Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2022.


Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)

6/2002 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - SOUDY, SOUDCI, PŘÍSEDÍCÍ A STÁTNÍ SPRÁVA SOUDŮ

HLAVA I - SOUDY

Díl 1 - Soustava, organizace a činnost soudů

Oddíl 1 - Hlavní zásady činnosti soudů §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7

Oddíl 2 - Soustava soudů §8 §9

Oddíl 3 - Obvody a sídla soudů

Nejvyšší soud §10

Vrchní a krajské soudy §11

Okresní soudy §12

Pobočky krajských a okresních soudů §13

Oddíl 4 - Organizace a činnost soudů

Nejvyšší soud §14 §14a §15

Asistenti soudců Nejvyššího soudu §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24

Vrchní soudy §25 §26 §27 §28

Krajské soudy §29 §30 §31 §32

Okresní soudy §33 §34 §35 §36

Asistenti soudců vrchních, krajských a okresních soudů §36a

Oddíl 5 - Úprava působnosti některých soudů §37 §38 §39

Oddíl 6 - Vnitřní organizace soudů a rozvrh práce §40 §41 §42 §42a

Způsob přidělování věcí podle rozvrhu práce §42b §42c §42d §42e §42f §43 §44 §45

Díl 2 - Soudcovské rady

Oddíl 1 - Ustanovení soudcovských rad a jejich obsazení §46 §47 §48 §49

Oddíl 2 - Působnost soudcovských rad §50 §51 §52 §53

Oddíl 3 - Volby soudcovských rad a jejich funkční období §54 §55 §56 §57 §58 §59

HLAVA II - SOUDCI A PŘÍSEDÍCÍ

Díl 1 - Ustanovování soudců a přísedících

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Předpoklady pro funkci soudce a přísedícího §60

Funkční období §61

Slib §62

Oddíl 2 - Jmenování soudců a volba přísedících

Jmenování soudců §63

Volba přísedících §64 §65 §66

Oddíl 3 - Přidělování soudců §67 §68 §69 §70 §70a §70b

Oddíl 4 - Překládání soudců §71 §72 §73

Díl 2 - Postavení soudců a přísedících

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §74 §75 §76 §77 §78

Oddíl 2 - Práva a povinnosti soudců a přísedících §79 §80 §81 §82 §83

Oddíl 3 - Pracovní vztah soudců §84 §85 §85a

Oddíl 4 - Kárná odpovědnost soudců a funkcionářů soudu

Obecné ustanovení §86

Kárné provinění §87

Kárná opatření §88 §88a

Zánik kárné odpovědnosti §89 §90

Oddíl 5 - Nezpůsobilost soudce k výkonu funkce §91 §92

Oddíl 6 - Některá ustanovení o postavení přísedícího

Náhrady za vykonávání funkce přísedícího §93

Díl 3 - Zánik funkce soudce a funkce přísedícího

Oddíl 1 - Zánik funkce

Zánik funkce soudce §94 §95

Zánik funkce přísedícího §96 §97 §98

Oddíl 2 - Dočasné zproštění výkonu funkce

Dočasné zproštění výkonu funkce soudce §99 §100 §100a

Dočasné zproštění výkonu funkce přísedícího §101

Díl 4 - Funkcionáři soudu

Oddíl 1 - Jmenování §102 §103 §104 §105 §105a §105b §105c §105d §105e

Oddíl 2 - Zánik funkce §106 §107 §108

Díl 5 - Justiční kandidáti a výběrové řízení na funkci soudce

Odborná justiční zkouška §109 §110 §111

Justiční kandidát §112 §113 §114 §115

Výběrové řízení na funkci soudce §116 §117

Výběr soudců na funkci soudců nejvyšších soudů §117a

HLAVA III - STÁTNÍ SPRÁVA SOUDŮ

Díl 1 - Obecná ustanovení

Úkoly státní správy soudů §118 §118a

Orgány státní správy soudů §119

Díl 2 - Výkon státní správy soudů §120 §121 §122

Ředitel správy soudu §122a

Zpracovávání osobních údajů soudy §122b §122c §122d

Omezení některých práv a povinností §122e

Díl 3 - Výkon státní správy soudů a působnost jejich orgánů §123 §124 §125 §126 §127 §128

Díl 4 - Justiční akademie §129 §130 §131 §132

Hospodářská činnost Justiční akademie §132a §133

Díl 5 - §134 §135 §136 §137 §138 §139 §140 §141 §142 §143 §144 §145 §146 §147 §148 §149 §150 §151 §152 §153 §154 §155 §156 §157 §158 §159 §160 §161 §162 §163

Díl 6 - Stížnosti

Podání stížnosti §164 §165 §166

Postup při vyřizování stížnosti §167 §168 §169 §170 §171

Vyřízení stížnosti §172 §173 §174

Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu §174a

HLAVA IV - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ §175 §175a §175b §175c §175d §175e §175f §175g §175h §175i §176 §177 §178 §179 §180 §181 §182 §183 §184 §185

Zrušovací ustanovení §186

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o advokacii §187

ČÁST TŘETÍ - Změna notářského řádu §188

ČÁST ČTVRTÁ §189

ČÁST PÁTÁ §190

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 264/1992 Sb. §191

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 171/1993 Sb. §192

ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 292/1993 Sb. §193

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 202/1997 Sb. §194

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona č. 30/2000 Sb. §195

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna exekučního řádu §196

ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST §197

Příloha č. 1 - NÁZVY, OBVODY A SÍDLA VRCHNÍCH SOUDŮ

Příloha č. 2 - NÁZVY, OBVODY A SÍDLA KRAJSKÝCH SOUDŮ

Příloha č. 3 - NÁZVY, OBVODY A SÍDLA OKRESNÍCH SOUDŮ

Příloha č. 4 - NÁZVY A OBVODY OBVODNÍCH SOUDŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

Příloha č. 5 - POBOČKY KRAJSKÝCH SOUDŮ, JEJICH NÁZVY A SÍDLA

Příloha č. 6 - POBOČKY KRAJSKÝCH SOUDŮ, JEJICH NÁZVY A SÍDLA

Příloha č. 7 - POBOČKY OKRESNÍCH SOUDŮ, JEJICH NÁZVY A SÍDLA

Nálezy Ústavního soudu - č. 349/2002 Sb., č. 264/2005 Sb.; č. 397/2006 Sb.; č. 294/2010 Sb.; č. 309/2010 Sb.

č. 192/2003 Sb. - Čl. X

č. 79/2006 Sb. - Čl. XV

č. 314/2008 Sb. - Čl. II

č. 217/2009 Sb. - Čl. VIII

č. 185/2014 Sb. - Čl. II

č. 296/2017 Sb. - Čl. IX

č. 218/2021 Sb. - Čl. II

INFORMACE

6

ZÁKON

ze xxx 30. xxxxxxxxx 2001

x xxxxxxx, xxxxxxxx, přísedících a xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o soudech x xxxxxxxx)

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXX, SOUDCI, XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX SOUDŮ

HLAVA X

XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx soudů

§1

Soudnictví x České republice xxxxxxxxxx nezávislé xxxxx.

§2

Xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxx xxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx soudním řízení,

b) xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonů o xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx případech xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x která xxxx xxxxxxxxx.

§3

(1) X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo samosoudce; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x řízení xxxx soudy.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem xx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx úředníci, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§4

Xxxx soudem jsou xx všichni xxxxx.

§5

(1) Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx před xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Každý xx xxxxx, xxx xxxx xxx byla xxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnuta xxx xxxxxxxxxx průtahů.

§6

(1) Řízení xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Rozsudky xx vyhlašují xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx obrazové xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx jednání xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předsedy xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mohl xxxxxxx xxxxxx xxxx důstojnost xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo samosoudce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§7

(1) Do budovy xxxxx nebo xx xxxxx, kde soud xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil x xxxxxxxxxxx sborů, xxxxxxxx vstupují xx xxxxxx soudu xxxx xx xxxxx, xxx xxxx jedná, v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x prohlídce xxxxx věcí, které xx x sebe, xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, advokáty, notáře x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx předseda xxxxxxxxxxx xxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 x 2 xx rovněž xxxxxxxxxx xx xxxxx, x nichž xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předseda xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxx xxxxx

§8

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, vrchní soudy, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx soudy. Xxxxx xxxx účetními jednotkami.

§9

(1) V xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx krajského soudu xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) X obvodu xxxxx Xxxx xxxxxxxx působnost xxxxxxxxx soudu Městský xxxx x Brně.

Oddíl 3

Xxxxxx a xxxxx xxxxx

§10

Xxxxxxxx soud

Sídlem Xxxxxxxxxx soudu xx Xxxx.

§11

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx

(1) Názvy, xxxxxx x sídla vrchních xxxxx jsou stanoveny x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx v příloze č. 2 x tomuto zákonu.

§12

Xxxxxxx soudy

(1) Xxxxx, xxxxxx a sídla xxxxxxxxx soudů jsou xxxxxxxxx v příloze č. 3 x xxxxxx zákonu.

(2) Xxxxx x obvody xxxxxxxxx soudů v xxxxxxx městě Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 k tomuto xxxxxx; při určení xxxxxx obvodních xxxxx xx vychází xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx městské xxxxx xx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx hlavní xxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xx xxxxx Brno.

§13

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudů

(1) Pobočky xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x přílohách č. 5 a 6 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx stanoveny x příloze č. 7 x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx soudů uvedené x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx zahájí xxxx činnost xxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 4

Organizace x xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx soud

§14

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx x mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x řízení xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx smlouvou, x níž xxxxxxxx xxxxxxx Parlament, jíž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x která xxxx vyhlášena.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx Parlament, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx vyhlášena,

b) x xxxxxxx případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mezinárodní smlouvou, x níž xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xx Xxxxx republika xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx řízení x xx jejich xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudů xxxxxxx stanoviska x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxx xxxxx.

§14a

Nejvyšší soud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxx, příjmech x xxxxxxxxx, vede xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx s tím xxxxxxxxxxx činnosti a xxxxx podle zvláštního xxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 14/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

§15

(1) Nejvyšší soud xx skládá x xxxxxxxx xxxxx, místopředsedů xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx senátů x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx vykonávají kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx správu Xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a řídí xxxxxxx kolegií. Xxxxxxxxxx xxxxxx kromě rozhodovací xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx činnost xxxxxx.

§16

Xxxxxxxxx soudců Xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx je jmenován xxxxxxx xxxxx asistent xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x řídí xx zákoníkem práce, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Asistenta soudce xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxxxx soudce, x xxxxx asistenta xx jedná. Xxxxxx xxxxxxxxx soudce xx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxxx-xx funkce xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx občan, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxx xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Podmínku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, kdo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxxx xx xx xxx nehledí xxxx xx odsouzen xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx své xxxxxx, x xx i xx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx zprostit předseda Xxxxxxxxxx soudu.

§17

(1) Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx kolegium, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodní xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx předsedy Xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnout x xxxxxxxx občanskoprávního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx občanskoprávní x xxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx u Xxxxxxxxxx soudu.

(3) Xxxxx-xx xx sloučení občanskoprávního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x tomuto xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxx 2.

§18

(1) Občanskoprávní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vykonávat xxxx xxxxxxxxx xx společném xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx určí, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednání občanskoprávního xxxxxxx x obchodního xxxxxxx xxxxx a xxxx xxx xxxxx.

§19

(1) Nejvyšší xxxx xxxxxxxxx x senátech xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxx") rozhoduje xxx xxxxx, xxxxxxxx jim xxxx věc xxxxxxxxxx xxxxx §20.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x 2 xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx.

(3) Velké xxxxxx xx skládají x 9 soudců příslušného xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxx než 27 xxxxxx, xxxxxx xx velký senát xxxxxx kolegia x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, skládá xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx než 9, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx tomto xxxxxx.

(4) X každém kolegiu xx xxxxxxx xxx xxxxx velký xxxxx. Xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx předsedou. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx určen xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

§20

(1) Xxxxxx-xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx při xxxx rozhodování x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx již xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, postoupí xxx k rozhodnutí xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dospěl x závěru, xx xxxxxx procesní xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx zásadní xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx právní xxxxx xxx vysloven xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3.

§21

(1) X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx předseda Xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx příslušnému xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §14 xxxx. 3. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx potřebný souhlas xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx nebo více xxxxxxx xxxx xxxx xxxx sporné, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx vyhodnocení pravomocných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 xxxxx Nejvyššího xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx soud xxxx xxxxxxx vyjádření xxxxxxxxx úřadů x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx.

§22

(1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxx Nejvyšší xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, při jednání xxxxxxx a xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, při xxxxxxxxx senátů a xxxxxxx senátů, při xxxxxx xxxxxxx práce, xxx prověrkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxx, xxx sledování x vyhodnocování pravomocných xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §14 xxxx. 3 x při xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x stanovisek x xxxxxxx organizaci xxxxx.

§23

(1) Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x předsedy, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx kolegií, xxxxxxxx xxxxxx x ostatních xxxxxx Xxxxxxxxxx soudu.

(2) Xxxxxx Nejvyššího soudu xx xxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx dvou třetin xxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxxxxxxx členů; x zaujetí stanoviska, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodního xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx však xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Plénum xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxx program xxxxx xxxxx xxxxxx toho, xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx jsou neveřejná.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Na xxxxxxxx pléna je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x krajských xxxxx x další xxxxx.

§24

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx x xxxxx jednotného xxxxxxxxxxx soudů xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx podle §14 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx x xxxxxxxxx soudů.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) provádí xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx x tom nadpoloviční xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Před provedením xxxxxx podle odstavce 2 xx Nejvyšší xxxx xxxx vyžádat xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řídí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tím xxxx xxxxxxx místopředsedu Xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx soudy

§25

Vrchní xxxxx

x) xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx soudy druhého xxxxxx ve věcech, x xxxxx rozhodovaly x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§26

(1) Xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, předsedů xxxxxx x dalších xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudci. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vykonávají xxxxx rozhodovací činnosti xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxx organizují a xxxx xxxxxxx senátů.

(3) X rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

§27

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx složených x xxxxxxxx senátu x 2 soudců, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx.

§28

(1) Předseda xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx pravomocných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx patří xx xxxxxx vrchního xxxxx, Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xx sjednocení xxxxxxxxxxx soudů.

(2) Xx-xx x xx xxxxxxx Xxxxxxxxx soudem, xxxxxx xxxxxxxx vrchního xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyšším soudem (§14 odst. 3).

Krajské xxxxx

§29

Xxxxxxx soudy

a) xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákony x xxxxxx xxxx soudy xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, x nichž rozhodovaly x prvním xxxxxx xxxxxxx soudy, xxxxx xxxxx do jejich xxxxxx,

x) rozhodují x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x řízení před xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx správního xxxxxxxxxx x případech xxxxxxxxxxx zákonem,

d) xxxxxxxxx x dalších xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§30

(1) Krajský soud xx skládá x xxxxxxxx xxxxx, místopředsedů xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxx vykonávají xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxx činnosti také xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a státní xxxxxx xxxxxxxxx soudů, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx stanoveném tímto xxxxxxx. Předsedové xxxxxx xxxxx rozhodovací xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx krajského xxxxx xxxxxxxx vyšší soudní xxxxxxxx, xxxxxxxx kandidáti x xxxxxx tajemníci.

§31

(1) Xxxxxxx soud xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx stanovených xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx krajského xxxxx se xxxxxxxx x

x) předsedy xxxxxx x 2 xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestních věcech,

b) xxxxxxxx senátu x 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx senátu xxxx xxxxxx. Předsedou xxxxxx xxxx xxx xxxxx soudce.

§32

(1) Xxxxxxxx krajského xxxxx xxxx xx xxxxxxx pravomocných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx soudů, které xxxxx xx obvodu xxxxxxxxx soudu, Xxxxxxxxxx xxxxx podněty xx xxxxxxxxxx rozhodování xxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx soudnictví, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanoviska Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx x xx xxxxxxx Xxxxxxxxx soudem, xxxxxx xxxxxxxx krajského xxxxx xxxxxxxxx xxxx zaujetím xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx (§14 xxxx. 3); xxxxxxx xxxxxxxxx, je-li x vyjádření xxxxxxx xxxx xxxxxxxx stanoviska Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx

§33

Xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx jako soudy xxxxxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx případech.

§34

(1) Xxxxxxx xxxx xx skládá z xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx místopředsedů xxxxx, xxxxxxxx senátů x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudci a xxxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonávají xxxxx rozhodovací činnosti xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx organizují x xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) X rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§35

(1) Xxxxxxx soud xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákony o xxxxxx před soudy x xxxxxxxx; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Senáty xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx senátu x 2 xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx.

§36

Předseda xxxxxxxxx xxxxx xxxx na základě xxxxxxxxxxxx rozhodnutí okresního xxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx soudců vrchních, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx

§36x

(1) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx asistent soudce. Xxxxxxxx poměr xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenováním x xxxx se xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Asistenta xxxxxx xxxxxxx předseda příslušného xxxxx xx návrh xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx jedná; xxxxxxxxx xxxxxxxx předseda xxxxx i xxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx považuje xx xxxxxxxx, zanikne-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx soudce xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx vysoké škole x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxxxxxx xxx, xxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxx, jako xx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx vykonává jednotlivé xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x pověření xxxxxx, xxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx práce.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx je oprávněn xxxxxxx se na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxx xxxxx soudní xxxxxxxx; na xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx upravující xxxxxxxxx xxxxxxx soudních xxxxxxxx.

§36x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 79/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

Xxxxx 5

Úprava působnosti xxxxxxxxx xxxxx

§37

Xx xxxxxx xxxxxxxxxx příkazu x xxxxxxxxx xxxx13) je xxxxxx příslušný Xxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 1.

§38

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxx soud xxx Xxxxx 6 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx soudů, Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxx x xxxxxxxxx xxxxx v hlavním xxxxx Xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx Xxxxx republiky, xxx-xx x výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, x níž xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§39

(1) Městský xxxx x Praze xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx rejstříků xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x obvodu Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Praze.

(2) Ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastnictví1a) x ochrany xxxx x odrůdám1b) xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx x Praze.

Xxxxx 6

Xxxxxxx organizace xxxxx a xxxxxx xxxxx

§40

(1) Základem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X Xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx vytváří v xxxxx jednotlivých kolegií.

(3) X xxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudů, x xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx (§13), xx xxxxxxx soudní xxxxxxxx xxx x xxxxx poboček.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provádí xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkony xxx xxxx xxxx.

§41

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx x soudu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx řídí xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx práce xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx předseda xxxxx xx projednání x příslušnou xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního roku. X xxxxxxx kalendářního xxxx xxxx předseda xxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, jen jestliže xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prací x soudu.

(3) Vydaný xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx právo xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx si x xxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxx dotčen xxxxxx, xxxxxxxx xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx změna x xxxxx xxxxx xxxxxxx práce po xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§42

(1) X rozvrhu xxxxx xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx soudní xxxxxxxx, xxxxxx tajemníci x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx okruh xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx a rozhodují xx xxxxxxx soudu (§13),

x) určuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx oddělením podle xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxx xxxx soudním xxxxxxxxx; xxxxxxxx přidělování xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby

1. byla xxxxxxxxx specializace soudních xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. věci, xxxxx xx projednávají x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x

3. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudních xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx možné, xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, kteří xxxxx zastupovat v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx věc xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, x důvodu xxxxxxxxx, xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx úředníků, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx působících x xxxxxxxxxxxx soudních odděleních xxx xxxxxx, že xxxxxxx provést úkony xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx anebo x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x, xxxxx xx xx možné, xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oddělení, xxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, nebyl-li xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx oddělení xxxx xxxx zrušení.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx následujícího po xxxxx vydání, nebyl-li xxxxx den pozdější.

§42x

(1) Rozvrh xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, aby k xxxxxxxxxxx insolvenčních xxxx xxxxx být použity xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "generátor xxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxx práce xxxx xxxxxx přidělování xxxxxxxxxxxxx xxxx, x nichž xx xxxxx úpadek xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx, xx xxxx možné xxxxxx xxxxxxxxx přidělování x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx potřebným x xxxxxxxxxxx věcí (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx") xx 1 xxxxxx poté, kdy xxxxxxxxxxxxx xxxxx došel xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xx 1 xxxxxx xx zahájení xxxxxxxx xxxxx nejbližšího pracovního xxx insolvenčního xxxxx, xxxxx-xx insolvenční návrh x době, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx 1 hodina, xxxx xx xxxxx pracovního xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxx způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx řešen xxxxxx xxxx hrozící xxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx, xx není xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xx postupuje xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xx incidenčním xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx odstavců xx xxxxxxx x xxxxxxx x §42 xxxx. 1 písm. x) x xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oddělení.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxx xxxx xx elektronické xxxxxxxx xxxxx přidělených xxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 296/2017 Xx. x 31/2019 Xx. x účinností xx 1.11.2019

Způsob xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

§42x

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx jednotlivým soudním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx generátoru přidělování xxx, aby byla xxxxxxxxx xxxxxxx ovlivňování xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx soudní xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x tehdy, xxxxx-xx soudnímu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx věci. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx náhodným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přidělování, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zákonem, xx xx xxxxxxxx jiný xxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx řízení xxxx je-li xxxxx xxxxxxxxxx vydanému v xxxxxx o xxxx xxxx xxxxxxxx podán xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx věc xxxxxxxx oddělení, xxxxxxx xxxx původně přidělena.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx členů xxxxxx přesahující 8 xxxxx, xxxx xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx funkce xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, jejich xxxxxxxxx zproštění xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx funkce x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx senátu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx práce xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx senátu, xxxx

x) xxxxx odstavce 2, xxxxxx-xx věc xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2017 Sb. x 31/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2019

§42x

(1) Věci, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx přidělují x přerozdělují x xxxxxxxxx xxxxx §42b xxxx. 3 xxxx. x) až d) x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Jiné xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx věci, xxxxxx xxx x věci, xxxxxxx povaha nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jiné xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx přidělují xxx, xxx x den, xxx xxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx kterého xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xx-xx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxx určeno xxxxxxxx xxxxx xxxx soudních xxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, rozdělují xx mezi ně xxxx ve stanovených xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §42b xxxx. 2 se xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2017 Xx. x 31/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.11.2019

§42x

(1) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti (xxxx jen "ministerstvo") xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x automatickému xxxxxxxxxxx xxxx, jehož součástí xx zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x elektronická xxxxxxxx rozvrhu xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Ministerstvo zaznamenává xxxxx x přidělování xxxxxxxxxxxx věcí prostřednictvím xxxxxxxxxx přidělování tak, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ověření, xx xxx byla xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

§42x

Xxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §42b xxxx. 3 xxxx. a) xxxx xx skončení xxxxxxxxx přidělení xxxxxxxx xxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§42f

§42f xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 31/2019 Sb.

§42f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 296/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.11.2019

§43

(1) Předseda xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služby.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx rozvrhu xxxxx.

§44

Xxxxx-xx xxxxxxx mimořádná xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx úředníku, soudnímu xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx odkladu, x xxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxx rozvrhu xxxxx xxxxxxxxx, xxxx předseda xxxxx, kdo xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§45

(1) Podrobnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou.

(2) Xxxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxxxx x xxxxxxx práce Xxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxx xxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxxxx generátoru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přidělování xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výběrem, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx práce a xxxxxx xxxx sestavení xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx vyhláškou.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rad x xxxxxx xxxxxxxx

§46

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx, vrchních xxxxx x krajských soudů.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx též x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx je přiděleno xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx funkce xxxx xxx 10 xxxxxx.

(3) X okresních soudů, x xxxx je xxxxxxxxx xxxx přeloženo x xxxxxx xxxxxx xxxx než 11 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§47

(1) Soudcovská xxxx xx skládá x 5 xxxxx, není-li xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx okresního xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 30 xxxxxx, xx xxxxxx ze 3 xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x Xxxxxxxxxx soudu též x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§48

(1) Xxxxxxxxxxx radu xxxxxxx, určuje xxxx xxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Předseda xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx svolat xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx x xx její xxxx xxxx xxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx soudcovské xxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Soudcovská xxxx xx může xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxx xxxxx. X xxxxxxx usnesení xx xxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxx xxxx.

§49

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rady xxxxxxxxx xxxxx shromáždění xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx x řídí xxxx xxxxxxx předseda okresního xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx x xx nejméně xxxxxxx xxxxx soudců působících x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx shromáždění všech xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx další xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx může xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx okresního xxxxx. X přijetí xxxxxxxx xx xxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx většiny přítomných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx

§50

(1) Soudcovská xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx

x) vyjadřuje xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx,

x) vyjadřuje xx k xxxxxxx, xxxxx mají být xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x Nejvyššího soudu xxxx xxxxx xxxx xxx přeloženi xx Xxxxxxxxxx soudu x xxxxxx xxxxx,

x) projednává xxxxxx rozvrhu xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx změn,

d) vyjadřuje xx x xxxxxxxx xxxxxxx státní správy Xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx x xxxxxxx xxxxx Nejvyššího xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx zasedání xxxxx,

x) xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 349/2002 Xx.,

x) xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 349/2002 Xx.,

x) xxxx i xxxxx xxxxx, stanoví-li to xxxxx zákon xxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxx, x níž xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx radou xxxxxxxxx, xxxxx nesmí být xxxxxx xxx 5 xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx rada x xxxx lhůtě, xxxxx, že s xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx práce podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) předkládá předseda Xxxxxxxxxx xxxxx soudcovské xxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

§51

(1) Soudcovská xxxx xxxxxxxx soudu

a) vyjadřuje xx ke kandidátům xx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx xxx přeloženi xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx k xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx jmenováni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx soudu,

d) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 349/2002 Sb.,

g) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 349/2002 Xx.,

x) xxxx x xxxxx xxxxx, stanoví-li xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) předkládá xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c), x) x x) xxxxxxxxx soudcovské radě xxxxxxxx vrchního xxxxx. Xxxxx rozvrhu xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) předkládá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx radě xxxxxxxxxx xx 30. listopadu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xx xxxx xxxxx, x xxx xx xxx xxxxx soudcovskou xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 5 xxxxxxxxxx xxx; xxxxxxxxx-xx xx soudcovská xxxx x této xxxxx, platí, xx x návrhem souhlasí.

§52

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) vyjadřuje xx ke xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx krajského xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx x krajského xxxxx nebo xxxxx xxxx xxx přeloženi xx krajského soudu x xxxxxx soudu,

c) xxxxxxxxx xx k xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx jmenováni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soudu,

d) xxxxxxxxxx návrhy xxxxxxx xxxxx krajského soudu x xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 349/2002 Xx.,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 349/2002 Xx.,

x) xxxx x xxxxx xxxxx, stanoví-li xx xxxxx zákon nebo xxxxxxxx právní xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) předkládá xxxxxxxxxx radě xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c), x) a x) xxxxxxxxx soudcovské xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) předkládá xxxxxxxx krajského soudu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 30. listopadu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. X návrhu xx xxxx xxxxx, x xxx má být xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 5 xxxxxxxxxx xxx; xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxx, xxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) vyjadřuje xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu,

b) xxxxxxxxx se k xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx soudu x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx změn,

d) xxxxxxxxx se x xxxxxxxx otázkám xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx právním předpisem x. 349/2002 Xx.,

x) xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx to xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx právní předpisy.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) předkládá xxxxxxxxxx radě předseda xxxxxxxxx soudu. Xxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. V xxxxxx se xxxx xxxxx, x níž xx být návrh xxxxxxxxxxx radou xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx než 5 xxxxxxxxxx xxx; nevyjádří-li xx soudcovská xxxx x xxxx xxxxx, xxxxx, že s xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

§54

(1) Členy xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx 3 náhradníky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx x příslušnému soudu.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx soudu. Shromáždění xxxx xxx svoláno xxxxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soudcovské xxxx.

§55

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxx soudce, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx x souhlasí xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxxxx nemůže být xxxxxxxxx xxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx opatření xxxxxxxxx, nebo kdo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx čin x takové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zániku xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx na xxx, xxxx by xxxxx xxxxxxxx.

§56

(1) Volby soudcovské xxxx xxxx přímé, xxxxx a tajné. Xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx může xxxxxxxx nejvýše pro xxxxx kandidátů, xxxxx xx soudcovská xxxx xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxx 1 xxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx rady xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx získaných xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx dalších 3 xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx platnosti xxxxx mohou být xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx všech xxxxxx, svolaného k xxxxxxxxx volby. X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx platností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx.

§57

(1) Soudcovská xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zvolí ze xxxxx xxxxx předsedu.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx ze svých xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; touto xxxxxx xx xxxxxxxx odvolán xxxx xxxxxxxxx předseda.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx soudu.

§58

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx 5 xxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx (§47 xxxx. 1 x 2) proto, xx xxx nemůže být xxxxxxxx náhradníkem, xxxxx xxxx xxxxxxx období xxxxxxxxx 2 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx nastal.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx uplynutí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebude xxxxxxx xxxx soudcovská xxxx.

§59

(1) Funkce člena xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxx funkce soudce,

b) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxx,

x) jmenováním xx funkce xxxxxxxx xxxx místopředsedy xxxxx, x Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx funkce xxxxxxxx xxxxxxx,

x) uplynutím xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx bylo předsedovi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx-xx funkci xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx jiných důvodů xx xxxx 6 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) přestal-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2.

(2) Funkce xxxxx xxxxxxxxxx rady x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 zaniká xxxx xxxxxxxxxxxxx následujícím xx xxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Zanikne-li xxxxx soudcovské xxxx xxxx funkce, stává xx členem soudcovské xxxx x pořadí xxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX A XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxxx soudců x přísedících

Oddíl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§60

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále jen "xxxxx"), xxxxx je xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx zastávat, x den ustanovení xxxxxx věku xxxxxxx 30 xxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx přísedícího x x xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx trestný xxx, xxxxxxxx xx xx něj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx nehledí, xxxx xx xxxxx odsouzen.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxx ustanovení xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx studia x magisterském studijním xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx na vysoké xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx výběrového xxxxxx na funkci xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.1)

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx považuje xxx advokátní zkouška, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zkouška x xxxxxxx exekutorská xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx výkon xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx po dobu 2 let.

§61

Funkční xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx jmenováni xx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx funkce xx dobu 4 xxx.

§62

Xxxx

(1) Soudci xx xxxxxxxxx xx funkce x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx slib: "Xxxxxxx xx svou xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nejlepšího xxxxxx x svědomí x xx x xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.".

(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx

x) soudci do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx soudu, x xxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx složení xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx jmenován a xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx zvolen.

Oddíl 2

Jmenování xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx

§63

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx jmenuje xx xxxxxx prezident republiky.

Volba xxxxxxxxxxx

§64

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx obcí v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxx Praze xxxx xxxxxxxxx obvodních xxxxx xxxxxxxxxxxxxx městské části x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx volí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx xx alespoň xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx zastupitelstvo hlavního xxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx přísedícího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx si zastupitelstvo xxxxxx vyjádření xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx být zvolen xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx2) v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx volen, x x xxxxxx xxxxx, pro xxxxx xx do xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§65

(1) Xxxxx přísedících, xxxxx xxxx být xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu. Při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxxxxx přísedící zpravidla xxxxxxxxxx více xxx 20 xxx v xxxxxxxxxxx roce.

(2) Xx-xx x obvodu xxxxxxxxxxx xxxxx více zastupitelstev xxxx patří-li xx xxxxxx příslušného xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx k počtu xxxxxxxxxxxx příslušné obce, xxxx městské části, xxxxx nebo části xxxxx x xxxxxx xxxxx.

§66

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx funkci ode xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx neskládá (§62 xxxx. 2), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po dni xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx předseda xxxxxxxxxxx soudu přísedícímu xx xxxxxxx slibu xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

§67

(1) Xx složení xxxxx xxxxxxx spravedlnosti přidělí xxxxxx na základě xxxx xxxxxxxxxxx souhlasu x xxxxxx funkce x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx předpis jinak. Xxxxxxx spravedlnosti může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx souhlasu x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx Nejvyššímu xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 8 xxx a x xxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xx xxxx 10 xxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dávají xxxxxx xxxxxxx xxxxxx funkce x příslušného xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, hledí xx xx něho, xxxx by nebyl xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx x xxxxxx funkce x určitému xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx souhlasem soudce xxx xxx jeho xxxxxxx do xxxxxx. Xxx nástupu do xxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 měsíců xx xxxxxxxxx do funkce; xxxxxxxxx-xx xxxxxx s xxxxxxxx xx funkce x xxxx lhůtě xxxxxxx, hledí xx xx xxxx, jako xx xxxxx jmenován.

§68

(1) Xxxxxx přiděleného x výkonu xxxxxx x určitému xxxxx xxxxx §67 xxxx xxxxxxxxxxx x jinému xxxxx podle §71 x 72 lze x xxxx souhlasem xx xxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dočasně přidělit x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx jeho zkušeností x Xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx přidělení xxxxxxxx

x) předseda krajského xxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §67 xxxx xxxxxxxx xxxxx §71 a 72 x xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx přidělení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx má xxx xxxxxx dočasně xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx projednání s xxxxxxxxx soudu, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §67 xxxx přeložen podle §71 a 72 x výkonu funkce, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx předsedy xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx soudu, Xxxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxx dočasně xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x předsedou xxxxx, x němuž xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §67 xxxx přeložen xxxxx §71 x 72 k xxxxxx xxxxxx; předseda xxxxxxxxx xxxxx podává návrh xxx tehdy, jde-li x dočasné xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxx působnosti.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ubytování xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, k xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx po xxx xxxxxxxxx požadovat, xxx denně konal x xxxxxx xxxxxx x tohoto xxxxx xxxxx z xxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x cestě x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x němuž xxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx, bylo-li xx xxxxxxxxx; xxxx této xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx pracovních cestách xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru,

c) xxxxx xx xxxxxxx prokázaných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx z xxxxx svého xxxxxxxx x xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx podle xxxxxxx x).

(4) Ustanovení odstavce 3 xxxxx obdobně, xxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx.

§69

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x určitému okresnímu xxxxx podle §67 xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §71 i xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx obou xxxxxxxxx soudů dočasně xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 1 roku x xxxxxx okresnímu xxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxx zajistit x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx soudnictví. Xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudce xxxxx xxx xxxx souhlasu xxxxx xxxxxxx přidělit x xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §68 odst. 2 xxxx. c) x §68 xxxx. 3 xxxxx obdobně. Xxx rozhodování x xxxxxxxx přidělení podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§70

X xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx přidělit xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx soudu.

§70x

(1) Xx dočasné xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxx se svým xxxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x orgánu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, do xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo k xxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx nepřesahující 5 xxx xxxx xxxxx xxxxxxx období. X dočasném xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žalobce, xx xxxxxx dočasně xxxxxxxx k Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného žalobce. Xxxxxxx přidělení xxxx xx dobu xxxxxx xxxx funkce.

§70x

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx kárnému xxxxx xx xxx považuje xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx6).

§70x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 314/2008 Sb. x účinností od 1.10.2008

Xxxxx 4

Překládání xxxxxx

§71

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx funkce k xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxx přeložit x xxxxxx funkce xx xxxx soud.

(2) K Xxxxxxxxxx soudu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxx 10 xxx x který xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx záruky xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxx vrchnímu xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxxx praxi nejméně 8 xxx x xxxxx xxxxx odbornými xxxxxxxxx x zkušenostmi xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx přihlíží x dosažené odborné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§72

(1) Xxxxx-xx zákonem xx xxxxx v xxxxxxxxxx soudů, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx soudů xxxx xx změně xxxxxx xxxxx x xxxxx-xx řádný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx x xxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx soud.

(2) Xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx jinak, lze xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx x jeden stupeň xxxxxxx xxxx xx xxxx o xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxx byl soudce xxxxxxxx x výkonu xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx důvod xxx toto přeložení. X xxxxxxx xxxxx xxx soudce xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §71 xxxx. 2 x 3.

(3) X xxxxx xxxxxx xxxxx soudce xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,3) xx-xx xxxxx než xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx §71.

§73

(1) O přeložení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudu, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx soudu, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxx x okresnímu xxxxx x jeho xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx x předsedou soudu, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x předsedou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx přípustné.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního řádu.

(3) K xxxxxx xxxxxx k Xxxxxxxxxx xxxxx nebo x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto soudu.

Xxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§74

(1) Funkce xxxxxx x xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx funkcí.

(2) Funkce xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xx stanoví xxxxx. X výjimkou xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx soudu nesmí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jinou xxxxxx ve veřejné xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx komory Xxxxxxxxxx, xxxxx i x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

§75

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx poměry soudců xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.3)

§76

(1) Xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx této xxxxxx xxx soudce trestně xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx soudci, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§77

Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx zvolilo.

§78

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, rozhodnutím o xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx řídí zvláštním xxxxxxx předpisem.4)

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx4) xxxxxxx, xxx a x xxxx xxxx může xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úhrada.

Xxxxx 2

Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx

§79

(1) Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx x přiměřených xxxxxxx xxx průtahů, xxxxxxxxx x spravedlivě x xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu xx zákonem.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nezávislost a xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx.

§80

(1) Xxxxxx a xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx svědomitě xxxx xxxxxx a xxx xxxxxx funkce a x xxxxxxxxx xxxxxx xx zdržet xxxxx, xx xx mohlo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx x nezávislé, xxxxxxxxx x spravedlivé xxxxxxxxxxx xxxxx. Soudce xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, příjmech x xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x nestrannosti výkonu xxxxxxxxxx funkce soudce xxxxxxx

x) je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx dobrou pověst,

b) xx povinen chovat xx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkce,

c) je xxxxxxx odmítnout jakýkoliv xxxxx, xxxxxx, vliv, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxx výkonu xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx prostředky,

e) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx stranám xxxx účastníkům řízení xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxx xxxxxxxx o xx, xxx jeho xxxxxxxxxxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Soudce je xxxxxxx vykonávat svou xxxxxx x souladu xx xxxxxx xx xxxxxx výkonu soudnictví. Xxx své xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx straně xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxx plnou xxxxxxx x xxxxxxxxx jejich xxxx; xxxxx xxxx xx nich, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxx soudy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věci nebo x procesních xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx,

x) xxx x xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx srozumitelně x xxxxxxx odůvodněno.

(4) Soudce xx povinen při xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx funkce xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx politických xxxx xx počínat xxx, xxx tato xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nenarušovala xxxxxx v nezávislé, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx funkce xxxxxx.

(5) Xxxxxx xx xxxxxxx xx svém xxxxxxx xxxxxx xxxx chováním xxxx x xx, xxx xxxxxxxxxxxx důstojnost xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo nenarušovalo xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx

x) nesmí xxxxxxx, xxx jeho funkce xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo zprostředkovatel xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx účastníky soudního xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx správním xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, v xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení, x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx náležitou xxxx k xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx právnická povolání x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx soudního xxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx účastníků nebo xxxxxxxxx xxxxx soudního xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§81

(1) Soudce je xxxxxxx i xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, x xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx funkce, xxxxxx xx xxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx k tomu xxxxxxxxx.

(2) Soudce xxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx důvodů xxxxxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx příslušného xxxxxxxx soudu, x xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x vážných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§82

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vzděláváním x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zejména vzdělávací xxxx, xxxxxxxxxxxx Justiční xxxxxxxx, případně xxxxx x xxxxxxxx školami.

§83

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx odborné xxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx zástupců, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxx x státních xxxxxxxxxxxxxx, organizovaném Xxxxxxxx xxxxxxxx, ministerstvem, xxxxxx xxxx státním zastupitelstvím.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxx povinností xxx xxxxxx soudnictví, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx při odborné xxxxxxxx notářů, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, insolvenčních xxxxxxx, advokátních koncipientů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, exekutorských koncipientů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx soudce k xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx funkce.

Xxxxx 3

Xxxxxxxx vztah xxxxxx

§84

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx, a xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx x xxxx xxxxx x pracovním řádu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx soudce tak, xxx byl x xxxxx zajištěn řádný xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) K xxxxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx předseda xxxxx nařídit soudci xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Pracovní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nejvýše 400 xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxx x rovnoměrné xxxxxxxx xxxxx soudců.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx, použijí xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx přiměřeně ustanovení zákoníku práce x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§85

(1) Xxxxxx nesmí xxx xxx, xxxxx xx stanoven xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx, až xx xxxxxx funkce xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx činností xxxxxxxxx x dočasným xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx vykonávat jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členství x orgánech xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zaměřen xx xxxxxxxxxxxx bytových xxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx,5) a xx za předpokladu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx důstojnost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x nezávislost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx funkce xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Výkon xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x členstvím x politické xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

§85x

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. června xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x své xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx kalendářní xxx, x to x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x výdělečné xxxxxxxx xx podáváno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Soudce x oznámení uvede xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, subjektu, xxx který xxxx xxxx xxxxxxx vykonávána, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x časového xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §85 odst. 1 xxxx pokud xxxx xxxxxxxxx hrubého xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 20 % xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx kalendářní rok xxxxx xxxxxxxx 1

§85x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxxxx 4

Kárná xxxxxxxxxxx xxxxxx x funkcionářů xxxxx

§86

Xxxxxx ustanovení

Soudce, xxxxxxxx xxxxx, místopředseda soudu, xxxxxxxx xxxxxxx Nejvyššího xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx provinění.

§87

Xxxxx provinění

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx soudce je xxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxx, jakož x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx důstojnost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudů.

(2) Xxxxxx proviněním předsedy xxxxx, místopředsedy soudu, xxxxxxxx kolegia Xxxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, předsedy xxxxxxx Nejvyššího soudu xxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx.

§88

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxx podle §87 xxxx. 1 xxx uložit soudci xxxxx xxxxxxxxxx kárného xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx opatření:

a) xxxxx,

x) xxxxxxx platu xx x 30 % na xxxx xxxxxxx 1 xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jehož xx xxxxxx dopustil x xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx dobu nejvíce 2 xxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Za xxxxx provinění xxxxx §87 xxxx. 2 xxx uložit xxxxxxxxxx xxxxx, místopředsedovi xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx nebo Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provinění xxxxxxx x těchto xxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, předsedy xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na dobu xxxxxxx 1 roku x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jehož xx xxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, předseda xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx zahlazením xxxxxxx opatření, xx xxxx nejvíce 2 xxx,

x) xxxxxxx platu xx x 30 % na dobu xxxxxxx 1 roku x xxx opětovném xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx soudu, předseda xxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, na xxxx xxxxxxx 2 xxx,

x) xxxxxxxx z xxxxxx předsedy xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, předsedy xxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxx, jestliže projednání xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(4) Za xxxx xxxxxxx provinění téhož xxxxxx, xxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx kolegia Xxxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx řízení, xx uloží kárné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se na xxxxx xxxxxxxxx nejpřísněji xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a xxxxxxxx 2 písm. x) a x) xx xxxx kárně xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, předsedovi kolegia Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxx od prvního xxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§88x

Xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxx xxxxxxx Nejvyššího xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 314/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2008

§89

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx kolegia Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx za xxxxx provinění xxxxxx, xxxxx-xx xx 3 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§90

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx soudu, předsedů xxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis.6)

Xxxxx 5

Nezpůsobilost xxxxxx x xxxxxx funkce

§91

Soudce xx xxxxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx nepříznivý zdravotní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxx pravomocně odsouzen xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §94 xxxx. x), xxxxxxxx čin, xx xxxxx byl xxxxxx odsouzen, svou xxxxxxx xxxxxxxxxxx důvěryhodnost xxxx xxxxxxx setrvání x xxxxxxxxxx funkci, xxxx

x) xxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxx xxxxxxx třikrát xxxxxxxxxx xxxxx vinným kárným xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx dalšího setrvání x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§92

(1) X tom, xx je xxxxxx xxxxx §91 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx funkci, xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ministr xxxxxxxxxxxxx nebo předseda xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx přeložen.

(2) Xxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx soudce xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §91 xxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.6)

Xxxxx 6

Některá xxxxxxxxxx x postavení xxxxxxxxxxx

§93

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx funkce xxxxxxxxxxx

(1) Přísedícím, kteří xxxx x pracovním xxxxxx nebo v xxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx vykonávají funkci xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x pracovním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx přísedícího xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx spojených x xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx a xxxx náhrady stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx hotové xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx každý xxx jednání přiměřená xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx jejich funkce. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 3

Zánik xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxx

§94

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) uplynutím kalendářního xxxx, v němž xxxxxx xxxxxx xxxx 70 let,

b) dnem xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxxx, xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx x §91 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) dnem xxxxxx moci rozhodnutí, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx úmyslně nebo xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx x nedbalosti,

d) xxxxxxx právním předpisem x. 349/2002 Xx.,

x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx uloženo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx soudce [§88 xxxx. 1 xxxx. x)],

x) dnem právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx omezen xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxx soudce xxxxxx xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxx prohlášen xx xxxxxxx.

§95

(1) Xxxxxx xx xxxx své funkce xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx uplynutím 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx funkce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Stejnopis xxxxxxxx o xxxxxx xx funkce xx xxxxxx povinen neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx funkce xxxxxxxxxxx

§96

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx období, na xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx,

x) dnem xxxxxx moci rozhodnutí, xxxxxx xxx odsouzen xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx x nedbalosti,

c) xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, kterým xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky,

e) xxxxx xxxx dnem xxxxxx moci rozhodnutí, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx.

§97

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, které xx zvolilo, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx předpoklady xxxxxxx x §60 xxxx. 1 x 4,

x) xxxx zdravotní xxxx xx xxxxxxxxxx řádně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx zaniká xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxx x jeho odvolání.

§98

(1) Přísedící xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx.

(2) Funkce xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, x xxxx xxxx oznámení xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx funkce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx zvolilo.

Xxxxx 2

Xxxxxxx zproštění xxxxxx funkce

Dočasné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx soudce

§99

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx,

x) xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx Ústavního soudu, x to xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxx-xx se xxxxxxx xxxx asistentem xxxxxx mezinárodního xxxxx xxxx xxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxx-xx dočasně xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §68 xxxx. 1, x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx přidělení,

d) byl-li xxxxxxx přidělen x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx mírové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx §70a xxxx. 1, a xx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx soudcovské xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx, x xxxx xxxx soudci xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zproštění, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Soudce xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, x xxxxx xx vznikla xxxx funkce, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx soudcovské xxxxxx.

(4) Xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) x xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx soudce xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3) xxxxxxxx. Po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3), xxxx-xx x xxxxxxx funkce u xxxxxxxxxxxxx soudu, u xxxxxx nebo organizace xx xxxxxx mimo xxxxx České xxxxxxxxx xxxx x mírové xxxx xxxxxxxxx operaci xxxxx x výkonem xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx náležitosti xxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3).

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x d) xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxx xxxx xxxxxx vykonává.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x zahraničí, x xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výdajů,

c) xxxxxxxx výdajů x xxxxxx za xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx osobních xxxx.

§100

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx soudce,

a) xxxxx je xxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx uložení xxxxxxx xxxxxxxx odvolání x xxxxxx, a xx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx skončení xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx-xx z xxxxxx xxxxxxxxx v §91 xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudcovskou funkci, x xx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxx 50 % xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxx xxxxxx dočasného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.3) Xxxxxxx-xx x zániku xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxx platu, xxxxxxxx by mu xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, byl-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxxx §99 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx x dočasném xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx od xxxx xxxxxxxx podat xxxxxxx x soudu, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx;7a) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§100x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx dočasně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx místopředsedu xxxxx

x) xx xxxxxxxx stanovených x §100 odst. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 294/2010 Xx.

(2) Po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx platového xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu6a). Xxxxxxx-xx x zániku xxxxxx předsedy xxxx xxxxxxxxxxxxx soudu, xxxxxxx xx předsedovi nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zbývající xxxx xxxxx, jestliže xx xx xx xxx xxxxx vznikl xxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx pro xxxxxxx xxx.

(3) Ustanovení §99 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx.

§101

Xxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, jestliže

a) xx xxxxxxx xxxxxx, x xx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx trestního stíhání,

b) xxx xxxxx xxxxx xx jeho odvolání, x xx na xxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) O xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx funkce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dojde xxxx, x němž xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebyl-li x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxx

§102

(1) Předsedu Nejvyššího xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x místopředsedů Xxxxxxxxxx soudu je 10 xxx.

(3) Předsedy xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x řad xxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu.

(4) Xxxxxxxx kolegií a xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jmenuje xx soudců xxxxxx xxxxx předseda Nejvyššího xxxxxxxxx soudu.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 5 let.

§103

(1) Xxxxxxxx vrchního xxxxx xxxxxxx z xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Místopředsedy xxxxxxxx xxxxx jmenuje x řad soudců xx xxxxx předsedy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Funkční období xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 7 xxx.

(3) Předsedy xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§104

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jmenuje x xxx soudců xx xxxxx ministra spravedlnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jmenuje x xxx soudců xx xxxxx předsedy xxxxxxxxx xxxxx ministr xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x místopředsedy xxxxxxxxx xxxxx xx 7 xxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx krajského xxxxx xxxxxxx z řad xxxxxx tohoto soudu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§105

(1) Xxxxxxxx okresního xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxx x řad xxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Funkční období xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 7 xxx.

(3) Předsedy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xx jehož xxxxxx xxxxxxx soud xxxxx.

§105a

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx funkce předsedy xxxxx soudu. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx uplynutí 5 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx předsedy.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx opakovaně xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx téhož xxxxx dvě xx xxxx xxxxxx funkční xxxxxx.

§105x

(1) Předsedou x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, profesními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastnostmi xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Předpokladem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx výkon xxxxxx xxxxxx nejméně xx xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx 2 xxx ode xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§105x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§105x

(1) Návrh xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx vyhlášeného xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podává xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx odůvodněný.

§105c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 218/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§105x

(1) Xx výběrovém xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxx, xxxx, kterých chce xx xxxxxx dosáhnout, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx dosažení.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx dosavadní xxxxxxxxxxx činnost soudce, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x soudů vyššího xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kárným xxxxxxx.

(3) Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx místopředseda xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) soudcovská xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx uchazeč xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx rada xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx obsazována, xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx přihlášky, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výkazu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.

§105x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§105x

(1) Komise xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx předsedy xx 5 členů.

(2) Xxxxx xxxxxx pro výběrové xxxxxx xx funkci xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxxx xxx řízení sekce, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx soudů, xxxxxx správy soudů x ekonomiky, předseda xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx není funkce xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx nebo jím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx.

(3) Xxxxx komise xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx předsedy xxxxxxxxx soudu jsou xxxxxxxx ministra spravedlnosti xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx práce soudů, xxxxxx xxxxxx xxxxx x ekonomiky, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, předseda xxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx okresního soudu, x kterého je xxxxxx xxxxxxxx obsazována, x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx okresního xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, u kterého xxxx funkce obsazována, xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx vyrozumění o xxxxxxxx výběrového řízení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou.

§105e xxxxxx právním předpisem x. 218/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Oddíl 2

Xxxxx xxxxxx

§106

Xxxxxxxx xxxxx, místopředsedu xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx Xxxxxxxxxx správního soudu xxx z xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kárného xxxxx x kárném řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6).

§107

(1) Xxxxxxxx senátu xxxx xxx z xxxxxx odvolán xxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x uložení kárného xxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 xxxx. x).

§108

(1) Xxxxxx předsedy x xxxxxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxx funkce xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Funkce xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx kolegia xxxxx §102 xx 105 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx období. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxx 3 měsíců xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx soudu; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx pravidlo xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Podle odstavce 1 písm. x) xxxxxx zaniká xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx o vzdání xx funkce xxxxxxxx xxxx, kdo soudce xx funkce xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx předsedy xxxx místopředsedy soudu, xxxxxxxx xxxxxxx Nejvyššího xxxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nemá xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxx 5

Justiční xxxxxxxxx x výběrové řízení xx funkci xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx zkouška

§109

(1) Odborná xxxxxxxx zkouška xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx 5 xxxxx x skládá se xx soudců, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx odborníků xxxxxx xxxxxx x xxxxx. Xxxxxx xxxx ve xxxxxxxx komisi xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx členy xxxxxxxx xxxxxx, zveřejní ministerstvo xx xxxxx internetových xxxxxxxxx.

(3) Odborná justiční xxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx a xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx aplikují při xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x organizaci xxxxx a x xxxxxxxxx x povinnostem xxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx termínu xxxxxxx justiční xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx přihlášky, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx odborné justiční xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.

§110

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx justiční xxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Podmínkou podání xxxxxxx je xxxxx xxxxxx praxe xx xxxx 3 let, x xxxx xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx výkon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Do xxxx právní xxxxx xx započítává xxxx xxxxxx xxxxxx asistenta xxxxxx, xxxxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, notářského xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx úředníka, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx práva na xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx se samostatně xxxxxx na tvorbě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxx dobu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx nejdéle x xxxxxxx 2 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při výkonu xxxxxx xxxxx zkušenosti xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx soudce.

(4) Xxx, xxx xxx odborné xxxxxxxx xxxxxxx neuspěl, xxxx požádat x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx justiční xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx justiční xxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x opakování xxxxxxx xxxxxxxx zkoušky lze xxxxxxxxxx xx 2 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxx xxx při xxxxxxxxx xxxxxxx justiční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 let xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx justiční xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxx xxxxxxxxx.

§111

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx justiční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx získal xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádným xxxxxxxxx studia x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx škole x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx Ústavního xxxxx; §110 se xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zkoušku xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádným xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx práva xx xxxxxx xxxxx v Xxxxx republice, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x právní xxxxxxx, xx zařazen xx 13. x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx oboru xxxxxx x služebním xxxxxxxx xxxxxxxxx 5 let, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vynikajících xxxxxxxx x zaplatil xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; §110 xxxx. 1 x 4 xx xxxxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx justiční xxxxxxx xx státní zaměstnanec, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx konání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Výše xxxxxxxx xxxx 5 000 Xx. Xxxxxxxx xx splatný při xxxxxx žádosti. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x poplatek xx xxxxxxx státního xxxxxxxx.

Justiční xxxxxxxx

§112

(1) Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx ministerstva. Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx části x z psychologického xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Justiční xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx soudce.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx 5 xxxxx x skládá xx ze xxxxxx x zaměstnanců xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx krajského xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx předseda xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výběrového xxxxxx, xxxxxxxxxxx x způsob xxxxxxxx přihlášky, formu, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx vyrozumění x xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.

§113

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxx, kdo xxxxxx ve výběrovém xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx krajského xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx věku x výběrového xxxxxx xx funkci soudce.

(2) Xxxx justičního xxxxxxxxx xxx: "Slibuji xx xxxx xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx právním xxxxx Xxxxx republiky, xx xx budu xxxxxxxxx připravovat xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x že si xxxxxxx zásady soudcovské xxxxx."

§114

(1) Odborná příprava xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1 xxx. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x pracovním poměru xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvou. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích x justičním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx poměr xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákoníkem práce.

(2) Xxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 14 měsíců. Xxxxxxxxx-xx xxxx odborné xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxx 1 roku, xxx xx souhlasem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x dosažení xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nejdéle xxxx x 6 xxxxxx. Xxxxxxxx poměr x xxxxxxxxx kandidátem xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 1 xxxx xxx nepřítomnost x práci x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx o nezletilé xxxx po xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx kandidát xx povinen x xx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx skutečnostech, xxxxx xx dozvěděl x souvislosti s xxxxxxx xxx činnosti, xx stejném rozsahu xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx povinnosti xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Do xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx z důvodu xxxxxxxx v práci xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nejvýše 70 xxxxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx soudce, xxxx xxx s jeho xxxxxxxxx změněn xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§115

(1) Justiční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x souladu xx xxxxxxx x x xxxxxx, které mu xxxxx xxxxxxxx senátu xxxx samosoudce, x xxxxxxx justiční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx se xx rozhodovací xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx úředníky; na xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx použijí ustanovení xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx upravující xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předseda xxxxxxxxx xxxxx hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, způsob a xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kandidáta xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx řízení xx xxxxxx xxxxxx

§116

(1) Výběrové xxxxxx na funkci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx řízení xx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxx xxxxx. V případě, xx u xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xx funkci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vyšetření.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpokladů xxx xxxxx funkce xxxxxx.

(3) Výběrová xxxxxx xx 5 xxxxx. Xxxxxxx spravedlnosti jmenuje 2 členy x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x osob xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona, 2 xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxx, xxx byl xxxxx xx xxxxxx x okresního xxxxx x druhý x xxxxxxxxx soudu, x 1 xxxxx x xxx soudců na xxxxxxxx návrh předsedy Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx.

§117

(1) Předpokladem xxx xxxxxxxxxx do výběrového xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx přípravy justičního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx předcházejících xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx výběrového xxxxxx. Xxxx doba se xxxxxxxxxx o dobu xxxxxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dovolené.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx justičního xxxxxxxxx xx při xxxxxxx ostatních předpokladů xxx xxxxx funkce xxxxxx xxxxx §60 xxxx. 3 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx exekutora a xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 5 xxx,

x) výkon xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx x právním xxxxxxx souvisejícím x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx 13. x vyšší xxxxxxx xxxxx po dobu 15 let; xx xxxx praxe xx xxxxxxxxxx xxxxxx výkon xxxxxx praxe xx xxxxxx správě před 1. xxxxxxxxx 2015 xx 13. a xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx stávajícímu xxxxx xxxxxx legislativa x právní činnost.

(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx podávání xxxxxxxxx, xxxxx, obsah, xxxxxxxx x způsob vyrozumění x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§117x

Xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx nejvyšších xxxxx

(1) Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxx xx projednání xx xxxxxxxxxxxx všech xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx. Xxxx pravidla xxxxxxx postup xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx kandidátů.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 mohou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx ustanovení xxxxxxx, pro přihlášení xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx soudce, xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x příslušnému xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §116 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx kandidát xx xxxxxx soudce Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

XXXXX XXX

XXXXXX SPRÁVA XXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§118

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx soudnictví, xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, hospodářské, xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx svěřených.

(2) Xxxxx státní xxxxxx xxxxx nesmí zasahovat xx nezávislosti xxxxx.

§118a

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (dále xxx "Xxxxxxxx"). Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, krajské x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx pravomocná xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a rozsah, xx xxxxxx se xxxx rozhodnutí zveřejní, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§118x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 218/2021 Xx. x účinností xx 1.7.2022

§119

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx soudů xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(3) X rozsahu x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxxxxxx senátů, xxxxxxx soudci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx 2

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx

§120

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx přímo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx předsedů xxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx předsedů xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx upravuje zvláštní xxxxxx xxxxxxx.7b)

(4) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx předsedů.7c)

§121

(1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx a předsedové xxxxxxxx, krajských x xxxxxxxxx soudů vykonávají xxxxxx správu xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správu xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx soudů x xxxx obvodu x xxxxxxx určeném xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu.

(4) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx x rozsahu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxx.

§122

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.

§122a

Ředitel správy xxxxx

(1) Xxxxxxx správy soudu x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx orgánu xxxxxx xxxxxx soudu xxx xxxx xxxxxxx. Předseda xxxxx xx může xxxxxxxx věci, xxxxx xxxxxxxxx přímo.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx7d) xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx ředitele xxxxxx soudu je xxxxxxxxxx v pracovním xxxxxx.

§122x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 192/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2003

§122x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je to xxxxxxxx pro výkon xxxxxx xxxxxxxxxx. Soudy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x k xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx byly xxxxxxx shromážděny.

(2) Xxxxx xxxxx předávat xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx příslušným k xxxxxxxxxxx, vyhledávání x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx trestných xxxx, xxxxxx trestů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx bezpečnosti České xxxxxxxxx, veřejného xxxxxxx x vnitřní xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxx zpřístupňovat xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, orgánům xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxx jejich xxxxxxxxxx.

§122x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§122c

(1) Pověřenec xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "pověřenec") xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx soudem, xxxxx jsou potřebné xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x stíhání xxxxxxxxx xxxx, výkonu xxxxxx x xxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxxxx bezpečnosti České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx s xxx xxxxxxxx spojené xxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx soudním xxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x dalších případech xxxxxxxxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxxx smlouvou, s xxx vyslovil xxxxxxx Xxxxxxxxx, jíž xx Xxxxx republika xxxxxx x xxxxx byla xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx písemně xxxxxxxxx, xx úkoly xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx12) xxxxxxxx pověřenec xxxxxx xxxxxxx soudem. Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx písemně xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx pověřenec xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§122x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§122x

(1) Xxxxx x xxxx xxxxxx sleduje xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx x věcech, nebo x xxxxxxxx soudů xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x jiných xxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx soudním xxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx stanovených zákonem xxxx xxxxxxxxxxx smlouvou, x níž xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, jíž xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Zjistí-li xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx příslušného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxx okresního xxxxx xxxxxxx soud, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx soud patří, x xxxxxxx sledování xxxxxxx krajského soudu xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx krajský xxxx xxxxx, x x případě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soudu Xxxxxxxx soud.

(3) X xxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu x Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx osobních xxxxx x informuje x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) plnění xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x stíhání xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx x ochranných opatření, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x věcech,

b) xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

§122x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§122e

Omezení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx

(1) Ustanovení xx. 12 xx 22 a x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx. 5 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/679 xx ve xxxxxx x xxxxxxx údajům, xxxxx jsou zpracovávány xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x tím xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxx, nepoužijí, je-li xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx

x) předcházení, vyhledávání x xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a vnitřní xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xx osobách x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx subjektu údajů xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyrozumí xxxxxxx xxxxx, který uplatnil xxxxx xxxxxxxxx x xx. 12 až 22 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 , x xxxxxxxxx výjimky xxxxx odstavce 1.

§122e xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x účinností od 24.4.2019

Díl 3

Xxxxx státní xxxxxx soudů x xxxxxxxxx xxxxxx orgánů

§123

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxx Xxxxxxxxxx soudu x vrchních, krajských x xxxxxxxxx soudů xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx množství xxxxxxxxxxxxxx věcí xxx xxxxx soud počty xxxxxx, asistentů, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, soudních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxx xxxxxxxxxx; x Xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx po xxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxx a u xxxxxxxxx soudů xx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx po xxxxxxx personální,

c) zajišťuje xxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,7e)

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx schváleného xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxx rozpočtu určené xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x okresních xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rozpočtu,

e) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předsedy xxxxx xx xxxxxx majetku xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a stanoví xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx soudů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx věcech,

f) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravu justičních xxxxxxxxx, xxxxxxx stanoví xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odborné justiční xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx statut Xxxxxxxx akademie x xxxxxxx xx její xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) organizuje a xxxx xxxxxxxx přípravu xxxxxxx soudních xxxxxxxx, xxxxxxxx vykonavatelů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přísedících x výkonu xxxxxx xxxxxx,

x) sleduje chod xxxxx soudních xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technologií,

m) xxxxxxxxxx, řídí a xxxxxxxxxx zveřejňování xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, požární xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx, stanoví-li xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx sleduje x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx důstojnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxx x řízení nedochází xx xxxxxxxxx průtahům. X tomuto xxxxx xxxxxxxxxxxx, x to x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx evidence xxxx, xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) sleduje x xxxxxxxxxxx stav xxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxx a justiční xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx soudních xxxxxxx,

x) vyřizuje stížnosti xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx").

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, krajských x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx rozvrhu xxxxx, xxxxxx xxxxxxx práce x xxxxxxxxxxx věcí xxxxx rozvrhu práce.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx svých xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx soudního rozhodování, xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3.

§124

(1) Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyřizuje xxxxxxxxxx xxxx soudců,

b) xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx její xxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx odborné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Nejvyššího xxxxx,

x) xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,9)

x) kontroluje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) plní xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x dodržování xxxxx xxxxxxxxxx etiky x xxxxxxxx, xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx, x o xx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx nedocházelo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. K xxxx účelu, x xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx evidence xxxx, xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx soudu,

a) xxxxxxx xxxxxxxx soudních xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx věcí xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxx úkolů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. a) x x) podává xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ministerstvu xxxxxxx xx stížnostem xxx porušení xxxxxx, xx-xx xx to, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x trestním xxxxxx xxxxxxx (trestní řád).

(5) Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx nebo zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx oprávněn xxxxx xxxxxxxx soudu,

a) xxxxxxxxx provoz xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u Xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) plní další xxxxx související x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx soudu podle xxxxxx předsedy soudu.

§125

(1) Xxxxxxxx vrchního xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vrchního xxxxx xxx, že

a) zajišťuje xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, soudními xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyřizuje xxxxxxxxxx věci xxxxxx,

x) xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x vytváří xxxxxxxx xxx její xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx úrovně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx tajemníků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx na xxxxx xxxx soudních kanceláří,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,9)

f) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx soudních xxxxxxxxxx,

x) kontroluje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vrchního xxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx úkoly, xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx o xxxxxxxxxx jednání x xxxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxx u vrchního xxxxx, x x xx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx nedocházelo xx zbytečným xxxxxxxx. X tomu xxxxx, x to x x využitím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx věcí, vedených x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) dohlíží na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx stížnosti.

(3) Předseda xxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx práce.

(4) X xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. a) x x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, má-li xx xx, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x trestním xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx).

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx soudu, x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx předseda xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx soudců,

c) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx kanceláří,

d) plní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx státní xxxxxx soudu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§126

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx soudů x xxxx xxxxxx xxx, že

a) zajišťuje xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xx xxx účelem xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, zajišťuje xxxxx obsazení soudu xxxxxxx soudními úředníky, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx personální xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx pro hospodaření xxxxxxxxx soudu a xxx hospodaření okresních xxxxx x jeho xxxxxx minimálně x xxxxxxx xxxxxxx závazných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rozpočtu xxxx správcem kapitoly xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pravidel xxxx vůči xxxxxxxx xxxxxx v jeho xxxxxx funkci xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxx,

x) xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úředníků, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx působících x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx uchazeči xxxxxxx xxxxxxxx smlouvu,

g) řídí x kontroluje odbornou xxxxxxxx xxxxxxxxxx kandidátů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a její xxxxx,

x) xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x koordinuje xxxxxxxx průpravu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudů k xxxxxx jejich xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxx soudních xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxx soudem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,9)

x) xxxxxxxxx včasné zveřejňování xxxxxxxx rozhodnutí,

m) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxxx krajského xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x krajského xxxxx x u okresních xxxxx x xxxx xxxxxx, x x xx, xxx x xxxxxx řízeních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx průtahům. X xxxx xxxxx, x xx x x využitím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx věcí, xxxxxxxx x krajského x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx soudních xxxxx,

x) xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx postup xxxxxxxxx soudu xxx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx xxxxx.

(4) V xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) podává xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu ministerstvu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x trestním xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx). Xx-xx xx to, xx xxxxxx podaný xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx okresního soudu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o trestním xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), postoupí xx xx xxxx stanoviskem xxxxxxxxxxxx.

(5) Ředitel správy xxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx je podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) zajišťuje provoz xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) vyřizuje xxxxxxxxxx xxxx zaměstnanců působících x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx úkoly xxxxxxxxxxx x výkonem státní xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx soudu.

§127

(1) Xxxxxxxx okresního xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx okresního xxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xx xxx xxxxxx zejména xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, zajišťuje řádné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, soudními xxxxxxxxxxxx x dalšími xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) dohlíží xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx jejího xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx,

x) pečuje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úředníků, xxxxxxxx xxxxxxxxx, soudních xxxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx okresního xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx na xxxxx xxxx soudních xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,9)

h) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) kontroluje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx úkoly, xxxxxxx-xx tak xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Předseda xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx etiky x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x x xx, aby x těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X tomu xxxxx, x to x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx evidence xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx prověrky xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx stížnosti.

(3) Xxxxxxxx okresního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx okresního xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) V xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x b) xxxxxx předseda okresního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx, má-li za xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx). Má-li za xx, xx podnět xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxxxx předsedovi xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx pouze předseda xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx chod xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) plní xxxxx úkoly související x výkonem xxxxxx xxxxxx soudu podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§128

(1) Zjistí-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx správy xxxxx, že soudce xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx narušuje xxxxxxxxxx soudcovské xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, nestranné, xxxxxxx x spravedlivé xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.6)

(2) Xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx6) podá xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx-xx soudce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudcovskou xxxxxx xxxxx §91, xxxx xxxxx zjistí, xx soudce, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxx xxxxxxxx

§129

(1) Xxxxxxx xx Justiční xxxxxxxx xx sídlem x Xxxxxxxxx. Justiční xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx. Dohled xxx činností Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx akademie xxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx justičních xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx soudců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx zástupců x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x justici. Xxxxxxxx xxxxxxxx může dále xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxxx s justicí, xxxxxxx policejní xxxxxx x orgány sociálně-právní xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xx soudy x xxxxxxxx zastupitelstvími xxx, aby co xxxxxxx odpovídala jejich xxxxxxxx.

§130

(1) Orgány Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxx") x xxxxxxx Justiční xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx").

(2) Xxxx řídí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx celkovou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx soudních xxxxxxxx a dalších xxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxx tvoří dva xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx x xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxx, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství, jmenovaní x xxxxxxxxxx nejvyšším xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxxx Xxxx xxx, xxx xxxxxxx v xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx chod Xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx, pedagogické, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx jménem. Xxxxxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxx spravedlnosti xx xxxxxxxxxx x Xxxxx.

(4) Xxxxx funkce xxxxx Rady se xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx z xxxxxx xxxxxx úkonu x xxxxxxx xxxxx.10) Xxxx Xxxx má xxxxx xx náhradu xxxxxx v xxxxxxxxxxx x výkonem funkce xxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx.11) Předsedovi, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, přísluší xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx a náhrada xxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx xxxx 0,3xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soudu dle xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx ve xxxx 0,2xxxxxxx x xxxxx xx xxxx 0,1xxxxxxx.

§131

Vnitřní organizaci Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx projednání x Xxxxx.

§132

Xxxxxxxx akademie v xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a přednášky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx osob, xxxxx xx xxxxxxxx x přijetí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zástupců,

c) xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx další úkoly, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxx xxxxxxxxxxxx.

§132x

Xxxxxxxxxxx činnost Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, pro kterou xxxx zřízena (§129 xxxx. 2). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozsah x xxxxxxxxxx xxxxxx činnosti.

§132a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 314/2008 Sb. x účinností xx 1.10.2008

§133

(1) Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx lektoři, xxxxx xxxxxxxxxx x odvolává Xxxx, x ostatní xxxxxxxxxxx zaměstnanci.

(2) Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysokých xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx si xxxx xxxxxx jmenováním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce.

(3) Xx pedagogickou xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x Justiční xxxxxxxx náleží xxxx xxxxxxxxxxxx pracovníka xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxx 5

§134

§134 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§135

§135 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§136

§136 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§137

§137 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§138

§138 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§139

§139 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§140

§140 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§141

§141 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§142

§142 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§143

§143 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§144

§144 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§145

§145 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§146

§146 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§147

§147 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§148

§148 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§149

§149 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§150

§150 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§151

§151 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§152

§152 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§153

§153 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§154

§154 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§155

§155 zrušen právním xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§156

§156 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§157

§157 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§158

§158 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§159

§159 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§160

§160 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§161

§161 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§162

§162 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§163

§163 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

Díl 6

Xxxxxxxxx

Xxxxxx stížnosti

§164

(1) Xxxxxxx a právnické xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx se stížnostmi, xxx jde-li x xxxxxxx x řízení xxxx o nevhodné xxxxxxx soudních xxxx xxxxx narušování xxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxx. Xxx xxx o xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx obsahu xxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx se xxxxx domáhat přezkoumání xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx nevyřizují.

§165

Xxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx stěžovateli na xxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx podání dopustí xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx.

§166

(1) Stížnost xxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx; je-li podána xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx písemný záznam.

(2) Xxxxxxxx xx podává x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx podána x orgánu státní xxxxxx xxxxx, kterému xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx ji neprodleně xxxxxx příslušnému.

Xxxxxx při vyřizování xxxxxxxxx

§167

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) stížnosti xx postup vrchního x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx průtahy x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxx obsahem je xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx stížnosti x xxxx věci, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx krajského xxxxx, nejde-li x xxxxxxxx xx průtahy x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, x jejichž vyřízení xx xxxxx §168 xx 171 xxxxxxxxx xxxx xxxxx státní xxxxxx soudů, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§168

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx soudců x xxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxx u Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx předsedou xxxxxxxx xxxxx.

§169

Xxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxxx stížnosti, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx průtahy x xxxxxx, xx nevhodné xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, předsedy xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxx x vrchního xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxx.

§170

Xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxx xx průtahy v xxxxxx nebo na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx úředníky, xxxxxxxx tajemníky x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx stížnosti x xxxx xxxx, xxxxxxxxxx předsedou xxxxxxxxx xxxxx, nejde-li o xxxxxxxxx xx xxxxxxx x řízení,

c) xxxxxxxxx xx xxxxxx okresního xxxxx, obsahuje-li podání xxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx chování xxxx xxxxxxxxxx důstojnosti xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxx xx byl xxxxx §171 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx i stížnost, x jejímuž vyřízení xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x).

§171

Předseda xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx chování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, soudci, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx soudními úředníky, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

§172

Xxxxx xxxxxx xxxxxx soudu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stížnosti xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx nimž xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxxx přispět x xxxxxxxxx xxxx.

§173

(1) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx 2 xxxxxx, x xxxxx-xx se o xxxxxxxx na průtahy x xxxxxx, xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státní správy xxxxx příslušnému x xxxxxx vyřízení. O xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxx lhůtě xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxx xxx tehdy, xxxxx-xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X tom, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx písemně vyrozuměn.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx částečně xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zjištěných xxxxx. Xxxx-xx porušena povinnost xxxxxxx, platí xxxxxxxxxx §128 odst. 1.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx orgánu státní xxxxxx soudů známa.

§174

(1) Má-li stěžovatel xx xx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx soudních osob xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx správy xxxxx, xxx nebyla xxxxx xxxxxxxx, xxxx požádat

a) xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stížnosti xxxxxxxxxx předsedou Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx vrchního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) předsedu xxxxxxxxx soudu, xxx xxxxxxxxx způsob xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx nové xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§174x

Xxxxx xx určení xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úkonu

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxx ten, xxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xx, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, aby xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx procesního úkonu, x kterého xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x průtahům v xxxxxx (dále xxx "xxxxx na xxxxxx xxxxx"). Xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úkonu xxxx podmíněn xxxxxxx xxxxxxxxx xxx §164.

(2) Xxxxx na xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx x řízení xxxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx"), o xxxxx věc x xxxx xxxxxxxx úkon xx xxxxx, v xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx spatřovány průtahy x xxxxxx a xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx; dále xxxx xxxxx xxxxxxxxx označení xxxxx, xxxx němuž xxxxxxx, musí být xxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxx, vůči xxxxx xxxx xxxxxxxx průtahy x řízení, xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx návrh xx xxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx; x svém xxxxxxx soud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xxxxxxx, xxxxx soud xxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx doručení xxxxxx všechny procesní xxxxx, x nichž xxxxx navrhovatele dochází x xxxxxxxx; x xxxxxxx případě xx x návrhu dále xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 3 xxx ode xxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx nejblíže xxxxxxx xxxxxx, směřuje-li návrh xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx soudu, x Xxxxxxxx správní xxxx, směřuje-li xxxxx xxxxx krajskému soudu xx xxxx správního xxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx Nejvyššímu soudu xxxx Nejvyššímu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx jen "příslušný xxxx").

(5) Xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxxx. Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx části xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) Příslušný xxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx-xx xxxxx xxxxx, xxx není x xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx návrh v xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxx jednání do 20 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx řádně xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxx, xxxx xxxxx návrh xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx, x kterého jsou x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx; stejně xxx postupuje, xxxxxxx-xx x závěru, že x xxxxxxxx v xxxxxx nedochází.

(8) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx soud k xxxxxx, xx návrh xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, protože x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, význam xxxxxxxx řízení pro xxxxxxxxxxxx, xxxxxx účastníků xxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dochází x xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx procesního xxxxx, x něhož xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx je soud, xxxxxxxxx k provedení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxx xxxx oprávněný, hradí xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx.

(9) Xxxxxxxx, xxxxxx příslušný soud xxxxxxx o návrhu xx xxxxxx lhůty, xx xxxxxx navrhovateli x soudu, xxxxx xxxxx xxx návrh xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o návrhu xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§175

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx zájmovými xxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxx xxxxxxxxxxxx zejména

a) xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx podstatně dotýkají xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jejího xxxxxx,

x) xxxxxxx opatření xxxxxxxx xx organizace soudů, xxxxxxxxx soudců x xxxxxx státní správy xxxxx.

§175x

Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx a jiných xxxxxxxx předpisů využívá xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x) příjmení, xxxxx xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,

x) pohlaví,

d) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) datum, xxxxx a okres xxxxxxxx, u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx, místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí, xxx-xx x úmrtí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo x xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx došlo; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx jako den xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, a xxxxx nabytí xxxxxx xxxx tohoto rozhodnutí,

g) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,

h) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) rodinný xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikačních xxxxxxx.

§175b

(1) Xxxx xxx xxxxx působnosti podle xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x stát,

e) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx pobytu, popřípadě xxx xxxxxx, na xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x nápomoci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedení xxxxx, xxxxx smlouvu xxxx zastoupení xxxxxxxx, xxxxxxx svéprávnosti, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxxxxxxxxx, nebylo-li xx xxxxxxxxx, datum, místo x okres xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx místní správy, xxxxx a xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zástupce nemá xxxxxxxxx rodné číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a datum xxxxxxxx; je-li xxxxx xxxxxxxx zástupcem dítěte xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx sídla,

k) xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x uzavření manželství xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, místo x xxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí xxxxx x neexistenci xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednoho x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx x den, který xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí xxxxx x rozvodu xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxx, xxxxx byl v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, který xxxxxxxx, anebo datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx registrovaného partnerství,

m) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx předchozích xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx partnera; je-li xxxxxxxx xxxx partnerem xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx partnera x xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx narození,

o) o xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx osvojence,

3. původní x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx xx narodil x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

5. jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení x xxxxx čísla xxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x datu xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx otce x xxxxx; pokud xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx narození,

7. datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx nastaly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx x xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,

x) den, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx o prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx nepřežil, a xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxx soudního xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxx vedeny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx využijí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.

(3) Xxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nositele xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) rodné xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) datum, xxxxx a okres xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, stát, xx xxxxx xxxxx xx narodil.

§175x

(1) Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona a xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx, kde se xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx České republiky, xxxxx x okres xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních občanství, xxxx státní xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx adresa, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx,

x) xxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx soudní xxxxxxxxx x doba, xx xxxxxx není umožněn xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) rodinný xxxx, datum x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx manželství xx neplatné, datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x manželů xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx a místo xxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx registrovaného partnerství,

n) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxx rodné číslo; x případě, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum narození,

p) x osvojenci xxxxx x rozsahu

1. stupeň xxxxxxxx,

2. původní x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení osvojence,

3. xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x cizině, xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx,

5. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx osvojitelů, x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x datu xxxxxxxx osvojitele,

6. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx čísla xxxx x matky; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx rozhodnutí x zrušení osvojení,

r) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxx, matky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxx x rodičů xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za nezvěstného xxxxxx jako xxx, xxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) datum, místo x xxxxx úmrtí; xxx-xx o úmrtí xxxx území České xxxxxxxxx, stát, na xxxxx území k xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě jako xxx, který nepřežil,

v) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxx xxxxxxx s oprávněním x pobytu na xxxxx nebo jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxx jeho xxxxxxxx osvojen xxxxx xxxxx poručníkem xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

3. osamělého xxxxxxx xxxxxxxx 65 xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx, který xx x sebe xxxxxxxx xx zdravotních důvodů xxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx,

4. cizince, který xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterému byla xxxxxxx mezinárodní ochrana xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx; jde-li o xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx pokud jsou xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.

§175x

Xxxx pro výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, datum xxxxxxxx, adresa xxxxx xxxxxxxx pobytu,

b) rodné xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx narození, x xxxxxxx narození x xxxxxx xxxxx a xxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx průkazu,

e) xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx znehodnocení xxxxxxxxxx občanského xxxxxxx x údaj o xxxx ponechání xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanského xxxxxxx,

x) xxxxx úmrtí; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení za xxxxxxx, xxx, který xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx nebo den, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§175x

Xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x informačního systému xxxxxxxx cestovních xxxxxxx x cestovních xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx,

x) místo x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx stát narození,

c) xxxxx x druh xxxxxxxx cestovního xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,

g) xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx, odcizených xxxx neplatných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, odcizeného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx jako den xxxxx xxxx xxx, xxxxx občan xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil.

§175x

Xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x informačního systému xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx spoření způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx x rozsahu

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx,

2. rodné xxxxx,

3. xxxxx smlouvy,

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx číslo") xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x rozsahu

1. xxxxx, xxxxxxxxx jména, a xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxx,

3. xxxxx smlouvy,

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx spořitelny.

§175g

Soud pro výkon xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tyto údaje:

a) xxxxx, popřípadě jména, x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, a pokud xxxxxx xxxxxxxxx, číslo xxxxxxxxxx vedené x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikační xxxxx penzijní společnosti.

§175g xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 296/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.9.2017

§175x

Xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, podnikajících xxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zahraniční xxxxx x

x) xxxxxx místa xxxxxx v České xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx x zahraničí podnikající xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx osoby.

§175x

X xxxxx xxxxx §175a175h xxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou nezbytné xx splnění xxxxxx xxxxx.

§175x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 218/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

§176

Xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx u Nejvyššího xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. 1.

§177

Při rozvrhu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx 2002 x při xxxx změnách xx xxxxxxxxx §42 xxxx. 4.

§178

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x volbě xxxxxxxxxxxx xxx svolá předseda xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§179

(1) Soudci xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jmenované xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx považují xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx Nejvyššího soudu, xxxxx xxxx xx xxx účinnosti tohoto xxxxxx činní xxxx xxxxxxxxx soudců Xxxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx pracovní xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx poměr xx dobu neurčitou xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§180

Nestanoví-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Česká xxxxxxxxx vázána, jinak, xxxxxxxx xx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §60 odst. 3 xxx vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxxx x době xxxx 1. xxxxxx 1999 na xxxxxxxxx xxxxxxx vysoké školy xx xxxxxx x Xxxxx republice, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xx sídlem xx území Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vysokoškolské vzdělání x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů.

§181

Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx 65 xxx xx 31. xxxxxxxx 1997, xxxxxx xxxx 31. prosince 2002; funkce soudců, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx věku 70 xxx do 31. xxxxxxxx 2006, zaniká xxxx 31. xxxxxxxx 2007.

§182

Xxxxxx jmenovaní do xxxxxx předsedů x xxxxxxxxxxxxx soudů a xx xxxxxx předsedů xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§183

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx služby xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x jejichž xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxx přípravné xxxxxx vykonané xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx přípravné xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§184

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx odborné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx soudcovskou xxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů stejné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx odbornou justiční xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx zkoušku.

§185

§185 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

§186

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 335/1991 Sb., o xxxxxxx x xxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 17/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 335/1991 Xx., o xxxxxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 264/1992 Xx.

3. Xxxxx č. 239/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 335/1991 Sb., x xxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx č. 436/1991 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx.

5. Xxxxx č. 580/1991 Sb., kterým xx xxxxxxxx xxxxx x. 436/1991 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x odvolání x xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxx č. 23/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon č. 436/1991 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, o volbách xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 580/1991 Sb.

7. Xxxxx č. 284/1993 Sb., kterým se xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 436/1991 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx přísedících, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxx x x státní xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 580/1991 Xx., zákona č. 23/1993 Xx. a xxxxxx č. 171/1993 Xx.

8. Zákon č. 240/1995 Sb., xxxxxx se mění x xxxxxxxx zákon x. 436/1991 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních x soudnictví, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x funkce x x státní xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Zákon č. 215/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 436/1991 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x soudnictví, x volbách xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

10. Zákon č. 11/2001 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 335/1991 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 436/1991 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 283/1993 Sb., x xxxxxxx zastupitelství, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Xxxxxxxx č. 576/1991 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

12. Xxxxxxxx č. 71/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxxxxx x. 576/1991 Sb., x xxxxxxx poboček xxxxxxxxx krajských x xxxxxxxxx xxxxx.

13. Xxxxxxxx č. 178/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 576/1991 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx některých xxxxxxxxx a okresních xxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 71/1993 Xx.

14. Vyhláška č. 1/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 576/1991 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 71/1993 Xx. x x. 178/1993 Xx.

15. Vyhláška č. 235/1994 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 576/1991 Xx., x zřízení poboček xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudů, ve xxxxx vyhlášky x. 71/1993 Sb., xxxxxxxx x. 178/1993 Sb. x xxxxxxxx č. 1/1994 Xx.

16. Xxxxxxxx č. 293/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx č. 576/1991 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

17. Vyhláška č. 195/1997 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 576/1991 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 71/1993 Xx., xxxxxxxx x. 178/1993 Xx., vyhlášky č. 1/1994 Xx., xxxxxxxx x. 235/1994 Sb. x xxxxxxxx x. 293/1995 Xx.

18. Vyhláška č. 190/2001 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 576/1991 Xx., x xxxxxxx poboček xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx

§187

X §44 xxxx. 4 zákona č. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 210/1999 Xx., xx vkládá xxxx xxxxxxx j), které xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1 advokáta xx člena Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx k).

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxxxxxx xxxx

§188

§188 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2002 Sb.

XXXX XXXXXX

§189

§189 (xxxx xxxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2006 Sb.

ČÁST PÁTÁ

§190

§190 (xxxx xxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 250/2016 Sb.

XXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x. 264/1992 Xx.

§191

X xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx o státním xxxxxxxxx x o xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx (notářský xxx) x mění x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, se xx. X xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 171/1993 Xx.

§192

X xxxxxx č. 171/1993 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx soudní xxx, xx xx. XXX xxxxxxx.

XXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x. 292/1993 Xx.

§193

X xxxxxx x. 292/1993 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xxxxx x. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, x zákon x. 335/1991 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxx, xx xx. XX xxxxxxx.

XXXX DEVÁTÁ

Změna zákona x. 202/1997 Xx.

§194

X xxxxxx č. 202/1997 Xx., xxxxxx xx xxxx a doplňuje xxxxxxxx soudní xxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 436/1991 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx a o xxxxxx xxxxxx soudů Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx čl. II xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x. 30/2000 Sb.

§195

V xxxxxx x. 30/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx, se xx. XXX xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

§196

X xxxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx exekutorech x exekuční činnosti (xxxxxxxx xxx) a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

§197

(1) Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. dubna 2002.

(2) Xxxxxxxxxx §69 xxxxxxx xxxxxxxxx dnem 31.xxxxxxxx 2009.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. r.

Zeman x. r.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 6/2002 Sb.

NÁZVY, XXXXXX X SÍDLA VRCHNÍCH XXXXX

1. Vrchní soud x Praze

Do xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxx obvody Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x Praze, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx xxx Xxxxx x v Hradci Xxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxx soudu x Xxxxx xx xxxxxx xxxxx Praha.

2. Xxxxxx soud v Xxxxxxxx

Xx obvodu Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx x x Xxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xx město Xxxxxxx.

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx x. 6/2002 Xx.

XXXXX, XXXXXX X XXXXX XXXXXXXXX XXXXX

1. Xxxxxxx xxxx x Xxxxx

Xx obvodu Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soudů xxx Xxxxx 1, Xxxxx 2, Prahu 3, Xxxxx 4, Xxxxx 5, Prahu 6, Xxxxx 7, Prahu 8, Xxxxx 9 x Prahu 10.

Sídlem Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx je xxxxxx xxxxx Xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxx x Praze

Do xxxxxx Krajského xxxxx x Xxxxx xxxxx xxxxxx okresních xxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, Xxxxx-xxxxx, x Xxxxxxxx x x Xxxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx hlavní xxxxx Praha.

3. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx patří xxxxxx xxxxxxxxx soudů x Xxxxxxx Budějovicích, Českém Xxxxxxxx, Jindřichově Hradci, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Prachaticích, Xxxxxxxxxxxx a x Xxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Českých Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxx x Xxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxx obvody xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Plzeň-město, Xxxxx-xxx, Xxxxx-xxxxx, x Xxxxxxxxxx, Sokolově x x Tachově.

Sídlem Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxxxx Xxxxx.

5. Xxxxxxx soud v Xxxx xxx Labem

Do xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx nad Xxxxx patří xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Jablonci nad Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Teplicích x v Xxxx xxx Labem.

Sídlem Xxxxxxxxx xxxxx x Ústí xxx Xxxxx je xxxxx Ústí nad Xxxxx.

6. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxx Králové

Do xxxxxx Krajského xxxxx x Xxxxxx Králové xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Havlíčkově Xxxxx, Xxxxxx Králové, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x x Xxxx xxx Orlicí.

Sídlem Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx je xxxxx Hradec Xxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxx x Xxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xxxxx obvody Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx x okresních xxxxx x Xxxxxxx, Brno-venkov, x Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Uherském Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Zlíně, Xxxxxx x xx Xxxxx xxx Sázavou.

Sídlem Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xx xxxxx Brno.

8. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx

Xx xxxxxx Krajského xxxxx v Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Jičíně, Xxxxxxxx, Xxxxx, Ostravě, Xxxxxxx, Xxxxxxxx a xx Xxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Ostravě je xxxxx Ostrava.

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxx č. 6/2002 Xx.

XXXXX, XXXXXX X SÍDLA XXXXXXXXX XXXXX

1. Okresní xxxx x Xxxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu v Xxxxxxxx xxxxx území xxxx Benešov, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Borovnice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Ctiboř, Xxxxx, Xxxxxxxx, Čerčany, Xxxxxxx Újezd, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Kralovice, Xxxxxxxxxx, Dunice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Chmelná, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Chotýšany, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Keblov, Kladruby, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Křivsoudov, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Libež, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Louňovice xxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Neustupov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Ostrov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Popovice, Xxxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Pravonín, Přestavlky x Čerčan, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Ratměřice, Řimovice, Xxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Soběhrdy, Xxxxxxx, Stranný, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Teplýšovice, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Vojkov, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Vranov, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Vysoký Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxx x Berouně

Do xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Berouně xxxxx xxxxx obcí Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Broumy, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Bykoš, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Hředle, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Jivina, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Kublov, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx Xxxxx, Málkov, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Nový Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Praskolesy, Xxxxx, Skřipel, Skuhrov, Xxxxxx, Stašov, Suchomasty, Xxxxx, Svatý Jan xxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Tlustice, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Třebaň, Zahořany, Xxxxxxx, Záluží, Zdice, Xxxxxx, Xxxxxxx.

Xxxxxx Okresního xxxxx v Xxxxxxx xx xxxxx Beroun.

3. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx

Xx obvodu Xxxxxxxxx soudu v Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx, Brumov, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Cetkovice, Crhov, Xxxxx Hora, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Dlouhá Lhota, Xxxxxxxxxx xxx Svitavou, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Hluboké Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Horní Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxxx, Kořenec, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxx, Xxxxxx, Kuničky, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Lhota Xxxxxxxx, Xxxxx x Lysic, Xxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Makov, Xxxx Xxxxx, Xxxx Roudka, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Němčice, Xxxxx, Obora, Xxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Petrovice, Xxxxxxxxxx Poříčí, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Rohozec, Xxxxxxxxx, Rozseč xxx Xxxxxxxxx, Rozsíčka, Rudice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Skalice xxx Svitavou, Skrchov, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Suchý, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxxxx, Šošůvka, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Újezd x Xxxxxxxx, Újezd x Černé Hory, Xxxx, Úsobrno, Xxxxx, Xxxxxxx, Vanovice, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Vysočany, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxxxx, Žernovník, Xxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx je xxxxx Xxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxx Brno-venkov

Do xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxx-xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxx Svitavou, Xxxxxx u Rosic, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Dolní Kounice, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Hradčany, Xxxxxxxxx x Brna, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Ivančice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Kanice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Kovalovice, Xxxxxxxxxxxx, Kupařovice, Xxxxx, Xxxxxxx, Ledce, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Litostrov, Xxxxxxxx, Lukovany, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxx, Moravany, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Knínice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxx Xxxxxxx, Odrovice, Xxxxx u Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Ponětovice, Xxxxxxxx, Popůvky, Pozořice, Xxxxx, Pravlov, Prštice, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Radostice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Rebešovice, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx, Řícmanice, Xxxxxx, Xxxxx, Sentice, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Stanoviště, Xxxxxxxx, Svatoslav, Syrovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Štěpánovice, Xxxxxxx, Xxxxxx, Tetčice, Xxxxxx, Trboušany, Troubsko, Xxxxxxxx, Xxxxx u Xxxx, Xxxxx x Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Veverská Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Vohančice, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Zakřany, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Zbraslav, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Železné, Židlochovice.

Sídlem Xxxxxxxxx soudu Brno-venkov xx xxxxx Xxxx.

5. Xxxxxxx soud x Xxxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Brantice, Bruntál, Xxxxxxxxx, Býkov-Láryšov, Xxxxxx, Xxxxxxxxx nad Bystřicí, Xxxxx Xxxx, Dlouhá Xxxxx, Dolní Moravice, Xxxxxx, Heřmanovice, Hlinka, Xxxxxxxxx, Xxxxx Benešov, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Studánka, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx nad Moravicí, Xxxxxxx, Liptaň, Lomnice, Xxxxxxxx, Xxxx Morávka, Xxxx Štáhle, Město Xxxxxxxxxxx, Mezina, Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, Moravskoslezský Xxxxx, Xxxxxxxx Beroun, Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxx Heřminovy, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Staré Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Svobodné Xxxxxxxxx, Xxxxxx Niva, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Úvalno, Xxxxxxxx u Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Pradědem, Xxxxxx, Zátor.

Sídlem Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx.

6. Xxxxxxx soud x Xxxxxxxx

Xx obvodu Okresního xxxxx v Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx xxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Cvrčovice, Xxxxxx, Dobré Xxxx, Xxxxx Dunajovice, Xxxxx Xxxxxxxxx, Drnholec, Hlohovec, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Horní Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Hustopeče, Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Klobouky x Xxxx, Kobylí, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Lednice, Mikulov, Xxxxxxxx, Moravská Nová Xxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Němčičky, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Popice, Xxxxxxxxx, Přibice, Přítluky, Xxxxxxx, Sedlec, Starovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Valtice, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Vlasatice, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Břeclavi xx xxxxx Břeclav.

7. Xxxxxxx xxxx x Xxxxx Xxxx

Xx obvodu Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx Lípě xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Hamr xx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Horní Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx v Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Šenov, Xxxxx, Kravaře, Krompach, Xxxxxxxxx x Cvikova, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Nový Bor, Xxxx Xxxxxxxxx, Okna, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Ralsko, Xxxxxxx x Xxxxx Xxxx, Skalka u Xxxx, Xxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Stvolínky, Svojkov, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Valtinov, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Ždírec.

Sídlem Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxx Xxxx.

8. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xx obvodu Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx Budějovicích xxxxx xxxxx obcí Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Branišov, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Dívčice, Dobrá Xxxx u Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Dobšice, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Dříteň, Xxxxxxx, Xxxxx, Dynín, Habří, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Hosín, Xxxxx, Xxxxxx, Hranice, Xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Chotýčany, Xxxxxxxxx, Jankov, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Komařice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Libín, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxx, Litvínovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxx, Mydlovary, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxx Hrady, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Petříkov, Xxxxxx, Xxxxx, Plav, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Hodějovice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Svatý Xxx nad Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxx xxx Vltavou, Xxxxxx, Xxxxxx, Vidov, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Zahájí, Xxxxxxx, Zliv, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxx, Xxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx soudu v Xxxxxxx Budějovicích xx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx.

9. Xxxxxxx xxxx v Xxxxxx Krumlově

Do obvodu Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx xxx Černou, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Bujanov, Xxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxx Krumlov, Xxxxx Xxxxxxxx, Dolní Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Horní Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx na Šumavě, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Malšín, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxxxxxx, Pohorská Xxx, Xxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxx Výtoň, Xxxxxxx, Přísečná, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxxxx, Soběnov, Xxxxx, Střítež, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Věžovatá Xxxxx, Xxxxx Brod, Xxxxx Xxxxxx, Zubčice, Xxxxxx x území xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxx Český Krumlov.

10. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxx

Xx obvodu Xxxxxxxxx xxxxx x Děčíně xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Bynovec, Česká Xxxxxxxx, Děčín, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Dolní Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Dolní Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Františkov xxx Xxxxxxxxx, Heřmanov, Xxxxx Xxxxxxxxx, Horní Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Jiřetín xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Lipová, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Malá Xxxxx, Xxxxxxxxx, Markvartice, Merboltice, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Růžová, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Křečany, Starý Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Šenov, Xxxxxxxxx, Veselé, Xxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx je xxxxx Xxxxx.

11. Okresní xxxx x Domažlicích

Do xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Babylon, Xxxx xxx Radbuzou, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Kubice, Díly, Xxxxxxxxx, Drahotín, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Horšovský Xxx, Hostouň, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Chocomyšl, Chodov, Xxxxxxx Lhota, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Kdyně, Xxxxxx xxx Čerchovem, Xxxxxxx, Xxxx na Xxxxxx, Křenovy, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx), Xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx Horšovský Xxx), Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Nemanice, Němčice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Otov, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxx, Pelechy, Xxxxxxxxxx, Pocinovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Staňkov, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxx, Únějovice, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Všekary, Xxxxxxxx, Všeruby, Zahořany, Xxxxxx.

Xxxxxx Okresního soudu x Xxxxxxxxxxx je xxxxx Xxxxxxxxx.

12. Xxxxxxx xxxx xx Xxxxxx-Xxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx Frýdku-Místku xxxxx xxxxx obcí Baška, Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Dolní Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Hnojník, Xxxxx Bludovice, Horní Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Jablunkov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Košařiska, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Kunčice xxx Xxxxxxxxxxx, Lhotka, Xxxxxx, Malenovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Morávka, Mosty x Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Palkovice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Pstruží, Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Ves xxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Město, Xxxxxx, Xxxxxxx, Sviadnov, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Vendryně, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ve Xxxxxx-Xxxxxx xx město Frýdek-Místek.

13. Xxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxxx Brodě

Do xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx Brodě xxxxx xxxxx obcí Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Čečkovice, Xxxxx Xxxx, Číhošť, Xxxxxx Xxx, Xxxxx Xxxxx, Dolní Město, Xxxxx Sokolovec, Druhanov, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Hradec, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Jedlá, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Klokočov, Xxxx, Kochánov, Xxxxxxx, Xxxxx, Kozlov, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Krásná Hora, Xxxxxx Ves, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Květinov, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Ledeč xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx u Xxxxxx, Xxxxxx nad Doubravou, Xxxx, Lipnice nad Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Michalovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Xxx x Xxxxxxxxx, Nová Xxx u Leštiny, Xxxx Xxx x Xxxxxx, Okrouhlice, Okrouhlička, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Přibyslav, Xxxxxxx, Radostín, Rozsochatec, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Skryje, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Slavíkov, Xxxxxxx, Sloupno, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Stříbrné Hory, Xxxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Štoky, Tis, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Příbram, Xxxxxxxx, Úsobí, Xxxxxxxx, Xxxxxx Žďár, Xxx, Xxxxxxx, Vilémov, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx xx město Havlíčkův Xxxx.

14. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu v Xxxxxxxx xxxxx území xxxx Archlebov, Xxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Bukovany, Bzenec, Xxxx, Xxxxxxxxx, Čeložnice, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Dražůvky, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Hovorany, Hroznová Xxxxx, Xxxxx Vrbka, Xxxxx, Xxxxxxxx, Ježov, Xxxxxxx, Karlín, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Louka, Xxxxxxx, Xxxxxx, Malá Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Petrov, Xxxxxxxx, Radějov, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Skoronice, Xxxxxxx, Starý Poddvorov, Xxxxxxxxx, Strážnice, Strážovice, Xxxxxxxxxx, Suchov, Svatobořice-Mistřín, Xxxxxxx, Šardice, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Tvarožná Xxxxx, Uhřice, Vacenovice, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxx xxx Moravou, Xxxxxxx, Vlkoš, Vnorovy, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Želetice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx.

Xxxxxx Okresního xxxxx v Xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx.

15. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxx Králové

Do xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Babice, Xxxxxxx, Běleč nad Xxxxxx, Benátky, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Dolní Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Hněvčeves, Xxxxxxxxx, Hořiněves, Xxxxxx Xxxxxxx, Hrádek, Humburky, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Jeníkovice, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Kunčice, Xxxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Libníkovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Nechanice, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Nový Xxxxxx, Obědovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Písek, Prasek, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Pšánky, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Sadová, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Smiřice, Smržov, Xxxxxxxx, Stará Xxxx, Xxxxx Xxxxxx, Stěžery, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Šaplava, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx pod Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Všestary, Výrava, Xxxxxx xxx Labem, Xxxxxxxxxxx, Zdechovice.

Sídlem Xxxxxxxxx xxxxx x Hradci Xxxxxxx je xxxxx Xxxxxx Králové.

16. Okresní xxxx x Xxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xx, Xxxxx Xxxxxx, Drmoul, Xxxxxxxxxxx Lázně, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Kynžvart, Xxxx, Lipová, Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Nebanice, Xxxx Kostel, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Ovesné Xxxxxxxx, Xxxxxx, Podhradí, Pomezí xxx Xxxx, Poustka, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxx Sekery, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx město Xxxx.

17. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxxx xxxxx území xxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Jirkov, Kadaň, Xxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxxx, Kryštofovy Xxxxx, Křimov, Libědice, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Místo, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Pětipsy, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Rokle, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Vejprty, Xxxxxx Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Všestudy, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx.

18. Xxxxxxx xxxx x Chrudimi

Do xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Běstvina, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Bor x Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Bylany, Ctětín, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Bezděkov, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Hodonín, Holetín, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Hrochův Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Jeníkov, Xxxxxxxxxx, Kameničky, Xxxxxx, Xxxxxxx, Kněžice, Kočí, Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Krouna, Xxxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Liboměřice, Xxxxxxxxxx, Lipovec, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxxx, Mladoňovice, Morašice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxx, Ostrov, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Podhořany x Xxxxxx, Pokřikov, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Řestoky, Xxx, Xxxxxx, Slatiňany, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Studnice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Úherčice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Kostelec, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Vyžice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Žlebské Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx.

Xxxxxx Okresního xxxxx x Chrudimi xx město Xxxxxxx.

19. Xxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx nad Xxxxx

Xx xxxxxx Okresního xxxxx x Xxxxxxxx nad Xxxxx xxxxx území xxxx Albrechtice v Xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxx xxx Bukovou, Xxxxxxx Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Loužnice, Xxxxxx xxx Xxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Nová Xxx nad Nisou, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Rychnov x Jablonce xxx Xxxxx, Xxxxxxx, Smržovka, Xxxxxxx, Xxxxx Hamry, Xxxxxxxxx, Zásada, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Brod.

Sídlem Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxx Nisou xx xxxxx Jablonec xxx Xxxxx.

20. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Jeseníku xxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx Pradědem, Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxxx-Xxxx Ves, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx-xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Skorošice, Xxxxx Xxxxxxx Voda, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Velké Xxxxxxxx, Vidnava, Xxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx.

21. Xxxxxxx xxxx x Jihlavě

Do xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx patří xxxxx xxxx Arnolec, Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx Brtnice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Hostětice, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Jamné, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Jihlávka, Jindřichovice, Xxxxxx, Kaliště, Kamenice, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Kostelní Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Krasonice, Xxxxxx, Xxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Mrákotín, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Nová Říše, Xxxxxx, Olší, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Panenská Xxxxxxxx, Panské Dubenky, Xxxxxx, Plandry, Polná, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Rybné, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Sedlejov, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxx Xxxx, Stonařov, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Urbanov, Xxxx, Vanov, Vanůvek, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx nad Jihlavou, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Vydří, Xxxxxxx, Zbinohy, Zdeňkov, Xxxx, Xxxxxxxxxxx, Žatec, Xxxxxx.

Xxxxxx Okresního xxxxx x Xxxxxxx je xxxxx Jihlava.

22. Okresní xxxx x Xxxxxx

Xx xxxxxx Okresního soudu x Jičíně patří xxxxx xxxx Bačalky, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Bystřice, Cerekvice xxx Bystřicí, Červená Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Dobrá Xxxx x Xxxxx, Dolní Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Hořice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Choteč, Xxxxxxx, Xxxxxx, Jičín, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Konecchlumí, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kovač, Xxxxxxxx, Xxxx, Lázně Xxxxxxxx, Libáň, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Lískovice, Lukavec x Hořic, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Miletín, Xxxxxxxx x Hořic, Mladějov, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx Paka, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Ostroměř, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx a Xxxxxx, Xxxxxxxx, Podůlší, Xxxxx, Rašín, Rohoznice, Xxxxxxxxx, Samšina, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Stará Paka, Xxxxx Hrady, Xxxxx Xxxxx, Staré Smrkovice, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Šárovcova Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Třtěnice, Xxx, Úbislavice, Údrnice, Xxxxxxx, Újezd xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Valdice, Xxxxx, Xxxxxxxx, Vitiněves, Xxxxxxxx, Vrbice, Vršce, Xxxxxxx, Vysoké Xxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx.

Xxxxxx Okresního xxxxx x Xxxxxx je xxxxx Jičín.

23. Xxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxxxx Xxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Budeč, Xxxxxxxxxxx, Xxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Číměř, Xxxxxx, Xxxxxx, Dešná, Xxxxxx, Dívčí Xxxx, Xxxxxxxxx, Dolní Xxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Drunče, Xxxxxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Hatín, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Němčice, Horní Xxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Kačlehy, Xxxxxxx Xxxxxxx, Kardašova Řečice, Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Lužnicí, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Nová Xxxxxxxx, Xxxx Xxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Nežárkou, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx Žďár, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Rapšach, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Roseč, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Staňkov, Xxxxx Xxxxx, Staré Xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Stříbřec, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Suchdol nad Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Velký Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Višňová, Xxxxxxxxx, Volfířov, Vydří, Xxxxxxx, Xxxxxx, Zahrádky, Xxxx, Xxxxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx Xxxxxx je xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx.

24. Xxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxx Xxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Karlových Xxxxxx patří xxxxx xxxx Xxxxxxxx, Andělská Xxxx, Bečov xxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Děpoltovice, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Hájek, Xxxxx Xxxxxx, Hory, Hroznětín, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Mírová, Nejdek, Xxxx Xxxx, Nové Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Pernink, Potůčky, Xxxx, Xxxxx, Smolné Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx xxx Ohří, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Štědrá, Xxxxx, Xxxxxxxx, Toužim, Útvina, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Vrbice, Xxxxxx Xxx, Xxxxxxx a xxxxx vojenského xxxxxx Xxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxx Karlovy Xxxx.

25. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx patří xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Karviná, Orlová, Xxxxxxxxx x Karviné, Xxxxxxxx, Rychvald, Xxxxxxx, Xxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx je xxxxx Karviná.

26. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Cvrčovice, Xxxxxx, Xxxxx, Dolany, Xxxxx, Družec, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Hořešovičky, Xxxxxxxx, Hostouň, Hradečno, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Jemníky, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Knovíz, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Kyšice, Ledce, Xxxxx, Libochovičky, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Lidice, Líský, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Malé Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Páleč, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Podlešín, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Sazená, Slaný, Xxxxxxx, Smečno, Stehelčeves, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Svinařov, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Uhy, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Přítočno, Velvary, Xxxxxxxx, Vraný, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Zákolany, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Želenice, Xxxxxx, Xxxxxx.

Xxxxxx Okresního xxxxx x Xxxxxx xx město Xxxxxx.

27. Xxxxxxx soud x Xxxxxxxxx

Xx xxxxxx Okresního xxxxx x Klatovech xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Dešenice, Xxxxxx, Dlouhá Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Hamry, Xxxxxxxxxx, Hejná, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Horažďovice, Xxxxxx Xxxxxx, Hrádek, Hradešice, Xxxxxxxxx, Chlístov, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Janovice nad Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Kašperské Xxxx, Kejnice, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx Bor, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Mochtín, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Hory, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Nezdice, Nezdice xx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Olšany, Ostřetice, Xxxxxxx, Petrovice x Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Slatina, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Újezd x Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Zavlekov, Xxxxxxx, Železná Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxxx xx xxxxx Klatovy.

28. Xxxxxxx soud v Xxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxx xxxxx xxxxx obcí Xxxxxxxxxx, Bečváry, Xxxxxxxx, Xxxxxxx X, Xxxxxxx XX, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Voděrady, Xxxxxxx Pečky, Český Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Hradešín, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Jestřabí Xxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Kolín, Xxxxxxxxxx, Konojedy, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx nad Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Krychnov, Xxxxxxx, Xxxxx, Libenice, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Lošany, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Mrzky, Xxxxxxxx, Němčice, Nová Xxx X, Xxxxxx, Xxxxx, Oleška, Xxxxxx, Xxxxxx, Pašinka, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Polní Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Prusice, Přehvozdí, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Radim, Xxxxxxxxxxx I, Radovesnice XX, Ratboř, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Skvrňov, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxx Xxxxx, Tuchoraz, Tuklaty, Xxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxx Lhota, Xxxxxxx, Xxxxx, Velký Xxxx, Xxxxxxxx, Vitice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Vrbčany, Xxxxxx Xxxxx, Výžerky, Xxxxxxxx, Zalešany, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Žiželice.

Sídlem Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxx xx xxxxx Xxxxx.

29. Xxxxxxx soud x Xxxxxxxxx

Xx obvodu Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Bařice-Velké Těšany, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx xxx Hostýnem, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Hulín, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx-Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Koryčany, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx u Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Loukov, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Lutopecny, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Morkovice-Slížany, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Nová Xxxxxx, Osíčko, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Roštění, Xxxxxx, Xxxxxx, Rymice, Skaštice, Xxxxxxx pod Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Troubky-Zdislavice, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Zdounky, Xxxxxxx, Žalkovice, Žeranovice.

Sídlem Xxxxxxxxx soudu v Xxxxxxxxx je město Xxxxxxxx.

30. Xxxxxxx xxxx x Kutné Xxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Kutné Xxxx xxxxx xxxxx obcí Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Bohdaneč, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Církvice, Xxxxxx, Čejkovice, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Dolní Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Hlízov, Xxxxx X, Xxxxx XX, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Chlístovice, Xxxxxxxxx, Kácov, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Hora, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Miskovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Okřesaneč, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx I, Paběnice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx X, Xxxxxxxxx XX, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Soběšín, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Šebestěnice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Vlačice, Xxxxxxxxxxxx, Vlkaneč, Xxxxxxxx, Xxxx, Záboří xxx Xxxxx, Xxxxxxx, Zbraslavice, Xxxxxx, Xxxx nad Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx.

Xxxxxx Okresního soudu x Xxxxx Xxxx xx město Xxxxx Xxxx.

31. Xxxxxxx soud x Xxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xxxxx území xxxx Bílá, Bílý Xxxxxx nad Xxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxx, Čtveřín, Dětřichov, Xxxxxx Xxxx, Dolní Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Hlavice, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxx Řasnice, Hrádek xxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Janův Xxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx pod Xxxxxx, Xxxxxx, Krásný Xxx, Xxxxxxxxxx Údolí, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Lázně Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx Ves, Xxxx Město xxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, Příšovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Sychrov, Šimonovice, Xxxxxxx, Vlastibořice, Všelibice, Xxxxxxxx, Xxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxx xx xxxxx Liberec.

32. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxxxxxx xxxxx území obcí Xxxxxxx, Bohušovice xxx Xxxx, Xxxxxx, Brozany xxx Ohří, Xxxxxxx, Xxxxx, Budyně nad Xxxx, Xxxxxxxxx, Ctiněves, Xxxxxxxx, Černiv, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Děčany, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Dolánky xxx Ohří, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxx Beřkovice, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Hrobce, Xxxxxxxx, Chodovlice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Kamýk, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Řípem, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Kyškovice, Xxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Řípem, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx, Lovečkovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Malé Žernoseky, Xxxxx, Martiněves, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Mlékojedy, Mnetěš, Xxxxx-xxxxx, Nové Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Polepy, Xxxxxxxxxx xxx Labem, Přestavlky, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Radovesice, Xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Snědovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Trnovany, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Vědomice, Xxxxxxx, Xxxxx Žernoseky, Xxxxxxxx, Vlastislav, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Vrutice, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx.

Xxxxxx Okresního xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx.

33. Okresní xxxx v Xxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx patří xxxxx xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Blažim, Xxxxxx, Xxxxxx u Loun, Xxxxxx, Xxxxxx, Cítoliby, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Domoušice, Holedeč, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Kozly, Krásný Xxxx, Xxxxx, Lenešice, Xxxxxxxx, Liběšice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Lipno, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxx, Nové Xxxxx, Xxxxx, Očihov, Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Smolnice, Staňkovice, Xxxxxxxx, Tuchořice, Úherce, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx xxx Lesy, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx.

34. Okresní soud x Xxxxxxx

Xx obvodu Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxx patří území xxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Beřkovice, Xxxxx Zimoř, Dřínov, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx x Vojkovic, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Kanina, Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Labem, Xxxxxxx, Xxxxxxx nad Vltavou, Xxxxxx, Ledčice, Xxxxx, Xxxxxx, Liběchov, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Mělník, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Tuhaň, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Vojkovice, Vraňany, Xxxxxxxx, Všetaty, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Želízy.

Sídlem Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xx město Xxxxxx.

35. Xxxxxxx xxxx x Xxxxx Xxxxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxx Xxxxxxx, Bělá xxx Xxxxxxxx, Benátky xxx Xxxxxxx, Bezno, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Brodce, Xxxxxxx, Xxxxxx, Březovice, Bukovno, Xxxxxxxxx, Čachovice, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Dobšín, Xxxxx Xxxxxx, Dolní Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Dolní Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Slivno, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Husí Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Jabkenice, Jivina, Xxxxxxx Xxxxxx, Josefův Xxx, Xxxxxxxx, Klášter Xxxxxxxx nad Jizerou, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Kosořice, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxx, Xxxxxx, Kropáčova Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Niměřice, Xxxx Xxxxx, Nová Xxx x Xxxxxx, Obrubce, Xxxxxx, Xxxxxx, Pětikozly, Xxxxxxx, Písková Lhota, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Jizerou, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Rokytá, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Sojovice, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Ujkovice, Xxxxx Xxxxxxx, Veselice, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx.

36. Xxxxxxx xxxx x Xxxxx

Xx xxxxxx Okresního xxxxx x Mostě xxxxx území xxxx Xxxxx, Bělušice, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Hora Svaté Xxxxxxxx, Horní Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxx, Xxxxx x Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxx Ves v Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Volevčice, Xxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx je xxxxx Xxxx.

37. Xxxxxxx xxxx v Xxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Bukovice, Xxxxxxxx, Červená Hora, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Skalice, Dolany, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Hořičky, Xxxxxx, Hynčice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx xxx Hořičkami, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Mezilečí, Mezilesí, Xxxxxxxxx, Nahořany, Xxxxxx, Xxxx Xxxxx nad Xxxxxx, Xxxx Hrádek, Xxxx Ples, Xxxxxxx, Xxxxxx nad Xxxxxx, Xxxxxxxx-Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx nad Xxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, Slavoňov, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Důl, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Teplice xxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Jesenice, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Poříčí, Xxxxx Třebešov, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Vlkov, Vršovka, Xxxxxx Srbská, Vysokov, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx.

38. Xxxxxxx xxxx x Xxxxx Xxxxxx

Xx xxxxxx Okresního xxxxx x Xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Fulnek, Xxxxxxxxx x Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Jakubčovice xxx Odrou, Xxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Mořkov, Xxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Skotnice, Slatina, Xxxxxx, Starý Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxx x Xxxxxx Jičína, Štramberk, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Albrechtice, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Vrchy, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Životice x Xxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx Xxxxxx xx xxxxx Xxxx Xxxxx.

39. Xxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Běrunice, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Čilec, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Dvory, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Hrubý Xxxxxxx, Chleby, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Choťovice, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Kamenné Xxxxx, Xxxxxxx, Kněžičky, Kolaje, Xxxxxxxx Lhota, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxx, Kounice, Kouty, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, Loučeň, Xxxx xxx Xxxxx, Mcely, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Netřebice, Xxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Opočnice, Opolany, Xxxxxx, Oskořínek, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx Lhota, Xxxxx, Xxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Přerov nad Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Sadská, Xxxx, Seletice, Xxxxxx, Xxxxxx, Sloveč, Sokoleč, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxx, Straky, Stratov, Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Úmyslovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Vestec, Xxxxx xxx Oškobrhem, Xxxxxx, Všechlapy, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Zbožíčko, Zvěřínek, Xxxxx, Žitovlice.

Sídlem Okresního xxxxx x Nymburce xx xxxxx Xxxxxxx.

40. Xxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Olomouci xxxxx xxxxx obcí Xxxxxx, Xxxxxxxxx-Xxxxxxx, Bílá Xxxxx, Xxxxxx, Blatec, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Bystrovany, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Doloplazy, Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx x Šternberka, Xxxxxxxxxxx, Xxx xxx Moravou, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Horka xxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Jívová, Xxxxxxx, Kozlov, Xxxxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxx, Křelov-Břuchotín, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Luká, Xxxxx, Lužice, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Město Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx na Hané, Xxxx Hradečná, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Paseka, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Řídeč, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx xx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Štarnov, Štěpánov, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Těšetice, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Újezd, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx x území xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx soudu v Xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx.

41. Okresní xxxx x Xxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxx xxxxx xxxx Bělá, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Branka x Xxxxx, Bratříkovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx xx Slezsku, Xxxxxxxxx, Děhylov, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Dolní Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxx xx Xxxxxxx, Xxx, Xxxxxxxx, Hlubočec, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Holasovice, Xxxxx Lhota, Hrabyně, Xxxxxx xxx Moravicí, Xxxxxxxxx, Chuchelná, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Kružberk, Xxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxxxx, Litultovice, Ludgeřovice, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxx, Mikolajice, Xxxxxxxx, Mokré Xxxxx, Xxxxxxxx, Neplachovice, Xxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Raduň, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Štáblovice, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Třebom, Xxxxxxx, Velká Polom, Xxxxx Xxxxxxxxx, Velké Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx je město Xxxxx.

42. Xxxxxxx xxxx x Ostravě

Do xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Ostravě xx město Xxxxxxx.

43. Xxxxxxx soud x Xxxxxxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx obcí Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Borek, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx, Bukovina x Přelouče, Xxxxxxx, Xxxx, Časy, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxx x Xxxxxxxx, Dašice, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Dříteč, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Holice, Holotín, Xxxxx Jelení, Horní Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Chrtníky, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Kasalice, Xxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx x Dašic, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Malé Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Němčice, Xxxxxxx, Opatovice nad Xxxxx, Ostřešany, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Plch, Poběžovice x Xxxxx, Xxxxxxxxxx x Přelouče, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Přelovice, Xxxxxxxx, Xxxx, Radhošť, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Rybitví, Xxxxxx xxx Labem, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Staré Xxxxxxxx, Xxxxx Jesenčany, Xxxxx Ždánice, Starý Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Trnávka, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxx u Sezemic, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Vlčí Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Vyšehněvice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxxxxx xx xxxxx Pardubice.

44. Xxxxxxx soud x Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxx území xxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Bořetín, Xxxxxxx, Bratřice, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Bystrá, Cetoraz, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Čejov, Xxxxxxxx, Černov, Černovice, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Voda, Xxxxx Xxxx x Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxx, Xx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Cerekev, Xxxxx Xxxxxxxx, Horní Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Kamenice xxx Xxxxx, Kejžlice, Koberovice, Xxxxxxx, Komorovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Lesná, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx u Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Mladé Xxxxxx, Xxxxx, Moraveč, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Píšť, Xxxxxxx, Polesí, Xxxxx, Xxxxxx, Proseč pod Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Rodinov, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx Lhota, Samšín, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Těchobuz, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Věžná, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Vyklantice, Vyskytná, Xxxxxx Lhota, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Žirov, Xxxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Pelhřimově xx xxxxx Xxxxxxxxx.

45. Okresní xxxx x Xxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx xxxxx xxxxx obcí Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Boudy, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Cerhonice, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Dolní Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Drhovle, Xxxxxx, Horosedly, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Chyšky, Jetětice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Kožlí, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Myslín, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Okrouhlá, Xxxxxx, Xxxxx nad Xxxxxxx, Xxxx, Oslov, Xxxxxxxx, Paseky, Xxxxx, Xxxxxx I, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Putim, Rakovice, Xxxxxx, Xxxxxxx, Skály, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Tálín, Temešvár, Xxxxxxxx, Veselíčko, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Vojníkov, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Zvíkovské Xxxxxxxx, Žďár.

Sídlem Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx xxxxx Xxxxx.

46. Xxxxxxx xxxx Xxxxx-xxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu Xxxxx-xxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Buková, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Dolce, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Hradiště, Chlum, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Chocenice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Jarov, Xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Kozlovice, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Lhota, Xxxxx, Lisov, Xxxxxx, Xxxxxx, Louňová, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Merklín, Mileč, Xxxxxxx, Xxxxx, Mladý Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Mokrouše, Xxxxxxxx, Nekvasovy, Nepomuk, Xxxxxxxx, Neurazy, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Nová Xxx, Xxxx Mitrovice, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Prádlo, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Přeštice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Soběkury, Spálené Xxxxxx, Srby, Starý Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Útušice, Xxx Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Zdemyslice, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx.

Xxxxxx Okresního xxxxx Xxxxx-xxx je xxxxx Plzeň.

47. Okresní xxxx Xxxxx-xxxxx

Xx obvodu Xxxxxxxxx soudu Xxxxx-xxxxx xxxxx xxxxx obce Xxxxx.

Xxxxxx Okresního xxxxx Xxxxx-xxxxx je město Xxxxx.

48. Okresní xxxx Xxxxx-xxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx-xxxxx xxxxx xxxxx obcí Bdeněves, Xxxxxxxx, Xxxxx, Blatnice, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxx, Dolní Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Holovousy, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Chotíkov, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Kbelany, Xxxxx, Kopidlo, Koryta, Xxxxxxxx, Kozolupy, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Kyšice, Xxxxx, Líně, Líšťany, Xxxx, Lochousice, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Město Xxxxxxx, Mladotice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Nadryby, Nečtiny, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Ostrov x Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Plasy, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Rochlov, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxx x Blatna, Xxxxxx, Xxxxxx, Třemošná, Xxxxxx, Xxxxx xxxx Xxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Zahrádka, Xxxxx, Xxxx-Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx soudu Xxxxx-xxxxx je xxxxx Xxxxx.

49. Xxxxxxx soud Xxxxx-xxxxxx

Xx obvodu Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx-xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Babice, Xxxx, Xxxxxxxxxx, Brandýs xxx Labem-Stará Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Čestlice, Dobročovice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Dřevčice, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Hovorčovice, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Jenštejn, Xxxxx, Kaliště, Kamenice, Xxxxxx, Klecany, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Kojetice, Xxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Lázně Toušeň, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Mirošovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Mratín, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxx Vestec, Xxxxxx, Odolena Voda, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Podolanka, Xxxxxxxx, Popovičky, Postřižín, Xxxxxxx, Přezleztice, Radějovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Strančice, Xxxxxxxxx, Sulice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Svojetice, Šestajovice, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx Xxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Vodochody, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxx, Zdiby, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx-xxxxxx je xxxxxx xxxxx Xxxxx.

50. Okresní xxxx Xxxxx-xxxxx

Xx obvodu Xxxxxxxxx soudu Xxxxx-xxxxx xxxxx xxxxx obcí Xxxxxxxxxx, Bratřínov, Březová-Oleško, Xxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Újezd, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Dobřichovice, Xxxxxx, Xxxxx Břežany, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Horoměřice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Choteč, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Chýnice, Xxxxx, Xxxxxxxx, Jílové x Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kamenný Přívoz, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxx, Lichoceves, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Pohoří, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Roblín, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Statenice, Xxxxxxxxxxx, Svrkyně, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Třebotov, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Velké Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx xxx Vltavou, Xxxxxxx, Zahořany, Zbuzany, Xxxxxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Praha-západ xx xxxxxx xxxxx Xxxxx.

51. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxx

Xx obvodu Xxxxxxxxx xxxxx x Prachaticích xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Bohunice, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxx, Bušanovice, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Dub, Xxxxx, Horní Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Chlumany, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Ktiš, Xxxxxx Xxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Lhenice, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Mahouš, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx Xxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Želnava, Xxxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx.

52. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx

Xx obvodu Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx patří xxxxx xxxx Xxxxxxx, Bedihošť, Xxxxxxxx-Xxxxxxx, Biskupice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxxxx, Březsko, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Čehovice, Xxxxx xxx Xxxxxxx, Čelčice, Xxxxxxxxxxx na Hané, Xxxxxxxxx, Dobrochov, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Hluchov, Xxxxx Štěpánov, Xxxxxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Hruška, Xxxxx, Xxxx, Jesenec, Xxxxxx, Xxxxxxxxx na Xxxx, Klopotovice, Xxxxxx, Xxxxxxxx na Hané, Xxxxxxxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxxx xx Xxxx, Krumsín, Xxxxxx, Xxxxxx, Lipová, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Mořice, Xxxxxxxxxx, Myslejovice, Němčice xxx Xxxxx, Nezamyslice, Xxxx, Xxxxxxxxxx, Ohrozim, Xxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Otaslavice, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx, Raková x Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Skřípov, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Stražisko, Xxxxxxx, Šubířov, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Zdětín, Xxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Prostějově xx xxxxx Xxxxxxxxx.

53. Xxxxxxx xxxx x Přerově

Do xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Přerově patří xxxxx obcí Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Brodek x Xxxxxxx, Xxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Citov, Čechy, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Nětčice, Dolní Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Dřevohostice, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Kokory, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Lobodice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Hanou, Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Nelešovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Opatovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxx, Polkovice, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Radkova Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Radslavice, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Skalička, Xxxxxxxxxx, Sobíšky, Xxxxx Xxx, Xxxxxxxxxx, Střítež xxx Ludinou, Sušice, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx xxx Bečvou, Tovačov, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxx nad Bečvou, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Zábeštní Lhota, Xxxxxxx, Žákovice, Xxxxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxx je město Xxxxxx.

54. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx

Xx obvodu Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx patří území xxxx Xxxxxxxx pod Xxxxxxxxx, Bohostice, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx x Příbramě, Xxxxxxxx, Cetyně, Čenkov, Xxx, Xxxxxx Dušníky, Xxxxxx Lhota, Dobříš, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Háje, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Chotilsko, Xxxxxx, Chraštice, Jablonná, Xxxxxxxx, Xxxxx, Kamýk xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Láz, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxx, Xxxx Hraštice, Xxxxxxx, Xxxxx, Modřovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Narysov, Xxxxx, Nedrahovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Nestrašovice, Nová Xxx xxx Xxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxx, Obecnice, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Počepice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Lhota, Příbram, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Radíč, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Sádek, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Smolotely, Xxxxxxxx, Stará Xxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, Suchodol, Xxxxx Pole, Xxxxx Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Tušovice, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Županovice.

Sídlem Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx je xxxxx Xxxxxxx.

55. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx

Xx obvodu Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Bdín, Branov, Xxxxxxx, Čistá, Děkov, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Chrášťany, Xxxxx, Jesenice, Kalivody, Xxxxxxx Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Kolešovice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Lišany, Xxxxx, Xxxxx, Malinová, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Mšec, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxxxx, Oráčov, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Petrovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Senec, Senomaty, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Šípy, Xxxxxx, Xxxxxx, Třtice, Xxxxxxx, Xxxxx Buková, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Všesulov, Všetaty, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx je xxxxx Xxxxxxxx.

56. Xxxxxxx soud x Rokycanech

Do xxxxxx Xxxxxxxxx soudu v Xxxxxxxxxx patří xxxxx xxxx Bezděkov, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Dobřív, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Holoubkov, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Kakejcov, Xxxxxxx, Kamenný Xxxxx, Xxxxx, Kařízek, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxx, Podmokly, Příkosice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Štítov, Xxxx, Terešov, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Újezd x Xxxxxxx Kříže, Xxxxxxxx, Veselá, Xxxxx, Xxxxxxxx, Všenice, Zbiroh, Xxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx je xxxxx Rokycany.

57. Okresní xxxx v Xxxxxxxx xxx Kněžnou

Do obvodu Xxxxxxxxx soudu v Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxx, Černíkovice, Xxxxx Xxxxxxxx, Čestice, Xxxxxx x Orlických xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Doudleby xxx Xxxxxx, Hřibiny-Ledská, Chleny, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Janov, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Králova Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxxx, Libel, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxx nad Xxxxxx, Lukavice, Lupenice, Xxxxx, Xxxx Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Olešnice, Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Pěčín, Xxxxxxxx, Pohoří, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Rychnov xxx Kněžnou, Říčky x Orlických xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Tutleky, Xxxxxxx xxx Orlicí, Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx Újezd, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx xxx Xxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx.

58. Okresní xxxx v Xxxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxx, Xxxxxxx, Benešov x Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxx, Bystrá xxx Xxxxxxx, Čistá x Xxxxx, Háje xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx x Staré Xxxx, Xxxxx Branná, Xxxxx Xxxxx, Chuchelna, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx v Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Ktová, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Lomnice xxx Popelkou, Loučky, Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx Xxx xxx Popelkou, Xxxxxxxxxx, Olešnice, Xxxxxx xxx Jizerou, Peřimov, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Kozákovem, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Troskami, Xxxxxxx x Xxxxxxxxx, Roztoky x Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Turnov, Xxxxxx, Xxxxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx xx xxxxx Semily.

59. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx

Xx obvodu Xxxxxxxxx xxxxx x Sokolově xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Dolní Rychnov, Xxxxxxxx, Horní Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxx, Xxxxxx, Jindřichovice, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Krajková, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Krásno, Xxxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Nová Xxx, Xxxx Sedlo, Xxxxx, Xxxxxx, Rotava, Xxxxx, Xxxxxxx, Staré Sedlo, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Sokolově xx xxxxx Xxxxxxx.

60. Xxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ve Strakonicích xxxxx území obcí Xxxxxxx, Bělčice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Bratronice, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Čejetice, Xxxxxxxxx, Čestice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Poříčí, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx-Xxxxxx, Kuřimany, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxx, Mačkov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Měkynec, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Ves, Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Přechovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Sedlice, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Strunkovice xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Hoštice, Xxxxxxxxxx, Štěchovice, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Uzeničky, Xxxxxxxx, Xxxxx Turná, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xx město Xxxxxxxxxx.

61. Xxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxx, Xxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Borová, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Březina, Xxxxxxxx, Březiny, Březová xxx Xxxxxxxx, Budislav, Xxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Dětřichov u Xxxxxxxx Třebové, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Horní Újezd, Xxxxxx nad Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Chotěnov, Xxxxxxxxx, Chrastavec, Xxxxx, Xxxxxxx, Jaroměřice, Jarošov, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx x Poličky, Xxxxxxx Horka, Karle, Xxxxxxxx, Korouhev, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Kunčina, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxxxx, Morašice, Moravská Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Nová Ves x Jarošova, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Pomezí, Xxxxxx x Litomyšle, Xxxxxxx, Pustá Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Radiměř, Xxxxxx, Xxxxxxx, Rozhraní, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx xx Moravě, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Staré Xxxxx, Stašov, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Svitavy, Xxxxxxxx, Široký Xxx, Xxxxxxx, Telecí, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Tržek, Třebařov, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Vendolí, Xxxxxxx Xxx, Xxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ve Svitavách xx xxxxx Xxxxxxx.

62. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx

Xx obvodu Okresního xxxxx x Šumperku xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Bratrušov, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Studénky, Drozdov, Xxxxxxx, Hanušovice, Xxxxx Xxxxxxxx, Hoštejn, Hraběšice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Jakubovice, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Kolšov, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Loštice, Xxxxxx nad Desnou, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Mírov, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Nemile, Nový Xxxxx, Olšany, Oskava, Xxxxxxx, Pavlov, Xxxxxxx, Xxxxxx, Postřelmov, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx xxx Moravou, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Šléglov, Xxxxx, Xxxxxxx, Třeština, Xxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxxx je xxxxx Xxxxxxx.

63. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Bechyně, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Budislav, Xxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Dlouhá Xxxxx, Dobronice u Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Hrachovice, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Hodětín, Xxxxxxxx, Chotěmice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Chýnov, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Krátošice, Xxxxx, Xxxxxxxx, Lom, Malšice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Mezná, Xxxxx Vožice, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Nová Ves x Chýnova, Xxxx Xxx x Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Opařany, Xxxxx xxx Lužnicí, Xxxxxxxx, Pohnání, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Radimovice u Xxxxxx, Xxxxxxxxxx u Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Řepeč, Xxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx, Sezimovo Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx Hory, Xxxxxxxx, Stádlec, Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Turovec, Xxxxxxxxx, Xxx, Xxxxx, Xxxxxx xxx Lužnicí, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxx x Xxxxx Xxxxxx, Zhoř u Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Žíšov.

Sídlem Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxxxx Xxxxx.

64. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx

Xx xxxxxx Okresního xxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxx obcí Xxxxxxxxxx, Bezdružice, Bor, Xxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Halže, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Kladruby, Kočov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Kšice, Xxxxx, Xxxxxxx, Lom x Xxxxxxx, Milíře, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Planá, Xxxxxxxxx, Přimda, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Staré Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Únehle, Xxxxxx, Xxxxx Chodov, Xxxxxxxx, Zhoř.

Sídlem Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxx xx xxxxx Tachov.

65. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx území xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Dubí, Duchcov, Xxx u Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Hrob, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, Košťany, Xxxxxx, Lahošt, Xxxxxxx, Xxxxx, Měrunice, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Moldava, Novosedlice, Xxxxx, Xxxx, Proboštov, Xxxxx xxx Bílinou, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxx.

Xxxxxx Okresního xxxxx x Xxxxxxxxx je xxxxx Xxxxxxx.

66. Okresní xxxx x Xxxxxxxx

Xx xxxxxx Okresního xxxxx x Trutnově xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Doubravice, Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxx, Havlovice, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Horní Xxxxxx, Xxxxx Olešnice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Chvaleč, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx xxx Labem, Lampertice, Xxxxx, Xxxxxx, Libňatov, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxx Xxx, Xxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx x Úpice, Xxxxx Xxxx, Mostek, Xxxxxxx, Xxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Prosečné, Xxxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Stanovice, Xxxxx Buky, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Svoboda xxx Xxxx, Špindlerův Mlýn, Xxxxxxx, Trutnov, Třebihošť, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxxx, Zdobín, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Trutnově xx xxxxx Trutnov.

67. Xxxxxxx soud v Xxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Třebíči xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx, Bačice, Bačkovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Březník, Xxxxxxx, Xxxxxx, Cidlina, Čáslavice, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Čechtín, Xxxxxxx Lhota, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Smrčné, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx nad Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Jemnice, Jinošov, Xxxxxxxx, Kamenná, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Kostníky, Kouty, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Láz, Xxxxx, Xxxxx Jakubov, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Litohoř, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Martínkov, Xxxxxxx, Menhartice, Meziříčko, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Nárameč, Nimpšov, Xxxx Xxx, Nové Xxxxxxxx, Xxxx Telečkov, Xxxxxxxx, Odunec, Okarec, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Opatov, Xxxxxxxxx, Oslavička, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Petrovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Police, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Pyšel, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx u Xxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Rapotice, Xxxx, Xxxxxxxxx nad Rokytnou, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Římov, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Slavětice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Smrk, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Trnava, Xxxxxxxxxxx, Třebenice, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Vícenice u Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Vlčatín, Výčapy, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Zašovice, Xxxxxxxxxx, Želetava.

Sídlem Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xx xxxxx Třebíč.

68. Xxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx Hradišti

Do obvodu Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxx patří xxxxx xxxx Xxxxxx, Xxxxx, Bílovice, Bojkovice, Xxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxxx, Břestek, Březolupy, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Lopeníkem, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Drslavice, Xxxx, Xxxxx Němčí, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxx, Kudlovice, Kunovice, Xxxxxxx, Medlovice, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Nivnice, Ořechov, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx Ves, Osvětimany, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Popovice, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Hutě, Xxxxx Xxxxx, Starý Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Loz, Xxxxxx, Xxxxxx, Šumice, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Tupesy, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Uherský Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Vážany, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Záhorovice, Zlámanec, Xxxxxxx, Žitková.

Sídlem Okresního xxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxx je xxxxx Xxxxxxx Hradiště.

69. Xxxxxxx xxxx v Xxxx xxx Xxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu v Xxxx xxx Xxxxx xxxxx xxxxx obcí Xxxxx Zálezly, Habrovany, Xxxxxx u Panny, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxx xxx Xxxxx, Velké Xxxxxx, Velké Xxxxxxx, Xxxxxxxx.

Xxxxxx Okresního soudu x Xxxx nad Xxxxx xx xxxxx Xxxx xxx Xxxxx.

70. Xxxxxxx xxxx x Xxxx xxx Xxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxx xxx Xxxxxx patří xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Běstovice, Bošín, Xxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Cotkytle, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Voda, Xxxxx Xxxxx, Česká Xxxxxxx, České Xxxxxxxxx, Xxxxx Libchavy, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Dlouhá Xxxxxxx, Dlouhoňovice, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Dolní Xxxxxxx, Xxxxx Morava, Xxxxxxxxxx, Džbánov, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Hnátnice, Horní Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Třešňovec, Xxxxxx, Xxxxxxx, Choceň, Xxxxxxxx xxx Orlicí, Jamné xxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Klášterec xxx Xxxxxx, Koldín, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Libchavy, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lubník, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Podhůří, Xxxxxxx, Ostrov, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Podlesí, Přívrat, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxx, Xxxxxxx, Skořenice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Sobkovice, Xxxxxxxxx, Sruby, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx nad Xxxxxx, Sudslava, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Tisová, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx u Xxxxxx, Xxxx xxx Xxxxxx, Velká Skrovnice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx-Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Lhota, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxx xxx Orlicí je xxxxx Xxxx nad Xxxxxx.

71. Xxxxxxx soud xx Xxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx patří xxxxx xxxx Branky, Bystřička, Xxxxx Xxxxx, Francova Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Lideč, Xxxxxxxxxx, Hovězí, Xxxxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Kelč, Kladeruby, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Leskovec, Xxxxx, Lhota u Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Lužná, Xxxx Xxxxxxxx, Mikulůvka, Xxxx Xxxxxxxxx, Oznice, Xxxxxx, Xxxxxx, Pozděchov, Xxxxx, Xxxxxxxxxx Bečva, Xxxxx, Xxxxxxx, Rožnov pod Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx nad Xxxxxx, Študlov, Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Senice, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Valašské Xxxxxxx, Velká Xxxxx, Xxxxx Karlovice, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Vsetín, Xxxxxx, Xxxxxxx, Zubří.

Sídlem Xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx xx xxxxx Vsetín.

72. Xxxxxxx xxxx ve Xxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ve Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx Málkovice, Bohdalice-Pavlovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Bučovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Dražovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Hlubočany, Hodějice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx-Xxxxx, Xxxxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Chvalkovice, Xxxxxxxxx xx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxx, Kojátky, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Kožušice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Lovčičky, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Milonice, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Mouchnice, Němčany, Xxxxxxxxxxx, Nemojany, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Nížkovice, Xxxx Sady, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Prusy-Boškůvky, Xxxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx x Brna, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Tučapy, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Zelená Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxx Okresního xxxxx xx Xxxxxxx xx město Vyškov.

73. Xxxxxxx soud ve Xxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx Zlíně xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx, Bohuslavice x Xxxxx, Xxxxxxxxx, Brumov-Bylnice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Dolní Xxxxx, Xxxxxxxx, Drnovice, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Halenkovice, Xxxxxxxx, Xxxxx Lhota, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Hřivínův Xxxxx, Hvozdná, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Kelníky, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Lhotsko, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Lukov, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Nedašov, Xxxxxxxx Xxxxx, Neubuz, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Podkopná Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Poteč, Pozlovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Slavičín, Xxxxxx, Slušovice, Spytihněv, Xxxxx, Šarovy, Xxxxxx xxx Xxxxx-Xxxxx, Tečovice, Xxxxxx, Tlumačov, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Vlachovice, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx-Xxxxxx, Xxxx, Žlutava.

Sídlem Xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx je xxxxx Xxxx.

74. Xxxxxxx soud xx Xxxxxx

Xx obvodu Xxxxxxxxx soudu xx Xxxxxx xxxxx území xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Blanné, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Božice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Damnice, Dobelice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Dolenice, Xxxxx Dubňany, Dyjákovice, Xxxxxxxxxxx, Dyje, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Horní Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Hostim, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Hrušovany xxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Jamolice, Jaroslavice, Xxxxxxxxxx, Jezeřany-Maršovice, Xxxxxx x Xxxxxxxxx, Jiřice x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx, Korolupy, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Lesná, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Lukov, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Našiměřice, Němčičky, Xxxx Xxxxxxx-Xxxxxxxxxxx, Olbramkostel, Xxxxxxxxxxx, Oleksovice, Onšov, Xxxxxxxxx, Pavlice, Petrovice, Xxxxxx, Plenkovice, Xxxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Prosiměřice, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Rudlice, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Stálky, Xxxxx Xxxxxx, Stošíkovice xx Xxxxx, Strachotice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx, Xxxxx, Šanov, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Tavíkovice, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Tulešice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Újezd, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Vedrovice, Xxxxx Xxxxxx, Vémyslice, Xxxxxxx, Višňové, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Vranov xxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Zálesí, Zblovice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx je xxxxx Xxxxxx.

75. Okresní xxxx ve Xxxxx xxx Xxxxxxx

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx xxx Xxxxxxx xxxxx xxxxx obcí Xxxxxx, Blažkov, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Březí, Březí xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Bystřice xxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Libochová, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Doubravník, Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Žákovou xxxxx, Xxxxx nad Xxxxxxx, Herálec, Heřmanov, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Horní Xxxxxxxxxx, Horní Rožínka, Xxxxx-Xxxxxxxxxx, Chlumek, Chlumětín, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Kaly, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Kozlov, Krásné, Xxxxxxxxx, Křídla, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Křoví, Xxxxxx, Kundratice, Xxxxxxxx Xxxx Ves, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Lavičky, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Matějov, Xxxxx, Xxxxxxx, Milešín, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxx Ves, Xxxx Ves x Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxx, Xxxx Dvory, Xxxx Xxxxx xx Xxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Ořechov, Oslavice, Xxxxx Bítýška, Xxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxx, Pavlínov, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Jestřabí, Petráveč, Xxxxxxx, Písečné, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Račín, Radenice, Xxxxxxx, Radešínská Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Radňovice, Xxxxxxxx, Radostín xxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Rojetín, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Rozsochy, Xxxxx, Xxxx, Rudolec, Řečice, Xxxxxxx, Sázava, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Sklené, Xxxxxx xxx Oslavou, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Sulkovec, Světnov, Xxxxx, Xxxxxxx, Škrdlovice, Xxxxxxxx nad Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx Xxx, Xxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Ujčov, Újezd, Xxxxx x Tišnova, Xxxxx, Vatín, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Losenice, Xxxxx Xxxxxxxx, Velké Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Vír, Vlachovice, Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Vysoké, Záblatí, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Ždánice, Xxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx nad Xxxxxxx je xxxxx Xxxx xxx Xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxx č. 6/2002 Xx.

XXXXX A XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX X HLAVNÍM XXXXX XXXXX

1. Xxxxxxx xxxx xxx Prahu 1

Do xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1.

2. Xxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 2

Xx obvodu Xxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxx 2 patří xxxxx městské xxxxx Xxxxx 2.

3. Obvodní xxxx xxx Xxxxx 3

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxx 3 xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 3.

4. Obvodní xxxx xxx Xxxxx 4

Do xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Prahu 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 4, Xxxxx 11, Praha 12, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx, Xxxxx-Xxxxxxx x Praha-Újezd.

5. Xxxxxxx soud xxx Xxxxx 5

Do obvodu Xxxxxxxxx soudu pro Xxxxx 5 xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 5, Xxxxx 13, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Xxxxx-Xxxxxxx, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Xxxxx-Xxxxx Chuchle, Xxxxx-Xxxxxxxx x Xxxxx-Xxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 6

Xx obvodu Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 6 patří xxxxx xxxxxxxxx částí Xxxxx 6, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Xxxxx-Xxxxxx Kopanina, Praha-Řepy x Xxxxx-Xxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 7

Xx xxxxxx Obvodního xxxxx pro Xxxxx 7 xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Praha 7 x Xxxxx-Xxxxx.

8. Xxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 8

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 8 xxxxx xxxxx xxxxxxxxx částí Xxxxx 8, Xxxxx-Xxxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx Xxxxxx x Xxxxx-Xxxxxxx.

9. Obvodní soud xxx Xxxxx 9

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 9 xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 9, Xxxxx 14, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Praha-Dolní Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxxxx, Praha-Kbely, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx nad Xxxx x Xxxxx-Xxxxx.

10. Xxxxxxx soud pro Xxxxx 10

Xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 10 patří xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 10, Xxxxx 15, Xxxxx-Xxxxxx, Praha-Dolní Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx, Praha-Kolovraty, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Praha-Křeslice, Praha-Nedvězí, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxxxx x Xxxxx-Xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxx x. 6/2002 Sb.

POBOČKY KRAJSKÝCH XXXXX, XXXXXX NÁZVY X SÍDLA

1. Xxxxxxx xxxx x Xxxx xxx Xxxxx - xxxxxxx x Liberci

V xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxx nad Xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx.

2. Krajský soud x Xxxxxxx - xxxxxxx v Olomouci

V xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxxx pobočka x Xxxxxxxx.

Xxxxxx pobočky xx xxxxx Xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxx České Xxxxxxxxxx - pobočka x Xxxxxx

X xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xx město Xxxxx.

Xxxxxxx č. 6 x xxxxxx č. 6/2002 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXX X SÍDLA

1. Xxxxxxx xxxx v Xxxxx - xxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx

X obvodu Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx pobočky xx xxxxx Xxxxxxx Xxxx.

2. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxx Králové - xxxxxxx v Xxxxxxxxxxx

X xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxx pobočka x Pardubicích. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxx x Xxxx - xxxxxxx x Xxxxxxx

X xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxx se xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx. Sídlem pobočky xx xxxxx Xxxxxxx.

4. Xxxxxxx soud x Xxxx - pobočka xx Zlíně

V xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxx se xxxxxxx xxxxxxx xx Zlíně.

Sídlem xxxxxxx je xxxxx Xxxx.

Xxxxxxx č. 7 x xxxxxx x. 6/2002 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXX X SÍDLA

1. Xxxxxxx xxxx x Bruntále - xxxxxxx x Xxxxxx

X obvodu Okresního xxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxxx pobočka x Xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx - xxxxxxx x Xxxxxxxx

X xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx x Havířově.

Sídlem xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxx xx Xxxxxxx - xxxxxxx ve Xxxxxxxxx Xxxxxxxx

X xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx Vsetíně xx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx Meziříčí.

Sídlem xxxxxxx je xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx.

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 30 xxx xx nevztahuje

a) xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx byli jmenováni xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx čekatelů, xxxxxxx xxxxxxxx poměr trvá xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 192/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2003

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x pracovním xxxxxx xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxx, jsou považováni xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 79/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2006

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xx xxxxxx x xxxxxxx proviněních xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Nejvyššího xxxxxxxxx soudu, která xxxx spáchána xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx zákon x. 6/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx spácháno do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx opatření xxxxx §88 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 6/2002 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxx-xx xx splnění xxxxxxxx xxxxx §91 xxxx. c) zákona x. 6/2002 Sb. xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vrchních, xxxxxxxxx x okresních xxxxx, xxxxx byli xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxx 1989 x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 1 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xxxxxxxxx x místopředsedům xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byli xxxxxxxxx xx své xxxxxx v xxxx 1990, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 2 xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx 1991 xx 1994, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxx x místopředsedům xxxxxxxx, krajských x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx v xxxxxx 1995 xx 1998, xxxxx xxxxxxx xxxxxx za 4 xxxx ode dne xxxxxxxxx tohoto zákona.

8. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, krajských a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jmenováni do xxx funkce x xxxxxx 1999 x 2000, xxxxx funkční xxxxxx za 5 xxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

9. Xxxxxxxxx x místopředsedům xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx jmenováni do xxx xxxxxx x xxxxxx 2001 a 2002, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

10. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx funkce v xxxxxx 2003 až 2007 a x xxxx 2008 přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 7 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2008, xxxxx xxxxxxx xxxxxx dnem, xxxxxx xxxxxx funkční xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx části xxxxx čl. IV xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx platí i xxx xxxxxx xxxxx xx kalendářní rok 2009. Předseda xxxxx xxxxx rozvrh práce xxx, xxx splňoval xxxxxxxxx §42 xxxx. 2 zákona x. 6/2002 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx účinnosti.

Čl. XXXX vložen právním xxxxxxxxx x. 217/2009 Xx. x účinností xx 20.7.2009

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx kolegia Nejvyššího xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxx jmenován xx xxxxxx v roce 2009 x dříve, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 1 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxxx kolegia Nejvyššího xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, který xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx 2010, xxxxx funkční xxxxxx za 2 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx 2011, xxxxx xxxxxxx období xx 3 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx funkce x xxxx 2012, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 4 roky xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx nebo Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x roce 2013 xxxx v xxxx 2014 xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, končí xxxxxxx xxxxxx za 5 let ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 185/2014 Sb. x účinností xx 1.10.2014

Xx. IX

Přechodné ustanovení

Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx §37 xxxxxx x. 6/2002 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.9.2017

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 6/2002 Sb., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx, xxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx přijatí xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 6/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx službu xxxxx xxxxxx č. 6/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx soudu xx xxxx xxxxxxx x. 6/2002 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx justičního čekatele xxxxx zákona x. 6/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx soudce vykonal xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx x x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxxx asistenta xxxxxx xxxxxxx 1 xxx. Předpoklady xxx xxxxxxxxxx xx výběrového xxxxxx podle §117 xxxx. 1 xxxxxx x. 6/2002 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx i xx xxxxxxxxxx službu.

5. Xxxxxxxx řízení xx xxxxxx xxxxxx vyhlášená xxxxxxxxx krajského soudu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení na xxxxxx xxxxxx podle §116 x 117 xxxxxx x. 6/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx funkci xxxxxx xxxxx §60 odst. 3 xxxxxx x. 6/2002 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx na justiční xxxxxxxx přijaté do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 6/2002 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx přede xxxx nabytí platnosti xxxxxx zákona složili xxxxxxxx xxxxxxxx zkoušku x xxxxxxx 1 xxx vykonávali pracovní xxxxx xxxxxxxxxx čekatele xxxx vyššího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §116 xxxx. 1 zákona x. 6/2002 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxx zánik xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xx v případě xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx x. 6/2002 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxx-xx xx xxxxxx evropského xxxxxxx x obstavení účtů xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 218/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 6/2002 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2002 x xxxxxxxxxx §69 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.12.2009.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

151/2002 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §117 xxxx. 4, xxxxx xxxxxx účinnosti 17.4.2002

228/2002 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 85/96 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 6/2002 Xx., o xxxxxxx, soudcích, xxxxxxxxxxx x státní xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx a xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 4.6.2002

349/2002 Xx., xxxxx ÚS xx dne 18.6.2002 xx věci návrhu xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx č. 6/2002 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx správě xxxxx x o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 6.8.2002 s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2003

192/2003 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 6/2002 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 283/93 Xx., x xxxxxxx zastupitelství, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2003, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §170, 174, §174x, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.7.2004

441/2003 Sb., x ochranných známkách x x xxxxx xxxxxx x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx správě xxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)

626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

264/2005 Xx., xxxxx XX xx xxx 28.4.2005 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §174a xxxxxx x. 6/2002 Xx., o xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx x soudcích), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 15.7.2005

349/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 137/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x trestním xxxxxxx x x změně xxxxxx x. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx správě xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x soudech x xxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 13.9.2005

413/2005 Xx., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

79/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

221/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxx x průmyslového vlastnictví x o xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x vymáhání xxxx x xxxxxxxxxxxx vlastnictví)

s xxxxxxxxx od 26.5.2006

233/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.2006

264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákoníku xxxxx

x účinností xx 1.1.2007

267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x úrazovém pojištění xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost na 1.1.2010), (zákonem x. 282/2009 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2013), (xxxxxxx x. 463/2012 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2015) x (xxxxxxx x. 182/2014 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2017)

342/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony xxxxxxxxxxx x oblastí evidence xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 3.7.2006

397/2006 Xx., xxxxx XX xx xxx 11.7.2006 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §106 xxxx. 1 zákona x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, soudcích, přísedících x xxxxxx správě xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 192/2003 Xx.

x xxxxxxxxx xx 9.8.2006

218/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx pojištění zaměstnanců, xxxxx x. 267/2006 Xx., o změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákoníku xxxxx, xx znění zákona x. 585/2006 Xx., xxxxx č. 110/2006 Xx., o xxxxxxxx x existenčním xxxxxx, xxxxx č. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 22.8.2007

184/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 408/2000 Xx., x ochraně xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 92/96 Xx., x xxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx rostlin, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxx xxxx k odrůdám), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 6/2002 Sb., x xxxxxxx, soudcích, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx soudů a x změně některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x soudech x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

314/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 150/2002 Xx., soudní xxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 7/2002 Sb., x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 349/99 Xx., o Veřejném xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 283/93 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.2008

7/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

217/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.7.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

282/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 31.8.2009

294/2010 Xx., xxxxx XX xx xxx 6.10.2010 xx věci xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 6/2002 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x státní správě xxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 314/2008 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx správní, xx znění zákona x. 314/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxxx č. 314/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 6/2002 Xx., o xxxxxxx, xxxxxxxx, přísedících x státní xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 7/2002 Xx., x xxxxxx xx věcech xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 349/99 Sb., x Xxxxxxxx ochránci xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 283/93 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 200/90 Xx., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.10.2010 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xx 1.10.2011

309/2010 Xx., xxxxx XX xx xxx 7.9.2010 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx části §80 xxxx. 5 xxxx. b) xxxxxx x. 6/2002 Sb., x soudech, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x státní xxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx) (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 30.11.2010

215/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 6/2002 Xx., x soudech, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 19.7.2011

142/2012 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2012

463/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 21.12.2012

303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím rekodifikace xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2014

182/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 29.8.2014

185/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 6/2002 Xx., x soudech, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.10.2014

15/2015 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxx újezdu Xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx újezdů, x xxxxx hranic xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x hranicích xxxxxxxxxx xxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

205/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

14/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 159/2006 Xx., x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2017

90/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.4.2017

296/2017 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 292/2013 Xx., x zvláštních xxxxxxxx soudních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.9.2017 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.11.2019

31/2019 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 182/2006 Xx., o xxxxxx x způsobech xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx dalších xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, soudcích, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx soudů x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 312/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 296/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2019

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů

s xxxxxxxxx xx 24.4.2019

315/2019 Xx., kterým se xxxx zákon x. 283/1993 Sb., o xxxxxxx zastupitelství, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2019

218/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x soudech x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2022

261/2021 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.2.2022

270/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností od 2.8.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Zákon č. 451/1991 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky, Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
1x) Zákon č. 221/2006 Sb., x vymáhání xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx zákonů na xxxxxxx průmyslového vlastnictví (xxxxx x xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
1b) Xxxxx č. 408/2000 Sb., x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 92/1996 Xx., o xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx pěstovaných rostlin, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxx xxxx k xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 147/2002 Xx., zákona č. 149/2002 Xx., xxxxxx x. 219/2003 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx. x xxxxxx x. 554/2005 Xx.
2) §10 xx 12 xxxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx).
3) Xxxxx č. 236/1995 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonem xxxxxx představitelů xxxxxx xxxx x některých xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Zákon č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx škodu způsobenou xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx úředním postupem x x xxxxx xxxxxx x. 358/1992 Xx., o xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 120/2001 Xx.
4x) Zákon č. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců.
5) §49 xxxx. 6 zákona x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
6) Zákon č. 7/2002 Sb., x řízení xx xxxxxx soudců x xxxxxxxx xxxxxxxx.
6x) §28 xxxxxx č. 236/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
7x) §3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 7/2002 Xx.
7x) Xxxxx č. 150/2002 Sb., soudní xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 192/2003 Xx.
7x) §7 x 8 xxxxxx x. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx.
§45 zákona x. 218/2000 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) §27 xxxx. 4 zákoníku xxxxx.
7e) Xxxxxxxxx xxxxx č. 218/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 219/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 36/1967 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 106/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §124 xxxxxxxx práce.
11) Zákon č. 119/1992 Sb., x cestovních xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x x volném xxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (obecné nařízení x ochraně osobních xxxxx).
13) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 655/2014 ze xxx 15. xxxxxx 2014, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx příkazu k xxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x obchodních xxxxxx.
14) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 53/2004 Xx.
15) §13b xxxxxx x. 133/2000 Xx., ve znění xxxxxx x. 53/2004 Xx.