Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2011.


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
281/2009 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna občanského soudního řádu Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o požární ochraně Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o České obchodní inspekci Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o geologických pracích Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o územních finančních orgánech Čl. VII
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o místních poplatcích Čl. VIII Čl. IX
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích Čl. X
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o státní kontrole Čl. XI
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. XII
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o bankách Čl. XIII
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny Čl. XIV
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie Čl. XV
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu Čl. XVI
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o dani z nemovitostí Čl. XVII
Přechodné ustanovení Čl. XVIII
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Čl. XIX
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky Čl. XX
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů Čl. XXI
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Čl. XXII
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o ochraně spotřebitele Čl. XXIII
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o České národní bance Čl. XXIV
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna celního zákona Čl. XXV
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o dani silniční Čl. XXVI
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 35/1993 Sb. Čl. XXVII
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o stavebním spoření Čl. XXVIII
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 157/1993 Sb. Čl. XXIX
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl Čl. XXX
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 323/1993 Sb. Čl. XXXI
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty Čl. XXXII
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 85/1994 Sb. Čl. XXXIII
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o silniční dopravě Čl. XXXIV
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o zeměměřictví Čl. XXXV
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o regulaci reklamy Čl. XXXVI
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech Čl. XXXVII
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o státní statistické službě Čl. XXXVIII
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře Čl. XXXIX
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 118/1995 Sb. Čl. XL
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna devizového zákona Čl. XLI
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna lesního zákona Čl. XLII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o krmivech Čl. XLIII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně chmele Čl. XLIV
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní Čl. XLV
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o technických požadavcích na výrobky Čl. XLVI
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Čl. XLVII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o civilním letectví Čl. XLVIII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o lihu Čl. XLIX
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích Čl. L
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 242/1997 Sb. Čl. LI
ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu Čl. LII
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 91/1998 Sb. Čl. LIII
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o hnojivech Čl. LIV
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o návykových látkách Čl. LV
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 168/1998 Sb. Čl. LVI
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna veterinárního zákona Čl. LVII
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Čl. LVIII
ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody a o změně souvisejících zákonů Čl. LIX
ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o nouzových zásobách ropy Čl. LX
ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o zajišťování obrany Čl. LXI
ČÁST ŠEDESÁTÁ - Změna zákona o azylu Čl. LXII
ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky Čl. LXIII
ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o cestovních dokladech Čl. LXIV
ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o poštovních službách Čl. LXV
ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna tiskového zákona Čl. LXVI
ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o ochraně osobních údajů Čl. LXVII
ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně sbírek muzejní povahy Čl. LXVIII
ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o obcích (obecní zřízení) Čl. LXIX
ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o krajích (krajské zřízení) Čl. LXX
ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze Čl. LXXI
ČÁST SEDMDESÁTÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel Čl. LXXII
ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna plemenářského zákona Čl. LXXIII
ČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o střelných zbraních Čl. LXXIV
ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států Čl. LXXV
ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 159/2000 Sb. Čl. LXXVI
ČÁST SEDMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech Čl. LXXVII
ČÁST SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o elektronickém podpisu Čl. LXXVIII
ČÁST SEDMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy Čl. LXXIX
ČÁST SEDMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o ekologickém zemědělství Čl. LXXX
ČÁST SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Čl. LXXXI
ČÁST OSMDESÁTÁ - Změna zákona o mezinárodní pomoci při správě daní Čl. LXXXII
ČÁST OSMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu Čl. LXXXIII
ČÁST OSMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví Čl. LXXXIV
ČÁST OSMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech Čl. LXXXV
ČÁST OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o silničním provozu Čl. LXXXVI
ČÁST OSMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. LXXXVII
ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 367/2000 Sb. Čl. LXXXVIII
ČÁST OSMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o ochraně práv k odrůdám Čl. LXXXIX
ČÁST OSMDESÁTÁ OSMÁ - Změna energetického zákona Čl. XC
ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 492/2000 Sb. Čl. XCI
ČÁST DEVADESÁTÁ - Změna zákona o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků Čl. XCII
ČÁST DEVADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o obecné bezpečnosti výrobků Čl. XCIII
ČÁST DEVADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o veřejných sbírkách Čl. XCIV
ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Čl. XCV
ČÁST DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna exekučního řádu Čl. XCVI
ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže Čl. XCVII
ČÁST DEVADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna lázeňského zákona Čl. XCVIII
ČÁST DEVADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o odpadech Čl. XCIX
ČÁST DEVADESÁTÁ OSMÁ - Změna vodního zákona Čl. C
ČÁST DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna knihovního zákona Čl. CI
ČÁST STÁ - Změna zákona č. 271/2001 Sb. Čl. CII
ČÁST STO PRVNÍ - Změna zákona o vodovodech a kanalizacích Čl. CIII
ČÁST STO DRUHÁ - Změna zákona o finanční kontrole Čl. CIV
ČÁST STO TŘETÍ - Změna zákona o myslivosti Čl. CV
ČÁST STO ČTVRTÁ - Změna zákona o obalech Čl. CVI
ČÁST STO PÁTÁ - Změna zákona o integrované prevenci Čl. CVII
ČÁST STO ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší Čl. CVIII
ČÁST STO SEDMÁ - Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních Čl. CIX
ČÁST STO OSMÁ - Změna zákona o střelných zbraních Čl. CX
ČÁST STO DEVÁTÁ - Změna zákona o platebním styku Čl. CXI
ČÁST STO DESÁTÁ - Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci Čl. CXII
ČÁST STO JEDENÁCTÁ - Změna zákona o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství Čl. CXIII
ČÁST STO DVANÁCTÁ - Změna zákona č. 226/2002 Sb. Čl. CXIV
ČÁST STO TŘINÁCTÁ - Změna zákona o finančním arbitrovi Čl. CXV
ČÁST STO ČTRNÁCTÁ - Změna transplantačního zákona Čl. CXVI
ČÁST STO PATNÁCTÁ - Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů Čl. CXVII
ČÁST STO ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů Čl. CXVIII
ČÁST STO SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin Čl. CXIX
ČÁST STO OSMNÁCTÁ - Změna zákona o zoologických zahradách Čl. CXX
ČÁST STO DEVÁTENÁCTÁ - Změna zákona o oběhu osiva a sadby Čl. CXXI
ČÁST STO DVACÁTÁ - Změna zákona o Antarktidě Čl. CXXII
ČÁST STO DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 322/2003 Sb. Čl. CXXIII
ČÁST STO DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o spotřebních daních Čl. CXXIV
ČÁST STO DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních Čl. CXXV
ČÁST STO DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o chemických látkách a chemických přípravcích Čl. CXXVI
ČÁST STO DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 438/2003 Sb. Čl. CXXVII
ČÁST STO DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů Čl. CXXVIII
ČÁST STO DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 479/2003 Sb. Čl. CXXIX
ČÁST STO DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 19/2004 Sb. Čl. CXXX
ČÁST STO DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí Čl. CXXXI
ČÁST STO TŘICÁTÁ - Změna zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty Čl. CXXXII
ČÁST STO TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o rybářství Čl. CXXXIII
ČÁST STO TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy Čl. CXXXIV
ČÁST STO TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o válečných hrobech a pietních místech Čl. CXXXV
ČÁST STO TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o kolektivním investování Čl. CXXXVI
ČÁST STO TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o dluhopisech Čl. CXXXVII
ČÁST STO TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. CXXXVIII
ČÁST STO TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 237/2004 Sb. Čl. CXXXIX
ČÁST STO TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o omezení plateb v hotovosti Čl. CXL
ČÁST STO TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu Čl. CXLI
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o vinohradnictví a vinařství Čl. CXLII
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o rostlinolékařské péči Čl. CXLIII
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Čl. CXLIV
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o zaměstnanosti Čl. CXLV
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 436/2004 Sb. Čl. CXLVI
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o některých službách informační společnosti Čl. CXLVII
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 501/2004 Sb. Čl. CXLVIII
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 554/2004 Sb. Čl. CXLIX
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití Čl. CL
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. CLI
ČÁST STO PADESÁTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích Čl. CLII
ČÁST STO PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 179/2005 Sb. Čl. CLIII
ČÁST STO PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Čl. CLIV
ČÁST STO PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti Čl. CLV
ČÁST STO PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o registračních pokladnách Čl. CLVI
ČÁST STO PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o inspekci práce Čl. CLVII
ČÁST STO PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o veřejných výzkumných institucích Čl. CLVIII
ČÁST STO PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o finančních koglomerátech Čl. CLIX
ČÁST STO PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 381/2005 Sb. Čl. CLX
ČÁST STO PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti Čl. CLXI
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ - Změna zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti Čl. CLXII
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 444/2005 Sb. Čl. CLXIII
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 56/2006 Sb. Čl. CLXIV
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o prevenci závažných havárií Čl. CLXV
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 62/2006 Sb. Čl. CLXVI
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí Čl. CLXVII
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 70/2006 Sb. Čl. CLXVIII
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 79/2006 Sb. Čl. CLXIX
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o registrovaném partnerství Čl. CLXX
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o veřejných zakázkách Čl. CLXXI
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ - Změna zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení Čl. CLXXII
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o střetu zájmů Čl. CLXXIII
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna stavebního zákona Čl. CLXXIV
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 214/2006 Sb. Čl. CLXXV
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 230/2006 Sb. Čl. CLXXVI
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních Čl. CLXXVII
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců Čl. CLXXVIII
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem Čl. CLXXIX
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o pohonných hmotách Čl. CLXXX
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory Čl. CLXXXI
ČÁST STO OSMDESÁTÁ - Změna zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění Čl. CLXXXII
ČÁST STO OSMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů Čl. CLXXXIII
ČÁST STO OSMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 270/2007 Sb. Čl. CLXXXIV
ČÁST STO OSMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 296/2007 Sb. Čl. CLXXXV
ČÁST STO OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o léčivech Čl. CLXXXVI
ČÁST STO OSMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí Čl. CLXXXVII
ČÁST STO OSMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související Čl. CLXXXVIII
ČÁST STO OSMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o nabídkách převzetí Čl. CLXXXIX
ČÁST STO OSMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 122/2008 Sb. Čl. CXC
ČÁST STO OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 126/2008 Sb. Čl. CXCI
ČÁST STO DEVADESÁTÁ - Změna zákona o předcházení ekologické újmě Čl. CXCII
ČÁST STO DEVADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Čl. CXCIII
ČÁST STO DEVADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 254/2008 Sb. Čl. CXCIV
ČÁST STO DEVADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách) Čl. CXCV
ČÁST STO DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 301/2008 Sb. Čl. CXCVI
ČÁST STO DEVADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 304/2008 Sb. Čl. CXCVII
ČÁST STO DEVADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 305/2008 Sb. Čl. CXCVIII
ČÁST STO DEVADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 7/2009 Sb. Čl. CXCIX
ČÁST STO DEVADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 41/2009 Sb. Čl. CC
ČÁST STO DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ - ÚČINNOST Čl. CCI
281
XXXXX
xx dne 22. xxxxxxxx 2009,
xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Čl. X
Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxx č. 36/1967 Sb., xxxxxx x. 158/1969 Xx., xxxxxx č. 49/1973 Xx., xxxxxx x. 20/1975 Xx., xxxxxx x. 133/1982 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 328/1991 Xx., xxxxxx x. 519/1991 Xx., xxxxxx č. 263/1992 Xx., xxxxxx x. 24/1993 Sb., xxxxxx x. 171/1993 Xx., xxxxxx x. 283/1993 Xx., zákona x. 117/1994 Sb., xxxxxx x. 152/1994 Xx., xxxxxx x. 216/1994 Xx., zákona x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Xx., zákona x. 247/1995 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx x. 31/1996 Sb., xxxxxx x. 142/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 269/1996 Xx., zákona x. 202/1997 Sb., xxxxxx č. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Sb., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., zákona x. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 2/2000 Sb., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx č. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 46/2000 Sb., zákona x. 105/2000 Sb., xxxxxx x. 130/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Sb., zákona x. 204/2000 Xx., xxxxxx č. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 367/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Sb., zákona x. 137/2001 Sb., xxxxxx x. 231/2001 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 276/2001 Xx., xxxxxx x. 317/2001 Sb., zákona x. 451/2001 Xx., xxxxxx č. 491/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., zákona č. 226/2002 Sb., zákona x. 309/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Xx., zákona x. 120/2004 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 153/2004 Xx., xxxxxx č. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 340/2004 Xx., zákona x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 554/2004 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 59/2005 Xx., xxxxxx x. 170/2005 Xx., xxxxxx x. 205/2005 Xx., xxxxxx x. 216/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 383/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Xx., zákona x. 79/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 113/2006 Xx., zákona č. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 133/2006 Sb., xxxxxx č. 134/2006 Xx., zákona x. 135/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx č. 216/2006 Xx., xxxxxx x. 233/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 308/2006 Xx., xxxxxx x. 315/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona č. 104/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2008 Sb., xxxxxx č. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 259/2008 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 295/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Xx. x zákona x. 709/2008 Sb., xx mění takto:
1. Xx §200m xx vkládá xxxx §200x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:
"§200x
Xxxxxx x nahrazení xxxxxxxx xxxxxxxx Komory xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx skutečnosti, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poradce
Ustanovení §200x xx 200x x xxxxxx x xxxxxxxxx souhlasu zástupce Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x seznámení se x obsahem listin, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x obsahem xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx skutečnosti, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".
2. V §274 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, který xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 80a xxx:
"(2) Ustanovení §337 xx 337h xx xxxxxxx i xxx xxxxxxx rozvrhového xxxxxx x xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx80x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.
80x) §232 odst. 4 xxxxxx č. 280/2009 Xx., daňový řád.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 80x x 80b xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 80x x 80c.
3. X §337 xx xx odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Soud xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozhodne x xxxxx rozdělení rovněž xx návrh xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx podstaty xxxxxxx správce daně, xxxxx návrh podal, xx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudem.".
Xxxxxxxxx odstavce 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 a 4.
ČÁST DRUHÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
Xx. XX
V §77 xxxx. 2 větě xxxxx xxxxxx č. 133/1985 Sb., x požární xxxxxxx, xx znění zákona x. 203/1994 Xx. x xxxxxx x. 237/2000 Xx., xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx7x)" xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7x xxxxxxx.
XXXX TŘETÍ
Xxxxx zákona o Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. III
V §12 xxxx. 5 xxxxxx č. 64/1986 Sb., x Xxxxx obchodní xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 145/2000 Sb. x xxxxxx x. 444/2005 Xx., se xxxxx "x vymáhá xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3x)" xxxxxx poznámky pod xxxxx č. 3x xxxxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
Xxxxx zákona o xxxxxxx x využití xxxxxxxxxx bohatství (horní xxxxx)
Xx. XX
Xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 541/1991 Xx., zákona x. 10/1993 Sb., xxxxxx x. 168/1993 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., zákona x. 366/2000 Xx., xxxxxx x. 315/2001 Xx., zákona č. 61/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 150/2003 Xx., xxxxxx x. 3/2005 Xx., xxxxxx x. 386/2005 Sb., xxxxxx č. 186/2006 Xx., zákona x. 313/2006 Sb. a xxxxxx x. 296/2007 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §32x xxxx. 6 xxxx první xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxx x xxxxxxxx".
2. X §32x odst. 7 xx xxxxx "penále xxxxx odstavce 7" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx x prodlení podle xxxxxxxx 6".
3. X §32a xxxxxxxx 8 zní:
"(8) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxx x prodlení xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx řádu. Ke xxxxxx úhrad xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 a xxxxx x prodlení xxxxx xxxxxxxx 6, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx působnosti xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ložisko.".
4. X §32x xxxx. 9 xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxx x xxxxxxxx".
5. V §41 se xx xxxxx "14x" vkládá xxxxx ", 32x".
XXXX PÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách x x státní xxxxxx správě
Čl. X
X §41 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx báňské správě, xx znění xxxxxx x. 206/2002 Xx., xxxxxx č. 3/2005 Xx. a xxxxxx x. 376/2007 Xx., xx slova "xxxxxx; xxx placení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx18x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx x xxxxxxxx," x xxxxxxxx pod xxxxx x. 18x xx xxxxxxx.
XXXX ŠESTÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx pracích
Čl. XX
X §20 xxxxxx č. 62/1988 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 543/1991 Xx., xxxxxx x. 366/2000 Xx. x zákona x. 444/2005 Xx., se xxxxxxxx 2 včetně xxxxxxxx pod čarou x. 4c xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavce 3 x 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 337/1992 Xx., xxxxxx x. 35/1993 Sb., xxxxxx x. 325/1993 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Sb., xxxxxx x. 311/1999 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 218/2000 Xx., zákona x. 253/2000 Xx., xxxxxx č. 58/2001 Xx., zákona x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Xx., zákona x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx. x xxxxxx x. 239/2008 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §3 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:
"(2) Nelze-li určit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, je xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Prahu 1.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 se označuje xxxx odstavec 3.
2. X §3 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxx 1" xxxxxxxxx xxxxx "odstavce 1 nebo 2".
XXXX OSMÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXXX
Zákon č. 565/1990 Sb., x místních poplatcích, xx xxxxx xxxxxx x. 184/1991 Xx., xxxxxx x. 338/1992 Xx., xxxxxx x. 48/1994 Xx., zákona x. 305/1997 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 185/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 229/2003 Xx. a xxxxxx x. 270/2007 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §3 xxxx. 3 xx xxxxx "vybírá xxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xxxx xxxxxx" x xxxxx ", a xx poplatek ručí" xx xxxxxxx.
2. §11 xxx:
"§11
(1) Xxxxxxx-xx poplatky xxxxxxxxx poplatníkem včas xxxx ve xxxxxxx xxxx, vyměří xx xxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx výměrem.
(2) Xxxxxxx-xx poplatky odvedeny xxxxxxx xxxxxxxx včas xxxx xx xxxxxxx xxxx, vyměří mu xxxxxx xxxx poplatek xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx úhradě.
(3) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poplatky nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx na xxxxxxxxxxx; toto xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx, xxxxx x pokuty, xxxxxxxx xxxxxxx řádem, x xxxxxxxx pořádkových xxxxx, xx xxxxxxxxxxx.".
3. §12 x 13 xx zrušují.
4. X §14 odst. 2 xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx a zániku" xxxxxxxxx slovy "xxxxx x xxxxx" x xx slovo "povinnosti," xx vkládají xxxxx "xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".
5. Xx §14 se xxxxxx nový §14x, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 14x xxx:
"§14x
(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plátce xxxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx identifikátor14a), byl-li xxxxxxxx, místo xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx další xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednat v xxxxxxxxxxxx věcech,
x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činností, x xxxxxxx, xx předmět xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx plátce,
c) xxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxx poplatkové xxxxxxxxxx.
(2) Poplatník xxxx plátce, který xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx na území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Dohody o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxxxxx x odstavci 2 xxxxxx svého xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xx změně xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx oznámit xx 15 xxx xxx dne, xxx xxxxxxx.
14a) §127 xxxx. 1 xxxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx řád.".
6. §16 xx zrušuje.
Čl. XX
1. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podány xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x které xxxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích
Xx. X
Xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 271/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., zákona x. 36/1995 Sb., zákona x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., zákona x. 151/1997 Xx., zákona x. 209/1997 Sb., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx č. 103/2000 Sb., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., zákona x. 255/2000 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Xx., xxxxxx č. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Sb., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Xx., xxxxxx č. 628/2004 Sb., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx č. 72/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Sb., zákona x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., zákona č. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 123/2008 Xx., zákona č. 216/2008 Xx. x xxxxxx x. 9/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §4 xxxx. 1 xx na začátek xxxxxxx x) vkládají xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poplatek v xxxxxxxxxxx xx".
2. X §6x xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xx slova "soud xxxxxxxxx poplatek x xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx)" xxxxxxxxx xxxxx "současně xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx" a xx xxxxx xxxxxxxx xx doplňuje xxxx "Xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 15 xxx.".
3. V §7 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".
4. §8 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§8
Placení poplatků
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vykonává příslušný xxxx xxxx xxxxxx xxxxx podle §3.
(2) Xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Poplatky se xxxxx xx xxxx xxxxxxx x České xxxxxxx xxxxx xxx xxxx příslušný podle §3 (xxxx xxx "xxxx xxxxx").
(4) Xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxx než 5 000 Xx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
5. X §9 xxxx. 9 xx xxxxx "Xxxxxxx, xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".
6. X §10 xxxx. 2 se věty xxxxx x xxxxx xxxxxxx.
7. X §10 odst. 7 xx slovo "usnesení" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxx" x xxxxx "stanovena" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
8. §12 xxx:
"§12
(1) Xxxx-xx soud nesprávné xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx rozhodnutí xxxxx xxxx změní x xxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaplatit xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx provést xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx zaplatit xxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx. Ve xxxxxx xxxxx xxxxxx i xxxxx uložit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
9. §13 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5 zní:
"§13
(1) Ve věcech xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxx správě xxxxxxx xxxxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxx nestanoví xxxxx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx povinnosti, xxxxx x rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx o přiznání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx5), xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.
5) §138 občanského xxxxxxxx řádu.".
10. §13x xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4x x 4x xxxxxxx.
11. X §16 se xxxxxxxx 2 zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 a 3.
XXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxx kontrole
Čl. XX
X §19 xxxx. 5 xxxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 392/2005 Xx. a zákona x. 230/2006 Sb., xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 8 xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Čl. XXX
V §14 xxxx. 3 xxxxxx č. 582/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxx xxxx údaje nezbytné x xxxxxx správy xxxx,".
Poznámka xxx xxxxx č. 48 xx zrušuje.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxx
Xx. XIII
X §38 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 84/1995 Xx. a xxxxxx x. 126/2002 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxx".
ČÁST TŘINÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx přírody x xxxxxxx
Xx. XIV
X §88x xxxxxx č. 114/1992 Sb., x ochraně xxxxxxx a krajiny, xx xxxxx zákona x. 218/2004 Xx. x xxxxxx x. 444/2005 Xx., větě xxxxx se xxxxx "x vymáhají xxxxx xxxxx" zrušují x xxxx poslední včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 42x xx xxxxxxx.
XXXX ČTRNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx podporu x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 241/1992 Sb., o Xxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx x rozvoj české xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 273/1993 Xx., xxxxxx č. 482/2004 Xx. a xxxxxx x. 342/2006 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §8 odst. 4 xx xxxxx "podle xxxxxxxx x správě xxxx x xxxxxxxx3x)" xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 3x xxxxxxx.
2. X §8x xxxx. 5 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x poplatků3b)" xxxxxxx.
ČÁST PATNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
Čl. XVI
Xxxxx č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 98/1999 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., zákona x. 444/2005 Sb., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 222/2006 Xx., zákona x. 167/2008 Xx. x xxxxxx č. 9/2009 Sb., se xxxx xxxxx:
1. X §12 xxxx. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se slova "xxxxxx, xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxxxx, xxxxx".
2. X §12 xxxx. 3 větě xxxxx xx slovo "penále" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx x prodlení".
3. X §12 xxxx. 3 xxxx třetí xx slova "Xxxxxx xx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Úrok x xxxxxxxx xx xxxxxxx" x xx xxxx xxxxxxxx se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxxxx".
4. X §12 xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 21x xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavec 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.
5. X §20 xxxx. 6 xx xxxx xxxxxxxx zrušuje.
XXXX ŠESTNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxx z nemovitostí
Xx. XXXX
Zákon č. 338/1992 Sb., x dani x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 315/1993 Xx., xxxxxx x. 242/1994 Sb., xxxxxx x. 248/1995 Xx., xxxxxx č. 65/2000 Sb., xxxxxx x. 492/2000 Sb., xxxxxx č. 239/2001 Xx., xxxxxx č. 483/2001 Xx., xxxxxx x. 576/2002 Sb., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx č. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., zákona x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Sb., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx. x xxxxxx x. 1/2009 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §3 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx (§13x xxxx. 5)".
2. X §8 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx (§13x odst. 5)".
3. X §12, §15 xxxx. 3 x x §15 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxx".
4. X §12 xxxx xxxxx xx xxxxx "soubory" xxxxxxxxx xxxxxx "souhrny".
5. X §13 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxx".
6. X §13x xxxx. 1 xxxx druhé xx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxx".
7. X §13x odst. 1 xx xx konci xxxx xxxxx doplňují xxxxx "; xxxxxxx xxxx nemusí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx a xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx".
8. X §13a odst. 1 xx xx xxxx třetí xxxxxx xxxx "Xx xxxxxx xxxxxxxx subjektu xx xxxxxxx daně zašle xxxxxxxxx platebního xxxxxx, x xx xx 30 xxx xxx xxx, xxx žádost xxxxxxx.".
9. V §13x xxxx. 1 x 2 se xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
10. V §13a xxxx. 2 závěrečné xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "sdělí" nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".
11. X §13x odst. 4 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "společného xxxxxxxxx".
12. V §13x odstavce 5 x 6 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 19a xxxxx:
"(5) Xx-xx ve xxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx xx xxxxxxx"), xxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx, xxxx nebo samostatném xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "podíl xx xxxxxx"), xx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx za xxxx podíl xx xxxxxx samostatně. X xxxxx případě přiznává x platí xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx svého podílu xx xxxxxxx dani xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx pozemku nebo xx stavbě. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjednodušeným xxxxxxxx. Xxxxxxxx některý xx xxxxxxxxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, správce xxxx xx vyměří xxx z xxxx xxxxxx, xxx předchozí xxxxx k podání xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx, x něhož xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx samostatného nebytového xxxxxxxx, xxxxxxxxxx zástupce xxxx společného xxxxxxxxx, x pokud bude xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 5 věty xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xx opožděné podání xxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxx x doměřené xxxx. Xxxx z xxxxxxxx xxxxx daňového xxxx19x) xxxxxx xx xx pátého pracovního xxx následujícího po xxxxxxxxx xxx splatnosti xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx.
19a) §252 xxxxxx x. 280/2009 Xx., daňový xxx.".
13. X §13x se za xxxxxxxx 6 vkládá xxxx odstavec 7, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxx odstavce 5 x xxxxxxxx 6 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx rovněž xxx xxxxxxxx xxxx ostatním xxxxxxxxxxxxxxx, jestliže jeden xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx z xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 5.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 až 10 xx označují xxxx xxxxxxxx 8 xx 11.
14. X §13x xx xx xxxxx xxxxx odstavce 10 xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxx zmocněnec".
15. V §13x xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 11 xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
16. X §14 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx se slova "xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podíl xx xxxx x xxxxxxx" zrušují x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx věta "Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx spoluvlastnickému xxxxxx xx pozemku, stavbě, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
17. X §15 xxxx. 3 se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx větou "Xxxxxxxx vyměření xx xxxxxxxxxxxx neoznamuje, pokud x to poplatník xxxxxxxx.".
18. V §15 odst. 4 xx za xxxxx "x moci xxxxxx" xxxxxxxx slova ", x nejedná-li xx x xxxxxx xx xxxx zcela osvobozené".
19. V §15 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňuje xxxx "Xxxxxxx xx xxxxxxxxx u xxxx xx staveb.".
20. X §15 xxxx. 5 se xxxxx "9" nahrazuje xxxxxx "10".
21. X §15 xxxx. 6 xx xxxxx "10" xxxxxxxxx xxxxxx "11".
Xx. XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx měl xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 338/1992 Sb., ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx nezvolí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §13a xxxx. 5 zákona x. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx zákona o xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 357/1992 Sb., o dani xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 18/1993 Xx., xxxxxx x. 322/1993 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 113/1994 Xx., xxxxxx č. 248/1995 Sb., zákona x. 96/1996 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx č. 203/1997 Sb., xxxxxx x. 227/1997 Sb., xxxxxx č. 169/1998 Xx., zákona č. 95/1999 Sb., xxxxxx x. 27/2000 Sb., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 340/2000 Xx., xxxxxx x. 364/2000 Xx., zákona x. 117/2001 Sb., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 148/2002 Xx., xxxxxx č. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 420/2003 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx č. 342/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 245/2006 Xx., zákona č. 261/2007 Xx., zákona x. 270/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx. x xxxxxx x. 476/2008 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §3 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
2. §16x xxx:
"§16x
Xxxxxx příslušnost
Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx darovací x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, v xxxxx obvodu xxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxx xxxxxxxxxx naposledy xxxxxx xxxxx, nebo xxxxx-xx xxxxxx pobyt, xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxx nemovitost, x xx i x xxxxxxx, nabývá-li xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxx věcnému xxxxxxx,
c) xx xxxxxx pobyt xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu,
x) xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx
x) xx nacházel xxxxxx majetek xxxx xxxx majetkový prospěch, xxxxx-xx určit místní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx d).".
3. X §17 xx xxxxx "a xxx na xxxx xxxxxx xxxxxx" zrušují.
4. X §18 x nadpisu se xxxxx "Xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Stanovení".
5. X §18 xxxx. 1 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
6. X §18 xxxxxxxx 2 x 3 znějí:
"(2) Xxxxxx-xx daňový xxxxxxx, xx údaje xxxxxxxx xxx stanovení daně xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx by zakládaly xxxxx daň než xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx povinen xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po měsíci, xx xxxxxx došlo x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx stanovení xxxx xxxxx xxxxxxxx řádu.
(3) Xx podmínek, xxxxx daňový xxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx xx daň nižší, xxx xx poslední xxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx je oprávněn xxxxx dodatečné daňové xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx, xx údaje xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx dědické xxxx xxxx darovací xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx údaje, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.".
7. X §18 xx za xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k dani xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx původní x xxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 a 6.
8. X §18 odst. 6 xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (§21)" xxxxxxx.
9. §22 xx xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx poradenství a Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 523/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 170/2004 Xx., xxxxxx x. 284/2004 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 312/2006 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx. a xxxxxx x. 254/2008 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §3 se doplňuje xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxxxxxx xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xx při xxxxxx daní xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx.".
2. X §6 se za xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 3x xxx:
"(5) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx správcem xxxx xxxxx daňového xxxx3x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, náleží xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx poskytované xxxxxxx poradcem xxxxxxxxx xxxxxxxxx sazbou a xxxxxxx účelně vynaložených xxxxxx.
3x) §26 xxxx. 2 xxxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx řád.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 12 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 6 xx 13.
3. X §11 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx zní:
"x) xx povinna navrhnout xx 30 dnů xx xxxxxxxx správce xxxx daňového poradce, xxxxxxx správce daně xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx daní3e).".
XXXX DEVATENÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxx z příjmů
Xx. XXX
Xxxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 96/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., zákona č. 196/1993 Xx., zákona x. 323/1993 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 114/1994 Xx., xxxxxx č. 259/1994 Xx., xxxxxx x. 32/1995 Sb., xxxxxx x. 87/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., zákona x. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Sb., xxxxxx č. 316/1996 Xx., xxxxxx x. 18/1997 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., zákona x. 210/1997 Xx., zákona x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 111/1998 Xx., zákona x. 149/1998 Sb., zákona x. 168/1998 Xx., xxxxxx x. 333/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Sb., xxxxxx x. 129/1999 Xx., xxxxxx č. 144/1999 Xx., xxxxxx x. 170/1999 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 3/2000 Xx., xxxxxx x. 17/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 72/2000 Xx., xxxxxx x. 100/2000 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx č. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx č. 340/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 117/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 239/2001 Sb., xxxxxx č. 453/2001 Xx., xxxxxx x. 483/2001 Xx., xxxxxx x. 50/2002 Xx., xxxxxx x. 128/2002 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 210/2002 Sb., xxxxxx x. 260/2002 Xx., xxxxxx č. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 575/2002 Sb., xxxxxx x. 162/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., zákona x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 19/2004 Xx., zákona č. 47/2004 Xx., xxxxxx x. 49/2004 Xx., xxxxxx č. 257/2004 Xx., zákona x. 280/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 360/2004 Xx., zákona č. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Sb., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 676/2004 Xx., xxxxxx č. 179/2005 Xx., zákona č. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Sb., xxxxxx č. 357/2005 Xx., zákona x. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 530/2005 Xx., xxxxxx č. 545/2005 Xx., zákona x. 552/2005 Sb., xxxxxx x. 56/2006 Sb., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 203/2006 Sb., xxxxxx č. 223/2006 Xx., xxxxxx č. 245/2006 Sb., zákona x. 264/2006 Xx., xxxxxx č. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 29/2007 Xx., xxxxxx x. 67/2007 Xx., xxxxxx x. 157/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Sb., zákona x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 482/2008 Xx., xxxxxx x. 2/2009 Xx. x xxxxxx x. 87/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §38x xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" vkládají xxxxx "x hlášení".
2. X §38d se xxxxxxxx xxxxxxxx 11 x 12, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39x xxxxx:
"(11) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, má xxxxxx xxxx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sazby xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(12) Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sazbou xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx družstvy nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx k xxxxxxxx xxxx daně xxxxxxx, pokud xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx srážky a xxxx kontroly, xxxxxxxxx xxxxxxxxx39x).
39x) §21 xxxxxx x. 280/2009 Xx., daňový xxx.".
3. V §38x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 12, xxxxx zní:
"(12) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx podat xxxxxx příslušnému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx daně.".
4. X §38xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9, xxxxx zní:
"(9) Xxxxxxxx zprostředkovatel má xxx správě xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.".
5. X §38h xx xx odstavec 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, který xxx:
"(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 5 xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nahoru.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 13 xx označují xxxx odstavce 4 xx 14.
6. X §38h xxxx. 4 xx slova " xxxxxxxx 2" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 2 x 3".
7. X §38h xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxx 1 x 2" nahrazují xxxxx "odstavců 2 x 3".
8. X §38h xx xxxxxxxx xxxxxxxx 15, xxxxx zní:
"(15) Xxxxx dochází xx xxxxxx záloh xxxx xxxx podle zvláštní xxxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxx činnosti a x xxxxxxxxx xxxxxxx x organizační xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx39x), jestliže xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx srážky xxxxx nebo daně x její xxxxxxxx. Xxxxxxxxx plátce daně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx x xxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx požitků za xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx zůstává xxxxxxxxx. Xx-xx x tomu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, zdaněním příjmů xxxxxxxxxx pověří xxxxxx xxxx xxxxx z xxxx, a jedná-li xx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxxxxx k xxxx xxxxx §38x odst. 4, pověří xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, u xxx xx poplatník xxxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx.".
9. X §38i xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxx daňové xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx vybrány xx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xx stanovené xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx úhradě.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.
10. V §38x xxxx. 8 xx slovo "předepsanou" xxxxxxxxx xxxxxx "stanovenou" x xxxxx "xxx xx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxx xxx".
11. Xx §38x xx vkládá xxxx §38x, xxxxx xxx:
"§38x
(1) Xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx svému xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jejich plátcově xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zálohy xx xxxxxxxx xxxxxx, x xx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxx o pojistné xxxxxx nahrazující příjem xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 25&xxxx;000 Xx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx nebyla xxxxxxx xxx x
e) xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx od daně (§4).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 2 x §17 xxxx. 3 x xxxxx provozovny xxxxxxxxxx uvedených x §2 odst. 3 x §17 xxxx. 4 umístěné xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx svému xxxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxx xxxxxxxx kontraktu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 3 xxxx §17 xxxx. 4, xx xxxxx xxxxxxx může dojít xx vzniku xxxxx xxxxxxxxxx (§22 xxxx. 2).".
XXXX XXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 10/1993 Sb., xxxxxx x. 15/1993 Xx., zákona x. 161/1993 Sb., xxxxxx x. 324/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., zákona x. 241/1994 Xx., zákona x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1996 Xx., zákona x. 48/1997 Sb., zákona x. 127/1998 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., xxxxxx č. 118/2000 Xx., zákona x. 258/2000 Sb., xxxxxx č. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 138/2001 Sb., xxxxxx x. 49/2002 Xx., xxxxxx x. 176/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 437/2003 Xx., zákona x. 455/2003 Xx., xxxxxx x. 3/2004 Sb., xxxxxx x. 438/2004 Xx., zákona x. 123/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxx č. 545/2005 Sb., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 117/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 214/2006 Sb., xxxxxx č. 264/2006 Xx., zákona č. 261/2007 Sb., zákona x. 296/2007 Xx. x zákona x. 306/2008 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §22 xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 25x a 25x xxxxxxx.
2. X §23 xxxx. 1 větě druhé xx xxxxx "x xxxxxx" xxxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx
Xx. XXIII
X §24x odst. 6 xxxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 36/2008 Sb., xxxx xxxxx xx xxxxx ", x xxxxxx xxxxx úřad" zrušují.
ČÁST DVACÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x Xxxxx národní xxxxx
Xx. XXIV
Xxxxx č. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 60/1993 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 42/2000 Xx., xxxxxx x. 442/2000 Sb., xxxxxx x. 278/2001 Xx., xxxxxx č. 482/2001 Xx., xxxxxx x. 127/2002 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Sb., zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 62/2006 Xx., zákona x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 160/2007 Xx., xxxxxx x. 36/2008 Xx., zákona x. 124/2008 Xx. a xxxxxx x. 254/2008 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §46x odst. 7 xx věta xxxxx xxxxxxx.
2. X §49x xx dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, který xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 12c xxx:
"(2) Náhradu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx nákladů xx příjmem Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hledí xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtu12c).
12c) §2 xxxx. 2 xxxxxx č. 280/2009 Xx., daňový xxx.".
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx
Čl. XXX
Xxxxx č. 13/1993 Sb., celní xxxxx, ve znění xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 113/1997 Sb., zákona x. 63/2000 Xx., xxxxxx č. 256/2000 Xx., xxxxxx č. 265/2001 Xx., xxxxxx x. 1/2002 Sb., xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona x. 322/2003 Xx., zákona x. 354/2003 Xx., xxxxxx x. 187/2004 Xx., zákona x. 79/2006 Xx., zákona x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 170/2007 Sb., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 136/2008 Xx. x zákona x. 41/2009 Xx., xx xxxx takto:
1. V §51 xx odstavce 1 xx 4 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x 2.
2. V §270 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xx xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxx clo xxxx daň x xxxxx xxxxxxx celní xxxxxxx, xxx clo xxxx daň uhradit xxxxxxxx xx složené xxxxx xxxxxxx; xx xxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx den, x xxxx celní xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx cla nebo xxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §270 xx odstavec 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 5.
4. X §270 xxxxxxxx 4 x 5 xxxxx:
"(4) Xxxxxx xxxxxx cla x xxxx x případě xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx:
x) xxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxx,
x) xxx x přidané xxxxxxx,
x) příslušenství, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu xxx xxxx přeplatek xxxxxx xxxxx x xxxxxx jiného xxx.".
5. §275 se xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9x xxxxxxx.
6. §282 xx xxxxxxx.
7. X §285 xxxx. 2 xx věta xxxxx xxxxxxxxx větou "Úroková xxxxx xx rovná xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, zvýšené x 14 xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxx den xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx." a xxxx xxxxx xx xxxxxxx.
8. Xx §320 se xxxxxx xxxx §320x, xxxxx xxx:
"§320x
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx smlouva.".
ČÁST XXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxx silniční
Xx. XXXX
Xxxxx č. 16/1993 Sb., x xxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxxx x. 243/1994 Xx., zákona x. 143/1996 Sb., xxxxxx x. 61/1998 Xx., xxxxxx č. 241/2000 Sb., xxxxxx x. 303/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 493/2001 Xx., xxxxxx x. 207/2002 Xx., xxxxxx x. 102/2004 Xx., xxxxxx č. 635/2004 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Sb., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Sb. x xxxxxx x. 246/2008 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §16 xx odstavec 1 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 7 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
2. X §17 xx xxxxxxxx 1 zrušuje x xxxxxxx se xxxxxxx označení odstavce 2.
ČÁST XXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Sb.
Xx. XXXXX
V xxxxxx x. 35/1993 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 337/1992 Xx., o správě xxxx x xxxxxxxx, xxxxx x. 531/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, a xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx X xxxxxxx.
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx spoření
Xx. XXVIII
V §16x xxxxxx č. 96/1993 Sb., x xxxxxxxxx spoření, xx xxxxx xxxxxx x. 423/2003 Sb., xx odstavec 5 xxxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 157/1993 Xx.
Xx. XXXX
X xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Sb. x xxxxxx x. 96/1993 Xx., zákon č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 35/1993 Xx., x zákon x. 593/1992 Xx., x rezervách xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx XX zrušuje.
ČÁST XXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x některých podmínkách xxxxxx, šíření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx
Xx. XXX
X §10x xxxxxx č. 273/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, šíření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx x některých dalších xxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 132/2000 Xx. a zákona x. 249/2006 Sb., xx xxxxxxxx 8 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 16 xxxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 323/1993 Xx.
Xx. XXXX
V xxxxxx č. 323/1993 Xx., kterým xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx zákona x. 35/1993 Xx., zákona x. 96/1993 Xx., xxxxxx č. 157/1993 Xx. x zákona x. 196/1993 Xx., xxxxx č. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx znění xxxxxx x. 35/1993 Xx. x xxxxxx č. 157/1993 Xx., x xxxxx x. 593/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxx zjištění základu xxxx x příjmů, xx znění zákona x. 157/1993 Xx., xx článek XX xxxxxxx.
XXXX XXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXXII
X §8x odst. 6 xxxxxx č. 71/1994 Sb., o xxxxxxx x vývozu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 80/2004 Xx., xx slova "xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx6x)" xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 6c xxxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 85/1994 Sb.
Xx. XXXXXX
X xxxxxx č. 85/1994 Xx., kterým se xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 368/1992 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx zákona x. 10/1993 Xx. x xxxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxx x. 531/1990 Xx., x územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 337/1992 Xx., xxxxxx č. 35/1993 Sb. x xxxxxx x. 325/1993 Xx., xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 35/1993 Xx., xxxxxx č. 157/1993 Sb., zákona x. 302/1993 Sb., xxxxxx č. 315/1993 Xx. a zákona x. 323/1993 Xx., xxxxx x. 357/1992 Xx., o xxxx xxxxxxx, xxxx darovací x xxxx z xxxxxxx nemovitostí, xx xxxxx xxxxxx č. 18/1993 Xx., xxxxxx x. 322/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx. x xxxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxx x. 331/1993 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx České republiky xx xxx 1994 x o změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 96/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx. x xxxxxx č. 42/1994 Xx., xx článek XXX xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx dopravě
Xx. XXXIV
X §35 zákona č. 111/1994 Sb., x silniční dopravě, xx znění zákona x. 150/2000 Sb., xx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7x xxxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXXX
Změna zákona x xxxxxxxxxxxx
Xx. XXXX
V §17x xxxx. 2 xxxxxx č. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 186/2001 Sb. x zákona x. 444/2005 Xx., se xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13x xxxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 231/2001 Sb., xxxxxx x. 256/2001 Xx., zákona č. 138/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 132/2003 Xx., xxxxxx x. 217/2004 Xx., xxxxxx x. 326/2004 Sb., xxxxxx x. 480/2004 Xx., xxxxxx č. 384/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 25/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2007 Xx., xxxxxx x. 160/2007 Sb., xxxxxx č. 36/2008 Xx. x xxxxxx x. 296/2008 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. V §8b xxxx. 6 větě xxxxx xx xxxxx ", x vymáhá xxxxxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
2. V §8x xx xxxxxxxx 7 včetně poznámky xxx xxxxx x. 35 xxxxxxx.
ČÁST TŘICÁTÁ XXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx družstvech
Xx. XXXXXX
X §27x xxxxxx č. 87/1995 Sb., o xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx z příjmů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 280/2004 Xx., zákona č. 57/2006 Xx. a xxxxxx x. 120/2007 Xx., se xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
"(5) Xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxx statistické xxxxxx
Xx. XXXXXXX
X §26a odst. 6 zákona č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 230/2006 Xx., se xxxx xxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXXIX
X §65c xxxx. 6 xxxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 113/2006 Xx. x xxxxxx x. 414/2008 Xx., xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x. 118/1995 Xx.
Xx. XX
X xxxxxx č. 118/1995 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx XXXXX xxxxxxx.
ČÁST TŘICÁTÁ XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 159/2000 Xx., zákona x. 362/2000 Sb., xxxxxx x. 482/2001 Xx., xxxxxx č. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Sb., zákona x. 354/2004 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx. x zákona x. 254/2008 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. V §28 xxxx. 6 xxxx xxxxx se xxxxx ", a vymáhá xxxxx xxxx" zrušují.
2. X §28 xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxx "Xx náhradu xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx správy xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx prostředky xxxxxxxxx xxxxxxxx22).".
Poznámka xxx xxxxx č. 22 xxx:
"22) §2 odst. 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád.".
ČÁST XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXX
X §56 odst. 5 xxxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx slova "x vymáhá, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx29)" včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 29 xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x krmivech
Čl. XXXXX
X §19x xxxx. 6 větě xxxxx zákona č. 91/1996 Sb., x xxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 214/2007 Sb., se xxxxx "x xxxxxx xxxxx xxxx" xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 97/1996 Sb., o ochraně xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 68/2000 Xx., zákona x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 322/2004 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Xx. a xxxxxx x. 444/2005 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §8 xxxx. 7 se xxxxx "x vymáhá xxxxx úřad" xxxxxxx.
2. V §8 xx odstavec 8 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 21 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.
ČÁST XXXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x některých opatřeních xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Čl. XXX
X §34 xxxx. 6 větě xxxxx xxxxxx č. 19/1997 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxxxxxxxxxx xx zákazem xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 50/1976 Xx., o xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx x. 140/1961 Xx., trestní xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 138/2008 Sb., xx xxxxx "x vymáhá xxxxx xxxx" xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
Čl. XXXX
X §19 xxxx. 7 xxxxxx č. 22/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x o změně x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 205/2002 Xx., se slova "x xxxxxx územní xxxxxxxx orgán6) xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx6x)" xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 x 6x zrušují.
ČÁST XXXXXXXXX XXXX
Změna xxxxxx x veřejném zdravotním xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXXX
Zákon č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx č. 2/1998 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., zákona x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 220/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 459/2000 Xx., xxxxxx x. 176/2002 Xx., xxxxxx č. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 285/2002 Xx., zákona x. 309/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 222/2003 Sb., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx č. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Xx., xxxxxx č. 455/2003 Xx., xxxxxx č. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Sb., xxxxxx x. 422/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., zákona x. 438/2004 Xx., xxxxxx x. 123/2005 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx č. 350/2005 Xx., zákona č. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 47/2006 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 117/2006 Sb., xxxxxx č. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Sb., xxxxxx č. 245/2006 Xx., zákona x. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 340/2006 Xx., xxxxxx č. 57/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., zákona č. 129/2008 Sb., xxxxxx x. 137/2008 Xx., xxxxxx č. 270/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Sb.,zákona č. 306/2008 Xx. x xxxxxx x. 59/2009 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §39x odst. 7 xx xxxx předposlední xxxxxxx.
2. V §45x xxxx. 6 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXXXX
X §94 odst. 8 xxxx první xxxxxx č. 49/1997 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 225/2006 Xx., se xxxxx ", a vymáhá xx celní xxxx" xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x lihu
Xx. XXXX
Xxxxx č. 61/1997 Sb., x lihu x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 587/1992 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxx), xx xxxxx zákona x. 129/1999 Sb., xxxxxx x. 22/2000 Xx., xxxxxx č. 354/2003 Xx., xxxxxx č. 186/2004 Sb., xxxxxx x. 75/2006 Sb. x zákona č. 37/2008 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §17x xxxx. 6 se xxxxx ", a xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx15x)" xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 15x xxxxxxx.
2. X nadpisu §20 se xxxxx "xxxxxx x správě xxxx a xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "daňovému xxxx".
3. V §20 xxxx. 2 xx slova "xxxxx x xxxxxx xxxx x poplatků15)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx řád" x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15 xx zrušuje.
XXXX XXXXXXXXX XXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Čl. X
X §16 xxxxxx č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 120/2008 Sb., xx x xxxxxxxxxx 7 až 10 xxxxx ", x xxxxxx xx celní xxxx" zrušují.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ XXXXXX
Xxxxx zákona x. 242/1997 Xx.
Xx. LI
X xxxxxx č. 242/1997 Xx., xxxxxx se xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 117/1995 Xx., o státní xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx II xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
Čl. XXX
V §9x xxxx. 4 x x §9x xxxx. 6 xxxxxx č. 15/1998 Sb., x dohledu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x změně x xxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 230/2008 Xx., xx věta xxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXX XXXXX
Změna zákona x. 91/1998 Xx.
Xx. XXXX
X xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 94/1963 Xx., o rodině, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx VII xxxxxxx.
ČÁST PADESÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x hnojivech
Xx. XXX
V §14x xxxx. 6 xxxx xxxxx xxxxxx č. 156/1998 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pomocných xxxxxxxxxxx přípravcích x xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx zkoušení xxxxxxxxxxxx xxx (xxxxx x xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 317/2004 Xx., zákona x. 444/2005 Xx. a xxxxxx č. 9/2009 Xx., se xxxxx "x xxxxxx xxxxx xxxx" xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xx. LV
X §40 xxxxxx č. 167/1998 Sb., x návykových látkách x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 362/2004 Xx., xx xxxxxxxx 11 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 10x xxxxxxx.
XXXX PADESÁTÁ XXXXXX
Změna xxxxxx x. 168/1998 Xx.
Xx. XXX
X xxxxxx č. 168/1998 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 337/1992 Xx., x správě daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxx XX xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXX XXXX
Změna veterinárního xxxxxx
Xx. XXXX
X §53 xxxx. 7 větě xxxxxxxxxxxx x x §74 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxx č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., zákona x. 316/2004 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 48/2006 Xx., zákona x. 124/2008 Xx. x xxxxxx x. 182/2008 Xx., xx xxxxx ", x xxxxxx xxxxx xxxx" xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXX XXXXX
Změna zákona x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXXXX
X §16x xxxx. 7 xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z provozu xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx. a zákona x. 137/2008 Sb., xx xxxxx "vybírá x xxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "vymáhá příslušný xxxxxxx daně".
XXXX PADESÁTÁ XXXXX
Změna zákona x výkonu trestu xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx
Xx. LIX
X §33 xxxxxx č. 169/1999 Sb., x výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, se xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx postup se xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx nařízené xxxxxxxx xxxx.".
XXXX XXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Xx. LX
X §10 xxxxxx č. 189/1999 Sb., x nouzových xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxx ropné xxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxx ropy), xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx xxxx odstavec 6.
XXXX PADESÁTÁ XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx obrany
Xx. XXX
Zákon č. 222/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., zákona x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 267/2006 Sb. a xxxxxx x. 306/2008 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §67 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "penále" xxxxxxxxx xxxxxx "úrok".
2. X §67 se xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 20 xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon o xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 2/2002 Xx., xxxxxx x. 217/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 519/2002 Xx., zákona x. 222/2003 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 539/2004 Xx., xxxxxx x. 57/2005 Xx., xxxxxx x. 350/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 136/2006 Xx., zákona x. 165/2006 Xx., xxxxxx č. 170/2007 Xx., xxxxxx x. 343/2007 Sb., zákona x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx.,xxxxxx x. 140/2008 Xx. x xxxxxx x. 274/2008 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §93b xxxx. 6 xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13x xxxxxxx.
2. V §93x xx odstavec 7 xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 14 xxxxxxx.
XXXX ŠEDESÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx
Xx. LXIII
X §157x xxxx. 10 xxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 428/2005 Xx., xxxxxx x. 136/2006 Xx. x xxxxxx x. 230/2006 Xx., se xxxxx "x vymáhají xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx" xxxxxxx.
ČÁST ŠEDESÁTÁ XXXXX
Změna zákona x cestovních xxxxxxxxx
Xx. XXXX
X §34x xxxx. 6 xxxx první zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 136/2006 Xx., xx xxxxx ", a xxxxxx příslušný celní xxxx" zrušují.
XXXX ŠEDESÁTÁ XXXXX
Změna xxxxxx x poštovních xxxxxxxx
Xx. XXX
Zákon č. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o poštovních xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 517/2002 Xx., xxxxxx x. 225/2003 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 95/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., zákona č. 110/2007 Xx. x xxxxxx x. 41/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §37x odst. 6 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Pokuty xxxxxx x xxxxxx Xxxx.".
2. V §37x xx xxxxxxxx 7 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 14x xxxxxxx.
3. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx.
XXXX ŠEDESÁTÁ XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXX
X §17 xxxxxx č. 46/2000 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx periodického xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), se xxxxxxxx 9 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 9 zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 10 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9.
ČÁST XXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xx. LXVII
X §46 xxxx. 7 větě první xxxxxx č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 439/2004 Xx. x xxxxxx x. 444/2005 Xx., xx slova "x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx34)" xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 34 xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povahy
Xx. XXXXXX
V §14 xxxx. 7 xxxxxx č. 122/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx muzejní xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx slova ", xxxxxx postupuje podle xxxxxx o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx" xxxxxxx.
XXXX ŠEDESÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona x obcích (xxxxxx xxxxxxx)
Xx. XXXX
Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Sb., xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 311/2002 Sb., xxxxxx x. 313/2002 Xx., zákona č. 59/2003 Xx., zákona x. 22/2004 Sb., xxxxxx x. 216/2004 Xx., zákona č. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 421/2004 Sb., xxxxxx č. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., zákona x. 234/2006 Xx., xxxxxx č. 245/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 169/2008 Xx., xxxxxx x. 298/2008 Xx., zákona x. 305/2008 Sb. x xxxxxx x. 477/2008 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §128 odst. 7 x x §129x xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxx x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx".
2. X §129c xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.
3. V §147 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx39)" xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 39 xxxxxxx.
XXXX ŠEDESÁTÁ XXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx)
Čl. XXX
Xxxxx č. 129/2000 Sb., o xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Sb., xxxxxx x. 231/2002 Xx., xxxxxx x. 404/2002 Xx., zákona x. 229/2003 Sb., xxxxxx x. 216/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., zákona x. 421/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 234/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 298/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx. a zákona x. 477/2008 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §85 xxxx. 5 a x §88 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxx x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "daňového xxxx".
2. X §89 se odstavec 5 xxxxxxx.
XXXX ŠEDESÁTÁ XXXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxx městě Xxxxx
Čl. XXXX
Xxxxx č. 131/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 145/2001 Xx., xxxxxx č. 273/2001 Xx., xxxxxx č. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx č. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 312/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 22/2004 Xx., zákona x. 216/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 387/2004 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., zákona x. 626/2004 Sb., zákona x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., zákona x. 234/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 66/2008 Xx., xxxxxx x. 169/2008 Xx., xxxxxx x. 298/2008 Xx., zákona č. 305/2008 Xx. a xxxxxx x. 477/2008 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §112 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxx x správě daní x poplatků" xxxxxxxxx xxxxx "daňového řádu".
2. V §116 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obyvatel
Xx. XXXXX
Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx obyvatel x rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x evidenci xxxxxxxx), xx znění zákona x. 2/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona č. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., zákona x. 68/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Sb., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx. x xxxxxx x. 41/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §17e xxxx. 8 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
2. X §17e xx odstavec 9 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14x xxxxxxx.
ČÁST SEDMDESÁTÁ XXXXX
Xxxxx plemenářského xxxxxx
Xx. LXXIII
X §28 xxxx. 7 xxxxxx č. 154/2000 Sb., x šlechtění, plemenitbě x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 130/2006 Xx., xx věty xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10 x 10x xxxxxxx.
XXXX SEDMDESÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zbraních
Xx. XXXXX
V §22 odst. 7 xxxxxx č. 156/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 13/1998 Xx., x xxxxxx č. 368/1992 Xx., o správních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 227/2003 Xx. x xxxxxx č. 444/2005 Xx., xx xxxx xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 25 xxxxxxx.
XXXX SEDMDESÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, průzkumu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx států
Xx. XXXX
V §19 xxxx. 3 xxxx xxxxx zákona č. 158/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x těžbě xxxxxxxxxx xxxxxx x mořského xxx xx hranicemi xxxxxxxxx států a x xxxxx některých xxxxxx, se středník x xxxx xxxx xx středníkem včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 11 zrušují.
ČÁST XXXXXXXXXX XXXXXX
Změna xxxxxx x. 159/2000 Xx.
Xx. XXXXX
V xxxxxx č. 159/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 15/1998 Sb., x některé xxxxx xxxxxx, se část xxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXXXXX
Xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 493/2000 Xx., xxxxxx x. 141/2001 Xx., zákona č. 187/2001 Xx., zákona x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 479/2003 Xx., zákona č. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 482/2004 Xx., xxxxxx x. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx č. 361/2005 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 546/2005 Xx., zákona č. 112/2006 Sb., zákona x. 130/2006 Xx., xxxxxx x. 138/2006 Xx., zákona x. 140/2006 Xx., zákona x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 174/2007 Xx., xxxxxx x. 218/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 26/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx. x xxxxxx x. 109/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §44a odstavec 8 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 24 x 24x xxx:
"(8) Správu xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx24) xxxxx xxxxxxxx xxxx24x). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xx xxx xxxxxx odvodů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx získané xxx správě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx o poskytnutí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, státních finančních xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx kontrole xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x xx kontrole xxxxxxx prostředků státního xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx o informace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; to xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x správní xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xx zahraničí. Xxxxxx, xxxxx vzniklo v xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx platebního xxxxxx. Odvod a xxxxxx xxx xxxxxxx xx 10 xxx xx 1. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
24) Xxxxx x. 531/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
24x) Zákon x. 280/2009 Sb., daňový xxx.".
2. Xxxx xxxxx se zrušuje.
ČÁST XXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x elektronickém xxxxxxx
Xx. XXXXXXX
Xxxxx č. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 226/2002 Xx., xxxxxx x. 517/2002 Sb., xxxxxx x. 440/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Sb., zákona x. 635/2004 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 110/2007 Sb. x xxxxxx x. 124/2008 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §19 xxxx. 6 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
2. Xxxx xxxxx se zrušuje.
XXXX XXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx opatřeních xxx xxxxxxx xxxxx
Xx. LXXIX
Xxxxx č. 241/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 354/2003 Xx., zákona x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx. a xxxxxx x. 296/2007 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §26 xxxx. 4 xxxx druhé xx xxxxx "a xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
2. X §26 xx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 21 xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXXXX XXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXXX
X §33 xxxx. 13 xxxx xxxxx xxxxxx č. 242/2000 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 368/1992 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 553/2005 Sb., xx xxxxx "x xxxxxx ji xxxxxxxxx xxxxxx finanční orgán60) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx61)" xxxxxx poznámek xxx xxxxx č. 60 x 61 xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x rozpočtových pravidlech xxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech xxxxxxxx rozpočtů, ve xxxxx xxxxxx č. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 421/2004 Xx., zákona x. 557/2004 Sb., xxxxxx č. 562/2004 Xx., zákona x. 635/2004 Sb., zákona x. 342/2005 Xx., xxxxxx č. 138/2006 Xx., zákona x. 140/2006 Xx., xxxxxx x. 245/2006 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 27/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Sb. x zákona č. 477/2008 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §22 xxxx. 13 větě první xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx".
2. X §22 odst. 13 se xx xxxx první xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtové kázně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx." x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.
3. X §22 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 14, xxxxx xxx:
"(14) Xxxxxx samosprávný celek xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx oprávněnému ke xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx
Čl. XXXXXX
X §4 xxxxxx č. 253/2000 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx daní x x xxxxx zákona x. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 691/2004 Xx., xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxx dne odeslání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 do xxx xxxxxxxx odpovědi xx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.".
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xx. XXXXXXX
X §13 xxxx. 6 xxxxxx č. 256/2000 Sb., x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x Státním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 441/2005 Sb., xx za xxxxx "xxxxxxxx 1 xx 4" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x".
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Změna zákona x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx
Xx. LXXXIV
X §93 xxxx. 4 zákona č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 444/2005 Xx., se xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 55 zrušuje.
XXXX OSMDESÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona x zemědělských xxxxxxxxx xxxxxxx x zemědělských xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXXX
X §28 xxxx. 2 zákona č. 307/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx listech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skladech x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx znění zákona x. 444/2005 Xx., xx věta xxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx provozu
Xx. XXXXXX
X §125 xxxx. 5 xxxxxx č. 361/2000 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Xx. x zákona x. 411/2005 Xx., xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 38 xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXXXXX
Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx x. 517/2002 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., zákona x. 81/2006 Sb., xxxxxx č. 110/2007 Xx., zákona x. 269/2007 Xx. x xxxxxx č. 130/2008 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §7x xxxx. 6 xxxx první se xxxxx "x vymáhá xxxxx úřad" xxxxxxx.
2. X §7x xx odstavec 7 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12x xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x. 367/2000 Xx.
Xx. XXXXXXXX
V xxxxxx č. 367/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx třetí xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
Xx. XXXXXX
X §22x xxxx. 6 větě xxxxx zákona č. 408/2000 Sb., x xxxxxxx xxxx x odrůdám xxxxxxx x o změně xxxxxx č. 92/1996 Xx., x odrůdách, xxxxx x sadbě xxxxxxxxxxx rostlin, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x ochraně xxxx x odrůdám), xx znění xxxxxx x. 554/2005 Xx., xx slova "a xxxxxx místně příslušný xxxxx úřad" xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 262/2002 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 278/2003 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 670/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx. a xxxxxx x. 158/2009 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §11 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx dodávku xxxxxxx x souvisejících xxxxxx;".
2. V §14 odst. 1 xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx x xxxxxxxx".
3. X §14 xxxx. 3 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxx správě příspěvků Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle daňového xxxx.".
Xxxxxxxx pod xxxxx č. 1x xx zrušuje.
4. X §14 xxxx. 10 xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx z xxxxxxxx".
5. V §14 odst. 10 xxxx xxxxx se xxxxx "Xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx x xxxxxxxx".
6. V §14 odst. 10 xxxx páté xx xxxxx "penále" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx x xxxxxxxx".
7. V §95 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx jejich xxxxxxx" x xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 16 xx zrušují.
XXXX XXXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x. 492/2000 Xx.
Xx. XCI
V xxxxxx č. 492/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 116/2006 Sb., se xxxx třetí zrušuje.
XXXX DEVADESÁTÁ
Xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx statků
Čl. XXXX
V §19 xxxx. 6 xxxxxx č. 101/2001 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx středník x část xxxx xx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 10 xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XCIII
X §8 zákona č. 102/2001 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků), xx xxxxxxxx 4 xxxxxx poznámky pod xxxxx č. 9 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavec 5 se xxxxxxxx xxxx odstavec 4.
XXXX DEVADESÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx sbírkách
Xx. XXXX
V §25 xxxx. 6 xxxx xxxxx xxxxxx č. 117/2001 Sb., o veřejných xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx ", x xx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu, který xxxxxxxx xxxxxx xxxx x poplatků" xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXXX XXXXX
Změna zákona, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx případy xxxxxxxx probíhajících xxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXX
X §2 xxxx. x) xxxxxx č. 119/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx případy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxx "xxxxxx o xxxxxx xxxx x poplatků" xxxxxxxxx xxxxx "daňového xxxx".
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
Xx. XCVI
X zákoně č. 120/2001 Sb., x soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x změně xxxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxxx xxxxxxx.
ČÁST DEVADESÁTÁ XXXX
Změna xxxxxx x ochraně hospodářské xxxxxxx
Xx. XCVII
X §22 odst. 6 xxxxxx č. 143/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 340/2004 Xx., xx xxxx první xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 17 zrušuje.
XXXX XXXXXXXXXX XXXXX
Změna lázeňského xxxxxx
Xx. XXXXXX
Xxxxx č. 164/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx přírodních xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx léčebných xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 222/2006 Xx. x xxxxxx x. 167/2008 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. V §20 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx", xxxxxxxx x část věty xx xxxxxxxxxx se xxxxxxx.
2. X §41 xxxx. 10 xx xxxx druhá xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 24 xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 477/2001 Xx., zákona x. 76/2002 Sb., xxxxxx x. 275/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 356/2003 Xx., xxxxxx č. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 188/2004 Xx., xxxxxx x. 317/2004 Sb., xxxxxx č. 7/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 314/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 25/2008 Xx., zákona x. 34/2008 Xx., xxxxxx x. 383/2008 Sb. x zákona x. 9/2009 Sb., xx xxxx takto:
1. X §17x xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.".
2. X §47 odst. 1 větě druhé xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxxxx".
3. X §47 xxxx. 1 xxxx třetí xx slovo "Xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx x xxxxxxxx".
4. X §47 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx", xxxxxxxx a část xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 36 xx xxxxxxx.
5. X §68 odst. 1 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx daně" x xxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 43 xx xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXXX XXXX
Xxxxx vodního xxxxxx
Čl. X
Xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 76/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx č. 20/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 25/2008 Xx., zákona x. 167/2008 Xx. x xxxxxx x. 181/2008 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §88 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Xxxxxxxx x vymáhání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx.".
2. V §88 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "správci xxxx xxxxxxxxxxx podle sídla xxxx xxxxx xxxxxx".
3. X §88 xxxx. 12 se xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx daně" x xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "místa xxxxxx".
4. V §88 odst. 13 xxxx xxxxx se xxxxx "celního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx", ve xxxx xxxxx xx slova "xxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx" x xxxxx "celnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx daně".
5. X §93 odst. 2 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
6. X §94 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx daně", ve xxxx xxxxx xx xxxxx "celního úřadu" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx", xx xxxx xxxxx xx slova "xxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx" x slova "xxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxx".
7. X §96 xxxx. 1 větě poslední xx xxxxx "celnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
8. X §97 xxxx. 2 xxxx druhé xx slova "celnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
9. X §99 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně příslušný xxxxx sídla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.".
10. V §99 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx37) x xxxxx41)" nahrazují xxxxx "xxxxx x xxxxxxxx x pokut" x xxxxx "xxxxxxx úřadu" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx daně".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 37 x 41 xx zrušují.
11. X §99 odst. 2 xxxx druhé xx xxxxx "vybraná xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx úroky x xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxx xxxx" se xxxxxxxxx slovy "správce xxxx".
12. V §100 xxxx. 7 xx slova "x xxx vybírání x xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správu xxxx a xxxxxxxx" xxxxxxx.
13. V §101 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx "Oprávněný xx povinen xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xx výši 1 xxxxxxx.".
14. X §101 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxx (§103)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1".
15. §103 xxx:
"§103
Xxxx x prodlení
(1) Xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle §88 xxxxxx povinným xxxxxxxxx xxxxxxxxx uhradit xxxx x prodlení. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx odstranění xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úrok z xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx každý xxx xxxxxxxx s xxxxxxx poplatků podle §89 a 100 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úrok x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí může x xxxxxx odstranění xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxx subjektu úrok x xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx do 3 let xxx xxx jeho xxxxxx xxxxxxxxx.".
XXXX DEVADESÁTÁ XXXXXX
Změna xxxxxxxxxx xxxxxx
Čl. CI
X §21 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxx č. 257/2001 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx knihovnických x informačních služeb (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x správě daní x xxxxxxxx" xxxxxxx.
XXXX STÁ
Xxxxx zákona x. 271/2001 Sb.
Xx. XXX
X xxxxxx č. 271/2001 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx, se xxxx pátá zrušuje.
XXXX STO XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
Čl. XXXX
X §34 zákona č. 274/2001 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 76/2006 Xx., xx xxxxxxxx 8 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 29x xxxxxxx.
ČÁST XXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXX
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x finanční xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 123/2003 Xx., xxxxxx x. 426/2003 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Xx., xxxxxx č. 482/2004 Xx., zákona x. 626/2004 Sb., xxxxxx č. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 138/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb. x zákona x. 298/2007 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §21 odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "x xxx xxxxxx placení x vymáhání xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23)" xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 23 zrušují.
2. Xxxx xxxxxxxx xx zrušuje.
ČÁST XXX XXXXX
Změna xxxxxx x myslivosti
Xx. XX
X §64 xxxx. 9 xxxxxx č. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 444/2005 Xx., xx xxxx xxxxx xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 32 xxxxxxx.
XXXX XXX XXXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxx
Čl. XXX
X §46 xxxx. 7 xxxxxx č. 477/2001 Sb., x xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx), xx xxxxx zákona č. 66/2006 Xx., xx xxxxx ", a xxxxxx xxxxx úřad" xxxxxxx.
XXXX XXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx prevenci
Xx. XXXX
X §38 odst. 7 xxxx xxxxx xxxxxx č. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o integrovaném xxxxxxxx znečišťování a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx prevenci), xx xxxxx xxxxxx x. 222/2006 Sb., xx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vymáhá celní xxxx, xxxxxx x xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx inspekcí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".
XXXX XXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx ovzduší
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 86/2002 Sb., x ochraně xxxxxxx x x xxxxx některých dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 521/2002 Xx., xxxxxx x. 92/2004 Xx., xxxxxx č. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 695/2004 Sb., xxxxxx x. 180/2005 Sb., xxxxxx x. 385/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx č. 212/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Sb., xxxxxx x. 180/2007 Xx., zákona č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 25/2008 Xx., xxxxxx x. 37/2008 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx. a xxxxxx č. 483/2008 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §19 xxxx. 4 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxx celní xxxx13)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxx" x xxxxx "Xxxxx xxxxx xxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "Prahy xxxxxxx daně".
2. X §19 xxxx. 4 xxxx poslední xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx daně".
3. X §19 xxxx. 5 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxxx13) xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxx" a xxxxx "Xxxxx xxxxx úřad" xx nahrazují slovy "Xxxxx správce xxxx".
4. V §19 xxxx. 5 xxxx xxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
5. X §40 xxxx. 16 xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxxxx".
6. X §40 xxxx. 18 xxxx xxxxx xx xxxxx "x xxxxxx" xxxxxxx.
7. V §40 se xxxxxxxx 19 včetně poznámky xxx xxxxx č. 13 zrušuje.
XXXX XXX XXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxx ústavní xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx školských xxxxxxxxxx
Xx. CIX
X §35 xxxx. 5 xxxxxx č. 109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx školských xxxxxxxxxx x x preventivně xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx zařízeních x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 17 xxxxxxx.
ČÁST STO XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zbraních
Xx. XX
X §77 odst. 6 xxxx xxxxx xxxxxx č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivu x x xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o změně xxxxxx č. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 484/2008 Xx., xx xxxxx ", a xxxxxx xxxxx xxxx" zrušují.
ČÁST STO XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
Xx. CXI
Xxxxx č. 124/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémech (xxxxx x platebním xxxxx), xx znění xxxxxx x. 257/2004 Sb., xxxxxx č. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Sb. x xxxxxx x. 254/2008 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §31a odst. 4 xxxx první xx xxxxx "a xxxxxx xxxxx xxxx" xxxxxxx.
2. X §31x xx xxxxxxxx 5 xxxxxx poznámky xxx čarou x. 11x xxxxxxx.
3. X §34b xxxx. 6 xxxx xxxxx xx slova "x xxxxxx xxxxx xxxx" xxxxxxx.
4. V §34x xx xx xxxxx odstavce 7 xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13 xxx: "Na náhradu xxxxxxx správních řízení xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jako xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx13).
13) §2 xxxx. 2 zákona x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx.".
5. X §34x xx xxxxxxxx 8 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 11b xxxxxxx
XXXX XXX XXXXXX
Změna xxxxxx x Státní zemědělské x xxxxxxxxxxxxx inspekci
Xx. XXXX
X §11x xxxx. 8 xxxx první zákona č. 146/2002 Sb., x Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 120/2008 Xx., xx xxxxx ", x xxxxxx xxxxx úřad" xxxxxxx.
XXXX XXX XXXXXXXXX
Xxxxx zákona x vývozu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Čl. XXXXX
X §7 xxxx. 7 xxxxxx č. 214/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx "xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx7)" xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 7 xxxxxxx.
XXXX XXX XXXXXXXX
Změna xxxxxx x. 226/2002 Sb.
Xx. XXXX
V xxxxxx č. 226/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx řízení soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 71/1967 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém podpisu x o změně xxxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), se xxxx xxxxx xxxxxxx.
XXXX STO XXXXXXXX
Změna zákona x finančním arbitrovi
Xx. XXX
Xxxxx č. 229/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 558/2004 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Sb. x xxxxxx x. 264/2006 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §17x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2. X §17a xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 3 xxx:
"(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Náhradu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka. Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hledí xxxx xx prostředky veřejného xxxxxxxx3).
3) §2 xxxx. 2 zákona x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx.".
3. X §23 xxxxxxxx 8 zní:
"(8) Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky. Náhradu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx. Xx náhradu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxx účely správy xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx na prostředky xxxxxxxxx xxxxxxxx3).".
4. X §23 xx xxxxxxxx 9 xxxxxxx.
ČÁST XXX XXXXXXXX
Změna xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Čl. XXXX
X §30 odst. 4 zákona č. 285/2002 Sb., x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx tkání x orgánů x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx věta poslední xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 19 xxxxxxx.
XXXX STO XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti okresních xxxxx
Čl. CXVII
X zákoně č. 320/2002 Sb., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, se část xxxxxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXX XXXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxx x mikroorganismů
Xx. XXXXXX
X §23 xxxx. 3 xxxxxx č. 148/2003 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rostlin x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výživu a xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x genetických xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 444/2005 Xx., xx slova "x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu" včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9 zrušují.
XXXX XXX XXXXXXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xx. CXIX
Xxxxx č. 149/2003 Sb., x xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lesních xxxxxx lesnicky xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx, x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lesních xxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 387/2005 Xx., zákona č. 444/2005 Xx. x xxxxxx č. 124/2008 Xx., se mění xxxxx:
1. X §35 odst. 5 xx xxxx xxxxx x třetí včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 19 zrušují.
2. X §38 xx slova "a xxxxx x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx19)" xxxxxxx.
XXXX XXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x zoologických zahradách
Xx. CXX
X §17 xxxxxx č. 162/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahrad x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx 4 zní:
"(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXX XXXXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxx osiva x sadby
Xx. XXXX
V §38x xxxx. 6 větě xxxxx xxxxxx č. 219/2003 Sb., x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x oběhu osiva x sadby), xx xxxxx xxxxxx x. 178/2006 Sb., xx xxxxx "a xxxxxx xxxxx xxxx" zrušují.
ČÁST STO XXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx
Xx. XXXXX
X §27 xxxx. 9 větě xxxxx zákona č. 276/2003 Sb., x Xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxx "xxxxx zvláštního xxxxxx25)" xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 25 xxxxxxx.
XXXX XXX XXXXXXX PRVNÍ
Změna xxxxxx x. 322/2003 Xx.
Xx. XXXXXX
X zákoně x. 322/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 588/1992 Sb., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 13/1993 Xx., xxxxx zákon, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
XXXX STO XXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx o spotřebních xxxxxx
Xx. CXXIV
Xxxxx č. 353/2003 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx č. 313/2004 Xx., xxxxxx č. 558/2004 Xx., xxxxxx x. 693/2004 Sb., xxxxxx x. 179/2005 Xx., zákona x. 217/2005 Sb., zákona x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 379/2005 Xx., zákona x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Sb., xxxxxx x. 575/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 37/2008 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 245/2008 Xx., zákona č. 309/2008 Sb. x xxxxxx č. 87/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 odst. 3 xx slova "xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxx".
2. X §41 xx za xxxxxxxx 8 vkládá xxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:
"(9) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx své úřední xxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxx xxxxxx daně, xxxxxxxxxxxxx daňových xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx firmu nebo xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxx právnickou osobou; xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx místa pobytu, xxxxxxxxx místo, kde xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně,
x) xxxxxxx výrobky, které xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx,
d) datum xxxxxx povolení k xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10.
3. X §43 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx označení xxxxxxxx 1.
4. §138 xx zrušuje.
XXXX STO XXXXXXX TŘETÍ
Xxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx daních
Čl. XXXX
X zákoně x. 354/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o spotřebních xxxxxx, se xxxx xxxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXX XXXXXXX ČTVRTÁ
Změna xxxxxx o chemických xxxxxxx x chemických xxxxxxxxxxx
Čl. XXXXX
X §39x xxxxxx č. 356/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 371/2008 Xx., xx odstavec 6 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavec 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6.
XXXX XXX XXXXXXX PÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x. 438/2003 Xx.
Čl. XXXXXX
X zákoně č. 438/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx, xx část xxxxx xxxxxxx.
XXXX XXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx
Xx. CXXVIII
Xxxxx č. 440/2003 Sb., x nakládání xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x podmínkách jejich xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 60/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx. a zákona x. 254/2008 Sb., xx xxxx takto:
1. X §37 xx odstavce 2 x 5 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavce 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 2 a 3.
2. Xxxx druhá xx zrušuje.
ČÁST STO XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx.
Xx. CXXIX
X xxxxxx č. 479/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x o změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 337/1992 Xx., o správě xxxx a xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx část xxxxx xxxxxxx.
XXXX XXX XXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx č. 19/2004 Xx.
Čl. XXXX
X zákoně x. 19/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 72/2000 Xx., x investičních xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x investičních xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony, se xxxx xxxxx zrušuje.
ČÁST XXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Čl. XXXXX
Zákon č. 38/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx zprostředkovatelích x samostatných likvidátorech xxxxxxxxxx událostí x x změně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zprostředkovatelích x xxxxxxxxxxxxx pojistných xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Sb. x xxxxxx č. 124/2008 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §22x xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Xxxxx x pořádkových pokut xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.".
2. X §26x xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxx; xxxxxx" xxxxxxx.
XXXX XXX XXXXXXX
Xxxxx zákona x nakládání x xxxxxxxxx modifikovanými xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. CXXXII
X §35 odst. 10 xxxxxx č. 78/2004 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx "Pokuty xxxxxx xxxxxxxx.".
ČÁST XXX XXXXXXX PRVNÍ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
Xx. CXXXIII
V §31 odst. 7 xxxxxx č. 99/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx stráži, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x rybářství), xx xxxxx xxxxxx x. 444/2005 Xx., xx xxxxx ", x vymáhá celní xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx31)" včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 31 xxxxxxx.
ČÁST XXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
Xx. XXXXXX
X §34x xxxx. 6 xxxx třetí zákona č. 100/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x planě xxxxxxxxxx xxxxxxx regulováním xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx opatřeních x ochraně xxxxxx xxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx o obchodování x xxxxxxxxxx druhy), xx xxxxx xxxxxx x. 444/2005 Xx., xx xxxxx ", x vymáhá příslušný xxxxx xxxx" xxxxxxx.
XXXX STO XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXXXX
X §6 xxxxxx č. 122/2004 Sb., x válečných xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx zákona x. 256/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx odstavec 2 včetně xxxxxxxx xxx čarou č. 7 zrušuje x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 1.
XXXX XXX XXXXXXX XXXXXX
Změna xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. CXXXVI
X §129 xxxxxx č. 189/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 224/2006 Xx., odstavec 6 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 8x xxx:
"(6) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx Xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry; xx tyto příjmy xx xxx účely xxxxxx xxxxxx placení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx8x). Xxxxxx x ostatních xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) §2 xxxx. 2 zákona č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx.".
XXXX STO XXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx
Xx. XXXXXXX
X §40 odst. 5 xxxxxx č. 190/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx., se xxxx xxxxx xxxxxxx.
XXXX XXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty
Xx. XXXXXXXX
X §95 zákona č. 235/2004 Sb., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 635/2004 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx. x xxxxxx x. 302/2008 Xx., se xxxxxxxx xxxxxxxx 12, xxxxx xxx:
"(12) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx mohou xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx identifikační xxxxx, xxxxxxxx firma nebo xxxxx a příjmení, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.".
XXXX STO XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx č. 237/2004 Xx.
Xx. XXXXXX
X xxxxxx č. 237/2004 Sb., xxxxxx xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x dani x xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x mění xxxxx x. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., x xxxxx x. 338/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx první xxxxxxx.
XXXX STO XXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx
Xx. CXL
Zákon č. 254/2004 Sb., o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 337/1992 Xx., x správě xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 303/2008 Xx., se mění xxxxx:
1. X §3 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "zákona x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxx".
2. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx.
ČÁST XXX XXXXXXX DEVÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx
Xx. CXLI
V §192 xxxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx. x xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxxxx 6 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 7 xxx:
"(6) Příjem x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx; na xxxx příjmy xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx7). Xxxxxx x xxxxxxxxx pokut xxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx řád.".
XXXX XXX XXXXXXXXX
Xxxxx zákona x vinohradnictví x xxxxxxxxx
Xx. CXLII
Xxxxx č. 321/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vinohradnictví x vinařství), xx xxxxx zákona x. 179/2005 Xx., zákona x. 411/2005 Sb., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 215/2006 Xx. x xxxxxx č. 311/2008 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §35 odst. 9 xx xxxx druhá xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 84 xxxxxxx.
2. V §40 xxxx. 7 xxxx první se xxxxx ", a xxxxxx xx příslušný xxxxx xxxx91)" xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 91 zrušují.
XXXX XXX XXXXXXXXX PRVNÍ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
Xx. CXLIII
X §78 xxxx. 14 xxxxxx č. 326/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 444/2005 Xx. x zákona x. 131/2006 Xx., xxxx xxxxx xx slova "x vymáhá xx xxxxxxxxx celní xxxx" xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx včetně poznámky xxx čarou č. 56 xx zrušuje.
XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x přezkoumávání xxxxxxxxxxx územních samosprávných xxxxx a dobrovolných xxxxxx xxxx
Xx. XXXXX
Zákon č. 420/2004 Sb., x přezkoumávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x dobrovolných xxxxxx xxxx, ve znění xxxxxx č. 413/2005 Xx. x zákona x. 138/2006 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Předmětem přezkoumávání xxxxxx xxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu.".
2. X §18 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx slova "xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx správu xxxx26)" xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 26 zrušují.
XXXX XXX XXXXXXXXX TŘETÍ
Xxxxx xxxxxx x zaměstnanosti
Xx. CXLV
Xxxxx č. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx znění zákona x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 202/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 350/2005 Xx., xxxxxx x. 382/2005 Xx., zákona č. 413/2005 Xx., zákona x. 428/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona č. 495/2005 Sb., zákona x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2007 Xx., zákona č. 181/2007 Xx., zákona x. 213/2007 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Sb., xxxxxx x. 38/2008 Xx., zákona č. 57/2008 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx č. 129/2008 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx. x zákona č. 479/2008 Sb., xx xxxx takto:
1. X §82 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxx50)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 50 xxx:
"50) Xxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx řád.".
2. X §82 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx správce xxxx".
3. X §141 xx odstavce 5 x 7 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 50 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 x 8 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 5 x 6.
XXXX STO XXXXXXXXX ČTVRTÁ
Xxxxx xxxxxx č. 436/2004 Xx.
Čl. XXXXX
X xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 70/2006 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 138/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Sb. x xxxxxx x. 264/2006 Xx., xx část xxxxxxxx xxxxxxx.
XXXX XXX XXXXXXXXX XXXX
Změna xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXXXXX
Xxxxx č. 480/2004 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x některých xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti), ve xxxxx xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 214/2006 Xx. x xxxxxx x. 160/2007 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §12 xxxx. 5 větě první xx xxxxx "x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx9)" xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9 xxxxxxx.
2. V §12 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxx "Xx xxxxxx x pokut uložených xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx placení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx9).".
Poznámka xxx xxxxx x. 9 xxx:
"9) §2 xxxx. 2 xxxxxx č. 280/2009 Xx., daňový xxx.".
3. X §13 xx odstavec 1 xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9 zrušuje x xxxxxxx xx xxxxxxx označení xxxxxxxx 2.
XXXX STO XXXXXXXXX ŠESTÁ
Xxxxx xxxxxx č. 501/2004 Xx.
Čl. CXLVIII
X xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 444/2005 Xx., xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
XXXX XXX XXXXXXXXX SEDMÁ
Xxxxx xxxxxx x. 554/2004 Xx.
Xx. XXXXX
X xxxxxx x. 554/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 99/1963 Xx., občanský soudní xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/1992 Sb., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní a xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx.
XXXX XXX XXXXXXXXX XXXX
Změna xxxxxx, xxxx se xxxxxxx režim Evropských xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx užití
Xx. CL
X §19 xxxxxx č. 594/2004 Sb., xxxx xx xxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 36 xxxxxxx.
XXXX STO XXXXXXXXX XXXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Čl. XXX
Xxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 217/2005 Sb., xxxxxx x. 228/2005 Sb., xxxxxx č. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 545/2005 Xx., zákona x. 553/2005 Sb., xxxxxx x. 48/2006 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 81/2006 Sb., xxxxxx č. 109/2006 Xx., zákona č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Xx., xxxxxx č. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 138/2006 Sb., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 215/2006 Xx., xxxxxx č. 226/2006 Xx., zákona x. 227/2006 Sb., xxxxxx x. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 312/2006 Xx., xxxxxx x. 575/2006 Sb., xxxxxx x. 106/2007 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 374/2007 Sb., xxxxxx x. 379/2007 Xx., zákona č. 38/2008 Sb., zákona x. 130/2008 Sb., xxxxxx x. 140/2008 Xx., xxxxxx x. 182/2008 Xx., zákona x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx č. 239/2008 Sb., zákona x. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 296/2008 Xx., xxxxxx x. 297/2008 Xx., zákona x. 301/2008 Sb., xxxxxx x. 309/2008 Xx., zákona x. 312/2008 Sb., zákona x. 382/2008 Sb., xxxxxx č. 9/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb. x xxxxxx č. 141/2009 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §5 xxxx. 6 xx xxxxx "Xxxxxxx, xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".
2. §9 xx xxxxxxx.
3. X xxxxx I xxxxxxxxx správních xxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxx" vkládají xxxxx ", o vyslovení xxxxxxxxxxx doručení".
4. X xxxxx X xxxxxxxxx správních poplatků xxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxx xxx 3, xxxxx xxx:
"3. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxx x nejde-li x xxxxxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxx.".
5. V xxxxx X sazebníku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 1 v xxxxxxxxxx "Xxxxxxxx" v xxxx 1, xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxx rozpočtu," xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxx,".
6. X xxxxx X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxx. a) xx xxxxx "na xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xx technickém xxxxxx xxx" x slova "Xx 80 na xxxxxxxxxx CD nebo XXX" xx xxxxxxx.
7. X části X xxxxxxxxx správních xxxxxxxx položce 3 xxxx 1 v xxxxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx" se slova "xxxxxxx, xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx dat, xxxxx".
XXXX STO XXXXXXXX
Změna zákona x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích
Xx. CLII
Xxxxx č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), xx xxxxx xxxxxx x. 290/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Xx., xxxxxx č. 110/2007 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 304/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona x. 177/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Sb., xxxxxx č. 247/2008 Xx. x xxxxxx x. 384/2008 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §49 xxxxxxxx 13 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 22 xxx:
"(13) Xxx účely xxxxxx xxxxxxx xx xx prostředky xx xxxx hledí xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx22).
22) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx.".
2. X §121 xxxx. 2 xx věta xxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 21 zrušuje.
3. X §133 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx x vybírá" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx, xxxxxx a vymáhá".
4. X §133 xx xxxxxxxx 3 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 22 xxxxxxx.
ČÁST XXX XXXXXXXX PRVNÍ
Xxxxx xxxxxx x. 179/2005 Xx.
Xx. CLIII
X xxxxxx č. 179/2005 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zrušení Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx dvanáctá xxxxxxx.
XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx obnovitelných xxxxxx
Xx. XXXX
X §10 odst. 1 xxxxxx č. 180/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.
XXXX STO XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx služeb v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti
Xx. CLV
X §6 xxxxxx č. 206/2005 Sb., x ochraně některých xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx 9 včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 6 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 10 xx označuje jako xxxxxxxx 9.
XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. CLVI
X xxxxxx č. 215/2005 Sb., x registračních xxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXX XXXXXXXX PÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
Xx. XXXXX
X §37 xxxxxx č. 251/2005 Sb., x inspekci xxxxx, xx znění xxxxxx č. 230/2006 Xx., se odstavce 1 x 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 69 xxxxxxx x xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 3.
XXXX XXX XXXXXXXX ŠESTÁ
Změna xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXXXXX
X §30x xxxx. 6 xxxx xxxxx zákona č. 341/2005 Sb., x veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 379/2007 Xx., xx xxxxx "x vymáhá xxxxx xxxx" zrušují.
XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Čl. XXXX
Xxxxx č. 377/2005 Sb., x xxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxx, spořitelními x xxxxxxxx družstvy, institucemi xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 138/2006 Xx. a zákona x. 230/2006 Sb., xx mění xxxxx:
1. X §31 xxxx. 5 se xxxx xxxxx xxxxxxx.
2. X §31 xx odstavec 6 xxxxxxx.
XXXX XXX XXXXXXXX OSMÁ
Xxxxx xxxxxx x. 381/2005 Xx.
Xx. CLX
X zákoně č. 381/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 349/1999 Sb., x Veřejném xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx část xxxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXX XXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 412/2005 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 119/2007 Sb., xxxxxx x. 177/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 32/2008 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 126/2008 Sb., xxxxxx x. 250/2008 Xx. x xxxxxx x. 41/2009 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §156 xxxx. 7 větě xxxxx xx xxxxx "x xxxxxx celní xxxx" xxxxxxx.
2. X §156 xx odstavec 9 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 48 xxxxxxx.
XXXX XXX XXXXXXXX
Změna xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xx. CLXII
X xxxxxx č. 413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x bezpečnostní způsobilosti, xx xxxx šestnáctá xxxxxxx.
ČÁST XXX XXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x. 444/2005 Xx.
Xx. XXXXXX
X zákoně x. 444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/1990 Sb., x územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
ČÁST STO XXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x. 56/2006 Xx.
Xx. XXXXX
X xxxxxx č. 56/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx zrušuje.
XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx havárií
Xx. XXXX
V §38 xxxx. 6 xxxxxx č. 59/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečnými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx chemickými xxxxxxxxx a o xxxxx zákona x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxx x. 320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx některých xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx), xx věta xxxxxxxx xxxxxxx.
ČÁST STO XXXXXXXX XXXXXX
Změna xxxxxx č. 62/2006 Xx.
Xx. CLXVI
X xxxxxx č. 62/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 124/2002 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx styku), xx znění zákona x. 257/2004 Xx., x xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
XXXX XXX XXXXXXXX PÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí
Xx. XXXXXX
Xxxxx č. 69/2006 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxx:
1. X §20 xxxx. 7 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
2. V §20 xx odstavec 8 xxxxxxx.
ČÁST XXX XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 70/2006 Xx.
Čl. CLXVIII
X xxxxxx č. 70/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí, xx xxxx xxxx xxxxxxx.
XXXX XXX XXXXXXXX SEDMÁ
Xxxxx xxxxxx x. 79/2006 Xx.
Xx. CLXIX
X xxxxxx č. 79/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 85/1996 Xx., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
XXXX XXX XXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Čl. XXXX
X xxxxxx č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx partnerství x o změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXX XXXXXXXX XXXXXX
Změna xxxxxx x veřejných xxxxxxxxx
Xx. XXXXX
X §121 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx první xxxxxxx.
ČÁST STO XXXXXXXXXX
Změna zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
Xx. CLXXII
V §27 xxxx. 4 xxxxxx č. 139/2006 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxx xxxxxxx.
XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx
Xx. XXXXXXX
Xxxxx č. 159/2006 Sb., x xxxxxx zájmů, xx xxxxx zákona x. 216/2008 Xx., xx xxxx takto:
1. X §25 odst. 3 xxxx xxxxx xxx: "Xxxxxx x xxxxx uložených za xxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2 je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
2. X §25 xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 11 xxxxxxx.
XXXX XXX XXXXXXXXXX DRUHÁ
Xxxxx xxxxxxxxxx zákona
Xx. XXXXXX
X §183 xxxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx odstavec 3 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 56 xxxxxxx.
XXXX STO XXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 214/2006 Xx.
Čl. XXXXX
X xxxxxx č. 214/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony, se xxxx xxxxx xxxxxxx.
XXXX XXX XXXXXXXXXX ČTVRTÁ
Xxxxx xxxxxx x. 230/2006 Xx.
Čl. XXXXXX
X xxxxxx č. 230/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 89/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx, xx část xxxx xxxxxxx.
ČÁST STO XXXXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXXXXXX
Xxxxx č. 245/2006 Sb., x xxxxxxxxx neziskových ústavních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 483/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Sb., zákona x. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx. a xxxxxx x. 306/2008 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §36 xxxx. 4 xx xxxx první zrušuje.
2. X §39 xxxx. 5 xx xxxx první xxxxxxx.
XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXXXXXXX
V xxxxxx č. 267/2006 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxx xxxxxxx zrušuje.
XXXX XXX XXXXXXXXXX SEDMÁ
Xxxxx xxxxxx x nakládání x bezpečnostním xxxxxxxxxx
Xx. CLXXIX
V §18 odst. 8 xxxxxx č. 310/2006 Sb., x xxxxxxxxx x některými xxxxx využitelnými k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx republiky a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x nakládání s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxx druhá xxxxxxx.
ČÁST STO XXXXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXXXX
X §10 odst. 6 xxxx xxxxx xxxxxx č. 311/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx ", a xxxxxx xxxxx xxxx" xxxxxxx.
XXXX XXX XXXXXXXXXX DEVÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Xx. CLXXXI
V §8 xxxx. 6 xxxxxx č. 319/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx finančních vztahů x oblasti veřejné xxxxxxx, x o xxxxx zákona x. 235/2004 Sb., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
XXXX XXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxx
Xx. CLXXXII
Zákon č. 340/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 248/2008 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §8a xxxx. 6 větě xxxxx xx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx" zrušují.
2. X §10 xxxx. 5 větě xxxxx se xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úřad" zrušují.
XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx
Čl. XXXXXXXX
Xxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 2/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. Xxxx xxxx xx xxxxxxx.
2. X xxxxx xxxxxxxxx páté čl. XXXXX §28 xxxx. 6, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. XXXXXX §27 xxxx. 6 x x xxxxx čtyřicáté xxxxx xx. XXXXX §28 xxxx. 6 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
3. X části xxxxxxxxx páté xx. XXXXX §29, x xxxxx čtyřicáté xxxxx xx. XXXXXX §28 x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. XXXXX §29 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx označení odstavce 2.
ČÁST STO XXXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x. 270/2007 Xx.
Čl. XXXXXXX
X xxxxxx č. 270/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx první xxxxxxx.
XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x. 296/2007 Xx.
Xx. XXXXXX
X xxxxxx č. 296/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., o úpadku x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xx znění zákona x. 121/2008 Xx., xx část dvacátá xxxxx zrušuje.
XXXX STO XXXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
Xx. CLXXXVI
X §109 odst. 6 xxxxxx č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), se xxxx xxxxx zrušuje.
XXXX XXX XXXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXXXXXXX
X §6 odst. 6 zákona č. 25/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x integrovaném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
XXXX XXX XXXXXXXXX ŠESTÁ
Změna xxxxxx o vývozu x dovozu xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx smrti, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, nelidské xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, a x xxxxxxxxxxx technické xxxxxx x tímto xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXXXXXXXX
X §12 xxxx. 6 xxxxxx č. 38/2008 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, které xx mohlo xxx xxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, x x poskytování xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx související, x x xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, se xxxx xxxxx včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 3 zrušuje.
XXXX STO XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x nabídkách xxxxxxxx
Čl. XXXXXXX
X §63 xxxx. 5 xxxx xxxxx xxxxxx č. 104/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx "x xxxxxx celní xxxx" xxxxxxx.
ČÁST STO XXXXXXXXX XXXX
Změna xxxxxx x. 122/2008 Xx.
Čl. XXX
X xxxxxx č. 122/2008 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx druhá xxxxxxx.
XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXX
Změna xxxxxx x. 126/2008 Xx.
Xx. XXXX
X xxxxxx č. 126/2008 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx část xxxx zrušuje.
XXXX XXX XXXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
Xx. XXXXX
X §20 odst. 5 xxxx xxxxx xxxxxx č. 167/2008 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx ", x xxxxxx xxxxx xxxx" zrušují.
ČÁST XXX XXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx
Čl. XXXXXX
X §52 odst. 8 větě první xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, se xxxxx ", x xxxxxx xxxxx xxxx" xxxxxxx.
ČÁST XXX XXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 254/2008 Xx.
Čl. XXXXX
X xxxxxx č. 254/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, se xxxx xxxxxx zrušuje.
XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx č. 296/2008 Xx., x zajištění xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx určených x xxxxxxx x xxxxxxx x o změně xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx x buňkách)
Xx. XXXX
X §26 xxxx. 6 zákona č. 296/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tkání a xxxxx určených k xxxxxxx u člověka x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x lidských xxxxxxx x xxxxxxx), xx xxxx xxxxx zrušuje.
ČÁST XXX XXXXXXXXXX XXXXXX
Změna xxxxxx x. 301/2008 Xx.
Čl. XXXXX
X zákoně č. 301/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x. 304/2008 Xx.
Xx. XXXXXX
X zákoně č. 304/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx.
XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x. 305/2008 Xx.
Čl. CXCVIII
X xxxxxx č. 305/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další zákony, xx xxxx šestá xxxxxxx.
ČÁST XXX XXXXXXXXXX SEDMÁ
Změna xxxxxx x. 7/2009 Xx.
Xx. CXCIX
X xxxxxx č. 7/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xx xxxx čtvrtá xxxxxxx.
XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x. 41/2009 Xx.
Xx. XX
X zákoně č. 41/2009 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím trestního xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
XXXX STO XXXXXXXXXX XXXXXX
ÚČINNOST
Xx. CCI
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2011.
v x. Xxxxxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Fischer x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 281/2009 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.