Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.01.2018.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2017 do 12.01.2018.


Zákon o platebním styku

284/2009 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Platební služba §3

Elektronické peníze §4

ČÁST DRUHÁ - OSOBY OPRÁVNĚNÉ POSKYTOVAT PLATEBNÍ SLUŽBY A VYDÁVAT ELEKTRONICKÉ PENÍZE

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Oprávnění poskytovat platební služby §5

Oprávnění vydávat elektronické peníze §6

HLAVA II - PLATEBNÍ INSTITUCE

Díl 1 - Základní ustanovení §7 §8

Díl 2 - Povolení k činnosti platební instituce §9 §10 §11

Zánik a odnětí povolení k činnosti platební instituce §12 §13

Změna rozsahu povolení k činnosti platební instituce §14 §15

Díl 3 - Některé podmínky výkonu činnosti platební instituce

Kapitál §16 §17

Řídicí a kontrolní systém §18

Ochrana peněžních prostředků určených pro platební transakce §19 §20 §21 §22

Poskytování platebních služeb prostřednictvím obchodního zástupce platební instituce §23 §24 §25

Výkon některých provozních činností prostřednictvím jiné osoby §26

Informační povinnost §27

Uchovávání dokumentů a záznamů §28

Díl 4 - Výkon činnosti platební instituce a zahraniční platební instituce v hostitelském členském státě

Výkon činnosti platební instituce v hostitelském členském státě §29 §30

Výkon činnosti zahraniční platební instituce se sídlem v jiném členském státě v České republice §31

Díl 5 §32 §33 §34 §35

HLAVA III - POSKYTOVATEL PLATEBNÍCH SLUŽEB MALÉHO ROZSAHU

Díl 1 - Základní ustanovení §36

Díl 2 - Registrace poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu §37 §38 §39

Zánik a zrušení registrace poskytovatele platebních služeb malého rozsahu §40 §41 §42 §43

Díl 3 - Některé podmínky výkonu činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu §44

Díl 4 §45

HLAVA IV - INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ

Díl 1 - Základní ustanovení §46

Díl 2 - Povolení k činnosti instituce elektronických peněz §47 §48

Zánik a odnětí povolení k činnosti instituce elektronických peněz §49 §50

Změna rozsahu povolení k činnosti instituce elektronických peněz §51 §52

Díl 3 - Některé podmínky výkonu činnosti instituce elektronických peněz

Kapitál §52a

Nabývání, pozbývání, zvyšování a snižování kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz a její ovládnutí §52b

Řídící a kontrolní systém §52c

Ochrana peněžních prostředků §52d §52e §52f §52g

Vydávání a distribuce elektronických peněz a poskytování platebních služeb prostřednictvím obchodního zástupce instituce elektronických peněz §52h §52i

Výkon některých provozních činností prostřednictvím jiné osoby §52j

Informační povinnost §52k

Uchovávání dokumentů a záznamů §52l

Díl 4 - Výkon činnosti instituce elektronických peněz a zahraniční instituce elektronických peněz v hostitelském členském státě

Výkon činnosti instituce elektronických peněz v hostitelském členském státě §52m

Výkon činnosti zahraniční instituce elektronických peněz se sídlem v jiném členském státě v České republice §52n

HLAVA V - VYDAVATEL ELEKTRONICKÝCH PENĚZ MALÉHO ROZSAHU

Díl 1 - Základní ustanovení §53

Díl 2 - Registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

Registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu §54 §55 §56

Zánik a zrušení registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu §57 §58 §58a §58b

Díl 3 - Některé podmínky výkonu činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu §59

ČÁST TŘETÍ - PLATEBNÍ SYSTÉMY

HLAVA I - PŘÍSTUP K PLATEBNÍM SYSTÉMŮM §60 §61

HLAVA II - PLATEBNÍ SYSTÉM S NEODVOLATELNOSTÍ ZÚČTOVÁNÍ

Díl 1 - Základní ustanovení §62

Vymezení některých pojmů §63

Účastník platebního systému s neodvolatelností zúčtování §64

Díl 2 - Provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování

Pravidla systému §65 §66

Změna pravidel systému §67

Neodvolatelnost příkazu k zúčtování §68

Propojení systémů §69

Díl 3 - Provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování §70

Povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování §71 §72

Zánik a odnětí povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování §73 §73a

Díl 4 - Informační povinnosti provozovatele a účastníka platebního systému s neodvolatelností zúčtování §73b §73c §73d

Díl 5 - Oznamovací povinnosti orgánů veřejné moci

Oznamovací povinnost soudu a jiného orgánu veřejné moci §73e

Oznamovací povinnosti České národní banky §73f

ČÁST ČTVRTÁ - PRÁVA A POVINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB A VYDÁVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PENĚZ

HLAVA I - PRÁVA A POVINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB

Díl 1 - Základní ustanovení

Smlouva o platebních službách §74 §75 §76 §77

Poskytnutí a zpřístupnění informace §78

Díl 2 - Informační povinnosti

Oddíl 1 - Informační povinnosti poskytovatele před uzavřením smlouvy o platebních službách

Informace před uzavřením smlouvy o jednorázové platební transakci §79

Informace poskytované před uzavřením rámcové smlouvy §80 §81 §82 §83 §84 §85

Oddíl 2 - Informační povinnosti poskytovatele během trvání právního vztahu ze smlouvy o platebních službách

Pododdíl 1 - Informace během trvání právního vztahu ze smlouvy o jednorázové platební transakci

Informace plátci po přijetí platebního příkazu §86

Informace příjemci po provedení platební transakce §87

Pododdíl 2 - Informace během trvání právního vztahu z rámcové smlouvy §88

Informace plátci před provedením platební transakce §89

Informace plátci o platební transakci §90

Informace příjemci o platební transakci §91

Informace o trvalých příkazech a inkasech §91a

Oddíl 3 - Další informační povinnosti §92

Oddíl 4 - Informační povinnosti v případě platebních prostředků pro drobné platby §93

Díl 3 - Změna a výpověď z rámcové smlouvy

Změna závazku z rámcové smlouvy §94

Výpověď závazku z rámcové smlouvy §95 §96 §97

Díl 4 - Autorizace platební transakce

Oddíl 1 - Souhlas plátce a jeho odvolání §98 §98a

Oddíl 2 - Platební prostředky §99

Zablokování platebního prostředku z podnětu poskytovatele §100

Povinnosti uživatele §101

Povinnosti poskytovatele §102

Oddíl 3 - Vrácení částky autorizované platební transakce §103

Díl 5 - Provádění platebních transakcí

Oddíl 1 - Platební příkazy a převáděné částky

Přijetí platebního příkazu §104

Odmítnutí provést platební příkaz §105

Odvolání platebního příkazu §106

Zákaz provádění srážek z částky platební transakce §107

Oddíl 2 - Lhůty pro provádění platebních transakcí §108

Lhůta pro provedení platební transakce poskytovatelem plátce §109

Lhůta pro provedení platební transakce poskytovatelem příjemce §110

Lhůta pro provedení platební transakce v rámci jednoho poskytovatele v české měně §111

Lhůta pro provedení platební transakce spočívající ve vložení hotovosti na platební účet §112

Lhůta pro předání platebního příkazu v případě platební transakce, k níž dává platební příkaz příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce §113

Den valuty §114

Díl 6 - Odpovědnost poskytovatele

Odpovědnost poskytovatele za neautorizovanou platební transakci §115 §116

Odpovědnost za nesprávně provedenou platební transakci §117 §118

Nesprávný jedinečný identifikátor §119

Společná ustanovení o odpovědnosti poskytovatele §120

Lhůta pro oznámení neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce §121

Následný postih §122

Zproštění odpovědnosti §123

HLAVA II - PRÁVA A POVINNOSTI PŘI VYDÁVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PENĚZ

Smlouva o vydání elektronických peněz §124

Zpětná výměna elektronických peněz §124a §124b §124c

ČÁST PÁTÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH PLATEBNÍCH ÚČTECH

HLAVA I - POROVNATELNOST SLUŽEB SPOJENÝCH S PLATEBNÍM ÚČTEM

Jednotné označení §124d

Společná nabídka služeb a zboží §124e

Předsmluvní informace o úplatě §124f

Seznam označení §124g

Přehled o úplatě za poskytnuté služby §124h

Srovnávací stránky §124i

HLAVA II - ZMĚNA PLATEBNÍHO ÚČTU

Díl 1 - Vnitrostátní změna platebního účtu

Zahájení změny platebního účtu §124j

Povinnosti dosavadního poskytovatele §124k

Povinnosti nového poskytovatele §124l

Úplata spojená se změnou platebního účtu §124m

Informace o změně platebního účtu §124n

Společná ustanovení §124o

Díl 2 - Součinnost při změně platebního účtu ve vztahu k jinému členskému státu

Povinnosti poskytovatele §124p

HLAVA III - ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET

Zřízení základního platebního účtu §124q

Vázaná nabídka §124r

Poskytované služby §124s

Úplata §124t

Smluvní pokuta §124u

Zrušení základního platebního účtu §124v

Informace o základním platebním účtu §124w

Společné ustanovení §124x

HLAVA IV - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §124y §124z §124za

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Přestupky platební instituce a poskytovatele platebních služeb malého rozsahu §125

Přestupky instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu §126 §127

Přestupky provozovatele a účastníka platebního systému §128

Přestupky provozovatele a účastníka platebního systému s neodvolatelností zúčtování §129

Přestupky poskytovatele §130

Přestupky vydavatele §131

Další přestupky §132 §133 §133a §133b

Přestupky fyzických osob §134

Společná ustanovení §135

ČÁST SEDMÁ - DOHLED A KONTROLA §135a §135b

Kontrola na místě §135c

Opatření k nápravě §135d

Přijímání podnětů §135e

Pořádková pokuta §135f

ČÁST OSMÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Seznamy a registry §136 §136a §137 §138 §139 §140 §141

Zmocnění §142

Ustanovení přechodná a závěrečná §143 §144 §145 §146

Účinnost §147

č. 139/2011 Sb. - Čl. II

č. 37/2012 Sb. - Čl. IX

č. 261/2014 Sb. - Čl. II

č. 258/2016 Sb. - Čl. XIV

č. 452/2016 Sb. - Čl. II

INFORMACE

284

XXXXX

xx dne 22. xxxxxxxx 2009

x xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx1), xxxxxxx navazuje xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Evropské xxxx2) x upravuje

a) xxxxxxx xxxxxxxxx osob oprávněných xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby x vydávat xxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování,

c) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "poskytovatel") x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb (xxxx jen "xxxxxxxx"),

x) xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx") x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx"),

x) práva a xxxxxxxxxx podnikatelů, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xxxxxxxxxx úplaty za xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx uplatňované xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k označení xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx,

x) postup xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx účtu.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx se rozumí

a) xxxxxxxx transakcí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx účet, xxxxx xxxxxxxxx prostředků z xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx službu (§3 xxxx. 3),

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx slouží x xxxxxxxxx platebních xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx prostředky bankovky, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) platebním prostředkem xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x osobě xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx platební xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxx měně xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx měně, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx uživatele xxxxxxx xxxx uživateli xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx souhlasu, xxxxx xxxxxx udělil xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx poskytovateli,

g) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxx účtu xxxxxx xx platební xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z platebního xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x pravidelně xx xxxxxxxxxxx intervalech,

i) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smluvních xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx přesahují xxxxxxxx zůstatek xx xxxxxxxxx xxxx spotřebitele,

j) xxxxxxxxxxx faktické xxxxxxxxxxxx xxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx platebním xxxx xxxx xxx je xxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx platební xxxx jiná služba xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, možnosti xxxxxxxxxx, vydávání nástrojů xxxxxxxxx x §3 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx dále xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx o Evropském xxxxxxxxxxxx prostoru,

b) xxxxx xxxxxxxx státem členský xxxx jiný xxx Xxxxx republika,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx vydavatele; xxxx-xx poskytovatel xxxx xxxxxxxxx xxxxx, pak xxxxxxx xxxx, ve xxxxxx se nachází xxxx ústředí,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx vydavatele x xx xxxxxx xx poskytovatel xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo ve xxxxxx xxxxxxx jinak xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxx ážia,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů,

4. ostatních xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx použít výhradně x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x předchozích xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxx závěrce xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, o jehož xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx nerozhodl, x neuhrazené ztráty x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx účastí xxxxx xxxx xxxxxxx podíl xxxx jejich xxxxxx xx základním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx alespoň 10 % xxxx xxxxxxx uplatňování významného xxxxx xx řízení xxxxxxx xxxx osoby,

g) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx jedna x osob xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx nepřímý podíl xx základním kapitálu, xxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxx 20 %,

2. xxxx dvěma xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx jedna x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx hlasovacích xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 20 %,

3. xxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxx, xxxx

4. xxxx xxxx více xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx

1. x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, její xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx osoba, která xxxxx způsobem xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx (§7) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§36) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§46) a vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (§53) xxxx xxxxx, xxxxx skutečně xxxx jejich xxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx platebních služeb; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

2. x xxxxxxx podnikající fyzické xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx podnikání x x xxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx (§36) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku x xxxxx xxx xxxxxxxxx členském státě, xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxxx dotčené xxxxx x tomto xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x domovském xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx ten, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x platebních xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxxxxxx, nebo ten, xxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx výměně xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaměstnanec xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z

1. ovládající xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxx, x xxxxx mají xxxxx xxxxx bodu 1 xxxxx,

3. xxxx, xxxxxxx statutární, řídicí xxxx xxxxxxx orgán xx z většiny xxxxxx stejnými osobami xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx jiné xxxxx uvedené x xxxx 1 xxxx 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx vypořádání platebních xxxxxxxxx.

(3) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx odepsány peněžní xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) příjemcem uživatel, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx mají xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx podle platebního xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, jímž xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx valuty xxxxxxx, ke kterému xx xxxxxxxx transakce xxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx jako základ xxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx byl xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, která se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) jedinečným identifikátorem xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx symbolů, xxxxxxx xx xxxxx určení xxxxxxxxxxxxx identifikuje xxxxxxxx xxxx jeho xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nosičem xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx tak, xxx mohly být xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxx, a který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v nezměněné xxxxxx,

x) pracovním xxxx xxx, xxx poskytovatel xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obvykle vykonává xxxxxxxx potřebné pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dne, xxx poskytovatel xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro provedení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx oprávněně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě

1. xxxxx členského xxxxx, xxxxx i jeho xxxxxxx příslušník xxxxx xxxxxx upravujícího pobyt xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

2. cizinec xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx přechodně xxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx pobyt xxxxxxx xx území Xxxxx republiky,

3. xxxxxxx, xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx udělen xxxx xxxx xxxxxxxxx ochrana xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx dočasnou xxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxx pobývající xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ozbrojených xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

6. osoba xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx podle mezinárodního xxxxx,

7. xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx jiného členského xxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Platební xxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx platební účet xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x platebního xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, x němuž xxxx xxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxx,

2. xxxxxxxx, xxxx

3. plátce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků z xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx dává xxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxx,

2. xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx jako xxxx,

x) xxxxxxxx x správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x přijímání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků, xxx xxxx plátce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účet u xxxxxxxxxxxxx plátce (poukazování xxxxx),

x) provedení platební xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxxxxx xx souhlas plátce x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx komunikačního xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx, sběr, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) směnárenská xxxxxxx,

x) xxxxxxxx

1. xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx,

3. poštovních xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx služby,

4. platebních xxxxxxxxxx, xxxxx slouží xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zboží nebo xxxxxx úzce xxxxxxxxxx xxxxxx dodavatelů xxxxx x zaplacení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

xxx platební xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx obchodními xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

2. x rámci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xxxx zprostředkování xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. x xxxxx platebního xxxxxxx xxxx systému xxx xxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto systému x poskytovateli xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

4. x xxxxx správy xxxxxxx xxxxxx,

5. x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3),

6. xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx jiné xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx poskytování xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, která zprostředkovává xxxxxx xxxxx, prodej, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx jedná-li xx x platební xxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xx elektronického xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx poskytovatel služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx uživatelem xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx,

x) vyplacení xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx za xxxxx xxxx službu xxx xxxxx xxxxxx placení (xxxxxxxx),

2. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednající xxxxxx xxxxxxxxxx platebního prostředku, xxxxxxxx tato xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx platební xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx.

§4

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xx vydal,

b) xx xxxxxxxxxx elektronicky,

c) xx xxxxxxxx proti xxxxxxx peněžních prostředků xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí, x

x) xx xxxxxxxxx jinými xxxxxxx než xxx, xxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxx xxx xxxxxxx x provedení xxxx xxxxxxxx transakce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 4 xxxx x §3 xxxx. 3 xxxx. d) xxxx 7.

XXXX XXXXX

XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX PLATEBNÍ SLUŽBY X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXX I

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

§5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx mohou xxxxx xxxx xxxxx:

x) banky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx družstva xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx elektronických xxxxx (§46) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx rozsahu (§53) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§7) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

h) zahraniční xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) poskytovatelé platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§36) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

j) Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§6

Oprávnění vydávat elektronické xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze xxxx xxxxxxxxx mohou xxxxx xxxx osoby:

a) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx upravujícím xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spořitelních x xxxxxxxx družstev,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz (§46) xx podmínek stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx podmínek stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx (§53) xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) Česká národní xxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX INSTITUCE

Díl 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§7

Xxxxxxxx instituce xx právnická xxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§8

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx platební xxxxxxxxx xx platební instituce xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx platební xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx související x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx písmene a), xxxxxx poskytování xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování.

(2) Xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxx forma xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. b), xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platební xxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x), e) xxxx x) x tato xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) úvěr xxxx xxxxxxxxx x peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx částce xxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) úvěr xx být xxxxx xxxxxxx uzavřené mezi xxxxxxxx institucí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx jednoho xxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx je xxxx poskytnut x Xxxxx republice.

Xxx 2

Povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

§9

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

b) xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx sídlo v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) který xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem (§16),

x) jehož xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 3 účetní období xx podložen reálnými xxxxxxxxxxxx propočty,

e) jehož xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vhodné x xxxxxxxx řádného a xxxxxxxxxxx poskytování platebních xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§18),

x) xxxxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jehož xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nemůže bránit xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx němž xxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx řádné x obezřetné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxx osobou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx platební xxxxxxxxx; xxx úzkém xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx řídí xxxxxxx řádem xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx řád xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx účinnému výkonu xxxxxxx nad činností xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jehož xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

l) xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx skutečně xxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx odborně xxxxxxxxx x mají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a obezřetného xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se sídlem xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx platební služby xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x jestliže xxxxxx xxx státu, x němž xx xxxxxxx xxxxx, nebrání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které byly xxxxxxxx instituci xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx, xx §2931 xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx podat pouze xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterému xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§10

(1) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx platební xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx xx 3 měsíců xxx xxx zahájení xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx platební xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, které platební xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§11

(1) Platební instituce xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx změnu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo jejích xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přiloží xxxxxxx xxxxxxxxxxx změnu údajů xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, na jejichž xxxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxx uděleno. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx

§12

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxx dnem

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx (§46), nebo xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden xxxx den xxxxxx xxxxxxxx, nebo

d) zápisu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx (§36).

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může odejmout xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx závažným způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx podle §8,

x) xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx povolení k xxxxxxxx platební xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx instituce nezačala xx 12 měsíců xxx dne udělení xxxxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxx xxx 6 měsíců, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx nedovoleného xxxxxxx platební instituce.

(4) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx, že xxxxx k xxxxxx xxxx odnětí povolení x činnosti platební xxxxxxxxx.

§13

(1) Ode xxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx jehož povolení xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx odňato, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8. Xxxxxxx prostředky, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, xxxx xxx xxxxxx uživatelům; xxxxxxxx nelze xxxxx, xxxx část peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uživatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx pro platební xxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx vrácena xxxxxx xxxx peněžních xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx 1 roku ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxx. Do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx ten xxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx zaniklo xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxx instituce odňato, x xxxxxx považuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxx nebo komu xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx vykonávat xx xxxxxxx xxxxxx oprávnění.

Xxxxx rozsahu xxxxxxxx x xxxxxxxx platební xxxxxxxxx

§14

Xxxx-xx platební xxxxxxxxx xxxxxx x rozšíření xxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx má uvedeny xx svém povolení x xxxxxxxx, xxxxxxx xx obdobně §9 xxxx. 1 písm. x) xx x) x l), §9 xxxx. 3, §10 x 11.

§15

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx zúží xxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx o xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zúžit xxxxxx xxxxxxxxxx služeb, které xx xxxxxxxx instituce xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx platební xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx bylo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx instituce uvedeny xx xxxx povolení x xxxxxxxx, xxxxxxx xx obdobně §12 xxxx. 4 a §13.

Xxx 3

Xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

§16

Xxxxxxxxx kapitál xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx částku odpovídající

a) 20&xxxx;000 eur, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx službu xxxxx §3 xxxx. 1 písm. x),

x) 50&xxxx;000 xxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) 125 000 eur, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx e).

§17

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"). Kapitál xxxxxxxx xxxxxxxxx zároveň xxxxx xxxxxxxx xxx minimální xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §16.

(2) X žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx žadatel xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxx výpočtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Česká xxxxxxx banka v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx xxxxxxx, jestliže je xxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx. Stanovený xxxxxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx okolnosti xxxx xxxxxxxx, za nichž xxx xxxxxxx stanoven.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx průběžně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přiměřenost ve xxxx xx x 20 % xxxxx xxxx xx x 20 % nižší, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřenosti, xxxxxx xxxxxxxxxxxx přístupů, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx

§18

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x obezřetného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x bojem xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Řídicí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx x přiměřený xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx platební instituce x musí xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x kontrolní xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x předpoklady xxxxx xxxxxx a xxxxxx společnosti, x xx vždy

1. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx, průhledným x xxxxxxxx xxxxxxxxx činností x s xxxx xxxxxxxxx působností x xxxxxxxxxxx pravomoci, v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx možného xxxxxx xxxxxx zájmů x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx, a

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x účetní xxxxxxx,

x) xxxxxx řízení xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx

1. pravidla přístupu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nebo xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx rozpoznávání, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, sledování x xxxxxxxxxx xxxxx x

3. xxxxxxx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx

1. xxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx kontrola xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předpokladů xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) jsou xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx instituci xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pravidla xxx xxxxxxxxxx stížností a xxxxxxxxx uživatelů a

c) xxxxxx vnitřní xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c) zahrnují xxxx

x) kontrolní x xxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x při xxxxxxxxxx xxxxxx charakteru x

x) xxxxxxxx kontroly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx platební xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx přiměřenost a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

Xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

§19

Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ani xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§20

(1) Xxxxxxx prostředky, xxxxx xxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx platební transakce, xxxx xxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx x od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx peněžních prostředků, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxx x úvěrního xxxxxxxx, zahraniční xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx x nízkým xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx nepoužije, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvu nebo xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx výši odpovídající xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx sama, zejména x xxxxxxx vydání xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 jako xxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x jiném xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx osoby xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx platební xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxx, spořitelní x xxxxxx družstvo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sídlem x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx se xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxx národní banky, xxxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx členy xxxxxx xxxxxxx jako platební xxxxxxxxx.

(4) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx aktiva, xx kterých může xxxxxxxx xxxxxxxxx investovat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§21

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituci je xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je platební xxxxxxxxx povinna chránit xxxxx §20 xxxxxxx xxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§22

(1) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svěřeny xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx část xxxxxxxxx prostředků předaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce zveřejní xx 15 xxx xxx dne svého xxxxxxxxxx xxxxxxx ve 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x každém xxxxx, xx jehož xxxxx platební instituce xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx uživatelům, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostředky k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx o xx přihlásili, xxxxxx xxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxx uplynutí.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx xx 7 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx platební instituci xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx o xxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x jejichž xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx instituce.

(4) Xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxx. b). Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 2 x 3 xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx peněžní prostředky xxxxxxx x §20 xxxx. 1, výtěžek xxxxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ze záruky xxxxx §20 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3, xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx uživatelů xxxxxxx.

(6) V rozsahu, x němž xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx včas x xxxxx xxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Jestliže xxx insolvenční xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx zrušen xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx likvidátor xxxxxxx xxxxx odstavců 4 x 5.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

§23

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodního zástupce xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zástupce, který xx fyzickou xxxxxx, x xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx zástupce, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx zkušenosti x xxxxxxxx řádného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx instituce, xxxxx xx v xxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx, to xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 lze podat xxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1. Vzory xxxxxxxxx x xxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§24

Xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx §29 a 30. Před xxxxxxx xxxxxxxxxx zástupce xx xxxxxxx platebních xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x stanovisko xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§25

(1) Xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x jiném xxxxxxxx státě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx dohledu domovského xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx.

(2) Má-li Česká xxxxxxx xxxxx důvodné xxxxxxxxx, že v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice může xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx legalizace xxxxxx x trestné činnosti xxxx financování terorismu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx instituce.

Xxxxx některých provozních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx

§26

(1) Platební xxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxx svěřit xxxxx xxxxxxxxx provozních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobě, xx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(2) Xxxxx významné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobě jen xxxxx, xxxxx tím xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fungování xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx osoby.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 je xxxxxxxx činnost, xxxxx xxxxxxxxxxx nebo nesprávné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přiloží xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 3. Xxxxx tiskopisů x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§27

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx bance xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx hospodaření, o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx o obchodních xxxxxxxxxx, jejichž prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx, formu, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx dokumentů x xxxxxxx

§28

(1) Platební instituce xxxxxxxx dokumenty x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxx hlavy, xxxxxxx xx xxxx 5 xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vznikly. Xxxxxxxxx uchovávat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tím xxxx xxxxxxx.

(2) Povinnost uvedenou x odstavci 1 xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, jehož xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

Díl 4

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce a xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

§29

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx x úmyslu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §8 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx oznámí Xxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx xxxxxxxxxx, a pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx podat xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ke kterému xxxxxxxxxxx xxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx. Vzory xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx příloh xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§30

Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx §29 došlo, xxxxxxxx xxxxx platební xxxxxxxxx, xxxx xxxxx a xxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx

§31

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §8, x xxxxxxx výkonu xx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxx domovského xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx zvýšení xxxxxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 5

§32

§32 (xxx 5) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2011 Sb.

§33

§33 (xxx 5) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2011 Sb.

§34

§34 (xxx 5) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2011 Sb.

§35

§35 (díl 5) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 139/2011 Sb.

HLAVA III

POSKYTOVATEL XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX ROZSAHU

Díl 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§36

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxx zápisu xx xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. §8 xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb malého xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx určité xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx malého xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx měsíční xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx platebních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zástupců, xx xxxxxxxxxx 12 měsíců xxxxxxxxxxx xxxxxx odpovídající 3&xxxx;000&xxxx;000 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 12 xxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx

§37

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx zapíše xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx obchodní xxxx xx podložen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §36 xxxx. 2,

x) který xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx svěřili x xxxxxxxxx platební transakce,

d) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx majetku, xxxxxxxxxxx xxxxxxx čin xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx obdobně x pro vedoucí xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zakládá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxx xxxxxx upravujícího živnostenské xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx, splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx x zápis xx xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x živnostenském xxxxxxxxx, xx xx xx xx, že xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxxx xxxxxxx.

(3) Má-li xx registrace poskytovatele xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx vztahovat xx xxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx, xxxxxx Česká národní xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, akciovou společností xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx kapitál, xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx x nezávadný, alespoň xx xxxx 20 000 000 Xx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx stanovené v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x).

(4) Xxxxxx o xxxxx xx registru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx lze xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxx přiloží xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 3. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§38

(1) Xxxxx národní xxxxx xx 1 xxxxxx xxx dne, xxx jí žádost xxxxx, zapíše žadatele xx xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a x xxxx xxxxx xx x tom xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx obsažených x xxxxxxx vyplývá splnění xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxx. X xxxxxx do registru Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx do registru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx pochybnosti x správnosti a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x žádosti, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§39

(1) Poskytovatel platebních xxxxxx malého xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x zápis do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x jejích xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx byl xx xxxxxx registru zapsán.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx podat xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx x žádosti x zápis xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx xxxx xxxxxx přílohách, xx jejichž základě xxx xx tohoto xxxxxxxx xxxxxx. Vzory xxxxxxxxx x obsah xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

Zánik x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu

§40

(1) Xxxxxxxxxx poskytovatele platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatele platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx rozsahu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povolení x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§46), xxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx jako den xxxxxx xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (§53).

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx zrušit registraci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu opakovaně xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx právním předpisem xxxxxxxxxxx postup při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x §36 odst. 2 x §37 odst. 1, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx provedena xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Jestliže xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §36 xxxx. 2, xxxx žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx instituce nebo xxxxxx o povolení x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxx národní banka x rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxxxxxx, xx xxxxxxxx účinnosti dříve, xxx nabude xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podané xxxxxxx.

§41

(1) Ode xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx xxxxx ten, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zrušena, xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, které mu xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, xxxx být vydány xxxxxxxxxx; xxxxxxxx nelze xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xx xxxxxx xxx xxxxxxxx transakce, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx zrušení registrace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxx vypořádání xxxxxxx vůči uživatelům xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu.

(2) Odstavec 1 se xxxxxxxxx xxx činnosti, které xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx.

§42

Podá-li poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx §37 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 4, §38 x 39. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxx x rozšíření xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx §37 xxxx. 1 písm. x), xxxx. 3 písm. x) x x) x xxxx. 4, §38 x 39.

§43

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx se vztahuje xxxxxxxxxx poskytovatele platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu, xxxx xxxx registraci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx o xx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx registraci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) výkonu činností xxxxx §8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx porušil xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo jiným xxxxxxx xxxxxxxxx upravujícím xxxxxx při poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxx provedena xx xxxxxxx nepravdivých xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pro zúžení xxxxxxx platebních služeb, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx §41.

Díl 3

Některé xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

§44

(1) Pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx §19 xx 22, 27 x 28. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx poskytování xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru, xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§45

§45 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2014 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXXXX ELEKTRONICKÝCH XXXXX

Xxx 1

Základní ustanovení

§46

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxx elektronické xxxxxx xx základě xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka.

(2) Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz je xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx platební xxxxxx, které se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx c), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x

x) provozovat platební xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Poskytnutí xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. d), xxxxxxxx

x) xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxx x §3 odst. 1 písm. x), x) xxxx x) x tato xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) úvěr xxxx xxxxxxxxx z peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx částce xxxxxxxxxxxx úvěrů a

d) xxxx má být xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx.

Xxx 2

Povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§47

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz žadateli,

a) xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) který xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) který má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem (§52a xxxx. 1),

d) xxxxx xxxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxxxxxxxxx rozpočtu na xxxxx 3 účetní xxxxxx xx podložen xxxxxxxx ekonomickými xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou vhodné x xxxxxxxx řádného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

f) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx systém splňuje xxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx (§52c),

g) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxx xxx xx vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepředstavuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx účinnému xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx němž xxxx xxxxxxxxxxxxxx účast pouze xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx řádné x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxx osobou xxxxxxx xxxxxxxx výkonu dohledu xxx činností instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz; xxx xxxxx propojení s xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxx instituce elektronických xxxxx,

x) jehož vedoucí xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx x obezřetného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx řídí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx, jsou odborně xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx zkušenosti x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Odstavec 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx, jestliže x mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu, vyplývá xxxxxxxxx umožnit žadateli xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem, xxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxx x Xxxxx republice x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx, nebrání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx instituci xxxxxxxxxxxxxx peněz se xxxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, se §52m x 52n xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz lze xxxxx pouze na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx žadatel xxxxxxx xxxxxxx osvědčující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Vzory xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§48

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 3 měsíců xxx dne xxxxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Česká xxxxxxx banka uvede, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, je xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx uvedených x žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxxxx xxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx, xx kterému oznamovatel xxxxxxx xxxxxxx osvědčující xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jejích xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Vzory xxxxxxxxx x obsah xxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

Xxxxx x odnětí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx

§49

(1) Xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx

x) zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx nedostatek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx (§53).

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx požádá.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže

a) xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx §46 odst. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx týkající xx elektronických xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxxx peněz xx xxxx delší xxx 6 xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxx xxxx x důsledku xxxxxx nedovoleného xxxxxxx xxxxxxxxx elektronických peněz.

(4) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx x tom, že xxxxx x xxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz.

§50

(1) Ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx činnosti xxxxx §46 xxxx. 2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx svěřeny x provedení platební xxxxxxxxx, musí být xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze, musí xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx určit, xxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předaných držitelem xxxx uživatelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx platební xxxxxxxxx, musí být xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx do 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx, xxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zaniklo xxxx xxxx bylo xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx, i xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx nepoužije xxx činnosti, xxxxx xx ten, jehož xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx vykonávat xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§51

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx x rozšíření rozsahu xxxxxxxxxx služeb, které xx xxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, použijí xx xxxxxxx §47 odst. 1 písm. x) xx j) x x), §47 odst. 3 a §48.

§52

(1) Česká xxxxxxx xxxxx zúží rozsah xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx netýkají xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedeny xx xxxx povolení x xxxxxxxx, jestliže x xx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx požádá.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx k činnosti, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx předpisem upravujícím xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx platební xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx bylo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x činnosti, xx xxxxxxx xxxxxxx §49 xxxx. 4 x §50.

Xxx 3

Xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§52x

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxxxx xxxxxxx xxxxxx odpovídající 350&xxxx;000 xxx.

(2) Instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx průběžně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx minimální xxxx xxxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(3) X xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx žadatel xxxxx xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku ke xxxxx rizik spojených x xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz. Xxxxx xxxxxxx xxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxx přístup schválí, xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxx xxxxxxxx x poměrům xxxxxxxx; xxxxx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx změní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, za xxxxx byl přístup xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přiměřenost xx xxxx xx x 20 % xxxxx xxxx xx x 20 % xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx.

(5) Prováděcí xxxxxx předpis stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx kapitálu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx kapitálové xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx přístupů, xxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xx netýkají xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§52x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 139/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.5.2011

§52x

Xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxx jednající xx shodě xxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxx kvalifikovanou účast xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx kvalifikovanou xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx překročí 20 %, 30 % xxxx 50 %,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx instituci elektronických xxxxx xxx, xx xxxxxx pod 50 %, 30 % xxxx 20 %,

x) xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

f) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx.

(2) Jestliže xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx shodě, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), c) nebo x) nejsou důvěryhodné xxxx způsobilé x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nesouhlas x nabytím xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx s ovládnutím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz. Xx xxxxx obdobně x x případě, xx oznámení xxxxxx x rozporu x xxxxxxxxx 1 xxxx. x), c) nebo x) učiněno. Řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx 60 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a), x) xxxx x) xxxxx nebo xxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx nebylo x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx. a), x) xxxx x) xxxxxxx. Shledá-li Xxxxx xxxxxxx banka před xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx nesouhlasu, xx xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx ve shodě, xxxxx xxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x hlediska potřeby xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, tuto xxxxxxxxxx jim sdělí.

(3) Xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) xxxx x) xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 xxxx. x), c) nebo x) neučinila, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxx x účastí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, x němž xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), c) xxxx x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přiloží xxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§52x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

§52x

Xxxxxx x kontrolní xxxxxx

(1) Instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, který xx vhodný x xxxxxxxx řádného a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx povaze, rozsahu x složitosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x musí zajišťovat xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx elektronických xxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxxxxxx předpoklady x xxxxxxxxxxx xxxxx správy x řízení společnosti, x to xxxx

1. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řádným, xxxxxxxxxx x uceleným xxxxxxxxx xxxxxxxx x s xxxx spojených xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x rámci xxxxxxx xx současně xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx instituce elektronických xxxxx x rizikům, xxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x rizika xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vyhodnocování, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rizik x

3. xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx x omezení xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejichž součástí xx xxxx

1. xxxxxxx xxxxx,

2. průběžná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxx x xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxx vedení evidence xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přijetí xxxx xxxxxx elektronické xxxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pravidla xxx vyřizování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx držitelů x xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c) xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx jejich charakteru x

x) xxxxxxxx kontroly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz je xxxxxxx průběžně xxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnotit xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx plnění xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§52x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§52x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jejichž přijetí xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§52x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 27.5.2011

§52e

(1) Peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx svěřeny k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx prostředků xxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) po xxxxxxxx pracovního xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx banky xx xxxxxx x jiném xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx x dohledem Xxxxx národní banky, xxxx xxxx být xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx x nízkým xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx příjemci xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce elektronických xxxxx xxxxxxxx pojistnou xxxxxxx xxxx xx xx byla xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxx držitelé x xxxxxxxxx právo xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx právu na xxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxxx přijetí xxxx xxxxxx elektronické xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx v případě xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Uzavřít pojistnou xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoba x obdobným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sídlem x xxxxxxxx státě xxxx xx xxxxxx x jiném xxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx srovnatelnému x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx osoby nejsou xxxxx xxxxxx skupiny xxxx instituce elektronických xxxxx. Poskytnout xxxxx xxxxxxxxxxxx záruku xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx předmětem xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx členském xxxxx xxxx xx xxxxxx x jiném xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx stanoví xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

(5) Z xxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka opatřením xxxxxx povahy dočasně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxx kterým xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze, xx xxxxx stanovených xxxxxxxxxx právním předpisem xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx přihlédne k xxxxxxxxxxx, splatnosti a xxxxxxx xxxxxx aktiv.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxx účinnosti xxxx provedením řízení x tomto opatření xxxxx správního xxxx, x xx xxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx nebezpečí x prodlení, xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo námitek x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zkrátit až xx 3 dny.

§52e xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 139/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

§52x

(1) Jestliže xxxxx xxxxx, jaká xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických peněz xx určena pro xxxxxxxx transakce, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §52x xxxxxxx xxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, formou přijetí xxxxxxxxxx prostředku, platí, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přijaty v xxxxxxxx, xxx byl xxxxxxxxx prostředkem dán xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx chrání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §52x xxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx účet xxxx xx xxxx x xxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx uplynutí 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx elektronických xxxxx.

§52x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

§52x

(1) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přijetí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx spolehlivě xxxxx, xxxx xxxx peněžních xxxxxxxxxx předaných držitelem xxxx xxxxxxxxxx instituci xxxxxxxxxxxxxx peněz xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x mohly xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx distribuovaných xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podniká nebo xxxxxxxxx, xxxxx držitelům, xxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx vydala elektronické xxxxxx, x uživatelům, xxxxx instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, xxx xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx přihlásili, xxxxxx xxxx x poučení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uplynutí.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx xx 7 xxxxxx xxx xxx zveřejnění xxxxx odstavce 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxxxx přijetí xxxx xxxxxx elektronické xxxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx x tyto xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx xx

x) 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 x xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx, nebo

b) 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx podle odstavce 2 a xxxxxxx xxxxx xx jejich xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpeněží aktiva xxxxxxx x §52e xxxx. 1 xxxx. x). Pojistné xxxxxx xxxx plnění xx xxxxxx xxxxx §52e xxxx. 2 x 3 xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §52e xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x pojistné plnění xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx §52e xxxx. 2 x 3 xxxxxxxxxxx x xxxxxx uspokojení xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xx xxxxx těchto xxxxxxxx x uživatelů poměrně.

(6) X xxxxxxx, x xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxx odstavce 1 xxxxxx uspokojeno xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx považuje xx včas x xxxxx přihlášenou xx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Jestliže byl xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx xxx nedostatek majetku xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx majetek xxxxxxxx xx xxx uspokojení xxxxxxxx zcela nepostačující, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxx 4 x 5.

§52x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx

§52x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím osoby, xxxxx při vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jedná xxxxx jménem; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx prokuristu instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) řídicí x xxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a

b) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx obchodního xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxx xxxxxxxxxxx, odborně způsobilé x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx poskytovat platební xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx oznámí Xxxxx xxxxxxx bance.

(4) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 lze xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx přiloží xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2. Vzory xxxxxxxxx x obsah xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§52x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 139/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

§52x

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x hostitelském xxxxxxxx xxxxx xx použije xxxxxxx §52m. Xxxx xxxxxxx obchodního zástupce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx národní banka x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx přihlédne.

(2) Xxx distribuci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xx sídlem x xxxxx členském xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxx xxx stanovisko x této xxxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx Česká xxxxxxx xxxxx důvodné xxxxxxxxx, xx x souvislosti x xxxxxxxxxx elektronických xxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx skutečnost bez xxxxxxxxxx odkladu orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz.

§52i vložen xxxxxxx předpisem x. 139/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 27.5.2011

Výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím jiné xxxxx

§52x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxx svěřit xxxxx xxxxxxxxx provozních xxxxxxxx vztahujících se x vydávání elektronických xxxxx nebo k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx tehdy, xxxxx tím xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zhoršení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx možnosti České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx na xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx provozní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nesprávné provedení xx podstatně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze podat xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx v odstavcích 2 x 3. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx příloh xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

§52x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 139/2011 Xx. x účinností xx 27.5.2011

Informační xxxxxxxxx

§52x

(1) Instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxxx svého hospodaření, x plnění xxxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronické xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx služby.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx x dostatečným xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxx elektronické peníze.

(3) Xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§52x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

Uchovávání dokumentů x xxxxxxx

§52x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dokumenty x záznamy, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 let xxx dne, xxx xxxx dokumenty nebo xxxxxxx xxxxxxx. Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxx není dotčena.

(2) Xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxx, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických peněz xxxxxxx nebo jemuž xxxx xxxxxx.

§52x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

Díl 4

Výkon činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

§52x

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §46 xxxx. 2 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx oznámí České xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx instituce elektronických xxxxx v úmyslu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §46 xxxx. 2 prostřednictvím xxxxxxx, xxxxx x oznámení xxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx struktuře a xxxxxxx xxxxxx pobočky.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, kdy xx oznámení podle xxxxxxxx 1 došlo, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx obsažené v xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopise, xx xxxxxxx oznamovatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x oznámení.Vzory xxxxxxxxx x obsah xxxxxx příloh xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§52m xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

§52n

Výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v xxxxx členském státě x České xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx může x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §46 xxxx. 2, x jejichž xxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx povolení, které xx bylo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jejího xxxxxxxxxx členského státu.

(2) Xx-xx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx podezření, xx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxx členského xxxxx xxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§52x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.5.2011

XXXXX V

VYDAVATEL XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§53

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx je právnická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §46 xxxx. 2 xx použije xxxxxxx. Xxxxxxxxxx spotřebitelský xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx spotřebitelský úvěr xxxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxx, xx však xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Vydavatel xxxxxxxxxxxxxx peněz malého xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx elektronických peněz, xxxxx tehdy, jestliže xxxxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx v České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 xxx. Xxxxxxxx nelze určit, xxxx xxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx části xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx odpovídá odhadu xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx období. Xxxxxxxx vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxx elektronické xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 6 měsíců, xxxxxxx xx xxx určení xxxxxxx jím vydaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx z jeho xxxxxxxxxx plánu.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxxx platební xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxx, xxxxxxxx měsíční xxxxxx xxxxxx jím xxxxxxxxxxx platebních xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, v Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx posledních 12 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odpovídající 3&xxxx;000&xxxx;000 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxx dobu xxx 12 xxxxxx, vychází xx xxx xxxxxx xxxxxx jím provedených xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx plánu.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu

§54

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx žadatele,

a) xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) který xx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx, ve kterém xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) jehož obchodní xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx ekonomickými xxxxxxxx x xx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §53 xxxx. 2 a 3,

x) xxxxx zabezpečuje xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo které xx xxxx svěřeny x xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx,

x) jestliže xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx živnostenské xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxx v živnostenském xxxxxxxxx, xx xx xx to, xx xxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx. x) je splněna.

(3) Xx-xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vztahovat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxxx vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx společností, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 20&xxxx;000&xxxx;000 Kč x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx na předepsaném xxxxxxxxx, xx kterému xxxxxxx přiloží xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 3. Xxxxx tiskopisů x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§55

(1) Česká národní xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxx lhůtě mu x xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx nedoloží xxxxxxx xxxxxxxx pro zápis xx registru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx ani x tomto xxxxxx.

§56

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v žádosti x xxxxx xx xxxxxxxx vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxx xx xxxxxx xxxxxxxx zapsán.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx x žádosti x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx přílohách, xx xxxxxxx xxxxxxx byl xx tohoto xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx tiskopisů x xxxxx xxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu

§57

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu,

c) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, nebo xxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx požádá.

(3) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx opakovaně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postup při xxxxxx činností xxxxx §46 odst. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §53 xxxx. 2, xxxx

x) registrace xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx nepravdivých nebo xxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §53 xxxx. 2, xxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, žádost x povolení k xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx žádost x zápis xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxx národní xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) stanovit, xx nenabude xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx.

§58

(1) Xxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx malého rozsahu xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx zanikla xxxx xxxx zrušena, vykonávat xxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2. Peněžní xxxxxxxxxx, které xx xxxx svěřeny x xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, xxxx xxx vydány xxxxxxxxxx. Xxxxxxx prostředky, xxxxx xxxxxxx přijetí xxxx xxxxxx elektronické xxxxxx, musí xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx určit, jaká xxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx držitelem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vrácena xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Do xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx, xxxxx registrace xxxxxxx xxxx xxxx zrušena, x nadále považuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxx činnosti, xxxxx je ten, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz malého xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx zrušena, oprávněn xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§58a

Podá-li vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého rozsahu xxxxxx x rozšíření xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz a xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx registrace, xxxxxxx xx obdobně §54 odst. 1 xxxx. x), §55 x 56. Xxxx-xx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxx registrace x xxxxxxxxxxx spotřebi xxxxxxxx úvěru, xxxxxxx xx xxxxxxx §54 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 3 xxxx. x) x x) a odst. 4 x §55 x 56.

§58x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx zúží rozsah xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx netýkají xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx se vztahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx registraci xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxxxx rozsahu o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru, xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx elektronických peněz xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může zúžit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se netýkají xxxxxxxxxxxxxx peněz x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého rozsahu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) vydavatel xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x §53 xxxx. 3,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx opakovaně nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxx provedena xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx rozsahu platebních xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x na které xx vztahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx §58.

Xxx 3

Xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx

§59

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz malého xxxxxxx xx použijí xxxxxxx §52d xx 52g, 52k x 52l. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx, xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru.

(2) Vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úroky nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx kterou xx xxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX

§60

(1) Xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právnickým xxxxxx oprávněným poskytovat xxxxxxxx služby x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx těchto xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) jsou xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osob x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx je nezbytně xxxxx xxx zabezpečení xxxxx specifickým rizikům x xxx ochranu xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx některé xxxxxxxxx platebního systému, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platební služby xxxxx §5.

§61

Xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §60 xx xxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx systém, xxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§62

(1) Xxxxxxxx xxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx má alespoň 3 účastníky xxxxxxx x §64 odst. 1 písm. x) xx x),

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx [§63 xxxx. a)] na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx alespoň xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx sídlo v Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxx nimi xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řídí xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx Evropskému xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro cenné xxxxxx x xxxx)12) (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx") xxxxx §73f xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x neodvolatelností zúčtování xx platební xxxxxx, xxxxx existenci xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího neodvolatelnost xxxxxxxxx v platebních xxxxxxxxx10).

(3) Xxxxxxxx systém x neodvolatelností xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx systému xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§63

Xxxxxxxx některých xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžitých xxxxxxxxxx, xxxx

2. splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx účastníka platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx provozovatele systému xxxxxxxxxxx xxxxx §69, xx xxxxx xxxxxxx xx být x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému s xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxx xxxxxxx x §64 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) xxxx xxxxxx xxxxxxx protistrana,

d) xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx xxxxxxx x §64 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) nebo x) xxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx zúčtování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností zúčtování xxxxxxxxx x §64 xxxx. 1 xxxx. x) až x), x) nebo x),

x) xxxxxxxxx dnem pravidly xxxxxxx stanovená, xxxxxxxxxx xx opakující doba, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx příkazy x xxxxxxxxx x další xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§64

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx pouze

a) xxxxx,

x) zahraniční banka,

c) xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx,

x) obchodník x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxxxxx služby,

f) xxxxxxxxx osoba veřejného xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx veřejného xxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx institucí x xxxx výkon11),

i) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§70),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) zúčtovatel,

l) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxx, kdo vykonává xxxxxxxx činnost jako xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) xx vypořádacím xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x zahraničním xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxx vypořádacím xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx ústřední protistrany, xxxxxxxxxxx nebo clearingové xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx systému

§65

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování stanoví xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pravidla xxxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kritéria xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování,

c) práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx účasti x tomto systému,

d) xxxxxx x podmínky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x účasti x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování,

e) xxxxxx x xxxxxxxx zúčtování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx opravě chyb xxxxxxxxx během zúčtování,

f) xxxxxxxxxxx příkazu x xxxxxxxxx, způsob a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxx xxxxxx uplatňování,

i) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně rozvrhu xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx zúčtování xxxxxxx,

x) xxxxxxxx provozního xxx,

x) xxxxxxx, xx kterému xx xxxxxx x xxxxxxxxx považuje xx xxxxxxx platebním systémem x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xx kterému xx xxxxxx x xxxxxxxxx zadaný xx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x technické xxxxxxxx xxx zabezpečení jeho xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx, v xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) pravidla xxxxxxxx x rizikům, xxxxx zahrnují xxxxxxx

1. xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx systémového xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx rozpoznávání, xxxxxxxxxxxxx, měření, xxxxxxxxx x ohlašování xxxxx x

3. xxxxxxx přijímání xxxxxxxx vedoucích x xxxxxxx rizik xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx účast x xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§66

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxxxxxx pravidla xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x neodvolatelností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nich může xxxxx nahlížet.

§67

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx provozovatel xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx systému nelze xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx neudělí xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx pravidel xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x neodvolatelností xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx systému xx 1 xxxxxx xxx xxx, kdy jí xxxxxx došla, platí, xx xxxxxxx xxx xxxxxx.

Neodvolatelnost příkazu x xxxxxxxxx

§68

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pravidlech xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zúčtování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx jiný xxxxx xxxxxx veřejné moci xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na účtu, xx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nemají xxxx xx

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx tento příkaz xxxxxx xxxxxxxxx systémem x neodvolatelností xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx nebo před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování, xx němž xx xxxxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxx závazků, které xx xxxxxxx v xxxxxxxxx systému s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx propojeném xxxxx §69, jestliže xxxxxxx prostředky xxxx xxxxx použity xxxxx xxxxxxxxxx dne, x xxxxx xxxxxxx došlo x xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx, účinnost xx vymahatelnost xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §69.

(3) X xxxxxxxxx účinků xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zásahu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx i x případě, xx xxx xxxxxx k xxxxxxxxx přijat xxxxxxxxx xxxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx po vydání xxxxxx rozhodnutí xxxx xx provedení tohoto xxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx x vydání tohoto xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxx zásahu, x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebylo x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx tohoto zásahu xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sama x xxxx xxxxxxxxx, že xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x neodvolatelností zúčtování xxxxx xxxx xx xxxx xxx známo.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nemá xxxxxx xxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Propojení xxxxxxx

§69

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x propojení xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zahraničního xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx tím xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx to xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx systému x xxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x okamžik, xx kterému xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx se strany xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx, xxxxxxx se pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§70

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je právnická xxxxx, která je xxxxxxxxx provozovat platební xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému s xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování, které xx udělila Xxxxx xxxxxxx banka.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování

§71

(1) Česká xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo společností x ručením xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx částce 730&xxxx;000 eur,

d) jehož xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 3 účetní xxxxxx xx podložen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vhodné x hlediska řádného x obezřetného provozování xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování,

f) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxx xxx x provozování xxxxxxxxxx systému s xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx,

x) na xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x neodvolatelností zúčtování,

h) xxxxx úzké xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx činností xxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování; xxx xxxxx propojení x xxxxxx, xxxxx xx řídí právním xxxxx státu, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx ani způsob xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkonu dohledu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx osoby jsou xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx vedoucí xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx provozování xxxxxxxxxx xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxx, xxxx odborně xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) který xxxxxxxx pravidla xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx řádného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx udělí povolení x provozování xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx i xxxxxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) má sídlo x skutečné xxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx,

x) xx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxx xx právní xxxxxx mezi účastníky xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx řídí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxx pravidla xxxxxxx, která jsou xxxxxx x hlediska xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx platebního sytému x neodvolatelností xxxxxxxxx x x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx platebního systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx předepsaném tiskopise, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx 2. Xxxx xxxxxxxxx a obsah xxxx příloh xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

§72

(1) Rozhodnutí x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) X rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností zúčtování Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx pravidla xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx změnu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxx jejích xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxxxx xxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx příloh stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování

§73

(1) Povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxxxxxxxx návrhu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx odejme xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže

a) x to xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému s xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování požádá, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §62 xxxx. 1 xxxx. a), x) nebo c).

(3) Xxxxx národní xxxxx xxxx odejmout xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opakovaně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx zákonem xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postup xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x neodvolatelností zúčtování xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebního systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování,

c) xxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx xxxxxxx do 12 xxxxxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) provozovatel xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx bylo uděleno xx základě nepravdivých xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebního systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx veřejnost způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x tom, xx xxxxx x zániku xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx.

§73a

Ten, jehož xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností zúčtování. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zániku xxxx xxxxxx povolení xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§73x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

Xxx 4

Xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§73x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní banku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx firmě xxxx názvu xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x neodvolatelností zúčtování, x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, o jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx jejich xxxxxxxx x rodném xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo bez xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; stejně xxxxxxxxx x přijetí takového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebního systému x neodvolatelností xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností zúčtování xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. a).

(3) Xxxxxxxxxxxx platebního systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx systému propojeného xxxxx §69 x xxxxxxxx xxxxx §73f xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx hospodaření x x xxxxxx xxxxxxxx výkonu své xxxxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx, xxxxx x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

§73b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2011 Xx. x účinností xx 27.5.2011

§73x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxx xxxxxxx právní xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, a o xxxx xxxxxxxxxx.

§73x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2011 Sb. s xxxxxxxxx xx 27.5.2011

§73x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxx nebo místo xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx tom xxxxxxx xxxxxx zájem, x xxxxx systému x x xxxx xxxxxxxxxx x

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx o xxx účasti x xxxxx systému, x xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx systému xxxxxxx Evropskému xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx místa podnikání x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx 5

Oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci

§73e

Oznamovací xxxxxxxxx soudu a xxxxxx orgánu veřejné xxxx

X xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxx zásahu xxxxxx xxxxxxx moci xxxxx §68 odst. 2 xxxx účastníkovi platebního xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxx vyrozumí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx orgán xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx moci vyrozumí Xxxxxx národní banku xxx x případě, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobné xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxx nebo místo xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

§73x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

§73x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx papíry x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebního systému x neodvolatelností xxxxxxxxx. X oznámení Česká xxxxxxx xxxxx uvede xxxxxxxxxxxxx platebního systému x neodvolatelností xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx změnám xxxxxxxx v tomto xxxxxxxx, informuje x xxx Xxxxx národní xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx papíry x trhy. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, Xxxxx národní banka xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x trhy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxx zbytečného odkladu xxxx, xx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem odnětí xxxx zániku xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxx x §62 odst. 1 xxxx. x) až x). X oznámení Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx systému. Xxx xxxxx xxxxxx x pro Xxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xx §67 xxxx. 1 věta xxxxx x xxxx. 2, §71, 72, §73b xxxx. 1 x xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx oznámení xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky uvedené x §62 xxxx. 1 xxxx. a), x) xxxx x).

(3) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx oznámení xxxxx §73e, které xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností zúčtování, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice, xxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papíry a xxxx, Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx13) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papíry x xxxx.

(4) Xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §73e xxxx xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx platebního systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx neprodleně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXX X XXXXXXXXXX PŘI POSKYTOVÁNÍ XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX

XXXXX X

XXXXX X XXXXXXXXXX XXX POSKYTOVÁNÍ XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§74

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx se poskytovatel xxxxxxxx uživateli

a) xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx smlouvě xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"), xxxx

x) xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rámcovou xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx").

(2) Rámcová xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vedení xxxxxxxxxx xxxx.

§75

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx hlavy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx poskytovatel plátce xxxx xxxxxxxxxxxx příjemce xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x uživatel dohodou xxxxxxxx

x) xx §77 xxxx. 2, §79 xxxx. 2 xxxx. x) až x), §82 xxxx. e) x x), §86 xxxx. 1 xxxx. x) x d), §89, 107, 109, 111, 113,&xxxx;§117 odst. 2 až 5 x xxxx. 6 xxxx xxxxx x §118,

x) xx §103, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x §80 odst. 1 x xxxxxx, xxxxx je spojeno xx způsobem xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx použití platebního xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, který není xxxxxxxxxxxxx xxx drobným xxxxxxxxxxxx, xx mohou xxxxxxx odchýlit xx §77 odst. 1, §79 xx 97, §103, 106, §116 xx 118 x §120 xxxx. 1 x od xxxxx xxxxxxx v §121.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx rozumí xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx 10 zaměstnanců x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx sumu xxxxx xxxxxxx nejvýše x xxxxxx odpovídající 2&xxxx;000&xxxx;000 xxx. Splnění xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx posuzuje xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx takové dohody xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx. Xxxxxxxx uživatel xx výzvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, platí, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§76

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx se mohou xxxxxxx xxxxxxxx od §101 xxxx. b), §102 xxxx. 1 xxxx. c), d) x x) a §116, jestliže platební xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx od §115, §120 xxxx. 1 x od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §116 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxx anonymního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx pro xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx platby xxxx xxxxxxx neumožňuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxx transakce xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Poskytovatel a xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx drobné xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x §109 xx 113.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) kterým xxx xxxxx rámcové xxxxxxx dát příkaz x

1. platební xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 30 xxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx platební transakci x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 60 xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx týká xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 500 xxxxx, xxxx

x) xxxxx má podle xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo uchovává xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nejvýše

1. 150 xxxxx,

2. 300 xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx prostředkem xxxxx rámcové xxxxxxx xxx xxxxxx pouze x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

3. 500 xxxxx, jestliže lze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x platební xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§77

(1) Xxxx xx xxxxxxx možnost xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx úplatu xx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx. To neplatí, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx přiměřená x xxxxxxxx skutečným nákladům xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx platební xxxxxxxxx směnu měn, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plátce x příjemce úplatu xxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxx x tom, xxx požadoval xx xxxxxx úplatu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx mu za xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx doplňující xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x §8691 a x §93 xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§78

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dat.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xxxx uzavřením xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx smluvního vztahu xxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nepřiměřeně xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx prokázán xxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx hlavy uživateli xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách

§79

Informace xxxx uzavřením xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Poskytovatel zpřístupní xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx před tím, xxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakci, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2. Xxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx zpřístupněny xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx jazyce státu, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxx dohodnou; xx xxxxxx xxxxxxxxx musí xxx tyto informace xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Uživateli xxxx xxx x xxxxxxx x odstavcem 1 xxxxxxxxxxxx xxxx poskytnuty xxxx xxxxxxxxx:

x) údaj xxxx jedinečný xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxxxxx příkazu,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx, kterou xx uživatel xxxxxxx xxxxxxxx poskytovateli, x xxxxxx-xx xx xxxxxx x více xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, i xxxxxx xxxxxx položek,

d) xxx, xxx to xxxxxxx x xxxxx, údaj x skutečném xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx informace xxxxx §81 xx 85, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx k obsahu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx vázán svým xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakci, jestliže xxx xxxxxx xxxx xxx, než mu xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxx odstavce 1.

(4) Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx x jednorázové xxxxxxxx xxxxxxxxx předán xxxxxxxxx prostředkem upraveným xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx uživateli xxxxxxxxx podle odstavce 1, jestliže xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx neumožňuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx poskytovatel xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Informace xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvy

§80

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tím, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvou, xxxxxxxxx xxxxxxx v §81 xx 85. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určitě x xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x jazyce, xx kterém xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx §93.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx smlouvy, xxxxxxxx jej učinil xxxx xxx, xxx xx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Jestliže byla xxxxxxx smlouva xxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxxx prostředku xxxxxxxxxx xx dálku, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx splnit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, splní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx smlouvy.

§81

Xxxxxxxxx musí být x souladu x §80 xxxx. 1 xxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx jméno a xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx bydliště xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxx komunikaci xxxxxxxxx x poskytovatelem,

c) xxxxxx obchodního xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx služba poskytována xxxxxx prostřednictvím,

d) údaj x xxx, xxx xx poskytovatel xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx poskytovatelů, xxxx xxxxxxxxxxx číslo nebo xxxx xxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

§82

Xxxxxxxxx xxxx xxx x souladu x §80 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxx platební xxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xx podmínkou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) forma x xxxxxx xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §98a,

x) údaj o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §104 x x okamžiku xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx §104 xxxx. 4, xxx-xx xxxxxxxx,

x) maximální xxxxx xxx provedení xxxxxxxx xxxxxx,

x) údaj x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx xx použití platebního xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxx §99, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx x úplatě, kterou xx uživatel xxxxxxx xxxxxxxx poskytovateli, x xxxxxx-xx se xxxxxx x více xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, i xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x směnných kurzech, xxxxx xxxx být xxxxxxx, nebo xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx referenčního xxxxxxxx kurzu, xx-xx xxxxxxx referenční xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxx x xxx, že xxxxxxxxxxxx je oprávněn xxxxxxx jednostranně x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §94 odst. 5, xxxx-xx xx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxx s xxx xxxxxxxxxxx.

§83

Xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx s §80 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx komunikace xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx:

x) tam, xxx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx komunikace mezi xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxx uživatele k xxxx xxxxxxxxxx,

x) údaj x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx, x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x o jazyce, x němž xxxx xxxxx jejího xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx a poskytovatelem,

d) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §88.

§84

Xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx s §80 xxxx. 1 xxxxxxxxxx tyto informace x rámcové xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx x tom, xx návrh xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx závazku x rámcové smlouvy xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §94 xxxx. 3, xxxx-xx xx xxxxxxxxx,

x) údaj x době trvání xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x právu xxxxxxxxx xxxxxxxxx závazek x xxxxxxx xxxxxxx x x podmínkách a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stran,

e) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx sporů xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx uživatele xxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohledu.

§85

Uživateli xxxx být x xxxxxxx x §80 odst. 1 xxxxxxxxxx tyto informace x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x uživatele:

a) xxxxx xx být xxxxx xxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxxx platební xxxxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx přijmout xx ochranu xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxx, jímž má xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, zneužití xxxx xxxxxxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. podmínky, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx dohodnuto,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx nichž xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx výše tuto xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x způsobu x xxxxx xxx oznámení xxxxxxxxxxxxxx xxxx nesprávně xxxxxxxxx platební transakce xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx částky autorizované xxxxxxxx transakce podle §103,

x) informace o xxxxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxxxxxxx příjemce xxxxxxxx provést opravné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bank xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spořitelních x úvěrních xxxxxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx během xxxxxx xxxxxxxx vztahu xx xxxxxxx o platebních xxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxxx během xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx

§86

Xxxxxxxxx xxxxxx po přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plátci způsobem xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §79 odst. 1 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx transakci neupravené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx identifikovat xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, také údaje x příjemci,

b) xxxxxx xxxxxxxx transakce v xxxx použité v xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) údaj x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx-xx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx položek, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxx, xxx to xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxx, xx-xx xxxxx směnný xxxx xxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx x §79 xxxx. 2 xxxx. d), x xxxxxx platební transakce xx xxxx xxxxx xxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rámcovou xxxxxxxx, není xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxx v xxxxxxxx 1, jestliže xx xxxx xxxx budou xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§87

Xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §79 xxxx. 1 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

x) údaj umožňující xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, také údaje x xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx transakcí,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx, kterou xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx provedení xxxxxxxx transakce, x xxxxxx-xx xx úplata x xxxx samostatných xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) tam, xxx xx xxxxxxx x xxxxx, směnný xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a částku xxxxxxxx transakce xxxx xxxxx xxxxxx měn,

e) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx.

(2) Pokud xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx platebním prostředkem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zpřístupnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx byly nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Informace xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vztahu x xxxxxxx smlouvy

§88

Poskytovatel xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx rámcové xxxxxxx xxxxxxxxxx uživateli xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx informace xxxxxxx x §8185.

§89

Informace xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxx transakce

Před xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxxx xx upravena xxxxxxxx smlouvou x x níž xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce,

b) xxxxxx, xxxxxx xx plátce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x skládá-li xx xxxxxx x xxxx samostatných položek, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§90

Informace xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytne plátci xxxxxxxx xxxxxxxx x §80 odst. 1 xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxx částky xxxxxxxx transakce xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvou z xxxxxxxxxx účtu plátce xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx plátce, xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxx umožňující xxxxxx identifikovat xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxx v xxxxx, xxxx údaje x xxxxxxxx,

x) částku xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx, x xxx xxxx odepsána x xxxxxxxxxx účtu xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx x platebním xxxxxxx,

x) údaj x xxxxxx, kterou je xxxxxx xxxxxxx zaplatit xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, x xxxxxx-xx se úplata x více samostatných xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx položek,

d) xxx, xxx to xxxxxxx x úvahu, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx transakce xx xxxx xxxxx xxx,

x) xxx valuty xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 budou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx plátci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx 1 xxxxx, dohodnutým způsobem xxx, xxx plátce xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x kopírovat x xxxxxxxxxx stavu.

§91

Xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx transakci

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x §80 xxxx. 1 xxx zbytečného xxxxxxx xx provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakci, x pokud to xxxxxxx x úvahu, xxxx údaje x xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) částku platební xxxxxxxxx v xxxx, x xxx xxxx xxxxxx připsána xx xxxxxxxx účet xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytovateli xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx-xx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx položek, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxx, kde xx připadá v xxxxx, xxxxxx kurz xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x částku platební xxxxxxxxx xxxx touto xxxxxx měn,

e) den xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Strany se xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nesmějí xxx xxxxx xxx 1 xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx mohl xxxx xxxxxxxxx ukládat x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

§91x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uživateli xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx stávajících xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§91x xxxxxx právním předpisem x. 452/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.3.2017

Xxxxx 3

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§92

(1) Xxxxxx-xx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxx, kdo xxxx xxxxxx xxxxxx, plátce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o úplatě x x xxxxxxx xxxxx, který má xxx při xxxxx xxx xxxxxx.

(2) Jestliže xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx o xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx určitého platebního xxxxxxxxxx xxxxxxxx úplatu, xxxx xxxxxxxx slevu, xxxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxxx uživatele před xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce.

Xxxxx 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx

§93

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx se §80 xx 85 x §89 xxxxxxxxx; x takovém případě xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx poskytovatele x xxxxxxxxx, x xxxxxx, xxxxxx xx uživatel xxxxxxx xxxxxx poskytovateli, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uživatele,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §8185.

(2) V případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx platby se §90 x 91 xxxxxxxxx, jestliže xx xxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx umožňující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakci, xxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxx o úplatě, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zaplatit poskytovateli xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx zpřístupněny xxxxx xxxxx o celkové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxxx transakce.

(3) Xxxxxxxx 2 xxxx druhá x xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x dále xxxxx, xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx není technicky xxxxx. X takovém xxxxxxx xxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x nimiž xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředkem.

Xxx 3

Xxxxx a xxxxxxx závazku z xxxxxxx smlouvy

§94

Změna závazku x xxxxxxx smlouvy

(1) Xxxxxxxx-xx poskytovatel xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, musí tak xxxxxx xx trvalém xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §80 xxxx. 1 xxxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx xxxx, kdy xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx nabýt účinnosti. X xxxxxxx platebních xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x rámcové xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §80 odst. 1.

(2) Xxxxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx smlouvy, xxxx xxxxxxxxxxxx uživateli oznámit xxxxx informací xxxxxxxxx x §81 xx 85 xxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Bylo-li xx xxxxxxxxx, platí, xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx&xxxx;xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x rámcové xxxxxxx xxxxxxxxxx 2 xxxxxx přede xxxx, xxx xx změna xxxxx xxxxxxxxx,

x) uživatel xxxxx na xxxxx&xxxx;xxxxxxx x xxxxxxx smlouvy xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx změnu závazku x xxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx informoval,

d) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx&xxxx;xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx právu xxxxxxxxx závazek x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(4) Jestliže xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx&xxxx;xxxxxxx z rámcové xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx, má xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx smlouvy přede xxxx, kdy má xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x úrokových xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx §82 xxxx. x). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx platebních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x počítají xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxx oznámena bez xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §80 xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx směnných xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxxx příznivější, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx závazku x xxxxxxx smlouvy

§95

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, i xxxx xxxx xxxxxxx smlouva xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx doba, xxxxxxx xxxxxxx x rámcové xxxxxxx xxxxxxxxx výpovědní xxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx delší xxx 1 xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx právo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x rámcové xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx závazek x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kratší dobu xxx 1 rok. Xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx x musí xxxxxxxxx skutečným nákladům xxxxxxxxxxxxx.

§96

(1) Poskytovatel může xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 2 měsíce.

(2) Xxxxxxx xxxx být učiněna xxxxxxxx xxxxxxxx x §80 xxxx. 1.

§97

Xx-xx úplata xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xx zániku xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx 1

Souhlas xxxxxx x xxxx odvolání

§98

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx, jestliže x xx plátce xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxx6).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx autorizována xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, xxxx xxxxxxxx-xx se xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx transakci xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx transakcím. Xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx a xxxxxx xxxxxxx souhlasu musí xxx dohodnuty mezi xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx.

§98a

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx příkaz k xxxx platební transakci.

(2) Xxxxxxx plátce x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx s xxxxx platební xxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx příjemce, xxxxx odvolat xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx souhlas příjemci; xxxxxxxxxx §106 xxxx. 2 xxx není xxxxxxx.

(3) K dohodě xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx může po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxx dává platební xxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxx příjemce.

(4) Xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx xx mohou xxxxxxxxx, xx poskytovateli xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x platební transakcí, xxx-xx souhlas xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx 2.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcemi xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx odvolání xxxx souhlasu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§98x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 261/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2015

Xxxxx 2

Platební prostředky

§99

Plátce x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx celkové xxxxxx xxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx xx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za určité xxxxxx.

§100

Zablokování platebního xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxx rámcová xxxxxxx, xxxx poskytovatel xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxx xx neautorizované xxxx xxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx nebude xxxxxxx xxxxxxx úvěr, který xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx platebního xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx je povinen xxxx xxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxx-xx xx xxxxx, okamžitě xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx platebního xxxxxxxxxx x jeho důvodech. Xx neplatí, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx bylo x xxxxxxx x xxxxxx právními xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx odblokovat xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx platebním prostředkem.

§101

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředek xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxx okamžitě poté, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx veškerá xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, odcizení, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku.

§102

Povinnosti poskytovatele

(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prvky platebního xxxxxxxxxx nebyly xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx; tím nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §101,

x) xxxxxxx nevyžádaný platební xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se x xxxxxxx xx xxxxx vydaný xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zajistit, xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, zneužití xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku,

2. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebního xxxxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. 3,

d) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxx xx xxxx 18 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §101 písm. x) xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx jakémukoli užití xxxxxxxxxx prostředku, xxxxxxx xxxx xxxxxxx oznámení xxxxx §101 písm. x), jestliže se xxxxxxx o elektronické xxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x doručením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uživateli.

Xxxxx 3

Xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakce

§103

(1) X případě xxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxx xxxx platební xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx do 8 týdnů xxx xxx, xxx byla xxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx účtu, xxxxxxxxx xxxxxxx částky autorizované xxxxxxxx transakce, xxxxxxxx

x) x okamžiku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx transakce x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx plátce xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxx namítat neočekávanou xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx plátcem x jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §81 písm. x).

(2) X rámcové xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx poskytovatel xxxxx dohodnout, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx udělil plátce xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x zároveň

b) xxx, xxx xx připadá x xxxxx, xxxxxxxxx x přesné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dohodnutým způsobem xxxxxxx 4 týdny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxxxx x doklady nasvědčující xxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx plátce částku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx odmítnutí xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx mimosoudního xxxxxx sporů mezi xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx.

Díl 5

Provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxx x převáděné částky

§104

Přijetí xxxxxxxxxx příkazu

(1) Okamžikem xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu xx okamžik, kdy xxxxxxxxxxxx plátce obdrží xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx plátce xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx dává xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxxx dohodnou, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx, xxx budou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx určitého xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx splatnost platebního xxxxxxx"), xxxxxxxx se xx okamžik xxxxxxx xxxxx určený xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx okamžik xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx dobou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx byl xxxxxx na začátku xxxxxxxxxxx provozní xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Platební xxxxxxx, xxxxx poskytovatel xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx blízko xxxxx xxxxxxxx doby, xx xxxx xx x xxxxxxxxxx dohodl, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx následující xxxxxxxx xxxx.

§105

Odmítnutí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xxx jiný xxxxxx xxxxxxx. Poskytovatel je xxxxxxx odmítnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu, stanoví-li xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Odmítne-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxx platební příkaz, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informaci o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v §109 x 113, x je-li xx xxxxx, oznámí xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx odmítnutí. To xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxx zpřístupnění xxxxxxxxx bylo x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx tak xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx platebního prostředku xxx xxxxxx platby, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je uživateli xxxxxx.

(3) Rámcová smlouva xxxx stanovit úplatu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2.

§106

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx, xxxxx dává xxxxxxxx příkaz, xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx provozní xxxx xxxxxxxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxx, v xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx, který dává xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx, xxxxx odvolat xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) K xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, podle xxx plátce xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxx platební xxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx souhlas příjemce.

(5) Xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx úplata xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 xx 3.

(6) Dal-li xxxxxxxx xxxxxxxx příkaz x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x každé xxxxxxxx xxxxxxxxx zvlášť.

§107

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x částky xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Poskytovatel plátce, xxxxxxxxxxxx příjemce x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tito poskytovatelé xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx"), xxxx xxxxxxx převést částku xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx výši xxx xxxxxxxxxxx srážek. Xxxxxxxx x xxxx poskytovatel xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx poskytovatel xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxx být xxxxxx platební xxxxxxxxx x xxxxxx oddělena x xxxxxxxxx podle §87 xxxx. 1 xxxx. x) nebo §91 odst. 1 xxxx. x).

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx poskytovatel xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjemce, xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx obdržel částku xxxxxxxx transakce x xxxx výši.

Oddíl 2

Xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí

§108

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx právní xxxxxxx možnost xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx uživatele nebo xxxxxxx připsání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx provozní xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§109

Lhůta xxx provedení xxxxxxxx transakce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx částka xxxxxxxx transakce xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne xx xxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx si xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x 1 xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx-xx se x xxxxxxxx transakci x

x) xxxx xxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x která xxxxxxxxxx xxxxx xxx,

x) měně xxxx, xx xxxxx xx dán xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx zahrnuje xxxxx xxx xxxx měnou xxxx x xxxxx xxxxxxxxx státu, na xxxxx území ke xxxxx xxx dochází, xxxx

x) xxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx směnu xxx než xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx a jeho xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o 3 pracovní xxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, jedná-li xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxx xxxx, která zahrnuje xxxxx xxx mezi xxxxx xxxx a xxxxx xxxxx xxx xxxxx členského xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx.

§110

Xxxxx xxx provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx příjemce

a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx účet xxxxxxxx, nebo

b) nevede-li xxxxxxxx xxxxxxxx účet, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx připsána na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x měně jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx konce xxxxxxxxxx xxx následujícího xx xxx, kdy byla xxxxxxxx na účet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§111

Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce x xxxxx jednoho xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx §109 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx platební xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx poskytovatele xx xxxxx České xxxxxxxxx x české xxxx. X xxxxx případě xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účet xxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx příjemci platební xxxx, dána xxxxxxxx x dispozici xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, x němž xxxxxx xxxxxxx přijetí xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, mohou se xxxxxx a jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx x 1 xxxxxxxx xxx xxxxx.

§112

Lhůta xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce xxxxxxxxxxx xx vložení xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx-xx spotřebitel xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx hotovost x xxxx členského xxxxx, xx xxxxx xx platební xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx platební xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxx hotovosti. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx valuty.

(2) Vloží-li xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx veden, xxxx xxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, na xxxxxxxx xxxx hotovost x měně, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx částku platební xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx nejpozději xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx uplynutím xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx.

§113

Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu v xxxxxxx xxxxxxxx transakce, x níž dává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx

(1) V případě xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx platební xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx příjemce xxxxxxxx příkaz poskytovateli xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx x jeho poskytovatelem.

(2) X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx okamžiku xxxxxxx platebního příkazu xxxxxxxxxxx xxxx plátcem x příjemcem.

§114

Xxx valuty

(1) Xxx xxxxxx nastává x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Den xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx platební xxxxxxxxx připsána na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx připsání částky xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx účet příjemce xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 6

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx neautorizovanou xxxxxxxx transakci

§115

(1) Xxxxxxxx xxxx provedena neautorizovaná xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx, co xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx oznámil,

a) xxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx částka xxxxxxxx xxxxxxxxx odepsána, xx xxxxx, x xxxx xx xxx, xxxxx x tomuto xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx transakce, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxx v xxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§116

(1) Plátce xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 150 xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx byla způsobena

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x případě, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prvků,

b) v xxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ze svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §101.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx podvodně x

x) ztráta vznikla xx xx, co xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx byly k xxxxxxxxx xxxxxx prostředky xxxxxxxxxx kdykoliv oznámit xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Plátce xxxx ztrátu x xxxxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx x elektronickými xxxxxx, xxxxxxx povaha poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxx.

Odpovědnost xx nesprávně xxxxxxxxxx xxxxxxxx transakci

§117

(1) Xxxxxxxxxxxx plátce xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx transakci, xxxxxx plátci a xxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxx připsána xx xxxx poskytovatele xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nesprávně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx plátci, odpovídá xx ni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příjemci.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plátce xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx, že xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx plátce xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx částka xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx, x němž xx byl, kdyby x xxxxxx odepsání xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x ušlých úroků, xxxxxx, jestliže postup xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxxx x úvahu.

(3) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx pouze ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx provedené xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebyla xx xxxx poskytovatele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, než xxxxxx xxxxx poskytovateli xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xx xxxxxxxx, xx poskytovatel xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx plátci x xxx, xxx xx xxxxxxx v úvahu, xxxx xxxxxxxxxxxxx příjemce.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plátci xx xxxxxxxxx provedenou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytovatel xxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nesprávně xxxxxxxxx platební transakce xx účet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxx xx xxx, xxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxxx x xxxxx.

(5) Xxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx příjemce xxxxxxxxxx

x) xxxxx platební xxxx příjemce xx xxxxx, x xxxx xx xxx, kdyby xxxxxxxxxxxx příjemce xxxxxxx xxxxxxxx transakci xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx provedené platební xxxxxxxxx, xxxxxx nesprávně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, k xxxxxxxxx příjemci, jestliže xxxxxx podle písmene x) nepřipadá x xxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxx transakce, k xxx dává xxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxx xxxxxx prostřednictvím příjemce, xx odstavce 1 xx 5 xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na jeho xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx povinnost xxxxxx.

§118

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxx xxxx platební xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nesprávně, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx plátce veškeré xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhledána, x o výsledku xxxxxxxxx plátce; tím xxxx xxxxxx §117.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž xxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxx xxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx, byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na žádost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx platební transakce xxxx xxxxxxxxx, a x výsledku xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxx §117.

§119

Xxxxxxxxx jedinečný identifikátor

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx osoby xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx identifikátorem. Xx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx uvede x další xxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx uživatel uvedl xxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikátor xxxxxxxx, vyvine xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx lze xx xxx xxxxxxxxxxx požadovat, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x platební xxxxxxxxx xxxx vráceny plátci. Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx oprávněn za xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

§120

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx tvrdí, xx xxxxxxxxxx platební transakci xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nesprávně, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx byl xxx platební příkaz, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Právo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx bezdůvodného obohacení. Xxxx xxxx xxx xxxx poskytovateli xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x neautorizované xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxx domáhat x xxxxxx xxxxxxxx důvodu.

§121

Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce

(1) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x neautorizované xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx neautorizovanou xxxx xxxxxxxxx provedenou xxxxxxxx transakci poskytovateli xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xx se x ní dozvěděl, xxxxxxxxxx však do 13 xxxxxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce xxxxxxxx x soudu xxxx x jiného příslušného xxxxxx, oznámí-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, co xx x ní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 13 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx kdy xxxx xxxxxxxx xxxxx dána x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x §86, 87, 90 nebo 91, xxxxx pro oznámení xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nesplní xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx včas a xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx příslušný orgán xxxxx vyplývající x xxxxxxxxxxxxxx xxxx nesprávně xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxxx nepřizná.

§122

Následný xxxxxx

(1) Poskytovatel, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx provedené platební xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx poskytovateli xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. To neplatí x případě xxxxxxxx xxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo poskytovatelem xxxxxxxx x jiném xxx xxxxxxxx státě xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx bezdůvodného obohacení, xxxxx na náhradu xxxxx nebo jiná xxxxx vyplývající ze xxxxxxx mezi poskytovateli xxxx zprostředkujícími xxxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxx předpisů, jimiž xx xxxx smlouva xxxx.

§123

Zproštění xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx dílu a x dílech 4 x 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, nepředvídatelná, nezávislá xx vůli povinné xxxxxx x jejíž xxxxxxxx nemohla xxxxxxx xxxxxx odvrátit, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXX X XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX PENĚZ

§124

Smlouva x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx vydává xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uzavřené x xxxxxxxxx. Práva x povinnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx řídí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx elektronické xxxxxx xxxxx přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxxxxxx úroky xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx délce xxxx, xx kterou držitel xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Zpětná výměna xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§124x

(1) Zpětnou výměnou xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx požádat vydavatele x zpětnou xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx x zpětnou výměnu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vztahu xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx zpětnou xxxxxx x xxxxxxx, x xxxx x ni xxxxxxx xxxxxx.

(3) Požádá-li xxxxxxx x zpětnou xxxxxx x xxx xxxxxx právního xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx elektronických xxxxx xxxx xx 1 xxxx xx xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx platební xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx právo xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostředky, a xx x xxxxxxx, x němž xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx právní xxxxx ze smlouvy x xxxxxx elektronických xxxxx xxxx.

§124x vložen xxxxxxx předpisem č. 139/2011 Xx. s xxxxxxxxx od 27.5.2011

§124x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx určitě x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx předstihem xxxx xxx, než je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx návrhem xx uzavření smlouvy x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx jej xxxxxx xxxx xxx, xxx xxx v xxxxxxx x odstavcem 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zpětné xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx právo xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx vydavateli xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx držitel xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx přede dnem xxxxxx právního vztahu xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxx xxx 1 rok po xxxxx xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Úplata xxxx být xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nákladům xxxxxxxxxx.

§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

§124x

Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx elektronické xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxxx, §124a xxxx. 2 a 3 x §124b xxxx. 3 se xxxxxxxxx. X takovém xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx řídí xxxxxxxx xxxx vydavatelem x xxxxxx xxxxxxxxxxx elektronické xxxxxx.

§124x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

ČÁST XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X NĚKTERÝCH XXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXXXX SLUŽEB XXXXXXXXX S XXXXXXXXX XXXXX

§124x

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx smlouvě o xxxxxxxxx xxxx, je-li xxxxxxxx x písemné xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx uzavřením xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx obchodních x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spotřebitelům xxxxxxx x pojmenování xxxxxx xxxxxxxxx x platebním xxxxx xxxxxxxx označení.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x platebním účtem xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxx označení. X xxxxxxxxxxxxx informacích x xxxxxx a x xxxxxxxx x úplatě xx poskytnuté služby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pouze xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx označení, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxx, aby se xxxxxxxx xxxxxxxx vztahovalo xx 10 xx 20 xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejvíce využívány xxxx jsou xxx xxxxxxxxxxxx spojeny x xxxxxxxxxx náklady.

§124d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 452/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.3.2017

§124e

Společná xxxxxxx xxxxxx x xxxxx

Xxxxxx-xx poskytovatel xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx službu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx uživatele s xxxxxxxxxxx předstihem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, zda xxx uzavřít xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx nákupu xxxxxx zboží xxxx xxxxxxx této xxxxxx x x úplatě xx jednotlivé xxxxx x xxxxxx.

§124x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 452/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.3.2017

§124x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §80 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, srozumitelné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx státu, x němž xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x v xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xx mohou xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x samostatném xxxxxxxxx, jehož podobu xxxxxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2014/92/EU.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o úplatě xxxx xxx čitelné xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě, x musí obsahovat xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx informací xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvy x platebních xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, obsahují předsmluvní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx úplatě, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx o xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxx rámec xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx svých obchodních xxxxxxxxxx.

(6) Poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxx x ně xxxxxx.

§124x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 452/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.3.2017

§124x

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx prostorách xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s platebním xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vztahuje, včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx jednotných označení xxxx seznam obsahovat x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx nevztahuje.

(3) Informace xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx x srozumitelné.

(4) Xxxxxxxxxxxx bezplatně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx o něj xxxxxx.

§124x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 452/2016 Xx. x účinností xx 1.3.2017

§124h

Přehled x úplatě xx poskytnuté xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx bezplatně poskytne xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx února xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xx žádost xxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x listinné podobě.

(2) Xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) jednotkovou xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dané xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx všechny xxxxxx,

x) úrokovou sazbu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytnutého xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx částku xxxxx xxxxxxxxxx uživatelem xx xxxx poskytnutý xx formě možnosti xxxxxxxxxx,

x) úrokovou xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zůstatku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x smluvní xxxxxx x úrocích z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx o úplatě xx poskytnuté xxxxxx xxxx xxx určitý, xxxxxxxxxxxx, přehledný x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xx platební xxxxxx xxxxxxxx, x x měně, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto přehledu x xxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx poskytne přehled x xxxxxx xx xxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx se xxxxxxx xx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2014/92/XX.

§124x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 452/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.3.2017

§124x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx

x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rovného xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxx,

x) tyto srovnávací xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obsahovaly xxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxx srovnávací xxxxxxx obsahovaly údaj x xxx, xx xxxxxx provozování a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx srovnávacích xxxxxxxxx xxxx pravdivé, určité, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx kalendářního čtvrtletí,

f) xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídalo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxx §124d xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x objektivních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx srovnávacích xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx poslední xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx úplat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx trhu xxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x

x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx úplat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x úplné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx platebních xxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx srovnávacích stránkách xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx srovnání.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx srovnávacích xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx inspekci x Xxxxx xxxxxxx xxxxx své xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x adresu xxxxxx xxxxxxxxxxxx stránek. O xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx obchodní xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx banku x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx ukončení provozu.

(4) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

§124i xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 452/2016 Sb. x účinností xx 1.3.2017

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxxx změna xxxxxxxxxx xxxx

§124x

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účtu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxx poskytovatel"), umožní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx uživateli vede xxxxxxxx xxxx x xx provést činnosti xxxxxxx x §124k (xxxx jen "dosavadní xxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx §124k xxxx. 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provést,

c) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx poskytovatel xxxxx provádět xxxxx §124l odst. 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přestat xxxxxxxx podle §124k xxxx. 1 xxxx. x) x o xxxxxxx xx dosavadní xxxxxxxxxxxx xxxxxx informace xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §124k odst. 2, xxxx určit, že xx xxxx činnosti xxxx xxxxx všech xxxxxx xxxxxxx,

x) určit xxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxx činnosti xxxxx §124k odst. 1,

e) xxxxx, xxx si xxxxx xxxxxxx informace xxxxx §124k odst. 3,

x) xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §124l xxxx. 1, x xxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx provádět xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §124l xxxx. 4,

x) xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx poskytovatelem,

i) xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx inkasech xxxxx §124k xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx státu, x xxxx xx platební xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx strany xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Nový xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxx poskytovatele x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §124k.

(5) Nový xxxxxxxxxxxx ověří xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatele x xxxxxxxxx činností xxxxxxxxx x §124k; xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx totožnosti, xxxxx xx na něho, xxxx xx x xxxxx platebního xxxx xxxxxxxxx.

§124x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 452/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2017

§124k

Povinnosti dosavadního xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx poskytovatel xx xxxxxx x platebnímu xxxx, x xxxxxxx x xx xxx, xxxxx xxxx uživatel, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx ho xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §124j xxxx. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx uživatel xxxxxxxxx (xxxx xxx "příchozí xxxxxx"),

x) xxxxxxxx provádět xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx trvalý xxxxxx, x xxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx"),

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxxx xxxx vedený xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x rozsahu, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx xx nový xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §124j odst. 4, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x souhlasech x inkasu x x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx převodech x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 13 xxxxxx přede xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §124j odst. 4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx potřebném k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Určí-li xx xxxxxxxx podle §124j xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxx.

§124x vložen právním xxxxxxxxx č. 452/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.3.2017

§124x

Xxxxxxxxxx nového poskytovatele

(1) Xxxx poskytovatel xx 2 xxxxxxxxxx dnů xxx dne, xxx xxxxxxx informace xxxxx §124k xxxx. 2 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx, xxxxx xxxx uživatel,

a) xxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxxx účtu uživatele xxxxxxx dosavadním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se opakující xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x údajem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx uživatele, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx, který xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx poskytovatel, a xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx uživatele xxxxx x údajem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x platebnímu xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx nový poskytovatel,

c) xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) nebo x), jestliže xxxxx, xxxxx xx nový xxxxxxxxxxxx x dispozici, xxxxxx dostatečné.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx plátce xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx b), xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x informování xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x), xxxx poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx žádost vzory xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Vzor xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údaj xxxx xxxxxxxxx identifikátor, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx x xxx, xxxxx bude možné xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx peněžních prostředků xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx uživatele, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx poskytovatel xxxxx xxxxxxxx převody xxxxxxxxx prostředků, ke xxxxxx xxx uživatel xxxxxxx trvalým příkazem, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxx, x xxxxxxx x x xxx, xxxxx xxxx uživatel, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxx podle §124k xxxx. 2 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§124x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 452/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.3.2017

§124x

Xxxxxx spojená xx xxxxxx platebního xxxx

(1) Xxxxxxxx-xx poskytovatel xxxxxx xx xxxxxx xxxxx §124j, §124k xxxx. 1 xxxx §124l xxxx. 1 xx 3, musí tato xxxxxx být přiměřená x xxxx odpovídat xxxxxxxxx nákladům xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx informací podle §124k xxxx. 2 x 3.

§124m xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 452/2016 Sb. s xxxxxxxxx od 1.3.2017

§124x

Xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx internetových xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx dat xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxx zahájení xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §124j x povinnostech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §124k x 124l,

x) xxxxxxx stanovených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx podle §124m odst. 1 x

x) xxxxxxx mimosoudního xxxxxx sporů mezi xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx bezplatně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx, xxx x ně požádá.

(3) Xxxxxxxxxxxx oznámí xxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx, xxxxxxxx x předchozím xxxxxxxxxxx xxxx provedl xxxxx platebního xxxx, x xxxxx, xxx xxxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxxxxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxx poskytovatel. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx oznámí Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x změnu xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx, xxxxx odmítl xxxxxxx, x důvody xxxxxxxxx.

§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 452/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2017

§124x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Poskytovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx platebního xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x platební xxxx xxxxxx novým xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx dílu xx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 452/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.3.2017

Xxx 2

Xxxxxxxxxx xxx xxxxx platebního xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu

§124p

Povinnosti xxxxxxxxxxxxx

(1) Poskytovatel, který xxxx xxxxxxxxx platební xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx požádal o xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx státu, x xxxxxxx a v xxx, které určí xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o stávajících xxxxxxxx příkazech x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 13 xxxxxx xxxxx dnem, xxx ho uživatel xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx změně platebního xxxx xx vztahu x jinému xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx zůstatek xxxxxxxxx prostředků, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx účet xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx.

(2) Nedohodnou-li xx xxxxxx xxxxx, poskytovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nejdříve xxxxx xxxxxxxx den xxx dne, kdy xx xxxxxxxx požádal x xxxxxxxxxx xxx xxxxx platebního účtu xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 452/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2017

XXXXX III

ZÁKLADNÍ XXXXXXXX XXXX

§124x

Xxxxxxx základního xxxxxxxxxx xxxx

(1) Poskytovatel xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx osobou xxxxxxxxx pobývající x xxxxxxxx xxxxx, vyzve x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx spotřebiteli x podobě xxxxxx xxxxx xxxxxxx návrh xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx obsahem xxxxxxx x základním xxxxxxxxx účtu xxxxxxx x xxxxx měně, xxxx

x) x xxxxxxx x odstavcem 3 xxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx poskytovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx smluvních xxxxxxxx, nesmí xxxxxxxxxxxx xxxxx návrh xxxxx 5 xxxxxxxxxx dní xxxxxx ani xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx najevo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx 5. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předložen, xx xxxxx návrh přijímá, xx poskytovatel xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xx spotřebitelem xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §1787 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx použije xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vykonávající činnost xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx účtu xx xxxxx xxxxxx služby xxxxxxx x §124s xxxx. 1; to xxxxxxx, xxxxxxxx spotřebitel xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxx vyrozuměl x xxxxxxxxxx zrušení xxxxxx xxxxxxxxxx účtu, xxxx

x) x předchozích 12 xxxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §124v xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xx jiné smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx x doložení skutečnosti, xx spotřebitel xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxx odstavce 3 xxxx. x), požadovat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx návrh xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx písemně spotřebiteli xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx odvolání spolu x xxxxxxxxx o xxxxxxx mimosoudního xxxxxx xxxxx mezi spotřebitelem x poskytovatelem, informací x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohledu x xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx nesdělí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx odvolání, xxxxxxxx xx sdělením xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxx.

§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 452/2016 Xx. x účinností xx 1.3.2017

§124x

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx uzavření xxxxxxx x základním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxx x §124s xxxx. 1.

§124r xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 452/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.3.2017

§124s

Poskytované služby

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx základního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx služby:

a) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx platební xxxx,

x) službu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu,

d) xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xx které xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) převod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx dán xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx karty, x

x) vydání x xxxxxx xxxxxxx platební xxxxx x možnost xxxxxxx základní platební xxxx prostřednictvím internetu.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 x rozsahu a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 452/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2017

§124x

Xxxxxx

Xx služby xxxxxxx x §124s xxxx. 1 xxxx poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxx úplatu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ceně xxxxx xxxxxx x xxxxxx.

§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 452/2016 Xx. x účinností xx 1.3.2017

§124x

Xxxxxxx xxxxxx

X ujednání x xxxxxxx xxxxxx xxx porušení xxxxxxxxxx xx smlouvy o xxxxxxxxx platebním účtu, x výjimkou smluvní xxxxxx sjednané x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

§124x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 452/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2017

§124x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx o základním xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx platebního účtu

a) xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx delší než 24 xxxxxx,

x) není xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx, xxxxx prostřednictvím xx xxxxx čerpat služby xxxxxxx v §124s xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Poskytovatel xxxx vypovědět xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxxxx §124x.

(3) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxx od xxxxxxx x základním xxxxxxxxx xxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxxxx xxxx

x) použije xxxxxxxx platební xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpisem,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx údajů, xxxx

x) poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx účtu.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx účtu xxxxxxxxx xxxx tehdy, xxxxxxxx xx trvání xxxxxxx xx smlouvy o xxxxxxxxx platebním xxxx xxxx x rozporu x xxxxx právním xxxxxxxxx.

(5) Závazek xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx účtu lze xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx platebním xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) x x) nejdéle xx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xx x něm xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s výpovědí xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxx x odstoupení xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx majiteli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu x xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x možnosti majitele xxxxx stížnost xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx možnosti xxxxx stížnost přímo xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx výpovědi xxxx xxxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx.

§124x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 452/2016 Xx. x účinností xx 1.3.2017

§124w

Informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxx účtu

(1) Poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx internetových stránkách x ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) možnosti xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x §124r,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx účtu, xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx §124t x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxx xxxx majitelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu a xxxx poskytovatelem.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx, kdo x xx požádá.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uzavřených x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx lhůtě xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx předchozí xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx smluvních xxxxxxxx x xxxxxxx x §124q xxxx. 2, 3 nebo 5 x důvody těchto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 452/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2017

§124x

Xxxxxxxx ustanovení

Ustanovení této xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx bankou nebo xxxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx účty spotřebitelům.

§124x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 452/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2017

XXXXX IV

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§124y

Má-li xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx zániku xxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zániku xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx účtu x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 452/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2017

§124x

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x členském xxxxx, x xx xxx x xxxxxx jeho xxxxxxxx občanství xxxx xxxxx xxxxxx.

§124x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 452/2016 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.3.2017

§124za

Ustanovení xxxx části xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xxxxx lze xxxxxxx peněžní prostředky, xxxxxx připsání částky xxxxxxxxxx převodu, od xxxxxxx osob.

§124za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 452/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2017

ČÁST ŠESTÁ

PŘESTUPKY

§125

Přestupky platební xxxxxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) poskytuje xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §10 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx podle §11,

x) x xxxxxxx x §13 nevydá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx některý x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §17,

x) poruší xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x kontrolního xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupce, xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxx §23 odst. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §23 xxxx. 2 xxxx §26 xxxx. 1,

x) xxxxx xxxxx významné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx osobě x xxxxxxx s §26 xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb malého xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §36 xxxx. 2,

b) xxxxxxxx xxxxx údajů xxxxx §39,

x) v xxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §44 odst. 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr, xxxx

x) x xxxxxxx x §44 xxxx. 2 poskytne uživateli xxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x provedení platební xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx byly xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, podle §20,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §28,

d) xxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx se pojištěných xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx, spořitelnímu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bance podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 10 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx x) nebo xxxxxxxx 3 písm. b), x), x) xxxx x),

x) do 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xx x),

x) xx 50 000 000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx. a), c) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a).

§126

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x vydavatele xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §48 odst. 3 xxxx 4,

x) x xxxxxxx s §50 xxxxxx peněžní xxxxxxxxxx držitelům xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx některý x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx §52a,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §52c,

x) v xxxxxxx x §52h xxxx. 1 xxxxxx elektronické xxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx, xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx platební xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §52h xxxx. 2,

x) nesplní oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §52h xxxx. 3 xxxx §52j xxxx. 1,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz nebo x poskytování platebních xxxxxx xxxx xxxxx x rozporu x §52j xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §52m xxxx. 1.

(2) Vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx x §53 xxxx. 2,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, x xxxxxxx s §53 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §56,

x) x xxxxxxx x §58 xxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §59 xxxx. 1 větou xxxxxx nedodrží xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kapitálu podle xxxxxx upravujícího spotřebitelský xxxx, nebo

f) x xxxxxxx x §59 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx úrok xxxx xxxxx výhodu xxxxxxxx xx délce xxxx, xx kterou mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nedodrží některý x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx §52e,

b) nesplní xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §52k, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §52l.

(4) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), x) nebo f) xxxx odstavce 3 xxxx. x) xxxx x),

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. a), x) xx x),

x) 50 000 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx odstavce 3 xxxx. x).

§127

§127 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2011 Sb.

§128

Přestupky provozovatele x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob oprávněných xxxxxxxxxx platební xxxxxx xx splnění xxxxxxxxx x požadavků xxxxxxxxx x §60 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx b) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx provozuje xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §60 xxxx. 2 písm. x), x) nebo x).

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§129

Přestupky xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §67 xxxx. 1 uveřejní xxxxx xxxxxxxx systému xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx údajů podle §72 xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §73b xxxx. 1.

(2) Provozovatel xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx

x) provozuje xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozporu x §70 xxxx. 2,

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §73a, xxxx

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §73b xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §73b xxxx. 2 xxxx §73c.

(4) Účastník xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §73d.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu do

a) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2, 3 xxxx 4,

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) nebo x).

§130

Xxxxxxxxx poskytovatele

(1) Poskytovatel xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §79, 80, 88, 91x, §92 xxxx. 3, §93, §94 xxxx. 2, §124e, 124f, 124g, 124h, 124n, §124q xxxx. 6, §124v xxxx. 6, §124w xxxx 124y,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx smlouvy xxxxx §94 odst. 1 xxxx 5,

c) vypovídá xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s §96,

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s §100,

x) xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xx odmítnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §105 xxxx. 1 xxxx 2,

x) nedodržuje xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §109 xx 113,

x) x xxxxxxx x §114 xxxx. 3 xxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x dispozici xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx označení xxxxx §124d xxxx. 1,

x) porušuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx změny xxxxxxxxxx účtu xxxxx §124j, 124k xxxx 124l,

x) xxxxxxxx úplatu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §124m,

x) neposkytuje xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxx §124p,

x) porušuje povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx spotřebitelem xxxxxxx x základním xxxxxxxxx xxxx xxxxx §124q xxxx. 1 xxxx 2,

x) x xxxxxxx s §124r xxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která není xxxxxxx v §124s xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §124s odst. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x rozporu x §124t,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §124u, nebo

q) x xxxxxxx s §124z diskriminuje xxxxxxxxx xxx uzavírání xxxxxxx x xxxxxxxxx účtu.

(2) Xxxxxxxxxxxx plátce se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 1, §89 xxxx 90.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 1 xxxx §91.

(4) Xxxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx prostředek, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx povinnosti xxxxx §102 odst. 1.

(5) Xxxxxxxxxxxx plátce, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, kterou tito xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx tím, že x xxxxxxx x §107 xxxx. 1 xxxxxxx srážky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu

a) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),&xxxx;x) xxxx x), xxxxxxxx 2 nebo 3,

x) xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), i), x), x), x), x), x), x) xxxx x),

x) do 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), f) xxxx x) nebo xxxxxxxx 4 xxxx 5.

§131

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s §124 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxx s §124 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §124a xxxx. 2 xxxx 3, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §124b odst. 1.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxx

§132

(1) Xxxxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je x xxxx oprávněna,

b) xxxxx nesprávný xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v žádosti x xxxxxxxx xxxx x xxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51, xxxx

x) neposkytne České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysvětlení xxxxx §135a xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §135a xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx některé x xxxxxxxx x nápravě xxxxx §135d xxxx. 1 písm. x) xx i).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxx kladených xx xxxxxxxxxx stránky xxxxx §124i odst. 1,

x) xxxxxxxx postupy x xxxxxxxxx xxxxxxx podle §124i odst. 2, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §124i xxxx. 3.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) do 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxx. x),

x) xx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 2,

x) xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) do 300&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§133

(1) Poskytovatel se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 924/20092) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx platbu xxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxxx vnitrostátní platbu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx měně,

b) x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 924/2009 nesdělí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXXX) x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx (XXX),

x) x xxxxxxx s xx. 4 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 924/2009 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx (XXXX) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx (BIC) na xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxx, xxxx

x) x rozporu x xx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 924/2009 sjedná, xxxxx xxxx požaduje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Za přestupek xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x) xxxx x).

§133x

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 260/20122) xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx prostřednictvím poskytovatele xxxxxxxxxxxxx se v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 260/2012 není xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx příjemce xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele nacházejícího xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x inkasa xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 260/2012,

x) xxxxxxx některý x xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx xxxxx x inkasních transakcí xxxxx čl. 5 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 260/2012,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx podle xx. 5 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 260/2012,

x) nesplní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 5 xxxx. 3 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 260/2012,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 260/2012 xxxxxxxxx kontrolu, xxx xxxxxx zadané xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x periodicitě xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) v xxxxxxx s čl. 5 xxxx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 260/2012 požaduje, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx identifikační xxx xxxxx (BIC) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 8 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 260/2012 xxxxxx další xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x čl. 8 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 260/2012 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poplatek.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x xx. 4 odst. 2 xxxxx první xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 260/2012 xxxxxxxxx technickou xxxxxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx malých xxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 2 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 260/2012 přijme xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx interoperabilitu xxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémy malých xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx malých xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 260/2012 xxxxxxxxx technickou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx účastníkem, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo

b) x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 2 xxxxx druhou xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 260/2012 přijme xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx účastníkem, x ostatními xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§133x

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx podle xx. 8 xxxx. 2 xxxx druhé, xx. 8 xxxx. 6 xxxx xxxxx, xx. 9, čl. 10 xxxx. 1 xxxx 5, xx. 11 xxxx čl. 12 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/751, xxxx

x) nesplní xxxxxxxx x povinností xxxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx podle čl. 3 xxxx. 1 xxxx čl. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/751.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x České xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxx xx. 6, xx. 7 xxxx. 1, 3, 4 xxxx 5, xx. 8 xxxx. 1, 3, 4 nebo 5, xx. 8 xxxx. 6 xxxx xxxxx, xx. 10 xxxx. 1 nebo xx. 11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/751.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx poruší xxxxxxx xx xxxxxx podle xx. 7 xxxx. 1 xxxx 5 xxxx xx. 8 xxxx. 6 xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/751.

(4) Příjemce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx poruší některý xx xxxxxx podle xx. 8 xxxx. 6 věty xxxxx xxxx xx. 10 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/751.

(5) Xx přestupek lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 4,

x) 2 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx odstavce 2 xxxx 3,

c) 5 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b).

§134

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze, xxxx xx k tomu xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx zatají xxxxxxxx skutečnost x xxxxxxx o xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §52b xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysvětlení xxxxx §135a xxxx. 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx o přestupek xxxxx písmene c) xxxx d),

b) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxx x).

§135

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx

x) Česká xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle §132 xxxx. 3, x xxxxxxxx xxxxxxxxx spáchaných xxxxxxx xxxxxxxxx x §5 při výkonu xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx povolení, licence xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, x xxxxxxxxx podle §133b xxxx. 4,

x) Xxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle §133b xxxx. 2 x 3,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §130 odst. 1 xxxx. o),

d) Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx x přestupku vedené Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže x xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přiměřeně.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uveřejní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 bez xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x pokutované osobě, xxxxx by uveřejnění

a) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx škodu.

(5) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. Osobní xxxxx dotčené xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx na dobu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXX X XXXXXXXX

§135x

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx předpisem upravujícím xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxx xxxxx oprávněny xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a

c) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §124t, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx řídí právní xxxxx xx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx smlouvy x xxxxxx elektronických xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxxxxx xxxxxx v Evropské xxxx2) xxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx požadavky xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx2) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx platební xxxxxxxxx2).

(2) Xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) vykonává Česká xxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx v

a) Xxxxx xxxxxxxxx vykonává x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxx trvalé xxxxxxxxxxx, xxxx

x) Xxxxx republice xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky xxxx xxxxx než x xxxxx xxxx xxxxxx přítomnosti.

(3) Osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx požadované xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x jiném xxxxxxxx státě xxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx informace x vysvětlení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx neoprávněnému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxxxx vydávání elektronických xxxxx x xxxxx xx povinen tyto xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; ustanovení správního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a výslech xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanovené x §124t postupem xxxxx zákona x xxxxxx.

(5) Příslušným xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přeshraniční xxxxxx x Evropské xxxx2) x podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx úhrady x xxxxxx x xxxxxx2) xx x Xxxxx xxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poplatky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele Česká xxxxxxx xxxxx, pro xxxx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx příjemce Xxxxx xxxxxxxx inspekce a xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx platebních xxxxx x zpracovatele, xxxxx xxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§135x

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx použijí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x povinnosti mlčenlivosti xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx spolupracuje s xxxxxx xxxxxx členských xxxxx vykonávajícími xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vydávat xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonávajícím xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx informace x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx činností, xxxxx xxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(4) Poskytne-li xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx být xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx předchozího souhlasu, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výhradně pro xxxxx, x nimž xxxx xxxxxxxxx poskytnuta. Xxxxx orgánům xxxx xxxxxx xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx, xxxxx informaci xxxxxxx, a xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx žádost o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) by xxxxxx poskytnutí mohlo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) se xxxxxx xxxx téže xxxx x téže xxxxx, ohledně nichž xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx soudní xxxxxx nebo x xxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx rozsudkem.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx orgán x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§135x

Xxxxxxxx xx místě

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x jejího xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x jiné osoby, xxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx xxxxxxxx provozní xxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, u xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx, xxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx. Xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx místě xxxxxxx xxxxxx tento xxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx členského státu xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kontrolu xx místě x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx osoby, xxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx xxxxxxxx provozní xxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance. Xx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxxx xxxxxxxx xx místě xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(4) X xxxx, xxx xx důvodně xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze, může Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx skutkového xxxxx týkajícího se xxxxxxxx, xxxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxx.

§135x vložen xxxxxxx předpisem x. 139/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.5.2011

§135x

Xxxxxxxx x nápravě

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx České národní xxxxx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx právním xxxxxxxxx upravujícím xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx oprávněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) nevykonávala činnosti, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, nebo některé x xxxx, dokud xxxxxxxx nápravu,

c) xxxxxxx xx xxx náklady xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx svého xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx vedoucí xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je oprávněna xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx pobočky x hostitelském xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx výkon xxxxxxxxx provozních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, prostřednictvím xxxx osoby, nebo xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

i) nakládala x peněžními xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vydány elektronické xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Opatření k xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. f) xxxx g) xxxx Xxxxx národní banka xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx tehdy, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního zástupce x hostitelském xxxxxxxx xxxxx xxxx dojít xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx dohledu Xxxxx xxxxxxx xxxxx, které Xxxxx národní banka xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx odstavce 1, informuje Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x způsobu zjednání xxxxxxx.

§135x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.5.2011

§135x

Xxxxxxxxx podnětů

Přijme-li Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx úřední7) xx věci porušení xxxxxxxxxx poskytovatele xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxx ze xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx upravujícím xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Evropské xxxx2) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x eurech2), xxxxxx xx xxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy xxxxxx přijala, x xxxx x xx xxx, xxx xxxxxx xxxxx, nepožádal. Jestliže xx xxxxxxx x xxxxx, informuje jej Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx x možnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx uživateli x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx a vydavateli xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx8).

§135x vložen právním xxxxxxxxx x. 139/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

§135x

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Česká xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx podmínek stanovených xxxxxxxx řádem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 500 000 Kč.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx pokut xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;500&xxxx;000 Kč.

(3) Příjem x pořádkových xxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.

§135x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2011 Xx. s účinností xx 27.5.2011

XXXX XXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§136

Xxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) registr vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx platebních xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xx zapisují xxxx xxxxx x platebních xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x x pobočkách, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx registrů xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x d) xx xxxxxxxx xxxx xxxx o tom, xxx xx registrace xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx souvisejícího x poskytováním xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxx.

(3) Xx seznamu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. e) xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx systému, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a o xxxxxxx xxxx, jímž xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx účastníky xxxxxx systému xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx a registrů xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, a

b) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx podnikání x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

(5) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x registry podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx x x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx nich xxxx xxxxx nahlížet.

(6) Xxxxx xxxxxxx banka seznamy x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 pravidelně xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx, xxx xxxxx v xxxxxx x xxxxx xx seznamu xxxx xxxxxxxx podle odstavce 1, nemůže zapsaná xxxxx xxxxxxx, že xxxxx neodpovídá xxxxxxxxxxx.

§136a

§136a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2011 Sb.

§137

§137 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 139/2011 Sb.

§138

§138 zrušen právním xxxxxxxxx č. 139/2011 Sb.

§139

(1) Proti xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx lze xxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx. Xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx správního řízení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx9) xx xxxxxxxxx.

§140

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx s příjemcem, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o platebních xxxxxxxx spočívajících ve xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, smlouvu x xxxxxxxx xxx xxxxxx sporů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx. Xx právo xxxxxxx xx uzavření xxxxxxxx smlouvy musí xxx xxxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx upozorněn.

§141

Osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxx souhlasu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jedná-li xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§142

Zmocnění

Česká xxxxxxx banka xxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 3, §11 xxxx. 2, §17 xxxx. 4, §18 xxxx. 6, §20 xxxx. 4, §23 xxxx. 3, §26 xxxx. 4, §27 xxxx. 2, §29 xxxx. 2, §37 odst. 4, §39 xxxx. 2, §47 xxxx. 3, §48 xxxx. 4, §52a xxxx. 5, §52b odst. 4, §52c odst. 6, §52e xxxx. 4, §52h xxxx. 4, §52j xxxx. 4, §52k xxxx. 3, §52m xxxx. 3, §54 odst. 4, §56 odst. 2, §71 xxxx. 3, §72 odst. 4, §73b xxxx. 5 x §124d xxxx. 3.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

§143

(1) Ten, kdo xxxx osobou xxxxxxxx x §5, xxxxx xxx xx xxx 24. xxxxxxxx 2007 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytovat xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxx služby xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30. xxxxx 2011. Xxx xxx xx povinen, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx; §144 xxxx. 6 xx 9 xxx xxxx xxxxxx.

(2) Ten, xxx xxxx osobou xxxxxxxx x odstavci 1 xxx v §5, xxxxx xxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx platebními xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx tyto služby xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx do 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx žádost o xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Při xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů upravujících xxxxxxxx pro výkon xxxx činnosti xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; §144 xxxx. 6 až 9 xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx podle xxxx první xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx, rozhodnutí x žádosti o xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx rozsahu nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx malého xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§144

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxx, xxxx bylo xxxxxxx povolení k xxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxx §19 xxxxxx x. 124/2002 Xx., x převodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, elektronických platebních xxxxxxxxxxxx x platebních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx xxx "dosavadní xxxxx") xx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx peněz malého xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Česká xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx registru vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx.

(3) Žádost x xxxxxxx x převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13a xxxxxxxxxxx xxxxxx, x které xxxxxx xxxxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx považuje xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, ledaže x xxx žadatel do 30 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxx x ní se xxxx postupuje xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Žádost x xxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §18b nebo x xxxxxxxx xxxxx §19 xxxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx; x xxxxxx x xx xx xxxx postupuje xxxxx xxxxxx zákona.

(5) Xxxxxx x licenci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxx §30 dosavadního xxxxxx, o xxxxx xxxxxx rozhodnuto do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; x xxxxxx x ní xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx a uživatelem xx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x když vznikly xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxx právních xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx nároky, xxxxx x xxxxxx právních xxxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx příznivé xxx xxxxxxxx, které tento xxxxx umožňuje xxxxxxx xxxx nejméně příznivé xxx uživatele, xxxxx, xx xxxx sjednány xxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx umožňuje xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxx, zda je xxxxxxxx, xxxxx uzavřel xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx smlouvu o xxxxxxxxxx službách přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2010.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, která byla xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx opakované xxxxxxxxx xxxxxxxx platebních xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

§145

(1) Do 1. xxxxx 2012 si xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o 2 xxxxxxxx dny xxxxx, xxx xx lhůta xxxxxxx v §109 xxxx. 1, jedná-li xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v měně xxxx; §109 odst. 3 xxxx. a) xxx xxxx dotčen.

(2) Xx 1. ledna 2012 xx xxxxxxx §109 odst. 2 xxxxxxx, xxxxx-xx xx x platební xxxxxxxxx x české xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx republiky x xxxxxxxx xxxxx měn xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx euro.

(3) Xxxxx-xx se x xxxxxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxx xx xxx xxxxxxxx platební xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 x další xxxxxxxx xxx.

§146

Xxxxxxx se:

1. Zákon č. 124/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 548/2002 Sb., kterou se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zúčtování v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx k provozování xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Vyhláška č. 91/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

4. Vyhláška č. 92/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx elektronických peněz.

§147

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2009.

x x. Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx vydávat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů, xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx do 30. xxxxx 2011 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze xx xxxxxxx svého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx elektronických xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxx; xxx 5 xxx xxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, který byl xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx elektronické xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 30. dubna 2012 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů; xxx 5 xxx xxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, o které xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona považuje xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických peněz xxxxx §47 zákona x. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona; xxx 4 xxx xxxx xxxxxx. Žádost x zápis xx xxxxxxxx vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx žádost x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxxxx xxxxxxx xxxxx §54 zákona x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

4. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxx za xxxxxx x povolení k xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §47 xxxxxx č. 284/2009 Xx., x platebním xxxxx, xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, pokud x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx požádá. Xxxxxx xxxxxx rozhodnutí x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz vydané xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xxxxxx xxxxxx xxxx vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxx elektronických peněz xx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx vznikly xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx povolení x provozování xxxxxxxxxx xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxx xxxxx §71 xxxxxx č. 284/2009 Xx., x platebním xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §70 xxxxxx x. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

7. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx své xxxxxx do souladu x xxxxx třetí xxxxxx x. 284/2009 Xx., x platebním xxxxx, ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, nejpozději do 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti stanovená x §65 xxxxxx x. 284/2009 Xx., x platebním styku, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx systém x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx platební xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §62 xxxxxx č. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

9. Xxxxxx x xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx považuje xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx xxxxx §71 xxxxxx x. 284/2009 Xx., o platebním xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

10. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v souvislosti x provozováním xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zákonem x. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxx x xxxx vzniklé xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 27.5.2011

Xx. IX

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §62 xxxx. 1 xxxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx systém x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxxx §62 xxxx. 2 zákona x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx styku, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 31.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Ustanovení §133a odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx č. 284/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx ode xxx 31. xxxxx 2016, xxxx za rok xxx xxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx přijme xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 261/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.12.2014

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx mohou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr xx xxxx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Podají-li v xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytování spotřebitelského xxxxx, mohou poskytovat xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 258/2016 Xx. s účinností xx 1.12.2016

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §124d a 124f xx 124i xxxxxx č. 284/2009 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx 9 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx se xxxxxxx xx. 3 odst. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/92/EU.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §124h xxxxxx x. 284/2009 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx §124d xxxx. 3 xxxxxx x. 284/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx, x němž xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nabude účinnosti.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stránek, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stránky přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §124i xxxx. 3 xxxxxx x. 284/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 10 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xx. 3 xxxx. 4 směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/92/EU.

4. Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §124d xxxx. 3 xxxxxx x. 284/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 3 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx. 3 xxxx. 4 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/92/EU.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 452/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2017

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 284/2009 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.11.2009.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

156/2010 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 21/92 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 5.6.2010

139/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Sb., x některé další xxxxxx

x účinností xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx některých zákonů x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

37/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx v Evropské xxxx

x účinností od 31.1.2012

261/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.12.2014 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.2.2015

258/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2016

452/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.3.2017 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, která nabývají xxxxxxxxx 13.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky a xxxxxx x xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Xxxxxx předpis x. 284/2009 Sb. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 370/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 13.1.2018.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 98/26/ES xx dne 19. xxxxxx 1998 x neodvolatelnosti zúčtování x platebních xxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/44/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2007/64/ES xx dne 13. xxxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 97/7/XX, 2002/65/XX, 2005/60/ES x 2006/48/ES a xxxxxxx směrnice 97/5/XX, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/111/ES.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/44/ES xx xxx 6. xxxxxx 2009, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 98/26/XX x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x systémech xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx a směrnice 2002/47/XX x dohodách x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2009/110/ES xx xxx 16. xxxx 2009 o xxxxxxxx x xxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx a x obezřetnostním xxxxxxx xxx touto xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx 2005/60/XX x 2006/48/ES x x zrušení xxxxxxxx 2000/46/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2010/78/EU xx xxx 24. listopadu 2010, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 98/26/ES, 2002/87/XX, 2003/6/XX, 2003/41/XX, 2003/71/ES, 2004/39/XX, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/XX, 2006/49/XX x 2009/65/XX x xxxxxxx xx xxxxxxxxx Evropského xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx bankovnictví), Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) x Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxx).

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2014/92/EU xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx platebního xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 924/2009 xx xxx 16. xxxx 2009 o přeshraničních xxxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 2560/2001, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 260/2012 xx dne 14. xxxxxx 2012, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx x xxxxxxxx požadavky xxx úhrady x xxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xx xxxx nařízení (XX) x. 924/2009.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/751 ze xxx 29. xxxxx 2015 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

3) Například §56 x 56a xxxxxx x. 85/1996 Xx., x advokacii, xx xxxxx xxxxxx x. 228/2002 Sb., xxxxxx x. 284/2004 Xx. a zákona x. 296/2007 Sb., §2 xxxxxx x. 358/1992 Sb., o xxxxxxxx a jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx znění zákona x. 7/2009 Sb.
5) §5d xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx znění xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx. a xxxxxx x. 230/2008 Xx.
6) Například §307 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
7) §42 xxxxxxxxx xxxx.
8) Xxxxx č. 229/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §152 xxxx. 5 správního xxxx.
10) Čl. 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 98/26/ES.
11) Xx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2006/48/ES xx xxx 14. xxxxxx 2006 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x jejím xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx 2007/18/XX x 2010/16/XX.
12) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1095/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx papíry a xxxx, x změně xxxxxxxxxx x. 716/2009/XX x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/ES.
13) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1092/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx unie x x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.