Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o myslivosti

449/2001 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět a účel úpravy §1

Vymezení pojmů §2

ČÁST DRUHÁ - CHOV A ZUŠLECHŤOVÁNÍ ZVĚŘE

Zásady chovu §3

Omezení směřující k zachování druhu zvěře §4

Zákazy stanovené k zachování druhů zvěře §5

Chovatelské přehlídky §6

Chov zvěře v zajetí §7

ČÁST TŘETÍ - OCHRANA MYSLIVOSTI A ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK ZVĚŘE

HLAVA I - OCHRANA MYSLIVOSTI

Základní povinnosti §8

Omezení a zákazy dané v zájmu ochrany §9

Povinnosti vlastníků domácích a hospodářských zvířat a vlastníků pozemků §10

Povinnosti a oprávnění uživatelů honiteb §11

HLAVA II - MYSLIVECKÁ STRÁŽ

Ustanovení myslivecké stráže §12

Zrušení ustanovení mysliveckou stráží §13

Oprávnění myslivecké stráže §14

Povinnosti myslivecké stráže §15

Odpovědnost za způsobenou škodu §16

ČÁST ČTVRTÁ - TVORBA A VYUŽITÍ HONITEB

HLAVA I - NAVRHOVÁNÍ HONITEB

Obecné zásady tvorby honiteb §17

Uznání honitby §18

HLAVA II - HONEBNÍ SPOLEČENSTVO

Založení honebního společenstva §19

Vznik honebního společenstva §20

Valná hromada honebního společenstva §21

Jednání valné hromady §22

Honební starosta §23

Honební výbor §24

Zrušení a zánik honebního společenstva §25

Členství v honebním společenstvu §26

Majetek honebního společenstva §27

Rejstřík honebních společenstev §28

HLAVA III - UZNÁNÍ HONITBY A JEJÍ ZMĚNY

Řízení o uznání honitby §29

Přičlenění §30

Změna a zánik honiteb §31

HLAVA IV - VYUŽITÍ HONITEB

Rozhodnutí držitele honitby o způsobu jejího využití §32

Smlouva o nájmu honitby §33

Evidence využití honiteb §34

ČÁST PÁTÁ - MYSLIVECKÉ HOSPODAŘENÍ A LOV

HLAVA I - MYSLIVECKÝ HOSPODÁŘ §35

HLAVA II - PLÁN MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ

Vypracování plánu §36

Změny a plnění plánu §37

Myslivecká evidence a statistika §38

HLAVA III - POVOLENÍ LOVU VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH

Snížení stavů zvěře a zrušení jejího chovu §39

Povolení lovu mimo dobu lovu §40

Povolení lovu zvěře a usmrcování jiných živočichů na nehonebních pozemcích §41

HLAVA IV - DOBY LOVU A JEHO PODMÍNKY

Doba lovu a podmínky lovu §42

Dohledávka zvěře §43

Používání loveckých psů a loveckých dravců §44

HLAVA V - ZAKÁZANÉ ZPŮSOBY LOVU §45

HLAVA VI - POVOLENKA K LOVU, LOVECKÝ LÍSTEK A POVINNÉ POJIŠTĚNÍ

Povolenka k lovu §46

Lovecký lístek §47

Povinné pojištění §48

Neoprávněný lov zvěře §48a

HLAVA VII - KONTROLA A ZUŽITKOVÁNÍ ZVĚŘE

Způsob kontroly ulovené zvěře §49

Ošetření ulovené zvěře §50

Uvádění ulovené zvěře do oběhu §51

ČÁST ŠESTÁ - ŠKODY ZPŮSOBENÉ UŽÍVÁNÍM HONITBY, ZVĚŘÍ A NA ZVĚŘI

Odpovědnost uživatele honitby §52

Opatření k zábraně škod působených zvěří §53

Neuhrazované škody způsobené zvěří §54

Uplatnění nároků §55

Náhrada škod způsobených na zvěři §56

ČÁST SEDMÁ - STÁTNÍ SPRÁVA MYSLIVOSTI

HLAVA I - ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY MYSLIVOSTI A JEJICH PŮSOBNOST

Orgány státní správy myslivosti §57

Působnost Ministerstva zemědělství §58

Působnost krajů §59

Působnost obcí §60 §60a

HLAVA II - DOZOR V MYSLIVOSTI §61

HLAVA III - PODPORA MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ A SPOLKOVÉ MYSLIVOSTI §62

ČÁST OSMÁ - SANKCE

Přestupky fyzických osob §63

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §64

Společná ustanovení k přestupkům §64a

ČÁST DEVÁTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vztah ke správnímu řádu §65

Vztah k předpisům o ochraně přírody §66

Vztah k řízení podle jiných předpisů §67

Zmocňovací ustanovení §68

Přechodná ustanovení §69

Zrušovací ustanovení §70

ČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST §71

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 267/2006 Sb. - Čl. XXXII

č. 204/2015 Sb. - Čl. XVI

č. 314/2019 Sb. - Čl. V

Nález Ústavního soudu - č. 49/2007 Sb.; č. 60/2007 Sb.; č. 149/2007 Sb.; č. 26/2018 Sb.

INFORMACE

449

XXXXX

xx xxx 27. xxxxxxxxx 2001

x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx x xxxx xxxxxx

(1) Xxxxx zákon upravuje

a) xxxx a zachování xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) výjimečné xxxxxx zvěře x xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kteří zatím xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x právní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx pozemků a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) regulaci xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx lovu xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xx nehonebních xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx usmrcování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x vyžadují xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx vyžadující xxxxxxxx"),

x) xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zvěři x na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx ulovené xxxxx,

x) xxxxx státní xxxxxx myslivosti, xxxxxx x správní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinností,

n) státní xxxxxxx udržení historické x kulturní xxxxxx x xxxxxx české xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx nevztahuje na xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx farmových xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.1),2)

§2

Vymezení xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxx

x) myslivostí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tradic x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x písmenech c) x x),

x) xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx mezinárodních xxxxx, xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxx obdobné xxxxxx,3) xxxx xxxxx zvěře, xxxxx jsou zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4) x xxxxxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx:

- savci: bobr xxxxxxxx (Xxxxxx xxxxx), xxxxx xxxxxx (Xxxxx xxxxxxxxxx), xxx evropský (Xxxxx alces), xxxxxx xxxxx (Xxxxx arctos), xxx xxxxxxxx (Xxxx xxxx), xxxxx stepní (Xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxx xxxxxxxxxxx (Canis xxxxx), xxxxx xxxxx (Xxxxx xxxxx),

- xxxxx: čírka xxxxx (Xxxx querquedula), xxxxx xxxxxx (Xxxx xxxxxx), xxxxxx polní (Xxxxxx frugilegus), xxxxx xxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx), xxxxxxx xxxxx (Bonasa xxxxxxx), xxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxxx gentilis), xxxx xxxxx (Buteo xxxxx), xxxx xxxxxx (Buteo xxxxxxx), kopřivka xxxxxx (Xxxx strepera), xxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxxx (Xxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx obecný (Xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxx xxxxx (Corvus corax), xxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxx (Xxxx xxxxxxxx), moták xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx obecná (Xxxxx xxxxxxxxxxx), racek xxxxxxxxx (Xxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxx (Falco cherrug), xxxxx xxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxx obecná (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx (Xxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx obecný (Xxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxx xxxxxxx), xxx velký (Bubo xxxx),

x) xxxxx xxxxx, xxxxxx lze xxxxxxxxxxxxxx xxxxx:

- xxxxx: xxxxx xxxxxxxx (Dama xxxx), xxxxx xxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx), jelenec xxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), jezevec xxxxx (Xxxxx xxxxx), xxxxxx horský (Xxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx (Xxxxx aegagrus), xxxxxx xxxxxx (Oryctolagus xxxxxxxxx), xxxx xxxxx (Xxxxxx xxxxxx), xxxx xxxxxx (Xxxxxx foina), liška xxxxxx (Vulpes vulpes), xxxxxx (Xxxx xxxxxxx), xxxxx xxxxxx (Xxx xxxxxx), xxxx Xxxxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxx dybowskii), xxxx xxxxxxxx (Cervus xxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxxxx (Capreolus xxxxxxxxx), xxxxx xxxxx (Mustela xxxxxxxx) a zajíc xxxxx (Xxxxx xxxxxxxxx),

- xxxxx: xxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxx), bažant xxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx (Streptopelia xxxxxxxx), holub xxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx (Xxxxx xxxxxxxxx), xxxx xxxxx (Anser xxxxxxx), xxxx xxxxx (Xxxxx anser), xxxxxx xxxxxx (Xxxx xxxxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxx černá (Xxxxxx xxxx), xxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx obecná (Xxxxxx xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxxx (Xxxxxx xxxxxx), xxxxxx xxxxxx (Pica xxxx), xxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxx),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxx, hřiště a xxxxx, xxxxx nejde x zemědělské xxxx xxxxx xxxxxxx mimo xxxx xxxxx, dále xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxx ohrazené, oplocené xxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx chovu xxxxx,1),2) xxxxx dráhy, xxxxxxx, xxxxxxx, letiště se xxxxxxxxxx plochami, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dále pozemky, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx prohlášeny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) honebními pozemky xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx honebními xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx druhý xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx pruhy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx však xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx typu, xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) právem xxxxxxxxxx souhrn práv x povinností zvěř xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, přivlastňovat si xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxx x xxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx soubor xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemků jednoho xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxx právo xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo jinak xxxxxxxxxxx tak, xx xxxxxxx xxxx z xxxxx nemůže xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx část xxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxx a postup, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) jakostní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx x xxxxxxxxxx podmínek v xxxxxxx x xxxxxxxxx xx orgán xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx správy xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxx, když dojde xx xxxxx podmínek xxxxxxxxx v honitbě,

m) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uznána,

n) xxxxxxxxxx xxxxxxx držitel xxxxxxx, pokud honitbu xxxxxxx xxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx majetkových práv xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx regulaci xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

CHOV X XXXXXXXXXXXXX XXXXX

§3

Xxxxxx chovu

(1) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx myslivosti xxxxxxxx xxxxxxxx. Přitom xx xxxxxxxxx xxxxxxx x ochrana xxxxxxxxxxx xxxxxxxx druhům xxxxx. Xxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vymezené xxxxxxxxxx cíle, zachování xxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, udržování xxxxxxxx xxxxxxx genofondu xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx stavů xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx honitby x x xxxxxxx jejího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "uživatel xxxxxxx") xx povinen xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx zvěře x xxxxxxx mezi minimálním x normovaným xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx v rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Minimálním xxxxxx xxxxx xx xxxx, xxx xxxxxx není xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx hustota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx reprodukci druhu. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zvěře x xxxxxxxxxx očekávané xxxxxxxx.

(3) Normované xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx honiteb rozhodnutím xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Oblastí chovu xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx souborem xxxxxxx x přibližně xxxxxxxx vhodnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro zvěř x určené x xxxxx xxxxxxxx druhu xxxxx spárkaté, x xxxxxxxx xxxxx srnčí, xxxxxxx x prasete xxxxxxxx, xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx či geografické xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx druhy xxxxx (xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx) xxxx ohrožené druhy xxxxx. U honitby xxxxxx pro chov xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx x oblasti xxxxxx xxxxx. Vytvoření oblasti xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx stavů xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx tříd.

§4

Xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx druhu xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx může x xxxxxx xxxxxxxx zájmu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxx pokyny xxx myslivecké hospodaření x xxxxxxxx honitbách.

(2) Xxxxx a vývoz xxxx zvěře i xxxxxx xxxxxxxxxx stadií xxx provádět xxx xx souhlasem orgánu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx za xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx37) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx38) a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx5). X souhlasu x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx hospodaření x xxxxx druhem.

§5

Xxxxxx stanovené x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

(1) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvěře se xxxxxxxx

x) vypouštět do xxxxxxx xxxxxxx druhů xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,1),2) nebo xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx získaná xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx byla chována x zajetí; výjimku x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x honitbě xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx držitel xxxxxxx; xxxx xxxxx jen x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx zvěř lze xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, lesů x xxxxxxx přírody xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx xx vydání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xxxx xx povolení xxxxxxx xxx dovozu xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx intenzivních xxxxx xxxxx.

§6

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jsou xxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxx xxxxxx xxxxx xxxxx oprávněny každoročně xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx ustavit hodnotitelskou xxxxxx. Pořádání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx svěřit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.6) X xxxxxxxx chovatelské xxxxxxxxx x její xxxxxxxxxx xxxx uživatelé xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxx x parůžky xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx včetně lebky xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zbraně x xxxxxxx divokého, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx šelem.

(2) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bodové hodnoty xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx jelen 215 x., sika xxxxxxxx 260 x., sika Xxxxxxxxxx 400 x., xxxxx 190 b., xxxxx 140 x., xxxxxxx 300 x., xxxxxx 225 x., xxxxxx 110 b., xxxxx 125 x.) x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx výstavách xxxx xxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxx xxxxxx ústřední xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x pověří xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx6) xxxxxxx xxxxxxxx význačných xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx význačné xxxxxxx do zahraničí xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ústřední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, vystavena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Hodnotitelskou xxxxxxx xx povinna xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx režimu xxxxxx.

§7

Xxxx xxxxx x xxxxxx

(1) Chov xxxxx x xxxxxx xx xxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx myslivosti. X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx předkládá xxxxxxx xxxxxxxxx veterinárních xxxxxx5) x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx7) x navrhovaným xxxxxxxxx chovu. Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx-xx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx dravců. Xx chov xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx chov xxxx xxxxxxxxxx chov xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxx prováděná uživatelem xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx potřebné xxxx x zraněné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.8) Záchranné chovy xxxxxxx chráněných xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx schválených také xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Vypouštění xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx honitby xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx s orgánem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x s xxxxxxx xxxxxxxx a uživatele xxxxxxx.

(2) K xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obecné x zajetí xxx xxxxx výcviku xxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX ŽIVOTNÍCH XXXXXXXX XXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXXX

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Ochranou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlivy prostředí, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx škodlivými xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zvěře, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x ochrana mysliveckých xxxxxxxx.

(2) Každý, xxx xxxxxxxx xx svou xxxxxxxx do xxxxxxx, xx xxxx počínat xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ohrožování xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx životních xxxxxxxx.

§9

Omezení a zákazy xxxx x xxxxx xxxxxxx

(1) Xx zakázáno xxxxxx zvěř jakýmkoliv xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx způsobů xxxx. Dále xx xxxxxxxx xxxxx zvěř xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx jako xxxxx žijících xxxxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x další xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vlastníka xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx pro přikrmování xxxxx xxxxx státní xxxxxx myslivosti. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tím xxxxxx dotčena.

(3) Xx xxxxxx uživatele xxxxxxx xxxx xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx hnízdění, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, nařídit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxxxx jízdy xxxxx a tažnými xxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx se nevztahují xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pozemků.

(4) Orgán xxxxxx správy myslivosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx právnické x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx oznamovat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx,10) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x jejích xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§10

Povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pozemků

(1) Xx zakázáno vlastníkům xxxxxxxx zvířat, xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxx a zvířat x xxxxxxxxx chovů xxxxx, xxxxxx je xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx vliv xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dbát, aby xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; ustanovení xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx dotčena.7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx ochranu xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.11)

(3) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxx obhospodařování honebních xxxxxxx jsou xxxxxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x předstihem uživateli xxxxxxx dobu a xxxxx provádění zemědělských xxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx pícnin x xxxxxxx chemických xxxxxxxxx na ochranu xxxxxxx,

x) provozovatelé xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účinných xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xx xxxxx, provádět xxxxxxxxx xxxxx tak, aby xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxxx přístupu zvěře.

§11

Povinnosti x oprávnění xxxxxxxxx honiteb

(1) V xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx polních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zakládání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx zvěř x xxxxxxxxx lesních xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zvěř xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx jim xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pozemků xx xxxxxx xxxxxx písemně xxxxxx; vlastník, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx činnost xxxxxxx jen xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.12)

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx provést xx oznámení xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 xxxx. x) potřebná xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx honiteb xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x přiměřená xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx spojitosti xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx požáry a xxxxxxxx vysokou sněhovou xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx honitby xx xxxxxxx provozovat xxxxxxx, xxxxxx, slaniska x napajedla a x době nouze xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxx zařízení xx xxxxxxx x plánu xxxxxxxxxxxx hospodaření a x ročním xxxxxxxxxxxx xxxxxx x honitbě.

(5) Xxxxxx-xx xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxx trpí xxxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx okamžitou nápravu, xxxxxxxx xxxxx orgán x xxxxxx xxxxx xx náklad uživatele. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.13)

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxx pozemků, xxxxx xx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx 7 dnů předem xxxxxx činností, xxxxx xxxxx xxxxxx obhospodařování xxxxxx pozemků.

(7) Uživatel xxxxxxx je x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx usmrcovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx regulaci.

XXXXX II

MYSLIVECKÁ XXXXX

§12

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Uživatel xxxxxxx je povinen xxx každých xxxxxxxxxx 500 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx honitby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx stráž xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx 10 xxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Nesplní-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x tom xxxxxxxxx honitby.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx 21 xxx,

x) má xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx,

x) xx způsobilost x xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx tohoto xxxxx: "Xxxxxxx, xx xxxx myslivecká xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x svědomitostí xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx této činnosti xxxxxxxxx právní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx myslivecké xxxxxx.",

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx (§48),

x) xxxxxxxxx x ustanovením xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xx podle tohoto xxxxxx nepovažuje xxx, xxx xxx pravomocně xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxx vinným xx xxxxxxxx přestupku xx xxxxx xxxxxxxxxx14) nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx orgán státní xxxxxx myslivosti x xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx.15) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.16) Žádost x xxxxxx opisu x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx a opis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navrhované xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x přijme xxxx xxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxxxxxxx mysliveckou xxxxxx xxxxxxx vydáním xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx honitbou (xxxxxxxxx).

(7) Xxxxxxxxxx stráž xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx, každou změnu xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3, x xx xx 30 xxx od vzniku xxxx xxxxx.

(8) Vyhláška xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx, xxxx průkazu xxxxxxxxxx stráže a xxxxxxxxxxx o předpokladech xxx xxxxx funkce xxxxxxxxxx xxxxxx x x jejich ověřování.

§13

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Ustanovení mysliveckou xxxxxx zaniká

a) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx vystaven xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx honitby x xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx na návrh xxxxxxx této honitby,

c) xxxxx xxxxxxxxxx stráže,

d) xxxxxxxxx oznámení myslivecké xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx funkce, xxxx

x) zrušením xxxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stráže zruší, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §12 xxxx. 3 xxxx se xxxxxxx, xx xxxx ustanovena xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stráže zrušit xxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx x), je povinna xxxxxxxxxx xxxxxxxx služební xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx myslivosti, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx, že x xxxxxx xxxxxxxxxx došlo xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxxx povinnost xx xxxxxx, popřípadě na xxxxx xxxxx, která xx služební xxxxxx x průkaz myslivecké xxxxxx ve xxx xxxxxxxxx.

§14

Oprávnění myslivecké xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

x) požadovat xx xxxx, xxxxx xxxx x honitbě se xxxxxxxx xxxxxx xxxx x jinou xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx zbrojního xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx o povinném xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jímž lze xxxxxxxx jméno, příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zastavit x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx komunikacích17) v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxx zvěře,

c) xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxx jiné xxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxx, xxxx osobu, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zbraní, pokud xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů xxxxx xxxxxxxx zbraň i xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"),

x) odejmout xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx výzbroj, xxxxxxxx, ulovenou xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx je x xxxxxxx; x odnětí xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxx byla xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx střelnou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výzbroj xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx uvedené v xxxxxxxxx a) xx x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jich xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx psy, xxxxx mimo vliv xxxxx vedoucího xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 200 x xx xxxxxxxxx nemovitosti xxxxxxxx x bydlení xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx oploceném pozemku, xxxxxx xx vzdálenost xx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx psy xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, záchranářské x xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x honitbě xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 200 x od xxxxxxxxx nemovitosti xxxxxxxx x xxxxxxx; xxxxx xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxxx na oploceném xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxx,

x) usmrcovat živočichy xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 200 x xx nehonebního xxxxxxx, xx němž xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx splnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx na pozemky x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zvěře, je xxxxxxx o xxx xxxxxxxxxx informovat xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, x sdělit xx xxxxx usmrcení xxxxxxx x popřípadě xxx xx xxxx xxxxx doprovodit.

(3) Prohlídka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx sledovat xxxx xxxxx než xxxxxxxx, zda v xxxxxx prostředcích x xxxxxxxxxxx není neoprávněně xxxxxx zvěř.

§15

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stráže

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx činnosti xxxxxxx

x) prokázat xx xxxxxxxx myslivecké stráže x nosit služební xxxxxx,

x) xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx honitby xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx orgánům xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Myslivecká xxxxx je povinna xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x služební xxxxxx proti xxxxxxxx, xxxxxx a odcizení; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinna neprodleně xxxxxxx orgánu, který xx průkaz x xxxxxx vydal.

§16

Odpovědnost za xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Stát odpovídá xx xxxxx xxxxx, xxxxx poskytla pomoc xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx žádost xxxx x xxxxx vědomím, (xxxx jen "xxxxxxxxx"). Xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zprostit xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx tuto xxxxx xxxxxxxxx úmyslně. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xx xxxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx hradí xxxxxxxx škoda, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx; není-li xx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xx x penězích. Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x úhrada nákladů xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx věci náhradou xx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx odpovídá i xx xxxxx, xxxxxx xxxxx způsobila v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxx jejích xxxxx x dále za xxxxx způsobenou xxxxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxx jejích xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx protiprávním xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Náhradu xxxxx za stát xxxxxxxxx orgán státní xxxxxx myslivosti, který xxxxxxxxxxx stráž xxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX

XXXXX I

NAVRHOVÁNÍ XXXXXXX

§17

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxx uznané xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx je tvořena xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemky. Xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. e), x xx xxx z xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx vlastníka.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx vlastníka xxxxxxx xxxx x vlastního xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pozemek za xxxxxxx. Xxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx pozemku xx xxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx jejímž xxxxx leží xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území, xxxxxxxx obvodů obcí xxxx krajů. Hranice xxxxxxx se xxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zřetelnými (xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx).

(5) Xxxxxxx xxxxxxx tvořící xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. X pozemky xxxxx xxxxxxxxxx pojmu xxxxxxxxxxx však nelze xxxxxxxx xx jedné xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zvěře xxxx jsou pro xx nebezpečím, například xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, přehrady x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxx xxxxxxx xx musí xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx honitbu, xxxxx má tvar xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx místě xxxxxxx jen 500 x, x xxxx xx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx honitby (xxxxxxx). Stejně xx xxxxx xxxxxx vzniku xxxxxxx xxxxxxx, kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a lesních xxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx honiteb xxxxxxx honebních xxxxxxx xxxx jejich přičleněním.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx stanoví xxx xxxxx 50 ha, xxx xxxxxxx honitby 500 ha.

§18

Uznání xxxxxxx

(1) Návrh xx xxxxxx honitby xxxxxx vlastník xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx honebního xxxxxxxxxxxx (§19 xxxx. 4) xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydat xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx honitby xxxx podat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx splňují podmínky xxxxxxx v §17.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx pozemků xxxx spolu x xxxxxxx xxxxxxxxx honebních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx v §17 podat návrh xx uznání společenstevní xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx může xxxxxxx, xxx k xxxxxxxx pozemkům dosahujícím xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxx pozemky xxxxxx xxxxxxxxx, x to x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx výměry nemusí xxx stejná, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán státní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx se xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx rozsah xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx být xxxxx xxx 10 % xxxxxx vlastních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx honitby.

(5) X xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx chov xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx veterinárních xxxxxx5) x xxxxxx na xxxxxxx zvířat proti xxxxxx7) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx dodatečně, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) K xxxxxx xx uznání xxxxxxx navrhovatel přikládá xxx xxxxxxxxxx xxxxx x vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hranic xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x návrh xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x normovaných xxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxx společenstva

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx je právnickou xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) jehož xxxxx mohou xxx xxxxx vlastníci xxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxx sama xxxxx práva myslivosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx honitbu xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Honební xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,19) xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx společenstva xxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxx"),20) x xxxxxx území xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx honební xxxxxxxxxxxx xxxxxx název x jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx název dostatečně xxxxxxxxxxx dodatkem.

(4) Návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dva xxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemků, xxxxx xxxxxxx xxxx 18 xxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxx výbor"). Návrh xxxxxxxx xxxxxxx přípravného xxxxxx x uvedou xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, rodná čísla x xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, kdo z xxxxx xx zmocněncem xxxxxxxxxx jednat xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx členů xxxxxxxxxxx výboru musí xxx úředně ověřeny.

(5) X xxxxxx xx xxxxxxxxxx přípravný výbor xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) seznam vlastníků xxxxxxxxx pozemků, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx členů"), x xxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx honitby,

c) souhlasy xxxxxxxxx honebních pozemků x členstvím x xxxxxxxx společenstvu.

(6) X xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravný xxxxx dále xxxxxxx

x) xxxxx x jednání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx zvolen xxxxxxx xxxxxxxx, případně xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx stanovy, x xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx hospodaření x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx tento zákon,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx valné hromadě xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx přípravného xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxx předsedající xxxxxxxxxx xxxxx hromady. Pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení §22 xxxx. 3 xx 5 xxxxxxx. Xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hromadou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(8) Honební společenstvo xxxx seznam členů, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx-xx o právnickou xxxxx, xxxx jméno x bydliště xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx povinno xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx písemnou žádost x xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo požadované xxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx 7 dnů od xxxxxxxx xxxxxxx.

§20

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx registraci xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx. Xxxx-xx návrh xx registraci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx-xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xx xxxxxxxxx výbor xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx s xxx, že xxxxxxx-xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předložených xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx vyznačí xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx myslivosti xxxxxxx společenstvo do xxxxxxxxx honebních xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx oznámí xxxxx xxxxxx xxxxxx myslivosti xx 7 xxx xxx dne xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu.

(4) Xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zapsat xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x uznat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nedosahuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxx §19 xxxx. 6 xxxx. a).

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx společenstva xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výboru.

§21

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx x odvolání xxxxxxxxx starosty, který xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx honebního xxxxxxxx xxxx honebního xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x způsobu xxxxxxx společenstevní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, změny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nájmu honitby,

d) xxxxxxxxxx o změně xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx vlastníka honebních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) rozhodnutí x dalších xxxxxxxx, xxxxxxx-xx tak tento xxxxx xxxx xxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx působnost xxxxx odstavce 1 xxxx. c) na xxxxxxx výbor.

§22

Xxxxxxx xxxxx hromady

(1) Xxxxxx xxxxxxx svolává xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx nečinnosti honebního xxxxxxxx xxxx valnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 10 % xxxxx xxxxx, mohou xxxxxxx honebního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xx 30 dnů xx doručení xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxx tuto xxxxxx hromadu xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx honebního xxxxxxxxxxxx, xxxxx podali xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx starosta xx xxxxxxx vyrozumět xxxxxxx xxxxx honebního xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx místa, xxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx vyrozumění xxxx upřesnit xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx hospodaření x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx x honebního xxxxxxxx xxxxxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxx valné xxxxxxx. Součástí oznámení x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx jakýkoliv xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ovlivnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx záležitost, xxxxx xxxxxx uvedena x xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx souhlasem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx honebního xxxxxxxxxxxx.

(3) Hlasovací právo xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pouze členům xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx společenstva podílejí xxxxx výměry xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxx, x započatý xxxxxx xxxxxx honebního xxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx společenstva xxxxx xxxx.

(4) Valná xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, pokud xxxx přítomni xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xx potřebný xxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx valné xxxxxxx, xxxx xx xxxxx hromada xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx hlasů xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx členů. K xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 písm. x), x) x x) nebo §21 xxxx. 2 se xxxxxxxx souhlas xxx xxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx xxxxx. Stanovy mohou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx potřebných x xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxxxx xxxxx hromady xxxx xxx pořízen zápis xxxxxxxxxx průběh jednání. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx zvolený zapisovatel. Xxxxx xxxx honebního xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx, xxxxxxx x vydání xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Honební společenstvo xxxx uchovávat zápisy xx xxxxx dobu xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx hromadu. X xxxxxxx případě xxxxx, která je xxxxx oprávněna xxxxxx xxxxxx hromadu, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx lhůty, ve xxxxx xxxx učinit xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxx ve xxxxx, xxxxx, že xxxxxxxx. Osoba, xxxxx xxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxx, xxx oznámí xxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivým členům. Xxxxxxx se počítá x celkového xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(8) Považuje-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx odporující xxxxxxxx, xxxx xx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx valné xxxxxxx, xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx přijaté xxxxx xxxxxxxx 7.

§23

Xxxxxxx starosta

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx honební xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxx nebo vypovědět xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx úkon xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx starostu x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx hromada xx xxxxxx 10 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx, a xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo z xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx člen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx tuto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Honební starosta xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společenstva, pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx řídit xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou v xxxxxxx x právními xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxxxx x péčí xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx porušením xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx. V xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx honební xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx výboru, x xxxx-xx xxxxxxx výbor xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx společenstva.

(6) Honebního xxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx místostarosta; xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx věcech, které xxxx xxxxxxx honebnímu xxxxxxxxxx.

§24

Xxxxxxx výbor

(1) Xxxxx xxxxx xxxxx honebního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 10, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvolit xxxxxxx xxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxx xxxxxxxx, honební xxxxxxxxxxxxx a nejméně xxxxx x xxxxxxx 5 dalších xxxxx xxxxxxxxx společenstva; xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx platí xxxxxxxxxx x svolávání xxxxx xxxxxxx obdobně.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx jinak, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jen xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx; x xxxxxxxx je zapotřebí xxxxxxxx většiny xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx rovnosti xxxxx je rozhodující xxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být pořízen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výboru xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x písemné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostředků sdělovací xxxxxxxx xxxx zasedání xxxxxxxxx výboru, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společenstva xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§25

Xxxxxxx x zánik xxxxxxxxx společenstva

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaniká dnem xxxxxx x rejstříku. Xxxxxx honebního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zrušení x likvidací. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxx společenstevní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) dnem xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jinak xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxx, xxx nejpozději x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx společenstvem. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx neprovádí,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx rozvrhového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx konkursu x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x likvidaci xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx společností. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx honebního xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx povinen xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx majetkovým zůstatkem, xxxxxx s xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx valná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx do 7 dnů od xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§26

Xxxxxxxx x honebním xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx členství v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaniká; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx členem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx 30 xxx xxx dne vzniku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx s xxxxxxxxx nesouhlasí.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx společenstvu xxxx xxxxxx v xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx člena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx může ukončit xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx oznámení; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx učiněno.

(4) Xxxxx, xxxxx členství x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaniklo, xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx. Výši xxxxxx podílu nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx musí xxxxxxxxx, xxx z xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx honebního xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx honebních xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx řádnými xxxxx xxxxxxxxx společenstva, xxxxx do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx.

§27

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx svým xxxxxxxx. Xxxxxxx honebního xxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx společenstva.

(2) Příjmem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx

x) příjem z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx honitby xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx x úvěry x xxxxx x xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx, stanoví-li xxx xxxxxxxx zákon.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.21)

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxx společenstev

(1) Xxxxxxxx honebních xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx honebních společenstev. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx listin obsahující xxxxxxx.

(2) Rejstřík xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx má xxxxx xx xxx xxxxxxxx, pořizovat xx xx xxx náklady xxxxx a xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx úřední potvrzení x xxxxxx xxxx x xxx, že xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zapisují xxxx údaje:

a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) zánik xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxx x právního xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) jméno, příjmení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx místostarosty x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výboru,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tvořících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx popisem xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx likvidátora,

h) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, příjmení (xxxxxxxx xxxxx) a xxxxx insolvenčního xxxxxxx.

(4) Xx rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx myslivosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx21a).

HLAVA XXX

XXXXXX XXXXXXX X XXXX ZMĚNY

§29

Řízení x xxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx myslivosti, x xxxxx územním xxxxxx leží xxxxxxx xxxxxxx navrhované xxxxxxx. Xxxxxxxx honební pozemky xxxx x xxxxxxxx xxxx těchto xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nezačne xx xxxxx 60 xxx ode dne xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx ji xxxxxxxxxx, xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x uznání původní xxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, výměra xxxxxxxxx xxxxxxx v členění xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx honitby, výčet x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxxx, xxxxxxxx třídy honitby xxx xxxxxxxxxx druhy xxxxx navržené xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx honitbu xxxx xxxxxxxxx uživatel. X xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.13)

§30

Přičlenění

(1) Xxxxxxx pozemky, xxxxx netvoří xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx s xxxxxx xxxxxxxxx pozemky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx řádného mysliveckého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx přičlenění.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemků, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přičlenil xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx společenstvo. Nedohodnou-li xx zúčastněné osoby x xxxx náhrady, xxxx náhradu xxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přitom x xxxxxxxxx přičleněných xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx výnosu x výkonu xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Náhrada xx xxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Náhrada xxxx xxxxxxxx, xxxxx honební xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx vlastník xx xxxx členem xxxxxxxxx společenstva.

§31

Xxxxx x xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx orgán xxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxx změnu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "změna xxxxxxx"). Xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx pozemků xxxxxx xxx stejné.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dotčených xxxxxxx xxxxxxxx, x xx orgánu státní xxxxxx myslivosti, xx xxxxx xxxxxxxx obvodu xxxxxxxx xxxxxxx honební xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xx změnu xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podá xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nepovolí, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx než 10 %. V důsledku xxxxx honitby xxxx xxxxxxxx xxxx výměra x xxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx minimální xxxxxx. Xxxxxxxxxxx o xxxxx honitby nezaniká xxxxx honitby, xx-xx xxxxxxx.

(4) Změnu honitby xxxxxxxxxxx ze xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x kterou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx myslivosti vždy x 31. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx, x němž xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx.

(5) Orgán xxxxxx xxxxxx myslivosti může xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx ochrany xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x změně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Honitba xxxxxx

x) xxxxxxxx, sloučením xxxx rozdělením xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx nových xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) zrušením honebního xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx honitba x 31. prosinci roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx k xxxxxxx došlo,

d) prohlásí-li xxxxx státní správy xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxx 10 % xxxxxxx pod xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výměru xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) rozhodnutím xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX HONITEB

§32

Rozhodnutí xxxxxxxx honitby x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx sám xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx honební xxxxxxxxxxxx užívá xxxxxxx xx xxxxxxx účet, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx honitby xxxx xxxxxx. X této xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x pronájmu xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxx

x) xxxxx xxxxxxx osobě, která xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx6) xx účelem xxxxx honitby, xxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x písmenu x),

x) xxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx honitbách xxxxxxxxxx nebo lesnicky xxxxxxxxx xxxx která xx myslivost xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x jejíž xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx jeden jeho xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x).

(4) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx spravují, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx po provedení xxxxxxxxxx řízení. Výběrovým xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx směřující xx xxxxxx smlouvy x nájmu xxxxxxx:

x) xxxxxxx držitele xxxxxxx x podmínkách nájmu xxxxxxx, všem xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx všem xxxxxxxx x tom, xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx nejlepší xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) sdělení xxxx zájemcům o xxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pronajímána,

d) xxxxxxx plného xxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx nájemcem xxxx xxxxxxxx.

X případě xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx z xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx prvém xxxxx xxxxxxxx x vybraném xxxxxxx los.

(5) Honitbu xxxxx rozdělit xx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxx někomu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx úplatu, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xx honitba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxx myslivecké xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlášky xxxxxxxx podané vlastníky, xxxxxxxxx xxxxxxx honebních xxxxxxx této xxxxxxx.

§33

Xxxxxxx o nájmu xxxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jedno xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx myslivosti.

(2) Xxxxxxx x honitby xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx pozemcích xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nájemce xxxxx o opětovné xxxxxxxx xxxxxxx smlouvy xx xxxxx xxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx jako s xxxxxx. Xxxx právo xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na vlastní xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uložena pokuta xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve vlastnictví xxxxx provedou opatření xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx působeným xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx toto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx mysliveckých zařízení xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se nedohodnou xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) uplynutím doby,

b) xxxxxxx xxxxxxx,

x) zánikem xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx nájemce xxxxxxxx xxxxxxxx uvedenou x §32 xxxx. 3,

x) dohodou,

f) výpovědí x 18xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx po změně xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx účet,

g) výpovědí xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx nedodržení podmínek xxxxxxx x nájmu,

h) xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x vážnému xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxxx počtu xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx minimální xxxxx.

(7) Xxxxxx-xx vlastnické xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, která xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx vlastník xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 4, xxxxxx xx xxxxxxxxx nájemní xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(8) Držitel xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx smlouvy o xxxxx honitby x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6 písm. x) až x), x to xx 15 xxx ode xxx, xxx x xxxxxx skutečnosti xxxxx.

(9) Xxxx-xx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nájmu. Pronájem xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xx xxxxxxx.

§34

Xxxxxxxx xxxxxxx honiteb

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x územním xxxxxx své xxxxxxxxxx x evidenci xxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx.

(2) X rámci xxxxxxxx xxxxxxx honiteb xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodářů x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X LOV

HLAVA X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§35

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Předpokladem xxx xxxxxxxxx této xxxxxx xx, xx xxxxxxxx xxxxx

x) xx způsobilost x xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxx 21 xxx,

x) xx xxxxxxxxx (§12 xxxx. 4); x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx14) a x xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx, xxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx uložení xxxxxxxx 2 xxxx,

x) xx bydliště xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx lovecký xxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx skupiny X,

x) xx xxxxxxxxx (§48), x

x) xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx které je xxxxxxxxx vyučovacím předmětem, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx střední xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx škole, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx složila xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx o xxxxxxx zkoušky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x ověření xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx15) xxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx. Žádost o xxxxxx opisu z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prohlášení, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tresty xx xxxxxxxx přestupku xxxxx xxxxxx x přestupcích14), xxx jí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pokuta xxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za přestupky xx úseku myslivosti14) x x pokutám xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx nepřihlíží, pokud xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx.

(3) Xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx honitby xxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo xx nabytí xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x po doručení xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobu.

(4) Xxxxxxxxxx hospodář xx xxx xxx činnosti xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx honitby podepisovat xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx hospodaření, xxxxxxxxx xxxxx plánu mysliveckého xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx uživatele xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx ulovenou xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx zvěře, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx sousední xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx osob, xxxxx loví x xxxxxxx xxxx; při xxxxxxxx neplatnosti loveckého xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx, x případ oznámit xxxxxx státní správy xxxxxxxxxx; uvedené osoby xxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx psy a xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx pohybující xxxxxxx x farmových xxxxx xxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x) a x),

x) xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx splněny podmínky xxx něj stanovené, xxxx není-li dbáno xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx hospodář xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx uživateli xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx; odpovídá xx xx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx záznamy o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, jejím xxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx x xx, a xxxxxxxxxxx statistická xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx psy (x rozdělením na xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx předepsaného xxxxx xxx honitbu a xx xxx ostatní), xxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nejpozději xxxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx loveckých xxx,

x) xxxxxxxx x účasti xx honu střelce, xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx 15 xxx a xxxxx, xxxxx hrubým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x zajišťovat xxxxxxxx xx ochranu xxxxx,

x) xxxxxxxxx neodkladně xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx honitby x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) zabezpečit xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, ztrátě x xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx myslivosti, xxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx dobu xxx některý xxxx xxxxxxx xxx povinnosti x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxx, xxxxx xxxx lovecký xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 xxx.

(7) Mysliveckého xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx myslivosti xx xxxxx uživatele honitby. Xxx ustanovování a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §12 xxxx. 3 a §13.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx vzor xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodáře, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx organizace x xxxxx, xx kterých xx myslivost studijním xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

HLAVA II

PLÁN XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§36

Xxxxxxxxxxx plánu

(1) Uživatel xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxx myslivosti [§59 xxxx. 2 xxxx. x)] sčítání xxxxx x xxxxxxx x xx 5 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxx správy myslivosti (§60). Xxxxxxx xxxxxxx x držitelé sousedních xxxxxxx mají xxxxx xxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx k jeho xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x výsledkem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxx ode xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx sčítání.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx hospodaření v xxxxxxx (dále jen "xxxx"). Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zvěří xx lesních a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavů xxxxx, poměrů xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož i xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xx mysliveckého xxxxxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxx zazvěřování, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx x xxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx ze xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx, xxxxx vymezil příslušnou xxxxxx chovu xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx plán předloží xxxxxxxx honitby xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, má xx xx xx, xx x xxx xxxxxxxx. Xxxxx xx vyjádření xxxxxxxx xxxxxxx nedojde xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx o plánu, xxxx jej xx xxxxx některého z xxxx xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx uživatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx kontrolovat xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 x xxxxxxxxx plánů podle §37. Za xxx xxxxxx, není-li xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hlášení x xxxxxx xxxxx, x xx xx pátého xxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, v xxxx x xxxx xxxxx.

(5) V xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx spárkaté xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x těchto xxxxx xxxxx lovit xxxxxx xxxx a xxxxx xxxx do xxxxx 2 xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx omezení x bez xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx, xxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu.

§37

Xxxxx x xxxxxx xxxxx

Xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx stavů zvěře x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxx x době xxxxxx. Xx plnění plánu xx xxxxxxxxxx zvěř xxxxxxx lovem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx zvěře x xxxxxxxx xxxx uhynulá.

§38

Xxxxxxxxxx evidence a xxxxxxxxxx

(1) Uživatel honitby xx povinen xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ní x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx x mysliveckém xxxxxxxxxxx x ní xx součástí rezortního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.22)

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxxxxxx statistická xxxxxxx x myslivosti xx xxxxxxx xx své xxxxxx působnosti.

XXXXX XXX

XXXXXXXX LOVU XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§39

Xxxxxxx xxxxx zvěře a xxxxxxx jejího xxxxx

Xxxxxxxx-xx xxxxx vlastníka, popřípadě xxxxxxx honebních xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx přírody anebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx některého xxxxx zvěře byl xxxxxx, xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx uloží xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxx působené zvěří xxxxxx xxxxxxxxx přiměřenými x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, uloží orgán xxxxxx xxxxxx myslivosti xx xxxxx vlastníka, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zvěře xx xx minimální xxxx, xxxxxxxxx zruší xxxx druhu xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx lovu xxxx xxxx xxxx

Xxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §2 písm. c), xxxx dobu xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx takový xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx žadatelem x xxxxxxxxxx honitby xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxx x povolení xxxxxxxxxx x x xxxxxxx lovu, xxxxxxxxx x xxxxxxx. Stejně xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx x lovu zvěře xxx účely výcviku x zkoušek loveckých xxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§41

Xxxxxxxx lovu zvěře x usmrcování xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Vznikne-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx regulovat stavy xxxxxxxxx xxxxx zvěře, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx živočichů xx xxxxxx pozemcích na xxxxxx jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Povolit xxx xxx i mimo xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pověří uživatele xxxxxxx, v jejímž xxxxxx xxxx nehonební xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxx honitby, xxxxxxx xxxx patří xxxxxxx xxxx; x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, v nichž xxxx xxxxx honební xxxxxxx, pověří osoby, xxxxx xxxx platné xxxxxxx lístky; ulovená xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, není-li xxxxxx xxxxxx upraveno xxxxxxx x ochraně xxxxxxx a krajiny xxxx rozhodnutím xxxxxxx xx jeho základě. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx určí xxxxx xxxx, zásady xxxxxxxx xxxxxxxxxx postupu xxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x neveřejná xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx myslivosti z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx (§17 xxxx. 2), xxxxxxx xxx xx xxxxxx pozemcích xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nejbližší xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx honitby xxxx xxxxx osobu, xxxxx xx lovecký xxxxxx. Pro pověření xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxxxxx honitby jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx nehonební xxxxxxx, x xx xx předchozím souhlasu xxxxxxxxx, popřípadě nájemce xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX IV

DOBY XXXX X XXXX XXXXXXXX

§42

Xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx lze xxx xxxx, která xxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. x), x to ve xxxxxxxxx xxxx lovu. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanoví opatření x regulaci xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx39) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zvěří, xxxx xxxxxxxx živočichů, xxxxx xxxxxx xxxxx, v xxxxx těchto xxxxxxxx xxxx povolení xxxxxxx xx stanovených xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx lovu xxxxxxxxxxxx druhů xxxxx x xxxxxx podmínky xxxxxxxxx lovu.

§43

Dohledávka xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx sledování a xxxxxxxxx xxxxx postřelené xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx přeletí xx xxxx xxxxxxx xxxx xx nehonební xxxxxxx; xxx této činnosti xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx psa.

(2) Osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvěře xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nutné xxxx xxxxxxxxx x loveckou xxxxxx x xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxx honitby x xx neoplocené nehonební xxxxxxx, a xx xx předchozím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx může xxxxxxxxxx zvěře zúčastnit x který má xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx provést xxx po xxxxxxxx xxxx vlastníka, xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Dohledaná xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x níž přeběhla xxxx xxxxxxxxx. Zvěř xxxxx, která xxxx xxxxx nalezena xx xxxxxxxxxxx pozemcích, náleží xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.5)

§44

Používání xxxxxxxxx xxx x loveckých xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx držet x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Mezinárodní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) s xxxxxxxx původu, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Potvrzení x xxxxxxx zkoušce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx dravcem xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x sokolnickému využití; xxxxxx xxx o xxxx xxxxx uvedený x §2 xxxx. x). Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgán státní xxxxxx xxxxxxxxxx. Držení x chov loveckého xxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx23) x xx podmínek x xxxxxxxx uvedených. Držitel xxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx sokolnické xxxxxxx a být xxxxxx sokolnické xxxxxxxxxx.6)

(3) Xxxxxxxx stanoví bližší xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx loveckých xxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx lovy, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx6) a xxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx pověřeny xxxxxxxxxx xxxxxx zkoušek.

XXXXX V

ZAKÁZANÉ XXXXXXX XXXX

§45

xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx. Xxxxxxxx se

a) xxxxxx xxxx xx ok, xx xxx, xx xxxxx, do xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx pastí a xxxxxx xxxxx,

x) lovit xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zvěř xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) lovit zvěř xx sítí, pokud xxxxx x její xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx pernatou na xxxxxxxxx, xxxxx zvěř x pomocí živých xxxxxxxxx jako návnad,

e) xxxxxxx zvěř xxxxx xxxxxx xxxxx, ostatní xxxx spárkatou s xxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxx 55 xx,

x) lovit xxxxx xxxxxxxxx pomocí xxx x plašením x honci,

g) lovit xxxx x pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx schopných xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx umělého osvětlení, xxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx konstruovaného xx xxxxxxxx noktovizorů, reprodukční xxxxxxxx s xxxxx xxxxx, výbušnin,

h) xxxxx xxxx x pomocí xxxxxxxxxx pohybujících xx xx xxxx, nad xxxx xxxx xx xxxx, pokud xxxxx x loď plovoucí xxxxxxxxx xxxxx než 5 xx/xxx.,

x) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxx kulovou, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx),

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxxxx x střelivem,24)

k) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx zbraní než xxxxxxxxx x xxxxxxx x energií xx 100 x xxxxx xxx 1000 J (xxxxx) x ostatní xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 1500 J; xx neplatí xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx prasete xxxxxxxx, xxxxx xxx při xxxxxxxx, naháňce xxxx xxxxxxxx střílet x xxxxxxxxxx x jednotnou xxxxxxx,

x) střílet xxxx x poloautomatických nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx schopným xxxxxxx xxxx xxx 2 xxxxxx,

x) xxxxx zvěř xxxxx prasat divokých x lišek xxxxxxxx xx xxxx, xx. xxxxxx po západu xxxxxx až xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx prase xxxxxx x lišku xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx zvěř x xxxx nouze xx xxxxxxxxxxx do 200 m xx xxxxxxx x slanisk,

o) xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x narkotizační xxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xx hnízdech x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx zvěř na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx současně probíhá xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xx 200 m xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) lovit xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx 200 x od xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx vzdálenosti xx 200 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx lov x mysliveckých x xxxxxx zařízení,

t) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x aklimatizačních xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx objektech, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx společném xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx laní a xxxxxxxx xxxxxx evropského x jelena xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxx a lončáka xxxxxxx divokého; tento xxxxx xx xxxxxx xxxx x oborách,

v) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx obecného, orebici xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx divokou, xxxxxx xxxxxxx, poláka xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, husu xxxxxxxxx x xxxx polní xxxxx než xxxxxxxx xxxxxx brokovou na xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx minimálně 3 xxxxxxx x stanoveného xxxxx xxxxxxxxx psů,

w) xxxxxxxx xxxxxxx brokové xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx.

(2) V rozhodnutí xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxx uložení úpravy xxxxx zvěře v xxxxxxx xxxx o xxxxxxx chovu xxxxxxxx xxxxx xxxxx může xxx uvedeno, xx xxx xxxx úpravě xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsoby xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxx-xx x xxx x noci, x xxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), t) x x).

(3) Zákazy xxxx xxxxxxx lovu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními předpisy xxxxxxxxx xxxxxxxxx.25)

XXXXX VI

POVOLENKA X XXXX, XXXXXXX LÍSTEK X XXXXXXX POJIŠTĚNÍ

§46

Povolenka x xxxx

(1) Xxx xxxx zvěř nebo xxxxxxxx xxxxxx živočicha, xxxx xxx u xxxx lovecký xxxxxx, xxxxxxxxx x lovu x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx též xxxxxxx průkaz x xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx s loveckým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ten, xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx orgánu policie, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx hospodáři x myslivecké xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Povolenky x xxxx xxxxxx x podepisuje xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxx x tomuto xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx lovu xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx se jej xxxxxxx, (xxxxxxxx xxxxxxxxx x lovu). Xxxxxxxx xxxxxxx je povinen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jejich vzorů xxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Uživatel xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadujících xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxx lístek

(1) Xxxxxxx xxxxxx vydává xxxxx xxxxxx správy myslivosti, x xxxxx obvodu xx žadatel xxxxxx xxxxx. Cizincům a xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx trvalý xxxxx x Xxxxx republice, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxx se xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx:

x) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx občany,

b) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx a posluchače xxxxxxxxx škol, xx xxxxxxx xx myslivost xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx lístek xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxx vydat xxx xxxx, xxx xxxxxxx, xx

x) xx xxxxxx 16 let,

b) má xxxxxxxxxxx x právním xxxxxx,

x) xxxxxx zkoušku x myslivosti nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx vysoké škole, xx které xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx, posluchačem xxxx xxxxxxxxxxx střední xxxx vyšší odborné xxxxx, xx které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx z myslivosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx; xxxxxxxxx x vykonané xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx bezúhonný (§12 xxxx. 4),

x) je xxxxxxxx (§48).

(4) Orgán xxxxxx správy xxxxxxxxxx, xxxxx vydává lovecké xxxxxx, si x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx15) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx také xxxxx předložení xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx fyzická xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tresty xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx14), ani xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx14) x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx od xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx uplynuly 2 roky. X xxxxxxx, xxxxx nemá xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx o xxxxxx xxxxxxxxx lístku xx xxxx xxxxxx než 30 xxx, xxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx15) nahradit xxxxxxx loveckým xxxxxxx xx xxxx jeho xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odebere xxxxxxx xx dobu 5 let lovecký xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxx lístku xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx taková okolnost xx jeho xxxxxx. Xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vydání xxxxxxxxx lístku xxxxxxx, xxxx-xx proti xxxxxxxx xxxxxxxx soudní xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx správní xxxxxx x xxxxxxx pokuty xxxxx §64.

(6) Vyhláška xxxxxxx podrobnosti vydávání x odebírání xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x dále xxxxx xxxxxxx x myslivosti x způsob xxxxxx xxxxxxxxx, a které xxxxxxxxxx organizace6) x xxxxx, na xxxxxxx xx myslivost studijním xxxxxx nebo povinným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, mohou xxx xxxxxxxx organizací xxxxxxx x myslivosti.

§48

Xxxxxxx pojištění

(1) Xxxxx, xxx xxxx zvěř, xxxx být pojištěn xxx případ xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx usmrcením xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nejméně xx výši 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xx xxxxx na xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 500 000 Xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx tohoto pojištění, xxxxxxx xxxxxxxxx výluku, x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nevztahuje xx případy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx mysliveckých xxxxxxxxxx,6) xxxxx mají xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x pojišťovnami a xxxxxxx členové platí xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx o povinném xxxxxxxxx členský xxxxxx xxxxxxxxxx organizace, v xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx běžný xxx x xxxxxxx poznámka, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx placeno x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx než xxxxxxx x xxxxxxxx 2 prokazují xxx xxxxxxxxx pojistkou xxxxxxxxxx.

§48x

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených x §46. Xxxxxxxxxxx xxx zvěře xx xxxxxxxx.

§48x vložen právním xxxxxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

XXXXX VII

KONTROLA A XXXXXXXXXXX ZVĚŘE

§49

Způsob xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zvěře xxxxxxxx musí být xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx dohledávce označen xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydává uživatelům xxxxxxx xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx ulovené xx společných xxxxxx xxxx xxx při xxxxxxxx více xxx 10 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx honitby lístek x původu xxxxx; xx xxxxx x x zvěře xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Vyhláška xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx x původu xxxxx, xxxxxxx jejich výdeje, xxxxxxxx, připevňování, xxxxxxx x podobně.

§50

Ošetření xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx po xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;5) xx xxxxx i pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§51

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx oběhu

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxx x xxxx části xxxxx xxxxxxxxxxx ze xxx honitby; x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.5)

(2) Xx každému xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, v níž xxx uloven, a xxxxx xxxxxx. Xxxxxx x původu zvěře xx přepravující xxxxx xxxxxxx xxxxxx příjemci xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx uschovávat xxxxxx x xxxxxx xxxxx a sejmutou xxxxxx 1 xxxxx xxx dne xxxxxxxx, xxxxxxxxxx obchodující xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx podléhá xxxxxxxxxxxx předpisům.5) Pokud xx u xxxxxxxxx xxxxx zvěře xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pohlaví, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxx-xx xxxxxxxx určit xxxxxxx xxxx.

(3) Přeprava xxxx xxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předpisy.5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxx 6 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX X NA XXXXX

§52

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx honitby

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx

x) škodu, xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx na honebních xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx myslivosti xxxxxxxx,6) xxxx jeho xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx společně x xxxxxxxxxx.

(3) Škody xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx, xx povinen xxxxxx xxxxxxxx obory. Xxxxxxxx xxxxx se zprostí xxxxxxxxxxxx tehdy, xxxxxxx-xx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx, xx niž xxxxxxxxxx.

§53

Xxxxxxxx x zábraně xxxx působených xxxxx

Xxxxxxxx, xxxxxxxxx nájemce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zabránění xxxx působených zvěří, xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx zraňována. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx honebních xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§54

Xxxxxxxxxxxx xxxxx způsobené xxxxx

(1) Nehradí xx xxxxx způsobené xxxxx xx pozemcích nehonebních, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zvěří, na xxxxxxxxxxxx květinových xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, na xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx rostoucích, jakož x xx vysokocenných xxxxxxxxx. X tom, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx rovněž škody xxxxxxxxx zvěří xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nesklizených x xxxxxxxxxxxxxxx lhůtách x dále xxxxx xx zemědělských xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx plodiny uskladnila, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xx rovněž xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oplocením proti xxxxxx působeným xxxxx, xx xxxxxxxxx poškozených xxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx došlo xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx vyrýváním xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx méně xxx 1 % xxxxxxx, x xx xx xxxxx dobu do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx jedinci xxxx být rovnoměrně xxxxxxxxxx xx ploše.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx stavy xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx stát.27)

§55

Uplatnění xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) u xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 20 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx,

x) u xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a na xxxxxxx porostech xxxxxxxxx x xxxxxx od 1. xxxxxxxx předcházejícího xxxx do 30. xxxxxx xxxxxxx xxxx xx 20 xxx xx uplynutí xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxx vyčíslí xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx porostech, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx teprve x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxxx sklizni.

(3) Poškozený x uživatel xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx honitby xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nárok x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx ve stejné xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x náhradě této xxxxx, může xxxxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx náhradu xxxxx x xxxxx.

(4) Xxxxx xx náhradu xxxxx způsobené zvěří xxxxxx, xxxxx-xx poškozeným xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 rozhoduje soud.

§56

Xxxxxxx xxxx způsobených xx xxxxx

Xx xxxxx xx zvěři xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxxxx. Xxxxxx na xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx lov xxxxx (xxxxxxxxx), xxxx xxxxx, zničení xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo zničení xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx geograficky xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx uživatel xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx náhradu xxxx xxxxx xxxxx obecné xxxxxxxx.28)

ČÁST XXXXX

XXXXXX SPRÁVA XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX

§57

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx státní správy xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, s výjimkou xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx Ministerstvo xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správy Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

(2) Xx území xxxxx xx xxxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Na xxxxx xxxxxxxx města Prahy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxx působnost, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx svěřena městským xxxxxx.

(4) Na xxxxx xxxx je orgánem xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx národních xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx; působnost xxxxx vykonává Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx svůj xxxxxxx sbor xxxxxxx xxxxxxx xx zástupců xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx působících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,6) zemědělských a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vysokých xxxx a výzkumných xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

§58

Xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxxxxxx xx věcech

a) xxxxxxxx x xxxxxxxxx druhů xxxxx (§3 xxxx. 1),

x) xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx druhů xxxxx (§4 xxxx. 2),

x) xxxxxxxxxx týkajících xx organizací v xxxxx působnosti Ministerstva xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx (§61 xxxx. 3).

(2) Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxx

x) řídí výkon xxxxxx xxxxxx myslivosti,

b) xxxxxxxxxx a řídí xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx se xx xxxxxxxxxx x myslivosti,

c) xxxxxxxxxxx koncepce xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) účastní se xx mezinárodní spolupráci, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxx xx xxxxxxxxx xxxxx zvěře (§3 xxxx. 1),

f) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§6 xxxx. 2),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx6) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§6 odst. 2),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx hospodáře (§35 xxxx. 7),

i) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx x výkonu (§44 xxxx. 3) x xxxxxxx x xxxxxxxxxx (§47 xxxx. 5),

x) pověřuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx myslivecké xxxxxxxxxx6) xxxxxxxxx celostátních x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výstav xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx provádění xxxxxxx xxxxxxxxx mysliveckých zkoušek (§58 xxxx. 3),

x) xxxxxxxxx vybrané xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx finančních příspěvků, xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx ohrožených a xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx chovu zvěře x chovatelských xxxxxxxxx, xxxxxx a propagace xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxx, myslivecké xxxxxxxxx, sokolnictví a xxxxx xxxxxx, využití xxxxxx v ochraně xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx veterinárních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v chovech xxxxx,

x) zpracovává statistická xxxxxxx x myslivosti.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zkoušek xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a předpisů xxxxxxxxxxxxx. Tyto zkoušky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx střední xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo povinným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx myslivost. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx vyšších xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx vyhláška.

§59

Xxxxxxxxx krajů

(1) Xxxx x přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx

x) xxxxxxxx s xxxxxx xxxxx x xxxxxx (§7 xxxx. 1),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§4 xxxx. 1),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx chov xxxxx (§3 xxxx. 3),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx pozemků xx xxxxxxxxx (§17 xxxx. 2),

e) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§44 xxxx. 2),

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx (§61 xxxx. 3),

x) xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx (§62 xxxx. 1).

(2) Kraj x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pro chov xxxxx (§3 xxxx. 3),

x) organizuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx (§6 xxxx. 1),

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§36 xxxx. 1),

x) zpracovává xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx (§38),

x) podílí xx xx vzdělávání v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§62 odst. 1).

(3) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

x) při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, kterým xx povoluje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx chráněného xxxxx xx krajiny40),

b) xxx vydávání xxxxxxxxxx xxxx opatření obecné xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx41), x

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x regulaci xxxxxx xxxxxxxxxxx invazního nepůvodního xxxxx42).

§60

Xxxxxxxxx xxxx

Xx věcech xxxxxxxxxxx x §57 xx 59 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx myslivosti obecní xxxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

§60x

§60x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

XXXXX XX

XXXXX X XXXXXXXXXX

§61

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx,29) jak xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xx jejich xxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx. Soustavně xxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s tímto xxxxxxx, provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx chovu xxxxx.

(3) Xxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx nutnosti xxxxxxxxxx x omezení xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx příčin.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nosit při xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Vyhláška xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx a o xxxxxx označení.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§62

(1) Xxxx podporuje xxxxxxx xxxxxxxx mysliveckého xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx mohou být xxxxxxxxxx xxxxxxx na

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx ohrožených xxxxx zvěře,

c) xxxxxx xxxxx zvěře xx xxxxxxxx druhy nebo xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx národních xxxxxx xxxxxxxxx psů x xxxxxxxxx dravců,

e) xxxxxxx xxxxxx v ochraně xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) chovatelské přehlídky x myslivecké xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanoví v xxxxx xxxxxxxx podpory xxxxxxxxxxx x xxxxxx,30) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx prostředí.31) Na xxxxxxxxxx finančního xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxx-xx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx nebo nesprávných xxxxx nebo nebyl-li xxxxxx xx účel, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx, je příjemce xxxxxxx jej x xxxx výši xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx příspěvek lze xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx31), nebyl-li xx stejný xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdrojů xxxx z xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx nájemce xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx myslivecké xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx v místě xxxxxxx, xxxxx neprojevil xxxxx x opětovné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §33 odst. 3. X případě, xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx více xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §32 xxxx. 4 tohoto xxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXX

§63

Xxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenou x §9 odst. 1 xxxx 3 xxxxx v §10 xxxx. 2 xxxx 3 xxxx nesplní xxxxxxxx xxxxxxx podle §61 xxxx. 3, xxxx

x) v rozporu x §48a neoprávněně xxxx xxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §5 xxxx. 2, §9 xxxx. 2, §10 xxxx. 1 nebo x §14 odst. 1 xxxx. x) xx d).

(2) Xxxxxxx xxxxx se jako xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx lovu xxxxx §41 xx 45 xxxx §49 xxxx. 1.

(3) Xx přestupek xxx uložit xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a), xxxx

x) 30&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx odstavce 2.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 2 let; xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) a xxxxxxxx 2 se zapisují xx evidence xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx a který xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 písm. x), xxxxxx xx xxxxxxxx přestupků xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx myslivosti, xxxxx xxxxxxxxxxx stráž xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx myslivosti xxxxx xxx xxxxxxxxx zápisu xx xxxx xxx xxx dne uložení xxxxxx.

§64

Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §5 xxxx. 2, §7 xxxx. 1 xxxx 2, §9 xxxx. 1 xxxx 2, §10 nebo x §32 xxxx. 3, 4 xxxx 5 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uložené podle §61 odst. 3.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx nebo xxxxxx některou x xxxxxxxxxx stanovenou x §4 odst. 2, §5 xxxx. 1, §51 xxxx. 2 xxxx 3 nebo x §61 odst. 3.

(3) Xxxxxxxx honitby xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxx x §11 odst. 1, 2, 4 xxxx 6, §36 xxxx. 1 nebo x §44 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x zvěři x xx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §4 odst. 1 xxxx x §43 xxxx. 1,

x) nesplní xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §3 xxxx. 2, §11 xxxx. 3, §41 xx 43, §45, §49 xxxx. 1 nebo x §51 odst. 1,

x) xxxxxxx lov xxxxxxxxx počtu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx spárkaté xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hospodaření, xxxxx xxx dochází k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §11 odst. 5 xxxx x §36 odst. 2 x 3.

(4) Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 10 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) 40&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx 3 písm. x),

x) 200 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. c) xx x).

§64x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §63 xxxx. 3 nebo x §64 odst. 4. Přestupek xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí o xxxxxxx přestupku, x xxxxx byl xxxxxxxx xxxxx vinným, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx.

(2) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgán státní xxxxxx myslivosti.

(3) Xxxxxx x xxxxx uložených xxxxxxxxxxx stráží xx xxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx příjmem xxxxxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §64 xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx31).

§64x xxxxxx právním předpisem x. 183/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

XXXX DEVÁTÁ

PŘECHODNÁ A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§65

Xxxxx ke xxxxxxxxx xxxx

Xxxx-xx v xxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx, vztahuje xx xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxx xxx.33)

§66

Xxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxx přírody

Orgány xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 x 2, §4 xxxx. 1 x 2, §5 odst. 1 xxxx. x), §5 xxxx. 2, §7, §9 odst. 3 x 4, §36 xxxx. 1, §39, 40, §41 xxxx. 1 x §44 xxxx. 2, xxx xx xxxxxx x orgány xxxxxxx xxxxxxx,34) pokud xxxxxxxx xxxxxx předpisy x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§67

Xxxxx k xxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx

X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů,35) které xx xxxxxx xxxxxxx x životních podmínek xxxxx, xx orgán xxxxxx správy myslivosti xxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxx.

§68

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §2 xxxx. x), §3 xxxx. 4, §12 odst. 8, §35 xxxx. 7, §36 xxxx. 6, §42 xxxx. 2, §44 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §49 odst. 2, §58 xxxx. 3 x §61 xxxx. 5.

§69

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxx x obory xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxx x xxx xxxxx x výměře xxxxx než 50 xx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 500 ha. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dosahuje xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, ale xxxxxxxxx ostatní požadavky xx xxxxxx honitby, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2002 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx návrh na xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx x tímto xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx k 31. xxxxxx 2003.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx společenstev xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx xxx jeho xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 9 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx likvidace.

(3) Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zůstávají x xxxxxxxxx.

(4) Platnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zkoušek mysliveckých, xxxxxxxxxxxx x loveckých xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Řízení xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Okresní xxxxx xxxxxxxxxx xx do xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na úseku xxxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§60).

§70

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxx č. 23/1962 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 146/1971 Xx., xxxxxx x. 96/1977 Xx., zákona x. 143/1991 Xx., xxxxxx x. 270/1992 Xx., xxxxxx x. 289/1995 Xx., xxxxxx x. 166/1999 Xx., xxxxxx č. 238/1999 Xx. x xxxxxx x. 132/2000 Xx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§71

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. července 2002, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Evropské xxxx x xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2010.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. XXXII

Rozsah x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2017, xxxxx nebyla do xxx 31. xxxxxxxx 2016 xxxxxxxxx, se x xxxxxxxxx upravených xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx mění x xxxxxxxx XXX xx XXXXXX xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx i po 31. xxxxxxxx 2016 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x odškodňování pracovních xxxxx zaměstnanců xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2016.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 267/2006 Xx. x účinností xx 1.1.2017

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Do xxxxxxxx přestupků xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x přestupcích xxxxxxxxx x xxxxxx č. 449/2001 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx předpisem č. 204/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2016

Čl. X

Xx. X xxxxxx právním přepisem č. 364/2021 Sb.

Informace

Právní xxxxxxx x. 449/2001 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.2002, x výjimkou xxxxxxxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. l), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX, x xxxxxxxxxx §45 odst. 1 xxxx. x), které xxxxxx účinnosti dnem 31.12.2010.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

59/2003 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 449/2001 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Sb., x xxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.2.2003

444/2005 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2006

267/2006 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2010), (zákonem x. 282/2009 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2013), (zákonem x. 463/2012 Sb. xxxx změněna účinnost xx 1.1.2015) x (xxxxxxx x. 182/2014 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2017)

49/2007 Xx., xxxxx XX xx dne 13.12.2006 xx věci návrhu xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 449/2001 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 320/2002 Xx. x x. 59/2003 Sb. (netýká xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 5.4.2007

60/2007 Xx., nález ÚS xx dne 13.12.2006 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 449/2001 Xx., x xxxxxxxxxx (netýká xx paragrafovaného znění)

s xxxxxxxxx xx 28.3.2007

149/2007 Xx., nález XX xx xxx 6.3.2007 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §26 xxxx. 3 a 4 zákona x. 449/2001 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 12.7.2007

218/2007 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 266/2006 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákoníku práce, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxx x. 110/2006 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 22.8.2007

296/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx přijetím

s účinností xx 1.1.2008

124/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

227/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

282/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., o úrazovém xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.8.2009

18/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Celní správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

463/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2012

501/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

170/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx zbraních a xxxxxxxx x o xxxxx zákona x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 288/95 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx (zákon o xxxxxxxxx zbraních), ve xxxxx zákona č. 13/98 Sb., x xxxxxx x. 368/92 Xx., o správních xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2014

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s rekodifikací xxxxxxxxxx xxxxx x x změně některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

182/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 29.8.2014

357/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 449/2001 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2015

204/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 269/1994 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2016

205/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx zákon x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

243/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx celního xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

183/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

193/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 256/2001 Xx., x pohřebnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2017

225/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

26/2018 Xx., nález ÚS xx xxx 19.12.2017 xx. xx. Xx. XX 8/16 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §12 odst. 4 x 5 xxxxxx x. 449/2001 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 124/2008 Xx. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 6.3.2018

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv

s xxxxxxxxx od 1.1.2024

314/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 289/1995 Sb., x xxxxxx x o xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.11.2021

261/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

284/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

364/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která nabývají xxxxxxxxx 28.11.2021

177/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 277/2019 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

152/2023 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 195/2022 Sb., a xxxxxxx další související xxxxxx

x účinností xx 1.7.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §5 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §1 x xxxx. xxxxxx x. 154/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).
3) Xxxxxxxxx Xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pod č. 127/1994 Sb. a Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx druhy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx č. 572/1992 Sb., xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx: xxxxxxxx Xxxx č. 79/409/EEC x 2. dubna 1979 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ptáků, xxxxxxxx Xxxx č. 92/43/EEC x 21. xxxxxx 1992 x xxxxxxx stanovišť, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx rostoucích xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx č. 3254/91/EEC x 4. xxxxxxxxx 1991 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nášlapných xxxxx, xxxxxxxx Rady č. 338/97/EEC x 9. prosince 1996 x xxxxxxx xxxxx žijících xxxxxxxxx x planě rostoucích xxxxxxx regulující xxxxxx x xxxxxx druhy.
4) Xxxxx č. 114/1992 Sb., x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 395/1992 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxx č. 166/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Vyhláška č. 286/1999 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární zákon), x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zboží, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx č. 287/1999 Sb., x veterinárních požadavcích xx živočišné xxxxxxxx.
6) Zákon č. 83/1990 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7) Zákon č. 246/1992 Sb., xx xxxxxxx xxxxxx proti týrání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §50 xxxx. 5 xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
§16 xxxxxxxx x. 395/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxxxxxx §20 xxxx. 5 xxxxxx x. 289/1995 Xx., o lesích x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Například xxxxx č. 147/1996 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx péči x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxxxxx č. 40/1997 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxx, xxxxx x ryb xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx.
12) Zákon č. 289/1995 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §55 xxxxxx x. 71/1967 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §35 x 46 xxxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx.
16) §69 xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
17) §7 xxxxxx č. 13/1997 Xx., x pozemních xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
18) Zákon č. 200/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §4 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

§3 zákona x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

21) Zákon č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
21a) Zákon č. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §56 xxxxxx č. 114/1992 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §22 x násl. zákona x. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxx zbraních), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxxxxxx §21, 30, §34 xxxx. 2 x §60 xxxxxx č. 114/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §14 xxxxxx č. 246/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26) Xxxxxxxxx §32 zákona č. 289/1995 Sb.
27) Xxxxx č. 115/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
28) §101 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) Xxxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
30) §46 xxxxxx č. 289/1995 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
31) Xxxxx č. 388/1991 Sb., x Státním xxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
32) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 71/1967 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) §65 xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
35) Xxxxxxxxx §126 xxxxxx č. 50/1976 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

36) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, kterým se xxxxxxx hlavní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx energetické xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX a xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (ES) x. 714/2009 a (XX) x. 715/2009.

37) Xx. 3 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1143/2014 xx xxx 22. xxxxx 2014 o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

38) §5 odst. 4 zákona x. 114/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů.

39) §5 xxxx. 6 xxxxxx č. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

40) §5 odst. 4 a 5 xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

41) §5 xxxx. 6 xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

42) §13h xxxx. 2 zákona č. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.