Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2022 do 30.06.2023.


Zákon o ochraně ovzduší
201/2012 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ §1 §2 §2a

ČÁST DRUHÁ - ZNEČIŠTĚNÍ A ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Přípustná úroveň znečištění §3

Přípustná úroveň znečišťování §4

Posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění §5

Zjišťování a vyhodnocení úrovně znečišťování §6

Informační systém kvality ovzduší §7

ČÁST TŘETÍ - NÁSTROJE KE SNIŽOVÁNÍ ÚROVNÍ ZNEČIŠTĚNÍ A ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Národní program snižování emisí České republiky §8

Programy zlepšování kvality ovzduší §9

Smogová situace §10

Stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší §11 §12

Změna a zánik povolení provozu §13

Nízkoemisní zóny §14

Poplatek za znečišťování §15

ČÁST ČTVRTÁ - POVINNOSTI OSOB A KRITÉRIA UDRŽITELNOSTI BIOPALIV

Povinnosti osob §16

Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje §17

Databáze odborně způsobilých osob §17a

Povinnosti osob nakládajících s vybranými výrobky pro opravy nátěru silničních vozidel, barvami a laky §18 §19 §19a §19b §19c

§19d §19e

Povinnost zajistit minimální množství pokročilých biopaliv za kalendářní rok §19f

Povinnost zajistit minimální množství energie z obnovitelného zdroje za kalendářní rok §19g §19h

Povinnost snižování emisí skleníkových plynů z motorového benzinu nebo motorové nafty za kalendářní rok §20 §20a §20b

Povinnost zajistit minimální snížení emisí skleníkových plynů z motorového benzinu nebo motorové nafty v průběhu kalendářního roku §20c §20d

Oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální snížení emisí skleníkových plynů z motorového benzinu nebo motorové nafty v průběhu kalendářního roku §20e

Kritéria udržitelnosti biopaliv §21

ČÁST PÁTÁ - OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A PŘESTUPKY

Opatření ke zjednání nápravy a zastavení provozu stacionárního zdroje §22

Přestupky fyzických osob §23

Společné ustanovení k přestupkům fyzických osob §24

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §25

Společná ustanovení k přestupkům právnických a podnikajících fyzických osob §26

ČÁST ŠESTÁ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY A ČINNOSTI NA PODPORU VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY

Orgány ochrany ovzduší vykonávající správní činnosti na úseku ochrany ovzduší §27

Postup kontrolních orgánů §28 §29

Zpřístupňování informací §30 §31

Autorizace §32 §33 §33a

Povinnosti autorizovaných osob §34

Pověřené osoby §35 §36

ČÁST SEDMÁ - PŘECHODNÉ REŽIMY PRO SPALOVACÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE

Přechodný národní plán §37

Spalovací stacionární zdroje s omezenou životností §38

Spalovací stacionární zdroje dodávající teplo do soustavy zásobování tepelnou energií §39

ČÁST OSMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §40

Přechodná ustanovení §41 §42

Zrušovací ustanovení §43

ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST §44

Příloha č. 1 - Imisní limity a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok

Příloha č. 2 - Vyjmenované stacionární zdroje

Příloha č. 3 - Seznam zón a aglomerací

Příloha č. 4 - Výčet typů stacionárních zdrojů, které provádějí jednorázové měření emisí znečišťujících látek, pro které nejsou stanoveny specifické emisní limity, a stacionárních zdrojů, které provádějí kontinuální měření emisí, a rozsah měřených znečišťujících látek a provozních parametrů

Příloha č. 5 - Obsah programu zlepšování kvality ovzduší

Příloha č. 6 - Smogové situace a podmínky jejich vzniku a ukončení

Příloha č. 7 - Obsahové náležitosti žádosti o povolení provozu

Příloha č. 8 - Výjimky z omezení provozu v nízkoemisních zónách

Příloha č. 9 - Sazby poplatků za znečišťování a koeficienty úrovně emisí

Příloha č. 10 - Minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroje o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším pro účely uvádění výrobků na trh

Příloha č. 11 - Minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění

Příloha č. 12 - Požadavky na obsah národního programu snižování emisí České republiky

č. 369/2016 Sb. - Čl. II

č. 172/2018 Sb. - Čl. II

č. 142/2022 Sb. - Čl. VI

Nález Ústavního soudu - č. 313/2017 Sb.

INFORMACE

201
XXXXX
xx xxx 2. xxxxxx 2012
x xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

(1) Xxxxxxxx ovzduší xx xxxxxx předcházení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x snižování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx omezena xxxxxx pro lidské xxxxxx xxxxxxxxx znečištěním xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx postižených x důsledku xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Tento zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) x xxxxxxxx,

x) přípustné úrovně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx posuzování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx snižování xxxxxxxxxx x znečišťování xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx,

x) práva x xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx naftu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené do xxxxxxx daňového xxxxx x xxxxx členském xxxxx Evropské xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx benzinu nebo xxxxxxxx nafty") x xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxx zajištění xxxxxx xxxxxx práv x xxxxxxxxxx.

(3) Tento xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx2) xx xxxxxxx, na xxxxxxxxx xxxxxx a xx práce xxx xxxxxxxxxxxx následků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, prováděné xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů3).

(4) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 98/34/ES xx dne 22. xxxxxx 1998 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx 98/48/ES.

§2

Pro účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx ovzduší x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx látka, xxxxx svou přítomností x ovzduší xx xxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx prostředí anebo xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx (xxxxx) vnášení xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx ovzduší,

d) xxxxxx znečištění hmotnostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látky x xxxxxxx (imise) xxxx xxxx depozice xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx času,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnost, xxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, vývoji xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spalovacím motorem, xxxxx xxxxx xxxxxx x vlastnímu xxxxxx xxxx je zabudován xxxx xxxxxxx součást xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx-xx taková xxxxx xxxxx nebo neexistuje, xxxxxxxx xx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx limitem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx znečišťujících látek xxxxxxx xx ovzduší xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx množství xxxxxxxxxxxx xxxxx vnesené do xxxxxxx xx kalendářní xxx,

x) imisním limitem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovená tímto xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pevném, xxxxxxxx xxxx plynném xxxxxxxxxx, určený xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obsahu xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (VOC) jakákoli xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxxxx při teplotě 20 xX má xxxx par 0,01 xXx nebo více xxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx konkrétních xxxxxxxx xxxxxx použití,

n) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx s jinými xxxxxxx, aniž by xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxxxxxx xxxxxxx, produktů nebo xxxxxx, nebo xxxxx xx používá xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx znečišťujících xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx používaný x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx povrchového napětí, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx odpadu nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx vzniklých xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx dojít x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zemního plynu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zdroj určený x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxx není xxxxxx xxxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroj, ve xxxxxx xxxx než 40 % xxxxx xxxxxx tepelným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zpracovává xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§2x

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, zkapalněný ropný xxxx, zemní xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, biometan xxxx xxxx palivo x obnovitelných xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vodních xxxxxxx včetně rekreačních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx určené k xxxxxxx x xxxxxxx x vyráběné z xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx biopalivem xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx s xxxxxx rizikem xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx biopalivo, xxxxx xxxxxxxx xxxx vyrobeny x režimech, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účinkům xxxxxxxx vyrobených x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxx xxxxxxxxx plodin x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx plodin nevyužívaly, x xxxxx byly xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bohaté na xxxxx, cukernaté xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zemědělské půdě xxxx hlavní plodiny, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo lignocelulózové xxxxxxxxxx a dočasných xxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx dočasných xxxxxx xxxxxxxxxx poptávku xx xxxxx půdě,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx palivo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx neobnovitelného xxxxxx, které nejsou xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx z xxxxx ze zpracování xxxxxx x výfukových xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx původu, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zařízeních,

h) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx původu xxxx kapalná nebo xxxxxx paliva než xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxx obnovitelných xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pohonu xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) emisemi xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx energie celkové xxxxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX2 xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx pohonné hmoty xxx dopravní xxxxx xxxx elektřiny xxx xxxxxxxx xxxxx, dělené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obsahem xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx úplného xxxxxxxxx xxxxx pohonné xxxxx pro dopravní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxx CO2, XX4 x X2X, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xx včetně přimíšených xxxxxx, nebo xxxxxxxxx, xx období zahrnující xxxxxxx etapy procesu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx těžby xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx, a xx xxx xxxxxx na xx, kdy xxxx xxxxx vznikají,

l) xxxxxxx x těžby veškeré xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x nimž xxxxx xxxxxxx, než xx xxxxx xxxxxxxxx surovina xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zpracovatelském xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§2x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 382/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

XXXX DRUHÁ

ZNEČIŠTĚNÍ A XXXXXXXXXXXX

§3

Xxxxxxxxx xxxxxx znečištění

(1) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 1 k xxxxxx zákonu. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx ochrany xxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxx xxxx a xxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx úroveň xxxxxxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx ovzduší xx xxxxxxxxxx pracovištích, xx nichž nemá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§4

Přípustná xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx úroveň xxxxxxxxxxxx xx určena xxxxxxxx xxxxxx, emisními stropy, xxxxxxxxxxx podmínkami provozu x přípustnou xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx limity xxxx být dodrženy xx xxxxxx komínovém xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx skupiny x

x) xxxxxxxxxx emisní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. x) xxx stacionární xxxxx.

(3) Pokud xx xxx stacionární xxxxx xxxxxxxx jeden xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx více emisních xxxxxx, nevztahují se xx xxx xxxxxx xxxxxx limity. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stanovený x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 písm. x) xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx než xxxxxxxxxx emisní limit xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxx daný xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Emisní xxxxxx xx stanovují xxx stacionární xxxxx, xxxxxxx stacionárních xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, provozovnu4) xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx limity x xxxxxxxx stacionárních xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxx 9.1. xx 9.24. x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx může být xxxxxx limit xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stropem xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů x xxxxxxxx jmenovitém xxxxxxxx xxxxxxx 50 XX x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx palivo, x xxxxxxx může být xxxxxx limit xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxxx-xx jej xxxxxxxxx, xxxxxxxx technickou podmínkou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(7) Xxx xxxxx stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiných stacionárních xxxxxx xx jmenovité xxxxxxx příkony xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx4) a x xxxxxxx xxxxxxx nebo xx s ohledem xx jejich xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx společným xxxxxxxx xxxx komínem xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx jmenovitých xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stacionárních xxxxxx, jejichž jednotlivé xxxxxxx nebo kapacity xxxxxxxxxxxx hodnotu pro xxxxxxxx xx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx hodnota pro xxxxxxxx xx přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx, xxxxxxxx se tyto xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kapacity xxxxxxxxxxxxx zdrojů, xxxxxxx xxxxxxxxxx příkony xxxx xxxxxxxx překračují xxxxxxx xxx zařazení do přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxx, xx nesčítají x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zdrojů, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx do přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje neuvádí xxxx jmenovitý xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx dostupných xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů, x xxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1987, xxxxx xx celkový xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stanovený xxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxxxx 50 XX x více; x xxxxxx spalovacích xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx stejné xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx průduchů,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx než 15 MW; xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tepelnému xxxxxxx, xxxxx xx celkový xxxxxxxxx tepelný příkon xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx 50 XX x xxxx,

x) spalovacích stacionárních xxxxxx x jmenovitém xxxxxxxx xxxxxxx 300 xX x nižším, xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx; xxxx stacionární xxxxxx xx nesčítají,

d) stacionárních xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 8. x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx; tyto stacionární xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xx stejné xxxxxxxxxx4),

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xx sčítají, xxxx-xx xxxxxxxx xx stejné xxxxxxxxxx, bez xxxxxx xx to, xxx xxxxxxxx hranice xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx limity, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 2 xxxx. x) xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, technické xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x činností xxxx xxxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx stacionárního zdroje, xxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, podmínky, xx xxxxxxx jsou považovány xx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx jejího xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, za xxxxxxx je považována xx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrovně znečištění x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx znečištění x xxxxxxxx limity stanovenými x příloze č. 1 k xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx území vymezené xxx účely xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxx") a xxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx aglomerací s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 250&xxxx;000 (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"). Xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měřením, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, zda x zóně nebo xxxxxxxxxx došlo x xxxxxxxxxx dolní xxxx xxxxx meze xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx provádí hodnocení, xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tuto xxx xxxxxxxxx. Státní síť xxxxxxxx monitoringu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx vyhodnocení úrovně xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx") pro xxxxxx úrovně xxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 písm. b). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výsledků.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a způsob xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx bodů vzorkování xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx počty xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx x referenční xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§6

Zjišťování a vyhodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovatel

a) x znečišťující xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx emisní xxxxx, xxxxx, pokud xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a

b) x xxxxxxxxxxxxx zdroje x znečišťujících látek xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxx úroveň znečišťování xxxxxxx. V xxxxxxx, xxx nelze, x xxxxxxx xx dostupné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, měřením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx organické xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx žádost provozovatele, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx měření použije xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se použije xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxx energie xxxxx odstavce 8 x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů, x xxxxxxx xxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx ovlivnění výsledných xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, za kterým xxx nedochází ke xxxxxx xx složení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, nebo x xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx referenčního xxxxxxx. Xxxxxxx-xx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx se úroveň xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx, pokud xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §11 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx znečišťování se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §32 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxxxxxx měření xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxx.

(5) Kontinuálním xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx emise xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a provozní xxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 4 x tomuto xxxxxx. Ověření správnosti xxxxxxxx kontinuálního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednorázovým xxxxxxx xxxxx provedeným xxxxxxxxxxxxx osobou xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x) jednou xx kalendářní xxx. Xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xx splněnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontinuálního xxxxxx emisí x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Česká xxxxxxxx životního prostředí (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxx xxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx limitů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Protokol o xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx měřením emisí xxxxxxxxxx inspekcí není xxxxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxx znečišťování xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx správnost xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5.

(7) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4 a 5 xx považuje xxxxx takové xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxx učiněné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxx provedením xxxxxx měření. Pokud xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 pracovní xxx xxxx původně xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 1.1., 1.2. xxxx 1.3. v příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx měřením, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prováděcího právního xxxxxxxx, nepřekročí 500 xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx období xxx xxxxxxxxxxxx let. Xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 7 nebo 8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příkon 50 XX x vyšší.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xx s xxxxxxx xx jejich xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx emisí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a podmínky xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hodin.

§7

Xxxxxxxxxx systém kvality xxxxxxx

(1) Výsledky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému kvality xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vnášeny do xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdrojů, x registr xxxxxx xxxxxxxxxx ovzduší na xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx vedeny údaje x xxxxxxxx znečištění xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dat xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx zjišťování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byly x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx v odhadu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx ovzduší x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jejích výsledků xx xxxxxxxxxxxx řídí xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx Úmluvy o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx ovzduší xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poměr xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 10 µx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 50 % (dále xxx "xxxxxxx XX10"), x xxxxxx, které projdou xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx aerodynamický xxxxxx 2,5 µm xxxxxxxxxx xxxxxxxx 50 % (dále xxx "xxxxxxx XX2,5"), xxxx xxxxx znečišťujícím látkám x emisích.

XXXX TŘETÍ

NÁSTROJE XX XXXXXXXXX XXXXXX ZNEČIŠTĚNÍ X ZNEČIŠŤOVÁNÍ

§8

Národní xxxxxxx xxxxxxxxx emisí Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Za účelem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxxxxx xx spolupráci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zpracovává Xxxxxxx xxxxxxx snižování xxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "národní xxxxxxx"). Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 12 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jednou za 4 xxxx. Xxxx xx xxxx povinnost xxxxxxx, ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xx 18 xxxxxx od předložení xxxxxxxxxx národní emisní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx předložených xxxxx nebyly xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx riziko xxxxxx xxxxxxxxxx.

§9

Programy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) X případě, xx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx imisní xxxxx xxxxxxxxx x bodech 1 xx 3 x příloze č. 1 x xxxxxx zákonu, xxxx x xxxxxxx, xx xx x zóně xxxx xxxxxxxxxx imisní xxxxx xxxxxxxxx x xxxx příloze x xxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx, než xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx překročení, zpracuje xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo obecním xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 18 xxxxxx od konce xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx imisního xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kvality ovzduší. Xxxxxxx xxxxxxxxxx kvality xxxxxxx schvaluje xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Požadavky xx obsah xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ovzduší xxxx xxxxxxx x příloze č. 5 k xxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx co xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx stropy xxxxxxxxx x programu zlepšování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxx §11 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x).

(4) Xxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx byla uložena x příslušném xxxxxxxx xxxxxxxxxx kvality xxxxxxx, x xxxxx svých xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx co nejdříve. Xxx tyto xxxxx xxxxxxxxx xxxx obec x xxxx xx 12 měsíců xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kvality xxxxxxx ve Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx plán xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zveřejní xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Kraj xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx plánem xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s příslušným xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx a x příslušným krajem xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zlepšování xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx 4 xxxx.

§10

Xxxxxxx situace

(1) Smogová xxxxxxx je stav xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, oxidem xxxxxxxxx, xxxxxxxxx XX10 xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx uvedených x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx příloze.

(2) Xxxxx xxxxxxx situace a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx přístupném xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx. Xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, dotčené xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vydaný xxxxxxxxx xxx, dále obce, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stacionárních xxxxxx, xxxxxx byly xxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxx případy xxxxxxxxxx regulační prahové xxxxxxx xxxxx přílohy č. 6 x tomuto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 4 písm. x) xxx stacionární xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx významně xxxxxxxxxx x úrovni xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx x xx xxxx xxxx xxxx stacionárním xxxxxxx xxxxxxxxxx úrovně xxxxx xxxxxxx x nejlepšími xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x závěrech x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technikách. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx to třeba, xxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx regulační xxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx motorových xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xx-xx xxxxxx, xx omezení xxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx úrovně xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx řád xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx5) x zároveň x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Odbornou xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) V xxxxxxx, že xx xxx xxxx území xxxxxxxxx nízkoemisní xxxx xxxxx §14, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx situace xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nízkoemisní xxxx.

(6) Xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je povinna xxx xxxxxx xx xxxxxx nákladů xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o riziku xxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx situace x x xxxxx xxxxxxxx, x xx xx základě žádosti xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx

§11

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) stanovisko x xxxxxxxx územního xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) závazné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx o předpokládané xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proudu 15 xxxxx x xxxx xxxxxxx xx 24 xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 10 xxx (xxxx xxx "pozemní xxxxxxxxxx") x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nad 500 xxxxxxxxxxx stání, x xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu6),

c) xxxxxxxxxx x kvalifikaci xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která doposud xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x) xx x) x xxxxxxx se xxx , xxx xxx x xxxxxxxxxxx zdroj, xxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx plnit xxxxxx xxxxxxxxxx, jaké xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

1. xxx xx xxx pro daný xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx studie xxxxx xxxxxxxx 9, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

2. zda xxxx být x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5,

3. xxx xx xxx xxx xxxx xxx stacionárního zdroje xxxxxxxxx provozní xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x),

4. xxxxxx limity, podmínky xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxxx xxx xxxx typ xxxxxx.

(2) Xxxxxxx úřad xxxxxx

x) xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x umístění stacionárního xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6),

x) xxxxxxx stanovisko x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx zákonu k xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 x tomuto zákonu (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx").

(3) Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx6). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx nevydává k xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx čištění xxxxxxxxx xxx xx kapacity 50 xxxxxxxxxxxxxx obyvatel, xxxxxxx podstatnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx označované XX podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12).

(4) Xxxxxx xxxx může xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), x xx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx x krajským xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx B x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx umístění pozemní xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx x oblasti xxxxxx vlivu xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx některého x xxxxxxxx limitů s xxxxx xxxxxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x bodech 1 x 3 přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx xxxx xx jeho xxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx xxx současném xxxxxxx opatření zajišťujících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx látku (xxxx jen "kompenzační xxxxxxxx"). Kompenzační opatření xx x stacionárního xxxxxx označeného xx xxxxxxx B x příloze č. 2 pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx neuloží, xxxxx xxx xx xxxxx xxxx stanoven xxxxxxxxxx emisní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dále xxxxxxxxxx x stacionárního xxxxxx xxxx xxxxxxx komunikace, xxxxxxx xxxxxxxxx vybrané xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx znečištění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(6) X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx některého x imisních xxxxxx xxxxx odstavce 5, xx použije průměr xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx 1 xx2 xxxx za xxxxxxxxxxx 5 kalendářních xxx. Xxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Kompenzační xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx tam, xxx xxxxx dosahovány xxxxxxxx xxxxxxx úrovně xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxx, xxx kompenzační xxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxx xxxxx, především xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx imisní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx území xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska. Xxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxx stanovena xxxxxxxx xx xxxxxxx emisí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx znečištění. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x novému xxxxxxxxxxxxx zdroji, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stacionárního xxxxxx, xxxx do kompenzačních xxxxxxxx zahrnout opatření xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x předchozím xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxx opatření xx xxxxxxx emisí x xxxxxxxxxxx stacionárního xxxxxx uvedeného v příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X uvedení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxx stacionárního xxxxxx. Xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx stacionárního xxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx snížení xxxxxx xxxxxxxxxx, nesmí x uvedení nového xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlasu pro xxxxxxx xxxxxxxxxx dojít xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření.

(8) X xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx posudek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxx-xx xxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu6), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x vydání xxxx změně xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx na spalovací xxxxxxxxxxx zdroje označené xxxx 1.1. až 1.4. v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výlučně xxxxx xxxx x celkovém xxxxxxxxxx xxxxxxxx příkonu xx 5 MW xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxx xxxx 1.2. a 1.3. x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx x celkovém xxxxxxxxxx xxxxxxxx příkonu xx 5 XX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx záložní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx provozní xxxxxx xxxxxxxxxx 300 hodin x xxxxxxxxxxx roce, x dále xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx kapacity xxxxx xx zvýšení xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx limit.

(9) X xxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výkonu nebo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx sloupci A x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx znečišťující látky, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx 1 až 3 přílohy č. 1 x xxxxxx zákonu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 odst. 1 xxxx. x). Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stacionární xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1.1. xx 1.4. v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výlučně xxxxx xxxx x xxxxxxxx jmenovitém xxxxxxxx xxxxxxx xx 5 XX včetně, na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kódy 1.2. x 1.3. v příloze č. 2 x tomuto xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 5 XX xxxxxx spalující xxxxxx xxxx kapalné xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zdroje xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nepřekročí 300 xxxxx x kalendářním xxxx, a xx xxxxxxxxxxx xxxxxx označené xxxxx 3.1. x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx spalující výlučně xxxxx plyn x xxxxxxxx jmenovitém xxxxxxxx xxxxxxx xx 1 XX. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxx nepochybně xxxxxxxxx xx zvýšení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx krajského xxxxx.

(10) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), jde-li x spalovací xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 300 XX x xxxxxx, xx povinen xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podmínek:

a) xxxx xxxxxxxx vhodná xxxxxxxx xxxxx uhličitého,

b) xx technicky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx x ekonomicky xxxxxxxxxxxx dodatečné vybavení xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(11) Náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx x příloze č. 7 k xxxxxx xxxxxx.

§12

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx provozu xxxxx §11 odst. 1 až 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx znečišťujícími xxxxxxx, které mají xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx 1 x 2 přílohy č. 1 x xxxxxx zákonu. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx 3 x 4 přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Inspekce xxxx xxxxx své vyjádření x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 písm. x) x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x to xx 15 dnů xxx dne doručení xxxxxxxx ve věci, xxxxx se s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §11 odst. 1 xxxx. x), §11 xxxx. 2 písm. x) a c) xxxx §11 xxxx. 3 x povolení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu6), xxxxxxxx podmínky xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stacionárního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx komunikace. X xxxxxxx uložení xxxxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) x §11 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx příslušná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx závazné xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, podmínky x četnost xxxxxxxxxx xxxxxx znečišťování,

c) xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx4), xxxxx xx stacionární xxxxx součástí,

d) xxxxxxxx xxx, xxxxx-xx se x stacionární zdroj xxxxxxxx xx xxxxxxx X x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu; xxxxxxxx xxx obsahuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x technickoorganizačních xxxxxxxx x xxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxxxx zdroje, včetně xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx s podmínkami xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stacionárního xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řádu xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx technologií xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zajištěním provozu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx znečištění,

g) xxxxxxxx xxxxxxxx provozu xxx xxxxxxxxxx regulační xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §10 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx,

x) v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, specifikaci xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebezpečných xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx teplo x xxxxxxxxx obsah xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, síry x xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu6), xxxx

x) podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona; nejdéle xx 6 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx xxx zkušební xxxxxx xxxxxxxx odlišně xx xxxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 10 písm. x) xx x), xxxxxxx xxxx stanoví x xxxxxxxx stanovisku podmínku, xx xxxxxxx které xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu6).

(6) Xxx xxxxxxxxx stanoviska podle §11 xxxx. 1 xxxx. b) a §11 odst. 2 xxxx. x) nelze xxxxx územní rozhodnutí, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx stavba umisťuje x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů6). Xxx závazného stanoviska xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, společné xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x povoluje, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6). Xxx xxxxxxxx provozu xxxxx §11 odst. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxx kolaudační xxxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx vydat xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stacionárního xxxxxx. Xx-xx xxx xx xxxxxxxxxxxx zdroji xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, lze xxxxxxxx xxxxxxx vydat xxxxxxx xx xxxx 25 xxx a xxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zpracovávajících xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvality xxxxxxx xxxxx §7.

(8) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxx řádu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 5.

§13

Změna x xxxxx xxxxxxxx provozu

(1) U xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx byl xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ovzduší podle §9 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvek x překročení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 3 přílohy č. 1, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx emisních xxxxxx, doplňujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx, xx to umožní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, rozhodne x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látek, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x bodě 3 přílohy č. 1 x xxxxxx zákonu, xx xx opatření xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx považuje, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx úrovně xxxxxxxxxx krajský úřad xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx studie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobou xxxxx §32 odst. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxx xxxx, který xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. x), jím xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx stacionárního zdroje xxxxx §12 odst. 4 x x xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 6, §38 xxxx. 1 a §39 xxxx. 2.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxx než 8 xxx.

§14

Xxxxxxxxxxx zóny

(1) Xxxx xxxx může xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dopravy xx xxxx území xxxx jeho části xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x omezením provozu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxx"), xx xxxxx xxxxx xxxx pouze

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxx x příloze č. 8 x xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx emisní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx státě, xxxxx xxxxxxxx pro označení xxxxxxxxxx motorových xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx provozu v xxxxxxxxxxx zóně v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxx zákonem; xxxxx emisních xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx, s nimiž xx xxxxxxx vjezd xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx obecné xxxxxx může xxx xxxxxxxxx, xx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx má xx xxxxx nízkoemisní xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx pobyt xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxx povahy xx stanoví xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx motorových xxxxxxx, xxxxx mají xx nízkoemisní xxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 5. Na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx9) lze nízkoemisní xxxx xxxxxxxx pouze x xxxxxxx, že xx xxxxx obce xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx stejné xxxx xxxxx třídy9), xx xxxxx xx možné xxxxxxxx obdobné xxxxxxxx xxxxxxx. Proti návrhu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxx stanovit xxxxxxxx 12 měsíců xxx dne jeho xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx informuje xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zón xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(4) Xxx případy xxxxxx xxxxxxx situace xxxxx §10 odst. 1 xxxxx xxx v xxxxxxxx obecné povahy xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx v nízkoemisní xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx motorových vozidel, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) X opatření xxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxx mohou xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx provozovatele xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X žádosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obce, xxxxx stanovila xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx zájem xx xxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx

x) x xxxxxx, xxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx zdravotně xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx hromadnou xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by bylo xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozu x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) x potřebě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Výrobu xxxxxxxx plaket xxxxxxxxx Xxxxxx fond životního xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxxxxxx. Emisní xxxxxxx xx xxxxxx za xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx emisních xxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx úplaty je xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxx xxxxxx plakety xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx povinen předložit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. U xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx přiděluje xxxxx xxxx první registrace xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx třídu.

(8) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx emisních xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx příslušnou xxxxxx xxxxxxxx, vzory xxxxxxxx xxxxxx, bližší xxxxxxxx jejich distribuce x jejich xxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxx xxx 200 Xx.

§15

Xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx znečišťující látky, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxx úroveň xxxxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 1 písm. x).

(3) Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx poplatků xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx méně xxx 50&xxxx;000 Kč.

(4) Základem xxxxxxxx xx znečišťování xx množství emisí xx stacionárního xxxxxx xxxx zdrojů x xxxxxx.

(5) Poplatek za xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx součin základu xxxxxxxx, sazby x xxxxxxxxxxx xxxxxx emisí xxxxxxxxx v xxxxxxx x. 9 xxxx 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx koncentrace xxxx xxxxxxxxxxxx látky x xxxxx poplatkovém xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx kontinuálního měření xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látky xx xxxxxxx stacionární xxxxxx x xxxxx provozovny4) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx celé xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Poplatek xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx látky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xx xxxxx stacionárním xxxxxx xxxxxxxxx rekonstrukce xxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxx důsledku xxxxxxxx x celém xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ročních xxxxx tuhých xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nejméně x 30 %, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jako xxxx siřičitý nejméně x 55 %, xxxxx dusíku xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x 55 % xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 30 % xx xxxxxxxx s xxxxx 2010, xxxx

x) xxxxxxxxxxx zdroj xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x celém xxxxxxxxxxx xxxxxx nižší emisní xxxxxxxxxxx xxxxx 50 % hodnoty specifického xxxxxxxx limitu.

Splnění xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) xx prokazuje xxxxxxxxxxxxxxx denních průměrných xxxxxx xxxxxxxxxxx dané xxxxxxxxxxxx látky, zjištěných xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxx.

(8) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx do 31. xxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx11). Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xx poplatkové období xxxx xxxx xxx 50&xxxx;000 Xx.

(9) Krajský xxxx xxxx do 4 xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxxx přiznání xxxxxxxx výměr. Xxxxxxxx xx znečišťování xxxxxxx xx xxxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poplatku xx xxxxxxxx poplatkové období xxxxxxxxx částku 200&xxxx;000 Xx, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx měsíční xxxxxx xxx poplatkové xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxx, xx xxxxxx měl xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za skončené xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx období. Xxxxxxxxx je povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dvacátého xxxxxx xxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(11) Xxxxx-xx k xxxxxxx stacionárního xxxxxx xx xxxxxxx x xx zřejmé, xx xxxxxxxx za znečišťování xxxxxxx vztahující xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 200&xxxx;000 Kč, xxxxxxxx krajský xxxx x xxxxxxxxx záloh xxx xxx poplatková xxxxxx xxxxxxxxxxxxx následující xx roce uvedení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xx jmenovitého xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Krajský xxxx xxxxx xxxxxxxxx platebního xxxxxx do 7 xxx xx xxxx xxxxxxxx příslušnému xxxxxxx xxxxx.

(13) Xxxxxx xxxxxxxx xx znečišťování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx placení xxxxxx poplatku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx celní úřady.

(14) Xxxxx z xxxxxxxx xx znečišťování xx xx roku 2016 xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx životního prostředí Xxxxx xxxxxxxxx. Od xxxx 2017 xx 65 % výnosu x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 25 % xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx nachází, a 10 % xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu. Xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, který je xxxxxxx xxxxx, může xxx použit xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí. Xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být použit xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 až 5, §7 xxxx. 1 x 2, §10 xxxx. 2 x 6 x §30, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX OSOB X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx osob

(1) Osoba xxxxxxxxx xx xxx x Xxxxx republice xxxxxx xxx na xxx xxxxx xxxxx xxxxxx, která splňují xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx při xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxx paliva xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx, xx povinna xxxxxx xxxxxxxxxx vždy xxx první xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx změně kvality xxxxxx. Xxxxx uvádějící x Xxxxx republice xxxxxx xx trh, xxxxxxxxx x xxxxx, xxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx, xx xxxxxxx xx vyžádání kontrolního xxxxxx xxxxxxxxx doklad, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx uvádějící na xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stacionární xxxxx x jmenovitém xxxxxxxx xxxxxxx 300 xX a xxxxxx xx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx12), xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx emisní xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 10 x tomuto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx poskytuje k xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 9.1. xx 9.24. x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu, xxxxx xxxxxxxx více xxx 3 % hmotnostní xxxxxxxx organických látek, xx xxxxxxx zajistit xxxxxxxx xxxxxx výrobku xxxxx x obsahu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx látek xxxxxxxx stanoveným v xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxx spalovat jen xxxxx xxxxxxxxx materiály xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látkami.

(5) Xxxx může vyhláškou xxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxx suchého rostlinného xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zajistí xxxx xxxxxx pro jeho xxxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx13). Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, vegetačnímu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx13), s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x prováděcím právním xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxx zpracován xxx xx xxxxxxxxxxxx zdroji, xx xxxxxx xx xxxxxxx zpracování xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. x). Tepelné xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx pod xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podle §32 xxxx. 1 xxxx. c).

(7) Xxxxxxxxx x xxxxxxx osoba xx povinna, xx-xx xx technicky možné, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx vytápění xxxxx xx soustavy zásobování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx rodinné xxxx x stavby xxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx posudek33) prokáže, xx xxxxxxx tepla xx xxxxxxxx zásobování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx energie, xxxxx xxxx stacionárním xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přijatelné.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx stanovené prováděcím xxxxxxx předpisem.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx povinností xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 60 dnů xx vystavení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx pevná xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 10 xx 300 kW včetně, xxxxx xxxxxx jako xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx paliv, xxxxxxxxx xx způsob xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx paliv x xxxxxx xxxxx ohlašovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx stacionární xxxxx a činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx provozu stacionárního xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx x podmínkami xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, výrobcem x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §4,

x) spalovat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x xxxx určená xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx provozu,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx o provozu xxxxxxxxxxxxx zdroje a xxxx xxxxxxx,

x) umožnit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxxxx zdroji x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje, xx xxxxxx kontroly dodržování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) provést kompenzační xxxxxxxx uložená xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroj xx xxxxx xxxxxx x jmenovitém xxxxxxxx xxxxxxx xx 300 xX včetně, xxxxx xxxxxx jako xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ústředního xxxxxxxx x který xxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x minimálními xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 11 x tomuto zákonu,

h) xxxxxxxx xxxxxxxxxx nejméně xxxxxx za xxx xxxx prostřednictvím fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx od xxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx, provozu x xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x provozu xxxxxxxxxxx stacionárního zdroje xx xxxxx xxxxxx x celkovém xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 10 xx 300 xX xxxxxx, který xxxxxx xxxx zdroj xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vytápění, x předkládat xx xxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx potvrzující, xx xxxxxxxxxxx zdroj je xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx33), xxxxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x provozu podle xxxxxx zákona xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx případě má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje xxxx xxxx, xxxxxx, nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx by xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x rámci referenčního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem, xxxx být kontrola xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oprávněnou xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu x provozu xxxxxxxx xxxx spalovacího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odborně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxx xxxxxxxx x provozovatel xxx xxxxxxx x xxxxxxx o provedení xxxxxxxx předkládanému na xxxxxxxx obecního xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx výrobce xxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě, má xx za to, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx stanoveného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Vznikne-li důvodné xxxxxxxxx, že provozovatel xxxxxxxxxxx stacionárního zdroje xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx ve xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx o prostory xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, avšak xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx používaných xxxxx, xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jej x povinnostech provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodného xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx vznikne důvodné xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx porušuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vstoupit xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Vlastník xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx stacionárního xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx xx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx stacionární xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1,

x) vést xxxxxxxx xxxxxxxx x stálých x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdroji, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx provoz x o údajích x xxxxxxxx a xxxxxxxxx x tohoto xxxxxx a každoročně xx 31. xxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11); xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 6 let x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx k dispozici xxx xxxxxxxx; povinnost xxxxxxxxxx souhrnné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx provozovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx umístěného xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx organizací,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx stacionárního xxxxxx xx ovzduší xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx provozu xxxx uvedeno xxxxx; xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx znečišťování, xxxx být xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedeného x xxxxxx 1 až 3 přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx v případě, xxx se xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx následek xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx povolením provozu, x xxxxxxxxxx xx 48 hodin xx xxxxxx xxxxxx závady xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxx výskytu; xxxx xxxx závady xxxxx především špatná xxxxxx nebo xxxxxxx xx technologii xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) omezit xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx zdroji x xxxxxxxxx nedodržení xxxxxxxx xxx provoz stacionárního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozu, nedojde-li xx 24 xxxxx x obnovení xxxxxxx, xxxxx je v xxxxxxx s podmínkami xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x povolením xxxxxxx; xxxxxxxxx odstavení xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx odstavení xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx emise při xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx spalovací xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelném xxxxxxx 50 XX x vyšším, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx provozu xxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxx 120 hodin; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 50 MW x xxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, než xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx je xxxxxxx zachovat dodávku xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jednorázovém xxxxxx xxxxx podle §6 odst. 4 xxxx 5 xx 90 xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx zaznamenávat, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx kontroly xx dobu 6 xxx x xxxxxxx x formě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx měření xxxxx, xxxxx xx xxxxx x stacionární xxxxx xxxxxxx v příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxx.

(4) Povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x).

(5) Xx spalovacím xxxxxxxxxxxx zdroji o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 300 xX x xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, uhelné xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx vyhláškou xxxxxxx na vymezeném xxxxx obce xxxxxxxxx xxxxxxxxx druhů xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stacionárních zdrojů xxxxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxx. x) splňujících pro xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 11 x xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 3 xxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx odběr xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx pokud xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx nejméně 1 xxxxxx xx spálení xxxxxx; tato xxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxxx a veterinární xxxx uzavřený x xxxxxxxxxx obalech,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nejdéle xx 4 hodiny, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxx zřejmé, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx příčiny xxxxxx xxxxx; opětovné xxxxxxxx xxxxxxx po odstranění xxxxxx je xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx limitů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dokladu x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx od 10 xx 300 xX včetně, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx teplovodní xxxxxxxx ústředního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx finanční xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx rozhodný xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jejím xxxxxxxxxx, včetně dopravních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdálenosti 50 xx.

§17a

Databáze odborně xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Databáze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x odborně xxxxxxxxxxx xxxxxxx a umožňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stacionárního xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x). Správcem databáze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 jsou vedeny xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) další xxxxxxxxx xxxxx (telefon, xxxxxxxxxxxx xxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx zdrojů) x

x) xxxxxxxx oprávnění.

(3) Xxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilých xxxx xxxxxx a aktualizuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx x xxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx spalovacího xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

§17x xxxxxx právním předpisem x. 172/2018 Xx. x účinností xx 1.1.2020

§18

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x vybranými výrobky xxx opravy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx obsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx methanu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx menší xxxx xxxxx 250 xX, xxx xxxxxxxxx atmosférickém xxxxx 101,3 kPa x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitní xxxxxxx xxx obsah xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx přípustný x xxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 9.1. xx 9.24. x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx emisní xxxxxx xxxx emisní xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vést xxxxxxxx x množství x xxxxx xxxxxxxxx výrobků, x xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, popřípadě jmen, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osoby včetně xxxxxx a identifikačního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx uchovat xxx xxxxx xxxxxxxx po xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k dispozici xxxx osobě xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx lak xxxxxxx x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx, je povinna xxxxxxxx označení xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx organických xxxxx x o xxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx laků xxxxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxx obsah organických xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sloučenin xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx stacionárního xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 9.1. xx 9.24. v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx emisní limit xxxx emisní strop.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro opravy xxxxxx silničních xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx limitní xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, limitní hodnoty xxx xxxxx těchto xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx metody xxx stanovení xxxxxx xxxxxx xx výrobku x xxxx seznam xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, barev x xxxx, x xxxxxxx xx nutné xxxxxxxx označení x xxxxxx xxxxxx označení.

§19

§19 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 142/2022 Sb.

§19x

§19x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 142/2022 Sb.

§19b

§19b xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 142/2022 Sb.

§19x

§19x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 142/2022 Sb.

§19x

§19x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 142/2022 Sb.

§19e

§19e xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 142/2022 Sb.

§19x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx minimální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx biopaliv xx xxxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zajistit, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxx xxxx které xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx dodávány xx xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxx, bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx výši

a) 0,22 % xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2022 xx 31. xxxxxxxx 2024,

b) 1,07 % xxxxxxxxxxxxx od 1. xxxxx 2025 x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx také

a) uvedením xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx biopalivo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účely,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx formě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx daňového xxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx účely,

c) dodáním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx40) xxx xxxxxxxx xxxxx xx prostor xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx tím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zaplatit daň xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx daně xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx z xxxxxxxxx xxxxx36).

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce xxxxxxx minimální množství xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxxx nadměrné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Množství xxxxxxxxxxx biopaliv xxxxxxxxx xx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx může xxxxx xxxxxxx 0,2 % x xxxxxxxxx množství xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xxx dopravní xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x dodaných xx xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce.

(4) Pokud xxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx stanovené xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3. Sdělení xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které odpovídá xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x které byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x

x) množství xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx zahrnuto do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce.

(5) Xxxxxxx obsažená v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxx pokud

a) xxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx daně xxxxxxxx xxxx na daňové xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx dopravu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx17) xxxxx xxxxxx xxxxxxx nepřipouští, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x spotřebních xxxxxx17),

x) xxxxxxx kritéria xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) nebyla dosud xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prokazuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §21; xx xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx možno xx zjistit xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx lze xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebylo dosud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), předkládá dodavatel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxx xxxxxx o xxxxxxx kritérií xxxxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1, 11 xxxx 12.

(6) Xxxxxxx obsažená x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx pokročilý xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zajištění minimálního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiným právním xxxxxxxxx40), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanovená jiným xxxxxxx xxxxxxxxx40) x xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxx. x) x x). X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebyl xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 písm. x), předkládá dodavatel xxxxxxxxxx benzinu nebo xxxxxxxx nafty čestné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx prokazující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Dodavatelé xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx motorové xxxxx xx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxx xx zprávou x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx právního předpisu40), xxxxx bylo jednotlivými xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x dosaženém xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pokročilého xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu40), xxxxx xxxx přenecháno xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dodavatelů xxxxxxxxxx benzinu xxxx xxxxxxxx nafty ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 x 6 xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx stanoveném xxxxxx xxxxxx, nebude xxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx svědčící v xxxx prospěch brán xxxxxx. Xxxxxx-xx x xxxxxxx sdružení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 x 6 xxx příslušnou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx biopalivu, xxxxx xx xx tuto xxxxxxx xxxx na xxxxxxx, xxxxxx zohlednil xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 pouze xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx benzinu xxxx motorové xxxxx, xxxxx příslušnou xxxxxxx xx společnosti xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx může xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 také s xxxxxx, která

a) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pokročilé xxxxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx dopravní xxxxx,

x) xxxxx pokročilé biopalivo xx xxxxx zkapalněného xxxxxxx plynu xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) dodá xxxxxxxxx biometan xxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx čerpací stanice xxxx xxxxxxx jednotky xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xx tím xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat a xxxxxxxx xxx nebo xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxx x některých xxxxx36).

(9) Jde-li x xxxxxx xxxxx odstavce 8, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx spolu xx xxxxxxx x xxxxxxx kopii xxxxxxx x společnosti. Xxxxxxx xxxx obsahovat tabulkový xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx40), xxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx biopaliv xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx40), xxxxx bylo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxx motorové nafty. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx motorového xxxxxxx nebo motorové xxxxx kopii xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 x 6 xxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebude xxxx xxxx xx xxxxx smlouvy svědčící x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(10) Xxx xxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx množství xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx biopalivech x v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx násobeno číslem 2.

(11) Dodavateli xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx motorové xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou x xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxxxx uhradit xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx biopaliva. Xxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx množství nedodaného xxxxxxxxxxx biopaliva xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxx a částky 2 Xx. O xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx celní úřad xxxxxxxxx výměrem x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xx 30 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx spravuje xxxxx xxxxxxxx řádu x xx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

(12) Vláda xxxxxxxxx xxxxxxx seznam xxxxxxx pro výrobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§19x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§19x

Xxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx zdroje xx xxxxxxxxxx rok

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, aby x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které uvádí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxx dopravní xxxxx xx kalendářní xxx xxxx xxxxx byly xxxxxxx do volného xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxx dodávány xx xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxx, bylo od 1. ledna 2030 xxxxxxxx minimálně 9,5 % energie z xxxxxxxxxxxxx zdroje.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx benzinu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx také

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směsného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xx daňovém území Xxxxx republiky xxx xxxxxxxx účely,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx ropného plynu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx dopravní xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx40) xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo výdejní xxxxxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mu xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx36),

x) dodáním xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx území České xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanic xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx41), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xx dobíjecí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx měřidlem xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího metrologii38),

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x obsahem uhlíku xx volného xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dodáním xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx čerpací xxxxxxx xxxx xxxxxxx jednotky xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxx x některých xxxxx36), splňujícího xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx účely xx xxxxxxx čerpací xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx daňovém xxxxx České republiky, xxxxx mu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat x xxxxxxxx daň xxxx vznikl xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx daň x xxxxxxxxx xxxxx36), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx benzinu xxxx motorové nafty xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx minimální xxxxxxxx energie z xxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxx kalendářním xxxx. Xxxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxx xxxxx nejvýše 0,2 % energie x xxxxxxxxx xxxxxxxx motorových xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx daňovém území Xxxxx republiky xxx xxxxxxxx účely xxxx xxxxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x uplynulém xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx nafty xxxxx x následujícím kalendářním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxx podání zprávy x emisích xxxxx §20 odst. 3. Xxxxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxx x daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby,

b) xxxxxxxx xxxxxxx z obnovitelného xxxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x uplynulém xxxxxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdroje, xxxxx xx xxx zahrnuto xx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x následujícím kalendářním xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx x biopalivech se xxx účely splnění xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 zohlední, xxxxx pokud

a) xxxx xx daňovém území Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx vyrobena xxxx xx daňové xxxxx České republiky x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx které zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxx17) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx denaturovaného xxxx, pokud je xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx daních17),

b) splňují xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanovená xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,

x) xxxx xx daňovém xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do volného xxxxxxxx xxxxx a

e) xxxxxx xxxxx zohledněna xxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

Splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxxxxxxx xxxxx §21; xx xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nenese xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx ji xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx veškerého úsilí, xxxxx xxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx e), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx vydat doklad x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1, 11 xxxx 12.

(6) Energie xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx40) xx xxx xxxxx splnění povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, pouze xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx40) xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem40), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx40) x jsou splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxx. x) x e). X xxxxxxxxx skutečnosti, xx biometan xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu40) xxxxx dosud zohledněn xxxxx odstavce 5 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx motorové xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx vydat doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxx kritérií xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu40).

(7) Xxxxxxx obsažená v xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 zohlední, xxxxx pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx množství elektřiny x xxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx40) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx. c) a x).

(8) Xxxxxxx xxxxxxxx x recyklovaném palivu x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx obsažená x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 písm. x) a x).

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx společníci xx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Smlouva xxxx xxxxxxxxx tabulkový xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bylo jednotlivými xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dodavatelů xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nafty xxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úřadem, nebude xxxx němu na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx prospěch xxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx odstavce 5 xx 8 pro xxxxxxxxxx energii xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx dodavatel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vložil.

§19x

(1) Xxxxxxxxx motorového xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §19g xxxx. 1 xxxx x osobou, xxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx směsné xxxxxx xxxxxxxxxx biopalivo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx České republiky xxx xxxxxxxx účely,

b) xxxxx biopalivo xx xxxxx zkapalněného ropného xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx biometan xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx40) pro xxxxxxxx xxxxx xx prostor xxxxxxx stanice nebo xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx36),

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zapsané x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx hmotách41), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stanoveným měřidlem xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx38),

x) xxxxx recyklované xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx xxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx nárok na xxxxxxxxxx od xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu upravujícího xxx x xxxxxxxxx xxxxx36), splňujícího xxxxxxxxx xxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx kapalné x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx pro dopravní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx daň xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx daně podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx36), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpise.

(2) Xxx-xx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx dodavatel xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo motorové xxxxx xxxxx xx xxxxxxx o emisích xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx společnosti xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdroje xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo motorové xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx dodavatel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nafty xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §19g xxxx. 5 xx 8 xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx celním xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xx obsah xxxxxxx svědčící v xxxx prospěch brán xxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxx x §19g xxxx. 1 je množství xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu40) x xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo x vedlejších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kategorie 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx35) xxxxxxxx xxxxxx 2.

(4) Xx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx v §19g odst. 1 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x použitého xxxxxxxxxxx oleje nebo x vedlejších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie35), x xx xx do xxxx 1,7 % xxxxxx xxxxxxx obsažené x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx x elektřině xxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §19g xxxx. 1 lze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x potravinářských x xxxxxxx xxxxxx xx 7 % xxxxxx xxxxxxx obsažené v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x elektřině xxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §19g xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx nepřímé xxxxx xx využívání xxxx, x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx rozšíření xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x velkou xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2019/807.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §19g xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxxx uhradit xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx vypočte xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x obnovitelného xxxxxx xxxxx §19g xxxx. 1 x xxxxxxxxxxx a částky 1 Xx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx celní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ji xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx daňového xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx

§20

(1) Dodavatel xxxxxxxxxx benzinu xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zajistit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx jednotku xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx jím uvedené xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx x 6 % ve xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx xxx fosilní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xx povinného xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rezervy16) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx plynů x xxxxxxxxx hmot pro xxxxxxxx účely a xxxxxxxxx xxx dopravní xxxxx je stanoven xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(2) Xxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxx motorové xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 splnit xxxx

x) xxxxxxxx čistého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxx hmoty15) xx xxxxxxx daňového xxxxx xx daňovém území Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účely,

b) uvedením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynu xx volného xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxx dopravní xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx stanice xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx nebo xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx od této xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxx x některých xxxxx36),

x) xxxxxxxx vodíku xxx dopravní účely xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xx tím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx olejů podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx37),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účely xx xxxxxxx území České xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx41), pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx dobíjecí stanice xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx38),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x obsahem uhlíku xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx stanice xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx od xxxx xxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxx z některých xxxxx36), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, respektive xxxxxxx xxx xxxxxxxx účely xx prostor xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx České republiky, xxxxx mu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx daň z xxxxxxxxx plynů36), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpise.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plynů x xxx dodaných pohonných xxxx pro dopravní xxxxx a xxxxxxxxx xxx dopravní účely xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx (dále xxx "xxxxxx o xxxxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Kromě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvede xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nafty, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxx §20a xxxx. 1, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx benzinu xxxx motorové xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx o společnosti xxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxx xxxx xxxxxx,

x) identifikační údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx motorové nafty, xx něhož xxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxx úsporu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx společného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, a xxxx této xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx uvedené v §20a odst. 1, xx níž xxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, a xxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx nafty je xxxxxxx zajistit ověření xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x emisích xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 odst. 1 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx x emisích. Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx ověření xxx x náhradním xxxxxxx xxxxxxxxxx celním xxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx obsaženou x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x v elektřině xxx xxxxxxxx xxxxx xx srovnání xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem, x xxxxxxxx xxx povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx motorové xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx společníci xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x společnosti. Smlouva xxxx obsahovat xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx v kilogramech, xxxxx bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx společnosti xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxx xxxxx získané xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, které xxxx přenecháno ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx benzinu xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx motorového benzinu xxxx xxxxxxxx nafty xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ani v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebude xxxx němu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx zřetel. Nebude-li x xxxxxxx sdružení xxxxxxxxx splnění podmínek xxxxx §20a xxxx. 6 pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu40), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynech, xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx palivech x xxxxxxx xxxxxx xxxx v kapalném x plynném palivu x xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx za xx, xx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ten xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx motorové xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx kuchyňského xxxxx xxxx x vedlejších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx35), x xx xx xx xxxx 1,7 % podílu xxxxxxx xxxxxxxx x dodaných xxxxxxxxx hmotách xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxx biopaliva xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx 7 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(8) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx zohlednit xxxxxxxxx xxxxxxxx xx surovin x vysokým xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx rozšíření xxxxxxx xxxxxxxx xx půdu x xxxxxx zásobou xxxxxx podle nařízení Xxxxxx (XX) 2019/807.

(9) Xxxxx nařízením xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx produkce xxxxx skleníkových xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx výpočtu xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů x xxxxxxxxx hmot xxx xxxxxxxx xxxxx x elektřiny pro xxxxxxxx účely, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprávy o xxxxxxx a xxxxxxxx xxx zohlednění recyklovaných xxxxx s xxxxxxx xxxxxx x kapalných x xxxxxxxx paliv x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§20x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx může xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxx x xxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx směsné xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx15) do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky pro xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx ropný plyn39) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx zemní xxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx čerpací xxxxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx tím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xx této xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxx x xxxxxxxxx xxxxx36),

x) prodá vodík xxx xxxxxxxx xxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx republiky, pokud xx xxx vznikne xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx37),

x) xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účely xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx dobíjecích xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx41), xxxxx xx xxxxxxxx elektrické xxxxxxx xx xxxxxx xx dobíjecí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího metrologii38),

f) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxxxx účely, xxxxxxxxxx dodá pro xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx vznikla xxxxxxxxx přiznat x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx této xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx z některých xxxxx36), splňujícího xxxxxxxxx xxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx kapalné x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů nebiologického xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, respektive xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx prostor xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx tím xxxxxxx povinnost xxxxxxx x zaplatit xxx xxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx od xxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx36), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx."

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynu, x xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu40), x xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebiologického xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. 1 zohlední, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §19g xxxx. 5 xx 8 xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx obsažená xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynech xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxxxx, xxxxx xxxxx platí podmínky xxxxxxxxx x §19g xxxx. 5 písm. x), c) x x) xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x zemním xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxx x §20 xxxx. 1 zohlední, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x §19g xxxx. 5 písm. x) xxxxxxx.

(4) Pro zohlednění xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynech, xxxxxx plynu, xxxxxx xxxx elektřině xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §20 xxxx. 1 dodavatel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nafty xxxxxxxxx xxxxxxx úřadu čestné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §20 odst. 1, xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx elektřina nebyla xxx účely splnění xxxxxxxxxx xxxxxxx x §20 odst. 1 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Podmínky xxx zohlednění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx dodavatelem motorového xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx osobou xxxxxxxx v xxxxxxxx 1. V případě xxxxxxxx podle §20 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxxxx motorového xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx do společnosti xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20a xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek pro xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 až 4 xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx motorové xxxxx xx povinen uvést x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx desetinné místo xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§20b

(1) Dodavatel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx, a xx až do xxxx 1 % xxxxxxxx xxxxxxx produkce xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Snížení xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx pouze, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxx xx 1. lednu 2011, xxxxxxxx xxxxxxxxx emisí x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaným x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx x xxxxxx xxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dosud x Xxxxx republice xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Podmínky ověření xxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx emisí z xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx předpisy tohoto xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx z xxxxx.

§20x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 172/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2018

§20x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx minimální xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx energie obsaženou x xxxxxxx xxxxx xxx dopravní účely x elektřině xxx xxxxxxxx xxxxx tak, xxx v xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx odstavce 2 xxxx. a) xx x) xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, snížení x 3 % x xxxx 2018 x x xxxx 2019 x x 5,1 % x xxxx 2020 x x následujících xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx hodnotou produkce xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů xxx fosilní xxxxxxx xxxxx stanovenou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx §20 odst. 1.

Xx xxxxxxxxx snížení xx nezapočítávají xxxxxx xxxxxx rezervy xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů x xxxxxxxxx hmot xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx dopravní xxxxx xx stanoven xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx snižovat emise xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx energie xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xx příslušným xxxxxxx

x) xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx xx září,

d) xxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx motorového benzinu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx způsobem uvedeným x §20 odst. 2 nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx podle §20b.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx motorové xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx společníci xx xxxxxx společného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx s xxxxxxxxx o emisích xxxxxxxx jednotliví společníci xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx. Splnění podmínek xxx zohlednění xxxxxxx xxxxx §20a odst. 3 xx 5 xxxxxxxxx dodavatel motorového xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, zkapalněných xxxxxxx xxxxxxx, zemním xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx dodavatel xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x náhradním termínu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx vůči xxxx xx obsah xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx brán xxxxxx. Xxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §20a xxxx. 6 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx své xxxxxxxxxx podle odstavce 1 ten xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx energii xx xxxxxxxxxxx vložil. Smlouva xxxx obsahovat xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20a xxxx. 3 x 5.

§20x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§20d

(1) Xxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxx motorové xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx nafty x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §20c xxxx. 1 také x xxxxxx podle §20a xxxx. 1 xxxx. x) až e).

(2) Xxx-xx x xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx spolu x xxxxxxxxx x splnění xxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20e xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx také xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20a xxxx. 3 x 5. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx motorové xxxxx xxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx nebo čestné xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx stanoveném xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx svědčící x xxxx xxxxxxxx xxxx zřetel.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynech, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxx v §20c xxxx. 1 xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx splněny podmínky xxxxxxx x §20a xxxx. 3 až 6. Splnění xxxxxxxx xxx zohlednění xxxxxxx xxxxx §20a xxxx. 3 x 4 xxxxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2018 Xx. x účinností od 1.1.2019

§20e

Oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx minimální xxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx povinnosti xxxxxxxx minimální xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nafty xxxxxxx xxxxx celnímu úřadu xx 40 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx dodavatel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx plnění povinnosti xxxxxxxx minimální xxxxxxx xxxxx skleníkových plynů x xxxxxxx kalendářního xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx náležitostí xxxxx xxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nafty, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx §20c odst. 4 nebo xxxxx §20d odst. 1, xx zprávě o xxxxxxx xxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §20c xxxx. 1, a xxxx této xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx nafty, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx úsporu xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů xx xxxxxx společného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20c xxxx. 1, x xxxx této úspory x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §20d xxxx. 1, xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx xx xxxxxx plnění xxxxxxxxxx podle §20c xxxx. 1, x xxxx xxxx úspory.

§20e xxxxxx právním předpisem x. 172/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§21

Xxxxxxxx udržitelnosti xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx určené k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §19f xxxx. 1, §19g xxxx. 1 x §20 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx kritéria xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dokládá xxxxxxxxxxx o xxxxx x kritérii xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, dovozcem xx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "dovozce") xx prodejcem biopaliva. X xxxxxxx dovozu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx motorového xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto prohlášení xx xxxxxxx, x xxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx biopaliva xxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, že

a) je xxxxxxxxx platného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx biopaliva xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X kapalných nebo xxxxxxxx produktů xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokládáno xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx prodejcem xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx prohlášení xx xxxxxxx, dovozce x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pouze x xxxxxxx, že

a) je xxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x odstavci 1 xxxx. a),

b) xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx výrobě xxxx xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx splňující kritéria xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) U xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx kritérií xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prohlášením x xxxxx s xxxxxxxx udržitelnosti xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx prohlášení xx prodejce x xxxxxxx xxxxxxx oprávněn xxxxx pouze v xxxxxxx, xx

x) xx xxxxxxxxx dokladu uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx. a),

b) xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanovená xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem; k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx mít prodejce xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx první xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx vystavené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx kritérií xxxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jím xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samostatným xxxxxxxxxxx pěstitele o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §32 odst. 1 xxxx. x) vydá xxxxxxxxxx podle odstavců 1, 2 xxxx 3 xxxxx, xxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx systém xxxxxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx umožňující věrohodným xxxxxxxx v xxxxxxx x tímto zákonem x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxx kritérií xxxxxxxxxxxxx sledovat a xxxxxxxxxx. Certifikát xx xxxxxx na xxxx 12 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxx, které xxx xxxxx, odebírat xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx neuvedené, xxxxxxxx xx tato xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §32 xxxx. 1 xxxx. f). Ministerstvo xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx udělen certifikát xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 písm. a) x odstavce 3 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dílčí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dílčí xxxxxxxxxx podle odstavců 1, 2 xxxx 3 xx povinna x xxxxx prohlášení xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx údaje. Xx nesprávnost x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxx z xxxxxxx prohlášení x xxxxx x kritérii xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx tuto xxxxxxxxxxx obsahovalo, xxxxx xxxxxxx prokáže, že xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx zjistit xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx.

(8) Přesnost, úplnost x pravdivost xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informuje xxxxx xxxx místně příslušný xxxxxxx. Ministerstvo zemědělství xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x prohlášeních xxxxx xxxxxxxx 3 x 4. Je-li xxxxxxxx nesprávnost xxxxx, xxxxxxxxx x xxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství bezodkladně xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx poskytuje na xxxxxxxx nezbytnou xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. b) xxxxxx přesné, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx udržitelnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx biomasy, které xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlášením podle xxxxxxxx 3 xxxx. x), x uchovává xxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx 5 let. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poskytuje na xxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. f) x xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) a xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(11) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxx certifikátu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 odst. 1 písm. f), xxxxx má xxxxxxxxxx xxxx jiné obdobné xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 2 xxxx 3 xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxx doručeny xxxxxxxxx xxxxxxx vydané x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(12) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 4 xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx čl. 30 odst. 5 xxxxxxxx 2018/2001/EU xxxx xx xxxxxxx čl. 7x xxxx. 4 xxxxxxxx 2009/30/ES.

(13) Xxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, náležitosti xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, 2 x 3, xxxxxxxxxxx prohlášení x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pěstitele xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. b), xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a systém xxxxxxxxxx bilance xxxxxxxxxxxxx xxxxxx kritérií xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx biomasy xxxxx xxxxxxxx 9.

XXXX XXXX

XXXXXXXX K XXXXXXX A PŘESTUPKY

§22

Opatření xx zjednání nápravy x xxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxx, že provozovatel xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx nebo obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx provozovateli xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněny xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x případě, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx inspekce; x xxxxxxx, že xx xxxxxxx o stacionární xxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností.

(2) X xxxxxxx, xx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx potřeby xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx nápravy x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zasílá xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§23

Přestupky xxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) v xxxxxxx x §16 odst. 4 xxxxx x xxxxxxxxx ohništi xxxx xxxxxxxxx než suché xxxxxxxxx xxxxxxxxx neznečištěné xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §17 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje, xxxxx mají xxxx xx xxxxxx znečištění x xxxxxxx s xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx prováděcími xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje nedodržuje xxxxxxxxxx xxxxxxx kouře xxxxx §17 odst. 1 písm. x),

x) xxxx xxxxxxxxxxxx stacionárního xxxxxx x xxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx neurčená xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx stacionárního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx informace xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §17 xxxx. 5 xxxxxxx xx xxxxxxxxxx stacionárním zdroji x xxxxxxxxxx tepelném xxxxxxx 300 xX x nižším hnědé xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx kaly nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx stacionární xxxxx nesplňující xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 11 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxx. x) neprovede xxxxxxxxxx nejméně xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx odborně způsobilé xxxxx xxxxxxxx technického xxxxx x xxxxxxx xxxxxx spalovacího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo nepředloží xx vyžádání obecnímu xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxx33), xxxxxxxxx x dokladu o xxxxxxxxx kontroly vyjádření xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s §16 xxxx. 8 xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jako xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx s §17 xxxx. 2 neumožní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx palivům za xxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §18 xxxx. 4 používá xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebo laky xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxx organických xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přesahuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx pokutu xx

x) 50&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), c), x), x) , x), x), j) xxxx k) ,

x) 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x).

§24

Xxxxxxxx ustanovení k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx §23 projednává xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností.

§25

Přestupky právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §16 xxxx. 1

1. xxxxx xx trh xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx paliv xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xx kvalitu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,

3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §16 xxxx. 2 xxxxx xx trh spalovací xxxxxxxxxxx zdroj x xxxxxxxxxx tepelném xxxxxxx 300 xX x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx tepla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovené x příloze č. 10 k xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx splnění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) x rozporu s §16 odst. 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx osobě xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx uvedených xxx xxxx 9.1. xx 9.24. x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx než 3 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxx jeho označení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §16 xxxx. 4 xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx než xxxxx rostlinné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látkami,

e) x xxxxxxx x §16 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx stacionárním xxxxxx, xx xxxxxx tepelné xxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx odpad xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxx §32 odst. 1 písm. x),

x) xxxx xxxxxxxxxxxx stacionárního xxxxxx x xxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stacionární xxxxx uvedený v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx nebo technologie xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx vliv na xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxx prováděcími xxxxxxxx xxxxxxxx, výrobcem xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroj xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu xxxx xxxxxxxxxxx související x xxxxxxxx xxxx zajištěním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají vliv xx úroveň znečištění, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx pro provoz xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxx §17 odst. 1 písm. b),

i) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x rozporu x §17 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xx stacionárním xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx větším xxx 300 xX xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na kvalitu xxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx, paliva xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxx. x) spaluje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx tepelném xxxxxxx 300 xX x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stacionárního zdroje,

k) xxxx provozovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx ovzduší xx vyžádání xxxxxxxxx xxxxx §17 odst. 1 písm. x),

x) xxxx provozovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx stacionárnímu zdroji, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx související x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. e),

m) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxx provozovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxx. x) provozuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nesplňující xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 11 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx provozovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v rozporu x §17 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za tři xxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kontrolu xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx spalovacího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx kontroly xxxx xxxxxx o pravidelné xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxx33), xxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobce nebo xxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx provozovatel xxxxxxxx x rozporu x §16 xxxx. 8 xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx paliv xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx stacionárního zdroje xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxx. x), přestože není xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxx v tomto xxxxxxx xxxxx nepravdivé xxxxx,

x) jako odborně xxxxxxxxx osoba x xxxxxxx x §16 xxxx. 9 neohlásí xx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx spalovacího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x §17a xxxx. 4 xxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxx do databáze xxxxxxx způsobilých xxxx.

(2) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je provozovatelem xxxxxxxxxxxxx zdroje uvedeného x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxxxxx přestupku tím, xx

x) v rozporu x §17 xxxx. 3 xxxx. a) xxxxxxxxx stacionární zdroj xxx povolení xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx,

x) v xxxxxxx x §17 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxx stanoví xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx provozní xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3 písm. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3 xxxx. d),

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technické závady, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje, xxxxx §17 odst. 3 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx stacionárního xxxxxx, nejpozději do 48 xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §17 odst. 3 xxxx. e),

g) nepředloží xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §17 xxxx. 3 xxxx. f) xxxxxxx provoz xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx závady xx xxxxxx x následkem xxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx stacionárního zdroje,

i) xxxxxxxxx spalovací xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 50 XX x vyšším, x xxxxxxx během xxxxxxxxxx 12 měsíců xxxxxxxxxx délka xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx emisí 120 xxxxx, podle §17 xxxx. 3 xxxx. x),

x) nepředloží xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx měření xxxxx xx 90 dnů xxx dne xxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo neuchovává xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx měření xxxxx x rozsahu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 odst. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx neprovozuje xxxxxxxxx prostředky xxx xxxxxxxxxxx měření xxxxx xxxxx §17 xxxx. 3 písm. x), xxxx

x) xxxxxx poplatkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx prostředí ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15 xxxx. 8.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je provozovatelem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx je tepelně xxxxxxxxxxx odpad, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 6 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx stanovenou xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpracování xxxxxx xxx xxxxxxxxxx specifických xxxxxxxx limitů xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 6 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxx překročení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx inspekci podle §17 odst. 6 xxxx. c).

(4) Právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §17 odst. 5 xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 300 xX x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) provádí xxxxxxx, xxx kterou je xxxxxxxxxx autorizace xxxxx §32 xxxx. 1, xxx platné autorizace,

c) xxxx pověřená xxxxx xxxxx §35 odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 3, xxxx

x) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu 300 XX x vyšším, xxx xxxxx bylo xxxxxx první xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xx 25. xxxxxx 2009 xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podle §41 odst. 10.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §32 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §34 xxxx. 1, xxxx

x) provádí autorizovanou xxxxxxx x rozporu x §34 xxxx. 2 nebo §34 xxxx. 3.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku tím, xx

x) v xxxxxxx x §18 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x prováděcím právním xxxxxxxx x nezajistí, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sloučenin, nepřesahoval xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxx xx výrobku stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxx x osobách, xxxxxx xxx tento výrobek xxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxx evidenci po xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §18 odst. 2,

x) x xxxxxxx x §18 odst. 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx výrobek xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, barvu nebo xxx uvedené v xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx,

x) jako xxxxxxxxx motorového benzinu xxxx xxxxxxxx nafty x xxxxxxx s §20a odst. 6 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx druh x xxxxx biopaliva v xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §20 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx benzinu xxxx motorové nafty xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx podle §20 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxx x této xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 4, xxxx nepodá xxxxxxxx x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx kalendářního xxxx xxxxx §20e xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx produktů x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx prodejce xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx prohlášení xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x §21 xxxx. 7 nebo 11 xxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prohlášení x xxxxxxx s §21 xxxx. 9, nebo

h) x rozporu x §18 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx silničních xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sloučenin xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), b), x), f), x), x) nebo x), xxxxx odstavce 2 xxxx. x), x), x) xxxx i) xxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 6 písm. a) x x),

x) 500&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x), x), x) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx. c), x), x), x), x), x) nebo m), xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) nebo x), podle xxxxxxxx 4 písm. c) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x), x), d) xxxx x),

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. d), x), j), n), x) xxxx q), xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) nebo xxxxx odstavce 6 xxxx. f),

e) 20 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. k).

(8) Xx xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx skleníkových plynů, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx v xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx snížení xxxxx podle §20 xxxx. 1, a xxxxxx 10 Xx.

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx x §25, x xxxxxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x §25 xxxx. 6 xxxx. x) až x), xxxx-xx spáchány x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx uvedeny x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů, projedná xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx správních xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx řízení, nebo xxxx-xx řízení xxxxxxxx x xxx xxx, xxx obecní xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx. X zahájení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx uvedené v §25 xxxx. 5 x x §25 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxxx inspekce.

(2) Xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx xx přestupek xxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedeného x příloze č. 2 k tomuto xxxxxx zasílá xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx v §25 xxxx. 6 písm. x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x §25 odst. 1 xxxx. x) xx x) a x §25 odst. 6 xxxx. x) xx x) x p) xxxxxxxxxx Česká obchodní xxxxxxxx.

(4) Pokuty vybírá x xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pokutou xxxxxxxxxxx provozovatele, přičemž xxxxx příjem xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx z xxxxx uložených xxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX STÁTNÍ XXXXXX X XXXXXXXX XX PODPORU XXXXXX XXXXXX XXXXXX

§27

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správní xxxxxxxx na úseku xxxxxxx ovzduší

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx úseku xxxxxxx ovzduší vykonávají xxxx orgány xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxxx inspekce,

e) krajské xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx úřady x

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx vojenských xxxxxx19) xxxxxxxxxx xxxxxx správu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřady x Xxxxxxxxxxxx obrany.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx výkonem xxxxxxxxx působnosti, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx spolupracuje x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx sousedních xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rozhoduje x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx projektů společného xxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx34) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx společném xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obecních xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx správu xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxx inspekce, xxxxxxx xxxx, obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x celní xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dodržování ustanovení xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx něj xxxxxxxx.

(6) Ministerstvo zdravotnictví

a) xxxxxxxxx ministerstvu, xx xxxxxxx zhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx limitů,

b) xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látek xxx xxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) provádí xxxxxxx xxxxxx úrovně xxxxxxxxxx xx vybraných xxxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxx lidí xxx potřeby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu obyvatelstva xx xxxxxx x xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxxx x řízení zdravotních xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx20); v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x na xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§28

Xxxxxxxxxx x pověření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a obecních xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xx xxx xxxxxx kontrolní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx ke xxxxxxxx.

§29

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx pověřená Ministerstvem xxxxxxxxxxx xxxxx §36 (xxxx jen "osoba xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zemědělství") xx povinna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx kontrolovaných xxxx x protokoly x xxxxxxxx, kdykoliv x to Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požádá,

b) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxx rozsahu xxxx x 31. xxxxx za uplynulý xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx případné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x prohlášení xxxxx §21 odst. 3 xxxx 4.

(3) Xxxxx xxxxxxxx Ministerstvem zemědělství xx povinna

a) předat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx prohlášení xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4 xxxxxxxxxx nepřesný, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxx x xxxxxxx sankce xx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6 písm. x) poskytnout xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí kontrolovat

a) xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx podíl, xxxx x xxx xx uzavřený zaměstnanecký xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx osobu, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) osoby xxxxxx.

(5) Xxx zaměstnance xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8, xxxxx xxxxxxxx 2 x 4 obdobně.

§30

Zpřístupňování xxxxxxxxx

(1) Orgány xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejnosti xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) stacionárních zdrojích x emisích ze xxxxxxxxxxxxx a mobilních xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx x emisních xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx inventury x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx úrovně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx přijatých xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx programů xxxxxxxxxx xxxxxxx ovzduší x regulačních řádů,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x závazné stanovisko x xxxxxxxx provozu x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a povoleních, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx územního xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx úřad x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x překročení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx prodlení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx států.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxx ústřední xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx x orgánům xxxxxxxx x mezinárodních xxxxxxxxx, jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x požadovaném xxxxxxx x formátu x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx,

x) opatřeních xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) ochraně klimatického xxxxxxx Xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx veřejnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx textu, xxxxx xx zveřejňován x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§31

§31 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

Autorizace

§32

(1) Jen xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx úrovně znečištění,

c) xxxxxxx xxx tepelným xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx posudku,

e) zpracování xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxx zprávy o xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 4, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx §20b xxxx. 2 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x osob xxxxx §21 xxxx. 1 až 3.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx ministerstvo xx xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxx xxxxxxx. Autorizace xxxxxx xxx marným uplynutím xxxxx x způsobem xxxxx §2830 xxxxxx x. 222/2009 Xx., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx emisí x xxxxxx úrovně xxxxxxxxxx obsahuje

a) x xxxxxxxxx osob xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx místa xxxxxxxx xxxx přechodného xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx podnikání x xxxx, xxxxx xxxxxx státními xxxxxx Xxxxx republiky; x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, právní formu, xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx rozsahu znečišťujících xxxxx, xxxxx žadatel xxxxx měřit, x xxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx znečištění,

c) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměru x xxxxx se xxxxxxx xx měření xxxxx xxxxxxx x), x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odborné xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vybavení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přístrojů, xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx budou x xxxxxx použity včetně xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx vzorků xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx použity, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vydané akreditující xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu12) x těch xxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxx to stanoví xxxxxxxxx právní předpis,

f) xxxxxxx postupů xxx xxxxxxxxxx výsledků měření x xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxx),

x) xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezilaboratorního xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x činností xxxxx xxxxxx e) x x),

x) doklad x xxxxxxx minimálních xxxxxxxxxxxxxx předpokladů, kterými xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxx x oblasti, xxxxx xxxxxxx x předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou x xxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx provozem spalovny xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. a) x x této žádosti xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroji uvedenému x xxxxxxx,

x) přesný x podrobný xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13), jejichž spalování xx x stacionárního xxxxxx xxxxxxxx, doloženou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxx x oprávněních x xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávat,

e) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jednorázovém xxxxxx xxxxx, pokud je xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 1 xxx odborné xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx vzdělání s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, která xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. a) a x této xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx studii,

b) doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 1 xxx odborné praxe x oblasti, která xxxxxxx x předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou a xxxxxxx 3 roky xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, která xxxxxxx x xxxxxxxxx požadované xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx uvedení xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to x rozsahu zdrojů xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx zákonu.

(6) X xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x emisích xxxxx §20 xxxx. 4, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx §20b xxxx. 2 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x xxxx xxxxx §21 odst. 1 xx 3 xxxxxxxx údaje xxxxxxx x odstavci 3 xxxx. x) x x xxxx žádosti xxxxxxx xxxxxxx

x) seznam xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměru x xxxxx pro žadatele xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx kvalifikačních xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx 1 xxx xxxxx x oblasti, xxxxx xxxxxxx x předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx zkouškou a xxxxxxx 3 xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x emisích xxxxx §20 xxxx. 4, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx x osob xxxxx §21 xxxx. 1 až 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24),

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, metod x xxxxx, xxxxx xxxxxxx náležitou xxxxxxxx xxxxxx požadavků xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xx 3,

x) xxxxxx zemí, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,

e) popis xxxxxxxxxx postupů, xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx zprávy x xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 4,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x zásad pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x těžby xxxxx §20b xxxx. 2 x

x) xxxxxx xxxx, xx kterých xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx snížení xxxxx x xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx, x kterých je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx.

§33

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx právních xxxxxxxx upravujících ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dané činnosti. Xxxxxxxxx znalostí provádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx žadatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx žádost o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx zkoušky x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 14 dní xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx jinou xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) závažně nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxx, že xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx autorizované xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx mít nezbytné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx x podstatné xxxxx podmínek, xx xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx inspekce.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a), může xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x autorizaci k xxxx xxxxxxxx, ke xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx odebrána, xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§33x

(1) Informační systém xxxxxxxxxxxxxx osob je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx autorizovaných xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx osoby,

c) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) číslo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx autorizované xxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx systému autorizovaných xxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 369/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§34

Povinnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud

a) xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx podílí xxxx xxxxx sama xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx x stacionární zdroj xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx společníkem, xxxxxx, xxxxxxxxxxx orgánem, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dozorčího xxxxxx, xxxxxx společníkem, popřípadě xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx je-li osobou xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx stacionárního xxxxxx, xxxxx společníkem, xxxxxx, statutárním orgánem, xxxxxx statutárního orgánu xxxx dozorčího xxxxxx, xxxxxx společníkem, xxxxxxxxx xx v této xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxx by mohlo xxxxxxxx její xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx správcem, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetku, xxxx

x) xx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Autorizovaná xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx protokol x xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4 xxxx 5 xx 60 xxx xx provedení xxxxxx a xxxxxx xxx objednateli x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxx, kterou provádí xxxxxxxx xxxx ministerstvo, xxxxxxx poskytnout na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v elektronické xxxxxx,

x) předávat výsledky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx protokol x xxxxxxx podle §20 xxxx. 4 a xxxxxx xxx objednateli.

(3) Xxxxxxxxxxxx osoba podle §32 xxxx. 1 xxxx. x) je xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx ročně xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx, kterým xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je

1. xxxxxxxx xxxx dovozce xxxxxxx xxxxxx x výrobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx biopaliva z xxxxxxxxx kuchyňského xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx produktech xxxxxxxxxxx xxxxxx35) xxxx xxxxxxxxxxx biopaliva, xxxx

3. xxxxxxx, dovozce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyrobeného x použitého xxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx živočišného xxxxxx35) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) prováděné x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 3 % xxxxxxxxx xxxxxxx, xx nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx biomasy xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx ověření u xxxxxxx 5 % xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) prováděné x xxxxxxx, dovozce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx určených x výrobě biopaliv xxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přímo od xxxxxxxxx, ověřit plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x xxxxxxx 3 % pěstitelů xxxxxxx, xx nichž xxxxxxx xxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je

1. výrobce, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx z vedlejších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kategorie 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské unie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx35) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oleje xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx35) xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ve využívání xxxx,

xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx 5 % dodavatelů xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x uplynulém xxxx surovinu xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx kontroly x xxxx xxxxxx uchovávat xxxxxxx xx xxxx 5 xxx,

x) v xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxx zaslat xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx osobám, x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nedostatky, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §21 xxxx. 5, dovoz xxxxxxx xx zemí, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx, porušení xxxxxxxxxx xxxxxxx v §21 xxxx. 6 xxxx xxxxxxx porušení povinnosti xxxxxxx x §21 xxxx. 7,

x) zasílat xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx certifikátů ministerstvu,

h) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k 28. xxxxx souhrnnou xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce x

x) xxxxxxxxxx po vystavení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx emisí x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ministerstvu.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xx 30 xxx ode xxx, xxx ke xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxx náležitosti protokolu x xxxxxxxxxxxx měření xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx

§35

(1) Činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 5, §7 xxxx. 1 x 2, §10 odst. 2 x 6 x §30 může xxxxxxxxxxxx přenést na xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx §14 xxxx. 4 xx jinou xxxxx. X takovém xxxxxxx jsou tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zřizovací listiny xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx kterou xx uzavírána, a xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vypovědět, x xxxx patří zejména xxxxxxxx povinností podle xxxxxxxx 3. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx personální x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti, xxx xxxxxx xx xxxx pověřena, a xxxxxxx schopnost dlouhodobě xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx informace, xxxxx xxxx předmětem pověřené xxxxxxxx, ministerstvu. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x odstavci 1 x souladu x požadavky xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§36

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8 xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx, xx

x) fyzické xxxxx, xxxxx jsou x xx x pracovním xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a nejméně 3 xxxx xxxxxxx xxxxx, nebo vysokoškolské xxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxxx xxxx lesního xxxxxxxxxxxx a nejméně 1 rok odborné xxxxx,

x) má xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx25) x xxxxxx s xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx určitou, nejdéle xxxx xx 2 xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a důvody, xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; patří x xxx xxxxxxx nesplnění xxxxxxxxxx podle §29 xxxx. 1 xx 4 xxxxx nesplnění xxxxxxxx, xx xxx xxxx smlouva xxxxxxxx. Xxxxxxxx smlouvu xxxxxxxx xxxxxx Ministerstvo zemědělství x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx pověřené Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Věstníku Xxxxxxxxxxxx zemědělství.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX REŽIMY XXX XXXXXXXXX STACIONÁRNÍ XXXXXX

§37

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) X xxxxxx xx 1. ledna 2016 xx 30. června 2020 u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx jmenovitý tepelný xxxxxx stanovený podle §4 odst. 7 x 8 xx 50 XX x xxxxx, u xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 27. listopadem 2002 xxxx xxx něž xxxx podána úplná xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx provozu xxxx xxxxx datem x xxxxx byly xxxxxxx xx provozu xxxxxxxxxx 27. xxxxxxxxx 2003, xxxx xxxxxxxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx podle §4 xxxx. 6, pokud xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Přechodného xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 5.

(2) Xxxxxxxxxxxx spalovacího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx emisní limity xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx provozu platném x 31. prosinci 2015 x xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx stanovené v Xxxxxxxxxx národním plánu. Xxxx emisní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí Evropské xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 41 písm. x) směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2010/75/EU xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxxxx 2010, xxxxxx skutečných xxxxxxx xxxxxxxxxx hodin a xxxxxxxxx paliva x xxxxxxxxxx hodnotách xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx 2010 xxxxxx. X případě, xx xxxxx xxxxxxxxx emisní xxxxx je xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro daný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x platném xxxxxxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2015, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2015. Provozovatel xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx emisních xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx spalovací xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx těmto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx mezi sebou xxxxxxxxx xxxxx emisních xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stropů xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx oproti stavu xxxx výměnou, x xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plánu xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Přechodný xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx nevztahuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x celkovém xxxxxxxxxx tepelném xxxxxxx xxxxxx než 500 XX xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx povolení xxxxxxx xxxxxx 1. xxxxxxxx 1987 nebo xx xxxxx xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xx přechodný xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx pouze na xxxxx xxxxx dusíku.

(4) Xxxxxxxxx národní plán xx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x rafineriích xxxxxxxxx xxxxx x nízkou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zbytků nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx rafinaci surové xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx stacionární zdroje x omezenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §38,

x) xxxxxxxxx stacionární zdroje xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §39.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx specifický xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xxxxxxx xxx xxxxxxx znečišťující xxxxx, xx něž xx xxxxxxxx, emisní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroje xxxxx odstavce 2, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x předloží xxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2013 xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxxx do souladu xxxxxxxxx xxxxxxxx provozu xx schváleným x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroj x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byl tento xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroj xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §38 xxxx §39 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx z Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požádá. Xxxxxxxxxx změnu xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x vydá aktualizovanou xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního prostředí. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxx prodlení xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§38

Spalovací stacionární xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X období xx 1. ledna 2016 xx 31. xxxxxxxx 2023 u spalovacích xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx jmenovitý tepelný xxxxxx xxxxxxxxx podle §4 xxxx. 7 x 8 xx 50 MW a xxxxx, xxxx provozovatel xxxxxxx plnit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx dusíku, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx technickou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx specifický xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx podle §4 xxxx. 6, pokud xxxxxxxxxxxx nejpozději xx 1. xxxxx 2014 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx povoleného xxxxx 17&xxxx;500 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx spalovacím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxxx nebo x 31. xxxxxxxx 2023 xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spalovacích xxxxxxxxxxxxx zdrojů. Krajský xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx odpovídající změnu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Přechodný režim xxxxx xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx emisního xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stacionární xxxxxx x celkovém xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 500 XX xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx které xxxx xxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxx 1. xxxxxxxx 1987 xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stacionárních xxxxxx je xxxxxxx x období xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx emisní limity x emisní xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x 31. prosinci 2015.

§39
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dodávající xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx
(1) X období xx 1. xxxxx 2016 xx 31. xxxxxxxx 2022 u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx jmenovitý xxxxxxx xxxxxx stanovený xxxxx §4 odst. 7 x 8 xx xx 50 XX xx 200 XX xxxxxx, x xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 27. xxxxxxxxxx 2002 xxxx pro xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx tímto xxxxx x xxxxx byly xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 27. xxxxxxxxx 2003, není xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, tuhé xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podmínku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 6, xxxxx xxxxxxx 50 % xxxxxxxxxxxx vyrobeného tepla, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx období xxxx xxx, je xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx xxxxx energetického xxxxxx26).
(2) X xxxxxxxx xx přechodného xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxxxxx požádat xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2015. Xxxxxxx úřad xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stacionárních xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx limity x xxxxxx xxxxxx stanovené x xxxxxxxx provozu x platné x 31. xxxxxxxx 2015.

XXXX XXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx rozhodování xxxxx tohoto zákona x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojích x xxxxx jedné xxxxxxxxxx4) vede orgán xxxxxxx xxxxxxx společné xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx27).

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 písm. c), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxx stanovisko k xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 3 xx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, pokud je xxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxx x řízení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu28). Xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxxxxx stanoviska x provedení xxxxxx xxxxx §11 odst. 3 se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxx integrovaného xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28), xxxxx xx xxxxxxxxxxx povolení xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydává xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo společného xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x další xxxxxxxx vztahující xx xx výrobky podle xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx technickými xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx předpisu12).

(5) Na xxxxxxxxxx xx Přechodného xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §37 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx řád.

Xxxxxxxxx ustanovení

§41

(1) Správní xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skončena xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(2) Xxxxxxx program xxxxx §8 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 let ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxx programů xxxxxxxxxx kvality xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vydané xxxxx zákona č. 86/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x) a §17 odst. 2 xxxxxx x. 86/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x rozhodnutí xxxxx §5 xxxx. 10 x §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 86/2002 Xx., xx xxxxx účinném do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jsou-li x souladu s xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(5) Provozovatel stacionárního xxxxxx uvedeného x příloze č. 2 k tomuto xxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxx v souladu x požadavky xx xxxxx povolení provozu xxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx x nové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xx doby xxxxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxx povolení x rozhodnutí vydaná xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Provozovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedeného v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx nemá vydané xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 86/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x povolení xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Plány zavedení xxxxx xxxxxxx zemědělské xxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx znečišťování xxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona č. 86/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx považují xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(8) Xxxxxxxxxxxx stacionárního xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx zákonu, xxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 odst. 5 xx 1. xxxxx 2013.

(9) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tepelný xxxxxx stanovený xxxxx §4 xxxx. 7 xx 50 MW x xxxxx, x xxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1987, xxxx xxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2015 xxxxxx xxxxxx xxxxxx, specifické xxxxxx xxxxxx x technické xxxxxxxx provozu xxxxxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx a více xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx spalovací stacionární xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx součtu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdroje xxxxxx provozovatele xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Provozovatelé xxxxxxxxxxx stacionárních xxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxx xxxx sebou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stropů xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx výměnou, ke xxxxxxx xxxxxx celkového xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 50 MW xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x jmenovitém elektrickém xxxxxx 300 MW x vyšším, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx povolení provozu x xxxxxx od 25. června 2009 xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx krajskému xxxxx xxxxxxxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxx podle §11 odst. 10 xx 6 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x §11 odst. 10 xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vyhrazen xxxxxx prostor xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oxidu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx6).

(11) Xxxxxxxx xxxx a xxxxx, xxxxxxx xxxx vydány xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx obsaženém x xxxxxx x. 86/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) X xxxxxxxxxxx xxxx 2013 xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 9 k xxxxxx xxxxxx xx kalendářní xxx 2012 xxxxxxxx xxxxxx 200 000 Xx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 9 kromě xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx zálohy xx xxxxxxxx xx xxx 2013 x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(13) Xxxx poplatku za xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx 2012 xx xxxxxxxx xxxxx §19 xxxxxx x. 86/2002 Xx., xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(14) Zprávu x xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx 2013 x xxxxxxx do 15. xxxxxx 2014.

(15) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx od 10 xx 300 xX xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vytápění, xx xxxxxxx xxxxxxxx provedení xxxxx kontroly xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2016.

(16) Xxxxxxxxxxxx spalovacího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx x jmenovitém xxxxxxxx xxxxxxx xx 300 kW xxxxxx, xxxxx slouží xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx navržen rovněž xxx přímé vytápění xxxxx instalace, xx xxxxxxx provozovat zdroj x souladu x xxxxxxxxx uvedenými x §17 odst. 1 xxxx. g) xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx spalovací stacionární xxxxx podle xxxx xxxxx provozován x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx nebo stavbě xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx provozovatel xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxx x §17 xxxx. 1 písm. x) nejpozději do 31. srpna 2024.

§42

(1) Pro činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxx emisí xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 86/2002 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx autorizaci xxxxx §32 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx xxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx autorizace x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 86/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx činnost xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zařízení schváleného xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 86/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, považuje xx xxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vydaná xxxxx xxxxxx č. 86/2002 Sb., xx znění účinném xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx zpracování rozptylové xxxxxx se xxxxxxxxxx xx zpracování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 86/2002 Sb., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, považuje xx xxxxxxxxxx podle §32 odst. 1 xxxx. e) tohoto xxxxxx.

(6) Xxx činnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23) xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx plynů podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23) xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 86/2002 Sb., xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x) tohoto xxxxxx.

§43

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 86/2002 Sb., x xxxxxxx ovzduší x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x ochraně xxxxxxx).

2. Xxxxx č. 92/2004 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 86/2002 Xx., x ochraně ovzduší x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 521/2002 Xx.

3. Xxxxx č. 385/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 86/2002 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

4. Xxxxx č. 180/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 86/2002 Sb., x xxxxxxx ovzduší x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

5. Xxxxx č. 483/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 86/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Zákon č. 172/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 86/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxx xxxxx zákona č. 521/2002 Sb., kterým xx xxxx xxxxx č. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x integrované xxxxxxxx), x xxxxx x. 86/2002 Sb., x ochraně xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o ochraně xxxxxxx).

8. Část šestnáctá xxxxxx č. 186/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 189/2006 Xx.

9. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 695/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových plynů x o změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů.

10. Xxxx xxxxx zákona č. 180/2005 Sb., x podpoře xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x podpoře využívání xxxxxxxxxxxxx zdrojů), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Xxxx čtyřicátá xxxx xxxxxx č. 444/2005 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12. Xxxx xxxxxxx xxxx zákona č. 186/2006 Sb., x xxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx.

13. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 212/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 695/2004 Xx., x xxxxxxxxxx obchodování x povolenkami na xxxxx skleníkových xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 86/2002 Sb., x ochraně xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

14. Xxxx třetí xxxxxx č. 222/2006 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 76/2002 Sb., x integrované prevenci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

15. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 230/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 281/2009 Xx.

16. Část xxxxxxxxxx xxxx zákona č. 296/2007 Sb., kterým xx xxxx xxxxx č. 182/2006 Sb., o xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

17. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 25/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx životního prostředí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 37/2008 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 86/2002 Xx., o xxxxxxx ovzduší x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx ovzduší), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 61/1997 Xx., x xxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx České národní xxxx x. 587/1992 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 292/2009 Xx.

19. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 124/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 278/2009 Xx.

20. Část xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 223/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx služeb.

21. Xxxx sto xxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22. Část xxx šestá xxxxxx č. 281/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx řádu, xx xxxxx xxxxxx x. 153/2010 Xx.

23. Xxxx xxxxxx zákona č. 292/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

24. Část druhá xxxxxx č. 164/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 695/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 86/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

25. Xxxx druhá xxxxxx č. 77/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 25/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

26. Část xxxxx xxxxxx č. 91/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 311/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 86/2002 Xx., x ochraně xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

27. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 221/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 86/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx ovzduší), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

28. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 288/2011 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 86/2002 Xx., x xxxxxxx ovzduší x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 375/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxx službách, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

30. Xxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, ověřování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x zpracování xxxxxxxxxxxx xxxxxx" v xxxxxxx x. 2 XXXXXXXX VÁZANÉ k xxxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

31. Xxxxxxxx xxxxx č. 351/2002 Sb., xxxxxx xx stanoví závazné xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx znečišťující xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

32. Xxxxxxxx xxxxx č. 354/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx spalování xxxxxx.

33. Xxxxxxxx xxxxx č. 417/2003 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 351/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx emisních inventur x xxxxxxxx xxxxxxxx.

34. Xxxxxxxx xxxxx č. 206/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vlády č. 354/2002 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x další xxxxxxxx pro spalování xxxxxx.

35. Xxxxxxxx xxxxx č. 597/2006 Sb., x xxxxxxxxx x vyhodnocování kvality xxxxxxx.

36. Xxxxxxxx vlády č. 615/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

37. Nařízení xxxxx č. 146/2007 Sb., o xxxxxxxx limitech a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ovzduší.

38. Xxxxxxxx xxxxx č. 372/2007 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx snižování xxxxx xx stávajících xxxxxxx velkých spalovacích xxxxxx.

39. Xxxxxxxx xxxxx č. 475/2009 Sb., kterým se xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 615/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx znečišťování xxxxxxx.

40. Xxxxxxxx xxxxx č. 476/2009 Sb., kterým xx xxxx nařízení vlády x. 146/2007 Xx., x xxxxxxxx limitech x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ovzduší.

41. Xxxxxxxx vlády č. 42/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 597/2006 Sb., o xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

42. Xxxxxxxx xxxxx č. 294/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 615/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ovzduší.

43. Xxxxxxxx č. 553/2002 Sb., kterou xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x úrovni znečištění xxxxxxx xxxxxxxxxx.

44. Xxxxxxxx č. 42/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 553/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx imisních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx seznamu stacionárních xxxxxx podléhajících xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x místních xxxxxxxxxxx xxxx a způsob x xxxxxx zpřístupňování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

45. Xxxxxxxx č. 362/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx koncentrace xxxxxxxxx látek, přípustné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

46. Vyhláška č. 199/2011 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx paliv xxxxxxxxxxx pro vnitrozemská x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

47. Xxxxxxxx č. 13/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxx.

48. Vyhláška č. 205/2009 Sb., x xxxxxxxxxx emisí xx stacionárních zdrojů x o xxxxxxxxx xxxxxxxxx dalších ustanovení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

49. Xxxxxxxx č. 279/2009 Sb., x předcházení xxxxxx xxxxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

50. Xxxxxxxx č. 373/2009 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x. 553/2002 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxxxxxxx imisních xxxxxx znečišťujících xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx řád x xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podléhajících xxxxxxxx, zásady xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

51. Vyhláška č. 17/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 205/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx ze stacionárních xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx ovzduší.

52. Vyhláška č. 337/2010 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx emitujících x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

53. Xxxxxxxx č. 257/2011 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx č. 337/2010 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx látky x x způsobu xxxxxxxxx x xxxxxxx obsahujícími xxxxxx xxxxxxxxx látky.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§44

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. září 2012, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) §11 xxxx. 5 x §15 odst. 1 až 5 x 7 xx 14, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2013,

x) §15 xxxx. 6, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2017,

x) xxxxx X přílohy č. 10 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014,

x) xxxx 1.5. xxxxx X přílohy č. 4, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 7. xxxxx 2013.

Xxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxx x. 201/2012 Xx.

Xxxxxx xxxxxx x povolený počet xxxxxx překročení xx xxxxxxxxxx xxx

1. Imisní xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx lidí x maximální xxxxx xxxxxx překročení

Znečišťující xxxxx
Xxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx
1 xxxxxx
350 μx.x-3
24
Xxxx xxxxxxxx
24 hodin
125 μx.x-3
3
Xxxx xxxxxxxx
1 xxxxxx
200 μx.x-3
18
Xxxx xxxxxxxx
1 xxxxxxxxxx xxx
40 μx.x-3
0
Xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx osmihodinový xxxxxx1)
10 xx.x-3
0
Xxxxxx
1 kalendářní xxx
5 μx.x-3
0
Xxxxxxx XX10
24 xxxxx
50 μx.x-3
35
XxxxxxxXX10
1 kalendářní rok
40 μx.x-3
0
Xxxxxxx PM2,5
1 xxxxxxxxxx xxx
20 μx.x-3
0
Xxxxx
1 xxxxxxxxxx xxx
0,5 μx.x-3
0

Xxxxxxxx:

1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx průměr xx xxxxxxx ke xxx, xx kterém xxxxx, to jest xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x hodinových xxxxxxxxxxx během xxxxxxx 17:00 xxxxxxxxxx xxx x 01:00 daného xxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xx provede xxx xxxxxxx xx 16:00 xx 24:00 xxxxx.

2. Xxxxxx limity xxxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx
Xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx a zimní xxxxxx (1. xxxxx - 31. xxxxxx)
20 μx.x-3
Xxxxx xxxxxx1)
1 xxxxxxxxxx xxx
30 μx.x-3

Xxxxxxxx:

1) Součet xxxxxxxxxx poměrů (xxxx) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx dusičitého xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hmotnostní xxxxxxxxxxx oxidu xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx XX10 v xxxxxxx xxx ochranu zdraví xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxx průměrování
Imisní xxxxx
Xxxxx
1 xxxxxxxxxx rok
6 xx.x-3
Xxxxxxx
1 xxxxxxxxxx xxx
5 xx.x-3
Xxxx
1 xxxxxxxxxx rok
20 xx.x-3
Xxxxx(x)xxxxx
1 xxxxxxxxxx xxx
1 xx.x-3

4. Xxxxxx xxxxxx xxx troposférický xxxx

Xxxx xxxxxxxxx
Xxxx průměrování
Imisní limit
Maximální xxxxx překročení
Ochrana zdraví xxxx1)
xxxxxxxxx denní xxxxxxxxxxxx xxxxxx2)
120 μg.m-3
253)
Ochrana xxxxxxxx4)
XXX405)
18&xxxx;000 μx.x-3.x6)
0

Xxxxxxxx:

1) Xxxxxx imisního xxxxxx se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

2) Maximální xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx klouzavých xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hodinu. Xxxxx xxxxxxxxxxxx průměr xx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx končí, xx xxxx první xxxxxxx xx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx koncentrací xxxxx xxxxxxx 17:00 xxxxxxxxxx xxx x 01:00 xxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxx daný xxx xx provede xxx xxxxxxx xx 16:00 xx 24:00 xxxxx.

3) X xxxxxxx xxxxxxxx imisního limitu xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx počtu xxxxxxxxxx.

4) Plnění imisního xxxxxx se vyhodnocuje xx xxxxxxx xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxxx xxx.

5) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx XXX40 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx koncentrací xxxxx než 80 µx.x-3 (= 40 xxx) x xxxxxxxx 80 µg.m-3 x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx každý den xxxx 08:00 a 20:00 SEČ, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx (1. května - 31. xxxxxxxx).

6) X xxxxxxx dodržení imisního xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 18&xxxx;000 µg.m-3.h xx xxxxx xxxxxxxx x dosažení xxxxxxxx xxxxxx xx výši 6&xxxx;000 µx.x-3.x.

Příloha x. 2 x zákonu x. 201/2012 Xx.

Xxxxxxxxxxx stacionární xxxxxx

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx:

1. Xxxxxxx X - xx vyžadována xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 9

2. Xxxxxxx X - xxxx xxxxxxxxxx kompenzační xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 5

3. Xxxxxxx X - xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx povolení provozu xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. x)

xxx

X

X

X

XXXXXXXXXX - XXXXXXXXX XXXXX

1.1.

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx 0,3 XX xx 5 XX včetně

x

x*)

1.1.

Spalování xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx než 5 XX

x

x

x

1.2.

Xxxxxxxxx paliv x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x celkovém xxxxxxxxxx tepelném xxxxxxx xx více než 0,3 XX do 5 XX včetně

x

1.2.

Spalování xxxxx x pístových xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 5 MW

x

x

x

1.3.

Spalování xxxxx x xxxxxxxxx turbínách x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx 0,3 XX xx 5 XX xxxxxx

x

1.3.

Xxxxxxxxx xxxxx x plynových xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příkonu více xxx 5 XX

x

x

x

1.4.

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelném xxxxxxx xx více xxx 0,3 xx 5 MW xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx jiným xxxxx

x

1.4.

Xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jmenovitém xxxxxxxx xxxxxxx xxxx než 5 XX, které xxxxxx uvedeny xxx xxxxx kódem

x

x*)

x

TEPELNÉ XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX S XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX

2.1.

Xxxxxxx zpracování xxxxxx xx xxxxxxxxxx

x

x

x

2.2.

Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx více xxx 10 t xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než 25&xxxx;000 x

x

x

2.3.

Xxxxxxxxxxx x zařízení xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 10 x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 150 t xxxxxxxxxxxx xxxxxx ročně

x

2.4.

Biodegradační x xxxxxxxxxxxxx zařízení

x

2.5.

Sanační xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx ropných x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx) s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkonem xxxxxx než 1 x XXX xxxxxx xx rok

x

2.6.

Čistírny xxxxxxxxx xxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx provozoven x xxxxxxx technologií xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx 50 x3 xx xxx

x

2.7.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx projektovanou xxxxxxxxx pro 10 000 x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXXXX - XXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jinde xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

3.1.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (s xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx od xxxx xxx 0,3 MW xx 5 MW xxxxxx

x

3.1.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx přímých xxxxxxxxxx xxxxxx (s xxxxxxxxx) xxxxx neuvedené x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 5 XX

x

x*)

x

3.2.

Xxxxxxxxxxx x přímým procesním xxxxxxx

x

x

Xxxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx

3.3.

Xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

x

x

3.4.

Xxxxxxx xxxxxx uhlí (xxxxxxxxxx, nízkoteplotní karbonizace, xxxxxx)

x

x

x

Xxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx

3.5.1.

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x

x

x

3.5.2.

Xxxxxxxx uhelné vsázky

x

x

x

3.5.3.

Koksování

x

x

x

3.5.4.

Vytlačování xxxxx

x

x

x

3.5.5.

Xxxxxxx koksu

x

x

x

3.5.6.

Chlazení koksu

x

x

x

Úprava xxxx x výroba xxxxx x xxxxx

3.6.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx olejů xxxx pyrolýzních olejů, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx) xxxx syntézních xxxxx

x

x

x

3.7.

Xxxxxx xxxxxxxx

x

XXXXXX A ZPRACOVÁNÍ XXXX X PLASTŮ

Pražení xxxx xxxxxxxxx kovové xxxx, včetně sirníkové xxxx

4.1.1.

Xxxxxxxx vsázky

x

x

x

4.1.2.

Spékací pásy xxxxxxxxxx

x

x

x

4.1.3.

Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx, drcení, xxxxx, xxxxxxx)

x

x

x

4.1.4.

Xxxxxxxxxxx provozy (drcení, xxxxxx, xxxxxxxxxx)

x

x

x

Xxxxxx železa

4.2.1.

Doprava x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vsázkou

x

x

x

4.2.2.

Odlévání (xxxxxx xxx)

x

x

x

4.2.3.

Xxxxxxxx xxxxx

x

x

Xxxxxx xxxxx

4.3.1.

Xxxxxxx x manipulace xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx

x

x

x

4.3.2.

Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x

x

x

4.3.3.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x

x

x

4.3.4.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x

x

x

4.3.5.

Xxxxxxx pece

x

x

x

4.3.6.

Elektrické indukční xxxx x celkovou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 2,5 t xx hodinu

x

x

Zpracování xxxxxxxxx xxxx xx válcovnách x xxxxxxxxx

4.4.

Xxxxxxxx za xxxxx a za xxxxxxx, xxxxxx ohřívacích xxxx a xxxx xx xxxxxxx zpracování x xxxxxxx projektované xxxxxxxx do 10 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za hodinu

x

4.4.

Válcovny xx xxxxx a xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kapacitě xxxx xxx 10 t xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x

x

4.5.

Xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx a xxxx xx xxxxxxx zpracování x xxxxxxxx projektovaným xxxxxxxx xxxxxxx xx 1 XX xx 5 XX xxxxxx

x

4.5.

Xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx x pece xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tepelným xxxxxxx více xxx 5 XX

x

x

Xxxxxxxx železných xxxx (xxxxxx xxxxxx)

4.6.1.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx produktem

x

x

x

4.6.2.

Žíhací x xxxxxx xxxx

x

x

4.6.3.

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x

x

x

4.6.4.

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x

x

4.6.5.

Xxxxxxxx

x

x

x

4.6.6.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx paliva

x

x

4.6.7.

Tavení x xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxx

x

x

Xxxxxxxxxx neželezných xxxx

4.7.

Xxxxxx rud xxxxxxxxxxx xxxx

x

x

Xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, slévání xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

4.8.1.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx

x

4.8.2.

Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x

x

4.9.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x

x

4.10.

Xxxxxx x xxxxxxxx neželezných xxxx x xxxxxx slitin x xxxxxxx projektované xxxxxxxx xxxxx než 50 xx xx xxx

x

x

4.11.

Xxxxxxxxxx hliníku válcováním

x

x

Povrchová xxxxxx xxxx x xxxxxx a jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

4.12.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx objemu xxxxx do 30 x3 xxxxxx (vyjma xxxxxxx), xxxxxxx xxx xxxxxxx lázní

4.12.

Povrchová úprava xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx než 30 x3 (xxxxx xxxxxxx)

x

4.13.

Xxxxxxxx xxxx a xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příkonem vyšším xxx 100 kW

x

4.14.

Svařování xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx elektrickým příkonem 1&xxxx;000 xX nebo xxxxxx

x

4.15.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx povlaků x roztavených xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx

x

4.16.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx kovů - xxxxxxxx vany x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kapacitou xxxxx xxx 1 x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x

x

4.17.

Xxxxxx pokovování xxxxxx

x

x

XXXXXXXXXX NEROSTNÝCH XXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jílovců x xxxxxxxxxx produktů xxxxxxxx

5.1.1.

Xxxxxxxxxx xx surovinou x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a expedice

x

x

x

5.1.2.

Výroba xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx

x

x

x

5.1.3.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro výrobu xxxxxxx

x

x

x

5.1.4.

Xxxxxx vápna v xxxxxxxxx xxxxxx

x

x

x

5.1.5.

Xxxxxx vápna x xxxxxxxxxx x xxxxxx pecích

x

x

x

5.1.6.

Pece pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x

x

x

5.1.7.

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

x

x

x

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx azbest

5.2.

Výroba xxxxxxxxx a produktů xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x

x

Xxxxxx skla, xxxxxx skleněných xxxxxx

5.3.

Xxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, smaltovacích x xxxxxxxxxxxxx frit x xxxx pro bižuterní xxxxxxxxxx

x

x

5.4.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojiv

x

x

5.5.

Zpracování a xxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx, mačkání, xxxxxx x polotovarů xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x jiné) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 5 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ročně

x

x

5.6.

Chemické xxxxxxx xxxx

x

x

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx výroby xxxxxxxxxx xxxxxx

5.7.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.

x

x

5.8.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pecích

x

x

5.9.

Výroba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx organických pojiv

x

x

Výroba xxxxxxxxxxx xxxxxxx

5.10.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vypalováním, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx tvárnic, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx porcelánu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 5 x xx xxx xx 75 x xx den xxxxxx

x

5.10.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, žáruvzdorných xxxxxxx, xxxxxxxxxx, kameniny nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 75 t xx xxx

x

x

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x paliv x xxxxxxxxxxx xxxx

5.11.

Xxxxxxxxxx, povrchové xxxx xxxxx nebo xxxxxx nerostných xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, paliv xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, odstřel, bagrování, xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx), xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kamene, xxxxxxxxxx kamenická výroba, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x betonu, recyklační xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 25 x3 xx xxx.

x

x

5.14.

Xxxxxxxx živičných xxxxx x xxxxxxx živic, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x

x

XXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxx x zpracování xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x jejich xxxxxxx

6.1.

Xxxxxx 1,2-xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x

x

6.2.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (1-xxxxx-2,3-xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxx (1-xxxxx-2-xxxxxxx)

x

x

6.3.

Xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

x

x

6.4.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

x

x

6.5.

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jiným xxxxx, x celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 100 t xx xxx xxxx x celkovou projektovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozpouštědel 0,6 t xx xxx xxxx xxxxx

x

x

6.5.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx polymerů xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx projektované xxxxxxxx xxxxx xxx 10 tun za xxx

x

6.6.

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

x

x

6.7.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x

x

6. 8.

Xxxxxxxxxx dehtu

x

x

6.9.

Výroba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

6.10.

Xxxxxx acetylenu xxxxxx xxxxxxx

x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

6.11.

Xxxxxx xxxxxx

x

x

6.12.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x

x

6.13.

Xxxxxx síry (Xxxxxxx xxxxxx)

x

x

6.14.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

x

x

6.15.

Xxxxxx kyseliny xxxxxx

x

x

6.16.

Xxxxxx xxxxxxxx

x

x

6.17.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx

x

x

6.18.

Xxxxxx xxxxxx

x

x

6.19.

Xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

x

x

6.20.

Xxxxxx xxxxxxxx x celkovou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx produkce 10 x nebo xxxxx

x

6.20.

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx produkce xxxxx xxx 10 t

x

x

6.21.

Sulfátový xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

x

x

6.22.

Xxxxxxxxxx proces xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

x

x

6.23.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x

x

Xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx těkavých xxxxxxxxxxx xxxxx

6.24.

Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x

x

6.25.

Xxxxxxxxxx petrochemických výrobků x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx než 1&xxxx;000 m3 nebo xxxxxxxxxx nádrže x xxxxxx objemem výtoče xxxxxx xxx 10&xxxx;000 x3 x manipulace (xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx)

x

XXXXXXXXXXXXX, DŘEVOZPRACUJÍCÍ X OSTATNÍ PRŮMYSL

7.1.

Jatka x celkové projektované xxxxxxxx porážky xxxxx xxx 50 x xxxxx

7.2.

Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 75 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

7.3.

Xxxxxxxx na xxxxxx x zpracování xx xxxxxx výroby xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx živočišných xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxx) x celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 50 x xxxxxxxx výrobků xxxxx a xxxxx

7.4.

Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx mléka, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx 200 t xxxxx (x průměru za xxx)

7.5.

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx projektované xxxxxxxx xxxxx xxx 1 x za xxx

7.6.

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 x výrobků xxxxx

x

7.7.

Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx 7.8., x celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 150 m3 xxxx xxxxx xx rok

x

7.8.

Výroba xxxxxxxxxxxxxxx, dřevovláknitých a XXX xxxxx

x

x

x

7.9.

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x panenské xxxxxxxx

x

x

7.10.

Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx nespadají xxx kód 7.9.

x

x

7.11.

Xxxxxxxxxx (xxxxxxx jako xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx) nebo xxxxxxx vláken nebo xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx projektovaná xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx 1 t xx xxx xx 10 t xx xxx xxxxxx

7.11.

Xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpracovatelská xxxxxxxx xx xxxxx xxx 10 x xx xxx

x

x

7.12.

Xxxxxxxxxx kůží x kožešin; xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpracovatelská xxxxxxxx xx 12 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx menší

7.12.

Vydělávání xxxx x xxxxxxx; technologická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx 12 x xxxxxxxx xxxxxxx denně

x

x

7.13.

Výroba dřevěného xxxx

x

x

7.14.

Xxxxxxxx na výrobu xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx karbonizací xxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x

x

7.15.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx

x

x

7.16.

Xxxxxxxxxxx asanační xxxxxxxx

x

7.17.

Xxxxxxxxxx a aktivace xxxxxxxxxxxx xxx katalytické xxxxxxx xx fluidní xxxxxx

x

x

XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX

8.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nad 5 x xxxxxx

x

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

9.1.

Xxxxx x xxxxxxxx projektovanou spotřebou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,6 x xx rok xxxx větší

x

9.2.

Publikační xxxxxxxxx x xxxxxxxx projektovanou xxxxxxxxx organických xxxxxxxxxxxx 0,6 x xx xxx xxxx větší

x

9.3.

Jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,6 x za xxx xxxx xxxxx

x

9.4.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx projektovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozpouštědel 0,6 x xx xxx xxxx xxxxx

x

9.5.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx těkavých xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx klasifikovány jako xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx reprodukci, x xxxxxxxx projektovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,01 t za xxx xxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx těkavých xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx halogenované, x xxxxxxxx projektovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,1 x xx xxx xxxx xxxxx

x

9.6.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx kódem 9.5., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,6 x xx xxx nebo větší

x

9.7.

Chemické xxxxxxx

x

9.8.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx kódy 9.9. až 9.14., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organických rozpouštědel 0,6 x za xxx nebo xxxxx

x

9.9.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx projektovanou spotřebou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,6 x xx rok xxxx xxxxx

x

9.10.

Xxxxxxxxxxxxx vozidel - xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřebou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,5 x za rok xxxx xxxxx x xxxxxx xxx výrobě xxxxxx silničních x xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozpouštědel menší xxx 15 t xx xxx

x

9.11.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x

9.12.

Xxxxxx kůže s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozpouštědel 0,6 x xx rok xxxx větší

x

9.13.

Nátěry xxxx x xxxxxx

x

9.14.

Xxxxxx xxx xxxxxx nových silničních x xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxx projektovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 15 t xx xxx nebo xxxxx

x

9.15.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx drátů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,6 x xx rok xxxx xxxxx

x

9.16.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x celkovou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,6 t xx xxx xxxx xxxxx

x

9.17.

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx projektovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozpouštědel 0,6 x za xxx xxxx xxxxx

x

9.18.

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx s xxxxxxxx projektovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,6 x xx xxx xxxx xxxxx

x

9.19.

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx kapalných xxxxxxxxxxxx polyesterových xxxxxxxxx x obsahem xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx organických xxxxx 0,6 x xx rok xxxx xxxxx

x

9.20.

Xxxxxx xxxxxxxxxx hmot, xxxxxxxxxxx materiálů x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřebou xxxxxxxxxxx rozpouštědel 10 x xx xxx xxxx větší

x

9.21.

Výroba xxxxx x celkovou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozpouštědel 0,6 t xx xxx xxxx xxxxx

x

9.22.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x

9.23.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 5 x za xxx xxxx xxxxx

x

9.24.

Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x živočišných tuků

x

NAKLÁDÁNÍ X BENZINEM

10.1.

Terminály xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x

10.2.

Xxxxxxx stanice x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

x

XXXXXXX XXXXXX

11.1.

xxxxxxxxxxx zdroje, xxxxxxx xxxxx xxxxx**) xxxxxx znečišťujících xxxxx xxxxxxxxxx 5 x

x

x

11.2.

xxxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxx xxxxx**) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 8 x

x

x

11.3.

xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx**) oxidů xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx NO2 xxxxxxxxxx 5 t

x

x

11.4.

stacionární xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx**) těkavých xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 1 x

x

x

11.5.

xxxxxxxxxxx zdroje, jejichž xxxxx xxxxx**) amoniaku xxxxxxxxxx 5 x

x

x

11.6.

xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx roční xxxxx**) xxxxxxx překračuje 0,1 x

x

x

11.7.

xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx**) xxxxxxxxxx překračuje 1 x

x

x

11.8.

xxxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxx xxxxx**) xxxxxx x xxxx anorganických xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 0,4 x (xxxxxxxxx jako XXx)

x

x

11.9.

xxxxxxxxxxx zdroje, xxxxxxx xxxxx emise**) fluoru x xxxx anorganických xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 0,1 x (xxxxxxxxx jako XX)

x

x

*) xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx zemního xxxxx

**) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx celkovému projektovanému xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx využití xxxxxxxx xxxx a emisím xx úrovni emisního xxxxxx

Xxxxxxx x. 3 x zákonu x. 201/2012 Sb.

Seznam xxx x xxxxxxxxxx

Xxxx/Xxxxxxxxxx
Xxx xxxx/xxxxxxxxxx*)
Xxxxxxxxxx Xxxxx
XX01
Xxxx Xxxxxxx Čechy
CZ02
Zóna Xxxxxxxxx
XX03
Xxxx Severozápad
CZ04
Zóna Xxxxxxxxxxxx
XX05
Xxxx Xxxxxxxxxx
XX06X
Xxxxxxxxxx Xxxx
XX06X**)
Xxxx Střední Xxxxxx
XX07
Xxxx Moravskoslezsko
CZ08Z
Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek
CZ08A***)

Poznámky:

*) Xxxxxxx území xx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx z klasifikace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotek xxxxxxx xx sdělení Xxxxxxx statistického úřadu xxxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx dne 29. xxxxx 2004 pod xxxxxx 228, xxxxxxxxx x xxxxxxx XXXX 2. X xxxxxxx, xx xx x xxxxxxx NUTS 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx aglomerace, xxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "X" x "X".

**) Xxxxx aglomerace xx xxxxxx x územím xxxxxx Srno-město x xx xxxxxxxxxx NUTS xxxxx XX0622.

***) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x územím xxxxxx Xxxxxxx - město, Xxxxxxx x Xxxxxx - Xxxxxx x xx definováno XXXX xxxx CZ0806, XX0803 x CZ0802.

Xxxxxxx x. 4 x zákonu x. 201/2012 Xx.

Xxxxx typů xxxxxxxxxxxxx zdrojů, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx látek, xxx xxxxx nejsou xxxxxxxxx specifické xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx X - Jednorázové měření xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxxxxxx zdrojů

a) xxxxxxxxx stacionární xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx tepelný xxxxxx je 50 XX a xxxxx, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx rudy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 150 x xxxxxxxxxx denně xxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx x xxx 30 t xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx zpracování xxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx kyslíkem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 2,5 x/xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nad 20 x/xxx,

x) výroba xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x projektovanou xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 20 x/xxx,

x) výroba cementářského xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 500 x/xxx

xxxxxxxx provozovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx emisí xxx

x) xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxx, xxxx a xxxx xxxxxxxxxx vyjádřené xxxx xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) PCDD x XXXX x rozsahu xxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx množství xxxxxxxxx xxxxxxxxx vypočtený xxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx individuálního xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisu,

c) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném prováděcím xxxxxxx předpisem; xxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx uvedených xxxxxxxxx,

x) xxxxx(x)xxxxxxxxxx, xxxxx(x)xxxxx, xxxxxx(1,2,3-x,x)xxxxx, xxxxx(x)xxxxxxxxxx.

Xxxx X - Kontinuální xxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

1.1. spalovací xxxxxxxxxxx zdroj x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 50 XX a xxxxxx xxx tuhé xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, oxidy xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

1.2. spalovací xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tepelný příkon xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 7 xxxx 8 xx 100 XX a vyšší xxx tuhé znečišťující xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

1.3. xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx (xxx 5.1.1. xx 5.1.6. v příloze č. 2 x tomuto zákonu) x zpracování magnezitu xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx siřičitý x xxxxx dusíku xxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxx překračuje 15 xx/x,

1.4. xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx 9.1. xx 9.24. x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx), xxx xxxxxxx organický xxxxx x xxxxxxx, xx xx dodržení emisního xxxxxx dosahuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx celkového organického xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 10 xx,

1.5. xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx oxidu xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx výduchu zdroje, x dále pro xxxxx síry z xxxxxxx rozkladu a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx z chloridového xxxxxxx,

1.6. stacionární xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxx zpracován xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx oxid xxxxxxxx, xxxx uhelnatý, xxxx znečišťující xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx uhlík, xxxxxx xxxxxxxxxxx sloučeniny xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyjádřené xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx

1.7 xxxxxxxxxxx xxxxx výše xxxxxxxxx x případě, xx se dodržení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx procesu nebo xxxxxxxx zařízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx překračuje při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znečišťující xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) 200 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) 1000 x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) 4 x xxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) 2 t plynných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fluoru xxxxxxxxxxx xxxx fluor,

e) 200 t xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxx dusičitý,

f) 10 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx organický xxxxx,

x) 1 x xxxxxxx,

x) 50 t xxxxx xxxxxxxxxx.

2. Kontinuální měření xxxxx xxxxx xxxx 1.1. xx nevztahuje xx spalovací xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 50 XX a xxxxxx, xxxxxxx celkový xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 100 XX, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zdroje energie, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxxx roce nepřekročí 300 xxxxx.

3. Kontinuální xxxxxx xxxxx tuhých xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1.1. x 1.2. xx nevztahuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výlučně xxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxx 1.1. xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nižším xxx 100 XX xxxxxxxxx plynná xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nemohou xxx do ovzduší xxxxxxx vyšší koncentrace xxxxxxxxxxxxxx látek xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx energetickém xxxxxx, x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx spalovací xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kapalné xxxxxx, x xxxxxxx dodavatel xxxxxx xxxxxxxx stálý xxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx nebyl xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx spalovací xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxx 1.2. xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxx, xx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx faktorům xxxxxx odpadní xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, bez xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

4. Od kontinuálního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyjádřených xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1.6. xxxx xxxxxxx je možné xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx technologický xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx překračovány xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx anorganických sloučenin xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. X takovém xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyjádřených jako xxxxxxxxxxx ověřují xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

5. Od xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx chloru xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx anorganických sloučenin xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx a oxidu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1.6. této přílohy xx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látkami xxxxxx xxxxxxxxxx specifické xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látek xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měřením xxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx znečišťování xx xxxxxxxxxxx měří stavové x vztažné veličiny x v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx stěny nebo x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx spalovací komory xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx x odváděném xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Kontinuální xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x případech, kdy xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vysušen.

Xxxxxxx č. 5 x xxxxxx č. 201/2012 Sb.

Obsah programu xxxxxxxxxx xxxxxxx ovzduší

a) Xxxxxxxx xxxxxxxxx

- xxxxxxxx x xxx zóny, xxxxx regionu, příslušné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx (včetně mapy),

- xxxxx xxxxxxx posuzování xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx, xxxxxxxxxxx souřadnice),

- xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxx xxxxxxx znečištěných oblastí (x xx2) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- odpovědné orgány, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) Analýza xxxxxxx

- xxxxxx znečištění xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx letech, xxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxx x xxxxx vývoje xxxxxx znečištění xxxxxxx,

- xxxxxxx množství emisí x oblasti (x/xxx),

- xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx geografickým xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx oblastí.

c) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ovzduší

- xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx programu xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, národní x mezinárodní xxxxxx, xxxxx xxxx vztah x xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x lhůty x xxxxxx dosažení xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx; x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx skupinu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx a xxx silniční dopravu,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů, xxxxx mají xxxxxxxx xxxxxxxxx x překročení xxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx bude xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §13 xxxx. 1,

- xxxxx plánovaného xxxxxxx xx snížení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x dosažení imisních xxxxxx.

x) Seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxx x. 201/2012 Xx.

Xxxxxxx situace x podmínky jejich xxxxxx x ukončení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx oxid xxxxxxxx, xxxx dusičitý a xxxxxxx XX10

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro oxid xxxxxxxx xxxxxxxx hodnotě xxxx koncentrace x xxxxxxxxx 250 μg.m-3 xx dobu průměrování xxxxx xxxxxx, pro xxxx dusičitý xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 200 μg.m-3 xx dobu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxx XX10 xxxxxx hodnotě koncentrace x xxxxxxxxx 100 μx.x-3 xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, není-li xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxx úroveň znečištění x xxxxxxx minimálně 100 xx2 xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hodnotu 250 μx.x-3 xx xxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx koncentrace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 200 μx.x-3 xx xxxxx xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx částic XX10 xxxxxxx 100 μx.x-3, x to xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx znečištění x oblasti xxxxxxxxx 100 km2, nebo xx xxxx měřicích xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx měřicí xxxxxxxx,

x xxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 24 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx konkrétní xxxxx x rámci xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x částice PM10

Regulační xxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 500 μx.x-3 xx dobu xxxxxxxxxxx jedné hodiny, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x velikosti 400 μx.x-3 za xxxx xxxxxxxxxxx jedné xxxxxx x xxx xxxxxxx XX10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 150 μg.m-3 za xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx prahová xxxxxxx xx považována xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx 100 xx2, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx oblast xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx dvě xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx průměrná xxxxxxxxxxx xxxxx siřičitého hodnotu 500 μg.m-3 xx xxxxx xx sobě xxxxxxxxxxxxx hodinách,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx koncentrace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 400 μx.x-3 ve xxxxx xx xxxx následujících xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx koncentrace xxxxxx XX10 xxxxxxx 150 μx.x-3,

x xxxxxxx xx xx xxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podmínek x xxxxxx xxxxxxx xxxxx následujících 24 xxxxx nepředpokládá xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X případě, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx lokalitě xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx 100 km2 xxxxxxxxxx

x) hodinová xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oxidu xxxxxxxxxx xxxxxxx 500 μx.x-3 xx xxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) hodinová xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 400 μx.x-3 xx třech po xxxx následujících hodinách

se xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prahové xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx lokalit x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx zóny xxxx xxxxxxxxxx je stanoven xx Věstníku Ministerstva xxxxxxxxx prostředí.

3. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx troposférický xxxx

Xxxxxxxxxxxx prahová xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 180 μx.x-3 xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx považována za xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx alespoň xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx úroveň xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx 100 xx2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx hodnotu 180 μx.x-3.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx odpovídá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 240 μx.x-3 xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx hodiny.

Varovná prahová xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx alespoň xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx znečištění x xxxxxxx xxxxxxxxx 100 xx2 překročila xxxxxxxx xxxxxxxxxxx troposférického xxxxx xxxxxxx 240 μg.m-3.

4. Xxxxxxxx xxxxxxx situace x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx varování

Smogová situace xx xxxxxxxx a xxxxxxxx nebo varování xx xxxxxx, pokud xx žádné měřicí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx 100 xx2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx znečišťujících látek xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 12 xxxxx a na xxxxxxx meteorologické xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 24 xxxxx xxxxxxxxx opětovné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prahové xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx 12 hodin xx zkracuje až xx 3 xxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxx jako podmiňující xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 24 xxxxx xxxxx xxxxxxxxx opětovné xxxxxxxxxx informativní, xxxxxxxxx xxxx varovné prahové xxxxxxx.

Příloha x. 7 x xxxxxx č. 201/2012 Xx.

Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. x) obsahuje

1.1. Jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, právní formu x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx osoby x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x obchodního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pověřené x xxxxxxx xx základě xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx. X žádosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zpracování xxxxxx xxxx jméno xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zpracováním xxxxxx.

1.2. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx x podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx provozovaných žadatelem x xxxx xxxxxxxxxx4), xxxxxx specifikace xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

1.3. Xxxxxxxxxxx dokumentaci, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx podle jiných xxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxx xxxxxxxx dokumentaci, xxxxx umožní posoudit xxxxxxx žádosti. Tato xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx stavby, investorovi x zpracovateli projektu,

b) xxxxxxxxxx zprávu,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx popis technického x xxxxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, názvy x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jejich typy, xxxxxxx, xxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, především xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje,

e) hmotnostní xxxx jednotlivých materiálů x xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxx xx stacionárního xxxxxx (xxxxxxx xxxxx x xxxxxx) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx.

1.4. Specifikaci všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx během xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx třeba xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx způsobovat xxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx informace x xxxxxxxxxxx emisích xx xxxxxxx rozsahu.

1.5. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx kontinuální x jednorázová xxxxxx xxxxx znečišťujících látek x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

1.6. X xxxxxxx xxxxxxxx xx tepelného xxxxxxxxxx xxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxx organického xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kombinované xxxxxx elektřiny x xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

1.7. Xxxxx xxxxxxxxxx řádu, x případě xx xx jedná x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

1.8. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozu xxx xxxxxxxxxx regulační xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx o xxxxxx stacionárního xxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3.

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxx x. 201/2012 Xx.

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx zónách

Omezení provozu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxx vozidla29),

b) vozidla xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx,

x) xxxxxxx k řešení xxxxxxxxx xxxxxxxx30) xxxx x souvislosti s xxxxxxx krizové situace31), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx živelní xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx vozidel xxx xxxxxxxxxx následků xxxx (xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx stroje),

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx, označená xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x XXXX,

x) xxxxxxxxxx vozidla a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxx xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x výstavbou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, energetických xxxxxxxx xxxxxxx zásobování tepelnou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x přepravě xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vozidla k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu,

j) xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx závad xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) vozidla xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx32),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, tekutých x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx ústavů x školských zařízení.

Xxxxxxx č. 9 x zákonu x. 201/2012 Xx.

Xxxxx xxxxxxxx xx znečišťování x xxxxxxxxxxx úrovně xxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx látky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx poplatků za xxxxxxxxxxxx v jednotlivých xxxxxx (x Xx/x)

2013 xx 2016

2017

2018

2019

2020

2021 x xxxx

XXX

4&xxxx;200

6&xxxx;300

8&xxxx;400

10&xxxx;500

12&xxxx;600

14&xxxx;700

XX2

1&xxxx;350

2&xxxx;100

2&xxxx;800

3&xxxx;500

4&xxxx;200

4&xxxx;900

XXx

1&xxxx;100

1&xxxx;700

2&xxxx;200

2&xxxx;800

3&xxxx;300

3&xxxx;900

XXX

2&xxxx;700

4&xxxx;200

5&xxxx;600

7&xxxx;000

8&xxxx;400

9&xxxx;800

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx emisního xxxxxx

&xx; 50 %

50 - 60 %

&xx; 60 - 70 %

> 70 - 80 %

&xx; 80 - 90 %

&xx; 90 %

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Příloha x. 10 x xxxxxx x. 201/2012 Sb.

Minimální xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 300 xX x xxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxx na xxx

Xxxx I.

1. Požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na pevná xxxxxx, xxxxx slouží xxxx xxxxx xxxxx xxx teplovodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx použijí do 31. prosince 2017

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xX)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx1)

XX

XXX2),3)

XXX

xx.x-3

Xxxxx

Xxxxxxxxxx

≤65

5&xxxx;000

150

150

&xx;65 xx 187

2&xxxx;500

100

150

&xx;187 až 300

1&xxxx;200

100

150

Xxxxxxx

≤65

5&xxxx;000

150

125

&xx;65 xx 187

2 500

100

125

>187 xx 300

1&xxxx;200

100

125

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

≤65

3&xxxx;000

100

150

&xx;65 xx 187

2&xxxx;500

80

150

&xx;187 až 300

1 200

80

150

Fosilní

≤65

3 000

100

125

>65 xx 187

2 500

80

125

>187 až 300

1&xxxx;200

80

125

1) Xxxxxxxx xx x xxxxxx spalinám, xxxxxxx 273,15 K, xxxxx 101,325 xXx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 10 %; xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroje, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vytápění a x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxx 13 %.

2) TOC = xxxxxxx organický xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx úhrnná koncentrace xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

3) Xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroje, určené xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ústředního xxxxxxxx a k xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

2. Požadavky xx xxxxxxxxx stacionární xxxxx xx kapalná xxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 300 kW x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2017

Xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx hodnoty xxxxx1)

XXx

XX

xx.x-3

Xxxxxxx

xxxxx

130

100

Xxxxxx

xxxxx

120

100

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

500

650

xxxxxxx xxxxxxx

350

100

1) Vztahuje xx x xxxxxx spalinám, xxxxxxx 273,1 X, xxxxx 101,325 xXx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 % x případě xxxxx, 5 % x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a 15 % x xxxxxxx plynových xxxxxx.

Xxxx XX.

1. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx paliva, xxxxx xxxxxx jako xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ústředního xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx 1. xxxxx 2018 do 31. xxxxxxxx 2019

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxx tepelný příkon (xX)

Xxxxx hodnoty emisí1)

CO

TOC3),4)

TZL

mg.m-3

Ruční

Biologické/ xxxxxxx

≤300

1&xxxx;2002)

50

75

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx/ xxxxxxx

≤300

1&xxxx;000

30

60

1) Xxxxxxxx xx x suchým xxxxxxxx, xxxxxxx 273,15 X, xxxxx 101,325 xXx a k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 10 %; xxx xxxxxx spalovací xxxxxxxxxxx xxxxxx, určené xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x instalaci x xxxxxx místnosti, xx hodnoty xxxxxxxx x referenčnímu obsahu xxxxxxx 13 %.

 2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx soustavu ústředního xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mezní xxxxxxx emisí 1 500 xx.x-3.

3) XXX = xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterým se xxxxxx úhrnná xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jako celkový xxxxx.

4) Xxxxxxxxxx xx xx sálavé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroje, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ústředního xxxxxxxx a k xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx, u nichž xxxxxx do okolí xxxxxx xxxxxx činí xxxx xxx 6 % celkového xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx tepelném příkonu 300 xX x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx tepla xxx xxxxxxxxxx soustavu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx od 1. ledna 2018

Palivo

Druh xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx1),2)

XXx

XX

xx.x-3

Xxxxxxx

xxxxx

130

80

Xxxxxx

xxxxx

65

80

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

500

650

xxxxxxx xxxxxxx

350

100

1) Xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx 273,15 X, xxxxx 101,325 xXx x k xxxxxxxxxxxx xxxxxx kyslíku 3 %.

2) Xx 1. xxxxx 2018 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx působnosti nařízení xxxxxx (EU) 2015/1188, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2009/125/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx topidel, x xx 26. září 2018 s výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (XX) č. 813/2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2009/125/XX, xxxxx xxx o požadavky xx ekodesign ohřívačů xxx vytápění vnitřních xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx použijí xx 1. xxxxx 2020 xx 31. xxxxxxxx 2021

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx pevná xxxxxx xxxxxxxx v xx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1185, xxxxxx xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/125/XX, pokud xxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lokálních xxxxxxx na xxxx xxxxxx:

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxx XXX:

x) x xxxxxxx s otevřenou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 50 mg.m-3 xxx xxxxxx xxxxxxx X, xxxx 6 x/xx (xxxxxx) xxx xxxxxx metodou B;

b) x topidel s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx než xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 40 xx.x-3 při xxxxxx xxxxxxx X, xxxx 5 g/kg (xxxxxx) xxx měření xxxxxxx X, xxxx 2,4 x/xx (sušiny) x případě xxxxxxx xx 5,0 g/kg x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx X;

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dřevo xx formě xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 20 xx.x-3 xxx xxxxxx xxxxxxx X, nebo 2,5 g/kg (xxxxxx) xxx měření xxxxxxx X3, xxxx 1,2 x/xx (xxxxxx) při xxxxxx metodou C.

2. Xxxxx hodnoty xxxxx xxxxxxxx organických xxxxxxxxx (XXX):

x) emise TOC x lokálních topidel xx xxxx xxxxxx x otevřenou xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx s uzavřenou xxxxxxxxx komorou xxxxxxxxxxxxx xxxx paliva xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx překročit 120 xxX/x3;

x) emise XXX x xxxxxxxxx xxxxxxx xx tuhá xxxxxx x uzavřenou spalovací xxxxxxx využívajících lisované xxxxx xx formě xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 60 xxX/x3.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (XX):

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 2 000 xx.x-3;

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx komorou xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx než xxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 1&xxxx;500 mg.m-3;

c) u xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx komorou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dřevo xx xxxxx pelet nesmí xxxxxxxxx 300 xx.x-3.

4. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx dusíku (XXx):

x) x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx spalovací komorou, x topidel na xxxx paliva s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 200 xx.x-3, xxxxxxxxx jako XX2;

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx komorou, x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ze sporáků xxxxxxxxxxxxx fosilní tuhá xxxxxx nesmí xxxxxxxxx 300 xx.x-3, xxxxxxxxx xxxx XX2.

Xxxxxxxx:

Xxxxx hodnoty xxxxxx xx xxxxxxxx x suchým spalinám, xxxxxxx 273 K, xxxxx 101,3 xXx x x referenčnímu xxxxxx xxxxxxx 13 %.

Xxxxxx X xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX odst. 4 xxxx. a) xxxx x) xxxxxxx 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1185, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/125/ES, pokud xxx o xxxxxxxxx xx ekodesign xxxxxxxxx xxxxxxx na tuhá xxxxxx.

Xxxxxx B xx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx III odst. 4 písm. x) xxxx x) xxxxxxx 2 nařízení Komise (XX) 2015/1185, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/125/XX, pokud xxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx C je xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX xxxx. 4 xxxx. x) xxxx i) xxxxxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1185, xxxxxx xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/125/ES, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xx ekodesign xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x. 11 x xxxxxx x. 201/2012 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx paliva o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 300 xX xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx tepla xxx teplovodní soustavu xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xX)
Xxxxx xxxxxxx emisí1)
CO
TOC2)
TZL
mg.m-3
Ruční
Biologické
≤65
5 000
150
150
>65 až 187
2&xxxx;500
100
150
&xx;187 xx 300
1&xxxx;200
100
150
Xxxxxxx
≤65
5&xxxx;000
150
125
&xx;65 xx 187
2 500
100
125
>187 xx 300
1&xxxx;200
100
125
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx
≤65
3&xxxx;000
100
150
&xx;65 xx 187
2 500
80
150
>187 xx 300
1 200
80
150
Fosilní
≤65
3 000
100
125
>65 xx 187
2&xxxx;500
80
125
&xx;187 až 300
1&xxxx;200
80
125

1) Xxxxxxxx se x xxxxxx spalinám, xxxxxxx 273,15 X, xxxxx 101,325 xXx x x xxxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxx 10 %.

2) XXX = xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx č. 12 x xxxxxx x. 201/2012 Xx.

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx

Xxxxxxx program snižování xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x snižování xxxxx x možného xxxxxx xxxxx x případě, xx xxxxxxx x xxx přijatých nástrojích x xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx opatřeními,

c) cíle x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xx

1. xxxxxxx závazky xx xxxxxxx antropogenních xxxxx xxxxx siřičitého, xxxxx xxxxxx, amoniaku, částic XX2,5 a nemethanových xxxxxxxx organických xxxxx xxxxxx xx xxxx 2020 xx xxxx 2029, xxxxxxx závazky xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx roku 2030 a indikativní xxx x roku 2025 (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nemožnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx); xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx xx vždy xxxxxxxx xxxx procentní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx; xx výchozí xxx xx xxxxxxxx xxx 2005; x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2016/2284 xx dne 14. xxxxxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx látek xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x změně xxxxxxxx 2003/35/XX x x xxxxxxx xxxxxxxx 2001/81/XX, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x zatížení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. národní xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx částice XX2,5,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx znečištění znečišťujícími xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx limity x xxxxxx znečišťování, x předpokládaný xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zvažovaná opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vyhodnocení xxxxxx xxxxxxx, přičemž x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx XX2,5 xxxxx prioritně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x strategiemi,

f) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) x xxxxxxxxxxx xxx realizaci xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxxx xxxxxxxxx za realizaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx národního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx monitoringu xxxxxx znečištění ovzduší,

i) xxxxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxx národního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) x případě xxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx cílů xxxxxxxx a jakékoli xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx, hodnocení, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 12 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 172/2018 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2018

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx provozní xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 201/2012 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, za rok 2013 je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2014.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 87/2014 Sb. x účinností xx 1.6.2014

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx podle xxxxxx č. 201/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedeného x příloze č. 2 x zákonu x. 201/2012 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx povolení k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx obsah povolení xxxxxxx podle xxxxxx x. 201/2012 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx provozu xx 1 roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xx doby xxxxxxxxxx x xxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 201/2012 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx č. 201/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, kterému vznikla xxxxxxxxx xxx povolení xxxxxxx podle xxxxxx x. 201/2012 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx do 1 xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Povolení xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 201/2012 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxx xxx povolení xxxxxxx xxxxx zákona x. 201/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx považují xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §14 xxxxxx x. 201/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. V případě xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxx x. 201/2012 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 369/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx zlepšování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 201/2012 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx platnosti xxxx vyhlášení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 zákona x. 201/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. h) xxxxxx x. 201/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do 1. xxxxx 2020, je xxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxx 2020.

3. Xxx xxxxxxx povinnosti zajistit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxxxx x. 201/2012 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx dopravní xxxxx x elektřině pro xxxxxxxx xxxxx podle §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 201/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx období xxxxxxxxxxxx roku 2018, xxxxx x pro xxxxx x xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx zákon x. 201/2012 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxx, které byla xxxxxx xxxxxxxxxx podle §32 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 201/2012 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ověřování xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 4 x certifikaci xxxxxxx kvality xxxxx xxxxxxxxxxx právního předpisu x xxxx podle §21 xxxx. 1 xx 3 xxxxxx x. 201/2012 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Osoba, xxxxx xxxx vydána xxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. f) xxxxxx č. 201/2012 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx snížení emisí x xxxxx xxxxx §20b xxxx. 2 xxxxxx x. 201/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x autorizaci.

6. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxxxx x. 201/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zpracuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do 31. ledna 2019.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 172/2018 Xx. x účinností xx 1.9.2018

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx §19c xxxxxx č. 201/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx příslušné xxxxxx započaté xxxx 1. xxxxx 2022 xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x stává xx xxxxxxxxxx. Pro xxxxxxx složené xxxxxxx xx §19d zákona x. 201/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx obdobně.

2. Pro xxxxxx povinnosti x xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 9 xxxxxx x. 201/2012 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2022, xxxxx x xxx xxxxx x povinnosti s xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx x. 201/2012 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním předpisem x. 142/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

Informace

Právní předpis x. 201/2012 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2012, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 5 x §15 xxxx. 1 xx 5 x 7 až 14, která nabývají xxxxxxxxx 1.1.2013; §15 xxxx. 6, které xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2017; xxxxx X přílohy č. 10, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2014 x xxxx 1.5. části X přílohy č. 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 7.1.2013.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx předpisem č.:

64/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

87/2014 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 201/2012 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2014

382/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

369/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 201/2012 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2020

183/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o odpovědnosti xx přestupky x xxxxxx o nich x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s účinností xx 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

313/2017 Xx., xxxxx XX xx xxx 18.7.2017 xx. xx. Pl. XX 2/17 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 201/2012 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 369/2016 Xx. (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x účinností xx 10.10.2017

172/2018 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 201/2012 Xx., x ochraně xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2018 s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2019 x 1.1.2020

403/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vodní x energetické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx elektronizací xxxxxxx xxxxxx veřejné moci

s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

284/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavebního zákona

s xxxxxxxxx od 1.7.2023 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2022

382/2021 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 165/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2022

142/2022 Xx., kterým se xxxx zákon x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 16/1993 Xx., o xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 201/2012 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2022

432/2022 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx pozemních komunikacích x o xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2008/50/ES xx dne 21. xxxxxx 2008 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx Evropu.

Směrnice Xxxxxxxxxx Parlamentu x Xxxx 2004/107/ES ze xxx 15. xxxxxxxx 2004 o obsahu xxxxxx, xxxxxx, rtuti, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx a Rady 2001/81/ES xx xxx 23. října 2001 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/76/ES xx dne 4. xxxxxxxx 2000 x spalování xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2001/80/ES xx xxx 23. října 2001 o omezení xxxxx xxxxxxxxx znečišťujících xxxxx xx xxxxxxx x velkých xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2004/42/ES xx dne 21. xxxxx 2004 x xxxxxxxxx emisí těkavých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vznikajících xxx používání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x některých xxxxxxx a lacích x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx vozidel x o změně xxxxxxxx 1999/13/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/30/ES xx xxx 23. dubna 2009, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 98/70/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nafty x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx mechanismu xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx skleníkových plynů, x xxxxxxxx Xxxx 1999/32/XX, pokud xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx plavidly xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x kterou xx xxxx směrnice 93/12/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Rady 2010/75/EU xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o xxxxxxxxxxxx emisích (integrované xxxxxxxx a omezení xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/2193/EU xx xxx 25. xxxxxxxxx 2015 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2015/652 xx xxx 20. xxxxx 2015, xxxxxx xx xxxxxxx metody xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 98/70/XX x xxxxxxx xxxxxxx x motorové xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/1513 xx xxx 9. xxxx 2015, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 98/70/XX x xxxxxxx xxxxxxx x motorové xxxxx a směrnice 2009/28/XX o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/2284 ze xxx 14. xxxxxxxx 2016 x snížení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx znečišťujících ovzduší, x změně směrnice 2003/35/XX a o xxxxxxx xxxxxxxx 2001/81/ES.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2018/2001 xx xxx 11. xxxxxxxx 2018 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obnovitelných zdrojů.

2) Xxxxx č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxxxxxx xxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §7 xxxx. 3 xxxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.
5) §11 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx).
6) Například xxxxx č. 183/2006 Sb., o xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 61/1988 Sb., x hornické xxxxxxxx, výbušninách a xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §14 xxxxxx x. 114/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
8) §28 xxxxxx x. 164/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zdrojích xxxxxxxxxx minerálních vod, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx místech (xxxxxxxx xxxxx).
9) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 25/2008 Sb., x integrovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx prostředí, xx xxxxx pozdějších předpisů.
12) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky x x xxxxx x doplnění některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) Zákon č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
14) Xxxxxxxxx xxxxx č. 59/2006 Sb., x xxxxxxxx závažných xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx zákona x. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx č. 320/2002 Xx., x změně x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx havárií), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) Xxxxxxxx č. 133/2010 Sb., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx sledování x monitorování xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx evidenci (xxxxxxxx x jakosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx).
16) Zákon č. 189/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx ropy, x xxxxxx stavů xxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx zásobách ropy), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
17) Zákon č. 353/2003 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §829 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Xxxxx č. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 64/1986 Sb., x České xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Zákon č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Zákon č. 695/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx skleníkových xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §15 xxxxxx x. 22/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 490/2009 Xx.
25) §163 xxxx. 4 zákona x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
26) Xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx státní správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §140 xxxxxx x. 500/2004 Xx., správní xxx.
28) Xxxxx č. 76/2002 Sb., x integrované xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o integrovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 56/2001 Xx., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx zákona x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Sb.
30) Zákon č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx(x, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Xxxxx č. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) §2 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx dopravě, xx xxxxx xxxxxx č. 150/2000 Xx.

33) Zákon č. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

34) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. dubna 2013, kterým se xxxxxxx hlavní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/ES x xxxx nařízení (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) č. 715/2009.

35) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1069/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu x xxxxxxx produkty, xxxxx nejsou xxxxxx x lidské spotřebě, x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1774/2002 (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).

36) Xxxx xxxxxxxxx xxxx §2 xxxx. 1 písm. x) x c), §5 xxxx. 1 xxxx. x) a §5 xxxx. 3 zákona č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) §46 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 353/2003 Xx., o spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Vyhláška č. 345/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x povinnému xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) §45 xxxx. 1 xxxx. e) x x) zákona x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

40) Zákon č. 165/2012 Sb., x podporovaných xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

41) Xxxxx č. 311/2006 Sb., x pohonných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx hmotách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.