Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.11.2014.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2012 do 05.11.2014.


Zákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)

218/2002 Sb.

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Hlava I - Předmět úpravy a rozsah působnosti §1 §2

Hlava II - Základní ustanovení

Díl 1 - Správní úřad a služební úřad §3 §4
Díl 2 - Obor služby §5
Díl 3 - Státní zaměstnanci §6 §7 §8 §9
Díl 4 - Služební předpisy §10

Hlava III - Organizační věci služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců §11 §12 §13

Hlava IV - Systemizace §14 §15 §16

ČÁST DRUHÁ - PŘÍPRAVA NA SLUŽBU

Hlava I - Předpoklady k přijetí pro přípravu na službu §17

Hlava II - Výběrové řízení k přípravě na službu §18 §19

Hlava III - Výjimky z výběrového řízení k přípravě na službu §20

Hlava IV - Průběh přípravy na službu §21 §22 §23

Hlava V - Ukončení přípravy na službu §24 §25 §26

Hlava VI - Společné ustanovení o přípravě na službu §27

ČÁST TŘETÍ - SLUŽEBNÍ POMĚR

Hlava I - Služební poměr a druhy služby §28 §29

Hlava II - Předpoklady ke jmenování do služby, překážky jmenování do služby a výkonu služby, jmenování do služby, služební slib a vznik služebního poměru

Díl 1 - Předpoklady ke jmenování do služby a jejich plnění po dobu služby §30
Díl 2 - Jmenování do služby, služební slib a vznik služebního poměru §31 §32 §33 §34
Díl 3 - Překážky jmenování do služby a výkonu služby §35

Hlava III - Zařazení státního zaměstnance ve službě s ohledem na příbuzenské a jiné podobné vztahy §36

Hlava IV - Změny služebního poměru 

Díl1 - Druhy změn služby §37 §38 §39 §40 §41 §42 §43 §44 §45 §46 §47 §48 §49 §50
Díl 2 - Společná ustanovení o změnách služby §51 §52 §53

Hlava V - Skončení služebního poměru §54

Díl 1 - Skončení služebního poměru služebním orgánem §55
Díl 2 - Skončení služebního poměru na základě žádosti státního zaměstnance §56
Díl 3 - Skončení služebního poměru ze zákona §57
Díl 4 - Rozhodnutí o skončení služebního poměru §58

Hlava VI - Služební posudek, potvrzení o službě a neplatné skončení služebního poměru §59 §60

ČÁST ČTVRTÁ - POVINNOSTI, ZÁKLADNÍ PRÁVA STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ, OMEZENÍ NĚKTERÝCH PRÁV STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ, PŘÍKAZY K VÝKONU SLUŽBY A ODMĚNY ZA PŘÍKLADNOU SLUŽBU
Hlava I - Povinnosti, základní práva státních zaměstnanců a omezení některých práv státních zaměstnanců
Díl 1 - Povinnosti státních zaměstnanců §61 §62
Díl 2 - Základní práva státních zaměstnanců §63
Díl 3 - Omezení některých práv státních zaměstnanců §64 §65 §66 §67

Hlava II - Příkazy k výkonu služby §68

Hlava III - Odměny za příkladnou službu §69

ČÁST PÁTÁ - KÁRNÁ ODPOVĚDNOST

Hlava I - Služební kázeň §70

Hlava II - Kárné provinění, kárné opatření a zánik kárné odpovědnosti §71 §72 §73

Hlava III - Výkon kárné pravomoci §74 §75 §76

Hlava IV - Zahájení kárného řízení §77 §78

Hlava V - Zahlazení kárného opatření §79

ČÁST ŠESTÁ - PODMÍNKY VÝKONU SLUŽBY

Hlava I - Zákaz diskriminace ve služebním poměru §80

Hlava II - Doba výkonu služby a doba odpočinku

Díl 1 - Doba výkonu služby a přestávky ve službě §81
Díl 2 - Služební pohotovost §82
Díl 3 - Služba přesčas a služba v noční době §83
Díl 4 - Dovolená §84

Hlava III - Služební volno

Díl 1 - Překážky na straně státního zaměstnance §85
Díl 2 - Překážky na straně služebního úřadu §86

Hlava IV - Vzdělávání státních zaměstnanců §87 §88

Hlava V - Institut státní správy §89 §90 §91 §92 §93 §94

Hlava VI - Náhrady výdajů poskytované státním zaměstnancům v souvislosti s výkonem služby §95

Hlava VII - Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby §96

Hlava VIII - Vytváření podmínek pro výkon služby a zabezpečení státních zaměstnanců

Díl 1 - Vytváření podmínek pro výkon služby §97
Díl 2 - Zabezpečení státních zaměstnanců §98

Hlava IX - Podmínky výkonu služby státních zaměstnankyň, těhotných státních zaměstnankyň a státních zaměstnankyň-matek, mateřská a rodičovská dovolená a přestávky ke kojení

Díl 1 - Podmínky výkonu služby státních zaměstnankyň §99
Díl 2 - Podmínky výkonu služby těhotných státních zaměstnankyň a státních zaměstnankyň - matek §100 §101
Díl 3 - Mateřská dovolená a rodičovská dovolená a přestávky ke kojení §102
ČÁST SEDMÁ - NÁHRADA ŠKODY, SLUŽEBNÍ ÚRAZ A NEMOC Z POVOLÁNÍ

Hlava I - Předcházení škodám §103

Hlava II - Odpovědnost státního zaměstnance za škodu §104

Hlava III - Odpovědnost služebního úřadu za škodu a zabezpečení státního zaměstnance při služebním úrazu nebo nemoci z povolání §105

Hlava IV - Zvláštní odpovědnost za škodu ve službě nebo v souvislosti se službou §106 §107

Hlava V - Společná ustanovení o odpovědnosti za škodu služebního úřadu §108

ČÁST OSMÁ - SOCIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Hlava I - Základní ustanovení §109 §110

Hlava II - Plat při dočasné neschopnosti k výkonu služby §111

Hlava III - Příspěvek k důchodu §112 §113 §114 §115 §116 §117 §118 §119 §120 §121

ČÁST DEVÁTÁ - INFORMOVÁNÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ A PROJEDNÁNÍ SE STÁTNÍMI ZAMĚSTNANCI V ZÁLEŽITOSTECH VÝKONU SLUŽBY A PODMÍNEK JEJÍHO VÝKONU, OPRÁVNĚNÍ ODBOROVÝCH ORGÁNŮ, RADA STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ, ZÁSTUPCI STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI VÝKONU SLUŽBY A JEJICH OPRÁVNĚNÍ

Hlava I - Informování státních zaměstnanců a projednání se státními zaměstnanci v záležitostech výkonu služby a podmínek jejího výkonu

Díl 1 - Základní ustanovení §122
Díl 2 - Informování státních zaměstnanců §123
Díl 3 - Projednání se státními zaměstnanci §124

Hlava II - Oprávnění odborové organizace působící ve služebním úřadu a oprávnění vyššího odborového orgánu §125

Hlava III - Rada státních zaměstnanců, zástupci státních zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu služby a jejich oprávnění §126 §127 §128 §129

Hlava IV - Společná ustanovení §130 §131 §132

ČÁST DESÁTÁ - ODMĚŇOVÁNÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ, ČEKATELŮ, OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH A ORGANIZAČNÍ VĚCI VZTAHUJÍCÍ SE K ZAMĚSTNÁVÁNÍ TĚCHTO ZAMĚSTNANCŮ

Hlava I - Odměňování státních zaměstnanců

Díl 2 - Společná ustanovení o platu státních zaměstnanců §152 §153 §154 §155 §156 §157 §158

Hlava II - Odměňování čekatelů

Díl 2 - Společná ustanovení o platu čekatelů §166 §167 §168

Hlava III - Odměňování ostatních zaměstnanců ve správních úřadech a organizační věci vztahující se k zaměstnávání těchto zaměstnanců

Díl 2 - Společná ustanovení o platu ostatních zaměstnanců ve správních úřadech a organizační věci vztahující se k zaměstnávání těchto zaměstnanců §184 §185 §186 §187 §188 §189 §190 §191
ČÁST JEDENÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Hlava I - Způsobilost fyzické osoby k právům a povinnostem a k právním úkonům a zastoupení §192

Hlava II - Osobní spis, služební průkaz, služební hodnocení státního zaměstnance a žádost nebo stížnost státního zaměstnance

Díl 1 - Osobní spis §193
Díl 2 - Služební průkaz §194
Díl 3 - Služební hodnocení státního zaměstnance §195 §196
Díl 4 - Žádost nebo stížnost státního zaměstnance §197

Hlava III - Řízení ve věcech služebního poměru

Díl 1 - Řízení v prvním stupni
Oddíl 1 - Úvodní ustanovení §198
Oddíl 2 - Účastníci řízení a orgán, který rozhoduje §199 §200
Díl 2 - Přezkoumání rozhodnutí
Oddíl 1 - Odvolací řízení §216 §217 §218
Oddíl 2 - Přezkoumání pravomocných rozhodnutí §219

Hlava IV - Doručování ve věcech služebního poměru §220 §221

Hlava V - Přezkoumání pravomocných rozhodnutí ve věcech služebního poměru soudem §222

Hlava VI - Přechod výkonu práv a povinností ze služebního poměru §223 §224 §225

Hlava VII - Obecná ustanovení

Díl 1 - Právní úkony §226
Díl 2 - Zajištění práv a povinností ze služebního poměru §227
Díl 3 - Zánik práv a povinností ze služebního poměru §228
Díl 4 - Promlčení a zánik práva §229
Díl 5 - Výklad některých pojmů §230 §231 §232

Hlava VIII - Použití pracovního poměru §233

Hlava IX - Informační systém o službě a platech §234

ČÁST DVANÁCTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Hlava I - Přechodná ustanovení

Díl 1 - Systemizace v přechodném období §235
Díl 2 - Jmenování generálního ředitele, zástupce generálního ředitele a další služební orgány §236 §237
Díl 3 - Jmenování dosavadních zaměstnanců ve správních úřadech do služby §238 §239 §240
Díl 4 - Představení, jmenování státních tajemníků, zástupců státních tajemníků, personálních ředitelů a zástupců personálních ředitelů §241 §242 §243
Díl 5 - Omezení některých práv státních zaměstnanců §244
Díl 6 - Odměňování §245 §246 §247 §248
Díl 7 - Práva a povinnosti z pracovního poměru §249
Díl 8 - Služební hodnocení státních zaměstnanců §250
Díl 9 - Příspěvek k důchodu §251
Díl 10 - Zřízení personálních útvarů §252

Hlava II - Závěrečná ustanovení §253 §254

Příloha č. 1 - Charakteristiky platových tříd státních zaměstnanců ve služebních úřadech
Příloha č. 2 - Rozpětí příplatků za vedení (v Kč za měsíc)
č. 359/2004 Sb. - Čl. XIII
č. 264/2006 Sb. - Čl. LVI
č. 347/2010 Sb. - Čl. XXVI
č. 364/2011 Sb. - Čl. XXIII
Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 186/2012 Sb.
218
XXXXX
xx xxx 26. xxxxx 2002
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXX X
XXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jako službu, xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "státní zaměstnanec"), xxxxxxxxxxx věci xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxx"), xxxxxxxx fyzických xxxx xx službu, xxxxxxxx vztahy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,1) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,2) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, jakož i xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§2
(1) Xxxxx zákon xx nevztahuje na xxxxx xxxxx a xxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx a televizní xxxxxxxx. Oprávnění xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 5, §10 odst. 3, §12 xxxx. 3 a 4, §16 xxxx. 2, §53 odst. 4, §68 xxxx. 1 xx 4, §172, §173, §174 xxxx. 4, §181, §190 x §196 odst. 4.
(2) Xxxxx zákon xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx3) (dále xxx "Xxxx xxxxx").
(3) Xxxxx zákon xx, x výjimkou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx, nevztahuje ani xx
x) tiskového xxxxxxxx xxxxx vlády,
b) vedoucího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx pro xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx x zaměstnance, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx,
x) náměstka xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx, na xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jinak xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pomocné, servisní xxxx manuální práce xx xxxxxxxxx úřadech, xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.
HLAVA XX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
Díl 1
Správní úřad x služební úřad
§3
Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx,4) xxxxxxxx xxxxxxx úřady5) x ostatní xxxxxxx xxxxx6) (orgány xxxxxx xxxxxx),7) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx označeny jako xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx orgány xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na základě xxxxxx zákonů xxxxxx xxxxxx.
§4
Xxxxxxx xxxx podle §3, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx službu, xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx (xxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je služebním xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx.
Díl 2
Xxxx služby
§5
(1) Oborem služby xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx část xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx působnost.
(2) Xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, do kterého xxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx nařízením xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx 3
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
§6
(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx x služebním xxxxxx,8) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předpoklady x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, byly xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx služební slib.
(2) Služba xxxxx xxxxxx xxxxxx zahrnuje
x) xxxxxxxx návrhů xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx návrhů mezinárodních xxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,
d) řízení x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů,
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xx xxxxxx správě,
x) státní xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) dotační politiku,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx kontrolu, xxxxx nebo xxxxxx,
x) zajišťování xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx služebních xxxxxx x platových xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,
x) xxxxxx,
r) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odborných xxxxxxx podkladů x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x), x), x), x) x x), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, chemických xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, porovnávání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx9) xx xxxxxxxx označení xxxxxxxx,
b) xxxxxx xxxxxxxx vzděláním9) xx xxxxxxxx označení odborný xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx referent-specialista,
x) xxxxxx středním xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx vyšší xxxxxxxx,
x) úplným xxxxxxxx xxxxxxxxx je služební xxxxxxxx xxxxx referent-specialista; xxxxxxxx-xx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost, je xxxxxxxx xxxxxxxx inspektor,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx9) nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx10) xx služební xxxxxxxx vrchní referent; xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxxx vzděláním xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx10) xx služební xxxxxxxx xxxx,
x) vysokoškolským xxxxxxxxx získaným xxxxxxx x magisterském studijním xxxxxxxx11) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rada,
x) vysokoškolským vzděláním xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx služební xxxxxxxx xxxxxx xxxx,
d) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx označení ministerský xxxx,
e) vysokoškolským xxxxxxxxx xxxxxxxx studiem x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx vyšší xxxxxxxxxxx xxxx,
x) vysokoškolským xxxxxxxxx získaným xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(4) K xxxxxxxx vyššího xxxxxxxx xxx předepsaného v xxxxxxxxxx 2 a 3 xx nepřihlíží.
(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu se xxxxx služebního označení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 3 xxxx. d) xx x) použije xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx rada. X Xxxxx vlády xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxx x odstavci 3 písm. d) xx x) použije xxxxxxxx označení státního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx x vrchní vládní xxxx. Ve správním xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 3 xxxx. d) použije xxxxxxxxxx xxxxxxxx státní xxxx.
(6) Používání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12) xxxx xxxxxxxx 2, 3 x 5 xxxxxxx.
(7) Za xxxxxxxxxxxxx vzdělání xx xxx účely xxxxxx xxxxxx nepovažuje vzdělání xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Klementa Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x bezpečnostních školách x xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx republik x xx xxxxxxxxx všech xxxxxx vysokých škol.
§8
Služební xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zahraniční službě
(1) Vedle xxxxxxxx xxxxx §7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx hodnostmi jsou
x) xxxxxxx,
x) XXX. tajemník,
x) XX. xxxxxxxx,
d) X. xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxx-xxxxxxxx,
g) xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro attaché,
x) xxxxxxxxxx xxx XXX. x XX. xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxx I. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) generální konzul xxx xxxx-xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí stanoví xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx x propůjčování xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§9
Představení, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří jsou xxxxxxxxx vést na xxxxxxxxxxxx stupních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, ukládat xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxx x xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx příkazy. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx rovněž xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx služebním xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.8)
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx představeného xx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx odborně xxxx. Xxxxxxxxxxxxx přísluší xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8, xxx služební xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx služební xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx oddělení,
b) xxxxxxx zastupitelského úřadu,
x) xxxxxxx xxxxxx x zástupce xxxxxxxx xxxxxx,
d) xxxxxxx xxxxx x zástupce xxxxxxxx xxxxx,
e) xxxxxx tajemník a xxxxxxxx státního xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx místa xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x jejich služební xxxxxxxx jsou
x) xxxxxxxxxx ředitel x xxxxxxxx personálního xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx generálního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" x "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx").
(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x Xxxxx vlády. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx, koordinuje x xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sekcí, xxxxxxxxxxx ředitelem, popřípadě xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vedoucími xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ukládá xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx Xxxx xxxxx, xxxxxxx Úřadu vlády.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jimiž xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx orgán, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx úřadu x xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxx úřad xxxxx. Xxxxxxx služebního xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx nejvýše xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přísluší xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx správních xxxxx; to xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx dotčeno.
(8) Služební místo xxxxxxxxxxxx ředitele xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jimiž xxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx úřadu, jímž xx Xxxx xxxxx.
(9) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx jen xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx představeného xxxxxxxxxxxxxx x zahraničí službu xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vykonávajícího xxxxxx na dobu xxxxxxx jako xxxx Xxxx Xxxxxxx telekomunikačního xxxxx. Na jmenování xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(10) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx ředitel x zástupce generálního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §6 odst. 2 xxxx. x).
Původní znění - xxxxxxxx účinnosti [xxxx. 3 písm. x) x e) x xxxx. 4 xx 28.5.2002] (xx xxxxxx č. 127/2005 Xx. a 57/2006 Xx.)
Xxx 4
Xxxxxxxx xxxxxxxx
§10
(1) Xxxxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx písemně.
(2) X xxxxxxxx služebních xxxxxxxx jsou oprávněny xxxxxxxx xxxxxx (§9 xxxx. 10).
(3) Xxxxxxxx předpis, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx představených, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§68 xxxx. 1), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx příkazy x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx úřadech, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx x dohodě xx xxxxxx xxxxx, xxxxx ministerstvo xxxx, x státním tajemníkem. Xx xxxxxxxxx úřadu, xxxx xx Xxxx xxxxx, xx služební xxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx vzájemně x xxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x rozporu s xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx neplatný. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx. Generální xxxxxxx zruší služební xxxxxxx vydaný služebním xxxxxxx, xxxxx je x rozporu x xxxxxxxx předpisy. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxx je x rozporu s xxxxxxxx předpisy, xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxx orgán je xxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxx platných xxxxxxxxxx xxxxxxxx a tento xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx předpisy xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx na xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx byli xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádně xxxxxxxxx x bylo xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, a xxxxx potřeby xxx xxxxxxxxxx na svůj xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
HLAVA XXX
XXXXXXXXXXX XXXX SLUŽBY X SPRÁVA XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§11
Xxxxxxxxx ředitelství xxxxxx služby a xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státní xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx") xx xxxxxxxxxxx jednotkou Xxxxx xxxxx; působí jako xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, koordinační, xxxxxxxx řídící, xxxxxxx x xxxxxxxxx místo xx věcech xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx ředitelství
x) přípravou návrhu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx návrhů právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odměňování xxxxx xxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx x xxxx provedení x xxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelem,
x) koordinací vzdělávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vzdělávání fyzických xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx,
x) xxxxxxx Informačního xxxxxxx x službě x xxxxxxx; xxxx součástí xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rejstřík xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx službu,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zaměstnancům,
x) xxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
(3) V xxxx generálního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ředitel. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupuje xxxxxxxx generálního xxxxxxxx. Xxxxxxxx generálního xxxxxxxx xxxx další povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxx generální xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x schvaluje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx x zrušuje xxxxxxxx předpisy,
d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 5 věty čtvrté,
x) xxxx další xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a dalšími xxxxxx.
(5) Generální xxxxxxx x státní xxxxxxxxxxx xxx pověření xxxx oprávněni xxxxxxxxx xx služebních úřadech xxxxxxxx v organizačních xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxx kontrole.13) Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vede xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx.
(7) Rejstřík xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx státního xxxxxxxxxxx,
d) služební xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance,
x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx služby,
x) xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxxxxx fyzických osob xxxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx, příjmení a xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx číslo,
x) xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx připravuje,
x) xxxxxxxx úřad, x xxxx xx xxxxxxxxxx xx výkon xxxxxx.
§12
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Personální xxxxxxx působí v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx služebním úřadu. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ředitele. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx personálního xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů8) xxxxxx xxxxxx odměňování. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,8) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx věci xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx jejich xxxxxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxx x xxxxx xxxxx x považuje xx xx xxxxxxxx xxxxx (§9 xxxx. 10).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x organizačních xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nemají xxxxxxxxx služební úřad, xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx služby x xxxxxxxxxx xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx podřízeni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jsou x organizačních věcech xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, kterým xx vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx služebních xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x služebních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx služebního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nadřízen.
(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxx §37 xxxx. x), f) x x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitel xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxx s členem xxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx, jímž je Xxxx vlády, xxxxxxxxx x případech xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiných věcech, xxx xxxx uvedeny x xxxxxxxx 3, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Personální xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služebního úřadu, x němž xxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, služební xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx služby x xxxxxxxx xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8) včetně xxxxxx odměňování.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx se x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx zřizuje ve xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx celkem xxxxxxx 25 xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx báňských xxxxxxx,14) xx finančních xxxxxxx, x Odvolacím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx úřadech.15) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx nezřizuje, xxxxx činnosti, které xx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx 5 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxx-xx xx služebním xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx určená x xxxxxx jeho xxxxxxxx (xxxxxxxx 2), xxxx xxxxx personálního útvaru xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Personálním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x ústředním xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Personálním útvarem xxxxxxxxxxxx ředitele, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ředitele, generálního xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitele xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXXXXX
§14
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pravidel xxx organizaci xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxx účinné zajišťování xxxxx x xxxxxxx xxxxxx; zahrnuje xxxxxxxxx
x) xxxxx služebních xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§136 xxxx. 1),
x) počtu xxxxxxxxxx xxxx představených xxxxx §9 xxxx. 3 a 4 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§136 odst. 1),
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx platy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx na xxxxxx xx služebních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx platovými xxxxxxx,
x) objemu xxxxxxxxxx na platy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx na službu xx xxxxxxxxxx úřadech.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx xxx připravuje x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx financí. Xxx přípravě xxxxxx xxxxxxxxxxx vychází xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služebních orgánů. Xxxx-xx služební orgán xxxxxxxxx služební xxxxx, xxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Návrh xxxxxxxxxxx projedná generální xxxxxxxxxxx x nadřízenými xxxxxxxxxx orgány, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx správní xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx údaje xx xxxxxxx úřady, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx správní xxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx roce. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strukturu xxxxxxxxxx xxxxx [§11 xxxx. 4 xxxx. x)]. Xxxxx xxxxxxxxxxx vládě xxxxxxxxx předseda xxxxx.
(5) Podle vládou xxxxxxxxx systemizace (odstavec 4) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx [§11 xxxx. 4 písm. x)] xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služebních xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řediteli.
(6) Xxxxxxxx místa x xxxxxxxx prostředky xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x finanční xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx na službu xxxxx schválené xxxxxxxxxxx xxxxxxx být xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx účel.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postoupí xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v termínu xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx změna počtu xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, jen xxxxx-xx xx změně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx zvláštního xxxxxx, xxxx k podstatné xxxxx podmínek, xx xxxxxxx xxxx schválena. Xxxxx systemizace xxxxxxxxx xxxxx.
§16
(1) Xxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidel xxx organizaci služebních xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (§14 xxxx. 1) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služebních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služebních xxxxxx. Xxxx-xx služební orgán xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx systemizace x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx ministerstva nebo Xxxx vlády, se xxxxxxxxxx x součinnosti xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxxx, xxxx s xxxxxxxx Úřadu xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx ředitelství xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx přepracování.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XX XXXXXX
XXXXX I
PŘEDPOKLADY X XXXXXXX XXX XXXXXXXX XX XXXXXX
§17
(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx služební úřad x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"), xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:
x) xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,16)
x) dosáhnout xxxx alespoň 18 xxx,
x) mít xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,
d) xxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx pravomocného xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxx maření xxxxx xxxxxx osoby x xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx se xxxxx xxxxxx xx pachatele xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx vzdělání pro xxxx služby, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx cizího xxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxx odborný xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,
f) mít xxxxxxxxx zdravotní způsobilost.
(2) Předpoklad xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.17) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx zdravotní xxxxxxxxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXX
§18
(1) Podmínkou xxxxxxx x přípravě xx xxxxxx je, xx xxxxxxx se xxxxxxxx výběrovému xxxxxx, x němž xx xxx místo x xxxxxxxx xx službu xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Vyhlášení výběrového xxxxxx k xxxxxxxx xx službu xxxx xxx xxxxxxx. Ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxxxxxxxx xxxxx §17 odst. 1,
b) obor xxxxxx, xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) zda xxx služební xxxxx x xxxxx služby, xx které xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,18)
d) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx výše platu x době xxxxxxxx xx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx zařazení xx xxxxxxx xxxxx, bude-li xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx,
x) xxxxx, xx kterého xxxx xxx xxxxxx služebnímu xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx službu.
Výběrové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx §17 odst. 1 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxx služebnímu xxxxx osvědčit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.19) Předpoklad xxxxxxxxxxxx [§17 odst. 1 písm. x)] xx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx,20) xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx.
§19
(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1, služební xxxx x tom xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyrozumí a xxxxxxx jim sdělí, xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zúčastnit.
(2) S xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §17 odst. 1, provede xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Pohovor xx zaměřen k xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxx, x xx znalosti xxxxxx jazyka, je-li xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Pohovor xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx služebním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obsah její xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předpisem služební xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx má 3 xxxxx, xxxxx jmenuje x xxxxxxxx služební xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyhlásil. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx službu x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xx ve xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx; x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxx získané xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přijetí x xxxxxxxx xx xxxxxx. Nemá-li xxxxxxx x lepším xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zájem, získávají xxxx oprávnění další xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ukončit xxx xxxxxxx, že žádný xxxxxxx pro přijetí x přípravě xx xxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
XXXXX XXX
XXXXXXX Z VÝBĚROVÉHO XXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXX
§20
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx neprovádí, má-li xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx na xxxx xxxxxxx v zahraničí (§29 xxxx. 2) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zahraničí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx stanovený xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx18) a xxxxx vykonávala v xxxxxxxxxx 4 letech xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx Poslanecké sněmovny Xxxxxxxxxx nebo senátora Xxxxxx Xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx představeného xx xxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxx je xxxx Rady Českého xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx předpoklady xxxxx §17 odst. 1 a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy x utajovaných xxxxxxxxxxx18).
XXXXX XX
XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX
§21
(1) Xxxxxxxx na službu xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,21) není-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxx 12 měsíců. X přípravě xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxxx. Součástí xxxxxxxx xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxx x xxxxxx 3 xxxxxx. Xxxx přípravy xx xxxxxx xxxx být xx xxxxxxxxx uchazeče xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Zkrácení xxxx xxxxxxxxxxx přípravy xx službu xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu státní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx určen xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.
(2) Do xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx dovolené xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x práci xx xx xxxx xxxxxxxx xx službu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 20 xxxxxxxxxx xxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro obor xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Označení xxxxxxxx jako xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx uvede x xxxxxxxx smlouvě.
§22
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx zaměřena xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mu x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx práce, za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
§23
Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §20. Xxxxxxxx xx službu xx xxxxxxxxx xxxxxx x fyzických xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x pracovním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxx 3 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§31 xxxx. 6) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.22)
HLAVA X
XXXXXXXX PŘÍPRAVY XX XXXXXX
§24
(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx po xxxx 3 let x xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §17, mají právo xxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku xxxx zkušební xxxxxx. Xxxxxx úřednické xxxxxxx xx ověřit, zda xx čekatel xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx připraven xx xx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnance x xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx.
(2) Úřednická xxxxxxx se skládá x xxxxx písemné x ústní. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x jeden den. Xxxxxxxx xxxxxx může xxxxx, že xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxx zkoušky xx xxxxxx x různých xxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxx poměru na xxxx určitou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx školitelem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx obsahovat xxxxx o xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x oboru xxxxxx, xxx který se xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx čekatele x xxxxxxxxxx seznámit x na xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stejnopis xxxxxxxxx též zkušební xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx-xx čekateli ve xxxxxxxx úřednické zkoušky x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xx doba xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, který xxx po skončení xxxxxxxx x práci xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxx xxxx o 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx úřad je xxxxxxx určit xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxx xxxxxxxx komisi x xxxxxxx xx xx pozvat xxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxx týdny xxxxx xxxx xxxxxx úřednické xxxxxxx.
(6) X xxxxxxxx vykonání xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx vystaví zkušební xxxxxx xxxxxxxxx; toto xxxxxxxxx předá xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx čekateli xx vlastních rukou.23)
(7) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx komise xxxxxxxx zprávu; xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Služební úřad xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vlastních xxxxx.23)
§25
(1) Xxxxxxxx čekatel úřednickou xxxxxxx xxxx xxxx xxxx nevykonal xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx písemné žádosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx její xxxxx. Xx opakování xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx má čekatel xxxxx. Úřednickou zkoušku xxx xxxxxxxx jen xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx 5 xxxxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx její části, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Opakovaná xxxxxxxxx zkouška může xxx konána xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vykonání xxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xx xxx opakování xxxxxxxxx xxxxxxx neprodlužuje.
§26
(1) Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx oboru xxxxxx x služebního xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx úřednické xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx službu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad, x fyzické xxxxx, xxxxx vykonaly xxxxx x příslušném oboru xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 let x splňují xxxxxxxxxxx xxxxx §17, se xxxxxxxx xxxxxx zřizuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx služební xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx 5 členů, xxxxxxx xxxxxx xxxxx tvoří xxxxxx zaměstnanci z xxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx nejvýše xxxxxxxx xxxxxxxxx státní zaměstnanec. Xx-xx xx zkušební xxxxxx xxxx stejně xxxxxxxx postavených xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, určí se x nich xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx x členů xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx těchto xxxx x komisi xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx24) x nárokem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx volna x náhradou mzdy x cestovních xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx25) platného xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hlasováním; xxxxxxxxxxxxxxx xx, xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx při své xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx příkazy xxxxxxxxxxxxx. Xxxx zkušební xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zkušební xxxxxx zní: "vyhověl" xxxx "xxxxxxxxx".
HLAVA XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX O XXXXXXXX XX XXXXXX
§27
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §17 xxxx. 1 musí xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx; xx xxxxxxx služebnímu xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx rozhodl x xxxxxxxxx čekatele xxx trestný xxx xxxx x zbavení xxxx omezení jeho xxxxxxxxxxxx k právním xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx rozhodnutí bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXX
XXXXX X
SLUŽEBNÍ XXXXX X XXXXX XXXXXX
§28
Xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Služební xxxxx xx zakládá x Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx místo v xxxxx xxxxxx.
§29
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx časově xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zahraničí. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx, xx kterou trvá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jejich funkční xxxxxx, xxxxxxxxxx též xxxxxxxx Úřadu pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx Xxxx Českého telekomunikačního xxxxx26).
(3) Xxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 2 xxxx xxxxx xx xxx služba, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx republice.
(4) Xx xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxx neurčitou, xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx určitou není xxxxx.
XXXXX II
XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XX SLUŽBY, PŘEKÁŽKY XXXXXXXXX DO SLUŽBY X VÝKONU SLUŽBY, XXXXXXXXX XX SLUŽBY, XXXXXXXX SLIB X XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
Xxx 1
Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x jejich xxxxxx xx xxxx xxxxxx
§30
(1) Xx xxxxxxxxx do xxxxxx musí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpoklady xxxxxxx x §17 xxxx. 1, úspěšně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x být způsobilá xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x právními xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,18) je-li xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Do xxxxxx xxxxx jmenovat xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první, u xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ústavního xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x řádně vykonávat xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx celou dobu xxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxx, který x prvním stupni xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx, xxxxxxxx x svém xxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx kterém xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jmenován xx služby.
Xxx 2
Xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx slib x xxxxx xxxxxxxxxx poměru
§31
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx je xxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xxxx místo podle xxxxxxxxx systemizace xxxxxxxxx x xx-xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx trvale xxxxxxxx, nebo místo xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, postupuje-li xx xxxxx §52, xxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxx zařazené xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařazen xxxx xxxxxx. Na obsazení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx vyšší xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, se xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx §18 xxxx. 2 x §19.
(3) X xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zúčastnit jen xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nižší platové xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx mimo xxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku xxx xxxx služby, v xxxx má xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(4) Obsadí-li xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx být xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx volné xxxxxxxx xxxxx ani xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4, xxxxxxx se xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx výběrového xxxxxx; tohoto xxxxxx xx mohou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx služebních xxxxx, x když xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonaly úřednickou xxxxxxx.
(6) Nepodaří-li xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx postupem xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx místo xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; tohoto řízení xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x když xxxxxxxxxxxx xxxxxx obor služby, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx místa, xxxxx i xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx vykonávaly xxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxx 3 let xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ověřena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.22)
(7) Xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
§32
(1) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,
b) datum x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) evidenční xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
e) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
f) xxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxx,
x) dobu xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx,
i) xxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx službu,
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) délku xxxxxx xxxx výkonu xxxxxx, xxxxxxxx xxxx povolena.
(2) Nástup xxxxxx xxxxx předcházet xxxxxxx xxxxxxxxxx slibu. Den xxxxxxx služebního slibu xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
§33
Xxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx vzniká dnem, xx kterém xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.
§34
(1) Xxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxx xxxxxxxx slib.
(2) Xxxxxxxx slib xxx: "Xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx, že při xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, mezinárodními xxxxxxxxx, xxxxx je Česká xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x souladu x xxxx příkazy představených. Xxx povinnosti xxxx xxxxxxxxx řádně, nestranně, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx postavení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx."
(3) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba "Xxx xxxxxxx" x xxxxxxxx xx na xxxxxxx x xxxxxxx služebního xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx slibu xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx slib xx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx doručení rozhodnutí x xxxxxxxxx do xxxxxx (§32 xxxx. 1).
(6) Odmítnutí xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx složení služebního xxxxx x výhradou xx xx následek, xx služební xxxxx xxxxxxxxx.
Xxx 3
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x výkonu xxxxxx
§35
(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx služby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx
x) je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) je xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx členem xxxxx,
x) je xxxxxxx Ústavního soudu,
x) xx asistentem xxxxxx Ústavního xxxxx,
x) xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) je členem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx kontrolního xxxxx,
j) xx xxxxxxxxxx, viceguvernérem nebo xxxxxx bankovní xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx službě, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) je předsedou xxxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxxx Úřadu xxxxx,
x) xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
o) je xxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) vykonává xxxxxxxx uvedené v §2 odst. 3, xxxx
x) je xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx vylučují xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxx xx
x) xxxxxxx,
x) xxxxxxx zástupcem,
c) xxxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2.
HLAVA XXX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXX S XXXXXXX NA XXXXXXXXXXX X XXXX PODOBNÉ XXXXXX
§36
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,27) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podléhal xxxx finanční xxxxx xxxxxx kontrole. X xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx druhému.
(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Státní zaměstnanec xx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x nimž xxxxx xx xxxxxx služebního xxxxxx xx službě.
(3) Nastanou-li okolnosti xxxxx odstavce 1 xx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx, služební orgán xxxxx xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxx xx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx předpisu (§10 xxxx. 3). Xxxxx-xx xxxxxxxxxx podle věty xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx služební xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx zaměstnanec, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
HLAVA IV
XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
Xxx 1
Xxxxx xxxx xxxxxx
§37
Xxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
x) xxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxxx,
x) zproštění xxxxxx pro sdělení xxxxxxxx x trestného xxxx,
d) přerušení xxxxxx x důvodu xxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxxx,
x) odvolání xx xxxxxxxxxx místa xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx mimo xxxxxx x důvodu mateřské xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
j) xxxxxxxx xxxx službu xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx orgánu,
x) xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx službu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§35 xxxx. 1),
x) xxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí x xxxxxxxx po ukončení xxxxxx x zahraničí, xxxx
n) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§38
Služební xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx může vyslat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x to x xxx jeho xxxxxxxx. Xxxxxxxx úřad xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx služební xxxxx, dobu xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx ukončení; xxxx xxx xxxxx další xxxxxxxx služební cesty. Xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx přihlédnuto x xxxxxxxx stavu, xxxxxxxx xxxxxxx a povinnostem xxxxxxxx zaměstnance, xxxxx xx x xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx 8 xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx služební xxxxx xxx se xxxx souhlasem.
(3) Xxxxxxxx 2 platí x xxx xxxxxxxx xxxxxx zaměstnankyni a xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 15 xxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx představeného, xxxxx xx xx tuto xxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxx xxxxxxxxx služební xxxxx i xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx je x xxxxxx xxxxx xxxxxx třeba.
(6) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx doba od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx cestu x xxxxxx služby xx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx působiště xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxx xxxxxx xxxxxx x místě, které xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx ukončení xxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx rozumí doba xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 z Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, ze zahraničí xx České xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x zahraničí.
(8) Xx člena xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx považuje jeho xxxxxx, xxxxxxx28), xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx rodiče, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xx postavena xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxx se xxxxxxx zaměstnancem x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx.
§39
Xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx zaměstnanec xxxx xxx xx xxxx nezbytné potřeby, xxxxx xxxx být xxxxxx určena, xxxxxxx xxxx xx dobu 180 xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx, který vykonává, xx xxxxxx služebního xxxxx, x to x bez svého xxxxxxxx.
(2) Pro xxxxxxxxx xxxx trvat xxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxx xxxx přeložení. Přeložení xxxxx xxxxxx x xxxxxx účelu než x xxxxxxxxx výkonu xxxxxx. Xxx přeložení xxxxxxxx zaměstnance xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx stavu, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x rodině. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx pečující o xxxx xx 8 xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx jen xx xxxx xxxxxxxxx; to xxxxx též xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx, dokud xxxx xxxxxxxxx xxxx 15 xxx.
(3) Xxx xxxxxxxxx státního zaměstnance xx jiné obce, xxx xx které xx xxxx služební xxxxxxxxx (§4) xxxx xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx,29) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx náklady x xxxxxxxxx mu xxxxxxx výdajů jako xxx xxxxxxxx cestě (§95).
(4) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnance, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx platu xxxx xxxxxxxxxx.
§40
Zproštění xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxx-xx xxxxxxxx zaměstnanci sděleno xxxxxxxx xxx trestný xxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx výkonu služby xx do xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání;30) xx xxxxxxx v případech, xxx byl xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx.31)
(2) Ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx plat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 40 % xxxxxxxxx platu; xxxx část platu xx zvýší x 10 % xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem vyživovanou xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 70 % xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výživu xxxxxxxxx nebo je xxxxxxx poskytovat.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx služby, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se zkrácení xxxx xxxxx doplatí; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen.
§41
Xxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxx
Státnímu zaměstnanci xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx.31) Xxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxx. Xx xxxx přerušení xxxxxx služby nepřísluší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plat.
§42
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x odvolání x tohoto xxxxx
(1) Na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx fyzickou xxxxx, xxxxx xx provinila xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxx §20, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx na služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx zúčastnit xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx osoby, xxxxx vykonaly úřednickou xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx, xxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxx xxxxxxx po xxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx funkci ředitele xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města xxxx xxxxxxxxx pověřeného obecního xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu.22) Xx výběrové xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx §18 xxxx. 2 x §19. Xx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxxx, xxxx je člen Xxxx Českého telekomunikačního xxxxx ve xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx předpoklady xxxxx §17 odst. 1, xxxxxxxxxx stanovený xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx18) a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxxxx18a).
(3) Xxxxxxxxxxx xx odvolá xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx základě
x) xxxxxxxxxxxxx změn ve xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) nevykazování řádných xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx služebního hodnocení,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) pozbytí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx x §41.
(4) Xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxx služební xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx k xxxx xxxxx xx uplynutí xxxx nejpozději 60 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx žádosti o xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxx.
(6) Generální xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx odvolán z xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx uvedení xxxxxx.
(7) Generální xxxxxxx x zástupce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx místa xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx 4 xxxx druhá xxxxx x xxx.
§43
Xxxxxxxxx xx xxxx služební xxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x) xx zdravotních xxxxxx,
x) xxxxxxxx byl xxxxxxx xx služebního xxxxx představeného (§42 xxxx. 3 xx 7),
c) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx uloženého xxxxxx zákazu xxxxxxxx,
x) jestliže pozbyl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x utajovanými xxxxxxxxxxx,
x xx x xxx xxxxx souhlasu.
(2) Podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx služba pro xxx vhodná,
x) xxxxxxxx pozbyl xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxxx nebo ji xxxxx konat xxx xxxxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx nemocí,
x) xxxx-xx xxxxxxx státní xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx zaměstnankyně, xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx státní xxxxxxxxxxxxx-xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx po porodu xxxxxx, xxxxxx nesmějí xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx ohrožuje její xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx lékařského xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zájmu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx uznán xxxxxxxxxxxx xx službě x xxxx,
x) xxxxxx-xx o xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, která xxxx, nebo státní xxxxxxxxxxxxx-xxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x noci.
(3) Xx dlouhodobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx xxxxxxxx nepříznivý zdravotní xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx lékařské xxxx xxxxxx xxxx než 12 měsíců.
(4) Xxx převedení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx vedle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
(5) Dojde-li x xxxxxxxx převedení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) x x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xx dobu převedení x xxxxx doplatek xx výše xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Doplatek xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 měsíců xx sobě jdoucích.
Účinnost - nenabyl xxxxxxxxx (xx xxxxxx x. 264/2006 Xx.)
§44
Xxxxxxxx xxxx službu z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Nemůže-li xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §43 odst. 1 xxxx. x) xx x) x xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx není xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx mimo výkon xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 12 měsíců. Ode xxx xxxxxxxx mimo xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 50 % měsíčního xxxxx; tato část xxxxx xx xxxxx x 10 % xxxxxxxxx platu na xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nejvýše xxxx xx výše 80 % měsíčního xxxxx.
§45
Zařazení xxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx dovolené x rodičovské dovolené
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx dovolenou, xx xxxxxx mimo xxxxx služby. Mimo xxxxx xxxxxx xx xxxxxx též xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx dobu xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
§46
Zařazení xxxx službu xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxx xxxxxx xx funkce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxxxx xxxx uvolnění x rozsahu xxxxxxxxx xxxx výkonu služby, xx zařadí mimo xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx této xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nepřísluší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
§47
Xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx [§61 xxxx. 1 písm. x)] zastupovat představeného xxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, než xx zařazeno xxxxxxxx xxxxx, xx které xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X době xxxxxxxxxxx státní zaměstnanec xxxxxxxxxx x plném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxxxx nesmí překročit 180 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx roce; xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§48
Xxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx-xx xx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §35 odst. 1, zařadí xx xxxxxx xxxxxxxxxxx mimo xxxxx služby. Xx xxxx zařazení xxxxx xxxx xxxxx nepřísluší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
§49
Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx služby x xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx svým xxxxxxxxxx souhlasem vyslán xx určenou xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx, kterou se xxxxxx zaměstnanec zavazuje xxxxxxx x místě xxxxxxx x xxxxxxxxx xx určenou dobu xxxx uhradit xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx x výkonu xxxxxx x xxxxxxxxx, nesplní-li xxxx závazek xxxxxxx x místě xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx první xxxx xxx písemná; xxxxxxxx druhy xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uhradit, x xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x do jiného xxxxxxxxxx úřadu, xxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx úřad, xx xx xxxx 2 xxx, x xxxxx x tím xxxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxx i xx xxxx delší. X xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxx výběrové řízení.
§50
Xxxxxxxx xxxxx doby výkonu xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx může být xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx délky xxxx výkonu xxxxxx.
Xxx 2
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
§51
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §44 x 46. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx počet, evidenční xxxxx, xxxxxxxx označení, xxxx xxxxxx x xxxxxxx zařazení státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx služby a xxxx údaje xxxxxxxxxxxx.
§52
Odpadne-li xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxxx, státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx službu (§31 xxxx. 2 xxxx xxxxx x xxxx. 3).
§53
(1) Xxxxx služebního xxxxxx xxxxxxx služební xxxxx xxxxxxxxxxx, není-li v §198 xxxx. 2 xxxxxxxxx jinak. Na xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx poměru xx xxxxxxxxx použije §32 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitele xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx místa odvolává xxxxxxxxx republiky xx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx ředitele x xxxxxxxx personálního xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a x xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxx a x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx služebním úřadu, xxxx je xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ředitel x xxxxxx xx členem xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx řídí, x x Xxxxx vlády xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxx. Na xxxxxxxx xxxxx státního xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Státní xxxxxxxx x zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x jakýchkoli důvodů xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx místo xxxxxxx x x xxxxxx místa odvolává xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx32) xxxxxxxx uvedeným x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1 x §42 xxxx. 2 xxxxx i xxx. Xxxxxxxxx služební xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx provést, xxxxxxxxx xxxxxx, který jmenování xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pořadí xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xx výběrovém xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x z tohoto xxxxx xxxxxxxx služební xxxxx, který xx xxxxxxxx služebnímu úřadu, x xxxx má xxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx místa xxxxxxxx vedoucí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zástupce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zástupce xxxxxxxxx služebního xxxxx xx xxxxxxxx místo xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx odvolává xxxxxxx služebního úřadu. Xxxxxxxx generálního xxxxxxxx xx xxxxxxxx místo xxxxxxx a z xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, o kterých xx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx služby Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.
XXXXX X
XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
§54
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx smrtí státního xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxxxxxx uplynutím xxxx, xxx-xx o službu xx xxxx xxxxxxx xxxxx §29 odst. 2.
Xxx 1
Xxxxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
§55
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxx-xx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České republiky16) [§17 xxxx. 1 xxxx. x)],
x) xxxxxxxxx-xx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxxx potřebné zdravotní xxxxxxxxxxxx [§17 odst. 1 xxxx. x)], xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zdravotnímu xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ji xxxxx xxxxx xxx onemocnění xxxxxx x povolání xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx x §43 xxxx. 5 xxxx xxxxx,
x) z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnanců,
x) xxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řádně službu,
x) v případě, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx x doba xxxxxx xxxxx přesáhla 3 xxxx,
x) xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx služebního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,
g) xxxxxxxx-xx xxxx 12 měsíců, xx xxxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxxxx zařazen xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx důvodů, x xxxxxxx, kdy
1. xxx státní xxxxxxxxxxx odvolán xx xxxxxxxxxx místa představeného, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxx představeného xxxxxxx,
2. xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravomocně xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx službu,
3. státní zaměstnanec xxxxxx xxxxxxxxxxx seznamovat xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx službě na xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c) x x) bodů 1 a 3 xx xxxxxx zaměstnanec xxxxx xx výplatu xxxxxxxxx od služebního xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, kterou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx době xxxxxx
x) nepřesahující 3 xxxx přísluší xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx měsíčního xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx 6 xxx, xxx xxxxxxxxxxx 3 xxxx, přísluší xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx platu,
x) nepřesahující 9 xxx, ale xxxxxxxxxxx 6 let, přísluší xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx měsíčního xxxxx,
x) přesahující 9 xxx přísluší xxxxxxx xx výši dvanáctinásobku xxxxxxxxx platu
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxx v den xxxxxxxx služebního xxxxxx, xxxxxxx xx v xxxxxxxxxx výplatním xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Služební xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxx xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx
a) xxxxxxxx 1 písm. x) x g) 10 xxxxxxxxxxxx xxx,
b) xxxxxxxx 1 písm. x) až f) 60 xxxxxxxxxxxx xxx
x počíná xxxxx xxx xxx doručení xxxxxxxxxx.
Xxx 2
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance
§56
Xxxxxxxx xxxxx skončí xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx x xxxx xxxxx xx xxxx 60 xxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.
Xxx 3
Xxxxxxxx služebního poměru xx xxxxxx
§57
(1) Xxxxxxxx poměr xxxxxx
x) x xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx čin xxxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen x nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx svobody, xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni, xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30 odst. 3,
x) x xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům xxxx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx omezena, xxxx xxxxxxxxxxxx po dni, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx doručeno xxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 3,
c) bylo-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze služebního xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) dnem 31. xxxxxxxx kalendářního xxxx, v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 65 xxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rovněž dnem xxxxxxxxx xxx vznik xxxxxx, popřípadě činnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §35 xxxx. 2.
(3) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 oznámí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterým xxxx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
Xxx 4
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
§58
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 x 56 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXX A XXXXXXXX SKONČENÍ SLUŽEBNÍHO XXXXXX
§59
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je služební xxxxx povinen xxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x službě; xxxxxx xx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx posudek xxxxxxx xx služebního xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance x smí xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výkonu služby.
(3) Xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx
a) xxxx xxxxxx, který xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxx,
x) dobu xxxxxx xxxxxx,
x) závazky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadu,
x) x xxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxx z xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
f) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx33) a x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro posouzení xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx při rekvalifikaci.34)
(4) Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zaměstnanci, xxx uvedené x xxxxxxxx 1, mohou xxx xxxxxxxx xxxxx x jeho souhlasem, xxxxxxxxx-xx zvláštní právní xxxxxxx xxxxx.
Účinnost - nenabyl účinnosti (xx xxxxxx x. 189/2006 Xx.)
§60
(1) Xx-xx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx neplatné, xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx na xxxx xx xxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do doby xxxxxxxx státního zaměstnance x výkonu xxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxx §56.
XXXX ČTVRTÁ
XXXXXXXXXX, ZÁKLADNÍ XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXX PRÁV XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXX XXXXXX X XXXXXX XX PŘÍKLADNOU XXXXXX
XXXXX X
XXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX NĚKTERÝCH XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
Xxx 1
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§61
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxx služby xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx x svobod x xxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) vykonávat službu xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx by xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
c) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx služební xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx,
x) xxxxxxxxxxx si vzdělání xxxxx pokynů xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx kázeň,
g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx služebního úřadu xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx,35) xxxxxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
h) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx služby x xxxxx x zájmu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Povinnost zachovávat xxxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyplývá xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx dotčena,18), 36)
x) zdržet se xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx ke xxxxxx veřejného zájmu xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nezneužívat xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx služebním xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xx xxxxx xxx vedeno xxxxxxx xxxxxxx,
l) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx služebního předpisu; xxxxxxx v těchto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,
x) vykonávat xxxxxx jako školitelé xxxxxxxx (§21),
p) xxxxxx, xxxxxxxxx instruovat xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zaměstnancům ve xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) plně xxxxxxxx xxxxxxxx dobu x xxxxxx služby,
u) xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jim xxxxxxxxx úřadem x xxxxxxx a ochraňovat xxxxxxx, který xxx xxx xxxxxx, před xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x zneužitím,
v) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x fyzickými xxxx xxxxxxxxxxx osobami sdělit xxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxx označení, x xx kterém xxxxxxxxxxxx xxxxxx služebního xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx označeni xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx, kdy státní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xx xx odvracení xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx činnost je xxxxxxx xxxxxx,
y) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předpisem generálního xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx k) xx xxxxxxx státní zaměstnanec xxxxxxxxx, i xxxx xxxxxxxxxx službu.
(3) Xxxxxxxxx ani světonázorové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonu xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxx věcech xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprostit xxxxxxxx xxxxx. Povinnosti xxxxx věty první xxxx vedoucího xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxx-xx služební xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx vedoucího služebního xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx generální ředitel; xxxxxxxx personálního ředitele xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x generálního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 4 xxxxxxx.18)
§62
Vedle xxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinni
x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxx x podílet xx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx státním xxxxxxxxxxxx a zaměstnancům,
x) vystupovat x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a jednat xx xxxxxxxx úřad xxxx soudem,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedoucích xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.37)
Díl 2
Xxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§63
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx předpisy, xxxx xxxxx, aby xxx xxxxxxxx úřad, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxx nim xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, je nezbytné, xxx byla tato xxxxxxxx služebním úřadem xxxxx a včas xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx výkon služby,
x) xx xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv,38) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sbírek xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x přiměřeném xxxxxxx xxx odborných časopisů x odborné xxxxxxxxxx, xxxxxxx zaměření se xxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx uvedené xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx generálním xxxxxxxxx,
c) na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxx služebního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
d) na xxxxxxxxxxxx vzdělání,
x) xx plat x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx; platová xxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služebnímu xxxxx x oboru xxxxxx, xx které xx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx místa xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx třídy xxxx xxxxxxxxx xx službu xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxxx, xxxxxx xx xxxx působnost služebního xxxxx,
f) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx stranami xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx působnosti xxxxxxxxxx úřadu, v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx tyto xxxxx xx oboru xxxxxx, x němž xxxxxxxxxx službu,
g) xxxxxxxxx splnit xxxxxxxx xxxx, který má xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příkazu xxxxxx xxxxxx představený; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxx a ve xxxxxx služebních xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx stížnosti,
x) xxxxxxxx způsobem xx xxxxxxx svých xxxx vyplývajících xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx 3
Xxxxxxx některých xxxx xxxxxxxx zaměstnanců
§64
Xx dobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nesmí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x politické xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.39)
§65
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx nesmějí xxx členy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx služebním xxxxxx; vyslaní státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx České republiky, xxxx xxxxxxx prosazovat xxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx členy xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx než službu xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxx x případech xxxxxxxxx x §46 x 48, při xxxxxx xxxxx31) x xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vědeckou, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx nebo tlumočníka xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx40) xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx, na xxxxxxx x poradních xxxxxxxx xxxxx x na xxxxxx vlastního majetku.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§66
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.41)
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx služebních xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x průtahů xxxxxxxxxx xx smírčím řízení. Xx smírčím řízení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxx zaměstnanec xxxx xxxxxxxx.
§67
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx vykonával xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx jako vedoucí xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxx sekce, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx 2 xxx po xxxxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podnikatelskou xxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx službu. Xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.42)
(2) Porušení xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx, za xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx až do xxxx 200 000 Xx.
(3) Přestupek podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxx úřad,43) x xxxxx xxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.29)
XXXXX II
XXXXXXX X XXXXXX XXXXXX
§68
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx služební xxxxx xxxx, vedoucí Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x dále xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x kontrolovat xxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, kteří se xxxxxxxx xx plnění xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx k xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").
(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zaměstnancům xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1; xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§10 xxxx. 3). Xxxxxx zaměstnanci jsou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státním xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx úkol, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx, že xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx na to xxxxxxxxx bezprostředně nadřízeného xxxxxxxxxxxxx, vyššího xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx, než xxxxx xxxxxx začne plnit. Xxxxxxx-xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx vydat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx písemně. Xxxxxx-xx státní zaměstnanec xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx příkaz byly xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx nesmí xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx [§61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx věty xx xxxxxxxxxx] xxxx jestliže xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx správního deliktu.
HLAVA III
XXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXX
§69
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx poskytnout státnímu xxxxxxxxxxx odměnu.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) věcný xxx.
Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xx osobního xxxxx státního xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx daru xxxxx překročit v xxxxxxxxxxx xxxx částku 5&xxxx;000 Kč.
(3) Xxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odměnu, xxxxxx xxxxx xxxxx služby xxx dovršení 50 xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx předcházení xxxxxxx xxxx živelním xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx odstraňování xxxxxx xxxxxxxx nebo při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx ohrožen xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxx.
(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3 nejsou dotčeny xxxxxx poskytované xxxx xxxxxx platu.
Účinnost - xxxxxxx účinnosti (xx xxxxxx x. 264/2006 Sb.)
ČÁST PÁTÁ
XXXXX XXXXXXXXXXX
HLAVA X
XXXXXXXX XXXXX
§70
Xxxxxxxx xxxxx xx rozumí řádné xxxxxx xxxxx povinností xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vztahují xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx příkazů xxxxxx dodržování služebního xxxxx (§34 odst. 2).
XXXXX II
XXXXX PROVINĚNÍ, XXXXX XXXXXXXX X XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX
§71
(1) Xxxxxx zaměstnanec, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitele, odpovídá xx kárné xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx porušení xxxxxxxx kázně xx xxxxxx xxxxxxxxxx (§70).
§72
(1) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxx uložit státnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx důtka,
x) xxxxxxx xxxxx xx x 15 % xx dobu xx 3 kalendářních xxxxxx,
x) odvolání xx xxxxxxxxxx místa xxxxxxxxxxxxx, xxxx
d) xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Kárné xxxxxxxx xxxxx uložit, xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx týž xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen xxxxxx; xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxx uložení.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx kárného xxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx osobního xxxxx státního zaměstnance.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vytkne.
§73
Kárná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže x xxxx xxxxxxx xxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
XXXXX XXX
XXXXX XXXXX XXXXXXXXX
§74
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx prvního xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Členy xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnanců jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxx musí xxx 3 členy. Xxxxxxx xxxxx člen xxxxx komise xxxx xxx xxxxxxxxx vysokoškolské xxxxxxxx magisterského studijního xxxxxxxx. Xxxxx komisi xxxxxxxx xxxxxxx služebně xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx. Xx-xx v kárné xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx, xxxx xx x xxxx předseda xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx komise nemůže xxx státní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx pravomocně xxxxxxx xxxxx opatření, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx komise xx xxxxxx x xxxxxx řízení xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xx, je-li xxxxxxxx plný xxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xx přijímá xxxxxxxx xxxxx. Člen xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx hlasování. Členové xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x kárném xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x tom, xxx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx o tom, xxxx xxxxx xxxxxxxx xx mu xxxxx.
§75
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx opatření; xxxxxxx xx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxx službu xxxxxxxx xxxxxxx 25 xxxxxxxx zaměstnanců. Xxxxx-xx xx služebním úřadu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zřízená x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Nemá-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx služební xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx komise xxxxxxx xxxxxx zřízená u xxxxxxxxxxx ředitelství.
(2) Xxxxxx pravomoc xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx kárná xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx služební xxxx xxxxxxxxx služební xxxx, xxxxxxxx kárnou xxxxxxxx kárná xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx vedoucímu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx řediteli xxxxxxxx xxxxx komise xxxxxxx stupně xxxxxxx x generálního xxxxxxxxxxx.
§76
(1) Xxxxx komise xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx proti rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx stupně musí xxx složena x xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§77
(1) Kárné xxxxxx xx xxxxxxxx xx návrh příslušného xxxxxxxxxx orgánu. Xxx-xx x xxxxx provinění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx o kárné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx správním xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx ředitele, xx xxxxxxxxxxxxx generální xxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zaměstnanec xxxxx xxxx samému.
(3) Podaný návrh xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nelze xxxx xxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx zaměstnanec [§61 xxxx. 1 xxxx. m)] xxxxx x xxxxxx před xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx;44) xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.
§78
(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx u kárné xxxxxx xxxxxxx stupně xx xxxxx 2 xxxxxx xxx xxx, xxx xx navrhovatel xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nezanikla (§73), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx podat x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx 2 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§73), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xx zahájení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, pro xxxxx se navrhuje xxxxxxx kárné xxxxxx, x označení důkazů, x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opírá.
XXXXX V
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX
§79
Po uplynutí xxxx 1 roku xx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx kárné xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xx z jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §72 odst. 1 xxxx. x) se x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx kárného xxxxxxxx neskončil do xxxx xxxxxxx xx xxxx první, kárné xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX VÝKONU XXXXXX
XXXXX X
XXXXX XXXXXXXXXXXX XX SLUŽEBNÍM XXXXXX
§80
(1) Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx zajišťovat rovné xxxxxxxxx se všemi xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx služby, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxx peněžité hodnoty, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx postupu xx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx. Před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx zákoníkem práce.
(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx rasy, xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, jazyka, xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, členství xxxx xxxxxxxx x politických xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, etnického xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, majetku, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx jiného státního xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx důstojnosti xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx které xxxx xxx xxxxx xxxxxxx zaměstnancem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx ovlivňuje výkon xxxx xxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xx služebního xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx-xx ve xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx vyplývajících xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx, sexuální xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx smýšlení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x politických stranách xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx sociálního xxxxxx, majetku, rodu, xxxxxxxxxxx stavu, xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx x rodině, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, aby byly xxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxx chování x xxx mu xxxx dáno přiměřené xxxxxxxxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxxxx xx dána xxxxxxxx xxxxx.45)
(6) Xxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 5, xx právo, xxx xx služební xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x k xxxxxxxxxx, xx nichž k xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.
HLAVA II
XXXX XXXXXX SLUŽBY X XXXX XXXXXXXXX
Xxx 1
Xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx
§81
(1) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx službě se xxxx §78, §79 xxxx. 1, xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x xxxx. 3, §80 xx 84, 88 x 89 xxxxxxxx xxxxx, x xxx, xx xxxx výkonu xxxxxx rozvrhuje a xxxxxx dobu výkonu xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x konec xxxx xxxxxx služby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §90 xxxx. 1 x odst. 2 xxxx. x) x e), §91 xxxx. 1, 2 x odst. 3 xxxx. x) až x) a xxxx. 4 x 5, §92 odst. 1 xx 3 a §96 xxxxxxxx xxxxx.
(2) Generální xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxx výkonu xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxx výkonu xxxxxx.
Xxx 2
Xxxxxxxx pohotovost
§82
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxx §95 xxxxxxxx xxxxx.
Xxx 3
Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x noční xxxx
§83
Služba xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx §93 x 94 zákoníku xxxxx.
Díl 4
Xxxxxxxx
§84
(1) Xxxxxxxx státních zaměstnanců xx xxxx §211 xxxx. x) x x), §212 a 213 zákoníku práce x xxx, xx xxxxx jejich xxxxxxxx xxxx 5 týdnů, §214, 216 xx 223 zákoníku xxxxx.
(2) Xxxxxx zaměstnanec, xxxxx koná xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx dodatkovou xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx týdne. Koná-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx uvedených xx větě první xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, přísluší xx xx xxxxxxx 21 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx zaměstnanec, xxxxx xxxxxxx 1 xxx nepřetržité služby x tropických nebo xxxxxx xxxxxxxxx obtížných xxxxxxxxx, xx xxxxx xx dodatkovou xxxxxxxxx xxx za xxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zdravotně xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx §215 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.
HLAVA III
XXXXXXXX VOLNO
Xxx 1
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§85
Překážky ve xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxxxx osobní xxxxxxxx x překážky xx xxxxxx x xxxxxx obecného xxxxx x náhrada platu, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx povinností se xxxx §191, 199 xx 204 a 206 xxxxxxxx xxxxx.
Xxx 2
Xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
§86
(1) Nemohl-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dodávkou xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx provozními xxxxxxxxx, xxxxxxxx mu xxxxxxx xxxxx xx výši xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlivy, xxxxxxxx xx náhrada xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxx zaměstnanec xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx služebního úřadu, xxx xxxx uvedeny x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx mu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§87
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx růst x xxxx vykonávaném xxxxx xxxxxx xxxxxx zdokonalování, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Náklady prohlubování xxxxxxxx nese xxxxxxxx xxxx. Xxxx prohlubování xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Státnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejvýše x xxxxxxx 6 xxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxxxx čerpá xx xxxxxxx xxxxxxxx služebního xxxxx, nebrání-li čerpání xxxxx xxxxxxxx důvody.
§88
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx služby xx překážkou xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx jeho rozšíření. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx třeba předchozího xxxxxxxx služebního orgánu. Xxx zvyšování vzdělání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx §232 zákoníku xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vzdělání. Xxxxxx x zvýšení vzdělání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx řídí §234 xxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxx účely tohoto xxxxxx xx xx xxxxx považuje xxxxxx, xx xxxxxxxx poměr xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance; xxxx xxxxxxxx poskytování xxxx ve službě x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx služby, xxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xx služební xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx volno xxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx zaměstnanec xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx bez vážného xxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxx zvyšování xxxxxxxx.
(5) Povinnost státního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx zvyšování xxxxxxxx zastavil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx svého xxxxxxxx xxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §55 xxxx. 1 xxxx. b), x) x g) xxxxxx 1 a 3.
XXXXX V
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX
§89
(1) Xxxxxxx xx Institut xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxx") xxxx státní xxxxxxxxxxx organizace s xxxxxx hospodařit x xxxxxxxx xx sídlem x Xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx právnickou xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx Úřadu xxxxx, xx který xxxxx generální ředitelství.
(4) Statutárním xxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx generální xxxxxxx; ředitel xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
§90
(1) Xxxxxxxx zabezpečuje vzdělávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, jakož x vzdělávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxx 1 patří xxxxxxx:
a) příprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxxxxx využití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x školských xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
d) ustavení xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx činnosti,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
f) xxxxxxx výsledků vědecko-výzkumné xxxxxxxx xx vzdělávání xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx i zahraničními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx zkvalitňování vzdělávání xxxxx xxxxxx zákona.
(3) Bližší xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§91
(1) Xxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx správní xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x:
a) xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxx plnění,
b) xxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxx plnění,
c) xxxxxxx zprávě o xxxxxxxx Institutu x x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx materiály a xxxxxxxx Xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xx xxxxxxxx Institutu, x xxxxxxx xx x xxx. Xxxxxxxxx ředitel xxxx ředitel Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx radu o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx má 7 xxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnanců. Xxxx se xxxx xxxxxxxx xx správní xxxx vzdát. Xxxxxxxxx, xxxxxxxx členem správní xxxx, jakož x xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx provedeno xxxxxxx.
(5) Xx xxxxxxxxx xxxxxx správní xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, není xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx úkolů. Činnost xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxx zájmu;46) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nárok v xxxxxxxxx rozsahu na xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx (platu).
§92
(1) Xxxxxxx období člena xxxxxxx rady xx xxxxxxxx x může xxxxx nejvíce 3 xx sobě xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxx jmenována xxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxxxxx doby 12 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Správní xxxx xxxx předseda, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 2 xxx.
(3) Správní xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jejích xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§93
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx podle xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx rady svolává xxxxxxxxx ředitel. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Jednání xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx rady xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jím xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Správní xxxx xxxx xxx xxxxxxx, požádá-li x xxxx xxxxxxx ředitel Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx členů správní xxxx.
§94
Za xxxxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx člena, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx za xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; o xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
HLAVA XX
XXXXXXX VÝDAJŮ XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX S VÝKONEM XXXXXX
§95
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx služby x xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx působištěm x xxxxxxxxx, xx řídí §151155, 173176, 178187 x 189 zákoníku xxxxx47); xxxxx však xxxxxx xxxxxxxx ujednání x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx v xxxx xxxxxxx. Kde xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx "xxxx zaměstnavatel", xxxxxx se tím xxxxxxxxx služebním předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx zaměstnanci se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx cesty x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx služebního xxxxxxxxx a zpět x při služebních xxxxxxx v zahraničí xxxxxxx jako xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cestě. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ubytovacích x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx tomuto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Státnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx působiště x xxxxxxxxx.
XXXXX XXX
XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX
§96
Xxxxxxxxxx x ochrana xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx §101108 x 323 xxxxxxxx xxxxx a §2 xx 11 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxx xxxxx47a).
HLAVA VIII
XXXXXXXXX PODMÍNEK PRO XXXXX SLUŽBY X XXXXXXXXXXX STÁTNÍCH XXXXXXXXXXX
Xxx 1
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx
§97
(1) Xxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxx xxxxxx, vytváří xxxxxxx zaměstnancům podmínky xxx xxxxx x xxxxxxxxxx výkon xxxxxx; xx tím xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxx,
x) xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx [§61 xxxx. 1 xxxx. w)],
x) zřizování, udržování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx x xxxxxx míst, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx48).
(2) Xx xxxxxxxx úřady xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx;49) ustanovení §225 xxxxxxxx xxxxx xxxxx i zde.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (důchodců), xxxxx xx xxxx §69 xxxxxxxxxxxx pravidel.50)
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §237 xxxxxxxx xxxxx xxxxx i xxx.
(5) Xxxxxxxx úschova xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx obvykle xx xxxxx nosí, se xxxx §226 xxxxxxxx xxxxx.
Účinnost - xxxxxxx účinnosti (xx xxxxxx x. 375/2011 Xx.)
Účinnost - xxxxxxx účinnosti (xx xxxxxx č. 264/2006 Xx.)
Xxx 2
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců
§98
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx
x) xxxxxxxx invalidního důchodu xxx xxxxxxxxxx třetího xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx pětinásobku xxxxxxxxx platu.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přísluší xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx došlo v xxxxxxxxxxx s výkonem xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx odchodné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x den skončení xxxxxxxxxx poměru, vyplatí xx x nejbližším xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadu xxx výplatu xxxxx.
HLAVA XX
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX ZAMĚSTNANKYŇ X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX - XXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXXXXX DOVOLENÁ X XXXXXXXXX XX KOJENÍ
Xxx 1
Podmínky xxxxxx xxxxxx státních xxxxxxxxxxxx
§99
Podmínky xxxxxx služby státních xxxxxxxxxxxx xx xxxx §238 odst. 2 x 3 xxxxxxxx xxxxx.
Xxx 2
Xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnankyň - xxxxx
§100
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx měsíce xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx tyto xxxxxxxxxxxxx zaměstnávány, na xxxx služební místo x xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxxx x noční xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx §239 xxxxxxxx práce.
§101
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x děti x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a omezení xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx §241 zákoníku xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří pečují x xxxx.
Xxx 3
Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx ke xxxxxx
§102
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnankyň x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx §195198 xxxxxxxx xxxxx.
(2) Přestávky xx xxxxxx xx řídí §242 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxx.
(3) Přestávky xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx doby xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXX X NEMOC X POVOLÁNÍ
HLAVA X
PŘEDCHÁZENÍ XXXXXX
§103
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx státním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx škodám, xxxxxxxx, xxx státní xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, a kontrola xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vnášejí xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx řídí §248 xxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx řídí §249 zákoníku práce.
XXXXX XX
XXXXXXXXXXX STÁTNÍHO XXXXXXXXXXX XX XXXXX
§104
(1) Odpovědnost státního xxxxxxxxxxx za xxxxx xx xxxx §250 xx 264 x 272274 xxxxxxxx práce.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předpisem xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dohodu x xxxxxx odpovědnosti.
XXXXX XXX
XXXXXXXXXXX SLUŽEBNÍHO ÚŘADU XX ŠKODU X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX ZAMĚSTNANCE XXX XXXXXXXXX XXXXX XXXX NEMOCI X XXXXXXXX
§105
(1) Xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx niž xxxxx xxxxxxxx xxxx, za xxxxx xx xxxx §265268 xxxxxxxx práce; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx úrazu nebo xxxxxx x povolání xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Služebním xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úraz xxxxx právní úpravy xxxxxxxxx pojištění zaměstnanců. Xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx služebních xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx, xx niž xxxxx xxxxxxxxx služební xxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xx xxxx majetku, xxxx-xx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX ODPOVĚDNOST ZA XXXXX XX SLUŽBĚ XXXX X XXXXXXXXXXX XX SLUŽBOU
§106
(1) Česká xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx služební xxxx, xxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx fyzické osobě, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnanci na xxxx xxxxxx xxx xxxxxx jeho služebních xxxxx. Služební úřad xx odpovědnosti xxxxx xxxx první xxxxxxx xxx xxxxx, způsobí-li xx škodu xxxxxxxxx xxx.
(2) Dojde-li x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx51).
§107
Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx
x) xxxxx blízké28) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x důsledku xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) fyzické xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytoval xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxx se xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxx jako v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx51).
HLAVA X
XXXXXXXX XXXXXXXXXX O XXXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX
§108
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx §269274 xxxxxxxx práce. Xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xx xxxx §275 xxxxxxxx xxxxx.
XXXX OSMÁ
XXXXXXXX ZAJIŠTĚNÍ XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
HLAVA X
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§109
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a důchodové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx.52)
§110
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona sociální xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx služby,
b) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx let k xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx x xxxxxxx").
HLAVA XX
XXXX PŘI XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX
§111
Státnímu xxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx, xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2014 v xxxx xxxxxxx 21 xxxxxxxxxxxx xxx a xx 31. xxxxxxxx 2013 x xxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu služby xx xxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx ve xxxxxxx xxxx, x xx xx výši 60 %, x xxxxxxxx prvních 3 xxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxx x 50 %, xxx-xx o případy, xxx nemocenské xxxxx xxxxxxxx o nemocenském xxxxxxxxx náleží xx xxxx 50 %; xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nepřísluší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx úmyslně přivodil xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaná xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx52b) a karanténa xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52c).
XXXXX III
XXXXXXXXX K XXXXXXX
§112
(1) Xx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 4 státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx neurčitou a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx trvala xxxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 20 xxxx xxxxx xxxx, xx něhož xxx xxxxxxx starobní xxxx invalidní xxxxxx x důchodového pojištění; xxxx podmínka xx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x povolání, xx xxxxx služební úřad xxxxxxxx,
x) xx xxx xxxxxxx invalidní xxxxxx xxxx dosáhl xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx nároku xx xxxxxxxx xxxxxx stanoveného xxx xxxx x §32 xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění a xxx xx přiznán xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, jestliže
x) xxxxxx zaměstnanec xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxx služební xxxx xxxxxxxx, a
x) z xxxxxx xxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxx byl přiznán xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx důchod x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xx příspěvek x důchodu zanikne,
x) xxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3; xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxx vznikne xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xx tento důchod,
x) vznikne-li xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx poměr xxxxx §72 xxxx. 1 xxxx. x).
(6) Xx xxxxx xxx xxxxxx se xxxxxxxx jen xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxx.
§113
(1) Xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx neurčitou x na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Ustanovení §112 xxxx. 6 xxxxx i xxx. Xx počtu xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx 20 xxx xxxxxx; xxxx této xxxxxx se xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do dne, xx xxxxx se xxxxxxxx důchod z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx součin xxxxxxxxxxx 30,4167 x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyměřovacích xxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozhodné xxxxxx a počtu xxxxxxxxxxxx xxx připadajících xx xxxxxxxx období; xxxx-xx x rozhodném xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx x xx počet xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx posledních 5 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xx přiznává xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx v xxxxx xxxxxxxxxx rozhodném xxxxxx 5 kalendářních xxxx, x nichž xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nárok xx plat (dále xxx "xxx x xxxxxx"), xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx uvedeného x §112 odst. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx 5 xxxx s xxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 5 roků x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx obdobím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx roky x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §112 xxxx. 2 xxxx. x) části věty xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dosaženého počtu xxxx x xxxxxx. Xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazu nebo xxxxxx z povolání x kalendářním xxxx, x xxxx vznikl xxxxxxxx xxxxx, nebo x kalendářním roce xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx doba od xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xx xxx, od xxxxx se xxxxxxxx xxxxx důchod, xxx-xx xxxxxxx tento xxxxxx x nelze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx druhé, xx xxxxxxxxx obdobím xxxxxx všech xxxxxx xxxxxxxxxxxx roků xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx vznikl xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx vyměřovací xxxxxx xx zjišťuje obdobně xxxx roční xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění53) x xxx, xx xxxxxxxx pojistného xx xxxx xxxxxxxx zaměstnance, xxxxx xx x xxx xxxxxx pojistné xx sociální zabezpečení.54) Xxxxxxxxxxx dobami pro xxxxx xxxxxxxxx výpočtové xxxxxxxx xxxx doby, xxxxx se xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx,55) x xxxx xxxx, x xxxxx x xxxxxxxxx období xxxxxxx xxxxxxxx poměr.
(5) Výpočtová xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx omezuje xxxxxxx xxxxxxxx, jako xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxxx základu xxx xxxxxxxx důchodu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.56)
§114
(1) Xxxx příspěvku k xxxxxxx činí xxxxxxx
x) 1 % xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx služby xx xxxx xxxxxxxxx, byl-li xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx třetího xxxxxx,
x) 0,5 % xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx prvního xxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) 50 % xxxxxxxxx x důchodu, xx xxxxx by xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x době xxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx důchod xxxxxxxxxxx xxxxxxx (manželce) xx xxxxxxx zaměstnanci,
x) 40 % xxxxxxxxx x důchodu, xx xxxxx by xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxx-xx přiznán xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx státním xxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxxx x §112 xxxx. 2 xxxx. x) části xxxx za středníkem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx tolik xxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx doby xxxxxx xxxxx 20 xxx; xxxxx xxxx xxxx ode xxx xxxxxxxx invalidního xxxxxxx xx dovršení věku xxxxxxxxxx xxx vznik xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx stanoveného xxx xxxx v §32 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 20 xxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx.
(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k důchodu xxxxx §112 odst. 4 xxxx. a) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x důchodu naposledy xxxxxxxxxxx.
(4) Příspěvek x xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nahoru.
§115
Xxxxxxxxx x důchodu xx xxxxxxx od 1. xxxxx xxx, že xx xxxxxxxx přepočítacím xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxx účely důchodového xxxxxxxxx57) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx větší xxx 1.
§116
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, jen xx-xx xxxxxxxx důchod x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nároku xx xxxxxxxxx x xxxxxxx [§112 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxx. 3]; xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx souběh x xxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx pro xxxxxx x výdělečnou xxxxxxxx.
§117
Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zaniká xxxxxxxxx 3 let xxx xxx, xx xxxxx xxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxx po dobu xxxxxx x příspěvku x xxxxxxx a xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx mít xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§118
X xxxxxxxxx k důchodu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřad, xxxx je Xxxx xxxxx.
§119
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx 8 xxx xxxxxxx oznámit služebnímu xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zánik nároku xx xxxxxx nebo xxxxx nároku na xxxxxxx důchodu, jehož xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nároku xx xxxxxxxxx x důchodu.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx služebnímu xxxxx částky xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, aniž na xx xxx nárok. Xxxxx xx vrácení xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 3 let xxx xxx jejich xxxxxxx.
§120
(1) Xxxxxxxxx k xxxxxxx xx vyplácí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xxxxx xxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, za xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx část xxxxxxxxx xx účet xxxxxxxx u banky xxxx pobočky xxxxxxxxxx xxxxx58) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx59) x Xxxxx republice.
(3) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na plné xxxx xxxx být xxxxxx ověřen.
§121
Xxxxxx xx příspěvek x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X PROJEDNÁNÍ XX STÁTNÍMI XXXXXXXXXXX X ZÁLEŽITOSTECH XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, OPRÁVNĚNÍ XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXX XXXXXXXX ZAMĚSTNANCŮ, ZÁSTUPCI XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX A XXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX X
XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X PROJEDNÁNÍ XX XXXXXXXX ZAMĚSTNANCI X XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX
Díl 1
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§122
(1) Xxxxxx zaměstnanci xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x podmínek xxxxxx výkonu. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxx možnost xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxxx-xx ve xxxxxxxxx xxxxx odborová xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx informování x projednání vůči xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx všem xxxxxxx zaměstnancům xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zvolena, x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxx.
(3) Projednání xx xxxxx úrovni, xxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx 2
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců
§123
(1) Služební xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance x
x) pravděpodobném xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadu,
b) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx.
Xxx 3
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§124
(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx se státními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx při xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx §101108 xxxxxxxx xxxxx x §2 xx 11 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při práci47a).
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx služby, jde-li x činnost xxxxxxxx xxx bezpečnost x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx jednání xxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, se xxxx §108 xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán x xxxxxxxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXXX ODBOROVÉ XXXXXXXXXX XXXXXXXX VE XXXXXXXXX XXXXX X OPRÁVNĚNÍ XXXXXXX ODBOROVÉHO ORGÁNU
§125
(1) Odborová xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §123 a xx xxxxxxxxxx xxxxx §124 odst. 1 x xxxx je xxxxxxxxx zejména
x) xxxxxxxxx x zaujmout xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx k sestavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx x přijatých xxxxxxxxxx x jmenovaných xxxxxxxx zaměstnancích,
x) xxxxxxxxx x zaujmout xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x skončení xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x návrhům xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx služby x xxxx návrhy xxxxxxxxxx,
x) xxx zúčastněna xx zkušebních xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
x) xxx zúčastněna x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitele xxxxx xxxxxx xxxxxx,
h) xxxxxxxxx kontrolu nad xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví při xxxxxx služby x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x §322 xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx odborový xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx stanovisko x xxxxxxx
a) ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx předkládat,
x) xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnanců,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Služební orgán xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx odborová xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve služebním xxxxx a vyšší xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxx xxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xx odborovou organizaci xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx organizace; xxxxxx odborovým xxxxxxx xx xxxxxx též xxxxxxxx odborový xxxxx, xxxxx xx oprávněn xxxxxxxxxx v právních xxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.60)
HLAVA III
XXXX XXXXXXXX ZAMĚSTNANCŮ, XXXXXXXX XXXXXXXX ZAMĚSTNANCŮ XXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX A XXXXXX XXXXXXXXX
§126
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x němž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx radu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx státních zaměstnanců xxx bezpečnost x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx státních zaměstnanců x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §123.
(3) Rada xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §123 x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x organizačními xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxx bezpečnost x xxxxxxx zdraví při xxxxxx xxxxxx záležitosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §124.
(5) Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanců x zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x ochranu xxxxxx xxx xxxxxx služby xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jim xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, §123 x 124 xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
§127
(1) Xxxx státních zaměstnanců xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx než 25 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx 3, xxxxxxx xxxx 15 členů; xxxxx xxxxxx členů xxxx být lichý.
(2) Xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxx bezpečnost x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx služby xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxxxxx službu xxxx než 10 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx počet závisí xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnanců a xx riziku xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 10 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx xxxx státních xxxxxxxxxxx x počet xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxx služební xxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxx komisí.
(4) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxxx služby xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnanců vykonávajících xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Funkční xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x ochranu xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx 3 xxxx.
(6) Rada xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvolí ze xxxxx členů xx xxxx prvním xxxxxxxx xxxxxxxx a informuje x xxx xxxxxxxx xxxx x státní xxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx služebního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rada xxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví xxx xxxxxx služby, přejímající xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oběma xxxxx státních xxxxxxxxxxx x zástupcům xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx služby, xxxxxxxxxx-xx xx mezi xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx jinak. Rady xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx bezpečnost a xxxxxxx zdraví při xxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §126 xx xx xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx funkčního xxxxxx počet xxxxx xxxxx x rad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx méně xxx 3, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§128
(1) Xxxxxx rady xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dnem
x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služebnímu orgánu xxxxxxx, xx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
c) převodu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) zrušení xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaniká xxxxx případů uvedených x odstavci 1 xxxx dnem, xxx xxxxx členů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxx 3.
(3) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 1 x 2 xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxxxxxx x ochranu xxxxxx při výkonu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xxx dne xxxxxx funkce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx služby.
(4) Členství x xxxx státních zaměstnanců x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx končí xxxxxx xxxx
a) vzdání xx xxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§129
Volby xxxx xxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x ochranu xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx řídí §283285 xxxxxxxx xxxxx s xxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx zástupce xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx služby, zaměstnavatelem xx xxxxxx služební xxxx, v xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zaměstnanci se xxxxxx xxxxxx zaměstnanci, xxxxx vykonávají xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxx pro bezpečnost x ochranu zdraví xxx xxxxxx služby xxxxxxxxx služební xxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§130
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nesmějí xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx nesmí být xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví xxx xxxxxx služby.
§131
(1) Xxxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §124, §125 xxxx. 1 a 2 x §126 xxxx. 4 odborové organizaci xxxxxxxx ve služebním xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Na xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx písemně. Xxxxxxxx organizace xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro bezpečnost x ochranu xxxxxx xxx výkonu služby x x případě xxxxxxxx x §122 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx požadovat xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx informací x xxxxxxxx xx položené xxxxxx.
(2) Odborová xxxxxxxxxx působící xx xxxxxxxxx xxxxx, rada xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxx bezpečnost x xxxxxxx zdraví xxx xxxxxx služby jsou xxxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx x xxx činnosti x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x projednání xx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx úřad je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vybavením, xxxxxx xxxxxxxx náklady xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx podklady.
(4) Služební xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx volební xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx k výkonu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx rozsahu; za xxxx xxxxxxxx jim xxxxxxxx plat.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxx organizace, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxxxxxx a ochranu xxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, o xxxxx xx xxxxxx při xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx porušení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Povinnost xxxxx xxxx xxxxx trvá xx dobu 1 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx jejich funkce, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx.
§132
(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx odborový xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx xxxxx jménem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se služebním xxxxxx.61)
(2) Na xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohody, xx xxxx xxxxxxxx, účinnost x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §66 xxxxx i xxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXXXX STÁTNÍCH XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXX ZAMĚSTNANCŮ XX XXXXXXXXX ÚŘADECH X XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX SE K XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX
XXXXX I
XXXXXXXXXX XXXXXXXX ZAMĚSTNANCŮ
Xxx 1
Xxxx
§133
(1) Xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Platem státního xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx x za xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x pokud xxx xxxxxxx tento xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx
x) xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxx,
c) příplatek xx xxxxxx,
d) xxxxxxxxx xx zastupování,
x) plat za xxxxxx přesčas,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxx x sobotu a x xxxxxx,
x) xxxxxxxxx za xxxxxx x xxxxx xxxx,
x) příplatek xx xxxxxx ve xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
j) xxxxxxxx příplatek,
x) xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx x konzulární xxxxxxxx,
x) příplatek xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx,
n) xxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxx pohotovost (§82) xxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxxx za xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx x její xxxx xx řídí §140 zákoníku práce.
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx x. 264/2006 Xx.)
§134
Platový xxxxx
Platový tarif xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovanou složkou xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx částkách xx xxxxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxx (§81). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platový xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx stanovenou xxx služební xxxxx, xx které xxx xxxxxxxx, a xxx xxxxxxx stupeň, do xxxxxxx xxx zařazen.
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx x. 264/2006 Xx.)
§135
Platové xxxxxx
(1) Platové xxxxxx xx xxxxxxx xx dvanácti xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx z xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Platový xxxxx xx dvanácté xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 2,4xxxxxxx xxxxxxxxx tarifu x první xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx dvanáctém xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 1,5xxxxxxx platového tarifu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx tarify x xxxxxxxxx třídách x stupních xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Platové tarify xx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx nahoru.
(2) Xxxx platových xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx určení xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vláda xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx:
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx platový xxxxx x Xx xxxxxxx
1. 10 240
2. 11&xxxx;140
3. 12&xxxx;040
4. 13&xxxx;070
5. 14&xxxx;170
6. 15&xxxx;390
7. 16&xxxx;700
8. 18&xxxx;090
9. 19&xxxx;650
10. 21&xxxx;320
11. 23&xxxx;100
12. 25&xxxx;230.
§136
Xxxxxxx xxxxx
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx vyžaduje. Xxx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx stanoví xxxxxxx třída podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu. Xxx služební místo xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.
(2) X xxxxxxx x charakteristikami xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x namáhavosti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx").
(3) Xxx změně xxxxxxxxxxx (§15) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§137
Platový xxxxxx
(1) Státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x dítě x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (náhradní) služby xxxx civilní xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx").
(2) Způsob, xxxxxx a xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vláda xxxxxxxxx.
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx x. 264/2006 Xx.)
§138
Příplatek xx xxxxxx
(1) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxx republice, xxxx xxxxxxxxxxxx, rizik x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxx xxxxx přísluší xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxx tarifu. Xxxxxxxxx xx službu xx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 stanoví xxxxx xxxxxxxxx.
Účinnost - nenabyl xxxxxxxxx (xx xxxxxx x. 264/2006 Xx.)
§139
Příplatek xx vedení
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tarifu a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částkách. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxx řízení příloha č. 2 x tomuto xxxxxx.
(2) Vedoucímu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx na služebním xxxxx státního tajemníka xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxx xxx xxxxxxxx tajemníka; xxxxxxxxx za vedení xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx sekce xx xx tuto xxxx nepřísluší.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx vydaný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx závazná xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx výše příplatků xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Výši xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx místa xxxxxxxxxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxxxx xx služebním xxxxx xxxxxxx služební xxxxxxx.
§140
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx zaměstnanci, xxxxx x plném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 20 xx xxxx xxxxxxxx dnů xxxxxx xxxxxx, přísluší xx prvého dne xxxxxxxxxxx příplatek xx xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx za vedení xxxxxxxxxxx xxx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx stupni xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xx xxxx zastupování xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §139.
(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(3) Státnímu xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 20 po xxxx jdoucích xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx mezi platovým xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx byl jmenován, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§141
Xxxx x náhradní xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
Xx hodinu služby xxxxxxx (§83) xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx řídí §127 zákoníku xxxxx x tím, xx xxxx xxxxx za xxxxxx přesčas xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx části příplatku xx xxxxxx, a x tím, xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx přihlédnuto x platu xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, generálním xxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx.
Účinnost - xxxxxxx účinnosti (do xxxxxx č. 264/2006 Xx.)
§141x
Příplatek xx xxxxxx x xxxxxx a x xxxxxx
(1) Státnímu xxxxxxxxxxx přísluší za xxxxxx xxxxxx v xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx stanovené x §126 odst. 1 xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, na které xxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx.
§142
Xxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedeného x §141, přísluší za xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx (§83) xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x §125 xxxxxxxx xxxxx.
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx x. 264/2006 Xx.)
§143
Xxxxxxxxx x náhradní xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx proto, xx xxxxxx67) xxxxxxx xx xxxx obvyklý den xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx.
(2) Xx xxxxxx ve xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx řídí §135 xxxx. 2 a 3 xxxxxxxx xxxxx.
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (xx novely x. 264/2006 Xx.)
§143a
Příplatek xx službu ve xxxxxxxx pracovním xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx zaměstnanci, xxxxx xxxx službu xx xxxxxxxx pracovním xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výši a xx podmínek xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx68).
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx vydaný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.
(3) Xxxx xxxxxxxxx xx službu xx xxxxxxxx pracovním xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx služební xxxxxxx.
§143x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 264/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2007
§144
Zvláštní xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, rizikem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx riziky xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x ve výši, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Služební xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxx zvláštního příplatku xxx xxxxxxxx místa xx služebním úřadě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx x. 264/2006 Xx.)
§144x
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxx nařízením xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx diplomatické nebo xxxxxxxxxx hodnosti.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nenáleží xxxx xx xxxxxx xxxxxxx (§141), příplatek xx xxxxxx v sobotu x x xxxxxx (§141a), xxxxxxxxx za xxxxxx x noční xxxx (§142), xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx (§143 xxxx. 2) x odměna xx pracovní xxxxxxxxxx (§133 xxxx. 3).
§144x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 426/2003 Xx. s účinností xx 1.1.2005
§145
Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§21), xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx příplatek xx xxxx, xxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxx.
§146
§146 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 626/2004 Xx.
§147
Xxxxxx xxxxxxxxx
(1) Osobní xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx ocenit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, než xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Osobní příplatek xxx xxxxx až xx výše 50 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx třídě xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx které xxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx služebním xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, lze určit xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx 100 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx platového stupně x platové xxxxx xxxxxxxxx pro služební xxxxx, na xxxxx xxx jmenován.
§148
Odměna
Xxxxxx xx jednorázovou xxxxxxxxxxx složkou xxxxx, xxxxxx xxx ocenit
x) xxxxxxx mimořádného xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx převzetí xxxxxxx xxxxxxxxxx služebních xxxxx xx nepřítomného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx č. 264/2006 Sb.)
§149
Xxxxxxxxx xxxxx
(1) Plat xx xxxxxxx pozadu xx měsíční xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx služebním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelem, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx splatný xxxxx xxxxxxxx vyplatí xxxxxxxx xxxx státnímu xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx technika xxxxxxx xxxxx, poskytne xxxxxxxx xxxx státnímu xxxxxxxxxxx přiměřenou xxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx mu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) X xxx skončení xxxxxxxxxx poměru vyplatí xxxxxxxx xxxx státnímu xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxx, na xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§150
Xxxxxxx xxxxx
(1) Plat xx vyplácí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx69) x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx nahoru.
(2) Xxxx xx vyplácí x době xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisem. Xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x vážných xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, zašle xx služební xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Při xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx úřad povinen xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx složkách xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k nahlédnutí xxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxx plat xxxxxxxx x xxxxxxx.
(4) Státní xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zmocnit xxxxx xxxxx. Manželu xxxx xxxxxxxxxx28) xxx xxxx xxxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Bez xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx zaměstnanci, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.70)
(5) Na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx výplatě xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx částku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx jeden xxxx státního zaměstnance x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx59) xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx zaměstnancem xxxxxxxx xxxxxxx jiný xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx s jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx které xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyhlašován xxxx. Xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Pro xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx na xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nakupuje xxxx xxxx xxx účel xxxxxxx platu.
§151
Srážky x xxxxx
Xxxxxx x xxxxx xx xxxx §145150 zákoníku práce.
Díl 2
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxx xxxxxxxx zaměstnanců
§152
Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx zaměstnankyním xx xxxxx služby stejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx služby x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
§153
Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx právních xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
§154
(1) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxx platového xxxxxx, xxxxxxxxx xx službu, xxxxxxxxx xx vedení, xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx příplatku x příplatku za xxxxxxx čekatele x x změnách uvedených xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx orgán xxxxxxxx též x xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx odměn, x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxx xxxxxx stanoveno xxxxx.
Účinnost - xxxxxxx účinnosti (xx xxxxxx x. 264/2006 Xx.)
§155
Xxxxxxxxxx §149151 xxxxx x pro xxxxxxx platu x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§156
§156 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 426/2003 Xx.
§157
Xxxx x xxxx složky xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxx i xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx, xx které se xxxx poskytuje.
Účinnost - nenabyl xxxxxxxxx (xx xxxxxx x. 264/2006 Sb.)
§158
(1) Xxx xxxxxxxxxxx platu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitele, xxxxxxxx tajemníka, zástupce xxxxxxxx tajemníka nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx personální xxxxx xxxxxxx xxxxx §134, §136 xxxx. 1, §137, 138, §139 xxxx. 5, §143 x 157. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx příplatku za xxxxxx, xxxxxxxxxx odměny x její výši x přiznání x xxxx osobního příplatku, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx odejmutí osobního xxxxxxxxx představenému xx xxxxxxxxx xxxxx generálního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx služebního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a vedoucího xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nadřízený služební xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxx (§53 odst. 2, xxxx. 4 xxxx xxxxx x xxxx. 5 xxxx xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozhodne o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v občanském xxxxxxx xxxxxx.45)
Účinnost - nenabyl účinnosti (xx novely č. 264/2006 Xx.)
HLAVA XX
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxx 1
Xxxx
§159
(1) Čekateli (§21 xxxx. 3) xxxxxxxx xx dobu přípravy xx xxxxxx xxxx xx vykonanou práci, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Platem xxxxxxxx xx peněžité xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxx tarif,
x) xxxx za xxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxxxx xx práci x xxxxxx a v xxxxxx,
x) příplatek xx xxxxx x xxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) zvláštní xxxxxxxxx.
Účinnost - xxxxxxx účinnosti (xx xxxxxx x. 264/2006 Xx.)
§160
Xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platový tarif x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovené pro xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělání.
§161
Plat x náhradní volno xx xxxxx přesčas
Xx xxxxxx práce xxxxxxx73) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx nároku xx xxxx §127 zákoníku xxxxx.
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx č. 264/2006 Xx.)
§161x
Xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx a x xxxxxx
Xxxxxxxx přísluší xx xxxxxx práce x sobotu xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x §126 xxxx. 1 xxxxxxxx práce. X xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx použít §126 xxxx. 2 zákoníku xxxxx.
§162
Xxxxxxxxx xx noční práci
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx práce74) xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx v §125 xxxxxxxx xxxxx.
Účinnost - nenabyl účinnosti (xx novely x. 264/2006 Xx.)
§163
Příplatek x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx ve xxxxxx
(1) Xxxxxxxx, xxxxx nepracoval proto, xx xxxxxx67) xxxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxx nekrátí.
(2) Xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, jejichž rozsah xxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx §135 odst. 2 x 3 xxxxxxxx xxxxx.
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx č. 264/2006 Sb.)
§164
Xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí
Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, přísluší xxxxxxxxx xx výši x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §143a xxxx. 1 a xxxxxxxxx předpisem vydaným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §143a xxxx. 2 xxx xxxxxx zaměstnance.
Účinnost - nenabyl xxxxxxxxx (do xxxxxx x. 264/2006 Sb.)
§165
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x rizikem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx závažnými xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx státu, xxxxxxxx xxxxxxxx příplatek ve xxxx a xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx nařízením a xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx předpise xxxxxxx xxxxx §144 odst. 2 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx č. 264/2006 Xx.)
§165x
Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx hodinu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx75) xxxxxxxx čekateli xxxxxx xx výši xxxxxxxxx v §140 xxxxxxxx xxxxx.
Xxx 2
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
§166
Xxxxxxxxxx §149, §150 xxxx. 1 až 5, §151, 155 x 157 platí x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §152, pokud xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platu x xxxx přípravy na xxxxxx, se xxxxxxx x na xxxxxxxx.
§167
Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x služebních xxxxxxxx, xxxxx upravují xxxxxxxxxxx xxxx platu.
§168
Služební xxxx xx povinen x xxx xxxxxxx xx xxxxx písemně xxxxxxxxxx čekatele x xxxx platu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx které je xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx tarifu, xxxxxxxxx příplatku za xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx ve výši xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx za xxxxx xx ztíženém pracovním xxxxxxxxx a zvláštního xxxxxxxxx, x jejich xxxxxxxx, xxxxxxxxx nejpozději x den, xxx xxxxx xxxxxx účinnosti, xxxxxxxx xxxx čekatele xxxxxx xxxxx platového xxxxxx.
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx x. 264/2006 Xx.)
XXXXX III
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX SPRÁVNÍCH XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX
Xxx 1
Plat
§169
Odměňování xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx řídí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak.
Účinnost - nenabyl xxxxxxxxx (xx xxxxxx x. 264/2006 Xx.)
§170
§170 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 426/2003 Xx.
§171
§171 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 426/2003 Xx.
§172
Platová xxxxx
Splnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §123 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §123 xxxx. 6 písm. x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zaměstnanců xxxxxxxxx v §2 xxxx. 3 xxxx. x) až x), xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, pro xxxxxxx vykonávají xxxxx, xxxx kterého xxxxxxxxx, xxxx.
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (do xxxxxx x. 264/2006 Xx.)
§173
Způsob xxxxxxxx xxxxxxxxx tarifu
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 3 xxxx. x) až x) určuje platový xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx třídě xxxxxxxxx xxxxx §123 xxxx. 5 x odst. 6 písm. x) xxxxxxxx práce podle xxxxxxxxx uvážení xxxxxxx xxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (xx novely x. 264/2006 Xx.)
§174
Příplatek xx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx76) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částkách x xxxxx rozpětí xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx řízení.
(2) Xxxxxxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx řádu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx správního xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx podílejí na xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx pracovní xxxxxxx"), xxxxxxxx příplatek xx vedení xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu x xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx oddělení.
(3) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřad xx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx vedení x xxxxx xxxxxxx stanoveného x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx vedoucí Úřadu xxxxx u xxxxx xxxxxxxx.
§175
Příplatek xx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx, který x xxxxx xxxxxxx řídící xxxxxxxx zastupuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 20 xx xxxx xxxxxxxx pracovních xxx, přísluší od xxxxxxx dne zastupování xxxxxxxxx xx zastupování xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx platovém xxxxxxxx xxx zastupovaného xxxxxxxxx zaměstnance. Xxxxx xxxxxxxxx zaměstnance zastupuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xx xxxx zastupování xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §174.
(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců.
§176
§176 xxxxxx právním předpisem x. 246/2003 Xx.
§177
§177 xxxxxx právním předpisem x. 246/2003 Sb.
§178
§178 xxxxxx právním předpisem x. 246/2003 Sb.
§179
§179 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 246/2003 Xx.
§180
§180 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 246/2003 Xx.
§181
Xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 3 písm. x) xx x) xxxxxxxx, xxxxxxx, snižuje nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxx. Maximální xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §131 xxxxxxxx xxxxx platí x xxx.
Účinnost - xxxxxxx účinnosti (do xxxxxx x. 264/2006 Xx.)
§182
§182 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 246/2003 Xx.
§183
§183 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 246/2003 Xx.
Xxx 2
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x xxxxxxxxxxx věci xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
§184
Ustanovení §149 xx 151, §155 x 157 platí x pro xxxxxxxxxxx.
§185
§185 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 246/2003 Sb.
§186
§186 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 246/2003 Sb.
§187
§187 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 246/2003 Sb.
§188
§188 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 246/2003 Sb.
§189
§189 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 246/2003 Xx.
§190
(1) Xxx xxxxxxxxx počtu xxxx zaměstnanců x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx platí §14 xx 16 xxxxxxx x tím, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §173, a xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx vlády xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x organizačním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxx. Ve xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x ohledem xx xxxx působnost xxxxxxx 2 místa xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx 1 xxxxx zástupce xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx.
§191
Xxxxx xxxxx zákon nestanoví xxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx práce.
ČÁST XXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXX X
XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXX X XXXXXXXXXXX A X XXXXXXX ÚKONŮM X ZASTOUPENÍ
§192
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx úkonům x zastoupení xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx §6 xxxx. 1 xxxxxxxx práce x §10, 22, 23, 31, 32, 33, 33a a 33b xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx dát xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x právním xxxxxx; služební xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx advokátem.
XXXXX XX
XXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXXX, SLUŽEBNÍ HODNOCENÍ XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXX STÍŽNOST XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
Díl 1
Xxxxxx xxxx
§193
(1) X xxxxxxxxx poměru xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vede služební xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx obsahovat xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Do xxxxxxxx spisu mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx státnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Právo nahlížet xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx generální xxxxxxxxxxx, Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxxx zástupce, policejní xxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx služební xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx osobního spisu, xxxxx xx x xxx výpisy a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listin.
Xxx 2
Xxxxxxxx xxxxxx
§194
(1) Xxxxxxxx úřad, x xxxx státní xxxxxxxxxxx vykonává xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx průkaz. Xxxxxxxx xxxxxx osvědčuje, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnancem xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance,
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx titul,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx služebního xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.80)
(3) Vzor a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxx 3
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§195
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, x xxxx xxxxxx rok xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx věrnosti xxxxx x nezneužívání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx služební xxxxx,
x) výsledků xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vykonávána xxxxx, xxxxxxxxx zda xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx další osobní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Státní zaměstnanec xxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x na jeho xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx jeho xxxxxxxxx.
§196
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx provádí služební xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nadřízeným xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx služebního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, provádí xxxxxxxxx ředitel; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx. Služební xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služebního xxxxx xxxxxxx nadřízený xxxxxxxx orgán; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provádí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx ministerstvo xxxx, x x Úřadu xxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx tajemníka xx xxxxxxxxxxx.
(5) Služební xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx personálnímu řediteli (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) provádí xxxxxxxxxx ředitel (xxxxxxxxx xxxxxxx).
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx služebního xxxxxxxxx xx nevypracuje.
(7) Služební xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx generálního xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
Díl 4
Xxxxxx xxxx stížnost xxxxxxxx zaměstnance
§197
(1) Státní zaměstnanec xxxx podat xx xxxxxx výkonu xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx stížnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx představený, xxxxx je státnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx orgán, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xx nadřízený představený xxxx nadřízený xxxxxxxx xxxxx představeného xxxx xxxxxxxxxx orgánu, xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxx stížnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx generální xxxxxxx.
(5) Žádost xxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx ředitelem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
(8) Státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx vyřizování xxx xxxxxxxxx odborovou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx pro bezpečnost x xxxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxx. Xxxxxxxxxx a orgány xxxxxxx xx větě xxxxx xxxx povinny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
HLAVA III
XXXXXX VE XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
Díl 1
Xxxxxx v xxxxxx stupni
Xxxxx 1
Úvodní xxxxxxxxxx
§198
(1) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx-xx x odstavci 2 stanoveno xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx
a) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx,
x) jmenování xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx generálního xxxxxxxx, xxxxxxxx tajemníka, xxxxxxxx státního tajemníka, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx služebních xxxxx xxxxx §53 xxxx. 5 xxxx xxxxx, x odvolání x xxxxxx místa,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
e) důstojnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (§80 xxxx. 6),45)
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx dovolené x xxxxxxxxxx xxxxx,
h) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx služebním xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zástupce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxx, vedoucího xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadech x xxxxxxxxx služebního xxxxx, xxxxx xxxx nadřízený xxxxxxxx xxxxx (§158 xxxx. 1 věta xxxxx),45)
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxx-xx z xxxxxx xxxxxx, že xx xxxxx o xxxxxx.
Oddíl 2
Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, který xxxxxxxxx
§199
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx jsou
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx poměr xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxx.
(2) Xx xxxxxxxx úřad x xxxxxx xxxxx
x) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx podal xxxxx xx xxxxxxxx kárného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sobě xxxxxx,
x) v xxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx").
§200
X xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx stupni xxxxx xxxxxx prvního xxxxxx. X řízení x ostatních xxxxxx xxxxxxxxx x prvním xxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxx; jde-li x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ředitele x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ředitele, x xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Kárná xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitele xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Oddíl 3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§201
Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx neveřejné x xxxxxxx zpravidla xxxx řízení xxxxx.
§202
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx podjatosti xxxx některému členu xxxxx xxxxxx oznámí xxxxxxxx xxxxxx neprodleně xxxxxxxxxx orgánu, x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Námitka xxxxx xxxx první xxxx xxx podána xxxxxxx. Xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx námitka xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx člena xxxxx xxxxxx z xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxx vyloučeného člena xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx účastník xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx orgánu. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx musí xxx xxxxxx písemně. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx je námitkou xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx služební xxxxx xxxxxxx podjatosti xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx opatření k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; jinak námitku xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx x xxxxxx poměru k xxxxxxxxxxxx věci, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx zástupcům.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxx přípustné.
§203
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxx, aby xxx xxxxxx a úplně xxxxxxx xxxxxxxx stav xxxx; za xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby xx x věci xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx důkazy, xxxxx xx xxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx objasňuje xx stejnou pečlivostí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ohledu xx xx, xxx xxxxxx xx prospěch xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx.
§204
Xxxxxx x postoupení
(1) Xxxxxxxx to stanoví xxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxx podání xxxxxxx x xxxxxxx xx rozhodujícímu orgánu.
(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxx. X podání xxxx být xxxxxx, xxx xx xxxx, xxxx věci xx xxxx x xx xx xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí, xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxx postoupit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx řízení. Xx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx rozhodující orgán xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§205
Xxxxxxx xxxxxx
(1) O xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx rozhodující xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxx, xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx, jaké návrhy xxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx též xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx (§74 xxxx. 3 x 4).
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx úkon xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx úkonu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx odepření x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x něm xxxxxx.
§206
Zahájení xxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx státního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx poměr skončil, xxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§199 odst. 2).
(2) Řízení x přiznání příspěvku x důchodu se xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Žádost xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxx x důchodu xx xxxxxxxx x podnětu xxxxxxxxxx příspěvku k xxxxxxx nebo služebního xxxxx.
(4) Xxxxxx xx zahájeno dnem, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx doručeno xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx zahájeno xxxx, xxx xxxxxxxxxxx orgán xxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.
(5) Xxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx příspěvek x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx částek v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx §63 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§207
Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Účastník xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx svědkům x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx spisu, x xxxxxxxx písemného xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx x něho výpisy.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.18)
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
§208
(1) X dokazování xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jimiž xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx stav xxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxx, xx xxxx přispět xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, znalecké posudky, xxxxxx, vyjádření x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx x ohledání. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx ustanovit znalce x xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxxxxxxxx, x xxxx xx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx rozhodující xxxxx xxxxxx; neovládá-li xxxxxxx x účastníků xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx jazyk, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx.
(3) Účastník řízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx podporu xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx je oprávněn xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx provedeny. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx účastník xxxxxx byl přímo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, národnosti xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx opak.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx důkazy xxxxx xxx xxxxx, x xx xxxxx důkaz xxxxxxxxxx a všechny xxxxxx x jejich xxxxxxxx souvislosti.
(6) Xxxxxxxx-xx se x xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx učinit xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx x zahájení xxxxxx.
(7) Rozhodující xxxxx xx nemůže xxxx x předběžné xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xxx x xxx xxx spáchán xxxxxxx čin, správní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxxx-xx x něm xxxxxxxxxx soudu.
§209
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx projednání xxxx xx nutná.
§210
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx může xxxxxx xxxxxxx jen xxxxx, xxxxx xx způsobil xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx čin, přestupek xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx sobě xxxx xxxxxx xxxx blízkým.27)
(2) Xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx by xxxxxxxx porušil právní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,18) ledaže xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx orgán xxxxx svědka xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx výpověď, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx neúplné xxxxxxxx.81)
§211
Pořádkové xxxxxxxx
Tomu, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx, xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ruší přes xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pořádek, xxxxxxxxxx odmítá xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx listiny xxxx xxxxxxxxx ohledání, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pořádkovou xxxxxx xx xx xxxx 2 000 Xx.
§212
Náklady xxxxxx
(1) Náklady xxxxxx, které vznikly xxxxxxxxxx úřadu, hradí xxxxxxxx úřad. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx zaměstnanci, xxxxx služební xxxxx xxxxxxx, pozůstalému po xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nesou xxxx xxxxxxx osoby; xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, jestliže xxxx x xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx skončil, nebo xxxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vznikl xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, advokát, xx služební xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Výše xxxx xxxxxx hrazené xxxxxxxxx xxxxxx se určí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.82)
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x ohledáním, xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx účastníkem xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x tlumočníkům xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx.40), 83)
§213
Xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx možnost, xxx xx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx k jeho xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx zjištění, xxxxxxxxx navrhnout jeho xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx být v xxxxxxx x právními xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x odvolání. Rozhodnutí xxxx xxx vždy xxxxxxx; xxxx obsahovat xxx datum jeho xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x uvedením xxxxx, xxxxxxxx a služebního xxxxxxxx rozhodujícího xxxxxx x opatřeno otiskem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x uvedením xxxxxxxxxx právního předpisu, xxxxx kterého bylo xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xx xxxxx.
(4) X odůvodnění rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx hodnocení důkazů x při použití xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxxx.
(5) Chyby x psaní, xxxxxxx x jiné zřejmé xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx opraví i xxx návrhu x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx, proti kterému xx xxxxx odvolat, xx v xxxxxx xxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xx vykonatelné, xxxxxxxx xx proti němu xxxxx odvolat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.
§214
Lhůta xxx xxxxxxxxxx
Xxx-xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx předložených xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx bez odkladu. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxx (§206); xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xx 60 dnů.
§215
Výkon xxxxxxxxxx
Nesplní-li xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dobrovolně xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozhodnutím, xxxxx xx vykonatelné, xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx soud podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.84)
Díl 2
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx 1
Xxxxxxxx xxxxxx
§216
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx účastník xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení odvolání xxxxxxx xxxx ústně xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx věcech xxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx 8 xxxxxxxxxxxx xxx x x ostatních věcech xx xxxxx 15 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx doručení xxxxxxxxxx.
(2) Odvolání xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx orgánu, který xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x důsledku nesprávného xxxxxxx xxxx proto, xx xxxxx xxxxxx xxxxx, podal xxxxxxxx xx xxxxxxxx tímto xxxxxxx stanovené lhůty xxxx u nepříslušného xxxxxx, xx se xx xx, že xxxxx xxxxxxxx xxxx x x příslušného xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx nejpozději xx xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty k xxxxxx odvolání, jestliže x xxxx xxxxx xx závažných důvodů x účastník řízení x xx xxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx, xxx došlo xx xxxxxxxx, x zároveň xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx ve xxxxxx
x) kárné xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx škody x bezdůvodného obohacení.
(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxx odvolání xxx xxxxxxx, xxx xxxxxx-xx mu x xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx.
§217
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx
a) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx kárná komise xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) X odvolání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§200 xxxx xxxxx x xxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx pro xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx potvrdí. Xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jen xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx mu xxx uloženo xxxxxxxxx xxxxx opatření.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odvolacímu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poradní odvolací xxxxxx vázán.
§218
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx [§217 odst. 1 xxxx. b) x odst. 2], xxxxxxx xxxxxxx odvolací xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx komise xxxx xxx xxxxxxx 3 xxxxx, xx-xx xxxx xxxxx, musí xxxx xxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx odvolací xxxxxx xxxxx xxx xxx státní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu. Poradní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx služebně xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanec; xx-xx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx služebně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx x xxxx předseda xxxxx.
(3) Xxxxxx poradní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx představený, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §202 odst. 3.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxx-xx účastník xxxxxx, aby xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx odvolací xxxxx xxxxxxx mu xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx uplatnit x xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §202 xxxx. 3. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx musí xxx xxxxxx písemně. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přezkoumá. Je-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxxx poradní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; jinak xxxxxxx xxxxxxx.
(7) Proti xxxxxxxxxx podle odstavce 6 není xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxxxx komise projedná xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx spisového xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje
x) xxxxxxxx poradní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx této xxxxxx, jejich xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x datum xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, příjmení x xxxxxxxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x jeho xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x evidenční xxxxx,
d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx, jeho xxxxxxxxxx, výsledek xxxxxxxxx x xxxxxxx členů xxxxxxx xxxxxxxx komise.
Xxxxx 2
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí
§219
(1) Zjistí-li xx dodatečně xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx odůvodňují příznivější xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx, xxxx rozhodující xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Rozhodující xxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxxx, xxxxxxxx xx věci xxxx. Ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx podat xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může xxxxxxxx xxxxxx podat xxx xx xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx 3 let xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx toto xxxxx zaniká.
(3) Xxxxxx-xx se xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x rozporu x právními xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx kárné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xx lhůtě 3 xxx ode xxx, xxx xxxxxx právní xxxx, jinak xxxx xxxxxxx zaniká.
XXXXX IV
XXXXXXXXXX VE XXXXXX XXXXXXXXXX POMĚRU
§220
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru (xxxx jen "písemnosti") xxxx xxx doručeny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx služební xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x místě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx, xxx doručit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx licence.
(3) Písemnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx licence xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx známou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zásilka x xxxxxxxxxx x poznámkou "xx xxxxxxxxx rukou".
(4) Xxxxx-xx státní xxxxxxxxxxx, kterému xx xxx xxxxxxxxx doručena, xxxxxxxx, xxxxxxx se x místě xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx uloží xxxxxxxxx v místně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx po xxxx 10 xxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vrátí ji xxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služebnímu xxxxx xxxx nedoručitelnou. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, držitel xxxxxxxx xxxxxxx na xx xxxx skutečnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx doručit písemnost xx xxxxxxx, jakmile xxxxxx xxxxxxxxxxx písemnost xxxxxxxx xxxx jakmile xxxx držitelem poštovní xxxxxxx vrácena odesílajícímu xxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doručení xxxxxxxxxx zmařil. Účinky xxxxxxxx nastanou x xxxxx, xxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 5 xxxxx x x xxxxxxx, kdy se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx doručení xxxxxxxxxx xx řídí §48b xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
§221
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxx, doručuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zpravidla xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx služebnímu xxxxx xx splněna, xxxxxxx xx služební xxxx xxxxxxx.
XXXXX X
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX VĚCECH XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX
§222
(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx podat xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx podána žaloba xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx pravomocnému rozhodnutí xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, náhrady xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx (§39) xxxx nezákonné, xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xx služebního úřadu, x xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx měsíční xxxx.
HLAVA VI
XXXXXXX VÝKONU XXXX X XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXX
§223
(1) Xxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo splynutím x jiným xxxxxxxxx xxxxxx, přechází xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx rozsahu xx xxxxxxxxxxx služební xxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx nově vzniklé. Xxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx, který z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přejímá od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx rozdělení xxxxxxx.
(3) Stanoví-li xxxxxxxx právní předpis, xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx též, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výkon xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru xxx xxxxxx služebního xxxxx xxxxxxxxx této xxxx.
§224
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, přechází xxxxx práv a xxxxxxxxxx xx služebního xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx části xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad.
(2) Xxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx služebního xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xx xxx xxxxxxx zanikly, xxxxxxxx dosavadní xxxxxxxx xxxx.
§225
Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx služební úřad xx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x povinností xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a který xxxxxxxx xxxx uspokojí xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxx uplatní xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
XXXXX XXX
XXXXXX USTANOVENÍ
Xxx 1
Právní xxxxx
§226
(1) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx §3439, §40 xxxx. 3 až 5, §41, 41a, 42a, 43, 43a, 43b, 43c, 44, 45, 48, 49, 49a, 50a, 50b x 51 xxxxxxxxxx zákoníku x §19 xx 29 zákoníku práce.
(2) Xxxxx-xx právní xxxx xxxxxx ve xxxxx, xxxxxx vyžaduje xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, je neplatný.
Xxx 2
Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
§227
Xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx §544 xxxx. 1 a 2, §545550, 552, 151n, 151o, 151p, 152 xx 180 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxx 3
Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx
§228
Zánik xxxx x xxxxxxxxxx xx služebního xxxxxx xx řídí §559 xx 573, §574 xxxx. 1, §575 xx 578, §580, 581, 584 xx 587 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxx 4
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx
§229
(1) Xxxxxxxxx xx řídí §329 xxxx. 2 x §333 odst. 2 zákoníku xxxxx x §100 odst. 1 x 2, §101, 103, 106 x 107 občanského xxxxxxxx x xxx, xx vrácení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx věděl xxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a to xx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxx, x dále §109 xx 112 x 122 xxxxxxxxxx zákoníku.
(2) K zániku xxxxx xxxxx, že xxxxxx ve stanovené xxxxx uplatněno, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 odst. 2, §73, §78 xxxx. 1 a 2, §117 xxxx xxxxx, §212 xxxx. 3, §219 odst. 2 x 3. X xxxxxx xxxxx xxxxx, že nebylo xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, dochází též x případech xxxxxxxxx x §267 xxxx. 2 zákoníku práce.
Xxx 5
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
§230
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx §39 xxxx. 4, §40 xxxx. 2, §43 xxxx. 5, §44 xxxx xxxxx, §55 xxxx. 2, §72 xxxx. 1 písm. b), §87 xxxx. 1 x 2, §98 xxxx. 1 a 2 a §222 xxxx. 3 rozumí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx službu, xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xx službu ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx naposledy xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx byly xxxxxxxx xxxxxx.
§231
(1) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx §347 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx x ostatními xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx předpisy x xxxxxx xxxxxxx x §349 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx neprovdané, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx rozvedení xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zaměstnankyně x xxxxxx zaměstnanci xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx.
§232
Zjišťování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx řídí §352, 353, §354 xxxx. 1 xx 3, §355 xx 362 zákoníku xxxxx. Xxxx xxxxx §40 xxxx. 2 x 3, §44 xxxx xxxxx, §87 odst. 2 x §222 xxxx. 3 xx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nezahrnuje xx xxxxx mzdy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x rozhodném xxxxxx a xxxx, xx xxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
HLAVA XXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXX POMĚRU
§233
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx obsadit xxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx x pracovním xxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxxx pracovněprávních xxxxxxxx,
x) jestliže xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxx na vojenském xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vojenského xxxxxxx,
x) xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dovolenou, xxxx čerpá-li státní xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rodičovskou xxxxxxxxx,
x) jestliže xx xxxxxx zaměstnanec xx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx místo xxxxx §43 xxxx. 1 xxxx. a), xxxx
x) xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařazen xxxx xxxxxx xxxxx §46 x 48.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1; xxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxx 65 xxx.
(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx dodržovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx. Xx služebními předpisy xxxxx xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přísluší xx xxxx xxxxx části xxxxxx hlavy xxxxx, x xxxxxxxx příplatku xx xxxxxx (§138).
XXXXX XX
XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX X XXXXXXX
§234
(1) Personální xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §11 odst. 7 x 8, xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx x xxxxx údaje x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxx x xxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxx odstavce 1 xxxxxxx vláda nařízením.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx předávat xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců, xxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí, Ministerstvu xxxxxxx x Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
HLAVA X
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxx 1
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
§235
(1) Xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xx 1. ledna 2015 xx 31. xxxxxxxx 2017.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx §14 xx 16 x §190.
(3) Systemizace x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zejména xx vytváření xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx zaměstnanců.
Díl 2
Xxxxxxxxx generálního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
§236
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx písemně xxxxxxx na návrh xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx úřadu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 x §42 xxxx. 1, xx u xxxx xxx předpoklad xxxxxxxxx xx služby, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 a xxxxxxx xx xxxxxx správě xxxxxxx xx xxxx 6 xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zástupce xxxxxxxxxxx ředitele. Generální xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitele xxxxx xxxx xxxxx xxxx služebními orgány xxxxx tohoto zákona.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx před prezidentem xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx §33 x 34.
(3) Generální xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 2 xxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ředitele x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx §18 xxxx. 2 x §19. X xxxxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxx praxi alespoň xx xxxx 6 xxx. Na jmenování xxxxxxxxxxx ředitele x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výběrového xxxxxx xx xxxxxxx §42 xxxx. 1 a §53 xxxx. 2 x xxx, xx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxx neurčitou. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx generálního xxxxxxxx není nárok.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx x zástupce generálního xxxxxxxx podle odstavce 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxx jmenování xxxxxxxxxxx ředitele a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitele xxxxx odstavce 1.
§237
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxx a vedoucí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zástupci xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx službě xx xxxx neurčitou. Xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx dobu 3 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, předseda Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx telekomunikačního xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx na dobu xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx26). Xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx Rady Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx mohou xxx xx xxxxxxxx xxxxxx na dobu xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx, do xxxxxx xx xxxx neurčitou xx volné služební xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx služebních xxxxx, xxxxx služební xxxx xxxx generálním xxxxxxxxx, vedoucí ostatních xxxxxxxxxx úřadů xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx služebním xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx generálním xxxxxxxxx; jinak xxxxx §33 x 34.
(4) Xxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx složí xxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxxx ředitelem; xxxxx xxxxx §33 a 34.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vyhlásí xxxxxxxxxx xx xxxx 2 xxx xxx xxx plné účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx vedoucího xxxxxxxxxx xxxxx a na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu. Xx xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxx §18 odst. 2 x §19. X xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xx státní xxxxxx xxxxx xxxxxxx po xxxx 3 xxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx služebního xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §42 xxxx. 1 x §53 xxxx. 5 x xxx, xx xxx x xxxxxxxxx do xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu a xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(6) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Rady Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xx xxxxxxx služebních xxxx xx uplynutí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
Xxx 3
Xxxxxxxxx dosavadních zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech xx xxxxxx
§238
Xxxxxxxx poměr ve xxxxxx xx xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx zaměstnanec"), xxxxx xxxxxxxx činnosti podle §6 xxxx. 2 x xx ke xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x pracovním xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poměru xx dobu xxxxxxx, xx xxxxx xxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx §235 xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxx určitou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 x zahraniční xxxxxx, xx nárok xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §235 xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxx §29 odst. 2, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §30 xxxx. 1; xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxx xx xxxxxx ani xxxxxxxx potřebné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
b) bude xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2,
x) x jmenování xx xxxxxx správní xxxx xxxxxxx ve xxxxx 30 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; §229 xxxx. 2 xxxxx x xxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx úřadu osvědčit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.19) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx [§17 xxxx. 1 xxxx. x)] se xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx,20) xxxxx xxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů i xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx provádí xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx (§32 odst. 1).
(5) Xx xxxxxxx jmenování xx xxxxxx xxxxxxx dosavadnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §34 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx xx službě xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx 31. prosince 2017. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx služebním xxxxxxx (odstavec 4).
(6) Nepožádá-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §6 xxxx. 2, x xxxxxxxxx xx služby, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx uplynutím xxxx 3 let xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; to xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx platí x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx zaměstnanec xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxxx, že nesplňuje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x); x xxxxx případě xx přísluší xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.85) Xxxxxxx-xx však x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 x xxxxx proto xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx pracovní xxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Dosavadní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxxxx xxxxxxxx druh xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx služebním xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx třetí xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §233 xxxx. 4.
§239
Služební xxxxx xx službě xx xxxx xxxxxxxxx
(1) Xx jmenování xx xxxxxx na xxxx neurčitou má xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx §238 xxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxx úspěšně xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx kvalifikační xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §24 xx 26.
(3) Xxxxxxxxx xx služby na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx služební xxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) X xxxx xxxxxx služby xx xxxx určitou xxxxx §238 xxxx. 5 může xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §235 xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, jestliže s xxxxx xxxxxxxxxx vysloví xxxxxxxxx písemný xxxxxxx. Xxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx vyžádá xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx neurčitou (§32 xxxx. 1) musí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xx základě xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx změní xx xxxxxxxx poměr xx službě xx xxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxx-xx státní xxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx určitou xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx neurčitou, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §55 odst. 3.
§240
Xxxxxx x přezkoumání rozhodnutí
(1) Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §238 xxxx. 4 a §239 xxxx. 3 se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx doručování xxxxxxxxxx xx xxxxxxx §220 x 221.
Xxx 4
Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx státních xxxxxxxxx, zástupců státních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ředitelů x zástupců xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
§241
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnanci xx správních úřadech, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx služby xx xxxx xxxxxxx (§238), xxxxx vykonávat xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po dobu xxxxxx této xxxxxx x x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, kdy xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxxx obsazeno na xxxxxxx výsledku xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vedoucího xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx sekce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odboru, xx považují za xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx oddělení, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ředitelů odborů xxxxx §9 xxxx. 3 písm. a) x x).
(3) Xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, kteří xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vykonávali funkci xxxxxxxx ředitele, xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx. d).
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vedoucích xxxxxxxx, xxxxxxxx vedoucích xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx §18 xxxx. 2 x §19. K xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx neurčitou, xxxxx vykonávají xx xxxxxxxxx úřadu, x xxxx má xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx obor služby, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx. Na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx se xxxxxxx §42 xxxx. 1, §53 xxxx. 1; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxx, zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxx, ředitel xxxxxx, zástupce xxxxxxxx xxxxxx, ředitel sekce x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 se xxxxxxx xxxxxxxxxx místa dnem xxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
§242
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x dohodě xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx ministerstvo xxxx, a x Xxxxx vlády x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx tajemníka x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxx správních xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx sekce xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 x §42 xxxx. 1, je x xxxx dán xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dobu 4 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx tajemníka je xxxxx jmenovat též xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx tajemníka xx xxxxxxxx do xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xx jmenování xxxxxxxx xxxxxxxxx x zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx §53 odst. 4 x §198 xxxx. 2 xxxx. x).
(2) Xxxxxx xxxxxxxx a zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx §33 x 34.
§243
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, jimiž jsou xxxxxxxxxxxx x Úřad xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx personálního xxxxxxxx x dosavadních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, splňují xxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 x §42 xxxx. 1, xx x nich xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §6 odst. 2 x xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxx. V případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ředitele xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx neurčitou xx xxxx 3 xxx ode xxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ředitele xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx personálního ředitele xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx tajemníkem, xxxxx xxxxx §33 x 34.
(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx výběrové xxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx §18 odst. 2 x §19. X xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xx státní správě xxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zástupce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx §42 xxxx. 1, §53 xxxx. 3 x §198 xxxx. 2 xxxx. x) x tím, xx jde x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xx jmenování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zástupcem xxxxxxxxxxxx ředitele není xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ředitele podle xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx služby xx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ředitele x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1.
Díl 5
Xxxxxxx některých xxxx xxxxxxxx zaměstnanců
§244
Xx xxxx 15 xxx xx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx na dobu xxxxxxx (§238) jsou xxxxxx xxxxxxxxxxx povinni xxxxxxx xxxxx výdělečnou xxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 2 část xxxx xxxx xxxxxxxxxx.
Xxx 6
Xxxxxxxxxx
§245
§245 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 426/2003 Xx.
§246
(1) Xxxxxxxxxxx zaměstnance, xxxxx xx při xxxxxx xxxxx x pracovním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxx správy,87) xxx xxxxxxxx do xxxxxx xx xxxx určitou x xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo, xx kterém bude xxxxxxxxx službu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx druh práce x pracovním poměru, x x případě, xx pro toto xxxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 odst. 2 xxxx. x) a xxxx. 3.
(2) Xx dobu výkonu xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xx státního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx zaměstnance, xxxxx xxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxx.
§247
§247 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 426/2003 Sb.
§248
§248 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 264/2006 Sb.
Díl 7
Xxxxx a xxxxxxxxxx x pracovního xxxxxx
§249
Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxx §236 odst. 1, §237 xxxx. 1, §238 xxxx. 5, §239 xxxx. 3, §242 a §243 xxxx. 1, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Díl 8
Xxxxxxxx xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx
§250
První xxxxxxxx hodnocení (§195) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x §249 xx xxxxxxx po 1. xxxxx 2015.
Xxx 9
Xxxxxxxxx k xxxxxxx
§251
Xxxx xxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx x xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxxxx §249 xx xxxxxxx xx doby služby xxxxx §112 xxxx. 6.
Díl 10
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
§252
Ve xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx §13 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xxxxx.
HLAVA II
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§253
Xxxxxxx xx zákon č. 213/1948 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§254
Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2015, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 2, §9 xxxx. 3 písm. x) x x) x xxxx. 4, §11 xx 13, §32 xx 34, §135, §136 xxxx. 2, §235, §236 xxxx. 1 x 2, §237 xxxx. 1, 3 x 4, §242, §243 xxxx. 1 xx 3, §252 x přílohy č. 1, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx vyhlášení.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. r.
x z. Xxxxxxxxx x. r.
Xxxxxxx č. 1 k xxxxxx x. 218/2002 Xx.
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX TŘÍD XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX ÚŘADECH
1. 1. xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx, xxxxxx vymezené xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x přesně xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx volby xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx"), xxx je předmětem xxxxxxxx xxxxx prvků xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, které xxxx součástí xxxxxxxx xxxxxxx xxxx samostatné xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx adresné písemnosti, xxxxxxxxxx, lhůty.
2. 2. platová xxxxx
Xxxxxxxx označení: odborný xxxxxxxx
Předepsané vzdělání: xxxxx střední vzdělání
Xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vnitřním xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx okruh xxxxxxx xxxxxxx, například xxxxxxxxxx podání xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx podkladů xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx věcech (malého xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx náležitostí stanovených xxxxxxxxx předpisem), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, důkazů, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x dokladů, provádění xxxxxxx, xxxxxxxxxxx odborných xxxxxxxxx.
3. 3. xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Různorodé, xxxxxxx xxxxxxxx činnosti xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx vazbami na xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "odborné činnosti"), xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systémy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx příprava správního xxxxxx (xxxxxxx) s xxxxxxxxxxxx postupem x x xxxxx počtem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx náležitostmi x xxxxxxxxxx důkazy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ohledáním.
4. 4. platová xxxxx
Xxxxxxxx označení: xxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x x dalším xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx vyřizování xxxxxxxxx případů (správního xxxxxx) x xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx oblastí, xxxxxxx na xxxx xxxxxx (xxxxx) x xxxxxxxxxxxxxxx složitou podkladovou xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx systému, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx vazbami na xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxx analýzy), dokumentováním, xxxxxxxxx xxxxxxx (mnoho xxxxxxxxx), šetřením, prošetřováním.
5. 5. platová xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx)
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Zajišťování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rámcově stanovenými xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx složité xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x vyžadující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxx správních xxxxx.
6. 6. platová xxxxx
Xxxxxxxx označení: xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx)
Předepsané vzdělání: xxxxx xxxxxxx vzdělání xxxx bakalářský xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vstupy, xxxxxxx xxxxxxxxxxx výstupy, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx vazbami xx xxxxxx okruh xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxx xxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systémů xx zásadními xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a vnějšími xxxxxxx, xxxxxxxxx složité xxxxxxxx agendy xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vazbami xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
7. 7. platová xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx: rada
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx: bakalářský xxxxxxxx xxxxxxx
Systémové xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx jednoznačnými xxxxxx x ostatním xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxxxx vnitřními x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x s xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx vstupy, xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx vymezenými xxxxxxx x velmi širokými xxxxxxx xx další xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx specializované xxxxxxxx") x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správních xxxxx.
8. 8. xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx označení: xxxxxxx xxxx
Předepsané xxxxxxxx: xxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx
Systémové xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ministerstev x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx správních xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.
9. 9. xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx vzdělání: xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx x nespecifikovanými xxxxxx, způsoby řešení x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx širokými xxxxxxx xx xxxxx procesy (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx") x xxxxxxx xxxxxx správních xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v oborech xxxxxx územních xxxxxxxxx xxxxx x rozsáhlým xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx služby x s xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx do mnoha xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a sjednocování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx služby ministerstev x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zasahujících xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx oblastí nebo xxxxx věcně a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se zásadními xxxxxxx na další xxxxx xxxxxx.
10. 10. xxxxxxx třída
Xxxxxxxx označení: ministerský xxxx (státní xxxx, xxxxxx xxxx)
Předepsané xxxxxxxx: xxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx specializovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx systémové xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx správních úřadů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx obory xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx s celostátní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx služby x s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx služby x xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx x právních xxxxxxx nebo xx xxxxxx obtížnými xxxxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx významu xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx daného oboru xxxxxx.
11. 11. xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx: vyšší xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx vládní xxxx)
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx činnost ve xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx služby a xxxxxxx celospolečenského xxxxxxx. Xxxxxxxxx specializované činnosti x oborech xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxx xxxxxxxx členěním x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx obory xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
12. 12. xxxxxxx xxxxx
Služební xxxxxxxx: xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (vrchní xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx)
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx koncepce dlouhodobého xxxxxx oborů xxxxxx xxxxxxxxxxxx a ústředních xxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxx vnitřním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx vazbami xx xxxx xxxxx služby x xxxxxxxxxx působností x jiné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předurčující xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémy.
Příloha x. 2 x xxxxxx x. 218/2002 Xx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx
(v % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stupně x platové třídě, xx které je xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařazeno)

Xxxxxxxxxxx

ministerstva x xxxxxxxx xxxxxxx úřady

xxxxxxx úřady x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

správní xxxxx x xxxxxxxx působností

xxxxxxx xxxxxxx úřady

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

10 xx 20

5 xx 15

xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

20 xx 30

10 xx 20

ředitel xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx sekce
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

30 xx 40

25 xx 35

20 xx 30

15 xx 25

xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx generálního xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

40 xx 50

35 xx 45

30 xx 40

25 xx 35

xxxxxx xxxxxxxx
vedoucí xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx

50 až 60

45 až 55

35 xx 45

30 xx 40

Příloha x. 3 x zákonu x. 218/2002 Sb.
Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 246/2003 Xx.
Čl. XIII
1. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx poslance Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §53 odst. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 62/2003 Xx., o xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx poslance Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx volbách xx Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxx 2004.
2. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx do Evropského xxxxxxxxxx x xxxx 2004.
Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 359/2004 Sb. x účinností xx 15.6.2004
Čl. LVI
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úrazového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx §365 xx 393 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx.
Čl. XXX vložen právním xxxxxxxxx č. 264/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007
Xx. XXVI
Xx. XXVI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2011 Xx.
Čl. XXIII
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx služby xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2014 x trvá xxxxx v xxxx 2014, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plat xx xxxxxxx xxxx podle §111 xxxxxxxxxx zákona, xx znění xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2013.
Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 364/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Informace
Právní xxxxxxx č. 218/2002 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2015, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §5 odst. 3, §6 xxxx. 2, §9 xxxx. 3 xxxx. x) a x) x xxxx. 4, §11 xx 13, §32 xx 34, §135, §136 xxxx. 2, §235, §236 xxxx. 1 x 2, §237 xxxx. 1, 3 x 4, §242, §243 odst. 1 xx 3, §252 x přílohy č. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 28.5.2002.
Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx č.:
131/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 166/99 Xx., x veterinární xxxx x o xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2003
281/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., o službě xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx úřadech a x odměňování těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 131/2003 Xx., x zákon x. 309/2002 Sb., x xxxxx zákonů souvisejících x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 123/2003 Xx.
x xxxxxxxxx xx 28.8.2003
426/2003 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., o službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.1.2005, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §6, §135 x přílohy x. 1, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 12.12.2003
359/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 90/95 Xx., x xxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx sněmovny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx území XX
x xxxxxxxxx xxx 15.6.2004
436/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x zaměstnanosti
s účinností xx 1.10.2004
586/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx (branný xxxxx)
x xxxxxxxxx od 1.1.2005
626/2004 Xx., o změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2005, x xxxxxxxx §235, 238, 250 a 254, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 10.12.2004
127/2005 Xx., x elektronických xxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.5.2005 s výjimkou §18, 20, 30, 42, 43, 55, 131, 207 x 210, které nabývají xxxxxxxxx 1.1.2007
413/2005 Xx., x změně xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2006
57/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se sjednocením xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.2006
189/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Xx. xx 1.1.2008 x xxxxxxx x. 261/2007 Xx. xx 1.1.2009)
264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxxxx xxxxx
x účinností xx 1.1.2007
531/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx
x účinností od 7.12.2006
585/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x. 189/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/92 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x hmotné xxxxx, xx xxxxx zákona x. 165/2006 Xx., x zákon č. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 31.12.2006
261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2008
362/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.1.2008
88/2008 Sb., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx některých xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (netýká se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x účinností xx 27.3.2008
305/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony
s xxxxxxxxx od 1.1.2009
306/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2010
381/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x o odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 20.10.2008
41/2009 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2010
326/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx růstu x sociální stability
s xxxxxxxxx xx 1.7.2009
347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx opatřeními x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí
s xxxxxxxxx xx 1.1.2011
30/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.3.2011
73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX a o xxxxx souvisejících zákonů
s xxxxxxxxx xx 1.4.2011
80/2011 Xx., nález ÚS xx dne 1.3.2011 xx. xx. Xx. XX 55/10 ve xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v souvislosti x úspornými xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2012
341/2011 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx a x xxxxx souvisejících zákonů
s xxxxxxxxx od 1.1.2012
364/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí
s xxxxxxxxx xx 1.1.2012
375/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2012
445/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x ostatních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 28.12.2011
457/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx správě ČR
s xxxxxxxxx od 1.1.2013
458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx související se xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015
186/2012 Sb., xxxxx ÚS xx xxx 24.4.2012 sp. xx. Xx. ÚS 54/10 ve xxxx xxxxxx na zrušení xxxxx xxxxxxxxxx §192 xxxx. 1 zákona x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §68 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 221/99 Xx., x xxxxxxxx z xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, §124 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, §34 xxxx. 4 xxxxxx x. 236/95 Xx., o platu x xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx x výkonem xxxxxx představitelů xxxxxx xxxx x některých xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §73 xxxx. 4 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §48 xxxx. 3 xxxxxx č. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §53 xxxx. 4 xxxxxx č. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §111 zákona x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správním xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §65 xxxx. 1 xxxxxx x. 155/95 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpis (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 21.6.2012
Xxxxxx xxxxxxx x. 218/2002 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 6.11.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Čl. 79 xxxx. 2 Ústavy Xxxxx xxxxxxxxx.
2) §25 xxxx. 2 xxxxxx x. 15/1998 Sb., x Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx.
Xxxxx č. 236/1995 Sb., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx představitelů xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x soudců, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §28 xxxx. 3 zákona x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných ústředních xxxxxx xxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 219/2002 Xx.
4) §1 xxxxxx x. 2/1969 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
5) §2 xxxxxx x. 2/1969 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxxxxxx §5 xxxxxx č. 218/1999 Xx., x xxxxxxx branné xxxxxxxxxx x o vojenských xxxxxxxxx úřadech (xxxxxx xxxxx).
7) Xxxxxxxxx §2 zákona č. 9/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx a působnosti xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 167/1999 Xx., §1 xxxxxx x. 64/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx inspekci, xx xxxxx zákona x. 110/1997 Sb.
8) Xxxxx č. 186/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službě, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx škol, xxxxxxxxx xxxx x vyšších xxxxxxxxx škol (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §45 x 98 xxxxxx x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx školách), xx xxxxx zákona č. 147/2001 Xx.
11) §46 x 98 xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 147/2001 Xx.
12) Xxxxxxxxx §18 a 19 xxxxxx č. 564/1990 Xx., x státní xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §38 xxxx. 6 xxxxxx x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
15) §10 xxxx. 1 zákona x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx.
§5 xxxx. 2 xxxxxx x. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 113/1997 Xx.
16) Zákon č. 40/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
17) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x. 49/1967 Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx (xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 2/1968 Xx.), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 412/2005 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
18a) Například §107 xxxxxx x. 127/2005 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
19) Xxxxx č. 358/1992 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx pravosti xxxxxxx xxxxxxxxx x obecními xxxxx a o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §11 xxxxxx č. 269/1994 Xx., x Rejstříku xxxxxx.
22) Například xxxxxxxx č. 345/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx částí xxxxxxxx města Prahy x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxx zvláštních orgánů xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx komisí, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx působnosti (vyhláška x zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx x. 427/2000 Xx., xxxxxxxx č. 51/1998 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx způsobilost x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx x zvláštní xxxxxxx způsobilosti), xx xxxxx xxxxxxxx x. 121/1999 Sb.
23) §266a xxxxxxxx xxxxx.
24) §124 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx.
25) Xxxxx č. 119/1992 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) §23 xxxx. 3 xxxxxx x. 15/1998 Xx.
§1 xxxx. 3 x 5 zákona x. 273/1996 Xx., x xxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 187/1999 Xx.
§107 xxxx. 1 xxxxxx č. 127/2005 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
§17 xxxx. 4 xxxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).
27) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Zákon č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx.
29) Zákon č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 2/2002 Xx.
30) §12 xxxx. 10 xxxxxxxxx xxxx.
31) §67 x násl. xxxxxxxxx xxxx.
32) §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 2/1969 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§21 odst. 1 zákona x. 15/1998 Xx.
33) §17 xxxxxx x. 1/1992 Xx., o mzdě, xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Zákon č. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx.
35) Xxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Xxxxxxxxx §12 xxxx. 2 xxxxxx x. 531/1990 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 311/1999 Xx., §17 xxxxxx x. 89/1995 Xx., x xxxxxx statistické xxxxxx, ve znění xxxxxx č. 411/2000 Xx., §57 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx č. 272/2001 Xx.
37) Například §74 zákoníku xxxxx.
38) Zákon č. 309/1999 Sb., x Sbírce xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv.
39) Xxxxx č. 424/1991 Sb., x sdružování x xxxxxxxxxxx stranách x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
40) Zákon č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
41) Čl. 44 Xxxxxxx základních práv x xxxxxx.
42) Xxxxxxxxx xxxxx č. 360/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxx a x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 254/2000 Sb., x xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxx x. 165/1988 Xx.
43) Xxxxx č. 129/2000 Sb., o xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) §21a xxxxxxxxxx soudního řádu.
45) §7 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
46) §124 xxxxxxxx xxxxx.
47) Xxxxxxxx xxxxx č. 62/1994 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pracovištěm x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 183/1999 Xx., xxxxxxxx vlády x. 465/2001 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 214/2003 Xx.
47a) Zákon č. 309/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx požadavky xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích x o zajištění xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx), xx xxxxx zákona č. 362/2007 Xx.
48) Zákon č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a podmínkách xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
49) Xxxxxxxx č. 114/2002 Sb., o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
50) Zákon č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 430/2001 Sb., x nákladech xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
51) §425 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx x xxxxxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 592/1992 Sb., o xxxxxxxxx xx všeobecné zdravotní xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 54/1956 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxx č. 589/1992 Sb., o xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52x) §31 xxxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx.
52x) §55 x 57 zákona x. 187/2006 Sb.
52x) Xxxxx č. 258/2000 Sb., o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
53) §16 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
54) Xxxxx č. 589/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§107 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
55) §16 xxxx. 4 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) §15 xxxxxx x. 155/1995 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
§107 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57) §17 xxxx. 4 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
58) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
59) Xxxxx č. 87/1995 Sb., o spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx souvisejících x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Zákon č. 83/1990 Sb., x sdružování xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
61) Xxxxx č. 2/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61x) Xxxxx č. 143/1992 Sb., x xxxxx x xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
62) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 309/1999 Sb.
63) §17 x 18 zákona x. 218/1999 Xx.
64) Zákon č. 18/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
65) §20 xxxx. 1 zákona x. 29/1984 Xx.
66) §44 xxxxxx x. 111/1998 Xx.
67) §1 x 2 zákona x. 245/2000 Sb., x státních svátcích, x ostatních xxxxxxxx, x významných dnech x x dnech xxxxxxxxxx klidu.
68) §117 xxxx xxxxx a §128 xxxxxxxx xxxxx.
69) §16 xxxx. 1 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
70) Xxxxxxxxx §11 xxxxxx x. 37/1989 Xx., x xxxxxxx před alkoholismem x xxxxxx toxikomaniemi.
71) §21 xxxxxx x. 87/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
72) §18 xxxx. 3 xxxxxx x. 87/1991 Sb., xx znění xxxxxx x. 267/1992 Sb.
73) §93 xxxxxxxx práce.
74) §94 xxxxxxxx xxxxx.
75) §78 xxxx. 1 xxxx. x) x §95 xxxxxxxx xxxxx.
76) §9 xxxx. 3 zákoníku xxxxx.
77) Xxxxxxxxx §53 xxxxxx x. 20/1966 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 548/1991 Xx., a xxxxxxxx č. 50/1978 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx č. 98/1982 Xx.
78) §91 xxxx. 1 zákoníku xxxxx.
79) Xxxxx č. 97/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 117/1974 Sb., xxxxxx se stanoví xxxxxxxx xxx posuzování xxxxxxxxxx xxxx archiválií x xxxxxxxxxxx skartačního xxxxxx.
Xxxxxxxx č. 118/1974 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
80) Xxxxxxxxx §13a xxxxxx x. 531/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 311/1999 Xx.
81) §46 xxxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
82) Xxxxxxxx č. 177/1996 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (advokátní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
83) Vyhláška č. 37/1967 Sb., x provedení xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
84) §274 xxxx. e) občanského xxxxxxxx xxxx.
85) §60a, 60b a 60c xxxxxxxx práce.
86) §5 xxxxxxxx xxxxx č. 253/1992 Sb., x xxxxxxxxx poměrech xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
87) Xxxxxxxx xxxxx č. 253/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.