Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2012.


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
375/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 210/1990 Sb. Čl. III
ČÁST PÁTÁ - Změna živnostenského zákona Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o obecní policii Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. VII
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži Čl. VIII
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích za řízení u Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a u vojenských soudů Čl. IX
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu Čl. X
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o dani z nemovitostí Čl. XI
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Čl. XII
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky Čl. XIII
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů Čl. XIV
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona č. 590/1992 Sb. Čl. XV
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o Armádě České republiky Čl. XVI
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o dani silniční Čl. XVII
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona č. 161/1993 Sb. Čl. XVIII
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o výkonu vazby Čl. XIX
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona č. 307/1993 Sb. Čl. XX
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o regulaci reklamy Čl. XXI
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 60/1995 Sb. Čl. XXII
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o státní statistické službě Čl. XXIII
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Čl. XXIV
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře Čl. XXV
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu Čl. XXVI
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o pozemních komunikacích Čl. XXVII
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 14/1997 Sb. Čl. XXVIII
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna atomového zákona Čl. XXIX
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o civilním letectví Čl. XXX
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o lihu Čl. XXXI
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích Čl. XXXII
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 83/1998 Sb. Čl. XXXIII
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o návykových látkách Čl. XXXIV
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. XXXV
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody Čl. XXXVI
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o ozbrojených silách České republiky Čl. XXXVII
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o vojácích z povolání Čl. XXXVIII
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o zajišťování obrany České republiky Čl. XXXIX
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky Čl. XL
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o azylu Čl. XLI
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky Čl. XLII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí Čl. XLIII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o námořní plavbě Čl. XLIV
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 71/2000 Sb. Čl. XLV
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně osobních údajů Čl. XLVI
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna autorského zákona Čl. XLVII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o zdravotnických prostředcích Čl. XLVIII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 132/2000 Sb. Čl. XLIX
ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona č. 149/2000 Sb. Čl. L
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o integrovaném záchranném systému Čl. LI
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna krizového zákona Čl. LII
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel Čl. LIII
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o Probační a mediační službě Čl. LIV
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví Čl. LV
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení Čl. LVI
ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o silničním provozu Čl. LVII
ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o podpoře sportu Čl. LVIII
ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna lázeňského zákona Čl. LIX
ČÁST ŠEDESÁTÁ - Změna zákona o pohřebnictví Čl. LX
ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o církvích a náboženských společnostech Čl. LXI
ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší Čl. LXII
ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních Čl. LXIII
ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o zbraních Čl. LXIV
ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh Čl. LXV
ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o válečných veteránech Čl. LXVI
ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Změna služebního zákona Čl. LXVII
ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ - Změna transplantačního zákona Čl. LXVIII
ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 290/2002 Sb. Čl. LXIX
ČÁST SEDMDESÁTÁ - Změna zákona č. 320/2002 Sb. Čl. LXX
ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 130/2003 Sb. Čl. LXXI
ČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o soudnictví ve věcech mládeže Čl. LXXII
ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o dočasné ochraně cizinců Čl. LXXIII
ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 274/2003 Sb. Čl. LXXIV
ČÁST SEDMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o chemických látkách a chemických přípravcích Čl. LXXV
ČÁST SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Čl. LXXVI
ČÁST SEDMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o pojistné smlouvě Čl. LXXVII
ČÁST SEDMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 53/2004 Sb. Čl. LXXVIII
ČÁST SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Čl. LXXIX
ČÁST OSMDESÁTÁ - Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních Čl. LXXX
ČÁST OSMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o rybářství Čl. LXXXI
ČÁST OSMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 121/2004 Sb. Čl. LXXXII
ČÁST OSMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o Celní správě České republiky Čl. LXXXIII
ČÁST OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. LXXXIV
ČÁST OSMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 422/2004 Sb. Čl. LXXXV
ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti Čl. LXXXVI
ČÁST OSMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 436/2004 Sb. Čl. LXXXVII
ČÁST OSMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o některých službách informační společnosti Čl. LXXXVIII
ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna školského zákona Čl. LXXXIX
ČÁST DEVADESÁTÁ - Změna branného zákona Čl. XC
ČÁST DEVADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. XCI
ČÁST DEVADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích Čl. XCII
ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami Čl. XCIII
ČÁST DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 381/2005 Sb. Čl. XCIV
ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o sociálních službách Čl. XCV
ČÁST DEVADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 109/2006 Sb. Čl. XCVI
ČÁST DEVADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi Čl. XCVII
ČÁST DEVADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o registrovaném partnerství Čl. XCVIII
ČÁST DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání Čl. XCIX
ČÁST STÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění Čl. C
ČÁST STO PRVNÍ - Změna zákona č. 189/2006 Sb. Čl. CI
ČÁST STO DRUHÁ - Změna zákona č. 225/2006 Sb. Čl. CII
ČÁST STO TŘETÍ - Změna zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech Čl. CIII
ČÁST STO ČTVRTÁ - Změna zákoníku práce Čl. CIV
ČÁST STO PÁTÁ - Změna zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců Čl. CV
ČÁST STO ŠESTÁ - Změna zákona č. 267/2006 Sb. Čl. CVI
ČÁST STO SEDMÁ - Změna zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Čl. CVII
ČÁST STO OSMÁ - Změna zákona č. 342/2006 Sb. Čl. CVIII
ČÁST STO DEVÁTÁ - Změna zákona č. 111/2007 Sb. Čl. CIX
ČÁST STO DESÁTÁ - Změna zákona o léčivech Čl. CX
ČÁST STO JEDENÁCTÁ - Změna zákona č. 124/2008 Sb. Čl. CXI
ČÁST STO DVANÁCTÁ - Změna zákona o výkonu zabezpečovací detence Čl. CXII
ČÁST STO TŘINÁCTÁ - Změna zákona č. 189/2008 Sb. Čl. CXIII
ČÁST STO ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o Policii České republiky Čl. CXIV
ČÁST STO PATNÁCTÁ - Změna zákona č. 274/2008 Sb. Čl. CXV
ČÁST STO ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o lidských tkáních a buňkách Čl. CXVI
ČÁST STO SEDMNÁCTÁ - Změna zákona č. 479/2008 Sb. Čl. CXVII
ČÁST STO OSMNÁCTÁ - Změna trestního zákoníku Čl. CXVIII
ČÁST STO DEVATENÁCTÁ - Změna zákona č. 227/2009 Sb. Čl. CXIX
ČÁST STO DVACÁTÁ - Změna zákona č. 73/2011 Sb. Čl. CXX
ČÁST STO DVACÁTÁ PRVNÍ - ÚČINNOST Čl. CXXI
375
ZÁKON
xx dne 6. xxxxxxxxx 2011,
xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xx. X
X §10 xxxx. 1 zákona č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 474/1992 Xx., xxxxxx x. 272/1996 Xx., xxxxxx x. 362/2004 Xx. x xxxxxx x. 297/2008 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx služby" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx nahrazují slovy "xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb".
XXXX DRUHÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx
Xx. XX
X §34 xxxxxx č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách x x státní xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 376/2007 Xx. a xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 18x x 18b zní:
"(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x nakládání x xxxxxxxxxxx posuzuje x lékařský xxxxxxx xxxxxx v případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx18x), x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx18x).
18a) Xxxxx x. 373/2011 Xx., o specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18x) Xxxxx x. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (zákon x zdravotních službách).".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx č. 210/1990 Xx.
Xx. XXX
X zákoně x. 210/1990 Xx., x xxxxxxx v xxxxxxxxxx orgánů České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 20/1966 Sb., o xxxx o xxxxxx xxxx, xx čl. XX xxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
Změna zákona x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 220/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 160/1992 Xx., zákona x. 285/2002 Sb., xxxxxx x. 111/2007 Xx. x zákona x. 189/2008 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují slovy "x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx".
2. X §2 odst. 2 xxxx. i) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "zdravotních xxxxxx".
3. X §3 xxxx. 1 xx xxxxx "v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxx.
4. X §3 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" zrušuje a xx slovo "xxxxxxxx" xx vkládají slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči".
5. V §6a xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx, druh zdravotnické xxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxxxxx, formu x xxxx zdravotní xxxxxx".
XXXX PÁTÁ
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 231/1992 Xx., xxxxxx x. 591/1992 Xx., xxxxxx x. 600/1992 Xx., zákona x. 273/1993 Xx., xxxxxx x. 303/1993 Xx., xxxxxx x. 38/1994 Sb., zákona x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., zákona x. 200/1994 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Sb., xxxxxx č. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Xx., zákona x. 95/1996 Xx., xxxxxx x. 147/1996 Xx., xxxxxx x. 19/1997 Sb., zákona x. 49/1997 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 79/1997 Sb., zákona x. 217/1997 Sb., xxxxxx x. 280/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 83/1998 Sb., xxxxxx x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., zákona x. 159/1999 Xx., xxxxxx č. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Sb., xxxxxx č. 363/1999 Xx., xxxxxx č. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 123/2000 Xx., xxxxxx č. 124/2000 Xx., zákona x. 149/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Sb., xxxxxx č. 158/2000 Xx., xxxxxx x. 247/2000 Sb., xxxxxx x. 249/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 309/2000 Xx., zákona x. 362/2000 Sb., xxxxxx x. 409/2000 Xx., xxxxxx x. 458/2000 Sb., xxxxxx x. 61/2001 Sb., xxxxxx č. 100/2001 Xx., xxxxxx č. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 164/2001 Xx., xxxxxx č. 256/2001 Xx., xxxxxx č. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 477/2001 Xx., xxxxxx č. 478/2001 Xx., zákona x. 501/2001 Xx., zákona x. 86/2002 Xx., xxxxxx x. 119/2002 Xx., xxxxxx x. 174/2002 Xx., zákona x. 281/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., nálezu Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., zákona x. 88/2003 Xx., xxxxxx x. 130/2003 Xx., xxxxxx č. 162/2003 Xx., xxxxxx x. 224/2003 Xx., xxxxxx x. 228/2003 Xx., xxxxxx č. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 354/2003 Sb., xxxxxx x. 438/2003 Sb., xxxxxx x. 38/2004 Xx., xxxxxx č. 119/2004 Xx., zákona x. 167/2004 Xx., xxxxxx č. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 326/2004 Xx., zákona x. 499/2004 Sb., xxxxxx x. 695/2004 Xx., xxxxxx č. 58/2005 Xx., zákona x. 95/2005 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx č. 215/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Sb., xxxxxx x. 358/2005 Xx., zákona x. 428/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 62/2006 Xx., zákona x. 76/2006 Xx., zákona x. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 115/2006 Xx., zákona x. 131/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., zákona x. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx č. 191/2006 Xx., zákona x. 212/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Sb., xxxxxx č. 225/2006 Xx., zákona x. 310/2006 Xx., xxxxxx x. 315/2006 Xx., xxxxxx x. 160/2007 Xx., zákona č. 269/2007 Sb., zákona x. 270/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., zákona x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., zákona x. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Sb., xxxxxx x. 145/2010 Sb., xxxxxx x. 155/2010 Xx., xxxxxx č. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Sb., xxxxxx x. 427/2010 Xx., zákona č. 73/2011 Xx. a xxxxxx x. 152/2011 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §3 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx péče" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx".
2. X §3 xx xx xxxxx odstavce 3 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx ai), které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 53 xxx:
"xx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb53).
53) Xxxxx x. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx policii
Čl. XX
V §4x xxxx. 1 xxxxxx č. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 274/2008 Xx., se slova "xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx".
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Čl. XXX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního zabezpečení, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Sb., xxxxxx x. 37/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Sb., zákona x. 307/1993 Xx., xxxxxx č. 241/1994 Xx., zákona č. 160/1995 Xx., zákona x. 134/1997 Sb., xxxxxx č. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Sb., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Sb., xxxxxx x. 29/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., zákona x. 133/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 159/2000 Xx., zákona x. 220/2000 Xx., xxxxxx č. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 411/2000 Sb., xxxxxx x. 116/2001 Xx., zákona x. 353/2001 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 263/2002 Xx., zákona č. 265/2002 Sb., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 518/2002 Sb., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx č. 424/2003 Xx., xxxxxx č. 425/2003 Xx., zákona x. 453/2003 Sb., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx č. 167/2004 Xx., zákona x. 281/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Sb., xxxxxx č. 168/2005 Xx., zákona x. 361/2005 Xx., zákona x. 381/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 24/2006 Xx., zákona x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Sb., xxxxxx č. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx č. 405/2006 Xx., zákona x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 152/2007 Sb., xxxxxx x. 181/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., zákona x. 305/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx x. 177/2011 Sb., xxxxxx x. 180/2011 Xx., xxxxxx x. 220/2011 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx. x zákona x. 329/2011 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §8 xxxx. 6 xx slova "x ústavní xxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx", xxxxx "xx xxxxxxxxxxxx zařízení, ve xxxxxx xx posuzované xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
2. X §11 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" se nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
3. Nadpis §16 xxx "Xxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x poskytovatelů zdravotních xxxxxx".
4. X §16 odst. 1 x 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxx".
5. X §16 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx rozsahu, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx jejího xxxxxxxxxxx xxxxx".
6. V §16 xxxx. 2 xxxxxxx a) x x) xxxxx:
"x) xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené o xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) umožnit xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nahlížení xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je o xx vedena, x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.".
7. X §16 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
8. X §16 xxxx. 4 xx xxxxx "zdravotnickým xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "poskytovatelem xxxxxxxxxxx služeb".
9. X §16 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení;" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb určení xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx76);".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 76 xxx:
"76) Zákon x. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx zdravotních službách.".
10. V §16x xxxx. 4 písm. x) xx slova "x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují slovy "x určeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
11. X §16a xxxx. 4 písm. x) x x §54 xxxx. 3 xx xxxxx "zdravotnickému xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb".
12. Xxxxxx §116x zní: "Xxxxxxx důchodů xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx".
13. V §116x odst. 1 xx xxxxx "x xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx zařízení" nahrazují xxxxx "xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx".
14. X §116x xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx písemnou xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx kterékoli provozovně xxxxxxxx poštovní xxxxxxx. X xxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxx x příjmení xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, adresa xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xx xxxx první x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx výplata důchodu xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx důchodu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče trvá xxxx bude xxxxx xxxx než 1 xxxxxxxxxx měsíc, x xxxxxxxxx adresy, na xxxxxx xx xxx xxxxxxx důchodu xxxxxxxxxxx. Xxxxxx se podává xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx licence. Xx základě xxxx xxxxxxx vyplácí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx adresu xxxxxxxx x žádosti.".
15. V §116d xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx".
16. X §116x xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "hospitalizace" a xxxxx "xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx".
17. X §116x xxxx. 3 písm. x) se xxxxx "x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení" xxxxxxxxx xxxxx "xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxx péče" x slova "je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xx nahrazují slovy "xx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx".
18. X §116d odstavec 4 zní:
"(4) Xx xxxxx na xxxxxxxx důchodu, který xxx xxx poživatele xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx34x).".
ČÁST XXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x o Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Čl. XXXX
X §4 xxxxxx č. 126/1992 Sb., x xxxxxxx znaku x xxxxx Červeného xxxxx x x Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 261/2000 Xx., xx xxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxx xxxx spolupracují x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.".
ČÁST XXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxx poplatcích xx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x x vojenských xxxxx
Xx. IX
X §4 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 257/1992 Sb., o xxxxxxxx poplatcích za xxxxxx x Nejvyššího xxxxx České a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx
Xx. X
X §11 xxxx. 7 xxxxxx č. 334/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 98/1999 Xx., se xxxxx "xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
ČÁST XXXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxx x xxxxxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 338/1992 Sb., x dani x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 315/1993 Xx., xxxxxx x. 242/1994 Xx., xxxxxx č. 248/1995 Xx., zákona x. 65/2000 Sb., xxxxxx x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 483/2001 Sb., zákona x. 576/2002 Xx., xxxxxx č. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Sb., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx č. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx č. 296/2007 Xx., zákona č. 1/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 30/2011 Xx. x xxxxxx x. 212/2011 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx x děti xx 3 xxx věku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx," x za xxxxx "zdravotnickým xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx x rozhodnutí x udělení xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx".
2. V §9 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Ministerstva xxxxxxx Xxxxx republiky, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx
1. xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxx péče x xxxx do 3 xxx věku na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx-xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
4. xxxxxxx xxxxxxxx, knihovnám,
5. xxxxxxxxxxxxx zařízením uvedeným x rozhodnutí x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,
6. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
7. xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotně xxxxxxxxxxx xxxxxx,".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxx nemovitostí
Xx. XXX
X §20 zákona č. 357/1992 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 85/1994 Xx. a zákona x. 476/2008 Xx., xxxxxxxx 10 xxx:
"(10) Od daně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabytí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pobytem v xxxxxxxx xxxx na xxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx upravujícím zdravotní xxxxxx x podmínky xxxxxx poskytování xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx evropském státě, xx-xx xxxxxxxxxx nabytý xxxxxxx určen xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx druhů zvířat. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
ČÁST TŘINÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx službě a xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXXX
X §2 odst. 1 písm. x) xxxxxx č. 555/1992 Sb., x Xxxxxxxx službě x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 129/2008 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx služby" x xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx x příjmů
Xx. XXX
Xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 35/1993 Sb., zákona x. 96/1993 Sb., xxxxxx x. 157/1993 Xx., zákona x. 196/1993 Sb., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., zákona x. 114/1994 Xx., xxxxxx x. 259/1994 Xx., xxxxxx x. 32/1995 Xx., xxxxxx x. 87/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., zákona x. 149/1995 Xx., zákona x. 248/1995 Xx., xxxxxx x. 316/1996 Xx., xxxxxx x. 18/1997 Xx., zákona x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx č. 210/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 111/1998 Xx., zákona č. 149/1998 Sb., zákona x. 168/1998 Xx., xxxxxx č. 333/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 129/1999 Xx., xxxxxx x. 144/1999 Xx., zákona č. 170/1999 Sb., xxxxxx x. 225/1999 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 3/2000 Xx., zákona x. 17/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 72/2000 Xx., zákona x. 100/2000 Sb., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Sb., zákona x. 132/2000 Sb., xxxxxx č. 241/2000 Xx., zákona x. 340/2000 Sb., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 117/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Sb., xxxxxx x. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 453/2001 Xx., xxxxxx x. 483/2001 Xx., xxxxxx x. 50/2002 Xx., xxxxxx č. 128/2002 Xx., zákona x. 198/2002 Xx., zákona x. 210/2002 Xx., xxxxxx č. 260/2002 Xx., xxxxxx č. 308/2002 Xx., zákona x. 575/2002 Xx., xxxxxx x. 162/2003 Xx., zákona x. 362/2003 Sb., xxxxxx x. 438/2003 Sb., xxxxxx x. 19/2004 Xx., zákona x. 47/2004 Xx., xxxxxx x. 49/2004 Sb., xxxxxx č. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 280/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx č. 360/2004 Xx., zákona x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Sb., xxxxxx x. 628/2004 Xx., zákona x. 669/2004 Sb., xxxxxx x. 676/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., zákona x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., zákona x. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 530/2005 Xx., xxxxxx č. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 552/2005 Sb., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 203/2006 Xx., xxxxxx x. 223/2006 Xx., zákona x. 245/2006 Sb., zákona x. 264/2006 Xx., xxxxxx č. 267/2006 Xx., xxxxxx č. 29/2007 Xx., xxxxxx x. 67/2007 Xx., xxxxxx č. 159/2007 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., zákona x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 482/2008 Xx., xxxxxx č. 2/2009 Sb., zákona x. 87/2009 Sb., xxxxxx x. 216/2009 Xx., xxxxxx x. 221/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona č. 289/2009 Sb., xxxxxx x. 303/2009 Sb., xxxxxx č. 304/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Sb., xxxxxx x. 362/2009 Sb., xxxxxx č. 199/2010 Xx., zákona x. 346/2010 Xx., xxxxxx x. 348/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., nálezu Ústavního xxxxx vyhlášeného xxx x. 119/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx. x xxxxxx x. 329/2011 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §3 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "předmětem xxxx x fyzických xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x školská zařízení x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x u xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, není xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daru x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx těchto činností,".
2. V §15 xxxx. 1 xx xxxxx "provozujícím xxxxxxx x zdravotnická xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx".
3. X §18 xxxx. 13 xxxx. x) xx xxxxx "závodní xxxxxxxxxxx péče" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx".
4. X §18 xxxx. 15 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17x)," xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx".
5. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17x xx xxxxxxx.
6. X §20 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx ", xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb," x xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx".
7. X §20 xxxx. 8 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx školská a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx".
8. X §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx péče" xxxxxxxxx slovy "pracovnělékařské xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx".
9. X §34 odst. 3 xx slova "xxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Sb.
Xx. XX
V xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 582/1991 Sb., x organizaci x xxxxxxxxx sociálního zabezpečení, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 362/2003 Xx. x xxxxxx x. 264/2006 Xx., xx xx. XX xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXXX
Xxxxx zákona x Xxxxxx Xxxxx republiky
Xx. XVI
V xxxxxx č. 15/1993 Sb., x Xxxxxx České republiky x x změnách x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 224/1999 Xx., se xxxx xxxxx xxxxxxx.
XXXX SEDMNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx
Čl. XXXX
X zákoně č. 16/1993 Sb., o dani xxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxxx x. 243/1994 Sb., xxxxxx x. 303/2000 Xx., xxxxxx x. 207/2002 Xx., xxxxxx č. 102/2004 Sb. x xxxxxx x. 246/2008 Xx., §3 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxx provozovaná xxxxxxxxxxx xxxxxx, vozidla xxxxxxx xxxxxx, vozidla, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rezervou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou vozidel xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx2x), xxxxxx policie, xxxxx dobrovolných hasičů, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, vozidla důlní x xxxxxx záchranné xxxxxx a poruchové xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvukovým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx3x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx důlní x horské xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízením x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx3x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x technickém xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx),".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 161/1993 Sb.
Čl. XXXXX
V xxxxxx x. 161/1993 Xx., x změnách xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xx. III, IV x X zrušují.
ČÁST XXXXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxx
Čl. XXX
Xxxxx č. 293/1993 Sb., x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 208/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 3/2002 Xx., xxxxxx x. 218/2003 Sb., xxxxxx x. 52/2004 Xx., zákona č. 539/2004 Xx., zákona x. 7/2009 Xx. x zákona x. 41/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §18 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx péči" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".
2. V §18 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxxx péči, xxxxxx xxxx možno" xxxxxxxxx slovy "poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx se mu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xx xx x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx".
3. V §18 odst. 6 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "do xxxxxxxxxxxxxx zařízení" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
4. X §18 xxxx. 6 xxxx. b) xx slova "zdravotní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".
5. X §21 xxxx. 4 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx provedené" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx".
ČÁST XXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 307/1993 Xx.
Čl. XX
X xxxxxx x. 307/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 589/1992 Sb., x pojistném na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx. a xxxxxx x. 189/2006 Xx., xx xx. XXX zrušuje.
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 40/1995 Sb., o regulaci xxxxxxx a o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., o provozování xxxxxxxxxxxx a televizního xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 258/2000 Xx., zákona x. 231/2001 Sb., xxxxxx č. 256/2001 Xx., xxxxxx x. 138/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 132/2003 Xx., xxxxxx x. 217/2004 Xx., zákona x. 326/2004 Sb., xxxxxx x. 480/2004 Xx., xxxxxx x. 384/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 25/2006 Xx., xxxxxx č. 109/2007 Xx., xxxxxx x. 160/2007 Xx., xxxxxx x. 36/2008 Xx., xxxxxx x. 296/2008 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 132/2010 Xx., xxxxxx č. 28/2011 Xx. x xxxxxx x. 245/2011 Xx., se xxxx xxxxx:
1. V §2x xx slova "xxxxxxxxx péči" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx služby" x slova "tuto xxxxxxxxx xxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxx".
2. Xxxxxxxx xxx čarou x. 8 xx xxxxxxx, xxxxxx odkazů xx xxxxxxxx pod xxxxx.
3. V §7 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "zdravotní xxxxxx".
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 60/1995 Xx.
Xx. XXII
X xxxxxx č. 60/1995 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 551/1991 Xx., o Všeobecné xxxxxxxxx pojišťovně České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 280/1992 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx x zdraví xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 185/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx čl. XXX xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx statistické xxxxxx
Čl. XXIII
X §12 xxxxxx č. 89/1995 Sb., o státní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx č. 256/2000 Xx., xxxxxx x. 411/2000 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 81/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 245/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx. x xxxxxx x. 239/2008 Xx., xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxx xxxxxxxx povinny" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx".
XXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx sněmovny
Xx. XXXX
X xx. 27 xxxxxxx x. 1 k zákonu č. 90/1995 Sb., x jednacím xxxx Poslanecké xxxxxxxx, xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Xxxxxxxxxxxxxxx osoba xx předvolává xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx také xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Vyžaduje-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, učiní xxxxxxxxxxxx xxx opatření, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zaměstnanců.".
XXXX DVACÁTÁ XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Čl. XXX
Xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 137/1996 Sb., xxxxxx x. 132/1997 Xx., xxxxxx č. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Sb., xxxxxx x. 158/1998 Xx., xxxxxx č. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 125/2003 Sb., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., zákona x. 438/2003 Sb., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx č. 53/2004 Xx., zákona č. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 315/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 562/2004 Sb., xxxxxx x. 124/2005 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx č. 204/2005 Sb., zákona x. 218/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., zákona x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., zákona x. 134/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 585/2006 Sb., xxxxxx x. 213/2007 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., zákona x. 269/2007 Sb., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Xx., zákona x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 414/2008 Sb., xxxxxx x. 449/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx č. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 461/2009 Xx., xxxxxx x. 346/2010 Xx., xxxxxx č. 347/2010 Sb., xxxxxx x. 414/2010 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx. x xxxxxx x. 73/2011 Sb., xx mění xxxxx:
1. V §30b xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx".
2. X §30x odst. 3 xxxx první x xxxxx xx xxxxx "x xxxxxxx péči xxxxxxxxxxxxxx zařízení" nahrazují xxxxx "xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče" x xxxxx "xxxxxx xxxx ústavní xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče".
3. X §63 xxxx. 1 xx xxxxx "xx zdravotnickém xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx".
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx státních xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx
Čl. XXXX
X §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 236/1995 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx představitelů xxxxxx moci a xxxxxxxxx státních orgánů x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx "zdravotní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xx. XXXXX
X §20x odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 80/2006 Xx., xxx 2 xxx:
"2. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,".
XXXX XXXXXXX XXXX
Změna zákona x. 14/1997 Sb.
Xx. XXVIII
V xxxxxx č. 14/1997 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 36/1975 Xx., o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx zdravých xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 137/1982 Xx., xx xx. X zrušuje.
XXXX XXXXXXX XXXXXX
Změna xxxxxxxxx xxxxxx
Čl. XXIX
Xxxxx č. 18/1997 Sb., o xxxxxxx využívání xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon) x x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 83/1998 Xx., zákona x. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 13/2002 Xx., zákona x. 310/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx č. 279/2003 Xx., zákona x. 186/2004 Xx., zákona x. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 249/2011 Xx. x xxxxxx č. 250/2011 Xx., se xxxx takto:
1. X §2 xxxx. x) xxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xxx:
"2. xxxxxxxx xxxxxxx x rámci
xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,
xx) xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
xx) xxxxxxxxxx účasti xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx na lékařském xxxx biolékařském, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx výzkumném xxxxxxxx při ověřování xxxxxxxxxxxx xxxxx,
xx) xxxxxxxx-xxxxxxxx postupů1),
1) Xxxxx x. 373/2011 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
2. X §4 odst. 7 písm. a) xx xxxxx "Xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx".
3. X §7 odst. 1 se xxxx xxxxx xxxxxx poznámek xxx xxxxx x. 4 x 4x xxxxxxx.
4. X §7 xx odstavec 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 4x xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx odstavec 2.
5. X §7 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.".
6. X §18 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "poskytovatele xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx".
XXXX XXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx znění xxxxxx x. 189/1999 Xx., xxxxxx č. 146/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 225/2006 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 301/2009 Xx., xxxxxx x. 417/2010 Xx. a xxxxxx x. 137/2011 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §22 xxxxxxxx 2 až 4 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 1x a 15 xxxxx:
"(2) Xxxxxxxx xxxxxxx1x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydává xx xxxxxxx xxxxxxxx prohlídky xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pověřeného Xxxxxx,
b) poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx lékařem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nestanoví, že xx posuzujícím lékařem xxxxx xx způsobilostí x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx rozsahu, x xxxxx xxxxxx kryty x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x samostatnému xxxxxx povolání xxxxx xxxxxxxxxx zákona15) xxxx xxxxxx x po xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 3 na xxxxxxx xxxx písemné xxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx15).
1n) Zákon x. 373/2011 Xx., x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx x. 95/2004 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x specializované xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
2. X §22 odst. 5 se xxxxx "xxxxxxx preventivní xxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx1x)".
3. X §22 xxxx. 6 xx xx xxxxx "x držení xxxxxxx způsobilosti, xx" xxxxxxxx xxxxx "poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx".
4. X §84x odst. 3 se xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxx1x) o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchazečů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře xxxxxxxxxx Úřadem.".
5. X §84x odst. 3 xxxx. x) xx xx slovo "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb".
6. X §84x xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx a xx slovo "xxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx".
7. X §89 xxxx. 1 písm. x) xxxx 3 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx" a slova "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 61/1997 Sb., x xxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 587/1992 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxx), xx xxxxx zákona x. 129/1999 Xx., xxxxxx x. 22/2000 Xx., xxxxxx x. 354/2003 Xx., zákona x. 186/2004 Xx., zákona x. 75/2006 Sb., xxxxxx x. 37/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx. x xxxxxx č. 95/2011 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §12 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx".
2. X §21 xxxx. 2 písm. x) xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x potravinách a xxxxxxxxxx výrobcích
Xx. XXXXX
X zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 119/2000 Xx., xxxxxx x. 306/2000 Xx., xxxxxx č. 146/2002 Xx., zákona č. 131/2003 Sb., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 94/2004 Xx., xxxxxx x. 316/2004 Sb., xxxxxx x. 558/2004 Xx., xxxxxx x. 392/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 229/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 120/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Sb. x xxxxxx x. 281/2009 Xx., se xxxx třetí xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Změna zákona x. 83/1998 Xx.
Xx. XXXXXX
V xxxxxx č. 83/1998 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 458/2000 Xx. x xxxxxx x. 186/2006 Xx., xx xx. IV xxxxxxx.
ČÁST TŘICÁTÁ XXXXXX
Změna xxxxxx x návykových xxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 167/1998 Sb., x návykových xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 354/1999 Xx., xxxxxx č. 117/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 57/2001 Xx., xxxxxx x. 185/2001 Xx., xxxxxx x. 407/2001 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 223/2003 Sb., zákona x. 362/2004 Sb., xxxxxx x. 228/2005 Xx., xxxxxx x. 74/2006 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx č. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 141/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx. x zákona x. 106/2011 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. V §5 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx2x)" nahrazují xxxxx "poskytující lékárenskou xxxx2x)".
Poznámka xxx xxxxx x. 2e xxx:
"2x) Xxxxx x. 378/2007 Xx., x léčivech x x xxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.".
2. X §5 xxxx. 2 písm. x) xx slova "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx" x slova "xxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx".
3. X §5 xxxx. 2 xxxx. c) xx xxxxx "zdravotní péče" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxx".
4. V §5 xxxx. 2 xxxx. d) xx xxxxx "v lůžkových x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx," xxxxxxxxx slovy "xx zdravotnických zařízeních xxxxxxx x ambulantní xxxx.".
5. X §5 odst. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx".
6. X §9 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx registrující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb v xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx".
7. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXX
Změna zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Xx. XXXX
X §8x xxxx. 2 xxxxxx č. 106/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 61/2006 Sb., xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Xx. XXXXX
Zákon č. 169/1999 Sb., x xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 359/1999 Xx., xxxxxx x. 3/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 218/2003 Xx., xxxxxx x. 52/2004 Xx., xxxxxx x. 539/2004 Xx., zákona x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Sb., xxxxxx x. 346/2007 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb., zákona x. 7/2009 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx č. 341/2010 Xx. x xxxxxx x. 181/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §5 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx" x slova "xx zdravotnickém zařízení" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
2. Nadpis §16 xxx: "Xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
3. X §16 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxxx péči" xxxxxxxxx xxxxx "zdravotní xxxxxx".
4. V §19 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx," xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb" x xxxxx "se xxxxxxxxxxxxx zařízením" xx xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx".
5. X §25 xxxx. 4 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx jeho zdravotního xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx zdravotního pojištění xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kterými xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".
6. V §27 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxx lékaře" xxxxxxxxx xxxxx "volby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
7. X §28 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx" a xxxxx "péče xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx".
8. V §36 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení se xx slova "do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx objekty xxxxxxxxxx Vězeňskou službou".
9. X §36 xxxx. 1 písm. x) xx slova "xxxxxxxxx péče" xxxxxxxxx xxxxx "poskytnutí zdravotních xxxxxx".
10. V §36 xxxx. 1 xxxx. c) se xxxxx "lékařského xxxxxxx, xx kterému dal xxxxxxxxx souhlas, xxxx x který xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx".
11. X §36 odst. 3 se za xxxxx "xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx objekty xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx".
12. X §49 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "poskytnutí xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "poskytování zdravotních xxxxxx".
13. X §56 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx".
14. X §57 xxxx. 2 xx slova "v xxxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče".
15. X §57 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Pokud xx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx léčení v xxxxxxx xxxxx pokračovat x xx propuštění x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx ve výkonu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx potřebné informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx xx ochranné xxxxxx xxxxxxxxx. Je-li zajištěno xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ochranného xxxxxx bezprostředně po xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Vězeňská xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx péče.".
16. X §57 xxxx. 5 xx xxxxx "xx xxxxxxxxxxxxx zařízení" xxxxxxxxx xxxxx "u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx".
17. §79 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§79
Úhrada xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx
Zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx pojištění23), xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.".
ČÁST TŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Čl. XXXXXX
§21 xxxxxx č. 219/1999 Sb., x ozbrojených xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx nadpisu xxx:
"§21
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx letadel xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx leteckých výjezdových xxxxxx, pro zdravotnickou xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dohody xxxxxxxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx.".
XXXX TŘICÁTÁ XXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxx
Xx. XXXXXXX
Xxxxx č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 129/2002 Xx., xxxxxx č. 254/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 546/2005 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona č. 305/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx č. 272/2009 Sb., zákona x. 326/2009 Xx. x xxxxxx x. 147/2010 Xx., xx xxxx takto:
1. X §59 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".
2. X části xxxx xxxxxx xxxxx X xxx: "XXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, ZDRAVOTNÍ XXXXXXXXX A XXXXXXXXXX XXXXXXXXX".
3. X §94 xxxxxx xxx: "Xxxxxxxxx péče x xxxxxxxxx služby".
4. X §94 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx".
5. X §94 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele"), a xxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uzavřené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx26). Xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx, jiný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zajišťování zdravotních xxxxxx. Ambulantní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx péči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, kterého xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx poskytl zdravotní xxxxxx podle xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených xx xxxx první xxxx druhé; xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx poskytnutí neodkladné xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.".
6. X §94 xxxx. 3 xx za xxxxx "xxxx" vkládají slova "x xxxxxxxxxx ministerstva x zdravotních xxxxxx".
7. X §97 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb", xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xx nahrazují slovy "xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx".
ČÁST TŘICÁTÁ XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x zajišťování obrany Xxxxx xxxxxxxxx
Čl. XXXXX
Xxxxx č. 222/1999 Sb., x zajišťování xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb., zákona x. 281/2009 Xx. x xxxxxx č. 73/2011 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §19 odst. 1 větě xxxxx xx xxxxx "zdravotnická xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neodkladné xxxx x poskytovatelé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby".
2. V §22 xx xxxxx "xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "k xxxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx".
3. V §23 xxxx. 1 xx xxxxx "zdravotnického xxxxxxxx, xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx".
4. X §23 odst. 2 větě xxxxx xx xxxxx "xx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx" a xx xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinno" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx povinen".
5. X §37 xxxx. 2 písm. a) xx xxxxx "zdravotní" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxx ozbrojených sil xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky
Xx. XX
X §8 odst. 3 xxxx xxxxx zákona č. 310/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx".
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Změna zákona x xxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 325/1999 Sb., x azylu x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Sb., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 2/2002 Xx., xxxxxx x. 217/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 519/2002 Sb., zákona x. 222/2003 Sb., xxxxxx č. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 539/2004 Xx., zákona x. 57/2005 Xx., xxxxxx č. 350/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 136/2006 Xx., zákona x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Xx., xxxxxx č. 343/2007 Xx., zákona x. 379/2007 Sb., zákona x. 129/2008 Sb., xxxxxx x. 140/2008 Xx., zákona č. 274/2008 Sb., zákona x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx č. 9/2010 Xx., zákona x. 427/2010 Sb. x xxxxxx č. 303/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §3x xxxx. x) se xxxxx "xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx péče".
2. X §3f xxxx. 1, §43 xxxx. 1, §53c, §54x xxxx. 2, §83 odst. 2 xxxx. x) x x §87a xxxx. 1, 3 x 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx".
3. X §56x xxxx první xx xxxxx "Zdravotnické xxxxxxxx, xx kterém je xxxxxxxxxxxxxx cizinec, xx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxxxx lůžkové xxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cizinec, xx xxxxxxx" x větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx zařízení" nahrazují xxxxx "poskytovateli zdravotních xxxxxx".
4. X §87x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx x" xxxxxxx.
5. Xxxxxx §88 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxx".
6. X §88 xxxx. 1 se slovo "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx12x) a dále xxxxxxxxx péče" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx služeb hrazených xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx12x) x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx" x slova "xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxx".
7. X §88 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx péče" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx služeb" x slova "zdravotnickému xxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
8. V §88 xxxx. 4 xx slova "xxxxxxxxx xxxx o žadatele x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx na území, xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx dítěti xxxxxxxxxx xx území, xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
9. V §93x odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb".
XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxx cizinců xx xxxxx České xxxxxxxxx
Čl. XLII
Xxxxx č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 140/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 217/2002 Xx., zákona č. 222/2003 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., zákona č. 539/2004 Xx., xxxxxx x. 559/2004 Xx., xxxxxx x. 428/2005 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 136/2006 Sb., xxxxxx č. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Sb., zákona x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Xx., zákona x. 379/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx č. 140/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 382/2008 Sb., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 47/2009 Sb., xxxxxx x. 197/2009 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 278/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 424/2010 Xx., zákona x. 427/2010 Sb., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Xx. a xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx mění takto:
1. X §10 xxxx. 2 a 3, §164 xxxx. 1 xxxx. x) x x §176 xxxx. 4 xx xxxxx "xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
2. X §15 xxxx. 2 xxxx. x), §42x xxxx. 5, §48, §89 odst. 1 xxxx. x), §126x xxxx. 2, §153 xxxx. 5 x x §176x xxxx. 1 písm. x) xxxx 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxx".
3. V §92 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
4. V §103 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx zařízení" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb".
5. X §104 odst. 3 poslední větě xx xxxxx "xx xxxxxxxxxxxxx zařízení" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
6. X §107 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
7. V §107 xxxx. 10 xx xxxxx "Zdravotnické xxxxxxxx xx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx".
8. X §126x xxxx. 1 xx slova "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "lůžkové".
9. X §126x odst. 2 xx xx xxxxx "zdravotnickém xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxx xxxxxxxx 1".
10. X §138 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x poskytované".
11. X §153 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx".
12. X §156 xxxx. 1 xxxx. k) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytující ústavní xxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx".
13. X §163 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) zajišťuje xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx něj xxxx xx hraniční přechod,".
14. V §164 xxxx. 1 písmeno x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx odepřen vstup xx území, xxxxx xxxx zdravotní stav xxxxxxxx bezodkladný převoz x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x xx xxx xxxx xx xxxxxxxx přechod,".
15. Xxxxxx §176 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxxx cizince".
16. V §176 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
a) xxxxxxxxxx péče při xxxxxxx, xxxxx
1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx život,
2. mohou vést xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx změn x náhlému xxxxx,
3. xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx trvalé xxxxxxxx xxxxx,
4. xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx,
5. způsobují xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ohrožují xxxx samého nebo xxxx xxxxx, xxxx
6. xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx těhotenství xx xxxxxx xxxxxxx,
b) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.".
17. X §176 xxxx. 2 se xxxxx "xx xxxxxxxxx péči xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx".
18. X §176 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, zajistí xxxxxxxxxxxx poskytnutí xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxx.".
19. X §176 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx".
20. X §176 odstavec 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx výkonu zabezpečovací xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx trestu xxxxxx svobody xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x v §134 xxxx. 2. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxx. Zdravotní služby xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx první xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
21. Nadpis §176x xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx".
22. V §176x xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".
23. X §176x odst. 2 xx slovo "xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx" x slova "xxxxxxxxx xxxx" xx nahrazují xxxxx "zdravotních xxxxxx".
24. X §176x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx poskytnuté xxxxxxxxx xxxxxx".
25. X §176x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx péče" nahrazují xxxxx "poskytnou xxxxxxxxx xxxxxx" x slova "xxxxxxxxx péče" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx".
26. V §180x odst. 2 xxxx první a x §180x odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx prokáže, xx xx xxxxxxxxx xxxx hrazena jiným xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy nebo xxxxx cizinec prokáže, xx xxxx xxxx xxxxxx hrazeny jiným xxxxxxxx".
27. X §180x xxxx. 7 xx xxxxx "xx xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "smluvními xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
ČÁST XXXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 257/2000 Xx., xxxxxx x. 272/2001 Xx., zákona č. 309/2002 Sb., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 518/2002 Xx., xxxxxx č. 222/2003 Xx., xxxxxx x. 52/2004 Xx., xxxxxx x. 315/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 57/2005 Xx., xxxxxx č. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 134/2006 Xx., zákona x. 165/2006 Xx., zákona x. 176/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 259/2008 Sb., xxxxxx x. 295/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., zákona č. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 73/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §8 xxxx. 1 větě první xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
2. X §10 xxxx. 4 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "poskytovatelé zdravotních xxxxxx".
3. V §10 odst. 5 xxxx první xx xxxxx "Zdravotnické xxxxxxxx xx povinno" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx je povinen" x ve xxxx xxxxxx a xxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
4. X §10 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx".
5. X §10 xxxx. 7 xxxx první se xxxxx "zdravotnického xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
6. X §10x xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx v xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
7. X §15 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx" nahrazují slovem "xxxxxxxxxxxxx".
8. X §27 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "poskytovateli zdravotních xxxxxx".
9. X §29 xxxx. 1 xx slova "ve xxxxxxxxxx dětských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx28)" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx domovech xxx xxxx xx 3 xxx xxxx28)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 28 xxx:
"28) Xxxxx x. 372/2011 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).".
10. V §37 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx36)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx služeb28)".
11. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 36 xx xxxxxxx.
12. V §38 xxxx. 5 xxxx. x) xxxx 1 se slova "xxxxx, xxxxxx dítě xxxxxxxxxx, školského, zdravotnického" xxxxxxxxx xxxxx "poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, školy, xxxxxx dítě xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx".
13. X §38x xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Poradní xxxx tvoří xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx x odborníky x oboru xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxxxxxx krajského xxxxx x xxxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx sbor xx xxxxxxx 5 xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx sboru x xxxxxx xxxxxxxx platí §38 odst. 4 x 5 obdobně.".
14. V §42 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx".
15. X §42 xxxx. 5 písm. d) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zařízením" xxxxxxxxx xxxxx "zdravotních xxxxxx".
16. V §42x odst. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx39x),".
17. X §52 odst. 1 se slova "xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx".
18. X §53 xxxx. 1 xxxx. c) se xxxxx "xxxxx, školská, xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx, xxxxxxx".
19. X §53 odst. 1 písmeno x) xxx:
"x) fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x),".
20. X §53 xxxx. 1 xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxx".
21. X §53 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x název x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, x němž xx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx".
22. X §59x odst. 1 xx xx xxxxx "jako" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx," x xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" se xxxxxxx.
23. V §59x xxxx. 1 xx xxxxx "školské, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx zařízení, poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx".
24. X §59x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx".
25. X §59x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx, xxxxxxx zařízení nebo xxxxxxxxxxxx zařízení anebo xxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx zařízení anebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
26. X §61 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
ČÁST XXXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
Xx. XLIV
Xxxxx č. 61/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 136/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx č. 310/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx. a xxxxxx č. 261/2011 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §59 odst. 4 xx xxxxx "xx xxxxxxxxxxxxx zařízení" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
2. X §65 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx".
3. X §66 xxxx. 1 xx slova "xxxxxxxxxxxxx a" xxxxxxx.
4. Xxxxxx §67 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx členům posádky xxxx".
5. X §67 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx péče" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb".
ČÁST ČTYŘICÁTÁ XXXX
Změna xxxxxx x. 71/2000 Xx.
Xx. XLV
X xxxxxx č. 71/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 22/1997 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx výrobky x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, x některé další xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 86/2002 Xx., xx část xxxxx zrušuje.
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx
Čl. XLVI
Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 177/2001 Sb., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx č. 107/2002 Sb., zákona x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 310/2002 Xx., xxxxxx x. 517/2002 Xx., xxxxxx x. 439/2004 Xx., xxxxxx x. 480/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 170/2007 Sb., xxxxxx č. 41/2009 Xx., zákona x. 52/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx. x zákona x. 281/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §9 písm. x) xx slova "xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
2. X §27 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "zdravotních xxxxxx".
ČÁST XXXXXXXXX XXXXX
Změna autorského xxxxxx
Xx. XLVII
Xxxxx č. 121/2000 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 81/2005 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 216/2006 Xx., xxxxxx x. 168/2008 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Xx. a xxxxxx x. 424/2010 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §23 xxxx xxxxx se xxxxx "zdravotní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx".
2. X §38x xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx nebo sociální xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx".
XXXX XXXXXXXXX XXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostředcích
Xx. XLVIII
Xxxxx č. 123/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 130/2003 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., zákona x. 58/2005 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 196/2010 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §1, §4 odst. 1, 2, 4 x 5, §8 odst. 1 x 2 xxxx. x), §9 xxxx. 1, §21 xxxx. 1, §24 xxxx. 2, §29 xxxx. x) xxxx 4, §31 odst. 4, §37, §40 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2, §41 odst. 3 xxxx. x) xxxx 2, §42 xxxx. 1 xxxx. x) x x §46 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx péče" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx služeb".
2. X §3 xxxx. x) se xxxxx "xxxx7)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx7)".
Poznámka xxx xxxxx x. 7 xxx:
"7) Zákon x. 372/2011 Xx., x zdravotních službách x podmínkách xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx službách).".
3. X §3 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.".
4. V §17 se vkládá xxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx:
"(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx odbornosti xxxxxx poskytující xxxxxxxxx xxxxxx vystavením lékařského xxxxxxxx, kterým je xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx objednávka. Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem
a) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) údaje xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxxx,
x) poskytování informací x vydávaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2 x 3.
5. X §17 xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 18 xxx:
"(3) Zdravotnické prostředky xxxxxxxxxx xx poukaz xxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx7), xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx x tomuto xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxxx18).
18) §17 xxxx. 8 xxxxxx x. 48/1997 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
6. Nadpis §18 xxx: "Xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx x xxxxxxxx mírou xxxxxx xxx fyzické xxxxx".
7. Nadpis §19 xxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, prodejem a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků".
8. X §19 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správním úřadem xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §17 odst. 2 x x §20 xxxx. 3 písm. x) x x) xxxxxxxxxx,".
9. X §19 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx pro potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§42 xxxx. 2) lékařské xxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §17 odst. 2 vydány, xxx-xx x poskytovatele zdravotních xxxxxx oprávněné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxxx předpisy nebyly xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxxx s xxxxxxxxxxx.".
10. V §38 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx".
11. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 132/2000 Sb.
Xx. XXXX
X xxxxxx č. 132/2000 Sb., o xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících xx zákonem x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x hlavním xxxxx Xxxxx, xx xxxxx zákona x. 217/2000 Xx., xxxxxx x. 143/2001 Xx., xxxxxx x. 86/2002 Xx., xxxxxx č. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 22/2004 Xx., xxxxxx č. 93/2004 Xx., xxxxxx č. 99/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx č. 587/2004 Xx., zákona č. 379/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx. x zákona x. 264/2006 Xx., xx část xxxxxxx xxxxxx zrušuje.
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 149/2000 Xx.
Čl. X
X xxxxxx č. 149/2000 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 79/1997 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xxxxx x. 20/1966 Xx., o xxxx x xxxxxx lidu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 378/2007 Sb., xx část xxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 20/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 267/2006 Xx., zákona x. 306/2008 Xx. x xxxxxx č. 151/2010 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §4 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".
2. X §4 xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 27 zní:
"(3) X xxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx složkami xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx xxxx poskytovatelé akutní xxxxxxx péče, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx27). Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx větě první xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x plánované xxxxxx xx xxxxxxxx (§21), xxxxxxx je hasičský xxxxxxxxx sbor xxxxx xx xxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxxxx záchranného systému xxxxx x xxxxxx xx ostatními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx období xxxx xxxxxxx stav.
27) §17 xxxxxx x. 374/2011 Xx., x xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx.".
3. §8 xxxxxx nadpisu zní:
"§8
Ministerstvo zdravotnictví
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obvod xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxx, xxxx xx-xx xx xxxxx x xxxxxxxxx nebo kapacitních xxxxxx, a xxxxxxxxxx-xx xx kraje xx xxxxxx situace, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxxxxx zdravotnické záchranné xxxxxx, poskytovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx pacientů neodkladné xxxx povinen xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví.
(3) Ministerstvo zdravotnictví xxxxxxxx v okruhu xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x metodické xxxxxx přípravy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxx prostředků pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zahraničí.".
4. X §21 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx27),".
5. X §23 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, sociální xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx, sociální xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx, vytvořit xxxxxxxx".
XXXX XXXXXXXX XXXXX
Změna krizového xxxxxx
Čl. XXX
Xxxxx č. 240/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Xx., zákona x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 153/2010 Xx. x xxxxxx x. 430/2010 Sb., xx xxxx takto:
1. X §11 xxxxxxx x) a c) xxxxx:
"x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx akutní lůžkové xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx příjem xxxxx xxxxxx specializovaného xxxxxx, při poskytování xxxxxxxxxx péče,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxx v případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx39).".
2. X §14 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx".
3. X §31 odst. 7 xxxx první xx xxxxx "zdravotnické xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx" x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxx zdravotnické xxxxxxxx je povinno" xxxxxxxxx slovy "Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx".
ČÁST XXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odborné způsobilosti x xxxxxx motorových xxxxxxx
Čl. XXXX
X §46 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 247/2000 Sb., x xxxxxxxxx a zdokonalování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x o změnách xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 374/2007 Sb., se xx xxxxx "xxxxxx," xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx".
XXXX XXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
Čl. XXX
V §5 xxxx. 1 xxxxxx č. 257/2000 Sb., x Probační x mediační službě x x změně xxxxxx x. 2/1969 Xx., x zřízení xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x. 65/1965 Xx., zákoník xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x. 359/1999 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx dětí (xxxxx x Probační x xxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
XXXX PADESÁTÁ XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 254/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 13/2002 Sb., xxxxxx x. 76/2002 Sb., xxxxxx č. 86/2002 Xx., zákona x. 120/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., zákona x. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Sb., xxxxxx x. 326/2004 Xx., zákona x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 125/2005 Xx., xxxxxx č. 253/2005 Xx., zákona x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 392/2005 Sb., xxxxxx č. 444/2005 Xx., zákona x. 9/2006 Xx., zákona x. 74/2006 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 378/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 301/2009 Xx. x xxxxxx č. 151/2011 Xx., se mění xxxxx:
1. X §2 xxxx. 6 xxxx. x) se xxxxx "zdravotnického xxxxxxxx xxxxx3), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx4)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
2. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 3 x 4 xx zrušují.
3. V §9 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx lékař pro xxxx x dorost, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx11)." xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx děti x xxxxxx11)." x xx xxxx xxxxx xx slova "Praktický xxxxx xxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 11 xxx:
"11) Xxxxx č. 372/2011 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podmínkách xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x zdravotních službách).".
4. V §10 xxxx. 2 se xxxxx "praktický lékař, xxxxx fyzickou xxxxx xxxxxxxxxx11)" nahrazují slovy "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství11)".
5. V §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxxx vydalo" xxxxxxxxx xxxxx "který xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb posudek xxxxx".
6. X §15 xxxx. 1 xxxx první xx xxxxx "Xxxxx provozující xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx,17) zdravotnické xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxx státu" xxxxxxxxx slovy "Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxx provozující ústav xxxxxxxx xxxx17) nebo xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx".
7. X §15 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "Osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dětská xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zařízení xxxxx3) xxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xx 3 let věku xxxx povinni" x xx konci odstavce 2 se doplňuje xxxx "U xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v rozhodnutí xxxxx, pro xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx péče, xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx řád xxxxxxx".
8. X §17 xxxx. 1 xx xxxxx "xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb".
9. X §19 xxxx. 2 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vydává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické lékařství xxxx x oboru xxxxxxxxx lékař pro xxxx a xxxxxx11) xxxx poskytovatel xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx61).".
Poznámka pod xxxxx x. 61 xxx:
"61) Zákon x. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx.".
10. V §39 xxxx. 2 xxxx. x), §82 xxxx. 2 písm. x) x p), §82 xxxx. 4, §86 xxxx. 1, §88 xxxx. 3 xxxx. d) x x §88a xxxx. 1 xxxx. d) xx slova "závodní xxxxxxxxxxx péči" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx".
11. V §39 xxxx. 3 xx xxxxx "závodní xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" a xxxxx "zdravotnické zařízení" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx".
12. X §45 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx x osoby provozující xxxxxxxx zdravotnické zařízení (xxxx jen "zdravotnické xxxxxxxx")" nahrazují slovy "xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx".
13. X §45 xxxx. 2 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx".
14. X §45 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx zařízení povinna" xxxxxxxxx xxxxx "poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxx povinni".
15. X §45 xxxx. 3 xx xxxx druhá nahrazuje xxxxx "Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osobě x jiného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pacienta x xxxxxx poskytovateli.".
16. X §45 xxxx. 3 větě xxxxx xx xxxxx "zdravotnického xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx" x xxxxx "ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
17. X §46 xxxx. 2, §47 xxxx. 1, §47 xxxx. 2, §72 xxxx. 1 x 3 x x §73 odst. 2 xxxx. x) x x) se slova "xxxxxxxxxxxx zařízení" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
18. X §46 odst. 3 xx slova "v xxxxxxx zdravotnickém xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
19. V §46 odst. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx" x xx xxxx druhé se xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinno" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx povinen".
20. X §47x xxxx. 1 a x §68 odst. 3 xx xxxxx "ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
21. X §47x xxxx. 2 x 3 x x §92 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx".
22. X §47x odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx zařízením" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
23. V §50 xx slovo "Xxxxx" nahrazuje slovy "Xxxxxxxx poskytující xxxx x xxxx xx 3 xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx".
24. V §51 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "Zdravotnické zařízení xx povinno" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx je povinen".
25. X §53 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxx zdravotnické xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
26. X §53 odst. 4 xxxx první se xxxxx "xxxxxx zdravotnické xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx poskytovatele zdravotních xxxxxx" a ve xxxx xxxxx se xxxxx "Určené zdravotnické xxxxxxxx xx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx".
27. X §54 odst. 1 xx slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ošetřující xxxxxx xx povinno" xxxxxxxxx xxxxx "Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx ošetřující xxxxxx je povinen".
28. V §54 xxxx. 2 xx xxxxx "x xxxxxxx xxxx" nahrazují slovy "xx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx péči" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
29. X §58 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "zdravotnickým xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
30. V §67 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx zařízení" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx", ve větě xxxxx se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx" xxxxxxxxx slovy "Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb, který" x xx větě xxxx xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "poskytovatel zdravotních xxxxxx".
31. X §67 odst. 2 xx xxxx šestá xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 38 xxxxxxx.
32. X §67 xxxx. 3 xxxx xxxxx x x §70 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx".
33. X §67 xxxx. 4 xxxx xxxxx se slova "xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. x) xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "určeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. x) xxxxxxx" x xx xxxx druhé xx xxxxx "Xxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Určený xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx".
34. X §68 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx" x xx větě xxxxx xx slova "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb".
35. X §69 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx péče".
36. X §70 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "určené xxxxxxxxxxxx zařízení" nahrazují xxxxx "určeného poskytovatele xxxxxxxxxxx služeb" x xx xxxx xxxxx xx slova "Určené xxxxxxxxxxxx zařízení je xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx".
37. V §72 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx".
38. V §73 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "zdravotnické zařízení, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx (§72 xxxx. 1), xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxx (§72 xxxx. 1), xxxxxxx" x xx xxxx xxxxx se slova "xxxxxxxxxxxx zařízení" nahrazují xxxxx "poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx".
39. X §74 odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx".
40. X §74 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxx".
41. X §74 xxxx. 4 xxxx první se xxxxx "Zdravotnické xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx", slovo "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
42. X §75 xx xxxxx "zdravotnické xxxxxxxx, které" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který".
43. X §75x xxxx. 4 xxxx xxxxx xx slova "xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinna" xxxxxxxxx slovy "je xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx".
44. X §82 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "zdravotnických xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "zdravotnická zařízení, xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx".
45. X §88 odst. 3 xxxx. x) xx slova "zdravotnickými xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx".
46. X §88x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx".
47. V §88x xxxx. 1 xxxx. d) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
48. X §89 odst. 1 písm. x) xx slova "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "poskytování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
49. X §89 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx zařízení" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx".
50. X §98 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx" x xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "zařízením xxxxxxxxxxxx xxxx o dítě xx 3 let xxxx x xxxxxx xxxxxx".
51. Xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, jménu x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 578/2002 Xx., xxxxxx č. 165/2004 Xx., zákona č. 422/2004 Sb., zákona x. 499/2004 Sb., xxxxxx x. 21/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., zákona x. 165/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., zákona x. 239/2008 Sb., zákona x. 41/2009 Sb., xxxxxx č. 190/2009 Xx. x xxxxxx x. 227/2009 Xx., xx xxxx takto:
1. X §14 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx-xx jeho xxxxx xxx xxxxxxxx poskytnuta xxxxxxxxx xxxx;" xxxxxxxxx xxxxx "nebyly-li jeho xxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;".
2. X §15 xxxx. 1 se xxxxx "xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxx;" xx nahrazují xxxxx "xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x jehož xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;" a slova "xxxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "zdravotní xxxxxx".
3. X §17 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxx," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,".
4. X §18 xxxx. 3 se xxxxx "xx zdravotnickém xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
5. X §72 xxxx. 5 xx slova "zdravotnického xxxxxxxx, x xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
XXXX XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x silničním xxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 361/2000 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx xxxxxx x. 60/2001 Sb., xxxxxx x. 478/2001 Xx., xxxxxx č. 62/2002 Sb., xxxxxx x. 311/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., zákona x. 436/2003 Xx., zákona x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 229/2005 Xx., xxxxxx x. 411/2005 Sb., zákona x. 76/2006 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 170/2007 Xx., xxxxxx x. 215/2007 Xx., xxxxxx x. 374/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona č. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 480/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 281/2009 Xx., zákona x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 133/2011 Xx., xxxxxx x. 297/2011 Sb. x xxxxxx č. 329/2011 Xx., se mění xxxxx:
1. X §6 odst. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxx" vkládá xxxxx "xxxxxxxxxxxxx".
2. X §6 odst. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx "x ve xxxxxxx" xxxxxx xxxxx "poskytovatele" x slova "xxxxxxxxx xxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "zdravotních xxxxxx".
3. X §7 xxxx. 5 xx xx slova "ochrany x" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx".
4. V §9 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx péči" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".
5. V §41 xxxx. 2 xxxxxxx h) zní:
"x) poskytovatele zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neodkladné xxxx,".
6. X §47 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx záchrannou xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby".
7. V §84 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) xxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (dále xxx "registrující xxxxxxxxxxxx"),
x) lékař xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče, jde-li x xxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxx registrujícího xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
8. X §84 xxxx. 5 se slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatele" a xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx".
9. X §84 xxxx. 6 xx slova "xxxx registrujícího praktického xxxxxx" nahrazují slovy "xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx".
XXXX XXXXXXXX XXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXXX
X §4 xxxx. 2 xxxxxx č. 115/2001 Sb., x xxxxxxx sportu, xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
XXXX XXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 164/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx minerálních xxx, přírodních xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění zákona x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., zákona č. 167/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb. x zákona x. 281/2009 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxx xxxx2)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx")2)".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 2 zní:
"2) Xxxxx č. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx poskytování (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).".
2. X §18 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".
3. X §27 xxxx xxxxx xx slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx lázeňskou xxxx, xxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxxxxx xxxx, jsou xxxxxxx" a xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lázeňskou xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx poskytovatelů zdravotních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx péči".
4. X §41 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
5. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 256/2001 Sb., o xxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 479/2001 Sb., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., zákona x. 122/2004 Xx., xxxxxx č. 67/2006 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx. a xxxxxx č. 227/2009 Xx., se mění xxxxx:
1. X §2 xxxx. x) x v §6 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx".
2. X §4 xxxx. 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx".
3. X §4 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx zdravotnické xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx", xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "poskytovatel zdravotních xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx samy" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxx".
4. X §5 odst. 1 xxxx první xx xxxxx "xxxxx zdravotnické xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx poskytovatel zdravotních xxxxxx" x slovo "xxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxx".
5. X §8 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx péče" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx služeb" x slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "poskytovatel zdravotních xxxxxx".
XXXX ŠEDESÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x církvích x xxxxxxxxxxxx společnostech
Čl. XXX
X §5 xxxx. x) xxxxxx č. 3/2002 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx slova "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "zdravotní xxxxxx".
XXXX XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXXX
V §45 písm. x) xxxxxx č. 86/2002 Sb., x xxxxxxx ovzduší a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx ovzduší), xx xxxxx "zabezpečení xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxx".
XXXX ŠEDESÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x výkonu ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx školských zařízeních
Xx. XXXXX
Zákon č. 109/2002 Sb., x výkonu xxxxxxx výchovy nebo xxxxxxxx výchovy ve xxxxxxxxx zařízeních a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx nálezu Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx x. 476/2004 Xx., xxxxxx č. 562/2004 Xx., zákona x. 563/2004 Sb., xxxxxx č. 383/2005 Xx., zákona x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx. x xxxxxx x. 281/2009 Sb., se xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 5 xx slova "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx".
2. X §2 odst. 7 xxxx. d) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" x slova "xxxxxx péče xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx".
3. X §2 xxxx. 12 xxxx xxxxx xx xxxxx "praktický xxxxx xxx děti x xxxxxx, x nímž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx,6)" nahrazují slovy "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx6)" x xx větě třetí xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x specializovanou zdravotní xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxx".
4. X §24 xxxx. 3 xxxx. a) xx xxxxx "na xxxxxxxxx péči" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxx xxxxxx" a xxxxx "xxxxx xxxx péče xxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "pokud xxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxx".
5. X §26 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx služby".
6. X §38 xxxx. 2 se xxxxx "Zdravotnické xxxxxxxx xx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx".
ČÁST XXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x zbraních
Xx. XXXX
X §20 xxxx. 1 xxxx xxxxx zákona č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivu x x xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., x ověřování xxxxxxxxx xxxxxx, střeliva x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Sb., x střelných zbraních x střelivu (xxxxx x střelných xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx. x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx "praktický xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx poskytujícího xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx služby".
ČÁST XXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x podmínkách uvádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 120/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx biocidních xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx xxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 186/2004 Sb., xxxxxx č. 125/2005 Xx., zákona x. 297/2008 Xx. x xxxxxx č. 136/2010 Xx., se mění xxxxx:
1. X §22 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx předává xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, a xx xx Národního xxxxxxxx hospitalizovaných xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x povolání, údaje x otravách biocidními xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx.".
2. Xxxxxxxx xxx čarou x. 15 x 16 xx xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx veteránech
Xx. LXVI
Zákon č. 170/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 190/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2007 Xx. a xxxxxx x. 308/2008 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §4 xxxx. f) xx slova "lázeňskou xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx".
2. X §7 xxxx. 2 xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx zařízení" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
XXXX ŠEDESÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Čl. XXXXX
X §97 xxxx. 1 xxxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), písmeno x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 48 zní:
"f) xxxxxxxxx xxxxxx48).
48) Xxxxx x. 372/2011 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x zdravotních xxxxxxxx).".
XXXX XXXXXXXX XXXX
Xxxxx transplantačního xxxxxx
Čl. XXXXXX
Xxxxx č. 285/2002 Sb., x xxxxxxxx, odběrech x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx zákona x. 228/2005 Sb., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 296/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx. x xxxxxx č. 281/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §2 xxxx. i) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx poskytované" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx".
2. X §5 xxxx. 1, 2, 5 x 9, §15 xxxx. 2 x x §24 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb".
3. X §5 xxxx. 2 větě xxxxx xx slova "xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb".
4. V §5 xxxx. 3 větě xxxxx xx slova "xxxxxxxxx péče" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx".
5. X §5 xxxx. 9 xxxx xxxxx xx slova "xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x xxxxxxx xx ustavena".
6. X §6 xxxx. 2 xx slova "xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx".
7. X §6 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, zajistí xxxxx poskytnutí preventivní xxxxxxxxx xxxx.".
8. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8 xx xxxxxxx.
9. V §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx".
10. X §16 odst. 2 xxxx poslední xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinno" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povinen".
11. X xxxxx první xxxxxx xxxxx X xxx: "XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX ZDRAVOTNÍCH XXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX A XXXXXX".
12. X §19 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxx xxxxxxxx pacienta xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
13. Xxxxxx §20 xxx: "Respektování xxxxxxxxx xxxx dárci x příjemci a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
14. X §20 xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "Zdravotnická xxxxxxxx xxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Poskytovatelé xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxx".
15. Nadpis §21 xxx: "Poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxx provádějící xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx".
16. X §21 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx", xxxxx "x oprávnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx", ve větě xxxxx se slova "Xxxx zdravotnická xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb" x slovo "povinna" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".
17. X §22 xxxx. 1 xxxx druhé xx xxxxx "x oprávnění xxxxxxxxxxxxxx zařízení" nahrazují xxxxx "o oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
18. X §23 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx zařízení" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx" a xxxxx "se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
19. X §26 odst. 4 větě xxxxx xx slova "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb".
20. X §26x xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx, který".
21. X §26a xxxx. 3 xxxx. x) se slova "x xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x poskytovatele zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxx".
22. X §26x odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx".
23. V §26x xxxx xxxxx xx slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "povinno" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
24. V §27 xxxx xxxxx xx slova "zdravotnickými xxxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx".
25. X §29 xxxx. 1 x x §29 xxxx. 2 xxxx. a) xx slova "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx".
26. X §29 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
27. X §29 xxxx. 2 písm. a) xxxxxx 3 a 4 xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
28. V §29 odst. 3 xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx" x xxxxx "jí" xx nahrazuje xxxxxx "xx".
29. X §30 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx uzavřenu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
30. Části xxxxxx xx xxxxx xx zrušují.
XXXX XXXXXXXX XXXXXX
Změna xxxxxx x. 290/2002 Xx.
Xx. XXXX
Zákon č. 290/2002 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxx, xxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx a obce, xxxxxxxx sdružení xxxxxxxx x oblasti tělovýchovy x xxxxxx a x souvisejících xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 157/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, práv x závazků x xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 10/2001 Sb. x xxxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 150/2003 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx č. 211/2003 Xx., xxxxxx č. 485/2004 Xx., xxxxxx x. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 317/2006 Xx., xxxxxx x. 485/2008 Xx. x xxxxxx x. 183/2010 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §3x xxxx. 6 xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "nebudou", xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "poskytovány" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".
2. Část xxxxx xx xxxxxxx.
XXXX SEDMDESÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Sb.
Xx. XXX
X zákoně č. 320/2002 Sb., x změně x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx úřadů, ve xxxxx xxxxxx č. 426/2002 Xx., xxxxxx x. 518/2002 Sb., xxxxxx č. 354/2003 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 22/2004 Sb., xxxxxx x. 41/2004 Xx., zákona č. 99/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Sb., xxxxxx x. 326/2004 Xx., zákona č. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Sb., xxxxxx x. 586/2004 Xx., zákona č. 587/2004 Sb., xxxxxx x. 179/2005 Sb., xxxxxx x. 379/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 21/2006 Xx., xxxxxx č. 22/2006 Xx., xxxxxx x. 59/2006 Sb., zákona x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 378/2007 Sb. a xxxxxx č. 281/2009 Xx., se xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 130/2003 Sb.
Xx. XXXX
X xxxxxx č. 130/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 123/2000 Sb., x zdravotnických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, x xxxxxxx další xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 274/2003 Xx., xx část xxxxx zrušuje.
XXXX XXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x soudnictví ve xxxxxx mládeže
Čl. XXXXX
X §82 xxxx. 1 zákona č. 218/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx protiprávní xxxx a x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx "jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxxx xx xxxx poskytovatele zdravotních xxxxxx".
XXXX XXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x dočasné xxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXXXXX
Xxxxx č. 221/2003 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx č. 343/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., zákona x. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 427/2010 Xx., xx xxxx takto:
1. Xxxxxx §28 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxx".
2. X §28 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x rozsahu xxxx xxxxxxx ze zdravotního xxxxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx12) a xxxx zdravotní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "poskytují xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx zdravotního pojištění12) x xxxx zdravotní xxxxxx".
3. V §28 xxxx. 2 xx xxxxx "zdravotní xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "x zdravotnickému xxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
4. X §28 xxxx. 3 xx slova "xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".
5. X §32 odst. 2 xx xxxxx "zdravotní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx".
ČÁST XXXXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 274/2003 Sb.
Xx. XXXXX
X xxxxxx č. 274/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 426/2003 Xx., xxxxxx č. 316/2004 Xx., zákona č. 626/2004 Xx., zákona x. 264/2006 Sb. x zákona x. 378/2007 Xx., se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXXXX XXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. LXXV
X xxxxxx č. 356/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 125/2005 Xx., xxxxxx x. 345/2005 Xx., xxxxxx č. 222/2006 Xx., zákona x. 371/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 281/2009 Xx., xx xxxx xxxxxx zrušuje.
XXXX XXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx
Xx. XXXXX
Zákon č. 361/2003 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 186/2004 Xx., zákona x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 586/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 169/2005 Sb., zákona x. 253/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 530/2005 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 531/2006 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx. a xxxxxx x. 326/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §15 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx péče13)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx13)", slova "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx14)" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx13), xxxxx xxxxxxx xxxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13 xxx:
"13) Xxxxx x. 373/2011 Xx., x specifických zdravotních xxxxxxxx.".
2. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 14 se zrušuje.
3. X §42 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxxxxxxx zařízení" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx".
4. X §71 xxxx. 1 xx slova "xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxx," nahrazují slovy "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
5. X §77 xxxx. 11 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx36)," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx služby36),".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 36 xxx:
"36) Xxxxx x. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).".
6. X §79 xxxx. 1 se xxxxx "zařízení závodní xxxxxxxxxxx xxxx13)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx13)" a xxxxx "xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx14)" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských služeb, xxxxx xxxxxxx xxxxx".
7. X §80 xxxx. 3 x 4 xx xxxxx "xxxxxxxx péče" xxxxxxxxx xxxxx "lázeňské xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx".
8. X §80 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx zařízení" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
9. V §84 xxxx. 2 xx xxxxx "jiného xxxxxxxx, které poskytuje xxxxxxxxx péči" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx zařízení, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".
10. X §91 xxxx. e) se xxxxx "zdravotnickým xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb".
XXXX XXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx smlouvě
Xx. XXXXXX
Zákon č. 37/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 198/2009 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 278/2009 Xx., xx mění takto:
1. X §50 xxxx. 1 se xxxx druhá nahrazuje xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx zpráv x xxxxxx xxxx xxxxx zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
2. V §62 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "zdravotní xxxxxx".
3. Xxxx xxxx xx zrušuje.
XXXX SEDMDESÁTÁ XXXX
Změna zákona x. 53/2004 Xx.
Xx. XXXXXXX
X xxxxxx č. 53/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 127/2005 Xx., xx část xxxxxx xxxxxxx.
XXXX SEDMDESÁTÁ XXXXXX
Změna xxxxxx x podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x specializované xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
Xx. LXXIX
Xxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x specializované xxxxxxxxxxxx x výkonu zdravotnického xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x farmaceuta, xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona x. 189/2008 Xx. x xxxxxx č. 227/2009 Xx., se mění xxxxx:
1. X §1 xxxx. 4 xx slova "zdravotní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx".
2. X §2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx m), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx.".
3. X §3 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx".
4. V §3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu3)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxx vlastním xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".
5. X §3 xxxx. 2 xxxx. b) xxxx 2 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx péče" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx".
6. X §3 xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4 xxx:
"(3) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx pravomocně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xx xx xxxx hledí, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx4).
4) Xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
7. X §3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6, které včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 26 xxxxx:
"(4) Xxxxxx o xxxxxxxxxxxx
x) xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x jiných odůvodněných xxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxx na vyžádání xxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx službách,
x) xx vyžádá xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx správního xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx26) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx příslušným orgánem xxxxxxxxx státu xxxxxx; xxxxx výpis xxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxx než 3 xxxxxx.
(6) Fyzické xxxxx, xxxxxx byla xxxxxx bezúhonnost xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx prvním zahájením xxxxxx xxxxxxxx. Hostující xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx původu.
26) Xxxxx x. 269/1994 Xx., o Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
8. X §5 xxxx. 3 větě xxxxx xx slova "xxxx odborného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu x nestátních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx6)," xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx službách".
9. X §7 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, revizní x posudková xxxx x xxxxxxx péče x xxxx, ústa, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx, diagnostická, xxxxxxx, xxxxxxxxx, protetická x xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx, ústa, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx".
10. X §10 xxxx. 2 xxxx druhé se xxxxx "xxxxxx léčiv x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x u xxxxxxxxxxxxx lůžkové xxxx" x ve xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb".
11. X §13 xxxx. 2 se věta xxxxx xxxxxxx.
12. X §14 odst. 1 xxxx první x xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx zařízení" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb".
13. X §14 xxxx. 2 xxxx. d) xx slova "xxxxxxxxx xxxx poskytované" xxxxxxxxx xxxxx "zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb".
14. X §17 odst. 6 xxxx. x) x v §27x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".
15. X §19 xxxx. 4 xxxx poslední se xxxxx "na základě xxxxxxxxxx nestátního zdravotnického xxxxxxxx xxxx i xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx3)." nahrazují xxxxx "xx základě xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou x xxxxx obsažené x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
16. X §21x xxxx. 3 xxxx druhé se xxxxx "zdravotní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx".
17. X §22 xxxx. 4 xxxx první xx xxxxx "zdravotnickými zařízeními" xxxxxxxxx xxxxx "poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx".
18. X §23 odst. 2 písm. x) xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v němž" xxxxxxxxx xxxxx "poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb, x xxxxx".
19. X §27x xxxx. 1 x 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "zdravotní xxxxxx".
20. X §27x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xx podmínek xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx upravujícímu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx3)" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákonu x xxxxxxxxxxx službách".
21. X §27b odst. 1 xxxx. x) x v §36 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb".
22. X §38x xxxx. 4 xx slova "x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxx závodní preventivní xxxx jiné xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx stáže xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xxxx osoby".
XXXX OSMDESÁTÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. LXXX
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní péče x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povoláních), xx xxxxx zákona x. 125/2005 Sb., xxxxxx x. 111/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx. x zákona x. 105/2011 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §2 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova ", zejména ošetřovatelské xxxx, xxxx v xxxxxxx asistenci, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx péče, léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx péče, xxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxxx péče".
2. X §2 xxxx. x), §22 xxxx. 2, §23 xxxx. 2, §23x xxxx. 2, §24 odst. 2, §25 xxxx. 2, §26 odst. 2, §27 xxxx. 2 a x §28 xxxx. 2 xx slova "xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "u poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx".
3. X §3 xxxx. 2 xxxx druhé xx xxxxx "praktický xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství".
4. X §3 odst. 2 xxxx. b) xxxx 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx péči vlastním xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".
5. X §3 xxxx. 2 písm. x) xxxx 2 xx xxxxx "lékaře zařízení xxxxxxx xxxxxxxxxxx péče" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx".
6. X §3 xxxxxxxx 3 včetně poznámky xxx xxxxx x. 5 xxx:
"(3) Xx bezúhonného se xxx xxxxx tohoto xxxxxx považuje ten, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxx xxxxxxx trestný xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx na něho xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx5).
5) Xxxxx x. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
7. X §3 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 6, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 24 znějí:
"(4) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x) xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx výkonu zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo též x xxxxxx odůvodněných xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odůvodněných případech xxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx, nebo na xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníku xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx,
b) xx xxxxxx ministerstvo pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx výpisem x evidence x Xxxxxxxxx xxxxxx24) nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx XXX, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx dokládají xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovaným x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
24) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
8. X §4 xxxx. 1 větě xxxxx, §43 xxxx. 1 xxxx druhé x x §48 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx".
9. X §4 xxxx. 1 xxxx. a) a x §26 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "zdravotnických xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb".
10. V §22 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxx preventivní, xxxxxxxxxxxx, léčebná, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx".
11. X §34 odst. 2, §76b odst. 1 písm. x) x x §89 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx zařízením" xxxxxxxxx slovy "poskytovatelem xxxxxxxxxxx služeb".
12. X §35 odst. 2 se xxxxx "xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx dopravy" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, zdravotnické xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx".
13. X §40 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxx".
14. X §42 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxxxx péče" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx".
15. X §45 xxxx. 2, §46 xxxx. 1 větě xxxxx, §60a xxxx. 6, §60b xxxx. 1 xxxx třetí x x §60x xxxx. 2 xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb".
16. V §46 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "předkládá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx" x xxxxx "prostřednictvím xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "prostřednictvím tohoto xxxxxxx".
17. X §46 xxxx. 3 xxxx. h) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
18. X §49 xxxx. 5 písm. x) xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní péči" xxxxxxxxx xxxxx "poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb neposkytuje xxxxxxxxx xxxxxx".
19. X §51 xxxx. 4 písm. x) xx slova "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx" x slova "xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx".
20. X §54 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx".
21. V §54 odst. 4 xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
22. X §60a xxxx. 14 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx zařízení" xxxxxxxxx xxxxx "poskytovatele xxxxxxxxxxx služeb" a xxxxx "x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení" xx xxxxxxxxx slovy "u xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx".
23. X §60x xxxx. 1 xxxx xxxxx x x §60b odst. 3 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
24. V §60x odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxxx".
25. Xxxxxx §60x xxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx místem".
26. X §60d xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx povinno" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx".
27. X §60x xxxx. x) x části xxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx splnilo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx první".
28. X §76a xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "adresu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", x němž xxxx poskytovány xxxxxxxxx xxxxxx".
29. X §76x odst. 1 xxxx. f) se xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx4)" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx4)".
30. V §76x xxxx. 1 x 6 xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".
31. X §76x xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx osoby".
32. X §91x xxxx. 4 xx xxxxx "a xxxxxxx xxxxxxxxxxx péči xx xxxx stáže xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx závodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "x pracovnělékařské služby xx dobu stáže xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxx".
33. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXX PRVNÍ
Změna xxxxxx x xxxxxxxxx
Xx. LXXXI
Zákon č. 99/2004 Sb., x rybářství, xxxxxx xxxxxxxxxx práva, xxxxxxxx xxxxxx, ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx. x xxxxxx x. 104/2011 Sb., xx mění xxxxx:
1. V §14 xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 13 x 35 xxx:
"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx o zdravotní xxxxxxxxxxxx vydává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx13) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx tato xxxxx xxxxxxxxx zaměstnance, pak xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx35).
13) Zákon č. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxxx jejich poskytování (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
35) Zákon x. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx.".
2. X §14 xxxx. 5 xx xxxxx "posuzujícím xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx13) x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx".
XXXX OSMDESÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona x. 121/2004 Sb.
Xx. XXXXXX
X xxxxxx č. 121/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 20/1966 Sb., x xxxx o xxxxxx lidu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 160/1992 Xx., x zdravotní xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 111/1998 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx a doplnění xxxxxxx xxxxxx (zákon x vysokých školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, se části xxxxx x xxxxx xxxxxxx.
XXXX OSMDESÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x Celní xxxxxx Xxxxx republiky
Čl. XXXXXXX
V §3 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx č. 185/2004 Sb., x Celní správě Xxxxx republiky, xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx".
XXXX OSMDESÁTÁ XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty
Xx. XXXXXX
Zákon č. 235/2004 Sb., x dani z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 635/2004 Xx., zákona x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 124/2005 Xx., zákona x. 215/2005 Sb., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., zákona x. 441/2005 Xx., zákona x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., zákona č. 230/2006 Sb., xxxxxx x. 319/2006 Xx., xxxxxx x. 172/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., zákona x. 270/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., zákona x. 126/2008 Sb., xxxxxx x. 302/2008 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx č. 489/2009 Sb., zákona x. 120/2010 Sb., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 47/2011 Xx. x xxxxxx č. 370/2011 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §48x odst. 4 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxx xxxxxx xxx děti xx 3 xxx xxxx,".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 27x xx xxxxxxx.
2. X §51 odst. 1 xxxxxxx g) xxx:
"x) zdravotní xxxxxx x xxxxxx zdravotního xxxxx (§58),".
3. §58 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§58
Zdravotní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zboží
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí zdravotní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx poskytovatelem zdravotních xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x léčebným xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx zdraví, a xxxxxx x xx xxxx související.
(2) Xxxxxxx zdravotního xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) lidské xxxx a jejích xxxxxx, lidských xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxxxxxxx výrobků, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oprav xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx není výdej xxxx xxxxxx
a) xxxxx,
x) potravin xxx xxxxxxxx výživu, xxxx
c) zdravotnických xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx předpisu.
(4) Xx xxxx xx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx46).".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 45 xx xxxxxxx.
4. X xxxxxxx x. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxx používané pro xxxxxxxxx xxxxxx".
5. X xxxxxxx č. 2 se xxxxx "Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §58." xxxxxxxxx xxxxx "Zdravotní xxxx vymezená číselným xxxxx xxxxxxxxxxx produkce XX-XXX 86, xxxxx xxxx xxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx podle §58.".
XXXX XXXXXXXXX XXXX
Změna xxxxxx x. 422/2004 Xx.
Xx. XXXXX
X xxxxxx č. 422/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 20/1966 Sb., x péči x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 301/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx první xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
Xx. XXXXXX
Zákon č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 168/2005 Sb., xxxxxx x. 202/2005 Sb., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx č. 350/2005 Xx., zákona x. 382/2005 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., zákona x. 428/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 495/2005 Xx., zákona č. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 115/2006 Xx., zákona x. 161/2006 Sb., zákona x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., zákona x. 159/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., zákona x. 213/2007 Sb., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 57/2008 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008, xxxxxx x. 382/2008 Sb., xxxxxx č. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 326/2009 Xx., xxxxxx č. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 149/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxx x. 73/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx X xx xxxxx "XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX" xxxxxxxxx xxxxx "XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX".
2. X §9 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".
3. X §9 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb".
4. X §21 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx "Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx omezení xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx posudkem23) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx v oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xxxx x xxxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx x xxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx služeb24) (xxxx xxx "registrující xxxxxxxxxxxx").".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 23 a 24 xxxxx:
"23) Xxxxx č. 373/2011 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxx x. 372/2011 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podmínkách xxxxxx poskytování (zákon x zdravotních xxxxxxxx).".
5. V §21 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx část xxxxxxxxxx zní: "x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx práce23), xxxxx".
6. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 25 xx zrušuje.
7. X §21 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx péče,26)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx23)," a xxxxx "k provádění xxxxxxx xxxxxxxxxxx péče, xxxxxxxxxxx lékařem" se xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxx pracovnělékařských služeb, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx24)".
8. Xxxxxxxx xxx čarou x. 26 xx xxxxxxx.
9. V §69 xxxx. 5 xx xxxxx "zdravotnického xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb".
10. X §80 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb".
11. V §122 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx x xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx x xxxxxx".
12. X §140 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb".
13. Xx xxxxx §147 xx doplňuje xxxx "Ustanovení §80 x 81 se xxxxxxxxxx xx poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.".
ČÁST XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x. 436/2004 Sb.
Xx. XXXXXXX
V xxxxxx č. 436/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 70/2006 Sb., zákona x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 138/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 264/2006 Sb. x xxxxxx x. 281/2009 Xx., se xxxx xxxxxx zrušuje.
XXXX XXXXXXXXX XXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti
Xx. XXXXXXXX
X xxxxxx č. 480/2004 Sb., x některých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 444/2005 Sb., zákona x. 214/2006 Sb., xxxxxx č. 160/2007 Xx. a xxxxxx x. 281/2009 Xx., xx xxxx xxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx školského xxxxxx
Xx. XXXXXX
Xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx č. 383/2005 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 158/2006 Xx., xxxxxx č. 161/2006 Xx., zákona x. 165/2006 Sb., xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 624/2006 Sb., xxxxxx x. 217/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 343/2007 Xx., xxxxxx x. 58/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 242/2008 Xx., xxxxxx č. 243/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx č. 49/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 378/2009 Sb., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx. x xxxxxx č. 331/2011 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §17 odst. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx praktického xxxxxx xxx xxxx x dorost" xxxxxxxxx xxxxx "registrujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx děti a xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx lékař")".
2. X §34 xxxx. 6 x v §50 odst. 2 xx slova "registrujícího xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx a xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx".
3. X §67 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře" nahrazují xxxxx "registrujícího xxxxxx".
4. X §116 xxxx druhé se xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
XXXX XXXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Xx. XC
Xxxxx č. 585/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 318/2006 Xx. x zákona x. 227/2009 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §17 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx".
2. X §19 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx lékařem7)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx7) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx")".
3. X §21 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, kterého xxxx".
4. X §37 xxxx. 2 xx xxxxx "Zdravotnické xxxxxxxx je xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx".
XXXX XXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxxxx x xxxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx č. 228/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Sb., zákona x. 361/2005 Sb., xxxxxx č. 444/2005 Xx., zákona x. 545/2005 Xx., zákona x. 553/2005 Xx., xxxxxx x. 48/2006 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Sb., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 81/2006 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 130/2006 Xx., xxxxxx č. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 138/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 215/2006 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Sb., xxxxxx x. 227/2006 Sb., xxxxxx x. 235/2006 Xx., zákona x. 312/2006 Sb., xxxxxx x. 575/2006 Xx., xxxxxx x. 106/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Sb., xxxxxx č. 374/2007 Xx., xxxxxx č. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 38/2008 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx č. 140/2008 Xx., xxxxxx x. 182/2008 Xx., xxxxxx č. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Sb., xxxxxx x. 239/2008 Sb., xxxxxx č. 254/2008 Xx., zákona x. 296/2008 Xx., xxxxxx x. 297/2008 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 309/2008 Xx., xxxxxx x. 312/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 9/2009 Sb., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 141/2009 Xx., xxxxxx č. 197/2009 Xx., xxxxxx x. 206/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 301/2009 Xx., zákona x. 306/2009 Sb., xxxxxx x. 346/2009 Xx., xxxxxx č. 420/2009 Xx., zákona x. 132/2010 Xx., zákona x. 148/2010 Sb., xxxxxx x. 153/2010 Xx., zákona č. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 343/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Xx., xxxxxx x. 105/2011 Xx., xxxxxx x. 133/2011 Xx., xxxxxx x. 134/2011 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Xx., xxxxxx č. 188/2011 Xx., zákona x. 245/2011 Xx., xxxxxx x. 249/2011 Xx., xxxxxx x. 255/2011 Xx., zákona x. 262/2011 Sb., zákona x. 300/2011 Xx., xxxxxx č. 308/2011 Xx. x xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx mění takto:
1. V xxxxx X xxxxxxx 25 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 75 xxx:
"Xxxxxxx 25
x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx75) ... Xx 1&xxxx;000
x) Změna xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx75) ... Xx 500
c) Xxxxx osobních xxxxx (xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxxxx těchto změn xx dalších údajů x tomto xxxxxxxxxx ... Xx 100
x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ... Xx 150
e) Xxxxxx xxxxxxxx výpisu x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx75) ... Kč 100
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx zdravotních služeb, xxxx-xx provedené x xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.
Xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx jen xxxxx písmene b) xxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx změny zpoplatňované xxxxx xxxxxx x) x c) xxxx xxxxxxx.
75) Xxxxx x. 372/2011 Xx., x zdravotních službách x podmínkách xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).".
2. X xxxxx XXX xxxxxxx 45 x xxxxx "Xxxxxxxxxx" xx xxxxx "x Leteckou xxxxxxxxxx službu" xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xx. XXXX
Zákon č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 290/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., zákona x. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Sb., xxxxxx č. 110/2007 Xx., zákona č. 261/2007 Xx., zákona x. 304/2007 Sb., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 177/2008 Xx., zákona x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 247/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 153/2010 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx č. 94/2011 Xx. a xxxxxx x. 137/2011 Sb., xx mění xxxxx:
1. X §17 xxxx. 9 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".
2. V §100 xxxx. 8 xx xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx," xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx".
ČÁST XXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx tabákovými xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx látkami
Čl. XXXXX
Zákon č. 379/2005 Sb., x xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a jinými xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 225/2006 Xx., zákona č. 274/2008 Xx. x xxxxxx x. 305/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §16 odst. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxx odborně x xxxxxxxx způsobilé" xxxxxxxxx xxxxx "poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx způsobilý".
2. X §16 odst. 6 xx slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x tomu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx".
3. X §16 xxxx. 7 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx" nahrazují slovy "Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx povinen".
4. X §17 xxxx. 1 se xxxxx "xxxx poskytovanou x xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x tomto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
5. X §17 xxxx. 2 xx xxxxx "Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx způsobilé xxxxxx," xxxxxxxxx slovy "Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx odborně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,".
6. V §17 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "registrujícímu poskytovateli xxxxxxxxxxx služeb v xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx".
7. V §20 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx větou "Tato xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx13), zařízeními xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.".
Poznámka xxx čarou x. 13 xxx:
"13) Xxxxx x. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx poskytování (zákon x xxxxxxxxxxx službách).".
8. X §20 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx péče,".
9. X §20 xxxx. 2 písmeno x) xxx:
"x) krátkodobé x xxxxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a závislých xx xxxxxxxx a xxxxxx návykových látkách xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx 5 xx 14 xxxxx,".
10. V §20 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx zařízení" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
11. X §20 xxxx. 2 xxxx. j) xx xxxxx "ambulantní péče" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx", xxxxx "zdravotnická xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxx" x slova "xx Národního xxxxxxxx xxxxxxxxx lékařsky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, zřízeného xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14)" se xxxxxxxxx xxxxx "xx Xxxxxxxxx registru léčby xxxxxxxxx drog, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
12. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14 xx xxxxxxx.
13. V §24 xxxx. 7 xx xxxxx "Zdravotnické zařízení, xxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx" x xxxxx "xx Národního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx drog".
14. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x. 381/2005 Xx.
Xx. XXXX
X xxxxxx č. 381/2005 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 349/1999 Xx., x Veřejném xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx, xx část třetí xxxxxxx.
ČÁST DEVADESÁTÁ XXXX
Xxxxx zákona x sociálních službách
Xx. XCV
Xxxxx č. 108/2006 Sb., x sociálních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 29/2007 Xx., xxxxxx x. 213/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona č. 129/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 108/2009 Xx., xxxxxx x. 206/2009 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx. x xxxxxx č. 73/2011 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §1 xxxx. 2 xx xxxxx "xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x poskytovatelů xxxxxxxxxxx služeb".
2. X §7 odst. 2 x x §16 odst. 1 x 2 se xxxxx "xxxxxx ústavní xxxx x nemocnici xxxx odborném xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx hospitalizace".
3. X §14a xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7x xxx:
"(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxxxx, jestliže je xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní péče x průběhu xxxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx §52; xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx x oprávněnou xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu7c) jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx x žádosti o xxxxxxxxx, xxxxxxxxx ohlášena xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §21 odst. 2 písm. c) xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxx. Podmínka xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxx, pokud x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x kalendářním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx z tohoto xxxxxxxx došlo poslední xxx x kalendářním xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx dne kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x hospitalizaci xxxxxxx, není-li xxxxx §21x xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení. Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
7x) §25 xxxxxx x. 48/1997 Xx.".
4. X §20 odst. 2 x 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
5. X §21 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
6. X §21x xxxx. 1 se xxxxx "xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x propuštění z xxxxxx zařízení" xxxxxxxxx xxxxx "x hospitalizaci x propuštění x xxxxxxxxxxxxx".
7. X §23 xxxx. 5 x v §91 xxxx. 6 se xxxxx "ošetřujícího xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
8. X §25 xxxx. 3 x x §29 xxxx. 1 xxxx. e) xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
9. §26 xxx:
"§26
Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osoby. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx také xx xxxx, xx xxxxxx xx osobě poskytována xxxxxxxxx péče x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx osoby k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".
10. X xxxxxxx §52 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx".
11. X §52 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx péče", slova "xxxxxxx xxxxxxxxx péči" xx nahrazují slovy "xxxxxxxx xxxx" a xxxxx "xxxxxxx xxxx25)" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxx25)".
Poznámka xxx xxxxx x. 25 zní:
"25) Xxxxx x. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a podmínkách xxxxxx xxxxxxxxxxx (zákon x zdravotních službách).".
12. V §64 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx".
13. X §73 odst. 1 xxxx. x), §101 xxxx. 5 písm. x) x x §110 xxxx. 5 xx xxxxx "ústavní xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx péče".
14. X §84 xxxx. 5 se slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx" x xxxxx "jsou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "jsou tito xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxx".
15. V §91 odst. 4 xx xxxxx "registrujícího xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx".
16. X §92 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu25)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx25)" x xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx umístěna".
17. X §110 odstavec 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxx způsobilost zjišťuje x lékařský xxxxxxx x zdravotní způsobilosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx.".
18. V §116 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x zaměstnanců xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
ČÁST XXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 109/2006 Xx.
Xx. XXXX
V xxxxxx č. 109/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx část devátá xxxxxxx.
ČÁST DEVADESÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 585/2006 Sb., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx č. 259/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., zákona x. 382/2008 Sb., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 206/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 141/2010 Xx., zákona x. 347/2010 Sb., xxxxxx č. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb. a xxxxxx č. 329/2011 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §2 odst. 6 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx".
2. X §49 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb" x xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb".
3. X §50 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx zařízení" xxxxxxxxx xxxxx "služeb xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb".
XXXX XXXXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XCVIII
X xxxxxx č. 115/2006 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx. x zákona x. 427/2010 Xx., xx část sedmnáctá xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx výsledků xxxxxxx vzdělávání
Xx. XXXX
V xxxxxxx xxxxxx č. 179/2006 Sb., o xxxxxxxxx a uznávání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx výsledků xxxxxxx vzdělávání), xx xxxxx xxxxxx č. 110/2007 Sb., xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxx".
ČÁST XXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 187/2006 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx, xx znění zákona x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 239/2008 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Xx., zákona x. 2/2009 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., zákona x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 302/2009 Xx., xxxxxx č. 303/2009 Sb., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx č. 157/2010 Xx., xxxxxx x. 166/2010 Xx., zákona x. 347/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona x. 180/2011 Xx. a xxxxxx x. 263/2011 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §17 odst. 3 x x §36 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xx ústavní péče xxxxxxxxxxxxxx zařízení" xxxxxxxxx xxxxx "do zdravotnického xxxxxxxx lůžkové péče".
2. X §36 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xx xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "do xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nepřetržitou péči x xxxx děti".
3. X §36 xxxx. 1 xxxx. x) se slova "x xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx".
4. V §40 odst. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "po xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxx x poskytovatele xxxxxxx xxxx".
5. X §54 xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 34 xxx:
"(1) Xxxxxxxxxxx lékařem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxx ošetřování xxxxxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx nemocenského pojištění x xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx34).
34) Xxxxx x. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.".
6. X §56 xxxx. 2 písm. x) xx slova "léčebného xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".
7. V §56 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx postup".
8. X §56 xxxx. 4 větě xxxxxxxx, §57 xxxx. 4, §59 xxxx. 3, §68 xxxx. 5 x x §73 odst. 2 xx slova "předpis38) x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx péče" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx38) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
Poznámka xxx xxxxx x. 38 xxx:
"38) Xxxxx x. 372/2011 Xx., x zdravotních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).".
9. X §56 xxxx. 5 xxxx první x xxxxx xx xxxxx "ústavní xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "lůžkové xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče".
10. X §57 odst. 1 písmeno x) xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 39 xxx:
"x) pojištěnce, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx kterému xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního pojištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx39),
39) §33 odst. 3 xxxxxx x. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 369/2011 Xx.".
11. V §59 xxxx. 1 xxxx. x) a x §64 odst. 1 xxxx. g) xx xxxxx "xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx péče" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx lázeňské xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx".
12. X §59 xxxx. 1 xxxxxxx d) xxx:
"d) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx přijat xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx jehož lůžkové xxxx xxxx toto xxxx xxxxxxx,".
13. X §61 xxxx. x) x x) xx xxxxx "x xxxxxxx péče" nahrazují xxxxx "xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx".
14. V §61 písm. x) xx xxxxx "do xxxxxxx xxxx x xxx ukončení xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x den xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lůžkové xxxx", slova "xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx péče" se xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v němž xxxx poskytována xxxxxxx xxxx lázeňská xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx" x xxxxx "xxxxxxx péče xxxx komplexní xxxxxxxx xxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx".
15. X §61 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx")".
16. X §61 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
17. V §61 xxxx. x) xxxx xxxxx x xxxxx se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx preventivní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx".
18. V nadpisech §62 a 63 xx slova "zařízení xxxxxxx preventivní péče" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb".
19. X §62 xx xxxxx "Zařízení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xx xxxxxxx".
20. X §63 xxxx. 1 xxxx. c) xx slova "x xxxxxxxx závodní xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x poskytovateli xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx".
21. X §63 odst. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx závodní xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "poskytovatele xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx".
22. X §63 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxx preventivní xxxx xx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Poskytovatel pracovnělékařských xxxxxx xx xxxxxxxx".
23. X §64 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xx zdravotnickém xxxxxxxx, xxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, kterého xxxx".
24. V §65 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx,".
25. Nadpis §70 xxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb".
26. X §70 xx slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx" x xxxxx "xx ústavní péče xx zdravotnickém zařízení" xx xxxxxxxxx slovy "x poskytnutí xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx".
27. V §73 xxxx. 1 x v §139 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx".
28. X §73 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx preventivní xxxx" xxxxxxxxx slovy "poskytovatel xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb".
29. X xxxxx xxxxxx xxxxxx hlavy VII xxx: "SOUČINNOST XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX A XXXXXXXXX X PRÁVNICKÝCH XXXX".
30. V §77 odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinna" xxxxxxxxx xxxxx "Poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx".
31. X §77 xxxx. 1 xxxx. b) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a)".
32. X §77 xxxx. 2 xx xxxxx "Zdravotnická xxxxxxxx xxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou povinni" x xx xxxxx "xx xxxx žádost" xx vkládají xxxxx "x xxx souhlasu xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x)".
33. X §77 xxxx. 3 xx xxxxx "Zdravotnické xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
34. X §77 xxxx. 4 xx slova "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
35. V §79 xxxx. 1 xxxx. x) se slova "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx orgán, který xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
36. X §80 xxxx. 1 xxxx druhé xx xxxxx "zařízení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "poskytovateli pracovnělékařských xxxxxx".
37. X §83 xxxx. 4 xxxxxxx d) xxx:
"x) sídlem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
38. V §84 odst. 3 xxxx. x) x x §116 odst. 2 xxxx. x) xx slova "zdravotnickému xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
39. V §84 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "xx zdravotnickém xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
40. V §90 xxxx. x) se xxxxx "zařízení závodní xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx".
41. X §109 xxxx. 5 xxxx. x) xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx ústavní péče x x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx".
42. X §117 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xx zdravotnickým xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx".
43. X §117 odst. 4 xx xxxxx "Zdravotnická xxxxxxxx xxxx povinna" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxx" x slovo "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
44. X §138 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedený".
45. X §138 xxxx. 1 písm. x) se slova "xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxx".
46. X §138 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "x xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx péče".
47. V §138 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xx ústavní xxxx x xxx ukončení xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "do xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx", xxxxx "x xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx slovy "z xxxxxxx xxxx komplexní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx" a slova "xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx péče" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx a komplexní xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx".
48. X §138 xxxx. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "Zdravotnické xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx".
49. X §138 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "k xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče".
50. X §147 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
XXXX XXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 189/2006 Xx.
Xx. XX
X xxxxxx č. 189/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x nemocenském pojištění, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 152/2007 Xx., zákona č. 153/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx. x xxxxxx x. 306/2008 Xx., xx xxxx třetí xxxxxxx.
XXXX XXX XXXXX
Změna xxxxxx x. 225/2006 Sb.
Xx. XXX
V xxxxxx č. 225/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx letectví x o xxxxx x doplnění zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx zrušuje.
ČÁST STO XXXXX
Změna xxxxxx x výzkumu na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a souvisejících xxxxxxxxxx
Čl. CIII
Xxxxx č. 227/2006 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx buňkách x xxxxxxxxxxxxx činnostech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 41/2009 Xx. x zákona x. 227/2009 Sb., se xxxx xxxxx:
1. X §3 xxxx. 2 písm. x) xx slova "ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
2. X §19 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx".
3. Xxxxx třetí x šestá se xxxxxxx.
ČÁST STO XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx
Čl. XXX
Xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 585/2006 Xx., xxxxxx č. 181/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 116/2008 Xx., xxxxxx x. 121/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 294/2008 Xx., xxxxxx č. 305/2008 Sb., zákona x. 306/2008 Sb., xxxxxx č. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 286/2009 Xx., xxxxxx x. 320/2009 Sb., xxxxxx x. 326/2009 Xx., zákona x. 347/2010 Sb., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 180/2011 Sb. x xxxxxx x. 185/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §41 xxxx. 1 xxxx. a), x), x) a x), §52 písm. x) x e), §53 xxxx. 1 písm. x), §56 xxxx. x), §67 odst. 1 xxxx xxxxx, §139 xxxx. 1 xxxx. b), §235 xxxx. 3 xxxx. x), §245 xxxx. 2 x v §247 xxxx. 3 xx xxxxx "zařízením xxxxxxx preventivní péče" xxxxxxxxx slovy "poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb".
2. X §45 xx xxxxx "lékaře xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb".
3. X §52 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxx xxxxxxxxx práci" xxxxxxxxx xxxxx "dlouhodobě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
4. X §93x odst. 3 se xx xxxxx "v xxxxxxx xxxxxxxxxxx" vkládá xxxxx "xxxxxxxxxxxxx".
5. X §94 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" a xxxxx "poskytnuté zdravotní xxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "poskytnutých xxxxxxxxxxx xxxxxx".
6. X §102 odst. 6 xxxx první x xxxxx xx xxxxx "xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx preventivní xxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx" x xx větě xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxx xxxxx "poskytovatele".
7. X §103 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx poskytuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx péči" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx".
8. X §108 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx".
9. X §191, §274 xxxx. 1 xxxx první x xxxxx x x §363 xxxx. 1 xx xxxxx "xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
10. X §203 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "při xxxxxx zdravotnických služeb" xxxxxxxxx slovy "při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
11. X §215 xxxx. 2 písm. x) xx slova "xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
12. V §224 xxxx. 1 písmeno x) xxx:
"d) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
13. X §247 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxx závodní xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx".
14. X §274 xxxx. 1 xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx "k xxx" xxxxxxxxx slovy "x němu".
15. X §342 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx pokračování x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
16. V §347 xxxx. 1 větě xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb příslušný".
ČÁST XXX XXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 266/2006 Sb., o xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 218/2007 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 282/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Sb. a xxxxxx č. 73/2011 Xx., se xxxx xxxxx:
1. V §9 xxxxxxx x) xxx:
"x) poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx,".
2. X §9 písm. x) xx slova "xxxxxxxxxxxx zařízení oprávněné" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx".
3. X §10 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx slova "xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb".
4. X §11 xxxx. 3 se xxxxx "zdravotnická zařízení xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx".
5. X §18 xxxx. 7 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".
6. X §25 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxx lázeňskou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx,".
7. X §25 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx zdravotní xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xxxxxxxx".
8. X §50 xxxx. 1 xxxx. d) xx slova "v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
9. Xxxxxx §57 xxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx".
10. X §57 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "x jiná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb".
11. X §57 odst. 1 písm. b) xx za xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
12. V §57 xxxx. 1 xxxx. x) se za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
13. X §57 xxxx. 3 x v §59 xxxx. 2 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx" nahrazují slovy "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb".
14. V §66 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx zdravotnické xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx".
15. X §83 odst. 2 xxxx. b) xx xxxxx "xx zdravotnickém xxxxxxxx, určeném xxxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx lékař".
16. X §85 xxxx. 1 x 4 se slova "xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb".
17. V §88 xxxx. 2 se xxxxx "zdravotnickému zařízení" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
18. X §89 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx" x slova "zdravotní xxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx služby".
XXXX XXX XXXXX
Změna xxxxxx x. 267/2006 Sb.
Xx. XXX
V xxxxxx č. 267/2006 Sb., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 218/2007 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 26/2008 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., zákona x. 479/2008 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb. x xxxxxx č. 282/2009 Xx., xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
XXXX XXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx
Xx. CVII
X §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 309/2006 Sb., kterým xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx), xx znění xxxxxx x. 362/2007 Xx., xx xxxxx "zařízením xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" x xx xxxxx "přivolání" xx xxxxxx slovo "xxxxxxxxxxxxx".
XXXX STO XXXX
Xxxxx xxxxxx x. 342/2006 Xx.
Xx. XXXXX
X xxxxxx č. 342/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxx evidence obyvatel x některé xxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 274/2008 Xx., se xxxx xxxxx zrušuje.
XXXX STO XXXXXX
Změna xxxxxx x. 111/2007 Sb.
Xx. XXX
X xxxxxx č. 111/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx, xx část xxxxx xxxxxxx.
XXXX STO XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x léčivech
Xx. XX
Xxxxx č. 378/2007 Sb., x léčivech, ve xxxxx xxxxxx x. 124/2008 Sb., zákona x. 296/2008 Sb., xxxxxx x. 141/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx. x xxxxxx č. 75/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §4 odst. 6 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxx".
2. X §4 xxxx. 7 xx slova "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx" x slova "xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
3. V §5 xxxx. 1, §5 xxxx. 4 xxxx. x), §5 xxxx. 5, §5 xxxx. 9, §8 xxxx. 1 x 2, §11 xxxx. x), §21 xxxx. 3, §23 xxxx. 2, §24 odst. 5 písm. x), §35 xxxx. 8, §36 xxxx. 4, §67 odst. 4 xxxx. g), §67 xxxx. 5 písm. x), §67 xxxx. 10, §70 odst. 4, §75 odst. 2, §77 xxxx. 1 xxxx. c) xxx 14, §77 xxxx. 4, §82 xxxx. 2, §90 xxxx. 2, §99 xxxx. 1 xxxx. x), §103 xxxx. 5 xxxx. b), §103 xxxx. 6 xxxx. x), §105 xxxx. 1 xxxx. x) x x §108 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx péče" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxx".
4. X §5 odst. 6 xx xxxxx "zdravotnickému xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
5. X §5 xxxx. 8 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx služeb, nebo
2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 potřebným množstvím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx hospitalizace xxxx xxx přeložení xxxxxxxx x xxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx
3. vybavení pacienta xxxxx §8 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x oboru xxxxxxxxx lékař pro xxxx a xxxxxx x poskytovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".
6. X §6 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx podle právních xxxxxxxx9) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx zařízení")," nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách9) (xxxx xxx "poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx"),".
Poznámka pod xxxxx x. 9 xxx:
"9) Xxxxx x. 372/2011 Xx., x zdravotních službách x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).".
7. X části xxxxx xxxxx X xxxxxx xxxx 3 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx".
8. Nadpis §8 zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
9. V §8 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxx péče" xxxxxxxxx slovy "zdravotních xxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx péče" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
10. V §8 xxxx. 5, §68 xxxx. 1, §79 xxxx. 4, §103 xxxx. 9 x x §104 xxxx. 9 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb".
11. X §9 odst. 1 xxxx. d) x x §53 xxxx. 7 písm. x) se slova "xxxxxxxxxxxxxx zařízení" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx".
12. V §12 xx xxxxx "xx zdravotnických zařízeních" xxxxxxxxx slovy "u xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx".
13. X §13 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 8 xxx:
"8. xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx9),".
14. X §22 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb".
15. V §24 xxxx. 2 x x §80 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx služby".
16. X §24 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx", slova "xxxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxxxxx".
17. X §25 odst. 2 písm. x) xxxx 2 se xxxxx "xx zdravotnickém xxxxxxxx, pro které" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx něhož".
18. X §25 odst. 2 xxxx. x) xx slova "zdravotnických xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx".
19. X §39 xxxx. 5 písm. x) xx slova "xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních xxxxxxx xxxx, nebo xx zdravotnických xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "u xxxxxxxxxxxxx lůžkové xxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
20. X §39 xxxx. 5 xxxx. d) xx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách".
21. X §52 odst. 2 písm. c) xxxx 2 se xxxxx "je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče" xxxxxxxxx xxxxx "jsou poskytovány xxxxxxxxx xxxxxx".
22. X §53 xxxx. 1 xxxx druhé xx xxxxx "oprávněno xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "oprávněn xxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx", ve xxxx xxxxx se xxxxx "xx xxxxxxxxxxxxx zařízením, xxxxx xx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ji xxxxxxxxx" x slova "xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx".
23. X §53 xxxx. 2 xx xxxxx "xx zdravotnickému xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
24. V §53 xxxx. 12 xxxx xxxxx xx xxxxx "ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují slovy "x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxxx další xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb".
25. X §54 xxxx. 1 xx xxxxx "zdravotnickými xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
26. X §55 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení xxxx xxxxxxx".
27. X §55 xx xx konci xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx klinické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rovněž xxxxx, oznámí-li Ústav xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx a xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx klinickému hodnocení xxxx námitky.".
28. X §55 odst. 9 x x §56 odst. 11 xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
29. X §57 xxxx. 1 se xxxxx "xx zdravotnickém xxxxxxxx" nahrazují slovy "x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx" a xxxxx "x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx".
30. V §67 xxxx. 2 xx xxxxx "oprávněna vyrábět xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxx pouze poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxx".
31. Xxxxxx §68 xxx: "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx bankou".
32. V §77 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "zdravotní péče" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx služeb".
33. X §77 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 x x §98 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx zařízením" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
34. X §77 xxxx. 1 xxxx. f) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
35. X §77 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx zařízení" xxxxxxxxx slovy "poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx".
36. X §79 odst. 2 xxxx. x) x x §82 xxxx. 2 písm. x) x x) xx slova "zdravotnického xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
37. V §79 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx" a xxxxx "xx xxxxxxxxxxxxx zařízení" xx xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
38. V §79 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx".
39. X §79 xxxxxxxx 6 zní:
"(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nejméně 1 xxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx způsobilostí xxxxxxxxxx31) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx") xxxxxxxxxx xx xx, xx zacházení x léčivy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Vedoucím lékárníkem xxxx být poskytovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx kvalifikační xxxxxxxxx podle věty xxxxx. X xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxxxx vedoucí xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx farmaceut.".
40. X §79 xxxx. 7 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb" a xxxxx "zdravotnického xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb".
41. V §79 xxxx. 10 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx" x slova "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
42. X §82 xxxx. 3 písm. c) xx xxxxx "zdravotnické xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
43. X §82 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx péče" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx".
44. V §82 xxxx. 5 xx slova "zdravotnického xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
45. X §98 xxxx. 2 xx xxxxx "zdravotnická xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb" x xxxxx "zdravotnickým" xx nahrazuje slovy "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
46. V §99 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb".
47. X §103 odst. 7 x 8 xx slova "Provozovatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx" nahrazují slovy "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x něhož".
48. X §103 xxxx. 10 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Národnímu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx látky podle §83 xxxx. 5 xxxx. d), nebo".
49. X §104 xxxx. 6 xx xxxxx "Provozovatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "poskytovatel zdravotních xxxxxx poskytující".
50. X §109 xxxx. 4 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
XXXX XXX XXXXXXXXX
Změna xxxxxx x. 124/2008 Xx.
Xx. XXX
X xxxxxx č. 124/2008 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 269/1994 Xx., x Rejstříku trestů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 278/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx zrušují.
XXXX XXX XXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 129/2008 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 7/2009 Sb. x xxxxxx x. 41/2009 Sb., se xxxx takto:
1. X §2 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx".
2. V §16 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb".
3. X §17 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx provedené" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx hrazených".
4. Xxxxxx xxxxx XXX xxx: "XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX".
5. Nadpis §19 xxx: "Zdravotní xxxxxx".
6. X §19 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Zdravotní xxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xx poskytuje Xxxxxxxx služba xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).".
7. V §19 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "zdravotní xxxxxx".
8. Poznámka xxx čarou x. 4 xxx:
"4) Xxxxx č. 372/2011 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx službách).".
9. X §25 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
10. Xxxxxx §42 xxx: "Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
11. V §42 xx slova "Xxxxxxxxx xxxx poskytovanou" xxxxxxxxx xxxxx "Zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxx".
12. Xxxx xxxxxx se xxxxxxx.
XXXX XXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 189/2008 Xx.
Xx. XXXXX
X xxxxxx č. 189/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 18/2004 Xx., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x uznávání xxxxxxx kvalifikace), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
ČÁST STO XXXXXXXX
Změna zákona x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Čl. CXIV
Xxxxx č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx č. 153/2010 Xx., xxxxxx x. 150/2011 Sb. x xxxxxx x. 341/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §68 xxxx. 3 xxxx. x) x x §71 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx zařízení" xxxxxxxxx xxxxx "poskytovatele zdravotních xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" se xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxx".
2. V §116 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx záchrannou xxxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxxxx na zabezpečování xxxxxxx xxx zdravotnickou xxxxxxxxxx xxxxxx.".
ČÁST XXX XXXXXXXX
Změna xxxxxx x. 274/2008 Xx.
Xx. XXX
V xxxxxx č. 274/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 480/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 292/2009 Xx. x xxxxxx č. 427/2010 Sb., xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
XXXX STO XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tkáních x xxxxxxx
Xx. XXXX
Zákon č. 296/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx lidských xxxxx x xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxx tkáních x xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 41/2009 Xx. a zákona x. 281/2009 Xx., xx xxxx takto:
1. X §2 xxxx. x) xx xxxxx "ve zdravotnickém xxxxxxxx" xxxxxxx a xx xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx (xxxx xxx "poskytovatel")".
2. X §2 xxxx. x) xxxx 3 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx, xxxxx".
3. V §2 xxxx. x) x x) xx xxxxx "zdravotnické xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "poskytovatel" x xx konci xxxxx se doplňuje xxxx "; xxxx xxxxxxx xxxx provádět x xxxxx pracoviště xxxxxxxxxxxxx".
4. X §3 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.
5. V §3 xxxx. 3 úvodní xxxxx ustanovení xx xxxxx "Provozovatelé xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
6. V §3 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
7. X §3 odst. 4 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Tkáňové xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx laboratoře".
8. X §3 xxxx. 5 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxxxxx" x slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxx".
9. X §4 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx tkáňového" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxx".
10. X §4 odst. 2 x v §7 xxxx. 2 xx slova "xxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx" x slovo "Xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Poskytovatel".
11. X §5 úvodní xxxxx ustanovení xxxx. 1, 2 a 3, §6 xxxx. 1 x x §10 odst. 1 x 5 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Tkáňové".
12. X §5 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zdravotnického xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx" a xxxxx "provozovatel zdravotnického xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "poskytovatel".
13. X §5 odst. 3 xxxx. b) xxxxxx xxxxx ustanovení xx slova "zdravotnickému xxxxxxxx, které" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxx, xxxxx".
14. X §6 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx tkáňového" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
15. X §7 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a x §8 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx".
16. X §7 xxxx. 1 xxxx. c) xxxx 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx8)" xxxxxxxxx xxxxx "poskytování xxxxxxxxxxx služeb8)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 8 xxx:
"8) Xxxxx x. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).".
17. X §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Provozovatel xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.
18. X §10 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má" nahrazují xxxxx "tkáňovým zařízením, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx laboratoře, xxxxx xxxx".
19. X §10 odst. 2 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxxx".
20. X §10 xxxx. 2 se na xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx,".
21. X §10 xxxx. 3 se xxxxx "Provozovatel tkáňového" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx".
22. V §10 xxxx. 4 xx slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedený" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx uvedené".
23. X §10 xxxx. 6 xx slovo "xxxxxxxxxxxxx" zrušuje.
24. X §11 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. 1 x 2 xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxx provozovatel tkáňového xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx tkáňové xxxxxxxx".
25. X §11 odst. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx propouštějícího" xxxxxxxxx xxxxx "tkáňové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxx "tkáňového xxxxxxxx".
26. V §13 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx".
27. X §13 xxxx. 2 xx xxxxx "provozovatel xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx" x slova "xxxxxxxxxxxxxx zařízení" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxxx".
28. X §17 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx".
29. X §20 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx tkáňového xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx".
30. V §21 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxx xx zachází".
31. X §22 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx".
32. X §25 odst. 2 x 3 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, odběrového zařízení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx zařízení, xxxxxxxx zařízení nebo xxxx xxxxxxxxxxxx zacházející".
33. X §25 xxxx. 4 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx tkáňového xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx laboratoře" xxxxxxxxx slovy "Tkáňové xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
34. X §25 odst. 5 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx".
35. X §25 xxxx. 6, 7 x 8 xx xxxxx "Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx".
36. X §25 odst. 6 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
37. X §25 xxxx. 9 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx odběrového xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Odběrové xxxxxxxx".
38. X §25 xx xx xxxxxxxx 9 vkládá xxxx xxxxxxxx 10, xxxxx xxx:
"(10) Xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s §4 xxxx. 2 splnění xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxx dostupnost uskladněných xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 10 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 11.
39. X §25 xxxxxxxx 11 xxx:
"(11) Xx správní delikt xx uloží pokuta
x) do 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), odstavce 4 xxxx. x), xxxxxxxx 5 xxxx. a), xxxxxxxx 6 xxxx. x) x x) x odstavce 8,
x) do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x), xxxxxxxx 3, xxxxxxxx 4 xxxx. a), x) x x), xxxxxxxx 5 xxxx. x), x) x x), xxxxxxxx 6 xxxx. b), xxxxxxxx 7 xxxx. x) x x), xxxxxxxx 9 x xxxxxxxx 10,
x) xx 3&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 5 písm. x), xxxxxxxx 6 xxxx. x) x xxxxxxxx 7 xxxx. x).".
40. X §26 xxxx. 4 xx xxxxx "§25 xxxx. 6 písm. x)" xxxxxxxxx xxxxx "§25 xxxx. 6 xxxx. x)" x xxxxx "§25 odst. 6 xxxx. e)" xx nahrazují xxxxx "§25 odst. 6 xxxx. d)".
41. X §28 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx oprávněn" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx odběrové zařízení xx xxxxxxxxx".
42. Xxxxx třetí x xxxxxx se zrušují.
ČÁST XXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 479/2008 Xx.
Xx. XXXXX
X xxxxxx č. 479/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx třetí xxxxxxx.
ČÁST STO XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXXXX
X §60 xxxx. 3 xxxxxx č. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 330/2011 Sb., xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb" x xxxxx "zdravotnické xxxxxxxx xx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb je xxxxxxx".
XXXX STO XXXXXXXXXXX
Změna xxxxxx x. 227/2009 Xx.
Xx. XXXX
X xxxxxx č. 227/2009 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x základních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 291/2009 Sb., xxxxxx x. 306/2009 Xx., zákona x. 101/2010 Xx., zákona x. 159/2010 Xx. x xxxxxx x. 424/2010 Xx., xx xxxxx čtvrtá x xxxxxxx osmá zrušují.
ČÁST STO XXXXXXX
Xxxxx zákona x. 73/2011 Xx.
Xx. CXX
X xxxxxx č. 73/2011 Sb., o Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx.
XXXX XXX XXXXXXX XXXXX
XXXXXXXX
Xx. CXXI
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 375/2011 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2012.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.