Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.11.2014.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2012 do 05.11.2014.


Zákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)

218/2002 Sb.

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Hlava I - Předmět úpravy a rozsah působnosti §1 §2

Hlava II - Základní ustanovení

Díl 1 - Správní úřad a služební úřad §3 §4
Díl 2 - Obor služby §5
Díl 3 - Státní zaměstnanci §6 §7 §8 §9
Díl 4 - Služební předpisy §10

Hlava III - Organizační věci služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců §11 §12 §13

Hlava IV - Systemizace §14 §15 §16

ČÁST DRUHÁ - PŘÍPRAVA NA SLUŽBU

Hlava I - Předpoklady k přijetí pro přípravu na službu §17

Hlava II - Výběrové řízení k přípravě na službu §18 §19

Hlava III - Výjimky z výběrového řízení k přípravě na službu §20

Hlava IV - Průběh přípravy na službu §21 §22 §23

Hlava V - Ukončení přípravy na službu §24 §25 §26

Hlava VI - Společné ustanovení o přípravě na službu §27

ČÁST TŘETÍ - SLUŽEBNÍ POMĚR

Hlava I - Služební poměr a druhy služby §28 §29

Hlava II - Předpoklady ke jmenování do služby, překážky jmenování do služby a výkonu služby, jmenování do služby, služební slib a vznik služebního poměru

Díl 1 - Předpoklady ke jmenování do služby a jejich plnění po dobu služby §30
Díl 2 - Jmenování do služby, služební slib a vznik služebního poměru §31 §32 §33 §34
Díl 3 - Překážky jmenování do služby a výkonu služby §35

Hlava III - Zařazení státního zaměstnance ve službě s ohledem na příbuzenské a jiné podobné vztahy §36

Hlava IV - Změny služebního poměru 

Díl1 - Druhy změn služby §37 §38 §39 §40 §41 §42 §43 §44 §45 §46 §47 §48 §49 §50
Díl 2 - Společná ustanovení o změnách služby §51 §52 §53

Hlava V - Skončení služebního poměru §54

Díl 1 - Skončení služebního poměru služebním orgánem §55
Díl 2 - Skončení služebního poměru na základě žádosti státního zaměstnance §56
Díl 3 - Skončení služebního poměru ze zákona §57
Díl 4 - Rozhodnutí o skončení služebního poměru §58

Hlava VI - Služební posudek, potvrzení o službě a neplatné skončení služebního poměru §59 §60

ČÁST ČTVRTÁ - POVINNOSTI, ZÁKLADNÍ PRÁVA STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ, OMEZENÍ NĚKTERÝCH PRÁV STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ, PŘÍKAZY K VÝKONU SLUŽBY A ODMĚNY ZA PŘÍKLADNOU SLUŽBU
Hlava I - Povinnosti, základní práva státních zaměstnanců a omezení některých práv státních zaměstnanců
Díl 1 - Povinnosti státních zaměstnanců §61 §62
Díl 2 - Základní práva státních zaměstnanců §63
Díl 3 - Omezení některých práv státních zaměstnanců §64 §65 §66 §67

Hlava II - Příkazy k výkonu služby §68

Hlava III - Odměny za příkladnou službu §69

ČÁST PÁTÁ - KÁRNÁ ODPOVĚDNOST

Hlava I - Služební kázeň §70

Hlava II - Kárné provinění, kárné opatření a zánik kárné odpovědnosti §71 §72 §73

Hlava III - Výkon kárné pravomoci §74 §75 §76

Hlava IV - Zahájení kárného řízení §77 §78

Hlava V - Zahlazení kárného opatření §79

ČÁST ŠESTÁ - PODMÍNKY VÝKONU SLUŽBY

Hlava I - Zákaz diskriminace ve služebním poměru §80

Hlava II - Doba výkonu služby a doba odpočinku

Díl 1 - Doba výkonu služby a přestávky ve službě §81
Díl 2 - Služební pohotovost §82
Díl 3 - Služba přesčas a služba v noční době §83
Díl 4 - Dovolená §84

Hlava III - Služební volno

Díl 1 - Překážky na straně státního zaměstnance §85
Díl 2 - Překážky na straně služebního úřadu §86

Hlava IV - Vzdělávání státních zaměstnanců §87 §88

Hlava V - Institut státní správy §89 §90 §91 §92 §93 §94

Hlava VI - Náhrady výdajů poskytované státním zaměstnancům v souvislosti s výkonem služby §95

Hlava VII - Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby §96

Hlava VIII - Vytváření podmínek pro výkon služby a zabezpečení státních zaměstnanců

Díl 1 - Vytváření podmínek pro výkon služby §97
Díl 2 - Zabezpečení státních zaměstnanců §98

Hlava IX - Podmínky výkonu služby státních zaměstnankyň, těhotných státních zaměstnankyň a státních zaměstnankyň-matek, mateřská a rodičovská dovolená a přestávky ke kojení

Díl 1 - Podmínky výkonu služby státních zaměstnankyň §99
Díl 2 - Podmínky výkonu služby těhotných státních zaměstnankyň a státních zaměstnankyň - matek §100 §101
Díl 3 - Mateřská dovolená a rodičovská dovolená a přestávky ke kojení §102
ČÁST SEDMÁ - NÁHRADA ŠKODY, SLUŽEBNÍ ÚRAZ A NEMOC Z POVOLÁNÍ

Hlava I - Předcházení škodám §103

Hlava II - Odpovědnost státního zaměstnance za škodu §104

Hlava III - Odpovědnost služebního úřadu za škodu a zabezpečení státního zaměstnance při služebním úrazu nebo nemoci z povolání §105

Hlava IV - Zvláštní odpovědnost za škodu ve službě nebo v souvislosti se službou §106 §107

Hlava V - Společná ustanovení o odpovědnosti za škodu služebního úřadu §108

ČÁST OSMÁ - SOCIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Hlava I - Základní ustanovení §109 §110

Hlava II - Plat při dočasné neschopnosti k výkonu služby §111

Hlava III - Příspěvek k důchodu §112 §113 §114 §115 §116 §117 §118 §119 §120 §121

ČÁST DEVÁTÁ - INFORMOVÁNÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ A PROJEDNÁNÍ SE STÁTNÍMI ZAMĚSTNANCI V ZÁLEŽITOSTECH VÝKONU SLUŽBY A PODMÍNEK JEJÍHO VÝKONU, OPRÁVNĚNÍ ODBOROVÝCH ORGÁNŮ, RADA STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ, ZÁSTUPCI STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI VÝKONU SLUŽBY A JEJICH OPRÁVNĚNÍ

Hlava I - Informování státních zaměstnanců a projednání se státními zaměstnanci v záležitostech výkonu služby a podmínek jejího výkonu

Díl 1 - Základní ustanovení §122
Díl 2 - Informování státních zaměstnanců §123
Díl 3 - Projednání se státními zaměstnanci §124

Hlava II - Oprávnění odborové organizace působící ve služebním úřadu a oprávnění vyššího odborového orgánu §125

Hlava III - Rada státních zaměstnanců, zástupci státních zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu služby a jejich oprávnění §126 §127 §128 §129

Hlava IV - Společná ustanovení §130 §131 §132

ČÁST DESÁTÁ - ODMĚŇOVÁNÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ, ČEKATELŮ, OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH A ORGANIZAČNÍ VĚCI VZTAHUJÍCÍ SE K ZAMĚSTNÁVÁNÍ TĚCHTO ZAMĚSTNANCŮ

Hlava I - Odměňování státních zaměstnanců

Díl 2 - Společná ustanovení o platu státních zaměstnanců §152 §153 §154 §155 §156 §157 §158

Hlava II - Odměňování čekatelů

Díl 2 - Společná ustanovení o platu čekatelů §166 §167 §168

Hlava III - Odměňování ostatních zaměstnanců ve správních úřadech a organizační věci vztahující se k zaměstnávání těchto zaměstnanců

Díl 2 - Společná ustanovení o platu ostatních zaměstnanců ve správních úřadech a organizační věci vztahující se k zaměstnávání těchto zaměstnanců §184 §185 §186 §187 §188 §189 §190 §191
ČÁST JEDENÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Hlava I - Způsobilost fyzické osoby k právům a povinnostem a k právním úkonům a zastoupení §192

Hlava II - Osobní spis, služební průkaz, služební hodnocení státního zaměstnance a žádost nebo stížnost státního zaměstnance

Díl 1 - Osobní spis §193
Díl 2 - Služební průkaz §194
Díl 3 - Služební hodnocení státního zaměstnance §195 §196
Díl 4 - Žádost nebo stížnost státního zaměstnance §197

Hlava III - Řízení ve věcech služebního poměru

Díl 1 - Řízení v prvním stupni
Oddíl 1 - Úvodní ustanovení §198
Oddíl 2 - Účastníci řízení a orgán, který rozhoduje §199 §200
Díl 2 - Přezkoumání rozhodnutí
Oddíl 1 - Odvolací řízení §216 §217 §218
Oddíl 2 - Přezkoumání pravomocných rozhodnutí §219

Hlava IV - Doručování ve věcech služebního poměru §220 §221

Hlava V - Přezkoumání pravomocných rozhodnutí ve věcech služebního poměru soudem §222

Hlava VI - Přechod výkonu práv a povinností ze služebního poměru §223 §224 §225

Hlava VII - Obecná ustanovení

Díl 1 - Právní úkony §226
Díl 2 - Zajištění práv a povinností ze služebního poměru §227
Díl 3 - Zánik práv a povinností ze služebního poměru §228
Díl 4 - Promlčení a zánik práva §229
Díl 5 - Výklad některých pojmů §230 §231 §232

Hlava VIII - Použití pracovního poměru §233

Hlava IX - Informační systém o službě a platech §234

ČÁST DVANÁCTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Hlava I - Přechodná ustanovení

Díl 1 - Systemizace v přechodném období §235
Díl 2 - Jmenování generálního ředitele, zástupce generálního ředitele a další služební orgány §236 §237
Díl 3 - Jmenování dosavadních zaměstnanců ve správních úřadech do služby §238 §239 §240
Díl 4 - Představení, jmenování státních tajemníků, zástupců státních tajemníků, personálních ředitelů a zástupců personálních ředitelů §241 §242 §243
Díl 5 - Omezení některých práv státních zaměstnanců §244
Díl 6 - Odměňování §245 §246 §247 §248
Díl 7 - Práva a povinnosti z pracovního poměru §249
Díl 8 - Služební hodnocení státních zaměstnanců §250
Díl 9 - Příspěvek k důchodu §251
Díl 10 - Zřízení personálních útvarů §252

Hlava II - Závěrečná ustanovení §253 §254

Příloha č. 1 - Charakteristiky platových tříd státních zaměstnanců ve služebních úřadech
Příloha č. 2 - Rozpětí příplatků za vedení (v Kč za měsíc)
č. 359/2004 Sb. - Čl. XIII
č. 264/2006 Sb. - Čl. LVI
č. 347/2010 Sb. - Čl. XXVI
č. 364/2011 Sb. - Čl. XXIII
Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 186/2012 Sb.
218
ZÁKON
xx dne 26. xxxxx 2002
x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)
Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
HLAVA X
PŘEDMĚT XXXXXX X ROZSAH XXXXXXXXXX
§1
Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx xxxx službu, xxxxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnosti (xxxx xxx "státní xxxxxxxxxxx"), xxxxxxxxxxx xxxx státní xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx"), xxxxxxxx fyzických xxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx státních xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx,1) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,2) xxxxxx xx věcech xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx věci xxxxxxxxxx xx x zaměstnávání xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§2
(1) Xxxxx xxxxx xx nevztahuje xx xxxxx vlády x xxxxx Rady xxx xxxxxxxxxx a televizní xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 5, §10 xxxx. 3, §12 xxxx. 3 a 4, §16 odst. 2, §53 xxxx. 4, §68 xxxx. 1 xx 4, §172, §173, §174 odst. 4, §181, §190 x §196 xxxx. 4.
(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx odměňování a xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1, na xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky3) (xxxx xxx "Úřad vlády").
(3) Xxxxx xxxxx xx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx x zaměstnance, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jinak xxxxxxxx činnosti xxx xxxxx vlády,
c) náměstka xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xxxxx,
x) vedoucího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx pracuje xxx vedoucího Úřadu xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx další xxxxx xxxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx manuální xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, organizují x xxxxxxxxxx výkon pomocných, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxx 1
Xxxxxxx xxxx x služební úřad
§3
Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx ministerstva,4) xxxxxxxx xxxxxxx úřady5) x ostatní správní xxxxx6) (xxxxxx xxxxxx xxxxxx),7) xxxxxxxx jsou xxxxxxx zvláštními zákony, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§4
Xxxxxxx xxxx podle §3, x němž státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx (adresa) sídla xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance.
Xxx 2
Xxxx xxxxxx
§5
(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštního xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xx kterého xxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx 3
Xxxxxx zaměstnanci
§6
(1) Neřídí-li xx xxxxxxxx vztahy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,8) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx splňují tímto xxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, úspěšně xxxxxxxx přípravu na xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxx slib.
(2) Xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx zahrnuje
x) přípravu návrhů xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
g) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x právnickým xxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx,
h) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
i) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) obhajobu xxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx politiku xxxxxxx a vývoje,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) státní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx,
x) zajišťování xxxxxxxxxxxxx xxxx služby a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců podle xxxxxx zákona,
x) xxxxxx,
r) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x), g), x), x) x n), x xxxxxxxx podkladů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, chemických xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§7
Předepsané xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxx státního zaměstnance x předepsaným
x) xxxxxxxx odborným xxxxxxxxx9) xx xxxxxxxx označení xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx9) je xxxxxxxx označení odborný xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx vzděláním xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) úplným xxxxxxxx xxxxxxxxx xx služební xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxx činnost, xx xxxxxxxx označení xxxxxxxxx,
x) vyšším xxxxxxxx xxxxxxxxx9) nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx10) je služební xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx-xx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx vrchní xxxxxxxxx.
(3) Pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx10) xx služební xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx11) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rada,
x) vysokoškolským vzděláním xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xx služební xxxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerský xxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaným xxxxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) vysokoškolským xxxxxxxxx získaným studiem x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx je služební xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(4) K xxxxxxxx vyššího vzdělání xxx předepsaného v xxxxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxxx.
(5) X ústředním xxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 3 xxxx. x) až x) xxxxxxx služební xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx rada x xxxxxx xxxxxx xxxx. X Úřadu vlády xx xxxxx služebního xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x) xx x) použije xxxxxxxx označení státního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx. Ve správním xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu12) xxxx odstavci 2, 3 x 5 xxxxxxx.
(7) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na Xxxxxx xxxxx politické Xxxxxxxxxx výboru Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx akademii Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx politických x xxxxxxxxxxxxxx školách x xxxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx všech xxxxxx vysokých xxxx.
§8
Služební xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnancům v xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx hodnost xxxx xxxxxxxxxx hodnost.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) attaché,
x) XXX. tajemník,
x) XX. tajemník,
d) X. tajemník,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxx,
f) xxxx-xxxxxxxx,
g) velvyslanec.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
a) konzulární xxxxxxxx pro attaché,
x) vicekonzul pro XXX. x II. xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxx I. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx-xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx konzulárních xxxxxxxx.
§9
Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Představenými xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx stupních řízení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance, ukládat xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx rovněž xxxxxxx osoby, které xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.8)
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxx označení podle §8, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx místa xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx služební označení xxxx
x) vedoucí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxx zastupitelského xxxxx,
x) ředitel xxxxxx x zástupce ředitele xxxxxx,
d) xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx státního xxxxxxxxx,
x) vedoucí služebního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x služební xxxxxx státních xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxxx ředitel x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ředitele,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx služby (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" x "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx").
(5) Xxxxxxxx xxxxx státního tajemníka xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x x Xxxxx vlády. Státní xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x kontroluje plnění xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pracovních xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx ředitelem, popřípadě xxxxxxx xxx řízenými xxxxxxxxxxxxx x vedoucími xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ukládá xx xxxxxxxxx úřadu, xxxx xx ministerstvo, xxxxxxx x ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx Úřad vlády, xxxxxxx Xxxxx vlády.
(6) Vedoucí xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jimiž xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxx vlády, xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx, xxxxx xx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx oprávněn xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx úřad xxxxx. Xxxxxxx služebního xxxxx xx xx správním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxxxx Úřadu xxxxx. Označení, které xxxxxxxx služebnímu orgánu xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx.
(8) Služební xxxxx xxxxxxxxxxxx ředitele xx xxxxxxx xx služebních xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx Xxxx xxxxx.
(9) Xxxxxxxxxxxx může xxx jmenován jen xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx službu xx dobu určitou x představeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx člen Xxxx Českého xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nárok.
(10) Vedoucí xxxxxxxxxx xxxxx, zástupce vedoucího xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx ředitel x zástupce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Služební xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x).
Původní znění - xxxxxxxx xxxxxxxxx [xxxx. 3 xxxx. x) x x) x xxxx. 4 xx 28.5.2002] (xx xxxxxx x. 127/2005 Xx. x 57/2006 Xx.)
Xxx 4
Xxxxxxxx předpisy
§10
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx představených xxxxx xxxxxxx zaměstnancům závazné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být vydávány xxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxxx služebních xxxxxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxx xxxxxx (§9 xxxx. 10).
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§68 xxxx. 1), xxxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx příkazy x xxxxxx služby xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, se xxxxxx v xxxxxx xx členem vlády, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x státním xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx úřadu, xxxx xx Úřad xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx vlády x xxxxxxx tajemníkem.
(4) Xxxxxxxx předpisy xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nadřízeným xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Služební xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy, xx xxxxxxxx za neplatný. Xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx. Generální xxxxxxx xxxxx služební xxxxxxx xxxxxx služebním xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy. Služební xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, který je x rozporu x xxxxxxxx předpisy, xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx služební xxxxxxxx xxxxxxx x pro xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xx na službu x xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx byli xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx umožněno xx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx potřeby xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx text xxxxxx xxxxxxxx.
XXXXX XXX
XXXXXXXXXXX VĚCI XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX ZAMĚSTNANCŮ
§11
Generální xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx ředitelství xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx") je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx; působí xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx řídící, výkonné x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx služby xxxxx tohoto xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx ředitelství
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx návrhů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odměňování xxxxx xxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxx návrhů xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx x xxxx provedení x služebních xxxxxxxx xxxxxxxx generálním xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx,
f) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x službě a xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx a rejstřík xxxxxxxxx xxxx připravujících xx xx xxxxxx,
x) přidělováním xxxxxxxxxxx xxxxx státním xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx dalších xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
(3) X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx generální ředitel. Xxxxxxxxxxx ředitele xxxxxxxxx xxxxxxxx generálního ředitele. Xxxxxxxx generálního xxxxxxxx xxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx x zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 odst. 5 věty xxxxxx,
x) plní xxxxx xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx x státní xxxxxxxxxxx xxx pověření xxxx oprávněni xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx služby, xxxxxxxxxx xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx kontrole.13) Služební xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx rejstříku xxxxxxxxx osob připravujících xx xx službu.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance,
x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
f) xxxx xxxxxx,
x) xxxx služby,
x) xxxxxxxx xxxx, v xxxx státní zaměstnanec xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx se na xxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx titul,
x) xxxxx xxxxx,
c) xxxx xxxxxx, xxx xxxxx se připravuje,
x) xxxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx.
§12
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx věcech služby x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxx xxxxxx odměňování xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxxxxxx ředitele zastupuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ředitele. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věci xxxxxx x služební xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů8) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx fyzická osoba, xxxxx je ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu,8) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx odměňování, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x považuje se xx služební xxxxx (§9 odst. 10).
(2) Personální xxxxxxx xx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vztazích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Vedoucí služebního xxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx x organizačních xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podřízených xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podřízeni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vedoucí služebních xxxxx xxxxxxxxxxx ústředním xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx podřízeni vedoucímu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx služebních xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x služebních vztazích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podřízeni xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nadřízen.
(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx §37 xxxx. x), x) x h) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadu, xxxx xx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxx s xxxxxx xxxxx, který ministerstvo xxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx, jímž xx Xxxx xxxxx, postupuje x xxxxxxxxx xxxxx xxxx první personální xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxx.
(4) Požádá-li xxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx Xxxxx vlády x xxxxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx uvedeny x xxxxxxxx 3, xx xxxxxxxxxx ředitel xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnout.
§13
Xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Personální xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx státní xxxxxxxxxxx vykonává xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věci xxxxxx, xxxxxxxx vztahy xxxxxxxx zaměstnanců podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx odměňování x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx organizační xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx úřadech, v xxxxx vykonává službu x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx celkem xxxxxxx 25 fyzických xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx nezřizuje v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,14) xx finančních úřadech, x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx.15) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx nezřizuje, xxxxx činnosti, xxxxx xx měl vykonávat, xxxxxxxxx služební xxxx xxxx než 5 xxxxxxxxxxxxxxx místy.
(3) Xxxx-xx xx služebním xxxxx xxxxxx personální xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx činnosti (xxxxxxxx 2), plní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx služební úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Personálním útvarem xxxxxxxxx služebního xxxxx x ústředním správním xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx útvarem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ředitele, generálního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitele xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXXX IV
XXXXXXXXXXX
§14
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx přípravu xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a hledisek xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x oborech xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxx služebních xxxx řadových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§136 xxxx. 1),
x) xxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§136 xxxx. 1),
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx platy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) objemu xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xx na xxxxxx xx xxxxxxxxxx úřadech.
(2) Návrh xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx financí. Xxx xxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxx generální xxxxxxxxxxx x návrhů xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx předkládají prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx služební orgán xxxxxxxxx služební xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo. Návrh xxxxxxxxxxx projedná generální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx nadřízený xxxxxxxx orgán, projedná xxxxxxxxx ředitelství xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údaje podle xxxxxxxx 1 za xxxxxxxx správní xxxxx x souhrnné xxxxx xx jim xxxxxxxxx xxxxxxx úřady x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx nadřízený xxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strukturu xxxxxxxxxx xxxxx [§11 xxxx. 4 xxxx. x)]. Xxxxx systemizace xxxxx xxxxxxxxx předseda xxxxx.
(5) Podle xxxxxx xxxxxxxxx systemizace (xxxxxxxx 4) x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro organizaci xxxxxxxxxx xxxxx [§11 xxxx. 4 písm. x)] xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx návrhy organizačních xxxxxxxx služebních xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řediteli.
(6) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx prostředky xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx systemizace xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx jiný než xxxxxxxxx xxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ředitel Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x termínu xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxxxxxxxx, jejímž důsledkem xx xxxxx počtu xxxxxxxxxx míst nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxx dojde-li xx xxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx systemizace xxxxxxxxx xxxxx.
§16
(1) Xxxxxxxx xxxxxx předkládají xxxxxxxxxxx ředitelství xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx organizaci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (§14 xxxx. 1) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx struktury xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx vlády, xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo s xxxxxxxx Úřadu xxxxx.
(3) Generální ředitelství xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx x vyžádat xx jeho doplnění xxxx přepracování.
(4) Xxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XX XXXXXX
XXXXX X
XXXXXXXXXXX X XXXXXXX PRO XXXXXXXX XX XXXXXX
§17
(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx písemně xxxxxx služební xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx službu (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:
x) xxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx,16)
x) dosáhnout xxxx xxxxxxx 18 xxx,
c) xxx xxxxx způsobilost k xxxxxxx xxxxxx,
x) xxx xxxxxxxxx; tento xxxxxxxxxx není xxxxxx x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx osoby z xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx by xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx požadavek xxxxxxx xx znalost xxxxxx xxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx služebním xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,
x) mít xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx řídí xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.17) Xxxxxxx je xxxxxxx xx podrobit xxxxxxx xxx zdravotní xxxxxxxxxxxx.
HLAVA XX
XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XX SLUŽBU
§18
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xx službu xx, xx uchazeč se xxxxxxxx výběrovému řízení, x xxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k přípravě xx xxxxxx musí xxx veřejné. Ve xxxxxxxxx výběrového xxxxxx xx xxxxxx tyto xxxxx:
x) xxxxxxxxxxx xxxxx §17 odst. 1,
x) xxxx xxxxxx, na který xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) zda xxx xxxxxxxx místo x xxxxx služby, xx které se xxxx příprava provádět, xxxx třeba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,18)
x) xxxxxxx zařazení x xxxxxxxxxxxxx xxxx platu x xxxx přípravy xx xxxxxx,
e) xxxxxxxxxxxxx zařazení xx xxxxxxx třídy, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx,
x) datum, xx kterého musí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx žádost x xxxxxxx k přípravě xx službu.
Xxxxxxxx xxxxxx vyhlašuje služební xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxx spolu s xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx k přípravě xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osvědčit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.19) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx [§17 xxxx. 1 písm. x)] xx xxxxxxxxx xxxxxxx x Rejstříku xxxxxx,20) xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx.
§19
(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1, xxxxxxxx xxxx o tom xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx sdělí, xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx.
(2) S xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx předpoklady xxxxx §17 odst. 1, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx služby, xxx xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxx, x xx znalosti xxxxxx xxxxxx, je-li xxxx znalost xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx služebním xxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitel x xxxxx její xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předpisem služební xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxx služební xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxx ve služebním xxxxx, který výběrové xxxxxx vyhlásil. Xxxxxx xxxxxxxx komise je xxxxxxxxx státní zaměstnanec xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx sestaví xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxx umístili; x tomto pořadí xxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x přípravě xx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx x lepším xxxxxxx x přijetí x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx, x xxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx výběrové xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x přípravě xx xxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
XXXXX III
XXXXXXX Z XXXXXXXXXX XXXXXX K XXXXXXXX XX XXXXXX
§20
(1) Výběrové xxxxxx xx xxxxxxxxx, má-li xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (§29 xxxx. 2) xx xxxxxxxxx působištěm x xxxxxxxxx jmenována xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §17 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informacích18) a xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxx xxxxx vlády, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx představeného ve xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, jímž xx xxxx Rady Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §17 odst. 1 x předpoklad xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informacích18).
HLAVA XX
XXXXXX PŘÍPRAVY NA XXXXXX
§21
(1) Xxxxxxxx xx službu xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,21) xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxx 12 xxxxxx. X přípravě xx xxxxxx xx uzavírá x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na dobu xxxxxxx. Xxxxxxxx přípravy xx službu xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx 3 měsíců. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx zkrácena xxxx xxxxxxxxxxx. Zkrácení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx službu xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxx xxxxx xxxxxxx určen xxxx xxxxxxxx, pod xxxxx dohledem xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx.
(2) Xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx nezapočítává xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 20 xxxxxxxxxx xxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxxxx pro xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Označení xxxxxxxx xxxx čekatele xx druhem xxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
§22
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx zaměřena xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx služby v xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx se příprava xxxxxxx.
(2) Příprava xxxxxxxx xx službu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx jeho povinností xxxxxxxxxxx mu x xxxxxxxxxx poměru. Xxxxxxxx xx službu je xxxxxxx xxxxx, za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
§23
Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §20. Xxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jako zaměstnanci xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxx státní xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxx předcházejících xxxxxxxxxx xxxxxx (§31 xxxx. 6) x xxxxxx xxxxxxx způsobilost xxxx ověřena xxxxxxxx xxxxxxxx odborné způsobilosti xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.22)
XXXXX X
UKONČENÍ PŘÍPRAVY XX SLUŽBU
§24
(1) Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx x nevládním xxxx soukromém sektoru xxxxxxx po xxxx 3 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §17, xxxx právo xxxxxxx úřednickou xxxxxxx xxxx zkušební xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, zda xx čekatel xxxxxxxx xxxxxxxxx x je xxxxxxxxxx xxxxxxx připraven xx xx, aby xxxx zastávat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnance x xxxxx služby, xxx který xx xxxxxxxxxxx.
(2) Úřednická xxxxxxx xx xxxxxx x části xxxxxxx x xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxx může xxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx x různých xxxxx.
(3) Před xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx představený xxxxxxxx x součinnosti xx školitelem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x oboru xxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxxxxxx. Služební xxxxx xx povinen xxxxxxxx x hodnocením xxxxxxxx x xx jeho xxxxxx mu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxx vykonat xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Služební xxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxx vykonat xxxxxxxxxx zkoušku x xxxxx její xxxxxx. Xxxxx-xx čekateli xx xxxxxxxx úřednické xxxxxxx x xxxxxxx dni xxxxxxxx x práci, xxxxxxxxx xx doba xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního týdne xx xxx, který xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx o 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x hodinu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx komisi x xxxxxxx xx xx pozvat xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx alespoň 3 xxxxxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) X xxxxxxxx xxxxxxxx úřednické xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osvědčení; toto xxxxxxxxx xxxxx služebnímu xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vlastních xxxxx.23)
(7) O xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřednické zkoušky xxxx její části xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx předá xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.23)
§25
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx úřednickou xxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxx úspěšně, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na základě xxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx úřednické xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx má čekatel xxxxx. Xxxxxxxxxx zkoušku xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx.
(2) Žádost xxxxx odstavce 1 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx 5 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx právo na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx její části xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkouška může xxx konána xxxxxxxx xx xxxxxxxx doby 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx neúspěšném vykonání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx komisí x xxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx se xxx opakování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§26
(1) Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx oboru xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, jímž xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx úřednické xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx na xxxxxx x xxxxxxxxxxx služebních xxxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nemají xxxxxxxxx služební úřad, x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx služby x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx alespoň po xxxx 3 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §17, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx zkušební xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx 5 xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx služby; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xx zkušební xxxxxx více xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, určí se x xxxx předseda xxxxxx losem. Xxx x xxxxx zkušební xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx ve vědě, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx jiným xxxxxx x obecném xxxxx24) x xxxxxxx na xxxxxxxxxx pracovního volna x náhradou mzdy x cestovních xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx25) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Zkušební xxxxxx se usnáší x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hlasováním; xxxxxxxxxxxxxxx xx, xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx v komisi xxxxxx příkazy představených. Xxxx zkušební xxxxxx xx nesmí xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx: "vyhověl" xxxx "nevyhověl".
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XX SLUŽBU
§27
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx službu; je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx službu.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXXX XXXXX
XXXXX X
SLUŽEBNÍ XXXXX X XXXXX XXXXXX
§28
Služba xx xxxxxxxx ve služebním xxxxxx. Služební xxxxx xx xxxxxxx k Xxxxx republice xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo x xxxxx xxxxxx.
§29
(1) Xxxxxxxxx druhem služby xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx uplatnit xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx na dobu xxxxxxx po dobu, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx funkční xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx26).
(3) Součástí xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx druhé xx xxx služba, xxxxx se xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx republice.
(4) Xx jmenování xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx určitou xxxx xxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XX SLUŽBY, XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX X VÝKONU XXXXXX, XXXXXXXXX DO XXXXXX, XXXXXXXX XXXX X XXXXX XXXXXXXXXX POMĚRU
Xxx 1
Xxxxxxxxxxx xx jmenování do xxxxxx x jejich xxxxxx xx xxxx xxxxxx
§30
(1) Xx jmenování xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx informacemi x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,18) xx-xx tento xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx nelze jmenovat xxxxxxxx osobu xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx prokazatelně xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Předpoklady xxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx služby xxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxx; tato xxxxx xx xxxxxxx služebnímu xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Soud, xxxxx x prvním stupni xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx kterém je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx služby.
Xxx 2
Xxxxxxxxx do služby, xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
§31
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx osobu xx xxxxxxxx místo xx xxxxxx x oboru xxxxxx xx možné xxx tehdy, bylo-li xxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vytvořeno x xx-xx volné. Xxxxxx xxxxxxxxx místem xx rozumí xxxxx, xxxxx xx trvale xxxxxxxx, nebo místo xxxx vytvořené.
(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx §52, nebo xxxxx-xx se x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx stejné xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx místo, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařazen mimo xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx místa xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, než xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařazen xxxx xxxxxx, se xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx §18 odst. 2 x §19.
(3) X prvním kole xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx služby, xxxxx xx xxxx xxxxxxx služebního xxxxx, x státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx mimo službu, xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku xxx xxxx xxxxxx, x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx obsazeno.
(4) Obsadí-li se xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zaměstnancem postupem xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, která ukončila xxxxxxxx na službu, xxxxxxxxx xx služební xxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx volné xxxxxxxx místo xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4, xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanci x xxxxxx xxxxxxxxxx úřadů, x když nevykonávají xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx týká xxxxxxx služebního místa, x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx úřednickou xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx volné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxx místo xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; tohoto řízení xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx zaměstnanci x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x když xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx služebního místa, xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx x pracovním xxxxxx vykonávaly státní xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.22)
(7) Xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
§32
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx číslo xxxxxxxx zaměstnance,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
f) xxxx xxxxxx,
g) xxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxx zaměstnanec xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zařazení,
x) xxxxx kratší xxxx výkonu xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx slibu xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
§33
Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vzniká xxxx, xx kterém xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.
§34
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx služební slib.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxx: "Xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxxx služby xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx s xxxx příkazy představených. Xxx xxxxxxxxxx budu xxxxxxxxx řádně, nestranně, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx."
(3) Xxxxxxxx xxxx je xxxxxx, xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx prohlásí jmenovaná xxxxxxx xxxxx "Xxx xxxxxxx" x xxxxxxxx xx xx záznamu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X písemném xxxxxxx x složení xxxxxxxxxx xxxxx musí xxx uvedeno datum x místo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Služební xxxx se xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx do xxxxxx (§32 xxxx. 1).
(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx slib xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxx 3
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x výkonu xxxxxx
§35
(1) Xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx pozastavují výkon xxxxxx, xxxx případy, xxx xxxxxxx xxxxx
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx,
b) xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx,
x) xx prezidentem republiky,
x) xx členem xxxxx,
x) xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx,
x) xx asistentem xxxxxx Xxxxxxxxx soudu,
x) xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby,
x) xx členem xxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
i) xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxxxxx, viceguvernérem xxxx xxxxxx bankovní rady Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx službě, xxxxxxxx civilní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxx ochranu osobních xxxxx,
m) xx xxxxxxxx Úřadu vlády,
x) xx Veřejným xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xx xxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
p) vykonává xxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 3, xxxx
x) xx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxx xxx vykonávána, xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx je
x) soudcem,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx,
c) xxxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) členem xxxx xxxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Fyzická xxxxx je povinna xxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2.
XXXXX XXX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXX XX XXXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXXX
§36
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,27) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx finanční anebo xxxxxx kontrole. X xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx podřízeni xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx služebnímu xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx průtahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x nimž xxxxx xx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx okolnosti xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx, xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§10 xxxx. 3). Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, služební xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxxxxx xxxxx.
HLAVA IV
XXXXX SLUŽEBNÍHO XXXXXX
Xxx 1
Xxxxx xxxx xxxxxx
§37
Xxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx
x) xxxxxxxx cesta,
x) xxxxxxxxx,
c) zproštění xxxxxx xxx sdělení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xx služební místo xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx služebního místa xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx službu z xxxxxxxxxxxxx důvodů,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx mateřské xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
j) xxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx službu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§35 xxxx. 1),
x) xxxxxxx ke xxxxxx x zahraničí a xxxxxxxx xx ukončení xxxxxx x zahraničí, xxxx
n) xxxxxxxx xxxxx doby xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§38
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx vyslat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx potřeby xx xxxxxxxx cestu, x xx x xxx jeho xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nástupu x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx; může xxx určit xxxxx xxxxxxxx služební xxxxx. Xxx vyslání na xxxxxxxx cestu xxxx xxx přihlédnuto k xxxxxxxx stavu, xxxxxxxx xxxxxxx x povinnostem xxxxxxxx zaměstnance, xxxxx xx x xxxxxx.
(2) Těhotné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xx 8 xxx xxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx jen se xxxx souhlasem.
(3) Xxxxxxxx 2 platí x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx dítě nedosáhlo xxxx 15 xxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xx na tuto xxxxx vyslal.
(5) Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxx xxxxxxxxx služební xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx x xxxxxx úkolů xxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx cestu x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, než xx služební xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance, xxxxxx xxxx výkonu služby x xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx ukončení xxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx služební xxxxxx xx rozumí doba xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx služební xxxxx x xxxxxxxxx.
(8) Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx služební xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx28), xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, dítě xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xx pěstounské xxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx rodiny xxxxx xx předpokladu, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§39
Xxxxxxxxx
(1) Státní xxxxxxxxxxx xxxx být xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxx určena, nejdéle xxxx na dobu 180 xxxxxxxxxxxx xxx x kalendářním xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to x bez xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx musí xxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Přeložení xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Při přeložení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx poměrům x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xx 8 xxx xxxxx být xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx xxx pro xxxxxxxx státní zaměstnankyni x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, dokud xxxx xxxxxxxxx xxxx 15 xxx.
(3) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jiné xxxx, xxx ve xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§4) nebo xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu,29) zajistí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx kterého xxx xxxxxxxx, ubytování xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx služební xxxxx (§95).
(4) Xxxxx-xx x xxxxxxxx přeložení xx xxxxxxx platu xxxxxxxx zaměstnance, přísluší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx platu xxxx xxxxxxxxxx.
§40
Zproštění xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
(1) Bylo-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sděleno xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, jehož xx xxx dopustit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx služby xx xx skončení xxxxxxxxx stíhání;30) xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx.31)
(2) Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx plat xxxxxxxx zaměstnance 40 % xxxxxxxxx xxxxx; xxxx část xxxxx xx xxxxx x 10 % měsíčního xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyživovanou xxxxx, xxxxxxx však xx výše 70 % xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx osobou xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo je xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxx zproštění xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se zkrácení xxxx xxxxx doplatí; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen.
§41
Xxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx byl xxxx xx xxxxx.31) Xxxxx xxxxxx může xxx státnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxx. Xx dobu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci plat.
§42
Xxxxxxxxx xx služební místo xxxxxxxxxxxxx x odvolání x xxxxxx místa
(1) Xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lidských práv x xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx souhlasem xxxxxxxx na služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Výběrového xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonaly xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx vykonávaly xxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxx 5 let xxxxxxxxxxxxxxx výběrovému xxxxxx xx xxxxxx ředitele xxxxxxxxx xxxxx, vedoucího xxxxxx krajského úřadu, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, vedoucího xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zkouškou zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.22) Xx výběrové xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx §18 xxxx. 2 x §19. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx je xxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx xxxx určitou, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx státním xxxxxxxxxxxx, splňuje-li xxxxxxxxxxx xxxxx §17 odst. 1, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx18) x xxxxx předpoklady xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx18a).
(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx místa xxx xx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx službě xxxxx služebního xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx důvodů,
x) pozbytí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx k zastávání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo
x) xxxxxx xxxxxxxxx x §41.
(4) Xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx místa xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx provede xxx, xxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 60 xxxxxxxxxxxx dnů od xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx, xxxxx je vedoucím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx místa x xxxxxxxxxx důvodů xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx ředitel xxxx zástupce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx důvodů xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.
(7) Generální xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx místa představeného xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx požádal xxxxx. Xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx platí x xxx.
§43
Převedení xx xxxx xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, nemůže-li xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
a) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 3 až 7),
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx seznamovat xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x xx x xxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Podle odstavce 1 xxxx. a) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx, xx xxxxxx xx služba xxx xxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx svému xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ji xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nemocí,
x) xxxx-xx xxxxxxx státní xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx kojí, xxxx xxxxxx státní xxxxxxxxxxxxx-xxxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, kterou nesmějí xxx tyto státní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxxxxx nebo mateřské xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx lékařského xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx zdraví jiných xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx nemocemi,
d) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx ke službě x xxxx,
x) xxxxxx-xx o xx xxxxxxx státní zaměstnankyně, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx x xxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx 12 xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxx xxx vhodná xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) a x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnance, xxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xx dobu převedení x xxxxx doplatek xx výše xxxxx xxxx převedením. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (xx novely x. 264/2006 Xx.)
§44
Xxxxxxxx xxxx službu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx-xx xxx státní xxxxxxxxxxx x případech uvedených x §43 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx místo, xxxxxxx žádné xxxxxxxx xxxxx xxxx volné, xxxxxx xx státní xxxxxxxxxxx xxxx výkon xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 12 xxxxxx. Ode xxx xxxxxxxx mimo xxxxx služby xxxx xxxx státního zaměstnance 50 % xxxxxxxxx xxxxx; xxxx část xxxxx xx zvýší x 10 % xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem xxxxxxxxxxx osobu, xxxxxxx xxxx xx xxxx 80 % měsíčního xxxxx.
§45
Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx mateřské xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx zařadí xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx služby xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx, čerpají-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Po xxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
§46
Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx orgánu
Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x rozsahu stanovené xxxx výkonu služby, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Po xxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx nepřísluší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plat.
§47
Xxxxxxxxxxx
(1) Státní xxxxxxxxxxx xx povinen xx xxxxxxx příkazu [§61 xxxx. 1 xxxx. x)] xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx vyšší xxxxxxx xxxxx, než xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx které xxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx služební xxxxx.
(2) Doba xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 180 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx roce; to xxxxxxx x případě, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx souhlasí.
§48
Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené x §35 xxxx. 1, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Po xxxx zařazení podle xxxx xxxxx nepřísluší xxxxxxxx zaměstnanci xxxx.
§49
Xxxxxxx xx službě xx xxxxxxxxx x zařazení xx xxxxxxxx xxxxxx x zahraničí
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx svým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyslán xx xxxxxxx dobu x výkonu služby x zahraničí.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 uzavřít xxxxxx, kterou xx xxxxxx xxxxxxxxxxx zavazuje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x výkonu služby x xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x místě xxxxxxx x xxxxxxxxx po xxxxxxx dobu. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx nákladů, xxxxx bude státní xxxxxxxxxxx povinen služebnímu xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx, xxx které xxxxxxxx zaměstnanci nevzniká xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx neplatná.
(3) Xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxx xx do Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx služby x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x do xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx správní xxxx, xx na dobu 2 let, i xxxxx x tím xxxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxx x xx dobu delší. X xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx řízení.
§50
Zkrácení xxxxx doby xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx výkonu služby.
Díl 2
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxxx
§51
Xxxxxxxxx ředitelství xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxx xxxxxx xxxxx §44 x 46. Xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitelství xxxxxxxxxxxxxxx nadřízených služebních xxxxx xxxxx, evidenční xxxxx, xxxxxxxx označení, xxxx služby a xxxxxxx zařazení státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a xxxx údaje aktualizovat.
§52
Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx místa xx xxxxxxxx přednostně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx služby zařazenými xxxx službu (§31 xxxx. 2 věta xxxxx x xxxx. 3).
§53
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx x §198 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxx. Na xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx §32 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx služební místo xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx tajemníka xx služební xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx místa xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx ministerstvo, xxxxxxxxx ředitel x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x x Úřadu vlády xxxxxxxxx ředitel v xxxxxx x vedoucím Xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx státního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx tajemníka xxxx xxx jmenován xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx a zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxx vykonává xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx sekce. Xxxxxx xxxxxxxx x zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bez uvedení xxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx místo xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxx; ustanovení §9 xxxx. 1 a §42 xxxx. 2 xxxxx x zde. Xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pořadí xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xx výběrovém xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx odvolává xxxxxxxx xxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, x xxxx xx xxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx služební xxxx, xx služební xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vedoucí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx generálního ředitele xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x z xxxxxx místa odvolává xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis. Jmenování x xxxxxxxx generálního xxxxxxxx Xxxxxxxx služby Xxxxx republiky x xxxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
HLAVA X
XXXXXXXX SLUŽEBNÍHO XXXXXX
§54
Xxxxxxxx poměr xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx smrtí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx za mrtvého, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 2.
Xxx 1
Xxxxxxxx služebního poměru xxxxxxxxx xxxxxxx
§55
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x) nesplňuje-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx16) [§17 xxxx. 1 xxxx. a)],
x) xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx [§17 xxxx. 1 písm. f)], xxxxxxx xxxxxx vzhledem xx xxxxx zdravotnímu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx ohrožení touto xxxxxx, uplynula-li xxxx xxxxxxx x §43 xxxx. 5 xxxx xxxxx,
x) z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření, jejichž xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle výsledku xxxx xx sobě xxxxxxxx služebních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řádně službu,
x) x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx,
x) nesplňuje-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx oprávněný požadavek xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx,
g) uplynula-li xxxx 12 měsíců, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výkon xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx důvodů, x xxxxxxx, xxx
1. xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx místa xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odvolání xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. byl xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxx,
3. xxxxxx zaměstnanec xxxxxx xxxxxxxxxxx seznamovat xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Při xxxxxxxx služebního xxxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxx 1 x 3 xx xxxxxx zaměstnanec xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx odbytného xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx služby, xxxxxx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
a) xxxxxxxxxxxxx 3 roky xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx 6 xxx, xxx xxxxxxxxxxx 3 roky, přísluší xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) nepřesahující 9 xxx, xxx xxxxxxxxxxx 6 xxx, přísluší xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx platu,
x) xxxxxxxxxxx 9 xxx xxxxxxxx odbytné xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Není-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx výplatu xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedené v xxxxxxxxxx; xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) 10 xxxxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxxx 1 písm. x) až x) 60 kalendářních xxx
x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Díl 2
Xxxxxxxx služebního xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§56
Xxxxxxxx xxxxx skončí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, aby k xxxx xxxxx xx xxxx 60 xxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxx 3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zákona
§57
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x) v xxxxxxx, kdy byl xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, dnem xxxxxxxxxxxx po xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxx §30 odst. 3,
b) x xxxxxxx, kdy xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx x právním úkonům xxxx omezena, xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni, xxx xxxx služebnímu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 3,
x) xxxx-xx xxxxxxxx zaměstnanci pravomocně xxxxxxx xxxxx opatření xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, dnem xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,
d) xxxx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němž xxxxxx xxxxxxxxxxx dovršil xxx 65 xxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro vznik xxxxxx, xxxxxxxxx činnosti x případech uvedených x §35 xxxx. 2.
(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxx služební xxxxx xxxxxx.
Xxx 4
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
§58
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 x 56 se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXX, POTVRZENÍ X XXXXXX X XXXXXXXX SKONČENÍ SLUŽEBNÍHO XXXXXX
§59
(1) Xxx skončení služebního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxx xx nelze xxxxx.
(2) Služební posudek xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
x) xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
d) x xxxxx pořadí x x xx xxxxxxxx jsou z xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx x důvodu xxxxxxxx služby,
f) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx výdělku33) a x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro posouzení xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.34)
(4) Xxxx informace x státním zaměstnanci, xxx uvedené v xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jinak.
Účinnost - xxxxxxx účinnosti (xx xxxxxx x. 189/2006 Xx.)
§60
(1) Xx-xx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx neplatné, služební xxxxx trvá xx xxxxx xxxxx, včetně xxxxxx na xxxx xx xxxx od xxxxxxxxxx skončení služebního xxxxxx xx doby xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance x výkonu služby.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx ve xxxxxx pokračovat, xxxxxxxxx xx při skončení xxxxxxxxxx xxxxxx podle §56.
XXXX ČTVRTÁ
XXXXXXXXXX, XXXXXXXX PRÁVA XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXX XXXXXX X XXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXX
XXXXX X
XXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX ZAMĚSTNANCŮ A XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX ZAMĚSTNANCŮ
Xxx 1
Povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§61
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) zachovávat xxx výkonu xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx Ústavy Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx právního xxxx xxx xxxxxx xxxx a xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx službu xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx při xxxxxx xxxxxx všeho, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx rozhodování,
x) xxx výkonu služby xxxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx se k xxxxxx výkonu a xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx služební xxxxx xx xxxx služebním xxxxx xxxxxx, xxxxx x včas,
x) xxxxxxxxxxx si xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) dodržovat xxxxxxxx kázeň,
g) xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx,35) jestliže xx xxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxx,
h) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx dověděli xxx xxxxxx služby a xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyplývá ze xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx dotčena,18), 36)
x) zdržet xx xxxxxxx, xxxxx by xxxxx vést xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jiného,
x) x souvislosti x xxxxxxx služby xxxxxxxxxx dary nebo xxxx výhody, x xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
k) oznámit, xx xx xxxxx xxx vedeno xxxxxxx xxxxxxx,
l) zastupovat xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) zastupovat xxxxxxxx xxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, zkušební xxxxxx, xxx smírčím xxxxxx, v kárné xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx služebního předpisu; xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,
x) vykonávat xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§21),
x) xxxxxx, xxxxxxxxx instruovat xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jejich kvalifikace x jimi xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxx x těchto xxxxxxxx xx výkonem služby,
x) zachovávat xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči představeným, xxxxxxxx státním zaměstnancům x xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx slušnosti xxx úředním jednání,
x) xxxx využívat xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxx,
u) xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx úřadem x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, zničením x zneužitím,
x) xxx úředním xxxxxx xxxx xxxxxxxx jednání x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx kterém organizačním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x označení xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx vykonávají službu; xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx ředitel služebním xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xx xx odvracení xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nehody xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx následků; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,
y) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnance vydaná xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxx státní zaměstnanec xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprostit xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx vedoucího služebního xxxxx zprostit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx ředitel. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx vedoucího xxxxxxxxxx xxxxx, jímž xx xxxxxxxx xxxxxxx úřad, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ředitele xxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 4 xxxxxxx.18)
§62
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxxx dále xxxxxxx
x) xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx státními xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úkoly xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx státním xxxxxxxxxxxx x zaměstnancům,
x) vystupovat x xxxxxx týkajícím xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxx,
x) xxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.37)
Xxx 2
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§63
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, aby xxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxxx službu, xxxxxxxxxx podporu při xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxx podána xxxxxxxx, xx porušili xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, je xxxxxxxx, xxx byla xxxx xxxxxxxx služebním úřadem xxxxx x xxxx xxxxxxxx.
(2) Státní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
a) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx výkon xxxxxx,
x) na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mezinárodních xxxxx,38) xxxxxxxxxx předpisů, sbírek xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx odborných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx zaměření xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx zaměstnanců, jimž xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
c) xx xxxxxxx xxxxxxx služebního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
d) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
e) xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x oboru služby, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx služebního xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx souhlasu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx na základě xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx služebního xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve styku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nepatří-li xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, x němž xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx splnit xxxxxxxx xxxx, který má xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příkazu xxxxxx xxxxxx představený; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a ve xxxxxx služebních vztahů xxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx domáhat svých xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx 3
Xxxxxxx xxxxxxxxx práv xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§64
Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádnou xxxxxx x politické xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxx.39)
§65
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx řídících xxxx kontrolních orgánů xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost, s xxxxxxxx případů, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jednají x xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx České republiky, xxxx xxxxxxx prosazovat xxxx xxxxx x xxxxxxx xx příslušné xxxxxxxxx osoby pobírat xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx předpis jinak. Xxxxxx xxxxxxxxxxx nesmějí xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánů, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §46 a 48, xxx xxxxxx xxxxx31) a xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vědeckou, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu40) xxx xxxx xxxx správní xxxx, xx xxxxxxx x poradních orgánech xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx nesmí být xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§66
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávat xxxxx na xxxxxx.41)
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx být xxx zbytečného odkladu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx řízení. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zástupce.
§67
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx vykonával xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxx sekce, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx po xxxx 2 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přímou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby v xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx neplatí, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávanou jako xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.42)
(2) Porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx, za xxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 200&xxxx;000 Kč.
(3) Přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,43) x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.29)
XXXXX XX
XXXXXXX X VÝKONU XXXXXX
§68
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x kontrolují xxxxxxx xxxxx, kteří služební xxxxx řídí, xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx zaměstnanci, xxxxx xxxx podle služebního xxxxxxxx oprávněni x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx, xxxxx x kontrolovat xxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podobných xxxxxxxxxx úkolů, a xxxxx xxx k xxxx závazné xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx").
(2) Xxxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1; xxxxxxxxxxx x vedoucí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dávat xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§10 xxxx. 3). Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 nejsou oprávněny xxxxxxxx xxxxxxxxxx státním xxxxxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, služebního xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx samy; xx xxxxxxx x xxxxxxx zastupování.
(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxx příkaz xx x rozporu x xxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx vlády xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx k xxxxxxx, xx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxxx upozornění xxxxxxx. Xxxx-xx bezprostředně xxxxxxxxx představený, vyšší xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx služební xxxx xxxx, nebo xxxxxxx Xxxxx vlády xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx vydat xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci písemně. Xxxxxx-xx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx byly xxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx nesmí xxxxx příkaz, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx [§61 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx] nebo xxxxxxxx xx xxx došlo xx xxxxxxxx trestného xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx deliktu.
HLAVA XXX
XXXXXX ZA XXXXXXXXXX XXXXXX
§69
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx dar.
Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx do osobního xxxxx státního xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx 5&xxxx;000 Xx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxx xxxxx služby xxx xxxxxxxx 50 xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx při předcházení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo život.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx č. 264/2006 Xx.)
XXXX XXXX
XXXXX XXXXXXXXXXX
XXXXX X
SLUŽEBNÍ XXXXX
§70
Služební kázní xx xxxxxx řádné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxxx x jimi xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vydaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§34 xxxx. 2).
XXXXX XX
XXXXX PROVINĚNÍ, XXXXX XXXXXXXX X XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX
§71
(1) Státní zaměstnanec, x xxxxxxxx generálního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx proviněním (§70).
§72
(1) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx opatření
x) xxxxxxx důtka,
x) xxxxxxx xxxxx xx x 15 % na dobu xx 3 kalendářních xxxxxx,
x) xxxxxxxx xx služebního místa xxxxxxxxxxxxx, nebo
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Kárné xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx-xx státní xxxxxxxxxxx xx týž skutek xxxxxxxxxx odsouzen xxxxxx; xxxx-xx kárné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zruší xx x účinností xxx xxx xxxxxxx.
(3) Rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxx opatření, xxxxx je v xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx státního xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx nedostatky xx službě může xxxxxxxxx představený, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, vyřídit xxx, xx je xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxx.
§73
Xxxxx xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx kárné provinění xxxxxx, jestliže v xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx spáchání xxxxx xxxxx návrh xx zahájení xxxxxxx xxxxxx.
XXXXX XXX
XXXXX KÁRNÉ XXXXXXXXX
§74
(1) Xxxxxx xxxxxxxx vykonávají xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx x xxxxxxxx služební xxxxx; xxxxxx xxxx xxx 3 členy. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx právnické xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx x kárné xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx komise xxxxxx xxx xxxxxx zaměstnanec, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx opatření, xxxxx xxxxxx zahlazeno.
(3) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx je, xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xx přijímá xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx rozhodování x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(4) Kárná xxxxxx xx xxxxxxx usnáší x tom, zda xxxxxx xxxxxxxxxxx spáchal xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx o xxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx uloží.
§75
(1) Xxxxx komise xxxxxxx xxxxxx rozhoduje x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx ve xxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 25 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Nelze-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx kárnou komisi xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx stupně zřízená x xxxxxxxxxxx služebního xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx nadřízený služební xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxx služebního xxxxx xxxxxxxx kárná xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx služebního xxxxx. Xxxx-xx služební xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx komise xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx pravomoc xxxx xxxxxxxxx služebního xxxxx, xxxx je xxxxxxxx správní úřad, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx komise xxxxxxx xxxxxx zřízená x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§76
(1) Xxxxx komise xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx x generálního xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx komise xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx prvního xxxxxx.
XXXXX IV
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
§77
(1) Xxxxx xxxxxx xx zahajuje xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu. Jde-li x xxxxx provinění xxxxxxxxx služebního úřadu, xx navrhovatelem služební xxxxx v nadřízeném xxxxxxxxx xxxxx, nemá-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx služebního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx ředitele, xx navrhovatelem generální xxxxxxx.
(2) Návrh xx zahájení xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx návrh xx zahájení kárného xxxxxx xxxxx vzít xxxx; to xxxxxxx x případech podle xxxxxxxx 2.
(4) Xxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx [§61 xxxx. 1 xxxx. x)] jedná x xxxxxx před xxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxx;44) xx xxxxxxx v případech xxxxx odstavce 2.
§78
(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx řízení xxx xxxxx u xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx lhůtě 2 xxxxxx ode dne, xxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx o kárném xxxxxxxxx, pokud kárná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§73), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xx zahájení xxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxx provinění v xxxxxx, lze podat x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxx 2 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, pokud xxxxx odpovědnost xxxxxxxxx (§73), jinak tato xxxxxxx zaniká.
(3) Xxxxx xx zahájení xxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxx, xxxxxxxx, akademický xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, proti xxxxx xxxxx směřuje, xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx kárné řízení, x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx se xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
XXXXX X
XXXXXXXXX KÁRNÉHO XXXXXXXX
§79
Xx uplynutí xxxx 1 xxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxx opatření se xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxx, xxxx xx nebyl xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx spisu xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 1 xxxx. x) xx x osobního xxxxx xxxxxxxx zaměstnance nevyřazuje. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx opatření.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXXX X
ZÁKAZ XXXXXXXXXXXX XX SLUŽEBNÍM XXXXXX
§80
(1) Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx zajišťovat xxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx zaměstnanci, pokud xxx o xxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxxxxxxx a příležitost xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zacházení xxxx zákoníkem práce.
(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx jakákoliv xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x důvodu xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx orientace, xxxxxx, xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx v politických xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx organizacích x jiných sdruženích, xxxxxxxxxx, etnického xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxx, zdravotního xxxxx, xxxx, manželského x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xx xxxxxxxx i xxxxxx jednání, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přímo, xxx xx ve xxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx zneužívat x xxxx xxxxxx státního xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ani x xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx které xxxx xxx xxxxx xxxxxxx zaměstnancem oprávněně xxxxxxx jako xxxxxxxx, xxxxx ovlivňuje výkon xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx znevýhodňovat xxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx diskriminace x xxxxxx xxxx, barvy xxxxx, pohlaví, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx smýšlení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx politických xxxxxxx, xxxxxxxxxx organizacích x xxxxxx sdruženích, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx sociálního xxxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx povinností x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx.45)
(6) Xxxx-xx ve xxxxxx xxxx xxxxxxx důstojnost xxxxxxxx zaměstnance nebo xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zjednání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, má právo, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx. Xxxx nemajetkové xxxx xxxxx věty první xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x občanském soudním xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx újmy x x xxxxxxxxxx, xx nichž k xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXX XX
XXXX XXXXXX XXXXXX X DOBA ODPOČINKU
Xxx 1
Xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx ve xxxxxx
§81
(1) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx službě se xxxx §78, §79 xxxx. 1, xxxx. 2 písm. x) xx c) a xxxx. 3, §80 xx 84, 88 x 89 zákoníku xxxxx, x tím, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x konec xxxx výkonu xxxxxx xxxxxxx služební xxxxx xxxxx §90 xxxx. 1 x odst. 2 písm. x) x e), §91 xxxx. 1, 2 x xxxx. 3 xxxx. x) xx x) a xxxx. 4 x 5, §92 odst. 1 xx 3 a §96 zákoníku práce.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxx 2
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§82
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx §95 xxxxxxxx práce.
Xxx 3
Xxxxxx přesčas x xxxxxx x noční xxxx
§83
Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx době xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx §93 x 94 zákoníku xxxxx.
Xxx 4
Xxxxxxxx
§84
(1) Xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxx §211 xxxx. x) x x), §212 x 213 xxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxx jejich dovolené xxxx 5 xxxxx, §214, 216 xx 223 zákoníku xxxxx.
(2) Státní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, má xxxxx na dodatkovou xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx. Koná-li xxxxxx zaměstnanec službu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx větě xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx 21 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx dvanáctina xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx dovršil 1 xxx xxxxxxxxxxx služby x tropických xxxx xxxxxx zdravotně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, má nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx za xxxxx xxx. Stanovení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oblastí se xxxx §215 xxxx. 3 xxxxxxxx práce.
(3) Xxxx čerpání xxxxxxxx určuje služební xxxx.
XXXXX XXX
XXXXXXXX XXXXX
Díl 1
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§85
Překážky xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx z xxxxxx obecného xxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx výkonu xxxxxxx funkce, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx související x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx §191, 199 xx 204 x 206 zákoníku xxxxx.
Díl 2
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu
§86
(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx službu xxx xxxxxxxxxx závadu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx mu xxxxxxx xxxxx xx výši xxxxxxxxxx výdělku.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
HLAVA XX
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§87
(1) Xxxxxxxxxxxx vzdělání státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xx jejich xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxxx oboru xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx získávání jazykových xxxxxxxx, přitom se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx prohlubování xxxxxxxx nese xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx, za který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx roce volno x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 6 dnů xxxxxx služby. Xx xxxx volna xxxxx xxxx xxxxx přísluší xxxxxxxx zaměstnanci xxxx.
(3) Xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx důvody.
§88
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxx výkonu služby xx xxxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx vzdělání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx xxxxx předchozího xxxxxxxx služebního xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx zabezpečení xxxx §232 zákoníku xxxxx.
(2) Podmínkou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx druhé je, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dohodu x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x zvýšení xxxxxxxx xxxxxxx služební xxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx řídí §234 zákoníku xxxxx x tím, xx xxx účely xxxxxx xxxxxx se xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx pracovní xxxxx xxxxxxxx poměr.
(4) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx služby, xxx xxxxxx si zvyšuje xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx platu,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx dobu xxxxxx bez xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zvyšování vzdělání.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k úhradě xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxxxxx zastavil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, protože xxxxxx zaměstnanec xx xxx svého xxxxxxxx xxxx dlouhodobě nezpůsobilým xxx výkon xxxxxx, xxx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx poměr xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §55 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) xxxxxx 1 a 3.
XXXXX X
XXXXXXXX STÁTNÍ SPRÁVY
§89
(1) Zřizuje xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxx") xxxx státní xxxxxxxxxxx organizace x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx sídlem x Xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, xx který xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx Institutu xxxxxxx x odvolává xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.
§90
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx zaměstnanců xxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx.
(2) X xxxxxx Institutu xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx:
x) příprava xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech,
c) xxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávacích xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) ustavení xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnost,
f) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucemi za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Institutu x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§91
(1) Xxxxx nad xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Správní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x:
x) xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx a xxxx plnění,
b) xxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxx plnění,
x) xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx Institutu a x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx rada xx xxxxxxxxx projednávat xxxxxxxxxxxx materiály a xxxxxxxx Xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx, x xxxxxxx se x xxx. Generální xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx připravovaným Xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx má 7 xxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx správní xxxx xxxxxxx a odvolává xxxxxxxxx ředitel xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Ke xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx souhlas xxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx jmenován xxxxxx zaměstnanec, xxxx xxxxxxx xx správní xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx radě xx považuje xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx úkon x obecném zájmu;46) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx mzdy (xxxxx).
§92
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x může xxxxx xxxxxxx 3 xx sobě jdoucí xxxxxx. Tatáž xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxx jmenována xxxxxx xxxxxxx rady po xxxxxxxx xxxx 12 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx funkčního xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x odvolává xxxxxxx rada xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 2 xxx.
(3) Správní xxxx xx usnášeníschopná, xx-xx přítomna alespoň xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§93
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx konají podle xxxxxxx, xxxxxxx však xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx rady svolává xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Jednání xxxxxxx rady xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx jiný xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zúčastnit se xxxxxxxxx ředitel nebo xxxx jím xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxx xxxxxxx ředitel Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.
§94
Xx xxxxxxx xx správní xxxx xxxxxxxx členu, x výjimkou xxxxx, xxxxx je státním xxxxxxxxxxxx, jednou za xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x prostředků Xxxxxxxxx; x xxxx xxxxxx rozhoduje xxxxxxxxx xxxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX
§95
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx výdajů, xxxxx xxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxx x při xxxxxx xxxxxxxxxx služby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xx řídí §151155, 173 xx 176, 178 xx 187 x 189 xxxxxxxx xxxxx47); nelze xxxx xxxxxx možnosti xxxxxxxx x kolektivní xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx. Xxx xx x xxxxx sedmé xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx "xxxx zaměstnavatel", xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx působištěm x xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx služebního xxxxxxxxx x xxxx x xxx služebních xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx prokázaných xxxxxxxx, ubytovacích a xxxxxxx vedlejších xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx České republiky x x xxxx xxxxxxxxxx působiště x xxxxxxxxx.
XXXXX XXX
XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX PŘI XXXXXX XXXXXX
§96
Xxxxxxxxxx x ochrana xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxx §101108 a 323 xxxxxxxx xxxxx a §211 xxxxxx o zajištění xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx47a).
XXXXX XXXX
XXXXXXXXX PODMÍNEK XXX XXXXX SLUŽBY A XXXXXXXXXXX XXXXXXXX ZAMĚSTNANCŮ
Xxx 1
Vytváření xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx
§97
(1) Xxxxxxxx xxxx, x xxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vytváří xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx služby; xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx zejména
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§61 xxxx. 1 xxxx. w)],
x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxx, xxx xx vykonává xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a tělovýchovných xxxxxx x zájmů xxxxxxxx zaměstnanců,
x) xxxxxxxxx služby48).
(2) Xx služební xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx;49) xxxxxxxxxx §225 xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx.
(3) Xxxxxxxx úřad xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (důchodců), xxxxx xx xxxx §69 xxxxxxxxxxxx pravidel.50)
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx místech. Ustanovení §237 xxxxxxxx práce xxxxx x zde.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxx, xx xxxx §226 zákoníku xxxxx.
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx x. 375/2011 Xx.)
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx x. 264/2006 Xx.)
Xxx 2
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců
§98
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx úřadu při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx po
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx třetího xxxxxx, nebo
x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
odchodné xx výši xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxx neplnění předpokladu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx měsíčního xxxxx.
(3) Odchodné xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Není-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci x den xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vyplatí xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadu xxx výplatu platu.
HLAVA IX
XXXXXXXX VÝKONU XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, TĚHOTNÝCH XXXXXXXX ZAMĚSTNANKYŇ A XXXXXXXX ZAMĚSTNANKYŇ - XXXXX, MATEŘSKÁ X XXXXXXXXXX DOVOLENÁ X XXXXXXXXX XX XXXXXX
Xxx 1
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
§99
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státních xxxxxxxxxxxx se xxxx §238 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx xxxxx.
Díl 2
Xxxxxxxx xxxxxx služby xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxx
§100
Xxxxxxxxx těhotné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxx do xxxxx devátého xxxxxx xx porodu, xxxxx xxxxxxxxxx službu, xxxxxx xxxxxxx být xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx služební xxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx se xxxx §239 xxxxxxxx práce.
§101
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx služby xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnankyň se xxxx §241 xxxxxxxx xxxxx. Podle věty xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x státních xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x dítě.
Xxx 3
Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx
§102
(1) Mateřská xxxxxxxx státních zaměstnankyň x rodičoská dovolená xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx §195 xx 198 xxxxxxxx práce.
(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxx se xxxx §242 xxxx. 1 x 2 zákoníku xxxxx.
(3) Přestávky xx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx do doby xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx přestávek ke xxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXX X XXXXX X XXXXXXXX
XXXXX X
XXXXXXXXXXX XXXXXX
§103
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx státním xxxxxxxxxxxx x předcházení xxxxxx, xxxxxxxx, xxx státní xxxxxxxxxxx plní své xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx nedocházelo ke xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx řídí §248 xxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při předcházení xxxxxx xx xxxx §249 xxxxxxxx práce.
HLAVA XX
XXXXXXXXXXX XXXXXXXX ZAMĚSTNANCE XX XXXXX
§104
(1) Xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx §250 xx 264 x 272274 xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předpisem xxxxx xxxxxxxx, xxx jejichž xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx odpovědnosti; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxx x hmotné odpovědnosti.
XXXXX III
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXX A XXXXXXXXXXX STÁTNÍHO XXXXXXXXXXX XXX SLUŽEBNÍM ÚRAZU XXXX NEMOCI X XXXXXXXX
§105
(1) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx niž jedná xxxxxxxx xxxx, za xxxxx xx xxxx §265 xx 268 xxxxxxxx xxxxx; vnitřním xxxxxxxxx se rozumí xxxxxxxx xxxxxxx. Zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx.
(2) Služebním xxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx pracovní xxxx xxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx služební úřad, xxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx prokázáno, xx xxxx škoda xx xxxx způsobena xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX ZA XXXXX XX XXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX
§106
(1) Česká xxxxxxxxx, xx niž xxxxx xxxxxxxxx služební xxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx poskytla pomoc xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx žádost xxx xxxxxx xxxx služebních xxxxx. Služební xxxx xx odpovědnosti podle xxxx xxxxx zprostí xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx škodu poškozený xxx.
(2) Dojde-li x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx škodě xx xxxxxx nebo xxxxx, xxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx51).
§107
Xxxxx-xx x poškození xxxxxx xxxx xxxxx
x) xxxxx xxxxxx28) státnímu xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx jiné xxxxx xxx plnění služebních xxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxx
b) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxx xx xxxxxxx škody občanským xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx funkce51).
HLAVA V
XXXXXXXX XXXXXXXXXX O XXXXXXXXXXXX ZA XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX
§108
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxx §269 xx 274 xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nemoci x xxxxxxxx se xxxx §275 zákoníku práce.
ČÁST XXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX STÁTNÍCH XXXXXXXXXXX
HLAVA I
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§109
Xxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.52)
§110
Státním xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx
x) plat xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxx za výsluhu xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx x xxxxxxx").
HLAVA II
XXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX
§111
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2014 v xxxx prvních 21 xxxxxxxxxxxx xxx x xx 31. xxxxxxxx 2013 x době xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx dny, které xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx, a xx xx xxxx 60 %, s xxxxxxxx prvních 3 xxx, které jsou xxx xxxxxx služby, xx xxxxx xxxx xxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxx x 50 %, xxx-xx x případy, xxx nemocenské podle xxxxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 50 %; xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nepřísluší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx úmyslně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52b) x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52c).
XXXXX III
XXXXXXXXX K XXXXXXX
§112
(1) Na xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx stanovených v xxxxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxx zaměstnanci xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx příspěvek k xxxxxxx, jestliže
x) xxxxxx na dobu xxxxxxxxx xxxxxx celkem xxxxxxx 5 let x xxxxxx posledních 20 xxxx xxxxx xxxx, xx něhož xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx důchod x důchodového xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, za xxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx,
b) xx xxx přiznán xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx důchod xxxxxxxxxxx xxx xxxx x §32 xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění x xxx xx přiznán xxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Pozůstalí xx xxxxxxx zaměstnanci xxxx xxxxx xx příspěvek x xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x důsledku xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxx služební xxxx xxxxxxxx, x
x) z důvodu xxxxx xxxxxxxx zaměstnance xxxxx xxxxxxx x) xxx byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx důchod x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx na příspěvek x xxxxxxx xxxxxxx,
x) zanikne-li xxxxx xx důchod uvedený x xxxxxxxxxx 2 x 3; nárok xx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx znovu xxxxx xx xxxxx xxxxxx,
x) vznikne-li znovu xxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §72 xxxx. 1 písm. x).
(6) Do xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx doba xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxx.
§113
(1) Xxxx příspěvku x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx x xx výši xxxxxxxxx základny. Xxxxxxxxxx §112 odst. 6 xxxxx x xxx. Xx počtu xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se započítává xxxxxxx 20 xxx xxxxxx; xxxx této xxxxxx se xxxxxxxx xxx xxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx dne, xx něhož se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx součin xxxxxxxxxxx 30,4167 a xxxxxx úhrnu rozhodných xxxxxxx vyměřovacích xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x počtu xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xx rozhodné období; xxxx-xx x rozhodném xxxxxx xxxxxxxxx doby, xxxxxxx xx o xx xxxxx kalendářních xxx připadajících xx xxxxxxxx období.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxx roků xxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x důchodového xxxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxxxxxx xxxx, x nichž xxx xxxxxx zaměstnanec xxxxx xx xxxx (xxxx xxx "rok x xxxxxx"), prodlužuje xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx období xxxxxxxxx x §112 xxxx. 2 písm. a) xxxxx xxxx před xxxxxxxxxx postupně xxx, xxx xxxxxxxxxx 5 xxxx x platem; xxxx-xx po xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 5 xxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx kalendářní roky x rámci období xxxxxxxxx v §112 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx xxxx středníkem x xxxxxxxxx základna se xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx období z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx. Xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v důsledku xxxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx z xxxxxxxx x kalendářním xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx rozhodným xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxxxx tento xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxx xxxxx xxxx před xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx obdobím xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujících xx xxxx, x xxxx xxxxxx služební xxxxx.
(4) Rozhodný xxxxx vyměřovací základ xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx53) x tím, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se z xxx odvádí pojistné xx xxxxxxxx zabezpečení.54) Xxxxxxxxxxx dobami xxx xxxxx stanovení výpočtové xxxxxxxx xxxx doby, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,55) x xxxx xxxx, v xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 xx omezuje stejným xxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění.56)
§114
(1) Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) 1 % xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx neurčitou, xxx-xx xxxxxxxx zaměstnanci přiznán xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně,
x) 0,5 % xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx celý rok xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, byl-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx důchod xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,
c) 50 % příspěvku x xxxxxxx, na xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vdovecký xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) 40 % xxxxxxxxx k xxxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxx důchod xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxxx x §112 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxx xxxx xx středníkem xx státnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k době xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxx let xxxx xxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxx doby xxxxxx činil 20 xxx; pokud však xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dovršení věku xxxxxxxxxx pro vznik xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx stanoveného xxx xxxx x §32 xxxxxx o důchodovém xxxxxxxxx xxxx méně xxx 20 xxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx.
(3) X případě xxxxxxxxxx xxxxxx nároku xx xxxxxxxxx k důchodu xxxxx §112 xxxx. 4 písm. a) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx být xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx xxxxxx.
§115
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx od 1. xxxxx xxx, xx xx vynásobí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx57) stanoveným xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx než 1.
§116
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění, jehož xxxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx [§112 xxxx. 2 xxxx. a) a xxxx. 3]; xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx souběh s xxxxx důchodem xxxx xx nevyplácí xxx xxxxxx s výdělečnou xxxxxxxx.
§117
Xxxxx xx příspěvek x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zaniká uplynutím 3 let xxx xxx, za xxxxx xxxxxx; tato xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx mít xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§118
O xxxxxxxxx k důchodu xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; tento příspěvek xxxxxxx služební xxxx, xxxx xx Xxxx xxxxx.
§119
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx 8 xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx příspěvek xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx důchod xxxx xxxxx nároku na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx příspěvku x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, aniž xx xx xxx xxxxx. Xxxxx xx vrácení xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 3 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
§120
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx 15. xxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxxxxx.
(2) Příspěvek x důchodu xx xxxxxxx oprávněnému x xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx58) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx59) x Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x důchodu písemně xxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx plné xxxx musí být xxxxxx xxxxxx.
§121
Výdaje xx xxxxxxxxx k xxxxxxx se hradí xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X ZÁLEŽITOSTECH XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX, RADA XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, ZÁSTUPCI XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX X OCHRANU XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX I
XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX SE XXXXXXXX XXXXXXXXXXX V XXXXXXXXXXXXX VÝKONU XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX
Xxx 1
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§122
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxx x projednání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx výkonu. Informování x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x němž xxxx xxxxxxx zaujmout xxx stanovisko k xxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Služební úřad xx povinen informovat xxxxxx zaměstnance a xxxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx úřadu odborová xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx státním xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx organizace, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx všem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxx zajišťují xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Projednání xx vyšší úrovni, xxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu.
Xxx 2
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§123
(1) Xxxxxxxx xxxx xx povinen xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx x
x) pravděpodobném xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadu,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxx služby a xxxxxx změnách.
(2) Xxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx služební xxxx xxxxxxxxx služební xxxxx x představení.
Díl 3
Xxxxxxxxxx se státními xxxxxxxxxxx
§124
(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx otázky xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx §101 xx 108 zákoníku xxxxx x §211 zákona o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci47a).
(2) Účast xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví při xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx zástupců xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx jednání xxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnancům, se xxxx §108 xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx.
HLAVA XX
XXXXXXXXX ODBOROVÉ ORGANIZACE XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
§125
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx působící ve xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §123 a xx xxxxxxxxxx podle §124 xxxx. 1 x xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx x zaujmout xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služebního xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jmenovaných xxxxxxxx zaměstnancích,
x) xxxxxxxxx a zaujmout xxxxxxxxxx x návrhům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x zaujmout xxxxxxxxxx x návrhům xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zlepšení podmínek xxxxxx služby x xxxx xxxxxx předkládat,
x) xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgánech xxxxxxxxxxx ředitele xxxxx xxxxxx zákona,
h) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví při xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z §322 xxxxxxxx xxxxx.
(2) Vyšší xxxxxxxx xxxxx xxx projednání xxxxx §122 odst. 3 je zejména xxxxxxxx projednat a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
x) xx xxxxxx systemizace služebních xxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x tyto xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx státních zaměstnanců,
x) služebních xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zajistit, xxx odborová xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx mohly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx stanovena.
(4) Xx xxxxxxxxx organizaci xxxxxxxx xx služebním xxxxx jedná xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán. Příslušným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odborové xxxxxxxxxx; xxxxxx odborovým orgánem xx xxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je oprávněn xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx organizací.60)
XXXXX III
XXXX STÁTNÍCH XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX STÁTNÍCH XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX ZDRAVÍ XXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX
§126
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxx bezpečnost a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx úřad informuje xxxx xxxxxxxx zaměstnanců x záležitostech xxxxx §123.
(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §123 x xxxx xx oprávněna xx služebním xxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Služební xxxx projedná se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §124.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx státních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx stanovena.
(6) Oprávnění podle xxxxxxxx 3, §123 x 124 xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
§127
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx ze xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx vykonává xxxxxx xxxx než 25 xxxxxxxx zaměstnanců. Xxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxx 3, xxxxxxx xxxx 15 členů; xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx lichý.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx zvolit ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadu, x xxxx xxxxxxxx službu xxxx než 10 xxxxxxxx zaměstnanců; xxxxxx xxxxxxx počet xxxxxx xx xxxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx riziku xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců pro xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx nejvýše xxx 10 státních zaměstnanců.
(3) Xxxxx členů xxxx státních xxxxxxxxxxx x počet xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při výkonu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx po projednání x xxxxxxx komisí.
(4) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x ochranu xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ke dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx 3 roky.
(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x informuje x xxx služební xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(7) Působí-li xxx xxxxxxxx výkonu xxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x u přejímajícího xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx služby, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zástupcům státních xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x ochranu xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx se xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Rady xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §126 xx do xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx skončením xxxxxxxxx xxxxxx počet xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx než 3, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanců.
§128
(1) Xxxxxx rady xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx a ochranu xxxxxx xxx výkonu xxxxxx zaniká dnem
x) kdy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxx působí,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) převodu xxxxxxxxxx xxxxx, pokud x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Rada xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaniká xxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx dnem, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx 3.
(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxx xxxx státních xxxxxxxxxxx x zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx veškeré podklady xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx výkonu služby.
(4) Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při výkonu xxxxxx končí xxxxxx xxxx
x) xxxxxx xx funkce,
x) xxxxxxxx služebního xxxxxx.
§129
Xxxxx xxxx státních zaměstnanců x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxx se řídí §283 xx 285 xxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxx, v němž xxxxxxxx xxxxxx zaměstnanec xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zaměstnanci, xxxxx vykonávají xx xxxxxxxxx xxxxx službu, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx služební xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx pro bezpečnost x ochranu xxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxx služební xxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§130
(1) Členové odborových xxxxxx, členové rady xxxxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nesmějí xxx pro xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
(2) Služební xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx funkce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, radě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx služby.
§131
(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §124, §125 odst. 1 x 2 x §126 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, vyššímu odborovému xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx státních zaměstnanců xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx informace x podklady xxxx x přihlížet x xxxxxx stanoviskům. Xx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxx x §122 xxxx. 2 xxxx xxxxx mají státní xxxxxxxxxxx právo požadovat xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx státních zaměstnanců xxx bezpečnost x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x své xxxxxxxx x x obsahu x xxxxxxxx xxxxxxxxx x projednání xx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxx voleb xxxxx odborové organizace, xxxxx rad státních xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x ochranu xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx provozních xxxxxxxx v přiměřeném xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx, hradit xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Služební xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx komise, xxxxxx odborové organizace, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxx x xxxxxx xxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx zákona služební xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; za xxxx uvolnění jim xxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxx organizace, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost o xxxxxxxxxxxxx, o xxxxx xx xxxxxx při xxxxxx své xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx služebního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Povinnost xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxx 1 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§132
(1) Xx účelem zlepšení xxxxxxxx xxxxxx služby, xxxxxxxxxxx, sociálních a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx služebním xxxxxx.61)
(2) Xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohody, xx xxxx platnost, xxxxxxxx x xx řešení xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; ustanovení §66 xxxxx x xxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX X ORGANIZAČNÍ VĚCI XXXXXXXXXX SE X XXXXXXXXXXXX TĚCHTO XXXXXXXXXXX
XXXXX X
ODMĚŇOVÁNÍ XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
Xxx 1
Plat
§133
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plat xx xxxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx poskytované xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, služebním xxxxxxxxx, x pokud xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx
x) platový tarif,
x) příplatek za xxxxxx,
x) příplatek xx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx zastupování,
x) xxxx xx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx za xxxxxx x sobotu x x neděli,
g) xxxxxxxxx za xxxxxx x xxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx za xxxxxx ve xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xx ztíženém xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
j) xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx čekatele,
m) xxxxxx xxxxxxxxx,
n) xxxxxx.
(3) Za xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§82) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx za plat. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx se řídí §140 xxxxxxxx xxxxx.
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx x. 264/2006 Xx.)
§134
Platový xxxxx
Platový xxxxx xx základní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx částkách za xxxxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxx (§81). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx které byl xxxxxxxx, a xxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx.
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (xx novely x. 264/2006 Sb.)
§135
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx se stanoví xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxx xx dvanácti xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx dvanácté xxxxxxx xxxxx činí xxxxxxx 2,4xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx platové xxxxx. Platový tarif xx xxxxxxxxx platovém xxxxxx činí xxxxxxx 1,5xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x prvním xxxxxxxx xxxxxx. Platové xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stupni zvyšují x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx tarify xx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx určení xxx xxxxxx zaměstnance xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx třídy xxxxx tyto minimální xxxxxxx tarify:
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xx xxxxxxx
1. 10 240
2. 11&xxxx;140
3. 12&xxxx;040
4. 13&xxxx;070
5. 14&xxxx;170
6. 15&xxxx;390
7. 16 700
8. 18&xxxx;090
9. 19&xxxx;650
10. 21&xxxx;320
11. 23&xxxx;100
12. 25&xxxx;230.
§136
Platová xxxxx
(1) Pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se stanoví xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejíž xxxxx xx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx. Xxx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxx příslušného organizačního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx služebního xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx v příloze č. 1 k xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vláda xxxxxxxxx katalog správních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, odpovědnosti x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx platových xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx").
(3) Xxx xxxxx systemizace (§15) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx místo představeného xxxxxxxxx ředitelství x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx, xxxxx činnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx místech xxxxxx x katalogu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§137
Platový xxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zařadí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx péče x dítě x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (náhradní) xxxxxx xxxx civilní xxxxxx (xxxx jen "započitatelná xxxxx").
(2) Způsob, xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx započitatelné xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Účinnost - xxxxxxx účinnosti (xx xxxxxx x. 264/2006 Xx.)
§138
Příplatek xx službu
(1) X xxxxxxx podmínek xxxxxx xxxxxx, věrnosti Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zátěže vyplývajících x hájení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příplatek za xxxxxx xxxxxxx ve xxxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxx tarifu. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx korun xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xx službu xxxxx xxxxxxxx 1 stanoví xxxxx xxxxxxxxx.
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx x. 264/2006 Sb.)
§139
Xxxxxxxxx xx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tarifu x xxxxxxxxx xx službu xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částkách. Xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxx xxxxxx příloha č. 2 x xxxxxx zákonu.
(2) Vedoucímu referátu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx oddělení.
(3) Xxxxxxxx sekce xxxxxxxx xx dobu výkonu xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxxxxx za vedení xxxxxxxxx x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx x rámci xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx za vedení xxxxxxxxx x příloze č. 2 x tomuto zákonu xxx xxxxxxxx sekce xx xx xxxx xxxx nepřísluší.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx vydaný xxxxxxxxxx ředitelem nebo xxxxxxxxxx služebním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx rozpětí.
(5) Xxxx xxxxxxxxx xx vedení xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§140
Příplatek xx zastupování
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který x xxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti zastupuje xxxxxxxxxxxxx po dobu xxxxxxx 20 xx xxxx jdoucích xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx dne xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx ve výši xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx představeného, xxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud představeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx po xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §139.
(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx představeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(3) Státnímu xxxxxxxxxxx, který v xxxxx xxxxxxx zastupuje xxxxxxxx zaměstnance na xxxxxxxxx místě xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxx 20 po xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx služby, přísluší xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx příplatek xx xxxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx službu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě, xx xxxxx byl jmenován, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxx, které by xx příslušely xx xxxxxxxxx xxxxx zastupovaného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§141
Plat x xxxxxxxx volno xx xxxxxx xxxxxxx
Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§83) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx volno, xxxxxxx výše xxxx xxxxxx a podmínky xxxxxx se xxxx §127 xxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxx přesčas xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx příplatku xx xxxxxx, a x xxx, že x veškeré službě xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx představeného, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, generálním xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Účinnost - xxxxxxx účinnosti (xx xxxxxx x. 264/2006 Xx.)
§141x
Xxxxxxxxx xx službu v xxxxxx x x xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x §126 odst. 1 xxxxxxxx práce.
(2) Xxx výkonu xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x v xxxxxx, xx xxxxxx ve xxxxx, xx které xxxxx místních podmínek xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx.
§142
Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx
Státnímu xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedeného x §141, xxxxxxxx za xxxxxx služby x xxxxx xxxx (§83) xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx v §125 xxxxxxxx xxxxx.
Účinnost - nenabyl xxxxxxxxx (xx novely x. 264/2006 Xx.)
§143
Příplatek x xxxxxxxx xxxxx xx službu xx xxxxxx
(1) Státnímu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx67) připadl na xxxx obvyklý den xxxxxx xxxxxx, xx xxxx nekrátí.
(2) Xx službu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx příplatek, xxxxxxx xxxxxx nebo výše x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx §135 xxxx. 2 a 3 xxxxxxxx xxxxx.
Účinnost - nenabyl xxxxxxxxx (do xxxxxx x. 264/2006 Sb.)
§143x
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx pracovním xxxxxxxxx
(1) Státnímu zaměstnanci, xxxxx xxxx službu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx stanovených xx základě zákoníku xxxxx68).
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx generálním xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Výši xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx pracovním xxxxxxxxx xxx služební xxxxx xx služebním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§143x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 264/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2007
§144
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Státnímu xxxxxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zátěží, rizikem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a obtížnými xxxxxx služby nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx vydaný generálním xxxxxxxxx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxx výši xxxxxxxxxx příplatku xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx služební předpis.
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx x. 264/2006 Sb.)
§144x
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hodnosti.
(2) Xxxxxxxx zaměstnanci, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx (§141), příplatek za xxxxxx x xxxxxx x v xxxxxx (§141a), xxxxxxxxx za xxxxxx x noční xxxx (§142), příplatek xx xxxxxx ve xxxxxx (§143 xxxx. 2) x odměna xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§133 xxxx. 3).
§144x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 426/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
§145
Xxxxxxxxx xx xxxxxxx čekatele
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§21), xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx příplatek ve xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx nařízením.
§146
§146 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 626/2004 Xx.
§147
Xxxxxx xxxxxxxxx
(1) Osobní xxxxxxxxx je nenárokovou xxxxxxx platu, xxxxxx xxx ocenit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx výše 50 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stupně x platové xxxxx xxxxxxxxx pro služební xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Státnímu xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx platová xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx až xx výše 100 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x platové xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx jmenován.
§148
Xxxxxx
Xxxxxx xx jednorázovou xxxxxxxxxxx složkou platu, xxxxxx lze ocenit
x) xxxxxxx mimořádného xxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxxxx převzetí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
Účinnost - xxxxxxx účinnosti (xx xxxxxx x. 264/2006 Sb.)
§149
Xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx xx xxxxxxx pozadu xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxxxx termínu, xxxxx xxxxxxx služební xxxxxxx xxxxx zásad xxxxxxxxxxx služebním předpisem xxxxxxx generálním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx státnímu zaměstnanci xxxxx xx xxxx xxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx termín xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx výplatnímu xxxxxxx.
(2) Xxxx splatný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xx xxxxxxx zaměstnancem xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x nejbližším výplatním xxxxxxx následujícím xx xxxxxxxx dovolené.
(3) X xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx plat, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx vyplatí x nejbližším xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§150
Xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákonných xxxxxxxx69) x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx se vyplácí x xxxx xxxxxx xxxxxx na místě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisem. Xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx úřad xxxx xx výplatním xxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx den xxxxxx xxxxxx na svůj xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx se se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx platu xx xxxxxxxx úřad povinen xxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xxxxxx obsahující xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx x nahlédnutí xxxxxxxx, na jejichž xxxxxxx xxx plat xxxxxxxx x xxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx písemně zmocnit xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx28) xxx xxxx xxxxxxxx xxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx písemného xxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx to xxxxxxx zvláštní právní xxxxxxx.70)
(5) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx náklad x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x banky xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx59) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx termínu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx písemně xxxx xxxxxx.
(6) Státnímu xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxxxxxx v zahraničí xxx s xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx části xx xxxx xxxx se xxxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xx kterém xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx účel xxxxxxx xxxxx.
§151
Srážky x xxxxx
Xxxxxx x xxxxx xx xxxx §145 xx 150 xxxxxxxx xxxxx.
Xxx 2
Xxxxxxxx ustanovení o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§152
Xxxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx služby stejné xxxx srovnatelné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x namáhavosti, xxxxx xx xxxx xx stejných nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx srovnatelných xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx stejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
§153
Xxxxxxxx xxxx je povinen xxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
§154
(1) X xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx platového xxxxxx a o xxxx xxxxxxxxx tarifu, xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx za vedení, xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příplatku xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxx-xx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx jinak.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x odejmutí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Účinnost - xxxxxxx účinnosti (xx xxxxxx x. 264/2006 Xx.)
§155
Xxxxxxxxxx §149151 xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§156
§156 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 426/2003 Xx.
§157
Xxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx i xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxx poskytuje.
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (xx novely č. 264/2006 Xx.)
§158
(1) Xxx poskytování platu xxxxxxxxxxxxx xx služebním xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitele, xxxxxxxx xxxxxxxxx, zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxx příslušný xxxxxxxxxx xxxxx obdobně xxxxx §134, §136 odst. 1, §137, 138, §139 xxxx. 5, §143 a 157. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx odměny x její xxxx x přiznání x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx zvýšení, snížení xxxx odejmutí xxxxxxxx xxxxxxxxx představenému xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx generálního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx státního tajemníka, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x vedoucího xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxx xx služební místo xxxxxxxx (§53 odst. 2, xxxx. 4 xxxx xxxxx x xxxx. 5 xxxx xxxxx a xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru. U xxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx uvedených xx větě druhé xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.45)
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx x. 264/2006 Xx.)
XXXXX II
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxx 1
Plat
§159
(1) Xxxxxxxx (§21 xxxx. 3) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx vykonanou práci, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xx práci xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x x xxxxxx,
d) xxxxxxxxx xx práci v xxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xx práci xx svátek,
x) xxxxxxxxx xx práci xx xxxxxxxx pracovním xxxxxxxxx,
g) zvláštní xxxxxxxxx.
Účinnost - xxxxxxx účinnosti (xx xxxxxx č. 264/2006 Xx.)
§160
Xxxxxxx xxxxx
Čekateli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x nejnižší xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx služby, pro xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx, a pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§161
Xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx práci xxxxxxx
Xx hodinu práce xxxxxxx73) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo náhradní xxxxx, jejichž výše xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx §127 xxxxxxxx xxxxx.
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx č. 264/2006 Xx.)
§161a
Xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x v xxxxxx
Xxxxxxxx přísluší xx xxxxxx xxxxx x sobotu xxxx x neděli xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x §126 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxx §126 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx.
§162
Xxxxxxxxx xx noční xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx74) xxxxxxxxx xx výši xxxxxxxxx x §125 xxxxxxxx xxxxx.
Účinnost - nenabyl xxxxxxxxx (xx xxxxxx č. 264/2006 Xx.)
§163
Příplatek x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx67) xxxxxxx xx xxxx obvyklý xxxxxxxx xxx, se xxxx xxxxxxx.
(2) Xx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx čekateli xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx §135 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx práce.
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx č. 264/2006 Xx.)
§164
Xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx, který xxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §143a xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §143a xxxx. 2 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx x. 264/2006 Xx.)
§165
Zvláštní xxxxxxxxx
Xxxxxxxx, který xxxx práci spojenou x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a zdraví, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx závažnými xxxxxx při ochraně xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx a xx xxxxxxxx, které stanoví xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaném xxxxx §144 xxxx. 2 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx č. 264/2006 Xx.)
§165x
Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx75) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výši xxxxxxxxx x §140 xxxxxxxx xxxxx.
Xxx 2
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxx xxxxxxxx
§166
Xxxxxxxxxx §149, §150 xxxx. 1 xx 5, §151, 155 x 157 platí x pro xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §152, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platu x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx.
§167
Služební xxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx upravují xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§168
Služební xxxx xx xxxxxxx x xxx nástupu xx xxxxx písemně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx formou xxxxxxxxx xxxxxx. Platový xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx třídě, xx které je xxxxxxx zařazen, x xxxx xxxxxxxxx tarifu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx tarifu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zvláštního xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x den, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx úřad čekatele xxxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxx.
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (do xxxxxx x. 264/2006 Xx.)
HLAVA XXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX X ORGANIZAČNÍ VĚCI XXXXXXXXXX XX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX ZAMĚSTNANCŮ
Xxx 1
Plat
§169
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx řídí xxxxxxxxx xxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx.
Účinnost - nenabyl xxxxxxxxx (xx novely x. 264/2006 Sb.)
§170
§170 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 426/2003 Xx.
§171
§171 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 426/2003 Sb.
§172
Xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx platové třídy xxxxx §123 odst. 2 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x nařízení xxxxx xxxxx §123 xxxx. 6 písm. x) xxxxxxxx práce xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 3 xxxx. x) až x), xxxxx tak xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práci, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx.
Účinnost - xxxxxxx účinnosti (do xxxxxx č. 264/2006 Xx.)
§173
Způsob xxxxxxxx platového tarifu
Xxxxxxxxxxx uvedenému x §2 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §123 odst. 5 x xxxx. 6 písm. x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx fyzická xxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx práci, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (xx novely č. 264/2006 Sb.)
§174
Příplatek xx vedení
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx76) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx vedení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx s xxx, že xxxxxxxxxxxx xx rozumí vedoucí xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx správního xxxxx xxxxxxxxxxx, řídit x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx obdobných nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx x tomu xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx pracovní xxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vedení stanovený x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxx rozpětí pro xxxxxxxx vedoucího xxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřad xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Náměstkovi xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx jako xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx stanoveného x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx.
§175
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 20 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, přísluší xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za zastupování xx xxxx příplatku xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx platovém xxxxxxxx xxx zastupovaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xx dobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vedení xxxxx §174.
(2) Xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců.
§176
§176 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 246/2003 Sb.
§177
§177 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 246/2003 Xx.
§178
§178 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 246/2003 Xx.
§179
§179 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 246/2003 Xx.
§180
§180 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 246/2003 Sb.
§181
Xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx, xxxxxxx, snižuje xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx vlády, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx kterého xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příplatku xxxxxxxxx xxxxx §131 xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx.
Účinnost - xxxxxxx xxxxxxxxx (do xxxxxx x. 264/2006 Xx.)
§182
§182 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 246/2003 Sb.
§183
§183 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 246/2003 Sb.
Xxx 2
Xxxxxxxx ustanovení o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx
§184
Xxxxxxxxxx §149 xx 151, §155 x 157 platí x xxx xxxxxxxxxxx.
§185
§185 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 246/2003 Xx.
§186
§186 xxxxxx právním předpisem x. 246/2003 Xx.
§187
§187 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 246/2003 Sb.
§188
§188 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 246/2003 Sb.
§189
§189 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 246/2003 Sb.
§190
(1) Xxx stanovení počtu xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx platy xxxxx §14 xx 16 xxxxxxx x tím, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §173, a xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fyzická xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx kterou xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx vlády je xxxxxxxxx člena vlády, x výjimkou xxxxxxxx xxxx nebo povinností xxxxx vlády. Xxxxx xxxxxxxx člena xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx řízení. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxx působnost xxxxxxx 2 místa xxxxxxxx člena xxxxx x xxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx vlády.
§191
Xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx zákoníkem práce.
ČÁST JEDENÁCTÁ
XXXXXXXX USTANOVENÍ
XXXXX X
ZPŮSOBILOST XXXXXXX XXXXX X XXXXXX X XXXXXXXXXXX X X XXXXXXX XXXXXX X ZASTOUPENÍ
§192
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx §6 xxxx. 1 xxxxxxxx práce x §10, 22, 23, 31, 32, 33, 33a x 33b xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Státní xxxxxxxxxxx xx xxxx dát xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx fyzickou xxxxxx xxxxxxxxxx x právním xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo advokátem.
XXXXX II
XXXXXX SPIS, SLUŽEBNÍ XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXX STÍŽNOST XXXXXXXX ZAMĚSTNANCE
Xxx 1
Xxxxxx spis
§193
(1) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx osobní xxxx, xxxxx smí xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx představení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Úřad práce Xxxxx republiky, soud, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Státní xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx skončil, má xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx spisu, xxxxx si z xxx výpisy x xx xxxxxxx služebního xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listin.
Xxx 2
Xxxxxxxx xxxxxx
§194
(1) Xxxxxxxx xxxx, x němž státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx službu, xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx xxxxxx. Služební xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxx x akademický xxxxx,
x) xxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává službu,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) datum xxxxxxxxx x datum xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nejsou dotčeny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.80)
(3) Xxxx x xxxxxxx služebního xxxxxxx xxxxxxx služební xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ředitelem.
Díl 3
Xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§195
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Služební xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vykonávána xxxxx, popřípadě xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dosahoval xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úkoly xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx seznámen x xx jeho xxxxxx mu xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§196
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x bezprostředně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx služebního hodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx.
(3) Služební xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nadřízený xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx ředitel; návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Služební xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán; návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx generální xxxxxxx spolu xx xxxxxx vlády, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x x Úřadu xxxxx s xxxxxxxx Xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řediteli (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxx ředitel (xxxxxxxxx xxxxxxx).
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx služebního xxxxxxxxx se nevypracuje.
(7) Služební xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitele xx xxxxxxxxx.
Xxx 4
Xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§197
(1) Státní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx služby x ve xxxxxx xxxxxxxxxx vztahů xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx stížnost; žádost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx představený, xxxxx xx státnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyřizovat xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx nebo stížnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nadřízený xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Žádost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx ředitelem xxxx xxxxxxxxx generálního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx vlády.
(6) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx do 20 xxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx nové skutečnosti, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
(8) Státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
HLAVA III
XXXXXX VE XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
Xxx 1
Řízení v xxxxxx xxxxxx
Xxxxx 1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§198
(1) Xxxxxx xxxxx této xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx služebního poměru xxxxx tohoto zákona, xxxx-xx v xxxxxxxx 2 stanoveno jinak.
(2) Řízení xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx
a) xxxxxxx xx služební xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx generálního xxxxxxxx, xxxxxxxx tajemníka, xxxxxxxx xxxxxxxx tajemníka, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx z tohoto xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx služebních xxxxx xxxxx §53 xxxx. 5 věty xxxxx, x odvolání x xxxxxx xxxxx,
d) xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru (§80 xxxx. 6),45)
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx dovolené x xxxxxxxxxx xxxxx,
h) xxxxxxxxxx hodnocení státního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitele, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx služebního xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§158 xxxx. 1 věta xxxxx),45)
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx x podání.
Oddíl 2
Xxxxxxxxx řízení x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx
§199
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
a) xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx.
(2) Xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx
x) xx věcech xxxxx odpovědnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; to xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx zahájení xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zaměstnanec xxxxx xxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx představený, x xxxx to stanoví xxxxxxxx předpis (dále xxx "xxxxxxxxx představený").
§200
V xxxxxx xx xxxxxx xxxxx odpovědnosti xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx prvního xxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; jde-li x xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x ve věcech xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx generálního xxxxxxxx. Xxxxx komise xxxxxxx stupně, příslušný xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodující xxxxxx.
Oddíl 3
Xxxxxxxx ustanovení
§201
Xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx řízení xxxxx.
§202
(1) Xxxxxxxxx námitky podjatosti xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx oznámí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Námitka xxxxx věty xxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx. Služební orgán xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx podjatosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vyloučeného člena xxxxxxx; xxxxx námitku xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx služební xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a zároveň xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Námitka xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx jen x xxxxxx poměru k xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx řízení xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx rozhodnutí xxxxx odstavců 1 x 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§203
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx postupuje xxxx vydáním rozhodnutí xxx, xxx byl xxxxxx x úplně xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx; xx tím xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx účastníku xxxxxx, xxx se x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a připojil xxxxxxxx důkazy, jichž xx xxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx stejnou pečlivostí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx na xx, zda xxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx.
§204
Xxxxxx x xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx to stanoví xxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxx podání xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx orgánu.
(2) Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. X podání xxxx být xxxxxx, xxx xx xxxx, xxxx věci xx xxxx a xx xx xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx rozhodující xxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu a xxxxxxxx o tom xxxxxxxxx řízení. Xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx rozhodující orgán xxxxxxxx úkony, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§205
Xxxxxxx xxxxxx
(1) O xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx vede xxxxxxxxxxx xxxxx písemný xxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx, jak xxxxxx xxxxxxxxx, jaké xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx; x písemném xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx opatření xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (§74 xxxx. 3 x 4).
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx úkon xxxxxxx, x xxxxx povahy xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx obsahu xxxxxxxxx záznamu xx x xxx xxxxxx.
§206
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Řízení xx zahajuje xx xxxxx státního zaměstnance, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx poměr skončil, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§199 xxxx. 2).
(2) Řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx x důchodu xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx podává xx xxxxxxxxx, jehož náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předpisem.
(3) Xxxxxx o xxxxx xxxx, xxxxxxxxx výplaty xxxx odnětí xxxxxxxxx x důchodu xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx rozhodující xxxxx xxxxxx xxxx účastníku xxxxxx první xxxx.
(5) Pro xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx smrti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx §63 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§207
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Účastník xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx důkazy x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx x něho xxxxxx.
(4) Rozhodující xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.18)
Xxxxxxxxxx podkladů pro xxxxxxxxxx
§208
(1) X dokazování xx xxxxx použít všech xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x které xxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx vše, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx skutkového xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x vyjádření xxxxxxxxx řízení x xxxxxx, znalecké xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x tlumočníka. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx na posouzení xxxxxxxxxxx, x nimž xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx navrhnout xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx důkazy. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx oprávněn xxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxx věty xxxxx budou xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxx xxxx účastníkem řízení xxxxxxxx, xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx účastník xxxxxx byl přímo xxxx nepřímo diskriminován xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, národnosti xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx orgán xxxxxxx důkazy podle xxx xxxxx, a xx každý důkaz xxxxxxxxxx a všechny xxxxxx v jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx-xx se v xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx pravomocně xxxxxxx příslušný xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vázán; xxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x předběžné xxxxxx xxxxxx úsudek x xxx, xxx x xxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxx nebo přestupek, xxxxx o osobním xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxx-xx o xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§209
Rozhodující xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx osobní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx.
§210
(1) Xxxxxx zaměstnanec je xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx jí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, přestupek xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx.27)
(2) Xxxx xxxxxx xxxxx xxx vyslechnut xxx, kdo xx xxxxxxxx porušil xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,18) xxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Rozhodující orgán xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x možnosti xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx vypovídat xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx následcích xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx výpovědi.81)
§211
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxx řízení, xxxxxxx xxx, xx xx xxx závažných xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx x rozhodujícímu xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx svědeckou xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx do xxxx 2 000 Xx.
§212
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx, xxxxx vznikly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, státnímu zaměstnanci, xxxxx služební xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnanci, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx zaměstnance, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxx skončil, nebo xxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxxx, jemuž vznikl xxxxx xx náhradu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx služební xxxx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx. Xxxx této xxxxxx xxxxxxx služebním xxxxxx xx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx.82)
(3) Služební xxxx xxxxx svědku xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx; právo xx xxxxx xxxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx jeho xxxxxx, xxxxx zaniká.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x ohledáním, xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, hradí xxxxxxxx xxxx.
(5) Náhrada xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x tlumočníkům xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x tlumočnících.40), 83)
§213
Rozhodnutí
(1) Xxxxxxxxxxx orgán xx povinen xxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx, xxx se před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x ke xxxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx skutkového xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxx; musí obsahovat xxx xxxxx xxxx xxxxxx, být xxxxxxxxx x xxxxxxxx jména, xxxxxxxx x služebního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu x opatřeno xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Výrok xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xx xxxxx.
(4) X odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx skutečnosti byly xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxx byl xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx použití xxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx nichž xxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx x xxxxx, xxxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí rozhodující xxxxx xxxxxx i xxx návrhu x xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx řízení.
(6) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx nelze xxxxxxx, xx x právní xxxx.
(7) Rozhodnutí xx vykonatelné, jestliže xx proti němu xxxxx odvolat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxx účinek.
§214
Lhůta xxx rozhodnutí
Xxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložených xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx odkladu. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx (§206); ve xxxxxx xxxxxxxxx věcech xx xxxxx xx 60 xxx.
§215
Xxxxx xxxxxxxxxx
Nesplní-li xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dobrovolně povinnost xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxx xxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.84)
Xxx 2
Xxxxxxxxxxx rozhodnutí
Xxxxx 1
Xxxxxxxx xxxxxx
§216
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxxx jestliže se xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx odvolání xxxxx xx xxxxx 8 xxxxxxxxxxxx xxx a x xxxxxxxxx věcech xx lhůtě 15 xxxxxxxxxxxx dnů ode xxx doručení xxxxxxxxxx.
(2) Odvolání se xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx vydal.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx proto, xx nebyl xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxx xxxxxxxx včas x x příslušného xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx nejpozději ve xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxx rozhodnutí xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx může prominout xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx odvolání, xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx závažných xxxxxx x účastník xxxxxx x to xxxxxx xx lhůtě 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx odvolání.
(5) Xxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) náhrady xxxxx x bezdůvodného xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx vyhovět, jen xxxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxxx; neučiní-li xxx, xx xxxxxxx xxx odkladu, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx 15 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu.
(7) Xxxxx xxxxxxxxxx x odvolání se xxxxx xxxx xxxxxxx.
§217
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Odvolacím xxxxxxx xx
x) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx komise xxxxxxx xxxxxx,
x) x ostatních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) O xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xxxxxxxxx generálního xxxxxxxx (§200 věta druhá x třetí) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx jsou pro xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx změní xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx potvrdí. Xxxxxx-xx xx proti xxxxxxxxxx x uložení kárného xxxxxxxx jen státní xxxxxxxxxxx, xxxxxx mu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx odvolání xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, předchází xxxxxxxxxx xxxxxxxx x poradní xxxxxxxx xxxxxx. Poradní xxxxxxxx komise xxxxxxxxxx xxxxxx doporučí xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx orgán není xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
§218
Poradní xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí
(1) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx [§217 xxxx. 1 písm. b) x xxxx. 2], xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx komise xxxx xxx xxxxxxx 3 xxxxx, xx-xx více xxxxx, xxxx jich xxx lichý počet. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxx státní zaměstnanci, xxxxxxxxx s právnickým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xx-xx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx služebně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců, xxxx se x xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx komise nesmí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx zaměstnanec, xxxxx xx podílel xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §202 xxxx. 3.
(4) Poradní xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx plný xxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(5) Požádá-li účastník xxxxxx, xxx byl xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx orgán xxxxxxx mu vyhovět.
(6) Xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxx námitku xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx komise x xxxxxx xxxxxxxxx x §202 xxxx. 3. Xxxxxxx podle xxxx xxxxx musí xxx podána písemně. Xxxxxxxx orgán námitku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx odvolací orgán xxxxxxxxxxx xxxxx poradní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; jinak xxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 není xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx materiálu x přezkoumá správnost xxxxxxxxxx rozhodnutí.
(9) Xxxxxxxxx projednání xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx odvolací xxxxxx, xxxxx, příjmení x akademické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, jejich xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxx x xxxxx zasedání,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, i jeho xxxxxxxx xxxxxxxx, rodné xxxxx x evidenční xxxxx,
d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx,
e) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, výsledek hlasování x podpisy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx komise.
Oddíl 2
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí
§219
(1) Zjistí-li xx xxxxxxxxx závažné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nemohl xxx xxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx odůvodňují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx změnit xxxx zrušit pravomocné xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ve věci xxxx. Xx věcech xxxxx xxxxxxxxxxxx může xxxxx podle věty xxxxx xxxxx xxx xxxxxx zaměstnanec.
(2) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 může xxxxxxxx xxxxxx podat xxx xx xxxxx 3 xxxxxx xxx dne, xxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nejpozději xxxx xx xxxxx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, jinak toto xxxxx zaniká.
(3) Xxxxxx-xx xx dodatečně, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx v xxxxxxx x právními xxxxxxxx, xxxxx je ve xxxxxx kárné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Takto xxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xx xxxxx 3 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXXXX VE VĚCECH XXXXXXXXXX XXXXXX
§220
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "písemnosti") xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx doručuje xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx služebním působištěm xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx bydlišti nebo xxxxxxx bude xxxxxxxx; xxxx-xx xx možné, xxx doručit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poštovní licence xx doručují xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx "xx xxxxxxxxx rukou".
(4) Nebyl-li státní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx písemnost xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xx x místě doručení xxxxxxx, doručovatel uloží xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence nebo x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxx. Písemnost xx xxxxx xx xxxx 10 dnů. Xxxxxxx doby uložení xxxx xxx na xxxxxxxxxx vyznačen. Xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx větě xxxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, držitel xxxxxxxx xxxxxxx xx ni xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx doručit xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jednáním xxxx opomenutím doručení xxxxxxxxxx zmařil. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Podmínky xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 5 xxxxx i x xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx doručuje xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx doručení xxxxxxxxxx xx xxxx §48b xxxxxxxxxx soudního xxxx.
§221
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx osoba, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úřadu. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě jiné xxxxx, xx služební xxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx písemně xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx doručit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxx, jakmile xx služební xxxx xxxxxxx.
HLAVA X
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX
§222
(1) Xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx lze xxxxx xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí.
(2) Xxxx-xx podána xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxx xxxxxxxxxxxx, náhrady xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do právní xxxx rozhodnutí soudu x žalobě.
(3) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že přeložení (§39) xxxx nezákonné, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx byl xxxxxxxx, jeden xxxxxxx xxxx.
HLAVA XX
XXXXXXX XXXXXX XXXX X POVINNOSTÍ XX XXXXXXXXXX XXXXXX
§223
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx služebním xxxxxx, xxxxxxxx výkon xxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx služební xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx vzniklých služebních xxxxx přejímá xx xxxxxxxxxxx služebního xxxxx xxxxx práv x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx do xxx xxxx rozdělení xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx právní xxxxxxx, xx xxxxxxxx úřad xx zřizuje xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xx který služební xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x povinností xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.
§224
(1) Xxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx, xx část xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx do jiného xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx práv x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx týkajících xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx x povinnosti xx xxxxxxxxxx poměru xxxx xxxxxxx zaměstnancům xxxxx služebního xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxx převodu xxxxxxx, xxxxxxxx dosavadní xxxxxxxx xxxx.
§225
Xxxxxxx-xx xxxxxxxx právní xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x povinností ze xxxxxxxxxx xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služebního xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx uspokojí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nároky xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
XXXXX XXX
XXXXXX USTANOVENÍ
Xxx 1
Xxxxxx xxxxx
§226
(1) Právní xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxx §34 xx 39, §40 odst. 3 až 5, §41, 41a, 42a, 43, 43a, 43b, 43c, 44, 45, 48, 49, 49a, 50a, 50b x 51 občanského xxxxxxxx x §19 xx 29 xxxxxxxx práce.
(2) Nebyl-li xxxxxx xxxx učiněn xx xxxxx, kterou vyžaduje xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx.
Díl 2
Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx služebního xxxxxx
§227
Zajištění xxxx a povinností xx služebního xxxxxx xx xxxx §544 xxxx. 1 x 2, §545 xx 550, 552, 151n, 151o, 151p, 152 xx 180 občanského xxxxxxxx.
Díl 3
Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
§228
Xxxxx xxxx x povinností xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx §559 xx 573, §574 xxxx. 1, §575 xx 578, §580, 581, 584 xx 587 občanského xxxxxxxx.
Xxx 4
Xxxxxxxxx x zánik xxxxx
§229
(1) Xxxxxxxxx se řídí §329 xxxx. 2 x §333 xxxx. 2 zákoníku xxxxx x §100 xxxx. 1 x 2, §101, 103, 106 x 107 xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxx, xx vrácení neprávem xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxx x částky nesprávně xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx 3 xxx xx jejich výplaty, x dále §109 xx 112 x 122 občanského zákoníku.
(2) K zániku xxxxx xxxxx, že xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x §25 odst. 2, §73, §78 xxxx. 1 a 2, §117 xxxx xxxxx, §212 odst. 3, §219 odst. 2 x 3. X xxxxxx práva xxxxx, že xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §267 odst. 2 xxxxxxxx práce.
Xxx 5
Xxxxxx xxxxxxxxx pojmů
§230
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx §39 odst. 4, §40 xxxx. 2, §43 odst. 5, §44 xxxx xxxxx, §55 odst. 2, §72 xxxx. 1 xxxx. x), §87 odst. 1 x 2, §98 xxxx. 1 a 2 a §222 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx měsíčních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx službu, xxxxxxxxx xx xxxxxx, příplatku xx službu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx naposledy xxxxxx nárok, nebo xxxxx xx byly xxxxxxxx xxxxxx.
§231
(1) Xxx xxxxx ohrožení xxxxxx x povolání xx xxxxxxx §347 xxxx. 1 zákoníku xxxxx.
(2) Právními x ostatními xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx předpisy x xxxxxx xxxxxxx x §349 odst. 1 x 2 zákoníku xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnankyně, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxx osamělí x jiných vážných xxxxxx, nežijí-li x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx.
§232
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx průměrného xxxxxxx xx xxxx §352, 353, §354 xxxx. 1 až 3, §355 xx 362 xxxxxxxx xxxxx. Xxxx podle §40 xxxx. 2 x 3, §44 věty xxxxx, §87 odst. 2 x §222 xxxx. 3 se xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nezahrnuje xx xxxxx mzdy xxxxxxxxx zaměstnanci k xxxxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
HLAVA XXXX
XXXXXXX PRACOVNÍHO XXXXXX
§233
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) jestliže xxxxxx zaměstnanec je xxxxxxx xx vojenském xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxx službu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx mateřskou dovolenou, xxxx xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx,
d) xxxxxxxx xxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §43 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx
x) byl-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx podle §46 x 48.
(2) Xxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1; xxxx osoba xxxx xxx však xxxxxx xxx 65 xxx.
(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx dodržovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přísluší mu xxxx xxxxx části xxxxxx hlavy xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx službu (§138).
HLAVA XX
XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX X PLATECH
§234
(1) Personální xxxxxx xxxxxxxxxx úřadů xxxx xxxxxxx poskytovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 x 8, xxxxx x platech xxxxxxxx zaměstnanců, xxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx x platech.
(2) Xxxxxx x xxxxxx poskytování xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinno xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, Ministerstvu xxxxxxx x Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
ČÁST DVANÁCTÁ
XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
HLAVA X
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxx 1
Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx
§235
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xx 1. ledna 2015 xx 31. prosince 2017.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx §14 xx 16 x §190.
(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zejména xx vytváření služebních xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x míst xxxxxxxxxxx.
Xxx 2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitele, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x další služební xxxxxx
§236
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x pracovním poměru xx správním xxxxx, xxxxxxx předpoklady podle §17 xxxx. 1 x §42 xxxx. 1, xx x xxxx xxx předpoklad xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 x pracují xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxx 6 let, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zástupce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x zástupce xxxxxxxxxxx ředitele xx xxxxxxxx xx služby xx dobu xxxxxxxxx; xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ředitele xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávají xx xxxx 3 xxx xxx xxx jmenování. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věty první xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Generální ředitel x zástupce generálního xxxxxxxx xxxxx služební xxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx §33 a 34.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx xxxx 2 xxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx generálního ředitele x xx služební xxxxx zástupce generálního xxxxxxxx. Na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx §18 odst. 2 a §19. X xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xx xxxxxx xxxxxx praxi xxxxxxx xx xxxx 6 xxx. Xx jmenování xxxxxxxxxxx ředitele x xxxxxxxx generálního ředitele x výběrového xxxxxx xx xxxxxxx §42 xxxx. 1 x §53 odst. 2 x xxx, xx xxx x jmenování xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxxxxx generálním ředitelem x xxxxxxxxx generálního xxxxxxxx není xxxxx.
(4) Generální xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitele x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1.
§237
(1) Xxxxxxx ústředních xxxxxxxxx xxxxx x vedoucí xxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxx zástupci xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Vedoucí xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx dobu 3 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx x xxxxxxx Rady Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx orgány xx xxxxxx na dobu xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx26). Xxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx na dobu xxxxxxx jmenováni, jestliže x to xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx volné služební xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vedoucími xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, složí xxxxxxxx xxxx xxxx generálním xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx služebním xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx §33 a 34.
(4) Xxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ředitelem; jinak xxxxx §33 x 34.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 2 let ode xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx použije §18 xxxx. 2 x §19. X xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xx xxxxxx správě xxxxx alespoň po xxxx 3 xxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x výběrového xxxxxx xx xxxxxxx §42 odst. 1 x §53 xxxx. 5 s xxx, xx jde x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx neurčitou. Xx xxxxxxxxx vedoucím xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(6) Na xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx předsedou Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxxx telekomunikačního xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 se xxxxxxx xxxxxxxxxx míst xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.
Xxx 3
Xxxxxxxxx dosavadních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
§238
Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx
(1) Dosavadní xxxxxxxxxxx xx správním xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx zaměstnanec"), který xxxxxxxx činnosti xxxxx §6 xxxx. 2 x xx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx na dobu xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx xxxxxx a xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x pracovním xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §235 jmenován xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx nárok být xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §235 xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx podle §29 xxxx. 2, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §30 odst. 1; xxxxxxxxxx xx však xxxxxxx xxxxxxxx přípravy xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
b) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2,
x) x xxxxxxxxx xx xxxxxx správní xxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; §229 odst. 2 platí x xxx.
(2) Předpoklady xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osvědčit xxxxxxxxxxx listinami xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.19) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx [§17 xxxx. 1 xxxx. x)] xx osvědčuje xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx,20) který xxxx xxxxxx než 3 xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx dosavadního xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx do xxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx vznikem xxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (§32 xxxx. 1).
(5) Na xxxxxxx jmenování xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §34 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx xx službě xx xxxx určitou x xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2017. Xxxxxxxx slib se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (odstavec 4).
(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §6 xxxx. 2, x xxxxxxxxx xx služby, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx uplynutím xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx x x případě, xx xxxxxxxxx zaměstnanec xxxxx xxxxxxxx xx služby xx xxxx určitou xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x); x tomto případě xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.85) Xxxxxxx-xx však o xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx poměr xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Dosavadní xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx xxxxx xxxxxxxx druh xxxxx xxxxx své xxxxxxxx xxxxxxx xx služebním xxxxx, xxxxxxxxx zaměstnanec xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx práce xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx pracovním xxxxx; xxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §233 xxxx. 4.
§239
Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx
(1) Xx xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx na dobu xxxxxxx xxxxx §238 xxxxx, jestliže v xxxx době xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §24 xx 26.
(3) Jmenování xx služby xx xxxx xxxxxxxxx provádí xxxxxxxxx služební orgán xxxxxxxxxxx.
(4) V xxxx trvání služby xx xxxx xxxxxxx xxxxx §238 xxxx. 5 může být xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx uvedené v §235 xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx státního zaměstnance xxxxx věty xxxxx xx vyžádá xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx (§32 xxxx. 1) musí xxx vydáno xxxxxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx na dobu xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx služební xxxxx státního xxxxxxxxxxx xx službě xx xxxx určitou změní xx služební xxxxx xx xxxxxx na xxxx neurčitou.
(5) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx služby xx dobu xxxxxxx xxxxxxxx xx služby xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx; v tomto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 3.
§240
Řízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §238 odst. 4 x §239 xxxx. 3 se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použije §220 x 221.
Díl 4
Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ředitelů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
§241
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx určitou (§238), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx této služby x x době xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx výběrového xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vedoucího xxxxxxxx, ředitele xxxxxx, xxxxxxxx sekce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na služebních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx odborů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odborů xxxxx §9 xxxx. 3 písm. a) x x).
(3) Xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, náměstka xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle §9 xxxx. 3 xxxx. x).
(4) Xxxxxxxx orgán vyhlásí xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx výběrové xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vedoucích xxxxxxxx, xxxxxxxx vedoucích xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx sekcí. Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx §18 xxxx. 2 x §19. X xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx má být xxxxxxxx xxxxx obsazeno, xxxxxx obor xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx místa xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx. Na jmenování xxxxxxxxxxxxx podle věty xxxxx xx xxxxxxx §42 xxxx. 1, §53 xxxx. 1; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nárok.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx oddělení, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ředitele xxxxxx, ředitel xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4 se xxxxxxx xxxxxxxxxx místa xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
§242
(1) Xxxxxxxxx ředitel písemně xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, v dohodě xx xxxxxx xxxxx, xxxxx toto ministerstvo xxxx, a v Xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxx státního xxxxxxxxx x zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vedoucích xxxxxxxxxxx x těchto správních xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ředitele, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §17 odst. 1 x §42 odst. 1, xx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do služby, xxxxxxx vykonávají xxxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 x xxxxxxx xx xxxxxx správě xxxxxxx xx dobu 4 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Státní xxxxxxxx a zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx tajemníka x xxxx odvolání xx xxxxxxxx §53 xxxx. 4 a §198 xxxx. 2 xxxx. x).
(2) Státní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx složí xxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx §33 x 34.
§243
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve správních xxxxxxx, jimiž xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 x §42 odst. 1, xx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx služby, xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti podle §6 xxxx. 2 x pracují ve xxxxxx správě xxxxxxx xx dobu 3 xxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ředitele xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx ode xxx xxxxxxxxx.
(2) Personální xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ředitele xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx platí §33 x 34.
(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 2 xxx ode xxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxx ředitele a xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx §18 xxxx. 2 x §19. X xxxxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx §42 xxxx. 1, §53 xxxx. 3 x §198 xxxx. 2 xxxx. x) s tím, xx xxx o xxxxxxxxx do xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xx jmenování personálním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx a zástupce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 se xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
Xxx 5
Xxxxxxx xxxxxxxxx práv xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§244
Xx xxxx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx na dobu xxxxxxx (§238) jsou xxxxxx xxxxxxxxxxx povinni xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 2 část xxxx před xxxxxxxxxx.
Xxx 6
Xxxxxxxxxx
§245
§245 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 426/2003 Xx.
§246
(1) Xxxxxxxxxxx zaměstnance, který xx xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle právního xxxxxxxx x platových xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxx xxxxxx xxxxxx,87) lze xxxxxxxx xx xxxxxx xx dobu určitou x xx xxxxxx xx dobu neurčitou xx xxxxxxxx xxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx měl xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx poměru, x x xxxxxxx, xx pro toto xxxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 odst. 2 xxxx. x) x xxxx. 3.
(2) Xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx uvedeném v xxxxxxxx 1 se xx xxxxxxxx zaměstnance xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zaměstnance, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§247
§247 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 426/2003 Xx.
§248
§248 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 264/2006 Xx.
Díl 7
Xxxxx x xxxxxxxxxx x pracovního poměru
§249
Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx dosavadních xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §236 xxxx. 1, §237 xxxx. 1, §238 xxxx. 5, §239 xxxx. 3, §242 x §243 xxxx. 1, xx řídí xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Díl 8
Xxxxxxxx hodnocení státních xxxxxxxxxxx
§250
První xxxxxxxx xxxxxxxxx (§195) xxxxxxxx zaměstnanců uvedených x §249 xx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2015.
Xxx 9
Xxxxxxxxx k xxxxxxx
§251
Xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx neurčitou xxxxxxxx zaměstnanců podle §249 xx započte xx xxxx xxxxxx xxxxx §112 xxxx. 6.
Xxx 10
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
§252
Ve služebních xxxxxxx, x xxxxx xx podle §13 xxxxxxx personální xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§253
Xxxxxxx xx xxxxx č. 213/1948 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§254
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2015, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 2, §9 xxxx. 3 xxxx. x) x e) x xxxx. 4, §11 xx 13, §32 xx 34, §135, §136 odst. 2, §235, §236 xxxx. 1 x 2, §237 odst. 1, 3 a 4, §242, §243 xxxx. 1 xx 3, §252 a přílohy č. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx x. r.
Xxxxx x. r.
x z. Xxxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. 1 x zákonu x. 218/2002 Xx.
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX ZAMĚSTNANCŮ XX XXXXXXXXXX XXXXXXX
1. 1. platová xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rámcovým zadáním x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx procesy (xxxx xxx "xxxxxxx činnosti"), xxx xx předmětem xxxxxxxx mnoho xxxxx xx xxxxxxxxxx vazbami x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx písemnosti, xxxxxxxxxx, xxxxx.
2. 2. platová xxxxx
Xxxxxxxx označení: odborný xxxxxxxx
Předepsané xxxxxxxx: xxxxx střední xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx ucelené xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx mnoha xxxxx x xxxxxxx vazbami xx xxxx xxxxx xxxxxxx systémů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, registrace, xxxxxxx podkladů xxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, důkazů, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přiznání x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. 3. xxxxxxx třída
Xxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx
Předepsané xxxxxxxx: úplné střední xxxxxxxx
Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx vazbami xx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx"), xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx samostatné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx subsystémy x x xxxxxxx xx další xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxx (xxxxxxx) s xxxxxxxxxxxx postupem x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo příprava (xxxxxx) ucelené podkladové xxxxxxxxxxx xxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x listinnými xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisem, xxxxxxxxxx posudky, xxxxxxxxx.
4. 4. xxxxxxx xxxxx
Služební označení: xxxxx xxxxxxxx
Předepsané xxxxxxxx: úplné xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx, xxx jsou předmětem xxxxxxxxx systémy s xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, například xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (správního xxxxxx) x xxxx xxxxxxxxx, x rozsáhlou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x věcných xxxxxxx, xxxxxxx xx dobu xxxxxx (lhůty) x xxxxxxxxxxxxxxx složitou podkladovou xxxxxxxxxxx, xxxxxx jednoduchých xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx agendy, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx (xxx analýzy), xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx, prošetřováním.
5. 5. platová xxxxx
Služební xxxxxxxx: xxxxx referent-specialista (xxxxxxxxx)
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx: úplné xxxxxxx vzdělání
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činností x rámcově xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx specializované činnosti"), xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx složité xxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx zasahující xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x věcných xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx posudky x složitý výkon xxxxxxxxxx. Zajišťování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx agenda") xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů.
6. 6. xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx)
Xxxxxxxxxx vzdělání: xxxxx xxxxxxx vzdělání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx komplexu xxxxxxxx x obecně xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx výstupy, značnou xxxxxxxxxxxx způsobu řešení x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx okruh xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx složené ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systémů xx zásadními xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx obory služby xxxx xxxxxxxx agendy xxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
7. 7. xxxxxxx třída
Xxxxxxxx označení: xxxx
Xxxxxxxxxx vzdělání: xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx, kde xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx jednoznačnými xxxxxx x ostatním agendám, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx služební xxxxxx správních xxxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxxxx vnitřními x xxxxxxxx vazbami xx xxxxx agendy x x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a velmi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x velmi xxxxxxxx xxxxxxx xx další xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnosti") x oborech xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů.
8. 8. platová xxxxx
Služební označení: xxxxxxx xxxx
Předepsané xxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx činnosti, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx agenda xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo obor xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x celostátní xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx specializované xxxxxxxx x xxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vnitřním xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx obory x xxxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.
9. 9. xxxxxxx třída
Xxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx vzdělání: xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx x nespecifikovanými xxxxxx, způsoby xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx širokými xxxxxxx xx xxxxx procesy (xxxx jen "koncepční xxxxxxx") x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx územních správních xxxxx x rozsáhlým xxxxxxxx členěním xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx služby a xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxx obtížnými podmínkami xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx oboru xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx správních xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx agendách xxxxxx xxxxx zasahujících xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx věcně x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služebních xxxxxxxx xx zásadními xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx.
10. 10. xxxxxxx třída
Xxxxxxxx xxxxxxxx: ministerský xxxx (státní xxxx, xxxxxx rada)
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ministerstev x xxxxxxxxxx správních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ministerstev a xxxxxxxxxx správních úřadů x rozsáhlým vnitřním xxxxxxxx a x xxxxxxxx vazbami na xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s celostátní xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx obory xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx mnoha xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx obtížnými xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx významu xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx oboru xxxxxx.
11. 11. xxxxxxx třída
Xxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (vyšší xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx)
Předepsané xxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx oborech xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx celospolečenského xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vnitřním xxxxxxxx x širokými xxxxxxx xx xxxx obory xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
12. 12. xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx: vrchní ministerský xxxx (xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx)
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxxx program
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dlouhodobého xxxxxx oborů xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obory xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předurčující xxxxxx xxxxxxxxxx skupin dalších xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s mezinárodními x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx x. 2 x zákonu x. 218/2002 Sb.
Xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx
(x % x xxxxxxxxx tarifu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx třídě, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařazeno)

Xxxxxxxxxxx

ministerstva a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

xxxxxxx xxxxx s celostátní xxxxxxxxxx

správní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

zástupce xxxxxxxxx oddělení

10 xx 20

5 xx 15

xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx ředitele xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx zastupitelského xxxxx

20 xx 30

10 až 20

ředitel odboru
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
vedoucí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

30 xx 40

25 xx 35

20 xx 30

15 xx 25

xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx státního xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

40 xx 50

35 xx 45

30 xx 40

25 xx 35

xxxxxx xxxxxxxx
vedoucí xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx ředitel

50 až 60

45 xx 55

35 xx 45

30 xx 40

Příloha č. 3 k xxxxxx x. 218/2002 Xx.
Xxxxxxx č. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 246/2003 Xx.
Xx. XIII
1. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx poslance Xxxxxxxxxx parlamentu podle §53 odst. 2 xxxx. x) a x) xxxxxx č. 62/2003 Sb., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx poprvé xxxxx xx poslance Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvolené x xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx 2004.
2. Xxxxxxxxxx částí druhé xx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx x roce 2004.
Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 359/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.6.2004
Xx. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxx odpovědnost xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nemocech x xxxxxxxx §365 xx 393 zákona x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx.
Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2006 Xx. s účinností xx 1.1.2007
Xx. XXXX
Xx. XXVI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2011 Xx.
Xx. XXIII
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2014 a trvá xxxxx x xxxx 2014, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxx podle §111 služebního xxxxxx, xx znění xxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2013.
Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 364/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Informace
Právní xxxxxxx x. 218/2002 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2015, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 2, §9 odst. 3 xxxx. x) x x) x xxxx. 4, §1113, §32 xx 34, §135, §136 xxxx. 2, §235, §236 xxxx. 1 x 2, §237 xxxx. 1, 3 x 4, §242, §243 odst. 1 xx 3, §252 x přílohy č. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 28.5.2002.
Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
131/2003 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 166/99 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2003
281/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování těchto xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., x zákon x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím zákona x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Xx.
x xxxxxxxxx xx 28.8.2003
426/2003 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.1.2005, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §6, §135 a přílohy x. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 12.12.2003
359/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 90/95 Sb., x jednacím xxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx stanovením xxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na území XX
x účinností xxx 15.6.2004
436/2004 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x zaměstnanosti
s xxxxxxxxx xx 1.10.2004
586/2004 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x branné xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx (branný xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
626/2004 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx financí x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2005, x xxxxxxxx §235, 238, 250 a 254, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 10.12.2004
127/2005 Xx., x elektronických xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.5.2005 x xxxxxxxx §18, 20, 30, 42, 43, 55, 131, 207 x 210, které nabývají xxxxxxxxx 1.1.2007
413/2005 Xx., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx utajovaných informací x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2006
57/2006 Sb., o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx finančním xxxxx
x účinností xx 1.4.2006
189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění
s xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Xx. xx 1.1.2008 x xxxxxxx č. 261/2007 Sb. xx 1.1.2009)
264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2007
531/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé další xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 7.12.2006
585/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx, xxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, xxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx práce, zákon x. 589/92 Xx., x pojistném na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx nouzi, xx znění xxxxxx x. 165/2006 Xx., x xxxxx x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 31.12.2006
261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.1.2008
362/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2008
88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 ve xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx rozpočtů, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 27.3.2008
305/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2009
306/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2010
381/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., o xxxxxx státních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů
s účinností xx 20.10.2008
41/2009 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2010
326/2009 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx stability
s xxxxxxxxx xx 1.7.2009
347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2011
30/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.3.2011
73/2011 Sb., x Xxxxx xxxxx XX x x xxxxx souvisejících xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2011
80/2011 Xx., nález XX xx xxx 1.3.2011 xx. zn. Pl. XX 55/10 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx zákona č. 347/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeními x působnosti Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2012
341/2011 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2012
364/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí
s xxxxxxxxx xx 1.1.2012
375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2012
445/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 309/2002 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 28.12.2011
457/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx ČR
s xxxxxxxxx xx 1.1.2013
458/2011 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx daňových a xxxxxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.1.2015
186/2012 Xx., xxxxx XX ze xxx 24.4.2012 xx. xx. Xx. ÚS 54/10 xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxx xxxxxxxxxx §192 xxxx. 1 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §68 odst. 3 xxxx. x) zákona x. 221/99 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §124 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x. 361/2003 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §34 xxxx. 4 xxxxxx x. 236/95 Xx., o xxxxx x xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx představitelů xxxxxx xxxx x některých xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §73 odst. 4 xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §48 xxxx. 3 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §53 xxxx. 4 xxxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, §111 xxxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx úřadech x o odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §65 xxxx. 1 xxxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)
s xxxxxxxxx od 21.6.2012
Právní xxxxxxx x. 218/2002 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2014 Sb. x účinností xx 6.11.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Čl. 79 xxxx. 2 Ústavy Xxxxx xxxxxxxxx.
2) §25 xxxx. 2 xxxxxx x. 15/1998 Sb., x Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů.
Xxxxx č. 236/1995 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx funkce představitelů xxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §28 xxxx. 3 zákona x. 2/1969 Xx., x zřízení ministerstev x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 219/2002 Xx.
4) §1 xxxxxx x. 2/1969 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §2 xxxxxx x. 2/1969 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
6) Například §5 xxxxxx x. 218/1999 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx).
7) Xxxxxxxxx §2 zákona x. 9/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 167/1999 Xx., §1 xxxxxx x. 64/1986 Xx., o Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 110/1997 Xx.
8) Xxxxx č. 186/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 154/1994 Sb., o Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9) Xxxxx č. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx škol (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
10) §45 x 98 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x vysokých xxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxx x. 147/2001 Xx.
11) §46 x 98 xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx zákona x. 147/2001 Sb.
12) Xxxxxxxxx §18 x 19 xxxxxx č. 564/1990 Xx., x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx školství, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Zákon č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §38 xxxx. 6 xxxxxx x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
15) §10 xxxx. 1 xxxxxx x. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§5 xxxx. 2 xxxxxx x. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 113/1997 Xx.
16) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx České republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x. 49/1967 Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxx (xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 2/1968 Sb.), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Zákon č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx.
18x) Xxxxxxxxx §107 zákona č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx).
19) Xxxxx č. 358/1992 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx kopií x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx pravosti podpisu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x okresními xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §11 xxxxxx x. 269/1994 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxx.
22) Například xxxxxxxx č. 345/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxx úřadů, xxxx xxxxxxxxx v xxxx zvláštních xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx komisí, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx působnosti (xxxxxxxx x zvláštní odborné xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx č. 427/2000 Xx., vyhláška č. 51/1998 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx x zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx x. 121/1999 Sb.
23) §266a xxxxxxxx xxxxx.
24) §124 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx.
25) Xxxxx č. 119/1992 Sb., x cestovních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) §23 xxxx. 3 xxxxxx x. 15/1998 Xx.
§1 xxxx. 3 x 5 xxxxxx x. 273/1996 Xx., x působnosti Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 187/1999 Xx.
§107 xxxx. 1 xxxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
§17 xxxx. 4 xxxxxx č. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x energetických xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).
27) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Zákon č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 261/2007 Xx.
29) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 2/2002 Xx.
30) §12 xxxx. 10 trestního xxxx.
31) §67 x xxxx. trestního xxxx.
32) §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 2/1969 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§21 xxxx. 1 xxxxxx č. 15/1998 Xx.
33) §17 xxxxxx x. 1/1992 Xx., x mzdě, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
34) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx.
35) Xxxxx č. 106/1999 Sb., o svobodném xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
36) Xxxxxxxxx §12 odst. 2 xxxxxx č. 531/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 311/1999 Xx., §17 xxxxxx x. 89/1995 Xx., x xxxxxx statistické xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 411/2000 Xx., §57 zákona x. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 272/2001 Xx.
37) Například §74 zákoníku práce.
38) Zákon č. 309/1999 Sb., o Xxxxxx xxxxxx x Sbírce xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
39) Xxxxx č. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x politických xxxxxxxx x x politických xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x znalcích x tlumočnících.
41) Čl. 44 Xxxxxxx základních xxxx x svobod.
42) Xxxxxxxxx xxxxx č. 360/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve výstavbě, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 254/2000 Sb., o xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 165/1988 Sb.
43) Xxxxx č. 129/2000 Sb., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
44) §21a xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
45) §7 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx xxxx.
46) §124 xxxxxxxx xxxxx.
47) Xxxxxxxx xxxxx č. 62/1994 Sb., o xxxxxxxxxxx náhrad xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozpočtových x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pracovištěm x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 183/1999 Xx., nařízení vlády x. 465/2001 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 214/2003 Sb.
47x) Xxxxx č. 309/2006 Sb., kterým se xxxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx při xxxxx x pracovněprávních vztazích x o zajištění xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx poskytování služeb xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o zajištění xxxxxxx podmínek bezpečnosti x ochrany xxxxxx xxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 362/2007 Xx.
48) Xxxxx č. 372/2011 Sb., o zdravotních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
49) Vyhláška č. 114/2002 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxx a sociálních xxxxxx.
50) Zákon č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 430/2001 Sb., x nákladech xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx příspěvkových xxxxxxxxxxxx.
51) §425 xxxxxxxxxx zákoníku.
52) Xxxxx č. 48/1997 Sb., o veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x změně x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 592/1992 Sb., o xxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxx č. 155/1995 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52x) §31 xxxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
52b) §55 x 57 xxxxxx x. 187/2006 Xx.
52x) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
53) §16 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
54) Zákon č. 589/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§107 xxxx. 2 zákona x. 155/1995 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
55) §16 xxxx. 4 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) §15 xxxxxx č. 155/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§107 xxxx. 2 zákona x. 155/1995 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
57) §17 xxxx. 4 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
58) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) Xxxxx č. 87/1995 Sb., x spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních x tím xxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., x daních x příjmů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
60) Zákon č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
61) Xxxxx č. 2/1991 Sb., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61a) Xxxxx č. 143/1992 Sb., x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
62) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 309/1999 Sb.
63) §17 x 18 zákona x. 218/1999 Xx.
64) Xxxxx č. 18/1992 Sb., x civilní xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) §20 xxxx. 1 zákona x. 29/1984 Xx.
66) §44 xxxxxx x. 111/1998 Xx.
67) §1 x 2 xxxxxx x. 245/2000 Xx., x státních xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx dnech x x xxxxx xxxxxxxxxx klidu.
68) §117 xxxx druhá x §128 xxxxxxxx práce.
69) §16 xxxx. 1 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
70) Například §11 xxxxxx č. 37/1989 Xx., o xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxxxx.
71) §21 xxxxxx x. 87/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
72) §18 xxxx. 3 zákona x. 87/1991 Xx., xx znění xxxxxx x. 267/1992 Xx.
73) §93 xxxxxxxx xxxxx.
74) §94 xxxxxxxx xxxxx.
75) §78 xxxx. 1 xxxx. x) x §95 xxxxxxxx xxxxx.
76) §9 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx.
77) Xxxxxxxxx §53 xxxxxx x. 20/1966 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 548/1991 Sb., x xxxxxxxx č. 50/1978 Sb., x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 98/1982 Xx.
78) §91 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx.
79) Xxxxx č. 97/1974 Sb., o archivnictví, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 117/1974 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx archiválií x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Vyhláška č. 118/1974 Sb., x podnikových xxxxxxxxx.
80) Xxxxxxxxx §13a zákona x. 531/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 311/1999 Xx.
81) §46 xxxxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
82) Vyhláška č. 177/1996 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb (advokátní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
83) Xxxxxxxx č. 37/1967 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx o znalcích x tlumočnících, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
84) §274 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
85) §60a, 60b x 60c xxxxxxxx xxxxx.
86) §5 xxxxxxxx xxxxx x. 253/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy, xxxxxxxxx dalších orgánů x xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
87) Nařízení xxxxx č. 253/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.