Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.01.2018.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2017 do 12.01.2018.


Zákon o platebním styku

284/2009 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Platební služba §3

Elektronické peníze §4

ČÁST DRUHÁ - OSOBY OPRÁVNĚNÉ POSKYTOVAT PLATEBNÍ SLUŽBY A VYDÁVAT ELEKTRONICKÉ PENÍZE

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Oprávnění poskytovat platební služby §5

Oprávnění vydávat elektronické peníze §6

HLAVA II - PLATEBNÍ INSTITUCE

Díl 1 - Základní ustanovení §7 §8

Díl 2 - Povolení k činnosti platební instituce §9 §10 §11

Zánik a odnětí povolení k činnosti platební instituce §12 §13

Změna rozsahu povolení k činnosti platební instituce §14 §15

Díl 3 - Některé podmínky výkonu činnosti platební instituce

Kapitál §16 §17

Řídicí a kontrolní systém §18

Ochrana peněžních prostředků určených pro platební transakce §19 §20 §21 §22

Poskytování platebních služeb prostřednictvím obchodního zástupce platební instituce §23 §24 §25

Výkon některých provozních činností prostřednictvím jiné osoby §26

Informační povinnost §27

Uchovávání dokumentů a záznamů §28

Díl 4 - Výkon činnosti platební instituce a zahraniční platební instituce v hostitelském členském státě

Výkon činnosti platební instituce v hostitelském členském státě §29 §30

Výkon činnosti zahraniční platební instituce se sídlem v jiném členském státě v České republice §31

Díl 5 §32 §33 §34 §35

HLAVA III - POSKYTOVATEL PLATEBNÍCH SLUŽEB MALÉHO ROZSAHU

Díl 1 - Základní ustanovení §36

Díl 2 - Registrace poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu §37 §38 §39

Zánik a zrušení registrace poskytovatele platebních služeb malého rozsahu §40 §41 §42 §43

Díl 3 - Některé podmínky výkonu činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu §44

Díl 4 §45

HLAVA IV - INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ

Díl 1 - Základní ustanovení §46

Díl 2 - Povolení k činnosti instituce elektronických peněz §47 §48

Zánik a odnětí povolení k činnosti instituce elektronických peněz §49 §50

Změna rozsahu povolení k činnosti instituce elektronických peněz §51 §52

Díl 3 - Některé podmínky výkonu činnosti instituce elektronických peněz

Kapitál §52a

Nabývání, pozbývání, zvyšování a snižování kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz a její ovládnutí §52b

Řídící a kontrolní systém §52c

Ochrana peněžních prostředků §52d §52e §52f §52g

Vydávání a distribuce elektronických peněz a poskytování platebních služeb prostřednictvím obchodního zástupce instituce elektronických peněz §52h §52i

Výkon některých provozních činností prostřednictvím jiné osoby §52j

Informační povinnost §52k

Uchovávání dokumentů a záznamů §52l

Díl 4 - Výkon činnosti instituce elektronických peněz a zahraniční instituce elektronických peněz v hostitelském členském státě

Výkon činnosti instituce elektronických peněz v hostitelském členském státě §52m

Výkon činnosti zahraniční instituce elektronických peněz se sídlem v jiném členském státě v České republice §52n

HLAVA V - VYDAVATEL ELEKTRONICKÝCH PENĚZ MALÉHO ROZSAHU

Díl 1 - Základní ustanovení §53

Díl 2 - Registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

Registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu §54 §55 §56

Zánik a zrušení registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu §57 §58 §58a §58b

Díl 3 - Některé podmínky výkonu činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu §59

ČÁST TŘETÍ - PLATEBNÍ SYSTÉMY

HLAVA I - PŘÍSTUP K PLATEBNÍM SYSTÉMŮM §60 §61

HLAVA II - PLATEBNÍ SYSTÉM S NEODVOLATELNOSTÍ ZÚČTOVÁNÍ

Díl 1 - Základní ustanovení §62

Vymezení některých pojmů §63

Účastník platebního systému s neodvolatelností zúčtování §64

Díl 2 - Provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování

Pravidla systému §65 §66

Změna pravidel systému §67

Neodvolatelnost příkazu k zúčtování §68

Propojení systémů §69

Díl 3 - Provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování §70

Povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování §71 §72

Zánik a odnětí povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování §73 §73a

Díl 4 - Informační povinnosti provozovatele a účastníka platebního systému s neodvolatelností zúčtování §73b §73c §73d

Díl 5 - Oznamovací povinnosti orgánů veřejné moci

Oznamovací povinnost soudu a jiného orgánu veřejné moci §73e

Oznamovací povinnosti České národní banky §73f

ČÁST ČTVRTÁ - PRÁVA A POVINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB A VYDÁVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PENĚZ

HLAVA I - PRÁVA A POVINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB

Díl 1 - Základní ustanovení

Smlouva o platebních službách §74 §75 §76 §77

Poskytnutí a zpřístupnění informace §78

Díl 2 - Informační povinnosti

Oddíl 1 - Informační povinnosti poskytovatele před uzavřením smlouvy o platebních službách

Informace před uzavřením smlouvy o jednorázové platební transakci §79

Informace poskytované před uzavřením rámcové smlouvy §80 §81 §82 §83 §84 §85

Oddíl 2 - Informační povinnosti poskytovatele během trvání právního vztahu ze smlouvy o platebních službách

Pododdíl 1 - Informace během trvání právního vztahu ze smlouvy o jednorázové platební transakci

Informace plátci po přijetí platebního příkazu §86

Informace příjemci po provedení platební transakce §87

Pododdíl 2 - Informace během trvání právního vztahu z rámcové smlouvy §88

Informace plátci před provedením platební transakce §89

Informace plátci o platební transakci §90

Informace příjemci o platební transakci §91

Informace o trvalých příkazech a inkasech §91a

Oddíl 3 - Další informační povinnosti §92

Oddíl 4 - Informační povinnosti v případě platebních prostředků pro drobné platby §93

Díl 3 - Změna a výpověď z rámcové smlouvy

Změna závazku z rámcové smlouvy §94

Výpověď závazku z rámcové smlouvy §95 §96 §97

Díl 4 - Autorizace platební transakce

Oddíl 1 - Souhlas plátce a jeho odvolání §98 §98a

Oddíl 2 - Platební prostředky §99

Zablokování platebního prostředku z podnětu poskytovatele §100

Povinnosti uživatele §101

Povinnosti poskytovatele §102

Oddíl 3 - Vrácení částky autorizované platební transakce §103

Díl 5 - Provádění platebních transakcí

Oddíl 1 - Platební příkazy a převáděné částky

Přijetí platebního příkazu §104

Odmítnutí provést platební příkaz §105

Odvolání platebního příkazu §106

Zákaz provádění srážek z částky platební transakce §107

Oddíl 2 - Lhůty pro provádění platebních transakcí §108

Lhůta pro provedení platební transakce poskytovatelem plátce §109

Lhůta pro provedení platební transakce poskytovatelem příjemce §110

Lhůta pro provedení platební transakce v rámci jednoho poskytovatele v české měně §111

Lhůta pro provedení platební transakce spočívající ve vložení hotovosti na platební účet §112

Lhůta pro předání platebního příkazu v případě platební transakce, k níž dává platební příkaz příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce §113

Den valuty §114

Díl 6 - Odpovědnost poskytovatele

Odpovědnost poskytovatele za neautorizovanou platební transakci §115 §116

Odpovědnost za nesprávně provedenou platební transakci §117 §118

Nesprávný jedinečný identifikátor §119

Společná ustanovení o odpovědnosti poskytovatele §120

Lhůta pro oznámení neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce §121

Následný postih §122

Zproštění odpovědnosti §123

HLAVA II - PRÁVA A POVINNOSTI PŘI VYDÁVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PENĚZ

Smlouva o vydání elektronických peněz §124

Zpětná výměna elektronických peněz §124a §124b §124c

ČÁST PÁTÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH PLATEBNÍCH ÚČTECH

HLAVA I - POROVNATELNOST SLUŽEB SPOJENÝCH S PLATEBNÍM ÚČTEM

Jednotné označení §124d

Společná nabídka služeb a zboží §124e

Předsmluvní informace o úplatě §124f

Seznam označení §124g

Přehled o úplatě za poskytnuté služby §124h

Srovnávací stránky §124i

HLAVA II - ZMĚNA PLATEBNÍHO ÚČTU

Díl 1 - Vnitrostátní změna platebního účtu

Zahájení změny platebního účtu §124j

Povinnosti dosavadního poskytovatele §124k

Povinnosti nového poskytovatele §124l

Úplata spojená se změnou platebního účtu §124m

Informace o změně platebního účtu §124n

Společná ustanovení §124o

Díl 2 - Součinnost při změně platebního účtu ve vztahu k jinému členskému státu

Povinnosti poskytovatele §124p

HLAVA III - ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET

Zřízení základního platebního účtu §124q

Vázaná nabídka §124r

Poskytované služby §124s

Úplata §124t

Smluvní pokuta §124u

Zrušení základního platebního účtu §124v

Informace o základním platebním účtu §124w

Společné ustanovení §124x

HLAVA IV - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §124y §124z §124za

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Přestupky platební instituce a poskytovatele platebních služeb malého rozsahu §125

Přestupky instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu §126 §127

Přestupky provozovatele a účastníka platebního systému §128

Přestupky provozovatele a účastníka platebního systému s neodvolatelností zúčtování §129

Přestupky poskytovatele §130

Přestupky vydavatele §131

Další přestupky §132 §133 §133a §133b

Přestupky fyzických osob §134

Společná ustanovení §135

ČÁST SEDMÁ - DOHLED A KONTROLA §135a §135b

Kontrola na místě §135c

Opatření k nápravě §135d

Přijímání podnětů §135e

Pořádková pokuta §135f

ČÁST OSMÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Seznamy a registry §136 §136a §137 §138 §139 §140 §141

Zmocnění §142

Ustanovení přechodná a závěrečná §143 §144 §145 §146

Účinnost §147

č. 139/2011 Sb. - Čl. II

č. 37/2012 Sb. - Čl. IX

č. 261/2014 Sb. - Čl. II

č. 258/2016 Sb. - Čl. XIV

č. 452/2016 Sb. - Čl. II

INFORMACE

284

XXXXX

xx dne 22. xxxxxxxx 2009

x xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1), xxxxxxx xxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2) x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "poskytovatel") x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx"),

x) xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz (xxxx xxx "vydavatel") x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx"),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úplaty za xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx uplatňované xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxx k označení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtem,

g) xxxxxx xxx změně xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

§2

Xxxxxxxx některých xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx vložení xxxxxxxxx prostředků na xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§3 xxxx. 3),

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x uživatelem, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx uživatel xxxx xxxxxxxx příkaz,

e) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx nákup xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx cizí xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx měně, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx uživatele xxxxxxx xxxx uživateli xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx souhlasu, xxxxx xxxxxx xxxxxx příjemci, xxxxxxxxxxxxx příjemce xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx platebního xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx platební xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dnech xxxx v pravidelně xx xxxxxxxxxxx intervalech,

i) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výslovné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx zůstatek xx xxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx peněžních prostředků, xxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx účtem xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu, xxxxxx xxxxxxxxxx, možnosti xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxx. x) bodech 1 xx 3 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx dále xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx stát Xxxxxxxx unie xxxx xxxx smluvní stát Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx členský xxxx xxxx xxx Xxxxx republika,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx kterém xx nachází xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, pak xxxxxxx stát, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx ústředí,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státem xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státem xxxxxxxxxxxxx nebo vydavatele x ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx jinak xxxxxxxxx služby,

e) počátečním xxxxxxxxx xxxxxx

1. splaceného xxxxxxxxxx kapitálu,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. povinných xxxxxxxxxx xxxxx,

4. ostatních xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, které xxx xxxxxx xxxxxxxx x uhrazení ztráty xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx z předchozích xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx ověřené xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx období xxxxxx ztráty za xxxxxx xxxxxx období,

f) xxxxxxxxxxxxxx účastí přímý xxxx xxxxxxx podíl xxxx xxxxxx součet xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xx hlasovacích xxxxxxx x právnické osobě, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx osoby,

g) xxxxx propojením xxxxx

1. xxxx xxxxx xxxx xxxx osobami, při xxxxxx má jedna x xxxx na xxxx xxxxx xxxxx xxxx nepřímý podíl xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 20 %,

2. xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, při xxxxxx má xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx přímý xxxx xxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx právech, xxxxxxx součet představuje xxxxxxx 20 %,

3. xxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, nebo

4. xxxx xxxx xxxx osob, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx

1. x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx jejího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, prokurista nebo xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx (§7) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx (§36) xxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx platebních služeb, x x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§46) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx (§53) xxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxx činnost x xxxxxxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx; xx-xx statutárním orgánem xxxx xxxx členem xxxxxxxxx xxxxx, rozumí xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx funkci statutárního xxxxxx xxxx jeho xxxxx vykonává,

2. v xxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx její ředitel, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx skutečně xxxx xxxx podnikání a x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§36) xxxx xxxxx, která skutečně xxxx xxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

i) pobočkou

1. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxx státě,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, kdo xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx ten, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx s vydavatelem xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx zástupcem xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx seskupení xxxxxxx z

1. xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxx, x nichž mají xxxxx xxxxx xxxx 1 podíl,

3. xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx orgán xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobami xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx 1 nebo 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s jednotnými xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxx xxx odepsány xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) příjemcem uživatel, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx příkazu xxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxx jemuž mají xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x dispozici,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx plátce xxxx xxxxxxxx xxxx x provedení platební xxxxxxxxx,

x) xxxx valuty xxxxxxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro potřeby xxxxxxx úroku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účtu,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxx kurzem xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x který xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) referenční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx jako základ xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx pochází x veřejně přístupného xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx identifikátorem xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uživatel xxxx xxxx xxxx xxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx předmět, xxxxx xxxxxxxx uživateli xxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxx osobně xxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx po dobu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x nezměněné xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxx, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obvykle xxxxxxxx xxxxxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx xxxx platební xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dne, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx poskytovatel příjemce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakci xxxxxxx vykonává činnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx oprávněně xxxxxxxxxx x členském xxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx i jeho xxxxxxx příslušník xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pobyt xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx přechodně xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kterému xxx xxxxxx xxxx xxxx doplňková ochrana xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxx,

5. xxxxx pobývající xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

6. xxxxx požívající xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx výsad x xxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxx,

7. osoba, xxxxx xxxxxxxxx pobývá xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Platební xxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx vložení hotovosti xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) služba xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x platebního xxxx xxxxxxxx poskytovatelem,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, x němuž xxxx xxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxx,

2. xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjemce,

jestliže poskytovatel xxxxxxxxxxx uživateli xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxx,

x) provedení převodu xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxx účtu, x xxxxx dává xxxxxxxx xxxxxx

1. plátce,

2. xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k přijímání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) provedení xxxxxxx peněžních prostředků, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (poukazování xxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, jestliže xx souhlas plátce x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx, která je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx není

a) xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x mincí,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vydávání

1. šeků, xxxxxx xxxx cestovních xxxx x listinné xxxxxx,

2. papírových xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx,

3. poštovních xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

4. platebních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx nebo služeb x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxx xxxxx nebo xxxxxx úzce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx anebo x xxxxxxxxx úzce xxxxxxxxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxx,

xxx platební xxxxxxxxx xxxx prováděná,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obchodními xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

2. v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx zprostředkování xxxxx xxxx toto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. x xxxxx platebního xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx obchodů s xxxxxxx papíry xxxx xxxxxxxxx xxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx účastníky xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

4. x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

5. x rámci xxxxxx xxxxxx majetku xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx3),

6. xxxxxx, xxxxx xxxxx jménem jiné xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nákup, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx čerpání, x to jedná-li xx o xxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím elektronického xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx komunikačního xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zprostředkovatel xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx,

x) vyplacení hotovosti

1. xxxxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx službu xxx xxxxx tohoto xxxxxxx (xxxxxxxx),

2. pomocí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx, aniž xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx.

§4

Elektronické peníze

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, která

a) představuje xxxxxxxxxx xxxx tomu, xxx ji xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí, x

x) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxx být xxxxxxx x provedení xxxx xxxxxxxx transakce xxx xxxxxxxx transakce xxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 4 nebo x §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 7.

ČÁST XXXXX

XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX PLATEBNÍ XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXX I

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

§5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx xx podmínek stanovených xxxxxxx upravujícím xxxxxxx xxxx,

x) zahraniční banky x xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem upravujícím xxxxxxx xxxx,

x) spořitelní x xxxxxx družstva xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§46) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (§53) xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx instituce (§7) xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx (§36) xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

j) Xxxxx xxxxxxx banka.

§6

Xxxxxxxxx vydávat xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podnikání xxxxx xxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem upravujícím xxxxxxx xxxx,

x) zahraniční xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxx stanovených zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxx bank,

c) xxxxxxxxxx a úvěrní xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx upravujícím xxxxxxx spořitelních a xxxxxxxx družstev,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§46) xx podmínek stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) vydavatelé xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx (§53) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§7

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx právnická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxx xx základě xxxxxxxx x činnosti platební xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

§8

(1) Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx

x) poskytovat platební xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) provádět xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx písmene x), xxxxxx poskytování úvěrů, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování.

(2) Úvěrem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx

x) xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x), x) nebo x) x xxxx xxxxxxxx služba xx xxxxxxx v xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxxxx x peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx částce xxxxxxxxxxxx xxxxx a

d) xxxx xx být podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx splacen nejpozději xx jednoho roku; xx neplatí x xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx instituce

§9

(1) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) který xx xxxxx x xxxxxxxx sídlo x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx počáteční kapitál xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem (§16),

x) xxxxx obchodní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na první 3 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, technické, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vhodné x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx řídicí x kontrolní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem (§18),

g) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, které xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx než x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx nepředstavuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx bránit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx platební xxxxxxxxx,

x) xx němž xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zajistit řádné x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxx osobou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; při xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx se řídí xxxxxxx xxxxx státu, xxxxx xxxx členským xxxxxx, nesmí xxxxx xxxxxx xxx ani xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx účinnému xxxxxx xxxxxxx xxx činností xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

l) xxxxx vedoucí osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx odborně způsobilé x mají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx z mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem, xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxxxx podmínek xxxx xxxxxx se xxxxxx v České xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx státu, x němž xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svěřeny x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem, xx §29 xx 31 xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxx podat pouze xx předepsaném xxxxxxxxx, xx kterému xxxxxxx xxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§10

(1) Rozhodnutí x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx platební xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx do 3 xxxxxx xxx xxx zahájení řízení.

(2) X rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx platební xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněna xxxxxxxxxx.

§11

(1) Platební instituce xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx změnu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, na jejichž xxxxxxx bylo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle odstavce 1 xxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterému xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx příloh xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

§12

(1) Povolení x činnosti platební xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx instituce,

b) xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx platební xxxxxxxxx,

x) xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, kterým Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx instituce elektronických xxxxx (§46), xxxx xxxx, který xx x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx vzniku xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§36).

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx odejmout xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx instituce, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx závažným způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postup xxx xxxxxx xxxxxxxx podle §8,

x) xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx 12 měsíců xxx xxx udělení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx delší xxx 6 xxxxxx, xxxx

x) povolení xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxx xxxx x xxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx instituce.

(4) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxx k zániku xxxx odnětí xxxxxxxx x činnosti platební xxxxxxxxx.

§13

(1) Ode xxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx jehož xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx odňato, xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mu byly xxxxxxx k provedení xxxxxxxx transakce, musí xxx vydány xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uživatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx taková xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx zániku xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Do vypořádání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx bylo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxx, x xxxxxx považuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx platební xxxxxxxxx

§14

Xxxx-xx platební instituce xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx povolení x činnosti, xxxxxxx xx obdobně §9 xxxx. 1 písm. x) až x) x x), §9 xxxx. 3, §10 x 11.

§15

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x to xxxxxxxx instituce xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx upravujícím postup xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx §8, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx k poskytování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxx nebo neúplných xxxxx nebo x xxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x činnosti, použijí xx xxxxxxx §12 xxxx. 4 x §13.

Xxx 3

Xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

§16

Xxxxxxxxx xxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx odpovídající

a) 20&xxxx;000 xxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x),

x) 50&xxxx;000 xxx, xx-xx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 písm. x), xxxx

x) 125 000 eur, xx-xx platební xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x platebních xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx x).

§17

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx udržuje xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku xx xxxxx xxxxx (xxxx xxx "kapitálová xxxxxxxxxxx"). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxx minimální xxxx počátečního xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §16.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx žadatel xxxxx přístup, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x činnosti platební xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxx z hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx může Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx národní xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx řídicího x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnout, xx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx průběžně udržovat xxxxxxxxxxx přiměřenost xx xxxx až x 20 % xxxxx xxxx xx x 20 % xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx kapitálu xxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož i xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxx kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x kontrolní xxxxxx

§18

(1) Platební xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x obezřetného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x bojem proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx x kontrolní xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce x musí xxxxxxxxxx xxxxx x plynulé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) organizační xxxxxxxxxxx x předpoklady xxxxx správy x xxxxxx společnosti, a xx vždy

1. xxxxxx x xxxxxxx řízení,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, průhledným x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x nimi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx stanoví postupy xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) systém řízení xxxxx, xxxxx vždy xxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx rozpoznávání, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, sledování a xxxxxxxxxx rizik a

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x omezení xxxxx,

x) xxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx

1. xxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností platební xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxx svěřeny x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx stížností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c) zahrnují xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx platební xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx přiměřenost x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Způsob xxxxxx požadavků na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

Ochrana peněžních prostředků xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

§19

Xxxxxxx prostředky, xxxxx xxxx platební instituci xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx xx vklad xxxxxxx xxxxxxxx institucí xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§20

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxx být

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiných xxxx x výjimkou xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svěřeny xx xxxxxx xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx,

x) xx uplynutí xxxxxxxxxx xxx následujícího xx xxx, xxx xx platební xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx státě xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v jiném xxx členském xxxxx, xxxxx xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x nízkým xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx ni xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx výši odpovídající xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx právo xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx vydání xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx může pouze xxxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx v členském xxxxx nebo xx xxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx členy xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx. Poskytnout xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 může xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx družstvo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x obdobným předmětem xxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x jiném xxx členském státě, xxxxx podléhá xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx platební xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx kterých může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§21

Xxxxxxxx nelze určit, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx platební xxxxxxxxx povinna xxxxxxx xxxxx §20 xxxxxxx xxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, která odpovídá xxxxxx xx základě xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§22

(1) Xxxx-xx vydáno xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx instituce, xx xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx instituci svěřeny xx účelem provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jaká část xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx určena xxx xxxxxxxx transakce, je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx instituci xxxxxxx x xxxxx být xxxxxxx k provedení xxxxxxxx transakce.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce zveřejní xx 15 xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 2 celostátně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx platební instituce xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostředky k xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxx xx x xx xxxxxxxxxx, včetně xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 7 měsíců xxx dne xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx prostředky, xxxxx xxxx platební instituci xxxxxxx x provedení xxxxxxxx transakce, uživatelům,

a) xxxxx xx x xxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 a xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx vydání, xxxx

x) xxxxx xx x xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 a xxxxxxx xxxxx xx jejich xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx instituce.

(4) Xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxx aktiva uvedená x §20 odst. 1 písm. x). Xxxxxxxx plnění nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxx §20 odst. 2 x 3 xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 a xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx §20 odst. 2 x 3 xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, uspokojí se xxxxx xxxxxx uživatelů xxxxxxx.

(6) V xxxxxxx, x němž xxxxx xx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5, xx xxxxxxxxx pohledávka xxxxxxxx xx včas x xxxxx xxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jestliže xxx xxxxxxx zrušen xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx zcela xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 4 x 5.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

§23

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytovat xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupce, xxxxxxxx

x) xxxxxx x kontrolní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vhodný z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x bojem xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxx důvěryhodné, odborně xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Platební xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx poskytovat platební xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx podat xxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx, ke kterému xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1. Xxxxx xxxxxxxxx x obsah xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§24

Xxx poskytování platebních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx §29 x 30. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hostitelského xxxxxxxxx státu a x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§25

(1) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucí xx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx republice xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx dohledu domovského xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx instituce na xxxx xxxxxx své xxxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucí xx xxxxxx x jiném xxxxxxxx státě prostřednictvím xxxxxxxxxx zástupce v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx legalizace výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx instituce.

Xxxxx některých provozních xxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx

§26

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx provozních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx osobě, to xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x podstatnému xxxxxxxx fungování xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky vykonávat xxxxxx nad činností xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odpovědnosti osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx osoby.

(3) Významnou xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx podat xxxxx na předepsaném xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přiloží xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 a 3. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx povinnost

§27

(1) Platební xxxxxxxxx poskytuje České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x své finanční xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx podmínek výkonu xxx činnosti a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx, lhůty x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx

§28

(1) Platební xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx, alespoň xx xxxx 5 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx i xxxxxx xxxxxxxx platební xxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zaniklo xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

Xxx 4

Výkon xxxxxxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

§29

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má x úmyslu začít xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §8 v xxxxxxxxxxxx členském státě, xx oznámí České xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx údaje x xxxxxxxxxxx struktuře x xxxxxxx xxxxxx pobočky.

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx podat xxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Vzory xxxxxxxxx x obsah xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§30

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 1 měsíce xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx §29 xxxxx, obchodní xxxxx platební xxxxxxxxx, xxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Výkon xxxxxxxx zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě x Xxxxx xxxxxxxxx

§31

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §8, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Má-li Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx členském státě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx domovského xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 5

§32

§32 (xxx 5) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 139/2011 Sb.

§33

§33 (díl 5) xxxxxx právním předpisem č. 139/2011 Sb.

§34

§34 (xxx 5) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2011 Sb.

§35

§35 (xxx 5) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2011 Sb.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§36

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx ten, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx platební služby xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. §8 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr, k xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr xxxxxxxxx xxxxx určité osoby, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, jestliže xx xxxx registrace xxxxxxxx xx poskytování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice, xxxxxx platebních transakcí xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxxxxx 12 měsíců xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 3&xxxx;000&xxxx;000 eur. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx než 12 xxxxxx, vychází se xxx xxxxxx částky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx

§37

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) jehož obchodní xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx v xxxxxxx s podmínkami xxxxxxxxxxx x §36 xxxx. 2,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxx majetku, hospodářský xxxxxxx xxx nebo xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x financováním xxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx x xxx vedoucí xxxxx xxxxxxxx,

x) u xxxxx nenastala skutečnost, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx živnostenské xxxxxxxxx,

x) který, xx-xx xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx živnostenské xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v živnostenském xxxxxxxxx, xx se xx to, že xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a f) xxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xx registrace poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx registru xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, akciovou společností xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx omezeným,

b) xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 20 000 000 Xx x

x) splňuje xxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x).

(4) Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterému xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 3. Xxxxx tiskopisů x xxxxx xxxxxx příloh xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§38

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx do 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xx žádost xxxxx, zapíše xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx xx x tom vydá xxxxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zápis xx xxxxxxxx. V xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx oprávněn xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx rozsahu nebo xxxxxxxx existují xxxxxxxxxxx x správnosti x xxxxxxxx xxxxx obsažených x xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§39

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x žádosti x zápis do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx byl do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přiloží xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx v žádosti x zápis xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxx xx tohoto xxxxxxxx xxxxxx. Vzory xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

Zánik x zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu

§40

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb malého xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu,

c) xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, kterým Česká xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§46), xxxx dnem, který xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx (§53).

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx zruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx malého xxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx národní banka xxxx zrušit registraci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opakovaně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx právním předpisem xxxxxxxxxxx postup při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx stanovené x §36 xxxx. 2 x §37 odst. 1, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxx provedena na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx údajů xxxx x důsledku xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx přestal xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §36 xxxx. 2, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxxxxxx, xx xxxxxxxx účinnosti dříve, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§41

(1) Ode dne xxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx malého rozsahu xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx zanikla nebo xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx svěřeny x xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xx xxxxxx xxx xxxxxxxx transakce, musí xxx xxxxxxxxx vrácena xxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x kterou xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx zrušení registrace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxx. Xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx ten, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx malého xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, oprávněn nadále xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx.

§42

Podá-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxx x rozšíření xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx registrace, xxxxxxx xx xxxxxxx §37 odst. 1 xxxx. x) a xxxx. 4, §38 x 39. Podá-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rozšíření registrace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx §37 xxxx. 1 xxxx. b), xxxx. 3 xxxx. x) a b) x xxxx. 4, §38 x 39.

§43

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se vztahuje xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru, xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx požádá.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxx rozsah xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx registraci xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu x xxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx činností xxxxx §8 xxxxxx xxxxxxx opakovaně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx při poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nepravdivých xxxx neúplných údajů xxxx v důsledku xxxxxx nedovoleného postupu xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx něž se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx §41.

Díl 3

Některé podmínky xxxxxx činnosti poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx

§44

(1) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx §19 xx 22, 27 x 28. Xxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx uživateli xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx jsou xxxxxxx prostředky xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§45

§45 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2014 Sb.

HLAVA XX

XXXXXXXXX ELEKTRONICKÝCH XXXXX

Xxx 1

Základní xxxxxxxxxx

§46

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx právnická xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xx udělila Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) poskytovat xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx elektronických xxxxx,

x) xxxxxxxxxx platební xxxxxx, xxxxx xx netýkají xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x písmenech x) xx x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x

x) provozovat xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx je činností xxxxx odstavce 2 xxxx. d), xxxxxxxx

x) xxxxxxx x poskytnutím xxxxxxxx xxxxxx uvedené x §3 xxxx. 1 xxxx. d), x) xxxx x) x xxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxxxx x peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) kapitál xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xx xxxxxxxxx celkové xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxx má xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx institucí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx úvěr xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§47

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx žadateli,

a) xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx alespoň xx xxxx stanovené xxxxx xxxxxxx (§52a xxxx. 1),

d) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, technické, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x obezřetného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx,

x) xxxxx řídicí x xxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§52c),

x) který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce,

h) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné činnosti xxx xx vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepředstavuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxx finanční xxxxxxxxx instituce elektronických xxxxx ani xxxxxx xxxxxx účinnému xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx,

x) xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) jehož xxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výkonu dohledu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxx propojení x xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nesmí xxxxx právní xxx xxx způsob xxxx xxxxxxxxxxx bránit účinnému xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řádného x xxxxxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

l) xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxx x mají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx elektronických xxxxx x poskytování xxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxx řádu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx žadateli xx xxxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx sídlem x Xxxxx republice x xxxxxxxx právní xxx xxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxx, nebrání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx státě, xxxxx není členským xxxxxx, se §52m x 52n xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x činnosti instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx žadatel xxxxxxx xxxxxxx osvědčující splnění xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1. Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§48

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Česká xxxxxxx banka vydá xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx, xxxxx platební xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxxxx pouze xx předepsaném tiskopise, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jejích přílohách, xx jejichž xxxxxxx xxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxxx. Vzory xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx příloh xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

Zánik a xxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz

§49

(1) Xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz,

c) xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, kterým Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx vzniku xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (§53).

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx odejmout xxxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz, jestliže

a) xxxxxxxxx elektronických peněz xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx porušila povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postup xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nesplňuje podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxxxxx elektronické peníze xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx peněz po xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx uděleno xx základě xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxx elektronických xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx veřejnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x tom, že xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx povolení x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz.

§50

(1) Xxx xxx xxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx zaniklo xxxx xxxx bylo xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §46 odst. 2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx byly svěřeny x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx jejichž xxxxxxx xxxx vydány xxxxxxxxxxxx xxxxxx, musí xxx xxxxxx držitelům. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx část peněžních xxxxxxxxxx předaných držitelem xxxx uživatelem instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx platební xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx nebo odnětí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx komu xxxx xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx instituci xxxxxxxxxxxxxx peněz.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, které xx xxx, jehož xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx, oprávněn xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx.

Změna xxxxxxx povolení x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§51

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx netýkají elektronických xxxxx x které xx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx §47 xxxx. 1 písm. x) xx j) x x), §47 odst. 3 a §48.

§52

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx rozsah xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx povolení x xxxxxxxx, jestliže x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx požádá.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx platebních xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou tímto xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx upravujícím xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx podle §46 xxxx. 2,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx nedovoleného xxxxxxx žadatele.

(3) Pro xxxxxx rozsahu platebních xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x které xx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx k činnosti, xx xxxxxxx xxxxxxx §49 xxxx. 4 x §50.

Xxx 3

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§52x

Xxxxxxx

(1) Počáteční xxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 350&xxxx;000 xxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx průběžně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(3) X xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx žadatel xxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx při výpočtu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx spojených x poskytováním xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx elektronických xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxx přístup schválí, xxxxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xx netýkají xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx přístup xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx změní okolnosti xxxx xxxxxxxx, za xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Česká xxxxxxx xxxxx může na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přiměřenost xx xxxx xx x 20 % xxxxx xxxx až o 20 % xxxxx, xxx je stanoveno x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx kapitálové xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx uplatňovat xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§52x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

§52x

Xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x snižování kvalifikované xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx ovládnutí

(1) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx shodě oznámí xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx svůj xxxxx

x) xxxxx kvalifikovanou účast xx xxxxxxxxx elektronických xxxxx,

x) pozbýt kvalifikovanou xxxxx xx instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 20 %, 30 % xxxx 50 %,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xx instituci elektronických xxxxx tak, xx xxxxxx xxx 50 %, 30 % xxxx 20 %,

x) xxxx xx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx.

(2) Jestliže xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx způsobilé z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Česká xxxxxxx banka nesouhlas x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx platí obdobně x v xxxxxxx, xx xxxxxxxx nebylo x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 písm. x), c) nebo x) xxxxxxx. Řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zahájit xx 60 pracovních xxx xxx xxx, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x) xxxx x) xxxxx nebo xxx xx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x odstavcem 1 xxxx. x), x) xxxx e) xxxxxxx. Xxxxxx-xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx nesouhlasu, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx shodě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a), x) xxxx e) jsou xxxxxxxxxxx nebo způsobilé x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vedení instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx jim xxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx nesouhlas xxxxx odstavce 2, xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx e) xxxx xxxxx xxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxxxxxx, nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxx x účastí xx instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v rozsahu, x xxxx byla xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxx pouze na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x) oznamovatel k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxx řádné x xxxxxxxxx vedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Vzory xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx příloh xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§52x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

§52c

Řídicí x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zavede a xxxxxxx řídicí x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx elektronických xxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx a xxxxxxxxx systém xxxx xxx ucelený a xxxxxxxxx povaze, xxxxxxx x složitosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxx zajišťovat xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx předpoklady x xxxxxxxxxxx řádné xxxxxx x řízení xxxxxxxxxxx, x xx xxxx

1. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx uspořádání x xxxxxx, průhledným x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x s xxxx spojených xxxxxxxxxx x rozhodovací pravomoci, x rámci kterého xx současně stanoví xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx vzniku xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, a

3. xxxxx administrativní a xxxxxx postupy,

b) xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx nebo xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx rizik a

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k omezení xxxxx,

x) pravidla xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx

1. vnitřní xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx plynoucích x xxxxxx zákona x xxxxxx právních xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. a) xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přijetí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce,

b) xxxxxxxx xxx vyřizování stížností x reklamací xxxxxxxx x uživatelů a

c) xxxxxx vnitřní xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obchodních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytuje xxxxxxxx služby.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnotit xxxxxxxxxxx x účinnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Způsob xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx elektronických peněz xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§52x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2011 Xx. x účinností xx 27.5.2011

Xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

§52d

(1) Xxxxxxx prostředky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nejsou xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx činnost xxxx.

(2) Xxxxxxxxx elektronických peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poté, xx xxxxxxx peněžní prostředky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx elektronické xxxxxx vydány.

§52d vložen xxxxxxx předpisem x. 139/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 27.5.2011

§52e

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastních xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx byly instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a

b) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx obdržela, xxxxxxx na samostatném xxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx banky xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx banky xx xxxxxx x jiném xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Odstavec 1 se xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx poskytnuta xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx právu na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jejichž přijetí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx platební transakce, x případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx sama, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx pojišťovna xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx předmětem xxxxxxxxx se sídlem x xxxxxxxx xxxxx xxxx se sídlem x xxxxx xxx xxxxxxxx státě, xxxxx xxxxxxx dohledu srovnatelnému x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx nejsou xxxxx stejné xxxxxxx xxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Poskytnout xxxxx xxxxxxxxxxxx záruku xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx banka, xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podnikání xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx nejsou xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx může xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b).

(5) Z xxxxxx zvláštního zřetele xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b), xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx elektronické peníze, xx aktiv stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx současně xxxxxx. Xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Hrozí-li xxxxxxxxx x prodlení, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx veřejného projednání x pro podání xxxxxxxxxx xxxx námitek x opatření obecné xxxxxx xxxxxxx až xx 3 dny.

§52e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

§52f

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx určena pro xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxx chránit podle §52x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x předchozích xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx přijímá xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přijetí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx přijetí xxxxxxxxxx prostředku, platí, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §52x teprve xxxx, xx xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx k xxxxxxxxx, nejpozději však xx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx elektronických xxxxx.

§52x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.5.2011

§52g

(1) Bylo-li vydáno xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx elektronických peněz, xx zvláštní insolvenční xxxxxxx xxxxxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přijetí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze xxxx které byly xxxxxxxxx elektronických peněz xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, držitelům x uživatelům. Jestliže xxxxx xxxxxxxxxx určit, xxxx část peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx držitelem xxxx xxxxxxxxxx instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxx platební xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx alespoň ve 2 xxxxxxxxxx distribuovaných xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx vydala xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x uživatelům, xxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx xx 7 xxxxxx xxx dne zveřejnění xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxxxx přijetí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxxxx transakce, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx xx

x) 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx xxx xxxxx xx jejich xxxxxx, xxxx

x) 6 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a xxxxxxx xxxxx xx jejich xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx zpeněží aktiva xxxxxxx x §52e xxxx. 1 písm. x). Pojistné plnění xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx §52e xxxx. 2 a 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštnímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §52e xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4 x xxxxxxxx xxxxxx xxxx plnění ze xxxxxx xxxxx §52e xxxx. 2 a 3 nepostačují x xxxxxx uspokojení xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x uživatelů poměrně.

(6) X rozsahu, x xxxx právo xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5, se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Jestliže xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx dlužníka xx pro uspokojení xxxxxxxx zcela xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxx 4 x 5.

§52g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

Vydávání a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§52x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx elektronické xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jedná xxxxx jménem; to xxxxxxx xxx zaměstnance xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupce, xxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxxxx xx vhodný x hlediska dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx a

b) obchodní xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx obchodního xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx a obezřetného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 lze podat xxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2. Vzory tiskopisů x xxxxx xxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§52h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

§52x

(1) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx použije xxxxxxx §52m. Před xxxxxxx obchodního xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx národní banka x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx přihlédne.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xx xxxxxx x xxxxx členském xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx stanovisko x xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx důvodné xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sdělí xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu orgánu xxxxxxx domovského xxxxxxxxx xxxxx xxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§52x vložen xxxxxxx předpisem x. 139/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

Výkon některých xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím jiné xxxxx

§52x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti vztahující xx x vydávání xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx může platební xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zhoršení xxxxxxxxx řídicího x xxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx banky xxxxxxxxx xxxxxx xxx činností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx přenesení xxxxxxxxxxxx xxxx vykonávajících obchodní xxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx provozní xxxxxxxx podle odstavce 2 xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx narušilo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze podat xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přiloží xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx příloh xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§52x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

Xxxxxxxxxx povinnost

§52k

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx služby.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x dostatečným xxxxxxxxxx x každé xxxxxxxxx xxxxx opatření xxxxxxxxxx se ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přijetí xxxx xxxxxx elektronické xxxxxx.

(3) Xxxxx, formu, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

§52k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

Xxxxxxxxxx dokumentů x xxxxxxx

§52x

(1) Xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxxx dokumenty x záznamy, xxxxx xx týkají plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxx nebo xxxxx xxxx odňato.

§52l xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 27.5.2011

Díl 4

Výkon činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

§52x

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x hostitelském xxxxxxxx státě

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v xxxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxx x §46 xxxx. 2 v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance. Xxxxx xx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v úmyslu xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §46 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxxxx pobočky, xxxxx v xxxxxxxx xxxx údaje o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx orgánu dohledu xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, kdy xx oznámení podle xxxxxxxx 1 došlo, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, její xxxxx x další xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx.Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§52x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

§52x

Xxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě x Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §46 xxxx. 2, x jejichž xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx povolení, které xx xxxx uděleno xxxxxxx xxxxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podezření, xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx činností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx, sdělí xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxx členského státu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§52x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

HLAVA X

XXXXXXXXX ELEKTRONICKÝCH XXXXX MALÉHO XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx ustanovení

§53

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx rozsahu. Ustanovení §46 odst. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xx však xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx oprávněn xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze x poskytovat xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx tehdy, jestliže xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 xxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx držitelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pro platební xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx malého xxxxxxx xxxxxx elektronické peníze xxxxxx dobu xxx 6 xxxxxx, xxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxx jím vydaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx z xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x Xxxxx republice, xxxxxx xxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jeho obchodních xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 3 000 000 xxx. Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx poskytuje platební xxxxxx, které xx xxxxxxxx elektronických peněz, xxxxxx xxxx než 12 xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí x xxxx obchodního plánu.

(4) Xxxxxxxx elektronických peněz x xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx peněz na xxxxx kalendářního xxx xx posledních 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx vydavatele elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx

§54

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx má xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) jehož xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ekonomickými propočty x je v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §53 xxxx. 2 x 3,

x) xxxxx zabezpečuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxx majetku, xxxxxxxxxxx xxxxxxx čin xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx překážku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx živnostenské xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx x zápis xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, má xx xx xx, že xxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xx registrace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu vztahovat xx poskytování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným,

b) xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx ve výši 20&xxxx;000&xxxx;000 Kč x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1.

(4) Xxxxxx o xxxxx xx registru vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterému xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 3. Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§55

(1) Česká národní xxxxx xx 1 xxxxxx ode xxx, xxx xx žádost xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx registru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx xx x xxx vydá xxxxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxx obsažených x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx nedoloží splnění xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 správní řízení x žádost xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxxx pro zápis xx xxxxxxxx xxx x tomto xxxxxx.

§56

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého rozsahu xxxx xxxxxx přílohách, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx do tohoto xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osvědčující xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxx x xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx byl xx tohoto xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx x obsah jejich xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Zánik x zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx malého xxxxxxx

§57

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxxx dnem

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu,

c) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterým Česká xxxxxxx banka udělila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx registru poskytovatelů xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx zruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx, jestliže x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx požádá.

(3) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx rozsahu opakovaně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §53 xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nepravdivých xxxx xxxxxxxxx údajů xxxx x důsledku xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx přestal xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené v §53 xxxx. 2, xxxx žádost o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx žádost x zápis xx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b) xxxxxxxx, xx xxxxxxxx účinnosti xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§58

(1) Ode xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx zanikla xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §46 xxxx. 2. Peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přijetí xxxx xxxxxx elektronické xxxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxxxxxx. Jestliže xxxxx xxxxx, xxxx xxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx držitelem xxxx xxxxxxxxxx vydavateli elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx transakce, xxxx xxx držiteli nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx peněžních prostředků, x kterou xx 1 roku ode xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx požádá. Do xxx vypořádání xxxxxxx xxxx držitelům x xxxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx považuje xx vydavatele elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx, xxxxx registrace vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zrušena, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx oprávnění.

§58a

Podá-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx obdobně §54 xxxx. 1 xxxx. x), §55 x 56. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx žádost x rozšíření xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úvěru, xxxxxxx xx obdobně §54 xxxx. 1 písm. x), odst. 3 xxxx. a) x x) a xxxx. 4 a §55 x 56.

§58x

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx elektronických xxxxx x xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydavatele elektronických xxxxx xxxxxx rozsahu, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxx xxxxxx platebních služeb, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx, xxxx zúžit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx v §53 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou tímto xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx podle §46 xxxx. 2, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx údajů xxxx v důsledku xxxxxx nedovoleného xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx elektronických xxxxx x na které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx §58.

Xxx 3

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx činnosti vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

§59

(1) Pro vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §52d xx 52g, 52k a 52l. Xxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx, xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce.

XXXX TŘETÍ

PLATEBNÍ SYSTÉMY

HLAVA X

XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX

§60

(1) Provozovatel xxxx xxxxxxxx platebního xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxx osob xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) jsou xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rizikům x xxx ochranu xxxxxxxx x provozní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx účastník xxxxxxxxxx systému nesmí xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx systémům, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) omezení xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx v jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob oprávněných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5.

§61

Podmínky přístupu x xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §60 xx xxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uživatelům xxxxxx poskytovatel nebo xxxxxxx poskytovatelů.

XXXXX XX

XXXXXXXX SYSTÉM X XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§62

(1) Platební xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx xx alespoň 3 účastníky xxxxxxx x §64 xxxx. 1 xxxx. x) xx x),

x) který xxxxxxx xxxxxxxxx [§63 xxxx. a)] na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx alespoň xxxxx xx sídlo x xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx českým xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx oznámila Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxx)12) (xxxx xxx "Evropský xxxxx pro xxxxx xxxxxx a xxxx") xxxxx §73f odst. 1 nebo 2.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systémem x neodvolatelností zúčtování xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx existenci xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx členského státu xxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx10).

(3) Platební xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování x účast v xxxxx systému xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§63

Xxxxxxxx některých pojmů

Pro xxxxx tohoto xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx účastníka xx provozovatele systému xxxxxxxxxxx podle §69, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) ústřední xxxxxxxxxxxx xxx, kdo xxx xxxxxxxxx vstupuje xxxx účastníky platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §64 xxxx. 1 xxxx. a) až x) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxx, kdo vede xxx účastníky xxxxxxxxxx xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxx xxxxxxx x §64 odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxx x) xxxx, na xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ten, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §64 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) xxxx x),

x) xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pravidelně xx opakující xxxx, xxxxx xxx platební xxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§64

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností zúčtování xxxx xxx xxxxx

x) xxxxx,

x) xxxxxxxxxx banka,

c) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx služby,

f) xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ručí xxxxx veřejného xxxxx,

x) Xxxxx národní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoba xx zvláštním xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx výkon11),

i) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§70),

x) xxxxxxxx protistrana,

k) zúčtovatel,

l) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxx, kdo vykonává xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x písmenech x) xx x) xx xxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx vypořádacím xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x několika xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx systému

§65

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx firmu nebo xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) podmínky účasti x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x musí xxxxxxxxx objektivní kritéria xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) práva x povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x podmínky xxxxxxxxx xxxxxxx vyplývajících x xxxxxx v xxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx zúčtování xxxxxx xxxxxxxxx postupu xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx během zúčtování,

f) xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, které účastník xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x způsob xxxxxx poskytování,

h) xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx platebním systémem x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx systému s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx považuje xx jednostranně xxxxxxxxxxxxx, x technické xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxx, kterým xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx být vystaven, xxxxxx systémového xxxxxx, xxxxxxxxxx rizika, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx rozpoznávání, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rizik x

3. postupy přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vhodných xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování.

§66

(1) Provozovatel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x neodvolatelností xxxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x neodvolatelností zúčtování xxxxxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. X sídle x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xx xxxx může xxxxx nahlížet.

§67

Xxxxx pravidel systému

(1) Xxxxx pravidel systému xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka k xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Účastníkem xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx změně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování. Xxxxxx-xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ke změně xxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxxx ode xxx, xxx xx xxxxxx xxxxx, platí, xx xxxxxxx xxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

§68

(1) Od okamžiku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zúčtování jednostranně xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxx zásah xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x vyloučení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx vliv xx

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx xx vymahatelnost příkazu x zúčtování, xxxxxxxx xxx tento xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systémem x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zásahu,

b) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, které xx vznikly v xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx propojeném xxxxx §69, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, x xxxxx průběhu došlo x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx tohoto zásahu, x

x) platnost, účinnost xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx uspokojení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníkovi xxxx provozovateli xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §69.

(3) X vyloučení xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx x x případě, že xxx příkaz x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx provedeno xxxxx xxxxxxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) provozovateli platebního xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebylo x xxxxxxxx, xxx se xxxxxx k zúčtování xxxx neodvolatelným podle xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zásahu xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x úpadku xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x neodvolatelností zúčtování xxxxx xxxx xx xxxx být xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx o úpadku xxxx rozhodnutí anebo xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nemá xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx propojeném xxxxx §69 před xxxxxxx tohoto rozhodnutí xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Propojení xxxxxxx

§69

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x neodvolatelností xxxxxxxxx xxxxxxx o propojení xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx tím xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx je to xxxxx, xxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxx systému a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx koordinována, xxxxx xxx x xxxxxxx, xx kterému se xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xx jednostranně xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx příkaz xxxxxxxx xx xxxxxxx systémem. Xxxxxxxxxx-xx xx strany xx smlouvě podle xxxxxxxx 1 xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§70

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx provozovat platební xxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx na základě xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka.

(2) Provozovatel xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx.

Povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování

§71

(1) Česká xxxxxxx xxxxx udělí xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx systému s xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx sídlo x skutečné xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 730&xxxx;000 eur,

d) jehož xxxxxxxx plán včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 3 účetní xxxxxx xx podložen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx propočty,

e) xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou vhodné x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování,

f) jehož xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxx xxx v provozování xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxx xxxxxx xxxxxx účinnému xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx řádné x xxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx osobou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx úzkém propojení x osobou, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx státem, xxxxx xxxxx právní xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jehož xxxxxxx osoby jsou xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx odborně xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx zkušenosti z xxxxxxxx řádného x xxxxxxxxxxx provozování platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a

k) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx systému, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx řádného x xxxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx

x) xx právnickou xxxxxx,

x) xx xxxxx x skutečné xxxxx x xxxxx členském xxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém obdobný xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování, x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řídí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxx pravidla xxxxxxx, která jsou xxxxxx x hlediska xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx xxx podat xxxxx xx předepsaném tiskopise, xx kterému xxxxxxx xxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2. Vzor xxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§72

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vydá do 6 xxxxxx xxx xxx zahájení xxxxxx.

(2) X rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx pravidla xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx platebního systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx přílohách, xx xxxxxxx základě xxxx povolení x xxxxxxxxxxx uděleno.

(4) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxx údajů. Xxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx příloh xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

Xxxxx x odnětí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§73

(1) Povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dnem

a) xxxxxxx provozovatele platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování nebo xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) x to provozovatel xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxxxx, xxxx

x) platební systém x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §62 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx x).

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností zúčtování,

b) xxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování,

c) xxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do 12 xxxxxx xxx dne xxxxxxx povolení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování,

d) provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx než 6 xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx uděleno xx xxxxxxx nepravdivých xxxx neúplných údajů xxxx v důsledku xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx veřejnost způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup x xxx, xx xxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxx.

§73x

Xxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaniklo xxxx xxxxx bylo odňato, xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí účastníkům xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zániku xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§73x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.5.2011

Xxx 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§73x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informuje Xxxxxx xxxxxxx banku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) obchodní xxxxx xxxx názvu anebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx, x jejich xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, o jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxx osob x datu jejich xxxxxxxx x rodném xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, x x změně xxxxxx xxxxx a

b) xxxxxx rozhodnutí x xxxx zrušení x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx anebo o xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx x přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x neodvolatelností xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx 1 písm. a).

(3) Xxxxxxxxxxxx platebního systému x neodvolatelností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxx §69 x xxxxxxxx xxxxx §73f xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování poskytuje Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x své xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx informací podle xxxxxxxx 4 stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§73b xxxxxx právním předpisem x. 139/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

§73x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx na xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xx xxxxxxx, x o xxxx pravidlech.

§73c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2011 Sb. s xxxxxxxxx xx 27.5.2011

§73x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx žádost xxxxxxxxx xxxx, xxx xx tom osvědčí xxxxxx zájem, o xxxxx systému x x jeho xxxxxxxxxx x

x) bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx o xxx účasti x xxxxx systému, x xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx systému xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx, o xxxxxx xxxxx sídla xxxx místa xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx 5

Oznamovací povinnosti xxxxxx xxxxxxx moci

§73e

Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

X xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §68 odst. 2 xxxx účastníkovi platebního xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx soud xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xxxxx provedl, Českou xxxxxxx banku. Xxxx xxxx jiný xxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x případě, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxx místo xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx.

§73x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

§73x

Xxxxxxxxxx povinnosti Xxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papíry x xxxx existenci xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx. X xxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx uvede xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování. Xxxxx-xx ke změnám xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx Xxxxx národní xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx Evropský xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Evropskému orgánu xxx cenné xxxxxx x trhy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxx zbytečného odkladu xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx příkazů xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx provozuje xxxxx xxxxxx upravujícího postavení x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §62 odst. 1 xxxx. x) xx x). X xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx. Xxx tento xxxxxx x xxx Xxxxxx xxxxxxx banku při xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xx §67 xxxx. 1 věta xxxxx x xxxx. 2, §71, 72, §73b odst. 1 x xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx oznámení podle xxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §62 xxxx. 1 xxxx. x), x) nebo x).

(3) Xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx obdrží xxxxxxxx xxxxx §73e, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx, Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx13) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, který xxxxxxxxx xxxxxx systému xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx.

(4) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §73e nebo xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXX A XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX PENĚZ

HLAVA X

XXXXX X XXXXXXXXXX XXX POSKYTOVÁNÍ XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§74

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx smlouvě xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"), xxxx

x) provést xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx neupravenou rámcovou xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx").

(2) Rámcová xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§75

(1) Poskytovatel x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx jinak.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx příjemce xxxxxxx x xxxxx xxx členském státě, xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx poskytovatel x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xx §77 xxxx. 2, §79 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), §82 xxxx. x) x x), §86 xxxx. 1 xxxx. x) x d), §89, 107, 109, 111, 113,&xxxx;§117 odst. 2 xx 5 x xxxx. 6 xxxx xxxxx a §118,

x) xx §103, xxxxxxxx poskytovatel informuje xxxxxxxxx x xxxxxxx x §80 odst. 1 x xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx způsobem xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx použití platebního xxxxxxxxxx.

(3) Poskytovatel x xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx od §77 xxxx. 1, §7997, §103, 106, §116 xx 118 x §120 xxxx. 1 x xx xxxxx xxxxxxx v §121.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx méně xxx 10 xxxxxxxxxxx x xxxxx obrat xxxx xxxxxxxx sumu xxxxx rozvahy xxxxxxx x částce xxxxxxxxxxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 xxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx o platebních xxxxxxxx nebo ke xxx uzavření xxxxxx x xxxxx závazku xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx poskytovatele xxxxxxx nebo na xxxxx poskytovatele xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, platí, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§76

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx §101 xxxx. x), §102 odst. 1 xxxx. x), x) x e) x §116, xxxxxxxx platební xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx §115, §120 xxxx. 1 x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §116 odst. 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx platby a xxxx xxx případ, xxx platební prostředek xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx transakce xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxx drobné xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx uvedených x §109 xx 113.

(4) Platebním prostředkem xxx drobné xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx odpovídající xxxxxxx 30 eurům,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 60 eurům, xxxx

3. xxxxxxxx transakci, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nejvýše 500 eurům, xxxx

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. 150 eurům,

2. 300 xxxxx, jestliže lze xxxxx platebním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, nebo

3. 500 xxxxx, xxxxxxxx lze xxxxx platebním xxxxxxxxxxx xxxxx rámcové xxxxxxx xxx xxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§77

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx poskytovatel a xxxxxxxx xxxxxxxxx úplatu xx splnění povinností xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx jinak a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plátce x příjemce úplatu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx úplatu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx nabízel xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx mohou xxxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §86 xx 91 x v §93 xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§78

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx uživateli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uživateli, jestliže xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxxx xxxx, který xxxxxxxxx umožní xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx vyhledání xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xx se xx to, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx.

Díl 2

Informační xxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x platebních xxxxxxxx

§79

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tím, xxx je uživatel xxxxx smlouvou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2. Xxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx zpřístupněny xxxxxx x srozumitelně x xxxxxxx xxxxxx státu, x xxxx xx xxxxxxxx služba nabízena, xxxx v xxxxxx, xx kterém xx xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxx uživatele xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx x odstavcem 1 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) údaj xxxx xxxxxxxxx identifikátor, xxxxx poskytnutí xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu,

b) xxxxxxxxx xxxxx pro provedení xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxx-xx xx úplata x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx položek,

d) xxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxx, údaj x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx směnném kurzu, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) další xxxxxxxxx xxxxx §81 xx 85, pokud xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x jednorázové xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx před xxx, xxx mu xxxx zpřístupněny xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(4) Xxxxx je platební xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakci předán xxxxxxxxx prostředkem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, není xxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxx zpřístupnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx uvedené xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx smlouva x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakci xxxxxxxx na žádost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx neumožňuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx poskytovatel xxxx xxxxxxxxx ihned xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

§80

(1) Xxxxxxxxxxxx poskytne uživateli x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tím, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x §81 xx 85. Tyto xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx poskytnuty určitě x xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx, xx kterém se xxxxxx xxxxxxxx. Tím xxxx dotčen §93.

(2) Xxxxxxxx není vázán xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx smlouvy, xxxxxxxx jej xxxxxx xxxx xxx, než xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1.

(3) Xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx uživatele xxxxxx prostředku komunikace xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx neumožňuje xxxxxx xxxxxxxxx stanovenou x xxxxxxxx 1, splní xxxxxxxxxxxx xxxx povinnost xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx smlouvy.

§81

Uživateli xxxx být x xxxxxxx x §80 xxxx. 1 xxxxxxxxxx tyto informace x xxxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx obchodního xxxxxxxx xxxx xxxxxxx poskytovatele x xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím,

d) údaj x xxx, xxx xx poskytovatel xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx údaj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatele x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx orgánu xxxxxxx xxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§82

Xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx s §80 xxxx. 1 xxxxxxxxxx tyto informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xx podmínkou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx souhlasu x provedením xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu xxxxx §98a,

x) xxxx o xxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §104 x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx §104 xxxx. 4, byl-li xxxxxxxx,

x) maximální lhůta xxx provedení xxxxxxxx xxxxxx,

x) údaj o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx transakcí provedených xx použití platebního xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx podle §99, xxxx-xx dohodnuto,

g) údaj x xxxxxx, xxxxxx xx uživatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx-xx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) tam, xxx to xxxxxxx x xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxx údaj x způsobu výpočtu xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx xxx x index xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx úrokové xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kurz,

i) xxxx x tom, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohodu stran x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 5, xxxx-xx xx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx s xxx xxxxxxxxxxx.

§83

Uživateli xxxx xxx x souladu x §80 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uživatelem x xxxxxxxxxxxxxx:

x) xxx, kde xx xxxxxxx x xxxxx, údaj x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx komunikaci,

b) xxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx informací,

c) xxxx x jazyce, v xxxx má být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x o jazyce, x xxxx bude xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x právu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §88.

§84

Xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx s §80 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxx poskytovatele xx změnu xxxxxxx x xxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxx za xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §94 xxxx. 3, xxxx-xx xx xxxxxxxxx,

x) údaj x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxx smlouva, x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx tyto skutečnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxxx řešení sporů xxxx uživatelem x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx uživatele xxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohledu.

§85

Xxxxxxxxx musí xxx x xxxxxxx x §80 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx:

x) pokud xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx platební xxxxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x informace x xxxxxxx, xxxx má xxxxxxxx xxxxxxx ztrátu, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx, xx xxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředek, xxxx-xx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx vzniklou x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo nesprávně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x odpovědnosti xxxxxxxxxxxxx za nesprávné xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx částky autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §103,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx činnost xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxx.

Oddíl 2

Informační xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vztahu xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxxx během xxxxxx právního xxxxxx xx smlouvy x xxxxxxxxxxx platební transakci

§86

Informace xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytne nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx §79 xxxx. 1 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx transakci xxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvou tyto xxxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx identifikovat xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxx x příjemci,

b) částku xxxxxxxx transakce v xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx příkazu,

c) xxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytovateli xx xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, x skládá-li xx xxxxxx x více xxxxxxxxxxxx položek, x xxxxxx těchto xxxxxxx,

x) xxx, xxx to xxxxxxx v úvahu, xxxxxx kurz použitý xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na něj, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx x §79 odst. 2 xxxx. x), a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx,

x) datum přijetí xxxxxxxxxx příkazu.

(2) Pokud xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx platebním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rámcovou xxxxxxxx, není poskytovatel xxxxxxx poskytnout ani xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxx xxxx budou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx základě uvedené xxxxxxx xxxxxxx.

§87

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce

(1) Xxxxxxxxxxxx příjemce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příjemci xxxxxxxx xxxxxxxx x §79 odst. 1 xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce neupravené xxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

x) xxxx umožňující xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, x pokud xx xxxxxxx x xxxxx, také xxxxx x plátci a xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx transakcí,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaj o xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx-xx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, i xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxx x částku xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxx xxxxxx xxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, jestliže xx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na základě xxxxxxx rámcové xxxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Informace během xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

§88

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uživateli na xxxx xxxxxx obsah xxxxxxx smlouvy a xxxxx informace xxxxxxx x §81 xx 85.

§89

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx platební transakce, xxxxx xx upravena xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx dává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce,

b) xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zaplatit xxxxxxxxxxxxx xx provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx-xx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx položek, x rozpis xxxxxx xxxxxxx.

§90

Xxxxxxxxx plátci o xxxxxxxx transakci

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedeným v §80 odst. 1 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx transakce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtu xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx plátce, tyto xxxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x pokud xx xxxxxxx x xxxxx, také údaje x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtu xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) údaj x xxxxxx, kterou je xxxxxx povinen zaplatit xxxxxxxxxxxxx xx provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx-xx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, i xxxxxx xxxxxx položek,

d) xxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxx, směnný xxxx použitý poskytovatelem xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx,

x) xxx valuty xxxxxx xxxxxxxx z platebního xxxx xxxxxx xxxx xxxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Strany xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 budou poskytovány xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nesmějí být xxxxx xxx 1 xxxxx, dohodnutým xxxxxxxx xxx, xxx plátce xxxx tyto informace xxxxxxx x kopírovat x xxxxxxxxxx xxxxx.

§91

Xxxxxxxxx příjemci x xxxxxxxx transakci

(1) Poskytovatel xxxxxxxx poskytne xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x §80 xxxx. 1 xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx upravené xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxx umožňující příjemci xxxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, x pokud xx xxxxxxx v xxxxx, xxxx xxxxx o xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx, x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx provedení platební xxxxxxxxx, a skládá-li xx úplata x xxxx samostatných položek, x rozpis xxxxxx xxxxxxx,

x) xxx, xxx xx připadá x xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxx připsané xx xxxxxxxx účet xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nesmějí xxx xxxxx xxx 1 xxxxx, dohodnutým xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x nezměněném xxxxx.

§91a

Informace o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uživateli xx xxxx žádost xxxxxxxxx x xxxx stávajících xxxxxxxx příkazech a xxxxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx uživatel xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§91x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 452/2016 Sb. x účinností xx 1.3.2017

Xxxxx 3

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§92

(1) Xxxxxx-xx před xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x místě xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx měn, xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx nabízí, xxxxxx xxxx zahájením platební xxxxxxxxx o úplatě x x xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxx při xxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx za použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxx plátce xxxx xxxxxxxxx platební transakce.

(3) Xxxxxxxx poskytovatel xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx platební transakce.

Xxxxx 4

Xxxxxxxxxx povinnosti x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

§93

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx se §80 xx 85 x §89 xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) poskytne uživateli xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx poskytovatele a xxxxxxxxx, o úplatě, xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytovateli, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §8185.

(2) X případě xxxxxxxxxx prostředků xxx xxxxxx xxxxxx xx §90 x 91 xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx poskytovatel xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx umožňující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx transakce, xxxx o úplatě, xxxxxx xx uživatel xxxxxxx zaplatit xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxxxxx platebních xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx téhož xxxxxxxx xxxxx xxx poskytnuty xxxx zpřístupněny xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx a celkové xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Odstavec 2 věty xxxxx x xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx. X takovém xxxxxxx xxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx ověřit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x nimiž xxx xxxxxxx provést xxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx 3

Změna a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

§94

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx tak xxxxxx xx trvalém xxxxxx dat způsobem xxxxxxxx x §80 xxxx. 1 nejpozději 2 měsíce xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx účinnosti. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx mohou x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxxx x xxxxxxx smlouvy na xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §80 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx-xx se o xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, musí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §8185 xxxxxxxx x xx lhůtě stanovené x odstavci 1. Xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx použije xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xx xxxxxxxxx, platí, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx&xxxx;xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx navrhl xxxxx xxxxxxx x rámcové xxxxxxx xxxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx dnem, xxx má xxxxx xxxxx účinnosti,

b) uživatel xxxxx xx xxxxx&xxxx;xxxxxxx x rámcové smlouvy xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxx&xxxx;xxxxxxx x rámcové smlouvy xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx informoval,

d) xxxxxxxxxxxx x návrhu na xxxxx&xxxx;xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho právu xxxxxxxxx závazek z xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx&xxxx;xxxxxxx x rámcové xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 odmítne, xx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx smlouvy xxxxx xxxx, kdy xx xxxxx nabýt účinnosti, xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xx dohodnuto, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stran x xxxxxxxxx sazbách x směnných kurzech, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx sazeb xxxx xxxxxxxx xxxxx podle §82 xxxx. i). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx směnných xxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx provádějí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx úrokových xxxxx musí xxx xxxxxxxxx oznámena xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §80 xxxx. 1 x xxxxxxxx případu, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx způsob nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jakákoli xxxxx úrokových xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxxx příznivější, může xxx uplatněna x xxx oznámení.

Xxxxxxx závazku x xxxxxxx xxxxxxx

§95

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx smlouvy kdykoli xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx smlouva xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx doba, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Výpovědní doba xxxxx být xxxxx xxx 1 měsíc.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxx závazku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, náleží xxxxxxxxxxxxx xxxx úplata xxxxx xxxxx, jestliže závazek x xxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxx xxxx xxx 1 rok. Xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx skutečným nákladům xxxxxxxxxxxxx.

§96

(1) Poskytovatel může xxxxxxx z rámcové xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tehdy, jestliže xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx kratší xxx 2 měsíce.

(2) Výpověď xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §80 xxxx. 1.

§97

Xx-xx xxxxxx za xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxx pevnou xxxxxxx xx určité xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx do zániku xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Díl 4

Xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxx plátce x jeho xxxxxxxx

§98

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, jestliže k xx xxxxxx xxx xxxxxxx, nestanoví-li xxxx xxxxxx xxxxxxx jinak6).

(2) Xxxxxxxx transakce xxxx xxx xxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx dohodnou-li xx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, po xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxx k xxxxxxxxxx platební transakci xxxx k několika xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Souhlas xxx udělit i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku.

(3) Xxxxx x postup xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx dohodnuty xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

§98x

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx platební xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, co xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxx plátcem a xxxxxxxxx sjednán xxxx xxx, kdy má xxx částka xxxxxxxx xxxxxxxxx odepsána x xxxxxxxxxx účtu plátce. Xxxxxxx plátce x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž xxxx xxxxxxxx příkaz příjemce, xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx souhlas xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §106 xxxx. 2 xxx xxxx xxxxxxx.

(3) K dohodě xxxxxx a jeho xxxxxxxxxxxxx, podle níž xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx lhůt xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx souhlasu plátce x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx souhlas odvolán xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, posuzují xx xxxxxxxx pro odvolání xxxx xxxxxxxx x xxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxx.

§98x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2015

Oddíl 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§99

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx celkové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

§100

Xxxxxxxxxxx platebního xxxxxxxxxx x podnětu poskytovatele

(1) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředek xxxxx z důvodu

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx neautorizované xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx rizika, xx xxxxxx xxxxxx schopen xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxx prostředku.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xxxx-xx xx možné, okamžitě xxxx, xxxxxxxxxx dohodnutým xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx platebního prostředku x xxxx xxxxxxxx. Xx neplatí, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zablokování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo bylo x rozporu s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx odblokovat xxxx xxx nahradit xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§101

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx platební prostředek xx povinen

a) používat xxxxxxxx prostředek x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xx xxxxxxx xxxxxxxx poté, xx xxxxxx platební xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxx personalizovaných xxxxxxxxxxxxxx prvků,

b) bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx ztrátu, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx neautorizované xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku.

§102

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Poskytovatel, xxxxx vydává platební xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx personalizované xxxxxxxxxxxx xxxxx platebního xxxxxxxxxx xxxxxx přístupné xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx; tím nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx uživatele xxxxxxxxx x §101,

x) xxxxxxx nevyžádaný xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx platební xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx byly x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kdykoli

1. xxxxxxx xxxxxx, odcizení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku,

2. požádat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §100 xxxx. 3,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx uživateli xxxxxx, kterým může xx dobu 18 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxx §101 xxxx. x) prokázat, xx xxxx oznámení xxxxxx,

x) xxxxxxxx jakémukoli xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx učiněno xxxxxxxx xxxxx §101 xxxx. x), jestliže se xxxxxxx x elektronické xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zabránění xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx personalizovaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uživateli.

Xxxxx 3

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

§103

(1) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx platební xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjemce, xx xxxxxx oprávněn xx 8 týdnů ode xxx, xxx byla xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže

a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přesná xxxxxx platební transakce x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx částku, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx xxxx plátcem x jeho poskytovatelem xxxxx §81 xxxx. x).

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xx plátce x xxxx poskytovatel xxxxx dohodnout, že xx xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx

x) xxx, xxx to připadá x xxxxx, informace x přesné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx dohodnutým xxxxxxxx xxxxxxx 4 týdny xxxx xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx poskytovateli xx xxxx žádost xxxxxxxxx x doklady xxxxxxxxxxxx xxxx, že xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx částky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx transakce vrátí, xxxx xxxx vrácení xxxxxxx a sdělí xxxxxx xxxxxx odmítnutí xxxxx x xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx plátce xxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxxx platebních xxxxxxxxx

Xxxxx 1

Platební xxxxxxx x převáděné částky

§104

Přijetí xxxxxxxxxx příkazu

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx platebního xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přímo xx plátce xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx uživatel, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx dohodnou, že xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, v okamžik, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx podmínky, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx"), považuje se xx okamžik přijetí xxxxx určený xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx začátku xxxxxxxxxxx provozní doby xxxxxxxxxxxxx plátce.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx blízko xxxxx xxxxxxxx doby, xx xxxx xx s xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx přijaté xx xxxxxxx následující xxxxxxxx xxxx.

§105

Odmítnutí provést platební xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provést xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xxx xxxx právní xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx odmítnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxx právní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx platební xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nejbližší xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v §109 x 113, x xx-xx to xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx předpisem nebo xxxxx xx tak xxxxxxxxxxxx x uživatel xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx drobné platby, xxx nepřijetí xxxxxxxxxx xxxxxxx xx uživateli xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx úplatu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxx x xxxxxxxx 2.

§106

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx, který dává xxxxxxxx příkaz, xxx xxxx odvolat, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx příkaz x odloženou xxxxxxxxxx xxxxx odvolat xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxx, v xxxx je platební xxxxxx přijat.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjemce, xxxxx odvolat xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) K xxxxxx xxxxxx x xxxx poskytovatele, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xx uplynutí xxxxx xxxxxxx x odstavci 3 odvolat xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjemce, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx, xxxxx dává xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx poskytovatel xx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxx úplata xx xxxxxxxx platebního xxxxxxx, xxx-xx platební xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx lhůt uvedených x xxxxxxxxxx 1 xx 3.

(6) Xxx-xx xxxxxxxx platební xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, posuzují xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§107

Zákaz provádění xxxxxx x částky xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tito poskytovatelé xxxxx xxxx nepřímo xxxx xxx povinnosti xxx provedení platební xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx"), xxxx xxxxxxx xxxxxxx částku xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx výši bez xxxxxxxxxxx srážek. Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx úplatu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxx xxxxxxxxx na platební xxxx příjemce xxxx xxxxxxxxxx; v takovém xxxxxxx xxxx být xxxxxx platební xxxxxxxxx x úplaty xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 1 xxxx. x) nebo §91 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxx xxxx platební xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx částku xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx.

Xxxxx 2

Xxxxx pro xxxxxxxxx platebních transakcí

§108

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s uživatelem x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx tohoto oddílu, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Připadne-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx uživatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxx částky xxxxxxxx transakce na xxxx xxxxxxxxxxxxx příjemce xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, platí, xx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx provozní xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§109

Xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Poskytovatel xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx transakce byla xxxxxxxx xx účet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Plátce x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx dohodnout lhůtu x 1 xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xx lhůta xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx transakci v

a) xxxx xxxx, xx xxxxx je xxx xxxxxxxx platební xxxxxx x která nezahrnuje xxxxx xxx,

x) xxxx xxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx příkaz x xxxxx xxxxxxxx směnu xxx xxxx měnou xxxx x měnou xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxx, xxxxx xx prováděna xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx než xxxxx xxxx českou xxxxx x xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xx mohou xxxxxxxxx lhůtu o 3 xxxxxxxx dny xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx a xxxxx xxxxx xxx xxxxx členského státu, xx xxxxx území xx směně měn xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx členského xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx.

§110

Xxxxx xxx provedení xxxxxxxx transakce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx příjemce

a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx transakce xx platební xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx účet, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx připsána na xxxx xxxxxxxxxxxxx příjemce, xxxx jedná-li xx x platební xxxxxxxxx x měně xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pracovního xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx byla xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx příjemce.

§111

Xxxxx xxx provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx jednoho xxxxxxxxxxxxx x české měně

Ustanovení §109 se nepoužije x xxxxxxx platební xxxxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx měně. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxx částka xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, x xxxx nastal xxxxxxx xxxxxxx příkazu. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zahrnuje směnu xxx, xxxxx xx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x 1 xxxxxxxx xxx delší.

§112

Lhůta xxx provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účet xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xx platební účet xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx platební xxxxxxxxx xx xxxxxxxx účet xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx valuty.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx jiného než xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx je platební xxxx xxxxx, nebo xxxxx-xx uživatel, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x měně, xx xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxxx den xx xxx přijetí hotovosti. Xxxxxxxxxx uplynutím této xxxxx nastává xxx xxxxxx.

§113

Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž xxxx xxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx

(1) V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxx xxxx platební xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx, xxxxx poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) X případě xxxxxx xxxxx poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx okamžiku xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu xxxxxxxxxxx xxxx plátcem x xxxxxxxxx.

§114

Xxx valuty

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx plátce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Den xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx okamžikem, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx příjemce.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx účet xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx transakce x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 6

Xxxxxxxxxxx poskytovatele

Odpovědnost xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakci

§115

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx neprodleně po xx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx oznámil,

a) uvede xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx částka xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx stavu, x xxxx xx byl, xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úplaty x xxxxxx xxxxx, xxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxx v xxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§116

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí

a) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 150 xxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxx způsobena

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx platebního xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prvků,

b) v xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx ztrátu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednáním xxxx tím, že xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §101.

(2) Odstavec 1 xx nepoužije, xxxxx xxxxxx nejednal podvodně x

x) ztráta xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxxxxx ztrátu, xxxxxxxx nebo zneužití xxxxxxxxxx prostředku, nebo

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx byly k xxxxxxxxx vhodné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kdykoliv xxxxxxx xxxxxx, odcizení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxx prostředku.

(3) Xxxxxx xxxx ztrátu x xxxxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx x elektronickými xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabránit xxxxxx xxxxxxxxxx užití.

Odpovědnost xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

§117

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxx, xxx to xxxxxxx v xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx příjemce xxxxxx, xx částka xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx byla připsána xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nesprávně provedenou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, odpovídá xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx odpovídá xxxxxx xx nesprávně xxxxxxxxxx platební transakci x xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytovatel plátce xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx platební xxxxxxxxx odepsána, xx xxxxx, v xxxx xx xxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx transakce, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxxx v xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx pouze xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx provedené xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před xxx, než xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, x xx za xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx připsání xxxxxx xxxxxx x xxx, kde to xxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxx plátci za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x plátce xx xxxxxxxx, xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx částky nesprávně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a

a) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxx xx byl, xxxxx xxxxxxxxxxxx plátce xxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x ušlé xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxx x úvahu.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx příjemce xx xxxxx, x xxxx xx byl, xxxxx xxxxxxxxxxxx příjemce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx částku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně nesprávně xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx úroků, x xxxxxxxxx příjemci, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) nepřipadá x xxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx dává platební xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjemce, xx xxxxxxxx 1 xx 5 nepoužijí, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předat xxxxxxxx příkaz poskytovateli xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx příjemce xxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§118

(1) Jestliže platební xxxxxxxxx, k xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx vyvine na xxxxxx plátce xxxxxxx xxxxx, které xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxxx plátce; tím xxxx xxxxxx §117.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx transakce, x xxx dává xxxxxxxx příkaz xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx provedena xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úsilí, xxxxx xx něm xxx xxxxxxxxxxx požadovat, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxx §117.

§119

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx provedena x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. To xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx uvede x další xxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx jsou uvedeny xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jedinečný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyvine xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx požadovat, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx transakce xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x rámcové xxxxxxx xxxxxxxxx, xx poskytovatel xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

§120

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx doložit, xx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxx příkaz, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx.

(2) Právo xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx však lze xxxx poskytovateli xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x neautorizované nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxx domáhat x xxxxxx xxxxxxxx důvodu.

§121

Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxx nesprávně xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce xxxxxxxx x xxxxx xxxx x jiného příslušného xxxxxx, xxxxxx-xx neautorizovanou xxxx xxxxxxxxx provedenou xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovateli xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, co xx x ní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 13 měsíců ode xxx, xxx xxxx xxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx plátce xxxx xxx xxxx plátcem xxxxx dána x xxxxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Příjemce xxxx xxxxx vyplývající x xxxxxxxxx provedené xxxxxxxx transakce xxxxxxxx x soudu nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx transakci xxxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx o ní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 13 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účet xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx jinak dána x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx x §86, 87, 90 xxxx 91, xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx dodatečně.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx neautorizovanou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx-xx poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyplývající z xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§122

Následný xxxxxx

(1) Poskytovatel, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx provedené xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx postih xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx poskytovateli, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. To neplatí x případě xxxxxxxx xxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx poskytovatelem xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx členského státu.

(2) Xxxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxx zprostředkujícími xxxxxxxxxxxxx xxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, jimiž xx xxxx xxxxxxx xxxx.

§123

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x xxxxx xxxx x x xxxxxx 4 x 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, nezávislá xx vůli povinné xxxxxx x jejíž xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxxx odvrátit, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXX A XXXXXXXXXX PŘI XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX PENĚZ

§124

Smlouva o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx elektronické xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uzavřené x xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xx řídí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze xxxxx přijetí peněžních xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx nesmí držiteli xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx závislé xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze xxxx.

Zpětná xxxxxx elektronických xxxxx

§124x

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xx xxxxxxxx, mince xxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Držitel xxxx požádat xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem zániku xxxxxxxx vztahu xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxxxxx zpětnou xxxxxx x rozsahu, x xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx o zpětnou xxxxxx x xxx xxxxxx právního xxxxxx xx smlouvy x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx 1 xxxx po xxxxx xxx, provede vydavatel xxxxxxx výměnu x xxxxx rozsahu. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx peněžních prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx xx určena xxx platební transakce, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx právo xx xxxxxxx výměnu xx xxxxxxx xxxxx přijaté xxxxxxx prostředky, x xx x rozsahu, x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx výměnu se xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx smlouvy x vydání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

§124x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 139/2011 Sb. s xxxxxxxxx od 27.5.2011

§124b

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx výměny s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx svým návrhem xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx před xxx, xxx byl x xxxxxxx x odstavcem 1 xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx výměny.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xx provedení xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxx xxx 1 xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx držitel xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uzavřena xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx přiměřená x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydavatele.

§124b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 139/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

§124x

Xxxxxxxx-xx zpětnou výměnu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, §124a odst. 2 a 3 x §124b odst. 3 xx nepoužijí. X xxxxxxx případě xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx přijímající elektronické xxxxxx.

§124x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

XXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X NĚKTERÝCH XXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXXXX SLUŽEB XXXXXXXXX S XXXXXXXXX XXXXX

§124x

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Poskytovatel xx smlouvě x xxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx použije x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx označení.

(2) Xxxxxxxxxxxx může x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x platebním xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx označení. V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxx x úplatě xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx doplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx spojené x xxxxxxxxx účtem, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxx, xxx xx xxxxxxxx označení vztahovalo xx 10 xx 20 xxxxxx xxxxxxxxx x platebním xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytovatelem x xxxxx jsou x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 452/2016 Sb. s xxxxxxxxx od 1.3.2017

§124e

Společná nabídka xxxxxx x zboží

Nabízí-li poskytovatel xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zboží xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx službou xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx předstihem před xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx účtu, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x bez nákupu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x služby.

§124e vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 452/2016 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.3.2017

§124f

Předsmluvní xxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s dostatečným xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx označení. Xxxxxxxxxx §80 xxxx. 3 xx xxxxxxx obdobně.

(2) Xxxxxxxxxxx informace o xxxxxx xxxx být xxxxxx, srozumitelné, přehledné x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx státu, x němž xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx veden. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx xx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/92/EU.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx zvláštních xxxxxx, x to x xxx xxxxxx reprodukci x xxxxxxxxx podobě, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx uzavřením xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách. Xxxx-xx služby spojené x platebním účtem xxxxxxxxxxx jako soubor xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, obsahují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x úplatě xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx úplatě, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nad rámec xxxxxx souboru xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxx obchodních xxxxxxxxxx.

(6) Poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxx o xx xxxxxx.

§124x vložen právním xxxxxxxxx č. 452/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.3.2017

§124x

Xxxxxx označení

(1) Poskytovatel xxxxxxxxx zpřístupní na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x platebním xxxxx, xx které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx označení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x označení x xxxxxxxxxxxxxxx dalších služeb xxxxxxxxx x platebním xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nevztahuje.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxx x srozumitelné.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx o něj xxxxxx.

§124x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 452/2016 Xx. s účinností xx 1.3.2017

§124h

Přehled x xxxxxx xx poskytnuté služby

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx služby spojené x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezplatně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x listinné podobě.

(2) Xxxxxxx x úplatě xx poskytnuté služby xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xx poskytnutou xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dané služby,

b) xxxxxxxx úplatu za xxxxxxxxxx služby,

c) celkovou xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx částku xxxxx xxxxxxxxxx uživatelem xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxx částku xxxxx xxxxxxxxxx k zůstatku xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatelem.

(3) Xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v úředním xxxxxx státu, v xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto přehledu x jiném xxxxxx xxxx xxxx měně.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x úplatě za xxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx xx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/92/EU.

§124h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 452/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.3.2017

§124x

Xxxxxxxxxx stránky

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx

x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx označení,

c) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obsahovaly xxxxx x jeho xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx, že xxxxxx provozování x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx uvedené na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vždy xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x platebním účtem xx xxxxxx srovnávacích xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovenému prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx podle §124d xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x objektivních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx srovnávacích xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) tyto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uveřejněných xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx srovnání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx trhu xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxx, x

x) v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx úplat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x úplné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtem xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zavede xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx jméno xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx těchto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx ukončit provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxxx xxxxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx ukončení xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§124x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 452/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2017

XXXXX II

ZMĚNA PLATEBNÍHO XXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účtu

§124j

Zahájení změny xxxxxxxxxx účtu

(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx x uživatelem xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx uživatel požádal x změnu platebního xxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxxxxxx"), umožní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účet x xx provést xxxxxxxx xxxxxxx x §124k (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxx, které xxxxxxxx podle §124k xxxx. 1 xx xxxxxxxxx poskytovatel provést,

c) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxx poskytovatel xxxxx provádět podle §124l odst. 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §124k xxxx. 1 písm. x) x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předat xxxxxxxxx xxxxxx poskytovateli xxxxx §124k xxxx. 2, xxxx xxxxx, že xx tyto xxxxxxxx xxxx xxxxx všech xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx, x xxxxx xx dosavadní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxx §124k xxxx. 1,

x) xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §124k odst. 3,

x) xxxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx o změně xxxxxxxxxx účtu xxxxx §124l xxxx. 1, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) určit xxx, xx xxxxx xx nový xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §124l odst. 4,

x) xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx uzavřel x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) určit, xxx má dosavadní xxxxxxxxxxxx předat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxx se opakujících xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx inkasech podle §124k odst. 2.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx, na xxxxxx xx strany xxxxxxxx.

(3) Xxxx poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx žádost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Nový xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx mu xxxxxxxx sdělil údaje xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činností xxxxxxxxx x §124k.

(5) Xxxx xxxxxxxxxxxx ověří xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx jeho jménem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §124k; xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx totožnosti, xxxxx xx na xxxx, xxxx xx o xxxxx platebního xxxx xxxxxxxxx.

§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 452/2016 Xx. x účinností xx 1.3.2017

§124x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx, v rozsahu x xx dni, xxxxx určí xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx den ode xxx, kdy xx xxxx xxxxxxxxxxxx požádal xxxxx §124j xxxx. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xx-xx xxxxxxxx příjemcem (xxxx jen "příchozí xxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xx kterým xxx xxxxxxxx trvalý xxxxxx, x xxxxxx, je-li xxxxxxxx plátcem (dále xxx "xxxxxxx xxxxxx"),

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx uživatel xxxxxxxx xxxxxxxx, xx platební xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Dosavadní xxxxxxxxxxxx xxxxx v rozsahu, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx 5 pracovních xxx ode xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx požádal xxxxx §124j xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx a x pravidelně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 13 xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx nový xxxxxxxxxxxx požádal xxxxx §124j odst. 4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx.

(3) Určí-li xx xxxxxxxx podle §124j xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 2 také xxxx.

§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 452/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2017

§124x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxx poskytovatel xx 2 pracovních dnů xxx dne, kdy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §124k xxxx. 2 xx xxxxxxxxxxx poskytovatele, xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) odešle xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx opakující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxx jedinečným identifikátorem, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, který xxxx nový xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx příjemci, který xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněn xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, informaci, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx inkasa xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, který xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxx uživatele xxxxx x údajem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx nový xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx plátce xxxx příjemce xxxxx xxxxxxx a) xxxx x), jestliže xxxxx, xxxxx xx nový xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x), nový xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx vzory xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx platebního xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx. Vzor informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jedinečný xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx řádného provedení xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx k platebnímu xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx o xxx, xxxxx bude možné xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx vede xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příkazem, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxx, v rozsahu x x den, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx však třetí xxxxxxxx den xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxx podle §124k xxxx. 2 xx xxxxxxxxxxx poskytovatele.

§124l xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 452/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2017

§124x

Xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx účtu

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx úplatu xx xxxxxx xxxxx §124j, §124k xxxx. 1 nebo §124l xxxx. 1 až 3, musí xxxx xxxxxx být xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §124k xxxx. 2 x 3.

§124m xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 452/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.3.2017

§124x

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpřístupní xx xxxxx internetových stránkách x na xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx obchodních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o

a) postupu xxx zahájení xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle §124j x povinnostech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx poskytovatele xxxxx §124k a 124l,

x) xxxxxxx stanovených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx §124m xxxx. 1 x

x) způsobu xxxxxxxxxxxx xxxxxx sporů mezi xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx, kdo x ně požádá.

(3) Xxxxxxxxxxxx oznámí xxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x uvede, xxx xxxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxxxxxxx a kdy xxxx dosavadní xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx.

§124x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 452/2016 Xx. x účinností xx 1.3.2017

§124x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx provést xxxxx xxxxxxxxxx účtu, xxxxxxxx xxxxxxxx účet xxxxxx dosavadním xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx novým xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx.

(2) Ustanovení xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§124x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 452/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2017

Xxx 2

Xxxxxxxxxx při xxxxx platebního xxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§124x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Poskytovatel, xxxxx xxxx uživateli xxxxxxxx xxxx x kterého xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx změně xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx k jinému xxxxxxxxx státu, x xxxxxxx x x xxx, které xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazech a xxxxxxxxxx x inkasu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 13 xxxxxx xxxxx xxxx, xxx ho xxxxxxxx xxxxxxx x součinnost xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx ve vztahu x jinému xxxxxxxxx xxxxx,

x) převede zůstatek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nakládat, na xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx se xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nejdříve xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx státu.

§124p xxxxxx právním předpisem x. 452/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.3.2017

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX

§124x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Poskytovatel xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x osvědčí xxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 10 pracovních xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podmínek, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx účtu xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x odstavcem 3 xxxx 5 návrh xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) předložit xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx poskytovatel xxxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx návrh xxxxx 5 xxxxxxxxxx dní xxxxxx ani xxxxxxx, xxxxxx během xxxx xxxx vyšly xxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 nebo 5. Sdělí-li spotřebitel xxxxxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy mu xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předložen, že xxxxx xxxxx přijímá, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx spotřebitelem xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx účtu na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §1787 xxxxxxxxxx zákoníku xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podmínek, jestliže

a) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedeného x České republice xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx účtu xx xxxxx xxxxxx služby xxxxxxx x §124s xxxx. 1; to xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxx vyrozuměl o xxxxxxxxxx zrušení tohoto xxxxxxxxxx xxxx, nebo

b) x předchozích 12 xxxxxxxx s tímto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx od této xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s §124v xxxx odstoupil xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s tímto xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx x doložení skutečnosti, xx xxxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odmítne xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx právního předpisu.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx předložit xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tento xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, změny xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx spotřebitelem x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx x informací x xxxxxxxx možnosti podat xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx nesdělí spotřebiteli xxxxxx odmítnutí, xxxxx xxxx odvolání, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 452/2016 Xx. x účinností xx 1.3.2017

§124x

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v §124s xxxx. 1.

§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 452/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.3.2017

§124s

Poskytované xxxxxx

(1) Poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx alespoň xxxx xxxxxx:

x) xxxxxxx x xxxxxx základního xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx vložení xxxxxxxxx xx základní xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu,

d) xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xx které xxx xxxxxxxx xxxxxx příkaz,

e) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x

x) vydání a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx poskytne xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účet.

§124s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 452/2016 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.3.2017

§124x

Xxxxxx

Xx služby xxxxxxx x §124s xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zákona x xxxxxx.

§124x vložen právním xxxxxxxxx x. 452/2016 Xx. s účinností xx 1.3.2017

§124u

Smluvní xxxxxx

X xxxxxxxx x smluvní pokutě xxx porušení povinností xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s překročením x možností xxxxxxxxxx, xx nepřihlíží.

§124u xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 452/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2017

§124x

Xxxxxxx základního platebního xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx o základním xxxxxxxxx účtu xxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxx platebního xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx účtu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 24 xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedeného x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zahraniční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx, xxxxx prostřednictvím je xxxxx xxxxxx služby xxxxxxx x §124s xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx návrh xx xxxxx závazku ze xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx vypovědět závazek xx xxxxxxx o xxxxxxxxx platebním xxxx xxxx xxxxx, přestane-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §124x.

(3) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxx od smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pouze tehdy, xxxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx platební xxxx x rozporu se xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx x rozporu x xxxxx právním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx zkreslených údajů, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx může xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx účtu xxxxxxxxx xxxx tehdy, xxxxxxxx xx trvání závazku xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx účtu xxxx v xxxxxxx x xxxxx právním xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx lze xxxxxxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx od xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odstoupit x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b) x x) xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xx x něm xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx x základním xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx x odstoupení xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx výpovědi nebo xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxxx řešení xxxxx xxxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxxxx účtu x xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x možnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a informací x případné možnosti xxxxx stížnost xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Poskytovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx výpovědi xxxx xxxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 452/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2017

§124x

Xxxxxxxxx x základním xxxxxxxxx xxxx

(1) Poskytovatel xxxxxxxxx zpřístupní xx xxxxx internetových xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx platebního xxxx,

x) možnosti uzavřít xxxxxxx x základním xxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §124r,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx účtu, xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx §124t a

e) způsobu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxxxx účtu a xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx, xxx x xx požádá.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vždy xx xxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x předchozím kalendářním xxxx. Poskytovatel xx xxxxxx lhůtě oznámí Xxxxx xxxxxxx bance, xxxxxxxx xx předchozí xxxxxxxxxx xxx odmítl xxxxxxxxx xxxx odvolal xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x §124q xxxx. 2, 3 xxxx 5 x důvody xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

§124x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 452/2016 Xx. x účinností od 1.3.2017

§124x

Společné ustanovení

Ustanovení této xxxxx xx použijí xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§124x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 452/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.3.2017

XXXXX XX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§124y

Má-li xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po zániku xxxxxxx ze smlouvy x platebním xxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxxx.

§124x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 452/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2017

§124x

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxx diskriminovat xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx oprávněně pobývající x xxxxxxxx xxxxx, x xx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství xxxx xxxxx xxxxxx.

§124x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 452/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.3.2017

§124za

Ustanovení xxxx části xx použijí na xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx x xx kterého xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, převést peněžní xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, a xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx osob.

§124za xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 452/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2017

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX

§125

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Platební instituce xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §10 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §11,

x) x xxxxxxx x §13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §17,

e) poruší xxxxxxxxx týkající se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obchodního zástupce, xxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2 xxxx §26 xxxx. 1,

h) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx s §26 xxxx. 2, nebo

i) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29.

(2) Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxxxx platební xxxxxx x xxxxxxx x §36 odst. 2,

b) xxxxxxxx změnu údajů xxxxx §39,

c) x xxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §44 xxxx. 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x §44 odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx závislou xx xxxxx xxxx, po xxxxxx xx jsou xxxxxxx prostředky xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nedodrží xxxxxxx z požadavků xx xxxxxxx prostředky, xxxxx jim xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, podle §20,

x) xxxxxx informační xxxxxxxxx podle §27,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §28,

d) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxx, xxxx

x) nepředá údaje xxxxx, spořitelnímu x xxxxxxxx družstvu nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 10 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. b) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b), x), x) xxxx x),

x) do 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) až i),

c) xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x), odstavce 2 xxxx. x), x) xxxx odstavce 3 xxxx. x).

§126

Xxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxx údajů xxxxx §48 odst. 3 xxxx 4,

x) x xxxxxxx x §50 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) nedodrží xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §52a,

d) xxxxxx xxxxxxxxx týkající xx řídicího x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §52c,

x) v xxxxxxx x §52h odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx, která xxx xxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxx xxxxx jménem,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nesplňuje podmínky xxxxx §52h xxxx. 2,

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §52h xxxx. 3 xxxx §52j xxxx. 1,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxx x rozporu x §52j xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §52m xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x rozporu s §53 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, v xxxxxxx x §53 xxxx. 3,

c) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §56,

x) x xxxxxxx x §58 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §59 xxxx. 1 xxxxx xxxxxx nedodrží xxxxxxx x požadavků xxxxxxxxxx xx kapitálu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, nebo

f) x xxxxxxx x §59 xxxx. 2 poskytne xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx doby, xx xxxxxx mu xxxx peněžní prostředky xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nedodrží xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx prostředky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx které jim xxxx svěřeny k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx §52e,

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §52k, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo záznamy xxxxx §52l.

(4) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. c), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) nebo x),

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xx i),

c) 50 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) nebo x) nebo xxxxxxxx 3 xxxx. a).

§127

§127 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2011 Sb.

§128

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx platebního xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx váže xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob oprávněných xxxxxxxxxx platební xxxxxx xx splnění xxxxxxxxx x požadavků xxxxxxxxx x §60 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx b) xxxx xxxxx poskytovateli xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx se účastní, xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §60 xxxx. 2 písm. x), x) xxxx x).

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 20 000 000 Xx.

§129

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx platebního systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x neodvolatelností xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §67 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx pravidel xxxxxxx xxx souhlasu Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) neoznámí xxxxx xxxxx xxxxx §72 odst. 3, xxxx

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §73b xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx platební xxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §70 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §73a, xxxx

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §73b xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §73b xxxx. 2 xxxx §73c.

(4) Účastník zahraničního xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §73d.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2, 3 xxxx 4,

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x).

§130

Přestupky xxxxxxxxxxxxx

(1) Poskytovatel xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx soustavně

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §79, 80, 88, 91x, §92 xxxx. 3, §93, §94 xxxx. 2, §124e, 124f, 124g, 124h, 124n, §124q xxxx. 6, §124v xxxx. 6, §124w xxxx 124y,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx závazku z xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 1 xxxx 5,

x) vypovídá xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx uzavřených xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §96,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s §100,

x) porušuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx se odmítnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §105 odst. 1 xxxx 2,

f) xxxxxxxxxx xxxxx pro provádění xxxxxxxxxx transakcí xxxxx §109113,

x) x xxxxxxx x §114 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x dispozici xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx jednotné xxxxxxxx xxxxx §124d xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx účtu podle §124j, 124k xxxx 124l,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §124m,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxx §124p,

x) porušuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx spotřebitelem xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx účtu podle §124q xxxx. 1 xxxx 2,

m) v xxxxxxx x §124r xxxx uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxx x §124s xxxx. 1,

x) neposkytuje xxxxxxxx základního platebního xxxx xxxxxx xxxxx §124s xxxx. 1 xxxx 2,

x) požaduje xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx platebního účtu x rozporu x §124t,

x) xxxxxxxx smluvní xxxxxx x rozporu x §124u, nebo

q) x xxxxxxx s §124z diskriminuje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx plátce se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 1, §89 xxxx 90.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §87 odst. 1 nebo §91.

(4) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostředek, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §102 odst. 1.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, kterou tito xxxxxxxxxxxxx použili xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx provedení platební xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu x §107 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu

a) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),&xxxx;x) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx 3,

x) xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), x), x), x), x), x) xxxx x),

x) xx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. d), x), x) xxxx x) nebo xxxxxxxx 4 xxxx 5.

§131

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) vydává xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §124 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx úroky nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxx x §124 xxxx. 3,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §124a odst. 2 xxxx 3, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §124b xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxx

§132

(1) Xxxxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx platební služby xxxx vydává elektronické xxxxxx, xxxx xx x xxxx oprávněna,

b) xxxxx nesprávný údaj xxxx zatají xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x povolení xxxx x zápis xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §51, xxxx

x) xxxxxxxxxx České xxxxxxx bance xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §135a odst. 3.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §135a xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx některé z xxxxxxxx x nápravě xxxxx §135d xxxx. 1 xxxx. x) xx x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nezajistí xxxxxxx xxxxxxxxx kladených na xxxxxxxxxx stránky podle §124i odst. 1,

b) xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx podnětů xxxxx §124i odst. 2, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §124i xxxx. 3.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx

x) do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxx. x),

x) xx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx xxxxxxxx 2,

x) xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x),

x) xx 300&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 3.

§133

(1) Xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx přestupku tím, xx

x) v xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 924/20092) xxxxxxxx uživateli xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hodnoty xx xxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx s xx. 4 odst. 1 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) č. 924/2009 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXXX) x svůj xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx (XXX),

x) x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 924/2009 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx (XXXX) uživatele x xxxx identifikační xxx xxxxx (BIC) xx xxxxxx x účtu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx k xxxx, xxxx

x) v rozporu x xx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 924/2009 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx mezibankovní xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx

x) xx 5 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx písmene a),

b) xx 1 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x) xxxx d).

§133x

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozporu x xx. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 260/20122) xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx státě,

b) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xx. 3 odst. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 260/2012 xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx v kterémkoli xxxxxxxx xxxxx,

x) využívá xx účelem xxxxxxxxx xxxxx x inkasa xxxxxxxx schéma, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xx. 4 odst. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 260/2012,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx úhrad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 5 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 260/2012,

x) xxxxxxx některý x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx úhrad xxxxx xx. 5 odst. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 260/2012,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 5 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 260/2012,

g) xxxx xxxxxxxxxxxx plátce v xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 260/2012 xxxxxxxxx kontrolu, xxx xxxxxx zadané xxxxxxx transakce odpovídá xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx x xxxxxx,

x) v xxxxxxx s xx. 5 odst. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 260/2012 xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx identifikační xxx xxxxx (BIC) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx příjemce,

i) x xxxxxxx x čl. 5 xxxx. 8 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 260/2012 účtuje xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x xx. 8 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 260/2012 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému malých xxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, že

a) x rozporu x xx. 4 xxxx. 2 xxxxx první xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 260/2012 nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx platebními xxxxxxx xxxxxx plateb, xxxx

x) v xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 2 xxxxx xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 260/2012 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx interoperabilitu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx malých xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx malých xxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) v xxxxxxx s xx. 4 odst. 2 xxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 260/2012 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, jehož xx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxxx platebními xxxxxxx xxxxxx plateb, nebo

b) x xxxxxxx s xx. 4 odst. 2 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 260/2012 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx platebními xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 lze xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

§133x

(1) Poskytovatel xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx některý xx xxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 2 xxxx druhé, xx. 8 xxxx. 6 xxxx xxxxx, xx. 9, čl. 10 xxxx. 1 xxxx 5, xx. 11 xxxx xx. 12 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/751, xxxx

x) nesplní xxxxxxxx x povinností xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 3 odst. 1 xxxx xx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/751.

(2) Xxxxxxxxxxxx schématu xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx v České xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxx čl. 6, xx. 7 xxxx. 1, 3, 4 xxxx 5, xx. 8 xxxx. 1, 3, 4 xxxx 5, xx. 8 xxxx. 6 věty xxxxx, xx. 10 xxxx. 1 xxxx xx. 11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/751.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx zákazů xxxxx xx. 7 xxxx. 1 xxxx 5 xxxx čl. 8 xxxx. 6 xxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/751.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx některý xx xxxxxx xxxxx xx. 8 odst. 6 xxxx xxxxx xxxx xx. 10 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/751.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 4,

x) 2 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx odstavce 2 xxxx 3,

x) 5 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§134

Přestupky fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx platební xxxxxx xxxx vydává xxxxxxxxxxxx peníze, xxxx xx k xxxx xxxxxxxxx,

x) uvede xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx registru xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §52b xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo vysvětlení xxxxx §135a xxxx. 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx d),

b) 10 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx písmene x).

§135

Společná xxxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) Česká obchodní xxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx §132 xxxx. 3, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými v §5 xxx xxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxx xxxxx vykonávají xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx podle §133b xxxx. 4,

x) Úřad xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle §133b xxxx. 2 x 3,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x přestupek xxxxx §130 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx-xx o ostatní xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx x xxxxxxxxx vedené Xxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxx soutěže x xx jeho xxxxxx xxx xxxxxx dozoru xx zákon x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx by uveřejnění

a) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx předchozího xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) způsobilo xxxxxxx xxxxx nepřiměřenou škodu.

(5) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxxx xxx uveřejněno xxxxxxx xx dobu 5 xxx. Xxxxxx xxxxx dotčené fyzické xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx dobu xxxxxxxx nutnou v xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX A XXXXXXXX

§135x

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx upravujícím xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxx xxxxx oprávněny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x účastníka xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx nebo jiným xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx x vydavatele xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §124t, xxxx obdobnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx řídí xxxxxx xxxxx xx smlouvy x xxxxxxxxxx službách xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo přímo xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v Evropské xxxx2) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx požadavky xxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx2) xxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx2).

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) vykonává Xxxxx xxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v

a) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx prostřednictvím pobočky xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxx bance xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx oprávněna požadovat xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx neoprávněnému poskytování xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx povinen xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; ustanovení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx předvolání, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx použijí xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele stanovené x §124t postupem xxxxx zákona o xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platby x Xxxxxxxx unii2) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx2) xx v Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemce Česká xxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx platebních karet x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x Xxxxx republice, Úřad xxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§135x

(1) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxx výkonu bankovního xxxxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxx xxxx xxxxxxx elektronické xxxxxx, x centrálními xxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx centrální bankou.

(3) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména informace x xxx, xx xxxxx podléhající xxxxxxx xxxxxx xxxxxx porušily xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx činností, xxxxx xxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jinému příslušnému xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a výhradně xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx poskytnutí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx suverenitu xxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) se xxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxx, ohledně nichž xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx zahájeno soudní xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx žádosti podle xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx orgán x xxxxxxxx odmítnutí.

§135x

Xxxxxxxx xx místě

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx místě x xxxxx podléhající xxxxxx xxxxxxx, u xxxxxx xxxxxxxxxx zástupce nebo x xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, u xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jiné xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, jestliže to xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx. Na xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx tento orgán xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx u xxxxx podléhající xxxx xxxxxxx, u xxxxxx xxxxxxxxxx zástupce xxxx x xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx to xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx žádost orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxx, xxx xx důvodně xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vydává xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx národní banka xxxxxxx kontrolu xx xxxxx x rozsahu, xxxxx je xxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§135x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 27.5.2011

§135d

Opatření x nápravě

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx poruší povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx právním xxxxxxxxx upravujícím xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x následků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxx, xxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxx zjednala xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx nápravu,

c) xxxxxxx xx xxx náklady xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx splněny podmínky xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx vedoucí xxxxx,

x) nevykonávala xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, prostřednictvím pobočky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona, prostřednictvím xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiné osoby xxxxxxxxxxxx, nebo

i) nakládala x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, prostřednictvím pobočky xxxx xxxxxxxxxx zástupce x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx může xxxxx xx zvýšení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx odstavce 1, informuje Českou xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x způsobu zjednání xxxxxxx.

§135x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.5.2011

§135x

Xxxxxxxxx podnětů

Přijme-li Xxxxx xxxxxxx xxxxx podnět x xxxxxxxx řízení x xxxx xxxxxx7) xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xx xxxx xxxxxx vztah xx xxxxxxx o platebních xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx2) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx2), xxxxxx xx něj xx 60 xxx xxx dne, xxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx x to xxx, xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxx, xxxxxxxxx xxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x vydavateli xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx8).

§135x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

§135f

Pořádková pokuta

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx podmínek stanovených xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx upravujícím xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pokutu xx xxxx 500&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx uložených pokut xx stejný xxxxxx xxxxx přesáhnout částku 2&xxxx;500&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxx x pořádkových xxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.

§135x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§136

Xxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx banka vede

a) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx,

x) seznam platebních xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx a

f) seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xxxx místo xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx.

(2) Do xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x platebních xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zapsaná xxxxx oprávněna, x x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxx, xxx se registrace xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx. Do xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx d) xx zapisují xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž prostřednictvím xx zapsaná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx seznamu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx seznamu podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx zapisuje xxxx údaj x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x

x) x fyzické xxxxx xxxxxxxx firma nebo xxxxx x příjmení, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxx-xx přiděleno.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. X ústředí x x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx nich xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx x registry xxxxx xxxxxxxx 1 pravidelně xxxxxxxxxxx. Proti xxxx, xxx jedná x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxx namítat, xx xxxxx neodpovídá skutečnosti.

§136x

§136x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 139/2011 Sb.

§137

§137 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2011 Sb.

§138

§138 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 139/2011 Sb.

§139

(1) Proti xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx v prvním xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(2) O rozkladu xxxxxxxxx xxxxxxxx rada Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx správního řízení x xxxxxx způsobu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx9) xx nepoužije.

§140

Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx, xx xxxxxx uzavřel xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx spočívajících xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x přijímání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x porušení xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xx příjemce xxxxxx. Xx právo xxxxxxx xx uzavření xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§141

Osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx subjektů xxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx podvodům x xxxxxxx platebního xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxx tom xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§142

Zmocnění

Česká národní xxxxx xxxx vyhlášku xxxxx §9 xxxx. 3, §11 odst. 2, §17 xxxx. 4, §18 xxxx. 6, §20 xxxx. 4, §23 xxxx. 3, §26 xxxx. 4, §27 xxxx. 2, §29 odst. 2, §37 odst. 4, §39 odst. 2, §47 xxxx. 3, §48 xxxx. 4, §52a odst. 5, §52b odst. 4, §52c odst. 6, §52e xxxx. 4, §52h xxxx. 4, §52j odst. 4, §52k xxxx. 3, §52m xxxx. 3, §54 odst. 4, §56 xxxx. 2, §71 odst. 3, §72 xxxx. 4, §73b xxxx. 5 x §124d xxxx. 3.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

§143

(1) Xxx, kdo xxxx xxxxxx xxxxxxxx x §5, xxxxx xxx xx xxx 24. prosince 2007 xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytovat xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx služby xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx svého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 30. xxxxx 2011. Xxx xxx xx povinen, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx; §144 xxxx. 6 xx 9 tím xxxx xxxxxx.

(2) Xxx, kdo xxxx osobou xxxxxxxx x odstavci 1 xxx x §5, xxxxx byl xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxx xxxx xxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadního xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podá xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx žádost x xxxxx xx registru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx. Při xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů upravujících xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona; §144 xxxx. 6 xx 9 tím xxxx xxxxxx. Oprávnění podle xxxx první xxxxxx xxxx vydání xxxxxxxxxx x žádosti o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x žádosti o xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxx rozsahu xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zápisu xx xxxxxxxx poskytovatelů platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§144

(1) Xxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §19 xxxxxx x. 124/2002 Xx., x xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx "dosavadní xxxxx") xx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xx xxxxxxxx vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx peněz malého xxxxxxx.

(3) Žádost x xxxxxxx k převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §13a xxxxxxxxxxx zákona, x které xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx x xxx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona vysloví xxxxxxxxx; x xxxxxx x xx xx xxxx postupuje podle xxxxxx xxxxxx.

(4) Žádost x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz podle §18b nebo x xxxxxxxx podle §19 xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx nebylo xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za žádost x povolení k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; x řízení x ní xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(5) Žádost x licenci k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxx §30 dosavadního xxxxxx, x které xxxxxx rozhodnuto xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona považuje xx xxxxxx o xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx; x xxxxxx x ní xx dále xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(6) Xxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x když vznikly xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx xxxxxx právních xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx nároky, které x xxxxxx právních xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(7) Xxxxxxxx byly xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx, xx byly xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx uživatele.

(8) Xxx xxxxxx, zda xx xxxxxxxx, xxxxx uzavřel xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx podnikatelem, xx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx považuje xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxxxx podnikatele, který xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2010.

(9) Platební xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx autorizováno opakované xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, provedou xx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zahájené xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

§145

(1) Do 1. xxxxx 2012 si xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x 2 xxxxxxxx dny xxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxx x §109 xxxx. 1, jedná-li xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx; §109 xxxx. 3 písm. a) xxx xxxx xxxxxx.

(2) Xx 1. xxxxx 2012 xx xxxxxxx §109 odst. 2 xxxxxxx, jedná-li se x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx měně, xxxxx xx prováděna xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky a xxxxxxxx xxxxx měn xxxx xxxxxx měnou x měnou euro.

(3) Xxxxx-xx xx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxx xx dán xxxxxxxx xxxxxxxx příkaz, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 x další xxxxxxxx xxx.

§146

Xxxxxxx xx:

1. Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech xxxxxxxxx prostředků, elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 548/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 91/2006 Sb., kterou se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 92/2006 Sb., kterou se xxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz.

§147

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2009.

x z. Xxxxxxx v. r.

Klaus x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněna xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx 30. xxxxx 2011 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxx 5 tím xxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx vydávat xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx 30. xxxxx 2012 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na základě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu. Přitom xxxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx; xxx 5 xxx xxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona považuje xx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických peněz xxxxx §47 zákona x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx styku, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona; xxx 4 tím xxxx dotčen. Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého rozsahu xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x které xxxxxx rozhodnuto do xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx do registru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §54 xxxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

4. Xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §47 xxxxxx č. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud o xx žadatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx rozhodnutí x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx xxxxxx xxxx vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx zákonem x. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Vznik xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx však xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

6. Povolení x provozování platebního xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §71 xxxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Provozovatel platebního xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx uděleného podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §70 zákona x. 284/2009 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

7. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému s xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx do xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x. 284/2009 Xx., o platebním xxxxx, ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xx xx doby dodržuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §65 xxxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx styku, xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §62 xxxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému s xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování podaná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x které nebylo xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx považuje za xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §71 xxxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxx vztahy xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxx nebo x xxxxxx x něm xx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, i xxxx vznikly xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2011 Sb. s xxxxxxxxx xx 27.5.2011

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §62 xxxx. 1 xxxxxx x. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx platební xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxxx §62 xxxx. 2 xxxxxx č. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. IX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2012 Xx. x účinností xx 31.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §133a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx x. 284/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx 31. xxxxx 2016, xxxx za rok xxx xxx, xxx Xxxxx republika xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx měnu, pokud xxxx skutečnost xxxxxxx xxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.12.2014

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx x vydavatel xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr xx xxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Podají-li x xxxx xxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx, mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx do xxxx, xxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 258/2016 Xx. x účinností xx 1.12.2016

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §124d x 124f xx 124i xxxxxx č. 284/2009 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx 9 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xx. 3 xxxx. 4 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/92/EU.

2. Poskytovatel poskytne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §124h xxxxxx x. 284/2009 Xx., xx znění účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx období xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §124d xxxx. 3 zákona x. 284/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx srovnávacích xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §124i xxxx. 3 xxxxxx x. 284/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, do 10 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx. 3 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/92/EU.

4. Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxxx podle §124d xxxx. 3 xxxxxx x. 284/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské unie, xxxxxx xx provádí xx. 3 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2014/92/EU.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 452/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.3.2017

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 284/2009 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.11.2009.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

156/2010 Xx., kterým xx mění zákon x. 21/92 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2010

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 284/2009 Xx., x platebním xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 27.5.2011

420/2011 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx nim

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

37/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxx

x účinností xx 31.1.2012

261/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2014 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.2.2015

258/2016 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxxx úvěru

s účinností xx 1.12.2016

452/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 13.1.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x nich x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Xxxxxx předpis x. 284/2009 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 370/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 13.1.2018.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 98/26/ES xx dne 19. května 1998 x neodvolatelnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémech x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2009/44/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2007/64/ES xx xxx 13. xxxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 97/7/XX, 2002/65/ES, 2005/60/XX x 2006/48/XX x xxxxxxx směrnice 97/5/XX, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/111/ES.

Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2009/44/ES xx xxx 6. xxxxxx 2009, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 98/26/ES x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx vypořádání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 2002/47/XX x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx systémy a xxxxxxxxxx x xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/110/ES xx xxx 16. xxxx 2009 o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxx xxxxxxxx, x změně směrnic 2005/60/XX x 2006/48/XX x x xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2010/78/EU xx dne 24. listopadu 2010, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 98/26/XX, 2002/87/XX, 2003/6/XX, 2003/41/XX, 2003/71/ES, 2004/39/XX, 2004/109/XX, 2005/60/ES, 2006/48/XX, 2006/49/XX x 2009/65/XX x xxxxxxx xx pravomoci Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx), Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) x Xxxxxxxxxx orgánu dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papíry x xxxx).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2014/92/EU xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxxxxx poplatků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx platebního xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx prvky.

2) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 924/2009 xx xxx 16. xxxx 2009 o přeshraničních xxxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx nařízení (XX) x. 2560/2001, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 260/2012 xx dne 14. xxxxxx 2012, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx x xxxxxxxx požadavky xxx úhrady a xxxxxx x eurech x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (ES) x. 924/2009.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/751 xx xxx 29. dubna 2015 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx karetní xxxxxxxx xxxxxxxxx.

3) Například §56 a 56a xxxxxx x. 85/1996 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 228/2002 Sb., xxxxxx č. 284/2004 Xx. x xxxxxx x. 296/2007 Sb., §2 zákona č. 358/1992 Xx., o xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 7/2009 Sb.
5) §5d xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 126/2002 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., zákona č. 126/2008 Sb. x xxxxxx č. 230/2008 Xx.
6) Xxxxxxxxx §307 odst. 1 xxxxxxxxxx soudního xxxx.
7) §42 xxxxxxxxx řádu.
8) Zákon č. 229/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §152 xxxx. 5 správního xxxx.
10) Čl. 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 98/26/ES.
11) Xx. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/48/ES xx xxx 14. xxxxxx 2006 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x jejím výkonu, xx znění xxxxxxx Xxxxxx 2007/18/XX a 2010/16/XX.
12) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1095/2010 ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu dohledu (Xxxxxxxxxx orgánu pro xxxxx papíry x xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx x. 716/2009/XX x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX.
13) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1092/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.