Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2021 do 27.10.2021.


Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

120/2001 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §7a §8 §8a §8b §8c §8d

HLAVA II - EXEKUTOR

Díl 1 - Exekutor a exekutorský úřad §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15

Díl 2 - Zastupování exekutora §16 §17 §18

Díl 3 - Zaměstnanci exekutora

Koncipient §19 §20 §21 §22

Kandidát §23 §24 §25 §26

Vykonatel exekutora a další zaměstnanci exekutora §27

HLAVA III - EXEKUČNÍ ČINNOST

Díl 1 - Obecná ustanovení §28 §29 §30 §31 §32

Součinnost třetích osob §33 §33a §33b §33c §33d §33e §33f §34

Díl 2 - Exekuční řízení §35

Rejstřík zahájených exekucí §35a §35b

Účastníci řízení §36

Exekuční návrh §37 §38 §39

Exekuční titul §40 §41 §42 §43 §43a §44 §44a

Změna exekutora §44b

Věcná a místní příslušnost exekučního soudu §45 §46

Exekuční příkaz §47 §48 §49

Součinnost oprávněného a povinného §50 §51 §52 §53

Odklad exekuce §54

Zastavení exekuce §55 §55a

Rozhodování exekutora §55b

Odvolání proti rozhodnutí exekutora §55c §56 §57

HLAVA IV - ZPŮSOBY PROVEDENÍ EXEKUCE §58 §59 §59a

Díl 1 - Exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů §60 §61

Díl 2 - Exekuce přikázáním pohledávky §62 §63 §64 §65

Díl 3 §65a

Díl 4 - Exekuce prodejem movitých a nemovitých věcí §66 §67

Vyškrtnutí věci ze soupisu §68 §69 §69a

Díl 5 - Exekuce postižením závodu §70 §71

Díl 6 - Exekuce pozastavením řidičského oprávnění §71a

Díl 7 - Uspokojení práv na nepeněžité plnění §72 §73

HLAVA V - ZŘÍZENÍ EXEKUTORSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA NA NEMOVITÝCH VĚCECH §73a

HLAVA VI - DALŠÍ ČINNOST EXEKUTORA

Díl 1 - Obecná ustanovení §74 §75 §76 §76a §76b §76c

Oznámení o výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání §76d §76e §76f §76g

Díl 2 - Sepisování exekutorských zápisů §77 §78 §79 §80 §81 §82 §83 §84 §85 §86

HLAVA VII - NÁKLADY EXEKUCE A NÁKLADY OPRÁVNĚNÉHO §87 §88 §89 §89a

HLAVA VIII - ODMĚNA EXEKUTORA §90 §91 §91a §92

HLAVA IX - MANIPULACE SE SPISY A JEJICH ÚSCHOVA

Díl 1 - Manipulace se spisy §93

Nahlížení do spisů §94 §95

Půjčování spisů §96

Rekonstrukce spisů §97

Manipulace s exekutorskými stejnopisy §98 §99 §100 §101

Díl 2 - Úschova ukončených spisů §102 §103 §104

Díl 3 - Vydávání stejnopisů, opisů, výpisů §105 §106 §107 §108

HLAVA X - SAMOSPRÁVA EXEKUTORŮ

Komora §109

Sněm exekutorů §110

Prezidium Komory §111

Prezident Komory §112

Revizní komise §113

Kontrolní komise §113a

Kárná komise §114

Zkušební komise §115

Výběrová komise §115a

HLAVA XI - KÁRNÁ ODPOVĚDNOST EXEKUTORA, KANDIDÁTA A KONCIPIENTA

Obecná ustanovení §116 §117

Kárné řízení proti kandidátovi a koncipientovi §117a §117b §118 §119 §120 §120a

Kárné řízení proti exekutorovi §121

Pozastavení výkonu exekutorského úřadu §122

Zahlazení kárného postihu §123

HLAVA XII - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ §124

HLAVA XIII - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §124a

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §124b

Přestupky Komory §124c §124d

HLAVA XIV - CENTRÁLNÍ EVIDENCE EXEKUCÍ §125

HLAVA XV - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §126 §127 §128 §129 §130 §131 §132

ČÁST DRUHÁ §133

ČÁST TŘETÍ §134

ČÁST ČTVRTÁ §135

ČÁST PÁTÁ - Změna občanského soudního řádu §136

ČÁST ŠESTÁ §137

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách §138

ČÁST OSMÁ - Změna živnostenského zákona §139

ČÁST DEVÁTÁ §140

ČÁST DESÁTÁ §141

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o soudech a soudcích §142

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o užívání státního znaku, státní vlajky a ostatních symbolů České republiky §143

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o notářích a jejich činnosti §144

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii §145

ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem §146

ČÁST ŠESTNÁCTÁ §147

ČÁST SEDMNÁCTÁ §148

ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o veřejných dražbách §149

ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů §150

ČÁST DVACÁTÁ - Účinnost §151

Příloha č. 1 - Vzor otisku razítka a pečetidla exekutora

Příloha č. 2 - Vzor označení exekutorského úřadu

č. 347/2007 Sb. - Čl. II

č. 7/2009 Sb. - Čl. XXIV

č. 183/2009 Sb. - Čl. II

č. 286/2009 Sb. - Čl. II

č. 396/2012 Sb. - Čl. IV

č. 303/2013 Sb. - Čl. LII

č. 139/2014 Sb. - Čl. IV

č. 164/2015 Sb. - Čl. IV

č. 38/2021 Sb. - Čl. IV

Nález Ústavního soudu - č. 310/2010 Sb.; č. 269/2011 Sb.; č. 115/2015 Sb.

INFORMACE

120

XXXXX

xx xxx 28. xxxxx 2001

x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX ŘÁD

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

(1) Xxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx") xx xxxxxxx xxxxx splňující xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxxx zřizování exekutorského xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") x xxxxx činnost xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx exekuční xxxxxxxx je vázaný xxx Ústavou Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, jinými xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x při xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, co xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx exekutorského povolání xxxx ohrozit xxxxxx x xxxxxxxxx, nestranný x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x jinou xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Exekutor však xxxx xxxxxxxxx i xx úplatu činnost xxxxxxxx, publikační, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, znaleckou, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx orgánech vlády, xxxxxxxxxxxx, jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§4

(1) Označení "xxxxxx xxxxxxxx" xxxx "xxxxxxxxxxx xxxx", xx xxxx xxxxxxxx xxxxx slov, xxx xxxxxxxx způsobilé xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Ten, xxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx titulů, xxxx xxxxxxxx označovat svoji xxxxxxx xxxx "xxxxx xxxxxxxxxx", "xxxxxxx" xxxx "xxxxxxxx xxxxxxx", tvary xxxx xx nich xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přivodit xxxxxxxxx xxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxx.

§5

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance.

(2) Xx xxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxx exekutorem mohou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxxxxx xx xxxxxxxx a x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vztahuje xxxxxxxx právní xxxxxxx.2)

§6

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "Komora").

§7

(1) Státní xxxxxx xxx exekuční činností, xxx činností exekutora xxxxx §74 odst. 1 xxxx. x) x §76a a xxx nakládáním xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §46 odst. 5 xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx účtu, vykonává Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo"). Ministerstvo xxxxxxx státní xxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxx podnětů xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx dohledu xxxxxxxxx xxxxxxxxx postupu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx je xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx do xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx z xxxx xxxxxx x xxxxx,

x) požadovat ve xxxxx, kterou stanoví, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x věci, xxxxx xx xxxxxxxxx státního xxxxxxx,

x) požadovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dohledu, xxxxx xxxxxxx vyjádření xxxxx písmene x) xxxx xxxxx nebo xx nedostatečné,

e) xxxxxxxxx xx prostor exekutorského xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx zvláštním xxxxx podle §46 xxxx. 5 xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, pořizovat xx x xxxx xxxxxx x xxxxx.

(4) Exekutor xx xxxxxxx ministerstvu xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxx poskytnout požadovanou xxxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x), xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nutnou xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx vyjádření xxxxx odstavce 3 xxxx. x),

x) na xxxxxxxxxx se xxxxxxx x podání ústního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x).

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx činností exekutora, xxx řízením xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx exekutorovi xxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxx 3 x 4.

(6) Xxxxxx dohled nad xxxxxxxx činností x xxx xxxxxxxx podle §74 xxxx. 1 xxxx. x) vykonává xxxxxx předseda okresního xxxxx, do xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxx §45 (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx"). Xxx xxxxx státního xxxxxxx xxxxxxxxx okresního xxxxx xx použijí xxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx i xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Předseda xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx výkonem státního xxxxxxx místopředsedu soudu. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx dohledu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxxxx úředníka.

§7a

(1) Drobné xxxxxxxxxx x exekuční x xxxxx činnosti xxxxxxxxx, xxxxxx nedostatky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") xxxx drobné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxx předseda xxxxxxxxx soudu exekutorovi, xxxxxxxxxxx xxxx koncipientovi xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx x drobné xxxxxxxxxx x činnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxx x chování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx jeho xxxxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx")

x) odvolává x xx návrh Xxxxxx jmenuje xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx určuje xx xxxxxxx xxxxx exekutorských xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx třetiny xxxxx xxxxx komise x řad soudců,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx podmínek stanovených x §10 xxxx. 2 x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx komise xxxxx §115a xxxx. 1.

§8x

(1) Komora xx xxxxxxx xx 30 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavovské předpisy xxxxxxx xxxxxx orgány. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §110 xxxx. 8.

(2) Xx-xx xxxxxxx xx to, že xxxxxxxxx xxxxxxx Komory xx x rozporu xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxx měsíců xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§8x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 347/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2008

§8x

Xxxxxx xx požádání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 26.6.2009

§8x

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxx Xxxxxx zákonu xxxx xxxxxx právnímu xxxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx takový xxx Komory xxxxxx. Xxxxxxx nemá odkladný xxxxxx.

(2) Ustanovení odstavce 1 se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů občanského, xxxxxxxxxx, rodinného nebo xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx ustanovení odstavce 1 nepoužije xx xxxxxxxxxx x jiné xxxxx Xxxxxx učiněné xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx podle xxxxxx x správě daní x xxxxxxxx.

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/2009 Xx. s xxxxxxxxx od 26.6.2009

§8x

(1) Xxxxxx-xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx ministr xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx nelze xxxxx xxxxxxx. Prvním úkonem x řízení o xxxxxxxx nucené xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x nucené xxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx, xxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx Komory nabude xxxxxx moci, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x tomto rozhodnutí xxxxxxxxxxx výkon funkce xxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx orgánů Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, v xxxx byl xxxxx xxxxxx funkce xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx. Ministerstvo x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx x rozhodnutí x nucené správě Xxxxxx.

(3) Pokud nebyl xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx, x xxxx nebyl xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx náležejících xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jménem Komory xxxxxxx, může Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx taková xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx první a xxxxx xx nevztahují xx xxxxxx xxxxxx x soudu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Komory.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx správy xxxxx ministerstvo.

(5) Xxxxxx xxxxxx xxxxx doručením xxxxxxxxxx ministra o xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 3 xxx xx jejího xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podá ministerstvo xxxxxx o xxxxxx xxxxxx správy a x xxxxx hospodaření x xxxxxxx Xxxxxx.

HLAVA II

EXEKUTOR

Díl 1

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

§9

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) je xxxx xxxxxxxxx,

x) získal xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx právo

1. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x právní xxxx studiem na xxxxxx xxxxx v Xxxxx republice28), nebo

2. xxxxxxx na xxxxxx xxxxx x zahraničí, xxxxx je takové xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x bodě 1 xx základě mezinárodní xxxxxxx, kterou je Xxxxx republika vázána, xxxxx pokud xxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx29), x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a rozsahem xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x právní xxxx x oboru xxxxx xx xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx praxi x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx zkoušku.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zcela xx xxxxxxxx praxe xxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, advokátního koncipienta, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx čekatele u xxxxxxxxxx právníka; z xxxx xxxxxx xxxxx xxxx započítat xxxxxxx 2 xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx zkoušku, xxxxxxxxx xxxxxxx, notářskou xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx exekutorskou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§10

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xx návrh Xxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx na xxxxxxxxx exekutora, a xx xx xxxxx x obvodu xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Komora xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx Xxxxxx x xxx, xxxxx uchazeč xx ve xxxxxxxxx xxxxxx umístil xx xxxxxx místě nebo xxxxx uchazeči xxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení nejpozději xx 1 xxxxxx xx uvolnění xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx, xxx-xx o zvýšení xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadů, xx 1 xxxxxx xxxx, xx se Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx exekutorských xxxxx. Xxxxxxxx Komora xxxxxx ministrovi návrh xx xxxxxxxxx exekutora xx 1 xxxxxx xx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě, ministr xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx výběrového xxxxxx se může xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxx Xxxxxxx každý, xxx splňuje xxxxxxxx xxxxx §9.

§11

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxx vzniknout x souvislosti s xxxxxxx exekuční xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx je povinen xxxxxxx smlouvu o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx smlouvy Xxxxxx xx 30 dnů xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx i xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, musí trvat xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§12

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx slib: "Slibuji xx xxxxx svědomí x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx zachovávat Ústavu České republiky, xxxxxxx a xxxx xxxxxx a xxxxxx předpisy x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx exekutora."

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx složí-li xxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxx jmenován xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx uchazeče, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, který xxxxxx složit xxxx xxxx xxxxxx slib x xxxxxxxx.

§13

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jménem xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx exekuční xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxx jméno, xxxxxxxx x titul,

b) označení "xxxxxx exekutor",

c) xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx Xxxxx republiky.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx.

(3) Xxxx otisku xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx v příloze č. 1 x tomuto xxxxxx.

§14

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxx exekutor xxxxxxxx. Xxxx xxxxx v xxxxxx tohoto xxxxx xx xxxxxxxx může xxxxxx xxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx zákonu.

§15

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaniká

a) xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx svéprávnost xxxxxxxxx omezena,

f) dnem xxxxxx moci rozhodnutí, xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x exekutorského xxxxx,

x) xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kterým xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákazu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxx exekutor xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujících po xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxxxxx doručena xxxxxx exekutora x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) jestliže byl xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jestliže xxxxxxxx nedoloží Komoře xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx újmu xx 30 xxx po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx jeho xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxx x exekutor xxx xx 30 xxx xxxxxxxx,

x) jestliže xx xxxxxxxx xx 3 měsíců xx xxxxxxx slibu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x nebude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx na xxxxx ministerstva xxxxxxx, xx xxxxxxxx vzhledem xx xxxxx zdravotnímu xxxxx nemůže xxxxx xxxxxxx po dobu 1 roku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx Xxxxxx o xxxxxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx exekutorského xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx spisy xxxxxx exekutorského úřadu x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx exekučního xxxxxx x tom xxxxxxxxx x oprávněného xxxxx, xx xxxx xxxxxxx o změnu xxxxxxxxx. Exekutor, xxxxx xxxxxx xxxxx exekutorského xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, plnění xxxxxxxxxx x xxxxxxx, zajištěných xxxx, exekutorských xxxxxx x registrů nově xxxxxxxxxxx exekutorovi x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x pečetidel podle §103 xxxx. 1.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx xxxxxx xxxx odkazovníků xx odměně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx dohodou. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, rozhodne Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxx exekutora

§16

(1) Xx xxxxxxxxx exekutora xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx Komora ustanoví xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx důvodů, xxx xxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxx úřad. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, jestliže xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do 1 xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx, a také x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jeho úřadu. Xxxxxxxxxxx exekutor a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx dohoda xxxxxxxx Xxxxxx do xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodne Xxxxxx xxxxx zásad xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Zástupce xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx, x xxx exekutorů xxxxxxxxxxx x obvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx-xx, z xxx xxxxxxxxx jmenovaných x obvodu příslušného xxxxxxxxx soudu nebo xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx kandidáta, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit vznik xx xxxxx skutečnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx Komoře x xxxxx xxxxxxxxxxxx zástupci. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx zejména xxxxx x den, xx kterého xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Oznámení x xxxxxx skutečností xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje xxxxx a xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx svůj xxxx. Xxxxxxxxxxx začíná xxxx, xxx se xxxxxxxx dozví o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxx, xxx-xx po zániku xxxxxx exekutorského úřadu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx exekutor xxxxx pominou-li xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx vzniklo. Bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx zastupování xx provede xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx exekutorem, popřípadě xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, a xx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Pokud zastupování xxxx, xxxxxx zastupovaný xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tím xxxxxx dotčena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu.

(5) Xxxxxxxxxx zástupce x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x něhož je xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Proti xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx odměně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x soudu.

(7) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxx §15 xxxx. 5 xxxxxxx Xxxxxx.

§17

(1) Xxxxxxxx exekutora xxxxxxxxxx listiny xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x současně uvede xxxx jméno x xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterého xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x pečetidlo xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx také pro xxxxxxxxx, xxxxxxxx vykonává xxxx exekutora jako xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx zanikl výkon xxxxxxxxxxxxx úřadu, vykonává xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §32 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§18

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx exekutor x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zanikl,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zanikne-li xxxx xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxx x ani xx upozornění Komory xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx kárné xxxxxxxx odvolání xx xxxxxxxxxxx,

x) jestliže ustanovený xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xx xxxxxx zastupovaný xxxxxxxx.

(2) Ustanovení §16 xx přiměřeně použije x na xxxxxxxxxx xxxxxx zástupce.

(3) Ustanovením xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

§19

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zapsaný xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx vede Xxxxxx.

§20

(1) Komora xxxxxx xx xxxxxxx koncipientů xx xxxxx exekutora xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §9 xxxx. 1 písm. x) až x),

x) xx x pracovním xxxxxx x exekutora.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vykoná Xxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Komora koncipientovi x exekutorovi, x xxxxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx, xxx nebyl xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxx, a x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx zapsán xx xxxxxxx koncipientů, x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx návrhem x xxxxx. Nepodá-li xxxxxxxxx x uvedených xxxx xxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nejpozději však xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Komoře, xxxxx xx provedení xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zaniká.

§21

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pověřit xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx další xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nemovité xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právo.

§22

(1) Komora vyškrtne xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxx zemřel x xxxx kdo xxx xxxxxxxxx za xxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxx,

x) xxx xxx pravomocně xxxxxxxx pro úmyslný xxxxxxx xxx xxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x exekuční činností,

e) xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x vyškrtnutí x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx u exekutora,

g) xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Komora xxxxxxxxxxxxx a exekutorovi, x xxxxxxx je x xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Ten, kdo xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x jeho xxxxxxxxx x exekutor, u xxxxxxx xx xxx, xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx poměru, xx právo xxxxxxx xx ochrany xxxxxxx x xxxxx. Nepodá-li xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx žalobu xx 2 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxx koncipientů, xxxxx xx ochranu toho, xxx xxx vyškrtnut xx xxxxxxx koncipientů, xxxxxx.

Xxxxxxxx

§23

(1) Kandidát xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zapsaný xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx vede Xxxxxx.

§24

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx

x) je ke xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x u xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx vyškrtnutí xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x) xx x),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx musí xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x).

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx Xxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx zápisu xxxxxx Komora kandidátovi x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx, kdo xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxx souhlasem x xxxxxxxx, x kterého xx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zapsán xx xxxxxxx kandidátů, x xxxxxxxxx poměru, má xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx 2 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx návrhu xx xxxxx xx xxxxxxx kandidátů Komoře, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx toho, xxx xxxxx xx stanovené xxxxx zapsán do xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx.

§25

Xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x exekuční xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§26

(1) Komora vyškrtne xxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §22 xxxx. 1 xxxx. x) až x).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, u xxxxxxx xx x xxxx byl kandidát x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx, xxx byl xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx xx ten, kdo xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vyškrtnut, x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx u xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx x uvedených xxxx xxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxx, právo xx xxxxxxx toho, kdo xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, zaniká.

§27

Vykonavatel exekutora x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx zaměstnávat x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zaměstnance.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděním xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vykonavatel3a). Xxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx exekutora xxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx

x) xx plně svéprávný,

b) xx xxxxxxxxx,

x) má xxxxx středoškolské xxxxxxxx,

x) xx x xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 6 xxxxxx,

x) složil xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Rozsah x xxxxxx kvalifikační xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx §110 xxxx. 7 písm. x) x §110 xxxx. 8.

HLAVA XXX

XXXXXXXX ČINNOST

Díl 1

Xxxxxx ustanovení

§28

Exekuci xxxx xxx xxxxxxxx, kterého x exekučním návrhu xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxx zahájených xxxxxxx. Xxxxx exekutora xx považují xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§29

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxxx k xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x vyloučení xxxxxxxxx xxxxxx okolnosti, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xx exekutor xxxxx x xxxxxxxxxxx, pro xxxxxx je xxxxxxxx, xxxxxx xx neprodleně xxxxxxxxxx soudu. X xxxxxx xxxx zatím xxxxxx jen takové xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx exekučního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx k xxxxx exekutora; x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx povinen námitku xxxxxxxxxx exekutora xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 8 xxx xxx xxx, xxx xx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx x xxxx xxxx x xxxxxx vyloučení xxxx vznikl-li xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 8 xxx poté, xx xx x xxx dozvěděl. Později xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uplatnit xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxx právu xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx povinného x osobě exekutora xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zakládají důvod xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dozvěděl x xxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx odkladu věc xxxxxxxxxx xxxxx; v xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx jeho xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx již rozhodnuto, xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(8) X xxxxxxxxx exekutora rozhoduje xxxxxxxx xxxx.

(9) Rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx doručí oprávněnému, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx opravný prostředek.

(11) Xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx, xx exekutor xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx navrhne oprávněný x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx podle §35b xxxx. 1 xxxx. x) nebo x); xxxx zaregistrovaný exekutor xxxxxxxx příkazem x xxxxxx xxxxxxx exekuce x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(12) X xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kandidát xxxx jiný xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx 1 xx 4, 6 a 9 xx xxxxxxx přiměřeně. Xxxxx xxxx usnesení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§30

Xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x některého x xxxxxx důvodů:

a) xxxxxxxx-xx zákonu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx nesložil xxxxxxxxxx xxxxxx xx náklady xxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx od 26.6.2009 xx 31.12.20012 (xx xxxxxx x. 396/2012 Xx.)
§31
(1) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxxx, x nichž se xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Komory, x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxx, v nezbytné xxxx x pro xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Exekutor xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx exekučního xxxxxx. Xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti ve xxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx není exekutor xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx řízení xxxx xxxxxx. Dále xxxx povinností xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx předmětem řízení xxxx xxxx xxx x oprávněným nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nástupci, x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v kárném xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx překazit xxxxxxxx trestného xxxx.4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 8 xx obdobně xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx činnost xxxxxxxxx x orgánech Xxxxxx, rovněž na xxxxx orgánů Komory x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx kárného xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxx trvá x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxx xxxxxx funkce x orgánu Komory.
(10) Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx xxxxxxx kárnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx, xxxxx porušením této xxxxxxxxxx vznikla.

§32

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx jinak, xx xxxxxxxx povinen nahradit xxxx tomu, komu xx způsobil x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxx i xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx povinnost této xxxxx nahradit xxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxx není xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx, prokáže-li, xx xxxx nemohlo xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úsilí, xxxxx lze na xxx požadovat.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx nahradit xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5) xxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

§33

(1) Xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx a samosprávy, xxxx x jejich xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, rozhodují-li x xxxxxxx a povinnostech, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx údaje x majetku povinného, xxxxx xxx jsou xxxxx x jejich xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zákona x Xxxxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx státní xxxxxx, orgány samosprávy x právnické xxxxx, xxxxx x úřední xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem pověřeny x vedení evidence xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx nebo vzhledem x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx vedou xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx potřebné k xxxxxx xxxxxxx; tuto xxxxxxxxx xx zejména xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, orgán, xxxxx xxxx registr xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vedením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, orgán xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx27), centrální xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx evidence xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx komora Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x odpovědi na xxxxxxxx žádost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. X exekučním xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx získání xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx souborům, v xxxxx jsou vedeny xxxxx katastru xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx7f).

(4) Xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických peněz, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, vydavatelé elektronických xxxxx xxxxxx rozsahu, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"), xxxxxxxxxx, investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"), notáři, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxxxx xx xxxx písemnou xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx povinného xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx7a), jakož x x jejich xxxxx a xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx, věcech, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinného xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx pro xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx poštovní přihrádky xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, údaje x xxxxx tam došlých xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, úhrn xxxxxxxxx prostředků docházejících xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx služeb xxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx poštovních zásilek xxxxxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx služeb.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a telefaxové xxxxxxx užívané xxxxxxxx x xxxxx o xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx ve veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Pojišťovny xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx žádost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Vydavatelé xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx exekutorovi na xxxx písemnou xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xx třeba k xxxxxx xxxxxxx.

§33x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Policie České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx čísel x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx vedeny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x písmenech b) x x).

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx

x) příjmení,

b) xxxxx, xxxxxxxxx jména,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; x subjektu xxxxx, který se xxxxxxx x cizině, xxxxx, místo x xxxx, kde xx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, na xxxxx území x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx rozhodnutí soudu x prohlášení xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx v rozhodnutí xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx narození; x xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx číslo,

f) státní xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx nebo datum xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedení soudu, xxxxx smlouvu xxxx xxxxxxxxxx schválil, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx stav, xxxxx jeho xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) rodné číslo xxxxxxx; xx-xx manželem xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx manžela x datum jeho xxxxxxxx,

x) den, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx nezvěstného xxxxxx xxxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx nezvěstného,

m) xxxxx, xxxxx a xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx území České xxxxxxxxx, datum, xxxxx x stát, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxx prohlášený xx xxxxxxx nepřežil,

o) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, matky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníka; x xxxxxxx, xx xxxxx x rodičů xxxx xxxx zákonný xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx; xx-xx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx.

(4) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, jejich xxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) xxxxxxx x xxxx změna,

d) xxxxx x stát xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) druh x xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx umožněn xxxxx xx území Xxxxx republiky,

l) xxxxxxx xxxx, datum a xxxxx xxxx změny, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, rodné xxxxx nebo datum xxxxxxxx,

x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, stát, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx cizinec xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx údaji podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) den, xxxxx a rok xxxxxxxx,

x) xxxxx narození; x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx,

x) rodné xxxxx.

(6) Xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx referenční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§33x

X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx poskytne pro xxxxxxx exekuce exekutorům Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx7g) x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx7c) x xxxxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x příjmení,

2. xxxxx číslo,

3. číslo xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx v xxxxxxx7h)

1. jméno, popřípadě xxxxx a příjmení,

2. xxxxx xxxxx,

3. xxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx spořitelny.

§33x

X elektronické podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx7i) x xxxxxxxxxxx7j) v xxxxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx přiděleno, xxxxx pojištěnce xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny7k),

3. xxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§33x

(1) Xxxxxxxxxxxx financí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x účastnících xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx25), x to v xxxxxxx

1. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení,

2. xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx přiděleno, xxxxx pojištěnce xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx7j),

3. xxxxx smlouvy o xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo financí xxxxxxx důvod xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1. Není-li důvod x žádosti o xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§33e

V elektronické xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx adresu pro xxxxxxx důchodu (důchodů),

d) xxxxxx xxxxxxx důchodu (xxxxxxx),

x) xxxx xxxxxxx (xxxxxxx),

x) výši důchodu (xxxxxxx),

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx či jiné xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxx důchodu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx předcházejících xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxx důchodu,

j) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zahraničí xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§33x

X elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx exekutorům Xxxxxxxxxxxx dopravy údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx

x) xxxxxxxx (xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx x právnickou osobu xxxx fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx číslo, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx adresa xxxxx xxxxxx při xxxxxxx azylu, xxx-xx x fyzickou xxxxx),

x) xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (název, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jde-li o xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxx, xxxxx trvalého xxxx xxxxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx udělení xxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxx),

x) státní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx motorového vozidla x přípojného xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a přípojného xxxxxxx, xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx stanovený xxxxxxxx), xxx xxxxxxx a xxxxxxxx označení,

f) xxxxx xxxxx registrace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxxx vozidla,

g) xxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx práva xxxxxxxx na silničním xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§34

(1) Exekutor xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §33 x xx xxxx povinny xx xxxxxxxxx poskytnout. Xxxxx xxxxxxx x §33 xxxx. 4 xx 9 a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu27), xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx oprávněné x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx úhradu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §33 xxx zbytečného xxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx; nesplní-li xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx oprávněnému x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx exekutorovi xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx újmu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, nebo územní xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx státní xxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.8)

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ústav o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x peněžní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx souborem xxxxxxxx. Xxxxxxx ústav xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, není-li žádost x součinnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx datovým souborem xxxx xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx formát x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených v §33 xxxx xxxxxxxx xxxxxx třetím osobám xxxxxxxxxx xxxxxx.9)

(5) Ustanovení §33 xx 33e x xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx údajů o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx k vydobytí xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo pro xxxxx lze xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx společném xxxxx xxxxxxx, postižen xxxx xxxxxxx povinného u xxxxxxxxx xxxxxx..

Xxx 2

Xxxxxxxx xxxxxx

§35

(1) Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx na xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx návrh xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majetek xxxxxxxxx xxxxxxxx poté, kdy xxxx vydal xxxxxxxx xxxxx §43a.

(4) Podá-li xxxxxxxxx xxxx exekučních xxxxxx v xxxx xxxx, vede xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx exekucí xxxxxx xxxx první.

(5) Exekuční xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx10) xxxxx. Xxxxx také xxxxxxxxx zmeškání lhůty x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx zahájených xxxxxxx

§35x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provozuje a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zapisuje xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx neveřejný. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx soudům x Xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(4) Údaje xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 25 xxx xx xxxx xxxxxxxxx v §35b xxxx. 1 xxxx. x).

§35x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 396/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§35x

(1) V rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx v xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, x kterého xxxx xxxxxxxx exekuční řízení,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxx xxxx, xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxx exekučního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pod xxxxxx je xxxxxx,

x) xxxxxxxx exekučního xxxxxx x orgánu, xxxxx xx vydal, xxxx xxxxx, která xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx oprávněného x xxxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) datum, xxx xxxxxxx skutečnosti xxxxx §52 xxxx. 3 xxxx. x) a x) (xxxx jen "xxxxxxx provedení xxxxxxx"),

x) xxxxx skončení xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx rejstříku zahájených xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x x) zapíše xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 396/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xxxxxxxxx xxxxxx

§36

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx exekučního řízení xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, je-li exekucí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx jinému, xxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx, nebo xx xxxxxxxx jiného, než xxx je x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, lze xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx prokázáno, že xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo přešlo xx bylo xxxxxxxxx xxxxx z exekučního xxxxxx.

(4) Přechod povinnosti xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx lze xxxxxxxx jen listinou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx,12) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx z právního xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx se, xx xx zahájení xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx oprávněného, x xxx x xxxxxxxxx řízení xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněného vstupuje xxxx xxxxxx nástupce. Xxx, xxx nastupuje xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx stav xxxxxx, xxxx xx xx x době xxxx nástupu xx xxxxxx.

Xxxxxxxx návrh

§37

(1) Exekuci xxx vést xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, kdo xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 3 x 5.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx, xx mu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto zákona, x

x) není-li exekučním xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx proti domácímu xxxxxx, orgánů Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxx však podat xxxxx, má-li být xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx děti xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x něhož xxxx xxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx rozhodnuto x xxxxxx.

(3) Další xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx exekutora xxxxx, než xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx spojuje s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx dne xxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Jsou-li xxxxxxxx xxxxxx proti témuž xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení proti xxxxx xxxxxxxxx, exekuční xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx návrh xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, jež byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx vymáhaného xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx nástupce, x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xx-xx předmětem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §202 odst. 2 xxxxxxxxxx soudního xxxx x

x) xxxx-xx proti xxxxxxxxx xxxxxx alespoň 2 exekuční xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(5) X xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x níž soud xxxxxxxx x usnesení x xxxxxxx. X xxxxx hospodárnosti xxxx xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxx těchto xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx spojení xxxxxx nehodí.

§38

(1) V xxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx exekutor, xxxxx xx xxxxxxx vést, x xxxxxxxx jeho xxxxx. Z xxxxxx xxxx být xxxx xxxxxx, kdo xx xxxx, xxxxx věci xx xxxx x xx xxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxx musí xxxxxxxx xxxxx obsahovat xxxxx, xxxxxxxxx jména, a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx7b), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxx xxxxxxx7d),7e), a xxxxxxxxx xxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a identifikační xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx exekucí xxxxxxxx, x údaj o xxx, xxx, xxxxxxxxx x xxxxx rozsahu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx dovolává.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx připojit originál xxxx úředně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx potvrzením x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx svolením x xxxxxxxxxxxxxx, ledaže xxxxxxxx xxxxx vydal xxxxxxxx xxxx.

§39

(1) Xxxxxxxxxx-xx exekuční xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx xxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx opravil xxxx xxxxxxx, určí xx xxxxx x xxxxx xx x xxx, xxx je xxxxx opravu xxxx xxxxxxxx provést.

(2) Není-li x určené xxxxx xxxxx řádně xxxxxxx xxxx xxxxxxx a x xxxxxx xxxxx xxx tento xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx není-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx exekuční xxxxx odmítne. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx nejsou splněny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx odmítnut, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 zamítne.

Xxxxxxxx xxxxx

§40

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, zavazuje x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nález,

d) xxxxxxxx xxxxx xx svolením x xxxxxxxxxxxxxx sepsaný xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx13),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx exekuční xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxx vykonatelná xxxxxxxxxx a schválené xxxxx x xxxxxxx,14) xxxxxxx xxxxx připouští xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx se za xx, xx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx třeba xxxxxx xx 3 xxx x, jde-li x xxxxxxxxx xxxx, do 15 xxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxx exekučního xxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) nebo x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinných x xxx-xx x dělitelné xxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx jinak, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dílem.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x prodeji zástavy xxx vést xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx oprávněné x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx pohledávky x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§41

Xxxxxxxxxx x vykonatelnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §40 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), e) x x) xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx, x xxxxx x xxxxx xxx xxx orgán, xxxxx xx xxxxxxxx.

§42

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx je x Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu nebo xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx, anebo xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x změně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx vycházet x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxx xxxxxx do Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxx xxx-xx o vydobytí xxxxx ze závazku xxxxxxxxx před jejím xxxxxxx xx Seznamu xxxxxx x manželském xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx-xx x tím xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, že xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx do Xxxxxxx xxxxxx o manželském xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xx xx, xx závazek xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Seznamu listin x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx netvoří xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jen xxxxx, xx xxx zákonný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx-xx x vydobytí xxxxx, xxxxx patří xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx který xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx jmění xxxxxxx, xxx vést xxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky z xxxx manžela povinného x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účtu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§43

(1) Jestliže xx xx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx vzájemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx omezené xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx svou xxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx již splnil, xxxxxxxxx xx připraven xx xxxxxx, nebo xx xxxxxx doložený xxx.

(2) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 je třeba x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx listinu xxxxxxx xxxx ověřenou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x níž xx xxxxxx, xx se xxxxxxx podmínka, xx xxxxxxxxx splnil svou xxxxxxxxx povinnost, popřípadě xx xxxxxxxxx ji xxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxx.

§43x

(1) Xxxxxxxx, kterému xxxxx exekuční návrh, xxxxxx exekuční xxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"). Neobsahuje-li návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx nesrozumitelný xxxx neurčitý, xxxx xxxx lhůta xx xxx dne doručení xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx o pověření xxxxx se do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zapíší údaje xxxxx §35b odst. 1 xxxx. x) x x) xx x).

(2) X žádosti x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx exekutor, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxx dále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx účastníků xxxx xxxxxxxx firmu nebo xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx číslo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxx x xxxxx podle §35b odst. 1 xxxx. x) x x) xx x). Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx včetně všech xxxxxx, které xx xxxxx zasílají xxxxxxxx x xx, xxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx datové xxxx x elektronické xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx žádosti; není-li xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx být xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xx datové xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx podobě.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxx xx 15 xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxx ho vydal, xxxx osoby, xxxxx xxx vyhotovila,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx.

(5) Xxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx účastníkům xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx splněny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pokyn, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx úplně odmítl xxxx zamítl nebo xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx pokynem xx xxxxxxxx vázán.

§44

(1) Xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43a xxxx. 3 zašle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx. Povinnému xxxxx exekutor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x prvním xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; spolu x vyrozuměním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx exekučního xxxxxx a xxxxx xxxxx §46 xxxx. 6. Orgánům xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxx xxxxxx orgánům xx osobám se xxxxxxxxxx zašle, jen xx-xx xx potřebné xxx xxxxxx exekuce. Xx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastnické xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §44a xxxx. 5 nebo x povinného podle xxxxxxxx 4, xxxxxxx-xx xxxxxxxx o xxx, xx xx zákaz xxxxx §44a xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxx vlastnictví, xxxxxxxxxx xx xxxxx katastrálnímu xxxxx, x xxxxx xxxxxxx obvodu má xxxxx soudní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx exekuce zasílá. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx řízení,

c) xxxxxxxx exekučního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pod xxxxxx xx vedeno,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx exekucí xxxxxxxx, xxxxxx povinnosti k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x nákladů xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx podle §29 xxxx. 5, §37 xxxx. 3 x 4, §44a odst. 1, §54, §55 xxxx. 1 a 2 x §87 xxxx. 1.

(4) Xx-xx xxxxxxxx povinnost v xxxxxx nepoměru x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §44a xxxx. 1, xxxx exekutor xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněnému xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx §44a xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxx přiměřenou xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx spolu x xxxxxxxxxxx oprávněnému x xxxxxxxxx.

§44x

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 xxxxx, nesmí xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nakládat se xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx manželů, vyjma xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, uspokojování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřeb xxxxx a osob, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx a správy xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx porušil xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, oprávněný, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Právní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx neplatnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx vznesl xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx povinný x exekutora částku xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxx §47 xxxx. 6. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx 7 xxx xxx dne, v xxxx mu xxx xxxxxxx xxxxx povinného, x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxx, xxxx byly x xxxxx exekuce xxxxxxxx xxxxxxxx příkazy podle §49 odst. 7. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředek xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx se xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x podle §47 xxxx. 6 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx doloží, že xxxx xxxxxxxxx majetek xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx exekuce.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x úhradě xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nákladů xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetku, xxxxxx-xx xxxxxxxxx jinou xxxxxxx16a), nejméně xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx exekutora.

(5) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx celek.

§44b

Změna xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxxxx oprávněný xxxxxx x návrhu, převezme xxxxxxx exekutor, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Převzetí exekuce xxxx rozhodnutím.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxx exekutora xxxxx xxxxxxxx 1 x požádá-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx vyjádření xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxx, xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxx postoupí.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx provede xxxxx údaje xxxxx §35b xxxx. 1 xxxx. a) nebo x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Odměna xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx vedl, se xxxxxxxx tak, xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx vzniklé x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 nese xxxxxxxxx.

§45

Věcná a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx okresní xxxx.

(2) Xxxxxx příslušným xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, x xxxxx xxxxxx má xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx7b), xxxxxxxxx místo xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pobytu xxxxxxx7d),7e). Xx-xx povinný xxxxxxxxxx xxxxxx, xx místně xxxxxxxxxx soud, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx sídlo. Xxxx-xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, nebo xxxx-xx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx x České xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Je-li xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxx název je xxxxx v abecedním, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§46

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx rychle x účelně; xxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx postupem.

(2) Xxxxxxxx xxxx i xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx vede xxxxxxx xx xx xxxxxxxx pohledávky a xxxxxx příslušenství xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx exekuce x nákladů xxxxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx a xxxxxxxxxx exekutora a xxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vede xxxxxxxx x listinné xxxx x elektronické xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x pořadí, x xxxxx mu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx exekutorovi xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, exekutor xx xxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 6 zajistí xx xxxxxxx nákladů xxxxxxx výplatu xxxx xxxxxxxx pohledávky oprávněnému xx 30 dnů xx xxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx obdržel. Xxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxx oprávněnému, xxxxxxxx-xx se s xxx xxxxx, ve xxxxxx lhůtě x xxxxxxx, kdy toto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 Xx. Xx vymožené xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx provedením xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx podle §59 xxxx. 1, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 6 x xxxxxx exekučního xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příkazu.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx vymožené xxxxxxxx xxxxxx vést xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx31) u banky xxxx spořitelního a xxxxxxxx družstva x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx číslo xxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx.

(6) Exekutor xxxxx xxxxxxxxx společně x vyrozuměním výzvu xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx, v níž xxxxxxx vymáhaný xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx náklady xxxxxxx16b) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx-xx xx xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nárok x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx nákladů exekuce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx vymáhaného nároku x xxxxxxxxx zálohy xxxxxx xxxxx xxxxx §44a odst. 1 x xxxxx §47 xxxx. 6. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx-xx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxx16c) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx16d), xxxxxxxx xxxxxx žádné xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx pozůstalosti xx likvidační xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx bezodkladně xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx rozhodne po xxxxxxx nákladů xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydá bez xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxxxx o úpadku xxxx xx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 6 x §55 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx všem xxxxxxx x osobám, xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx nějaká xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx označí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx účinky xxxxxxxxx xxxxxxx podle §47 xxxx. 7 zanikly. Xx žádost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

§47

(1) Xxxxxxxx xxxx, xx byla xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx zahájených xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx způsobem xxxx xxxxxxx provedena, x xxxx nebo xxxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxx majetku, který xx být xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x provedení xxxxxxx xxxxxxxx xx způsobů xxxxxxxxx x tomto xxxxxx. Exekutor xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx takový xxxxxx xxxxxxx, který xxxx zřejmě nevhodný, xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx výše dluhů xxxxxxxxx a ceny xxxxxxxx, x xxxxx xx být splnění xxxxxxx povinného dosaženo.

(2) Xxxxxxxx příkaz xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx občanského soudního řádu. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx provést xxxx

x) uplynutím lhůty xxxxx §46 xxxx. 6,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o návrhu xx zastavení xxxxxxx, xxxxx byl xxxxx xx xxxxx podle xxxxxxx x),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35b xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. d) není xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx jeho postižení xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vydané x xxxxxxxx řízení, xxx xxxxxxx xxx po xxxxxxxxxx souhlasu příslušného xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx převést xx xxxxxx, zatížit xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx exekuce x xxxxxxxxxx xxxxxxx zanikají xxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§48

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx soud,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx řízení,

c) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, který xxx xxxxx, xxxx osobu, xxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx čísla povinného, xxx-xx je zjistit,

e) xxxxxxxx povinnosti, xxxxx xx xxx exekucí xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxx účtu xxxxxxxx xxx způsob xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx doručuje xxxxxxxx příkaz,

h) xxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx, xxx x místo xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

§49

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx obsahovat

a) xxxxxxxx xxxx, vůči xxxx xx povinný xxxxx xx mzdu (plátce xxxx), xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx srážkami xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu x xxxxx xxxx xxxx jiného jedinečného xxxxxxxxxxxxxx7a), xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinného x xxxx x peněžního xxxxxx; xxxxxx-xx xx xxxx účtů xxxxxxxxx x téhož peněžního xxxxxx, xxxxx se xxxx pořadí, x xxxxx z nich xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odepsána,

c) xxxxxxxx xxxx, xxxx komu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx), xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx u xxxxxxxxx xxxxxx,

x) označení xxxx, vůči xxxx xx povinný xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxx písmeny x), x) x x), xxxxx xx xxxxxxxxxx hodnotu x xxxxx není xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx převoditelné xx jiného, nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxxxx postižením xxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxx,

x) označení xxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx, případně xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxx údaj x xxx, xx xxxx xxx prodány xxxxxxx xxxxx xxxxxx postižitelné xxxxxx věci, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx movitých xxxx xxxxxxxxx xxxx spoluvlastnického xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx,

x) označení xxxxxxxx věci, která xx xxx xxxxxxx xxxx postižena xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na nemovité xxxx,

x) xxxxxxxx závodu xxxx xxxxx závodu xxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, jde-li x provedení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx závodu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx závodu,

h) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx-xx x exekuci xxxxxxxxxxxx řidičského xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §52 xxxx. 3, xxx-xx x provedení exekuce xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadem xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx soubor, který xxxxxxxx údaje uvedené x xxxxx exekučním xxxxxxx nebo vyrozumění. Xx obdržení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), Xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu sdělí xxxxxxxxxxx xxxxxxx souborem xxxx podle §48 xxxx. x).

(3) Přílohou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §52 xxxx. 3, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxx přikázáním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx u xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx, který obsahuje xxxxx uvedené v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx soubor obsahující xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu sdělí xxxxxxxxxxx datovým xxxxxxxx xxxxx účtů x xxxx peněžních prostředků, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §304 xxxx. 1 x 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, a xxxx xxxxx §48 xxxx. x).

(4) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx movité xxxx xxxxxxxx věci, která xx xxx xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxx exekučního xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, příkazy x xxxxx, které xxxxx zvoleného způsobu xxxxxxxxx exekuce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx občanského soudního řádu.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx doručí exekutor xxxxxxxxxxx, povinnému x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx zvoleného xxxxxxx exekuce xxxxxxxx xxxxxxxx o nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx podle občanského soudního řádu.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx xx osobám xxxxxxxx x xxxxxxxx 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx zvoleného způsobu xxxxxxx občanský soudní řád xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou xxxxxxxx x nařízení xxxxxx rozhodnutí.

§50

Xxxxxxxxxx oprávněného a xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx provést exekuci, x xxxxxxx xxxxxx xxxx povinného či xxxxxx jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinného, popřípadě xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx pohledávku, (xxxxxxx xxxxxxxxx) a xxxxx důvod xxxx xxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx x účtu x peněžního ústavu, xxxxx oprávněný xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx7a), x xxxxx xx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx za xxxxxx, xxxx předvolat xxxxxxxxx a xxxxxx xx x dobrovolnému xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Exekutor xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

§51

Oprávnění x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx byla xxxxxxxxx,

x) pohledávka, její xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx podle §44b,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx exekučních xxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx řízení.

§52

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak, xxxxxxx xx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanského soudního řádu.

(2) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx jinak, xx xxxxxxxx xxxxxxxx vykonat xxxxxxx úkony, xxxxx občanský soudní řád a další xxxxxx xxxxxxxx jinak xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnanci xxxxx.

(3) Xxxxxx mocí usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx řádu se x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) uplynutí lhůty xxxxx §46 xxxx. 6,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxx x), x

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§53

§53 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 286/2009 Sb.

§54

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx podává x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx na xxxxxx exekuce, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx anebo neurčitý xxxx xx kterému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x prokázání tvrzení xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x návrhu xxxxx xxxxxxxxxx. Ustanovení §43 xxxxxxxxxx soudního xxxx xx nepoužije.

(2) Xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx exekutor xxxxxx žádné xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx nebo zřejmě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Věta xxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx v xxxxxx xx odklad xxxxxx okolnosti, o xxxxx již xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx soud xxxxxxx xx návrh xxxxxxxxx xxxxx §266 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxx xxxxxxxx xxxx exekuční xxxx uvede xxxx, xx xxxxxx exekuci xxxxxxx; xx tuto xxxx xxxxxxxx nečiní xxxxx úkony xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx uplynutí doby xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx pokračuje x provedení exekuce.

(4) Xx-xx odložena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, exekutor xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx doby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odložení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx-xx x exekutora xxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, exekutor xxxx xxxxxxxx soud xx xxxxx povinného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx není xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §44a xxxx. 1 x v §47 xxxx. 6 ode xxx vydání rozhodnutí x odkladu. Xxxxxxx-xx x zastavení xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xx úhradu vymáhané xxxxxxxxxx, nákladů xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx vrátí xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) I xxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, lze-li xxxxxxxx, xx xxxxxxx bude xxxxxxxxx.

(7) Nevyhoví-li exekutor xxxxxx xx odklad xxxxxxx do 7 xxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který x xxx rozhodne xxx zbytečného odkladu, xxxxxxxxxx xx 15 xxx.

§55

Zastavení exekuce

(1) Xxxxx xx zastavení exekuce xxxx xxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx, kdy xx dozvěděl x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx exekuci. Podá-li xxxxxx xxxxxxxxx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §262b občanského xxxxxxxx xxxx, rozhodne x tomto návrhu xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Nevyhoví-li xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x uvedené xxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx exekuce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx ve lhůtě xxxxxxx v xxxxxxxx 1; xx xxxxxxx, xxx-xx o návrh xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §46 xxxx. 6. Xxxxx xx xxxxxxxxx exekuce, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xx nesrozumitelný xxxxx xxxxxxxx nebo ke xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx obsažených x xxxxxx xxxx který xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odvolání, exekutor xx xxxxx a xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx exekučnímu soudu.

(3) Xxxx-xx účastník xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx 15 xxx xx doručení xxxxxx xxxxx další xxxxxxxxx exekuce, xxx xx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx souhlasí, x xxx se x případě, kdy xxxxxxxxxx x tvrzeními xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx, vyjádřili x xxxxxx x xxxxxxxxxx listiny x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx účastníci xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx marného xxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx souhlasného vyjádření, xxxxxxx-xx dříve. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx spisem v xxxxxxx lhůtě k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) X zastavení exekuce xxxxxxxx xxxxxxxx i xxx návrhu, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx oprávněný, xxxxxx xxxxxxxx x zastavení xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x bez xxxxxx.

(6) Nesloží-li oprávněný xxxxxxxxxx zálohu xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx zastaví. Xxxxxxxx xxxxxxx nezastaví pouze xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx osvobození xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§55a

Soud exekuci xx xxxxx účastníků xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx náklady xxxxxxx.

§55x vložen právním xxxxxxxxx č. 347/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

§55b

Rozhodování xxxxxxxxx

(1) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx činí xxxxx, které x xxxxxx x výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx rozhoduje bez xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx řád jinak.

(4) Xxxxxxx-xx tento xxxxx, xx xx být xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx zůstává xxxxxxxxx, je-li úkon xxxxxx u exekučního xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zašle xxxxxxxxxxx.

§55x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 286/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

§55x

Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podat xxxxxxxx.

(2) X odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx přípustné proti

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xx vyškrtnutí xxxx xx soupisu (§68 odst. 2 x 3),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxx xxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx u exekutora, xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, běží xxxx xxxxx znovu xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §201 xx 226 občanského xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx §208210a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společně x xxxxxxxxx spisem odvolacímu xxxxx.

§56

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx doručuje exekutor xxx osobně nebo xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx16a) anebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx.

§56b

Doručování xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx x xxxxxx adresátovi xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, která

a) xxxx vrácena x xxxxxx, xx x xxxxx doručování xxxxxx xxxxx zanechat xxxxx37), xxxx

x) byla xxxxxxx x xxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx schránka xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx38),

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písemnosti x xxxxxx doručované prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx39) xxxxxxxx xxxxxx jako x xxxxxxx zásilky vrácené xxxxx xxxxxxx x) xxxx x) xxx, xx xxxxxxx předání xxxxxxxxxx k doručení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, uloží doručovanou xxxxxxxxx u xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§125a) xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x její xxxxxxx xx jinou adresu.

(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doručené xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x důvodu, xx xxxxx písemnost xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx40), xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx obdobně.

§56b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 286/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§57

Uvedení v xxxxxxxx xxxx xx v xxxxxxxxx řízení vyloučeno.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§58

(1) Exekuci xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Zajistit majetek x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x uhrazení xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušenství, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stane xxxxxxxx po xxxx xxxxxx exekuce, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx oprávněného, xxx xxxxxxx x xxxxxx exekučním xxxxxx xxxxxxx více xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx exekuce xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx stanovenými způsoby xxx přistoupit současně xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžité xxxxxx postupně

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x peněžního ústavu, x xxxxxxxxxxx-xx xx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účtu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pohledávky x xxxxxxxx pohledávky z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx ze xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nemovité xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx provedení xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx sebe x xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx provedení xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x), x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx povinný xxxxxxx x bydlení xxxx x xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx exekuce xxxxx xxxxxx x) xx x).

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx určí xxxxxxxx. Xx návrh xxxxxxxxx xxxx s jeho xxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx x v xxxxx pořadí, xxx xxxxxxx odstavec 2 xxxx. a) xx x).

§59

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxx a xxxxxx příjmů,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) prodejem movitých xxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) postižením xxxxxx,

x) xxxxxxx nemovité věci,

f) xxxxxxxxxxxx řidičského oprávnění.

(2) Xxxxxx xxxxxxx ukládající xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx řídí xxxxxxx xxxxxxx povinnosti. Xxxxxxx xxxxxxx xxx provést

a) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx prací x xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lze pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zastavených movitých xxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

§59a

Ustanovení xxxx hlavy xxxxxxxxxx xxxxxx provádění xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx24) nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx x x xxxxxxx, xx finanční zajištění xxxx sjednáno nebo xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx návrhu, xxxxx až xxxx, xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx, ledaže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx věděl xxxx xxxxx měl x xxxx.

Xxx 1

Exekuce xxxxxxxx xx mzdy x xxxxxx xxxxxx

§60

Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx exekuci xxxxxxxx xx xxxx x jiných příjmů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanského soudního řádu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxx.

§61

§61 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 286/2009 Sb.

Díl 2

Xxxxxxx přikázáním xxxxxxxxxx

§62

§62 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 286/2009 Sb.

§63

Xxxxxxx postižením xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx postižením xxxxxx povinného xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx společnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx povinného xxxx xxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx společnosti").

§64

(1) Xxxxxxx, průmyslové xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxx v patentovém xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx ochranných xxxxxx xxxxxxx Úřadem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxx"), x xxxxxxx (souhlasy) x xxxxxxxxx vynálezu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx poskytl třetím xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se o xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x zápisu xxxxxxxxxxxx xxxxx x osvědčení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx exekutorovi. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx exekutor xxxxxx xx Xxxxx xxxxxx. Xx-xx třeba, xxx xxxxxx odebrání xx xxxxxxxxx přiměřeně xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx odebráním xxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Úřadu, xxxx xxxxxxx, průmyslové xxxxx x ochranné známky, xxxxx xxxx povinnému xxxxxxx a xxxxx Xxxx xxx povinného xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzorů xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx známek, a xxxx licence (souhlasy) x xxxxxxxxx vynálezu xxxxxxxxxx patentem, licence x využívání průmyslového xxxxx xxxxxxxxxx osvědčením x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx povinný xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, kdy k xxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxx x xxxx nesmí xxxxxxxx xxxxx xxxx nakládat. Xxxx obsah xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx rejstříku nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzorů xxxxx xx rejstříku xxxxxxxxxx známek xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.17)

(3) Xxxxxxx patenty (xxxxxxxxx listiny), průmyslové xxxxx (osvědčení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx) xxxxxxxx zpeněží; xxxxxxxxx přitom xxxxxxxxx xxxxx ustanovení o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxx xxxxxxxx povinnému xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x patentovém xxxxxxxxx, x rejstříku xxxxxxxxxxxx vzorů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx jako x xxxxxxxx prodeje.

(5) Xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x využívání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x licence x využívání xxxxxxxxxxxx xxxxx chráněného xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx známek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx třetím xxxxxx, xx použijí xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx peněžitých xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx i Xxxxx.

(6) Po xxxxxx xxxxxxxxx exekutor vyrozumí Xxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x ochranné známky x x xxxxxxxxxx xxxxxx práv. Xxxx xxxx provede xxxxx x převodu x xxxxxxxxxx rejstříku, x xxxxxxxxx průmyslových xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx známek. Byla-li xxxxxxx zastavena, xxxxxxxx xxxxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx spojená výhradně x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§65

Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, použijí xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanského soudního řádu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přikázáním xxxxxxxxxx.

Xxx 3

§65x

§65x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 396/2012 Sb.

Díl 4

Xxxxxxx prodejem xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx

§66

(1) Xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, které sepsal, xx-xx xx xxxxxx x je-li xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx své xxxxxxx xxxx je uloží x vhodného schovatele. Xxxxxxxx nelze nosič xxx, na němž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ověřenými xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §328b xxxx. 4 xxxx xxxxx a §336h xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x zaměstnance xxxxxxxxxxxxx úřadů.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxx §336n xxxx. 1 občanského xxxxxxxx xxxx složená xxxxxxx, xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx usnesení podle §336n xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx zahájí xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx příslušenství a xxxxxxxxxxxx práv a xxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx obvyklá xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18).

(6) Povinnost podle §328a xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx splněna xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx desce xxxxxxxxx x exekučního soudu; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx přístupné xxxxxxxxxx xxxx. Povinnost xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx zřizovatelem xx stát nebo xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nákladů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x §337c xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§67

§67 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 409/2010 Sb.

§68

Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx

(1) Xxx, xxxxx xxxxxx právo x xxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx") xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx ze soupisu. Xxxxx lze xxxxx xx 30 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x soupisu xxxx, x xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx návrh xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X návrhu xx xxxxxxxxxx věci xx xxxxxxx rozhodne xxxxxxxx do 15 xxx od jeho xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx pro opožděnost, xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx posudků, zpráv x vyjádření xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx listin, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Exekutor xxxx xxxxxxxx xxx ze xxxxxxx, souhlasí-li x xxx oprávněný. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx či patřit xxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxxxx věci xxxxx §267 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx do 30 xxx xx doručení xxxxxxxxxx exekutora, xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx, jeho xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx věci xx xxxxxxx. O tom xxxx xxx navrhovatel xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx věcí ze xxxxxxx do uplynutí xxxxx xxxxx věty xxxxx x xx xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přítomné xxx xxxxxxx, že xxx xx ve xxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx písemně uvědomí x provedení soupisu x xxxxx xx x právu xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(6) K xxxxxxx xxxxx, xxxxx tvrdí, xx xxx pojatá xx soupisu xx x jejím vlastnictví, xxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(7) Xxxx-xx xxx xxxxxxxxx podle §66 xxxx. 1 vyškrtnuta xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx věc xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx se x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx exekutora.

§69

Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, použijí xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanského soudního řádu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxx xxxx.

§69a

§69a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2015 Sb.

Xxx 5

Xxxxxxx postižením xxxxxx

§70

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx závodu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přistoupit, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, že závod xxxx část xxxxxx xx xxxxxxxx povinného.

(2) Xxxxxxxx ustanoví v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Ustanovení §338u xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx obdobně xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx pohledávky nákladů xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx x §338ze xxxx. 1 písm. x) občanského xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxx oceňování xxxxxx nebo jeho xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.18)

§71

Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, použijí xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanského soudního řádu upravující xxxxx xxxxxxxxxx postižením xxxxxx.

Xxx 6

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění

§71a

(1) Exekuční xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinného xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx v exekuci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx zletilé xxxx xx 26 xxx věku, které xx soustavně xxxxxxxxxx xxxxxxx xx své xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx pohledávka za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx vede xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32), xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx, který vede xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxx.

(3) Dnem doručení xxxxxxxxxx příkazu povinnému xx povinnému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx udělené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32). Xx dobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx řidičského oprávnění xxxxx řídit xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx povinnému xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nezbytně xxxxxxxxx xxx řidičské xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nezletilé xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx 26 xxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx připravuje xxxxxxx xx své xxxxxxx povolání,

c) xxxxxxx-xx xxxxxxx pohledávku za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx exekutor xxxxxx xxxxxx, který vede xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx32).

Xxx 7

Xxxxxxxxxx práv xx nepeněžité xxxxxx

§72

(1) Xxx-xx vydán xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xx exekutor x xx, aby xxxxx, x xxxxx xxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx s xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx uložené xxx provedení xxxxxxx xxxxx ustanovení §351 xxxxxxxxxx soudního xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx exekučního soudu. Xxxxxxxx pokutu xxxxxx xxxxxxxx xxx návrhu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx prováděnou xxxxx §351 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vymáhané povinnosti xx okolnostem případu.

§73

Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžité částky xxxxxxxxx ustanovení občanského soudního řádu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX V

ZŘÍZENÍ XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX VĚCECH

§73a

(1) Exekuční xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx návrh na xxxxxxx exekutorského zástavního xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx xxxxx xx zřízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx věci, xxxxx xx předmětem xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x jeho xxxxxx vyrozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o podání xxxxxx xx zřízení xxxxxxxxxxxxx zástavního xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx exekutorského xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §46 xxxx. 6. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §37 odst. 3 x 4 x §54 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 x 11. Xxxxxxxxxx §35b odst. 1 xxxx. x), §37 xxxx. 3 xx 5, §44 xxxx. 1 xxxx čtvrté, §44a, §47 xxxx. 5, §50, 54, 5873 xx nepoužijí.

(4) Xxxxx xxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Návrh xx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx příkazu xx xxxxxxx exekutorského xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, případně spoluvlastnického xxxxxx na ní, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx do katastru xxxxxxxxxxx, označení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxx, který xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zástavního xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx exekuční xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva; xxxxx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx stejné xxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx smluvní xxxxxxxx xxxxx, řídí xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx-xx x pohledávku xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x bezdůvodného obohacení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x tomto xxxxxxxx činu x xxx-xx xxxxxxxx xxxxx xx zřízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva podán x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(7) Nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak, xxxxxxx se xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx věcech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zřízením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx věcech.

(8) Xxxxxxxxx nemá právo xx náhradu xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx hradí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx exekuce xxxxx xxxxxxx x xxxxxx nákladů exekuce, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx právní xxxx exekučního příkazu. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(11) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být podán xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x soudu.

(12) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právo x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx nemovitostí zapíše xx návrh oprávněného xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterým bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§73x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 139/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Obecná xxxxxxxxxx

§74

(1) Xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxx činnosti

a) xxxxxxxxxx právní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx16a),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jinou xxxxxxx, stanoví-li xxx xxxxx zákon.

(2) X xxxxx xxxxx odstavce 1 může xxxxxxx x právnická osoba (xxxx jen "žadatel") xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,

b) xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx zúčastněni xx xxxx, nebo

c) ve xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx pomoc jinému, xxxxx zájmy xxxx x xxxxxxx se xxxxx xxxx, xxx x právní xxxxx xxxx.

§75

(1) Exekutor xxxx x souvislosti x xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx věci, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx do xxxxxxx xxxx exekutor xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx.

§76

(1) Xxxxxx-xx soud xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jinou xxxxxxx, xxxxxxx doručovat xxxxxxxxxx soudu a xxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.19) X xxxxx další činnosti xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx činnost, xxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx dražbu xxxxxx xx nemovité xxxx na xxxxx xxxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx.

§76x

Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx exekutor xxxxxxx podléhající xxxxx xxxxxxxxxx vydaného v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiné osoby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx postupuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx evidenci xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§76b

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, musí xx xxx xxxx totožnost xxxxxxxxx xxxxxxx úředním xxxxxxxx xxxx potvrzena xxxxx xxxxxx totožnosti; xxxxx-xx exekutor xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx prokázána xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Svědkem xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx svéprávná, xxxx xxxxx, xxxxx nemůže xxxx nebo xxxx. Xxxx xxx nemůže xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxxxx je xx xxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx exekutora, který xx žádán x xxxxx další xxxxxxxx.

§76x

Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx tlumočníka. Xxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx.

§76x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 396/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§76x

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx dovolat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx o xxxxxxx") xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§76x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§76x

(1) X žádosti xxxxx §76d exekutor xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx obsahovat

a) místo x datum sepsání xxxxxxxxx,

x) jméno, příjmení, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, její název, xxxxxx jejího xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx registrační číslo xx jiné obdobné xxxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jméno, příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xx oznámení x výhradě činěno x jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx, její xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx či jiné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx právnické xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xx xxxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx od bydliště xxxx adresy xxxxx,

x) xxxx x xxx, xx bylo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) podpis věřitele, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a jeho xxxxxx.

(2) Xxxxx vyhotovení xxxxxxxxx exekutor xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx neodpovídá xx xxxxx oznámení x výhradě.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) do 3 xxxxxxxxxx dnů xxx dne sepsání xxxxxxxxx. Xxxxxxx exekutor xxxxxx, že bylo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x kdy xx xxx stalo, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx exekutorovi xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§76x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§76x

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x žádosti xxxxx §76d, který xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, příjmení, datum xxxxxxxx x bydliště xxxxxxxx x xx-xx xxxxxxxxx právnická xxxxx, xxxx název, adresu xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx či xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li právnické xxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx a bydliště xxxxxx xxxxxxxxxx zástupce,

c) xxxxxxxx o výhradě, xxxxx musí xxx xxxx xxxxxxxxxxx:

1. jméno, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x bydliště xxxxxxxx x xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx jejího xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx registrační xxxxx xx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx právnické osobě xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, který jménem xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxx,

2. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx toho, xxxx xxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x jde-li x xxxxxxxxxx osobu, xxxx název, xxxxxx xxxxxx sídla x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx obdobné identifikující xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx přiděleno,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx jednání, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x bydliště xxxxxxxx věřitele, a xx-xx dlužníkem právnická xxxxx, její xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx x identifikační xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx obdobné xxxxxxxxxxxxxx číslo, bylo-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x nich xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dlužníku,

6. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx razítka xxxxxxxxx a jeho xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx další xxxxxxxxxx protokolu xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 2 xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxx protokolu. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx protokolu xxxx osobě xxxxxxxx x xxx xx xxx stalo, xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výhradě xxxxxxx, sdělí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§76x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 303/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

§76x

(1) Xxx, kdo xxxx x úkon xxxxx §76d, je xxxxxxx exekutorovi xxxxxxxx xxxxx totožnost xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx povinen xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx totožnosti x xxxx xxxxxxxxx. Obdobně xx postupuje, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx osoba. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx existenci xxxxxxx x veřejného xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx; nezapisuje-li xx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx a xxxx prohlášením x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx ni xxxxxx xxxxx.

(2) Není-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 prokázána, exekutor xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§76x vložen právním xxxxxxxxx x. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xxx 2

Sepisování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§77

Xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zápis x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxx, například splnění xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxxxx prostor, jestliže xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jiným státním xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx v přítomnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx přesvědčil x xxxxx věci.

§78

§78 zrušen právním xxxxxxxxx č. 396/2012 Sb.

§79

(1) Exekutorský xxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx,

x) místo a xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxx xxxx xxxxx věci,

e) xxxxx xxxxxxxx razítka exekutora x jeho xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx zápis xx xxxxxxxx listinou.

§80

§80 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 396/2012 Sb.

§81

§81 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 396/2012 Sb.

§82

§82 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 396/2012 Sb.

§83

§83 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 396/2012 Sb.

§84

§84 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 396/2012 Sb.

§85

§85 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 396/2012 Sb.

§86

Xxxxxxxxxxx zápisy xxxx xxx xxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxx.

HLAVA VII

NÁKLADY XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX

§87

(1) Xxxxxxx exekuce xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, náhrada xxxxxxxx určených xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, náhrada xx xxxxxx xxxx při xxxxxxx, náhrada xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx závodu, x xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx závodu xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu20) (xxxx xxx "xxxxxxx exekuce"). Xxxxxxx účelně vynaložených xxxxxxxxxx výdajů a xxxxxxx za xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx přesahující xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxx xxxx být xxxxxx xx vyrozumění x xxxxxxxx exekuce.

(2) Xxxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "náklady xxxxxxxxxxx"). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx povinný.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx exekuce x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nákladů exekuce, x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx určených x xxxxxxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§88

(1) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx exekutor x xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx exekuce, xxxxx xxxxxx oprávněnému x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx exekučního xxxxx,

x) označení xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx exekučního xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxx vyhotovila,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxx, xxx-xx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx povinnosti, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) stanovení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Účastník xxxxxx může xxxxx x exekutora xxxxx xxxxxxx námitky xx 8 dnů od xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxx rozsahu xxxxxxxx nevyhoví, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§45), xxxxx x námitkách xxxxxxxx xx 15 xxx. Xxxxxxxx vyjádření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, kdo xxxxxxx podal.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředek.

§89

Dojde-li x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx zastavení xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinného xxxxx paušálně určené xx účelně xxxxxxxxxx xxxxxx exekutorovi oprávněný. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx může xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx sjednat výši xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů.

§89x

(1) Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §137 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nedoloží xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx svého xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx jejich náhradu x xxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hotové xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxx xx právo xx xxxxxxx nákladů xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx §137 xxxx. 2, xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx náhrada těchto xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§89x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 139/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

XXXXX XXXX

XXXXXX XXXXXXXXX

§90

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx exekutorovi xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx za xxxxxx xxxx při vedení xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx-xx xxxxxxxx plátcem xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, rovněž xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.20)

(2) Xxxxxxxx x oprávněný mohou xxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx odměna xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Tím xxxx dotčeno právo xxxxxxxxx na odměnu, xxxxxxx xxxxxxxx výdajů, xxxxxxx xx doručení xxxxxxxxxx a náhradu xx xxxxxx času.

(3) Xxxxx-xx x exekuci x vymožení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zálohu xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx zálohy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx oprávněného (§87 xxxx. 2).

§91

Xx xxxxx další xxxxxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx exekutorovi xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxx.

§91a

(1) Za xxxxx xxxxxxxx xxxxx §76a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) O xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a nároku xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 1 xxxxxxxxx x přiznané xxxxxxx xxxxxxx vyplácí xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx podle §76a xxxxxxxxx pověřil.

§91a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 279/2003 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

§92

Podrobnosti o výši x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a náhrady xx xxxxxx času xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XX XXXXX X XXXXXX XXXXXXX

Xxx 1

Manipulace xx xxxxx

§93

(1) Nejsou-li spisy xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx, musí xxx xx záznamu x xxxxxxxxxx registru xxxxxx, kde xx xxxx nachází.

(2) Opisy x xxxxxxxxx ze xxxxx uložených x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x osob xxxxxxxx xxxx jím xxxxxxxx zaměstnanec.

Xxxxxxxxx do xxxxx

§94

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx nahlížet xx spisů, xxxxx xxxxxx uloženy x xxxxxxx exekutora, a xxxxxxxxx xx x xxxx výpisy; oprávněné xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxx xxxxxxxx xxxx xxx dohledem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx do xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx možno spis xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx nahlédnout.

(3) Do xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; jiné xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 xxxx. x) xxx souhlasu xxxxxxxx.

§95

(1) Oprávněnými xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ministerstvo, Xxxxxx, orgány činné x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, státní zastupitelství, xxxxxxxx úřady x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Oprávněnými xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx nástupci, zástupci xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx ho xxxxxxxxx xxxxx uvedený x odstavci 1 xx xxxxxx ustanovil x uložil mu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxx xx tom má xxxxxx zájem xxxx xxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx žádost xxxxxx, xxx nahlédl xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx x něho učinil xxxxxx nebo xxxxx, xxxxxx jde o xxxx, x němž xxxxxx předpisy xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx zůstat utajen.

§96

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x exekučního spisu, xxxxxxxx kopii celého xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxx, finančním xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx celého xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pověřeným xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx; xxx xx-xx xx xxxxx nezbytné, xxxx xxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx spisů xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx §7 xxxx. 4 xxxx. x); obdobně xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soudu v xxxxxxxxx xxxxxx.

§97

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx rekonstrukci spisů, xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx.

(2) Exekutor xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, které xx vypůjčí od xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx exekutora, xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx od xxxxxx. Na xxxx xxxxxxx své xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx účastníků, xxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxx obsah xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx listiny.

Xxxxxxxxxx s exekutorskými xxxxxxxxxx

§98

X xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §94, není-li x zákoně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§99

(1) Exekutor xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jen xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx jejich xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx založí xxxxxxx zapůjčeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jeho ověřený xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx jejímž xxxxxxx byl exekutorský xxxxx xxxxx.

(3) Je-li xxxxxxx exekutorského zápisu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xx xxxxxxx, jestliže xxxx, ministerstvo xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§100

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x kovové xxxxxx xxxxxxxx xx spisů.

§101

(1) Exekutor, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx xx úschovy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx byl xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, který převzal xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, vydává x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx. O xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hlavy xxxx dílu xxxxxxx xxxx části xxxxxx.

Xxx 2

Úschova xxxxxxxxxx xxxxx

§102

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx exekutor xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 5 (xxxx xxx "xxxxxxxx spisy"), xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx uložení xxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy platné xxx xxxxxxx soudních xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx exekutorského xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx exekutora.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, jejich xxxxxxx, xxxxxx registrů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pomůcek xxxxxx kancelářský xxx xxxxxx Xxxxxxx.

(4) Xxxxxx, xxxxx x potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx oprávněných xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. X nahlížení xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx spisů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dílu prvního xxxx xxxxx xxxxxx.

§103

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, průkazy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx jiného xxxxxxxxx soudu.

(2) O xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

§104

§104 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 396/2012 Sb.

Xxx 3

Vydávání stejnopisů, xxxxx, xxxxxx

§105

X exekutorských xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx opisy.

§106

(1) Xxxxxxxxxx exekutorských xxxxxx xx vydávají xxxxxxxxxx, jichž xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx-xx v exekutorském xxxxxx stanoveno jinak. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx všichni xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx. Jiným xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§107

(1) Stejnopis xxxxxxxxxxxxx xxxxxx musí doslovně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx příloh xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zápisu xxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xx stejnopis xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx stejnopis určen x xxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§108

(1) X exekutorského xxxxxx xxx vydat xxxxx. Xxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx i xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nesmí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zápisu, x xxxxx xxx xxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXXX EXEKUTORŮ

§109

Komora

(1) Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx sdružuje všechny xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx exekutorů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxx okamžikem jmenování xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx v Xxxxxx zaniká odvoláním xxxxxxxxx, xxxx smrtí xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Komora je xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxx příjmy. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx exekutoři xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx sněmem xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxx xxxxxx:

x) xxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) prezidenta,

d) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx komisi,

f) xxxxxx komisi,

g) xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Komora xxxx xxxxxxxx poradní xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx.

§110

Xxxx xxxxxxxxx

(1) Sněm xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

(2) Právo účastnit xx sněmu xx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Prezidium xxxxxxx sněm xxxxxxxxx xxxxxx xx 2 xxxx. Xxxxxxxx x xx písemně požádá xxxxx xxxxx třetina xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Komory nebo xxxxxxx, xx prezidium xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx do 2 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx žádosti.

(4) Xxxx xx schopný xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx sněm xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx 2 xxxxxx sněm xxxx; xxxxx svolaný xxxx xx schopný xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx třetina xxxxx xxxxxxxxx zapsaných v xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zapsaných x xxxxxxx exekutorů.

(7) Sněm xxxxxxx

x) volí přímou x tajnou xxxxxx xx xxxx 3 xxx x řad xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Komory x xxx exekutorů x odvolává je, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx,

x) projednává x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxxx,

x) xxxxxxx organizační, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx,

x) xxxx nebo mění xxxxxxxx prezidia Xxxxxx; xxxxx, xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prezidia xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx osobám, xxxx xxxxxxx xxx dotčena,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx členského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Komory, xxxxx x xxxxxx plateb xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx stanoví xxxxxx xxx xxxxxx jejich xxxx,

x) xxxxxxxxx výši xxxxxxx za ztrátu xxxx při xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx výše,

h) zřizuje xxxxx Komory a xxxxxxxxx pravidla jejich xxxxxx a používání,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prezidiem x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

x) stanoví xxxxxx xxx vyhlašování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx §10,

x) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx evidence exekucí,

l) xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vyhradí.

(8) K xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kárného x kancelářského řádu, xxxxx i k xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x organizaci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §10 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§111

Xxxxxxxxx Xxxxxx

(1) Prezidium xx řídícím x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx má 5 xxxxx x 5 xxxxxxxxxx; xxxxxx-xx počet xxxxx prezidia xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, je prezidium xxxxxxxxx doplnit z xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Prezidium Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx svých xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx jednou xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxx je xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx, chrání x prosazuje zájmy xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx zástupců,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, koncipientů a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxx,

x) vede xxxxxxxx (xxxxxxx) exekutorů, kandidátů, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx x změny; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředky Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) organizuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) vyhlašuje x organizuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §10 x xxxxxxx členy xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x případech, xxx to xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, kancelářského xxxx, jakož x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §10, x xxxxxxxxx xx sněmu xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx ministerstvu xx xxxxxxxxx zkušební xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §10,

x) xxxxxxxxx xx x návrhům xxxxxxxx předpisů týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zástupce exekutora,

n) xxxxxxxxx xxxxxxxx plán xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přijímá xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x rozhoduje xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Komory.

§112

Xxxxxxxxx Xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx Xxxxxx

x) zastupuje Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxx věcech,

b) řídí xxxxxxx sněmu,

c) svolává xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za 3 xxxxxx x řídí xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx 20 xxx xxxx, xxxxxx-xx x xx xxxxxxx jedna třetina xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx požádá-li x xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která nesnesou xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx a rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxx Xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx předpisem xxxxxxxxx xxxxxx orgánu Komory,

e) xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10 xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Prezidenta Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Komory.

§113

Revizní xxxxxx

(1) Revizní xxxxxx xx 5 xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx ze xxxxx xxxxx předsedu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx x podává zprávu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxx xxxx být revizní xxxxxx Komory umožněn xxxxxxx ke xxxx xxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx x návrhu xxxxxxxx Xxxxxx,

x) schvaluje xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx.

(4) Předsedu revizní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Členství x xxxxxxx xxxxxx xx neslučitelné x xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx, x funkcí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x s xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxx.

§113x

Xxxxxxxxx komise

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx 9 xxxxx x 5 xxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxx xxxxx kontrolní xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem, je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx volí x xxxxxxxx předsedu x místopředsedu xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zpracovává xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx stížností na xxxxxxxxx, kandidáty, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; za xxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dotčených xxxxxxxxxxxxx úřadech,

b) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx exekutorů a xxx xxxxxxx exekutorských xxxxx,

x) xxxxxx preventivně x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x zásadní xxxxxxxx xx své xxxxxxxx xx spolupráci x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxx komisi.

§114

Kárná komise

(1) Xxxxx xxxxxx má 9 xxxxx, x xxxx 6 xxxxx z xxx xxxxxx a 3 xxxxx x xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x místopředsedu xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx pouze soudce.

(3) Xxxxxxxx kárné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx řízení xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx předsedou kárné xxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxx x 2 členů kárné xxxxxx x xxx xxxxxx a x 1 xxxxx xxxxx xxxxxx z řad xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x kárné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx x x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx a kontrolní xxxxxx.

(6) Řízení, rozhodování x činnost xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx.

§115

Zkušební xxxxxx

(1) Zkušební xxxxxx xx 15 xxxxx.

(2) Členové xxxxxxxx xxxxxx volí xx xxxxx xxxxx předsedu x xxxxxxxxxxxxx zkušební xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zastupuje místopředseda xxxxxxxx komise.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx složeným xx 2 xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x x 1 xxxxx zkušební xxxxxx z xxx xxxxxx; xxxxxx předsedá xxxx určený předsedou xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx komise upraví Xxxxxx zkušebním xxxxx.

§115x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxx; 2 xxxxxxx xxxx jmenováni z xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, 2 x řad xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x jehož obvodu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, do xxxxx xxxxxx xx xxx xxx exekutor jmenován, x 2 xx xxxxx xxxxxxxx z xxx xxxxxxxxxxx ministerstva.

(2) Xxxxxxxx komise xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx výběrové xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx pro xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jejích xxxxx. Xxx rovnosti xxxxx se návrh xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§115x xxxxxx právním předpisem x. 396/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2013

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX

Xxxxxx ustanovení

§116

(1) Exekutor, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx kárně xxxxxxxxx xx kárný xxxxxx xxxx závažný xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx provinění"). Xxxxxx xxxxxxxxxxxx exekutora xxxxx xxxxxxxx 4 a 5 xxxx dotčena xxxxx xxxxxxxxxxx kandidáta xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx odpovědností xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxx odpovědnost xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx

x) porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxx stavovským předpisem xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x nezávislý, xxxxxxxxx, odborný x xxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxx, případně xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx koncipient xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ohrožuje xxxxxx x odborný xxxxx xxxxxxxx exekutora.

(3) Xxxxxxxx kárným deliktem xx závažné

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxx, jímž xxxxxxxx narušuje důstojnost xxxxxxxxxxxxx povolání xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, odborný x xxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xxxx kandidát nebo xxxxxxxxxx narušuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx x

x) porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx předpisem xxxxx xxxxxxxxx Komory, xxxx

x) jednání, xxxx xx narušuje důstojnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx další xxxxxxxx,

xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxx exekutora.

(5) Xx xxxxxxx xxxxx delikt xxxxxxxxx xx považuje x závažné

a) porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxx

x) jednání, jímž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povolání xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxx, případně xxxxxxx výkon další xxxxxxxx,

xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx napomenutí,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) pokutu xx 2 500 000 Xx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxx xx kárný xxxxxx xxxxxx některé x xxxxxx xxxxxxx opatření:

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx 250&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx některé x xxxxxx kárných xxxxxxxx:

x) písemné napomenutí,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx 50&xxxx;000 Kč.

(9) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) x x) x xxxxxx xx 50 000 Xx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. b) x x) x pokutu xx 10 000 Kč xx 500&xxxx;000 Xx x koncipientovi xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 8 písm. b) x xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx do 100&xxxx;000 Kč.

(10) Xx xxxxx xxxxxx lze xxxxxxx uložit xxxxxxx xxxxxxxxxx i pokutu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx zároveň uložit xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxx ukládání xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx, kandidát xxxx koncipient xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxx se uloží xxxxx xxxxxxxx odvolání x xxxxxxxxxxxxx úřadu, xxx-xx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx před xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vinným závažným xxxxxx deliktem, xxxxxxxx xxxx skutečnost zpochybňuje xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx kárné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx kárného xxxxxx xxxxxxx třikrát xxxxxxxxxx xxxxx vinným závažným xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx skutečnost zpochybňuje xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx exekutora.

(12) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx kárné xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx úřadu, nesmí xxx xxxxxxxx exekutor xx xxxx 5 xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx odvolaný xxxxxxxx xx dobu 5 xxx od xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxx, komu xxxx xxxx kárné xxxxxxxx xxxxxxx, uveřejnit xx xxxxxxx náklady x xxxxxxxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx právní xxxx xxxxxxxxxx, jímž xx xxxxx xxxxxx xxxxx; toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx uveřejněno. Xxxxx a formu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx řízení xxxxx.

(13) Xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x koncipientům xxxxxxx Xxxxxx.

(14) Odpovědnost xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx do 3 let xx xxxx spáchání xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(15) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 4 x 5, xxxxx xx prokáže, že xxxxxxx veškerá xxxxxxxx, xxxxx po xxx xxx spravedlivě požadovat xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1.

§117

(1) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx žalobou.

(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxx kterémukoli xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxx komisí xxxxx xxxxxxxxxxx exekutorovi, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx exekutora xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxxx, který má xxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxx, kandidátovi xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) předseda xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx exekutorovi, xxxxx tuto xxxxxxx xxxx, proti xxxxxxxxxxx xxxx koncipientovi xxxxxx xxxxxxxxx nebo zástupci xxxxxxxxx

(xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx").

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx 3 xxx xxx dne, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx žaloba xxxxxxx, xxxx sídlo, xxxxx exekutora, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx skutku, xxx xxxxx xx navrhuje xxxxxxxx kárného xxxxxx, x označení xxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx důkazy, xxxxx xx xxxxx žalobce x xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx

§117x

(1) X tom, xxx xx kandidát nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx každou xxx xxxxxxxxxx tříčlenný xxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx prezident Komory xxxx viceprezident Komory, xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx Xxxxxx jinak ve xxxx, xx souhlasem xxxxxxxx Komory xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx povinnosti xx xxxxx ohrozil xxxxxx x řádné x xxxxxxxxx rozhodování xxxxxxx senátu. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx senátu, xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx člena.

§117a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 286/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

§117b

(1) O xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo koncipienta, xxxxx němuž xx xxxxx xxxxxx xxxx (xxxx jen "kárně xxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx jej o xxxxx zvolit si xxxxxxxx z xxx xxxxxxxxx xxxx advokátů, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx, které xx xx xxxxxx za xxxx, a navrhnout xxxxxx xx svou xxxxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxx xx vyrozumí xxx ministr, xxxxx xxxx kárným xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx to xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxx byl-li stižen xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx náležitě xx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx senát exekutora xxxx advokáta x xxxxxx xxxxxxxxx.

§118

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx za xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Kárně xxxxxxxx xxxx být x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx advokátem.

(2) V xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx, xxx xxxx xx dobrovolně xxxxxxx x xxxxxxxxx výpověď.

(3) Xxxxxxxx člen xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx potřebná xxxxxxx, xxxxxxx zjistí xxxxxxxx xxxxx skutečnosti x xxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxx nebo jiné xxxx, opatří xx x xxxxxxxxx důkazu. Xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx Xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxx vyhoví, xxxxx-xx o úkon xxxxx zákona xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxx.

§119

(1) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zastaví, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx opožděně xxxx xxxx vzata zpět,

b) xxxxxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxxxx xxxx koncipienta x exekutora,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx kárně xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx obviněný byl xx skutek, pro xxxxx se vede xxxxx řízení, pravomocně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx senát xxxxxx přeruší, xx-xx xx to, xx xxxxxx, xxxxx se xxxxx obviněnému xxxxx xx vinu, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxx předloží xxxxxxxxxxx xxxxxx činnému x trestním řízení.

(3) Xxxxx senát xxxxxxx xxxxx xxxxxx také xxxxx, xxxxx-xx se, xx xxx skutek, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx proti xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx senát xxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxx jinak xxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

(5) Nerozhodne-li xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx přerušení xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx termín xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x něm xxxxxxx xxxxxxx, kárně xxxxxxxxxx, a má-li xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx. Xx-xx kárně xxxxxxxx ustanoveného opatrovníka xxxxx §117b xxxx. 2, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx svědky, xxxxxxxx xx předseda xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§120

(1) Dojde-li xxxxx xxxxx x závěru, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xx xx xxxxx, x xxxxx xx kárné xxxxxxxx xxxxx §116 xxxx. 7. Xxxxx-xx kárný xxxxx k xxxxxx, xx koncipient xx xxxxxxxx kárného xxxxxxxxx, xxxxxxxx, že xx xxxxx, a xxxxx xx xxxxx opatření xxxxx §116 xxxx. 8.

(2) Xxxxx-xx kárný xxxxx x xxxxxx, xx xx kárně xxxxxxxx xxxxxxx provinění xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx kárné xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxx obviněný xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx senát zastaví xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §119 xxxx. 1 xxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx senát kárnou xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx kárné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117 odst. 2 písm. a), x), d) nebo x), xx kandidát xxxx koncipient, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx kárné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx kárného xxxxxxx xxxxx §117 odst. 2 písm. x), xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, proti němuž xx kárné xxxxxx xxxxx, nárok xx xxxxxxx xxxx Komoře.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxx Xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx kárný xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx zaplatil Komoře xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx řádu.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a výdělek, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xx 3 xxx od xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx; o xxx xxxx xxx xxxxxx poučen. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x tlumočníkům xx xxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx20b).

§120a

(1) Xxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x právní xxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxx xx to xxx kárně obviněného xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx; pro xxxxxxxxxx xx použijí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x doručování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx kárného xxxxxx xx xxxxxx xxxxx obviněnému a xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx doručí ministrovi, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx je oprávněn xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu21) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §120 xxxx. 1 xx 3, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx shledá xxxxxxx veřejný xxxxx.

§120x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 286/2009 Xx. x účinností od 1.11.2009

§121

Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak, na xxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx21).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§122

Pozastavení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxx xxxxx němu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx nebo xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx, x to až xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ministr pozastaví xxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx důvody pro xxxx xxxxxxxx.

(3) Po xxxx pozastavení výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx o pozastavení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x soudu.22)

§123

Xxxxxxxxx kárného postihu

Po xxxxxxxx 5 let xx právní xxxx xxxxxxxxxx o uložení xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely kárné xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx pro kárné xxxxxxxxx xxxxxx. Jestliže xxxxx xxxxxxx opatření xx té xxxx xxxxxxxxx, kárný xxxxxx xx zahlazuje vykonáním xxxxxxx opatření.

XXXXX XII

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ X XXXXXXXXXX

§124

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xx listina xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx, platí, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx vyvěšením xx xxxxxx xxxxx exekutora, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx,23) xxxxx xx xxxxx neomezuje xx xxxxxxxxxx údajů xx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx vyvěšeny xx xxxxxx xxxxx soudu xxxx na xxxxxx xxxxx exekutora, xxxxx, xx xxxxxxx dnem xx vyvěšení byly xxxxxxxx účastníkům, xxxxx xxxxxx exekutorovi xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.

XXXXX XIII

PŘESTUPKY

§124a

Přestupky fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 1 použije xxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxxx", "xxxxxxxxxxx úřad", od xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx označení xxxxxxxxx vyvolat nebezpečí xxxxxx s uvedenými xxxxxxxxxx, přestože neprovádí xx xxxxxxx zákona xxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x rozporu x §4 odst. 2 xxxxxxxx svoji xxxxxxx xxxx "xxxxx xxxxxxxxxx", "exekuci" xxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxx xxxxx slov xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx neprovádí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx exekuční xxxx xxxxx činnost xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxxx není xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx tuto činnost xxxxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x) xxx xxxxxx xxxxxx do 200&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxx x pokutou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 1 roku.

§124x

Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §4 xxxx. 1 použije označení "xxxxxx exekutor", "xxxxxxxxxxx xxxx", xx xxxx xxxxxxxx tvary xxxx xxxx označení způsobilé xxxxxxx nebezpečí xxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxx, xxxxxxxx neprovádí xx xxxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx titulů,

b) x rozporu s §4 xxxx. 2 xxxxxxxx svoji činnost xxxx "xxxxx xxxxxxxxxx", "xxxxxxx" nebo "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxx xxxxx xxxx xx nich xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx způsobilým xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, přestože xxxxxxxxx nucený výkon xxxxxxxxxx titulů xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx exekuční xxxx xxxxx činnost exekutora xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx činnost vykonávat.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) lze xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx činnosti do 1 xxxx.

§124x

Xxxxxxxxx Xxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nad xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §7 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8a odst. 1,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx x §20 odst. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx koncipientů xxxxx §22 odst. 1 xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 odst. 2,

x) nevede seznam xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x rozporu x §24 xxxx. 1 nebo 3,

x) xxxxxx exekutorovi xxxxxx xxxxxxxxx, razítko nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §16 xxxx. 1 a 2 nebo §18,

h) xxxxx Xxxxxx provede xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §31 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §115 odst. 4 xxxx nezajistí xxxxxxxxx exekutorské xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx vydaným xxxxx §115 xxxx. 5,

x) xxxxxx centrální xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx vede x xxxxxxx s §125,

k) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Komory,

l) xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x §8d xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10 xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kárného xxxxx xxxxx §112 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu do

a) 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxx x), x), x), x) nebo x),

x) 5 000 000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx písmene c), x), x), g), x) xxxx x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) nebo x).

§124x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXXX XIV

CENTRÁLNÍ EVIDENCE XXXXXXX

§125

(1) Komora xxxx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx, x níž xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §46 xxxx. 6

x) vyrozumění x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44,

b) pravomocná xxxxxxxx x zastavení x odkladu exekuce,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §336b xxxx. 2 a §338o xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle §328b xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xx centrální xxxxxxxx xxxxxxx xx zapisuje xxxxx číslo xxxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno. Xxxxx xxxx xx xxxx x evidence xxxxxxxxxxx xxx se xxxxxxx xx výpisu xxxxx xxxxxxxx 8.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Zápisy xx centrální evidence xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxx lhůtě.

(5) Postup xxx xxxxx x xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx, provoz a xxxxxx je upraven xxxxxxxxx ministerstva.

(6) Xxxxxxxxx-xx xx xxxx jinak, xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx exekucí Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou.

(7) Odměna xxxxx xxxxxxxx 6 Xxxxxx nenáleží

a) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x),

x) xx poskytnutí xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx, že určitý xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx exekucí xxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stav xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxx xx xx nich uveden.

XXXXX XX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§126

Xx zahájení xxxxxxxx Xxxxxx vykonává xxxx funkci xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx exekutorů nejdéle xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

§127

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Komory xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx řád, xxxxxxxx xxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx výběrové xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §10.

§128

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx a Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právních předchůdců xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x).

§129

Výkon rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx usnesení xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí vydaného xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zcela uspokojena, xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

§130

(1) Xxx, xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxx také xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx, xxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se tím xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxx, kde se x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hovoří o xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx soudního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx náklady xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx majetek, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí16a).

§131

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx exekutora, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx písemností x náhrady xx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zálohy,

b) xxxxxxxx výši náhrady xxxxxxx účastníka xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §89a,

x) xxxx x způsob xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx hotových výdajů,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx způsobené xxxxxxxxxx xxxxxxxx dle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxx a xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx exekucí x xxx xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx třetí xx osmé xxxxxx xxxxxx.

§132

Po xxxx 2 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxx praxi x délce 3 xxx.

XXXX XXXXX

§133

§133 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxx

§134

§134 (xxxx třetí) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 256/2013 Sb.

XXXX XXXXXX

§135

§135 (xxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 296/2007 Sb.

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

§136

Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 36/1967 Sb., xxxxxx č. 158/1969 Xx., xxxxxx x. 49/1973 Sb., zákona x. 20/1975 Xx., xxxxxx č. 133/1982 Xx., zákona č. 180/1990 Sb., xxxxxx x. 328/1991 Xx., xxxxxx č. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 263/1992 Xx., xxxxxx x. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Xx., zákona x. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 152/1994 Sb., xxxxxx č. 216/1994 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Xx., xxxxxx x. 247/1995 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx x. 31/1996 Sb., xxxxxx č. 142/1996 Xx., nálezu Ústavního xxxxx x. 269/1996 Xx., xxxxxx x. 202/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., zákona x. 165/1998 Xx., xxxxxx č. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 2/2000 Xx., zákona x. 27/2000 Xx., xxxxxx č. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 46/2000 Xx., xxxxxx x. 105/2000 Xx., xxxxxx č. 130/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 204/2000 Xx., xxxxxx č. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Sb., xxxxxx x. 367/2000 Sb. x xxxxxx x. 370/2000 Sb., se xxxx xxxxx:

1. X §78x xx xx xxxxx "notářským" vkládají xxxxx "xxxx exekutorským", xx xxxxx "v xxxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx" a xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx soudní xxxxxxxx".

2. V §125 xx za slovo "xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx".

ČÁST XXXXX

§137

§137 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 41/2009 Sb.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

§138

Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 264/1992 Xx., zákona x. 292/1993 Sb., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Sb., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx č. 61/1996 Xx., zákona x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 16/1998 Sb., xxxxxx x. 127/1998 Xx. a xxxxxx x. 165/1998 Xx., xx mění takto:

1. X §38 odst. 3 xx xxxxx xx konci písmene x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx h), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx exekuce xxxxx zvláštního xxxxxx.9x)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9x) xxx:

"9x) Xxxxx x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x změně xxxxxxx xxxxxx.".

2. X §38 xxxx. 5 xx xx xxxxx "xxxxxxxx 3 xxxx. a)" xxxxxxxx xxxxx "a x)".

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§139

Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 231/1992 Xx., xxxxxx č. 591/1992 Sb., xxxxxx x. 273/1993 Xx., xxxxxx x. 303/1993 Xx., xxxxxx č. 38/1994 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 136/1994 Xx., zákona č. 200/1994 Sb., xxxxxx x. 237/1995 Xx., xxxxxx x. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Xx., zákona x. 95/1996 Xx., xxxxxx č. 147/1996 Xx., zákona x. 19/1997 Xx., xxxxxx x. 49/1997 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., zákona x. 79/1997 Sb., zákona x. 217/1997 Xx., xxxxxx x. 280/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., zákona x. 83/1998 Sb., xxxxxx x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., zákona x. 159/1999 Xx., xxxxxx č. 356/1999 Xx., xxxxxx č. 358/1999 Sb., zákona x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., zákona x. 27/2000 Sb., zákona x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx č. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 123/2000 Sb., xxxxxx x. 124/2000 Xx., xxxxxx x. 149/2000 Sb., xxxxxx x. 151/2000 Sb., xxxxxx x. 158/2000 Xx., xxxxxx č. 247/2000 Xx., xxxxxx x. 249/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Xx., zákona x. 309/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2000 Xx., xxxxxx x. 409/2000 Xx, xxxxxx č. 458/2000 Xx. a xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §3 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6)" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx exekutorů6a)".

Poznámka pod xxxxx x. 6a) xxx:

"6x) Zákon x. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) a o xxxxx xxxxxxx zákonů.".

2. X příloze č. 2 XXXXXX XXXXXXXX xx skupině 214: Xxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxx Provozování cestovní xxxxxxxx se ve xxxxxxx 2 xxxx. x) za xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxx střední xxxxxxx xxxxxxxx".

3. X příloze x. 3 XXXXXXXXXXX XXXXXXXX ve xxxxxxx 314: Ostatní, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx sloupci 2 xxxx. c) xxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "úplné xxxxxxx xxxxxxxx xxxx".

XXXX XXXXXX

§140

§140 (xxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 274/2008 Sb.

ČÁST XXXXXX

§141

§141 (část xxxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 281/2009 Sb.

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx

§142

Xxxxx č. 335/1991 Sb., x xxxxxxx x soudcích, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Sb., xxxxxx x. 17/1993 Xx., xxxxxx č. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 239/1995 Sb., xxxxxx č. 30/2000 Xx. x xxxxxx x. 11/2001 Xx., xx mění xxxxx:

X §34 xxxx. 5 xxxx xxxxx se xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, státní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

§143

Xxxxx č. 68/1990 Sb., x užívání xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 114/1992 Xx., xxxxxx x. 358/1992 Sb. x xxxxxx x. 68/1993 Sb., se xxxx takto:

V §1 xxxx. 1 xxxx. x) xx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx "x soudní exekutoři".

XXXX TŘINÁCTÁ

Změna xxxxxx x notářích x xxxxxx xxxxxxxx

§144

Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxx x. 82/1998 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxx x. 370/2000 Xx., se mění xxxxx:

1. X §7 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxx xxxxxxxxx, soudce Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxxxx kandidáta" x xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

2. V §7 xxxx. 3 xx za xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x advokacii

§145

Zákon č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 210/1999 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V §2 xxxx. 2 xxxx. a) xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxx" a x poznámce pod xxxxx č. 1) xx xxxxxxxx xxxx: "Xxxxx x. 120/2001 Xx., x soudních xxxxxxxxxxx a exekuční xxxxxxxx (exekuční xxx) x x změně xxxxxxx xxxxxx.".

2. X §6 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx věty xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxxxx zkouška".

3. X §6 xxxx. 2 xx na xxxxx části věty xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx soudce Xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX PATNÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

§146

Xxxxx č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem x x xxxxx xxxxxx x. 358/1992 Xx., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx xxxx xxxxx:

1. X §4 xxxx. 1 xx xx slova "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx exekutorských xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3x)".

Xxxxxxxx pod xxxxx č. 3x) xxx:

"3x) Zákon x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx exekutorech a xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x o xxxxx xxxxxxx zákonů.".

2. X §4 odst. 2 se xx xxxxx "Činnost xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxx".

XXXX XXXXXXXXX

§147

§147 (xxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 340/2013 Sb. x 344/2013 Sb.

XXXX SEDMNÁCTÁ

§148

§148 (část xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 499/2004 Sb.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx

§149

Xxxxx č. 26/2000 Sb., x veřejných xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. X §22 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx správy prodejem xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx exekutorem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx,".

2. V §46 odst. 1 xxxxxxx g) xxx:

"x) xxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudem xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předmětu xxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx exekuční příkaz xxxxxxxx předmětu xxxxxx xxxx jeho xxxxx,".

XXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxx

§150

Xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx z příjmů, xx xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 96/1993 Xx., xxxxxx č. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx č. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Sb., xxxxxx x. 114/1994 Xx., xxxxxx č. 259/1994 Xx., zákona x. 32/1995 Xx., xxxxxx č. 87/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1995 Sb., xxxxxx x. 248/1995 Xx., zákona č. 316/1996 Xx., xxxxxx x. 18/1997 Xx., xxxxxx č. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., zákona x. 210/1997 Sb., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx č. 111/1998 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Xx., xxxxxx x. 333/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Sb., xxxxxx x. 129/1999 Xx., xxxxxx x. 144/1999 Xx., xxxxxx x. 170/1999 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 3/2000 Xx., xxxxxx č. 17/2000 Sb., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 72/2000 Xx., xxxxxx x. 100/2000 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Sb., xxxxxx č. 340/2000 Xx. x zákona x. 492/2000 Xx., xx xxxx takto:

V §24 odst. 2 xxxx. x) se xxxxx za xxxxx 5 xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxx 6, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 26x) xxx:

"6. xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx postižen exekucí,26k) x xx xx xxxxxxx výsledků xxxxxxxxx xxxx exekuce.

26k) Zákon x. 120/2001 Xx., x soudních xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

XXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx

§151

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx první xxxxx xxxxx xx osmé x §131, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxx 2001.

Xxxxx x. r.

Havel x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x zákonu č. 120/2001 Xx.

Xxxx xxxxxx xxxxxxx x pečetidla xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x zákonu č. 120/2001 Xx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §7a zákona x. 120/2001 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x nimž xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Zaměstnanci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxx uvedené x §27 odst. 3 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx dne, xxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpis Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonavatelů soudních xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 347/2007 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Čl. XXIV

Přechodné ustanovení

Byl-li xxxxxxxx příkaz x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXIV xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 7/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx-xx xxxxxxxxxx prezidia x xxxxxxxxx výběrového xxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx na toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx-xx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx, použije xx xxx xxxxx řízení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx č. 120/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx se xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx-xx xxxxx komise xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona podle §120 xxxxxx x. 120/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx znovu Xxxxxxxx správní xxxx. Xxxxxxx se postupuje, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx o xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxx §121 xxxx. 4 xxxxxx x. 120/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx kárně xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx-xx tato xxxxx běžet xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, odvolání xx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx ke xxxxx komisi. Xxx xxxxx odvolací xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

6. Xx xxxxxx o odvolání, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx x x odvolání xxxxx xxxx 4 xxxx xxxxx, xx použijí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x řízení xx xxxxxx soudců x xxxxxxxx xxxxxxxx21). X xxxxxxxx rozhodují xxxxxx, xxxxx jednají x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx Nejvyšší správní xxxx odvolání, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx a xxx xx xxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxx odevzdá Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx podle xxxx 3 až 6 xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 26.6.2009

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxx-xx dále stanoveno xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx řád xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona i xxx řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxx xxxxxx úkonů, xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zachovány.

2. Xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx vydána přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx byla vydána xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se projednají x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. X xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x zastavení xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxx zřízeny přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxx nejpozději do 12 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Xxxxx xxxxxx zahájená xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 286/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx §33e, 44b, 46, §49 xxxx. 1 xxxx. x), §55c odst. 3, §66 xxxx. 4 x §69a zákona x. 120/2001 Sb., xxxxx xx použijí xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xx xxxx xxxxxxx x §27 odst. 3 xxxx. d) xxxxxx x. 120/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx soud, xxxxx xxxxx §103 xxxx. 2 zákona x. 120/2001 Xx., ve xxxxx účinném do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, vedl xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx 3 měsíců xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx razítka, xxxxxxx x xxxxxxxxx exekutorů, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx vedl. Xxxx-xx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx podána písemná xxxxxx x xxxxx, xxxx nebo potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx zápisy xxxxx §78 písm. a) xxxxxx č. 120/2001 Xx., ve znění xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Ustanovení §116 xxxx. 11 xxxxxx x. 120/2001 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx v něm xxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxx-xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xx xxxx výběrové xxxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 396/2012 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx povinen xxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx do xxx xxxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §11 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 120/2001 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu.

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 115/2015 Sb.

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, použije se xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx soudní xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx účinky xxxxx, které x xxxxxx nastaly xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. X xxxxxxxx xxxxxxx xx zastavení xxxxxx rozhodnutí xxxxx §262b odst. 1 xxxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, poučí xxxxxxxx xxxxxxx povinného x xxxxxxxx zahájených xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx po xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. X řízeních xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx §58 odst. 2 xxxxxx x. 120/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx x nich xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxx vydány exekuční xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxx vedené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zástavního xxxxx xx xxxxxxx exekučního xxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 139/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

Xx. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxxxx řád xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx řízení xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; právní účinky xxxxx, které x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. V xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxx exekuční xxxxxx k přikázání xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, příplatku x xxxxxxx xx zmírnění xxxxxxxxx xxxxx způsobených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx sociální, xxxxxxxxx x důchodu xxxx xxxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx ocenění xxxxxxxxx xxxxxxxxx boje za xxxxx x osvobození Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx postihující xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx provádí xxxxx xxxxxx občanského xxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx některých xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ocenění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pozůstalých xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Účinky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zachovány.

3. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx byl xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx movitých xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx výtku xxxxx, xxxxx x drobnému xxxxxxxxxx x činnosti xxxx drobnému xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. X řízeních xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx postupuje podle §58 zákona x. 120/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 64/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx použije §42 xxxx. 4 xxxxxx x. 120/2001 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; x xxxx, xx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x tomto xxxxxx provedena xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z účtu xxxxxxx povinného x xxxxxxxxx xxxxxx vydán xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx přikázáním xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx zákona č. 99/1963 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx č. 120/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 35/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

Informace

Právní xxxxxxx x. 120/2001 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.5.2001, x výjimkou xxxxx xxxxx hlavy xxxxx xx xxxx x §131, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1.9.2001.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

279/2003 Xx., o xxxxxx zajištění majetku x xxxx v xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

360/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 6/2002 Xx. x xxxxxx x. 279/2003 Sb., x xxxxx x. 368/92 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.10.2003

53/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s oblastí xxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2004

257/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

284/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x o změně x doplnění souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2004

499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

501/2004 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2006

377/2005 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, spořitelními x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx elektronických peněz, xxxxxxxxxxxx x obchodníky x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxx konglomerátech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)

x účinností xx 29.9.2005

57/2006 Xx., o xxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx xx sjednocením xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2006

70/2006 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

79/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2006

133/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 14.5.2006

253/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., x trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2006

296/2007 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (insolvenční xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s jeho xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

347/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x x xxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

254/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2008

259/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2008

274/2008 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

301/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

7/2009 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní řád, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2009

41/2009 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

183/2009 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) a x změně dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 121/2008 Xx., x vyšších xxxxxxxx úřednících a xxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 7/2009 Xx.

x xxxxxxxxx xx 26.6.2009

227/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.11.2009

286/2009 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 119/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 265/92 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx práv x nemovitostem, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 7/2002 Xx., o xxxxxx xx věcech xxxxxx x xxxxxxxx zástupců, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 283/93 Sb., x státním xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

444/2009 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 120/2001 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 141/2009

310/2010 Xx., xxxxx XX ze xxx 29.9.2010 ve xxxx návrhu na xxxxxxx §89 xxxx xxxxx xxxxxx x. 120/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) a x xxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 347/2007 Xx. (xxxxxx se paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 30.11.2010

409/2010 Xx., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

188/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.7.2011

269/2011 Xx., xxxxx XX xx xxx 3.8.2011 xx. xx. Xx. ÚS 38/09 xx věci xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxxx ustanovení k xxxxx xxxxx, xx. XX xxxx 3, 4, 5, 6 x 7 zákona x. 183/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 120/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2008 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx úřednících x xxxxxxx úřednících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x změně souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 7/2009 Xx. (netýká se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.9.2011

428/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x důchodovém xxxxxxx a zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností od 1.1.2013

89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

396/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013 s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2013 a 1.1.2015

45/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx trestných xxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.8.2013 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 25.2.2013

170/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., x ověřování xxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx x pyrotechnických xxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 288/95 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx a střelivu (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 13/98 Xx., x xxxxxx x. 368/92 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x zbraních), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.7.2014

256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

340/2013 Xx., o xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2014

344/2013 Xx., o xxxxx daňových zákonů x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2014

115/2015 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.3.2015 sp. xx. Pl. ÚS 1/14 ve xxxx xxxxxx xx zrušení xx. LII xxxx 2 zákona č. 303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.5.2015

139/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x změně dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 256/2013 Xx., o katastru xxxxxxxxxxx (katastrální zákon)

s xxxxxxxxx xx 1.7.2015

164/2015 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 1.9.2015 s xxxxxxxx §49 odst. 3 , xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2016

375/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x řešení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x xxxx a zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

258/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 85/1996 Xx., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

298/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.10.2017

94/2018 Xx., kterým se xxxx zákon x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 5.6.2018

31/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, soudcích, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 312/2006 Xx., x insolvenčních správcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 296/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2019

588/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

38/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 120/2001 Xx., x soudních xxxxxxxxxxx x exekuční činnosti (xxxxxxxx řád), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 119/2001 Sb., kterým xx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2021 (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2021 Xx.)

155/2021 Sb., kterým xx mění zákon x. 38/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 119/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkonů xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 191/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, poškozené, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x občanského xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.3.2021

218/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxx, přísedících x xxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon x xxxxxxx a xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2022

261/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

286/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 120/2001 Sb., x soudních xxxxxxxxxxx x exekuční činnosti (xxxxxxxx xxx) a x xxxxx dalších xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 27.10.2021, 1.7.2022, 1.1.2023 x 1.1.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §9 xxxx. 9 xxxxxxxxx xxxxxx.
2) Xxxxx č. 65/1965 Sb., xxxxxxx práce, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) §438 xx 450 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3a) §265 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. §46 x xxxxxxxxxxx vyhlášky č. 37/1992 Xx., x xxxxxxxx řádu xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
4) §167 xxxxxxxxx xxxxxx.
4a) Xxxxx č. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
5) §4 xxxxxx x. 82/1998 Xx., o odpovědnosti xx škodu způsobenou xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 358/1992 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxx x. 120/2001 Xx.
6) §44 xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Policii Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 120/2001 Xx.
7) §24 zákona x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) §2 xxxx. 3 xxxx. x) zákona č. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx.
7x) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7c) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x nabývání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
7x) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7e) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

7x) §13b xxxxxx x. 133/2000 Sb., xx xxxxx zákona x. 53/2004 Xx.

7x) §22 xxxx. 5 zákona x. 344/1992 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) §9a xxxxxx č. 96/1993 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x státní xxxxxxx stavebního xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) §1 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 133/2000 Xx., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) §42 xxxx. 3 xxxxxx x. 42/1994 Sb., x penzijním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx příspěvkem x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho zavedením, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
7x) §2 xxxxxx x. 42/1994 Xx., x penzijním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
7k) §27 xxxx. 1 zákona x. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 82/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 120/2001 Xx.
9) §53 občanského soudního xxxx.
10) §14 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 328/1991 Xx., o xxxxxxxx x vyrovnání, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §112 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §6 xxxxxx x. 358/1992 Xx., o xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).
13) §71a xx 71c xxxxxx x. 358/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Xx.
14) §12 xxxxxx x. 328/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
15) §143a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §200a xx 200d xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
16x) Xxxxx č. 300/2008 Sb., x elektronických xxxxxxx a autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx.
16a) Xxxxx č. 119/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
16x) §11 xxxxxxxx č. 330/2001 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx x náhradě xxxxxxxx xxxxxx správce podniku x x podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
16x) Například §35 xxxx. 2 xxxxxx č. 216/1994 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx rozhodčích xxxxxx.
16x) Xxxxxxxxx §109 odst. 1 xxxx. x), §267 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/2006 Sb., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).
17) Zákon č. 527/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vzorech x xxxxxxxxxxxx návrzích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 137/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
18) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 151/1997 Xx., x oceňování xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx majetku).
18x) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2002/47/ES xx xxx 6. června 2002 x dohodách x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
19) §45 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 37/1992 Xx., x jednacím řádu xxx xxxxxxx a xxxxxxx soudy, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 588/1992 Sb., x xxxx x přidané xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
20x) §274 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
20b) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x znalcích x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 322/2006 Sb.
21) §66 xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx.
Xxxxx č. 7/2002 Sb., x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §247 x následující xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
23) §769 obchodního zákoníku.
24) Xxxxx č. 408/2010 Sb., o finančním xxxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
27) §37 xxxx. 1 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx zákona x. 230/2008 Sb.
28) §46 xxxxxx č. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx školách), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
29) §89 xxxxxx x. 111/1998 Xx.
30) Zákon č. 111/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
31) §41f xxxxxx x. 21/1992 Xx., o bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Zákon č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.