Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.12.2017.


Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
79/2013 Sb.

Vyhláška

Úvodní ustanovení §1

Obsah pracovnělékařských služeb §2

Organizace a rozsah pracovnělékařských služeb a dokumentace o pracovnělékařských službách §3 §4 §5

Lékařské prohlídky ke zjištění zdravotního stavu ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání, pracovnělékařské prohlídky a odborná vyšetření §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14

Náležitosti žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci §15

Náležitosti žádosti o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání §15a

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci §16 §17

Náležitosti potvrzení o provedení výstupní prohlídky §17a

Přechodná ustanovení §18

Zrušovací ustanovení §19

Účinnost §20

Příloha č. 1 - Doba potřebná k zajištění pracovnělékařských služeb

Příloha č. 2 - Rizikové faktory a nemoci, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek v případech, kdy se nepostupuje podle §11 vyhlášky

č. 436/2017 Sb. - Čl. II

INFORMACE

79
VYHLÁŠKA
ze dne 26. xxxxxx 2013
o xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení zákona x. 373/2011 Sb., x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, (vyhláška o xxxxxxxxxxxxxxxxxx službách a xxxxxxxxx druzích xxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xxxxx §95 xxxx. 1 x xxxxxxxxx §52 xxxx. a) x x) a §60 x x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx podle §95 xxxx. 2 x xxxxxxxxx §52 xxxx. x) zákona x. 373/2011 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách, (xxxx xxx "xxxxx"):

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx1) a xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x členství v xxxxxxxxxxxxx organizacích2) organizaci, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xx xxxxxx k xxxxx xxxx službě (xxxx xxx "xxxxx") x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vzdělávání a x xxxxxxx vzdělávání, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxx pracovnělékařských služeb

Obsahem xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se o xxxxxxxxxx xx

1. zjišťování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx podmínek na xxxxxx xxxxxxxxx stav x xxxxx zdravotního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, a xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx prohlídkách, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxx všeobecné praktické xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizikových xxxxxxx pracovního xxxxxxxxx (xxxx xxx "rizikové xxxxxxx"), xxxxxx výsledků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zátěže; xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx při xxxxx3) x dále xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx osob xxx xxxxxx práce (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx") xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx cíleně prováděných xxxxxx xxxxxx zdravotního xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pracovních xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx, xxxx nemocí xxxxxxxxxxxxx x prací,

5. xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podmínek na xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. sledování vlivů xxxxxxxxxx faktorů xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x po xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) poradenství xxxx xxxxxxxxxx činnosti

1. v xxxxxxxxxxxx ergonomie xxxxxx xxxxxxxxxx práce, psychologie xxxxx, režimu práce x xxxxxxxxx, stanovení xxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

3. xxx zavádění xxxxxx xxxxxxxxxxx, látek x xxxxxxx, x hlediska xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zaměstnanců,

4. xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx míst xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. při výběru xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx ochranných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

7. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rehabilitace,

8. xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při práci, xxxxxxxxx pracovních xxxxxx x při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

9. xxx xxxxxxxxxxxx nebezpečí x xxxxxxxxx rizik xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx4),

10. xxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. x xxxxxxx opatření x xxxxxxx v případě xxxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

12. spočívající x xxxxxxxxx školení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxx pomoci x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx první pomoci xxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) dohledu xx

1. xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizikových xxxxxxx,

2. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx stravování x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx2),

3. hodnocení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx expozice xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx práce x xxxxxxxx analýzy xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx úrazů x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxx,

4. spolupráce xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx na odstranění xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xx zajištění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§3

(1) Xxxxxxxxxxxxx může xxx výkon práce xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x více xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx nebo umístění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účelné.

(2) Xxxxxxxxxx dohled podle §2 xxxx. c) xxxx 1 se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele nejméně

a) xxxxxxxxx xx kalendářní xxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx první podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx-xx součástí této xxxxx činnost, xxx xxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx XX xxxxxxx x. 2 x xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx5).

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 písm. x) xxxx 1 se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxx podmínek na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§4

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stanoví s xxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prací xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx zdraví, podle xxxxxx činností, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx požadavky x xxxxx XX přílohy č. 2 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx5), x podle xxxx xxxxxxxx k jejich xxxxxxxxx. Doba xxxxxxxx x xxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

§5

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx službách xxxxxxxxxxx xxx zaměstnavatele obsahuje, xxx-xx x

x) poradenství, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxx o provedení xxxxxxx, včetně hodnocení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx datum x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, návrhy xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx;

xxxxxxxx záznamů jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxx osob x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poradenství nebo xxxxxxxxxxxxxx na provádění xxxxxxx x jejich xxxxxxx, a xxxx xxxxxx x převzetí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podpisem xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jménem x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dále

a) výsledky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx testů a xxxx obdobné xxxxxxx x činnostech prováděných x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx do příslušné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx kategorie xxxxx,

x) xxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) kopie xxxxxxxx měření xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zdravotního stavu xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx

§6

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu x xxxxxxxxx způsobilosti xx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "lékařské prohlídky xx xxxxxxxxxx xxxx x průběhu xxxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prohlídky xx xxxxxxxxx za xxxxxx vyloučení nemocí, xxx xxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"), xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost xx xxxxxxxxx práci xxxx xxxxxxxxxx. Rizikové xxxxxxx a seznam xxxxxx, xxxxx omezují xxxx vylučují zdravotní xxxxxxxxxxx k práci xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx těchto xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx nepostupuje xxxxx §11, xxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxx xxxxx5).

(2) Xxxxxxxxx xxxx xx účelem posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxxxxxx prohlídkách xx xxxxxxx na xxxxxxx

x) xxxxxxxxx zjištěných xxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. c), xxxxx-xx x xxxxxx, kdy xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prohlídky,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx vyšetření x popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx uvedených xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx registrujícím xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx a xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx"), xxxxx xx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx") dříve xxxxxxxx xxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxxxx registrujícího xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxx, x xxxxx výpisu xxx v případě xxxxxxxx změn xx xxxxxxxxxx xxxxx posuzované xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pouze údaje xx období xx xxxxxx xxxxx vyžádaného xxxxxx.

Xxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatele, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx rozsahu do xxxxxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Posuzuje-li xxxxxxxxx xxxx registrující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx základě žádosti xxxxx §54 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx, postupuje xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x).

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxx ke xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx součástí xxxxxx xxxxx xxxx činnosti, x pracovním xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx odstavce 2 x 3 xxxxxxx x tím, xx zdravotní xxxx xxxx xxxx studenta xx posuzuje ve xxxxxx xx všem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx kterých je xxxxxxxxx vyučování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x současně se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příslušného oboru xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx v žádosti xxxxx §8 xxxx. 2.

§7

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prohlídky ke xxxxxxxxxx xxxx průběhu xxxxxxxxxx xxxx každé xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x cíleným xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx výskyt rizikových xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx na posouzení xxxxx a funkce xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx budou zatěžovány xxx výkonu xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx povolání x xxxx výkonu, x x přihlédnutím x xxxxxxxx disabilitě xxxxxxxxxx xxxxx7), a

d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxx x xX xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx5),

x) jsou xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx prohlídky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví,

c) xxxxxxx příloha č. 2 x xxxx xxxxxxxx pro xxxxx rizikové xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx4) xxxx xxx práce x xxxxxxx ohrožení xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

1. xxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx vylučují xxxxxxxxx způsobilost k xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x průběhu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. jestliže xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx registrujícího xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx podle xxxxxxxx zdravotního xxxxx xxx xxxxxxxxx vyšetření x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx; xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxxxxxxx x žádného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, se zaznamená xx zdravotnické xxxxxxxxxxx x pracovně-lékařských xxxxxxxx,

3. xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx8) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x to xx účelem sledování xxxxxx xxxxxxxxx působením xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) U xxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx provést xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyšetření posuzujícím xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx lékařské xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nemocí xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx9), nebo xxxxx přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a obsah xxxxxxxxxxxx dokumentace10) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx součástí xxxx doporučení ohledně xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x práci stanoveny xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídce xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx s ohledem xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx nebrání xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x).

§8

(1) Lékařskými prohlídkami xx xxxxxxxxxx nebo x průběhu xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx prohlídka xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx střední xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vzdělávání do xxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx žáka xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

1. při xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxx prvním xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přípravu, xxxxx-xx x xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) lékařská xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx prohlídka") xxxx xxxx studenta; xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx vyučování xxxx xxxxxxxxx přípravě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; dnem xxxxxxxxx pro stanovení xxxxxxx periodické xxxxxxxxx xx xxx vydání xxxxxxxxxx posudku před xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přípravu.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

x) xxxx. a) xxxx x) xxxx 1 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vzdělávání, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx; xxx-xx x žáka nebo xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx příslušného zařízení xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy,

b) xxxx. b) bodu 2 a xxxx. x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx školy; xxx-xx x praktické xxxxxxxxx xxxx praktickou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx žádosti xx xxxxxx xxxx údaje x druhu a xxxxxx xxxxx, kterou xxxx xxx nebo xxxxxxx vykonávat, a x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx kategorií xxxxx.

§9

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) vstupní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx provádějí za xxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxx,

x) výstupní xxxxxxxxx a

c) lékařská xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx prohlídka").

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou zaměstnancům xxxxxxxxxxx edukační a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby.

§10

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxx zajištění, aby x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx, xxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx kromě případů xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, než xx xxxxxx xxxx posouzena xxxxxxxxx způsobilost zaměstnance. Xxxxxxxxx podmínkami se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo jejich xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx rizikové xxxxx.

§11

(1) Xxxxxxxxxx prohlídka xx xxxxxxx xx xxxxxx zjištění xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práce nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x poškození xxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práci xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx veřejného zdraví

a) x kategorii první xx provádí

1. xxxxxx xx 6 xxx, xxxx

2. jednou za 4 roky, jde-li x zaměstnance, xxxxx xxxxxxx 50 xxx xxxx; xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1,

b) x kategorii xxxxx xx xxxxxxx

1. jednou xx 4 roky, xxxx

2. xxxxxx xx 2 xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 50 let xxxx; xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx prohlídku xxxxx xxxx 1,

c) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx provádí xxxxxx xx 2 xxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 1 rok.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práci xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx riziko xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 stanovena xxxxxx xxxxx, xx provádí

a) xxxxxx za 4 xxxx, xxxx

x) xxxxxx xx 2 xxxx, xxx-xx x zaměstnance, xxxxx xxxxxxx 50 xxx xxxx; xxxxxx xx provede v xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x).

(4) Odstavec 2 xxxx 3 xx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxx předpisem11) xxxx x příloze č. 2 x xxxx vyhlášce xxxxxxxxx jinak

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx stejného druhu xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pracovní xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx druh práce xxxxxxxxx xx základě xxxxxx dohod opakovaně x xxxxxx dob, xx které je xxxxx xxxxxxxxx vykonávána, xx delší než xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxx

x) zaměstnavatel provádění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx

x) xxxxxx lékařského posudku xx xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx. x) nebo písm. x) xxxx 3 xxxx

2. xxxxxxxxxx prohlídky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx platnosti, xxxx

x) xxxxxxxx výkonu xxxxx stejného xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx konaných xxxx xxxxxxxx poměr xxxxx odstavce 5.

§12

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx provádí za xxxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx xxx stanoví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx energie a xxxxxxxxxxxx xxxxxx12),

x) to x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx míry xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xx xxxxxxx závěrů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx sledování zátěže xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxx pracovnělékařské xxxxxxxxx zjištěna xxxxxx xxxxx zdravotního stavu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx, xxx xx lhůta xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

1. x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 8 týdnů, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxx-xx o xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ohrožení zdraví xxxx nestanoví-li xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx5),

2. x důsledku xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx újmy xx xxxxxx, nebo

3. z xxxxxx důvodů xx xxxx delší xxx 6 xxxxxx;

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ukončení přerušení xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xxx dne nového xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx provádí xx xxxxxxx

x) žádosti xxxxxxxxxx zaměstnavatelem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnance,
b) informace xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx13) x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx zdravotního xxxxx zaměstnance xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxx mimořádné xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx d) xxxx xxxx. f) xxxx 1 xxxx 2 xxxx odstavce 3 xxxx. b) se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x ohledem xx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrujícího xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx ošetřujícího xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; výpis xx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatele není xxxxx xxxxxxxxx, pokud xx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kratší xxx 6 xxxxxx,

x) xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxx. x) xxxx 3 xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrujícího xxxxxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx písm. x) bodu 3, xxx se xxxxxxx xxxx lhůta pro xxxxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §11, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Má-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx než 90 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx platný, a xxxxx-xx x xxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx prohlídku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx vyšetření xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx.

§13

(1) Výstupní xxxxxxxxx xx provádí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx lze předpokládat xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávané xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx první není xxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadovat.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx obdobného vztahu xxxx, xxxxx

1. zaměstnanec xxxxxxxxx práci xxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x kategorii xxxxx xxxxxxxx, třetí nebo xxxxxx,

2. x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x povolání, pokud xxxxxx, xxxx

3. zaměstnanec xxxxxx v době xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovní xxxx a v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx bodové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx společenského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobené xxxxxxxxx úrazem nebo xxxxxx z povolání24),

b) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jinou práci xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx tak xxxxxxx xxxx xxxxxx předpis.

Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx x osobě, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx potvrzení x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx prohlídka xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xxx x xx požádá xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx.

§14

(1) Xxxxxxxx prohlídka xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zdravotního stavu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x prací xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx projevit i xx xxxxxxxx práce, x xx xx xxxxxx xxxxxxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx provedení následné xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Následná xxxxxxxxx xx provádí xxxxx přílohy č. 2 xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) jiný xxxxxx xxxxxxx11).

§15

Náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prohlídky x posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx x práci

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxx náležitosti:

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnavatele, x to

1. xxxxxxxx xxxxx nebo název x adresu sídla xxxxxxxxxxxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxxxxxxx osoby xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx právnická xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, datum narození, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx místo xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

3. xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje zaměstnance xxxx xxxxx ucházející xx x xxxxxxxxxx, x xx xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx místo xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, jde-li x xxxxxxx,

x) xxxxx x pracovním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo údaje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osoby ucházející xx x zaměstnání, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xx konkrétní práci, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x případě výstupní xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx prohlídky xxxxx údaj o xxxx expozice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx faktoru,

d) druh xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x tato xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx; x případě xxxxxxx mimořádné a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx.

§15a

Náležitosti xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx prohlídky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x v průběhu xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx lékařské xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxx x adresu xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x vzdělávání, x xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx pobytu xx území České xxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxx,

x) xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx prohlídky.

(2) Xxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x x) xxxxxxxx

x) identifikační číslo xxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxx školy, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxx x xxxxx xxxxx vzdělání, xx xxxxxxx je xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx vyučování x x rizikových xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx práci a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek vyjádřené xxxxxxxxx práce xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovních podmínek, xxx-xx x xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 xxxx. b) xxxx 2 xxxx xxxx. x).

§15x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 436/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.12.2017

Xxxxxxxx posudek x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxx

§16

(1) Lékařský xxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího náležitosti x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx10) obsahuje:

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xx xxxxx právnické xxxxx vykonávající xxxxxxx xxxxx, xxxxxx sídla xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx

x) xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx uchazeč x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx:

x) xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, údaje x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx vyučování x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve vztahu xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx faktorů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxx rozhodujících rizikových xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) termín xxxxxxxxx xxxxx prohlídky, je-li xxxxxxxxx xxxx prohlídky xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náležitosti x xxxxx zdravotnické dokumentace10) xxxxxxxx:

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a to

1. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, identifikační xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xx-xx zaměstnavatelem xxxxxxxxx osoba,

2. xxxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

3. xxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxx složky státu xxxx xxxxx xxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx nebo xxxx,

x) údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dále xxxxx x xxxxx práce, xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x

x) termín provedení xxxxxxxxx prohlídky, je-li xxxxxx postup xxxxxxx.

§17a

Náležitosti potvrzení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. x),

x) identifikační xxxxx xxxxx, x které xxxx xxxxxxxx prohlídka xxxxxxxxx, a xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx této xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx pracovním zařazení xxxxxxxxxx xxxxx, dále xxxxx o xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx posuzovaná xxxxx vykonávala, x xxxx rizikových xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodujících xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikovému xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) datum xxxxxxxxx xxxxxxxx prohlídky,

f) identifikační xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx potvrzení xxxxx, x to xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, adresu xxxxx x razítko xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx potvrzení.

§17a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 436/2017 Sb. s xxxxxxxxx od 15.12.2017

§18

Přechodná xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxxx jiných xxxxxxxx předpisů, se xxxxxxxx v těchto xxxxxxxxx. Lékařské xxxxxxxxx x termínech xxxxx xxxx vyhlášky se xxxxxxxx x návaznosti xx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx první, xxxxx xxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxx.

§19

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx:

1. Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx x. 49/1967 Xxxx. XX ČSR, o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx 2/1968 Xx.

2. Xxxxxxxx č. 17/1970 Xxxx. MZ XXX, xxxxxxxx v xxxxxx 20/1970 Sb.

§20

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxx.

Xxxxxxx:
xxx. XXXx. Xxxxx, XXx., v. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. 79/2013 Xx.

Xxxx potřebná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxx potřebná x zajištění pracovnělékařských xxxxxx xx stanoví xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s ohledem xx xxxxxxxxx prací x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx místo za xxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx podmínkami, včetně xxxxxxx.

Xxxx pracovnělékařské xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxx potřebný x provedení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxx (práce xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx).

40 xxx.

Xxxxxx (práce zařazená xx druhé kategorie xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x činnosti, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5)).

60 min.

Periodická

Nízká x střední (xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x druhé xxxxxxxxx).

30 xxx.

Xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx, xxx jejichž xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5)).

40 xxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxx (práce xxxxxxxx do xxxxx x druhé kategorie).

30 xxx.

Xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xx druhé xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx x činnosti, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti jinými xxxxxxxx xxxxxxxx5)).

30 xxx.

Xxxxxx (xxxxx zařazená xx xxxxx xxxxxxxxx rizikové, xxxxx a xxxxxx x činnosti, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx5), xxx-xx x xxxxxxxxx podle §12 xxxx. 2 xxxx. x) nebo x) xxxx 3) xxxx xxxx. 3 xxxx. x).

40 xxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx).

30 xxx.

Xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx rizikové, třetí x čtvrté a xxxxxxxx, pro xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxx právními xxxxxxxx5)).

40 xxx.

Xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pracovnělékařské prohlídky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, provedení záznamu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobám x související xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx práce

Minimální xxx xxxxxxxx na jedno xxxxxxxx xxxxx za xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxx (xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx).

8 xxx

Xxxxxxxxxxx x dohled

Střední (práce xxxxxxxx xx druhé xxxxxxxxx x činnosti, xxx jejichž xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti jinými xxxxxxxx xxxxxxxx5)).

15 xxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, třetí x čtvrté).

30 min.

Čas xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x poradenství xxxxx §2 xxxx. 1 písm. b) x x) lze xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx velikosti x xxxxxxxx jednotlivých pracovišť xxxxxxxxxxxxxx, charakteru xxxxxx, xxxxx žáků nebo xxxxxxxx účastnících xx xx praktickém xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxx jedna pracovní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx poradenství x xxxxxxx určující xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Jsou-li v xxxxxxx pracovních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx pracovních xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxx pracovní xxxxx, xxxxxxxx xx při xxxxxxxxx doby potřebné xxx provádění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx minimální xxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxx xxx 10, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx doby xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxx x dohledu minimální xxx určený nejméně xxx 5 xxxxxxxxxx xxxx xxx nízké x střední xxxxxxxxxx xxxxx a xxx 10 xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxxxx celkové xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx pracovnělékařských služeb xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovních podmínek, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx požadavcích na xxxxxxx xxxx držiteli xxxxxxxxxx14).

Příloha č. 2 x vyhlášce x. 79/2013 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx výskytu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx podle §11 xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx některých xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

XXX: xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXX: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXX: X xxxxxxxxx protein

EKG: xxxxxxxxxxxxxxxxx

XX: xxxxxxxxxxx erytrocytů

GMT (XXX): xxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XX + xxx.: xxxxxx obraz x diferenciální rozpočet

kreatinin, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, bilirubin: xxxxxxx x xxxx

Xxxx1 xxxxxxxxxxxxxx: v xxxx xxx xxxxxxxxx tubulárních xxxxxx

XXX: xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

XXX: xxxxxxxxxxx specifický xxxxxxx

XXX hrudníku: radiodiagnostické xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, než 3 měsíců, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ne xxxxxx, xxx 1 xxxxx

Xxxxxxxxxxx: spirometrické xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, XXX1, XXX% se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx - xxxxx

XXX - xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nemoci, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxxxx zhoršování xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx podmínek nebo x xxxxxxx xx xxx vzhledem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nepříznivému xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpokládat.

Závažné nemoci: xxxxxxxxx nemocemi se xxxxxx xxxxxx nemoci, xxxxx omezují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxx vykonávané práce xxxx xxxxxxxxxx podmínek.

Zdravotní xxxxxxxxx vykonávané xxxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávané xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx míru x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx právních předpisů.

C - Xxxxxxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx15) xxxx xxxx xxxxxxxx karcinogeny xxxxxxxxx 1X x 1X xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na látky x směsi16); xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx X xxxxxxx x. 4 xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxxxxx x. 3 x nařízení vlády x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx práci, xx-xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx směsi léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx 1X x 1X.

X - Xxxxxxxx: xxxxx klasifikované xxxx mutageny kategorie 1 x 2 xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx kategorie 1X x 1X xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx16).

X - Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx: látky toxické xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 x 2 xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx kategorie 1X x 1X xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx látky x xxxxx16).

X. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. XXXXXXXX XXXXXXX (xxxxxx)

1.1. Xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx: Jde x xxxxxx postup xxx xxxxxxxx látky. Hodnotí xx xxxx účinky xxxxx chemických xxxxx x směsí, kterým xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx x chemickými látkami xx xxxxxxxx posoudit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx každá jednotlivá xxxxx má, a xxxxxxxx riziko, xxxxx xxx xxxxx posuzované xxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx xxxxxxxx orgánů xxx xxxxxxxx xxxxxx látek,

2. xxxxxxx xxxxxxx poruchy x xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xx při xxxxxxxxxx práci.

B. Xxxxxx, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx zdravotně způsobilou x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. nemoci xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx daných látek,

2. xxxxx xxxxxx ekzémového xxxxxxxxxx x závažné xxxxxxxxx,

3. závažné poruchy xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, XXX x prokazatelné xxxxxx xxxxxxxx hepatotoxickým xxxxxx, močový sediment x xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx vyšetření xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx dalších xxxxxx xxxxxxxxxx látek nebo xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu

Periodická prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, XXX x prokazatelné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx sediment, xxxx1 xxxxxxxxxxxxxx x xxxx x kreatinin x xxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx vyšetření xxxxx míry expozice, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účinku, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxxxxx x výsledkům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx testů (XXX)

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a x xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1x xx 2 roky

1.2. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mutagenním – xxxxxxxxxxx kategorie 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx 1X x 1B x xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx 1X x 1X

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

1. prekancerózy xxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxx xxxx práce xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zhoubný nádor xxxxxxx orgán nebo xxxxxx, xxxxx xxxx xxx daným xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výrazně imunitní xxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx způsobilou k xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. chronické kožní xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, který může xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx postižen.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, močový xxxxxxxx, XX nebo XXX, KO+dif. a XXX, GMT

Periodická prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, FW nebo XXX, XX+xxx. a XXX, XXX

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1x xx 2 roky

1.3 Xxxxx toxické xxx xxxxxxxxxx kategorie 1 x 2 nebo xxxxxxxxx 1X x 1X

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost k xxxxx, zejména

těhotenství, xxxxx xxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx lékařského xxxxxxx xxxxxxxxx způsobilá, xxxx xxx o xxxxx xxxxxxxxx těhotným17).

B. Xxxxxx, x kterých xxx posuzovanou xxxxx xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx spontánní xxxxxx,

2. xxxxxxx fertility x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, které xx xxx xxxxx stav xxxx,

3. období plánovaného xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: v xxxxxxx periodické prohlídky

Následné xxxxxxxxx: 0

2. XXXXXXXX XXXXXXX (vybrané)

2.1. Xxxxx x xxxx sloučeniny (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx X a X)

X. Nemoci vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx porfyrických xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx xxxxxxxxx systému,

3. xxxxx prognosticky závažné xxxxxx jater x xxxxxx,

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. chronické xxxxxx,

2. xxxxxx zvýšené xxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxx jater x xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx systému,

6. závažné xxxxxxxxxx xxxxxx,

7. xxxxxxxxx xxxxxxxxx aborty,

8. xxxxxxx xxxxxxxxx x osob xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxx stav xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, XX + xxx., xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, XX + xxx., xxxxxxxxx, xxxxxxxxx; xxx vyšetření xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx ochrany xxxxxx xxx xxxxx18)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, močový xxxxxxxx, KO + xxx. + xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

2.2. Xxxx x xxxx sloučeniny

2.2.1. Xxxxxx xxxx a její xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx X)

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. prognosticky závažné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. prognosticky xxxxxxx xxxxxx ledvin.

B. Xxxxxx, u kterých xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. alkoholová xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx funkce xxxxxx xxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

7. poruchy xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxx xxxxx stav xxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kovové xxxxx,

8. xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: základní xxxxxxxxx, kreatinin, xxxx1 xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.2.2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k práci, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx xxxxxxxxx systému x alkylsloučenin rtuti,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx drogová xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. chronické xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx duševní nemoci,

4. xxxxxxxxxx xxxx drogová xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.3. Xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx (se xxxxxxxxx xxxxxxxx na C x X)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx závažné nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. prognosticky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx maligních xxxxxx,

4. prognosticky xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

5. prekancerózy x xxxxxxxxx kůže,

6. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poruchy x xxxxxxx xxxxxxx,

7. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx závislost.

B. Xxxxxx, x kterých xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx nemoci,

4. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

7. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

8. opakované spontánní xxxxxx u xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx pro xxxxxxxxxx,

9. xxxxxxx fertility x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, které xx xxx tento xxxx xxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx arzénu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

10. alkoholová xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XX xxxx XXX, XX + xxx., XXX x XXX.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XX xxxx XXX, XX + xxx., XXX a XXX, xx 10 xxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 1x xx dva xxxx

Xxxxx prohlídek: 1x xx 1/2 xxxx x xxxxxxxxx 4 xxxx 1x xx xxx u xxxxxxxxx 3

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1x xx 2 xxxx

2.4. Xxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. prognosticky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, zejména

1. xxxxxxx nemoci xxxxx,

2. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx anémie xxx práci s xxxxxxxx xxxxxxxx SbH3,

5. xxxxxxxxx xxxxxx gastrointestinálního xxxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, EKG, xxxxxxxxxxx, XXX hrudníku

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, EKG, xxxxxxxxxxx; XX + xxx. xxx práci x xxxxxxxx xxxxxxxx XxX3, xx 6 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx 1x za 4 xxxx XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx periodické prohlídky, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.5. Beryllium x xxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx X)

Xxxxxxxx: Vztahuje xx xxxxx xx inhalační xxxxxxxx.

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx a xxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx systému.

B. Xxxxxx, x kterých xxx posuzovanou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx dýchacího systému,

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxx sediment, XX xxxx XXX, XX + dif., ALT x XXX, xxxxxxxxxxx, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, XX xxxx XXX, XX + xxx., ALT x XXX, xxxxxxxxxxx, RTG xxxxxxxx poprvé xx 6 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx 1x xx 2 xxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxx expozici 1x xx 2 xxxx

2.6. Kadmium a xxxx sloučeniny (xx xxxxxxxxx zřetelem xx X, X x X)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx,

2. prognosticky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx prekancerózy x xxxxx po xxxxxxx maligních tumorů.

B. Xxxxxx, x kterých xxx posuzovanou xxxxx xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx,

4. závažné xxxxxxx metabolizmu xxxxxx, xxxxxxx x vitaminu X, osteoporóza,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxxx aborty x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx, jestliže xxx o práce x xxxxxxx expozicí xxx sloučeninám xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxx reprodukci,

7. anosmie.

Vstupní xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, XX xxxx XXX, XX + dif., AST, XXX x XXX, xxxxxxxxx, xxxx1 mikroglobuliny, xxxxxxxxxxx, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, XX xxxx XXX, XX + dif., AST, XXX a XXX, xxxxxxxxxxx, po 10 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx 1x xx 2 xxxx XXX xxxxxxxx x XXX x xxxx

Xxxxx prohlídek: 1x xx 2 xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx prohlídky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1x za 2 xxxx

2.7. Xxxxx x jeho Xx-xxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx X x R)

Poznámka: Do xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nepatří mechanické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. prognosticky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx tumorů,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nemoci, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kůže,

3. perzistující xxxxxxxxxxxx kontrolované xxxxx xxxxxxxxxx.

X. Nemoci, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx na základě xxxxxx odborného vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx systému,

3. xxxxxxxxx xxxxx nemoci,

4. opakované xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx chrómu, xxxxx xxxx toxické xxx xxxxxxxxxx,

5. poruchy xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx věku, které xx xxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx expozicí xxx xxxxxxxxxxx chrómu, xxxxx jsou toxické xxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx sloučeninami chrómu xxxx močový xxxxxxxx, XX xxxx XXX, XX + xxx., XXX, XXX a XXX, spirometrie, XXX xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, XX xxxx CRP, XX + xxx., XXX, ALT a XXX, xxxxxxxxxxx, XXX xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx 10 xxxxxx xxxxxxxx poprvé i XXX xxxxxxxx, xxxx xxxxx 2 xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx výstupní xxxxxxxxx xx nejméně pětileté xxxxxxxx XxXX 1x xx 2 xxxx

2.8. Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost k xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx závažné nemoci xxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx nemoci,

3. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x anamnéze,

4. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxxxx x prašné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky

Následná xxxxxxxxx: vyšetření v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxxx x xx 4 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx syndromu

2.9. Xxxx x xxxx xxxxxxxxxx (xx zvláštním xxxxxxxx na X x X)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, zejména

prognosticky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dutin nosních, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx nádorových xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx lze posuzovanou xxxxx uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. chronické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx sliznice nosní x vedlejších dutin xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx těm sloučeninám xxxxx, které jsou xxxxxxx pro xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxx fertility x xxxx xx fertilním xxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx jde x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x dýchacích xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, spirometrie x XXX xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účinky navíc xxxxxx sediment, XX xxxx XXX, KO + xxx., ALT x XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, spirometrie

U xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účinky xxxx xxxxxx sediment, XX xxxx XXX, KO + xxx., XXX x XXX, xx 10 xxxxxx expozice XXX vyšetření s xxxxxxxxxx x XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx niklu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, 1x xx 2 xxxx

2.10. Fosfor x xxxx xxxxxxxxxx

2.10.1. Xxxxxx xxxx

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, xxxxxxx

1. prognosticky xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

2. prognosticky xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx),

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Nemoci, x kterých xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. chronické xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

2. závažné xxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxxx kožní xxxxxx,

5. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, močový xxxxxxxx, FW xxxx XXX, XX + xxx., AST, XXX x XXX, kreatinin

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx sediment, FW xxxx XXX, KO + xxx., XXX, XXX x XXX, xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx: 1x xx rok

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.10.2. Xxxxxx x xxxx anorganické xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx

Xxxxxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

prognosticky xxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou k xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxx nemoci dýchacího xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, spirometrie

Periodická prohlídka: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.10.3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (například xxxxxxxxxxxxx – OF x trikrezylfosfát – XXX x další xx zvláštním zřetelem xx X, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx klasifikována)

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx acetylcholinesterázy v xxxx xxx 80 % xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx systému,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x ledvin,

4. xxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxxx současná xxxxxxxxxx xxxx drogová xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx xx základě xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. chronické xxxxxx xxxxxxxxx systému,

2. xxxxxxxxx xxxxxx jater a xxxxxx,

3. chronické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxx, chronické xxxxxx xxxx,

5. xxxxxxx poruchy x poruchy xxxxxxx,

6. xxxxxxxxxx xxxx drogová xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx organickým xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

8. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxx stav xxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx těm xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fosforu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx reprodukci,

9. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x 30 % xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx 2 xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, XXX, XXX, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx (základní xxxxxxx), xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx, ALT, XXX, podle závažnosti xxxxxxxx 1 xx 3x xx xxx, xxxxxxx xxxx 1x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx periferní nervový xxxxxx (opožděný efekt)

Následné xxxxxxxxx: 0

2.11. Xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. perzistující xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. alergické xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx zánětlivé xxxx nemoci,

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx předpokládané xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxxxx x xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.12. Xxxxx x xxxx anorganické x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx zvláštním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx X, X x X)

Xxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx.

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k práci, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kalcia x fosforu (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx),

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx zdravotně způsobilou x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx spojené s xxxxxxxx metabolizmu xxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, osteoporóza),

2. Xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx tuberkulóza xxxxx,

3. chronické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. chronické xxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx toxické xxx xxxxxxxxxx,

6. poruchy fertility x osob xx xxxxxxxxx věku, které xx pro tento xxxx xxxx, xxxxxxxx xxx x práce x vysokou xxxxxxxx xxx sloučeninám xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

7. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x prací x xxxxxxxxx inhalační xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: 0

2.13. Xxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (například xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, kyselina xxxxxxxxx)

Xxxxxxxx: Xx xxxx xxxxxxx xx nezařazuje xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx draselný x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému.

B. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx, xxxxxx alergických,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pouze xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: základní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.14. Ostatní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx, bromové xxxxxxxxxx - monobromomethan, 1,2, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxx)

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jater x xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx procesu.

B. Nemoci, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. chronické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx kožní,

4. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxxx nemoci xxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxx funkce štítné xxxxx x xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx uhlovodíků xxxxxxxxx x XXX, XXX

Xxxxxxxxxx prohlídka: základní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kreatinin x XXX, GMT, xxxx1 xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.15. Xxxxx a jeho xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxx: Xxxxxxxx xx pouze xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx 2.7, 2.25, 2.47, 2.53 a 7.2.1

A. Xxxxxx vylučující zdravotní xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření,

Periodická prohlídka: xxxxxxxx vyšetření

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.16. Xxx a xxxx sloučeniny

Poznámka: Vztahuje xx pouze na xxxxxxxxx expozici.

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Nemoci, u xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx na základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. závažné xxxxxxxxx nemoci,

3. chronické xxxxx nemoci,

4. závažné xxxxxx jater.

Vstupní prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní vyšetření, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x rozsahu periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.17. Xxxx uhelnatý x xxxxx zařazených xx xxxxxxxxx 4 (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx X)

X. Nemoci vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poruchy x xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx závislost,

4. prognosticky xxxxxxx anémie.

B. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zdravotně způsobilou x práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx závažné duševní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx závislost v xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxx kardiovaskulárního xxxxxxx xxxxxx ischemické xxxxxxx xxxxxxx,

6. opakované xxxxxxxxx aborty,

7. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx fertilním xxxx, xxxxx se pro xxxxx stav xxxx,

8. xxxxxxxxxxx nemoc x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, XX + dif.

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, XX + xxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.18. Xxxxx xxxxxx x xxxx

Xxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx (xxxxxx xxxx).

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. chronické xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, spirometrie

Výstupní prohlídka: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.19. Oxidy xxxx

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Nemoci, x kterých lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

2.20. Xxxxxxxxxx a xxxxxxx

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. prognosticky závažné xxxxxx nervového systému,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x drogová xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. závažné xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx a xxxxxxx závislost x xxxxxxxx

4. chronická xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

2.21. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx kategorii práce

A. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

1. prokázaná xxxxxxxxxxxxxx xx některý z xxxxxxxxxx,

2. prognosticky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx alergických.

B. Nemoci, x kterých xxx xxxxxxxxxxx osobu uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx kardiální xxxxxx x levostrannou xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxxxx, RTG xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxx prohlídek: xxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx práce x xxxxxxxxxx, dále 1x xx 1 xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.22. Xxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx dýchacích xxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, spirometrie

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, spirometrie

Výstupní xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.23. Xxxxxx (xxxxxxx xxxx – xxxxxxxxx diboran, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx)

X. Nemoci vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jater x xxxxxx,

2. prognosticky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx nemoci jater x ledvin,

2. chronické xxxxxx dýchacího xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxx nemoci xxxxxxx),

4. xxxxxxx xxxxxx centrálního x periferního xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, XXX, XXX, xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, ALT, XXX, xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

2.24. Xxxxxxxxx

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx centrálního xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poruchy a xxxxxxx chování,

3. prokázaná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx na xxxxxxx xxxxxx odborného vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxxxx xxxx periferního xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx poruchy x xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx závislost x xxxxxxxx,

4. závažné xxxxxx kardiovaskulárního xxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x ledvin.

Vstupní prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, xxxx vyšetření

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, EKG, xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxx za 6 xxxxxx, další 1x xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

2.25. Xxxxxxxxx a sulfidy (xxxxxxx)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. chronické xxxxxxxxx xxxx nemoci,

3. xxxxxxxxx xxxxxx nervového xxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nemoci, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxx nemoci,

6. xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, xxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, XXX, xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky

Následné prohlídky: 0

2.26. Amoniak x xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx lze posuzovanou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx nemoci.

Vstupní prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní vyšetření, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.27. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2.27.1. Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx (= xxxxxxxxxxxxxxx) (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx X x xx x&xxxx;xxxx, xxxxx xx takto xxxxxxxxxxxxx)

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx chování včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx syndromu,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxx chronické xxxxxx xxxxx xxxx ledvin.

B. Xxxxxx, u kterých xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx za zdravotně xxxxxxxxxx x xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxxxx xxxxxx nervového xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x anamnéze,

4. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, XXX, XXX, xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, XXX, GMT, xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky x té xxxxx, xxxxx je klasifikována xxxx karcinogen, po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1x xx 2 xxxx

2.27.2. Methylchlorid (= xxxxxxxxxxxxxxx)

X. Nemoci vylučující xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx neurastenického xxxxxxxx,

3. xxxxxxx chronické xxxxxx xxxxx x ledvin,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx chronické xxxxxx xxxxxxxxx systému.

B. Xxxxxx, u kterých xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

3. alkoholová xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, GMT, xxxxxxxxx, XX + xxx., spirometrie

Periodická prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, ALT, XXX, xxxxxxxxx, XX + xxx., spirometrie; xxxxx xxxxxxxxx xx 3 - 9 xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.27.3. Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxx (= xxxxxxxxxxxxxxx), 1,1-xxxxxxxxxxxx, 1,2,-dichlorethan, 1,1,1-xxxxxxxxxxxxx, 1,1,2-xxxxxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx C x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxxxx xxxxxx jater a xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x poruchy xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx současná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kardiovaskulárního xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx chronické xxxxxx xxxxx x ledvin,

2. xxxxxxx nemoci nervového xxxxxxx,

3. xxxxxxx duševní xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

5. prognosticky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, XXX, XXX, xxxxxxxxx, XXX

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, GMT, xxxxxxxxx, XXX

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1x xx 2 xxxx

2.27.4. Xxxxxxxxxxxx (= chlorethen) (xx zvláštním xxxxxxxx xx X)

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxxxx xxxxxx jater x xxxxxx,

2. xxxxxxx Raynaudův xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. závažné xxxxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x kterých xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx jater x ledvin,

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxx nervového systému,

4. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

5. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, XX xxxx XXX, KO + xxx., xxxxxxxxx, XXX, XXX, XXX,

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XX nebo XXX, XX + xxx., xxxxxxxxx, XXX, ALT x XXX, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x vodní xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx prohlídka (xx xxxxx expozici): xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, XX nebo CRP, XX + xxx., XXX, XXX x XXX, xxxxxxxxx, kreatinin

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1x xx 2 roky

2.28.Uhlovodíky

2.28.1. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uhlovodíky, xxxxxxxxx ropy (například xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx)

Xxxxxxxx: Pokud tyto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx benzenu xxxx 1,3-xxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx 1.2 xxxx 2.28.2.

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx centrálního xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. prognosticky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x poruchy xxxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx posuzovanou osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx kožní xxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.28.2. 1,3-xxxxxxxx (buta-1,3dien) (xx xxxxxxxxx zřetelem na X x X)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx chronické xxxxxx xxxxxxxxx systému.

B. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx k práci xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx krvetvorby,

2. xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx nemoci,

4. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, XX nebo XXX, XX + xxx., XXX, ALT x XXX.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, spirometrie, XX xxxx XXX, XX + xxx., XXX, XXX x XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx periodické prohlídky

Následné xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx výstupní xxxxxxxxx xx nejméně xxxxxxxx xxxxxxxx 1x za 2 xxxx

2.29. Alkoholy

2.29.1. Xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx, xxxxxx-1-xx, xxxxxx-2-xx (xxx-xxxxxxxx), xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx závažné duševní xxxxxxx x poruchy xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx současná xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

2. závažné xxxxxxxxxxxx poruchy,

3. chronické xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření

Periodická prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.29.2. Xxxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx zrakového nervu,

2. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx současná xxxxxxxxxx xxxx drogová xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx nemoci xxxxx a xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx kožní xxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, GMT, xxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx periodické xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.30. Xxxxxxx (ethylenglykol, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, 1,4 xxxxxxxxxx)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemoci xxxxxx x jater,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. závažné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx,

2. xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, kreatinin, XXX, XXX

Xxxxxxxxxx prohlídka: základní xxxxxxxxx, močový xxxxxxxx, xxxxxxxxx, ALT, XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.31 Xxxxx

2.31.1. Xxxxx (kromě xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx) (xxxx. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx (xxxxx), xxxxxxxxxxxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. prognosticky xxxxxxx xxxxxxx poruchy x xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x drogová xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx systému,

2. chronické xxxxxx jater x xxxxxx,

3. xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx vyšetření, ALT, XXX x kreatinin

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, XXX x xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

2.31.2. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, 2-xxxxxxxxxxxxxxxxx, 2-xxxxxxxxxxxxxx, 2-xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 2-butoxyethanol; 2-xxxxxxxxxxxxxxxxx)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, xxxxxxx

1. prognosticky xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx systému.

B. Xxxxxx, x kterých xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. závažné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx systému,

3. xxxxxxxxx xxxxxx ledvin,

4. kožní xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxx, XX + xxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxx, XX + xxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.32 Xxxxxxxx

2.32.1. Xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx (2,4,6-xxxxxxxxx-1,3,5-xxxxxxx), glutaraldehyd, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx)

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx chronické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, u kterých xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxx zánětlivé xxxxxx,

2. ekzémové nemoci x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nemoci,

3. xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.32.2. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx aldehydy (xxxxxxxxx 2-xxxxxxxxxx (furfural), xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-3-xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx) (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx X)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx chronické xxxxxx xxxxxxxxx systému.

B. Xxxxxx, x kterých xxx xxxxxxxxxxx osobu uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxxxx xxxxx nemoci, včetně xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. opakované xxxxxxxxx aborty u xxxxxx xxxxxxxx těm xxxxxxxxxxx x heterocyklickým xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxx u xxxx xx fertilním xxxx, xxxxx xx xxx xxxxx stav xxxx, jestliže xxx x xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nemoci.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, spirometrie

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.33. Xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx (například acetonitril, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx) (xx zvláštním xxxxxxxx xx X)

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx maligních tumorů x akrylonitrilu,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nervového xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poruchy x xxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. chronické xxxxxx jater x xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. závažné xxxxxxx poruchy x xxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, XXX, GMT x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, ALT, XXX x kreatinin

Výstupní xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1x xx 2 xxxx

2.34. Xxxxxxxxxx nitroderiváty (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, trinitromethan, xxxxxxxxxxxxxxxx, nitroethan, xxxxxxxxxxx)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxxxx xxxxxx jater x ledvin,

2. prognosticky xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

4. prokázaná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxx chronické xxxxxx xxxxx a ledvin,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

4. alkoholová nebo xxxx drogová xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

6. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nemoci,

7. xxxxxxxxx kožní nemoci.

Vstupní xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxxxx sediment, XX xxxx XXX, XX + xxx., xxxxxxxxx, XXX, ALT, XXX, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx sediment, XX xxxx XXX, XX + dif., xxxxxxxxx, ALT, XXX, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.35. Xxxxxxxxxx xxxxx (například xxxxxxxxx a dimethylformamid) (xx xxxxxxxxx zřetelem xx ty, které xxxx klasifikovány xxxx X, X x X)

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. prognosticky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx i periferního xxxxxxxxx systému,

2. alkoholová xxxx drogová závislost x xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. chronické xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

6. opakované xxxxxxxxx aborty u xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

7. poruchy fertility x xxxx xx xxxxxxxxx věku, xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxx o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx amidům, xxxxx jsou toxické xxx xxxxxxxxxx.

8. xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, AST, XXX, XXX, x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, XXX, XXX, x akrylamidu amyláza x xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: 0

2.36. Xxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx X a X)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxx xx terapii xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. prognosticky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kardiovaskulárního systému.

B. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxx krvetvorby,

2. xxxxxxx xxxxxx nervového xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx syndromu,

4. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. chronické kožní xxxxxx,

6. chronické xxxxxx xxxxx a xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, XX + xxx., XX xxxx CRP

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XX + xxx., XX xxxx CRP

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x expozice překračující xxxxxxxxxxx 3 xx.x-3 xx dobu xxxxxxx 6 xxxxxx v xxxxxxxxx 1x xx 2 roky

2.37. Homology xxxxxxx (například toluen, xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx))

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poruchy x xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat za xxxxxxxxx způsobilou k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx poruchy x xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx kožní xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x ledvin,

6. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní vyšetření

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření

Výstupní xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: 0

2.38. Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx methylnaftalen, xxxxxxxx, xxxxxxx)

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

1. prognosticky xxxxxxx xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx systému,

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx-6-X-xxxxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za zdravotně xxxxxxxxxx k xxxxx xx základě závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxx nemoci,

2. xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx chronické xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, XXX, XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, XXX, XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.39. Styren (xxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxx zřetelem xx X x M, xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx klasifikaci)

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, zejména

1. xxxxxxxxxxxx závažné nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx chování,

3. x xxxxxxxxxxx prognosticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx maligních xxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx základě xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx nemoci xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. závažné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

4. chronické kožní xxxxxx,

5. chronické xxxxxx xxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx u styrenoxidu

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.40. Fenol x jeho xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, hydrochinon) nebo xxxxxxxxxxxx deriváty (pentachlorfenol)

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. prognosticky závažné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x ledvin,

2. prognosticky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. prognosticky závažné xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx,

2. xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx systému,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, XXX, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx inhalační xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, XXX, xxxxxxxxx, spirometrie x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx expozicí

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

2.41. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, dinitrobenzeny, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, dinitrofenol, xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx pikrová), xxxxxxx-x-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx) (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx X, X x X, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx sloučenin xx xxxx klasifikaci)

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx krvetvorby,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nervového xxxxxxx,

4. prognosticky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx chronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx cest,

6. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, u kterých xxx posuzovanou osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxx chronické xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx chování,

5. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x močových xxxx,

6. xxxxxxxxxx x xxxx drogová xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxx xxxxxxx glukózo-6-P-dehydrogenázy,

8. xxxxxxxxx xxxxx nemoci,

9. opakované xxxxxxxxx aborty x xxxxxx expozice těm xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

10. xxxxxxx xxxxxxxxx x osob ve xxxxxxxxx xxxx, které xx xxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxx x vysokou expozicí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx toxické xxx xxxxxxxxxx,

11. xxxxxx xxxx čočky x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, XX + xxx., XXX, XXX, u trinitrotoluenu xxxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, XX + xxx., XXX, XXX x trinitrotoluenu navíc xxxx xxxxxxxxx 1x xx 3 xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: x x-xxxxxxxxx vyšetření v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pětileté xxxxxxxx 1x xx 2 xxxx

2.42. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (např. xxxxxx, x-xxxxxxxx, x-xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx, 2-xxxxxxxxxx, 4-xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx, x-xxxxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na X, X a X, xxxxx některá x xxxxxx xxxxxxxxx xx tuto klasifikaci)

A. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. prekancerózy x xxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx x močových xxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemoci xxxxx x xxxxxx,

3. prognosticky xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poruchy a xxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx závislost.

B. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a ledvin,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxx močového xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, 

6. xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

7. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx-6-X-xxxxxxxxxxxxx,

8. chronické xxxxx nemoci,

9. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx reprodukci,

10. xxxxxxx xxxxxxxxx u osob xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxx x vysokou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx pro reprodukci,

11. xxxxxxx alergické xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: u xxxxxxxx xxxxxxx - základní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx sediment, FW xxxx CRP, XX + xxx., AST, XXX x GMT

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, XX nebo CRP, XX + xxx., xxxxxxxxx, XXX, GMT. X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a močového xxxxxxxxx 2x xx xxx

Xxxxxxxxx prohlídky: x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: x karcinogenních xxxxxxxxxxxx xxxxx vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxx expozici 1x xx 2 roky

2.43. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dibenzodioxiny (xxxx. 2,3,7,8-XXXX) a xxxxxxxxxxxxx (xx zvláštním xxxxxxxx xx X)

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. zhoubná xxxxxx x po terapii,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx lze posuzovanou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx metabolismu,

2. xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxx porfyrických xxxxxx,

4. závažné xxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

7. xxxxxxx chronické xxxxxx xxxxx a xxxxxx,

8. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, XXX, XXX, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, x 2,3,7,8-XXXX xxxxxx xxxxxxxx, XX nebo XXX, KO + xxx., XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, XXX, XXX, XXX, glykémie, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, u 2,3,7,8-XXXX xxxxxx xxxxxxxx, XX nebo CRP, XX + xxx.

Xxxxx xxxxxxxxx: x 2,3,7,8-XXXX 1x xx 2 xxxx

Xxxxxxxx prohlídka: vyšetření x rozsahu periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: u 2,3,7,8-XXXX vyšetření v xxxxxxx výstupní xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1x xx 2 xxxx

2.44. Polycyklické xxxxxxxxxx uhlovodíky (xxxx. xxxxx(x)xxxxx, xxxxx(x)xxxxxxxxx, xxxxx(x)xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx(x)xxxxxxxxxxx, xxxxx(x)xxxxxxxxxxx, xxxxxxx(x,x)xxxxxxxxx, xxxxxxx, benzo(e)pyren) (se xxxxxxxxx zřetelem xx X)

X. Nemoci vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

1. závažné xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x kterých lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou x práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx chronické xxxxx xxxxxx,

3. chronické xxxxxx xxxxx a xxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, XX xxxx CRP, XX + xxx., AST, XXX, XXX, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, močový xxxxxxxx, XX xxxx XXX, XX + xxx., XXX, XXX, XXX, XXX xxxxxxxx 1x xx 2 roky, xxxxxx po 10 xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx prohlídky

Následné prohlídky: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx prohlídky xxxxxxx xx pětileté xxxxxxxx 1x xx 2 xxxx

2.45. Syntetické xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, cypermethrin, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou x práci xx xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx nemoci dýchacího xxxxxxx,

2. závažné chronické xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: 0

2.46. Xxxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxx)

X. Nemoci vylučující xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemoci xxxxx x xxxxxx,

2. xxxxxxx chronické nemoci xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx kůže.

B. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx nemoci.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxx xxxxxxxx, AST, ALT, XXX, xxxxxxxxx, u xxxxxxxxx spirometrie

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, XXX, XXX, XXX, xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.47. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXxX - xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx) (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx C, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx sloučenin xx xxxx klasifikaci)

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v xxxx xxx 80 % xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx mezí,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. chronické xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

4. pokles xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx acetylcholinesterázy x xxxx x 30% oproti xxxxxxx xxxxxxxx xxxx expozicí, x to xx xxxx xxxxxxx 2 xxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, ALT, XXX, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, XXX, XXX, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx: před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx a xx jejím xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx periodické prohlídky

Následné xxxxxxxxx: 0

2.48. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxx)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, zejména

prognosticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za zdravotně xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx kůže x xxxxxxxxx systému, prokázaná xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx,

2. xxxxxxxx poruchy krvetvorby,

3. xxxxxxxxx xxxxxx jater x ledvin.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x XX + dif.

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, x kyseliny osmičelé xxxxxxxxx x KO + xxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.49. Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poruchy x xxxxxxx chování.

B. Xxxxxx, u kterých xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxx xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxx jater x xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x rozsahu periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.50. Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx sloučeniny

Poznámka: Vztahuje xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

2.51. Sloučeniny xxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx X, pokud xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx má tuto xxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx: Vztahuje xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx krvetvorby (xxxxxxx xxxxxx),

3. chronické kožní xxxxxx,

4. závažné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxxxx spontánní xxxxxx x vysoké xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx reprodukci,

6. xxxxxxx xxxxxxxxx x osob xx xxxxxxxxx věku, xxxxx se pro xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

7. xxxxxxxxx nemoci xxxxx x ledvin.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx i XX

Xxxxxxxxxx prohlídka: x xxxxxxx vstupní xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.52. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx osobu uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

5. xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.53. Xxxx x xxxx sloučeniny

Poznámka: Xxxxx xxxx xxxxxxxx (například xxxxx xxxxx) xxx xxxxx. také 6.4. Xxxxxxxxxx produkty xxxxxxx xxxxxx

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

prognosticky xxxxxxx xxxxxxxxx nemoci jater x ledvin.

B. Xxxxxx, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxx xxxxxxxxx nemoci dýchacího xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, spirometrie, xxxx1 xxxxxxxxxxxxx nebo X-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, alfa1 xxxxxxxxxxxxx x moči, x xxxxxxxxxxxxx sloučenin xxxxx XXX hrudníku u xxxx xx 10 x více letech xx začátku xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0 xxxx x nerozpustných xxxxxxxxx xxxxx podle charakteru xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx než xxxxxxxx expozici 1x xx 2 xxxx, XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

2.54. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, propylenglykoldinitrat, xxxxxxx, propylenglykoldinitrat)

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavy,

4. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx-6-X-xxxxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxx poruchy metabolismu xxxxxx,

2. anémie,

3. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, EKG, xxxxxxxx EKG xx 50 xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, EKG, xxxxxxxx EKG xx 50 xxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

2.55. Anorganické a xxxxxxxxx kyseliny

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

prognosticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému.

B. Nemoci, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx místního dráždivého xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření

Periodická xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2.56. Xxxxxxxxxxx (xxxxxx) a xxxxxxxxxxxxxx (1-xxxxx-2,3-xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxxx) (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx X a M)

A. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx x po xxxxxxxxx xxxxx,

2. těžké imunodeficience xxxx léčba xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxx, x kterých xxx xxxxxxxxxxx osobu uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx chronické xxxxxx xxxxxxxxx systému,

4. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxx jater x xxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxxxxx kožní xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, XX xxxx XXX, XX+xxx. x XXX, XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx výstupní xxxxxxxxx 1x xx 2 xxxx po xxxxxxxx nejméně pětileté xxxxxxxx

2.57. Xxxxxxxxxxxx alkylethery x arylethery (xxxxxxxxx xxx(xxxxxxxxxx)xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) (xx zvláštním xxxxxxxx xx X)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx nemoci x xx prodělané léčbě,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx nemoci,

3. xxxxxxxxx nemoci jater x ledvin.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, XX xxxx XXX, KO+dif. x XXX, XXX, XXX, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx vyšetření, močový xxxxxxxx, FW nebo XXX, KO+dif. x XXX, XXX, XXX, XXX xxxxxxxx poprvé xx 10 letech xxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: x xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky, XXX hrudníku

Následné xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pětileté xxxxxxxx 1x xx 2 xxxx

2.58. Cytostatika (se xxxxxxxxx xxxxxxxx na X)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. zhoubné xxxxxx v xxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx imunitní xxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx na základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx alergické xxxxxx,

2. zhoubné xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x ledvin,

5. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

7. xxxxxxx xxxxxxxxx,

8. postižení xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx imunitní systém.

Vstupní xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, FW xxxx XXX, KO+dif. x AST, ALT, XXX, kreatinin

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxx xxxxxxxx, XX nebo XXX, XX+xxx. a XXX, XXX, GMT

Výstupní xxxxxxxxx: x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx prohlídky po xxxxxxx xxxxxxxx expozici 1x za 2 xxxx

3. XXXXXXXXX XXXXXXX

3.1. Xxxxxxxxxx xxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní způsobilost x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nevede x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx typu Xxxxxxxx xxxxxxx), která xx xxxxxxx xx zvýšeným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx imunodeficience xxxx xxxxx xxxxxxxxxx imunitní xxxxxx,

4. stavy xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. závažné poruchy xxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxx xx stavy xxxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxxx závažné duševní xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxxxxx současná xxxxxxxxxx nebo drogová xxxxxxxxx,

9. xxxxxxxxxxxx tendence x xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx úniku x xxxxx nehody x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

2. chronická xxxxxx,

3. xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx projevy,

5. xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XX + xxx. + xxxxxxxxxxxx XX xxxx XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XX + xxx. + xxxxxxxxxxxx XX xxxx XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: x pracovníků, u xxxxx byly xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, nebo x nichž bylo xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípustných xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx na xxxx, popřípadě xx xxxxxx dřeň, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx uvedených xxxxxx 1x za 1 - 2 xxxx xx skončení xxxxxxxx x xxxxxxx výstupní xxxxxxxxx

3.2. Xxxxxxxxxxxxxxxxx záření, xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx:

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

prognosticky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x kterých xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxxxx xxxxxx centrálního xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx obdobný xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

3.3. Tepelná xxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, xxxxxxx

1. prognosticky xxxxxxx nemoci xxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxxx,

3. xxxxxxx poruchy xxxxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x kterých xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, zejména

1. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx nemoci ledvin,

5. xxxxxxx termoregulace.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx XXX, xx 50 xxx xxxx xxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, spirometrie, XXX, x osob nad 50 xxx xxxx xxxxxxxx XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: 0

3.4. Tepelné xxxxxx, xxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxx

X. Nemoci xxxxxxxxxx zdravotní způsobilost x xxxxx, zejména

katarakta.

B. Xxxxxx, u kterých xxx posuzovanou osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx vyšetření

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky

Následné xxxxxxxxx: 0

3.5. Xxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poruchy sluchu.

B. Xxxxxx, x kterých xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx poruchy sluchu,

2. xxxxxxxxx záněty xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx ušní šelesty,

4. xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx audiometrie; XXX vyšetření a xxxxxxx xxxxxx audiometrie x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle Xxxxxxx xx 10 letech xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jak 20 % xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx screeningovou xxxxxxxxxxx nebo v xxxxxxx významné progrese xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx prohlídky

Následné prohlídky: 0

3.6. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxx krevního xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zkratem,

2. spontánní xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x středouším xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x vedlejšími xxxxxxxx xxxxxxx,

4. glaukom,

5. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vyplněnými xxxxxx pod xxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx,

7. klaustrofobie,

8. xxxxxxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx způsobilou k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx,

3. závažné xxxxxxx xxxxxxx ostrosti,

4. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, XXX, dýchacích xxxx, xxxxx, xxxxxx, krve x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx s vnitřní xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx komunikační xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

7. chronické xxxxxxxx xxxxxx,

8. chronické xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

9. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 90, xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XX, KO+dif., XXX, XXX, GMT, xxxxxxxxx, glykémie, močový xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx + xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx, spirometrie, xxxxxxxx EKG, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx prohlídka, xxx XXX xxxxxxxx x bez xxxxxxxxxx XXX

Xxxxx xxxxxxxxx: 1x xx 1 xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

3.7. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (hypobarie)

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x práci, zejména

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tlaku xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nosní x vedlejšími xxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vyplněnými xxxxxx xxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxx,

8. plicní xxxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, u kterých xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za zdravotně xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx nemoci xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zvláště xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x poruchy xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx CNS, xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx s xxxxxxx sekrecí, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. závažné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxx sluchu omezující xxxxxxxxxxx schopnosti,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx nemoci,

6. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod 90, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxx závislost x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, XX, KO+dif., XXX, XXX, GMT, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, močový xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx + zjištění xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, XXX hrudníku

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx XXX xxxxxxxx

Xxxxx prohlídek: 1x xx 1 xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

3.8. Xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní způsobilost x xxxxx, zejména

1. Xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nemoci cév x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. uznané x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx nemoc x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx z nadměrného x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxx XXX xxxxx xx horních xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. Dupuytrenova xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

5. xxxxx xx těžších omrzlinách xxxxx,

6. xxxxxx spojené x poruchou xxxxxxxxx xxxx (polyglobulie, xxxxxxxxxxxxxxxxx),

7. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxxx chladový xxxx, xxxxxxx pletyzmografie, XXX x xxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx pletyzmografie, XXX v rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxx motorické xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

3.9. Celkové xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxxxxxxxx x zánětlivé xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx na základě xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. závažné xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x podpůrného xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ústroji,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nohou.

Vstupní xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

3.10. Xxxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost k xxxxx, zejména

1. závažné xxxxxx xxxxxxx soustavy,

2. xxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

4. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxx xxxxxxxx,

2. závažné xxxxxxxxxx xxxxxx,

3. chronické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pohybového xxxxxxx,

6. porucha xxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxxx termoregulace.

Vstupní prohlídka: xxxxxxxx vyšetření, EKG, xx 50 xxx xxxx zátěžové XXX, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx pletysmografie

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, x xxxx xxx 50 xxx xxxx xxxxxxxx EKG chladový xxxx x prstová xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

4. XXXXXXX XXXXXXX ZÁTĚŽE19)

4.1. Xxxxxxx fyzická zátěž

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. prognosticky závažné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx soustavy,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxxxxx systému,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nemoci,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. chronické xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. chronické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx nemoci,

4. xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxx nemoci xxxxx,

6. xxxxxxx poruchy termoregulace,

7. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní vyšetření, xxxxxxxxxxx, XXX, u xxxx xxx 50 xxx věku xxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, spirometrie, XXX, x xxxx xxx 50 xxx věku xxxxxxxx EKG

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

4.2. Xxxxxxxxxxxx pracovní xxxxxx

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zánětlivé xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x kterých xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx xxxxxxxxx způsobilou x práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. závažné xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx nemoci xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní vyšetření

Periodická xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

4.3. Lokální xxxxxxx zátěž xxxxxxxx

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

1. prognosticky xxxxxxxxxx xxxxxx cév x xxxxx xxxxxxx končetin,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx zdravotně způsobilou x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. abnormální XXX xxxxx xx xxxxxxx končetinách,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. chronické zánětlivé x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. závažnější xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, EMG x xxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, EMG v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx středových xxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

5. XXXXXXX PSYCHOSENZORICKÉ XXXXXX19)

5.1. Xxxxxxx zátež

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, zejména

prognosticky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

xxxxxxx poruchy zraku.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx vyšetření; x xxxxxxxxxx xxxxxxxx metodou XXX (defektoskopie) se xxxxxxx xxxxx orientační xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxx xxxxxxxxx; u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX (xxxxxxxxxxxxx) se provede xxxxx xxxxxxxxxx oční xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxx metodou NDT (xxxxxxxxxxxxx) se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx oční xxxxxxxxx, včetně vyšetření xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx: x xxxxxxxxxx zkoušení xxxxxxx XXX (xxxxxxxxxxxxx) 1x xx 1 rok

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

5.2. Xxxxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx duševní poruchy x xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x alkoholová závislost.

B. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxx duševní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx kolapsové xxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. drogová x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

6. XXXXXXXXXX PŮSOBÍCÍ XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX, XXXX, POHRUDNICE X POBŘIŠNICE19)

6.1. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx fibrogenním x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, zejména

1. xxxxxxxxx pneumokoniózy (x xxx xxxxxxx poruchy),

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx primárního xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pohrudnice,

5. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxx oběhové xxxxxxxx,

7. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x spojivek,

8. x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (XxX2) xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx respiračního xxxxxxx,

9. xxxxxxx nejvyšší xxxxxxxxx expozice fibrogennímu xxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxxxx, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní vyšetření, xxxxxxxxxxx, RTG xxxxxxxx xxxxxx xx čtyřleté xxxxxxxx, xxxx 1x xx 2 roky

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, XXX hrudníku

Následné xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1x xx 2 xxxx xx xxxxxxxx x expozice xx xxxxxxx pětileté xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 1x xx 2 roky xxx ohledu xx xxxxx expozice

6.2. Prach x xxxxxxxx nespecifickým xxxxxxx

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. těžší xxxxxxxxx xxxxxxxx omezující xxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx xxxxxxxxx způsobilou k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx nemoci xxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

6.3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obloukem x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (x xxx xxxxxxx xxxxxxx),

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx primárního komplexu,

4. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ventilaci,

5. xxxxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. chronické xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. závažné xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, XXX hrudníku xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x následně xxxxx 4 xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

6.4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx radonu (x xxxxxxxxxxxx x vlivu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přeměny xxxx-xxxxxxx xxxx)

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. prekancerózy x xxxxxxx nemoci x oblasti xxxx x xxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému,

4. xxxxx xx závažném xxxxxxxxx ionizujícím xxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx lze posuzovanou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx chronické xxxxxx xxxx x xxxxxxxx,

3. xxxx xx xxxxxxx bazaliomu x xx léčbě xxxxxxxxx xxxxxx kůže,

4. závažné xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx funkčním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XX + xxx., XX nebo XXX, xxxxxxxxxxx, XXX hrudníku

Periodická xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, XX + xxx. x XX xxxx XXX, xxxxxxxxxxx, XXX xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx 1x xx 2 xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx prohlídky 1x xx 2 xxxx xx ukončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

6.5. Koksárenské xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, zejména

1. závažné xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx respiračního xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxx zánětlivé xxxx xxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému x bez xxxxxxx xxxxxxx,

2. chronické xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, XX xxxx XXX, XX + dif., XXX, XXX x XXX, xxxxxxxxxxx, XXX hrudníku

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, XX nebo XXX, XX + dif., XXX, ALT x XXX, RTG xxxxxxxx xxxxxx xx 8 xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx expozice 1x xx 2 roky

6.6. Xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx, buku, bílého xxxxxx, dubu, xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, jilmu, xxxxxxx, lípy, xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, platanu, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx dřev xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx A xxxxxxx x. 4 xxxxxxxxxxx xxxx. b) xxxxxxx č. 3 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx xxx práci

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

1. xxxxxxx chronické xxxxxx xxxxxxxxx cest, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a maligní xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx tumorů xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

X. Xxxxxx, u kterých xxx posuzovanou xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx nemoci dýchacího xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx záněty xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

3. chronické xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, XXX xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx 45 xxx xxxx rinoskopem, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx zrcátkem, xx 10 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx rinoskopem, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1x xx 2 xxxx

6.7. Xxxxxxxx x iritancia xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx rinitidu - xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx exogenní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx dýchacích xxxx,

2. xxxxxxxxx přecitlivělost na xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému, xxxxx bronchiale a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nemoci, xxxxxxx atopická x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx.

X. Xxxxxx, u kterých xxx posuzovanou osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, spirometrie

Výstupní prohlídka: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx prohlídky

Následné prohlídky: 0

6.8. Prach x xxxxxxxx dráždivým účinkem - xxxxxxxx, živočišný, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, XXX x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx obstrukce xxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bronchiale x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. závažné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. chronické xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: 0

7. XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX ZPŮSOBUJÍ KOŽNÍ XXXXXX

7.1. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx (sluneční xxxxxx, xxxxx XX záření)

Poznámka: Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 3.1., xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxx.

X. Nemoci xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x práci, zejména

1. xxxxxxxxxxxx, zhoubné xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx,

3. fotosenzitivní xxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx X (xxx expozici xxxxxxxxxx xxxxxx),

5. rosacea.

B. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxx nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx,

2. další xxxxxxxxxxx xxxxx nemoci xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

3. fototyp XX (xxx expozici xxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1x xx 2 xxxx

7.2. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nemoci xxxxxxxxxx xxxxxx

7.2.1 Xxxxxxxxx alergeny x látky, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx styku x xxxx, kontaktní xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx alergická xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx konkrétní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx konkrétní xxxxx z daného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxx nemoci.

B. Xxxxxx, u kterých xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx xxxxxxxxxxxx povahy,

2. chronický xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx 4 xxxx xxxxx alkalirezistence

Periodická prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

7.2.2. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kapalin x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx látek x xxxxxxx 2.43

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx formy xxxx s projevy xx obličeji x xxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

2. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dermatitidy,

3. xxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídky: 0

8. XXXXXXXXXX XXXXXXX

8.1. Xxxxxxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxx, x kterých xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx oslabující xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx obranyschopnost x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, radiační xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systémového xxxxxxxx kortikosteroidů nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, XX xxxx XXX, XX + dif., Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx XX, XXX hrudníku

Periodická xxxxxxxxx: základní vyšetření, XX nebo CRP, XX + xxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky, xxxx XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: za 6-12 xxxxxx po ukončení xxxxxxxx xxxxx RTG xxxxxxxx

8.2. Virové hepatitidy

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx léčba xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

X. Nemoci, x kterých lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx na xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxxx obranyschopnost xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx-XXxXx, anti XXx xxxxx, anti HCV, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx VHB20)

Periodická prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX, xxxx XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření anti XXx xxxxx, anti XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

8.3. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (XXXX)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx, zejména

těžká imunodeficience xxxx xxxxx oslabující xxxxxxxx systém.

B. Xxxxxx, x kterých lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obranyschopnost organizmu.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, XX + xxx., xxxxxxxxx XXXX (HIV)

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, XX + dif.

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx AIDS (HIV)

Následná xxxxxxxxx: za 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx AIDS (XXX)

8.4. Xxxxxxx infekční xxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, zejména

těžká xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx oslabující xxxxxxxx systém.

B. Nemoci, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx organizmu.

Vstupní xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, XX, XX + xxx., XXX, GMT

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XX, XX + xxx., XXX, GMT

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

8.5. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx oslabující xxxxxxxx systém.

B. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

chronické xxxxxx xxxxxxxxxx obranyschopnost xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, XX xxxx XXX, XX + xxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: vyšetření x xxxxxxx xxxxxxx prohlídky

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

XX. Rizika xxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx, v zařízeních xxxxxxxxxx služeb x xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kontakt x&xxxx;xxxx, xxxxxxx xxxx pacienty, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx sociálním xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx: Xxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx součástí hlasová xxxxx, platí x xxxxxxx 12.

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx drogová xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx duševní xxxxxxx a poruchy xxxxxxx.

2. xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x rozsahu periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

2. Xxxxxxxx epidemiologicky závažné

A. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k práci

Nejsou xxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou x xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x poruchy xxxxxxx,

2. nosičství podle xxxxxx právního xxxxxxxx,21) xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závislosti x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx prohlídka: 0

3. Xxxxxxx xxxxxx, opraváři xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx transportních xxxxxxxx, regálových xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x jim obdobných xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní způsobilost x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxx,

2. záchvatovité stavy x xxxxxxx pohotovost x xxxxxx vzniku,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

5. těžká xxxxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx drogová xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx,

2. závažné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

3. závažné poruchy xxxxx,

4. závažné poruchy xxxxxx,

5. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

6. funkční xxxxxxx xxxxxxxxxx aparátu, zejména xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx vyšetření

Periodická prohlídky: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx prohlídky: 0

4. Obsluha x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vozíků x xxxxxxx vysokozdvižných xxxxxx

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. prognosticky závažné xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

5. závažné poruchy xxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznat za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odborného xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. závažné xxxxxxx xxxxxxx x poruchy xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavy,

3. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx závislost x anamnéze,

4. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a funkční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx končetin, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prvků.

Vstupní xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vidění)

Periodické xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zraku (xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

5. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87 xxxx. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x silničním xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx činnost xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx do xxxxx výkonu práce xxxxxxxxxxxx další xxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxx činnost xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx práce xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx xx příloha č. 3 xxxxxxxx x. 277/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x náležitosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx důvody, xxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnostním xxxxx (xxxxxxxx o zdravotní xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xx v xxxxxxx vymezení pro xxxxxxx 2.

X. Xxxxxx, x kterých lze xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxx činnost vykonávána xxxx xxxxxxx součást xxxxxx xxxxx xxxx xxxx přepravovány xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx xx příloha č. 3 vyhlášky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx 2.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx vyšetření, orientační xxxxxxxxx xxxxx (ostrost, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx x prostorové vidění)

Lhůty xxxxxxxxxxxx prohlídek: 1x xx 6 let, xx xxxxxxxx 50 xxx xxxx 1x xx 4 xxxx, x xx při xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx 1; 1x xx 4 xxxx, xx xxxxxxxx 50 xxx věku 1x xx 2 roky, x xx při xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx 2 xx 4

Xxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

6. Xxxxxxx xxxxxxxx center x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jejichž xxxxxxx by xxxxx xxxxx k ohrožení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx následkům

A. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a poruchy xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavy,

3. závažné xxxxxxxxxxxxxxx poruchy xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. prokázaná xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo drogová xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vědomí.

B. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx chování,

2. xxxxxxxxxx xxxx drogová xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx řeči,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxx pohybového xxxxxxx znemožňující xxxxxxxx xxxxxx x zařízení.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx: xx věku xx 50 xxx 1x xx 2 xxxx, nad 50 xxx 1x za 1 rok

Výstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

7. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx22), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx jednoho xxxxx 50 xX x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx větším xxx 100 xX, obsluha xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x tlakových xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 40&xxxx;000 kcal (136&xxxx;360 xX), obsluha x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx zařízeních xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx25)

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx x kolapsové xxxxx,

4. xxxxxxx nekorigované xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx alkoholová xxxx drogová závislost.

B. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx chování,

2. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

4. xxxxxxx poruchy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxx nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: xxxxxxxx vyšetření

Lhůty xxxxxxxxx: xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx 1x xx 2 xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídky

Následné prohlídky: 0

8. Práce x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx: Pro xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx oxidu xxxxxxxxxxx xxxxx položka 6.1.

X. Xxxxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kognitivních a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx v podzemí,

2. xxxxxxx duševní poruchy x xxxxxxx chování, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vědomí nebo xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kardiovaskulárního a xxxxxxxxx xxxxxxx,

6. klaustrofobie.

B. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx posuzovanou xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vědomí x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

2. závažné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxx zdatnost,

4. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní vyšetření, XXX, RTG hrudníku

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX po 2 xxxxxx, RTG xxxxxxxx - xxxxxx xx 4 letech, xxxxxxxx xxxx po 2 xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx: ve xxxx xx 50 xxx 1x za 2 roky, nad 50 xxx 1x xx 1 xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX hrudníku

Následné xxxxxxxxx: 0

9. Xxxxx xx výškách xxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx hloubkou, xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanoveno xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xxxxxxx

1. vertigo xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx závažné xxxxxxxxxx x kolapsové xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx prostorového xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxx poruchy x xxxxxxx chování,

5. současná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Nemoci, x xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx osobu uznat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména

1. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

2. xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx bezvědomí,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, porucha xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxxx znemožňující xxxxxxxxxx a percepci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. závažné xxxxxxx xxxxxxx x poruchy xxxxxxx,

7. xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx rovnováhy xxxxxx Rombergova testu

Výstupní xxxxxxxxx: základní vyšetření

Následné xxxxxxxxx: 0

10. Xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Nemoci xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, zejména

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemoci xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. prognosticky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x poruchy xxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx percepci xxxxxxxxxxx signálů x xxxxx,

8. současná prokázaná xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilou k xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx soustavy, dýchacího xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

6. chronické xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

7. xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx,

8. alkoholová x xxxxxxx závislost x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx XXX, spirometrie

Periodická xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, spirometrie, xxxxxxxx XXX xx 2 letech xx 50 let xxxx, xx 50. xxxx xxxx 1x xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx: xx xxxx xx 50 let 1x xx 2 xxxx, xxx 50 xxx 1x za 1 xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

11. Xxxxx x xxxxxxxxxx a epidemiologicky xxxxxxxxx oblastech xxxxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kardiovaskulárního xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx závažné nemoci xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx duševní xxxxxxx x xxxxxxx chování,

4. xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxx xxxxxx a xxxxx.

X. Xxxxxx, u kterých xxx posuzovanou osobu xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx

5. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

6. imunodeficience,

7. závažné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx chování.

Vstupní xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, XX + xxx., XXX, ALT XXX, xxxxxxxxx, kreatinin, xxxxxxxx, XXX, psychiatrické x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výjezdu na xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

12. Hlasová xxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx k práci, xxxxxxx

1. těžká xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx hyperkinetická xxxxxxxx.

X. Xxxxxx, u xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dýchacích xxxx a hlasivek,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx x. xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx hlasivek,

6. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: základní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prohlídka: základní xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x rozsahu periodické xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

13. Xxxxx práce

A. Nemoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

2. prognosticky xxxxxxx xxxxxxx poruchy a xxxxxxx chování,

3. prognosticky xxxxxxx nemoci kardiovaskulárního x xxxxxxxxx systému,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx závislost.

B. Xxxxxx, x xxxxxxx xxx posuzovanou osobu xxxxx xx zdravotně xxxxxxxxxx x xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx duševní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. závažné xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xxxx alkoholová xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

6. závažné xxxxxxx xxxxxxxxxx rytmu,

7. xxxxxxx xxxxxx gastrointestinálního xxxxxxx.

Xxxxxxx prohlídka: základní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: 1x xx 2 xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

14. Xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx s rizikem xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx rizik, x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx ve spolupráci x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

2. prokázaná xxxxxxxx alkoholová xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx poruchy vědomí.

B. Xxxxxx, u kterých xxx posuzovanou xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx závěru xxxxxxxxx vyšetření, zejména

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx charakteru x xxxx příslušného xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx odborná xxxxxxxxx xxxxx charakteru x míry xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx: 0

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx k provedení xxxx stanoveny přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 79/2013 Xx. xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx v xxxxxxx s §18 xxxxxxxx x. 79/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx.

2. Pracovnělékařské xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 79/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 79/2013 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx č. 79/2013 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx, se xxxxxxxx x termínech xxxxxxxxxxxx xx provedení xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 1 nebo 2, xxxxx jiné xxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 436/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.12.2017


Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 79/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 3.4.2013.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

436/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 79/2013 Xx., x xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 373/2011 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx posudkové péče)

s xxxxxxxxx xx 15.12.2017

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xx. 45 xxxx. 3 písm. x) x x), xx. 45 xxxx. 4, xx. 47 x čl. 49 xxxxxxxx Rady 2013/59/Euratom xx xxx 5. xxxxxxxx 2013, kterou xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx standardy xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx směrnice 89/618/Xxxxxxx, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Xxxxxxx a 2003/122/Euratom.

Čl. 10 xxxx. 2 xxxxxxxx 2003/10/ES x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) (sedmnáctá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx. 16 xxxx. 1 xxxxxxxx 89/391/EHS).

Čl. 9 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx 90/270/EHS xx xxx 29. xxxxxx 1990 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx xx zobrazovacími xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu xx. 16 xxxx. 1 xxxxxxxx 89/391/XXX).

Xx. 14 xxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 2014/112/EU ze xxx 19. prosince 2014, xxxxxx xx provádí Xxxxxxxx dohoda o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pracovní doby x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dopravy xxxxxxxx Xxxxxxxxx svazem vnitrozemské xxxxxx (XXX), Evropskou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx (ETF).

2) Vyhláška č. 145/1988 Sb., o Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 309/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx další požadavky xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx pracovněprávní xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxxxxxx xxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx zákona x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx České republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx z xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu xx pozemních komunikacích x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx provozu), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 361/2003 Sb., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 585/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx zajišťování (xxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 101/1995 Sb., xxxxxx se xxxxxx Řád xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxxxxx dráhy a xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 493/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vydání nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxxxx č. 352/2003 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sborů xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx dobrovolných xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx č. 211/2010 Sb., x soustavě xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
6) §57 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 373/2011 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu č. 431/2009 Sb., x zavedení Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx funkčních xxxxxxxxxx, disability a xxxxxx (XXX).
8) Xxxxxxxx č. 432/2003 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx prací xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx biologických xxxxxxxxxxx xxxxx, podmínky odběru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x náležitosti xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 211/2010 Sb., xxxxxxxx č. 277/2004 Sb. x xxxxxxxx č. 493/2002 Sb., o xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx x vydání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu x o obsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
10) Xxxxxxxx č. 98/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

11) Například xxxxx č. 263/2016 Sb., atomový xxxxx, xxxxx č. 361/2000 Sb., xxxxx x. 361/2003 Xx., xxxxxxxx č. 393/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) Xxxxx č. 263/2016 Sb.

13) Xxxxxxxxx §45 xxxx. 2 xxxxxx x. 373/2011 Xx.
14) Zákon č. 22/1997 Sb., x technických xxxxxxxxxxx na výrobky, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
15) Zákon č. 350/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (chemický xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
16) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1272/2008, x xxxxxxxxxxx, označování a xxxxxx xxxxx x xxxxx, x změně x zrušení směrnice 67/548/EHS x 1999/45/ES x x xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1907/2006, xx znění nařízení xxxxxx (XX) č. 790/2009 a nařízení Xxxxxx (XX) č. 286/2011 ze xxx 10. xxxxxx 2011, xxxxxx se xxx xxxxx přizpůsobení vědeckotechnickému xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1272/2008 x klasifikaci, xxxxxxxxxx a balení xxxxx a xxxxx.
17) Xxxxxxxxx §238 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx č. 180/2015 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxx xx xxxxx devátého měsíce xx xxxxxx, o xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx, za xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx na povolání (xxxxxxxx x zakázaných xxxxxxx x pracovištích).
18) §13 x 14 xxxxxxxx xxxxx x. 361/2007 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.
19) Xxxxxxxx xxxxx č. 361/2007 Sb.
20) Xxxxxxxx č. 537/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21) §53 xxxxxx x. 258/2000 Sb., xx znění zákona x. 267/2015 Xx.
22) §21 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx činnosti, výbušninách x x státní xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

24) Xxxxxxxx xxxxx č. 276/2015 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobené xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 224/2016 Xx.

25) Xxxxxxxx č. 50/1978 Sb., x xxxxxxx způsobilosti x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 98/1982 Xx.