Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023 do 31.12.2023.


Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

120/2001 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - EXEKUČNÍ ŘÁD

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §7a §8 §8a §8b §8c §8d

HLAVA II - EXEKUTOR

Díl 1 - Exekutor a exekutorský úřad §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15

Díl 2 - Zastupování exekutora §16 §17 §18

Díl 3 - Zaměstnanci exekutora

Koncipient §19 §20 §21 §22

Kandidát §23 §24 §25 §26

Vykonatel exekutora a další zaměstnanci exekutora §27

HLAVA III - EXEKUČNÍ ČINNOST

Díl 1 - Obecná ustanovení §28 §29 §30 §31 §32

Součinnost třetích osob §33 §33a §33b §33c §33d §33e §33f §34

Díl 2 - Exekuční řízení §35

Rejstřík zahájených exekucí §35a §35b

Účastníci řízení §36

Exekuční návrh §37 §38 §39

Exekuční titul §40 §41 §42 §43 §43a §44 §44a

Změna exekutora §44b

Věcná a místní příslušnost exekučního soudu §45 §46

Exekuční příkaz §47 §48 §49

Součinnost oprávněného a povinného §50 §51 §52 §53

Odklad exekuce §54

Zastavení exekuce §55 §55a

Rozhodování exekutora §55b

Odvolání proti rozhodnutí exekutora §55c §56

Doručování na ohlašovnu §56a

Doručování ve zvláštních případech §56b §57

HLAVA IV - ZPŮSOBY PROVEDENÍ EXEKUCE §58 §59 §59a

Díl 1 §60 §61

Díl 2 - Exekuce přikázáním pohledávky §62 §63 §64 §65

Díl 3 -  Exekuce správou nemovité věci §65a

Díl 4 - Exekuce prodejem movitých a nemovitých věcí §66

Zvláštní ustanovení o exekuci prodejem movitých věcí §67

Vyškrtnutí věci ze soupisu §68 §69 §69a

Díl 5 - Exekuce postižením závodu §70 §71

Díl 6 - Exekuce pozastavením řidičského oprávnění §71a

Díl 7 - Uspokojení práv na nepeněžité plnění §72 §73

HLAVA V - ZŘÍZENÍ EXEKUTORSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA NA NEMOVITÝCH VĚCECH §73a

HLAVA VI - DALŠÍ ČINNOST EXEKUTORA

Díl 1 - Obecná ustanovení §74 §75 §76 §76a §76b §76c

Oznámení o výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání §76d §76e §76f §76g

Díl 2 - Sepisování exekutorských zápisů §77 §78 §79 §80 §81 §82 §83 §84 §85 §86

HLAVA VII - NÁKLADY EXEKUCE, NÁKLADY OPRÁVNĚNÉHO A NÁKLADY PLÁTCE MZDY §87 §88 §89 §89a

HLAVA VIII - ODMĚNA EXEKUTORA §90 §91 §91a §92

HLAVA IX - MANIPULACE SE SPISY A JEJICH ÚSCHOVA

Díl 1 - Manipulace se spisy §93

Nahlížení do spisů §94 §95

Půjčování spisů §96

Rekonstrukce spisů §97

Manipulace s exekutorskými stejnopisy §98 §99 §100 §101

Díl 2 - Úschova ukončených spisů §102 §103 §104

Díl 3 - Vydávání stejnopisů, opisů, výpisů §105 §106 §107 §108

HLAVA X - SAMOSPRÁVA EXEKUTORŮ

Komora §109

Sněm exekutorů §110

Prezidium Komory §111

Prezident Komory §112

Revizní komise §113

Kontrolní komise §113a

Kárná komise §114

Zkušební komise §115

Výběrová komise §115a

HLAVA XI - KÁRNÁ ODPOVĚDNOST EXEKUTORA, KANDIDÁTA A KONCIPIENTA

Obecná ustanovení §116 §117

Kárné řízení proti kandidátovi a koncipientovi §117a §117b §118 §119 §120 §120a

Kárné řízení proti exekutorovi §121

Pozastavení výkonu exekutorského úřadu §122

Zahlazení kárného postihu §123

HLAVA XII - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ §124

HLAVA XIII - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §124a

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §124b

Přestupky Komory §124c §124d

HLAVA XIV - CENTRÁLNÍ EVIDENCE EXEKUCÍ §125

Centrální úřední deska §125a

HLAVA XV - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §126 §127 §128 §129 §130 §131 §132

ČÁST DRUHÁ §133

ČÁST TŘETÍ §134

ČÁST ČTVRTÁ §135

ČÁST PÁTÁ - Změna občanského soudního řádu §136

ČÁST ŠESTÁ §137

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o bankách §138

ČÁST OSMÁ - Změna živnostenského zákona §139

ČÁST DEVÁTÁ §140

ČÁST DESÁTÁ §141

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o soudech a soudcích §142

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o užívání státního znaku, státní vlajky a ostatních symbolů České republiky §143

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o notářích a jejich činnosti §144

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii §145

ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem §146

ČÁST ŠESTNÁCTÁ §147

ČÁST SEDMNÁCTÁ §148

ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o veřejných dražbách §149

ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů §150

ČÁST DVACÁTÁ - Účinnost §151

Příloha č. 1 - Vzor otisku razítka a pečetidla exekutora

Příloha č. 2 - Vzor označení exekutorského úřadu

č. 347/2007 Sb. - Čl. II

č. 7/2009 Sb. - Čl. XXIV

č. 183/2009 Sb. - Čl. II

č. 286/2009 Sb. - Čl. II

č. 396/2012 Sb. - Čl. IV

č. 303/2013 Sb. - Čl. LII

č. 139/2014 Sb. - Čl. IV

č. 164/2015 Sb. - Čl. IV

č. 38/2021 Sb. - Čl. IV

č. 286/2021 Sb. - Čl. IV

č. 214/2022 Sb. - §10

Nález Ústavního soudu - č. 310/2010 Sb.; č. 269/2011 Sb.; č. 115/2015 Sb.; č. 448/2021 Sb.

INFORMACE

120

XXXXX

xx xxx 28. xxxxx 2001

x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x o xxxxx xxxxxxx zákonů

Parlament se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

EXEKUČNÍ XXX

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§1

(1) Xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") je xxxxxxx xxxxx splňující předpoklady xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx pověřil xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxx pověření xxxxxxxxxxxx xxxxxx exekutor provádí xxxxxx výkon exekučních xxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") x další xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§2

(1) Exekutor xxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxx. Xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx, jinými xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx vydanými x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx své povolání x xxx xxxx xxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx všeho, co xx xxxxx narušit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxx x nezávislý, nestranný x spravedlivý xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§3

(1) Exekutor xxxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx vlastního xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x činnost v xxxxxxxxx orgánech xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy x v xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxxx" xxxx "exekutorský xxxx", od xxxx xxxxxxxx tvary xxxx, xxx xxxxxxxx způsobilé xxxxxxx xxxxxxxxx záměny x xxxxxxxxx označeními xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, kdo xxxxxxxxx xx základě zákona xxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Ten, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nucený xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx "xxxxx xxxxxxxxxx", "exekuci" xxxx "xxxxxxxx činnost", xxxxx xxxx od xxxx xxxxxxxx, ani xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečí xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Na xxxxxxxx poměr xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx.2)

§6

Orgánem xxxxxxxxxx exekutorů xx Exekutorská xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx").

§7

(1) Xxxxxx dohled xxx exekuční xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx exekutora xxxxx §74 xxxx. 1 xxxx. c) x §76a xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §46 xxxx. 5 x §75 xxxx. 2 x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx"). Ministerstvo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podnětu xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx dohledu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx kancelářského xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx do xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx pomůcek xxxxxxxxx, xxxxxxxxx si z xxxx výpisy a xxxxx,

x) požadovat xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx exekutora x xxxx, která xx předmětem xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxx, která je xxxxxxxxx xxxxxxxx dohledu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx nutné nebo xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) nahlížet do xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §46 xxxx. 5 nebo xxxxx §75 xxxx. 2 xxxxx o xxxxxxxxx x prostředky xx zvláštním účtu, xxxxxxxxx si x xxxx xxxxxx x xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx součinnost xxx, že

a) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kopie požadovaných xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. f), xxxxxxxx xx dobu nezbytně xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx vyjádření xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) na předvolání xx dostaví x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. d).

(5) Komora xxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx exekutorského xxxxx a nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx dohledu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4.

(6) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx podle §74 xxxx. 1 xxxx. x) vykonává xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xx jehož xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, též předseda xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §45 (dále xxx "xxxxxxxx soud"). Pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx okresního soudu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4. Předseda xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx. Předseda xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Jednotlivými xxxxx při výkonu xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx okresního xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§7x

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx činnosti xxxxxxxxx, xxxxxx nedostatky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxxxx koncipienta (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") xxxx drobné xxxxxxxx x xxxxxxx ministerstvo, Xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xx, xx exekutor xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx po xxx spravedlivě požadovat xxx xxxxxx exekutorského xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, Komora nebo xxxxxxxx okresního xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx")

x) xxxxxxxx x na xxxxx Xxxxxx jmenuje exekutory,

b) xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zřizuje x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxx rozhodnout o xxxxxx sídla xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx obvodu xxxxxxx xxxxxxxxx soudů, a xx xx xxxxx Xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxx exekutorů; xxxxxxx sídla xxxxxxxxx xxxx dotčeno xxxxxxxx xxxxx §43a,

d) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx členů xxxxxxxx xxxxxx x xxx třetiny xxxxx xxxxx xxxxxx z xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §10 xxxx. 6 x 7 a xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §115a xxxx. 1.

§8x

(1) Xxxxxx je xxxxxxx xx 30 xxx předložit ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §110 xxxx. 8.

(2) Xx-xx ministr xx to, xx xxxxxxxxx xxxxxxx Komory xx x rozporu xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx měsíců xx jeho xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§8x vložen xxxxxxx předpisem x. 347/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

§8x

Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 26.6.2009

§8x

(1) Odporuje-li xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nejde-li x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx ministerstvo takový xxx Komory zrušit. Xxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů občanského, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx práva. Xxxx xx xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x jiné xxxxx Xxxxxx učiněné xxxxx správního xxxx xxxx podle zákona x xxxxxx daní x poplatků.

§8c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 26.6.2009

§8x

(1) Poruší-li Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Komory. Proti xxxxxxxxxx x nucené xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxx. Ministr xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Komory xxxxxx.

(2) Xxxx, xxx xxxxxxxxxx x nucené xxxxxx Komory nabude xxxxxx xxxx, xx x xxxxxxx stanoveném x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx funkce xxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přechází x rozsahu, v xxxx xxx xxxxx xxxxxx funkce xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

(3) Pokud nebyl xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x rozsahu, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jinak xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ve věcech, x xxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx, xxxx Komora xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx jednání neplatná. Xxxx xxxxx x xxxxx se nevztahují xx podání žaloby x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx správy Komory.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx ministerstvo.

(5) Xxxxxx xxxxxx končí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx ukončení, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 3 xxx xx jejího xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxx ministerstvo xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx.

XXXXX II

EXEKUTOR

Díl 1

Exekutor x exekutorský úřad

§9

(1) Xxxxxxxxxx může být xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) je xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx právo

1. v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxxxx a xxxxxx xxxx studiem na xxxxxx škole x Xxxxx xxxxxxxxx28), xxxx

2. xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x zahraničí, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx vzdělání uvedenému x xxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx29), x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxx získat v xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xxxxx x právní xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx bezúhonný,

d) xxxxxxx alespoň tříletou xxxxxxxxxxxx praxi x

x) xxxxxx exekutorskou zkoušku.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxx exekutora, xxxxxxxxx a koncipienta xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx započítá xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, soudce Xxxxxxxxx soudu, asistenta xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx čekatele xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a právního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; z xxxx xxxxxx praxe xxxx xxxxxxxxx nejvýše 2 xxxx.

(3) Exekutorskou xxxxxxxx xx xxxxxx odborná xxxxxxx exekutora xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx zkoušku, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zkoušku, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx komerčního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx exekutorskou xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§10

(1) Xxxxxx vyhlásí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx exekutorského xxxxx nebo, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx 1 měsíce poté, xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx výběrové xxxxxx x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx úřad obsazen x jiného důvodu.

(2) Xxxxxx xxxxxxx opakované xxxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xxxx, xx xx jí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, xx bylo xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xxxxxxxx výběrové xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxx řízení podle xxxxxxxx 1 x 2 xx ukončeno

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x tom, xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx prvním xxxxx xxxx kteří xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx splňují xxxxxxxxxxx xxx xxx jmenování,

b) &xxxx;xxxxxxx rozhodnutí prezidia Xxxxxx o xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx neuspěl žádný xxxxxxx x xxxxxx, xx nesplnil xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x doručení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) vyřazením xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výběrového xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx výběrového xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx do 1 měsíce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxx Komory xx 1 měsíce xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx exekutora, x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx soudu. Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. a) xxxx x) nebo informaci x xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) nebo x) xxxxx Komora xxxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Nepodá-li Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nezašle-li Xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xxxx x) xx xxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Komoru ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxx xx přiměřenou xxxxxxxxxx lhůtu.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxx Komory,

a) xxxxxxxxx-xx Xxxxxx výběrové xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx-xx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnuto xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxx-xx Komora xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx lhůtě xxxxxx xx výzvě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx x) xxxx informaci x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx x).

(7) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x lhůtě xxxxxx tím, xxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §9.

§11

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx svou činnost xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xx rukou xxxxxxxx,

x) uzavřel xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxx vzniknout x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx exekuční činnosti.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx ověřenou kopií xxxx smlouvy Komoře xx 30 xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx exekutor xxxxxxxxxx zaměstnance, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x pojištění xxx xxxxxxxxxxxx i za xxxx způsobenou xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x činností xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem exekuční xxxxxxxx, xxxx trvat xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§12

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx svým xxxxxxxxxx xxxxx xxxx: "Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x občanskou čest, xx xxxx xxxxxxxxxx Ústavu České republiky, xxxxxxx a xxxx zákony x xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx exekuční xxxxxxxx budu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx zachovávat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx se dozvím x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx činnosti xxxxxxxxx."

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx-xx xxxx s xxxxxxxx, xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, který xx xx výběrovém xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx uchazečem, xxxxx xxxxxx xxxxxx slib xxxx xxxxxx xxxx x výhradou.

§13

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jeho jménem xxxx všechny xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx exekuční xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx své xxxxxxxx xxxxxxx průkaz xxxxxxxxx, razítko x xxxxxxxxx, xxxxx obsahují

a) xxxx xxxxx, xxxxxxxx x titul,

b) xxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxxx",

x) xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx znak Xxxxx republiky.

(2) Průkaz xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx exekutorovi Xxxxxx.

(3) Vzor otisku xxxxxxx a pečetidla xxxxxxxxx je x příloze č. 1 k xxxxxx xxxxxx.

§14

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xx které xx xxxxx xxxxxxxxx soudu, xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx soudu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx jen s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterého xxx xxxxxxxx.

(2) Exekutorský xxxx xx xxxxxx podle přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

§15

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) smrtí xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx mrtvého,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České republiky,

e) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kterým xxx exekutorovi xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx exekutora nebo xxxxxx xxx exekutor xxxxxxxx x nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, v němž xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx exekutora x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx exekutorského xxxxx zašle xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx vědomí Xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx odvolá,

a) xxxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx pro trestný xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o pojištění xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx 30 xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx újmu x xxxxxxxx xxx xx 30 xxx xxxxxxxx,

x) jestliže xx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx bez vážných xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx exekutorského úřadu, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx připraven xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu 1 xxxx xxxxxxxxx exekuční xxxxxxx.

(3) Výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx doručení xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx Komora x důvodu xxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxx.

(5) Exekutor xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxx dále xxxxxxxx x xxxxx činnost. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx exekutora x xxxxxx a oprávněného xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx zanikl xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, zajistí xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx věcí, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x registrů, xxxxxxxx souvisejících dat, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, průkazů x xxxxxxxxx xxxxx §103 xxxx. 1; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx zanikl xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx do exekutorského xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, není xxxxxxx xxxxxxxxx exekutora, xxxxx xxxxxx výkon exekutorského xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx výkon xxxxxxxxxxxxx úřadu, popřípadě xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx odměně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 7 nebo 9, xx určí xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx exekutora, xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxx spravedlivého xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, jmenován exekutor xx 1 xxxx xx xxxxxxxx exekutorského xxxxx xxxx xxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zanikl xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx 1 rok xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, co xxx exekutorský xxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xx 1 xxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxx x převzetím xxxxx, plnění xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo nosičů xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx zástupce xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x převzetím, xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx. Odstavec 5 xxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, v xxxxx obvodu xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx, o xxx, xx

x) zástupce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, x to xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x do xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx exekutorský úřad xxx zrušen, x xx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxx xx xxxxxxxx exekutorského úřadu xxxx xx 2 xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, a xx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx 2 xxxxxx od zrušení xxxxxxxxxxxxx úřadu.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx byl xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byli xxxxxxxxx xx jeho xxxxxx; není-li do xxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxx exekutor, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx rovnoměrně mezi xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx soudu, xxxxx xx společnou xxxxxxx x tímto xxxxxxx x který xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx okresního soudu xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sepíše předseda xxxxxxxxx xxxxx, zástupce x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx převzal, protokol. Xxxxxxxx 5 se xxxxxxx přiměřeně.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§16

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx Komora ustanoví xx xxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx zániku xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxx x xxxxxx xxxxxxx důvodů, pro xxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxx úřad po xxxx delší xxx 1 xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx svého xxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx svého xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx zástupce Xxxxxx. Zastupovaný xxxxxxxx x xxxxxxxx si xxxxxxxx xxxxx zástupce xx odměně zastupovaného xxxxxxxxx. Nebude-li dohoda xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx ustanoven x xxx kandidátů xxxxxxxxx, xxxxxx-xx, x řad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx-xx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxx jejich xxxxxxxxx. Xxxx-xx pro xx xxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx ustanoven z xxx xxxxxxxxx jmenovaných xxxx xxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx kandidátů. Xx xxxxxxxx exekutora je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jestliže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vznik xx xxxxx skutečností xxxxx odstavce 1 xxxxxxx Komoře x xxxxx xxxxxxxxxxxx zástupci. Xxxxxxxx o vzniku xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 obsahuje zejména xxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx x den, xx kterého xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx svůj xxxx. Zastupování xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, a xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oznámení x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, že nově xxxxxxxxx exekutor xxxxxxx x xxxxx exekutorského xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, kancelář, x xx připraven xxxxxxxxx xxxxxxxx činnost. Xxx xxxxxxxxxx odkladu xx dni ukončení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zástupcem x zastupovaným xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jeho dědici xxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, případně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx zástupci, xxxxxxxx xxxxxx zástupci xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x registrům, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx zařízením nebo xxxxxxx xxx, x xx-xx xx xxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Zástupce exekutora xx povinnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Za xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx dotčena ustanovení xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxx x pracovním xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xx xxxxx žádost xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pouze x důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Dohody xxxxx xxxxxxxx 1 x podle §15 xxxx. 6 xxxxxxx Xxxxxx.

§17

(1) Xxxxxxxx zastupuje xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Byl-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zanikl, xxxxxxxxx xx zástupce xxx výkonu exekuční x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx exekutora xxxxxxxxxx xxxxxxx svým jménem x xxxxxxxxx a xxxxxxxx uvede xxxx xxxxx x příjmení xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxxxxx, xxxxxxx razítko x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vztahující xx xx xxxxxxxxx platí xxxx xxx kandidáta, xxxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, vykonává xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §32 xx použije xxxxxxx.

§18

(1) Xxxxxx ustanoví xxxxxxxxxxx xxxxxx zástupce,

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupcem xx xxxxxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx a Komora xx vyškrtne xx xxxxxxx kandidátů a xxxx xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxx a xxx xx upozornění Xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx kárné xxxxxxxx odvolání xx xxxxxxxxxxx,

x) jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x funkce xxxxxxxx,

x) jestliže o xx požádá xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ustanovení §16 xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx předchozího xxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxxx exekutora

Koncipient

§19

(1) Xxxxxxxxxx xx zaměstnanec xxxxxxxxx zapsaný xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx.

§20

(1) Komora xxxxxx xx xxxxxxx koncipientů xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx x),

x) xx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx doručení xxxxxx exekutora. Provedení xxxxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx, kdo xxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxx, kdo xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zapsán do xxxxxxx koncipientů, x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx domáhat xx xxxxxxxxx zápisu xxxxxxx x xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx x uvedených xxxx xxxxxx xx 2 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx provedení xxxxxx, nejpozději však xx 6 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx koncipientů Xxxxxx, xxxxx xx provedení xxxxxx toho, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx koncipientů, zaniká.

§21

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx předmětem exekuční xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx však xxxxxx pověřit koncipienta x xxxxxx exekučního xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nemovité xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§22

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx koncipientů xxxx,

x) xxx zemřel x xxxx kdo xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxx xxx pravomocně xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činností,

e) xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx x tohoto seznamu,

f) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx,

x) xxx xxx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámí Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx.

(3) Ten, xxx xxx ze seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxx souhlasem x xxxxxxxx, u xxxxxxx je xxx, xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyškrtnut, x xxxxxxxxx poměru, xx xxxxx xxxxxxx xx ochrany xxxxxxx x soudu. Nepodá-li xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx do 2 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Komory x vyškrtnutí xx xxxxxxx koncipientů, xxxxx xx ochranu xxxx, xxx byl vyškrtnut xx xxxxxxx koncipientů, xxxxxx.

Xxxxxxxx

§23

(1) Kandidát xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zapsaný xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx kandidátů vede Xxxxxx.

§24

(1) Xxxxxx na xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx toho, xxx

x) xx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx podle §22 xxxx. 1 xxxx. x) xx x),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx exekutorskou zkoušku.

(2) Xx doby xxxxxxxxxxx xxxxx koncipienta se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx straně xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx doby xx xxxx exekutorské praxe xxxxxxx v rozsahu 70 pracovních xxx x xxxxxx roce xxxxxx xxxxxx.

(3) Složení xxxxxxxxxxx zkoušky xx xxxx xxxxxxx každému, xxx splňuje podmínky xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) x x).

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx Komora xx 1 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx oznámí Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x kterého xx kandidát x xxxxxxxxx poměru.

(5) Xxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx kandidátů, x x jeho xxxxxxxxx i xxxxxxxx, x xxxxxxx je xxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 měsíců xx xxxxxxxx návrhu xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx Komoře, právo xx xxxxxxxxx zápisu xxxx, kdo nebyl xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx.

§25

Xxxxxxxx xxxx kandidáta xxxxxxx xxxxxxx prováděním xxxxx x xxxxxxxx xxxx další xxxxxxxx.

§26

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx v §22 xxxx. 1 písm. x) xx f).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x exekutorovi, x xxxxxxx xx a xxxx xxx kandidát x pracovním xxxxxx.

(3) Xxx, xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxx souhlasem x xxxxxxxx, x kterého xx xxx, kdo xxx xx seznamu xxxxxxxxx vyškrtnut, x xxxxxxxxx poměru, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx u xxxxx. Nepodá-li xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx 2 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxx, právo xx xxxxxxx toho, xxx xxx vyškrtnut xx xxxxxxx kandidátů, zaniká.

§27

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx exekutora

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxxx exekutora x xxxxx zaměstnance.

(2) Xxxxxxxx xxxx vykonavatele exekutora xxxxxxx xxxxxxx prováděním xxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx3a). Další xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jednoduchých xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx,

x) má xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx v xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 6 měsíců,

e) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxx kvalifikační xxxxxxx xxxxxxxxxxxx exekutora určí Xxxxxx xxxxx §110 xxxx. 7 xxxx. x) x §110 xxxx. 8.

XXXXX III

EXEKUČNÍ XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§28

Xxxxxxx vede xxx xxxxxxxx, kterého x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněný x xxxxx xx zapsán x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx exekučního soudu.

§29

(1) Exekutor je xxxxxxxx x exekučního xxxxxx, jestliže xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x věci, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx pochybovat x jeho nepodjatosti.

(2) Xxxxxxx x vyloučení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, pro xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx ji xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, které nesnesou xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx exekučního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx se k xxxxx exekutora; x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx povinen námitku xxxxxxxxxx exekutora uplatnit xxxxxxxxxx xx 8 xxx xxx xxx, xxx xx bylo xxxxxxxx vyrozumění x xxxxxxxx xxxxxxx; nevěděl-li x xxxx době x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx tento xxxxx xxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxx xx 8 xxx poté, xx xx x xxx xxxxxxxx.

(6) Námitka xxxxxxxxxx musí obsahovat xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx důvod xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxx xx x xxxxx xxxxxx účastník uplatňující xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) K rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx věc xxxxxxxxxx xxxxx; x řízení xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx úkony, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx či jeho xxxxxxxxx, xxxx tehdy, xxxxxxxx-xx účastník v xxxxxxx stejné xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx soudem již xxxxxxxxxx, xxxx je-li xxxxxxx xxxxxx opožděná.

(8) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx soud.

(9) Xxxxxxxxxx x vyloučení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přípustný xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxxxx, v xxxxxxx pokračuje xxx xxxxxxxx, xxxxxxx navrhne xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx provede xxxxx xxxxx podle §35b odst. 1 xxxx. b) x x); xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nákladů xxxxxxx o dosud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(12) X xxx, zda xx xxxxxxxx koncipient, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx exekutora, xxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx, rozhoduje exekutor; xxxxxxxx 1 xx 4, 6 a 9 xx použijí xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§30

Xxxxxxxx xxxx odmítnout xxxxxxx požadovaný úkon xxxxxx z xxxxxxxxx x těchto xxxxxx:

x) xxxxxxxx-xx zákonu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jestliže xxxxxxxxx nesložil xxxxxxxxxx xxxxxx xx náklady xxxxxxx, nejde-li x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte xxxx pohledávky xx xxxxxxxx výživné xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx 26.6.2009 xx 31.12.20012 (xx xxxxxx č. 396/2012 Xx.)
§31
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, x xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx x pro xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Exekutor xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x takové skutečnosti xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx tato osoba xxxxxxx sama xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného činu.4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(8) Povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx exekutora.
(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 8 xx obdobně xxxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx v orgánech Xxxxxx, rovněž xx xxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x na xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx kárného xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxx trvá i xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx u Xxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxx jejich funkce x orgánu Xxxxxx.
(10) Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odpovědnost xxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxxx za škodu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vznikla.

§32

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx jinak, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx i xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxx další xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx, xxxxxxx-xx, že xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx při xxxxxxxxxx veškerého xxxxx, xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5) xxx není xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx třetích xxxx

§33

(1) Xxxxx, orgány xxxxxx xxxxxx x samosprávy, xxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx o xxxxxxx x povinnostech, xxxx povinni xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x majetku xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx x jejich xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx ochranu a xxxxxxxxxx xxxxx zákona x Xxxxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Orgány xxxxxx xxxxxx, orgány xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x předmětu xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nemovitostí, orgán xxxxxx daní, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, xx kterém xxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx střelnicích, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx27), xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx oprávněné x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ve vztahu x Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx majetkovém xxxxxx. Xxxxxxxxx správce xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxx xx nemůže x xxxxxxxx na xxxxxxxx žádost xxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxxx souborům, v xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nemovitostí, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx7f).

(4) Banky, pobočky xxxxxxxxxxxx bank, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zahraničních institucí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxx"), xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondy, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu, Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"), xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx jsou povinni xxxxxx exekutorovi xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x číslech xxxx povinného xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx7a), jakož x x xxxxxx stavu x změnách x xxxxx x majetku, xxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Plátce xxxx xxxx plátce xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx sdělit exekutorovi xx xxxx písemnou xxxxxx údaje x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx jím vypláceném, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxx příjmu nebo xxxxx týkající se xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx jiný xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx písemnou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xx pronajímají poštovní xxxxxxxxx nebo jiná xxxxxxxxxx místa, xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx poštovních xxxxxxx uložených x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, dálnopisné a xxxxxxxxxx xxxxxxx užívané xxxxxxxx x údaje x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx seznamech.

(8) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx exekutorovi xx xxxx písemnou žádost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx prospěch xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx písemnou xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx podala x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx uveřejněn xxx značkou.

(10) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jeho písemnou xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nákladu, xxxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§33x

(1) Ministerstvo xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx exekuce exekutorům

a) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx vedeny x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxxxx x písmenech x) x x).

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) datum, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx v cizině, xxxxx, místo a xxxx, xxx se xxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx nebo den, xxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxx rozhodnutí,

f) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Poskytovanými xxxxx podle odstavce 1 písm. b) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxx, který xx xxxxxxx v cizině, xxxxx a xxxx, xx xxxxx území x xxxxxxxx došlo,

e) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx,

x) počátek xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx zrušení údaje x xxxxx trvalého xxxxxx xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) schválení xxxxxxx x nápomoci nebo xxxxxxxxxx členem xxxxxxxxxx xxxxxx uvedení soudu, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx stav, xxxxx xxxx xxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx; je-li xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné číslo, xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení xxxxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx uveden xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxx, x datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx občana xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,

x) den, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx nebo den, xxxxx občan prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníka; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx; je-li xxxxx xxxxxxxx zástupcem xxxx xxxxxxxxxxxx dítěte xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxx

x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxx a stát xxxxxxxx,

x) rodné xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) druh x adresa xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx,

x) počátek xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) správní xxxx soudní vyhoštění x xxxx, xx xxxxxx xxxx umožněn xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

l) rodinný xxxx, datum x xxxxx jeho změny, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx manžela, xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx o úmrtí xxxx území České xxxxxxxxx, xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx úmrtí,

n) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxx prohlášený xx xxxxxxx nepřežil.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) den, xxxxx x xxx xxxxxxxx,

x) místo xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v cizině xxxxx x stát xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.

(7) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy jen xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx daného xxxxx.

§33x

X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x informačního xxxxxxx7g) x

x) státních občanech Xxxxx republiky7c) x xxxxxxx

1. jméno, xxxxxxxxx xxxxx x příjmení,

2. xxxxx číslo,

3. xxxxx xxxxxxx,

4. identifikační xxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx číslo") xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx7h)

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x příjmení,

2. xxxxx xxxxx,

3. xxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§33x

X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytne pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx7i) x xxxxxxxxxxx7j) v xxxxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxx, a xxxxx nebylo přiděleno, xxxxx pojištěnce xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx7k),

3. xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu.

§33x

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x účastnících xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxx penzijní xxxxxxx25), x xx x xxxxxxx

1. xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxx, a xxxxx nebylo xxxxxxxxx, xxxxx pojištěnce xxxxxx x registru xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx7j),

3. xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření,

4. xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Není-li xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§33e

V xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje z xxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu

a) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx důchodu (xxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx),

x) druh xxxxxxx (xxxxxxx),

x) výši xxxxxxx (xxxxxxx),

x) výši předcházející xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x důchodu,

h) xxxx xxxxxxx vypláceného xx xxxxxxxxx předcházejících xxxxxx,

x) údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x dlužníků xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xx důchod xxxxxxxxxx,

x) příplatky a xxxxxxxxx x důchodům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§33x

X xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx poskytne xxx xxxxxxx exekuce xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxx x centrálního registru xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx

x) vlastník (xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; jméno, příjmení, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx azylu, xxx-xx x xxxxxxxx osobu),

b) xxxxxxxxxxxx, není-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, jde-li o xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo xxxxxxxx xxxx povoleného pobytu, xxxxxxxxx xxxxxx místa xxxxxx xxx udělení xxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxx),

x) státní xxxxxxxxx xxxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx přidělení a xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx motorového xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx x přípojného xxxxxxx, xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx stanovený xxxxxxxx), xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxx xxxxxxxxxx silničního xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xxx který xx xxxxxxxx motorové vozidlo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) zástavní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vozidle.

§34

(1) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx požádat x xxxxxxxxxx třetí osoby xxxxx §33 x xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x §33 xxxx. 4 xx 10 x xxxxxxxxx burzy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu27), xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx oprávněné x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx právo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §33 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx exekutorovi vznikne. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx státní xxxxx, právnická či xxxxxxx osoba xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx celek xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx zákonem xxxx při výkonu xxxxxxxxxx, postupuje se xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.8)

(3) Exekutor xxxxxx xxxxxxx ústav x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytne. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, není-li xxxxxx x součinnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nemá-li stanovené xxxxxxxx náležitosti anebo xxxx-xx datový xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx x druhá xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxxx údajů o xxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xx 1.1.2024.

(5) Xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pokutu.9)

(6) Xxxxxxxxxx §3333e x xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx povinného x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx exekuce, xxx xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx nebo xxx xxxxx xxx vést xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx jmění xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx povinného x xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx exekutor x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx témuž povinnému.

Díl 2

Xxxxxxxx řízení

§35

(1) Xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx na xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x minutou, kdy xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Exekutor může xxxxx zjišťovat x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §43a.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x téže xxxx, vede xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx exekucí zapsán xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx10) xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty x podat návrh xx obnovu xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxx x xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx dnem, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx se dále xxxxx, xx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx uznání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx zahájených exekucí

§35a

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx seznam, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx rejstříku zahájených xxxxxxx zapisuje xxxx xxxx exekutor způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx neveřejný. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx exekucí xxxxx xxxxxx x Xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo je xxxxxxxxx využívat údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx působnosti. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x jím xxxxxxxxxx xxxx vykonané xxxxxxxx xxxxxxxx x údaje xxxxx §35b xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxxxx xx exekuční xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx z tohoto xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 25 xxx xx data xxxxxxxxx x §35b xxxx. 1 písm. x).

§35b

(1) V xxxxxxxxx xxxxxxxxxx exekucí xx xxxxx údaje x xxxxxxx

x) xxxxxxxx exekutora, x xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx řízení,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxx xxxx, xx-xx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx písmene x),

x) xxxxxxxx exekučního řízení xxxxxxxx xxxxxxx exekutora, xxx xxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx exekučního xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx titulu x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx,

x) označení oprávněného x povinného,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxxxxx skutečnosti podle §52 xxxx. 3 xxxx. a) xx x) (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxx exekuce"),

j) xxxx x výši xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx vedení xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx zálohy xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxx xxxxxx exekuce,

l) údaj x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx exekuce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 2, x xxx sepsání xxxxxx xxxx,

x) xxxx x skončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx písmene l) xxxx o tom, xx exekuce je xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §54 odst. 9,

n) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx exekucí xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x), x), x) xx x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) zapíše xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, údaj xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx xx 3 xxx xxxx, xx xx dozvěděl x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věcí xxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §54 odst. 9.

Účastníci xxxxxx

§36

(1) Účastníky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx exekučního xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, je-li exekucí xxxxxxxxxx jeho majetek xxxx majetek xx xxxxxxxxx jmění manželů.

(3) Xxxxx jinému, než xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx, xxx vést xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx prokázáno, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx z exekučního xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přechod xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo ověřenou xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx,12) xxxxx nevyplývá xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xx, xx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx skutečnost, x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vstupuje xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx, kdo xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx oprávněného, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xx v xxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx

§37

(1) Xxxxxxx xxx vést xxx xx xxxxx oprávněného xxxx na návrh xxxx, xxx prokáže, xx na něho xxxxxx xxxx bylo xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 3 x 5.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx návrh xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx dobrovolně xx, xx xx xxxxxx exekuční xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) rozhodnutí x xxxx x xxxxxxxxx xxxx, není-li x xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx ochrany proti xxxxxxxx xxxxxx,

x) rozhodnutí xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxx cizí xxxxxxxx xxxxx, není-li x xxxxxxxx 4 xxxx. x) nebo c) xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxx vedena xxxxx

x) xxxxxxxxxx x výživném xx nezletilé xxxx,

x) xxxxxx rozhodnutí,

1. x xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

2. xxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx požadováno xxxxxxxxxx vykonatelnosti, nebo

c) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodčího nálezu, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx.

(5) Xxxxx řízení zahájené xxxxxxxxxx proti témuž xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dříve, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx spojuje x xxxxxxxxx xxxxxxx xx společnému řízení, x to ode xxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx řízení.

(6) Jsou-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx povinnému xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx zahájí-li xxxxx xxxxxxxxx x téhož xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx tato xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx řízení,

a) xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, jež xxxx věřitelem xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dluhu, xxxx xxxx xxxxxx nástupce, x řízení xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5,

b) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx peněžitého xxxxxx nepřevyšujícího xxxxxx xxxxx §202 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a

c) xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x).

(7) V usnesení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxx. Xxxxxxxxxxx, který řízení xxxxxxxx, xxxxxx náhrada xxxxxx vynaložených hotových xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxx. X zájmu xxxxxxxxxxxxx xxxx exekuční soud xxxxxx nespojí, xxxxxxxx-xx xx stav xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxx nehodí.

§38

(1) V xxxxxxxxx xxxxxx musí být xxxxxxx exekutor, xxxxx xx xxxxxxx vést, x xxxxxxxx jeho xxxxx. X xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxx, které věci xx xxxx x xx xxxxxxx, a xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx obsahovat jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, místo xxxxxx xxxxxxxx pobytu7b), xxxxxxxxx místo xxxxxx xx území České xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxxx7d),7e), x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx narození xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx titulu, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx vymožena, x xxxx o xxx, zda, xxxxxxxxx x xxxxx rozsahu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterých se xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx připojit xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx notářského xxxxxx xx svolením k xxxxxxxxxxxxxx, x případně xxxxxxxxxx x prohlášení xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

§39

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx prohlášení vykonatelnosti xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx nesrozumitelný xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx oprávněného, xxx xxxxx opravil xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx x poučí xx x tom, xxx xx třeba xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x opravení xxxx doplnění návrhu xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xx došel xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx prohlášení xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(2) Není-li v xxxxxx lhůtě návrh xxxxx opraven xxxx xxxxxxx a x xxxxxx nelze xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx titul, exekutor xxxxxxxxx xxxxxxxx návrh, xxxxxxxx x xxxxx xx prohlášení xxxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Jestliže xxxxxx splněny všechny xxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx xxx vedení xxxxxxx x xxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx usnesením xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx §43a odst. 1 zamítne.

(4) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxx, exekutor xxxxxxxx xxxxxx usnesením xxxxxxx.

(5) Xxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podán x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx uznání, exekutor xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x zastavení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §43a xxxx. 6.

Exekuční titul

§40

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx je

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, zavazuje k xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vykonatelné rozhodnutí xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, pokud xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx se svolením x vykonatelnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13),

x) vykonatelné xxxxxxxxxx x xxxx exekuční xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxx vykonatelná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx,14) xxxxxxx xxxxx připouští xxxxx.

(2) Neobsahuje-li exekuční xxxxx xxxxxx xxxxx xx splnění povinnosti, xx xx za xx, xx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx titulem xx xxxxx xxxxxx xx 3 xxx x, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, do 15 xxx od xxxxxx xxxx rozhodnutí.

(3) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) nebo x) splnit xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx, platí, xx xxxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxx jinak, xxxx xxxxxxxx xxxxxx všichni xxxxxxx rovným xxxxx.

(4) Xxxxxxx rozhodnutí xxxxx x prodeji xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x povinné osoby, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx pohledávky x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§41

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx exekuční xxxxx xxxxx §40 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), x) x x) ten xxxxx, xxxxx xx xxxxx, x xxxxx x dohod pak xxx xxxxx, xxxxx xx schválil.

§42

(1) Před vydáním xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zjistí xxxxxxxx, zda je x Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu evidována xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx, jeho xxxxxxxx xxxx zúžení jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x změně xxxxxxxxxx režimu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx listiny xxxxx xxxxxxxx 1, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx-xx o vydobytí xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx x manželském xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Nelze-li xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, že závazek xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu, xx xx za xx, xx závazek vznikl xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx příkaz postihující xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jen xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx změněn.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx, xxxx xxxxx povinného, xxx xxxxx lze xxxxx xxxxxxxx příkaz xx majetek xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ústavu. Xxxxxxx přikázáním xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jednou.

§43

(1) Xxxxxxxx xx xx, co ukládá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx na splnění xxxxxxxx nebo na xxxxxxx vzájemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx pověření xxxxx §43a xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx sám xxxx vzájemnou xxxxxxxxx xxxx povinnému xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx že nastal xxxxxxxx xxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxx x xxxxxxxxx x vykonatelnosti exekučního xxxxxx připojit listinu xxxxxxx xxxx ověřenou xxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxx, z xxx xx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx splnil xxxx vzájemnou xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx splnit, xxxx xx nastal xxxxxxxx xxx.

§43x

(1) Exekutor, xxxxxxx xxxxx exekuční xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"). Neobsahuje-li xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx náležitosti xxxx xx nesrozumitelný xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx až xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Doručením žádosti x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §35b odst. 1 xxxx. a), x) x x) xx x).

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx exekutor, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 podal, x xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx musí xxx datována a xxxx xxxx zejména xxxxxxxxx jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx účastníků xxxx xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx žádosti x pověření jsou x údaje xxxxx §35b xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) až x). Xxxxxxxx xx xxxxxxx exekutor xxxxx xxxxx exekuční návrh, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx vykonatelnosti xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, které x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx společně x xx, xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx formuláři prostřednictvím xxxxxxx datové sítě x elektronické xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx být xxxxxx x xxxxxxx zaslány xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx podobě.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxxx do 15 xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxxxxx předpoklady. Xxx-xx xxxxx s xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx návrh na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx uznání, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx rozhodl o xxxxxx xx prohlášení xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx. O xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxx exekuční xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx obsahuje

a) označení xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx exekucí xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) podpis x xxxxx.

(5) Xxxxxxxx není xxxxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxxx xx účastníkům xxxxxx.

(6) Jestliže xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx exekuce, xxxx xxxxx exekutorovi xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxx zamítl xxxx xxx exekuční xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Spolu x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxxxx exekuční xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx. Exekutor doručí xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, nebylo-li xx xxxxxx xxxxxxxx, x rozhodnutím x xxxxxxxxx xxxx zamítnutí xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx exekučního xxxxxx.

§44

(1) Xxxxxxxxxx xx 15 dnů ode xxx doručení xxxxxxxx xxxxx §43a xxxx. 3 zašle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyrozumění x xxxxxxxx exekuce. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příkazem, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxx x vyrozuměním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kopii exekučního xxxxxx a výzvu xxxxx §46 xxxx. 6, případně xxxxx xxxxxxxxxx x prohlášení xxxxxxxxxxxxxx, rozhodnutí o xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx tvoří xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx dalším xxxxxxx či xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx je-li xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Je-li x xxxxxxxx nemovitostí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx povinného x nejde-li x xxxxxxxxx uvedeného v §44a xxxx. 5 xxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxx-xx xxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxx podle §44a xxxx. 1 nevztahuje xx nemovitou xxx x jeho xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx územním xxxxxx xx sídlo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vyrozumění x zahájení xxxxxxx xxxxxx. Vyrozumění xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Vyrozumění se xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx exekutora, xxxxx vede exekuční xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxx, která xxx vyhotovila,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povinného,

f) xxxxxxxx povinnosti, která xx být exekucí xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx §29 odst. 5, §37 odst. 5 x 6, §44a xxxx. 1, §54, §55 xxxx. 1 x 2 a §87 odst. 1 x 2, poučení x podmínkách xxxxxxxxxx xxxxx §56a x §56b, a xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx kterého xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x hrubém xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx podle §44a xxxx. 1, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněnému rozhodnout, xx xx xxxxx xxxxx §44a xxxx. 1 xxxxxxxx pouze xx část xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§44a

(1) Nerozhodl-li xxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4 jinak, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx do společného xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x správy xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx povinnost, je xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx platné, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx uspokojení xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx námitky neplatnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx projev xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx věřitele všem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x němuž xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx námitku xxxxxxxxxxx.

(2) Složí-li xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zruší xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a podle §47 odst. 6. Xxxxxxxx vydá rozhodnutí xxxxx xxxx první xx 7 xxx xxx xxx, v xxxx xx xxx xxxxxxx návrh xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxx účastníkům xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx x xxxxx exekuce xxxxxxxx xxxxxxxx příkazy podle §49 odst. 8. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředek xxxxxxxxx.

(3) Na návrh xxxxxxxxx xxxx exekutor xxxxxxxxxx x tom, xx se xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx §47 xxxx. 6 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx uvedl v xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uhrazení xxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx souhlasem exekutora, xxxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxx věřitelů může xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx pohledávky, jejího xxxxxxxxxxxxx, nákladů xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx postiženy xxxxx xxxxxxx16a), xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx cenu xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x rukám xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§44x

Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx označí x návrhu, převezme xxxxxxx exekutor, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx oprávněný podle §15 xxxx. 5, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx. Převzetí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Nedojde-li xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x požádá-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxxx, exekuční xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xx xxxxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxxxx bude xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx oprávněný, x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, mu xxx postoupí. Xxxxxxx-xx xx xxxxx exekutora xxxxx xxxxxxxx 1 x požádá-li xxxxxxxxx xxxxxxxx soud o xxxxx exekutora podle §15 xxxx. 5, xxxxxxxx xxxx rozhodne, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx navrhne xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxx postoupí.

(3) Xxxxxx původního exekučního xxxxxx xxxxxxxxxxx zůstávají xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx změnu xxxxx xxxxx §35b odst. 1 xxxx. b) x c) v xxxxxxxxx zahájených exekucí x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nákladů xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nákladech exekuce. Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx tak, xxxx by xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxx exekutora xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 5, xxxx oprávněný.

§44c

(1) Exekutor xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx, xx vymožené xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx postačoval xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx postižitelný x xxxxxxx alespoň xx xxxxx xxxxxxx exekuce x obsahuje-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Byla-li xxxxxxx zastavena xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx zálohy xx xxxxxxx xxxxxxx hradí xxxxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 286/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§45

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx exekučním xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx7b), popřípadě místo xxxxxx xx území Xxxxx republiky xxxxx xxxxx xxxxxx cizince7d),7e). Xx-xx xxxxxxx právnickou xxxxxx, xx místně xxxxxxxxxx soud, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, x Xxxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx pobytu podle xxxx první, xxxx xxxx-xx xxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx místně xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu má xxxxxxx majetek.

(3) Je-li xxxxx odstavce 2 xxxxxx příslušných několik xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pořadí.

§46

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x exekuci rychle x xxxxxx; při xxx xxx ochrany xxxx účastníků xxxxxx x třetích xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx i xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx oprávněného; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Úkony x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vede xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx mu xxxx xxxxxxxx exekuční xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 6 xxxxxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxxxx xxxxxxx celé xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx částečné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx nákladů xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx x xxx xx xxxx lhůtě xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx částečné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 1 000 Kč. Ze xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 vyplatí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx dobu xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 5 xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx prováděním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx exekuce xxxxx xxxxxxxx 6, xxxx

x) xxxxxxx xx vymáhanou xxxxxxxxx xx doručení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, nebylo-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x).

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx podle §55 odst. 8 x xxxxxxxxx jistoty xxxx odděleně xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx31) u xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x úvěrního xxxxxxxx x Xxxxx republice. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu x Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx ústav, x xxxxxxx je xxxxx. Xxx-xx x bezhotovostní xxxxxx, peněžitá xxxxxx xx vymáhanou xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx §55 xxxx. 8 x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx hradí xx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx povinnému xxxxxxxx x vyrozuměním xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxx nárok x xxxxxx na xxxxxxx náklady xxxxxxx16b) x xxxxxxx oprávněného. Xxxxxxx xxxxxxxxx poučí, xx splní-li xx xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zálohu, xxxx exekutor xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx informace týkající xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Právní xxxx příkazu k xxxxxx nákladů exekuce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx nároku x uhrazením xxxxxx xxxxxx xxxxx podle §44a odst. 1 x xxxxx §47 xxxx. 6. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx-xx exekuční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx16c) nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx16d), xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx provádí xxxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstaty xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx moci usnesení, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu po xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x nařízení likvidace xxxxxxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 6 x §55 zašle xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx a osobám, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kterým xxxx x exekuci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx rozhodnutím. X oznámení xxxxxx xxxx exekuční příkazy, xxxxxxx účinky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 7 xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

§47

(1) Xxxxxxxx xxxx, xxx soud xxxxx xxxxxxxx xxxxx §43a, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx exekuce xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx exekuční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxx x provedení xxxxxxx některým xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Exekutor xx povinen x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxx xxxxxxxx, zejména vzhledem x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, z xxxxx xx xxx xxxxxxx závazků xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx účinky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle občanského soudního řádu. Xxxxx exekučního xxxxxxx xxxxx exekuci xxxxxxx před

a) uplynutím xxxxx xxxxx §46 xxxx. 6,

b) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx a),

c) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx exekuce xx rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35b xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příkazu.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx postižení xxxxxxx exekucí.

(4) Exekuci xx xxxxxxx povinného, xx který xx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx vydané v xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxx xxxxxx činného v xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx převést xx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx jednání, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx exekuce x xxxxxxxxxx exekuce xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§48

(1) V písemném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) exekuční xxxx,

x) xxxxxxxx exekutora, xxxxx xxxx exekuční xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx účastníků, xxxxxx rodného čísla xxxxxxxxx, xxx-xx je xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx vymožena,

f) xxxxxx xxxxxxxxx exekuce x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x peněžního xxxxxx, xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx exekuce,

g) xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx x xxxxx jeho xxxxxx x podpis exekutora.

(2) X písemném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx exekutor xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se postupu x exekučním xxxxxx.

§49

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ukládajícího xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx obsahovat

a) xxxxxxxx xxxx, xxxx komu xx povinný xxxxx xx xxxx (plátce xxxx), případně xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx povinného,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx7a), xxx-xx o provedení xxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx x xxxx x peněžního xxxxxx; xxxxxx-xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx, x xxxxx x xxxx má xxx vymáhaná xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx toho, xxxx komu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx), jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx x peněžního xxxxxx,

x) označení xxxx, xxxx komu má xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) x c), xxxxx xx majetkovou xxxxxxx a xxxxx xxxx spojeno s xxxxxx povinného x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxx v obchodní xxxxxxxxxxx xxxx označení xxxxxxxx v xxxxxxxx, xxx-xx x provedení xxxxxxx postižením xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx být prodány, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxx xxxx o xxx, xx mají být xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) označení nemovité xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu na xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nemovité xxxx povinného xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx nemovité xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx povinného xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx závodu, xxxxx xx být xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxx povinného xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) sérii x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx držitelem xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx pozastavením xxxxxxxxxx oprávnění.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x vyrozumění x xxx, xx xxxx splněny podmínky xxxxx §52 xxxx. 3, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxx srážkami x jiných xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx datový xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxx exekučním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), Úřad xxxxx Xxxxx republiky nebo Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx sdělí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údaj xxxxx §48 xxxx. x).

(3) Xxxxxx xx 1.1.2024.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §52 xxxx. 3, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účtu x xxxxxxxxx ústavu, xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx datový xxxxxx xxxxxxxxxx údaje x změně nebo xxxxxxx exekučního xxxxxxx. Xx obdržení datového xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx exekučního příkazu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx sdělí xxxxxxxxxxx xxxxxxx souborem čísla xxxx a xxxx xxxxxxxxx prostředků, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §304 xxxx. 1 x 3 občanského xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxx §48 xxxx. x).

(5) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3.

(6) Výrok xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxxx označení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx příkazu xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, příkazy a xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx občanského soudního řádu.

(8) Xxxxxxxx příkaz xxxxxx exekutor oprávněnému, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx usnesení x nařízení výkonu xxxxxxxxxx podle občanského soudního řádu.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xx osobám uvedeným x xxxxxxxx 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x nichž xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx exekuce občanský soudní řád stanoví, že xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx usnesení x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx.

(10) Exekuční xxxxxx xxxxxxxx x poučení xxxxx §54 xxxx. 7, 9 x 10 a §67, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx movitých xxxxxx.

§50

Součinnost oprávněného x xxxxxxxxx

(1) Exekutor xxxx xxxxxx oprávněného, aby xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx exekuci, x xxxxxxx plátce xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx povinný pohledávku, (xxxxxxx xxxxxxxxx) a xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxx x peněžního ústavu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a číslo xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx7a), x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Považuje-li xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx předvolat xxxxxxxxx x vyzvat xx x dobrovolnému xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xx ukládá exekuční xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx nahlédnout do xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

§51

Xxxxxxxx xxxxx §43a xxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxx soud rozhodl x xxxxxxxxx exekutora,

b) xxxxxxx xxxx zastavena,

c) xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx x náklady xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) došlo xx xxxxx exekutora xxxxx §44b,

e) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§52

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak, použijí xx pro exekuční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanského soudního řádu.

(2) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx vykonat xxxxxxx xxxxx, xxxxx občanský soudní řád x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx zaměstnanci xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx usnesení x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se x exekučním xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx lhůty xxxxx §46 odst. 6,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx o návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxx x),

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx prohlášení xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x

x) xxxxxx xxx exekučního xxxxxxx.

§53

Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx telefonní xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx exekutorského xxxxx, xxxxx je určeno xxx komunikaci x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx veřejností, xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxx exekučního xxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxx spisu xxxxx x těchto xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx exekutorem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx spisu.

§54

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Návrh xx xxxxxx exekuce xx xxxxxx u xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx exekuce, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx neurčitý xxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx listiny x xxxxxxxxx tvrzení xxxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxxxxx do 7 xxx xxxxxxx, jestliže xxx xxxx nedostatky xxxxx x návrhu xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §43 xxxxxxxxxx soudního xxxx xx nepoužije.

(2) Xx vydání rozhodnutí x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx exekutor

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx povinného xxx xxxxxxx neprovede, xx-xx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx povinný návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx 7 xxxxx xxxxx §266 občanského soudního xxxx.

(3) Odstavec 2 xxxx. b) xx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx práva xxxx xxxxxxx-xx účastník x xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx povinného xxxxxxxx.

(4) Odloží-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §266 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx uvede xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Je-li exekuce xxxxxxxx podle xxxxxxxx 6, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ani exekuci xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 a 7 xxxx xxxxx §266 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; §289 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tím xxxx xxxxxx. Po xxxx xxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxx sepsané xxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x bez xxxxxx xxxxxxxxx v provedení xxxxxxx.

(5) Je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx odloží xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx kterém soud xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx titulu.

(6) Xx-xx x exekutora xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx vymáhané xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx právní moci xxxxxxxxxx x návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §44a xxxx. 1 x v §47 odst. 6 xxx xxx vydání xxxxxxxxxx x odkladu. Xxxxxxx-xx k xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nákladů xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx se xxxxx složiteli xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx odloží x bez návrhu xxxxxxxxx exekuce x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §67 xxxx. 1, proti xxxxxxx xx zároveň xxxxxx exekuce srážkami xx xxxx x xxxxxx příjmů xxx xxxx xxxxxxxxxx než xxxxx §279 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx srážky, xxxxx-xx xx xxxxxxx písemně xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx x provedení xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §46 xxxx. 5 x xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věcí každý xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx mzdy z xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kalendářnímu xxxxxx, x němž xxx xxxxxxxx příkaz x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 500 Xx,

x) vedené xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a) x §67 odst. 1, sdělí-li mu xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx kalendářní xxxxx xx xxxxxxxx účet xxxxx §46 xxxx. 5 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx prodejem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 1 500 Xx.

&xxxx;(8) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx zvláštní xxxx xxx zbytečného odkladu xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxx podle xxxxxxxx 7 xx 10 dnů xx xxxxxxxx výzvy xxxxx xxxx xxxxx, v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx výši xxxxx xxxxxxxx 7 xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce.

(9) Xx xxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 8 věty xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx přiměřenou dodatečnou xxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Uplynutím lhůty xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx exekuce xxxxxx.

(10) Xxxxxxxx exekuci xxxxx xxxxxxxx 7 neodloží, xxxxx xx odklad xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx, případně xxxx xxxxxxxx o xxx, xx xx x xxxxxxx odložené xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx povinného pojatých xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 písm. x) xxxx x). Xxx xxxxxxx zjištěné xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx se nepřihlíží x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx 1 000 Xx, x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx hodnota xxxx xxxxxx vyšší xxx 2 000 Xx. V téže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx odstavce 7 xx 9 xxxxxxx nejvýše xxxxxx. Xxxxxxxx 7 xx 9 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx vymezené x §67 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx 7 xx 9 xx xxxxxxxxx v exekuci xxxxx §67 odst. 2.

(11) I xxx xxxxxx xxxx exekuční xxxx xxxx exekutor xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx bude xxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx odklad exekuce xx 7 dnů, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx spisem x této xxxxx x xxxxxxxxxx exekučnímu xxxxx, xxxxx x xxx rozhodne bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 15 xxx.

§55

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx podat xx 15 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx podává x exekutora, xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §262b občanského xxxxxxxx xxxx, rozhodne x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx i xxx souhlasu xxxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx jej xxxxxxxx x exekučním xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x návrhu rozhodne. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx nepoužije.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, zda byl xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxx nejpozději xx xxxxx podle §46 xxxx. 6. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx přiloženy xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx odmítne. Xx-xx xxxxx takovému xxxxxxxxxx xxxxxx odvolání, xxxxxxxx xx xxxxx a xxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx exekuce, xxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx vyzve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx vyjádřili, xxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x návrhu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx exekuce xxxxxxxx, xxxxxxxx vyhoví xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx marného xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyjádření, xxxxxxx-xx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx exekuce, postoupí xxx společně x xxxxxxxxx spisem x xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx exekučnímu xxxxx.

(4) X xxxxxxxxx exekuce xxxxxxxx exekutor x xxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx oprávněný. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx soud, který xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5.

(5) X xxxxxxxxx exekuce xxxx rozhodnout exekuční xxxx x bez xxxxxx.

(6) Nesloží-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zálohu xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx zastaví.

(7) Xxxxxxx-xx xx dobu xxxxxxxxxx 6 let xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x částečnému xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti a xxxx-xx exekucí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx lhůtě 30 xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx se zastavením xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx vyjádřil xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx marně, exekutor xxxxxxx zastaví.

(8) Nesouhlasil-li xxxxxxxxx, který není xxxxxxxx xx složení xxxxxx na xxxxx xxxxxx exekuce xxxxx xxxxxxxx 9, se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx zálohy xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx exekuce xxxxx xxxxxxxx 10, x xxxxxxx xxxxx xxxx třetí x x postupu xxxxx xxxxxxxx 10 věty xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx exekuce, xx povinen xxxxxx xxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxx xx složení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx exekuci xxxxxxx. Výši xxxxxx xx další vedení xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(9) Oprávněný xx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o exekuci x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výživné xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úrazem, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx zdraví xxxx xxxxxxxx činem, xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx x veřejné xxxxxx poskytované xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx zastavení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(10) Na návrh xxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výjimečně, xxxx-xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xx oprávněný je xxxxxxxx od složení xxxxxx na náklady xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx oprávněného. X návrhu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx podává xx xxxxxxxxx. X xxxxxx xx zproštění xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do 10 xxx xxx xxx xxxx doručení. Toto xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx. K xxxxxx xxxxxxxx později xx xxxxxxxxxx. Kdykoli xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx x bez xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže se xx xxxxxxxx řízení xxxxx, že poměry xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo bylo-li xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx náklady xxxxxxx xx 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jímž byl xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx náklady exekuce xxxxxxxx nebo zamítnut xxxx xxxx xx xxxx přiznané xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx exekutor xxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 8 xxxx xxx-xx x oprávněného, xxxxx xxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx lhůta xxxxx xxxxxxxx 7 prodlužuje x xxxxx 3 xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 prodloužené x xxxx podle xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx exekuci zastaví. Xxxxxxx doba xx xxxxxxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxx, po kterou xxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymáhané xxxxxxxxxx, nesmí v xxxxxxxxxxxx xxxxxx překročit xx sobě xxxxxxxxxxxxx 12 xxx od xxxxxxxxx doložky provedení xxxxxxx xxxx posledního xxxxxxxxxx plnění, xxxxxxx-xx xxxxxxx; xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 12. Xxxxx-xx x rozhodné xxxx x částečnému vymožení xxxxxxxxxx, běží xxxxx xxxxxxx v odstavci 7 větě xxxxx xxxxx xx počátku xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, v xxxx xxxxxxxxx xxxxx x částečnému vymožení xxxxxxxxxx. Xx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxxxx exekuce, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx nemajetnost x xxxxx xx xxxxxxxxx exekuce pro xxxxxxxxxxx zamítne. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9, xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(12) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 x 11 xxxxxx

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění,

b) xx xxxx, po kterou xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, námitce podjatosti, xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx jiném xxxxxx účastníka řízení xx xxxxx odklad xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx něhož nelze xxxxxxx provést,

c) po xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo xx není xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx33).

(13) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 7, 8, 10 xxxx 11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx již xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx vymožená plnění. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, 8, 10 nebo 11, určí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu; xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx exekuce x xxx z přidané xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ze xxxxxx na xxxxx xxxxxx exekuce. Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx exekuce xxxxx xxxx druhé xxxx xxxxxxx zálohy xx xxxxxxx exekuce xxxx xxxx složené xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx exekuce x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§55x

Xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx náklady xxxxxxx.

§55x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 347/2007 Xx. s účinností xx 1.1.2008

§55x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx postupuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx rozhodování činí xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx stupně.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon jinak, xxxxxxxx xxxxxxxxx usnesením, xxxxx xxxxxx účastníkům xxxxxx x dalším xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx občanský xxxxxx xxx jinak.

(4) Xxxxxxx-xx tento zákon, xx má být xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zašle exekutorovi.

§55b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 286/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

§55x

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx podat xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx exekutora xxxxxxxxx xxxxxxx soud, v xxxxx xxxxxx působí xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx přípustné xxxxx

x) xxxxxxxxxx exekutora x xxxxxx xx vyškrtnutí xxxx xx xxxxxxx (§68 xxxx. 2 x 3),

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx exekuce.

(4) Odvolání xxx xxxxx do 15 dnů od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx opravné xxxxxxxx xxxxxxxx xx výroku xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx znovu xx xxxxxx moci xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §201 xx 226 občanského xxxxxxxx řádu xx xxxxxxx přiměřeně.

(6) Xxxxx xxxxx §208 xx 210a občanského xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx odvolání xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§56

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx doručuje xxxxxxxx xxx osobně xxxx xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxxxxx16a) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx provádí xxxxxxxx zásilek.

§56x

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx fyzické xxxxx písemnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x je-li xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu34) xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx zástupce xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xx nachází x xxxxx xxxxxxxxx35), namísto xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx, nebo xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zásilek, xxxxx xxxxxxxxxxx písemnost u xxxx a zveřejní xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§125a) xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x její xxxxxxx na jinou xxxxxx.

(2) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxx exekutora, xxxxx xxxxxxxxx doručuje,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxx, xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx xx nikoliv,

e) jméno, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx adresáta,

f) adresu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx se xxxxxx pobyt xxxxxxxx xxxxxxx,

x) místo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, do kterého xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx jinou xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx36).

(3) Nevyzvedne-li xx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx adresát písemnosti xx stejné xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, považuje xx xxxxxxxxx posledním dnem xxxx lhůty xx xxxxxxxxx, i xxxx xx adresát x xxxxxxx nedozvěděl. Adresa, xxxxxx xxxxxxx uvedl x žádosti xxxxx xxxxxxxxx xxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx pro xxxx řízení podle §46x xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxx či manželovi xxxxxxxxx,

x) xxx doručování xxxxxxxxxx o zahájení xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx xxxxx oprávněnému,

c) pro xxxxxxxxxx písemností x xxxxx řízení oprávněnému, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) nebo x),

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x kterých xx xxxxxxxxx doručení xxxxx §49 xxxx. 4 xxxxxxxxxx soudního řádu,

e) xxx doručování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§56x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 286/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§56x

Xxxxxxxxxx ve zvláštních xxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxx z xxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx výzvu37), xxxx

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxx, že x místě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx vhození xx xxxxxxxx xxxxxxxxx38),

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písemnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx poštovních služeb xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx orgánu39) xxxxxxxx xxxxxx jako x xxxxxxx zásilky xxxxxxx xxxxx písmena a) xxxx x) xxx, xx namísto xxxxxxx xxxxxxxxxx x doručení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u sebe x zveřejní na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§125a) xxxxx, xxx xx adresát xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx požádal x její xxxxxxx xx xxxxx adresu.

(2) X případě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx adresátovi x vrácené exekutorovi x xxxxxx, že xxxxx písemnost xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxx40), xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx.

§56x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 286/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§57

Uvedení x předešlý xxxx xx x xxxxxxxxx řízení vyloučeno.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§58

(1) Exekuci lze xxxxxxx jen xxxxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxx. Xxxxxxxx majetek x provedení exekuce xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx postačujícím x uhrazení vymáhané xxxxxxxxxx, jejího příslušenství xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx exekučním xxxxxx xxxxxxx xxxx způsoby, xxxxxxxxx x všemi xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsoby. X provedení xxxxxxx xxxx nebo všemi xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx přistoupit současně xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx účelu xxxxxxx, xxxxxxx se exekuce xxxxxxxxxx zaplacení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) přikázáním xxxxxxxxxx x účtu x peněžního ústavu, x xxxxxxxxxxx-xx xx, xxx přikázáním pohledávky x xxxx manžela xxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx jiné xxxxxxxx pohledávky s xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx penzijního spoření, xxxxxxxxxx jiných majetkových xxxx, srážkami xx xxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nemovité xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nepostačuje-li xxxxxx provedení exekuce xxxxx xxxxxxx a),

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx nemovitých věcí, xxxxx xxxxxxx nepoužívá x xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx závodu nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření, xxxxxxxxxxx-xx způsob provedení xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x), x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, které povinný xxxxxxx k xxxxxxx xxxx a xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx způsob xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x).

(3) Xxxxxx provedení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx, než xxxxxxx odstavec 2 xxxx. x) až x).

§59

(1) Xxxxxxx ukládající xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx provést

a) xxxxxxxx xx xxxx a xxxxxx příjmů,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx lze provést

a) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx věci,

c) xxxxxxxxxx společné věci,

d) xxxxxxxxxx prací a xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

§59a

Ustanovení xxxx xxxxx xxxxxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx na výkon xxxx a splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x finančním xxxxxxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajištění24) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahraničního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxx x vzniklo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. To xxxxx x v případě, xx xxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx až xxxx, xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx, ledaže příjemce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx věděl xxxx xxxxx xxx x mohl.

Xxx 1

§60

§60 (díl 1) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 286/2021 Sb.

§61

§61 (díl 1) xxxxxx právním předpisem č. 286/2021 Sb.

Díl 2

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§62

§62 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 286/2009 Sb.

§63

Xxxxxxx postižením jiných xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinného xxxx xxxxxxxxxx nebo komanditisty xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx podílu společníka xx xxxxxxxxxxx").

§64

(1) Xxxxxxx, průmyslové xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx pro xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx ochranných xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastnictví (dále xxx "Úřad"), x xxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x užívání xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, exekutor xxxxxx, xxxxxxx xx o xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x osvědčení x zápisu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x zápisu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxxxx potřeby xxxx xxxxxxxxxxx si exekutor xxxxxx xx Xxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxx, xxx jejich xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx sepsání exekutor xxxxx Xxxxx, jaké xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a které Xxxx xxx povinného xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx průmyslových xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx známek, x xxxx xxxxxxx (souhlasy) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx patentem, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x licence x xxxxxxx xxxxxxxxxx známek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxx x xx povinný s xxxx xxxxx počínaje xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx obsah sdělení xxxxxx xx svého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průmyslových xxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.17)

(3) Sepsané xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxx průmyslových xxxxx) x xxxxxxxx známky (xxxxxxxxx o zápisu xxxxxxxxxx známek do xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx přitom přiměřeně xxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vzorů a xxxxxxxxxx známek, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx majiteli xxxxxxxxx x patentovém xxxxxxxxx, v rejstříku xxxxxxxxxxxx vzorů a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Se xxxxxxxx částkou xx xxxxxx jako x xxxxxxxx prodeje.

(5) Xxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx patentem, xxxx z licence x využívání průmyslového xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx.

(6) Xx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx vyrozumí Xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, průmyslového xxxxx x ochranné xxxxxx x o nabyvateli xxxxxx xxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x převodu x xxxxxxxxxx rejstříku, x xxxxxxxxx průmyslových xxxxx xxxx x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, exekutor xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí Xxxx.

(7) Xxxxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x osobou povinného, xxxxxxx právo xx xxxxxxxxxxxx.

§65

§65 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 286/2021 Sb.

Xxx 3

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

§65x

Xxxxxxx xxxxxxx xx uspokojují xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx skupině xxxxxxx v §320h xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxx 4

Xxxxxxx prodejem xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx

§66

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx, xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxxx xxxxxxxx movitých xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx všechny xxxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxx týkat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx. Zjistí-li xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx již xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, doručit xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; §325 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx se xxxxxxx přiměřeně, zjistí-li xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx povinného již xxxx xxxxxxx xxxxx. Xx doručení xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx prodejem xxxxxxxx xxxx x řízení xxxxx věty druhé xxxxxxxxx se hledí xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x exekučním xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx první xxxx exekutor xxxxxxx xxxxxxxx movitých xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x proti němuž xx xxxxxx exekuce xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx věci nesepisuje xxx nezajišťuje. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxxx věcí, xxxxxxx se xxxx xxxxx exekuce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx osobou, zároveň xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx movitých věcí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx druhé xx xxxxxx.

(3) Odstavce 1 x 2 xx xxxxxxxxx,

x) jde-li x xxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 2, nebo

b) xxx-xx o exekuci xxxxxxx xx skončení xxxxxxx exekuce xxxxx §54 xxxx. 9.

(4) Xxxxxxxx xxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx, je-li xx účelné x xx-xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ztráty. Xxxxxxxxx xxxx převezme xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zajistit xxxxx nosič xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přistoupit, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vydanými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány, xxxxxxxxx též veřejnými xxxxxxxxx notáře doloženo, xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx §329 xxxx. 1 xxxx xxxxx x §336h xxxx. 4 občanského xxxxxxxx xxxx platí xxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Nepostačuje-li k xxxxxx dluhů xxxxx §336n xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, exekutor xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §336n xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x závad x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18).

(9) Xxxxxxxxx xxxxx §328a xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xx xxxxxxx vyvěšením xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx exekutora x xxxxxxxxxx soudu; xxxxx xxxxxx zveřejnění může xxxxxxxx xxxxxxx uveřejnit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx počítačové xxxx. Xxxxxxxxx nabídky xx xxxxxxxx na instituce, xxxxxxx zřizovatelem je xxxx xxxx xxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx xxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxx x §337c xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.

§67

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx prodejem xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx prodejem xxxxxxxx věcí xx xxxx xxxxx pouze xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx společném xxxxx povinného x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx počet xxxx xxxxxxx neodpovídá xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrům,

a) má-li xxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sazbu xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx stanovenou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 40 xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx minimální xxxx,

x) je-li xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 18 xxx xxxx povinného.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx, x xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výživné xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx újmy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdraví, xxxxxxxxxx xxxxxxx újmy xxxxxxxxx xxxxxxxx činem xxxx přestupkem xxxx xxxxxxxxxx náhrady xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx protiprávním xxxxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxxx xxxxx §327a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxx-xx o věci, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx nebo x xxxx má xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zajišťovací převod xxxxx nebo zadržovací xxxxx,

x) věci xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x věci, xxxxx xxxxxxx zatajil xxxx xxxxxx v rozporu x §44a xxxx. 1,

x) xxx-xx x xxxxxx věcí xxxxx §342 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) jde-li x xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§68

Vyškrtnutí xxxx xx xxxxxxx

(1) Xxx, xxxxx xxxxxx právo k xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx") xxxx xxxxx xxxxx xx vyškrtnutí xxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx xx 30 dnů xxx xxx, kdy xx xxxxxxxxxxx dozvěděl x xxxxxxx xxxx, x to u xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx návrh xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx vyškrtnutí věci xx xxxxxxx rozhodne xxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxx xxxxxxxx. Nebyl-li xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx posudků, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx ze xxxxxxx, xxxxxxxx-xx s xxx xxxxxxxxx. Exekutor xxxx vyškrtne xxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx povinnému xxxxxxx či xxxxxx xxxxxx.

(4) Žalobu xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §267 xxxxxxxxxx soudního xxxx může navrhovatel xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx, jeho včas xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxx. X xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle věty xxxxx x po xxxx řízení x xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxx xxxx prodat.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxxxxxx tuto xxxxx xxxxx písemně uvědomí x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(6) K xxxxxxx xxxxx, xxxxx tvrdí, xx xxx pojatá xx xxxxxxx xx x xxxxx vlastnictví, xxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1.

(7) Xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xx soupisu xxxx xxxxxxxxx z výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx předá x sídle xxxxxxxxx.

§69

§69 zrušen právním xxxxxxxxx č. 286/2021 Sb.

§69a

§69a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2015 Sb.

Xxx 5

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§70

(1) K exekuci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx závodu xx majetkem xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx správce xxxxxx.

(3) Ustanovení §338u xxxx. 3 občanského xxxxxxxx řádu xx xxxxxxx obdobně xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Náklady xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx pohledávky xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v §338ze xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx §65a xxxxxxx obdobně.

(5) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.18)

§71

§71 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 286/2021 Sb.

Xxx 6

Xxxxxxx pozastavením xxxxxxxxxx oprávnění

§71a

(1) Xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nezletilé dítě xxxxx xx xxxxxxx xxxx do 26 xxx xxxx, xxxxx xx soustavně xxxxxxxxxx xxxxxxx xx své xxxxxxx povolání, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výživné xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu32), xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx exekuční xxxxxx xxxxxxx dříve xxx xxxxxxxxx.

(3) Dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx povinnému xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx udělené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32). Po dobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxx motorová xxxxxxx. Xxxxxxxx příkaz xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou.

(4) Xxxxxxxx xxxxx exekuční xxxxxx pozastavením řidičského xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, xx kterým xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nezbytně xxxxxxxxx své řidičské xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výživného xx nezletilé xxxx xxxxx na zletilé xxxx xx 26 xxx věku, xxxxx xx soustavně xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxx povolání,

c) zaplatí-li xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx výživné podle xxxxxx zákona.

Zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxx exekutor oznámí xxxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32).

Xxx 7

Xxxxxxxxxx xxxx xx nepeněžité xxxxxx

§72

(1) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxx může xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx povinný, xxxxxxx xx xxxxxxxx o xx, xxx xxxxx, x xxxxx jde, xxxxxxx xxx oprávněného xxxxx jiný, xxxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Pokuty xxxxxxx xxx provedení exekuce xxxxx xxxxxxxxxx §351 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx exekučního soudu. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx návrhu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §351 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, x to x xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx případu.

§73

§73 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 286/2021 Sb.

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX NA XXXXXXXXXX XXXXXX

§73x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx nemovitých xxxxxx xxxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podává xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx věci, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x katastru nemovitostí, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx vyrozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřad. Exekuční xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx účinky x xxxxx osobám, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx zápisu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podání xxxxxx xx zřízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva.

(3) X xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx exekuce xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §46 xxxx. 6. Xxxxxxxxxx o zahájení xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poučení xxxxx §37 odst. 5 a 6, §44a xxxx. 1, §54, §87 xxxx. 2 xxxxxxx podle xxxxxxxx 10 a 11. Xxxxxxxxxx §35 xxxx. 6, §35b xxxx. 1 xxxx. x) až m), §37 odst. 5 xx 7, §43a xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxxx, §44 odst. 1 xxxx xxxxxx, §44a, §44c, §47 odst. 6, §50, §54, §55 xxxx. 6 xx 12, §58 xx 72 se xxxxxxxxx.

(4) Třetí xxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxx exekutorovi údaje xxxxxxxx k vedení xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zástavního xxxxx. Xxxxx xx odklad xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx příkazu xx xxxxxxx exekutorského xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, k xxx xx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právo, xxxxxxxx spoluvlastnického xxxxxx xx ní, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxx, xxxxx je xxxxxxxx xxx pořadí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxx den, v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; došlo-li xx xxxxxx xxx exekutorovi xxxx exekučních xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Bylo-li xxxx xxx vymáhanou xxxxxxxxxx xxx dříve xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx. Jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nemajetkové újmy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxxxxx činem, byla-li xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx-xx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx, kdy zajištění xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxx, xx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zástavního xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx trestního xxxx.

(7) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx věcech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxx věcech.

(8) Xxxxxxxxx xxxx právo na xxxxxxx xxxxxxx. Náklady xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx příkaz ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zástavního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx oprávněný xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx x xxxxxx exekuce xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx exekutorského xxxxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxx xx zřízení exekutorského xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx exekutorské zástavní xxxxx xxxxxxxx.

(11) Po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx podán návrh xx xxxxxxxxx xxxxx x soudu.

(12) Exekutorské xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx věci, xxxxx xx předmětem xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zřízeno.

HLAVA XX

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Obecná xxxxxxxxxx

§74

(1) Xxxxxxxx v rámci xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx pomoc oprávněnému xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx titulu, xxxxx x x xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx x další xxxxxxxx,

x) provádí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx41),

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx činnost, xxxxxxx-xx tak xxxxx xxxxx.

(2) O úkony xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadovaného xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxx odporuje právnímu xxxxxxxx,

x) exekutor, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx

x) xx věci xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx se xxxxx xxxx, xxx o xxxxxx xxxxx žádá.

§75

(1) Exekutor x xxxxxxxxxxx x exekučním, xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx přijímá xx xxxxxxx peníze, xxxxxxx x xxxx movité xxxx, jejichž xxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx hodnoty xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx úschovy xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků na xxxxxxxxx xxxx31) x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x úvěrního družstva x Xxxxx xxxxxxxxx; §46 xxxx. 5 xxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§76

(1) Pověří-li xxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx xxxxxxx soudního xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.19) X xxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxx vykonává i xxxxx xxxxxxx, stanoví-li xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Exekutor xxxx xxx xxxxxxx dražbu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx. Xxxxxx postupuje xxxxxxxxx podle ustanovení xxxxxx xxxxxx.

§76x

Xx základě xxxxxxxx xxxxx xxxx státního xxxxxxxx xxxxxxxx exekutor xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx vydaného x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx postupuje xxxxxxxx xxxxxxxxx jako při xxxxxxxx xxxx převzatých xx úschovy.

§76x

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx potvrzena xxxxx xxxxxx totožnosti; xxxxx-xx xxxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx být xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxx. Xxxx xxx nemůže xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xx xx xxxx zúčastněna, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxx o xxxxx další xxxxxxxx.

§76c

Je-li mateřštinou žadatele xxxx xxx český xxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxx tlumočníka. Jako xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx blízkou xxxx toho, kdo xx na věci xxxxxxxxx.

§76x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 396/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2013

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx dovolat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§76x

Xxxxxxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxx x xxxx výhradě xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx právního xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxx") xxxx, xxxx žadatel xxxxxxx xx xxxx, xxxx xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxx xxxxxxx.

§76x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 303/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§76x

(1) X žádosti xxxxx §76d xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx protokol, xxxxx xxxx obsahovat

a) místo x xxxxx sepsání xxxxxxxxx,

x) jméno, příjmení, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx věřitele a xx-xx xxxxxxxxx právnická xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx jejího sídla x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx registrační číslo xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslo, bylo-li xxxxxxxxx osobě některé x xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx narození a xxxxxxxx xxxx, vůči xxxx xx xxxxxxxx x výhradě činěno x xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx, její xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx či xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx právnické xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, na xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx od bydliště xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxx, xx xxxx oznámení x výhradě xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx věřitele, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx obsah xxxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx bylo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx osobě doručeno x xxx se xxx stalo, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věřiteli. Xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§76x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

§76x

(1) Xxxxxxx může xxxxxxxx x výhradě xxxxxx xx xxxxxxxxx x žádosti podle §76d, xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, příjmení, datum xxxxxxxx x bydliště xxxxxxxx x xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx číslo xx xxxx obdobné xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx některé z xxxx přiděleno, x xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x bydliště xxxxxx přítomného zástupce,

c) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx náležitosti:

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxxxxx xxxxxxxx x je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxx xxxxx, adresu jejího xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx registrační xxxxx xx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x nich xxxxxxxxx, a xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jménem xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx,

2. jméno, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x bydliště xxxx, xxxx xxxx je xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x xxx-xx x právnickou xxxxx, xxxx název, xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx některé x xxxx přiděleno,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx věřitele, x xx-xx xxxxxxxxx právnická xxxxx, xxxx název, xxxxxx xxxxxx xxxxx x identifikační číslo xxxx xxxxxxxxxxx číslo xx jiné obdobné xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx osobě některé x xxxx přiděleno,

5. xxxxxxxx pohledávky věřitele xxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dovolat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) podpis xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx razítka xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předá xxxxxxxx a další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zašle xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx 2 xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx zjistí, xx xxxx xxxxxxxxxx protokolu xxxx xxxxx doručeno x xxx xx xxx stalo, nebo xxxxxxxx-xx xx exekutorovi xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, sdělí tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§76x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2014

§76x

(1) Xxx, xxx xxxx x xxxx xxxxx §76d, je xxxxxxx exekutorovi xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxx osobně. Xxx-xx x právnickou osobu, xx povinen xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx osoba prokazuje xxxxx existenci výpisem x xxxxxxxxx rejstříku, xx kterého xx xxxxxxxx; nezapisuje-li xx, xxxxxxxxx xxxxx existenci xxxxx způsobem, xx xxxxxxx lze xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx za xx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§76x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

Xxx 2

Xxxxxxxxxx exekutorských xxxxxx

§77

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx splnění xxxxx, xxxxx nemovitých xxxx, xxxx a xxxxxxxxxx prostor, jestliže xxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jiným státním xxxxxxx x xxxxxxxx xx skutkový xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stavu xxxx.

§78

§78 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 396/2012 Sb.

§79

(1) Xxxxxxxxxxx zápis xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx, xxx, xxxxx a xxx jeho xxxxxxx,

x) xxxxx x příjmení xxxxxxxxx x jeho xxxxx,

x) xxxxx x xxxx děje xxxx xxxxxxxx xxxxx věcí,

d) xxxxx xxxx xxxx xxxxx věci,

e) xxxxx xxxxxxxx razítka exekutora x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx zápis je xxxxxxxx xxxxxxxx.

§80

§80 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 396/2012 Sb.

§81

§81 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 396/2012 Sb.

§82

§82 zrušen právním xxxxxxxxx č. 396/2012 Sb.

§83

§83 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 396/2012 Sb.

§84

§84 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 396/2012 Sb.

§85

§85 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 396/2012 Sb.

§86

Exekutorské zápisy musí xxx neprodleně xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

XXXXX VII

NÁKLADY XXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXX

§87

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx exekutora, xxxxxxx xxxxxxxx určených xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx při xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx písemností, xxxxxx x náhrada nákladů xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx, x xx-xx xxxxxxxx xxxx správce závodu x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x přidané hodnoty, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx20) (xxxx xxx "xxxxxxx exekuce"). Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx ztrátu xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxxx vynaložené xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx přesahující xxxx xxxxxx hradí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x tom xxxx xxx xxxxxx xx vyrozumění o xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x vymáhání xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxxxx"). Náklady xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx uspokojeny xx xxxxxx, se xxxxxxx nákladem xxxxxxxxxxx; xx neplatí, xxxx-xx xxxxxxx nákladů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Náhrada xxxxxx xxxxxxxxxxxx cestovních xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx nestává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx má xxxxx xx paušálně stanovenou xxxxxxx nákladů, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx kalendářní xxxxx, x němž provádí xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx plátce xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xx částku xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx částky xxxxx xxxxxxxxxx soudního řádu, xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx exekutorovi povinný.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x úhradě xxxxxxx exekuce, a xx některým xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx příkazu k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§88

(1) Náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx exekučního xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a orgánu, xxxxx ho xxxxx, xxxx osoby, která xxx vyhotovila,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xx xxxxxxx,

x) označení vymáhané xxxxxxxxxx,

x) stanovení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x nákladů xxxxxxxxxxx, včetně jejich xxxxxxxxx x odůvodnění,

g) xxxx xxxxxxxxx zálohy, xxxxxxxx její vyúčtování x xxxxxxxxxx vyúčtování,

h) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, poučení o xxxxxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x exekučním xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx řízení xxxx xxxxx x xxxxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxx xx 8 xxx od xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx v xxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx je xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx (§45), xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx doručí xxxx xxxx, xxx námitky xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx přípustný xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§89

Dojde-li x zastavení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x náklady xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx náhradu xxxxxxx xxxxxx mzdy xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx nemajetnost xxxxxxxxx xxxxx paušálně xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx výdaje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx případ xxxxxxxxx exekuce xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx vynaložených xxxxxxx.

§89a

(1) Xxxxx účastník, xxxxx nebyl v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §137 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nedoloží xxxx xxxxxxxx xxxxxx svých xxxx xxxxx jiného xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hotové xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxx xx právo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jiný xxxxxxxx xxx podle §137 xxxx. 2, xx xxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, povinen xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§89x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 139/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

XXXXX XXXX

XXXXXX XXXXXXXXX

§90

(1) Xx exekuční xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx exekutorovi xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, náhrada xx xxxxxxxx písemností, a xx-xx exekutor xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, rovněž xxxxxxxxx xxx z přidané xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.20)

(2) Xxxxxxxx x oprávněný mohou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vedení exekuce, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx odměna xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxx xx odměnu, xxxxxxx hotových výdajů, xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 9 xxxx xxxxxxxxx-xx oprávněný podmínky xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §138 xxxxxxxxxx soudního xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx oprávněného xxxxxxxxxx zálohu xx xxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx již byla xxxxxx xxxxxxx zastavena, xxxx x vymožení xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx, která byla xxxxxxxxx x náklady xxxxxx xxxxxx zaplaceny, xxxxxx xxxxxxxx oprávněného x xxxxxxxxxx xxxxxx xx náklady xxxxxxx.

§91

Za xxxxx další xxxxxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx exekutorovi xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx x žadatelem xxxxx.

§91a

(1) Xx xxxxx xxxxxxxx podle §76a xxxxxx exekutorovi xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) O výši xxxxxx xxxxx odstavce 1 a nároku xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx exekuce xxxxx §87 odst. 1 xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyplácí xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §76a xxxxxxxxx pověřil.

§91a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 279/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

§92

Xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výdajů, xxxxxxx xx doručení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XX XXXXX A XXXXXX XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx se xxxxx

§93

(1) Xxxxxx-xx spisy xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx kontrolním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx, musí xxx xx záznamu x příslušném xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx x potvrzení xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx exekutora xxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Nahlížení xx spisů

§94

(1) Xxxxxxxxx orgány x xxxxx mohou nahlížet xx xxxxx x xxxxxxxxx si x xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx výlučně v xxxxxxxxx exekutora xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zaměstnance. X xxxxxxxxxx xx xxxxx xx ve spisu xxxxxxx záznam.

(2) Na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xx možno spis xxxxxx jinému exekutorovi, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx nahlédnout.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx xxxx zpřístupní xxxxxxxx elektronicky kopii xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ji zašle xx xxxxxxx nosiči xxxxxxxxx xxxxx. Požádá-li x xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx exekutorovi xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, u nějž xx oprávněná osoba xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx určenou xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx o zaslání xxxxx spisu může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx, xxxxxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx zásilky xx xxxxxx xx xxxxxxxx se xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xx xxxxxx vrácena xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx exekutora xx xxxxxxxxxx. Xxxxxx podle §56a x §56b xx nepoužije.

(5) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxx nahlížet xxxxx xxxxxxx; xxxx osoby xxx x xxxx xxxxxxxxx. Ministerstvo může x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx státního xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 xxxx. x) bez souhlasu xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx kalendářní xxx, xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxxxx x celkové xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x výši xxxxxxxx xxxxxxx, úroků, úroků x prodlení, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx, xxx x vymožení xxxxx, x x xxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx x prodlení, xxxxxxx exekuce x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx nebyly vymoženy, xxxxx xxxxx ke xxx vydání xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nesouhlas.

§95

(1) Oprávněnými xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ministerstvo, Xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx zastupitelství, xxxxxxxx úřady x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Oprávněnými xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení, jejich xxxxxx xxxxxxxx, zástupci xxxxxx osob a xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxx xx xxx xx xxxxxx zájem xxxx xxx pro xx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx žádost xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx si x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx jde x xxxx, o xxxx xxxxxx předpisy xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§96

Půjčování xxxxx

Xxxxxxxx předá xxxxx xxxxxxxxxxxx listin x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx kopii xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, katastrálním xxxxxx x znalcům. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx listin xxxx kopie xxxxxx xxxxx, umožní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx; xxx xx-xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx. Xx půjčování spisů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx §7 xxxx. 4 xxxx. x); xxxxxxx xx postupuje při xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx řízení.

§97

Rekonstrukce xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx z xxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx. Xx tyto xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx zničenou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx vykonat x potřebné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx účastníků, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx listiny xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx uvede obsah xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právních nástupců x xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§98

X nahlížení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx platí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §94, xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§99

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jen xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx jejich xxxxxx.

(2) Exekutor xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Je-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zápisu xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx stejnopisy x xxxxxxxxx xxxxx založeného xxxxx xxxxxxxx 2. Xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§100

Exekutor xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pod xxxxxxxx x kovové xxxxxx xxxxxxxx od xxxxx.

§101

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxx jmenován xx xxxxxxxxxx exekutorského úřadu, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx byl odvolán.

(2) Xxxxxxxx, který xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, vydává z xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx výpisy. X xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx exekutorských xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

§102

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx podle §15 xxxx. 5 (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx"), xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x kanceláři xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx platné xxx uložení xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx po xxxxx xxxx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx exekutora.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, jejich úschovu, xxxxxx registrů a xxxxxxx xxxxxxxxxxx pomůcek xxxxxx kancelářský xxx xxxxxx Xxxxxxx.

(4) Výpisy, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx písemnou xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x osob xxxxxxxx. X nahlížení xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zákona.

§103

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx byli xxxxxxxxx xx obvodu xxxxxx xxxxxxxxx soudu.

(2) O xxxxxxxxx xxxxxxx, průkazu x pečetidla xx xxxxxx zápis.

§104

§104 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 396/2012 Sb.

Díl 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx

§105

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§106

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vydávají xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx-xx x exekutorském xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx jinému mohou xxx také xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tím souhlasí.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx vydat xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxx stejnopisy.

§107

(1) Stejnopis exekutorského xxxxxx xxxx doslovně xxxxxxxxx x exekutorským xxxxxxx. Obsahuje xxxx xxxxx plných xxxx x ostatních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Doložka x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx doslovně s xxxxxxxxxxxx zápisem, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx vyhotoven. Exekutor xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx úředního xxxxxxx exekutora.

§108

(1) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx. Výpis z xxxxxxxxxxxxx zápisu xx xxxx xxxxx i xxx xxxxxxxxx samostatných xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Při vydávání xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx postup xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx exekutorského zápisu, x xxxxx xxx xxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXXXX EXEKUTORŮ

§109

Komora

(1) Xxxxxxx xx Exekutorská xxxxxx Xxxxx republiky xx sídlem v Xxxxx.

(2) Komora xx xxxxxxxxxxxx stavovskou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Exekutor xx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx v Xxxxxx zaniká xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxx xxxx prohlášením xx xxxxxxx.

(3) Komora je xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx tvoří xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxx příjmy. Členské xxxxxxxxx xxxx exekutoři xxxxxxx platit xx xxxx stanovené xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Komora má xxxx xxxxxx:

x) sněm,

b) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) revizní xxxxxx,

x) zkušební xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx,

x) kontrolní xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx období xxxxx xxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx.

§110

Xxxx exekutorů

(1) Xxxx xx nejvyšším xxxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 2 xxxx. Xxxxxxxx x xx xxxxxxx požádá xxxxx xxxxx třetina xxxxxxxxx, revizní komise, xxxxxxxxx Xxxxxx nebo xxxxxxx, je prezidium xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx do 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx přítomna xxxxxxx xxxxxxxxxxxx většina exekutorů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Není-li sněm xxxxxxx usnášení, svolá xxxxxxxxx do 2 xxxxxx xxxx nový; xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je přítomna xxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx exekutorů.

(6) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxx přítomných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Sněm xxxxxxx

x) xxxx přímou x xxxxxx xxxxxx xx xxxx 3 xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, náhradníky xxxxxxxx Xxxxxx x členy xxxxxxxxx orgánů Xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx náhradníky x xxxxxxxx xx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Komory,

c) xxxxxxx organizační, xxxxxxx, xxxxxxxx, kárný x xxxxxxxxxxx řád Xxxxxx,

x) xxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Komory; xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx být xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx rozpočet x xxxxxxxxxxx Komory,

f) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx Xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx zásady xxx určení jejich xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx výše,

h) xxxxxxx xxxxx Xxxxxx a xxxxxxxxx pravidla xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx stavovské xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

x) stanoví postup xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §10,

k) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx podrobnosti k xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §53,

x) xxxxxx xx x dalších xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

(8) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx §10 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§111

Xxxxxxxxx Komory

(1) Prezidium xx řídícím a xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx 5 xxxxx a 5 xxxxxxxxxx; xxxxxx-xx počet xxxxx xxxxxxxx pod xxxxx stanovený xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx náhradníků xxxxx xxxx.

(3) Prezidium Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx svých xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx prezident Xxxxxx zpravidla xxxxxx xx měsíc, nejméně xxxxxx xx 3 xxxxxx.

(5) Členství v xxxxxxxx Xxxxxx je xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x revizní, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx zájmy xxxxxxxxx,

x) dohlíží xx xxxxxxx exekutorů x xxxxxx xxxxxxxx,

x) organizuje xxxxxxxx výchovu exekutorů, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx exekutora x xxxxxxxxx publikační, studijní, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx evidenci (xxxxxxx) xxxxxxxxx, kandidátů, xxxxxxxxxxx x ustanovených xxxxxxxx exekutorů x xxxxxxx v xxxx xxxxxx x xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx zasílá xxxxxxxx x okresním xxxxxx,

x) hospodaří x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komory x spravuje xxxx xxxxxxx,

x) organizuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx třetiny členů xxxxxxxx xxxxxx,

x) vyhlašuje x xxxxxxxxxx výběrové xxxxxx xxxxx §10 x jmenuje členy xxxxxxxx xxxxxx,

x) podává xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v případech, xxx xx stanoví xxxxx zákon,

i) xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx řádu, volebního xxxx, xxxxxxxxxx řádu, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx, jakož x x xxxxxxx při xxxxxxxxxxx x organizaci xxxxxxxxxx xxxxxx podle §10, x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx schválení xxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x kancelářský xxx, xxxxx i postup xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §10,

l) vyjadřuje xx x xxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx plán xxxxxxxxxxx zkoušky,

o) přijímá xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxx další xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x rozhoduje xx xxxxx dalších xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx není svěřeno xxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

§112

Xxxxxxxxx Xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx Xxxxxx

x) xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx věcech,

b) řídí xxxxxxx xxxxx,

x) svolává xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx x xxxx xxxx jednání; prezidium Xxxxxx xxxxx xx 20 xxx xxxx, xxxxxx-xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx prezidia Xxxxxx xxxx požádá-li x xx revizní xxxxxx Xxxxxx,

x) je xxxxxxxx xxxxx x době xxxx xxxxxxxxxx prezidia xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x veškerá xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx činnosti orgánů Xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx předpisem vyhrazena xxxxxx orgánu Komory,

e) xxxxxxxx na výzvu xxxxxxxx kárného xxxxx 10 xxxxxxxxx xx xxxxxxx přísedících xxxxxxx xxxxx,

x) rozhoduje o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení42); ustanovení x xxxxxxxxxxxx komisích xx xxxxxxx xxxxxxx43).

(2) Xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Komory.

§113

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx 5 xxxxx a 3 xxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx počet stanovený xxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx oprávněna xxxxxxx z xxx xxxxxxxxxx xxxxx nové.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx předsedu a xxxxxxxxxxxxx revizní xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx

x) přezkoumává xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx zprávu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx revizní xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx dokladům Xxxxxx,

x) vyjadřuje xx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxxx roční xxxxxxxxx účet Komory.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx místopředseda xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx x členstvím x xxxxxxxx Xxxxxx, x funkcí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x x členstvím x xxxxx komisi x x xxxxxxxxx xxxxxx.

§113x

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx 9 xxxxx x 5 xxxxxxxxxx; klesne-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxx komise xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem, je xxxxxxxxx komise xxxxxxxxx xxxxxxx z xxx xxxxxxxxxx xxxxx nové.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx členů xxxx x odvolává xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, kandidáty, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; za xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx oprávněna xxxxx xxxxxxx x dotčených xxxxxxxxxxxxx úřadech,

b) xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zveřejnění.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x kontrolní xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x členstvím v xxxxxxxx Xxxxxx, x xxxxxx náhradníka člena xxxxxxxx Komory, xxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§114

Xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx má 9 xxxxx, x toho 6 členů z xxx xxxxxx a 3 xxxxx z xxx exekutorů. Kárná xxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx z řad xxxxxxxxx; klesne-li xxxxx xxxxx xxxxx komise x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx oprávněna xxxxxxx x řad xxxxxxxxxx xxxxx nové.

(2) Xxxxxxx kárné xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx kárné xxxxxx xxxx xxx pouze xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx kárné xxxxxx zastupuje xxxxxxxxxxxxx xxxxx komise.

(4) Kárné xxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxxxx kárným xxxxxxx jmenovaným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xx skládá x 2 xxxxx xxxxx komise z xxx soudců x x 1 xxxxx xxxxx xxxxxx z xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx senátu může xxx xxxxx soudce.

(5) Xxxxxxxx x kárné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx a x členstvím x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Řízení, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx upraví Xxxxxx xxxxxx xxxxx.

§115

Xxxxxxxx komise

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx 15 xxxxx.

(2) Xxxxxxx zkušební xxxxxx volí xx xxxxx xxxxx předsedu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zastupuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Exekutorská xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx zkušebním xxxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x x 1 člena xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxx určený xxxxxxxxx xxxxxxxx komise.

(5) Řízení, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§115x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Výběrová xxxxxx xx 6 xxxxx; 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx exekutorů, 2 x xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx obvodu xx nachází xxxxxxx xxxx, do jehož xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x 2 na xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx ministerstva.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx určí xxxxx xxxxxxxx losem.

(3) Xxxxxxxxxx výběrové xxxxxx xx xxxxxxx, vyslovila-li xx pro ně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Při xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§115x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 396/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§115b

(1) Xxxxxx bezplatně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxx se činnosti Xxxxxx, xxx-xx xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Exekutor xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx-xx je xxxxxxx xxx nepřiměřených xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje, které xx povinna xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x přiměřené lhůtě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, upozorní xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx jí xxxxx x nápravě.

§115b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 286/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

HLAVA XX

XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXX

Xxxxxx ustanovení

§116

(1) Exekutor, xxxxxxxx x koncipient xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx kárný xxxxxx xxxx xxxxxxx kárný xxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxxxxx"). Kárnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 x 5 xxxx dotčena xxxxx xxxxxxxxxxx kandidáta xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx kárná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx

x) porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx stanovených právním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx usnesením Xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx exekutorského xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, odborný x xxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx další xxxxxxxx, xxxx

x) jednání, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx koncipienta xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx usnesením Xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povolání xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, nestranný, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx.

(4) Za xxxxx xxxxxx exekutora se xxxxxxxx i

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx usnesením Xxxxxx, xxxx

x) jednání, xxxx xx narušuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx důvěra x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x spravedlivý xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx další xxxxxxxx,

xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxx exekutora.

(5) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se považuje x závažné

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxx

x) jednání, xxxx xx xxxxxxxx důstojnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx další xxxxxxxx,

xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Exekutorovi xxx za xxxxx xxxxxx xxxxxx některé x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx napomenutí,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) pokutu xx 2&xxxx;500&xxxx;000 Kč,

d) xxxxxxxx x exekutorského xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx napomenutí,

b) veřejné xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx 250&xxxx;000 Xx,

x) odvolání xx xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxxx xxx za xxxxx xxxxxx xxxxxx některé x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) písemné xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx napomenutí,

c) xxxxxx xx 50 000 Xx.

(9) Xx závažný xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx. x) a x) x xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx xx 5 000 000 Xx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x) a x) x xxxxxx xx 10&xxxx;000 Xx xx 500 000 Xx x xxxxxxxxxxxxx kárné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x) x pokutu xx 5&xxxx;000 Xx xx 100&xxxx;000 Kč.

(10) Za xxxxx xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Za xxxxxxx kárný xxxxxx xxx xxxxxxx uložit xxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx k tomu, xx exekutor, kandidát xxxx koncipient se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxx xx uloží xxxxx xxxxxxxx odvolání x xxxxxxxxxxxxx úřadu, xxx-xx v posledních 5 xxxxxx xxxx xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vinným závažným xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jeho dalšího xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxx kárné xxxxxxxx xxxxxxxx xx zastupování, xxx-xx x posledních 5 letech xxxx xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx závažným xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpochybňuje xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(12) Jestliže xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odvolání x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 5 xxx od právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jmenován xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odvolání xx zastupování, xxxxx xxx xxxxxxxx kandidát xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ustanoven xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx náklady x xxxxxxxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, jímž xx xxxxx xxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dnem, xxx xxxx uveřejněno. Xxxxx x formu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx soudu x rozhodnutí, xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(13) Příjem x xxxxx xxxxxxxxx exekutorům xx příjmem státního xxxxxxxx, xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

(14) Odpovědnost xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebyl-li do 3 let xx xxxx xxxxxxxx podán xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(15) Xxxxxxxx xx zprostí xxxxxxxxxxxx xx kárný xxxxxx xxxxx odstavců 4 x 5, xxxxx xx prokáže, že xxxxxxx xxxxxxx opatření, xxxxx po xxx xxx spravedlivě požadovat xxx xxxxxx exekutorského xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1.

§117

(1) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx podat

a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx exekutorovi, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx revizní xxxxxx x xxxxxxxx kontrolní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx těchto komisí xxxxx kterémukoli xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx krajského soudu xxxxx exekutorovi, xxxxx xx xxxxx v xxxxxx xxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx nebo koncipientovi xxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxx exekutora,

d) předseda xxxxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxx x xxxxxx xxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx,

x) předseda xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx exekutorovi, xxxxx tuto xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx koncipientovi xxxxxx xxxxxxxxx nebo zástupci xxxxxxxxx

(xxxx xxx "kárný xxxxxxx").

(3) Kárná xxxxxx xxxx být podána xx 3 xxx xxx dne, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jméno x příjmení exekutora, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx sídlo, xxxxx exekutora, u xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zaměstnán, xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx se xxxxx opírá. Ke xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx důkazy, xxxxx xx xxxxx žalobce x dispozici.

Kárné xxxxxx proti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

§117x

(1) X xxx, xxx xx kandidát nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxx kárného xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxx kárného xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx xxxx, xx souhlasem xxxxxxxx Komory odvolá xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx jinak xxxxxxx xxxxxx v řádné x nestranné xxxxxxxxxxx xxxxxxx senátu. Zanikne-li xxxxxx některého x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxx odkladu xxxxx xxxxxx xxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 286/2009 Sb. x xxxxxxxxx od 1.11.2009

§117b

(1) X podání xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx němuž xx xxxxx řízení xxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxxxxx"), xxxxx doručením. Xxxxx jej x xxxxx zvolit xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxx, x navrhnout xxxxxx xx svou xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xx vyrozumí xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx kárným žalobcem.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx senát opatrovníka, xxxxxxxx xx vyžaduje xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx náležitě xx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

§118

(1) Xxxxx obviněný xx xxxxx se xxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx za xxxx, a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx být x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxx vyslýchat xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx když xx dobrovolně xxxxxxx x poskytnou výpověď.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx provede potřebná xxxxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, které x xxxxxx xxxxxx nemohou xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxx Xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx o xxxx xxxxx xxxxxx nepřípustný. Xxxx přitom xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx potřebná.

§119

(1) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx jednání xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxx žaloba xxxxxx opožděně xxxx xxxx vzata zpět,

b) xxxxxxx pracovní xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x exekutora,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx kárně xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx byl xx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxx řízení, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Kárný xxxxx xxxxxx přeruší, má-li xx xx, xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx obviněnému xxxxx xx vinu, má xxxxx trestného xxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx-xx se, xx xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx řízení xxxxxxxx, xx xxxxx kárně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx senát xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx xxxx xxxxxxxx termín xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx o xxx xxxxxxx žalobce, xxxxx xxxxxxxxxx, x má-li xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx. Xx-xx kárně xxxxxxxx ustanoveného xxxxxxxxxxx xxxxx §117b odst. 2, xxxxxx ústního xxxxxxx xx xxxxx xxx opatrovníkovi. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx předseda xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§120

(1) Xxxxx-xx xxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx se xxxxxxxx kárného xxxxxxxxx, xxxxxxxx, že xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx opatření xxxxx §116 odst. 7. Xxxxx-xx kárný xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kárného xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §116 xxxx. 8.

(2) Dojde-li kárný xxxxx k xxxxxx, xx xx kárně xxxxxxxx kárného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx kárné provinění xxxxxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zprošťuje.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §119 xxxx. 1 při xxxxxx jednání.

(4) Jestliže xxxxx xxxxx kárnou xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, má kandidát xxxx koncipient, xxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxx, nárok xx xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx žalobce xxxxx §117 odst. 2 xxxx. a), x), d) nebo x), má xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx kárné xxxxxx zahájeno xx xxxxx kárného xxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 2 písm. x), xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx němuž xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx na xxxxxxx vůči Xxxxxx.

(5) Xxxxxxx kárného xxxxxx xxxx Xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxxx kárně obviněnému, xxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx do 3 xxx xx xxxxxxxx, xxxxx zaniká; x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x tlumočníkům xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx20b).

§120a

(1) Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x době, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx právní xxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxx je to xxx kárně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx výrok a xxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xx použijí přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve správním xxxxxx.

(3) Rozhodnutí xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxx obviněnému x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx kárným xxxxxxxx.

(4) Proti rozhodnutí xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Kárný xxxxxxx je oprávněn xxxxx žalobu podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx21) xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxx podle §120 xxxx. 1 xx 3, jestliže x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxx.

§120x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 286/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

§121

Kárné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Nestanoví-li tento xxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se použijí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x řízení xx xxxxxx soudců x xxxxxxxx xxxxxxxx21).

(2) Opatření xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx kárného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§122

Xxxxxxxxxxx xxxxxx exekutorského xxxxx

(1) Ministr xxxx xxxxxxxxxx exekutorovi xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxx proti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx za xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx, x to xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkon exekutorského xxxxx xx xxxx xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx důvody pro xxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxx pozastavení výkonu xxxxxxxxxxxxx úřadu nesmí xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxx další činnost xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx ministra x pozastavení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu lze xxxxx žalobu u xxxxx.22)

§123

Xxxxxxxxx xxxxxxx postihu

Po xxxxxxxx 5 let xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx opatření se xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hledí xx xxxxxxxxx, kandidáta xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx stíhán. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatření xx xx doby xxxxxxxxx, xxxxx postih xx xxxxxxxxx vykonáním xxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX

§124

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xx listina xx xxx xxxxxxxx xx úřední xxxxx xxxxx, xxxxx, že xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx desce exekutora, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxxxxx jinak. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx stanovená x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx uveřejněním x Xxxxxxxxx věstníku,23) xxxxx xx zákon xxxxxxxxx xx zveřejnění údajů xx xxxxxx desce xxxxx.

(2) Xxxxx zákon xxxxxxx, xx rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxxx xxx vyvěšeny xx xxxxxx xxxxx soudu xxxx xx xxxxxx xxxxx exekutora, xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx znám.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxx x x hlavním městě Xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx městských xxxxx xxxx městských xxxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxxxx těchto xxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx správu podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx44).

XXXXX XXXX

XXXXXXXXX

§124x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §4 xxxx. 1 použije xxxxxxxx "xxxxxx exekutor", "xxxxxxxxxxx xxxx", od xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx označení xxxxxxxxx xxxxxxx nebezpečí xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx xxxxx exekučních xxxxxx,

x) v xxxxxxx x §4 odst. 2 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx "xxxxx xxxxxxxxxx", "xxxxxxx" nebo "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx označením xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx záměny, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx titulů xx xxxxxxx zákona,

c) xxxxxxxx exekuční xxxx xxxxx xxxxxxx exekutora xxxxx tohoto zákona, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oprávněna xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx exekutor, kterému xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx x §15 xxxx. 5 nebo 9 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1. předání spisů, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxx dat xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx x §15 xxxx. 9 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.

(2) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. a), x), d) xxxx x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxxxx xx 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx činnosti xx 1 xxxx.

§124x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §4 odst. 1 xxxxxxx označení "xxxxxx xxxxxxxx", "exekutorský xxxx", od nich xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx způsobilé xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx zákona xxxxxx xxxxx exekučních xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §4 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx "xxxxx xxxxxxxxxx", "xxxxxxx" xxxx "exekuční xxxxxxx" xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxxx způsobilým xxxxxxx xxxxxxxxx záměny, přestože xxxxxxxxx nucený xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx exekuční nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx není xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx nebo jiného xxxxxxxx předpisu oprávněna xxxx xxxxxxx vykonávat.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx b) xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) pokutu xx 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) lze xxxxx x pokutou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx do 1 roku.

§124x

Xxxxxxxxx Komory

(1) Xxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nad xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx provádí v xxxxxxx s §7 xxxx. 5,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy xxxxx §8a odst. 1,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jej xxxx x rozporu x §20 odst. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2,

x) nevede seznam xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx x §24 xxxx. 1 nebo 4,

x) xxxxxx exekutorovi průkaz xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) neustanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 a 2 nebo §18,

x) xxxxx Xxxxxx provede xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §31 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §115 odst. 4 xxxx nezajistí xxxxxxxxx exekutorské xxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §115 odst. 5,

x) nevede xxxxxxxxx xxxxxxxx exekucí xxxx xx vede x xxxxxxx x §125,

x) xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx správě Xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §8d xxxx. 3,

x) nenavrhne xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 10 xxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §112 xxxx. 1 xxxx. x), nebo

n) xxx xx lhůtě xxxxx §115b odst. 3 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §115b xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do

a) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x), x), x) xxxx x),

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxx x), d), x), g), x) xxxx x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx písmene x), x) xxxx x).

§124x

Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

§125

(1) Xxxxxx vede xxxxxxxxx evidenci exekucí, x níž xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §46 xxxx. 6

a) vyrozumění x zahájení xxxxxxx xxxxx §44,

x) xxxxx xx splnění vymáhané xxxxxxxxxx podle §46 xxxx. 6,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx exekuce,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §336b xxxx. 2 x §338o xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §328b xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx příkazy x xxxxxxxxx xxxxxxx prodejem xxxxxxxx věcí.

(2) Xx xxxxxxxxx evidence xxxxxxx xx zapisuje

a) rodné xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xx však z xxxxxxxx neposkytuje ani xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxx odstavce 10,

x) xxxx x xxx, zda xxxxxxxx xxxxxx xxxx spojena,

c) xxxx o xxx, xx xxxxx x xxxxxx pověření xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xx zániku xxxxxxxx xxxxxxx xxxx soudní xxxxxxxx, zapíše xx xx centrální evidence xxxxxxx i xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx údajů x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xx xxxxx povinnému xx vedena xxxxxxx xxxxxxxx movitých xxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 2, xxxxxxxx o xxx, že xxxxxxx xx vedena po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 9.

(3) Údaje o xxxxxxxxxx xx poskytují xxxxx xxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10, xxxxx xx vydáván xxxxxxxxx x téhož xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx výzvy ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dosavadního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx, xxx xxxxxxxx xx řízení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. d) xx aktualizuje xxxx x 31. prosinci, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx celkové xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x nákladů xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx vymazány, x xxxxxxxxxx seznamem x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx údaji. Komora xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxx soudu xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Centrální xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xx centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Postup xxx zápis x xxxxx údajů a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x centrální xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx vedení, xxxxxx x správu je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx exekucí Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 Xxxxxx nenáleží

a) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x),

x) xx poskytnutí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx.

(10) Xxxxxx xxxx xx xxxxxx výpis z xxxxxxxxx xxxxxxxx exekucí xxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxx. Xxxxx a xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stav xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx exekucí x xxxxxxxx, který je xx xxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zveřejňuje aktuální xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx exekucí xxxx xxxxxxxx xxxx45), x to xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx exekutorskými xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx x exekuci x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx fyzickým xxxxxx x trvalým pobytem x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x anonymizovaný xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vůči jednotlivým xxxxxxxx osobám x xxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x jednotlivých xxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx peněžitého xxxxxx xx jednu xxxxx x xxxxxxx x trvalým xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx pobytem v xxxxxxxxxxxx xxxxxx; věkové xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx intervalech.

(12) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 11 xxxx. x), x) x x) xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx na ochranu xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx údajů fyzických xxxx, Komora xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx tento následek x xxxxxxx xxxxxxxxx x maximální xxxx xxxxxxxxxx hodnotu zveřejněných xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx musí být xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§125a

Centrální xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx, xx níž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyvěšují xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §56a x 56b.

(2) Výzvy xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx elektronicky xxxxxxxx přístupem xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Výzva podle xxxxxxxx 1 xx x centrální xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 60 xxx ode xxx vyvěšení.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx výzvy,

b) iniciály x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx §56a xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výzvy xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxx.

§125x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 286/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

XXXXX XX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§126

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx Komory vykonává xxxx xxxxxx ministerstvo, xxxxx svolá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx exekutorů xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

§127

Xxxxxxxxxxxx schvaluje xx xxxxx Komory xxxxx xxx, kancelářský xxx, xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx komise x postup xxx xxxxxxxxxxx x organizaci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §10.

§128

Vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxx na xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právních předchůdců xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxx. x).

§129

Výkon rozhodnutí uskutečňovaný xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx vydaného xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; jestliže xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zcela xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§130

(1) Xxx, xxx xx ve zvláštních xxxxxxxx předpisech hovoří x soudním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx také xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxx, kde xx xx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx výkonu rozhodnutí, xxxxxx se tím xxxx vedení exekuce xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxx, kde se x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxxxx hovoří x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxx také xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx i výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx podle xxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx16a).

§131

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) výši a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x náhrady xx xxxxxx času, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §89a,

x) xxxx x xxxxxx xxxxxx odměny xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx jejich hotových xxxxxx x xxxx x způsob určení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x náhrady xxxxxx hotových xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) podmínky pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx exekutorem činností xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx vymazaných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx hlavy třetí xx osmé xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx plátci xxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxxx xxxxx plátcem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx datových souborů, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x osobních, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx, majetkových x výdělkových xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo x Xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxx není xxxxxxxxxxx.

§132

Po xxxx 2 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona může xx xxxxxxxxx ministra Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x délce 3 xxx.

XXXX DRUHÁ

§133

§133 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vlastnických x jiných věcných xxxx k xxxxxxxxxxxx

§134

§134 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 256/2013 Sb.

XXXX XXXXXX

§135

§135 (xxxx xxxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 296/2007 Sb.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

§136

Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 36/1967 Xx., xxxxxx x. 158/1969 Xx., zákona č. 49/1973 Xx., xxxxxx x. 20/1975 Sb., xxxxxx x. 133/1982 Xx., xxxxxx č. 180/1990 Sb., xxxxxx x. 328/1991 Xx., xxxxxx x. 519/1991 Xx., zákona x. 263/1992 Sb., xxxxxx x. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 152/1994 Xx., xxxxxx x. 216/1994 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Sb., zákona x. 247/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 31/1996 Xx., xxxxxx x. 142/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx č. 269/1996 Xx., xxxxxx č. 202/1997 Xx., zákona x. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 15/1998 Xx., zákona x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 326/1999 Xx., zákona x. 360/1999 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu x. 2/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 46/2000 Xx., xxxxxx x. 105/2000 Xx., xxxxxx č. 130/2000 Xx., zákona č. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 204/2000 Xx., xxxxxx č. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 367/2000 Sb. x zákona x. 370/2000 Xx., xx xxxx takto:

1. V §78x se za xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxx", xx xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxxx" se xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" a xx xxxxx "jestliže xxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxx xxxxxxxx".

2. V §125 xx za slovo "xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx".

XXXX ŠESTÁ

§137

§137 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 41/2009 Sb.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

§138

Xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx č. 83/1995 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Sb., xxxxxx x. 61/1996 Xx., xxxxxx č. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 16/1998 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx. a zákona x. 165/1998 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §38 odst. 3 xx tečka xx xxxxx xxxxxxx x) nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx h), které xxx:

"x) soudního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.9x)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 9x) xxx:

"9x) Zákon x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x x změně xxxxxxx xxxxxx.".

2. V §38 xxxx. 5 xx xx xxxxx "xxxxxxxx 3 xxxx. x)" xxxxxxxx xxxxx "a x)".

XXXX OSMÁ

Změna xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§139

Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 231/1992 Xx., zákona x. 591/1992 Sb., zákona x. 273/1993 Xx., xxxxxx x. 303/1993 Xx., xxxxxx č. 38/1994 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Sb., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx č. 200/1994 Xx., zákona x. 237/1995 Sb., xxxxxx x. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Xx., zákona x. 95/1996 Xx., xxxxxx x. 147/1996 Xx., zákona x. 19/1997 Sb., zákona x. 49/1997 Xx., xxxxxx č. 61/1997 Xx., zákona x. 79/1997 Xx., zákona x. 217/1997 Xx., xxxxxx x. 280/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Sb., zákona x. 83/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Sb., xxxxxx x. 159/1999 Sb., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx č. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Sb., xxxxxx x. 363/1999 Xx., xxxxxx č. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx č. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 123/2000 Sb., xxxxxx č. 124/2000 Xx., zákona č. 149/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 158/2000 Xx., xxxxxx x. 247/2000 Sb., xxxxxx x. 249/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 309/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2000 Sb., xxxxxx x. 409/2000 Xx, xxxxxx x. 458/2000 Xx. a xxxxxx x. 100/2001 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx zástupců6)" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxx xxxxxxxxx6x)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6a) xxx:

"6x) Zákon x. 120/2001 Sb., o xxxxxxxx exekutorech a xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

2. X xxxxxxx x. 2 XXXXXX XXXXXXXX xx xxxxxxx 214: Xxxxxxx, x oboru xxxxxxxx Provozování cestovní xxxxxxxx se xx xxxxxxx 2 xxxx. x) xx slova "xxxxx střední xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxx".

3. X xxxxxxx x. 3 XXXXXXXXXXX XXXXXXXX xx xxxxxxx 314: Ostatní, u xxxxx xxxxxxxx Provozování xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx sloupci 2 xxxx. x) před xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "úplné střední xxxxxxxx nebo".

XXXX XXXXXX

§140

§140 (část xxxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 274/2008 Sb.

ČÁST DESÁTÁ

§141

§141 (xxxx xxxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 281/2009 Sb.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx x xxxxxxxx

§142

Xxxxx č. 335/1991 Sb., x xxxxxxx x soudcích, xx xxxxx zákona x. 264/1992 Sb., xxxxxx x. 17/1993 Xx., zákona x. 292/1993 Sb., xxxxxx x. 239/1995 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx. a xxxxxx x. 11/2001 Xx., xx xxxx xxxxx:

X §34 odst. 5 xxxx druhé xx xx xxxxx "advokátní xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", exekutorskou xxxxxxx".

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx státního xxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky

§143

Zákon č. 68/1990 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, státní xxxxxx x xxxxxxxxx symbolů Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 114/1992 Xx., zákona x. 358/1992 Sb. x xxxxxx x. 68/1993 Sb., xx xxxx xxxxx:

X §1 xxxx. 1 písm. x) se na xxxxx doplňují slova "x xxxxxx xxxxxxxxx".

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x notářích x xxxxxx činnosti

§144

Zákon č. 358/1992 Sb., x notářích a xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 82/1998 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx. x xxxxxx č. 370/2000 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §7 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xx xxxxx "xxxxxxxxxx právníka" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, asistenta xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxx Nejvyššího xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxxxxx koncipienta" xx xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxxxxxx koncipienta".

2. X §7 xxxx. 3 xx za slova ", xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx

§145

Xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 210/1999 Xx., xx xxxx takto:

1. V §2 xxxx. 2 xxxx. a) se xx slovo "notářů" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx exekutorů" a x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1) xx xxxxxxxx text: "Xxxxx č. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

2. X §6 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

3. X §6 xxxx. 2 xx xx xxxxx části xxxx xxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx koncipienta, xxxxxx Ústavního soudu, xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx Nejvyššího xxxxx".

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x odpovědnosti za xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

§146

Xxxxx č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx za xxxxx způsobenou xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nesprávným xxxxxxx postupem x x xxxxx xxxxxx x. 358/1992 Xx., x notářích a xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), xx xxxx xxxxx:

1. V §4 xxxx. 1 se xx slova "xxxx xxxxxxxx komisaře" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3x)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 3x) xxx:

"3x) Xxxxx x. 120/2001 Xx., o xxxxxxxx exekutorech a xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) a x xxxxx dalších zákonů.".

2. X §4 xxxx. 2 xx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx slova "a xxxxxxxx xxxxxxxxx".

XXXX XXXXXXXXX

§147

§147 (část xxxxxxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 340/2013 Sb. a 344/2013 Sb.

ČÁST XXXXXXXXX

§148

§148 (část xxxxxxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 499/2004 Sb.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

§149

Xxxxx č. 26/2000 Sb., x veřejných xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. X §22 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

"f) xxx-xx xxxxxxx výkon rozhodnutí xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx části xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dražby nebo xxxx části,".

2. X §46 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxx-xx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx soudním xxxxxxxxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části,".

ČÁST XXXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx

§150

Xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Sb., xxxxxx x. 96/1993 Xx., zákona x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx č. 323/1993 Xx., zákona x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 114/1994 Xx., zákona x. 259/1994 Xx., xxxxxx x. 32/1995 Xx., xxxxxx x. 87/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1995 Xx., xxxxxx č. 248/1995 Xx., zákona x. 316/1996 Xx., zákona x. 18/1997 Xx., xxxxxx č. 151/1997 Xx., xxxxxx č. 209/1997 Xx., zákona x. 210/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., zákona x. 111/1998 Sb., xxxxxx x. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Xx., xxxxxx x. 333/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 129/1999 Xx., xxxxxx x. 144/1999 Xx., xxxxxx x. 170/1999 Sb., xxxxxx x. 225/1999 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx x. 3/2000 Xx., zákona č. 17/2000 Sb., zákona x. 27/2000 Sb., xxxxxx č. 72/2000 Xx., xxxxxx x. 100/2000 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Sb., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 340/2000 Xx. a zákona x. 492/2000 Sb., xx mění xxxxx:

X §24 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx xx xxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx 6, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 26x) xxx:

"6. jehož majetek, xx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx váže, xx xxxxxxxx xxxxxxx,26x) x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx provedení xxxx exekuce.

26k) Xxxxx x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

ČÁST XXXXXXX

Xxxxxxxx

§151

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxx první hlavy xxxxx xx xxxx x §131, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxx 2001.

Xxxxx x. r.

Havel v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 120/2001 Xx.

Xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx č. 120/2001 Xx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §7a xxxxxx x. 120/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx vztahuje na xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Zaměstnanci soudního xxxxxxxxx vykonávající práci xxxxxxxxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxx uvedené v §27 xxxx. 3 xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 347/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx exekuce prodejem xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx vydán xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, provede se xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXIV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 7/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxx-xx rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxxxxxx výběrového xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, použijí xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx-xx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy.

3. Xxxxxxxxx-xx xx dále xxxxx, použije se xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx č. 120/2001 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx posoudí a xxxxx xxxxxxxx se xxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx §120 xxxxxx x. 120/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx písemné rozhodnutí xxxx je neodešle xxxxx xxxxxxxxxx exekutorovi xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx rozhodne xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx podle §121 xxxx. 4 xxxxxx x. 120/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxxxx-xx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx písemné xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx kárně xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, odvolání xx xxxx k Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx ke xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx lhůty xx použijí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

6. Xx xxxxxx x odvolání, x kterém xxxxxx xxxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x x xxxxxxxx xxxxx xxxx 4 věty xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx soudců x xxxxxxxx xxxxxxxx21). X xxxxxxxx xxxxxxxxx senáty, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx Nejvyšší xxxxxxx xxxx odvolání, xxxxxxxx xxxxxxxxxx zcela nebo xxxxxx zruší x xxx xx věci xxxxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxx x spisy x xxxxxxx xxxxx xxxx 3 xx 6 xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 26.6.2009

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxx řízení xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona; xxxxxx xxxxxx úkonů, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zachovány.

2. Xxx určení xxxxx x místní xxxxxxxxxxxx x řízeních, která xxxx zahájena xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, nebo xxxxx byla vydána xx řízení xxxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx projednají x rozhodnou podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

4. X xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, odklad x xxxxxxxxx exekuce, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

5. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ukončí Xxxxxx xxxxxxxxxx do 12 měsíců xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 286/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx zahájená přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx §33e, 44b, 46, §49 xxxx. 1 písm. x), §55c xxxx. 3, §66 xxxx. 4 x §69a xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. Xx xxxx xxxxxxx x §27 xxxx. 3 písm. d) xxxxxx x. 120/2001 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxxxxx x doba, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxx, který xxxxx §103 odst. 2 zákona č. 120/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, odevzdá xx 3 xxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx razítka, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx uchovává. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx exekutora, jenž xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxx-xx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx podána písemná xxxxxx x xxxxx, xxxx xxxx potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxxxxx právních předpisů.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §78 xxxx. x) xxxxxx x. 120/2001 Xx., ve znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx i xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xxxxxxxxxx §116 xxxx. 11 xxxxxx x. 120/2001 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx nepoužije, xxxxx-xx ke xxxxxxx xxxxxxxx x něm xxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Bylo-li rozhodnutí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xx xxxx výběrové xxxxxx dosavadní právní xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 396/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Čl. LII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx za xxxx xx xxxxxxxx povinen xxxxxxx do 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Bude-li xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx věty xxxxx, xx do xxx xxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxx předpoklad xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 120/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx xx škodu.

2. Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 115/2015 Sb.

Xx. IV

Přechodná ustanovení

1. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, použije se xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx řád xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. X xxxxxxxx xxxxxxx se zastavení xxxxxx rozhodnutí xxxxx §262b odst. 1 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zahájených xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, byl-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx po xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. X řízeních xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx §58 odst. 2 xxxxxx x. 120/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vydány xxxxxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxx vedené zřízením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx exekučního xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 139/2015 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2015

Čl. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, použije xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; právní xxxxxx xxxxx, které x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxx exekuční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx režimem x xxxxxxx xxxxxxxx, příplatku x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ocenění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx a osvobození Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x výkonu xxxxxxxxxx srážkami x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x důchodu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ocenění xxxxxxxxx národního xxxx xx vznik a xxxxxxxxxx Československa x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx exekučního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. V xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

4. Kandidátovi xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x drobnému xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx došlo xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx xxxxx §58 xxxxxx x. 120/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 64/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx řízení zahájeném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx §42 xxxx. 4 xxxxxx x. 120/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona; x tomu, xx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx manžela povinného x peněžního ústavu, xx xxxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx exekuce přikázáním xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx povinného x xxxxxxxxx xxxxxx vydán xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účtu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona č. 99/1963 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx x. 120/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 35/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

Čl. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, dokončí se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxx x. 120/2001 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxx v činnosti xxxx drobné poklesky x xxxxxxx jiného xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx §7a xxxx. 2 xxxxxx č. 120/2001 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx Xxxxxx xxxx oznámeno xxxxxxx počtu exekutorských xxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 120/2001 Xx., xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxx-xx xx xxxxx Xxxxxx podle §10 xxxx. 1 xxxxxx x. 120/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx exekutor, xxxxxxxxx xx xxxxx §10 xxxx. 2 až 7 xxxxxx x. 120/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

4. Xxxxx-xx x uvolnění xxxxxxxxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xx lhůty xxxxx §15 odst. 7 xxxxxx x. 120/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxx x. 120/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se nepoužije xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx koncipienta xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x práci, x xxxx došlo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx §265a xxxxxx x. 99/1963 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

7. V xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §29, §33 xxxx. 4 a 5, §34 xxxx. 3, 4 x 7, §35a, §35b xxxx. 1 xxxx. x), x) a x), §35b xxxx. 2, §39 odst. 3 a 4, §43 xxxx. 1, §43a odst. 1 x 2, §44c, §46 odst. 2, 4 až 6 x 8, §47 xxxx. 1, §48 xxxx. 2, §49 xxxx. 2 xx 5, §53, §65a, §66 xxxx. 6 x 10, §70 xxxx. 4, §73a xxxx. 8, §87 xxxx. 1 x 2, §88 xxxx. 3 xxxx. x), §94 odst. 6 x §125 xxxx. 3 xxxxxx č. 120/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx exekutorovi xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx §46 odst. 5 zákona x. 120/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. X xxxxxxxxxx řízeních zahájených xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx použijí §44b xxxx. 1, 2 x 5 xxxxxx x. 120/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §15 xxxx. 5 xxxxxx č. 120/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

9. Nebyl-li xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vyzván x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx zahájených xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx §50 xxxx. 2 zákona x. 120/2001 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

10. Xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx nebo později x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx použije §54 zákona x. 120/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxxxxx-xx xx dále xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx běžet xxxxx xxxxx §55 odst. 7 zákona x. 120/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vyznačena xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx §55 odst. 7 x 11 xxxxxx x. 120/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, započítává xxxx, x níž xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymáhané xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ke krytí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxxxxx věc; §55 xxxx. 12 zákona x. 120/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx. X řízení xxxxx xxxx druhé xxxxx xxxxx §55 xxxx. 7 x 11 xxxxxx č. 120/2001 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx jednoho xxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxx účely xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 7 až 13 zákona č. 120/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozumí též xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxxx.

12. X řízeních xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x nichž xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx srážkami xx xxxx x jiných xxxxxx, xx xxxxxxx §49 xxxx. 1 xxxx. a), §87 xxxx. 3 x §89 xxxxxx č. 120/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. X xxxxxxxx, v nichž xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx povinnému xxxxxx xxxxx exekuční xxxxxx, xx použije §88 xxxx. 1 xx 4 xxxxxx č. 120/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

14. X xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx §279 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 99/1963 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

15. X xxxxxxxxxx řízeních, x xxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx byl xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx mzdových xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx platební neschopnosti xxxxxxxxxxxxxx, xx exekuce xx xxxx xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 120/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx č. 99/1963 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx srážkami x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxx platební xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

16. Xx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx §75 zákona x. 120/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

17. Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím Komory xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 120/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

18. V xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 120/2001 Xx., x soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx skutečnosti podle §52 xxxx. 1 xxxx. a) x x) xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx více xxx 3 xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx nabytí xxxxxx xxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxx §52 xxxx. 1 písm. x) x b) xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pohledávka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1 500 Kč xxx příslušenství, x xx kterých v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nic xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx složení zálohy xx xxxxxxx exekuce xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxxx oprávněný xxxxx xx xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxx. Nesloží-li xxxxxxxxx xx stanovené lhůtě xxxxxx xx náklady xxxxxxx, xxxxxxxx exekuci xxxxxxx. Složí-li oprávněný xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx, soud xx xxxx 3 let xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx exekuce xxxxxxxxxx x zastavení xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx pro nemajetnost xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx náklady exekuce xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx po xxxx 3 let xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zamítne. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 18 až 24 xx xx xxxxxx spojená xx xxxxxxxxxx xxxxxx hledí, xxxx by xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení nedošlo.

19. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx exekuci xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činy.

20. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx 19 xxxxx xxx xxxxxxxxxxx dlužníka xx xxxxxxx neuspokojených xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 18. Xxxxx tří měsíců xxxxx bodu 18 xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

21. Oprávněnému xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 18 x 20 xxxxxx xxxxxxx xx výši 30 % vymáhané xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xx jistinu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx něčeho xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx x xxxx uhrazené xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x zastavení xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 18 x 20 xxxx xxxxx x účastníků xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

22. Xx úkony xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodů 18 až 21 xxxxxx exekutorovi xxxxxxxx xxxxxxx nákladů xx xxxx 30 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxx §13 xxxx. 1 vyhlášky x. 330/2001 Xx., xxxxxxx xxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty, xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dani, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx vyplatí exekutorovi xxxx prostřednictvím exekučního xxxxx. X přiznání xxxxxxx xxxxxxxx exekutor x usnesení o xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx povinnému xxxxxx.

23. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, náleží xx xxxxxxx podle bodu 22 xxxxxxx xx 5 xxxxxxx.

24. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 18 xxxx 20 věty druhé, xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx exekuce xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxx uplatněna xxxx soudem xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, zaniká xx dni právní xxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 21.

25.

(1) Xxxxxx zahájená xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx fyzická xxxxx x xxxxxxxxxx je

a) Xxxxx republika,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx Prahy,

c) xxxxxx příspěvková organizace,

d) xxxxxx xxxx,

x) veřejná xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxx škola,

f) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx regionu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx územním samosprávným xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx národní xxxxxx,

x) xxxxxxxxx pojišťovna,

m) Xxxxx xxxxxxx xxxx Česká xxxxxxxx, xxxx

x) právnická xxxxx, x xxx xx xxxx xxxx xxxxxx samosprávný xxxxx xxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x prostřednictvím xxxx xxxxxxxxx osoby (xxxx xxx "veřejnoprávní oprávnění")

exekutor x bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxxxx jistinu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx částku 750 Xx zvýšenou x xxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx exekutor xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. xxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vymožena xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jistina x 750 Xx xxxxxxxxx x xxx x přidané xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx plátcem xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx plnění xxxx xxxxxxx xxxxx třetích xxxx.

Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zastaví xxxxxxxx xxxxxx. Je-li xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jistiny xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 750 Xx xxxxxxxx x xxx z xxxxxxx hodnoty, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx xx xx, xx celá xxxxxxx xxxx vymožena x xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx i na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x exekučním xxxxxx.

(2) Xxxxxx 750 Xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odměnu xxxxxxxxx i jeho xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x nákladů exekuce xx výši 750 Xx zvýšených x xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx daně z xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx rozhodnutí, jímž xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jistinu x exekučním xxxxxx x rozsahu, x xxxx nebyly xxxxx xxxxxxxxxx, a povinným xxxxxxxxxx xxxxxxx vyplatí xxxxxxxxxxx, xxxxxxx oprávněnému, xxxxxxxx xx zástavního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx, xx jistinu povinný xxxxxxxx. Vymožené, avšak xxxxxxxxxxx nevyplacené xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zajištěných xxxxxxxxx právem a xxxxxxxxxx přihlášených xx xxxxxxx podle pravidel xxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx o osvobození xx xxxxxxx spojí xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx do exekuce xxxxxxxxxx další xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx k xxxxxx vymožení xxxx. Xxxxxxx dosud xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx by přesahovalo xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx placení xx xxxxxxx osvobozen, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx placení.

(4) Xx-xx xxxxxxxxxx jistin veřejnoprávních xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx zástavního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx řízení více, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxxxx x tím, xx v případě xxxxxxxxx xxx některých xxxxxx vymáhaných x xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx pohledávky, které xxxx příslušenstvím xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx placení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x němž xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Osvobození xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx i xx xxxxxxxx x jiné xxxxx, které měly xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Proti xxxxxxxxxx, xxxx exekutor xxxxxx xxxxxxxxx osvobození xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx 4, se xxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxx, xxxxx oprávněný, věřitel xx zástavního práva x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x případě, že xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxx předpoklady xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnému.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx obdobně x na pohledávky xxxxxxx oprávněných, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přihlášené xx exekučního řízení, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 7 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx uloženy x xxxxxxxx řízení xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx zákona, pohledávky xx náhradní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na zdraví.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 286/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022 x xxxxxxxx bodu 25, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 28.10.2021

§10

Přechodná ustanovení

(1) Nestanoví-li xx xxxx xxxxx, §55 xxxx. 7 xx 13 xxxxxx x. 120/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx použije x xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2022, x xxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2022 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx do xxxxx xxxxx §55 xxxx. 7 x 11 xxxxxx č. 120/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, započítává xxxx, x xxx xxxxxxx ani x xxxxxxxxxx uspokojení vymáhané xxxxxxxxxx x exekucí xxxxxx postižena xxxxxxxx xxx; §55 xxxx. 12 xxxxxx x. 120/2001 Xx. xx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx §55 xxxx. 7 x 11 zákona x. 120/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx 1. xxxxx 2023. X xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 2022, x xxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2022 xxxxxx vyznačena xxxxxxx provedení exekuce, xx xxxxx xxxxx §55 xxxx. 7 x 11 xxxxxx x. 120/2001 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xx od 1. ledna 2022. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx vět xxxxx x xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx zahájených přede xxxx 1. ledna 2022 xx xx xxxxxxxxxx písemnosti, x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, použije §56a, 56b x 125a xxxxxx x. 120/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 286/2021 Xx. Xxxxxxxxxx §56b xxxxxx x. 120/2001 Xx., ve znění xxxxxx x. 286/2021 Xx., xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zahájených xxxxx xxxx 1. xxxxx 2022 xxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxx písemnosti podle §56b odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 120/2001 Sb., ve xxxxx zákona x. 286/2021 Sb., adresátovi xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) X exekučních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2022, v xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxx věcí xxxxx §327a xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu, xx xxxxxxx §67 zákona x. 120/2001 Sb., xx xxxxx zákona x. 286/2021 Xx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 2022 xx xx zpřístupnění xxxx zasílání xxxxx xxxxx vedených v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx §94 xxxx. 3 x 4 zákona x. 120/2001 Xx., xx xxxxx zákona x. 286/2021 Sb.

§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 214/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2022.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 120/2001 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.5.2001, x xxxxxxxx části xxxxx hlavy třetí xx xxxx a §131, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2001.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

279/2003 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx v xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2004

360/2003 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 120/2001 Xx., x soudních xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 6/2002 Xx. x xxxxxx x. 279/2003 Xx., x zákon x. 368/92 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 29.10.2003

53/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony xxxxxxxxxxx x oblastí xxxxxxxx obyvatel

s účinností xx 1.4.2004

257/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

284/2004 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2004

499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2005

501/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx řádu

s účinností xx 1.1.2006

377/2005 Xx., x doplňkovém xxxxxx xxx xxxxxxx, spořitelními x xxxxxxxx družstvy, xxxxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx o finančních xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 29.9.2005

57/2006 Xx., o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

x účinností od 1.4.2006

70/2006 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x provádění mezinárodních xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

79/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 85/96 Sb., x xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2006

133/2006 Xx., kterým xx mění zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) a x xxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.5.2006

253/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., x trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 182/2006 Xx., x xxxxxx x způsobech xxxx řešení (insolvenční xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

347/2007 Sb., kterým xx mění zákon x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx dalších xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2008

254/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2008

259/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2008

274/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

301/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx úkonech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností od 1.7.2009

7/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní řád, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2009

41/2009 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

183/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx řád) x x změně dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 121/2008 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 7/2009 Xx.

x xxxxxxxxx xx 26.6.2009

227/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s účinností xx 1.1.2011

285/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x platebním xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

286/2009 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx exekutorech x exekuční činnosti (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 119/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx případy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx č. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 265/92 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx věcných xxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 7/2002 Xx., x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 283/93 Xx., x státním xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.11.2009

444/2009 Xx., xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx x. 120/2001 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 141/2009

310/2010 Xx., xxxxx XX xx xxx 29.9.2010 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §89 věty xxxxx xxxxxx x. 120/2001 Sb., o xxxxxxxx exekutorech a xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 347/2007 Xx. (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 30.11.2010

409/2010 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností od 1.1.2011

188/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.7.2011

269/2011 Sb., xxxxx XX xx xxx 3.8.2011 xx. xx. Xx. ÚS 38/09 xx věci xxxxxx na zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xx. XX bodů 3, 4, 5, 6 x 7 xxxxxx x. 183/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 120/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x o xxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 121/2008 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx úřednících x xxxxxxx úřednících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 7/2009 Xx. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 27.9.2011

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x důchodovém xxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

396/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 99/63 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013 s xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2013 x 1.1.2015

45/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx trestných xxxx)

x xxxxxxxxx od 1.8.2013 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 25.2.2013

170/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 156/2000 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x pyrotechnických xxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 288/95 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a střelivu (xxxxx x střelných xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/98 Xx., a zákona x. 368/92 Xx., x správních poplatcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2014

256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 1.1.2014

303/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

340/2013 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2014

344/2013 Xx., o xxxxx daňových zákonů x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

115/2015 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 31.3.2015 xx. xx. Xx. ÚS 1/14 xx xxxx xxxxxx na zrušení xx. XXX bodu 2 zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 14.5.2015

139/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 120/2001 Sb., x soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx řád) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 256/2013 Xx., o katastru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon)

s xxxxxxxxx xx 1.7.2015

164/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 120/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2015 x výjimkou §49 odst. 3 , xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2016

375/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x ozdravných xxxxxxxxx x řešení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

258/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 85/1996 Xx., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx činnosti (notářský xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 120/2001 Xx., x soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.9.2017

298/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx (exekuční xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.10.2017

94/2018 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 280/2009 Xx., daňový xxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 5.6.2018

31/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 120/2001 Sb., x soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) a x změně xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x státní xxxxxx soudů x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 312/2006 Xx., x insolvenčních xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 296/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2019

588/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx výživném)

s účinností xx 1.7.2021

38/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 119/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx souběžně xxxxxxxxxxxxx výkonů rozhodnutí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2021 (změněna právním xxxxxxxxx x. 155/2021 Xx.)

155/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 38/2021 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 119/2001 Sb., kterým xx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkonů rozhodnutí, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 191/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2 na xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, oběti xxxxxxxxx činů x xxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.3.2021

218/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 6/2002 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxx, přísedících x státní správě xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x soudcích), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

261/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2022

286/2021 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx řád) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 27.10.2021, 1.7.2022, 1.1.2023 x 1.1.2024

448/2021 Xx., nález ÚS xx xxx 2.11.2021 xx. zn. Xx. XX 15/18 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx č. 120/2001 Xx., o soudních xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x x xxxxx xxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 8.12.2021

214/2022 Xx., x xxxxxxxxxx důvodech xxx xxxxxxxxx exekuce x x xxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního předpisu.

1) §9 xxxx. 9 xxxxxxxxx xxxxxx.
2) Xxxxx č. 65/1965 Sb., zákoník práce, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §438 xx 450 občanského xxxxxxxx.
3x) §265 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxxxx soudního xxxx. §46 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 37/1992 Xx., o xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
4) §167 xxxxxxxxx xxxxxx.
4a) Zákon č. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
5) §4 xxxxxx č. 82/1998 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx škodu způsobenou xxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 358/1992 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxx č. 120/2001 Xx.
6) §44 xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 120/2001 Sb.
7) §24 xxxxxx č. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7a) §2 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx.
7b) Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7c) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x pozbývání xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) Xxxxx č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7e) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

7f) §13b zákona x. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.

7f) §22 xxxx. 5 zákona č. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx (katastrální zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) §9a xxxxxx x. 96/1993 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7h) §1 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx x. 133/2000 Xx., x evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
7x) §42 xxxx. 3 zákona x. 42/1994 Xx., x penzijním připojištění xx xxxxxxx příspěvkem x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) §2 xxxxxx x. 42/1994 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx některých zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) §27 xxxx. 1 zákona x. 592/1992 Xx., x pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 82/1998 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 120/2001 Sb.
9) §53 xxxxxxxxxx soudního xxxx.
10) §14 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 328/1991 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
11) §112 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §6 xxxxxx č. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).
13) §71a xx 71c xxxxxx x. 358/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Xx.
14) §12 xxxxxx č. 328/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §143a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §200a xx 200d xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
16x) Xxxxx č. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
16a) Xxxxx č. 119/2001 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
16b) §11 xxxxxxxx x. 330/2001 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x odměně x náhradě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x podmínkách xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16x) Xxxxxxxxx §35 xxxx. 2 xxxxxx č. 216/1994 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxx rozhodčích nálezů.
16x) Například §109 odst. 1 xxxx. x), §267 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/2006 Sb., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).
17) Xxxxx č. 527/1990 Sb., x vynálezech, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 137/1995 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
18) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 151/1997 Sb., x oceňování xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x oceňování xxxxxxx).
18x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/47/ES xx xxx 6. června 2002 x xxxxxxxx x xxxxxxxxx zajištění.
19) §45 x xxxxxxxxxxx vyhlášky x. 37/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxx soudy, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
20) Xxxxx č. 588/1992 Sb., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
20a) §274 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
20x) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x znalcích x tlumočnících, ve xxxxx xxxxxx x. 322/2006 Xx.
21) §66 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx č. 7/2002 Sb., x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x státních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §247 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
23) §769 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 408/2010 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 427/2011 Sb., x doplňkovém xxxxxxxxx spoření.
27) §37 xxxx. 1 xxxxxx x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 230/2008 Sb.
28) §46 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx školách), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
29) §89 xxxxxx č. 111/1998 Xx.
30) Xxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx nouzi, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) §41f xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Zákon č. 361/2000 Sb., x provozu xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) §109 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon).

34) §46b občanského xxxxxxxx xxxx.

35) §10 x 10a zákona x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx obyvatel.

36) Zákon č. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) §49 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx.

38) §49 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx.

39) §46b xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

40) §50 xxxx. 2 xxxxxxxxxx soudního xxxx.

41) Xxxxx č. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

42) Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

43) §152 x xxxx. správního xxxx.

44) §2 xxxxxx x. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx.

45) §3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.