Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.05.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2018 do 28.11.2021.


Zákon o myslivosti

449/2001 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět a účel úpravy §1

Vymezení pojmů §2

ČÁST DRUHÁ - CHOV A ZUŠLECHŤOVÁNÍ ZVĚŘE

Zásady chovu §3

Omezení směřující k zachování druhu zvěře §4

Zákazy stanovené k zachování druhů zvěře §5

Chovatelské přehlídky §6

Chov zvěře v zajetí §7

ČÁST TŘETÍ - OCHRANA MYSLIVOSTI A ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK ZVĚŘE

HLAVA I - OCHRANA MYSLIVOSTI

Základní povinnosti §8

Omezení a zákazy dané v zájmu ochrany §9

Povinnosti vlastníků domácích a hospodářských zvířat a vlastníků pozemků §10

Povinnosti uživatelů honiteb §11

HLAVA II - MYSLIVECKÁ STRÁŽ

Ustanovení myslivecké stráže §12

Zrušení ustanovení mysliveckou stráží §13

Oprávnění myslivecké stráže §14

Povinnosti myslivecké stráže §15

Odpovědnost za způsobenou škodu §16

ČÁST ČTVRTÁ - TVORBA A VYUŽITÍ HONITEB

HLAVA I - NAVRHOVÁNÍ HONITEB

Obecné zásady tvorby honiteb §17

Uznání honitby §18

HLAVA II - HONEBNÍ SPOLEČENSTVO

Založení honebního společenstva §19

Vznik honebního společenstva §20

Valná hromada honebního společenstva §21

Jednání valné hromady §22

Honební starosta §23

Honební výbor §24

Zrušení a zánik honebního společenstva §25

Členství v honebním společenstvu §26

Majetek honebního společenstva §27

Rejstřík honebních společenstev §28

HLAVA III - UZNÁNÍ HONITBY A JEJÍ ZMĚNY

Řízení o uznání honitby §29

Přičlenění §30

Změna a zánik honiteb §31

HLAVA IV - VYUŽITÍ HONITEB

Rozhodnutí držitele honitby o způsobu jejího využití §32

Smlouva o nájmu honitby §33

Evidence využití honiteb §34

ČÁST PÁTÁ - MYSLIVECKÉ HOSPODAŘENÍ A LOV

HLAVA I - MYSLIVECKÝ HOSPODÁŘ §35

HLAVA II - PLÁN MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ

Vypracování plánu §36

Změny a plnění plánu §37

Myslivecká evidence a statistika §38

HLAVA III - POVOLENÍ LOVU VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH

Snížení stavů zvěře a zrušení jejího chovu §39

Povolení lovu mimo dobu lovu §40

Povolení lovu na nehonebních pozemcích §41

HLAVA IV - DOBY LOVU A JEHO PODMÍNKY

Doba lovu a podmínky lovu §42

Dohledávka zvěře §43

Používání loveckých psů a loveckých dravců §44

HLAVA V - ZAKÁZANÉ ZPŮSOBY LOVU §45

HLAVA VI - POVOLENKA K LOVU, LOVECKÝ LÍSTEK A POVINNÉ POJIŠTĚNÍ

Povolenka k lovu §46

Lovecký lístek §47

Povinné pojištění §48

Neoprávněný lov zvěře §48a

HLAVA VII - KONTROLA A ZUŽITKOVÁNÍ ZVĚŘE

Způsob kontroly ulovené zvěře §49

Ošetření ulovené zvěře §50

Uvádění ulovené zvěře do oběhu §51

ČÁST ŠESTÁ - ŠKODY ZPŮSOBENÉ UŽÍVÁNÍM HONITBY, ZVĚŘÍ A NA ZVĚŘI

Odpovědnost uživatele honitby §52

Opatření k zábraně škod působených zvěří §53

Neuhrazované škody způsobené zvěří §54

Uplatnění nároků §55

Náhrada škod způsobených na zvěři §56

ČÁST SEDMÁ - STÁTNÍ SPRÁVA MYSLIVOSTI

HLAVA I - ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY MYSLIVOSTI A JEJICH PŮSOBNOST

Orgány státní správy myslivosti §57

Působnost Ministerstva zemědělství §58

Působnost krajů §59

Působnost obcí §60 §60a

HLAVA II - DOZOR V MYSLIVOSTI §61

HLAVA III - PODPORA MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ A SPOLKOVÉ MYSLIVOSTI §62

ČÁST OSMÁ - SANKCE

Přestupky fyzických osob §63

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §64

Společná ustanovení k přestupkům §64a

ČÁST DEVÁTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vztah ke správnímu řádu §65

Vztah k předpisům o ochraně přírody §66

Vztah k řízení podle jiných předpisů §67

Zmocňovací ustanovení §68

Přechodná ustanovení §69

Zrušovací ustanovení §70

ČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST §71

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 267/2006 Sb. - Čl. XXXII

č. 204/2015 Sb. - Čl. XVI

Nález Ústavního soudu - č. 49/2007 Sb.; č. 60/2007 Sb.; č. 149/2007 Sb.; č. 26/2018 Sb.

INFORMACE

449

XXXXX

xx xxx 27. xxxxxxxxx 2001

x myslivosti

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§1

Předmět x xxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx upravuje

a) xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx volně xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx zvěře v xxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxx zvěře,

d) xxxxx x vypouštění xxxxxxxxx, xxxxx zatím xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x využití xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x právní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx pozemků a xxxxxxxxxx životních xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx lovu xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xx nehonebních xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kteří nejsou xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxxx myslivosti, xxxxx x náhradu xxxxx způsobené xx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx, xxxxxx a správní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx porušení povinností,

n) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a kulturní xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Tento xxxxx xx xxxxxxxxxx xx jedince xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x uznaných xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zvířata.1),2)

§2

Vymezení xxxxx

Xxx účely xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx soubor xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx vztahu x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx obnovitelné xxxxxxxx xxxxxxxxx představované xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x písmenech x) x d),

c) xxxxx xxxxx, xxxxx nelze xxxxx xxxxx mezinárodních xxxxx, jimiž xx Xxxxx republika xxxxxx x které byly xxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx xxxx xx Xxxxxx mezinárodních xxxxx,3) xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx jsou zvláště xxxxxxxxxx živočichy podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx4) x xxxxxx-xx k xxxxxx lovu povolena xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxx: xxxx xxxxxxxx (Castor fiber), xxxxx xxxxxx (Felis xxxxxxxxxx), xxx evropský (Xxxxx alces), xxxxxx xxxxx (Ursus xxxxxx), xxx xxxxxxxx (Xxxx xxxx), xxx xxxxxxxxxxx (Xxxxx xxxxx), xxxxx xxxxx (Xxxxx lutra),

- xxxxx: čírka xxxxx (Xxxx querquedula), čírka xxxxxx (Xxxx xxxxxx), xxxxxx polní (Xxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx), xxxxxxx xxxxx (Bonasa xxxxxxx), xxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx lesní (Xxxxx buteo), xxxx xxxxxx (Buteo xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxx (Xxxx xxxxxxxx), kormorán xxxxx (Xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxxx (Perdix perdix), xxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxx xxxxx (Xxxxxx xxxxx), křepelka xxxxx (Xxxxxxxx coturnix), xxxxxx xxxxxx (Anas xxxxxxxx), moták xxxxxx (Xxxxxx aeruginosus), xxxxxxxx xxxxxx (Xxxxx tinnunculus), xxxxx xxxxxxxxx (Xxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx velký (Xxxxx cherrug), xxxxx xxxxx (Xxxxxxxx rusticola), xxxxx obecná (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx stěhovavý (Xxxxx xxxxxxxxxx), tetřev xxxxxx (Xxxxxx urogallus), xxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx xxxxxx), volavka popelavá (Xxxxx cinerea), xxx xxxxx (Xxxx xxxx),

x) xxxxx xxxxx, xxxxxx xxx obhospodařovat xxxxx:

- xxxxx: xxxxx xxxxxxxx (Xxxx dama), jelen xxxxxxxx (Xxxxxx elaphus), xxxxxxx běloocasý (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxx (Xxxxx xxxxx), xxxxxx xxxxxx (Rupicapra xxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx (Xxxxx xxxxxxxx), xxxxxx divoký (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxx xxxxx (Martes xxxxxx), xxxx skalní (Martes xxxxx), xxxxx obecná (Xxxxxx xxxxxx), muflon (Xxxx xxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxx (Xxx xxxxxx), xxxx Dybowského (Xxxxxx xxxxxx dybowskii), xxxx japonský (Xxxxxx xxxxxx nippon), srnec xxxxxx (Xxxxxxxxx capreolus), xxxxx xxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxxxx (Xxxxxxx eversmannii) x xxxxx xxxxx (Xxxxx xxxxxxxxx),

- xxxxx: bažant xxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx reevesii), xxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxxxxx (Xxxxxxx palumbus), xxxx xxxxxxxx (Xxxxx xxxxxxxxx), husa polní (Xxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxx (Xxxxx anser), xxxxxx xxxxxx (Xxxx xxxxxxxxxxxxx), krocan divoký (Xxxxxxxxx xxxxxxxxx), lyska xxxxx (Fulica xxxx), xxxxxxx xxxxxx (Alectoris xxxxxx), perlička xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxxx (Xxxxxx xxxxxx), straka xxxxxx (Xxxx xxxx), špaček xxxxxx (Sturnus vulgaris), xxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxx),

x) nehonebními xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hranice xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, jako xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, cesty, xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx x zemědělské xxxx lesní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx pozemky xxxxxxxxx, xxxx, zahrady x xxxxxx řádně ohrazené, xxxxxxxx pozemky sloužící x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,1),2) obvod xxxxx, xxxxxxx, silnice, letiště xx zpevněnými plochami, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx byly xx nehonební prohlášeny xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx všechny xxxxxxx x písmenu x) xxxxxxxxx,

x) souvislými xxxxxxxxx xxxxxxx takové honební xxxxxxx, jestliže xx xxx xxxxxx z xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx pozemkové xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, leží-li xxxx xx směru xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx souvislost mezi xxxxxxx xxxx spojenými; xx xxxxxx pruhy xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x letiště xx xxxxxxxxxx plochami,

h) xxxxxx myslivosti xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx chránit, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx ulovenou nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx zvěř, xxxx vývojová stadia x xxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxx x xxxx v xxxxxxxx míře xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) honitbou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxx xxx provádět xxxxx myslivosti xxxxx xxxxxx zákona,

j) oborou xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxx intenzivní xxxx zvěře s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx uzpůsobeným xxx, xx xxxxxxx zvěř x xxxxx nemůže xxxxx xxxxxxx,

x) bažantnicí xxxx xxxxxxx, x xxx xxxx vhodné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx způsob posouzení xxxxxx podmínek x xxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxx část xxxxxxx xxxx bažantnice,

l) jakostní xxxxxx xxxxxxx stupeň xxxx xxxxxxxxx; vychází x xxxxxxxxxx podmínek x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx spolupráci x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxx, xxxx xxxxx ke změně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx honitby xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx myslivosti xxxxxxx xxxxxx,

x) uživatelem honitby xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx honitby honitbu xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx majetkových xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx vlastnictví xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXX

§3

Xxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, udržování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zvěře, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx honitby x x případě jejího xxxxxxxx xxxxxxx honitby (xxxx jen "uživatel xxxxxxx") je povinen xxxxxxxxxx x honitbě xxxx zvěře x xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx stavem xxxxx xx xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx ohrožen xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx reprodukci druhu. Xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx přípustný xxxxx xxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx x xxxxx xxxxxxxx třídy xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx pohlaví a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx zvěře, xxxxx xxxxxxxx na návrh xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx souborem xxxxxxx x přibližně xxxxxxxx xxxxxxxx přírodními xxxxxxxxxx pro zvěř x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx druhu xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx zvěře xxxxx, xxxxxxx x prasete xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, případně xxx xxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxx, tetřívek, xxxxxxx) xxxx ohrožené xxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx musí celá xxxx výměra xxx x oblasti tohoto xxxxx. Vytvoření oblasti xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx ekologické xxxxxx xxxxxxxxx území.

(4) Xxxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavů xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx částí xx xxxxxxxxxx xxxx.

§4

Omezení xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx zvěře

(1) Xxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx mysliveckého xxxxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx myslivecké xxxxxxxxxxx x takových xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx a vývoz xxxx xxxxx x xxxxxx vývojových xxxxxx xxx provádět xxx xx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx myslivosti, x xx za xxxxxxxx x něm xxxxxxxxxxx. X dovozu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX), xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx myslivosti a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.5) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§5

Xxxxxx stanovené x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

(1) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvěře se xxxxxxxx

x) vypouštět do xxxxxxx xxxxxxx druhů xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx,1),2) xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx do xxxxxxx zvěř x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zvěře x mezi xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx chována x xxxxxx; výjimku x xxxxxx xxxxxx xxxx povolit xxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx druhy zvěře xxx předchozího souhlasu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xx honitby může xxx xxxxxxx honitby; xxxx osoba xxx x jeho xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, nejedná-li xx x vypouštění xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx xx vydání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx po xxxxxxxx xxxxxxx při dovozu xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx intenzivních xxxxx xxxxx.

§6

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jsou xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx oblast chovu xxxxx xxxxxxxxx každoročně xxxxxxxxxx x konání xxxxxxxxxxx přehlídky xxxxxxx x xx tím xxxxxx xxxxxxx hodnotitelskou xxxxxx. Xxxxxxxx chovatelské xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.6) O xxxxxxxx chovatelské přehlídky x xxxx organizaci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxx x parůžky xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx lebky xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zbraně x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Mezinárodní xxxxxxxxxx organizace, x xx xxxxx 215 x., xxxx xxxxxxxx 260 x., xxxx Xxxxxxxxxx 400 x., xxxxx 190 x., xxxxx 140 b., xxxxxxx 300 b., xxxxxx 225 b., xxxxxx 110 b., xxxxx 125 b.) x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ústřední xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x pověří xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci6) xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxx vývozem xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx alespoň xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, vystavena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pořízena xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinna xxxxx převážející význačnou xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx celnímu úřadu xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§7

Chov xxxxx v xxxxxx

(1) Xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx žadatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx5) x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx7) x navrhovaným xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx-xx x xxxx zvěře x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obcí xxxx xxxxxx nebo xxx-xx x držení x xxxx loveckých dravců. Xx xxxx xxxxx x zajetí se xxxxxxxxxx krotký chov xxxx polodivoký xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx o xxxxxxxx xxxx prováděná uživatelem xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, záchranné xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x zraněné xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx o ochraně xxxxxxx.8) Xxxxxxxxx chovy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, lze xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx honitby xxx xxxxxxxx xxx po xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx a uživatele xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx výcviku xxx xxxxxxxxx plemen xx xxxxx souhlasu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x orgánu xx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX MYSLIVOSTI X XXXXXXXXXX ŽIVOTNÍCH XXXXXXXX ZVĚŘE

HLAVA X

XXXXXXX XXXXXXXXXX

§8

Xxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se rozumí xxxxxxx zvěře xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx nemocemi, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x před xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; ochrana xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx v honitbě x ochrana mysliveckých xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx musí xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x poškozování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§9

Xxxxxxx x xxxxxx xxxx v zájmu xxxxxxx

(1) Xx zakázáno xxxxxx zvěř xxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zvěří x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx při obhospodařování xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jako součástí xxxxxxx.

(2) Xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx přikrmování, xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx zařízení. X xxxxxx vybudování a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx souhlas xxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemku. Nedá-li xxxxx x vlastníků xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tento souhlas, xxxxxxxx o umístění xxxxxxxx, napajedla xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9) xxx xxxxxx dotčena.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx lovů, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx xx honitby xxxx xxxxxx částí, xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx psy x xxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxx zájmových činností. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx honebních xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx,10) a xxxxxxx těmto xxxxxxx xxxxxxxxx potřebné x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx životních xxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx domácích x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx zakázáno xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx ze zájmových xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mimo vliv xxxxx majitele xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx pozemků xxxxxxx xxxx, aby xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx usmrcována; ustanovení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx nejsou dotčena.7) Xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx na ochranu xxxxx xxx obhospodařování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.11)

(3) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na zvěři xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinni

a) xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx uživateli xxxxxxx xxxx x xxxxx provádění zemědělských xxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx používat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tak, xxx xxxx byla xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx silážních xxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§11

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx honiteb xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a jiných xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx x uživatelé xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx políček pro xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx žádost xxxxxxx xxxxxx; vlastník, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx povolit jen xxx dodržení předpisů x xxxxxx.12)

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xx oznámení xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pozemků podle §10 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx záplavami, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x extrémně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Uživatel xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x v době xxxxx zvěř xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx a xxxxxx xxxxxx zařízení xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx hospodaření x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx výkazu o xxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxxxxx honitby xx xxxxx orgánu státní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx tento xxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx odkladný xxxxxx.13)

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx členy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, projednat xxxxxxx 7 dnů xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX STRÁŽ

§12

Ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Uživatel xxxxxxx xx xxxxxxx xxx každých xxxxxxxxxx 500 ha xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx myslivosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 30 dnů xxx xxx, xxx byl xxxxxxxx honitby vyrozuměn xxxxxxx státní správy xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; x případě xxxxxxx xxxxxxx na vlastní xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x uznání honitby.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx ustanovuje xxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx xx xxxxxx 10 xxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stráží. Nesplní-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx myslivosti a xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx může být xxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx

x) xx starší 21 xxx,

x) xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

c) xx xxxxxxxxx,

x) xx způsobilost x právním xxxxxx,

x) xx fyzicky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předpisů,

g) xxxxxxx slib xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx stráž xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx povinnosti xxx xxxxxx ochrany myslivosti, xx xxxx xxx xxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx x nepřekročím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx myslivecké stráži.",

h) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx (§48),

x) xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx byl pravomocně xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin nebo xxxxx xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx myslivosti14) nebo xxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) K xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx státní xxxxxx myslivosti x xxxxxx opisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.15) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nepřihlíží x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.16) Xxxxxx x vydání xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navrhované xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x). Xxxxxxxxxx mysliveckou stráží xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx stráže, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stráže xx vymezován xxxxxxxx (xxxxxxxxx).

(7) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, každou xxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3, x xx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx vzor xxxxxxxxxx xxxxxxx xx státním xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stráže x xxxxxxxxxxx o předpokladech xxx výkon funkce xxxxxxxxxx stráže a x jejich xxxxxxxxx.

§13

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx na návrh xxxxxxx xxxx honitby,

c) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx myslivecké xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx myslivosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx ustanovení xxxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stráže zruší, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx přestala splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx v §12 odst. 3 xxxx se prokáže, xx byla ustanovena xx xxxxxxxx nesprávných xxxx nepravdivých údajů. Xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vlastního podnětu, xxxxx myslivecká xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx povinností tento xxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx x), je povinna xxxxxxxxxx xxxxxxxx služební xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxx správy xxxxxxxxxx, xxxxx ji ustanovil xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c), xxxxxxxx xxxxxxx povinnost na xxxxxx, popřípadě na xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx odznak x xxxxxx myslivecké xxxxxx ve své xxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx

x) požadovat xx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx zbraní nebo x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zbraně, xxxxxxxxx lístku, povolenky x xxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jímž lze xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zastavit x xxxxxxxxx v xxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx17) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, a za xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) zadržet xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx jiné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx osobu, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx o osobu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zbraň x xx xxxxxxxxx pozemcích, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Policie České xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x písmenech x) x x) xxxxxxxx zbraň xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx psa x xxxxxx a xxxxxxx xx z xxxxxxx; x xxxxxx xxxx xxxxxx úřední xxxxxx a xxxxx, xxx byla xxx xxxxxx, vystavit potvrzení x xxxxxx xxxx x odňatou xxxxxxxx xxxxx xxxx zakázanou xxxxxxxx výzbroj xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx policie; xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) až x) xxxx xxxxxxx xxxxxx či xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jich xxxxxxxxxxxx,

x) usmrcovat x xxxxxxx toulavé xxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx než 200 x xx xxxxxxxxx nemovitosti xxxxxxxx x bydlení xxxxxxxxxxxx xxxx; pokud xx xxxx nemovitost umístěna xx oploceném pozemku, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx oplocení. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx psy xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, na xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, záchranářské x služební; usmrcovat xxxxx potulující xx x honitbě xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 200 m od xxxxxxxxx nemovitosti xxxxxxxx x bydlení; xxxxx xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, psíka mývalovitého, xxxxx amerického xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx vyhláškou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx živočichů x přírodě nežádoucí,

g) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x farmových xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 200 x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx němž xx xxxxxxx chov xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nemůže xxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) projednat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx příkazem xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxx x honitbě x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx usmrtila xxx xxxx xxxxx, zdivočelé xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx o xxx neprodleně xxxxxxxxxx xxxx vlastníka, xxxxx xx xxxxx, x xxxxxx mu xxxxx xxxxxxxx zvířete x xxxxxxxxx xxx na xxxx místo xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx dopravních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nesmí xxxxxxxx jiný xxxxx xxx zjištění, xxx x xxxxxx prostředcích x xxxxxxxxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxx zvěř.

§15

Xxxxxxxxxx myslivecké xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) prokázat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stráže x nosit xxxxxxxx xxxxxx,

x) dohlížet xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spojených x ochranou myslivosti,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nedostatky x xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx honitby xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, popřípadě x neodkladných xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xx povinna xxxxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx proti zneužití, xxxxxx a xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx skutečnosti xx povinna neprodleně xxxxxxx xxxxxx, který xx průkaz x xxxxxx xxxxx.

§16

Xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx žádost xxxx x xxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "poškozený"). Xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx-xx xx tuto xxxxx xxxxxxxxx úmyslně. Došlo-li x xxxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx rozsah a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x poskytnutím xxxx xxxxxx, se xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx stav; xxxx-xx xx možné xxxx xxxxxx, xxxxx xx x penězích. Poškozenému xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx x xx škodu, kterou xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stráži.

(3) Xxxx odpovídá xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x dále xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxx jejích xxxxx, pokud se xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx protiprávním jednáním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Náhradu xxxxx xx stát xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ustanovil.

XXXX ČTVRTÁ

TVORBA X XXXXXXX XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXX

§17

Xxxxxx zásady tvorby xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx jen x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx honebními xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxx vlastníka xxxxxxxx xx nehonební xxxxxxx i jiné xxxxxxx xxx pozemky xxxxxxx x §2 xxxx. x), x xx xxx x xxxxxxxxx podnětu nebo xx návrh xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx, xxx xxxxx xxx pozemek xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx vlastníka xxxxxxx xxxxx pozemek za xxxxxxx. Dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx kterou má xxxxxxxx xxxxxxxxx hranici.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx obvodů obcí xxxx krajů. Xxxxxxx xxxxxxx se xxxx, xxxxx xx xx xxxxx, krýt x xxxxxxxxx přírodními x xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx, cesty, silnice).

(5) Xxxxxxx xxxxxxx tvořící xxxxxxx xxxx spolu xxxxxxxx. X pozemky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx však xxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zvěře xxxx jsou xxx xx xxxxxxxxxx, například xxxxxxx, silnice xxxxxxxxxx xxxx, přehrady x xxxxxxx xx zpevněnou xxxxxxx.

(6) Xxx tvorbě xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx. Nelze xxxxxxxx xxx uznat honitbu, xxxxx má tvar xxxxxx xxxxxxxxxxx pruhu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx 500 x, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx honitby (xxxxxxx). Stejně je xxxxx bránit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xx tím xxxxxx se při xxxxxx honiteb xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx honiteb xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx stanoví xxx xxxxx 50 xx, xxx xxxxxxx xxxxxxx 500 xx.

§18

Uznání xxxxxxx

(1) Návrh xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vlastník xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx honebního xxxxxxxxxxxx (§19 xxxx. 4) xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §17 xxxxxx xxxxxx, xxxx orgán státní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxx xxxxxxx honitby xxxx xxxxx vlastník xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemků, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §17.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx pozemků xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vytvořit honební xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výměry xxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxx pozemky jiných xxxxxxxxx, x xx x uvedením důvodů xxxxxx přičlenění. Xxxxx xx o přičlenění x těmito xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vzájemné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx co xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, předloží xxxx xxxxxx x xxxxxxx. Pokud provádí xxxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, může se xxx stát xxx xx souhlasem xxxxxxxx xxxxxxx. Celkový rozsah xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xx provádějí x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx být xxxxx xxx 10 % xxxxxx xxxxxxxxx honebních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx honitby.

(5) X návrhu na xxxxxx obory xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx daného xxxxx zvěře, projekt xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx veterinárních xxxxxx5) x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx7) k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx chovu. Xxxxx xxxxx x xxxxxx xx uznání xxxxxxx xxxx její xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x jejím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přikládá xxx zpracované údaje x vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx honitby xx mapě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx druhů zvěře x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Honební xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx") xxxxxxxxxx honebních xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a

b) xxxxx xxxxxxxxx sama xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx společenstvo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,19) xxxxx xx xxxxxxxx xx podnikání xxxxxx osob x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx společenstva xxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx jen "obec"),20) x xxxxxx území xx většina xxxxxxxxx xxxxxxx tvořících společenstevní xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx název dostatečně xxxxxxxxxxx dodatkem.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolu s xxxxxxx na uznání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dva vlastníci xxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxxxxx věku 18 xxx, (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx"). Návrh xxxxxxxx členové xxxxxxxxxxx xxxxxx a uvedou xxxxx jména a xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Podpisy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx honebního xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxx"), x xxxxxxxx jména, xxxxxxxx x bydliště,

b) xxxxxx xxxxxx honitby,

c) souhlasy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxx společenstvu.

(6) X xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dále připojí

a) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hromady xxxxxxxxx společenstva, na xxxxxx byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, případně xxxxxxx výbor x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx musí xxx xxxxxxx název x xxxxx xxxxxxxxx společenstva, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx přípravného výboru xxxxxxxx x tomu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, dokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxx ustanovení §22 xxxx. 3 xx 5 xxxxxxx. Xxxxx x ustavující xxxxx hromady podepíší xxxxxx hromadou zvolený xxxxxxx starosta a xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx společenstvo xxxx xxxxxx xxxxx, x němž xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, název x xxxxx xxxxx, xxx-xx o právnickou xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx. Honební xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx každému xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxx vydat xxxx xxxxxxx všech xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 7 dnů xx xxxxxxxx žádosti.

§20

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx. Xxxx-xx návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jsou-li xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx nepřesné, xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx xx to xxxxxxxxx xxxxx bezodkladně, xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, upozorní s xxx, xx xxxxxxx-xx xxxx vady xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx bude xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x odmítnutí xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanov x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx registrace.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx správy myslivosti xxxxxxx společenstvo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx společenstev. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx myslivosti xx 7 xxx xxx dne xxxxxxxxxx Xxxxxxx statistickému úřadu.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx honitbu, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vlastnictví xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx nedosahuje xxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxx vznik xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19 odst. 6 xxxx. x).

(5) Xxxxxxxxxx x odmítnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§21

Xxxxx hromada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxx hromady xxxxxx

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx starosty, xxxxx xx xxxxxxx předsedou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dalších xxxxx honebního výboru,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx honebního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxx čistého výtěžku,

c) xxxxxxxxxx x způsobu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx honebních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xx člena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx otázkách, xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx-xx xx to xxxxx xxxxxxx.

(2) Valná xxxxxxx xxxx přenést xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) na xxxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxx xxxxx hromady

(1) Xxxxxx hromadu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx hlasy xxxx xxxxxxx 10 % xxxxx hlasů, mohou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Honební xxxxxxxx je povinen xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx valnou xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx podali xxxxxx podle předchozí xxxx.

(2) Honební xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x konání xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxx, xxxxx xxxx vypovězení xxxxxxx x nájmu xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o použití xxxxxxx výtěžku xxxx xxx k nahlédnutí x xxxxxxxxx starosty xxxxxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x konání xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx jakýkoliv xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, lze pouze xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx honebního xxxxxxxxxxxx.

(3) Hlasovací právo xx valné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx členům xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx honebních xxxxxxx, xxxxx vlastní x které xxxxx xxxxxxxxxxxxxx honitbu. Xx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(4) Valná xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxx hlasů. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx valné xxxxxxx, může xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za jakéhokoliv xxxxx xxxxx přítomných xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx členů. X xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x), c) a x) xxxx §21 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx vyšší xxxxx xxxxx potřebných x xxxxxxxxxx.

(6) X rozhodnutích xxxxx xxxxxxx xxxx xxx pořízen zápis xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx podepíší xxxxxxx xxxxxxxx x valnou xxxxxxxx zvolený zapisovatel. Xxxxx xxxx honebního xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxx náklady, xxxxxxx x vydání xxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx. Xxxxxxx společenstvo xxxx uchovávat xxxxxx xx celou dobu xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mohou xxxxxxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxx hromadu. X takovém případě xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, předloží xxxxx rozhodnutí členům x vyjádření x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx učinit xxxxxxx xxxxxxxxx. Nevyjádří-li xx člen xx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxx. Xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx oznámí xxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivým xxxxxx. Xxxxxxx xx počítá x xxxxxxxxx počtu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx všem xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx společenstva rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xx xx 15 dnů xxx dne, xxx xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 3 xxxxxx xx konání xxxxx xxxxxxx, domáhat, xxx xxxx xxxxxxxx neplatnost xxxxxxxxxx xxxxx hromady, xxxxx xxxx právo xxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.

§23

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Honební xxxxxxxx xxxxxxxxx honební xxxxxxxxxxxx navenek. Uzavřít, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx jenom s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx společenstva, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx úkon neplatný.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx hromada xx xxxxxx 10 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zemře xxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx tuto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx až xx xxxxxxx nového honebního xxxxxxxx xxxxxxxxx valnou xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx starosta xxxxxxxxx xxxxxxx záležitosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx vyhrazeny valné xxxxxxx; xx přitom xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx s právními xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za škodu, xxxxxx xxxxxxxx porušením xxxxxxxx povinností xxx xxxxxx funkce. V xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zastupuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx výboru, x xxxx-xx honební xxxxx xxxxxx, kterýkoliv xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; jedná x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx svěřeny honebnímu xxxxxxxxxx.

§24

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxx honebního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 10, xx honební xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 5 dalších xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; počet xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx platí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Neurčí-li xxxxxxx xxxxx, může xx xxxxxxx výbor xxxxxxx, jen je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx většina xxxx členů; x xxxxxxxx je zapotřebí xxxxxxxx většiny přítomných xxxxx. Xxx rovnosti xxxxx xx rozhodující xxxx xxxxxxxxxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Zápis xxxxxxxx xxxxxxx přítomní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Stanovy xxxxx xxxxxxxxx x písemné xxxxxxxxx nebo hlasování xxxxxx prostředků sdělovací xxxxxxxx mimo zasedání xxxxxxxxx výboru, xxxxx x tím xxxxxxxx xxxxxxx xxxx členové.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§25

Xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zrušení x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxx společenstevní xxxxxxx,

x) uplynutím xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxx,

x) dnem xxxxxxxx x rozhodnutí valné xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx společenstva, xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx pouze tak, xxx xxxxxxxxxx v xxx zrušení zanikla xxxxxxx nájmu honitby, xx-xx xxxxxxxx,

x) rozdělením xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx společenstvem. X xxxxx xxxxxxx xx likvidace neprovádí,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nepostačující.

(2) Xx xxxxxxxxx majetku a xxxxxxx xxxxxxxxx honebního xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x závazků xxxxxxxxxx společností. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx honebního xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx návrh. Skončí-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zůstatkem, xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx způsobem určeným xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hromada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Neučiní-li xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx likvidátor xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx jmenoval.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx společenstva xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 7 dnů xx xxxxxx Českému statistickému xxxxx.

§26

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Převede-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx společenstvu xxxxxx; xxxxxxxxx těchto xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx vlastnického xxxxx xxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zaniká x xxxxxxx, že správní xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx společenstva xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx honebního xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxx písemného xxxxxxxx; xxxxxxxx zaniká xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx kterém bylo xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx členství x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaniklo, xx nárok xx xxxxxxxxxx podíl. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx výpočtu xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemků, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx, xxx z xxxx bude xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo mohou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx honebních xxxxxxx, xxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přičlenil xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx stávají xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx 30 xxx od doručení xxxxxxxxxx x přičlenění xxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx.

§27

Xxxxxxx honebního xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx společenstvo xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx honebního xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx společenstva xxxxx xxx

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx honitby xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx honitby,

c) xxxx x xxxxxxxx,

x) půjčky x xxxxx a xxxxx x xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxx.21)

§28

Rejstřík xxxxxxxxx společenstev

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx myslivosti je xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx listin obsahující xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je každému xxxxxxxxx. Každý má xxxxx xx něj xxxxxxxx, pořizovat si xx své náklady xxxxx a xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxx potvrzení x zápisu xxxx x xxx, že xxxxx xxxx proveden.

(3) Xx rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx x xxxxx honebního xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x čísla xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x uvedením xxx x právního xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby honebního xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx místostarosty x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) identifikace xxxxxxxxx pozemků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx popisem xxxxxxx honitby,

f) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx likvidace včetně xxxxx, příjmení a xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) zahájení xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jméno, xxxxxxxx (xxxxxxxx firma) a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx honebních xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx změna xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx registru osob21a).

HLAVA XXX

XXXXXX XXXXXXX X XXXX ZMĚNY

§29

Řízení x uznání honitby

(1) X xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx honitby xx příslušný xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x jehož územním xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx těchto orgánů, xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 60 xxx xxx dne xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx užívat xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přičlení x xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx k několika xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxxx zruší.

(3) V xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx uvede xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, výměra xxxxxxxxx xxxxxxx v členění xxxxx druhů xxxxxx, xxxxx hranic, vyznačení xxxxxx honitby, výčet x výměry honebních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx třídy xxxxxxx xxx jednotlivé druhy xxxxx navržené xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Do xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxxxx o uznání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.13)

§30

Přičlenění

(1) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx netvoří xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx myslivosti xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx x těmito xxxxxxxxx pozemky nejdelší xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nevyžadují xxxxxx xxxx přičlenění.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přičlenil xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xx xxxxxxxx honitby xxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxxxxxx honitbu, je xxxxxxx povinno xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Nedohodnou-li xx xxxxxxxxxx osoby x xxxx xxxxxxx, xxxx náhradu xxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx x přihlédne přitom x velikosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x předpokládanému xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx do 31. xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud honební xxxxxxx byly přičleněny xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx společenstva.

§31

Xxxxx a xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx mysliveckého xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx myslivosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pozemků (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx"). Při změně xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x územním xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx x výměry xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx změnu honitby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, do xxxxx územního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx vlastníci xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx změnu xxxxxxx, xxxx xxxxx podat xxxxxxxxxx x nich. Xxx-xx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx návrh xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jedné z xxxxxxxxx honiteb x xxxx xxx 10 %. V xxxxxxxx xxxxx honitby xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Rozhodnutím x xxxxx xxxxxxx nezaniká xxxxx honitby, je-li xxxxxxx.

(4) Změnu honitby xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x 31. prosinci xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x němž xxxxxxxx x úpravu xxxxxxx.

(5) Xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx lesa x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx nebo normovaných xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx

x) zrušením, sloučením xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx žádost jejích xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx honebního xxxxxxxxxxxx,

x) poklesne-li xxxxxx xxxxxxx xxx minimální xxxxxx x důsledku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x honebním xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x 31. prosinci roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 10 % xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx minimální xxxxxx xx xxxxxxxxx, zaniká xxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx x prohlášení xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx myslivosti, xxxx-xx xxxxxxxx obory xxxxxxx a xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx lhůtě stanovené xxxxxxx státní správy xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXXX

§32

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx honitby x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx užívá honitbu xx vlastní xxxx, xx povinno xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx xx povinno xxxxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx x pronájmu xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxx

x) xxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx platný český xxxxxxx xxxxxx,

x) mysliveckému xxxxxxxx vzniklému xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx6) xx účelem xxxxx honitby, xxxxx xxxxxxx 3 členové xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a),

c) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx na xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx své xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jeho xxxx xxxx odpovědný xxxxxxxx xxxxxxx podmínku xxxxxxxx x xxxxxxx x).

(4) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx hospodaří x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx spravují, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx po provedení xxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx úkony xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x nájmu xxxxxxx:

x) xxxxxxx držitele honitby x xxxxxxxxxx nájmu xxxxxxx, všem xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx x xxx, xxxxx xx zájemců xxxxxxxx nejlepší xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) sdělení xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx obsahu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx umístění xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x řad xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x místě xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx počet xxxxx mysliveckého xxxxxx. X případě xxxxxxxx xxxx xxxxxx zájemců xx prvém xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxx.

(5) Honitbu xxxxx xxxxxxxx na xxxxx a v xxxx přenechat xxxxxx xxxxxxxxxxx myslivosti; xxxxxx xxxxx přenechat lov xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx nejedná x poplatkový odstřel x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sdružení, xx xxxx myslivecké xxxxxxxx xxxxxxx upřednostnit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vlastníky, xxxxxxxxx xxxxxxx honebních xxxxxxx této honitby.

§33

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx

(1) Smlouva o xxxxx xxxxxxx xxxx xxx uzavřena xxxxxxx xx dobu 10 xxx. Držitel xxxxxxx xx xxxxxxx do 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jedno xxxx xxxxxxxxxx orgánu státní xxxxxx myslivosti.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx dohodou smluvních xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.

(3) Xxxxx x případech xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dosavadní nájemce xxxxx o opětovné xxxxxxxx xxxxxxx smlouvy xx xxxxx xxxxxx, xxxx s xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle podmínek xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx, jestliže se xxxxxxx xxxxxxxx užívat xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx doby nájmu xxxxxxx nájemní xxxxxxx xxxx mu xxxx xxxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx uložena xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opatření xx xxxxxxx proti xxxxxx působeným xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx spravuje, xxxxxx xx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx výši xxxx xxxxxxxx opatření x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx smlouvy x xxxxx xxxxxxx xx xxxx stranami xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx při vzniku x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Smlouva x xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) uplynutím xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) zánikem xxxx smrtí xxxxxxx xxxxxxx,

x) přestane-li xxxxxxx xxxxxxxx podmínku uvedenou x §32 xxxx. 3,

x) dohodou,

f) xxxxxxxx x 18měsíční xxxxxxxxx xxxxxx xx změně xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx využívat xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx nedodržení podmínek xxxxxxx x nájmu,

h) xxxxxxxxxxx orgánu státní xxxxxx myslivosti x xxxxxxxxx, xxx porušením xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx ohrožení xxxxxxxxx prostředí anebo xxxxxxx počtu xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxx-xx vlastnické právo x honebním pozemkům x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, vstupuje xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx dosavadního. Dojde-li xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §31 xxxx. 4, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x datu xxxxxxxxx změny.

(8) Držitel xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx honitby x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6 písm. x) xx g), x xx xx 15 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx právní xxxxxx ze xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku x nájmu. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx honitby xxxx xxxx xxxxx je xxxxxxx.

§34

Evidence xxxxxxx honiteb

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vede evidenci xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxx působnosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx.

(2) V xxxxx xxxxxxxx využití honiteb xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx jmenování, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx honitbu.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXX HOSPODAŘENÍ X LOV

HLAVA I

MYSLIVECKÝ XXXXXXXX

§35

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx státní správy xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx této funkce xx, že xxxxxxxx xxxxx

x) má xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům,

b) xx xxxxxx 21 xxx,

x) xx xxxxxxxxx (§12 xxxx. 4); x xxxxxxxx pokutám xx xxxxxxxxx xx xxxxx myslivosti14) x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx uložené xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x jejich xxxxxxx xxxxxxxx 2 roky,

d) xx xxxxxxxx xx xxxxx České republiky,

e) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) má platný xxxxxxx průkaz skupiny X,

x) xx pojištěna (§48), a

h) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx škole, xx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx úspěšně ukončila xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx škole nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oborem xxxx povinným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx složila xxxxxxx pro myslivecké xxxxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vystavené xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx správy myslivosti, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu15) opis x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx čestného prohlášení, xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx pravomocně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx14), xxx jí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pokuta xxxxx xxxxxx zákona. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx14) x k pokutám xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona xx nepřihlíží, pokud xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx.

(3) Navrhnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodáře je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx smlouvy x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx právní xxxx, rozhodnutí o xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dosavadního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x po doručení xxxxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mysliveckým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx honitby podepisovat xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx hospodaření, například xxxxx xxxxx mysliveckého xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x stavu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx předem xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zvěře, xxxxx přeběhla nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x povinném xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx loví v xxxxxxx xxxx; xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx loveckého xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx; uvedené xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx, další zvířata xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zvířata x xxxxx xx pohybující xxxxxxx z farmových xxxxx xxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. e) a x),

x) vést xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxx bezpečnostních pravidel xxx použití loveckých xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx hospodář xx při xxx xxxxxxxx povinen

a) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zabezpečovat plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a lovem xxxxx,

x) navrhovat uživateli xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x honitbě; xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, zejména x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ní, x připravovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x lovu, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx (x rozdělením xx psy xxxxxxxxxx xx minimálního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x na psy xxxxxxx), vést xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx honu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx loveckých xxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, honce i xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo jiných xxxxxxxxx látek, xxxxx xxxxxx 15 xxx x osoby, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx povinny xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx a zajišťovat xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx neodkladně xxxxxxxx xxxxxx, nedostatky x xxxxx podle xxxxxx povahy xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx mysliveckého xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x odcizení; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx hospodář xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dočasnou xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x výjimkou oprávnění xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. e) xx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxx nejméně xxxxxxxxxxx 5 xxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovuje x odvolává xxxxx xxxxxx xxxxxx myslivosti xx návrh uživatele xxxxxxx. Xxx ustanovování x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ustanovení §12 xxxx. 3 x §13.

(8) Vyhláška xxxxxxx xxxx xxxxxxx mysliveckého xxxxxxxxx, dále xxxxxx xxxxxxxxx zkoušek xxx xxxxxxxxxx hospodáře, x xxxxx xxxxxxxxxx organizace x xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oborem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx pověřeny xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§36

Xxxxxxxxxxx plánu

(1) Uživatel xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx [§59 odst. 2 xxxx. x)] xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x do 5 xxx výsledek xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy myslivosti (§60). Xxxxxxx honitby x držitelé xxxxxxxxxx xxxxxxx mají xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx sčítání x xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx výsledkům. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 týdne xxx dne xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Uživatel honitby xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x honitbě (xxxx jen "xxxx"). Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu ekosystému, xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolních x xxxxxxxxxxxx xxxxx x výše xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zvěří xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx honitby. X xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx hospodaření xx xxxxx x xxxxxxxxx zazvěřování, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, opatření x xxxx x xxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek zvěře. Xxxxxxxx xx xxxxxxx x oblasti chovu xxxxx, vychází xxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx oblast xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx předloží xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vyjádření. Xxxxxxxx xx držitel xxxxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx se za xx, xx x xxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx držitele xxxxxxx nedojde xxxx xxx x uživatelem xxxxxxx x xxxxxx x plánu, určí xxx xx xxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Odsouhlasený, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx honitby xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx myslivosti.

(4) Xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo 3 x změněných xxxxx podle §37. Xx xxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xx uživatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx písemná xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, x xx xx pátého xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx x xxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx druhy xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx vyjádření xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx lovit samičí xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx 2 let ve xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxx vypracování a xxxxxxxxxx plánu.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx podmínky, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§37

Xxxxx x plnění xxxxx

Xx změny plánu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx myslivosti x xxxxxxx xxxxx zvěře x xxxxxxx xxxx xxxxxxx chovu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxx zvěře x xxxx xxxxxx. Xx xxxxxx plánu xx započítává xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx zvěře x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§38

Myslivecká xxxxxxxx a xxxxxxxxxx

(1) Uživatel honitby xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ní a xxxxxxx hlášení xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx myslivecké xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ní xx součástí rezortního xxxxxxxxxxxxx zjišťování.22)

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx statistická hlášení x myslivosti xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXX LOVU XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§39

Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx přírody anebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx počet některého xxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx státní xxxxxx myslivosti xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Nelze-li xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ekonomicky xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nájemce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx orgánu ochrany xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx na minimální xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zvěře, xxxxx xxxxx působí.

§40

Xxxxxxxx lovu xxxx xxxx xxxx

Xxxxxxxx-xx se xxxxxxx lovu některého xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx hájena xxxxx §2 xxxx. x), xxxx xxxx xxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx orgán státní xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx honitby xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx, náhradách x xxxxxxx. Stejně xx postupuje xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx zvěře x xxxx xxxxx xxx xxxxx výcviku x xxxxxxx loveckých xxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§41

Povolení lovu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx regulovat xxxxx některého xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx holubů ve xxxxxxx) xx nehonebních xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx myslivosti. Povolit xxx xxx i xxxx dobu xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx obvodu xxxx nehonební xxxxxxx, xxxxxxxxx uživatele xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx také xxxxx xxxxxxx xxxx; x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx není xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx platné xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx zvěř xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx lovu, xxxxxxx xxxx xxxxx dobu, xxxxxx vzájemné xxxxxxxxxx xxxxxxx osob xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxx x nehonební xxxxxxx prohlášené xxxxxxx xxxxxx xxxxxx myslivosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§17 xxxx. 2), xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx organizace v xxxxx působnosti Ministerstva xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x osoby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vstupovat x loveckou xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pozemky, x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nehonebních xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXX XXXX X XXXX PODMÍNKY

§42

Doba xxxx x podmínky xxxx

(1) Lovit lze xxx zvěř, xxxxx xxxx xxxxxx podle §2 xxxx. x), x to xx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, může xxxxx xxxxx provést xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (držitel xxxxxxxxx xxxxxx).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxx x bližší xxxxxxxx xxxxxxxxx lovu.

§43

Dohledávka zvěře

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxx honitby xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx této činnosti xx oprávněn xxxxxx xxxxxxxxx psa.

(2) Osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx oprávněny x xxxxxxxx xxxxx míře xxxxxxxxx x loveckou xxxxxx a xxxxxxxx xxxx na pozemky xxxx honitby x xx neoplocené nehonební xxxxxxx, x to xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizí xxxxxxx xxxx vlastníka, popřípadě xxxxxxx nehonebních pozemků, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx zvěře zúčastnit x xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Dohledávku xx xxxxxxxxx nehonebním xxxxxxx xx možno provést xxx xx souhlasu xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx přeběhla xxxx přeletěla. Xxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nejbližší xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.5)

§44

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx psů x xxxxxxxxx dravců

(1) Xxxxxxxx honitby je xxxxxxx držet x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxx xxxxxxxxx plemene xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (FCI) s xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku x xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx veřejnou listinou.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxx x xxxx xxxxx uvedený x §2 xxxx. x). Xxxxxxx loveckých xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx myslivosti. Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxx xxx xx povolení xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle předpisů x xxxxxxx xxxxxxx23) x za xxxxxxxx x povolení uvedených. Xxxxxxx loveckého xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.6)

(3) Xxxxxxxx stanoví xxxxxx pokyny x xxxxxxxxx loveckých dravců x o používání xxxxxxxxx xxx, o xxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, dále způsob xxxxxxxxx zkoušek xxx x xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx6) x xxxxx, xx xxxxxxx xx myslivost xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx pověřeny xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXX XXXX

§45

(1) Xxx zvěře xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zásadám xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ochrany zvířat xxxxx xxxxxx. Zakazuje xx

x) xxxxxx xxxx xx ok, na xxx, do xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x nášlapných xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx ondatry xx vrší,

b) xxxxx xxxx způsobem, jímž xx xxxxxxxx trýzní, xxxxxx zvěř xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xx sítí, xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx pernaté x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) lovit xxxx pernatou xx xxxxxxxxx, lovit zvěř x pomocí xxxxxx xxxxxxxxx xxxx návnad,

e) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ohařů, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx psů x xxxxxxxx xxxxxxx než 55 xx,

x) xxxxx xxxxx vyháněním xxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx,

x) lovit xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, zaměřovače xxxxxx konstruovaného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, výbušnin,

h) xxxxx xxxx x pomocí xxxxxxxxxx pohybujících xx xx zemi, xxx xxxx nebo xx xxxx, xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx menší xxx 5 km/hod.,

i) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxx kulovou, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx),

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x střelivem,24)

k) xxxxxxx zvěř srnčí xxxxx zbraní než xxxxxxxxx x xxxxxxx x energií ve 100 m nižší xxx 1000 J (xxxxx) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 1500 X; xx neplatí xxx xxxx selete a xxxxxxx xxxxxxx divokého, xxxxx xxx při xxxxxxxx, naháňce nebo xxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) střílet zvěř x poloautomatických xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pojmout xxxx xxx 2 xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx prasat divokých x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, tj. xxxxxx xx západu xxxxxx xx do xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx; lovit prase xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx použití xxxxxx xxxxxxxxxx x střelecké xxxxxx,

x) lovit xxxx x době xxxxx xx vzdálenosti xx 200 x xx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx to xxxx prováděno xx xxxxxx xxxxxxx,

x) střílet xxxx na xxxxxxxx x vystřelovat xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx pozemcích, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x na sousedních xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xx 200 m xx hranice xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xx čekané ve xxxxxxxxxxx xx 200 x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xx 200 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvěř, xxxxxxxxx myslivecká xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zařízení,

t) xxxxxxx xxxxxxxxx zvěř v xxxxxxxxxxx x aklimatizačních xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx poraněné x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx jelena xxxxxxxxxx x xxxxxx siky, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; tento xxxxx xx xxxxxx xxxx v oborách,

v) xxxxxxx xxxxxx polního, xxxxxxx obecného, orebici xxxxxxx, perličku xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, poláka xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, husu xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx lovech xx xxxxxx xxxxxxxxx 3 xxxxxxx a stanoveného xxxxx xxxxxxxxx psů,

w) xxxxxxxx xxxxxxx brokové xxxxxx k lovu xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zvěře v xxxxxxx xxxx x xxxxxxx chovu xxxxxxxx xxxxx zvěře xxxx xxx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx zvěře xxxxxxx xxxxxxx zakázané xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), jde-li o xxx v noci, x xxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) a x).

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními předpisy xxxxxxxxx xxxxxxxxx.25)

XXXXX XX

XXXXXXXXX K XXXX, XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX

§46

Xxxxxxxxx x xxxx

(1) Xxx xxxx xxxx, xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx, povolenku x lovu x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx lovu xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx zbraně x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx, xxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx, mysliveckému xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx honitby.

(2) Povolenky x xxxx vydává x podepisuje xxxxxxxx xxxxxxx na tiskopisech, xxxxx x xxxxxx xxxxx pořídil. Pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx seznam xxxx, xxxxx se xxx xxxxxxx, (hromadná xxxxxxxxx x xxxx). Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx vydaných povolenek xxxxxx jejich vzorů xxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxx od skončení xxxxxx platnosti.

§47

Lovecký xxxxxx

(1) Lovecké xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx myslivosti, x xxxxx obvodu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, kteří xxxxxx trvalý pobyt x Xxxxx republice, xxxxxx xxxxxxx lístek xxxxx státní správy xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx:

x) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx škol, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oborem xxxx xxxxxxxx vyučovacím xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Lovecký xxxxxx xxx vydat xxx xxxx, kdo xxxxxxx, xx

x) xx xxxxxx 16 let,

b) má xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx škole, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx žákem, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; u xxxxxxx xx xx xxxxxx o složení xxxxxxx x myslivosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k lovu xxxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pořadatelem xx veřejnou xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx (§12 xxxx. 4),

x) xx xxxxxxxx (§48).

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxx myslivosti, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx15) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a výpis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx podobě, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx xx také xxxxx předložení xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx správní tresty xx spáchání přestupku xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx14), xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx uložena xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxx xxxxxxxx trestům xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx14) x k xxxxxxx xx přestupky xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx uložení uplynuly 2 xxxx. X xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx kratší xxx 30 dnů, lze xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx15) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx jeho xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 let lovecký xxxxxx, xxxxxx-xx dodatečně xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx vydání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx taková xxxxxxxx xx jeho vydání. Xxxxx státní správy xxxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx proti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řízení xxx trestný xxx xxxx správní xxxxxx x uložení xxxxxx xxxxx §64.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx loveckých xxxxxx, xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx k xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxx, x které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx6) a xxxxx, na xxxxxxx xx myslivost xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx.

§48

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxx xxxx xxxx, xxxx být pojištěn xxx případ xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx činnosti xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx usmrcením jiných xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx výši 20 000 000 Xx a xx xxxxx xx věci x xxxxxxx pojistného xxxxxx nejméně xx xxxx 500&xxxx;000 Kč xx jednu xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx tohoto pojištění, xxxxxxx obsahovat výluku, x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištěného.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx organizací,6) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx členský průkaz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x uvedena xxxxxxxx, xx v xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxx osoby než xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny.

§48a

Neoprávněný xxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx zvěře xx xxx xxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených x §46. Neoprávněný xxx zvěře se xxxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

XXXXX XXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXXX

§49

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx po xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx dohledávce označen xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydává uživatelům xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx zvěře ulovené xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxx xxxxxxxx xxxx xxx 10 kusů vystaven xxxxxxxxxx honitby xxxxxx x xxxxxx xxxxx; xx xxxxx i x xxxxx dohledané xx provedení xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx plomb, xxxxxx x xxxxxx zvěře, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, připevňování, snímání x xxxxxxx.

§50

Ošetření xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;5) xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířete xxxx xxxxxxxxxx zvířete z xxxxxxxxx chovu xxxxx.

§51

Uvádění ulovené zvěře xx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxx, jejím xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx je povinen xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.5)

(2) Xx každému xxxx zvěře spárkaté xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x sebe xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, z xxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x níž xxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx. Lístek x xxxxxx zvěře xx přepravující xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxx xxx xxx převzetí, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxx. Uvádění xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.5) Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx, smí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxx-xx xxxxxxxx xxxxx pohlaví xxxx.

(3) Přeprava xxxx xxxxx xx provedeném xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx jen po xxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.5) Mláďata xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxxxx xxx přemisťována xxxxx x matkou.

XXXX ŠESTÁ

ŠKODY XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX X NA XXXXX

§52

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx honitby

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxx v honitbě xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, vinné xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx porostech xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx myslivosti sdružení,6) xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxx společně x nerozdílně.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx, xx povinen xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx poškozením xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx.

§53

Xxxxxxxx x zábraně xxxx xxxxxxxxxx zvěří

Vlastník, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx působených xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxx zvěř xxxxxxxxx. Xxxxxx opatření xxxx xxxxxx xx souhlasem xxxxxxxxx honebního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů26) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx před škodami xxxxxxxxxx zvěří xxxxxx xxxxxxx.

§54

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx pozemcích xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, na xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx rostoucích, jakož x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. O xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx orgán státní xxxxxx myslivosti. Xxxxxxx xx rovněž škody xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx plodinách xxxxxxxxxxxx x agrotechnických xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx osoba, xxxxx plodiny xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx škody xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oplocením xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx kulturách, xx xxxxxxx došlo xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx vyrýváním xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx než 1 % xxxxxxx, x xx po xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx porostu, xxxxxxx poškození xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxx způsobené xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx stát.27)

§55

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx náhradu škody xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) u xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 20 xxx xxx xxx, xxx xxxxx vznikla,

b) x xxxx na lesních xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxxxxx předcházejícího xxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxx roku xx 20 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx škody. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx teprve x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx do 15 dnů xx xxxxxxxxx sklizni.

(3) Poškozený x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx o xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nenahradí xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx poškozený uplatnil xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x náhradě xxxx xxxxx, xxxx poškozený xx xxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx svůj xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx.

(4) Xxxxx na náhradu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3. Xxxxx x dohody xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 rozhoduje xxxx.

§56

Xxxxxxx škod způsobených xx xxxxx

Xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx na xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx lov xxxxx (xxxxxxxxx), úhyn xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx narušit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx narušit xxxxxxxx geograficky xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx škody má xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx nároku xx náhradu xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.28)

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX I

ORGÁNY XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX

§57

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx zemědělství. Xx xxxxx národních xxxxx je ústředním xxxxxxx xxxxxx správy Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Na xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx orgánem státní xxxxxx xxxxxxxxxx Magistrát xxxxxxxx xxxxx Prahy. Xxxxxxxxx působnost, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadům xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx hlavního města Xxxxx xxxxxxx městským xxxxxx.

(4) Xx území xxxx je orgánem xxxxxx správy xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxxxx krajů v xxxxxxxxx působnosti a xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxxxxxx parcích vykonávají xxxxxx xxxxxxxxx parků xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Mysliveckou xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx správních xxxxx, xxxxxxxxxx působících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,6) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx organizací, xxxxxxxx xxxx x výzkumných xxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

§58

Působnost Ministerstva zemědělství

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx x zachování xxxxx xxxxx (§3 xxxx. 1),

x) xxxxxx, vývozu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (§4 odst. 2),

x) myslivosti xxxxxxxxxx xx organizací x xxxxx působnosti Ministerstva xxxxxx,

x) uložení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při provádění xxxxxx (§61 xxxx. 3).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) řídí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx se na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) účastní xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x projektech,

e) xxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxx (§3 xxxx. 1),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§6 odst. 2),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx6) vedením xxxxxxxx význačných xxxxxxx (§6 xxxx. 2),

h) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zkoušek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§35 xxxx. 7),

i) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxx (§44 xxxx. 3) x xxxxxxx x xxxxxxxxxx (§47 xxxx. 5),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx6) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx mysliveckých xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx úseku xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx sdruženími, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx provádění xxxxxxx xxxxxxxxx mysliveckých xxxxxxx (§58 xxxx. 3),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxx finančních příspěvků, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zvěře, xxxxxxxxxxx xxxxx zvěře x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a propagace xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sokolnictví x xxxxx xxxxxx, využití xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, preventivních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx statistická xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxxxxx zralosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx36) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx společném xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx projektů xxxxxxxxxx zájmu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx závazných xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx zkoušky neskládají xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx školy, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oborem xxxx xxxxxxxx vyučovacím xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx vyučuje xxxxxxxxx. Bližší podrobnosti x obsahu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zkoušek, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx.

§59

Působnost xxxxx

(1) Xxxx x přenesené působnosti xxxxxxxxx ve xxxxxx

x) xxxxxxxx x chovem xxxxx x xxxxxx (§7 odst. 1),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxx (§4 xxxx. 1),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx zvěře (§3 xxxx. 3),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx nehonební (§17 xxxx. 2),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§44 xxxx. 2),

x) uložení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx (§61 odst. 3),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§62 odst. 1).

(2) Xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx chov xxxxx (§3 odst. 3),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx zvěře (§6 xxxx. 1),

c) xxxxxx xxxxxxx sčítání xxxxx (§36 xxxx. 1),

x) zpracovává xxxxxxxxxxx xxxxxxx o myslivosti (§38),

x) podílí xx xx vzdělávání x xxxxxxxxxx a mysliveckém xxxxxxx,

x) spolupracuje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx veřejností,

g) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx (§62 xxxx. 1).

§60

Xxxxxxxxx xxxx

Xx věcech xxxxxxxxxxx x §57 xx 59 xxxxxxxxxx xxxxxx správu na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx.

§60x

(1) Orgánům xxxxxx xxxxxx myslivosti xxxx xxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx ze základního xxxxxxxx obyvatel,

b) xxxxx x agendového informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx údaji podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou

a) xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx,

x) xxxxx x místo xxxxxxxx, u subjektu xxxxx, který xx xxxxxxx x cizině, xxxxx, xxxxx a xxxx, xxx se xxxxxxx,

x) datum x xxxxx úmrtí, xxx-xx x xxxxx subjektu xxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx x xxxx, na xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx je x rozhodnutí xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx pobytu,

f) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx narození,

c) xxxxx xxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxxxx pobytu,

e) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,

d) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx údaje v xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný stav.

(6) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx v konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx takové údaje, xxxxx jsou xxxxxxxx xx splnění xxxxxx xxxxx.

§60x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/2009 Xx. x účinností xx 1.7.2010

HLAVA XX

XXXXX V XXXXXXXXXX

§61

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dozírají x xxxxx xxxxx působností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,29) xxx xxxxxx xxxxxx správy myslivosti, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx dodržují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx vydaných x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaná xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a předpisů xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx dodržována xxxx vydaná xxxxxxxxxx, xxx uživatelé xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodaří x xxxxxxx x tímto xxxxxxx, xxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx zlepšení; xxxx oprávněny x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x omezení xxxxxxx xxxxxxx xx doby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Vyhláška xxxxxxx podrobnosti x xxxxxxxxxx stejnokrojích xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§62

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x xxxx části xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příspěvků. Finanční xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvěře,

c) xxxxxx xxxxx zvěře xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx plemen xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx dravců,

e) xxxxxxx xxxxxx v ochraně xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x lesích,30) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx.31) Xx poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nárok. Byl-li xxxxxxxx příspěvek xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx-xx použit xx účel, xx xxxxx xxx poskytnut, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x Fondu životního xxxxxxxxx31), xxxxx-xx na xxxxxx účel xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxxx, pokud byla xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxx Evropské xxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx honiteb, xxxxx neprojevil zájem x opětovné xxxxxxxx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxxxxx podle §33 xxxx. 3. V xxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, postupuje xx xxxxx §32 xxxx. 4 tohoto zákona.

ČÁST XXXX

XXXXXXXXX

§63

Xxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxx xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxx x §9 xxxx. 1 nebo 3 xxxxx v §10 xxxx. 2 xxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §61 odst. 3, xxxx

x) x rozporu x §48a xxxxxxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §5 xxxx. 2, §9 xxxx. 2, §10 xxxx. 1 xxxx x §14 xxxx. 1 xxxx. x) xx x).

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx poruší xxxxxxx xxxxxxxx lovu xxxxx §41 xx 45 xxxx §49 xxxx. 1.

(3) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), nebo

b) 30&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxx činnosti xx 2 xxx; xxx uloženém xxxxxx xxxxxxxx xx přestupek xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x odstavce 2 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx přestupků xxxxxx Rejstříkem trestů.

(6) Xxxxxxxxx, který se xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxx xxxxxx Rejstříkem xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §14 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx vedené Xxxxxxxxxx xxxxxx orgán xxxxxx správy xxxxxxxxxx, xxxxx mysliveckou xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx myslivosti údaje xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

§64

Přestupky právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx nesplní xxxx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §5 xxxx. 2, §7 xxxx. 1 xxxx 2, §9 xxxx. 1 xxxx 2, §10 nebo x §32 xxxx. 3, 4 xxxx 5 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §61 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní nebo xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §4 xxxx. 2, §5 xxxx. 1, §51 xxxx. 2 xxxx 3 xxxx x §61 odst. 3.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenou x §11 xxxx. 1, 2, 4 xxxx 6, §36 xxxx. 1 xxxx x §44 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxx uvede xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x zvěři x xx,

x) nesplní xxxx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §4 odst. 1 xxxx v §43 xxxx. 1,

c) nesplní xxxx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §3 xxxx. 2, §11 xxxx. 3, §41 xx 43, §45, §49 xxxx. 1 nebo x §51 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx plánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx druhu zvěře, xxxx

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §11 xxxx. 5 xxxx v §36 odst. 2 x 3.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) 40&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) 200 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x).

§64x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxx hranice sazeb xxxxxxxxx x §63 xxxx. 3 nebo x §64 xxxx. 4. Přestupek xx xxxxxxx opakovaně, jestliže xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx přestupku, x xxxxx xxx obviněný xxxxx xxxxxx, do xxxx xxxxxxxx neuplynulo 12 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Výnosy z xxxxx uložených za xxxxxxxxx podle §64 xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředí31).

§64a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

XXXX DEVÁTÁ

PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§65

Xxxxx ke xxxxxxxxx xxxx

Xxxx-xx v xxxxx xxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx správní xxx.33)

§66

Xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx myslivosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxx přírody x xxxxxxx podle §3 xxxx. 1 x 2, §4 xxxx. 1 x 2, §5 xxxx. 1 xxxx. x), §5 xxxx. 2, §7, §9 xxxx. 3 a 4, §36 odst. 1, §39, 40, §41 xxxx. 1 x §44 odst. 2, xxx po xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,34) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§67

Xxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxx předpisů

V xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,35) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek xxxxx, je orgán xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx.

§68

Zmocňovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §2 xxxx. x), §3 xxxx. 4, §12 xxxx. 8, §35 xxxx. 7, §36 xxxx. 6, §42 xxxx. 2, §44 odst. 3, §47 xxxx. 5, §49 xxxx. 2, §58 xxxx. 3 x §61 xxxx. 5 a x dohodě x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxx k xxxxxxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x).

§69

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Honitby x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxx x xxx xxxxx x výměře xxxxx než 50 xx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uznané podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 500 xx. Xxxxx honitba nebo xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx do 31. xxxxxxxx 2002 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx x tímto xxxxxxx, jinak xxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxx 2003.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx se řídí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx jeho xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxxx úpravě xxxxx tohoto zákona x zvolí orgány xxxxxxxxxx do 9 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx likvidace.

(3) Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx a samostatných xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx loveckých xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx mysliveckých, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx mysliveckých xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x povolení x xxxxxx loveckých xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx zachována.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx zrušení státní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx pro obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§60).

§70

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se xxxxx č. 23/1962 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 146/1971 Xx., xxxxxx č. 96/1977 Sb., xxxxxx x. 143/1991 Xx., xxxxxx x. 270/1992 Xx., xxxxxx č. 289/1995 Xx., zákona x. 166/1999 Xx., xxxxxx č. 238/1999 Xx. a xxxxxx x. 132/2000 Xx.

XXXX DESÁTÁ

ÚČINNOST

§71

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. července 2002, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Evropské unii x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2010.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Čl. XXXII

Rozsah a xxxx xxxxxxx xxxx xx zdraví xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2017, xxxxx nebyla xx xxx 31. prosince 2016 vyplacena, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx XVI xx XXXXXX tohoto xxxxxx, xxxxxxxx x xx 31. xxxxxxxx 2016 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2016.

Xx. XXXXX xxxxxx právním předpisem x. 267/2006 Xx. x účinností xx 1.1.2017

Xx. XVI

Přechodné ustanovení

Do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pravomocná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxx x. 449/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2016

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 449/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx dokončí podle xxxxxx x. 449/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Na plán xxxxxxxxxxxx hospodaření x xxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx myslivosti xxxxx xxxxxx č. 449/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx jeho xxxxxxxx, xxxxxx nebo změny xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx znění xxxxxxx ke dni xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 314/2019 Xx. x účinností od 29.11.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 449/2001 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2002, x xxxxxxxx ustanovení §45 xxxx. 1 xxxx. l), které xxxxxx účinnosti dnem, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX, x ustanovení §45 xxxx. 1 xxxx. w), které xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.12.2010.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

59/2003 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 449/2001 Xx., x myslivosti, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Sb., x xxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 28.2.2003

444/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 531/90 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

267/2006 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2010), (xxxxxxx x. 282/2009 Sb. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2013), (zákonem x. 463/2012 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2015) a (xxxxxxx č. 182/2014 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2017)

49/2007 Xx., xxxxx XX xx dne 13.12.2006 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 449/2001 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx. x x. 59/2003 Xx. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 5.4.2007

60/2007 Xx., nález ÚS xx dne 13.12.2006 xx xxxx návrhu xx zrušení §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 28.3.2007

149/2007 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 6.3.2007 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §26 xxxx. 3 a 4 xxxxxx x. 449/2001 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 12.7.2007

218/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx práce, xx xxxxx zákona x. 585/2006 Xx., xxxxx x. 110/2006 Xx., x životním x existenčním xxxxxx, xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 22.8.2007

296/2007 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

124/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 269/94 Xx., x Rejstříku xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx registrech

s účinností xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

282/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 266/2006 Xx., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.8.2009

18/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Celní správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

463/2012 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2012

501/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

170/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x o xxxxx zákona x. 156/2000 Sb., x xxxxxxxxx střelných xxxxxx, xxxxxxxx x pyrotechnických xxxxxxxx a o xxxxx zákona č. 288/95 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 13/98 Xx., x xxxxxx x. 368/92 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2014

344/2013 Xx., x změně xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x rekodifikací xxxxxxxxxx práva a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

182/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 266/2006 Xx., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.8.2014

357/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.4.2015

204/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

205/2015 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx zákon č. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx pojištění zaměstnanců, x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2015

243/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x účinností od 29.7.2016

183/2017 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

193/2017 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2017

225/2017 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

26/2018 Xx., nález XX xx xxx 19.12.2017 xx. xx. Xx. XX 8/16 ve xxxx návrhu xx xxxxxxx §12 xxxx. 4 x 5 xxxxxx x. 449/2001 Xx., x myslivosti, xx xxxxx xxxxxx x. 124/2008 Xx. (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 6.3.2018

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních smluv

s xxxxxxxxx od 1.1.2022

314/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 289/1995 Xx., x xxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (lesní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.11.2021

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §5 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
2) §1 x xxxx. zákona x. 154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).
3) Například Xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx žijících xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx č. 127/1994 Sb. x Úmluva x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx č. 572/1992 Sb., dále xxxxxxxx Xxxxxxxx unie: xxxxxxxx Xxxx č. 79/409/EEC x 2. xxxxx 1979 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ptáků, xxxxxxxx Xxxx č. 92/43/EEC x 21. xxxxxx 1992 x xxxxxxx stanovišť, xxxxx žijících xxxxxxxxx x xxxxx rostoucích xxxxxxx, xxxxxxxx Rady č. 3254/91/EEC z 4. xxxxxxxxx 1991 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nášlapných pastí, xxxxxxxx Xxxx č. 338/97/EEC x 9. xxxxxxxx 1996 o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x planě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x těmito xxxxx.
4) Xxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 395/1992 Sb., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxx č. 166/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Vyhláška č. 286/1999 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 166/1999 Sb., x veterinární xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární xxxxx), x xxxxxx zvířat x xxxx ochraně, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx veterinárního xxxxx, x veterinární xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx č. 287/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Zákon č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7) Zákon č. 246/1992 Sb., na xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §50 xxxx. 5 xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§16 vyhlášky x. 395/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 50/1976 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Například §20 xxxx. 5 xxxxxx x. 289/1995 Xx., o lesích x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Například xxxxx č. 147/1996 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxx péči x x změnách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxxxxx č. 40/1997 Sb., kterou se xxxxxxx xxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxx, zvěře x xxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
12) Xxxxx č. 289/1995 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
13) §55 xxxxxx č. 71/1967 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §35 x 46 xxxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Zákon č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx.
16) §69 xxxxxx x. 140/1961 Xx., trestní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §7 xxxxxx č. 13/1997 Xx., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
18) Xxxxx č. 200/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
19) §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §4 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§3 xxxxxx x. 131/2000 Sb., x hlavním xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

21) Xxxxx č. 563/1991 Sb., o účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21a) Zákon č. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §56 xxxxxx x. 114/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §22 x xxxx. xxxxxx x. 288/1995 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Například §21, 30, §34 xxxx. 2 a §60 xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §14 zákona x. 246/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
26) Xxxxxxxxx §32 xxxxxx č. 289/1995 Sb.
27) Zákon č. 115/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx škod xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
28) §101 xxxxxxxxxx zákoníku.
29) Xxxxx č. 2/1969 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §46 xxxxxx x. 289/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
31) Zákon č. 388/1991 Sb., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
32) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Zákon č. 71/1967 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) §65 xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Například §126 xxxxxx x. 50/1976 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

36) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 ze xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx směry xxx xxxxxxxxxxxxx energetické xxxx a xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 a (XX) x. 715/2009.