Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.12.2017.


Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
79/2013 Sb.

Vyhláška

Úvodní ustanovení §1

Obsah pracovnělékařských služeb §2

Organizace a rozsah pracovnělékařských služeb a dokumentace o pracovnělékařských službách §3 §4 §5

Lékařské prohlídky ke zjištění zdravotního stavu ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání, pracovnělékařské prohlídky a odborná vyšetření §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14

Náležitosti žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci §15

Náležitosti žádosti o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání §15a

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci §16 §17

Náležitosti potvrzení o provedení výstupní prohlídky §17a

Přechodná ustanovení §18

Zrušovací ustanovení §19

Účinnost §20

Příloha č. 1 - Doba potřebná k zajištění pracovnělékařských služeb

Příloha č. 2 - Rizikové faktory a nemoci, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek v případech, kdy se nepostupuje podle §11 vyhlášky

č. 436/2017 Sb. - Čl. II

INFORMACE

79
XXXXXXXX
xx xxx 26. xxxxxx 2013
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 373/2011 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx druzích posudkové xxxx)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §95 odst. 1 x xxxxxxxxx §52 xxxx. x) x x) x §60 a x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 2 x xxxxxxxxx §52 xxxx. x) zákona x. 373/2011 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách, (xxxx jen "xxxxx"):

§1

Xxxxxx ustanovení

Tato vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) x xxxxxxxx x xxxxxxx xx závazky xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx organizacích2) xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti ve xxxxxx x práci xxxx službě (xxxx xxx "práce") x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a x průběhu xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx posuzování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx o xxxxxxxxxx je

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx stav x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti k xxxxx, a xx xxx pracovnělékařských xxxxxxxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx působením rizikových xxxxxxx pracovního prostředí (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci3) x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zaměstnance xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxx ohrožení xxxxxx") xxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pracovních xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx pracovní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx podmínek na xxxxxx zaměstnanců a x tím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. sledování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx nepříznivě xxxxxxxx x xx delší xxxx xx zdraví xxxxxxxxxxx, x xx x rámci xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx to x ohledem na xxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práce, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x odpočinku, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx norem,

2. xxx xxxxxxxxxxxx, výstavbě x xxxxxxxxxxxx pracovišť x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

3. xxx xxxxxxxx nových xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxx xxxxxxxx pracovních xxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxx výběru xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx osobních ochranných xxxxxxxxxx prostředků,

6. x xxxxxxxxxxxx pitného xxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx,

7. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

8. při xxxxxxx x výchově xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návyků x xxx rekvalifikaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

9. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx prací do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxx4),

10. při xxxxxxxxxx xxxxx xxx řešení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatelem x xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx vybavení xxxxxxxxxx prostředky xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx

1. xxxxxxxxxx dohled xx xxxxxxxxxxxx x xxx výkonem xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. dohled v xxxxxxxx závodního xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx2),

3. xxxxxxxxx rizik x využitím informací x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx úrazů x xxxxxx souvisejících x xxxxx,

4. spolupráce xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx odstranění xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx faktorů xxxxxxxxxx podmínek.

Xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§3

(1) Zaměstnavatel může xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s více xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, je-li to xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx umístění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx podle §2 písm. x) xxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx za kalendářní xxx, xxxx

x) jedenkrát xx 2 xxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx první xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx činnost, xxx xxxxx výkon xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x části XX xxxxxxx x. 2 x této xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx předpisem5).

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §2 xxxx. x) xxxx 1 se xxxxxxxxxx zdravotní náročnost xxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§4

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jejich zařazení xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxxx výkon jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx XX přílohy č. 2 xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx5), x xxxxx doby xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

§5

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx obsahuje, xxx-xx x

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxx x provedení xxxxxxx, včetně hodnocení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pracovišti x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zjištěných xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hodnocení xxxxx, návrhy xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx;

xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení, xxxxx xxx zaměstnavatele xxxxxxxx poradenství xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx provádění xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x dále xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jménem x xxxxxxx.

(2) Součástí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx službách xxxx xxxx

x) výsledky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx testů x xxxx xxxxxxx záznamy x činnostech prováděných x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) kopie xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo oznámení xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) kopie xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xx vzdělávání x x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

§6

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx stavu a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "lékařské xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx provádějí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx stavů (xxxx jen "nemoci"), xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx xx konkrétní práci xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx a seznam xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx vylučují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx těchto xxxxxxx, xxxxxx odborných vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §11, jsou xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxx xxxxx5).

(2) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx prohlídkách xx xxxxxxx xx základě

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx podle §2 xxxx. x), xxxxx-xx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx prohlídku vykonává xxxxxxxxxxxx poskytovatel,

b) xxxxx xxxxxxxxxx x písemné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx základního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxx vyšetření a

d) xxxxx uvedených xx xxxxxx ze zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatele"), xxxxx xx takový xxxxx xxxxx zákona xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "zdravotnická xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx") dříve xxxxxxxx xxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx registrujícího xxxxxxxxxxxxx x tato skutečnost xx xxxxxxx v xxxxxxx o výpis, x xxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxx stavu posuzované xxxxx registrujícím poskytovatelem xxxxx pouze xxxxx xx období xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je zároveň xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx dokumentace o xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Posuzuje-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x).

(4) Zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx součástí výkonu xxxxx nebo xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxx-xx o xxxxxxxxxx zdravotní způsobilosti xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx vzdělávání, xxxxxxx se xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxx x tím, xx xxxxxxxxx stav xxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vzdělávání, podmínkám, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx příprava xxxxxxxxxx, x současně xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx z údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2.

§7

(1) Xxxxxxx každé xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo průběhu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prohlídky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) rozbor údajů x dosavadním vývoji xxxxxxxxxxx stavu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zaměřením xxxxxxx na výskyt xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pracovní xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx fyzikální xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx budou zatěžovány xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, a x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx disabilitě posuzované xxxxx7), x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx moče xx xxxxxxxx přítomnosti xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, krve x xX xxxx.

(2) Základní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx odborná xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx5),

x) xxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx prohlídky na xxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví,

c) xxxxxxx příloha č. 2 k xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx4) nebo xxx práce x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékařem,

1. pokud xx xx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx pracovní xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx posuzovaná xxxxx není registrována x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx vyšetření x vyloučení xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx; xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx registrována x žádného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxxxxxx službách,

3. xx základě zhodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx8) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zdravotní xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Další xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx upravujících podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx9), xxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(6) V xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxxxxxx a obsah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx10) xxxxx xxxxxxxxx xx zhodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ohledně xxxxxx o xxxx xxxxxxxxx způsobilosti, a xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyšetření.

(7) Xxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti x práci stanoveny xxxxx vyhláškou xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx periodické prohlídky, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odborná xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. To nebrání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§8

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx vzdělávání xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x vzdělávání xx xxxxxxx xxxxx xxxx vyšší odborné xxxxx; xxxxxxx se xxxx podáním přihlášky xx vzdělávání xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx studenta x xxxxxxx vzdělávání

1. xxx xxxxx zdravotního xxxxx,

2. xxxx prvním zařazením xx xxxxxxxxx vyučování xxxx xxxxxxxxxx přípravu, xxxxx-xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx na xxxxx povolání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídka (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx") xxxx nebo xxxxxxxx; xxxxxxx xx jedenkrát xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx vyučování nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1

x) xxxx. x) xxxx x) xxxx 1 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxx xxxx zletilého xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, žáka xxxx studenta; xxx-xx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx výchovou xxxx xxxxxxxx ochrannou xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxx výkon xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx,

x) xxxx. x) bodu 2 x xxxx. x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přípravu xxxxxxxxxxxxxx xx pracovišti xxxxxxxxx nebo fyzické xxxxx, xxxxxx si xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxx xxxxx x druhu a xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx žák xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§9

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxxxx prohlídkami xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx provádějí za xxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx po skončení xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "následná xxxxxxxxx").

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx.

§10

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx provádí xx xxxxxx zajištění, aby x výkonu práce x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zdravotní náročností xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx, xxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazení x předpokládané xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx případů xxxxxxxxxxx xxxxxxx též xxxx změnou xxxxx xxxxx xxxx před xxxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost zaměstnance. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx rizikových xxxxxxx nejméně x xxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxx.

§11

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx provádí xx xxxxxx zjištění xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxxx náročností xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xxxxx výkon xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Periodická xxxxxxxxx x zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx práci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví

a) x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

1. xxxxxx xx 6 xxx, xxxx

2. xxxxxx xx 4 xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx 50 xxx xxxx; xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx periodickou prohlídku xxxxx xxxx 1,

b) x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

1. xxxxxx xx 4 xxxx, xxxx

2. xxxxxx xx 2 xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 50 xxx xxxx; xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bodu 1,

c) x kategorii xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx 2 xxxx,

x) v xxxxxxxxx xxxxxx jednou za 1 xxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práci nebo xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 stanovena xxxxxx xxxxx, se xxxxxxx

x) xxxxxx xx 4 xxxx, xxxx

x) xxxxxx xx 2 xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx dovršil 50 xxx xxxx; xxxxxx xx provede x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x).

(4) Xxxxxxxx 2 xxxx 3 xx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx právním předpisem11) xxxx v příloze č. 2 x této vyhlášce xxxxxxxxx xxxxx

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se dále xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x součet xxx, xx které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx pro provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx 3, popřípadě xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx provádění xxxxxx prohlídek vyžaduje.

(6) Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě

1. xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx písm. x) xxxx 3 xxxx

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx dosavadní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx platnosti, xxxx

x) xxxxxxxx výkonu xxxxx stejného druhu xxxxxx sjednaného xxxxxxx x xxxxxxx konaných xxxx xxxxxxxx poměr xxxxx xxxxxxxx 5.

§12

(1) Xxxxxxxxx prohlídka xx provádí xx xxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x případě důvodného xxxxxxxxxxx, xx došlo xx xxxxxx nebo xxxxx zdravotní způsobilosti x práci xxxx xxxxx dojde ke xxxxxxx míry xxxxxx xxx xxxxx zohledněného xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx prohlídka xx xxxxxxx, pokud

a) xx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx stanoví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx energie a xxxxxxxxxxxx xxxxxx12),

x) xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx zvýšení xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x němuž xxx byla posuzována xxxxxxxxx způsobilost zaměstnance,

d) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx limitní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx expozičního xxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxxx prováděných za xxxxxx xxxxxxxxx zátěže xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizikových xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek,

e) xxxx xxx pracovnělékařské xxxxxxxxx zjištěna xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx způsobilosti x xxxxx v xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

1. x xxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxx xxx 8 xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx-xx o xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx součástí je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx5),

2. x xxxxxxxx úrazu x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx újmy xx xxxxxx, xxxx

3. x xxxxxx xxxxxx na xxxx delší xxx 6 měsíců;

mimořádná prohlídka xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx práce xx xxxxxxx xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx dne nového xxxxxxxx výkonu dosavadní xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx provádí xx xxxxxxx

x) žádosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx13) x xxxxxxxx podezření, xx změnou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) odstavce 2 písm. x) xx x) nebo xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2 xxxx odstavce 3 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xx zdravotnické dokumentace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx 6 xxxxxx,

x) xxxxxxxx 2 xxxx. e) xxxx písm. f) xxxx 3 xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 x xxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrujícího xxxxxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx xxxx. x) xxxx 3, xxx se xxxxxxx xxxx lhůta pro xxxxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11, xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx nevyplývá xxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x době xxxxxx než 90 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx již xxxx xxxxxx, x xxxxx-xx v této xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xx provedou x xxxxxxxxx potřebná xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx na důvod xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky, xxxx vyšetření xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§13

(1) Xxxxxxxx prohlídka xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnance x xxxx ukončení xxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx změn xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práce. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnance xxxxx xxxx první xxxx xxxxx výpis ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxx ukončení pracovněprávního xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, pokud

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zařazenou xxxxx xxxxxx o xxxxxxx veřejného xxxxxx x kategorii xxxxx xxxxxxxx, třetí nebo xxxxxx,

2. x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uznána xxxxx z povolání xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, pokud xxxxxx, xxxx

3. zaměstnanec xxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnavatele pracovní xxxx x x xxxxxxxx souvislosti x xxx xxxx uznána xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx nové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání24),

b) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx změnou xxxxx xxxxx, pokud xxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx posuzované xxxxx x xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx potvrzení x xxxxx provedení. Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pracovněprávního nebo xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jeho prostřednictvím xxxxxxxxxxx.

§14

(1) Následná prohlídka xx xxxxxxx za xxxxxx včasného zjištění xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotní péče, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx následné xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx se provádí xxxxx přílohy č. 2 xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx

x) příslušný orgán xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx11).

§15

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pracovnělékařské xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx x práci

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx pracovnělékařské xxxxxxxxx a posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnavatele, x xx

1. xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxx sídla xxxxxxxxxxxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx místo xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba,

3. xxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxx xxxx obce, xx-xx zaměstnavatelem xxxx, xxxx xxxx obec,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x zaměstnání, x xx jméno, xxxxxxxxx jména, a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo údaje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx o xxxxxxxxxx, xxxx údaje x xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx rizikových xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rizikových xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx prohlídky xxxxx údaj x xxxx expozice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x případě souběhu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uvede x tato xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x provedení xxxxxxxxx; x případě xxxxxxx mimořádné x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X případě xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx.

§15a

Náležitosti xxxxxxx o xxxxxxxxx lékařské xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx prohlídky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx odborné xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x to xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx školy x xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xx jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx trvalého pobytu xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx,

x) xxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), x) x x) xxxxxxxx

x) identifikační číslo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) kód a xxxxx oboru xxxxxxxx, xx kterému xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) druh xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx vyučování x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxx práci x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxx práce podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxxxxxx, xxx-xx o žádost xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 nebo xxxx. x).

§15x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 436/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 15.12.2017

Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx posudek x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx

§16

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx xx vzdělávání kromě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx10) obsahuje:

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xx název xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxx, xxxxxx sídla xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx

x) kód x xxxxx oboru xxxxxxxx, xx kterému xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Lékařský xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx náležitostí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx:

x) xxx x xxxxx oboru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx vyučování x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxxx práci, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práce xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovních podmínek x

x) xxxxxx provedení xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxx vedle xxxxxxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náležitosti a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx10) xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxx, x xx

1. xxxxxxxx firmu nebo xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. adresu xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxx na xxxxx České republiky, xxx-xx x cizince, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

3. název, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx složky státu xxxx xxxxx xxxx xxxx, je-li xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx nebo xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx posuzované xxxxx, dále xxxxx x druhu xxxxx, xxxxxx xxxxx, o xxxxxxxxxx faktorech xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, míře xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kategorií xxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx závěr x

x) termín provedení xxxxxxxxx prohlídky, je-li xxxxxx postup důvodný.

§17x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx prohlídky

Potvrzení x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. x),

x) identifikační xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx prohlídka xxxxxxxxx, x xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařazení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x druhu xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ke konkrétní xxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx o xxxx xxxxxxxx příslušnému rizikovému xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, adresu xxxxx x razítko xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx potvrzení.

§17a vložen xxxxxxx předpisem x. 436/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 15.12.2017

§18

Přechodná xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxx prohlídky, xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů, se xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx první, xxxxx xxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§19

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx x. 49/1967 Xxxx. XX ČSR, x xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx x práci, oznámená x xxxxxx 2/1968 Xx.

2. Xxxxxxxx č. 17/1970 Xxxx. XX XXX, xxxxxxxx x xxxxxx 20/1970 Sb.

§20

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxx.

Xxxxxxx:
xxx. MUDr. Heger, XXx., x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 79/2013 Xx.

Xxxx potřebná x xxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se stanoví xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x provádění pracovnělékařských xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx prací x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx jedno xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx x dohled xxx xxxxxxxxxx podmínkami, xxxxxx xxxxxxx.

Xxxx pracovnělékařské prohlídky

Náročnost xxxxx

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxx (práce xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx kategorie).

40 xxx.

Xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xx druhé xxxxxxxxx xxxxxxxx, třetí x xxxxxx x xxxxxxxx, xxx jejichž xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5)).

60 xxx.

Xxxxxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxx (práce xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx).

30 xxx.

Xxxxxx (xxxxx zařazená xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, třetí x xxxxxx a činnosti, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx stanoveny podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5)).

40 min.

Mimořádná

Nízká x xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx do xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx).

30 xxx.

Xxxxxx (práce xxxxxxxx xx druhé xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5)).

30 xxx.

Xxxxxx (xxxxx zařazená xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx výkon jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5), xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx. x) nebo x) xxxx 3) xxxx xxxx. 3 xxxx. x).

40 xxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx).

30 xxx.

Xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xx druhé xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxx právními xxxxxxxx5)).

40 xxx.

Xxx potřebný xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního stavu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentace, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx osobám x související administrativní xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx místo xx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx podmínkami, xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx a xxxxxx

Xxxxx (xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx).

8 xxx

Xxxxxxxxxxx x dohled

Střední (xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x činnosti, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxx xxxxxxxx předpisy5)).

15 xxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xx druhé xxxxxxxxx rizikové, třetí x čtvrté).

30 min.

Čas xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. b) x c) xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx velikosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx rizika, xxxxx žáků xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx pracovištích zaměstnavatele xxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx poradenství x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx počtem xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx pracovních pozicích, xxx xxxx x xxxxxxxx pracovní směně, xxxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx minimální xxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xx-xx xxxxx pracovních xxxx xxxxx xxx 10, xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxx potřebné xxx xxxxxxxxx poradenství x dohledu xxxxxxxxx xxx xxxxxx nejméně xxx 5 xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x střední náročnosti xxxxx a xxx 10 pracovních míst xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx stanovení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xx nezohledňuje účast xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x akreditaci xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx14).

Příloha x. 2 x xxxxxxxx č. 79/2013 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, rozsah xxxxxxxxx vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

XXX: xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXX: asparátaminotransferáza

CRP: C xxxxxxxxx xxxxxxx

XXX: xxxxxxxxxxxxxxxxx

XX: xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX (XXX): xxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XX + xxx.: krevní xxxxx x diferenciální xxxxxxxx

xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, triglyceridy, bilirubin: xxxxxxx x xxxx

Xxxx1 xxxxxxxxxxxxxx: x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

XXX: přípustný expoziční xxxxx

XXX: xxxxxxxxxxx specifický xxxxxxx

XXX hrudníku: xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů xx starší, xxx 3 xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, než 1 xxxxx

Xxxxxxxxxxx: spirometrické vyšetření xxxxxxxxx parametrů XXX, XXX1, XXX% se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx - xxxxx

XXX - xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx: xxxxxxxxxxxx závažnými xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nemoci, xxxxx xxxxxxxx schopnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nemoci xx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x kterých to xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpokládat.

Závažné xxxxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx takové nemoci, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx podmínek.

Zdravotní xxxxxxxxx vykonávané xxxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx při výkonu xxxxx zohledňující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X - Xxxxxxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx chemické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx15) xxxx xxxx xxxxxxxx karcinogeny xxxxxxxxx 1X x 1X xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx na xxxxx x xxxxx16); prach xxxxxxx xxxx uvedených x xxxxx X xxxxxxx x. 4 xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxxxxx x. 3 x nařízení vlády x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx práci, xx-xx xxxxx s xxxxxx dřevem zařazena xx kategorie xxxxx xxxx čtvrté xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx zdraví, x xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx považovány xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx karcinogeny xxxxxxxxx 1 a 2 xxxx xxxxxxxxx 1X x 1X.

X - Xxxxxxxx: xxxxx klasifikované xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1A x 1B xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na látky x xxxxx16).

X - Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx: xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 x 2 xxxxx jiného právního xxxxxxxx xxxx jako xxxxx toxické pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1X x 1X podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x směsi16).

I. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. XXXXXXXX XXXXXXX (obecně)

1.1. Xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx: Jde o xxxxxx postup xxx xxxxxxxx látky. Xxxxxxx xx xxxx účinky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx látkami xx nezbytné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx každá jednotlivá xxxxx xx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxxxx orgánů pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx duševní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx při xxxxxxxxxx xxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx xx xxxxxxx závěru odborného xxxxxxxxx, zejména

1. nemoci xxxxxxxx orgánů xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x závažné xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, ALT, XXX u prokazatelné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x kreatinin x xxxx x expozice xxxxxxxxxxxxx látkám. Xxxxx xxxxxxx vyšetření podle xxxx xxxxxxxx a xxxxxx toxického, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx látek xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, XXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx1 xxxxxxxxxxxxxx x xxxx a xxxxxxxxx x xxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx látkám. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx toxického, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx dalších účinků xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx expozičních xxxxx (XXX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a x xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx po nejméně xxxxxxxx xxxxxxxx 1x xx 2 roky

1.2. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx 1A x 1X x xxxxxxxx kategorie 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx 1X x 1X

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxx zhoubné xxxxxx; xxxxx xx xxxxxx xxxx práce xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx orgán xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx uznat za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. chronické xxxxx xxxxxx,

2. nemoci xxxxxxx xxxxx, jater, xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx jednoznačně patologické xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, XX xxxx XXX, KO+dif. x XXX, XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, močový xxxxxxxx, FW nebo XXX, KO+dif. x XXX, GMT

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx prohlídky, xxxxx xxxx stanoveny rozhodnutím xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx expozici 1x xx 2 xxxx

1.3 Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 x 2 nebo xxxxxxxxx 1X x 1X

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotně xxxxxxxxx, xxxx jde x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx17).

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx fertility x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx tento stav xxxx,

3. xxxxxx plánovaného xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: v xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: 0

2. XXXXXXXX XXXXXXX (xxxxxxx)

2.1. Olovo x xxxx xxxxxxxxxx (xx zvláštním xxxxxxxx xx C x X)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx nervového xxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. chronické xxxxxx,

2. xxxxxx zvýšené expozice xxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

4. chronické xxxxxx jater x xxxxxx,

5. chronické xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

6. závažné xxxxxxxxxx xxxxxx,

7. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx pro xxxxx xxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, XX + xxx., xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XX + xxx., kreatinin, xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx postupuje se xxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx práci18)

Mimořádná prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, močový xxxxxxxx, XX + xxx. + retikulocyty, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plumbémie

Následné xxxxxxxxx: 0

2.2. Rtuť x xxxx xxxxxxxxxx

2.2.1. Xxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na X)

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. prognosticky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx chování,

3. prokázaná xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ledvin.

B. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx neurastenického xxxxxxxx,

3. alkoholová xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

5. poruchy xxxxxx xxxxxx xxxxx,

6. opakované xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rtuti,

7. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx věku, xxxxx se xxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxx x vysokou xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

8. xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx1 xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.2.2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx xxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxx rtuti,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x poruchy xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx současná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Nemoci, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx zorného xxxx x alkylsloučenin rtuti,

3. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

5. xxxxxxxx nemoci a xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.3. Xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx (xx zvláštním xxxxxxxx na C x X)

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. prognosticky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a stavy xx xxxxxxx maligních xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx,

6. prognosticky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x poruchy xxxxxxx,

7. xxxxxxxxx současná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx základě závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx nervového xxxxxxx,

2. poruchy krvetvorby,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx,

5. obliterující xxxxxx xxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

7. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

8. opakované spontánní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx těm xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx,

9. xxxxxxx fertility x xxxx ve fertilním xxxx, xxxxx xx xxx tento xxxx xxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx arzénu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

10. alkoholová xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XX xxxx XXX, KO + xxx., XXX a XXX.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XX nebo XXX, XX + xxx., ALT a XXX, po 10 xxxxxx expozice XXX xxxxxxxx a ultrasonografie xxxxxx a xxxx 1x xx xxx xxxx

Xxxxx prohlídek: 1x xx 1/2 xxxx x xxxxxxxxx 4 xxxx 1x xx xxx x xxxxxxxxx 3

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x rozsahu periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1x xx 2 xxxx

2.4. Xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx: Xxxxxxxx se xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X. Nemoci vylučující xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx gastrointestinálního systému.

B. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx posuzovanou osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. chronické kožní xxxxxx,

4. chronická xxxxxx xxx práci s xxxxxxxx antimonu XxX3,

5. xxxxxxxxx nemoci gastrointestinálního xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, xxxxxxxxxxx, XXX hrudníku

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, EKG, xxxxxxxxxxx; XX + xxx. při xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XxX3, xx 6 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx 1x xx 4 xxxx RTG xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx periodické prohlídky, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

2.5. Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxx zřetelem xx X)

Xxxxxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxx xx inhalační xxxxxxxx.

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx posuzovanou osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx dýchacího systému,

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx sediment, XX xxxx CRP, XX + xxx., ALT x GMT, spirometrie, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, FW xxxx XXX, XX + xxx., XXX x XXX, xxxxxxxxxxx, XXX xxxxxxxx xxxxxx za 6 xxx od xxxxxxx expozice a xxxx 1x za 2 roky

Výstupní prohlídka: xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx prohlídky xx xxxxxxx pětileté xxxxxxxx 1x xx 2 xxxx

2.6. Xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx X, X x X)

X. Nemoci vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxx x xxxxx,

2. prognosticky xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x stavy xx xxxxxxx xxxxxxxxx tumorů.

B. Xxxxxx, x kterých xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx za zdravotně xxxxxxxxxx k xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx nemoci xxxxxx x xxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxx prostaty,

4. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx X, xxxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx těm xxxxxxxxxxx kadmia, xxxxx xxxx toxické xxx xxxxxxxxxx,

6. poruchy xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx věku, které xx xxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx expozicí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

7. xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxx xxxxxxxx, FW xxxx XXX, XX + xxx., AST, XXX x XXX, xxxxxxxxx, xxxx1 mikroglobuliny, xxxxxxxxxxx, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxx xxxxxxxx, XX xxxx XXX, XX + dif., AST, XXX x XXX, xxxxxxxxxxx, xx 10 xxxxxx xxxxxxxx navíc 1x za 2 xxxx XXX xxxxxxxx x PSA x xxxx

Xxxxx xxxxxxxxx: 1x xx 2 roky

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nejméně pětileté xxxxxxxx 1x xx 2 roky

2.7. Chróm x xxxx Vl-mocné xxxxxxxxxx (xx zvláštním xxxxxxxx na C x X)

Xxxxxxxx: Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nepatří mechanické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx terapii xxxxxxxxx tumorů,

2. xxxxx xxxxxxxxx kožní xxxxxx, xxxxxx prekanceróz x xxxxxxxxx kůže,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. alergické xxxxxx kůže a xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

4. opakované xxxxxxxxx aborty x xxxxxx expozice xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

5. poruchy xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, které xx xxx tento xxxx léčí, xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

6. anosmie.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx sloučeninami xxxxxx xxxx močový sediment, XX nebo XXX, XX + xxx., XXX, XXX a XXX, spirometrie, XXX xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx chrómu xxxx močový sediment, XX xxxx XXX, XX + dif., XXX, XXX x XXX, spirometrie, XXX xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx 10 letech xxxxxxxx xxxxxx i XXX xxxxxxxx, dále xxxxx 2 xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx výstupní prohlídky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XxXX 1x xx 2 roky

2.8. Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. prognosticky xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. prognosticky závažné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx xx základě xxxxxx odborného vyšetření, xxxxxxx

1. chronické xxxxxx xxxxxxxxx systému,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxx drogová závislost x xxxxxxxx,

4. chronické xxxxxx xxxxxxxxx systému,

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx u prašné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx manganu

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx manganu

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx výstupní xxxxxxxxx xx nejméně xxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxxx x za 4 roky po xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx syndromu

2.9. Xxxx x xxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na C x X)

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

prognosticky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nemocí xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx nosních, xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X. Nemoci, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nosní x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

2. chronické xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx těm xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxx s xxxxxxx expozicí těm xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx nemoci xxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x XXX hrudníku. X xxxxxxxxx niklu x xxxxxxxxxxxxxx účinky xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, FW xxxx CRP, XX + dif., XXX x GMT

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx niklu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, XX xxxx CRP, KO + dif., XXX x XXX, po 10 letech xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x rozsahu výstupní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx účinek, 1x za 2 xxxx

2.10. Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

2.10.1. Fosfor xxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost k xxxxx, xxxxxxx

1. prognosticky xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

2. prognosticky xxxxxxx nemoci xxxxx (xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx),

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x kterých lze xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx zdravotně způsobilou x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx jater x xxxxxx,

2. závažné xxxxxx xxxxx,

3. závažné krvácivé xxxxx,

4. chronické kožní xxxxxx,

5. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, močový xxxxxxxx, FW xxxx XXX, KO + xxx., XXX, ALT x GMT, xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, XX xxxx XXX, KO + xxx., XXX, XXX x XXX, xxxxxxxxx

Xxxxx prohlídky: 1x xx xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.10.2. Xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx sloučeniny, xxxxxxxxx (xxxxx) fosforečnan xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, zinečnatý

Poznámka: Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx expozici.

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x práci, zejména

prognosticky xxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx základě xxxxxx odborného vyšetření, xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx vyšetření, spirometrie

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.10.3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx – XX x trikrezylfosfát – XXX x další xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx X, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx)

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v xxxx xxx 80 % referenční hodnoty,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. prognosticky xxxxxxx xxxxxx jater x xxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxx x poruchy xxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx systému,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

5. závažné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxx spontánní aborty x vysoké expozice xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx,

8. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx fertilním xxxx, které xx xxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx jde x práce x xxxxxxx expozicí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fosforu, xxxxx jsou xxxxxxx xxx reprodukci,

9. pokles xxxxxxxx cholinesterázy xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x 30 % xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx 2 xxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, GMT, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx (xxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx, ALT, XXX, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3x xx rok, xxxxxxx xxxx 1x xxxxx xxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (opožděný xxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.11. Xxxxx x jeho xxxxxxxxxx

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx astma xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx xx základě xxxxxx odborného vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx systému,

2. alergické xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxx ledvin.

Vstupní prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, spirometrie xxxxx při předpokládané xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x prací s xxxxxxxxx inhalační expozicí

Výstupní xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.12. Xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x organické xxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxx zřetelem xx sloučeniny, xxxxx xxxx X, X x X)

Xxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx xx freony.

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x fosforu (xxxxxxx xxxxxxxxx kostí, xxxxxxxxxxx),

2. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Nemoci, x kterých xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. závažné xxxxxx spojené x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx),

2. Xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. chronické xxxxxx xxxxxx,

5. opakované xxxxxxxxx aborty x xxxxxx xxxxxxxx těm xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx toxické xxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx věku, xxxxx xx pro tento xxxx xxxx, xxxxxxxx xxx x práce x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

7. xxxxxxx xxxxxx myokardu.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, spirometrie xxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx expozici

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, spirometrie x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.13. Xxxxx x xxxx anorganické xxxxxxxxxx (například xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, kyselina xxxxxxxxx)

Xxxxxxxx: Xx xxxx xxxxxxx xx nezařazuje chlorid xxxxx, chlorid xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx nemají žádnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

prognosticky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x kterých xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxxxx nemoci dýchacího xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx oční xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pouze xxx předpokládané inhalační xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx u xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: 0

2.14. Xxxxxxx halogeny x jejich xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx, bromové xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx, 1,2, dibromethan, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, jód)

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci nervového xxxxxxx,

3. prognosticky xxxxxxx xxxxxx jater a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx procesu.

B. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zdravotně způsobilou x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx,

2. xxxxxxx alergické xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x hepatotoxických xxxx xxxxxxxxxxxxxx hromovaných uhlovodíků,

6. xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx u xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxxxx, x hepatotoxických xxxx nefrotoxických xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x XXX, XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx nefrotoxických xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x XXX, XXX, alfa1 xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

2.15. Xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, které nemají xxxxxx xxxxxxxxxxx vlastnost xxx xxxxxxx

Xxxxxxxx: Xxxxxxxx xx pouze xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Sloučeniny xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2.7, 2.25, 2.47, 2.53 x 7.2.1

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému.

B. Xxxxxx, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx zdravotně xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, zejména

chronické nemoci xxxxxxxxx systému.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx,

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

2.16. Měď x xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx expozici.

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx na základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. chronické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. chronické xxxxx xxxxxx,

4. závažné xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: vyšetření x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.17. Xxxx uhelnatý x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 4 (se xxxxxxxxx xxxxxxxx xx X)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nervového xxxxxxx,

2. prognosticky závažné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

2. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

3. alkoholová nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

4. chronická anémie,

5. xxxxxxx nemoci xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně ischemické xxxxxxx srdeční,

6. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

7. poruchy xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx věku, xxxxx se xxx xxxxx stav xxxx,

8. xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, XX + xxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, XXX, KO + xxx.

Xxxxxxxx prohlídka: vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.18. Xxxxx xxxxxx x xxxx

Xxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx xx xxxx dusný (xxxxxx xxxx).

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

prognosticky xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx lze posuzovanou xxxxx uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: základní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

2.19. Oxidy xxxx

X. Xxxxxx vylučující zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zdravotně způsobilou x práci na xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. chronické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx konjunktivitidy.

Vstupní prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, spirometrie

Periodická xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

2.20. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nervového xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx závažné duševní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. prognosticky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x kterých xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za zdravotně xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. závažné xxxxxxx xxxxxxx,

3. alkoholová x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx

4. xxxxxxxxx anémie,

5. xxxxxxxxx nemoci dýchacího xxxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: základní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.21. Xxxxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxxxxx práce

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx některý x xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx, xxxxxx alergických.

B. Nemoci, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx osobu uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

2. xxxxxxxxx kožní xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dekompenzací.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, RTG xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxx xx 3 měsíce xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx 1x xx 1 rok

Výstupní xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.22. Xxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. chronické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx periodické prohlídky

Následné xxxxxxxxx: 0

2.23. Xxxxxx (xxxxxxx boru – xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

1. prognosticky xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci dýchacího xxxxxxx,

3. prognosticky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému.

B. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx posuzovanou osobu xxxxx za zdravotně xxxxxxxxxx x xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx nemoci xxxxx x ledvin,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx rohovky),

4. xxxxxxx xxxxxx centrálního x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, XXX, XXX, xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, XXX, xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.24. Xxxxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx centrálního xxxx periferního xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. prognosticky závažné xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx alkoholová xxxx xxxxxxx závislost,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci kardiovaskulárního xxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. chronické nemoci xxxxxxxxxxx xxxx periferního xxxxxxxxx systému,

2. závažné xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxx kardiovaskulárního xxxxxxx,

5. xxxxxxxxx nemoci jater x ledvin.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, EKG, xxxx vyšetření

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, EKG, xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxx xx 6 xxxxxx, xxxxx 1x xxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

2.25. Xxxxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxx)

X. Nemoci vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx nervového xxxxxxx.

X. Xxxxxx, u kterých xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, zejména

1. xxxxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nemoci,

3. xxxxxxxxx xxxxxx nervového xxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxx kožní xxxxxx,

6. xxxxxxx čichu.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, EKG, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, XXX, xxxxxxxxxxx u xxxxx x významnou xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

2.26. Xxxxxxx x xx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci dýchacího xxxxxxx.

X. Nemoci, u xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, spirometrie

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.27. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2.27.1. Xxxxxxxxxxxxxxx x tetrachlorethylen (= xxxxxxxxxxxxxxx) (xx zvláštním xxxxxxxx xx X x xx x&xxxx;xxxx, xxxxx je takto xxxxxxxxxxxxx)

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci nervového xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxx neurastenického xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx současná alkoholová xxxx drogová závislost,

4. xxxxxxx chronické xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

X. Xxxxxx, u kterých xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx nemoci xxxxx xxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxx nemoci.

Vstupní xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, XXX, GMT, xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní vyšetření, XXX, GMT, xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx látky, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx pětileté xxxxxxxx 1x za 2 xxxx

2.27.2. Xxxxxxxxxxxxx (= xxxxxxxxxxxxxxx)

X. Nemoci vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

1. prognosticky xxxxxxx nemoci nervového xxxxxxx,

2. prognosticky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx neurastenického xxxxxxxx,

3. xxxxxxx chronické xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, GMT, xxxxxxxxx, XX + xxx., xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, XXX, xxxxxxxxx, XX + xxx., spirometrie; xxxxx xxxxxxxxx xx 3 - 9 xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.27.3. Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxx (= xxxxxxxxxxxxxxx), 1,1-xxxxxxxxxxxx, 1,2,-xxxxxxxxxxxx, 1,1,1-xxxxxxxxxxxxx, 1,1,2-xxxxxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na X x xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx)

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jater a xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nervového xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx drogová xxxxxxxxx,

5. prognosticky závažné xxxxxx kardiovaskulárního xxxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k práci xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx nemoci xxxxx a xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx závislost v xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kardiovaskulárního systému,

6. xxxxxxxxx kožní xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, GMT, kreatinin, XXX

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, XXX, xxxxxxxxx, XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx látek, xxxxx xxxx klasifikovány jako xxxxxxxxxxx, xx nejméně xxxxxxxx expozici 1x xx 2 roky

2.27.4. Xxxxxxxxxxxx (= xxxxxxxxxx) (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx X)

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

2. závažný Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx nemoci nervového xxxxxxx,

4. závažné chronické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx posuzovanou osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx nemoci xxxxx x xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

4. xxxxxxx chronické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxx drogová xxxxxxxxx,

6. xxxxxxx krvetvorby.

Vstupní prohlídka: xxxxxxxx vyšetření, XX xxxx XXX, XX + dif., xxxxxxxxx, XXX, XXX, XXX,

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní vyšetření, XX xxxx XXX, XX + dif., xxxxxxxxx, XXX, XXX x GMT, xx xxxx xxx desetileté xxxxx v riziku x xxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx prohlídka (xx xxxxx xxxxxxxx): xxxxxxxx xxxxxxxxx, močový xxxxxxxx, XX nebo CRP, XX + dif., XXX, ALT a XXX, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1x xx 2 xxxx

2.28.Xxxxxxxxxx

2.28.1. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uhlovodíky, xxxxxxxxx xxxx (například xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx)

Xxxxxxxx: Xxxxx xxxx xxxxx obsahují xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo 1,3-xxxxxxxxx x jsou xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo mutageny, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx 1.2 nebo 2.28.2.

X. Nemoci vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. prognosticky xxxxxxx xxxxxxx poruchy x xxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x rozsahu periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.28.2. 1,3-xxxxxxxx (buta-1,3dien) (se xxxxxxxxx zřetelem xx X x M)

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx závažné duševní xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému.

B. Xxxxxx, x kterých xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxx krvetvorby,

2. prekancerózy x stavy po xxxxxxx maligních xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxx jater x ledvin.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, XX xxxx XXX, XX + xxx., XXX, XXX x XXX.

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, XX xxxx XXX, XX + dif., AST, XXX a GMT

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1x za 2 xxxx

2.29. Xxxxxxxx

2.29.1. Xxxxxxxx (např. ethanol, xxxxxx-1-xx, xxxxxx-2-xx (xxx-xxxxxxxx), xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx duševní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx současná xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poruchy,

3. chronické xxxxx nemoci.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.29.2. Xxxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nervu,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

3. prokázaná současná xxxxxxxxxx xxxx drogová xxxxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. chronické xxxxxx xxxxx a xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, ALT, XXX, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: základní xxxxxxxxx, XXX, XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx periodické xxxxxxxxx, xxxx vyšetření včetně xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.30. Xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, 1,4 butanediol)

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, močový xxxxxxxx, kreatinin, ALT, XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, ALT, GMT

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.31 Étery

2.31.1. Xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx) (xxxx. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, diethyleter (xxxxx), xxxxxxxxxxxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x kterých xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx x práci xx základě xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, zejména

1. xxxxxxx chronické xxxxxx xxxxxxxxx systému,

2. chronické xxxxxx xxxxx a xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, XXX x kreatinin

Periodická xxxxxxxxx: základní vyšetření, XXX, GMT x xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.31.2. Xxxxxxxxxxxx x glykoletheracetáty (xxxxxxxxx ethoxyethanol, 2-xxxxxxxxxxxxxxxxx, 2-xxxxxxxxxxxxxx, 2-xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 2-butoxyethanol; 2-xxxxxxxxxxxxxxxxx)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost k xxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx systému.

B. Xxxxxx, x kterých xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. chronické xxxxxx xxxxxx,

4. kožní xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, XX + dif.

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, KO + xxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x rozsahu periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.32 Xxxxxxxx

2.32.1. Formaldehyd x xxxx xxxxxxxxxx aldehydy (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx (2,4,6-xxxxxxxxx-1,3,5-xxxxxxx), glutaraldehyd, xxxxxxxxxx, akrylaldehyd (xxxxxxxx)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx chronické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, u kterých xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx za zdravotně xxxxxxxxxx x práci xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx expozici XXX xxxxxxxxx s rinoskopií

Výstupní xxxxxxxxx: vyšetření v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.32.2. Xxxxxxxxxx x heterocyklické aldehydy (xxxxxxxxx 2-furaldehyd (xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-3-xxxxxxxxxxxxx, benzaldehyd) (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx, které xxxx xxxxxxxxxxxxx R)

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, zejména

prognosticky xxxxxxx xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobu uznat xx zdravotně způsobilou x xxxxx xx xxxxxxx závěru odborného xxxxxxxxx, zejména

1. chronické xxxxx nemoci, xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. závažné nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx aborty x xxxxxx expozice xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx fertilním xxxx, které se xxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx jde x xxxxx s xxxxxxx expozicí xxx xxxxxxxxxxx x heterocyklickým xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxx reprodukci,

5. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nemoci.

Vstupní prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

2.33. Xxxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxx (například xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, adiponitril) (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx C)

A. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx po xxxxxxx maligních tumorů x akrylonitrilu,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx chování.

B. Nemoci, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx xxxxxxxxx systému,

4. xxxxxxx xxxxxxx poruchy a xxxxxxx chování,

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, XXX, GMT x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: základní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, XXX, XXX x xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky x xxxx látek, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx pětileté expozici 1x xx 2 xxxx

2.34. Alifatické xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, nitroethan, nitropropan)

A. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. prognosticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jater x ledvin,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nervového xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx závislost.

B. Xxxxxx, x kterých xxx posuzovanou osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxx chronické nemoci xxxxx a xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

4. alkoholová xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x anamnéze,

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxx kardiovaskulární xxxxxx,

7. xxxxxxxxx kožní xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, XX xxxx XXX, KO + xxx., kreatinin, XXX, XXX, XXX, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, XX xxxx CRP, XX + xxx., xxxxxxxxx, XXX, XXX, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

2.35. Xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx) (xx xxxxxxxxx zřetelem xx xx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jako X, M x X)

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxxxxxxx x periferního xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx nemoci xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému,

2. alkoholová xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

3. závažné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

5. chronické xxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

7. xxxxxxx xxxxxxxxx x osob ve xxxxxxxxx věku, xxxxx xx xxx xxxxx xxxx léčí, jestliže xxx x xxxxx x xxxxxxx expozicí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx toxické xxx reprodukci.

8. xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, XXX, XXX, u xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, XXX, ALT, XXX, x xxxxxxxxxx amyláza x xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.36. Xxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx X a X)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k práci, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, prekanceróz x xxxxx xx terapii xxxxxxxxxxxxx nemocí,

2. prognosticky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx systému.

B. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx základě závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx poruchy krvetvorby,

2. xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx chování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx nemoci xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. chronické xxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxxxx nemoci xxxxx a xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XX + xxx., XX xxxx CRP

Periodická xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, XX + xxx., XX nebo XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxx prohlídky x xxxxxxxx překračující xxxxxxxxxxx 3 mg.m-3 xx xxxx xxxxxxx 6 xxxxxx x xxxxxxxxx 1x xx 2 roky

2.37. Homology xxxxxxx (xxxxxxxxx toluen, xxxxx, ethylbenzen, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx (isopropylbenzen))

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx duševní xxxxxxx x xxxxxxx chování,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx alkoholová x jiná drogová xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx lze posuzovanou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

3. alkoholová x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x ledvin,

6. závažné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx systému.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.38. Naftalen x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, tetralin, xxxxxxx)

X. Nemoci vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

1. prognosticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx glukózo-6-P-dehydrogenázy.

B. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. závažné xxxxxxxxx xxxx nemoci, včetně xxxxxxxxx,

4. chronické xxxxxx xxxxx a xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, XXX, XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, XXX, XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.39. Styren (xxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxx zřetelem xx X x M, xxxxx některá x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx)

X. Nemoci xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x práci, zejména

1. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. prognosticky xxxxxxx xxxxxxx poruchy x xxxxxxx chování,

3. x styrenoxidu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx chronické nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx lze posuzovanou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx na základě xxxxxx odborného vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx systému,

2. závažné xxxxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx,

3. závažné duševní xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

5. chronické xxxxxx xxxxx x ledvin.

Vstupní xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní vyšetření, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: 0

2.40. Xxxxx x xxxx homology (xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx) nebo xxxxxxxxxxxx deriváty (pentachlorfenol)

A. Xxxxxx vylučující zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. prognosticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nervového xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx lze posuzovanou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. závažné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx,

2. závažné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, XXX, GMT, xxxxxxxxx, spirometrie pouze xxx předpokládané inhalační xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, ALT, XXX, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx u xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.41. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (např. nitrobenzen, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, dinitrotolueny, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxx-x-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx) (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx X, X x X, xxxxx některá x xxxxxx sloučenin má xxxx klasifikaci)

A. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. prognosticky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx chování,

5. prognosticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx cest,

6. prokázaná xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x kterých xxx posuzovanou xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx,

2. xxxxxxx poruchy xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. závažné nemoci xxxxxxxxx systému,

4. xxxxxxx xxxxxxx poruchy x xxxxxxx chování,

5. závažné xxxxxxxxx xxxxxx močového xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

6. xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx-6-X-xxxxxxxxxxxxx,

8. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

9. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx těm xxxxxxxxxxx nitrosloučeninám, které xxxx toxické pro xxxxxxxxxx,

10. poruchy xxxxxxxxx x osob xx xxxxxxxxx věku, xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx expozicí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx toxické xxx reprodukci,

11. zákaly xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, XX + xxx., ALT, XXX, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxx, XX + xxx., XXX, XXX x trinitrotoluenu navíc xxxx xxxxxxxxx 1x xx 3 xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: x x-xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx prohlídky xx xxxxxxx pětileté xxxxxxxx 1x xx 2 roky

2.42. Aromatické xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxx, p-toluidin, m-toluidin, xxxxxxxx a xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxx, 2-naftylamin, 4-xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxx, o-toluidin (xx xxxxxxxxx zřetelem na X, M x X, pokud xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx)

X. Xxxxxx vylučující zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. prekancerózy a xxxxx xx terapii xxxxxxxxx xxxxxx jater, xxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x ledvin,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx drogová závislost.

B. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

2. xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. závažné xxxxxxx xxxxxxx x poruchy xxxxxxx,

4. alkoholová x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxx močového xxxxxxx x močových xxxx, 

6. xxxxxxxxx anémie a xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

7. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx-6-X-xxxxxxxxxxxxx,

8. xxxxxxxxx xxxxx nemoci,

9. opakované xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx těm xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx toxické xxx xxxxxxxxxx,

10. xxxxxxx xxxxxxxxx u xxxx xx fertilním xxxx, xxxxx se pro xxxxx xxxx léčí, xxxxxxxx xxx o xxxxx x vysokou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx pro reprodukci,

11. xxxxxxx alergické xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: u xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx aromatické xxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, FW xxxx XXX, XX + dif., XXX, XXX a XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, XX xxxx XXX, XX + xxx., xxxxxxxxx, ALT, GMT. X karcinogenních xxxxxxxxxxxx xxxxx: chemické xxxxxxxxx xxxx x močového xxxxxxxxx 2x za xxx

Xxxxxxxxx prohlídky: v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aminů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1x xx 2 xxxx

2.43. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx (xxxx. 2,3,7,8-XXXX) a xxxxxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx X)

X. Xxxxxx vylučující zdravotní xxxxxxxxxxx k práci, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jater a xxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odborného vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxx nervového xxxxxxx,

7. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

8. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx systému.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, XXX, XXX, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, x 2,3,7,8-XXXX xxxxxx xxxxxxxx, XX xxxx XXX, KO + xxx., XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, AST, XXX, XXX, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, triglyceridy, u 2,3,7,8-XXXX xxxxxx xxxxxxxx, XX nebo XXX, XX + xxx.

Xxxxx xxxxxxxxx: u 2,3,7,8-XXXX 1x xx 2 xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: x 2,3,7,8-XXXX xxxxxxxxx x xxxxxxx výstupní xxxxxxxxx xx nejméně xxxxxxxx xxxxxxxx 1x xx 2 roky

2.44. Polycyklické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx(x)xxxxx, xxxxx(x)xxxxxxxxx, benzo(e)acefenanthrylen, xxxxx(x)xxxxxxxxxxx, benzo(k)fluoranthen, xxxxxxx(x,x)xxxxxxxxx, xxxxxxx, benzo(e)pyren) (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na X)

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxx nemoci, prekancerózy x stavy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx závažné chronické xxxxxx jater, xxxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx osobu uznat xx xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx na xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. závažné xxxxxxxxx xxxxx nemoci,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, FW xxxx CRP, XX + xxx., XXX, XXX, XXX, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, močový xxxxxxxx, XX xxxx XXX, XX + xxx., XXX, XXX, XXX, XXX xxxxxxxx 1x xx 2 xxxx, xxxxxx po 10 xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1x xx 2 xxxx

2.45. Xxxxxxxxxx pyretroidy (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, cypermethrin, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx chronické xxxxxx dýchacího xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx závažné nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x kterých xxx xxxxxxxxxxx osobu uznat xx zdravotně xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx závěru odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. závažné xxxxxxxxx nemoci dýchacího xxxxxxx,

2. xxxxxxx chronické xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx vyšetření

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.46. Dipyridily (diquat, xxxxxxxx)

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx způsobilost k xxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx chronické xxxxxx xxxxx a xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx nemoci xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobu uznat xx zdravotně způsobilou x xxxxx xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

2. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx systému,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, močový xxxxxxxx, AST, XXX, XXX, xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, XXX, XXX, XXX, xxxxxxxxx, u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: 0

2.47. Xxxxxxxxxxx insekticidy (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXxX - xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx) (se zvláštním xxxxxxxx xx X, xxxxx některá z xxxxxx sloučenin má xxxx xxxxxxxxxxx)

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxx aktivity xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx 80 % dolní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx mezí,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Nemoci, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx způsobilou k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

2. xxxxxxxxx xxxxxx jater x xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx o 30% xxxxxx hodnotě xxxxxxxx před expozicí, x xx xx xxxx xxxxxxx 2 xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, AST, ALT, XXX, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, XXX, XXX, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx expozice a xx jejím ukončení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx periodické prohlídky

Následné xxxxxxxxx: 0

2.48. Xxxxxxxxxx xxxx platinové xxxxxxx (xxxxxxx, osmium)

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxx, u kterých xxx posuzovanou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx kůže a xxxxxxxxx systému, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na platinu,

2. xxxxxxxx xxxxxxx krvetvorby,

3. xxxxxxxxx nemoci xxxxx x ledvin.

Vstupní prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a XX + xxx.

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx vyšetření, spirometrie, x xxxxxxxx osmičelé xxxxxxxxx x KO + xxx.

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.49. Thalium x xxxx xxxxxxxxxx

X. Nemoci xxxxxxxxxx zdravotní způsobilost x práci, zejména

1. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx xxxxxxxxx systému,

2. prognosticky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x kterých xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx vyšetření, zejména

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. chronické xxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxxx nemoci,

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.50. Xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx na xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.51. Xxxxxxxxxx xxxx (xx zvláštním zřetelem xx R, pokud xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

prognosticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx způsobilou k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odborného vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

2. závažné xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx),

3. chronické xxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vysoké xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx toxické xxx reprodukci,

6. poruchy xxxxxxxxx x osob xx xxxxxxxxx věku, xxxxx xx xxx xxxxx stav xxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxx x vysokou xxxxxxxx těm xxxxxxxxxxx xxxx, které jsou xxxxxxx pro xxxxxxxxxx,

7. xxxxxxxxx xxxxxx jater x xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx cínatého i XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.52. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx.

X. Xxxxxx, x kterých lze xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx,

2. chronické xxxxx xxxxxx,

3. závažné nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

5. xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.53. Xxxx a xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx: Xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx uranu) xxx xxxxx. xxxx 6.4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx přeměny xxxxxx

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxxxx nemoci xxxxx x ledvin.

B. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. poruchy krvetvorby.

Vstupní xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx1 xxxxxxxxxxxxx nebo N-acetylglukosaminidáza x moči

Periodická prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, alfa1 xxxxxxxxxxxxx x xxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX hrudníku x xxxx xx 10 x xxxx letech xx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0 xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle charakteru xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx expozici 1x xx 2 xxxx, XXX xxxxxxxx individuálně xxxxxx

2.54. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, propylenglykoldinitrat)

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx systému,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavy,

4. xxxxxxxxx xxxxxxx glukózo-6-P-dehydrogenázy.

B. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx posuzovanou osobu xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx x xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxx poruchy xxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx,

3. nemoci xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, XXX, xxxxxxxx EKG po 50 letech

Periodická prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, xxxxxxxx EKG xx 50 letech

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

2.55. Anorganické x xxxxxxxxx xxxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx chronické nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx osobu uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. chronické xxxxxx dýchacího xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx dráždivého xxxx xxxxxxxxx účinku.

Vstupní xxxxxxxxx: základní vyšetření

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: 0

2.56. Xxxxxxxxxxx (xxxxxx) x epichlorhydrin (1-xxxxx-2,3-xxxxxxxxxxx; chlórmethyloxiran) (xx xxxxxxxxx zřetelem na X a X)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx x po xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxx imunodeficience xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxx, x kterých lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

2. xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

4. xxxxxxx poruchy xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x ledvin,

6. závažné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx sediment, XX xxxx XXX, XX+xxx. a XXX, XXX

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x xxxxxxx vstupní xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1x za 2 roky xx xxxxxxxx xxxxxxx pětileté xxxxxxxx

2.57. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x arylethery (xxxxxxxxx xxx(xxxxxxxxxx)xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) (xx xxxxxxxxx zřetelem xx X)

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, zejména

1. xxxxxxx xxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxx imunodeficience nebo xxxxx xxxxxxxxxx imunitní xxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx lze posuzovanou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odborného vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, FW xxxx XXX, XX+xxx. x XXX, ALT, GMT, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, XX nebo XXX, KO+dif. x XXX, XXX, XXX, XXX xxxxxxxx poprvé xx 10 xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx prohlídky xx xxxxxxx pětileté xxxxxxxx 1x za 2 xxxx

2.58. Xxxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxx zřetelem na X)

X. Nemoci vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx v léčbě,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx na základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx nemoci x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx,

3. chronické xxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a ledvin,

5. xxxxxxx nemoci xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

7. xxxxxxx xxxxxxxxx,

8. postižení xxxxxxxxxx systému, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, XX xxxx XXX, KO+dif. x AST, ALT, XXX, xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, XX nebo XXX, XX+xxx. x XXX, XXX, XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1x xx 2 xxxx

3. XXXXXXXXX XXXXXXX

3.1. Xxxxxxxxxx záření

A. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx nádory, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. nositelé xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx), která xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx malignit,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ionizujícím xxxxxxx,

5. závažné poruchy xxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

8. prokázaná současná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

9. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x místa xxxxxx x případě vzniku xxxxxxx.

X. Nemoci, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx kožní xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. závažné xxxxxx x významným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XX + xxx. + xxxxxxxxxxxx XX nebo XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XX + dif. + xxxxxxxxxxxx FW xxxx XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: x xxxxxxxxxx, u xxxxx byly zjištěny xxxxx xxxxx xxxx xxxx zákaly, xxxx x nichž xxxx xxxxx práce zjištěno xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípustných xxxxx xx xxxx xxxxx nebo xx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, prohlídky xxxxxxxx na možná xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů 1x xx 1 - 2 roky xx skončení xxxxxxxx x xxxxxxx výstupní xxxxxxxxx

3.2. Xxxxxxxxxxxxxxxxx záření, xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx:

X. Nemoci xxxxxxxxxx zdravotní způsobilost x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému.

B. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxxxx xxxxxx centrálního xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

3. závažné xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx obdobný xxxxxxxx,

4. těhotenství, xxxxxxx xxxxxxxxx a spermiogeneze.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

3.3. Tepelná xxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

2. závažné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx oběhové xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

3. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx XXX, od 50 xxx věku xxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, spirometrie, XXX, x xxxx xxx 50 let xxxx xxxxxxxx EKG

Výstupní prohlídka: xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

3.4. Tepelné záření, xxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní způsobilost x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

chronické xxxxxxxxx nemoci xxxxxxx xxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx vyšetření

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx vyšetření

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

3.5. Xxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

prognosticky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxx poruchy xxxxxx,

2. xxxxxxxxx záněty xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx neurózy.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, ORL xxxxxxxxx, prahová xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, orientační XXX xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; XXX vyšetření a xxxxxxx xxxxxx audiometrie x hodnocení ztráty xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx 10 xxxxxx xx začátku xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jak 20 % podle Xxxxxxx xxxxxxxxxx screeningovou xxxxxxxxxxx nebo v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sluchu

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx prohlídky

Následné prohlídky: 0

3.6. Xxxxxxxxxxxx přetlak

A. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k práci, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x anamnéze,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyrovnávání xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x středouším xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x vedlejšími xxxxxxxx xxxxxxx,

4. glaukom,

5. xxxxxxxxxx sanovaný chrup x xxxxxxxx vyplněnými xxxxxx xxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx x xxxxxxxx x kesonářů,

7. xxxxxxxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx lze posuzovanou xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx,

2. nízký xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxx kardiovaskulárního systému, XXX, dýchacích cest, xxxxx, ledvin, krve x krvetvorných orgánů, xxxx x vnitřní xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. poruchy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

7. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

8. chronické xxxxx xxxxxx významného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

9. inteligenční xxxxxxxx xxx 90, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, FW, KO+dif., XXX, XXX, XXX, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, otoskopické xxxxxxxxx + xxxxxxxx průchodnosti Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx XXX, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx xx stejném rozsahu xxxx xxxxxxx prohlídka, xxx XXX hrudníku x xxx zátěžového XXX

Xxxxx prohlídek: 1x xx 1 xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx periodické prohlídky

Následné xxxxxxxxx: 0

3.7. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx)

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, zejména

1. xxxxxxx krevního xxxxx xxxxxxx s pravolevým xxxxxxx,

2. spontánní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

3. nemožnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tlaku xxxx xxxxxxx xxxxx x středouším nebo xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx,

5. nedokonale xxxxxxxx chrup s xxxxxxxx vyplněnými plynem xxx plombami,

6. klaustrofobie,

7. xxxxxxxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, u kterých xxx posuzovanou xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx kardiovaskulárního xxxxxxx, zvláště xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx XXX, xxxxxxxxx xxxx, jater, xxxxxx, xxxx a krvetvorných xxxxxx, žláz s xxxxxxx sekrecí, zažívacího xxxxxxx, pohybového x xxxxxxxxxx systému,

3. xxxxxxx xxxxxxx zrakové xxxxxxxx,

4. xxxxxxx sluchu omezující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

6. inteligenční xxxxxxxx pod 90, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx závislost x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XX, XX+xxx., XXX, AST, GMT, xxxxxxxxx, glykémie, xxxxxx xxxxxxxx, otoskopické vyšetření + xxxxxxxx průchodnosti Xxxxxxxxxx xxxxxxx, spirometrie, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx xx stejném xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx RTG xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx: 1x xx 1 rok

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

3.8. Vibrace x xxxxxxxx na xxxxx končetiny

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. Xxxxxxxxx syndrom,

2. prognosticky xxxxxxxxxx xxxxxx cév x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

3. závažné xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx x xxxxxxxx ohrožení xxxxxx x povolání xxxx nemoc z xxxxxxxx z vibrací xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx přetěžování.

B. Xxxxxx, u kterých xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx XXX xxxxx xx xxxxxxx končetinách,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. Dupuytrenova xxxxxxxxxxx,

4. chronické zánětlivé xxxxxx xxxxx,

5. stavy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

6. xxxxxx spojené x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx),

7. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní vyšetření, xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, EMG x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nervů

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxx xxxxxxxx test, prstová xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx, prstová xxxxxxxxxxxxxx, XXX x xxxxxxx xxxxxxxxx distální xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

3.9. Xxxxxxx xxxxxxx x vibrace xxxxxxxxx zvláštním způsobem

A. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zánětlivé xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx uznat xx xxxxxxxxx způsobilou k xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx degenerativní x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. chronické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. arteriální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: 0

3.10. Xxxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

1. xxxxxxx xxxxxx oběhové soustavy,

2. xxxxxxxx xxxxxxx,

3. závažné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, u kterých xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k práci xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx nemoci oběhové xxxxxxxx,

2. závažné xxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

4. xxxxxxxxx xxxxxx ledvin x xxxxxxxx cest,

5. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pohybového xxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxx chronické xxxxxxxxxxxxx zánětlivé xxxxxx,

8. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, XXX, xx 50 xxx xxxx zátěžové XXX, xxxxxxxx test a xxxxxxx pletysmografie

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, EKG, x xxxx xxx 50 xxx xxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx x prstová xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

4. XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX19)

4.1. Xxxxxxx xxxxxxx zátěž

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. prognosticky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx soustavy,

2. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx xxxxxxxxx systému,

3. prognosticky xxxxxxx xxxxxxxxxx nemoci,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x podpůrného xxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxxxxxxxxx soustavy,

2. chronické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxx jater,

6. xxxxxxx xxxxxxx termoregulace,

7. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, XXX, u xxxx nad 50 xxx xxxx zátěžové XXX

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, spirometrie, XXX, x xxxx nad 50 let věku xxxxxxxx XXX

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

4.2. Xxxxxxxxxxxx pracovní xxxxxx

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systému.

B. Xxxxxx, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a chronické xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx systému.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

4.3. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx končetin

A. Xxxxxx vylučující zdravotní xxxxxxxxxxx k práci, xxxxxxx

1. prognosticky xxxxxxxxxx xxxxxx cév x xxxxx horních xxxxxxxx,

2. xxxxxxx degenerativní x xxxxxxxxx xxxxxx pohybového xxxxxxx,

3. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zdravotně způsobilou x práci xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. abnormální XXX xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. diabetes xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. chronické xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxxx systému,

4. závažnější xxxxxxxxx x pooperační xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX x xxxxxxx xxxxxxxxx distální xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx latence xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

5. XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX19)

5.1. Xxxxxxx xxxxx

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx uznat za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxx metodou XXX (xxxxxxxxxxxxx) xx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx barvocitu

Periodická prohlídka: xxxxxxxx vyšetření, oční xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxx metodou XXX (xxxxxxxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxx orientační xxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx prohlídka: oční xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxx metodou NDT (xxxxxxxxxxxxx) se provede xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx vyšetření xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx: x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX (xxxxxxxxxxxxx) 1x xx 1 xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

5.2. Xxxxxxxxx xxxxx

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost k xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx chování,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x alkoholová závislost.

B. Xxxxxx, u kterých xxx posuzovanou osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxx poruchy x xxxxxxx chování,

2. xxxxxxx psychosomatické xxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx stavy a xxxxxxxxx kolapsové xxxxx,

4. xxxxxxxxx kardiovaskulární x xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx x alkoholová xxxxxxxxx x anamnéze.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

6. XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX NEMOCI XXXXXXXXX XXXX, XXXX, POHRUDNICE X POBŘIŠNICE19)

6.1. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (x xxx xxxxxxx xxxxxxx),

2. xxxxxxx xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx systému,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plic x xxxxxxxx primárního xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxx recidivující xxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx omezující xxxxxx xxxxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx soustavy,

7. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x spojivek,

8. x expozice xxxxxxx xxxxx křemičitému (XxX2) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx léčení xxxxxxxxx xxxxxx respiračního xxxxxxx,

9. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx expozice fibrogennímu xxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx lze posuzovanou xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x dýchacího xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x spojivek.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxxxx, XXX xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx 1x xx 2 xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx výstupní prohlídky 1x xx 2 xxxx od xxxxxxxx x xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxx expozici, xxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 1x xx 2 xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx

6.2. Xxxxx x xxxxxxxx nespecifickým xxxxxxx

X. Nemoci vylučující xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, xxxxxxx

1. závažné xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx deformity xxxxxxxx xxxxxxxxx plicní xxxxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx základě xxxxxx odborného vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxxxxxxxxxxx x dýchacího xxxxxxx,

2. závažné alergické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx kůže x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

6.3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obloukem x ohledem xx xxxxxxxxx expozici

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (x xxx funkční xxxxxxx),

2. xxxxxxx xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plicní xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxx xx xxxxxx tumorů xxxxxxxxxxxx systému.

B. Xxxxxx, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx dýchacího x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx nemoci xxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, spirometrie, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, XXX xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx každé 4 roky

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

6.4. Xxxxxxxxxx produkty xxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx produktů přeměny xxxx-xxxxxxx xxxx)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. prekancerózy x xxxxxxx nemoci x xxxxxxx kůže x dýchacích xxxx,

3. xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zářením,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poruchy xxxxxxxxxx,

6. radiofobické xxxxxxxx x xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x místa xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx chronické xxxxxx xxxx a xxxxxxxx,

3. xxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx a xx léčbě xxxxxxxxx xxxxxx kůže,

4. xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tumorů.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XX + xxx., XX nebo CRP, xxxxxxxxxxx, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní vyšetření, XX + dif. x XX xxxx XXX, xxxxxxxxxxx, RTG xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx 1x xx 2 xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx výstupní xxxxxxxxx 1x za 2 xxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

6.5. Koksárenské xxxxx x zplyňování xxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, zejména

1. xxxxxxx xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

5. chronické zánětlivé xxxx nemoci,

6. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x kterých lze xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému x bez xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx nemoci xxxxx x ledvin x xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxxxx sediment, FW xxxx XXX, XX + xxx., XXX, XXX x GMT, xxxxxxxxxxx, RTG xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, XX nebo XXX, XX + xxx., XXX, ALT x XXX, XXX xxxxxxxx xxxxxx po 8 xxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: vyšetření x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx, RTG xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření v xxxxxxx xxxxxxxx prohlídky xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1x xx 2 xxxx

6.6. Xxxxxx tvrdých dřev (xxxxx, xxxx, bílého xxxxxx, xxxx, habru, xxxxxx, javoru, xxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxxx vlašského, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, třešně x xxxxxxx dřev xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx X xxxxxxx x. 4 xxxxxxxxxxx xxxx. b) xxxxxxx x. 3 x&xxxx;xxxxxxxx vlády o xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx xxx práci

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxx chronické nemoci xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x maligní xxxxxx x xxxxx xx léčení tumorů xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x paranazálních xxxxx,

3. chronické xxxxxx xxxx x spojivek.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX vyšetření x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx 45 let xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxxx ORL xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx zrcátkem, xx 10 xxxxxx xx xxxxxxx expozice XXX vyšetření xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x rozsahu vstupní xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1x xx 2 roky

6.7. Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, xxxxxxx

1. chronická xxxxxxxxx dýchacích cest,

2. xxxxxxxxx přecitlivělost na xxxxx x pracovního xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kopřivka.

B. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx základě závěru xxxxxxxxx vyšetření, zejména

chronické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: základní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: 0

6.8. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx, živočišný, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, XXX x xxxxx látky xxxxxxxxx účinku

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x práci, zejména

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx dýchacích xxxx,

2. závažné chronické xxxxxx dýchacího xxxxxxx, xxxxx bronchiale a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. závažné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a spojivek.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

7. FYZIKÁLNÍ, CHEMICKÉ XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX KOŽNÍ XXXXXX

7.1. Faktory, xxxxx xxxxxxxxx maligní xxxxxx xxxx (xxxxxxxx záření, xxxxx XX xxxxxx)

Xxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 3.1., xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx nádory xxxx x po xxxxxxxx,

2. fotodermatózy,

3. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

4. fototyp X (pro expozici xxxxxxxxxx xxxxxx),

5. xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x kterých xxx posuzovanou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

3. fototyp XX (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx expozici 1x xx 2 xxxx

7.2. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nemoci xxxxxxxxxx xxxxxx

7.2.1 Xxxxxxxxx alergeny x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx, kontaktní xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx dráždit kůži

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. kontaktní alergická xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. prokázaná xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxx nemoci.

B. Xxxxxx, x kterých xxx posuzovanou xxxxx xxxxx za zdravotně xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povahy,

2. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, u xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx 4 xxxx xxxxx alkalirezistence

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření

Následné prohlídky: 0

7.2.2. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx účinkem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 2.43

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

2. těžší xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxx rosacei.

Vstupní prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření

Následné xxxxxxxxx: 0

8. XXXXXXXXXX XXXXXXX

8.1. Xxxxxxxxxxx

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, zejména

imunodeficience xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx osobu uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. chronické xxxxxx oslabující obranyschopnost xxxxxxxxx,

2. snížená xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kortikosteroidů xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx léčba.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XX nebo XXX, XX + xxx., Xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxx XX, RTG xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, XX xxxx XXX, XX + xxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: za 6-12 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx

8.2. Virové hepatitidy

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. těžká xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx systém,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobu uznat xx zdravotně xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, XXX, xxxxxxxxx virových xxxxxxxxx-XXxXx, anti XXx xxxxx, xxxx XXX, xxxxxxxx povinného xxxxxxxx xxxxx XXX20)

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, xxxx XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx anti XXx xxxxx, anti XXX

Xxxxxxxx prohlídka: 0

8.3. Xxxxxxx získané xxxxxxxxxxxxxxx (XXXX)

X. Nemoci vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxx, x kterých xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx zdravotně xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

chronické xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx organizmu.

Vstupní xxxxxxxxx: základní vyšetření, XX + xxx., xxxxxxxxx AIDS (XXX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XX + dif.

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx XXXX (HIV)

Následná xxxxxxxxx: xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx práce, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX (XXX)

8.4. Ostatní xxxxxxxx xxxxxx

X. Nemoci vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx oslabující xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxx, x kterých xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, XX, KO + xxx., XXX, XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, XX, XX + xxx., ALT, GMT

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

8.5. Tropické xxxxxxxx x parazitární xxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx léčba xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, zejména

chronické nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XX nebo XXX, XX + xxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx vstupní xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

XX. Rizika xxxxxxxx zdraví

1. Práce xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x&xxxx;xxxxxxx zařízeních xxxxxxxxx charakteru, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx v objektech, u xxxxxxx není obvyklý xxxxx kontakt x&xxxx;xxxx, xxxxxxx xxxx pacienty, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx: Pro xxxxx xx xxxxxxxx, xxx kterých je xxxx xxxxxxxx hlasová xxxxx, xxxxx x xxxxxxx 12.

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

2. prokázaná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx.

2. drogová x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závažné

A. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx

Xxxxxx xxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. závažné xxxxxxx xxxxxxx a poruchy xxxxxxx,

2. nosičství podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu,21) xxxxx cesta xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závažné,

3. xxxxxxxxxx nebo drogová xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx vyšetření

Periodická prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

3. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jeřábových xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, stavebních x xxx obdobných xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, zejména

1. xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx závažné duševní xxxxxxx x poruchy xxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

6. prokázaná současná xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx,

2. závažné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

6. funkční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxx znesnadňující ovládání xxxxxxxx prvků.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření

Periodická prohlídky: xxxxxxxx vyšetření

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx prohlídky: 0

4. Xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxx poruchy a xxxxxxx chování,

2. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx stavy xxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

5. závažné poruchy xxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odborného vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx závislost x xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů,

5. xxxxxxx nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxx x funkční xxxxxxx xxxxxxxxxx aparátu, xxxxxxx xxxxxxxx, znesnadňující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx, barvocit x xxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

5. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87 odst. 1 xxxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx výkonu práce xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obvyklá xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx xx příloha č. 3 xxxxxxxx x. 277/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x náležitosti xxxxxxxxxx potvrzení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx vymezení pro xxxxxxx 2.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou x xxxxxx motorového xxxxxxx, xxxxx je xxxx činnost vykonávána xxxx obvyklá součást xxxxxx práce nebo xxxx přepravovány do xxxxx výkonu práce xxxxx osoby

Použije xx příloha č. 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx motorových xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx 2.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, orientační xxxxxxxxx zraku (ostrost, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx, barvocit x xxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: 1x xx 6 xxx, xx xxxxxxxx 50 xxx xxxx 1x xx 4 xxxx, x xx xxx xxxxxx prací x xxxxxxxxx 1; 1x xx 4 roky, xx dovršení 50 xxx xxxx 1x xx 2 roky, x xx xxx xxxxxx prací v xxxxxxxxx 2 xx 4

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

6. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x velínů xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx či obyvatelstva x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx duševní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavy,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx smyslových xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo drogová xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxx drogová xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxx xxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxx znemožňující xxxxxxxx xxxxxx a zařízení.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx: xx věku xx 50 xxx 1x xx 2 xxxx, nad 50 xxx 1x xx 1 rok

Výstupní prohlídka: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx prohlídky

Následné prohlídky: 0

7. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx22), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a kotlů, xxxxxxx kotlů s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx 50 kW x xxxxxx a xxxxxxx xx součtem xxxxxxxxxxx tepelných xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 100 kW, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zařízení nad 40&xxxx;000 xxxx (136&xxxx;360 xX), xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx elektrických xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx zařízeních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx25)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. prognosticky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

2. opakované xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

4. závažné nekorigované xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxx současná alkoholová xxxx drogová xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x anamnéze,

4. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx prohlídek: xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 1x xx 2 xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: 0

8. Práce x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx: Xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx je riziko xxxxxx oxidu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 6.1.

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxx x xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx chování, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx,

3. hypoglykemické stavy x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx důvodná xxxxxx,

4. opakované xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

5. prognosticky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

6. klaustrofobie.

B. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx hrozba,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx nemoci kardiovaskulárního x dýchacího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zdatnost,

4. xxxxxxx xxxxxxx termoregulace.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, XXX, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, XXX xx 2 xxxxxx, XXX hrudníku - xxxxxx xx 4 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx 2 xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx: xx xxxx do 50 xxx 1x xx 2 xxxx, nad 50 let 1x xx 1 xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

9. Práce xx výškách xxx xxxxxx terénu x xxx volnou xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pádu

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx závažné xxxxxxxxxx a kolapsové xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx hybnosti,

3. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx poruchy xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx alkoholová x xxxxxxx závislost.

B. Nemoci, x kterých xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxx závěru odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

2. xxxxxx x potenciálními xxxxx xxxxxxxxx,

3. nekorigované xxxxxxx zraku, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x percepci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxx duševní xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

7. xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, zkouška rovnováhy xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Rombergova xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

10. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxxxxx nemoci,

3. xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

6. prognosticky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx chování,

7. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx,

8. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x drogová xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx způsobilou k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. chronické xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. závažné poruchy xxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. chronické xxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

6. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

7. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

8. xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x anamnéze.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxx XXX, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx XXX xx 2 letech do 50 xxx xxxx, xx 50. xxxx xxxx 1x xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx: xx xxxx xx 50 xxx 1x xx 2 xxxx, xxx 50 xxx 1x xx 1 rok

Výstupní prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

11. Xxxxx x xxxxxxxxxx x epidemiologicky xxxxxxxxx oblastech zahraničí

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

1. prognosticky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx závažné nemoci xxxxxx x jater.

B. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx kardiovaskulární xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. závažné xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx

5. závažné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxxxx,

7. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, močový xxxxxxxx, XX + xxx., XXX, ALT XXX, bilirubin, kreatinin, xxxxxxxx, XXX, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření

Následná prohlídka: 0

12. Xxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxx nedomykavost xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx základě xxxxxx odborného vyšetření, xxxxxxx

1. závažné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a hlasivek,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx x. recurrens,

4. xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxx a jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

13. Xxxxx xxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní způsobilost x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx chování,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx alkoholová xxxx xxxxxxx závislost.

B. Xxxxxx, x kterých xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci xx základě xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, zejména

1. xxxxxxx xxxxxxx poruchy x xxxxxxx chování,

2. xxxxxxx poruchy xxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxxx nemoci,

5. drogová xxxx alkoholová xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

7. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: 1x za 2 xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

14. Xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx ohrožení xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx prevence rizik, x&xxxx;xxxxxxxxx, kdy nelze xxxx rizika xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx závislost,

3. opakované xxxxx poruchy xxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx posuzovanou osobu xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

4. závažné poruchy xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vyšetření xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx příslušného xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní vyšetření x další xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx prohlídky, jejichž xxxxxxx x provedení xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 79/2013 Xx. xx xxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx, xx xxxxxxxx v xxxxxxx s §18 xxxxxxxx x. 79/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

2. Pracovnělékařské prohlídky, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vyhlášky x. 79/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx v termínech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 79/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxxxxxx prohlídky podle xxxxxxxx x. 79/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx provedení xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených v xxxx 1 nebo 2, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 436/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 15.12.2017


Informace

Právní xxxxxxx x. 79/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 3.4.2013.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

436/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 79/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách, (xxxxxxxx x pracovnělékařských xxxxxxxx a některých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx)

x xxxxxxxxx xx 15.12.2017

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Čl. 45 xxxx. 3 xxxx. x) a b), xx. 45 xxxx. 4, xx. 47 x čl. 49 xxxxxxxx Xxxx 2013/59/Euratom xx xxx 5. xxxxxxxx 2013, kterou xx xxxxxxx základní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx směrnice 89/618/Xxxxxxx, 90/641/Xxxxxxx, 96/29/Xxxxxxx, 97/43/Xxxxxxx x 2003/122/Euratom.

Čl. 10 odst. 2 xxxxxxxx 2003/10/ES o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx expozicí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činiteli (xxxxxx) (xxxxxxxxx samostatná xxxxxxxx xx smyslu xx. 16 xxxx. 1 xxxxxxxx 89/391/XXX).

Xx. 9 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx 90/270/EHS ze xxx 29. xxxxxx 1990 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx se zobrazovacími xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu xx. 16 xxxx. 1 xxxxxxxx 89/391/XXX).

Xx. 14 xxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 2014/112/EU ze xxx 19. xxxxxxxx 2014, xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pracovní xxxx x xxxxxxx vnitrozemské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX), Evropskou xxxxxxxxxx lodních xxxxxxxx (XXX) a Xxxxxxxxx xxxxxxxx pracovníků x xxxxxxx (XXX).

2) Vyhláška č. 145/1988 Sb., o Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 309/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích x o zajištění xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx při činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
4) Xxxxx č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
5) Xxxxxxxxx xxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 585/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx (branný xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou xx xxxxxx Xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxxxxx dráhy a xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx č. 493/2002 Sb., o xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zbrojního průkazu x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx střelnice, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 352/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sborů xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx č. 211/2010 Sb., o soustavě xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, středním x xxxxxx odborném xxxxxxxxxx.
6) §57 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 431/2009 Sb., o xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx (XXX).
8) Xxxxxxxx č. 432/2003 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx odběru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxxxxxx xxxxxxxx vlády č. 211/2010 Sb., xxxxxxxx č. 277/2004 Sb. x xxxxxxxx č. 493/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x obsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
10) Xxxxxxxx č. 98/2012 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

11) Xxxxxxxxx xxxxx č. 263/2016 Sb., atomový zákon, xxxxx č. 361/2000 Sb., xxxxx x. 361/2003 Xx., xxxxxxxx č. 393/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) Xxxxx č. 263/2016 Sb.

13) Xxxxxxxxx §45 xxxx. 2 xxxxxx x. 373/2011 Xx.
14) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x technických xxxxxxxxxxx na výrobky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 350/2011 Sb., x xxxxxxxxxx látkách x xxxxxxxxxx směsích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (chemický xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1272/2008, x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxx, x xxxxx x zrušení xxxxxxxx 67/548/EHS x 1999/45/XX x x změně xxxxxxxx (XX) č. 1907/2006, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (XX) x. 790/2009 x nařízení Xxxxxx (XX) č. 286/2011 xx xxx 10. března 2011, xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1272/2008 o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x směsí.
17) Například §238 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx, vyhláška č. 180/2015 Sb., x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx těhotným zaměstnankyním, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxx xx xxxxx devátého xxxxxx xx xxxxxx, o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zakázány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x podmínkách, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výjimečně tyto xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xx povolání (xxxxxxxx x zakázaných xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx).
18) §13 x 14 nařízení xxxxx x. 361/2007 Xx., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.
19) Xxxxxxxx xxxxx č. 361/2007 Sb.
20) Xxxxxxxx č. 537/2006 Sb., o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nemocem, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §53 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx zákona x. 267/2015 Xx.
22) §21 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 61/1988 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

24) Xxxxxxxx xxxxx č. 276/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ztížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úrazem nebo xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx č. 224/2016 Xx.

25) Xxxxxxxx č. 50/1978 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 98/1982 Xx.