Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
79/2013 Sb.

Vyhláška

Úvodní ustanovení §1

Obsah pracovnělékařských služeb §2

Organizace a rozsah pracovnělékařských služeb a dokumentace o pracovnělékařských službách §3 §4 §5

Pracovnělékařské prohlídky, lékařské prohlídky ke zjištění zdravotního stavu ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání a odborná vyšetření §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §14a

Náležitosti žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci §15

Náležitosti žádosti o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání §15a

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci a lékařský posudek ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání §16 §17

Náležitosti potvrzení o provedení výstupní prohlídky §17a

Přechodná ustanovení §18

Zrušovací ustanovení §19

Účinnost §20

Příloha č. 1

Příloha - Rizikové faktory a nemoci, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek v případech, kdy se nepostupuje podle §11 vyhlášky

č. 436/2017 Sb. - Čl. II

č. 452/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

79
XXXXXXXX
xx xxx 26. xxxxxx 2013
x provedení xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 373/2011 Xx., x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx službách a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxx §95 xxxx. 1 k provedení §52 xxxx. a) x x) x §60 x x xxxxxx s Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 2 x xxxxxxxxx §52 xxxx. x) zákona x. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "zákon"):

§1

Úvodní xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx v xxxxxxx xx závazky xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx2) xxxxxxxxxx, xxxxx a rozsah xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xx vzdělávání x x xxxxxxx vzdělávání, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxx pracovnělékařských služeb

Obsahem xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx xxxx osob xxxxxxxxxxxx xx o xxxxxxxxxx xx

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zdravotní stav x vývoj zdravotního xxxxx x posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxx, x xx xxx pracovnělékařských prohlídkách,

2. xxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí (dále xxx "rizikový xxxxxx"), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, za xxxxxx stanovení xxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí rizikové xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx3) x xxxx xxxxxx ohrožení života x zdraví zaměstnance xxxx xxxxxx xxxx xxx výkonu práce (xxxx xxx "profesní xxxxxx") xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisů,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odezvy zdravotního xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxx vzniku x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x prací,

5. xxxxxxxxx xxxxx o xxxxx pracovní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx x x tím související xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxxx faktorů xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx delší xxxx xx zdraví xxxxxxxxxxx, x to x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx to x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) poradenství xxxx xxxxxxx poradenské xxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxx a) xx xxxxxxx zjištění xxx xxxxxxx podle písmene x), x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx určených xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx a poradenské xxxxxxxx xxx zpracování xxxxxx xxxxxxxx pracoviště xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx je

1. xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zařízeních xxxxxxxxxxxxxx2),

3. xxxxxxxxx rizik xxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx rizikovým xxxxxxxx xxx výkonu xxxxx x xxxxxxxx analýzy xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxxxxx úrazů, xxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x prací,

4. xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zaměstnavatele xx odstranění zjištěných xxxxx, xxxxxx návrhu xx zajištění xxxxxx xxxxxxxxxx faktorů xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx x pracovnělékařských xxxxxxxx

§3

(1) Zaměstnavatel může xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x poskytování pracovnělékařských xxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx x počtu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovišť účelné.

(2) Xxxxxx xxxxx §2 xxxx. c) se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 3 kalendářní xxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x čtvrté xxxxx xxxxxx o xxxxxxx veřejného xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxx"), anebo xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx stanoveny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5). X ostatních prací xxxxxxxxxx v kategorii xxxxx x xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx veřejného xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx zaměstnavatel xxxxxxx nebo xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovně-lékařských služeb; x těchto případech xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x dopravních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x zařízeních, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 1 xx zohledňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx vykonávané xxxxx a charakter xxxxxxxx xx pracovištích xxxxxxxxxxxxxx.

§4

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vykonávaných prací xxxxx jejich xxxxxxxx xx kategorií xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx u xxxxx x profesním xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx činností, xxxxxxx xxxxx xx stanoven xxxxxx xxxxxxxx předpisy5). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozvahu, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx záznamu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx oprávněným xxxxxx x související administrativní xxxxxxx.

§5

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx službách prováděných xxx xxxxxxxxxxxxxx obsahuje, xxx-xx o

a) poradenství, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele, x xxxxxxx datum x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x způsob seznámení xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx;

xxxxxxxx záznamů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osob x rozsahu xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení, xxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx x převzetí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx převzetí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxx jednající xxxx xxxxxx v xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, biologických xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x činnostech prováděných x rámci xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o zařazení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx o zařazení xxxxx xx kategorie xxxxx,

x) xxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxxx inspekčních xxxxxx x

x) kopie xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Pracovnělékařské prohlídky, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxxx x x xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxx vyšetření

§6

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"), x xxxxxxxx prohlídky ke xxxxxxxx zdravotního stavu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx odborných xxxxxxxxx (xxxx xxx "lékařská xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x průběhu xxxxxxxxxx"), xx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx, vad xxxx xxxxx (dále xxx "xxxxx"), xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx k xxxxx xxxx vzdělávání. Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxx omezují xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci xxxx vzdělávání xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x četnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx xxxxx §11, jsou xxxxxxxxx v příloze xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoveno xxxxx5).

(2) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx základě

a) informací xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §2 písm. x), xxxxx-xx x xxxxxx, xxx pracovnělékařskou xxxxxxxxx xxxxxxxx registrující xxxxxxxxxxxx,

x) údajů obsažených x písemné žádosti xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prohlídky,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) údajů xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o posuzované xxxxx registrujícím poskytovatelem x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x oboru praktické xxxxxxxxx pro xxxx x dorost (dále xxx "zdravotnická dokumentace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx"), xxxxx xx takový xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb (xxxx xxx "zdravotnická dokumentace x pracovnělékařských službách") xxxxx vyžádaný xxxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxxxxxx poskytovatele a xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx, v xxxxx výpisu xxx x xxxxxxx zjištění xxxx xx zdravotním xxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem uvést xxxxx xxxxx za xxxxxx od xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výpisu.

Údaje xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx do zdravotnické xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Posuzuje-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x).

(4) Xxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx vztahu xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx práce xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxx xxxx činnost vykonávána.

(5) Xxx-xx x posuzování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, použijí xx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx studenta xx xxxxxxxx ve xxxxxx xx všem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, podmínkám, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xx zohledňuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vzdělání x vychází se x údajů uvedených x žádosti xxxxx §8 odst. 2.

§7

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx lékařské xxxxxxxxx xx vzdělávání xxxx x průběhu vzdělávání xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stavu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx sleduje xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, včetně xxxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxx, xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vyšetření, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx povolání x xxxx výkonu, x s přihlédnutím x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx7), a

d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bílkoviny, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxx x pH xxxx.

(2) Xxxxxxxx vyšetření xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx právní předpis5),

b) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mimořádné prohlídky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) stanoví příloha xxxx vyhlášky pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího ochranu xxxxxxxxx xxxxxx4) xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx posuzujícím xxxxxxx,

1. pokud xx xx k xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx omezují xxxx vylučují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci xxxx xxxxxxxxxx nebo x průběhu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx to xxxxxxxx podmínky vyžadují,

2. xxxxxxxx posuzovaná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx je xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxx xxxxxxxxx vyšetření x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo vylučují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x průběhu xxxxxxxxxx, xxxxxxx; xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx registrována x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatele, xx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx8) xxxx xxxxxx vyšetření x xxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxx sledování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxxxxxx.

(3) X xxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx provádí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zdravotní xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx provést xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatelem, xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx vzdělávání xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti9), xxxx xxxxx přílohy xxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a obsah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx10) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšetřované xxxxx, jehož xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ohledně xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx způsobilosti, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx jsou pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x práci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx periodické xxxxxxxxx xxxxx taková odborná xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. To nebrání xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. d).

§8

§8 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 452/2022 Sb.

§9

(1) Pracovnělékařskými xxxxxxxxxxx xxxx

x) vstupní prohlídka, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx x práci,

b) výstupní xxxxxxxxx x

x) lékařská xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx práce (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx").

(2) Xxx xxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby.

§10

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx x výkonu xxxxx x podmínkách x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zařazena xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx prohlídka se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxx xxxx změnou xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx ke xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance. Xxxxxxxxx podmínkami xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, popřípadě zařazení x výkonu xxxxxxxx xxxxx.

§11

(1) Periodická prohlídka xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx včasné xxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx náročností xxxxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osob.

(2) Periodická xxxxxxxxx x zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví

a) x xxxxxxxxx první xx xxxxxxx, xxxxx xx zaměstnavatel xxxx xxxxxxxxxxx vyžadují

1. jednou xx 6 xxx, xxxx

2. xxxxxx xx 4 roky, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 50 xxx xxxx; xxxxxx xx xxxxxxx x návaznosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xx provádí, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. jednou xx 4 roky, xxxx

2. jednou za 2 roky, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx 50 let xxxx; poprvé xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1,

c) x xxxxxxxxx druhé xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx 2 xxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxx jednou za 1 xxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx součástí xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx periodické prohlídky xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx provádí

a) xxxxxx xx 4 roky, xxxx

x) jednou xx 2 roky, jde-li x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 50 xxx xxxx; poprvé se xxxxxxx x návaznosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(4) Xxxxxxxx 2 xxxx 3 xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx11) nebo x příloze xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx prací xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx dohod o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxx riziku xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx vyžaduje.

(6) Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx periodické xxxxxxxxx xx xxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxx. x) bodu 3 xxxx

2. xxxxxxxxxx prohlídky, xxxxx dosavadní lékařský xxxxxxx pozbyl platnosti, xxxx

x) započetí xxxxxx xxxxx xxxxxxxx druhu xxxxxx sjednaného xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr xxxxx xxxxxxxx 5.

(7) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xx ztrátě nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx míry rizika xxx xxxxx zohledněného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, pokud

a) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx tak stanoví xxxxx xxxxxxxxxx využívání xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx12),

x) xx x xxxxx období xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx dvakrát xxxxxxxx překročení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zátěže xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovních podmínek,

e) xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx taková xxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx periodické xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx výkon xxxxx přerušen

1. z xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 8 týdnů, s xxxxxxxx výkonu práce x kategorii první xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx-xx x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx-xx jiný xxxxxx xxxxxxx jinak5),

2. x xxxxxxxx úrazu s xxxxxxx xxxxxxxx, nemoci xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx těžké xxxx xx xxxxxx, xxxx

3. x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx než 6 xxxxxx, nejedná-li xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dosavadní xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx předložené xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) informace sdělené xxxxxxxxxxx xxxxxxx13) x xxxxxxxx podezření, že xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx došlo ke xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxx mimořádné prohlídce xxxxx

x) xxxxxxxx 2 xxxx. a) až x) xxxx xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxx posuzované xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxx vyšetření, xxxxx xxxx nezbytná x xxxxxxx xx důvod xxxxxxxxx, a výpisu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatele, popřípadě xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx"); xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx požadovat, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx 6 xxxxxx nebo xxxxx to xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx 2 písm. x) nebo xxxx. x) bodu 3 xxxx odstavce 3 xxxx. a) se xxxxxxxxx stav posuzované xxxxx posuzuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx rozsahu").

(5) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx se stanoví xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §11. Xxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x neúplném xxxxxxx nedochází xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky stanovené xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx není platný, x dojde-li v xxxx době x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx mimořádnou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§13

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxx zaměstnance x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxx na xxxxxxxx takových xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx xxx předpokládat xxxxxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx zdravotního xxxxx zaměstnance xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx výpis xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx provádí

a) xxx ukončení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxx xxxx, pokud

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zařazenou xxxxx xxxxxx o xxxxxxx veřejného xxxxxx x kategorii xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx,

2. u xxxxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x povolání, pokud xxxxxx, xxxx

3. zaměstnanec xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx provedeno xxxx xxxxxx ohodnocení xxxxxxx xxxx xxxxxxx společenského xxxxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovním xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx24),

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jinou xxxxx nebo před xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx práce xxxxxxxx, xxxx

x) pokud xxx xxxxxxx xxxx právní xxxxxxx.

Xx xxxxxxx provedení xxxxxxxx prohlídky xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx zakládá xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vztahu xx xxxx provede x případě, xxx x to xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnanec.

§14

(1) Následná xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx důsledky se xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx práce, x xx za xxxxxx včasného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotních služeb, xxxxxxxxx odškodnění. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevydává xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx přílohy xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx

x) příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejného zdraví, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx11).

§14x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vzdělávání xxxx x průběhu xxxxxxxxxx xxxx

x) lékařská xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx; provádí xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx vzdělání,

b) xxxxxxxx prohlídka žáka xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxx xxxxx zdravotního stavu,

2. xxxx prvním xxxxxxxxx xx praktické xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x případy, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx neprovádí,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídka (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx") xxxx nebo xxxxxxxx; xxxxxxx se jedenkrát xxxxx, xxxxx žák xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx přípravě vykonává xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxx periodické prohlídky xx xxx vydání xxxxxxxxxx posudku před xxxxxx zařazením na xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1

x) xxxx. a) xxxx x) bodu 1 se xxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vzdělávání, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx; jde-li x žáka xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x nezbytných případech xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx. x) bodu 2 x písm. x) xx provádějí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxx vyučování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx pracovišti xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, vyžádá xx xxxxxxx školy xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx osob xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx žák nebo xxxxxxx vykonávat, a x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx rizicích xxxx xxxxx x míře xxxxx xxxxxxxxx kategorií xxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 452/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§15

Xxxxxxxxxxx žádosti o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prohlídky x xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx x práci

(1) Xxxxxx x provedení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnavatele, x to

1. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, identifikační xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xx-xx zaměstnavatelem xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, jde-li x xxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxxxxxx fyzická xxxxx,

3. xxxxx, sídlo a xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx nebo xxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx nebo obec,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnance xxxx osoby ucházející xx x xxxxxxxxxx, x xx jméno, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jde-li x cizince,

c) xxxxx x pracovním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo údaje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ucházející xx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx o xxxxx práce x xxxxxxxxx pracovní činnosti, xxxxxx xxxxxxxx doby, x rizikových xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx práci, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxxx rizikových faktorů xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prohlídky; x xxxxxxx souběhu mimořádné x periodické prohlídky xx xxxxx i xxxx skutečnost,

e) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx souběhu xxxxxxxxx x periodické xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx mimořádné xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 použije xxxxxxx.

§15a

Náležitosti žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx prohlídky x xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x v průběhu xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

x) identifikační xxxxx xxxxx, a to xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x adresu sídla xxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxx x vzdělávání, x to xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx,

x) xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx studiu,

d) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx studenta x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x) a x) xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx školy, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) kód x xxxxx oboru xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx rizikových faktorů xxxxxxxxxx podmínek vyjádřené xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxx rozhodujících xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxxxxxx, xxx-xx o žádost xxxxx §8 xxxx. 1 písm. b) xxxx 2 xxxx xxxx. c).

§15a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 436/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.12.2017

Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx vzdělávání xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx

§16

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náležitosti x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx26) xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xx

1. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a adresu xxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xx-xx zaměstnavatelem xxxxxxxxx osoba,

2. adresu xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xx-xx zaměstnavatelem xxxxxxx xxxxx,

3. xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxx, xx-xx zaměstnavatelem xxxx, xxxx xxxx xxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx údaje x xxxxx xxxxx x o konkrétní xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxx, míře xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) posudkový xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx postup xxxxxxx.

§17

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle právního xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx x obsah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx26) obsahuje

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, adresu xxxxx xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxx x název xxxxx xxxxxxxx, xx kterému xxx uchazeč x xxxxxxxx posuzován,

c) posudkový xxxxx x

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx podpis.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx

x) kód x název xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxxxxxx faktorech xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, míře rizikových xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práce xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx faktorů pracovních xxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prohlídky, xx-xx provedení xxxx xxxxxxxxx důvodné.

§17x

Xxxxxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahuje xxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. x),

x) identifikační xxxxx xxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxxx prohlídka xxxxxxxxx, x to xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařazení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx o xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ke konkrétní xxxxx, kterou posuzovaná xxxxx vykonávala, x xxxx rizikových xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxx práce xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rizikových xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek,

d) xxxx x době xxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud ho xxxxxxxxxxxxx x žádosti xxxxx,

x) datum xxxxxxxxx xxxxxxxx prohlídky,

f) xxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx potvrzení xxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx a razítko xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení a xxxxxx xxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxxxxx.

§17x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 436/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.12.2017

§18

Xxxxxxxxx ustanovení

Pracovnělékařské xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x termínech xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x návaznosti xx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx první, pokud xxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxx.

§19

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx Ministerstva zdravotnictví x. 49/1967 Xxxx. XX XXX, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx 2/1968 Xx.

2. Xxxxxxxx x. 17/1970 Věst. MZ XXX, oznámená x xxxxxx 20/1970 Xx.

§20

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx:
xxx. MUDr. Xxxxx, XXx., x. x.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 79/2013 Xx.

Xxxxxxx x. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 452/2022 Sb.

Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 79/2013 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vylučují xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x četnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx xxxxx §11 vyhlášky

Vysvětlení xxxxxxxxx pojmů a xxxxxxxxx zkratek

ALP: xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX: alaninaminotransferáza

AST: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXX: X reaktivní xxxxxxx

XXX: xxxxxxxxxxxxxxxxx

XX: sedimentace erytrocytů

GMT (XXX): xxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XX + xxx.: krevní xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx: xxxxxxx x xxxx

Xxxx1 xxxxxxxxxxxxxx: v xxxx xxx stanovení xxxxxxxxxxx poruch

PEL: xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

XXX: xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXX hrudníku: xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxx 3 měsíců, x expozice xxxxxxxxxxxx xx starší, xxx 1 xxxxx

Xxxxxxxxxxx: spirometrické xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, FEV1, XXX% xx xxxxxxxx křivky xxxxxx - xxxxx

XXX - xxxxxxxxxxxxxx zkoušení

Prognosticky xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx dalšího zhoršování xxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práce xxxx pracovních podmínek xxxx u xxxxxxx xx lze xxxxxxxx xx xxxxxxxx pokračujícímu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx: závažnými xxxxxxxx xx xxxxxx takové xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vypořádat xx xxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx pracovních xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx kvalifikovaný odhad xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx práce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x profesní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxx právních xxxxxxxx.

X - Karcinogeny: xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx chemické xxxxxxxxxxx kategorie 1 x 2 podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx15) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1X x 1X podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxx xx xxxxx x směsi16); xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx A xxxxxxx x. 4 xxxxxxxxxxx xxxx. b) xxxxxxx č. 3 x nařízení vlády x xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx práce s xxxxxx dřevem zařazena xx xxxxxxxxx třetí xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přítomny látky, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxx klasifikovány xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 a 2 xxxx kategorie 1A x 1B.

M - Xxxxxxxx: látky xxxxxxxxxxxxx xxxx mutageny xxxxxxxxx 1 a 2 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1X x 1X xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xx látky x xxxxx16).

X - Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx: látky xxxxxxx xxx reprodukci xxxxxxxxx 1 x 2 xxxxx jiného právního xxxxxxxx nebo jako xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1X x 1X podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx16).

Xxxx X. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jen xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx jinak x této xxxxxxx xxxx xxxxx právním xxxxxxxxx.

1. CHEMICKÉ XXXXXXX (xxxxxx)

1.1. Xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx: Xxx x xxxxxx xxxxxx xxx chemické xxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx chemických xxxxx x xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx s chemickými xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx látka xx, x současně xxxxxx, xxxxx při xxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxx.

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx cílových xxxxxx xxx působení daných xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a poruchy xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx přecitlivělost x xxxxxxxx na xxxxx vyskytující xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx posuzovanou osobu xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxx cílových orgánů xxx xxxxxxxx daných xxxxx,

2. xxxxx nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. závažné xxxxxxx kognitivních funkcí x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní vyšetření, XXX, GMT u xxxxxxxxxxxx xxxxxx expozice xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a kreatinin x xxxx x xxxxxxxx nefrotoxickým xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx vyšetření xxxxx xxxx xxxxxxxx x povahy toxického, xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo dráždivého xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx látek xxxx směsí xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu

Periodická xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, XXX, GMT x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, močový xxxxxxxx, alfa1 xxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx dráždivého xxxxxx, popřípadě dalších xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (XXX)

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: x látek x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx prohlídky xx xxxxxxx xxxxxxxx expozici 1x xx 2 xxxx

1.2. Látky s pozdním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx – karcinogeny xxxxxxxxx 1 a 2 xxxx kategorie 1X x 1X x mutageny kategorie 1 a 2 xxxx xxxxxxxxx 1X x 1X

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxx xxxx práce xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx prodělaný zhoubný xxxxx xxxxxxx orgán xxxx xxxxxx, který xxxx být xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx postižen,

2. xxxxx imunodeficience xxxx xxxxx oslabující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobu uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, který xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx postižen.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxx sediment, XX xxxx XXX, KO+dif. x XXX, GMT

Periodická xxxxxxxxx: základní vyšetření, xxxxxx sediment, XX xxxx XXX, XX+xxx. x XXX, XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření v xxxxxxx výstupní xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx expozici 1x xx 2 xxxx

1.3 Xxxxx xxxxxxx xxx reprodukci xxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx 1X x 1X

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní způsobilost x práci, xxxxxxx

xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx posudku zdravotně xxxxxxxxx, nebo jde x xxxxx zakázanou xxxxxxxx17).

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx spontánní xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx x osob xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx pro tento xxxx xxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxxxx těhotenství.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

2. XXXXXXXX FAKTORY (xxxxxxx)

2.1. Xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na X x X)

X. Nemoci xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx závažné typy xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. prognosticky xxxxxxx xxxxxx nervového xxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci jater x ledvin,

B. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zdravotně způsobilou x xxxxx xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx,

2. známky zvýšené xxxxxxxx olovu,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx nemoci jater x xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxx gastrointestinálního systému,

6. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

7. xxxxxxxxx spontánní aborty,

8. xxxxxxx fertility u xxxx ve xxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxx xxxxx stav xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, KO + xxx., kreatinin

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, XX + xxx., kreatinin, xxxxxxxxx; xxx vyšetření xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx18)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, KO + dif. + xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.2. Xxxx x xxxx xxxxxxxxxx

2.2.1. Xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx sloučeniny (xx xxxxxxxxx zřetelem xx R)

A. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx závažné nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. prognosticky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx chování,

3. xxxxxxxxx současná alkoholová xxxx drogová xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx xxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx na základě xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx nemoci včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. alkoholová xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

4. chronické xxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxxxxx aborty x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx kovové xxxxx,

7. xxxxxxx xxxxxxxxx u xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxx tento xxxx xxxx, xxxxxxxx xxx x práce s xxxxxxx expozicí xxxxx xxxxxx xxxxx,

8. xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx1 xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

2.2.2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nervového xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poruchy a xxxxxxx xxxxxxx,

3. prokázaná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx závislost.

B. Nemoci, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx závěru odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx nervového systému x xxxxxxx zorného xxxx x alkylsloučenin xxxxx,

3. xxxxxxx duševní xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx závislost x xxxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxx x závažné xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.3. Xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx X a R)

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k práci, xxxxxxx

1. prognosticky závažné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dýchacího systému, xxxxxxxxx prekancerózy x xxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxx x ledvin,

5. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

6. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

7. prokázaná současná xxxxxxxxxx nebo drogová xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx lze posuzovanou xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. poruchy xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

5. obliterující xxxxxx cév,

6. chronické xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

7. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx systému,

8. xxxxxxxxx xxxxxxxxx aborty u xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx arzénu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

9. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx reprodukci,

10. xxxxxxxxxx xxxx drogová xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, FW xxxx XXX, XX + xxx., XXX x XXX.

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx vyšetření, XX xxxx XXX, XX + xxx., XXX x GMT, xx 10 xxxxxx expozice XXX hrudníku a xxxxxxxxxxxxxxx břicha x xxxx 1x xx xxx roky

Lhůty prohlídek: 1x xx 1/2 xxxx x xxxxxxxxx 4 nebo 1x xx xxx x xxxxxxxxx 3

Výstupní prohlídka: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1x xx 2 xxxx

2.4. Antimon x xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx expozici.

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx xxxxxxxxx systému,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. chronické xxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x hydridem antimonu XxX3,

5. chronické xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx systému.

Vstupní prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, xxxxxxxxxxx, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, xxxxxxxxxxx; XX + xxx. xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx SbH3, xx 6 xxxxxx expozice xxxxx 1x xx 4 roky XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x rozsahu periodické xxxxxxxxx, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.5. Beryllium x xxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx X)

Xxxxxxxx: Xxxxxxxx xx pouze xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx x stavy xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dýchacího xxxxxxx.

X. Nemoci, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, močový sediment, XX xxxx XXX, XX + xxx., XXX a XXX, xxxxxxxxxxx, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxx sediment, XX xxxx XXX, XX + dif., XXX x XXX, spirometrie, XXX xxxxxxxx xxxxxx xx 6 let xx začátku expozice x xxxx 1x xx 2 roky

Výstupní xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1x za 2 roky

2.6. Xxxxxxx x xxxx sloučeniny (xx zvláštním xxxxxxxx xx C, X x X)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxx x jater,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx, například xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X. Nemoci, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx nemoci xxxxxx x xxxxx,

2. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxx prostaty,

4. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, fosforu x xxxxxxxx D, xxxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx spontánní xxxxxx x xxxxxx expozice xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxxxxx x osob xx xxxxxxxxx věku, xxxxx se xxx xxxxx stav xxxx, xxxxxxxx xxx o xxxxx x vysokou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

7. xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx sediment, XX xxxx XXX, XX + xxx., XXX, XXX x XXX, xxxxxxxxx, xxxx1 xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: základní xxxxxxxxx, xxxxxx sediment, XX xxxx CRP, XX + xxx., XXX, ALT x XXX, spirometrie, xx 10 letech xxxxxxxx xxxxx 1x za 2 xxxx XXX xxxxxxxx a XXX x xxxx

Xxxxx xxxxxxxxx: 1x xx 2 xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x rozsahu výstupní xxxxxxxxx po nejméně xxxxxxxx expozici 1x xx 2 xxxx

2.7. Xxxxx x xxxx Xx-xxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxx zřetelem na X x X)

Xxxxxxxx: Xx xxxx skupiny xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X. Nemoci vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx, xxxxxxxxx prekancerózy x xxxxx xx xxxxxxx maligních xxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxx kožní xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx x karcinomů kůže,

3. xxxxxxxxxxxx nedostatečně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobu uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx nemoci kůže x xxxxxxxxx systému,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vysoké xxxxxxxx xxx sloučeninám chrómu, xxxxx jsou toxické xxx reprodukci,

5. xxxxxxx xxxxxxxxx x osob xx fertilním xxxx, xxxxx xx xxx xxxxx stav xxxx, xxxxxxxx jde x xxxxx x vysokou xxxxxxxx těm sloučeninám xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx pro xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x šestimocnými xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, FW xxxx XXX, XX + xxx., AST, XXX x XXX, xxxxxxxxxxx, XXX xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x šestimocnými sloučeninami xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, XX xxxx XXX, XX + xxx., AST, XXX x XXX, xxxxxxxxxxx, XXX vyšetření s xxxxxxxxxx, po 10 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x XXX hrudníku, xxxx každé 2 xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx po nejméně xxxxxxxx xxxxxxxx XxXX 1x xx 2 xxxx

2.8. Xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx jater.

B. Nemoci, x kterých xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx závěru odborného xxxxxxxxx, zejména

1. chronické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxx drogová xxxxxxxxx v xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

5. chronické xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx expozice sloučeninám xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx sloučeninám xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nejméně xxxxxxxx expozici za 2 xxxx x xx 4 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zaměřením na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

2.9. Nikl x xxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxx zřetelem na X x X)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x vedlejších xxxxx xxxxxxx, prekancerózy x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nemocí x xxxxxx lokalizacích.

B. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx aborty x xxxxxx expozice xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx toxické xxx xxxxxxxxxx,

4. poruchy xxxxxxxxx x osob ve xxxxxxxxx věku, které xx xxx xxxxx xxxx xxxx, jestliže xxx x práce x vysokou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx toxické xxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxxxx x XXX hrudníku. X sloučenin xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, XX nebo XXX, XX + xxx., XXX x XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxx x karcinogenními xxxxxx xxxx xxxxxx sediment, XX xxxx CRP, XX + xxx., XXX a XXX, xx 10 letech xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx x rinoskopií a XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx pětileté xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, 1x xx 2 xxxx

2.10. Fosfor x xxxx xxxxxxxxxx

2.10.1. Xxxxxx xxxx

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx),

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x kterých xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx jater x xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

5. chronické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, XX xxxx XXX, XX + xxx., XXX, XXX x GMT, xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, XX xxxx XXX, XX + dif., XXX, XXX x XXX, xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx: 1x za rok

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.10.2. Fosfor x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx

Xxxxxxxx: Xxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobu uznat xx zdravotně xxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

chronické nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.10.3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx organofosfáty – XX a trikrezylfosfát – TKP x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na X, xxxxx některá xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx)

X. Xxxxxx vylučující zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x krvi xxx 80 % referenční xxxxxxx,

2. prognosticky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

3. xxxxxxxxxxxx závažné nemoci xxxxx a xxxxxx,

4. xxxxx bronchiale,

5. prognosticky xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

6. prokázaná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx závislost.

B. Nemoci, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx osobu uznat xx zdravotně xxxxxxxxxx x práci na xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

3. chronické xxxxxx xxxxxxxxx systému,

4. xxxxxxxx nemoci, xxxxxxxxx xxxxxx kůže,

5. xxxxxxx xxxxxxx a poruchy xxxxxxx,

6. xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx,

7. opakované xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx těm organickým xxxxxxxxxxx fosforu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

8. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx pro xxxxx xxxx léčí, jestliže xxx o práce x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

9. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx acetylcholinesterázy x xxxx x 30 % xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx nejméně 2 xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, ALT, XXX, stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx (základní xxxxxxx), xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, GMT, podle xxxxxxxxxx expozice 1 xx 3x xx xxx, xxxxxxx xxxx 1x xxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxxx cholinesterázy xxxx acetylcholinesterázy v xxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx na periferní xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxx prohlídky: 0

2.11. Xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx těžké xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx oční xxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ledvin.

B. Xxxxxx, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. chronické xxxxxx xxxxxxxxx systému,

2. xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx nemoci,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxx ledvin.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pouze xxx xxxxxxxxxxxxx inhalační xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx inhalační xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.12. Xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx x organické xxxxxxxxxx (se xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxx jsou C, X a X)

Xxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx.

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. prognosticky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx),

2. prognosticky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, zejména

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx),

2. Xxxxxx Bechtěrev, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, prodělaná xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxxx aborty x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxxxxx u xxxx xx fertilním xxxx, xxxxx xx pro xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxx x vysokou xxxxxxxx těm sloučeninám xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxx reprodukci,

7. xxxxxxx nemoci xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní vyšetření, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx expozici

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x prací x významnou xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.13. Xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (například xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxx: Xx xxxx xxxxxxx xx nezařazuje xxxxxxx xxxxx, chlorid xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

prognosticky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou k xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. chronické nemoci xxxxxxxxx systému, xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxxxx xxxxx při předpokládané xxxxxxxxx expozici

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, spirometrie x xxxxx x xxxxxxxxx inhalační expozicí

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: 0

2.14. Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx, 1,2, dibromethan, xxxxxxxxx, dibromomethan, xxx)

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. prognosticky závažné xxxxxx dýchacího xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxx x xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

4. chronické nemoci xxxxxxxxx systému,

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx hromovaných xxxxxxxxxx,

6. porucha funkce xxxxxx xxxxx u xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kreatinin a XXX, XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, spirometrie, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx uhlovodíků kreatinin x ALT, GMT, xxxx1 mikroglobuliny

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.15. Xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx žádnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxx: Xxxxxxxx se pouze xx xxxxxxxxx expozici. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx 2.7, 2.25, 2.47, 2.53 x 7.2.1

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x kterých xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření,

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.16. Měď x její xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxxx vylučující zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx systému.

B. Xxxxxx, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx,

2. xxxxxxx alergické xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx nemoci,

4. xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: základní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.17. Oxid uhelnatý x prací xxxxxxxxxx xx kategorie 4 (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx R)

A. Nemoci xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x poruchy chování,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx alkoholová xxxx xxxxxxx závislost,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx k práci xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx závislost x xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxxxxx aborty,

7. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx tento xxxx xxxx,

8. hypertensní nemoc x orgánovým postižením.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, XXX, XX + xxx.

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, XX + xxx.

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.18. Xxxxx xxxxxx x xxxx

Xxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx na xxxx xxxxx (xxxxxx xxxx).

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx alergických,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.19. Xxxxx xxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dýchacího systému.

B. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.20. Kyanovodík a xxxxxxx

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nervového xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. prognosticky xxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

3. alkoholová x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx

4. xxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: 0

2.21. Xxxxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci dýchacího xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x levostrannou xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, spirometrie

Lhůty xxxxxxxxx: xxxxxx xx 3 xxxxxx xx nástupu x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx 1x za 1 xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

2.22. Xxxxxx

X. Nemoci vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.23. Xxxxxx (xxxxxxx boru – xxxxxxxxx diboran, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx)

X. Nemoci xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x práci, zejména

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x ledvin,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx centrálního x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx nemoci xxxxx a xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx),

4. závažné xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, XXX, XXX, kreatinin

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, ALT, XXX, xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: 0

2.24. Sirouhlík

A. Nemoci xxxxxxxxxx zdravotní způsobilost x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx závažné nemoci xxxxxxxxxxx xxxx periferního xxxxxxxxx systému,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx duševní poruchy x xxxxxxx chování,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx alkoholová xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou x práci na xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. chronické xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nervového xxxxxxx,

2. xxxxxxx duševní xxxxxxx x xxxxxxx chování,

3. xxxxxxxxxx nebo drogová xxxxxxxxx x anamnéze,

4. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxxx nemoci xxxxx x ledvin.

Vstupní xxxxxxxxx: základní vyšetření, XXX, xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, XXX, xxxx vyšetření

Lhůty xxxxxxxxx: xxxxx xx 6 xxxxxx, další 1x xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: 0

2.25. Sirovodík x xxxxxxx (xxxxxxx)

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci nervového xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx základě xxxxxx odborného vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

2. chronické xxxxxxxxx xxxx nemoci,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. závažné kardiovaskulární xxxxxx, xxxxxx závažných xxxxxx,

5. xxxxxxxxx kožní xxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, XXX, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx inhalační xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, spirometrie x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: 0

2.26. Xxxxxxx x xx xxxxxxxxx, xxxxx představují xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. chronické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.27. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2.27.1. Xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx (= xxxxxxxxxxxxxxx) (xx xxxxxxxxx zřetelem na X u xx x&xxxx;xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx xxxxxxxxx systému,

2. prognosticky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x poruchy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. prokázaná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx.

X. Nemoci, u xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou k xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. chronické xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx závislost x xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, XXX, GMT, xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, ALT, XXX, xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1x xx 2 xxxx

2.27.2. Xxxxxxxxxxxxx (= monochlormethan)

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx chronické xxxxxx jater a xxxxxx,

4. prognosticky xxxxxxx xxxxxxxxx nemoci dýchacího xxxxxxx.

X. Nemoci, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx způsobilou k xxxxx na základě xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx nemoci xxxxx xxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx závislost x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, ALT, XXX, xxxxxxxxx, XX + dif., xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, XXX, xxxxxxxxx, XX + dif., xxxxxxxxxxx; xxxxx prohlídka xx 3 - 9 měsíců

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.27.3. Xxxxxxxxxxxxxxxx, trichlormethan (xxxxxxxxxx), dichlormethan (= xxxxxxxxxxxxxxx), 1,1-xxxxxxxxxxxx, 1,2,-xxxxxxxxxxxx, 1,1,1-xxxxxxxxxxxxx, 1,1,2-trichlorethan (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na X x xxxx, xxxxx jsou karcinogenem)

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemoci xxxxx x ledvin,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nervového xxxxxxx,

3. prognosticky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx závislost,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kardiovaskulárního xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx uznat za xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxx chronické xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

2. závažné nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx závislost x anamnéze,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, ALT, GMT, xxxxxxxxx, XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, XXX, xxxxxxxxx, EKG

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx karcinogeny, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1x xx 2 xxxx

2.27.4. Vinylchlorid (= xxxxxxxxxx) (se xxxxxxxxx xxxxxxxx xx X)

X. Xxxxxx vylučující zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxxxx nemoci xxxxx x xxxxxx,

2. závažný Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. závažné xxxxxx xxxxxxxxx systému,

4. xxxxxxx xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat za xxxxxxxxx způsobilou k xxxxx na základě xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. závažné xxxxxx xxxxx x ledvin,

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. závažné chronické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx nebo drogová xxxxxxxxx,

6. xxxxxxx krvetvorby.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XX nebo XXX, XX + xxx., xxxxxxxxx, AST, XXX, XXX,

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XX xxxx XXX, KO + xxx., kreatinin, XXX, XXX x XXX, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx práci x xxxxxx x vodní xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxx expozici): xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, FW xxxx XXX, XX + xxx., XXX, XXX x XXX, bilirubin, xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx expozici 1x xx 2 xxxx

2.28.Xxxxxxxxxx

2.28.1. Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, solventních xxxx x xxxxxxxxx)

Xxxxxxxx: Xxxxx xxxx xxxxx obsahují xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1,3-xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, posuzují se xxxxx xxxxxxx 1.2 xxxx 2.28.2.

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx uznat xx xxxxxxxxx způsobilou k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. závažné xxxxxx xxxxxxxxx systému,

2. xxxxxxxxx xxxxx nemoci.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.28.2. 1,3-butadien (xxxx-1,3xxxx) (xx zvláštním zřetelem xx X a X)

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx chování,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. poruchy krvetvorby,

2. xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx terapii xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx kožní xxxxxx,

4. chronické nemoci xxxxx a ledvin.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, FW xxxx XXX, XX + xxx., AST, ALT x XXX.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, XX nebo XXX, XX + xxx., XXX, XXX x XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxx expozici 1x xx 2 xxxx

2.29. Xxxxxxxx

2.29.1. Xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx, xxxxxx-1-xx, xxxxxx-2-xx (xxx-xxxxxxxx), xxxxxxx, cyklohexanol)

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

1. prognosticky xxxxxxx xxxxxx centrálního xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxx poruchy a xxxxxxx chování,

3. prokázaná xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx závislost.

B. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. závažné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx kožní xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: 0

2.29.2. Methanol

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poruchy x xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx alkoholová xxxx xxxxxxx závislost.

B. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zdravotně způsobilou x xxxxx na xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx jater x xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx nemoci,

4. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, ALT, XXX, xxxx vyšetření xxxxxx barvocitu

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, ALT, XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx barvocitu

Následné prohlídky: 0

2.30. Xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, 1,4 xxxxxxxxxx)

X. Nemoci vylučující xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemoci xxxxxx x xxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Nemoci, x kterých xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci na xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx nemoci xxxxxx x xxxxx,

2. závažné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx kožní xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxxxx sediment, xxxxxxxxx, XXX, XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, ALT, XXX

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.31 Xxxxx

2.31.1. Xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx) (xxxx. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx (ether), diisopropylether

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx nervového systému,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx současná xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Nemoci, u xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx uznat za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx na základě xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x ledvin,

3. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxx poruchy x xxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, XXX x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, ALT, GMT x xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.31.2. Glykolethery a xxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx ethoxyethanol, 2-xxxxxxxxxxxxxxxxx, 2-xxxxxxxxxxxxxx, 2-xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 2-xxxxxxxxxxxxx; 2-butoxyethylacetát)

A. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx uznat za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx na základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx systému,

2. závažné xxxxxx hematopoetického systému,

3. xxxxxxxxx xxxxxx ledvin,

4. xxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxx dýchacího systému.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxx, KO + xxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, XX + dif.

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: 0

2.32 Xxxxxxxx

2.32.1. Formaldehyd x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx (2,4,6-xxxxxxxxx-1,3,5-xxxxxxx), xxxxxxxxxxxxx, metaldehyd, xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx)

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx oční xxxxxxxxx nemoci,

2. xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx kožní nemoci,

3. xxxxxxxxx nemoci.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX vyšetření x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.32.2. Xxxxxxxxxx a heterocyklické xxxxxxxx (xxxxxxxxx 2-furaldehyd (xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-3-xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx) (xx xxxxxxxxx zřetelem xx xx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx X)

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k práci xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxx nemoci, xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx aborty x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx aldehydům, xxxxx xxxx toxické xxx xxxxxxxxxx,

4. poruchy xxxxxxxxx x osob ve xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx pro xxxxx xxxx léčí, xxxxxxxx xxx o práce x xxxxxxx xxxxxxxx xxx aromatickým x xxxxxxxxxxxxxxx aldehydům, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.33. Akrylonitril x xxxx nitrily (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx) (xx zvláštním xxxxxxxx na X)

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx a dále xxxxxxxxxxxx x stavy xx terapii maligních xxxxxx u xxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. prognosticky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x ledvin,

2. závažné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, XXX, XXX x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, XXX, GMT x xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx nejméně xxxxxxxx xxxxxxxx 1x za 2 xxxx

2.34. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, tetranitromethan, nitroethan, xxxxxxxxxxx)

X. Nemoci vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. prognosticky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx chronické xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

2. xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. závažné xxxxxxx poruchy x xxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx nemoci dýchacího xxxxxxx,

6. xxxxxxx kardiovaskulární xxxxxx,

7. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, XX nebo CRP, XX + dif., xxxxxxxxx, AST, XXX, XXX, spirometrie

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, XX xxxx XXX, XX + xxx., xxxxxxxxx, XXX, XXX, spirometrie

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.35. Xxxxxxxxxx amidy (xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx) (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx, xxxxx xxxx klasifikovány xxxx X, X x X)

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx i periferního xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou x práci xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nervového xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x anamnéze,

3. xxxxxxx chronické nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxx zánětlivé xxxxxx,

5. xxxxxxxxx kožní xxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx reprodukci,

7. poruchy xxxxxxxxx u osob xx xxxxxxxxx věku, xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

8. xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, AST, XXX, XXX, x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, XXX, XXX, XXX, x akrylamidu xxxxxxx v xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: 0

2.36. Xxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx X a X)

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, xxxxxxx

1. prognosticky xxxxxxx poruchy xxxxxxxxxx xxxxxx malignit, xxxxxxxxxxx x stavů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nemocí,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. závažné poruchy xxxxxxxxxx,

2. závažné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. prognosticky xxxxxxx duševní xxxxxxx x xxxxxxx chování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx systému,

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

6. chronické xxxxxx xxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: základní xxxxxxxxx, XX + xxx., XX nebo XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, XX + xxx., XX xxxx XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x expozice xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3 xx.x-3 xx xxxx xxxxxxx 6 xxxxxx x xxxxxxxxx 1x xx 2 xxxx

2.37. Xxxxxxxx benzenu (například xxxxxx, xxxxx, ethylbenzen, xxxxxxxxxxxxxxxx, kumen (xxxxxxxxxxxxxxx))

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

2. xxxxxxxxxxxx závažné duševní xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx zdravotně xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx poruchy x xxxxxxx chování,

3. xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx závislost x xxxxxxxx,

4. chronické xxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

2.38. Xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx (xxxxxxxxx methylnaftalen, xxxxxxxx, dekalin)

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, zejména

1. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxx porucha xxxxxxx-6-X-xxxxxxxxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx způsobilou k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx oční xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, XXX, XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, kreatinin, XXX, XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.39. Xxxxxx (xxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xx zvláštním xxxxxxxx xx C x X, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxxx)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

1. prognosticky závažné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

3. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

3. závažné xxxxxxx poruchy x xxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, spirometrie x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, spirometrie x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.40. Xxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx krezol, xxxxxxxx, resorcinol, xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx)

X. Nemoci vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemoci xxxxx a ledvin,

2. xxxxxxxxxxxx závažné nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx chronické nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx osobu uznat xx zdravotně způsobilou x xxxxx na xxxxxxx závěru odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. závažné xxxxxxxxx nemoci xxxxx x xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

3. xxxxxxx chronické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. chronické xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, XXX, kreatinin, spirometrie xxxxx xxx předpokládané xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, XXX, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.41. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (např. xxxxxxxxxxx, nitrotolueny, dinitrobenzeny, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx pikrová), xxxxxxx-x-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx) (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx X, M a X, xxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxxx)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

1. prognosticky závažné xxxxxxxxx xxxxxx jater x ledvin,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poruchy xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. prognosticky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxxxx alkoholová x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx chronické xxxxxx jater x xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

4. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx chování,

5. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx cest,

6. xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxx xxxxxxxxx x anamnéze,

7. xxxxxxxxx xxxxxxx glukózo-6-P-dehydrogenázy,

8. xxxxxxxxx kožní xxxxxx,

9. xxxxxxxxx xxxxxxxxx aborty x vysoké expozice xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

10. poruchy xxxxxxxxx u osob xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxx stav xxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx aromatickým xxxxxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

11. xxxxxx oční xxxxx x trinitrotoluenu.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, kreatinin, XX + xxx., XXX, XXX, x xxxxxxxxxxxxxxx také xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, XX + dif., ALT, XXX x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx oční vyšetření 1x xx 3 xxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, oční xxxxxxxxx x trinitritoluenu.

Následné xxxxxxxxx: x x-xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1x xx 2 roky

2.42. Xxxxxxxxxx xxxxx sloučeniny (xxxx. anilín, p-toluidin, x-xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxx, dichlorbenzidin x xxxx xxxx, 2-xxxxxxxxxx, 4-xxxxxxxxxxxx x xxxx soli, x-xxxxxxxx (xx xxxxxxxxx zřetelem xx X, X x X, xxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxxx)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

1. prekancerózy x stavy xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx cest,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemoci xxxxx x xxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx duševní xxxxxxx x poruchy chování,

5. xxxxxxxxx současná alkoholová x jiná xxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxx chronické xxxxxx xxxxx a xxxxxx,

2. závažné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, 

6. xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx hemoglobinu,

7. xxxxxxxxx porucha glukózo-6-P-dehydrogenázy,

8. xxxxxxxxx xxxxx nemoci,

9. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx amino xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

10. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, které xx xxx xxxxx xxxx xxxx, jestliže jde x xxxxx x xxxxxxx expozicí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

11. závažné xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: u xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aminy: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, XX nebo XXX, XX + xxx., XXX, XXX a XXX

Xxxxxxxxxx prohlídka: základní xxxxxxxxx, XX nebo XXX, KO + xxx., kreatinin, XXX, XXX. X karcinogenních xxxxxxxxxxxx aminů: xxxxxxxx xxxxxxxxx moče a xxxxxxxx sedimentu 2x xx rok

Mimořádné xxxxxxxxx: x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1x za 2 xxxx

2.43. Polychlorované bifenyly, xxxxxxxxxxxxxx (xxxx. 2,3,7,8-TCDD) x xxxxxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na X)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

1. zhoubná xxxxxx i xx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemoci jater x ledvin.

B. Nemoci, x kterých lze xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx lipidového metabolismu,

2. xxxxxxxxxxxx,

3. všechny xxxxx xxxxxxxxxxxx nemocí,

4. závažné xxxxxxx xxxxxxx,

5. závažné xxxxxxxxx kožní xxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxx nervového xxxxxxx,

7. závažné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx,

8. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a dýchacího xxxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: základní xxxxxxxxx, XXX, ALT, XXX, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, u 2,3,7,8-TCDD xxxxxx xxxxxxxx, XX xxxx XXX, XX + xxx., XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, ALT, XXX, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, x 2,3,7,8-XXXX xxxxxx xxxxxxxx, XX xxxx XXX, XX + xxx.

Xxxxx prohlídek: x 2,3,7,8-XXXX 1x za 2 xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: x 2,3,7,8-XXXX xxxxxxxxx x rozsahu výstupní xxxxxxxxx po nejméně xxxxxxxx xxxxxxxx 1x xx 2 roky

2.44. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. benzo(a)pyren, xxxxx(x)xxxxxxxxx, xxxxx(x)xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx(x)xxxxxxxxxxx, xxxxx(x)xxxxxxxxxxx, xxxxxxx(x,x)xxxxxxxxx, chrysen, xxxxx(x)xxxxx) (xx xxxxxxxxx zřetelem xx C)

A. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemoci jater, xxxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x kterých xxx posuzovanou xxxxx xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, zejména

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

2. závažné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, XX xxxx XXX, XX + xxx., XXX, XXX, XXX, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxx xxxxxxxx, XX xxxx XXX, KO + xxx., AST, XXX, XXX, RTG xxxxxxxx 1x xx 2 xxxx, xxxxxx xx 10 letech xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1x xx 2 xxxx

2.45. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. prognosticky závažné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. prognosticky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x kterých xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx chronické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. závažné xxxxxxxxx kožní xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.46. Xxxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxx)

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx,

2. xxxxxxx chronické xxxxxx xxxx x xxxxxxxx integrity xxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x ledvin,

2. chronické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxx sediment, XXX, XXX, XXX, kreatinin, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxx xxxxxxxx, XXX, XXX, GMT, xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: 0

2.47. Karbamátové xxxxxxxxxxx (například xxxxxxxxxx XXxX - xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx) (se xxxxxxxxx xxxxxxxx xx X, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxxx)

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k práci, xxxxxxx

1. snížení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx acetylcholinesterázy x xxxx xxx 80 % xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxxxxx závažné nemoci xxxxxxxxxxx x periferního xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x kterých xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

4. pokles xxxxxxxx cholinesterázy xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v xxxx x 30% xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx, a to xx xxxx xxxxxxx 2 xxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, XXX, XXX, xxxxxxxxx xxxxxxxx cholinesterázy nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, XXX, XXX, XXX, xxxxxxxxx aktivity xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x po jejím xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.48. Xxxxxxxxxx kovů platinové xxxxxxx (platina, xxxxxx)

X. Xxxxxx vylučující zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx závažné alergické xxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nemoci xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x ledvin.

Vstupní xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, u kyseliny xxxxxxxx xxxxxxxxx x XX + xxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, x kyseliny xxxxxxxx xxxxxxxxx a XX + xxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření v xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.49. Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. prognosticky závažné xxxxxx nervového xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx závažné duševní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. závažné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nemoci,

3. xxxxxxxxx kožní xxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: 0

2.50. Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx: Xxxxxxxx xx pouze xx inhalační xxxxxxxx.

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou x práci xx xxxxxxx závěru odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. závažné xxxxxx nervového xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.51. Sloučeniny xxxx (se xxxxxxxxx xxxxxxxx xx X, xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobu uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx),

3. chronické xxxxx nemoci,

4. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému x organických xxxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vysoké xxxxxxxx xxx sloučeninám xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx reprodukci,

6. xxxxxxx xxxxxxxxx u xxxx ve fertilním xxxx, xxxxx xx xxx xxxxx stav xxxx, jestliže jde x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx těm xxxxxxxxxxx cínu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

7. chronické nemoci xxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x KO

Periodická xxxxxxxxx: x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.52. Xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

Nejsou známy.

B. Xxxxxx, u kterých xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. chronické xxxxx nemoci,

3. závažné xxxxxx xxxxxxxxx systému,

4. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

5. xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.53. Xxxx x xxxx sloučeniny

Poznámka: Xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx uranu) xxx xxxxx. xxxx 6.4. Krátkodobé xxxxxxxx xxxxxxx radonu

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x ledvin.

B. Xxxxxx, x kterých xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxx chronické xxxxxx xxxxxxxxx systému,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx1 mikroglobulin xxxx X-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x moči

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx1 xxxxxxxxxxxxx x xxxx, x xxxxxxxxxxxxx sloučenin xxxxx XXX hrudníku x osob xx 10 a více xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0 xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx více xxx pětileté expozici 1x xx 2 xxxx, XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

2.54. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx diabetes xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx-6-X-xxxxxxxxxxxxx.

X. Nemoci, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx xxxxxxxxx způsobilou k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxx poruchy xxxxxxxxxxx lipidů,

2. anémie,

3. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, zátěžové XXX xx 50 xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, zátěžové XXX xx 50 xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: 0

2.55. Anorganické x organické xxxxxxxx

X. Xxxxxx vylučující zdravotní xxxxxxxxxxx k práci, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx k práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx nemoci dýchacího xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx kožní xxxxxx, xxxxxxxx vedle xxxxxxxxx expozice je x xxxxxx místního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.56. Xxxxxxxxxxx (oxiran) x xxxxxxxxxxxxxx (1-xxxxx-2,3-xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxxx) (xx zvláštním xxxxxxxx xx C x X)

X. Nemoci vylučující xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, xxxxxxx

1. zhoubné xxxxxx i po xxxxxxxxx xxxxx,

2. těžké xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx vyšetření, zejména

1. xxxxxxx xxxxxx nervového xxxxxxx,

2. prekancerózy,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx,

4. xxxxxxx poruchy xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx nemoci xxxxx a xxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxxxxx kožní xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, XX nebo XXX, XX+xxx. x XXX, GMT

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1x xx 2 roky xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

2.57. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x arylethery (xxxxxxxxx xxx(xxxxxxxxxx)xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na X)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx k práci, xxxxxxx

1. zhoubná xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx oslabující xxxxxxxx xxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx kožní xxxxxx,

3. chronické xxxxxx xxxxx x ledvin.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, FW xxxx XXX, XX+xxx. x XXX, XXX, XXX, RTG xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, FW xxxx XXX, XX+xxx. x AST, XXX, XXX, RTG xxxxxxxx xxxxxx xx 10 xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: x rozsahu periodické xxxxxxxxx, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx výstupní xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1x za 2 roky

2.58. Xxxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx X)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x práci, zejména

1. xxxxxxx xxxxxx x xxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx léčba xxxxxxxxxx xxxxxxxx systém.

B. Nemoci, x kterých xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx nemoci,

2. xxxxxxx xxxxxx x anamnéze x prekancerózy,

3. chronické xxxxx xxxxxx,

4. chronické xxxxxx jater x xxxxxx,

5. závažné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

7. xxxxxxx xxxxxxxxx,

8. xxxxxxxxx imunitního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxxxx sediment, XX xxxx XXX, XX+xxx. a XXX, XXX, XXX, xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní vyšetření, xxxxxx xxxxxxxx, XX xxxx XXX, KO+dif. x XXX, XXX, XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pětileté xxxxxxxx 1x za 2 xxxx

3. FYZIKÁLNÍ XXXXXXX

3.1. Xxxxxxxxxx xxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx léčby xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (například typu Xxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx rizikem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. závažné xxxxxxx krvetvorby,

6. xxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx,

7. prognosticky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

9. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx omezují xxxxxxx xxxxx x místa xxxxxx v případě xxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x kterých xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, zejména

1. chronické xxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxx paraneoplastické xxxxxxx,

5. xxxxxxx nemoci s xxxxxxxxx orgánovým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XX + xxx. + xxxxxxxxxxxx XX xxxx XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, KO + xxx. + retikulocyty XX nebo CRP

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx kožní xxxxx xxxx xxxx zákaly, xxxx x nichž xxxx xxxxx práce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dávek xx xxxx čočku nebo xx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx zaměřené na xxxxx poškození xxxxxxxxx xxxxxx 1x xx 1 - 2 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

3.2. Elektromagnetické xxxxxx, včetně laserů

Kontraindikace:

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx závažné nemoci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému.

B. Xxxxxx, x kterých xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za zdravotně xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poruchy x poruchy xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přístroj,

4. xxxxxxxxxxx, xxxxxxx fertility x xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: vyšetření x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

3.3. Xxxxxxx zátěž

A. Nemoci xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx závažné nemoci xxxxxxx soustavy,

2. závažné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx na xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxx soustavy,

2. chronické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx nemoci xxxxxx,

5. poruchy xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxxxx XXX, xx 50 xxx xxxx xxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxxxx, XXX, x xxxx xxx 50 xxx xxxx xxxxxxxx XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

3.4. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx k práci, xxxxxxx

xxxxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx lze posuzovanou xxxxx uznat za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxx zánětlivé xxxxxx xxxxxxx oka.

Vstupní prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxx vyšetření

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

3.5. Xxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. závažné xxxxxxx xxxxxx,

2. chronické záněty xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx neurózy.

Vstupní xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXX xxxxxxxxx, xxxxxxx tónová audiometrie xxxx xxxxxxxxxxxx audiometrie x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx XXX vyšetření, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; ORL xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ztráty xxxxxx xxxxx Fowlera xx 10 xxxxxx xx xxxxxxx expozice xxxx xxx ztrátách xxxxxx xxxxxxx xxx 20 % xxxxx Fowlera xxxxxxxxxx screeningovou audiometrií xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x xxxxxxx vstupní xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

3.6. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx krevního xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx pneumotorax x xxxxxxxx,

3. nemožnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nosní x xxxxxxxxxx nebo xxxx dutinou xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx,

5. nedokonale xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx plombami,

6. xxxxxxxxx x potápěčů x xxxxxxxx,

7. klaustrofobie,

8. xxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxx,

2. xxxxx stupeň xxxxxxx xxxxxxxxx, netrénovanost,

3. xxxxxxx poruchy xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx systému, XXX, xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxx a xxxxxxxxxxxx orgánů, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ústrojí, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systému,

5. xxxxxxx xxxxxx omezující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. antikoagulační x xxxxxxxxxxxxxxx léčba,

7. xxxxxxxxx infekční xxxxxx,

8. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

9. inteligenční xxxxxxxx xxx 90, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x anamnéze.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, XX, XX+xxx., ALT, XXX, XXX, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, močový sediment, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx + xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx XXX, RTG xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx XXX xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx XXX

Xxxxx xxxxxxxxx: 1x za 1 rok

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

3.7. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. poruchy xxxxxxxx oběhu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

3. nemožnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x poruchy xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. závažné xxxxxx XXX, xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxx, krve x xxxxxxxxxxxx orgánů, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. závažné xxxxxxx xxxxxxx ostrosti,

4. poruchy xxxxxx omezující komunikační xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 90, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x jiná drogová xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XX, XX+xxx., XXX, XXX, GMT, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx sediment, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx + xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vstupní prohlídka, xxx XXX hrudníku

Lhůty xxxxxxxxx: 1x xx 1 xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky

Následné prohlídky: 0

3.8. Xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost k xxxxx, zejména

1. Raynaudův xxxxxxx,

2. prognosticky xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx horních xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pohybového xxxxxxx,

4. xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx nebo xxxxx z povolání x vibrací xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. abnormální XXX xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx x farmakologickou xxxxxxx,

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx zánětlivé xxxxxx xxxxx,

5. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

6. xxxxxx spojené x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx),

7. závažné xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx, prstová xxxxxxxxxxxxxx, EMG x xxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: základní xxxxxxxxx, vodní xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx pletyzmografie

Výstupní xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxxx chladový test, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, EMG x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

3.9. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx degenerativní a xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systému.

B. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx posuzovanou osobu xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, zejména

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x podpůrného xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

3.10. Chladová zátěž

A. Xxxxxx vylučující zdravotní xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. závažné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

2. chladová xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

4. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x kterých xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx na xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxx prokrvení xxxxxxxx,

7. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

8. porucha xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, XXX, od 50 xxx xxxx xxxxxxxx EKG, xxxxxxxx xxxx x prstová xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, x xxxx nad 50 xxx xxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx x prstová pletysmografie

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx periodické prohlídky

Následné xxxxxxxxx: 0

4. FAKTORY XXXXXXX XXXXXX19)

4.1. Celková xxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pohybového x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) xxx 40.

X. Xxxxxx, x kterých xxx posuzovanou osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxx jater,

6. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

7. chronické xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxxxx, XXX, x xxxx xxx 50 let xxxx xxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, XXX, x xxxx nad 50 xxx xxxx xxxxxxxx XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

4.2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx závažné degenerativní x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. závažné xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

4.3. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, zejména

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x nervů xxxxxxx xxxxxxxx,

2. závažné xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx nemoc x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x jednostranného xxxxxxxxxxx.

X. Nemoci, u xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. abnormální EMG xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx terapií,

3. xxxxxxxxx zánětlivé x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavy.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, XXX v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx motorické xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

5. XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX19)

5.1. Zraková xxxxx

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx způsobilost k xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zraku.

B. Xxxxxx, x kterých xxx posuzovanou osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxx zraku.

Vstupní prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, oční xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxx metodou XXX (xxxxxxxxxxxxx) se xxxxxxx xxxxx orientační xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx; x vizuálního xxxxxxxx xxxxxxx NDT (defektoskopie) xx provede xxxxx xxxxxxxxxx oční vyšetření, xxxxxx vyšetření xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx: oční xxxxxxxxx; x vizuálního xxxxxxxx xxxxxxx XXX (xxxxxxxxxxxxx) xx provede xxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyšetření, xxxxxx vyšetření xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx: u xxxxxxxxxx xxxxxxxx metodou XXX (xxxxxxxxxxxxx) 1x xx 1 xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

5.2. Psychická xxxxx

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx drogová x xxxxxxxxxx závislost.

B. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zdravotně způsobilou x xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. závažné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

2. závažné xxxxxxxxxxxxxxx nemoci,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

4. chronické xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx x xxxxxxxxxx závislost x xxxxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: základní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

6. XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX, XXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX19)

6.1. Prach x xxxxxxxxxxx účinkem, možným xxxxxxxxxxx a karcinogenním xxxxxxx

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, zejména

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (i xxx xxxxxxx xxxxxxx),

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx,

3. prodělaná xxxxxxxxxxx xxxx x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. chronické xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxx deformity xxxxxxxx omezující xxxxxx xxxxxxxxx,

6. xxxxxxx nemoci xxxxxxx soustavy,

7. závažné xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x spojivek,

8. x xxxxxxxx volnému xxxxx xxxxxxxxxxx (XxX2) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

9. xxxxxxx xxxxxxxx přípustné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prachu.

B. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx posuzovanou osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx kůže x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxxxx, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, XXX xxxxxxxx xxxxxx xx čtyřleté xxxxxxxx, xxxx 1x xx 2 roky

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, spirometrie, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1x xx 2 xxxx xx vyřazení x xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 1x za 2 xxxx xxx xxxxxx na délku xxxxxxxx

6.2. Xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

1. závažné chronické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxx hrudníku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx alergické nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, spirometrie

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

6.3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (x bez xxxxxxx xxxxxxx),

2. xxxxxxx xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx tuberkulóza xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx komplexu,

4. těžší xxxxxxxxx xxxxxxxx omezující xxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxx,

6. stavy po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx x kardiovaskulárního xxxxxxx,

2. xxxxxxx chronické xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, spirometrie, RTG xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: základní xxxxxxxxx, spirometrie, XXX xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx každé 4 xxxx

Xxxxxxxx prohlídka: vyšetření x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

6.4. Xxxxxxxxxx produkty xxxxxxx xxxxxx (x přihlédnutím x vlivu dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxx xxxx-xxxxxxx xxxx)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemoci x xxxxxxx kůže a xxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxx xx závažném poškození xxxxxxxxxxx zářením,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxx tendence x xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx v xxxxxxx vzniku xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx vyšetření, zejména

1. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx chronické nemoci xxxx x spojivek,

3. xxxx xx operaci xxxxxxxxx a xx xxxxx zhoubných xxxxxx xxxx,

4. závažné xxxxxx x významným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx prohlídky: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XX + dif., XX xxxx XXX, spirometrie, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XX + xxx. x XX xxxx CRP, xxxxxxxxxxx, XXX hrudníku xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx 1x za 2 xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx prohlídky 1x xx 2 xxxx xx xxxxxxxx nejméně xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx

6.5. Koksárenské xxxxx x zplyňování uhlí

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. závažné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

2. xxxxxxxxxxxx x maligní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a ledvin x močových xxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxxx oční xxxxxx,

6. závažné xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx na základě xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxx poruchy,

2. xxxxxxxxx kožní xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx jater x ledvin a xxxxxxxx cest.

Vstupní prohlídka: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxx xxxxxxxx, FW xxxx XXX, XX + xxx., XXX, XXX x XXX, xxxxxxxxxxx, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, spirometrie, xxxxxx sediment, XX xxxx CRP, XX + dif., AST, XXX a GMT, XXX xxxxxxxx poprvé xx 8 xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1x za 2 xxxx

6.6. Xxxxxx xxxxxxx dřev (xxxxx, xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, platanu, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx X xxxxxxx x. 4 xxxxxxxxxxx xxxx. x) přílohy x. 3 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx způsobilost k xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dýchacích xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx tumorů dýchacího xxxxxxx,

2. alergické xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

X. Nemoci, x kterých xxx xxxxxxxxxxx osobu uznat xx xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. chronické xxxxxx dýchacího xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x paranazálních dutin,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x spojivek.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, ORL xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx dovršení 45 xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, po 10 xxxxxx od xxxxxxx expozice ORL xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, spirometrie

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx výstupní xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1x xx 2 xxxx

6.7. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx rinitidu - xxxxxxxxxxxxxxxxx, nízkomolekulární alergeny x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx alveolitidu

A. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. chronická xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na látku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx chronické xxxxxx xxxxxxxxx systému, astma xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

5. závažné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a alergické xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x kterých xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx zdravotně xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, spirometrie

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

6.8. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxxxx, rostlinný, xxxxxxxxx, XXX x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx způsobilost k xxxxx, xxxxxxx

1. chronická xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx chronické nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx chronické xxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx osobu uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. chronické xxxxxx dýchacího xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx kůže x spojivek.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: 0

7. XXXXXXXXX, CHEMICKÉ XXXX XXXXXXXXXX FAKTORY, XXXXX XXXXXXXXX KOŽNÍ XXXXXX

7.1. Xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxx, umělé XX záření)

Poznámka: Ionizující xxxxxx xxx 3.1., xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx x po xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx X (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx),

5. rosacea.

B. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxx xxxxx xxxxxx významného xxxxxxx a xxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx II (pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní vyšetření

Periodická xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1x xx 2 roky

7.2. Xxxxxxx, xxxxx způsobují xxxxx xxxxxx nenádorové povahy

7.2.1 Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx senzibilizaci při xxxxx x xxxx, xxxxxxxxx iritancia, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x práci, zejména

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx dermatitida x prokázanou přecitlivělostí xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx pracovního xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxx, x kterých xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. prognosticky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx jakékoliv xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx 4 test xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

7.2.2. Xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx účinkem typu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx olejů x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 2.43

X. Nemoci xxxxxxxxxx zdravotní způsobilost x xxxxx, zejména

prognosticky xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

2. xxxxx formy seborhoické xxxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

8. XXXXXXXXXX FAKTORY

8.1. Xxxxxxxxxxx

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx na základě xxxxxx odborného vyšetření, xxxxxxx

1. chronické xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx imunosupresiv, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx léčba.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XX xxxx CRP, XX + xxx., Xxxxxxxxxxx xxxx Mantoux XX, XXX hrudníku

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, XX xxxx CRP, KO + dif.

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky, xxxx XXX hrudníku

Následná prohlídka: xx 6-12 měsíců xx xxxxxxxx rizikové xxxxx XXX hrudníku

8.2. Xxxxxx xxxxxxxxxx

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx imunitní xxxxxx,

2. xxxxxxxxx nemoci xxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx oslabující xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx-XXxXx, xxxx XXx total, xxxx XXX, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx proti XXX20)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, xxxx XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx HBc xxxxx, xxxx XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

8.3. Xxxxxxx xxxxxxx imunodeficience (AIDS)

A. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx oslabující xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XX + dif., xxxxxxxxx XXXX (XXX)

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, KO + xxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sérologie XXXX (HIV)

Následná xxxxxxxxx: xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx rizikové xxxxx, individuálně xxxxxx xxxxxxxxx XXXX (XXX)

8.4. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxx imunodeficience nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx lze posuzovanou xxxxx uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx vyšetření, XX, XX + xxx., XXX, XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, FW, XX + dif., XXX, XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

8.5. Tropické xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nemoci

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx imunitní xxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx oslabující xxxxxxxxxxxxxxx organizmu.

Vstupní prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XX xxxx CRP, XX + xxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

Xxxx II. Profesní xxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, x zařízeních xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx obvyklý xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x dále xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx sociálním xxxxxxxxx osob

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

2. prokázaná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

2. drogová x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, vazači xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, stavebních x xxx obdobných xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výtahů

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

1. xxxxxxx,

2. záchvatovité stavy x zvýšená xxxxxxxxxx x xxxxxx vzniku,

3. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx nekorigovatelné xxxxxxx xxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

6. prokázaná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x poruchy xxxxxxx,

3. závažné xxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx x xxxxxxxxxx závislost v xxxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ovládání xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx prohlídky: 0

3. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vozíků

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

5. závažné poruchy xxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx lze posuzovanou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. závažné duševní xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

3. alkoholová xxxx drogová závislost x xxxxxxxx,

4. závažné xxxxxxx smyslových xxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx aparátu, xxxxxxx končetin, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zraku (xxxxxxx, barvocit a xxxxxxxxxx vidění)

Periodické prohlídky: xxxxxxxx vyšetření, orientační xxxxxxxxx zraku (ostrost, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

4. Xxxxxxx řídicích xxxxxx x velínů velkých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x chemických xxxxxxx, xxx jejichž xxxxxxx xx mohlo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavy,

3. závažné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo drogová xxxxxxxxx,

5. opakované stavy xxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxx, x kterých lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou x práci na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. závažné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxx drogová xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a respirační xxxxxx,

5. xxxxxx pohybového xxxxxxx znemožňující xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní vyšetření

Lhůty xxxxxxxxx: xx xxxx xx 50 xxx 1x xx 2 xxxx, xxx 50 xxx 1x za 1 xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

5. Xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx22), xxxxxx tlakových xxxxx x kotlů, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx alespoň xxxxxxx xxxxx 50 xX x xxxxxx x xxxxxxx se součtem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx než 100 xX, xxxxxxx xxxxxxxxx nádob xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, obsluha x opravy xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx nad 40&xxxx;000 xxxx (136 360 xX), xxxxxxx a xxxxxx vysokonapěťových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, práce xx xxxxxxxxxxxx zařízeních podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx25)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx k práci, xxxxxxx

1. prognosticky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx chování,

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx x kolapsové xxxxx,

4. xxxxxxx nekorigované xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxx poruchy x xxxxxxx chování,

2. xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx v anamnéze,

3. xxxxxxxxxxxx a kolapsové xxxxx x xxxxxxxx,

4. xxxxxxx poruchy xxxxxxxxxx xxxxxx nebo řeči,

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxx nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx prohlídek: xxx nakládání s xxxxxxxxxxx 1x xx 2 xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

6. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx: Xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 6.1.

X. Xxxxxx vylučující zdravotní xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx bezpečný xxxxx xxxxx x xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x poruchami vědomí xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stavy x xxxxxxxxx vědomí nebo xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, u kterých xxx posuzovanou xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k práci xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx hrozba,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx aparátu,

3. xxxxxxxxx nemoci kardiovaskulárního x xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx porucha termoregulace.

Vstupní xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, XXX, RTG xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní vyšetření, XXX xx 2 xxxxxx, RTG xxxxxxxx - xxxxxx xx 4 letech, xxxxxxxx xxxx xx 2 xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx: xx xxxx xx 50 xxx 1x xx 2 xxxx, xxx 50 xxx 1x xx 1 rok

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, XXX hrudníku

Následné xxxxxxxxx: 0

7. Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx hloubkou, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx předpisem stanoveno xxxxxxx osobních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti pádu

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k práci, xxxxxxx

1. xxxxxxx jakékoliv xxxxxxxxx,

2. opakované xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx s poruchami xxxxxx nebo hybnosti,

3. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx chování,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx zdravotně xxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx x rovnováhy,

2. xxxxxx x potenciálními xxxxx bezvědomí,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vidění x xxxxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

5. poruchy pohybového x podpůrného systému xxxxxxxxx pohyblivost,

6. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

7. alkoholová x xxxxxxx závislost x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Rombergova xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx a zkouška xxxxxxxxx xxxxxx Rombergova xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

8. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. prognosticky závažné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx nemoci xxxxxx,

4. xxxxxxx nemoci jater,

5. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

7. xxxxxxx xxxxx x těžká xxxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x drogová xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. chronické xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx endokrinní xxxxxx,

4. xxxxxxxxx nemoci xxxxxx,

5. chronické nemoci xxxxx,

6. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxxx a podpůrného xxxxxxx,

7. záchvatové x xxxxxxxxx stavy,

8. alkoholová x drogová závislost x xxxxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx XXX, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx XXX po 2 xxxxxx xx 50 xxx xxxx, xx 50. roku xxxx 1x xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx: ve xxxx xx 50 xxx 1x xx 2 xxxx, nad 50 xxx 1x xx 1 rok

Výstupní prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

9. Xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oblastech xxxxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx kardiovaskulárního xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx xxxxxxxxx systému,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx duševní poruchy x poruchy chování,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxx a xxxxx.

X. Xxxxxx, x kterých xxx posuzovanou osobu xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx nemoci kardiovaskulární xxxxxxxx,

2. chronické nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. závažné xxxxxx xxxxxx x xxxxx

5. závažné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxxxx,

7. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx chování.

Vstupní prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, XX + xxx., AST, XXX XXX, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, XXX, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výjezdu xx xxxx xxxxx než 6 xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: 0

10. Xxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx §78 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 365/2011 Xx.

X. Nemoci xxxxxxxxxx zdravotní způsobilost x xxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

3. prognosticky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx systému,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx závislost.

B. Xxxxxx a xxxxxx, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx chování,

2. závažné xxxxxxx xxxxx,

3. závažné xxxxxxxxx nemoci kardiovaskulárního xxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. drogová nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xx uklidnění,

6. závažné xxxxxxx spánkového rytmu,

7. xxxxxxx nemoci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxxx metabolická xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

9. xxxxxxxx xxxx xxxx přítomnost významně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: 1x za 2 xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

11. Další xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx stanoví x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx, xxx xxxxx tato xxxxxx xxxxxxxxx, zaměstnavatel xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx I.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx X.:

1. xxxxx x pozdním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx - karcinogeny xxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx 1X a 1X x xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx 1X x 1X,

2. látky xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 x 2 nebo kategorie 1X x 1B

a. xxxxxx rtuť x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x. xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x. xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x. kadmium x jeho xxxxxxxxxx,

x. xxxxx x xxxx XX-xxxxx sloučeniny,

3. xxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx sloučeniny fosforu (xxxxxxxxx organofosfáty - XX a xxxxxxxxxxxxxxx-XXX x xxxxx),

5. xxxxx x xxxx anorganické x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx-xxxxxxx),

7. xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx), 1,1-xxxxxxx-xxxxx, 1,2-xxxxxxxxxxxx, 1,1,1-xxxxxxxxxxxxx, 1,1,2-xxxxxxxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx),

9. 1,3-xxxxxxxx (xxxx-1,3xxxx),

10. aromatické x xxxxxxxxxxxxxx aldehydy (xxxxxxxxx 2-xxxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-3-xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx),

11. akrylonitril x xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx),

12. xxxxxx,

13. xxxxxx (xxxxxxxxxxx) x divinylbenzen x xxxxxxxxxx,

14. aromatické xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, dinitrobenzeny, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, trinitrofenol (xxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxx-x-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx),

15. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (například anilín, x-xxxxxxxx, x-xxxxxxxx, benzidin x xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x jeho xxxx, 2-xxxxxxxxxx, 4-xxxxxxxxxxxx x jeho soli, x-xxxxxxxx) xx zvláštním xxxxxxxx xx X, X a X, xxxxx xxxxxxx z xxxxxx sloučenin má xxxx xxxxxxxxxxx,

16. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dibenzodioxiny (xxxxxxxxx 2,3,7,8-XXXX) a xxxxxxxxxxxxx,

17. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uhlovodíky (xxxxxxxxx benzo(a)pyren, xxxxx(x)xxxxxxxxx, xxxxx(x)xxxxxxxxxxxxxxx, benzo(j)fluoranthen, xxxxx(x)xxxxxxxxxxx, xxxxxxx(x,x)xxxxxxxxx, xxxxxxx, benzo(e)pyren),

18. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXxX - xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, methomyl, xxxxxxxxxx, carbaryl, xxxxxxxxxx),

19. xxxxxxxxxx xxxx (vztahuje xx xxxxx na xxxxxxxxx expozici),

20. xxxxxxxxxxx (xxxxxx) x epichlorhydrin (1-xxxxx-2,3-xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxxx),

21. halogenované xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx bis(chlormetyl)ether x xxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxx),

22. formaldehyd x xxxx alifatické aldehydy (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx (2,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxan), xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx (akrolein)),

23. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obloukem x ohledem na xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nerezové xxxxx,

24. xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bronchiální astma x alergickou xxxxxxxx - vysokomolekulární, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x látky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

25. xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx UV xxxxxx),

26. xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, které mohou xxxxxxx senzibilizaci při xxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

27. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx účinkem xxxx chladících xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x výjimkou látek xxxxxxxxx v xxxxxxx 17,

28. další xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx karcinogenní, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx reprodukci,

29. vibrace x xxxxxxxx xx xxxxx končetiny,

30. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx stavy xxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx chování,

2. xxxxxxxxxxxx x kolapsové stavy,

3. xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxx smyslových xxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: základní xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx rizika

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření a xxxxx xxxxxxx vyšetření xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx prohlídky, xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 79/2013 Xx. xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx x §18 xxxxxxxx x. 79/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx termíny x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vyhlášky x. 79/2013 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx xxxxxxxx x termínech xxxxxxxxxxx podle vyhlášky x. 79/2013 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 79/2013 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nestanoví xxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 436/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.12.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx x. 79/2013 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx považuje za xxxxxxxxx způsobilou xxxxx xxxx vyhlášky do xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxx xx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 452/2022 Xx. x účinností xx 1.1.2023

Informace

Právní předpis č. 79/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 3.4.2013.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

436/2017 Xx., kterým xx mění xxxxxxxx x. 79/2013 Sb., x xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 373/2011 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách, (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx posudkové péče)

s xxxxxxxxx od 15.12.2017

452/2022 Xx., xxxxxx se xxxx vyhláška x. 79/2013 Sb., x xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx č. 373/2011 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxxxx x pracovnělékařských xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx), ve xxxxx vyhlášky x. 436/2017 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xx. 45 xxxx. 3 xxxx. x) x b), xx. 45 xxxx. 4, xx. 47 x xx. 49 xxxxxxxx Xxxx 2013/59/Euratom xx xxx 5. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx standardy ochrany xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx 89/618/Xxxxxxx, 90/641/Euratom, 96/29/Xxxxxxx, 97/43/Xxxxxxx x 2003/122/Euratom.

Čl. 10 xxxx. 2 xxxxxxxx 2003/10/ES x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikům xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) (sedmnáctá samostatná xxxxxxxx xx xxxxxx xx. 16 xxxx. 1 xxxxxxxx 89/391/EHS).

Čl. 9 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx 90/270/EHS xx xxx 29. května 1990 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx se zobrazovacími xxxxxxxxxx (pátá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu xx. 16 xxxx. 1 xxxxxxxx 89/391/EHS).

Čl. 14 xxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 2014/112/EU ze xxx 19. xxxxxxxx 2014, xxxxxx xx provádí Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx vnitrozemské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx vnitrozemské xxxxxx (EBU), Evropskou xxxxxxxxxx xxxxxxx kapitánů (XXX) x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx (XXX).

2) Xxxxxxxx č. 145/1988 Sb., x Úmluvě o xxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx.

3) Zákon č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon č. 309/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 361/2007 Sb., kterým xx xxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 432/2003 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zařazování prací xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx ukazatelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx testů x xxxxxxxxxxx hlášení xxxxx x azbestem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Zákon č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxxxxxx xxxxx č. 49/1997 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 221/1999 Sb., x vojácích x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o změnách xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 361/2003 Sb., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 585/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx (branný xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 101/1995 Sb., xxxxxx xx xxxxxx Xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob při xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx č. 493/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x o obsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 352/2003 Sb., o xxxxxxxxxx zdravotní způsobilosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podniků x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx č. 211/2010 Sb., x soustavě xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 271/2012 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx nemocí, xxxxx xxxx vad, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu povolání xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku (xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

6) §57 odst. 1 písm. h) xxxxxx x. 373/2011 Xx., x specifických xxxxxxxxxxx službách.

7) Sdělení Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu č. 431/2009 Sb., x zavedení Mezinárodní xxxxxxxxxxx funkčních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a zdraví (XXX).

8) Xxxxxxxx č. 432/2003 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx do kategorií, xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx biologického xxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx testů x náležitosti hlášení xxxxx x xxxxxxxx x biologickými xxxxxxxx.

9) Například xxxxxxxx xxxxx č. 211/2010 Sb., xxxxxxxx č. 277/2004 Sb. x xxxxxxxx č. 493/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti k xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x obsahu xxxxxxxxxx xxxxx pomoci provozovatele xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

10) Xxxxxxxx č. 98/2012 Sb., x zdravotnické dokumentaci.

11) Například zákon č. 263/2016 Sb., xxxxxxx zákon, xxxxx č. 361/2000 Sb., xxxxx č. 361/2003 Sb., vyhláška č. 393/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) Xxxxx č. 263/2016 Sb.

13) Xxxxxxxxx §45 xxxx. 2 zákona x. 373/2011 Xx.

14) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 258/2000 Sb.

15) Zákon č. 350/2011 Sb., x chemických látkách x chemických směsích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (chemický xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

16) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1272/2008, x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx látek x xxxxx, x změně x xxxxxxx xxxxxxxx 67/548/XXX x 1999/45/ES x x xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1907/2006, xx znění xxxxxxxx xxxxxx (ES) x. 790/2009 x xxxxxxxx Komise (EU) x. 286/2011 xx xxx 10. března 2011, kterým xx xxx xxxxx přizpůsobení xxxxxxxxxxxxxxxxxx pokroku mění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 1272/2008 x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx a xxxxx.

17) Xxxxxxxxx §238 xxxx. 2 zákoníku xxxxx, vyhláška č. 180/2015 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnankyním, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výjimečně xxxx xxxxx konat x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xx povolání (xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx).

18) §13 x 14 nařízení vlády x. 361/2007 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx ochrany zdraví xxx xxxxx.

19) Xxxxxxxx xxxxx č. 361/2007 Sb.

20) Vyhláška č. 537/2006 Sb., x očkování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) §53 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 267/2015 Sb.

22) §21 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 61/1988 Xx., o hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx správě, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

24) Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uplatnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx úrazem nebo xxxxxx z povolání, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 224/2016 Xx.

25) Zákon č. 250/2021 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhrazených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 194/2022 Sb., o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx.

26) Xxxxxxxx č. 98/2012 Sb., x zdravotnické xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§43 odst. 3 xxxxxx x. 373/2011 Xx., x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.