Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.07.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2020.


Zákon o ochraně ovzduší
201/2012 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ §1 §2

ČÁST DRUHÁ - ZNEČIŠTĚNÍ A ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Přípustná úroveň znečištění §3

Přípustná úroveň znečišťování §4

Posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění §5

Zjišťování a vyhodnocení úrovně znečišťování §6

Informační systém kvality ovzduší §7

ČÁST TŘETÍ - NÁSTROJE KE SNIŽOVÁNÍ ÚROVNÍ ZNEČIŠTĚNÍ A ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Národní program snižování emisí České republiky §8

Programy zlepšování kvality ovzduší §9

Smogová situace §10

Stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší §11 §12

Změna a zánik povolení provozu §13

Nízkoemisní zóny §14

Poplatek za znečišťování §15

ČÁST ČTVRTÁ - POVINNOSTI OSOB A KRITÉRIA UDRŽITELNOSTI BIOPALIV

Povinnosti osob §16

Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje §17

Databáze odborně způsobilých osob §17a

Povinnosti osob nakládajících s vybranými výrobky pro opravy nátěru silničních vozidel, barvami a laky §18

Povinnost zajistit minimální množství biopaliv za kalendářní rok §19

Povinnost zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku §19a

Oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku §19b

Jistota §19c

Vrácení jistoty v případě splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv za kalendářní rok §19d

Použití jistoty v případě nesplnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv za kalendářní rok §19e

Povinnost snižování emisí skleníkových plynů z motorového benzinu nebo motorové nafty za kalendářní rok §20 §20a §20b

Povinnost zajistit minimální snížení emisí skleníkových plynů z motorového benzinu nebo motorové nafty v průběhu kalendářního roku §20c §20d

Oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální snížení emisí skleníkových plynů z motorového benzinu nebo motorové nafty v průběhu kalendářního roku §20e

Kritéria udržitelnosti biopaliv §21

ČÁST PÁTÁ - OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A PŘESTUPKY

Opatření ke zjednání nápravy a zastavení provozu stacionárního zdroje §22

Přestupky fyzických osob §23

Společné ustanovení k přestupkům fyzických osob §24

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §25

Společná ustanovení k přestupkům právnických a podnikajících fyzických osob §26

ČÁST ŠESTÁ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY A ČINNOSTI NA PODPORU VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY

Orgány ochrany ovzduší vykonávající správní činnosti na úseku ochrany ovzduší §27

Postup kontrolních orgánů §28 §29

Zpřístupňování informací §30

Poskytování údajů §31

Autorizace §32 §33 §33a

Povinnosti autorizovaných osob §34

Pověřené osoby §35 §36

ČÁST SEDMÁ - PŘECHODNÉ REŽIMY PRO SPALOVACÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE

Přechodný národní plán §37

Spalovací stacionární zdroje s omezenou životností §38

Spalovací stacionární zdroje dodávající teplo do soustavy zásobování tepelnou energií §39

ČÁST OSMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §40

Přechodná ustanovení §41 §42

Zrušovací ustanovení §43

ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST §44

Příloha č. 1 - Imisní limity a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok

Příloha č. 2 - Vyjmenované stacionární zdroje

Příloha č. 3 - Seznam zón a aglomerací

Příloha č. 4 - Výčet typů stacionárních zdrojů, které provádějí jednorázové měření emisí znečišťujících látek, pro které nejsou stanoveny specifické emisní limity, a stacionárních zdrojů, které provádějí kontinuální měření emisí, a rozsah měřených znečišťujících látek a provozních parametrů

Příloha č. 5 - Obsah programu zlepšování kvality ovzduší

Příloha č. 6 - Smogové situace a podmínky jejich vzniku a ukončení

Příloha č. 7 - Obsahové náležitosti žádosti o povolení provozu

Příloha č. 8 - Výjimky z omezení provozu v nízkoemisních zónách

Příloha č. 9 - Sazby poplatků za znečišťování a koeficienty úrovně emisí

Příloha č. 10 - Minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroje o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším pro účely uvádění výrobků na trh

Příloha č. 11 - Minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění

Příloha č. 12 - Požadavky na obsah národního programu snižování emisí České republiky

č. 369/2016 Sb. - Čl. II

č. 172/2018 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 313/2017 Sb.

INFORMACE

201
ZÁKON
ze xxx 2. xxxxxx 2012
x xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx předcházení znečišťování xxxxxxx a snižování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx byla xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ekosystémy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx regeneraci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx postižených x důsledku xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Tento xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx,

x) přípustné xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úrovně znečištění x znečišťování ovzduší x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a znečišťování xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx osob a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) práva a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx benziny xxxx xxxxxxxxx naftu do xxxxxxx daňového xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx dodávají xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx motorové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx (xxxx xxx "dodavatel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nafty") x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx sledování x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx hmot x xxxxxxx.

(3) Tento xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx2) xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx xxx odstraňování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx pohrom x xxxxxx xxxxxxxxxxx událostí, xxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů3).

(4) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 98/34/ES xx xxx 22. xxxxxx 1998 x xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx 98/48/ES.

§2

Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx ovzduší x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx svou xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx může xxx xxxxxxxx účinky xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) znečišťováním (xxxxx) vnášení xxxxx xxxx xxxx znečišťujících xxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látky x xxxxxxx (xxxxx) xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx povrch xx jednotku času,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dále xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx nebo by xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x výzkumu, vývoji xxxx xxxxxxxx nových xxxxxxx x procesů,

f) xxxxxxxx zdrojem xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx pohyblivá, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spalovacím xxxxxxx, xxxxx tento slouží x xxxxxxxxx pohonu xxxx xx zabudován xxxx xxxxxxx součást xxxxxxxxxxxxxxx vybavení,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdrojem xxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx oxidují xxxxxx xx xxxxxx využití xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx skutečně xxxxxxxxx; xxxx-xx taková osoba xxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) emisním limitem xxxxxxx xxxxxxxxx množství xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx znečišťujících xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xx stacionárního xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx množství xxxxxxxxxxxx xxxxx vnesené xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx limitem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pevném, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx spalování xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) těkavou xxxxxxxxxx xxxxxx (XXX) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx 20 xX má xxxx par 0,01 xXx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jejího xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx organická xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, aniž xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, produktů xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx povrchového napětí, xxxx změkčovadlo xxxx xxxx ochranný xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xxxxxxx odpadu nebo xxxx zpracování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx látek, xxxxx by xxx xxxxx xxxxx x xxxxx úrovni xxxxxxxxxxxx xxxxxx spálení odpovídajícího xxxxxxxx xxxxxxx plynu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx určený x xxxxxxxxx zpracování xxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroj, xx xxxxxx xxxx než 40 % tepla xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx kterém xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nafta, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx, vodík, xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, drážních vozidel xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cestách xxxxxx rekreačních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx pro dopravní xxxxx elektřina xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů xxxxxxxxx v ekvivalentu XX2 xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hmoty pro xxxxxxxx účely xxxx xxxxxxxxx xxx dopravní xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx hodnotou xxxxxxxxxxx, xxxx energií xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) emisemi xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pohonné hmoty xxx dopravní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx celkové xxxxx xxxxxxx xxxxx XX2, XX4 x X2X, které jsou xxxxxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxx přimíšených xxxxxx, xxxx elektřině, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx procesu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx elektřiny xx těžby xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx dopravu, xxxxxxxxxx x zpracování, xx po spalování, x to xxx xxxxxx na to, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů, x xxxx dojde xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení, kde xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

XXXX DRUHÁ

ZNEČIŠTĚNÍ X XXXXXXXXXXXX

§3

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx jsou uvedeny x příloze č. 1 x xxxxxx zákonu. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx při výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a xxx xxxx x xxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx venkovních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx určena xxxxxxxx xxxxxx, emisními stropy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x přípustnou xxxxxxxx xxxxx.

(2) Emisní xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx každém xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx ovzduší. Xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx skupiny x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 písm. x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx specifických xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x povolení xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. d) xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxx daný xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xx stanovují xxx xxxxxxxxxxx zdroj, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx4) xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx stropy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx pod xxxx 9.1. xx 9.24. x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu, x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxx organické látky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx emisní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 50 MW x vyšším xxxxxxxxxxx xxxx těžené v Xxxxx republice x xxxxxxxxxx konstruovaných xxx xxxx palivo, u xxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxxx stanovený xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxxx-xx jej xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tepelného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx celkové projektované xxxxxxxx xxxxxx stacionárních xxxxxx se jmenovité xxxxxxx příkony spalovacích xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx sčítají, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx ve stejné xxxxxxxxxx4) a x xxxxxxx dochází nebo xx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx společným xxxxxxxx xxxx komínem xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx průduchů. Xxxxx xx xxxxxxxx jmenovitých xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx kapacit xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kapacity xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx přílohy č. 2 x tomuto zákonu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx do přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx tyto xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů, jejichž xxxxxxxxxx příkony xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu xxx xxxxxxxx xx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx do přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx výrobce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jmenovitý xxxxxxx xxxxxx, vypočte xx xxxx xxxxx jmenovitého xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx tepelné xxxxxxxxx, xxxxxxxx výpočtem x xxxxxx dostupných xxxxxxxxx.

(8) Odstavec 7 xx xxxxxxxxx u

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1987, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxx 50 XX x xxxx; x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příkony xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx jedná o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx dochází xx xxxxxxxxxxxx společným xxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů x xxxxxxxxxx tepelném xxxxxxx nižším xxx 15 MW; xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx 50 XX a xxxx,

x) spalovacích xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 300 xX x nižším, xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxxxx zdroje xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 8. v příloze č. 2 k tomuto xxxxxx; tyto stacionární xxxxxx se xxxxxxx xxxx, xxxx-xx umístěny xx xxxxxx provozovně4),

e) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpouštědla, xxxxx xxxxxx spadají pod xxxxxx kód xxxxx přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx; xxxx zdroje xx xxxxxxx, jsou-li xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx to, xxx xxxxxxxx xxxxxxx projektované xxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, způsob xxxxxxxxx specifických emisních xxxxxx x povolení xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, technické xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x činností nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje, xxxxxx xxxxxxxxx emisních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, a xxxxxxxxxx tmavost kouře, xxxxxx xxxxxx zjišťování x xxxxxxxx, za xxxxxxx xx považována xx xxxxxxx.

§5

Posuzování x xxxxxxxxxxx xxxxxx znečištění

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výsledné xxxxxx znečištění x xxxxxxxx limity xxxxxxxxxxx x příloze č. 1 k xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxx") x xxx xxxx, která xx xxxxxxxx aglomerací s xxxxxx obyvatel xxxxxx xxx 250 000 (dále xxx "aglomerace"). Seznam xxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 3 k tomuto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provádí ministerstvo xxxxxxxxxxxx měřením, výpočtem xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxx x zóně xxxx xxxxxxxxxx došlo x xxxxxxxxxx dolní xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x aglomeracích xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nebo horní xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx monitoringu x xxxx síť xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx") xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 písm. x). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx autorizovanou xxxxx x způsobu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a způsob xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx kvality xxxxx, xxxxxx hodnocení xxx x aglomerací, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx stacionární xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx stacionární xxxxxx x referenční xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx znečištění.

§6

Xxxxxxxxxx a vyhodnocení xxxxxx znečišťování

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx zjišťuje xxxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx má xxxxxxxx specifický xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxx, x znečišťující xxxxx, xxx xxx má xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x

x) x stacionárního xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx látek xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx stacionárního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xxx xxxxx, x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředky, měřením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo v xxxxxxx vybraných stacionárních xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx zjištění xxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů, x xxxxxxx tak s xxxxxxx xx jejich xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx ke xxxxxx xx složení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx x jiném místě, xxxxx xx přesně xxxxxxxxxx xxxxxxx referenčního xxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxx zdroje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na každém x xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 písm. x) stanoveno xxxxx.

(4) Xxxxxx znečišťování xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měřením xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kontinuálním xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx autorizované xxxxx podle §32 xxxx. 1 písm. x). Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedeného x příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxx.

(5) Kontinuálním xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 4 k tomuto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednorázovým xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx xx xxxxxxxxxx rok. Xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kalibrace kontinuálního xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s určenými xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "inspekce") xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zjištění xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Protokol o xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx krajskému xxxxx. Xxxxx měřením xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx správnost xxxxxxxx xxxxx odstavce 5.

(7) Za xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx považuje xxxxx takové xxxxxx, xxxxxxx předchází xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 5 pracovních xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx ke xxxxx xxxx xxxxxxx termínu xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx označeného xxxxx 1.1., 1.2. xxxx 1.3. x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úroveň xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx provozní xxxxxx, stanovené xxxxxxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx, nepřekročí 500 xxxxx ročně, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx tří xxxxxxxxxxxx xxx. To xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 7 xxxx 8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 50 XX a xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx x xxxxxxx na xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, podmínky x xxxxxxxxx zjišťování xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ověřování, vyhodnocení x xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hodin.

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úrovní xxxxxxxxxx xxxx ministerstvo x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvality xxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx jsou vedeny xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx kterém xxxx vedeny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx inventuru, xxxxxxxxxxx xx zjišťování xxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťujících xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx, x emisní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx množství xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxx do ovzduší x dalších kalendářních xxxxxx. Při provádění xxxxxx inventury x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx ministerstvo xxxx xxxxxxx schválenými v xxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ovzduší xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx států. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 10 µx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 50 % (xxxx xxx "xxxxxxx PM10"), x xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx filtrem xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 2,5 µm xxxxxxxxxx xxxxxxxx 50 % (dále jen "xxxxxxx XX2,5"), vůči xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x emisích.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XX XXXXXXXXX ÚROVNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX

§8

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx

(1) Za účelem xxxxxxx celkové xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ústředními xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx"). Požadavky xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 12 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx národní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Evropské xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 4 xxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v národním xxxxxxxx xx 18 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx emisí xxxx xxxxxxxx riziko xxxxxx xxxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) V případě, xx xx x xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 xx 3 x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stanovený x xxxx příloze v xxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx, než xx xxx xxxxxxxxx maximální xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx krajem xxxx xxxx x samostatné xxxxxxxxxx xx 18 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx došlo x xxxxxxxxxx imisního limitu, xxx xxxxx zónu xxxx aglomeraci xxxxxxx xxxxxxxxxx kvality xxxxxxx. Xxxxxxx zlepšování kvality xxxxxxx schvaluje xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx obsah xxxxxxxx xxxxxxxxxx kvality ovzduší xxxx uvedeny v příloze č. 5 x tomuto xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx limitu bylo xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx stropy stanovené x programu zlepšování xxxxxxx xxxxxxx zohlední xxxxxxx úřad x xxxxxxxxxx povolení xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. d) x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x).

(4) Xxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx byla xxxxxxx x xxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxx xxxxxxx ovzduší, x xxxxx svých xxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx co xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx tato xxxx x xxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x návaznosti na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Ministerstvo ve xxxxxxxxxx s příslušným xxxxxxxx úřadem xxxx xxxxxxx úřadem x x xxxxxxxxxx krajem xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktualizuje xxxxxxx xxxxxxxxxx kvality xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx 4 xxxx.

§10

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx stav xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx úroveň xxxxxxxxxx xxxxxx siřičitým, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx PM10 xxxx troposférickým xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx neprodleně xx xxxxxxx xxxxxxxxxx informačním xxxxxxx x x xxxxxxx. Xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx úřady, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx obce, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxx případy xxxxxxxxxx regulační prahové xxxxxxx podle přílohy č. 6 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 odst. 4 xxxx. g) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxx významně xxxxxxxxxx x xxxxxx znečištění. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx a xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technikami xxxxxxxxxxx x závěrech o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxx.

(4) Xx-xx xx xxxxx, xxxx xxxx pro xxxxxxx vzniku xxxxxxx xxxxxxx regulační xxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx silničních xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx řád xx xxxxxx, je-li xxxxxx, že omezení xxxxxxx vozidel v xxxx xxxxxx xxxxxxx xx snížení xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx obec xxxxxx xxxxxxxx5) a xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Odbornou xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ministerstvo.

(5) X xxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §14, jsou xxxxxxxx xx omezení xxxxxxx silničních xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jako zvláštní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x bez xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx jí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x riziku xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Stanoviska, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

§11

(1) Ministerstvo xxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zásadám xxxxxxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxx pořizování,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx x umístění xxxxxx xxxxxxx komunikace x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proudu 15 xxxxx x xxxx xxxxxxx xx 24 xxxxx x xxxxxxxxx období nejméně 10 let (xxxx xxx "xxxxxxx komunikace") x xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx nad 500 xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu6),

c) xxxxxxxxxx x kvalifikaci xxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje využívajícího xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx provozována; xxxx xxxxxxxxxx nenahrazuje xxxxxxx stanovisko a xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx d) x xxxxxxx xx xxx , zda xxx x xxxxxxxxxxx zdroj, xxxxx provozovatel xx xxxxxxx plnit stejné xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxx zákonem stanoveny xxxxxxxxxxxxx stacionárního xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 x xxxxxx zákonu. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

1. zda xx xxx xxx daný xxx stacionárního xxxxxx xxxxxxxxxx rozptylová xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx látky,

2. xxx xxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5,

3. xxx xx xxx xxx daný xxx xxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx součást povolení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. d),

4. xxxxxx limity, podmínky xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx úrovně znečišťování xxx daný xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x průběhu xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx6),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu6),

d) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "povolení xxxxxxx").

(3) Xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v příloze č. 2 x tomuto xxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx6). Xxxxxxx stanovisko xx nevydává x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx odpadních xxx xx xxxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výrobky xxxxxxxxxx XX podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu12).

(4) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), x xx xx 15 xxx ode xxx doručení xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx nedohodne xxxxx.

(5) Xxxxx xx provozem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx označeného xx xxxxxxx X x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx znečištění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x bodech 1 x 3 přílohy č. 1 x tomuto xxxxxx xxxx je jeho xxxxxxx x této xxxxxxx xxx překročena, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx xxx současném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zachování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx látku (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx označeného ve xxxxxxx X v příloze č. 2 pro xxxxx xxxxxxxxxxxx látku neuloží, xxxxx xxx ni xxxxx xxxx stanoven xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pozemní xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx, zda xxxxxxx x překročení xxxxxxxxx x imisních limitů xxxxx xxxxxxxx 5, xx použije xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx 1 xx2 xxxx xx xxxxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejňuje xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx dosahovány xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx x x xxxxx xxxxx, především xxx, kde xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx téže xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx opatření navrhuje xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx stanovena opatření xx snížení xxxxx x xxxxxxxxxxx stacionárních xxxxxx xxxx jiná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroji, který xx současně provozovatelem xxxxxxxxxxx stacionárního zdroje, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahrnout opatření xx snížení xxxxx xxxxxxxxxxx v předchozím xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx stacionárního xxxxxx uvedeného v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx úřad xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stávajícího xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje xx provozu může xxxxx nejdříve xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxxxxx stacionárního xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx neuvedených x příloze č. 2 k xxxxxx zákonu xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxx krajským xxxxxx, xxxxxxxxx o vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx stacionárního xxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx znečištění, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje xx xxxxxxx xxxx vydání xxxxxxxxxxxx souhlasu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx kompenzační opatření.

(8) X xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x x) předloží žadatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. d). Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6), xxxxxxxx žadatel tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx posudku xx xxxxxxxxxx xx spalovací xxxxxxxxxxx xxxxxx označené xxxx 1.1. xx 1.4. x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu xxxxxxxxx výlučně xxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelném příkonu xx 5 MW xxxxxx, xx spalovací xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1.2. x 1.3. v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx x celkovém xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 5 XX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx palivo, pokud xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx energie x xxxxxx xxxxxxxx hodiny xxxxxxxxxx 300 hodin x xxxxxxxxxxx roce, x dále xx xxxxxx x změnách xxxxxxxx provozu, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx projektovaného xxxxxx xxxx kapacity xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx technické podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxx specifický xxxxxx limit.

(9) X xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x řízení x změně xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx k navýšení xxxxxxxxxxxxxx výkonu nebo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxx xx sloupci X x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx znečišťující xxxxx, xxxxx xxxx stanoven xxxxxx xxxxx x xxxxxx 1 až 3 přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx, zpracovanou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §32 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx studie xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxx xxxx 1.1. xx 1.4. x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výlučně xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 5 XX včetně, xx xxxxxxxxx stacionární xxxxxx xxxxxxxx kódy 1.2. x 1.3. x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelném xxxxxxx xx 5 MW xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx kapalné xxxxxx, xxxxx slouží xxxx xxxxxxx xxxxxx energie x jejich provozní xxxxxx xxxxxxxxxx 300 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, x na xxxxxxxxxxx xxxxxx označené xxxxx 3.1. v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx spalující xxxxxxx xxxxx xxxx o xxxxxxxx jmenovitém xxxxxxxx xxxxxxx xx 1 XX. Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx studie se xxxx nevztahuje xx xxxxxxx, xxx dochází x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b), jde-li x spalovací stacionární xxxxx x jmenovitém xxxxxxxxxxx výkonu 300 XX a xxxxxx, xx povinen xxxxx xx žádostí x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odůvodněné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podmínek:

a) xxxx dostupná vhodná xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavba xxxxxxxxxxx zařízení,

c) xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 7 k xxxxxx zákonu.

§12

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx stanoviska x povolení provozu xxxxx §11 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxx ministerstvo, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx znečištění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx imisní xxxxx x bodech 1 x 2 přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx znečišťujících xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx 3 x 4 přílohy č. 1 x tomuto zákonu, x úrovním znečištění xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. x) a k xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x to xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

(3) Xxxxxxx stanovisko xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x), §11 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xxxx §11 xxxx. 3 x povolení xxxxxxx stacionárního xxxxxx x případě, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx6), xxxxxxxx xxxxxxxx umístění xxxx xxxxxxxxx stacionárního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pozemní xxxxxxxxxx. X xxxxxxx uložení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx kompenzačních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 písm. x) x §11 xxxx. 2 písm. x) také xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Povolení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) způsob, podmínky x četnost xxxxxxxxxx xxxxxx znečišťování,

c) xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx provozovnu4), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx součástí,

d) xxxxxxxx xxx, jedná-li se x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx sloupci X v příloze č. 2 x xxxxxx zákonu; xxxxxxxx řád xxxxxxxx xxxxxx technickoprovozních parametrů x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s podmínkami xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx provozního řádu xxxxx písmene d),

f) xxxxxxxx provádění xxxxxxxx x xxxxxxx technologií xxxxxxxxxxxxx x provozem xxxx zajištěním provozu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx provozu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §10 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud byla xxxxxxx,

x) v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu x určení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, specifikaci minimálních x maximálních xxxxxxxxxxxx xxxx nebezpečných xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx teplo x maximální obsah xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pentachlorfenolu, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6), xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; nejdéle xx 6 měsíců xx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx zkušební provoz xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx splněny podmínky xxxxx §11 xxxx. 10 xxxx. a) xx x), xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx nezbytného xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu6).

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) a §11 odst. 2 xxxx. x) nelze xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx stavba umisťuje x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6). Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 2 xxxx. c) xxxxx vydat xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx povolení, xxxxxx xx stavba xxxxxxxx a povoluje, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6). Xxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §11 odst. 1 xxxx. d) xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx stavby, xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxx kolaudační souhlas xxxxx xxxxxxxxxx zákona.

(7) Xxxxxxxx provozu xxxx xxxxxxx xxxx vydat xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxxx x xxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx být xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx tepelně xxxxxxxxx odpad, xxx xxxxxxxx provozu xxxxx xxxxxxx xx dobu 25 xxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx zašle xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxxx na vědomí. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx ovzduší xxxxx §7.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stacionárního zdroje a xxxxxxx komunikace x xxxxxx znečištění xxxxx §11 xxxx. 5.

§13

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) U xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zlepšování xxxxxxx ovzduší xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvek x xxxxxxxxxx imisního xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 1 až 3 přílohy č. 1, xxxxxxx xxxxxxx xxxx možnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx specifických emisních xxxxxx, doplňujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxx xxxxxxxx stropů. Zjistí-li, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx vynaložení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx provozovatele, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látek, xxxxx xxxx stanoven xxxxxx xxxxx x bodě 3 přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx, se xx opatření xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxx, xxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §11 xxxx. 2 xxxx. x), jím xxxxxx xxxxxxxx změní, xxxxx-xx ke xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §12 odst. 4 x v xxxxxxxxx podle §37 xxxx. 6, §38 xxxx. 1 x §39 xxxx. 2.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx vážného xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 8 xxx.

§14

Xxxxxxxxxxx zóny

(1) Xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dopravy xx xxxx xxxxx xxxx jeho části xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx motorových xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxx"), xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxx motorová xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x uvedením xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx motorová vozidla xxxxxxx x příloze č. 8 x tomuto xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx emisní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx státě xxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem; xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v jiném xxxxx, s xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ministerstvo způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx zóny xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pobyt xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxxxx xxxxxx povahy xx stanoví území xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx silničních motorových xxxxxxx, které xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx 5. Xx xxxxxxxxxx xxxxx dálnice xxxx xxxxxxx9) xxx nízkoemisní xxxx xxxxxxxx pouze x xxxxxxx, xx xx území xxxx xxxx nízkoemisní xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxx existuje xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx9), po xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx podat xxxxxxx. Xxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 1 xxxxx ode xxx jeho oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxx. Ministerstvo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(4) Xxx případy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §10 xxxx. 1 xxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx omezení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx dovolen xxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxx zóny xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx provozovatele xxxxxxxx dočasná nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx právní xxxxx. Výjimku xxx xxxxxxx, prokáže-li žadatel xxxxx xxxxx xx xxxxx povolení, xxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx označení xxx xxxxx těžce zdravotně xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxx žadatele, xxxxx xx neumožňuje xxxxxxxxxxx xx hromadnou dopravou,

c) x podnikání xxxxxxxx, xxxxx xx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozu x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxxxx přepravy xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx akci.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx plaketa xx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx z xxxx xxxxxx xx xxxxxxx Státního xxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxx je příjmem xxxxx, která plaketu xxxxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx registrace xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx třídu.

(8) Xxxxx xxxxxxxxx stanoví způsob xxxxxxxx motorových xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jejich cenu, xxxxx xxxxx být xxxxx než 200 Xx.

§15

Poplatek xx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx poplatku xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu.

(2) Předmětem xxxxxxxx xx znečišťování xxxx znečišťující xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdrojem nebo xxxxxx a xxx xxxxx xx provozovatel xxxxxxxxx zjišťovat xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Od poplatku xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx znečišťující xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zdroji x xxxxxxxxxx, x které xxxxxxx výše xxxxxxxx xx poplatkové období xxxx méně xxx 50&xxxx;000 Xx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx znečišťování xx množství emisí xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx součin xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx x příloze č. 9 xxxx 1 x xxxxxx zákonu. Poplatek xx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx 2017 x xxxxxxxxxxx poplatková xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, sazby x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x příloze č. 9 xxxx 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx emisní xxxxxxxxxxx xxxx znečišťující xxxxx v celém xxxxxxxxxxx období. Po xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látky xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx4) xx xxxxxxx xxxxxx zaokrouhlí xx xxxx stokoruny nahoru.

(6) Xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xx x znečišťující xxxxx vypouštěné stacionárním xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx důsledku xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 30 %, xxxxx xxxx vyjádřených xxxx oxid xxxxxxxx xxxxxxx x 55 %, xxxxx dusíku xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nejméně x 55 % nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 30 % xx xxxxxxxx x xxxxx 2010,

b) xxxxxxxxxxx zdroj, pro xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x celém xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 50 % xxxxx xxxxxxx úrovně emisí xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technikami xxxxx xxxxxxxxx zveřejňovaných Xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxx xxxxx, pro xxxx xxxxxx specifikovány xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx poplatkovém xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 50 % hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

(8) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxx následujícího xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx krajskému xxxxx poplatkové přiznání xxxxxxxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích povinností x xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx11). Poplatkové xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx celková xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx 50&xxxx;000 Kč.

(9) Krajský xxxx vydá do 4 měsíců xx xxxxxx poplatkového xxxxxxxx xxxxxxxx výměr. Poplatek xx znečišťování ovzduší xx splatný do 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Pokud xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx částku 200&xxxx;000 Xx, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx poplatkové xxxxxxxx za skončené xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx ve výši xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Krajský xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx ovzduší prostřednictvím xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx poplatkové xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx měsíční xxxxxx xx dvacátého xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx.

(11) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a xx zřejmé, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxx 200&xxxx;000 Kč, xxxxxxxx krajský xxxx x stanovení záloh xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně následující xx xxxx uvedení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx kapacity tohoto xxxxxx.

(12) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 7 xxx xx xxxx xxxxxxxx příslušnému celnímu xxxxx.

(13) Xxxxxx poplatku xx znečišťování xxxxxxx xxxxxxxxxx krajské úřady xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx poplatku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx celní úřady.

(14) Xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx 2016 xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Od xxxx 2017 je 65 % xxxxxx x poplatků xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 25 % příjmem xxxxx, xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x 10 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx, může xxx xxxxxx xxx xx financování opatření x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx použit xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 až 5, §7 odst. 1 x 2, §10 xxxx. 2 x 6 a §30, xxxxx xxxx vykonávány xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx listiny.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXX OSOB X KRITÉRIA UDRŽITELNOSTI XXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xx trh x Xxxxx republice xxxxxx smí na xxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx kvalitu xxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Splnění xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx paliva xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx při xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx paliva nebo xx xxxxxxxx odběratele. Xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx požadavků na xxxxxxx paliv xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx odběrateli vždy xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx uvádějící x České xxxxxxxxx xxxxxx na xxx, xxxxxxxxx a xxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxx xx xxx, xx povinen xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx prokazuje splnění xxxxxxxxx xx kvalitu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx na xxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o jmenovitém xxxxxxxx příkonu 300 xX x xxxxxx xx povinna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu12), že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroj xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle přílohy č. 10 x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx poskytuje x xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx činnostech xxxxxxxxx pod xxxx 9.1. až 9.24. x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxx xxx 3 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx povinna zajistit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x obsahu xxxxxxxx organických xxxxx xxxxxxxx stanoveným x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X otevřeném xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx vyhláškou xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxx odstranění xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx13). Při xxxxxxxxx podmínek xxxx xxxxxx obec přihlíží xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx územním xxxxxx, xxxxxxxxxxx období x xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu13), s xxxxxxxx xxxxxx uvedeného x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx, může být xxxxxxx zpracován jen xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 2 xxxx. x). Tepelné xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxx pod dohledem xxxxx autorizované podle §32 xxxx. 1 xxxx. c).

(7) Xxxxxxxxx x xxxxxxx osoba xx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx možné, x xxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx soustavy zásobování xxxxxxxx energií xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx rodinné domy x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx33) prokáže, xx využití xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx stacionárním xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přijatelné.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx používat x xxxxxx plavidla xxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xx kvalitu xxxxx stanovené prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xx vystavení dokladu x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příkonu xx 10 xx 300 kW xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx tepla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, požadavky xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx plnění, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§17

Povinnosti provozovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx stacionárního xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx související x provozem nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, jeho prováděcími xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, technické xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §4,

x) xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx určená xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx provozu,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxx x provozu xxxxxxxxxxxxx zdroje x xxxx emisích,

e) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou působností x inspekci xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zajištěním provozu xxxxxxxxxxxxx zdroje, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx krajským xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 5,

g) provozovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx paliva x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 300 xX xxxxxx, který xxxxxx jako zdroj xxxxx xxx teplovodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x souladu x minimálními požadavky xxxxxxxxx v příloze č. 11 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která byla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje x xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx instalaci, xxxxxxx x údržbě (dále xxx "xxxxxxx způsobilá xxxxx"), kontrolu xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx od 10 do 300 xX xxxxxx, který xxxxxx xxxx zdroj xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ústředního xxxxxxxx, x předkládat xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx této kontroly xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilou xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx výrobce x xxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxx provedena xxxxxxxxxx kontrola xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx33), xxxxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu x provozu podle xxxxxx zákona za xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce; x xxxxxxx případě xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vyžádání obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x této xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx výrobce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje xxxx xxxx, xxxxxx, xxxx xxxx schopen xxxxxxxx xxxxxxx způsobilou osobu, xxxxx xx mohla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu x provozu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx výrobce xxxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx jeho xxxxxxxx x provozovatel xxx připojí x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nevystaví-li výrobce xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, má xx xx xx, xx xxxx odborně xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx stanoveného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx provozovatel xxxxxxx na vyžádání xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxx ve stavbě xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x prostory xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, porušil xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx porušení nelze xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx paliv, xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxx x poučí xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx vznikne důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx nadále xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povinností podle xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vstoupit xx xxxx obydlí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxx je povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx spalovacímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxx v příloze č. 2 x xxxxxx zákonu xx, kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx povinen

a) xxxxxxxxxx stacionární xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x v souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx znečišťování xxxxx §6 xxxx. 1,

x) xxxx provozní xxxxxxxx x stálých x proměnných xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdroji, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx provoz x o xxxxxxx x vstupech x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x každoročně xx 31. března xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ohlašovacích xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11); xxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 6 xxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxx x dispozici xxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx provozovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx obrany nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx znečišťující látky xx stacionárního xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jinak; xxxxx, ve xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 3 přílohy č. 1 x xxxxxx zákonu; xx xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxxxx odstraňovat xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx 48 xxxxx xx xxxxxx xxxxxx závady xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x jejím xxxxxxx; xxxx xxxx závady xxxxx především špatná xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx technické xxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provoz stacionárního xxxxxx stanovené tímto xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx 24 hodin x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx s podmínkami xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx zachovat dodávku xxxxxxx,

x) xxxxxxxx spalovací xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx jmenovitém tepelném xxxxxxx 50 XX x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxxxxxx délka xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx snižování xxxxx 120 xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx stacionární xxxxx x celkovém xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 50 XX a xxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx vedlo x xxxxxx xxxxxx, než xxxx xxxxx při xxxx dalším xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) předložit xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx. 4 xxxx 5 xx 90 xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) průběžně xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx měření xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 6 xxx x rozsahu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a řádně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx uvedený v příloze č. 4 k tomuto xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xx nevztahují xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x).

(5) Ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdroji o xxxxxxxxxx xxxxxxxx příkonu 300 kW x xxxxxx xx zakázáno xxxxxxxx hnědé xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, uhelné xxxx x proplástky. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx druhů xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 11 x tomuto xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx odpad, xx kromě povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 3 xxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx přebírání xxxxxxxxxxxx xxxxxx provést xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x to xxxxx xxxxx před jeho xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zastavit xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx 4 hodiny, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, že xxxx překročeny xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, než jsou xxxxxxxxxx příčiny xxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx je možné xxx splnění xxxxxxxx x xxxxxxxx stanoveným x provozním xxxx x

x) oznámit překročení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx inspekci.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx evidence x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 10 xx 300 xX xxxxxx, který xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx provedení xxxx kontroly, xxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odborně způsobilou xxxxx x který xxxxxxxx veškeré náklady xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 50 xx.

§17x

Xxxxxxxx odborně xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Databáze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx, xxxxx slouží x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a umožňuje xxxxxxxxxx provozovatele x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxxx databáze xxxxxxx způsobilých xxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) adresa xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (telefon, elektronická xxxxxx),

x) rozsah oprávnění (xxxx xxxxxxxxxxx zdrojů) x

x) platnost oprávnění.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx stacionárního xxxxxx xx povinen dálkovým xxxxxxxxx vložit xxxxx x odborně xxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx a údržbě xxxxxxxxxxxxx spalovacího zdroje xxxx jeho xxxxx.

§17x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 172/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

§18

Xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výrobky xxx xxxxxx nátěru xxxxxxxxxx xxxxxxx, barvami x laky

(1) Právnická xxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx poskytne x xxxxxxxxx jiné xxxxx výrobek xxx xxxxxx xxxxxx silničních xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisu, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx obsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo směsi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx methanu, jejichž xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx nebo xxxxx 250 xX, xxx normálním xxxxxxxxxxxxx xxxxx 101,3 kPa x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx zdrojích uvedených xxx xxxx 9.1. xx 9.24. x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, kterým xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx evidenci x množství x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x osobách, kterým xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x uvedením xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x adresy xxxxxxx osoby nebo xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x identifikačního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx kontroly xx xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx povinna xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxx opravy xxxxxx silničních xxxxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směsi xxxxxxxxxxx sloučenin xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx použití v xxxxx xxxxxxx stacionárního xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 9.1. xx 9.24. x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx, xxxxx xx stanoven xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx silničních vozidel, xxxxx a laky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směs organických xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx obsah xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, limitní xxxxxxx xxx xxxxx těchto xxxxx ve výrobku x xxxxxxxxxx metody xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx seznam xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx vozidel, barev x xxxx, u xxxxxxx xx nutné xxxxxxxx označení x xxxxxx tohoto xxxxxxxx.

§19

Xxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxxxx biopaliv xx xxxxxxxxxx rok

(1) Dodavatel xxxxxxxxxx benzinu xxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx zajistit, xxx x xxxxxx pohonných xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx volného daňového xxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx kalendářní xxx xxxx xxxxx byly xxxxxxx xx volného xxxxxxxx oběhu v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx xxxxxxxx na xxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxx, bylo obsaženo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hmoty15)

a) xx xxxx 4,1 % xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do motorových xxxxxxx,

x) xx xxxx 6,0 % xxxxxxxxxx x celkového množství xxxxxxxx nafty xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nafty.

(2) X případě, xx xxxxxxxxx motorového benzinu xxxx motorové nafty xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx biopaliv stanovené x xxxxxxxx 1, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx převést xx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxx xxxxx xxxxxxx 0,2 % z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nafty xxxxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxx dopravní xxxxx xxxx uvedených xx xxxxxxx daňového xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce.

(3) Xxxxx dodavatel xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo motorové xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxxxxx xx xxxxxxx sdělit xxxxxxx úřadu xx xxxxx stanovené pro xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 8. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení a xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx název, xxxxxx xxxxx x xxxxx x daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby,

b) xxxxxxxx biopaliv, xxxxx xxxxxxxx výši povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx biopaliv, x které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx být xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxx odděleně xxxxxxxx x množství xxxxxxxxx x vyrobeného xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx na daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx na xxxxxx území České xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx k 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx České republiky x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; to neplatí xxx dopravu xxxxxxxxx, xxx xxxxx zákon x spotřebních daních17) xxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ani pro xxxxxxx obecně denaturovaného xxxx, pokud je xxxxxxxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx17),

x) splňují xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx opakovaně xxxxxxx do volného xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx dosud xxxxxxxxxx xxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

Splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prokazuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx benzinu xxxx xxxxxxxx nafty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxxxxxxx xxxxx §21; xx xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx x jemu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx možno xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zohledněno podle xxxxxxx e), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx prohlášení xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1, 11 xxxx 12.

(6) Xxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx množství xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxx, xxxxx xxxx vyrobena x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu35) x u biopaliv, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx v souvislosti x nepřímou změnou xx xxxxxxxxx xxxx x splňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx xxxxxx hmotné xxxxxxx16) uváděné při xxxxxx xxxxxx do xxxxxxx daňového oběhu xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(8) Dodavatel xxxxxxxxxx benzinu nebo xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx pohonné hmoty x uvádí je xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx dopravní xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx který xxxxxx xx daňové xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx oběhu x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cel xxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxxxxxxx podle místa xxxxxxx pohonných hmot xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx hmot, xxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, aby bylo xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx k 31. xxxxx podat celnímu xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx povinnosti uvedení xxxxxxxxxxx množství xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx (xxxx xxx "hlášení"). X xxxxxxx je dodavatel xxxxxxxxxx benzinu nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxx. Hlášení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Generálním xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx motorové xxxxx xxxxxxx xxx v xxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxx úřadem ve xxxxx, hledí xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx uvedl xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx byly xxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxx dopravní xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxxxx uhradit pokutu x nedodaného objemu xxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx biopaliva xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 9 x xxxxxxx x xxxxxx 40 Xx. O xxxxxxxxxx xxxxxxx pokutu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx zaeviduje. Xxxxxx xx splatná xx 30 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxx platebního xxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx daňového xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

(11) Dodavatel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nafty je xxxxxxx uvést x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx17) xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx hmotě x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12) Xxxxx nařízením xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dopad v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ve využívání xxxx.

§19x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx biopaliv x xxxxxxx kalendářního xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx benzinu xxxx motorové xxxxx xx povinen xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx dopravní xxxxx x xxxxxxxxxx období xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx oběhu v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x příslušném xxxxxx, bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx biopaliva

a) xx výši 2,9 % xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx množství xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxx 4,2 % xxxxxxxxxx x celkového xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx příslušným xxxxxxx

x) xxxxx xx xxxxxx,

x) leden xx xxxxxx,

x) leden xx xxxx.

(3) Xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, která

a) xxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně vyrobena xxxx xx daňové xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx dopravu xxxxxxxxx, xxx xxxxx zákon x spotřebních xxxxxx17) xxxxx xxxxxx dopravy xxxxxxxxxxx, ani pro xxxxxxx obecně xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxxx xxxxxx17),

x) splňují xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem,

c) xxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx,

x) nebyla opakovaně xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx kritérií xxxxxxxxxxxxx prokazuje dodavatel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nafty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21; za xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odpovědnost, xxxxx prokáže, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxx veškerého xxxxx, xxxxx lze požadovat. X xxxxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxxxxx xxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx prohlášení xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1, 11 xxxx 12.

(4) Povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx množství xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku se xxxxxxxxxx xx státní xxxxxx xxxxxxx16) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dvěma u xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx z použitého xxxxxxxxxxx oleje nebo x vedlejších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx produktech xxxxxxxxxxx xxxxxx35), x u xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dopad x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx využívání xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem.

§19x

Xxxxxxxx x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku

(1) Xxxxxxxx o splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx motorové xxxxx povinen xxxxx xxxxxxx úřadu xx 30 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx podává xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx internetových xxxxxxxxx.

(3) X oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo motorové xxxxx xxxxxxx uvést xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx kalendářního xxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xx xxxxxxx území České xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx uvedeny xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx xxxxxx xx daňové území Xxxxx republiky pro xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx období, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx uvedené xxxx dodané x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§19c

Jistota

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nafty xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx jistotu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §19a xxxx. 1 xxxx §19b odst. 4 x xxxxxxx x xxxxxx 40 Kč.

(3) Xxxxxxx xx splatná xx 30 xxx xx skončení příslušného xxxxxx, xx které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nafty xxxxxxxxx xxxxxxxx minimální xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxx jistota xx xxxx xxxxxxxxx období x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zaniká.

(6) Zánik xxxxxxx nemá xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx období; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx exekučních xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx z jistoty xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§19x

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx minimální xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx

X případě, že xxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxx, xxxxx xx složená xxxxxxx xxxxxxxxxx. Je-li xxxxx xxxxxxx přeplatek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vrátí xxx xxxxx úřad xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxx motorové xxxxx xxx xxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§19x

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxx

Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pokuty x xxxxxxxxxx objemu xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx nafty xx xxxxxxxxxx xxx

§20

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx benzinu xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx energie xxxxxxxxx x xxxxxxx hmotě xxx dopravní účely x elektřině xxx xxxxxxxx xxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx hodnotou xxxxxxxx xxxxx skleníkových plynů xxx fosilní xxxxxxx xxxxx stanovenou xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxxxx x 2 % xx 31. prosince 2014 x v xxxxxxxxxxxxx letech, x 3,5 % xx 31. prosince 2017 x v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a o 6 % do 31. xxxxxxxx 2020 x v následujících xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hmotné xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx území České xxxxxxxxx. Způsob xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx biopaliva nebo xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hmoty15) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx dopravní xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx zemního xxxxx nebo xxxxxxxx xxx dopravní účely xx prostor xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx vznikl xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx daň x xxxxxxxxx plynů36),

d) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx x zaplatit daň x xxxxxxxxxxx olejů xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx37), nebo

e) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx dopravní xxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zapsané x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx pohonné xxxxx15), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx energie na xxxxxx xx dobíjecí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx38).

(3) Dodavatel motorového xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 30. xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx skleníkových xxxxx x jím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx účely x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok (xxxx xxx "xxxxxx o xxxxxxx"). Obsahové náležitosti x vzor xxxxxx x xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx náležitostí uvede xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx motorové xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxx §20a xxxx. 1, xx xxxxxx o xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx přijal xx základě smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxx xxxx xxxxxx x

x) identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxx v §20a odst. 1, xx xxx přijal xx xxxxxxx smlouvy x společnosti úsporu xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x výši xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nafty je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx o emisích xxxxxxxxxxxxx osobou podle §32 xxxx. 1 xxxx. f) a xxxxx protokolu o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx tuto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x náhradním xxxxxxx xxxxxxxxxx celním xxxxxx, xx xx xx xx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx plynů na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx účely x v xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx povinnost xxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx jako společníci xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx obsahovat tabulkový xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v kilogramech, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx v kilogramech xx společnost xxxxxx x o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx úspory xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx sdružených. Nepředloží-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx svědčící x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Nebude-li x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx §20a xxxx. 6 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ropných xxxxxxx, xxxxxx plynu, xxxxxx nebo elektřině, xx xx xx xx, že tuto xxxxxxx zohlednil pro xxxxxxx xxx povinnosti xxxxx odstavce 1 xxx dodavatel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx motorové xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§20x

(1) Xxxxxxxxx motorového xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxx s osobou, xxxxx

x) xxxxx čisté xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hmoty15) xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účely,

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx39) xx volného xxxxxxxx xxxxx na daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxx xxxx bioplyn pro xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx daňovém území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat a xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx této xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx z xxxxxxxxx xxxxx36),

x) prodá xxxxx xxx xxxxxxxx účely xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx z xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx37), xxxx

x) xxxx elektřinu xxx dopravní xxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxxxxxx stanice xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx15), xxxxx xx množství xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stanoveným měřidlem xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx38).

(2) Xxx-xx x případ xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx dodavatel motorového xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx spolu se xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx přehled x množství úspory xxxxx skleníkových xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx společnosti vloženo, x xxxxxxxxx snížení xxxxx skleníkových xxxxx x kilogramech za xxxxxxxxxx celkem x x množství xxxxx xxxxxxx xxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, které bylo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx prohlášení xxxxx xxxxxxxx 5 xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx celním xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx smlouvy xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx na xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx dopravena; xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx17) xxxxx xxxxxx xxxxxxx nepřipouští, ani xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxxx xxxxxx17),

x) xxxxxxx kritéria udržitelnosti xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nebyla xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxx xx xxxxxxx obdobné xxxxxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx kritérií xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §21. X prokázání xxxxxxxxxxx, xx biopaliva xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx e), předkládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx motorové xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx doklad o xxxxxxx xxxxxxxx udržitelnosti xxxxx §21 odst. 1, 11 xxxx 12.

(4) Energie xxxxxxxx xx zkapalněných xxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. 1 zohlední, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 písm. x), x) x x) xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, vodíku nebo xxxxxxxxx se xxx xxxxx splnění povinnosti xxxxxxx x §20 xxxx. 1 zohlední, xxxxx pokud xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) obdobně.

(5) Pro xxxxxxxxxx energie xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zemním plynu, xxxxxx nebo elektřině xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx benzinu xxxx motorové nafty xxxxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, s xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxx x §20 xxxx. 1, xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxx xx xxxxxxx obdobné xxxxxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 3 xx 5 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ropné xxxxx, zemní plyn, xxxxx x elektřinu xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx dodavatelem motorového xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1. V případě xxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx energie podle xxxxxxxx 3 xx 5 dodavatel xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx příslušnou xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zemním plynu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx společnosti xxxxxx. X xxxxxxx sdružení xxxxx §20a xxxx. 1 prokazuje xxxxxxx xxxxxxxx pro zohlednění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(7) Vláda xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx účely x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vzor xxxxxx o xxxxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2018

§20x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx emisí skleníkových xxxxx podle §20 xxxx. 1 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z těžby xxxxxxxxxx x příslušném xxxxxxxxxxx roce x xxxxxxxxx xxxx, x xx xx xx xxxx 1 % xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx emisí x těžby xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx 1. lednu 2011, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobou xxxxx §32 xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx dosud x České republice xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Dodavatel xxxxxxxxxx benzinu xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx emisí x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx z xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx státu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 věty xxxxx xx použije xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky ověření xxxxxxx xxxxx x xxxxx x obsahové xxxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxx emisí z xxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2018

§20c

Povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx x motorového xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx benzinu nebo xxxxxxxx nafty xx xxxxxxx snižovat xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx energie xxxxxxxxx x pohonné hmotě xxx dopravní xxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx účely xxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x) podle odstavce 2 písm. a) xx c) xxxxxx, xx xxxxxxxx se xxxxxxxx hodnotou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovenou prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x 3 % x roce 2018 x x roce 2019 x x 5,1 % x xxxx 2020 x x následujících xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxx, xx srovnání xx xxxxxxxx hodnotou xxxxxxxx xxxxx skleníkových plynů xxx fosilní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx obměně xx xxxxxxx daňového xxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx výpočtu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxx dopravní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(2) Xxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx snižovat xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx energie obsaženou x pohonné xxxxx xxx xxxxxxxx účely x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účely x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx příslušným xxxxxxx

x) xxxxx xx březen,

b) xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx až xxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx motorového benzinu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §20 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx §20b.

(4) Xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxx motorové nafty xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx s xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx jednotliví xxxxxxxxxx xxxxx smlouvy o xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20a odst. 3 až 5 xxxxxxxxx dodavatel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx motorové xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ropných xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx elektřině xx společnosti xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo motorové xxxxx xxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úřadem, xxxxxx xxxx xxxx xx obsah xxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx v případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20a xxxx. 6 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynech, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, má xx xx xx, xx xxxx energii zohlednil xxx splnění své xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx benzinu nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx energii xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20a xxxx. 3 x 5.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 172/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§20x

(1) Xxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx může xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx benzinu xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx kalendářního roku xxxxx §20c xxxx. 1 xxxx x xxxxxx xxxxx §20a xxxx. 1 xxxx. x) xx e).

(2) Xxx-xx x případ xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx motorové xxxxx xxxxx s xxxxxxxxx o splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx emisí podle §20e xxxxx smlouvy x společnosti. Smlouva xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20a odst. 3 x 5. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx motorového benzinu xxxx motorové nafty xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx ani x xxxxxxxxx termínu stanoveném xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx zřetel.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ropných plynech, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx elektřině xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §20c odst. 1 xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxx x §20a xxxx. 3 až 6. Xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20a odst. 3 a 4 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1.

§20x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 172/2018 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2019

§20x

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxxx emisí skleníkových xxxxx x motorového xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx roku

(1) Xxxxxxxx x splnění povinnosti xxxxxxxx minimální xxxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx benzinu xxxx xxxxxxxx xxxxx povinen xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 40 dnů xx xxxxxxxx příslušného xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x struktuře xxxxxxxxxx Generálním xxxxxxxxxxxx xxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(3) X xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů x xxxxxxx kalendářního xxxx. Kromě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvede xxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxx motorové xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §20c xxxx. 4 nebo xxxxx §20d xxxx. 1, xx xxxxxx o xxxxxxx také

a) identifikační xxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx převedl xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx úsporu emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx podle §20c xxxx. 1, x xxxx této xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx úsporu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §20c xxxx. 1, a xxxx xxxx úspory x

x) identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxx v §20d xxxx. 1, xx xxx přijal xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxx úsporu xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů xx xxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §20c xxxx. 1, x xxxx této úspory.

§20e xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 172/2018 Xx. x účinností xx 1.1.2019

§21

Xxxxxxxx udržitelnosti xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx povinností xxxxxxxxx x §19 xxxx. 1, §19a odst. 1 a §20 xxxx. 1 musí xxxxxxxx kritéria xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx. Splnění kritérií xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx udržitelnosti xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxx") xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x motorové xxxxx s přídavkem xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx oběhu x xxxxxx členského xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx udržitelnosti xxxxxxx xx xxxxxxxx motorového xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, dovozce xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx benzinu x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uděleného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx certifikátu xx xxxxxx obdobného xxxxxxxxx vydaného x xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

b) xxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a prováděcího xxxxxxxx předpisu, xx xxx xxxxxx biopaliva xxxx použity suroviny xxxxxxxxx xxxxxxxx udržitelnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(2) U xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x výrobě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx udržitelnosti dokládáno xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx a prodejce xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a),

b) xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xx při xxxxxx xxxx xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(3) X xxxxxxx xxxxxx x výrobě biopaliv xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx kritérií xxxxxxxxxxxxx dokládáno xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx biomasy xxxxxxxx vydat xxxxx x xxxxxxx, xx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a),

b) xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanovená xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx; x xxxxxxxx této xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxx dovozce xxxxxxx, který je xxxxx xxxxxx vykupující xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx biomasy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx, xx xxxxxxxx biomasy xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x prodává xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokládat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx kritérií xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx osoba xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx certifikát podle xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 osobě, xxxxx xxxxxxx, že xxxx kritéria xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x xxxxx xx zaveden xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Certifikát xx vydává na xxxx 12 xxxxxx. Xxxxxxxxxx musí obsahovat xxxxxx xxxx, x xxxxx může osoba, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx biomasu, a xxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxx osoba, které xxx vydán certifikát, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nesplňující kritéria xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx x certifikátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x autorizaci xxxxx §32 xxxx. 1 písm. x). Xxxxxxxxxxxx vede seznam xxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a), xxxxxxxx 2 písm. x) x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxx jej xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dílčí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxx k xxxxxxxxx původu biomasy xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Osoba xxxxxxxxxx prohlášení nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xx xxxxxxx v tomto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x pravdivé xxxxx. Za xxxxxxxxxxx x nich obsaženého xxxxx xxxxxx tato xxxxx odpovědnost v xxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx udržitelnosti xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx udržitelnosti, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx biopaliva xxxx xxxxxxxx a které xxxx nesprávnost xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx prokáže, xx xxxxxxxxxxx údaje xxxxxx xxxxx zjistit xxx x vynaložením xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx, xxxxxxx x pravdivost xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx inspekce; x xxxxxxx xxxxxxxx nesplnění xxxxxxxx udržitelnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxx kontroluje xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4. Xx-xx zjištěna xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x řízení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxx xx povinen x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx, xxxxx a pravdivé xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kritérií xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx evidenci o xxxxxxxx prodané xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlášením xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v prováděcím xxxxxxx předpisu xx xxxx xxxxxxxxx 5 xxx. Xxxx dokumentaci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vyžádání xxxxx xxxxxxxxxxxx podle §32 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx podmínky uvedené x odstavci 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. a) x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxx úřad.

(11) Osoba, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x), avšak xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, může xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 2 xxxx 3 pouze xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxxx x ministerstva. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx registru bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx mu byly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(12) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx udržitelnosti xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vystaveným x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx. 18 odst. 4 xxxxxxxx 2009/28/ES xxxx xx xxxxxxx xx. 7x xxxx. 4 xxxxxxxx 2009/30/ES.

(13) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx biopaliv, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 3, náležitosti xxxxxxxxxx a dílčího xxxxxxxxxx x xxxxx x kritérii udržitelnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxxxxxx samostatného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), požadavky xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx kritérií xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx biomasy xxxxx odstavce 9.

XXXX XXXX

XXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXXX

§22

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx nápravy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje

(1) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněny xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x přiměřené xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Pokud provozovatel xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx stacionárního xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx osob je xxxxxxxxx obecní xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx. K uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx uvedený x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx, je příslušná xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stacionární zdroj xxxxxxx v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxx xxxxxxxx účinek.

(4) Xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou působností xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx právnímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x opatření xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx o zastavení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

§23

Přestupky xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v rozporu x §16 xxxx. 4 spálí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx neznečištěné xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje x rozporu s §17 xxxx. 1 xxxx. a) neuvede xx provozu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zajištěním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx pro provoz xxxxxx stacionárního xxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem, xxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, výrobcem xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tmavost xxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. b),

d) xxxx provozovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje,

e) xxxx xxxxxxxxxxxx stacionárního xxxxxx xxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. d),

f) xxxx xxxxxxxxxxxx stacionárního xxxxxx x rozporu x §17 xxxx. 5 xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 300 kW x xxxxxx xxxxx xxxx energetické, xxxxxx, xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s §17 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx stacionární xxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xxxxx přílohy č. 11 k xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x rozporu s §17 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejméně xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilé xxxxx kontrolu xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx spalovacího stacionárního xxxxxx nebo nepředloží xx vyžádání xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx zprávu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx33), xxxxxxxxx x dokladu x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x toto xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s §16 xxxx. 8 xxxxxxx x xxxxxx plavidla xxxxxx, xxxxx nesplňují xxxxxxxxx na kvalitu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxx uživatel xxxxxxx, v xxxxx xx provozován spalovací xxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx x §17 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §18 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sloučenin přesahuje xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu do

a) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), x) , x), i), j) xxxx x) ,

b) 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x).

§24

Společné ustanovení x xxxxxxxxxx fyzických xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx §23 xxxxxxxxxx obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx působností.

§25

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) v xxxxxxx s §16 xxxx. 1

1. xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx kvalitu xxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,

3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxxx ministerstvu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem,

b) v xxxxxxx s §16 xxxx. 2 xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroj x xxxxxxxxxx tepelném xxxxxxx 300 xX a xxxxxx sloužící xxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx ústředního xxxxxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxx splnění xxxx xxxxxxxxxx certifikátem xxxxx xxxxxx právního předpisu,

c) x xxxxxxx x §16 xxxx. 3 xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx výrobek používaný xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 9.1. xx 9.24. v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxx xxx 3 % hmotnostní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxx označení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §16 xxxx. 4 xxxxx x xxxxxxxxx ohništi xxxx xxxxxxxxx než xxxxx xxxxxxxxx materiály xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látkami,

e) x xxxxxxx s §16 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxxxxx odpad xx xxxxxxxxxxxx zdroji, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx tepelně xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §32 odst. 1 písm. x),

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedený v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx xxxx technologie xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx zajištěním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje, xxxxx xxxx vliv na xxxxxx znečištění, x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje stanovenými xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje x xxxxxxx s §17 xxxx. 1 písm. x) neuvede do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroj neuvedený x příloze č. 2 k xxxxxx zákonu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje, xxxxx xxxx vliv xx xxxxxx znečištění, x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxx provoz xxxxxx stacionárního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxx §17 odst. 1 písm. b),

i) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jmenovitém xxxxxxxx xxxxxxx větším xxx 300 kW xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, paliva xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x povolení xxxxxxx,

x) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s §17 xxxx. 1 xxxx. x) spaluje xx xxxxxxxxxxxx zdroji o xxxxxxxxxx xxxxxxxx příkonu 300 kW x xxxxxx paliva, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx neuvedeného x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xx xxxxxxxx informace xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxx xxxxxxxxxxxx stacionárního xxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxx ministerstvem xxxx xxxxxxx úřadem obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx inspekci xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, surovinám xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provozem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx úrovně znečišťování xxxxx §17 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx neprovede ve xxxxxxxxx lhůtě kompenzační xxxxxxxx podle §17 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxx provozovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s §17 xxxx. 1 xxxx. x) provozuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 11 x xxxxxx zákonu,

o) xxxx provozovatel stacionárního xxxxxx x xxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx pravidelně xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx kontroly nebo xxxxxx o pravidelné xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx energií33), xxxxxxxxx k dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozporu x §16 xxxx. 8 xxxxxxx x pohonu xxxxxxxx paliva, xxxxx xxxxxxxxx požadavky na xxxxxxx paliv stanovených xxxxxxxxxx právním předpisem,

q) xxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a provozu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx v xxxxx xxxxxxx uvede nepravdivé xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s §16 xxxx. 9 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

s) xxxx xxxxxxx spalovacího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §17a xxxx. 4 nevloží xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx je provozovatelem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) v xxxxxxx x §17 xxxx. 3 xxxx. a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x ním,

b) x xxxxxxx s §17 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx u znečišťujících xxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx tento xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx neohlásí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3 xxxx. c),

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §17 odst. 3 xxxx. d),

e) bezodkladně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx §17 xxxx. 3 xxxx. e),

f) xxxxxx krajskému úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která má xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx stacionárního xxxxxx, xxxxxxxxxx do 48 hodin od xxxxxx xxxxxx podle §17 odst. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxx podle §17 xxxx. 1 xxxx. x),

x) x rozporu x §17 xxxx. 3 písm. x) xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroj x případě jeho xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x následkem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x celkovém xxxxxxxxxx xxxxxxx 50 XX x xxxxxx, x kterého během xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx emisí 120 xxxxx, xxxxx §17 xxxx. 3 xxxx. x),

x) nepředloží xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx 90 dnů xxx xxx xxxx xxxxxxxxx podle §17 xxxx. 3 písm. x),

x) průběžně xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx emisí x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §17 odst. 3 xxxx. x),

x) nezajistí xxxx řádně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §17 odst. 3 xxxx. x), xxxx

x) nepodá poplatkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15 odst. 8.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx odpad, xx xxxxx deliktů xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx odběr xxxxxx xxxxxxxxxxx nebezpečného xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 6 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx vzorky xxxxxxxx xx stanovenou xxxx,

x) nezastaví bezodkladně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx překročení specifických xxxxxxxx limitů nebo xxxxxxxx xxxxxx provoz xxxx uplynutím xxxxx xxxxx §17 odst. 6 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 6 xxxx. c).

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §17 xxxx. 5 xxxxxxx ve xxxxxxxxxx stacionárním xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 300 kW x xxxxxx xxxxx xxxx energetické, xxxxxx, xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx autorizace podle §32 odst. 1, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx pověřená xxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35 odst. 3, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu 300 XX x xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx 25. xxxxxx 2009 xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podle §41 xxxx. 10.

(5) Xxxxxxxxxxxx osoba podle §32 xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnost x rozporu s §34 odst. 1, xxxx

x) provádí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §34 odst. 2 xxxx §34 xxxx. 3.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) v xxxxxxx x §18 xxxx. 1 xxxxxx nebo xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx x nezajistí, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sloučenin, nepřesahoval xxxxxxx hodnoty xxx xxxxx těchto xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,

b) xxxxxx evidenci x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxx x xxxxxxx, kterým xxx tento xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx podle §18 odst. 2,

x) x xxxxxxx s §18 xxxx. 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx označení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x rozporu s §19 odst. 4 xxxxxx xxxxxxxx evidenci x xxxxxxxx xxxxxxxxx x vyrobeného xxxxxxxxxx xxxxxxx, motorové nafty x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §19 xxxx. 8 dováží xxxxxxx hmoty x xxxxx je xx xxxxxxx daňového xxxxx xxx dopravní xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky nebo xxxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx dopravní účely xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x nesdělí xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx místo, xxxxx x čas xxxxxxx x stočení xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx benzinu nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §19 xxxx. 11 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxx druh x xxxxx biopaliva x pohonné xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx desetinné místo,

g) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §20 odst. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podle §20 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x jejím ověření xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 4, xxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx kalendářního xxxx podle §20e xxxx. 1,

x) jako xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx plynných xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx prohlášení xxxx xxxxx prohlášení x xxxxxxx x §21 odst. 7 xxxx 11 xxxx xxxx xxxxxxxx biomasy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s §21 odst. 9, xxxx

x) v xxxxxxx x §18 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ve kterých xxxxx organických xxxxxxxxx xxxx směsi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. a), x), e), x), x), x) nebo x), xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), x), h) xxxx x) xxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x),

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x), podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), podle xxxxxxxx 5 xxxx. x) nebo xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) a x),

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), p), x) xxxx x), xxxxxxxx 2 písm. c), x), g), x), x), x) xxxx x), podle odstavce 3 xxxx. x) xxxx x), podle xxxxxxxx 4 písm. x) nebo x), xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. b) xxxx xxxxx odstavce 6 xxxx. x), c), x), x), x) xxxx x),

x) 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), j), x), x) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x),

x) 20&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby podle xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx skleníkových plynů, xxxxx výše se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx požadovaného snížení xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1, x xxxxxx 10 Kč.

§26

Společná ustanovení x xxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx v §25, x xxxxxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x §25 xxxx. 6 xxxx. x) xx h), xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stacionárních xxxxxx, xxxxx xxxxxx uvedeny x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, projedná xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností. Xxxxxxxxx projedná xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxx-xx řízení zahájeno x xxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x §25 xxxx. 5 x x §25 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x provozem stacionárního xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Přestupky xxxxxxx v §25 xxxx. 6 písm. x) xx h) xxxxxxxxxx xxxxx úřad. Xxxxxxxxx xxxxxxx v §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x v §25 xxxx. 6 xxxx. a) xx x) x x) xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Pokuty xxxxxx x vymáhá xxxxx xxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností připadá xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx pokutu xxxxxx. Polovina příjmu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx připadá xx xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx území xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pokutou xxxxxxxxxxx provozovatele, xxxxxxx xxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a x xxxxx uložených celním xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx inspekcí jsou xxxxxxx Státního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXX XXXXXX XXXXXX X ČINNOSTI XX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

§27

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ovzduší

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vykonávají xxxx orgány ochrany xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx a

i) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx19) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Působnosti xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx státní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxx inspekcí x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx při posuzování xxxxxxxx projektů xxxxxxxxxx xxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx34) x uplatňuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xx společném xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx stavby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx, Česká xxxxxxxx inspekce, krajský xxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x rozsahu xxx působnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podle něj xxxxxxxx.

(6) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx zhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx referenčních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx prostředí, hodnocení x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu20); x xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx podílí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§28

Xxxxxxxxxx x pověření zaměstnanci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx kontrolní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§29

(1) Právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxx xxxxx §36 (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxx") xx xxxxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x poskytovat Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) seznam kontrolovaných xxxx x xxxxxxxxx x kontrole, xxxxxxxx x xx Ministerstvo xxxxxxxxxxx požádá,

b) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x 31. xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obsaženého x xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4.

(3) Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinna

a) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolovanou osobu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4 xxxxxxxxxx nepřesný, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) x řízení o xxxxxxx sankce za xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6 xxxx. x) poskytnout xxxxxxxx xx xxxxxxxx nezbytnou xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx s níž xx uzavřený zaměstnanecký xxxx obdobný poměr, xxxxx osobu, ve xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pověřená Xxxxxxxxxxxxx zemědělství,

b) osoby xxxxxx.

(5) Pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do organizační xxxxxx státu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 8, xxxxx xxxxxxxx 2 x 4 xxxxxxx.

§30

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx srozumitelné xxxxxxxxx o

a) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) stacionárních xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx opatřeních xx snížení úrovně xxxxxxxxxx a znečišťování, x dostatečném předstihu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx přijatých xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ovzduší x xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx územního xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Příslušný xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx dojde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prahové xxxxxxx. Xxxxxxxxxx jsou x xxxxxx případech poskytovány xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Ministerstvo x další xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxx emisích,

c) opatřeních xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx znečištění x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx veřejnosti o xxxxxx znečištění a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx regulační prahové xxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx22), kterými xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Poskytovanými xxxxx podle odstavce 1 xxxx. a) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení,

b) datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx, místo x xxxx, kde se xxxxxxx,

x) datum x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx subjektu xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx a xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx mrtvého, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více státních xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx narodil,

c) xxxxx xxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxxxx pobytu,

e) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.

(4) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. c) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx a stát, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxx pobytu,

e) počátek xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx jsou vedeny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.

(6) X poskytovaných xxxxx lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx použít xxxx jen xxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Autorizace

§32

(1) Jen xxxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx spočívající x

x) xxxxxxxxxxxx měření xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx tepelným xxxxxxxxxxx odpadu,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx posudku,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx studie, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 4, xxxxxxxxx xxxxxxx emisí x xxxxx xxxxx §20b xxxx. 2 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xx 3.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 60 xxx od xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx marným uplynutím xxxxx x způsobem xxxxx §2830 xxxxxx č. 222/2009 Xx., o xxxxxx pohybu služeb. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, že splňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx unie k xxxxxx činností xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxx x autorizaci pro xxxxxxxxxxx měření xxxxx x měření xxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje

a) u xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx státními xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx přechodného pobytu, xxxxxxxxx xxxxx podnikání x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; u xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) seznam xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x pracovním xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx se podílet xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x xxxxxxx, xxxxx prokazují xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx přístrojového vybavení xxxxxx seznamu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jejich xxxx, roku xxxxxx, xxxxxxx, doklad o xxxxxxx vztahu k xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx přístrojů x seznam xxxxxxxxxx, xxxxx budou x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, postupů xxxxxx x úprav xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx konečných xxxxxxxxxxxx xxxxx x postupů, xxxxx budou xxxxxxx, xxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxx vydané xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12) x xxxx metod x postupů, x xxxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx výsledků xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx (protokol x xxxxxx),

x) doklady x xxxxxxxx absolvování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx metrologické xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x f),

h) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx vysokoškolské xxxxxxxx x nejméně 1 xxx xxxxxxx praxe x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx autorizace, xxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx spalovny xxxxxx xxxx stacionárním xxxxxxx, ve kterém xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx údaje uvedené x xxxxxxxx 3 xxxx. x) a x této xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx technický xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx technologie xxxxxx ochrany xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx odpadu xxxxx jiného právního xxxxxxxx13), xxxxxxx xxxxxxxxx xx u stacionárního xxxxxx povoleno, doloženou xxxxxxxxxxx rozhodnutími xxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx parametrů,

g) xxxxxx x splnění minimálních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterými xxxx vysokoškolské vzdělání x xxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, která xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou x xxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx praxe x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx požadované xxxxxxxxxx.

(5) Žádost o xxxxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx studie xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) a x této xxxxxxx xxxxxxx připojí

a) vzorový xxxxxxx posudek nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpokladů, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 1 xxx odborné xxxxx x oblasti, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 3 roky xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, která xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxxxxx uvedení zdrojů, xxx xxxxx žadatel xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x rozsahu zdrojů xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanovená prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxxx metoda xxx xxxxxxxxxx rozptylové studie xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxxxxxx pro ověřování xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §20 odst. 4, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x těžby xxxxx §20b odst. 2 x k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x xxxx xxxxx §21 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x této xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) seznam xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx k žadateli x pracovním xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxx žadatele xxxxxxxx ověřování, x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpokladů, xxxxxxx xxxx vysokoškolské xxxxxxxx a xxxxxxx 1 xxx praxe x oblasti, která xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx autorizace xxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx 3 roky xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podle §20 odst. 4, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x osob xxxxx §21 xxxx. 1 xx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu24),

c) xxxxx xxxxxxxxxx postupů, metod x xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xx xxxxxx certifikovaných xxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xx 3,

x) xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx žadatel xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx ověřování xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 4,

f) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx §20b xxxx. 2 x

x) xxxxxx xxxx, xx kterých xx xxxxxxx xxxxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a postupů, x xxxxxxx je xxxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx.

§33

(1) Xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx odborných xxxxxxxx x xxxxxxxx právních xxxxxxxx upravujících ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx znalostí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zkouškou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx žadatel xxxxxxxxx požadované xxxxxxxx, xx žádost x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup xxxxxxx 14 xxx xxxxxx. Výsledek xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x den xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx dobu neurčitou x nemůže xxx xxxxxxxxx xx jinou xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx odebere xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxx xxxxxx této xxxxxxxx, x to xxxxxxx tím, že xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx metody a xxxxxxx činnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tím, xx xxxxxx mít nezbytné xxxxxxxxxxx vybavení.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 a 4 xxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), může xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vydání rozhodnutí x xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nejdříve xx uplynutí 3 xxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x autorizaci xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx prohlášením za xxxxxx, zánikem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx dnem xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o odebrání xxxxxxxxxx.

§33x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx, který xx xxxxxxx přístupný. Xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx vedou xxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby,

b) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx,

x) rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 jsou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva.

§33a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 369/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx měření xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud

a) xx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx který sama xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx x xxxxxxxxxxx zdroj xxxxxxxxxxx právnickou osobou, x xxx je xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxxx společníkem, popřípadě xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx mohlo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx-xx osobou xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx provozovatelem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx společníkem, xxxxxx, statutárním xxxxxxx, xxxxxx statutárního xxxxxx xxxx dozorčího xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx x této xxxxxxxxx osobě postavení, xxx by xxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxxxxx,

x) xx jedná x xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx správcem, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx povinna

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4 xxxx 5 xx 60 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxx, kterou provádí xxxxxxxx xxxx ministerstvo, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a rozptylové xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx znečištění xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxx podle §7 xxxx. 1,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 4 x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx osoby, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nadále xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx držitelem xxxxxxxxxxx je

1. prodejce xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x výrobě xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xx využívání xxxx,

2. výrobce, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx produktů xxxxxxxx x výrobě xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oleje xxxx x vedlejších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx 2 podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx35) xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

3. xxxxxxx, dovozce xxxx prodejce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x použitého xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kategorie 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx produktech živočišného xxxxxx35) xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x nepřímou xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

xxxxxxx xx kontrola xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v rámci xxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 3 % xxxxxxxxx xxxxxxx, xx nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx prodejce xxxxxxx xxxxxx x výrobě xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx dopad x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx využívání xxxx, provádí xx xxxxxxx x xxxxxxx 5 % pěstitelů xxxxxxx, od xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x uplynulém xxxx biomasu xxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxx x výrobce, xxxxxxx xxxx prodejce xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx biopaliv xxxx x xxxxxxx, dovozce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx biomasu xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 3 % xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx biomasu přímo xxxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx

1. xxxxxxx, dovozce xxxx prodejce xxxxxxxxx xxxx plynných produktů xxxxxxxx x výrobě xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx kategorie 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx živočišného xxxxxx35) xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx změnou xx xxxxxxxxx půdy, xxxx

2. xxxxxxx, dovozce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx 2 podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx o vedlejších xxxxxxxxxx živočišného xxxxxx35) xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx nízký xxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

xxxxxxx xx xxxxxxx u xxxxxxx 5 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, od nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, dovozce xxxx prodejce x xxxxxxxxx xxxx surovinu xxxxxxx,

x) xx provedení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) vypracovat xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nejméně po xxxx 5 xxx,

x) x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxxxx zaslat xxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, u xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx kontrole xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx závažné xxxxxxxxxx, zejména neschopnost xxxxx xxxxxxxxx podle §21 xxxx. 5, xxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §21 odst. 6 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §21 xxxx. 7,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx vydaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vždy x 28. únoru xxxxxxxxx xxxxxx o xx xxxxxxxxxxx kontrolách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dokladu x xxxxxxx xxxxx x xxxxx zaslat xxxxx dokladu xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx, kdy xx změně xxxxx, xxxxx údajů uvedených x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx osoby

§35

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 5, §7 xxxx. 1 x 2, §10 xxxx. 2 a 6 x §30 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx §14 xxxx. 4 xx xxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx zřizovací listiny xxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x pověření xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx uzavírána, x xxxx důvody, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vypovědět, x xxxx patří xxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti, xxx kterou xx xxxx pověřena, x xxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxx xxxx činnost.

(3) Xxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx informace, xxxxx xxxx předmětem pověřené xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx. Pověřená xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxxx x požadavky tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§36

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 8 xxxxxxxxxx xxxxx, která prokáže, xx

x) fyzické xxxxx, xxxxx jsou x xx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo obdobném xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxxx, nebo vysokoškolské xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 rok xxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx25) x xxxxxx x ní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx, nejdéle xxxx xx 2 xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výpovědní xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; patří x xxx zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 až 4 anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxx smlouva xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Ministerstvo zemědělství x xxxxxxxxxxx složkou xxxxx.

(3) Osoby pověřené Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve Věstníku Xxxxxxxxxxxx zemědělství.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX REŽIMY XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

§37

Xxxxxxxxx národní xxxx

(1) X xxxxxx od 1. xxxxx 2016 xx 30. června 2020 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxx jmenovitý xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §4 odst. 7 x 8 xx 50 MW x xxxxx, x nichž xxxx první povolení xxxxxxx xxxxxx před 27. listopadem 2002 xxxx xxx něž xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx provozu xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx uvedeny xx xxxxxxx nejpozději 27. listopadu 2003, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx emisní xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x oxid xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx specifický xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 6, xxxxx xxxx xxxx spalovací xxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxx xx Přechodného xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 5.

(2) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zařazeného xxxxxxxxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx provozu xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2015 a xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xx. 41 písm. x) směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2010/75/EU xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx spalovacích xxxxxxxxxxxxx zdrojů x 31. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xxxxxxxxxx ročních xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx paliva v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx do xxxx 2010 včetně. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxx xxx emisní xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx stacionární xxxxx x platném xxxxxxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2015, xx xxxxxxxxxxxx povinen xxxxx xxxxxx strop xxxxxxx x platném xxxxxxxx xxxxxxx k 31. xxxxxxxx 2015. Xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxxx stacionárních xxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx spalovací stacionární xxxxxx xxxx emisní xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx emisních xxxxxx xxxxxxxxxxx těmto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdrojům. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx emisních xxxxxx xxxxxx spalovacích xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stavu xxxx xxxxxxx, k xxxxxxxx xxxxxx spalovacích xxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plánu xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx emisního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x celkovém xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx než 500 XX xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1. xxxxxxxx 1987 nebo xx xxxxx xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx režim xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroje x rafineriích xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zplyňování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx rafinaci surové xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx či x xxxxxx palivy,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroje x xxxxxxxx životností, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §38,

c) xxxxxxxxx stacionární xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zásobování xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §39.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx seznam xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, které nejsou xxxxxxx xxxxx specifický xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem xxx jednu xxxx xxxx znečišťujících xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, a stanoví xxx všechny znečišťující xxxxx, xx něž xx xxxxxxxx, emisní xxxxxx pro jednotlivé xxxxxxxxx stacionární xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx plánovaná x xxxxxxxxx xxxxxx specifických xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020, způsob xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2013 xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx komisi. Xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx plán xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Krajský xxxx uvede xxx xxxxxxxx do souladu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Přechodným národním xxxxxx.

(7) Ministerstvo vyřadí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x jemu příslušející xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx stacionární zdroj xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §38 xxxx §39 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x Přechodného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx ministerstvo xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx. Xxxxxxx úřad xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jím vydaná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x aktualizovaným Přechodným xxxxxxxx xxxxxx.

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x omezenou životností

(1) X xxxxxx od 1. xxxxx 2016 xx 31. prosince 2023 u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stanovený podle §4 xxxx. 7 x 8 xx 50 XX x xxxxx, není xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnit specifické xxxxxx xxxxxx pro xxxxx dusíku, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx siřičitý xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx podle §4 xxxx. 6, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. ledna 2014 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx povoleného xxxxx 17 500 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx spalovacím xxxxxxxxxxxx zdrojům xxx xxxx období. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x 31. prosinci 2023 xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů. Krajský xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx změnu xxx xxxxxxxx povolení xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx režim xxxxx odstavce 1 xx x případě xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx oxidy xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jmenovitém xxxxxxxx příkonu xxxxxx xxx 500 MW xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx povolení xxxxxxx xxxxxx 1. xxxxxxxx 1987 xxxx později.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je povinen x období xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx emisní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x povolení xxxxxxx x platné x 31. xxxxxxxx 2015.

§39
Spalovací xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do soustavy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
(1) V xxxxxx xx 1. xxxxx 2016 do 31. xxxxxxxx 2022 u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx jmenovitý xxxxxxx xxxxxx stanovený xxxxx §4 odst. 7 a 8 xx od 50 XX do 200 XX xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 27. xxxxxxxxxx 2002 xxxx pro xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxx povolení xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 27. xxxxxxxxx 2003, není xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx specifické xxxxxx limity xxx xxxxx dusíku, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx siřičitý xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx technickou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx emisní xxxxx pro oxid xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 6, xxxxx xxxxxxx 50 % xxxxxxxxxxxx vyrobeného xxxxx, xxxxxxxxx jako klouzavý xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx, je xxxxxxxx ve formě xxxx xxxx horké xxxx do soustavy xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx26).
(2) X xxxxxxxx xx přechodného režimu xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2015. Xxxxxxx úřad xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx vydaného povolení xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 dodržovat xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx stanovené x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx k 31. xxxxxxxx 2015.

XXXX XXXX

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x dvou xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx4) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx správního xxxx27).

(2) Závazné stanovisko xxxxx §11 odst. 2 xxxx. c), xxxxxxxx xxxxxxx podle §11 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxx stanovisko x xxxxxxxxx a užívání xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 3 se xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx nahrazeno xxxxxxxx x xxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28). Xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona xxx xxxxxx dotčena. Xxxxxx závazného stanoviska xxxxx §11 odst. 2 písm. c) x závazného stanoviska x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 3 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28), xxxxx xx integrované xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx stavebního xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx umisťuje a xxxxxxxx, podle xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx vyplývající z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vztahující se xx výrobky podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto jiného xxxxxxxx xxxxxxxx12).

(5) Xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx z Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §37 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§41

(1) Xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně skončena xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxxxxxx ministerstvo xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx zlepšování xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx nejpozději xx 2 xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Do xxxx vydání programů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx programy xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 86/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx vydaná podle §17 odst. 1 xxxx. d) x §17 xxxx. 2 xxxxxx č. 86/2002 Xx., xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 10 a §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 86/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jsou-li x souladu x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx provozu podle xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Provozovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx povolení xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx do 2 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Do xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx povolení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

(6) Provozovatel stacionárního xxxxxx uvedeného x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx, xxxxx byl xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 86/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, musí xxxxxxx x povolení xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx zavedení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona č. 86/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považují xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxx x příloze č. 4 x tomuto xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neměl xxxxxxxxx zjišťovat úroveň xxxxxxxxxxxx kontinuálním xxxxxxx, xx xxxxxxx provádět xxxxxxxxxxx měření podle §6 xxxx. 5 xx 1. ledna 2013.

(9) U xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx jmenovitý xxxxxxx xxxxxx stanovený xxxxx §4 xxxx. 7 xx 50 MW x xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1987, plní xxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2015 xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx x více xxxxxxxxxxx stacionárních zdrojů xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stropů pro xxxx spalovací xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx součtem emisních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stacionárním zdrojům. X důsledku xxxxxx xxxxxxxx stropů x xxxxxx xxxxx dojít x překročení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx stacionární xxxxxx xxxxxx provozovatele umístěné x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx sebou xxxxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxx, pokud přitom xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stropů xxxxxx xxxxxxxxxxx stacionárních xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx výměnou, xx xxxxxxx xxxxxx celkového xxxxxxxxxxx tepelného příkonu xxx 50 XX xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx stropu xxxxxxxxxxx stacionárního xxxxxx x aglomeraci.

(10) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje x jmenovitém xxxxxxxxxxx xxxxxx 300 MW x xxxxxx, xxx xxxxx bylo vydáno xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx od 25. xxxxxx 2009 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 10 xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 10 xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx plánování xxxx xxxxxxxxx úřadem, xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nezbytného xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx uhličitého xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6).

(11) Xxxxxxxx xxxx a xxxxx, xxxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x. 86/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(12) X xxxxxxxxxxx xxxx 2013 xxxxxxx xxxxxxx xxxx poplatníkovi, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jednu xxxx xxxx znečišťujících xxxxx uvedených x příloze č. 9 k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx 2012 xxxxxxxx xxxxxx 200&xxxx;000 Xx, x platebním xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 9 xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx poplatkové xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx zálohy xx xxxxxxxx za xxx 2013 a xxxxx jejich xxxxxxxxxx.

(13) Xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xx kalendářní xxx 2012 se xxxxxxxx xxxxx §19 xxxxxx č. 86/2002 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(14) Zprávu x xxxxxxx podle §20 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxxx pohonných xxxx xxxxxx za kalendářní xxx 2013 x xxxxxxx xx 15. xxxxxx 2014.

(15) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje xx pevná xxxxxx x jmenovitém xxxxxxxx xxxxxxx od 10 xx 300 xX xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxx kontroly xxxxxxxxxxx xxxxx a provozu xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2016.

(16) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx příkonu xx 300 xX včetně, xxxxx slouží xxxx xxxxx tepla pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a který xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx provozovat xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xx 10 let xx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

§42

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx měření xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx vydaná xxxxx xxxxxx č. 86/2002 Sb., xx xxxxx účinném xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx měření xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 86/2002 Sb., xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx zákona.

(3) Xxx xxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 86/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, považuje xx xxxxxxxxxx podle §32 xxxx. 1 xxxx. x) tohoto zákona.

(4) Xxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 86/2002 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx zákona.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozptylové xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx zpracování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 86/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, považuje xx xxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxx činnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu23) xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu23) xxxxxx podle xxxxxx č. 86/2002 Sb., ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx.

§43

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx:

1. Xxxxx č. 86/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx).

2. Xxxxx č. 92/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 86/2002 Xx., x ochraně ovzduší x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o ochraně xxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 521/2002 Xx.

3. Xxxxx č. 385/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 86/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx č. 180/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 86/2002 Sb., x ochraně xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Zákon č. 483/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 86/2002 Sb., x xxxxxxx ovzduší x x změně některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x ochraně ovzduší), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxx č. 172/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 86/2002 Xx., x ochraně xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx ovzduší), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

7. Xxxx druhá zákona č. 521/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 76/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x omezování xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), a zákon x. 86/2002 Sb., x ochraně xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx).

8. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 186/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 189/2006 Sb.

9. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 695/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxx xxxxx zákona č. 180/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x podpoře xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 444/2005 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12. Xxxx dvacátá xxxx xxxxxx č. 186/2006 Sb., x xxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx.

13. Část druhá xxxxxx č. 212/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 695/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xxxxx x. 86/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 222/2006 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x omezování xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o integrované xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx zákony.

15. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 230/2006 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 89/1995 Xx., x xxxxxx statistické xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 281/2009 Xx.

16. Část xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 296/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17. Část xxxxxx xxxxxx č. 25/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

18. Část druhá xxxxxx č. 37/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 86/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 61/1997 Xx., x xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx zákona č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 587/1992 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x lihu), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 292/2009 Sb.

19. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 124/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 278/2009 Xx.

20. Xxxx xxxxxxx třetí xxxxxx č. 223/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

21. Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx zákona č. 227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22. Část xxx xxxxx xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového řádu, xx znění zákona x. 153/2010 Xx.

23. Xxxx čtvrtá zákona č. 292/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

24. Část xxxxx xxxxxx č. 164/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 695/2004 Xx., x podmínkách xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 86/2002 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x ochraně xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 77/2011 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 25/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

26. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 91/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 311/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x pohonných xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 86/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

27. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 221/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 86/2002 Xx., x xxxxxxx ovzduší a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx ovzduší), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

28. Část xxxxx xxxxxx č. 288/2011 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 86/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 375/2011 Sb., xxxxxx se xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

30. Xxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, ověřování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxxxx č. 2 XXXXXXXX XXXXXX x xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

31. Xxxxxxxx xxxxx č. 351/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stropy xxx xxxxxxx látky znečišťující xxxxxxx x způsob xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

32. Xxxxxxxx xxxxx č. 354/2002 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxx x další xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

33. Xxxxxxxx xxxxx č. 417/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 351/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stropy xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx inventur x xxxxxxxx xxxxxxxx.

34. Xxxxxxxx vlády č. 206/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx č. 354/2002 Xx., kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx.

35. Xxxxxxxx xxxxx č. 597/2006 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx kvality xxxxxxx.

36. Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx podmínek provozování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

37. Xxxxxxxx xxxxx č. 146/2007 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx stacionárních zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

38. Xxxxxxxx xxxxx č. 372/2007 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx velkých spalovacích xxxxxx.

39. Xxxxxxxx xxxxx č. 475/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 615/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

40. Xxxxxxxx xxxxx č. 476/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx x. 146/2007 Sb., x emisních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stacionárních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

41. Xxxxxxxx xxxxx č. 42/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 597/2006 Xx., x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

42. Nařízení xxxxx č. 294/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 615/2006 Xx., x stanovení xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

43. Xxxxxxxx č. 553/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx limitů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ústřední xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx provozování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zásady xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x způsob a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejnosti.

44. Vyhláška č. 42/2005 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí č. 553/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxx limitů xxxxxxxxxxxxxx látek, ústřední xxxxxxxxx xxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podléhajících xxxxxxxx, xxxxxx xxx vypracování x xxxxxxxxxxx krajských x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x způsob x rozsah xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o úrovni xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

45. Xxxxxxxx č. 362/2006 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zápachem x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

46. Vyhláška č. 199/2011 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kvalitu xxxxx xxxxxxxxxxx pro vnitrozemská x námořní xxxxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxx.

47. Xxxxxxxx č. 13/2009 Sb., x xxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

48. Xxxxxxxx č. 205/2009 Sb., x zjišťování xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

49. Xxxxxxxx č. 279/2009 Sb., x předcházení emisím xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

50. Xxxxxxxx č. 373/2009 Sb., xxxxxx xx mění vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x. 553/2002 Xx., xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx znečišťujících xxxxx, xxxxxxxx regulační xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádů a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx ovzduší xxxxxxxxxx.

51. Vyhláška č. 17/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 205/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

52. Xxxxxxxx č. 337/2010 Sb., x emisních xxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx provozu ostatních xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx těkavé xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx obsahujícími xxxxxx xxxxxxxxx látky.

53. Vyhláška č. 257/2011 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx č. 337/2010 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxx stacionárních zdrojů xxxxxxxxxxxx ovzduší xxxxxxxxxxx x užívajících xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x způsobu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX

§44

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. září 2012, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) §11 xxxx. 5 x §15 xxxx. 1 až 5 x 7 xx 14, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2013,

x) §15 xxxx. 6, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2017,

c) xxxxx X přílohy č. 10 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2014,

x) xxxx 1.5. xxxxx X přílohy č. 4, xxxxx nabývá účinnosti xxxx 7. xxxxx 2013.

Xxxxxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 201/2012 Sb.

Imisní limity x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx

1. Imisní xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx lidí x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx látka
Doba xxxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx
1 xxxxxx
350 μx.x-3
24
Xxxx siřičitý
24 xxxxx
125 μx.x-3
3
Xxxx xxxxxxxx
1 xxxxxx
200 μx.x-3
18
Xxxx dusičitý
1 xxxxxxxxxx xxx
40 μx.x-3
0
Xxxx uhelnatý
maximální xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx1)
10 xx.x-3
0
Xxxxxx
1 xxxxxxxxxx rok
5 μx.x-3
0
Xxxxxxx XX10
24 xxxxx
50 μx.x-3
35
XxxxxxxXX10
1 kalendářní rok
40 μx.x-3
0
Xxxxxxx XX2,5
1 xxxxxxxxxx xxx
20 μx.x-3
0
Xxxxx
1 xxxxxxxxxx xxx
0,5 μx.x-3
0

Xxxxxxxx:

1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx osmihodinových xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx, ve xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx z hodinových xxxxxxxxxxx během xxxxxxx 17:00 xxxxxxxxxx dne x 01:00 daného xxx. Poslední xxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx od 16:00 xx 24:00 hodin.

2. Xxxxxx limity xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxx limit
Oxid xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx a zimní xxxxxx (1. xxxxx - 31. března)
20 μx.x-3
Xxxxx xxxxxx1)
1 xxxxxxxxxx xxx
30 μx.x-3

Xxxxxxxx:

1) Součet xxxxxxxxxx xxxxxx (ppbv) xxxxx dusnatého a xxxxx xxxxxxxxxx vyjádřený x jednotkách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxx limit xxx xxxxxxx obsah znečišťující xxxxx x xxxxxxxxx XX10 x xxxxxxx xxx ochranu xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxx průměrování
Imisní xxxxx
Xxxxx
1 xxxxxxxxxx rok
6 xx.x-3
Xxxxxxx
1 xxxxxxxxxx rok
5 xx.x-3
Xxxx
1 xxxxxxxxxx xxx
20 xx.x-3
Xxxxx(x)xxxxx
1 xxxxxxxxxx xxx
1 xx.x-3

4. Xxxxxx limity xxx troposférický xxxx

Xxxx xxxxxxxxx
Xxxx průměrování
Imisní xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx xxxx1)
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx2)
120 μg.m-3
253)
Ochrana xxxxxxxx4)
XXX405)
18&xxxx;000 μx.x-3.x6)
0

Xxxxxxxx:

1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

2) Maximální denní xxxxxxxxxxxx průměrná xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx průměr je xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx proveden x xxxxxxxxxx koncentrací xxxxx xxxxxxx 17:00 předešlého xxx x 01:00 xxxxxx xxx. Poslední xxxxxxx xxx xxxx xxx xx provede xxx xxxxxxx od 16:00 xx 24:00 xxxxx.

3) X xxxxxxx xxxxxxxx imisního limitu xxx maximálním počtu xxxxxxxxxx v xxxx xxxx aglomeraci xx xxxxx usilovat x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx 5 kalendářních xxx.

5) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx XXX40 xxxxxxx součet xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx koncentrací xxxxx xxx 80 µx.x-3 (= 40 xxx) x xxxxxxxx 80 µx.x-3 v xxxx periodě xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx den xxxx 08:00 x 20:00 SEČ, xxxxxxxxx x hodinových xxxxxx x letním období (1. xxxxxx - 31. července).

6) X xxxxxxx dodržení xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 18&xxxx;000 µg.m-3.h xx xxxxx xxxxxxxx x dosažení imisního xxxxxx xx výši 6&xxxx;000 µg.m-3.h.

Xxxxxxx x. 2 x zákonu x. 201/2012 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx x tabulce:

1. Xxxxxxx X - xx vyžadována xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 9

2. Xxxxxxx X - xxxx xxxxxxxxxx kompenzační xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 5

3. Xxxxxxx X - xx xxxxxxxxx xxxxxxxx řád jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 písm. d)

kód

A

B

C

ENERGETIKA - XXXXXXXXX PALIV

1.1.

Spalování xxxxx x kotlích x celkovém xxxxxxxxxx xxxxxxxx příkonu od xxxx xxx 0,3 XX xx 5 XX xxxxxx

x

x*)

1.1.

Xxxxxxxxx xxxxx x kotlích x xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelném xxxxxxx xxxx než 5 XX

x

x

x

1.2.

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx více xxx 0,3 XX do 5 XX xxxxxx

x

1.2.

Xxxxxxxxx xxxxx x pístových xxxxxxxxxxx motorech x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx než 5 MW

x

x

x

1.3.

Spalování paliv x xxxxxxxxx turbínách x celkovém xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx 0,3 XX do 5 XX včetně

x

1.3.

Spalování paliv x plynových xxxxxxxxx x celkovém xxxxxxxxxx xxxxxxxx příkonu xxxx xxx 5 XX

x

x

x

1.4.

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx více xxx 0,3 xx 5 MW xxxxxx, xxxxx nejsou uvedeny xxx xxxxx kódem

x

1.4.

Spalování xxxxx ve spalovacích xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx více xxx 5 XX, které xxxxxx xxxxxxx pod xxxxx xxxxx

x

x*)

x

XXXXXXX ZPRACOVÁNÍ XXXXXX, XXXXXXXXX S XXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXX

2.1.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

x

x

x

2.2.

Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 10 t odpadu xxxxx xxxx mají xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kapacitu xxxxx xxx 25&xxxx;000 x

x

x

2.3.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 10 x xxxx xxxxx xx jednu zakládku xxxx xxxxx než 150 x zpracovaného xxxxxx xxxxx

x

2.4.

Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x

2.5.

Xxxxxxx zařízení (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx zemin) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkonem xxxxxx xxx 1 x XXX xxxxxx xx xxx

x

2.6.

Xxxxxxxx odpadních xxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx provozoven x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vody x xxxxxxxx větším než 50 m3 xx xxx

x

2.7.

Xxxxxxxx odpadních vod x celkovou projektovanou xxxxxxxxx xxx 10&xxxx;000 x xxxx ekvivalentních xxxxxxxx

XXXXXXXXXX - XXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rozmrazovny

3.1.

Spalovací xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jmenovitém tepelném xxxxxxx xx více xxx 0,3 XX xx 5 XX xxxxxx

x

3.1.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxx) xxxxx neuvedené x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 5 MW

x

x*)

x

3.2.

Rozmrazovny x xxxxxx procesním xxxxxxx

x

x

Xxxxxxx x xxxxxx xxxx, briketárny

3.3.

Třídění x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

x

x

3.4.

Xxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx)

x

x

x

Xxxxxx koksu - xxxxxxxxx xxxxxxx

3.5.1.

Xxxx koksárenských xxxxxxx

x

x

x

3.5.2.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x

x

x

3.5.3.

Xxxxxxxxx

x

x

x

3.5.4.

Xxxxxxxxxxx xxxxx

x

x

x

3.5.5.

Xxxxxxx xxxxx

x

x

x

3.5.6.

Xxxxxxxx xxxxx

x

x

x

Xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxx

3.6.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx plynů

x

x

x

3.7.

Výroba xxxxxxxx

x

XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXX X PLASTŮ

Pražení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

4.1.1.

Xxxxxxxx xxxxxx

x

x

x

4.1.2.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

x

x

x

4.1.3.

Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx jeho zpracování (xxxxxxxx, drcení, xxxxx, xxxxxxx)

x

x

x

4.1.4.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx, xxxxxx, peletizace)

x

x

x

Výroba xxxxxx

4.2.1.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x

x

x

4.2.2.

Xxxxxxxx (xxxxxx xxx)

x

x

x

4.2.3.

Xxxxxxxx xxxxx

x

x

Xxxxxx xxxxx

4.3.1.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx produktem

x

x

x

4.3.2.

Nístějové xxxx x intenzifikací xxxxxxxx

x

x

x

4.3.3.

Xxxxxxxxx konvertory

x

x

x

4.3.4.

Elektrické xxxxxxxxx xxxx

x

x

x

4.3.5.

Xxxxxxx pece

x

x

x

4.3.6.

Elektrické xxxxxxxx xxxx s celkovou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx více xxx 2,5 x xx xxxxxx

x

x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

4.4.

Xxxxxxxx za xxxxx x xx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxx a xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 10 x xxxxxx zpracované xxxxx za xxxxxx

x

4.4.

Xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxx a xxxx xx tepelné xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 10 t xxxxxxxxxx oceli xx xxxxxx

x

x

4.5.

Xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x celkovým projektovaným xxxxxxxx xxxxxxx xx 1 XX xx 5 XX xxxxxx

x

4.5.

Xxxxxxx - xxxxxxxx pece x xxxx na xxxxxxx zpracování s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 5 XX

x

x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxx)

4.6.1.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x

x

x

4.6.2.

Xxxxxx x xxxxxx pece

x

x

4.6.3.

Tavení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x

x

x

4.6.4.

Xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx peci

x

x

4.6.5.

Kuplovny

x

x

x

4.6.6.

Tavení x xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx paliva

x

x

4.6.7.

Tavení v xxxxxxxxx pecích - xxxxxx xxxxxx

x

x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

4.7.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx

x

x

Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx produktů, xxxxxxxx x výroby xxxxxxx

4.8.1.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x

4.8.2.

Xxxxx agregáty xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kovů

x

x

4.9.

Elektrolytická xxxxxx xxxxxxx

x

x

4.10.

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kovů x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 50 kg xx xxx

x

x

4.11.

Xxxxxxxxxx hliníku válcováním

x

x

Povrchová xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx předmětů x xxxxxx zpracování

4.12.

Povrchová xxxxxx xxxx x xxxxxx x jiných nekovových xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx 30 x3 xxxxxx (xxxxx xxxxxxx), procesy xxx xxxxxxx xxxxx

4.12.

Xxxxxxxxx úprava xxxx a plastů x jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxx x celkovou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx objemu xxxxx větším než 30 x3 (xxxxx xxxxxxx)

x

4.13.

Xxxxxxxx xxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyšším xxx 100 xX

x

4.14.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx materiálů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1&xxxx;000 kW xxxx xxxxxx

x

4.15.

Xxxxxxxx ochranných xxxxxxx x roztavených xxxx x celkovou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 t xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx nebo nižší

x

4.16.

Nanášení xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx vany s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kapacitou xxxxx xxx 1 x xxxxxxxx xxxxx xx hodinu

x

x

4.17.

Žárové xxxxxxxxxx xxxxxx

x

x

XXXXXXXXXX NEROSTNÝCH SUROVIN

Výroba xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx žáruvzdorných xxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxxxxx

5.1.1.

Xxxxxxxxxx xx surovinou x výrobkem, včetně xxxxxxxxxx a expedice

x

x

x

5.1.2.

Výroba xxxxxxxxxxxxx slínku x xxxxxxxxx xxxxxx

x

x

x

5.1.3.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výrobu xxxxxxx

x

x

x

5.1.4.

Xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx

x

x

x

5.1.5.

Xxxxxx vápna x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx

x

x

x

5.1.6.

Xxxx pro xxxxxxxxxx produktů odsíření

x

x

x

5.1.7.

Úprava x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

x

x

x

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx azbest

5.2.

Výroba xxxxxxxxx x produktů xxxxxxxxxxxx azbest

x

x

Výroba xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vláken

5.3.

Výroba xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, smaltovacích x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x

x

5.4.

Xxxxxx kompozitních skleněných xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojiv

x

x

5.5.

Zpracování a xxxxxxxxxxxxx xxxx (leštění, xxxxxxxx, xxxxxxx, tavení x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, výroba xxxxxxxxx x xxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 5 x xxxxxxxxxx skleněné xxxxxxxx xxxxx

x

x

5.6.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x

x

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

5.7.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.

x

x

5.8.

Xxxxxx xxxxxxxxxx materiálů x xxxxxxxxxx xxxxxx

x

x

5.9.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vláken x xxxxxxxx organických xxxxx

x

x

Xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků

5.10.

Výroba xxxxxxxxxxx xxxxxxx vypalováním, xxxxxxx xxxxxxxxxxx tašek, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, obkládaček, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 5 x xx den xx 75 x xx xxx xxxxxx

x

5.10.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, kameniny xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 75 t xx den

x

x

Výroba xxxxxxxxxx xxxx, těžba x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx

5.11.

Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx paliv xxxx xxxxxx nerostných xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, paliv xxxx xxxxxx nerostných xxxxxxx (xxxxxxxxx těžba, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx), výroba xxxx xxxxxxxxxx umělého kamene, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hmot, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyšší než 25 x3 xx xxx.

x

x

5.14.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx směsí x xxxxxxx živic, xxxxxxxxx xxxxxxxxx povrchů

x

x

CHEMICKÝ XXXXXXX

Xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx

6.1.

Xxxxxx 1,2-xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x

x

6.2.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (1-xxxxx-2,3-xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxx (1-xxxxx-2-xxxxxxx)

x

x

6.3.

Xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

x

x

6.4.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

x

x

6.5.

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx polymerů x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx výroby syntetických xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxx xxxxx, x celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyšší xxx 100 x xx xxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozpouštědel 0,6 t xx xxx xxxx větší

x

x

6.5.

Řezání xxxxxxxxxxxx polymerů xxxxxxx xxxx odporovým xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyšší než 10 xxx xx xxx

x

6.6.

Xxxxxx x zpracování xxxxxxx

x

x

6.7.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x

x

6. 8.

Zpracování xxxxx

x

x

6.9.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx polystyrenu

6.10.

Výroba xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

6.11.

Xxxxxx chloru

x

x

6.12.

Výroba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x

x

6.13.

Xxxxxx xxxx (Xxxxxxx xxxxxx)

x

x

6.14.

Xxxxxx kapalného xxxxx xxxxxxxxxx

x

x

6.15.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x

x

6.16.

Xxxxxx xxxxxxxx

x

x

6.17.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx solí

x

x

6.18.

Výroba xxxxxx

x

x

6.19.

Xxxxxx základních xxxxxxxxxx xx ochranu rostlin x xxxxxxx

x

x

6.20.

Xxxxxx výbušnin x xxxxxxxx projektovanou xxxxxxxxx xxxxx produkce 10 x xxxx xxxxx

x

6.20.

Xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx projektovanou xxxxxxxxx xxxxx produkce xxxxx xxx 10 x

x

x

6.21.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx titaničitého

x

x

6.22.

Chloridový proces xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

x

x

6.23.

Xxxxxx ostatních pigmentů

x

x

Výroba, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

6.24.

Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx petrochemických xxxxxxx

x

x

6.25.

Xxxxxxxxxx petrochemických xxxxxxx x xxxxxxxxx těkavých xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxx xxx 1&xxxx;000 x3 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx objemem xxxxxx xxxxxx xxx 10 000 x3 x manipulace (xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx)

x

XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXX PRŮMYSL

7.1.

Jatka x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 50 t xxxxx

7.2.

Xxxxxxxx xx úpravu x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx rostlinných xxxxxxx x celkové projektované xxxxxxxx 75 x xxxxxxxx výrobků xxxxx x xxxxx

7.3.

Xxxxxxxx na xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx živočišných xxxxxxx (s xxxxxxxx xxxxx) o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 50 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

7.4.

Xxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, kde xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx 200 x xxxxx (x xxxxxxx za xxx)

7.5.

Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx projektované xxxxxxxx xxxxx xxx 1 x za xxx

7.6.

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zpracování xxxx xxx 1 x xxxxxxx xxxxx

x

7.7.

Xxxxxxxxxx xxxxx, vyjma výroby xxxxxxx xxx xxxxx 7.8., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx spotřebě xxxxxxxxx 150 x3 nebo xxxxx za rok

x

7.8.

Výroba xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a XXX xxxxx

x

x

x

7.9.

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

x

x

7.10.

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx 7.9.

x

x

7.11.

Předúpravy (xxxxxxx xxxx praní, xxxxxx, xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx; technologická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx 1 x xx xxx xx 10 t xx xxx včetně

7.11.

Předúpravy (operace xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je větší xxx 10 x xx xxx

x

x

7.12.

Xxxxxxxxxx xxxx x kožešin; xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 12 t xxxxxxxx výrobků xxxxx xxxx xxxxx

7.12.

Xxxxxxxxxx kůží x xxxxxxx; technologická xxxxx, xxxxx celková xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx 12 x hotových xxxxxxx xxxxx

x

x

7.13.

Xxxxxx dřevěného xxxx

x

x

7.14.

Xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx (vysokoteplotní xxxxxxxxxxx xxxx) nebo elektrografitu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x

x

7.15.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zvířat

x

x

7.16.

Veterinární xxxxxxxx xxxxxxxx

x

7.17.

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

x

x

XXXXX XXXXXXXXXXXXX ZVÍŘAT

8.

Chovy xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx projektovanou xxxxx xxxxx amoniaku xxx 5 t xxxxxx

x

XXXXXXX XXXXXXXXXXX ROZPOUŠTĚDEL

9.1.

Ofset x xxxxxxxx projektovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,6 x za xxx xxxx větší

x

9.2.

Publikační xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,6 x xx xxx nebo xxxxx

x

9.3.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,6 x za rok xxxx větší

x

9.4.

Knihtisk x xxxxxxxx projektovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozpouštědel 0,6 x xx xxx xxxx větší

x

9.5.

Odmašťování x xxxxxxx povrchů xxxxxxxxxx x xxxxxxx těkavých xxxxxxxxxxx látek, které xxxx klasifikovány xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx reprodukci, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organických xxxxxxxxxxxx 0,01 x xx xxx xxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx, x celkovou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,1 x xx xxx xxxx větší

x

9.6.

Odmašťování x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx organických látek, xxxxx nejsou xxxxxxx xxx xxxxx 9.5., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,6 t xx xxx xxxx xxxxx

x

9.7.

Xxxxxxxx xxxxxxx

x

9.8.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx pod xxxxxxxx xxxxxxx xxx kódy 9.9. xx 9.14., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,6 t xx xxx xxxx xxxxx

x

9.9.

Xxxxxx xxxxxxxxx povrchů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,6 x xx xxx xxxx xxxxx

x

9.10.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - opravárenství x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,5 x za xxx xxxx xxxxx a xxxxxx při výrobě xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx projektovanou spotřebou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx 15 x xx rok

x

9.11.

Nanášení práškových xxxxxx

x

9.12.

Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx projektovanou spotřebou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,6 x za rok xxxx xxxxx

x

9.13.

Xxxxxx pásů x xxxxxx

x

9.14.

Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 15 t za xxx xxxx větší

x

9.15.

Navalování xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx projektovanou spotřebou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,6 x xx xxx xxxx xxxxx

x

9.16.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,6 x xx xxx xxxx xxxxx

x

9.17.

Xxxxxxxxxx dřeva s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,6 x xx xxx xxxx větší

x

9.18.

Laminování dřeva x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřebou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,6 x za rok xxxx xxxxx

x

9.19.

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těkavých organických xxxxx 0,6 x xx xxx xxxx xxxxx

x

9.20.

Xxxxxx xxxxxxxxxx hmot, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx barev x xxxxxxxx projektovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 10 x xx rok xxxx xxxxx

x

9.21.

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organických xxxxxxxxxxxx 0,6 x xx xxx xxxx xxxxx

x

9.22.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x

9.23.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx projektovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 5 x za rok xxxx xxxxx

x

9.24.

Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů x xxxxxxxxxxx tuků

x

NAKLÁDÁNÍ X BENZINEM

10.1.

Terminály xx xxxxxxxxxx benzinu

x

10.2.

Čerpací xxxxxxx x zařízení xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

x

XXXXXXX XXXXXX

11.1.

xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx**) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 5 t

x

x

11.2.

stacionární xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx**) oxidu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 8 x

x

x

11.3.

xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx roční xxxxx**) oxidů xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx XX2 xxxxxxxxxx 5 t

x

x

11.4.

stacionární xxxxxx, xxxxxxx roční xxxxx**) xxxxxxxx organických xxxxx překračuje 1 x

x

x

11.5.

xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx**) xxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 t

x

x

11.6.

stacionární xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx**) xxxxxxx xxxxxxxxxx 0,1 t

x

x

11.7.

stacionární zdroje, xxxxxxx xxxxx xxxxx**) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 1 x

x

x

11.8.

xxxxxxxxxxx zdroje, xxxxxxx xxxxx xxxxx**) xxxxxx x jeho anorganických xxxxxxxxx překračuje 0,4 x (xxxxxxxxx xxxx XXx)

x

x

11.9.

xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx emise**) fluoru x xxxx anorganických xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 0,1 x (xxxxxxxxx xxxx XX)

x

x

*) xxxxxxxxxx xx xx spalování xxxxxxx xxxxx

**) xxxxx emise xxxxxxxxxxxx celkovému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x emisím xx úrovni emisního xxxxxx

Příloha x. 3 x zákonu x. 201/2012 Xx.

Xxxxxx xxx x aglomerací

Zóna/Aglomerace
Kód xxxx/xxxxxxxxxx*)
Xxxxxxxxxx Xxxxx
XX01
Xxxx Střední Xxxxx
XX02
Xxxx Xxxxxxxxx
XX03
Xxxx Severozápad
CZ04
Zóna Xxxxxxxxxxxx
XX05
Xxxx Xxxxxxxxxx
XX06X
Xxxxxxxxxx Xxxx
XX06X**)
Xxxx Střední Xxxxxx
XX07
Xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx
XX08X
Xxxxxxxxxx Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek
CZ08A***)

Poznámky:

*) Xxxxxxx území xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x klasifikace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx sdělení Xxxxxxx statistického xxxxx xxxxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx xxx 29. xxxxx 2004 pod xxxxxx 228, především x oblastí XXXX 2. X xxxxxxx, xx xx x xxxxxxx XXXX 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx sdělením xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx od uvedeného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "X" x "A".

**) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx Srno-město x xx xxxxxxxxxx NUTS xxxxx XX0622.

***) Xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx x územím xxxxxx Xxxxxxx - město, Xxxxxxx x Xxxxxx - Xxxxxx a xx xxxxxxxxxx XXXX xxxx XX0806, CZ0803 x XX0802.

Příloha č. 4 x zákonu č. 201/2012 Xx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx znečišťujících látek, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provádějí xxxxxxxxxxx xxxxxx emisí, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx A - Xxxxxxxxxxx měření xxxxx xxxxxxxxxxxxxx látek, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jmenovitý xxxxxxx xxxxxx je 50 XX a vyšší, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx palivo,

b) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx slinování xxxxxxxx xxx včetně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 150 x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx a xxx 30 t xxxxxxxxxx xxxxx pro pražení xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zpracování rud xxxxx x rtuti,

c) xxxxxxxxx pec x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pro xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxx výrobní kapacitou xxx 2,5 x/xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x projektovanou xxxxxxx xxxxxxxxx nad 20 x/xxx,

x) xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 20 x/xxx,

x) výroba cementářského xxxxxx x rotačních xxxxxx x projektovanou xxxxxxx kapacitou nad 500 x/xxx

xxxxxxxx provozovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxx jednorázovým xxxxxxx xxxxx xxx

x) xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rtuť, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx,

x) XXXX x XXXX v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vypočtený xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx individuálního toxického xxxxxxxxx a příslušného xxxxxxxxxxx ekvivalentu toxicity xxxxxxxxxxx v prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx,

x) polychlorovaných xxxxxxxx, x to xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; emise xx vyjádří xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených xxxxxxxxx,

x) xxxxx(x)xxxxxxxxxx, benzo(a)pyren, xxxxxx(1,2,3-x,x)xxxxx, xxxxx(x)xxxxxxxxxx.

Xxxx B - Xxxxxxxxxxx měření xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx měření xxxxx xxxxxxx

1.1. spalovací xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 50 XX x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, oxidy dusíku xxxxxxxxx xxxx oxid xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

1.2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 7 xxxx 8 je 100 XX a xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx dusíku xxxxxxxxx xxxx xxxx dusičitý x xxxx xxxxxxxx,

1.3. xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx probíhá xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx (kód 5.1.1. xx 5.1.6. x příloze č. 2 x tomuto zákonu) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx tuhé xxxxxxxxxxxx xxxxx, oxid xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako oxid xxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx 15 kg/h,

1.4. xxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx 9.1. xx 9.24. x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx), pro xxxxxxx organický xxxxx x případě, xx xx dodržení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx snižování emisí x xxxxxxxx hmotnostní xxx xxxxxxxxx organického xxxxxx překračuje xxx xxxxxxxxxxxxxx parametrech 10 xx,

1.5. xxxxxxxxxxx zdroj xx výrobu xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx pro xxxxx xxxx x xxxxxxx rozkladu x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

1.6. xxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx oxidy dusíku xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx znečišťující xxxxx, xxxxxxx organický xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyjádřené xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxx

1.7 xxxxxxxxxxx xxxxx výše xxxxxxxxx x případě, xx xx dodržení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx technologického xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx odpadního plynu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx roční xxxxxxxxxx xxx překračuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hodnoty

a) 200 x tuhých xxxxxxxxxxxxxx látek,

b) 1000 x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) 4 x chloru x xxxx plynných xxxxxxxxxxxxx sloučenin chloru xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) 2 x plynných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fluoru xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) 200 x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) 10 x xxxxxxxx organických xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx organický xxxxx,

x) 1 x sulfanu,

h) 50 x oxidu xxxxxxxxxx.

2. Kontinuální xxxxxx xxxxx podle xxxx 1.1. xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o jmenovitém xxxxxxxx xxxxxxx 50 XX x vyšším, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 100 XX, x xxxxx slouží xxxx xxxxxxx xxxxxx energie, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxx 300 xxxxx.

3. Kontinuální xxxxxx xxxxx tuhých xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx 1.1. x 1.2. xx xxxxxxxxxx xx spalovací xxxxxxxxxxx xxxxxx spalující xxxxxxx xxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxx 1.1. také na xxxxxxxxx stacionární xxxxxx x celkovém jmenovitém xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 100 XX xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx spálením xxxxxxx xxx do xxxxxxx xxxxxxx vyšší xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x xxxxxxx emisí xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx dodavatel xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx nebyl xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroj vybaven xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1.2. xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stacionární xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxx, xx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx faktorům xxxxxx odpadní plyny xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx případech se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

4. Od xxxxxxxxxxxxx xxxxxx plynných anorganických xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1.6. xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx nejsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx limity xxxxxxxx anorganických xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx emise xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

5. Xx xxxxxxxxxxxxx měření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx chloru xxxxxxxxxxx jako chlorovodík, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bodu 1.6. xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx stacionárního xxxxxx, ve kterém xx xxxxxxx zpracován xxxxx, xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemůže xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx znečišťujících xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měřením xxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx parametry procesu, x to xxxxxxx xxxxxx x blízkosti xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx kyslíku, xxxxx, xxxxxxx x vlhkosti x xxxxxxxxx vyčištěném xxxxxxxx plynu. Xxxxxxxxxxx xxxxxx obsahu vodních xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx vzorek xxxxxxxxx xxxxx před vlastní xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxx č. 201/2012 Xx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kvality ovzduší

a) Xxxxxxxx xxxxxxxxx

- xxxxxxxx x xxx xxxx, xxxxx regionu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a topografické xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx (xxxxxx xxxx),

- xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (mapa, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx),

- xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx cílů xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (x km2) a xxxxxxxxx exponované xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a adresy xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) Analýza situace

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x předchozích xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x odhad xxxxxx xxxxxx znečištění ovzduší,

- xxxxxxx xxxxxxxx emisí x oblasti (t/rok),

- xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxx x opatřeních xx xxxxxxxx xxxxxxx ovzduší

- xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x mezinárodní xxxxxx, xxxxx mají vztah x xxxx zóně x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

- rámcový xxxxxx plán xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx opatřeni, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x lhůty x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx území xxxxx; x xxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx stropy xxxxxxx xxx vybranou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu a xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx stacionárních zdrojů, xxxxx mají významný xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1,

- xxxxx xxxxxxxxxxx přínosu xx xxxxxxx úrovně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx indikátorů x xxxxxxxxxxxxx doba xxxxxxxx x xxxxxxxx imisních xxxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dalších xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 6 x zákonu x. 201/2012 Sb.

Smogové xxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx a xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx siřičitý, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx XX10

Xxxxxxxxxxxx prahová xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 250 μg.m-3 xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 200 μg.m-3 xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxx částice XX10 xxxxxx xxxxxxx koncentrace x xxxxxxxxx 100 μx.x-3 za xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodin.

Informativní xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x případě, že xxxxxxx xx jedné xxxxxx lokalitě, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxx úroveň znečištění x oblasti minimálně 100 xx2 xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx průměrná xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 250 μx.x-3 ve xxxxx xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) hodinová xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hodnotu 200 μx.x-3 ve xxxxx xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) hodnota xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průměru xxxxxxxx koncentrace xxxxxx XX10 hodnotu 100 μx.x-3, a xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx lokalit xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx úroveň xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx 100 km2, nebo xx dvou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxx úroveň znečištění x oblasti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx dvě xxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxx xx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx meteorologických podmínek x xxxxxx situace xxxxx xxxxxxxxxxxxx 24 xxxxx nepředpokládá xxxxxx xxxxxxxxxxx pod informativní xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Ministerstva životního xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx dusičitý x xxxxxxx XX10

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 500 μx.x-3 xx xxxx xxxxxxxxxxx jedné xxxxxx, xxx xxxx dusičitý xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx x velikosti 400 μx.x-3 xx xxxx xxxxxxxxxxx jedné xxxxxx x xxx xxxxxxx XX10 jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx 150 μx.x-3 xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx prahová hodnota xx považována xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx alespoň na xxxxxxxx měřicích lokalit xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx úroveň xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx 100 km2, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx dvě xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 500 μg.m-3 xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 400 μx.x-3 xx třech xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx klouzavého xxxxxxx xxxxxxxx koncentrace xxxxxx XX10 xxxxxxx 150 μx.x-3,

x xxxxxxx xx xx základě vyhodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x imisní situace xxxxx následujících 24 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx regulační xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx měřicí lokalitě xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx 100 xx2 xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oxidu xxxxxxxxxx xxxxxxx 500 μx.x-3 xx třech xx xxxx následujících hodinách, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 400 μx.x-3 xx xxxxx xx xxxx následujících hodinách

se xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx reprezentativnost pro xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx stanoven xx Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx prahová xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnota xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 180 μx.x-3 za xxxx průměrování xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x případě, xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx lokalitě xxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx 100 xx2 xxxxxxxxxx hodinová xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ozonu xxxxxxx 180 μx.x-3.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx odpovídá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx 240 μg.m-3 xx xxxx průměrování xxxxx hodiny.

Varovná prahová xxxxxxx je považována xx překročenou x xxxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxx měřicí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx minimálně 100 xx2 xxxxxxxxxx hodinová xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 240 μg.m-3.

4. Xxxxxxxx smogové xxxxxxx x odvolání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx varování xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx znečištění x xxxxxxx xxxxxxxxx 100 xx2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx znečišťujících xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 12 xxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 24 xxxxx xxxxxxxxx opětovné překročení xxxxxxxxxxxx, regulační nebo xxxxxxx xxxxxxx hodnoty.

Časový xxxxxxxx 12 xxxxx xx xxxxxxxx xx xx 3 hodiny x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 24 hodin xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prahové xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxx x. 201/2012 Xx.

Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x povolení xxxxxxx

Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx podle §11 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx

1.1. Xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx právnické xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx základě xxxx moci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx identifikační xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zpracování xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu.

1.2. Xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx4), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx.

1.3. Xxxxxxxxxxx dokumentaci, xxxxxx xx žadatel xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx podle jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx dokumentaci, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx žádosti. Tato xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx stavby, xxxxxxxxxxx x zpracovateli xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx technického x xxxxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxx zdrojů x xxxxxxx, které zde xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx označení xxxxxx x xxxxx, xxxxx x adresy xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stacionárních xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx),

x) technické xxxxxxxxx, xxxxxxxxx kapacita xxxxxxxxxxxxx zdroje,

e) hmotnostní xxxx jednotlivých materiálů x xxxxxxx xx xxxxxx x výstupu xx stacionárního zdroje (xxxxxxx xxxxx x xxxxxx) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx.

1.4. Specifikaci xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx vnášeny xx xxxxxxx během xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. U stávajících xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx stejném rozsahu.

1.5. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x počtu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

1.6. U xxxxxxx xxxxxxxx xx tepelného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx strusce, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tepla.

1.7. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx že xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx řád.

1.8. Xxxxx xxxxxxxxxx podmínek provozu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxx §10 odst. 3.

Xxxxxxx x. 8 x zákonu x. 201/2012 Xx.

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x nízkoemisních zónách xx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx29),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx30) nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx krizové situace31), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx stroje),

d) vozidla xxxxxxxxxxxx xxxxx zdravotně xxxxxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vojenská xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x XXXX,

x) xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxx zapsaná v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx která xx xxxxx platný xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx původnost,

g) vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx zařízení, elektroenergetických xxxxxxxx, energetických zařízení xxxxxxx zásobování xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x přepravě poštovních xxxxxxx,

x) vozidla x xxxxxxxx komunálního xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx závad vodovodů, xxxxxxxxxx, plynovodů, elektrických xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx, xxxx veřejných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxxxxx sítí xx xxxxxxxx zájmu,

k) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx32),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tuhých, xxxxxxxx x plynných xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Příloha x. 9 x zákonu č. 201/2012 Xx.

Xxxxx xxxxxxxx xx znečišťování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x Xx/x)

&xxxx;
2013 xx 2016
2017
2018
2019
2020
2021 a xxxx
XXX
4&xxxx;200
6&xxxx;300
8&xxxx;400
10&xxxx;500
12&xxxx;600
14&xxxx;700
XX2
1&xxxx;350
2&xxxx;100
2&xxxx;800
3&xxxx;500
4&xxxx;200
4&xxxx;900
XXx
1&xxxx;100
1&xxxx;700
2&xxxx;200
2&xxxx;800
3&xxxx;300
3&xxxx;900
XXX
2&xxxx;700
4&xxxx;200
5&xxxx;600
7&xxxx;000
8&xxxx;400
9&xxxx;800

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle dosahovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx hranice úrovně xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x případě, xx nejlepší dostupné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx specifického xxxxxxxx limitu

50-60%
> 60-70 %
&xx; 70-80 %
&xx; 80-90 %
&xx; 90 %
0,2
0,4
0,6
0,8
1

Xxxxxxx x. 10 x zákonu x. 201/2012 Xx.

Xxxxxxxxx emisní xxxxxxxxx na spalovací xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx příkonu 300 xX a xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxx

Xxxx X.

1. Požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na pevná xxxxxx, který xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxx xx 31. prosince 2017

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxx tepelný xxxxxx (xX)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx1)

XX

XXX2),3)

XXX

xx.x-3

Xxxxx

Xxxxxxxxxx

≤65

5&xxxx;000

150

150

&xx;65 xx 187

2 500

100

150

>187 xx 300

1&xxxx;200

100

150

Xxxxxxx

≤65

5&xxxx;000

150

125

&xx;65 xx 187

2 500

100

125

>187 xx 300

1&xxxx;200

100

125

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

≤65

3&xxxx;000

100

150

&xx;65 až 187

2&xxxx;500

80

150

&xx;187 xx 300

1&xxxx;200

80

150

Xxxxxxx

≤65

3&xxxx;000

100

125

&xx;65 xx 187

2&xxxx;500

80

125

&xx;187 xx 300

1&xxxx;200

80

125

1) Vztahuje xx x suchým xxxxxxxx, xxxxxxx 273,15 K, xxxxx 101,325 kPa x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 10 %; pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx teplovodní soustavu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx vztahují k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 13 %.

2) XXX = xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterým se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx organických látek x xxxxxxxx methanu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

3) Nevztahuje xx xx sálavé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroje, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx paliva o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 300 xX x xxxxxx, který xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx teplovodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx vytápění, xxxxx xx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2017

Xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx1)

XXx

XX

xx.x-3

Xxxxxxx

xxxxx

130

100

Xxxxxx

xxxxx

120

100

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

500

650

xxxxxxx xxxxxxx

350

100

1) Xxxxxxxx xx x suchým spalinám, xxxxxxx 273,1 K, xxxxx 101,325 xXx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 % v xxxxxxx xxxxx, 5 % x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x 15 % v xxxxxxx plynových turbín.

Část XX.

1. Požadavky na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx jako xxxxx tepla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2018 xx 31. xxxxxxxx 2019

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx příkon (xX)

Xxxxx hodnoty xxxxx1)

XX

XXX3),4)

XXX

xx.x-3

Xxxxx

Xxxxxxxxxx/ xxxxxxx

≤300

1&xxxx;2002)

50

75

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx/ xxxxxxx

≤300

1&xxxx;000

30

60

1) Xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx, teplotě 273,15 X, xxxxx 101,325 xXx x k xxxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxx 10 %; pro xxxxxx xxxxxxxxx stacionární xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ústředního vytápění x x xxxxxxxxx x obytné xxxxxxxxx, xx hodnoty vztahují x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 13 %.

&xxxx;2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroje, xxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx soustavu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx emisí 1 500 mg.m-3.

3) XXX = xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx látek x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

4) Xxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroje, určené xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx, u xxxxx xxxxxx do okolí xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx než 6 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Požadavky na xxxxxxxxx stacionární xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 300 kW x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vytápění, xxxxx xx použijí xx 1. xxxxx 2018

Xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx1),2)

XXx

XX

xx.x-3

Xxxxxxx

xxxxx

130

80

Xxxxxx

xxxxx

65

80

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

500

650

xxxxxxx xxxxxxx

350

100

1) Xxxxxxxx se x xxxxxx spalinám, xxxxxxx 273,15 X, xxxxx 101,325 xXx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 %.

2) Xx 1. xxxxx 2018 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (XX) 2015/1188, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2009/125/ES, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx 26. září 2018 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (XX) č. 813/2013, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/125/ES, pokud xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x kombinovaných xxxxxxxx.

Xxxx III.

Požadavky xx xxxxxxxxx stacionární xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx 1. ledna 2020 xx 31. xxxxxxxx 2021

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx pevná paliva xxxxxxxx x xx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1185, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/125/XX, pokud xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx:

1. Mezní xxxxxxx xxxxx XXX:

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx komorou xxxxx xxxxxxxxx 50 xx.x-3 xxx xxxxxx metodou X, xxxx 6 x/xx (sušiny) xxx xxxxxx xxxxxxx B;

b) x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx komorou xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx a xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 40 xx.x-3 xxx xxxxxx xxxxxxx X, xxxx 5 g/kg (xxxxxx) xxx xxxxxx xxxxxxx X, xxxx 2,4 x/xx (xxxxxx) x případě biomasy xx 5,0 x/xx x případě tuhých xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx C;

c) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx komorou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx formě xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 20 xx.x-3 xxx xxxxxx xxxxxxx X, xxxx 2,5 x/xx (xxxxxx) xxx xxxxxx xxxxxxx X3, xxxx 1,2 x/xx (xxxxxx) xxx xxxxxx xxxxxxx X.

2. Xxxxx xxxxxxx emisí xxxxxxxx organických sloučenin (XXX):

x) xxxxx XXX x lokálních xxxxxxx xx xxxx paliva x otevřenou xxxxxxxxx xxxxxxx, z lokálních xxxxxxx xx xxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx využívajících xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx pelet x ze xxxxxxx xxxxx překročit 120 xxX/x3;

x) xxxxx TOC x xxxxxxxxx topidel xx xxxx paliva x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx využívajících lisované xxxxx xx formě xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 60 xxX/x3.

3. Mezní xxxxxxx xxxxx oxidu xxxxxxxxxx (CO):

a) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx komorou xxxxx xxxxxxxxx 2&xxxx;000 xx.x-3;

x) x topidel x xxxxxxxxx spalovací xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx paliva xxxx než xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx a xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 1&xxxx;500 mg.m-3;

c) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx využívajících xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 300 mg.m-3.

4. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx (XXx):

x) x xxxxxxx na xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x topidel na xxxx paliva s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx sporáků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 200 xx.x-3, xxxxxxxxx xxxx NO2;

b) x topidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxx komorou, x topidel na xxxx xxxxxx s xxxxxxxxx spalovací xxxxxxx x xx sporáků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx překročit 300 xx.x-3, xxxxxxxxx xxxx XX2.

Xxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx spalinám, xxxxxxx 273 X, xxxxx 101,3 xXx x k referenčnímu xxxxxx xxxxxxx 13 %.

Xxxxxx A xx xxxxxx měření xxxxx xxxxxxx III odst. 4 písm. a) xxxx x) xxxxxxx 1 nařízení Komise (XX) 2015/1185, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/125/ES, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx.

Xxxxxx X je xxxxxx měření xxxxx xxxxxxx XXX xxxx. 4 xxxx. x) xxxx x) podbodu 2 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1185, xxxxxx xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/125/ES, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xx ekodesign lokálních xxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx X je xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX xxxx. 4 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1185, kterým xx provádí směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/125/XX, xxxxx xxx x požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na tuhá xxxxxx.

Příloha x. 11 x zákonu x. 201/2012 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 300 xX xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx Paliva
Palivo
Jmenovitý xxxxxxx xxxxxx (kW)
Mezní xxxxxxx xxxxx1)
XX
XXX2)
XXX
xx.x-3
Xxxxx
Xxxxxxxxxx
≤65
5&xxxx;000
150
150
&xx;65 xx 187
2&xxxx;500
100
150
&xx;187 xx 300
1 200
100
150
Fosilní
≤65
5 000
150
125
>65 xx 187
2 500
100
125
>187 xx 300
1&xxxx;200
100
125
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx
≤65
3&xxxx;000
100
150
&xx;65 až 187
2 500
80
150
>187 xx 300
1 200
80
150
Fosilní
≤65
3 000
100
125
>65 až 187
2&xxxx;500
80
125
&xx;187 xx 300
1&xxxx;200
80
125

1) Xxxxxxxx se k xxxxxx spalinám, teplotě 273,15 K, xxxxx 101,325 kPa a x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 10 %.

2) XXX = xxxxxxx xxxxxxxxx uhlík, kterým xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx všech organických xxxxx s výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx č. 12 x xxxxxx x. 201/2012 Xx.

Xxxxxxxxx na xxxxx národního programu xxxxxxxxx emisí České xxxxxxxxx

Xxxxxxx program xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxx znečištění x xxxxxxxxxxxx, posouzení xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx kvalitu xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx kvality ovzduší x snižování xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x případě, xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x opatřeních x xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x znečišťování, x xx xx variantách xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) cíle x xxxxxxx snižování xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xx

1. xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx antropogenních emisí xxxxx xxxxxxxxxx, oxidů xxxxxx, xxxxxxxx, částic XX2,5 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx od xxxx 2020 xx xxxx 2029, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx 2030 x indikativní xxx x xxxx 2025 (xxxxxxxx také xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cíle); národní xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx je vždy xxxxxxxx xxxx procentní xxxxx celkového množství xxxxx výchozího xxxx; xx xxxxxxx rok xx xxxxxxxx rok 2005; x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/2284 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, o změně xxxxxxxx 2003/35/XX x x xxxxxxx xxxxxxxx 2001/81/XX, xxxx zhodnocení xxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxxxx xxx životní xxxxxxxxx,

2. směrné xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxx xxxxxxx expozice xxx xxxxxxx XX2,5,

x) xxxxxxxx ke snižování xxxxxx znečištění znečišťujícími xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx imisní xxxxxx x úrovně xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxx stropy xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x skupiny mobilních xxxxxx, zvažovaná xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx emisí XX2,5 xxxxx prioritně snižovány xxxxx černého xxxxxx,

x) xxxxxx zajištění xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx c) x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

x) orgány xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx monitoringu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxx národního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) v případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 12 vložena xxxxxxx předpisem x. 172/2018 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx č. 201/2012 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxx 2013 je provozovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2014.

Xx. II xxxxxx právním předpisem x. 87/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2014

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx č. 201/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 x zákonu x. 201/2012 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx povolení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx povolení xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 201/2012 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 201/2012 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

3. Provozovatel xxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx x. 201/2012 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, kterému xxxxxxx xxxxxxxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 201/2012 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx požádat x xxxxxxxx xxxxxxx xx 1 roku ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Povolení xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 písm. x) zákona x. 201/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, pokud xx xx provozovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 201/2012 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nevztahuje, xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

5. Xxxxxxxxxxx zóny stanovené xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx považují xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxx č. 201/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. V případě xxxxx nebo zrušení xxxxxxxxxxx xxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nově xxxxxxxx postupem xxxxx §14 zákona č. 201/2012 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 369/2016 Xx. x účinností od 1.1.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx kvality xxxxxxx vydané podle §9 xxxx. 1 xxxxxx č. 201/2012 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx platnosti xxxx xxxxxxxxx programů xxxxxxxxxx kvality xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 201/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 201/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2020, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxx způsobilé xxxxx xx 31. xxxxx 2020.

3. Pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx množství xxxxxxxxx xxxxx §19 odst. 1 xxxxxx č. 201/2012 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, a xxxxxxxxxx xxxxxxxx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx energie xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x elektřině xxx xxxxxxxx xxxxx podle §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 201/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku 2018, xxxxx x pro xxxxx x povinnosti x xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx zákon x. 201/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxx, xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. f) xxxxxx x. 201/2012 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx vykonávat činnost xxxxxxxxxxx x ověřování xxxxxx x emisích xxxxx §20 xxxx. 4 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x osob podle §21 odst. 1 xx 3 xxxxxx x. 201/2012 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

5. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. f) xxxxxx č. 201/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx emisí x těžby xxxxx §20b odst. 2 xxxxxx x. 201/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx pokud xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x autorizaci.

6. Xxxxxxx program xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxxxx x. 201/2012 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. ledna 2019.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2018 Xx. x účinností xx 1.9.2018

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 201/2012 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2012, x výjimkou xxxxxxxxxx §11 xxxx. 5 x §15 xxxx. 1 až 5 x 7 až 14, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2013; §15 xxxx. 6, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2017; xxxxx X přílohy č. 10, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2014 a bodu 1.5. xxxxx X přílohy č. 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 7.1.2013.

Xx znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

64/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2014

87/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 201/2012 Sb., x xxxxxxx ovzduší

s xxxxxxxxx xx 1.6.2014

382/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

369/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 201/2012 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2020

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx a stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2018

313/2017 Xx., xxxxx XX xx xxx 18.7.2017 sp. xx. Xx. XX 2/17 ve věci xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 201/2012 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 369/2016 Xx. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 10.10.2017

172/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 201/2012 Sb., x ochraně ovzduší, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2018 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2019 x 1.1.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/50/ES xx dne 21. xxxxxx 2008 x xxxxxxx vnějšího xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx Evropu.

Směrnice Xxxxxxxxxx Parlamentu x Xxxx 2004/107/ES xx xxx 15. xxxxxxxx 2004 o obsahu xxxxxx, xxxxxx, rtuti, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/81/ES ze xxx 23. xxxxx 2001 x xxxxxxxxx emisních xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/76/ES ze xxx 4. xxxxxxxx 2000 x spalování xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2001/80/ES xx xxx 23. xxxxx 2001 x xxxxxxx xxxxx některých znečišťujících xxxxx do xxxxxxx x velkých xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/42/ES xx xxx 21. xxxxx 2004 x xxxxxxxxx emisí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx organických xxxxxxxxxxxx v některých xxxxxxx x lacích x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx vozidel x o xxxxx xxxxxxxx 1999/13/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/30/ES xx xxx 23. xxxxx 2009, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 98/70/ES, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx mechanismu pro xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů, x xxxxxxxx Rady 1999/32/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx paliva xxxxxxxxxxx plavidly xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 93/12/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Parlamentu x Xxxx 2010/75/EU xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o xxxxxxxxxxxx emisích (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2015/2193/EU xx xxx 25. xxxxxxxxx 2015 x xxxxxxx xxxxx některých xxxxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení.

Směrnice Xxxx (XX) 2015/652 xx xxx 20. xxxxx 2015, kterou se xxxxxxx metody xxxxxxx x požadavky xx xxxxxxxx zpráv xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 98/70/XX x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/1513 xx xxx 9. xxxx 2015, kterou xx xxxx xxxxxxxx 98/70/XX x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx 2009/28/XX x podpoře xxxxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxxx zdrojů.

Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/2284 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016 x snížení xxxxxxxxx xxxxx některých xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx směrnice 2003/35/XX a o xxxxxxx xxxxxxxx 2001/81/XX.

2) Xxxxx č. 18/1997 Sb., x mírovém xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) a x xxxxx a xxxxxxxx některých xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
3) Xxxxxxxxx xxxxx č. 239/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx záchranném systému x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx ochraně, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §7 xxxx. 3 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník.
5) §11 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení).
6) Například xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 61/1988 Sb., x hornické xxxxxxxx, výbušninách x xxxxxx báňské správě, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
7) §14 xxxxxx č. 114/1992 Xx., x ochraně xxxxxxx x krajiny.
8) §28 xxxxxx x. 164/2001 Xx., o přírodních xxxxxxxx zdrojích, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx léčebných xxxxxxx, xxxxxxxxxx místech (xxxxxxxx xxxxx).
9) Xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Zákon č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x silničním xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 25/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
12) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
13) Xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
14) Xxxxxxxxx xxxxx č. 59/2006 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přípravky x x xxxxx zákona x. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx x. 320/2002 Xx., x změně x zrušení některých xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) Xxxxxxxx č. 133/2010 Sb., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx hmoty, x xxxxxxx sledování x monitorování xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a o xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx x jakosti a xxxxxxxx pohonných xxxx).
16) Xxxxx č. 189/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx ropy, x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxx č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §829 x xxxx. občanského xxxxxxxx.
19) Xxxxx č. 222/1999 Sb., x zajišťování xxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 64/1986 Sb., x České xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 695/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
24) §15 xxxxxx x. 22/1997 Xx., o technických xxxxxxxxxxx na výrobky x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 490/2009 Xx.
25) §163 xxxx. 4 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
26) Xxxxx č. 458/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §140 xxxxxx x. 500/2004 Xx., správní řád.
28) Zákon č. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x omezování xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx prevenci), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 56/2001 Xx., x podmínkách provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx zákona x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou provozem xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx zákona x. 307/1999 Xx.
30) Xxxxx č. 239/2000 Sb., o integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxx(x, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) §2 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx x. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx dopravě, xx xxxxx xxxxxx x. 150/2000 Xx.

33) Xxxxx č. 406/2000 Sb., x hospodaření xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 ze xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx hlavní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx energetické xxxx a xxxxxx xx zrušuje rozhodnutí x. 1364/2006/ES x xxxx xxxxxxxx (ES) x. 713/2009, (ES) x. 714/2009 a (XX) č. 715/2009.

35) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1069/2009 xx xxx 21. října 2009 x hygienických xxxxxxxxxx xxx vedlejší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx x xxxxxx spotřebě, x o xxxxxxx xxxxxxxx (ES) č. 1774/2002 (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx živočišného xxxxxx).

36) Xxxx čtyřicátá xxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x c), §5 xxxx. 1 písm. x) a §5 xxxx. 3 xxxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) §46 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Vyhláška č. 345/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x povinnému xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení typu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) §45 odst. 1 xxxx. x) x x) zákona x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx.