Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.01.2018.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2017 do 12.01.2018.


Zákon o platebním styku

284/2009 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Platební služba §3

Elektronické peníze §4

ČÁST DRUHÁ - OSOBY OPRÁVNĚNÉ POSKYTOVAT PLATEBNÍ SLUŽBY A VYDÁVAT ELEKTRONICKÉ PENÍZE

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Oprávnění poskytovat platební služby §5

Oprávnění vydávat elektronické peníze §6

HLAVA II - PLATEBNÍ INSTITUCE

Díl 1 - Základní ustanovení §7 §8

Díl 2 - Povolení k činnosti platební instituce §9 §10 §11

Zánik a odnětí povolení k činnosti platební instituce §12 §13

Změna rozsahu povolení k činnosti platební instituce §14 §15

Díl 3 - Některé podmínky výkonu činnosti platební instituce

Kapitál §16 §17

Řídicí a kontrolní systém §18

Ochrana peněžních prostředků určených pro platební transakce §19 §20 §21 §22

Poskytování platebních služeb prostřednictvím obchodního zástupce platební instituce §23 §24 §25

Výkon některých provozních činností prostřednictvím jiné osoby §26

Informační povinnost §27

Uchovávání dokumentů a záznamů §28

Díl 4 - Výkon činnosti platební instituce a zahraniční platební instituce v hostitelském členském státě

Výkon činnosti platební instituce v hostitelském členském státě §29 §30

Výkon činnosti zahraniční platební instituce se sídlem v jiném členském státě v České republice §31

Díl 5 §32 §33 §34 §35

HLAVA III - POSKYTOVATEL PLATEBNÍCH SLUŽEB MALÉHO ROZSAHU

Díl 1 - Základní ustanovení §36

Díl 2 - Registrace poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu §37 §38 §39

Zánik a zrušení registrace poskytovatele platebních služeb malého rozsahu §40 §41 §42 §43

Díl 3 - Některé podmínky výkonu činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu §44

Díl 4 §45

HLAVA IV - INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ

Díl 1 - Základní ustanovení §46

Díl 2 - Povolení k činnosti instituce elektronických peněz §47 §48

Zánik a odnětí povolení k činnosti instituce elektronických peněz §49 §50

Změna rozsahu povolení k činnosti instituce elektronických peněz §51 §52

Díl 3 - Některé podmínky výkonu činnosti instituce elektronických peněz

Kapitál §52a

Nabývání, pozbývání, zvyšování a snižování kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz a její ovládnutí §52b

Řídící a kontrolní systém §52c

Ochrana peněžních prostředků §52d §52e §52f §52g

Vydávání a distribuce elektronických peněz a poskytování platebních služeb prostřednictvím obchodního zástupce instituce elektronických peněz §52h §52i

Výkon některých provozních činností prostřednictvím jiné osoby §52j

Informační povinnost §52k

Uchovávání dokumentů a záznamů §52l

Díl 4 - Výkon činnosti instituce elektronických peněz a zahraniční instituce elektronických peněz v hostitelském členském státě

Výkon činnosti instituce elektronických peněz v hostitelském členském státě §52m

Výkon činnosti zahraniční instituce elektronických peněz se sídlem v jiném členském státě v České republice §52n

HLAVA V - VYDAVATEL ELEKTRONICKÝCH PENĚZ MALÉHO ROZSAHU

Díl 1 - Základní ustanovení §53

Díl 2 - Registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

Registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu §54 §55 §56

Zánik a zrušení registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu §57 §58 §58a §58b

Díl 3 - Některé podmínky výkonu činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu §59

ČÁST TŘETÍ - PLATEBNÍ SYSTÉMY

HLAVA I - PŘÍSTUP K PLATEBNÍM SYSTÉMŮM §60 §61

HLAVA II - PLATEBNÍ SYSTÉM S NEODVOLATELNOSTÍ ZÚČTOVÁNÍ

Díl 1 - Základní ustanovení §62

Vymezení některých pojmů §63

Účastník platebního systému s neodvolatelností zúčtování §64

Díl 2 - Provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování

Pravidla systému §65 §66

Změna pravidel systému §67

Neodvolatelnost příkazu k zúčtování §68

Propojení systémů §69

Díl 3 - Provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování §70

Povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování §71 §72

Zánik a odnětí povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování §73 §73a

Díl 4 - Informační povinnosti provozovatele a účastníka platebního systému s neodvolatelností zúčtování §73b §73c §73d

Díl 5 - Oznamovací povinnosti orgánů veřejné moci

Oznamovací povinnost soudu a jiného orgánu veřejné moci §73e

Oznamovací povinnosti České národní banky §73f

ČÁST ČTVRTÁ - PRÁVA A POVINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB A VYDÁVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PENĚZ

HLAVA I - PRÁVA A POVINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB

Díl 1 - Základní ustanovení

Smlouva o platebních službách §74 §75 §76 §77

Poskytnutí a zpřístupnění informace §78

Díl 2 - Informační povinnosti

Oddíl 1 - Informační povinnosti poskytovatele před uzavřením smlouvy o platebních službách

Informace před uzavřením smlouvy o jednorázové platební transakci §79

Informace poskytované před uzavřením rámcové smlouvy §80 §81 §82 §83 §84 §85

Oddíl 2 - Informační povinnosti poskytovatele během trvání právního vztahu ze smlouvy o platebních službách

Pododdíl 1 - Informace během trvání právního vztahu ze smlouvy o jednorázové platební transakci

Informace plátci po přijetí platebního příkazu §86

Informace příjemci po provedení platební transakce §87

Pododdíl 2 - Informace během trvání právního vztahu z rámcové smlouvy §88

Informace plátci před provedením platební transakce §89

Informace plátci o platební transakci §90

Informace příjemci o platební transakci §91

Informace o trvalých příkazech a inkasech §91a

Oddíl 3 - Další informační povinnosti §92

Oddíl 4 - Informační povinnosti v případě platebních prostředků pro drobné platby §93

Díl 3 - Změna a výpověď z rámcové smlouvy

Změna závazku z rámcové smlouvy §94

Výpověď závazku z rámcové smlouvy §95 §96 §97

Díl 4 - Autorizace platební transakce

Oddíl 1 - Souhlas plátce a jeho odvolání §98 §98a

Oddíl 2 - Platební prostředky §99

Zablokování platebního prostředku z podnětu poskytovatele §100

Povinnosti uživatele §101

Povinnosti poskytovatele §102

Oddíl 3 - Vrácení částky autorizované platební transakce §103

Díl 5 - Provádění platebních transakcí

Oddíl 1 - Platební příkazy a převáděné částky

Přijetí platebního příkazu §104

Odmítnutí provést platební příkaz §105

Odvolání platebního příkazu §106

Zákaz provádění srážek z částky platební transakce §107

Oddíl 2 - Lhůty pro provádění platebních transakcí §108

Lhůta pro provedení platební transakce poskytovatelem plátce §109

Lhůta pro provedení platební transakce poskytovatelem příjemce §110

Lhůta pro provedení platební transakce v rámci jednoho poskytovatele v české měně §111

Lhůta pro provedení platební transakce spočívající ve vložení hotovosti na platební účet §112

Lhůta pro předání platebního příkazu v případě platební transakce, k níž dává platební příkaz příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce §113

Den valuty §114

Díl 6 - Odpovědnost poskytovatele

Odpovědnost poskytovatele za neautorizovanou platební transakci §115 §116

Odpovědnost za nesprávně provedenou platební transakci §117 §118

Nesprávný jedinečný identifikátor §119

Společná ustanovení o odpovědnosti poskytovatele §120

Lhůta pro oznámení neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce §121

Následný postih §122

Zproštění odpovědnosti §123

HLAVA II - PRÁVA A POVINNOSTI PŘI VYDÁVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PENĚZ

Smlouva o vydání elektronických peněz §124

Zpětná výměna elektronických peněz §124a §124b §124c

ČÁST PÁTÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH PLATEBNÍCH ÚČTECH

HLAVA I - POROVNATELNOST SLUŽEB SPOJENÝCH S PLATEBNÍM ÚČTEM

Jednotné označení §124d

Společná nabídka služeb a zboží §124e

Předsmluvní informace o úplatě §124f

Seznam označení §124g

Přehled o úplatě za poskytnuté služby §124h

Srovnávací stránky §124i

HLAVA II - ZMĚNA PLATEBNÍHO ÚČTU

Díl 1 - Vnitrostátní změna platebního účtu

Zahájení změny platebního účtu §124j

Povinnosti dosavadního poskytovatele §124k

Povinnosti nového poskytovatele §124l

Úplata spojená se změnou platebního účtu §124m

Informace o změně platebního účtu §124n

Společná ustanovení §124o

Díl 2 - Součinnost při změně platebního účtu ve vztahu k jinému členskému státu

Povinnosti poskytovatele §124p

HLAVA III - ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET

Zřízení základního platebního účtu §124q

Vázaná nabídka §124r

Poskytované služby §124s

Úplata §124t

Smluvní pokuta §124u

Zrušení základního platebního účtu §124v

Informace o základním platebním účtu §124w

Společné ustanovení §124x

HLAVA IV - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §124y §124z §124za

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Přestupky platební instituce a poskytovatele platebních služeb malého rozsahu §125

Přestupky instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu §126 §127

Přestupky provozovatele a účastníka platebního systému §128

Přestupky provozovatele a účastníka platebního systému s neodvolatelností zúčtování §129

Přestupky poskytovatele §130

Přestupky vydavatele §131

Další přestupky §132 §133 §133a §133b

Přestupky fyzických osob §134

Společná ustanovení §135

ČÁST SEDMÁ - DOHLED A KONTROLA §135a §135b

Kontrola na místě §135c

Opatření k nápravě §135d

Přijímání podnětů §135e

Pořádková pokuta §135f

ČÁST OSMÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Seznamy a registry §136 §136a §137 §138 §139 §140 §141

Zmocnění §142

Ustanovení přechodná a závěrečná §143 §144 §145 §146

Účinnost §147

č. 139/2011 Sb. - Čl. II

č. 37/2012 Sb. - Čl. IX

č. 261/2014 Sb. - Čl. II

č. 258/2016 Sb. - Čl. XIV

č. 452/2016 Sb. - Čl. II

INFORMACE

284

XXXXX

xx dne 22. xxxxxxxx 2009

x platebním xxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1), zároveň xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx2) x upravuje

a) činnost xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x provozování xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "poskytovatel") a xxxxxxxxx platebních xxxxxx (xxxx xxx "uživatel"),

d) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "vydavatel") x držitelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx"),

x) práva a xxxxxxxxxx podnikatelů, kteří xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) používání jednotného xxxxxxxx x označení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxx platebního xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

§2

Vymezení některých xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxx transakcí xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků na xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx nejedná x xxxxxxxx službu (§3 odst. 3),

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx platebních transakcí,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx,

x) platebním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx dohodnutých xxxx xxxxxxxxxxxxxx x uživatelem, xxxxx jsou xxxxxxxx x osobě uživatele x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxx xxxxx xxxxx xxxx prodej peněžních xxxxxxxxxx x české xxxx xxxx měně xx peněžní xxxxxxxxxx x xxxx měně, xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx převod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx příjemce xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx udělil xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) úhradou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x platebního xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx příjemce na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx poskytovateli,

h) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z platebního xxxx plátce x xxxxxx určených xxxxx xxxx x pravidelně xx xxxxxxxxxxx intervalech,

i) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stran x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx zůstatek xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx faktické xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředků, xxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx spojenou x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx služba xxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx dále xxxxxx

x) xxxxxxxx státem stát Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru,

b) jiným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) domovským xxxxxxxx xxxxxx členský xxxx, xx kterém xx xxxxxxx sídlo xxxxxxxxxxxxx xxxx vydavatele; xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx sídlo, pak xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx nachází xxxx ústředí,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členský xxxx, který není xxxxxxxxx xxxxxxxx státem xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx kterém xx poskytovatel nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx jinak xxxxxxxxx xxxxxx,

x) počátečním xxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxx ážia,

3. povinných xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxx vytvořených x xxxxxxxxx zisku, které xxx použít výhradně x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v účetní xxxxxxx,

5. xxxxxxx nerozděleného xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx, uvedeného v xxxxxx závěrce ověřené xxxxxxxxx a schválené xxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nerozhodl, x xxxxxxxxxx ztráty x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx období,

f) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nepřímý xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx základním kapitálu xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx právech x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx představuje xxxxxxx 10 % xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx osoby,

g) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 20 %,

2. xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx jedna x xxxx xx xxxx xxxxx přímý xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx právech, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 20 %,

3. xxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx, při xxxxxx jedna x xxxx xxxxxx osobu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

4. xxxx xxxx více xxxx, xxxxx xxxxxx tatáž xxxxx,

x) xxxxxxx osobou

1. x případě xxxxxxxxx xxxxx její xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx jejího xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx způsobem skutečně xxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§7) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§36) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz (§46) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (§53) také xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x oblasti vydávání xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx funkci statutárního xxxxxx nebo jeho xxxxx xxxxxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx podnikání x x xxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§36) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx činnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pobočkou

1. xxxxxxxxxxx složka xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x tomto xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x domovském xxxxxxxx xxxxx,

x) obchodním xxxxxxxxx xxx, xxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx, xxx na základě xxxxxxx x vydavatelem xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz jménem xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx poskytovatele nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

1. ovládající xxxxx x jí xxxxxxxxxx osob,

2. xxxx, x nichž xxxx xxxxx podle bodu 1 xxxxx,

3. osob, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx z většiny xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx statutární xxxx xxxxxxx orgán xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxx 1 xxxx 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jednotnými xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxxxxx xxxx mají xxx odepsány xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx x xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx uživatel, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx platebního příkazu xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx platebního xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx příkazem xxxxx xxxxxxxxxxxxx, jímž xxxxxx xxxx xxxxxxxx žádá x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx valuty xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx transakce xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účtu,

e) referenčním xxxxxxx xxxxxx směnný xxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxx pochází x xxxxxxx přístupného xxxxxx xxxx byl xxxxxxxxxxxxxx zpřístupněn,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxx sazbou úroková xxxxx, která xx xxxxxxx jako xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x která xxxxxxx x veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) jedinečným xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, kterými xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx jakýkoli xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx určených xxxx xxxxxx tak, xxx xxxxx být xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx reprodukci xxxxxx xxxxxxxxx v nezměněné xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxx, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádějící xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx dobou xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx poskytovatel xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx platební xxxxxxxxx,

x) xxxxxx oprávněně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

3. cizinec, xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kterému xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxxx pobývající xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx pobyt xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx států xx xxxxx České xxxxxxxxx,

6. osoba xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx podle mezinárodního xxxxx,

7. xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pobývá xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx

x) služba xxxxxxxxxx vložení hotovosti xx platební xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) služba xxxxxxxxxx výběr xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků x platebního účtu, x xxxxx xxxx xxxxxxxx příkaz

1. xxxxxx,

2. xxxxxxxx, nebo

3. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjemce,

jestliže xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uživateli převáděné xxxxxxx prostředky xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx dává xxxxxxxx xxxxxx

1. plátce,

2. příjemce, xxxx

3. plátce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úvěr,

e) xxxxxxxx a správa xxxxxxxxxx prostředků a xxxxxxxx x přijímání xxxxxxxxxx prostředků,

f) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxx xxxx plátce xxx příjemce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx plátce (poukazování xxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxxxxx xx souhlas xxxxxx x provedením platební xxxxxxxxx dáván prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx převodu xxxxxxxxx prostředků xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x cizí xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx není

a) xxxxxxxx, sběr, zpracování x doručení xxxxxxxx x mincí,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vydávání

1. xxxx, xxxxxx nebo cestovních xxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxx poukázek xx zboží xxxx xxxxxx,

3. poštovních poukazů xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx k zaplacení xxxxx nebo xxxxxx x prostorách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx platebního prostředku xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx anebo x zaplacení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jimi xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx zástupci xx xxxxxx vlastní xxxx,

2. x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx seskupení xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx účastníky tohoto xxxxxxx xxxxxxxx,

4. v xxxxx xxxxxx cenných xxxxxx,

5. v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx3),

6. xxxxxx, která xxxxx xxxxxx jiné xxxxx xxx xxxxxx xxxx prodeji zboží xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, která zprostředkovává xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xxxxx-xx xx o xxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo čerpání,

7. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, slouží-li xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi uživatelem xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx,

x) vyplacení xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zákazníkovi xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),

2. pomocí bankomatu xxxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx prostředky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, přecházely do xxxxxx xxxxx.

§4

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxx, xxx xx vydal,

b) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx vydávaná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xx přijímána xxxxxx xxxxxxx xxx tím, xxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x provedení jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx transakce uvedené x §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 4 xxxx x §3 odst. 3 xxxx. x) xxxx 7.

XXXX XXXXX

XXXXX OPRÁVNĚNÉ XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX ELEKTRONICKÉ XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx mohou xxxxx xxxx osoby:

a) xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) zahraniční xxxxx x zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx upravujícím činnost xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx elektronických xxxxx (§46) xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) zahraniční instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) vydavatelé xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu (§53) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§7) xx podmínek stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§36) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxx národní xxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost bank,

c) xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§46) xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických peněz xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) vydavatelé xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx (§53) xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) Česká xxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx ustanovení

§7

Platební instituce xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§8

(1) Na xxxxxxx xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx platební xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) provádět xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxx písmene x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x

x) provozovat platební xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxxx forma xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx úvěru xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxx

x) souvisí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x), e) xxxx x) x tato xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx v povolení x xxxxxxxx platební xxxxxxxxx,

x) úvěr xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svěřeny x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytnutých xxxxx x

x) xxxx xx xxx podle xxxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx instituce

§9

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx je xxxxxxxxxx osobou,

b) xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx republice,

c) který xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem (§16),

x) jehož obchodní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na první 3 účetní období xx xxxxxxxx reálnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx předpoklady xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x kontrolní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem (§18),

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx platební instituce xxx nemůže bránit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx němž xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx důvěryhodné x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x obezřetné vedení xxxxxxxx instituce,

j) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx osobou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx činností xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx úzkém xxxxxxxxx x osobou, xxxxx xx řídí xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx není členským xxxxxx, nesmí tento xxxxxx xxx ani xxxxxx xxxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx osoby jsou xxxxxxxxxxx z hlediska xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx skutečně řídí xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx nepoužije, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx umožnit xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, který xxxx členským xxxxxx, xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osobám xx xxxxxx x České xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx řád xxxxx, x němž má xxxxxxx xxxxx, nebrání xxxxxx ochraně peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx. Pro platební xxxxxxxxx xx sídlem xx xxxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx, xx §2931 xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx podat pouze xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterému xxxxxxx xxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§10

(1) Rozhodnutí x xxxxxxx o xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovat.

§11

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx změnu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle odstavce 1 lze xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přiloží xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx

§12

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx platební xxxxxxxxx zanikne xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx majetku platební xxxxxxxxx,

x) nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§46), xxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den vzniku xxxxxxxx, nebo

d) zápisu xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx malého xxxxxxx (§36).

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže x xx platební xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Česká národní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx opakovaně xxxx závažným způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx postup xxx xxxxxx činností xxxxx §8,

x) platební xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx udělení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) platební xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dobu delší xxx 6 xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx bylo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo neúplných xxxxx nebo v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx platební instituce.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxx x xxxxxxxx platební xxxxxxxxx.

§13

(1) Xxx dne xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxx instituce xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, komu xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx činnosti podle §8. Peněžní prostředky, xxxxx mu byly xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, xxxx xxx vydány uživatelům; xxxxxxxx xxxxx určit, xxxx xxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituci je xxxxxx pro platební xxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx vrácena xxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředků, x xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx zániku xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx jehož xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx platební xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxx činnosti, xxxxx xx xxx, xxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxx, oprávněn xxxxxx vykonávat na xxxxxxx jiného xxxxxxxxx.

Změna rozsahu xxxxxxxx x xxxxxxxx platební xxxxxxxxx

§14

Xxxx-xx platební instituce xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx svém povolení x xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx §9 xxxx. 1 písm. x) xx x) x x), §9 xxxx. 3, §10 x 11.

§15

(1) Česká národní xxxxx zúží rozsah xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx instituce xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx o xx xxxxxxxx xxxxxxxxx požádá.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx platební xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx k činnosti, xxxxxxxx

x) platební instituce xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx porušila xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx §8, xxxx

x) xxxxxxxx instituce nesplňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) povolení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx nedovoleného xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx povolení x xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx §12 xxxx. 4 x §13.

Díl 3

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

§16

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) 20&xxxx;000 xxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platební službu xxxxx §3 xxxx. 1 písm. x),

x) 50&xxxx;000 eur, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platební službu xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) 125 000 xxx, xx-xx platební xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx e).

§17

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kapitál xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx kapitálovému xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"). Xxxxxxx platební xxxxxxxxx zároveň xxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §16.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřenosti. Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tento přístup xxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxx x hlediska xxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx žadatele; xxxxx stanoví jiný xxxxxx přístup. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx později xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnout, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přiměřenost ve xxxx xx x 20 % vyšší xxxx až o 20 % xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx výpočet xxxx kapitálu platební xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx instituce xxxx xxx xxxxxxx kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

§18

(1) Platební xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x kontrolní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x bojem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x složitosti xxxxxxxx platební instituce x xxxx zajišťovat xxxxx x plynulé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) organizační xxxxxxxxxxx x předpoklady xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxxx

1. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx, průhledným x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zájmů x vymezí xxxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx, x

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx řízení xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx, kterým platební xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx vystavena, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x vnějšího xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x

3. xxxxxxx přijímání opatření xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx

1. xxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plynoucích x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx organizačních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx evidence peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx instituci svěřeny x xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx uživatelů a

c) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx kontroly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Platební instituce xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Způsob xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx platební instituce xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx

§19

Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx platební institucí xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx bank ani xx elektronické xxxxxx.

§20

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, xxxx xxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastních xxxxxxxxx prostředků platební xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiných xxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx,

x) do xxxxxxxx xxxxxxxxxx dne následujícího xx xxx, xxx xx platební xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx platební xxxxxxxxx x banky, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, zahraniční xxxxx xx sídlem x xxxxxxxx státě xxxx xxxxxxxxxx banky xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx byla xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx uživatelé xxxxx xx xxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx toto xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxx pouze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx státě, xxxxx xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx x dohledem Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 může xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx banka xxxx zahraniční xxxxx x obdobným předmětem xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx členském xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx investovat xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§21

Jestliže nelze určit, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která odpovídá xxxxxx na xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§22

(1) Bylo-li xxxxxx xxxxxxxxxx o úpadku xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxxxxx, které byly xxxxxxxx instituci xxxxxxx xx účelem provedení xxxxxxxx transakce, xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jaká xxxx xxxxxxxxx prostředků předaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx transakce, xx xxxxxxxx insolvenční správce xxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx být xxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejní xx 15 xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx alespoň xx 2 xxxxxxxxxx distribuovaných xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostředky k xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, xxx se x xx xxxxxxxxxx, včetně xxxx x poučení x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxx uplynutí.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 7 měsíců xxx dne xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx prostředky, xxxxx xxxx xxxxxxxx instituci xxxxxxx k provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx,

x) xxxxx se x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x doložili xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxx xx o xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 x jejichž xxxxx na jejich xxxxxx vyplývá x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxx aktiva xxxxxxx x §20 xxxx. 1 písm. b). Xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxx §20 odst. 2 x 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx x §20 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 a xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx záruky xxxxx §20 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxxxxx x plnému xxxxxxxxxx xxxxx uživatelů xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3, uspokojí xx xxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) V xxxxxxx, x xxxx xxxxx xx vydání peněžních xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavců 2 xx 5, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxx x řádně xxxxxxxxxxx xx smyslu zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jestliže xxx konkurs xxxxxx xxxxx, xx majetek xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx věřitelů xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx likvidátor xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 x 5.

Xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce

§23

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zástupce xx vhodný x xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx řádného a xxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx instituce, xxxxx má x xxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 lze xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterému xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění podmínek xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1. Xxxxx xxxxxxxxx x obsah jejich xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§24

Xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx použijí xxxxxxx §29 x 30. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu x x tomuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§25

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx zástupce v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xx xxxx xxxxxx své xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucí se xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tuto skutečnost xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx instituce.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx

§26

(1) Platební xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx svěřit výkon xxxxxxxxx provozních činností xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Výkon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx, pokud xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fungování xxxxxxxx x kontrolního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx činností xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx obchodní vedení xxxxxxxx instituce na xxxx xxxxx.

(3) Významnou xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nebo nesprávné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(4) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přiloží xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 2 x 3. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

Informační povinnost

§27

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytuje Xxxxx xxxxxxx xxxxx informace x své xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx výkonu xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

Uchovávání xxxxxxxxx x xxxxxxx

§28

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx hlavy, alespoň xx xxxx 5 xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx dokumenty xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce x xxx, jehož xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jemuž xxxx xxxxxx.

Díl 4

Xxxxx činnosti xxxxxxxx instituce x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x hostitelském členském xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x hostitelském xxxxxxxx xxxxx

§29

(1) Platební xxxxxxxxx, která xx x xxxxxx začít xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §8 x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx, xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které platební xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx struktuře x xxxxxxx xxxxxx pobočky.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx, ke kterému xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§30

Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, kdy xx oznámení podle §29 došlo, xxxxxxxx xxxxx platební instituce, xxxx sídlo x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x oznámení.

Xxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx

§31

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě může x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §8, k xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx na základě xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jejího domovského xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx podezření, xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx zvýšení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx instituce.

Xxx 5

§32

§32 (xxx 5) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 139/2011 Sb.

§33

§33 (xxx 5) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2011 Sb.

§34

§34 (xxx 5) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 139/2011 Sb.

§35

§35 (xxx 5) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 139/2011 Sb.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX MALÉHO XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx ustanovení

§36

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx. §8 se xxxxxxx xxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx xxxxxxx. Poskytovat xxxxxxxxxxxxxx úvěr, k xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osoby, xx však poskytovatel xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx, jestliže se xxxx xxxxxxxxxx vztahuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxxx platebních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx 3&xxxx;000&xxxx;000 xxx. Jestliže xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kratší xxxx xxx 12 xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx platebních xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx

§37

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx zapíše xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x členském xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx podniká, x xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) jehož xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ekonomickými propočty x xx v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §36 xxxx. 2,

c) xxxxx xxxxxxxxxxx ochranu peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx svěřili k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx nebyl xxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx x souvislosti x financováním terorismu; xx platí obdobně x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) u xxxxx xxxxxxxxx skutečnost, xxxxx xxxxxxx překážku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xx-xx xxxxxxxx osobou, splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx se xx xx, že xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxxx splněny.

(3) Má-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb malého xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx žadatele, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx,

x) má xxxxxxxxx kapitál, jehož xxxxx xx průhledný x nezávadný, xxxxxxx xx výši 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx x

x) splňuje xxxxxxxx stanovené v xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x).

(4) Xxxxxx o xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx lze xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx přiloží doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 3. Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx jejich příloh xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§38

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxx ode dne, xxx xx xxxxxx xxxxx, zapíše xxxxxxxx xx registru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxxx, jestliže x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zápis xx registru. V xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx národní banka xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb malého xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx žadatel nedoloží xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx existují pochybnosti x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx údajů obsažených x žádosti, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§39

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx registru xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle odstavce 1 lze podat xxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx změnu xxxxx xxxxxxxxx x žádosti x zápis xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx zapsán. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx příloh xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

Zánik x xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

§40

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu nebo xxxx xxxxxxx,

x) nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx nedostatek xxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§46), xxxx xxxx, který xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxxx povolení, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu xx xxxxxxxx vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx (§53).

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx registraci xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu opakovaně xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx povinnost stanovenou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x §36 xxxx. 2 x §37 odst. 1, nebo

c) registrace xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovenou v §36 xxxx. 2, xxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka x rozhodnutí podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) stanovit, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx nabude xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podané xxxxxxx.

§41

(1) Ode dne xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx malého xxxxxxx xxxxx ten, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx registrace. Peněžní xxxxxxxxxx, které mu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxx, jaká část xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx malého rozsahu xx určena xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx uživateli xxxxxxx xxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vůči uživatelům xx ten, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zrušena, i xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 se nepoužije xxx xxxxxxxx, které xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele platebních xxxxxx malého xxxxxxx xxxxxxx xxxx byla xxxxxxx, oprávněn xxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx oprávnění.

§42

Podá-li poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx xxxxxx o rozšíření xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx §37 odst. 1 xxxx. x) x xxxx. 4, §38 x 39. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx registrace x poskytování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, použijí se xxxxxxx §37 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 3 písm. x) x x) x xxxx. 4, §38 a 39.

§43

(1) Česká xxxxxxx xxxxx zúží rozsah xxxxxxxxxx služeb, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu požádá.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxx zúžit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx registraci xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx činností xxxxx §8 malého xxxxxxx opakovaně nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx provedena xx xxxxxxx nepravdivých xxxx neúplných xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx nedovoleného xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx zúžení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx, se použije xxxxxxx §41.

Xxx 3

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx

§44

(1) Xxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx §19 xx 22, 27 x 28. Xxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx registrace xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx závislé na xxxxx xxxx, xx xxxxxx mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx svěřeny x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§45

§45 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2014 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Základní xxxxxxxxxx

§46

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx elektronické xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx udělila Česká xxxxxxx banka.

(2) Na xxxxxxx uděleného xxxxxxxx x činnosti instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxx

x) vydávat xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz,

c) xxxxxxxxxx platební xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x povolení k xxxxxxxx instituce elektronických xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §3 odst. 1 písm. x), x) xxxx x) x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx uvedena x povolení k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) úvěr není xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx byly vydány xxxxxxxxxxxx peníze nebo xxxxx byly instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x provedení platební xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz je xxxxxxxxx celkové částce xxxxxxxxxxxx xxxxx a

d) xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx uzavřené xxxx institucí elektronických xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx xxxxxxx xxxx; to xxxxxxx v xxxxxxx, xx je úvěr xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx.

Díl 2

Povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§47

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x činnosti instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx žadateli,

a) xxxxx je právnickou xxxxxx,

x) který má xxxxx x skutečné xxxxx x České xxxxxxxxx,

x) který má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§52a xxxx. 1),

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx věcné, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxx řádného x xxxxxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx řídicí a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§52c),

x) xxxxx xxxxxxxxxxx ochranu peněžních xxxxxxxxxx, proti xxxxxxx xxxxxxx xxxx vydány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xx vydávání xxxxxxxxxxxxxx peněz a x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podstatnou xxxxxx xxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ani xxxxxx xxxxxx účinnému výkonu xxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx,

x) xx němž mají xxxxxxxxxxxxxx účast xxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx vedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebrání xxxxxxxx výkonu dohledu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx se xxxx právním xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx vedoucí xxxxx jsou důvěryhodné x hlediska řádného x obezřetného vydávání xxxxxxxxxxxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx skutečně xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx nepoužije, jestliže x xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx sídlem xx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx x jestliže xxxxxx xxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx, nebrání účinné xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxxx přijetí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx svěřeny x xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx. Xxx instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx státě, xxxxx xxxx členským xxxxxx, xx §52m x 52n xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxx xxxxx pouze na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx žadatel přiloží xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1. Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§48

(1) Rozhodnutí x xxxxxxx x povolení x činnosti instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Česká xxxxxxx banka vydá xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) X rozhodnutí x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx oznámí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxx o xxxxxxxx x činnosti xxxx xxxxxx přílohách, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Oznámení xxxxx odstavce 3 xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopise, xx kterému oznamovatel xxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxx údajů uvedených x xxxxxxx x xxxxxxxx x činnosti xxxx xxxxxx přílohách, xx jejichž xxxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxx uděleno. Vzory xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§49

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dnem

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx x rozhodnutí xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého rozsahu (§53).

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x to xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx.

(3) Xxxxx národní banka xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx činností xxxxx §46 odst. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nesplňuje podmínky xxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx udělení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxx elektronické peníze xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx delší xxx 6 xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx údajů xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxx elektronických peněz.

(4) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x tom, xx xxxxx k xxxxxx xxxx odnětí povolení x činnosti instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§50

(1) Xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ten, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx bylo odňato, xxxxxxxxx činnosti podle §46 xxxx. 2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx svěřeny x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx část peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxx uživateli xxxxxxx xxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx. Do vypořádání xxxxxxx xxxx držitelům x uživatelům xx xxx, jehož xxxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx bylo xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz.

(2) Odstavec 1 se nepoužije xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx, jehož xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx, oprávněn xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx oprávnění.

Změna xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§51

Xxxx-xx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx §47 odst. 1 písm. d) xx x) x x), §47 odst. 3 x §48.

§52

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx zúží xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxx o xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx při výkonu xxxxxxxx podle §46 xxxx. 2,

x) instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz nesplňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx platební xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx žadatele.

(3) Pro xxxxxx xxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx elektronických peněz x které má xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx §49 xxxx. 4 x §50.

Xxx 3

Některé podmínky xxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz

§52a

Kapitál

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx 350&xxxx;000 xxx.

(2) Instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přiměřenost. Xxxxxxx instituce elektronických xxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxx pod xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v odstavci 1.

(3) X xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx žadatel xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx rizik xxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických peněz xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxx xxxxxxxx k poměrům xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx přístup. Xxxxxxxxx přístup xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx změnit, jestliže xx změní okolnosti xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxx x kontrolního xxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxxxxx, že instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz xx xxxxxxx průběžně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přiměřenost xx xxxx xx x 20 % xxxxx xxxx xx o 20 % nižší, xxx je xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx xxxxx.

(5) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxx výpočet xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxx xxx xxxxxxx kapitálové xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx přístupů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx krytí xxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx platebních služeb, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§52x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 27.5.2011

§52x

Xxxxxxxx, pozbývání, zvyšování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx shodě xxxxxx xxxxxx České národní xxxxx svůj xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) pozbýt xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 20 %, 30 % xxxx 50 %,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxx xxx 50 %, 30 % xxxx 20 %,

x) xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) přestat xxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx.

(2) Jestliže xxxxx xxxx xxxxx jednající xx shodě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxxx důvěryhodné xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx potřeby zajistit xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nesouhlas x nabytím xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických peněz. Xx platí xxxxxxx x x případě, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 písm. x), x) xxxx x) xxxxxxx. Řízení x vyslovení xxxxxxxxxx xxx zahájit xx 60 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx Xxxxx národní bance xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x), x) nebo e) xxxxx xxxx xxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx dozvěděla, xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx. a), x) xxxx e) xxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx nesouhlasu, xx xxxxx nebo osoby xxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x) jsou xxxxxxxxxxx xxxx způsobilé x hlediska potřeby xxxxxxxx řádné a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx vysloví nesouhlas xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) xxxx e) xxxx xxxxx oznámení x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx. x), x) nebo x) neučinila, nesmí xxxxxxxxx hlasovací práva xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx pouze na xxxxxxxxxxx tiskopise. X xxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přiloží doklady xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx vedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz. Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§52x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

§52c

Řídicí x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Řídicí a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx ucelený x xxxxxxxxx povaze, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx společnosti, x to xxxx

1. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx uspořádání x xxxxxx, xxxxxxxxxx x uceleným xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxx spojených působností x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx současně stanoví xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx vzniku střetu xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx neslučitelný, x

3. xxxxx administrativní a xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx

1. pravidla xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx být vystavena, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x rizika xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx rozpoznávání, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx, xxxxxxx součástí xx xxxx

1. xxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Součástí organizačních xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx vždy

a) pravidla xxx vedení xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, proti xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx vyřizování stížností x reklamací držitelů x uživatelů x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx

x) kontrolní x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx služby.

(5) Instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pravidelně hodnotit xxxxxxxxxxx x účinnost xxxxxxxx a kontrolního xxxxxxx.

(6) Způsob xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx elektronických peněz xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§52x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 139/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.5.2011

Xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

§52d

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx elektronické xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx peněžní prostředky, xxxxx jejichž xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydány.

§52d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.5.2011

§52x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx svěřeny x xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, xxxx xxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xx peněžních prostředků xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx obdržela, xxxxxxx xx samostatném xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx u banky, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx banky xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx s dohledem Xxxxx xxxxxxx banky, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx likvidních xxxxx s xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uzavřela xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx poskytnuta xxxx xxxxxxxxxxx záruka, xx jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx které xxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x případě, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx v případě xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx pojistnou xxxxxxx podle odstavce 2 jako xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se sídlem x xxxxxxxx státě xxxx xx xxxxxx x jiném než xxxxxxxx státě, xxxxx xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podnikání xx xxxxxx v xxxxx členském státě xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx státě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, jestliže xxxx osoby xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b).

(5) X xxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxx může Česká xxxxxxx banka opatřením xxxxxx povahy dočasně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. b), xxxxx kterým xxxx xxxxxx elektronické xxxxxx, xx xxxxx stanovených xxxxxxxxxx právním předpisem xxxxx odstavce 4, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx přihlédne x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx nabýt účinnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxx řádu, x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxxx. Hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, může Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx zveřejnění xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x opatření obecné xxxxxx xxxxxxx xx xx 3 dny.

§52e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2011 Xx. x účinností xx 27.5.2011

§52x

(1) Jestliže xxxxx xxxxx, xxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předaných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx transakce, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx chránit xxxxx §52x xxxxxxx část xxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxxxx odhadu xx xxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx instituce elektronických xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx prostředky xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, kdy xxx xxxxxxxxx prostředkem xxx xxxxxxxx příkaz. V xxxxxxx xxxxxxx chrání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxx §52e xxxxxx xxxx, co xxxx xxxxxxxx xx její xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxx k xxxxxxxxx, nejpozději však xx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx dní ode xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§52x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.5.2011

§52x

(1) Xxxx-xx vydáno xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx které xxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxxxx transakce, xxxxxxxxx x uživatelům. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx určit, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx držitelem xxxx uživatelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxx x mohly být xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx svěřili xxxxxxx xxxxxxxxxx k provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx x peněžní xxxxxxxxxx přihlásili, xxxxxx xxxx a poučení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uplynutí.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 7 měsíců xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxx k provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx xx

x) 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 x xxxxxxxx své xxxxx na xxxxxx xxxxxx, nebo

b) 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a jejichž xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpeněží xxxxxx xxxxxxx x §52e xxxx. 1 písm. x). Xxxxxxxx plnění xxxx plnění xx xxxxxx xxxxx §52e xxxx. 2 x 3 xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §52e odst. 1, xxxxxxx zpeněžených xxxxx xxxxx odstavce 4 x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ze xxxxxx podle §52e xxxx. 2 x 3 xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, uspokojí xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x uživatelů poměrně.

(6) X xxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5, se xxxxxxxxx pohledávka považuje xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx nedostatek xxxxxxx xxxx xxxxxxxx byl xxxxxxx zrušen proto, xx majetek xxxxxxxx xx xxx uspokojení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxx 4 x 5.

§52x vložen xxxxxxx předpisem x. 139/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

Xxxxxxxx x distribuce xxxxxxxxxxxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických peněz

§52h

(1) Xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxx xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx prokuristu instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz.

(2) Instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupce, xxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) obchodní xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, x xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x mají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

(3) Xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxx, xx oznámí Xxxxx xxxxxxx bance.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxx podat xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2. Vzory xxxxxxxxx x xxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§52x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 27.5.2011

§52x

(1) Xxx distribuci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx použije xxxxxxx §52m. Xxxx xxxxxxx obchodního xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz požádá Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hostitelského členského xxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupce x Xxxxx republice xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx orgánu dohledu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na jeho xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx skutečnosti.

(3) Xx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxx x distribucí elektronických xxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím obchodního xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx dojít xx zvýšení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz.

§52i vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

Výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx

§52x

(1) Xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxx má x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x vydávání elektronických xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(2) Xxxxx významné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx tehdy, xxxxx tím xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zhoršení xxxxxxxxx řídicího a xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vykonávat xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx neprovedení xxxx xxxxxxxxx provedení xx xxxxxxxxx narušilo xxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 3. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§52x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 139/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

Informační povinnost

§52k

(1) Instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz poskytuje Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o své xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx hospodaření, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx distribuuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx platební xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx s dostatečným xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxx poskytování xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§52x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

§52x

(1) Xxxxxxxxx elektronických xxxxx uchovává xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xx týkají xxxxxx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx, alespoň po xxxx 5 xxx xxx dne, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Povinnost xxxxxxxxx dokumenty podle xxxxxx právních předpisů xxx xxxx dotčena.

(2) Xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xx x právní xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxx xxxx jemuž xxxx odňato.

§52l xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

Xxx 4

Xxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě

§52m

Výkon xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x hostitelském xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx v §46 xxxx. 2 x xxxxxxxxxxxx členském státě, xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance. Xxxxx xx instituce elektronických xxxxx x úmyslu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §46 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxxxx pobočky, xxxxx v xxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, kdy xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 došlo, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x další xxxxx obsažené x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx příloh xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§52x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 139/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

§52x

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě x České republice

(1) Xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx může x Xxxxx republice xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §46 odst. 2, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx dohledu jejího xxxxxxxxxx členského xxxxx.

(2) Xx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx se xxxxxx x xxxxx členském xxxxx prostřednictvím xxxxxxx x České republice xxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxx členského xxxxx xxxx instituce elektronických xxxxx.

§52x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

HLAVA X

XXXXXXXXX ELEKTRONICKÝCH XXXXX XXXXXX XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§53

(1) Vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §46 xxxx. 2 xx použije xxxxxxx. Xxxxxxxxxx spotřebitelský xxxx, x xxxxx poskytování xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pouze určité xxxxx, je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx oprávněn xxxxx tehdy, xxxxxxxx xx jeho registrace xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx elektronické xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz v xxxxx v České xxxxxxxxx nepřekročí částku xxxxxxxxxxxx 5 000 000 xxx. Xxxxxxxx nelze xxxxx, xxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx, které se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x takové xxxxx xxxxxx peněžních prostředků, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx období. Xxxxxxxx vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx než 6 měsíců, xxxxxxx xx xxx určení xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx plánu.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, x Xxxxx republice, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provedených xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx nepřekročí xxxxxx odpovídající 3&xxxx;000&xxxx;000 xxx. Jestliže vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxx dobu xxx 12 xxxxxx, xxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí x xxxx obchodního xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx peněz na xxxxx kalendářního xxx xx xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 2

Registrace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

§54

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx do registru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx propočty x xx v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §53 xxxx. 2 x 3,

x) xxxxx zabezpečuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx byly svěřeny x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxx nebyla xxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx trestný čin xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x financováním xxxxxxxxx x

x) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx je xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx se xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx splněna.

(3) Xx-xx se registrace xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx vztahovat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxxxx společností, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným,

b) xx počáteční xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx výši 20&xxxx;000&xxxx;000 Kč x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxx o xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx lze xxxxx xxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx, xx kterému xxxxxxx přiloží xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 nebo 3. Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

§55

(1) Česká xxxxxxx xxxxx do 1 xxxxxx ode xxx, xxx jí xxxxxx xxxxx, zapíše xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a x xxxx xxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vyplývá xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx zápis xx xxxxxxxx vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pochybnosti o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx Česká xxxxxxx banka xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxx x žádost xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx se splnění xxxxxxxx xxx xxxxx xx registru xxx x xxxxx xxxxxx.

§56

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx x žádosti x zápis do xxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx přílohách, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxx pouze xx předepsaném tiskopise, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx tohoto xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

§57

(1) Xxxxxxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dnem

a) zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx nedostatek xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxx Česká xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxx, xxxxx je xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zápisu xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xx registru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx registraci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu, xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu opakovaně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §53 xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx nepravdivých xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx do 30 xxx ode xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §53 xxxx. 2, xxxx žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx instituce elektronických xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx, xxxx Česká národní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxxxx, xx nenabude účinnosti xxxxx, xxx nabude xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§58

(1) Xxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx ten, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx zrušena, vykonávat xxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx svěřeny x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx prostředky, xxxxx xxxxxxx přijetí xxxx vydány elektronické xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx držitelům. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx určena xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vrácena taková xxxx peněžních xxxxxxxxxx, x kterou xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx registrace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxx vypořádání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx ten, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx malého xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx, xxxxx registrace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zrušena, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§58a

Podá-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xx xxxxx se xxxxxxxx jeho registrace, xxxxxxx xx obdobně §54 xxxx. 1 xxxx. x), §55 x 56. Xxxx-xx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytování spotřebi xxxxxxxx úvěru, xxxxxxx xx obdobně §54 xxxx. 1 písm. x), odst. 3 xxxx. x) x x) x odst. 4 a §55 x 56.

§58b

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx netýkají xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx zúží registraci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru, xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx elektronických peněz xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx které se xxxxxxxx registrace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo zúžit xxxxxxxxxx vydavatele elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §53 xxxx. 3,

x) vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx opakovaně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx porušil xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu.

(3) Pro xxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xx které xx vztahuje registrace xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx rozsahu, xx xxxxxxx obdobně §58.

Xxx 3

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx

§59

(1) Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz malého xxxxxxx se použijí xxxxxxx §52d52g, 52k x 52l. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, jehož registrace xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nesmí uživateli xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx doby, xx xxxxxx mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX X PLATEBNÍM XXXXXXXX

§60

(1) Xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právnickým xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x platebnímu xxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx více, xxx je xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx ochranu xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx platebního xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému nesmí xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx platebním xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ukládat

a) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx systémech,

b) požadavky, xxxxx xxxxxxxxxxxx některé xxxxxxxxx platebního systému, xxxx

x) xxxxxxx založená xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob oprávněných xxxxxxxxxx platební xxxxxx xxxxx §5.

§61

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §60 se xxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx,

x) platební systém, xxxxx účastníky xxxx xxxxx poskytovatelé, kteří xxxx členy xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx poskytovatelů.

XXXXX XX

XXXXXXXX SYSTÉM X XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§62

(1) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx má alespoň 3 xxxxxxxxx uvedené x §64 xxxx. 1 písm. x) xx x),

x) xxxxx xxxxxxx zúčtování [§63 xxxx. x)] na xxxxxxx stanovených pravidel,

c) xxxxx účastníci, x xxxxx xxxxxxx jeden xx sídlo a xxxxxxxx sídlo x Xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, a

d) xxxxx xxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxx)12) (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx") xxxxx §73f xxxx. 1 nebo 2.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx existenci xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx a xxxx příslušný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx10).

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx smlouvou.

§63

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojmů

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dluhů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx k zúčtování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx provozovatele systému xxxxxxxxxxx xxxxx §69, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx systému") xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ten, xxx xxx xxxxxxxxx vstupuje xxxx účastníky platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §64 odst. 1 xxxx. a) xx x) jako xxxxxx xxxxxxx protistrana,

d) xxxxxxxxxxxx xxx, kdo xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §64 odst. 1 xxxx. x) xx x) nebo x) xxxx, xx němž xx provádí zúčtování,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §64 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) xxxx x),

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovená, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx doba, xxxxx níž xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijímá x xxxxxxx příkazy x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx související.

§64

Účastník xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx

x) xxxxx,

x) xxxxxxxxxx banka,

c) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry,

e) zahraniční xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx investiční xxxxxx,

x) xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, za xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ručí xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxx národní banka, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx postavením, xxxxx je vyňata x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí a xxxx xxxxx11),

x) provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§70),

j) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx instituce x

x) xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxx x osob xxxxxxxxx v písmenech x) xx x) xx vypořádacím xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání, x zahraničním platebním xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx vypořádacím xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx ústřední xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování.

Xxx 2

Provozování platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx systému

§65

(1) Provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, provozovatele platebního xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kritéria xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx systému s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování vyplývající x xxxxxx xxxxxx x tomto xxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x podmínky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zúčtování,

f) xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxx zadávání xx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování x xxxxxx jeho xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uplatnit xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxx jejich uplatňování,

i) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx zúčtování probíhá,

j) xxxxxxxx provozního dne,

k) xxxxxxx, xx xxxxxxx xx příkaz x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx platebním xxxxxxxx x neodvolatelností zúčtování,

l) xxxxxxx, ke xxxxxxx xx příkaz x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx považuje xx jednostranně neodvolatelný, x technické podmínky xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx, x xxx xx zúčtování xxxxxxx, a

n) pravidla xxxxxxxx x rizikům, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx rizika, xxxxxx xxxxxxxxx x úvěrového xxxxxx,

2. postupy xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rizik x

3. postupy přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx rizik včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování.

§66

(1) Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pravidla systému.

(2) Xxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nich xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§67

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx pravidel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx provozovatel xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx účinnosti. Xxxxx xxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxxx, dokud Xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx řízení x udělení xxxxxxxx xx xxxxx pravidel xxxxxxx xx pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Česká národní xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xx změně xxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx jí xxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx příkazu k xxxxxxxxx

§68

(1) Od okamžiku xxxxxxxxxxx x pravidlech xxxxxxx nelze příkaz x xxxxxxxxx jednostranně xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xx němž xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uplatnění xxxxx xx uspokojení ze xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx příkazu x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx tento xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxx vydáním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x neodvolatelností zúčtování, xx němž se xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx propojeném xxxxx §69, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx x vydání tohoto xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx práva xx uspokojení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §69.

(3) X vyloučení xxxxxx xxxxxxxxxx o úpadku xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) dojde x x xxxxxxx, xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx platebním xxxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx rozhodnutí nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx provedeno během xxxxxxxxxx xxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxx x vydání tohoto xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zásahu xxxxxxxx ani xx xxxxxx ani nemělo xxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx, xx rozhodnutí x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sama x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebního systému x neodvolatelností xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxx xxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx x povinnosti, xxxxx vznikly x xxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxx xxxx provedením xxxxxx xxxxxx.

Propojení xxxxxxx

§69

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x jiným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zúčtování, xxxxxxxxx xx tím xxxx xxxxxxxx xxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx to xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx koordinována, pokud xxx o xxxxxxx, xx kterému xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a okamžik, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx systémů, xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx.

Xxx 3

Provozovatel platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§70

(1) Provozovatel platebního xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx je právnická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx provozovat platební xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx udělila Xxxxx xxxxxxx banka.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování je xxxxxxx provozovat platební xxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§71

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx udělí xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování žadateli,

a) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx x skutečné xxxxx x Xxxxx republice,

c) xxxxx xx počáteční xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx částce 730&xxxx;000 xxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xx podložen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vhodné x xxxxxxxx xxxxxxx x obezřetného provozování xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování,

f) xxxxx xxxxxxxx podnikání spočívající x xxxx činnosti xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému s xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hrozbu pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému s xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování ani xxxxxx bránit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x neodvolatelností xxxxxxxxx,

x) xxxxx úzké propojení x xxxxx osobou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností zúčtování; xxx xxxxx propojení x osobou, xxxxx xx řídí xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx členským státem, xxxxx tento xxxxxx xxx xxx způsob xxxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) jehož xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxx x mají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxxx, xxxxx xxxx vhodná x hlediska řádného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování x x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxx x xxxxxxxx sídlo x jiném členském xxxxx,

x) je oprávněn xxxxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování, v xxxx se právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při provádění xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx členského státu, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx předepsaném tiskopise, xx xxxxxxx žadatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx příloh stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§72

(1) Rozhodnutí o xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) X rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx pravidla xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x žádosti x povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxx podat pouze xx xxxxxxxxxxx tiskopise, xx xxxxxxx oznamovatel xxxxxxx xxxxxxx osvědčující xxxxx xxxxx. Vzor xxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§73

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zanikne dnem

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka odejme xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) x xx provozovatel xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požádá, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §62 xxxx. 1 xxxx. x), x) nebo c).

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opakovaně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování,

c) xxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxxxxx do 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx provozovat xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém s xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xx xxxx xxxxx xxx 6 měsíců, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx základě nepravdivých xxxx xxxxxxxxx údajů xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§73x

Xxx, xxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování. Xx dokončení xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx za provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování.

§73a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2011 Sb. s xxxxxxxxx xx 27.5.2011

Díl 4

Xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování

§73b

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx anebo xxxxx x příjmení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x jejich xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx čísle, bylo-li xxxxxxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx a rodném xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx anebo x xxxxx jeho předmětu xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebního systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx propojeného xxxxx §69 x xxxxxxxx xxxxx §73f xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxx situaci, o xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(5) Obsah, xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§73x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2011 Xx. x účinností xx 27.5.2011

§73c

Účastník xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdo xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, a o xxxx xxxxxxxxxx.

§73x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 27.5.2011

§73d

Účastník zahraničního platebního xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx, který xx xxxxx xxxx místo xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxx osvědčí xxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxx x

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informuje Xxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx státě, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Evropskému xxxxxx xxx cenné papíry x xxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx místa xxxxxxxxx x x změně xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx 5

Oznamovací povinnosti xxxxxx xxxxxxx xxxx

§73x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

X vydání xxxxxxxxxx x úpadku xxxx xxxxxx rozhodnutí anebo xxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxxx §68 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, Českou xxxxxxx xxxxx. Soud xxxx jiný xxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx místo xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx.

§73x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2011 Xx. x účinností xx 27.5.2011

§73x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx platebního xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx uvede xxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx. Xxxxx-xx ke změnám xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, informuje x xxx Česká xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx papíry x xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování zaniklo xxxx bylo odňato, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papíry x xxxx xxxxx xxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, co bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx odnětí xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx oznámit Evropskému xxxxxx pro cenné xxxxxx x trhy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxx x §62 xxxx. 1 xxxx. x) xx x). X xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx systému. Xxx xxxxx xxxxxx x xxx Xxxxxx xxxxxxx banku xxx xxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxxx xx §67 xxxx. 1 xxxx xxxxx a xxxx. 2, §71, 72, §73b xxxx. 1 x xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx. Česká národní xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx první bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx přestane xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §62 odst. 1 xxxx. a), x) nebo x).

(3) Xxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx obdrží xxxxxxxx xxxxx §73e, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a xxxx, Evropské xxxx xxx systémová rizika13) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Evropskému xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx.

(4) Xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx oznámení xxxxx §73e xxxx xxxxxxx xxxxxxxx od orgánu xxxxxx členského xxxxx, xxxxx se týká xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tohoto platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXX A XXXXXXXXXX PŘI POSKYTOVÁNÍ XXXXXXXXXX XXXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX

XXXXX X

XXXXX X XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Základní ustanovení

§74

Smlouva x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) provádět xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx smlouva"), xxxx

x) xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rámcovou xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx x jednorázové xxxxxxxx xxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovit xxxxxxxx xxx vedení xxxxxxxxxx xxxx.

§75

(1) Poskytovatel x xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx této hlavy x xxxxxxxxxx uživatele, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx příjemce xxxxxxx x jiném xxx xxxxxxxx státě, xxxx x případě xxxxxxxx transakce v xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx mohou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) od §77 xxxx. 2, §79 xxxx. 2 písm. x) xx x), §82 písm. x) x g), §86 xxxx. 1 xxxx. x) x x), §89, 107, 109, 111, 113,&xxxx;§117 xxxx. 2 xx 5 x xxxx. 6 xxxx druhé a §118,

x) xx §103, xxxxxxxx poskytovatel informuje xxxxxxxxx v xxxxxxx x §80 xxxx. 1 x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx platebního xxxxxxxxxx.

(3) Poskytovatel a xxxxxxxx, který není xxxxxxxxxxxxx ani drobným xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx od §77 xxxx. 1, §7997, §103, 106, §116 xx 118 x §120 odst. 1 x xx xxxxx xxxxxxx x §121.

(4) Xxxxxxx podnikatelem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx podnikatel, xxxxx má xxxx xxx 10 xxxxxxxxxxx x roční xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx rozvahy xxxxxxx x částce xxxxxxxxxxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 xxx. Splnění xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxx xxxxxxxx dohody x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx takové xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Jestliže uživatel xx xxxxx poskytovatele xxxxxxx nebo na xxxxx poskytovatele xxxxxxxx x xxxxxxxxx lhůtě, xx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, že xxxxxxx podnikatelem xxxx.

§76

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx odchýlit xx §101 xxxx. x), §102 odst. 1 xxxx. x), x) x e) a §116, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx drobné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x uživatel xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx §115, §120 odst. 1 x xx xxxxxxxxx xxxxxx stanovené x §116 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku pro xxxxxx platby a xxxx xxx xxxxxx, xxx platební xxxxxxxxxx xxx drobné xxxxxx xxxx xxxxxxx neumožňuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxx transakce byla xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx se v xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxx drobné platby xxxxx xxxxxxx odchýlit xx lhůt uvedených x §109113.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx drobné platby xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) kterým xxx xxxxx rámcové xxxxxxx xxx xxxxxx x

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx x částce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 30 xxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 60 xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se týká xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 500 xxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx výdajový xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. 150 eurům,

2. 300 xxxxx, jestliže xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rámcové xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

3. 500 xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx smlouvy xxx příkaz xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx týká xxxxxxxxxxxxxx peněz.

§77

(1) Xxxx xx xxxxxxx možnost dohodnout xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dohodnout xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx jinak a xxxxxxxx dohodnutá úplata xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx platební xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxx x příjemce úplatu xxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx nesmí příjemci xxxxxx v xxx, xxx požadoval od xxxxxx úplatu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx mu xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Poskytovatel x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx doplňující nebo xxxxxxxx informace uvedené x §86 xx 91 x x §93 poskytované na xxxxxx uživatele.

Poskytnutí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§78

(1) Xxxxxxxxxxxx splní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže x xxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxxxx xxxxx uživateli informace xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dat.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uživatele nepřiměřeně xxxxxxxxx.

(3) Není-li prokázán xxxx, xx se xx to, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxx uzavřením smlouvy x platebních službách

§79

Informace xxxx xxxxxxxxx smlouvy x jednorázové xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx je uživatel xxxxx smlouvou o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2. Xxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx zpřístupněny xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x němž je xxxxxxxx služba nabízena, xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Uživateli musí xxx x souladu x xxxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxx poskytnuty xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x úplatě, kterou xx xxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx-xx xx úplata x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx položek,

d) xxx, xxx to xxxxxxx x úvahu, údaj x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx být xxx xxxxxxxx transakci xxxxxx,

x) další xxxxxxxxx xxxxx §8185, pokud to xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakci.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx uzavření xxxxxxx x jednorázové xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxx zpřístupněny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zpřístupnit uživateli xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxx na žádost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ihned xx xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce.

Informace xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

§80

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx vázán xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x §81 xx 85. Tyto xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx jazyce státu, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx, xx kterém xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx §93.

(2) Xxxxxxxx xxxx vázán xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx rámcové xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx tím, než xx byly poskytnuty xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx uzavřena xx žádost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx komunikace xx dálku, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovenou x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx uzavření xxxxxxx smlouvy.

§81

Xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx s §80 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxx informace x poskytovateli:

a) obchodní xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx bydliště xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s poskytovatelem,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pobočky xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, zda xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx údaj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx seznamu xxxx xxxxxxxx,

x) název x xxxxx orgánu xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytovaní xxxxxxxxxx xxxxxx.

§82

Xxxxxxxxx xxxx být x xxxxxxx x §80 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxxxxxx platební xxxxxx:

x) xxxxx platební xxxxxx,

x) údaj xxxx xxxxxxxxx identifikátor, jehož xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) forma a xxxxxx předání xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §98a,

x) údaj x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §104 x o okamžiku xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx §104 xxxx. 4, xxx-xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx podle §99, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx, kterou xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytovateli, a xxxxxx-xx xx xxxxxx x xxxx samostatných xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxx, xxx xx xxxxxxx x úvahu, údaj x xxxxxxxxx sazbách x směnných kurzech, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx referenčního xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx úroková xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) údaj x xxx, xx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx sazbách x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 5, xxxx-xx to xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx.

§83

Xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x §80 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx xxxx uživatelem x xxxxxxxxxxxxxx:

x) xxx, xxx xx xxxxxxx v xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx poskytování xxxx xxxxxxxxxxxxxx informací,

c) údaj x jazyce, x xxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxx uzavřena, x x xxxxxx, x xxxx bude xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x poskytovatelem,

d) xxxxxxxxx x právu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §88.

§84

Xxxxxxxxx musí xxx x souladu s §80 xxxx. 1 xxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx x xxxxxxx smlouvě:

a) xxxxxxxxx o tom, xx návrh poskytovatele xx změnu xxxxxxx x rámcové xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §94 xxxx. 3, xxxx-xx xx dohodnuto,

b) xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx uživatele xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx smlouvy x x podmínkách x xxxxxxxxxx výpovědi,

d) xxxxxxxxx x právním řádu, xxxxxx xx řídí xxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dohodou stran,

e) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx uživatele xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§85

Xxxxxxxxx musí xxx x xxxxxxx x §80 xxxx. 1 xxxxxxxxxx tyto informace x xxxxxxxxxxxx a x odpovědnosti xxxxxxxxxxxxx x uživatele:

a) xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředek

1. xxxxx opatření, xxxxx xxxx uživatel přijmout xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx bezpečnostních prvků, x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ztrátu, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx, za xxxxx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředek, xxxx-xx xx dohodnuto,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx nese xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x neautorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx x xxxxxx, do xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) informace x způsobu a xxxxx pro oznámení xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakci,

e) xxxxxxxxx o odpovědnosti xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §103,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, za xxxxx xx poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx opravné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstev.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx během xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Informace xxxxx xxxxxx právního xxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakci

§86

Informace xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plátci xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §79 odst. 1 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx transakci neupravené xxxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxxx:

x) údaj xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxx v xxxxx, xxxx údaje x xxxxxxxx,

x) částku xxxxxxxx transakce v xxxx použité x xxxxxxxxx příkazu,

c) xxxx x xxxxxx, kterou xx plátce povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, x xxxxxx-xx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx položek, x xxxxxx xxxxxx položek,

d) xxx, kde xx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plátce xxxx xxxxx xx něj, xx-xx tento směnný xxxx odlišný xx xxxxx xxxxxxxxx v §79 odst. 2 xxxx. x), x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx této směně xxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu.

(2) Pokud xx xxxxxxxx příkaz x jednorázové platební xxxxxxxxx xxxxxx platebním xxxxxxxxxxx upraveným xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxxx xx xxxx nebo budou xxxxxxxxxx nebo zpřístupněny xx základě xxxxxxx xxxxxxx smlouvy.

§87

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytne xxxx zpřístupní xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §79 xxxx. 1 xxxxx xx provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) údaj umožňující xxxxxxxx identifikovat platební xxxxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxx v xxxxx, xxxx údaje x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, v xxx xxxx xxxxxxx prostředky xxxx x dispozici xxxxxxxx,

x) údaj x xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx povinen zaplatit xxxxxxxxxxxxx za provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx-xx xx úplata x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x rozpis xxxxxx xxxxxxx,

x) xxx, xxx xx připadá x xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx směnou xxx,

x) xxx xxxxxx částky xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx byl xxxxxxxx příkaz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx poskytovatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx byly xxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx rámcové xxxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vztahu x xxxxxxx xxxxxxx

§88

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx žádost xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx uvedené x §81 xx 85.

§89

Informace plátci před xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x níž xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plátci xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxx pro provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) úplatě, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x skládá-li xx xxxxxx x xxxx samostatných položek, x rozpis xxxxxx xxxxxxx.

§90

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx transakci

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plátci xxxxxxxx xxxxxxxx x §80 xxxx. 1 xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx platební xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx plátce, xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, také údaje x příjemci,

b) xxxxxx xxxxxxxx transakce x xxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtu xxxxxx, xxxx v měně xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx povinen zaplatit xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx-xx xx xxxxxx x xxxx samostatných xxxxxxx, x rozpis xxxxxx xxxxxxx,

x) xxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxx, směnný xxxx použitý xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z platebního xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Strany xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx poskytovány xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx být xxxxx než 1 xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x kopírovat x xxxxxxxxxx xxxxx.

§91

Xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytne příjemci, xxxxxxxx xxxxxxxx x §80 xxxx. 1 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx informace:

a) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx to xxxxxxx v xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx platební xxxxxxxxx x xxxx, x xxx xxxx xxxxxx připsána xx xxxxxxxx účet příjemce,

c) xxxx x úplatě, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zaplatit xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, a xxxxxx-xx xx úplata x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x rozpis xxxxxx xxxxxxx,

x) xxx, kde xx xxxxxxx v xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxx x částku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx,

x) xxx xxxxxx částky xxxxxxxx xx platební účet xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pravidelných xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxx xxxxx než 1 xxxxx, dohodnutým xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx ukládat x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

§91x

Xxxxxxxxx x trvalých xxxxxxxxx a inkasech

Poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazech x xxxxxxxxxx x inkasu, xxxxx xxxxxxxx sdělil xxx xxxxxx udělení.

§91a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 452/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.3.2017

Oddíl 3

Xxxxx informační xxxxxxxxxx

§92

(1) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiná xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx, plátce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o úplatě x x xxxxxxx xxxxx, který má xxx při xxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požaduje xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx nabízejí slevu, xxxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxxx uživatele xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 4

Informační xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

§93

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků pro xxxxxx xxxxxx se §8085 x §89 xxxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zpřístupní xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x §81 xx 85.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků pro xxxxxx xxxxxx se §90 x 91 xxxxxxxxx, xxxxxxxx to xxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx případě poskytovatel xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakci, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí xxxxx druhu ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pouze xxxxx x xxxxxxx xxxxxx a celkové xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 2 věty xxxxx x třetí se xxxxxxxxx v případě xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxxx není technicky xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx však xxxxxxxxxxxx xxxxxx uživateli xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x nimiž lze xxxxxxx provést xxxxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxx daného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Díl 3

Změna a xxxxxxx závazku x xxxxxxx smlouvy

§94

Změna xxxxxxx x xxxxxxx smlouvy

(1) Xxxxxxxx-xx poskytovatel xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxxx z rámcové xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dat způsobem xxxxxxxx v §80 xxxx. 1 nejpozději 2 xxxxxx xxxxx xxxx, kdy xx xxxxx xxxxxx změna xxxxxxx x rámcové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x rámcové smlouvě xxxxxxxxx, xx poskytovatel xxxx xxxxxxx navrhnout xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nosiči xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §80 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx-xx xx x xxxxx závazku z xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oznámit xxxxx xxxxxxxxx uvedených x §81 xx 85 xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx to xxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxx návrh xx xxxxx&xxxx;xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx přijal, jestliže

a) xxxxxxxxxxxx navrhl xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx na změnu závazku x xxxxxxx smlouvy xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxx&xxxx;xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o tomto xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x návrhu xx xxxxx&xxxx;xxxxxxx x rámcové xxxxxxx xxxxxxxxxx uživatele x xxxx právu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4.

(4) Jestliže xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx&xxxx;xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xx xxxxx závazek x xxxxxxx xxxxxxx přede xxxx, xxx xx xxxxx nabýt xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx to xxxxxxxxx, xx poskytovatel oprávněn xxxxxxx jednostranně x xxx xxxxxxxxxxx oznámení xxxxxx dohodu xxxxx x xxxxxxxxx sazbách x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xx změně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §82 písm. i). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx při platebních xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §80 xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx směnných kurzů, xxxxx je pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx závazku z xxxxxxx xxxxxxx

§95

(1) Uživatel xxxx závazek z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx smlouva xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 1 měsíc.

(2) Xxxx-xx sjednáno xxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx úplata xxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx x xxxxxxx smlouvy xxxxx kratší xxxx xxx 1 xxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x musí xxxxxxxxx skutečným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§96

(1) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx vypovědět xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx dohodnuto. Xxxxxxxxx xxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 2 měsíce.

(2) Výpověď xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §80 xxxx. 1.

§97

Je-li úplata xx xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxx pevnou xxxxxxx xx xxxxxx období, xxxxxx poskytovateli x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx úplaty xx xxxx xx zániku xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx 1

Souhlas plátce x xxxx xxxxxxxx

§98

(1) Xxxxxxxx transakce xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xx plátce xxx xxxxxxx, nestanoví-li xxxx xxxxxx předpis jinak6).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx dohodnou-li xx xxx plátce x xxxx poskytovatel, xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx udělit x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k několika xxxxxxxxx transakcím. Xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx platebního prostředku.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

§98x

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxx příkaz k xxxx platební xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx odvolat xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxx, xxxxx byl xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx sjednán xxxx xxx, xxx xx xxx částka platební xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx účtu xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx příjemce, xxxxx xxxxxxx poté, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §106 xxxx. 2 xxx xxxx xxxxxxx.

(3) X dohodě xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx níž xxxxxx může xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxx souhlas x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx příjemce, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xx mohou xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx souhlasu plátce x xxxxxxxx transakcí, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx uplynutí lhůt xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx odvolání xxxx souhlasu u xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§98x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2015

Xxxxx 2

Xxxxxxxx prostředky

§99

Plátce x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx celkové xxxxxx xxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx platebního xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

§100

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku x podnětu poskytovatele

(1) Xxxxxxx-xx tak xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z důvodu

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx neautorizované xxxx xxxxxxxx xxxxxxx platebního xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx rizika, že xxxxxx xxxxxx schopen xxxxxxx xxxx, který xxx čerpat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředku.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxxxxx podle odstavce 1, xxxx xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx dohodnutým xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku x xxxx xxxxxxxx. Xx neplatí, jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx předpisy.

(3) Xxxxxxx pominou xxxxxx xxxxxxxxxxx platebního xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx platebním xxxxxxxxxxx.

§101

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) používat xxxxxxxx prostředek v xxxxxxx s rámcovou xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx poté, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přijmout xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx oznámit poskytovateli xxxx osobě xxx xxxxxx xxxxxx, odcizení, xxxxxxxx xxxx neautorizované xxxxxxx platebního xxxxxxxxxx.

§102

Povinnosti xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx platebního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osobám xxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §101,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx byly x xxxxxxxxx vhodné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kdykoli

1. oznámit xxxxxx, odcizení, zneužití xxxx neautorizované xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx x odblokování platebního xxxxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. 3,

x) xx xxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxx 18 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §101 xxxx. x) prokázat, že xxxx oznámení xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx užití xxxxxxxxxx prostředku, xxxxxxx xxxx učiněno oznámení xxxxx §101 písm. x), xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx neumožňuje.

(2) Xxxxxxxxxxxx nese riziko xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební transakce

§103

(1) X xxxxxxx platební xxxxxxxxx, k xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx plátce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx oprávněn xx 8 týdnů xxx xxx, xxx byla xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z jeho xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, jestliže

a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přesná xxxxxx platební xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx převyšuje částku, xxxxxx xxxxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx ke všem xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx neočekávanou xxxxx směnného xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx mezi plátcem x jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §81 písm. x).

(2) V xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx ustanovení xxxxxxxx 1 nepoužije, xxxxxxxx

x) xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx poskytovateli x xxxxxxx

x) xxx, xxx xx xxxxxxx x úvahu, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx poskytovatelem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 4 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Plátce xxxxxxxx poskytovateli xx xxxx žádost informace x doklady xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(4) Xxxxxxxxxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx důvody xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxx a o xxxxxxxx xxxxxx podat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Díl 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx 1

Platební příkazy x převáděné xxxxxx

§104

Xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx příkaz xxxxx xx plátce xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx dává xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx, x jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, v okamžik, xxx xxxxx splněny xxxxxx podmínky, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx platebního xxxxxxx"), považuje xx xx okamžik xxxxxxx xxxxx xxxxxx okamžik.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx začátku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx plátce.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xx x xxxxxxxxxx dohodl, xx xxxxxxxx xx přijaté xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx doby.

§105

Odmítnutí provést xxxxxxxx xxxxxx

(1) Poskytovatel může xxxxxxxxx xxxxxxx platební xxxxxx pouze xxxxx, xxxxxx-xx splněny xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx stanoví-li xxx jiný xxxxxx xxxxxxx. Poskytovatel je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx jiný xxxxxx xxxxxxx.

(2) Odmítne-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informaci x xxxx xxxxxxxxxxx dohodnutým xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx uvedené x §109 a 113, x je-li xx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx odmítnutí x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx byly xxxxxxx odmítnutí. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx platebního xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx úplatu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace uvedené x odstavci 2.

§106

Xxxxxxxx platebního xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx, xxxxx dává xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx platební příkaz xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx poté, xx xxxxxxxx provozní xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, podle xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjemce, se xxxxxxxx souhlas příjemce.

(5) Xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxx poskytovatel se xxxxx dohodnout, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx lhůt xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3.

(6) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, posuzují xx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx platební xxxxxxxxx zvlášť.

§107

Xxxxx xxxxxxxxx srážek x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Poskytovatel xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tito poskytovatelé xxxxx nebo xxxxxxx xxxx své povinnosti xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatelé"), xxxx xxxxxxx převést xxxxxx xxxxxxxx transakce v xxxx výši bez xxxxxxxxxxx srážek. Xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx svou xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx příjemce xxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx transakce x úplaty xxxxxxxx x informaci podle §87 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §91 xxxx. 1 xxxx. c).

(2) Při xxxxxxxx povinnosti stanovené x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx platební xxxxxxxxx, k níž xxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxx, xxxx poskytovatel xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx transakce x xxxx xxxx.

Xxxxx 2

Lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§108

(1) Xxxxxxxxxxxx provede xxxxxxxx xxxxxxxxx xx lhůtách xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx lhůtu xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx okamžik xxxxxxx peněžních prostředků xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx připsání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx poskytovatele xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx dobou xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, že x přijetí xxxx xxxxxxxx došlo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§109

Lhůta xxx provedení xxxxxxxx transakce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx transakce xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx konce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxx platebního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxx poskytovatel xx xxxxx dohodnout xxxxx x 1 pracovní xxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxx euro, ke xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nezahrnuje xxxxx měn,

b) xxxx xxxx, xx xxxxx xx xxx papírový xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území ke xxxxx měn xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx směnu xxxx xxxxxx xxxxx x měnou euro.

(3) Xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx si xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x 3 xxxxxxxx dny xxxxx, než xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx euro a xxxxx měnou xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území xx směně xxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xxxxx není prováděna xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx.

§110

Xxxxx pro provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx příjemce

a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx částku xxxxxxxx transakce x xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx, kdy xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx příjemce, xxxx jedná-li se x xxxxxxxx transakci x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu, xx konce xxxxxxxxxx xxx následujícího xx xxx, kdy xxxx xxxxxxxx na účet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§111

Xxxxx pro provedení xxxxxxxx transakce x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx §109 xx nepoužije x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx poskytovatele na xxxxx Xxxxx republiky x české xxxx. X xxxxx případě xxxx xxx částka xxxxxxxx transakce xxxxxxxx xx xxxxxxxx účet xxxxxxxx, xxxx nevede-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx platební xxxx, dána xxxxxxxx x dispozici nejpozději xx konci xxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx přijetí xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx se xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx o 1 xxxxxxxx den delší.

§112

Xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx-xx spotřebitel nebo xxxxxx podnikatel xx xxxxxxxx xxxx hotovost x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx platební xxxx xxxxx, xxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx platební xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx valuty.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx drobný xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx veden, nebo xxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx ani xxxxxxx podnikatelem, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx platební xxxxxxxxx xx platební xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx po xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx uplynutím xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx.

§113

Lhůta pro předání xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxx dává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx prostřednictvím příjemce, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytovateli xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx příjemcem x jeho xxxxxxxxxxxxxx.

(2) X případě xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx x jeho poskytovatelem xxx, aby bylo xxxxxxxx dodržení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

§114

Xxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx nastává x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx účet xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx připsání částky xxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx příjemce xxxx xxx částka xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 6

Odpovědnost xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

§115

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, xxxxxxxxxxxx xxxxxx neprodleně xx xx, xx mu xxxxxx neautorizovanou xxxxxxxx xxxxxxxxx oznámil,

a) uvede xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx, v xxxx xx xxx, xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx zaplacené úplaty x xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx postup xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, jestliže xxxxxx x neautorizované platební xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§116

(1) Plátce xxxx xxxxxx x neautorizovaných xxxxxxxxxx transakcí

a) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 150 xxxxx, xxxxx tato xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxx ztraceného xxxx xxxxxxxxxx platebního xxxxxxxxxx, xxxx

2. zneužitím platebního xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx nezajistil xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxx xxxxxxx, pokud xxxx ztrátu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednáním xxxx tím, že xxxxxxx nebo x xxxxx nedbalosti xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §101.

(2) Odstavec 1 xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx podvodně x

x) xxxxxx vznikla xx xx, xx xxxxxx oznámil ztrátu, xxxxxxxx xxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx vhodné prostředky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, odcizení, zneužití xxxx neautorizované xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku.

(3) Plátce xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x elektronickými xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx užití.

Odpovědnost xx nesprávně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

§117

(1) Xxxxxxxxxxxx plátce xxxxxxxx xxxxxx xx nesprávně xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxx v xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx příjemce xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx účet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxx xx nesprávně xxxxxxxxxx xxxxxxxx transakci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, odpovídá xx ni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Jestliže xxxxxxxxxxxx plátce xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx mu xxxxxx, xx netrvá xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) uvede platební xxxx, z xxxxx xxxx částka xxxxxxxx xxxxxxxxx odepsána, do xxxxx, x němž xx xxx, xxxxx x xxxxxx odepsání xxxxxxx, nebo

b) vrátí xxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x ušlých úroků, xxxxxx, xxxxxxxx postup xxxxx písmene a) xxxxxxxxx x úvahu.

(3) Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx pouze xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx účet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx připsána xxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx oznámil, xx netrvá xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxx poskytovateli xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx provedenou platební xxxxxxxxx x plátce xx xxxxxxxx, xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce xx xxxx poskytovatele xxxxxxxx a

a) uvede xxxxxxxx účet plátce xx xxxxx, x xxxx by xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx transakci xxxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxxx x xxxxx.

(5) Xxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxx příjemci za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytovatel příjemce xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, v xxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx transakci xxxxxxx, xxxx

x) dá xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) nepřipadá x xxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx 1 xx 5 xxxxxxxxx, xxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost předat xxxxxxxx příkaz poskytovateli xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx povinnost xxxxxx.

§118

(1) Xxxxxxxx platební xxxxxxxxx, x xxx xxxx platební xxxxxx xxxxxx, plátce byla xxxxxxxxx nesprávně, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx veškeré xxxxx, které na xxx xxx spravedlivě xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhledána, x o výsledku xxxxxxxxx plátce; tím xxxx dotčen §117.

(2) Xxxxxxxx platební xxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytovatel xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx požadovat, xxx xxxxxxxx transakce xxxx vyhledána, x x xxxxxxxx informuje xxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxx §117.

§119

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx provedena xx xx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx identifikátorem. Xx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx uživatel uvede x další xxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx smlouvě xxxx xxx x poskytovatelem.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx lze xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x platební xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx x rámcové xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx poskytovatele

§120

(1) Jestliže xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx platební transakci xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx transakce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx x neautorizované xxxx xxxxxxxxx provedené xxxxxxxx xxxxxxxxx nevylučuje xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení. Xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§121

Xxxxx xxx oznámení xxxxxxxxxxxxxx nebo nesprávně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx může právo xxxxxxxxxxx z neautorizované xxxx xxxxxxxxx provedené xxxxxxxx transakce xxxxxxxx x xxxxx nebo x jiného xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx nesprávně xxxxxxxxxx xxxxxxxx transakci poskytovateli xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xx xx x ní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 13 měsíců xxx xxx, kdy byla xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x platebního xxxx plátce nebo xxx byla xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx provedené xxxxxxxx xxxxxxxxx uplatnit x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx nesprávně xxxxxxxxxx xxxxxxxx transakci xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx x ní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 13 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §86, 87, 90 xxxx 91, xxxxx pro oznámení xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce xxxxxx, dokud xxxxxxxxxxxx xxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Neoznámí-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx-xx poskytovatel opožděné xxxxxxxx, xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx nebo nesprávně xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce xxxxxxxxx nepřizná.

§122

Xxxxxxxx postih

(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx splnil xxxxx xxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx poskytovateli xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx poskytovateli, který xxxx nesprávné xxxxxxxxx xxxxxxxx. To xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v jiném xxx členském xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xx xxxx smlouva xxxx.

§123

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x x xxxxxx 4 x 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx povinné xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odvrátit, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx.

XXXXX II

PRÁVA A XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX PENĚZ

§124

Smlouva x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx vydává xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxx x držitelem. Práva x povinnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx platebních transakcí, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx ustanoveními xxxxxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Vydavatel xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze xxxxx přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx jmenovité hodnotě xxxxxxxxxx elektronických xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx doby, xx kterou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Zpětná xxxxxx elektronických xxxxx

§124x

(1) Zpětnou xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx bankovky, xxxxx xxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx držitele. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx výměnu xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxxxxx zpětnou výměnu x xxxxxxx, x xxxx o xx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx právního xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx 1 xxxx xx xxxxx xxx, provede xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx určit, xxxx xxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx transakce, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx takto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx x zpětnou xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, dokud xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x vydání elektronických xxxxx xxxx.

§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

§124x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx určitě x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx elektronických xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx není xxxxx svým xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx tím, xxx byl x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zpětné výměny.

(3) Xxxx-xx sjednáno xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx vydavateli xxxx úplata xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vztahu xx xxxxxxx o xxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxx xxx 1 xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx určitou. Úplata xxxx být přiměřená x xxxx odpovídat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§124x xxxxxx právním předpisem x. 139/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 27.5.2011

§124c

Požaduje-li xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx elektronické xxxxxx, která není xxxxxxxxxxxxx, §124a odst. 2 x 3 x §124b xxxx. 3 xx nepoužijí. X takovém xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx přijímající xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§124x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

ČÁST XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX PLATEBNÍCH XXXXXX

XXXXX I

POROVNATELNOST XXXXXX XXXXXXXXX X PLATEBNÍM XXXXX

§124x

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxx v písemné xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojmenování služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx-xx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx označení. V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx x x xxxxxxxx o úplatě xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx poskytovatel xxxxx xxxx xxxxxxxx pouze xxxx xxxxxxxx jednotného xxxxxxxx.

(3) Služby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx které se xxxxxxxx jednotné xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xx 20 xxxxxx spojených x platebním xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejvíce xxxxxxxxx xxxx jsou xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§124x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 452/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.3.2017

§124x

Xxxxxxxx nabídka služeb x xxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx službu, která xxxx službou spojenou x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx uživatele s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx uzavřít smlouvu x xxxxxxxxx xxxx x xxx nákupu xxxxxx zboží nebo xxxxxxx této xxxxxx x o úplatě xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

§124x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 452/2016 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.3.2017

§124x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx

(1) Poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx před uzavřením xxxxxxx x platebním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x úplatě xx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Ustanovení §80 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx informace x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, srozumitelné, přehledné x vyjádřené v xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x němž xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x x měně, xx které je xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x samostatném xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské unie, xxxxxx xx xxxxxxx xx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/92/EU.

(4) Předsmluvní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx být čitelné xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx i xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx službách xxx informací xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účtem xxxxxxxxxxx xxxx soubor xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx předsmluvní xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx nad rámec xxxxxx souboru xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpřístupní xxxxxxxxxxx informace x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Poskytovatel bezplatně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx tomu, xxx o ně xxxxxx.

§124x vložen právním xxxxxxxxx č. 452/2016 Xx. x účinností xx 1.3.2017

§124x

Xxxxxx označení

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx těchto služeb.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx seznam xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x platebním xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x seznamu xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx a srozumitelné.

(4) Xxxxxxxxxxxx bezplatně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx x něj xxxxxx.

§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 452/2016 Xx. x účinností xx 1.3.2017

§124h

Přehled o xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx vždy do xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx služby xxxxxxx x platebním xxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní xxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přehled x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dané služby,

b) xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx služby,

c) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx sazbu xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru xxxxxxxxxxxx xx formě xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx částku xxxxx zaplacenou uživatelem xx úvěr xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx sazbu, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, a

g) xxxxxxxx částku xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxx účtu,

h) xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x úrocích z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatelem.

(3) Xxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x úředním xxxxxx státu, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a x xxxx, xx xxxxx xx platební xxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxx dohodnout xxxxxxxxxxx tohoto přehledu x xxxxx jazyce xxxx jiné xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx podobu xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx provádí xx. 5 směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/92/EU.

§124h xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 452/2016 Xx. s xxxxxxxxx od 1.3.2017

§124i

Srovnávací stránky

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajistí, xxx

x) se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rovného zacházení xxx uveřejnění xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) tyto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxx xxxxxxxxx s platebním xxxxx, na které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) tyto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx,

x) tyto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx údaj x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx těchto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídalo jednotnému xxxxxxxx stanovenému prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx podle §124d odst. 3,

x) xxxxxxxx bylo provedeno xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) tyto xxxxxxxxxx xxxxxxx obsahovaly informaci x datu poslední xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx srovnání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx nabídce služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx služeb x Xxxxx republice, xxxx xxxxxxx xxxx významné xxxxx, x

x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx neobsahují xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx služeb spojených x platebním xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx srovnávacích stránkách xxxx uvedením xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zavede xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stránek xxxxxx xxxxxxxxxxxx srovnávacích stránek Xxxxx xxxxxxxx inspekci x Xxxxx xxxxxxx xxxxx své jméno xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx zahájení provozu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Česká národní xxxxx uveřejňují xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§124x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 452/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.3.2017

XXXXX II

ZMĚNA XXXXXXXXXX XXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxxx změna xxxxxxxxxx xxxx

§124x

Xxxxxxxx změny xxxxxxxxxx účtu

(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx x uživatelem xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx účtu a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx (dále jen "xxxx xxxxxxxxxxxx"), xxxxxx xxxxxx uživateli prostřednictvím xxxxxxxxx

x) xxxxx poskytovatele, xxxxx uživateli vede xxxxxxxx účet x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §124k (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxx, které xxxxxxxx xxxxx §124k xxxx. 1 má xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provést,

c) xxxxxxxxxx uvést xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx provádět xxxxx §124l odst. 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §124k xxxx. 1 písm. x) x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §124k xxxx. 2, xxxx určit, xx xx xxxx činnosti xxxx týkat xxxxx xxxxxx převodů,

d) xxxxx xxx, x němuž xx dosavadní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §124k xxxx. 1,

x) xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx informace xxxxx §124k odst. 3,

x) xxxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx o změně xxxxxxxxxx účtu podle §124l xxxx. 1, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) určit xxx, od xxxxx xx xxxx poskytovatel xxxxx provádět xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §124l xxxx. 4,

x) xxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) určit, xxx xx dosavadní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxx xx opakujících xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx inkasech xxxxx §124k xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx státu, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uživateli xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx požádá xxxxxx xxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxx poskytovatele o xxxxxxxxx činností xxxxxxxxx x §124k.

(5) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx totožnost xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činností xxxxxxxxx x §124k; xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxx poskytovatele potřebnou xxxxxxxxxx xxx ověření xxx xxxxxxxxxx, hledí xx xx xxxx, xxxx xx x xxxxx platebního účtu xxxxxxxxx.

§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 452/2016 Xx. x účinností xx 1.3.2017

§124x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx k platebnímu xxxx, x xxxxxxx x ke xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx ode xxx, kdy xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §124j odst. 4,

x) xxxxxxxx provádět xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "příchozí xxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xx kterým xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x inkasa, je-li xxxxxxxx plátcem (xxxx xxx "xxxxxxx inkaso"),

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx platební xxxx vedený xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx nový xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §124j odst. 4, xxxxxx poskytovateli xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx příchozích xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx během 13 xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §124j xxxx. 4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx potřebném x xxxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xx xxxxxxxx podle §124j xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxx.

§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 452/2016 Xx. s účinností xx 1.3.2017

§124x

Xxxxxxxxxx nového poskytovatele

(1) Xxxx poskytovatel xx 2 pracovních dnů xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxx podle §124k xxxx. 2 xx dosavadního poskytovatele, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x x rozsahu, xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx účtu uživatele xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se opakující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx identifikátorem, xxxxx poskytnutí xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx nový xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx platební xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx bude možné xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, který vede xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x změně xxxxxxxxxx xxxx uživatele xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx identifikátorem, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx nový xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx potřebné x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) nebo x), xxxxxxxx údaje, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxx poskytovatel xxxxxx xxxx příjemce podle xxxxxxxx 1 písm. x) nebo x), xxxxxxxx jim xxxxx xxxx moci xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx uživatel nového xxxxxxxxxxxxx x informování xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x), xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uživateli na xxxx xxxxxx vzory xxxxxxxxxxxx sdělení o xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx plátci xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ke xxxxxx dal xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příkazem, x odchozí xxxxxx xx vztahu x xxxx, x rozsahu x v xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx třetí xxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx obdržel xxxxxxxxx xxxxx §124k xxxx. 2 od xxxxxxxxxxx poskytovatele.

§124l xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 452/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.3.2017

§124x

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx platebního xxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx služby xxxxx §124j, §124k odst. 1 nebo §124l xxxx. 1 xx 3, xxxx tato xxxxxx být xxxxxxxxx x musí odpovídat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx poskytovatel xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §124k xxxx. 2 x 3.

§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 452/2016 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.3.2017

§124x

Xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx účtu

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx trvalém xxxxxx dat ve xxxxx obchodních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle §124j a povinnostech xxxxxxxxxxx poskytovatele x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §124k x 124l,

x) xxxxxxx stanovených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx platebního xxxx,

x) xxxxxx xxxxx §124m xxxx. 1 x

x) způsobu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxx a poskytovatelem.

(2) Xxxxxxxxxxxx bezplatně xxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx, kdo x xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx, xxxxxxxx v předchozím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx, kdy xxxxxxxxxx jako nový xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx dosavadní xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx České xxxxxxx bance xxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx.

§124x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 452/2016 Xx. s účinností xx 1.3.2017

§124x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx účet xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx poskytovatelem xxxx xxxxxx x xxxxx měně.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx dílu xx xxxxxxxxx na Xxxxxx xxxxxxx banku.

§124o xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 452/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.3.2017

Xxx 2

Součinnost při xxxxx platebního xxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§124x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Poskytovatel, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx požádal o xxxxxxxxxx xxx změně xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx x v xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx uživateli xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx inkasech xxxxxxxxxxx xxxxx 13 xxxxxx přede xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx vztahu x jinému xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx zůstatek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxxx xxxx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx.

(2) Nedohodnou-li se xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx pracovní xxx xxx xxx, xxx xx uživatel xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx platebního účtu xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§124x xxxxxx právním předpisem x. 452/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.3.2017

HLAVA XXX

XXXXXXXX PLATEBNÍ XXXX

§124x

Xxxxxxx základního xxxxxxxxxx xxxx

(1) Poskytovatel xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx jej xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, vyzve x xxxxxxxx xxxxxxx x základním xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x podobě návrhu xxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxxx podmínek, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vedeném x xxxxx xxxx, xxxx

x) x souladu x xxxxxxxxx 3 xxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx a) předložit xxxxxxx.

(2) Předloží-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrh smluvních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 5 pracovních xxx xxxxxx ani xxxxxxx, xxxxxx xxxxx této xxxx vyšly najevo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx 5. Sdělí-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy xx xxx návrh xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxx přijímá, xx poskytovatel xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx se spotřebitelem xxxxxxx x základním xxxxxxxxx účtu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §1787 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx použije xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předložit návrh xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxxxxx xx majitelem xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx nebo zahraniční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx účtu je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §124s xxxx. 1; to xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxxx 12 xxxxxxxx s tímto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx od této xxxxxxx odstoupil x xxxxxxx s §124v xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xx xxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx není xxxxxxxxx platebního účtu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), požadovat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx návrh smluvních xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx účtu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxx xxxxx návrh xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx spotřebiteli xxxxxx odmítnutí, xxxxx xxxx odvolání spolu x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxx mezi spotřebitelem x xxxxxxxxxxxxxx, informací x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx poskytovateli. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spotřebiteli xxxxxx odmítnutí, změny xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx důvodů xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 452/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.3.2017

§124x

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx nesmí xxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx čerpáním xxxxxx, která xxxx xxxxxxx x §124s xxxx. 1.

§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 452/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2017

§124s

Poskytované xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx majiteli základního xxxxxxxxxx účtu xxxxxxx xxxx xxxxxx:

x) zřízení x xxxxxx základního xxxxxxxxxx xxxx,

x) službu xxxxxxxxxx vložení xxxxxxxxx xx základní xxxxxxxx xxxx,

x) službu umožňující xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xx které xxx xxxxxxxx trvalý xxxxxx,

x) xxxxxxx inkaso,

f) převod xxxxxxxxx prostředků, x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx karty, x

x) vydání x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a možnost xxxxxxx základní xxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx platební xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účet.

§124s vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 452/2016 Xx. s xxxxxxxxx od 1.3.2017

§124x

Xxxxxx

Xx xxxxxx xxxxxxx x §124s xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úplatu xxxxxxxxxxxx obvyklé xxxx xxxxx zákona x xxxxxx.

§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 452/2016 Xx. x účinností xx 1.3.2017

§124x

Xxxxxxx xxxxxx

X ujednání x xxxxxxx pokutě xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxxxx platebním xxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nepřihlíží.

§124u xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 452/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2017

§124v

Zrušení základního xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx účtu xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu

a) xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 24 xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x členském státě,

c) xx majitelem jiného xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky, xxxxx prostřednictvím xx xxxxx čerpat služby xxxxxxx v §124s xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxx závazku xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx vypovědět xxxxxxx xx smlouvy o xxxxxxxxx platebním xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §124x.

(3) Poskytovatel xxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu

a) použije xxxxxxxx xxxxxxxx účet x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpisem,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu úmyslným xxxxxxxxxxx nepravdivých xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxx platebním xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx o základním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx smlouvy o xxxxxxxxx platebním xxxx xxxx x xxxxxxx x jiným právním xxxxxxxxx.

(5) Závazek ze xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx od smlouvy x xxxxxxxxx platebním xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. b) x x) xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx, kdy xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výpovědí xxxxxxx xx xxxxxxx x základním platebním xxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx písemně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx spolu x xxxxxxxxx o způsobu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx, informací x xxxxxxxx majitele xxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx možnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx základního platebního xxxx důvod xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx důvodu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 452/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2017

§124x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx účtu

(1) Poskytovatel xxxxxxxxx zpřístupní na xxxxx internetových xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx základního xxxxxxxxxx xxxx,

x) možnosti xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx účtu bez xxxxxxxxx xxxxxxx dodatečných xxxxxx x souladu x §124r,

x) základním xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx,

x) úplatě xxxxx §124t a

e) způsobu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx, xxx o xx xxxxxx.

(3) Poskytovatel xxxxxx xxxx do xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uzavřených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Poskytovatel ve xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance, xxxxxxxx xx předchozí xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx smluvních podmínek x souladu s §124q odst. 2, 3 nebo 5 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§124x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 452/2016 Xx. x účinností xx 1.3.2017

§124x

Společné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx této xxxxx xx xxxxxxx xx poskytovatele, xxxxx xx bankou xxxx xxxxxxxxxx bankou vykonávající xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vede xxxxxxxx xxxx spotřebitelům.

§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 452/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.3.2017

XXXXX IV

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX

§124x

Xx-xx xxxxxxxxxxxx vůči uživateli xx xxxxxx závazku xx smlouvy o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxxx.

§124x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 452/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.3.2017

§124x

Xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx pobytu.

§124z xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 452/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2017

§124xx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx účet, jehož xxxxxxxxx je spotřebitel x xx kterého xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně provedení xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx připsání xxxxxx xxxxxxxxxx převodu, xx xxxxxxx xxxx.

§124xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 452/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.3.2017

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX

§125

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s §10 xxxx. 2,

b) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §11,

x) x xxxxxxx x §13 xxxxxx xxxxxxx prostředky uživatelům,

d) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §17,

e) poruší xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx x kontrolního xxxxxxx xxxxx §18,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxx §23 odst. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2 nebo §26 odst. 1,

h) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobě x xxxxxxx x §26 xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §36 odst. 2,

b) xxxxxxxx xxxxx údajů xxxxx §39,

c) x xxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx,

x) v rozporu x §44 xxxx. 1 větou druhou xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr, xxxx

x) v rozporu x §44 xxxx. 2 poskytne xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx závislou xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nedodrží xxxxxxx x xxxxxxxxx xx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx xxx byly xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, podle §20,

x) xxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §27,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §28,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bank, xxxx

x) xxxxxxx údaje xxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxx.

(4) Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx

x) xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo x) nebo xxxxxxxx 3 písm. x), x), x) nebo x),

x) xx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x) až i),

c) xx 50 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx. x), c) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x).

§126

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §48 xxxx. 3 xxxx 4,

b) x xxxxxxx s §50 xxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx §52a,

x) xxxxxx povinnost xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx systému xxxxx §52c,

x) v xxxxxxx x §52h xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx, která xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx jménem,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxx §52h odst. 2,

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §52h xxxx. 3 nebo §52j xxxx. 1,

h) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jiné osobě x rozporu x §52j odst. 2, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §52m xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx elektronické peníze xxxx poskytuje platební xxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx s §53 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx platební xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, x xxxxxxx x §53 xxxx. 3,

c) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §56,

x) v xxxxxxx x §58 nevydá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uživatelům,

e) v xxxxxxx x §59 xxxx. 1 xxxxx xxxxxx nedodrží xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kapitálu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx spotřebitelský xxxx, xxxx

x) v xxxxxxx s §59 xxxx. 2 poskytne xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx peněžní prostředky xxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx které xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx platební transakce, xxxxx §52e,

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §52k, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §52l.

(4) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. c), x) xxxx f) xxxx odstavce 3 xxxx. x) nebo x),

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. a), c) xx i),

c) 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxx 2 písm. x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a).

§127

§127 zrušen právním xxxxxxxxx č. 139/2011 Sb.

§128

Xxxxxxxxx provozovatele a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xx xxxxxxx přestupku xxx, xx váže xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §60 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxx poskytovateli xxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxx, než xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx z požadavků xxxxxxxxx x §60 xxxx. 2 písm. x), x) xxxx x).

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit pokutu xx 20 000 000 Xx.

§129

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx platebního xxxxxxx x neodvolatelností zúčtování

(1) Xxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx s §67 xxxx. 1 uveřejní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx,

x) neoznámí xxxxx údajů xxxxx §72 odst. 3, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §73b xxxx. 1.

(2) Provozovatel xxxxxxxxxx systému s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx deliktu xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §70 odst. 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §73a, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §73b xxxx. 3.

(3) Účastník xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší informační xxxxxxxxx podle §73b xxxx. 2 xxxx §73c.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §73d.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), odstavce 2, 3 xxxx 4,

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x).

§130

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx soustavně

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §79, 80, 88, 91a, §92 xxxx. 3, §93, §94 xxxx. 2, §124e, 124f, 124g, 124h, 124n, §124q xxxx. 6, §124v xxxx. 6, §124w xxxx 124y,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx závazku z xxxxxxx smlouvy xxxxx §94 odst. 1 xxxx 5,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx uzavřených xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s §96,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §100,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §105 xxxx. 1 xxxx 2,

x) nedodržuje xxxxx pro provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §109 xx 113,

g) x xxxxxxx s §114 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x dispozici příjemci,

h) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §124d xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx změny xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §124j, 124k xxxx 124l,

x) požaduje xxxxxx xx změnu xxxxxxxxxx xxxx v rozporu x §124m,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx změně xxxxxxxxxx účtu xxxxx §124p,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx se spotřebitelem xxxxxxx x základním xxxxxxxxx účtu xxxxx §124q xxxx. 1 xxxx 2,

m) v xxxxxxx s §124r xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx platebním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v §124s xxxx. 1,

n) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx základního platebního xxxx xxxxxx xxxxx §124s xxxx. 1 xxxx 2,

o) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx platebního xxxx x xxxxxxx x §124t,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §124u, xxxx

x) x xxxxxxx x §124z diskriminuje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 1, §89 xxxx 90.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 1 xxxx §91.

(4) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx vydává xxxxxxxx prostředek, se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 1.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx povinností xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §107 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx transakce.

(6) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu

a) do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),&xxxx;x) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx 3,

x) xx 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x), x), x), x), x), x), x), x), x) xxxx x),

x) xx 20 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d), x), f) xxxx x) nebo odstavce 4 xxxx 5.

§131

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze v xxxxxxx x §124 xxxx. 2,

x) poskytuje xxxxxxxx úroky nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxx x §124 xxxx. 3,

x) neprovede xxxxxxx výměnu xxxxx §124a xxxx. 2 xxxx 3, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §124b xxxx. 1.

(2) Za přestupek xxxxx odstavce 1 xxx uložit pokutu xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Další xxxxxxxxx

§132

(1) Právnická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je x xxxx oprávněna,

b) xxxxx xxxxxxxxx údaj xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x povolení nebo x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51, xxxx

x) neposkytne Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo vysvětlení xxxxx §135a xxxx. 3.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §135a xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxxxx ve stanovené xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §135d odst. 1 písm. x) xx x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kladených xx xxxxxxxxxx stránky xxxxx §124i xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §124i xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §124i xxxx. 3.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. c) xxxx písm. x),

x) xx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 2,

c) xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) do 300&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§133

(1) Poskytovatel xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 924/20092) xxxxxxxx uživateli xx xxxxxxxxxxxx platbu xxxxxx xxxxxxxx jako xx xxxxxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxx xxxxxx hodnoty xx xxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx s xx. 4 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 924/2009 nesdělí uživateli xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXXX) x svůj xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx (BIC),

c) x xxxxxxx s xx. 4 odst. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 924/2009 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx (XXXX) xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx (BIC) xx xxxxxx z účtu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x čl. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 924/2009 sjedná, xxxxx xxxx požaduje mezibankovní xxxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 5 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx písmene a),

b) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx písmene x), x) nebo x).

§133a

(1) Xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 260/20122) xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx prostřednictvím poskytovatele xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x rozporu x xx. 3 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 260/2012 xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nacházejícího xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x inkasa xxxxxxxx schéma, xxxxx xxxxxxxxx některý x xxxxxxxxx podle čl. 4 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 260/2012,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx provádění úhrad x xxxxxxxxx transakcí xxxxx xx. 5 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 260/2012,

e) xxxxxxx některý x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úhrad xxxxx xx. 5 xxxx. 2 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 260/2012,

x) nesplní xxxxxxx z požadavků xxxxxxxxxx xx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 5 odst. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 260/2012,

x) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x čl. 5 xxxx. 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 260/2012 neprovede xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odpovídá xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zmocnění x xxxxxx,

x) v xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 7 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 260/2012 xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx identifikační xxx xxxxx (BIC) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s čl. 5 xxxx. 8 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 260/2012 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x xx. 8 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 260/2012 xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poplatek.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x xx. 4 odst. 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 260/2012 xxxxxxxxx technickou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 2 větou xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 260/2012 xxxxxx xxxxxxxx pravidlo, které xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 2 xxxxx první xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 260/2012 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémy xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 2 xxxxx druhou xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 260/2012 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx účastníkem, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 až 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§133b

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 2 xxxx xxxxx, xx. 8 odst. 6 xxxx xxxxx, xx. 9, čl. 10 xxxx. 1 nebo 5, čl. 11 xxxx xx. 12 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2015/751, xxxx

x) nesplní xxxxxxxx x povinností xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx podle xx. 3 odst. 1 xxxx xx. 4 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2015/751.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v České xxxxxxxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, že xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 6, xx. 7 xxxx. 1, 3, 4 xxxx 5, čl. 8 xxxx. 1, 3, 4 xxxx 5, xx. 8 xxxx. 6 xxxx xxxxx, čl. 10 xxxx. 1 nebo xx. 11 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/751.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx některý xx xxxxxx xxxxx xx. 7 xxxx. 1 nebo 5 xxxx xx. 8 xxxx. 6 věty xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/751.

(4) Xxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxx poruší xxxxxxx xx zákazů xxxxx xx. 8 xxxx. 6 věty xxxxx xxxx xx. 10 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/751.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 4,

x) 2 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3,

c) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

§134

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze, aniž xx k xxxx xxxxxxxxx,

x) uvede xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §52b xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx požadované xxxxxxxxx nebo vysvětlení xxxxx §135a xxxx. 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx

x) 5 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx písmene c) xxxx x),

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxx x),

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

§135

Společná xxxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §132 xxxx. 3, x xxxxxxxx přestupků xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx vykonávají xx xxxxxxx povolení, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxx podle §133b xxxx. 4,

b) Xxxx xxx ochranu hospodářské xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §133b xxxx. 2 x 3,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §130 xxxx. 1 xxxx. o),

d) Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx x přestupku xxxxxx Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx postup xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokutě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx identifikačních xxxxx x pokutované xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx

x) xxxx vůči dotčené xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx stabilitu xxxxxxxxxx xxxx,

x) ohrozilo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nepřiměřenou xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 nebo 4 xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 5 let. Osobní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx nutnou v xxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX A XXXXXXXX

§135x

(1) Česká národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb malého xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upravujícím xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a

c) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x §124t, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx právní xxxxx ze xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx elektronických xxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx2) xxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx x eurech2) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx2).

(2) Dohled xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vydavatel xx xxxxxx nebo místem xxxxxxxxx x

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx v rámci xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) České xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx jinak xxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxx než x rámci jiné xxxxxx přítomnosti.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx banky xxxx xxxxxxx poskytnout České xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x vysvětlení potřebná x objasnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx neoprávněnému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x každý xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x výslech xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx kontrolu dodržování xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxx x §124t xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx orgánem xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platby x Xxxxxxxx xxxx2) x podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx2) xx x České xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Příslušným xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx platební xxxxxxxxx je xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele Česká xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx inspekce x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, kteří xxxx sídlo x Xxxxx republice, Xxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§135b

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bank x povinnosti mlčenlivosti xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx oprávněnými xxxxxxxxxx platební xxxxxx xxxx vydávat xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx jiných členských xxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx centrální xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx orgánům jiných xxxxxxxxx států vykonávajícím xxxxxx xxx zahraničními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména informace x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxx zákona.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx informaci xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx nesmí xxx xxxx poskytnuta xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx tuto informaci xxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxx výhradně xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx poskytnuta. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Česká xxxxxxx banka poskytnutou xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx, xxxxx informaci xxxxxxx, x výhradně xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx žádost o xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx poskytnutí mohlo xxxxxxxxxx ovlivnit xxxxxxxxxx xxxx bezpečnost Xxxxx xxxxxxxxx nebo veřejný xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xx xxxxxx xxxx téže xxxx a xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozsudkem.

(6) Při xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 5 informuje Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§135x

Xxxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxx kontrolu xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jiné osoby, xxxxxx prostřednictvím tato xxxxx vykonává provozní xxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx vykonávat xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxx národní banka xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx obchodního xxxxxxxx xxxx x jiné xxxxx, jejímž xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Na xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx tuto xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx tento orgán xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx.

(3) Orgán xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx podléhající jeho xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx zástupce xxxx x jiné osoby, xxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx, které xx oprávněna vykonávat xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx to oznámí Xxxxx xxxxxxx bance. Xx žádost orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) U xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontrolu xx xxxxx x rozsahu, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx skutkového xxxxx týkajícího xx xxxxxxxx, která toto xxxxxxxxx xxxxxxx.

§135x vložen xxxxxxx předpisem x. 139/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

§135d

Opatření k xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx osoba podléhající xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx tímto zákonem xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postup xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx x následků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx

x) xx xxxxxxxxx lhůtě zjednala xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, nebo některé x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) nechala xx xxx xxxxxxx xxxxxxx mimořádný audit,

d) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxx jednostranné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxx,

x) nevykonávala xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx provozních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, prostřednictvím xxxx xxxxx, nebo xxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

i) nakládala x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vydány xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Opatření k xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. f) xxxx g) xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dojít xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx dohledu Xxxxx xxxxxxx xxxxx, které Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x způsobu xxxxxxxx xxxxxxx.

§135x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2011 Xx. x účinností xx 27.5.2011

§135e

Přijímání xxxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx x zahájení xxxxxx x xxxx xxxxxx7) xx xxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x platebních xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím přeshraniční xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx2) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx2), xxxxxx na xxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy xxxxxx xxxxxxx, x xxxx x xx xxx, xxx podnět xxxxx, xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, informuje xxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx o možnosti xxxxxxxxxxxx řešení xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x vydavateli xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8).

§135x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2011 Xx. x účinností xx 27.5.2011

§135f

Pořádková xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx banka může xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx pokutu xx xxxx 500&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx uložených xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;500&xxxx;000 Kč.

(3) Příjem x pořádkových xxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.

§135x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 139/2011 Xx. x účinností xx 27.5.2011

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§136

Xxxxxxx x registry

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxx platebních xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx,

x) registr xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx,

x) xxxxxx platebních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx x registrů xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx d) xx xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jejichž xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx služby xxxx xxxxxxx elektronické xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xx xxxxxxxx také xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx poskytování xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xx zapisují xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx seznamu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x provozovateli x xxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) se xxxxxxxx xxxx údaj o xxxxxxxxxxxxx systému, xxxxx xx zapsaná xxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxx, xxxx xx řídí právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Do xxxxxxx x registrů xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x

x) x fyzické xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx bydliště xxxx xxxxx podnikání x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx seznamy x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. X xxxxxxx x x xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx nahlížet.

(6) Xxxxx xxxxxxx banka seznamy x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx, xxx xxxxx v xxxxxx x xxxxx xx seznamu xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxx namítat, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§136x

§136x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 139/2011 Sb.

§137

§137 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 139/2011 Sb.

§138

§138 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2011 Sb.

§139

(1) Xxxxx rozhodnutí Xxxxx národní banky xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx v prvním xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxx bankovní xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx zákona upravujícího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x možném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx9) xx xxxxxxxxx.

§140

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx spočívajících ve xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího mezibankovní xxxxxxxx xx karetní xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx uzavření xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx ve xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§141

Xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx souhlasu subjektů xxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx x zpracování xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx podvodům v xxxxxxx xxxxxxxxxx styku, xxxxxx vyšetřování a xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§142

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx banka xxxx vyhlášku podle §9 odst. 3, §11 odst. 2, §17 odst. 4, §18 xxxx. 6, §20 odst. 4, §23 xxxx. 3, §26 odst. 4, §27 xxxx. 2, §29 xxxx. 2, §37 xxxx. 4, §39 odst. 2, §47 xxxx. 3, §48 odst. 4, §52a xxxx. 5, §52b xxxx. 4, §52c odst. 6, §52e xxxx. 4, §52h xxxx. 4, §52j odst. 4, §52k odst. 3, §52m xxxx. 3, §54 xxxx. 4, §56 xxxx. 2, §71 odst. 3, §72 xxxx. 4, §73b xxxx. 5 x §124d xxxx. 3.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

§143

(1) Xxx, kdo xxxx xxxxxx xxxxxxxx x §5, xxxxx xxx xx xxx 24. xxxxxxxx 2007 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx službami xxxxx xxxxxx xxxxxx, může xxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadního xxxxxxxxx do 30. xxxxx 2011. Xxx xxx xx xxxxxxx, xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx; §144 xxxx. 6 až 9 xxx není xxxxxx.

(2) Xxx, xxx xxxx xxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxx v §5, xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona oprávněn xxxxxxxxxx služby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx služby xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xx základě xxxxx dosavadního xxxxxxxxx, xxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx žádost x povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxx pro výkon xxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona; §144 xxxx. 6 xx 9 tím xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti o xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx registru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx osvědčení x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx tohoto xxxxxx.

§144

(1) Licence xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vydaná xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxx §19 xxxxxx x. 124/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxx zákon") xx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Česká národní xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zapíše xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §13a dosavadního xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, ledaže s xxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona vysloví xxxxxxxxx; v xxxxxx x xx se xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona.

(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §18b xxxx x xxxxxxxx xxxxx §19 xxxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxx nebylo rozhodnuto xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx za xxxxxx x povolení k xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxx x ní xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(5) Žádost x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §30 xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx rozhodnuto xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona považuje xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxx x ní xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(6) Xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx x uživatelem xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxxx, x když xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx nároky, xxxxx x těchto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx pro uživatele xxxx příznivé než xxxxxxxx, které tento xxxxx xxxxxxxx sjednat xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx, xx byly xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx umožňuje xxxxxxx xxxx xxxxxxx příznivé xxx xxxxxxxxx.

(8) Při xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx za xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x drobném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2010.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, která byla xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx provede xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx autorizováno xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx platebních xxxxxxxxx, provedou xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pouze platební xxxxxxxxx zahájené xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

§145

(1) Xx 1. xxxxx 2012 xx xxxxx xxxxxx a xxxx poskytovatel xxxxxxxxx xxxxx x 2 xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx x §109 xxxx. 1, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v měně xxxx; §109 odst. 3 xxxx. x) xxx xxxx dotčen.

(2) Xx 1. xxxxx 2012 xx xxxxxxx §109 xxxx. 2 xxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx měně, xxxxx xx prováděna xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx euro.

(3) Xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx dán xxxxxxxx platební xxxxxx, xxxxxxxxxx xx lhůta xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx pracovní xxx.

§146

Zrušuje xx:

1. Xxxxx č. 124/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Vyhláška č. 548/2002 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx zúčtování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 91/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx.

4. Vyhláška č. 92/2006 Sb., kterou se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx elektronických xxxxx.

§147

Účinnost

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2009.

x z. Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněna vydávat xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx do 30. xxxxx 2011 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze xx xxxxxxx svého dosavadního xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přepisů; xxx 5 xxx xxxx dotčen.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz malého xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, může xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 30. dubna 2012 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; bod 5 xxx xxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §47 xxxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx styku, xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona; xxx 4 xxx xxxx dotčen. Xxxxxx x zápis xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, o které xxxxxx rozhodnuto xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona považuje xx xxxxxx o xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx xxxxx §54 zákona x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx styku, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §47 xxxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx o xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx účinky xxxxxxxxxx x udělení povolení x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejdříve xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx zákonem x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, i xxxx vznikly xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, které x xxxxxx právních vztahů xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx x provozování platebního xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxx udělená xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §71 xxxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx uděleného podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §70 xxxxxx x. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

7. Provozovatel xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování na xxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx xx xxxx dodržuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §65 xxxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx systém x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na základě xxxxxxxx uděleného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx xxxxx §62 xxxxxx č. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx nebylo xxxxxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §71 xxxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxx vztahy xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x něm xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxxx č. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxx vznikly přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx x nich xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx však xxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

Xx. IX

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx systém s xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xx platební xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §62 xxxx. 1 zákona x. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx platební xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §62 odst. 2 zákona x. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 31.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §133a xxxx. 1 xxxx. a) xx x) xxxxxx č. 284/2009 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxx ode xxx 31. xxxxx 2016, xxxx xx rok xxx xxx, xxx Xxxxx republika xxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.12.2014

Čl. XIV

Přechodné ustanovení

Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx mohou na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx dobu 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Podají-li x xxxx lhůtě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr do xxxx, xxx Česká xxxxxxx xxxxx rozhodne x jejich xxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 258/2016 Xx. x účinností xx 1.12.2016

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §124d x 124f xx 124i xxxxxx č. 284/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx 9 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xx. 3 xxxx. 4 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/92/EU.

2. Poskytovatel poskytne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §124h xxxxxx x. 284/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §124d xxxx. 3 zákona x. 284/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx konce kalendářního xxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx srovnávacích xxxxxxx, xxxxx začal provozovat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §124i xxxx. 3 xxxxxx x. 284/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, do 10 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx. 3 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2014/92/EU.

4. Xxxxx xxxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxx xxxxx §124d xxxx. 3 xxxxxx x. 284/2009 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx provádí xx. 3 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2014/92/EU.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 452/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.3.2017

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 284/2009 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.11.2009.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

156/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/92 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2010

139/2011 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx styku, xx xxxxx zákona x. 156/2010 Sb., x některé xxxxx xxxxxx

x účinností od 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx některých zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx nim

s účinností xx 1.1.2012

37/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 31.1.2012

261/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2014 s výjimkou xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.2.2015

258/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2016

452/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 13.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx o xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s účinností xx 1.7.2017

Xxxxxx předpis x. 284/2009 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 370/2017 Sb. s xxxxxxxxx od 13.1.2018.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 98/26/ES xx dne 19. xxxxxx 1998 x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování x platebních systémech x v systémech xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/44/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2007/64/ES xx xxx 13. xxxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxx trhu, kterou xx mění xxxxxxxx 97/7/XX, 2002/65/XX, 2005/60/ES x 2006/48/XX a xxxxxxx směrnice 97/5/XX, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/111/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/44/ES xx dne 6. xxxxxx 2009, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 98/26/ES x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx vypořádání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a směrnice 2002/47/XX x dohodách x finančním xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x úvěru.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/110/ES ze xxx 16. xxxx 2009 o přístupu x xxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxx výkonu a x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx činností, x xxxxx xxxxxxx 2005/60/XX a 2006/48/XX x x xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2010/78/EU xx xxx 24. listopadu 2010, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 98/26/XX, 2002/87/XX, 2003/6/XX, 2003/41/XX, 2003/71/XX, 2004/39/XX, 2004/109/XX, 2005/60/XX, 2006/48/XX, 2006/49/ES x 2009/65/XX x ohledem xx xxxxxxxxx Evropského xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu pro xxxxxxxxxxxxxx a zaměstnanecké xxxxxxxx xxxxxxxxx) x Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papíry x xxxx).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/92/EU xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxxxxx poplatků souvisejících x xxxxxxxxxx účty, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx účtům xx xxxxxxxxxx prvky.

2) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 924/2009 xx xxx 16. xxxx 2009 o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Společenství x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 2560/2001, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 260/2012 xx dne 14. xxxxxx 2012, kterým xx stanoví xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 924/2009.

Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/751 ze xxx 29. dubna 2015 o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za karetní xxxxxxxx xxxxxxxxx.

3) Xxxxxxxxx §56 x 56a xxxxxx č. 85/1996 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 228/2002 Xx., xxxxxx č. 284/2004 Xx. x xxxxxx x. 296/2007 Xx., §2 xxxxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (notářský řád), xx znění zákona x. 7/2009 Sb.
5) §5d xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., zákona x. 126/2008 Sb. x xxxxxx x. 230/2008 Xx.
6) Xxxxxxxxx §307 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
7) §42 xxxxxxxxx xxxx.
8) Zákon č. 229/2002 Sb., x finančním xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9) §152 xxxx. 5 správního xxxx.
10) Xx. 10 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 98/26/ES.
11) Xx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/48/ES xx xxx 14. xxxxxx 2006 x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx 2007/18/XX x 2010/16/XX.
12) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1095/2010 ze xxx 24. listopadu 2010 o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx x. 716/2009/XX x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX.
13) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1092/2010 ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxx unie x x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.