Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.10.2009.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.08.2008 do 31.10.2009.


Zákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku)

124/2002 Sb.

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - PŘEVODY PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ
Základní ustanovení §2 §2a
Převod §3
Příkaz k převodu §4
Den účinnosti příkazu k převodu §5
Podmínky účinnosti příkazu k převodu §6
Informační povinnosti převádějící instituce §7
Lhůty provádění převodů §8
Úrok z prodlení §9
Zákaz provádění srážek z částky převodu §10
Povinnost pro případ neúspěšného převodu §11
Řešení sporů §12
Nepředvídatelné překážky §13
Licence k převodům peněžních prostředků §13a
Žádost o udělení licence k převodům peněžních prostředků §13b
Opatření k nápravě §13c
Odnětí licence k převodům peněžních prostředků §13d
Zánik licence k převodům peněžních prostředků §13e
ČÁST TŘETÍ - VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ
Základní ustanovení §14
Elektronický platební prostředek a elektronické peníze §15
Vzorové obchodní podmínky §16
Obchodní podmínky vydavatele §17
Užití elektronického platebního prostředku na dálku §18
Osoby oprávněné vydávat elektronické peníze §18a
Instituce elektronických peněz a zahraniční instituce elektronických peněz §18b §18c §18d §18e §18f
Podmínky pro vydávání elektronických peněz jinými osobami na základě povolení České národní banky §19
Zpětná výměna elektronických peněz §20
Řešení sporů §21 §22
ČÁST ČTVRTÁ - PLATEBNÍ SYSTÉMY
Základní ustanovení §23
Účastníci systému §24
Pravidla systému §25
Příkaz §26
Zajištění neodvolatelnosti příkazu §27
Oznamovací povinnosti provozovatele systému a účastníků systému §28
Oznamovací povinnosti České národní banky §29
Licence k provozování platebního systému §30
Dohled nad systémy a povinnost mlčenlivosti §31
Pořádková pokuta §31a
Opatření k nápravě §32
Odnětí licence §33
Zánik licence §34
ČÁST PÁTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY §34a
Společná ustanovení §34b
ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §35
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST §36
č. 62/2006 Sb. - Čl. II
č. 254/2008 Sb. - Čl. XXIV
124
XXXXX
xx dne 13. xxxxxx 2002
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxxxxxxxx x platebních systémech (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx)
Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) x xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx převodů peněžních xxxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx měně x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx převodů (§2 odst. 2),
x) xxxxxxxx x xxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) vznik x provozování platebních xxxxxxx x jakékoli xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx tyto xxxxxxxx xxxxxxx řídí xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x dalších xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
XXXX DRUHÁ
XXXXXXX PENĚŽNÍCH XXXXXXXXXX
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§2
(1) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x) banky, pobočky xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx, které xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),
x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (§4) (dále xxx "xxxxxxxx"), nebo xxxxx xxxx konečnými xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "příjemce"). X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zahraničních xxxx x xxxx xxxxx, xxxxx provádějí xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,2) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, investiční fondy, xxxxxxxx xxxxx a xxxx jiné xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx podnikání xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx provádějí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Přeshraničním převodem xx xxxxxx převod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor do xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx nebo státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx do xxxx xxxxxxxxxxxx 50 000 xxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx kurzu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální bankou xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx.
Původní znění - účinnost xx 1.1.2003 [xxxx. 1 xxxx. b) xxxx druhá x xxxx. 2 xx 1.5.2004] xx 31.8.2008 (xx novely x. 254/2008 Xx.)
§2x
(1) Xxxxxxxxxxx instituce mohou xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx na základě xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx zprostředkování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx x xxxxxxxx peněžních prostředků"), xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, jednotné nebo xxxxxxxx licence xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2a). Licence xx xxxx nepožaduje, xxxxx-xx se x xxxxxxxxx xxxxx, která xx x výkonu xxxxxx xxxxxxxx oprávněna xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
(2) X xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xx uděluje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.
§2a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 254/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008
§3
Převod
(1) Xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx dal xxxxxxxx své xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx příjemce.
(2) Převod xxxx xxx uskutečněn xxxxxxx xxxxxxxxx x účtu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx.
(3) Xx převod x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.3)
§4
Xxxxxx x převodu
Xxxxxxxx x převodu xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx příkazce xxxx převádějící xxxxxxxxx x xxxxxxxxx převodu,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx instituci x xxxxxxxxx převodu, xxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§5
Den xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
(1) Dnem xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se rozumí xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx smluvní xxxxxxxx požadované x xxxxxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx, xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx (§6 xxxx. 1) x xxxxx xxxxxxxxxx, stanoví-li xxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x tento xxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx účinnosti.
§6
Xxxxxxxx xxxxxxxxx příkazu x xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazu k xxxxxxx jsou zajištění xxxxx xxxxxx převodu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx převádějící xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx podmínkách zejména xxxxxxxx xxxxxxxxx příkazce xxxxxx jí příkaz x xxxxxxx přede xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx k xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnost xxxxx x xxxxxxxxxxxx písemnou xxxxxx ve svých xxxxxxxxxx prostorách, a xx-xx xx vhodné xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
x) lhůtu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx převádějící xxxxxxxxx příjemce nebo xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx; počátek xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx přesně xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx x tomu, aby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu příjemce, xxxx xxx xxxx xxxxxx převodu příjemci x xxxxxxxxx,
c) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx výše xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) den, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, a xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx klienta xxxx kdy mu xxxx x xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx x nápravě xxxxxx xxxxxxxxx x postupech xxx xxxxxx xxxxx (§12),
x) údaj x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.
(2) S xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx převodu.
(3) Xxxxxxxxxxx instituce informuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formou, x xx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx prostředky, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx se xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx. Informace xxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převod,
x) xxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx na xxxxxxx k xxxxxxx,
x) xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x tíži xxxxxxx,
x) den, xxx byla částka xxxxxxx odepsána x xxxx xxxxxxx, xxxx xxx, xxx byla xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu xxxxxxx.
Jestliže xxxxxxxx xxxxx, že xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx její část xxxxxx příjemce (§10), xxxx o xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx instituce kurzový xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx klienta x xxxxxxxx směnném xxxxx.
§8
Lhůty xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtách xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2, 3 a 5, pokud není xxx xxxxxxx důvod xxxxx xxxxxxxxxx.7)
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx
x) mezi různými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx zajistit připsání xxxxxx převodu xx xxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příjemce a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxxx xxxxxxxx xxx po xxx účinnosti příkazu x xxxxxxx, nebyla-li xxxxxxxxx lhůta xxxxxx,
x) x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx převodu xxxxxxxx x den, xxx xxxxxxx účinnost xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx bankovní xxxxxxxx xxx, xxxx-xx den xxxxxxxxx příkazu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Provádí-li xxxxxxxxxxx instituce příkazce xxxxxxxxxxxx převod, xx xxxxxxx zajistit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx převodu příjemci xx lhůtě xxxxxxxxx x xxxxxxxxx; není-li xxxxxx lhůta xxxxxxxxx, xx 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxxx příkazu x xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx rozumí den, xx kterém všechny xxxxxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zprostředkování xxxxxxxxx xxxxx převodu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx činnost.
(5) Převádějící xxxxxxxxx xxxxxxxx připíše xxxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxx příjemce xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příjemci, xxxxxx-xx dohodnuta lhůta xxxxxx.
(6) Nemůže-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příjemce částky xxxxxxx, vrátí xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx převádějící xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Nepřevezme-li xxxxxxxx xxxxxx převodu, xxxxx je xx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příjemce xxxxxx xxxxxxx převádějící xxxxxxxxx příkazce, a xx xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx 6 xxxxx xx připsání xxxxxx xx účet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo mezi xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§9
Xxxx x prodlení
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nedodrží xxxxx xxxxxxxxx převodu xxxxxxxxxx x §8 xxxx. 2 nebo 3, xxxxxxx příkazci xxxx x xxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příjemce xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 5, xxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxx převádějící instituce xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x) nebo xxxxx §8 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úrok x prodlení převádějící xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx x prodlení xx xxxxxxx z xxxxxx převodu; při xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx použije xxxxxxx sazba xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.8)
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaplatí xxxx x prodlení, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx, prokáže-li, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobil xxxxxxxx xxxx příjemce částky xxxxxxx, xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §13.
(5) Xxxxx úroku x xxxxxxxx mají xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx škody; xxxx xxxxxx práva xxx xxxxxx xxxxxxx.
§10
Zákaz xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx převodu
(1) Xxxxxxxxxxx instituce příkazce, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx převodu x plné xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx převádějící xxxxxxxxx xxxxxxxx vůči příjemci xx xxxxxx cen xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx účtu xx xxxxxxxx, že takto xxxxxx obcházeno xxxxxxxxxx xxxx první, xxxxxxx, xx tyto xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, určí-li příkazce, xx cenu za xxxxxxxxx převodu xxxx xxxx část xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zprostředkující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou x xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx příkazce xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příjemci, xxxxxxxxxx-xx xxxx vrácení xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx náklady x xxx jakýchkoliv xxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx stanovenou x xxxxxxxx 1 zprostředkující xxxxxxxxxxx instituce, je xxxxxxx vrátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xx vlastní xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx srážek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazce xxxx, xxxxx x to xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, příjemci.
(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx povinna vrátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§11
Xxxxxxxxx xxx případ neúspěšného xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x §8 xxxx. 2 xxxx 3, ani xxxxxx částka xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6 xxxx 7, x xxxxxx-xx x to příkazce, xxxxxxxx mu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazce xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx povinnost xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, jen xxxxx byla x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazce tuto xxxxxxxxx, není dále xxxxxxx xxxxxxxx převod.
(2) Xxxx x xxxxxxxx se vypočte x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx účinnosti xxxxxxx x xxxxxxx do xxx xxxxxxxxxx částky xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovená zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.8) Byl-li xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx 3, nenáleží xxxxxxxx xxx převádějící xxxxxxxxx xxxx x prodlení xxxxx §9.
(3) Xxxxx zprostředkující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx jiné převádějící xxxxxxxxx pokyn k xxxxxxxxx příkazu k xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx převodu xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx instituci, xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxx přeshraničního xxxxxxx je zprostředkující xxxxxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jí dala xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx 12&xxxx;500 eur a xxxx xxxx z xxxxxxxx x ceny xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx instituce, xxxxxx zvolila xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, odstavec 1 xx nepoužije. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příjemci. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx tím splněna.
(5) Jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxxx převodu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, ustanovení odstavce 1 se nepoužije. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx převádějící xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx byla nalezena x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazce. Xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x mají xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxx převodu, xxxx jí xxxx xxxx xxxxxx vrácena, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx z xxxxxxxx xxxx příkazce, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxx xxxxx tím xxxxxx xxxxxxx.
§12
Xxxxxx xxxxx
Xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx orgán pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx klienta xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx-xx převádějící xxxxxxxxx, xx xx x xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx překážky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx vůli, a xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xx tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxx následky xxxxx odvrátit xxxx xxxxxxxx, zbaví xx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§13x
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Žádost x xxxxxxx xxxxxxx x převodům peněžních xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx licenci k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jestliže
a) xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx společníkem žadatele, xxxxxxxxxxx xxxxxxx žadatele, xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx8a) (xxxx xxx "skutečný xxxxxxx") xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 x
x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 5.
(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx trestný xxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxx x xxxxxxxxx podnikání,
xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx8b).
(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
a) x xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx České republiky xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx než 1 xxxxx; to xxxxxxx x xxxxxxx, kdy xx může xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a x xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 6 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx této xxxxx, x xxxxx, xx xxxxxxx se tato xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx xxxx totožný xx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx dokladem xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x plnit xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx vzdělání8c) xx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx považuje xxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x to nejméně x xxxxx 6 xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx8d).
(6) Xxxxxxx x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx neurčitou x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx ani xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§13a vložen xxxxxxx předpisem č. 254/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008
§13x
Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Vedle xxxxxxxxxxx stanovených správním xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx též
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx
a) xx-xx xxxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxx jejího xxxxxx a stát xxxxxxxxxx,
x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx občanství a xxxx číslo cestovního xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx,
c) xxxxx x příjmení, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx narození x adresa trvalého xxxx jiného pobytu xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx podnikání žadatele, x skutečného xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx,
x) xx-xx xxxxxxxxx právnická xxxxx
1. xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx 1 xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx starší xxx 1 xxxxx,
2. xxxxxx prokazující xxxxxxxxxxx statutárního orgánu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxxx řídit podnikání xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxxxxx x xxxxxxx prokazující, xx xxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, dosáhla xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §13a xxxx. 5,
4. xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx nebo jiného xxxxxx osob, xxxxx xxxx společníky xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx orgánem žadatele xxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx; je-li xxxxxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx 1 x xxxxx x xxxxxxxxxxxx jejích xxxxxxxxxx xx po xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx jejího xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, které jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx jím xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx dokumenty x xxxxxxx xxxx aktuální, xxxxx x xxxxxxxx,
x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
1. xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx 1 měsíc; xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx příslušná xxxxxxxxx x podnikatelské xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ne xxxxxx než 3 xxxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x skutečného xxxxxxxx,
3. dokumenty x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx odpovídajícího xxxxxxxx xxxxx §13a xxxx. 5,
4. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxx uváděné údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx.
§13c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 254/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008
§13c
Xxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx dodržování xxxxxxxx, xx nichž xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Zjistí-li Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx x převodům xxxxxxxxx prostředků, xxxx xxxxx povahy a xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nápravu,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx x převodům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, dokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) odejmout převádějící xxxxxxxxx licenci x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 254/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008
§13x
Odnětí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x převodům peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx národní banka xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxx xx xxxxxx xxxxxx držitele.
(3) X xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx datum, xx kterému xx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§13x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 254/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008
§13x
Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Licence x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx k převodům xxxxxxxxx prostředků,
x) xx kterému xxxxx x úmrtí fyzické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx kterého xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx vykonávat činnost, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx.
§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 254/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008
XXXX XXXXX
XXXXXXXX A UŽÍVÁNÍ XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§14
Základní xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, Česká xxxxxxx xxxxx, spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§18b), dále xxxxxxxxxx xxxxx x zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx činnost xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx licence xxxxx xxxxxx x bankách9), x xxxx xxxx xxxxx, které vydávají xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§15 xxxx. 1) xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xx území Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx"),
x) xxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx").
(2) Xxxxx §20 xxxxxxxxx banky, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx i xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx §18b odst. 3 x §18c xx 18f xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xx neplatí xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x kontrolní xxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx (§18d xxxx. 4) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx likvidity.
§15
Elektronický xxxxxxxx prostředek x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
x) prostředek xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx hodnotě, xxx xxxxx užívání xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobním identifikačním xxxxxx xxxxxxxxxx vydavatelem xxxx identifikace xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředek.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxxxxxxx pohledávku xx xxxxxxxxxxx,
b) je xxxxxxxxxx na elektronickém xxxxxxxx prostředku,
x) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxx xx xxxxx, xxx je xxxxxxx vydávaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, a
d) xx přijímána jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx oprávněnou vydávat xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§18a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§16
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x povinností vydavatelů x xxxxxxxx při xxxxxxxx a užívání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§17
Obchodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zájemce x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx obchodních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a to x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx je povinen x úvodních xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výslovně xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §16 a jaký xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Povinnost xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx vydavatel xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek České xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx vydané xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 Xxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxxx xxxx xxxxx.
§18
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxx fyzicky xxxxxxxxx, xxxx
x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx identifikace xxxxx způsobem, neumožňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxxxxxxx,
x xxxxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředek xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx od vydavatele xxxxxxxxxx vrácení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takovýmto xxxxxx elektronického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§18x
Osoby xxxxxxxxx vydávat elektronické xxxxxx
Xxxxxxxxxxxx peníze xxxxx xxxxxxx xxxxx
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank, xxxx-xx x jim xxxxxxx xxxxxxx uvedenu xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx banky, xxxxx je k xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx9),
x) xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx pro své xxxxx, mají-li x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činnost xxxxxxxx x správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§18b),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jednotné xxxxxxx,
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx (§19).
§18x vložen právním xxxxxxxxx x. 62/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.3.2006
Xxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz
§18x
(1) Instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnost9a) xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze x které x xxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx neudělí xxxxx, x xxx xxxxxx
x) součtu
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
4. xxxxxxxxx rezervních xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx zdanění, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vytvořených, a
5. nerozděleného zisku x předchozích xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx valná xxxxxxx xxxxxxxxxx, a
x) xxxxxxxxxx ztráty x xxxxxxxxxxx období xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 35 000 000 Xx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§18x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 62/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 8.3.2006
§18c
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx, kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, provádět xxxxx s xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxx uvedení x xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxx
x) poskytovat xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx osobách xxxx nad nimi xxxxxxxxx kontrolu9b) s xxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx s vydáváním xxxxxxxxxxxxxx xxxxx touto xxxxxxxxx.
§18c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 62/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 8.3.2006
§18d
(1) Xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxx xx xx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx9), avšak xxxxx v rozsahu, x xxxxx xx xxxxxxxx xx zahraniční xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx9),
xxxxxxxxx §3 xxxx. 3 x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxx §4 xxxx. 1 xxxx xxxxx, §4 xxxx. 2, §5, §7a xxxx. 2, §8b, §11 xxxx. 2 x 3, §11a, §12a, §12b, §12c, §13, §14, §17, §19b, §20b, §20c, §22 odst. 1 xxxx. x), §24 xxxx. 1 xxxx xxxxx, §25 xxxx. 3, §26f xxxx. 1 písm. x) xx f), §26g xxxx. 2 x 3, §26i xxxx. x), §37 xx 38b, §38j xxxx. x), d) x e) a §39 xxxxxx o xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx9c) xx xxxxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx o souhlas x nabytím nebo xxxxxxxx kvalifikované účasti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x náležitosti xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Česká xxxxxxx banka stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxx pro splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona9d) xx xxxxxxx vnitřního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx systému xxxxxx xxxxx. Požadavky xx xxxxxxx řídicí x kontrolní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xx vztahují, pokud xxx o xxxxxx xxxxxx likvidity, i xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx čtvrtletně xxxxxxxxxxx xxxxx o složení xxxxxxxxx, o xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx informace xxx xxxxx provádění xxxxxxx na individuálním x konsolidovaném xxxxxxx. Xxxxxx, strukturu, xxxxx x lhůty pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx.
§18e
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx mít x xxxxxx ke xxxx xxxxxxxx finančním xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou. Xxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx celkových finančních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx klesnout xxx 35 000 000 Xx.
§18x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 62/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.3.2006
§18x
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx elektronických peněz xxxxx xx aktiv xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, podmínky xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x omezení Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§18x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 62/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 8.3.2006
§19
Xxxxxxxx xxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx
(1) Xxxx osoby xxxxx §18a písm. x) xxxxx vydávat xxxxxxxxxxxx xxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx držiteli xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 150 eur x
a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zpravidla xxxxxx odpovídající xxxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 xxx x x žádném xxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxx 6&xxxx;000&xxxx;000 xxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx přijímány xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx
1. xxxx ve vztahu x vydavateli xxxxxx xxxxxxxxx, osobou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx
2. xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxx vztahem xxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx postup při xxxxxxxxx xxxxxxxx (marketing) xxxx společná xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx
3. xxxxxxxxx své xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx podobně úzce xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, jsou xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx politiky x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx posledních 6 xxxxxx, x to xxxx x 30. xxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx povinny sdělit x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx x vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xx xxxxxxx žádosti xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx žádosti xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz. Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx k vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení vydavateli xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx x vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zaniká okamžikem, xx xxxxxxx nastaly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx další údaje xxxxxxxxxxx hlášení xxxxx xxxxxxxx 2, vymezit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x stanovit xxxxxx x lhůty jejich xxxxxxxxxxx.
§20
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x nominální xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxx xx xx xx tuto xxxxxx xxxxxxx cenu s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx stanovit minimální xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx.
(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx výměnu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§21
Xxxxxx xxxxx
Xx xxxxx, xxxxx vzniknou mezi xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxxxxxx, xx mohou xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx obrátit xx xx soud xxx není xxxxxxx.
§22
§22 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 62/2006 Sb.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXX
§23
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx") xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx systém, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xx alespoň
1. tři xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), nebo
2. dva xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24 odst. 2 xxxx. x) xx c), xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,9) xxxx vypořádacích xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství x xx-xx xxxxxx x nich systém xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxx xxxxx účastníky xxxxxxx xxxx na xxxxxxx písemných xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ostatními xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx"),
c) xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému (§30),
x) provádí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxx oznámí Česká xxxxxxx banka Xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.
(2) Xxxxxx musí být xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx položek xxx současné xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx zúčtování xxxxxxx (xxxx) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pohledávek x závazků xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které pro xxxx principy xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx vyhláškou.
(3) Xxxxxx mezibankovního platebního xxxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
§24
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Účastníky xxxxxxx xxxxx xxx
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,11)
x) xxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,2)
d) xxxxx xxxxxxxxx práva x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxx uvedených x xxxxxxxxx x) xx x),
(dále xxx "xxxxxxx instituce"), xxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx odpovídají xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxxx přijatých xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx
x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxx x systému a xxxxx xx výlučným xxxxxxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"),
x) xxxxx, xxxxx xxxx účty, xx xxxxx xx zúčtují xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx důvodu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx protistraně xxxxxxxxxx xxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"),
x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ústřední xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "clearingová xxxxxxxxx"),
d) Xxxxx xxxxxxx xxxxx, centrální xxxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx, xxxxx plní xxxxx xxxxx písmena x), x) xxxx x) x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,12) nebo v xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, uvedeném x xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx xxx své xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx systémem.
(3) Xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx protistrany, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zajišťovat xxx nebo všechny xxxx funkce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxx.
(4) Účastníci xxxxxxx xxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx stanovit provozovatele xxxxxxx; provozovatelem systému xxxx být xxxxx xxxxxxx z účastníků xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
§25
Pravidla xxxxxxx
Pravidla systému xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x platebním xxxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxx stanoví
x) xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) kdo xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a za xxxxxx podmínek,
c) xxxxx a povinnosti xxxxxxxxx systému,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
f) xxxxxxx přijetí příkazu xxxxxxxx, xxxxxx předávání xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, x xxx xxxxxx příkazy xxxxxxx,
x) xxxx xxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§26
Příkaz
Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx systému, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxx systému.
§27
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx platně xxxxxxx xxxxxx přijatý xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx systému.
(2) Xxxxxxxxxxx konkurzu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx") není xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx splnění xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx v xxxxxxx, a xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x vymahatelnost xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx přijaty xxxxxxxx x xxxxxxx x jeho xxxxxxxx
x) xxxx okamžikem xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx,
b) x xxxxxxxx prohlášení xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x §24 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plateb xxxxxx xxxxx, a xx xxx x xxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 4 písm. x) nebo xxxxx §29 xxxx. 5.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx účastníka xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx účastník xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx systému x souvislosti s xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx,
x) Xxxxx národní xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor x Xxxxxxxx centrální xxxxx,
včetně možnosti xxxxxxxxx tohoto zajištění.
(5) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx rozumí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx.
§28
Oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxx podnikání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx systému; tím xxxx dotčeno xxxxxxxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. a).
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx žádost x předchozí xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Provozovatel xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx národní bance xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx se změnou xxxxxxx x platebním xxxxxxx xxxx xx xxxxxx pravidel xxxxxxx.
(4) Účastníci systému xxxx na písemnou xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx zájem, xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x systémech xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x o xxxxxxxxxx xxxxxx systémů.
(5) Povinnost podle xxxxxxxx 4 mají xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx některého z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx států xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský prostor. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx dále xxxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx svou xxxxx x daném xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx oznámil Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx sídla xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx.
§29
Oznamovací xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx
(1) Česká xxxxxxx banka xxxx xxxxxxx
a) systémů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x dalších xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obsažené x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x vrchním xxxxxx x Xxxxxxxxxx soudu Xxxxx republiky x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx provozovaných xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx provozovatelích x xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému (§34).
(4) Xxxxxx-xx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx účastníka xx xxxxxxx týká,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §24 xxxx. 2 xxxx. a) až x).
(5) Povinnost xxxxx odstavce 4 xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxx, xxxxxx-xx od xxxxxx xxxxxxxxx členských států Xxxxxxxx unie x xxxxxxx států xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx k tomu xxxx určeny x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, zprávu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx o zastavení xxxxxx.
(6) Obdrží-li Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x dalších xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx podnikání x Xxxxx republice, xx povinna xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx daného xxxxx.
§30
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx") nebo xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. X žádostí x licenci xxxx x její xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pravidel xxxxxxx.
(2) Licenci lze xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,
x) provozovatel xxxxxxx xx splacen xxxxxxxx kapitál xx xxxx nejméně 500 000 000 Xx, xxxxx musí xxx xxxxxxx x xxxx xxxx tvořen xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x xxx xx zajištěna xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §27,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx má technické x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x systém xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovami, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x zkušené,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vypracovanou xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému, xxxxx xxxx být podloženy xxxxxxxx ekonomickými kalkulacemi,
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zúčtování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rizika x vyloučena xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Licence xx uděluje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, není xxxxxxxxxxxx xx xxxxx osobu xxx nepřechází xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx dodržovány xxx xxxxxxxxxxx systému.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§31
Xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x účastníci systému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nad systémy xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx součinnost.
(3) Xxxxxxx xxxxx provádějící xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o všech xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx mohou poskytovat xxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx nelze identifikovat, x jaký konkrétní xxxxxx nebo osobu xx jedná. Povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx i xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx mohou xxxxx xxxxxxx v odstavci 3 xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx x soudním xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxxx orgánem.
(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx xxx systémy orgánu xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trhy x Xxxxx republice nebo x xxxxx státě x orgánu dohledu xxx xxxxxxxxxx systémy x jiném státě.
(6) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx dodržení zákonných xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx získaných v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osobám x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx funkce
x) xxxxxx působícího xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx instituce,
x) dohledu xxx xxxxxxx podle písmene x),
x) auditora xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
f) xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx politiku,
x) xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx investorů.
To xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x ostatních xxxxxxxxx státech Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx získané x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx Evropské xxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a vyhlášena x xxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obdobné xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 1. lednem 1993, (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxx"), x xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx dohodu x xxxxxx informací xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy.
(8) Poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 xx xxxxx pouze xx xxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxxx osobu je xxxxxxx režim ochrany xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx dohledu xxx xxxxxxx xx orgánů x Xxxxx republice, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx nemohou xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx než x xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxx být xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytnuty xxxxxx xxxxxxx.
§31x
Xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx, účastníkovi xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 2, může Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx pořádkovou xxxxxx xx xx xxxx 100&xxxx;000 Xx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx uložených xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 200&xxxx;000 Xx.
(3) Řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx xx 2 měsíců xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Pořádkové xxxxxx xxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx x pořádkových xxxxx je příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx11a).
§32
Xxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx Xxxxx národní xxxxx nedostatky x xxxxxxxxxxx systému, může xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
a) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx činností xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xx xxxx, dokud xxxxxxxxxxxx systému nezjedná xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxx systému xxxx jeho xxxxxxxxx, x xx na xxxxxxx provozovatele xxxxxxx,
x) xxxxxxx provozovateli xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx provozovateli xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx
x) porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x opatření uložených Xxxxxx národní xxxxxx,
x) ohrožení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daného xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx osobami, které xxxxxx dostatečnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x §30 xxxx. 2 písm. x).
§33
Xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedených v xxxxxxx xxxx pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx systému xx 18 xxxxxx xxx xxx udělení xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
(2) X rozhodnutí x xxxxxx licence xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxx licence; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx v Xxxxxxxxx věstníku.
(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxxxx.
§34
Zánik xxxxxxx
Licence xxxxxx xxxx,
x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx je xxxxx xxxxxxx,
d) ke xxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x §23 odst. 1 xxxx. a).
XXXX PÁTÁ
XXXXXXX XXXXXXX
§34a
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx x rozporu x §2a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxx v rozporu x xx.
(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxxxxxx x svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx x užívání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §17 odst. 1,
x) neinformuje xx xxxxx xxxxxxxxxx podmínkách xxx xxxxxxxx x xxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx od vzorových xxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx změn podle §17 odst. 2 x 3,
c) xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx obchodní xxxxxxxx pro vydávání x xxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx prostředků xxxxx §17 xxxx. 4,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x souladu s §20 odst. 1 x 2, nebo
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx výměnu xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxx x §20 xxxx. 3.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, než je xxxxxxx v §18c xxxx. 1,
b) xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9b) x xxxxxxx x §18c xxxx. 2,
x) xxxxxxx některý x xxxxxxxxx stanovených Xxxxxx xxxxxxx bankou xx xxxxxxx řídicí x xxxxxxxxx systém xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9d) na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §18d xxxx. 4,
d) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §18d xxxx. 5 nebo 6,
x) nedodrží xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx §18e, xxxx
f) investuje xxxxxxx prostředky x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §18f odst. 1.
(4) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx
a) poruší xxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x vydávání elektronických xxxxx xxxxx §19 xxxx. 1, xxxx
x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2 xxxx 5.
(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxx elektronické xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §18b xxxx. 1 nebo xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx §19 xxxx. 1.
(6) Provozovatel xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx princip xxxxxxxxx podle §23 xxxx. 2,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx §28 odst. 1, xxxx
x) nepožádá x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 odst. 2 nebo 3.
(7) Provozovatel systému xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxx provozování systému xxxxxxxx podmínku xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §30 odst. 4.
(8) Xxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §28 xxxx. 5 se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx neposkytne xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 4, xxxxx nesplní oznamovací xxxxxxxxx podle §28 xxxx. 5.
(9) Xx správní delikt xxxxx odstavce 2 xx xxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč, xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxx xxxxxx xx 20 000 000 Kč x xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 x odstavců 5 xx 8 xx xxxxx xxxxxx do 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.
§34x
Xxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxx osoba za xxxxxxx delikt xxxxxxxxxx, xxxxxxxx prokáže, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx porušení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x závažnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx spáchání x jeho xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xx nichž xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zaniká, xxxxxxxx xxxxxxx orgán x xxx nezahájil xxxxxx do 3 xxx, xxx se x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 xxx xxx xxx, kdy xxx xxxxxxx.
(4) Správní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v prvním xxxxxx xxxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx.
(5) Xx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx podnikání xxxxxxx osoby11b) xxxx x přímé xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxx Xxxxx národní banka x xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx právní xxxx. Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxx řízení za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx splatné xx 30 xxx xxx xxx, xxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka.
(8) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx11a).
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§35
(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx podle části xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx správního řádu, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx správní xxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx části xxxxx xx xxxxxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx xxxxxx xx provozovatel systému.
(4) Xxxxxx podle §32 a 33 xxxx xxx zahájeno xxx doručením rozhodnutí.
(5) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §32 xxxx xxxxxxx 24 xxxxx.
(6) Proti xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx rozklad. X xxxxxxxx xxxxxxxxx bankovní xxxx České xxxxxxx xxxxx. Podaný rozklad xxxx xxxxxxxx účinek x výjimkou rozkladu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx udělení nebo xxxxx licence x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pořádkové xxxxxx xxxx xxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX
§36
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2003, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. ledna 2004, x x xxxxxxxx ustanovení §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxx, §2 xxxx. 2, §8 xxxx. 3, §11 odst. 3 xxxx xxxxx, §23 xxxx. 1 xxxx. x), §27 odst. 4 xxxx. x), §28 xxxx. 5, §29 odst. 1 xxxx. x), §29 xxxx. 3, 5 x 6 x §31 odst. 6 xxxx poslední, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
x x. Rychetský x. x.
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 zákona x. 124/2002 Sb., x xxxxxxxxx peněžních prostředků, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředcích x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x platebním xxxxx), ve znění xxxxxxx do dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx považují xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky x xxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxx §19 xxxxxx x. 124/2002 Xx., x platebním xxxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 62/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 8.3.2006
Čl. XXIV
Xxxxxxxxx ustanovení
Převádějící xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx ve lhůtě xx 18 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx žádost o xxxxxxx podle §13a xxxxxx x. 124/2002 Xx., x platebním xxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
Xx. XXIVvložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 254/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 124/2002 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2003, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §8 odst. 2 xxxx. x), které xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2004, a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx druhé, §2 odst. 2, §8 odst. 3, §11 xxxx. 3 xxxx xxxxx, §23 xxxx. 1 xxxx. x), §27 xxxx. 4 xxxx. x), §28 xxxx. 5, §29 xxxx. 1 xxxx. x), §29 xxxx. 3, 5 x 6 x §31 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX x xxxxxxxx (1.5.2004).
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
257/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
x účinností ode xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x EU (1.5.2004)
62/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 124/2002 Xx., o převodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředcích a xxxxxxxxxx systémech (zákon x platebním xxxxx), xx znění xxxxxx x. 257/2004 Xx., x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 8.3.2006
70/2006 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx
x účinností xx 1.4.2006
297/2006 Xx., úplné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 124/2002 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 93/2006
120/2007 Xx., o změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x cennými papíry x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.7.2007
254/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x účinností xx 1.9.2008
281/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx č. 124/2002 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 284/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.11.2009.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.
1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 97/5/ES xx xxx 27. xxxxx 1997 x přeshraničních xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 98/26/ES xx xxx 19. xxxxxx 1998 x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx vypořádání obchodů x cennými xxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2000/46/ES xx xxx 18. xxxx 2000 x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2006/48/ES ze xxx 14. xxxxxx 2006, týkající xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x x xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
2) §8 xxxxxx x. 591/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2x) Xx. 36 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES xx dne 26. xxxxx 2005 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx službách).
4) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 592/1992 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
7) Například §6 zákona č. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Sb.
8) Xxxxxxxx xxxxx č. 142/1994 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) §4 xxxx. 4 zákona x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx.
8x) Xxxxxxxxx §69 x 70 xxxxxxxxx zákona, §363 x xxxx. xxxxxxxxx xxxx.
8x) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8x) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
9) §5a x xxxxxxxxxxx xxxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 126/2002 Xx.
9x) Xxxxx č. 627/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
9x) §17a xxxxxx č. 21/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9c) §5d xxxxxx č. 21/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 126/2002 Xx.
9x) §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 21/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 126/2002 Xx.
10) §70b xxxxxx x. 591/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
11) Zákon č. 87/1995 Sb., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních x xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
11a) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
11b) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx zákoník, ve xxxxx xxxxxx x. 85/2004 Xx.
12) Zákon č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu.
13) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx.