Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.06.2006.


Zákon, kterým se mění zákon č. 89/95 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
230/2006 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o státní statistické službě Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o sdružování občanů Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zemědělství Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o České národní bance Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. V
Přechodná ustanovení Čl. VI
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o státní kontrole Čl. VII
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o účetnictví Čl. VIII
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Čl. IX
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů Čl. X
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší Čl. XI
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o inspekci práce Čl. XII
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o finančních konglomerátech Čl. XIII
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon o územních finančních orgánech a některé další zákony Čl. XIV
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o cenách Čl. XV
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o Celní správě České republiky Čl. XVI
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. XVII
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o územních finančních orgánech Čl. XVIII
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna rozpočtových pravidel Čl. XIX
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Přechodné ustanovení Čl. XX
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST Čl. XXI
230
XXXXX
xx dne 25. xxxxx 2006,
xxxxxx xx xxxx zákon x. 89/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x státní xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 89/1995 Sb., x xxxxxx statistické xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Sb., zákona x. 256/2000 Xx., xxxxxx x. 411/2000 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 81/2004 Xx., zákona x. 562/2004 Xx. x xxxxxx č. 342/2005 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. x) se xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xx xxxxxx jednotkou2c),".
Poznámka xxx xxxxx č. 2x xxx:
"2x) Xxxxx x. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
2. X §2 xx xx xxxxxxx l) xxxxxxxx xxxx písmena x) x x), která xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 2d xxxxx:
"x) identifikačním kódem xxxxxxx jednotky xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx statistická xxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx) nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx jednotka) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; místní xxxxxxxx x činnostní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx2x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
2x) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2186/93 xx xxx 22. xxxxxxxx 1993 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx registrů hospodářských xxxxxxxx xxx statistické xxxxx.
Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 696/93 ze xxx 15. xxxxxx 1993 x xxxxxxxxxxxxx jednotkách xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x analýzy xxxxxxxxxxxx Společenství.".
Dosavadní písmena x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).
3. X §2 xx na konci xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x) xx v), xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou č. 2x, 2f x 2x xxxxx:
"x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizince xxxxxx místa pobytu, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x pobytu, xxx-xx x cizince x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu, xxxx xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx uděleného xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx2x); místem xxxxxxxxx xxxxxx cizince, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxx2x), adresa, xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx povolení x xxxxxx azylanta,
r) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nejmenší územní xxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x základní xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx vykrývá celé xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx území x xxxxxxxxx statistických xxx,
x) xxxxxxxx sídelní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x jednoznačnými územně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) územně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx vymezena xxxx xxxxxxxxxxx území nebo xxxx část, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tj. xxxxxxx xxxx, městského obvodu xx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx jednotkou xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x případě, že xx xxxx členěna2g), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx části,
v) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx celky, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondy, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem do xxxxxx sektoru.
2e) Xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x o xxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2x) Zákon x. 325/1999 Sb., x xxxxx x x xxxxx zákona x. 283/1991 Sb., o Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
2g) Xxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
4. V §3 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 2h xxx:
"(2) X xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx předseda, xxxxxxx xx návrh xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx členství x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Předsedovi Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx náležitosti související x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx prezidentovi Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx2x).
2x) §1 xxxx. x) xxxxxx x. 236/1995 Xx., o xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
5. X §3 xx xx xxxxx xxxxx odstavce 3 doplňují slova "x projednané x xxxxxxxxxxxx".
6. V §4 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ekonomického, demografického x xxxxxxxxxxxx vývoje Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,".
7. X §4 xxxx. 1 xx za xxxxxxx f) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx demografického xxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx o).
8. X §4 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx výsledků xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštními právními xxxxxxxx.".
9. X §4 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx jako xxxxxxx x).
10. X §9 xxxxxxxx 2 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4b, 4x x 4d xxx:
"(2) Xxxxx statistický xxxx xxxx xxxxxxxxx
x) z xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx4x) xxxxxxxxxxxx xxxxx x daňových xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx finančními orgány xxxxxxxxxx a jsou-li xxxxxxxxx dostupné v xxxxxxxxxxxx podobě, x xx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účtů xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx národních x xxxxxxxxxxxx účtů xx Xxxxxxxxxxxx4x) a pro xxxxxxx vedení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx4x),
x) x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx5) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx určení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Evropských xxxxxxxxxxxx4x),
x) x údajů xxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx5x) xxxx xxxxx:
1. xxxxxxxx xxxxx xxxx název, u xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x podnikajících xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx se od xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx; identifikací xx rozumí xxxxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx jim xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxxx osob, xx xxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvek na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
4x) Xxxxxxxx Rady (ES) č. 2223/96 xx xxx 25. června 1996 x Xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx a regionálních xxxx xx Xxxxxxxxxxxx.
4x) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2186/93.
4x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1172/95 xx xxx 22. xxxxxx 1995 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxx.".
11. X §9 xx xx odstavec 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5x xxx:
"(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx subjektů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx statistické xxxxx související x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx nefinančních a xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx sektor xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství5f).
5f) Xxxxxxxx Rady (ES) č. 3605/93 xx xxx 22. xxxxxxxxx 1993 x použití Xxxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx, připojeného xx Smlouvě o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.
Nařízení Xxxx (XX) č. 2223/96.
Xxxxxxxx (XX) č. 1221/2002 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xx xxx 10. xxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx (XX) č. 501/2004 Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady xx xxx 10. března 2004 x čtvrtletních xxxxxxxxxx xxxxxx vládních xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1222/2004 ze xxx 28. června 2004 x sestavování x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 7.
12. X §9 xxxx. 5 xx za slova "Xxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx".
13. V §10 xxxx. 2 xxxx. x) se slovo "xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
14. §12 xxxxxx nadpisu xxx:
"§12
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, domů x xxxx
Xx xxxxxxxxxx obyvatelstva xx xxxxx statistické xxxxxxxxx x narození xxxx, xxxxx, uzavření xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx vytváření xxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx zařízení podle xxxxxx xxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx důvěrné xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxx obvyklého xxxxxx xxxxxxx x místu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx byl udělen xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, státním občanství, xxxxxxx charakteristice xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxxx dětí x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx, příčině xxxxx, xxxxx xxxxxx zemřelého xxxxxxx, xxxxx x xxxx sledované xxxxxxxx.".
15. X §16 odst. 1 větě první xx xxxxx "x xxxx" nahrazují slovem "xxxx".
16. V §17 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou č. 6x xxxxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxx statistické údaje xxx xxxxx vědeckého xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínek ochrany xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxx x xxxxxxx x právem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx6x), x xx xxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx poskytnou xx xxxxx xxxxxxxxxxxx přímé xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) předávají xxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxx bance xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xx to xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Xxxxx republika xxxx Xxxxx národní banka xxxxxx.
6x) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 831/2002 xx xxx 17. xxxxxx 2002, xxxxxx xx xxxxxxx nařízení Xxxx x. 322/97 o xxxxxxxxxx Společenství, xxxxx xxx x přístup x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.".
17. X §17 xxxx. 2 xxxx první xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx účelu," vkládají xxxxx "xxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx7), xxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7 xxx:
"7) Xxxxxxxxx xxxxx x. 20/1966 Sb., x xxxx o xxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx x. 285/2002 Xx., o xxxxxxxx, odběrech x xxxxxxxxxxxxxxx tkání x xxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 228/2005 Xx.".
18. X §18 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx odstavec 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lze poskytnout x xxxxxxxxx x xxxxx, týká-li xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx obsahovat xxxxx x příjmení, xxxxx číslo, úplné xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx místa xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx poskytnout xxxx xxxxxxxxx údaj xxxxxxxx xx xxxxxxxx případu, xxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx lze xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx údaj týká.".
Dosavadní xxxxxxxx 4 se xxxxxxxx jako odstavec 5.
19. §19a včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8x xxx:
"§19x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxx statistický úřad xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx veřejným xxxxxxxx.
(2) Xxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vytváří Xxxxx statistický xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx v odstavcích 1 a 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx propojenou xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx získané x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy8a).
(4) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx rovněž xxxxx xxxxxx xxxxx.
8x) Xxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
20. X §20 xxxx. 2 písm. x) se xx xxxxx "u xxxxxxxxxxx xxxx" vkládají xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx".
21. V §20 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" zrušují.
22. X §20 odst. 2 xxxx. g) x x) se xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx".
23. X §20 xxxx. 3 se xxxx xxxxx xxxxxxx.
24. X §20 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx znějí:
"(4) X xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx ekonomických subjektů xxxxxxxx
x) identifikační xxx,
x) xxx xxxxxxx jednotky,
c) xxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx zaměstnanců,
j) xxxxx tržeb.
(5) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx ubytovací xxxxxxxx, pak se xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4 dále xxxxxxxx
x) druh xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx ubytovacího xxxxxxxx využívaná xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob,
c) xxxxx osob xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 až 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 8.
25. V §20 xxxxxxxx 7 xxx:
"(7) Údaje xx xxxxxx jednotku xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) až x), v xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx x) x x xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx každému, xxx x xx xxxxxx.".
26. X §20 xxxx. 8 se xxxx první xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x), xxxxxxxx 4 x činnostních xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx 4 xxxx. i) a x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx 5 xxxx. x) x c) xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx9x).".
Xxxxxxxx pod čarou x. 9e xxx:
"9x) Xxxxxxxxx §21 xxxx. 3 xxxxxx č. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx a x změně x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.".
27. §20x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx čarou x. 9f, 9h, 9x x 9j xxx:
"§20x
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx
(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx prvky xxxxxx identifikace x xxxxx x budovách xxxxxxxxxxxxx se na xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx získal xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9x) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Registr sčítacích xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uspořádanou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx objektů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vazby x xxxxx v obsahu, xxxx x xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx údaje x xxxxx lokalizaci evidovaných xxxx, které xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podkladů9h).
(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxx obvodů x xxxxx xx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x územně xxxxxxxxxxx jednotek, xxxxx xxxxxxxxxx územní, xxxxxxx, xxxxxxx x statistické xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxxx části (xxxxxx) x přidělenými xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx tvoří
a) soustavu xxxxxxxx xxxxx: xxxxxx, xxxx, okres, xxxx, xxxxxxx obvod, xxxx. xxxxxxx část, xxxxxxxx xxxxxx jednotka, katastrální xxxxx9x), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, statistický obvod x parcela9i),
b) soustavu xxxxxx xxxxxxxxxxx jednotek: xxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xx xxxxxxxx se x jednotlivých územních xxxxxxx x územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kategorie x příslušnosti xxxxx xx správním xxxxxxx.
(6) Xx xxxxxxxx sčítacích xxxxxx a budov xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x rok xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x rok xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx odstranění xxxxxx,
x) xxxx vlastníka,
g) xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxx x xxxxx x xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x2,
x) xxxxxxxxxx prostor xxxxxx v m3,
k) xxxxxxxxx plocha xxxxxx x x2,
x) počet xxxxxxxxxx podlaží,
m) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,
x) připojení xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxx,
x) připojení xx plyn,
r) xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(7) U budov, xx kterých xx xxxxxxx xxxxx xxx, xxxx předmětem xxxxxx xx registru xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx těmito xxxxx
x) xxxxxxxxxxxxx kód bytu,
b) xxxxxxxx číslo xxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx bytu,
e) xxxxxxx x obytná xxxxxx xxxx x x2,
x) počet xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx,
x) vybavení xxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxx kout, xxxxxx).
(8) Český xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx zaznamenává xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx 7. X xxxx xxxxxxx údaje získané x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxx.
(9) Identifikační xxx xxxxxx x identifikační xxx xxxx slouží x jednoznačné identifikaci xxxxxx x xxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx pouze evidenční xxxxxx x xxxxxxxxx xx Český statistický xxxx každé budově x xxxxxxx bytu xxx xxxxxx zápisu xx registru xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx.
(10) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 5 x xxxxxxxx 6 x xxxxxxxx písm. x) xxxx xxxxxxx a xx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx9x).
(11) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxx. x) x xxxxxxxx 7 xxxx neveřejné. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx statistickou xxxxxx, x dále xxxxxx státnímu orgánu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
9x) Xxxxx x. 158/1999 Sb., x xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxx x xxxx 2001.
Xxxxx x. 344/1992 Xx., x katastru nemovitostí Xxxxx xxxxxxxxx (katastrální xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) Xxxxxxxx xxxxx x. 116/1995 Xx., kterým xx xxxxxxx geodetické referenční xxxxxxx, xxxxxx mapová xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx státu x xxxxxx jejich xxxxxxxxx.
9x) Xxxxx x. 344/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) Xxxxx x. 344/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx x. 162/2001 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nemovitostí Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
28. V §20x xx doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.".
29. §20x xxxxxx xxxxxxx x §20x xx zrušují.
30. X §21 se x nadpisu xxxxx "x identifikační xxx" xxxxxxx.
31. V §21 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx")" xxxxxxx.
32. V §21 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx slova "; xx xxxxxxx, xxxxx-xx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx společnosti9k) xxxx xxxxxxxx9x)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 9k xxx:
"9x) §69 odst. 2 a §254 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
33. V §22 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 11x zní:
"d) právnickým xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
11x) Xxxxx č. 3/2002 Xx., x xxxxxxx náboženského xxxxxxx x postavení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x církvích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
34. X §22 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxx k přidělování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 až 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 8.
35. X §22 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx považuje xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx již xxxx xxxxxxxxx jinému xxxxxxxxxxxx subjektu, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxx kontrolním xxxxxx.".
36. X §22 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Identifikační xxxxx pro potřeby xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.".
37. X §22 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxx 4" nahrazují slovy "xxxxxxxx 5".
38. X §22 odst. 8 xx slova "(xxxxxxxx 4)" xxxxxxxxx xxxxx "(xxxxxxxx 5)", slova "(xxxxxxxx 6)" xx xxxxxxxxx xxxxx "(xxxxxxxx 7)" x slova "4 x 6" xx nahrazují slovy "5 a 7".
39. §23 xxxxxx nadpisu xxx:
"§23
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Identifikační kód xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednotky x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Identifikační xxx přiděluje xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a příslušnému xxxxxxxxxxxx subjektu xx xxxxxxx vždy v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
40. §24 zní:
"§24
Na xxxxxxxxxxx x ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x identifikačního xxxx x na změny xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx správního xxxx xxxxxxxxx.".
41. §25 x 26 včetně xxxxxxx xxxxx:
"Xxxxxxx xxxxxxx
§25
(1) Fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx statistickou xxxxxx xxxx xxxx osoba, xxxxx zajišťuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx soupisy, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1.
(2) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Kč.
§26
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §10 xxxx. 3.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx podle §22 xxxx. 5 x 7 neohlásí xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx nezbytné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxx uvedených xxxxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx x za xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.".
42. Xx §26 xx xxxxxx xxxx §26x, xxxxx xxx:
"§26x
(1) Xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxx neodpovídá, xxxxxxxx xxxxxxx, že vynaložila xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Při xxxxxx výměry pokuty xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xx způsobu jeho xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a k xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x něm xxxxxxxxx xxxxxx xx 3 xxx, xxx se x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 5 xxx ode xxx, xxx xxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx stupni xxxxxxxxxx
x) orgán státní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx statistickým xxxxxxxxxxx, povinnost mlčenlivosti xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx delikty xxxxx §25 xxxx. 1,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, při jehož xxxxxxxxxxxx zjišťování nebyla xxxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1,
c) Český xxxxxxxxxxx úřad, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.
(5) Na xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx došlo xxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx x přímé xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx x pokut xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XX
X §9 xxxxxx č. 83/1990 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 68/1993 Xx., odstavec 2 zní:
"(2) Xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x jejich xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx do 7 dnů po xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx sdružení; xx xxxxx i xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 4 x 5.".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx
Xx. III
Xxxxx č. 252/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 62/2000 Xx., xxxxxx x. 307/2000 Xx., xxxxxx x. 128/2003 Xx., xxxxxx č. 85/2004 Xx., zákona x. 317/2004 Xx., zákona x. 94/2005 Xx., xxxxxx č. 441/2005 Xx. x xxxxxx x. 444/2005 Xx., xx mění takto:
1. X §2x xxxx. 6 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx".
2. X §2x odst. 7 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxx xxxxx x xxxxxx skutečností xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikatele xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx obdobně a xxxxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx příslušný orgán xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.".
3. X §2x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) O xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx obecní xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx vyrozumí xx xxxxx xx 30 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby.".
4. V §5 xxxx. 10 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Pokuty xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5x).".
ČÁST XXXXXX
Xxxxx xxxxxx o Xxxxx xxxxxxx xxxxx
Xx. IV
V §41 xxxxxx č. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 442/2000 Xx., xxxxxx x. 127/2002 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx. x xxxxxx x. 62/2006 Xx., xx doplňuje xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx předávat Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, jestliže xx xx xxxxxxxx xx splnění závazků x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".
XXXX XXXX
Xxxxx zákona x xxxxxx daní x xxxxxxxx
Čl. X
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., zákona x. 302/1993 Sb., xxxxxx x. 315/1993 Xx., zákona x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 255/1994 Xx., zákona x. 59/1995 Sb., zákona x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 323/1996 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., zákona č. 168/1998 Xx., zákona x. 29/2000 Sb., xxxxxx č. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 218/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx č. 367/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx č. 271/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 226/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 322/2003 Xx., xxxxxx x. 354/2003 Xx., xxxxxx č. 438/2003 Xx., xxxxxx č. 440/2003 Xx., xxxxxx x. 479/2003 Xx., xxxxxx x. 19/2004 Xx., xxxxxx č. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 254/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 554/2004 Xx., xxxxxx č. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 215/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., zákona x. 70/2006 Sb., xxxxxx x. 79/2006 Xx. x zákona č. 115/2006 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §1 odst. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "§63 xxxx. 2 až 6" xxxxxxxxx xxxxx "§63".
2. X §24 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x) a x), která xxxxx:
"x) xxxxxxxx informace xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x přestupku, xxxxx xx vymezen x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem.".
3. V §24 xxxx. 6 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx" zrušuje.
4. Xx §34b xx xxxxxx nový §34x, xxxxx včetně nadpisu xxx:
"§34c
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nadřízeného xxxxxxx daně, xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx uplynulo 6 xxxxxx xxx dne, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úkon v xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxx došlo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) marně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxx správce daně xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxx správce xxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xx důvodný, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx postupovat x xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx porušil, xxxxxxxxxx zjištěného xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zjedná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx působnosti, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, aby xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx xxxxxx oprávněným, xxxxx podnět xxxxxx x xxxxxx subjekt x tom xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.".
5. Za §37x xx xxxxxx xxxx §37x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§37b
Xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx penále x xxxxxx xxxxxxxxx vyměřené xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxx k přímému xxxxxxx xxx, xxx xxxx stanovena xxxxxx xxxxxxxx známé daňové xxxxxxxxxx, xx xxxx
x) 20 %, xx-xx daň xxxxxxxxx,
x) 20 %, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx
c) 5 %, je-li xxxxxxxxx daňová xxxxxx.
(2) Správce xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) x xxxxxx uhrazené xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxx x xxxxxx uplatnění xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx snížení, které xxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x současně xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx daní. Penále xx splatné x xxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyměřené xxxx.
(4) Xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx základ xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyúčtování, xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxx, xxxxxxxx.".
6. X §46 odst. 7 xxxx xxxxxx xx slovo "penále" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx x xxxxxxxx".
7. X §46 xx xx odstavec 8 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 9, který zní:
"(9) V rámci xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxx jednotlivých xxxxx, xxxxx kterých xxxx xxxxxxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že ve xxxxxx dodatečného xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavec 9 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10.
8. X §55 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Příjemcem xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx obnovy xxxxxx, xxxxx podal xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, s xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, kterého xx xxxxxx týká. Oba xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x povolení obnovy xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx.".
9. V §55 xx doplňuje odstavec 9, xxxxx xxx:
"(9) Xx-xx obnova xxxxxx povolena na xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx dokazování x xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx subjekt; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx je ručitel x xxxxxx xxxxxxx, x nímž xxxx xxxxxx řízení, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx.".
10. V §57 xx odstavec 5 xxxxxxx.
11. Za §57 xx xxxxxx xxxx §57x, který xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod xxxxx x. 25x x 25x zní:
"§57x
Xxxxxx
(1) Nedoplatek xx xxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, pokud mu xxxxx25x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyzve x xxxxxxxx stanoví xxxxx x xxxx úhradě. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tehdy, nebyl-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, ačkoliv xxx xxxxxx dlužník x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nedoplatek xxxxx xxxxxxx ani xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, že xxxxxxxx xx bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. K xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daně, k xxxxxx jejíhož nedoplatku xx xxxxxxx vyzýván. Xxxxx xxxx xxxxx xx může xxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx
x) xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1,
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve větším xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, u které xxxxx xxxxxxxxx den xxxxxxxxxx,
x) právo xx vymáhání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bylo zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxx, xx ručitel xxxxxxxx podat návrh xx xxxxxx xxxxxx, xx kterém byla xxxxxxxx xxxxxxxx stanovena xxx, x úhradě xxxxxxx nedoplatku xxx xxxxxxx vyzván.
(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx námitku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dani xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), nastanou xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx námitku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxx xxxxxxxx dotčena.
(5) Xxxxxxx xx xxxxxxx uhradit xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po marném xxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx povolení xxxx úhrady ve xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx po xxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x posečkané xxxxxx a xxx xx xxxx dobu xxxxx nedoplatek xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxx ručí, xx xxxxxxxx výzvy xxxxx odstavce 1, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx, návrhu xx obnovu řízení xxxx prominutí xxxx xxxxx zvláštního daňového xxxxxx25x). Do té xxxx má xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx ručí.
(8) Xxxxxxx, xxxx němuž xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx při xxxxxxx xxxx procesní xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx i oprávnění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 o xxxxxxxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx kterými xxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx, xx oprávněn xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx daně xx xxxxxxx mu xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx-xx xxxxxxxxxx xx dani xxxxxxx ručitelem a xxxxxxx-xx xx dni xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §64, xxxxxxx xxxx xxxxxxx tento xxxxxxxxx xx případný xxxxxxxxxx xx xxxxxxx účtu xxxxxxxx, kde xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx který xxx xxxxxxxxx převést, xxxxxxx xxxx přeplatek nebo xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poukáže xxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxx xxxxxx až do xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.
25a) Například §56 obchodního xxxxxxxx, §8 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 357/1992 Sb., x dani dědické, xxxx xxxxxxxx x xxxx z převodu xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 18/1993 Xx.
25x) §25 xxxxxx x. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
12. V §59 xxxx. 5 xx xxxxxxx g) xxxxxxx x x písmenu x) xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxx".
13. V §60 xxxx. 4 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxx x prodlení" x věta druhá xx zrušuje.
14. X §60 xxxx. 6 xxxx první xx slova "140 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx platné xxxxx xxx kalendářního čtvrtletí" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, zvýšené x sedm xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx pro xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
15. X §60 se xxxxxxxx odstavec 8, xxxxx xxx:
"(8) X nedoplatku xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx §1 xxxx. 4 xxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.".
16. §63 xxxxxx nadpisu xxx:
"§63
Xxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx daň xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx, počínaje xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxx platby xxxxxx, a to xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výši xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní bankou, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx 5 xxx xxxxxxxx.
(3) Úrok x xxxxxxxx je xxxxxxx dnem, ve xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx a xx osobním xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx následujícího po xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx den xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx je daňový xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx úrok x xxxxxxxx, vymáhán, xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx zjištění vratitelnosti xxxxxxxxx.
(4) Xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x důsledku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx splatný xx xxxxxx náhradní xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx daň x xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyšší xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x přeplatku, xxxxx xx xx příslušném xxxxxxx účtu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nižší xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zda xxxxxx k tomuto xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx snížení xxxxx x prodlení od xxxxxxxxx dne xxxxxxxxxx x x jaké xxxx. Xxxxxxx-xx takto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, správce xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx 30 xxx, xxxxxxxxx-xx 50 Kč.
(5) Xxxx z xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx do xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daně.
(6) Xx-xx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx osobní xxxx x xxxxxxxxx xx dni, xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx ke xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx úrok x xxxxxxxx xx osobním xxxx, xxx xx xxxx platba xxxxxxxxx, xxxxxxxx.
(7) X xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx daňového dlužníka xxxxxxxxx výměrem xxxx xxxxxxxxxx jeden měsíc xxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxx §70 xxxx. 1, xxxxx může xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vyžaduje xxxx osobního účtu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zpravidla xxxx xx 30 xxx xxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx jeho xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx pro podání xxxxxxxx přiznání, hlášení xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(9) U xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx a na xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §1 odst. 4 xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx.".
17. X §64 xxxx. 6 xxxx xxxxx se xxxxx "140 % xxxxxxxxx xxxxxxx sazby Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx první xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, zvýšené o xxxxxxx xxxxxxxxxxx bodů, xxxxxx pro xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" a xx xxxx xxxxx xx xxxxx "140 % xxxxxxxxx úrokové sazby Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, zvýšené x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
18. X §73 xxxx. 10 xxxx xxxxx se xxxxx ", než xx poskytuje xxxxx §64 odst. 6" xxxxxxxxx xxxxx "repo xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x čtrnáct xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxx den xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
19. X §96x xxxx. 3 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxx §64 odst. 6" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxx repo sazby xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx xxxxxxxx v §37x tohoto xxxxxx xx xxxxxxx pro xxxx, x xxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uplynula xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx-xx lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx xx §63 zákona x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
2. Úprava obsažená x §60 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx posečkání xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx úrokem x xxxxxxxx xxxxx §63 xxxxxx zákona. Xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §63 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx účinném xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx §60 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx a poplatků, xx xxxxx účinném xx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
3. Úprava xxxxxxxx x §63 xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxx původní den xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx splatnosti xxxxxx xx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx §63 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x správě xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
4. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §63 xxxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx daní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx, spravuje xx toto xxxxxx xxxx úrok z xxxxxxxx xxxxx §63 xxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxxx xxxxxxxx x §64 xxxx. 6 x §96a odst. 3 tohoto xxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xx dani, xxxxx xxxxxxx den xxxxxxxxxx nastane xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, jejíž xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx §64 xxxx. 6 x §96a xxxx. 3 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x správě xxxx x poplatků, ve xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
6. Úprava xxxxxxxx x §73 xxxx. 10 tohoto xxxxxx xx použije xxx xxxxxxxx nedoplatek na xxxx, xxxxx xxxxxxx xxx splatnosti nastane xx účinnosti tohoto xxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx §64 xxxx. 6 xxxxxx x. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto zákona.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx kontrole
Čl. XXX
X §19 xxxx. 5 zákona č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 392/2005 Xx., xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx orgán" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx".
XXXX SEDMÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx
Čl. XXXX
X §37 xxxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx. x xxxxxx x. 437/2003 Sb., xxxxxxxx 7 xxx:
"(7) Xxx vybírání x xxxxxxxx xxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx34).".
XXXX XXXX
Xxxxx zákona o xxxx xxxxxxx, dani xxxxxxxx a dani x xxxxxxx nemovitostí
Xx. XX
Xxxxx č. 357/1992 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x dani z xxxxxxx nemovitostí, ve xxxxx zákona 18/1993 Xx., zákona x. 322/1993 Xx., zákona x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 72/1994 Xx., zákona č. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 113/1994 Sb., xxxxxx x. 248/1995 Xx., xxxxxx x. 96/1996 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx č. 203/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 169/1998 Sb., xxxxxx x. 95/1999 Xx., xxxxxx č. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 340/2000 Sb., zákona x. 364/2000 Xx., xxxxxx x. 117/2001 Xx., xxxxxx č. 120/2001 Sb., xxxxxx x. 148/2002 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 420/2003 Xx., xxxxxx č. 669/2004 Xx., xxxxxx č. 179/2005 Sb. a xxxxxx x. 342/2005 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §25 xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 16 xxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx subjektu nebo xxxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxxx výzva x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, daň x xxxxxxx nemovitostí nebo xxx xxxxxxxx promine x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smlouvy xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx, pokud k xxxx xxxxx xx xxxxx 3 xxx
x) xxx dne xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx práva xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx16),
b) xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx nemovitostí,
x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx věci
a xxxxxx subjekt nebo xxxxxxx ve xxxxx 3 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) xx x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx.
16) §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 265/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx práv x xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 90/1996 Xx.".
2. X §25 odst. 4 xx za xxxxx "xxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxx subjektu nebo xxxxxxxx, kterému byla xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".
3. X §25 se xxxxxxxx xxxxxxxx 6, který xxx:
"(6) Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4, která xxx byla xxxxxxxxx xxxxxx nebo zcela xxxxxxxxx, vznikne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxx převede na xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx ručitele, xxx se xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnostech. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx daně xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx od xxxx xxxxxx.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů
Xx. X
X §157x xxxx. 10 zákona č. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx republiky a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 222/2003 Xx. x xxxxxx x. 428/2005 Xx., xx slova "xxxxxx xxxxxxxx úřady" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx úřady".
ČÁST XXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxx ovzduší
Čl. XX
V §40 xxxx. 17 xxxxxx č. 86/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 92/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Sb., xxxxxx x. 695/2004 Xx., xxxxxx x. 180/2005 Sb. x xxxxxx x. 385/2005 Xx., xx slova "xxxxxxxx úřady" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxxxx práce
Čl. XXX
V §37 xxxx. 1 zákona č. 251/2005 Sb., x xxxxxxxx xxxxx, xx slova "xxxxxx finanční xxxxx68)" xxxxxxxxx slovy "celní xxxx".
ČÁST DVANÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx konglomerátech
Xx. XXXX
X §31 xxxx. 5 xxxxxx č. 377/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx bankami, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pojišťovnami x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx finančních xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "celní xxxx".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Čl. XXX
V čl. XXXX xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx 2 xxx:
"2. Při xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx příslušnosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx. Do xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx správu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx místně xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 135/1994 Xx., zákona x. 151/1997 Sb., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 141/2001 Xx., zákona x. 276/2002 Sb., xxxxxx x. 124/2003 Xx., xxxxxx x. 354/2003 Xx., xxxxxx č. 484/2004 Xx., zákona x. 217/2005 Xx. x xxxxxx x. 377/2005 Xx., se xxxx xxxxx:
§10 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 8a x 8b xxx:
"§10
(1) Xxxxxx xxxxxx stanoví cenovým xxxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2, xxxxx x xxxx svým xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx regulaci podle §5, 6 x 8, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, úředně xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx x regulaci xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx regulační xxxx x Energetickém xxxxxxxxxx věstníku a Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8x). Xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem8b). Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nabývá xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.
8x) §2 odst. 1 písm. x) xxxxxx č. 309/1999 Xx., o Xxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8x) Xxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX PATNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx o Xxxxx správě České xxxxxxxxx
Čl. XXX
X zákoně č. 185/2004 Sb., x Celní xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxx x. 635/2004 Sb., xxxxxx x. 669/2004 Xx. x xxxxxx x. 80/2006 Sb., xx xx §5 vkládá xxxx §5a, který xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod xxxxx x. 42 xx 44 zní:
"§5x
Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx42) údaje x obyvatelích, x xx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu43).
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx celním xxxxxxx xxx xxxxx působnosti xxxxx tohoto zákona x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx44) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xxxx přiděleno rodné xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxx to xxxxxxxx technický xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx údaje xxxxx věty xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x
a) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky
1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxx xxxxxx změna, xxxxx xxxxxxxx,
2. datum xxxxxxxx,
3. xxxxxxx x xxxx změna,
4. místo x xxxxx narození; x xxxxxx, který xx xxxxxxx v cizině, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx,
5. rodné xxxxx,
6. státní xxxxxxxxx,
7. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx,
8. počátek xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx trvalého xxxxxx xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx České republiky,
9. xxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilosti k xxxxxxx úkonům,
10. xxxxx xxxxxx, místo xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxx xxxxxx,
11. xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce; x xxxxxxx, že xxxxx x rodičů xxxx xxxx zákonný xxxxxxxx nemá rodné xxxxx, jeho xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx narození,
12. xxxxxxx xxxx, xxxxx jeho změny x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
13. xxxxx xxxxx manžela; je-li xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x datum xxxx xxxxxxxx,
14. xxxxx xxxxx dítěte,
15. xxxxxxxx xxxxxx,
16. xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum x stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,
17. xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx, kteří jsou xxxxxxxxx,
1. xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx změna, xxxxx xxxxxxxx,
2. datum xxxxxxxx,
3. pohlaví x xxxx xxxxx,
4. xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx,
6. xxxxxx xxxxxxxxx,
7. xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,
8. xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx k pobytu,
9. xxxxxxx pobytu, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
10. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
11. správní xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx není umožněn xxxxx na území Xxxxx republiky,
12. xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
13. rodinný stav, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, rodné xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,
14. jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx; x případě, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx narození,
15. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx rodné číslo, xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
16. xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx mimo xxxxx České republiky, xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx,
17. den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx.
(4) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx x rok xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x fyzické xxxxx xxxxxxxx x cizině xxxx, na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.
(5) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
42) Xxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
43) §1 zákona č. 133/2000 Sb.
44) §13x xxxxxx x. 133/2000 Xx.".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
Xx. XVII
X příloze č. 2 x xxxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 635/2004 Xx., xxxxxx č. 669/2004 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Sb. a xxxxxx x. 545/2005 Xx., "Seznam xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazbě" xx xx slova "- Domácí xxxx x xxxx, xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x XXX 85.3 xxxx 95.0" xxxxxxxx xxxxx "- respitní xxxx".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech
Xx. XXXXX
V §6 xxxx. 2 xxxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxx x. 311/1999 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx. x zákona x. 130/2006 Xx., xx xxxxx "x)," xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx rozpočtových pravidel
Xx. XXX
X xxxxxx č. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 493/2000 Xx., zákona x. 141/2001 Xx., zákona x. 187/2001 Sb., xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., zákona x. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 479/2003 Xx., zákona x. 186/2004 Xx., xxxxxx č. 257/2004 Xx., zákona x. 436/2004 Sb., xxxxxx x. 482/2004 Sb., xxxxxx x. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 546/2005 Xx., zákona x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 130/2006 Xx., zákona x. 138/2006 Xx. x xxxxxx x. 140/2006 Xx., se za §75x xxxxxx xxxx §75x, xxxxx xxx:
"§75x
Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocích a xxxxxxx obdobných transferech xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx fondů, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Národního fondu (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxx dotací"). Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zaznamenávat xxxxx x xxxx x x jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xx ní xxxxxxxx x xxxxxx evidencí, xxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx. Obsah a xxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxxxx xxxx přenášených xx xxxxxxxxx evidence dotací x xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poskytovatelé xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
XXXX DEVATENÁCTÁ
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XX
Řízení xx xxxxxx, u xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx finančních xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, dokončí xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
XXXX DVACÁTÁ
XXXXXXXX
Čl. XXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, čl. V xxxx 5, 6, 12 xx 19 x čl. VI, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
x x. Kasal v. x.
Klaus x. x.
Xxxxxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 230/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.6.2006, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, čl. V xxxx 5, 6, 12 až 19 x čl. VI, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2007.
Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.