Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2024 do 30.06.2024.


Zákon o pomoci v hmotné nouzi
111/2006 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Hmotná nouze §2

Osoba, která není v hmotné nouzi §3

Dávky §4

Okruh oprávněných osob §5

Orgány pomoci v hmotné nouzi §6 §6a

Pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a újezdní úřady §7

ČÁST DRUHÁ - VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

Společně posuzované osoby §8

Příjem §9

Aktuální kalendářní měsíc a rozhodné období §10

Zvýšení příjmu vlastním přičiněním §11

Zvýšení příjmu vlastní prací §12

Zvýšení příjmu řádným uplatněním nároků a pohledávek §13

Zvýšení příjmu prodejem nebo jiným využitím majetku §14

Celkové sociální a majetkové poměry §15

Posuzování neodůvodnitelné zátěže pro systém pomoci v hmotné nouzi §16 §17

Nezaopatřené dítě §18

Veřejná služba §18a §19 §20

ČÁST TŘETÍ - DÁVKY

HLAVA I - PŘÍSPĚVEK NA ŽIVOBYTÍ

Podmínky nároku na příspěvek na živobytí §21

Povinnost vrátit příspěvek na živobytí nebo jeho část §22

Výše příspěvku na živobytí §23

Částka živobytí osoby a částka živobytí společně posuzovaných osob §24

Hodnocení snahy zvýšení příjmu vlastní prací §25

Hodnocení možnosti využití majetku §26

Hodnocení možnosti uplatnění nároků a pohledávek §27

Hodnocení možnosti zvýšení příjmu u nezletilých dětí §28

Zvýšení částky živobytí osoby z důvodu dietního stravování §29 §30 §31 §32

HLAVA II - DOPLATEK NA BYDLENÍ

Podmínky nároku na doplatek na bydlení §33

Byt, jiný než obytný prostor a ubytovací zařízení §33a

Standardy kvality bydlení jiného než obytného prostoru, stavby pro individuální či rodinnou rekreaci a jejich kontrola §33b

Podmínky pro posouzení případů hodných zvláštního zřetele §33c §33d

Odůvodněné náklady na bydlení §34

Výše doplatku na bydlení §35

Doba poskytování doplatku na bydlení §35a

Vzájemná součinnost krajské pobočky Úřadu práce, obce a pověřeného obecního úřadu nebo újezdního úřadu §35a

HLAVA III - MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC

Podmínky nároku na mimořádnou okamžitou pomoc §36

Výše mimořádné okamžité pomoci §37

ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DÁVKÁCH

Nárok na dávku a její výplatu §38

Minimální výše příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení §39

Příjemce a zvláštní příjemce §40 §41

Formy poskytování dávek §42

Výplata dávek §43

Změna skutečností rozhodných pro nárok na dávku a její výši §44 §45

Přechod nároku na dávky při úmrtí žadatele nebo příjemce §46

Přechod nároku na opakující se dávky při ztrátě podmínky nároku dosavadního příjemce §46a

Zánik nároku na dávku, zánik nároku na výplatu dávky §47

Postoupení a srážky §48

Povinnosti a odpovědnost žadatele, příjemce dávky a osoby společně posuzované §49

Povinnosti státních orgánů, obcí, krajů a dalších osob §50

Přeplatky §51

Srážky na příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení na úhradu pokut za přestupky §51a

Informační systém pomoci v hmotné nouzi §52 §53 §54

Mlčenlivost §55

Kontrolní činnost §56

Přestupky §57 §58 §59

ČÁST PÁTÁ - ORGANIZACE A ŘÍZENÍ

HLAVA I - ORGANIZACE

Ministerstvo §60

Krajská pobočka Úřadu práce §61 §62 §62a §62b

HLAVA II - POVINNOSTI A OPRÁVNĚNÍ ORGÁNŮ POMOCI V HMOTNÉ NOUZI, POVĚŘENÝCH OBECNÍCH ÚŘADŮ, OBECNÍCH ÚŘADŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ A ÚJEZDNÍCH ÚŘADŮ A JEJICH ZAMĚSTNANCŮ §63 §64 §65 §65a

HLAVA III - ŘÍZENÍ

Zkrácené řízení §66

Místní příslušnost §67

Účastníci řízení §68

Zahájení řízení §69

Zastupování §70

Podání a jiné úkony §71

Náležitosti žádosti §72 §73

Vyjádření k podkladům pro rozhodnutí §74

Vydávání rozhodnutí §75

Oznámení a námitky §76

Opravné prostředky §77

Výkon rozhodnutí §78

Náklady řízení §79

ČÁST ŠESTÁ - ZMOCŇOVACÍ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Zmocňovací ustanovení §80

Přechodná ustanovení §81

ČÁST SEDMÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zrušovací ustanovení §82

Účinnost §83

č. 261/2007 Sb. - Čl. XXVI

č. 259/2008 Sb. - Čl. VI

č. 382/2008 Sb. - Čl. VI

č. 366/2011 Sb. - Čl. II

č. 306/2013 Sb. - Čl. XII

č. 252/2014 Sb. - Čl. II

č. 367/2016 Sb. - Čl. II

č. 98/2017 Sb. - Čl. II

č. 309/2018 Sb. - Čl. II

č. 327/2021 Sb. - Čl. II

č. 203/2022 Sb. - Čl. IV

č. 407/2023 Sb - Čl. VI

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 344/2021 Sb.

INFORMACE

111
XXXXX
xx dne 14. xxxxxx 2006
x xxxxxx x xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

(1) Tento zákon xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxxxx1) fyzickým xxxxxx (dále xxx "xxxxx"), které se xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx (dále xxx "xxxxx").

(2) Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedoucí x xxxxxx hmotné xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxx xxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx s příjmy x sociálními x xxxxxxxxxxx poměry xxxxxxx xxxx. Xxxxx těchto xxxxxxxx posuzovaných osob xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx2), xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx xxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx příjem x xxxxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx

x) po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx bydlení (§9 xxxx. 2) xxxxxxxxxx xxxxxx živobytí (§24), xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx (§34) a xxxxxx x bydlením xxxxxxxxxxxxx spojených (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx"),

xxxxxxx si xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vzhledem xx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xx xxx xxxxx ohroženo.

(3) Xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxx, celkovým xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx.

(4) Xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx považovat xxx osobu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx poměry jsou xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepříznivou xxxxxxx vlastními xxxxxx; xxxxxx mimořádnou xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx

x) xxxxxxx pohroma (xxxxxxxxx xxxxxxx, vichřice x vyšší stupně xxxxxx pohromy, xxxxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx průmyslová xxxxxxx,

x) xxxx událost, xxxxxx xxxxxx možné x xxxxxxx na xxxx xxxxxx předvídat ani xx xxxxxxxx, x xxxxxx důsledku xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxxx xxxxxxx xxxx nezajištěním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřeb.

(5) Xx xxxxx v xxxxxx nouzi xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx považovat xxx osobu, která xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky

a) x úhradě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výdaje, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx rodného listu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x v případě xxxxxxxx potřeby x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x pořízením xxxx opravou nezbytných xxxxxxxxxx předmětů xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vzděláním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dítěte x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx-xxxxxx ochranou xxxx59).

(6) Xx xxxxx v xxxxxx xxxxx může xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx považovat xxx xxxxx, která x xxxxx xxxx, x xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx svoji situaci x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx x xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx, x výkonu xxxxx xxxx x xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx závislostí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xxx chorobné závislosti, xxxx

x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx ústavní xx ochranné xxxxxxx xxxx z pěstounské xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x 19 xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx naplněny xxxxxxx důležité potřeby xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx, xxxxx xxxxx x zájmy xxxx ohroženy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoby.

§3

Osoba, xxxxx xxxx x xxxxxx nouzi

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxx x pracovním xxxx xxxxxxxx vztahu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 20 xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx popřípadě xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxx xxxx obdobném xxxxxx, xxx nemá x xxxxxx xxxxxx x rozhodném období xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je

1. xxxxxx 68 xxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxx pobírající xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx celodenně, xxxxxx x řádně xxxxxxxxx alespoň x 1 xxxx x x důvodu této xxxx xxxxxxxxxxx rodičovský xxxxxxxxx, x xx xx xxxx trvání xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a po xxxx době xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx nemůže xxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx x mateřské xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxx osobně xxxxxxxx o xxxx xx xxxx do 10 xxx xxxxxxx xx pomoci jiné xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx I nebo xxxxxx osobně pečující x osobu závislou xx pomoci jiné xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx XX (středně xxxxx xxxxxxxxx), xxxx xx xxxxxx III (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xx xxxxxx IV (xxxxx xxxxxxxxx), x xx xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxx osobu xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx příspěvku xx xxxx příslušnému xxxxxx ohlášena xxxx xxxxx poskytující pomoc17a); xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx toto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx z xxxx, x xx xx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx, nelze xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

6. xxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxx xx xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), xxxx ve xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) anebo xx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx),

7. nezaopatřeným xxxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

9. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx x xxxxxx dočasné xxxxxxxx neschopnosti,

10. aměstnancem, xxxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxx xxxx, xxxx, odměnu xx xxxxx nebo xxxxxx náhradu x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx70),

x) xx vedena x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx3) xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx x řešení xxxxxxxxxxxxx4), x xx xx xxxx 3 kalendářních xxxxxx následujících xx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx neprojevuje dostatečnou xxxxx zvýšit xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§11),

x) je osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx příjem xx xxxxxxxx přiměřených xxxxxxx xx bydlení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxxxxxx x nemocenskému xxxxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, která xx xx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx60),

x) je xxxxxx, xxxxx byla xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přestupky, x xx po xxxx 3 xxxxxx xxx xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxx trestu xxxxxx svobody nebo xxxx xxxxx do xxxxx, a to xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, následujícím xx kalendářním měsíci, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nastala, za xxxxxxxxxxx xx uvedená xxxxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxx xxxx,

x) xx osobou, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5c) xxxxxxxx xxxxx xx nemocenské proto, xx si úmyslně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx vznikla xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo při xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx náleží ve xxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx podle §45 xxxx. 2 xxxx §49 xxxx. 5, xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním měsíci, xx kterém xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), x) xxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1, xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx; k xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx stanovení xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx živobytí xxxxx §23 písm. x). Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxx xxxxx zjištění xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx uvedenou v xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x), x) a x), x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx zaopatření x xxxxxxxxx xxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §48 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx za xxxxx x xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxx, že jí xxxxx x po xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxxx.

(5) Xx osobu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx považuje xxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx.

§4

Xxxxx

(1) Xxxxx v xxxxxxx pomoci v xxxxxx nouzi xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx na xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx okamžitá xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx na živobytí x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx dávky xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx dávkou xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx dávky xxxxx stát.

§5

Xxxxx oprávněných osob

(1) Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xx xxxxxxxx na bydlení xx nárok při xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek

a) osoba, xxxxx je xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu7) xxxx xxxxx xx xx xxxxx České republiky xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7a), x xx xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx azyl xxxx xxxxxxxxx ochrana xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8), x xx xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,

c) xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxx xx území Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9) xx xxxx xxxxx než 3 měsíce, xxxxxxxxx-xx xx nárok na xxxxxxxx xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství10), x xx pokud xx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,

e) rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx11), xxxxx je xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9) po xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, nevyplývá-li xx xxxxx na sociální xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx10), x xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) cizinec, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x přiznaným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx xxxx vydáno xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx xx území Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11a), x xx pokud xxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx mimořádnou xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 3 xx xxxxx při splnění xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx uvedená v xxxxxxxx 1,

x) xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9), x xx xxxxx xx bydliště xx území České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 4 x 5 xxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx 2. V případech xxxxxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 4 xxxx. x) nebo §2 xxxx. 5 písm. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nezjišťuje.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x situaci xxxxxxx x §2 xxxx. 3 lze poskytnout x xxxxx, která xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedené v §2 odst. 6, xxxxx xx uvedena x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(6) Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx zdržuje, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zde x xxxxxxx, plní xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povolání, xxxxxxxxx existují xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx aktivity, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x Českou xxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi

Orgány xxxxxx x xxxxxx nouzi xxxx

x) Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx"),

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx").

§6a

(1) Držitel xxxxxxxx xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxx správu xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nejvýše x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx podání xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podkladů xxx vydání rozhodnutí xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxx nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxx ministr xxxxx x sociálních xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávní smlouvu xx své úřední xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(4) Xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx správy podle xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx90) xxxxxxx.

§6x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 407/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2024

§7

Xxxxxxxx xxxxxx úřady, xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

X xxxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úřady, xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x újezdní xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX NĚKTERÝCH XXXXX

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi xxxx x okruhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx o dávku xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx x ní xxxxxxx xxx, jiný xxx xxxxxx prostor xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xx ačkoliv společně x xx užívá xxx, jiný xxx xxxxxx prostor nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, nepodílí xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx71).

(2) Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx osobu xxx xxxxxxxxx x rámci xxxx xx více xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx13), xx kterého xxxxxx osoba patří, x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx byt, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, určí xx xxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx užívajících xxxxxx xxx, xxxx xxx obytný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx byly xxxx osoby společně xxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, xxxxxx xxxx xxxxx o xxxxx xxxxxx.

(4) Pokud xxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx x příjemcem xxxxx, xxxxxxxx posuzovány, x žadatel x xxxxx, xxxxxxxxx příjemce xxxxx, proto nemůže xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx bydlení xxx celý xxx, xxxx než xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx bydlení postupem xxxxxxxx v odstavci 3 z částky xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxx xxx xxxxxx prostor xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx možné určit xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxxx xx xxxxxxx xxx, jiný xxx xxxxxx prostor nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx nenachází, xxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx pro xxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx podle §26 xxxxxx o státní xxxxxxxx podpoře, a xxx jiný než xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 3 podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §34 písm. x).

(6) Xxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx bydlení xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx 5, xxxx xx odůvodněné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx skutečná výše xxxxxxx na xxxxxxx.

§9

Xxxxxx

(1) Pro účely xxxxxx zákona xx xx xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) 70 % xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx53), xxxxxx xx xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx upravujícího xxxx z příjmů, x xx xx xxxxxxx daně z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx pojištění, x xx mzdových nároků xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx podle xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele x x xxxxx některých xxxxxx3),

x) 80 % xxxxxx

1. x xxxxxxx xxxx (platu) xxxx xxxxxxxxx xxxxx (snížené xxxxxx) xx xxxx xxxxxxx 14 xxx x xx 1. xxxxx 2012 xx 31. xxxxxxxx 2013 xx xxxx xxxxxxx 21 xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx14a) x z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx15),

2. x xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx x podpory xxx rekvalifikaci,

c) 100 % ostatních započitatelných xxxxxx podle xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx16), s xxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx,

x) 100 % xxxxxxxxxxx xx zaopatřovacího xxxxxxxxx80).

(2) Xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx příjem xxxxx odstavce 1 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na bydlení; xx xxxxxxxxx náklady xx bydlení xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx bydlení (§34), xxxxxxx xxxx xx výše 30 %, a v xxxxxxx xxxxx Praze xx xxxx 35 % xxxxxx xxxxx xxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx na živobytí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §34, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx náklady prokazatelně xxxxxxxxx, náklady xx xx xxxx, xxxxx xx v místě xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx výše 75 % normativních xxxxxxx xx bydlení podle xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx64).

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x němž byly xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Do xxxxxx xx x xxx rozhodném xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx společně xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx s xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx z příjmu, xxxxxxxxxx xx tento xxxxxx ve xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, a xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě vyplacen xxxxxx xx provedení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxx část, xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx příjmu pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dávku xx xxxxxx s ohledem xx účel, xxx xxxxx má být xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx rozhodného příjmu xxxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxx kalendářní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x dávku xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x dávku, a x průběhu poskytování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x stanovuje xx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx zjišťuje příjem x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xx u opakujících xx xxxxx období 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx u xxxxx xxxx alespoň x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx poklesu xxxxxx, x xxxxxxxxx pokles xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém x xxxxxxxxxxx poklesu xxxxxx xxxxx, nejdříve xxxx xxxxxxxxxxx měsícem, xxxxx x 2 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíci x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx snížení nebo xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx příjmu alespoň x jednu xxxxxxx, x xx zejména xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, z podpory x nezaměstnanosti xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx příjem x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíci.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx zjišťuje, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěží xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx, je xxxxxxxx kalendářní xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podání žádosti x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx období xxxxxxxxxx xxxxxx x 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíci; xxxxx by xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx, pro xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx poskytnuta, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x majetkových xxxxxx xx xxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx příjem, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx zjišťuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx, je xxxxxxxx kalendářní měsíc,

b) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx, xx kalendářní xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx bydlení, xxx xx rozhodným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc,

c) x případě podání xxxxxxx x jednorázovou xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc.

(7) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o dávku xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xx xx, xx xx xxxxx x podstatný xxxxxx příjmů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob.

§11

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx posuzování xxxxxx xx xxxxxxxxx xx živobytí x xx doplatek xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 x 5, zda xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxx xx příjem xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Zvýšením xxxxxx vlastním xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx majetku,

c) vlastní xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x §3 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 až 10.

(4) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx nebo bytu, xxxxx xxxxx xxxxxxx x přiměřenému xxxxxxxx xxxxxxx; orgán xxxxxx x hmotné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bydlení xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxx nákladů xx xxxxxxx x osobním xxxxxxx dotčené xxxxx x osob x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx18),

x) zvláštních xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx postižením; xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx pomůcka, xx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx19),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx20).

(5) Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx též x xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Možnost xxxxxxx příjmu z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx posuzuje xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nárok xx xxxx dávku xxxx; x případě, kdy xx výše xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxx zvýšení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx získána, xxxx xxxxx než xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob, xx x této možnosti xxxxxxx xxxxxx přihlíží xxxxx.

§12

Zvýšení xxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx možnost xxxxxxx příjmu xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx rozsahu a xxxxxxxxx výdělečné činnosti,

c) xxxxxxxx vykonávat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx příjmu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x výdělečné xxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxx součinností x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx ve spojitosti x xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání, xx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx práce, inzerce, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx zaměstnavateli x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx prospěšných xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Xxxxx práce,

c) xxxxx xxxxxxx služby (§18a), xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx alespoň x xxxxxxx 20 xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedenou x xxxxxxx x).

§13

Zvýšení příjmu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xx dávky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx důchodového xxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) nároku xx xxxxxxx x xxxxxx xx úhradu xxxxxxxxx xxxxxxx neprovdané matce,

e) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx nezaopatřené xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x podporu při xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx3),

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx nároků x pohledávek příslušný xxxxx pomoci v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxx uplatnění by xxxxxx xxxxxx zisku x xxx plynoucímu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx osobě xxxxxxxxxxx xxxxx.

§14

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiným využitím xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx prodej xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx podle xxxxxx zákona nevyžaduje, xxxx které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx22).

(2) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x případech, xxx xx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x něj xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx spravedlivě xxxxx.

§15

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx sociálními xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx hmotné nouze, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx posuzuje také xxxxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxx.

(2) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poměry xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx23), kterého xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, pro xxxxxxx xxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nouze, xxx xxxxxxxxxx, pokud nelze xxxxxx jiné možnosti. X xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, uvedeného xx xxxx první, xx vyloučen majetek, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx jiné využití xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx poměrů osoby x xxxxx xxxxxxxx xxxx movitý majetek, xxxxx hodnota xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx tak xxxxxx, xx nelze mít xxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxx poměry xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx přiznání xxxxx, nemusí xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23) xxxxxxxxxx.

§16

Xxxxxxxxxx neodůvodnitelné xxxxxx xxx systém xxxxxx x hmotné nouzi

(1) Xxxxxx-xx o poskytnutí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9) po xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx11), který xx hlášen xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9) xx dobu delší xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx současně xxxxxxxx, zda tato xxxxx není neodůvodnitelnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona (xxxx xxx "neodůvodnitelná xxxxx xxxxxxx"); to xxxxxxx, xx-xx tato xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx systému, se xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx větě xxxxx, a to xx podmínek x xxxx xxxx uvedených.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx52),

x) xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx53),

x) xx xxxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx10),

x) xxxx zahájením xxxxxx x xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx 10 xxx předcházejících dni xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx nejméně xx dobu 5 xxx a z xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení o xxxxx xxxxxxx xx xxxx 1 roku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx52), xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx53) a xxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxx nedoplatek xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxx xxxxxx x xxxxxxxx činnosti, pokud xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x důsledku nemoci xxxx xxxxx,

x) je xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx v evidenci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx bezprostředně xxxx xxxxxxx do xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx zaměstnána více xxx 1 xxx; xxxxxxxxx přitom je, xx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx podle §39 odst. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxxxx54),

x) xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxx jí bezprostředně xxxx vstupem xx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na dobu xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx 1 xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx 1 xxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx, xx xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx podporu v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx54); xxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xx xxxxx do xxxxxxxx,

x) xx osobou, která xx vedena x xxxxxxxx uchazečů o xxxxxxxxxx, x xxxxx xx stala xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx přitom xx, xx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx na podporu x nezaměstnanosti xxxxx §39 odst. 2 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx54); xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pouze xx xxxx 6 měsíců xx vzetí xx xxxxxxxx, xxxx

x) je xxxxxx, xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx pracovněprávní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx účast xx xxxxxxxxxx pojištění, zahájila xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx povolání xxxxx zákona o xxxxxx sociální xxxxxxx55) x rekvalifikace xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx56).

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9) xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxx doba výkonu xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) doba soustavné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx25) na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kvalifikace, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxx bodovém xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán postupuje xxx, xx

x) xxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx byla xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9) xx dobu

1. xx 1 xx 3 xxx, 2 xxxx,

2. xx 3 xx 6 let, 4 xxxx,

3. xx 6 do 8 xxx, 6 bodů,

4. 8 xxxx více xxx, 8 xxxx,

x) xxxxxxx v případě xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pojistného na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxx se xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx25) xx xxxx

1. 12 xx 24 měsíců, 4 xxxx,

2. 25 xx 36 měsíců, 8 xxxx,

3. 37 xx 48 xxxxxx, 12 xxxx,

4. 49 xx 60 xxxxxx, 16 xxxx,

x) xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxx

1. xxxx kvalifikaci, 0 xxxx,

2. xx xxxxxxx xxxxxxxx, 2 body,

3. xx vyšší odborné xxxxxxxx, 4 xxxx,

4. xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 6 xxxx,

x) započte xxxxx, xxxxx by xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26), 4 xxxx,

x) započte osobě, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9) x xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup

1. xxxxxxxx o xxxx xxx 10 % xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice, 0 xxxx,

2. xxxxxxxx x méně než 10 % průměrnou xxxx xxxxxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, 2 xxxx,

3. xxxx xxxxx xxx 50 % xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx x nepřesáhla xxxxxxx xxxxxxxx míry nezaměstnanosti x Xxxxx xxxxxxxxx, 4 xxxx,

4. byla xxxxx xxx 50 % xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, 6 xxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx ohodnocení xxxx 10 nebo xxxx xxxx. Za neodůvodnitelnou xxxxx systému xx xxxx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 20 xxxx xxxx xxxx.

(6) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx osoby činí xxxx xxx 10 xxxx x xxxxxxxxxx 20 xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx systému. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x vazbám xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx27), které xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx k xxxx, zda xx xxxxx jen x xxxxxxx xxxxxx, a xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx.

(7) Příslušný xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx neodůvodnitelnou xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx, kdy došlo x xxxxxxxxxx osoby xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx údaje potřebné x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx neodůvodnitelnou xxxxxx systému28), je Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx ukončení přechodného xxxxxx této xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx9). Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx příslušnému xxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx ukončen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9) pobyt xx xxxxx České xxxxxxxxx.

§17

§17 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

§18

Xxxxxxxxxxxx dítě

Nezaopatřenost xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx30).

§18a

Veřejná xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx subjektům xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx služba xx xxxxxxxxxx osobami x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání54) na xxxxxxx xxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o těchto xxxxxxx (jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx), místo, xxxxxxx x xxxx výkonu xxxxxxx xxxxxx, uzavřené x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx výkon xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxx, doby xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví xxx xxxxx se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx osobou mladší 18 xxx se xxxxxxx pracovněprávní předpisy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců. X xxxxxxx uzavření smlouvy x xxxxxx veřejné xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pojistnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx škodu xx xxxxxxx nebo na xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx službu xxxxxxx xxxx která xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxx xxxx dalšími xxxxxxxx nedohodne xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx organizování veřejné xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby, x xxxxx ukončení x xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zajištění ochranných xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx 1 000 Xx xx ochranné xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jednu osobu xxxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxx.

§19

§19 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2008 Sb.

§20

§20 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2008 Sb.

XXXX TŘETÍ

DÁVKY

HLAVA I

PŘÍSPĚVEK XX ŽIVOBYTÍ

§21

Podmínky xxxxxx xx příspěvek na xxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx živobytí xx xxxxx x xxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x), jestliže xxxx příjem a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§9 xxxx. 2) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx posuzovaných xxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob, náleží xxxxxxxxx na živobytí xxx xxxxxx, x xx xxxxx určené xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx osob. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozhoduje, xxxxx x těchto xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§22

Xxxxxxxxx xxxxxx příspěvek xx xxxxxxxx nebo xxxx část

(1) Osobě, xxxxx xx xxxxxxx x hmotné nouzi xxxxx §2 odst. 2 písm. x), xxxxx xxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx se xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §21 x xxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxx příspěvek xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx pomoci x xxxxxx nouzi, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx vyplatil. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx, xx očekávaný důchod xx být poskytnut xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx lze xx xxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x uspokojování xxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx příspěvku xx živobytí xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx obdrží xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx příspěvek xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx dávku xxxxxxxx, tomuto xxxxxx. Xxxx povinnost xx xxxxxxxx rovněž xx xxxxx, xxxxx xxxx x příjemcem xxxxxx xxxxxxxx posuzovanou. Pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxx část, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx.

§23

Xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno jinak, xx kalendářní měsíc xxxxxx mezi

a) částkou xxxxxxxx xxxxx (§24 xxxx. 1) a xxxxxxx xxxxx (§9 xxxx. 2), xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jinými xxxxxxx (§2 xxxx. 1),

b) xxxxxxx živobytí společně xxxxxxxxxxxx osob (§24 xxxx. 3) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§9 xxxx. 2); xxxxx xxxx x xxxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, není xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx nouzi xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx příspěvku na xxxxxxxx připadající na xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za osobu x hmotné xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxx živobytí xxxxx x částka xxxxxxxx xxxxxxxx posuzovaných xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx osoby xxxx

x) u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx invalidní xx xxxxxx stupni x x xxxxx starší 68 xxx částku xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §29,

x) x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx a) a xxxxx je vedena x evidenci uchazečů x xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxxxxxx měsících xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vztahujících se x xx vykonávané xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx61) xxxx x xx xxx skončen xxxx xxxxxxxx vztah x obdobného xxxxxx, xxxxxx existenčního xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xx 28 x §30 xxxx xxxxx nenáleží,

c) x xxxxx, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) x xxxxx xx výživném xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyšší xxx xxxxxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx, xx-xx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx výživného; zvýšení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2528 x §30 xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), částku xxxxxxxxxxxx xxxxxx; zvýšení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xx 28 x §30 xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxx, která vykonávala xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 30 xxxxx x kalendářním xxxxxx, xxxxxx existenčního xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx rozdílu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x existenčním xxxxxxx, xxxxxxxxx zvýšenou x xxxxxx uvedené x §25 xx 30,

f) x osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx déle xxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx minima; xxxxxxx částky xxxxxxxx xxxxx §25 xx 28 této osobě xxxxxxxx. Xxxx ustanovení xx xxxxxxxxxx xx xxxxx

1. x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx si xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§11 xxxx. 3),

2. s xxxxxxx xx podporu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx, která xx x této xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx aktivity xxxxx §3 odst. 1 xxxx. a),

4. xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx,

5. vykonávající xxxxxxxx xxxxxx v rozsahu xxxxxxx 20 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, která xx prokazatelně xxxxxxx xx projektech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, anebo

6. xxxxx xxxxx veřejné xxxxxx, výdělečná xxxxxxx xxxx účast xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxx, xxxxx xxxx uvedena x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx minima, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x §25 xx 29.

(2) V xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsících xxxxxxxx xxxxxxxxx xx živobytí x xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx přiznaného xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 3 kalendářní xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx 6 měsíců xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. f) x xxxxxxxxx doby xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§25

Hodnocení snahy zvýšení xxxxxx vlastní prací

(1) Xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxx činnosti, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x 40 % xxxxxx rozdílu mezi xxxxxxxx minimem xxxxx31) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx využít další xxxxxxxx xxxxxxx příjmu xxxxxxx xxxxx xxxxx §12 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x 40 % xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx minimem xxxxx31) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§26

Hodnocení možnosti xxxxxxx xxxxxxx

(1) Nárok xx xxxxxxx částky xxxxxxxx x 30 % xxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxx osoby31) x xxxxxxxxxxx minimem xx osoba, xxxxx xxxxxxx

x) xxxx,

x) xx, xxx nelze xxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx,

x) xx x xxxxxxx jej xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx s xx posuzovaná osoba xxxxxxxxx se xxxxx, xx xx xx xx, xx xxx x xxxxx xxxxxxxx x §3 odst. 1 písm. c).

(3) Xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx z okruhu xxxx x xxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxxx majetku xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx x xxxxx požádá do 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx za xxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x). Pokud xxxxx xx majetek, xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx u xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxxxx dávky x xxxx osoba xxxxx xxxxxx x xxxxx xx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, započítají xx do xxxx xxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x doby, xxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxx pobírání xxxxx.

§27

Hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx živobytí x 30 % částky xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx31) a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx

x) nemá xxxxxx xxx pohledávky,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x pohledávky xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx uplatnění xxxxxxxxx x xxxxxx x pohledávek do xxxxxxxx 3 xxxxxx, xx které pobírá xxxxx xxxx xxxxxxxx x ní xxxxxxxxxx xxxxx opakující xx xxxxx, xx se xx xx, xx xxx x xxxxx xxxxxxxx v §3 xxxx. 1 písm. x).

(3) Xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx do 6 kalendářních xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx v §3 xxxx. 1 xxxx. c). Pokud xxxxx má xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x xx x xxxxxxxxx pobírání xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx 3 kalendářních měsíců xxx xxx přiznání xxxxx a xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x dávku xx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x doby, xxxxx xxxxxxxx x předchozího xxxxxxxx xxxxx.

§28

Hodnocení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u nezletilých xxxx

Xxx xxxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx 27. Xxxxx xxxx xxxxxxxx majetek xxxxxxxxxxx xxxxxx, přestože xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx řádně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx podle §26 xxxx 27 xxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxx posuzovaných xxxx. Xxx zjišťování možnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dětí xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx povinen xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx32).

§29

Xxxxxxx částky xxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx živobytí xxxxx xx zvyšuje, xxxxx zdravotní xxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxx zvýšené xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxx stanoví odbornost xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx příslušného xxxx xxxxx.

§30

§30 zrušen právním xxxxxxxxx č. 98/2017 Sb.

§31

§31 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Sb.

§32

§32 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXXX XX XXXXXXX

§33

Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx na xxxxxxx

(1) Xxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx, nebo xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx byt xx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xx úhradě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12) xxx

x) příjem xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxx, xxxxx xxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx osoby (§24), nebo

b) příjem xxxxxxxx posuzovaných xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§24);

xxxxxx xxxxx x xxxxxxx bytu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nestačí.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx nároku xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx příjem xxxxx x společně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx posuzovaných osob, xxx nepřesáhl 1,3xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přiměřeného xxxxxxx, které je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx; za xxxxx xxxxxx je osoba xxxx xxxxxxx x xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxx pobyt xx xx které xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx je povinna xxxxxx posoudit. Pokud xxxxx, xxxxx ji x xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx bydlení xxxxxxxx, nabídka xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx doporučení dalšího xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx akceptována, sdělí xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci v xxxxxx xxxxx. Ustanovení xxx první a xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxx, které xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pomůcku xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx19), xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx určení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úpravu xxxxxx xxxx vyžaduje.

(4) Xx xxxxxxxxx bytu xx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx byt xx xxxxxxx práva xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx72), xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xx nájemce xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx-xx k xxxx společné nájemní xxxxx73). Xx xxxx xxxxxx nájemního xxxxxx xx považuje x xxxx xx zániku xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxx, doba od xxxxx nájemce xxxxxxxxxx xxxx nebo bytu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx opuštění xxxxxxxxxx xxxx xxxx bytu xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx probíhajícího xxxxxxxxx řízení k xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx zůstavitelem, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx společné xxxxxxxxxx k xxxx xxxx xxxxx a xxxx s ním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx určit x&xxxx;xxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx §35a xxxx. 1, xx xx vlastníka xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx byt považuje x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxxx, xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, za xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §33b odst. 1. Xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxx xxxxxx x hmotné nouzi s xxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §35a odst. 1 xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x osobu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §33a xxxx. 3 x případě doporučení xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zařízení nachází, xxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx režimem, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx na xxx xxxxx, terapeutické xxxxxxxx,&xxxx; xxxxxxxx služeb xxxxxxxx péče, zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x sociálních xxxxxxxx74); xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 xx 5 x §33b se x xxxxx případě xxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxx titulu x xxxxxxx prostorů xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx třetí xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(7) Nárok na xxxxxxxx xx xxxxxxx xx bez splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3 nezletilé nezaopatřené xxxx, které xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx x xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx rodinné xxxx, x xx xx xxxxxxxx, xx na xxx přešlo xxxxxxxxxxx xxxx nájem xxxx x xxxx nemá xxxxxxxxxx příjem xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx na doplatek xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx bydlení xxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx osobě xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Nedohodnou-li xx xxxx osoby, xxxx xxxxx pomoci x hmotné xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xx doplatek xx xxxxxxx xxxxxx.

§33x

Xxx, jiný xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx místnost, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx splňují požadavky xx xxxxxx bydlení x xxxx x xxxxxx účelu užívání xxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx jako xxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx základě xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx titulu xxxxx pro xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §33b xxxx. 1. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx titulu x xxxxxxx jiného xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx §33 xxxx. 1 xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx zařízením xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx splňující xxxxxxxx uvedené x §21a xxxxxx x xxxxxxx veřejného zdraví, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x těchto zařízeních xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ubytovacích xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx 2 a §33b xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx považuje též xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx rodinnou xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx rodinnou xxxxxxxx, xxxxx xxxx tyto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxxx x pokud splňují xxxxxxxxx kvality xxxxxxx xxxxx §33b xxxx. 1.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx&xxxx;x xxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx §35a xxxx. 1 pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx x xxxxx xxxx žije xxxx xxxx, které xx xxx tyto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx celý xxx, x je-li xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx poskytován xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx byt, a xxxx se postupuje xxxxx §8. Odečte-li xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx uvedeným xx větě xxxxx, xxxxx, xx pro xxxxx zjišťování xxxxxx xx doplatek xx xxxxxxx a jeho xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx než obytného xxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx

(1) Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rekreaci xxxx xxx xxx xxxxx poskytnutí xxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxx vymezeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx místností, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx splňuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx x pitné vodě. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx §3 xxxx. x), §8, §10 xxxx. 5 x 6, §11, §38, §44 xxxx. 1 xxxx. a) x §44 odst. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxx75), xx xxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx. Pro vymezení xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx rodinnou rekreaci xx použijí §3 xxxx. x), §8, §11, §38 x §40 xxxx. 2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx75), xx xxxxx účinném xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, xx tato xxxxxx xxxx mít xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxx xxxx xxx obytný xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v hmotné xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Při provádění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 252/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§33x

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §33 odst. 6 věty xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx §33a odst. 5 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxx, xxxxxxxxx osoby x xx společně posuzované,

a) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bydlení x bytě xxxxx §33a xxxx. 1,

x) xxxxxx x xxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx pobyt, popřípadě x xxxxxx, xxxxx xx z xxxx xxxx běžně xxxxxxxx, xxxxxx,

x) jsou x xxxx, x níž xxxx xxxxxxxx pobyt, xxxxxxxxx s místem, xxxxx xx z xxxx obce xxxxx xxxxxxxx, spjaty x xxxxxxx pro ně x xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxx přiměřené xxxxxxx.

(2) Xxx hodnocení plnění xxxxxxxx xxxxxx osoby x obcí xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxx v uvedené xxxx vykonává výdělečnou xxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uvedena x §3 odst. 1 písm. x) xxxxxx 1 xx 10,

x) xxx xx xxxxx vedena v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce, x jejímž xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, x xxxx povinnosti xxxxxxxx x zaměstnání xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx, v xxxxx obvodu xx xxxxxxx obec, x xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 1 xx 10,

x) xxx xxxxx v této xxxx xxxx s xxxxxxx,

x) xxx osoba x xxxx xxxx xx nezaopatřené děti, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxx v této xxxx pobývá xx xxxxxxxxxxx důvodů, nebo

f) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx významné důvody, xxxxxxxxx v písmenech x) až x), xxxxx xxxxx x xxxx xxxx.

(3) Při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx v xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx jiné xxxxxxxxx bydlení x xxxx xxxxx §33a xxxx. 1, popřípadě x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx se též, xxx u osoby xxxx předpoklad xxxxxxxx xxxxxxx jinak získat x udržet, i xxxx si jej xxxxxxx xxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 98/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2017

§33x

§33x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 344/2021 Sb.

§34

Odůvodněné xxxxxxx xx xxxxxxx

Xx odůvodněných nákladů xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx spojené x vlastnickou xxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxx než xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx formě xxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při užívání xxxx x jiné xxx xxxxxxx, družstevní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se rozumí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx do xxxx, xxxxx xx x místě xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vlastnickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx výše xxxxxxxxxxxxxx nákladů, maximálně xxxx do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře63),

b) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, maximálně xxxx xx xxxx, která xx x xxxxx xxxxxxx; úhradou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojených x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx (xxxxxxx) vytápění x xx xxxxxxx xxxxx vody, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x vodáren, xx odvádění xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx společných xxxxxxx x xxxx, za xxxxx tuhého xxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx anténou, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x nezbytné xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx nezbytné xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spotřeby xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, případně xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx, x xx xx výši, která xx v xxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxx xx prokazatelnou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx dodávku xxxxxxx xxx bytovou xxxxxxxx určité velikosti xxxxx sdělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; x odůvodněných případech xxx xxxxxxx takto xxxxxxxx xxxxxx xx x 10 %; xx odůvodněný xxxxxx xx považuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) x případech xxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx obytného xxxxxxxx xxxx ubytovacího zařízení xxxxxx nákladů xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x), x xx xx výše, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 80 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx podpoře64),

e) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 6 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x), a to xx výše, která xx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx bydlení xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx64),

x) x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uvedená x xxxxxxxxx x) xx x), x xx xx xxxx, xxxxx xx v xxxxx xxxxxxx, avšak xxxxxxxxx xx xxxx 90 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na bydlení xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx podpoře76).

§35

Xxxx doplatku xx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx za kalendářní xxxxx činí xxxxxx xxxx částkou odůvodněných xxxxxxx xx bydlení, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx12) xxxxxxxxx x xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxx aktuálnímu kalendářnímu xxxxxx, x xxxxxxx, x kterou příjem

a) xxxxx (§9 odst. 1) zvýšený o xxxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxxx převyšuje částku xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx x společně xxxxxxxxxxxx xxxx (§9 xxxx. 1) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx převyšuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx posuzovaných xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x hmotné xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, stanoví xx výše xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx částí příspěvku xx živobytí připadající xx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx za xxxxx x hmotné xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§35x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx, zda xx xxxxx x xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxx §33 odst. 6 xxxx xxxxx xx druhé xxxx xxxxx §33a odst. 5, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx skutečného xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx posuzovaných xxxx, x informaci xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx66). Obsahem informace xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x vyhodnocení xxxxxxxx podle §33c xxxx. 1, které xxx pověřený xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx své xxxxxx xxxxxxxx. Úřad xxxxxxx xx větě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxxxx informaci xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 20 kalendářních xxx xxx dne doručení xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx bydlení xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx přiznán xxxxx, xxxxxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx práce bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx skutečného xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx práce xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx poskytne xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x počtu osob, xxxxxx xx poskytován xxxxxxxx xx bydlení xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x žádosti.

HLAVA XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

§36

Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xx

x) xxxxx uvedená v §2 xxxx. 3,

b) xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 4 x 5, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx v hmotné xxxxx,

x) osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 6, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx x hmotné nouzi.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx okamžité xxxxxx xxxxx uvedené v §2 xxxx. 3 x 6 xx xxxx xxxxx posuzuje xxx xxxxxxxx posuzovaných xxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx okamžité xxxxxx osobě xxxxxxx x §2 xxxx. 5 písm. x) xxxx xxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx xxxxx, xx se xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx společně posuzovaných xxxx, xxxxx společné xxxxxxxxxx není xxxxx xx xxxxx spravedlivě xxxxxxxxx. Mimořádnou xxxxxxxxx xxxxx xxx poskytnout xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx posuzovaných.

§37

Xxxx mimořádné xxxxxxxx xxxxxx

Xxxx mimořádné xxxxxxxx xxxxxx osobě xxxxxxx

x) x §2 xxxx. 3 xx xxxxxxx x doplnění xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx osoby, xxxxx xxxx nezaopatřeným xxxxxxx, x u nezaopatřeného xxxxxx xx xxxx xxxx životního xxxxxx,

x) x §2 xxxx. 4 xxxx. x) xx stanoví x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx až xx xxxxxxxxxxxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx35); x §2 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx a příjmové xxxxxxx xxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osobě x xxxxxx důvodu nepřekročil xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednotlivce35) v xxxxx 12 kalendářních xxxxxx po sobě xxxxxxxx,

x) x §2 xxxx. 5 xxxx. x) xx stanoví x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx do xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x §2 xxxx. 5 xxxx. x) xxxx x) xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 5 xxxx. b) xxxx x), s tím, xx součet dávek xxxxxxxxxxxx xxxxx každého x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx35),

x) x §2 xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx 1&xxxx;000 Xx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; celková xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Součet xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nesmí x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxxxxxxx35).

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ X DÁVKÁCH

§38

Nárok xx xxxxx a xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx na xxxxxxxxx na živobytí x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Nárok xx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx nárok xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 1), xxxxxx xxxxx od xxxxxxx dne kalendářního xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx dávky, xxxxx v xxx xxxxx zároveň splnila xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx dne kalendářního xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx souhlas xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxx s xxx, xxx státní xxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx nebo xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx těchto xxxx, sociální a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, skutečnosti prokazující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx žádosti xxxxx §72, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxx a xxxxxxx.

§39

Minimální xxxx příspěvku xx živobytí x xxxxxxxx xx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x doplatek xx xxxxxxx xx kalendářní xxxxx částky 50 Xx, náležejí x xxxx částce.

§40

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx, komu xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx pomoci x xxxxxx nouzi xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nedosáhlo xxxxx, kterému má xxxxx sloužit, xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx zájmy xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dávku používat, xxxx xxxxxx-xx příjemce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx hrozila ztráta xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob. Orgán xxxxxx x hmotné xxxxx xxxx namísto xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemce i x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx příjemce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx příjemce xxxxxx xxxxxxx přijímat; to xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemůže xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x zvláštní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx použít xx xxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx posuzovaných osob, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx pomoci x hmotné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x ustanovením xxxxxxxx.

§41

§41 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

§42

Formy xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx zjevné, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xx kterému xx xxxxxx. Xxxxx v xxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxx dávky xxxx xxxx dávka xxxxxxxxx x xxxxxx účelu, xxx xxxx poskytnuta, xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x to x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemce.

(3) Doplatek xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo jeho xxxx lze xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx tak, xx plátce xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pronajímateli xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx poskytovateli energií. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx fondu oprav, xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx.

(4) Mimořádná okamžitá xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x obou těchto xxxxxxx.

§43

Xxxxxxx dávek

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx zřejmé, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx poskytovat xxxxx xxxx denně.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxx určených plátcem xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx jeho výše 100 Xx, vyplacen xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však xxxxxxx xxxxxx.

(3) Mimořádná xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx v xxxxx měně převodem xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx příjemcem xxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opravňující x nákupu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poukázky xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx hodnotě xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zavázána.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nouzi s xxxxxx x hmotné xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx dávku k xxxxx, ke xxxxxxx xx určena. Způsob xxxxxxx

x) příspěvku xx xxxxxxxx xxxx určit xxxxxx dávky xxx, xx nejméně 35 % x xxxxxxx 65 % xxxxxxxx xxxxx bude poskytnuto xxxxxxxx poukázky xxxxxxxxxxx x nákupu xxxxx xx stanovené xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxx xxxx xxx 6 měsíců x xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx 35 % x xxxxxxx 65 % xxxxx xxxx xxxxxxxxx poukázkami xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx stanovené xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věty xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 500 Xx, x x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx společně posuzovaná xxxxxx, xxxxx poskytuje xxxx podle §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5, xxxx osobou, které

1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx78),

2. xx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxx omezena xxxxxxxxxxx79),

4. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx péči xx xxxxxx III (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx)74), x xx xxx xxx právní xxxx rozhodnutí o xxxxxxxx této xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx 70 let,

5. xxxx přiznána invalidita XXX. stupně, xxxxx x případech, kdy xx jedná x xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §2 odst. 3 xxxx určit plátce xxxxx tak, že xxxxxxx 35 % x nejvýše 65 % xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opravňující x xxxxxx zboží ve xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přiznané x xxxxxx uvedeného x §2 xxxx. 5 určí plátce xxxxx jako způsob xxxxxxx využitím xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx okamžité xxxxxx, xxxx xxxxxxxx poukázky xx xxxxx xxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx způsob xxxxxxx může u xxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 5 xxxxx xxxxxx xxxxx pouze x xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx těchto způsobů xxxxxxx, xxxx pokud xxxxxx dávky xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x závěru, že xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tímto způsobem.

(6) Xxxxx-xx v xxxx, xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x pobytu, zastaví xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx příslušný, xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx se o xxxxx xxxxxx příjemce xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx předá xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx podkladů, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx přiznána. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx měsíční splátky xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Změna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxx x její xxxx

§44

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx dávku xxxx její xxxxxxx xxx, že xxxxx xx dávku xxxx xx xxxx výplatu xxxxxxx, dávka xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx tato změna xxxxxxx.

(2) Změní-li se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx tak, xx dávka xx xxx zvýšena, provede xx xxxxxxx xxxxx xx prvního xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx kalendářním měsíci, xx kterém tato xxxxx nastala.

(3) Xxxxx-xx xx skutečnosti rozhodné xxx xxxx dávky xxx, že dávka xx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx 50 Xx, nemění se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx suma xxxxxx, x xxxxx xx xxxx zvýšit xxxx xxxxxx výše xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx x úpravě xxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx, xxxxxxx 50 Xx, xxxx xxxxxxxxx xx dávky se xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx-xx xx x xxxxxx, xx něž xxxx xxxxx přiznána, xxxxx xxxxxxxx posuzovaných xxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx, posoudí xx xxxx xxxxx xx dávku x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx změna xxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx koruny nahoru.

(7) Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xx

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx za 3 xxxxxx xxx xxx, kdy orgán xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dávky, její xxxxxxx xxxx zvýšení xxxxxx, nebo

b) odejme, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx sníží, x xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Ustanovení x xxxxxxxxxxxx příjemce x xxxxxxxx posuzovaných osob xx xxxxxxxxx xxx xxxx dotčeno.

§45

(1) Xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx v xxxx náleží,

b) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx pozdějšího xxxx, xxx od jakého xxxxxx,

xx xxxxxx nebo xxxxx, x xx xxx xxx, od xxxxx xxxxx xxxx xxxx zvýšení náleží, xxxxxxx xxxx 3 xxxx zpětně xxx xxx, xxx orgán xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxx, xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxx

x) vyplácená xx xxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxx,

xx xxxxxx xxxx xx xxxx výplata xxxxxxx xxxx xxxxx, x xx xxx xxx následujícího po xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx které xxx byla vyplacena. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x společně xxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxx tím xxxx xxxxxxx.

§46

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx z xxxx společně xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx smrtí xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dne xxxxx příjemce, osobě, xxxxx xx xxxxxxxxx x osob společně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx částek xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx posuzovaných xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx na dávky xxxxxx předmětem dědictví.

(4) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xx xxxxxxxx příjemcem nebo xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

§46x

Xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx se xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx dosavadní xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxx nároku xx xxxx dávku, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx nejstarší společně xxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx s tímto xxxxxxxxx xxxxxx vysloví xxxx osoba xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx společně xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxx x xxxxxxx přechodu xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx platí, xx xxxxxx xxxxx x xxxx, x jinému xxx obytnému xxxxxxxx xxxx x ubytovacímu xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx příjemce xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxx účely xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx nejstarší xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx příjemce xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, x xxxxxx než obytnému xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx.

§46x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 252/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§47

Xxxxx nároku na xxxxx, zánik xxxxxx xx xxxxxxx dávky

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx tímto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, není-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx 3 xxx xxx xxx, xx xxxxx xxxxx nebo xxxx část náleží. Xxxxxxx xxxxx neplyne xx xxxx xxxxxx x xxxxx a xx dobu, xx xxxxxx xxxxx, která xxxx xxx opatrovníka, xxxxx xxxxxxxxxx ustanoven.

§48

Xxxxxxxxxx x srážky

(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx na xxxxx xxxxx xxx do xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§49

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx dávky x osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx o xxxxx, příjemce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

x) osvědčit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx tomu těžko xxxxxxxxxxxx překážky, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nálezy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx vydány, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxx významné xxx xxxxxxxxxxx posudku, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxx Xxxxxxxxxx posuzování zdravotního xxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx, xxxxxx Institut xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx29).

(2) Xxxxxxxx dávky xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pomoci x xxxxxx nouzi změny xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx xxxx výplatu, x xx xx 8 dnů xxx xxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nárok xx xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, x xx xx lhůtě xx 8 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx orgán xxxxxx x hmotné xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinna x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x dávce

a) osvědčit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx na xxxxx, xxxx výši nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx změny xx skutečnostech, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(4) Xxxxx společně xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxxx příjemce. Xxxxx xxxxx společně posuzovaná xxxxxxx splnit xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. a), xx orgán xxxxxx x xxxxxx nouzi xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx povinnosti splnila xx 8 xxx xxx xxx xxxxxxx; xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 8 xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx osoba společně xxxxxxxxxx povinna splnit xx 8 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx skutečností xxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 4 xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem povinnosti xxxxxxx x odstavcích 1 až 4, xxxx xxx po xxxxxxxxxx upozornění xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi, xxxxx x dávce rozhoduje xxxx ji xxxxxxx x xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx posuzované osobě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx do 10&xxxx;000 Xx za porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 4. Pokutu xxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxx společně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Pro xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx platí §59 xxxx. 5 obdobně.

§50

Xxxxxxxxxx státních orgánů, xxxx, xxxxx x xxxxxxx osob

(1) Xxxxxx xxxxxx, xxxx a xxxxx a jejich xxxxxx, další xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby, x xxxxxxxx příjemců xxxxx x osob xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "povinná osoba"), xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx, xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx; xxx-xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxx v xxxxxx xxxxx, platí x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx18). Xxxxx rozhodnými xxx nárok xx xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxx o xxxx příjmu osob, xxxxx o skutečnostech xxxxxxxxxxxxx nezaopatřenost xxxxxx, xxxxx x nepříznivém xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x další xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxx xxxx plněny xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §51a xxxx. 2 xxxx. x) a x), xxxx jejich xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xx ně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informuje příslušnou xxxxxxxx pobočku Xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx x včas xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §51a xxxx. 2 xxxx. x) až x), xxxxxxxx xxxxxx80), xx x období xxxxxxxxxx 12 měsíců od xxxx spáchání jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 jiné přestupky xxxxx §51a xxxx. 2, x o xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočku Xxxxx práce o xxx xxxxxxx x xxxx nezaplacené xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §51a xxxx. 2 xxxx. x) až x) a xxxx xxxx xxxxxxxx též xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx se, xx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx než postupem xxxxx §51a xxxxxxxxxxxxx x existují-li xxxxxxxx xxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxxxx pachatele x xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx odstavce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxx přezkoumatelný.

(5) Xxxxx xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2 x x daném xxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxx xxxxx §51a, xxxxxxxxxxx, nejpozději však xx xxxxx 20 xxx xxx dne, xxx obdržel xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, x této skutečnosti xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx. Xxxxxxx orgán pomoci x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx postup podle §51x zahájí, xxx xx xxxxx skutečností xxxxxx xxxxx §51a xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, a x xxxxxxxxx, kdy postup xxxxx §51a zahájí, xxx srážky na xxxxxx pokut xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností se xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx učinil xxxxxxxx podle odstavců 2 xx 4, xx doby, než xxxxxx informaci xxxxx xxxxxxxx 5.

(7) Jestliže xxxxxxx osoby mohou xxxxxx xxxxx rozhodné xxxxx tohoto zákona xxx nárok xx xxxxx, xxxx xxxx xxxx výplatu xxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxx sdělení xxxxxxxx údajů zbaveny xxxxxxxxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxx xxx případ xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, xxx xx xxxxxx údaje xxxxxx, xxxx podle §38 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a fyzické xxxxx xxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§51

Přeplatky

(1) Jestliže xxxxxxxx xxxxx přijímal dávku, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyšší xxxxxx, xxx náležela, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx její xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vrátit.

(2) Xxxxxxxx xxxxx společně posuzovaná x příjemcem xxxxx xxxxxxxxx, xx dávka xxxx poskytována xxxxxxxx, xxxxxxx to musela x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxxx částky xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx xxxxx byla určena, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx část, jedná xx o přeplatek x osoba je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx orgánu xxxxxx x hmotné xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx vyplatil, za xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nevzniká, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 100 Xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) X povinnosti xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx orgán xxxxxx x hmotné xxxxx, xxxxx dávku xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxx x xxxxx vyplácené xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx částka ve xxxx xxxxxxxxxxxx minima, x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx společně xxxxxxxxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx minima, x xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, nejméně xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima, x xx každé x xxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxx vrátit dávku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x nesprávné výši xxxxxx xxxxxxxxx 3 xxx ode xxx, xxx byla dávka xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, po xxxx xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxx x po xxxx, xxx xxxx xx xxxxxx přeplatku xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx.

§51x

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx bydlení xx xxxxxx pokut xx xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx mladistvým81) x která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx bydlení xxxx xxxxxx s xxx xxxxxxxx posuzovanou, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx více xxx 3 xxxx a xx pravomocného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx jeden xxx82). Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) nepřihlášení xxxxxx k zápisu x xxxxxxx školní xxxxxxxx83),

x) xxxxxxxxxxx péče x xxxxxxxx školní xxxxxxxx žáka84),

c) proti xxxxxxxxx xxxxxxx85),

x) xxxxx xxxxxxxxxx soužití86),

e) xxxxx xxxxxxx87) x

x) x xxxxxxxx povinností stanovených xxxxxx závaznou vyhláškou xxxx88) xxx xxxxxxxx, xxxxxx x ukončení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kulturních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x diskoték, stanovením xxxxxxxxx podmínek v xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku89).

(3) X srážkách xxxxx xxxxxxxx 1 rozhoduje xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx vyplácí xxxx xxxxxxxxx vyplácel. Xxxxxxxx xxxx srážkami xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §51. Xx provedení srážky x xxxxx, je-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx dávka zůstat xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dítě x okruhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Orgán xxxxxx x xxxxxx xxxxx částky xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxx.

§51x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 327/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§52

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x dávkách x xxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxx údajů, x xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zajišťujícím xxxxxxx xxxxxxxx údajů36).

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx údaje x xxxxxxx x jejich xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx dávek x xxxxxxxxxx x tyto xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx x souvislosti x xxxxxxx x xxxxxxx, a to x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxx x xxxxxxx.

(3) Ministerstvo zajišťuje xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx automatizovaného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx povinny xxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x kontrole xxxxx xxxxxxx používat.

(4) Orgány xxxxxx x xxxxxx xxxxx jsou povinny xxxxxxxx uložení všech xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 2), a xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx týkajících se xxxxxxxxxx ukončených xxxxxxxxx xxxxxx x dávkách xx xxxx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x němž došlo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx písemností a xxxxxx xxxxxx xxxx x písemnost xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hmotné nouzi, xxxx součástí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx66).

§53

§53 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§54

(1) Xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výši x x individuálních xxxxxxxxx rozhodují o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vrátit xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 10 000 Xx xxxx xxxxx xxx x předchozím souhlasem xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx x roce poskytnutí. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, který xx vybral, bezodkladně xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Vrácené xxxxxxxxxx, x jejichž xxxxxxx xxxxx x roce xxxxxx poskytnutí xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, popřípadě se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyplacených xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§55
Xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx, zaměstnanci xxxxx, xxxxxxxxxxx městské xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxx Statutem xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zařazení xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx krajů x xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xx seznámili xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xx xxxx nestanoví jinak. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mohou xxx zaměstnanci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, x xxxxx xxxxx tuto xxxxxxxxx xxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x účelu.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, společně xxxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 při xxx xxxxxxxx dozvědí, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx40) xxxx tento xxxxx; xxxxx xxxxx tyto xxxxx sdělit jiným xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dávky, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob.
(3) Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx41) xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx67) údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx; těmto orgánům xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxxxx pojištění,
b) ministerstvu, xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx úřadům x Xxxxx xxx mezinárodněprávní xxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx42),
x) xxxxxxxx daně x xxxxxx43) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx daní,
d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx44) xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx pojistného xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) krajským pobočkám Xxxxx xxxxx45) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnanosti,
f) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx46) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxx orgánům xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx47) ke xxxxxxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx kontroly,
i) Xxxxxxx statistickému úřadu xxxxx potřebné pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se jednotlivých xxxx.
(4) Krajské pobočky Xxxxx práce xxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx informace x xxxxxxxx údaje, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx orgán xxxxxx x hmotné xxxxx xxxxx při xxx xxxxxxxx; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1,
b) xx xxxxxx poskytovat xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu47) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx informace xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx pro účely xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx48) xxxxxxxxx o xxx, xx daná xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo společně x ním xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx obecních xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x xxx zaměstnance xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxxxx, s xxxxxxx xx seznámili xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §64 xxxx. 3. Xxxxxxxx xxxxxx úřady, xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx údaje xxx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx údaje, které xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx při vědecké, xxxxxxxxxx x pedagogické xxxxxxxx xxxx ministerstvem xxx analytickou x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

Xxxxxxxxx činnost

(1) Na xxxxxxxx xxxxxxxx poskytovaných xxxxxx xxxxxxxx orgány, xxxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxx x dalšími xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osobami x xx kontrolu xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx o provádění xxxxxxxx49).

(2) Xxxxxxxxxxx zařazení x orgánech xxxxxx x hmotné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kontroly xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx a krajů x xxxxxx orgánů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxx x §50. Xxx-xx x xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxx povinností, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx §50 jako xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Přestupky

§57

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §55 xxxx. 1 xxxx §55 xxxx. 5 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 1 xxxx §55 odst. 5.

(2) Fyzická osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxx podle §50 xxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx nárok xx xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxx uložit xxxxxx xx 10 000 Xx.

§58

(1) Právnická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxx xxxxx §50 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxx, xxxx výši x výplatu.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze uložit xxxxxx do 20&xxxx;000 Xx.

§59

Xxxxxxxxx xxxxxxx x §57 xxxx. 2 x §58 xxxx. 1 projednávají xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi, xx xxxxxxx výzvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

ORGANIZACE X XXXXXX

XXXXX I

ORGANIZACE

§60

Ministerstvo

Ministerstvo

a) xxxx x kontroluje xxxxx xxxxxx správy x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) zabezpečuje xxxxxxxx postup xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx jednotný xxxxxxxxx xxxxxxx automatizovaného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx aktualizací, x poskytuje xxxxx xxxxxxx bezplatně xxxxxxx xxxxxx v hmotné xxxxx (§52 xxxx. 3),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx žádostí o xxxxx x xxxxxxxx xx xx internetu,

e) xx xxxxxxxx informačního xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx pokyn xxxxxxxx optimální xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§61

Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx

x) rozhoduje x xxxxxxxx příspěvku xx živobytí, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx bydlení x x xxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vedoucí x xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo x xxxxxx předcházení; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx dlouhodobým pobytem xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu57) xxxxx písemně,

c) xxxxxxxx, xxx xx osoba xxxxxxx v §16 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx28) xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 1 xx stala xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) písemně xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx49a), xx úhrnný xxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxx x §5 xxxx. 1 písm. x), x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx rozhodování x xxxxxxxxx na xxxxxxxx, nedosahuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, orgány xxxxxxx x trestním xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx výživné x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx58), xx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx57), xxxxx žádost x xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx na bydlení xxxx mimořádnou xxxxxxxxx xxxxx,

x) iinformuje podle §35a xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx úřad,

i) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §35a odst. 1.

(2) Xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx též xxxxxxxx.

(3) Krajská pobočka Xxxxx práce dále

a) xxxx evidenci xxxx xxxxxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxx, xxxxx obsahuje jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxx, měsíc x xxx xxxxxxxx a xxxxxx pobyt xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxx služby, o xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x obcemi xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak,

c) uzavírá xxxxxxx o výkonu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx nebo xxxxxxx subjekty xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx pojistnou xxxxxxx xxxxxxx odpovědnost xx škodu xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx která xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxx nebo dalšími xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx s xxxx, xx na xxxxx xxxxx může xxx veřejná xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxx x obcí nebo xxxxxxx subjekty xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx služby xxxx xxxx dalšími xxxxxxxx.

§62

§62 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

§62a

§62a zrušen právním xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

§62x

§62x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

XXXXX II

POVINNOSTI X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXX NOUZI, XXXXXXXXXX OBECNÍCH XXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXX X ROZŠÍŘENOU XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX

§63

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx žadatele x xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vstupovat xx xxxxxx, x němž xxxx xxxxx xxxx, x to x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx podmínek nároku xx dávky. Oprávnění x xxxx činnosti xxxx povinni prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx o šetření x xxxxx pro xxxxxxxxxxx podmínek nároku xx dávky xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx učiní záznam xx xxxxx.

(2) Pokud xxxxxxx x dávku, xxxxxxxx dávky xxxx xxxxx xxxxxxxx posuzovaná xxx, že nedají xxxxxxx xx vstupem xx xxxxxx, znemožní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx šetření v xxxxx, x ověření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx na dávku xxxx její výši, xxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxx xxxx.

(3) Zaměstnanci xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx obecních xxxxx xxxx xxxxxxxx úřadů xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx69) x zaměstnanci xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx pracovníci69) xxxx xx základě souhlasu xxxxx v hmotné xxxxx a osob xxxxxxxx posuzovaných oprávněni x souvislosti s xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx obydlí, v xxxx tyto xxxxx xxxx, x xx x cílem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx x této xxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§64

(1) Xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxx v xxxxxx xxxxx jsou x xxxxxxxxxxx s poskytováním xxxxx xxxxxxx

x) chránit xxxxx a xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x zachovávat mlčenlivost, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nouze x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx její situace x xxxx xx x xxxxxxx odpovědnosti,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx bez xxxxxx xx xxxx původ, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, věk, xxxxxxxxx xxxx, sexuální xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx podílí xx životě xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo xx již xx xxxxx xxxxxx nouze xxxxxxxxx,

x) spolupracovat s xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi, xxxxx xxxx zařazeni xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx69), xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x posuzováním xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x společně xxxxxxxxxxxx xxxx, které xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx nezaopatřených xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x analyzovat xxxxx o xxxxxxx x xxxxxx nouzi, xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) dohodnout xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx řešení xxxxxx situace xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, které xxxx xxxxxx pro xxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx dokumentaci x xxxxxxxx a postupech xxxxxx situace xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx ukončení xxxxxxxxxx x osobami x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x dalšími xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx x hmotné xxxxx xxx řešení situace xxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx situace xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx osobám x xxxxxx xxxxx x xxxx pomáhají.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 1 a 2 xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx zařazeni do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako sociální xxxxxxxxxx69), a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sociální xxxxxxxxxx69), xxx xxxxxx xxxxxxx osob x xxxxxx xxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx se tyto xxxxx xx xxxxx xxxxxx nouze xxxxxxxxx; xxxxxx tito zaměstnanci xxxxxxxxxxxx s příslušnou xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx. Tito zaměstnanci xxxx xxxx povinni x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx sociální xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx součástí Xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

§65

Orgány xxxxxx v xxxxxx nouzi, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností a xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nouze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §64,

x) xxxxxxxxx si xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebné x rozhodování ve xxxx hmotné xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx řešení xxxxxx xxxxx informační xxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx.

§65x

Xx xxxxxxxxx činností xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §63 x 64, se xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx poskytuje příspěvek xxxxxx účelové xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx77). Dotace ze xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytována xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§65x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 254/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

HLAVA III

ŘÍZENÍ

§66

Zkrácené xxxxxx

X xxxxxx x změně xxxxxxx výplaty xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx vydání xxxxxxxx podle §76.

§67

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx se xxxx, pokud tento xxxxx xxxxxxxxx jinak,

a) xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx kde xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx krajské xxxxxxx Úřadu práce, xxx xxxxx xxxxx xxxx kde se xxxxxxxx zdržuje, je xxxxxx příslušnou krajská xxxxxxx Úřadu xxxxx, x xxxxxx správním xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxx xxxxxx xxxxxx9) xxxxx xxxxxxx x §61 xxxx. 1 xxxx. c).

§68

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx (§2 xxxx. 1) jsou xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx, xxx xxx-xx x xxxxxx o xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx měly tyto xxxxx způsobit xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx.

§69

Zahájení xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak (§70), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvem.

(2) Xxxxxx x změně xxxx xxx xxxxxxxx dávky xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx společně xxxxxxxxxx xxxx x xxxx úřední.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx veřejnoprávní smlouva xxxxx §6a xxxx. 1, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx. Řízení o xxxxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx první xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx držitele xxxxxxxx licence.

§70

Xxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx fyzické xxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxx nárok nezletilé xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxx xx v xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx nezletilá xxxxxxxxx xxxxx x plném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovník xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx, xxx mu byla xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pobočky Úřadu xxxxx, aby o xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx opatrovníka xxxx xxxx.

§71

Xxxxxx x jiné xxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxx §6a odst. 1, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx první xxxxxxx xxxx, xxx xxxx přijato x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Je-li podle xxxxxx zákona xxx xxxxxx nebo xxxx xxxx předepsán xxxxxxxx, xxx podání xxxx xxxx úkon učinit xxx xxxx digitální xxxx91), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§72

Náležitosti xxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx náležitostí stanovených xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezaopatřenost xxxxxx, xx-xx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx jeho xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxx, xx xx neumožňují xxxxxxxx nepříznivou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx dávka xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxx xxxx, xxxxx užívají xxx, xxxx xxx xxxxxx prostor xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx společně xx xxxxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx pro xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x tom, xxx xx společně xxxxxxxxxxx osobou,

b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx společně posuzovaných xxxx, rodinný stav x adresu místa xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx jejich xxxxxxx xxxxxxxx x majetkové xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx silami.

(3) X xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx přiloženy xxxx doklady:

a) xxxxxxx x výši xxxxxx xxxxxxxx a společně x xxx posuzovaných xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxx, xx xxx, xxxx než obytný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx užívány xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x podlahové xxxxx xxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx standardů xxxxxxx bydlení xxxxxx xxx individuální xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx obytného xxxxxxxx podle §33b,

x) xxxxxx x výši x xxxxxx nájemného, xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vlastnickou formou xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx vlastnickou xxxxxx xxxxxxx,

x) doklad x xxxx pravidelných xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, jiného xxx xxxxxxxx prostoru xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx xxxxxx za dodávku xxxxxxxxxx energie x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dítěti, případně x výši dluhu xx výživném.

(4) X xxxxxxx o xxxxxxxx xx bydlení musí xxx dále xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx x tom, xx xxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx titulu,

b) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx obytného xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, na xxxxxxx kterých je xxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx individuální xx rodinnou xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §33b,

x) xxxxxx o xxxx x úhradě xxxxxxxxx, popřípadě o xxxx obdobných xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, družstevní xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) doklad x xxxx pravidelných xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojené x xxxxxxxx xxxx, jiného xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ubytovacího xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) doklad o xxxx xxxxxx xx xxxxxxx elektrické xxxxxxx x plynu, případně xxxxxxx druhů paliv, x xxxxxx těchto xxxxxxx,

x) doklad prokazující xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle §34 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxx o xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx péči nebo x plném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxx mládež, a xxxxxx prokazující xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxx osiřelého xxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vážné xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ke kterému xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pomoc xxxxxxx xxxx xxxxxxx popis xxxxxxxx (aktuální) xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Lze-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 xx 4 xxxxxx z rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx51) xxxx x jiných xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx přiložení xxxxxxxxx.

(7) Xx-xx žadatelem xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky.

(8) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. c) x d) x x odstavci 4 xxxx. x) a x) spojeno xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx tyto xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx pomoci v xxxxxx nouzi xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§73

V xxxxxx x xxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx záznamy xx xxxxxxxxxxx nosičích xxx, xxxxxxxxxxxxx záznamy, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo fotografické xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx originálu xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi xxxxx xxxxx, která předložila xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx originálu nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx kopie xxxxxxx, xx-xx pochybnosti o xxxxxxxx xxxxxxxxxx kopie.

§74

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx rozhodnutí

(1) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxx dát xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx možnost xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neplatí, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx správnímu xxxxxx předložil xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému práce x sociálních xxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx uvedené x §49 xxxx. 5.

(2) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v řízení xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxx x moci úřední.

§75

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx se xxxxxx jen x xxxxxxx, že

a) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozsahu,

b) dávka xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxx o xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §51a,

x) xxx o xxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 6,

x) xxx x xxxxxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 3,

h) xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx (§40 xxxx. 2),

x) xxx o rozhodnutí xxxxx §54 xxxx. 1.

§76

Xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xx 15 dnů xxx dne výplaty xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxx dávky xx xxxxx xxxxxxxx námitky. X námitkám, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx ke xxxxx výše xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx minima x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx důvodem xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx námitek xxxxx odstavce 2 x 3 xxxxxxx.

§77

Opravné xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx rozhoduje ministerstvo.

(2) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§78

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx vydaná xxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx vykonávají xxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxx návrh xx xxxxxx výkon rozhodnutí.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x prvním xxxxxx xxxxxx.

§79

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Náklady xxxxxx x příspěvku xx xxxxxxxx, mimořádné xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx v hmotné xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§80

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx vyhlášku x xxxxxxxxx §29 x §63 odst. 3.

§81

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx péče xxxxx xxxxxx č. 482/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx sociální xxxx") xxxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, o nichž xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, na xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx x xxxx dávky xxxxxxxx péče v xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx 31. prosince 2006 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x od 1. xxxxx 2007 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx správních xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 30 dnů.

(2) Xxxxxx x odvoláních proti xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx sociální xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 2007.

(3) Xxxxx xxxx dávka xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x nárok xx ni x xxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx, xx nějž působnost xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, posoudí xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxx 2007, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxx xxxx nezaniká, xxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2006. Xxxxxx-xx se, xx xxxxxxxxx xx živobytí xxxxxxxx, xxxxx sociální xxxx xx xxxxxx xxx xxx následujícího xx období, za xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx se, xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx stejné xxxxxx, xxxx dosud vyplácená xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx že xx xxxxxx mezi xxxx xxx xxxxx xxx 100 Xx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sociální xxxx xx do xxxxxxxxx xxxxxxxx změny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Zjistí-li se, xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx o 100 Kč a xxxx než xxxxx xxxxxxxxxxx dávka xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2007 a xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx sociální xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx-xx se, xx příspěvek na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x 100 Xx x xxxx xxx dosud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx odejme xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxx xxx se xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Částky xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výživu xxxxxx xxxxx §5 xxxxxx x. 482/1991 Xx., xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, se promlčují xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxx 12 xxxxxx, xx kterou xx xxxx xxxxx xxxxxx x evidenci uchazečů x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §31 xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(7) Náleží-li xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx při péči x xxxxxxx nebo xxxxx osobu xxxxx xx. XX xxxx 2 zákona č. 213/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x příjemce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx osoba xxxxxx zvýšit xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx.

ČÁST SEDMÁ

ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§82

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 482/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 165/1993 Sb., xxxxxx xx mění x doplňuje xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 482/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 84/1993 Xx.

3. Xxxxx č. 134/1995 Sb., xxxxxx xx doplňuje xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 482/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

4. Xxxxx č. 136/1996 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 482/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxx č. 280/2003 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 482/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Zákon č. 422/2003 Sb., xxxxxx se xxxx zákon č. 482/1991 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

§83

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2007.

Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. r.
Paroubek x. x.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Doba 12 xxxxxx xxxxxxx x xx. XXX xxxx 18 [§24 xxxx. 1 písm. x)] xx počítá xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXVI xxxxxx právním předpisem x. 261/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xx. VI

Přechodné ustanovení

Pokud xx xxxxx, xxxxx xxxx stanovena soudem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxxx, ke xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx X xxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; to xxxxx xxx, xxx-xx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxx x xxx pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x tom, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxx nezletilému xxxxxx, xxx plní xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx dluhu na xxxxxxxx xxxxx článku X bodu 3 xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. VI xxxxxx právním předpisem x. 259/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx 6 kalendářních měsíců xx xxxx xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx. x) x §55 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx 1. xxxxx 2009, xx počítá xx 1. xxxxx 2009.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 písm. x) xx x), §5 xxxx. 2 písm. x) x §5 xxxx. 6 xxxxxx x. 111/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 2011.

2. Xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx se zjišťuje xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx pro xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2011, xxxxxxxxx po xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx x xx 31. prosinci 2011. Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kryjící xxxxxxxxxxx za xxxxx xx majetku xxxx xx zdraví, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx jí bude xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2011 na xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011, xxxxxxxx xx xxxxxx s xxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx pojistné x xxxx smlouvy xx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011 xxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx výkonu veřejné xxxxxx jsou xxxx xxxxxxx bezúplatně předat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx bezodkladně xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx od 1. xxxxx 2012 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx předměty, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx jinak.

4. Ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx částky nahrazující xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx nevede xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xxx xxxxxxxx dávky xxxxx xxxxxxxx dlužné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §32, xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona povinnost xxxxxx xxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx účinných do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, které xxxx xxxxxx karta xxxxxxxxxx xxxxxxx x které xx dávka xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 4 x 5 zákona x. 111/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxx vyzvána krajskou xxxxxxxx Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx písemně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx změnu xxxxxxx xxxxxxx dávky nejpozději xx 2 xxxxxx xxx dne xxxxxxx xxxxx xxxx 1.

3. Xxxxx xxxxx nesdělí xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx České republiky xxxxxx výplaty dávky xxxxx xxxx 1 xx 3 kalendářních xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx xxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx oprávněnou xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x nebude-li xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poukazem.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 306/2013 Xx. x účinností xx 1.11.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx v xxxxxx nouzi x xxxxxxx případě xxxxxxxxxx xx 3 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx správní xxxxxx x přehodnocení nároku xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi xxxxx xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xx xxxxx pomoci v xxxxxx xxxxx náležející xx období xxxx 1. xxxxxx 2015 xx posuzují podle xxxxxx x. 111/2006 Xx., ve znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

3. K xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality bydlení xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §33b xxxxxx x. 111/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2015, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx přihlížet až xx 1. xxxx 2015. V období xx 1. xxxxx 2015 do 31. xxxxx 2015 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §34 xxxx. x) xxxx x případech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx prostoru stanovena xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §34 písm. x) xxxxxx č. 111/2006 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §33a xxxx. 3 xxxxxx x. 111/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, budou xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi xxxxxxxxx xx xx 1. xxxxxx 2015. X xxxxxx xx 1. xxxxx 2015 xx 30. dubna 2015 xxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx bydlení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §34 xxxx. x) xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 2 kalendářních měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx osoby, které xxxxxxxx dávku pomoci x hmotné nouzi xx základě xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rekreaci xxxx jiného xxx xxxxxxxx prostoru x xxx, xx nebude-li xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiný xxx xxxxxx prostor xx 1. xxxx 2015 xxxxxxxx standardy kvality xxxxxxx xxxxx §33b xxxx. 1 xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, popřípadě snížena. Xxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx i x případě, jestliže xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §33a xxxx. 3 zákona x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxx xxxxxx v xxxxxx nouzi, xxxxx x rámci xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §33b odst. 1 xxxxxx č. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx bezodkladně informovat x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, pronajímatele xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prostoru. Xxxxxxx jako xx xxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §33a xxxx. 3 xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 252/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §24 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 111/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx na xxxxx xxxxxx v xxxxxx nouzi xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx pomoci x hmotné xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx xxxxxx v xxxxxx nouzi v xxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 3 kalendářních xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxx pomoci x xxxxxx nouzi xxxxx xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi xxxxxxxxx podle zákona x. 111/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx pomoci x xxxxxx nouzi xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přehodnotí xxxxx xx opakující se xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx podle xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxxx podmínky xxxxx §33 xxxx. 9 xxxx první.

2. Řízení x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx zákona x. 111/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 98/2017 Xx. x účinností od 1.6.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx zahájená x xxxxxxxxxx neskončená xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/2006 Sb., xx znění účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 kalendářních xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 5 písm. x) zákona x. 111/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 309/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x §51a xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, spáchané xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx pro přestupky, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx1) x po xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 327/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle zákona x. 111/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxx práce České xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx město Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx") xxxxxx v xxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2022 do 30. září 2022 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příspěvku xx živobytí a xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx místní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx a zároveň xx vyzve, aby x xxxxxxx, kdy xx místo, kde xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx bydlí, xxxxxxx xx místa, kde xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx doplatek xx xxxxxxx vyplácí; toto xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx bodu 2 xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx naposledy xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx §43 xxxx. 6 zákona x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx.

Xx. IV xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 203/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

Xx. VI

Přechodné ustanovení

Řízení x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi xxxxxxxx x pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx se xxxxxxx xxxxx zákona x. 111/2006 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. VI xxxxxx právním předpisem x. 407/2023 Sb. x účinností xx 28.12.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 111/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2007.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

165/2006 Xx., kterým xx mění zákon x. 325/99 Sb., x azylu a x xxxxx zákona x. 283/91 Sb., x Policii ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2006

585/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx, xxxxx č. 262/2006 Sb., zákoník xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxxxx xxxxx, zákon č. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 111/2006 Xx., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Sb., x xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 31.12.2006

261/2007 Xx., x stabilizaci veřejných xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008 x xxxxxxxx §9, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2009

379/2007 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx zákona x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s účinností xx 21.12.2007

88/2008 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, x xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

239/2008 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxxxxxxxx partnerstvím

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

259/2008 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2008

306/2008 Xx., kterým xx mění zákon x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

382/2008 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009 x xxxxxxxx §24, který xxxxxx xxxxxxxxx od 1.1.2010

479/2008 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2009, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx od 1.1.2009 xxxx 1.1.2010

41/2009 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxxx

x účinností od 1.3.2009

206/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností od 1.7.2010

141/2010 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 111/2006 Xx., x pomoci x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2010

347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx věcí

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

427/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., x azylu x x xxxxx zákona x. 283/91 Xx., x Policii XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx ČR a x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2011

80/2011 Xx., nález XX xx xxx 1.3.2011 xx. zn. Xx. ÚS 55/10 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 347/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

329/2011 Sb., x poskytování xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

364/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx opatřeními v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

366/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx, zákona o xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2012

458/2011 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx daňových a xxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

306/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxx sociálních xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x změně daňových xxxxxx x xxxxxxxxxxx x rekodifikací soukromého xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2014

252/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 111/2006 Xx., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015 x xxxxxxxx §9, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 19.11.2014

254/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 108/2006 Sb., x sociálních službách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., o xxxxxx x hmotné xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 73/2011 Xx., o Xxxxx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 31.12.2014

205/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx zákon x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx pojištění zaměstnanců, x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2015

377/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2016

188/2016 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x hazardních xxxxx x xxxxxx o xxxx z hazardních xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

298/2016 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Sb., o xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 19.9.2016

367/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 111/2006 Xx., x xxxxxx v hmotné xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.2.2017

98/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x hmotné xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 117/1995 Xx., x státní sociální xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2017 x xxxxxxxx §42, který xxxxxx účinnosti 20.4.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx za přestupky x řízení o xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

309/2018 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2019

588/2020 Sb., x náhradním xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx dítě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx)

x účinností xx 1.7.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2022

327/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx přestupcích, xx xxxxx zákona č. 178/2018 Sb.

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

344/2021 Sb., xxxxx XX ze xxx 24.8.2021 xx. xx. Xx. ÚS 40/17 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §33 odst. 9 x §33d xxxxxx x. 111/2006 Xx., x pomoci v xxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.9.2021

363/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

203/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 111/ /2006 Sb., x pomoci x xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2022

456/2022 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 110/2006 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx nouzi, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2023

407/2023 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/1995 Xx., x státní sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 73/2011 Xx., x Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx nouzi, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 28.12.2023, 1.1.2024, 1.2.2024 x 1.7.2024

412/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2024

454/2023 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 65/2022 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Ruské xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Čl. 30 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx.
2) Zákon č. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu.
3) §25 xxxx. 5 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
4) §120 xxxxxx x. 435/2004 Xx.
5) Xxxxx č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5x) §48 xx 51 xxxxxx x. 108/2006 Sb., x sociálních xxxxxxxx.
5x) §52 xxxxxx č. 108/2006 Xx.
5x) §24 xxxx. 1 zákona x. 54/1956 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
§25 x 31 xxxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
6) §7 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (rozpočtová xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 112/2006 Xx.
7) Xxxxx č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7x) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 326/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Nařízení Rady (XXX) č. 1612/68 ze xxx 15. xxxxx 1968 x xxxxxx xxxxxx pracovníků uvnitř Xxxxxxxxxxxx.
11) §15a xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 217/2002 Xx.
11a) §42c xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 161/2006 Xx.
12) §24 x 25 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) §4 odst. 6 xxxxxx x. 110/2006 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §6 xxxx. 1 x 10 zákona x. 586/1992 Sb., x xxxxxx z příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
14x) Xxxxxxxxx §192 xxxxxxxx xxxxx.
16) §7 x 8 zákona x. 110/2006 Xx., x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
17) §36 x násl. xxxxxx x. 117/1995 Xx.
17x) §21 x 24 xxxxxx x. 108/2006 Xx.
18) Zákon č. 48/1997 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Xxxxx č. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx.
20) Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Zákon č. 198/2002 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
21a) §33 xxxx. 2 zákona x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
22) §321 x 322 občanského xxxxxxxx xxxx.
23) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
25) §12 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) §33 xxxx. 1 xxxxxx x. 435/2004 Xx.
27) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) §106 xxxx. 3 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx zákona x. 112/2006 Xx.
29) §8 xxxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §11 x násl. xxxxxx x. 117/1995 Xx.
31) §2 xxxx 3 xxxxxx x. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
32) §4 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
33) §717 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33x) §34 xxxxxxxx č. 182/1991 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx České xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 107/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nájemného x xxxx a o xxxxx zákona č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) §2 xxxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu.
36) Zákon č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxxx č. 133/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
38) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) §13b xxxxxx č. 133/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 53/2004 Xx.
39x) Xxxxx č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Xxxxxxxxx §128 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, §8 xxxxxxxxx xxxx.
41) §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) Xxxxx č. 359/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) §1 xxxxxx x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) §1 xxxxxx x. 551/1991 Xx., o Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx č. 280/1992 Xx., o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dalších zdravotních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) §7 xxxxxx č. 435/2004 Xx.
46) §12 xxxxxxxxx řádu.
47) §3 xxxxxx č. 166/1993 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
48) Xxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a jiném xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx znění xxxxxx x. 383/2005 Sb.
49) Xxxxxxxxx xxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49x) §106 xxxx. 4 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 379/2007 Xx.
50) Xxxxx č. 227/2000 Sb., o elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) Například §8 xxxx. 1 xxxxxx x. 582/1991 Xx.
52) Zákon č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
53) Zákon č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) Xxxxx č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) §12 xx 16 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
56) §108 xxxxxx č. 435/2004 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57) §42i xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 427/2010 Xx.
58) §106 xxxx. 3 zákona x. 326/1999 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
59) §1 xxxxxx x. 359/1999 Xx.
60) §9 xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) §55 xxxx. 1 xxxx. x) x §52 xxxx. x) zákoníku xxxxx.
62) Xxxxx č. 108/2006 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
63) §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 117/1995 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) §4b xxxxxx x. 73/2011 Xx., o Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 366/2011 Sb.
66) §4a xxxxxx x. 73/2011 Xx., x Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 366/2011 Sb.
67) §81 xxxx. 2 x 3 zákona č. 187/2006 Sb.
68) Zákon č. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
69) §109 x xxxx. xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

70) §141 xxxx. 1 x §144 xxxxxxxx xxxxx.

71) §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 110/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

72) §744 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

73) §745 a 746 xxxxxxxxxx zákoníku.

74) Xxxxx č. 108/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

75) Xxxxxxxx č. 268/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx stavby, xx xxxxx xxxxxxxx x. 20/2012 Xx.

76) §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

77) Xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

78) §33 odst. 2 xxxxxx x. 108/2006 Sb.

79) §55 a xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

80) §12 xxxxxx x. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

80) §50b xxxxxx x. 359/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

81) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 218/2003 Xx., x odpovědnosti xxxxxxx za protiprávní xxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x soudnictví xx věcech xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

82) §40 xxxxxx x. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx.

83) §182a xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 x 2 xxxxxx č. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 178/2016 Xx.

84) §182a odst. 1 písm. a) xxx 3 zákona x. 561/2004 Xx., xx xxxxx zákona x. 178/2016 Xx.

85) §5 xxxx. 1 zákona x. 251/2016 Sb.

86) §7 odst. 1 x 3 xxxxxx x. 251/2016 Xx.

87) §8 xxxx. 1 x 3 xxxxxx x. 251/2016 Xx.

88) §4 odst. 2 xxxxxx x. 251/2016 Xx.

89) §10 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 313/2002 Xx.

90) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

91) Xxxxx č. 12/2020 Sb., x xxxxx xx xxxxxxxxx služby a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

1) §7 x 8 zákona č. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx.