Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022.


Zákon o pomoci v hmotné nouzi
111/2006 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Hmotná nouze §2

Osoba, která není v hmotné nouzi §3

Dávky §4

Okruh oprávněných osob §5

Orgány pomoci v hmotné nouzi §6

Pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a újezdní úřady §7

ČÁST DRUHÁ - VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

Společně posuzované osoby §8

Příjem §9

Aktuální kalendářní měsíc a rozhodné období §10

Zvýšení příjmu vlastním přičiněním §11

Zvýšení příjmu vlastní prací §12

Zvýšení příjmu řádným uplatněním nároků a pohledávek §13

Zvýšení příjmu prodejem nebo jiným využitím majetku §14

Celkové sociální a majetkové poměry §15

Posuzování neodůvodnitelné zátěže pro systém pomoci v hmotné nouzi §16 §17

Nezaopatřené dítě §18

Veřejná služba §18a §19 §20

ČÁST TŘETÍ - DÁVKY

HLAVA I - PŘÍSPĚVEK NA ŽIVOBYTÍ

Podmínky nároku na příspěvek na živobytí §21

Povinnost vrátit příspěvek na živobytí nebo jeho část §22

Výše příspěvku na živobytí §23

Částka živobytí osoby a částka živobytí společně posuzovaných osob §24

Hodnocení snahy zvýšení příjmu vlastní prací §25

Hodnocení možnosti využití majetku §26

Hodnocení možnosti uplatnění nároků a pohledávek §27

Hodnocení možnosti zvýšení příjmu u nezletilých dětí §28

Zvýšení částky živobytí osoby z důvodu dietního stravování §29 §30 §31 §32

HLAVA II - DOPLATEK NA BYDLENÍ

Podmínky nároku na doplatek na bydlení §33

Byt, jiný než obytný prostor a ubytovací zařízení §33a

Standardy kvality bydlení jiného než obytného prostoru, stavby pro individuální či rodinnou rekreaci a jejich kontrola §33b

Podmínky pro posouzení případů hodných zvláštního zřetele §33c §33d

Odůvodněné náklady na bydlení §34

Výše doplatku na bydlení §35

Doba poskytování doplatku na bydlení §35a

Vzájemná součinnost krajské pobočky Úřadu práce, obce a pověřeného obecního úřadu nebo újezdního úřadu §35a

HLAVA III - MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC

Podmínky nároku na mimořádnou okamžitou pomoc §36

Výše mimořádné okamžité pomoci §37

ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DÁVKÁCH

Nárok na dávku a její výplatu §38

Minimální výše příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení §39

Příjemce a zvláštní příjemce §40 §41

Formy poskytování dávek §42

Výplata dávek §43

Změna skutečností rozhodných pro nárok na dávku a její výši §44 §45

Přechod nároku na dávky při úmrtí žadatele nebo příjemce §46

Přechod nároku na opakující se dávky při ztrátě podmínky nároku dosavadního příjemce §46a

Zánik nároku na dávku, zánik nároku na výplatu dávky §47

Postoupení a srážky §48

Povinnosti a odpovědnost žadatele, příjemce dávky a osoby společně posuzované §49

Povinnosti státních orgánů, obcí, krajů a dalších osob §50

Přeplatky §51

Srážky na příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení na úhradu pokut za přestupky §51a

Informační systém pomoci v hmotné nouzi §52 §53 §54

Mlčenlivost §55

Kontrolní činnost §56

Přestupky §57 §58 §59

ČÁST PÁTÁ - ORGANIZACE A ŘÍZENÍ

HLAVA I - ORGANIZACE

Ministerstvo §60

Krajská pobočka Úřadu práce §61 §62 §62a §62b

HLAVA II - POVINNOSTI A OPRÁVNĚNÍ ORGÁNŮ POMOCI V HMOTNÉ NOUZI, POVĚŘENÝCH OBECNÍCH ÚŘADŮ, OBECNÍCH ÚŘADŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ A ÚJEZDNÍCH ÚŘADŮ A JEJICH ZAMĚSTNANCŮ §63 §64 §65 §65a

HLAVA III - ŘÍZENÍ

Zkrácené řízení §66

Místní příslušnost §67

Účastníci řízení §68

Zahájení řízení §69

Zastupování §70

Podání a jiné úkony §71

Náležitosti žádosti §72

Důkazní prostředky §73

Vyjádření k podkladům pro rozhodnutí §74

Vydávání rozhodnutí §75

Oznámení a námitky §76

Opravné prostředky §77

Výkon rozhodnutí §78

Náklady řízení §79

ČÁST ŠESTÁ - ZMOCŇOVACÍ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Zmocňovací ustanovení §80

Přechodná ustanovení §81

ČÁST SEDMÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zrušovací ustanovení §82

Účinnost §83

č. 261/2007 Sb. - Čl. XXVI

č. 259/2008 Sb. - Čl. VI

č. 382/2008 Sb. - Čl. VI

č. 366/2011 Sb. - Čl. II

č. 306/2013 Sb. - Čl. XII

č. 252/2014 Sb. - Čl. II

č. 367/2016 Sb. - Čl. II

č. 98/2017 Sb. - Čl. II

č. 309/2018 Sb. - Čl. II

č. 327/2021 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 344/2021 Sb.

INFORMACE

111
ZÁKON
ze dne 14. xxxxxx 2006
o xxxxxx x xxxxxx nouzi

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), které se xxxxxxxxx x hmotné xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx (xxxx xxx "xxxxx").

(2) Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx poradenství xxxxxxx x řešení xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxxxx nouze xx xxxxxx x sociální x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x příjmy x sociálními x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx posuzuje podle xxxxxx x xxxxxxxx x existenčním minimu2), xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx nouzi, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx příjem x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob

a) xx xxxxxxxx přiměřených xxxxxxx xx bydlení (§9 xxxx. 2) xxxxxxxxxx xxxxxx živobytí (§24), xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx živobytí xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx (§34) x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "odůvodněné xxxxxxx xx xxxxxxx"),

xxxxxxx si xxxxxx tento xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxx, zdravotnímu xxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx ohroženo.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx nesplňuje podmínky xxxxxxx x odstavci 2, xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, celkovým sociálním x majetkovým xxxxxxx xx hrozí xxxxx xxxx na xxxxxx.

(4) Xx osobu v xxxxxx nouzi může xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx mimořádná xxxxxxx x její xxxxxxx sociální x xxxxxxxxx poměry xxxx xxxxxx, xx jí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastními xxxxxx; xxxxxx mimořádnou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (například xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx), xxxxx xxxx jiná xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx havárie.

(5) Za xxxxx x xxxxxx xxxxx může xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x celkovým xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx prokázané xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx vydání duplikátu xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x úhradou xxxxxxx, nebo

b) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pořízením xxxx xxxxxxx nezbytných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxxx dětí59).

(6) Xx xxxxx v xxxxxx xxxxx může orgán xxxxxx x hmotné xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx x xxxxx čase, s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úspěšně xxxxx xxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, xxxx

x) je po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zařízení pro xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx péče xx xxxxxxxx zletilosti, xxxxxxxxxx x 19 xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzhledem x xxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx, xxxxx xxxxx x zájmy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§3

Xxxxx, která xxxx x xxxxxx nouzi

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 20 xxxxx měsíčně, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost x xxxx vedena v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx popřípadě osoba, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx obdobném xxxxxx, xxx xxxx x těchto xxxxxx x xxxxxxxxx období xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, která xx

1. xxxxxx 68 let,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xx třetím xxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx x mateřství xxxx rodičem celodenně, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x 1 xxxx x x xxxxxx této xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx dobu xxxxxx xxxxxx na rodičovský xxxxxxxxx a po xxxx xxxx takto xxxxxxxxx o xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

5. osobou xxxxxx xxxxxxxx o dítě xx xxxx do 10 xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx X xxxx xxxxxx osobně xxxxxxxx x osobu závislou xx pomoci xxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx závislost), xxxx xx xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xx stupni XX (xxxxx xxxxxxxxx), x xx za xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxx pro xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxx uvedena xxxx xx xxxxxxxx příspěvku xx xxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx17a); xx-xx xxxxxxxxxx osob xxxx, lze xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx, x xx xx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

6. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx stupni XX (středně těžká xxxxxxxxx), xxxx xx xxxxxx III (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xx xxxxxx IV (xxxxx xxxxxxxxx),

7. xxxxxxxxxxxxx dítětem,

8. xxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxx,

9. práce xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx byl x xxxxxxxxxx pojištěného xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti,

10. xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, plat, xxxxxx xx práci xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx70),

x) xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnání3) xxxx účastnit se x xxxxxxx xxxxxxxx x řešení xxxxxxxxxxxxx4), x to po xxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§11),

x) je xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx bydlení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx dávky z xxxxxx xxxxxxxxx; za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx považuje xxxxx, xxxxx se xx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx60),

x) xx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx správní xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx přestupky, x xx xx xxxx 3 měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx trestu,

f) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx svobody nebo xxxx vzata xx xxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxxxxxxxx že xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxx trvá,

g) xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5c) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx úmyslně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx následkem xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x proto xx xxxxxxxxxx nenáleží xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx, které xxxx xxxxx odejmuta podle §45 xxxx. 2 xxxx §49 xxxx. 5, xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx byla xxxxx xxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), x) xxxx h) xxxxxx společně posuzovanou xxxxx §2 xxxx. 1, xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx; x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, s xxxxxxxx stanovení xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. x). Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx též osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx určit, že xxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x), x) x x), x dále xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §48 zákona x xxxxxxxxxx službách, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx osobou x hmotné nouzi xxxx xxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxx, xx xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zaručit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx osobu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, se považuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§4

Xxxxx

(1) Dávky x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx na bydlení,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx na živobytí x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx dávky xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx okamžitá xxxxx xx xxxxxx jednorázovou.

(3) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.

§5

Okruh xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xx příspěvek xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx při xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx xx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu7) nebo xxxxx má xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu7a), x to xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8), x to pokud xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx republiky, xxxxxxx xxxx práva zaručuje xxxxxxxxxxx smlouva, x xx xxxxx xx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) občan xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxxx na území Xxxxx republiky k xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx9) po xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx nárok xx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx10), x xx pokud má xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx11), xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx9) xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx, nevyplývá-li xx xxxxx xx sociální xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropských xxxxxxxxxxxx10), a xx xxxxx xx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx povolení x trvalému xxxxxx x přiznaným xxxxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobě pobývajícího xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, a jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx11a), x xx pokud xxxx xxxxxxxx xx xxxxx České republiky.

(2) Xx mimořádnou xxxxxxxxx xxxxx x situaci xxxxxxx v §2 xxxx. 3 má xxxxx při xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podmínek

a) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1,

b) osoba xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9), x xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Mimořádnou xxxxxxxxx xxxxx x situaci xxxxxxx x §2 xxxx. 4 x 5 xxx poskytnout xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2. V xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mimořádné okamžité xxxxxx podle §2 xxxx. 5 písm. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx republiky xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx uvedené x §2 xxxx. 3 xxx poskytnout x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(5) Xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 6, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(6) Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx se xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx výdělečnou xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx soustavně xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povolání, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx důvody, xxxxx xx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx souvislost xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x Českou xxxxxxxxxx.

§6

Orgány pomoci v xxxxxx nouzi

Orgány xxxxxx x xxxxxx nouzi xxxx

x) Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx pobočky x xxxxxxx pro hlavní xxxxx Xxxxx (dále xxx "krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx"),

x) Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

§7

Xxxxxxxx obecní xxxxx, xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x újezdní xxxxx

X xxxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx plní xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxx úřady, xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx působnosti stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx úřadům x obecním úřadům xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx může x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxx, u xxxxx xxxxxxx x dávku xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx x ní xxxxxxx xxx, xxxx než xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení, nebo

b) xx xxxxxxx společně x xx xxxxx xxx, xxxx než xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx71).

(2) Xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx osobu xxx xxxxxxxxx v rámci xxxx či xxxx xxxxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx13), do xxxxxxx xxxxxx osoba xxxxx, x to xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxx obytný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx se xxxx odůvodněných nákladů xx bydlení xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxx xxx obytný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx na xx, xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx.

(4) Pokud byt, xxxx než xxxxxx xxxxxxx xxxx ubytovací xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx o xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nemůže xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx bydlení xxx celý xxx, xxxx než obytný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx bydlení postupem xxxxxxxx v odstavci 3 x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx pro obdobný xxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx určit xxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxx xx xxxxxxx xxx, jiný než xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx výše xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx xxx byt xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx §26 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, x xxx xxxx než xxxxxx prostor xxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxx odůvodněných xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §34 xxxx. x).

(6) Xxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 nebo 5, xxxx xx odůvodněné xxxxxxx xx bydlení xxxxxx skutečná xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

§9

Xxxxxx

(1) Xxx účely xxxxxx zákona xx xx příjem, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) 70 % xxxxxx xx závislé xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, x xx xx xxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x pojistného xx xxxxxxx zdravotní pojištění, x xx xxxxxxxx xxxxxx vyplácených xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx práce xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx3),

x) 80 % xxxxxx

1. x xxxxxxx mzdy (xxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx) xx xxxx xxxxxxx 14 xxx x xx 1. xxxxx 2012 xx 31. xxxxxxxx 2013 po xxxx xxxxxxx 21 xxx xxxxxxx pracovní neschopnosti (xxxxxxxxx) xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů14a) x x dávky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx15),

2. x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx při rekvalifikaci,

3. x důchodů poskytovaných x xxxxx důchodového xxxxxxxxx53),

x) 100 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx16), x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx,

x) 100 % xxxxxxxxxxx xx zaopatřovacího xxxxxxxxx80).

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx příjem podle xxxxxxxx 1 snížený x přiměřené xxxxxxx xx xxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxx náklady xx xxxxxxx (§34), xxxxxxx však do xxxx 30 %, x x xxxxxxx xxxxx Praze xx xxxx 35 % xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx příspěvku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x případech, kdy xxxxx xxxxxxx přesnou xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §34, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx, která xx x xxxxx obvyklá, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 75 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx64).

(3) Xx xxxxxx xxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx příjem xxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx17),

x) xxxxxx uvedeného x §7 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx minimu x

x) xxxxxx xxxxxxxxx x §7 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxxxx kalendářní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx kalendářním xxxxxxx xx rozumí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x dávku xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx žádost x xxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx který je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxx xx zjišťuje xxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xx

x) x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 3 kalendářních měsíců xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; pokud xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx u xxxxx xx společně xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx poklesu xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x aktuálním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kalendářním xxxxxxx, xx kterém x xxxxxxxxxxx xxxxxxx příjmu xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx měsícem, xxxxx x 2 kalendářní xxxxxx xxxxxxxxx aktuálnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx aktuálním xxxxxxxxxxx xxxxxxx; za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx výplaty xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx,

x) x jednorázové xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx.

(3) Rozhodným xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx příjem x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx aktuálnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Rozhodným xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx, zda občan xxxxxxxxx státu Evropské xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx, xx aktuální xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Rozhodným xxxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx, xx aktuální xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx podání xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx kalendářní xxxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxxx podání žádosti x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xx to, xx xx xxxxx x podstatný xxxxxx xxxxxx xxxxx společně xxxxxxxxxxxx osob.

§11

Zvýšení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx posuzování xxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx doplatek xx xxxxxxx se xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 x 5, zda xxxx osoba x xxxxxxxx s ní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) řádným xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx zvýšit xx příjem xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx posuzování xxxxxx xxxxx x osoby, xxxxx xx uvedena x §3 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 10.

(4) Xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx nevyžaduje x

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxxxxx trvalému xxxxxxx; xxxxx pomoci x hmotné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx stávajícímu xxxxxxx x přihlédnutím k xxxx xxxxx, velikosti, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xx xxxxxxxx posuzovaných,

b) xxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu18),

c) zvláštních xxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx postižením; xxxxxxxx pomůckou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx poskytnout příspěvek xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx19),

x) motorového xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) uzavřeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se státním xxxxxxxxxx20).

(5) Xxxxx xxxxxx x hmotné nouzi xxxxxx xxxxxxxxx prodej xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx též x xxxxxxx, kdy majetek xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx příjmu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření xx posuzuje xx xx uplynutí 6 xxxxxx, za xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nárok xx xxxx xxxxx trvá; x xxxxxxx, xxx xx xxxx částky, xxxxx xx byla xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx než desetinásobek xxxxxx životního xxxxxx xxxxx xxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx, xx x xxxx možnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Jako možnost xxxxxxx příjmu xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx rozsahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vykonávat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx

x) prokázaná xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 1, zejména xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxxx xxxxxx agentur xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x korespondence se xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prací nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx,

x) xxxxx veřejné xxxxxx (§18a), xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 20 hodin měsíčně, x xx pouze xx dobu, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x).

§13

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx příjmu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx vznikne xxxxx xxxx xxxxxxxxx důchodového xxxx,

x) nároku na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) nároku xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nároku xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx x podporu xxx xxxxxxxxxxxxx x mzdových xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů3),

g) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pomoci x xxxxxx nouzi xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx plynoucímu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx možné je xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§14

Zvýšení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx využitím xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx využití xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx mezi xxxx, xxxxxxx prodej xxxx jejich xxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx nevyžaduje, xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx22).

(2) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xx zřejmé, xx xxxx prodej nebo xxxx jiné xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx pokud xx xxxxx po xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§15

Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Pro xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxx nouze, xx kterého xx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx majetkovými xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx xxxx23), xxxxxxx xxx využít ihned, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přechodného xxxxx xxxxxx nouze, xxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. X movitého a xxxxxxxxxx xxxxxxx, uvedeného xx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx prodej nebo xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx po osobě xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx poměrů xxxxx x xxxxx nemovitý xxxx movitý xxxxxxx, xxxxx hodnota je xxxxxx nízká xxxx xxxxxx xxx vysoká, xx xxxxx xxx xxxxxxx o tom, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přiznání xxxxx xxxx naopak jsou xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxx xxxx xxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu23) xxxxxxxxxx.

§16

Xxxxxxxxxx neodůvodnitelné xxxxxx xxx xxxxxx pomoci x xxxxxx nouzi

(1) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9) xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx11), který xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu9) xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxxx orgán současně xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx systému xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto zákona (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx"); to xxxxxxx, má-li xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, zda xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx systému, xx xxxxxxxx též v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x osobou xxxxxxxx ve větě xxxxx, x xx xx xxxxxxxx x xxxx větě xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx uvedená v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx52),

x) je xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx53),

x) xx osobou, xxxxx nárok xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství10),

d) xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx 10 xxx předcházejících xxx xxxxxxxx řízení x xxxxx xxxx xxxxxxx xx dobu 5 xxx a x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx52), xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx53) x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx pojistném a xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti,

e) xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxx xxxxxx x xxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění, nebo xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx, xxxxx tato činnost xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx práce xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xx xxxxxx, která xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx vstupem xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx, xx xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxxx §39 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx54),

x) xx xxxxxx, která xx xxxxxx v evidenci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx kratší 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx 1 xxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx účast na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx, xx xxxxx o osobu, xxxxx nemá xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx54); taková xxxxx xx nepovažuje xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx dobu 6 xxxxxx od xxxxx xx evidence,

h) xx xxxxxx, která xx vedena v xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx přitom xx, xx nejde o xxxxx, která xxxx xxxxx xx xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxxx §39 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxx x zaměstnanosti54); taková xxxxx xx nepovažuje xx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěž xxxxxxx xxxxx po xxxx 6 měsíců xx vzetí do xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx, xxxxx po xxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účast na xxxxxxxxxxx pojištění, xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx podpoře55) x xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x zaměstnanosti56).

(3) Xxx xxxxxxxxxx neodůvodnitelné xxxxxx systému xx x osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2, xxxxxxx xxxxxxxx bodů

a) xxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx25) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx uplatnění xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx získané xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx zvýšené péče xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx nezaměstnanosti.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx byla hlášena xx xxxxx České xxxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9) xx dobu

1. xx 1 do 3 xxx, 2 xxxx,

2. xx 3 xx 6 xxx, 4 body,

3. xx 6 do 8 xxx, 6 xxxx,

4. 8 xxxx více xxx, 8 bodů,

b) xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx se xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx25) po xxxx

1. 12 xx 24 měsíců, 4 xxxx,

2. 25 až 36 měsíců, 8 xxxx,

3. 37 až 48 xxxxxx, 12 xxxx,

4. 49 xx 60 měsíců, 16 xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx

1. xxxx kvalifikaci, 0 xxxx,

2. xx střední xxxxxxxx, 2 xxxx,

3. xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, 4 body,

4. xx xxxxxxxxxxxxx vzdělání, 6 bodů,

d) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxx věnována zvýšená xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu26), 4 xxxx,

x) započte xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9) x xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxx o xxxx xxx 10 % xxxxxxxxx míru xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, 0 xxxx,

2. xxxxxxxx x méně xxx 10 % průměrnou xxxx xxxxxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, 2 xxxx,

3. byla xxxxx xxx 50 % xxxxxxxx míry xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx míry xxxxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, 4 xxxx,

4. xxxx xxxxx než 50 % xxxxxxxx míry xxxxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, 6 xxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěž xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 10 xxxx xxxx xxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx ohodnocení xxxx 20 nebo xxxx bodů.

(6) V xxxxxxx, xx bodové xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx 10 xxxx a nedosahuje 20 bodů, xxxxxxxxx xxxxx rozhodne, xxx xxx o osobu, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx systému. Při xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx osoby na xxxxx xxxxxx27), xxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x dále xx xxxxxxxx k xxxx, zda xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx, a xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx osobě xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx opětovně xxxx, xxx došlo x xxxxxxxxxx xxxxx xx změně jejích xxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, obce x xxxxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxxx na xxxxx příslušného orgánu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, že xx xxxxx neodůvodnitelnou xxxxxx systému28), xx Xxxxxxx České republiky xxxxxxx příslušnému orgánu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx9). Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxxx sdělí xx xxxxxx příslušnému xxxxxx, xxx osobě, která xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx tato xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx9) xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky.

§17

§17 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

§18

Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx posuzuje xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx30).

§18x

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Veřejnou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zejména x oblastech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, udržování xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx prostranství, xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx. Veřejná xxxxxx xx xxxxxxxxxx osobami x hmotné xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx54) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx obsahuje základní xxxxx x xxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx), místo, předmět x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x krajskou xxxxxxxx Xxxxx xxxxx po xxxxxx x xxxx xxxx dalším xxxxxxxxx. Xx výkon xxxxxxx xxxxxx nenáleží odměna.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx, podmínek xxx xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx se pro xxxxx xxxxxxx služby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisy. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 18 xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců. X xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x výkonu xxxxxxx xxxxxx xx krajská xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kryjící xxxxxxxxxxx xx škodu na xxxxxxx xxxx xx xxxxxx, kterou osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx bude xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxx dalšími xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxx subjekty xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx evidence xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx ukončení x xxxx hodnocení), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx poskytne xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xx 1&xxxx;000 Kč xx xxxxxxxx xxxxxxx x pracovní xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx veřejnou službu.

§19

§19 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 382/2008 Sb.

§20

§20 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2008 Sb.

ČÁST XXXXX

XXXXX

XXXXX I

PŘÍSPĚVEK XX ŽIVOBYTÍ

§21

Podmínky xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx nouzi xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§9 xxxx. 2) nedosahuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx, x xx xxxxx určené xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxx osoby, xxxx orgán xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx o příspěvku xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xx příspěvek xx živobytí xxxxxx.

§22

Xxxxxxxxx vrátit xxxxxxxxx xx živobytí nebo xxxx xxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xx nachází x hmotné xxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x), xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx pouze x xxxxxxxxx stav hmotné xxxxx, xx poskytne xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §21 s xxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxx příspěvek xx xxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx příspěvek na xxxxxxxx vyplatil. Podmínkou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx je, xx xxxxxxxxx xxxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nouze xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpokládat, xx xxxxx nabude v xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx živobytí uvedený x xxxxxxxx 1, xxxxx obdrží xxxxxxxxx xxxxxx, xx povinen xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x hmotné nouzi, xxxxx mu xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx orgánu. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx získaný důchod xxxx nižší xxx xxxxxxxxx xx živobytí xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx příspěvek xx xxxxxxxx xxxx xxxx část xxxxxx.

§23

Xxxx příspěvku na xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx osoby (§24 xxxx. 1) a xxxxxxx xxxxx (§9 xxxx. 2), není-li xxxxx xxxxxxxx posuzována x jinými xxxxxxx (§2 odst. 1),

b) xxxxxxx xxxxxxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx (§24 xxxx. 3) x xxxxxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx (§9 xxxx. 2); pokud xxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx, není xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx za xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx oprávněnou xxxxxx, xxxxxxx se xxxx příspěvku xx xxxxxxxx bez poměrné xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx za xxxxx x xxxxxx nouzi xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§24

Částka živobytí xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx posuzovaných osob

(1) Xxxxxx živobytí xxxxx xxxx

x) x nezaopatřeného xxxxxx, u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx invalidní xx xxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxx 68 xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §29,

x) x xxxxx, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxxxxxx měsících xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx pomoci v xxxxxx nouzi xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xx xxxxxxxxxx xxxxx zvlášť xxxxxx xxxxxxxx61) xxxx s xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx důvodu, xxxxxx existenčního minima; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2528 x §30 xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) x xxxxx na výživném xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu, xxxx vyšší xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx na 3 xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveno xxxxx způsobem, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nejde-li x xxxxx, které xxxxxx dluh xx xxxxxxxx až po xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx živobytí x xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx živobytí podle §2528 x §30 xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxxxx minima; zvýšení xxxxxx živobytí podle §25 xx 28 x §30 xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) u xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx službu x xxxxxxx alespoň 30 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivce x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v §2530,

x) x osoby, xxxxx xxxxxx příspěvek xx xxxxxxxx xxxx xxx 6 xxxxxxxxxxxx měsíců, xxxxxx existenčního xxxxxx; xxxxxxx částky xxxxxxxx xxxxx §25 xx 28 xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx si xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§11 xxxx. 3), osobu x xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podporu při xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx účastnící xx xxxxxxxxxx organizovaných xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx, která je xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx stupni, x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx službu x xxxxxxx xxxxxxx 20 hodin x xxxxxxxxxxx měsíci,

g) u xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, částku xxxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x §2530.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx nouzi v xxxxxxxxxxxxxxx 12 kalendářních xxxxxxxx pobírala xxxxxxxxx xx živobytí x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx, započítávají xx xx xxxxx 6 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) i xxxxxxxxx xxxx čerpání xxxxxxxxx xx živobytí.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx částek živobytí xxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx posuzovanými.

§25

Hodnocení xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx, s výjimkou xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2, xxxxx xx příjem x xxxxxxxxx činnosti, se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x 40 % xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby31) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx o zaměstnání x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zvýšení příjmu xxxxxxx xxxxx podle §12 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o 40 % xxxxxx rozdílu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx31) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§26

Hodnocení xxxxxxxx využití xxxxxxx

(1) Nárok na xxxxxxx částky živobytí x 30 % xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx minimem osoby31) x existenčním xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxx,

x) xx, xxx xxxxx xxx xxxxxx xx zvýšení xxxxxx,

x) xx a xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx 3 xxxxxx, za xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx se dávku, xx xx za xx, že xxx x osobu uvedenou x §3 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx odejmutí xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx xx za xxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. c). Pokud xxxxx xx majetek, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx příjmu, a xxxxx x xx x přerušení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi xxxx xxxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxx dávky x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o dávku xx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 2 x doby, xxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxx pobírání xxxxx.

§27

Hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx živobytí x 30 % xxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxx osoby31) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx své xxxxxx x pohledávky xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx uplatnění xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx, xx které xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx se xx to, xx xxx o xxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x pohledávek xx xxxxxxx příjmu x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx do 6 kalendářních xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, aniž by xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx se za xxxxx uvedenou v §3 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxx xxxxx xx nároky x pohledávky, xxxxx xxxxxxxxx xx zvýšení xxxxxx, a xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx 3 kalendářních měsíců xxx xxx přiznání xxxxx x tato xxxxx xxxxx požádá x xxxxx xx 6 kalendářních xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxx potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§28

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx posuzovaných osob xxxxxxxx, xxxx nejsou xxxxx uplatněny xxxxxx x pohledávky xxxxxx xxxxxx, nezapočítává se xxxxxxxxx xxxxxx zvýšení xxxxx §26 nebo 27 u ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx možnosti xxxxxxx příjmu využitím xxxxxxx xxxx nároků x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dětí xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx32). Xxxxx nedojde x využití xxxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte, xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a to xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, popřípadě xxxxxx-xx řádně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xx xx, xx xxx x xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx) tohoto xxxxxx x xxxxx uvedenou x §3 odst. 1 písm. x).

§29

Zvýšení xxxxxx živobytí xxxxx z důvodu xxxxxxxx stravování

Částka živobytí xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx vyžaduje xxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x částku, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx stanoví odbornost xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§30

§30 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 98/2017 Sb.

§31

§31 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Sb.

§32

§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXXX XX XXXXXXX

§33

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx bydlení

(1) Xxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx užívá, xxxx xxxx xxxxx, která xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xx xxxxxx odůvodněných xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12) xxx

x) xxxxxx vlastníka xxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§24), nebo

b) příjem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx posuzovaných xxxx (§24);

právní xxxxx x užívání bytu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx čestného xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nestačí.

(2) Podmínkou xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx živobytí. Xxxxxxxx na xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx sociálním x xxxxxxxxxx xxxxxxx také xxxxx, xxxxx příspěvek xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x důvodu, xx xxxxxx xxxxx x společně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx částku xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx posuzovaných xxxx, xxx xxxxxxxxx 1,3xxxxxxx xxxxxx živobytí osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx osoba xxx vážného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxx xxx získání xxxxxxxxxx bydlení požádat xxxx, xx xxxxx xx xxxxxx pobyt xx ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx povinna xxxxxx posoudit. Xxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxx přiměřeného xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx nebyla učiněna, xxxx xx obec xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx akceptována, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx nouzi. Xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx nepoužijí x xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx19), xx kterého xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x u xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxx vyžaduje.

(4) Za xxxxxxxxx bytu xx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xx základě xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx72), xxxxx nárok xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xx nájemce xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, mají-li k xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx73). Xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx od zániku xxxxxxxx x bytovém xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, doba xx xxxxx xxxxxxx služebního xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx určení do xxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxx xxxxxx bytu x xxxx xx xxxxxxxx opuštění xxxxxxxxxx xxxx nebo bytu xxxxxxxxxx určení xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx má také xxxxx užívající nemovitost xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx zůstavitelem, který xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx společné xxxxxxxxxx x datu xxxx úmrtí x xxxx x xxx xxxxxxxx posuzovanou osobou.

(6) X xxxxxxxxx hodných xxxxxxxxxx zřetele může xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §35a xxxx. 1, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx užívající na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx jiný než xxxxxx prostor, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §33b odst. 1. Xxxx xxxx x xxxxxxxxx hodných zvláštního xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx&xxxx;x xxxxxxxx xxxxxxxxx pověřeného xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx úřadu xxxxx §35a odst. 1 xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §33a odst. 3 x xxxxxxx doporučení xxxx, na jejímž xxxxxxxxxxxx území se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, domově xx xxxxxxxxx režimem, xxxxxxxxx xxxxxxx, domě xx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,&xxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, zdravotnickém xxxxxxxx lůžkové xxx xxxx v azylovém xxxx xxxxx zákona x sociálních službách74); xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 xx 5 x §33b xx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx prokázání xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx uvedených xx větách první xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(7) Nárok na xxxxxxxx na bydlení xx bez splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x plném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx x xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x to xx xxxxxxxx, xx na xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nájem xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx doplatek xx bydlení xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx bydlení xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx okruhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob, x xx osobě xxxxxx xx xxxxxxx dohody xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx tyto osoby, xxxx orgán xxxxxx x xxxxxx nouzi, xxxxx x xxxxxx xxxx xx doplatek xx xxxxxxx xxxxxx.

§33x

Xxx, jiný xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx místnost, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uspořádáním x xxxxxxxxx splňují xxxxxxxxx xx trvalé xxxxxxx x xxxx x xxxxxx účelu xxxxxxx xxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx byt.

(2) Xxxxx xxx obytným xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xx xx základě xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, x který zároveň xxxxxxx standardy kvality xxxxxxx xxxxx §33b xxxx. 1. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx jiného xxx xxxxxxxx prostoru xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx §33 xxxx. 1 xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §21a xxxxxx x xxxxxxx veřejného zdraví, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx zařízeních xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než dva xxxxxx x xxxxxx xxxxx měsíců xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx 2 x §33b xx x xxxxx xxxxxxx nepoužijí.

(4) Xx xxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxx xxxxxxx vlastníkem x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §33b xxxx. 1.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxx&xxxx;x xxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx §35a xxxx. 1 xxx účely xxxxxx zákona za xxx považovat i xxxx bytu, xxxxx xxx splňuje podmínky xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx se xxx tyto účely xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx odůvodněných xxxxxxx xx xxxxxxx xx celý xxx, x je-li na xxxxx byt xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xxxxxx xx tento xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx bydlení xx xxxx byt, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §8. Xxxxxx-xx xx příspěvek xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx druhé, xxxxx, xx pro xxxxx zjišťování xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x jeho xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx znovu xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx obytného xxxxxxxx, stavby xxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx než xxxxxx prostor nebo xxxxxx xxx individuální xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx doplatku xx bydlení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vymezeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s minimálně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx polohou, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx splňuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, aby xx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx přístup x xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx obytného prostoru xx xxxxxxx §3 xxxx. x), §8, §10 odst. 5 x 6, §11, §38, §44 odst. 1 písm. x) x §44 xxxx. 1 věta druhá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx75), xx xxxxx xxxxxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx. Xxx vymezení xxxxxx xxx individuální xx xxxxxxxx rekreaci xx použijí §3 xxxx. x), §8, §11, §38 a §40 xxxx. 2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx75), xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxx jiný xxx obytný xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, provádí xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx žádost orgánu xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

§33x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 252/2014 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2015

§33x

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Za případ xxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 6 věty xxxxx xx xxxxx nebo xxxxx §33a xxxx. 5 nelze považovat xxxxxxx, xxx osoba, xxxxxxxxx xxxxx s xx společně xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx důvodů xxxxxxxx předchozí bydlení x xxxx xxxxx §33a xxxx. 1,

b) xxxxxx x xxxx, x níž xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx z xxxx xxxx běžně xxxxxxxx, xxxxxx,

x) xxxx x xxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx je x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx pro ně x xxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx je dostupné xxxx přiměřené xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx se xxxxxxxx xxxxxxx,

x) zda xxxxx v xxxxxxx xxxx vykonává xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x §3 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 až 10,

x) xxx je xxxxx vedena x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x krajské xxxxxxx Úřadu xxxxx, x jejímž územním xxxxxx xx zdržuje, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pracovišti xxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx, v xxxxx obvodu xx xxxxxxx obec, x xx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 10,

c) zda xxxxx v této xxxx žije x xxxxxxx,

x) zda xxxxx x této xxxx xx xxxxxxxxxxxx děti, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx docházku xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx,

x) zda xxxxx x xxxx xxxx pobývá xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx popřípadě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx důvody, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x), xxxxx osobu k xxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx, xxx je x xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx jiné xxxxxxxxx bydlení v xxxx xxxxx §33a xxxx. 1, popřípadě x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxxx xx též, xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x udržet, i xxxx xx jej xxxxxxx xxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 98/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.6.2017

§33x

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 344/2021 Sb.

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

Xx odůvodněných nákladů xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx formou xxxxxxx xxxx obdobné náklady xxx xxxxxxx bytu x xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxx obdobnými xxxxxxx při xxxxxxx xxxx x xxxx xxx nájemní, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx formě xxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx do xxxx, xxxxx xx x místě xxxxxxx; xxxxxxxxx náklady spojenými x vlastnickou xxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxx xx xxxxxx výše xxxxxxxxxxxxxx nákladů, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx63),

x) pravidelné xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx, která xx v xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx (dálkové) vytápění x xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx společných prostor x domě, xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx odpadních xxx xxxxxxxxxxxx, za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostor x xxxx, xx xxxxx tuhého xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx společnou televizní x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx prokazatelné x nezbytné xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; úhradou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx výdaje xx další xxxxx xxxxx, x xx xx xxxx, xxxxx xx v xxxxx xxxxxxx; výše xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx energií xx xxxxxxx jako průměrná xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx bytovou xxxxxxxx xxxxxx velikosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; x odůvodněných xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx až x 10 %; xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ubytovacího xxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x), a xx xx xxxx, xxxxx xx x xxxxx obvyklá, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 80 % normativních xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře64),

e) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §33 odst. 6 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x), a xx xx výše, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx bydlení xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx64),

x) x stavby pro xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uvedená x písmenech a) xx x), x xx xx xxxx, xxxxx xx v xxxxx obvyklá, avšak xxxxxxxxx xx xxxx 90 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře76).

§35

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xx kalendářní xxxxx činí rozdíl xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxx12) xxxxxxxxx x xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kalendářnímu xxxxxx, x xxxxxxx, x kterou xxxxxx

x) xxxxx (§9 xxxx. 1) zvýšený o xxxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx x společně xxxxxxxxxxxx osob (§9 xxxx. 1) zvýšený x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx živobytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou posuzovány xxx účely xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx z xxxx považována xx xxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xx výše xxxxxxxx xx bydlení s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx osobu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§35x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx úřadu

(1) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxx, xxx se xxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxx §33 xxxx. 6 xxxx xxxxx xx druhé nebo xxxxx §33a xxxx. 5, xxxxxx pověřený xxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx x sociálních xxxx66). Obsahem xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §33c xxxx. 1, xxxxx xxx pověřený xxxxxx xxxx xxxx újezdní xxxx xx své xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx větě xxxxx xxxxxxxx krajské xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však do 20 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) O xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx než xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx přiznán nebyl, xxxxxxxxx krajská pobočka Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x počtu xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx území xxxxx lokalit xxxxxxxxx x žádosti.

XXXXX III

MIMOŘÁDNÁ XXXXXXXX XXXXX

§36

Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxx xxxxxxx v §2 odst. 3,

b) xxxxx uvedená v §2 odst. 4 x 5, xxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 6, pokud xx xxxxxxxxxx xx xxxxx x hmotné nouzi.

(2) Xxx účely poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx uvedené x §2 odst. 3, xxxx. 5 xxxx. x) x xxxx. 6 se xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx posuzovaných, xxx-xx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 4.

§37

Xxxx mimořádné xxxxxxxx xxxxxx

Xxxx mimořádné okamžité xxxxxx osobě uvedené

a) x §2 odst. 3 xx stanoví x xxxxxxxx xxxxxx xx výše existenčního xxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x §2 xxxx. 4 se xxxxxxx x přihlédnutím k xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx situaci xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxxxxxxx35),

x) x §2 xxxx. 5 xxxx. x) se xxxxxxx xx xx výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) v §2 xxxx. 5 xxxx. b) nebo x) xx stanoví xx xx xxxx xxxxxxx uvedených x §2 xxxx. 5 xxxx. x) nebo x), x xxx, xx součet xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx každého x xxxxxx ustanovení xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx životního xxxxxx xxxxxxxxxxx35),

x) x §2 xxxx. 6 se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx 1&xxxx;000 Xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx výše xxxxxxxxx okamžité xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx ústavní x xxxxxxxx výchovy. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxx x xxxxx jednoho xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx životního minima xxxxxxxxxxx35).

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX

§38

Xxxxx xx xxxxx a xxxx xxxxxxx

(1) Nárok xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx vzniká xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem.

(2) Nárok xx mimořádnou okamžitou xxxxx xxxxxx dnem, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx přizná.

(3) Xxxxx, na kterou xxxxxx nárok xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx (odstavec 1), xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxx zahájeno xxxxxx x přiznání dávky, xxxxx v xxx xxxxx zároveň splnila xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nároku xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx splnila.

§39

Xxxxxxxxx xxxx příspěvku xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx za kalendářní xxxxx částky 50 Xx, náležejí x xxxx částce.

§40

Příjemce x xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx dávky xx xxx, xxxx xxxx xxxxx přiznána.

(2) Xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx ustanoví xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dávku xxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx příjemce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 ustanovit xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Souhlas xxxxxxxx x ustanovením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyžaduje xxx v xxxxxxx, xx příjemce nemůže xxxxxxx přijímat; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx vyjádření k xxxxxxxxxx zvláštního příjemce.

(3) Xxxxxxxx x zvláštní xxxxxxxx xxxx povinni xxxxx použít xx xxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx dávka xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx výplatu xxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx xxxx ustanovit xxxxxxxxx xxxxxxxxx jen fyzickou xxxx právnickou xxxxx, xxxxx x ustanovením xxxxxxxx.

§41

§41 zrušen právním xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

§42

Xxxxx poskytování xxxxx

(1) Xxxxxxxxx na živobytí xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx věcné formě xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxx, že xx xxxxxxxx nevyužil xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx používána x xxxxxx xxxxx, xxx byla xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx jeho xxxx lze xxxxxx xxx xxxxxxxx příjemce x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx bydlení, x xx xxx, xx plátce xxxxxxxx xxx poukazuje pronajímateli xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx energií. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx služby xxxxxxx x užíváním xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx společenství vlastníků xxxxxxxx.

(4) Mimořádná okamžitá xxxxx xx xxxxxxxxx x peněžní xxxx xxxxx formě, popřípadě x obou xxxxxx xxxxxxx.

§43

Xxxxxxx dávek

(1) Xxxxxxxxx xx živobytí xx xxxxxxx x kalendářním xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx určených xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x větší xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků hospodařit, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx poskytovat xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx bydlení xx xxxxxxx v kalendářním xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx určených xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx jeho xxxx 100 Xx, vyplacen xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx, nejdéle xxxx xxxxxxx období.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx vyplácí x xxxxx měně převodem xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx příjemcem dávky xxxx zvláštním xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx poukazem, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sociální xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx odběr zboží xx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x jejichž xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zavázána.

(5) Xxxxxx xxxxxxx určuje xxxxxx xxxxx xxx, xx xxxx x xxxxx schopnosti x xxxxxxxx osoby v xxxxxx nouzi x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx dávku x xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx může xxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xx nejméně 35 % x xxxxxxx 65 % přiznané xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx stanovené xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx dávku xxxx xxx 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx 35 % x xxxxxxx 65 % dávky bude xxxxxxxxx poukázkami xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx stanovené xxxxxxx. Xxxxxxxxxx předchozí xxxx xx nepoužije x xxxxxxxxx, xxx výše xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 500 Kč, x x xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxx osoba x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. 1 písm. x) xxxx 5, xxxx xxxxxx, xxxxx

1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx78),

2. xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx kalendářní xxxxx,

3. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx omezena xxxxxxxxxxx79),

4. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na péči xx xxxxxx XXX (xxxxx závislost) xxxx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx)74), x to xxx dne právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx 70 let,

5. xxxx přiznána invalidita XXX. xxxxxx, anebo x xxxxxxxxx, kdy xx jedná x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) mimořádné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 3 xxxx určit xxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxx 35 % x nejvýše 65 % xxxxxxxx dávky xxxx poskytnuto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx hodnotě,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx x §2 xxxx. 5 xxxx xxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx poukázky xx přímý odběr xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx; hotovostní xxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 5 xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x případě, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx případě x xxxxxx, že xx xxxxxxx poskytnutí xxxxx xxxxx způsobem.

(6) Xxxxx-xx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx dávky, xxxxx xxx před touto xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxxx do konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, x xxxx xx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Plátce xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxx podkladů, xx xxxxxxx základě xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zastavena.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx a xxxx xxxx

§44

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx, xx nárok xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx její xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx tato xxxxx xxxxxxx.

(2) Změní-li se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxx, provede xx zvýšení xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním měsíci, xx xxxxxx tato xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxx dávky xxx, xx xxxxx xx xxx snížena, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx změna nastala.

(4) Xxxxx má dojít xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx 50 Xx, xxxxxx xx xxxx dosud xxxxxxxxx xxxxx. Jestliže suma xxxxxx, o xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx dávky xx aktuální xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxx 50 Xx, výše opakující xx xxxxx xx xxxxxxx nově.

(5) Změní-li xx x xxxxxx, xx xxx byla xxxxx xxxxxxxx, okruh xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx dávku xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxx nárok xx xxxxx a xxxx xxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxxx tato xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxx xx zaokrouhluje xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xx

x) xxxxxx, vyplatí nebo xx xxxx xxxx xxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxx za 3 měsíce xxx xxx, xxx orgán xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxx nově xxxxx xx dávku nebo xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dávky, její xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) odejme, xxxx výplata se xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx, x xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, jímž uplynulo xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§45

(1) Dávka xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, než v xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx vyplacená x xxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx pozdějšího xxxx, xxx od jakého xxxxxx,

xx xxxxxx nebo xxxxx, x to xxx xxx, od xxxxx xxxxx xxxx xxxx zvýšení náleží, xxxxxxx xxxx 3 xxxx xxxxxx ode xxx, kdy xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zjistil, xxxx xxx xxx, xxx x zvýšení xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx

x) přiznaná,

b) xxxxxxxxx, xxxx

x) vyplácená xx vyšší xxxxxx, xxx v jaké xxxxxx,

xx xxxxxx xxxx xx její xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, jímž xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

§46

Přechod nároku xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxx xxxx vydáním xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1, xxxxxxxxxx-xx xx společně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx dávka přiznána xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx, osobě, xxxxx xx nejstarší x xxxx společně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1, nedohodnou-li se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx přechází nárok xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx společně posuzovaných xx zemřelým xxxxxxxxx, xxxxx s tím xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx dávky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx osob xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 se xxxxxxxx příjemcem xxxx xxxxxxxxx, nárok xx xxxxx xxxx její xxxxxxx xxxxxx.

§46a

Přechod nároku na xxxxxxxxx xx dávky xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx příjemce

(1) Xxxxxxxx-xx dosavadní xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx tuto dávku, xxxxxxxx tento xxxxx xx nejstarší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxx s dosavadním xxxxxxxxx, xx předpokladu, xx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vysloví xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx posuzované xxxxx podle odstavce 1, pak v xxxxxxx přechodu nároku xx doplatek xx xxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxx k xxxx, x xxxxxx xxx obytnému xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, má xxx xxxxx pobírání xxxx dávky x xxxx xxxxxxxxx společně xxxxxxxxxx xxxxx. Věta xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx bydlení xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, k xxxxxx xxx obytnému xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pozbyl.

§46a xxxxxx právním předpisem x. 252/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

§47

Xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx tímto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx její xxxxx xxxxxx, xxxx-xx tímto xxxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxxxx 3 xxx xxx dne, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx část náleží. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx řízení x xxxxx x xx xxxx, po xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx opatrovník xxxxxxxxx.

§48

Postoupení x xxxxxx

(1) Xxxxxx na dávky xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx dávky xxxxx xxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx dohody x srážkách.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§49

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, příjemce dávky x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Žadatel x xxxxx, xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx povinni

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxx xx dávku, xx xxxx xxxx xxxx výplatu x xx výzvu se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx tomu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetího xxxxxx, lékařem xxxxxxx xxxxx okresní správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odbornému xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jim xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx poskytnout xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx k vypracování xxxxxxx, xxxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyzváni, x xx xx xxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx29).

(2) Xxxxxxxx dávky xx povinen

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx dávku, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, x xx xx 8 xxx xxx xxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx, xxx osvědčil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro nárok xx dávku, její xxxx nebo xxxxxxx, x xx xx xxxxx xx 8 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxx, neurčil-li xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx delší xxxxx.

(3) Osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx o dávce

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxx, xxxx výši xxxx výplatu,

b) písemně xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx xxxxx ve skutečnostech, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(4) Xxxxx xxxxxxxx posuzovaná je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 písm. x) xx xxxxxxxx příjemce. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odmítne splnit xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 písm. x), je xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu, xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 8 xxx xxx xxx xxxxxxx; xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx xxxx s osobou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dobu xxxxx xxx 8 xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) je osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do 8 xxx ode dne, xxx xx změně xxxxxxxxxxx došlo.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxx uvedená x xxxxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 4, xxxx xxx xx xxxxxxxxxx upozornění xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, nebo dávka xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx v případě, xx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx hmotné xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pořádkovou xxxxxx až xx 10&xxxx;000 Kč xx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxx xxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx nesplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxx vybírání x xxxxxxxx xxxxx platí §59 xxxx. 5 xxxxxxx.

§50

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx

(1) Státní xxxxxx, xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx právnické x xxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx výzvu příslušného xxxxxx xxxxxx v xxxxxx nouzi, xxxxx x xxxxx rozhoduje, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx rozhodné xxx xxxxx na dávku, xxxx xxxx nebo xxxxxxx; jde-li xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx zdravotního stavu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx, xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxxx předpisy18). Xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xx dávku, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, údaje x nepříznivém zdravotním xxxxx osob x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx zjištění, zda xxxx plněny xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem.

(2) Xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce x všech xxxxxxxxxxx xxxxx §51a xxxx. 2 písm. x) x x), xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx uložených.

(3) Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx příslušnou krajskou xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxx uložené x včas nezaplacené xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §51a odst. 2 xxxx. c) xx f), xxxxxxxx xxxxxx80), xx x xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx od xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx přestupky podle §51a xxxx. 2, x x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočku Xxxxx xxxxx x jím xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §51a xxxx. 2 písm. x) až x) x xxxx xxxx xxxxxxxx též tehdy, xx-xx xxxxxx domnívat xx, xx xxxxxx xx jiným xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §51a xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x způsobilosti xxxxxxxxx x nápravě; xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx odstavce je xxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Pokud xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §51a, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx 20 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxx informaci xxxxx xxxxxxxx 2, x xxxx skutečnosti obecní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx postupuje x případech, xxx xxxxxx xxxxx §51a xxxxxx, xxx xx xxxxx skutečností xxxxxx xxxxx §51a xxx xxxxxx možno xxxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx postup podle §51a zahájí, xxx xxxxxx xx úhradu xxxxx nelze provést xxxxxxxxxxx.

(6) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx okamžiku, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4, do xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

§51

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přijímal dávku, xxxxxxx musel x xxxxxxxxx předpokládat, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx neprávem xxxx xx vyšší xxxxxx, xxx náležela, xxxx xxxxxxxx dávka xxxx xxxxxxxx nebo její xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx nepravdivých, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx příjemcem, xx xxxxxxx částky neprávem xxxxxxx vrátit.

(2) Xxxxxxxx xxxxx společně xxxxxxxxxx x příjemcem xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx poskytována neprávem, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx částky xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc x xxxxx, pro xxxxx xxxx určena, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, jedná xx o xxxxxxxxx x osoba xx xxxxxxx mimořádnou xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx v hmotné xxxxx.

(4) Jestliže xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 xx 3 společně, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx přeplatku xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx vrátit xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nepřesahuje xxxxxx 100 Xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx část xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xxxxxxxxx orgán xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xxxxx dávku xxxxxxx nebo naposledy xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxx též x xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dávky; po xxxxxxxxx srážky xxxx xxxxxxx osobě zůstat xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x x případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx-xx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx děti, xxxxxxx xxxxxx ve výši xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x to každé x těchto xxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 3 xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxx x opravném xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx, po dobu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxx x po xxxx, xxx xxxx xx úhradu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx.

§51a

Srážky xx příspěvku xx xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pokut xx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx81) x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx bydlení xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx posuzovanou, jestliže xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxx x xx pravomocného xxxxxxx xxxxxx neuplynul xxx xxx xxxxx xxx82). Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx exekucí x xxxxx xxxxxxx neplatí.

(2) Xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxx přestupky:

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx83),

x) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žáka84),

c) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx85),

x) proti xxxxxxxxxx xxxxxxx86),

x) proti xxxxxxx87) a

f) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx88) xxx pořádání, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sportovních x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x diskoték, stanovením xxxxxxxxx podmínek x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx89).

(3) X srážkách xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §51. Xx xxxxxxxxx xxxxxx x dávky, xx-xx xxxx společně posuzovanými xxxxxxx nezaopatřené dítě, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ve výši xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x okruhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx částky xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx působností, který xxxxxx xxxxxx.

§51x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 327/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§52

Informační xxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx pro rozhodování x xxxxxxx x xxxxxx výplatu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx36).

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx údaje o xxxxxxx x xxxxxx xxxx, o poživatelích xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x tyto xxxxx x xxxxxxx x nimi společně xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánům xxxxxx x hmotné xxxxx x souvislosti x xxxxxxx o xxxxxxx, x xx x rozsahu xxxxxxxxx xxx řízení o xxxxxxx.

(3) Ministerstvo zajišťuje xxx provádění xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů potřebný xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx výplatu x xxxxxx kontrolu, xxxxxx xxxx aktualizací, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx. Orgány pomoci x xxxxxx xxxxx xxxx povinny xxx xxxxxx o xxxxxxx, xxx jejich výplatě x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Orgány xxxxxx x xxxxxx xxxxx jsou povinny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zpracování údajů x xxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 2), x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx údajů do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx spis x písemnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pomoci x hmotné nouzi, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx x sociálních věcí66).

§53

§53 zrušen právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§54

(1) Xxxxxxx pobočky Xxxxx práce vybírají xxxxxxxx poskytnuté xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x nesprávné xxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vrátit xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx částky xxxxx xxx 10 000 Xx xxxx mohou jen x xxxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxxxxx.

(2) Vrácené xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx x roce poskytnutí. Xxxx prostředky je xxxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxx, bezodkladně xxxxxx xx státního xxxxxxxx. Vrácené xxxxxxxxxx, x xxxxxxx vrácení xxxxx x xxxx xxxxxx poskytnutí xx xxxxxxxx rozpočtu, se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx příslušný xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx.

§55
Xxxxxxxxxxx
(1) Zaměstnanci xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxxxxx městské xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy zařazení xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, zaměstnanci krajů x xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xx seznámili xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx nebo v xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx trvá x po xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx zaměstnanci uvedených xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x účelu.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxx xxxxxxxx dozvědí, xxxxxxx xxxxx subjektům, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx40) xxxx xxxxx xxxxx; xxxxx xxxxx tyto xxxxx sdělit xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Orgány xxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx41) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx67) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx orgánům xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx vyplývajících z xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx x xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x mezinárodních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx42),
x) xxxxxxxx xxxx z xxxxxx43) údaje xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx44) údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx,
x) krajským xxxxxxxx Xxxxx práce45) xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx řízení46) xxxxx xxxxxxxx xxx trestní xxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx soudní xxxxxx x správní xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx47) xx kontrole xxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxx potřebné x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx jednotlivých xxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce jsou xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx jmenných xxxxx, xxxxx orgán xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx při xxx xxxxxxxx; tím xxxx xxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1,
x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx47) ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx,
x) xx žádost xxxxx, která je xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx osobou, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx48) xxxxxxxxx x xxx, xx daná xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo společně x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx pověřených obecních xxxxx a xxxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x újezdních xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx, s xxxxxxx xx seznámili při xxxxxx činností xxxxxxxx xxxxx xxxxx §64 xxxx. 3. Xxxxxxxx xxxxxx úřady, xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx úřady jsou xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pomoci x hmotné nouzi xxxxxxxx údaje xxx xxxxx rozhodování x xxxxxxx x pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx údaje, které xxxxxxxxxxxx a orgány xxxxxx v xxxxxx xxxxx získají při xxx xxxxxxxx, mohou xxx xxx uvedení xxxxxxxxxxx jmenných xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnost.

§56

Xxxxxxxxx činnost

(1) Na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgány, xxxxxx x kraji x jejich xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx zvláštní právní xxxxxxxx o provádění xxxxxxxx49).

(2) Zaměstnanci xxxxxxxx x orgánech pomoci x hmotné nouzi xxxxxxxx provedením kontroly xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxx x jejich orgánů x xxxxxxx právnických xxxx fyzických xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §50. Xxx-xx x banky, xxxx xx xxxxxxxxx kontrolovat xxxxx věty xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx plní podle §50 xxxx zaměstnavatel xxxxx, jejíž xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§57

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §55 xxxx. 1 xxxx §55 xxxx. 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 1 xxxx §55 odst. 5.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, že na xxxxx xxxxx §50 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000 Kč.

§58

(1) Právnická xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx xx xxxxx xxxxx §50 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx x výplatu.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20&xxxx;000 Xx.

§59

Xxxxxxxxx uvedené v §57 xxxx. 2 x §58 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx výzvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXX A XXXXXX

XXXXX I

ORGANIZACE

§60

Ministerstvo

Ministerstvo

a) xxxx x xxxxxxxxxx výkon xxxxxx správy x xxxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx nouze xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) zabezpečuje jednotný xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx rozhodování x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánům xxxxxx x hmotné xxxxx (§52 xxxx. 3),

x) xxxxxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xx internetu,

e) xx správcem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x dávkách x jejich xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx pokyn xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vzhledem x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§61

Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx

x) rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx živobytí, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) poskytuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx předcházení; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyžadujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu57) xxxxx xxxxxxx,

x) posuzuje, xxx xx osoba xxxxxxx v §16 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx28) xxxxxxxx, xx xxxxx uvedená v §16 xxxx. 1 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx49a), xx úhrnný xxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxx x §5 odst. 1 xxxx. f), x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxxxx, nedosahuje xxxxxx xxxxxxxx společně posuzovaných xxxx,

x) spolupracuje zejména x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, povinnými xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dítěte xx výživné x xxx vymáhání xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti,

g) xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx58), xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zaměstnání vyžadujícího xxxxxxx kvalifikaci xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx57), xxxxx žádost x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx bydlení xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx,

x) iinformuje podle §35a xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx újezdnímu xxxxx, xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, žádost x informaci xxxxx §35a xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx je oprávněna xxxxxxx posouzení x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. c) x d) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx též xxxxxxxx.

(3) Krajská xxxxxxx Xxxxx práce xxxx

x) xxxx evidenci osob xxxxxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxx, měsíc x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx x obcemi xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) uděluje xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxx služby, pokud xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak,

c) uzavírá xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxx x dosaženému xxxxxxxx a profesní xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx subjekty nedohodne xxxxx,

x) xxxxxxx pojistnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxx xxxx dalšími xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§62

§62 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

§62x

§62x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

§62x

§62x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

XXXXX II

POVINNOSTI X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXX OBCÍ X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX ÚŘADŮ X XXXXXX XXXXXXXXXXX

§63

(1) Xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávněni v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx vstupovat xx xxxxxx, x němž xxxx xxxxx xxxx, x to x xxxxx provádět xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x místě xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxx činnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx xxxx doložkou xxxxxxxxxx průkazu. Toto xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx služebního xxxxxxx, xxxxx, popřípadě jména, x příjmení xxxxxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi. X xxxxxxxxx šetření, xxxxxxxxx x šetření x místě xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxx učiní záznam xx xxxxx.

(2) Pokud xxxxxxx o dávku, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx posuzovaná xxx, že xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx, x ověření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxx xxxx její xxxx, xxxx jim být xxxxxx x dávku xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výše.

(3) Zaměstnanci xxxx zařazení do xxxxxxxxxx obecních xxxxx xxxx xxxxxxxx úřadů xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx69) x xxxxxxxxxxx xxxxx zařazení x xxxxxx práce x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx69) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx obydlí, x xxxx xxxx xxxxx xxxx, a to x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práce. Xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem; náležitosti xxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§64

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v hmotné xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx důstojnost, xxxxxxxx x důvěrnost xxxxxxx x xxxxxxxxxx mlčenlivost, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx jinak,

b) informovat xxxxxx osobu x xxxxxxx postupech xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx ji do xxxxxx xxxx situace x xxxx xx x xxxxxxx odpovědnosti,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx každé xxxxx xxx xxxxxx xx její xxxxx, xxxxxxxx příslušnost, xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, věk, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx se xxxx xxxxx podílí xx xxxxxx společnosti,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx nouzí, xxxx xx xxx xx xxxxx hmotné nouze xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx s xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Zaměstnanci xxxxxx pomoci v xxxxxx xxxxx, kteří xxxx zařazeni xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx69), jsou xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s posuzováním xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxxx xx nacházejí xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx a analyzovat xxxxx x xxxxxxx x hmotné nouzi, xxxxxxxx pro posouzení xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x hmotné xxxxx xxxxxx řešení xxxxxx situace xxxxxx xxxxx,

x) používat při xxxxxx xxxxxxx hmotné xxxxx osoby metody x xxxxxxx, které xxxx xxxxxx pro xxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx dokumentaci x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx osob xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x hmotné xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci x hmotné nouzi xxx řešení situace xxxx x xxxxxx xxxxx x umožňovat xxxxxxxx použitých metod x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxx řešení xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a organizacemi, xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi v xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx úřadů xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sociální xxxxxxxxxx69), x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v újezdních xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx69), xxx řešení xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx, x xx xxx xxxxxx xx dobu, po xxxxxx xx tyto xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx nacházejí; xxxxxx tito zaměstnanci xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx. Tito xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx a sociálních xxxx.

§65

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi, pověřené xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x §64,

b) xxxxxxxxx xx vzájemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozhodování xx xxxx xxxxxx nouze,

c) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nouze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx.

§65x

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s povinnostmi xxxxxxxxx x §63 x 64, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx77). Xxxxxx ze xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxxxx obcím a xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§65x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 254/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

XXXXX XXX

XXXXXX

§66

Xxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxx x změně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx úkonem x řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §76.

§67

Xxxxxx příslušnost

(1) Místní xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx xx xxxx

x) xxxxxx, xxx xx žadatel x xxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7),

x) xxxx-xx xxxxxxx hlášen xxxxx xxxxxxx x), xxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9),

x) xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxx x), xxx xxxxxx, kde xx zaměstnán,

d) xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxx x), ani xxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxxx, místem, xxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx příslušnost xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 písm. c) x d) xx xxxx xxxxxx xxxxxx9) xxxxx xxxxxxx v §61 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Místní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x mimořádnou xxxxxxxxx pomoc se xxxx místem, kde xx xxxxx xxxxxxx x trvalému xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mimořádné okamžité xxxxxx, došlo xxxx xxxxxxx xxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx práce, x xxxx xx xxxxx hlášena x xxxxxx, xx místně xxxxxxxxxx xx krajská xxxxxxx Úřadu xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx.

§68

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx (§2 xxxx. 1) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxx-xx x xxxxxx o xxxxxxxxx na dávce, xxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxxx samostatně, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x dávku.

§69

Zahájení xxxxxx

(1) Řízení x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx (§70), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x změně xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x jejím xxxxxx nebo o xxxxxxxxx její výplaty xx xxxxxxxx xx xxxxx příjemce, zvláštního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx.

§70

Xxxxxxxxxxx

(1) Je-li nezletilá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx základě rozhodnutí xxxxxxxxxxx orgánu do xxxx jiné fyzické xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nezletilé xxxxxxxxx osoby a xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx nezletilá xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zastupuje xxxx osobu x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovník xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pobočky Úřadu xxxxx, xxx o xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx požádal, nebo x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx.

§71

Podání a xxxx xxxxx

Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx tiskopis, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx

x) xx souhlasem xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxx, xxxxx x uspořádání údajů xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v elektronické xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x elektronické xxxxxx.

§72

Xxxxxxxxxxx žádosti

(1) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dítěte, xx-xx xx xxx xxxxx na dávku xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) prohlášení žadatele, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx mu neumožňují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) určení, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxx xxxx, xxxxx užívají xxx, jiný xxx xxxxxx prostor xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxx.

(2) Žádost x xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x žadatelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby,

a) xxxxx o tom, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou,

b) jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxx xxxxxxxx, rodná xxxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pobytu,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx posuzovaných xxxx, xx jejich celkové xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx neumožňují xxxxxxxx nepříznivou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) K xxxxxxx o příspěvek xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx přiloženy xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxxx xxxx x rozhodném xxxxxx,

x) xxxxxx o xxx, xx xxx, xxxx než xxxxxx xxxxxxx xxxx ubytovací xxxxxxxx xxxx užívány xx základě xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x podlahové xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx individuální či xxxxxxxx rekreaci nebo xxxxxx než obytného xxxxxxxx xxxxx §33b,

x) xxxxxx o xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx formou xxxxxxx xxxx jinou xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx vlastnickou xxxxxx xxxxxxx,

x) doklad o xxxx xxxxxxxxxxxx úhrad xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x užíváním xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx prostoru nebo xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx odborného xxxxxx x nutnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx o xxxxxxxx xx bydlení xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) doklad x tom, xx xxx, jiný xxx xxxxxx prostor nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxx xxx obytného xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, na xxxxxxx kterých xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bydlení xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx než xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §33b,

x) xxxxxx o xxxx x úhradě xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x vlastnickou xxxxxx xxxxxxx, družstevní xxxxxx bydlení xxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) doklad x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx úhrady xx xxxxxxx elektrické xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx paliv, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx prokazující xxxxxxxxx stav žadatele, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle §34 xxxx. c),

h) xxxxxxx xxxxxxxxxxx osiřelost xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxx o xxxx xxxxxx x náhradní xxxxxxx xxxx nebo x plném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx o xxxx xxxx mládež, x xxxxxx prokazující xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obsahuje stručný xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ke kterému xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Lze-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů51) xxxx x xxxxxx dokladů, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Je-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxx společně xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, uvede tato xxxxx xxxxx dokladu xxxxxxxxxxxxx osobu x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

(8) Pokud xx předložení xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx. x) x d) a x xxxxxxxx 4 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx nouzi xxxxxx xxxxxxxx úřad.

§73

Důkazní xxxxxxxxxx

X xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxx záznamy na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dat, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, tištěné xxxxxxxx optického archivačního xxxxxxx a xxxxxxx xxxx fotografické xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx techniky xxxxx originálu xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx pořízeny, pokud x povahy věci xxxxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§74

Xxxxxxxxx k podkladům xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyjádřit xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neplatí, jedná-li xx xxxxx o xxxxxxxx, xxxxx správnímu xxxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxxx řízení.

§75

Vydávání xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx jen x xxxxxxx, že

a) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx přiznána x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx zastavena,

e) xxx o xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §51a,

x) xxx x xxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 6,

x) xxx x xxxxxxxxxx podle §76 xxxx. 3,

x) xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§40 odst. 2),

x) xxx x rozhodnutí xxxxx §54 xxxx. 1.

§76

Oznámení a xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx orgán pomoci x xxxxxx xxxxx x dávce x xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx oznámení x xxxxx a xxxx xxxx. Xxxxxxx oznámení x xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx výplaty xxxxx splátky xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx dávky xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X námitkám, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx nepřihlíží.

(3) Xxxxxxx xx podávají xxxxxxx x příslušného xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxxx. Xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx xxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx.

§77

Xxxxxxx prostředky

(1) O xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx rozhoduje xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§78

Výkon xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx orgány xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxx návrh xx xxxxxx výkon xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí provádí xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x prvním xxxxxx xxxxxx.

§79

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx x příspěvku xx xxxxxxxx, mimořádné xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx na bydlení xxxx stát.

(2) Xxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nemají xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§80

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §29 x §63 xxxx. 3.

§81

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zákona č. 482/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxx péče") xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx orgán xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxxxx x nároku x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx zahájeném x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xx podání xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2006 xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních předpisů x xx 1. xxxxx 2007 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o 30 dnů.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx sociální xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx účinných xxxx 1. xxxxxx 2007.

(3) Xxxxx xxxx dávka xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a nárok xx xx x xxxxxx dni xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxx působnost xxxxx tohoto zákona xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx příspěvek na xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 30. dubna 2007, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx tuto xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2006. Xxxxxx-xx xx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, dávka xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx období, za xxxxx již xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx, xx by xxxxxxxxx xx živobytí náležel xx stejné xxxxxx, xxxx dosud vyplácená xxxxx sociální xxxx, xxxxx že xx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxx 100 Kč, pokračuje xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sociální xxxx xx xx nejbližší xxxxxxxx xxxxx rozhodných xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx se, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x 100 Xx x xxxx než xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2007 x xxxxxx mezi xxx xxxxxxxxxx dávkou sociální xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx se xxxxxxx. Zjistí-li se, xx příspěvek na xxxxxxxx náleží v xxxxxx xxxxx o 100 Xx x xxxx než xxxxx xxxxxxxxx dávka sociální xxxx, xxxxx sociální xxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, a od xxxxx dne xx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx.

(4) Částky dlužného xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxxxx č. 482/1991 Xx., xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx osoby xxxxxxxx, se xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(5) Při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx do xxxx 12 xxxxxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxx vedena x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxx v §31 xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx počítá xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx při péči x blízkou nebo xxxxx xxxxx xxxxx xx. XX bodu 2 xxxxxx č. 213/2002 Xx., kterým xx mění xxxxx č. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx příjem xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx.

ČÁST SEDMÁ

ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§82

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 482/1991 Sb., x sociální xxxxxxxxxxx.

2. Zákon č. 165/1993 Sb., xxxxxx se mění x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 482/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 84/1993 Sb.

3. Xxxxx č. 134/1995 Sb., xxxxxx xx doplňuje zákon Xxxxx xxxxxxx rady x. 482/1991 Sb., x xxxxxxxx potřebnosti, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx č. 136/1996 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 482/1991 Sb., x sociální potřebnosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxx č. 280/2003 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 482/1991 Xx., o sociální xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

6. Zákon č. 422/2003 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 482/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

§83

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.

Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxxxxx x. x.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Doba 12 xxxxxx xxxxxxx x čl. XXX xxxx 18 [§24 xxxx. 1 xxxx. x)] xx počítá xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXVI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx. x účinností xx 1.1.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx živobytí, xxxxxx xx xxxx příspěvku xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx X bodu 1 nejdříve xx xxxxxxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; xx xxxxx též, jde-li x xxxxx xxx xxxxx příspěvku na xxxxxxxx společně posuzovanou. Xxxxxxxx příspěvku na xxxxxxxx x osoby x ním xxx xxxxx této dávky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxx xxxx stanovena xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxx nezletilému xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x případnou xxxx dluhu xx xxxxxxxx podle xxxxxx X xxxx 3 xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. VI xxxxxx právním předpisem x. 259/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008

Xx. VI

Přechodné ustanovení

Doba 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx sobě xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx. g) x §55 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne 1. ledna 2009, xx xxxxxx xx 1. xxxxx 2009.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 382/2008 Xx. x účinností xx 1.1.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx České republiky xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. a) xx e), §5 xxxx. 2 písm. x) a §5 xxxx. 6 xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxx nárok xx xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx se xxxxxxxx na nároky, xxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011.

2. Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se zjišťuje xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxx č. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx obcí xx 31. prosince 2011, xxxxxxxxx xx xxxxxx x krajskou pobočkou Xxxxx práce x xx 31. prosinci 2011. Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx nebo xx zdraví, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxx způsobí nebo xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011 xx xxxxxx po 31. xxxxxxxx 2011, převezme xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce. Náklady xx pojistné z xxxx smlouvy xx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011 xxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx výkonu xxxxxxx xxxxxx xxxx obce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx práce bezodkladně xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx od 1. xxxxx 2012 xxxxxxx xxxxxxxx pomůcky x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx, xxx xxxxxxxx dávky xxxxx xxxxxxxx dlužné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx nahrazující xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §32, xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxx xxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, které xxxx xxxxxx karta sociálních xxxxxxx a které xx dávka xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 4 x 5 xxxxxx č. 111/2006 Xx., ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx vyzvána xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx práce Xxxxx republiky nejpozději xx 1 kalendářního xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, aby xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx sociálních xxxxxxx.

2. Krajská pobočka Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx dne sdělení xxxxx bodu 1.

3. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výplaty dávky xxxxx xxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, bude dávka xxx dne určeného xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však od xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, vyplácena xx xxxx naposledy xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx poukazem.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 306/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.11.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx v xxxxxx nouzi x xxxxxxx případě xxxxxxxxxx xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x přehodnocení xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 111/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Nároky xx xxxxx pomoci x xxxxxx nouzi xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2015 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxx xxxxxx xxx individuální xx xxxxxxxx rekreaci xxxx jiného xxx xxxxxxxx prostoru xxxxx §33b xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx dávek xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx před 1. xxxxxx 2015, xxxxx xxxxxx pomoci v xxxxxx nouzi xxx xxxxx přiznání xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx přihlížet xx xx 1. xxxx 2015. X xxxxxx xx 1. xxxxx 2015 xx 31. xxxxx 2015 xxxx xxxx odůvodněných xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovena podle xxxx úhrady xxxxxxx xxxxxxxxx x §34 xxxx. f) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx uvedených v §34 xxxx. d) xxxxxx x. 111/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. K xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxx požadavky xxxxx §33a odst. 3 xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx orgány xxxxxx x xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx od 1. xxxxxx 2015. X xxxxxx xx 1. xxxxx 2015 xx 30. xxxxx 2015 xxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx hodných xxxxxxxxxx zřetele při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §34 xxxx. x) zákona x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxxxx měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx pomoci x hmotné nouzi xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rekreaci xxxx jiného xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, že xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx rodinnou rekreaci xxxx jiný xxx xxxxxx xxxxxxx xx 1. září 2015 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §33b xxxx. 1 xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx dávka xxxxxx x xxxxxx nouzi xxxxxxxx, xxxxxxxxx snížena. Xxxxxxx jako xx xxxx xxxxx se xxxx postupovat x x případě, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §33a xxxx. 3 zákona x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Xxxxx pomoci v xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx pro individuální xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx než xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bydlení xxxxx §33b xxxx. 1 xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx bezodkladně xxxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dávky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, pronajímatele xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx jako xx xxxx první xx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx, jestliže xxxxx užívá ubytovací xxxxxxxx podle §33a xxxx. 3 zákona x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 252/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Nároky na xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxx xx opakující xx dávku xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx opakující xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 111/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 367/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx pomoci v xxxxxx nouzi xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 111/2006 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podmínky podle §33 xxxx. 9 xxxx xxxxx.

2. Řízení x dávkách xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona č. 111/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 98/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx pomoci x xxxxxx nouzi xxxxxxxxxx xx 3 kalendářních xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 5 xxxx. x) zákona x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 309/2018 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2019

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx přestupky, xxxxxxx x §51a zákona x. 111/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx pro přestupky, xx kterých xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx1) x xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 327/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 111/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

165/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2006

585/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 189/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx, zákon x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xxxxx č. 264/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/92 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 117/95 Sb., x státní sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., x xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 31.12.2006

261/2007 Sb., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 x výjimkou §9, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2009

379/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 325/99 Sb., o xxxxx x o xxxxx zákona x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx některých xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

239/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

259/2008 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., občanský xxxxxx řád, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností od 1.9.2008

306/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x důchodovém pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

382/2008 Xx., kterým xx mění zákon x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2009 x xxxxxxxx §24, xxxxx xxxxxx účinnosti od 1.1.2010

479/2008 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2009, x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2009 xxxx 1.1.2010

41/2009 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.3.2009

206/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.8.2009

227/2009 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

141/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.6.2010

347/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeními v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

427/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX x x změně některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 325/99 Xx., x azylu a x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2011

80/2011 Xx., xxxxx XX xx xxx 1.3.2011 sp. xx. Xx. ÚS 55/10 xx xxxx xxxxxx xx zrušení zákona x. 347/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

329/2011 Xx., x poskytování xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

364/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Ministerstva práce x sociálních xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

366/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 111/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 117/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

458/2011 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx inkasního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

306/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2013

303/2013 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx kontrolního xxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2014

252/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015 x výjimkou §9, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 19.11.2014

254/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních službách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx ČR x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 31.12.2014

205/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, x xxxxxxx xxxx xxxx některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

188/2016 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x hazardních xxxxx x zákona x xxxx z xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 121/2000 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

367/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x hmotné xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.2.2017

98/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 111/2006 Xx., x pomoci x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.6.2017 x xxxxxxxx §42, xxxxx xxxxxx účinnosti 20.4.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

309/2018 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 111/2006 Xx., x xxxxxx v hmotné xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2019

588/2020 Sb., x xxxxxxxxx výživném xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

261/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

327/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 251/2016 Xx., o xxxxxxxxx přestupcích, xx xxxxx zákona x. 178/2018 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

344/2021 Xx., xxxxx ÚS ze xxx 24.8.2021 xx. xx. Pl. XX 40/17 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx §33 xxxx. 9 x §33d xxxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 24.9.2021

363/2021 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 359/1999 Sb., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Čl. 30 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv a xxxxxx.
2) Xxxxx č. 110/2006 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu.
3) §25 xxxx. 5 xxxxxx x. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti.
4) §120 xxxxxx x. 435/2004 Xx.
5) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5x) §48 xx 51 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5b) §52 xxxxxx x. 108/2006 Xx.
5x) §24 xxxx. 1 xxxxxx x. 54/1956 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§25 x 31 xxxxxx x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění.
6) §7 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 112/2006 Xx.
7) Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
8) Xxxxx č. 325/1999 Sb., o xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 326/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1612/68 xx xxx 15. xxxxx 1968 o volném xxxxxx xxxxxxxxxx uvnitř Xxxxxxxxxxxx.
11) §15a xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve znění xxxxxx x. 217/2002 Xx.
11x) §42c xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 161/2006 Xx.
12) §24 x 25 xxxxxx x. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

13) §4 xxxx. 6 xxxxxx x. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §6 xxxx. 1 x 10 zákona x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14x) Xxxxxxxxx §192 xxxxxxxx xxxxx.
16) §7 x 8 zákona x. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
17) §36 x xxxx. zákona x. 117/1995 Xx.
17x) §21 x 24 xxxxxx x. 108/2006 Xx.
18) Xxxxx č. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Xxxxx č. 329/2011 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx postižením x x xxxxx souvisejících xxxxxx.
20) Zákon č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21x) §33 xxxx. 2 zákona x. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §321 x 322 občanského xxxxxxxx řádu.
23) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 155/1995 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §12 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26) §33 xxxx. 1 zákona x. 435/2004 Sb.
27) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) §106 xxxx. 3 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 112/2006 Xx.
29) §8 xxxxxx č. 582/1991 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §11 x xxxx. xxxxxx x. 117/1995 Sb.
31) §2 xxxx 3 zákona x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
32) §4 xxxxxx x. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
33) §717 xxxxxxxxxx zákoníku.
33x) §34 xxxxxxxx č. 182/1991 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení a xxxxx Xxxxx národní xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 107/2006 Sb., x jednostranném xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx a o xxxxx xxxxxx č. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) §2 xxxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x existenčním xxxxxx.
36) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxxx č. 133/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
38) Xxxxx č. 40/1993 Sb., o xxxxxxxx x pozbývání státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) §13b xxxxxx x. 133/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.
39x) Xxxxx č. 115/2006 Sb., x registrovaném xxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Xxxxxxxxx §128 občanského xxxxxxxx xxxx, §8 trestního xxxx.
41) §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 582/1991 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
42) Xxxxx č. 359/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
43) §1 xxxxxx č. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) §1 xxxxxx x. 551/1991 Xx., o Všeobecné xxxxxxxxx pojišťovně Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx x. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, oborových, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
45) §7 xxxxxx č. 435/2004 Xx.
46) §12 xxxxxxxxx xxxx.
47) §3 xxxxxx x. 166/1993 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) Zákon č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 383/2005 Xx.
49) Xxxxxxxxx xxxxx č. 320/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
49a) §106 xxxx. 4 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 379/2007 Xx.
50) Zákon č. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) Například §8 xxxx. 1 xxxxxx č. 582/1991 Xx.
52) Xxxxx č. 187/2006 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
53) Xxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) Xxxxx č. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) §12 xx 16 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) §108 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
57) §42i xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 427/2010 Xx.
58) §106 xxxx. 3 xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) §1 xxxxxx x. 359/1999 Xx.
60) §9 xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
61) §55 xxxx. 1 xxxx. x) a §52 xxxx. g) xxxxxxxx xxxxx.
62) Xxxxx č. 108/2006 Sb., x sociálních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
63) §25 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
64) §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 117/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) §4b xxxxxx x. 73/2011 Xx., x Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona č. 366/2011 Xx.
66) §4a xxxxxx x. 73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 366/2011 Sb.
67) §81 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 187/2006 Xx.
68) Xxxxx č. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
69) §109 x xxxx. xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

70) §141 xxxx. 1 x §144 xxxxxxxx xxxxx.

71) §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 110/2006 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

72) §744 občanského xxxxxxxx.

73) §745 x 746 občanského xxxxxxxx.

74) Xxxxx č. 108/2006 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

75) Xxxxxxxx č. 268/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 20/2012 Xx.

76) §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

77) Xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

78) §33 xxxx. 2 xxxxxx x. 108/2006 Xx.

79) §55 a xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

80) §12 xxxxxx x. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx přestupcích.

80) §50b zákona x. 359/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

81) §2 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx x. 218/2003 Xx., x odpovědnosti xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o soudnictví xx xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

82) §40 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.

83) §182a odst. 1 písm. x) xxxx 1 a 2 xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx zákona č. 178/2016 Xx.

84) §182a odst. 1 xxxx. x) xxx 3 xxxxxx x. 561/2004 Sb., xx znění xxxxxx x. 178/2016 Xx.

85) §5 odst. 1 xxxxxx č. 251/2016 Xx.

86) §7 xxxx. 1 a 3 xxxxxx x. 251/2016 Xx.

87) §8 odst. 1 a 3 xxxxxx x. 251/2016 Xx.

88) §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 251/2016 Xx.

89) §10 písm. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxx x. 313/2002 Sb.

1) §7 x 8 xxxxxx č. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx.