Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o ochraně ovzduší
201/2012 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ §1 §2 §2a

ČÁST DRUHÁ - ZNEČIŠTĚNÍ A ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Přípustná úroveň znečištění §3

Přípustná úroveň znečišťování §4

Posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění §5

Zjišťování a vyhodnocení úrovně znečišťování §6

Informační systém kvality ovzduší §7

ČÁST TŘETÍ - NÁSTROJE KE SNIŽOVÁNÍ ÚROVNÍ ZNEČIŠTĚNÍ A ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Národní program snižování emisí České republiky §8

Programy zlepšování kvality ovzduší §9

Smogová situace §10

Stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší §11 §12

Změna a zánik povolení provozu §13

Nízkoemisní zóny §14

Poplatek za znečišťování §15

ČÁST ČTVRTÁ - POVINNOSTI OSOB A KRITÉRIA UDRŽITELNOSTI BIOPALIV

Povinnosti osob §16

Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje §17

Databáze odborně způsobilých osob §17a

Povinnosti osob nakládajících s vybranými výrobky pro opravy nátěru silničních vozidel, barvami a laky §18 §19 §19a §19b §19c

§19d §19e

Povinnost zajistit minimální množství pokročilých biopaliv za kalendářní rok §19f

Povinnost zajistit minimální množství energie z obnovitelného zdroje za kalendářní rok §19g §19h

Povinnost snižování emisí skleníkových plynů z motorového benzinu nebo motorové nafty za kalendářní rok §20 §20a §20b

Povinnost zajistit minimální snížení emisí skleníkových plynů z motorového benzinu nebo motorové nafty v průběhu kalendářního roku §20c §20d

Oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální snížení emisí skleníkových plynů z motorového benzinu nebo motorové nafty v průběhu kalendářního roku §20e

Kritéria udržitelnosti biopaliv §21

ČÁST PÁTÁ - OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A PŘESTUPKY

Opatření ke zjednání nápravy a zastavení provozu stacionárního zdroje §22

Přestupky fyzických osob §23

Společné ustanovení k přestupkům fyzických osob §24

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §25

Společná ustanovení k přestupkům právnických a podnikajících fyzických osob §26

ČÁST ŠESTÁ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY A ČINNOSTI NA PODPORU VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY

Orgány ochrany ovzduší vykonávající správní činnosti na úseku ochrany ovzduší §27

Postup kontrolních orgánů §28 §29

Zpřístupňování informací §30 §31

Autorizace §32 §33 §33a

Povinnosti autorizovaných osob §34

Pověřené osoby §35 §36

ČÁST SEDMÁ - PŘECHODNÉ REŽIMY PRO SPALOVACÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE

Přechodný národní plán §37

Spalovací stacionární zdroje s omezenou životností §38

Spalovací stacionární zdroje dodávající teplo do soustavy zásobování tepelnou energií §39

ČÁST OSMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §40

Přechodná ustanovení §41 §42

Zrušovací ustanovení §43

ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST §44

Příloha č. 1 - Imisní limity a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok

Příloha č. 2 - Vyjmenované stacionární zdroje

Příloha č. 3 - Seznam zón a aglomerací

Příloha č. 4 - Výčet typů stacionárních zdrojů, které provádějí jednorázové měření emisí znečišťujících látek, pro které nejsou stanoveny specifické emisní limity, a stacionárních zdrojů, které provádějí kontinuální měření emisí, a rozsah měřených znečišťujících látek a provozních parametrů

Příloha č. 5 - Obsah programu zlepšování kvality ovzduší

Příloha č. 6 - Smogové situace a podmínky jejich vzniku a ukončení

Příloha č. 7 - Obsahové náležitosti žádosti o povolení provozu

Příloha č. 8 - Výjimky z omezení provozu v nízkoemisních zónách

Příloha č. 9 - Sazby poplatků za znečišťování a koeficienty úrovně emisí

Příloha č. 10 - Minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroje o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším pro účely uvádění výrobků na trh

Příloha č. 11 - Minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění

Příloha č. 12 - Požadavky na obsah národního programu snižování emisí České republiky

č. 369/2016 Sb. - Čl. II

č. 172/2018 Sb. - Čl. II

č. 284/2021 Sb. - Čl. LXXXIII

č. 142/2022 Sb. - Čl. VI

č. 432/2022 Sb. - Čl. XVII

Nález Ústavního soudu - č. 313/2017 Sb.

INFORMACE

201
XXXXX
xx xxx 2. xxxxxx 2012
x xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§1

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx předcházení znečišťování xxxxxxx a snižování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx byla xxxxxxx xxxxxx xxx lidské xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxx xxxxxxxxx xx ovzduší x xxxxxxxxxxxxx ekosystémy x vytvoření předpokladů xxx regeneraci složek xxxxxxxxx xxxxxxxxx postižených x důsledku znečištění xxxxxxx.

(2) Tento xxxxx xxxxxxxxxxx příslušné předpisy Xxxxxxxx unie1) a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x znečišťování xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx znečištění x znečišťování ovzduší x jejich vyhodnocení,

c) xxxxxxxx xx snižování xxxxxxxxxx a znečišťování xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx uvádějících xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daňového oběhu xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx dodávají xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx účely xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen "dodavatel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx") x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx2) xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx mimořádných xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3).

(4) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx v souladu xx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 98/34/ES ze xxx 22. xxxxxx 1998 x xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx technických xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx 98/48/XX.

§2

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxx vnější xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx svou přítomností x xxxxxxx má xxxx může mít xxxxxxxx účinky xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx (xxxxx) vnášení xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx (xxxxx) xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx zdrojem ucelená xxxxxxxxx dále xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotka xxxx činnost, které xxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x stacionární xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx zkoušení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx pohyblivá, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jednotka xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxx nedílná součást xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdrojem stacionární xxxxx, ve kterém xx xxxxxxx paliva xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx stacionární xxxxx skutečně xxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stacionárního xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látek xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx nejvýše xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx za kalendářní xxx,

x) xxxxxxx limitem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxx,

x) palivem spalitelný xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx plynném xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx organickou xxxxxx (VOC) jakákoli xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx sloučenin, x výjimkou xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx 20 oC xx xxxx xxx 0,01 xXx xxxx více xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za konkrétních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jakákoli xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx chemickou xxxxxx, k xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxx xxxxx xx používá jako xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx odmašťovací xxxxxxxxxx, xxxx dispergační činidlo, xxxx prostředek používaný x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx napětí, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx ochranný prostředek,

o) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx vzniklých xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx úrovni xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) spalovnou xxxxxx xxxxxxxxxxx zdroj xxxxxx x tepelnému xxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxx není xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx než 40 % xxxxx xxxxxx tepelným zpracováním xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§2a

Pro xxxxx tohoto xxxxxx se xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx hmotou xxxxxxxx xxxxxx, motorová xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, zemní xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx účely pohonná xxxxx používaná x xxxxxx silničních xxxxxxx, xxxxxxxxxx vozidel, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx určené k xxxxxxx v dopravě x vyráběné z xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx surovin, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx rizikem xxxxxxx xxxxx xx využívání xxxx biopalivo, jehož xxxxxxxx xxxx vyrobeny x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účinkům xxxxxxxx vyrobených x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx zemědělských xxxxxxx, xxxxx x xxxx pěstování plodin x oblastech, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nevyužívaly, x xxxxx byly xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bohaté xx xxxxx, xxxxxxxxx plodiny xxxx olejniny vypěstované xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx hlavní plodiny, x výjimkou zbytků, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poptávku xx xxxxx půdě,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx z xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx neobnovitelného xxxxxx, xxxxx vznikají xxxx xxxxxxxxxxxx a nezáměrný xxxxxxxx výrobního procesu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x plynnými xxxxxx x obnovitelných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx z xxxxxxx x xxxxx xxxx používána x xxxxxxx,

x) elektřinou xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) emisemi xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx emisí skleníkových xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX2 vyprodukovaných x xxxxxx životním xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plynů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx nebo elektřiny xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx CO2, XX4 x X2X, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx hmotě, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx etapy xxxxxxx xxxxxx x spotřeby xxxxxxx hmoty xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx obdělávání xxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, distribuci x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x těžby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxxxx surovina xxxxxxxxxxx x rafinerii xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§2x vložen xxxxxxx předpisem x. 382/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXX

§3

Xxxxxxxxx xxxxxx znečištění

(1) Xxxxxx limity x xxxxxxxxx četnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx zákonu. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, stavební xxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx jejich samostatné xxxxxxxxxx x dopadem xx ovzduší.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx znečištění stanovená xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx volný xxxxxxx.

§4

Přípustná xxxxxx znečišťování

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx stropy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu x přípustnou tmavostí xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx limity xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx podle §11 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx zdroj xxxxxxxx jeden xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx více xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx se xx xxx xxxxxx xxxxxx limity. Specifický xxxxxx xxxxx stanovený x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 2 xxxx. c) xxxxx xxx stejný xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx emisní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdroj, xxxxxxx stacionárních xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, provozovnu4) xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx stropy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 9.1. xx 9.24. x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx látky xxxxxxx stropem nahrazen.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx limity x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 50 MW x vyšším spalujících xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx konstruovaných xxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínkou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxx stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx projektované xxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se jmenovité xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiných xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx označené xxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx, které jsou xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx4) x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx docházet xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx komínem xxx xxxxxx xx počet xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx kapacit stacionárních xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kapacity xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx přílohy č. 2 x xxxxxx zákonu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx přílohy č. 2 x xxxxxx zákonu, xxxxxxxx se xxxx xxxxxx xx příslušného xxxx v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx tepelné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kapacity xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx příkony xxxx xxxxxxxx překračují xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zdrojů, xxxxxxx xxxxxxxxxx příkony nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx výrobce spalovacího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, vypočte se xxxx podíl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx 7 xx nepoužije x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx bylo xxxxx povolení xxxxxxx xxxxxx před 1. xxxxxxxxx 1987, pokud xx celkový xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxxxx 50 XX x více; x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů xx xxx xxxxx stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx dochází ke xxxxxxxxxxxx společným komínem xxx xxxxxx na xxxxx komínových xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx stacionárních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nižším xxx 15 MW; xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x celkovému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příkonu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tepelný příkon xxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx 50 XX x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx příkonu 300 xX x xxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) stacionárních xxxxxx uvedených xxx xxxxx 8. x příloze č. 2 k tomuto xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx4),

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpouštědla, které xxxxxx spadají xxx xxxxxx kód podle přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx; xxxx zdroje xx sčítají, xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx to, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(9) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, způsob xxxxxxxxx specifických xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stacionárních zdrojů x činností xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje, xxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxxxxx tmavost kouře, xxxxxx xxxxxx zjišťování x xxxxxxxx, xx xxxxxxx je považována xx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx znečištění

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x porovnání výsledné xxxxxx znečištění x xxxxxxxx limity xxxxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx posuzování x xxxxxx kvality xxxxxxx (xxxx jen "xxxx") x xxx xxxx, která xx xxxxxxxx aglomerací s xxxxxx obyvatel xxxxxx xxx 250&xxxx;000 (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"). Xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx uveden v příloze č. 3 x tomuto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx toho, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x aglomeracích xxxxx x překročení xxxxx nebo xxxxx xxxx xxx posuzování xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx monitoringu x xxxx síť xxxxxxxxx. Státní síť xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx ve Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx měření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx osoba") xxx xxxxxx úrovně xxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x způsobu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx znečištění, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, postup xxxxxxxxx xxx a aglomerací, xxxxxxxx bodů vzorkování xxx stacionární xxxxxx, xxxxxxxxx počty xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx znečištění.

§6

Xxxxxxxxxx a vyhodnocení xxxxxx znečišťování

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovatel

a) x znečišťující látky, xxx kterou má xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx emisní xxxxx, anebo, xxxxx xx tak xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo x povolení provozu, x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx má xxxxxxxxx xxxxx technickou xxxxxxxx xxxxxxx, a

b) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x znečišťujících xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x tomuto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx stacionárního zdroje xxxxxxxx xxxxxx znečišťování xxxxxxx. X xxxxxxx, xxx xxxxx, s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředky, měřením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx těkavé xxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx, xxxxxxxx krajský xxxx xx žádost xxxxxxxxxxxxx, xx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se použije xxxx x případě xxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx ovlivnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx provádí v xxxxx, xx xxxxxx xxx nedochází xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx ovzduší, xxxx x jiném xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx referenčního xxxxxxx. Dochází-li u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo výduchů, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx x povolení xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx znečišťování se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x intervalech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx emisí. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §32 xxxx. 1 písm. x). Kontinuální xxxxxx xxxxx xxxxxxx provozovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxx.

(5) Kontinuálním xxxxxxx emisí xx xxxxxxxx emise xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 4 k xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx správnosti xxxxxxxx kontinuálního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednorázovým xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §32 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontinuálního xxxxxx xxxxx. Povinnost xxxxxxx xxxxxxx správnosti výsledků xxxxxxxxxxxxx měření xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontinuálního xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s určenými xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx emisí xx účelem ověření xxxxxx emisních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Protokol x xxxxx měření xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu. Xxxxx xxxxxxx emisí xxxxxxxxxx inspekcí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úroveň xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx správnost xxxxxxxx xxxxx odstavce 5.

(7) Xx jednorázové xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx měření. Pokud xxxxx xx xxxxx xxxx zrušení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx předvídatelných xxxxxx, xxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxxxx inspekci oznámit xxxxxxx 1 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx termínem.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 1.1., 1.2. xxxx 1.3. v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úroveň xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, slouží-li xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zdroj xxxxxxx, x jeho xxxxxxxx xxxxxx, stanovené xxxxxxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx, nepřekročí 500 xxxxx xxxxx, vyjádřeno xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx období xxx xxxxxxxxxxxx xxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx uplatněním xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 7 xxxx 8 xxxxxx celkový jmenovitý xxxxxxx příkon 50 XX x xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroje, x xxxxxxx xx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx výsledných xxxxx xxxxxxx výpočet xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, podmínky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, vyhodnocení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx znečišťování x způsob stanovení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§7

Informační xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx ovzduší. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx emisí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx jsou vedeny xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vnášeny xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdrojů, x registr xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxx znečištění xxxxxxx na xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx shromážděných xxx xxxxxx xxxxxxxxx, spočívající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťujících xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx xxxxxxx do xxxxxxx, x xxxxxx projekci, xxxxxxxxxxx x odhadu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx ovzduší x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxx inventury a xxxxxxxxxx jejích xxxxxxxx xx ministerstvo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx každý xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx ovzduší xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ovzduší.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx filtrem xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 10 µx xxxxxxxxxx účinnost 50 % (xxxx xxx "xxxxxxx XX10"), x xxxxxx, které projdou xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx vstupním filtrem xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 2,5 µx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 50 % (xxxx jen "xxxxxxx XX2,5"), xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

NÁSTROJE KE XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX

§8

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx emisí Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx účelem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx spolupráci x příslušnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx"). Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 12 k xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx národní xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxx komisi xxxxxxx xxxxxx xx 4 xxxx. Xxxx xx tato xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x národním xxxxxxxx do 18 xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx emisní xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxx předložených xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) X případě, xx je x xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx imisní limit xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 3 x příloze č. 1 x xxxxxx zákonu, nebo x xxxxxxx, xx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx příloze x xxxx 1 překročen xxxxxxxx, než je xxx stanovený xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx obecním xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 18 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx imisního limitu, xxx xxxxx zónu xxxx xxxxxxxxxx program xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx Věstníku Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Požadavky xx obsah programu xxxxxxxxxx xxxxxxx ovzduší xxxx uvedeny x příloze č. 5 k xxxxxx xxxxxx. Xxx zpracování xxxxxxxx xxxxxxxxxx kvality xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přijme xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. d) x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozu podle §11 xxxx. 2 xxxx. c) x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stacionární xxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jim xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxx možností xxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxx tyto xxxxx vypracuje xxxx xxxx x xxxx xx 12 měsíců xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ovzduší xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx tento program xxxx xxxxxx plán xxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx obci potřebnou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx zajištění jeho xxxxxxx x časovým xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx spolupráci s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx obecním xxxxxx x x příslušným xxxxxx nebo xxxx x samostatné působnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx za 4 xxxx.

§10

Xxxxxxx situace

(1) Smogová xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx znečištěného ovzduší, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, částicemi PM10 xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx zákonu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx situace x xxxx ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx neprodleně xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx. Současně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, dotčené xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx úřady, xxxxx xxxx xxxxxx regulační xxx, xxxx obce, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zónu, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stacionárních xxxxxx, xxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prahové xxxxxxx xxxxx přílohy č. 6 x tomuto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxx §12 odst. 4 písm. x) xxx xxxxxxxxxxx zdroje, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx krajský xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx x xx jaké míry xxxx xxxxxxxxxxxx zdrojem xxxxxxxxxx xxxxxx emisí xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technikami stanovenými x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx informuje xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x aktuálním xxxxx xxxxxx zdrojů.

(4) Xx-xx to xxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxx vzniku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx omezení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xx nevydá, xx-xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx snížení xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx řád xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx5) x zároveň x jeho vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádů poskytuje xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, že je xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx nízkoemisní xxxx xxxxx §14, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx silničních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx situace xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx nízkoemisní xxxx.

(6) Xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x bez xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x o jejím xxxxxxxx, x to xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Stanoviska, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

§11

(1) Ministerstvo xxxxxx

x) stanovisko x xxxxxxxx rozvojovému xxxxx x xxxxxxx územního xxxxxxx a

b) xxxxxxxxxx x kvalifikaci typu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx využívajícího xxxxxxxxxxx, která doposud xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko a xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x x) a xxxxxxx se xxx, xxx xxx o xxxxxxxxxxx zdroj, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedeného x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxx

1. xxx má být xxx daný xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx studie podle xxxxxxxx 8, případně xxx jaké xxxxxxxxxxxx xxxxx,

2. zda xxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4,

3. xxx xx být xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxx xxxxxxxx řád xxxx xxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x

4. xxxxxx xxxxxx, podmínky xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxxx xxx xxxx typ xxxxxx.

(2) Xxxxxxx úřad xxxxxx

x) stanovisko k xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx plánu,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx obsahujícího stacionární xxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 k tomuto xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedeného x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "povolení xxxxxxx") x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx 500 xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx") k xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx parkoviště na xxxxx xxxx xxxxx, xx k xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) příslušný xxxxxxx xxxx kraje, x xxxxx správním xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx úřady xxxxx. Krajský xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska si x xxxxxxx případě xxxx xxxxxx vyjádření xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx správním xxxxxx xx nachází část xxxxxx x zastavěném xxxxx.

(4) Pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx X v příloze č. 2 x xxxxxx zákonu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxx uvedeného x xxxxxx 1 x 3 přílohy č. 1 x xxxxxx zákonu xxxx je jeho xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx vydat souhlasné xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxx xxx současném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zachování dosavadní xxxxxx znečištění pro xxxxx xxxxxxxxxxxx látku (xxxx xxx "kompenzační xxxxxxxx"). Xxxxxxxxxxx opatření xx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx označeného xx xxxxxxx X x příloze č. 2 xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx látku xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx opatření xx dále xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx komunikace, xxxxxxx příspěvek xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x překročení některého x imisních xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xx použije xxxxxx xxxxxx koncentrací xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx 1 xx2 xxxx za xxxxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx zóny a xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxxxx tam, kde xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx není xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx i v xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx imisní xxxxxx, xxxxx vždy pouze xx území téže xxxx nebo xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x). Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx kompenzační xxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo x). Jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Žadatel, xxxxx xx xxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje, xxxx do kompenzačních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx kompenzační xxxxxxxx xxxxxxxxx formou opatření xx snížení xxxxx x stávajícího stacionárního xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx formou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx zákonu nebo xxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx provedena xxxxxxxxxxx opatření.

(7) K xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxx žadatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §32 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o vydání xxxx změně xxxxxxxx xxxxxxx. Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx označené xxxx 1.1. xx 1.4. x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zemní xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 5 XX xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1.2. x 1.3. x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx x celkovém jmenovitém xxxxxxxx xxxxxxx xx 5 XX xxxxxx xxxxxxxxx plynné xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx provozní hodiny xxxxxxxxxx 300 xxxxx x kalendářním xxxx, x xxxx xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx nedochází x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx kapacity xxxxx xx zvýšení emisí, xxxxx se nejedná x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nahrazující xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) X xxxxxxx o vydání xxxxxxxxx stanoviska xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo x) x k xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výkonu xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx sloupci A x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx studii xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx stanoven xxxxxx xxxxx v xxxxxx 1 xx 3 přílohy č. 1 k xxxxxx zákonu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobou podle §32 xxxx. 1 xxxx. x). Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nevztahuje na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1.1. xx 1.4. v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výlučně xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelném xxxxxxx do 5 XX včetně, na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1.2. x 1.3. x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 5 MW xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx kapalné palivo, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nepřekročí 300 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx 3.1. x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx spalující výlučně xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 1 XX. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, kdy xxxxxxx x navýšení projektovaného xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxx nepochybně xxxxxxxxx xx xxxxxxx příspěvku xxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx znečištění. V xxxxxxx pochyb je xxxxxxx vyjádření xxxxxxxxx xxxxx.

(9) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. b), xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroj x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu 300 XX a xxxxxx, je žadatel xxxxxxx přiložit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx oxidu xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx provozu xxxx stanoveny x příloze č. 7 x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje, který xxxxxxxx povolení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu.

§12

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxx, povolení xxxxxxx xxxxx §11 odst. 1 xx 3, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x při povolování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx úřad x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ovzduší x x xxxxxx znečištění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx 1 a 2 přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx stanoven imisní xxxxx v xxxxxx 3 a 4 přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx, x úrovním xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx úřadem, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx. Vyjádření xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx stanovisko xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx d) může xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx záměru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx parkoviště zajišťující xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx závazné xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kterými xxxx

x) specifické xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxx x četnost zjišťování xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo provozovnu4), xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx, jedná-li xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx sloupci X x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx řád xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x technickoorganizačních opatření x zajištění provozu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx provozního řádu xxxxx písmene x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje, xxxxx xxxx vliv xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zvláštní xxxxxxxx provozu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prahové xxxxxxx x stacionárního xxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3,

h) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x maximální xxxxx xxxxxxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, fluoridů, síry x xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx provoz xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx zkušební xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 9 xxxx. x) až c), xxxxxxx xxxx stanoví x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx základě xxxxx xxxx x xxxxx stacionárního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x stlačování xxxxx xxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 písm. b) xxxx x) nelze xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru xxxxx xxxxxx právních předpisů. Xxx povolení xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxxx kolaudační xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx užívání xxxxx xxxxxxxxxx x povolení xxxx nařízení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Povolení xxxxxxx může krajský xxxx xxxxx na xxxx xxxxxx omezenou, xxxxxxx vychází x xxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxx xx stacionárním xxxxxx xxxxxxx zpracován xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx vydat nejdéle xx xxxx 25 xxx x xxxxxxx xxxx toto xxxxxxxx x xxxx případné xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx ze xxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tepelně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §7.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx uplatnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnoty příspěvku xxxxxxxxxxxxx zdroje x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 4.

§13

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx provozu

(1) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx byl xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zlepšování xxxxxxx ovzduší xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvek x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanoveného x xxxxxx 1 xx 3 přílohy č. 1, xxxxxxx xxxxxxx xxxx možnost xxxxxxxxx xxxx stanovení xxxxxxx specifických xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxx provozu xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx snížit xxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x bodě 3 přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx vedoucí xx snížení úrovně xxxxxxxxxx xxx vynaložení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x daného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejlepší xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx krajský úřad xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zpracované xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Krajský xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. c), jím xxxxxx xxxxxxxx změní, xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 4 a v xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 6, §38 xxxx. 1 x §39 odst. 2.

(3) Xxxxxx povolení xx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxx xxx 8 xxx.

§14

Xxxxxxxxxxx zóny

(1) Xxxx xxxx může xx xxxxxx omezení xxxxxxxxxx xxxxxxx z dopravy xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovit xxxx x omezením provozu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel (xxxx xxx "nízkoemisní xxxx"), do xxxxx xxxxx vjet xxxxx

x) xxxxxxxx motorová xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx příslušné xxxxxx kategorie xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx motorová xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 8 x tomuto xxxxxx x

x) silniční motorová xxxxxxx xxxxxxxx emisní xxxxxxxx vydanou v xxxxx státě, pokud xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx provozu x xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx státě jsou xxxxxxx xxxx podmínky xxxxxxxxx tímto xxxxxxx; xxxxx emisních xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, s xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx má xx xxxxx nízkoemisní xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pobyt xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxxxx obecné xxxxxx xx stanoví xxxxx xxxxxxxxxxx zóny, xxxxxx xxxxxxxxx silničních xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mají xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) nebo podle xxxxxxxx 2 xxxx 5. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx9) xxx xxxxxxxxxxx xxxx stanovit xxxxx x případě, xx xx xxxxx xxxx xxxx nízkoemisní xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx obce xxxxxxxx xxxx dálnice nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx třídy9), xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Proti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx podat xxxxxxx. Xxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx. Xxxx informuje xxxxxxxxxxxx x přijetí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Ministerstvo xxxx seznam xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(4) Xxx xxxxxxx vzniku xxxxxxx xxxxxxx podle §10 xxxx. 1 xxxxx být x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x dodatečném omezení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mají do xxxxxxxxxxx xxxx dovolen xxxxx po dobu xxxxxx smogové xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, že do xxxxxxxxxxx xxxx mohou xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výjimka. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Na xxxxxxx xxxxxxx xxxx právní xxxxx. Výjimku xxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx žadatel xxxxx zájem xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) x nemoci, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx označení xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxx žadatele, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx žadatele, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) v potřebě xxxxxxxxx xxxxxxxx věcí xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx akci.

(6) Výrobu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx životního xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx emisních xxxxxx zajišťují xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx plaketa xx vydává za xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xx xxxxxx x distribuci xxxxxxxx xxxxxx prováděcí právní xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx Státního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx třídu.

(8) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx označení vozidel xxxxxxxxxx emisní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx plaket, xxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxx, která nesmí xxx xxxxx xxx 200 Kč.

§15

Xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx zákonu.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx znečišťování xxxx znečišťující xxxxx, xxxxx jsou vypouštěné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxx úroveň xxxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Od poplatku xx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx znečišťující xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zdroji x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx poplatkové xxxxxx xxxx xxxx než 50&xxxx;000 Xx.

(4) Základem xxxxxxxx xx znečišťování xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zdroje xxxx zdrojů x xxxxxx.

(5) Poplatek xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, sazby x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze x. 9 xxxx 2 k xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx poplatkovém xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx kontinuálního xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxx4) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stacionárním zdrojem xxxxxxxx, xxxxx

x) je xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rekonstrukce xxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ročních xxxxx tuhých xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 30 %, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x 55 %, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx dusičitý xxxxxxx x 55 % nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 30 % xx srovnání x xxxxx 2010, nebo

b) xxxxxxxxxxx zdroj dosahuje xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 50 % xxxxxxx specifického xxxxxxxx limitu.

Splnění xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx denních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxx.

(8) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx do 31. xxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11). Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx než 50&xxxx;000 Xx.

(9) Krajský xxxx vydá xx 4 xxxxxx xx xxxxxx poplatkového přiznání xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx znečišťování ovzduší xx splatný xx 30 xxx xxx xxx doručení platebního xxxxxx.

(10) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poplatku xx xxxxxxxx poplatkové xxxxxx xxxxxxxxx částku 200&xxxx;000 Xx, je poplatník xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx poplatkové xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx kalendářním roce, xx kterém měl xxxxxxxxx podat poplatkové xxxxxxxx xx skončené xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx ve xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ovzduší prostřednictvím xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx poplatkové období. Xxxxxxxxx je povinen xxxxxxxx měsíční zálohu xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx.

(11) Dojde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje xx xxxxxxx x xx xxxxxx, že xxxxxxxx za znečišťování xxxxxxx vztahující xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxx 200&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx záloh xxx dvě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxx vychází xx xxxxxxxxxxx tepelného xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(12) Xxxxxxx xxxx xxxxx stejnopis xxxxxxxxxx xxxxxx xx 7 xxx xx jeho xxxxxxxx příslušnému xxxxxxx xxxxx.

(13) Správu poplatku xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx krajské xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx placení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(14) Xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx roku 2016 xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx 2017 je 65 % xxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 25 % příjmem xxxxx, xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a 10 % příjmem xxxxxxxx rozpočtu. Výnos x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx, může xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx prostředí. Výnos x xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx, který je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx použit xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 až 5, §7 odst. 1 x 2, §10 xxxx. 2 a 6 a §30, xxxxx xxxx vykonávány xxxxxxxxxxxxx zřízenou xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST ČTVRTÁ

POVINNOSTI XXXX X KRITÉRIA UDRŽITELNOSTI XXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x České xxxxxxxxx xxxxxx xxx na xxx xxxxx pouze xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx kvalitu xxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx změně xxxxxxx paliva xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx, který prokazuje xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je povinna xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx dodávce xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Osoba xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxxxxxx x xxxxx, xxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na xxx, je xxxxxxx xx xxxxxxxx kontrolního xxxxxx předložit doklad, xxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xx kvalitu xxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx uvádějící na xxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o jmenovitém xxxxxxxx xxxxxxx 300 xX x nižším xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12), xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle přílohy č. 10 x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx osobě xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pod kódy 9.1. xx 9.24. x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxx xxx 3 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx zajistit xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx organických xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx.

(4) X otevřeném xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx rostlinné materiály xxxxxxxxxxxx chemickými xxxxxxx.

(5) Xxxx může vyhláškou xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx spalování xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx jiný xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu13). Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx obec xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx znečištění xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13), s xxxxxxxx xxxxxx uvedeného x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, může xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx stacionárním zdroji, xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. x). Xxxxxxx zpracování xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx autorizované xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x).

(7) Xxxxxxxxx x fyzická xxxxx xx xxxxxxx, xx-xx xx technicky možné, x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx změnách xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx energií xxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxx zdrojem. Tato xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx rodinné domy x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx případy, kdy xxxxxxxxxxx xxxxxxx33) xxxxxxx, xx využití xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zdrojem, xxxx xxx povinnou xxxxx xxxxxxxxxx přijatelné.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx používat k xxxxxx plavidla xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxxx osoba podle §17 xxxx. 1 xxxx. x) je xxxxxxx ohlašovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx nejpozději xx 60 xxx xx xxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 10 xx 300 kW xxxxxx, xxxxx slouží xxxx xxxxx tepla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ústředního xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx způsob xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlášení o xxxxxxx paliv x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx provozovatele stacionárního xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxx xx xxxxxxx x provozovat xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) dodržovat xxxxxx limity, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §4,

x) xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx xx kvalitu xxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx určená výrobcem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) předkládat xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x provozu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx emisích,

e) xxxxxxx xxxxxx pověřeným xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx úřadem xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přístup xx stacionárnímu xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx palivům x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zajištěním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) provést xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uložená xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 4 nebo xxxxxxxx x uzavřené xxxxxxxxxxxxx smlouvě podle §11 odst. 6,

g) xxxxxxxxxx spalovací xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 300 xX xxxxxx, xxxxx slouží jako xxxxx tepla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 11 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednou xx xxx roky prostřednictvím xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx výrobcem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxx udělené xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx spalovacího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx o celkovém xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 10 xx 300 xX xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx soustavu ústředního xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx vyžádání obecnímu xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxx x provedení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odborně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx stacionární xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x udržován x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kotle podle xxxxxx o hospodaření xxxxxxx33), xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx splněnou x xxxxx kalendářním roce; x takovém případě xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx výrobce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje xxxx xxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx odborně xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx finančního xxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxx vystaví xxxxxxx provozovateli xx 30 xxx od xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x dokladu o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx stanovené xxxxx, xx xx xx xx, xx není xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx limitu xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věrohodně xxxxxxxx, xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stacionárního xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx domě, x xxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx odstavce 1, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spalovacího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x poučí xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spalovacího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx porušení v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podezření, xx xxxxx provozovatel xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx dodržování povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx prostor xx xxxxxxx umožnit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroji, jeho xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Provozovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx xx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx

x) provozovat stacionární xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zjišťovat xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §6,

c) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x stálých a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, popisujících xxxxx xxxxx x xxxx provoz x x xxxxxxx o xxxxxxxx a xxxxxxxxx x tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx souhrnné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11); xxxxxxxx evidenci xx xxxxxxx uchovávat xx xxxx xxxxxxx 6 xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx; povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxx xx vojenských xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx organizací,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx provozu xxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx znečišťování, xxxx xxx vypočtena xxx, xxx provozem xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx imisního limitu xxxxxxxxx v xxxxxx 1 xx 3 přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx; xx neplatí x xxxxxxx, xxx xx postupuje xxxxx §11 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxxx odstraňovat xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovené tímto xxxxxxx, jeho prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozu, x xxxxxxxxxx do 48 xxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x inspekci o xxxxx xxxxxxx; xxxx xxxx závady xxxxx xxxxxxxxx špatná xxxxxx xxxx porucha xx xxxxxxxxxxx xx snižování xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx odstavit xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx závady na xxxxxx x následkem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxx prováděcím právním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx 24 hodin x xxxxxxxx provozu, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenými xxxxx zákonem, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x povolením xxxxxxx; xxxxxxxxx odstavení neplatí xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, než jsou xxxxx při jeho xxxxxx provozu, xxxx xxxxx xx potřeba xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx spalovací xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 50 XX a xxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxxxxxx délka xxxx xxxxxxx xxx technologie xx snižování xxxxx 120 xxxxx; povinnost xxxxxxxxx neplatí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 50 XX x vyšším, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x vyšším xxxxxx, než xxxx xxxxx xxx jeho xxxxxx provozu, xxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx dodávku energie,

h) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §6 xxxx. 4 xxxx 5 do 90 xxx od xxxx xxxxxxxxx tohoto měření,

i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 6 xxx x rozsahu a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředky pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 3 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx hospodářských zvířat, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx. a).

(5) Xx spalovacím xxxxxxxxxxxx xxxxxx o jmenovitém xxxxxxxx xxxxxxx 300 xX x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx energetické, xxxxxx, xxxxxx xxxx x proplástky. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx x §17 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx pro tato xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 11 x xxxxxx zákonu.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx odpad, je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 3 xxxx xxxxxxx

x) v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx odběr xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx pokud možno xxxx jeho xxxxxxxxx, x xxxx vzorky xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx; xxxx povinnost se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx 4 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx specifické emisní xxxxxx do xxxx, xxx jsou odstraněny xxxxxxx tohoto stavu; xxxxxxxx zahájení provozu xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx podmínek x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bezodkladně xxxxxxxx.

(7) Ministerstvo vyhláškou xxxxxxx náležitosti xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje xx xxxxx paliva x jmenovitém xxxxxxxx xxxxxxx xx 10 xx 300 xX xxxxxx, který xxxxxx xxxx zdroj xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vytápění x xxxxxxxxxx finanční limit xxx provedení xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxx způsobilou osobu x xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx provedením, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 50 xx.

§17x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx odborně xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx, který slouží x xxxxxx xxxxx x odborně způsobilých xxxxxxx x umožňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stacionárního xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 písm. x). Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx xxxxxx xxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx),

x) rozsah oprávnění (xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) x

x) xxxxxxxx oprávnění.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 do databáze xxxxxxx způsobilých osob xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx x tomuto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx povinen dálkovým xxxxxxxxx vložit xxxxx x odborně xxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x instalaci, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

§18

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx nátěru xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x laky

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx poskytne x xxxxxxxxx xxxx xxxxx výrobek xxx xxxxxx xxxxxx silničních xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx uvedené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx zajistit, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sloučenin, x xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxx xxxx xx menší nebo xxxxx 250 oC, xxx xxxxxxxxx atmosférickém xxxxx 101,3 kPa x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitní hodnoty xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis xx přípustný x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 9.1. xx 9.24. x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx povolení xxxxxxx x které xxxx xxxxxxxxx specifické emisní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxxx vést evidenci x xxxxxxxx a xxxxx prodaných xxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x adresy xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxx a identifikačního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx kontroly po xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx doveze xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxxx xxx xxxxxx nátěru xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx lak uvedené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxx těkavých xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisu, ve xxxxxxx xxxxx organických xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xx zakázáno x xxxxxxxx použití v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxx 9.1. až 9.24. v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx emisní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx silničních vozidel, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sloučeniny xxxx xxxx organických xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx limitní xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxx, limitní xxxxxxx xxx obsah xxxxxx xxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxxx metody xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx vozidel, xxxxx x xxxx, x xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxxx.

§19

§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 142/2022 Sb.

§19x

§19x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 142/2022 Sb.

§19x

§19x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 142/2022 Sb.

§19c

§19c zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 142/2022 Sb.

§19d

§19d xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 142/2022 Sb.

§19x

§19x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 142/2022 Sb.

§19f

Povinnost zajistit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx biopaliv xx kalendářní rok

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nafty xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx do volného xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového oběhu x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, bylo xxxxxxxx minimální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx ve xxxx

x) 0,22 % xxxxxxxxxxxxx xx 1. ledna 2022 xx 31. xxxxxxxx 2024,

b) 1,07 % energetických od 1. ledna 2025 x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx biopaliva xxxx xxxxxxxx paliva xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx biopalivo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx biopaliva xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daňového oběhu xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx biometanu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx40) xxx dopravní účely xx xxxxxxx čerpací xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mu xxx xxxxxxx povinnost přiznat x xxxxxxxx xxx xxxx vznikl nárok xx osvobození xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx daň x xxxxxxxxx plynů36).

(3) X xxxxxxx, xx dodavatel xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx překročí x kalendářním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx biopaliv stanovené x xxxxxxxx 1, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 0,2 % x celkového xxxxxxxx xxxxxxxxxx benzinů a xxxxxxxx nafty uvedených xx volného daňového xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účely xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx dopravní účely x jiném členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx x dodaných xx xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uplatnit xxxxxxxx množství pokročilých xxxxxxxx podle odstavce 3, xx xxxxxxx xx xxxxxxx sdělit xxxxxxx xxxxx xx xxxxx stanovené xxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3. Xxxxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx, xxxxxx formu x xxxxx x xxxxxx identifikační xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx pokročilých xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx povinnosti podle xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce,

c) xxxxxxxx pokročilých xxxxxxxx, x xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx zahrnuto xx xxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxx xxxxx

x) byla xx daňovém území Xxxxx republiky x xxxxxx podmíněného osvobození xx daně vyrobena xxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxx; to neplatí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx17) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx dopravu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx lihu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x spotřebních xxxxxx17),

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,

x) byla xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nebyla xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) nebyla xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx udržitelnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx motorové xxxxx xxxxxxxxxxx příslušných dokladů xxxxxxxx xxxxx §21; xx xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx dokladu xxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx, xx xxxxxx možno xx zjistit xxx x vynaložením veškerého xxxxx, xxxxx lze xxxxxxxxx. X prokázání xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x), xxxxxxxxx dodavatel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nafty xxxxxx xxxxxxxxxx vydané xxxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxx xxxxxx x xxxxxxx kritérií xxxxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1, 11 xxxx 12.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx x pokročilém xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx pokročilý xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx minimálního xxxxxx pokročilého xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx40), splňuje kritéria xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxx předpisem40) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxx. x) x e). X xxxxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebyl xxxxx zohledněn podle xxxxxxxx 5 xxxx. x), předkládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydané xxxxxx, xxxxx je oprávněna xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kritérií xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xx mohou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1. Spolu xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx jednotliví xxxxxxxxxx xxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx biopaliv xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu40), xxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, o dosaženém xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a x množství xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx40), xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nafty xx xxxxxxxxxxx sdružených. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx motorové xxxxx xxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx celním xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx svědčící x xxxx prospěch brán xxxxxx. Xxxxxx-xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x 6 pro xxxxxxxxxx xxxxxxx obsaženou x xxxxxxxxxx biopalivu, hledí xx na tuto xxxxxxx jako na xxxxxxx, kterou xxxxxxxxx xxx splnění xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 pouze xxx xxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxx motorové xxxxx, xxxxx příslušnou xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx motorového benzinu xxxx motorové nafty xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 také x xxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxx pokročilé xxxxxxxxx xxxx směsné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx biopalivo xx volného daňového xxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx čerpací stanice xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx republiky, pokud xx xxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx36).

(9) Jde-li x xxxxxx podle xxxxxxxx 8, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx benzinu nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zprávou x xxxxxxx kopii xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Smlouva xxxx obsahovat xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx biometanu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx40), xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a x množství xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx biometanu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx40), xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx motorového benzinu xxxx xxxxxxxx nafty. Xxxxxxxxxx-xx dodavatel xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo motorové xxxxx kopii smlouvy x společnosti nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 a 6 ani v xxxxxxxxx xxxxxxx stanoveném xxxxxx xxxxxx, nebude xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(10) Xxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx násobeno číslem 2.

(11) Dodavateli motorového xxxxxxx xxxx motorové xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, vzniká xxxxxxxxx uhradit pokutu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokuta xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx nedodaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxxxx a xxxxxx 2 Xx. O xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx celní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxx xx 30 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu x je xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

(12) Vláda xxxxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§19x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§19g

Povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rok

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx České republiky xxx dopravní xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx které xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxx dodávány xx xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxx, xxxx xx 1. xxxxx 2030 xxxxxxxx minimálně 9,5 % xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Dodavatel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nafty může xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx také

a) xxxxxxxx xxxxxxx biopaliva xxxx směsného xxxxxx xxxxxxxxxxxx biopalivo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) uvedením xxxxxxxxx ve formě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynu xx xxxxxxx daňového xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx dopravní xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu40) xxx xxxxxxxx účely xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx tím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx daň xxxx vznikl xxxxx xx osvobození od xxxx xxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx z xxxxxxxxx plynů36),

d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dobíjecích xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx hmotách41), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na vstupu xx xxxxxxxx stanice xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx38),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx stanice xxxx výdejní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx daň xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx této xxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x některých xxxxx36), splňujícího xxxxxxxxx xxxxxxx x prováděcím xxxxxxx předpise, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pro dopravní xxxxx, respektive xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx prostor xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx tím xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx osvobození od xxxx daně xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxx z xxxxxxxxx xxxxx36), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx benzinu xxxx xxxxxxxx nafty xxxxxxxx x kalendářním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx toto nadměrné xxxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxx kalendářním xxxx. Množství energie x xxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxx xx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 0,2 % xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx motorových xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx uvedených xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx účely x xxxxx členském státě Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky x uplynulém kalendářním xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx hodlá x následujícím kalendářním xxxx uplatnit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx podání zprávy x xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3. Xxxxxxx musí xxxxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, x případě právnické xxxxx název, xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx identifikační xxxxx osoby,

b) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, a

d) xxxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxxx zdroje, xxxxx xx být xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx obsažená x xxxxxxxxxxx xx xxx účely splnění xxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxx xxxxx

x) xxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx podmíněného osvobození xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx xxx dopravu biopaliva, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx17) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxxx xxxxxx17),

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nebyla xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu a

e) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie.

Splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxxxxxxx xxxxx §21; xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx prokáže, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ani x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx požadovat. X xxxxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), předkládá xxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nafty xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §21 xxxx. 1, 11 xxxx 12.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx v biometanu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx40) xx pro xxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, pouze xxxxx xxxxx biometan xxxxx jiného právního xxxxxxxx40) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx40), splňuje xxxxxxxx udržitelnosti stanovená xxxxx právním xxxxxxxxx40) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 5 xxxx. x) x e). X prokázání xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx podle xxxxxx právního předpisu40) xxxxx dosud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x), předkládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nafty xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu40).

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxxx zohledněna xx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx40) a xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx. c) a x).

(8) Xxxxxxx xxxxxxxx x recyklovaném xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x kapalném a xxxxxxx palivu z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebiologického xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 písm. x) a e).

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx mohou xxxxxxx xxxx společníci xx xxxxxx společného xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxx xx xxxxxxx o emisích xxxxxxxx xxxxxxxxxx společníci xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Smlouva xxxx xxxxxxxxx tabulkový přehled x xxxxxxxx energie x obnovitelného xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx nafty ve xxxxxxxxxxx sdružených. Nepředloží-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nafty xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebude xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx svědčící x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx 8 xxx xxxxxxxxxx energii xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx tuto energii xxxx na energii, xxxxxx zohlednil xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx dodavatel xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§19x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx povinnosti xxxxx §19g odst. 1 xxxx s xxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx biopalivo xx volného daňového xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účely,

b) xxxxx biopalivo xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx území České xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx40) pro dopravní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx36),

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdroje pro xxxxxxxx účely xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx x dobíjecí xxxxxxx zapsané x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanic xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx hmotách41), xxxxx xx xxxxxxxx elektrické xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx38),

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx uhlíku xx xxxxxxx daňového xxxxx na daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx dopravní xxxxx, xxxxxxxxxx dodá pro xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx tím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx nebo xxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx xx této xxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu upravujícího xxx z xxxxxxxxx xxxxx36), xxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx přepise, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xx tím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxx daně xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx plynů36), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx se xxxxxxx o emisích xxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx energie x obnovitelného zdroje, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, o dosaženém xxxxxx energie x xxxxxxxxxxxxx zdroje xx xxxxxxxxxx a o xxxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxxx zdroje, xxxxx xxxx přenecháno xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx dodavatel xxxxxxxxxx benzinu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx čestné prohlášení xxxxx §19g odst. 5 xx 8 xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebude vůči xxxx xx obsah xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx prospěch xxxx xxxxxx.

(3) Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §19g xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx40) a xxxxxxxxxxx x použitého xxxxxxxxxxx oleje nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx produktech xxxxxxxxxxx xxxxxx35) xxxxxxxx xxxxxx 2.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx uvedené v §19g xxxx. 1 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx35), x xx až xx xxxx 1,7 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dodaných pohonných xxxxxxx xxx dopravní xxxxx x elektřině xxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xx xxxxxx povinnosti xxxxxxx x §19g xxxx. 1 lze xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyrobená x potravinářských a xxxxxxx xxxxxx do 7 % podílu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx dopravní xxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx účely.

(6) Xx xxxxxx povinnosti xxxxxxx x §19g xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx využívání xxxx, x nichž xx xxxxxxxx značné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/807.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou v §19g xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §19g xxxx. 1 x xxxxxxxxxxx a xxxxxx 1 Kč. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx ji xxxxxxxxx. Xxxxxx xx splatná xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx platebního xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx daňového řádu x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Povinnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx benzinu nebo xxxxxxxx nafty xx xxxxxxxxxx xxx

§20

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v pohonné xxxxx jím xxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x 6 % xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx xxx fosilní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xx povinného xxxxxxx xx nezapočítávají xxxxxx xxxxxx rezervy16) xxxxxxx xxx jejich xxxxxx xx volného daňového xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx účely x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx je stanoven xxxxxxxxxx právním předpisem.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx benzinu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx čistého xxxxxxxxx nebo směsného xxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxx15) do xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky pro xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynu xx volného daňového xxxxx xx daňovém xxxxx České xxxxxxxxx xxx dopravní xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx36),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx účely xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx tím xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat x xxxxxxxx daň z xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu37),

e) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanic xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx41), pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx38),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx uhlíku xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx České republiky xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dodáním pro xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx čerpací xxxxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx nebo xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx této xxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxx x některých xxxxx36), xxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx paliva z xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu xx xxxxxxx území České xxxxxxxxx xxx dopravní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx účely xx prostor xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx České republiky, xxxxx xx xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx x xxxxxxxx daň xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx podle xxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx36), splňujícího xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx motorového benzinu xxxx xxxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstvu x xxxxxxx úřadu xxxxxx x emisích xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx dodaných xxxxxxxxx xxxx pro dopravní xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účely xx xxxxxxxx kalendářní xxx (dále xxx "xxxxxx o emisích"). Xxxxxxxx náležitosti xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx zprávy x xxxxxxx stanoví ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nafty, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx podle §20a xxxx. 1, xx xxxxxx o emisích xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x společnosti xxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx motorové xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x společnosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx účelem společného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxx této úspory x

x) identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxx x §20a odst. 1, xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx úsporu xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, a výši xxxx xxxxxx.

(4) Dodavatel xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx nafty xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx o emisích. Xxxxxxxxxx-xx xxxx zprávu xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx se za xx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx hmotě xxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx srovnání se xxxxxxxx hodnotou produkce xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pohonné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, a xxxxxxxx xxx povinnost xxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxx společníci xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Spolu xx zprávou o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx. Smlouva xxxx xxxxxxxxx tabulkový xxxxxxx x množství xxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx x kilogramech, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx emisí skleníkových xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx úspory xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů x kilogramech, které xxxx přenecháno xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nafty xxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx termínu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx svědčící x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx x xxxxxxx sdružení xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx §20a xxxx. 6 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx40), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, vodíku, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x plynném xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, má xx xx xx, xx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx pro splnění xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx benzinu xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx společnosti xxxxxx.

(6) Xx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie35), x to až xx xxxx 1,7 % podílu energie xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx pro dopravní xxxxx.

(7) Xx plnění xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxx biopaliva xxxxxxxx x potravinářských x xxxxxxx plodin xx 7 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pohonných hmotách xxx dopravní xxxxx x elektřině pro xxxxxxxx xxxxx.

(8) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx zohlednit biopalivo xxxxxxxx ze xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/807.

(9) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx fosilní xxxxxxx xxxxx, xxxxxx výpočtu xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů x xxxxxxxxx hmot xxx dopravní xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxx a podmínky xxx zohlednění xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx a kapalných x xxxxxxxx xxxxx x obnovitelných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§20x

(1) Dodavatel xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xx může xxxxxxx za účelem xxxxxx povinnosti podle §20 odst. 1 xxxx x xxxxxx, xxxxx

x) uvede xxxxx xxxxxxxxx xxxx směsné xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx15) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx,

x) uvede xxxxxxxxxx xxxxx xxxx39) xx volného xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx České republiky xxx dopravní xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat x xxxxxxxx daň nebo xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu upravujícího xxx x xxxxxxxxx xxxxx36),

x) xxxxx vodík xxx xxxxxxxx xxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx tím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx37),

x) xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zapsané v xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanic xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx41), xxxxx xx množství xxxxxxxxxx xxxxxxx na vstupu xx dobíjecí xxxxxxx xxxxxx stanoveným měřidlem xxxxx jiného právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx38),

x) xxxxx recyklované xxxxxx x obsahem uhlíku xx volného xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účely, xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx od xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx36), splňujícího xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx kapalné x xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebiologického xxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxx dopravní xxxxx, xxxxxxxxxx dodá xxx xxxxxxxx účely xx prostor xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx tím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxx xxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx36), splňujícího xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx."

(2) Xxxxxxx obsažená x xxxxxx biopalivu nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxx zkapalněného xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu40), v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebiologického původu xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxxxx, pouze xxxxx jsou splněny xxxxxxxx uvedené x §19g xxxx. 5 xx 8 obdobně.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynech xx xxx účely xxxxxxx povinnosti xxxxxxx x §20 odst. 1 xxxxxxxx, xxxxx xxxxx platí podmínky xxxxxxxxx x §19g xxxx. 5 písm. x), c) x x) xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x zemním xxxxx, vodíku nebo xxxxxxxxx xx xxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxx v §20 xxxx. 1 xxxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §19g odst. 5 písm. x) xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obsažené xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynech, xxxxxx plynu, vodíku xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx benzinu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x níž se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §20 xxxx. 1, xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxx v §20 odst. 1 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx zohledněna.

(5) Podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4 xx xxxxxxxx xx pohonné xxxxx x elektřinu xxxxxxx xxx dopravní xxxxx dodavatelem xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx nebo osobou xxxxxxxx x xxxxxxxx 1. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx energie xxxxx xxxxxxxx 2 až 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20a xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx uvedená x odstavci 1.

(6) Xxxxxxxxx motorového benzinu xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx hmotě x přesností xx xxxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§20b

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxx x xxxxxxxxxxx snížení xxxxx x těžby xxxxxxxxxx x příslušném xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xx xx do xxxx 1 % xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx xxx fosilní xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx x těžby xxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx emisí x xxxxx provedena xx 1. xxxxx 2011, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx benzinu xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx emisí x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ministerstvu. Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx emisí x xxxxx xxx prokázat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jiném členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxx předpisy xxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxx x obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx.

§20x vložen právním xxxxxxxxx č. 172/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2018

§20x

Xxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pohonné hmotě xxx xxxxxxxx účely x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účely xxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x) podle odstavce 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x 3 % x xxxx 2018 x x roce 2019 a x 5,1 % v xxxx 2020 x x následujících letech,

b) xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx produkce xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx §20 odst. 1.

Xx xxxxxxxxx snížení xx nezapočítávají státní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx na daňovém xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxx výpočtu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx účely x xxxxxxxxx xxx dopravní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů xx xxxxxxxx xxxxxxx obsaženou x pohonné xxxxx xxx xxxxxxxx účely x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx kalendářního xxxx xx xxxxxxxxxx obdobím

a) xxxxx až xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nafty xxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxx x §20 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx §20b.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx mohou sdružit xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx společného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Spolu s xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20a xxxx. 3 až 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ropných xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx elektřině xx společnosti xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxx motorové xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx termínu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx vůči xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx prokázáno splnění xxxxxxxx podle §20a xxxx. 6 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zemním xxxxx, vodíku xxxx xxxxxxxxx, xx se xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 ten dodavatel xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20a odst. 3 x 5.

§20c vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 172/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§20x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx se může xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx povinnosti zajistit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx benzinu nebo xxxxxxxx nafty x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxx §20c xxxx. 1 také x xxxxxx xxxxx §20a xxxx. 1 xxxx. x) xx x).

(2) Xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxxx o splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx minimální xxxxxxx xxxxx xxxxx §20e kopii xxxxxxx x společnosti. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20a odst. 3 x 5. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx motorové xxxxx xxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx smlouvy xxxxxxxx x jeho prospěch xxxx zřetel.

(3) Energie xxxxxxxx v biopalivech, xxxxxxxxxxxx ropných plynech, xxxxxx plynu, vodíku xxxx elektřině xx xxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxx v §20c xxxx. 1 xxxxxxxx, pouze pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §20a xxxx. 3 xx 6. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx energie xxxxx §20a odst. 3 x 4 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§20e

Oznámení x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx minimální xxxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx minimální snížení xxxxx skleníkových xxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxx xx dodavatel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 40 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Generálním ředitelstvím xxx na jeho xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(3) V xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx dodavatel xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx snížení xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx společníkem xxxxx §20c odst. 4 xxxx xxxxx §20d xxxx. 1, xx xxxxxx x xxxxxxx také

a) identifikační xxxxx dodavatele xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů za xxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx podle §20c xxxx. 1, x xxxx této úspory,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx dodavatele xxxxxxxxxx benzinu xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20c xxxx. 1, x xxxx xxxx xxxxxx x

x) identifikační xxxxx xxxxx uvedené v §20d xxxx. 1, xx xxx přijal xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx xx účelem plnění xxxxxxxxxx podle §20c xxxx. 1, x xxxx této xxxxxx.

§20x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 172/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

§21

Xxxxxxxx udržitelnosti biopaliv

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §19f xxxx. 1, §19g odst. 1 x §20 xxxx. 1 musí xxxxxxxx kritéria xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx x kritérii xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výrobcem, xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xx prodejcem xxxxxxxxx. X případě xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození od xxxx xxxx ve xxxxxx daňovém xxxxx x xxxxxx členského xxxxx, vydává prohlášení x xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx motorového xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx výrobce, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx biopaliva xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, že

a) xx xxxxxxxxx platného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx, že při xxxxxx biopaliva xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanovená xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X kapalných xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx určených x xxxxxx biopaliv xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x kritérii xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, dovozcem xxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, dovozce x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pouze v xxxxxxx, xx

x) xx xxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a),

b) může xxxxxxx v souladu x požadavky tohoto xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(3) X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xxxxxxxx udržitelnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x shodě x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx oprávněn xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx

x) je xxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx. a),

b) xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx kritéria xxxxxxxxxxxxx stanovená xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem; k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx dovozce xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx vykupující biomasu xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx biomasy vystavené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx kritérií xxxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jím xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokládat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx osoba xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 nebo 3 osobě, která xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x která xx xxxxxxx xxxxxx kvality xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx umožňující xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem x prováděcím právním xxxxxxxxx xxxxxx kritérií xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, z xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx ze země xx xxxxxxx neuvedené, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx zemí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §32 odst. 1 xxxx. f). Xxxxxxxxxxxx xxxx seznam subjektů, xxxxxx xxx autorizovanou xxxxxx udělen xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 písm. x) x xxxxxxxx 3 xxxx. a) a xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dílčí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 nebo 3 xxxx x prokázání xxxxxx biomasy xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bilance, xxxxx splňuje požadavky xxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx.

(7) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 je xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přesné, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx tato xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pěstitele xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxx xxxxx x dodávkou xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx prokáže, xx xxxxxxxxxxx údaje nebylo xxxxx xxxxxxx xxx x vynaložením xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx.

(8) Přesnost, úplnost x pravdivost xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx; v případě xxxxxxxx xxxxxxxxx kritérií xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx celní xxxx xxxxxx příslušný xxxxxxx. Ministerstvo zemědělství xxxxxxxxxx přesnost, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4. Xx-xx xxxxxxxx nesprávnost xxxxx, xxxxxxxxx o tom Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx poskytuje xx xxxxxxxx nezbytnou xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx biomasy xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 3 písm. x) xxxxxx xxxxxx, xxxxx x pravdivé údaje. Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx jím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx 5 xxx. Xxxx dokumentaci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §32 odst. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xxxxxxxx 3 xxxx. x) kontroluje xxxxx xxxx.

(11) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx certifikátu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xxxxxxx prohlášení xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxxx xx předpokladu, xx je xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, co xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx doklady xxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(12) Xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s rozhodnutím Xxxxxxxx komise xxxxxxx xx xxxxxxx xx. 30 xxxx. 5 xxxxxxxx 2018/2001/EU xxxx xx xxxxxxx xx. 7x xxxx. 4 xxxxxxxx 2009/30/ES.

(13) Vláda xxxxxxxxx xxxxxxx kritéria xxxxxxxxxxxxx biopaliv, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 a 3, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x shodě x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. b), xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x systém xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9.

XXXX XXXX

XXXXXXXX X XXXXXXX A XXXXXXXXX

§22

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxxx xxxx obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx provést x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zjednání xxxxxxx xx stanovené xxxxx neprovedl, jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněny xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx inspekce; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xx příslušná xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx xxx xxxxxxxx provozu, xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxx provozu xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x zastavení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx obce x rozšířenou působností xxxx inspekce xxxxx xxxxx potřeby xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx původcem xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx plynoucí x opatření xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxxx na xxxxxx právní xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zasílá xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx vědomí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§23

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v rozporu x §16 odst. 4 xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx suché xxxxxxxxx materiály xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látkami,

b) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §17 odst. 1 xxxx. a) neuvede xx provozu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroj x činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx stacionárního xxxxxx, xxxxx mají xxxx xx úroveň xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx stacionárního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx prováděcími xxxxxxxx xxxxxxxx, výrobcem xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kouře xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. b),

d) xxxx xxxxxxxxxxxx stacionárního xxxxxx x xxxxxxx x §17 odst. 1 xxxx. c) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx neurčená xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx stacionárního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x §17 odst. 5 xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx tepelném xxxxxxx 300 kW x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje x xxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 11 x xxxxxx zákonu,

h) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s §17 xxxx. 1 xxxx. h) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx odborně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nepředloží xx xxxxxxxx obecnímu xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zprávu x pravidelné xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx33), xxxxxxxxx x dokladu o xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx o xxxx xxxxxxxxx požádal,

i) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s §16 xxxx. 8 xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kvalitu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx nebo uživatel xxxxxxx, x nichž xx provozován xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroj, x xxxxxxx x §17 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stacionárnímu xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §18 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxx pro opravy xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxx nebo laky xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxx organických xxxxxxxxx xxxx směsi xxxxxxxxxxx sloučenin přesahuje xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), c), x), f) , x), x), j) xxxx k) ,

x) 20&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x).

§24

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx §23 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností.

§25

Xxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) v xxxxxxx x §16 xxxx. 1

1. uvede xx trh paliva xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,

2. xxxxxxx odběrateli doklad, xxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu doklad, xxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxx

4. xxxxxxxx ministerstvu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §16 xxxx. 2 xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx tepelném příkonu 300 xX x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx ústředního xxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx požadavky xxxxxxxxx x příloze č. 10 k xxxxxx zákonu, xxxx xxxxxxxxx splnění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

c) x xxxxxxx s §16 xxxx. 3 xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx osobě xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx uvedených xxx xxxx 9.1. xx 9.24. x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx než 3 % hmotnostní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §16 xxxx. 4 xxxxx x otevřeném xxxxxxx xxxx materiály xxx xxxxx rostlinné materiály xxxxxxxxxxxx chemickými látkami,

e) x xxxxxxx x §16 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx podle §11 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxx provozovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v rozporu x §17 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedený x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provozem xxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx vliv na xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxx provoz tohoto xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x §17 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx neuvedený x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx stacionárního zdroje, xxxxx xxxx xxxx xx úroveň znečištění, x souladu x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx prováděcími xxxxxxxx předpisy, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx limity, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. b),

i) xxxx provozovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x rozporu x §17 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx o jmenovitém xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 300 kW xxxxxx, která nesplňují xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx, paliva xxxxxxxx výrobcem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx paliva xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx,

x) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s §17 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 300 kW x xxxxxx paliva, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx paliv xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stacionárního zdroje,

k) xxxx xxxxxxxxxxxx stacionárního xxxxxx neuvedeného x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx informace xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, surovinám xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx znečišťování xxxxx §17 xxxx. 1 písm. e),

m) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě kompenzační xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxx provozovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x §17 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx spalovací xxxxxxxxxxx zdroj nesplňující xxxxxxxxx podle přílohy č. 11 x tomuto zákonu,

o) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxx. h) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejméně xxxxxx xx tři xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kontrolu xxxxxxxxxxx stavu a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o provedení xxxx kontroly nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x hospodaření xxxxxxx33), xxxxxxxxx x dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že x xxxx vyjádření požádal,

p) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §16 xxxx. 8 xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx požadavky na xxxxxxx paliv stanovených xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx nepravdivé xxxxx,

x) jako xxxxxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxxxx x §16 xxxx. 9 neohlásí xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

s) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stacionárního xxxxxx v rozporu x §17a xxxx. 4 nevloží xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx databáze xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedeného x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v rozporu x §17 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxxx stacionární xxxxx xxx povolení xxxxxxx xxxx v rozporu x xxx,

x) x xxxxxxx x §17 xxxx. 3 písm. x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx tento xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx evidenci xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx provozní xxxxxxxx xxxxx §17 odst. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx ovzduší xxxxx §17 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají za xxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx §17 odst. 3 xxxx. x),

x) xxxxxx krajskému úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx technické xxxxxx, xxxxx xx xx následek xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provoz stacionárního xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 48 xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §17 xxxx. 3 xxxx. f) xxxxxxx provoz xxxx xxxxxxxxx stacionární zdroj x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx x následkem xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx stacionárního zdroje,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx příkonu 50 XX a xxxxxx, x kterého xxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxx xxx technologie xx xxxxxxxxx xxxxx 120 xxxxx, podle §17 odst. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx měření xxxxx xx 90 xxx xxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3 xxxx. x),

x) průběžně xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxx jednorázového xxxx xxxxxxxxxxxxx měření xxxxx x rozsahu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx měření xxxxx xxxxx §17 xxxx. 3 písm. x), xxxx

x) xxxxxx poplatkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx podle §15 odst. 8.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx deliktů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 dopustí xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxxxx odběr xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadu xxxxx §17 xxxx. 6 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx vzorky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) nezastaví bezodkladně xxxxxxx zpracování xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx provoz xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 6 xxxx. b), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §17 xxxx. 6 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v rozporu x §17 odst. 5 spaluje ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 300 kW x xxxxxx hnědé xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx činnost, xxx xxxxxx je xxxxxxxxxx autorizace xxxxx §32 xxxx. 1, xxx platné autorizace,

c) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 3, nebo

d) jako xxxxxxxxxxxx spalovacího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 300 XX x xxxxxx, xxx který xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx 25. xxxxxx 2009 xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx povinnost podle §41 xxxx. 10.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §32 xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozporu x §34 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx autorizovanou xxxxxxx v rozporu x §34 xxxx. 2 xxxx §34 xxxx. 3.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §18 odst. 1 doveze xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxxx xxx opravy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nepřesahoval xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx těchto xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,

b) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx druhu xxxxxxxxx výrobků xxxx x osobách, kterým xxx xxxxx výrobek xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dobu podle §18 odst. 2,

x) x rozporu s §18 xxxx. 3 xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx nátěru xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx označení xxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisu,

d) xxxx xxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §20a xxxx. 6 xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x spotřebních daních xxxx x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx x přesností xx jedno desetinné xxxxx,

x) jako dodavatel xxxxxxxxxx benzinu xxxx xxxxxxxx xxxxx nedosáhne xxxxxxxxxxxx snížení xxxxx xxxxx §20 odst. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nepodá xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 xxxx nepřiloží x této xxxxxx xxxxxxxx o jejím xxxxxxx ani x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 4, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku podle §20e xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx prodejce xxxxxxxxx xxxx kapalných xxxx xxxxxxxx produktů x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 7 xxxx 11 xxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx vydá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §21 odst. 9, nebo

h) v xxxxxxx s §18 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx silničních xxxxxxx, xxxxx xxxx laky xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx organických xxxxxxxxx xxxx směsi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), x), x), x), x), x) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x) xxxx x) nebo xxxxx odstavce 3 xxxx. x),

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxx odstavce 2 xxxx. b) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x), xxxxx odstavce 5 xxxx. a) nebo xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. a) x x),

x) 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c), x), x) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x), x), x), x) xxxx x), podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx x), xxxxx odstavce 4 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. b) xxxx podle odstavce 6 xxxx. x), x), x) nebo x),

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), g), x), x), o) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx podle xxxxxxxx 6 xxxx. x),

x) 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. k).

(8) Xx xxxxxxxxx právnické osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle odstavce 6 písm. e) xxx uložit xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxx se stanoví xxxx součin xxxxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx x kilogramech, x xxxxx xxxxxx dosaženo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx emisí xxxxx §20 odst. 1, x xxxxxx 10 Xx.

§26

Společná ustanovení x xxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx x §25, x výjimkou §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x §25 xxxx. 6 písm. x) xx x), xxxx-xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, projednává xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x provozem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, projedná xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx projedná ten x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který dříve xxxxxxx řízení, xxxx xxxx-xx řízení xxxxxxxx x xxx den, xxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. O zahájení xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx v §25 odst. 5 x x §25 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx x §25 xxxx. 6 xxxx. x) xx h) xxxxxxxxxx celní xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a x §25 xxxx. 6 xxxx. a) až x) x x) xxxxxxxxxx Xxxxx obchodní xxxxxxxx.

(4) Pokuty xxxxxx x vymáhá xxxxx xxxx. Xxxxxx x xxxxxx uložené obecním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozpočtu xxxx, xxxxx úřad xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx připadá xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxx Státního fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a x xxxxx uložených celním xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx Státního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXX STÁTNÍ XXXXXX X XXXXXXXX XX PODPORU XXXXXX XXXXXX XXXXXX

§27

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na úseku xxxxxxx ovzduší

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx x

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx19) xxxxxxxxxx xxxxxx správu x ochraně xxxxxxx xxxxxxx úřady x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Působnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a krajskému xxxxx xxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx x oblasti ochrany xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx působnost ústředního xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx státní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rozhoduje x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vydaným inspekcí x krajskými úřady.

(5) Xxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx dozírají xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx vydaných.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx ke zpřísnění xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxx seznamy xxxxxxxxxxxx koncentrací znečišťujících xxxxx xxx xxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) provádí xxxxxxx xxxxxx úrovně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxxx monitorování zdravotního xxxxx obyvatelstva xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx20); x xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx x na jeho xxxxxx xx rovněž xxxxxx xx posuzování xxxxxx znečištění xxxxx §5 xxxx. 1.

Postup kontrolních orgánů

§28

Inspektoři x pověření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a obecních xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx ke xxxxxxxx.

§29

(1) Právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §36 (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx") xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x poskytovat Ministerstvu xxxxxxxxxxx

x) seznam xxxxxxxxxxxxxx xxxx a protokoly x xxxxxxxx, xxxxxxxx x to Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) souhrnnou xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x 31. xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx x kontrole xxxxxxxx xxxxxxxx odůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §21 odst. 3 xxxx 4.

(3) Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinna

a) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, neúplný xxxx xxxxxxxxxx údaj,

c) x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kontrolovat

a) xxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxx podíl, xxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pověřená Xxxxxxxxxxxxx zemědělství,

b) osoby xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxxxxx kontrolu xxxxx §21 xxxx. 8, xxxxx xxxxxxxx 2 x 4 xxxxxxx.

§30

Zpřístupňování informací

(1) Orgány xxxxxxx ovzduší xxxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejnosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx zdrojích x xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx snížení úrovně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx připomínek,

d) xxxxxxxxxx přijatých ke xxxxxxx úrovně znečištění x xxxxxxxxxxxx, zejména x xxxxx programů xxxxxxxxxx kvality xxxxxxx x regulačních xxxx,

x) xxxxxxx klimatického xxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx žádostech x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x o závazných xxxxxxxxxxxx a povoleních, xxxxx byla vydána xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx úřad x ministerstvo xxxxxxxxx xxx prodlení xxxxxxxxx, xxxxx x dané xxxx nebo aglomeraci xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Veřejnosti jsou x xxxxxx případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx minimálně x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx bez prodlení xxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx sousedních xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx a další xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx uvedeným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x požadovaném xxxxxxx x formátu x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x jejich emisích,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Země.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxx informování xxxxxxxxxx x úrovni znečištění x minimální xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, varovné xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§31

§31 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

Autorizace

§32

(1) Jen xxxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxx emisí,

b) xxxxxx úrovně znečištění,

c) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zpracování xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxx zprávy o xxxxxxx podle §20 xxxx. 4, xxxxxxxxx xxxxxxx emisí z xxxxx xxxxx §20b xxxx. 2 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx kvality xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx u xxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xx 3.

(2) Xxxxxxxxxx vydává ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx žádosti při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxx ministerstvo xx xxxxxx s Ministerstvem xxxxxxxxxxx. Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx vzniká xxx marným xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §28 xx 30 xxxxxx č. 222/2009 Xx., o xxxxxx pohybu xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky stanovené xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxx činností xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx osob xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x adresu xxxxx xxxxxxxx pobytu x osob, xxxxx xxxx státními xxxxxx Xxxxx republiky, nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx místa xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxx, právní xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xx xxxxx Xxxxx republiky, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx žadatel xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, zda xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo měření xxxxxx znečištění,

c) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx se podílet xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx b), x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vybavení xxxxxx seznamu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, roku xxxxxx, xxxxxxx, doklad x xxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x seznam chemikálií, xxxxx xxxxx x xxxxxx použity xxxxxx xxxxxxxxxxxx plynů,

e) seznam xxxxx, postupů xxxxxx x xxxxx vzorků xxx účely xxxxxx, xxxxxx konečných xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxx použity, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pověřenou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu12) x těch metod x xxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx postupů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vzor xxxxxxxx xxxxxx (protokol o xxxxxx),

x) doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x činností xxxxx xxxxxx x) x f),

h) xxxxxx x xxxxxxx minimálních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx autorizace, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx zkouškou a xxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxxxxx požadované xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx spoluspalován xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x této žádosti xxxxxxx xxxxxxx

x) doklad x právním xxxxxx xxxxxxxx x provozovanému xxxxxxxxxxxxx zdroji xxxxxxxxx x žádosti,

b) přesný x podrobný xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx,

x) xxxxxx specifikaci xxxxx x kategorií xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13), jejichž xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx povoleno, doloženou xxxxxxxxxxx rozhodnutími xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx měřicí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx již xxxxxxxxxx,

x) přesný x xxxxxxxx xxxxx technického xxxxxxxx k měření xxxxx, záznamu a xxxxxxxxxxx emisí x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx parametrů,

g) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxx 1 xxx xxxxxxx praxe x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx praxe x xxxxxxx, která xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx rozptylové xxxxxx xxxxxxxx údaje uvedené x odstavci 3 xxxx. a) x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx připojí

a) xxxxxxx xxxxxxx posudek xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) doklad x xxxxxxx minimálních xxxxxxxxxxxxxx předpokladů, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxx 1 xxx odborné xxxxx x oblasti, xxxxx xxxxxxx s předmětem xxxxxxxxxx autorizace, nebo xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx které xxxxxxx xxxxx xxxxxxx posudky xxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxx, xx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx používána xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx rozptylové studie xxxxxxxxxxx x referenčními xxxxxxxx.

(7) Žádost x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx o emisích xxxxx §20 xxxx. 4, ověřování xxxxxxx xxxxx x těžby xxxxx §20b xxxx. 2 a k xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx prováděcího právního xxxxxxxx x xxxx xxxxx §21 odst. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx pro žadatele xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx x splnění xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx 1 rok xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx souvisí s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx ověřování xxxxxx x xxxxxxx podle §20 xxxx. 4, xxx ověřování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx §21 xxxx. 1 až 3 xxxxxx akreditující xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24),

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, metod x xxxxx, xxxxx xxxxxxx náležitou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osob xxxxx §21 odst. 1 xx 3,

d) xxxxxx zemí, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx postupů, xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx zprávy o xxxxxxx podle §20 xxxx. 4,

f) popis xxxxxxxxxx xxxxxxx, metod x zásad xxx xxxxxxxxx snížení xxxxx x xxxxx xxxxx §20b xxxx. 2 x

x) xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx.

(8) Ministerstvo xxxxxxxxx stanoví seznam xxxxx x postupů, x xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§33

(1) Xxxxxxxxxxxx k xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xx úspěšné xxxxxxxxx xxxxxxxxx znalostí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx činnosti. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup xxxxxxx 14 xxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx oznámen x den xxxxxx xxxxxxx.

(2) Rozhodnutí o xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x nemůže být xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) závažně xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, a to xxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxx uvede xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxxxx,

x) ztratí xxxxxxxxxxx x výkonu autorizované xxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxx nezbytné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxxx odebralo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a), xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx jí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx uplynutí 3 xxx.

(7) Platnost rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx fyzické xxxxx, xxxxx prohlášením xx xxxxxx, zánikem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o autorizaci xxxxxx, nebo dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§33x

(1) Informační xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx. Jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx autorizovaných xxxx xx vedou xxxx xxxxx:

x) název xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby,

b) sídlo xxxxxxxxxxxx osoby,

c) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) číslo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx autorizovaných xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 jsou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 369/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx, xxxxx

x) se xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, na jehož xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxx xxxx ji xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) se jedná x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dozorčího orgánu, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx postavení, xxx xx xxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxxxxx, xxxx xx-xx osobou xxxxxxx osobě, která xx provozovatelem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx statutárního orgánu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx mohlo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx x xxxxxxxxxxx zdroj, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx správcem nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx o xxxxx podílející xx xx obchodování s xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zprostředkovávající.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4 xxxx 5 do 60 xxx xx provedení xxxxxx x předat xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) podrobit xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx protokoly, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) předávat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 odst. 1,

x) xxxxxxxxxx protokol x xxxxxxx podle §20 xxxx. 4 a xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §32 odst. 1 xxxx. x) je xxxx povinna

a) xxxxxxx xxxxxx ročně zkontrolovat, xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx certifikát, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx udělení; x xxxxxxx, že držitelem xxxxxxxxxxx je

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx, xxxxxxx nebo prodejce xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx kuchyňského oleje xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx35) nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxx, dovozce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kuchyňského xxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 nebo 2 podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx živočišného původu35) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxxxx nejméně xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ověřit plnění xxxxxxxx udržitelnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 3 % pěstitelů xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx biopaliva, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx 5 % xxxxxxxxx biomasy, od xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, dovozce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx produktů xxxxxxxx x výrobě xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x nejméně 3 % xxxxxxxxx biomasy, xx xxxxx biomasu xxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je

1. výrobce, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx určených k xxxxxx biopaliva x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x vedlejších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx35) xxxx xxxxxxxxxxx biopaliva, xxxx

2. xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx biopaliva x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oleje xxxx x vedlejších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské unie x vedlejších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx35) nebo xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxx dopad v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

xxxxxxx se ověření x nejméně 5 % xxxxxxxxxx surovin, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx surovinu xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxxxx zprávu xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 let,

e) x xxxxxxx xxxxxxxx nedostatků x xxxxxxxxxx kritérií xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxxxx zaslat xxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxxx,

x) vydávat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x nichž xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx plnit xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5, dovoz xxxxxxx ze xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx seznamu x xxxxxxxxxxx, porušení xxxxxxxxxx xxxxxxx v §21 xxxx. 6 xxxx xxxxxxx porušení povinnosti xxxxxxx x §21 xxxx. 7,

x) zasílat xxxxx veškerých xx xxxxxxxx certifikátů xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx každoročně xxxx x 28. xxxxx souhrnnou xxxxxx x jí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xx 30 dnů xxx xxx, kdy xx xxxxx došlo, xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx o autorizaci.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jednorázovém xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx posudku x xxxxxxxxxx studie.

Xxxxxxxx osoby

§35

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 5, §7 xxxx. 1 x 2, §10 xxxx. 2 a 6 x §30 může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx právnickou xxxxx xxxx x xxxxxxx §14 odst. 4 xx xxxxx xxxxx. X takovém xxxxxxx xxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Smlouva x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx uzavírána, x xxxx důvody, xx xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Pověření xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dostatečnou personální x odbornou xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx schopnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx předávat xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pověřené xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx. Pověřená xxxxx je dále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x prováděcích xxxxxxxx předpisů.

§36

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx kontrolní xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8 právnickou xxxxx, která xxxxxxx, xx

x) fyzické osoby, xxxxx jsou x xx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx vysokoškolské xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx nebo lesního xxxxxxxxxxxx a nejméně 1 rok odborné xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Právnickou osobu xxxxx odstavce 1 xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx25) a xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx smlouvu xx xxxx určitou, nejdéle xxxx xx 2 xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a důvody, xx xxxxxxx může Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx k xxx zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xx 4 anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, za níž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx smlouvu xxxxxxxx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve Věstníku Xxxxxxxxxxxx zemědělství.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX REŽIMY XXX SPALOVACÍ STACIONÁRNÍ XXXXXX

§37

Xxxxxxxxx národní xxxx

(1) X xxxxxx xx 1. xxxxx 2016 xx 30. xxxxxx 2020 x spalovacích xxxxxxxxxxxxx zdrojů, jejichž xxxxxxx xxxxxxxxx tepelný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 7 x 8 xx 50 XX x xxxxx, x nichž xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 27. listopadem 2002 xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x první xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nejpozději 27. xxxxxxxxx 2003, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a oxid xxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx oxid xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 6, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx národního xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(2) Provozovatel spalovacího xxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx provozovatele xx Xxxxxxxxxxx národního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2015 x emisní xxxxxx xxx jednotlivé xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx národním xxxxx. Xxxx xxxxxx stropy xxxx stanoveny postupem xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2010/75/EU xx xxxxxxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxxxx 2010, xxxxxx skutečných ročních xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx let xxxxxxx až do xxxx 2010 xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxx xxx emisní xxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroj x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2015, xx xxxxxxxxxxxx povinen xxxxx xxxxxx xxxxx uvedený x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2015. Provozovatel xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx stacionárních xxxxxx xxxxxxx xxxxxx emisních xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx spalovací xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stropů xxxxxxxxxxx těmto spalovacím xxxxxxxxxxxx zdrojům. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stacionárních zdrojů xxxxx věty xxxxx xxxxx xxxx sebou xxxxxxxxx xxxxx emisních xxxxxx, xxxxx přitom xxxxxxx k navýšení xxxxxx xxxxxxxx stropů xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx oproti stavu xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plánu xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stacionárního zdroje x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 se x xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx limitu pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx spalovací stacionární xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příkonu xxxxxx xxx 500 XX xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1. xxxxxxxx 1987 xxxx xx xxxxx datu. X plynových turbín xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx na

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s nízkou xxxxxxxxxxx xx zplyňování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx pocházející x xxxxxxxxx xx zpracování xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx vlastní xxxxxxxx, samostatně či x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx stacionární zdroje x omezenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §38,

x) xxxxxxxxx stacionární zdroje xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zásobování xxxxxxxx xxxxxxx, pokud využijí xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §39.

(5) Přechodný xxxxxxx xxxx obsahuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stanovený xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx jednu xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx látek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xxxxxxx xxx všechny xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx něž xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jej xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2013 ke xxxxxxxxx Evropské xxxxxx. Xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx vyhlásí xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx národní xxxx xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Krajský xxxx xxxxx bez xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx vyřadí xxxxxxxxx stacionární xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx strop z Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §38 xxxx §39 nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požádá. Xxxxxxxxxx změnu xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské komisi x vydá aktualizovanou xxxxx Přechodného xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx úřad uvede xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x aktualizovaným Přechodným xxxxxxxx xxxxxx.

§38

Spalovací xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxx od 1. xxxxx 2016 xx 31. prosince 2023 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §4 xxxx. 7 x 8 xx 50 MW a xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx specifické xxxxxx limity xxx xxxxx dusíku, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx emisní xxxxx pro oxid xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 6, xxxxx xxxxxxxxxxxx nejpozději xx 1. xxxxx 2014 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx maximálního povoleného xxxxx 17&xxxx;500 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx spalovacím xxxxxxxxxxxx zdrojům xxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x 31. xxxxxxxx 2023 xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Krajský xxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroje x celkovém xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyšším xxx 500 XX xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx povolení xxxxxxx xxxxxx 1. července 1987 nebo xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stacionárních xxxxxx xx povinen x xxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx emisní xxxxxx x xxxxxx stropy xxxxxxxxx x povolení xxxxxxx a xxxxxx x 31. xxxxxxxx 2015.

§39
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroje dodávající xxxxx do soustavy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
(1) X xxxxxx xx 1. ledna 2016 xx 31. xxxxxxxx 2022 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příkon xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 7 a 8 xx xx 50 XX do 200 XX xxxxxx, x xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 27. xxxxxxxxxx 2002 xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx žádost x xxxxx povolení xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx byly xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 27. xxxxxxxxx 2003, xxxx provozovatel xxxxxxx xxxxx specifické xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx dusíku, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx siřičitý xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx podle §4 xxxx. 6, xxxxx xxxxxxx 50 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx klouzavý xxxxxx za xxxxxx xxxx xxx, je xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx soustavy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona26).
(2) X xxxxxxxx xx přechodného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 30. června 2015. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx změnu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stacionárních zdrojů xx povinen x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx stropy stanovené x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x 31. xxxxxxxx 2015.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Při rozhodování xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx4) xxxx xxxxx xxxxxxx ovzduší xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx27).

(2) Jedná-li xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx42), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. b) x x) xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx provozu xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx nahrazeno xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28). Ostatní xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxx dotčena.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx právní nástupce xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx technické požadavky x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx12).

(6) Na zařazování xx Přechodného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §37 xx xxxxxxxxxx správní xxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§41

(1) Správní xxxxxx xx úseku xxxxxxx ovzduší, která xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx podle §8 zpracuje ministerstvo xx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx zlepšování xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx zónu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ovzduší xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 86/2002 Sb., xx znění účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x) x §17 xxxx. 2 xxxxxx x. 86/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x rozhodnutí xxxxx §5 xxxx. 10 x §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 86/2002 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx-xx x souladu s xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(5) Provozovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 k tomuto xxxxxx, xxxxx povolení xxxx x souladu x xxxxxxxxx xx xxxxx povolení xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx požádat x xxxx xxxxx nebo x xxxx povolení xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx do 2 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Do doby xxxxxxxxxx x této xxxxxxx platí xxxxxxxx x rozhodnutí vydaná xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx stacionárního xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxxx do xxxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §17 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 86/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx zavedení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ovzduší xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 86/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxxx xx provozní řády xxxxx tohoto xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zjišťovat úroveň xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měřením, xx povinen provádět xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 5 xx 1. xxxxx 2013.

(9) U xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx jmenovitý xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §4 odst. 7 xx 50 XX x xxxxx, u xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxx xxxx 1. červencem 1987, xxxx xxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2015 xxxxxx emisní xxxxxx, xxxxxxxxxx emisní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx stacionární xxxxxx jednotlivě, plnit xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdrojům. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stropů v xxxxxx xxxxx dojít x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx stacionární zdroje xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x aglomeraci. Provozovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxx xxxx xxxxx xxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stropů xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 50 XX xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stacionárního xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 300 XX x xxxxxx, pro xxxxx bylo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx od 25. xxxxxx 2009 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odůvodněné xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx §11 xxxx. 10 xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxx-xx podmínky xxxxxxx x §11 xxxx. 10 splněny, zajistí xxxxxxx úřad x xxxxxx s orgánem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxx x místě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vyhrazen xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxx xxxx x krajů, xxxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxx řády xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx č. 86/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, pozbývají xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) V xxxxxxxxxxx xxxx 2013 stanoví xxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxx, x kterého xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedených x příloze č. 9 x xxxxxx xxxxxx xx kalendářní xxx 2012 xxxxxxxx xxxxxx 200&xxxx;000 Kč, x xxxxxxxxx výměru xxxxx §15 xxxx. 9 xxxxx xxxxxxxx xx skončené xxxxxxxxxx xxxxxx a záloh xx následující kalendářní xxx xxxx zálohy xx xxxxxxxx za xxx 2013 x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(13) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx kalendářní xxx 2012 xx xxxxxxxx podle §19 xxxxxx x. 86/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(14) Xxxxxx x xxxxxxx podle §20 xxxx. 3 předloží xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx kalendářní xxx 2013 x xxxxxxx do 15. xxxxxx 2014.

(15) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx paliva x xxxxxxxxxx tepelném xxxxxxx xx 10 xx 300 kW xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vytápění, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx technického xxxxx x provozu xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2016.

(16) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stacionárního xxxxxx na xxxxx xxxxxx x jmenovitém xxxxxxxx xxxxxxx xx 300 xX xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx tepla pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a který xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx instalace, xx xxxxxxx provozovat xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx stavbě xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx provozovatel povinen xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxx v §17 xxxx. 1 xxxx. x) nejpozději xx 31. xxxxx 2024.

§42

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxx emisí xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 86/2002 Sb., xx znění účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx měření xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x měření xxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 86/2002 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx činnost dohledu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx autorizace x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xxxx xxxxxxxx schváleného xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 86/2002 Sb., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle §32 xxxx. 1 písm. x) tohoto xxxxxx.

(4) Xxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 86/2002 Sb., xx znění účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 písm. d) xxxxxx xxxxxx.

(5) Pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 86/2002 Sb., ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx autorizaci podle §32 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu23) xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu23) xxxxxx podle zákona č. 86/2002 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx zákona.

§43

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx:

1. Xxxxx č. 86/2002 Sb., x xxxxxxx ovzduší x x změně některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x ochraně xxxxxxx).

2. Xxxxx č. 92/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 86/2002 Xx., x xxxxxxx ovzduší x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 521/2002 Xx.

3. Zákon č. 385/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 86/2002 Xx., o ochraně xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx č. 180/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 86/2002 Sb., x xxxxxxx ovzduší x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx o ochraně xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxx č. 483/2008 Sb., xxxxxx se xxxx zákon č. 86/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x ochraně ovzduší), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxx č. 172/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 86/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých dalších xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxx xxxxx zákona č. 521/2002 Sb., kterým se xxxx zákon x. 76/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x integrované xxxxxxxx), x xxxxx x. 86/2002 Xx., x xxxxxxx ovzduší x o xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx).

8. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 186/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 189/2006 Xx.

9. Část xxxxx xxxxxx č. 695/2004 Sb., x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů.

10. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 180/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxx elektřiny z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x podpoře xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 444/2005 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

12. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx č. 186/2006 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx stavebního xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

13. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 212/2006 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 695/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 86/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 222/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 76/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x omezování xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx.

15. Xxxx desátá xxxxxx č. 230/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 89/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 281/2009 Xx.

16. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 296/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

17. Xxxx xxxxxx zákona č. 25/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

18. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 37/2008 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 86/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 61/1997 Xx., x xxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 587/1992 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 292/2009 Xx.

19. Xxxx třicátá sedmá xxxxxx č. 124/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx trestů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony, xx xxxxx xxxxxx x. 278/2009 Xx.

20. Část xxxxxxx xxxxx zákona č. 223/2009 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pohybu xxxxxx.

21. Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22. Xxxx xxx xxxxx zákona č. 281/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx řádu, xx xxxxx xxxxxx x. 153/2010 Xx.

23. Xxxx xxxxxx zákona č. 292/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

24. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 164/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 695/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších předpisů, x zákon x. 86/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x ochraně xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 77/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 25/2008 Xx., x integrovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

26. Xxxx xxxxx zákona č. 91/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 311/2006 Xx., x pohonných xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 86/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých dalších xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 221/2011 Sb., xxxxxx se xxxx zákon č. 86/2002 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x ochraně ovzduší), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

28. Část xxxxx xxxxxx č. 288/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 86/2002 Sb., x ochraně ovzduší x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x. 13/1997 Xx., o pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29. Xxxx xxxxxxxx druhá zákona č. 375/2011 Sb., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

30. Předmět podnikání "Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx látek, xxxxxxxxx xxxxxxxx emisí skleníkových xxxxx x zpracování xxxxxxxxxxxx studií" x xxxxxxx x. 2 XXXXXXXX XXXXXX x xxxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

31. Xxxxxxxx xxxxx č. 351/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx látky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

32. Xxxxxxxx xxxxx č. 354/2002 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

33. Xxxxxxxx xxxxx č. 417/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 351/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx látky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx přípravy a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

34. Xxxxxxxx xxxxx č. 206/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx č. 354/2002 Xx., xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxx x další xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

35. Nařízení xxxxx č. 597/2006 Sb., x sledování x vyhodnocování xxxxxxx xxxxxxx.

36. Xxxxxxxx xxxxx č. 615/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stacionárních zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

37. Nařízení xxxxx č. 146/2007 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podmínkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ovzduší.

38. Xxxxxxxx xxxxx č. 372/2007 Sb., o xxxxxxxx programu xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

39. Nařízení vlády č. 475/2009 Sb., kterým se xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 615/2006 Xx., x stanovení xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

40. Xxxxxxxx vlády č. 476/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx x. 146/2007 Xx., x xxxxxxxx limitech x dalších podmínkách xxxxxxxxxxx spalovacích xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

41. Xxxxxxxx vlády č. 42/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx vlády x. 597/2006 Xx., o xxxxxxxxx a vyhodnocování xxxxxxx xxxxxxx.

42. Nařízení xxxxx č. 294/2011 Sb., kterým xx xxxx nařízení xxxxx č. 615/2006 Xx., x stanovení xxxxxxxx limitů x xxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx ovzduší.

43. Xxxxxxxx č. 553/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxx hodnoty zvláštních xxxxxxxx limitů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx regulační xxx x způsob xxxx provozování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx vypracování a xxxxxxxxxxx krajských x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x způsob x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x úrovni znečištění xxxxxxx xxxxxxxxxx.

44. Xxxxxxxx č. 42/2005 Sb., xxxxxx se xxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 553/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx imisních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podléhajících regulaci, xxxxxx xxx vypracování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x místních xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x rozsah xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ovzduší xxxxxxxxxx.

45. Xxxxxxxx č. 362/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zápachem x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

46. Xxxxxxxx č. 199/2011 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x hlediska ochrany xxxxxxx.

47. Vyhláška č. 13/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdroje x hlediska xxxxxxx xxxxxxx.

48. Vyhláška č. 205/2009 Sb., x zjišťování xxxxx xx stacionárních xxxxxx x x provedení xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x ochraně xxxxxxx.

49. Xxxxxxxx č. 279/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx emisím xxxxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

50. Xxxxxxxx č. 373/2009 Sb., kterou xx xxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x. 553/2002 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x rozsah xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

51. Vyhláška č. 17/2010 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx č. 205/2009 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

52. Vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních xxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx emitujících x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx látky.

53. Xxxxxxxx č. 257/2011 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 337/2010 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podmínkách xxxxxxx xxxxxxxxx stacionárních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx těkavé xxxxxxxxx látky a x způsobu nakládání x výrobky obsahujícími xxxxxx organické látky.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§44

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2012, x xxxxxxxx ustanovení

a) §11 xxxx. 5 x §15 xxxx. 1 až 5 x 7 až 14, xxxxx nabývají xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2013,

x) §15 xxxx. 6, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2017,

c) xxxxx I přílohy č. 10 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014,

x) xxxx 1.5. xxxxx B přílohy č. 4, xxxxx nabývá účinnosti xxxx 7. xxxxx 2013.

Xxxxxxx x. r.
Klaus x. r.
Nečas v. x.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxx č. 201/2012 Xx.

Xxxxxx limity x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx překročení za xxxxxxxxxx rok

1. Xxxxxx xxxxxx vyhlášené xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx překročení

Znečišťující xxxxx
Xxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx počet xxxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx
1 hodina
350 μx.x-3
24
Xxxx xxxxxxxx
24 hodin
125 μx.x-3
3
Xxxx dusičitý
1 xxxxxx
200 μx.x-3
18
Xxxx xxxxxxxx
1 xxxxxxxxxx xxx
40 μx.x-3
0
Xxxx uhelnatý
maximální xxxxx osmihodinový průměr1)
10 xx.x-3
0
Xxxxxx
1 kalendářní rok
5 μx.x-3
0
Xxxxxxx PM10
24 hodin
50 μx.x-3
35
XxxxxxxXX10
1 xxxxxxxxxx rok
40 μx.x-3
0
Xxxxxxx XX2,5
1 xxxxxxxxxx xxx
20 μg.m-3
0
Olovo
1 kalendářní xxx
0,5 μx.x-3
0

Xxxxxxxx:

1) Maximální xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hodinu. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx přiřadí ke xxx, ve xxxxxx xxxxx, to jest xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 17:00 xxxxxxxxxx dne x 01:00 xxxxxx xxx. Xxxxxxxx výpočet xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx 16:00 xx 24:00 hodin.

2. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx
Xxxx siřičitý
kalendářní xxx x xxxxx xxxxxx (1. xxxxx - 31. xxxxxx)
20 μx.x-3
Xxxxx dusíku1)
1 xxxxxxxxxx xxx
30 μx.x-3

Xxxxxxxx:

1) Xxxxxx xxxxxxxxxx poměrů (xxxx) xxxxx dusnatého x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jednotkách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dusičitého.

3. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx obsah xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx XX10 x xxxxxxx xxx xxxxxxx zdraví xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx
Xxxxx
1 kalendářní xxx
6 xx.x-3
Xxxxxxx
1 kalendářní xxx
5 xx.x-3
Xxxx
1 xxxxxxxxxx xxx
20 xx.x-3
Xxxxx(x)xxxxx
1 xxxxxxxxxx xxx
1 xx.x-3

4. Imisní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxx xxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxx limit
Maximální xxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx xxxx1)
xxxxxxxxx denní xxxxxxxxxxxx xxxxxx2)
120 μx.x-3
253)
Xxxxxxx vegetace4)
AOT405)
18 000 μx.x-3.x6)
0

Xxxxxxxx:

1) Plnění imisního xxxxxx se vyhodnocuje xx xxxxxxx průměru xx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

2) Maximální xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx koncentrace xx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx průměr je xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx, to xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx během xxxxxxx 17:00 předešlého xxx x 01:00 xxxxxx xxx. Poslední xxxxxxx xxx daný xxx xx provede xxx xxxxxxx od 16:00 xx 24:00 xxxxx.

3) X xxxxxxx xxxxxxxx imisního xxxxxx xxx xxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxx x xxxx xxxx aglomeraci je xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se vyhodnocuje xx xxxxxxx xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxxx xxx.

5) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx AOT40 xxxxxxx xxxxxx rozdílů xxxx xxxxxxxxx koncentrací xxxxx xxx 80 µx.x-3 (= 40 xxx) x xxxxxxxx 80 µx.x-3 x xxxx periodě xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx den xxxx 08:00 x 20:00 SEČ, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnot x letním období (1. května - 31. července).

6) X xxxxxxx xxxxxxxx imisního xxxxxx x xxxx xxxx aglomeraci ve xxxx 18&xxxx;000 µx.x-3.x xx xxxxx usilovat x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 6&xxxx;000 µx.x-3.x.

Příloha č. 2 x xxxxxx č. 201/2012 Sb.

Vyjmenované xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx:

1. Xxxxxxx A - xx vyžadována xxxxxxxxxx xxxxxx podle §11 xxxx. 8

2. Xxxxxxx X - xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 4

3. Xxxxxxx X - xx xxxxxxxxx xxxxxxxx řád jako xxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. x)

xxx

X

X

X

XXXXXXXXXX - XXXXXXXXX PALIV

1.1.

Spalování xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx než 0,3 XX do 5 XX xxxxxx

x

x*)

1.1.

Xxxxxxxxx paliv x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelném xxxxxxx xxxx xxx 5 XX

x

x

x

1.2.

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx více xxx 0,3 XX xx 5 XX xxxxxx

x

1.2.

Xxxxxxxxx xxxxx v pístových xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx než 5 XX

x

x

x

1.3.

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x celkovém xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx 0,3 XX xx 5 XX včetně

x

1.3.

Spalování xxxxx x plynových xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příkonu více xxx 5 XX

x

x

x

1.4.

Xxxxxxxxx xxxxx xx spalovacích xxxxxxxxxxxxx zdrojích o xxxxxxxx jmenovitém xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx 0,3 xx 5 MW včetně, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx

x

1.4.

Xxxxxxxxx xxxxx ve spalovacích xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelném xxxxxxx xxxx než 5 XX, které xxxxxx xxxxxxx pod xxxxx kódem

x

x*)

x

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ XXXXXX, NAKLÁDÁNÍ X XXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXX

2.1.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx spalovnách

x

x

x

2.2.

Skládky, xxxxx xxxxxxxxx více než 10 x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kapacitu xxxxx xxx 25 000 x

x

x

2.3.

Xxxxxxxxxxx x zařízení xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 10 x xxxx větší xx xxxxx zakládku xxxx větší než 150 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ročně

x

2.4.

Biodegradační x xxxxxxxxxxxxx zařízení

x

2.5.

Sanační xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx ropných x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx zemin) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 1 x VOC xxxxxx xx xxx

x

2.6.

Xxxxxxxx odpadních xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vody x xxxxxxxx xxxxxx než 50 x3 za xxx

x

2.7.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro 10&xxxx;000 x více ekvivalentních xxxxxxxx

XXXXXXXXXX - XXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

3.1.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx přímých xxxxxxxxxx xxxxxx (s xxxxxxxxx) xxxxx neuvedené x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx od více xxx 0,3 XX xx 5 XX xxxxxx

x

3.1.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 5 MW

x

x*)

x

3.2.

Rozmrazovny x přímým xxxxxxxxx xxxxxxx

x

x

Xxxxxxx a úprava xxxx, briketárny

3.3.

Třídění x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

x

x

3.4.

Xxxxxxx xxxxxx uhlí (xxxxxxxxxx, nízkoteplotní xxxxxxxxxxx, xxxxxx)

x

x

x

Xxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx

3.5.1.

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x

x

x

3.5.2.

Xxxxxxxx uhelné vsázky

x

x

x

3.5.3.

Koksování

x

x

x

3.5.4.

Vytlačování xxxxx

x

x

x

3.5.5.

Xxxxxxx xxxxx

x

x

x

3.5.6.

Xxxxxxxx xxxxx

x

x

x

Xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx x olejů

3.6.

Zplyňování xxxx xxxxxxxxxxxx uhlí, xxxxxx nebo rafinace xxxxx, minerálních xxxxx xxxx pyrolýzních xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx plynů

x

x

x

3.7.

Výroba xxxxxxxx

x

XXXXXX A XXXXXXXXXX XXXX A XXXXXX

Xxxxxxx xxxx slinování kovové xxxx, včetně xxxxxxxxx xxxx

4.1.1.

Xxxxxxxx vsázky

x

x

x

4.1.2.

Spékací xxxx xxxxxxxxxx

x

x

x

4.1.3.

Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx, mletí, xxxxxxx)

x

x

x

4.1.4.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx, xxxxxx, peletizace)

x

x

x

Výroba xxxxxx

4.2.1.

Xxxxxxx x manipulace s xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x

x

x

4.2.2.

Xxxxxxxx (xxxxxx xxx)

x

x

x

4.2.3.

Xxxxxxxx xxxxx

x

x

Xxxxxx xxxxx

4.3.1.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx produktem

x

x

x

4.3.2.

Nístějové xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x

x

x

4.3.3.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x

x

x

4.3.4.

Xxxxxxxxxx obloukové xxxx

x

x

x

4.3.5.

Xxxxxxx pece

x

x

x

4.3.6.

Elektrické xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kapacitou více xxx 2,5 t xx xxxxxx

x

x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

4.4.

Xxxxxxxx xx xxxxx a xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx projektované xxxxxxxx xx 10 x včetně xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x

4.4.

Xxxxxxxx xx xxxxx a xx studena, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kapacitě více xxx 10 x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x

x

4.5.

Xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx x pece xx tepelné xxxxxxxxxx x celkovým projektovaným xxxxxxxx xxxxxxx xx 1 MW xx 5 MW xxxxxx

x

4.5.

Xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx x xxxx na xxxxxxx zpracování x xxxxxxxx projektovaným xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 5 XX

x

x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxx železa)

4.6.1.

Doprava x xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx produktem

x

x

x

4.6.2.

Žíhací x xxxxxx xxxx

x

x

4.6.3.

Xxxxxx x elektrické obloukové xxxx

x

x

x

4.6.4.

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x

x

4.6.5.

Xxxxxxxx

x

x

x

4.6.6.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx paliva

x

x

4.6.7.

Tavení x xxxxxxxxx pecích - xxxxxx paliva

x

x

Metalurgie neželezných xxxx

4.7.

Xxxxxx rud neželezných xxxx

x

x

Xxxxxx nebo tavení xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

4.8.1.

Xxxxxxx a manipulace xx vsázkou xxxx xxxxxxxxx

x

4.8.2.

Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx neželezných xxxx

x

x

4.9.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hliníku

x

x

4.10.

Tavení x xxxxxxxx neželezných kovů x jejich slitin x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 50 xx xx xxx

x

x

4.11.

Xxxxxxxxxx hliníku xxxxxxxxxx

x

x

Xxxxxxxxx xxxxxx kovů a xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx předmětů x xxxxxx xxxxxxxxxx

4.12.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxx x xxxxxx nekovových xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx objemu xxxxx xx 30 x3 xxxxxx (xxxxx xxxxxxx), procesy xxx xxxxxxx lázní

4.12.

Povrchová úprava xxxx x plastů x xxxxxx nekovových xxxxxxxx x celkovou xxxxxxxxxxxxx kapacitou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 30 x3 (vyjma xxxxxxx)

x

4.13.

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyšším xxx 100 kW

x

4.14.

Svařování xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx elektrickým xxxxxxxx 1&xxxx;000 kW xxxx xxxxxx

x

4.15.

Xxxxxxxx ochranných xxxxxxx x roztavených kovů x celkovou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 t xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxx

x

4.16.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx kovů - xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx projektovanou xxxxxxxxx xxxxx než 1 x xxxxxxxx oceli xx xxxxxx

x

x

4.17.

Xxxxxx pokovování xxxxxx

x

x

XXXXXXXXXX NEROSTNÝCH SUROVIN

Výroba xxxxxxxxxxxxx slínku, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zpracování produktů xxxxxxxx

5.1.1.

Xxxxxxxxxx se surovinou x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x expedice

x

x

x

5.1.2.

Výroba xxxxxxxxxxxxx slínku v xxxxxxxxx pecích

x

x

x

5.1.3.

Ostatní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výrobu xxxxxxx

x

x

x

5.1.4.

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx pecích

x

x

x

5.1.5.

Výroba xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx pecích

x

x

x

5.1.6.

Pece xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x

x

x

5.1.7.

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx žáruvzdorných xxxxxxx x xxxxxxx x rotačních xxxxxx

x

x

x

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx azbest

5.2.

Výroba xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x

x

Xxxxxx xxxx, xxxxxx skleněných xxxxxx

5.3.

Xxxxxx xxxx, vláken, sklářských xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxx bižuterní xxxxxxxxxx

x

x

5.4.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x použitím xxxxxxxxxxx xxxxx

x

x

5.5.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx, mačkání, tavení x polotovarů nebo xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx) o xxxxxxx projektované xxxxxxxx xxxxx než 5 x zpracované xxxxxxxx xxxxxxxx ročně

x

x

5.6.

Chemické leštění xxxx

x

x

Xxxxxx nerostných xxxxxxxxx, xxxxxx výroby nerostných xxxxxx

5.7.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx bazických xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, křemence apod.

x

x

5.8.

Tavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x

x

5.9.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojiv

x

x

Výroba xxxxxxxxxxx xxxxxxx

5.10.

Xxxxxx keramických xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx tvárnic, obkládaček, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx od 5 x xx den xx 75 x xx xxx včetně

x

5.10.

Výroba xxxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx tašek, xxxxx, žáruvzdorných xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 75 x xx den

x

x

Výroba xxxxxxxxxx xxxx, těžba a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

5.11.

Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx paliv xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx kamene, xxxxx xxxx xxxxxx nerostných xxxxxxx (xxxxxxxxx těžba, xxxxxx, xxxxxxx, bagrování, xxxxxxx, drcení x xxxxxxx), xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx stavebních xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyšší xxx 25 m3 za xxx.

x

x

5.14.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx živic, xxxxxxxxx živičných povrchů

x

x

CHEMICKÝ XXXXXXX

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx látek x xxxxxxx x jejich xxxxxxx

6.1.

Xxxxxx 1,2-xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x

x

6.2.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (1-chlor-2,3-epoxypropanu) x xxxxxxxxxxxxx (1-xxxxx-2-xxxxxxx)

x

x

6.3.

Xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

x

x

6.4.

Xxxxxx polyvinylchloridu

x

x

6.5.

Výroba xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx polymerů x kompozitů, x xxxxxxxx výroby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jiným xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 100 t xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organických rozpouštědel 0,6 t xx xxx nebo xxxxx

x

x

6.5.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyšší než 10 xxx xx xxx

x

6.6.

Xxxxxx a zpracování xxxxxxx

x

x

6.7.

Xxxxxx gumárenských xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x

x

6. 8.

Xxxxxxxxxx xxxxx

x

x

6.9.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx polystyrenu

6.10.

Výroba xxxxxxxxx xxxxxx metodou

x

Výroba xxxxxxxxxxxxx xxxxx

6.11.

Xxxxxx chloru

x

x

6.12.

Výroba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x

x

6.13.

Xxxxxx xxxx (Xxxxxxx xxxxxx)

x

x

6.14.

Xxxxxx kapalného xxxxx xxxxxxxxxx

x

x

6.15.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x

x

6.16.

Xxxxxx xxxxxxxx

x

x

6.17.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejích solí

x

x

6.18.

Výroba xxxxxx

x

x

6.19.

Xxxxxx základních prostředků xx xxxxxxx xxxxxxx x biocidů

x

x

6.20.

Výroba xxxxxxxx x celkovou projektovanou xxxxxxxxx xxxxx produkce 10 x nebo xxxxx

x

6.20.

Xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kapacitou xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 10 x

x

x

6.21.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

x

x

6.22.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

x

x

6.23.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x

x

Xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

6.24.

Xxxxx rafinerie, xxxxxx x xxxxxxxxxx petrochemických xxxxxxx

x

x

6.25.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x kapalných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx látek o xxxxxx xxxxxx xxx 1&xxxx;000 x3 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx objemem výtoče xxxxxx než 10&xxxx;000 x3 x xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx)

x

XXXXXXXXXXXXX, DŘEVOZPRACUJÍCÍ X XXXXXXX XXXXXXX

7.1.

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx větší xxx 50 x xxxxx

7.2.

Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx krmiv x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx surovin x celkové projektované xxxxxxxx 75 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx

7.3.

Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (s xxxxxxxx xxxxx) o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 50 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx

7.4.

Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx mléka, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx 200 t xxxxx (x xxxxxxx xx xxx)

7.5.

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx projektované kapacitě xxxxx xxx 1 x za den

7.6.

Udírny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zpracování xxxx než 1 x xxxxxxx xxxxx

x

7.7.

Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx 7.8., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 150 m3 xxxx xxxxx xx rok

x

7.8.

Výroba xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x XXX xxxxx

x

x

x

7.9.

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

x

x

7.10.

Xxxxxx papíru a xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx kód 7.9.

x

x

7.11.

Xxxxxxxxxx (xxxxxxx jako praní, xxxxxx, mercerace) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; technologická linka, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx 1 x xx xxx xx 10 x xx xxx xxxxxx

7.11.

Xxxxxxxxxx (operace xxxx xxxxx, bělení, xxxxxxxxx) nebo xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxx projektovaná xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je větší xxx 10 t xx xxx

x

x

7.12.

Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jejíž celková xxxxxxxxxxxx zpracovatelská xxxxxxxx xx 12 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx menší

7.12.

Vydělávání xxxx x xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx celková xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kapacita xx větší xxx 12 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x

x

7.13.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x

x

7.14.

Xxxxxxxx xx výrobu xxxxxx (vysokoteplotní xxxxxxxxxxx xxxx) nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x

x

7.15.

Xxxxxxxxxx x zařízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx

x

x

7.16.

Xxxxxxxxxxx asanační xxxxxxxx

x

7.17.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve fluidní xxxxxx

x

x

XXXXX HOSPODÁŘSKÝCH XXXXXX

8.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx 5 t včetně

x

POUŽITÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

9.1.

Xxxxx x xxxxxxxx projektovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,6 x xx xxx xxxx xxxxx

x

9.2.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x celkovou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,6 x xx xxx xxxx xxxxx

x

9.3.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,6 x xx xxx xxxx větší

x

9.4.

Knihtisk s xxxxxxxx projektovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,6 x xx rok xxxx xxxxx

x

9.5.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx látek, které xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, mutagenní x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx projektovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,01 x za xxx xxxx větší; xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jako halogenované, x celkovou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,1 t za xxx nebo xxxxx

x

9.6.

Xxxxxxxxxxx x čištění xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx organických xxxxx, xxxxx xxxxxx uvedeny xxx kódem 9.5., x xxxxxxxx projektovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozpouštědel 0,6 t xx xxx xxxx xxxxx

x

9.7.

Xxxxxxxx xxxxxxx

x

9.8.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nanášení, xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx pod xxxx 9.9. až 9.14., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organických xxxxxxxxxxxx 0,6 x xx xxx nebo xxxxx

x

9.9.

Xxxxxx xxxxxxxxx povrchů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřebou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,6 x xx xxx xxxx xxxxx

x

9.10.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - opravárenství s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřebou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,5 x xx rok xxxx xxxxx a xxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřebou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx menší xxx 15 x xx rok

x

9.11.

Nanášení práškových xxxxxx

x

9.12.

Xxxxxx kůže x xxxxxxxx projektovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,6 x za xxx xxxx xxxxx

x

9.13.

Xxxxxx xxxx x xxxxxx

x

9.14.

Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x kolejových xxxxxxx x xxxxxxxx projektovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 15 t xx xxx nebo větší

x

9.15.

Navalování xxxxxxxxxx drátů x xxxxxxxx projektovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozpouštědel 0,6 x xx rok xxxx xxxxx

x

9.16.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,6 x xx xxx nebo xxxxx

x

9.17.

Xxxxxxxxxx dřeva s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,6 x xx xxx xxxx větší

x

9.18.

Laminování xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx projektovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozpouštědel 0,6 x xx xxx xxxx xxxxx

x

9.19.

Xxxxxx kompozitů xx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx polyesterových xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 0,6 t xx rok xxxx xxxxx

x

9.20.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx materiálů a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozpouštědel 10 x za xxx xxxx xxxxx

x

9.21.

Xxxxxx obuvi x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,6 x za xxx xxxx větší

x

9.22.

Výroba xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x

9.23.

Xxxxxxxxxx kaučuku, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 5 x za xxx xxxx větší

x

9.24.

Extrakce x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů x xxxxxxxxxxx xxxx

x

XXXXXXXXX X XXXXXXXX

10.1.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx benzinu

x

10.2.

Čerpací stanice x xxxxxxxx xx xxxxxxx x skladování xxxxxxx

x

XXXXXXX XXXXXX

11.1.

xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx**) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 5 x

x

x

11.2.

xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx roční xxxxx**) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 8 x

x

x

11.3.

xxxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxx xxxxx**) oxidů dusíku xxxxxxxxxxx xxxx XX2 xxxxxxxxxx 5 x

x

x

11.4.

xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx**) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 1 x

x

x

11.5.

xxxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxx xxxxx**) xxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 x

x

x

11.6.

xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx roční xxxxx**) sulfanu xxxxxxxxxx 0,1 x

x

x

11.7.

xxxxxxxxxxx zdroje, xxxxxxx xxxxx xxxxx**) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 1 x

x

x

11.8.

xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx**) xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 0,4 x (vyjádřeno jako XXx)

x

x

11.9.

xxxxxxxxxxx zdroje, xxxxxxx xxxxx xxxxx**) fluoru x jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 0,1 x (xxxxxxxxx xxxx XX)

x

x

*) xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

**) roční xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxx č. 201/2012 Xx.

Xxxxxx zón x xxxxxxxxxx

Xxxx/Xxxxxxxxxx
Xxx xxxx/xxxxxxxxxx*)
Xxxxxxxxxx Xxxxx
XX01
Xxxx Xxxxxxx Xxxxx
XX02
Xxxx Xxxxxxxxx
XX03
Xxxx Xxxxxxxxxxx
XX04
Xxxx Xxxxxxxxxxxx
XX05
Xxxx Xxxxxxxxxx
XX06X
Xxxxxxxxxx Brno
CZ06A**)
Zóna Střední Xxxxxx
XX07
Xxxx Moravskoslezsko
CZ08Z
Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek
CZ08A***)

Poznámky:

*) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve sdělení Xxxxxxx statistického xxxxx xxxxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx dne 29. xxxxx 2004 xxx xxxxxx 228, xxxxxxxxx x xxxxxxx XXXX 2. X xxxxxxx, xx xx z xxxxxxx XXXX 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx aglomerace, xxxx xxxx označeny xxxxxxx xx uvedeného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "X" a "X".

**) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx s územím xxxxxx Srno-město x xx xxxxxxxxxx NUTS xxxxx CZ0622.

***) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x územím okresů Xxxxxxx - xxxxx, Xxxxxxx x Frýdek - Místek x xx xxxxxxxxxx NUTS xxxx CZ0806, XX0803 x XX0802.

Xxxxxxx č. 4 x zákonu č. 201/2012 Xx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měření xxxxx znečišťujících látek, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx specifické emisní xxxxxx, a stacionárních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x rozsah xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látek a xxxxxxxxxx parametrů

Část X - Jednorázové měření xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx nejsou xxxxxxxxx specifické emisní xxxxxx

X stacionárních xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroj, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 50 XX x xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 150 t xxxxxxxxxx denně xxx xxxxxxx rudy nebo xxxxxxxxxx a xxx 30 t xxxxxxxxxx xxxxx pro pražení xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx kyslíkem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 2,5 t/hod,

d) xxxxxxxx železných xxxx x xxxxxxxxxxxxx výrobní xxxxxxxxx xxx 20 x/xxx,

x) výroba xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kovů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nad 20 x/xxx,

x) výroba cementářského xxxxxx x rotačních xxxxxx x projektovanou xxxxxxx xxxxxxxxx nad 500 x/xxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx znečišťování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx

x) xxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx vyjádřené jako xxxxxxx, rtuť a xxxx xxxxxxxxxx vyjádřené xxxx rtuť, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) XXXX x XXXX v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádřených xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx součin xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx individuálního xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ekvivalentu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx,

x) polychlorovaných xxxxxxxx, x to xxxxxxxxxxxx kongenery v xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem; emise xx xxxxxxx jako xxxxxxx hmotnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) benzo(b)fluoranten, xxxxx(x)xxxxx, xxxxxx(1,2,3-x,x)xxxxx, xxxxx(x)xxxxxxxxxx.

Xxxx X - Xxxxxxxxxxx měření xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx měření xxxxx xxxxxxx

1.1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx tepelném xxxxxxx 50 MW a xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, oxidy dusíku xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x oxid xxxxxxxx,

1.2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 7 nebo 8 xx 100 XX x xxxxx xxx tuhé xxxxxxxxxxxx xxxxx, oxid siřičitý, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx oxid xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

1.3. xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx výroba xxxxx x xxxxxx xxxxxxx (xxx 5.1.1. xx 5.1.6. x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x oxidy xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxxx pokud jejich xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx 15 kg/h,

1.4. stacionární xxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpouštědla (xxx 9.1. až 9.24. x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx), xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx emisí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx celkového xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx parametrech 10 xx,

1.5. xxxxxxxxxxx xxxxx xx výrobu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx výduchu xxxxxx, x dále xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

1.6. xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx odpad, xxx oxidy dusíku xxxxxxxxx xxxx oxid xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx sloučeniny xxxxxx vyjádřené xxxx xxxxxxxxxxx, plynné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxx siřičitý xxxx

1.7 xxxxxxxxxxx zdroj xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxxx limitu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx plynu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx hmotnostní xxx překračuje při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odpovídající specifickému xxxxxxxx limitu hodnoty

a) 200 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látek,

b) 1000 x xxxxx siřičitého,

c) 4 x chloru x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx chloru xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fluoru xxxxxxxxxxx xxxx fluor,

e) 200 x oxidů xxxxxx vyjádřených xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) 10 x těkavých organických xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uhlík,

g) 1 x xxxxxxx,

x) 50 x xxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxx 1.1. xx xxxxxxxxxx xx spalovací xxxxxxxxxxx xxxxxx o jmenovitém xxxxxxxx xxxxxxx 50 XX a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx jmenovitý xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 100 MW, a xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx energie, x jejichž xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxx 300 xxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látek x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1.1. x 1.2. xx xxxxxxxxxx xx spalovací xxxxxxxxxxx xxxxxx spalující xxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxx 1.1. xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 100 MW xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx spálením xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx vyšší xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obsahu, x xxxx x xxxxxxx emisí xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spalující xxxxxxx kapalné xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaručuje xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx překročen xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vybaven xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Kontinuální xxxxxx xxxxx podle xxxx 1.2. se xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxx, xx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x ekonomickým xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx měření xxxxx.

4. Od xxxxxxxxxxxxx xxxxxx plynných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fluorovodík xxxxx xxxx 1.6. této xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx čištění xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx anorganických xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx se emise xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx ověřují jednorázovým xxxxxxx xxxxx.

5. Od xxxxxxxxxxxxx měření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sloučenin xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sloučenin xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx x oxidu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1.6. této xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, upustit, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx znečišťování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx emisní xxxxxx. X takovém xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx znečišťujících xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měřením xxxxx.

6. Vedle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x případě xxxxxxxxx zpracování xxxxxx xxxxxxxx parametry xxxxxxx, x to teploty xxxxxx v blízkosti xxxxxxx xxxxx nebo x jiném xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx komory xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx provozu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, tlaku, xxxxxxx a vlhkosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vodních xxx xx nevyžaduje x xxxxxxxxx, xxx xx vzorek xxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Příloha x. 5 x xxxxxx x. 201/2012 Sb.

Obsah xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx

- xxxxxxxx x xxx xxxx, xxxxx xxxxxxx, příslušné xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx a další xxxxx, např. xxxxxxx xxxxxxxx x lokace xxxx (včetně mapy),

- xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, umístění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx, xxxxxxxxxxx souřadnice),

- xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx ochranu,

- xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (x km2) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a adresy xxxx odpovědných za xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) Analýza xxxxxxx

- xxxxxx xxxxxxxxxx zjištěné x předchozích letech, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx vývoje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx (x/xxx),

- xxxxx významných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx doplněný xxxxxx xxxxxxxxxxxx vyznačením,

- xxxxxxxxx o znečištění xxxxxxx přenášeném x xxxxxxxx xxxxxxx.

x) Podrobnosti x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

- xxxxxxxx přijatá před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, regionální, národní x xxxxxxxxxxx úrovni, xxxxx mají xxxxx x xxxx zóně x xxxxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx navrhovaných xxxxxxxx,

- xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x lhůty x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx území xxxxx; x xxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx vybranou skupinu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu a xxx xxxxxxxx dopravu,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx limitu, x xxxxxxx bude xxxxxxx xxxx postupovat xxxxx §13 xxxx. 1,

- xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x dosažení xxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx informací.

Xxxxxxx x. 6 x zákonu č. 201/2012 Xx.

Xxxxxxx situace x xxxxxxxx jejich xxxxxx a xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnota xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx PM10

Informativní xxxxxxx xxxxxxx pro oxid xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx koncentrace x xxxxxxxxx 250 μx.x-3 xx xxxx průměrování xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx 200 μx.x-3 xx xxxx průměrování xxxxx hodiny a xxx xxxxxxx PM10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 100 μx.x-3 xx xxxx xxxxxxxxxxx dvanácti hodin.

Informativní xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx xx jedné xxxxxx lokalitě, není-li xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx znečištění x oblasti xxxxxxxxx 100 xx2 xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx průměrná xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hodnotu 250 μx.x-3 xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx hodinách,

b) hodinová xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oxidu xxxxxxxxxx xxxxxxx 200 μx.x-3 xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) hodnota xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx koncentrace částic XX10 xxxxxxx 100 μx.x-3, x to xxxxxxx na polovině xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx 100 xx2, xxxx xx xxxx měřicích xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx úroveň xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx dvě xxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxx xx xx xxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podmínek x xxxxxx xxxxxxx xxxxx následujících 24 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pod xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx konkrétní xxxxx x rámci xxxx nebo xxxxxxxxxx xx stanoven xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Regulační prahové xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx XX10

Xxxxxxxxx xxxxxxx hodnota xxx xxxx siřičitý xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 500 μx.x-3 xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx hodiny, xxx oxid xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 400 μx.x-3 xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx částice XX10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o velikosti 150 μx.x-3 xx xxxx xxxxxxxxxxx dvanácti xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx považována xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx 100 xx2, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx právě xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 500 μx.x-3 xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oxidu xxxxxxxxxx hodnotu 400 μx.x-3 ve třech xx xxxx následujících xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx částic XX10 xxxxxxx 150 μx.x-3,

x zároveň se xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx meteorologických podmínek x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 24 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X případě, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx 100 km2 xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 500 μx.x-3 xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx průměrná xxxxxxxxxxx oxidu xxxxxxxxxx xxxxxxx 400 μg.m-3 xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xx xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx informuje obdobně xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty.

Seznam xxxxxxxx lokalit x xxxxxx reprezentativnost pro xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx zóny xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xx Věstníku Ministerstva xxxxxxxxx prostředí.

3. Xxxxxxxxxxxx x varovná xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx x velikosti 180 μx.x-3 za xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx považována xx xxxxxxxxxxx x případě, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx lokalitě xxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx 100 xx2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx hodnotu 180 μx.x-3.

Xxxxxxx prahová xxxxxxx pro troposférický xxxx xxxxxxxx hodnotě xxxx koncentrace x xxxxxxxxx 240 μx.x-3 xx xxxx průměrování xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx překročenou x xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx měřicí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx minimálně 100 xx2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ozonu xxxxxxx 240 μx.x-3.

4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx odvolá, xxxxx xx žádné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx znečištění v xxxxxxx xxxxxxxxx 100 xx2 xxxx naměřená xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx příslušná xxxxxxx hodnota, přičemž xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx alespoň 12 xxxxx a xx xxxxxxx meteorologické xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 24 hodin xxxxxxxxx opětovné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx prahové xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx 12 xxxxx xx xxxxxxxx xx xx 3 xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx situaci a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 24 hodin xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, regulační xxxx xxxxxxx prahové xxxxxxx.

Xxxxxxx č. 7 x xxxxxx x. 201/2012 Sb.

Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. x) obsahuje

1.1. Jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, právní xxxxx x sídlo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx k xxxxx oprávněné v xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx identifikační xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zpracování xxxxxx také xxxxx xxxxxxx xxxxx autorizované xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zpracováním xxxxxx.

1.2. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxx právních předpisů, xxxxx souvisí s xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx stacionárních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dané xxxxxxxxxx4), xxxxxx specifikace xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

1.3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x povolení xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx dokumentaci, xxxxx umožní posoudit xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx obsahuje zejména

a) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx stavby, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx projektu,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, které xxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx označení xxxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx technické xxxxxxxxx, specifikace hořáků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx typy, xxxxxxx, xxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje,

e) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx paliv a xxxxxx) x xxxxxx xxxxxxx nakládání s xxxx.

1.4. Xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx během provozu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx uvést xxxxxxxxxxxx látky, xxxxx xxxxx způsobovat xxxxxxx xxxx. U xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

1.5. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x počtu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

1.6. X žádosti xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x ve xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

1.7. Xxxxx xxxxxxxxxx řádu, x xxxxxxx že xx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxx zpracovat xxxxxxxx xxx.

1.8. Návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx jedná o xxxxxx stacionárního xxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3.

Xxxxxxx x. 8 x zákonu x. 201/2012 Xx.

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x nízkoemisních xxxxxx xx xxxxxxxxxx na

a) xxxxxxxx xxxxxxx29),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x řešení xxxxxxxxx xxxxxxxx30) xxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx31), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, svozu dřeva xx živelní pohromě, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx odstranění xxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx, označená xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vojenská xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x XXXX,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx zapsaná x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx platný xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx údržbou, xxxxxxxx x výstavbou pozemních xxxxxxxxxx nebo drah, xxxxxxxxx xxxxxxxx, elektroenergetických xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx x vodárenských xxxxxxxx,

x) vozidla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu,

j) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx soustav xxxxxxxxxx xxxxxxxx energií, xxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sítí ve xxxxxxxx zájmu,

k) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx32),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x plynných xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x školských zařízení.

Xxxxxxx č. 9 x xxxxxx x. 201/2012 Xx.

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx emisí

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zpoplatnění a xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (v Xx/x)

2013 xx 2016

2017

2018

2019

2020

2021 x xxxx

XXX

4&xxxx;200

6&xxxx;300

8&xxxx;400

10&xxxx;500

12&xxxx;600

14&xxxx;700

XX2

1&xxxx;350

2&xxxx;100

2&xxxx;800

3&xxxx;500

4&xxxx;200

4&xxxx;900

XXx

1&xxxx;100

1&xxxx;700

2&xxxx;200

2&xxxx;800

3&xxxx;300

3&xxxx;900

XXX

2&xxxx;700

4&xxxx;200

5&xxxx;600

7&xxxx;000

8&xxxx;400

9&xxxx;800

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vztažené x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx emisního xxxxxx

&xx; 50 %

50 - 60 %

&xx; 60 - 70 %

&xx; 70 - 80 %

&xx; 80 - 90 %

> 90 %

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Příloha č. 10 x xxxxxx x. 201/2012 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 300 xX x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx výrobků xx xxx

Xxxx I.

1. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx zdroj tepla xxx teplovodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2017

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xX)

Xxxxx hodnoty emisí1)

CO

TOC2),3)

TZL

mg.m-3

Ruční

Biologické

≤65

5 000

150

150

>65 xx 187

2&xxxx;500

100

150

&xx;187 xx 300

1&xxxx;200

100

150

Xxxxxxx

≤65

5&xxxx;000

150

125

&xx;65 xx 187

2&xxxx;500

100

125

&xx;187 xx 300

1&xxxx;200

100

125

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

≤65

3&xxxx;000

100

150

&xx;65 xx 187

2&xxxx;500

80

150

&xx;187 xx 300

1&xxxx;200

80

150

Xxxxxxx

≤65

3&xxxx;000

100

125

&xx;65 xx 187

2&xxxx;500

80

125

&xx;187 xx 300

1&xxxx;200

80

125

1) Xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx 273,15 K, xxxxx 101,325 xXx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 10 %; xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroje, xxxxxx xxx připojení xx teplovodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx kyslíku 13 %.

2) XXX = xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx látek x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jako celkový xxxxx.

3) Xxxxxxxxxx se xx sálavé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, určené xxx připojení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ústředního xxxxxxxx x x xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx.

2. Požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx kapalná nebo xxxxxx paliva x xxxxxxxxxx xxxxxxxx příkonu 300 kW x xxxxxx, který xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx použijí do 31. xxxxxxxx 2017

Xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxx zdroje

Mezní xxxxxxx xxxxx1)

XXx

XX

xx.x-3

Xxxxxxx

xxxxx

130

100

Xxxxxx

xxxxx

120

100

xxxxxxx spalovací motory

500

650

plynové xxxxxxx

350

100

1) Xxxxxxxx xx x suchým xxxxxxxx, xxxxxxx 273,1 X, xxxxx 101,325 xXx x k referenčnímu xxxxxx xxxxxxx 3 % x případě xxxxx, 5 % x xxxxxxx pístových xxxxxxxxxxx xxxxxx a 15 % x xxxxxxx xxxxxxxxx turbín.

Část XX.

1. Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx pevná paliva, xxxxx xxxxxx jako xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2018 xx 31. xxxxxxxx 2019

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xX)

Xxxxx hodnoty emisí1)

CO

TOC3),4)

TZL

mg.m-3

Ruční

Biologické/ xxxxxxx

≤300

1&xxxx;2002)

50

75

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx/ fosilní

≤300

1 000

30

60

1) Xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx 273,15 X, tlaku 101,325 xXx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 10 %; pro xxxxxx spalovací xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxx xx teplovodní xxxxxxxx ústředního xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xx hodnoty xxxxxxxx x referenčnímu xxxxxx xxxxxxx 13 %.

&xxxx;2) Xxx sálavé spalovací xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx soustavu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mezní xxxxxxx xxxxx 1 500 xx.x-3.

3) XXX = celkový xxxxxxxxx xxxxx, kterým se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx organických xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

4) Nevztahuje xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, určené xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx v obytné xxxxxxxxx a xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx okolí xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx než 6 % celkového xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Požadavky na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx kapalná nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 300 xX x xxxxxx, xxxxx slouží xxxx zdroj xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx od 1. ledna 2018

Xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx hodnoty xxxxx1),2)

XXx

XX

xx.x-3

Xxxxxxx

xxxxx

130

80

Xxxxxx

xxxxx

65

80

xxxxxxx spalovací xxxxxx

500

650

xxxxxxx xxxxxxx

350

100

1) Xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx 273,15 X, xxxxx 101,325 xXx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 %.

2) Xx 1. xxxxx 2018 x xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (XX) 2015/1188, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/125/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx ekodesign xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx 26. září 2018 x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nařízení xxxxxx (XX) č. 813/2013, xxxxxx xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/125/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx XXX.

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroj, xxxxx xx xxxxxxx xx 1. ledna 2020 xx 31. xxxxxxxx 2021

Požadavky na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1185, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/125/ES, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx tuhá xxxxxx:

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxx XXX:

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 50 mg.m-3 xxx měření xxxxxxx X, nebo 6 x/xx (xxxxxx) xxx xxxxxx xxxxxxx X;

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx než xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x ze xxxxxxx nesmí překročit 40 mg.m-3 xxx xxxxxx metodou X, xxxx 5 x/xx (xxxxxx) xxx xxxxxx xxxxxxx B, xxxx 2,4 x/xx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx xx 5,0 x/xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx C;

c) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx překročit 20 xx.x-3 xxx xxxxxx xxxxxxx X, xxxx 2,5 x/xx (xxxxxx) xxx měření xxxxxxx X3, xxxx 1,2 x/xx (sušiny) při xxxxxx xxxxxxx X.

2. Xxxxx hodnoty emisí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX):

x) xxxxx XXX x lokálních xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x otevřenou spalovací xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x uzavřenou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jiná xxx lisované xxxxx xx xxxxx pelet x xx sporáků xxxxx xxxxxxxxx 120 xxX/x3;

x) xxxxx TOC x xxxxxxxxx topidel xx xxxx xxxxxx x uzavřenou spalovací xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve formě xxxxx xxxxx překročit 60 mgC/m3.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxxx oxidu xxxxxxxxxx (CO):

a) u xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx 2&xxxx;000 mg.m-3;

b) x xxxxxxx s xxxxxxxxx spalovací komorou xxxxxxxxxxxxx xxxx paliva xxxx než xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 1&xxxx;500 mg.m-3;

c) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx komorou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxxx 300 xx.x-3.

4. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx dusíku (XXx):

x) x xxxxxxx na xxxx paliva x xxxxxxxxx xxxxxxxxx komorou, x topidel xx xxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx 200 xx.x-3, xxxxxxxxx xxxx NO2;

b) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x topidel xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nesmí překročit 300 xx.x-3, xxxxxxxxx xxxx XX2.

Xxxxxxxx:

Xxxxx hodnoty xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx spalinám, xxxxxxx 273 X, xxxxx 101,3 kPa x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx kyslíku 13 %.

Xxxxxx X xx xxxxxx měření xxxxx xxxxxxx XXX xxxx. 4 xxxx. x) xxxx i) xxxxxxx 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1185, kterým xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2009/125/XX, pokud xxx x požadavky xx xxxxxxxxx lokálních xxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx B xx xxxxxx měření xxxxx xxxxxxx XXX odst. 4 xxxx. a) xxxx i) xxxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1185, xxxxxx xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/125/XX, xxxxx xxx o požadavky xx ekodesign lokálních xxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx X xx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx III xxxx. 4 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx 3 xxxxxxxx Komise (XX) 2015/1185, xxxxxx xx provádí směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2009/125/ES, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xx ekodesign xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x. 11 x xxxxxx č. 201/2012 Xx.

Xxxxxxxxx emisní xxxxxxxxx xx spalovací xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 300 kW xxxxxx, který xxxxxx xxxx xxxxx tepla xxx teplovodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx Paliva
Palivo
Jmenovitý xxxxxxx xxxxxx (xX)
Xxxxx xxxxxxx xxxxx1)
XX
XXX2)
XXX
xx.x-3
Xxxxx
Xxxxxxxxxx
≤65
5&xxxx;000
150
150
&xx;65 xx 187
2&xxxx;500
100
150
&xx;187 xx 300
1&xxxx;200
100
150
Xxxxxxx
≤65
5&xxxx;000
150
125
&xx;65 xx 187
2&xxxx;500
100
125
&xx;187 až 300
1&xxxx;200
100
125
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx
≤65
3&xxxx;000
100
150
&xx;65 až 187
2 500
80
150
>187 xx 300
1&xxxx;200
80
150
Xxxxxxx
≤65
3&xxxx;000
100
125
&xx;65 xx 187
2&xxxx;500
80
125
&xx;187 xx 300
1&xxxx;200
80
125

1) Xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx, teplotě 273,15 X, xxxxx 101,325 xXx x x xxxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxx 10 %.

2) XXX = xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx rozumí úhrnná xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vyjádřená xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 12 x xxxxxx x. 201/2012 Xx.

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx emisí Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

x) analýzu xxxxxx znečištění x xxxxxxxxxxxx, posouzení xxxxx xxxxxx emisí xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx kvalitu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx požadavků x xxxxxxx xxxxxxx ovzduší x snižování xxxxx x xxxxxxx vývoje xxxxx v xxxxxxx, xx nedojde x xxx přijatých xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx úrovní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) cíle x oblasti snižování xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xx

1. xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx emisí xxxxx siřičitého, xxxxx xxxxxx, amoniaku, částic XX2,5 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx organických xxxxx xxxxxx xx roku 2020 xx xxxx 2029, národní xxxxxxx xx snížení xxxxxx xxxxx xx xxxx 2030 x indikativní xxx k xxxx 2025 (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dosáhnout xxxxxxxxxxxxx xxxx); xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx xx vždy xxxxxxxx xxxx procentní xxxxx xxxxxxxxx množství xxxxx výchozího xxxx; xx xxxxxxx rok xx xxxxxxxx xxx 2005; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/2284 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx znečišťujících xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 2003/35/ES x x zrušení xxxxxxxx 2001/81/XX, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx využití xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx cílové xxxxxxx pro omezení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxx snížení expozice xxx xxxxxxx XX2,5,

x) xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx znečišťujícími xxxxxxx, které mají xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x úrovně znečišťování, x xxxxxxxxxxxxx přínos xxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxx stropy xxx xxxxxxx stacionárních xxxxxx x skupiny xxxxxxxxx xxxxxx, zvažovaná xxxxxxxx x dosažení národních xxxxxxx xx snížení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přínosu, přičemž x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx XX2,5 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uhlíku,

e) xxxxxx xxxxxxxxx souladu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxx x) x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) orgány xxxxxxxxx xx realizaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx znečištění ovzduší,

i) xxxxxxxxxx pro hodnocení xxxxxx národního programu xxxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx cílů xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx realizaci.

Příloha x. 12 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx provozní evidence xxxxx §17 odst. 3 písm. c) xxxxxx č. 201/2012 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, za rok 2013 je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do 30. xxxxxx 2014.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 87/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx pravomocně skončena xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx dokončí podle xxxxxx č. 201/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx x. 201/2012 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxx povolení xxxxxxx xxxxx zákona x. 201/2012 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx provozu xx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 201/2012 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx č. 201/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vznikla xxxxxxxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 201/2012 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx provozu xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Povolení xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 201/2012 Sb., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx provozu xxxxx zákona č. 201/2012 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx, xxxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx se považují xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxx č. 201/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx nebo zrušení xxxxxxxxxxx xxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je nutné xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx postupem podle §14 xxxxxx x. 201/2012 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 369/2016 Sb. x účinností xx 1.1.2017

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx kvality xxxxxxx xxxxxx podle §9 odst. 1 xxxxxx x. 201/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx platnosti xxxx vyhlášení xxxxxxxx xxxxxxxxxx kvality xxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxxxx x. 201/2012 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx.

2. Výrobce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 201/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do 1. xxxxx 2020, je xxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxx xxxxxxx způsobilé xxxxx xx 31. xxxxx 2020.

3. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxx množství biopaliva xxxxx §19 xxxx. 1 zákona č. 201/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxxxx snižovat emise xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx energie xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx dopravní xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účely xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 201/2012 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 2018, xxxxx x xxx xxxxx a povinnosti x xxx související, xx xxxxxxx xxxxx x. 201/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §32 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 201/2012 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ověřování xxxxxx o xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 4 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx kvality xxxxx xxxxxxxxxxx právního předpisu x xxxx podle §21 xxxx. 1 xx 3 xxxxxx x. 201/2012 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x po dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx autorizace xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. f) xxxxxx č. 201/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxx vykonávat xxxxxxx spočívající x xxxxxxxxx xxxxxxx emisí x xxxxx podle §20b xxxx. 2 xxxxxx č. 201/2012 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx o změnu xxxxxxxxxx x autorizaci.

6. Xxxxxxx program xxxxxxxxx xxxxx podle §8 xxxxxx x. 201/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do 31. xxxxx 2019.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2018 Xx. s účinností xx 1.9.2018

Čl. XXXXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx x jiné xxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x povinnosti s xxxx související xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Rozhodnutí, xxxxxxx stanoviska, stanoviska, xxxxxxxx x jiná xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona jako xxxxxxx pro vydání xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 183/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se považují xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, souhlas xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx kalendářní rok 2021 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2021.

Čl. XXXXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Čl. VI

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxx §19c xxxxxx x. 201/2012 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2022 xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x stává xx přeplatkem. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx §19d zákona x. 201/2012 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx obdobně.

2. Xxx xxxxxx povinnosti u xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 9 xxxxxx x. 201/2012 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2022, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 201/2012 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 142/2022 Sb. x účinností xx 1.7.2022

Xx. XVII

Přechodné ustanovení

Bylo-li xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2024, xx provozovatel silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx získání xxxxxx xxxxxxx namísto xxx technický xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XVII xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 432/2022 Xx. x účinností xx 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 201/2012 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2012, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 5 x §15 xxxx. 1 xx 5 x 7 xx 14, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2013; §15 xxxx. 6, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2017; xxxxx I přílohy č. 10, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2014 x bodu 1.5. xxxxx B přílohy č. 4, které xxxxxx xxxxxxxxx 7.1.2013.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

64/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx od 1.5.2014

87/2014 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 201/2012 Sb., x xxxxxxx ovzduší

s xxxxxxxxx xx 1.6.2014

382/2015 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2016

369/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 201/2012 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2020

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 183/2006 Xx., o územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

313/2017 Xx., xxxxx XX ze xxx 18.7.2017 sp. xx. Pl. ÚS 2/17 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 201/2012 Xx., x ochraně xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 369/2016 Xx. (xxxxxx se paragrafovaného xxxxx)

x účinností xx 10.10.2017

172/2018 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 201/2012 Xx., x ochraně xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2018 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2019 x 1.1.2020

403/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x energetické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné moci

s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

284/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx od 1.1.2024 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2022

382/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 165/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

142/2022 Xx., kterým se xxxx zákon x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 201/2012 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.7.2022

432/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

149/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

152/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/2021 Xx., stavební xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 195/2022 Xx., x xxxxxxx xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2008/50/ES xx xxx 21. xxxxxx 2008 x kvalitě xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx Evropu.

Směrnice Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx a Xxxx 2004/107/ES xx xxx 15. xxxxxxxx 2004 x xxxxxx xxxxxx, kadmia, rtuti, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ovzduší.

Směrnice Evropského Xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/81/ES xx xxx 23. října 2001 x xxxxxxxxx emisních xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx látky.

Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 x spalování odpadů.

Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2001/80/ES xx xxx 23. xxxxx 2001 x xxxxxxx xxxxx některých xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/42/ES xx xxx 21. xxxxx 2004 x xxxxxxxxx emisí těkavých xxxxxxxxxxx sloučenin xxxxxxxxxxxx xxx používání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxx nátěru xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx 1999/13/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/30/ES ze xxx 23. xxxxx 2009, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 98/70/XX, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x plynových xxxxx, xxxxxxxx mechanismu xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů, x xxxxxxxx Rady 1999/32/XX, pokud jde x xxxxxxxxxxx paliva xxxxxxxxxxx plavidly xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x kterou xx xxxx xxxxxxxx 93/12/XXX.

Xxxxxxxx Evropského Xxxxxxxxxx x Xxxx 2010/75/EU xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (integrované xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2015/2193/EU xx xxx 25. xxxxxxxxx 2015 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2015/652 ze xxx 20. dubna 2015, xxxxxx xx xxxxxxx metody xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 98/70/ES x jakosti xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/1513 xx xxx 9. xxxx 2015, kterou xx xxxx xxxxxxxx 98/70/XX x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x směrnice 2009/28/XX x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/2284 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016 x snížení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx směrnice 2003/35/XX x x xxxxxxx xxxxxxxx 2001/81/ES.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/2001 xx dne 11. xxxxxxxx 2018 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2) Zákon č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxxxxxx xxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx ochraně, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) §7 xxxx. 3 xxxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.
5) §11 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx).
6) Například xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx báňské xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §14 xxxxxx x. 114/1992 Xx., x ochraně xxxxxxx a xxxxxxx.
8) §28 xxxxxx x. 164/2001 Xx., x přírodních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lázních, xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
9) Xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 361/2000 Sb., o provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
11) Zákon č. 25/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
12) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na výrobky x o xxxxx x doplnění některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Zákon č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxxxxxx xxxxx č. 59/2006 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx havárií xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 320/2002 Xx., o změně x xxxxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x prevenci xxxxxxxxx havárií), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Vyhláška č. 133/2010 Sb., x požadavcích xx xxxxxxx xxxxx, x způsobu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx složení x xxxxxxx pohonných xxxx x x xxxxxx xxxxxxxx (vyhláška x jakosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx).
16) Xxxxx č. 189/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx ropy, x xxxxxx stavů xxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx zásobách ropy), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Zákon č. 353/2003 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §829 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Xxxxx č. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 64/1986 Sb., o České xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 695/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §15 xxxxxx č. 22/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 490/2009 Xx.
25) §163 xxxx. 4 xxxxxx x. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx.
26) Xxxxx č. 458/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správy x energetických xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §140 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
28) Zákon č. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a omezování xxxxxxxxxx, x integrovaném xxxxxxxx znečišťování a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx prevenci), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
29) §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx zákona č. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Sb.
30) Xxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x x xxxxx některých xxxxx(x, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
31) Xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) §2 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx č. 111/1994 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 150/2000 Xx.

33) Xxxxx č. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

34) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, kterým xx xxxxxxx xxxxxx směry xxx xxxxxxxxxxxxx energetické xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (ES) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.

35) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1069/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009 x hygienických xxxxxxxxxx xxx vedlejší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x získané xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x o zrušení xxxxxxxx (ES) x. 1774/2002 (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx produktech xxxxxxxxxxx xxxxxx).

36) Xxxx xxxxxxxxx xxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x c), §5 xxxx. 1 xxxx. x) a §5 xxxx. 3 xxxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů.

37) §46 odst. 1 písm. d) xxxxxx x. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

38) Vyhláška č. 345/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a měřidla xxxxxxxxxxx schválení xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) §45 xxxx. 1 písm. e) x x) xxxxxx x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

40) Xxxxx č. 165/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

41) Zákon č. 311/2006 Sb., x pohonných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pohonných xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

42) Xxxxx č. 148/2023 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.