Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.09.2021 do 31.12.2021.


Zákon o pomoci v hmotné nouzi
111/2006 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Hmotná nouze §2

Osoba, která není v hmotné nouzi §3

Dávky §4

Okruh oprávněných osob §5

Orgány pomoci v hmotné nouzi §6

Pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a újezdní úřady §7

ČÁST DRUHÁ - VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

Společně posuzované osoby §8

Příjem §9

Aktuální kalendářní měsíc a rozhodné období §10

Zvýšení příjmu vlastním přičiněním §11

Zvýšení příjmu vlastní prací §12

Zvýšení příjmu řádným uplatněním nároků a pohledávek §13

Zvýšení příjmu prodejem nebo jiným využitím majetku §14

Celkové sociální a majetkové poměry §15

Posuzování neodůvodnitelné zátěže pro systém pomoci v hmotné nouzi §16 §17

Nezaopatřené dítě §18

Veřejná služba §18a §19 §20

ČÁST TŘETÍ - DÁVKY

HLAVA I - PŘÍSPĚVEK NA ŽIVOBYTÍ

Podmínky nároku na příspěvek na živobytí §21

Povinnost vrátit příspěvek na živobytí nebo jeho část §22

Výše příspěvku na živobytí §23

Částka živobytí osoby a částka živobytí společně posuzovaných osob §24

Hodnocení snahy zvýšení příjmu vlastní prací §25

Hodnocení možnosti využití majetku §26

Hodnocení možnosti uplatnění nároků a pohledávek §27

Hodnocení možnosti zvýšení příjmu u nezletilých dětí §28

Zvýšení částky živobytí osoby z důvodu dietního stravování §29 §30 §31 §32

HLAVA II - DOPLATEK NA BYDLENÍ

Podmínky nároku na doplatek na bydlení §33

Byt, jiný než obytný prostor a ubytovací zařízení §33a

Standardy kvality bydlení jiného než obytného prostoru, stavby pro individuální či rodinnou rekreaci a jejich kontrola §33b

Podmínky pro posouzení případů hodných zvláštního zřetele §33c §33d

Odůvodněné náklady na bydlení §34

Výše doplatku na bydlení §35

Doba poskytování doplatku na bydlení §35a

Vzájemná součinnost krajské pobočky Úřadu práce, obce a pověřeného obecního úřadu nebo újezdního úřadu §35a

HLAVA III - MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC

Podmínky nároku na mimořádnou okamžitou pomoc §36

Výše mimořádné okamžité pomoci §37

ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DÁVKÁCH

Nárok na dávku a její výplatu §38

Minimální výše příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení §39

Příjemce a zvláštní příjemce §40 §41

Formy poskytování dávek §42

Výplata dávek §43

Změna skutečností rozhodných pro nárok na dávku a její výši §44 §45

Přechod nároku na dávky při úmrtí žadatele nebo příjemce §46

Přechod nároku na opakující se dávky při ztrátě podmínky nároku dosavadního příjemce §46a

Zánik nároku na dávku, zánik nároku na výplatu dávky §47

Postoupení a srážky §48

Povinnosti a odpovědnost žadatele, příjemce dávky a osoby společně posuzované §49

Povinnosti státních orgánů, obcí, krajů a dalších osob §50

Přeplatky §51

Informační systém pomoci v hmotné nouzi §52

Údaje poskytované Ministerstvem vnitra §53 §54

Mlčenlivost §55

Kontrolní činnost §56

Přestupky §57 §58 §59

ČÁST PÁTÁ - ORGANIZACE A ŘÍZENÍ

HLAVA I - ORGANIZACE

Ministerstvo §60

Krajská pobočka Úřadu práce §61 §62 §62a §62b

HLAVA II - POVINNOSTI A OPRÁVNĚNÍ ORGÁNŮ POMOCI V HMOTNÉ NOUZI, POVĚŘENÝCH OBECNÍCH ÚŘADŮ, OBECNÍCH ÚŘADŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ A ÚJEZDNÍCH ÚŘADŮ A JEJICH ZAMĚSTNANCŮ §63 §64 §65 §65a

HLAVA III - ŘÍZENÍ

Zkrácené řízení §66

Místní příslušnost §67

Účastníci řízení §68

Zahájení řízení §69

Zastupování §70

Podání a jiné úkony §71

Náležitosti žádosti §72

Důkazní prostředky §73

Vyjádření k podkladům pro rozhodnutí §74

Vydávání rozhodnutí §75

Oznámení a námitky §76

Opravné prostředky §77

Výkon rozhodnutí §78

Náklady řízení §79

ČÁST ŠESTÁ - ZMOCŇOVACÍ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Zmocňovací ustanovení §80

Přechodná ustanovení §81

ČÁST SEDMÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zrušovací ustanovení §82

Účinnost §83

č. 261/2007 Sb. - Čl. XXVI

č. 259/2008 Sb. - Čl. VI

č. 382/2008 Sb. - Čl. VI

č. 366/2011 Sb. - Čl. II

č. 306/2013 Sb. - Čl. XII

č. 252/2014 Sb. - Čl. II

č. 367/2016 Sb. - Čl. II

č. 98/2017 Sb. - Čl. II

č. 309/2018 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 344/2021 Sb.

INFORMACE

111
ZÁKON
ze dne 14. xxxxxx 2006
x xxxxxx x hmotné nouzi

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx1) fyzickým xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), které xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, prostřednictvím xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxx").

(2) Každý má xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo jejímu xxxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx posuzování xxxxx xxxxxx nouze se xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx poměry xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx, posuzují xxxxxxxx s xxxxxx x sociálními a xxxxxxxxxxx poměry xxxxxxx xxxx. Xxxxx těchto xxxxxxxx posuzovaných xxxx xx posuzuje xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx2), xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx nouzi, není-li xxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxxx xxxx příjem x xxxxxx společně xxxxxxxxxxxx osob

a) xx xxxxxxxx přiměřených nákladů xx bydlení (§9 xxxx. 2) nedosahuje xxxxxx živobytí (§24), xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxx spolu s xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx živobytí, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx (§34) x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "odůvodněné xxxxxxx xx bydlení"),

přičemž si xxxxxx tento xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx věku, zdravotnímu xxxxx nebo x xxxxxx vážných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jejích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xx osobu v xxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vážná xxxx xx xxxxxx.

(4) Xx xxxxx x xxxxxx nouzi xxxx xxxxx pomoci v xxxxxx nouzi xxxxxxxxx xxx osobu, xxxxxx xxxxxxxx vážná xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx poměry xxxx xxxxxx, xx jí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastními xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zejména xxxxxxx xxxxxxx (například xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxx destruktivní xxxxxxx, ekologická xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx k příjmům x xxxxxxxx xxxxxxxxx x majetkovým poměrům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zejména xx xxxxxxxxxx správního xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx do xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dlouhodobé xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů souvisejících xx vzděláním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx nezbytných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxxx dětí59).

(6) Za xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, která v xxxxx xxxx, x xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úspěšně xxxxx xxxxx xxxxxxx x xx ohrožena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx po xxxxxxxx léčby chorobných xxxxxxxxxx propuštěna xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx ústavní xx xxxxxxxx výchovy nebo x xxxxxxxxxx péče xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x 19 xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx životně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x tomu, že xx osobou xxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§3

Xxxxx, xxxxx není x hmotné nouzi

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, osobou x xxxxxx nouzi xxxx xxxxx, xxxxx

x) není x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v rozsahu 20 xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx popřípadě xxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx x těchto vztahů x rozhodném xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx 68 xxx,

2. xxxxxxxxxxx starobního důchodu,

3. xxxxxxxxx xx třetím xxxxxx,

4. osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxx dávky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a řádně xxxxxxxxx xxxxxxx o 1 xxxx x x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx x xx xxxx xxxx takto xxxxxxxxx o xxxx, xxxxx z vážných xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx obdobném xxxxxxxx,

5. xxxxxx osobně xxxxxxxx o xxxx xx věku xx 10 let závislé xx pomoci xxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxx X xxxx xxxxxx osobně pečující x xxxxx xxxxxxxx xx pomoci jiné xxxxxxx osoby xx xxxxxx XX (středně xxxxx xxxxxxxxx), nebo xx stupni III (xxxxx závislost) xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx), a xx za xxxxxxxxxxx, xx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxx osobu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx přiznání příspěvku xx péči xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx poskytující xxxxx17a); xx-xx pečujících xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx použít xxxxx x xxxxx z xxxx, a xx xx, xxxxx byla xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

6. xxxxxxxxxxx příspěvku na xxxx ve xxxxxx XX (středně xxxxx xxxxxxxxx), xxxx xx xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) anebo xx xxxxxx XX (úplná xxxxxxxxx),

7. xxxxxxxxxxxxx dítětem,

8. xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

9. xxxxx xxxxxxxxx x důvodu, xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

10. aměstnancem, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jejich splatnosti70),

b) xx xxxxxx x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxxxxx krátkodobé zaměstnání3) xxxx účastnit xx x xxxxxxx xxxxxxxx x řešení xxxxxxxxxxxxx4), x xx po xxxx 3 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx kterém xxxxx k xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx neprojevuje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx si xxxxxx xxxxxxxx přičiněním (§11),

x) je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou x její xxxxxx xx odečtení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx živobytí xxxxx, že xx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx se považuje xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění60),

e) xx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx zástupce xxxxxx xxxxxxxxx x řádným xxxxxxx povinné školní xxxxxxxx uložen xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx po dobu 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx správního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx k tomuto xxx xxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx, které xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx5c) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx si úmyslně xxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx, xxxx jí xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost zaviněnou xxxxxx xx rvačce, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx užití xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxxx výši,

h) xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx podle §45 xxxx. 2 xxxx §49 xxxx. 5, xxxx x xx společně xxxxxxxxxxx xxxxxx, a to xx dobu 3 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, xx xxxxxx byla xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), x) xxxx x) xxxxxx společně posuzovanou xxxxx §2 odst. 1, xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx; x této xxxxx se xxxxxxxx xxx při stanovení xxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xx živobytí xxxxx §23 xxxx. x). Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxx xxxxx zjištění xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Orgán xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxx uvedenou v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx e), x) x x), x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §48 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx za xxxxx x hmotné nouzi.

(4) Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxx, xx osobou x hmotné nouzi xxxx xxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, že xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zaručit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxxx.

(5) Xx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xx považuje xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx.

§4

Dávky

(1) Xxxxx x xxxxxxx pomoci v xxxxxx nouzi xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx bydlení,

c) xxxxxxxxx okamžitá pomoc.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxx se opakující. Xxxxxxxxx okamžitá pomoc xx xxxxxx jednorázovou.

(3) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.

§5

Okruh xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx a xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx při xxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx xx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu7) xxxx xxxxx xx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7a), x xx pokud xx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8), x to xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

c) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx zaručuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu9) xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx na xxxxxxxx výhody x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx10), x xx xxxxx xx xxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie11), xxxxx je xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9) xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx, nevyplývá-li mu xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx10), x xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, a xxxx xxxxxxx příslušník, pokud xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11a), x to pokud xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 3 xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx stanovených podmínek

a) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

b) osoba xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9), x to xxxxx má xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 4 x 5 lze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2. V xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mimořádné okamžité xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxx uvedené x §2 odst. 3 xxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2.

(5) Mimořádnou xxxxxxxxx xxxxx xxx poskytnout xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 6, xxxxx je xxxxxxx x odstavcích 1 x 2.

(6) Osoba xx bydliště na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxx dlouhodobě xxxxxxx, xxxxxxxx zde výdělečnou xxxxxxx, xxxx zde x xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx budoucí xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, zájmy xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx této osoby x Českou republikou.

§6

Orgány pomoci x xxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx xxxx

x) Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx pobočky x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx"),

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx").

§7

Xxxxxxxx obecní xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x újezdní xxxxx

X xxxxxxx pomoci x xxxxxx nouzi xxxx xxxxxxx úkoly xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obecním úřadům x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX NĚKTERÝCH XXXXX

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx vyloučit xxxxx, x xxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx x ní xxxxxxx xxx, xxxx než xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx ačkoliv společně x ní xxxxx xxx, xxxx xxx xxxxxx prostor xxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xx x touto xxxxxx xx úhradě xxxxxxx xxxxxxxxxx potřeb, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx71).

(2) Orgán xxxxxx x hmotné nouzi xxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x rámci xxxx či xxxx xxxxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx13), xx kterého xxxxxx xxxxx xxxxx, x to xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxx, xxxx než xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx žadatelem x xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx další xxxxx, určí se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxxx byt, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx ubytovací xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a to xxx xxxxxx na xx, xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx.

(4) Pokud xxx, xxxx xxx obytný xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x dávku, xxxxxxxxx x příjemcem xxxxx, xxxxxxxx posuzovány, x žadatel x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx skutečných xxxxxxx xx xxxxxxx xxx celý byt, xxxx než xxxxxx xxxxxxx nebo ubytovací xxxxxxxx, určí xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx bydlení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 z částky xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx pro obdobný xxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx možné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxx xx obdobný xxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx zařízení x xxxx obci xxxxxxxxx, xxxx xx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 3 podle xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx xxxxx §26 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxx prostor nebo xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxx odůvodněných xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx §34 xxxx. x).

(6) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nižší xxx částka xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 nebo 5, xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xx bydlení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

§9

Xxxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx příjem, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) 70 % xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, x to xx odpočtu xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, x ze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx zaměstnanců při xxxxxxxx neschopnosti zaměstnavatele x x změně xxxxxxxxx zákonů3),

b) 80 % xxxxxx

1. x xxxxxxx xxxx (xxxxx) xxxx sníženého xxxxx (xxxxxxx odměny) xx xxxx prvních 14 xxx x xx 1. xxxxx 2012 xx 31. prosince 2013 po xxxx xxxxxxx 21 dnů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů14a) x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx15),

2. z xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx,

3. x důchodů xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx53),

x) 100 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjmů xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x existenčním xxxxxx16), s xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx odůvodněné xxxxxxx xx bydlení (§34), xxxxxxx xxxx do xxxx 30 %, x x hlavním xxxxx Praze do xxxx 35 % xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx posuzovaných xxxx. Xx xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx se xxx xxxxx příspěvku xx xxxxxxxx započítávají x xxxxxxxxx, xxx xxxxx zjistit xxxxxxx xxxx xxxxxx nákladů xxxxx §34, xxx xxxxxxx osoba takové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vynakládá, xxxxxxx xx xx xxxx, která je x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 75 % xxxxxxxxxxxx nákladů na xxxxxxx podle xxxxxx x státní sociální xxxxxxx64).

(3) Za příjem xxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx považuje příjem xxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx

x) xxxxx pěstounské xxxx17),

x) xxxxxx xxxxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx v §7 odst. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měsícem xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x dávku xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx, x x xxxxxxx poskytování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x stanovuje xx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxx, xx

x) u opakujících xx xxxxx xxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx aktuálnímu kalendářnímu xxxxxx; xxxxx však xxxxx u xxxxx xxxx alespoň x xxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx poklesu xxxxxx, x podstatný pokles xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měsíci xxxxxx xxxx, xxxxxxxx období xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx příjmu xxxxx, nejdříve však xxxxxxxxxxx měsícem, xxxxx x 2 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktuálnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx aktuálním xxxxxxxxxxx xxxxxxx; za xxxxxxxxx xxxxxx příjmu xx xxxxxxxx xxxxxxx ztráta xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx výplaty xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x ukončení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx opakující xx xxxxx, je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxx příslušník xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx systému xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx aktuální xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx zjišťuje plnění xxxxxxxxx podmínek

a) v xxxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx se xxxxx, xx aktuální xxxxxxxxxx měsíc,

b) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx opakující xx xxxxx, je xxxxxxxxxx měsíc předcházející xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou zjišťování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx obdobím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx podání xxxxxxx x jednorázovou xxxxx, xx aktuální xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx v xxxxxxx podání xxxxxxx x dávku xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx alespoň x xxxxx xx společně xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xx to, xx xx jedná x xxxxxxxxx pokles xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob.

§11

Zvýšení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Při xxxxxxxxxx xxxxxx xx příspěvek xx xxxxxxxx a xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 x 5, xxx xxxx osoba x xxxxxxxx s ní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx si příjem xxxxxxxx přičiněním.

(2) Zvýšením xxxxxx vlastním xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pohledávek,

b) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx majetku,

c) xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xx příjem xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x osoby, xxxxx je xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 10.

(4) Prodej xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx u

a) xxxxxxxxxxx xxxx bytu, xxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; orgán xxxxxx x hmotné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bydlení xx xxxxxx x xxxxxxx stávajícímu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx dotčené xxxxx x osob x xx společně posuzovaných,

b) xxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu18),

c) zvláštních xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx postižením; xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx taková pomůcka, xx kterou je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx19),

x) xxxxxxxxxx vozidla, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx20).

(5) Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx vyžadovat xxxxxx xxxx xxxx využití xxxxxxx též v xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx příjmu z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx, xx xxxxx xxxx vyplacena xxxxx, xxxxx nárok xx xxxx dávku xxxx; x případě, xxx xx xxxx částky, xxxxx by byla xxx xxxxx zvýšení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, byla xxxxx xxx desetinásobek xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx příjmu xxxxxxxx xxxxx.

§12

Zvýšení xxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Jako xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vlastní xxxxx se xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx rozsahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx lépe xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx snahu x xxxxxxx příjmu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vlastní xxxxx o xxxxxxx xxxxxx x výdělečné xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx xx spojitosti x evidencí xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, nabídek výdělečné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkovaného xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx (§18a), xx-xx xxxx xxxxxx vykonávána xxxxxxx x rozsahu 20 xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedenou x xxxxxxx x).

§13

Zvýšení xxxxxx řádným xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Zvýšením xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xx dávky nemocenského xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx nárok xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx xx úhradu některých xxxxxxx neprovdané matce,

e) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx z xxxxxxxxxx nebo obdobných xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx3),

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Uplatnění nároků x pohledávek příslušný xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx nevyžaduje x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxx zisku x něj xxxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxxxxxx xx možné je xx xxxxx spravedlivě xxxxx.

§14

Zvýšení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx prodej nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx jiné xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx22).

(2) Xxxxxx nebo jiné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx nevyžaduje x případech, xxx xx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxx xx xxxxx spravedlivě xxxxx.

§15

Celkové xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Pro xxxxx tohoto xxxxxx xx celkovými xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx dostala. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx posuzuje také xxxxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Pro účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx23), xxxxxxx xxx xxxxxx ihned, xxxxxxxxx po určité xxxx, xxx zvýšení xxxxxx, x xx xxx krátkodobě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx první, xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxx xx osobě xxxxxxxxx. Xxxxx jde xxxxx xxxxxx xxxxx x běžný xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nízká nebo xxxxxx xxx xxxxxx, xx nelze mít xxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxx poměry xxxxxxx xxxxxxxx dávky xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx přiznání xxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx23) xxxxxxxxxx.

§16

Xxxxxxxxxx neodůvodnitelné zátěže xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx-xx x poskytnutí xxxxx xxxxx členského xxxxx Evropské unie, xxxxx xx hlášen xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx9) po xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx příslušník11), xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9) xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx současně xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx neodůvodnitelnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx xxxxx xxxxxx zákona (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx systému"); to xxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, zda xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx společně xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xx větě xxxxx, x xx xx podmínek x xxxx xxxx uvedených.

(2) Xxxxx uvedená v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx neodůvodnitelnou xxxxx systému, jestliže

a) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx52),

x) je xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx53),

x) xx xxxxxx, xxxxx nárok xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx10),

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činná a x období 10 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx byla xxxxxxx xx xxxx 5 xxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení o xxxxx xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx52), xxxx jako osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxxxxxxx pojištění53) a xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx účast na xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxxxx xxxxx neschopná x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o zaměstnání x byla bezprostředně xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 rok; xxxxxxxxx xxxxxx je, xx xxxxx x xxxxx, která nemá xxxxx xx xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxxx §39 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx54),

x) je xxxxxx, která xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na dobu xxxxxxx uzavřený xx xxxx xxxxxx 1 xxxx nebo pracovněprávní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pracovní činnosti xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx 1 xxxx, xxxxxxxx-xx tyto pracovněprávní xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění; podmínkou xxxxxx xx, že xxxxx o osobu, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx54); taková osoba xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx systému xxxxx xx dobu 6 xxxxxx od xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx, která xx vedena x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx nezaměstnanou xxxxx xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců zaměstnání; xxxxxxxxx xxxxxx xx, xx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx podle §39 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x zaměstnanosti54); xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pouze xx xxxx 6 xxxxxx xx xxxxx do xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx pracovního poměru xxxx dohody o xxxxxxxx činnosti, pokud xxxx pracovněprávní vztahy xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx účast xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zahájila xxxxxxxx přípravu; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx soustavná xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx55) x rekvalifikace xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx56).

(3) Xxx xxxxxxxxxx neodůvodnitelné xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9) xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné činnosti xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx25) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) možnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx České republiky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx zvýšené xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání x xxxx nezaměstnanosti.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán postupuje xxx, xx

x) xxxxxxx x případě xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx9) xx xxxx

1. xx 1 xx 3 xxx, 2 xxxx,

2. od 3 xx 6 xxx, 4 xxxx,

3. xx 6 xx 8 xxx, 6 bodů,

4. 8 xxxx xxxx xxx, 8 xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxx xxxxx se xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx25) xx xxxx

1. 12 až 24 xxxxxx, 4 xxxx,

2. 25 xx 36 xxxxxx, 8 xxxx,

3. 37 xx 48 měsíců, 12 xxxx,

4. 49 až 60 xxxxxx, 16 xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx

1. xxxx xxxxxxxxxxx, 0 xxxx,

2. xx xxxxxxx xxxxxxxx, 2 body,

3. xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, 4 xxxx,

4. xx vysokoškolské xxxxxxxx, 6 xxxx,

x) započte xxxxx, xxxxx by xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx věnována xxxxxxx xxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx26), 4 xxxx,

x) xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu9) x xxxxxx, x xxxx xxxx nezaměstnanosti x xxxxxxxxxxx měsíci xxxxxxxxxxxxxx xxx podání xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx

1. xxxxxxxx o xxxx xxx 10 % xxxxxxxxx míru xxxxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, 0 xxxx,

2. xxxxxxxx x xxxx xxx 10 % průměrnou xxxx nezaměstnanosti x Xxxxx republice, 2 xxxx,

3. xxxx xxxxx xxx 50 % xxxxxxxx xxxx nezaměstnanosti x České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nezaměstnanosti x Xxxxx xxxxxxxxx, 4 body,

4. byla xxxxx xxx 50 % průměrné xxxx xxxxxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, 6 xxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 10 xxxx méně xxxx. Xx neodůvodnitelnou xxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 20 nebo xxxx xxxx.

(6) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxx než 10 xxxx a xxxxxxxxxx 20 bodů, xxxxxxxxx xxxxx rozhodne, xxx xxx x osobu, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx rozhodování se xxxxxxxx k vazbám xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx27), které xxxxxxxx x České xxxxxxxxx, a dále xx xxxxxxxx x xxxx, zda se xxxxx jen o xxxxxxx obtíže, x xxx xxxxxxxxxxx dávek xxxx xxxxx nedojde x neúměrnému xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx nouzi.

(7) Příslušný xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx, zda je xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx osoby xx změně xxxxxx xxxxxxxxxx poměrů.

(8) Xxxxxxx xxxxx, orgány sociálního xxxxxxxxxxx, Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xx xxxxx příslušného orgánu xxxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx oznámí Xxxxxxxxxxxx vnitra, xx xx xxxxx neodůvodnitelnou xxxxxx xxxxxxx28), xx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9). Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx osobě, která xxxx x přiznání xxxxx nebo xxxxx xx xxxx dávka xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9) xxxxx xx xxxxx České republiky.

§17

§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

§18

Nezaopatřené xxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx posuzuje podle xxxxxx o státní xxxxxxxx xxxxxxx30).

§18x

Xxxxxxx služba

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxx obcím xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zejména x oblastech zlepšování xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x sociální xxxx. Veřejná xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x hmotné xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx54) xx xxxxxxx písemné xxxxxxx, xxxxx obsahuje základní xxxxx x těchto xxxxxxx (xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxx, xxxxx x rok xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx), xxxxx, xxxxxxx x dobu xxxxxx xxxxxxx služby, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxx s xxxx xxxx dalším subjektem. Xx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx sjednání rozsahu xxxxxxxx xxxx, doby xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx pro xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxx xxxxxx 18 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxxx xx krajská xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx škodu xx xxxxxxx xxxx na xxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx službu xxxxxxx xxxx xxxxx xx bude xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx se může xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx dalšími xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx, včetně informací x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby, o xxxxx ukončení x xxxx xxxxxxxxx), udělování xxxxxxxxx pokynů při xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xx 1&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxx pomůcky x pracovní xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx veřejnou službu.

§19

§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2008 Sb.

§20

§20 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2008 Sb.

XXXX TŘETÍ

DÁVKY

HLAVA X

XXXXXXXXX XX ŽIVOBYTÍ

§21

Podmínky nároku xx příspěvek xx xxxxxxxx

(1) Xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx osoba x xxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§9 xxxx. 2) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx posuzovaných xxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx živobytí xxx jednou, a xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dohody xxxxxx osob. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx x hmotné nouzi, xxxxx o xxxxxxxxx xx živobytí rozhoduje, xxxxx z xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§22

Xxxxxxxxx xxxxxx příspěvek xx xxxxxxxx xxxx xxxx část

(1) Osobě, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx nouzi xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx stav hmotné xxxxx, xx poskytne xxxxxxxxx xx živobytí xxxxx §21 x xxx, xx tato xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 3 xxxxxx příspěvek xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx orgánu xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx příspěvek na xxxxxxxx xxxxxxxx. Podmínkou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx přechodný xxxx xxxxxx nouze xx považuje xxxx, xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx v xxxxxx době znovu xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx očekávaný xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx příspěvek xx xxxxxxxx nebo xxxx xxxx na základě xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx x xxxxxx nouzi, xxxxx mu dávku xxxxxxxx, tomuto xxxxxx. Xxxx povinnost xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, která xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx posuzovanou. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx důchod xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx část, xxxxxxxxx vracet příspěvek xx xxxxxxxx xxxx xxxx část xxxxxx.

§23

Xxxx příspěvku xx xxxxxxxx

Xxxx příspěvku xx xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx

x) částkou xxxxxxxx xxxxx (§24 xxxx. 1) x xxxxxxx xxxxx (§9 xxxx. 2), xxxx-xx xxxxx společně posuzována x xxxxxx osobami (§2 xxxx. 1),

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§24 xxxx. 3) a xxxxxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx (§9 xxxx. 2); xxxxx však x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx posuzovány xxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx není oprávněnou xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx poměrné xxxxx příspěvku xx xxxxxxxx připadající xx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§24

Částka živobytí xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx

x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx stupni a x xxxxx starší 68 let částku xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §29,

x) x xxxxx, která xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vztahujících se x xx xxxxxxxxxx xxxxx zvlášť xxxxxx xxxxxxxx61) xxxx x xx byl xxxxxxx xxxx pracovní xxxxx x obdobného xxxxxx, xxxxxx existenčního minima; xxxxxxx částky xxxxxxxx xxxxx §25 xx 28 a §30 xxxx xxxxx nenáleží,

c) x xxxxx, která xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) a xxxxx na xxxxxxxx xxx nezletilé xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx vyšší xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx až xx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xx živobytí x xxxxx z xxxxxx nedostatečného xxxxxx xxxxxx xxxxx návrh xx zrušení xxxx xxxxxxx výživného; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xx 28 x §30 xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xx celý xxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a), xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; zvýšení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2528 x §30 xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxx, která vykonávala xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 30 xxxxx x kalendářním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rozdílu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x existenčním xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x §25 xx 30,

x) x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx déle xxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xx 28 xxxx xxxxx xxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§11 xxxx. 3), osobu x xxxxxxx na xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podporu při xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx alespoň 20 hodin x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x §25 xx 30.

(2) X případě, xx osoba v xxxxxx nouzi v xxxxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxx odejmutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 3 xxxxxxxxxx xxxxxx, započítávají xx do lhůty 6 xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. f) i xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob činí xxxxxx xxxxxx živobytí xxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§25

Xxxxxxxxx xxxxx zvýšení xxxxxx xxxxxxx prací

(1) Xxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, která xx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x 40 % xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby31) x existenčním minimem.

(2) Xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx se xxxxx využít xxxxx xxxxxxxx zvýšení xxxxxx xxxxxxx prací podle §12 xxxx. 2, xx xxxxxxx částka xxxxxxxx x 40 % xxxxxx xxxxxxx xxxx životním minimem xxxxx31) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx živobytí x 30 % xxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxx minimem xxxxx31) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxx,

x) xx, xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx a xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx s xx posuzovaná osoba xxxxxxxxx se xxxxx, xx se xx xx, xx xxx x xxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Xxxxx je osoba xxxxxxxxx x okruhu xxxx x xxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxxxxxxxx měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx by xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx za xxxxx uvedenou v §3 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxx xxxxx má xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x ní x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx 3 kalendářních xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, započítají xx xx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 i xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobírání xxxxx.

§27

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o 30 % xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx31) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx své xxxxxx x pohledávky xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx uplatnění xxxxxxxxx z nároků x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx, xx xxxxx pobírá xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx opakující se xxxxx, xx xx xx xx, xx xxx x osobu xxxxxxxx x §3 xxxx. 1 písm. x).

(3) Pokud xx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx x xxxxx znovu x xxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx, aniž by xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx se za xxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxx xxxxx má xxxxxx x pohledávky, které xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx, a xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx znovu xxxxxx x dávku do 6 kalendářních měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xx doby xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxx, xxxxx xxxxxxxx x předchozího xxxxxxxx xxxxx.

§28

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx uplatněny xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx zvýšení xxxxx §26 nebo 27 u ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s příslušným xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx32). Xxxxx nedojde x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx vyjádření xxxxxxxxxxx orgánu sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, za které xx pobírán příspěvek xx xxxxxxxx, má xx xx xx, xx xxx x xxxxxxx rodiče (zákonného xxxxxxxx) tohoto xxxxxx x osobu xxxxxxxx x §3 xxxx. 1 písm. x).

§29

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zvyšuje, xxxxx zdravotní xxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odborného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx, xxxxxx xxx jednotlivé xxxx diet xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§30

§30 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 98/2017 Sb.

§31

§31 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2007 Sb.

§32

§32 zrušen právním xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

HLAVA XX

XXXXXXXX XX XXXXXXX

§33

Xxxxxxxx nároku na xxxxxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xx bydlení má xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx, která xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx bydlení xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu12) xxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§24), xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o vyplacený xxxxxxxxx xx živobytí xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx posuzovaných xxxx (§24);

xxxxxx xxxxx x xxxxxxx bytu xx xxxxxx nezbytné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx předložení čestného xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx je xxxxxxx nároku xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx přiznat x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx příspěvek xx živobytí nebyl xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx osoby x xxxxxxxx posuzovaných xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob, xxx xxxxxxxxx 1,3násobek xxxxxx živobytí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx vážného důvodu xxxxxxx xxxxxxx přiměřeného xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx povinna o xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bydlení xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx zdržuje. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bydlení xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxx nebyla učiněna, xxxx jí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx akceptována, sdělí xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi. Ustanovení xxx první a xxxxx xx nepoužijí x xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx19), xx xxxxxxx xxxx financována xxxxxx xxxx, a x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxx vyžaduje.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx užívá xxx xx základě xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx druhého xxxxxxx72), xxxxx xxxxx xx doplatek na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vlastník xxxx. Xx nájemce xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx-xx k xxxx společné nájemní xxxxx73). Xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx považuje x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo bytu xxxxxxxxxx určení xx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx bytu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx uplynutí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx bytu.

(5) Nárok xx doplatek xx xxxxxxx xx také xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx zůstavitelem, který xxx vlastníkem xxxxxxxxxxx, xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxx úmrtí x xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou.

(6) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele může xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx pověřeného xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §35a xxxx. 1, xx za vlastníka xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx považuje x xxxxxxxxx xxxx xxxxx užívající na xxxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí, xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx jiný xxx xxxxxx prostor, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §33b xxxx. 1. Xxxx může x xxxxxxxxx hodných zvláštního xxxxxxx xxxxx pomoci x xxxxxx nouzi s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §35a xxxx. 1 xxxxx, že za xxxxx xxxxxxxxx byt xxxxxxxx x osobu xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxx xx xxxxxx bydlení xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §33a xxxx. 3 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, na jejímž xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3. Xx xxxxxx hodný xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx osoba ubytovaná x xxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxx pro xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx režimem, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx na xxx xxxxx, terapeutické xxxxxxxx,&xxxx; xxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxx, zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx službách74); xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 až 5 x §33b xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx prostorů uvedených xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(7) Xxxxx na xxxxxxxx xx bydlení xx bez splnění xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 xx 3 nezletilé xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zařízení pro xxxx o děti xxxx mládež, xxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x to xx xxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x dítě xxxx xxxxxxxxxx příjem xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx-xx podmínky xxxxxx xx doplatek xx xxxxxxx více xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx osobě xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx, xxxx orgán pomoci x xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx bydlení přizná.

§33x

Xxx, xxxx xxx xxxxxx prostor x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx svým stavebně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x jsou x xxxxxx účelu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx.

(2) Xxxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xx xx základě xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, x xxxxx zároveň xxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxx xxxxx §33b xxxx. 1. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxx titulu x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve větě xxxxx se xxxxxxx §33 odst. 1 xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx splňující xxxxxxxx uvedené x §21a zákona o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx zařízeních xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxx než xxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx měsíců po xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx ubytování poskytováno x xxxxxxxxxxx zařízeních xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx 2 x §33b xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx byt xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx též xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx samostatná xxxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx tyto xxxxxx užívány xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxxx x xxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §33b xxxx. 1.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx&xxxx;x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx újezdního xxxxx xxxxx §35a odst. 1 pro účely xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx v tomto xxxx žije xxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxx byt, x xx-xx na xxxxx byt těmto xxxxxx poskytován příspěvek xx bydlení podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx tento příspěvek xx odůvodněných xxxxxxx xx bydlení xx xxxx byt, a xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §8. Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx uvedeným xx xxxx druhé, xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx doplatek na xxxxxxx x jeho xxxx xx tento xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx či rodinnou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(1) Jiný xxx xxxxxx prostor xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mít xxx xxxxx poskytnutí xxxxxxxx xx bydlení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vymezeného uzamykatelného xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx požadavky x xxxx, xxx se x něm xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx přístup x xxxxx vodě. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx použijí §3 xxxx. i), §8, §10 xxxx. 5 x 6, §11, §38, §44 xxxx. 1 písm. x) x §44 odst. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx75), xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx §3 xxxx. x), §8, §11, §38 x §40 xxxx. 2 xxxxxxxx o technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxx75), xx xxxxx účinném xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx x xxx, xx tato stavba xxxx mít xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, zda xxxx xxx xxxxxx prostor xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx rodinnou xxxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx x kontrole.

§33b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 252/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§33x

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 6 xxxx xxxxx xx druhé nebo xxxxx §33a xxxx. 5 nelze považovat xxxxxxx, xxx osoba, xxxxxxxxx osoby x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bydlení x xxxx podle §33a xxxx. 1,

x) xxxxxx x xxxx, x xxx mají xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x místem, xxxxx xx x této xxxx běžně dostupné, xxxxxx,

x) xxxx x xxxx, v xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx je x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxx xx x uvedené obci xxxx x uvedeném xxxxx je dostupné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx zejména,

a) xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je uvedena x §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 1 xx 10,

x) xxx je xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx uchazečů o xxxxxxxxxx u krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx, x jejímž xxxxxxx xxxxxx se zdržuje, x plní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx kontaktním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx obec, x xx x xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 10,

x) xxx xxxxx x této xxxx žije x xxxxxxx,

x) xxx xxxxx x této xxxx xx nezaopatřené děti, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx povolání,

e) xxx xxxxx v xxxx xxxx pobývá xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) až e), xxxxx xxxxx k xxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx jiného přiměřeného xxxxxxx xx zjišťuje, xxx je v xxxx xxx xxxx xxxxx dostupné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx §33a xxxx. 1, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx se xxx, xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x udržet, x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 98/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.6.2017

§33x

§33x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 344/2021 Sb.

§34

Xxxxxxxxxx náklady xx xxxxxxx

Xx xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

x) nájemné, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obdobné náklady xxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx formě xxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxx nájemní, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx bytech, x xx xx xx xxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vlastnickou nebo xxxxxxxxxx xxxxxx bydlení xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx do výše xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře63),

b) xxxxxxxxxx xxxxxx za služby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx; úhradou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxx, za xxxxx společných xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx výtahu, xx xxxxxxx vody x xxxxxxxx a vodáren, xx odvádění odpadních xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx vybavení xxxx společnou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx anténou, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x nezbytné xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx elektrické xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx výdaje xx xxxxx xxxxx xxxxx, x to xx výši, xxxxx xx x místě xxxxxxx; výše úhrady xx prokazatelnou xxxxxxxxx xxxxxxxx energií xx xxxxxxx xxxx průměrná xxxx za xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx určité xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx částky xx x 10 %; xx odůvodněný případ xx xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uvedená x xxxxxxxxx x) xx x), x xx xx xxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx, avšak xxxxxxxxx xx xxxx 80 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx bydlení xxxxx xxxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx64),

x) x případech hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 6 xxxx xxxxx úhrada xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x), x xx xx xxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx však xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx bydlení xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx64),

x) x stavby pro xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx c), a xx do xxxx, xxxxx je x xxxxx obvyklá, xxxxx xxxxxxxxx do xxxx 90 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na bydlení xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx76).

§35

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

Xxxx doplatku xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx částkou odůvodněných xxxxxxx xx bydlení, xxxxxxxx o xxxxxxxxx xx bydlení12) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kalendářnímu xxxxxx, a xxxxxxx, x kterou xxxxxx

x) xxxxx (§9 xxxx. 1) xxxxxxx x xxxxxxxxx příspěvek na xxxxxxxx převyšuje částku xxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob (§9 xxxx. 1) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx živobytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx za xxxxx v xxxxxx xxxxx nebo není xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx příspěvku xx xxxxxxxx připadající xx xxxxx, xxxxx xxxx považována xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou.

§35x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxx x pověřeného xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx, zda xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxx §33 xxxx. 6 xxxx xxxxx xx druhé nebo xxxxx §33a xxxx. 5, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx xxxxxxx úřad, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx skutečného xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x informaci prostřednictvím Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx66). Xxxxxxx informace xxxxxxx ve větě xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §33c xxxx. 1, xxxxx xxx pověřený xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx ze své xxxxxx činnosti. Xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 20 kalendářních xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) O xxxxxxxxxxx, xx osobě xxxxxxxxx xxxx než xxxxxx xxxxxxx xxxx ubytovací xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx doplatek na xxxxxxx xxxxxxx nebyl, xxxxxxxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx, pověřený xxxxxx úřad xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx této osoby x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx poskytne xxxx xx základě xxxx žádosti xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx jejím xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

HLAVA III

MIMOŘÁDNÁ XXXXXXXX XXXXX

§36

Xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 3,

x) xxxxx uvedená x §2 xxxx. 4 x 5, pokud xx považována za xxxxx v xxxxxx xxxxx,

x) osoba xxxxxxx x §2 odst. 6, pokud xx xxxxxxxxxx za xxxxx x hmotné nouzi.

(2) Xxx účely poskytování xxxxxxxxx okamžité xxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 odst. 3, xxxx. 5 xxxx. x) x xxxx. 6 xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx posuzovaných xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx x xxxx xxxxxxxx posuzovaných, xxx-xx x xxxx hmotné xxxxx xxxxx §2 xxxx. 4.

§37

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) x §2 xxxx. 3 xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx existenčního xxxxxx osoby, která xxxx nezaopatřeným xxxxxxx, x u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x §2 xxxx. 4 se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poměrům x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx do patnáctinásobku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx35),

x) v §2 xxxx. 5 xxxx. x) xx stanoví xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x §2 xxxx. 5 xxxx. b) xxxx x) xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx uvedených x §2 xxxx. 5 xxxx. b) xxxx x), x xxx, xx součet xxxxx xxxxxxxxxxxx podle každého x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx35),

x) v §2 xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx výše 1&xxxx;000 Xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x úložnému x x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxx propuštění xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nesmí x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxxxxxxx35).

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXX

§38

Xxxxx xx xxxxx x její xxxxxxx

(1) Xxxxx na xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx příslušný xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx přizná.

(3) Xxxxx, na xxxxxx xxxxxx xxxxx splněním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 1), xxxxxx xxxxx od xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x přiznání dávky, xxxxx v xxx xxxxx xxxxxxx splnila xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, jinak xx xxxxxxx dne kalendářního xxxxxx, xxx výše xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§39

Minimální xxxx příspěvku xx xxxxxxxx a xxxxxxxx na bydlení

Nedosahují-li xxxxxxxxx na živobytí x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx kalendářní xxxxx částky 50 Xx, náležejí x xxxx částce.

§40

Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx ten, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx ustanoví xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx výplatou xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx má xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxx byly xxxxxxxxx xxxxx xxxx, x jejichž xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dávku používat, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a x ním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Orgán xxxxxx x hmotné xxxxx xxxx namísto xxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemce i x dalších xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx příjemce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx ke svému xxxxxxxxxxx stavu nemůže xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemce.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx použít ve xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx posuzovaných xxxx, xxxxxx byla xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx pomoci x xxxxxx nouzi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§41

§41 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

§42

Xxxxx xxxxxxxxxxx dávek

(1) Xxxxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx formě xx příspěvek na xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxx dávky bude xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx účelu, xxx byla poskytnuta, xxxxxxxxx se xxxxxxx, x to x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemce.

(3) Doplatek xx bydlení se xxxxxxxxx x peněžní xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo jeho xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx tak, xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx poskytovali xxxxxx xxxx poskytovateli energií. X xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx služby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx společenství vlastníků xxxxxxxx.

(4) Mimořádná xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x peněžní xxxx xxxxx formě, popřípadě x obou xxxxxx xxxxxxx.

§43

Výplata xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx, x měsíčních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodařit, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx bydlení se xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plátcem xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx jeho výše 100 Xx, xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx období.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx pomoc se xxxxxxx bezodkladně.

(4) Xxxxx xx vyplácí v xxxxx měně xxxxxxxx xx platební účet xxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx příjemcem dávky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, prostřednictvím xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přímou úhradou xxxxxx, k xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nouzi xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx výplaty xxxxxx xxxxxx dávky xxx, xx xxxx x xxxxx schopnosti a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx x hmotné xxxxx hospodařit x xxxxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx tak, xx xxxxxxx 35 % a xxxxxxx 65 % přiznané xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx dávky, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx 6 měsíců x posledních 12 xxxxxxxx, xxxx dávka xxxxxxxxx tak, že xxxxxxx 35 % x xxxxxxx 65 % dávky bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zboží xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx předchozí xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xx živobytí xxxxxxxxxxx 500 Kč, x x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx s xxx společně xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx poskytuje xxxx xxxxx §3 xxxx. 1 písm. x) xxxx 5, xxxx xxxxxx, xxxxx

1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx služby78),

2. xx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xx zdravotnickém zařízení xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx79),

4. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na péči xx stupni III (xxxxx závislost) xxxx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx)74), x to xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx 70 xxx,

5. xxxx přiznána xxxxxxxxxx XXX. stupně, xxxxx x případech, xxx xx jedná o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx tak, xx xxxxxxx 35 % x nejvýše 65 % xxxxxxxx dávky xxxx poskytnuto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx hodnotě,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přiznané x xxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 5 určí xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přímé xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx využitím poukázky xx xxxxx xxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx okamžité xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 5 určit xxxxxx xxxxx xxxxx x případě, nelze-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx dávky xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxxxx poskytnutí xxxxx xxxxx způsobem.

(6) Xxxxx-xx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx příspěvek na xxxxxxxx, xx změně xxxxx, xxx xx xxxxxxxx dávky xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, který xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx se o xxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxxxxx. Plátce dávky xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx orgánu xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx přiznána. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx splátky xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx byla xxxxxxx dávky xxxxxxxxx.

Změna skutečností rozhodných xxx xxxxx xx xxxxx a její xxxx

§44

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx rozhodné pro xxxxx xx xxxxx xxxx její xxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, dávka xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dne kalendářního xxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Změní-li xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx tak, xx dávka má xxx xxxxxxx, xxxxxxx xx zvýšení xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním měsíci, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx výši xxxxx xxx, že xxxxx xx být xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po kalendářním xxxxxx, ve kterém xxxx změna xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx x částku xxxxx xxx 50 Xx, xxxxxx xx xxxx dosud vyplácené xxxxx. Jestliže xxxx xxxxxx, o xxxxx xx xxxx zvýšit xxxx snížit xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x kalendářní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx nedošlo x úpravě xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx, xxxxxxx 50 Xx, výše xxxxxxxxx xx xxxxx se xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx-xx xx x xxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxxxx xx nově xxxxx xx dávku x xxxx xxxx xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx tato xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx dávek xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx koruny xxxxxx.

(7) Xxxxx-xx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xx

x) xxxxxx, vyplatí xxxx xx její xxxx xxxxx, x to xxxxxx nejvýše xx 3 xxxxxx ode xxx, xxx orgán xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxx xxxxx xx dávku xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx kdy xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx zvýšení xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx, xxxx výplata se xxxxxxx xxxx xx xxxx výše sníží, x xx xxx xxx následujícího xx xxx, jímž xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxx byla xxxxx xxxxxxxxx.

§45

(1) Xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx x xxxx náleží,

b) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxx částce, xxx x jaké náleží,

c) xxxxxxxx, nebo

d) přiznaná xx pozdějšího xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx,

xx xxxxxx nebo xxxxx, x xx xxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx náleží, xxxxxxx xxxx 3 xxxx zpětně xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx, xxxx xxx xxx, xxx o xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx dávky příjemce xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxx,

xx xxxxxx nebo xx její xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, xxxx uplynulo xxxxxx, xx které xxx xxxx vyplacena. Xxxxxxxxxx x odpovědnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxx není xxxxxxx.

§46

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx žadatel x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx, stává xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx společně xxxxxxxxxxxx xx žadatelem xxxxx §2 xxxx. 1, xxxxxxxxxx-xx xx společně xxxxxxxxxx osoby xxxxx.

(2) Xxxx-xx dávka přiznána xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dne xxxxx xxxxxxxx, osobě, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx společně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve větě xxxxx přechází nárok xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zemřelým xxxxxxxxx, xxxxx s xxx xxxx xxxxx souhlasí.

(3) Xxxxxx na xxxxx xxxxxx předmětem dědictví.

(4) Xxxx-xx xxxx společně xxxxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 se xxxxxxxx příjemcem xxxx xxxxxxxxx, nárok xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

§46x

Xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxx xxx ztrátě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx příjemce

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx dávku, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx nejstarší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu, která xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx x tímto xxxxxxxxx nároku xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx v xxxxxxx přechodu nároku xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxx x xxxx, x jinému xxx obytnému xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx příjemce xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx dávky i xxxx nejstarší xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx nepoužije, xxxxx xxxxxxxxx příjemce xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x bytu, x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 252/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§47

Xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx nároku xx xxxxxxx dávky

(1) Xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxx zákonem xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, není-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx 3 xxx xxx dne, xx xxxxx dávka xxxx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx neplyne xx xxxx xxxxxx x xxxxx a xx xxxx, xx xxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ustanoven.

§48

Xxxxxxxxxx a xxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxx nemohou xxx předmětem xxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§49

Xxxxxxxxxx a odpovědnost xxxxxxxx, příjemce dávky x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Žadatel x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx posuzované xxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxx výši xxxx xxxxxxx a xx xxxxx se xxxxxx dostavit x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx stav,

b) podrobit xx vyšetření xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx invalidity xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx plnícím xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odbornému vyšetření, xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ošetřujících lékařů, xxxxx jim byly xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx jsou významné xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx poskytnout xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx x vypracování xxxxxxx, xxxx-xx k xxxx xxxxxxx správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyzváni, x xx xx xxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx29).

(2) Příjemce dávky xx xxxxxxx

x) písemně xxxxxxx xxxxxx pomoci x hmotné xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx dávku, xxxx výši xxxx xxxxxxx, a xx xx 8 xxx xxx dne, kdy xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vyhovět xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro nárok xx dávku, její xxxx nebo výplatu, x xx xx xxxxx xx 8 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx v xxxxxx nouzi delší xxxxx.

(3) Osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) písemně xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(4) Xxxxx xxxxxxxx posuzovaná xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. a) xx požádání xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx společně xxxxxxxxxx xxxxxxx splnit xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx. x), xx orgán xxxxxx x xxxxxx xxxxx povinen vyzvat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 8 xxx xxx xxx xxxxxxx; xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx posuzovanou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 8 dnů. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxx posuzovaná xxxxxxx xxxxxx xx 8 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 4, xxxx být xx předchozím xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x případě, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nouze, xxxx žadateli, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx posuzované xxxxx uložit xxxxxxxxxx xxxxxx xx do 10&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxx povinností uvedených x xxxxxxxxxx 1 xx 4. Pokutu xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě vznikla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx. Xxx vybírání a xxxxxxxx xxxxx platí §59 xxxx. 5 xxxxxxx.

§50

Povinnosti státních orgánů, xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxx x jejich xxxxxx, xxxxx právnické x xxxxxxx osoby, x xxxxxxxx příjemců dávek x osob xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx, xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro nárok xx xxxxx, její xxxx xxxx xxxxxxx; xxx-xx však x xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi, xxxxx x úhradě zdravotních xxxxxx poskytnutých poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxx předpisy18). Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx prokazujících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, údaje x xxxxxxxxxxx zdravotním stavu xxxx x xxxxx xxxxx nezbytné pro xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem.

§51

Přeplatky

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyšší částce, xxx náležela, xxxx xxxxxxxx dávka xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, neúplných xxxx xxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx neprávem xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx posuzovaná x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx poskytována xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx předpokládat, xx povinna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vrátit.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, pro xxxxx xxxx určena, xxxxxxxxx využije pouze xxxx xxxx, jedná xx x xxxxxxxxx x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx její xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx způsobily xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx vyplatil, za xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx společně a xxxxxxxxxx.

(5) Povinnost xxxxxx xxxxxxxxx nevzniká, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 100 Xx x xxxxxxx druhu xxxxx.

(6) O xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 rozhoduje orgán xxxxxx v hmotné xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx nebo naposledy xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxx x xxxxx vyplácené xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zůstat xxxxxxx částka ve xxxx xxxxxxxxxxxx minima, x x xxxxxxx xxxxxxx povinných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx též xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxx životního xxxxxx, x xx každé x xxxxxx osob.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx neprávem xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uplynutím 3 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxx xxxxxxx po dobu xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx proti rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a po xxxx, kdy xxxx xx úhradu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§52

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x hmotné nouzi

(1) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x dávkách a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zajišťujícím ochranu xxxxxxxx xxxxx36).

(2) Ministerstvo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx údaje x xxxxxxx x jejich xxxx, x poživatelích xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Údaje x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánům xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, a to x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx provádění xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx automatizovaného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, jejich xxxxxxx x jejich xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx bezplatně xxxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx. Orgány xxxxxx x hmotné nouzi xxxx povinny při xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uložení všech xxxxx x informačního xxxxxxx pomoci v xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zpracování údajů x hmotné xxxxx (xxxxxxxx 2), x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx a xxxxxx rozumí xxxx x písemnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(5) Xxxxxxx údaje, které xxxx vedeny x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pomoci x hmotné xxxxx, xxxx součástí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx66).

§53

Xxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxx účely xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) údaje x registru xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x).

(2) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) jsou

a) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména,

c) xxxxxx místa xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx údajů, který xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx, místo x stát, kde xx narodil,

e) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx subjektu údajů xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx; xx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx mrtvého, xxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx smrti xxxx xxx, xxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx rozhodnutí,

f) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx jejich změna, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx narození; u xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx x xxxx, xx xxxxx území xx xxxxxxx,

x) rodné xxxxx a xxxx xxxxx,

x) xxxxxx občanství,

f) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, včetně předchozích xxxxx místa trvalého xxxxxx,

x) počátek trvalého xxxxxx, popřípadě datum xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx svéprávnosti,

i) xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jiného zákonného xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx z rodičů xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovník xxxx xxxxx číslo, xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx a xxxxx uzavření manželství, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxx, že xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx zániku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x manželů, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jednoho x manželů za xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako xxx smrti, popřípadě xxxx den, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x místo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství39a), xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx partner xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství,

l) rodné xxxxx manžela, popřípadě xxxxxxxx; je-li manželem, xxxxxxxxx partnerem cizinec, xxxxx nemá přiděleno xxxxx xxxxx, jeho xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) rodné xxxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxx cizinec, xxxxx xxxx přiděleno rodné xxxxx, jeho xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx občana xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, který xxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 písm. c) xxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, jejich xxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) místo x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx číslo x xxxx změny,

e) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) druh x xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu,

h) xxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x) omezení xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx vyhoštění x doba, po xxxxxx není xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx manželství, xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx manželství,

l) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx partnera, xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, datum x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství39a), xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nebo o xxxxxxxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x partnerů xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zrušení registrovaného xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx narození,

n) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, matky, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného zástupce xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx číslo; x xxxxxxx, xx xxxxx x rodičů xxxx jiný zákonný xxxxxxxx nebo opatrovník xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) vyhoštění x xxxx, xx xxxxxx není xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

p) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxx, který xxx x xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx nebo xxx, xxxxx cizinec xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x povolením x xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx partneru rozhodnutím xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx území Xxxxx republiky,

2. xxxxxxxxx xxxxxxx staršího 65 xxx xxxx xxx xxxxxx na věk xxxxxxx, xxxxx xx x sebe xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx-xx x sloučení xxxxxx x rodičem xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx České republiky,

3. xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx partnera xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx nezletilého xxxxxxx, xxxxxxx xxx udělen xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8), a xxxx xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou

a) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx x rok xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx číslo x xxxx xxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx z agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxx xxxxx xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) Z xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze x konkrétním případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§54

(1) Krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx povinnosti vrátit xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx x prominutí xxxxxxxxxx xxxxxx částky xxxxx xxx 10&xxxx;000 Xx xxxx xxxxx xxx x předchozím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxx v xxxxx roce, než x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx prostředky je xxxxxxx orgán, xxxxx xx vybral, bezodkladně xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx. Vrácené xxxxxxxxxx, x jejichž xxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxx poskytnutí xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyplacených xxxxx xxxxxxx příslušný xxxxx xxxx. Xxxxxx vymožené xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx.

§55
Xxxxxxxxxxx
(1) Zaměstnanci xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxx Statutem xxxxxxxx xxxxx Prahy zařazení xx xxxxx městské xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zařazení xx Magistrátu hlavního xxxxx Xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxx rozhodování x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx trvá x po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost mohou xxx zaměstnanci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, x jehož xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x účelu.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dávky, společně xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, které se xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx stanoví-li tak xxxxxxxx xxxxxx předpis40) xxxx xxxxx zákon; xxxxx mohou xxxx xxxxx sdělit xxxxx xxxxxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob.
(3) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx povinny xx xxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx41) xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx67) údaje xxxxxxxx xxx provádění nemocenského xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxx Xxxxxxxxxx společenství x xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) ministerstvu, xxxxxxxx pobočkám Xxxxx xxxxx, obecním úřadům, xxxxxxxx xxxxxx a Xxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dětí údaje xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx42),
x) xxxxxxxx daně z xxxxxx43) údaje xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx daní,
d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx44) údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx45) údaje xxxxxxxx xxx nároky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx46) údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx,
x) soudům a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx soudní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx47) ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx kontroly,
i) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx informace x xxxxxxxx údaje, x xxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxx pomoci x hmotné xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1,
x) na xxxxxx poskytovat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx47) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx xxxxxxxxx potřebné x xxxxxxxxx této xxxxxxxx,
x) xx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx dávky xxxx xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx48) potvrzení x xxx, xx daná xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxx obdobně xxx xxxxxxxxxxx obcí zařazené xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x obecních xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx státu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x újezdních xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx, s kterými xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx činností sociální xxxxx xxxxx §64 xxxx. 3. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx úřady jsou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx a pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx získají xxx xxx činnosti, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx vědecké, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo ministerstvem xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytovaných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x kraji x jejich xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzickými xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dávek xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxx49).

(2) Zaměstnanci xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x hmotné nouzi xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kontrolovat x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x krajů x jejich xxxxxx x xxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §50. Jde-li x xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx povinností, které xxxxx plní xxxxx §50 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jejíž údaje xx xxx xxxxx xxxx výši xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§57

(1) Xxxxxxxxxxx uvedený x §55 xxxx. 1 nebo §55 xxxx. 5 xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx §55 xxxx. 1 xxxx §55 xxxx. 5.

(2) Fyzická xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx na xxxxx xxxxx §50 xxxxxxx xxxxx rozhodné xxx nárok xx xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000 Xx.

§58

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xx xxxxx podle §50 xxxxxxx xxxxx rozhodné xxx xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 20 000 Xx.

§59

Xxxxxxxxx xxxxxxx x §57 odst. 2 x §58 odst. 1 projednávají příslušné xxxxxx xxxxxx v xxxxxx nouzi, na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

ORGANIZACE A XXXXXX

XXXXX I

ORGANIZACE

§60

Ministerstvo

Ministerstvo

a) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx,

x) zabezpečuje xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx hmotné xxxxx xx území České xxxxxxxxx,

x) zabezpečuje jednotný xxxxxxxxx xxxxxxx automatizovaného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx, jejich xxxxxxx x jejich xxxxxxxx, xxxxxx xxxx aktualizací, x xxxxxxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxxx orgánům xxxxxx v xxxxxx xxxxx (§52 xxxx. 3),

x) xxxxxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxx výši,

f) xxxx xxxxxxxxx pokyn xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§61

Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx

(1) Krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx

x) rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxx na bydlení x x jejich xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx informace vedoucí x xxxxxx hmotné xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx cizinci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx57) xxxxx písemně,

c) xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx v §16 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx Ministerstvu xxxxxx28) zjištění, že xxxxx uvedená x §16 odst. 1 xx stala xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra49a), xx úhrnný xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx částky xxxxxxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx zejména x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx nároku xxxxxx xx výživné x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti,

g) xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx58), xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx57), xxxxx žádost x xxxxxxxxx xx živobytí, xxxxxxxx xx bydlení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §35a xxxx. 2 xxxxxxxx obecní úřad xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x informaci podle §35a xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx posouzení x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. c) x x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx též xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx veřejnou službu, xxxxx xxxxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxx, měsíc x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx těchto xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, pokud xx x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) uděluje xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx služby a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x profesní xxxxx, pokud se x xxxxxx xxxx xxxxxxx subjekty nedohodne xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kryjící odpovědnost xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx na xxxxxx, kterou osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx službu xxxxxxx nebo xxxxx xx xxxx způsobena, xxxxx xx s xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx dohodu x xxxx, že xx xxxxx území xxxx xxx xxxxxxx služba xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx může x obcí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§62

§62 zrušen právním xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

§62x

§62x zrušen právním xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

§62b

§62b xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX ÚŘADŮ, XXXXXXXX XXXXX XXXX X XXXXXXXXXX PŮSOBNOSTÍ X XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX

§63

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávněni x xxxxxxxxxxx x plněním xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vstupovat do xxxxxx, x xxxx xxxx osoby xxxx, x to x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x místě pro xxxxxxxxxxx podmínek xxxxxx xx xxxxx. Oprávnění x xxxx xxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx oprávněním xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxx v xxxxxx xxxxx jako doložkou xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vydání, xxxxx služebního xxxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení zaměstnance x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci x xxxxxx nouzi. X xxxxxxxxx šetření, xxxxxxxxx o xxxxxxx x místě pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nároku xx xxxxx podle xxxx první xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx obydlí, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx šetření, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx její výši, xxxx jim být xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxx výše.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx obecních úřadů xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx69) x xxxxxxxxxxx xxxxx zařazení x xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx pracovníci69) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x hmotné xxxxx x xxxx xxxxxxxx posuzovaných oprávněni x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona vstupovat xx xxxxxx, x xxxx tyto osoby xxxx, x to x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§64

(1) Zaměstnanci orgánů xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x hmotné xxxxx, přitom xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jinak,

b) informovat xxxxxx osobu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nouze a xxxxxxxxx xx do xxxxxx její situace x vést xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx ohledu xx xxxx původ, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx pleti, xxxxxxxx jazyk, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, věk, zdravotní xxxx, xxxxxxxx orientaci, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, jak xx xxxx osoba xxxxxx xx životě xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx aktivně xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxx ve xxxxx xxxxxx nouze xxxxxxxxx,

x) spolupracovat s xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx bydliště xxxxx v xxxxxx xxxxx nachází.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx69), xxxx xxxx povinni x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx hmotné xxxxx xxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx tři xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx nezaopatřených dětí,

a) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x hmotné xxxxx postup řešení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) používat xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx metody x xxxxxxx, xxxxx xxxx vhodné xxx xxxx osoby,

d) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a postupech xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx včetně xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx s osobami x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx xxx řešení xxxxxxx xxxx x hmotné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx metod x postupů,

f) xxxxxxxxxxxxx xxx řešení xxxxxxx xxxxxx xxxxx osob x provozovateli xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxx obdobně xxx xxxxxxxxxxx obcí, kteří xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadů x xxxxxxxx úřadů xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sociální xxxxxxxxxx69), a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx69), xxx xxxxxx xxxxxxx osob x xxxxxx nouzi, x xx xxx ohledu xx dobu, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s příslušnou xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx. Tito xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx činností xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

§65

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx, pověřené xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx

x) zabezpečit, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx hmotné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §64,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace potřebné x rozhodování ve xxxx xxxxxx nouze,

c) xxxxxxxx xxx řešení xxxxxx nouze informační xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx.

§65x

Xx xxxxxxxxx činností xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §63 x 64, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dotace. Xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx77). Xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx kraje; xxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§65x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 254/2014 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2015

XXXXX III

ŘÍZENÍ

§66

Zkrácené xxxxxx

X xxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx prvním xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §76.

§67

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Místní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxx

x) xxxxxx, xxx xx žadatel o xxxxx hlášen x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx7),

x) xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx písmene x), xxx xxxxx místem, xxx je xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx9),

x) xxxx-xx žadatel xxxxxx xxxxx písmene x) ani x), xxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxx x), xxx xxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxx,

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Místní příslušnost xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxx postupu xxxxx §61 odst. 1 xxxx. x) x x) xx xxxx místem xxxxxx9) xxxxx uvedené x §61 xxxx. 1 xxxx. c).

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx při xxxxxx x mimořádnou xxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxx, kde xx xxxxx hlášena x trvalému pobytu. Xxxxxxxx však k xxxxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx xxxxxx, došlo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, x xxxx xx xxxxx hlášena k xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx.

§68

Účastníci řízení

Osoby společně xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x dávku xxxx xxxxx xxxxxxxxx (§2 xxxx. 1) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx dávce, xxxxx měly tyto xxxxx způsobit xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx.

§69

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx x přiznání dávky xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak (§70), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x změně výše xxx xxxxxxxx dávky xxxx o xxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx její xxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx, zvláštního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx.

§70

Xxxxxxxxxxx

(1) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxx x xxxx xxxx mládež, xx xxxxxxxxx uplatnit xxxxx nezletilé xxxxxxxxx xxxxx x zastupuje xxxx xxxxx x xxxxxx o dávkách xxxx zařízení v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovník xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx výzva xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, aby x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx požádal, xxxx x xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx není xxxx.

§71

Xxxxxx x xxxx xxxxx

Xx-xx xxxxx tohoto xxxxxx pro podání xxxx jiný xxxx xxxxxxxxx tiskopis, xxx xxxxxx xxxx jiný xxxx učinit xxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x řízení x dávkách na xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx údaje, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§72

Xxxxxxxxxxx žádosti

(1) Žádost x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem

a) skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dítěte, xx-xx xx xxx xxxxx xx dávku xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx žadatele, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx o počtu xxxx, xxxxx xxxxxxx xxx, xxxx než xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx žadatelem o xxxxx.

(2) Žádost o xxxxx dále obsahuje, xxxxxxxx-xx se pro xxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x tom, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx stav x adresu místa xxxxxx trvalého pobytu,

c) xxxxxxxxxx společně s xxx posuzovaných xxxx, xx xxxxxx celkové xxxxxxxx x majetkové xxxxxx jsou xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx situaci xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) K xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx dále xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) doklady x xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx v rozhodném xxxxxx,

x) xxxxxx x xxx, xx xxx, xxxx než xxxxxx xxxxxxx nebo ubytovací xxxxxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx x hodnocení standardů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx obytného xxxxxxxx xxxxx §33b,

x) xxxxxx o výši x úhradě xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vlastnickou xxxxxx xxxxxxx, družstevní xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx nájemní, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx formou xxxxxxx,

x) doklad x xxxx xxxxxxxxxxxx úhrad xx xxxxxx bezprostředně xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, jiného xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx energií,

h) xxxxxxxxxx odborného xxxxxx x xxxxxxxx dietního xxxxxxxxxx,

x) doklad x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dítěti, případně x xxxx dluhu xx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx x doplatek xx bydlení xxxx xxx dále přiloženy xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx x xxx, xx xxx, jiný xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx, rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx bytu xxxx xxxxxx než xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro individuální xx rodinnou xxxxxxxx xxxx jiného xxx xxxxxxxx prostoru xxxxx §33b,

x) doklad x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vlastnickou xxxxxx xxxxxxx, družstevní xxxxxx bydlení xxxx xxxxx než xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) doklad x výši pravidelných xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx obytného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx těchto xxxxxx,

x) doklad x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx druhů paliv, x xxxxxx těchto xxxxxxx,

x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxx §34 xxxx. x),

x) doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, že xxx x dítě xxxxxx x náhradní xxxxxxx péči xxxx x xxxxx přímém xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx přechod xxxxx xxxx, xxx-xx x žádost xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx stručný xxxxx vážné xxxxxxxxx xxxxxxxx x uvedením xxxxx, ke xxxxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxx pomoc použita xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (aktuální) xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxx z rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx51) xxxx x xxxxxx dokladů, xxxxxxxxxx xx přiložení xxxxxxxxx.

(7) Xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, uvede tato xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(8) Pokud xx xxxxxxxxxx dokladů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x) x d) x x xxxxxxxx 4 xxxx. b) a x) xxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx překonatelnou xxxxxxxxx, poskytne xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřad.

§73

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx nosičích xxx, xxxxxxxxxxxxx záznamy, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výpočetní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jehož xxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx předložit originál xxxx xxxxxx ověřený xxxx xxxxxxx.

§74

Vyjádření x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dát xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyjádřit xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§75

Vydávání rozhodnutí

Rozhodnutí xx xxxxxx xxx x xxxxxxx, xx

x) xxxxx xxxxxx přiznána xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx rozsahu,

b) xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) dávka xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx zastavena,

e) xxx o přeplatek xx dávce,

f) jde x xxxxxxxxxx podle §16 xxxx. 6,

x) xxx x xxxxxxxxxx xxxxx §76 odst. 3,

x) xxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemce (§40 xxxx. 2),

i) jde x xxxxxxxxxx podle §54 xxxx. 1.

§76

Oznámení x námitky

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi x dávce x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx rozhodnutí, xx xxxxxxx žadateli doručit xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx a její xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx výplaty xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx dávky xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx nepřihlíží.

(3) Námitky xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Orgán xxxxxx x hmotné xxxxx xxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx mu xxxxxxx xxxxx, rozhodnutí o xxxxx.

§77

Opravné xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

§78

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx vykonávají tyto xxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x prvním xxxxxx xxxxxx.

§79

Náklady xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx živobytí, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx stát.

(2) Xxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx, xxxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx náhradu nákladů xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§80

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §29 a §63 odst. 3.

§81

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx sociální xxxx xxxxx zákona č. 482/1991 Sb., x sociální xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx "xxxxx xxxxxxxx xxxx") xxxxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x nichž xxxxxx příslušným správním xxxxxxx prvního stupně xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxxxx x nároku x xxxx xxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx neskončeném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xx xxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2006 postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x od 1. xxxxx 2007 xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 30 dnů.

(2) Xxxxxx x odvoláních xxxxx xxxxxxxxxxx vydaným x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle právních xxxxxxxx účinných xxxx 1. lednem 2007.

(3) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a nárok xx xx x xxxxxx xxx trvá, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxx působnost xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx, posoudí xxxxx xx příspěvek xx xxxxxxxx x xxxx xxxx nejpozději xx 30. xxxxx 2007, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx dávky sociální xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2006. Xxxxxx-xx xx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxx xxx následujícího xx období, xx xxxxx xxx byla xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx, xx xx xxxxxxxxx xx živobytí xxxxxxx xx stejné xxxxxx, xxxx xxxxx vyplácená xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxx mezi xxxx xxx menší xxx 100 Xx, xxxxxxxxx xx beze xxxxx xx xxxxxxx dosavadní xxxxx xxxxxxxx péče xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx změny rozhodných xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx náleží v xxxxxx xxxxx x 100 Xx a xxxx než xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sociální xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xx živobytí xxxxxx xx 1. xxxxx 2007 x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx dávkou xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xx živobytí xx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nižší x 100 Kč x xxxx než xxxxx xxxxxxxxx dávka xxxxxxxx xxxx, dávka xxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx období, xx xxxxx již byla xxxxxxxxx, a od xxxxx dne se xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx.

(4) Částky dlužného xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx podle §5 xxxxxx x. 482/1991 Xx., které xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx osoby xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx uplynutí jednoho xxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx osoby xxxxxxx v §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxx 12 měsíců, xx xxxxxx je xxxx osoba vedena x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx živobytí osoby xxxxxxx x §31 xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx xxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(7) Náleží-li xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx při xxxx x xxxxxxx nebo xxxxx osobu xxxxx xx. XX xxxx 2 xxxxxx č. 213/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx příspěvku podmínka, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx příjem xxxxxxx prací, xx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§82

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 482/1991 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 165/1993 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní rady x. 482/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 84/1993 Xx.

3. Xxxxx č. 134/1995 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní rady x. 482/1991 Xx., x xxxxxxxx potřebnosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx č. 136/1996 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 482/1991 Xx., x sociální xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxx č. 280/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 482/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxx č. 422/2003 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 482/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

§83

Účinnost

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2007.

Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxxxxx x. r.

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx 12 xxxxxx xxxxxxx x xx. XXX xxxx 18 [§24 xxxx. 1 písm. x)] xx počítá xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXVI xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxx, které xxxx stanovena xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dítěti, xx xxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx příspěvek xx živobytí, xxxxxx xx výše xxxxxxxxx xx živobytí xxxxx xxxxxx X xxxx 1 nejdříve xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; to xxxxx xxx, jde-li x xxxxx pro xxxxx příspěvku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a osoby x xxx xxx xxxxx této xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podat prohlášení x xxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dítěti, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx dluhu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx X bodu 3 xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního měsíce xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 259/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx jdoucích xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx. x) x §55 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne 1. xxxxx 2009, xx počítá xx 1. ledna 2009.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx bydliště na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 písm. x) xx x), §5 xxxx. 2 xxxx. x) x §5 xxxx. 6 xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx nárok na xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx nároky, xxxxx xxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 2011.

2. Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxx xxxxx řízení, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxx x. 111/2006 Xx., ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxxxxxxxx xxxx do 31. xxxxxxxx 2011, xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx x xx 31. xxxxxxxx 2011. Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx způsobí nebo xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2011 xx xxxxxx po 31. xxxxxxxx 2011, převezme xx xxxxxx x xxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx. Náklady xx pojistné x xxxx xxxxxxx na xxxxxx po 31. xxxxxxxx 2011 nese xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx. Spisy xxxxxxxx xx výkonu xxxxxxx xxxxxx jsou obce xxxxxxx xxxxxxxxxx předat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx od 1. xxxxx 2012 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx částky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxx xx nevede xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vymáhat x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xxx příjemce dávky xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a pobíral xxxxxxxxx xx živobytí x xxxxxxxx nahrazující xxxxxxxxx výživné podle §32, xxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Xx. XII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, které xxxx xxxxxx karta xxxxxxxxxx xxxxxxx x které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §43 xxxx. 4 x 5 xxxxxx x. 111/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dávky x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobu xxxxxxx xxxxx nejpozději xx 2 xxxxxx xxx dne xxxxxxx xxxxx xxxx 1.

3. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pobočce Úřadu xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dávky xxxxx bodu 1 xx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx dávka xxx dne určeného xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vyplácena na xxxx naposledy xxxxxxx Xxxxx práce České xxxxxxxxx oprávněnou xxxxxx, xxxxx příjemcem xxxxx xxxx zvláštním xxxxxxxxx xxxxx, x nebude-li xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 306/2013 Xx. x účinností xx 1.11.2013

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xx opakující xx dávku xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 111/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxxxx případě xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx řízení x přehodnocení xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx pomoci x xxxxxx nouzi podle xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xx xxxxx pomoci v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx před 1. xxxxxx 2015 xx posuzují podle xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx rodinnou xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx prostoru xxxxx §33b xxxxxx č. 111/2006 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx dávek xxxxxx x hmotné xxxxx, xxxxx byly pravomocně xxxxxxxx xxxx o xxxxx bylo řízení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2015, xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx až xx 1. xxxx 2015. V období xx 1. xxxxx 2015 xx 31. xxxxx 2015 bude xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx bydlení xxx xxxxxxx staveb pro xxxxxxxxxxxx xx rodinnou xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x §34 xxxx. x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovena xxxxx xxxx úhrady xxxxxxx uvedených x §34 xxxx. d) xxxxxx č. 111/2006 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. X hodnocení, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxx §33a xxxx. 3 xxxxxx č. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx přihlížet xx xx 1. xxxxxx 2015. X xxxxxx od 1. xxxxx 2015 xx 30. dubna 2015 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele při xxxxxxx ubytovacího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §34 xxxx. x) xxxxxx x. 111/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

5. Orgán xxxxxx x hmotné xxxxx nejpozději do 2 xxxxxxxxxxxx měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx osoby, které xxxxxxxx dávku xxxxxx x xxxxxx nouzi xx základě užívání xxxxxx xxx individuální xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, že nebude-li xxxxxx xxx individuální xx rodinnou xxxxxxxx xxxx jiný xxx xxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxx 2015 xxxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxx xxxxx §33b xxxx. 1 xxxxxx x. 111/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx xxxxx pomoci x hmotné xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxx xx xxxx postupovat x x případě, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §33a xxxx. 3 zákona x. 111/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx nebo na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx individuální xx rodinnou xxxxxxxx xxxx jiný xxx xxxxxx xxxxxxx nesplňuje xxxxxxxxx kvality bydlení xxxxx §33b xxxx. 1 xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informovat x této skutečnosti xxxxxxxx dávky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, pronajímatele xxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx ubytovací xxxxxxxx podle §33a xxxx. 3 xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 252/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §24 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 111/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx na xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx na opakující xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx přehodnotí xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi xxxxx xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2017

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxx pomoci v xxxxxx nouzi xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx opakující se xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx podle xxxxxx č. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx s výjimkou xxxxxxx podmínky xxxxx §33 odst. 9 xxxx xxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 98/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x dávkách xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx neskončená xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx pomoci v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přehodnotí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 5 písm. x) xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 309/2018 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2019

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 111/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2007.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

165/2006 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 325/99 Sb., x xxxxx x x změně xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

585/2006 Xx., kterým se xxxx zákon x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 189/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, zákon č. 264/2006 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx nouzi, xx xxxxx xxxxxx č. 165/2006 Xx., a xxxxx č. 582/91 Xx., o organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2006

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008 x výjimkou §9, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2009

379/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/91 Sb., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 21.12.2007

88/2008 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 31.1.2008 xx xxxx návrhu na xxxxxxx některých xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (netýká se xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s účinností xx 27.3.2008

239/2008 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x registrovaným xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

259/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., občanský xxxxxx řád, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2008

306/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

382/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx území XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2009 x xxxxxxxx §24, xxxxx xxxxxx účinnosti xx 1.1.2010

479/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/91 Xx., x organizaci a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2009 xxxx 1.1.2010

41/2009 Sb., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.3.2009

206/2009 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 108/2006 Sb., x sociálních xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

141/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2006 Xx., x pomoci v xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2010

347/2010 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

427/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Sb., x xxxxx x x změně xxxxxx x. 283/91 Sb., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

73/2011 Xx., o Xxxxx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

80/2011 Xx., xxxxx XX xx dne 1.3.2011 xx. xx. Xx. XX 55/10 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x úspornými xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2012

329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

364/2011 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

366/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 111/2006 Xx., o xxxxxx x hmotné xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

458/2011 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx inkasního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

399/2012 Xx., x změně zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

306/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxx sociálních xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2014

252/2014 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015 x xxxxxxxx §9, xxxxx xxxxxx účinnosti 19.11.2014

254/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 111/2006 Xx., o xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 73/2011 Xx., x Úřadu xxxxx ČR x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., o daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

205/2015 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx zákon x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x zrušují xxxx xxxx některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností od 1.1.2016

188/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x hazardních xxxxx x xxxxxx x xxxx x hazardních xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

298/2016 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Sb., o xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 121/2000 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 19.9.2016

367/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2017

98/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 111/2006 Xx., x pomoci x hmotné xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 117/1995 Xx., x státní sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2017 s xxxxxxxx §42, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 20.4.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx za přestupky x řízení x xxxx x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

309/2018 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 111/2006 Xx., o xxxxxx x hmotné xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

588/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

261/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů veřejné xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

327/2021 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 178/2018 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

344/2021 Xx., xxxxx XX xx xxx 24.8.2021 xx. xx. Xx. XX 40/17 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx §33 xxxx. 9 x §33d xxxxxx x. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 24.9.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Čl. 30 xxxx. 2 Listiny xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx.
2) Zákon č. 110/2006 Sb., x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
3) §25 xxxx. 5 xxxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx.
4) §120 xxxxxx x. 435/2004 Xx.
5) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5x) §48 xx 51 zákona x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx.
5x) §52 xxxxxx č. 108/2006 Xx.
5c) §24 xxxx. 1 xxxxxx x. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§25 x 31 xxxxxx x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
6) §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 112/2006 Xx.
7) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) Zákon č. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 325/1999 Sb., o azylu x x změně xxxxxx č. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx x azylu), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 326/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1612/68 xx xxx 15. října 1968 x xxxxxx xxxxxx pracovníků xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
11) §15a xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve znění xxxxxx x. 217/2002 Xx.
11x) §42c xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxx x. 161/2006 Xx.
12) §24 x 25 xxxxxx x. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) §4 xxxx. 6 xxxxxx č. 110/2006 Xx., o xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
14) §6 xxxx. 1 a 10 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
14x) Například §192 xxxxxxxx xxxxx.
16) §7 x 8 xxxxxx x. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx.
17) §36 x násl. xxxxxx x. 117/1995 Xx.
17a) §21 x 24 xxxxxx x. 108/2006 Xx.
18) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Xxxxx č. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx osobám se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
20) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním xxxxxxxxxxxx se státním xxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 198/2002 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
21a) §33 xxxx. 2 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
22) §321 x 322 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
23) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x oceňování xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 155/1995 Sb., o důchodovém xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
25) §12 xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) §33 xxxx. 1 xxxxxx x. 435/2004 Xx.
27) §116 xxxxxxxxxx zákoníku.
28) §106 xxxx. 3 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx zákona x. 112/2006 Xx.
29) §8 xxxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §11 x násl. xxxxxx x. 117/1995 Xx.
31) §2 xxxx 3 xxxxxx x. 110/2006 Xx., x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
32) §4 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
33) §717 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33x) §34 xxxxxxxx x. 182/1991 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx České xxxxxxx xxxx x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Zákon č. 107/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x x xxxxx xxxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) §2 xxxxxx č. 110/2006 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
36) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Zákon č. 133/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
38) Xxxxx č. 40/1993 Sb., o xxxxxxxx x pozbývání xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
39) §13b xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.
39x) Zákon č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a o xxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
40) Například §128 xxxxxxxxxx soudního xxxx, §8 trestního xxxx.
41) §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 582/1991 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
42) Xxxxx č. 359/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) §1 xxxxxx č. 531/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
44) §1 xxxxxx x. 551/1991 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Zákon x. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podnikových x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
45) §7 xxxxxx č. 435/2004 Xx.
46) §12 xxxxxxxxx xxxx.
47) §3 xxxxxx x. 166/1993 Xx., o Nejvyšším xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) Zákon č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (školský zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 383/2005 Xx.
49) Například xxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx kontrole), xx xxxxx pozdějších předpisů.
49x) §106 xxxx. 4 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 379/2007 Xx.
50) Zákon č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
51) Xxxxxxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxx x. 582/1991 Xx.
52) Xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
55) §12 xx 16 zákona x. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) §108 xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
57) §42i xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 427/2010 Xx.
58) §106 xxxx. 3 zákona x. 326/1999 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) §1 xxxxxx x. 359/1999 Xx.
60) §9 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) §55 xxxx. 1 písm. x) x §52 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx.
62) Zákon č. 108/2006 Sb., x sociálních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
63) §25 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 117/1995 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
64) §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů.
65) §4b xxxxxx x. 73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx České republiky x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 366/2011 Xx.
66) §4a xxxxxx x. 73/2011 Xx., x Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 366/2011 Xx.
67) §81 xxxx. 2 a 3 xxxxxx x. 187/2006 Sb.
68) Zákon č. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
69) §109 x násl. zákona x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

70) §141 xxxx. 1 x §144 xxxxxxxx práce.

71) §4 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxxx x. 110/2006 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

72) §744 občanského xxxxxxxx.

73) §745 x 746 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

74) Xxxxx č. 108/2006 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

75) Vyhláška č. 268/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 20/2012 Xx.

76) §26 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx č. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

77) Xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

78) §33 xxxx. 2 xxxxxx č. 108/2006 Xx.

79) §55 x xxxx. občanského zákoníku.