Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.11.2014.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2012 do 05.11.2014.


Zákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)

218/2002 Sb.

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Hlava I - Předmět úpravy a rozsah působnosti §1 §2

Hlava II - Základní ustanovení

Díl 1 - Správní úřad a služební úřad §3 §4
Díl 2 - Obor služby §5
Díl 3 - Státní zaměstnanci §6 §7 §8 §9
Díl 4 - Služební předpisy §10

Hlava III - Organizační věci služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců §11 §12 §13

Hlava IV - Systemizace §14 §15 §16

ČÁST DRUHÁ - PŘÍPRAVA NA SLUŽBU

Hlava I - Předpoklady k přijetí pro přípravu na službu §17

Hlava II - Výběrové řízení k přípravě na službu §18 §19

Hlava III - Výjimky z výběrového řízení k přípravě na službu §20

Hlava IV - Průběh přípravy na službu §21 §22 §23

Hlava V - Ukončení přípravy na službu §24 §25 §26

Hlava VI - Společné ustanovení o přípravě na službu §27

ČÁST TŘETÍ - SLUŽEBNÍ POMĚR

Hlava I - Služební poměr a druhy služby §28 §29

Hlava II - Předpoklady ke jmenování do služby, překážky jmenování do služby a výkonu služby, jmenování do služby, služební slib a vznik služebního poměru

Díl 1 - Předpoklady ke jmenování do služby a jejich plnění po dobu služby §30
Díl 2 - Jmenování do služby, služební slib a vznik služebního poměru §31 §32 §33 §34
Díl 3 - Překážky jmenování do služby a výkonu služby §35

Hlava III - Zařazení státního zaměstnance ve službě s ohledem na příbuzenské a jiné podobné vztahy §36

Hlava IV - Změny služebního poměru 

Díl1 - Druhy změn služby §37 §38 §39 §40 §41 §42 §43 §44 §45 §46 §47 §48 §49 §50
Díl 2 - Společná ustanovení o změnách služby §51 §52 §53

Hlava V - Skončení služebního poměru §54

Díl 1 - Skončení služebního poměru služebním orgánem §55
Díl 2 - Skončení služebního poměru na základě žádosti státního zaměstnance §56
Díl 3 - Skončení služebního poměru ze zákona §57
Díl 4 - Rozhodnutí o skončení služebního poměru §58

Hlava VI - Služební posudek, potvrzení o službě a neplatné skončení služebního poměru §59 §60

ČÁST ČTVRTÁ - POVINNOSTI, ZÁKLADNÍ PRÁVA STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ, OMEZENÍ NĚKTERÝCH PRÁV STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ, PŘÍKAZY K VÝKONU SLUŽBY A ODMĚNY ZA PŘÍKLADNOU SLUŽBU
Hlava I - Povinnosti, základní práva státních zaměstnanců a omezení některých práv státních zaměstnanců
Díl 1 - Povinnosti státních zaměstnanců §61 §62
Díl 2 - Základní práva státních zaměstnanců §63
Díl 3 - Omezení některých práv státních zaměstnanců §64 §65 §66 §67

Hlava II - Příkazy k výkonu služby §68

Hlava III - Odměny za příkladnou službu §69

ČÁST PÁTÁ - KÁRNÁ ODPOVĚDNOST

Hlava I - Služební kázeň §70

Hlava II - Kárné provinění, kárné opatření a zánik kárné odpovědnosti §71 §72 §73

Hlava III - Výkon kárné pravomoci §74 §75 §76

Hlava IV - Zahájení kárného řízení §77 §78

Hlava V - Zahlazení kárného opatření §79

ČÁST ŠESTÁ - PODMÍNKY VÝKONU SLUŽBY

Hlava I - Zákaz diskriminace ve služebním poměru §80

Hlava II - Doba výkonu služby a doba odpočinku

Díl 1 - Doba výkonu služby a přestávky ve službě §81
Díl 2 - Služební pohotovost §82
Díl 3 - Služba přesčas a služba v noční době §83
Díl 4 - Dovolená §84

Hlava III - Služební volno

Díl 1 - Překážky na straně státního zaměstnance §85
Díl 2 - Překážky na straně služebního úřadu §86

Hlava IV - Vzdělávání státních zaměstnanců §87 §88

Hlava V - Institut státní správy §89 §90 §91 §92 §93 §94

Hlava VI - Náhrady výdajů poskytované státním zaměstnancům v souvislosti s výkonem služby §95

Hlava VII - Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby §96

Hlava VIII - Vytváření podmínek pro výkon služby a zabezpečení státních zaměstnanců

Díl 1 - Vytváření podmínek pro výkon služby §97
Díl 2 - Zabezpečení státních zaměstnanců §98

Hlava IX - Podmínky výkonu služby státních zaměstnankyň, těhotných státních zaměstnankyň a státních zaměstnankyň-matek, mateřská a rodičovská dovolená a přestávky ke kojení

Díl 1 - Podmínky výkonu služby státních zaměstnankyň §99
Díl 2 - Podmínky výkonu služby těhotných státních zaměstnankyň a státních zaměstnankyň - matek §100 §101
Díl 3 - Mateřská dovolená a rodičovská dovolená a přestávky ke kojení §102
ČÁST SEDMÁ - NÁHRADA ŠKODY, SLUŽEBNÍ ÚRAZ A NEMOC Z POVOLÁNÍ

Hlava I - Předcházení škodám §103

Hlava II - Odpovědnost státního zaměstnance za škodu §104

Hlava III - Odpovědnost služebního úřadu za škodu a zabezpečení státního zaměstnance při služebním úrazu nebo nemoci z povolání §105

Hlava IV - Zvláštní odpovědnost za škodu ve službě nebo v souvislosti se službou §106 §107

Hlava V - Společná ustanovení o odpovědnosti za škodu služebního úřadu §108

ČÁST OSMÁ - SOCIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Hlava I - Základní ustanovení §109 §110

Hlava II - Plat při dočasné neschopnosti k výkonu služby §111

Hlava III - Příspěvek k důchodu §112 §113 §114 §115 §116 §117 §118 §119 §120 §121

ČÁST DEVÁTÁ - INFORMOVÁNÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ A PROJEDNÁNÍ SE STÁTNÍMI ZAMĚSTNANCI V ZÁLEŽITOSTECH VÝKONU SLUŽBY A PODMÍNEK JEJÍHO VÝKONU, OPRÁVNĚNÍ ODBOROVÝCH ORGÁNŮ, RADA STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ, ZÁSTUPCI STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI VÝKONU SLUŽBY A JEJICH OPRÁVNĚNÍ

Hlava I - Informování státních zaměstnanců a projednání se státními zaměstnanci v záležitostech výkonu služby a podmínek jejího výkonu

Díl 1 - Základní ustanovení §122
Díl 2 - Informování státních zaměstnanců §123
Díl 3 - Projednání se státními zaměstnanci §124

Hlava II - Oprávnění odborové organizace působící ve služebním úřadu a oprávnění vyššího odborového orgánu §125

Hlava III - Rada státních zaměstnanců, zástupci státních zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu služby a jejich oprávnění §126 §127 §128 §129

Hlava IV - Společná ustanovení §130 §131 §132

ČÁST DESÁTÁ - ODMĚŇOVÁNÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ, ČEKATELŮ, OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH A ORGANIZAČNÍ VĚCI VZTAHUJÍCÍ SE K ZAMĚSTNÁVÁNÍ TĚCHTO ZAMĚSTNANCŮ

Hlava I - Odměňování státních zaměstnanců

Díl 2 - Společná ustanovení o platu státních zaměstnanců §152 §153 §154 §155 §156 §157 §158

Hlava II - Odměňování čekatelů

Díl 2 - Společná ustanovení o platu čekatelů §166 §167 §168

Hlava III - Odměňování ostatních zaměstnanců ve správních úřadech a organizační věci vztahující se k zaměstnávání těchto zaměstnanců

Díl 2 - Společná ustanovení o platu ostatních zaměstnanců ve správních úřadech a organizační věci vztahující se k zaměstnávání těchto zaměstnanců §184 §185 §186 §187 §188 §189 §190 §191
ČÁST JEDENÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Hlava I - Způsobilost fyzické osoby k právům a povinnostem a k právním úkonům a zastoupení §192

Hlava II - Osobní spis, služební průkaz, služební hodnocení státního zaměstnance a žádost nebo stížnost státního zaměstnance

Díl 1 - Osobní spis §193
Díl 2 - Služební průkaz §194
Díl 3 - Služební hodnocení státního zaměstnance §195 §196
Díl 4 - Žádost nebo stížnost státního zaměstnance §197

Hlava III - Řízení ve věcech služebního poměru

Díl 1 - Řízení v prvním stupni
Oddíl 1 - Úvodní ustanovení §198
Oddíl 2 - Účastníci řízení a orgán, který rozhoduje §199 §200
Díl 2 - Přezkoumání rozhodnutí
Oddíl 1 - Odvolací řízení §216 §217 §218
Oddíl 2 - Přezkoumání pravomocných rozhodnutí §219

Hlava IV - Doručování ve věcech služebního poměru §220 §221

Hlava V - Přezkoumání pravomocných rozhodnutí ve věcech služebního poměru soudem §222

Hlava VI - Přechod výkonu práv a povinností ze služebního poměru §223 §224 §225

Hlava VII - Obecná ustanovení

Díl 1 - Právní úkony §226
Díl 2 - Zajištění práv a povinností ze služebního poměru §227
Díl 3 - Zánik práv a povinností ze služebního poměru §228
Díl 4 - Promlčení a zánik práva §229
Díl 5 - Výklad některých pojmů §230 §231 §232

Hlava VIII - Použití pracovního poměru §233

Hlava IX - Informační systém o službě a platech §234

ČÁST DVANÁCTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Hlava I - Přechodná ustanovení

Díl 1 - Systemizace v přechodném období §235
Díl 2 - Jmenování generálního ředitele, zástupce generálního ředitele a další služební orgány §236 §237
Díl 3 - Jmenování dosavadních zaměstnanců ve správních úřadech do služby §238 §239 §240
Díl 4 - Představení, jmenování státních tajemníků, zástupců státních tajemníků, personálních ředitelů a zástupců personálních ředitelů §241 §242 §243
Díl 5 - Omezení některých práv státních zaměstnanců §244
Díl 6 - Odměňování §245 §246 §247 §248
Díl 7 - Práva a povinnosti z pracovního poměru §249
Díl 8 - Služební hodnocení státních zaměstnanců §250
Díl 9 - Příspěvek k důchodu §251
Díl 10 - Zřízení personálních útvarů §252

Hlava II - Závěrečná ustanovení §253 §254

Příloha č. 1 - Charakteristiky platových tříd státních zaměstnanců ve služebních úřadech
Příloha č. 2 - Rozpětí příplatků za vedení (v Kč za měsíc)
č. 359/2004 Sb. - Čl. XIII
č. 264/2006 Sb. - Čl. LVI
č. 347/2010 Sb. - Čl. XXVI
č. 364/2011 Sb. - Čl. XXIII
Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 186/2012 Sb.
218
XXXXX
xx xxx 26. xxxxx 2002
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx)
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXX X
XXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Tento zákon xxxxxxxx právní poměry xxxxxxxxxxx vykonávajících xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx zaměstnanec"), xxxxxxxxxxx věci xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"), xxxxxxxx fyzických xxxx na xxxxxx, xxxxxxxx vztahy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,1) xxxxxxxxxx těchto xxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jinak,2) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, odměňování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx věci vztahující xx k zaměstnávání xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§2
(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxx Rady xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx členů xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx jsou xxxxxxx x §9 xxxx. 5, §10 xxxx. 3, §12 xxxx. 3 x 4, §16 xxxx. 2, §53 xxxx. 4, §68 xxxx. 1 xx 4, §172, §173, §174 xxxx. 4, §181, §190 x §196 xxxx. 4.
(2) Tento xxxxx xx nevztahuje, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, na xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx3) (xxxx xxx "Xxxx xxxxx").
(3) Xxxxx xxxxx xx, x výjimkou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx útvaru, který xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx poradce x zaměstnance, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jinak xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx vlády,
c) náměstka xxxxx vlády a xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx organizačního xxxxxx, který xxxxxxx xxx vedoucího Úřadu xxxxx, na xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx Xxxxx vlády,
e) xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx správních úřadech, xxxxx xxx na xxxxxxxxxxx, kteří xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx pomocných, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.
HLAVA XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Díl 1
Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx
§3
Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx,4) xxxxxxxx xxxxxxx úřady5) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx6) (xxxxxx státní xxxxxx),7) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zvláštními xxxxxx, xxxx těmito xxxxxx xxxxxxxx označeny xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx správní xxxxx anebo orgány xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§4
Xxxxxxx xxxx xxxxx §3, x němž xxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává službu, xx služebním xxxxxx. Xxxxx (xxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxx 2
Xxxx xxxxxx
§5
(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx úsek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštního xxxxxx, xxxxx stanoví xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Díl 3
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
§6
(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx,8) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxx předpoklady x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx přípravu xx xxxxxx, byly xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x) přípravu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx návrhů xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx,
x) xxxxxx x usměrňování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) vytváření x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx státní xxxxxx,
x) státní xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x právnickým xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx služba xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací,
i) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx České republiky,
x) xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxx rozhodování,
x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx dohled,
x) zajišťování organizačních xxxx služby a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odborných xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x), x), j), x) x x), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx fyzikálních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§7
Předepsané xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx
(1) Státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx služební xxxxx xxxxxxxx zaměstnance x xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx9) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxx xxxxxxxx vzděláním9) xx xxxxxxxx označení odborný xxxxxxxx,
x) úplným xxxxxxxx vzděláním xx xxxxxxxx xxxxxxxx referent-specialista,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je služební xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx inspektor,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx9) xxxx vysokoškolským xxxxxxxxx získaným xxxxxxx x bakalářském studijním xxxxxxxx10) je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx referent; xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx označení vrchní xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxxx vzděláním xxxxxxxx studiem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx10) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx11) xx služební xxxxxxxx xxxxxxx rada,
x) xxxxxxxxxxxxxx vzděláním xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx studijním programu xx služební označení xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx označení ministerský xxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx studiem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx vyšší xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x magisterském studijním xxxxxxxx xx služební xxxxxxxx xxxxxx ministerský xxxx.
(4) X xxxxxxxx xxxxxxx vzdělání xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 3 se xxxxxxxxxx.
(5) V ústředním xxxxxxxx úřadu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x) použije služební xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx rada x xxxxxx xxxxxx rada. X Xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. d) xx f) xxxxxxx xxxxxxxx označení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vládní rada, xxxxx vládní xxxx x xxxxxx vládní xxxx. Xx správním xxxxx x celostátní xxxxxxxxxx xx místo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. d) xxxxxxx xxxxxxxxxx označení státní xxxx.
(6) Používání xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12) xxxx xxxxxxxx 2, 3 x 5 xxxxxxx.
(7) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx studiem xx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Československa, Xxxxxxxx xxxxxxxxx akademii Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx politických x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx fakultách xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.
§8
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Vedle xxxxxxxx xxxxx §7 xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnancům v xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxx,
b) XXX. xxxxxxxx,
x) XX. xxxxxxxx,
d) X. tajemník,
x) xxxxxxxxxxxxx rada,
x) xxxx-xxxxxxxx,
g) velvyslanec.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx pro XXX. x XX. xxxxxxxxx,
c) xxxxxx xxx X. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx konzul xxx xxxx-xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx postup xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx konzulárních xxxxxxxx.
§9
Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx státní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx stupních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx služební úkoly, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxx x dávat xxx x xxxx xxxxxxx příkazy. Představenými xxxxx xxx rovněž xxxxxxx osoby, které xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.8)
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx představené x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x) vedoucí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx oddělení,
x) xxxxxxx zastupitelského xxxxx,
x) ředitel xxxxxx x zástupce ředitele xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx sekce,
x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zástupce xxxxxxxxx služebního úřadu.
(4) Xxxxxxxx místa xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx působnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců, x jejich xxxxxxxx xxxxxxxx jsou
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx služby a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitele xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx ředitel" x "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx").
(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tajemníka xx zřizuje x xxxxxxxxxxxxxx x x Xxxxx vlády. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x kontroluje xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Služební xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ukládá xx xxxxxxxxx úřadu, xxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx Xxxx vlády, xxxxxxx Xxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxx služebního xxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx ministerstva a Xxxx vlády, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx x čele xxxxxxxxx úřadu x xx oprávněn xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx postaveným xxxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vedoucím xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxxxx Úřadu xxxxx. Označení, xxxxx xxxxxxxx služebnímu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx Úřad vlády.
(9) Xxxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx jen xxxxxx zaměstnanec, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx určitou x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx není xxxxx.
(10) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxx. o).
Původní znění - xxxxxxxx xxxxxxxxx [xxxx. 3 xxxx. x) x x) x xxxx. 4 xx 28.5.2002] (xx xxxxxx x. 127/2005 Xx. x 57/2006 Xx.)
Xxx 4
Xxxxxxxx xxxxxxxx
§10
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) X vydávání služebních xxxxxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxx xxxxxx (§9 xxxx. 10).
(3) Xxxxxxxx předpis, xxxxxx xx xxxxxxx rozsah xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§68 xxxx. 1), xxxxx státním zaměstnancům xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx ministerstva, xx xxxxxx v dohodě xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx Xxxx xxxxx, xx služební xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vydává x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx předpisy xxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxx. Dojde-li k xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, postupuje xx xxxxx služebního předpisu xxxxxxxx xxxxxxxxxx služebním xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx neplatný. Xxxxxxxxx služební xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy. Xxxxxxxxx xxxxxxx zruší služební xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxx předpisy. Služební xxxxxxx xxxxx odstavce 3, který xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx platných služebních xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx předpisy jsou xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxx i pro xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xx na službu x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx státní xxxxxxxxxxx byli xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx nahlížet, x xxxxx potřeby jim xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx text těchto xxxxxxxx.
XXXXX XXX
XXXXXXXXXXX VĚCI XXXXXX X XXXXXX SLUŽEBNÍCH XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§11
Xxxxxxxxx ředitelství xxxxxx služby x xxxxxxxxx ředitel
(1) Xxxxxxxxx ředitelství xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx") je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx; xxxxxx jako xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx řídící, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx služby xxxxx xxxxxx zákona.
(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx ředitelství
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a kontrolou xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx návrhů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, s výjimkou xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxx návrhů xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho provedení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) koordinací vzdělávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxx,
f) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx,
x) přidělováním evidenčních xxxxx státním zaměstnancům,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) X xxxx generálního xxxxxxxxxxx xx generální ředitel. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupuje xxxxxxxx generálního xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
c) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx podklady xx xxxxxxx služebního xxxxxxxx xxxxx §10 odst. 5 xxxx xxxxxx,
x) plní xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dalšími xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vykonávat xx služebních xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx služby, služebních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx.13) Xxxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Rejstřík xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx od rejstříku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx službu.
(7) Rejstřík xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance,
x) xxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxxxxx fyzických osob xxxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
c) xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx, x němž se xxxxxxxxxx xx výkon xxxxxx.
§12
Personální xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx působí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx služby x xxxxxxxxxx vztazích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxx odměňování xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxxxxxx ředitele zastupuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ředitele. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx ředitel xxxxxxxx xxxxxx pracovněprávní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx odměňování, popřípadě xxxxxxxxxxx věci xxxxxx x xxxxxxxx vztahy xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů8) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx vedoucím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,8) xxxxxxxx organizační věci xxxxxx a služební xxxxxx státních zaměstnanců xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxx (§9 xxxx. 10).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vztazích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Vedoucí služebního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx služebních xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx x organizačních xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podřízeni generálnímu xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvu xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx služby x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx služebních xxxxx xxxxxxxxxxx ústředním xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx věcech xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx podřízeni xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxxx xx xxxxxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxx. Vedoucí xxxxxxxxx služebních xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců podřízeni xxxxxxxxx služebního xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx nadřízen.
(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx změn xxxxxx xxxxx §37 xxxx. e), x) x x) x xxxxxxxx služby postupuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxx s xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx. Ve xxxxxxxxx xxxxx, jímž xx Xxxx vlády, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxx.
(4) Požádá-li xxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxxx řídí, xxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxx věcech, xxx xxxx xxxxxxx x odstavci 3, xx personální xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnout.
§13
Xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Personální xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x němž xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx službu; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, služební xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx odměňování x xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správním xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů8) xxxxxx xxxxxx odměňování.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx se x rozsahu stanoveném xxxxxxxxxxx zřizuje ve xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx vykonává službu x x pracovním xxxxxx pracuje xxxxxx xxxxxxx 25 xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx báňských úřadech,14) xx xxxxxxxxxx úřadech, x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx.15) Xxxxxxxxxx xxxxx se ve xxxxxxxxx úřadu nezřizuje, xxxxx xxxxxxxx, které xx měl xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxx xxx 5 xxxxxxxxxxxxxxx místy.
(3) Xxxx-xx xx služebním xxxxx zřízen personální xxxxx ani systemizovaná xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx 2), plní xxxxx personálního xxxxxx xxxxxxxxxx útvar v xxxxxxxxxx služebním úřadu. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx útvarem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x ústředním správním xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ředitele, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ředitele, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx ředitelství.
XXXXX XX
XXXXXXXXXXX
§14
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx službu vychází xx xxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a hledisek xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx stanovení
x) xxxxx služebních xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx klasifikovaných xxxxxxxxx xxxxxxx (§136 odst. 1),
x) počtu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 a 4 xxxxxxxxxxxxxxx platovými xxxxxxx (§136 odst. 1),
x) xxxxxx prostředků xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx,
d) počtu xxxx fyzických osob xxxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxx xx služebních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx službu xx služebních úřadech.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxx. Xxx přípravě návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx orgán xxxxxxxxx služební orgán, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx nadřízený xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx ředitelství návrh xxxxxxxxxxx x příslušným xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x souhrnné údaje xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx úřady, které xxxxxx nadřízený xxxxxxx xxxx.
(4) Systemizaci xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx schvaluje vláda x předcházejícím roce. Xxxxx je oprávněna xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx [§11 xxxx. 4 xxxx. x)]. Xxxxx xxxxxxxxxxx vládě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (odstavec 4) x závazných xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx [§11 xxxx. 4 písm. x)] xxxxxxxx orgány xxxxxxxx návrhy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx prostředky xx xxxxx státních zaměstnanců, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx na platy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx systemizace xxxxxxx xxx použity xxx jiný xxx xxxxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu státního xxxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx platové třídy xxxxxxxx zaměstnance, xx xxxxxxxxx, xxx dojde-li xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx k podstatné xxxxx podmínek, xx xxxxxxx xxxx schválena. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§16
(1) Xxxxxxxx xxxxxx předkládají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx návrh xxxxxxxxxxx (§14 odst. 1) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelstvím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx služební orgán xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx vlády, se xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx členem xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx doplnění xxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
XXXX DRUHÁ
XXXXXXXX XX XXXXXX
XXXXX I
PŘEDPOKLADY X PŘIJETÍ XXX XXXXXXXX XX XXXXXX
§17
(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřad x přijetí x xxxxxxxx xx službu (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx:
x) být xxxxxxx občanem České xxxxxxxxx,16)
b) dosáhnout xxxx xxxxxxx 18 xxx,
x) xxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,
x) xxx bezúhonná; tento xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin xxxx xxx maření xxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zahlazeno xxxx xxxxx xx podle xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx by xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx cizího xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx odborný xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k výkonu xxxxxx,
x) mít xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Předpoklad xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx řídí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.17) Xxxxxxx xx povinen xx podrobit xxxxxxx xxx xxxxxxxxx způsobilosti.
XXXXX II
XXXXXXXX XXXXXX K XXXXXXXX XX SLUŽBU
§18
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx k přípravě xx xxxxxx je, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, x xxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx službu xxxxxxxx, a x xxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xx službu musí xxx xxxxxxx. Ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1,
b) xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx má příprava xxxxxxxx,
x) zda xxx xxxxxxxx místo x xxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx se s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,18)
d) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x době přípravy xx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx zařazení do xxxxxxx xxxxx, bude-li xxxxxxx jmenován do xxxxxx,
x) xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx vyhlašuje služební xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxx spolu s xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.19) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx [§17 odst. 1 písm. d)] xx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx trestů,20) xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 3 xxxxxx.
§19
(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1, xxxxxxxx xxxx o xxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx vyrozumí x xxxxxxx xxx xxxxx, xx xx x xxxxxx xxxxxx nemohou xxxxxxxxxx řízení zúčastnit.
(2) S xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Pohovor xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx služby, xxx který xx xx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx jazyka, xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxx nebo doplnit xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx generální xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předpisem služební xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxx, které xxxxxxx x odvolává xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří vykonávají xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, který výběrové xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx ve xxxxxxxxx řízení umístili; x tomto pořadí xxxxxxxx služební xxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx vyrozumí.
(6) Xxxxxx získané xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx. Nemá-li xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx na službu xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x jakém xx xx výběrovém řízení xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxx případě xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
XXXXX XXX
XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XX SLUŽBU
§20
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx neprovádí, xx-xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx dobu xxxxxxx x xxxxxxxxx (§29 xxxx. 2) xx xxxxxxxxx působištěm x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §17 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informacích18) a xxxxx vykonávala x xxxxxxxxxx 4 letech xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx nebo senátora Xxxxxx Parlamentu.
(2) Xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx dobu xxxxxxx, xxxx xx xxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 x předpoklad xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx18).
HLAVA IV
XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX
§21
(1) Xxxxxxxx na xxxxxx xx uskutečňuje x xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,21) xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak; trvá xxxxxxxxx 12 xxxxxx. X xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na dobu xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx službu xx xxxxxxxx doba x xxxxxx 3 měsíců. Xxxx přípravy na xxxxxx xxxx být xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x přípravě xx xxxxxx zkrácena xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu státní xxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxxxx určen xxxx školitel, xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.
(2) Xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx dovolené xx xxxxxxxxx. Jiné xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xx do doby xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx x celkovém xxxxxxx xxxxxxx 20 xxxxxxxxxx xxx.
(3) Xxxxxxx přijatý x xxxxxxxx xx službu xx označuje xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx jako čekatele xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx smlouvě.
§22
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx je zaměřena xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx služby x xxxxx služby, pro xxxxx xx příprava xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem xx xxxx povinností xxxxxxxxxxx mu x xxxxxxxxxx xxxxxx. Příprava xx službu xx xxxxxxx xxxxx, za xxxxx xxxxxxxx čekateli xxxx.
§23
Xxxxxxxx xx službu xx xxxxxxxxx v případech xxxxxxxxx x §20. Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx rovněž x xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obcí x pracovním poměru xxxxxxxxxx xxxxxx správu xxxxxxx xx xxxx 3 let xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§31 xxxx. 6) x xxxxxx xxxxxxx způsobilost xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.22)
XXXXX X
UKONČENÍ XXXXXXXX XX XXXXXX
§24
(1) Čekatel x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx oboru státní xxxxxx x nevládním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dobu 3 xxx x xxxxxxx předpoklady xxxxx §17, mají xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx úřednické xxxxxxx xx xxxxxx, zda xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx připraven xx to, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx státního xxxxxxxxxxx x oboru xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx.
(2) Úřednická xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x ústní. Obě xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xx xxxxxx zpravidla x xxxxx den. Xxxxxxxx komise může xxxxx, že písemná xxxx x ústní xxxx zkoušky se xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x součinnosti xx xxxxxxxxxx služebnímu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x oboru xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx seznámit x xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx hodnocení. Služební xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx čekatel xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx čekateli xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx konání. Xxxxx-xx čekateli xx xxxxxxxx úřednické xxxxxxx x xxxxxxx dni xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxxxxx uplynutím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx týdne xx dni, který xxx po xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x vykonání xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxx xxxx x 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx úřednické xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx komisi x xxxxxxx xx xx pozvat čekatele. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx alespoň 3 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) X xxxxxxxx xxxxxxxx úřednické xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx vystaví zkušební xxxxxx osvědčení; xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Služební úřad xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vlastních rukou.23)
(7) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx předá xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou.23)
§25
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx mu služební xxxxx xx základě xxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Úřednickou xxxxxxx xxx opakovat jen xxxxxx.
(2) Žádost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu ve xxxxx 5 kalendářních xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x neúspěšném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx její části xxxxxx.
(3) Opakovaná xxxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx doby 3 kalendářních xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx úřednickou xxxxxxx xxxxxx čekatel před xxxxxxxx komisí x xxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§26
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxx u služebního xxxxx, jímž xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxx xxxxxx se xxx konají xxxxxxxxx xxxxxxx čekatelů xxxxxxxxxxxxxx xx xx službu x xxxxxxxxxxx služebních xxxxxxx. Pro služební xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x příslušném oboru xxxxxx služby x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx po xxxx 3 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §17, xx xxxxxxxx xxxxxx zřizuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Členy zkušební xxxxxx jmenuje a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx komise xx 5 xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx služby; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx losem. Xxx x členů zkušební xxxxxx lze xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu z xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx vědě, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx jiným xxxxxx x obecném zájmu24) x xxxxxxx na xxxxxxxxxx pracovního xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx25) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Zkušební xxxxxx xx usnáší x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; usnášeníschopná xx, xx-xx přítomen xxxx počet xxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx při své xxxxxxxx x komisi xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Usnesení xxxxxxxx xxxxxx zní: "xxxxxxx" xxxx "xxxxxxxxx".
HLAVA VI
XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXX XX SLUŽBU
§27
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. 1 musí xxxxxxx splňovat po xxxxx dobu přípravy xx xxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx, xx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxx, xxxxx x xxxxxx stupni xxxxxxx x odsouzení čekatele xxx xxxxxxx čin xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx průtahu služební xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXX
HLAVA X
XXXXXXXX XXXXX X XXXXX SLUŽBY
§28
Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Služební poměr xx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx místo x xxxxx služby.
§29
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx služebního xxxxxx. Xxxxxx xx xxxx určitou je xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx služebním xxxxxxxxxx x zahraničí. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx, xx kterou xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx26).
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 věty xxxxx xx též xxxxxx, xxxxx xx koná xx služebním xxxxx x České xxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx není xxxxx.
HLAVA XX
XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX XX SLUŽBY X XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXX, XXXXXXXX XXXX X XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
Xxx 1
Xxxxxxxxxxx xx jmenování do xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxx
§30
(1) Xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxx předpoklady xxxxxxx x §17 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxx úřednickou xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx informacemi x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,18) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx požadován. Xx xxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx prokazatelně xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xx službě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx vykonávat xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxx jmenovaná xx xxxxxx splňovat xx celou xxxx xxxxxx; xxxx osoba xx xxxxxxx služebnímu xxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxx, xxxxx x xxxxxx stupni xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance pro xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx způsobilosti x xxxxxxx úkonům, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřad, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.
Xxx 2
Xxxxxxxxx do xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
§31
(1) Jmenovat xxxxxxxx osobu na xxxxxxxx místo xx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx tehdy, xxxx-xx xxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx-xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx vytvořené.
(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, postupuje-li se xxxxx §52, xxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxxx místo xxxxxxxx xx stejné xxxxxxx xxxxx, jako xxxx xxxxxxxx místo, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx platové xxxxx, než xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxx §18 xxxx. 2 x §19.
(3) X xxxxxx kole xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zúčastnit xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařazení x xxxxx platové xxxxx x vykonávající xxxxxx xxxx služby, xxxxx se xxxx xxxxxxx služebního xxxxx, x xxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx ve služebním xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxx, xxxxx složily xxxxxxxxxx zkoušku xxx xxxx xxxxxx, x xxxx má xxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xx xxxxx služební xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxx fyzická xxxxx, xxxxx ukončila xxxxxxxx xx službu, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Nepodaří-li xx obsadit xxxxx xxxxxxxx xxxxx ani xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 a 4, xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xx xxxxx zúčastnit xxxxxx zaměstnanci z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx nevykonávají xxxxxx obor služby, xxxxx xx týká xxxxxxx xxxxxxxxxx místa, x fyzické xxxxx, xxxxx vykonaly xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx-xx xx obsadit xxxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx výběrového xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanci xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x když nevykonávají xxxxxx obor xxxxxx, xxxxx xx týká xxxxxxx služebního xxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxx, které jako xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx vykonávaly xxxxxx xxxxxx alespoň xx xxxx 3 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.22)
(7) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím.
§32
(1) Xxxxxxxxxx x jmenování xxxxxxxx
a) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,
x) datum x místo narození,
x) xxxxx číslo,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnance,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx,
x) druh xxxxxx,
x) obor xxxxxx,
h) dobu xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx,
i) xxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vykonávat xxxxxx,
x) služební xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) délku kratší xxxx výkonu služby, xxxxxxxx byla povolena.
(2) Xxxxxx služby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Den xxxxxxx xxxxxxxxxx slibu xx dnem xxxxxxx xxxxxx.
§33
Služební xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vzniká dnem, xx kterém je xxxxxx služební xxxx.
§34
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) Služební xxxx xxx: "Xxxxxxx na xxxx xxxx x xxxxxxx, že xxx xxxxxx služby xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zákony, xxxxxxxx předpisy Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx představených. Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řádně, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a nebudu xxxxxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx."
(3) Xxxxxxxx xxxx je xxxxxx, xxxxxxxx xx přečtení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx "Xxx xxxxxxx" x podepíše xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx x složení xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx datum x místo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx před služebním xxxxxxx.
(5) Služební xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xx xxxxxx (§32 odst. 1).
(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxx 3
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
§35
(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx výkon xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx fyzická xxxxx
x) xx justičním xxxxxxxxx xxxx právním xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx,
x) xx prezidentem xxxxxxxxx,
x) xx členem xxxxx,
x) xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx,
x) xx asistentem xxxxxx Ústavního xxxxx,
x) xx ředitelem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) je xxxxxx xxxxxxxx orgánu územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
i) xx prezidentem xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Nejvyššího kontrolního xxxxx,
j) je xxxxxxxxxx, viceguvernérem nebo xxxxxx bankovní rady Xxxxx národní xxxxx,
x) je xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx službě, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vojenského xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxx osobních xxxxx,
x) xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx,
x) xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
o) je xxxxxx Rady pro xxxxxxxxxx a televizní xxxxxxxx,
p) vykonává xxxxxxxx uvedené x §2 xxxx. 3, xxxx
x) xx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky.
(2) Xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx případy, kdy xxxxxxx osoba je
x) soudcem,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx,
x) vyšším xxxxxxx úředníkem, xxxx
x) členem xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx kontrolního xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2.
HLAVA XXX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX SLUŽBĚ S XXXXXXX XX XXXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXXX
§36
(1) Xxxxxx zaměstnanci, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx,27) xxxxxxx být xxxxxxxx xx službě xxx, xxx xxxxx xxx přímo podřízen xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx podřízeni xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jmenováním xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxxx zaměstnanec xx povinen oznámit xxxxxxxxxx úřadu bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x nimž xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx vzniku služebního xxxxxx, xxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx té, xxxxx vyplývá xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§10 xxxx. 3). Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx, služební xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx místo, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, do xxxxxx organizačního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
HLAVA XX
XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
Xxx 1
Xxxxx xxxx služby
§37
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je
x) xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx,
x) zproštění xxxxxx xxx sdělení xxxxxxxx z trestného xxxx,
d) přerušení xxxxxx x xxxxxx xxxxx,
e) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místa xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxx xxxxx,
h) xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx mimo službu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx orgánu,
x) xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx služby (§35 xxxx. 1),
m) xxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx v zahraničí, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx.
§38
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx může xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx nezbytné potřeby xx xxxxxxxx xxxxx, x xx x xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx úřad xxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx cíle xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx služební xxxxx. Xxx vyslání xx xxxxxxxx xxxxx musí xxx přihlédnuto k xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance, xxxxx xx x xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxx pečující x xxxx xx 8 xxx xxxxx xxx xxxxxxxx na služební xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx 2 xxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 15 xxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xx xx tuto xxxxx vyslal.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nastoupit xxxxxxxx xxxxx x ve xxxxx pracovního xxxxx, xxxxxxxx to xx x plnění xxxxx xxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx doba xx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxx, xxx xx služební xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance, xxxxxx xxxx výkonu xxxxxx x xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx, xx zahraničí xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx služební xxxxx x xxxxxxxxx.
(8) Xx člena xxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx28), vlastní xxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx výchovy, xxxxxxx xxxxxx, osvojitel, xxxxxxxxxx x pěstoun. Xxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxx se xxxxxxx zaměstnancem x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxxxx podle občanského xxxxxxxx.
§39
Xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 180 xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx, xx jiného xxxxxxxxxx xxxxx, a to x xxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Pro xxxxxxxxx musí trvat xxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx úřadu, x xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx přihlédnuto x xxxx xxxxxxxx stavu, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx má x rodině. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx do 8 xxx smějí xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx státní xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 15 xxx.
(3) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxx ve které xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§4) xxxx xxxxxx místa jeho xxxxxxxx xxxxxx,29) xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx náklady x xxxxxxxxx mu xxxxxxx výdajů jako xxx xxxxxxxx xxxxx (§95).
(4) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx platu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, přísluší xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
§40
Xxxxxxxxx xxxxxx xxx sdělení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
(1) Bylo-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sděleno xxxxxxxx pro xxxxxxx xxx, jehož xx xxx dopustit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx skončení xxxxxxxxx xxxxxxx;30) xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vzat do xxxxx.31)
(2) Ode xxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnance 40 % měsíčního xxxxx; xxxx xxxx platu xx xxxxx x 10 % xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyživovanou xxxxx, nejvýše xxxx xx xxxx 70 % xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx osobou xx xxxxxx osoba, které xxxxxx zaměstnanec xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx poskytovat.
(3) Xxxxxxx-xx důvody xxxxxxxxx xxxxxx služby, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx doplatí; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§41
Xxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxx
Státnímu zaměstnanci xx xxxxxxx výkon xxxxxx, xxxxxxxx byl xxxx do xxxxx.31) Xxxxx xxxxxx xxxx xxx státnímu zaměstnanci xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxx. Xx dobu xxxxxxxxx xxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxx.
§42
Xxxxxxxxx xx služební místo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
(1) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx.
(2) Xxxxx výsledku xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx krajů x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vykonávaly státní xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx funkci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vedoucího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, vedoucího xxxxxx Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, tajemníka xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx pověřeného obecního xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxxx zkouškou xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.22) Xx xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxx §18 odst. 2 x §19. Xx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxxx, xxxx je xxxx Xxxx Českého xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx určitou, xxxx být jmenována xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1, předpoklad stanovený xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx18) x xxxxx předpoklady stanovené x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx18a).
(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx jen xx základě
x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx je zrušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) nevykazování xxxxxxx xxxxxxxx xx službě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) pozbytí způsobilosti xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyžaduje,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) důvodu xxxxxxxxx x §41.
(4) Xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže x xxxxxxxx služební úřad xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx provede xxx, xxx x němu xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 60 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx žádosti o xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx uvedení xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx služebního místa xxxxxxxxxxxxx odvolán x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxx představeného xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx 4 xxxx druhá xxxxx x xxx.
§43
Xxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x) xx zdravotních xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 3 xx 7),
c) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx seznamovat xx x xxxxxxxxxxx informacemi,
x xx x xxx xxxxx souhlasu.
(2) Xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx převede xxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx, xx xxxxxx xx služba xxx xxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx pozbyl xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx konat xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo ohrožení xxxxx xxxxxx,
x) xxxx-xx xxxxxxx státní xxxxxxxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxxxx, xxxxx kojí, nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnány xxxx xxxxx podle lékařského xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo mateřské xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx xx nutné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
d) xxxxxxxx xxx uznán xxxxxxxxxxxx xx službě x xxxx,
x) xxxxxx-xx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxx x xxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní stav xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx déle než 12 měsíců.
(4) Xxx převedení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 2 xx vedle xxxxxxxxxxx hledisek xxxxxxx, xxx služba xxxx xxx xxx vhodná xxx vzhledem x xxxx kvalifikaci a xxxxxxxxxxx.
(5) Dojde-li x xxxxxxxx převedení xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x x) xx snížení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xx xxxx převedení x platu xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx převedením. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 měsíců xx sobě xxxxxxxx.
Účinnost - nenabyl xxxxxxxxx (do xxxxxx x. 264/2006 Sb.)
§44
Xxxxxxxx xxxx službu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x §43 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x xxxx. 2 xxxx. x) převeden xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx žádné xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx se státní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx; xxxx zařazení xxxx xxxxx nejdéle 12 xxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxx mimo xxxxx služby činí xxxx xxxxxxxx zaměstnance 50 % xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxx xxxxx se xxxxx x 10 % xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx státním zaměstnancem xxxxxxxxxxx osobu, nejvýše xxxx xx xxxx 80 % měsíčního xxxxx.
§45
Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dovolené x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, která xxxxx mateřskou xxxxxxxxx, xx xxxxxx mimo xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, čerpají-li rodičovskou xxxxxxxxx. Po xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx plat.
§46
Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx funkce x xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx funkce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx uvolnění x rozsahu xxxxxxxxx xxxx výkonu služby, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xx dobu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nepřísluší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
§47
Xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx [§61 xxxx. 1 písm. x)] xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx státního zaměstnance xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx služební xxxxx, xx které xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X době xxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx dosavadní xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxxxx nesmí překročit 180 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx; to xxxxxxx x xxxxxxx, xx státní xxxxxxxxxxx x delší xxxxx xxxxxxxxxxx souhlasí.
§48
Xxxxxxxx xxxx službu pro xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx-xx xx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1, zařadí xx xxxxxx zaměstnanec xxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxx.
§49
Xxxxxxx xx xxxxxx do xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x výkonu xxxxxx x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx úřad může xx státním zaměstnancem x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx, kterou xx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x zahraničí xx xxxxxxx xxxx xxxx uhradit xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx setrvat x xxxxx vyslání x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx první xxxx xxx písemná; xxxxxxxx xxxxx nákladů, xxxxx bude xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx služebnímu xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx, pro které xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx xxxxxxxxx k úhradě xxxxxxx, jinak xx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx může xxx xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx správní xxxx, xx xx xxxx 2 let, x xxxxx s xxx xxxxxxxxxxx, a xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§50
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Státnímu xxxxxxxxxxx může xxx xx jeho žádost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx výkonu xxxxxx.
Díl 2
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
§51
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vede xxxxxxx státních zaměstnanců xxxxxxxxxx xxxx výkon xxxxxx xxxxx §44 x 46. Xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitelství xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx počet, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxx zařazení státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
§52
Xxxxxxx-xx xxxxx změny xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxx x xxxxxx služby. Volná xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx přednostně státními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zařazenými xxxx xxxxxx (§31 xxxx. 2 xxxx xxxxx x xxxx. 3).
§53
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, není-li x §198 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx poměru se xxxxxxxxx xxxxxxx §32 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx generálního xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a x xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx ředitele x xxxxxxxx personálního xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx tajemníka a xxxxxxxx xxxxxxxx tajemníka xx služební xxxxx xxxxxxx a x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx je xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx toto xxxxxxxxxxxx řídí, x x Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x vedoucím Xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx místo státního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx jen xxxxxxx sekce. Státní xxxxxxxx a zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Státní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odvolán x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bez uvedení xxxxxx.
(5) Vedoucí xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx místo xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu32) xxxxxxxx uvedeným v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1 a §42 xxxx. 2 xxxxx x zde. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx provést, xxxxxxxxx xxxxxx, který jmenování xx služební xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx ve výběrovém xxxxxx. Xxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx úřadů xx xxxxxxxx místo xxxxxxx x x tohoto xxxxx odvolává xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x němž xx xxx služební místo xxxxxxxx; xxxx-xx služební xxxx xxxxxxxxx služební xxxx, xx služební xxxxx xxxxxxx a x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zástupce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxx služebního xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx stanoví zvláštní xxxxxx xxxxxxx. Jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx úřadu se xxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx.
HLAVA X
XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
§54
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v případech xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x službu xx dobu xxxxxxx xxxxx §29 odst. 2.
Díl 1
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
§55
(1) Služební orgán xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxx-xx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx16) [§17 odst. 1 xxxx. a)],
x) xxxxxxxxx-xx státní zaměstnanec xxxxxxxxxx potřebné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx [§17 odst. 1 xxxx. f)], xxxxxxx xxxxxx vzhledem xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxx vykonávat službu xxxx ji nesmí xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x povolání xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx doba xxxxxxx v §43 xxxx. 5 xxxx xxxxx,
x) x xxxxxx organizačních x xxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx snížení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řádně službu,
x) v xxxxxxx, xxx xxxxxxx stíhaný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx x doba xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx,
x) nesplňuje-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx služebního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k výkonu xxxxxx,
x) xxxxxxxx-xx xxxx 12 xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výkon xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx důvodů, x xxxxxxx, xxx
1. xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx představeného, xxxxxxxxx xxxxxxxx představený x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místa xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. byl xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx službu,
3. státní xxxxxxxxxxx xxxxxx způsobilost xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx službě xx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x g) xxxx 1 x 3 xx státní xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Výše xxxxxxxxx xx odstupňována xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxx. Xxx nepřetržité době xxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxx 3 xxxx přísluší xxxxxxx ve výši xxxxxxxxxxx měsíčního xxxxx,
x) nepřesahující 6 xxx, ale xxxxxxxxxxx 3 xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx platu,
x) xxxxxxxxxxxxx 9 xxx, ale xxxxxxxxxxx 6 let, xxxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxxx měsíčního platu,
x) xxxxxxxxxxx 9 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx platu
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxx v den xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se v xxxxxxxxxx výplatním xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx; xxxx xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx
x) odstavce 1 xxxx. a) x g) 10 xxxxxxxxxxxx xxx,
b) xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) 60 xxxxxxxxxxxx xxx
x počíná xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxx 2
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§56
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se provede xxx, aby x xxxx xxxxx xx xxxx 60 kalendářních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx služebnímu xxxxx.
Díl 3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
§57
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x) x xxxxxxx, xxx byl xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin xxxx xxx pravomocně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 3,
x) v xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudního xxxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx způsobilost x právním xxxxxx xxxx omezena, xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni, xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxx doručeno xxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 3,
x) bylo-li xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxx xxxxxxx kárné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
d) xxxx 31. prosince xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dovršil xxx 65 let.
(2) Xxxxxxxx poměr xxxxxx rovněž xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx činnosti x případech xxxxxxxxx x §35 odst. 2.
(3) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 oznámí xxxxxxxx orgán písemně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
Díl 4
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
§58
Xxxxxxxx služebního xxxxxx xxxxx §55 a 56 xx provádí xxxxxxxxxxx služebního orgánu.
XXXXX VI
XXXXXXXX POSUDEK, XXXXXXXXX X XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
§59
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx povinen xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x potvrzení x xxxxxx; xxxxxx xx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx posudek xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance x xxx xxxxxxxxx xxx skutečnosti xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
a) xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vykonával,
x) dobu xxxxxx xxxxxx,
x) závazky xxxxxxxx zaměstnance vůči xxxxxxxxxx úřadu,
x) x xxxxx xxxxxx x x čí xxxxxxxx xxxx z xxxxx xxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx o důvodu xxxxxxxx xxxxxx,
f) xxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx33) a x xxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.34)
(4) Xxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxxx pouze x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jinak.
Účinnost - nenabyl xxxxxxxxx (xx novely x. 189/2006 Sb.)
§60
(1) Xx-xx xxxxx pravomocného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, služební xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služebního xxxxxx xx doby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu služby.
(2) Xxxxxx-xx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §56.
XXXX ČTVRTÁ
XXXXXXXXXX, XXXXXXXX PRÁVA XXXXXXXX ZAMĚSTNANCŮ, XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX STÁTNÍCH XXXXXXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXX SLUŽBY X XXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXX
HLAVA I
XXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX PRÁV XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
Díl 1
Povinnosti státních xxxxxxxxxxx
§61
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx
a) zachovávat xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx republice; xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Ústavy České xxxxxxxxx, xxxxxx právního xxxx při xxxxxx xxxx a svobod x xxx dodržování xxxxx České xxxxxxxxx,
x) vykonávat xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxx oprávnění x xxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxx všeho, xx by xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
c) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx služebním xxxxx xxxxxx, xxxxx x včas,
x) xxxxxxxxxxx xx vzdělání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) dodržovat xxxxxxxx kázeň,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx služebního xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,35) xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx dověděli při xxxxxx xxxxxx a xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxx; xx neplatí, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx,18), 36)
x) zdržet xx xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxx ke xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx darů xxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xx proti xxx vedeno xxxxxxx xxxxxxx,
x) zastupovat xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,
n) xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, při smírčím xxxxxx, x xxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx zřizovaných xxxxxxxxx orgánem podle xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx x těchto xxxxxxxx xx výkonem xxxxxx,
x) vykonávat xxxxxx jako školitelé xxxxxxxx (§21),
p) xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx kvalifikace x xxxx vykonávaném xxxxx xxxxxx; xxxxxxx x těchto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,
x) zachovávat pravidla xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx státním zaměstnancům x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
s) xxxxxxxxxx xxxxxxxx slušnosti xxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) plně využívat xxxxxxxx xxxx k xxxxxx služby,
x) xxxxx hospodařit x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x ochraňovat xxxxxxx, xxxxx jim xxx svěřen, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, zničením x xxxxxxxxx,
v) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx písemném jednání x fyzickými nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxx označení, a xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx,
w) xxx xxx xxxxxx xxxxxx viditelně xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx uvedeno jejich xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx ředitel xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) podílet xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nehody xxxxx xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx činnost je xxxxxxx xxxxxx,
y) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. h) xx x) je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx službu.
(3) Xxxxxxxxx xxx světonázorové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx být xx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprostit xxxxxxxx xxxxx. Povinnosti xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zprostit xxxxxxx xxxxxxxxxxx služebního xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxx xxxxxxxxx služebního xxxxx, jímž xx xxxxxxxx správní úřad, xxxxxxxxxxxx ředitele x xxxxxxxx generálního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitel x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vlády.
(5) Xxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxx odstavcem 4 xxxxxxx.18)
§62
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxxx dále xxxxxxx
x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx služby xxxxxxxxxxx státními xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnanců ke xxxxxx a xxxxxxx xx xx jejich xxxxxxxxx hodnocení,
b) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úkoly xxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx slušnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) vystupovat x xxxxxx týkajícím xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,
e) xxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedoucích xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.37)
Díl 2
Xxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§63
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx jim xxxxxxxx xxxx, x xxxx vykonávají xxxxxx, xxxxxxxxxx podporu xxx xxxxxx xxxxxx. Bude-li xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx, xxx xxxx tato xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx mají xxxxxxx xxxxx
x) na xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,38) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sbírek xxxxxxxx rozhodnutí x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx odborných časopisů x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx služby; xxxxx xxxxxxxx zaměstnanců, xxxx xx xxxxxxxxx uvedené xxxxxxxxx, xxxxxxx služební xxxxxxx xxxxxx generálním xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxx a xxxxxxx postup xxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx služebnímu místu x xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx služebního xxxxx xxxxxxxx se snížením xxxxxxx třídy nebo xxxxxxxxx xx službu xxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance provést xxx v případech xxxxxxxxxxx tímto zákonem xxxx na základě xxxxxx, kterým se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xx stranami služební xxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxx vykonávají službu, xxxx nepatří-li xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, x němž xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx splnit xxxxxxxx xxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
h) podávat xx xxxxxx výkonu xxxxxx x ve xxxxxx xxxxxxxxxx vztahů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx způsobem xx domáhat xxxxx xxxx vyplývajících xx xxxxxxxxxx poměru.
Xxx 3
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§64
Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádnou xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx hnutí.39)
§65
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx členy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxx xxxx provozujících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxx xx xxxxxx xxxxxx vysláni služebním xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx zaměstnanci nesmějí xxx xxx členy xxxxxxxxxx orgánů, xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx neplatí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §46 x 48, xxx výkonu xxxxx31) x xxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx vědeckou, pedagogickou, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx tlumočníka xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu40) xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Odměna podle xxxxxxxx 1 věty xxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx fyzické osobě xxx x době xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§66
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.41)
(2) Požadavky xxxxxxxx xx služebních vztahů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx musí být xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx projednány xx smírčím řízení. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zástupci x xx služební xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§67
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx sekce, xxxxx xxxxxxxx xxxxx skončil, xxxxx po xxxx 2 xxx xx xxxxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx společník xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx oboru, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx neplatí, xxx-xx x podnikatelskou xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.42)
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 200 000 Kč.
(3) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,43) v xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.29)
XXXXX II
XXXXXXX K XXXXXX XXXXXX
§68
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx řídí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx zaměstnanci, kteří xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněni v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu organizovat, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxx x xxxx závazné xxxxxx (xxxx xxx "vedoucí xxxxxxxx").
(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1; xxxxxxxxxxx x vedoucí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dávat xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx služebním xxxxxxxxx (§10 xxxx. 3). Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxx oprávněny xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx plnili xxxxxxxx úkol, xxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx osobně xxxx; xx neplatí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xx-xx státní xxxxxxxxxxx xx to, že xxxxxx příkaz xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx předpisy, xx xxxxxxx na to xxxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx vlády nebo xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx, než xxxxx xxxxxx začne xxxxx. Xxxxxxx-xx x nápravě, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Trvá-li bezprostředně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyšší xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx služební xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx spisu, xx xxxxxxxx xxxxx povinen xxxxxxx vyhovět.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx [§61 xxxx. 1 písm. a) xxxx věty xx xxxxxxxxxx] xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
XXXXX III
XXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXX
§69
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xx příkladný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x) xxxxxxx pochvala, xxxx
x) věcný xxx.
Xxxxxxx pochvala xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx roce xxxxxx 5&xxxx;000 Kč.
(3) Xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx zaměstnanci poskytnout xxxxxxxxx odměnu, kterou xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx 50 xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo živelním xxxxxxxxx, xxxxxx likvidaci xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx při xxxxxx mimořádných xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo život.
(4) Odměnami xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 nejsou dotčeny xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx platu.
Účinnost - nenabyl účinnosti (xx novely x. 264/2006 Xx.)
XXXX XXXX
XXXXX XXXXXXXXXXX
HLAVA X
XXXXXXXX KÁZEŇ
§70
Xxxxxxxx xxxxx xx rozumí xxxxx xxxxxx xxxxx povinností xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, které xx xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxxxxx, xx služebních předpisů x xxxxxxxx příkazů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§34 xxxx. 2).
XXXXX XX
XXXXX PROVINĚNÍ, XXXXX XXXXXXXX A ZÁNIK XXXXX ODPOVĚDNOSTI
§71
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zástupce xxxxxxxxxxx ředitele, xxxxxxxx xx xxxxx provinění.
(2) Xxxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx proviněním (§70).
§72
(1) Xx xxxxx provinění xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xx x 15 % xx dobu xx 3 kalendářních xxxxxx,
c) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místa xxxxxxxxxxxxx, nebo
x) xxxxxxxxxx ze služebního xxxxxx.
(2) Kárné xxxxxxxx nelze xxxxxx, xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen xxxxxx; xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zruší xx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx kárného xxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxx xxxx, se xxxxxxx xx osobního xxxxx státního xxxxxxxxxxx.
(4) Drobné xxxxxxxxxx xx službě může xxxxxxxxx představený, xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán, xxxxxxx xxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§73
Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx roku xx xxxx xxxxxxxx xxxxx podán xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
XXXXX XXX
VÝKON XXXXX XXXXXXXXX
§74
(1) Xxxxxx pravomoc xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx druhého xxxxxx.
(2) Xxxxx kárné xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnanců jmenuje x odvolává xxxxxxxx xxxxx; xxxxxx musí xxx 3 členy. Xxxxxxx xxxxx člen xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx vysokoškolské xxxxxxxx magisterského studijního xxxxxxxx. Kárné xxxxxx xxxxxxxx nejvýše služebně xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanec. Xx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx stejně xxxxxxxx postavených xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, určí xx x xxxx předseda xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx zaměstnanec, xxxxxxx xxxx pravomocně xxxxxxx kárné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx komise xx usnáší x xxxxxx řízení xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx je, je-li xxxxxxxx plný xxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xx přijímá většinou xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx se xxx xxxx xxxxxxxxxxx x kárném xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x tom, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx provinění, x xxxxxxx x tom, xxxx xxxxx xxxxxxxx xx mu uloží.
§75
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x něm xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 25 xxxxxxxx zaměstnanců. Nelze-li xx služebním xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx kárná xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zřízená x xxxxxxxxxxx služebního xxxxx. Nemá-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx služební xxxx, je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kárná xxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx služební xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, vykonává xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zřízená x generálního ředitelství.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx je xxxxxxxx správní xxxx, xxxx personálnímu řediteli xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x generálního xxxxxxxxxxx.
§76
(1) Xxxxx komise xxxxxxx xxxxxx rozhoduje o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxx xxxxxxxx; zřizuje xx x xxxxxxxxxxx ředitelství.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx, než xxxxx xxxxxx prvního xxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§77
(1) Xxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Jde-li x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v nadřízeném xxxxxxxxx xxxxx, nemá-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad, je xxxxxxxxxxxxx generální ředitel. Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx služebního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx navrhovatelem xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx podat xxxxxx xxxxxx zaměstnanec xxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xx zahájení kárného xxxxxx xxxxx xxxx xxxx; to xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
(4) Xxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxx zaměstnanec [§61 xxxx. 1 xxxx. x)] xxxxx x xxxxxx před xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx soudem;44) to xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
§78
(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx u xxxxx xxxxxx prvního xxxxxx xx xxxxx 2 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§73), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx ke xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx stupně xxxxx ve xxxxx 2 měsíců xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebního působiště x cizině, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§73), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, evidenční xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx směřuje, xxxxx skutku, pro xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx důkazů, x xxxxx se xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx.
XXXXX X
XXXXXXXXX XXXXXXX OPATŘENÍ
§79
Xx xxxxxxxx xxxx 1 xxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zaměstnanec posuzuje, xxxx xx xxxxx xx xxxxx provinění xxxxxxxx; kárné xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx spisu vyřadí. Xxxxx opatření podle §72 odst. 1 xxxx. x) xx x xxxxxxxx spisu xxxxxxxx zaměstnance nevyřazuje. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxx uvedené xx xxxx první, xxxxx xxxxxxxx xx zahlazuje xxxxxxxxx kárného opatření.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXXX I
XXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXX
§80
(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx rovné xxxxxxxxx se všemi xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx. Před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx rovné xxxxxxxxx xxxx zákoníkem práce.
(2) X služebních xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx orientace, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx organizacích x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, etnického nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx stavu, xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavu nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xx xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx ve xxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx nesmí výkonu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxx lidské xxxxxxxxxxx ani x xxxx jiných. Xx xxxxxxxxxx lidské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo které xxxx xxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podmínka, xxxxx ovlivňuje výkon xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze služebního xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jakýmkoli xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxx práv xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Dojde-li xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx smýšlení, xxxxxxxx nebo činnosti x politických xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnutích, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo sociálního xxxxxx, majetku, rodu, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx a rodinného xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx upuštěno od xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx nebo chování x xxx mu xxxx dáno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx soudu.45)
(6) Xxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zjednání xxxxxxx podle xxxxxxxx 5, má právo, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nemajetkovou xxxx x xxxxxxxx. Xxxx nemajetkové xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud x občanském xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x závažnosti újmy x k xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXX XX
XXXX XXXXXX SLUŽBY X DOBA XXXXXXXXX
Xxx 1
Xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx
§81
(1) Xxxx xxxxxx xxxxxx státních xxxxxxxxxxx a přestávky xx službě xx xxxx §78, §79 xxxx. 1, xxxx. 2 písm. a) xx x) x xxxx. 3, §80 xx 84, 88 x 89 xxxxxxxx xxxxx, x xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx rozvrhuje x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxx xxxx výkonu služby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §90 odst. 1 x xxxx. 2 xxxx. x) x x), §91 xxxx. 1, 2 x xxxx. 3 xxxx. x) xx x) a odst. 4 x 5, §92 xxxx. 1 xx 3 a §96 xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx ředitel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
Díl 2
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§82
Xxxxxxxx pohotovost státních xxxxxxxxxxx se xxxx §95 xxxxxxxx xxxxx.
Xxx 3
Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx v xxxxx xxxx
§83
Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x noční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx §93 x 94 xxxxxxxx práce.
Xxx 4
Xxxxxxxx
§84
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxx §211 xxxx. x) a x), §212 x 213 xxxxxxxx práce x xxx, xx xxxxx jejich xxxxxxxx xxxx 5 xxxxx, §214, 216 xx 223 xxxxxxxx práce.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oblastech, xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx týdne. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx službu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx první xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx každých 21 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx obtížných xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx §215 xxxx. 3 xxxxxxxx práce.
(3) Xxxx čerpání xxxxxxxx xxxxxx služební xxxx.
XXXXX XXX
XXXXXXXX XXXXX
Díl 1
Xxxxxxxx xx xxxxxx státního xxxxxxxxxxx
§85
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx důležité osobní xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx platu, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx §191, 199 xx 204 x 206 xxxxxxxx xxxxx.
Xxx 2
Xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
§86
(1) Xxxxxx-xx státní xxxxxxxxxxx konat xxxxxx xxx xxxxxxxxxx závadu xxxxxxxxxx xxxxxxxx energie, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx provozními xxxxxxxxx, xxxxxxxx mu xxxxxxx xxxxx xx výši xxxxxxxxxx výdělku.
(2) Xxxxxx-xx státní zaměstnanec xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povětrnostními xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx výdělku.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxx zaměstnanec xxxxx xxxxxx xxx xxxx překážky na xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxx xxxx uvedeny x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx mu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx platu xx výši průměrného xxxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXXXX STÁTNÍCH XXXXXXXXXXX
§87
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx je součástí xxxxxxxxxx xxxxxx státních xxxxxxxxxxx; zaměřuje xx xx jejich další xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx získávání jazykových xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx prohlubování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je výkonem xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx státnímu zaměstnanci xxxx.
(2) Státnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 6 dnů xxxxxx služby. Xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx první přísluší xxxxxxxx zaměstnanci xxxx.
(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 státní xxxxxxxxxxx čerpá xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebrání-li čerpání xxxxx služební důvody.
§88
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxx xx straně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Zvýšením xxxxxxxx se xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx třeba předchozího xxxxxxxx služebního orgánu. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxx x hmotné xxxxxxxxxxx xxxx §232 xxxxxxxx xxxxx.
(2) Podmínkou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služebního xxxxxx xx zvýšením xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dohodu o xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx služební orgán.
(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx řídí §234 zákoníku práce x xxx, xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx považuje služba, xx xxxxxxxx poměr xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx úřad xx xxxxxxx kontrolovat průběh x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance; xxxx xxxxxxxx poskytování xxxx xx službě x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) státní xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx nezpůsobilým k xxxxxx xxxxxx, pro xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx volno xxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx služebního úřadu xx delší xxxx xxxxxx bez xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vzdělání.
(5) Povinnost státního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) služební xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx zaměstnanec xx xxx xxxxx zavinění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkon služby, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxxx poměr xxxxxxx x xxxxxx uvedených x §55 xxxx. 1 xxxx. b), x) a x) xxxxxx 1 a 3.
XXXXX X
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX
§89
(1) Xxxxxxx xx Institut xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxx") xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx se xxxxxx x Praze.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx Úřadu xxxxx, za který xxxxx generální xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xx ředitel. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x odvolává generální xxxxxxx; ředitel xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.
§90
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností státních xxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx využití vzdělávacích xxxxxxxx správních xxxxx, xxxx a školských xxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx,
x) informační x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
f) xxxxxxx xxxxxxxx vědecko-výzkumné xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) spolupráce x xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucemi xx xxxxxx zkvalitňování vzdělávání xxxxx xxxxxx zákona.
(3) Xxxxxx podmínky xxxxxxxx Xxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§91
(1) Xxxxx nad činností Xxxxxxxxx xxxxxxx správní xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x:
a) vzdělávacím xxxxx Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx zprávě x xxxxxxxx Institutu x x způsobu a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Správní xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Institutu, které xx xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx, x xxxxxxx se k xxx. Generální xxxxxxx xxxx ředitel Xxxxxxxxx xx oprávněn požádat xxxxxxx radu x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x materiálům x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xx 7 xxxxx; xxxxxx členy xxxxx xxx jen xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx státních xxxxxxxxxxx. Xxxx xx může xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx správní xxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xx xxxxxxxxx xxxxxx správní xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx-xx členem xxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxxx zaměstnanec, xxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx správní radě xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxx xxx xxxx úkon x xxxxxxx xxxxx;46) xxxxx správní rady xxxxxxxx nárok v xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx volno x xxxxxxxx mzdy (platu).
§92
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx rady xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx nejvíce 3 xx sobě xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxx xxxxxxxxx členem xxxxxxx rady po xxxxxxxx xxxx 12 xxxxxx od xxxxxxxx xxxx posledního xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx řídí předseda, xxxxx zastupuje xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx rada xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 2 xxx.
(3) Správní xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Usnesení xxxxxxx rady xx xxxxxxxxxx písemně.
§93
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxx.
(3) Jednání xxxxxxx rady xx xxxxxxxxxx ředitel Xxxxxxxxx xxxx xxxx jím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx rady xx xxxxxxxx zúčastnit xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Správní xxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxx xxxxxxx ředitel Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx správní xxxx.
§94
Xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx přísluší xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jednou za xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; o xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
HLAVA XX
XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX S XXXXXXX XXXXXX
§95
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxx §151 xx 155, 173176, 178187 x 189 xxxxxxxx xxxxx47); nelze xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx smlouvě xxx x jiné xxxxxxx. Xxx xx x části xxxxx xxxxxxxx xxxxx používá xxxxx "xxxx zaměstnavatel", xxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitele.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx cesty x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zpět x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx jako při xxxxxxxxxx služební cestě. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx zaměstnanci poskytnout xxx náhrady xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vedlejších výdajů, xxxxx vznikly tomuto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Státnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxxxx cesty xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x zemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
XXXXX VII
XXXXXXXXXX A XXXXXXX XXXXXX PŘI XXXXXX XXXXXX
§96
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx výkonu služby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx §101108 a 323 xxxxxxxx xxxxx x §2 xx 11 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxx xxxxx47a).
XXXXX VIII
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
Xxx 1
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx
§97
(1) Xxxxxxxx úřad, v xxxx státní zaměstnanci xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx výkon xxxxxx; xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx zejména
x) xxxxxxxxx potřebné x xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§61 xxxx. 1 písm. x)],
x) zřizování, udržování x zlepšování xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro výkon xxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxx, kde xx vykonává xxxxxx,
x) vytváření xxxxxxxx xxx uspokojování xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
f) xxxxxxxxx služby48).
(2) Xx služební xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx;49) xxxxxxxxxx §225 xxxxxxxx xxxxx xxxxx i xxx.
(3) Služební úřad xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx), které xx řídí §69 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.50)
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vhodných xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §237 xxxxxxxx práce xxxxx x zde.
(5) Xxxxxxxx úschova xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, se xxxx §226 xxxxxxxx xxxxx.
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx č. 375/2011 Xx.)
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx x. 264/2006 Xx.)
Díl 2
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců
§98
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx úřadu při xxxxxx skončení služebního xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xx
x) xxxxxxxx invalidního xxxxxxx xxx invaliditu třetího xxxxxx, xxxx
b) xxxxxx nároku na xxxxxxxx xxxxxx
odchodné xx výši pětinásobku xxxxxxxxx platu.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpokladu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx došlo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx pětinásobku xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx odchodné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x den xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx x nejbližším xxxxxxxxx termínu xxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxx xxxxx.
HLAVA IX
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX ZAMĚSTNANKYŇ, TĚHOTNÝCH XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX - XXXXX, MATEŘSKÁ A XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXX
Xxx 1
Podmínky xxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
§99
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx §238 odst. 2 x 3 xxxxxxxx xxxxx.
Díl 2
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnankyň - xxxxx
§100
Xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxx do xxxxx xxxxxxxx měsíce xx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx být tyto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx služební místo x zařazení xxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx se xxxx §239 xxxxxxxx xxxxx.
§101
Zařazování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pečujících x děti x xxxxxx služby ve xxxxxxx x omezení xxxxxx služby xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnankyň xx xxxx §241 xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxx x xxxx.
Xxx 3
Xxxxxxxx dovolená x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ke xxxxxx
§102
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dovolená xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxx §195 xx 198 xxxxxxxx xxxxx.
(2) Přestávky ke xxxxxx xx řídí §242 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx služby. Po xxxx přestávek xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
XXXX SEDMÁ
XXXXXXX XXXXX, SLUŽEBNÍ XXXX A XXXXX X POVOLÁNÍ
XXXXX X
XXXXXXXXXXX XXXXXX
§103
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnancům x předcházení škodám, xxxxxxxx, xxx státní xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx nedocházelo xx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, které státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxx §248 xxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx řádem se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx §249 zákoníku xxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXXXXX XXXXXXXX ZAMĚSTNANCE XX ŠKODU
§104
(1) Xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx škodu xx xxxx §250 xx 264 x 272 xx 274 xxxxxxxx práce.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předpisem xxxxx xxxxxxxx, xxx jejichž xxxxx je nezbytné xxxxxxxx dohody x xxxxxx odpovědnosti; se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx činnosti uzavírá xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
HLAVA III
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX XXXX NEMOCI X XXXXXXXX
§105
(1) Xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx se xxxx §265 xx 268 xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx předpis. Zabezpečení xxxxxxxx zaměstnance při xxxxxxxxx úrazu nebo xxxxxx x povolání xx xxxx zákonem x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Služebním xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx pojištění zaměstnanců. Xxxx xxxxxxxx úraz xx xxxx posuzuje xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx služebních xxxxx.
(3) Česká xxxxxxxxx, xx niž xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, že xxxx škoda xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx.
HLAVA XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXX XX XXXXXX XXXX V XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX
§106
(1) Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx jedná xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx poskytla xxxxx xxxxxxxx zaměstnanci na xxxx xxxxxx při xxxxxx jeho služebních xxxxx. Xxxxxxxx úřad xx odpovědnosti xxxxx xxxx první xxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxx-xx xx škodu xxxxxxxxx xxx.
(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ke škodě xx zdraví xxxx xxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx fyzických osob xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx51).
§107
Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx
x) xxxxx blízké28) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx služebních xxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxx,
řídí se xxxxxxx xxxxx občanským xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx51).
HLAVA X
XXXXXXXX XXXXXXXXXX O XXXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX
§108
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx §269 xx 274 xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx se xxxx §275 xxxxxxxx práce.
ČÁST OSMÁ
XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
XXXXX I
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§109
Xxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a důchodové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx.52)
§110
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxx, které zahrnuje
x) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx x xxxxxxx").
XXXXX II
XXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX
§111
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx dočasně neschopným x výkonu xxxxxx, xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2014 x xxxx prvních 21 xxxxxxxxxxxx xxx x xx 31. prosinci 2013 x době xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xx dny, xxxxx xxxx dny xxxxxx xxxxxx, plat xx xxxxxxx xxxx, x xx xx výši 60 %, x xxxxxxxx xxxxxxx 3 xxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xx které plat xxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx nepřísluší. Xxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx se snižuje x 50 %, xxx-xx o xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o nemocenském xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 50 %; xxxx stanovený xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaná xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx52b) a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu52c).
XXXXX III
XXXXXXXXX X XXXXXXX
§112
(1) Na xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 4 státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx neurčitou x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx nárok xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx trvala xxxxxx xxxxxxx 5 xxx x období posledních 20 xxxx přede xxxx, od něhož xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx invalidní důchod x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx invalidita xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x povolání, za xxxxx služební úřad xxxxxxxx,
x) xx xxx xxxxxxx invalidní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx potřebného xxx xxxxx nároku xx xxxxxxxx důchod xxxxxxxxxxx xxx xxxx x §32 xxxxxx o xxxxxxxxxx pojištění a xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx poměr xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx mají xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx zaměstnanec xxxxxx x důsledku xxxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx x povolání, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a
x) z důvodu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx důchod z xxxxxxxxxxx pojištění.
(4) Xxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxx zanikne,
x) xxxxxxx-xx xxxxx xx důchod xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3; xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx znovu, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xx tento xxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx xx xxxxxxxxx x důchodu xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §72 odst. 1 xxxx. x).
(6) Xx xxxxx xxx xxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx, xx kterou xxxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxx.
§113
(1) Xxxx příspěvku x xxxxxxx xx xxxxxxx x závislosti xx xxxxx xxx služby xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §112 xxxx. 6 xxxxx x xxx. Xx xxxxx xxx xxxxxx podle xxxx xxxxx xx započítává xxxxxxx 20 xxx xxxxxx; xxxx této xxxxxx xx zjišťuje xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxxxxx do xxx, xx něhož se xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx součin xxxxxxxxxxx 30,4167 x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyměřovacích základů xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xx rozhodné xxxxxx; xxxx-xx v xxxxxxxxx xxxxxx vyloučené xxxx, xxxxxxx se x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx obdobím je xxxxxx xxxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xx přiznává xxxxxx x důchodového pojištění. Xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx období 5 xxxxxxxxxxxx roků, x xxxxx xxx xxxxxx zaměstnanec xxxxx xx xxxx (xxxx xxx "xxx x xxxxxx"), xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx období v xxxxx xxxxxx uvedeného x §112 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx věty xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx 5 xxxx s xxxxxx; xxxx-xx xx tomto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 5 xxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §112 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx xxxx středníkem a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxx. Xxx-xx přiznán xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z povolání x kalendářním xxxx, x xxxx vznikl xxxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx rozhodným xxxxxxx xxxx od xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxx důchod x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxxxx služební xxxxx.
(4) Rozhodný xxxxx xxxxxxxxxx základ xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění53) x tím, že xxxxxxxx pojistného xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxx pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.54) Xxxxxxxxxxx dobami xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,55) a dále xxxx, v xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služební poměr.
(5) Výpočtová základna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxxx stejným xxxxxxxx, jako xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx důchodu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.56)
§114
(1) Xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx činí měsíčně
x) 1 % xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx služby na xxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přiznán xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) 0,5 % xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxx xxx xxxxxx služby na xxxx neurčitou, byl-li xxxxxxxx zaměstnanci přiznán xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) 50 % xxxxxxxxx x důchodu, na xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vdovecký důchod xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxxxxx zaměstnanci,
x) 40 % xxxxxxxxx k xxxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx, byl-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pozůstalému xxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) V xxxxxxx xxxxxxxx x §112 odst. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx státnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx doby xxxxxx xxxxx 20 xxx; xxxxx však xxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx vznik xxxxxx xx starobní xxxxxx stanoveného xxx xxxx x §32 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činí xxxx xxx 20 xxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx.
(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k důchodu xxxxx §112 odst. 4 xxxx. x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x důchodu xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x důchodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx xxxxxx.
§115
Xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xx 1. xxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro úpravu xxxxxxxxxxx vyměřovacího základu xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx57) xxxxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx koeficientu xx xxxxx xxx 1.
§116
Xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx, xxx je-li xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx [§112 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxx. 3]; xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx upraven xxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§117
Nárok xx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx na xxxxxxx příspěvku x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 3 let xxx xxx, xx který xxxxxx; tato lhůta xxxxxxx xx dobu xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx a xx xxxx, xx xxxxxx oprávněnému, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ustanoven.
§118
X xxxxxxxxx x důchodu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx příspěvek xxxxxxx služební xxxx, xxxx xx Úřad xxxxx.
§119
(1) Xxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxx je xxxxxxx xx 8 xxx xxxxxxx oznámit služebnímu xxxxx, xxxxx příspěvek xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx důchod xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx x důchodu.
(2) Xxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxx je xxxxxxx vrátit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxx nárok. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zaniká xxxxxxxxx 3 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
§120
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxx splátkách nejpozději xx 15. dne xxxxxxxxxxxx měsíce, který xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x důchodu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx jeho xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx58) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx družstva59) x České xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx může x xxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxx písemně xxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx musí být xxxxxx xxxxxx.
§121
Xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX A XXXXXXXXXX XX STÁTNÍMI XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX ORGÁNŮ, RADA XXXXXXXX ZAMĚSTNANCŮ, ZÁSTUPCI XXXXXXXX ZAMĚSTNANCŮ XXX XXXXXXXXXX A XXXXXXX XXXXXX PŘI XXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX X
XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX SE XXXXXXXX ZAMĚSTNANCI X XXXXXXXXXXXXX VÝKONU XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX
Xxx 1
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§122
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx právo xx xxxxxxxxx x projednání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x projednání xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x státními xxxxxxxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx s nimi xxxxx. Působí-li xx xxxxxxxxx úřadu odborová xxxxxxxxxx, zajišťuje informování x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx služebním xxxxx odborová xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vůči xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx x záležitostech xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Projednání xx vyšší xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Díl 2
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§123
(1) Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadu,
x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán x xxxxxxxxxxx.
Díl 3
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§124
(1) Xxxxxxxx úřad xx xxxxxxx xx státními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx §101108 zákoníku práce x §2 xx 11 zákona x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx práci47a).
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx řešení xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x činnost zástupců xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx jednání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx §108 zákoníku xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnanci xx služební xxxx xxxxxxxxx služební xxxxx x xxxxxxxxxxx.
XXXXX II
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX SLUŽEBNÍM XXXXX X OPRÁVNĚNÍ XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
§125
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadu xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §123 a xx xxxxxxxxxx podle §124 xxxx. 1 x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxxx x zaujmout xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jmenovaných xxxxxxxx zaměstnancích,
x) xxxxxxxxx a zaujmout xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
e) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zlepšení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxxxxx xx zkušebních xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
x) xxx xxxxxxxxxx x poradních orgánech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z §322 zákoníku práce.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) na xxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx státních zaměstnanců,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx vystupovat v xxxxxxxx vztazích xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx orgánem xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odborových xxxxxxxxxx.60)
XXXXX III
XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX ZDRAVÍ XXX XXXXXX SLUŽBY X XXXXXX XXXXXXXXX
§126
(1) Státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadu, x němž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zvolit radu xxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxx bezpečnost x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx informuje xxxx státních zaměstnanců x xxxxxxxxxxxxx podle §123.
(3) Rada xxxxxxxx zaměstnanců má xxxxx na informace xxxxx §123 a xxxx xx oprávněna xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x organizačními xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxx projedná se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx bezpečnost x xxxxxxx zdraví xxx xxxxxx služby záležitosti x rozsahu xxxxxxxxxx x §124.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zajistit, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx bezpečnost x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx uskutečňovat xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, §123 x 124 nelze xxxx rozšiřovat.
§127
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 25 xxxxxxxx zaměstnanců. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx 3, nejvýše xxxx 15 členů; xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx.
(2) Zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 10 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxx závisí xx xxxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx riziku xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro 10 státních zaměstnanců.
(3) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanců x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x volební xxxxxx.
(4) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x ochranu xxxxxx xxx výkonu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx písemného xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx období xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x ochranu xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx 3 xxxx.
(6) Rada státních xxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxx xxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a informuje x xxx xxxxxxxx xxxx a státní xxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x u přejímajícího xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx služby, přejímající xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oběma xxxxx xxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx bezpečnost x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx se mezi xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Rady xxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §126 xx xx xxx, xxx xxx skončí xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx funkčního xxxxxx počet xxxxx xxxxx z xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx méně xxx 3, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§128
(1) Xxxxxx xxxx státních xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxx zaniká xxxx
x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx, xx xxxxxxx x xx ve xxxxxxxxx úřadu xxxxxx,
x) skončení xxxxxxxxx xxxxxx,
x) převodu xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx x převáděném xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx služebního xxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaniká xxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx, kdy xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx než 3.
(3) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxx rada státních xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x ochranu xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx veškeré xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xx xxxxxxx xx dobu 5 xxx ode dne xxxxxx xxxxxx rady xxxxxxxx zaměstnanců nebo xxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx bezpečnost x xxxxxxx zdraví xxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx v xxxx státních xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx končí rovněž xxxx
x) xxxxxx xx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§129
Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při výkonu xxxxxx xx xxxx §283 xx 285 xxxxxxxx práce x xxx, xx radou xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx oblast xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx bezpečnost x xxxxxxx zdraví xxx xxxxxx služby, xxxxxxxxxxxxxxx xx rozumí služební xxxx, x xxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxx, zaměstnanci xx xxxxxx státní zaměstnanci, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx službu, xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx služební poměr x pracovní cestou xx xxxxxx služební xxxxx. Xxxxx rady xxxxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
HLAVA IV
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§130
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, členové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx služby xxxxxxx xxx xxx výkon xxx činnosti diskriminováni xxxx znevýhodněni xxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx nesmí být xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx funkce v xxxxxxxx organizaci, vyšším xxxxxxxxx orgánu, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
§131
(1) Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §124, §125 odst. 1 x 2 x §126 odst. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx informace x xxxxxxxx včas x xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx organizace xxxx xxxx státních zaměstnanců x xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxx v §122 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx právo požadovat xx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx na položené xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx působící ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx služby xxxx xxxxxxx vhodným způsobem xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance x xxx činnosti x o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx umožnit státním xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odborové xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx a vytvořit xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx jim xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x přiměřeném xxxxxxx místnosti x xxxxxxxxx vybavením, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x technický xxxxxx x xxxxxxx xx potřebné podklady.
(4) Služební xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx státních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxxx uvolnění xxx xxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx státních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při výkonu xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, o nichž xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx by porušením xxxxxxxxxxxx mohlo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx porušení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xx xxxx 1 xxxx po skončení xxxxxx xxxxxx funkce, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.
§132
(1) Xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx služby, xxxxxxxxxxx, sociálních x xxxxxxxxxx podmínek xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx.61)
(2) Na xxxxxx při uzavírání xxxxxxxxxx dohody, xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xx řešení xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx; ustanovení §66 xxxxx x xxx.
XXXX DESÁTÁ
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XX X XXXXXXXXXXXX TĚCHTO ZAMĚSTNANCŮ
XXXXX I
XXXXXXXXXX XXXXXXXX ZAMĚSTNANCŮ
Xxx 1
Xxxx
§133
(1) Xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx peněžité xxxxxx poskytované ve xxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, služebním předpisem, x pokud xxx xxxxxxx xxxxx zákon, xxxxxxxxx xxxxx xxxx
x) platový tarif,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxx,
x) příplatek xx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx za zastupování,
x) xxxx xx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxx a x xxxxxx,
x) xxxxxxxxx za xxxxxx x noční xxxx,
x) příplatek xx xxxxxx xx xxxxxx,
x) příplatek xx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx příplatek,
k) xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) příplatek xx xxxxxxx čekatele,
m) xxxxxx xxxxxxxxx,
n) xxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§82) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x její xxxx xx řídí §140 xxxxxxxx práce.
Účinnost - nenabyl xxxxxxxxx (do xxxxxx x. 264/2006 Sb.)
§134
Platový xxxxx
Platový xxxxx xx základní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx výkonu xxxxxx (§81). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přísluší platový xxxxx stanovený pro xxxxxxxx třídu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx místo, xx xxxxx xxx xxxxxxxx, x pro xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx zařazen.
Účinnost - nenabyl xxxxxxxxx (xx xxxxxx x. 264/2006 Xx.)
§135
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Platové xxxxxx se xxxxxxx xx dvanácti xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x nich xx xxxxxxxx platových xxxxxxxx. Xxxxxxx tarif xx dvanácté xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 2,4xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx. Platový xxxxx xx dvanáctém xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 1,5xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx tarify x xxxxxxxxx třídách x xxxxxxxx xx xxxxxx nejblíže nižšímu xxxxxxxxx stupni xxxxxxx x xxxxxx procentní xxxxxxxxx. Platové tarify xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nahoru.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro jednotlivé xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nařízením. Xxx platové xxxxx xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx tarify:
xxxxxxx xxxxx minimální platový xxxxx v Kč xxxxxxx
1. 10&xxxx;240
2. 11 140
3. 12&xxxx;040
4. 13&xxxx;070
5. 14&xxxx;170
6. 15&xxxx;390
7. 16&xxxx;700
8. 18&xxxx;090
9. 19&xxxx;650
10. 21 320
11. 23&xxxx;100
12. 25&xxxx;230.
§136
Xxxxxxx xxxxx
(1) Xxx xxxxxxxx místo státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx třída podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx se na xxxxxxxxx místě xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx služebního úřadu. Xxx služební místo xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx tajemníkem nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxxxx platová xxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) V xxxxxxx x charakteristikami xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx v příloze č. 1 k tomuto xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správních xxxxxxxx, zařazených podle xxxxxx xxxxxxxxxx, odpovědnosti x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "katalog xxxxxxxxx xxxxxxxx").
(3) Xxx xxxxx systemizace (§15) navrhuje xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx místo představeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nových xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x katalogu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§137
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zařadí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v závislosti xx získaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (náhradní) xxxxxx xxxx civilní služby (xxxx xxx "započitatelná xxxxx").
(2) Xxxxxx, xxxxxx x podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (do xxxxxx č. 264/2006 Xx.)
§138
Xxxxxxxxx xx službu
(1) X xxxxxxx podmínek xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxx republice, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x hájení jejích xxxxx xxxxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 25 % xxxxxx platového xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Výši xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 stanoví xxxxx xxxxxxxxx.
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx x. 264/2006 Xx.)
§139
Příplatek xx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedle xxxxxxxxx tarifu a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částkách. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx řízení příloha č. 2 x tomuto zákonu.
(2) Xxxxxxxxx referátu xxxxxxxx příplatek xx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx x rámci xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx oddělení.
(3) Xxxxxxxx sekce přísluší xx dobu výkonu xxxxxx na služebním xxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vedení xxxxxxxxx x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx závazná xxxxxxxx pro stanovení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx vedení v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxx příplatku xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx vedoucí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§140
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx zaměstnanci, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 20 xx xxxx xxxxxxxx dnů xxxxxx xxxxxx, přísluší xx xxxxxx dne xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx výši xxxxxxxxx xx vedení xxxxxxxxxxx xxx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx představeného xxxxxxxxx představený na xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vedení xxxxx §139.
(2) Xxxxxxxxx xx zastupování představeného xxxxxxxxxx představenému, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxx xx vyšší platové xxxxx po dobu xxxxxxx 20 xx xxxx jdoucích dnů xxxxxx služby, xxxxxxxx xx xxxxxx dne xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ve výši xxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxx x příplatkem xx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx jmenován, x xxxxxxxx tarifem x příplatkem xx xxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§141
Plat x xxxxxxxx xxxxx xx službu xxxxxxx
Xx xxxxxx služby xxxxxxx (§83) xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci plat xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx výše xxxx xxxxxx x podmínky xxxxxx se xxxx §127 xxxxxxxx xxxxx x xxx, že xxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxx příplatku xx službu, a x tím, že x veškeré xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx.
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (do xxxxxx č. 264/2006 Xx.)
§141x
Příplatek xx xxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx v xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x §126 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxx podle odstavce 1 místo za xxxxxx x xxxxxx x x neděli, xx službu ve xxxxx, xx které xxxxx místních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nepřetržitý xxxxxxxxx v xxxxx.
§142
Příplatek xx xxxxxx v xxxxx době
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §141, xxxxxxxx za xxxxxx služby x xxxxx době (§83) xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx x §125 xxxxxxxx práce.
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (xx novely x. 264/2006 Sb.)
§143
Příplatek x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ve xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nevykonával xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx67) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx služby, xx xxxx xxxxxxx.
(2) Xx službu ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxx nároku xx řídí §135 xxxx. 2 a 3 xxxxxxxx xxxxx.
Účinnost - nenabyl xxxxxxxxx (xx xxxxxx x. 264/2006 Xx.)
§143x
Xxxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxxx pracovním prostředí
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx službu xx ztíženém xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xx podmínek stanovených xx xxxxxxx zákoníku xxxxx68).
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.
(3) Xxxx xxxxxxxxx za službu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx služební xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxx.
§143a vložen xxxxxxx předpisem x. 264/2006 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2007
§144
Zvláštní xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx spojenou x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx života a xxxxxx x obtížnými xxxxxx služby nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx ochraně xxxxx xxxxx, přísluší xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x ve výši, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx generálním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx konkrétní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx služebním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost - nenabyl xxxxxxxxx (xx novely x. 264/2006 Xx.)
§144x
Příplatek xx diplomatickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxx nařízením xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx hodnosti.
(2) Xxxxxxxx zaměstnanci, kterému xxxxxxxx příplatek xx xxxxxxxxxxxxx xxxx konzulární xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx službu přesčas (§141), xxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxx x x xxxxxx (§141a), příplatek xx xxxxxx x noční xxxx (§142), příplatek xx xxxxxx xx xxxxxx (§143 odst. 2) x xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx (§133 xxxx. 3).
§144x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 426/2003 Xx. x účinností xx 1.1.2005
§145
Příplatek xx výchovu xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx jako xxxxxxxx čekatele (§21), xxxxxxxx po dobu xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§146
§146 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 626/2004 Xx.
§147
Osobní xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx je nenárokovou xxxxxxx platu, xxxxxx xxx ocenit mimořádně xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx kvalitní xxxxxx xxxxxxx rozsahu služebních xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx zaměstnanci.
(2) Osobní příplatek xxx určit xx xx výše 50 % xxxxxxxxx tarifu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stupně x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, xx které xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vykonává xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx stanovena šestá xx dvanáctá xxxxxxx xxxxx, lze určit xxxxxx příplatek xx xx xxxx 100 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stupně x platové xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, xx které xxx jmenován.
§148
Xxxxxx
Xxxxxx xx jednorázovou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xx xxxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx, pokud nevznikl xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx x. 264/2006 Xx.)
§149
Xxxxxxxxx xxxxx
(1) Plat xx xxxxxxx pozadu xx měsíční xxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, a xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zásad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx generálním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však do xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, xx kterém xxxxxx státnímu zaměstnanci xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx služby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx termínu.
(2) Xxxx splatný xxxxx dovolené xxxxxxx xxxxxxxx xxxx státnímu xxxxxxxxxxx xxxx nastoupením xxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jinak. Jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, poskytne xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přiměřenou část xxxxx x xxxxxxxxx xxxx mu vyplatí x xxxxxxxxxx výplatním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dovolené.
(3) X xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyplatí xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx plat, xx xxxxx mu vznikl xxxxx, xxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x nejbližším xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§150
Xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx xx vyplácí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx69) x zaokrouhluje xx na xxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx se vyplácí x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx služební xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx na svůj xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nedohodl xxxxx.
(3) Při xxxxxxx platu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxx obsahující xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx srážkách. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
(4) Xxxxxx zaměstnanec xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zmocnit xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx partnerovi28) xxx xxxx xxxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxx xxxxxxxx zaměstnanci, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx.70)
(5) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx státního zaměstnance xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx státního xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx59) xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx zaměstnancem xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxx s jeho xxxxxxxxx poskytovat xxxx xxxx xxxx část x dohodnuté xxxx xxxx, ke xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyhlašován xxxx. Xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxx v xxx, xx kterém xxxxxxxx xxxx nakupuje xxxx xxxx pro účel xxxxxxx xxxxx.
§151
Xxxxxx x platu
Xxxxxx x xxxxx se xxxx §145 xx 150 zákoníku xxxxx.
Díl 2
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx státních xxxxxxxxxxx
§152
Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx poskytovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx stejné xxxx srovnatelné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x namáhavosti, xxxxx se koná xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx podmínkách výkonu xxxxxx, při xxxxxxxx xxxx srovnatelných xxxxxxxxxxxx x způsobilosti x xxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stejný xxxx.
§153
Služební xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx xx právních xxxxxxxx, xxxxx upravují xxxxxxxxxxx xxxxx.
§154
(1) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do platového xxxxxx x x xxxx platového tarifu, xxxxxxxxx xx službu, xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx za službu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx příplatku x xxxxxxxxx xx xxxxxxx čekatele a x xxxxxxx uvedených xxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxx xxxxxx stanoveno xxxxx.
(2) Služební xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx.
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (do xxxxxx č. 264/2006 Xx.)
§155
Xxxxxxxxxx §149 xx 151 xxxxx i xxx xxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§156
§156 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 426/2003 Xx.
§157
Xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx za hodinu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x za xxxxxx xxxxx výkonu xxxxxx v období, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
Účinnost - xxxxxxx účinnosti (xx xxxxxx č. 264/2006 Xx.)
§158
(1) Xxx xxxxxxxxxxx platu xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx generálního xxxxxxxx, xxxxxxxx generálního ředitele, xxxxxxxx xxxxxxxxx, zástupce xxxxxxxx tajemníka xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx příslušný xxxxxxxxxx xxxxx obdobně podle §134, §136 odst. 1, §137, 138, §139 xxxx. 5, §143 x 157. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx odměny x xxxx xxxx x přiznání a xxxx osobního příplatku, xxxx zvýšení, snížení xxxx odejmutí osobního xxxxxxxxx představenému xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxx správních xxxxxxx x vedoucího xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxx nadřízený xxxxxxxx xxxxx, určí xxxxx, xxxxx xxxxxx představeného xx xxxxxxxx místo xxxxxxxx (§53 xxxx. 2, xxxx. 4 xxxx xxxxx x xxxx. 5 xxxx xxxxx a třetí), xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx věcech uvedených xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 věty xxxxx xxxxxxxxxxxx x rozhodují xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.45)
Účinnost - xxxxxxx účinnosti (xx xxxxxx č. 264/2006 Sb.)
HLAVA II
XXXXXXXXXX ČEKATELŮ
Xxx 1
Xxxx
§159
(1) Čekateli (§21 xxxx. 3) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx vykonanou xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxx xxxxx,
x) xxxx za práci xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x v xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xx práci xx svátek,
x) xxxxxxxxx za xxxxx xx xxxxxxxx pracovním xxxxxxxxx,
g) xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx x. 264/2006 Xx.)
§160
Xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tarif x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx se čekatel xxxxxxxxxx, x pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předepsané vzdělání.
§161
Plat x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx
Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx73) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx §127 xxxxxxxx xxxxx.
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx x. 264/2006 Xx.)
§161a
Xxxxxxxxx xx práci x xxxxxx a v xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx hodinu xxxxx x xxxxxx nebo x neděli xxxxxxxxx xx xxxx stanovené x §126 odst. 1 xxxxxxxx xxxxx. X čekatele, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx §126 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx.
§162
Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx74) xxxxxxxxx ve výši xxxxxxxxx x §125 xxxxxxxx práce.
Účinnost - nenabyl účinnosti (xx xxxxxx x. 264/2006 Xx.)
§163
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx67) připadl xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxx.
(2) Xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx čekateli xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx rozsah xxxx xxxx x xxxxxxxx nároku se xxxx §135 odst. 2 x 3 xxxxxxxx xxxxx.
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx x. 264/2006 Xx.)
§164
Xxxxxxxxx xx práci ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx, xxxxx koná xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, přísluší xxxxxxxxx xx výši x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §143a xxxx. 1 x xxxxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §143a xxxx. 2 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Účinnost - nenabyl xxxxxxxxx (do novely x. 264/2006 Sb.)
§165
Zvláštní xxxxxxxxx
Čekateli, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x rizikem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx pracovními xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxxx xxxxx, přísluší xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx x xx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx nařízením x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §144 xxxx. 2 pro státní xxxxxxxxxxx.
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx x. 264/2006 Xx.)
§165x
Xxxxxx xx xxxxxxxx pohotovost
Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx75) přísluší xxxxxxxx xxxxxx xx výši xxxxxxxxx v §140 xxxxxxxx práce.
Xxx 2
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
§166
Xxxxxxxxxx §149, §150 xxxx. 1 xx 5, §151, 155 x 157 platí x pro čekatele. Xxxxxxxxxx §152, pokud xxx x poskytování xxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, se použije x na xxxxxxxx.
§167
Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx čekateli xxxxxxxx xx xxxxxxxx předpisů x služebních předpisů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§168
Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx práce písemně xxxxxxxxxx čekatele x xxxx platu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Platový xxxxx obsahuje xxxxxxxxx x platové xxxxx, xx xxxxx je xxxxxxx zařazen, o xxxx platového xxxxxx, xxxxxxxxx příplatku xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx za práci xx xxxxxxxx pracovním xxxxxxxxx a zvláštního xxxxxxxxx, x jejich xxxxxxxx, informuje xxxxxxxxxx x xxx, kdy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx úřad čekatele xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx x. 264/2006 Xx.)
HLAVA XXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX X ORGANIZAČNÍ VĚCI XXXXXXXXXX XX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX
Xxx 1
Plat
§169
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx řídí zákoníkem xxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx.
Účinnost - xxxxxxx účinnosti (xx xxxxxx x. 264/2006 Xx.)
§170
§170 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 426/2003 Xx.
§171
§171 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 426/2003 Xx.
§172
Platová xxxxx
Xxxxxxx kvalifikačních xxxxxxxxxxx xxx zařazení xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §123 odst. 2 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v nařízení xxxxx xxxxx §123 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxx práce xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 3 písm. x) až x), xxxxx tak xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx vlády, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx kterého zastupují, xxxx.
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx č. 264/2006 Xx.)
§173
Xxxxxx xxxxxxxx platového xxxxxx
Xxxxxxxxxxx uvedenému v §2 xxxx. 3 xxxx. a) xx x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §123 xxxx. 5 x odst. 6 xxxx. e) xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx fyzická xxxxx, pro kterou xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Účinnost - xxxxxxx účinnosti (xx xxxxxx x. 264/2006 Xx.)
§174
Příplatek xx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx76) přísluší xxxxx xxxxxxxxx tarifu xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vedení xxxxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx organizačního xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx organizovat, xxxxx x kontrolovat xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx podílejí xx xxxxxx obdobných xxxx xxxxxxxxx pracovních xxxxx, x dávat xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "vedoucí pracovní xxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vedení xxxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx v xxxxx rozpětí xxx xxxxxxxx vedoucího xxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx stanoví xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx platovém předpisu.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx určí člen xxxxx xxxx svému xxxxxxxx výši xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx rozpětí stanoveného x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu pro xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx.
§175
Příplatek xx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxx rozsahu řídící xxxxxxxx zastupuje vedoucího xxxxxxxxxxx po dobu xxxxxxx 20 xx xxxx jdoucích pracovních xxx, xxxxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zastupování xx výši xxxxxxxxx xx vedení stanoveného xx vnitřním platovém xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zastupuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nepřísluší xxx xx dobu zastupování xxxxxxxxx xx vedení xxxxx §174.
(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vedoucích xxxxxxxxxxx.
§176
§176 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 246/2003 Sb.
§177
§177 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 246/2003 Xx.
§178
§178 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 246/2003 Xx.
§179
§179 xxxxxx právním předpisem x. 246/2003 Xx.
§180
§180 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 246/2003 Xx.
§181
Xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx uvedenému x §2 odst. 3 písm. x) xx x) přiznává, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vlády xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxx. Maximální výše xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §131 xxxxxxxx xxxxx xxxxx i xxx.
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx x. 264/2006 Xx.)
§182
§182 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 246/2003 Xx.
§183
§183 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 246/2003 Xx.
Xxx 2
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx věci xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
§184
Ustanovení §149 xx 151, §155 x 157 platí x pro xxxxxxxxxxx.
§185
§185 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 246/2003 Xx.
§186
§186 xxxxxx právním předpisem x. 246/2003 Xx.
§187
§187 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 246/2003 Xx.
§188
§188 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 246/2003 Sb.
§189
§189 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 246/2003 Sb.
§190
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx prostředků na xxxxxx xxxxx xxxxx §14 xx 16 xxxxxxx x tím, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxx určován xxxxx §173, a xxxxx prostředků xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx vykonávají xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx vlády xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxx řízení. Xx xxxxxxxx xxxxx mohou xxx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxx člena xxxxx x xxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx vlády.
§191
Xxxxx xxxxx zákon nestanoví xxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
ČÁST XXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
HLAVA X
XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXX X POVINNOSTEM X X PRÁVNÍM XXXXXX X XXXXXXXXXX
§192
(1) Xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx §6 xxxx. 1 xxxxxxxx práce x §10, 22, 23, 31, 32, 33, 33a a 33b xxxxxxxxxx zákoníku.
(2) Státní zaměstnanec xx může xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx fyzickou xxxxxx xxxxxxxxxx k právním xxxxxx; služební xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo advokátem.
XXXXX XX
XXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX HODNOCENÍ XXXXXXXX ZAMĚSTNANCE X XXXXXX NEBO XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
Xxx 1
Xxxxxx spis
§193
(1) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx služební xxxxx osobní xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx písemnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Do xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Právo nahlížet xx xxxxxxxx spisu, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx osobního xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Úřad práce Xxxxx xxxxxxxxx, soud, xxxxxx zástupce, policejní xxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Státní xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx nahlížet xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxx stejnopisy listin.
Xxx 2
Xxxxxxxx průkaz
§194
(1) Xxxxxxxx xxxx, x němž xxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává xxxxxx, xxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx průkaz. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Služební xxxxxx obsahuje
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) jméno, příjmení x akademický titul,
x) xxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.80)
(3) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx služební xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxx 3
Xxxxxxxx hodnocení státního xxxxxxxxxxx
§195
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Služební xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx hodnocení
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nezneužívání xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance,
x) xxxxxxx xxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx služební xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxx o xxx, xxx xxxxxx byla, xxxx nebyla v xxxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx zda xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx. Xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxx úkoly xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnance.
(4) Xxxxxx zaměstnanec xxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx seznámen x xx xxxx xxxxxx mu xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§196
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx provádí služební xxxxx x součinnosti x xxxxxxxxxxxxx nadřízeným xxxxxxxxxxxx, není-li dále xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx služebního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nadřízený xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xx ústředním xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx hodnocení xx xxxxxxxxxxx. Služební xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služebního xxxxx provádí nadřízený xxxxxxxx orgán; návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxxx generální xxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx řídí, x x Úřadu xxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxx. Návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx tajemníka xx xxxxxxxxxxx.
(5) Služební xxxxxxxxx státních zaměstnanců xxxxxxxxxxx personálnímu xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx řediteli) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx).
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx státním xxxxxxxxxx. Xxxxx služebního xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitele a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitele xx xxxxxxxxx.
Xxx 4
Xxxxxx nebo stížnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§197
(1) Státní zaměstnanec xxxx xxxxx xx xxxxxx výkonu služby x ve xxxxxx xxxxxxxxxx vztahů xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx podává xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx představený, xxxxx xx státnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nesmí vyřizovat xxxxxxxxxxx xxxx služební xxxxx, vůči kterému xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx směřuje.
(4) Xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance, který xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx služební xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Žádost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx generálního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx státního zaměstnance xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxx vyřízena, x x výsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx stížnosti státního xxxxxxxxxxx x téže xxxx nové xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
(8) Státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx odborovou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, radu státních xxxxxxxxxxx x ve xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro bezpečnost x xxxxxxx zdraví xxx výkonu služby. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx součinnost xxxxxxxxxx.
HLAVA XXX
XXXXXX VE XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
Xxx 1
Řízení x xxxxxx xxxxxx
Oddíl 1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§198
(1) Xxxxxx xxxxx této xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx-xx x odstavci 2 xxxxxxxxx jinak.
(2) Řízení podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx
x) xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx generálního xxxxxxxx, zástupce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, státního xxxxxxxxx, xxxxxxxx státního tajemníka, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ředitele, x xxxxxxxx z tohoto xxxxx x jmenování xx xxxxxxxx místo xxxxxxxxx služebních xxxxx xxxxx §53 xxxx. 5 xxxx xxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxx místa,
x) xxxxxxxxx povinnosti zachovávat xxxxxxxxxxx,
x) důstojnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx poměru (§80 xxxx. 6),45)
x) xxxxxxxx pohotovosti ve xxxxxx,
g) určení xxxxxxx dovolené x xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx,
x) určení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, státního xxxxxxxxx, xxxxxxxx státního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§158 xxxx. 1 věta xxxxx),45)
x) žádosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxx.
Oddíl 2
Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxx rozhoduje
§199
(1) Účastníky xxxxxx xxxx
a) xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx zaměstnanec, jehož xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) pozůstalý xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx.
(2) Xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx
x) xx xxxxxx xxxxx odpovědnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx x případech, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,
x) x ostatních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nadřízený xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance, xxxxxxxxx představený, o xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "oprávněný představený").
§200
X xxxxxx xx xxxxxx xxxxx odpovědnosti xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx komise xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx x ostatních xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx příslušný služební xxxxx; jde-li x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ředitele x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ředitele, x xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, příslušný xxxxxxxx orgán x xxxxxxxx generálního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány.
Xxxxx 3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§201
Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx zpravidla xxxx xxxxxx ústní.
§202
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx členu xxxxx komise xxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx je xxxxx xxxxxx zřízena. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx podána xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx námitka xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxx x zároveň xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxx vyloučeného xxxxx xxxxxxx; xxxxx námitku xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx podjatosti vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx podle xxxx xxxxx musí xxx xxxxxx písemně. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, námitku předloží xxxxxxxxxxx služebnímu orgánu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx námitka xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxx dalšího xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxx z xxxxxx poměru x xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxxxxxxx řízení xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§203
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx vydáním xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stav xxxx; za xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx si potřebné xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx orgán xx xxxxxxxx xxxxxx účastníku xxxxxx, xxx xx x věci vyjádřil xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx důkazy, xxxxx xx dovolává.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx stejnou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ohledu xx xx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx.
§204
Xxxxxx x xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xx stanoví xxxxx xxxxx, xx xxxxx učinit xxxxxx xxxxxxx x doručit xx rozhodujícímu xxxxxx.
(2) Podání se xxxxxxxx podle xxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx je xxxx, xxxx xxxx se xxxx x xx xx navrhuje.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxx. Je-li xxxxxxxxx x prodlení, xxxxx rozhodující xxxxx xxxxxxxx úkony, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§205
Xxxxxxx xxxxxx
(1) X xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx x xxx xxxxxx prováděl, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx návrhy xxxx xxxxxx a xxxx opatření xxxx xxxxxxx; v písemném xxxxxxx týkajícím xx xxxxxxx kárného xxxxxxxx xx uvede též xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx (§74 xxxx. 3 x 4).
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx úkon xxxxxxx, x xxxxx povahy xxxx x osoby xx xxxxx zúčastněné. Xxxxxxxx podpisu, xxxxxx xxxxxx odepření a xxxxxxx xxxxx obsahu xxxxxxxxx záznamu xx x xxx xxxxxx.
§206
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx xx zahajuje na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx poměr skončil, xxxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo oprávněného xxxxxxxxxxxxx (§199 odst. 2).
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x důchodu xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx podává xx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předpisem.
(3) Xxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxxxxx výplaty xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x důchodu xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxx xx zahájeno dnem, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx řízení doručeno xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx řízení na xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx rozhodující orgán xxxxxx vůči účastníku xxxxxx xxxxx xxxx.
(5) Pro xxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx §63 xxxxxx o důchodovém xxxxxxxxx.
§207
Xxxxx x povinnosti účastníků xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx právo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx otázky xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx právo xxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx si x něho výpisy.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx nahlédnutím xx spisu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy x utajovaných xxxxxxxxxxx.18)
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
§208
(1) X dokazování je xxxxx použít všech xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx stav věci x xxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx je xxx, xx xxxx přispět xx zjištění skutkového xxxxx xxxx, zejména xxxxxxxx x vyjádření xxxxxxxxx řízení x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, vyjádření x xxxxxxxxx jiných xxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx orgán xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x nimž xx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, ustanoví xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx navrhnout xx xxxxxxx svých xxxxxxx důkazy. Rozhodující xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx věty xxxxx budou xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx orgán xx xxxxxxx provést i xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx tvrzené o xxx, xx účastník xxxxxx xxx přímo xxxx nepřímo xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxx, národnosti xxxx xxxx, má xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx úvahy, x xx xxxxx důkaz xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx souvislosti.
(6) Xxxxxxxx-xx xx x xxxxxx otázka, x xxxxx již pravomocně xxxxxxx příslušný orgán, xx rozhodující orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxx vázán; xxxxx xx rozhodující xxxxx může x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x zahájení xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx otázce xxxxxx úsudek x xxx, xxx x xxx byl xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxxx-xx x něm xxxxxxxxxx xxxxx.
§209
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx projednání věci xx xxxxx.
§210
(1) Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx jako xxxxxx. Xxxx vypovědět xxxxxx x nic nezamlčovat. Xxxxxxx xxxx svědek xxxxxxx xxx tehdy, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxx xxxxxxx čin, přestupek xxxx jiný správní xxxxxx sobě xxxx xxxxxx xxxx blízkým.27)
(2) Xxxx svědek xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx by xxxxxxxx porušil právní xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,18) ledaže xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x možnosti xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx vypovídat xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.81)
§211
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx, xx xx xxx závažných xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx přes xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx listiny xxxx provedení xxxxxxxx, xxxx rozhodující orgán xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx až do xxxx 2 000 Xx.
§212
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx zaměstnanci, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pozůstalému xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx fyzické xxxxx; xxxxx na náhradu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx mají, xxxxxxxx xxxx x řízení xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, státního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jemuž vznikl xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxxx úřad xxxxxxx zaplatit xx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.82)
(3) Xxxxxxxx xxxx hradí svědku xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx ušel; xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx 3 dnů xxx dne xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x s ohledáním, xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx.
(5) Náhrada xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx znalcům x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.40), 83)
§213
Xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx orgán xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx řízení možnost, xxx se před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx navrhnout xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx být v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, obsahovat xxxxx, xxxxxxxxxx x poučení x odvolání. Rozhodnutí xxxx být xxxx xxxxxxx; xxxx obsahovat xxx xxxxx jeho xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x uvedením jména, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x opatřeno otiskem xxxxxxx služebního xxxxx.
(3) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx rozhodnutí ve xxxx x uvedením xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxx kterého xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx ukládá xxxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxx se xxx xx xxxxx.
(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgán uvede, xxxxx skutečnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx byl veden xxx xxxxxxxxx důkazů x xxx xxxxxxx xxxxxxxx předpisů, na xxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxxx.
(5) Chyby x psaní, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x písemném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx opraví x xxx xxxxxx x xxxxxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx, xxxxx kterému xx xxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxx.
(7) Rozhodnutí xx vykonatelné, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx odvolat xxxx xxxxxxxx odvolání xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§214
Xxxxx xxx xxxxxxxxxx
Lze-li xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx bez odkladu. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx od zahájení xxxxxx (§206); xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx.
§215
Xxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx ve stanovené xxxxx dobrovolně xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozhodnutím, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xx xxxxx služebního xxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.84)
Díl 2
Xxxxxxxxxxx rozhodnutí
Xxxxx 1
Xxxxxxxx xxxxxx
§216
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx účastník xxxxxx xxxxx odvolání, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx písemného záznamu xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx 8 xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx věcech xx xxxxx 15 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx doručení xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx proto, xx nebyl xxxxxx xxxxx, podal xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanovené xxxxx xxxx x nepříslušného xxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxx xxxxxxxx včas x x xxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Odvolací xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x němu xxxxx xx závažných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x to xxxxxx xx lhůtě 15 xxx xxx dne, xxx xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxx odvolání xxxx xxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx ve věcech
x) kárné odpovědnosti,
x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Rozhodující orgán, xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxx-xx mu x xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, nejpozději xxxx xx xxxxx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odvolacímu orgánu.
(7) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx dále odvolat.
§217
Odvolací xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx je
x) xx xxxxxx kárné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx stupně,
b) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) O xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§200 věta xxxxx x xxxxx) rozhoduje xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jen xxxxxx xxxxxxxxxxx, nemůže mu xxx xxxxxxx přísnější xxxxx opatření.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx komisi. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx doporučí návrh xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poradní odvolací xxxxxx xxxxx.
§218
Poradní xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxx
(1) Služební xxxxx, xxxxx xx odvolacím xxxxxxx [§217 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2], xxxxxxx poradní odvolací xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 3 xxxxx, xx-xx více xxxxx, xxxx jich xxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzděláním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předsedá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xx-xx x xxxx komisi xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců, xxxx se x xxxx předseda xxxxx.
(3) Členem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx podílel xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §202 xxxx. 3.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx schopna xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx plný xxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(5) Požádá-li xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xx složením xxxxxxx odvolací komise, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx mu xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §202 xxxx. 3. Xxxxxxx podle xxxx první xxxx xxx podána písemně. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Je-li xxxxxxx xxxxxxxxxx důvodná, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poradní xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx a zároveň xxxxxxxx, xxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx člena xxxxxxx; xxxxx námitku xxxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 6 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx materiálu x xxxxxxxxx správnost xxxxxxxxxx rozhodnutí.
(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je doporučení, xxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, příjmení x akademické tituly xxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
x) místo x xxxxx zasedání,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x akademický titul; xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, i xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, rodné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx napadeno, xxxx xxxx xxxxx,
e) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx hlasování x xxxxxxx členů xxxxxxx odvolací komise.
Xxxxx 2
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§219
(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx závažné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx odůvodňují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxxx na návrh xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zrušil, xxxxxxxx xx xxxx xxxx. Xx věcech xxxxx odpovědnosti může xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx zaměstnanec.
(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 může xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jen xx xxxxx 3 xxxxxx ode xxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx změnu, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx toto xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx kárné odpovědnosti xxxxx komise druhého xxxxxx x x xxxxxxxxx věcech odvolací xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xx lhůtě 3 xxx xxx xxx, xxx nabylo právní xxxx, xxxxx tato xxxxxxx zaniká.
XXXXX XX
XXXXXXXXXX XX VĚCECH XXXXXXXXXX POMĚRU
§220
(1) Xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") xxxx xxx doručeny xxxxxxxx zaměstnanci do xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx státnímu zaměstnanci x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úřadu, který xx xxxxxxxxx působištěm xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx bude xxxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poštovní xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx adresu xxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx "xx xxxxxxxxx xxxxx".
(4) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx provozovně xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxx x orgánu obce x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom vhodným xxxxxxxx uvědomí. Xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx 10 xxx. Xxxxxxx doby xxxxxxx xxxx být na xxxxxxxxxx vyznačen. Xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxx zaměstnancem xxxxxxxxxx, xxxxx ji xxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, držitel poštovní xxxxxxx xx ni xxxx skutečnost vyznačí x odesílajícímu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, jakmile xxxxxx xxxxxxxxxxx písemnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Účinky xxxxxxxx nastanou x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Podmínky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xxxxx x v xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxxxxx jiné xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx §48b xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
§221
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx osoba, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx služebnímu xxxxx zpravidla xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě jiné xxxxx, je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx písemně xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx úřad xxxxxxx.
XXXXX X
XXXXXXXXXXX PRAVOMOCNÝCH XXXXXXXXXX XX XXXXXX SLUŽEBNÍHO XXXXXX XXXXXX
§222
(1) Xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxx žaloba xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx vykonatelnost xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx na xxxxx státního zaměstnance xxxxxxx, xx přeložení (§39) bylo nezákonné, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebního xxxxx, x něhož xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx.
XXXXX VI
XXXXXXX XXXXXX PRÁV X XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXX
§223
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x plném rozsahu xx přejímající služební xxxx.
(2) Stanoví-li xxxxxxxx právní předpis, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx práv x xxxxxxxxxx ze služebního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx, xxxxx z xxxx vzniklých xxxxxxxxxx xxxxx přejímá od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx úřad xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx též, xx xxxxx služební xxxx xxxxxxxx výkon xxxx x povinností xx xxxxxxxxxx poměru xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.
§224
(1) Xxxxxxx-xx zvláštní právní xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxx xx jiného xxxxxxxxxx xxxxx, přechází xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxx převodu zanikly, xxxxxxxx dosavadní xxxxxxxx xxxx.
§225
Xxxxxxx-xx xxxxxxxx právní xxxxxxx, xx xxxxxxxx úřad xx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, na xxxxx služební xxxx xxxxxxxx výkon xxxx x povinností xx xxxxxxxxxx poměru státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služebního xxxxx a xxxxx xxxxxxxx úřad uspokojí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služebního úřadu, xxxxxxxxx xxxxxxx nároky xxxx těmto státním xxxxxxxxxxxx.
XXXXX XXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
Xxx 1
Xxxxxx úkony
§226
(1) Xxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxx §34 xx 39, §40 xxxx. 3 xx 5, §41, 41a, 42a, 43, 43a, 43b, 43c, 44, 45, 48, 49, 49a, 50a, 50b x 51 občanského xxxxxxxx x §19 xx 29 zákoníku xxxxx.
(2) Nebyl-li xxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxx, xxxxxx vyžaduje xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx neplatný.
Díl 2
Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx
§227
Xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xx služebního poměru xx xxxx §544 xxxx. 1 x 2, §545 xx 550, 552, 151n, 151o, 151p, 152 xx 180 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxx 3
Xxxxx práv x xxxxxxxxxx xx služebního xxxxxx
§228
Zánik xxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx §559 xx 573, §574 xxxx. 1, §575 xx 578, §580, 581, 584587 xxxxxxxxxx zákoníku.
Xxx 4
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx
§229
(1) Xxxxxxxxx xx řídí §329 odst. 2 x §333 xxxx. 2 zákoníku práce x §100 xxxx. 1 x 2, §101, 103, 106 x 107 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tím, xx vrácení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx věděl xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx 3 xxx xx jejich výplaty, x xxxx §109 xx 112 x 122 občanského zákoníku.
(2) K xxxxxx xxxxx proto, xx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx uplatněno, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 2, §73, §78 xxxx. 1 a 2, §117 xxxx xxxxx, §212 xxxx. 3, §219 odst. 2 a 3. X zániku xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx též x případech xxxxxxxxx x §267 xxxx. 2 xxxxxxxx práce.
Xxx 5
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
§230
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx §39 odst. 4, §40 xxxx. 2, §43 xxxx. 5, §44 xxxx xxxxx, §55 odst. 2, §72 xxxx. 1 xxxx. x), §87 odst. 1 x 2, §98 xxxx. 1 a 2 x §222 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx měsíčních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x zvláštního xxxxxxxxx, xx které xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, nebo xxxxx mu byly xxxxxxxx xxxxxx.
§231
(1) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx použije §347 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx.
(2) Právními x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví xxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx předpisy x xxxxxx uvedené x §349 odst. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxx.
(3) Osamělými xx xxxxxxxx neprovdané, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanci x xxxxxx zaměstnankyně x xxxxxx zaměstnanci xxxxxxx x jiných vážných xxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxx, popřípadě x xxxxxxx.
§232
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx průměrného xxxxxxx xx xxxx §352, 353, §354 xxxx. 1 až 3, §355 xx 362 xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx §40 xxxx. 2 x 3, §44 xxxx xxxxx, §87 xxxx. 2 x §222 xxxx. 3 xx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělku xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zaměstnanci x xxxxxxx x rozhodném xxxxxx x doba, xx kterou xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.
XXXXX XXXX
XXXXXXX PRACOVNÍHO XXXXXX
§233
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) jestliže xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx službě, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxx službu xxxxx xxxxxxxxxx cvičení,
x) xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx mateřskou xxxxxxxxx, xxxx čerpá-li státní xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) jestliže xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxx na jiné xxxxxxxx místo podle §43 xxxx. 1 xxxx. a), xxxx
x) xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařazen mimo xxxxxx xxxxx §46 x 48.
(2) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §17 odst. 1; xxxx osoba může xxx však xxxxxx xxx 65 xxx.
(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx dodržovat služební xxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxx služby. Xx xxxxxxxxxx předpisy xxxxx věty xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx druh xxxxx x pracovní xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx podle xxxxx xxxxxx hlavy xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xx službu (§138).
HLAVA IX
XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX A PLATECH
§234
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadů xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitelství xxxxx xxxxx §11 odst. 7 x 8, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců, xxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x další údaje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx a platech.
(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx ředitelství xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, čekatelů x xxxxxxxxx zaměstnanců xx správních úřadech Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXX I
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxx 1
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období
§235
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2015 xx 31. prosince 2017.
(2) Xxxxxxxxxxx x přechodném xxxxxx xx xxxx §14 xx 16 a §190.
(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx služebních xxxx státních xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.
Díl 2
Xxxxxxxxx generálního xxxxxxxx, xxxxxxxx generálního xxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxx
§236
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx návrh xxxxx z dosavadních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx předpoklady xxxxx §17 xxxx. 1 x §42 odst. 1, xx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxx §6 xxxx. 2 a xxxxxxx xx státní xxxxxx xxxxxxx po dobu 6 xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xx služebním xxxxx xxxxxxxxxxx ředitele xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx 3 let xxx dne jmenování. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx generálního ředitele xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxx tohoto xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx ředitel x zástupce generálního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx §33 x 34.
(3) Xxxxxxxxx ředitel xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx výběrová xxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx služební xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx §18 xxxx. 2 a §19. X výběrovému xxxxxx xx xxxxx přihlásit xxxxxx zaměstnanci, kteří xxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu 6 xxx. Na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitele a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §42 xxxx. 1 a §53 odst. 2 x tím, xx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxxxxx generálním ředitelem x xxxxxxxxx generálního xxxxxxxx xxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx ředitel x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx míst po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx generálního xxxxxxxx xxxxx odstavce 1.
§237
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx správních úřadů x jejich xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx služebních úřadů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx orgány xxxxx tohoto xxxxxx xx službě xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx po dobu 3 xxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
(2) Předseda Xxxxx pro ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, předseda Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx x xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx po dobu, xx kterou xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx26). Xxxxxxxx Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, předseda Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx Rady Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx úřadu mohou xxx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx služby xx xxxx neurčitou xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů, kteří xxxx xxxxxxxxx ústředních xxxxxxxxx úřadů a xxxxxxxx xxxxxxxxx služebních xxxxx, složí xxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vedoucí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů xxxxx xxxxxxxx slib xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx platí §33 a 34.
(4) Xxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx Rady Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx slib xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx §33 a 34.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx 2 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx výběrová xxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x na xxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxxxxx služebního xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx §18 odst. 2 x §19. X xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx správě xxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxx. Xx jmenování vedoucího xxxxxxxxxx úřadu a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §42 odst. 1 x §53 xxxx. 5 s xxx, xx xxx x xxxxxxxxx do xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(6) Na xxxxxxxx místo představeného, xxxxx je xxxxxxxxx Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, předsedou Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(7) Vedoucí xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1.
Xxx 3
Xxxxxxxxx dosavadních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech xx služby
§238
Xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 x je xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, a dosavadní xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx xxxxxx a xx ke dni xxxxxxxxx tohoto zákona x pracovním xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx xx základě systemizace xxxxx §235 xxxxxxxx xx služby na xxxx určitou x xxxxxxxxx zaměstnanec, který xxxxxxxx xxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx nárok být xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §235 jmenován xx služby xx xxxx určitou xxxxx §29 odst. 2, xxxxxxxx
a) splňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §30 xxxx. 1; xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx přípravy xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
b) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2,
x) x jmenování do xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx ve lhůtě 30 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx požádá, xxxxx tato xxxxxxx xxxxxx; §229 odst. 2 xxxxx x xxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.19) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx [§17 xxxx. 1 písm. x)] xx osvědčuje xxxxxxx z Xxxxxxxxx xxxxxx,20) xxxxx xxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx dosavadního xxxxxxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx dne xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx provádí xxxxxxxxx služební xxxxx xxxxxxxxxxx (§32 odst. 1).
(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složením xxxxxxxxxx xxxxx podle §34 xxxx. 2 služební xxxxx ve službě xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx do 31. prosince 2017. Xxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 4).
(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2, o xxxxxxxxx xx služby, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 3 xxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; xx nevylučuje xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx uplynutím xxxx doby xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů. Xxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx zaměstnanec xxxxx xxxxxxxx xx služby xx dobu xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. a); x xxxxx případě xx xxxxxxxx odstupné xxxxx pracovněprávních xxxxxxxx.85) Xxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 x nebyl xxxxx xx služby xx xxxx určitou xxxxxxxx, xxxx pracovní poměr xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Dosavadní xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 věty první xxxxxxxx druh xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxxxx vykonává xxxx xxxxx podle xxx pracovní smlouvy xx xxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx postupuje xxxxx §233 xxxx. 4.
§239
Služební xxxxx ve službě xx xxxx xxxxxxxxx
(1) Na xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxx §238 xxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx kvalifikační xxxxxxx xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx §24 xx 26.
(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx provádí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) X xxxx xxxxxx služby xx xxxx xxxxxxx xxxxx §238 odst. 5 xxxx být xxxxxx zaměstnanec xxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §235 jmenován do xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx souhlas. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx služby xx xxxx xxxxxxxxx (§32 xxxx. 1) xxxx xxx xxxxxx nejpozději xx xxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx se služební xxxxx státního zaměstnance xx službě xx xxxx xxxxxxx změní xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx neurčitou.
(5) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx jeho xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx skončí xxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxx xx dobu xxxxxxx; v tomto xxxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §55 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xx splatné xxxxx §55 xxxx. 3.
§240
Řízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §238 xxxx. 4 a §239 xxxx. 3 se xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx doručování xxxxxxxxxx xx xxxxxxx §220 x 221.
Xxx 4
Xxxxxxxxxxx, jmenování xxxxxxxx xxxxxxxxx, zástupců státních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ředitelů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
§241
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byli jmenováni xx xxxxxx na xxxx xxxxxxx (§238), xxxxx xxxxxxxxx službu xx xxxxxxxxxx místech xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x v xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ředitele xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx odborů nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx. x) x x).
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, kteří xx xxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx funkci xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx, xx považují za xxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 odst. 3 xxxx. x).
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 3 letech xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx výběrové xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, zástupců vedoucích xxxxxxxx, ředitelů odborů, xxxxxxxx xxxxxxxx odborů, xxxxxxxx sekcí a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx výběrová xxxxxx xx xxxxxxxxx použije §18 xxxx. 2 x §19. X xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx přihlásit státní xxxxxxxxxxx xx službě xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadu, v xxxx xx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx se xxxxxxx §42 xxxx. 1, §53 xxxx. 1; xx jmenování xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxx, zástupce xxxxxxxxx oddělení, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ředitele xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx.
§242
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx, jimiž jsou xxxxxxxxxxxx, v dohodě xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x x Xxxxx vlády v xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx vlády xxxxxxxx xxxxxxxxx a zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vedoucích xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx sekce nebo xxxxxxxx člena xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 x §42 odst. 1, je x xxxx xxx předpoklad xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxx §6 xxxx. 2 a pracují xx xxxxxx správě xxxxxxx xx dobu 4 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx a zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx jmenovat též xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx a zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx §53 xxxx. 4 x §198 xxxx. 2 xxxx. x).
(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx slib před xxxxxxxxxx ředitelem, jinak xxxxx §33 a 34.
§243
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx, jimiž jsou xxxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx ředitele x zástupce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx správních úřadech, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, splňují xxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 a §42 odst. 1, xx u nich xxx předpoklad xxxxxxxxx xx služby, xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti podle §6 xxxx. 2 x xxxxxxx xx xxxxxx správě xxxxxxx xx xxxx 3 xxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ředitele xxxxxx xxx o xxxxxxxxx zaměstnance. Personální xxxxxxx a zástupce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxxx.
(2) Personální xxxxxxx a zástupce xxxxxxxxxxxx ředitele xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ředitele xxxxx xxxxxxxx slib xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx §33 x 34.
(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx doby 2 let xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ředitele. Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx použije §18 odst. 2 x §19. X xxxxxxxxxx řízení xx xxxxx přihlásit xxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 let. Xx xxxxxxxxx personálního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx §42 odst. 1, §53 odst. 3 x §198 xxxx. 2 xxxx. x) s xxx, xx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a zástupcem xxxxxxxxxxxx ředitele není xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx jmenování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ředitele xxxxx xxxxxxxx 1.
Xxx 5
Xxxxxxx některých práv xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§244
Xx xxxx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xx xxxx xxxxxxx (§238) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 2 část xxxx před xxxxxxxxxx.
Díl 6
Xxxxxxxxxx
§245
§245 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 426/2003 Xx.
§246
(1) Xxxxxxxxxxx zaměstnance, který xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx dlouhodobě xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpoklad xxxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx x platových xxxxxxxx zaměstnanců orgánů xxxxxx správy,87) xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx dobu určitou x xx služby xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx obdobného xxxxxx, jaký xxx xxxx druh xxxxx x pracovním poměru, x v případě, xx xxx toto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. f) x xxxx. 3.
(2) Xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx uvedeném x xxxxxxxx 1 xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zaměstnance, xxxxx xxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxx.
§247
§247 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 426/2003 Xx.
§248
§248 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 264/2006 Xx.
Díl 7
Xxxxx a povinnosti x pracovního xxxxxx
§249
Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxx §236 odst. 1, §237 xxxx. 1, §238 xxxx. 5, §239 xxxx. 3, §242 x §243 odst. 1, xx xxxx pracovněprávními xxxxxxxx.
Xxx 8
Xxxxxxxx xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx
§250
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§195) xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxx x §249 se xxxxxxx xx 1. xxxxx 2015.
Xxx 9
Xxxxxxxxx k důchodu
§251
Doba xxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §249 xx xxxxxxx xx doby xxxxxx xxxxx §112 odst. 6.
Xxx 10
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvarů
§252
Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxx §13 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx orgán xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§253
Xxxxxxx se xxxxx č. 213/1948 Sb., x úpravě xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx veřejných zájmů.
§254
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2015, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 2, §9 odst. 3 xxxx. x) x x) a xxxx. 4, §11 xx 13, §32 xx 34, §135, §136 xxxx. 2, §235, §236 xxxx. 1 a 2, §237 odst. 1, 3 a 4, §242, §243 xxxx. 1 až 3, §252 x přílohy č. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
x x. Rychetský x. r.
Příloha x. 1 k xxxxxx x. 218/2002 Xx.
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX TŘÍD XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX
1. 1. xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx označení: xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Stejnorodé, xxxxxx xxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxx x x přesně xxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx procesy (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxx"), xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prvků xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx určitého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx podklady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxxxxx písemnosti, xxxxxxxxxx, xxxxx.
2. 2. xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx označení: xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx vzdělání: xxxxx střední xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx prvků x dílčími xxxxxxx xx malý xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, například xxxxxxxxxx podání xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx věcech (xxxxxx xxxxxxx x jednoduchého xxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxxx), například xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x vyjádření xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přiznání x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. 3. xxxxxxx xxxxx
Služební xxxxxxxx: referent-specialista
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx: úplné xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx, rámcově xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx vazbami xx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx činnosti"), xxx xxxx předmětem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx členěním xx xxxxx xxxxxxxxxx x s xxxxxxx xx další systémy, xxxxxxxxx příprava správního xxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x malým xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx rozhodnutí x dalšími xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx důkazy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx.
4. 4. xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx systémy x x dalším vnitřním xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) s xxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx oblastí, xxxxxxx na dobu xxxxxx (xxxxx) x xxxxxxxxxxxxxxx složitou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vedení xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx systému, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx podkladové xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vyhledáváním (xxx xxxxxxx), xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx výpočty (xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx.
5. 5. xxxxxxx xxxxx
Služební xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx)
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx: úplné xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x způsobem xxxxxxxxxx x vymezenými xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx specializované xxxxxxxx"), xxx jsou předmětem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx případy x xxxxx účastníky xxxxxxxxxx xx xxxxx různorodých xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x složitý xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prací x xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "služební xxxxxx") xxxxxxxx správních úřadů.
6. 6. xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxx xxxxxxxx (vrchní xxxxxxxxx)
Předepsané vzdělání: xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x obecně xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx výstupy, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobu řešení x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx okruh xxxxxxx (xxxx jen "systémové xxxxxxxx"), xxx xxxx xxxxxxxxx činnosti komplexní xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx územních xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx vnitřními x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx služby xxxx xxxxxxxx agendy xxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxxx působností.
7. 7. xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx označení: xxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Systémové xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx služební agenda xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vnitřními x vnějšími xxxxxxx xx xxxxx agendy x x xxxxxx xx široké xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx širokými xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx") x oborech xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů.
8. 8. xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx: magisterský xxxxxxxx xxxxxxx
Systémové xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ministerstev x ústředních xxxxxxxxx xxxxx xxxx obor xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x celostátní působností. Xxxxxxxxx specializované xxxxxxxx x oborech xxxxxx xxxxxxxx správních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx služební xxxxx x zasahujících do xxxxx věcných x xxxxxxxx xxxxxxx.
9. 9. xxxxxxx třída
Xxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxx xxxx
Předepsané xxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x velmi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx (xxxx jen "koncepční xxxxxxx") v oborech xxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxxx působností xxxx x oborech xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx členěním na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxx podmínkami xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx územních správních xxxxx při xxxxxx xxxxxx oboru xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx služby xxxxxxxxxxxx x ústředních xxxxxxxxx xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx věcných x xxxxxxxx oblastí xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zásadními xxxxxxx xx xxxxx xxxxx služby.
10. 10. xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx: ministerský xxxx (xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx)
Předepsané xxxxxxxx: xxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx
Systémové specializované xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oborech xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vnitřním xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x celostátní xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s celostátní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx členěním xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx služby x s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx obtížnými xxxxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx významu xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx oboru xxxxxx.
11. 11. xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx ministerský xxxx (xxxxx státní xxxx, xxxxx vládní xxxx)
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx
Xxxxxxxxx činnost xx xxxxxxxxxxxxxxxx oborech služby xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx specializované xxxxxxxx x oborech služby xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx jiné xxxxx xxxxxx x celostátní xxxxxxxxxx.
12. 12. xxxxxxx xxxxx
Služební xxxxxxxx: xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (vrchní xxxxxx xxxx, xxxxxx vládní xxxx)
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxxx program
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dlouhodobého xxxxxx oborů xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obory xxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx služby x xxxxxxxxxx působností x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předurčující konání xxxxxxxxxx skupin dalších xxxx x zásadních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx x. 2 x zákonu x. 218/2002 Xx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
(x % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx platového xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx které xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxx

ministerstva x xxxxxxxx správní xxxxx

xxxxxxx úřady x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxx úřady x xxxxxxxx působností

xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

10 xx 20

5 xx 15

xxxxxxx xxxxxxxx
zástupce xxxxxxxx xxxxxx
zástupce personálního xxxxxxxx
vedoucí zastupitelského xxxxx

20 až 30

10 xx 20

xxxxxxx odboru
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu

30 xx 40

25 xx 35

20 xx 30

15 xx 25

xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu

40 xx 50

35 xx 45

30 xx 40

25 xx 35

xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx

50 xx 60

45 xx 55

35 xx 45

30 xx 40

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx x. 218/2002 Sb.
Xxxxxxx č. 3 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 246/2003 Xx.
Čl. XXXX
1. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 2 xxxx. x) a x) zákona č. 62/2003 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx 2004.
2. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx jedenácté xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2004.
Xx. XIII xxxxxx právním předpisem x. 359/2004 Xx. x účinností od 15.6.2004
Čl. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Do xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy úrazového xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxx xxxxxxxxxxx služebního xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx §365 xx 393 xxxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx.
Xx. XXX vložen právním xxxxxxxxx x. 264/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007
Xx. XXXX
Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 80/2011 Sb.
Xx. XXIII
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx vznikla xxxx 1. xxxxxx 2014 a trvá xxxxx x xxxx 2014, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx podle §111 xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění účinném xx xxx 31. xxxxxxxx 2013.
Čl. XXXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 364/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 218/2002 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2015, x výjimkou xxxxxxxxxx §5 xxxx. 3, §6 odst. 2, §9 odst. 3 xxxx. x) x x) x odst. 4, §11 xx 13, §3234, §135, §136 xxxx. 2, §235, §236 xxxx. 1 x 2, §237 xxxx. 1, 3 x 4, §242, §243 xxxx. 1 xx 3, §252 x přílohy č. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 28.5.2002.
Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx č.:
131/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 166/99 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2003
281/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 131/2003 Xx., x xxxxx č. 309/2002 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx zákona č. 123/2003 Sb.
s xxxxxxxxx xx 28.8.2003
426/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony
s účinností xx 1.1.2005, s xxxxxxxx ustanovení §6, §135 x přílohy x. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 12.12.2003
359/2004 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 90/95 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx platu x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx XX
x xxxxxxxxx xxx 15.6.2004
436/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.10.2004
586/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (branný xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxx x oblasti odměňování
s xxxxxxxxx xx 1.1.2005, x výjimkou §235, 238, 250 x 254, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 10.12.2004
127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx o elektronických xxxxxxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.5.2005 x výjimkou §18, 20, 30, 42, 43, 55, 131, 207 x 210, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2007
413/2005 Xx., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x o bezpečnostní xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2006
57/2006 Sb., x xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx finančním xxxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.2006
189/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx změněna xxxxxxx č. 585/2006 Xx. xx 1.1.2008 x xxxxxxx x. 261/2007 Xx. xx 1.1.2009)
264/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x účinností xx 1.1.2007
531/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 7.12.2006
585/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, xxxxx x. 189/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, xxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx práce, zákon x. 589/92 Sb., x pojistném xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Sb., x xxxxx č. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx xx 31.12.2006
261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.1.2008
362/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2008
88/2008 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, a xx zrušení některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx znění)
s xxxxxxxxx xx 27.3.2008
305/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony
s xxxxxxxxx xx 1.1.2009
306/2008 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 155/95 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., x organizaci x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2010
381/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x o odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 20.10.2008
41/2009 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2010
326/2009 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.7.2009
347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
30/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.3.2011
73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX x o xxxxx souvisejících xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2011
80/2011 Xx., xxxxx XX xx xxx 1.3.2011 xx. zn. Xx. XX 55/10 ve xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxx x. 347/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x úspornými xxxxxxxxxx x působnosti Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
x účinností od 1.1.2012
341/2011 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2012
364/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2012
375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x účinností od 1.4.2012
445/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 218/2002 Xx., x službě státních xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x ostatních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších předpisů
s xxxxxxxxx xx 28.12.2011
457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX
x xxxxxxxxx od 1.1.2013
458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx související xx xxxxxxxx jednoho inkasního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx daňových x xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015
186/2012 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 24.4.2012 xx. xx. Xx. ÚS 54/10 xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxx xxxxxxxxxx §192 xxxx. 1 zákona x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §68 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 221/99 Sb., x vojácích z xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §124 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §34 xxxx. 4 xxxxxx x. 236/95 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxx x některých xxxxxxxx orgánů a xxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §73 xxxx. 4 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §48 xxxx. 3 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §53 xxxx. 4 xxxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §111 zákona x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správním xxxxxxx x x odměňování xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x §65 xxxx. 1 xxxxxx č. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 21.6.2012
Xxxxxx xxxxxxx x. 218/2002 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2014 Sb. x účinností od 6.11.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Čl. 79 xxxx. 2 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
2) §25 xxxx. 2 xxxxxx x. 15/1998 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx.
Xxxxx č. 236/1995 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3) §28 xxxx. 3 zákona x. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 219/2002 Sb.
4) §1 xxxxxx č. 2/1969 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
5) §2 xxxxxx č. 2/1969 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
6) Xxxxxxxxx §5 xxxxxx x. 218/1999 Xx., o xxxxxxx branné xxxxxxxxxx x x vojenských xxxxxxxxx xxxxxxx (branný xxxxx).
7) Xxxxxxxxx §2 xxxxxx x. 9/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 167/1999 Sb., §1 zákona x. 64/1986 Xx., x Xxxxx obchodní inspekci, xx xxxxx xxxxxx x. 110/1997 Xx.
8) Zákon č. 186/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., o Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 221/1999 Sb., x vojácích x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx škol, xxxxxxxxx xxxx a vyšších xxxxxxxxx škol (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §45 x 98 zákona x. 111/1998 Xx., x vysokých xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 147/2001 Xx.
11) §46 x 98 xxxxxx x. 111/1998 Sb., xx znění zákona x. 147/2001 Xx.
12) Xxxxxxxxx §18 x 19 xxxxxx x. 564/1990 Xx., o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §38 xxxx. 6 zákona x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
15) §10 xxxx. 1 xxxxxx x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§5 odst. 2 xxxxxx x. 13/1993 Xx., xxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 113/1997 Xx.
16) Xxxxx č. 40/1993 Sb., o státním xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
17) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 49/1967 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx (xxxxxxxxxxxx v xxxxxx 2/1968 Xx.), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 412/2005 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x bezpečnostní způsobilosti.
18x) Například §107 xxxxxx x. 127/2005 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
19) Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx opisů xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx podpisu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx potvrzení xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §11 xxxxxx x. 269/1994 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxx.
22) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 345/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, hlavního města Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxx zvláštních xxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx komisí, xxxxxx xxx xxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx č. 427/2000 Xx., xxxxxxxx č. 51/1998 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxxxx pro výkon xxxxxx vyžadujících xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x obecních úřadech (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxx x. 121/1999 Xx.
23) §266a xxxxxxxx xxxxx.
24) §124 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx.
25) Zákon č. 119/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26) §23 xxxx. 3 xxxxxx x. 15/1998 Xx.
§1 xxxx. 3 x 5 xxxxxx x. 273/1996 Sb., x xxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 187/1999 Xx.
§107 xxxx. 1 xxxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx).
§17 xxxx. 4 xxxxxx x. 458/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x energetických xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).
27) §116 xxxxxxxxxx zákoníku.
28) Xxxxx č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx.
29) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o evidenci xxxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 2/2002 Xx.
30) §12 xxxx. 10 xxxxxxxxx xxxx.
31) §67 x xxxx. xxxxxxxxx xxxx.
32) §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 2/1969 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§21 xxxx. 1 zákona x. 15/1998 Sb.
33) §17 xxxxxx x. 1/1992 Xx., x mzdě, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx výdělku, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx.
35) Zákon č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
36) Například §12 xxxx. 2 xxxxxx x. 531/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 311/1999 Xx., §17 xxxxxx x. 89/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 411/2000 Xx., §57 zákona x. 359/1999 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx č. 272/2001 Xx.
37) Xxxxxxxxx §74 xxxxxxxx xxxxx.
38) Zákon č. 309/1999 Sb., x Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
39) Zákon č. 424/1991 Sb., x sdružování x xxxxxxxxxxx stranách x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x tlumočnících.
41) Čl. 44 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.
42) Například xxxxx č. 360/1992 Sb., x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxx xxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 254/2000 Sb., x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 165/1988 Xx.
43) Zákon č. 129/2000 Sb., o xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) §21a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
45) §7 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
46) §124 xxxxxxxx xxxxx.
47) Xxxxxxxx xxxxx č. 62/1994 Sb., x xxxxxxxxxxx náhrad xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxxx x příspěvkových xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pracovištěm x xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 183/1999 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 465/2001 Xx. x nařízení vlády x. 214/2003 Sb.
47a) Xxxxx č. 309/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pracovněprávní vztahy (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 362/2007 Xx.
48) Xxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx poskytování (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
49) Vyhláška č. 114/2002 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
50) Xxxxx č. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 430/2001 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu x státních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
51) §425 xxxxxxxxxx zákoníku.
52) Xxxxx č. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 592/1992 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 54/1956 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52a) §31 xxxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
52b) §55 x 57 zákona x. 187/2006 Xx.
52x) Xxxxx č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) §16 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
54) Xxxxx č. 589/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§107 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) §16 xxxx. 4 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) §15 xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
§107 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57) §17 xxxx. 4 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
58) Xxxxx č. 21/1992 Sb., o bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) Zákon č. 87/1995 Sb., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních x tím xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
60) Xxxxx č. 83/1990 Sb., o sdružování xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) Zákon č. 2/1991 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61x) Zákon č. 143/1992 Sb., x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx pohotovost x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx organizacích x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
62) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 309/1999 Xx.
63) §17 x 18 zákona x. 218/1999 Xx.
64) Xxxxx č. 18/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
65) §20 xxxx. 1 zákona x. 29/1984 Xx.
66) §44 xxxxxx č. 111/1998 Xx.
67) §1 x 2 xxxxxx x. 245/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, x ostatních svátcích, x významných dnech x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
68) §117 xxxx xxxxx a §128 xxxxxxxx xxxxx.
69) §16 xxxx. 1 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
70) Xxxxxxxxx §11 xxxxxx č. 37/1989 Sb., x xxxxxxx xxxx alkoholismem x xxxxxx toxikomaniemi.
71) §21 xxxxxx x. 87/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
72) §18 xxxx. 3 zákona x. 87/1991 Xx., xx znění xxxxxx x. 267/1992 Xx.
73) §93 xxxxxxxx práce.
74) §94 xxxxxxxx xxxxx.
75) §78 xxxx. 1 písm. x) x §95 xxxxxxxx xxxxx.
76) §9 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx.
77) Xxxxxxxxx §53 xxxxxx č. 20/1966 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 548/1991 Xx., x xxxxxxxx č. 50/1978 Sb., x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 98/1982 Xx.
78) §91 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx.
79) Xxxxx č. 97/1974 Sb., x archivnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 117/1974 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx č. 118/1974 Sb., x podnikových xxxxxxxxx.
80) Xxxxxxxxx §13a zákona x. 531/1990 Xx., xx xxxxx zákona x. 311/1999 Xx.
81) §46 xxxxxx x. 200/1990 Xx., o přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
82) Xxxxxxxx č. 177/1996 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx za poskytování xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
83) Xxxxxxxx č. 37/1967 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x tlumočnících, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
84) §274 xxxx. e) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
85) §60a, 60b x 60c xxxxxxxx práce.
86) §5 xxxxxxxx vlády x. 253/1992 Sb., x xxxxxxxxx poměrech xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx dalších xxxxxx x xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
87) Xxxxxxxx xxxxx č. 253/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.