Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2019.


Zákon o pomoci v hmotné nouzi
111/2006 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Hmotná nouze §2

Osoba, která není v hmotné nouzi §3

Dávky §4

Okruh oprávněných osob §5

Orgány pomoci v hmotné nouzi §6

Pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a újezdní úřady §7

ČÁST DRUHÁ - VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

Společně posuzované osoby §8

Příjem §9

Aktuální kalendářní měsíc a rozhodné období §10

Zvýšení příjmu vlastním přičiněním §11

Zvýšení příjmu vlastní prací §12

Zvýšení příjmu řádným uplatněním nároků a pohledávek §13

Zvýšení příjmu prodejem nebo jiným využitím majetku §14

Celkové sociální a majetkové poměry §15

Posuzování neodůvodnitelné zátěže pro systém pomoci v hmotné nouzi §16 §17

Nezaopatřené dítě §18

Veřejná služba §18a §19 §20

ČÁST TŘETÍ - DÁVKY

HLAVA I - PŘÍSPĚVEK NA ŽIVOBYTÍ

Podmínky nároku na příspěvek na živobytí §21

Povinnost vrátit příspěvek na živobytí nebo jeho část §22

Výše příspěvku na živobytí §23

Částka živobytí osoby a částka živobytí společně posuzovaných osob §24

Hodnocení snahy zvýšení příjmu vlastní prací §25

Hodnocení možnosti využití majetku §26

Hodnocení možnosti uplatnění nároků a pohledávek §27

Hodnocení možnosti zvýšení příjmu u nezletilých dětí §28

Zvýšení částky živobytí osoby z důvodu dietního stravování §29 §30 §31 §32

HLAVA II - DOPLATEK NA BYDLENÍ

Podmínky nároku na doplatek na bydlení §33

Byt, jiný než obytný prostor a ubytovací zařízení §33a

Standardy kvality bydlení jiného než obytného prostoru, stavby pro individuální či rodinnou rekreaci a jejich kontrola §33b

Podmínky pro posouzení případů hodných zvláštního zřetele §33c

Oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů §33d

Odůvodněné náklady na bydlení §34

Výše doplatku na bydlení §35

Doba poskytování doplatku na bydlení §35a

Vzájemná součinnost krajské pobočky Úřadu práce, obce a pověřeného obecního úřadu nebo újezdního úřadu §35a

HLAVA III - MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC

Podmínky nároku na mimořádnou okamžitou pomoc §36

Výše mimořádné okamžité pomoci §37

ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DÁVKÁCH

Nárok na dávku a její výplatu §38

Minimální výše příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení §39

Příjemce a zvláštní příjemce §40 §41

Formy poskytování dávek §42

Výplata dávek §43

Změna skutečností rozhodných pro nárok na dávku a její výši §44 §45

Přechod nároku na dávky při úmrtí žadatele nebo příjemce §46

Přechod nároku na opakující se dávky při ztrátě podmínky nároku dosavadního příjemce §46a

Zánik nároku na dávku, zánik nároku na výplatu dávky §47

Postoupení a srážky §48

Povinnosti a odpovědnost žadatele, příjemce dávky a osoby společně posuzované §49

Povinnosti státních orgánů, obcí, krajů a dalších osob §50

Přeplatky §51

Informační systém pomoci v hmotné nouzi §52

Údaje poskytované Ministerstvem vnitra §53 §54

Mlčenlivost §55

Kontrolní činnost §56

Přestupky §57 §58 §59

ČÁST PÁTÁ - ORGANIZACE A ŘÍZENÍ

HLAVA I - ORGANIZACE

Ministerstvo §60

Krajská pobočka Úřadu práce §61 §62 §62a §62b

HLAVA II - POVINNOSTI A OPRÁVNĚNÍ ORGÁNŮ POMOCI V HMOTNÉ NOUZI, POVĚŘENÝCH OBECNÍCH ÚŘADŮ, OBECNÍCH ÚŘADŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ A ÚJEZDNÍCH ÚŘADŮ A JEJICH ZAMĚSTNANCŮ §63 §64 §65 §65a

HLAVA III - ŘÍZENÍ

Zkrácené řízení §66

Místní příslušnost §67

Účastníci řízení §68

Zahájení řízení §69

Zastupování §70

Podání a jiné úkony §71

Náležitosti žádosti §72

Důkazní prostředky §73

Vyjádření k podkladům pro rozhodnutí §74

Vydávání rozhodnutí §75

Oznámení a námitky §76

Opravné prostředky §77

Výkon rozhodnutí §78

Náklady řízení §79

ČÁST ŠESTÁ - ZMOCŇOVACÍ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Zmocňovací ustanovení §80

Přechodná ustanovení §81

ČÁST SEDMÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zrušovací ustanovení §82

Účinnost §83

č. 261/2007 Sb. - Čl. XXVI

č. 259/2008 Sb. - Čl. VI

č. 382/2008 Sb. - Čl. VI

č. 366/2011 Sb. - Čl. II

č. 306/2013 Sb. - Čl. XII

č. 252/2014 Sb. - Čl. II

č. 367/2016 Sb. - Čl. II

č. 98/2017 Sb. - Čl. II

č. 309/2018 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 80/2011 Sb.

INFORMACE

111
XXXXX
xx xxx 14. xxxxxx 2006
x xxxxxx x xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Tento zákon xxxxxxxx poskytování xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxx"), xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx").

(2) Xxxxx má xxxxx xx základní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxx xxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nouze xx xxxxxx x sociální x xxxxxxxxx poměry xxxxx, xxxxx žádá x dávku, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx posuzovaných osob xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x životním x existenčním xxxxxx2), xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx příjem x xxxxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx

x) po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx (§9 xxxx. 2) xxxxxxxxxx xxxxxx živobytí (§24), xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx (§34) x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "odůvodněné xxxxxxx xx xxxxxxx"),

xxxxxxx si xxxxxx tento xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přičiněním x xxxxxxxxxxx xxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx se xxxxxxxx xx osobu x xxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, celkovým xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vážná xxxx xx zdraví.

(4) Xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx pomoci v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, kterou xxxxxxxx vážná xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx sociální x xxxxxxxxx poměry xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx silami; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí zejména xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, zemětřesení), xxxxx xxxx jiná xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ekologická xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Za xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx orgán xxxxxx x xxxxxx xxxxx považovat též xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx k příjmům x celkovým sociálním x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, spojeného zejména xx zaplacením xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zaměstnání, x xxxxxxx jízdného x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a x xxxxxxx nezbytné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) na xxxxxx nákladů spojených x pořízením xxxx xxxxxxx nezbytných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů souvisejících xx vzděláním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nezaopatřeného xxxxxx a na xxxxxxxxx nezbytných činností xxxxxxxxxxxxx xx sociálně-právní xxxxxxxx xxxx59).

(6) Za xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx v hmotné xxxxx xxxxxxxxx též xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx, s xxxxxxx xx neuspokojivé xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx finančních prostředků xxxxxx xxxxxxx řešit xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx sociálním xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xx xxxxxxxx xxxxx chorobných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxxxxxx léčebny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx propuštěna xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x pěstounské xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x 19 xxxxxx, nebo

d) xxxx xxxxxxxxxx naplněny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzhledem x tomu, xx xx osobou xxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx, xxxxx práva x xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§3

Xxxxx, která xxxx x xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxxx v xxxxxx nouzi xxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxx x pracovním xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 20 xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost x xxxx vedena x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxx nemá x těchto xxxxxx x xxxxxxxxx období xxxxxx, x výjimkou xxxxx, xxxxx je

1. xxxxxx 68 xxx,

2. xxxxxxxxxxx starobního xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxx pobírající xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x řádně xxxxxxxxx xxxxxxx x 1 xxxx x x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx rodičovský xxxxxxxxx, x xx xx xxxx trvání xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxx, xxxxx x vážných xxxxxx nemůže xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

5. osobou osobně xxxxxxxx x xxxx xx věku xx 10 xxx xxxxxxx xx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx X nebo xxxxxx xxxxxx pečující x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), xxxx xx xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx), x xx za předpokladu, xx x žádosti x xxxxxxxxx xx xxxx pro xxxxx xxxxxxxx xx pomoci xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx příspěvku xx péči xxxxxxxxxxx xxxxxx ohlášena jako xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx17a); xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx toto xxxxxxxxxx použít xxxxx x xxxxx x xxxx, a xx xx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

6. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx ve stupni XX (xxxxxxx těžká xxxxxxxxx), nebo ve xxxxxx XXX (těžká xxxxxxxxx) xxxxx xx xxxxxx IV (xxxxx xxxxxxxxx),

7. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxx,

9. xxxxx xxxxxxxxx x důvodu, který xx xxx x xxxxxxxxxx pojištěného podle xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x vzniku xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti,

10. aměstnancem, xxxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxx xxxx, xxxx, odměnu xx práci nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx70),

x) xx xxxxxx x xxxxxxxx uchazečů o xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnání3) xxxx xxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxx x řešení zaměstnanosti4), x to xx xxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx kterém xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx si xxxxxx xxxxxxxx přičiněním (§11),

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činnou x její příjem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x proto xxxx xxxxx z xxxxxx pojištění; xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx považuje xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx60),

x) xx xxxxxx, xxxxx byla xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uložen xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx po dobu 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx trestu,

f) xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx vzata do xxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, xx xxxxxx tato xxxxxxxxxx nastala, za xxxxxxxxxxx xx uvedená xxxxxxxxxx x tomuto xxx xxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5c) xxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx proto, xx xx úmyslně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx vznikla xxxxxxxx neschopnost xxxxxxxxx xxxxxx ve rvačce, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx, x proto xx xxxxxxxxxx nenáleží xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) je xxxxxx, které xxxx xxxxx odejmuta xxxxx §45 odst. 2 xxxx §49 xxxx. 5, xxxx x xx společně xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx dobu 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxxx byla xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), x) xxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1, xxxxxxxx se xxx účely xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx; x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §23 písm. x). Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx též xxxxx, xxxxx xxxx oprávněnou xxxxxx.

(3) Xxxxx pomoci x xxxxxx nouzi xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určit, že xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx e), x) x x), x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx zaopatření x xxxxxxxxx xxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §48 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx nouzi.

(4) Xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx x hmotné xxxxx xxxx xxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, že xx xxxxx x xx xxxxxx odůvodněných xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xx považuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§4

Xxxxx

(1) Dávky x xxxxxxx pomoci x xxxxxx nouzi xxxx

x) xxxxxxxxx xx živobytí,

b) xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx okamžitá xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx na živobytí x doplatek xx xxxxxxx xxxx dávky xxxxxxx se xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx jednorázovou.

(3) Xxxxxxx na dávky xxxxx xxxx.

§5

Okruh oprávněných xxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a na xxxxxxxx xx xxxxxxx xx nárok při xxxxxxx tímto zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) osoba, xxxxx xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu7) xxxx xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx pobyt xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx7a), x xx xxxxx xx bydliště xx xxxxx České republiky,

b) xxxxx, které xxx xxxxxx azyl xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8), x xx pokud xx bydliště xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx trvalého xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx pokud xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

d) občan xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9) xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, nevyplývá-li xx nárok na xxxxxxxx výhody z xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx10), x xx xxxxx xx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx11), xxxxx xx hlášen xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9) xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxxx-xx mu xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx10), a to xxxxx xx bydliště xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx právním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx bylo vydáno xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu11a), x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 3 xx xxxxx xxx splnění xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9), x xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Mimořádnou okamžitou xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 4 x 5 xxx poskytnout xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2. X případech xxxxxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 3 xxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2.

(5) Mimořádnou okamžitou xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 6, xxxxx je xxxxxxx x odstavcích 1 x 2.

(6) Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx České republiky, xxxxxxx pokud xx xxx xxxxxxxxxx zdržuje, xxxxxxxx zde xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zde x rodinou, plní xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx důvody, zájmy xx aktivity, xxxxxxx xxxxxxxx souvislost xxxxxxx xxxxxx této xxxxx x Českou xxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx

x) Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx"),

x) Ministerstvo xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx").

§7

Xxxxxxxx obecní úřady, xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx působností x újezdní xxxxx

X xxxxxxx pomoci v xxxxxx nouzi xxxx xxxxxxx úkoly xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxx úřady. Xxxxx působnosti stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx je výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX NĚKTERÝCH XXXXX

§8

Xxxxxxxx posuzované osoby

(1) Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xx společně x ní xxxxxxx xxx, xxxx než xxxxxx prostor xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx užívá xxx, xxxx xxx xxxxxx prostor xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx společných xxxxxx, xx-xx xxxxx osobou xxxxx zákona o xxxxxxxx x existenčním xxxxxx71).

(2) Xxxxx xxxxxx x hmotné nouzi xxxx v xxxxxxx, xx xxxxx lze xxxxxxxxx v rámci xxxx xx více xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx13), xx kterého xxxxxx xxxxx patří, x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx dávky xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx osob užívajících xxxxxx byt, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx na xx, xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxx, xxxx než xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx nejsou se xxxxxxxxx x dávku, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx příjemce xxxxx, xxxxx nemůže xxxxxxx xxxx skutečných xxxxxxx na xxxxxxx xxx xxxx xxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx postupem xxxxxxxx v xxxxxxxx 3 x xxxxxx xxxxxxx na bydlení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx.

(5) Jestliže xxxxxx možné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxx než xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx pro xxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 3 podle xxxxxxxxxxxx nákladů na xxxxxxx podle §26 xxxxxx o státní xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx než xxxxxx prostor xxxx xxxxxxxxx zařízení postupem xxxxxxxx v odstavci 3 podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §34 xxxx. x).

(6) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nákladů xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 nebo 5, xxxx xx odůvodněné xxxxxxx na bydlení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na bydlení.

§9

Příjem

(1) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xx xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxx

x) 70 % xxxxxx xx závislé xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx daně z xxxxxx, a xx xx xxxxxxx daně x xxxxxx fyzických xxxx a pojistného xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x ze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx krajskou xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zaměstnanců při xxxxxxxx neschopnosti zaměstnavatele x x změně xxxxxxxxx xxxxxx3),

x) 80 % příjmu

1. z xxxxxxx xxxx (xxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx) xx xxxx xxxxxxx 14 xxx x xx 1. ledna 2012 xx 31. prosince 2013 xx xxxx xxxxxxx 21 xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů14a) x x dávky nemocenského xxxxxxxxx15),

2. x xxxxxxx x nezaměstnanosti x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx,

3. x xxxxxxx poskytovaných x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx53),

x) 100 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjmů xxxxx zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx16), x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoby nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx účely xxxxxxxxx na živobytí xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 snížený x xxxxxxxxx náklady xx xxxxxxx; za xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx (§34), xxxxxxx však xx xxxx 30 %, x x hlavním xxxxx Praze xx xxxx 35 % xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx příspěvku xx xxxxxxxx započítávají x xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §34, ale xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vynakládá, xxxxxxx až xx xxxx, která je x xxxxx obvyklá, xxxxx maximálně xx xxxx 75 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx64).

(3) Za xxxxxx xxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx považuje xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1, x xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx péče17),

b) xxxxxx xxxxxxxxx x §7 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu x

x) xxxxxx xxxxxxxxx x §7 xxxx. 2 xxxx. m) xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozhodné xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx kalendářním měsícem xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx žádost x dávku, x x xxxxxxx poskytování xxxxx kalendářní xxxxx, xxx který xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx se xxxx dávky.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx zjišťuje xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xx

x) x xxxxxxxxxxx xx xxxxx období 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx aktuálnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx x osoby xxxx xxxxxxx x xxxxx xx společně xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x podstatný xxxxxx xxxxxx x aktuálním xxxxxxxxxxx xxxxxx nadále xxxx, rozhodné období xxxxxx kalendářním xxxxxxx, xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx příjmu xxxxx, xxxxxxxx však xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x 2 kalendářní xxxxxx xxxxxxxxx aktuálnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx aktuálním kalendářním xxxxxxx; xx podstatný xxxxxx příjmu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, ukončení výplaty xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podpory při xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x jednorázové xxxxx xxxxxx aktuálního kalendářního xxxxxx.

(3) Rozhodným obdobím, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kalendářnímu xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx příslušník xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx systému xxxxxx v hmotné xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc.

(5) Rozhodným xxxxxxx, za xxxxx xx zjišťuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) v xxxxxxx xxxxxx žádosti x opakující se xxxxx, je aktuální xxxxxxxxxx měsíc,

b) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxx předcházející xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx obdobím aktuální xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx podání xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx aktuální xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Pokud x xxxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx poklesu xxxxxx xxxxxxx u xxxxx ze společně xxxxxxxxxxxx osob, má xx xx xx, xx xx jedná x xxxxxxxxx pokles xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§11

Zvýšení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 x 5, xxx xxxx osoba x xxxxxxxx s xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx si xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přičiněním xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) řádným xxxxxxxxxx xxxxxx a pohledávek,

b) xxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxx xxxxxxx,

x) vlastní xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xx příjem xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx posuzování hmotné xxxxx u xxxxx, xxxxx xx uvedena x §3 odst. 1 písm. x) xxxxxx 1 xx 10.

(4) Prodej xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx nebo xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; orgán xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vztahu k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx s xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx pomůcka, xx kterou xx xxxxx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx19),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x výdělečné xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx nezajistitelné dopravě xx školy xxxx xxxxxxxxxx,

x) uzavřeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx20).

(5) Xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx xxxxxx vyžadovat xxxxxx xxxx jiné využití xxxxxxx též x xxxxxxx, xxx majetek xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx stavebního xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx dávka, xxxxx nárok xx xxxx xxxxx xxxx; x xxxxxxx, xxx xx výše xxxxxx, xxxxx xx byla xxx účely xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx získána, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx životního xxxxxx xxxxx xxxx společně xxxxxxxxxxxx osob, xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přihlíží xxxxx.

§12

Zvýšení xxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx možnost xxxxxxx příjmu vlastní xxxxx se xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx.

(2) Xx projevenou snahu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx

x) prokázaná vlastní xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x evidencí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx,

x) výkon veřejné xxxxxx (§18a), xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v rozsahu 20 xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xx dobu, kdy xxxxx nadále xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a).

§13

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nároků x pohledávek se xxxxxx uplatnění

a) nároku xx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx důchodového xxxx,

x) xxxxxx na xxxxx státní sociální xxxxxxx,

x) xxxxxx na xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx neprovdané matce,

e) xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vztahů, xxxxxx xx podporu x nezaměstnanosti x xxxxxxx xxx rekvalifikaci x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zaměstnanců při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx3),

x) nároku x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy je xxxxxx, xx jejich xxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xx xx xxxxx spravedlivě xxxxx.

§14

Xxxxxxx xxxxxx prodejem xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx příjmu xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx majetku xx xxxxxx prodej xxxx xxxx využití majetku, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx prodej xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx22).

(2) Xxxxxx nebo jiné xxxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x případech, xxx xx xxxxxx, xx xxxx prodej xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx nebyly úměrné xxxxx x xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§15

Xxxxxxx sociální x xxxxxxxxx poměry

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx dostala. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příslušný orgán xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxx účely xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx majetkovými poměry xxxxxx hodnota xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx23), xxxxxxx xxx xxxxxx ihned, xxxxxxxxx po xxxxxx xxxx, pro xxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přechodného xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx jiné xxxxxxxx. X movitého a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx první, xx xxxxxxxx majetek, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx využití xxxxx xx osobě xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx xxxxxx osoby x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nízká xxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xx nelze mít xxxxxxx x xxx, xx majetkové xxxxxx xxxxxxx přiznání xxxxx xxxx naopak xxxx xx xxxxxxxx přiznání xxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx23) xxxxxxxxxx.

§16

Xxxxxxxxxx neodůvodnitelné xxxxxx xxx systém xxxxxx x hmotné xxxxx

(1) Xxxxxx-xx o poskytnutí xxxxx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx hlášen xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9) xx dobu xxxxx než 3 xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx11), xxxxx xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9) xx xxxx delší xxx 3 měsíce, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hmotné nouzi xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "neodůvodnitelná xxxxx systému"); xx xxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Skutečnost, xxx xxxx osoba neodůvodnitelnou xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx neodůvodnitelnou xxxxx systému, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx52),

x) xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx53),

x) xx xxxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxxxxx výhody xxxxxxx x xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství10),

d) xxxx zahájením řízení x dávce xxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxx činná a x xxxxxx 10 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx dobu 5 xxx a x xxxx bezprostředně před xxxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxxxx xx xxxx 1 roku xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx52), xxxx jako xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx53) x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx pojistném x xx xxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx pracovněprávní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx účast xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx vstupem do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx; xxxxxxxxx xxxxxx je, xx nejde x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxxxx54),

x) xx xxxxxx, která xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx uzavřený na xxxx xxxxxx 1 xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx založený dohodou x xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx 1 xxxx, xxxxxxxx-xx tyto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; podmínkou xxxxxx je, xx xxxxx x xxxxx, xxxxx nemá xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx54); xxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx systému xxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xx xxxxx do evidence,

h) xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, a která xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx přitom je, xx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 xxxx. a) zákona x zaměstnanosti54); xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěž xxxxxxx xxxxx po xxxx 6 měsíců xx vzetí xx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dohody x xxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxx pracovněprávní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxx xxxxxxxx přípravu; odbornou xxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx soustavná xxxxxxxx xx xxxxxxx povolání xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx55) x rekvalifikace xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx56).

(3) Xxx xxxxxxxxxx neodůvodnitelné xxxxxx systému se x osoby, xxxxx xxxxxxxxx podmínky uvedené x xxxxxxxx 2, xxxxxxx xxxxxxxx bodů

a) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx výkonu xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx25) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx získané kvalifikace, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x míry xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxx bodovém hodnocení xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9) po dobu

1. xx 1 xx 3 xxx, 2 xxxx,

2. xx 3 xx 6 let, 4 xxxx,

3. od 6 xx 8 xxx, 6 xxxx,

4. 8 xxxx více xxx, 8 xxxx,

x) xxxxxxx x případě xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx se na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx25) xx xxxx

1. 12 xx 24 xxxxxx, 4 xxxx,

2. 25 xx 36 xxxxxx, 8 xxxx,

3. 37 xx 48 xxxxxx, 12 xxxx,

4. 49 xx 60 měsíců, 16 xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx

1. xxxx kvalifikaci, 0 xxxx,

2. xx xxxxxxx xxxxxxxx, 2 xxxx,

3. xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, 4 xxxx,

4. xx vysokoškolské xxxxxxxx, 6 xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx věnována xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26), 4 xxxx,

x) započte xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x pobytu xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9) x okrese, x xxxx xxxx nezaměstnanosti x xxxxxxxxxxx měsíci xxxxxxxxxxxxxx xxx podání xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx

1. xxxxxxxx x xxxx xxx 10 % xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, 0 bodů,

2. xxxxxxxx x méně xxx 10 % průměrnou xxxx nezaměstnanosti v Xxxxx republice, 2 xxxx,

3. xxxx xxxxx xxx 50 % xxxxxxxx míry nezaměstnanosti x České xxxxxxxxx x nepřesáhla hodnotu xxxxxxxx xxxx nezaměstnanosti x České republice, 4 xxxx,

4. xxxx xxxxx xxx 50 % xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, 6 xxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěž xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činí 10 nebo méně xxxx. Xx neodůvodnitelnou xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 20 xxxx xxxx xxxx.

(6) V xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx než 10 xxxx x xxxxxxxxxx 20 xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Při xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx osoby xx xxxxx xxxxxx27), které xxxxxxxx x České xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx x xxxx, zda xx xxxxx xxx x xxxxxxx obtíže, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nedojde x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx xx oprávněn xxxxxxxx, zda xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx opětovně xxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxxxx osoby xx xxxxx jejích xxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx, orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx povinni na xxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx28), xx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx příslušnému orgánu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9). Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx příslušnému xxxxxx, xxx xxxxx, která xxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxx které xx tato xxxxx xxxxxxxxxxx, byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9) xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§17

§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

§18

Xxxxxxxxxxxx dítě

Nezaopatřenost xxxxxx xx posuzuje podle xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx30).

§18x

Xxxxxxx služba

(1) Veřejnou xxxxxxx se rozumí xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, udržování xxxxxxx ulic a xxxxxx veřejných prostranství, xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx služba xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx vedenými x xxxxxxxx uchazečů x zaměstnání54) na xxxxxxx xxxxxxx smlouvy, xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, den, xxxxx a xxx xxxxxxxx a trvalý xxxxx), místo, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx služby, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx výkon xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odměna.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doby, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xx xxx xxxxx veřejné služby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx osobou xxxxxx 18 let xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x výkonu xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxx uzavřít xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx škodu xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx službu xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx s xxxxxx xxxx dalšími xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x obcemi xxxx dalšími xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Písemná smlouva xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x zahájení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx x xxxx hodnocení), udělování xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a pracovních xxxxxxx. Krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx poskytne xxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx 1&xxxx;000 Kč xx ochranné xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jednu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§19

§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2008 Sb.

§20

§20 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2008 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX XX ŽIVOBYTÍ

§21

Podmínky nároku xx příspěvek na xxxxxxxx

(1) Nárok xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (§9 xxxx. 2) xxxxxxxxxx částky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob.

(2) Xxxxxxx-xx podmínky xxxxxx xx příspěvek xx xxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxxx, x xx xxxxx určené xx základě dohody xxxxxx osob. Xxxxxxxxxx-xx xx tyto osoby, xxxx orgán xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx x příspěvku xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x těchto xxxx xx příspěvek xx xxxxxxxx xxxxxx.

§22

Povinnost xxxxxx příspěvek xx živobytí nebo xxxx xxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x hmotné xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxx důvodně xxxxxxxxxxxx, že xx xxxxx pouze x xxxxxxxxx stav xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx §21 s xxx, xx xxxx xxxxx xx povinna xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxx příspěvek xx xxxxxxxx nebo jeho xxxx orgánu pomoci x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Za přechodný xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx základních životních xxxxxx.

(3) Příjemce příspěvku xx živobytí uvedený x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx očekávaný xxxxxx, je povinen xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx nebo xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, tomuto xxxxxx. Xxxx povinnost xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx byla x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx posuzovanou. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx důchod xxxx xxxxx než xxxxxxxxx xx živobytí xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx vracet xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx.

§23

Xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx

Xxxx příspěvku xx xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kalendářní měsíc xxxxxx mezi

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§24 xxxx. 1) x xxxxxxx osoby (§9 xxxx. 2), není-li xxxxx společně xxxxxxxxxx x jinými osobami (§2 xxxx. 1),

x) xxxxxxx xxxxxxxx společně xxxxxxxxxxxx osob (§24 xxxx. 3) a xxxxxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx (§9 xxxx. 2); xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, není xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x hmotné xxxxx xxxx není xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx poměrné xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx za osobu x xxxxxx nouzi xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxx xxxxxxxx osoby x částka živobytí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx osoby xxxx

x) x nezaopatřeného xxxxxx, u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx 68 xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxx §29,

b) x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) x xxxxx xx vedena x evidenci uchazečů x xxxxxxxxxx x x posledních 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx žádosti x xxxxx pomoci v xxxxxx xxxxx xx xxx skončen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah x xxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx61) xxxx x xx byl xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx částky živobytí xxxxx §2528 x §30 xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) x osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) x xxxxx na xxxxxxxx xxx nezletilé xxxx xxxxxx xxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxxx splátky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu, xxxx xxxxx než xxxxxx, která xx xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobem, xxxxxx xxxxxxxxxxxx minima, xxxxx-xx x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx po xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xx živobytí x která z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx; zvýšení xxxxxx živobytí podle §2528 x §30 xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxx, které je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), částku xxxxxxxxxxxx xxxxxx; zvýšení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xx 28 x §30 této xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 30 xxxxx x kalendářním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zvýšenou x xxxxxxxx rozdílu mezi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x existenčním xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x §2530,

x) x osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx existenčního xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xx 28 xxxx xxxxx xxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxx, x xxxxx xx nezkoumá snaha xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx prací (§11 xxxx. 3), osobu x xxxxxxx na xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx druhém stupni, x osobu, která xxxxxxxx xxxxxxxx službu x xxxxxxx alespoň 20 hodin v xxxxxxxxxxx měsíci,

g) x xxxxx, která není xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zvýšenou x xxxxxx xxxxxxx x §25 xx 30.

(2) V xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx živobytí a xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přiznaného xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxxxxxx měsíce, xxxxxxxxxxxx xx do xxxxx 6 měsíců xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. f) x xxxxxxxxx doby xxxxxxx xxxxxxxxx xx živobytí.

(3) Xxxxxx živobytí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx činí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§25

Hodnocení snahy zvýšení xxxxxx vlastní xxxxx

(1) Xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x 40 % xxxxxx rozdílu mezi xxxxxxxx xxxxxxx osoby31) x existenčním xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x prokazatelně xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příjmu xxxxxxx prací podle §12 xxxx. 2, xx zvyšuje částka xxxxxxxx o 40 % částky xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx31) x existenčním xxxxxxx.

§26

Hodnocení možnosti xxxxxxx xxxxxxx

(1) Nárok na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x 30 % xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx31) x xxxxxxxxxxx minimem xx xxxxx, která xxxxxxx

x) xxxx,

x) xx, xxx xxxxx xxx xxxxxx xx zvýšení xxxxxx,

x) má a xxxxxxx xxx ke xxxxxxx příjmu.

(2) Pokud xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se dávku, xx xx za xx, že xxx x xxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. c).

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x okruhu xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx příjmu a xxxxx znovu o xxxxx požádá xx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxxxx x §3 odst. 1 xxxx. x). Xxxxx xxxxx má xxxxxxx, xxxxx nevyužívá xx xxxxxxx xxxxxx, a xxxxx x ní x xxxxxxxxx pobírání xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx 3 kalendářních xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x dávku xx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxxxx dávky, xxxxxxxxxx xx do xxxx xxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x doby, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dávky.

§27

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x 30 % částky xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx31) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x pohledávek do xxxxxxxx 3 xxxxxx, xx xxxxx pobírá xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx opakující xx xxxxx, xx xx xx xx, že xxx o xxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Pokud je xxxxx vyloučena x xxxxxx osob x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx x xxxxx znovu x xxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xx xxxxx uvedenou x §3 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxx xxxxx má xxxxxx x pohledávky, které xxxxxxxxx xx zvýšení xxxxxx, x xxxxx x ní x xxxxxxxxx pobírání xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx před uplynutím 3 kalendářních xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx požádá x dávku xx 6 xxxxxxxxxxxx měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xx doby xxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxx xxxxx odstavce 2 x xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§28

Xxxxxxxxx xxxxxxxx zvýšení xxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxx ve prospěch xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nároky x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx částka xxxxxxx xxxxx §26 nebo 27 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob. Xxx zjišťování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx využitím xxxxxxx nebo nároků x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dětí xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x příslušným xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx32). Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, přestože xx mohl xxx xx xxxxxxxx ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xxxxxxxxx xxxxxx-xx xxxxx uplatněny xxxxxx x pohledávky xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xx pobírán xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx za to, xx jde x xxxxxxx rodiče (zákonného xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 1 písm. c).

§29

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odborného xxxxxx xxxxxxx náklady xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx o částku, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx diet xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis. Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§30

§30 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 98/2017 Sb.

§31

§31 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2007 Sb.

§32

§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

HLAVA II

DOPLATEK XX XXXXXXX

§33

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx

(1) Xxxxx na doplatek xx xxxxxxx má xxxxxxxx bytu, xxxxx xxx xxxxx, nebo xxxx osoba, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx12) xxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx užívá xxx, zvýšený x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx nižší xxx xxxxxx xxxxxxxx osoby (§24), xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o vyplacený xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx částka xxxxxxxx xxxxxxxx posuzovaných xxxx (§24);

xxxxxx xxxxx x užívání xxxx xx přitom nezbytné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx čestného xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx bydlení xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx živobytí. Xxxxxxxx na bydlení xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx příspěvek xx živobytí xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx posuzovaných xxxx přesáhl částku xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx nepřesáhl 1,3xxxxxxx xxxxxx živobytí osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Nárok na xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx osoba xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx; za xxxxx xxxxxx je osoba xxxx xxxxxxx x xxxxx při získání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx ve které xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx povinna xxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxx, která xx x xxxxx xxx xxxxxxx přiměřeného xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx takového xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dalšího xxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx obec příslušnému xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxx první x xxxxx xx nepoužijí x xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx příspěvek xx zvláštní xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx19), xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx úprava xxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úpravu tohoto xxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx bytu xx xxxxxxxx x manžel, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx odvozeného od xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx72), xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx manžel xxxx xxxxxxxx xxxx. Xx nájemce xxxx xx xxxxxxxx oba xxxxxxx, xxxx-xx x xxxx xxxxxxxx nájemní xxxxx73). Xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx i xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, doba xx xxxxx xxxxxxx služebního xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx lhůty k xxxxxxxxx tohoto xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx služebního xxxx nebo bytu xxxxxxxxxx určení xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x vyklizení xxxxxx bytu.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx má xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx probíhajícího xxxxxxxxx řízení x xxxx nemovitosti, pokud xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx ve společné xxxxxxxxxx x xxxx xxxx úmrtí x xxxx x ním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X případech hodných xxxxxxxxxx zřetele může xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx určit x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx podle §35a odst. 1, xx xx vlastníka xxxx jinou xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí, xxxx xxxxxx právního xxxxxx, za xxxxxx xxxxxxx xxxx než xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx standardy xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §33b xxxx. 1. Xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx&xxxx;x xxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxx úřadu podle §35a xxxx. 1 xxxxx, že za xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxx §33a odst. 3 x případě xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx území se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3. Xx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxx pro xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, domově se xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, domě xx xxx cesty, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,&xxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx službách74); xxxxxxxxxx §8 odst. 3 xx 5 x §33b se x tomto případě xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx větách xxxxx xx třetí xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(7) Nárok na xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x plném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx x děti xxxx xxxxxx, nebo xxxxx xxxx x xxxxxxxx rodinné péči, x to za xxxxxxxx, xx na xxx xxxxxx vlastnictví xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů na xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx doplatek xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx okruhu společně xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx osobě xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx osob. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxx osoby, xxxx xxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx, xxxxx x těchto xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx, xxxx xxx obytný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 věty xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nežádoucích xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx podle §33d. Xxxxxxxxxx xxxx první xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx vlastnické xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx bytu, xxxxxx než obytného xxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx první xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vydáním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §33d.

§33x

Xxx, jiný xxx xxxxxx prostor x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx místností nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx splňují požadavky xx xxxxxx bydlení x xxxx x xxxxxx xxxxx užívání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx.

(2) Xxxxx xxx obytným xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, x xxxxx zároveň xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §33b xxxx. 1. Xxx xxxxxxxxx právního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx §33 odst. 1 xxxxxxx.

(3) Ubytovacím xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx splňující xxxxxxxx uvedené v §21a zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx ubytování x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxx než xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ubytovacích xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxxxxx 2 x §33b xx v xxxxx xxxxxxx nepoužijí.

(4) Xx xxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx též xxxxxx místností, které xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo samostatná xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx rodinnou xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxx xxxxxxx vlastníkem x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bydlení xxxxx §33b xxxx. 1.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx&xxxx;x xxxxxxxx informace xxxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx újezdního xxxxx xxxxx §35a odst. 1 pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx považovat i xxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx v tomto xxxx xxxx více xxxx, xxxxx xx xxx xxxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxx, určuje xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx, x xx-xx na xxxxx xxx xxxxx xxxxxx poskytován příspěvek xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx příspěvek xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx byt, a xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §8. Xxxxxx-xx xx příspěvek xx xxxxxxx postupem xxxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxx, xx pro xxxxx zjišťování nároku xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x jeho xxxx se xxxxx xxxxxxxxx již znovu xxxxxxxxx.

§33b

Standardy xxxxxxx bydlení xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, stavby pro xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rekreaci xxxx mít pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxx vymezeného uzamykatelného xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx svou xxxxxxx, xxxxxxxxx x stavebním xxxxxxxxxxx splňuje dále xxxxxxx požadavky k xxxx, aby xx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x neomezený xxxxxxx x xxxxx vodě. Xxx xxxxxxxx jiného xxx obytného xxxxxxxx xx použijí §3 xxxx. x), §8, §10 xxxx. 5 x 6, §11, §38, §44 xxxx. 1 xxxx. a) x §44 xxxx. 1 věta druhá xxxxxxxx o technických xxxxxxxxxxx na xxxxxx75), xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxxx pro individuální xx rodinnou rekreaci xx použijí §3 xxxx. x), §8, §11, §38 a §40 xxxx. 2 xxxxxxxx x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxx75), xx xxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x tím, xx xxxx stavba xxxx mít xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxx prostor xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxx v odstavci 1, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xx žádost orgánu xxxxxx v hmotné xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x kontrole.

§33b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 252/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§33x

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx

(1) Xx případ xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §33 odst. 6 xxxx xxxxx xx druhé nebo xxxxx §33a odst. 5 nelze xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxxx osoby s xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx důvodů xxxxxxxx předchozí bydlení x xxxx podle §33a odst. 1,

x) xxxxxx x obcí, x xxx mají xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx, které xx z xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx,

x) jsou x xxxx, v xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxx běžně xxxxxxxx, spjaty a xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx obci xxxx v xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxx přiměřené xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sepětí xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx zejména,

a) zda xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, a xx x výjimkou osoby, xxxxx je uvedena x §3 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx 1 xx 10,

x) zda je xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx u krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zdržuje, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce, v xxxxx xxxxxx je xxxxxxx obec, x xx s výjimkou xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 1 xx 10,

x) xxx xxxxx x této xxxx xxxx x xxxxxxx,

x) zda xxxxx x xxxx xxxx xx nezaopatřené xxxx, xxxxx xxx plní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povolání,

e) xxx xxxxx x xxxx xxxx pobývá xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx významné xxxxxx, xxxxxxxxx x písmenech x) xx e), xxxxx xxxxx x xxxx xxxx.

(3) Při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx x xxxx xxx xxxx xxxxx dostupné xxxx xxxxxxxxx bydlení x xxxx xxxxx §33a xxxx. 1, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx se též, xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx získat x udržet, i xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx.

§33x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 98/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

§33x

Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx sociálně nežádoucích xxxx

(1) Xxxx, na xxxxxx území xx xxxxxxxxx místa, ve xxxxxxx xx xx xxxxxxx míře xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jevy, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx územním xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x vydání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx sociálně xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx"). Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx se xx xxxxxxx míře xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxxxx, x xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx výskyt xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx považuje zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx působící xx děti, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx obecní xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx opatření xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s Policií Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku, x obecním úřadem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx-xx být xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx x důvodu zvýšeného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxxx xx xxxx.

(3) Xxxxxxx proti návrhu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx uvedené v xxxxxx opatření obecné xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx pověřený xxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xx xxxxxxx xxxx sociálně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, požádá-li x xx xxxx, jež xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 5 podává xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§33x vložen právním xxxxxxxxx č. 98/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx formou bydlení xxxx xxxxxxx náklady xxx xxxxxxx xxxx x jiné než xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx formě xxxxxxx; xxxxxxxx nebo obdobnými xxxxxxx při xxxxxxx xxxx x jiné xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, a xx až do xxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx náklady xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxx xxxxxxxxxxxxxx nákladů, maximálně xxxx xx xxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx63),

x) xxxxxxxxxx xxxxxx za služby xxxxxxx x užíváním xxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx, která xx x xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx vody, za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx výtahu, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x vodáren, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostor x domě, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx společnou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx energií; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezbytné xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dodávky x xxxxxxxx elektrické energie, xxxxx, případně výdaje xx další xxxxx xxxxx, x to xx výši, která xx x místě xxxxxxx; výše xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx bytovou xxxxxxxx určité velikosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx energií, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx navýšit takto xxxxxxxx xxxxxx xx x 10 %; xx xxxxxxxxxx případ xx xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) x případech xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxx užívání xxxxxx xxx obytného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx nákladů xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x), x xx do xxxx, xxxxx xx v xxxxx obvyklá, xxxxx xxxxxxxxx do xxxx 80 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx64),

x) x případech hodných xxxxxxxxxx zřetele xxxxx §33 xxxx. 6 xxxx třetí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x), a xx xx xxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx, maximálně však xx xxxx normativních xxxxxxx xx bydlení xxxxx xxxxxx o xxxxxx sociální podpoře64),

f) x xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx či rodinnou xxxxxxxx užívané vlastníkem xxxxxx xxxxxxx uvedená x xxxxxxxxx x) xx x), x xx xx výše, xxxxx je x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx do xxxx 90 % normativních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře76).

§35

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx bydlení12) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktuálnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x částkou, x xxxxxx xxxxxx

x) xxxxx (§9 xxxx. 1) xxxxxxx x xxxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxxx převyšuje částku xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx x společně xxxxxxxxxxxx osob (§9 xxxx. 1) xxxxxxx x vyplacený xxxxxxxxx xx xxxxxxxx převyšuje xxxxxx xxxxxxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx posuzovaných xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx pomoci x hmotné xxxxx, xxxx některá x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x hmotné xxxxx xxxx není xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx částí xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx osobu, xxxxx xxxx považována za xxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§35a

Vzájemná xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce, xxxx x pověřeného xxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Vyhodnocuje-li xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxx se xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxx §33 xxxx. 6 věty první xx xxxxx xxxx xxxxx §33a xxxx. 5, požádá xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, příslušný xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob, x xxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx66). Obsahem xxxxxxxxx xxxxxxx ve větě xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §33c xxxx. 1, které xxx pověřený xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx své xxxxxx činnosti. Xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx poskytne krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx, xx osobě xxxxxxxxx xxxx xxx obytný xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebyl, xxxxxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xxxx do 20 xxxxxxxxxxxx dnů, xxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxx této xxxxx.

(3) Krajská pobočka Xxxxx práce xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxx žádosti xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx xx poskytován xxxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxx území xxxxx xxxxxxx uvedených x žádosti.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX OKAMŽITÁ XXXXX

§36

Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 3,

x) xxxxx uvedená x §2 xxxx. 4 x 5, pokud xx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx uvedená x §2 odst. 6, xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx nouzi.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 3, xxxx. 5 xxxx. x) x xxxx. 6 xx xxxx xxxxx posuzuje xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxx posuzovaných, xxx-xx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 4.

§37

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) x §2 xxxx. 3 se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxx dítětem, x u nezaopatřeného xxxxxx xx xxxx xxxx životního minima,

b) x §2 xxxx. 4 xx xxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xx patnáctinásobku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx35),

x) x §2 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) v §2 xxxx. 5 xxxx. x) xxxx x) xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 5 xxxx. b) nebo x), x tím, xx xxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxx překročit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx35),

x) x §2 xxxx. 6 se xxxxxxx jednorázově xx xx výše 1 000 Xx x xxxxxxx xx okamžité xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx okamžité xxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx, xxxxx obdrží xxxxx xxx propuštění xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx poskytntých xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxxxxxxx35).

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X DÁVKÁCH

§38

Nárok xx xxxxx x xxxx xxxxxxx

(1) Nárok na xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx podmínek stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx mimořádnou xxxxxxxxx xxxxx vzniká dnem, xxx ji xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 1), xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxx zároveň splnila xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, jinak od xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx výše xxxxxxx xxxxxxxx splnila.

§39

Minimální xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx kalendářní xxxxx částky 50 Xx, náležejí v xxxx částce.

§40

Xxxxxxxx x zvláštní xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx pomoci v xxxxxx xxxxx ustanoví xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, kdyby xx výplatou xxxxx xxxxxxxx zřejmě xxxxxxxxx xxxxx, kterému má xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx osob, x jejichž xxxxxxxx xx xxxxxxxx dávky xxxxxxx dávku xxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x ním společně xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemce x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Souhlas xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx nemůže xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx příjemce xxxxxxxx ke svému xxxxxxxxxxx xxxxx nemůže xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x zvláštní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx posuzovaných xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx povinen používat xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Orgán pomoci x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx s ustanovením xxxxxxxx.

§41

§41 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

§42

Xxxxx poskytování dávek

(1) Xxxxxxxxx na xxxxxxxx xx poskytuje x xxxxxxx xxxx věcné xxxxx, popřípadě x xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxx xx příspěvek xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx zjevné, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxx dávky xxxx xxxx dávka používána x jinému účelu, xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xx x x xxxxxxxx institutu xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Doplatek xx bydlení xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx na xxxxxxx nebo jeho xxxx lze xxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx xxx, xx plátce doplatku xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx poskytovali xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x příspěvek xx xxxxx oprav, xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Mimořádná okamžitá xxxxx xx xxxxxxxxx x peněžní xxxx xxxxx formě, xxxxxxxxx x obou těchto xxxxxxx.

§43

Xxxxxxx xxxxx

(1) Příspěvek xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx, v měsíčních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Je-li zřejmé, xx příjemce xxxxxxxx x xxxxx částkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodařit, xxx příspěvek xx xxxxxxxx poskytovat xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x kalendářním xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plátcem xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx jeho výše 100 Xx, xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však xxxxxxx období.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx pomoc xx xxxxxxx bezodkladně.

(4) Xxxxx xx vyplácí x xxxxx měně xxxxxxxx xx xxxxxxxx účet xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx příjemcem xxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx v zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opravňující x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poukázky xx xxxxx xxxxx xxxxx xx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x jejichž xxxxxx xx příjemce xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx posuzovaná x xxxxxx nouzi zavázána.

(5) Xxxxxx xxxxxxx určuje xxxxxx xxxxx tak, xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxx s xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xx nejméně 35 % a xxxxxxx 65 % xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nákupu xxxxx xx stanovené hodnotě. Xxxxxxxx dávky, xxxxx xxxxxx dávku déle xxx 6 měsíců x xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxx, bude xxxxx xxxxxxxxx tak, xx xxxxxxx 35 % x nejvýše 65 % xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opravňujícími x nákupu zboží xx stanovené xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 500 Kč, x x případech, xxx je příjemce xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx poskytuje xxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5, xxxx xxxxxx, xxxxx

1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx78),

2. je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx xx xxxx kalendářní xxxxx,

3. byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx79),

4. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx péči xx xxxxxx XXX (xxxxx závislost) xxxx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx)74), x xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx této dávky, xxxx je xxxxxx xxxxxx 70 xxx,

5. xxxx přiznána invalidita XXX. xxxxxx, xxxxx x případech, kdy xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx okamžité xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx uvedeného v §2 odst. 3 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx tak, xx xxxxxxx 35 % x nejvýše 65 % přiznané xxxxx xxxx poskytnuto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zboží xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 5 xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx okamžité xxxxxx, xxxx využitím poukázky xx xxxxx odběr xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx; hotovostní způsob xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 5 určit xxxxxx dávky pouze x xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo pokud xxxxxx dávky xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x závěru, že xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxxx dávky xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx dávky, který xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx příslušný, výplatu xxxxx, x xx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, x xxxx se x xxxxx xxxxxx příjemce xxxxxxxx. Plátce xxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx předá orgánu xxxxxx x hmotné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx podkladů, na xxxxxxx základě byla xxxxx xxxxxxxx. Plátce xxxxx xxxxxxx dávku xx měsíční splátky xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx dávky xxxxxxxxx.

Změna xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx

§44

(1) Změní-li xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx, že nárok xx xxxxx xxxx xx xxxx výplatu xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dne kalendářního xxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxxx tato změna xxxxxxx.

(2) Změní-li xx xxxxxxxxxxx rozhodné pro xxxx xxxxx xxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxx, provede xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx kalendářním měsíci, xx kterém xxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxx dávky xxx, že dávka xx xxx xxxxxxx, xxxxxxx se snížení xxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx 50 Xx, nemění se xxxx dosud xxxxxxxxx xxxxx. Jestliže xxxx xxxxxx, x které xx měla xxxxxx xxxx snížit výše xxxxxxxxx se dávky xx xxxxxxxx kalendářní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxx 50 Xx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(5) Změní-li xx x xxxxxx, xx něž xxxx xxxxx přiznána, okruh xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro nárok xx xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx nově xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx změna xxxxxxx.

(6) Xxxx dávek xx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxx xxxx její xxxx, dávka se

a) xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xx 3 měsíce xxx xxx, kdy orgán xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx, že je xxxxx nově xxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxx žadatel x xxxxxxxx dávky, její xxxxxxx xxxx zvýšení xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx, x xx xxx xxx následujícího xx xxx, xxxx uplynulo xxxxxx, xx které xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§45

(1) Xxxxx neprávem

a) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, než x xxxx náleží,

b) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx x jaké náleží,

c) xxxxxxxx, xxxx

x) přiznaná xx pozdějšího data, xxx od xxxxxx xxxxxx,

xx přizná xxxx xxxxx, a xx xxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx zvýšení xxxxxx, xxxxxxx xxxx 3 xxxx xxxxxx xxx xxx, xxx orgán xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx, xxxx xxx xxx, xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx příjemce xxxx žadatel požádal.

(2) Xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxx,

xx xxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xx ode xxx následujícího xx xxx, xxxx uplynulo xxxxxx, xx xxxxx xxx byla vyplacena. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x společně xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx není xxxxxxx.

§46

Xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxx úmrtí xxxxxxxx xxxx příjemce

(1) Xxxxx-xx xxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx, stává xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx žadatelem podle §2 odst. 1, xxxxxxxxxx-xx se společně xxxxxxxxxx xxxxx jinak.

(2) Xxxx-xx xxxxx přiznána xxxx smrtí příjemce, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxx xx dne xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx je nejstarší x osob společně xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1, nedohodnou-li se xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxx. Xx okolností xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx nejstarší z xxxx xxxxxxxx posuzovaných xx zemřelým xxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxx osoba souhlasí.

(3) Xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxx společně xxxxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xx xxxxxxxx příjemcem xxxx xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxx nebo xxxx xxxxxxx zaniká.

§46x

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx příjemce xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx dávku, xxxxxxxx tento xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxx nároku xxxxxxx xxxx osoba souhlas.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx společně xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxx k xxxx, x jinému xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který má xxxxxxxxx xxxxxxxx doplatku xx bydlení, xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx i xxxx nejstarší xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx příjemce xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx právní xxxxx x xxxx, k xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§46x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 252/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§47

Xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx na dávku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx stanoveno jinak, xxxxxxxxx 3 xxx xxx xxx, za xxxxx dávka xxxx xxxx část náleží. Xxxxxxx lhůta xxxxxxx xx dobu řízení x dávce x xx xxxx, xx xxxxxx xxxxx, která xxxx xxx opatrovníka, xxxxx xxxxxxxxxx ustanoven.

§48

Xxxxxxxxxx a srážky

(1) Xxxxxx xx dávky xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxx xxxxx dát xx xxxxxxx.

(3) Dávky xxxxxxx xxx předmětem dohody x xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§49

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x osoby společně xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx o xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx posuzované osoby xxxx povinni

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxx xx xxxxx, xx její xxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi, xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetího xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx okresní správou xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx další údaje, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx vypracování posudku, xxxx poskytnout jinou xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx k xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx ve xxxxx, xxxxxx okresní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx29).

(2) Příjemce xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, x xx xx 8 xxx xxx xxx, kdy xx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vyhovět xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro nárok xx xxxxx, její xxxx xxxx xxxxxxx, x xx ve xxxxx xx 8 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx v xxxxxx nouzi xxxxx xxxxx.

(3) Osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinna x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x dávce

a) xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x).

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx. x), je orgán xxxxxx x hmotné xxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxx posuzovanou xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 8 xxx xxx dne xxxxxxx; xxxxx pomoci x hmotné xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohodnout xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx delší xxx 8 dnů. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) je xxxxx xxxxxxxx posuzovaná povinna xxxxxx xx 8 xxx xxx xxx, xxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Nesplní-li xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 xx 4, xxxx xxx xx předchozím upozornění xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx x dávce xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx v případě, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx žadateli, příjemci xxxx xxxxxxxx posuzované xxxxx xxxxxx pořádkovou xxxxxx xx xx 10&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxx xxx xxxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxx vybírání x xxxxxxxx xxxxx platí §59 xxxx. 5 xxxxxxx.

§50

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů, xxxx, krajů x xxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxx, xxxx x kraje x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x osob xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx x hmotné xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx nebo výplatu; xxx-xx však x xxxxx týkající se xxxxxxxxxxx xxxxx vyžádané xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy18). Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx xxxx výplatu xx xxxxxx xxxxx x xxxx příjmu xxxx, xxxxx o xxxxxxxxxxxxx prokazujících nezaopatřenost xxxxxx, údaje o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx x další xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx, zda xxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxx zákonem.

§51

Xxxxxxxxx

(1) Jestliže příjemce xxxxx přijímal dávku, xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx byla xxxxxxxxx neprávem xxxx xx vyšší xxxxxx, xxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx dávka xxxx xxxxxxxx xxxx její xxxx stanovena na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zkreslených xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx neprávem xxxxxxx vrátit.

(2) Jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x okolností xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vrátit.

(3) Xxxxxxxx osoba nevyužije xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx její xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxxx nepřesahuje xxxxxx 100 Xx x jednoho druhu xxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx část xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx nebo naposledy xxxxxxxx. Xxxxxx neprávem xxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxx z xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přiznané opakující xx dávky; po xxxxxxxxx srážky xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx též xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx ve výši xxxxxx životního xxxxxx, x xx xxxxx x xxxxxx osob.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx dávku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 3 xxx ode xxx, xxx byla xxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, po dobu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x po xxxx, kdy jsou xx úhradu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx.

§52

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx pro rozhodování x dávkách a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup a xxxxxxx zajišťujícím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx36).

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx nouzi, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx dávek a xxxxxxxxxx o xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx společně xxxxxxxxxxxx. Údaje x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, x xx x xxxxxxx nezbytném xxx řízení x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx provádění zákona xx vlastní xxxxxxx xxxxxxxxx program xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů potřebný xxx rozhodování x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx, xxxxxx xxxx aktualizací, x xxxxxxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx x hmotné nouzi xxxx xxxxxxx při xxxxxx o xxxxxxx, xxx jejich výplatě x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx používat.

(4) Orgány xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uložení xxxxx xxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, které xxxx získány na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x hmotné nouzi (xxxxxxxx 2), a xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dávkách xx xxxx 15 xxxxxxxxxxxx let následujících xx xxxxxxxxxxx roce, x xxxx došlo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxx xxxx x poslednímu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu.

(5) Xxxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx x sociálních xxxx66).

§53

Xxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx poskytuje orgánům xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x) referenční xxxxx xx základního registru xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx cizinců,

d) údaje x registru xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) a c).

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx

x) příjmení,

b) xxxxx, popřípadě jména,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx narození; x xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx, místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a okres xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, datum úmrtí, xxxxx x xxxx, xx jehož území x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého, xxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx rozhodnutí,

f) xxxxxx občanství, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx údaji podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx změna, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) místo x xxxxx narození; u xxxxxx, který xx xxxxxxx v cizině, xxxxx x stát, xx xxxxx území xx narodil,

d) rodné xxxxx x jeho xxxxx,

x) xxxxxx občanství,

f) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, včetně předchozích xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

h) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) rodné xxxxx xxxx, matky, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníka; x případě, že xxxxx x rodičů xxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx uzavření xxxxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení manželství xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, že manželství xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x místo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství39a), xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xx mrtvého x xxx, xxxxx byl x pravomocném rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx prohlášený xx xxxxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) rodné xxxxx manžela, xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, a xxxxxxxx x datum xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx občana xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx, místo x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxx, který xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den smrti xxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxx, xxxxx příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x stát xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx a xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx a xxxxxx xxxxx pobytu,

g) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zrušení údaje x pobytu,

i) omezení xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx vyhoštění x xxxx, xx xxxxxx není xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

k) rodinný xxxx, xxxxx x xxxxx uzavření xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx manželství xx neplatné, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxx za xxxxxxx a xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí soudu x prohlášení xx xxxxxxx uveden jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx manželství,

l) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxxxx, rodné xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx39a), xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx nebo o xxxxxxxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x partnerů, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x partnerů xx xxxxxxx x den, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení za xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, který xxxxxxx prohlášený za xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, xx rodné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx narození,

n) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení xxxx, matky, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx z rodičů xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx číslo, xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x doba, po xxxxxx xxxx umožněn xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxx manželu, xxxxxxxxx partneru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx který xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx partnerem xxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx x povolením x xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. osamělého xxxxxxx xxxxxxxx 65 xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx, který xx x sebe xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx x pobytu na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přímým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx partnera xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx nezletilého xxxxxxx, xxxxxxx byl udělen xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu8), x xxxx rodné xxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) den, xxxxx a xxx xxxxxxxx,

x) místo narození; x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx referenční xxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x konkrétním případě xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úkolu.

§54

(1) Xxxxxxx pobočky Xxxxx práce vybírají xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dávky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výši x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodují x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vrátit xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx x prominutí xxxxxxxxxx xxxxxx částky xxxxx xxx 10&xxxx;000 Xx xxxx mohou jen x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vrácení x xxxxx roce, xxx x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx prostředky xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vybral, xxxxxxxxxxx xxxxxx do státního xxxxxxxx. Vrácené xxxxxxxxxx, x jejichž xxxxxxx xxxxx v roce xxxxxx poskytnutí xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyplacených dávek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Částky xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§55
Xxxxxxxxxxx
(1) Zaměstnanci xxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx městské xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx Statutem hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x zaměstnanci hlavního xxxxx Prahy zařazení xx Magistrátu hlavního xxxxx Prahy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x skutečnostech, se xxxxxxx xx seznámili xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxxxx se xxxx nestanoví jinak. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, x jehož xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x to xxxxxxx x uvedením xxxxxxx x xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, společně xxxxxxxxxxxx xxxx, státních xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 při xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx stanoví-li tak xxxxxxxx právní xxxxxxx40) xxxx xxxxx zákon; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dávky, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx osob.
(3) Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxx xx žádost poskytovat
a) xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx41) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx67) xxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; těmto xxxxxxx xxxxxxx rovněž xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) ministerstvu, xxxxxxxx pobočkám Xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx42),
x) xxxxxxxx daně x xxxxxx43) údaje xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx44) xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx pobočkám Xxxxx práce45) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení46) xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x správní xxxxxx,
x) orgánům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx47) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx,
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou údajů xxxxxxxxxx se jednotlivých xxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx údaje, x xxxxxxxx jmenných xxxxx, xxxxx orgán xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx; xxx není xxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1,
b) xx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx47) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx informace xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) na xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx zástupce anebo xxxxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx pro účely xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx48) xxxxxxxxx o xxx, že daná xxxxx xx příjemcem xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx zařazené xx pověřených obecních xxxxx x obecních xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností x xxx zaměstnance státu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x újezdních xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §64 xxxx. 3. Xxxxxxxx xxxxxx úřady, obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx údaje pro xxxxx rozhodování x xxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxxx řízení.
(6) Xxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx uvedení xxxxxxxxxxx jmenných údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a pedagogické xxxxxxxx nebo ministerstvem xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnost.

§56

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgány, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx právnickými x fyzickými osobami x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxx49).

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x orgánech xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x státních orgánů, xxxx x xxxxx x xxxxxx orgánů x dalších právnických xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uložených x §50. Xxx-xx x banky, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx §50 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxx výši xxxxx xxxxxxxx.

Přestupky

§57

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §55 xxxx. 1 nebo §55 xxxx. 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 1 xxxx §55 odst. 5.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx xx xxxxx xxxxx §50 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx nárok na xxxxx, její xxxx x výplatu.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000 Xx.

§58

(1) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxx xxxxx §50 xxxxxxx údaje rozhodné xxx xxxxx xx xxxxx, její xxxx x výplatu.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze uložit xxxxxx xx 20&xxxx;000 Xx.

§59

Přestupky uvedené x §57 xxxx. 2 x §58 odst. 1 xxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx splněna.

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXX A XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXX

§60

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

x) řídí x xxxxxxxxxx výkon xxxxxx správy x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx,

x) zabezpečuje xxxxxxxx postup xxx xxxxxx xxxxxx nouze xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) zabezpečuje xxxxxxxx xxxxxxxxx program xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů potřebný xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x poskytuje xxxxx xxxxxxx bezplatně xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx (§52 xxxx. 3),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx a xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx informačního xxxxxxx x xxxxxxx x jejich xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx adresátů dávek.

§61

Krajská pobočka Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx živobytí, mimořádné xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx na bydlení x o xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx informace xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx57) xxxxx xxxxxxx,

x) posuzuje, xxx xx osoba xxxxxxx v §16 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěží xxxxxxx,

x) xxxxxxx sděluje Xxxxxxxxxxxx xxxxxx28) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx v §16 xxxx. 1 xx xxxxx neodůvodnitelnou xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx Ministerstvu xxxxxx49a), xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx osoby uvedené x §5 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx s xx xxxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) spolupracuje xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, povinnými xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx nároku dítěte xx výživné a xxx vymáhání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) písemně xxxxxxx Ministerstvu vnitra58), xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx57), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §35a xxxx. 2 xxxxxxxx obecní xxxx xxxx újezdní xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, příslušnému podle xxxxx xxxxxxxxxx pobytu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob, žádost x xxxxxxxxx xxxxx §35a xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c) x x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx též xxxxxxxx.

(3) Krajská xxxxxxx Xxxxx práce xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxx, měsíc x xxx xxxxxxxx a xxxxxx pobyt těchto xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x zahájení výkonu xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, pokud se x obcemi nebo xxxxxxx subjekty xxxxxxxxx xxxxx,

x) uděluje xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby, xxxxx xx s obcemi xxxx dalšími xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, pokud xx x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kryjící xxxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx nebo xx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx bude xxxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak,

e) xxxxxxx xxxxxx s xxxx, že na xxxxx území může xxx veřejná služba xxxxxxxxxx.

(4) Krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uzavřít xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx obcí xxxx dalšími xxxxxxxx.

§62

§62 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

§62x

§62x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

§62x

§62x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX A XXXXXXXXX ORGÁNŮ XXXXXX X HMOTNÉ XXXXX, XXXXXXXXXX OBECNÍCH ÚŘADŮ, XXXXXXXX XXXXX XXXX X ROZŠÍŘENOU XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX X JEJICH XXXXXXXXXXX

§63

(1) Xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxx x hmotné nouzi xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx žadatele x xxxxx, xxxxxxxx dávky x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávněni v xxxxxxxxxxx x plněním xxxxx podle xxxxxx xxxxxx vstupovat xx xxxxxx, v němž xxxx xxxxx žijí, x to x xxxxx xxxxxxxx sociální xxxxxxx, popřípadě šetření x místě xxx xxxxxxxxxxx podmínek nároku xx dávky. Oprávnění x této xxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx oprávněním xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x identifikační údaje xxxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci x hmotné nouzi. X xxxxxxxxx šetření, xxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxx pro xxxxxxxxxxx podmínek nároku xx dávky xxxxx xxxx xxxxx se xxxx učiní záznam xx xxxxx.

(2) Pokud xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx, znemožní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx šetření, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xx dávku xxxx její xxxx, xxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxx výše.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx úřadů xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako sociální xxxxxxxxxx69) a zaměstnanci xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx úřadech jako xxxxxxxx pracovníci69) jsou xx xxxxxxx souhlasu xxxxx x hmotné xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávněni x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxx xxxx, a xx x xxxxx vykonávat xxxxxxxx sociální xxxxx. Xxxxxxxxx x této xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx průkazem xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§64

(1) Zaměstnanci orgánů xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxx povinni

a) xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx v hmotné xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx mlčenlivost, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx zvláštní právní xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nouze x xxxxxxxxx xx do xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx x vlastní xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx ohledu xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, rasu xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, ekonomickou xxxxxxx, věk, xxxxxxxxx xxxx, sexuální xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x politické xxxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx podílí xx xxxxxx společnosti,

d) xxxxxxxxxx aktivně osoby, xxxxx jsou ohroženy xxxxxxx xxxxx, nebo xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxx, v jejíž xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi, kteří xxxx zařazeni xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx69), xxxx xxxx povinni x xxxxxxxxxxx x posuzováním xxxxx hmotné nouze xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx měsíce, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x analyzovat xxxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx spolupráci x xxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) používat xxx xxxxxx xxxxxxx hmotné xxxxx osoby metody x xxxxxxx, xxxxx xxxx vhodné pro xxxx xxxxx,

x) vést xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx včetně xxxxxxxxxx xxx ukončení xxxxxxxxxx x osobami x hmotné nouzi,

e) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi xxx xxxxxx situace xxxx x hmotné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx situace xxxxxx xxxxx osob x provozovateli xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi x xxxx pomáhají.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx zařazeni xx xxxxxxxxxx obecních xxxxx x xxxxxxxx úřadů xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako sociální xxxxxxxxxx69), a zaměstnance xxxxx, kteří jsou xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx69), při xxxxxx xxxxxxx osob v xxxxxx xxxxx, a xx xxx xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx tyto xxxxx xx xxxxx xxxxxx nouze xxxxxxxxx; xxxxxx xxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxx x příslušnou xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx dále xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vést Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

§65

Orgány xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

x) zabezpečit, aby xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx dodržovali xxxxxxxxxx xxxxxxx x §64,

b) xxxxxxxxx si vzájemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebné x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx pro řešení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx.

§65x

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práce, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x povinnostmi xxxxxxxxx x §63 x 64, xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx poskytuje příspěvek xxxxxx účelové dotace. Xxxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx77). Xxxxxx ze xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kraje; xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx vykonávanou v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§65x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 254/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

HLAVA III

ŘÍZENÍ

§66

Zkrácené řízení

V xxxxxx o změně xxxxxxx xxxxxxx dávky xx xxxxxx úkonem x xxxxxx vydání xxxxxxxx xxxxx §76.

§67

Místní xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxx

x) místem, xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx7),

x) xxxx-xx xxxxxxx hlášen xxxxx xxxxxxx x), xxx xxxxx místem, xxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9),

x) xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) ani x), xxx xxxxxx, kde xx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxx hlášen xxxxx xxxxxxx a) xxx x), xxx není xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobočky Úřadu xxxxx při xxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x) x x) se xxxx xxxxxx xxxxxx9) xxxxx xxxxxxx x §61 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx při xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxx xx osoba xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx však k xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx obvod xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, x němž xx xxxxx hlášena k xxxxxx, xx místně xxxxxxxxxx ta krajská xxxxxxx Xxxxx práce, x jejímž správním xxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxx.

§68

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx příjemcem (§2 xxxx. 1) jsou xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx jde-li x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx měly xxxx xxxxx způsobit xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxx.

§69

Xxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxx x přiznání dávky xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak (§70), xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx v hmotné xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Řízení x změně xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx.

§70

Zastupování

(1) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xx xxxx xxxx fyzické xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nárok xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx ji v xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx fyzická xxxxx.

(2) Xx-xx nezletilá xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx péči o xxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx uplatnit xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a zastupuje xxxx osobu v xxxxxx o dávkách xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo opatrovník xxxxxxxxx x dávku xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xxx dne, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, xxx o xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx x případě, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx.

§71

Xxxxxx a jiné xxxxx

Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx jiný xxxx xxxxxxxxx tiskopis, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx učinit též

a) xx souhlasem orgánu xxxxxxxxxxx x xxxxxx x dávkách xx xxxxxxxxxx sestavě, xxxxx xx xxxxx, xxxxx x uspořádání údajů xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§72

Náležitosti xxxxxxx

(1) Žádost x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezaopatřenost dítěte, xx-xx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx výši xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx silami,

c) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx společně xx xxxxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxx xxxxx xx dávku xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx o xxx, xxx xx společně xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, rodná xxxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) K xxxxxxx x příspěvek xx živobytí xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxx posuzovaných xxxx v rozhodném xxxxxx,

x) doklad o xxx, xx xxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx ploše xxxx xxxx jiného xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xx základě xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx údaje potřebné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stavby xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §33b,

x) xxxxxx x výši x úhradě nájemného, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx formou xxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxx, družstevní xxxx xxxxxxxxxxx formou xxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxx pravidelných xxxxx xx xxxxxx bezprostředně xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x nutnosti dietního xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxx soudem stanovené xxxxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, případně x výši xxxxx xx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx x doplatek xx xxxxxxx xxxx xxx dále xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx x xxx, že xxx, jiný xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx na základě xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx titulu,

b) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) doklady, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro individuální xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného než xxxxxxxx xxxxxxxx podle §33b,

x) xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vlastnickou xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx bydlení nebo xxxxx než xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) doklad x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx obytného prostoru xxxx ubytovacího xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) doklad o xxxx úhrady xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x plynu, xxxxxxxx xxxxxxx druhů paliv, x rozpis těchto xxxxxxx,

x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stav žadatele, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §34 xxxx. x),

x) doklady xxxxxxxxxxx osiřelost xxxxxx x xxxxxxxxxx, že xxx x dítě xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx péči xxxx x plném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxx mládež, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx-xx x žádost osiřelého xxxxxx.

(5) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obsahuje xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s uvedením xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) životní xxxxxxx.

(6) Xxx-xx skutečnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx51) xxxx x jiných dokladů, xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xx-xx žadatelem xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx tato xxxxx číslo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) a x odstavci 4 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx x dávku x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx pomoci v xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§73

Xxxxxxx prostředky

V xxxxxx x dávkách lze xxxxxx x xxxxxx xxx záznamy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dat, xxxxxxxxxxxxx záznamy, xxxxxxx xxxxxxxx optického xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx originálu xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud x povahy xxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxx předložit originál xxxx úředně ověřený xxxx listiny.

§74

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx správního xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neplatí, xxxxx-xx xx xxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předložil tento xxxxxxxx xxxxxx.

§75

Vydávání xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx jen x xxxxxxx, xx

x) xxxxx xxxxxx přiznána xxxx xxxxxx přiznána v xxxxxxxxxxx rozsahu,

b) dávka xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx byla zastavena,

e) xxx x xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxx x xxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 6,

x) xxx x xxxxxxxxxx xxxxx §76 odst. 3,

x) xxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§40 xxxx. 2),

x) xxx x rozhodnutí xxxxx §54 odst. 1.

§76

Oznámení a námitky

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx rozhodnutí, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx a její xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx.

(2) Proti postupu xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xx 15 dnů xxx dne xxxxxxx xxxxx splátky xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx ode dne xxxxxxx dávky xx xxxxx přiznání xxxxxxx. X xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(3) Námitky xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, který dávku xxxxxxx. Orgán pomoci x xxxxxx nouzi xxxx do 30 xxx ode dne, xxx xx námitky xxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxx.

§77

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§78

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Správní xxxxxxxxxx xxxxxx orgány xxxxxx v hmotné xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx návrh xx xxxxxx xxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx orgán xxxxxx x xxxxxx nouzi, xxxxx vydal xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§79

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx živobytí, mimořádné xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx stát.

(2) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, účastníci xxxxxx x xxxxx společně xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v řízení x dávkách.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§80

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx vyhlášku x xxxxxxxxx §29 x §63 xxxx. 3.

§81

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x žádostech o xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 482/1991 Sb., x xxxxxxxx potřebnosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxx xxxx") xxxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxxxxx prvního xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xx podání xxxxxxx xx 31. prosince 2006 postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x od 1. xxxxx 2007 xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx prodlužují x 30 xxx.

(2) Xxxxxx x odvoláních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx sociální xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušný odvolací xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxxx 1. xxxxxx 2007.

(3) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx péče xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx x xxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxx orgán pomoci x xxxxxx nouzi, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nárok xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a jeho xxxx xxxxxxxxxx do 30. xxxxx 2007, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx tuto xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. prosince 2006. Xxxxxx-xx se, že xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, dávka xxxxxxxx xxxx xx odejme xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, za xxxxx xxx byla xxxxxxxxx. Zjistí-li xx, xx xx xxxxxxxxx xx živobytí xxxxxxx xx xxxxxx částce, xxxx xxxxx vyplácená xxxxx xxxxxxxx péče, xxxxx že by xxxxxx mezi xxxx xxx xxxxx než 100 Kč, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx péče xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Zjistí-li se, xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx vyšší x 100 Kč a xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, přizná xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2007 x xxxxxx mezi již xxxxxxxxxx dávkou xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Zjistí-li se, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nižší x 100 Xx a xxxx než xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, dávka xxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx období, za xxxxx xxx byla xxxxxxxxx, a xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Částky xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výživu xxxxxx podle §5 xxxxxx x. 482/1991 Xx., xxxxx xxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jednoho xxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx posuzování xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxx 12 xxxxxx, xx kterou xx xxxx xxxxx xxxxxx x evidenci uchazečů x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx vedení v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxx posuzování xxxxxx živobytí osoby xxxxxxx v §31 xx xxxx xxxxxxx xxxx vedení x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(7) Xxxxxx-xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx při péči x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx. II bodu 2 xxxxxx x. 213/2002 Xx., kterým xx mění xxxxx č. 100/1988 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xx u xxxxxxxx xxxxxx příspěvku xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§82

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 482/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 165/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx Xxxxx národní rady x. 482/1991 Sb., x xxxxxxxx potřebnosti, xx znění xxxxxx x. 84/1993 Sb.

3. Xxxxx č. 134/1995 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 482/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Zákon č. 136/1996 Sb., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 482/1991 Xx., x xxxxxxxx potřebnosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5. Xxxxx č. 280/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 482/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxx č. 422/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 482/1991 Sb., o xxxxxxxx potřebnosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§83

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2007.

Xxxxxxxx v. x.
Xxxxx v. r.
Paroubek x. x.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Doba 12 xxxxxx xxxxxxx x čl. XXV xxxx 18 [§24 xxxx. 1 xxxx. x)] xx počítá xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx. x účinností od 1.1.2008

Xx. VI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx účinnosti tohoto xxxxxx vyplácen xxxxxxxxx xx živobytí, upraví xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx X bodu 1 nejdříve xx xxxxxxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona; to xxxxx xxx, jde-li x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx společně posuzovanou. Xxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx a xxxxx x ním pro xxxxx xxxx dávky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxx xxxx stanovena xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx tuto xxxxxxxxx a případnou xxxx dluhu na xxxxxxxx podle xxxxxx X xxxx 3 xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 259/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008

Xx. VI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxx 6 kalendářních xxxxxx xx xxxx jdoucích xxxxx §24 odst. 1 písm. x) x §55 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 111/2006 Xx., ve znění xxxxxxx ode dne 1. xxxxx 2009, xx počítá od 1. ledna 2009.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 382/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxx. x) xx x), §5 xxxx. 2 písm. x) x §5 xxxx. 6 xxxxxx x. 111/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx 31. prosinci 2011.

2. Xxxxxxxx období, xx xxxxx xx zjišťuje xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx, se xxx xxxxx řízení, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx skončeno xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Výkon xxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxxx obcí xx 31. prosince 2011, xxxxxxxxx xx xxxxxx x krajskou xxxxxxxx Xxxxx xxxxx i xx 31. xxxxxxxx 2011. Xxxxx a xxxxxxxxxx vyplývající z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za škodu xx xxxxxxx nebo xx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx způsobí xxxx xxxxx jí xxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2011 xx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011, převezme xx xxxxxx s xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx na xxxxxx po 31. xxxxxxxx 2011 nese xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx bezúplatně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx práce bezodkladně xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xx 1. xxxxx 2012 zajistí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx jinak.

4. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxx se xxxxxx xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx, přestávají vymáhat x tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X případě, xxx příjemce dávky xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x pobíral xxxxxxxxx na živobytí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výživné xxxxx §32, xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx částky.

5. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, které byla xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx vyplácena xxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 4 x 5 zákona x. 111/2006 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxx vyzvána xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 kalendářního xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, aby xxxxxx xxxx písemně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx karty sociálních xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.

3. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx bodu 1 xx 3 kalendářních xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxx xxx dne určeného xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx naposledy xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx příjemcem xxxxx xxxx zvláštním xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxx-xx xxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx poukazem.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 306/2013 Xx. s účinností xx 1.11.2013

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/2006 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona; xxxxx pomoci v xxxxxx nouzi x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx správní řízení x přehodnocení nároku xx opakující se xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Nároky xx xxxxx pomoci v xxxxxx nouzi náležející xx období před 1. lednem 2015 xx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bydlení xxxxxx pro individuální xx xxxxxxxx rekreaci xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx prostoru xxxxx §33b zákona x. 111/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx, xxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx řízení xxxxxxxx a pravomocně xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2015, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx přiznání xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx 1. xxxx 2015. X období xx 1. xxxxx 2015 xx 31. xxxxx 2015 xxxx xxxx odůvodněných xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovena podle xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §34 xxxx. x) xxxx x xxxxxxxxx hodných xxxxxxxxxx zřetele při xxxxxxx jiného než xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výše xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §34 xxxx. d) xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. K hodnocení, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §33a xxxx. 3 xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, budou xxxxxx xxxxxx v hmotné xxxxx xxx účely xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi xxxxxxxxx xx xx 1. xxxxxx 2015. X xxxxxx od 1. xxxxx 2015 xx 30. xxxxx 2015 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx x případech hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx ubytovacího zařízení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x §34 písm. x) xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxx pomoci x hmotné nouzi xx základě užívání xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx rodinnou rekreaci xxxx xxxxxx než xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, že nebude-li xxxxxx xxx individuální xx rodinnou xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx prostor od 1. xxxx 2015 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §33b xxxx. 1 xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx se xxxx postupovat i x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx užívá ubytovací xxxxxxxx xxxxx §33a xxxx. 3 zákona x. 111/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi, který x xxxxx xxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx kontroly stavebního xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx individuální xx xxxxxxxx rekreaci xxxx xxxx než xxxxxx xxxxxxx nesplňuje xxxxxxxxx kvality xxxxxxx xxxxx §33b xxxx. 1 xxxxxx č. 111/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informovat x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx prostoru. Xxxxxxx jako ve xxxx první xx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx ubytovací xxxxxxxx podle §33a xxxx. 3 xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 252/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxx 6 kalendářních xxxxxx podle §24 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Nároky xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx období přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 111/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xx xxxxxxxxx xx dávku xxxxxx x xxxxxx nouzi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/2006 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx pomoci x xxxxxx nouzi x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 kalendářních xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx nárok xx opakující xx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx podle xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 367/2016 Xx. s xxxxxxxxx od 1.2.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 111/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx v xxxxxx nouzi xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §33 odst. 9 xxxx xxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 111/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 98/2017 Sb. x účinností xx 1.6.2017

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x dávkách xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx podle xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx přehodnotí způsob xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx podle §43 xxxx. 5 písm. x) zákona x. 111/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 309/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

Informace

Právní xxxxxxx č. 111/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

165/2006 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 325/99 Xx., x azylu x x změně xxxxxx x. 283/91 Xx., x Policii ČR, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2006

585/2006 Xx., kterým se xxxx zákon č. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 189/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 262/2006 Sb., zákoník xxxxx, xxxxx č. 264/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákoníku xxxxx, xxxxx č. 589/92 Sb., x xxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., a xxxxx č. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 31.12.2006

261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 s výjimkou §9, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2009

379/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na území XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 325/99 Sb., o xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

88/2008 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 31.1.2008 ve xxxx návrhu xx xxxxxxx některých xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx zrušení některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 27.3.2008

239/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxxxxxxxx partnerstvím

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

259/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2008

306/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

382/2008 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 326/99 Xx., o pobytu xxxxxxx na území XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009 s xxxxxxxx §24, xxxxx xxxxxx účinnosti xx 1.1.2010

479/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx od 1.7.2009, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2009 xxxx 1.1.2010

41/2009 Sb., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.3.2009

206/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.8.2009

227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

141/2010 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 111/2006 Xx., x pomoci x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2010

347/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

427/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 325/99 Sb., x azylu x x xxxxx zákona x. 283/91 Sb., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

73/2011 Xx., x Úřadu xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2011

80/2011 Xx., xxxxx XX xx xxx 1.3.2011 xx. xx. Xx. XX 55/10 xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x úspornými xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx věcí

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

329/2011 Xx., x poskytování xxxxx xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

364/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

366/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 111/2006 Sb., x xxxxxx x hmotné xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx službách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx záchranné službě

s xxxxxxxxx od 1.4.2012

458/2011 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

399/2012 Sb., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností od 1.1.2013

306/2013 Xx., o xxxxxxx karty sociálních xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2013

303/2013 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx rekodifikace xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x změně xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

64/2014 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx od 1.5.2014

252/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 111/2006 Xx., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015 x výjimkou §9, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 19.11.2014

254/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 111/2006 Xx., o xxxxxx x hmotné xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX a x xxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

205/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2016

188/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx z xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

298/2016 Sb., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 19.9.2016

367/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x hmotné xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2017

98/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 111/2006 Xx., x pomoci x hmotné xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.6.2017 x xxxxxxxx §42, který xxxxxx xxxxxxxxx 20.4.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení o xxxx x xxxxxx x některých přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

309/2018 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 111/2006 Sb., o xxxxxx x hmotné xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2019

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Čl. 30 xxxx. 2 Listiny xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx.
2) Zákon č. 110/2006 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
3) §25 xxxx. 5 zákona x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
4) §120 xxxxxx x. 435/2004 Xx.
5) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5a) §48 xx 51 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5b) §52 xxxxxx x. 108/2006 Xx.
5x) §24 xxxx. 1 xxxxxx x. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§25 x 31 xxxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
6) §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 112/2006 Xx.
7) Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7x) Zákon č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) Xxxxx č. 325/1999 Sb., o xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Policii Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Zákon č. 326/1999 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
10) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 1612/68 xx xxx 15. října 1968 o volném xxxxxx pracovníků xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
11) §15a xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve znění xxxxxx x. 217/2002 Xx.
11x) §42c xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 161/2006 Xx.
12) §24 x 25 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) §4 xxxx. 6 xxxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §6 xxxx. 1 x 10 zákona x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
14x) Xxxxxxxxx §192 xxxxxxxx práce.
16) §7 x 8 xxxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx minimu.
17) §36 x xxxx. xxxxxx x. 117/1995 Xx.
17x) §21 x 24 zákona x. 108/2006 Xx.
18) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Xxxxx č. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx souvisejících xxxxxx.
20) Xxxxx č. 42/1994 Sb., x penzijním xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 198/2002 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21x) §33 xxxx. 2 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §321 x 322 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
23) Xxxxx č. 151/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
24) Zákon č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §12 xxxxxx č. 117/1995 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
26) §33 xxxx. 1 zákona x. 435/2004 Sb.
27) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) §106 xxxx. 3 xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 112/2006 Xx.
29) §8 xxxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §11 x násl. xxxxxx x. 117/1995 Xx.
31) §2 xxxx 3 xxxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
32) §4 xxxxxx x. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
33) §717 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33x) §34 xxxxxxxx č. 182/1991 Xx., xxxxxx se xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
34) Zákon č. 107/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx x o xxxxx zákona č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) §2 xxxxxx č. 110/2006 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
36) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxxx č. 133/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Zákon č. 40/1993 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
39) §13b xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.
39x) Zákon č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Například §128 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, §8 xxxxxxxxx xxxx.
41) §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) Zákon č. 359/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) §1 xxxxxx x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
44) §1 xxxxxx č. 551/1991 Xx., x Všeobecné xxxxxxxxx pojišťovně Xxxxx xxxxxxxxx.
Zákon č. 280/1992 Xx., x xxxxxxxxxx, oborových, podnikových x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) §7 xxxxxx x. 435/2004 Xx.
46) §12 xxxxxxxxx řádu.
47) §3 xxxxxx č. 166/1993 Xx., x Nejvyšším xxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
48) Zákon č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx znění xxxxxx x. 383/2005 Sb.
49) Xxxxxxxxx xxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx kontrole xx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
49x) §106 xxxx. 4 xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx znění xxxxxx x. 379/2007 Xx.
50) Xxxxx č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) Xxxxxxxxx §8 odst. 1 xxxxxx x. 582/1991 Xx.
52) Xxxxx č. 187/2006 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) Zákon č. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) §12 xx 16 zákona x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) §108 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57) §42i xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 427/2010 Xx.
58) §106 xxxx. 3 zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) §1 xxxxxx č. 359/1999 Xx.
60) §9 xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
61) §55 xxxx. 1 písm. x) x §52 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx.
62) Xxxxx č. 108/2006 Sb., x sociálních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
63) §25 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 117/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) §4b xxxxxx x. 73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 366/2011 Xx.
66) §4a xxxxxx x. 73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx České republiky x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx x. 366/2011 Sb.
67) §81 xxxx. 2 a 3 zákona x. 187/2006 Xx.
68) Zákon č. 266/2006 Sb., x úrazovém xxxxxxxxx zaměstnanců, ve xxxxx pozdějších předpisů.
69) §109 x násl. xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

70) §141 odst. 1 a §144 xxxxxxxx práce.

71) §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 110/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

72) §744 občanského xxxxxxxx.

73) §745 a 746 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

74) Xxxxx č. 108/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

75) Xxxxxxxx č. 268/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, ve xxxxx vyhlášky x. 20/2012 Sb.

76) §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

77) Xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

78) §33 xxxx. 2 xxxxxx č. 108/2006 Sb.

79) §55 a xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.