Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.12.2017.


Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
79/2013 Sb.

Vyhláška

Úvodní ustanovení §1

Obsah pracovnělékařských služeb §2

Organizace a rozsah pracovnělékařských služeb a dokumentace o pracovnělékařských službách §3 §4 §5

Lékařské prohlídky ke zjištění zdravotního stavu ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání, pracovnělékařské prohlídky a odborná vyšetření §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14

Náležitosti žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci §15

Náležitosti žádosti o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání §15a

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci §16 §17

Náležitosti potvrzení o provedení výstupní prohlídky §17a

Přechodná ustanovení §18

Zrušovací ustanovení §19

Účinnost §20

Příloha č. 1 - Doba potřebná k zajištění pracovnělékařských služeb

Příloha č. 2 - Rizikové faktory a nemoci, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek v případech, kdy se nepostupuje podle §11 vyhlášky

č. 436/2017 Sb. - Čl. II

INFORMACE

79
XXXXXXXX
xx dne 26. xxxxxx 2013
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 373/2011 Xx., x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx, (xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 1 x xxxxxxxxx §52 písm. x) x x) a §60 x x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 2 x xxxxxxxxx §52 xxxx. x) xxxxxx x. 373/2011 Xx., o xxxxxxxxxxxx zdravotních službách, (xxxx jen "zákon"):

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) a xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx organizacích2) xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x práci xxxx službě (xxxx xxx "xxxxx") x xxxxxxxxxx zdravotní způsobilosti xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou posuzování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx a tělesné xxxxxxx.

§2

Obsah xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb

Obsahem xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osob xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xx

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, x xx xxx pracovnělékařských xxxxxxxxxxx, xxxxxxx jsou lékařské xxxxxxxxx prováděné poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxx zátěže organizmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí (xxxx xxx "rizikové xxxxxxx"), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx3) x xxxx rizika xxxxxxxx života x xxxxxx zaměstnance xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx práce (xxxx xxx "riziko xxxxxxxx xxxxxx") xxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisů,

3. hodnocení xxxxxxxx cíleně prováděných xxxxxx odezvy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx pracovní podmínky,

4. xxxxxxxxxx rozborů xxxxxx x xxxxxx pracovních xxxxx, xxxxxxx nemocí x povolání xxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zaměstnanců x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x po xxxxx xxxx xx zdraví xxxxxxxxxxx, x xx x rámci pracovnělékařské xxxxxxxxx, xx-xx to x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx faktorů xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx práce, xxxxxxxxxxx xxxxx, režimu práce x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. při xxxxxxxxxxxx, výstavbě x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

3. xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podmínky x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx míst, xxxxxx míst xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx režimu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

7. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

8. xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx práci, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx,

9. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x při xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx4),

10. xxx xxxxxxxxxx xxxxx pro řešení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vybavení xxxxxxxxxx prostředky xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx

1. xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxx x hodnocení rizikových xxxxxxx,

2. dohled x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx2),

3. hodnocení rizik x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx faktorům při xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx analýzy xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx úrazů x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x rozsah xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§3

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx výkon práce xx svých xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx k počtu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účelné.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxxxxx xx všech xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxx

x) xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx, xxxx

x) jedenkrát xx 2 kalendářní xxxx, jde-li x xxxxx zařazené xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx činnost, pro xxxxx výkon xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx x xxxxx XX přílohy x. 2 x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx5).

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §2 xxxx. c) xxxx 1 se xxxxxxxxxx zdravotní náročnost xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§4

Xxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xx stanoví x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx vykonávaných xxxxx xxxxx jejich zařazení xx kategorií podle xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx výkon xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx II přílohy č. 2 xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx předpisem5), x podle xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Doba potřebná x provádění pracovnělékařských xxxxxx je xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

§5

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o

a) poradenství, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxx x provedení xxxxxxx, xxxxxx hodnocení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx datum x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, popis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, návrhy xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx;

xxxxxxxx záznamů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx funkce, xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podpisem xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx jednající xxxx jménem x xxxxxxx.

(2) Součástí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx službách xxxx dále

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx analýz, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx prováděných x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx rozhodnutí xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx příslušné xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx kategorie xxxxx,

x) kopie výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) kopie xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxxxxxx.

Lékařské xxxxxxxxx ke xxxxxxxx zdravotního xxxxx xx xxxxxxxxxx a x průběhu vzdělávání, xxxxxxxxxxxxxxxx prohlídky x xxxxxxx xxxxxxxxx

§6

(1) Lékařské xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "lékařské xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prohlídky xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx nebo stavů (xxxx jen "xxxxxx"), xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost xx xxxxxxxxx práci xxxx xxxxxxxxxx. Rizikové xxxxxxx x seznam xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx faktorů, xxxxxx odborných xxxxxxxxx x četnost lékařských xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §11, jsou xxxxxxxxx v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanoveno xxxxx5).

(2) Zdravotní stav xx účelem posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx podle §2 xxxx. x), xxxxx-xx x případ, kdy xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) údajů xxxxxxxxxx v písemné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v oboru xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx x dorost (xxxx xxx "zdravotnická xxxxxxxxxxx registrujícího xxxxxxxxxxxxx"), xxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx vyhlášky xxxxxxxx; xx-xx ve xxxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxx x posuzované xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pracovnělékařských xxxxxxxx") dříve vyžádaný xxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrujícího xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxx x případě xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxx xxxxx posuzované xxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatele, xxxxx je zároveň xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx rozsahu do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxxxxxx službách.

(3) Posuzuje-li xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 2 písm. b) xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x).

(4) Zdravotní způsobilost xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx vždy xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx faktorům, které xxxx xxxxxxxx výkonu xxxxx xxxx činnosti, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx nichž xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vzdělávání xxxx x průběhu xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxx x tím, xx zdravotní xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx posuzuje xx xxxxxx xx všem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, podmínkám, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx příprava xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx x xxxxxxx xx x údajů xxxxxxxxx x žádosti xxxxx §8 xxxx. 2.

§7

(1) Obsahem každé xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx vyšetření, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx údajů x xxxxxxxxxx vývoji xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x cíleným zaměřením xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pracovní xxxxxxxx; xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx výskyt xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx fyzikální xxxxxxxxx, xxxxxx orientačního xxxxxxxxx xxxxxx, zraku, xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x systémů, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx povolání a xxxx xxxxxx, a x přihlédnutím x xxxxxxxx xxxxxxxxxx posuzované xxxxx7), x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx vyšetření xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, ketonů, xxxxxxxxxxxxx, xxxx x xX xxxx.

(2) Základní xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x další odborná xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx5),

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx,

x) xxxxxxx příloha č. 2 x xxxx vyhlášce xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx4) nebo xxx xxxxx x xxxxxxx ohrožení zdraví, xxxx

x) jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

1. pokud xx xx x xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx xxxx vzdělávání xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, potřebné nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pokud xx to xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo v xxxxxxx xxxxxxxxxx, důvodné; xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxxxxxxx x žádného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx zaznamená xx zdravotnické dokumentace x xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xx základě zhodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx8) nebo xxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx, x xx xx xxxxxx sledování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx faktorů pracovních xxxxxxxx.

(3) X xxxx xxxx studenta se x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx další odborné xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Další xxxxxxx xxxxxxxxx xxx provést xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vzdělávání xxxx x průběhu xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx9), nebo xxxxx přílohy č. 2 x xxxx vyhlášce.

(6) X xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vyšetření xx xxxxx náležitostí xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx10) uvede xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxxx způsobilosti, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyšetření.

(7) Xxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x práci stanoveny xxxxx vyhláškou xxxx xxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídce xxxxx xxxxxx odborná xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx x ohledem xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. d).

§8

(1) Lékařskými xxxxxxxxxxx xx vzdělávání nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx střední xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxx se xxxx podáním přihlášky xx vzdělávání xx xxxxxxxxxxx xxxxx vzdělání,

b) xxxxxxxx prohlídka xxxx xxxx studenta x xxxxxxx vzdělávání

1. xxx xxxxx xxxxxxxxxxx stavu,

2. xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx povolání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) lékařská xxxxxxxxxx prohlídka (xxxx xxx "periodická xxxxxxxxx") xxxx nebo xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxx xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx vyučování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; dnem xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyučování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1

x) xxxx. x) xxxx x) xxxx 1 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx; jde-li x xxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx žádost xxxxxxxx příslušného zařízení xxx výkon xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx. x) xxxx 2 a xxxx. x) se xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx školy; jde-li x xxxxxxxxx vyučování xxxx praktickou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo fyzické xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx, kterou xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§9

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx mimořádná, které xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx,

x) výstupní xxxxxxxxx x

x) lékařská xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx").

(2) Xxx xxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxxxxx jsou zaměstnancům xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§10

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx práce x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zdravotní náročností xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx práci.

(2) Xxxxxxx prohlídka xx xxxxxxx kromě xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxx xxxx xxxxxx druhu xxxxx xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx práci, xxxxx xxx o práci xxxxxxxxxxx za odlišných xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx navýšení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§11

(1) Periodická prohlídka xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx vést x poškození xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnance, xxxx x xxxxxxxxx zdraví xxxxxx osob.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx

x) x kategorii xxxxx xx xxxxxxx

1. jednou xx 6 let, xxxx

2. xxxxxx xx 4 xxxx, xxx-xx x zaměstnance, xxxxx xxxxxxx 50 xxx xxxx; xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1,

x) x kategorii druhé xx xxxxxxx

1. jednou xx 4 xxxx, xxxx

2. jednou za 2 xxxx, jde-li x zaměstnance, xxxxx xxxxxxx 50 xxx xxxx; xxxxxx xx xxxxxxx x návaznosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1,

x) x kategorii xxxxx xxxxxxxx x kategorii xxxxx xx provádí xxxxxx za 2 xxxx,

x) x kategorii xxxxxx xxxxxx xx 1 xxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx riziko xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx kratší xxxxx, se xxxxxxx

x) xxxxxx xx 4 xxxx, nebo

b) jednou xx 2 roky, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 50 xxx xxxx; poprvé xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x).

(4) Xxxxxxxx 2 xxxx 3 xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx předpisem11) xxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak

(5) Periodické xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx druhu xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx x pracích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) je xxxxxx druh xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x součet xxx, xx které xx xxxxx opakovaně xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo 3, popřípadě xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyžaduje.

(6) Xxxx rozhodným xxx xxxxxxxxx termínu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxx. x) xxxx 3 xxxx

2. xxxxxxxxxx prohlídky, xxxxx xxxxxxxxx lékařský xxxxxxx pozbyl platnosti, xxxx

x) započetí výkonu xxxxx stejného druhu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx konaných xxxx xxxxxxxx poměr xxxxx xxxxxxxx 5.

§12

(1) Mimořádná xxxxxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnance x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x práci xxxx xxxxx dojde ke xxxxxxx xxxx rizika xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx provádí, pokud

a) xx nařídil orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záření12),

b) xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx náročnost xxxxxxxxxxx pracovních xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xx xxxxxx xxxxxxx míry xxxxxx x rizikového xxxxxxx, x xxxxx xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx limitní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx sledování zátěže xxxxxxxxx působením xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek,

e) xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zdravotního stavu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x práci x xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

1. x xxxxxx nemoci xx xxxx delší xxx 8 týdnů, x xxxxxxxx výkonu práce x kategorii xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx veřejného zdraví x nejde-li x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx součástí je xxxxxx xxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxx-xx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxx5),

2. x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx na xxxxxx, xxxx

3. x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx než 6 xxxxxx;

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nejdéle xx 5 pracovních xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) žádosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podnětu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx13) x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx došlo xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx x) xxxx xxxx. x) bodu 1 xxxx 2 xxxx odstavce 3 xxxx. b) se xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx ošetřujícího xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; výpis xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx posledního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kratší než 6 xxxxxx,

x) xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx xxxx. x) xxxx 3 xxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 x výpisu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) S výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) nebo písm. x) xxxx 3, xxx xx stanoví xxxx lhůta xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11, xxxxxxxxx provedením mimořádné xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11, xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx nevyplývá xxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx posudek xxx xxxx xxxxxx, x xxxxx-xx x této xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx prohlídka; přitom xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx prohlídku stanovená xxxxxxxxxxx lékařem x xxxxxxx na důvod xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§13

(1) Xxxxxxxx prohlídka xx xxxxxxx xx xxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx výkonu xxxxx, x xx x důrazem na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxx předpokládat xxxxxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnance podle xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadovat.

(2) Výstupní xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx obdobného vztahu xxxx, pokud

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx práci zařazenou xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x kategorii xxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx,

2. x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x povolání, xxxxx xxxxxx, xxxx

3. zaměstnanec xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovní xxxx a x xxxxxxxx souvislosti x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě bylo xxxxxxxxx xxxx bodové xxxxxxxxxx bolesti xxxx xxxxxxx společenského uplatnění xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odškodňování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx24),

x) xxxx xxxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx změnou xxxxx xxxxx, pokud xxx x ukončení xxxxx rizikové, xxxx

x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x osobě, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, předáno xxxxxxxxx x jejím provedení. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pracovněprávního xxxx xxxxxxxxx vztahu xx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§14

(1) Následná prohlídka xx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx i xx ukončení práce, x xx za xxxxxx xxxxxxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx následné xxxxxxxxx xx nevydává xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx provádí xxxxx přílohy č. 2 této xxxxxxxx, xxxxx tak xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxx

x) jiný xxxxxx xxxxxxx11).

§15

Náležitosti žádosti o xxxxxxxxx pracovnělékařské xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x práci

(1) Žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx údaje zaměstnavatele, x to

1. obchodní xxxxx nebo název x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx právnická xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě místo xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x cizince, je-li xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

3. xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx obce, xx-xx zaměstnavatelem xxxx, xxxx xxxx obec,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xx o xxxxxxxxxx, x xx xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx popřípadě místo xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxx-xx x xxxxxxx,

x) xxxxx x pracovním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pracovním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x zaměstnání, xxxx údaje x xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, x rizikových xxxxxxxxx xx vztahu xx konkrétní xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyjádřené xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx následné xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx faktoru,

d) druh xxxxxxxxxx pracovnělékařské xxxxxxxxx; x xxxxxxx souběhu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx x tato xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x provedení xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx.

§15x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x průběhu xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxx lékařské xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx uchazeče o xxxxxxxxxx xx střední xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x to xxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx sídla xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x vzdělávání, x xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx,

x) kód x xxxxx xxxxx vzdělání xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x provedení lékařské xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a), x) x d) xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx školy, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) kód x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx výuky a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx práci x xxxx rizikových faktorů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rizikových xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxx xxxx. x).

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 436/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.12.2017

Lékařský xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx

§16

(1) Xxxxxxxx posudek x xxxxxxxxx způsobilosti xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náležitosti x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx10) xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, a xx xxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx a identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno

b) kód x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, ke xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx posuzován, x

x) xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx náležitostí xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx:

x) xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve vztahu xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovních podmínek x

x) termín xxxxxxxxx xxxxx prohlídky, xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxx posudek x xxxxxxxxx způsobilosti x xxxxx xxxxx náležitostí xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náležitosti x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx10) xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xx

1. xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x adresu xxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xx-xx zaměstnavatelem xxxxxxxxx osoba,

2. xxxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx, adresu místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

3. název, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, kraj nebo xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx zařazení posuzované xxxxx, xxxx údaje x xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx ke konkrétní xxxxx, míře xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx faktorů xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx provedení xxxxxxxxx prohlídky, je-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§17x

Xxxxxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxx výstupní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výstupní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

x) identifikační údaje xxxxxxxxxxxxxx v rozsahu xxxxx §17 písm. x),

x) identifikační xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx výstupní xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxx osoby, xxxxxxxxx místo xxxxxx xx území České xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, režimu xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ke konkrétní xxxxx, xxxxxx posuzovaná xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx rizikových faktorů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x době xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ho xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytovatele zdravotních xxxxxx, xxxxx potvrzení xxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x razítko xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx výstupní xxxxxxxxx provedl, x xx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 436/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 15.12.2017

§18

Přechodná ustanovení

Pracovnělékařské prohlídky, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx této vyhlášky xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx. Lékařské prohlídky x termínech podle xxxx vyhlášky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx právní předpisy xxxxxxxxx xxxxx.

§19

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx x. 49/1967 Xxxx. XX XXX, o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx 2/1968 Xx.

2. Xxxxxxxx x. 17/1970 Věst. XX XXX, xxxxxxxx x xxxxxx 20/1970 Xx.

§20

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx:
xxx. MUDr. Xxxxx, XXx., x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 79/2013 Sb.

Doba xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxx potřebná x zajištění xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxxxxx x xxxxxxx xx náročnost xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx čas xxxxxxxx x provedení pracovnělékařské xxxxxxxxx s ohledem xx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx x střední (xxxxx xxxxxxxx do xxxxx x druhé kategorie).

40 xxx.

Xxxxxx (práce xxxxxxxx xx xxxxx kategorie xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x činnosti, xxx xxxxxxx výkon xxxx stanoveny podmínky xxxxxxxxx způsobilosti jinými xxxxxxxx xxxxxxxx5)).

60 xxx.

Xxxxxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xx první x druhé xxxxxxxxx).

30 xxx.

Xxxxxx (xxxxx zařazená xx xxxxx kategorie xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx, xxx jejichž xxxxx xxxx stanoveny podmínky xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5)).

40 min.

Mimořádná

Nízká x xxxxxxx (práce xxxxxxxx do první x druhé xxxxxxxxx).

30 xxx.

Xxxxxx (práce xxxxxxxx xx druhé xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti jinými xxxxxxxx xxxxxxxx5)).

30 min.

Vysoká (xxxxx zařazená do xxxxx xxxxxxxxx rizikové, xxxxx x xxxxxx x činnosti, xxx xxxxxxx výkon jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5), jde-li o xxxxxxxxx podle §12 xxxx. 2 xxxx. x) nebo x) xxxx 3) xxxx xxxx. 3 xxxx. x).

40 xxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx).

30 xxx.

Xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xx druhé xxxxxxxxx xxxxxxxx, třetí x čtvrté x xxxxxxxx, pro jejichž xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy5)).

40 xxx.

Xxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prohlídky xxxxxxxx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozvahu, popřípadě xxx vyžádání xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx lékařského xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx administrativní xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx čas xxxxxxxx xx jedno xxxxxxxx xxxxx xx xxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxx (xxxxx zařazená xx xxxxxxxxx xxxxx).

8 min

Poradenství x xxxxxx

Xxxxxxx (práce xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx a činnosti, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxx xxxxxxxx předpisy5)).

15 min

Poradenství x dohled

Vysoká (práce xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx).

30 xxx.

Xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx a poradenství xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. b) x x) lze xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx velikosti x xxxxxxxx jednotlivých pracovišť xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx nebo xxxxxxxx účastnících xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx pracovním xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx pracovní xxxxxx v jedné xxxxxxxx směně.

Při xxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxx potřebné xxx xxxxxxxxx poradenství x dohledu xxxxxxxx xxxxxxxx směna s xxxxxxxxx počtem pracovních xxxx. Jsou-li x xxxxxxx xxxxxxxxxx směnách xxxxxxxx místa na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxx x dohledu minimální xxx x xxx xxxx pracovní xxxxx.

Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxx než 10, xxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxx potřebné xxx provádění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx minimální xxx určený xxxxxxx xxx 5 xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x střední xxxxxxxxxx xxxxx x pro 10 xxxxxxxxxx míst xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx stanovení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx expertízách x xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx14).

Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 79/2013 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx výskytu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a použitých xxxxxxx

XXX: xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXX: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXX: X xxxxxxxxx xxxxxxx

XXX: xxxxxxxxxxxxxxxxx

XX: xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX (XXX): xxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XX + xxx.: krevní xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, bilirubin: xxxxxxx x xxxx

Xxxx1 xxxxxxxxxxxxxx: x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

XXX: přípustný xxxxxxxxx xxxxx

XXX: prostatický specifický xxxxxxx

XXX xxxxxxxx: radiodiagnostické xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxx 3 xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx 1 xxxxx

Xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, XXX1, XXX% xx xxxxxxxx křivky průtok - objem

NDT - xxxxxxxxxxxxxx zkoušení

Prognosticky závažné xxxxxx: prognosticky závažnými xxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx organizmu xxxxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zdravotní náročností xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pokračujícímu xxxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxx předpokládat.

Závažné xxxxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nemoci, xxxxx xxxxxxx schopnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxxxx podmínek.

Zdravotní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zátěže xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek x xxxxxx míru x riziko xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, včetně xxxxx vyplývajících z xxxxxx právních předpisů.

C - Xxxxxxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxxxxxx jako chemické xxxxxxxxxxx kategorie 1 x 2 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx15) nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1A a 1X podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx látky x směsi16); prach xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx X xxxxxxx x. 4 xxxxxxxxxxx písm. x) xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx vlády x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx práci, xx-xx práce x xxxxxx dřevem zařazena xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou považovány xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxx karcinogeny kategorie 1 x 2 xxxx kategorie 1X x 1X.

X - Xxxxxxxx: xxxxx klasifikované xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 a 2 xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1X x 1B podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx16).

X - Xxxxx toxické pro xxxxxxxxxx: xxxxx xxxxxxx xxx reprodukci kategorie 1 x 2 xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx toxické pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1X x 1X podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxx na látky x xxxxx16).

X. Rizikové xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek

1. XXXXXXXX XXXXXXX (obecně)

1.1. Xxxxx s chemickými xxxxxxx

Xxxxxxxx: Jde o xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx vždy účinky xxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx x chemickými xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebezpečné xxxxxxxxxx, xxxxx každá xxxxxxxxxx xxxxx má, a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vzniká.

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx daných xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx poruchy x poruchy chování,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na látky xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. nemoci xxxxxxxx orgánů pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a závažné xxxxxxxxx,

3. závažné poruchy xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx vnímání.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, XXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxx expozice xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx sediment x xxxxxxxxx x xxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx látkám. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx expozice x xxxxxx toxického, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, XXX x prokazatelné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx1 xxxxxxxxxxxxxx x xxxx a xxxxxxxxx x xxxx u xxxxxxxx nefrotoxickým xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, senzibilizujícího xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx dalších xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx expozičních testů (XXX)

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: u xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx karcinogenním x xxxxxxxxxx x u xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví, xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nejméně xxxxxxxx xxxxxxxx 1x xx 2 roky

1.2. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx – karcinogeny xxxxxxxxx 1 a 2 xxxx kategorie 1X x 1X a xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx 1X a 1X

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxx zhoubné xxxxxx; xxxxx je riziko xxxx xxxxx výrazné x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výrazně xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx lze posuzovanou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. chronické xxxxx xxxxxx,

2. nemoci mízních xxxxx, xxxxx, xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx patologické xxxxxx orgánů xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx karcinogenem xxx postižen.

Vstupní prohlídka: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxx xxxxxxxx, XX xxxx XXX, XX+xxx. a XXX, GMT

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxx xxxxxxxx, XX nebo XXX, XX+xxx. x XXX, XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1x xx 2 roky

1.3 Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx 1X x 1X

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxxx podle lékařského xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jde x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx17).

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci xx základě xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx spontánní aborty,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx u xxxx xx fertilním xxxx, které xx xxx xxxxx stav xxxx,

3. xxxxxx plánovaného xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: x xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: 0

2. XXXXXXXX XXXXXXX (xxxxxxx)

2.1. Xxxxx x jeho sloučeniny (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx X x X)

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx typy porfyrických xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx,

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx anémie,

2. xxxxxx zvýšené xxxxxxxx xxxxx,

3. chronické xxxxxx xxxxxxxxx systému,

4. chronické xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

6. závažné xxxxxxxxxx nemoci,

7. opakované xxxxxxxxx aborty,

8. poruchy xxxxxxxxx u xxxx xx fertilním xxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, XX + xxx., xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, KO + xxx., kreatinin, plumbémie; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx xxxxx18)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, močový xxxxxxxx, XX + xxx. + retikulocyty, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky včetně xxxxxxxxx plumbémie

Následné xxxxxxxxx: 0

2.2. Xxxx x xxxx xxxxxxxxxx

2.2.1. Kovová xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx sloučeniny (se xxxxxxxxx zřetelem xx X)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. prognosticky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx chování,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. prognosticky xxxxxxx xxxxxx ledvin.

B. Xxxxxx, x kterých xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za zdravotně xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. závažné duševní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx závislost x xxxxxxxx,

4. chronické xxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxx xxxxxx žlázy,

6. opakované xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rtuti,

7. xxxxxxx xxxxxxxxx x osob xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxx stav xxxx, xxxxxxxx xxx o xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

8. xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní vyšetření, xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx1 xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.2.2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rtuti

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx nemoci xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxx x alkylsloučenin rtuti,

3. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx nebo drogová xxxxxxxxx v anamnéze,

5. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, kreatinin

Periodická xxxxxxxxx: základní vyšetření, xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

2.3. Xxxxx x jeho xxxxxxxxxx (se zvláštním xxxxxxxx xx X x X)

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému, například xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx terapii maligních xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

6. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

7. xxxxxxxxx xxxxxxxx alkoholová xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx kožní xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx,

5. obliterující nemoci xxx,

6. chronické xxxxxx xxxxx a xxxxxx,

7. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx,

9. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx fertilním xxxx, které se xxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx arzénu, xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx,

10. xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx závislost x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XX xxxx XXX, XX + xxx., XXX x XXX.

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, FW xxxx XXX, XX + xxx., XXX x XXX, xx 10 xxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 1x xx xxx xxxx

Xxxxx xxxxxxxxx: 1x xx 1/2 xxxx x xxxxxxxxx 4 xxxx 1x za xxx x kategorie 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx výstupní xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx expozici 1x xx 2 xxxx

2.4. Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

1. prognosticky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x kterých xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxx xxxxxx srdce,

2. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx kožní xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx antimonu SbH3,

5. xxxxxxxxx nemoci gastrointestinálního xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, XXX, xxxxxxxxxxx, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, xxxxxxxxxxx; XX + xxx. xxx xxxxx x hydridem xxxxxxxx XxX3, po 6 xxxxxx expozice navíc 1x za 4 xxxx XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX hrudníku

Následné xxxxxxxxx: 0

2.5. Xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx X)

Xxxxxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx,

2. prekancerózy a xxxxx po terapii xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx systému.

B. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx za zdravotně xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx,

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, FW xxxx XXX, KO + dif., XXX x XXX, spirometrie, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxx xxxxxxxx, XX xxxx XXX, XX + xxx., XXX x XXX, xxxxxxxxxxx, XXX xxxxxxxx poprvé xx 6 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1x xx 2 roky

Výstupní prohlídka: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pětileté xxxxxxxx 1x xx 2 xxxx

2.6. Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na X, X a X)

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jater,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx, například xxxxxxxxxxxx x xxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

3. xxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx X, xxxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxxx aborty x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx toxické xxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxx fertility x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx pro xxxxx xxxx xxxx, jestliže xxx x xxxxx x vysokou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

7. xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx sediment, XX xxxx CRP, KO + xxx., AST, XXX x GMT, xxxxxxxxx, xxxx1 xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx sediment, FW xxxx XXX, XX + xxx., AST, XXX a XXX, xxxxxxxxxxx, xx 10 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx 1x za 2 xxxx RTG xxxxxxxx x XXX x xxxx

Xxxxx prohlídek: 1x xx 2 xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nejméně pětileté xxxxxxxx 1x za 2 roky

2.7. Xxxxx x xxxx Vl-mocné xxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx C x X)

Xxxxxxxx: Xx xxxx xxxxxxx expozic xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. prognosticky xxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx, xxxxxxxxx prekancerózy x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx prekanceróz a xxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx astma xxxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx základě xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. alergické xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx systému,

3. xxxxxxxxx xxxxx nemoci,

4. opakované xxxxxxxxx aborty x xxxxxx xxxxxxxx těm xxxxxxxxxxx chrómu, xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx ve xxxxxxxxx xxxx, které xx xxx tento xxxx xxxx, jestliže xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxx práci x xxxxxxxxxxxx sloučeninami xxxxxx xxxx xxxxxx sediment, XX xxxx XXX, XX + dif., XXX, XXX a XXX, xxxxxxxxxxx, XXX xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x RTG xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxx práci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx močový sediment, XX nebo XXX, XX + xxx., XXX, ALT x XXX, spirometrie, ORL xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx 10 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x XXX xxxxxxxx, xxxx xxxxx 2 xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx CrVI 1x xx 2 xxxx

2.8. Xxxxxx x jeho xxxxxxxxxx

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nervového xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

3. prokázaná xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx systému,

2. xxxxxxx xxxxxxx nemoci,

3. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x anamnéze,

4. chronické xxxxxx dýchacího xxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx manganu

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxx sloučeninám manganu

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxxx x xx 4 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx možnost xxxxxxx parkinsonského xxxxxxxx

2.9. Xxxx a jeho xxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx C x X)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní způsobilost x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nemocí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx terapii nádorových xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx základě xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. chronické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nosní x xxxxxxxxxx dutin xxxxxxx,

2. chronické kožní xxxxxx,

3. opakované spontánní xxxxxx u xxxxxx xxxxxxxx těm sloučeninám xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx ve xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx tento stav xxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x XXX xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx účinky xxxxx xxxxxx sediment, XX xxxx XXX, XX + xxx., XXX x GMT

Periodická prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, spirometrie

U xxxxxxxxx niklu s xxxxxxxxxxxxxx účinky xxxx xxxxxx xxxxxxxx, XX xxxx XXX, XX + xxx., XXX x XXX, xx 10 xxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: xxxxxxxxx x xxxxxxx výstupní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nejméně xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, 1x xx 2 xxxx

2.10. Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

2.10.1. Xxxxxx xxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci kostí (xxxxxxxxxxxxx x osteoporóza),

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému.

B. Xxxxxx, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx xx xxxxxxx závěru odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

2. xxxxxxx nemoci xxxxx,

3. závažné xxxxxxxx xxxxx,

4. chronické kožní xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, močový xxxxxxxx, XX xxxx XXX, XX + xxx., XXX, XXX x GMT, xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxxxx sediment, FW xxxx CRP, XX + xxx., AST, XXX a XXX, xxxxxxxxx

Xxxxx prohlídky: 1x xx rok

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.10.2. Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx sloučeniny, xxxxxxxxx (xxxxx) fosforečnan xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx

Xxxxxxxx: Xxxxxxxx xx pouze xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx lze posuzovanou xxxxx uznat xx xxxxxxxxx způsobilou k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.10.3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (například xxxxxxxxxxxxx – XX x xxxxxxxxxxxxxxx – XXX x xxxxx xx zvláštním zřetelem xx X, xxxxx xxxxxxx sloučenina je xxxxx xxxxxxxxxxxxx)

X. Nemoci xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v xxxx pod 80 % xxxxxxxxxx hodnoty,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. prognosticky xxxxxxx xxxxxx jater x ledvin,

4. astma xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou k xxxxx na xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

4. xxxxxxxx xxxxxx, chronické xxxxxx xxxx,

5. závažné poruchy x xxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx,

8. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, které xx xxx xxxxx stav xxxx, jestliže xxx x xxxxx x xxxxxxx expozicí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx toxické xxx reprodukci,

9. pokles xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x 30 % xxxxx xxxxxxx hodnotě, x to xx xxxx xxxxxxx 2 xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, ALT, GMT, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx acetylcholinesterázy v xxxx (xxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, XXX, podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3x za xxx, xxxxxxx xxxx 1x xxxxx práce stanovení xxxxxxxx cholinesterázy xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: vyšetření x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zaměřením xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.11. Xxxxx x xxxx sloučeniny

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx středně xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

2. závažné xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

2. xxxxxxxxx xxxxxx,

3. chronické kožní xxxxxx,

4. chronické xxxxxxxxx xxxx nemoci,

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x prací x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: 0

2.12. Fluór x xxxx xxxxxxxxxxx x organické xxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx sloučeniny, které xxxx X, M x R)

Poznámka: Nevztahuje xx xx freony.

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx metabolizmu kalcia x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx),

2. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx),

2. Xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx tuberkulóza xxxxx,

3. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx systému,

4. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx těm xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx,

6. poruchy xxxxxxxxx x osob xx xxxxxxxxx věku, které xx pro xxxxx xxxx léčí, xxxxxxxx xxx x xxxxx x vysokou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx toxické xxx xxxxxxxxxx,

7. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx předpokládané xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x prací s xxxxxxxxx xxxxxxxxx expozicí

Výstupní xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: 0

2.13. Xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx chlornany, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxx: Xx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

prognosticky xxxxxxx xxxxxx dýchacího systému.

B. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: základní xxxxxxxxx, spirometrie xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, spirometrie x xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx expozicí

Výstupní prohlídka: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.14. Xxxxxxx halogeny x jejich sloučeniny (xxxxxxxxx xxxx, bromové xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx, 1,2, xxxxxxxxxxx, bromoform, xxxxxxxxxxxxx, xxx)

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx závažné nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. prognosticky xxxxxxx xxxxxx jater a xxxxxx xx známkami xxxxxxxx procesu.

B. Nemoci, x kterých xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx závěru odborného xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx nemoci xxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x ledvin x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx hromovaných xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx u xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, x hepatotoxických xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x XXX, XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, u xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x XXX, GMT, xxxx1 xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.15. Xxxxx a jeho xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx nebezpečné pro xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2.7, 2.25, 2.47, 2.53 a 7.2.1

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému.

B. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci na xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx,

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.16. Xxx x xxxx sloučeniny

Poznámka: Vztahuje xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci dýchacího xxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. závažné xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxx jater.

Vstupní prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, spirometrie

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.17. Xxxx xxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx 4 (xx xxxxxxxxx zřetelem na X)

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poruchy a xxxxxxx xxxxxxx,

3. prokázaná xxxxxxxx alkoholová xxxx xxxxxxx závislost,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou x práci xx xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx duševní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

3. alkoholová xxxx xxxxxxx závislost x xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx srdeční,

6. opakované xxxxxxxxx xxxxxx,

7. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx fertilním věku, xxxxx xx pro xxxxx stav léčí,

8. xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx postižením.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, XXX, XX + xxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, KO + xxx.

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x rozsahu periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

2.18. Xxxxx xxxxxx x xxxx

Xxxxxxxx: Nevztahuje xx xx oxid xxxxx (xxxxxx xxxx).

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx lze posuzovanou xxxxx uznat za xxxxxxxxx způsobilou k xxxxx na základě xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.19. Xxxxx síry

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x kterých lze xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx zdravotně způsobilou x práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

2. xxxxxxxxx konjunktivitidy.

Vstupní prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.20. Xxxxxxxxxx x kyanidy

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

1. prognosticky xxxxxxx xxxxxx nervového xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x poruchy xxxxxxx,

3. prokázaná xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx dýchacího xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za zdravotně xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx nemoci nervového xxxxxxx,

2. xxxxxxx duševní xxxxxxx,

3. alkoholová x xxxxxxx závislost v xxxxxxxx

4. xxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxx nemoci dýchacího xxxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.21. Xxxxxxxxxx bez ohledu xx xxxxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx přecitlivělost xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou x práci xx xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx kardiální xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dekompenzací.

Vstupní xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, RTG hrudníku

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxx prohlídek: xxxxxx xx 3 xxxxxx xx nástupu k xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx, xxxx 1x xx 1 xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx periodické prohlídky

Následné xxxxxxxxx: 0

2.22. Xxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.23. Borany (xxxxxxx boru – xxxxxxxxx xxxxxxx, pentaboran, xxxxxxxxx)

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci jater x ledvin,

2. prognosticky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. prognosticky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nervového systému.

B. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx za zdravotně xxxxxxxxxx k práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx jater x xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

3. xxxxxxx xxxx nemoci (xxxxxxxxx nemoci xxxxxxx),

4. xxxxxxx nemoci xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, XXX, xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, XXX, xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

2.24. Xxxxxxxxx

X. Nemoci vylučující xxxxxxxxx způsobilost k xxxxx, xxxxxxx

1. prognosticky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nervového xxxxxxx,

2. prognosticky xxxxxxx xxxxxxx poruchy a xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx xx základě xxxxxx odborného vyšetření, xxxxxxx

1. chronické xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxx drogová xxxxxxxxx x anamnéze,

4. závažné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxxx nemoci jater x xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxx xx 6 xxxxxx, xxxxx 1x xxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: vyšetření x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

2.25. Xxxxxxxxx x sulfidy (xxxxxxx)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. prognosticky závažné xxxxxx nervového xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nemoci,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxx nemoci,

6. xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx vyšetření, EKG, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx expozici

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, spirometrie x xxxxx s významnou xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.26. Xxxxxxx x xx hydroxidy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Nemoci, u xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. chronické xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.27. Xxxxxxxxxx uhlovodíky

2.27.1. Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx (= xxxxxxxxxxxxxxx) (xx zvláštním xxxxxxxx xx X x té x&xxxx;xxxx, xxxxx xx takto xxxxxxxxxxxxx)

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nervového xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxx poruchy x xxxxxxx chování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx alkoholová xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxx chronické xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx k práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, XXX, XXX, xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, GMT, xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x té látky, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx karcinogen, po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1x xx 2 xxxx

2.27.2. Xxxxxxxxxxxxx (= xxxxxxxxxxxxxxx)

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx chronické xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxxxx xxxxxx dýchacího systému.

B. Xxxxxx, x kterých xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx základě závěru xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxx chronické nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx závislost x xxxxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: základní xxxxxxxxx, ALT, XXX, xxxxxxxxx, XX + xxx., xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx vyšetření, XXX, XXX, xxxxxxxxx, XX + dif., spirometrie; xxxxx prohlídka za 3 - 9 xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.27.3. Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxx (= xxxxxxxxxxxxxxx), 1,1-xxxxxxxxxxxx, 1,2,-dichlorethan, 1,1,1-xxxxxxxxxxxxx, 1,1,2-xxxxxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx X x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

4. prokázaná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx posuzovanou osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx duševní xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx závislost v xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx systému,

6. xxxxxxxxx xxxxx nemoci.

Vstupní xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, XXX, GMT, kreatinin, XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, GMT, xxxxxxxxx, EKG

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, které xxxx klasifikovány xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1x xx 2 roky

2.27.4. Xxxxxxxxxxxx (= xxxxxxxxxx) (xx zvláštním xxxxxxxx xx X)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, zejména

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

2. xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx etiologie,

3. xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x kterých xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx nemoci xxxxx x ledvin,

2. chronické xxxxx nemoci,

3. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx systému,

5. alkoholová xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, FW xxxx XXX, XX + xxx., kreatinin, XXX, XXX, XXX,

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XX xxxx CRP, XX + xxx., xxxxxxxxx, AST, XXX x XXX, xx xxxx xxx desetileté xxxxx x xxxxxx x xxxxx chladový xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (po xxxxx xxxxxxxx): xxxxxxxx xxxxxxxxx, močový sediment, XX nebo XXX, XX + xxx., XXX, ALT x XXX, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx nejméně xxxxxxxx xxxxxxxx 1x za 2 xxxx

2.28.Xxxxxxxxxx

2.28.1. Alifatické xxxx alicyklické xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx)

Xxxxxxxx: Pokud tyto xxxxx xxxxxxxx nadlimitní xxxxxxxx benzenu xxxx 1,3-xxxxxxxxx x xxxx xxxxx klasifikovány jako xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxx xx podle xxxxxxx 1.2 xxxx 2.28.2.

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

1. prognosticky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému,

2. prognosticky xxxxxxx xxxxxxx poruchy x poruchy xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx nervového xxxxxxx,

2. chronické kožní xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

2.28.2. 1,3-xxxxxxxx (xxxx-1,3xxxx) (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx X x X)

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nervového xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx závažné duševní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x kterých xxx posuzovanou osobu xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxx krvetvorby,

2. prekancerózy x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx nemoci jater x ledvin.

Vstupní prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, XX nebo XXX, XX + xxx., XXX, XXX x XXX.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, XX xxxx CRP, KO + xxx., XXX, XXX x XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1x xx 2 xxxx

2.29. Xxxxxxxx

2.29.1. Xxxxxxxx (např. ethanol, xxxxxx-1-xx, propan-2-ol (iso-propanol), xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx)

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x práci, zejména

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x poruchy xxxxxxx,

3. prokázaná xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

2. závažné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. chronické xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.29.2. Methanol

A. Nemoci xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxxxx závažné nemoci xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx současná xxxxxxxxxx xxxx drogová xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx nemoci xxxxx x xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxx vestibulární xxxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, GMT, xxxx vyšetření včetně xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, GMT

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx periodické prohlídky, xxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

2.30. Xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, 1,4 xxxxxxxxxx)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ledvin x xxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Nemoci, u xxxxxxx lze posuzovanou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ledvin x xxxxx,

2. závažné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx vyšetření, močový xxxxxxxx, xxxxxxxxx, XXX, XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, ALT, XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx periodické prohlídky

Následné xxxxxxxxx: 0

2.31 Étery

2.31.1. Xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x glykoléterů) (např. xxxxxxxxxxxx, methylethyleter, xxxxxxxxxxx (xxxxx), xxxxxxxxxxxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx chování,

3. xxxxxxxxx současná xxxxxxxxxx x xxxxxxx závislost.

B. Xxxxxx, x kterých xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

3. xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx systému,

4. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, XXX x kreatinin

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, XXX x xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.31.2. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, 2-ethoxyethylacetát, 2-xxxxxxxxxxxxxx, 2-xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 2-butoxyethanol; 2-xxxxxxxxxxxxxxxxx)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. prognosticky závažné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx systému.

B. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx za zdravotně xxxxxxxxxx k práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx systému,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

4. xxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxx, XX + dif.

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, KO + xxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.32 Xxxxxxxx

2.32.1. Xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, butyraldehyd, xxxxxxxxxx (2,4,6-xxxxxxxxx-1,3,5-xxxxxxx), glutaraldehyd, xxxxxxxxxx, akrylaldehyd (xxxxxxxx)

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxxxx oční xxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx nemoci x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

3. alergické xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.32.2. Aromatické x xxxxxxxxxxxxxx aldehydy (xxxxxxxxx 2-xxxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-3-xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx) (xx xxxxxxxxx zřetelem na xx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx X)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxx expozice xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxx u xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxx xxxxx xxxx xxxx, jestliže xxx x xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx těm xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxxx oční xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: vyšetření x rozsahu periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.33. Xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx (například xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, malononitril, xxxxxxxxxxx) (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx X)

X. Nemoci xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tumorů x xxxxxxxxxxxxx,

2. prognosticky xxxxxxx xxxxxx nervového xxxxxxx,

3. prognosticky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. chronické xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

2. xxxxxxx chronické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxx poruchy x xxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, XXX, XXX a xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, ALT, XXX x xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky x xxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx pětileté xxxxxxxx 1x xx 2 xxxx

2.34. Alifatické xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, nitroethan, nitropropan)

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x ledvin,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. prognosticky xxxxxxx xxxxxxx poruchy x xxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx závislost.

B. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx k práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx chronické xxxxxx xxxxx a xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

4. alkoholová xxxx xxxx xxxxxxx závislost x xxxxxxxx,

5. chronické xxxxxx dýchacího xxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

7. xxxxxxxxx kožní xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxx sediment, XX xxxx XXX, XX + dif., kreatinin, XXX, ALT, GMT, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx sediment, XX xxxx XXX, XX + xxx., xxxxxxxxx, XXX, XXX, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: vyšetření x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

2.35. Xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx) (xx zvláštním zřetelem xx xx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jako X, X x X)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x periferního xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx současná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx lze posuzovanou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou k xxxxx xx základě xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. závažné xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému,

2. xxxxxxxxxx xxxx drogová závislost x xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. chronické oční xxxxxxxxx xxxxxx,

5. chronické xxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxxxxx aborty x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx amidům, které xxxx toxické xxx xxxxxxxxxx,

7. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx pro xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx expozicí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx toxické xxx reprodukci.

8. xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, AST, XXX, XXX, x akrylamidu xxxxxxx v xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, XXX, ALT, XXX, x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.36. Xxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx X x M)

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx krvetvorby xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. prognosticky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx k práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

6. chronické xxxxxx xxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XX + xxx., XX xxxx XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, XX + xxx., XX nebo XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx výstupní xxxxxxxxx x expozice překračující xxxxxxxxxxx 3 xx.x-3 xx xxxx xxxxxxx 6 xxxxxx x xxxxxxxxx 1x xx 2 xxxx

2.37. Xxxxxxxx xxxxxxx (například xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx (isopropylbenzen))

A. Nemoci xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx xxxxxxxxx systému,

2. prognosticky xxxxxxx duševní xxxxxxx x poruchy xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Nemoci, u xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx xxxxxxxxx způsobilou k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. závažné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx poruchy x xxxxxxx xxxxxxx,

3. alkoholová x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxx jater x xxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx systému.

Vstupní xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.38. Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx)

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx chronické nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. nemoci xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx-6-X-xxxxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x kterých xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, zejména

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx nemoci nervového xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nemoci, xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, ALT, GMT

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, ALT, XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.39. Xxxxxx (xxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx X x X, xxxxx některá z xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní způsobilost x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx duševní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

3. x styrenoxidu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx chronické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx a stavy xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx základě xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. závažné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. závažné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. závažné xxxxxxx xxxxxxx a poruchy xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx kožní xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx u styrenoxidu

Výstupní xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.40. Fenol x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx krezol, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx) nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. prognosticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jater x ledvin,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. prognosticky závažné xxxxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx lze posuzovanou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

3. závažné xxxxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, ALT, XXX, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pouze xxx xxxxxxxxxxxxx inhalační xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, ALT, GMT, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx u xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx expozicí

Výstupní prohlídka: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.41. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (např. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, dinitrobenzeny, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx pikrová), xxxxxxx-x-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx) (se xxxxxxxxx xxxxxxxx xx X, X x X, xxxxx některá x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx závažné chronické xxxxxx jater x xxxxxx,

2. prognosticky xxxxxxx xxxxxxx krvetvorby,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. prognosticky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

5. prognosticky xxxxxxx xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx cest,

6. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx drogová xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx posuzovanou osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx chronické nemoci xxxxx x ledvin,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x močových xxxx,

6. alkoholová x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxx xxxxxxx glukózo-6-P-dehydrogenázy,

8. xxxxxxxxx xxxxx nemoci,

9. opakované xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxx expozice těm xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx,

10. xxxxxxx fertility x xxxx xx xxxxxxxxx věku, které xx xxx tento xxxx léčí, xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx expozicí xxx aromatickým xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

11. xxxxxx xxxx čočky u xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: základní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, XX + xxx., ALT, XXX, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx vyšetření

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxx, KO + xxx., ALT, GMT x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vyšetření 1x xx 3 xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: u x-xxxxxxxxx vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nejméně pětileté xxxxxxxx 1x xx 2 roky

2.42. Xxxxxxxxxx xxxxx sloučeniny (xxxx. xxxxxx, p-toluidin, m-toluidin, xxxxxxxx x xxxx xxxx, dichlorbenzidin a xxxx soli, 2-xxxxxxxxxx, 4-xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx, o-toluidin (xx xxxxxxxxx zřetelem xx X, M x X, xxxxx některá x těchto sloučenin xx xxxx xxxxxxxxxxx)

X. Xxxxxx vylučující zdravotní xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jater, xxxxxx a močových xxxx,

2. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxxxx nemoci jater x ledvin,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nervového xxxxxxx,

4. prognosticky závažné xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx alkoholová x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx k práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, zejména

1. xxxxxxx chronické xxxxxx xxxxx a ledvin,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. závažné duševní xxxxxxx x poruchy xxxxxxx,

4. alkoholová a xxxx drogová závislost x xxxxxxxx,

5. chronické xxxxxx močového xxxxxxx x močových xxxx, 

6. xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

7. prokázaná xxxxxxx xxxxxxx-6-X-xxxxxxxxxxxxx,

8. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

9. xxxxxxxxx xxxxxxxxx aborty x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx amino xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

10. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxx o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

11. xxxxxxx alergické nemoci.

Vstupní xxxxxxxxx: x xxxxxxxx xxxxxxx - základní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx aromatické xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, XX xxxx XXX, XX + xxx., AST, XXX x XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XX xxxx XXX, XX + xxx., xxxxxxxxx, XXX, GMT. X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx 2x xx xxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx: x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: u karcinogenních xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx expozici 1x xx 2 roky

2.43. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx (xxxx. 2,3,7,8-XXXX) a xxxxxxxxxxxxx (se xxxxxxxxx xxxxxxxx na X)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx x po xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx závažné chronické xxxxxx jater a xxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx metabolismu,

2. xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx druhy xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

5. závažné chronické xxxxx xxxxxx,

6. závažné xxxxxx nervového systému,

7. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x ledvin,

8. xxxxxxx nemoci xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní vyšetření, XXX, ALT, GMT, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, x 2,3,7,8-XXXX xxxxxx xxxxxxxx, FW xxxx XXX, XX + xxx., XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, XXX, XXX, XXX, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, x 2,3,7,8-XXXX xxxxxx xxxxxxxx, XX xxxx XXX, XX + dif.

Lhůty xxxxxxxxx: x 2,3,7,8-TCDD 1x xx 2 xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: x 2,3,7,8-XXXX xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx prohlídky xx nejméně pětileté xxxxxxxx 1x xx 2 xxxx

2.44. Polycyklické xxxxxxxxxx uhlovodíky (xxxx. xxxxx(x)xxxxx, xxxxx(x)xxxxxxxxx, xxxxx(x)xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx(x)xxxxxxxxxxx, xxxxx(x)xxxxxxxxxxx, dibenzo(a,h)anthracen, xxxxxxx, xxxxx(x)xxxxx) (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na X)

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, zejména

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxx nemoci, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx chronické xxxxxx xxxxx, ledvin x plic,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx imunodeficience.

B. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx sediment, XX xxxx XXX, XX + dif., XXX, XXX, XXX, RTG xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx sediment, XX xxxx CRP, XX + dif., XXX, XXX, XXX, XXX xxxxxxxx 1x xx 2 xxxx, xxxxxx xx 10 xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky

Následné prohlídky: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx expozici 1x xx 2 xxxx

2.45. Syntetické xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.46. Xxxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxx)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx závěru odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

2. chronické nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. chronické xxxxx nemoci.

Vstupní prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, XXX, XXX, XXX, xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx spirometrie

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, XXX, AST, XXX, xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx spirometrie

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: 0

2.47. Karbamátové xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx inhibitory AChE - xxxxxxxx, carbofuran, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, carbaryl, xxxxxxxxxx) (xx zvláštním xxxxxxxx xx C, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v xxxx xxx 80 % dolní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x periferního xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. závažné nemoci xxxxxxxxx systému,

2. chronické xxxxxx jater x xxxxxx,

3. xxxxxxxxx nemoci xxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x krvi x 30% xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx 2 xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, AST, XXX, XXX, stanovení aktivity xxxxxxxxxxxxxx xxxx acetylcholinesterázy x xxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, XXX, XXX, stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx expozice, v xxxxxxx xxxxxxxx x xx jejím xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.48. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx skupiny (xxxxxxx, xxxxxx)

X. Nemoci xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

2. xxxxxxxx poruchy krvetvorby,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x ledvin.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, spirometrie, x kyseliny osmičelé xxxxxxxxx x XX + dif.

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, spirometrie, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x XX + xxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

2.49. Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poruchy x xxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x kterých xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx chronické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nemoci,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. chronické xxxxxx jater a xxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: základní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x rozsahu periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.50. Xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx sloučeniny

Poznámka: Vztahuje xx pouze xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

závažné xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx lze posuzovanou xxxxx uznat za xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. závažné nemoci xxxxxxxxx systému,

2. závažné xxxxxxxxxxxxxxxx nemoci.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: 0

2.51. Xxxxxxxxxx xxxx (xx zvláštním xxxxxxxx xx R, pokud xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

prognosticky závažné xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx lze posuzovanou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx krvetvorby (xxxxxxx xxxxxx),

3. xxxxxxxxx kožní xxxxxx,

4. závažné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx sloučeninám xxxx, xxxxx jsou toxické xxx reprodukci,

6. xxxxxxx xxxxxxxxx u xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx těm xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx reprodukci,

7. xxxxxxxxx nemoci xxxxx x ledvin.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, x xxxxxxxx cínatého x XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.52. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k práci, xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx zdravotně způsobilou x xxxxx xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. chronické xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx systému,

4. xxxxxxxxx xxxxxx jater x xxxxxx,

5. xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: 0

2.53. Xxxx x xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx: Xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx uranu) xxx xxxxx. také 6.4. Xxxxxxxxxx produkty xxxxxxx xxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. závažné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx krvetvorby.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, spirometrie, xxxx1 xxxxxxxxxxxxx nebo N-acetylglukosaminidáza x moči

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx1 mikroglobulin x xxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX hrudníku u xxxx xx 10 x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: 0 xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxx prohlídky xx více xxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1x xx 2 xxxx, XXX xxxxxxxx individuálně xxxxxx

2.54. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (například xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pentrit, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mellitus,

3. záchvatovité x xxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxx glukózo-6-P-dehydrogenázy.

B. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxx poruchy metabolismu xxxxxx,

2. anémie,

3. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, EKG, xxxxxxxx XXX po 50 xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, EKG, xxxxxxxx XXX xx 50 xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.55. Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, zejména

prognosticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx účinku.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.56. Xxxxxxxxxxx (xxxxxx) x epichlorhydrin (1-xxxxx-2,3-xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxxx) (se xxxxxxxxx xxxxxxxx xx X x X)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. zhoubné nemoci x po xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx léčba xxxxxxxxxx xxxxxxxx systém.

B. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou x práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

2. xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

4. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx nemoci xxxxx x xxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nemoci.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, XX nebo XXX, XX+xxx. x XXX, XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1x za 2 xxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

2.57. Xxxxxxxxxxxx alkylethery x arylethery (xxxxxxxxx xxx(xxxxxxxxxx)xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx C)

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxx imunodeficience xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx na xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx kožní xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x ledvin.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, FW nebo XXX, XX+xxx. x XXX, XXX, XXX, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, FW xxxx XXX, KO+dif. x XXX, ALT, GMT, XXX xxxxxxxx poprvé xx 10 xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX hrudníku

Následné prohlídky: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pětileté xxxxxxxx 1x xx 2 xxxx

2.58. Cytostatika (se xxxxxxxxx xxxxxxxx xx X)

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, xxxxxxx

1. zhoubné xxxxxx v xxxxx,

2. xxxxx imunodeficience nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx alergické xxxxxx,

2. xxxxxxx nemoci x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx,

3. chronické kožní xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxx hematopoetického xxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému,

7. xxxxxxx xxxxxxxxx,

8. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní vyšetření, xxxxxx xxxxxxxx, FW xxxx XXX, KO+dif. x XXX, XXX, XXX, kreatinin

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, XX xxxx XXX, XX+xxx. x XXX, XXX, XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: x rozsahu xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx expozici 1x xx 2 xxxx

3. FYZIKÁLNÍ XXXXXXX

3.1. Xxxxxxxxxx xxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní způsobilost x xxxxx, zejména

1. xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx stabilizaci xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxx chromozomové xxxxxxxx (xxxxxxxxx typu Nijmegen xxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx radiogenních xxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx oslabující xxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxx po xxxxxxxx poškození xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. závažné xxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxxxxx současná xxxxxxxxxx nebo drogová xxxxxxxxx,

9. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx možnost úniku x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X. Nemoci, u xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx kožní xxxxxx,

2. xxxxxxxxx anémie,

3. xxxxxxxxx,

4. prekancerózy xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx projevy,

5. závažné xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XX + xxx. + retikulocyty XX xxxx XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, XX + xxx. + xxxxxxxxxxxx XX xxxx XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: x xxxxxxxxxx, u xxxxx byly xxxxxxxx xxxxx změny xxxx xxxx xxxxxx, nebo x nichž bylo xxxxx práce xxxxxxxx xxxxxxxx překročení xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx na xxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 1x za 1 - 2 xxxx xx skončení xxxxxxxx x xxxxxxx výstupní xxxxxxxxx

3.2. Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx:

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

prognosticky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx xxxxxxxxx způsobilou x práci na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx centrálního xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. prognosticky xxxxxxx xxxxxxx poruchy x xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, implantovaný xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

4. těhotenství, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

3.3. Xxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx chronické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, u kterých xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx systému,

3. endokrinní xxxxxx, xxxxxxx obezita,

4. xxxxxxxxx xxxxxx ledvin,

5. xxxxxxx termoregulace.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx XXX, xx 50 xxx věku zátěžové XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, spirometrie, XXX, x xxxx nad 50 xxx věku xxxxxxxx EKG

Výstupní prohlídka: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

3.4. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní způsobilost x xxxxx, zejména

katarakta.

B. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.

Xxxxxxx prohlídka: základní xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: 0

3.5. Xxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x práci, zejména

prognosticky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx středouší,

3. xxxxxxxxxxxxx ušní šelesty,

4. xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, ORL xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx sluchu xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, orientační ORL xxxxxxxxx, screeningová audiometrie; XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx tónová xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle Xxxxxxx xx 10 letech xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx 20 % xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo v xxxxxxx xxxxxxxx progrese xxxxxx sluchu

Výstupní prohlídka: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: 0

3.6. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx k práci, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. spontánní xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mezi dutinou xxxxx x středouším xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x dutinami xxxxxxxxxx xxxxxx xxx plombami,

6. xxxxxxxxx u potápěčů x xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx,

2. nízký xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, XXX, dýchacích cest, xxxxx, ledvin, xxxx x xxxxxxxxxxxx orgánů, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

7. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

8. chronické xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

9. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 90, xxxxxxxxxx a jiná xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, FW, XX+xxx., XXX, AST, XXX, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, močový xxxxxxxx, otoskopické vyšetření + xxxxxxxx průchodnosti Xxxxxxxxxx trubice, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx EKG, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx xx stejném rozsahu xxxx xxxxxxx prohlídka, xxx XXX hrudníku x xxx xxxxxxxxxx XXX

Xxxxx xxxxxxxxx: 1x xx 1 rok

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

3.7. Atmosférický xxxxxxx (xxxxxxxxx)

X. Nemoci xxxxxxxxxx zdravotní způsobilost x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x pravolevým xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx pneumotorax x xxxxxxxx,

3. nemožnost xxxxxxxxxx vyrovnávání xxxxx xxxx xxxxxxx nosní x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x vedlejšími dutinami xxxxxxx,

4. glaukom,

5. nedokonale xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vyplněnými xxxxxx xxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx,

8. plicní xxxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za zdravotně xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hypertonická xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx cirkulace,

2. závažné xxxxxx XXX, dýchacích xxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, žláz x xxxxxxx sekrecí, xxxxxxxxxx xxxxxxx, pohybového x xxxxxxxxxx systému,

3. xxxxxxx xxxxxxx zrakové xxxxxxxx,

4. xxxxxxx sluchu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schopnosti,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 90, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx závislost v xxxxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: základní xxxxxxxxx, XX, XX+xxx., XXX, XXX, XXX, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx + xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx trubice, spirometrie, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx xx stejném xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx XXX xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx: 1x xx 1 rok

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

3.8. Xxxxxxx x přenosem xx xxxxx xxxxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

1. Xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx degenerativní x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx x trvající xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx nemoc z xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx x jednostranného přetěžování.

B. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx posuzovanou osobu xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, zejména

1. xxxxxxxxxx XXX xxxxx xx horních končetinách,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

5. stavy xx těžších xxxxxxxxxx xxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx viskozity xxxx (xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx),

7. xxxxxxx kardiovaskulární xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, XXX x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx motorické latence xxxxxxxxxx nervů

Periodická prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx test, prstová xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx chladový xxxx, prstová xxxxxxxxxxxxxx, XXX v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nervů

Následné xxxxxxxxx: 0

3.9. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x podpůrného xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx na základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zánětlivá xxxxxx xxxxxxxxxx x podpůrného xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření

Výstupní xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

3.10. Xxxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost k xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx soustavy,

2. xxxxxxxx alergie,

3. závažné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, u kterých xxx posuzovanou osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, zejména

1. xxxxxxxxx nemoci oběhové xxxxxxxx,

2. xxxxxxx endokrinní xxxxxx,

3. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pohybového xxxxxxx,

6. porucha prokrvení xxxxxxxx,

7. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zánětlivé xxxxxx,

8. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, XXX, xx 50 let xxxx zátěžové EKG, xxxxxxxx test x xxxxxxx pletysmografie

Periodická prohlídka: xxxxxxxx vyšetření, XXX, x osob xxx 50 xxx xxxx xxxxxxxx EKG xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

4. XXXXXXX XXXXXXX ZÁTĚŽE19)

4.1. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k práci, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx lze posuzovanou xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. chronické xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx soustavy,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxx nemoci xxxxxx,

5. xxxxxxxxx nemoci xxxxx,

6. xxxxxxx poruchy xxxxxxxxxxxxx,

7. xxxxxxxxx xxxxxx pohybového x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, XXX, x xxxx nad 50 xxx xxxx xxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, spirometrie, XXX, x xxxx xxx 50 xxx xxxx xxxxxxxx XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

4.2. Nepřijatelné xxxxxxxx xxxxxx

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. závažné xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pohybového x xxxxxxxxxx systému,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x dýchacího systému.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

4.3. Lokální xxxxxxx xxxxx končetin

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx cév a xxxxx horních končetin,

2. xxxxxxx degenerativní x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. uznané a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x povolání nebo xxxxx x xxxxxxxx x vibrací nebo x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zdravotně způsobilou x xxxxx na xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx XXX xxxxx xx xxxxxxx končetinách,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx zánětlivé x degenerativní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, EMG x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX v xxxxxxx xxxxxxxxx distální xxxxxxxxx xxxxxxx středových xxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

5. XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX ZÁTĚŽE19)

5.1. Xxxxxxx xxxxx

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poruchy xxxxx.

X. Nemoci, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxx zraku.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx vyšetření; u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX (xxxxxxxxxxxxx) se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyšetření, včetně xxxxxxxxx barvocitu

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, oční xxxxxxxxx; u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx NDT (xxxxxxxxxxxxx) xx provede xxxxx orientační xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx vyšetření xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx: oční xxxxxxxxx; u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX (xxxxxxxxxxxxx) se provede xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx: u xxxxxxxxxx zkoušení xxxxxxx XXX (xxxxxxxxxxxxx) 1x xx 1 xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

5.2. Xxxxxxxxx xxxxx

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx drogová x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx duševní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nemoci,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavy,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx nemoci,

5. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

6. ŠKODLIVINY XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX DÝCHACÍCH XXXX, XXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX19)

6.1. Prach x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx pneumokoniózy (i xxx xxxxxxx xxxxxxx),

2. xxxxxxx xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx primárního xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx pohrudnice,

5. těžší xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx soustavy,

7. xxxxxxx xxxxxxxxx nemoci xxxx x xxxxxxxx,

8. x expozice volnému xxxxx křemičitému (XxX2) xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx léčení xxxxxxxxx tumorů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

9. splnění nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxxxx, RTG hrudníku xxxxxx po čtyřleté xxxxxxxx, dále 1x xx 2 roky

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, RTG xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx prohlídky 1x xx 2 xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 1x xx 2 roky xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx

6.2. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. těžší deformity xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. chronické nemoci xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx alergické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx nemoci xxxx x spojivek.

Vstupní prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, spirometrie

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

6.3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x práci, zejména

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (x xxx xxxxxxx xxxxxxx),

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plic s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxx deformity xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx systému,

6. stavy xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x kterých xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx dýchacího x xxxxxxxxxxxxxxxxxx systému,

2. závažné xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, XXX hrudníku

Periodická prohlídka: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxxxx, XXX xxxxxxxx poprvé xx xxxxxxxx xxxxxxxx x následně každé 4 xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

6.4. Krátkodobé xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxxxx x vlivu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx-xxxxxxx řady)

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxx chronické xxxxxx xxxxxxxxx systému,

2. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxx xx závažném xxxxxxxxx ionizujícím xxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poruchy xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxx tendence x xxxxx, xxxxx xxxxxxx možnost úniku x místa xxxxxx x případě vzniku xxxxxxx.

X. Nemoci, u xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a kardiovaskulárního xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx,

3. stav xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx léčbě xxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

4. závažné xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx funkčním xxxxxxxxxx včetně xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XX + xxx., XX nebo CRP, xxxxxxxxxxx, RTG xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, XX + xxx. x XX xxxx XXX, xxxxxxxxxxx, XXX xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx expozici x xxxx xx 1x xx 2 xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx prohlídky 1x xx 2 xxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

6.5. Xxxxxxxxxxx xxxxx a zplyňování xxxx

X. Nemoci vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

1. závažné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

4. chronické xxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nemoci,

6. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. chronické xxxxxx xxxxxxxxx systému x xxx xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx kožní xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx sediment, XX xxxx XXX, XX + xxx., XXX, XXX a GMT, xxxxxxxxxxx, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní vyšetření, xxxxxxxxxxx, močový xxxxxxxx, XX xxxx XXX, XX + dif., XXX, XXX x XXX, XXX xxxxxxxx xxxxxx po 8 xxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, RTG xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx výstupní xxxxxxxxx xx ukončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1x xx 2 xxxx

6.6. Xxxxxx tvrdých xxxx (xxxxx, buku, xxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, lípy, xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, platanu, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x dalších xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx X xxxxxxx č. 4 xxxxxxxxxxx písm. b) xxxxxxx x. 3 x&xxxx;xxxxxxxx vlády o xxxxxxx xxxxxx zaměstnanců xxx xxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, zejména xxxxxxxxxxxx x maligní xxxxxx x stavy xx léčení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. alergické xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

X. Xxxxxx, x kterých xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

3. chronické nemoci xxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, XXX vyšetření s xxxxxxxxxx xxxxxxxx, po xxxxxxxx 45 let xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx 10 xxxxxx xx xxxxxxx expozice XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: xxxxxxxxx x rozsahu výstupní xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1x xx 2 roky

6.7. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx dýchacích xxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x pracovního xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx chronické xxxxxx dýchacího xxxxxxx, xxxxx bronchiale x xxxx xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. chronická xxxxxxxxxxx hyperreaktivita,

5. závažné xxxxxxxxx kožní xxxxxx, xxxxxxx atopická x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kopřivka.

B. Xxxxxx, x kterých xxx posuzovanou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

chronické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

6.8. Prach s xxxxxxxx dráždivým xxxxxxx - xxxxxxxx, živočišný, xxxxxxxxx, pryskyřic, PVC x další látky xxxxxxxxx účinku

A. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx obstrukce xxxxxxxxx xxxx,

2. závažné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému, xxxxx bronchiale x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. závažné xxxxxxxxx kožní xxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx,

2. chronické xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, spirometrie

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky

Následná xxxxxxxxx: 0

7. XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX BIOLOGICKÉ XXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX KOŽNÍ XXXXXX

7.1. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx maligní nádory xxxx (sluneční xxxxxx, xxxxx XX xxxxxx)

Xxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xxxxxx viz 3.1., chemické xxxxx xxx xxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx i xx xxxxxxxx,

2. fotodermatózy,

3. fotosenzitivní xxxxx xxxxxxx,

4. fototyp X (pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx záření),

5. xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx posuzovanou osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozsahu x xxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

3. fototyp XX (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: základní xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxx expozici 1x xx 2 xxxx

7.2. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nemoci xxxxxxxxxx xxxxxx

7.2.1 Kontaktní alergeny x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx styku x xxxx, kontaktní iritancia x xxxxx, které xxxxx xxxxxxx kůži

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k práci, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx alergická xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x daného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx prostředí, x xx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx posuzovanou osobu xxxxx za zdravotně xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxxxxxxxx povahy,

2. chronický xxxx xxxxxxxxxxxx ekzém xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx vyšetření, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx 4 xxxx xxxxx alkalirezistence

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření

Následné prohlídky: 0

7.2.2. Xxxxx s xxxxxxxx aknegenním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x výjimkou xxxxx x xxxxxxx 2.43

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx formy xxxx x projevy xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. chronické xxxxx xxxxxx,

2. xxxxx formy xxxxxxxxxxx dermatitidy,

3. těžší xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

8. XXXXXXXXXX XXXXXXX

8.1. Xxxxxxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, zejména

imunodeficience xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx na xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. chronické xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podávání xxxxxxxxxxxxx, cytostatik, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, XX xxxx XXX, XX + xxx., Xxxxxxxxxxx xxxx Mantoux XX, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XX xxxx XXX, XX + xxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xx 6-12 xxxxxx xx ukončení xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx

8.2. Xxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k práci, xxxxxxx

1. těžká imunodeficience xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx systém,

2. chronické xxxxxx xxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx zdravotně xxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, zejména

chronické nemoci xxxxxxxxxx obranyschopnost xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx-XXxXx, xxxx XXx xxxxx, xxxx HCV, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX20)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, ALT, xxxx XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXx xxxxx, anti XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

8.3. Xxxxxxx získané xxxxxxxxxxxxxxx (XXXX)

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, zejména

těžká xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx x práci na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

chronické nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XX + dif., xxxxxxxxx AIDS (XXX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, XX + xxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx AIDS (XXX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx AIDS (XXX)

8.4. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X. Nemoci vylučující xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, xxxxxxx

xxxxx imunodeficience xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx systém.

B. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx organizmu.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, XX, XX + xxx., ALT, XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XX, XX + xxx., XXX, XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

8.5. Tropické xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

xxxxx imunodeficience xxxx léčba oslabující xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx zdravotně způsobilou x xxxxx xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

chronické xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx organizmu.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XX xxxx XXX, XX + dif.

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx prohlídky

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

II. Xxxxxx xxxxxxxx zdraví

1. Práce xx školách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s výjimkou xxxxx v objektech, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kontakt x&xxxx;xxxx, xxxxxxx xxxx pacienty, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx sociálním xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx: Xxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx kterých xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx 12.

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx duševní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx způsobilou k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

2. drogová a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

3. závažné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2. Xxxxxxxx epidemiologicky závažné

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx

Xxxxxx xxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx lze posuzovanou xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx duševní xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,21) xxxxx cesta přenosu xxxxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závislosti x anamnéze.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: x rozsahu periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: 0

3. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx transportních xxxxxxxx, regálových zakladačů, xxxxxxxxxx xxxxxx, důlních xxxxxxx xxxxxx, stavebních x xxx obdobných xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

1. xxxxxxx,

2. záchvatovité xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zraku,

5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Nemoci, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. záchvatové x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

2. xxxxxxx duševní xxxxxxx x poruchy xxxxxxx,

3. závažné poruchy xxxxx,

4. závažné xxxxxxx xxxxxx,

5. drogová a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx znesnadňující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx vyšetření

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx prohlídky: 0

4. Xxxxxxx a xxxxxx motorových a xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vozíků

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx závislost,

3. xxxxxxxxx stavy xxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxx poruchy xxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

4. závažné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx nemoci pohybového xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx aparátu, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prvků.

Vstupní xxxxxxxxx: základní vyšetření, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxxx prohlídky: xxxxxxxx vyšetření, orientační xxxxxxxxx xxxxx (ostrost, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

5. Xxxxxx motorových vozidel x xxxxxxxx řidičů xxxxx §87 xxxx. 1 zákona č. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx do xxxxx xxxxxx práce xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obvyklá xxxxxxx výkonu xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx výkonu xxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx xx příloha č. 3 vyhlášky x. 277/2004 Xx., x stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pro xxx xx xx xxxxx nelze xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pásem (xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx 2.

X. Nemoci, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx zdravotně způsobilou x xxxxxx motorového xxxxxxx, pokud xx xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx práce xxxxx xxxxx

Xxxxxxx se příloha č. 3 vyhlášky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx motorových xxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx 2.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ostrost, xxxxxxxx a prostorové xxxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx x prostorové xxxxxx)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: 1x xx 6 xxx, xx xxxxxxxx 50 xxx xxxx 1x xx 4 roky, x xx při xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx 1; 1x xx 4 xxxx, xx dovršení 50 xxx xxxx 1x xx 2 xxxx, x xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx 2 až 4

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

6. Xxxxxxx řídicích xxxxxx x xxxxxx velkých xxxxxxxxxxxxx zdrojů včetně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jejichž xxxxxxx by xxxxx xxxxx x ohrožení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

2. záchvatovité a xxxxxxxxx stavy,

3. závažné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx smyslových xxxxxx,

4. xxxxxxxxx současná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. opakované xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X. Nemoci, x kterých xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. závažné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

2. alkoholová xxxx xxxxxxx závislost x anamnéze,

3. závažné xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxx xxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a respirační xxxxxx,

5. xxxxxx pohybového xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx: ve věku xx 50 let 1x za 2 xxxx, xxx 50 xxx 1x za 1 rok

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

7. Nakládání x xxxxxxxxxxx22), opravy xxxxxxxxx xxxxx x kotlů, xxxxxxx kotlů x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx 50 kW x xxxxxx a xxxxxxx se součtem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 100 xX, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x tlakových stanic xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zařízení nad 40&xxxx;000 xxxx (136 360 xX), xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx elektrických xxxxxxxx, práce xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu25)

A. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k práci, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poruchy x xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

4. závažné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxx současná alkoholová xxxx drogová xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci xx základě závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x anamnéze,

3. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

4. xxxxxxx poruchy smyslových xxxxxx xxxx xxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aparátu.

Vstupní prohlídka: xxxxxxxx vyšetření

Periodická prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx: xxx nakládání s xxxxxxxxxxx 1x xx 2 xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky

Následné prohlídky: 0

8. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx: Pro xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx položka 6.1.

X. Xxxxxx vylučující zdravotní xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. prognosticky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x podzemí,

2. xxxxxxx duševní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx omezují xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx důvodná xxxxxx,

4. xxxxxxxxx závažné xxxxxxxxxx stavy x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

5. prognosticky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx základě závěru xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vědomí v xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx hrozba,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx aparátu,

3. xxxxxxxxx xxxxxx kardiovaskulárního x dýchacího systému xxxxxxxxx fyzickou xxxxxxxx,

4. xxxxxxx porucha termoregulace.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, XXX, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX xx 2 xxxxxx, XXX xxxxxxxx - xxxxxx po 4 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx po 2 xxxxxx

Xxxxx prohlídek: xx xxxx xx 50 xxx 1x xx 2 xxxx, nad 50 xxx 1x xx 1 xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

9. Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pádu

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx závažné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx hybnosti,

3. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx chování,

5. současná xxxxxxxxx alkoholová x xxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxx xxxxxxxxx x rovnováhy,

2. xxxxxx s potenciálními xxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

4. nedoslýchavost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x percepci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx omezující xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

7. xxxxxxxxxx x xxxxxxx závislost x xxxxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx rovnováhy xxxxxx Rombergova testu

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx x zkouška xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx testu

Výstupní xxxxxxxxx: základní vyšetření

Následné xxxxxxxxx: 0

10. Xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, dýchacího xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxx ledvin,

4. xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x poruchy xxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxxxxx znemožňující percepci xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx,

8. xxxxxxxx prokázaná xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Nemoci, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. chronické xxxxxx xxxxxxx soustavy, dýchacího xxxxxxx,

2. závažné poruchy xxxxx,

3. závažné endokrinní xxxxxx,

4. chronické nemoci xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x podpůrného xxxxxxx,

7. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

8. xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, zátěžové XXX, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx XXX po 2 letech do 50 xxx věku, xx 50. xxxx xxxx 1x xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx: xx xxxx xx 50 let 1x xx 2 xxxx, xxx 50 xxx 1x za 1 xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

11. Práce x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. prognosticky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jater.

B. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx k práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. chronické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx nemoci,

4. závažné xxxxxx xxxxxx x xxxxx

5. závažné poruchy xxxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxxxx,

7. xxxxxxx xxxxxxx poruchy x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, XX + xxx., XXX, XXX XXX, xxxxxxxxx, kreatinin, xxxxxxxx, EKG, xxxxxxxxxxxxx x psychologické xxxxxxxxx xxx výjezdu xx xxxx xxxxx než 6 měsíců

Periodická prohlídka: xxxxxxxx vyšetření

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

12. Xxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxx vylučující zdravotní xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

1. těžká xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. těžká xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxx chronické xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx hrtanu,

3. xxxxx x. xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

13. Xxxxx práce

A. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx systému,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx alkoholová xxxx xxxxxxx závislost.

B. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za zdravotně xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx poruchy xxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxxx nemoci,

5. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

6. závažné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

7. xxxxxxx nemoci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx periodických prohlídek: 1x za 2 xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

14. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx s rizikem xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx stanoví x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx nelze xxxx xxxxxx odstranit, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X. Xxxxxx vylučující zdravotní xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. prognosticky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx chování,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx závislost,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxx, x kterých xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k práci xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxx duševní xxxxxxx x xxxxxxx chování,

2. xxxxxxxxxxxx x kolapsové xxxxx,

3. alkoholová nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření a xxxxx odborná vyšetření xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx x další xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 79/2013 Xx. xx základě xxxxxx právních xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx s §18 xxxxxxxx č. 79/2013 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx byly stanoveny xxxxx xxxxxxxx č. 79/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxx vyhlášky, se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 79/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx této vyhlášky.

3. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx č. 79/2013 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx provedou x xxxxxxxxx navazujících xx provedení xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 nebo 2, pokud jiné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 436/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.12.2017


Informace

Právní xxxxxxx č. 79/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 3.4.2013.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

436/2017 Xx., kterým xx mění xxxxxxxx x. 79/2013 Xx., x provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 373/2011 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách, (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx posudkové xxxx)

x xxxxxxxxx od 15.12.2017

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xx. 45 xxxx. 3 písm. x) x x), xx. 45 odst. 4, čl. 47 x čl. 49 xxxxxxxx Xxxx 2013/59/Euratom xx xxx 5. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxx vystavení xxxxxxxxxxxx záření x xxxxxxx se směrnice 89/618/Xxxxxxx, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Xxxxxxx a 2003/122/Xxxxxxx.

Xx. 10 xxxx. 2 xxxxxxxx 2003/10/ES x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spojeným x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xx. 16 xxxx. 1 xxxxxxxx 89/391/EHS).

Čl. 9 xxxx. 1 x 2 směrnice 90/270/EHS xx xxx 29. xxxxxx 1990 x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx zobrazovacími xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xx. 16 xxxx. 1 směrnice 89/391/EHS).

Čl. 14 xxx 1 xxxxxxx směrnice Xxxx 2014/112/EU ze xxx 19. xxxxxxxx 2014, xxxxxx se provádí Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x odvětví vnitrozemské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx vnitrozemské xxxxxx (XXX), Evropskou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x Evropskou xxxxxxxx pracovníků x xxxxxxx (XXX).

2) Xxxxxxxx č. 145/1988 Sb., x Xxxxxx x závodních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 309/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx požadavky xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x zajištění xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx poskytování služeb xxxx pracovněprávní xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
5) Xxxxxxxxx xxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx letectví x x změně a xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 219/1999 Sb., x ozbrojených xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 361/2000 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 585/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, vyhláška č. 101/1995 Sb., xxxxxx xx xxxxxx Xxx xxx xxxxxxxxx x odbornou xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx dráhy x xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 493/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vydání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x obsahu xxxxxxxxxx první xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 352/2003 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podniků x xxxxx jednotek xxxxx dobrovolných hasičů xxxx nebo xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx č. 211/2010 Sb., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vzdělávání.
6) §57 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 373/2011 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx č. 431/2009 Sb., o xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx funkčních xxxxxxxxxx, disability a xxxxxx (XXX).
8) Xxxxxxxx č. 432/2003 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, limitní hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, podmínky xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 211/2010 Sb., xxxxxxxx č. 277/2004 Sb. x xxxxxxxx č. 493/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pomoci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
10) Xxxxxxxx č. 98/2012 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

11) Například xxxxx č. 263/2016 Sb., xxxxxxx zákon, xxxxx č. 361/2000 Sb., xxxxx x. 361/2003 Sb., xxxxxxxx č. 393/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 262/2006 Sb., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

12) Zákon č. 263/2016 Sb.

13) Xxxxxxxxx §45 xxxx. 2 xxxxxx x. 373/2011 Xx.
14) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) Zákon č. 350/2011 Sb., x chemických xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1272/2008, x xxxxxxxxxxx, označování x xxxxxx látek x xxxxx, x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 67/548/EHS x 1999/45/ES x o xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1907/2006, xx znění xxxxxxxx xxxxxx (ES) x. 790/2009 a xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 286/2011 xx dne 10. března 2011, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vědeckotechnickému xxxxxxx mění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) x. 1272/2008 x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x balení xxxxx a xxxxx.
17) Xxxxxxxxx §238 xxxx. 2 zákoníku xxxxx, xxxxxxxx č. 180/2015 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx těhotným xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx kojí, x zaměstnankyním-matkám xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxx a pracovištích, xxxxx xxxx zakázány xxxxxxxxxx zaměstnancům, a x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx mladiství xxxxxxxxxxx výjimečně xxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x pracovištích).
18) §13 x 14 nařízení xxxxx x. 361/2007 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxx xxx xxxxx.
19) Xxxxxxxx xxxxx č. 361/2007 Sb.
20) Xxxxxxxx č. 537/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §53 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx zákona x. 267/2015 Xx.
22) §21 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 61/1988 Xx., o xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx x x státní xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

24) Nařízení xxxxx č. 276/2015 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ztížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx z povolání, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 224/2016 Xx.

25) Vyhláška č. 50/1978 Sb., x xxxxxxx způsobilosti x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 98/1982 Xx.