxxx zisku xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxx xx věci xxxxxxxx Xxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx škodou xxxx xxxxxxxxxxx způsobena x závažná xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx podle §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxx zisku přesáhla 10&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx povinna xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, byl-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxx xxxxxx zákona,

c) plnění xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx povinna xxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx újmu,

d) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěním,

e) xxxxxx xx újmu způsobenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidla, xxxxx xxxxxx nevzniká xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pojištění,

f) xxxxxxxx plnění xxxxx §24a a 24b, x xx x xxxxxxx, v jakém xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle písmen x) až x),

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxx vozidlu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx škodné xxxxxxxx došlo xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx kupující xxxxx xxxxxxx převzala, x xxxx vozidlo xxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxx na zdraví xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) se xxxxxxxx usmrcení xxxx xxxxx újma na xxxxxx, anebo újma xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. písm. x), x) x x) xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx nichž by xxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (§9). Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx náhradu xx plnění xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) a x) se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu22c) xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx šetření škodné xxxxxxxx Policií České xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 za xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§6 xxxx. 2 x 3, §7 xx 10).

(7) Xxxxxxx-xx xxxx Kanceláří x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §11, xxxx x xxx, xxx má poškozenému xxxxx, poskytne xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vyplyne, xx xxxxxx mělo xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistitelem, xxxxxxxxx ministerstvem, xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ministerstvo, xxxxxxx Xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) x x) xxx xxxxx škodné události xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x §3a xxxx. 2.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx vzniká Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 2 písm. x), x) x g) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, nejvýše xxxx 300&xxxx;000 Xx. Xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxx prvé xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovatel x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx povinnost xxxx xxxxxxxx. Xx podmínek xxxxx §10 xx Xxxxxxxx nárok xxxxx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx, co xxxxxx xxxxxxxxxxx včetně nákladů xxxxx xxxx prvé, xxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx dlužníkem xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla. Xx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaniklo xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x). Kancelář xx povinna xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxx kanceláři xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §24a odst. 1 xxxx. c) x §24b.

(10) X garančního xxxxx se neposkytuje xxxxxx xx

x) újmu xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nejedná-li xx x úhradu xxxxx xxxxxxxx 7,

x) xxxx podle §7,

c) xxxxxxx xxxxxxx poskytnutím xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění (xxxx) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozem nezjištěného xxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx nahradit nezjištěná xxxxx.

(11) Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx případu xxxxx odstavce 2 xxxx 9 xxxxx Xxxxxxxxx, samostatného likvidátora xxxxxxxxxx událostí xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx jeho vyřízení xxxxxx nezbytných xxxxxxxx xxxxx.

Náhradní plnění x xxxxxxxxxx fondu

§24a

(1) X xxxxxxxxxx fondu poskytuje Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx §9 odst. 3,

x) pojistitel xx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxx xx Xxxxx republika, xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxx §9b, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §9c.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx poskytuje xxxxxxxxxxx x bydlištěm xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x případě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud

a) pojistná xxxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxx uzavřena x pojistitele xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxx práva dočasně xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx x

x) xxxxxx událost xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx území xxxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx. 5 xxxx 6.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx poškozenému x xxxxxxxxx nebo sídlem xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v případě xxxxxx xxxxxxxx způsobené xxxxxxxx vozidla, pokud

a) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §9c,

b) xx xxxxx o vozidlo x obvyklým xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx než České xxxxxxxxx x

x) škodná xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx žádosti.

(5) Xxxxxxxxx nemá xxxxx Xxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx plnění, jestliže

a) xxx předložil xxxxxx x náhradu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §9b xxxx. 1, xxxxx uzavřel xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxx xxxx způsobena, xxxx přímo škodnímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §9b x xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxx žádosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx,

x) xxx předložil xxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxx pojišťovně xxxxx §9c, která xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx provozem xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pojišťovny podle §9c x xxxxxxxx xx 3 měsíců xxx dne xxxxxxxxxx xxxx žádosti obdržel xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, nebo

c) bylo x xxxx věci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §9b xxxx. 1 nebo xxxxx xxxxxxxxxx podle §9c.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plnit xxxx xxxxxx xxxxxx, pro xxxxx plnění snížila xxxx xxxxxxx, do 2 měsíců ode xxx obdržení xxxxxxx x xxxxxxxx plnění. Xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pojistitel xxxxx §9b odst. 1, anebo pojišťovna xxxxx §9c přímo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx ustanoveného xxxxxxxx zástupce xxxxx §9b xxxx §9c xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx důvody, xxx které xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxx které odmítá xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx žádosti o xxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx podle §9b xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9c xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9b nebo §9c,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x náhradní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9c, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo

c) xxxxx, která xx xxxxxxx újmu nahradit, xx-xx xxxxx,

xx xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xx právo xx náhradu xxxxxxxxx xxxxxx náhradního plnění xx xxxxxx pověřeného xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx sídla xxxxxxxxxx xxxxx §9c, xxxxx uzavřela pojistnou xxxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx újma.

(9) Xxxxxxxx náhradního plnění xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §9a nebo §9b xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9c na Xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, než xx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x souladu x xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství27) xxxxxxxx plnění poškozenému x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx své xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx proti Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx uplatněné xxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu za xxxxxxxxxxx, xx vozidlo, xxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxx vzniku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§24b

(1) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Kancelář xxxxxxxx xxxxxx poškozenému x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx provozem byla xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx újma, xxxx

x) xx 2 xxxxxx xxx dne vzniku xxxx xxxxxxxxx provozem xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, není xxxxx xxxxxxx pojišťovnu, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx.

(2) Kancelář xx právo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx došlo xx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx byla xxxx xxxxxxxxx,

x) vůči garančnímu xxxxx členského xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx újmě, jestliže xxxx újma způsobena xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx obvyklé stanoviště xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx garančnímu fondu x xxxxxxxx státě, xx jehož xxxxx xx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx byla xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnout pojistné xxxxxx xx újmu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §24a xxxx. 9 x 10 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

§24x

Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx a výdaji xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx zohlednění nárůstu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx garančního xxxxx.

§25

Výkon xxxxxxx xxx xxxxxxxx Kanceláře

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxx činnosti Xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) x xxxx. 6, 7, 9 a 11 podléhá xxxxxxx, xxxxx vykonává Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx Kanceláři xxxxxxxx x xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx nesplní xxxxxxx xxxxxxxx k nápravě xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxx jestliže xx x její xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx národní xxxxx uložit Xxxxxxxxx xxxxxx, a to xx xxxx 10 xxxxxxx Xx.

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx více xxxx, xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx písemně xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, zaniká-li xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx řízení, x xxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx vlastníka xxxxxxx, vykonává povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže na xxx přešlo xxxxxxxxx xxxxxxxx x majetkovou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx smrti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxx x nabytí xxxxxxxx xxxx dědic, x xxxxxxx více xxxxxx xxx, xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx pověřen, xxxx xxxxxxxxxx. Nebyl-li xxxxx xxxxxxx, pak xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dědictví. Xxxxx-xx xxxxx x xxxx xxxxxx pověřen xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx vozidla xxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(3) Je-li xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx svěřenský xxxxxxx.

§26a

Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx částem xxxxx xxxxxx zákona jsou xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.

Přechodná xxxxxxxxxx

§27

(1) Pojistná xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2000.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxxxx xxxx 1. xxxxx 2000.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2000, x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2000 xxxxxxx x pojistníkem pojistnou xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx evidence xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2000, je xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x dokladech x xxxxxxxxx vydaných za xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x nich xxxxxxxxxx.

§28

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 4 měsíců xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxx 1999 xxxxxx xxxx xxxxxxx formou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx je splatný xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, kdy xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx prostředků xxxxxxxxxx fondu musí xxxxx xxxxxxx

x) x 1. lednu 2000 3 % x xxxxxxxxx objemu pojistných xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "zákonné xxxxxxxxx") xxxxxxxxxxx x roce 1998,

x) x 1. xxxxx 2001 5 % z celkového xxxxxx vyplacených xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx 1999,

x) x 1. xxxxxxxx 2001 20 % x xxxxxxxxx xxxxxx plnění xxxxxxxxxxx x garančního xxxxx x předchozím xxxxxxx období.

§29

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x. x. xxxxxxx xx zákonného pojištění xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2000 xx Xxxxxxxx. Tato xxxxx x xxxxxxxxxx uplatňuje x xxxxxxxx jménem x xx xxxx Xxxxxxxxx Česká xxxxxxxxxx x. x., a xx včetně xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx před xxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xx povinnostech xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x souvislosti x poskytováním xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §449a xxxxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxx Kancelář xxxxxxxx xx povinnou xxxxx x xxxxx, xxxx poškozený nemá xxxxx nárok xx xxxxxx proti Kanceláři. X xxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx pojišťovna x.x. účetní xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx x. x. xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx následujícího po xxxxxxx účetní xxxxxxx xx rok 1999 xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx Kanceláře xxxxxx xxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vytvořených x pojistného za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1999 po xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx od 1. xxxxx 2000 x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx úhradu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx nepostačují, xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx Kanceláře.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x. x. xx xxxxxxx xxxxxx xx jednoho xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx shromáždění xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx osob, xxxxx x xxxxxx xxxx uhradily xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x roce 1999, x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zákonného xxxxxxxxx xx posledních 5 xxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x. x. xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxx roku zprávu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x její xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx Kanceláře x České xxxxxxxxxx x. s. xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 podléhá výkonu xxxxxxx xxx pojišťovnictvím xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,10) přičemž xxxxxxxxxx xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Kanceláře x České xxxxxxxxxx x. x. použijí xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 185/1991 Xx., x pojišťovnictví, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

§30

X xxxxxx č. 185/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 320/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Sb. x xxxxxx x. 149/1995 Xx., se §26 xxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x. 12/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§31

X xxxxxx č. 12/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx §14 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14) x 15) xxxxxxx.

ČÁST ČTVRTÁ

§32

§32 (část xxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 250/2016 Sb.

XXXX PÁTÁ

§33

§33 (část xxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 274/2008 Sb.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

§34

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx §1 odst. 2, §15 xxxx. 1, 7, 8 x 9, §16, 17, části druhé, třetí, čtvrté a páté, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2000.

Xxxxx v. r.
Havel x. r.
Zeman x. x.

Xxxxxxx x xxxxxx x. 168/1999 Sb.

Příloha xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 354/2014 Sb.

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §3 xxxx. 4 xxxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxx souvislosti xx pojistitel xxxxx xxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výší xxxx stanoveného xxxxxxxxxx, xx ve lhůtě 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx uplynutím xxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx považuje xx xxxxxxx.

2. Práva x povinnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx jmenovat xxxxxx xxxxxxxx podle §9a xxxxxx x. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou provozem xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Evropské xxxx x xxxxxxxx.

4. Kancelář xx povinna xxxxxxxx xxxxxxxxxx středisko podle §15a zákona x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx tohoto xxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

5. Pojistitelé jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 odst. 6 xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 1. xxxxx 2004. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 8 xxxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx tohoto xxxxxx, od 1. xxxxx 2004.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 47/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.2004

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x Evropské xxxx x xxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu vozidla), xx xxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 47/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2004

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvem xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx rozhodnutí xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx věcná xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx přenáší x xxxxxxxxxxxx na Českou xxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pokuta, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, při jejím xxxxxxxx a xxxxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx ministerstva xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx zrušeno x xxx xxxxxxx x novému projednání, xx x němu xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx věcech, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx Českou xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 168/1999 Xx., x pojištění xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

3. Xxxx-xx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx ve xxxx, xxx xx věcná xxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx na Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, rozhodnutí xxxxxxxxxxxx, proti xxxxx xxx podán xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zruší x věc vrátí x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx k tomuto xxxxxx xxxxxxxxxx příslušná Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy. X xxxxxx xxxxxx x x přezkumném xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhoduje ode xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníkem xxxxxx xx věcech, xxx xx věcná xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx přenáší z xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx banku. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx. Xx xxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy.

5. Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejsou xxxxx zákonem xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 57/2006 Xx. s účinností xx 1.4.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxx 1. xxxxxx 2012 se limit xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, uzavřených přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pojistného xxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxx pojistného plnění xxxx xxxxxxxxx xxxxx §3a odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 168/1999 Xx., xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zvyšuje na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 168/1999 Xx., xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxx §3a xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 168/1999 Xx., xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx nově xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx nesouhlasí x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx pojistitele xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vydat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx ji xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx jeho žádost xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadní právní xxxxxx pozbývají platnosti xxxx 31. xxxxxxxx 2008.

5. X xxxxxx x správních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.6.2008

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx příspěvku xxxxx §24c zákona x. 168/1999 Xx., x pojištění odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 168/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx §24 xxxx. 1 xxxxxx č. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Kanceláři xxxxx xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se řídí xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

4. Xxxxx xx příspěvek xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §24c xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k jeho xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 354/2014 Sb. s xxxxxxxxx xx 15.1.2015


Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 168/99 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 30.7.1999 x výjimkou ustanovení §1 xxxx. 2, §15 odst. 1, 7, 8 a 9, §16, 17, xxxxx druhé, xxxxx, xxxxxx x páté, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2000.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

307/99 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 168/99 Sb., o xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx a x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx vozidla)

s xxxxxxxxx xx 3.12.99

56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 168/99 Sb., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 307/99 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.7.2001

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

47/2004 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 168/99 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2004, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 3 xx 6, §9a, 15x, §17 odst. 2, §18 odst. 2 xxxx. x) x x), §18x, §24 xxxx. 2, §24a x 24x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX

410/2004 Xx., xxxxx xxxxx zákona x. 168/99 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 132/2004

377/2005 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, spořitelními x xxxxxxxx družstvy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pojišťovnami x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx konglomerátech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 29.9.2005

57/2006 Xx., o změně xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2006

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

137/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 168/99 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 363/99 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 168/99 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 307/99 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2008 x xxxxxxxx §24 x §24c, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2009

267/2008 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 168/99 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 86/2008

274/2008 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2009

278/2009 Xx., x změně xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x pojišťovnictví

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2011

341/2011 Xx., x Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

18/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Celní xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

160/2013 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 168/99 Sb., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 238/2000 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX x x xxxxx některých zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2014 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají účinnosti 1.9.2013

239/2013 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 56/2001 Xx., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx zákona č. 168/99 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/99 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

303/2013 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím rekodifikace xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

354/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 168/99 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx újmu xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 239/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 56/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 168/99 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z provozu xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/99 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 15.1.2015

250/2016 Xx., x odpovědnosti za xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx

x účinností xx 1.7.2017

304/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 277/2009 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 23.9.2016

63/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.6.2017

183/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

293/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o pojištění xxxxxxxxxxxx z provozu xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2018

49/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxx 72/166/EHS ze dne 24. xxxxx 1972 x sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx členských států xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpovědnosti z xxxxxxx motorových xxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx pro případ xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění směrnic Xxxx 72/430/XXX x 84/5/XXX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/14/XX.
Xxxxx směrnice Xxxx 84/5/EHS ze xxx 30. xxxxxxxx 1983 x sbližování xxxxxxxx předpisů členských xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxx Rady 90/232/XXX x směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/14/XX.
Xxxxx směrnice Xxxx 90/232/EHS ze xxx 14. května 1990 x sbližování právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx pojištění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx motorových vozidel, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/14/XX.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/26/ES ze xxx 16. xxxxxx 2000 x sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx členských států xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx Xxxx 73/239/XXX x 88/357/XXX, xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/14/XX.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/14/ES xx xxx 11. xxxxxx 2005, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 72/166/XXX, 84/5/EHS, 88/357/XXX x 90/232/EHS x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/26/XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel.
1a) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 13/1997 Xx., x pozemních xxxxxxxxxxxx.
2) §5 xxxxxx č. 13/1997 Xx.
3) §6 xxxxxx x. 13/1997 Xx.
4) §7 xxxxxx x. 13/1997 Xx.
4a) Xxxxx č. 37/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx).
5) §3 xxxxxx č. 56/2001 Xx., x podmínkách xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x pojištění xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 193/2003 Sb.
Příloha k zákonu x. 56/2001 Xx.
Příloha č. 5 k xxxxxxxx x. 341/2002 Xx., x schvalování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 197/2006 Xx.
6) §11 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 102/1995 Xx.
7) §11 xxxx. 3 xxxxxxxx x. 102/1995 Xx.
8) §10 xxxx. 12 vyhlášky x. 102/1995 Xx.
9) §4 xx 6 xxxxxx x. 56/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví x o změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §18 xxxxxx č. 37/2004 Xx.
11x) §13 x následující zákona x. 363/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11x) §23 xxxxxx x. 363/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 39/2004 Xx. x zákona x. 57/2006 Xx.
12) §4 xxxx. 7 xxxxxx x. 239/2000 Xx., o integrovaném xxxxxxxxxx systému x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx.
§4 nařízení xxxxx x. 172/2001 Xx., x provedení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
12x) Xxxxx č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
13) §35 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 99/1989 Xx., x pravidlech xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu), xx znění vyhlášky x. 24/1990 Xx.
14) §28 xxxx. 1 x 4 xxxxxx x. 133/1985 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 203/1994 Xx.
15) §442 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15x) §55 xxxxxx č. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 137/2008 Xx.
15x) §126 xxxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx.
15x) §47 xxxx. 4 xxxxxx x. 361/2000 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15x) §47 xxxx. 3 xxxx. x) zákona č. 361/2000 Sb.
16) §8a xxxxxxxxx xxxx.
16x) §123 xxxx. 2 xxxxxx x. 361/2000 Xx., x provozu xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxxxx některých xxxxxx.
Xxxxxxxx č. 32/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
17) §38 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx x. 99/1989 Xx.
18) Xxxxxxxxx §179 xxxxxxxx práce.
19) §800 xxxxxxxxxx zákoníku.
20) Zákon č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx škodu způsobenou xxxxxxxx vozidla x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojištění odpovědnosti x provozu vozidla), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20a) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20x) Xx. 4 Xxxxxxxx Xxxx 72/166/EHS xx xxx 24. xxxxx 1972 x xxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx občanskoprávní xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx případ xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění.
21) §18 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §13 x xxxxxxxxxxx a §21 zákona č. 363/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů.
22a) Zákon č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22b) Zákon č. 254/2000 Sb., x auditorech x o xxxxx xxxxxx x. 165/1998 Xx., xx znění xxxxxx č. 209/2002 Xx.
22x) Zákon č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
22x) Xx. 6 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/26/ES xx dne 16. xxxxxx 2000 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxx občanskoprávní xxxxxxxxxxxx za provoz xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady 73/239/XXX x 88/357/XXX.
23) §13 x 14 xxxxxx x. 56/2001 Xx.
23*) Vyhláška č. 492/1991 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §39 xxxx. 13 xxxxxx x. 363/1999 Xx.
25) §5 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
26) Xxxxxxxxx §55 xxxx. 2 xxxxxx č. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Čl. 6 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2000/26/ES.
27a) §4 xxxx. 4 písm. x) x b) xxxxxx č. 56/2001 Xx.

28) §129 xxxx. 11 zákona x. 277/2009 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

*) §5 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 12/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

*) Xxxxxx x. 47/2004 Sb. odst. 10 xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxx x. 410/2004 Xx. xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako platný.