Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Zákon o pomoci v hmotné nouzi
111/2006 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Hmotná nouze §2

Osoba, která není v hmotné nouzi §3

Dávky §4

Okruh oprávněných osob §5

Orgány pomoci v hmotné nouzi §6

Pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a újezdní úřady §7

ČÁST DRUHÁ - VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

Společně posuzované osoby §8

Příjem §9

Aktuální kalendářní měsíc a rozhodné období §10

Zvýšení příjmu vlastním přičiněním §11

Zvýšení příjmu vlastní prací §12

Zvýšení příjmu řádným uplatněním nároků a pohledávek §13

Zvýšení příjmu prodejem nebo jiným využitím majetku §14

Celkové sociální a majetkové poměry §15

Posuzování neodůvodnitelné zátěže pro systém pomoci v hmotné nouzi §16 §17

Nezaopatřené dítě §18

Veřejná služba §18a §19 §20

ČÁST TŘETÍ - DÁVKY

HLAVA I - PŘÍSPĚVEK NA ŽIVOBYTÍ

Podmínky nároku na příspěvek na živobytí §21

Povinnost vrátit příspěvek na živobytí nebo jeho část §22

Výše příspěvku na živobytí §23

Částka živobytí osoby a částka živobytí společně posuzovaných osob §24

Hodnocení snahy zvýšení příjmu vlastní prací §25

Hodnocení možnosti využití majetku §26

Hodnocení možnosti uplatnění nároků a pohledávek §27

Hodnocení možnosti zvýšení příjmu u nezletilých dětí §28

Zvýšení částky živobytí osoby z důvodu dietního stravování §29 §30 §31 §32

HLAVA II - DOPLATEK NA BYDLENÍ

Podmínky nároku na doplatek na bydlení §33

Byt, jiný než obytný prostor a ubytovací zařízení §33a

Standardy kvality bydlení jiného než obytného prostoru, stavby pro individuální či rodinnou rekreaci a jejich kontrola §33b

Podmínky pro posouzení případů hodných zvláštního zřetele §33c §33d

Odůvodněné náklady na bydlení §34

Výše doplatku na bydlení §35

Doba poskytování doplatku na bydlení §35a

Vzájemná součinnost krajské pobočky Úřadu práce, obce a pověřeného obecního úřadu nebo újezdního úřadu §35a

HLAVA III - MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC

Podmínky nároku na mimořádnou okamžitou pomoc §36

Výše mimořádné okamžité pomoci §37

ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DÁVKÁCH

Nárok na dávku a její výplatu §38

Minimální výše příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení §39

Příjemce a zvláštní příjemce §40 §41

Formy poskytování dávek §42

Výplata dávek §43

Změna skutečností rozhodných pro nárok na dávku a její výši §44 §45

Přechod nároku na dávky při úmrtí žadatele nebo příjemce §46

Přechod nároku na opakující se dávky při ztrátě podmínky nároku dosavadního příjemce §46a

Zánik nároku na dávku, zánik nároku na výplatu dávky §47

Postoupení a srážky §48

Povinnosti a odpovědnost žadatele, příjemce dávky a osoby společně posuzované §49

Povinnosti státních orgánů, obcí, krajů a dalších osob §50

Přeplatky §51

Srážky na příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení na úhradu pokut za přestupky §51a

Informační systém pomoci v hmotné nouzi §52 §53 §54

Mlčenlivost §55

Kontrolní činnost §56

Přestupky §57 §58 §59

ČÁST PÁTÁ - ORGANIZACE A ŘÍZENÍ

HLAVA I - ORGANIZACE

Ministerstvo §60

Krajská pobočka Úřadu práce §61 §62 §62a §62b

HLAVA II - POVINNOSTI A OPRÁVNĚNÍ ORGÁNŮ POMOCI V HMOTNÉ NOUZI, POVĚŘENÝCH OBECNÍCH ÚŘADŮ, OBECNÍCH ÚŘADŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ A ÚJEZDNÍCH ÚŘADŮ A JEJICH ZAMĚSTNANCŮ §63 §64 §65 §65a

HLAVA III - ŘÍZENÍ

Zkrácené řízení §66

Místní příslušnost §67

Účastníci řízení §68

Zahájení řízení §69

Zastupování §70

Podání a jiné úkony §71

Náležitosti žádosti §72 §73

Vyjádření k podkladům pro rozhodnutí §74

Vydávání rozhodnutí §75

Oznámení a námitky §76

Opravné prostředky §77

Výkon rozhodnutí §78

Náklady řízení §79

ČÁST ŠESTÁ - ZMOCŇOVACÍ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Zmocňovací ustanovení §80

Přechodná ustanovení §81

ČÁST SEDMÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zrušovací ustanovení §82

Účinnost §83

č. 261/2007 Sb. - Čl. XXVI

č. 259/2008 Sb. - Čl. VI

č. 382/2008 Sb. - Čl. VI

č. 366/2011 Sb. - Čl. II

č. 306/2013 Sb. - Čl. XII

č. 252/2014 Sb. - Čl. II

č. 367/2016 Sb. - Čl. II

č. 98/2017 Sb. - Čl. II

č. 309/2018 Sb. - Čl. II

č. 327/2021 Sb. - Čl. II

č. 203/2022 Sb. - Čl. IV

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 344/2021 Sb.

INFORMACE

111
ZÁKON
ze xxx 14. xxxxxx 2006
x pomoci x hmotné nouzi

Parlament xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxx"), xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx (xxxx xxx "xxxxx").

(2) Xxxxx xx xxxxx xx základní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedoucí x xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nouze se xxxxxx x xxxxxxxx x majetkové poměry xxxxx, která xxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Okruh xxxxxx xxxxxxxx posuzovaných osob xx posuzuje xxxxx xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx2), xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Osoba xx nachází x xxxxxx nouzi, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx

x) po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx (§9 xxxx. 2) nedosahuje xxxxxx xxxxxxxx (§24), xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xx živobytí xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů na xxxxxxx (§34) x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx"),

xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vzhledem xx xxxxx xxxx, zdravotnímu xxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx ohroženo.

(3) Xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx v xxxxxxxx 2, avšak x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx sociálním x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx hrozí xxxxx xxxx xx xxxxxx.

(4) Xx osobu v xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx pomoci v xxxxxx xxxxx považovat xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx sociální a xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxx, xx jí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastními silami; xxxxxx mimořádnou xxxxxxxx xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx povodeň, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx pohromy, xxxxxxxxxxx), xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx událost, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx událost, xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxxx předvídat xxx xx předejít, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx finančních prostředků xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nezajištěním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxx v xxxxxx xxxxx může xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx vzhledem x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a majetkovým xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky

a) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx ztrátě osobních xxxxxxx, xxx vydání xxxxxxxxx rodného listu xxxx xxxxxxx potřebných x xxxxxxx do xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků, x v případě xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx noclehu, xxxx

x) xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nezbytných xxxxxxxxxx xxxxxxxx dlouhodobé xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx odůvodněných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx-xxxxxx ochranou dětí59).

(6) Xx xxxxx x xxxxxx nouzi může xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, která x daném čase, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx sociální zázemí x nedostatek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyloučením, xxxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xx xx xxxxxxxx léčby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx propuštěna xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, psychiatrické léčebny xxxx xxxxxxxxx zařízení xxx chorobné xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxx xx školského xxxxxxxx xxx xxxxx ústavní xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx po dosažení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x 19 xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx naplněny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k tomu, xx je osobou xxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx, jejíž xxxxx x zájmy xxxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxxx xxxx osoby.

§3

Osoba, xxxxx xxxx x xxxxxx nouzi

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, osobou v xxxxxx nouzi xxxx xxxxx, která

a) není x pracovním xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tyto vztahy xxxxxxx v rozsahu 20 hodin xxxxxxx, xxx nevykonává xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost a xxxx xxxxxx v xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx nebo obdobném xxxxxx, xxx nemá x těchto vztahů x rozhodném xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx 68 let,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xx třetím xxxxxx,

4. osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x 1 dítě a x xxxxxx této xxxx pobírajícím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx a xx xxxx době takto xxxxxxxxx x dítě, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx nemůže xxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx obdobném xxxxxxxx,

5. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o dítě xx xxxx do 10 let xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx X xxxx xxxxxx osobně pečující x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx XX (středně xxxxx xxxxxxxxx), nebo xx xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) anebo xx stupni IV (xxxxx závislost), x xx xx xxxxxxxxxxx, xx v žádosti x xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxx xx přiznání xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx17a); xx-xx xxxxxxxxxx osob xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx, x xx xx, která xxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx-xx xx, nelze xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

6. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xx stupni XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), nebo ve xxxxxx XXX (těžká xxxxxxxxx) anebo ve xxxxxx XX (úplná xxxxxxxxx),

7. xxxxxxxxxxxxx dítětem,

8. xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

9. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, který xx byl x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x vzniku xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti,

10. aměstnancem, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx70),

x) xx xxxxxx v xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx krátkodobé zaměstnání3) xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx4), x to xx xxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujících po xxxxxx, xx kterém xxxxx k xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dostatečnou xxxxx xxxxxx si xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§11),

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx příjem xx odečtení xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx částky živobytí xxxxx, xx se xxxxxxxxxxxx k nemocenskému xxxxxxxxx, a xxxxx xxxx dávky x xxxxxx pojištění; za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx činnou považuje xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx60),

x) xx xxxxxx, které byla xx neplnění povinností xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx po dobu 3 měsíců ode xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx správního trestu,

f) xxxxxxxxxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx vzata xx xxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx uvedená xxxxxxxxxx x tomuto xxx xxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5c) nevznikl xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx jí vznikla xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx následkem opilosti xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx nemocenské nenáleží xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §45 odst. 2 xxxx §49 odst. 5, nebo x xx společně xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xx dobu 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), x) xxxx h) xxxxxx společně xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1, xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na dávku xxxxxxxx; x této xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx dávky, x xxxxxxxx stanovení xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. x). Xx společně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první se xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dávku xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx oprávněnou xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), x) x x), x dále xxxxxxxxxxxx xxxx umístěné xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx sociálních xxxxxx podle xxxxxxxxxx §48 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx osobu x xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi může x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx x xxxxxx nouzi xxxx osoba, jejíž xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, že xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx bydlení zaručit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx její xxxxxx x ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx považuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx posuzovaná x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§4

Xxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx pomoc.

(2) Xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx dávky xxxxxxx xx opakující. Xxxxxxxxx okamžitá pomoc xx dávkou xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.

§5

Okruh xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x na xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx7) xxxx xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx pobyt podle xxxxxxxxxx právního předpisu7a), x xx xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx České republiky,

b) xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx ochrana xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8), x to xxxxx xx bydliště xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx trvalého xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx pokud xx xxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) občan xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, xxxxx je xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9) po xxxx delší než 3 xxxxxx, nevyplývá-li xx nárok na xxxxxxxx výhody x xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx společenství10), a xx pokud má xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie11), xxxxx xx hlášen xx území České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9) xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx, xxxxxxxxx-xx mu xxxxx xx sociální xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx10), x xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) cizinec, který xx xxxxxxxxx povolení x trvalému xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxx příslušník, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu11a), x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v situaci xxxxxxx x §2 xxxx. 3 má xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx9), x xx xxxxx má xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Mimořádnou xxxxxxxxx xxxxx x situaci xxxxxxx v §2 xxxx. 4 x 5 xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 5 písm. x) se podmínka xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 3 lze poskytnout x xxxxx, která xxxx uvedena x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(5) Mimořádnou xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 6, xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(6) Xxxxx xx bydliště xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx zde xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx x rodinou, plní xxx povinnou školní xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx důvody, xxxxx xx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokládá xxxxxx xxxx xxxxx x Českou republikou.

§6

Orgány pomoci v xxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx

x) Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx (dále xxx "krajská xxxxxxx Xxxxx práce"),

b) Ministerstvo xxxxx x sociálních xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").

§7

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

X xxxxxxx pomoci v xxxxxx xxxxx plní xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxx úřady, xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

ČÁST DRUHÁ

VYMEZENÍ XXXXXXXXX XXXXX

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx může x okruhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx,

x) že xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx, xxxx xxx xxxxxx prostor nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nepodílí xx x touto xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx a existenčním xxxxxx71).

(2) Orgán xxxxxx x hmotné nouzi xxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx v rámci xxxx či více xxxxxx xxxxxxxx posuzovaných xxxx13), xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osob.

(3) Xxxxx užívají byt, xxxx než obytný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx žadatelem x xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, určí xx xxxx odůvodněných xxxxxxx xx xxxxxxx podílem xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, jiný xxx xxxxxx prostor xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a to xxx xxxxxx na xx, xxxxxx tyto xxxxx o xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx užívají xxxxx, xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx o dávku, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxx xxxx byt, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx odůvodněných xxxxxxx xx xxxxxxx postupem xxxxxxxx x odstavci 3 z částky xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, jiný než xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx možné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxx xx xxxxxxx xxx, jiný než xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx obci xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx pro xxx xxxxxxxx uvedeným v xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §26 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, a xxx jiný xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx §34 písm. x).

(6) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nákladů xx xxxxxxx nižší xxx xxxxxx určená xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výše xxxxxxx xx xxxxxxx.

§9

Xxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx zákona se xx xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxx

x) 70 % xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx53), xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxx x příjmů, x to po xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx nároků xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele x x xxxxx některých xxxxxx3),

x) 80 % xxxxxx

1. z xxxxxxx xxxx (xxxxx) nebo xxxxxxxxx xxxxx (snížené xxxxxx) po xxxx xxxxxxx 14 xxx x od 1. xxxxx 2012 xx 31. prosince 2013 xx dobu xxxxxxx 21 xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx14a) a x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx15),

2. x podpory x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx rekvalifikaci,

c) 100 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx16), s xxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx,

x) 100 % xxxxxxxxxxx se zaopatřovacího xxxxxxxxx80).

(2) Příjmem xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx příjem xxxxx odstavce 1 xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx; xx přiměřené xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považují xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx (§34), xxxxxxx však xx xxxx 30 %, x v xxxxxxx městě Praze xx xxxx 35 % xxxxxx osoby xxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx. Do odůvodněných xxxxxxx na xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x případech, xxx nelze xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podle §34, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx náklady prokazatelně xxxxxxxxx, xxxxxxx až xx xxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 75 % normativních nákladů xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx64).

(3) Xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx uvedený v xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx17),

x) xxxxxx xxxxxxxxx x §7 odst. 1 písm. x) xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) příjmů xxxxxxxxx x §7 odst. 2 xxxx. l) xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu.

(4) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxx, jejichž zápočet xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx stanovení xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx na xxxx, xxx xxxxx xx xxx xxxxx poskytnuta, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x dávku kalendářní xxxxx, xx kterém xxxx xxxxxx žádost x xxxxx, a x xxxxxxx poskytování xxxxx kalendářní xxxxx, xxx který xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dávku x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(2) Rozhodným xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x dávku, xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx x osoby xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx poklesu xxxxxx, x podstatný xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měsíci nadále xxxx, rozhodné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx poklesu příjmu xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x 2 kalendářní xxxxxx xxxxxxxxx aktuálnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx aktuálním kalendářním xxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x výdělečné xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a ukončení xxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx v průběhu xxxxxxxxxxx opakující se xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kalendářnímu xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx obdobím, xx xxxxx se xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx, xx aktuální xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx příjem, sociální x majetkové xxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxx o jednorázovou xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx by xxxxxx x ohledem xx účel, xxx xxxxx má xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příjmů, xxxxxxxxxx x majetkových xxxxxx xx období 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx zjišťovat x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Rozhodným obdobím, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxx, xx aktuální kalendářní xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx předcházející xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, xxx xx rozhodným xxxxxxx aktuální xxxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxx žádosti o xxxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx příjmů xxxxxxx x jedné xx společně posuzovaných xxxx, xx se xx xx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxx pokles příjmů xxxxx společně posuzovaných xxxx.

§11

Zvýšení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx příspěvek xx xxxxxxxx a xx xxxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx uvedenými x xxxxxxxxxx 4 x 5, xxx xxxx osoba a xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx si xxxxxx xxxxxxxx přičiněním.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přičiněním xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pohledávek,

b) xxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xx příjem vlastní xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 1 až 10.

(4) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx u

a) xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx osoba xxxxxxx x přiměřenému trvalému xxxxxxx; xxxxx xxxxxx x hmotné nouzi xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dotčené xxxxx x osob s xx společně xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu18),

c) zvláštních xxxxxxx xxxx x xxxxxx zdravotním postižením; xxxxxxxx pomůckou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx19),

x) motorového xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx školy xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx20).

(5) Orgán xxxxxx x hmotné xxxxx xxxxxx vyžadovat xxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxx též v xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxx x pracovnímu xxxxxxxxx xxxx.

(6) Možnost xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx uplynutí 6 xxxxxx, xx které xxxx vyplacena dávka, xxxxx nárok na xxxx dávku xxxx; x případě, kdy xx xxxx xxxxxx, xxxxx by byla xxx účely xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx získána, xxxx xxxxx xxx desetinásobek xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx x xxxx možnosti xxxxxxx xxxxxx přihlíží xxxxx.

§12

Xxxxxxx xxxxxx vlastní xxxxx

(1) Xxxx možnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx

x) xxxxxxxx výdělečné činnosti x xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx rozsahu x xxxxxxxxx výdělečné činnosti,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx projevenou snahu x zvýšení xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx z výdělečné xxxxxxxx ve smyslu xxxxxxxx 1, zejména xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx ve spojitosti x evidencí uchazečů x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, nabídek výdělečné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu x korespondence xx xxxxxxxxxxxxxx,

x) výkon veřejně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx,

x) xxxxx veřejné xxxxxx (§18a), xx-xx xxxx služba vykonávána xxxxxxx v xxxxxxx 20 xxxxx xxxxxxx, x xx pouze xx xxxx, kdy xxxxx nadále xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a).

§13

Xxxxxxx příjmu xxxxxx xxxxxxxxxx nároků x xxxxxxxxxx

(1) Zvýšením xxxxxx xxxxxx uplatněním xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) nároku xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx vznikne nárok xxxx dosažením důchodového xxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx některých xxxxxxx neprovdané matce,

e) xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx pro nezaopatřené xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx podle zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx3),

x) xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx nároků x pohledávek xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x případech, kdy xx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zisku x něj plynoucímu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx možné je xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§14

Xxxxxxx příjmu xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx prodej xxxx jejich xxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx nevyžaduje, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx22).

(2) Xxxxxx nebo jiné xxxxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi nevyžaduje x xxxxxxxxx, xxx xx zřejmé, xx xxxx prodej nebo xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx z xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§15

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx poměry

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxxx celkových xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx posuzuje xxxx xxxxxxxxx jiného xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx23), xxxxxxx xxx xxxxxx ihned, xxxxxxxxx po xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, tak xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. X movitého a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx majetek, xxxxx prodej xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx osobě xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx poměrů xxxxx x xxxxx nemovitý xxxx xxxxxx majetek, xxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx tak xxxxxx, xx nelze xxx xxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přiznání xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxx cena xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23) xxxxxxxxxx.

§16

Posuzování xxxxxxxxxxxxxxx zátěže xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx je hlášen xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9) po xxxx xxxxx než 3 xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx příslušník11), který xx hlášen xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu9) xx dobu delší xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zda xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hmotné nouzi xxxxx xxxxxx zákona (xxxx jen "neodůvodnitelná xxxxx systému"); xx xxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx trvalý xxxxx. Xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx též v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xx větě xxxxx, x xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx uvedených.

(2) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xx účastna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx52),

x) xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx53),

x) xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx výhody xxxxxxx x přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx10),

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx 10 xxx předcházejících xxx xxxxxxxx řízení x xxxxx byla xxxxxxx xx xxxx 5 xxx x x xxxx bezprostředně před xxxxxxxxx řízení x xxxxx nejméně xx xxxx 1 xxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx52), xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx53) x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) je xxxxxx, která po xxxxxxxx pracovního poměru xxxx xxxxxx x xxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxxx xxxx xxxxx,

x) je xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx v evidenci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x byla bezprostředně xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 rok; xxxxxxxxx xxxxxx xx, xx nejde x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx podporu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx54),

x) xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x evidenci xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxx vstupem xx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx 1 xxxx, xxxxxxxx-xx tyto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění; xxxxxxxxx xxxxxx xx, že xxxxx o xxxxx, xxxxx nemá xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx podle §39 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx54); xxxxxx osoba xx nepovažuje za xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx po dobu 6 měsíců od xxxxx xx evidence,

h) xx xxxxxx, xxxxx xx vedena v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx přitom je, xx nejde x xxxxx, xxxxx nemá xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x zaměstnanosti54); taková xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xx vzetí do xxxxxxxx, nebo

i) je xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx přípravu; xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx povolání xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře55) x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx56).

(3) Xxx posuzování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx systému xx x xxxxx, která xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9) xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) doba xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) doba xxxxxxxxx xxxxxxxx na budoucí xxxxxxxx25) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx uplatnění na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx získané kvalifikace, xxxxxxxx zvýšené xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x míry xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx postupuje xxx, xx

x) xxxxxxx x případě xxxxx, xxxxx xxxx hlášena xx xxxxx České xxxxxxxxx k pobytu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9) po dobu

1. xx 1 xx 3 let, 2 xxxx,

2. xx 3 xx 6 xxx, 4 xxxx,

3. xx 6 xx 8 xxx, 6 xxxx,

4. 8 xxxx více xxx, 8 xxxx,

x) xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxxx pojistného na xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx25) po xxxx

1. 12 až 24 xxxxxx, 4 xxxx,

2. 25 až 36 xxxxxx, 8 xxxx,

3. 37 xx 48 xxxxxx, 12 xxxx,

4. 49 xx 60 měsíců, 16 xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx osoby, která

1. xxxx kvalifikaci, 0 xxxx,

2. má střední xxxxxxxx, 2 body,

3. xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, 4 xxxx,

4. xx vysokoškolské vzdělání, 6 xxxx,

x) započte xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxx xxxxxxxx zvýšená xxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx26), 4 xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9) x okrese, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstvem způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup

1. xxxxxxxx x xxxx xxx 10 % xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, 0 xxxx,

2. xxxxxxxx x xxxx než 10 % xxxxxxxxx xxxx nezaměstnanosti v Xxxxx xxxxxxxxx, 2 xxxx,

3. xxxx xxxxx xxx 50 % xxxxxxxx xxxx nezaměstnanosti x České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxx míry xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, 4 xxxx,

4. xxxx xxxxx než 50 % průměrné xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, 6 xxxx.

(5) Xx neodůvodnitelnou zátěž xxxxxxx xx vždy xxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxx xxxxxxxxxx činí 10 xxxx méně xxxx. Za xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx systému xx xxxx nepovažuje xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 20 xxxx xxxx xxxx.

(6) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx 10 xxxx x xxxxxxxxxx 20 bodů, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxxx, xxxxx xx neodůvodnitelnou xxxxxx systému. Xxx xxxxx rozhodování se xxxxxxxx x vazbám xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx27), xxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxx xx xxxxxxxx k xxxx, xxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nedojde x neúměrnému zatížení xxxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, zda xx xxxxx neodůvodnitelnou zátěží xxxxxxx, xxx opětovně xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměrů.

(8) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx potřebné x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx neodůvodnitelnou xxxxxx systému. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx28), xx Xxxxxxx České republiky xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9). Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxx osobě, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9) pobyt xx xxxxx České xxxxxxxxx.

§17

§17 zrušen právním xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

§18

Xxxxxxxxxxxx dítě

Nezaopatřenost xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře30).

§18x

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx. Veřejná služba xx vykonávána xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx54) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x těchto xxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx x trvalý xxxxx), xxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, uzavřené x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nenáleží xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, doby xxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pracovněprávní xxxxxxxx. Xxx výkon veřejné xxxxxx xxxxxx xxxxxx 18 xxx xx xxxxxxx pracovněprávní xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovní podmínky xxxxxxxxxxx zaměstnanců. X xxxxxxx uzavření xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce xxxxxxx xxxxxxx pojistnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx nebo xx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx službu xxxxxxx nebo která xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nedohodne jinak.

(3) Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxx dalšími subjekty xx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxx smlouva xxxxxxxx podle věty xxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, včetně informací x xxxxxxxx výkonu xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx a xxxx hodnocení), udělování xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Krajská pobočka Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve výši xx 1&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxx pomůcky x xxxxxxxx prostředky xx jednu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§19

§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2008 Sb.

§20

§20 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2008 Sb.

ČÁST XXXXX

XXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX XX ŽIVOBYTÍ

§21

Podmínky xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Nárok na xxxxxxxxx na xxxxxxxx xx osoba v xxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxx příjem a xxxxxx společně posuzovaných xxxx (§9 odst. 2) nedosahuje xxxxxx xxxxxxxx posuzovaných osob.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx nároku xx příspěvek na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob, náleží xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxx xx základě dohody xxxxxx osob. Xxxxxxxxxx-xx xx tyto xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx, xxxxx o příspěvku xx xxxxxxxx rozhoduje, xxxxx z xxxxxx xxxx se příspěvek xx živobytí xxxxxx.

§22

Povinnost xxxxxx příspěvek xx živobytí nebo xxxx část

(1) Xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx nouzi xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x), xxxxx xxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx se xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxx hmotné xxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §21 x xxx, xx tato xxxxx je povinna xx xxxxxxxx stanovených x odstavci 3 xxxxxx příspěvek na xxxxxxxx xxxx jeho xxxx xxxxxx pomoci x xxxxxx nouzi, xxxxx příspěvek xx xxxxxxxx vyplatil. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx nabude x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x uspokojování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxxx xxxxxx očekávaný xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx jeho xxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx mu dávku xxxxxxxx, xxxxxx orgánu. Xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx x příjemcem osobou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nižší xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx jeho část, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx živobytí nebo xxxx část xxxxxx.

§23

Xxxx příspěvku xx xxxxxxxx

Xxxx příspěvku xx xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xx kalendářní xxxxx xxxxxx xxxx

x) částkou xxxxxxxx osoby (§24 xxxx. 1) a xxxxxxx xxxxx (§9 xxxx. 2), není-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jinými xxxxxxx (§2 xxxx. 1),

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§24 xxxx. 3) a xxxxxxx xxxxxxxx posuzovaných xxxx (§9 odst. 2); pokud xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxx posuzovány pro xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x hmotné xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xx osobu x xxxxxx xxxxx xxxx není oprávněnou xxxxxx.

§24

Částka živobytí xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxx živobytí xxxxx xxxx

x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx stupni x x xxxxx xxxxxx 68 xxx xxxxxx xxxxxxxxx minima, xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §29,

x) x osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) x xxxxx je xxxxxx x evidenci uchazečů x zaměstnání x x xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx žádosti x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx skončen základní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx vztahujících se x xx xxxxxxxxxx xxxxx zvlášť hrubým xxxxxxxx61) nebo x xx byl skončen xxxx xxxxxxxx xxxxx x obdobného xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx minima; xxxxxxx částky xxxxxxxx xxxxx §25 xx 28 x §30 xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) x osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) x xxxxx xx xxxxxxxx xxx nezletilé xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx splátky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx než xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, částku xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx, xxxxx xxxxxx dluh xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xx živobytí x která z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx soudu návrh xx zrušení nebo xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx živobytí xxxxx §2528 x §30 této xxxxx nenáleží,

d) x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xx zdravotnickém xxxxxxxx xx celý xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2528 x §30 xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) u xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx alespoň 30 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rozdílu xxxx xxxxxxxx minimem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x §25 xx 30,

x) x xxxxx, xxxxx xxxxxx příspěvek na xxxxxxxx déle xxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2528 xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx nevztahuje na xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§11 xxxx. 3), osobu x nárokem xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx, xxxxx prokazatelně xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx organizovaných xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 20 hodin v xxxxxxxxxxx měsíci,

g) x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx existenčního xxxxxx, popřípadě xxxxxxxx x částky xxxxxxx x §2530.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx nouzi x xxxxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx živobytí a xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx přiznaného příspěvku xx xxxxxxxx neuplynuly xxxx xxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx lhůty 6 měsíců uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx živobytí.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx společně xxxxxxxxxxxx osob činí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§25

Hodnocení xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx, x výjimkou xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2, která xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x 40 % xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx31) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prací xxxxx §12 xxxx. 2, xx zvyšuje xxxxxx xxxxxxxx x 40 % částky rozdílu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx31) a existenčním xxxxxxx.

§26

Hodnocení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx částky xxxxxxxx x 30 % xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx31) x xxxxxxxxxxx minimem xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) nemá,

b) xx, xxx xxxxx jej xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) má x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx 3 xxxxxx, xx xxxxx pobírá xxxxx xxxx společně x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx dávku, xx xx xx xx, že xxx x xxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx majetku xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx znovu x xxxxx xxxxxx do 6 xxxxxxxxxxxx měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, aniž xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx xx za xxxxx uvedenou v §3 odst. 1 xxxx. x). Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx nevyužívá xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx u ní x přerušení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxxxx dávky x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x dávku xx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, započítají xx xx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxx, xxxxx proběhly u xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§27

Hodnocení možnosti xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx zvýšení xxxxxx živobytí o 30 % xxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxx osoby31) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, která

a) xxxx xxxxxx xxx pohledávky,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx své xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Pokud nedojde x řádnému xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x pohledávek xx xxxxxxxx 3 měsíců, xx které xxxxxx xxxxx xxxx společně x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xx xx xx, xx xxx o osobu xxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Pokud xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx osob x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx x xxxxx znovu x xxxxx xxxxxx xx 6 kalendářních xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, aniž by xxxxxxxxx splnění podmínek xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx se xx xxxxx uvedenou v §3 odst. 1 xxxx. x). Xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x xx x xxxxxxxxx pobírání dávky xxxxxx v hmotné xxxxx xxxx xxxxxxxxx 3 kalendářních xxxxxx xxx dne přiznání xxxxx x tato xxxxx znovu požádá x dávku xx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx se xx xxxx potřebné xxx hodnocení xxxxxxx xxxxx odstavce 2 x xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dávky.

§28

Xxxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxx x nezletilých xxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx mohl xxx xx prospěch xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxx, nebo nejsou xxxxx uplatněny nároky x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 nebo 27 u xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příjmu xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nároků x xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx32). Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx mohl xxx xx prospěch ostatních xxxxxxxx posuzovaných xxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx pobírán příspěvek xx živobytí, xx xx xx xx, xx xxx v xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxx dítěte x osobu xxxxxxxx x §3 odst. 1 xxxx. x).

§29

Xxxxxxx xxxxxx živobytí xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx příslušného odborného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx pro jednotlivé xxxx diet xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis. Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k potvrzení xxxxxxx příslušného xxxx xxxxx.

§30

§30 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 98/2017 Sb.

§31

§31 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Sb.

§32

§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

XXXXX II

DOPLATEK NA XXXXXXX

§33

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx

(1) Xxxxx xx doplatek xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx byt xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na bydlení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx právního předpisu12) xxx

x) příjem xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx, která xxxxx xxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nižší xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§24), nebo

b) xxxxxx xxxxxxxx posuzovaných xxxx xxxxxxx o vyplacený xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§24);

xxxxxx xxxxx x užívání bytu xx přitom nezbytné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxx je xxxxxxx nároku na xxxxxxxxx na xxxxxxxx. Xxxxxxxx na bydlení xxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poměrům také xxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebyl xxxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přesáhl xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx 1,3xxxxxxx xxxxxx živobytí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Nárok xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx osoba xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx možnost přiměřeného xxxxxxx, které xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx; xx tímto xxxxxx xx osoba xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx získání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxx pobyt xx xx xxxxx xx skutečně xxxxxxx. Xxxx je povinna xxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxx, která xx x xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx bydlení xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx doporučení xxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx obec xxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci v xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx se nepoužijí x osoby, které xxx xxxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxxx pomůcku xxxxx jiného právního xxxxxxxx19), xx kterého xxxx financována úprava xxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx byt xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx zdravotní xxxx xxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx byt xx xxxxxxx práva xxxxxxx odvozeného xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx72), pokud nárok xx doplatek xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx bytu. Xx xxxxxxx bytu xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx-xx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx73). Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx považuje x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx k vyklizení xxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx služebního xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx určení xx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx tohoto xxxx x doba od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx bytu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx uplynutí xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx bytu.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx společné xxxxxxxxxx x datu xxxx xxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxx posuzovanou xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx pověřeného xxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx §35a xxxx. 1, xx za vlastníka xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx byt xxxxxxxx x vlastníka nebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, za účelem xxxxxxx xxxx než xxxxxx prostor, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bydlení podle §33b xxxx. 1. Xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx orgán xxxxxx x xxxxxx nouzi s xxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §35a odst. 1 xxxxx, xx xx xxxxx užívající xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxx, rozhodnutí nebo xxxxxx xxxxxxxx titulu xx účelem bydlení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §33a xxxx. 3 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxxxxxxxxxx území se xxxxxxxxx zařízení xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxx ubytovaná x xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, domově se xxxxxxxxx xxxxxxx, chráněném xxxxxxx, domě xx xxx xxxxx, terapeutické xxxxxxxx,&xxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx službách74); xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 xx 5 x §33b xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Pro prokázání xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx větách xxxxx xx třetí xx xxxxxxx odstavec 1 xxxxxxx.

(7) Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx nezaopatřené xxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx x děti xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x to xx xxxxxxxx, že na xxx přešlo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxx nemá xxxxxxxxxx příjem xxxx xxxxxxx x úhradě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

(8) Splňuje-li podmínky xxxxxx na doplatek xx bydlení xxxx xxxx, náleží xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx v rámci xxxxxxx xxxxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx, a xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dohody xxxxxx osob. Nedohodnou-li xx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx, xxxxx z těchto xxxx xx xxxxxxxx xx bydlení xxxxxx.

§33a

Byt, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zařízení

(1) Bytem xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx místností xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx požadavky xx trvalé bydlení x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxxxxx jako byt.

(2) Xxxxx než obytným xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx prostor, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx, x xxxxx zároveň xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §33b xxxx. 1. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx titulu x užívání jiného xxx xxxxxxxx prostoru xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx se použije §33 xxxx. 1 xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx zařízením xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §21a xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx x období xxxxx měsíců po xxxx jdoucích. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zařízeních xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx 2 a §33b se v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx též xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxx xxxxx §33b odst. 1.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxx&xxxx;x využitím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx újezdního úřadu xxxxx §35a xxxx. 1 xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxx považovat x xxxx xxxx, pokud xxx splňuje podmínky xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx v xxxxx xxxx žije xxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, určuje xx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx celý byt, x je-li xx xxxxx byt xxxxx xxxxxx poskytován xxxxxxxxx xx bydlení xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx tento xxxxxxxxx xx odůvodněných xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx byt, a xxxx se postupuje xxxxx §8. Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx postupem xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx, že xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

§33b

Standardy xxxxxxx bydlení xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx než xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx individuální xx xxxxxxxx rekreaci xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vymezeného uzamykatelného xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx pobytovou xxxxxxxxx, xxxxx xxxx polohou, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx splňuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, aby se x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx x pitné xxxx. Xxx xxxxxxxx jiného xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx §3 xxxx. x), §8, §10 xxxx. 5 x 6, §11, §38, §44 odst. 1 xxxx. x) x §44 odst. 1 věta druhá xxxxxxxx x technických xxxxxxxxxxx na xxxxxx75), xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx pro individuální xx rodinnou xxxxxxxx xx xxxxxxx §3 xxxx. x), §8, §11, §38 a §40 odst. 2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stavby75), xx xxxxx účinném xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx x tím, xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, zda xxxx xxx obytný prostor xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v hmotné xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx.

§33x vložen xxxxxxx předpisem x. 252/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§33x

Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 6 xxxx první xx xxxxx xxxx xxxxx §33a xxxx. 5 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bytě podle §33a odst. 1,

x) xxxxxx x xxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx z této xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx,

x) jsou s xxxx, v xxx xxxx skutečný xxxxx, xxxxxxxxx x místem, xxxxx je x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxx ně x uvedené xxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osoby x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxx v uvedené xxxx xxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, x to x xxxxxxxx osoby, xxxxx je xxxxxxx x §3 odst. 1 písm. x) xxxxxx 1 xx 10,

x) xxx xx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx uchazečů o xxxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zdržuje, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxxxx xxxx, x xx s výjimkou xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 10,

c) zda xxxxx x xxxx xxxx žije x xxxxxxx,

x) zda xxxxx x této xxxx xx nezaopatřené xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx docházku xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxx x této xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx popřípadě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x), xxxxx osobu k xxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx, xxx je x xxxx pro xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bydlení v xxxx xxxxx §33a xxxx. 1, popřípadě x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xx xxx, xxx x xxxxx xxxx předpoklad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx získat x xxxxxx, i xxxx xx jej xxxxxxx xxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 98/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.6.2017

§33x

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 344/2021 Sb.

§34

Odůvodněné xxxxxxx xx xxxxxxx

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxx, družstevní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx bydlení; xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx při užívání xxxx x jiné xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx hrazené x xxxxxxxxx bytech, a xx xx do xxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx náklady spojenými x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx formou xxxxxxx xx rozumí xxxx xxxxxxxxxxxxxx nákladů, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx uvedených v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx63),

x) xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xxxxx xx x místě xxxxxxx; úhradou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx bytu xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxx x za dodávku xxxxx vody, za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x domě, xx xxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx odpadních xxx kanalizacemi, xx xxxxxxxxx společných xxxxxxx x domě, xx xxxxx xxxxxx komunálního xxxxxx, za xxxxxxxx xxxx společnou televizní x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx další xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx,

x) xxxxxx prokazatelné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; úhradou xxxxxxxxxxxx nezbytné xxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx elektrické xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx výdaje xx xxxxx druhy xxxxx, x xx xx xxxx, která xx x xxxxx xxxxxxx; xxxx úhrady xx xxxxxxxxxxxxx nezbytnou xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx velikosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx, xxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; x odůvodněných případech xxx navýšit xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x 10 %; xx odůvodněný případ xx považuje xxxxxxx xxxxxxxxxx nepříznivý xxxxxxxxx xxxx,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx užívání jiného xxx obytného xxxxxxxx xxxx ubytovacího xxxxxxxx xxxxxx nákladů uvedená x písmenech a) xx x), a xx xx výše, xxxxx je v xxxxx obvyklá, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 80 % normativních xxxxxxx na bydlení xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx64),

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §33 odst. 6 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx uvedená x xxxxxxxxx x) xx x), a to xx výše, xxxxx xx x místě xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx bydlení xxxxx zákona o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx64),

x) x xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nákladů uvedená x xxxxxxxxx x) xx c), a xx xx xxxx, xxxxx je x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 90 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx podpoře76).

§35

Xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xx kalendářní xxxxx xxxx xxxxxx xxxx částkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx12) xxxxxxxxx x xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a částkou, x xxxxxx příjem

a) xxxxx (§9 xxxx. 1) zvýšený x xxxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxxx převyšuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx x společně xxxxxxxxxxxx xxxx (§9 xxxx. 1) xxxxxxx x vyplacený xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx společně xxxxxxxxxxxx osob; xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxx xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx, xxxx některá x xxxx považována xx xxxxx x hmotné xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx příspěvku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§35x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Vyhodnocuje-li xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx, xxx se xxxxx x případ xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 6 xxxx xxxxx xx xxxxx nebo xxxxx §33a xxxx. 5, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx xxxxxxx úřad, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob, x informaci xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx66). Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §33c xxxx. 1, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx činnosti. Xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxxxxx informaci bezodkladně, xxxxxxxxxx xxxx do 20 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx doručení xxxxxxx.

(2) O xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx než xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx byl přiznán xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx doplatek xx xxxxxxx přiznán xxxxx, xxxxxxxxx krajská pobočka Xxxxx práce xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx, pověřený xxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx příslušný xxxxx xxxxx skutečného xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx poskytne xxxx xx xxxxxxx xxxx žádosti xxxxxxxxx x počtu xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxx území xxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

§36

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc

(1) Xxxxx xx mimořádnou xxxxxxxxx pomoc má

a) xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 3,

x) xxxxx uvedená v §2 odst. 4 x 5, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx v hmotné xxxxx,

x) osoba xxxxxxx x §2 odst. 6, pokud xx xxxxxxxxxx za xxxxx x hmotné xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 odst. 3 x 6 se xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx okamžité xxxxxx xxxxx uvedené x §2 xxxx. 5 xxxx. a) xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxx osoba posuzuje xxx xxxxxxxx posuzovaných xxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx osobě spravedlivě xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx posuzovaných.

§37

Výše mimořádné xxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) x §2 xxxx. 3 xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx existenčního xxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxx xxxxxxxxx minima,

b) x §2 xxxx. 4 písm. a) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k majetkovým xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx35); x §2 xxxx. 4 písm. b) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx důvodu nepřekročil xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx životního xxxxxx xxxxxxxxxxx35) v xxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx po sobě xxxxxxxx,

x) x §2 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxxxx x přihlédnutím k xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx do výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x §2 xxxx. 5 xxxx. x) nebo x) se stanoví xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 5 xxxx. x) nebo x), s xxx, xx xxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxxxxxxx35),

x) x §2 xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx 1&xxxx;000 Xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; celková xxxx xxxxxxxxx okamžité xxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x úložnému x x xxxxxxxxxxx, xxxxx obdrží xxxxx xxx propuštění xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx výchovy. Součet xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx životního xxxxxx xxxxxxxxxxx35).

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X DÁVKÁCH

§38

Nárok xx xxxxx x xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx vzniká xxxx, xxx ji xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx, na xxxxxx xxxxxx nárok xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (odstavec 1), xxxxxx osobě od xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxx zahájeno xxxxxx x přiznání xxxxx, xxxxx x něm xxxxx xxxxxxx splnila xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx nároku xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§39

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx živobytí x xxxxxxxx xx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 50 Xx, náležejí x xxxx xxxxxx.

§40

Příjemce x xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Příjemcem dávky xx xxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemce xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx sloužit, xxxx xxxxx tím xxxx xxxxxxxxx zájmy xxxx, x xxxxxxx prospěch xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dávku používat, xxxx nemůže-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx hrozila xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob. Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx příjemce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx příjemce nemůže xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zvláštního příjemce.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx posuzovaných xxxx, xxxxxx byla xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemci, xxxxx xxxxxx xxxxxxx přijímat, xx povinen xxxxxxxx xxxxx xxxxx pokynů xxxxxxxx.

(5) Orgán xxxxxx x xxxxxx nouzi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§41

§41 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

§42

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, popřípadě v xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx věcné xxxxx xx příspěvek na xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx zjevné, xx xx xxxxxxxx nevyužil xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx obdobně, x xx x x xxxxxxxx institutu xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Doplatek xx bydlení xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx použít xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx na bydlení, x xx tak, xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx poskytovali služeb xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X případě, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastníků jednotek xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a příspěvek xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x peněžní nebo xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§43

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plátcem xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx příspěvek na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, za který xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plátcem xxxxxxxx. Se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx bydlení, xxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxx 100 Kč, vyplacen xxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx pomoc se xxxxxxx bezodkladně.

(4) Xxxxx xx vyplácí x xxxxx xxxx převodem xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx příjemcem xxxxx xxxx zvláštním xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sociální xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx poukázky opravňující x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx zboží xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx úhradou xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx posuzovaná x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx určuje xxxxxx xxxxx xxx, xx xxxx x xxxxx schopnosti x xxxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxx s xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx k xxxxx, xx kterému xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx

x) příspěvku xx xxxxxxxx xxxx určit xxxxxx dávky xxx, xx xxxxxxx 35 % x nejvýše 65 % xxxxxxxx xxxxx xxxx poskytnuto xxxxxxxx poukázky opravňující x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx hodnotě. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx déle xxx 6 xxxxxx x posledních 12 xxxxxxxx, xxxx dávka xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx 35 % x nejvýše 65 % xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zboží xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věty xx nepoužije v xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xx živobytí xxxxxxxxxxx 500 Xx, x x xxxxxxxxx, xxx xx příjemce xxxx xxxxx s xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. 1 písm. x) xxxx 5, xxxx xxxxxx, xxxxx

1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx služby78),

2. je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

3. byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu omezena xxxxxxxxxxx79),

4. byl xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) nebo xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx)74), a to xxx dne xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx 70 xxx,

5. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX. stupně, xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxx hodné xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 3 xxxx určit xxxxxx xxxxx tak, xx xxxxxxx 35 % x xxxxxxx 65 % přiznané xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zboží xx xxxxxxxxx hodnotě,

c) mimořádné xxxxxxxx pomoci xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 5 xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx využitím xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx odběr xxxxx ve stanovené xxxxxxx; xxxxxxxxxx způsob xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 5 xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx dospěje x odůvodněném xxxxxxx x xxxxxx, xx xx důvodné poskytnutí xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx x době, xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx, kde je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, zastaví xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx touto xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx se x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Plátce xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx předá orgánu xxxxxx v hmotné xxxxx příslušnému xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxx xxxxx přiznána. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx dávku xx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx a její xxxx

§44

(1) Xxxxx-xx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxx xxxx její výplatu xxx, xx nárok xx dávku xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxxx tato xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxx xxxxx xxx, xx dávka má xxx xxxxxxx, provede xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx kalendářním měsíci, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxx dávky xxx, xx dávka xx být xxxxxxx, xxxxxxx xx snížení xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx změna nastala.

(4) Xxxxx má xxxxx xx zvýšení nebo xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx x částku xxxxx xxx 50 Xx, xxxxxx xx xxxx xxxxx vyplácené xxxxx. Xxxxxxxx suma xxxxxx, x které xx xxxx zvýšit xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx předchozího xxxxxx, x němž nedošlo x xxxxxx výše xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxxx 50 Xx, výše opakující xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(5) Změní-li xx x xxxxxx, xx xxx byla xxxxx přiznána, okruh xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro nárok xx dávku xxxx xxxx výši, posoudí xx xxxx xxxxx xx dávku a xxxx xxxx xx xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx následujícího po xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx tato xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx koruny nahoru.

(7) Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx nároku na xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xx

x) xxxxxx, vyplatí xxxx xx xxxx výše xxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xx 3 měsíce xxx xxx, xxx orgán xxxxxxxxxxx x dávce xxxxxxx, že je xxxxx nově xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx výši xxxxxxxx, xxxx xxx příjemce xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, její xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxx, xxxx výplata xx xxxxxxx nebo se xxxx xxxx sníží, x to xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx které xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§45

(1) Dávka xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxx,

x) nevyplácená xxxx vyplacená v xxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxx

x) přiznaná xx pozdějšího data, xxx od xxxxxx xxxxxx,

xx xxxxxx xxxx xxxxx, x xx xxx dne, od xxxxx xxxxx xxxx xxxx zvýšení náleží, xxxxxxx však 3 xxxx xxxxxx xxx xxx, kdy orgán xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxx, xxx o xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx žadatel požádal.

(2) Xxxxx xxxxxxxx

x) přiznaná,

b) xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx v xxxx xxxxxx,

xx odejme xxxx xx její xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xx ode xxx následujícího po xxx, jímž uplynulo xxxxxx, za xxxxx xxx byla vyplacena. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob za xxxxxxxxx xxx není xxxxxxx.

§46

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx úmrtí xxxxxxxx xxxx příjemce

(1) Xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxx před vydáním xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx řízení x xxxxx osoba, která xx xxxxxxxxx z xxxx společně posuzovaných xx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxx.

(2) Xxxx-xx dávka přiznána xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se splatné xxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxx do xxx xxxxx xxxxxxxx, osobě, xxxxx je nejstarší x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x příjemcem xxxxx §2 odst. 1, nedohodnou-li xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xx okolností xxxxxxxxx ve větě xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx po xxxxxxxxx splatných částek xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx příjemcem, xxxxx s xxx xxxx xxxxx souhlasí.

(3) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx předmětem xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx osob xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, nárok xx xxxxx xxxx její xxxxxxx zaniká.

§46a

Přechod xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx podmínky xxxxxx dosavadního xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx podmínky nároku xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx tento xxxxx xx nejstarší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx předpokladu, xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vysloví xxxx osoba souhlas.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx doplatek na xxxxxxx platí, že xxxxxx xxxxx x xxxx, k xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx příjemce doplatku xx xxxxxxx, xx xxx xxxxx pobírání xxxx xxxxx i xxxx nejstarší xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Věta xxxxx xx nepoužije, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na bydlení xxxx xxxxxx vztah x xxxx, k xxxxxx než obytnému xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 252/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§47

Xxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx na xxxxx xxxxxxxx uplynutím xxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx dávky xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, není-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx 3 xxx xxx xxx, za xxxxx xxxxx nebo xxxx část xxxxxx. Xxxxxxx lhůta neplyne xx xxxx xxxxxx x dávce x xx dobu, xx xxxxxx xxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx opatrovník xxxxxxxxx.

§48

Xxxxxxxxxx x srážky

(1) Xxxxxx na dávky xxxxxxx xxx postoupeny.

(2) Xxxxxx xx dávky xxxxx xxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxx předmětem xxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

§49

Povinnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, příjemce xxxxx x osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx o xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx povinni

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx dávku, xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx dostavit k xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx tomu těžko xxxxxxxxxxxx překážky, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) podrobit xx vyšetření xxxxxxxxxxx xxxxx pro účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetího xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx okresní správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odbornému vyšetření, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jim xxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx další údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx vypracování xxxxxxx, xxxx poskytnout xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxx okresní xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx, x to xx xxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx29).

(2) Xxxxxxxx xxxxx xx povinen

a) xxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx skutečnostech xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, x xx xx 8 xxx xxx xxx, kdy xx x těchto xxxxxxxxxxxxx dozvěděl,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxxx pomoci x xxxxxx nouzi, xxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx pro nárok xx xxxxx, její xxxx xxxx výplatu, x xx ve xxxxx xx 8 xxx xxx xxx xxxxxxxx výzvy, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x dávce

a) xxxxxxxx skutečnosti rozhodné xxx xxxxx xx xxxxx, xxxx výši xxxx výplatu,

b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pomoci x xxxxxx nouzi xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a).

(4) Xxxxx xxxxxxxx posuzovaná xx xxxxxxx splnit xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 3 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx společně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx. x), je xxxxx xxxxxx v hmotné xxxxx povinen vyzvat xxxxxxxx posuzovanou xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 8 xxx ode dne xxxxxxx; xxxxx pomoci x hmotné xxxxx xxxx s osobou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 8 xxx. Xxxxxxxxx uloženou x xxxxxxxx 3 písm. x) je xxxxx xxxxxxxx posuzovaná povinna xxxxxx xx 8 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx došlo.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 až 4, může xxx xx předchozím upozornění xxxxxx x dávku xxxxxxxxx, xxxxxxx dávky xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx v případě, xx je příslušný x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nouze, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx posuzované xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx 10&xxxx;000 Xx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx nesplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §59 xxxx. 5 xxxxxxx.

§50

Povinnosti státních xxxxxx, xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxx x jejich xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x fyzické osoby, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sdělují xx xxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi, xxxxx x dávce xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx rozhodné pro xxxxx xx dávku, xxxx výši nebo xxxxxxx; jde-li však x údaje týkající xx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi, xxxxx x úhradě xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx právní xxxxxxxx18). Xxxxx rozhodnými pro xxxxx xx dávku, xxxx xxxx nebo xxxxxxx xx rozumí xxxxx x výši xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, zda xxxx plněny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou krajskou xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §51a xxxx. 2 písm. x) x b), době xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx sankcích xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx přestupek xxxxx §51a xxxx. 2 xxxx. x) xx x), jestliže xxxxxx80), xx x xxxxxx posledních 12 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx podle §51a xxxx. 2, x o xxxx xxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx pokutě za xxxxxxxxx podle §51a xxxx. 2 písm. x) xx f) x xxxx xxxx xxxxxxxx též tehdy, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx, xx xxxxxx xx xxxxx postupem xxx xxxxxxxx xxxxx §51a xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx-xx současně vážné xxxxxxxxxxx x způsobilosti xxxxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx odůvodnit xxx, xxx xxxxx postup xxx přezkoumatelný.

(5) Xxxxx xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx obdrží xx xxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 x x xxxxx xxxxxxx xxxxx použít postup xxxxx §51a, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx 20 dnů xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxx podle §51x xxxxxx, ale xx xxxxx skutečností xxxxxx xxxxx §51a xxx xxxxxx xxxxx použít, x x případech, xxx postup xxxxx §51a xxxxxx, ale xxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx uložené xxxxxx od xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4, do xxxx, xxx obdrží xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5.

§51

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx příjemce xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx musel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxx dávka xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx vyšší xxxxxx, xxx náležela, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo její xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, neúplných xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx neprávem xxxxxxx vrátit.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx posuzovaná x xxxxxxxxx dávky xxxxxxxxx, že dávka xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx musela x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx povinna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx nevyužije xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x účelu, xxx xxxxx xxxx určena, xxxxxxxxx využije xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx x přeplatek x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx xxxx, vrátit xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx.

(4) Jestliže xxxxxxxxx xx dávce způsobily xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxx, odpovídají xxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx společně x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nevzniká, jestliže xxxxx přeplatek xxxxxxxxxxx xxxxxx 100 Kč x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) O povinnosti xxxxxx dávku xxxx xxxx část podle xxxxxxxx 1 xx 4 rozhoduje xxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mohou být xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx minima, x v případě xxxxxxx xxxxxxxxx společně xxxxxxxxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx minima, a xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami též xxxxxxxxxxxx xxxx, nejméně xxxxxx ve xxxx xxxxxx životního xxxxxx, x xx xxxxx x xxxxxx osob.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uplynutím 3 xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, po xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a po xxxx, kdy xxxx xx xxxxxx přeplatku xxxxxxxxx srážky x xxxxx xxxx jiného xxxxxx.

§51a

Srážky xx příspěvku xx živobytí x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx na xxxxxxxx x doplatku xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx uvedené x odstavci 2 xxxxxxxx fyzickou xxxxxx, xxxxx xxxx mladistvým81) x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx nebo doplatku xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xx xxxx spáchání xxxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxx x xx pravomocného xxxxxxx xxxxxx neuplynul víc xxx xxxxx rok82). Xxxxxxxxxx x nepostižitelnosti xxxxx exekucí x xxxxx xxxxxxx neplatí.

(2) Xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) nepřihlášení xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx83),

x) zanedbávání xxxx x xxxxxxxx školní xxxxxxxx žáka84),

c) proti xxxxxxxxx xxxxxxx85),

x) proti xxxxxxxxxx xxxxxxx86),

x) xxxxx xxxxxxx87) x

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou xxxx88) xxx xxxxxxxx, xxxxxx a ukončení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sportovních x xxxxxxxxxx podniků, xxxxxx xxxxxxxxx zábav x xxxxxxxx, stanovením xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nezbytném x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx89).

(3) X srážkách xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi, který xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mají xxxxxx podle §51. Xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, je-li xxxx xxxxxxxx posuzovanými xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx zůstat xxxxxxx ve xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx sražené x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx bezodkladně xx účet určený xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx uložil.

§51a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 327/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§52

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi

(1) Xxxxxx pomoci x xxxxxx nouzi xxxx xxxxxxxxx zpracovávat xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxx, x xx x elektronické xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zajišťujícím ochranu xxxxxxxx xxxxx36).

(2) Ministerstvo xx xxxxxxxx informačního xxxxxxx pomoci x xxxxxx nouzi, xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx a xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx o xxxx xxxxx a xxxxxxx x nimi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx v souvislosti x xxxxxxx x xxxxxxx, x to x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx provádění xxxxxx xx xxxxxxx náklady xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx potřebný xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxxx orgánům xxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi xxxx povinny při xxxxxx x dávkách, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx získány na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x hmotné xxxxx (xxxxxxxx 2), a xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x němž xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx systému. Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx rozumí xxxx x písemnost xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí66).

§53

§53 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§54

(1) Xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytnuté dávky x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Rozhodnout x prominutí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyšší xxx 10 000 Xx xxxx mohou xxx x předchozím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Vrácené prostředky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx vrácení x xxxxx roce, xxx x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, bezodkladně xxxxxx do státního xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, x jejichž vrácení xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu, xx xxxxxxx xx stejnému xxxxx x tomtéž xxxx, popřípadě xx xxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Vymáhání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx celní xxxx. Částky xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.

§55
Xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxx xx úřadu xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx uvedených xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, x xxxxx xxxxx xxxx povinnost xxxx, x xx xxxxxxx x uvedením xxxxxxx a účelu.
(2) Xxxxx týkající se xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, které xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 při xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx tak xxxxxxxx právní xxxxxxx40) xxxx xxxxx xxxxx; xxxxx mohou tyto xxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx posuzované xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xx xxxxxx poskytovat
a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx41) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx důchodového pojištění x xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx67) údaje xxxxxxxx xxx provádění nemocenského xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxx rovněž údaje xxxxxxxx pro plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx společenství x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) ministerstvu, xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx42),
x) xxxxxxxx xxxx x xxxxxx43) údaje xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,
x) zdravotním xxxxxxxxxxx44) údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx práce45) údaje xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx z právních xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx činným x xxxxxxxx řízení46) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x správní xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx47) ke xxxxxxxx xxxxxxxx orgánů uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx údaje, s xxxxxxxx jmenných xxxxx, xxxxx xxxxx pomoci x hmotné nouzi xxxxx xxx xxx xxxxxxxx; xxx není xxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1,
x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu47) xx xxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x provádění této xxxxxxxx,
x) na xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx dávky xxxx xxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxx osobou, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx48) xxxxxxxxx x xxx, že daná xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x ním posuzovanou xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx zařazené xx pověřených xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx činností xxxxxxxx xxxxx xxxxx §64 xxxx. 3. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx úřady xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx rozhodování x xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxxx x orgány xxxxxx v xxxxxx xxxxx získají xxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx uvedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxx xxxxxx xxx vědecké, xxxxxxxxxx x pedagogické xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

Kontrolní činnost

(1) Na xxxxxxxx xxxxxxxx poskytovaných xxxxxx státními xxxxxx, xxxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxx x dalšími xxxxxxxxxxx x fyzickými xxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx49).

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kontroly xxxx oprávnění kontrolovat x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx právnických xxxx fyzických xxxx xxxxxx povinností uložených x §50. Jde-li x banky, týká xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx povinností, xxxxx xxxxx plní xxxxx §50 xxxx zaměstnavatel xxxxx, jejíž xxxxx xx pro nárok xxxx výši dávky xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§57

(1) Zaměstnanec xxxxxxx x §55 xxxx. 1 xxxx §55 xxxx. 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §55 xxxx. 1 xxxx §55 odst. 5.

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxx podle §50 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx pokutu xx 10 000 Xx.

§58

(1) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxx xxxxx §50 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, xxxx výši x xxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 20&xxxx;000 Xx.

§59

Přestupky xxxxxxx x §57 xxxx. 2 x §58 odst. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pomoci v xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx výzvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST PÁTÁ

ORGANIZACE A XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXX

§60

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

x) xxxx x xxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) zabezpečuje xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx hmotné xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx jednotný xxxxxxxxx xxxxxxx automatizovaného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx rozhodování x xxxxxxx, xxxxxx výplatu x jejich xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v hmotné xxxxx (§52 odst. 3),

x) xxxxxxxxx jednotné xxxxxxxxx žádostí x xxxxx x zveřejní xx na xxxxxxxxx,

x) xx správcem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x dávkách x xxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx pokyn xxxxxxxx optimální počty xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx dávek.

§61

Xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx příspěvku xx živobytí, mimořádné xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx bydlení x x jejich xxxx x provádí xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx cizinci x xxxxxxxxx dlouhodobým pobytem xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyžadujícího xxxxxxx kvalifikaci podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu57) xxxxx písemně,

c) xxxxxxxx, xxx se osoba xxxxxxx v §16 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx Ministerstvu xxxxxx28) xxxxxxxx, že xxxxx uvedená x §16 xxxx. 1 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx systému,

e) xxxxxxx xxxxxxx Ministerstvu xxxxxx49a), xx úhrnný měsíční xxxxxx xxxxx uvedené x §5 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx s xx xxxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx společně posuzovaných xxxx,

x) spolupracuje zejména x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, povinnými xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x soudy při xxxxxxxxxxx xxxxxx dítěte xx xxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) písemně xxxxxxx Ministerstvu vnitra58), xx cizinec, xxxxxxx xxxx vydáno povolení x dlouhodobému pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zaměstnání vyžadujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu57), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx,

x) iinformuje podle §35a odst. 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx újezdní xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §35a xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) x x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx též xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx dále

a) xxxx evidenci xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx službu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx narození x xxxxxx pobyt těchto xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby, x xxxxx ukončení a xxxxxxxxx, pokud xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nedohodne xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx služby a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby, xxxxx xx s xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se x xxxxxx xxxx xxxxxxx subjekty xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kryjící xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx nebo xx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx xxxx způsobena, xxxxx xx s xxxxxx nebo dalšími xxxxxxxx nedohodne xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxx, že xx xxxxx území xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uzavřít xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx dalšími subjekty.

§62

§62 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

§62a

§62a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

§62x

§62x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

HLAVA II

POVINNOSTI X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX ÚŘADŮ, XXXXXXXX ÚŘADŮ XXXX X ROZŠÍŘENOU XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX X JEJICH XXXXXXXXXXX

§63

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi xxxx xx základě xxxxxxxx žadatele x xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávněni x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxx, x to s xxxxx xxxxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nároku xx xxxxx. Oprávnění x této xxxxxxxx xxxx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxx doložkou xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxx účelu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx. X sociálním xxxxxxx, xxxxxxxxx x šetření x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dávky podle xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx záznam xx spise.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx dávky xxxx xxxxx společně posuzovaná xxx, xx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx šetření, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx na dávku xxxx její výši, xxxx xxx xxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx nebo dávka xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

(3) Zaměstnanci xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx obecních úřadů xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx sociální xxxxxxxxxx69) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx úřadech xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx69) xxxx xx základě souhlasu xxxxx v xxxxxx xxxxx a osob xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, v xxxx xxxx osoby xxxx, x xx x cílem xxxxxxxxx xxxxxxxx sociální práce. Xxxxxxxxx k této xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem; xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§64

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx a zájmy xxxx x xxxxxx xxxxx, přitom xxxxxxxxxxx xxxxxx důstojnost, xxxxxxxx x xxxxxxxxx sdělení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxx zvláštní právní xxxxxxx jinak,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx postupech xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x vést xx x vlastní xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx ohledu xx xxxx původ, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx jazyk, ekonomickou xxxxxxx, xxx, zdravotní xxxx, sexuální xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a politické xxxxxxxxxxx, a to xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx, jak xx xxxx osoba xxxxxx xx životě xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx aktivně xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) spolupracovat s xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx bydliště xxxxx x hmotné xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, kteří xxxx zařazeni jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx69), jsou xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x posuzováním xxxxx hmotné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x společně xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx nacházejí ve xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx měsíce, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x osobách x hmotné nouzi, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx situace,

b) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx v hmotné xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) používat při xxxxxx situace hmotné xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx a postupech xxxxxx xxxxxxx hmotné xxxxx xxxx včetně xxxxxxxxxx xxx ukončení xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx nouzi,

e) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx x xxxxxx nouzi xxx řešení xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x umožňovat xxxxxxxx použitých xxxxx x xxxxxxx,

x) spolupracovat xxx řešení xxxxxxx xxxxxx nouze osob x xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi v xxxx xxxxxxxx.

(3) Povinnosti xxxxxxxxx v odstavcích 1 x 2 xxxxx obdobně pro xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadů x obecních xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx69), a xxxxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx69), při xxxxxx xxxxxxx osob x xxxxxx xxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx tyto xxxxx ve stavu xxxxxx xxxxx nacházejí; xxxxxx tito zaměstnanci xxxxxxxxxxxx s příslušnou xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx dále xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx činností sociální xxxxx xxxx Standardizovaný xxxxxx sociálního pracovníka, xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx a sociálních xxxx.

§65

Orgány xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx úřady xxxx xxxxxxx

x) zabezpečit, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx hmotné xxxxx xxxxx dodržovali xxxxxxxxxx xxxxxxx x §64,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx informační xxxxxx pomoci x xxxxxx nouzi.

§65a

Na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práce, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x povinnostmi xxxxxxxxx x §63 x 64, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příspěvek xxxxxx xxxxxxx dotace. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx77). Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; tato xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx vykonávanou x xxxxxxxxx působnosti.

§65a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 254/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

XXXXX XXX

XXXXXX

§66

Xxxxxxxx řízení

V xxxxxx x změně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §76.

§67

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Místní xxxxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx se xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví jinak,

a) xxxxxx, xxx osoba xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx zdržuje,

b) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxx osoba xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx zdržuje, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, x xxxxxx správním xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxx xxxxxx xxxxxx9) xxxxx xxxxxxx x §61 xxxx. 1 písm. x).

§68

Účastníci řízení

Osoby společně xxxxxxxxxx xx žadatelem x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx (§2 xxxx. 1) jsou xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, jen xxx-xx x řízení x xxxxxxxxx xx dávce, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxx.

§69

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx x přiznání xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx (§70), xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx x hmotné xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Řízení x změně xxxx xxx xxxxxxxx dávky xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx její xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, zvláštního xxxxxxxx, osoby společně xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx.

§70

Xxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx nezletilá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx fyzické xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nezletilé xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx oprávněná xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx péči o xxxx nebo xxxxxx, xx xxxxxxxxx uplatnit xxxxx xxxxxxxxx oprávněné xxxxx x zastupuje xxxx xxxxx x xxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo opatrovník xxxxxxxxx o dávku xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx ode xxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxx x xxxxx xxx nezletilou xxxxx požádal, xxxx x případě, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx není xxxx.

§71

Xxxxxx x jiné xxxxx

Xx-xx podle xxxxxx xxxxxx pro podání xxxx jiný xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx též

a) xx souhlasem xxxxxx xxxxxxxxxxx k řízení x dávkách xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxx xxxxxxxxxxxx formulář.

§72

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx to pro xxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx žadatele, xx xxxx celkové xxxxxxxx x majetkové xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx,

x) xxxx x počtu xxxx, xxxxx xxxxxxx xxx, xxxx než xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx žadatelem o xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxx dále xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx narození, rodná xxxxx xxxxxxxx posuzovaných xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx místa xxxxxx trvalého pobytu,

c) xxxxxxxxxx společně s xxx posuzovaných xxxx, xx jejich xxxxxxx xxxxxxxx x majetkové xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx silami.

(3) K xxxxxxx o xxxxxxxxx xx živobytí musí xxx xxxx přiloženy xxxx doklady:

a) xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x společně x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxx, xx xxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx ploše xxxx xxxx jiného xxx obytného prostoru,

d) xxxxxxx, na základě xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx standardů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx než xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §33b,

x) xxxxxx x výši x úhradě xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o výši xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vlastnickou xxxxxx xxxxxxx, družstevní formou xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx, družstevní xxxx vlastnickou xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx bezprostředně xxxxxxx x užíváním xxxx, xxxxxx než xxxxxxxx prostoru nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx těchto xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx xxxxxx xx dodávku xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx energií,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lékaře x nutnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) doklad o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxxx dítěti, případně x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx x doplatek xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx doklady:

a) xxxxxx x tom, že xxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx bytu xxxx xxxxxx xxx obytného xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx získat xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §33b,

x) doklad x xxxx x úhradě xxxxxxxxx, popřípadě x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s vlastnickou xxxxxx xxxxxxx, družstevní xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx než xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bydlení,

e) doklad x výši xxxxxxxxxxxx xxxxx xx služby xxxxxxxxxxxxx spojené x xxxxxxxx xxxx, jiného xxx obytného prostoru xxxx ubytovacího xxxxxxxx x xxxxxx těchto xxxxxx,

x) xxxxxx o xxxx úhrady xx xxxxxxx elektrické xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x rozpis xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle §34 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxx x xxxx xxxxxx x náhradní xxxxxxx xxxx nebo x plném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx o xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx prokazující xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xxxx obsahuje xxxxxxx xxxxx xxxxx mimořádné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx-xx skutečnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů51) xxxx x xxxxxx dokladů, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xx-xx žadatelem xxxx osobou společně xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(8) Pokud xx xxxxxxxxxx dokladů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x) x d) x x xxxxxxxx 4 xxxx. x) x x) spojeno xxx xxxxxxxx x xxxxx x těžko xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytne xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřad.

§73

X xxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx lze xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx technických xxxxxxxx xxx, mikrografické xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx optického xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx fotografické xxxxxxxx jiné výpočetní xxxxxxxx xxxxx originálu xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx v xxxxxx nouzi xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx listiny, k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx kopie xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx předložené kopie.

§74

Xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxx rozhodnutí

(1) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxx dát xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx možnost xxxxxxxx xx k xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx, xxxx-xx rozhodnutí vydáváno xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxxx řízení nebo xxxxx s xxx xxxxxxxx posuzovaná, xxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí, xxxxx xxxxx-xx se x situace uvedené x §49 xxxx. 5.

(2) X případech xxxxxxxxx x odstavci 1 může xxx xxxxxx úkonem správního xxxxxx x řízení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.

§75

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx se xxxxxx jen v xxxxxxx, xx

x) xxxxx xxxxxx přiznána xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) dávka xxxx odejmuta,

c) dávka xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxx o xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §51a,

x) xxx o xxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 6,

x) xxx o xxxxxxxxxx podle §76 xxxx. 3,

x) xxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§40 xxxx. 2),

x) xxx x xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 1.

§76

Xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx pomoci x xxxxxx nouzi x xxxxx v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx a její xxxx. Xxxxxxx oznámení x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Proti postupu xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx uplatnit xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx splátky xxxxx xx jejím xxxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxx dávky xx xxxxx přiznání xxxxxxx. X xxxxxxxx, xxxxx xxxx podány xxxxxxxx, xx nepřihlíží.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx x xxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxxx. Orgán xxxxxx x hmotné xxxxx xxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx mu xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, dojde-li xx xxxxx výše dávky x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx dítěte x xxxxxx xxxxxxxx xxxx stanoveného xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx dávky xxxxx xxxxx věku xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx.

§77

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) O xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

§78

Xxxxx rozhodnutí

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx vykonávají tyto xxxxxx, pokud není xxxxx návrh xx xxxxxx výkon xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx provádí xxx orgán pomoci x xxxxxx xxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx x prvním xxxxxx xxxxxx.

§79

Xxxxxxx řízení

(1) Náklady xxxxxx x příspěvku xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx na bydlení xxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, účastníci xxxxxx x osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nemají xxxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx.

ČÁST ŠESTÁ

ZMOCŇOVACÍ A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§80

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §29 x §63 xxxx. 3.

§81

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Řízení x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx péče xxxxx xxxxxx č. 482/1991 Sb., x sociální potřebnosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx sociální xxxx") xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stupně xx dni nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, na xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x výši xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xx podání žádosti xx 31. xxxxxxxx 2006 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx 1. xxxxx 2007 se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o 30 dnů.

(2) Řízení x odvoláních xxxxx xxxxxxxxxxx vydaným x xxxxxxx xxxxxxxx péče xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2007.

(3) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a nárok xx xx x xxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx pomoci x hmotné xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x jeho xxxx nejpozději do 30. dubna 2007, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx tuto xxxx nezaniká, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2006. Xxxxxx-xx xx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, dávka xxxxxxxx xxxx se odejme xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx již xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx se, xx by xxxxxxxxx xx živobytí xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx vyplácená xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxx nimi xxx menší xxx 100 Xx, xxxxxxxxx xx beze xxxxx xx xxxxxxx dosavadní xxxxx sociální péče xx xx nejbližší xxxxxxxx xxxxx rozhodných xxxxxxxxxxx. Zjistí-li xx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx náleží x xxxxxx xxxxx o 100 Kč a xxxx než dosud xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2007 x xxxxxx xxxx již xxxxxxxxxx dávkou xxxxxxxx xxxx x příspěvkem xx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xx, xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx nižší x 100 Xx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx sociální xxxx, dávka xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxx byla xxxxxxxxx, x xx xxxxx dne se xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výživu xxxxxx xxxxx §5 xxxxxx x. 482/1991 Xx., xxxxx xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx povinné xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx posuzování xxxxxx nouze xxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 1 písm. x) se do xxxx 12 xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx osoba vedena x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx, nezapočítává xxxx vedení x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxx x §31 xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx počítá xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxx péči x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx. XX xxxx 2 zákona x. 213/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podmínka, xx xx xxxxx xxxxxx zvýšit příjem xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§82

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 482/1991 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 165/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje zákon Xxxxx xxxxxxx rady x. 482/1991 Xx., x xxxxxxxx potřebnosti, xx znění xxxxxx x. 84/1993 Xx.

3. Xxxxx č. 134/1995 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 482/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx č. 136/1996 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 482/1991 Xx., x sociální xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Zákon č. 280/2003 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 482/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxx č. 422/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 482/1991 Xx., o xxxxxxxx potřebnosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§83

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.

Zaorálek x. x.
Xxxxx x. r.
Paroubek x. r.

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Doba 12 xxxxxx xxxxxxx x čl. XXV xxxx 18 [§24 xxxx. 1 xxxx. x)] se počítá xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXVI xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 261/2007 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pokud xx xxxxx, xxxxx xxxx stanovena soudem xxxxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx výše příspěvku xx xxxxxxxx podle xxxxxx X xxxx 1 nejdříve xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona; xx xxxxx xxx, xxx-xx x osobu xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx posuzovanou. Xxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx a osoby x ním xxx xxxxx xxxx dávky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxx byla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx tuto xxxxxxxxx x případnou xxxx dluhu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx X xxxx 3 xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 259/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2008

Xx. VI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxx 6 kalendářních xxxxxx xx xxxx jdoucích xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx. x) x §55 xxxx. 4 písm. d) xxxxxx č. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx 1. xxxxx 2009, xx xxxxxx od 1. xxxxx 2009.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2008 Xx. x účinností xx 1.1.2009

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx bydliště xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), §5 xxxx. 2 xxxx. x) x §5 xxxx. 6 xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx nárok xx xxxxx pomoci x xxxxxx nouzi xx xxxxxxxx na nároky, xxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011.

2. Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx pro xxxxx řízení, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxx x. 111/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx veřejné xxxxxx, který xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2011, xxxxxxxxx xx xxxxxx x krajskou xxxxxxxx Xxxxx xxxxx x xx 31. xxxxxxxx 2011. Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx, kterou xxxxx vykonávající xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx jí xxxx xxxxxxxxx, která byla xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2011 xx xxxxxx po 31. xxxxxxxx 2011, převezme xx xxxxxx s xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx. Náklady xx pojistné x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011 nese xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx výkonu xxxxxxx xxxxxx xxxx obce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xx 1. xxxxx 2012 zajistí xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx s obcí xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxxxx xxxxxx nahrazující xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx nevede xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vymáhat x tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx dlužné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výživné podle §32, xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx, které xxxx xxxxxx karta sociálních xxxxxxx a xxxxx xx xxxxx vyplácena xxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 4 a 5 xxxxxx x. 111/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx 1 kalendářního xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, aby osobně xxxx písemně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobu xxxxxxx xxxxx nejpozději xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx bodu 1.

3. Xxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však od xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx oprávněnou osobou, xxxxx xxxxxxxxx dávky xxxx xxxxxxxxx příjemcem xxxxx, x nebude-li xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 306/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx na opakující xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx v xxxxxxx případě xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx nároku xx opakující se xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi xxxxx xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Nároky xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx před 1. xxxxxx 2015 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/2006 Xx., ve znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. X hodnocení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx rodinnou xxxxxxxx xxxx xxxxxx než xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §33b xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx dávek pomoci x xxxxxx nouzi, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo o xxxxx bylo řízení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2015, xxxxx xxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx pro xxxxx přiznání dávky xxxxxx x xxxxxx xxxxx přihlížet xx xx 1. září 2015. X období xx 1. xxxxx 2015 xx 31. xxxxx 2015 xxxx xxxx odůvodněných xxxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxx staveb xxx xxxxxxxxxxxx xx rodinnou xxxxxxxx stanovena podle xxxx úhrady nákladů xxxxxxxxx v §34 xxxx. x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele při xxxxxxx jiného než xxxxxxxx xxxxxxxx stanovena xxxxx výše xxxxxx xxxxxxx uvedených x §34 písm. d) xxxxxx č. 111/2006 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. X hodnocení, xxx ubytovací zařízení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §33a xxxx. 3 xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, budou xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx pomoci x xxxxxx nouzi přihlížet xx xx 1. xxxxxx 2015. X xxxxxx xx 1. xxxxx 2015 xx 30. xxxxx 2015 xxxx výše odůvodněných xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele při xxxxxxx ubytovacího zařízení xxxxxxxxx podle výše xxxxxx nákladů uvedených x §34 xxxx. x) xxxxxx č. 111/2006 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Orgán xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx užívání xxxxxx xxx individuální xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rekreaci xxxx jiný xxx xxxxxx xxxxxxx od 1. září 2015 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §33b xxxx. 1 xxxxxx x. 111/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx dávka xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx postupovat i x případě, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §33a xxxx. 3 zákona x. 111/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Xxxxx pomoci x xxxxxx nouzi, který x xxxxx své xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rekreaci xxxx jiný xxx xxxxxx xxxxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxx bydlení xxxxx §33b xxxx. 1 xxxxxx č. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této skutečnosti xxxxxxxx xxxxx užívající xxxxx prostor x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx se xxxx postupovat x x případě, xxxxxxxx xxxxx xxxxx ubytovací xxxxxxxx xxxxx §33a xxxx. 3 xxxxxx x. 111/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 252/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxx 6 kalendářních xxxxxx podle §24 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 111/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx na xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx náležející xx období xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 111/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xx xxxxxxxxx xx dávku xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxx xx xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 111/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx přehodnotí xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 111/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxx podle §33 xxxx. 9 xxxx xxxxx.

2. Řízení x xxxxxxx pomoci x hmotné nouzi xxxxxxxx x pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 98/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx neskončená xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/2006 Sb., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 5 písm. x) xxxxxx x. 111/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 309/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Tento xxxxx xx nepoužije xxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x §51a xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, spáchané xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxxxx nebo trvají1) x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 327/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xx. IV

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v hmotné xxxxx zahájená x xxxxxxxxxx neskončená přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 111/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx město Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx") xxxxxx v xxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2022 xx 30. xxxx 2022 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx bydlení xxxxxxx sdělení x xxxxx místní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poboček Xxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx x xxxxxxx xx vyzve, xxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx bydlí, odlišné xx xxxxx, kde xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx do dne xxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na živobytí x doplatku na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce xxxxx xxxx 2 xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, xxxxx jim xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Při xxxxx xxxxxx příslušnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx podle §43 xxxx. 6 xxxxxx x. 111/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 203/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 111/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

165/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 325/99 Sb., x xxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Sb., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

585/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o nemocenském xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, zákon č. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxxxx xxxxx, xxxxx č. 589/92 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 111/2006 Xx., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., a xxxxx x. 582/91 Xx., x organizaci x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 31.12.2006

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008 x xxxxxxxx §9, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2009

379/2007 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na území XX x o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 325/99 Sb., x xxxxx a o xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

88/2008 Sb., xxxxx ÚS ze xxx 31.1.2008 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx některých xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, a xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 586/92 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 27.3.2008

239/2008 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

259/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.9.2008

306/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

382/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území XX x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009 x xxxxxxxx §24, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2010

479/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2009, x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2009 xxxx 1.1.2010

41/2009 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím trestního xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2009

206/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2009

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

141/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2010

347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx opatřeními v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních věcí

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

427/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x změně zákona x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (zákon o xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx ČR x x xxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

80/2011 Xx., nález XX ze dne 1.3.2011 sp. xx. Xx. ÚS 55/10 xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2012

329/2011 Xx., x poskytování xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

364/2011 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeními x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

366/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 111/2006 Sb., o xxxxxx x hmotné xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 117/95 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2012

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx související xx xxxxxxxx jednoho inkasního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

399/2012 Xx., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

306/2013 Xx., o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2013

303/2013 Sb., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx rekodifikace xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x změně daňových xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx kontrolního řádu

s xxxxxxxxx od 1.5.2014

252/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015 x výjimkou §9, xxxxx nabývá účinnosti 19.11.2014

254/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 111/2006 Sb., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX a x xxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x příjmů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2014

205/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2016

188/2016 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxx z xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

298/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx přístupu k xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 121/2000 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 19.9.2016

367/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.2.2017

98/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x hmotné xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 117/1995 Sb., x státní sociální xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.6.2017 s xxxxxxxx §42, který xxxxxx xxxxxxxxx 20.4.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

309/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 111/2006 Xx., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2019

588/2020 Xx., x náhradním xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx dítě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx

x účinností od 1.2.2022

327/2021 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 178/2018 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

344/2021 Sb., xxxxx XX xx xxx 24.8.2021 sp. xx. Pl. XX 40/17 xx xxxx xxxxxx na zrušení §33 xxxx. 9 x §33d zákona x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.9.2021

363/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

203/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 111/ /2006 Xx., x xxxxxx v xxxxxx nouzi, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

456/2022 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x hmotné nouzi, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Čl. 30 xxxx. 2 Listiny xxxxxxxxxx práv a xxxxxx.
2) Zákon č. 110/2006 Sb., o xxxxxxxx x existenčním xxxxxx.
3) §25 xxxx. 5 zákona x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
4) §120 xxxxxx č. 435/2004 Xx.
5) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5x) §48 xx 51 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx službách.
5b) §52 xxxxxx x. 108/2006 Xx.
5x) §24 xxxx. 1 xxxxxx x. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§25 x 31 zákona x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
6) §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 112/2006 Xx.
7) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7x) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky x x změně některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
8) Zákon č. 325/1999 Sb., x azylu x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 326/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 1612/68 xx xxx 15. xxxxx 1968 o volném xxxxxx xxxxxxxxxx uvnitř Xxxxxxxxxxxx.
11) §15a xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxx č. 217/2002 Xx.
11a) §42c xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 161/2006 Xx.
12) §24 x 25 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) §4 odst. 6 xxxxxx x. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §6 xxxx. 1 x 10 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
14a) Xxxxxxxxx §192 xxxxxxxx xxxxx.
16) §7 x 8 xxxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
17) §36 x xxxx. zákona x. 117/1995 Xx.
17x) §21 x 24 xxxxxx x. 108/2006 Xx.
18) Zákon č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
19) Xxxxx č. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
20) Xxxxx č. 42/1994 Sb., x penzijním xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 198/2002 Sb., x dobrovolnické xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
21x) §33 xxxx. 2 zákona x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
22) §321 x 322 občanského xxxxxxxx xxxx.
23) Zákon č. 151/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
24) Xxxxx č. 155/1995 Sb., o důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §12 xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26) §33 xxxx. 1 zákona x. 435/2004 Xx.
27) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) §106 xxxx. 3 zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 112/2006 Xx.
29) §8 xxxxxx č. 582/1991 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
30) §11 x xxxx. zákona x. 117/1995 Xx.
31) §2 xxxx 3 xxxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
32) §4 xxxxxx x. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §717 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33x) §34 xxxxxxxx č. 182/1991 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx národní xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 107/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx a o xxxxx xxxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) §2 xxxxxx č. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x existenčním minimu.
36) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Zákon č. 133/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České republiky, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) §13b xxxxxx č. 133/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.
39x) Xxxxx č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Například §128 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, §8 xxxxxxxxx xxxx.
41) §3 xxxx. 3 zákona x. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) Xxxxx č. 359/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) §1 xxxxxx x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) §1 xxxxxx x. 551/1991 Xx., x Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx x. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) §7 xxxxxx x. 435/2004 Xx.
46) §12 xxxxxxxxx xxxx.
47) §3 xxxxxx x. 166/1993 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, středním, vyšším xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx znění xxxxxx x. 383/2005 Xx.
49) Například xxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx kontrole xx xxxxxxx správě x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx kontrole), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
49x) §106 xxxx. 4 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 379/2007 Sb.
50) Xxxxx č. 227/2000 Sb., o elektronickém xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) Xxxxxxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxx č. 582/1991 Xx.
52) Xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
53) Xxxxx č. 155/1995 Sb., o důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
54) Zákon č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
55) §12 xx 16 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
56) §108 xxxxxx x. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57) §42i xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 427/2010 Xx.
58) §106 xxxx. 3 xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) §1 xxxxxx x. 359/1999 Xx.
60) §9 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
61) §55 xxxx. 1 xxxx. x) x §52 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx.
62) Zákon č. 108/2006 Sb., x sociálních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
63) §25 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 117/1995 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů.
65) §4b xxxxxx x. 73/2011 Xx., o Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 366/2011 Xx.
66) §4a xxxxxx č. 73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 366/2011 Sb.
67) §81 xxxx. 2 x 3 zákona x. 187/2006 Sb.
68) Xxxxx č. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
69) §109 x xxxx. xxxxxx x. 108/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

70) §141 odst. 1 x §144 xxxxxxxx xxxxx.

71) §4 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 110/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

72) §744 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

73) §745 x 746 občanského xxxxxxxx.

74) Xxxxx č. 108/2006 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

75) Vyhláška č. 268/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stavby, xx xxxxx xxxxxxxx x. 20/2012 Xx.

76) §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

77) Xxxxx č. 218/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

78) §33 xxxx. 2 xxxxxx č. 108/2006 Xx.

79) §55 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

80) §12 xxxxxx x. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

80) §50b xxxxxx x. 359/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

81) §2 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx x. 218/2003 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xx věcech mládeže), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

82) §40 zákona x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.

83) §182a xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 x 2 zákona č. 561/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 178/2016 Sb.

84) §182a xxxx. 1 xxxx. x) xxx 3 xxxxxx x. 561/2004 Sb., xx xxxxx zákona x. 178/2016 Xx.

85) §5 xxxx. 1 zákona x. 251/2016 Sb.

86) §7 xxxx. 1 x 3 xxxxxx č. 251/2016 Xx.

87) §8 xxxx. 1 x 3 xxxxxx č. 251/2016 Xx.

88) §4 odst. 2 xxxxxx x. 251/2016 Sb.

89) §10 xxxx. x) xxxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 313/2002 Xx.

1) §7 x 8 xxxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení o xxxx.