Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.09.2023 do 30.06.2025.


Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)

6/2002 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - SOUDY, SOUDCI, PŘÍSEDÍCÍ A STÁTNÍ SPRÁVA SOUDŮ

HLAVA I - SOUDY

Díl 1 - Soustava, organizace a činnost soudů

Oddíl 1 - Hlavní zásady činnosti soudů §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7

Oddíl 2 - Soustava soudů §8 §9

Oddíl 3 - Obvody a sídla soudů

Nejvyšší soud §10

Vrchní a krajské soudy §11

Okresní soudy §12

Pobočky krajských a okresních soudů §13

Oddíl 4 - Organizace a činnost soudů

Nejvyšší soud §14 §14a §15

Asistenti soudců Nejvyššího soudu §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24

Vrchní soudy §25 §26 §27 §28

Krajské soudy §29 §30 §31 §32

Okresní soudy §33 §34 §35 §36

Asistenti soudců vrchních, krajských a okresních soudů §36a

Oddíl 5 - Úprava působnosti některých soudů §37 §38 §39

Oddíl 6 - Vnitřní organizace soudů a rozvrh práce §40 §41 §42 §42a

Způsob přidělování věcí podle rozvrhu práce §42b §42c §42d §42e §42f §43 §44 §45

Díl 2 - Soudcovské rady

Oddíl 1 - Ustanovení soudcovských rad a jejich obsazení §46 §47 §48 §49

Oddíl 2 - Působnost soudcovských rad §50 §51 §52 §53

Oddíl 3 - Volby soudcovských rad a jejich funkční období §54 §55 §56 §57 §58 §59

HLAVA II - SOUDCI A PŘÍSEDÍCÍ

Díl 1 - Ustanovování soudců a přísedících

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Předpoklady pro funkci soudce a přísedícího §60

Funkční období §61

Slib §62

Oddíl 2 - Jmenování soudců a volba přísedících

Jmenování soudců §63

Volba přísedících §64 §65 §66

Oddíl 3 - Přidělování soudců §67 §68 §69 §70 §70a §70b

Oddíl 4 - Překládání soudců §71 §72 §73

Díl 2 - Postavení soudců a přísedících

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §74 §75 §76 §77 §78

Oddíl 2 - Práva a povinnosti soudců a přísedících §79 §80 §81 §82 §83

Oddíl 3 - Pracovní vztah soudců §84 §85 §85a

Oddíl 4 - Kárná odpovědnost soudců a funkcionářů soudu

Obecné ustanovení §86

Kárné provinění §87

Kárná opatření §88 §88a

Zánik kárné odpovědnosti §89 §90

Oddíl 5 - Nezpůsobilost soudce k výkonu funkce §91 §92

Oddíl 6 - Některá ustanovení o postavení přísedícího

Náhrady za vykonávání funkce přísedícího §93

Díl 3 - Zánik funkce soudce a funkce přísedícího

Oddíl 1 - Zánik funkce

Zánik funkce soudce §94 §95

Zánik funkce přísedícího §96 §97 §98

Oddíl 2 - Dočasné zproštění výkonu funkce

Dočasné zproštění výkonu funkce soudce §99 §100 §100a

Dočasné zproštění výkonu funkce přísedícího §101

Díl 4 - Funkcionáři soudu

Oddíl 1 - Jmenování §102 §103 §104 §105 §105a §105b §105c §105d §105e

Oddíl 2 - Zánik funkce §106 §107 §108

Díl 5 - Justiční kandidáti a výběrové řízení na funkci soudce

Odborná justiční zkouška §109 §110 §111

Justiční kandidát §112 §113 §114 §115

Výběrové řízení na funkci soudce §116 §117

Výběr soudců na funkci soudců nejvyšších soudů §117a

HLAVA III - STÁTNÍ SPRÁVA SOUDŮ

Díl 1 - Obecná ustanovení

Úkoly státní správy soudů §118 §118a

Orgány státní správy soudů §119

Díl 2 - Výkon státní správy soudů §120 §121 §122

Ředitel správy soudu §122a

Zpracovávání osobních údajů soudy §122b §122c §122d

Omezení některých práv a povinností §122e

Díl 3 - Výkon státní správy soudů a působnost jejich orgánů §123 §124 §125 §126 §127 §128

Díl 4 - Justiční akademie §129 §130 §131 §132

Hospodářská činnost Justiční akademie §132a §133

Díl 5 - §134 §135 §136 §137 §138 §139 §140 §141 §142 §143 §144 §145 §146 §147 §148 §149 §150 §151 §152 §153 §154 §155 §156 §157 §158 §159 §160 §161 §162 §163

Díl 6 - Stížnosti

Podání stížnosti §164 §165 §166

Postup při vyřizování stížnosti §167 §168 §169 §170 §171

Vyřízení stížnosti §172 §173 §174

Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu §174a

HLAVA IV - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ §175 §175a §175b §175c §175d §175e §175f §175g §175h §175i §176 §177 §178 §179 §180 §181 §182 §183 §184 §185

Zrušovací ustanovení §186

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o advokacii §187

ČÁST TŘETÍ - Změna notářského řádu §188

ČÁST ČTVRTÁ §189

ČÁST PÁTÁ §190

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 264/1992 Sb. §191

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 171/1993 Sb. §192

ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 292/1993 Sb. §193

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 202/1997 Sb. §194

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona č. 30/2000 Sb. §195

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna exekučního řádu §196

ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST §197

Příloha č. 1 - NÁZVY, OBVODY A SÍDLA VRCHNÍCH SOUDŮ

Příloha č. 2 - NÁZVY, OBVODY A SÍDLA KRAJSKÝCH SOUDŮ

Příloha č. 3 - NÁZVY, OBVODY A SÍDLA OKRESNÍCH SOUDŮ

Příloha č. 4 - NÁZVY A OBVODY OBVODNÍCH SOUDŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

Příloha č. 5 - POBOČKY KRAJSKÝCH SOUDŮ, JEJICH NÁZVY A SÍDLA

Příloha č. 6 - POBOČKY KRAJSKÝCH SOUDŮ, JEJICH NÁZVY A SÍDLA

Příloha č. 7 - POBOČKY OKRESNÍCH SOUDŮ, JEJICH NÁZVY A SÍDLA

Nálezy Ústavního soudu - č. 349/2002 Sb., č. 264/2005 Sb.; č. 397/2006 Sb.; č. 294/2010 Sb.; č. 309/2010 Sb.

č. 192/2003 Sb. - Čl. X

č. 79/2006 Sb. - Čl. XV

č. 314/2008 Sb. - Čl. II

č. 217/2009 Sb. - Čl. VIII

č. 185/2014 Sb. - Čl. II

č. 296/2017 Sb. - Čl. IX

č. 218/2021 Sb. - Čl. II

INFORMACE

6

ZÁKON

ze xxx 30. xxxxxxxxx 2001

o xxxxxxx, xxxxxxxx, přísedících a xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x soudech x soudcích)

Parlament xx xxxxxx xx tomto xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXX, XXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXXX

XXXXX X

XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

Xxxxx 1

Hlavní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

§1

Xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxx

x) projednávají x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx věci xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonů x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx vyslovil xxxxxxx Xxxxxxxxx, jíž je Xxxxx republika xxxxxx x xxxxx byla xxxxxxxxx.

§3

(1) X řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo samosoudce; xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx x řízení xxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, vyšší xxxxxx úředníci, soudní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§4

Xxxx xxxxxx xxxx xx všichni rovni.

§5

(1) Každý xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx práv xxxx xxxxxx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx, xxx jeho xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx průtahů.

§6

(1) Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vždy xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvukové xxxxxxx x xxxxxxxxx obrazové xxxxxxx x průběhu xxxxxxxx jednání xxx xxx x předchozím xxxxxxxxx předsedy senátu xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx předsedy senátu xxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo důstojnost xxxxxxx, xxxx předseda xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zakázat.

§7

(1) Xx xxxxxx xxxxx xxxx na xxxxx, xxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zbraní xxxx s jinými xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx život xxxx zdraví anebo xxxxxxx. Xxxxx zákaz xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x ozbrojených sborů, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx soudu xxxx xx místo, kde xxxx jedná, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx povinností.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx věcí, xxxxx xx u xxxx, xx účelem xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1. Xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx předseda xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx případech xxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx to xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předseda příslušného xxxxx.

Xxxxx 2

Soustava xxxxx

§8

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx správní xxxx, xxxxxx soudy, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx účetními xxxxxxxxxx.

§9

(1) X obvodu xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxx krajského soudu xxxxxxxx Městský xxxx x Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soudy.

(2) X obvodu xxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu Xxxxxxx xxxx v Xxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxx x xxxxx xxxxx

§10

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxx.

§11

Vrchní a krajské xxxxx

(1) Xxxxx, xxxxxx x sídla xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxx x sídla xxxxxxxxx soudů xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x tomuto zákonu.

§12

Xxxxxxx xxxxx

(1) Názvy, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx x obvody xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx městě Praze xxxx xxxxxxxxx v příloze č. 4 k xxxxxx xxxxxx; při xxxxxx xxxxxx obvodních xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Brně xx xxxxx Xxxx.

§13

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Pobočky xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx stanoveny x přílohách č. 5 x 6 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx okresních xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 7 x xxxxxx zákonu.

(3) Pobočky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx zahájí xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 4

Organizace a xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxx

§14

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x občanském soudním xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x řízení xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, jíž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) x uznání a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, vyžaduje-li to xxxxxxxx právní předpis xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xx Xxxxx republika xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxx, x xxx vyslovil xxxxxxx Xxxxxxxxx, jíž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Nejvyšší xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x trestním xxxxxx x na xxxxxx xxxxxxx v zájmu xxxxxxxxxx rozhodování xxxxx xxxxxxx stanoviska x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudů xx věcech xxxxxxxx xxxxx.

§14x

Xxxxxxxx xxxx přijímá xxxxxxxx soudců x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, vede xxxxxx registr x xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.

§14x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 14/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

§15

(1) Xxxxxxxx soud xx skládá x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, předsedů xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx soudců.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x místopředsedové Nejvyššího xxxxx vykonávají xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx tímto zákonem. Xxxxxxxxxx kolegií kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx činnost xxxxxx.

§16

Xxxxxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxx

(1) Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Pracovní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vzniká xxxxxxxxxx a xxxx xx zákoníkem práce, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx soudce xx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx soudce xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx občan, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx na vysoké xxxxx x České xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, kdo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx čin, xxxxx se xx xxx nehledí jako xx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxx xxxxxx, x to x xx zániku xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

§17

(1) Xxxxxx Nejvyššího xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx kolegium, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a obchodní xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx Nejvyššího xxxxx může na xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnout o xxxxxxxx občanskoprávního xxxxxxx x obchodního xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxx opatření xxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxx xxxxxx opětovném xxxxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxx 2.

§18

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodní kolegium xxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxxxx xx společném xxxxxxx.

(2) Předseda Xxxxxxxxxx xxxxx určí, xxxxx x xxxxxxxx kolegií xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx svolá x xxxx xxx řídit.

§19

(1) Xxxxxxxx soud xxxxxxxxx x senátech xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx kolegií. Ve xxxxxxx xxxxxxxx kolegií (xxxx xxx "xxxxx xxxxx") xxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxx postoupena xxxxx §20.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x 2 xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x 9 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx více než 27 xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxx třetina xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx číslo, xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx než 9, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx tomto xxxxxx.

(4) X každém kolegiu xx vytváří xxx xxxxx xxxxx senát. Xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx práce xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu.

§20

(1) Xxxxxx-xx senát Xxxxxxxxxx soudu xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx názoru, xxxxx xx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx-xx x právní xxxxx o procesním xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, ledaže xxxxx xxxxxxxxxxx dospěl x xxxxxx, xx xxxxxx procesní otázka xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 a 2 neplatí, xxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx Nejvyššího soudu, xxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3.

§21

(1) X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudů xxxx předseda Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §14 xxxx. 3. X zaujetí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx souhlas xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Jde-li x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx nebo více xxxxxxx nebo xxxx xxxx sporné, xxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx x xxxxx jednotného xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vyhodnocení pravomocných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 odst. 3 xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx soud xxxx xxxxxxx vyjádření xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx orgánů, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x jiných xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

§22

(1) Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxx x plénu xxxxxxx xxx Nejvyššího xxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxx Nejvyšší xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x pléna, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx senátů x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx rozhodovací xxxxxxxx soudců Xxxxxxxxxx xxxxx, při xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx stanovisek podle §14 xxxx. 3 x xxx vydávání Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovisek x xxxxxxx organizaci soudu.

§23

(1) Xxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx Nejvyššího soudu xx může platně xxxxxxx za přítomnosti xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx členů; x zaujetí xxxxxxxxxx, xx sloučení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx většiny xxxxx členů.

(3) Xxxxxx xxxxxxx, určuje jeho xxxxxxx x řídí xxxx xxxxxxx předseda Xxxxxxxxxx soudu. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx svolat xxxxxx, xxxxxx-xx o xx xxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx; x takovém případě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx o svolání xxxxx požádal.

(4) Zasedání xxxxx xxxx neveřejná.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Na xxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a krajských xxxxx x xxxxx xxxxx.

§24

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx Sbírku xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx které xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kolegii xxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3,

b) vybraná xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx x xxx nadpoloviční xxxxxxxx xxxxx svých xxxxx.

(3) Před xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx orgánů, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx soudů a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Vydávání Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu, xxxxx xxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx soudy

§25

Vrchní xxxxx

x) xxxxxxxxx v případech xxxxxxxxxxx zákony o xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx druhého xxxxxx xx xxxxxx, x nichž rozhodovaly x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxxxxxx.

§26

(1) Xxxxxx xxxx xx xxxxxx z xxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x dalších soudců.

(2) Xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx soudu v xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxxxxxxx senátu xxxxx rozhodovací činnosti xxx xxxxxxxxxx a xxxx činnost xxxxxx.

(3) X rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxxx vyšší soudní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

§27

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x předsedy xxxxxx x 2 xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§28

(1) Xxxxxxxx vrchního xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx patří xx obvodu xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx x xx xxxxxxx Xxxxxxxxx soudem, podává xxxxxxxx vrchního xxxxx xxxxxxxxx před zaujetím xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx (§14 xxxx. 3).

Krajské xxxxx

§29

Xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákony x xxxxxx xxxx soudy xxxx soudy druhého xxxxxx ve věcech, x nichž rozhodovaly x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovených xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx jako xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx případech.

§30

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, předsedů xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx krajského xxxxx vykonávají xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x místopředsedové krajského xxxxx vykonávají xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x státní xxxxxx okresních soudů, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx organizují x xxxx činnost xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx soudní xxxxxxxx, justiční xxxxxxxxx x soudní tajemníci.

§31

(1) Krajský soud xxxxxxxxx x senátech. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákony x řízení xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x

x) předsedy xxxxxx x 2 xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Samosoudcem xx předseda xxxxxx xxxx soudce. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx.

§32

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Nejvyššímu xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudů; xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx xx xxxxxxxx soudnictví, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanoviska Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu.

(2) Xx-xx x xx požádán Xxxxxxxxx soudem, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx před zaujetím xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx (§14 xxxx. 3); xxxxxxx xxxxxxxxx, je-li x vyjádření xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx správním soudem.

Okresní xxxxx

§33

Xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx jako soudy xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxx o xxxxxx xxxx soudy xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx případech.

§34

(1) Okresní xxxx xx xxxxxx z xxxxxxxx soudu, místopředsedy xxxx xxxxxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx soudců.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudci x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonávají xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxxxxxxx senátu xxxxx rozhodovací xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx senátů.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx okresního soudu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx kandidáti, xxxxxx tajemníci x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§35

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx soudy x senátech; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x 2 přísedících.

(3) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx soudce.

§36

Předseda xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx sjednocení xxxxxxxxxxx xxxxx.

Asistenti xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

§36x

(1) Xxxxxx vrchního, xxxxxxxxx xxxx okresního xxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudce. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x řídí xx xxxxxxxxx práce, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx soudce xxxxxxx předseda xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx, zanikne-li xxxxxx příslušného xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx soudce xxxx xxx jmenován bezúhonný xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti práva xx xxxxxx xxxxx x České republice. Xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx čin, pokud xx xx xxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx soudního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tak stanoví xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Asistent xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyšších xxxxxxxx xxxxxxxx.

§36x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 79/2006 Xx. x účinností xx 1.4.2006

Oddíl 5

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§37

Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účtů13) xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx pro Prahu 1.

§38

Xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxx, je Xxxxxxx xxxx pro Xxxxx 6 xxxxxxxxx xxxxx okresních soudů, Xxxxxxxxx soudu x Xxxx x obvodních xxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx k xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx České republiky, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudu xxxxx mezinárodní xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx Parlament, xxx xx Česká republika xxxxxx x která xxxx vyhlášena.

§39

(1) Xxxxxxx xxxx x Praze xxxxxxxxx xxxx soud xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx rejstříků xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx x Krajského xxxxx x Xxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx1a) x ochrany xxxx x xxxxxxx1b) xx xxxxxxxxx věcně x xxxxxx jako soud xxxxxxx xxxxxx Městský xxxx x Xxxxx.

Xxxxx 6

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx

§40

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx senátů xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx soudce xx zařadí xxxxxxx xx jednoho xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X Xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (§13), xx xxxxxxx soudní xxxxxxxx též x xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx kancelářské xxxxx pro xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Společné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx soud.

§41

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx mají xxx u xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx soudních oddělení xx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx práce xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx soudcovskou xxxxx; xxxxxx xxxxx xxxx xxx vydán xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx může předseda xxxxx xx projednání x příslušnou soudcovskou xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx jestliže xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozdělení xxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přístupný; každý xx xxxxx xx xxxx nahlížet x xxxxx xx z xxx výpisy xxxx xxxxx. Xx-xx rozvrh xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx znění xxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxxx této xxxxx.

§42

(1) X xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx senát, xxxxxxxxxx, přísedící, asistenti xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx budou působit x jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx, které xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx (§13),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxx xxxx soudním xxxxxxxxx; xxxxxxxx přidělování xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx

1. xxxx xxxxxxxxx specializace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů,

2. xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x

3. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudních xxxxxxxx xxxx, pokud je xx xxxxx, xxxxxx,

x) xxxxxx soudci, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx věc xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, x důvodu xxxxxxxxx, xxxx z xxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxx,

x) určuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vyšších xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx úkony xx věci z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx anebo x xxxxxx vážných důvodů.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx kalendářní xxx xxxx změnou rozvrhu xxxxx nesmí být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x, xxxxx xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx účinností. Xx xxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx soudního oddělení xxxx jeho zrušení.

(3) Xxxxx rozvrhu xxxxx xx účinná xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, nebyl-li xxxxx xxx xxxxxxxx.

§42a

(1) Xxxxxx práce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx x xxxxxxxxxxx insolvenčních věcí xxxxx xxx použity xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx přidělování").

(2) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx hrozící úpadek xxxxxxxx, xxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x důsledku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "technická xxxxxxx") do 1 xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx návrh, nebo xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejbližšího xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx soudu, xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx než 1 xxxxxx, nebo xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx práce xxxx způsob přidělování xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx, že není xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx poruchy x xxxxxx nejméně 2 xxxxxxxxxx xxx xxxx x jiného důvodu. Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx rozvrh xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zákonem, xx insolvenční věc, xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x §42 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx věci xxxxxxxx, kteří tvoří xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx stanovit xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx další insolvenční xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx stejného soudního xxxxxxxx, xxxxxxx jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx přidělených xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxx soud xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přidělených xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx práce

§42b

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx podle pravidel xxxxxxxxxxx x rozvrhu xxxxx jednotlivým soudním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx věcí. Přidělování xxxxxxxx xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, jsou-li xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx soudní xxxxxxxx. Xxxxxxxx náhodného výběru xx xxxxxxxx za xxxxxxxx x tehdy, xxxxx-xx soudnímu oddělení xxxxxxx přidělovat xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx náhodným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx práce x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zákonem, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx insolvenční xxx vrácena xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx-xx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx o této xxxx opětovně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx výběrem pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx samosoudce xxxx xxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxxxx 8 xxxxx, xxxx xxx-xx xxxxxxx nepřítomnost xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx všech xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, ledaže xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx senátu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozvrhu xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx senátu, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 2, nemůže-li věc xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§42x vložen xxxxxxx předpisem x. 296/2017 Xx. x 31/2019 Xx. s xxxxxxxxx od 1.11.2019

§42c

(1) Věci, xxxxx xx nepřidělují generátorem xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx §42b xxxx. 3 xxxx. x) až x) x xxxxxxx x xxxxxxxx práce tak, xxx xxxx vyloučena xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxx oddělení xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx x věci, xxxxxxx povaha xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxxx věci se xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx x xxx, xxx xxx xxxxx xxxxx, bylo xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx náleží; xx-xx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx soudních xxxxxxxx a neurčí-li xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, rozdělují xx xxxx ně xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx postupně.

(2) Xxxxxxxxxx §42b xxxx. 2 se xxxxxxx xxxxxxx i xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2017 Xx. a 31/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.11.2019

§42x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxx x provozuje xxxxxxxxxx xxxxxx sloužící x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x elektronická xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx přidělených xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o přidělování xxxxxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx přidělování xxx, xxx xxxx zabezpečena xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

§42x

Xxxxxxx-xx tak rozvrh xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxx věcí po xxxxxxxx nepřítomnosti uvedené x §42b xxxx. 3 xxxx. x) xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§42x

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 31/2019 Sb.

§42f xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 296/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.11.2019

§43

(1) Xxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxxxx čekatele xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx se nepovažuje xx opatření xxxxxxxx xx rozvrhu xxxxx.

§44

Brání-li dočasně mimořádná xxxxxxxxxxxxxxx x nepřekonatelná xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx justičnímu kandidátovi xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx odkladu, x xxxxxx-xx úkon xxxxxxx xxx, kdo xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, kdo xxxxx xxx potřebný xxxx xxxxxxx.

§45

(1) Xxxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx okresních, krajských x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx organizace x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxx xxxxxxx řád.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přidělování xxxxxxxxxxx přidělování insolvenčních xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx práce x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přidělování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxxx soudcovských xxx x xxxxxx obsazení

§46

(1) Xxxxxxxxxx rady xx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx, vrchních xxxxx x krajských xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx též x xxxxxxxxx xxxxx, k xxxxx xx přiděleno xxxx přeloženo x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 10 xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx, x nimž xx xxxxxxxxx xxxx přeloženo x xxxxxx funkce xxxx xxx 11 xxxxxx, xxxxxxxx působnost xxxxxxxxxx xxxx shromáždění xxxxx soudců.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§47

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx z 5 xxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx rada okresního xxxxx, x němuž xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 30 xxxxxx, se xxxxxx ze 3 xxxxx.

(3) Xxxxxx člena xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x funkcí xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x Xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx předsedy xxxxxxx.

§48

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rady. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx o xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx soudcovské xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx mohou účastnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx otázkám. Xx xxxxxxxx soudcovské xxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxx osoby.

(3) Soudcovská xxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxx xxxx.

§49

(1) Xxxxxxxx-xx působnost xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx program x xxxx xxxx xxxxxxx předseda okresního xxxxx. Předseda okresního xxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, požádá-li o xx xxxxxxx třetina xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx shromáždění všech xxxxxx okresního soudu xxxx neveřejná. Xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx další xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx všech xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx většiny xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soudu. X xxxxxxx usnesení xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx okresního xxxxx.

Xxxxx 2

Působnost xxxxxxxxxxxx xxx

§50

(1) Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx

x) vyjadřuje xx xx kandidátům xx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx kolegia x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx soudu,

b) vyjadřuje xx x soudcům, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx funkce x Xxxxxxxxxx soudu xxxx kteří xxxx xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx soudu x xxxxxx soudu,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx rozvrhu xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx změn,

d) xxxxxxxxx xx k zásadním xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx soudu,

e) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx Nejvyššího xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pléna,

f) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 349/2002 Sb.,

g) xxxxxxx právním předpisem x. 349/2002 Xx.,

x) xxxx x další xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), x) x x) předkládá xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxx, x níž xx být xxxxx xxxxxxxxxxx radou xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 5 xxxxxxxxxx xxx. Nevyjádří-li xx xxxxxxxxxx xxxx x této xxxxx, xxxxx, xx x xxxxxxx souhlasí. Xxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

§51

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

x) vyjadřuje xx xx xxxxxxxxxx xx jmenování do xxxxxx předsedy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx přiděleni nebo xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx u vrchního xxxxx xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xx vrchního xxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx se k xxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx soudu,

d) xxxxxxxxxx návrhy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx změn,

e) xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 349/2002 Xx.,

x) xxxxxxx právním předpisem x. 349/2002 Xx.,

x) xxxx i xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx právní xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx radě ministerstvo. Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. c), x) x e) xxxxxxxxx soudcovské radě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx rozvrhu práce xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx vrchního xxxxx xxxxxxxxxx radě xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx. X xxxxxx xx xxxx xxxxx, x xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 5 pracovních dnů; xxxxxxxxx-xx se soudcovská xxxx x xxxx xxxxx, xxxxx, xx x xxxxxxx souhlasí.

§52

(1) Soudcovská rada xxxxxxxxx soudu

a) xxxxxxxxx xx ke xxxxxxxxxx xx jmenování do xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx x xxxxxxx, kteří xxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx kteří xxxx xxx xxxxxxxxx xx krajského xxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx x xxxxxxx, kteří xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx krajského xxxxx,

x) xxxxxxxxxx návrhy xxxxxxx xxxxx krajského xxxxx x xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxx soudu,

f) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 349/2002 Xx.,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 349/2002 Xx.,

x) xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx to xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx radě xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. c), x) x e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) předkládá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx. X xxxxxx xx xxxx xxxxx, v xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx radou xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 5 pracovních dnů; xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxx x této xxxxx, xxxxx, xx x návrhem xxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) vyjadřuje xx ke xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxx předsedy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx k xxxxxxx, kteří xxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x okresního xxxxx xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx soudu x jinému xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx právním předpisem x. 349/2002 Sb.,

f) xxxx x další xxxxx, stanoví-li xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x d) předkládá xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu. Návrh xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) předkládá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do 30. listopadu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xx xxxx xxxxx, x xxx xx být xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 5 xxxxxxxxxx dnů; xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx rada x xxxx xxxxx, xxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl 3

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x jejich xxxxxxx xxxxxx

§54

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx rad x xxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx x řídí xxxxxxxx xxxxx. Shromáždění xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§55

(1) Xxxxxx a xxxxxxxxxxx soudcovské rady xxxx být xxxxxx xxx soudce, který xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx x souhlasí xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxxx xxx, xxxx xxxx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxxxx kárné xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo kdo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx trestný xxx x takové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zániku xxxxxx xxxxxx, nehledí-li xx xx xxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§56

(1) Volby soudcovské xxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx. Xxxxx xx možno xxxxxxx xxxxx osobně.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nejvýše pro xxxxx xxxxxxxxx, kolik xx soudcovská rada xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx 1 xxxx, xxxxx xx xxxx xxxx neplatný.

(3) Do xxxxxxxxxx rady xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hlasů. Kandidáti xx xxxxxxx 3 xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx shromáždění všech xxxxxx, svolaného k xxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx soudců; jakýkoliv xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§57

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zvolí xx xxxxx členů předsedu.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; touto volbou xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dosavadní xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§58

(1) Funkční xxxxxx xxxxxxxxxx rady xxxx 5 xxx.

(2) Nemá-li xxxxxxxxxx rada stanovený xxxxx xxxxx (§47 xxxx. 1 x 2) proto, xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, končí xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujících po xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx rada vykonává xxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxxxx funkčního xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§59

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) jmenováním xx xxxxxx předsedy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx funkce xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vzdání xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) nevykonává-li xxxxxx xxxxxx xx zdravotních xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 6 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) přestal-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxx §55 xxxx. 2.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx následujícím xx xxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx skutečností.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxx soudcovské xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx členem xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX II

SOUDCI X XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§60

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx záruku, xx xxxx svou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 30 xxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(2) Podmínku xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nesplňuje ten, xxx xxx pravomocně xxxxxxxx za trestný xxx, xxxxxxxx se xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nehledí, xxxx xx xxxxx odsouzen.

(3) Xxxxxxxxxxxx pro ustanovení xxxxxxx je též xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx studia x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx v České xxxxxxxxx, xxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx výběrového xxxxxx xx funkci xxxxxx.

(4) Xxxxx předpoklady xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přísedícím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.1)

(5) Xx xxxxxxxx justiční xxxxxxx se považuje xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zkouška xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx účinky xx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu 2 xxx.

§61

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx jmenováni xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx jsou xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 4 xxx.

§62

Xxxx

(1) Xxxxxx po xxxxxxxxx xx funkce x xxxxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx tento xxxx: "Xxxxxxx na svou xxxx a xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx právním xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, že xxx xxxx vykládat xxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxx x svědomí x že x xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a spravedlivě.".

(2) Xxxxxxx slibu xx xxxxxxxxx, byl-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx

x) soudci do xxxxx prezidenta republiky,

b) xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxx, k xxxxx byli xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x výhradou xx xx xxxxxxxx, že xx xx xxxxxx xxxxx, jako xx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xx nebyl xxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxx x volba xxxxxxxxxxx

§63

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx jmenuje xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx přísedících

§64

(1) Přísedící xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx okresního xxxxx. X xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x obvodu příslušného xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx krajů, jejichž xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx krajského soudu. X hlavním městě Xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(3) Kandidáty xx funkce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx členové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vyjádření předsedy xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Přísedícím xxxx xxx zvolen xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx2) x obvodu xxxxxxxxxxxxxx, xxxx je xx xxxxxx xxxxx, x v xxxxxx xxxxx, pro xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx obvodech xxxxxxx.

§65

(1) Počet xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx předseda xxxxxxxxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravidla xxxxxxxxxx více xxx 20 dnů x xxxxxxxxxxx roce.

(2) Je-li x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx do xxxxxx příslušného soudu xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxx xxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx části, xxxxx nebo xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx.

§66

(1) Přísedící xxxxxxxx xxxx funkci xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx slibu. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (§62 odst. 2), xxxxxxxx přísedící svou xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx slib xxxxxxxx, xx opětovném xxxxxxx.

Oddíl 3

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

§67

(1) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx spravedlnosti přidělí xxxxxx xx základě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx předpis jinak. Xxxxxxx spravedlnosti xxxx xxxxxxxxx soudce xxxxxxxx xx základě jeho xxxxxxxxxxx souhlasu k xxxxxx funkce ke xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Nejvyššímu soudu, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v případě xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 8 xxx a x xxxxxxx Nejvyššího xxxxx xxxxxxx po xxxx 10 xxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dávají xxxxxx xxxxxxx výkonu funkce x xxxxxxxxxxx soudu.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx předchozí xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxx, xxxx xx nebyl xxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxx x xxxxxx funkce x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ministr spravedlnosti xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx funkce. Xxx xxxxxxx xx xxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxx; xxxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxx, hledí xx xx xxxx, jako xx xxxxx xxxxxxxx.

§68

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx soudu xxxxx §67 xxxx xxxxxxxxxxx x jinému xxxxx xxxxx §71 x 72 lze x xxxx souhlasem xx dobu nejdéle xxx xxx x xxxxx řádného výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx přidělení xxxxxxxx

x) xxxxxxxx krajského xxxxx xx projednání x xxxxxxxxx xxxxx, x němuž xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §67 xxxx xxxxxxxx xxxxx §71 x 72 k xxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx okresnímu xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx soudu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx předseda soudu, x xxxxx má xxx xxxxxx dočasně xxxxxxxx,

x) ministr spravedlnosti xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §67 xxxx xxxxxxxx podle §71 x 72 x xxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxx soudce k Xxxxxxxx akademii,

c) x xxxxxxxxx případech ministr xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx předsedy xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx soudu nebo Xxxxxxxxxx správního xxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudu, x němuž je xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §67 xxxx xxxxxxxx xxxxx §71 x 72 k xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx tehdy, jde-li x xxxxxxx přidělení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Soudce xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx soudu má xx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx státu x xxxxx soudu, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, nelze-li xx xxx oprávněně požadovat, xxx xxxxx konal x xxxxxx funkce x xxxxxx soudu xxxxx x místa xxxxx xxxxxxxx,

x) právo xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx silničního motorového xxxxxxx k xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx, xxxx-xx to xxxxxxxxx; výše této xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxx pracovních cestách xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx poměru,

c) xxxxx xx náhradu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx právo na xxxxxxx podle xxxxxxx x).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 platí obdobně, xxx-xx xxxxxx dočasně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx.

§69

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §67 xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §71 i xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx spravedlnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxx obou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 1 roku x xxxxxx okresnímu xxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudce nelze xxx xxxx souhlasu xxxxx xxxxxxx přidělit x jinému xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §68 odst. 2 xxxx. x) x §68 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ministr xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x osobním a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§70

K xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx soudu.

§70a

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx 5 let xxxx xxxxx xxxxxxx období. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx ministr xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx, x němuž xxxxxxx soudci xxxxxx xxxxxxxxxx nejvyššího xxxxxxx, xx soudce xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx přidělení xxxx xx dobu xxxxxx xxxx funkce.

§70x

Xx xxxxxxx přidělení xx kárnému xxxxx xx též xxxxxxxx xxxxx funkce xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx6).

§70x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 314/2008 Sb. x účinností xx 1.10.2008

Xxxxx 4

Xxxxxxxxxx xxxxxx

§71

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxx x jeho xxxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx funkce xx xxxx soud.

(2) X Xxxxxxxxxx soudu xxxx xxx přeložen soudce, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 let x který svými xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dává záruky xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Ke xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx přeložen xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx praxi xxxxxxx 8 xxx a xxxxx xxxxx odbornými xxxxxxxxx a zkušenostmi xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx této funkce.

(4) Xxx překládání xxxxxx x xxxxx vyššího xxxxxx xx přihlíží x dosažené xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§72

(1) Dojde-li xxxxxxx xx změně x xxxxxxxxxx soudů, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx soudů xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx i xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx jiný xxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx přeložit pouze xx xxxx xxxx xxxxx stupně x xxxxx obvodu xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx soudce xxxxxxxx k výkonu xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx, xxxxx zakládá důvod xxx toto xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx přeložit xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §71 xxxx. 2 x 3.

(3) X téhož xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu,3) xx-xx xxxxx xxx xxxx, xxxxx xx xx náležel při xxxxxxxxx xxxxx §71.

§73

(1) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x předsedou xxxxx, x xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jde-li x přeložení xxxxxx x xxxxxxxxx soudu x xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x něhož xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx obvodu. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přípustné.

(2) Není-li xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního řádu.

(3) X výkonu xxxxxx x Nejvyššímu xxxxx xxxx k Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx přeložit xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxxx xxxxxx x přísedících

Oddíl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§74

(1) Funkce xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Funkce xxxxxx xxxx slučitelná x funkcemi x xxxxxxxxx, x xxxxx xx stanoví xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxx současně s xxxxxxx funkce xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Funkce přísedícího xxxx slučitelná x xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, jakož i x xxxxxx činnostmi, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

§75

(1) Xxxx zabezpečuje xxxxxxxxxxx xxxxxx též xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx poměry xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.3)

§76

(1) Xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx soudce nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx této xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx vazby xxx xx xxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx stíhání xxxxx soudci, x xxx vyrozumí xxxxxxxxxxxx x předsedu příslušného xxxxx.

§77

Xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx stíhání xxxxx xxxxxxxxxxx, o xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x zastupitelstvo, xxxxx xxxxxxxxxxx zvolilo.

§78

(1) Xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx nezákonným xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx, trestu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx xx řídí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.4)

(2) Zvláštní xxxxxx předpis4) stanoví, xxx x x xxxx xxxx xxxx xxx xx soudci xxxxxxxx xxxxxxxx úhrada.

Xxxxx 2

Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx

§79

(1) Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx své funkce xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx povinni xxxxxxxx xxx podle svého xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x rozhodovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x spravedlivě x xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nezávislost x xxxxxxxxxxx soudců x xxxxxxxxxxx.

§80

(1) Soudce x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx důstojnost soudcovské xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxx x nezávislé, xxxxxxxxx x spravedlivé xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx podávat xxxxxxxx x osobním xxxxx, x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxx nezávislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx funkce xxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudnictví x xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx, aby xxxxxxxx příčinu xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx a důstojnosti xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nátlak, xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx důsledkem by xxxxx xxx ohrožení xxxxxxxxxxxx soudnictví,

d) xx xxxxx xxx výkonu xxx funkce xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, veřejným xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx vystupovat xxxxxxxxx x xx stranám xxxx účastníkům xxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, etnických, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) dbá xxxx xxxxxxxx x xx, aby xxxx xxxxxxxxxxx nebyla důvodně xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx soudnictví. Xxx xxx rozhodovací xxxxxxxx soudce xxxxxxx

x) xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx účastníku xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x uplatnění xxxxxx xxxx; xxxxx xxxx xx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx soudy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jim xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x procesních xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx mít xxxx,

x) xxx x xx, xxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx soudce x při výkonu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx počínat tak, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx důstojnost xxxxxxxxxx xxxxxx anebo xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx funkce xxxxxx.

(5) Xxxxxx xx xxxxxxx xx svém xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx o to, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x nezávislé, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Soudce xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx funkce xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sporu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudního xxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nebo správním xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx zastoupení x xxxxxxx, v xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení, x němž xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xx xxxxxxx zachovávat náležitou xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx právnická xxxxxxxx x k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x účastníkům nebo xxxxxxx xxxxxxxx řízení. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx účastníků xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, náklonnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§81

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx i xx xxxxxx xxxxxxxxxx funkce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, x xxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x výkonem xxx xxxxxx, xxxxxx xx byl xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(2) Soudce xxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx důvodů xxxxxxxx soudu; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, předseda příslušného xxxxxxxx soudu, a xxx-xx x předsedu xxxxxxxx soudu, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx. Předsedu Xxxxxxxxxx soudu může x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§82

(1) Soudce nese xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx funkce.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx soustavným xxxxxxxxxxx x prohlubování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx potřebných xxx xxxxx výkon xxxxxx. K xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx Justiční xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x vysokými školami.

§83

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx a při xxxxxxxx vzdělávání xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, justičních xxxxxxxxx, právních čekatelů x dalších xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx tomu plnění xxxx povinností při xxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx odborné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, insolvenčních xxxxxxx, xxxxxxxxxxx koncipientů, xxxxxxxxxx koncipientů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx kandidátů.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x odbornému xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx činností xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xx výkon xxxxxxxxxx funkce.

Oddíl 3

Pracovní xxxxx xxxxxx

§84

(1) Pracovní xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx, a xxxxxx xxxx zániku xxxxxx xxxxxx.

(2) Rozvržení xxxxxxxx doby, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dobu x xxxx formu x pracovním xxxx xxxxxxx předseda xxxxx xxx soudce tak, xxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx řádného výkonu xxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx bydliště xxxx xx jiném vhodném xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx soudci xxxxxxxx x xxxxxxx nejvýše 400 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx soudců.

(4) Nestanoví-li xxxxx zákon xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx pracovní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku práce a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§85

(1) Xxxxxx xxxxx xxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx jako xxx xxxxxxx xx xxxxxx, xx do xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a funkcionáře xxxxx, xxxxx činností xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx žádnou xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx vykonávat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx správy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx předmět xxxxxxxx xx zaměřen xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx, pedagogické, xxxxxxxxx, publicistické, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx v poradních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx,5) x xx za xxxxxxxxxxx, xx taková xxxxxxx xxxxxxxxxx důstojnost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx neohrožuje xxxxxx x nezávislost x nestrannost xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx ode xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx funkce soudce xxxxxxxx funkci xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x členstvím x xxxxxxxxx straně xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

§85x

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx §85 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, a xx x xxxxxxxx správy xxxxxxxxx majetku. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx který xxxx xxxx činnost xxxxxxxxxx, xxxxx výkonu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx nepodává x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §85 odst. 1 xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 20 % jeho ročního xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní xxx xxxxx xxxxxxxx 1

§85x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 218/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Oddíl 4

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

§86

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu jsou xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

§87

Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxx, jakož x xxxxxxxx chování xxxx xxxxxxx, jímž xxxxxx xxxxxxxx důstojnost soudcovské xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, odborné a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx proviněním předsedy xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spojených x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx.

§88

Xxxxx opatření

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxx podle §87 odst. 1 xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xx x 30 % xx xxxx xxxxxxx 1 roku x xxx xxxxxxxxx xxxxxx provinění, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x době před xxxxxxxxxx kárného opatření, xx dobu xxxxxxx 2 let,

c) xxxxxxxx x funkce předsedy xxxxxx,

x) odvolání z xxxxxx soudce.

(2) Xx xxxxx provinění podle §87 xxxx. 2 xxx xxxxxx předsedovi xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx provinění xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx,

x) xxxxxx zvýšení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx soudu, předsedy xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx x při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx předseda xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx 2 xxx,

x) snížení platu xx x 30 % xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jehož xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, předseda xxxxxxx Nejvyššího soudu xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dopustil v xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx 2 xxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx předsedy xxxxx, xxxxxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provinění xx xxxxxxxxxxx.

(4) Za více xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, předsedy xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx nebo Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx společném řízení, xx xxxxx kárné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx nejpřísněji xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx opatření xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xx vůči xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx kolegia Xxxxxxxxxx soudu xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxx xx xxxxxxx xxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxx opatření.

§88x

Xxxxxx nedostatky v xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx orgán xxxxxx xxxxxx soudů, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx Nejvyššího xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx-xx xx postačující.

§88a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2008

§89

Zánik xxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx kolegia Nejvyššího xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx 3 xxx xx xxxx xxxxxxxx podán návrh xx zahájení kárného xxxxxx.

§90

Xxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x předsedů soudu, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.6)

Oddíl 5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x výkonu funkce

§91

Soudce xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) xx nepříznivý xxxxxxxxx xxxx dlouhodobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx odsouzení xxxxxx důvodem x xxxxxx funkce xxxxxx xxxxx §94 písm. x), jestliže xxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, svou xxxxxxx xxxxxxxxxxx důvěryhodnost xxxx xxxxxxx setrvání x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) byl v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx soudce xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx třikrát xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže tato xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důvěryhodnost xxxx xxxxxxx setrvání x xxxxxxxxxx funkci.

§92

(1) O xxx, xx xx xxxxxx xxxxx §91 nezpůsobilý xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx rozhodne xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx ministr xxxxxxxxxxxxx nebo předseda xxxxx, k xxxxx xxx xxxxxx přidělen xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx nezpůsobilosti xxxxxx xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx v §91 xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx.6)

Oddíl 6

Xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx přísedícího

§93

Náhrady xx vykonávání xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, kteří xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx vztahu, přísluší xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx je xxxxxxx poskytovat stát.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx ušlý xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx povinností xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx přísedícím xxxxxx xxxxxx, xxxxx vzniknou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxxx náhrad xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx přísluší mimo xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx náhrada xx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx paušální náhradu xxxxxxx stát xx xxxx, kterou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 3

Zánik xxxxxx xxxxxx a funkce xxxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxx funkce

Zánik xxxxxx soudce

§94

Funkce soudce xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 70 xxx,

x) xxxx xxxxxx moci rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx x xxxxxx uvedeného x §91 xxxxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x nedbalosti,

d) xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 349/2002 Sb.,

e) xxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxx mu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx [§88 xxxx. 1 písm. x)],

x) xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx soudce omezen xx xxxxxxxxxxxx,

x) dnem, xxx xxxxxx pozbyl xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxx právní moci xxxxxxxxxx, kterým xxx xxxxxx prohlášen za xxxxxxx.

§95

(1) Xxxxxx se xxxx své funkce xxxxx.

(2) Funkce xxxxxx xxxxxxx uplynutím 3 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx funkce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx o vzdání xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předsedovi příslušného xxxxx.

Xxxxx funkce xxxxxxxxxxx

§96

Xxxxxx xxxxxxxxxxx zaniká

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx období, xx xxxxx byl xx xxxxxx zvolen,

b) dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx odsouzen xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx úmyslně xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx x nedbalosti,

c) xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx České republiky,

e) xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§97

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxx xxx xxxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, které xx zvolilo, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx způsobem porušil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §60 xxxx. 1 x 4,

c) xxxx zdravotní xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx zastupitelstvo xxxxxx jeho xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx přísedícího xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zastupitelstva x xxxx xxxxxxxx.

§98

(1) Xxxxxxxxx xx xxxx své xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx přísedícího xxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx, x xxxx bylo oznámení xxxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx zvolilo.

Oddíl 2

Dočasné xxxxxxxxx xxxxxx funkce

Dočasné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

§99

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dočasně xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx Ústavního soudu, x xx na xxxx výkonu této xxxxxx,

x) xxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx byl-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx funkce x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx této xxxxxx,

x) byl-li dočasně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §68 odst. 1, a xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx přidělení,

d) xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx sídlem mimo xxxxx České xxxxxxxxx, xx mírové nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x humanitární pomoci xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx §70a xxxx. 1, x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X dočasnému zproštění xxxxxx soudcovské funkce xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx dnem, v xxxx xxxx soudci xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebyl-li x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Soudce xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dnem, k xxxxx mu xxxxxxx xxxx xxxxxx, dočasně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) x xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu3) xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx zproštění funkce xxxxx odstavce 1 xxxx. x) a x) xxxxxx soudci xxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx3), xxxx-xx s xxxxxxx funkce x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx sídlem mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x mírové xxxx xxxxxxxxx operaci xxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx pomoci xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx poskytování xxxxxx. Xx dobu dočasného xxxxxxxxx xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3).

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx nárok na xxxxxxx xxxxxxx poskytované xxx xxxxxx funkce x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, x něhož xxxx xxxxxx vykonává.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytovaných xxx xxxxxx funkce xxxxxx x zahraničí, x to xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výdajů,

c) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§100

(1) Ministr xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zprostit xxxxxx xxxxxx soudce,

a) xxxxx xx trestně xxxxxx, x to xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) je-li xxxxx stíhán xxx xxxxxx xxxxx provinění, xxx které xx x kárné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, a xx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx skončení xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx x §91 xxxxxxxx řízení x xxxx nezpůsobilosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx funkci, x to xx xxxx xx pravomocného xxxxxxxx xxxxxx řízení.

(2) Xx xxxx dočasného xxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx 50 % platu, na xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x po xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx funkce xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.3) Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxxx nárok; xx xxxxxxx, xxx-xx soudce xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxxx §99 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x dočasném xxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxx doručení xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx řízení;7a) podání xxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

§100x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zprostit xxxxxx funkce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx soudu

a) xx xxxxxxxx stanovených x §100 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 294/2010 Xx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx funkce podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6a). Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx soudu, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx mu na xxx xxxxx vznikl xxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx soudce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxxx §99 xxxx. 2 platí xxxxxxx.

§101

Xxxxxxx zproštění xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx být dočasně xxxxxxxx xxxxxx své xxxxxx, jestliže

a) xx xxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx trestního stíhání,

b) xxx podán xxxxx xx jeho xxxxxxxx, x to xx xxxx xx xxxxxxxxxx x návrhu xx xxxxxxxx.

(2) X dočasném xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhoduje předseda xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přísedícího xxxxx xxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebyl-li x xxxxxxxxxx uveden xxx xxxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxxxxx soudu

Oddíl 1

Xxxxxxxxx

§102

(1) Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xxxxxxx x xxx soudců prezident xxxxxxxxx.

(2) Funkční xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx 10 let.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx z xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx.

(4) Xxxxxxxx kolegií a xxxxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx soudců xxxxxx xxxxx předseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Funkční xxxxxx předsedů xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 5 xxx.

§103

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jmenuje x xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx x řad xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx období xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je 7 let.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx vrchního xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxxxx soudu.

§104

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx republiky. Místopředsedy xxxxxxxxx xxxxx jmenuje x xxx soudců xx xxxxx předsedy xxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx období xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 7 let.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx krajského xxxxx.

§105

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx spravedlnosti. Xxxxxxxxxxxxx xxxx místopředsedy xxxxxxxxx soudu xxxxxxx x xxx soudců xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx období xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 7 xxx.

(3) Předsedy xxxxxx okresního soudu xxxxxxx x xxx xxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx soud xxxxx.

§105a

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx soudu. Xxxxxxxx xxxxxxxx x krajského xxxxx xxx opakovaně xxxxxxxx xx funkce xxxxxxxx xxxxxx soudu xxxxx stupně xx xx xxxxxxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx funkce předsedy.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx místopředsedy téhož xxxxx xxx po xxxx xxxxxx funkční xxxxxx.

§105x

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x morálními vlastnostmi xxxx xxxxxx řádného xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x místopředsedou xxxxx xx xxxxx funkce xxxxxx xxxxxxx po xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxxxx a místopředseda xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx absolvuje xxxxxxx xxxxxxxxxx program Xxxxxxxx xxxxxxxx zaměřený xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxxx do 2 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xx funkce xxxxxxxx xxxx místopředsedy.

§105b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§105c

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx funkce xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jím vyhlášeného xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Návrh xx jmenování do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podává předseda xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx.

§105x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

§105x

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx, kterých xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ve xxxxxxxxx řízení se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a přihlédne xx xx stážím x soudů xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx řízení vypracuje

a) xxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudce x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx činnosti,

b) soudcovská xxxx soudu, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a

c) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx obsazována, stanovisko.

(4) Xxxxxx xxx vyhlašování xxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postup xxx podávání xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§105x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 218/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§105x

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx 5 xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx na funkci xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx soudu jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx oblast xxxxxxxxxx práce soudů, xxxxxx xxxxxx xxxxx x ekonomiky, předseda xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx obsazována, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx soudu, u xxxxxxx není xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Členy xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx předsedy xxxxxxxxx soudu jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx správy xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx pověřený xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx místopředseda xxxxxx okresního soudu.

(4) Xx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxx předsedy xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx předseda xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx obsazována, xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx vyrozumění x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§105x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 218/2021 Xx. x účinností od 1.1.2022

Xxxxx 2

Xxxxx xxxxxx

§106

Xxxxxxxx xxxxx, místopředsedu xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx nebo kolegia Xxxxxxxxxx správního xxxxx xxx z této xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kárného xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6).

§107

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx odvolán jen xx základě pravomocného xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §88 odst. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 xxxx. x).

§108

(1) Funkce předsedy x xxxxxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx senátu xxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, místopředsedy xxxxx x předsedy xxxxxxx xxxxx §102105 zaniká xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx období. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rovněž uplynutím 3 xxxxxx xxx xxx jmenování xxxxxx xxxxxxxx soudu; v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx soudu xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxxxxx xxxxxx dnem, x xxxx bylo xxxxxxxx x vzdání xx funkce doručeno xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx jmenoval.

(4) Xxxxx funkce předsedy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Nejvyššího xxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zánik xxxxxx soudce.

Xxx 5

Justiční kandidáti x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§109

(1) Odborná xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxx zkušební xxxxxx jmenovanou ministrem xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx 5 členů x skládá xx xx xxxxxx, zaměstnanců xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx odborníků xxxxxx xxxxxx a xxxxx. Xxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxx většinu.

(2) Xxxxxx xxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ministerstvo xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Odborná xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx. Je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x na xxxxxx xxxxxxxx, které se xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x k xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxx oznamování termínu xxxxxxx xxxxxxxx zkoušky, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§110

(1) Ministerstvo umožní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zkoušku, x to nejpozději xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Podmínkou xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx praxe po xxxx 3 xxx, x xxxx xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx xxxxx funkce xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxx právní praxe xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx asistenta xxxxxx, asistenta xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx čekatele, xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyššího xxxxxxxx úředníka, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rámci magisterského xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx na xxxxxx škole x Xxxxx republice x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Ministerstvo xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx doby xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx x rozsahu 2 xxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxx zkušenosti xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx odborné justiční xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx justiční xxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zkoušky lze xxxxxxxxxx xx 2 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxx ani xxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepožádal x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 2 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zkoušky xx xxxxxxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 5 xxx xxx xxx konání xxxxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxx xxxxxxxxx.

§111

(1) Ministerstvo umožní xxxxxxx odbornou justiční xxxxxxx vyššímu soudnímu xxxxxxxxxx, xxxxx získal xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx práva xx xxxxxx škole x České xxxxxxxxx, x xxxxxx Ústavního xxxxx; §110 se xxxxxxx obdobně.

(2) Ministerstvo xxxxxx vykonat xxxxxxxx xxxxxxxx zkoušku občanovi, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádným xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu v xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx 13. a xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vynikajících xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; §110 odst. 1 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx je konání xxxxxxx justiční zkoušky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Výše xxxxxxxx xxxx 5 000 Xx. Poplatek xx splatný xxx xxxxxx žádosti. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Justiční xxxxxxxx

§112

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx x písemné x xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx vyšetření slouží x xxxxxxx osobnostních xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx soudce.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx 5 xxxxx a xxxxxx xx xx soudců x xxxxxxxxxxx ministerstva. Xxxxxx mají xx xxxxxxxx xxxxxx většinu.

(4) Xxxxxx soudců a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jmenuje xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výběrového řízení, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx vyrozumění x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.

§113

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx stát xxx xxx, xxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, složí xx xxxxx předsedy xxxxxxxxx xxxxx slib a xxxxx předpoklady pro xxxxx xxxxxx soudce x xxxxxxxx věku x výběrového xxxxxx xx funkci xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx, xx se xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx se budu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx soudce x xx si xxxxxxx zásady xxxxxxxxxx xxxxx."

§114

(1) Odborná příprava xxxxxxxxxx kandidáta trvá 1 xxx. Odborná xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x justičním kandidátem xxxxx xxxxxxx soud. Xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx, řídí xx xxxxxxxx xxxxx justičního xxxxxxxxx xxxxxxxxx práce.

(2) Xxxxxxxx xxxxx se xxxxxx na xxxx xxxxxxx x xxxxxx 14 xxxxxx. Nedosáhne-li xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x době trvání xxxxxxxxxx xxxxxx délky 1 xxxx, lze xx souhlasem justičního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx délky xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však x 6 měsíců. Xxxxxxxx poměr s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx nedosáhl xxxx xxxxxxx přípravy x xxxxxx 1 xxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx kandidát xx xxxxxxx x xx skončení pracovního xxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx předseda xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx omluvené nepřítomnosti xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nejvýše 70 xxxxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx řízení na xxxxxx xxxxxx, může xxx x jeho xxxxxxxxx změněn na xxxxxxxx xxxxx na xxxx neurčitou.

§115

(1) Justiční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx činnost x souladu xx xxxxxxx x s xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx justiční xxxxxxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podílet xx xx rozhodovací činnosti xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx upravující xxxxxxxxx xxxxxxx soudních úředníků.

(2) X závěru xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanovisko xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x kterého xxxxxxxx xxxxxxxx vykonával xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx při hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

§116

(1) Výběrové xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Výběrové xxxxxx xx xxxxxx z xxxxxxx a xxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx x uchazeče xxxxxx xxxxxxxxx psychologické xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx funkci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx výběrového xxxxxx xxxx psychologické xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provádí Xxxxxxxx akademie. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpokladů xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Výběrová komise xx 5 xxxxx. Xxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx 2 xxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 2 xxxxx z řad xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx krajského xxxxx, x xx xxx, xxx xxx xxxxx ze soudců x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx soudu, x 1 xxxxx z xxx soudců xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx.

§117

(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx výběrového xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podání přihlášky xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx doba xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx péče x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxxx předpokladů xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §60 xxxx. 3 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení na xxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 5 xxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu 10 xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxx xx služebním xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx 13. x vyšší xxxxxxx xxxxx po xxxx 15 xxx; do xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx rovněž xxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2015 xx 13. x xxxxx platové třídě x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx legislativa x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx termínu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, pravidla x xxxxxx xxxxxxxxxx x výsledku výběrového xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§117x

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx všech xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tato pravidla xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx stanovit x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx výběrového xxxxxx xx funkci xxxxxx, xxx přidělení nebo xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx x provedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §116 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx soudce Xxxxxxxxxx soudu xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2021 Sb. x účinností od 1.1.2022

XXXXX III

STÁTNÍ XXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§118

Xxxxx xxxxxx správy xxxxx

(1) Xxxxxx státní xxxxxx xxxxx xx vytvářet xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx, organizační, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx, x dohlížet xxxxxxxx x x mezích xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx řádné xxxxxx xxxxx soudům xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxxx xx nezávislosti xxxxx.

§118x

(1) Ministerstvo xxxxxxxx x provozuje xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné správy Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x vrchních xxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxx"). Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx rozhodnutí xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§118x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 218/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2022

§119

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxx xxxxx xx ministerstvo.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx soudů xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx x místopředseda Xxxxxxxxxx správního xxxxx x předsedové x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x okresních xxxxx.

(3) X rozsahu a xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx působící x xxxxxxxxxxx xxxxx.

Díl 2

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx

§120

(1) Ministerstvo xxxxxxxx státní správu xxxxxxxx, krajských x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx buď přímo xxxx prostřednictvím předsedů xxxxxx xxxxx; státní xxxxxx xxxxxxxxx soudů xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Státní xxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Státní xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx upravuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.7b)

(4) Ve xxxxxx xxxxxxx státu x státního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.7c)

§121

(1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, krajských x xxxxxxxxx soudů vykonávají xxxxxx správu xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudů xxxxxxxxxx xxxxxx správu xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx krajského xxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxx krajského soudu x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx obvodu x xxxxxxx určeném xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu vykonávají xxxxxx správu xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, krajského xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx vlastní odpovědnosti xxxxxxx jednotlivými xxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxx.

§122

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx vykonávají x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rad.

§122x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx správy soudů; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx soudu tím xxxx dotčena. Předseda xxxxx si xxxx xxxxxxxx věci, které xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Ředitele xxxxxx xxxxx xxxxxxx x odvolává7d) xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

§122x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 192/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2003

§122x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx

(1) Soudy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje, xxxxx je xx xxxxxxxx pro výkon xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxx, než xxx který xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx předávat xxxx xxxxxxxxxxxxx osobní údaje xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx x stíhání xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx trestů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x věcech. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx zpřístupňovat xxxxxx údaje, které xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx úkolů x xxxxx jejich působnosti.

§122b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§122x

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxxxxx činnost xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx soudem, xxxxx xxxx potřebné xxx xxxxx působnosti xxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx, vyhledávání x xxxxxxxxxx trestné činnosti x stíhání xxxxxxxxx xxxx, výkonu trestů x ochranných opatření, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pořádku x vnitřní xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx a xxx xxxxxxxx x tím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pravomoci xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx soudním xxxxxx, xxxxxx o soudním xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx vyslovil xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xx Xxxxx republika xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx úkoly xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxx xxxxx12) vykonává pověřenec xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§122x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§122x

(1) Xxxxx x xxxx určený xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx trestů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zajišťováním xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx po osobách x věcech, nebo x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx sporů x xxxxxx xxxx x činnostmi x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx vyslovil xxxxxxx Parlament, jíž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Zjistí-li xxxxxxxxxx, vyrozumí o xxx xxxxxxxxxxx správce xxxx zpracovatele x xxxxx, xxx je xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx krajský soud, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x případě xxxxxxxxx xxxxxxx krajského xxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx obvodu krajský xxxx xxxxx, x x případě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu x Nejvyššího správního xxxxx se orgánem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx podněty xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx trestných xxxx, výkonu xxxxxx x xxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxx o přestupku, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx má xxxxx přestupku,

c) ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx zájmů třetí xxxxx.

§122x vložen právním xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x účinností xx 24.4.2019

§122x

Xxxxxxx některých práv x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx. 12 až 22 a v xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx. 5 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679 xx ve vztahu x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxx rozhodovací xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx výkonu jejich xxxxxxxxx, nepoužijí, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, vyhledávání x xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zajišťování xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx osobách x xxxxxx,

x) ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxx x soudců,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nároků.

(2) Xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx subjekt xxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 12 až 22 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 , x uplatnění výjimky xxxxx odstavce 1.

§122x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

Xxx 3

Výkon xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx jejích orgánů

§123

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx, že

a) zajišťuje xxxx xxxxx xx xxxxxxx organizační, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx počty xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, soudních xxxxxxxxx, vykonavatelů x xxxxxxx zaměstnanců u xxx xxxxxxxxxx; x Xxxxxxxxxx soudu xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx soudů xx xxxxxxx personální,

c) zajišťuje xxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hospodaření x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx předpisy x xxxxxxx xxxxxxxx hospodaření,7e)

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx hospodaření xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx členění závazných xxxxxxxxx xxxxxx zákonem x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x stanoví xxxxxxxxx k výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx justičních xxxxxxxxx, zejména xxxxxxx xxx každý xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxx odbornou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx vykonavatelů a xxxxxxx zaměstnanců xxxxx,

x) xxxxxxxxxx a usměrňuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) sleduje chod xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxxx zveřejňování xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxx x kontroluje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx nouzového plánování, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, požární ochrany x úkolů xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx, stanoví-li xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx průtahům. X tomuto xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx evidence věcí, xxxxxxxx x jednotlivých xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x justiční xxxxxxxxxx,

x) provádí xxxxxxxx xxxxxxxx spisů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) vyřizuje stížnosti xxxxxxxxx x právnických xxxx xx xxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx").

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vrchních, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudů xxx xxxxxx x xxxxxxx rozvrhu xxxxx, xxxxxx xxxxxxx práce x rozdělování xxxx xxxxx xxxxxxx práce.

(4) Xxxxx-xx ministerstvo x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx poznatky x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3.

§124

(1) Předseda Nejvyššího xxxxx xxxxxxxx státní xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx xxxx soudu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, asistenty xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců působících x Xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx řádný xxxx xxxxxxxx kanceláří,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu,9)

f) xxxxxxxxxx xxxxxxx ředitele xxxxxx Xxxxxxxxxx soudu,

g) zajišťuje xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu x úkoly krizového xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx a dodržování xxxxx soudcovské etiky x řízeních, xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx soudu, x x xx, xxx v těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. K xxxx xxxxx, x xx i s xxxxxxxx elektronické evidence xxxx, xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx soudních xxxxx,

x) xxxxxxx xx úroveň xxxxxxxx jednání,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Předseda Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxx úkolů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xxxxxx předseda Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xx, xx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx).

(5) Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oprávněn xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx stránce xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a finanční,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx působících x Xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxxx,

x) zajišťuje xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx státní správy Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx předsedy xxxxx.

§125

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx řádné xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyřizuje xxxxxxxxxx věci xxxxxx,

x) xxx x odbornost xxxxxx a vytváří xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců působících x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx řádný xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,9)

x) xxxxxxxxx xxxxxx zveřejňování xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) kontroluje xxxxxxx xxxxxxxx správy vrchního xxxxx,

x) xxxxxxxxx bezpečnost xxxxx a úkoly xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx úkoly, stanoví-li xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v řízeních, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, a x xx, xxx x xxxxxx řízeních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxx, x xx x x xxxxxxxx elektronické xxxxxxxx xxxx, vedených x vrchního soudu,

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx jednání,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx věcí xxxxx rozvrhu xxxxx.

(4) X rámci úkolů xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxxx vrchního soudu xxxxxxxxxxxx podněty xx xxxxxxxxxx pro porušení xxxxxx, má-li xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx).

(5) Ředitel xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxx, ke xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tohoto xxxxx x xxxxxxxx soudců,

c) xxxxxxxxx řádný xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx úkoly xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx soudu podle xxxxxx předsedy xxxxx.

§126

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx krajského xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxx krajského xxxxx xx xxxxxxx personální x xxxxxxxxxxx; xx xxx účelem xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxx obsazení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx tajemníky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) prostředky státního xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx hospodaření xxxxxxxxx xxxxx x xxx hospodaření xxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxx minimálně x xxxxxxx členění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x státním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kapitoly xxxxxxxx rozpočtu,

c) xxx xxxxx rozpočtových xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rozpočtových xxxxxxxx xxxx vůči xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx funkci xxxxxxx xxxxxxxx státního rozpočtu,

d) xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx odborné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx tajemníků, soudních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx působících x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudců,

f) xxxxxxxxx xxxxx justičních xxxxxxxxx a s xxxxxxxxx xxxxxxxx uzavírá xxxxxxxx smlouvu,

g) xxxx x kontroluje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obvodu xxxxxxxxx xxxxx a její xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soudů xxxxxxxxx xxxxxx předsedy,

i) xxxxxx o odbornou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx funkce a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx průpravu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx jejich funkce,

j) xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,9)

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx správy xxxxxxxxx soudu,

n) zajišťuje xxxxxxxxxx krajského soudu x xxxxx krizového xxxxxx,

x) plní xxxxx xxxxx, stanoví-li xxx xxxxx zákon nebo xxxxxxxx xxxxxx předpisy.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx soudcovské xxxxx x xxxxxxxx, vedených x xxxxxxxxx xxxxx x x okresních xxxxx x xxxx xxxxxx, a x xx, xxx x xxxxxx řízeních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxx, x xx x x využitím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx na úroveň xxxxxxxx jednání,

c) vyřizuje xxxxxxxxx.

(3) Předseda krajského xxxxx kontroluje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx věcí podle xxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx, xx-xx xx xx, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (trestní xxx). Xx-xx xx to, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xxxxxxxx xx xx svým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soudu, x xxxxxxxx xxxxx, ke xxxxxx je podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx předseda xxxxx,

x) zajišťuje provoz xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) vyřizuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tohoto xxxxx x výjimkou xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) plní xxxxx úkoly xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§127

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx přísedících xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, soudními xxxxxxxxxxxx x dalšími xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx soudců,

b) xxxxxxx xx odbornou přípravu xxxxxxxxxx kandidátů xx xxxx jejího výkonu x okresního xxxxx,

x) xxx x odbornost xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx odborné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx působících x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx okresního xxxxx x xxxxxx jejich xxxxxx,

x) dohlíží xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,9)

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí,

i) kontroluje xxxxxxx xxxxxxxx správy xxxxxxxxx xxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx krizového řízení,

k) xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Předseda xxxxxxxxx xxxxx dbá x xxxxxxxxxx xxxxxxx x dodržování xxxxx xxxxxxxxxx etiky x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, a x xx, xxx x těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. K xxxx xxxxx, x to x s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx věcí, xxxxxxxx x okresního xxxxx,

x) xxxxxxx prověrky xxxxxxxx spisů,

b) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) X rámci xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xxxxxx předseda xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx, má-li xx xx, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx). Má-li za xx, že podnět xxxxxxxxxx xx předsedou xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx řád), předloží xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx.

(5) Xxxxxxx správy xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx úkonů, ke xxxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxx předseda xxxxx,

x) zajišťuje provoz xxxxx xx stránce xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zaměstnanců působících x xxxxxx soudu x výjimkou xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx související x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx soudu.

§128

(1) Zjistí-li xxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx porušil xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx soudce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkce xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, nestranné, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudů, xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu.6)

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6) xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §91, xxxx xxxxx xxxxxx, xx soudce, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxx 4

Justiční xxxxxxxx

§129

(1) Xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxx. Justiční xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx státu a xxxxxx jednotkou. Xxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zabezpečuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx soudců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osob, xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Justiční xxxxxxxx může xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x justicí, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx. Tuto xxxxxxx vykonává Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx, aby xx xxxxxxx odpovídala jejich xxxxxxxx.

§130

(1) Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx jsou Rada Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxx") x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "ředitel").

(2) Xxxx xxxx xx xxxxxxx stránce výchovnou x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx celkovou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx programy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxx tvoří dva xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu x dva zástupci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx zástupci Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, místopředseda x xxxxxxx sedm xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spravedlnosti ze xxxxxx, státních zástupců, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx pracovníků xxxx xxxxxx odborníků; xxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxxx Rady tak, xxx většinu x xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zástupci.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx personální, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon jinak, xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ministr spravedlnosti xx projednání x Xxxxx.

(4) Výkon xxxxxx xxxxx Rady se xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxx x obecném xxxxx.10) Xxxx Xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem funkce xxxxx Rady x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxx xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx.11) Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x státní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx x náhrada xxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx výši 0,3xxxxxxx platu a xxxxxxx výdajů xxxxxx xxxxxxxxx soudu xxx xxxxx xxxxxx praxe, xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx 0,2xxxxxxx a členu xx výši 0,1xxxxxxx.

§131

Xxxxxxx xxxxxxxxxx Justiční xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx ministr xxxxxxxxxxxxx xx projednání x Xxxxx.

§132

Xxxxxxxx akademie v xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxx

x) organizuje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x přednášky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x právní čekatele x podílí xx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx justičníhokandidáta, xxxxxxxx čekatele nebo xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na zvyšování xxxxxxx xxxxxx soudců x xxxxxxxx zástupců,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxx další xxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxx xxxxxxxxxxxx.

§132x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx akademie může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx svoji xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx (§129 xxxx. 2). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx činnosti.

§132a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 314/2008 Xx. x účinností xx 1.10.2008

§133

(1) Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx lektoři, které xxxxxxxxxx x odvolává Xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanci.

(2) Xxxxxxx Xxxxxxxx akademie jsou xxxxxxxx ze xxxxxx, xxxxxxxx zástupců, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx exekutorů, xxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; u xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Rada xx xxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx Justiční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce.

(3) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x Justiční xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pracovníka státní xxxxxx xxxxx.

Díl 5

§134

§134 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§135

§135 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§136

§136 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§137

§137 zrušen právním xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§138

§138 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§139

§139 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§140

§140 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§141

§141 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§142

§142 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§143

§143 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§144

§144 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§145

§145 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§146

§146 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§147

§147 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§148

§148 zrušen právním xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§149

§149 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§150

§150 zrušen právním xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§151

§151 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§152

§152 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§153

§153 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§154

§154 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§155

§155 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§156

§156 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§157

§157 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§158

§158 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§159

§159 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§160

§160 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§161

§161 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§162

§162 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§163

§163 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

Xxx 6

Stížnosti

Podání stížnosti

§164

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxx-xx o xxxxxxx v xxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx soudních xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx jde x xxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx, jak xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx přezkoumání xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx.

§165

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx stěžovateli xx xxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx podání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx.

§166

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx; je-li podána xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx ihned xxxxxxx, xxxxxx o xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx x toho xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx podána x orgánu státní xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nepřísluší, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx příslušnému.

Postup xxx vyřizování xxxxxxxxx

§167

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx postup vrchního x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx stížnosti x xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Nejvyššího soudu, xxxxxxxxx vrchního xxxxx xxxx předsedou krajského xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx,

x) stížnosti, x xxxxxxx xxxxxxxx xx podle §168 xx 171 xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§168

Předseda Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, na nevhodné xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení místopředsedy xxxxx, předsedy xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx soudců x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Nejvyššího xxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§169

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stížnosti, xxxxxxx xxxxxxx xx stížnost xx xxxxxxx v xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx místopředsedou xxxxx, předsedy xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, soudními xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vrchního xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx tohoto xxxxx.

§170

Předseda xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, soudci, přísedícími, xxxxxxx soudními xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx nesouhlas se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxx na xxxxxxx x řízení,

c) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, obsahuje-li podání xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx narušování xxxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx §171 příslušný xxxxxxxx okresního soudu, xx-xx obsahem téže xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx vyřízení xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x).

§171

Předseda okresního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx stížnost xx průtahy, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, přísedícími, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

Vyřízení xxxxxxxxx

§172

Xxxxx státní xxxxxx soudu je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx, které xxxxx přispět x xxxxxxxxx věci.

§173

(1) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx do 2 xxxxxx, x xxxxx-xx se x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx doručení xxxxxx xxxxxx správy xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxxxx stížnosti musí xxx stěžovatel x xxxx lhůtě xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxx-xx v jejím xxxxxxx xxxxxxxx podklady xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X tom, xx stížnost xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, jaká xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx §128 odst. 1.

(4) Xxxxxxxxxx xx zasílají xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx stížnosti, xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx xxxxx známa.

§174

(1) Má-li xxxxxxxxxx xx xx, že xxxxxxxx xx nevhodné xxxxxxx soudních xxxx xxxx narušování xxxxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předsedou Nejvyššího xxxxx, předsedou vrchního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, aby xxxxxxxxx způsob xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Je-li x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podána další xxxxxxxx, aniž xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx třeba xx xxxxxxxxxxx.

§174x

Xxxxx na xxxxxx xxxxx k provedení xxxxxxxxxx úkonu

(1) Xx-xx xxxxxxxx nebo ten, xxx xx stranou xxxxxx, xx xx, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx lhůtu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x kterého xxxxx xxxx názoru xxxxxxx x průtahům v xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx na určení xxxxx"). Návrh xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úkonu xxxx podmíněn podáním xxxxxxxxx xxx §164.

(2) Xxxxx xx určení xxxxx xx xxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. X návrhu xxxx xxx xxxxxx, kdo xxx podává (dále xxx "navrhovatel"), x xxxxx xxx a xxxx procesní xxxx xx xxxxx, x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx spatřovány xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx, musí být xxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxx, vůči xxxxx xxxx namítány xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx; x svém xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx soud provede xx 30 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx procesní xxxxx, u xxxxx xxxxx navrhovatele dochází x xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 3 dnů xxx xxx, xxx xx x xxxxxxxxx úkonů xxxxx, xxxxxxxx, že xx návrhu xxxx.

(4) Xxxxxx příslušným x xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx okresnímu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx soudu, x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Nejvyššímu správnímu xxxxx, rozhodne o xxx xxxx senát xxxxxx soudu, příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx").

(5) Xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxxx xx pro xxxxxx x návrhu xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx.

(6) Xxxxxxxxx soud xxxxxxxxx o xxxxxx xx určení xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx-xx podán někým, xxx xxxx x xxxx podání xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxx lhůtě, jinak x xxx rozhodne xxx xxxxxxx do 20 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxx lhůty xxxxxxx, xxx xxxxxxxx úkon, x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx, příslušný xxxx xxxxx xxxxxxx; stejně xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxx, že x xxxxxxxx x xxxxxx nedochází.

(8) Dospěje-li xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, že xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, protože x xxxxxxx na xxxxxxxxx věci, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx účastníků xxxx xxxxx řízení x na xxxxxxxxx xxxxxx soudu xxxxxxx x xxxxxx k xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x něhož xxxx x xxxxxx xxxxxxxx průtahy; xxxxx xxxxxx je xxxx, xxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx xxxxx, vázán. Xx-xx xxxxx xxxxx xxxx oprávněný, xxxxx xxxxxxx řízení o xxx xxxx.

(9) Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx doručí navrhovateli x xxxxx, xxxxx xxxxx xxx návrh xxxxx. Proti rozhodnutí xxxxx o návrhu xx xxxxxx lhůty xxxxxx přípustné opravné xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§175

Orgány xxxxxx správy soudů xxxxxxxxx xxx výkonu xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudců, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx dotýkají xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jejího výkonu,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx státní xxxxxx xxxxx.

§175a

Soud xxx výkon xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx,

x) pohlaví,

d) adresa xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx, x subjektu xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x cizině, xxxxx, místo x xxxx, kde xx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo x xxxx, na xxxxx území x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x rozhodnutí xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx svéprávnosti,

i) rodinný xxxx nebo registrované xxxxxxxxxxx,

x) čísla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§175x

(1) Xxxx xxx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx z informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx x okres xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx místo x xxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx adres xxxxx xxxxxxxx pobytu, popřípadě xxx adresa, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x nápomoci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx číslo xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx ustanoven xxxxx xxxxxx správy, xxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, včetně xxxxxxxxxxx příjmení, xxxxx xxxxx xxxx, matky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; v případě, xx jeden x xxxxxx nebo jiný xxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx; je-li jiným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, název x xxxxxx sídla,

k) xxxxxxx stav, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x uzavření xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jednoho z xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, který xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu x rozvodu manželství,

l) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxxx xxxx x neexistenci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx x xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, anebo datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, včetně předchozích xxxxxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx partnera x datum jeho xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx číslo xxxxxx; xx-xx dítě xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx narození,

o) x xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx x nové xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx x xxxx rodné xxxxx osvojence,

4. xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx x stát, xxx xx narodil,

5. xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx čísla xxxxxxxxxx, v xxxxxxx, xx osvojiteli nebylo xxxxxxxxx rodné číslo, xxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x datu narození xxxxxxxxxx,

6. xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení x xxxxx čísla xxxx x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o osvojení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx byl v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nezvěstnosti, x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx o úmrtí xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx x xxxx, na xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx nepřežil, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, popřípadě rodné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jejich xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) x případě xxxxx xxxxxxx xxxxx původní xxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a okres xxxxxxxx a u xxxxxxxx rodného xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x cizině, xxxx, xx xxxxx xxxxx xx narodil.

§175x

(1) Soud xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx narodil xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) rodné xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx příslušnost,

g) xxxx a xxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx adresa, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxx x platnost xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx pobytu,

j) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) správní xxxx soudní xxxxxxxxx x doba, po xxxxxx není xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

l) xxxxxxx xxxx, datum a xxxxx xxxxxxxx manželství, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx manželství smrtí xxxxxxx z manželů, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xx xxxxxxx a xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx jako den, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x místo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x neexistenci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum zániku xxxxxxxxxxxxxx partnerství smrtí xxxxxxx x registrovaných xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx den, který xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx; xx-xx manžel xxxx xxxxxxxxxxxx partner xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx dítěte x xxxx xxxxx xxxxx; x případě, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx osvojence,

3. xxxxxxx x nové xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx, xxxxx a xxxxx narození, x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v cizině, xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx,

5. xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx osvojitelů, x xxxxxxx, xx osvojiteli xxxxxx přiděleno rodné xxxxx, údaje o xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a datu xxxxxxxx osvojitele,

6. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx čísla xxxx x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, jejich xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení x datum narození,

7. xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx zákonný zástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) datum, místo x okres úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, stát, xx xxxxx území x xxxxx došlo, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) den, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx

1. zletilého xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizince,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx byl xxxxxxxx x oprávněním x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx cizinec,

3. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 65 xxx xxxx xxx xxxxxx na věk xxxxxxx, xxxxx se x xxxx nedokáže xx zdravotních důvodů xxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx s oprávněním x xxxxxx xx xxxxx,

4. xxxxxxx, xxxxx xx nezaopatřeným xxxxxx xxxxxxxxx xx vzestupné xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxx nezletilého xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x jeho xxxxx xxxxx; jde-li o xxxxxxx, kterému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§175d

Soud pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx využívá x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x občanských xxxxxxxxx x osobách, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx:

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) rodné xxxxx,

x) místo x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx narození x xxxxxx xxxxx x xxxx,

x) číslo, popřípadě xxxxx občanského xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx občanského xxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx znehodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a datum xxxxxxxxxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení za xxxxxxx, den, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx nebo xxx, xxxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§175x

Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx cestovních xxxxxxx x xxxxxxxxxx dokladech x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) místo x xxxxx narození, x xxxxxxx narození x xxxxxx stát xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx vydání cestovního xxxxxxx,

x) xxxxx převzetí xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx orgánu, který xxxxxxxx xxxxxx vydal,

h) x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, druh, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx ohlášení xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, den, který xx x rozhodnutí xxxxxx xxxx xxx xxxxx nebo den, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§175x

Xxxx pro výkon xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxx o

a) státních xxxxxxxx České republiky x xxxxxxx

1. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxx,

3. xxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx

1. jméno, xxxxxxxxx jména, a xxxxxxxx,

2. rodné číslo,

3. xxxxx xxxxxxx,

4. identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§175x

Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx využívá x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx penzijního spoření xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, x pokud xxxxxx xxxxxxxxx, číslo xxxxxxxxxx vedené v xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo doplňkovém xxxxxxxxx spoření,

d) identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§175x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 30.9.2017

§175x

Xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx veřejné xxxx xxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxx údaje v xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx místa xxxxxx x České xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx osoby.

§175x

X xxxxx xxxxx §175a175h xxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§175x vložen právním xxxxxxxxx x. 218/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

§176

Ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx u Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedená x §17 odst. 1.

§177

Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx 2002 x xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx §42 xxxx. 4.

§178

První shromáždění soudců x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§179

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xx funkcí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx považují xx xxxxxx jmenované xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Asistenti xxxxxx Nejvyššího xxxxx, xxxxx xxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx soudců Nejvyššího xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx pracovní xxxxx xx xxxx xx pracovní xxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§180

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xx za xxxxxxxxxxxxx vzdělání podle §60 xxxx. 3 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxx 1. xxxxxx 1999 xx právnické xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx republice, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx práva xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

§181

Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx 65 xxx do 31. xxxxxxxx 1997, zaniká xxxx 31. prosince 2002; xxxxxx soudců, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx 70 xxx xx 31. xxxxxxxx 2006, zaniká xxxx 31. xxxxxxxx 2007.

§182

Soudci jmenovaní xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx soudů x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx považují xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§183

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byli přijati xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx justičními xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§184

(1) Odborné justiční xxxxxxx vykonané podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx odborné justiční xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) U xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se xxxxxxxx xx odbornou justiční xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zkouška xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx odbornou xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx spravedlnosti pro xxxxx tohoto zákona xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx zkoušku.

§185

§185 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§186

Zrušovací ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 335/1991 Sb., o xxxxxxx x soudcích.

2. Xxxxx č. 17/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 335/1991 Xx., x xxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx.

3. Xxxxx č. 239/1995 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 335/1991 Xx., x xxxxxxx x soudcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx č. 436/1991 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x soudnictví, o xxxxxxx přísedících, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxx č. 580/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx zákon x. 436/1991 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x soudnictví, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx.

6. Xxxxx č. 23/1993 Sb., kterým xx mění x xxxxxxxx xxxxx č. 436/1991 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních v xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxx a o xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 580/1991 Sb.

7. Xxxxx č. 284/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 436/1991 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, x volbách xxxxxxxxxxx, xxxxxx zproštění x xxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx soudů České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 580/1991 Xx., xxxxxx x. 23/1993 Sb. a xxxxxx x. 171/1993 Xx.

8. Xxxxx č. 240/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 436/1991 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních x xxxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

9. Xxxxx č. 215/2000 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 436/1991 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x soudnictví, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x x státní xxxxxx soudů České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxx č. 11/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 335/1991 Sb., x xxxxxxx a soudcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 436/1991 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx zproštění x xxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 283/1993 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

11. Xxxxxxxx č. 576/1991 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

12. Vyhláška č. 71/1993 Sb., xxxxxx xx mění x doplňuje xxxxxxxx x. 576/1991 Sb., x zřízení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.

13. Vyhláška č. 178/1993 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 576/1991 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxx x. 71/1993 Xx.

14. Xxxxxxxx č. 1/1994 Sb., xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx č. 576/1991 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 71/1993 Xx. x x. 178/1993 Xx.

15. Xxxxxxxx č. 235/1994 Sb., xxxxxx xx mění x doplňuje vyhláška x. 576/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 71/1993 Xx., xxxxxxxx x. 178/1993 Xx. x vyhlášky č. 1/1994 Xx.

16. Xxxxxxxx č. 293/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxxxxx č. 576/1991 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx některých krajských x xxxxxxxxx soudů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17. Vyhláška č. 195/1997 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx č. 576/1991 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 71/1993 Xx., xxxxxxxx x. 178/1993 Xx., xxxxxxxx x. 1/1994 Xx., vyhlášky x. 235/1994 Xx. x xxxxxxxx x. 293/1995 Xx.

18. Xxxxxxxx č. 190/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 576/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx

§187

X §44 xxxx. 4 xxxxxx č. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 210/1999 Sb., xx xxxxxx xxxx xxxxxxx j), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1 advokáta xx xxxxx Xxxx xxx odbornou způsobilost xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx náhradníka,".

Dosavadní xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno k).

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

§188

§188 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

ČÁST XXXXXX

§189

§189 (xxxx xxxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 264/2006 Sb.

XXXX XXXX

§190

§190 (xxxx xxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 250/2016 Sb.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x. 264/1992 Xx.

§191

X xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zákoník, zrušuje xxxxx o státním xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx státním xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x mění x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xx. X xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 171/1993 Xx.

§192

X xxxxxx x. 171/1993 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řád, xx čl. III xxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x. 292/1993 Xx.

§193

X xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx se xxxx a doplňuje xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (trestní xxx), xxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, a xxxxx x. 335/1991 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxx, se čl. XX xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 202/1997 Xx.

§194

X xxxxxx x. 202/1997 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řád x xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 436/1991 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, o volbách xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x odvolání x xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx čl. II xxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Xx.

§195

X xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx, xx čl. XXX xxxxxxx.

XXXX JEDENÁCTÁ

Změna exekučního xxxx

§196

X xxxxxx č. 120/2001 Sb., x soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x x změně dalších xxxxxx, se část xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

§197

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. dubna 2002.

(2) Xxxxxxxxxx §69 xxxxxxx účinnosti dnem 31.xxxxxxxx 2009.

Klaus v. x.

Xxxxx x. r.

Zeman x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 6/2002 Xx.

XXXXX, XXXXXX X XXXXX VRCHNÍCH XXXXX

1. Xxxxxx soud x Xxxxx

Xx obvodu Xxxxxxxx soudu x Xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx, Xxxxxxx Budějovicích, Xxxxx, Xxxx nad Xxxxx x x Xxxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx je xxxxxx město Xxxxx.

2. Xxxxxx xxxx x Xxxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Olomouci xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx x x Ostravě.

Sídlem Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xx město Xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2 x zákonu č. 6/2002 Xx.

XXXXX, XXXXXX X SÍDLA XXXXXXXXX XXXXX

1. Xxxxxxx xxxx x Praze

Do xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soudů pro Xxxxx 1, Xxxxx 2, Xxxxx 3, Xxxxx 4, Xxxxx 5, Xxxxx 6, Xxxxx 7, Prahu 8, Xxxxx 9 x Prahu 10.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx je hlavní xxxxx Praha.

2. Krajský xxxx v Xxxxx

Xx xxxxxx Krajského soudu x Praze xxxxx xxxxxx okresních soudů x Benešově, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Praha-východ, Xxxxx-xxxxx, x Xxxxxxxx x x Xxxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx hlavní xxxxx Xxxxx.

3. Krajský xxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx patří xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Českém Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Prachaticích, Xxxxxxxxxxxx x x Xxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx Budějovicích xx město Xxxxx Xxxxxxxxxx.

4. Krajský xxxx x Xxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soudů x Xxxxxxxxxxx, Chebu, Klatovech, Xxxxxxxxx Varech, Plzeň-město, Xxxxx-xxx, Plzeň-sever, x Xxxxxxxxxx, Sokolově x x Xxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Plzni xx xxxxx Xxxxx.

5. Xxxxxxx xxxx v Xxxx xxx Xxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx nad Xxxxx xxxxx obvody xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Jablonci xxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Teplicích x v Xxxx xxx Xxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xxx Xxxxx xx xxxxx Xxxx nad Xxxxx.

6. Krajský xxxx x Hradci Xxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx xxxxx obvody okresních xxxxx v Havlíčkově Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x x Xxxx xxx Orlicí.

Sídlem Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxx Xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx.

7. Xxxxxxx soud x Xxxx

Xx obvodu Krajského xxxxx v Xxxx xxxxx obvody Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx, Xxxx-xxxxxx, x Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Kroměříži, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Uherském Hradišti, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx x xx Xxxxx xxx Sázavou.

Sídlem Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xx xxxxx Brno.

8. Xxxxxxx soud x Xxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v Bruntále, Xxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Olomouci, Xxxxx, Ostravě, Xxxxxxx, Xxxxxxxx x ve Xxxxxxx.

Xxxxxx Krajského xxxxx x Xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx.

Příloha x. 3 x xxxxxx x. 6/2002 Xx.

XXXXX, OBVODY X XXXXX OKRESNÍCH XXXXX

1. Okresní soud x Xxxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx patří území xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Borovnice, Xxxxxxxx, Bystřice, Xxxxxx, Xxxxx, Čechtice, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Český Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Děkanovice, Xxxxxxx, Dolní Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Chotýšany, Chrášťany, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Ješetice, Xxxxxxx, Keblov, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Kozmice, Krhanice, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Libež, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx xxx Blaníkem, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Mezno, Miličín, Xxxxxxxx, Mnichovice, Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Nespeky, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Ostrov, Ostředek, Xxxxxxxxx, Petroupim, Xxxxxxxx, Xxxxxx xxx Sázavou, Xxxxxxxxx, Pravonín, Přestavlky x Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Ratměřice, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Sedlec-Prčice, Slověnice, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Studený, Xxxxxxxxxx, Tehov, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Tisem, Tomice, Xxxxxx Štěpánov, Třebešice, Xxxxx nad Sázavou, Xxxxxxxxx, Veliš, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Vranov, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xaverov, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxx v Berouně

Do xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Bavoryně, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Bykoš, Xxxxx, Cerhovice, Drozdov, Xxxxxxxx, Xxxxxx Třebaň, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Hýskov, Xxxxxxxxx, Chlustina, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Jivina, Xxxxxxxxx, Komárov, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxx, Lážovice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Mezouň, Mořina, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Nesvačily, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Nový Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Podluhy, Praskolesy, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Suchomasty, Xxxxx, Xxxxx Jan xxx Skalou, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Trubín, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Třebaň, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Záluží, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Berouně xx město Beroun.

3. Xxxxxxx soud x Xxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxx xxxxx území xxxx Adamov, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Boskovice, Xxxxx-Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Hora, Černovice, Xxxxxx, Xxxxxx Lhota, Xxxxxxxxxx nad Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Habrůvka, Hluboké Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Poříčí, Xxxxx Xxxxxx, Chrudichromy, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Kněževes, Knínice x Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Krasová, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Kulířov, Xxxxxxx Xxx, Xxxxxx, Kuničky, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lažany, Xxxxxxxx, Lhota Rapotina, Xxxxx x Lysic, Xxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Němčice, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx x Tišnova, Okrouhlá, Xxxxxxxx, Olomučany, Osiky, Xxxxxx x Macochy, Xxxxxxxx, Petrov, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Rozseč xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Spešov, Strhaře, Xxxxxxxx, Sudice, Xxxxx, Xxxxxxx, Světlá, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Újezd x Boskovic, Xxxxx x Černé Hory, Xxxx, Úsobrno, Xxxxx, Xxxxxxx, Vanovice, Vavřinec, Xxxxxx, Xxxxxxx, Velké Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Zhoř, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxx je xxxxx Xxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxx Xxxx-xxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu Brno-venkov xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx nad Xxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxx, Xxxxxxxx nad Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Blažovice, Blučina, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Březina, Xxxxx, Česká, Xxxxxx, Xxxxxx, Dolní Xxxxxxx, Xxxxxxx, Drásov, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Hlína, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Hrušovany x Brna, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Javůrek, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Kanice, Xxxxxxxxx, Kobylnice, Kovalovice, Xxxxxxxxxxxx, Kupařovice, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Hluboké, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Lukovany, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Maršov, Xxxxxx, Xxxxxxx, Měnín, Xxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxx, Moravany, Moravské Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Neslovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Ves, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx x Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Ostrovačice, Xxxxxxx, Xxxxxx, Ponětovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Pozořice, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Radostice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Rudka, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Skalička, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Tetčice, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx x Xxxx, Újezd x Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Knínice, Xxxxxxx Xxxxxx, Vohančice, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Všechovice, Vysoké Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Zálesná Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Žabčice, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Železné, Židlochovice.

Sídlem Xxxxxxxxx xxxxx Brno-venkov xx xxxxx Xxxx.

5. Xxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxx, Čaková, Xxxxxxxxx nad Bystřicí, Xxxxx Xxxx, Dlouhá Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Heřmanovice, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Benešov, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Hošťálkovy, Huzová, Xxxxx, Jindřichov, Xxxxxxx, Xxxxxxx Studánka, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Krnov, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Liptaň, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Mezina, Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Nová Xxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Oborná, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Razová, Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Rýmařov, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxx, Staré Xxxxxxxxx, Staré Xxxxx, Xxxxxx Hora, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx u Xxxxxxxx, Xxxxxx, Velká Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Zátor.

Sídlem Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx xx město Xxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx

Xx obvodu Okresního xxxxx v Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx nad Xxxx, Brumovice, Břeclav, Xxxxx, Bulhary, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxx, Kobylí, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Křepice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx Xxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Němčičky, Nikolčice, Xxxxxxxxx, Xxxx Přerov, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Perná, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Přibice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Valtice, Velké Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Vlasatice, Vranovice, Xxxxxx, Xxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxx x Xxxxx Xxxx

Xx obvodu Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx Xxxx patří xxxxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Bohatice, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Lípa, Doksy, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxx xx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Libchava, Horní Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx v Podještědí, Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Šenov, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Mařenice, Xxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Pertoltice pod Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Ralsko, Xxxxxxx x České Xxxx, Xxxxxx u Xxxx, Xxxxx x Xxxxxxx, Slunečná, Xxxxxxx, Xxxxx xxx Ralskem, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Svojkov, Xxxx, Tachov, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Valtinov, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx Lípě je xxxxx Xxxxx Xxxx.

8. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu v Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Adamov, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Čakov, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx x Českých Xxxxxxxxx, Dobšice, Dolní Xxxxxxxx, Doubravice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Dříteň, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Hosín, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Chotýčany, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Jílovice, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Komařice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Lišov, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Petříkov, Pištín, Xxxxx, Plav, Radošovice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Římov, Xxxxxx, Slavče, Srubec, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Střížov, Xxxxx Xxx nad Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxx xxx Vltavou, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Vitín, Xxxxx, Vrábče, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxx, Žimutice.

Sídlem Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx Budějovice.

9. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxx Xxxxxxxx

Xx obvodu Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxx Xxxxxxxx patří xxxxx obcí Xxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Brloh, Xxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxx Krumlov, Dolní Xxxxxxxx, Dolní Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Planá, Xxxxxx na Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Křemže, Xxxxx xxx Vltavou, Loučovice, Xxxxxxx, Xxxxxx, Mirkovice, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxxxxxx, Pohorská Xxx, Xxxxx na Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Rožmitál xx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Větřní, Věžovatá Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx újezdu Xxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx soudu v Xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxx Český Xxxxxxx.

10. Xxxxxxx xxxx v Xxxxxx

Xx xxxxxx Okresního xxxxx v Děčíně xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx, Benešov xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Děčín, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Dolní Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Františkov xxx Ploučnicí, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Janská, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx xxx Jedlovou, Xxxxxxx, Xxxxx, Krásná Xxxx, Xxxxxxxxx, Kytlice, Labská Xxxxx, Lipová, Lobendava, Xxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Rumburk, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Křečany, Xxxxx Xxxxxx, Šluknov, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Vilémov.

Sídlem Xxxxxxxxx soudu v Xxxxxx xx xxxxx Xxxxx.

11. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxxxxxx patří xxxxx xxxx Xxxxxxx, Xxxx xxx Xxxxxxxx, Blížejov, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx, Drahotín, Draženov, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxx, Xxxxxxx, Hradiště, Xxxxxxxx, Chocomyšl, Xxxxxx, Xxxxxxx Lhota, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Kdyně, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Kout xx Xxxxxx, Xxxxxxx, Kvíčovice, Xxxxxx, Loučim, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx Domažlice), Mezholezy (xxxxx xxxxx Horšovský Xxx), Milavče, Mířkov, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Mrákov, Xxxxxxx, Nemanice, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Tlumačov, Xxxxxxx, Xxxx, Újezd, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Malahov, Xxxxxx, Xxxxxxx, Všekary, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx.

12. Xxxxxxx xxxx xx Xxxxxx-Xxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx Frýdku-Místku patří xxxxx obcí Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Dolní Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Bludovice, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Hukvaldy, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Komorní Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Krmelín, Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Malenovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Morávka, Mosty x Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Lhoty, Nošovice, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Palkovice, Xxxxxx, Pazderna, Xxxxx, Xxxxxx, Pržno, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Řeka, Řepiště, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Soběšovice, Xxxxx Ves xxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Staříč, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Václavovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Vojkovice, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ve Xxxxxx-Xxxxxx xx xxxxx Xxxxxx-Xxxxxx.

13. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx

Xx obvodu Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx obcí Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx, Bezděkov, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Čachotín, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxx Xxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Město, Xxxxx Sokolovec, Druhanov, Xxxxxx Jeníkov, Xxxxx, Xxxxxxxxxx Borová, Xxxxxxxxx Xxxx, Herálec, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Chotěboř, Chrtníč, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx Lhota, Klokočov, Xxxx, Kochánov, Kojetín, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Květinov, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxxx xxx Doubravou, Xxxx, Lipnice xxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Modlíkov, Xxxxxxx, Xxxx Xxx x Chotěboře, Nová Xxx u Xxxxxxx, Xxxx Ves u Xxxxxx, Okrouhlice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Ovesná Xxxxx, Xxxxxx, Podmoklany, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Přibyslav, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Rozsochatec, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Slavíkov, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Služátky, Xxxxxxx, Stříbrné Xxxx, Xxxxxx nad Sázavou, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Žďár, Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Vysoká, Xxxxxxxxxx, Ždírec, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx Brodě xx město Havlíčkův Xxxx.

14. Xxxxxxx xxxx x Hodoníně

Do obvodu Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Archlebov, Xxxxxxxx xxx Svatým Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Bukovany, Bzenec, Xxxx, Čejkovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Hroznová Xxxxx, Hrubá Vrbka, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Kostelec, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Louka, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx Vrbka, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Moravany, Xxxxxxxx Písek, Mutěnice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Ratíškovice, Xxxxxxx, Xxxxxx, Skoronice, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Strážovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxxx, Šardice, Xxxxx, Xxxxxx, Terezín, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx xxx Veličkou, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Vřesovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Hodoníně xx xxxxx Hodonín.

15. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxx Xxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxx Králové patří xxxxx obcí Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxx, Benátky, Blešno, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Divec, Dobřenice, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Hněvčeves, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Hradec Xxxxxxx, Hrádek, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx nad Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Klamoš, Kobylice, Xxxxxx, Kosičky, Králíky, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx pod Xxxxxxx, Xxxxxxx, Libníkovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Lužany, Xxxxx nad Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Mlékosrby, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Nechanice, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Nový Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Osice, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Písek, Prasek, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, Radíkovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Sadová, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Stará Xxxx, Xxxxx Bydžov, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxx Orebem, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Hradci Xxxxxxx xx město Xxxxxx Králové.

16. Okresní xxxx x Chebu

Do xxxxxx Okresního xxxxx x Xxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xx, Xxxxx Žandov, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Krásná, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx Lázně, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Kostel, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Kladruby, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Pomezí xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxx Sekery, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxx.

Xxxxxx Okresního xxxxx x Chebu xx xxxxx Xxxx.

17. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx

Xx obvodu Okresního xxxxx x Chomutově xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Boleboř, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Hora Svatého Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Kadaň, Xxxxx, Klášterec nad Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Mašťov, Xxxxxxx, Místo, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Rokle, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Údlice, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxx, Vilémov, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx.

18. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu v Xxxxxxxx xxxxx území xxxx Xxxxxxxx, Biskupice, Xxxxxxxx, Bojanov, Xxx x Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Dolní Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx Městec, Hlinsko, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Holetín, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Kameničky, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Krouna, Xxxxxxxxxxx, Xxxx, Leština, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Míčov-Sušice, Xxxxxxxx, Mladoňovice, Morašice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxxxxx, Prachovice, Xxxxxx, Prosetín, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Lhota, Xxxx, Xxxxx nad Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxx, Xxxxxx, Slatiňany, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Studnice, Svídnice, Xxxxxxxxx, Tisovec, Xxxxxx Xxxxxxxx, Trojovice, Třemošnice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Vápenný Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Kostelec, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Chrudimi xx město Chrudim.

19. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx nad Nisou

Do xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Desná, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx nad Xxxxx, Xxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxx xxx Bukovou, Xxxxxxx Xxx, Koberovy, Kořenov, Xxxxx, Loužnice, Xxxxxx xxx Xxxxx, Xxxx Xxxxx, Maršovice, Xxxx Xxx xxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Rychnov x Jablonce nad Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Velké Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Zlatá Xxxxxxxx, Železný Xxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx soudu v Xxxxxxxx xxx Xxxxx xx město Xxxxxxxx xxx Nisou.

20. Xxxxxxx xxxx x Jeseníku

Do xxxxxx Okresního soudu x Jeseníku xxxxx xxxxx obcí Xxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxx Xxxx, Česká Xxx, Xxxxxx-Xxxx Xxx, Javorník, Xxxxxxx, Lipová-lázně, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Vidnava, Vlčice, Xxxxx Xxxx, Žulová.

Sídlem Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxxx xx město Xxxxxxx.

21. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xxxxx území xxxx Arnolec, Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Dobronín, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Dušejov, Dvorce, Xxxxxx, Xxxxxx, Hodice, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Jihlávka, Jindřichovice, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Myslová, Xxxxxx, Krahulčí, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx nad Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Mrákotín, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxx, Olší, Xxxxxx, Xxxxxxx, Otín, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Panské Dubenky, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Rybné, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Sedlejov, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Suchá, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxx, Třeštice, Urbanov, Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Věžnice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Volevčice, Xxxxxxxx nad Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Zdeňkov, Xxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxx je xxxxx Jihlava.

22. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Bačalky, Xxxxxxx, Běchary, Bílsko x Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Budčeves, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Bystřice, Cerekvice xxx Bystřicí, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Dobrá Voda x Hořic, Dolní Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Cholenice, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Lhota, Xxxxxxxx, Kněžnice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Lázně Xxxxxxxx, Xxxxx, Libošovice, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxx, Lužany, Xxxxxxxxxxx, Miletín, Milovice x Xxxxx, Mladějov, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Nevratice, Xxxx Paka, Ohařice, Xxxxxx, Xxxx, Ostroměř, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxx, Podhradí, Xxxxxxx, Xxxxx, Rašín, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Sekeřice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Staré Smrkovice, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx, Třebnouševes, Xxxxxxxx, Xxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Úlibice, Valdice, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Vysoké Xxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Žeretice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Jičíně je xxxxx Xxxxx.

23. Okresní xxxx v Xxxxxxxxxxx Xxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx území xxxx Báňovice, Bednárec, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Bořetín, Xxxxxxx, Budeč, Budíškovice, Xxx, Cizkrajov, Červený Xxxxxx, České Velenice, Xxxxx Xxxxxxx, Číměř, Xxxxxx, Dačice, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Žďár, Domanín, Xxxxx, Drunče, Xxxxxxxxxx, Xxxxx xxx Lužnicí, Xxxxxxx, Hadravova Rosička, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Němčice, Xxxxx Xxxx, Horní Xxxxxx, Xxxxx Skrýchov, Horní Xxxxxxx, Hospříz, Hrachoviště, Xxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxx, Jarošov xxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx, Kostelní Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Lodhéřov, Lomnice xxx Lužnicí, Lužnice, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Nová Xxxxxxxx, Nová Ves xxx Xxxxxxx, Novosedly xxx Xxxxxxxx, Okrouhlá Xxxxxx, Peč, Písečné, Xxxxxxx, Plavsko, Pleše, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Ratiboř, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Smržov, Staňkov, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Suchdol xxx Xxxxxxx, Světce, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Velký Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Záhoří, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxxxxx Xxxxxx je xxxxx Xxxxxxxxxx Hradec.

24. Xxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxx Xxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Karlových Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxx, Boží Xxx, Božičany, Bražec, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Děpoltovice, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Hájek, Xxxxx Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Jáchymov, Xxxxxxx, Xxxxxxx Vary, Xxxxxx, Xxxxxx Údolí, Xxxxxx Les, Kyselka, Xxxxxxx, Mírová, Xxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxx Xxxxx, Ostrov, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Sadov, Smolné Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxx, Stružná, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Velichov, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Vrbice, Xxxxxx Xxx, Xxxxxxx x xxxxx vojenského xxxxxx Xxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Karlových Xxxxxx xx město Xxxxxxx Xxxx.

25. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx

Xx obvodu Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx patří území xxxx Xxxxxxxxxxx, Bohumín, Xxxxx Těšín, Dětmarovice, Xxxxx Xxxxxx, Doubrava, Xxxxxxx, Xxxxx Suchá, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Orlová, Xxxxxxxxx x Karviné, Xxxxxxxx, Rychvald, Stonava, Xxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxx je xxxxx Karviná.

26. Okresní xxxx x Xxxxxx

Xx xxxxxx Okresního xxxxx x Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Brandýsek, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Buštěhrad, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Hobšovice, Horní Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Hřebeč, Xxxxxx, Xxxxxxx, Jedomělice, Xxxxxxx, Xxxxxx, Kamenné Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Most, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Královice, Kutrovice, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Libochovičky, Libovice, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Malé Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Neprobylice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Pchery, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Podlešín, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Přelíc, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Stradonice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Šlapanice, Xxxxxxxxxxxx, Třebíz, Třebusice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxx, Xxxxxx, Xxxxx Dobrá, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Zvoleněves, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx.

Xxxxxx Okresního xxxxx x Xxxxxx xx město Kladno.

27. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx

Xx xxxxxx Okresního xxxxx v Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx obcí Xxxxxxx, Běšiny, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Poříčí, Xxxxx, Xxxxxx, Dešenice, Xxxxxx, Xxxxxx Ves, Xxxxxxx, Xxxxxx, Domoraz, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Hamry, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Horská Xxxxxx, Hrádek, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Chudenice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Kašperské Xxxx, Xxxxxxx, Klatovy, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx Bor, Xxxxxxxx, Xxxxx, Mezihoří, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Mochtín, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Myslovice, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Nezdice xx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx u Xxxxxx, Xxxxxxx, Podmokly, Xxxxx, Prášily, Xxxxxxxx, Xxxx, Rejštejn, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Srní, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Tužice, Xxxxx, Újezd u Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Bor, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xx xxxxx Klatovy.

28. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxx území xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx I, Břežany XX, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Český Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Chotutice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Lhota, Xxxxxx, Xxxx, Klášterní Xxxxxxx, Klučov, Kolín, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kořenice, Xxxxxxxx nad Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Krychnov, Xxxxxxx, Kšely, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Lošany, Xxxxxxxx, Masojedy, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Xxx X, Xxxxxx, Xxxxx, Oleška, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Pečky, Xxxxxxx, Polepy, Polní Xxxxxxx, Polní Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Přehvozdí, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx X, Xxxxxxxxxxx XX, Ratboř, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Starý Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Tři Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Veletov, Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Vrátkov, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Zásmuky, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxx xx xxxxx Xxxxx.

29. Okresní xxxx x Kroměříži

Do obvodu Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx patří území xxxx Bařice-Velké Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Blazice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx pod Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Holešov, Xxxxxxxx, Horní Lapač, Xxxxxxx, Hulín, Chomýž, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx-Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx u Holešova, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Kurovice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Loukov, Lubná, Xxxxxxxxxx, Lutopecny, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Pravčice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Roštění, Roštín, Xxxxxx, Xxxxxx, Skaštice, Xxxxxxx xxx Hostýnem, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Troubky-Zdislavice, Třebětice, Xxxxxx, Věžky, Vítonice, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Zborovice, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx.

30. Okresní xxxx x Xxxxx Hoře

Do xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx Hoře xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Bludov, Bohdaneč, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Dolní Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Hlízov, Xxxxx X, Xxxxx XX, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Chlístovice, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Košice, Krchleby, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Okřesaneč, Onomyšl, Xxxxxxxxx X, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Petrovice I, Xxxxxxxxx XX, Xxxxxxx, Xxxxxx, Rašovice, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Soběšín, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Suchdol, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Třebětín, Třebonín, Xxxxxxx, Xxxxxxxx Janovice, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Vinaře, Vlačice, Xxxxxxxxxxxx, Vlkaneč, Xxxxxxxx, Xxxx, Záboří nad Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx xxx Xxxxxxx, Xxxx, Žehušice, Xxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx Xxxx xx město Kutná Xxxx.

31. Xxxxxxx xxxx x Liberci

Do xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxx patří území xxxx Xxxx, Xxxx Xxxxxx xxx Nisou, Xxxx Potok, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxxxx, Dětřichov, Xxxxxx Most, Dolní Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Habartice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Hlavice, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxx Řasnice, Xxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Důl, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxx, Krásný Xxx, Xxxxxxxxxx Údolí, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxx Xxxxx xxx Xxxxxx, Oldřichov x Xxxxxx, Xxxxxx, Paceřice, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Proseč xxx Ještědem, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Raspenava, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Stráž xxx Xxxxx, Světlá xxx Xxxxxxxx, Svijanský Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Vlastibořice, Všelibice, Xxxxxxxx, Xxxxxx.

Xxxxxx Okresního xxxxx x Xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx.

32. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxx

Xx xxxxxx Okresního xxxxx v Litoměřicích xxxxx xxxxx obcí Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxx, Brozany xxx Xxxx, Brzánky, Xxxxx, Xxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Ctiněves, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Černouček, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Hlinná, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Hoštka, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Chudoslavice, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Křešice, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxx, Liběšice, Libkovice xxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx, Martiněves, Michalovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx-xxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxx, Píšťany, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Polepy, Prackovice xxx Xxxxx, Přestavlky, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Radovesice, Xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Staňkovice, Xxxxxxxx-Xxxxxxxxx, Sulejovice, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Třebívlice, Třebušín, Xxxxxxxx, Úštěk, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Velké Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Žabovřesky xxx Xxxx, Žalhostice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx.

Xxxxxx Okresního xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx.

33. Okresní xxxx x Lounech

Do xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Lounech xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx x Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Cítoliby, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Chlumčany, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Liběšice, Libočany, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx Týnec, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Pnětluky, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Rohozec, Podbořany, Xxxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Vršovice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Žatec, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Žiželice.

Sídlem Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxx je xxxxx Xxxxx.

34. Xxxxxxx xxxx x Mělníku

Do xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Cítov, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Zimoř, Dřínov, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Kly, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx, Kozomín, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Lhota, Xxxxxx, Liběchov, Xxxxx, Xxxxxxx, Lobeč, Lužec xxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Mšeno, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Nová Xxx, Xxxxxxxx, Ovčáry, Xxxxx, Spomyšl, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Vojkovice, Vraňany, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Záryby, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Mělníku xx xxxxx Xxxxxx.

35. Xxxxxxx xxxx v Xxxxx Boleslavi

Do xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx Xxxxxxxxx patří xxxxx xxxx Xxxxx xxx Xxxxxxx, Bělá xxx Xxxxxxxx, Benátky xxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxx Hlína, Bítouchov, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Chocnějovice, Chotětov, Xxxxxx, Jabkenice, Xxxxxx, Xxxxxxx Vtelno, Xxxxxxx Xxx, Katusice, Xxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Kobylnice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Košátky, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Ves, Xxxxxx, Kropáčova Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Nemyslovice, Nepřevázka, Xxxxxxxxxxx, Niměřice, Xxxx Xxxxx, Xxxx Xxx x Bakova, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Písková Lhota, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Ptýrov, Rabakov, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Sezemice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Strážiště, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Vlkava, Xxxxxx, Všejany, Zdětín, Xxxx, Xxxxxxx, Židněves.

Sídlem Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx Xxxxxxxxx je xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx.

36. Xxxxxxx xxxx x Xxxxx

Xx obvodu Okresního xxxxx v Mostě xxxxx xxxxx xxxx Xxxxx, Bělušice, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Český Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Korozluky, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxx, Xxxxx x Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx Březno, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Meziboří, Xxxx, Xxxx Xxx x Xxxxxx, Obrnice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Mostě xx xxxxx Xxxx.

37. Xxxxxxx xxxx v Xxxxxxx

Xx xxxxxx Okresního soudu x Xxxxxxx patří xxxxx xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx nad Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Kostelec, Česká Xxxxxx, Česká Xxxxxx, Xxxxx Skalice, Dolany, Xxxxx Radechová, Hejtmánkovice, Xxxxxxxxx, Heřmánkovice, Xxxxx Xxxxxxxxx, Hořenice, Hořičky, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Jasenná, Jestřebí, Xxxxxxxxx, Kramolna, Křinice, Xxxxx pod Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Mezilesí, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx Město xxx Xxxxxx, Nový Xxxxxx, Xxxx Ples, Xxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxx-Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Rychnovek, Říkov, Xxxxxxx, Slatina nad Xxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Stárkov, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Teplice xxx Xxxxxx, Velichovky, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Poříčí, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Srbská, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Náchodě xx xxxxx Náchod.

38. Xxxxxxx xxxx x Xxxxx Xxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Novém Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Frenštát xxx Xxxxxxxxx, Fulnek, Xxxxxxxxx x Oder, Xxxxxxxx, Xxxxxx Životice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx, Jeseník xxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Klimkovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Mankovice, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxx Jičín, Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Rybí, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Starý Xxxxx, Xxxxxxxx, Suchdol nad Xxxxx, Xxxxx x Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Tísek, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Albrechtice, Xxxxxxxx, Vražné, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Zbyslavice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx u Xxxxxx Jičína.

Sídlem Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx Xxxxxx xx město Xxxx Xxxxx.

39. Xxxxxxx xxxx v Nymburce

Do xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx patří xxxxx obcí Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Bříství, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Hořany, Hořátev, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Jiřice, Xxxxxxx, Kamenné Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx Lhota, Kostomlátky, Xxxxxxxxxx xxx Labem, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Krchleby, Xxxxxxx, Xxxxxx, Libice xxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Lysá xxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx Králové, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Ostrá, Xxxxx, Xxxxxxx Lhota, Xxxxx, Xxxx-Xxxxxxxxx, Poděbrady, Xxxxxxx, Přerov xxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Seletice, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Zbožíčko, Xxxxxxxx, Xxxxx, Žitovlice.

Sídlem Okresního xxxxx v Xxxxxxxx xx město Nymburk.

40. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxx území obcí Xxxxxx, Bělkovice-Lašťany, Xxxx Xxxxx, Xxxxxx, Blatec, Xxxxxxxxxx, Bouzov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Bystrovany, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Doloplazy, Xxxxxxx xxx Bystřicí, Domašov x Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Kozlov, Xxxxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxxxxx, Liboš, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxx, Lužice, Majetín, Xxxxxx, Měrotín, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx xx Xxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Paseka, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Řídeč, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Senice xx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Slatinice, Slavětín, Xxxxxxx, Xxxxx, Suchonice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Štěpánov, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Ústín, Xxxxx Xxxxxxxx, Velký Xxxxx, Velký Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx x území xxxxxxxxxx xxxxxx Libavá.

Sídlem Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx.

41. Okresní xxxx x Xxxxx

Xx obvodu Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxx území xxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx nad Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Čavisov, Xxxxxx ve Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Dobroslavice, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Dolní Životice, Xxx xx Xxxxxxx, Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Lhota, Xxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Kružberk, Xxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxxxx, Litultovice, Ludgeřovice, Xxxxxxxxxxxxx, Melč, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Mokré Lazce, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Nové Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Otice, Xxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Raduň, Rohov, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Štáblovice, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Těškovice, Xxxxxx, Xxxxxxx, Velká Polom, Xxxxx Xxxxxxxxx, Velké Xxxxxxx, Větřkovice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx město Xxxxx.

42. Xxxxxxx soud x Ostravě

Do xxxxxx Xxxxxxxxx soudu v Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx.

43. Xxxxxxx soud v Xxxxxxxxxxx

Xx xxxxxx Okresního xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Borek, Xxxxx, Xxxxx, Bukovina xxx Xxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Černá x Xxxxxxxx, Dašice, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Dolní Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Holice, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Horní Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Hrobice, Xxxxxxxx, Choteč, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Chvojenec, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Jezbořice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx x Xxxxx, Xxxxx Bohdaneč, Libišany, Xxxxxxxxx, Litošice, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Mokošín, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Opatovice xxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Ostřetín, Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx x Holic, Xxxxxxxxxx x Přelouče, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Přelouč, Přelovice, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Bělá, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Rybitví, Xxxxxx xxx Labem, Selmice, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Staré Xxxxxxxx, Staré Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Stéblová, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Týnišťko, Xxxxxxx, Úhřetická Lhota, Xxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Vápno, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Zdechovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx.

44. Xxxxxxx soud x Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Pelhřimově xxxxx území xxxx Xxxxxxxxxxx, Bácovice, Xxxx, Xxxxxxxx, Bořetice, Bořetín, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Častrov, Xxxxx, Xxxxxxxx, Černov, Černovice, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxx x Xxxxxx, Dubovice, Xxx, Xx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Humpolec, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx nad Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Křeč, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Leskovice, Xxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Voda, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx x Onšova, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Nový Xxxxxxx, Obrataň, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Pacov, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Píšť, Xxxxxxx, Polesí, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Rodinov, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Senožaty, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx xxx Křemešníkem, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Útěchovice, Xxxxxxxxxx xxx Stražištěm, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Věžná, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Lhota, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Zhořec, Xxxxxxxx, Xxxxx, Žirov, Xxxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Pelhřimově je xxxxx Xxxxxxxxx.

45. Xxxxxxx xxxx x Xxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx patří xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxx Vltavou, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Boudy, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Cerhonice, Čimelice, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Dražíč, Xxxxxxx, Xxxxxx, Horosedly, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Kestřany, Kluky, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Kožlí, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Mirotice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Orlík xxx Xxxxxxx, Xxxx, Oslov, Xxxxxxxx, Paseky, Písek, Xxxxxx X, Probulov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Předotice, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Rakovice, Xxxxxx, Sepekov, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Lhota, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Temešvár, Xxxxxxxx, Veselíčko, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Vráž, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Zvíkovské Xxxxxxxx, Xxxx.

Xxxxxx Okresního xxxxx x Xxxxx xx xxxxx Xxxxx.

46. Xxxxxxx soud Xxxxx-xxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx-xxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Buková, Čižice, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Chlumy, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Kramolín, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Líšina, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Mileč, Xxxxxxx, Xxxxx, Mladý Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Nekvasovy, Nepomuk, Xxxxxxxx, Neurazy, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxx, Nové Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Otěšice, Xxxxxxx, Prádlo, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Roupov, Xxxxx, Seč, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Borek, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Týniště, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Ves Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Vstiš, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Ždírec, Xxxxxxx, Xxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx-xxx xx xxxxx Xxxxx.

47. Okresní xxxx Plzeň-město

Do obvodu Xxxxxxxxx xxxxx Plzeň-město xxxxx xxxxx xxxx Xxxxx.

Xxxxxx Okresního xxxxx Xxxxx-xxxxx xx město Xxxxx.

48. Xxxxxxx xxxx Xxxxx-xxxxx

Xx obvodu Xxxxxxxxx xxxxx Plzeň-sever xxxxx xxxxx xxxx Bdeněves, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Dolní Xxxx, Xxxxx Hradiště, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx Huť, Hlince, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Horní Xxxx, Horní Bříza, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Chříč, Xxxxx, Xxxxxxx, Kaznějov, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Koryta, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Mladotice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Ostrov x Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Pernarec, Xxxxx, Xxxxx, Plešnice, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Přehýšov, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Slatina, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Tis x Xxxxxx, Tlučná, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx nade Xxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Všeruby, Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Zahrádka, Xxxxx, Zruč-Senec, Xxxxx, Xxxxx.

Xxxxxx Okresního xxxxx Xxxxx-xxxxx xx město Xxxxx.

49. Okresní xxxx Xxxxx-xxxxxx

Xx obvodu Okresního xxxxx Xxxxx-xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Labem-Stará Boleslav, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Doubek, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Kaliště, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Klecany, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Lázně Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Mnichovice, Xxxxxxxxx, Mochov, Xxxxxx, Xxxxxxx, Nehvizdy, Xxxx Xxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Voda, Xxxxxxxx, Panenské Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Petříkov, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Popovičky, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Přezleztice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Strančice, Xxxxxxxxx, Sulice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Svojetice, Šestajovice, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Veliká Xxx, Xxxxx Popovice, Xxxxxxxxx, Vodochody, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx soudu Xxxxx-xxxxxx je xxxxxx xxxxx Praha.

50. Xxxxxxx xxxx Xxxxx-xxxxx

Xx obvodu Xxxxxxxxx soudu Xxxxx-xxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx, Bratřínov, Březová-Oleško, Xxx, Černolice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Dobrovíz, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Břežany, Drahelčice, Xxxxxxxx, Horoměřice, Hostivice, Xxxxxxxxx, Hvozdnice, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Jesenice, Xxxxxx x Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kamenný Přívoz, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxx, Nučice, Xxxxxxx, Xxxx, Okrouhlo, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Ptice, Roblín, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Statenice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Úholičky, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Velké Xxxxxxx, Xxxxxx, Vonoklasy, Xxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx-Xxxxxxxxx, Zvole.

Sídlem Okresního xxxxx Praha-západ xx xxxxxx xxxxx Xxxxx.

51. Xxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxxxxx

Xx xxxxxx Okresního xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Bohunice, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxx, Bušanovice, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Husinec, Chlumany, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Kratušín, Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx Xxx, Kvilda, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lenora, Lhenice, Xxxxxxxx, Lužice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Mičovice, Nebahovy, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx Xxx, Xxxx Xxxx, Olšovice, Pěčnov, Xxxxxxxxxx, Radhostice, Stachy, Xxxxxx, Strážný, Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Svatá Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Tvrzice, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Volary, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xx město Xxxxxxxxxx.

52. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxxxxx xxxxx území xxxx Alojzov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxx, Xxxxxx u Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Čehovice, Čechy xxx Kosířem, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx na Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Drahany, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Hrubčice, Hruška, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Klenovice xx Xxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx na Xxxx, Xxxxxxxxxx-Xxxxxxx, Kralice xx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Hradisko, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Myslejovice, Němčice xxx Hanou, Nezamyslice, Xxxx, Obědkovice, Ohrozim, Xxxxx, Xxxxxx u Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Otaslavice, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Pivín, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx x Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Víceměřice, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx.

53. Okresní xxxx v Přerově

Do xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Bělotín, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Brodek x Xxxxxxx, Xxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Citov, Čechy, Xxxxxxxxxxx, Černotín, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Horní Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Újezd, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Lazníky, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxx Bečvou, Lipová, Xxxxx, Lobodice, Malhotice, Xxxxxxxx xxx Hanou, Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, Nahošovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Olšovec, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Osek xxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx u Xxxxxxx, Podolí, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Prosenice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Přestavlky, Xxxxxxx, Radkova Xxxxx, Xxxxxxx, Radotín, Radslavice, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Říkovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxx, Stříbrnice, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxx, Tovačov, Xxxxxxx, Tučín, Turovice, Xxx xxx Bečvou, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Všechovice, Xxxxxxx, Zábeštní Xxxxx, Xxxxxxx, Žákovice, Xxxxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx.

54. Xxxxxxx xxxx x Příbrami

Do xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx pod Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx x Příbramě, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxx, Daleké Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Drásov, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Dublovice, Xxxxx, Xxxx, Hluboš, Xxxxxxx, Horčápsko, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Jablonná, Xxxxxxxx, Jince, Kamýk xxx Vltavou, Klučenice, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Kosova Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx xxx Xxxxxxx, Křepenice, Xxxxxx, Láz, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx u Xxxxxxxx, Malá Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Modřovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Nedrahovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxx Xxx pod Pleší, Xxxx Xxxxx, Xxxx Xxxx, Občov, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Petrovice, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Podlesí, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxxxxxxxxx Hrádek, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Tušovice, Xxxxx Xxxxxx, Věšín, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Vranovice, Xxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx je město Xxxxxxx.

55. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxxxx patří xxxxx xxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Čistá, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Hořovičky, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Hvozd, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Lány, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Městečko, Xxxxxxxx, Xxxx, Mšec, Xxxxxx Žehrovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Nezabudice, Nové Xxxxxxxx, Nový Xxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Petrovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Pšovlky, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Rakovník, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Senec, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Velká Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Zbečno, Xxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx je xxxxx Xxxxxxxx.

56. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx, Břasy, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx Újezd, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Cheznovice, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Kamenný Újezd, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx xxx Radčem, Xxxxxx x Radnic, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Mýto, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Příkosice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Raková, Xxxxxxxx, Sebečice, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Smědčice, Xxxxxxxx, Svojkovice, Xxxxxx, Xxxx, Terešov, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx x Svatého Kříže, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Vísky, Xxxxxxxx, Všenice, Xxxxxx, Xxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx je xxxxx Xxxxxxxx.

57. Okresní xxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxx území xxxx Xxxxxxxxxxx xxx Orlicí, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx horách, Xxxx Xxxxx, Bohdašín, Bolehošť, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxx, Černíkovice, Xxxxx Meziříčí, Xxxxxxx, Xxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx, Dobruška, Xxxxxxx, Xxxxxxxx nad Xxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Jílovice, Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, Kostelecké Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Kvasiny, Xxxxx, Lhoty x Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxx xxx Xxxxxx, Lukavice, Lupenice, Xxxxx, Nová Xxx, Xxxxxxx, Ohnišov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx v Orlických xxxxxx, Opočno, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx, Rybná xxx Zdobnicí, Xxxxxxx xxx Kněžnou, Xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Bělou, Xxxxxxx xxx Zdobnicí, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxxx, Xxxxx, Třebešov, Tutleky, Xxxxxxx xxx Orlicí, Xxx, Xxxxxxx, Voděrady, Xxxxxx, Xxxxxx Újezd, Xxxxx, Zdelov, Zdobnice, Xxxx nad Xxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxxx nad Xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx.

58. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Bělá, Xxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxx, Bystrá nad Xxxxxxx, Xxxxx x Xxxxx, Xxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx u Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Skála, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Jizerou, Xxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Klokočí, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Lomnice xxx Xxxxxxxx, Loučky, Xxxxxxxxx x Krkonoších, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Nová Xxx nad Popelkou, Xxxxxxxxxx, Olešnice, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Příkrý, Xxxxxxxx pod Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Roprachtice, Xxxxxxxx xxx Troskami, Xxxxxxx x Xxxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxx, Semily, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Studenec, Xxxxxx, Syřenov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Turnov, Xxxxxx, Xxxxxxx xxx Jizerou, Xxxxxxxxx, Všeň, Xxxxxx, Xxxxxx nad Jizerou, Xxxxxx, Xxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xx město Xxxxxx.

59. Xxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx xxxxx xxxxx obcí Xxxxxxx, Xxxxxxx, Bukovany, Xxxxxx, Dasnice, Xxxxx Xxxx, Dolní Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Horní Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx Maří, Xxxxxx, Jindřichovice, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Krajková, Královské Xxxxxx, Kraslice, Xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxxx Údolí, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Ves, Xxxx Xxxxx, Oloví, Xxxxxx, Rotava, Xxxxx, Xxxxxxx, Staré Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Šabina, Xxxxxxxxx, Tatrovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Vřesová.

Sídlem Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx xx město Xxxxxxx.

60. Xxxxxxx soud xx Xxxxxxxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ve Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Bezdědovice, Xxxxxx, Xxxxxx, Bratronice, Xxxxx, Budyně, Xxxxxx, Xxxxxxx, Čečelovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Čestice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Dřešín, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Krty-Hradec, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Lažany, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Lom, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Měkynec, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Mnichov, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Němětice, Nihošovice, Xxxxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Pracejovice, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Přechovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Řepice, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Slaník, Xxxxxxxxxxx, Stožice, Strakonice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx nad Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Hoštice, Xxxxxxxxxx, Štěchovice, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Truskovice, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Úlehle, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Volyně, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Zvotoky.

Sídlem Xxxxxxxxx xxxxx ve Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx.

61. Xxxxxxx xxxx ve Xxxxxxxxx

Xx obvodu Okresního xxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxx území xxxx Xxxxx, Bělá nad Xxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxx, Bezděčí x Xxxxxxx, Biskupice, Xxxxxxx, Bohuňovice, Borová, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxx, Desná, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx u Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Dolní Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Újezd, Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Chornice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Chrastavec, Xxxxx, Xxxxxxx, Jaroměřice, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxx Horka, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Lubná, Makov, Xxxxxxx, Xxxxxxxx Trnávka, Xxxxxxx, Xxxxxxxx na Xxxxxx, Morašice, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Nedvězí, Nová Xxxxx, Nová Xxx x Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Opatovec, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Pomezí, Xxxxxx u Litomyšle, Xxxxxxx, Xxxxx Kamenice, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Rudná, Xxxxxxx xx Xxxxxx, Řídký, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Sedliště, Xxxxxx, Slatina, Xxxxx Xxxxx, Stašov, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Trpín, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Třebařov, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Vendolí, Xxxxxxx Xxx, Xxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xx město Xxxxxxx.

62. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx

Xx obvodu Okresního xxxxx v Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Bohuslavice, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Dlouhomilov, Xxxxx Studénky, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Hanušovice, Xxxxx Xxxxxxxx, Hoštejn, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Jestřebí, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Krchleby, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Libina, Xxxxxxx, Líšnice, Loštice, Xxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Nový Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Písařov, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Stavenice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Třeština, Xxxx, Velké Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Vikýřovice, Xxxxxxxx, Zábřeh, Xxxxxx, Xxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Šumperku je xxxxx Xxxxxxx.

63. Xxxxxxx xxxx v Xxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Březnice, Xxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Haškovcova Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Chotoviny, Xxxxxxxxx, Chrbonín, Chýnov, Xxxxxxx, Jistebnice, Katov, Xxxxxxxxx, Komárov, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Lom, Malšice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Nasavrky, Xxxxxx, Xxxx Xxx x Chýnova, Xxxx Xxx x Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx nad Lužnicí, Xxxxxxxx, Pohnání, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Radimovice x Xxxxxx, Radimovice x Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Sedlečko u Xxxxxxxxx, Sezimovo Xxxx, Xxxxxxx, Skopytce, Skrýchov x Xxxxxx, Slapsko, Xxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Tábor, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Val, Xxxxx, Xxxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Vlčeves, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxx x Xxxxx Xxxxxx, Zhoř u Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx město Xxxxx.

64. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx

Xx obvodu Xxxxxxxxx xxxxx x Tachově xxxxx území xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxx, Xxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Planá, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Lom u Xxxxxxx, Milíře, Xxxxx, Xxxxxxxx, Ošelín, Planá, Xxxxxxxxx, Přimda, Rozvadov, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Sedlo, Xxxxx, Xxxxxxx, Studánka, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Tisová, Xxxxxxx, Třemešné, Únehle, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Tachově xx město Xxxxxx.

65. Xxxxxxx soud x Xxxxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx území obcí Xxxxxx, Xxxxxxxx, Bystřany, Xxxxx, Dubí, Xxxxxxx, Xxx u Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx, Hrobčice, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Milešovkou, Xxxxxxx, Xxxxxx, Lahošt, Xxxxxxx, Xxxxx, Měrunice, Mikulov, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Novosedlice, Xxxxx, Xxxx, Proboštov, Xxxxx xxx Bílinou, Xxxxxx, Světec, Teplice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx.

66. Xxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Batňovice, Xxxxxxxxxx, Bílá Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Borovnice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxx, Dolní Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Dolní Xxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Dolní Xxxxxxxx, Doubravice, Xxxxxxx, Xxxx Králové nad Xxxxx, Hajnice, Havlovice, Xxxxx Xxxxxxxx, Horní Xxxxx, Horní Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Choustníkovo Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Janské Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kuks, Kunčice xxx Labem, Lampertice, Xxxxx, Lanžov, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Litíč, Malá Xxx, Xxxx Svatoňovice, Xxxxxx x Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Prosečné, Xxxxxxxxx, Rtyně x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Buky, Strážné, Xxxxxxxxxxx, Svoboda nad Xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Třebihošť, Xxxxx, Velké Svatoňovice, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Vlčkovice x Xxxxxxxxxxx, Vrchlabí, Xxxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxx, Zlatá Xxxxxxxx, Xxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxx Trutnov.

67. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx

Xx xxxxxx Okresního xxxxx v Třebíči xxxxx xxxxx obcí Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Březník, Xxxxxxx, Xxxxxx, Cidlina, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Čechočovice, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Čikov, Číměř, Xxxxxxxx, Dědice, Dešov, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Dukovany, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Horní Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Horní Xxxxx, Horní Vilémovice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Jakubov x Xxxxxxxxxx Budějovic, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Kamenná, Kdousov, Xxxxxxxxx nad Oslavou, Xxxxxx, Xxxxxxx, Kojatice, Xxxxxxx, Kojetice, Komárovice, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxx, Xxxxx, Xxxxx Jakubov, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Lhánice, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx, Lovčovice, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Martínkov, Xxxxxxx, Menhartice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Mohelno, Xxxxxxxx Budějovice, Myslibořice, Xxxxxxxxx, Náměšť xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxx Xxxxxxxx, Nový Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Okarec, Xxxxxxxx, Okříšky, Opatov, Xxxxxxxxx, Oslavička, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Popůvky, Xxxxxxxx, Přeckov, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Radkovice u Xxxxx, Radkovice x Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx nad Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Římov, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Slavíkovice, Smrk, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Sudice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Štěměchy, Xxxxxxx, Xxxxx, Trnava, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Třebíč, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Vlčatín, Výčapy, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Zašovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx.

Xxxxxx Okresního xxxxx x Xxxxxxx xx město Třebíč.

68. Xxxxxxx soud v Xxxxxxxx Xxxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxx patří xxxxx xxxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx u Xxxxxxxx, Břestek, Březolupy, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Drslavice, Xxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Hostětín, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Jalubí, Jankovice, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Nedachlebice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx Xxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Popovice, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Hutě, Xxxxx Xxxxx, Starý Hrozenkov, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Ostroh, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Vážany, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Zlámanec, Xxxxxxx, Xxxxxxx.

Xxxxxx Okresního xxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xx město Xxxxxxx Xxxxxxxx.

69. Xxxxxxx xxxx x Xxxx xxx Xxxxx

Xx obvodu Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xxx Xxxxx xxxxx území xxxx Xxxxx Zálezly, Habrovany, Xxxxxx x Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Chuderov, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Petrovice, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Telnice, Xxxx, Xxxxxx, Xxxx xxx Xxxxx, Velké Xxxxxx, Xxxxx Chvojno, Xxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xxx Xxxxx xx město Xxxx xxx Xxxxx.

70. Xxxxxxx xxxx x Xxxx xxx Orlicí

Do xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Ústí xxx Xxxxxx patří xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Bošín, Xxxxxxx xxx Orlicí, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Voda, Xxxxx Rybná, Xxxxx Xxxxxxx, České Heřmanice, Xxxxx Xxxxxxxx, České Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Dlouhá Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Čermná, Dolní Xxxxxxx, Dolní Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Hnátnice, Xxxxx Xxxxxx, Horní Heřmanice, Xxxxx Xxxxxxxxx, Hrádek, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Orlicí, Jamné xxx Orlicí, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Letohrad, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Lichkov, Xxxxxxx, Lubník, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Mistrovice, Xxxxxxx, Xxxxxx, Nasavrky, Xxxxx, Xxxxxxx, Orlické Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Oucmanice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Písečná, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Řetůvka, Sázava, Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Sloupnice, Sobkovice, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Tatenice, Xxxxxxxx, Tisová, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Újezd x Xxxxxx, Ústí nad Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Vlčkov, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Vračovice-Orlov, Výprachtice, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xxx Xxxxxx xx xxxxx Xxxx nad Xxxxxx.

71. Xxxxxxx xxxx xx Xxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxx území xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Horní Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxxxx, Choryně, Jablůnka, Xxxxxx, Xxxxxxx, Karolinka, Xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Leskovec, Xxxxx, Lhota u Xxxxxxx, Lidečko, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Pozděchov, Prlov, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Pržno, Xxxxxxx, Rožnov pod Xxxxxxxxx, Růžďka, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Střítež nad Xxxxxx, Xxxxxxx, Ústí, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Meziříčí, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Vsetín, Zašová, Xxxxxxx, Zubří.

Sídlem Okresního xxxxx xx Xxxxxxx xx město Xxxxxx.

72. Xxxxxxx xxxx xx Xxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ve Vyškově xxxxx xxxxx obcí Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Bučovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Drysice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Hodějice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx-Xxxxx, Hoštice-Heroltice, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Chvalkovice, Xxxxxxxxx xx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Kožušice, Krásensko, Xxxxxxxxx, Křižanovice, Xxxxxxxxxxx x Vyškova, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Lovčičky, Xxxxx, Xxxxxxxx, Malínky, Medlovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Mouchnice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Nemojany, Nemotice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Podomí, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx, Rousínov, Xxxxxxxxxx, Rybníček, Xxxxxxx x Xxxx, Snovídky, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Vážany nad Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxx x území xxxxxxxxxx xxxxxx Březina.

Sídlem Okresního xxxxx ve Xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx.

73. Xxxxxxx xxxx ve Xxxxx

Xx obvodu Xxxxxxxxx xxxxx ve Xxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx x Xxxxx, Bratřejov, Xxxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Hřivínův Xxxxx, Xxxxxxx, Jasenná, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Kelníky, Xxxxxxx, Xxxxxx, Lhota, Xxxxxxx, Xxxx, Lipová, Loučka, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Návojná, Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Neubuz, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Poteč, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Štítná xxx Xxxxx-Xxxxx, Tečovice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Trnava, Xxxx, Újezd, Valašské Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Vizovice, Xxxxxxxx Xxxxx, Vlachovice, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx-Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx Xxxxx xx xxxxx Xxxx.

74. Okresní soud xx Znojmě

Do obvodu Xxxxxxxxx xxxxx ve Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Bantice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Bítov, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Dobšice, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Dyjákovice, Xxxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Mýto, Havraníky, Xxxxxx, Xxxxxxx Mašůvky, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Horní Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Horní Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Hrádek, Hrušovany xxx Jevišovkou, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Jaroslavice, Xxxxxxxxxx, Jezeřany-Maršovice, Xxxxxx x Xxxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Kravsko, Xxxxxxxx, Křepice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Kyjovice, Xxxxxx, Lechovice, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Lukov, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Miroslavské Xxxxxxx, Morašice, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Šaldorf-Sedlešovice, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Petrovice, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Dyjí, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Práče, Pravice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Skalice, Xxxxxxx, Xxxx, Stálky, Starý Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xx Xxxxx, Strachotice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx u Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Trnové Xxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Karlov, Vémyslice, Xxxxxxx, Višňové, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxx, Vranovská Ves, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Zblovice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Žerotice, Xxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx Xxxxxx je xxxxx Xxxxxx.

75. Xxxxxxx xxxx xx Žďáru xxx Xxxxxxx

Xx obvodu Xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx nad Sázavou xxxxx území xxxx Xxxxxx, Blažkov, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Bohdalec, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Březí, Březí xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Bystřice xxx Xxxxxxxxxxx, Býšovec, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx pod Žákovou xxxxx, Xxxxx nad Xxxxxxx, Herálec, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Horní Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Chlumětín, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Kaly, Xxxxxx, Xxxxx, Kněževes, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Kozlov, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Křoví, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx Xxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Lísek, Xxxxx, Xxxxx, Xxxx Losenice, Xxxxxxxxx, Matějov, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Moravecké Pavlovice, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Níhov, Xxxxxx, Nová Xxx, Xxxx Xxx x Xxxxxx Města na Xxxxxx, Nové Xxxxx, Xxxx Xxxxx xx Xxxxxx, Nové Xxxx, Xxxx Veselí, Nový Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Ořechov, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Pavlov, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Podolí, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Radešínská Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx nad Xxxxxxx, Rodkov, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Rovečné, Xxxxxx, Rozsochy, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Sklené, Xxxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Skřinářov, Xxxxxx, Spělkov, Strachujov, Xxxxxxxxx Zhoř, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Sulkovec, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx nad Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Nová Ves, Xxx Studně, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Újezd, Xxxxx x Tišnova, Xxxxx, Vatín, Xxxxx, Xxxxxxx, Velká Bíteš, Xxxxx Losenice, Xxxxx Xxxxxxxx, Velké Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Vídeň, Xxxxxxx, Vír, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Vysoké, Záblatí, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxx xxx Sázavou, Xxxxxx.

Xxxxxx Okresního soudu xx Žďáru xxx Xxxxxxx je xxxxx Xxxx nad Sázavou.

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxx x. 6/2002 Sb.

NÁZVY A XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX X HLAVNÍM XXXXX XXXXX

1. Obvodní xxxx xxx Prahu 1

Do xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1.

2. Xxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 2

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 2 patří xxxxx městské části Xxxxx 2.

3. Xxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 3

Xx xxxxxx Obvodního xxxxx xxx Xxxxx 3 xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 3.

4. Xxxxxxx xxxx xxx Prahu 4

Xx xxxxxx Obvodního xxxxx xxx Xxxxx 4 xxxxxx xxxxx městských xxxxx Xxxxx 4, Xxxxx 11, Praha 12, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx, Xxxxx-Xxxxxxx x Xxxxx-Xxxxx.

5. Xxxxxxx xxxx pro Xxxxx 5

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 5 xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 5, Praha 13, Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxx, Praha-Řeporyje, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx x Xxxxx-Xxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 6

Xx obvodu Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 6 xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 6, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxx Kopanina, Xxxxx-Xxxx x Praha-Suchdol.

7. Xxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 7

Xx xxxxxx Obvodního xxxxx xxx Prahu 7 xxxxx území xxxxxxxxx částí Xxxxx 7 x Praha-Troja.

8. Xxxxxxx xxxx pro Xxxxx 8

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 8 xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 8, Xxxxx-Xxxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx Xxxxxx a Xxxxx-Xxxxxxx.

9. Xxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 9

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxx Xxxxx 9 xxxxx území xxxxxxxxx xxxxx Praha 9, Xxxxx 14, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx Počernice, Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Praha-Újezd nad Xxxx x Xxxxx-Xxxxx.

10. Xxxxxxx soud pro Xxxxx 10

Xx obvodu Xxxxxxxxx soudu pro Xxxxx 10 xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 10, Xxxxx 15, Praha-Benice, Praha-Dolní Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx, Praha-Kolovraty, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Praha-Křeslice, Praha-Nedvězí, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Praha-Štěrboholy x Xxxxx-Xxxxxxxxx.

Příloha x. 5 x zákonu x. 6/2002 Xx.

XXXXXXX KRAJSKÝCH XXXXX, XXXXXX XXXXX X XXXXX

1. Xxxxxxx xxxx x Xxxx xxx Xxxxx - xxxxxxx x Xxxxxxx

X xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xx město Xxxxxxx.

2. Krajský xxxx x Xxxxxxx - xxxxxxx x Xxxxxxxx

X xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxx České Xxxxxxxxxx - xxxxxxx x Xxxxxx

X xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x Táboře.

Sídlem xxxxxxx je město Xxxxx.

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxx č. 6/2002 Sb.

POBOČKY XXXXXXXXX XXXXX, JEJICH XXXXX X XXXXX

1. Xxxxxxx xxxx x Xxxxx - xxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx

X obvodu Xxxxxxxxx soudu v Xxxxx se zřizuje xxxxxxx v Karlových Xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx Xxxx.

2. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxx Xxxxxxx - xxxxxxx v Xxxxxxxxxxx

X xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx je xxxxx Xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxx x Xxxx - xxxxxxx v Jihlavě

V xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx se xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Jihlava.

4. Xxxxxxx xxxx x Xxxx - xxxxxxx xx Zlíně

V xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ve Xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xx město Xxxx.

Xxxxxxx x. 7 x zákonu x. 6/2002 Xx.

XXXXXXX OKRESNÍCH XXXXX, XXXXXX XXXXX X XXXXX

1. Xxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx - xxxxxxx v Xxxxxx

X obvodu Xxxxxxxxx xxxxx x Bruntále xx zřizuje xxxxxxx x Krnově.

Sídlem xxxxxxx xx xxxxx Krnov.

2. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx - pobočka x Xxxxxxxx

X obvodu Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xx zřizuje xxxxxxx x Xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx.

3. Okresní soud xx Vsetíně - xxxxxxx xx Valašském Xxxxxxxx

X obvodu Okresního xxxxx xx Xxxxxxx xx xxxxxxx pobočka xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx je xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx.

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 30 let xx nevztahuje

a) xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx jmenováni xx xxxxxx xxxxxx xxxx zvoleni xx xxxxxx xxxxxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

b) na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx poměr xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 192/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2003

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Justiční xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadní právní xxxxxx, xxxx považováni xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 79/2006 Xx. x účinností xx 1.4.2006

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx předsedy xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx spáchána do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx zákon x. 6/2002 Xx., xx xxxxx účinném do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 6/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxx-xx xx splnění xxxxxxxx xxxxx §91 xxxx. x) xxxxxx x. 6/2002 Sb. xxxxx nebo částečně xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx x místopředsedům xxxxxxxx, xxxxxxxxx x okresních xxxxx, kteří byli xxxxxxxxx do xxx xxxxxx x xxxx 1989 a xxxxx, xxxxx funkční období xx 1 xxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxx x místopředsedům xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, kteří byli xxxxxxxxx do své xxxxxx x xxxx 1990, končí funkční xxxxxx xx 2 xxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxx x místopředsedům xxxxxxxx, krajských a xxxxxxxxx soudů, kteří xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx 1991 až 1994, končí funkční xxxxxx xx 3 xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

7. Xxxxxxxxx x místopředsedům xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxx xxxxxx v xxxxxx 1995 xx 1998, končí xxxxxxx xxxxxx za 4 xxxx ode xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx x místopředsedům xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx funkce v xxxxxx 1999 x 2000, xxxxx xxxxxxx xxxxxx za 5 xxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxxxx x místopředsedům xxxxxxxx, krajských x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxx funkce x xxxxxx 2001 x 2002, končí xxxxxxx xxxxxx za 6 xxx xxx dne xxxxxxxxx tohoto zákona.

10. Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, krajských a xxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx 2003 až 2007 a x xxxx 2008 xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, končí xxxxxxx xxxxxx xx 7 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

11. Xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx, xxxxx byl jmenován xx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2008, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, kterým xxxxxx xxxxxxx období xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxx čl. IV tohoto xxxxxx.

Xx. VIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx i xxx rozvrh xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx 2009. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx §42 xxxx. 2 xxxxxx č. 6/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx do xxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2009 Xx. x účinností xx 20.7.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, který xxx jmenován xx xxxxxx x xxxx 2009 a xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 1 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx nebo Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx jmenován xx xxxxxx x xxxx 2010, končí xxxxxxx xxxxxx xx 2 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Předsedovi xxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxx Xxxxxxxxxx správního soudu, xxxxx byl xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx 2011, xxxxx xxxxxxx období za 3 xxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Předsedovi xxxxxxx Nejvyššího xxxxx xxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxxxxx xx funkce x roce 2012, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 4 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxx v xxxx 2013 xxxx x xxxx 2014 xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, končí xxxxxxx xxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním předpisem x. 185/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx použije §37 xxxxxx x. 6/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 296/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 30.9.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx obdrží přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 6/2002 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx, kdo xxx xxxxxxx justiční xxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx o xxxx opakování xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx čekatelé xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 6/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx službu xxxxx xxxxxx č. 6/2002 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx čekatelů xxxxxxxxx úkony xxxxx xx xxxx zákonem x. 6/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx považuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 6/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxx funkce xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vykonal xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx a v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx funkci asistenta xxxxxx xxxxxxx 1 xxx. Předpoklady xxx xxxxxxxxxx xx výběrového xxxxxx podle §117 xxxx. 1 zákona x. 6/2002 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx použijí x xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx řízení na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí platnosti xxxxxx zákona, přičemž xxxxxxx, xxxxx uspěl, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jmenován, xx považují xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx podle §116 x 117 xxxxxx č. 6/2002 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §60 odst. 3 zákona x. 6/2002 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 6/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxx justiční xxxxxxx x nejméně 1 xxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxx justičního xxxxxxxx xxxx xxxxxxx soudního xxxxxxxx xxxxx §116 xxxx. 1 xxxxxx x. 6/2002 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudů jmenovaných xx funkce xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x. 6/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

8. Bylo-li xx xxxxxx xxxxxxxxxx příkazu x xxxxxxxxx účtů xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx takové xxxxxx xxxx úkony podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 218/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 6/2002 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.4.2002 x xxxxxxxxxx §69 xxxxxxx účinnosti xxxx 31.12.2009.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx uskutečněné právním xxxxxxxxx x.:

151/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003 x výjimkou xxxxxxxxxx §117 odst. 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 17.4.2002

228/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 85/96 Xx., x advokacii, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx správě xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxx x soudcích)

s xxxxxxxxx xx 4.6.2002

349/2002 Xx., nález ÚS xx xxx 18.6.2002 xx xxxx návrhu xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 6/2002 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxx, přísedících x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx některých dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x soudcích), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 6.8.2002 x výjimkou xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.7.2003

192/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxx, přísedících x státní správě xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 283/93 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2003, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §170, 174, §174x, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2004

441/2003 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 6/2002 Xx., o soudech, xxxxxxxx, přísedících x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x ochranných xxxxxxxx)

x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)

626/2004 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2005

264/2005 Xx., nález XX xx xxx 28.4.2005 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §174a xxxxxx x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxx, přísedících x xxxxxx správě xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 15.7.2005

349/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 137/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x dalších xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízením x x xxxxx xxxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 6/2002 Xx., x soudech, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.9.2005

413/2005 Xx., o změně xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

79/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2006

221/2006 Xx., x xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxxxx vlastnictví x x xxxxx xxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx práv x průmyslového xxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 26.5.2006

233/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.5.2006

264/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákoníku xxxxx

x účinností xx 1.1.2007

267/2006 Sb., x xxxxx zákonů souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Xx. byla xxxxxxx účinnost xx 1.1.2010), (xxxxxxx x. 282/2009 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2013), (xxxxxxx č. 463/2012 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2015) x (zákonem x. 182/2014 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2017)

342/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x oblastí xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 3.7.2006

397/2006 Sb., xxxxx ÚS xx xxx 11.7.2006 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §106 xxxx. 1 xxxxxx x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx některých dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 192/2003 Xx.

x xxxxxxxxx od 9.8.2006

218/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 266/2006 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákoníku xxxxx, xx xxxxx zákona x. 585/2006 Sb., xxxxx č. 110/2006 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová pravidla), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.8.2007

184/2008 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 408/2000 Xx., x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxx x. 92/96 Xx., x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxx xxxx x odrůdám), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx soudů a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

314/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 6/2002 Xx., x soudech, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx soudů x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 150/2002 Xx., soudní xxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 7/2002 Xx., x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zástupců, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 349/99 Xx., x Veřejném xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 283/93 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2008

7/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2009

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

217/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 182/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 20.7.2009

227/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

282/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.8.2009

294/2010 Xx., nález XX xx xxx 6.10.2010 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 6/2002 Sb., o xxxxxxx, soudcích, přísedících x státní správě xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 314/2008 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx správní, xx znění xxxxxx x. 314/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 314/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 7/2002 Xx., x xxxxxx xx xxxxxx soudců x státních zástupců, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 349/99 Sb., o Xxxxxxxx ochránci xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 283/93 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 85/96 Sb., x xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.10.2010 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xx 1.10.2011

309/2010 Xx., xxxxx XX xx xxx 7.9.2010 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx části §80 xxxx. 5 xxxx. b) zákona x. 6/2002 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx soudů a x změně některých xxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxx x xxxxxxxx) (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 30.11.2010

215/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 6/2002 Xx., x soudech, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx správě soudů x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x soudech x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.7.2011

142/2012 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

463/2012 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2012

303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx rekodifikace xxxxxxxxxx práva

s účinností xx 1.1.2014

182/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 266/2006 Xx., o úrazovém xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 29.8.2014

185/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, soudcích, xxxxxxxxxxx a státní xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2014

15/2015 Xx., x zrušení xxxxxxxxxx újezdu Brdy, x stanovení hranic xxxxxxxxxx újezdů, o xxxxx hranic xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

205/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxxx xxxxx x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x zrušují nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2015

250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení o xxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

14/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 159/2006 Sb., x xxxxxx zájmů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.9.2017

90/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.4.2017

296/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.9.2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.11.2019

31/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 6/2002 Xx., x soudech, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx soudů x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 312/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx správcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 296/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2019

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 24.4.2019

315/2019 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 283/1993 Sb., x xxxxxxx zastupitelství, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 141/1961 Xx., o trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx zákoník, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.12.2019

218/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a státní xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2022

261/2021 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci

s účinností xx 1.2.2022

270/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 2.8.2021

285/2023 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Sb., x úpadku a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 312/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 23.9.2023 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která nabývají xxxxxxxxx 1.7.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 451/1991 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx, Xxxxx republiky a Xxxxxxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
1x) Xxxxx č. 221/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx na xxxxxxx průmyslového xxxxxxxxxxx (xxxxx x vymáhání xxxx x průmyslového xxxxxxxxxxx).
1x) Xxxxx č. 408/2000 Sb., x xxxxxxx xxxx k odrůdám xxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 92/1996 Xx., x xxxxxxxx, xxxxx a xxxxx pěstovaných xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 147/2002 Xx., xxxxxx x. 149/2002 Xx., zákona x. 219/2003 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Xx. x xxxxxx x. 554/2005 Xx.
2) §10 xx 12 xxxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx).
3) Zákon č. 236/1995 Sb., o xxxxx x xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx představitelů státní xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Zákon č. 82/1998 Sb., o xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 358/1992 Xx., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxx č. 120/2001 Xx.
4x) Xxxxx č. 266/2006 Sb., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
5) §49 xxxx. 6 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
6) Xxxxx č. 7/2002 Sb., x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x státních zástupců.
6x) §28 xxxxxx č. 236/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Zákon č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
7a) §3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 7/2002 Xx.
7x) Xxxxx č. 150/2002 Sb., soudní xxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 192/2003 Xx.
7x) §7 x 8 xxxxxx x. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a jejím xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx.
§45 xxxxxx x. 218/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) §27 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx.
7e) Xxxxxxxxx xxxxx č. 218/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 219/2000 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §124 xxxxxxxx xxxxx.
11) Zákon č. 119/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
12) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů a x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx nařízení x ochraně xxxxxxxx xxxxx).
13) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 655/2014 xx xxx 15. xxxxxx 2014, xxxxxx se xxxxxx řízení o xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věcech.
14) §1 xxxxxx č. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.
15) §13b xxxxxx č. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.