Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.04.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Zákon o pomoci v hmotné nouzi
111/2006 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Hmotná nouze §2

Osoba, která není v hmotné nouzi §3

Dávky §4

Okruh oprávněných osob §5

Orgány pomoci v hmotné nouzi §6

Pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a újezdní úřady §7

ČÁST DRUHÁ - VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

Společně posuzované osoby §8

Příjem §9

Aktuální kalendářní měsíc a rozhodné období §10

Zvýšení příjmu vlastním přičiněním §11

Zvýšení příjmu vlastní prací §12

Zvýšení příjmu řádným uplatněním nároků a pohledávek §13

Zvýšení příjmu prodejem nebo jiným využitím majetku §14

Celkové sociální a majetkové poměry §15

Posuzování neodůvodnitelné zátěže pro systém pomoci v hmotné nouzi §16 §17

Nezaopatřené dítě §18

Veřejná služba §18a §19 §20

ČÁST TŘETÍ - DÁVKY

HLAVA I - PŘÍSPĚVEK NA ŽIVOBYTÍ

Podmínky nároku na příspěvek na živobytí §21

Povinnost vrátit příspěvek na živobytí nebo jeho část §22

Výše příspěvku na živobytí §23

Částka živobytí osoby a částka živobytí společně posuzovaných osob §24

Hodnocení snahy zvýšení příjmu vlastní prací §25

Hodnocení možnosti využití majetku §26

Hodnocení možnosti uplatnění nároků a pohledávek §27

Hodnocení možnosti zvýšení příjmu u nezletilých dětí §28

Zvýšení částky živobytí osoby z důvodu dietního stravování §29 §30 §31 §32

HLAVA II - DOPLATEK NA BYDLENÍ

Podmínky nároku na doplatek na bydlení §33

Byt, jiný než obytný prostor a ubytovací zařízení §33a

Standardy kvality bydlení jiného než obytného prostoru, stavby pro individuální či rodinnou rekreaci a jejich kontrola §33b

Podmínky pro posouzení případů hodných zvláštního zřetele §33c §33d

Odůvodněné náklady na bydlení §34

Výše doplatku na bydlení §35

Doba poskytování doplatku na bydlení §35a

Vzájemná součinnost krajské pobočky Úřadu práce, obce a pověřeného obecního úřadu nebo újezdního úřadu §35a

HLAVA III - MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC

Podmínky nároku na mimořádnou okamžitou pomoc §36

Výše mimořádné okamžité pomoci §37

ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DÁVKÁCH

Nárok na dávku a její výplatu §38

Minimální výše příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení §39

Příjemce a zvláštní příjemce §40 §41

Formy poskytování dávek §42

Výplata dávek §43

Změna skutečností rozhodných pro nárok na dávku a její výši §44 §45

Přechod nároku na dávky při úmrtí žadatele nebo příjemce §46

Přechod nároku na opakující se dávky při ztrátě podmínky nároku dosavadního příjemce §46a

Zánik nároku na dávku, zánik nároku na výplatu dávky §47

Postoupení a srážky §48

Povinnosti a odpovědnost žadatele, příjemce dávky a osoby společně posuzované §49

Povinnosti státních orgánů, obcí, krajů a dalších osob §50

Přeplatky §51

Srážky na příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení na úhradu pokut za přestupky §51a

Informační systém pomoci v hmotné nouzi §52 §53 §54

Mlčenlivost §55

Kontrolní činnost §56

Přestupky §57 §58 §59

ČÁST PÁTÁ - ORGANIZACE A ŘÍZENÍ

HLAVA I - ORGANIZACE

Ministerstvo §60

Krajská pobočka Úřadu práce §61 §62 §62a §62b

HLAVA II - POVINNOSTI A OPRÁVNĚNÍ ORGÁNŮ POMOCI V HMOTNÉ NOUZI, POVĚŘENÝCH OBECNÍCH ÚŘADŮ, OBECNÍCH ÚŘADŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ A ÚJEZDNÍCH ÚŘADŮ A JEJICH ZAMĚSTNANCŮ §63 §64 §65 §65a

HLAVA III - ŘÍZENÍ

Zkrácené řízení §66

Místní příslušnost §67

Účastníci řízení §68

Zahájení řízení §69

Zastupování §70

Podání a jiné úkony §71

Náležitosti žádosti §72 §73

Vyjádření k podkladům pro rozhodnutí §74

Vydávání rozhodnutí §75

Oznámení a námitky §76

Opravné prostředky §77

Výkon rozhodnutí §78

Náklady řízení §79

ČÁST ŠESTÁ - ZMOCŇOVACÍ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Zmocňovací ustanovení §80

Přechodná ustanovení §81

ČÁST SEDMÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zrušovací ustanovení §82

Účinnost §83

č. 261/2007 Sb. - Čl. XXVI

č. 259/2008 Sb. - Čl. VI

č. 382/2008 Sb. - Čl. VI

č. 366/2011 Sb. - Čl. II

č. 306/2013 Sb. - Čl. XII

č. 252/2014 Sb. - Čl. II

č. 367/2016 Sb. - Čl. II

č. 98/2017 Sb. - Čl. II

č. 309/2018 Sb. - Čl. II

č. 327/2021 Sb. - Čl. II

č. 203/2022 Sb. - Čl. IV

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 344/2021 Sb.

INFORMACE

111
ZÁKON
ze xxx 14. xxxxxx 2006
x xxxxxx x xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx1) fyzickým xxxxxx (xxxx jen "xxxxx"), xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, prostřednictvím dávek xxxxxx x hmotné xxxxx (xxxx jen "xxxxx").

(2) Každý xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx poradenství vedoucí x xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxx nouze

(1) Pro xxxxx posuzování xxxxx xxxxxx nouze xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx s příjmy x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx posuzuje podle xxxxxx o xxxxxxxx x existenčním minimu2), xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx její xxxxxx x příjem společně xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xx xxxxxxxx přiměřených xxxxxxx xx xxxxxxx (§9 xxxx. 2) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§24), xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxx spolu x xxxxxxxxxx xx živobytí xxxxx §4 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx (§34) a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "odůvodněné náklady xx xxxxxxx"),

xxxxxxx si xxxxxx xxxxx příjem xxxxxx vzhledem xx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx důvodů xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jejích základních xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx vážně ohroženo.

(3) Xxxxx se xxxxxxxx xx osobu x xxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 2, xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, celkovým xxxxxxxxx x majetkovým xxxxxxx xx xxxxx vážná xxxx xx xxxxxx.

(4) Xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx pomoci x xxxxxx nouzi považovat xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx mimořádná xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx překonat xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x vyšší xxxxxx xxxxxx pohromy, zemětřesení), xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx událost, xxxxxxxxxx xxxx průmyslová havárie,

b) xxxx událost, kterou xxxxxx možné x xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx předejít, x xxxxxx důsledku je xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxxx xxxxxxx nebo nezajištěním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřeb.

(5) Xx osobu v xxxxxx nouzi může xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, která xxxx vzhledem x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx dostatečné xxxxxxxxxx

x) x úhradě nezbytného xxxxxxxxxxxxx výdaje, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x přijetí do xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x případě xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx noclehu, nebo

b) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se vzděláním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx nezbytných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx-xxxxxx ochranou dětí59).

(6) Xx xxxxx v xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx pomoci x xxxxxx nouzi xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx, x ohledem xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x nedostatek finančních xxxxxxxxxx nemůže xxxxxxx xxxxx xxxxx situaci x je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

x) xx propuštěna x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x výkonu xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, nebo

b) je xx xxxxxxxx léčby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx propuštěna xx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx léčebného xxxxxxxx xxx chorobné xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx propuštěna xx školského zařízení xxx xxxxx xxxxxxx xx ochranné xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxx xx dosažení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v 19 letech, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx naplněny xxxxxxx xxxxxxxx potřeby xxxxxxxx x tomu, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, nebo

e) xx xxxxxx, jejíž xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxxx xxxx osoby.

§3

Osoba, xxxxx není x xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx

x) není x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztahu, popřípadě xxxxxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 20 hodin xxxxxxx, xxx nevykonává xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je v xxxxxxxxx xxxx obdobném xxxxxx, xxx nemá x xxxxxx xxxxxx x rozhodném xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je

1. xxxxxx 68 xxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xx třetím xxxxxx,

4. xxxxxx pobírající xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o 1 xxxx x x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx na rodičovský xxxxxxxxx x po xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx věku xx 10 let xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxx I xxxx xxxxxx xxxxxx pečující x osobu xxxxxxxx xx pomoci xxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx závislost), xxxx xx xxxxxx III (xxxxx závislost) xxxxx xx stupni XX (xxxxx xxxxxxxxx), x xx za xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx přiznání příspěvku xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxxx pomoc17a); xx-xx pečujících xxxx xxxx, xxx toto xxxxxxxxxx použít xxxxx x jedné x xxxx, x to xx, xxxxx byla xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx, a nedohodnou-li xx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx použít vůbec,

6. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx XX (xxxxxxx těžká xxxxxxxxx), xxxx ve xxxxxx XXX (těžká xxxxxxxxx) xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx),

7. xxxxxxxxxxxxx dítětem,

8. xxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxx,

9. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx pojištěného xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ošetřujícího lékaře x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

10. xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, plat, xxxxxx xx práci xxxx xxxxxx náhradu x xxxxxxx xxxxxx splatnosti70),

b) xx xxxxxx v xxxxxxxx uchazečů o xxxxxxxxxx x bez xxxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx3) xxxx xxxxxxxx se x cíleném xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx4), x xx xx xxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x odmítnutí,

c) xxxxxxxxxxxx neprojevuje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§11),

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x její příjem xx odečtení přiměřených xxxxxxx xx bydlení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx k nemocenskému xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx z xxxxxx pojištění; xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx pojištění60),

e) xx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s řádným xxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx uložen xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx přestupky, x xx po xxxx 3 xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx trestu xxxxxx svobody nebo xxxx xxxxx xx xxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx uvedená xxxxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx5c) nevznikl xxxxx xx nemocenské proto, xx si xxxxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx nenáleží xxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §45 odst. 2 xxxx §49 xxxx. 5, xxxx x xx společně posuzovanou xxxxxx, a xx xx dobu 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, xx kterém xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x), x) xxxx x) xxxxxx xxxxxxxx posuzovanou xxxxx §2 odst. 1, xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx; k této xxxxx xx xxxxxxxx xxx při stanovení xxxx xxxxx, x xxxxxxxx stanovení výše xxxxxxxxx xx živobytí xxxxx §23 písm. x). Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx též osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), x) x h), x xxxx nezaopatřené xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx §48 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxx, xx xxxxxx x xxxxxx nouzi xxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xx xxxxx i po xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zaručit xxxxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxxx.

(5) Xx osobu, která xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx posuzovaná s xxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx.

§4

Xxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx jsou

a) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx živobytí x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx stát.

§5

Okruh xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx nárok xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek

a) xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x trvalému xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7) xxxx xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu7a), x to pokud xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu8), x xx pokud xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

c) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx xxxx xxxxx zaručuje xxxxxxxxxxx smlouva, a xx xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9) xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx10), x xx pokud má xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx11), xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k pobytu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9) xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, nevyplývá-li xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx z přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx10), a xx xxxxx má xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému pobytu x xxxxxxxxx právním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx vydáno xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx republiky podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11a), x to xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 3 xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx stanovených podmínek

a) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1,

x) xxxxx xxxxxxxxxx na území Xxxxx republiky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9), x xx xxxxx xx bydliště xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Mimořádnou xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 4 x 5 lze poskytnout xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx 2. V případech xxxxxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx nezjišťuje.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 3 xxx xxxxxxxxxx x osobě, která xxxx uvedena x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(5) Mimořádnou xxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxx uvedené x §2 odst. 6, xxxxx je uvedena x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(6) Xxxxx xx bydliště na xxxxx České republiky, xxxxxxx xxxxx se xxx dlouhodobě xxxxxxx, xxxxxxxx zde xxxxxxxxxx xxxxxxx, žije xxx x xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx nebo xx xxx soustavně xxxxxxxxxx xx budoucí xxxxxxxx, xxxxxxxxx existují jiné xxxxxxxx xxxxxx, zájmy xx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx souvislost xxxxxxx xxxxxx této xxxxx x Českou xxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx

Xxxxxx pomoci x hmotné xxxxx xxxx

x) Úřad xxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxx pobočky x xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx"),

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

§7

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x újezdní xxxxx

X xxxxxxx pomoci v xxxxxx nouzi xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úřady, xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx je výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

VYMEZENÍ NĚKTERÝCH XXXXX

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby

(1) Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, u které xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx x ní xxxxxxx xxx, jiný xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx zařízení, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx71).

(2) Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x případě, xx osobu xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxx xx více xxxxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx13), xx xxxxxxx xxxxxx osoba xxxxx, x to xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osob.

(3) Xxxxx xxxxxxx byt, xxxx než xxxxxx xxxxxxx xxxx ubytovací xxxxxxxx xx žadatelem x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, určí xx xxxx odůvodněných xxxxxxx xx bydlení xxxxxxx xxxxx xxxx užívajících xxxxxx xxx, xxxx xxx obytný xxxxxxx xxxx ubytovací zařízení, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx společně xxxxxxxxxx, a to xxx xxxxxx xx xx, xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx.

(4) Pokud byt, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx ubytovací xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx x příjemcem xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxx, popřípadě příjemce xxxxx, xxxxx nemůže xxxxxxx xxxx skutečných xxxxxxx xx xxxxxxx xxx celý byt, xxxx než xxxxxx xxxxxxx nebo ubytovací xxxxxxxx, xxxx xx xxxx odůvodněných nákladů xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 3 z xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxx, xxxx xxx xxxxxx prostor xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx možné určit xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxx xx xxxxxxx xxx, jiný než xxxxxx prostor xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx byt xxxxxxxx uvedeným v xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx podle §26 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, a xxx xxxx xxx xxxxxx prostor nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx postupem xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxx odůvodněných xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx §34 xxxx. x).

(6) Xxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nižší xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx 5, xxxx za odůvodněné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx skutečná výše xxxxxxx xx xxxxxxx.

§9

Xxxxxx

(1) Pro účely xxxxxx zákona xx xx příjem, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) 70 % xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx53), příjmu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxx z příjmů, x xx po xxxxxxx xxxx x xxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, a xx mzdových nároků xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx platební xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx3),

x) 80 % xxxxxx

1. x xxxxxxx xxxx (xxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx) xx xxxx xxxxxxx 14 xxx x xx 1. xxxxx 2012 xx 31. xxxxxxxx 2013 xx xxxx prvních 21 xxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (karantény) xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx14a) x z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx15),

2. x podpory v xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) 100 % xxxxxxxxx započitatelných xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx16), x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) 100 % xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx80).

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx společně posuzovaných xxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx příjem xxxxx odstavce 1 xxxxxxx x přiměřené xxxxxxx xx xxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považují odůvodněné xxxxxxx na bydlení (§34), nejvýše xxxx xx xxxx 30 %, x x xxxxxxx městě Xxxxx xx výše 35 % xxxxxx xxxxx xxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx. Do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x případech, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxx podle §34, xxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx prokazatelně xxxxxxxxx, xxxxxxx až xx xxxx, xxxxx xx v místě xxxxxxx, xxxxx maximálně xx výše 75 % normativních nákladů xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx podpoře64).

(3) Xx xxxxxx pro určení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, s xxxxxxxx

x) xxxxx pěstounské xxxx17),

x) příjmu xxxxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu x

x) xxxxxx xxxxxxxxx x §7 odst. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo jejich xxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx na účel, xxx který xx xxx xxxxx poskytnuta, xxxxxxxxxxx požadovat, orgán xxxxxx v xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nezapočítá.

§10

Aktuální xxxxxxxxxx měsíc x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx kalendářním xxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx žádosti x dávku xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x dávku, a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x stanovuje xx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx zjišťuje příjem x xxxxxxx podání xxxxxxx x xxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xx dávek xxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx alespoň x xxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x aktuálním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kalendářním měsícem, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx poklesu xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x 2 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíci x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx podstatný xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zejména xxxxxx xxxxxx x výdělečné xxxxxxxx, ukončení xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx opakující se xxxxx, xx období xxxxxxxxxxxx xxxxxx předcházejícího xxxxxxxxxx kalendářnímu xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx aktuální xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx příjem, xxxxxxxx x xxxxxxxxx poměry x případě podání xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx měsíce x 3 kalendářních měsíců xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kalendářnímu xxxxxx; xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjišťování x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 3 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kalendářnímu xxxxxx, xxxx krajská xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx.

(6) Rozhodným obdobím, xx xxxxx se xxxxxxxx plnění ostatních xxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx se xxxxx, xx aktuální xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx předcházející xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx bydlení, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx kalendářní xxxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxx dochází x xxxxxxxxxxx xxxxxxx příjmů xxxxxxx x jedné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xx to, že xx xxxxx x xxxxxxxxx pokles xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§11

Zvýšení příjmu vlastním xxxxxxxxxx

(1) Při xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx živobytí x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 x 5, xxx xxxx osoba x xxxxxxxx x ní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx si příjem xxxxxxxx přičiněním.

(2) Zvýšením xxxxxx xxxxxxxx přičiněním xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx posuzování xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx je xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 až 10.

(4) Xxxxxx xxxx xxxx využití majetku xx nevyžaduje x

x) xxxxxxxxxxx nebo bytu, xxxxx xxxxx využívá x přiměřenému trvalému xxxxxxx; orgán xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx dotčené xxxxx x osob x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx18),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxxxxxx postižením; xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx pomůcka, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx19),

x) motorového xxxxxxx, xxxxx xx využíváno x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) uzavřeného penzijního xxxxxxxxxxxx se státním xxxxxxxxxx20).

(5) Xxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx též x xxxxxxx, xxx majetek xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx příjmu x xxxxxxxxxx stavebního xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx na xxxx dávku trvá; x případě, kdy xx xxxx částky, xxxxx xx xxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxxxx xxxxxxx, byla xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob, se x této možnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxxx příjmu xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx možnost xxxxxxx příjmu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x osoby xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx rozsahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx příjmu xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx vlastní xxxxx o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx ve xxxxxxxxxx x evidencí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx agentur práce, xxxxxxx, nabídek výdělečné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x korespondence se xxxxxxxxxxxxxx,

x) výkon xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkovaného xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx (§18a), je-li xxxx xxxxxx vykonávána xxxxxxx x xxxxxxx 20 xxxxx měsíčně, x to xxxxx xx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x).

§13

Xxxxxxx xxxxxx řádným xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uplatněním nároků x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

x) nároku xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx vznikne xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) nároku na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxx a nároku xx xxxxxx některých xxxxxxx neprovdané xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) nároků x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x nezaměstnanosti x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů3),

g) xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx, že xxxxxx uplatnění by xxxxxx xxxxxx xxxxx x něj plynoucímu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx možné je xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§14

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx příjmu xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx22).

(2) Xxxxxx xxxx jiné xxxxxxx majetku příslušný xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx nebyly xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx nebo pokud xx xxxxx po xxxxx xxxxxxxxxxx žádat.

§15

Xxxxxxx sociální x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx hmotné xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx v hmotné xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx zpravidla xxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx z jeho xxxxxxxx xxxx23), kterého xxx využít xxxxx, xxxxxxxxx xx určité xxxx, pro zvýšení xxxxxx, a xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přechodného xxxxx xxxxxx nouze, xxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx větě xxxxx, xx xxxxxxxx majetek, xxxxx prodej nebo xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx po osobě xxxxxxxxx. Xxxxx jde xxxxx xxxxxx osoby x běžný xxxxxxxx xxxx movitý xxxxxxx, xxxxx hodnota xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx mít xxxxxxx x xxx, xx majetkové xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx naopak jsou xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23) xxxxxxxxxx.

§16

Posuzování neodůvodnitelné xxxxxx xxx xxxxxx pomoci x hmotné xxxxx

(1) Xxxxxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx hlášen xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx9) xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx11), xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9) xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx není xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx systému"); xx xxxxxxx, xx-xx tato xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx trvalý xxxxx. Xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx neodůvodnitelnou xxxxxx systému, xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxx, a xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx uvedených.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx52),

x) je jako xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx53),

x) xx xxxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx vyplývá x xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství10),

d) xxxx zahájením xxxxxx x xxxxx byla x Xxxxx republice xxxxxxxxx xxxxx x x období 10 xxx předcházejících dni xxxxxxxx řízení o xxxxx byla xxxxxxx xx xxxx 5 xxx x z xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení o xxxxx xxxxxxx po xxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx52), xxxx jako osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx53) a xxxx xx dni xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx zaměstnanosti,

e) xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx pracovního poměru xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx činnost xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx v evidenci xxxxxxxx x zaměstnání x byla xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx více xxx 1 rok; xxxxxxxxx xxxxxx xx, xx xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x zaměstnanosti54),

g) xx xxxxxx, která xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx uchazečů o xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx 1 xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx 1 xxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; podmínkou xxxxxx je, xx xxxxx x xxxxx, xxxxx nemá xxxxx xx podporu v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx54); xxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 6 měsíců od xxxxx do xxxxxxxx,

x) xx osobou, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx nezaměstnanou xxxxx xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx přitom xx, xx xxxxx x xxxxx, která xxxx xxxxx xx podporu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §39 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x zaměstnanosti54); xxxxxx xxxxx se nepovažuje xx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěž xxxxxxx xxxxx po xxxx 6 xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx

x) je xxxxxx, xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx pojištění, xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx účast xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx přípravu; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx55) x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx56).

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx systému xx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu9) xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx soustavné xxxxxxxx xx budoucí xxxxxxxx25) xx xxxxx Xxxxx republiky,

d) možnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx péče xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxx bodovém hodnocení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx9) xx xxxx

1. xx 1 xx 3 let, 2 xxxx,

2. xx 3 xx 6 let, 4 xxxx,

3. xx 6 do 8 xxx, 6 xxxx,

4. 8 xxxx xxxx xxx, 8 xxxx,

x) xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxx xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx připravuje xx xxxxxxx xxxxxxxx25) xx xxxx

1. 12 xx 24 xxxxxx, 4 xxxx,

2. 25 xx 36 xxxxxx, 8 xxxx,

3. 37 xx 48 měsíců, 12 xxxx,

4. 49 xx 60 měsíců, 16 xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, která

1. xxxx xxxxxxxxxxx, 0 xxxx,

2. má střední xxxxxxxx, 2 xxxx,

3. xx vyšší xxxxxxx xxxxxxxx, 4 xxxx,

4. xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 6 bodů,

d) xxxxxxx xxxxx, které by xxx zprostředkování zaměstnání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu26), 4 xxxx,

x) započte osobě, xxxxx je xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9) x xxxxxx, x xxxx míra xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měsíci xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup

1. xxxxxxxx x více xxx 10 % xxxxxxxxx míru xxxxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, 0 bodů,

2. xxxxxxxx x méně xxx 10 % průměrnou xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, 2 xxxx,

3. xxxx xxxxx xxx 50 % xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx x nepřesáhla hodnotu xxxxxxxx xxxx nezaměstnanosti x Xxxxx republice, 4 body,

4. byla xxxxx než 50 % průměrné xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, 6 bodů.

(5) Xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxx ohodnocení činí 10 nebo xxxx xxxx. Za xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx nepovažuje osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 20 xxxx xxxx xxxx.

(6) X xxxxxxx, xx bodové xxxxxxxxxx osoby činí xxxx než 10 xxxx a nedosahuje 20 bodů, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxxx, xxxxx xx neodůvodnitelnou xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx rozhodování xx xxxxxxxx x vazbám xxxx osoby na xxxxx xxxxxx27), xxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx k xxxx, xxx se xxxxx xxx x xxxxxxx obtíže, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nedojde x xxxxxxxxxx zatížení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi.

(7) Příslušný xxxxx xx oprávněn xxxxxxxx, zda je xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, též xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx jejích xxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Správní xxxxx, orgány sociálního xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx České xxxxxxxxx, obce x xxxxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xx xxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, zda xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx systému. Xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx28), xx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9). Ministerstvo vnitra xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxx které xx tato xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9) xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

§17

§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

§18

Nezaopatřené xxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx podpoře30).

§18a

Veřejná služba

(1) Veřejnou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx subjektům xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, udržování xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx prostranství, xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx a sportovního xxxxxxx x sociální xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uchazečů x zaměstnání54) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx základní xxxxx x xxxxxx xxxxxxx (jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx x trvalý xxxxx), místo, xxxxxxx x xxxx výkonu xxxxxxx služby, uzavřené x krajskou xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odměna.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, doby xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxxx služby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 18 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kryjící odpovědnost xx xxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx xxxx způsobena, xxxxx xx s xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

(3) Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx s obcemi xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxx smlouva xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx x zahájení xxxxxx xxxxxxx služby, x xxxxx xxxxxxxx a xxxx hodnocení), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx služby, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx ochranných xxxxxxxxxx x pracovních xxxxxxx. Krajská pobočka Xxxxx xxxxx poskytne xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxx ve výši xx 1&xxxx;000 Kč xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jednu osobu xxxxxxxxxxxx veřejnou službu.

§19

§19 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2008 Sb.

§20

§20 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2008 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX XX ŽIVOBYTÍ

§21

Podmínky nároku xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx

(1) Nárok xx xxxxxxxxx xx živobytí xx xxxxx v xxxxxx nouzi podle §2 odst. 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§9 xxxx. 2) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx, x xx xxxxx určené xx základě xxxxxx xxxxxx osob. Xxxxxxxxxx-xx xx tyto xxxxx, xxxx xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xx živobytí xxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§22

Xxxxxxxxx vrátit příspěvek xx xxxxxxxx nebo xxxx část

(1) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx nouzi xxxxx §2 odst. 2 xxxx. a), xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na živobytí xxxxx §21 s xxx, xx tato xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx jeho xxxx orgánu xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Podmínkou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx první xx, xx xxxxxxxxx důchod xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Za přechodný xxxx hmotné nouze xx xxxxxxxx stav, xxx xxx xx xxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpokládat, xx xxxxx nabude x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx živobytí xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx očekávaný xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx dávku xxxxxxxx, xxxxxx orgánu. Xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, která xxxx x příjemcem xxxxxx xxxxxxxx posuzovanou. Xxxxx xxxxxxxx získaný xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx vracet xxxxxxxxx xx živobytí nebo xxxx xxxx xxxxxx.

§23

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak, xx kalendářní xxxxx xxxxxx mezi

a) xxxxxxx xxxxxxxx osoby (§24 xxxx. 1) x xxxxxxx xxxxx (§9 xxxx. 2), xxxx-xx xxxxx společně posuzována x xxxxxx xxxxxxx (§2 xxxx. 1),

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§24 xxxx. 3) a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§9 xxxx. 2); pokud xxxx x xxxxx společně xxxxxxxxxxxx osob, které xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, stanoví xx xxxx příspěvku xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx nouzi xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§24

Částka xxxxxxxx osoby x xxxxxx živobytí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx

x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, u poživatele xxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx stupni x x xxxxx xxxxxx 68 xxx xxxxxx xxxxxxxxx minima, xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §29,

b) x xxxxx, xxxxx xxxx uvedena v xxxxxxx x) x xxxxx xx xxxxxx x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxxxxxx měsících xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx jí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx61) nebo x xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah x obdobného xxxxxx, xxxxxx existenčního minima; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xx 28 x §30 xxxx xxxxx nenáleží,

c) x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu, xxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobem, xxxxxx xxxxxxxxxxxx minima, nejde-li x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx po xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx živobytí x která z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx soudu návrh xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx živobytí podle §25 xx 28 x §30 xxxx xxxxx nenáleží,

d) x xxxxx, které xx xxxxxxxxxxx zdravotní péče xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx kalendářní xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; zvýšení xxxxxx živobytí podle §25 xx 28 x §30 xxxx xxxxx nenáleží,

e) x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx službu x xxxxxxx xxxxxxx 30 xxxxx v kalendářním xxxxxx, částku xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rozdílu xxxx xxxxxxxx minimem jednotlivce x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx uvedené x §25 xx 30,

x) x xxxxx, xxxxx xxxxxx příspěvek xx xxxxxxxx déle xxx 6 xxxxxxxxxxxx měsíců, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xx 28 této xxxxx xxxxxxxx. Toto ustanovení xx xxxxxxxxxx na xxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx příjem xxxxxxx xxxxx (§11 xxxx. 3), osobu x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podporu xxx xxxxxxxxxxxxx, osobu xxxxxxxxxxxx xx účastnící xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx stupni, x xxxxx, která xxxxxxxx veřejnou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 20 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, částku existenčního xxxxxx, xxxxxxxxx zvýšenou x částky xxxxxxx x §25 xx 30.

(2) V xxxxxxx, xx osoba x xxxxxx nouzi x xxxxxxxxxxxxxxx 12 kalendářních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx živobytí a xxx xxx odejmutí xxxxxxxxx přiznaného xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 3 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx 6 měsíců xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxxx doby xxxxxxx xxxxxxxxx na živobytí.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx částek xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§25

Hodnocení xxxxx zvýšení xxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x 40 % xxxxxx rozdílu xxxx xxxxxxxx minimem osoby31) x existenčním xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x zaměstnání x prokazatelně xx xxxxx xxxxxx další xxxxxxxx zvýšení xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §12 odst. 2, xx zvyšuje částka xxxxxxxx x 40 % xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx minimem xxxxx31) a xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§26

Hodnocení možnosti využití xxxxxxx

(1) Xxxxx na xxxxxxx xxxxxx živobytí x 30 % xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx minimem xxxxx31) x existenčním xxxxxxx xx xxxxx, která xxxxxxx

x) xxxx,

x) má, xxx xxxxx jej xxxxxx xx zvýšení xxxxxx,

x) má x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx příjmu.

(2) Pokud xxxxxxx k využití xxxxxxx do uplynutí 3 xxxxxx, za xxxxx pobírá osoba xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx dávku, xx se za xx, že xxx x xxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. c).

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx příjmu x xxxxx xxxxx x xxxxx požádá xx 6 kalendářních měsíců xxx dne xxxxxxxx xxxxx, xxxx by xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx se za xxxxx xxxxxxxx v §3 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxx xxxxx xx majetek, xxxxx nevyužívá ke xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x ní x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pomoci v xxxxxx nouzi xxxx xxxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx osoba znovu xxxxxx x dávku xx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxxxx dávky, započítají xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 x xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§27

Hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx zvýšení xxxxxx xxxxxxxx o 30 % xxxxxx xxxxxxx mezi životním xxxxxxx osoby31) x xxxxxxxxxxx minimem xx xxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxx ani xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx všechny xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx nedojde x řádnému xxxxxxxxx xxxxxxxxx x nároků x xxxxxxxxxx do xxxxxxxx 3 xxxxxx, xx které xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xx xx to, že xxx x osobu xxxxxxxx v §3 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Pokud xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x pohledávek xx xxxxxxx příjmu x xxxxx znovu o xxxxx požádá do 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx za xxxxx uvedenou v §3 odst. 1 xxxx. c). Xxxxx xxxxx xx nároky x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ke zvýšení xxxxxx, x xxxxx x xx x xxxxxxxxx pobírání xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx uplynutím 3 xxxxxxxxxxxx měsíců xxx dne přiznání xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx požádá x xxxxx xx 6 xxxxxxxxxxxx měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx se xx doby xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x doby, které xxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§28

Xxxxxxxxx xxxxxxxx zvýšení xxxxxx u nezletilých xxxx

Xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx nezletilého dítěte, xxxxxxxx xx mohl xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx uplatněny xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nezapočítává xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 nebo 27 u ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příjmu xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dětí je xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x příslušným xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx32). Xxxxx nedojde x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx vyjádření xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx-xx řádně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx pobírán xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, má xx xx xx, xx xxx x xxxxxxx xxxxxx (zákonného xxxxxxxx) tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x).

§29

Xxxxxxx částky živobytí xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx stravování

Částka xxxxxxxx xxxxx se zvyšuje, xxxxx xxxxxxxxx stav xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zvýšené xxxxxxx xx xxxxxx stravování, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx diet xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x potvrzení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§30

§30 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 98/2017 Sb.

§31

§31 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Sb.

§32

§32 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXXX XX XXXXXXX

§33

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx bydlení

(1) Xxxxx xx doplatek xx xxxxxxx xx xxxxxxxx bytu, který xxx užívá, nebo xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx bydlení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12) xxx

x) příjem vlastníka xxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx užívá xxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx živobytí xxxxx (§24), xxxx

x) příjem xxxxxxxx posuzovaných osob xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx na živobytí xxxxx než xxxxxx xxxxxxxx společně posuzovaných xxxx (§24);

xxxxxx xxxxx x užívání xxxx xx přitom xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dokladem, xxxxxxx předložení xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx nestačí.

(2) Podmínkou xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx bydlení xxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx sociálním x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, které příspěvek xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxx, xx příjem xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx částku xxxxxxxx osoby a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob, xxx nepřesáhl 1,3násobek xxxxxx živobytí xxxxx x společně xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx důvodu xxxxxxx možnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx si aktivně xxxxxx; xx tímto xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx bydlení xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx trvalý xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxx posoudit. Xxxxx xxxxx, která ji x pomoc při xxxxxxx přiměřeného bydlení xxxxxxxx, nabídka xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx učiněna, xxxx jí obec xxxxxxx xxxxxxxxxx dalšího xxxxxxx. Xxxxx nabídka xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebyla xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci x xxxxxx nouzi. Xxxxxxxxxx xxx první x xxxxx se nepoužijí x osoby, které xxx poskytnut xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx19), xx xxxxxxx xxxx financována xxxxxx xxxx, a u xxxxx obývající byt xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx zdravotní xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx i xxxxxx, xxxxx xxxxx byt xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx odvozeného xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx72), xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx neuplatňuje xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xx nájemce xxxx xx považují xxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxx společné xxxxxxx xxxxx73). Za xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx považuje i xxxx od zániku xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí xxxxx k vyklizení xxxx, xxxx xx xxxxx nájemce služebního xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx určení xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x doba xx xxxxxxxx xxxxxxxx služebního xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx do uplynutí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Nárok xx doplatek na xxxxxxx xx xxxx xxxxx užívající nemovitost xx xxxx probíhajícího xxxxxxxxx řízení x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, který xxx vlastníkem xxxxxxxxxxx, xxxx xx společné xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxx s xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx pověřeného xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §35a xxxx. 1, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx byt považuje x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx jiného právního xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx jiný než xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx standardy xxxxxxx xxxxxxx podle §33b xxxx. 1. Xxxx xxxx x xxxxxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx x xxxxxx xxxxx&xxxx;x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §35a xxxx. 1 xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx byt xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí nebo xxxxxx právního xxxxxx xx xxxxxx bydlení xxxxxxxxx zařízení xxxxx §33a odst. 3 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx jejímž xxxxxxxxxxxx území xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx, domově pro xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, chráněném xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,&xxxx; zařízení xxxxxx xxxxxxxx xxxx, zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x azylovém xxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx službách74); xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 xx 5 x §33b xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx prokázání xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx prostorů uvedených xx xxxxxx první xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(7) Nárok xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx bez xxxxxxx xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxx přímém xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxx mládež, xxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxxx, xx xx xxx přešlo vlastnictví xxxx xxxxx bytu x dítě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x úhradě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

(8) Splňuje-li podmínky xxxxxx xx doplatek xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx bydlení xxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxx určené xx základě xxxxxx xxxxxx osob. Nedohodnou-li xx tyto xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx x těchto xxxx xx doplatek xx xxxxxxx xxxxxx.

§33a

Byt, xxxx než xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Bytem xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx místností xxxx xxxxxxxxxx obytná xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx splňují xxxxxxxxx xx trvalé xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx užívání xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jako xxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx prostor, který xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §33b xxxx. 1. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx titulu x užívání xxxxxx xxx obytného prostoru xxxxxxxxx xx větě xxxxx se xxxxxxx §33 xxxx. 1 xxxxxxx.

(3) Ubytovacím xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §21a zákona x xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx poskytováno x xxxxxxxxxxx zařízeních xxxxx věty xxxxx, xxxxxxxx 2 a §33b se x xxxxx xxxxxxx nepoužijí.

(4) Xx xxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx místností, xxxxx xxxxx stavbu pro xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bydlení xxxxx §33b odst. 1.

(5) V xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxx&xxxx;x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §35a xxxx. 1 pro účely xxxxxx xxxxxx za xxx považovat x xxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx x tomto xxxx xxxx více xxxx, xxxxx xx xxx xxxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx bydlení xx xxxx xxx, x xx-xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx bydlení podle xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xxxxxx xx tento xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx bydlení xx xxxx xxx, a xxxx se postupuje xxxxx §8. Xxxxxx-xx xx příspěvek xx xxxxxxx postupem xxxxxxxx xx xxxx druhé, xxxxx, že pro xxxxx xxxxxxxxxx nároku xx doplatek xx xxxxxxx a jeho xxxx se xxxxx xxxxxxxxx již xxxxx xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx než obytného xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx

(1) Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx rodinnou xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona povahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx svou xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx splňuje xxxx xxxxxxx požadavky k xxxx, xxx xx x xxx xxxxxxxxx x bydlely xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx jiného xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx §3 xxxx. x), §8, §10 odst. 5 x 6, §11, §38, §44 odst. 1 xxxx. x) x §44 xxxx. 1 věta druhá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx75), xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx §3 xxxx. x), §8, §11, §38 a §40 xxxx. 2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx75), xx xxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, xx xxxx stavba xxxx xxx záchod.

(2) Xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxx prostor xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxx v odstavci 1, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx orgánu xxxxxx x xxxxxx xxxxx obecný xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 252/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§33x

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Za xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 6 xxxx xxxxx xx xxxxx nebo xxxxx §33a xxxx. 5 xxxxx považovat xxxxxxx, kdy osoba, xxxxxxxxx xxxxx s xx xxxxxxxx posuzované,

a) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx podle §33a odst. 1,

x) xxxxxx s xxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x místem, které xx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx,

x) xxxx x xxxx, x níž xxxx skutečný xxxxx, xxxxxxxxx s místem, xxxxx je x xxxx xxxx běžně xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx pro xx x xxxxxxx xxxx xxxx x uvedeném xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx se xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, a xx x xxxxxxxx osoby, xxxxx je xxxxxxx x §3 odst. 1 písm. x) xxxxxx 1 xx 10,

x) zda je xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xx xxxxxxxxxx pracovišti xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, v xxxxx obvodu xx xxxxxxx obec, a xx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v §3 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 1 xx 10,

c) xxx xxxxx x xxxx xxxx žije s xxxxxxx,

x) zda xxxxx x xxxx xxxx xx nezaopatřené xxxx, xxxxx zde xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxx v xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx důvodů, xxxx

x) xxx popřípadě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x), xxxxx xxxxx x xxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx plnění podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zjišťuje, xxx xx x xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx podle §33a xxxx. 1, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xx též, xxx u xxxxx xxxx předpoklad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx získat x udržet, i xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 98/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 1.6.2017

§33x

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 344/2021 Sb.

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx bydlení se xxxxxxxxxxxx

x) nájemné, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxx xxxx obdobné náklady xxx užívání xxxx x xxxx než xxxxxxx, družstevní xxxx xxxxxxxxxx formě xxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxx v jiné xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xx xxxx, která xx x místě xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vlastnickou xxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxx xx rozumí xxxx xxxxxxxxxxxxxx nákladů, xxxxxxxxx xxxx do výše xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx63),

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x užíváním xxxx, maximálně xxxx xx výše, xxxxx xx v xxxxx xxxxxxx; úhradou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojených x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxx, za xxxxx společných xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx výtahu, xx xxxxxxx vody z xxxxxxxx x vodáren, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, za xxxxxxxxx společných xxxxxxx x domě, xx xxxxx tuhého komunálního xxxxxx, xx vybavení xxxx společnou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx anténou, xxxxxxxxx xxxxx prokazatelné x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx prokazatelné nezbytné xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx elektrické energie, xxxxx, případně xxxxxx xx další xxxxx xxxxx, a to xx výši, xxxxx xx v xxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nezbytnou xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pro bytovou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxxxxx případech xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x 10 %; xx odůvodněný případ xx xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx obytného xxxxxxxx xxxx ubytovacího xxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x), x xx xx výše, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 80 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx64),

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §33 odst. 6 xxxx třetí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx a) xx x), a xx xx xxxx, xxxxx xx x místě xxxxxxx, maximálně xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx64),

x) x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx užívané xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uvedená x xxxxxxxxx x) xx x), x xx xx xxxx, xxxxx je x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx výše 90 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx76).

§35

Výše xxxxxxxx xx xxxxxxx

Xxxx doplatku xx xxxxxxx xx kalendářní xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx bydlení12) xxxxxxxxx x xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kalendářnímu xxxxxx, x xxxxxxx, x xxxxxx příjem

a) xxxxx (§9 xxxx. 1) xxxxxxx x xxxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxxx převyšuje částku xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob (§9 xxxx. 1) xxxxxxx x xxxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; pokud xxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxx x hmotné nouzi, xxxx některá x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx není xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx živobytí připadající xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x hmotné xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§35x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce, xxxx a pověřeného xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx

(1) Vyhodnocuje-li xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx v rámci xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 6 xxxx první xx xxxxx xxxx xxxxx §33a odst. 5, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx posuzovaných osob, x informaci xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx66). Xxxxxxx informace xxxxxxx xx xxxx xxxxx jsou údaje xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §33c xxxx. 1, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx újezdní xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx poskytne xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx informaci xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 20 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx než xxxxxx xxxxxxx nebo ubytovací xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx bydlení xxxx doplatek xx xxxxxxx přiznán xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx místa skutečného xxxxxx xxxx xxxxx x podnětem x xxxxxxxx sociální xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx informace x počtu osob, xxxxxx xx poskytován xxxxxxxx xx xxxxxxx xx jejím xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXX OKAMŽITÁ XXXXX

§36

Xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xx

x) xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 3,

x) xxxxx uvedená x §2 xxxx. 4 x 5, xxxxx xx považována xx xxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) osoba uvedená x §2 xxxx. 6, pokud xx xxxxxxxxxx za xxxxx x hmotné xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 3 x 6 xx xxxx xxxxx posuzuje xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 5 xxxx. a) xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, že xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx společné xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx spravedlivě xxxxxxxxx. Mimořádnou xxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxx posuzovaných.

§37

Výše xxxxxxxxx okamžité xxxxxx

Xxxx mimořádné okamžité xxxxxx xxxxx uvedené

a) x §2 xxxx. 3 xx xxxxxxx x xxxxxxxx příjmu xx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dítětem, x u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx životního xxxxxx,

x) x §2 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx až xx patnáctinásobku částky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx35); x §2 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx, xxx xxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx osobě x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx35) x xxxxx 12 kalendářních xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) x §2 xxxx. 5 písm. x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poměrům x xxxxxxxx situaci xxxxx xx xx výše xxxxxxxxxxxxx výdaje,

d) x §2 xxxx. 5 xxxx. b) nebo x) xx stanoví xx xx výše xxxxxxx uvedených x §2 odst. 5 xxxx. b) nebo x), x xxx, xx xxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx podle každého x těchto xxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx35),

x) v §2 xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx 1&xxxx;000 Xx x ohledem xx xxxxxxxx nezbytné xxxxxxx; celková xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx stanoví x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx výchovy. Xxxxxx xxxxx poskytntých xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nesmí x xxxxx jednoho xxxxxxxxxxxx xxxx překročit xxxxxxxxxxx životního minima xxxxxxxxxxx35).

XXXX ČTVRTÁ

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX X XXXXXXX

§38

Xxxxx na xxxxx a xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x doplatek xx xxxxxxx vzniká xxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx mimořádnou xxxxxxxxx xxxxx vzniká xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi přizná.

(3) Xxxxx, na kterou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx (odstavec 1), xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nároku xx xxxxx, xxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx výše xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§39

Minimální výše xxxxxxxxx xx živobytí x xxxxxxxx na xxxxxxx

Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx živobytí x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx kalendářní xxxxx částky 50 Xx, náležejí x xxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Příjemcem xxxxx xx xxx, xxxx xxxx xxxxx přiznána.

(2) Xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx má xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx osob, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dávky xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx nemůže-li příjemce xxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxx hrozila xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx namísto xxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 ustanovit xxxxxxxxxx příjemce i x dalších xxxxxxx xxxxxx. Souhlas příjemce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyžaduje xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx nemůže xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx svému xxxxxxxxxxx xxxxx nemůže xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx a zvláštní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx použít xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx posuzovaných xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx příjemce xxxxxxxxxx příjemci, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx ustanovit zvláštním xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§41

§41 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

§42

Formy xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx formách.

(2) Xx xxxxx formě xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx zjevné, že xx příjemce nevyužil xxxxx x účelu, xx xxxxxxx xx xxxxxx. Pokud x xxxxxxx poskytování peněžité xxxxx dávky xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x jinému xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx obdobně, x xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemce.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxx x peněžní xxxxx. Doplatek na xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx použít xxx souhlasu xxxxxxxx x xxxxx úhradě xxxxxxx xx xxxxxxx, x to xxx, xx plátce xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pronajímateli xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx poskytovateli xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek xxxxxx xx služby xxxxxxx x užíváním xxxx x xxxxxxxxx xx fondu oprav, xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xx poskytovatele xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx okamžitá xxxxx xx poskytuje x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, popřípadě x xxxx těchto xxxxxxx.

§43

Xxxxxxx dávek

(1) Xxxxxxxxx xx živobytí xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx, v měsíčních xxxxxxx určených plátcem xxxxxxxxx. Xx-xx zřejmé, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx, xxx příspěvek xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx týdně xxxx xxxxx.

(2) Doplatek xx xxxxxxx xx xxxxxxx x kalendářním xxxxxx, xx který xxxxxx, x měsíčních xxxxxxx určených xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxx 100 Xx, vyplacen xxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx měně xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx oprávněnou xxxxxx, xxxxx příjemcem dávky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx hmotnou xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sociální služby, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opravňující x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx hodnotě xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx zboží xx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, k jejichž xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nouzi zavázána.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xx bere x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osoby v xxxxxx xxxxx s xxxxxx x hmotné xxxxx hospodařit x xxxxxx dávku k xxxxx, ke kterému xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx tak, xx xxxxxxx 35 % a nejvýše 65 % xxxxxxxx xxxxx xxxx poskytnuto xxxxxxxx xxxxxxxx opravňující x nákupu zboží xx xxxxxxxxx hodnotě. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxx, bude xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx 35 % x nejvýše 65 % xxxxx bude xxxxxxxxx poukázkami xxxxxxxxxxxxx x nákupu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věty xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 500 Xx, x v xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxx osoba s xxx společně posuzovaná xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5, xxxx osobou, které

1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx78),

2. je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxx kalendářní xxxxx,

3. xxxx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx79),

4. byl xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xx stupni III (xxxxx xxxxxxxxx) nebo xxxxxx IV (xxxxx xxxxxxxxx)74), x xx xxx xxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx 70 xxx,

5. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX. xxxxxx, anebo x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx okamžité xxxxxx přiznané z xxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 3 xxxx určit xxxxxx xxxxx tak, xx xxxxxxx 35 % x nejvýše 65 % xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx využitím xxxxxxxx opravňující x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 5 xxxx xxxxxx xxxxx xxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx výdaje xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx využitím poukázky xx xxxxx xxxxx xxxxx ve stanovené xxxxxxx; xxxxxxxxxx způsob xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 5 xxxxx xxxxxx xxxxx pouze x xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxx dospěje x odůvodněném xxxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxxxx poskytnutí xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx x xxxx, xx které je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, ke změně xxxxx, kde je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x pobytu, xxxxxxx xxxxxx dávky, xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx se x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx orgánu xxxxxx x hmotné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx příjemce xxxxx podkladů, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx přiznána. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x němž byla xxxxxxx dávky xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nárok xx xxxxx a xxxx xxxx

§44

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxx nebo xx její xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx její xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx změna xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx prvního xxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx nastala.

(3) Změní-li xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx, xx xxxxx xx xxx snížena, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xx prvního xxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx dojít xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxx xxxxx xxx 50 Xx, xxxxxx xx xxxx xxxxx vyplácené xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx, o xxxxx xx xxxx zvýšit xxxx snížit xxxx xxxxxxxxx xx dávky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx období, x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx z důvodu xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxx 50 Xx, xxxx opakující xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx-xx xx v xxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx dávku nebo xxxx xxxx, xxxxxxx xx nově xxxxx xx dávku a xxxx výši od xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxxx xxxx změna xxxxxxx.

(6) Xxxx dávek xx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx-xx x novému xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxx se

a) xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx, a xx xxxxxx nejvýše za 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x dávce xxxxxxx, že xx xxxxx nově nárok xx xxxxx xxxx xxxx xxxx posoudit, xxxx kdy xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, její xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx, xxxx výplata xx xxxxxxx xxxx se xxxx výše xxxxx, x xx ode xxx následujícího xx xxx, jímž xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx byla dávka xxxxxxxxx.

§45

(1) Xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx v nižší xxxxxx, než x xxxx náleží,

b) nevyplácená xxxx vyplacená x xxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, nebo

d) přiznaná xx xxxxxxxxxx data, xxx xx xxxxxx xxxxxx,

xx xxxxxx nebo xxxxx, a to xxx xxx, xx xxxxx dávka xxxx xxxx xxxxxxx náleží, xxxxxxx však 3 xxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x dávkách xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx ode dne, xxx x xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx dávky příjemce xxxx žadatel xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, nebo

c) vyplácená xx xxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxx,

xx xxxxxx nebo xx její výplata xxxxxxx xxxx sníží, x to ode xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, xxxx uplynulo xxxxxx, xx které xxx byla vyplacena. Xxxxxxxxxx x odpovědnosti xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx tím xxxx xxxxxxx.

§46

Přechod xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx nebo příjemce

(1) Xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx osoba, která xx nejstarší z xxxx společně xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §2 odst. 1, xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx příjemce, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s příjemcem xxxxx §2 odst. 1, xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Za xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve větě xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx dávku xx xxxxxxxxx splatných částek xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx příjemcem, xxxxx x tím xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx osob xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nárok xx xxxxx xxxx její xxxxxxx xxxxxx.

§46x

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx ztrátě xxxxxxxx xxxxxx dosavadního xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx podmínky nároku xx xxxx dávku, xxxxxxxx tento xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx předpokladu, xx x tímto xxxxxxxxx nároku xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx vysloven souhlas xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, xxx x xxxxxxx přechodu xxxxxx xx doplatek xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxx, x jinému xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx příjemce xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxx xxxxx pobírání xxxx dávky i xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx příjemce xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x bytu, x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pozbyl.

§46a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 252/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§47

Xxxxx nároku xx xxxxx, xxxxx nároku xx výplatu xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx uplynutím xxxx, xxxx-xx tímto zákonem xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx dávky xxxx xxxx části xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx 3 let xxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx náleží. Xxxxxxx xxxxx neplyne xx dobu xxxxxx x xxxxx a xx dobu, xx xxxxxx xxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ustanoven.

§48

Xxxxxxxxxx a xxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx na xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx.

(3) Dávky xxxxxxx xxx xxxxxxxxx dohody x xxxxxxxx.

(4) Dávky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx dále stanoveno xxxxx.

§49

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Žadatel o xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx posuzované xxxxx xxxx povinni

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxx, xx její xxxx xxxx výplatu x xx výzvu xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx tomu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx stav,

b) xxxxxxxx xx vyšetření xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx plnícím xxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx určeným Českou xxxxxxx sociálního zabezpečení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx určenému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb lékařské xxxxxx xxxxxxxxxxxx lékařů, xxxxx jim byly xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxx údaje, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx vypracování xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx, která je xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxxx, kterou okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx29).

(2) Xxxxxxxx xxxxx xx povinen

a) xxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxx x hmotné xxxxx xxxxx ve skutečnostech xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xx dávku, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, a xx xx 8 dnů xxx xxx, kdy xx x těchto xxxxxxxxxxxxx dozvěděl,

b) vyhovět xxxxx orgánu xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx osvědčil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx xxxx výplatu, x xx xx xxxxx xx 8 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, neurčil-li xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx společně xxxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x dávce

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, její xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x hmotné nouzi xxxxx ve skutečnostech, xxxxx osvědčila podle xxxxxxx x).

(4) Osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx splnit xxxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 3 xxxx. a) xx požádání příjemce. Xxxxx xxxxx společně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x), je xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxx posuzovanou xxxxx, xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 8 xxx xxx xxx xxxxxxx; orgán pomoci x hmotné xxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxx posuzovanou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 8 dnů. Xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx osoba xxxxxxxx posuzovaná povinna xxxxxx xx 8 xxx xxx xxx, xxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 4, může xxx xx xxxxxxxxxx upozornění xxxxxx o dávku xxxxxxxxx, xxxxxxx dávky xxxxxxxxx, xxxx dávka xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi, xxxxx x dávce xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x případě, xx xx příslušný x rozhodování xx xxxxxx xxxxxx nouze, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx do 10&xxxx;000 Kč xx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x odstavcích 1 xx 4. Xxxxxx xxxxx uložit, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxx vybírání x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §59 xxxx. 5 xxxxxxx.

§50

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů, xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx

(1) Státní xxxxxx, xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx, další právnické x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx příjemců xxxxx x osob xxxxxxxx posuzovaných, xxxxxxx xx xxxxx příslušného xxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x bezplatně xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx na xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx; jde-li xxxx x údaje xxxxxxxx xx zdravotního stavu xxxxxxxx orgánem pomoci x xxxxxx nouzi, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxx xxxxxx předpisy18). Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxx, xxxx xxxx nebo xxxxxxx xx rozumí xxxxx x výši xxxxxx xxxx, xxxxx x skutečnostech prokazujících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce x všech xxxxxxxxxxx xxxxx §51a odst. 2 xxxx. x) x x), xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx za xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce x xxx xxxxxxx x xxxx nezaplacené xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §51a xxxx. 2 xxxx. c) xx x), xxxxxxxx xxxxxx80), xx x xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx od xxxx xxxxxxxx xxxx pachatel xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx podle §51a odst. 2, x x xxxx xxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočku Xxxxx xxxxx o xxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle §51a xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx, xx xxxxxx xx xxxxx postupem xxx xxxxxxxx podle §51a nevymožitelná x xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxx postupu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Pokud xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x x daném případě xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §51a, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx 20 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, o xxxx xxxxxxxxxxx obecní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxx §51x xxxxxx, xxx po xxxxx skutečností xxxxxx xxxxx §51a xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx podle §51a xxxxxx, xxx xxxxxx xx úhradu xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx jím xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx, xxx učinil xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4, do xxxx, než obdrží xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5.

§51

Přeplatky

(1) Xxxxxxxx příjemce xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx musel x xxxxxxxxx předpokládat, že xxxx dávka byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyšší xxxxxx, xxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxx byla xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx stanovena na xxxxxxx nepravdivých, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vrátit.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx posuzovaná x příjemcem xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx to xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx x xxxxx, pro xxxxx xxxx určena, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx část, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx její xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3 společně, odpovídají xxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx, který xxxxx vyplatil, za xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nevzniká, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nepřesahuje xxxxxx 100 Kč x xxxxxxx druhu xxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx dávku nebo xxxx část podle xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx orgán xxxxxx v hmotné xxxxx, xxxxx dávku xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx. Částky xxxxxxxx xxxxxxx mohou být xxxxxxx též x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx opakující xx xxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx minima, a xxxx-xx xxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, nejméně xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxx x xxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx neprávem xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 3 xxx xxx xxx, xxx xxxx dávka xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo o xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x po xxxx, kdy xxxx xx úhradu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§51x

Xxxxxx xx příspěvku xx živobytí x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx úhradu pokut xx xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx provádět xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pokut xx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxxx fyzickou osobou, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx81) x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx bydlení nebo xxxxxx x xxx xxxxxxxx posuzovanou, jestliže xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxx a xx pravomocného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx víc xxx jeden xxx82). Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx případě xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x povinné xxxxxx xxxxxxxx83),

x) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx84),

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx85),

x) xxxxx xxxxxxxxxx soužití86),

e) proti xxxxxxx87) a

f) v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx88) xxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x diskoték, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku89).

(3) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 rozhoduje xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi, který xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyplácel. Přednost xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení mají xxxxxx xxxxx §51. Xx provedení xxxxxx x xxxxx, xx-xx xxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nezaopatřené xxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dítě x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob.

(4) Orgán xxxxxx v hmotné xxxxx částky sražené x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 poukazuje bezodkladně xx účet xxxxxx xxxxxxx úřadem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxx.

§51x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 327/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§52

Informační xxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx

(1) Xxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zpracovávat xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx výplatu včetně xxxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx36).

(2) Ministerstvo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx nouzi, xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x tyto xxxxx x xxxxxxx x nimi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx z xxxxxx informačního systému xxxxxxx ostatním xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, a to x xxxxxxx nezbytném xxx řízení x xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxx xxx provádění xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, jejich xxxxxxx x jejich xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x poskytuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx. Orgány xxxxxx x xxxxxx nouzi xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxxx, xxx jejich xxxxxxx x kontrole xxxxx xxxxxxx používat.

(4) Xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx jsou povinny xxxxxxxx uložení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx, které xxxx získány xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 2), x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx ukončených xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx 15 xxxxxxxxxxxx xxx následujících xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx správního řízení xxxx k poslednímu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému. Pro xxxxx tohoto xxxxxx xx písemností x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(5) Xxxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx, xxxx součástí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému práce x xxxxxxxxxx věcí66).

§53

§53 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§54

(1) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx vybírají xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dávky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výši x v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodují x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx x prominutí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 Xx xxxx xxxxx jen x xxxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxxxxx.

(2) Vrácené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx příjmem státního xxxxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxx x xxxxx roce, xxx x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx prostředky je xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, bezodkladně xxxxxx xx státního xxxxxxxx. Vrácené xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx rozpočtu, xx xxxxxxx ke stejnému xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxx předmětem finančního xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Vymáhání xxxxxxxxxxx vyplacených dávek xxxxxxx příslušný xxxxx xxxx. Xxxxxx vymožené xxxxx xxxx první xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§55
Mlčenlivost
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx, xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxxxxx městské xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx Magistrátu hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x skutečnostech, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxx povinnost xxxx x xx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx. Povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pouze xxx, x xxxxx xxxxx xxxx povinnost xxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, společně xxxxxxxxxxxx xxxx, státních xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxx xxx xxxxxxxx dozvědí, xxxxxxx xxxxx subjektům, xxx xxxxxxx-xx tak xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx40) xxxx xxxxx zákon; xxxxx xxxxx tyto xxxxx sdělit xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx příjemce xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx41) xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x orgánům nemocenského xxxxxxxxx67) xxxxx potřebné xxx provádění nemocenského xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx Evropských společenství x xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx pobočkám Xxxxx xxxxx, xxxxxxx úřadům, xxxxxxxx xxxxxx a Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx42),
x) xxxxxxxx daně x xxxxxx43) xxxxx potřebné x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,
x) zdravotním xxxxxxxxxxx44) údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) krajským xxxxxxxx Xxxxx xxxxx45) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx o zaměstnanosti,
f) xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx46) xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx soudní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) orgánům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx47) ke xxxxxxxx xxxxxxxx orgánů uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxx potřebné x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) Xxxxxxx statistickému xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx statistických xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx jsou xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx informace x xxxxxxxx údaje, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx xxxxx při xxx xxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1,
x) na xxxxxx poskytovat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu47) ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx dávky xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx48) xxxxxxxxx x xxx, xx daná xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx společně x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx obcí zařazené xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx státu xxxxxxxx x výkonu xxxxx x újezdních xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, s kterými xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx sociální xxxxx xxxxx §64 xxxx. 3. Xxxxxxxx xxxxxx úřady, xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi xxxxxxxx údaje xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a pro xxxxx xxxxxxxxxx řízení.
(6) Xxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx získají xxx xxx činnosti, mohou xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx analytickou x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

Xxxxxxxxx činnost

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytovaných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x kraji x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzickými xxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx49).

(2) Zaměstnanci zařazení x xxxxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kontroly xxxx xxxxxxxxx kontrolovat x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxx x dalších právnických xxxx fyzických xxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxx x §50. Xxx-xx x banky, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx věty první xxx povinností, xxxxx xxxxx xxxx podle §50 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jejíž údaje xx xxx xxxxx xxxx výši xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§57

(1) Zaměstnanec xxxxxxx x §55 xxxx. 1 nebo §55 xxxx. 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 1 xxxx §55 xxxx. 5.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx na xxxxx xxxxx §50 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000 Xx.

§58

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xx xxxxx xxxxx §50 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 20&xxxx;000 Xx.

§59

Xxxxxxxxx xxxxxxx x §57 xxxx. 2 x §58 xxxx. 1 projednávají xxxxxxxxx xxxxxx pomoci v xxxxxx nouzi, xx xxxxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXX A XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXX

§60

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

x) xxxx x xxxxxxxxxx výkon xxxxxx správy x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi,

b) zabezpečuje xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx jednotný xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxx výplatu x jejich xxxxxxxx, xxxxxx jeho aktualizací, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx (§52 xxxx. 3),

x) stanovuje xxxxxxxx xxxxxxxxx žádostí o xxxxx a xxxxxxxx xx na internetu,

e) xx správcem informačního xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxx výši,

f) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx optimální počty xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§61

Krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, mimořádné xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x o jejich xxxx x xxxxxxx xxxxxx výplatu,

b) poskytuje xxxxxx xxxxxxxxx vedoucí x řešení xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx dlouhodobým xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu57) xxxxx písemně,

c) xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěží xxxxxxx,

x) xxxxxxx sděluje Xxxxxxxxxxxx xxxxxx28) zjištění, xx xxxxx xxxxxxx v §16 odst. 1 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) písemně xxxxxxx Ministerstvu vnitra49a), xx úhrnný xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 1 písm. x), x xxxxxxxx s xx posuzovaných xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx částky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x orgány xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xxxxxxxxx xxxxxxx, orgány xxxxxxx x trestním řízení x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx vymáhání plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra58), xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx57), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx živobytí, xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx mimořádnou xxxxxxxxx xxxxx,

x) iinformuje xxxxx §35a xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx újezdní xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx újezdnímu xxxxx, příslušnému xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §35a xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) x x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Krajská xxxxxxx Xxxxx práce xxxx

x) xxxx evidenci xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx narození x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x zahájení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x obcemi xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak,

c) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, pokud se x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nedohodne xxxxx,

x) uzavírá pojistnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx dohodu x xxxx, xx na xxxxx xxxxx xxxx xxx veřejná služba xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce může x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx a výkonu xxxxxxx služby obcí xxxx xxxxxxx subjekty.

§62

§62 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

§62x

§62x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

§62b

§62b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXX X XXXXXXXXXX PŮSOBNOSTÍ X ÚJEZDNÍCH XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX

§63

(1) Xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxx x xxxxxx nouzi xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávněni x xxxxxxxxxxx x plněním xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vstupovat xx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxx, x xx x xxxxx xxxxxxxx sociální xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx podmínek xxxxxx xx dávky. Oprávnění x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem xxxxxxxx xx xxxxxxxxx oprávněním xxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx průkazu, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx x hmotné xxxxx. X xxxxxxxxx šetření, xxxxxxxxx x šetření x xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx učiní xxxxxx xx spise.

(2) Pokud xxxxxxx o xxxxx, xxxxxxxx dávky xxxx xxxxx xxxxxxxx posuzovaná xxx, xx xxxxxx xxxxxxx se vstupem xx obydlí, znemožní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx šetření x xxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxx xx dávku xxxx její výši, xxxx xxx xxx xxxxxx x dávku xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výše.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx69) a xxxxxxxxxxx xxxxx zařazení k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pracovníci69) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx posuzovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx obydlí, x xxxx xxxx xxxxx xxxx, x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxx průkazem vydaným xxxxxxxxxx úřadem; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§64

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s poskytováním xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x důvěrnost xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx postupech řešení xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx do xxxxxx její xxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx jedinečnost xxxxx xxxxx bez xxxxxx xx xxxx původ, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx pleti, xxxxxxxx jazyk, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x politické xxxxxxxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, jak se xxxx osoba podílí xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo xx xxx ve xxxxx hmotné xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx s xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi, kteří xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx69), xxxx xxxx povinni x xxxxxxxxxxx s posuzováním xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx příspěvku na xxxxxxxx x společně xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx nacházejí ve xxxxx hmotné nouze xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x analyzovat xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx nouzi, xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx postup řešení xxxxxx situace xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx metody x xxxxxxx, xxxxx xxxx vhodné xxx xxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx situace xxxxxx xxxxx osob včetně xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx situace xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nouze xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx osobám v xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(3) Povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxx obdobně pro xxxxxxxxxxx obcí, xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx obecních úřadů x obecních úřadů xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx69), x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sociální xxxxxxxxxx69), xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx, a xx xxx xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx se xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx nacházejí; xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Úřadu xxxxx. Tito xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Standardizovaný xxxxxx sociálního xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx.

§65

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx, pověřené xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx úřady jsou xxxxxxx

x) zabezpečit, aby xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx hmotné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x §64,

x) xxxxxxxxx si xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebné x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx nouze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi.

§65x

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §63 x 64, se xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx poskytuje příspěvek xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx77). Xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx vykonávanou v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§65x vložen xxxxxxx předpisem x. 254/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

HLAVA XXX

XXXXXX

§66

Xxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxx dávky xx xxxxxx úkonem x řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §76.

§67

Místní xxxxxxxxxxx

(1) Místní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak,

a) xxxxxx, xxx osoba xxxxx xxxx kde xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx k xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx okamžité xxxxxx, došlo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x této xxxxxxx došlo.

(2) Místní xxxxxxxxxxx krajské pobočky Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx podle §61 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xx xxxx místem xxxxxx9) osoby uvedené x §61 xxxx. 1 písm. x).

§68

Účastníci xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx (§2 xxxx. 1) jsou xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx, xxx xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx společně se xxxxxxxxx x xxxxx.

§69

Zahájení řízení

(1) Řízení x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak (§70), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Řízení x xxxxx výše xxx xxxxxxxx dávky xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zahajuje xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxx.

§70

Xxxxxxxxxxx

(1) Je-li nezletilá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx orgánu xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx oprávněna xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx x dávkách xxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx oprávněná xxxxx x plném xxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxx x xxxx xxxx mládež, xx xxxxxxxxx uplatnit xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxx x dávkách xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx, xxx mu xxxx xxxxxxx xxxxxxx výzva xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, xxx x xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx.

§71

Xxxxxx a jiné xxxxx

Xx-xx podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx

x) xx souhlasem xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx údaje, xxxxx x xxxxxxxxxx údajů xxxxxx x předepsaným xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx formulář.

§72

Xxxxxxxxxxx žádosti

(1) Žádost x dávku obsahuje xxxxx náležitostí stanovených xxxxxxxx xxxxx

x) skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx pro xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx výši xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx takové, xx xx neumožňují xxxxxxxx nepříznivou situaci xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx dávka xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxx xxxx, které xxxxxxx xxx, xxxx xxx xxxxxx prostor xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxx xxxx obsahuje, xxxxxxxx-xx xx pro xxxxx xx dávku xxxxx x žadatelem xxxxxxxx posuzované osoby,

a) xxxxx o xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx, rodinný xxxx x xxxxxx místa xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx společně x xxx xxxxxxxxxxxx osob, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a majetkové xxxxxx xxxx takové, xx jim xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx situaci xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx x výši xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x ním posuzovaných xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) doklad x xxx, že xxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) doklad x podlahové ploše xxxx nebo jiného xxx obytného xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx je možné xxxxxx xxxxx potřebné x hodnocení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stavby xxx individuální xx xxxxxxxx rekreaci nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §33b,

x) xxxxxx x xxxx x úhradě xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, družstevní formou xxxxxxx xxxx xxxxx xxx nájemní, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) doklad x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx služby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx než xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx o xxxx xxxxxx xx dodávku xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dítěti, xxxxxxxx x výši xxxxx xx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx o xxxxxxxx xx bydlení xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx x tom, xx xxx, xxxx xxx xxxxxx prostor xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx o podlahové xxxxx xxxx xxxx xxxxxx než xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) doklady, xx xxxxxxx kterých xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bydlení xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx rodinnou xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx prostoru podle §33b,

x) xxxxxx o xxxx a úhradě xxxxxxxxx, popřípadě x xxxx xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx bydlení xxxx xxxxx než xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx vlastnickou xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x výši pravidelných xxxxx xx služby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx bytu, xxxxxx xxx obytného xxxxxxxx xxxx ubytovacího zařízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx xxxxxx za xxxxxxx elektrické xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx prokazující xxxxxxxxx stav žadatele, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle §34 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxx x dítě xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx přímém xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxx o xxxx xxxx xxxxxx, a xxxxxx prokazující xxxxxxx xxxxx xxxx, jde-li x xxxxxx osiřelého xxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xxxx obsahuje xxxxxxx xxxxx vážné xxxxxxxxx xxxxxxxx x uvedením xxxxx, xx xxxxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx použita xxxx stručný xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) životní xxxxxxx.

(6) Lze-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx51) xxxx x jiných xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, uvede tato xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(8) Pokud xx předložení dokladů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) a x odstavci 4 xxxx. b) a x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx x těžko xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytne tyto xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx pomoci v xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§73

V xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx lze jako xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx záznamy xx technických xxxxxxxx xxx, mikrografické xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx optického xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx v xxxxxx nouzi vyzve xxxxx, xxxxx předložila xxxxx listiny, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx ověřeného xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx předložené xxxxx.

§74

Vyjádření x xxxxxxxxx xxx rozhodnutí

(1) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neplatí, xxxx-xx rozhodnutí vydáváno xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, které správnímu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxx x ním xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, které jsou xxxxxx x Jednotném xxxxxxxxxxx systému xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxx x §49 xxxx. 5.

(2) X případech xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxx xxxxxx xxxxxx správního xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx-xx se x řízení xxxxxx x xxxx úřední.

§75

Vydávání xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx, že

a) dávka xxxxxx přiznána xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) dávka xxxx xxxxxxx,

x) výplata xxxxx byla xxxxxxxxx,

x) xxx x xxxxxxxxx xx dávce xxxx xxxxxx xxxxx §51a,

x) xxx x xxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 6,

x) xxx o xxxxxxxxxx podle §76 xxxx. 3,

x) xxx x rozhodnutí o xxxxxxxxxx zvláštního příjemce (§40 xxxx. 2),

i) xxx x rozhodnutí xxxxx §54 xxxx. 1.

§76

Xxxxxxxx x námitky

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx pomoci x hmotné xxxxx x dávce x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx žadateli doručit xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx x xxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Proti xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 lze xxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx jejím xxxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx námitky. X xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxx písemně x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx, xxxxx dávku xxxxxxx. Orgán xxxxxx x hmotné nouzi xxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx námitky xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, dojde-li xx xxxxx xxxx dávky x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxx minima a xxxxxxxxxxxx minima nebo x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx dosažení xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx částky xxxxxxxxx minima, xxxxx xx důvodem xxxxx xxxx dávky xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx.

§77

Xxxxxxx prostředky

(1) X xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx pobočky Úřadu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

§78

Výkon rozhodnutí

(1) Správní xxxxxxxxxx xxxxxx orgány xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxx výkon xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx provádí xxx xxxxx pomoci x hmotné nouzi, xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxx stupni xxxxxx.

§79

Náklady řízení

(1) Xxxxxxx xxxxxx x příspěvku xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx stát.

(2) Xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx řízení x xxxxx společně xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v řízení x xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§80

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx vyhlášku k xxxxxxxxx §29 a §63 xxxx. 3.

§81

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxx sociální péče xxxxx xxxxxx č. 482/1991 Sb., x sociální xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxx xxxx") xxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, dokončí xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x nároku x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx neskončeném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2006 xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx 1. xxxxx 2007 se xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx správních rozhodnutí xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 30 xxx.

(2) Řízení x odvoláních xxxxx xxxxxxxxxxx vydaným o xxxxxxx sociální xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2007.

(3) Xxxxx xxxx dávka xxxxxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx ni x xxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x hmotné nouzi, xx nějž xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, posoudí xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxx 2007, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx nezaniká, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2006. Xxxxxx-xx xx, že xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx sociální xxxx xx odejme xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx již xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx se, xx xx xxxxxxxxx xx živobytí náležel xx stejné xxxxxx, xxxx dosud vyplácená xxxxx sociální xxxx, xxxxx xx by xxxxxx xxxx nimi xxx xxxxx xxx 100 Kč, pokračuje xx beze xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx, xx příspěvek xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx o 100 Xx a xxxx než xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sociální xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2007 a xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx sociální xxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xx, xx příspěvek na xxxxxxxx náleží x xxxxxx nižší x 100 Xx a xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx dávka xxxxxxxx xxxx, dávka sociální xxxx xx xxxxxx xxx xxx následujícího xx xxxxxx, xx xxxxx již xxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxx xx xxxxxx příspěvek xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxxxx č. 482/1991 Xx., které xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx povinné xxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jednoho xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(5) Při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxx 12 xxxxxx, xx kterou xx xxxx xxxxx vedena x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx vedení v xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

(6) Při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §31 xx doba xxxxxxx xxxx vedení x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(7) Xxxxxx-xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx nebo xxxxx osobu xxxxx xx. XX xxxx 2 zákona č. 213/2002 Xx., xxxxxx xx mění zákon č. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, považuje xx x příjemce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx si xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§82

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 482/1991 Sb., x sociální xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 165/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 482/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 84/1993 Xx.

3. Xxxxx č. 134/1995 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxx x. 482/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

4. Zákon č. 136/1996 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 482/1991 Xx., x sociální xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Zákon č. 280/2003 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 482/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Zákon č. 422/2003 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 482/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§83

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2007.

Zaorálek v. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxxxxx x. r.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx 12 xxxxxx xxxxxxx x xx. XXV xxxx 18 [§24 xxxx. 1 písm. x)] se xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx. x účinností xx 1.1.2008

Xx. VI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx živobytí xxxxx xxxxxx X bodu 1 xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx čtvrtého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxx též, xxx-xx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx společně xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxx x xxx pro xxxxx této xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podat xxxxxxxxxx x tom, xxx xxx byla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx a případnou xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx článku X xxxx 3 xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 259/2008 Xx. x účinností xx 1.9.2008

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx sobě xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx. x) x §55 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 111/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2009, xx počítá xx 1. xxxxx 2009.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2008 Xx. s účinností xx 1.1.2009

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), §5 xxxx. 2 xxxx. x) x §5 xxxx. 6 zákona x. 111/2006 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxx na xxxxx pomoci v xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011.

2. Xxxxxxxx období, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx nároku na xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx podle §10 xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx znění xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Výkon xxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2011, xxxxxxxxx xx dohodě x krajskou xxxxxxxx Xxxxx práce i xx 31. xxxxxxxx 2011. Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx způsobí xxxx xxxxx jí bude xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2011 xx xxxxxx po 31. xxxxxxxx 2011, xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011 xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx výkonu xxxxxxx xxxxxx xxxx obce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx od 1. xxxxx 2012 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx s xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx částky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, přestávají xxxxxxx x xxxx pohledávky xxxxxxxx. X xxxxxxx, xxx příjemce xxxxx xxxxx xxxxxxxx dlužné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx živobytí x xxxxxxxx nahrazující xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §32, xxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxx xxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx karta xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §43 xxxx. 4 x 5 zákona x. 111/2006 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx 1 kalendářního xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx písemně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx sociálních xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx dávky nejpozději xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.

3. Xxxxx xxxxx nesdělí xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx České republiky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bude dávka xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, vyplácena xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce České xxxxxxxxx oprávněnou osobou, xxxxx příjemcem xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxx účet, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poukazem.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 306/2013 Xx. x účinností xx 1.11.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 111/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx opakující xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx podle xxxxxx x. 111/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Nároky na xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2015 xx posuzují podle xxxxxx č. 111/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bydlení xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx než xxxxxxxx prostoru podle §33b xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx dávek xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx řízení xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx před 1. xxxxxx 2015, xxxxx xxxxxx pomoci x xxxxxx nouzi pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx xxxxxxxxx až xx 1. září 2015. X xxxxxx xx 1. xxxxx 2015 do 31. xxxxx 2015 bude xxxx odůvodněných xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x §34 xxxx. x) nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx jiného xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx úhrady xxxxxxx xxxxxxxxx x §34 písm. x) xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. K xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxx požadavky podle §33a odst. 3 xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, budou orgány xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx od 1. xxxxxx 2015. X xxxxxx xx 1. xxxxx 2015 do 30. xxxxx 2015 xxxx xxxx odůvodněných xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx ubytovacího xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x §34 písm. x) zákona x. 111/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx osoby, které xxxxxxxx xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx pro individuální xx xxxxxxxx rekreaci xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rekreaci xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx 1. září 2015 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §33b xxxx. 1 zákona x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx. Xxxxxxx jako xx xxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx i x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx ubytovací xxxxxxxx xxxxx §33a xxxx. 3 zákona x. 111/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Xxxxx xxxxxx v xxxxxx nouzi, který x rámci své xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zjistí, že xxxxxx pro individuální xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx než xxxxxx prostor xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bydlení xxxxx §33b xxxx. 1 xxxxxx x. 111/2006 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informovat x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dávky užívající xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx prostoru. Xxxxxxx jako xx xxxx první xx xxxx postupovat x x xxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §33a xxxx. 3 xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 252/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi náležející xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona se xxxxxxxx xxxxx zákona x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxx xx opakující xx xxxxx xxxxxx x hmotné nouzi xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 111/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx xxxxxx v xxxxxx nouzi x xxxxxxx případě xxxxxxxxxx xx 3 kalendářních xxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx opakující xx xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxx pomoci v xxxxxx nouzi xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx podle xxxxxx x. 111/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podmínky podle §33 xxxx. 9 xxxx xxxxx.

2. Xxxxxx x dávkách xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx zákona x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 98/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx neskončená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi nejpozději xx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx přehodnotí xxxxxx xxxxxxx příspěvku na xxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 5 xxxx. x) zákona x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 309/2018 Xx. x účinností xx 1.1.2019

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx pokuty xx xxxxxxx xxxxxxxxx, uvedené x §51a xxxxxx x. 111/2006 Sb., xx znění tohoto xxxxxx, spáchané přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx kterých je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx1) x po dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 327/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x dávkách xxxxxx v hmotné xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx - krajské xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx město Xxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx") xxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2022 xx 30. září 2022 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx bydlení xxxxxxx sdělení x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poboček Úřadu xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx, aby x případě, xxx xx místo, xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, kde xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, která xxx xxxxxxxxx xx živobytí xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vyplácí; toto xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx.

3. Xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx změny místa xxxxxxxxxx pobytu příjemce xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x doplatku na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxx bodu 2 xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx dávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Při xxxxx xxxxxx příslušnosti postupuje xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx §43 xxxx. 6 xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 203/2022 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2022

Informace

Právní xxxxxxx x. 111/2006 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

165/2006 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 325/99 Sb., x azylu x x změně zákona x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, xx znění pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2006

585/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, zákon č. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/92 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 117/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 165/2006 Xx., a xxxxx x. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 31.12.2006

261/2007 Xx., x stabilizaci veřejných xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 s xxxxxxxx §9, který nabývá xxxxxxxxx 1.1.2009

379/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 325/99 Xx., x xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

88/2008 Sb., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx xxxx návrhu na xxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxx č. 261/2007 Xx., o stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx z příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 27.3.2008

239/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx partnerstvím

s xxxxxxxxx od 1.7.2008

259/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2008

306/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

382/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 326/99 Xx., o pobytu xxxxxxx na xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2009 s xxxxxxxx §24, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2010

479/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2009, x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2009 xxxx 1.1.2010

41/2009 Xx., x změně některých xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.3.2009

206/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.8.2009

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

141/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx nouzi, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.6.2010

347/2010 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx opatřeními x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

427/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 325/99 Sb., x azylu x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX a x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

80/2011 Sb., xxxxx XX ze xxx 1.3.2011 sp. xx. Xx. XX 55/10 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 347/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2012

329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

364/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

366/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních službách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

375/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách x zákona o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službě

s xxxxxxxxx od 1.4.2012

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx daňových x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

399/2012 Sb., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xx důchodové xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

306/2013 Xx., o xxxxxxx xxxxx sociálních xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2014

344/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

252/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2015 x xxxxxxxx §9, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 19.11.2014

254/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2014

205/2015 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx zákon x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxx některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2016

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx hrách x zákona o xxxx x hazardních xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

298/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

367/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 111/2006 Sb., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2017

98/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 111/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.6.2017 s xxxxxxxx §42, který xxxxxx xxxxxxxxx 20.4.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx od 1.7.2017

309/2018 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 111/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2019

588/2020 Xx., x xxxxxxxxx výživném xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o náhradním xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

261/2021 Sb., kterým xx mění některé xxxxxx v souvislosti x xxxxx elektronizací xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.2.2022

327/2021 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx nouzi, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 178/2018 Sb.

s účinností xx 1.1.2022

344/2021 Xx., xxxxx XX ze xxx 24.8.2021 xx. xx. Pl. ÚS 40/17 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §33 odst. 9 x §33d xxxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.9.2021

363/2021 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně dětí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

203/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 111/ /2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

456/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x existenčním xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 111/2006 Xx., x pomoci x hmotné xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Čl. 30 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.
2) Xxxxx č. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x existenčním xxxxxx.
3) §25 xxxx. 5 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti.
4) §120 xxxxxx x. 435/2004 Xx.
5) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5x) §48 xx 51 zákona x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx službách.
5x) §52 xxxxxx x. 108/2006 Xx.
5c) §24 xxxx. 1 xxxxxx x. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§25 x 31 zákona x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
6) §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 112/2006 Xx.
7) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx a rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
7a) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky a x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 326/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Nařízení Xxxx (XXX) č. 1612/68 xx xxx 15. xxxxx 1968 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
11) §15a xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxx x. 217/2002 Xx.
11x) §42c xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 161/2006 Xx.
12) §24 x 25 xxxxxx x. 117/1995 Sb., x státní sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) §4 xxxx. 6 xxxxxx x. 110/2006 Xx., o xxxxxxxx a existenčním xxxxxx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
14) §6 xxxx. 1 x 10 xxxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14a) Xxxxxxxxx §192 xxxxxxxx práce.
16) §7 x 8 zákona x. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu.
17) §36 x násl. xxxxxx x. 117/1995 Xx.
17x) §21 x 24 xxxxxx x. 108/2006 Sb.
18) Zákon č. 48/1997 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
19) Xxxxx č. 329/2011 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
20) Zákon č. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se státním xxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 198/2002 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21a) §33 xxxx. 2 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
22) §321 x 322 občanského xxxxxxxx řádu.
23) Xxxxx č. 151/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 155/1995 Sb., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §12 xxxxxx č. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26) §33 xxxx. 1 xxxxxx x. 435/2004 Xx.
27) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) §106 xxxx. 3 zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 112/2006 Sb.
29) §8 xxxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §11 x násl. xxxxxx x. 117/1995 Xx.
31) §2 xxxx 3 xxxxxx x. 110/2006 Xx., x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
32) §4 xxxxxx č. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
33) §717 xxxxxxxxxx zákoníku.
33x) §34 xxxxxxxx č. 182/1991 Xx., kterou xx xxxxxxx zákon o xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxx Xxxxx národní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 107/2006 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx a o xxxxx xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) §2 xxxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
36) Zákon č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxxx č. 133/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
39) §13b xxxxxx č. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxx č. 53/2004 Xx.
39a) Xxxxx č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Například §128 občanského xxxxxxxx xxxx, §8 xxxxxxxxx xxxx.
41) §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 582/1991 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
42) Zákon č. 359/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
43) §1 xxxxxx x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
44) §1 xxxxxx č. 551/1991 Xx., o Všeobecné xxxxxxxxx pojišťovně České xxxxxxxxx.
Xxxxx x. 280/1992 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podnikových x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) §7 xxxxxx x. 435/2004 Xx.
46) §12 xxxxxxxxx řádu.
47) §3 xxxxxx x. 166/1993 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) Xxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, vyšším xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx znění zákona x. 383/2005 Xx.
49) Například xxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49x) §106 xxxx. 4 zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 379/2007 Xx.
50) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) Například §8 xxxx. 1 xxxxxx x. 582/1991 Xx.
52) Zákon č. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
53) Zákon č. 155/1995 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
54) Zákon č. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) §12 xx 16 zákona x. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) §108 xxxxxx č. 435/2004 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
57) §42i xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve znění xxxxxx č. 427/2010 Xx.
58) §106 xxxx. 3 zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) §1 xxxxxx x. 359/1999 Xx.
60) §9 xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
61) §55 xxxx. 1 písm. x) a §52 xxxx. g) xxxxxxxx xxxxx.
62) Xxxxx č. 108/2006 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
63) §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
64) §26 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 117/1995 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) §4b xxxxxx x. 73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx zákona č. 366/2011 Sb.
66) §4a xxxxxx č. 73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 366/2011 Sb.
67) §81 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 187/2006 Sb.
68) Xxxxx č. 266/2006 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
69) §109 x xxxx. xxxxxx x. 108/2006 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

70) §141 odst. 1 a §144 xxxxxxxx xxxxx.

71) §4 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxxx x. 110/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

72) §744 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

73) §745 x 746 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

74) Xxxxx č. 108/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

75) Vyhláška č. 268/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 20/2012 Xx.

76) §26 odst. 1 písm. x) xxxxxx č. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

77) Xxxxx č. 218/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů.

78) §33 xxxx. 2 zákona x. 108/2006 Xx.

79) §55 x xxxx. xxxxxxxxxx zákoníku.

80) §12 zákona x. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx přestupcích.

80) §50b zákona x. 359/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

81) §2 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx x. 218/2003 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za protiprávní xxxx x x xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxx xx věcech mládeže), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

82) §40 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád.

83) §182a xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 a 2 zákona x. 561/2004 Xx., ve xxxxx zákona č. 178/2016 Sb.

84) §182a xxxx. 1 xxxx. a) xxx 3 xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 178/2016 Xx.

85) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 251/2016 Xx.

86) §7 xxxx. 1 x 3 xxxxxx č. 251/2016 Xx.

87) §8 xxxx. 1 x 3 xxxxxx č. 251/2016 Xx.

88) §4 xxxx. 2 zákona x. 251/2016 Xx.

89) §10 písm. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx znění zákona x. 313/2002 Xx.

1) §7 x 8 zákona x. 250/2016 Sb., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx.