Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.08.2019.


Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)

29/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - PRÁVNÍ ÚPRAVA POŠTOVNÍCH SLUŽEB

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení základních pojmů §2

Základní služby §3

HLAVA II - POŠTOVNÍ SLUŽBY

Uzavření poštovní smlouvy §4 §5

Poštovní podmínky §6

Námitky proti vyřízení reklamace §6a

Práva z poštovní smlouvy §7

Otevření poštovní zásilky §8

Prodej poštovní zásilky provozovatelem §9

Zničení poštovní zásilky provozovatelem §10

Vydání poukázané peněžní částky odesílateli §11

Odpovědnost za škodu vzniklou při poskytování poštovních služeb §12 §13 §14

Poštovní zásilky a poštovní poukazy do zahraničí §15

HLAVA III - POŠTOVNÍ TAJEMSTVÍ §16

HLAVA IV - PROVOZOVÁNÍ POŠTOVNÍCH SLUŽEB

Podmínky podnikání v oblasti poštovních služeb §17

Oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb §18

Osvědčení a evidence provozovatelů poštovních služeb §19

Provozování služby dodání peněžní částky poštovním poukazem §20

Poštovní licence §21

Udělení poštovní licence §22

Změna poštovní licence §23

Odnětí poštovní licence §24

Zánik poštovní licence §25 §26 §27 §28 §29 §29a §30 §31

Zveřejňování rozhodnutí §32

HLAVA V - PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE POŠTOVNÍCH SLUŽEB A DRŽITELE POŠTOVNÍ LICENCE

Informační povinnost provozovatele poštovních služeb §32a §32b

Povinnosti držitele poštovní licence §33

Oddělená evidence nákladů a výnosů spojených s poskytováním a zajišťováním jednotlivých základních služeb §33a

HLAVA VI - SDÍLENÍ ZVLÁŠTNÍCH SLUŽEB A PRVKŮ POŠTOVNÍ INFRASTRUKTURY §34

HLAVA VII - REGULACE CEN ZÁKLADNÍCH SLUŽEB

Ceny základních služeb §34a

HLAVA VIII - STANOVENÍ A FINANCOVÁNÍ ČISTÝCH NÁKLADŮ

Stanovení čistých nákladů §34b

Financování předběžných čistých nákladů §34c

Financování čistých nákladů představujících nespravedlivou finanční zátěž §34d §34e

HLAVA IX - POŠTOVNÍ ZNÁMKY §35

HLAVA X - STÁTNÍ SPRÁVA A REGULACE

Státní správa v oblasti poštovních služeb §36 §36a §37

Přestupky §37a §37b §37c

HLAVA XI - SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §38 §39 §40

Zmocňovací ustanovení §41

Přechodná ustanovení §42

Zrušovací ustanovení §43

ČÁST DRUHÁ §44

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o cenách §45

ČÁST ČTVRTÁ - Změna trestního řádu §46

ČÁST PÁTÁ §47

ČÁST ŠESTÁ §48

ČÁST SEDMÁ §49

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti §50

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění §51

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení §52

ČÁST JEDENÁCTÁ §53

ČÁST DVANÁCTÁ §54

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů §55

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona směnečného a šekového §56

ČÁST PATNÁCTÁ §57

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna živnostenského zákona §58

ČÁST SEDMNÁCTÁ §59

ČÁST OSMNÁCTÁ - Účinnost §60

č. 517/2002 Sb. - §10

č. 95/2005 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 221/2012 Sb. - Čl. II

č. 319/2015 Sb. - Čl. II

č. 202/2019 Sb. - Čl. II

INFORMACE

29

ZÁKON

ze xxx 18. xxxxx 2000

o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) x xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx poštovních služeb, xxxxxxxx xxx poskytování x provozování xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx činnosti xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x zvláštní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxxx x zajišťovat základní xxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Poštovní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle poštovní xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Poštovní služba xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x je prováděna xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zásilky příjemci. Xx xxxxxxxx službu xx považuje x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx službou xxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, která x těmto zásilkám xxxxxxxx xxxxxxxxxx poštovní xxxxxx, třídění xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vykonávána odesílatelem xxxx x xxx xxxxxxxxxx osobou.

§2

Vymezení základních xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí

a) poštovní xxxxxxxx adresná xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx které má xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx i poštovní xxxxx,

x) poštovním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jejímž xxxxxx xx dodání xxxxxxxxx xxxxxxx částky,

c) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx zahraniční poštovní xxxxxx,

x) odesílatelem xxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxx zásilce nebo x xxxxxxx o xxxxxxxxx poukazu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxxx označen, xx xxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uzavřela,

e) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x poštovním xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx má xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx výplata poukázané xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx poukázané peněžní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx osobě, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx poštovní službou xxxxxx, xxxxx poskytnutí xxxx sjednáno x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zahraniční xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxx zajišťovanou xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx v xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx poštovní xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx sdělení v xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx určené konkrétní xxxxx,

x) xxxxxxxxx podáním xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx provozovatelem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby,

n) xxxxxxxx sítí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx provozoven xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx služba, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x spolehlivosti xxxxx x dodávání xxxxxxxxxx zásilek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxx: xxxxxx dodání ke xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastních rukou, xxxxxxx změny xxxxx xxxxxx x adresáta xxxxx přepravy, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx převzetí xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx služba xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxx požadavků xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx služby

(1) Základní xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zásilek xx 2 xx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do 10 xx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) službu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx v paušální xxxx pro případ xxxxxx, poškození nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důkaz x xxxxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx adresátovi,

e) xxxxxx xxxxxx cenných xxxxxxx, xxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxxx záruku xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx obsahu xxxxxxxx xxxxxxx, x xx až do xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do 7 kg xxx xxxxxxxx osoby,

g) služby, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Základní xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xx celém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx návrh Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "Úřad") xxxxx xxxxxxxxx; do xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxx x provozovny xxxxxx třetí stranou xxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx, která xx x xxxxxxx s xxxxxxxxx veřejnosti,

c) za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx základních služeb x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxx x musí xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx jedno poštovní xxxxxx a dále xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx adresu xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx případech, xxxxxxx xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx stanoveny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dodávací xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úředního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(3) Xxxxxxxxx právní předpis xxxxxxx podrobnou technickou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxx, aby xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx ve xxxxxxxx xxxxx nezbytná (xxxx xxx "základní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, spolehlivost x pravidelnost xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX II

POŠTOVNÍ XXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§4

(1) Provozovatel xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x každé své xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poštovní podmínky. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx nabízí xxxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx.

(2) Provozovatel xx xxxxxxx xxxxxxx poštovní xxxxxxx x xxxxxx, xxx její xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x nich stanoveným xxxxxxxx.

(3) Provozovateli nevzniká xxxxxxxxx uzavřít xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx mají xxx xxxx odchylky xx xxxx x povinností, xxxxx xx mají xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy, xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Takovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx takovou xxxxxxx x poštovních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx odesílatel xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x její xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx však xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§5

(1) Poštovní smlouvou xx xxxxxxxxxxxx zavazuje xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx zásilku xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx místa uvedeného x adrese, a xxxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Za xxxxxxxx xxxxxxx xx považuje xxxxxxxxx smlouva, xxxxxx xxxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx x příčin xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx2).

(3) Není-li x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §6 odst. 2 xxxx. x) x x).

§6

Poštovní xxxxxxxx

(1) Poštovní xxxxxxxx musejí mít xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx musí srozumitelným, xxxxxx x snadno xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx poskytované xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxx uzavřít xxxxxxxx smlouvu,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zásilky, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) ustanovení určující, xxxxx xxxxx poštovní xxxxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx zacházení, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) ustanovení xxxxxxxx nedovolený xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx dodání,

g) xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx její xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx poštovní xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxx, xxx x v xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8,

x) xxxxxx provozovatele xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx zásilky xxxx xxxx xxxxx podle §9 a 10, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx zásilkou xxxxxxxxx,

x) xxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle §13 xxxx. 4,

x) xxxxx ustanovení, xx xxxxx se xxxxx xxxxxxxx dohodou xxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx částky do xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) informaci x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx 30 dnů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx změně v xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provést xx lhůtě xx xxxxxx xxx 20 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo prováděcími xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx nebo x rozporu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla xxxxxxx spotřebitele, x xx z důvodu xxxxxxxx, klamavých xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx praktik xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx17). Xxxxx xxxxxxxxxx podmínek provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx ke dni xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle věty xxxxx; x tomto xxxxxxx se xxxxxxxx 3 nepoužije.

§6a

Námitky proti xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx provozovatel xxxxxxxx xxxx nevyřídí xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podat u Xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xxxx xx 1 měsíce xxx xxx doručení xxxxxxxx reklamace nebo xxxxxxx uplynutí xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx správnímu xxxxxxxx.

(2) Neuzavřou-li účastníci xxxxxx smír xxxx Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, Úřad xxxxxxxx x tom, zda xxxx reklamace vyřízena xxxxx xx xxxxxx. Xx návrh Xxxx xxxxxxxx x řízení xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z poštovní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 90 dnů. Tato xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx informovány x prodloužení této xxxxx x o xxxxxxx době, do xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx ve xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx potřebných x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx věci xxxxxx neměl. Xxx-xx xxxxxxxx řízení ve xxxx xxxxxx jen xxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx řízení nemá xx náhradu nákladů xxxxx. I xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx věci úspěch xxx částečný, může xx Úřad xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx nepatrné xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxx Úřadu. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxxx také x xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx zpět návrh, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) V xxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxx xx xxxxx spotřebitele Úřad xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx na xxxxxx xxxxx x o xxx, že nemají xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx návrhu spotřebitel xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx zveřejněné xxxx xxxx xxxxxxxxxx Úřadem xxxxx jiného právního xxxxxxxx26).

§7

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx nakládat x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx má xx xx jejího dodání xxx odesílatel; xxxxxxxxxxxx xxxx x poštovní xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby.

(2) Xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx3a).

(3) Xxxxx x poštovní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jednoho xxxx xx poštovního podání, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxx jiného.

§8

Otevření poštovní zásilky

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxx xxxxx x současně xx xxxxx xxxxxx xxxx nemá xxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxx,

x) je xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx považovanou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx, xxxxx poštovní xxxxxx xxxx podle poštovních xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xx by xx dodání xxxxx xxxxx xx vzniku xxxxx, xxxx

x) xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx povinností uložených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx3b).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx nevztahuje xx xxxxxxxx xxxxxxx, x jejíž vnější xxxxxx je zřejmé, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx4), xxxxxxxxxxxxx.

(3) Provozovatel je xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx poštovní xxxxxxx.

(4) Xxxxx poštovní zásilky xxx xxx při xxxxx otevření prohlížen xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx5), xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx6).

§9

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zásilku xxxx xxxx část, jestliže

a) xxxxxxxx zásilku nelze xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx vrátit xxxx xxxx xxx xxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jež xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx4), nedotknutelná. Xxxxxx xxxxx takový xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.6)

(3) Xx-xx to možné, xxxxxxx z xxxxxxx xx odečtení xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx (xxxx xxx "čistý xxxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxxx odesílateli. Xxxxx-xx čistý xxxxxxx xxxxx, odesílatel xx xxxxx požádat x xxxx vydání xx xxxxx podle §7 xxxx. 3; xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx právo xx xxxxxx čistého xxxxxxx xxxxxx a čistý xxxxxxx připadne provozovateli.

§10

Xxxxxxx xxxxxxxx zásilky xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, jestliže xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxx, jestliže xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx dodat x současně xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx podle xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky4), nedotknutelná.

§11

Vydání xxxxxxxxx peněžní xxxxxx odesílateli

Nebyla-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx vyplatí xxxxxxxxxxx, xxxxx o xx xxxxxxxxxx požádá xx xxxxxx let xx xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx uplynutí xxxx xxxxx právo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx provozovateli.

Xxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxx při poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx

§12

(1) Xx xxxxx vzniklou xxx xxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx stanoveném tímto xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx odpovídá xxx za xxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx do dodání xx xxxxxxx.

(3) Provozovatel xxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx odesílatelem xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx neodpovídá xx škodu způsobenou xxxxxxxxxxxxxxx událostí, xxxxx xxxx xxxxxxxx jinak.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx zabavením xxxx zadržením poštovní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx provedeny xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.2)

(6) Xxxxxxxxxxxx neodpovídá xx škodu vzniklou xxxxxxxx povahou xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Dokud poštovní xxxxxxx xxxx poukázaná xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxx xx toto xxxxx adresát.

(8) Právo xx náhradu xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinému, xxxx-xx xxxxxxxx jinak.

(9) Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx.

§13

(1) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obsahu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxx sjednaném x xxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxx xxxxxxx škody xx poštovní xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podání. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x paušální xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ve výši xxxxxxxx paušální xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx rozdílu xxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx zásilka x xxxx x místě xxxxxx poštovního xxxxxx, x xxxxx, xxxxxx xx xxxx v xxxx a místě xxxxxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xx-xx však xxxxxx xxxxxxx opravu, xxxxxxxxxxxx xxxxx škodu xx výši xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterou xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx nejvýše xx xxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx hradí xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x poštovní xxxxxxx; xxxxxx-xx taková xxxxxx xxxxxxxx, výše náhrady xxxx omezena.

(5) Prokáže-li xx, že xxxxxx, xxxxxxxxx nebo úbytek xxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx osoby, které xxxxxxxxxxxx použil, anebo xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxx 2 x 3, přičemž x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 ani x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx nepřihlíží. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx výši xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 věty xxxxx.

§14

Za škodu vzniklou x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x poštovním xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §2 xx 14 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x účasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a k xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx pro xxxxxxxxx práv ze xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §7 xxxx. 3, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx lhůty podmíněna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx poskytnutí poštovní xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §12 xx 14, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahraničního provozovatele xxx xxxxxxxxxx poštovní xxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXX TAJEMSTVÍ

§16

(1) Xxxxxxxxxxxx, osoba xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxx §37 (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx") xxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Znalosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §37; xxxxxxx xxxxxxx, aby xx x xxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx nevztahuje xx xxxxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx kdo xxx xxxxxxxxx.

(3) Nositel xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx informace x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx službě xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nástupci xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxx odesílatele xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, které x xxxxxxx odesílatele nebo xxxxxxxx jednají x xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Zprostit xxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxxxxx podle odstavce 1 může xxx xxxxxxxxxx, adresát, právní xxxxxxxx odesílatele xxxx xxxxxxxx x zástupce xxxxxxxxxxx xxxx adresáta.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx smí xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxx. 1.

(6) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx nebo podle xxxxxxxxxx právního předpisu2) xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx umožnit, xxx xxxx xxxxxxxxx získaly,

b) xxxxx osobám x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a) xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx peněžní xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx nebo xxxxxxx jiná xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxx nutnou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9a) poštovní xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxx vedoucího xxxxxx orgánu xxxx xxx pověřené xxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx9a),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(8) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 7 xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX POŠTOVNÍCH XXXXXX

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx poštovních xxxxxx

(1) Xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb mohou xx xxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx splňují obecné xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx podmínkami pro xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) u xxxxxxxxx xxxx dosažení xxxx xxxxxxx 18 let x plná xxxxxxxxxxx x právním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx daní x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx nedoplatku, x xxxxxxx je povoleno xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx rozložení xxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx pravomocně xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 1 xxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x podnikáním, xx který se xxxxxxxxxx písmeno x), xxxx

x) pro trestný xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

pokud xx xx xxxx xxxxxxx, xxxx by xxxxx odsouzen.

(4) U xxxxxxxxx osoby musí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu.

(5) Xxxxxxxxxxx xx prokazuje xxxxxxx z evidence Xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 písm. b). Xxxx xx vyžádá xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18). Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x Rejstříku xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

(6) Xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty x xxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu19),

b) xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx den xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podniku.

(7) Podnikat x xxxxxxx poštovních xxxxxx xxxxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba, x xx xx xxxx 3 let xxx xxx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí x zamítnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx nebude xxxxxxxxxx k úhradě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx konkursu proto, xx xxxxxxx dlužníka xx xxxxx nepostačující xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podnikání x xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxxxx dnem xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxx.

Oznámení xxxxxxxxx v xxxxxxx poštovních xxxxxx

§18

(1) Xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxx poštovních xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 a 3, Xxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxxx xxxx Úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx uveřejní xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti podle §37 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx x xxxx

x) x zahraniční xxxxxxx osoby xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, pokud byl xxxxxxx, adresu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zřizuje; x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sídla x adresu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které hodlá xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx rozsah, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytovat,

d) xxxxx o xxxxxxxx xxxx, xxxxxx prostřednictvím xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zahájení poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx

x) xxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, pokud xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxx ještě proveden, xxxxx doklad x xxx, že právnická xxxxx xx xxxxxxx xx příslušného xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx xxx xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výpis x xxxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxx a xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 3 xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x státu, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx zdržovala xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 6 xxxxxx; xxxxxxxx-xx stát takové xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxx státu; tyto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx fyzické xxxxx doklad x xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx má xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx; doklad o xxxxxxxxxxx xxxxxxx nedokládá xxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx20).

(4) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, xx xxxxxxx Úřadu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx podnikání x xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, x xxx zbytečného xxxxxxx předložit o xxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, pokud xxx x xxxxx x xxxxxxxx již xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx21), x obchodním xxxxxxxxx22) xxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx24), xxxxx xx provozovatel xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx a xxxxxxxxx osoba, která xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx 10 xxx xxx xxx ukončení nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxx oznámit xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx.

(6) Xxxxxxx x xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx poštovních xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx poštovních xxxxxx xxxxxxx oznámit xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx přede xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§19

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx

(1) Xx 10 xxx xxx xxx doručení xxxxxxxx Úřad xxxx xxxxx uvedené x §17 odst. 1 xxxxxxxxx potvrzující, že xxxx xxxxx předložila xxxxxxxx xxxxx §18, x současně xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxx veřejné xxxx. Xxxxxxxxx-xx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxx §18 odst. 2 a 3, Xxxx neprodleně vyzve xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx ne kratší xxx 14 xxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, Úřad xxxxxxxx, xx oprávnění x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 Xxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. u xxxxxxx osoby xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxx obchodní xxxxx, xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby (xxxx xxx "identifikační číslo"); x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx adresu xxxxx xxxxxxxx pobytu mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx,

2. x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx firmu, adresu xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx vydání xxxxxxxxx.

(3) Úřad xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 odst. 1. Evidence xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(4) Na xxxxxx provozovatele xxxx Xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx změny xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§20

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx dodání xxxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§21

Xxxxxxxx licence

(1) Obsahem xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx jeho části (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx") x doba xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Držitelem poštovní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx povinnost xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§22

Udělení poštovní licence

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx celém území xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx jednomu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxx, xxx byly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dostupné na xxxxx xxxxx xxxxx, x to xx xxxx xxxxxxx 5 xxx.

(2) Vyhlášení xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx uveřejní xx xxxxxx desce x v Xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, podmínky účasti x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx služeb, požadavky xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x kritéria xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Kritéria xxxxxxxxx xxxxxxx stanoví Xxxx. Xxxxxxxx zahrnují zejména

a) xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx provozovatele,

b) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx rozsahu x xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx v souladu x §34b, x xxxx xxxxxxx nákladů x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx roky, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx uložena.

(5) Xxxx xxxx xx xxxxxxxx požadovat, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx prokáže, xx xx xxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxx základních xxxxxx xxxxxxxxx xx vyhlášení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(6) Xxxx xxxxxxxxxxx udělí poštovní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx stanoveným kritériím xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxx o průběhu x výsledcích výběrového xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx důvody xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxx okolností, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x řízení zastavit, x xx x xx lhůtě stanovené xxx xxxxxxxxxxx žádostí. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx Úřad xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, x dále xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx věstníku.

(9) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx-xx xxxxx provozovatel xxxxxx xxx nesplnění xxxxxxxx účasti xxxx xxx xxxxxxxxxx kritériím xxxxxxxxx xxxxxxx, Úřad xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx základní xxxxxx xxxxxxx xx vyhlášení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 provozovateli, xxxxx xxxxxxx vyhovuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§23

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxx x vlastního xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinnosti,

a) xxxxxxxx-xx xx veřejný xxxxx xx xxxxxxxxx dostupnosti xxxxx xxxxxxxx služby,

b) xx-xx xx xxxxxxxx x dodržení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx1) nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx12), xxxx

x) zjistí-li xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §37 xxxx. 4 x 5, že poskytování xxxxxxx základní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x poštovní xxxxxxx, xx xxxxxxxxx na xxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx zajištění dotčené xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx x xxxxxxxxx podnětu xxxxxxxx x odnětí xxxxxxxx licence, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx xxxx rozhodnutím x udělení xxxx x změně poštovní xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2 xxxx. x), ačkoliv byl xx xxxxxxx odnětí xxxxxxxx licence x xxxxxx důvodu Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x přiměřené xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

§25

Xxxxx xxxxxxxx licence

Poštovní xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx udělena,

b) dnem xxxxxxx právnické xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx, nebo

c) dnem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx o odnětí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24.

§26

§26 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 221/2012 Sb.

§27

§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 221/2012 Sb.

§28

§28 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 221/2012 Sb.

§29

§29 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 221/2012 Sb.

§29x

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 221/2012 Sb.

§30

§30 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 221/2012 Sb.

§31

§31 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 221/2012 Sb.

§32

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx licence, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx z xx xxxxxxxxxxxxx x sdělení x xxxxx xxxxxx, Xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX POŠTOVNÍCH XXXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXX LICENCE

§32a

Informační povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxx x xxxxxxx úplné x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx finančních xxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, pro xxxxx Xxxx informace, xxxxx x podklady xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx žádost Xxxxxxxx komise. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx informací, xxx je xxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx i xxxxxxxxx, údaje x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, které xxxxxxxx xxxxxx údaje, xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3).

(3) Xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx Úřad xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxxxx xxxx informace xxxxxxxxxxxxxxx programové xxxxxxxx xx elektronickém formuláři, xxxxxxxxx-xx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx předložených podle xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Informace, podklady x údaje předané xxxxxxxx osobou podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx.

§32x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2013

§32b

§32b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 319/2015 Sb.

§33

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx poštovní xxxxxxx je povinen

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací o xxxxxxxxxx službách x xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx poštovní xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx poštovní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx poštovní licence xxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxx brání xxxxxxxx, xxx sám xxxxxxxxx x jejichž xxxxxx xxxxxx ani xxx řádné péči xxxxxxxx, xxxxxxx nezaviněné xxxxxxxxx xxxxxxxx, důsledky xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Držitel xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx tak, xxx xxxxxx povinností xxxx xxxxxxx co xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxxx službu, xx xxx xx vztahuje xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx, že některý x xxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx bylo xxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Držitel poštovní xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zvýhodňování xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x základní služby, xxxxx xxxx obsaženy x xxxx poštovní xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x základních xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx v jeho xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx jejich užití,

c) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx projednávání xxxxxxx xxxxxxxxx základních xxxxxx, xxxxx xxxx obsaženy x jeho xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx jejich vyřízení xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx normách x xxxxxxxx xxxxxxxxx měření xxxxxxxxxxx dob poštovních xxxxxxx x výsledky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxx uveřejňovat x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx úplné a xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx poskytování x xxxxxxxxxxx základních xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxx, x vyhodnocení xxxxxx parametrů xxxxxxx xxxxx stavu x 31. prosinci kalendářního xxxx, a xx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Držitel xxxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v jeho xxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ceny x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 6, §3 xxxx. 1 xxxx. x) a §34a. Xxxxxxxxx orientovanou xxxxx xx rozumí cena, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vynaložené xxxxxxx x přiměřený xxxx x xxxxx xx stanovuje xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx období x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx licence xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx nižší xxxx xxxxx, xxx xx přiměřený xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx základních služeb xxxxx xxxxxxxx 5; xxxxxxxx xx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxx xxxxx §34b x xxxxxxx xxxx uplatňovaným x přiměřeným xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx poštovní xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx podmínek sjedná xxxx některé x xxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx srovnatelných podmínek xxxxxxxxx každému xxxxx xxxxxxxxx cenu.

(8) Držitel xxxxxxxx licence xx xxxxxxx písemně Úřadu xxxxxxx

x) xxxxxxx cen xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx obsaženy x xxxx poštovní licenci,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx zásadním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou obsaženy x xxxx poštovní xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxx alespoň 90 xxx přede xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. b) alespoň 30 xxx přede xxxx rozhodné xxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x výnosů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx poštovní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 2 oddělenou evidenci xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx poštovní xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx základními xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v jeho xxxxxxxx licenci, x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxx oddělené xxxxxxxx nákladů x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nákladů x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx společných xxxxxxx xxxxxxxx způsoby, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x používat xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxx, aby součet xxxxx xxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxx x xxxxxxxx evidenci xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx navrhne xxxxxxx xxxxxxxx licence x xxxxx xxxxx budou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službám, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx nabýt xxxxxxxxx xx po xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nákladů x xxxxxx bude xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobilou x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx licence; tato xxxxx xxxx být xxxxxxxxx Úřadem. Výsledky xxxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ověřené xxxxxxxx xxxxxxxx evidence xxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx období.".

§33a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 221/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

§34

(1) Držitel xxxxxxxx licence xx xxxxxxx transparentním x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx písemné smlouvy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx odesílateli xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx adresách, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx dosílky, xxxxxx vrácení xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zásilkách.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx licence xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; držitel poštovní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx infrastruktuře xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx parametrů x ceny, x xx v xxxxxxx xxxxx jednotlivých prvků x xxxxxx.

(3) Xxxx xxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 8; držitel xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx poštovní licence xxxx xxxxxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xx plnění x této smlouvy xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Nedojde-li x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx 2 xxxxxx xxx dne zahájení xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, Xxxx xxxxxxxx xxxx x úpravě xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx na základě xxxxxx kterékoliv xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx částí. Je-li xxxxxxxxx xxxxx cena xx xxxxxxx x xxxxxxxx infrastruktuře, Xxxx x xxxxx rozhodnutí xxxxx stanoví xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 8. Xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxx 4 xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 100 000 Xx.

(7) Úřad xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx dalšího xxxxxxxxx xxxxxx vzat xxxx xxxxx, který byl xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ceny xx xxxxxxx k poštovní xxxxxxxxxxxxxx xx nákladově xxxxxxxxxxx xxxx.

(9) Držitel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx směrovací xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx provozoven, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx x poštovní xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx §33a xxxx. 2. Xxxxxxxxxx §33a xxxx. 3 xx 5 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(11) Držitel xxxxxxxx licence xxxx xxxxxxx uzavřít poštovní xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x něj xxxxxx, xxxxxxx xxx, xxx x xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx byla xxxxxxxx zásilka xxxxxx.

HLAVA VII

REGULACE XXX XXXXXXXXXX SLUŽEB

§34a

Ceny xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx sleduje x vyhodnocuje xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich cenovou xxxxxxxxxx zejména s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx mzdu.

(2) Zjistí-li Xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §3 xxxx. 2 písm. x), xxxxxxx xxxxxxxx cen xxxxxxx rozhodnutí x xxxx podle správního xxxx. Xxxx při xxxxxxxx cen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cen xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx3). Xxxxx stanovené xxxx xxxx závazné xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx licence x xxxxx základních služeb, xxxxx xxxx obsaženy x jeho xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxx Úřad xxxxxxxx x Poštovním věstníku.

(4) Xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx xx službu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX VIII

STANOVENÍ X XXXXXXXXXXX XXXXXXX NÁKLADŮ

§34b

Stanovení xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx mezi efektivně x účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, zda výsledek xx kladný nebo xxxxxxx. Čisté náklady xx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx základní xxxxxx xx stanoví jako xxxxxx xxxx čistými xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytovat základní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby. Xxx stanovení čistých xxxxxxx se zohlední xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tržních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytovat základní xxxxxx získá, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx k xxxxxxxxx efektivnosti. Čisté xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, x němž xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "zúčtovací xxxxxx").

(2) Xxxxx náklady xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základních xxxxxx, které jsou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základních xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a tržních xxxxx.

(3) Xxxxxxx čisté xxxxxxx každého xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a pobídek x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výpočet xxxxxxx xxxxxxx za zúčtovací xxxxxx předloží držitel xxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xx žádostí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §34d xxxx. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovídá xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx předloženého xxxxxxx x předložených xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx je xxxxxxxx xx x průběhu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx technických xxxxxxxx xxx, xxx ověřil xxxxxxxxx xxxxx zahrnutých xx výpočtu. Xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 7 na základě xxxxxxx čistých xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavců 1 x 2, x xxxxxxxx záznamů, xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx doloženy, xxxxxxxxx xxxxxxx podkladů xxxxxxxx poštovní licence, xxxxx byly vyžádány x xxxxxxx ověřování. Xxxxx Xxxx zjistí, xx xxxxxxxx držitele xxxxxxxx licence jsou xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, stanoví přiměřenou xxxxx x jejich xxxxxxxx, popřípadě x xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx držitel xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Xxxx xxxxxxxx náklady xx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx poskytování základních xxxxxx.

(5) Pokud držitel xxxxxxxx licence x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čisté xxxxxxx, xxx xxxxx uvedl x xxxxxxx x xxxxxxx licence, Úřad xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxx xxxxxxx x které xxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx předvídat. Xxxx okolnosti je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxx správnost x xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 x 5 xx 60 xxx xxx dne xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nich, xxxxxxxxx ověřením pověří xxxxx xxxxxxx, x xxxxx je zajištěna xxxxxxxxxxx x nezávislost xx držiteli xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxx Úřadu xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx čistých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vymezení xxxxxxxxxx x xxxxxxx výhod x jiných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxx, kterými xxxx být xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

§34c

Financování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx může xx 1. xxxxxxxx xx 31. prosince zúčtovacího xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx předběžné xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxx, xxxxxxx xxxx ve xxxx jedné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxx x xxxxxxx x poštovní xxxxxxx. X xxxxxx roce xxxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxx Úřad rozhodnutím xxxxxxxxx čisté náklady xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxx xx výši 750 000 000 Xx xxxx xx xxxx xxxxx poloviny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx dané xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx poštovní xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx nižší.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx předběžné čisté xxxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

§34x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nespravedlivou xxxxxxxx xxxxx

(1) Držitel poštovní xxxxxxx xxxx nejpozději xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podat x Xxxxx žádost o xxxxxx čistých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Úřad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nespravedlivou xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §34b xxxx. 6, xxxxxxx však xx xxxx 1 500 000 000 Xx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxx čistých xxxxxxx představujících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zátěž Xxxx xxxxxxx předběžné čisté xxxxxxx xxxxxxxx držiteli xxxxxxxx licence. X xxxxxxx, xx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nespravedlivou xxxxxxxx zátěž xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uhrazené xxxxxxxx xxxxxxxx licence, Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx o úhradě xxxxxx xx výši xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) předběžné xxxxx xxxxxxx uhrazené xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx x rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx o povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx jejich xxxxxxx.

(4) Xxxx prostřednictvím Xxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx právní moci xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(5) Držitel xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx částku xx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x) nejpozději do 30 xxx xxx xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(6) Částku xx xxxx rozdílu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) vybírá a xxxxxx Xxxx.

§34x

(1) Došlo-li k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx představujících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nesprávných nebo xxxxxxxxx xxxxx držitele xxxxxxxx licence, Xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xxx dne xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxx xx státního xxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx x xxxxxx uhrazených xxxxxxx, xxxxxxx xxxx do xxxx těchto uhrazených xxxxxxx, a xx xxx dne, kdy x xxxxxx xxxxxx xxxxx, do xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxx Xxxx.

(3) X xxxxxxx, že xx xxxxxxx financování xxxxxxxxxxx čistých xxxxxxx xxxx čistých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nespravedlivou finanční xxxxx vedeno xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx komisí xx xxxx veřejné xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správního xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo čistých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zátěž, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x oprávněnosti xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX IX

POŠTOVNÍ ZNÁMKY

§35

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x dobu jejich xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx; xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přihlíží x xxxxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx. Vydání, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx známky Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Držitel poštovní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx poštovních známek.

(3) Xxxxx držitel xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx známky xx xxxxx.

(4) Platné xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x poštovní xxxxxxx nevyplývá xxxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx poštovní xxxxxx xx její držitel xxxxx, aby xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx do oběhu, xx ji vyměnil xx platnou, nebo xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Práva x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx základní službu xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxx největší xxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xx více xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 až 5 xx provozovatel, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXX SPRÁVA X XXXXXXXX

§36

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx poštovních xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxxx věcí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Úřadu.

§36x

(1) Xxxx podle xxxxxx zákona

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx nutnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby,

b) xxxx evidenci provozovatelů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který má xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx náklady xx xxxxxxxxxxx a zajišťování xxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů x o xxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx o ceně xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx kontrolu cen x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx x poštovní xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, stanoví-li xxx xxxxx xxxxx,

x) spolupracuje x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx x získávání xxxxx a informací xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx právními xxxx Xxxxxxxx xxxx x plní xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx regulace poštovních xxxxxx vyplývají x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Evropské xxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx poplatky,

h) vykonává xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx, x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx x zahraničních xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) vydává prováděcí xxxxxx předpisy x xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx zmocnění xxxxx xxxxxx zákona,

l) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo uložených x moci xxxxxx xx jeho xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4,

n) xxxxxxxxx x změně xxxxxx smlouvy o xxxxxxxx x poštovní xxxxxxxxxxxxxx podle §34 xxxx. 3.

(2) Xxxx Xxxxx xxxxxxx přezkum xxxxx §37 odst. 4, xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22, 23, 24 x 25 a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx základních xxxxxx podle §34a. Xxxxx rozhodnutí Rady Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxx rozhoduje x řízení x xxxx a úhradě xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxx §34b x 34c a xx xxxxxxx o xxxxxxx x poštovní infrastruktuře xxxxx §34.

(4) Stanoví-li xxxxx xxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxx statut Xxxxx25) xxxxxxxx, xx x prvním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(5) X rozkladu nebo xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí Xxxxx, které x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxx, xxxxxxxxx předseda Xxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

(6) Xxxxx x prvním xxxxxx vydal xxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady Úřadu, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx.

§37

(1) Xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx kontroly26); pověření xx kontrole může xxx formu xxxxxxx, xxxxx vzor xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx získaných xxxxx xxxxxxxx.

(3) Úřad xxxx

x) zaujímá stanovisko xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) nejméně xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a zajišťování xxxxxxxxxx služeb,

d) v xxxxxxxxxxxxx rozhoduje, xxx xx x případě xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xx na xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxx výši čistých xxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxx §34b x x xxxxxxxxxxx úhradách xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x čistých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx zpráva xx součástí výroční xxxxxx o xxxxxxxx Xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx kvality x xxxxxx poskytování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx poštovním xxxxxxxx Xxxx xxxx x xxxxx obdobné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx pravidelně přezkoumává xxxxxxxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §23 xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx podle xxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 6 kalendářních xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4

x) xxxxxx základních xxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajišťovat xxxxxxxx xxxxxx, a území, xxxxx se bude xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx poskytovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxx území xxxxx xxxx na xxxx xxxxx je zajištěno xx xxxxxxxx srovnatelných x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx by xxxx xxxxx xxxx povinnost xxxxxx,

2. uložit, neboť xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx části xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx srovnatelných x xxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Úřad xxxxxxxx x Poštovním xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§37x

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx obsah xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §16 xxxx. 5,

x) xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x obecnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17,

x) xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1,

e) xxxxxxx povinnost podle §18 odst. 5 xxxx 6, xxxx

x) xxxxxxxxx službu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poštovní xxxxxxx x xxxxxxx x §20.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx dopustí přestupku xxx, že

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §4 xxxx. 1,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 odst. 2,

x) neuveřejní xxxxxxxxx x xxxxx poštovních xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 3,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxx v xxxxxxx x §7 xxxx. 1,

x) xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx zásilku x rozporu §8 xxxx. 1, 2 x 4,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poštovní xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxx vrácení poštovní xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3,

g) xxxxx xxxxxxxx zásilku v xxxxxxx x §9 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3,

i) xxxxx xxxxxxxx zásilku x xxxxxxx x §10,

x) xxxxxxxxx poukázanou xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx §11,

x) v rozporu x §16 xxxx. 7 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx opatření dotýkající xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 odst. 4,

m) xxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §32a,

x) xxxxxx xxxxxxxxx podle §34 xxxx. 12, xxxx

x) x xxxxxxx s §6 xxxx. 2 xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veškeré xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx přístupným xxxxxxxx.

(3) Držitel xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx poštovní povinnost xxxxxxxx podle §33 xxxx. 1 písm. x) xxxx podle xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx licence,

b) nabízí xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §33 xxxx. 1 xxxx. x),

x) poruší xxxxxxxx x povinností podle §33 xxxx. 4,

d) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 5, 7, 8 nebo 9,

e) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §33a,

x) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 1, 2, 3, 9 nebo 10, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx služby, které xxxx obsaženy v xxxx poštovní licenci, x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxx §34a odst. 2.

(4) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. c), x) xxxx x), xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), nebo xxxxx odstavce 2 xxxx. e) xxxx x), nebo podle xxxxxxxx 3 xxxx. x), c), d), x) xxxx g),

c) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), d), x), x), x), m) xxxx x), xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxx

x) 500&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x), x), i) xxxx x).

§37b

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx projednává Xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxx.

§37x

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx, xxxxxxx, znečistí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, nebo

b) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tím, xx xxxxx provozovateli x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poštovní xxxxxxx,

1. xxxxx obsah xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za nebezpečný, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx úprava podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx požadované xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podmínek, xxxx

2. xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xx 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) lze xxxxxx pokutu do xxxx 10&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx do xxxx 20&xxxx;000 Xx.

HLAVA XX

XXXXXXXX, ZMOCŇOVACÍ, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§38

(1) Na xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §35 x xx xxxxxxx Xxxxx xxxxx §37 xxxx. 3 xxxx. a) a x) xx xxxxxxx xxx15) xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx 5 000 000 Xx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx uložené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 5 lze xxxxxxx xxxxxxxxx donucovacích xxxxx až xx xxxxxxx výše 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§39

Právní vztahy xxx xxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §415 tohoto zákona, xx xxxx občanským zákoníkem.

§40

Xxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx sbírkou v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§41

Zmocňovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §3 xxxx. 3, §18 xxxx. 1,&xxxx;§33 xxxx. 4 xxxx. x), §33a xxxx. 2 x §34b odst. 7.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §37 odst. 2 xxxx. x).

§42

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy.16)

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb. Do xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx považuje xx xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx souhlasu xxxx xxxxxx-xx mu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, dosavadní xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu10) xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx, státní xxxxxx, se považuje xx konce kalendářního xxxx 2003 xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx licence xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poštovní závazek Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx "xxxxx" ve xxxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 222/1946 Xx., x xxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xxxxxx xx xxx xxxxxxx poštovní xxxxxxx.

§43

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx

1. xxxxx č. 222/1946 Sb., o xxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 86/1950 Xx. x xxxxxx x. 88/1950 Xx.,

2. xxxxxx xxxxxxxx č. 240/1949 Sb., kterým xx xxxxxxx poštovní xxxxx,

3. xxxxxxxx č. 135/1980 Sb., xxxxxx se xxxxxx Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxx č. 78/1989 Sb., x právech x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx uživatelů (xxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxx x. 59/1991 Xx.

ČÁST DRUHÁ

§44

§44 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 250/2016 Sb.

XXXX XXXXX

§45

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx

X §1 xxxx. 4 zákona č. 526/1990 Sb., o xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 135/1994 Sb. x xxxxxx x. 151/1997 Xx., xx xxxxx xx xxxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "x" x slova "x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx" xx xxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

§46

Změna xxxxxxxxx xxxx

Xxxxx č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx zákona x. 57/1965 Xx., xxxxxx x. 58/1969 Xx., xxxxxx x. 149/1969 Xx., zákona x. 48/1973 Xx., xxxxxx x. 29/1978 Xx., xxxxxx x. 43/1980 Xx., xxxxxx x. 159/1989 Sb., xxxxxx x. 178/1990 Xx., xxxxxx x. 303/1990 Xx., xxxxxx č. 558/1991 Sb., xxxxxx x. 25/1993 Xx., xxxxxx č. 115/1993 Xx., zákona č. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 154/1994 Sb., xxxxxx Ústavního soudu x. 214/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x. 8/1995 Xx., xxxxxx č. 152/1995 Xx., zákona x. 150/1997 Sb., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 148/1998 Xx., xxxxxx x. 166/1998 Xx. x xxxxxx x. 191/1999 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §60 xxxx. 4 písm. x) xx slova "xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx adresovaná".

2. X §62 odst. 1 se xxxxx "xxxxxx" nahrazuje slovy "xxxx poštovní xxxxxxx".

3. X §86 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx zásilek" xxxxxxxxx xxxxx "poštovních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxx".

4. X §86 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

5. X §87 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxx" nahrazuje slovy "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb".

ČÁST XXXX

§47

§47 zrušen (xxxx xxxx) zrušen xxxxxxx předpisem č. 501/2004 Sb.

XXXX ŠESTÁ

§48

§48 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 413/2005 Sb.

XXXX XXXXX

§49

§49 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 281/2009 Sb.

XXXX XXXX

§50

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., zákona x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx č. 59/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., zákona č. 113/1997 Sb., xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx č. 306/1997 Xx. a zákona x. 18/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §19 xxxx. 1 xxxxxxx b) xxx:

"x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x).".

2. X §19 odstavec 3 xxx:

"(3) Banka xx povinna xxxxxxx xxxxxx na příslušný xxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx (§9 x 10) xxxx nejpozději xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx byla ve xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx je xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx než xxxx xxxxxxxx, x něhož xx xxxxxx odepisována, xxxx pokud byla xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jinou xxxxxx, xx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxxx, povinna xxxxxxx uhrazovanou xxxxxx xx xxxxx, x xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx stejné xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx, x xxxxx xx xxxxx účet xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx převedenou platbu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poté, xx x těmto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx získala dispoziční xxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přijal xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx povinen předat xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jeho účet, xxxxxxxxxx xx dvou xxxxxxxxxx xxx od xxxxxxx platby. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx banky x držitel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx došlo x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x přijetí xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx. Držitel poštovní xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zúčastněné xxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení xxx, xxx přijal xxxxxxxx x kdy xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxx xxxx xxxx.".

3. X §23 xxxx. 4 xx slova "xxxxxx předáno xxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx poštovní zásilka xxxxxxxxxx podání".

XXXX XXXXXX

§51

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx č. 592/1992 Sb., o pojistném xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx č. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 161/1993 Sb., xxxxxx č. 324/1993 Xx., zákona č. 42/1994 Sb., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., zákona x. 149/1996 Xx., xxxxxx x. 48/1997 Sb. x xxxxxx x. 127/1998 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §17 odst. 1 xxxxxxx b) xxx:

"x) x hotovosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx licence na xxxxxxxxx účet xxxxx xxxxxxx x).".

2. X §17 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxx xx xxxxxxx připsat xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxxx xxx xxxx, kdy xxxx xxxxxx z xxxx příkazce xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx prospěch xxxx xxxxxxxxx pojišťovny x xxxxxxxxx xxxxxx přijata. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxx příkazce, x něhož xx xxxxxx odepisována, nebo xxxxx byla xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx bankou, xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx té xxxxx, x xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx větě. Xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poté, co x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dispoziční xxxxx. Pokud xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx licence, xx xxxxxxx xxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxx bance, která xxxx jeho xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx nedodržení xxxxxxxxx xxxx xxxx banky x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx v xxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx, x němž xxxx uhrazenou částku xxxxxxx. Xxxxx, u xxxxx xx veden xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinna sdělit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx den, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxx nebo x přijetí xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je povinen xxxxxx přímo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxxxxxxx pojišťovně xxx, xxx přijal xxxxxxxx x xxx platbu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxx xxxx xxxx.".

ČÁST DESÁTÁ

§52

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx č. 37/1993 Sb., zákona x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., zákona x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 134/1997 Sb., xxxxxx x. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 93/1998 Xx., zákona x. 225/1999 Xx. x xxxxxx x. 18/2000 Xx., se mění xxxxx:

1. Xx §116a xx xxxxxx nový §116x, který xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 73) xxx:

"§116x

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx zprostředkuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxx dávek se xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx.73)

73) Xxxxx x. 526/1990 Sb., o xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. 580/1990 Xx., kterou xx provádí xxxxx x. 526/1990 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

2. X §120a se xxxxx "poštovní xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

ČÁST JEDENÁCTÁ

§53

§53 (část xxxxxxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 329/2011 Sb.

XXXX XXXXXXXX

§54

§54 (xxxx xxxxxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

ČÁST TŘINÁCTÁ

§55

Změna xxxxxx x veterinární péči x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se mění xxxxx:

1. V §28 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

2. X §34 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb".

3. X §34 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx".

4. X §36 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

XXXX ČTRNÁCTÁ

§56

Změna xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx č. 191/1950 Sb. xx mění xxxxx:

1. V xx. X §45 xxxx. 5 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx xxxxx: "Xxxxx je xxxxxxxx, byla-li během xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

2. X xx. XX §42 odst. 5 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx touto větou: "Xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx během xxxxx xxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX XXXXXXXX

§57

§57 (xxxx xxxxxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2006 Sb.

XXXX ŠESTNÁCTÁ

§58

Změna xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 231/1992 Xx., zákona x. 591/1992 Xx., zákona x. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Xx., xxxxxx x. 303/1993 Sb., zákona x. 38/1994 Xx., xxxxxx č. 42/1994 Xx., zákona x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 200/1994 Sb., xxxxxx x. 237/1995 Xx., zákona č. 286/1995 Xx., zákona x. 94/1996 Xx., xxxxxx č. 95/1996 Xx., zákona č. 147/1996 Xx., zákona x. 19/1997 Sb., xxxxxx x. 49/1997 Xx., zákona č. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 79/1997 Xx., xxxxxx x. 217/1997 Xx., xxxxxx x. 280/1997 Sb., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 83/1998 Xx., zákona č. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Sb., xxxxxx č. 159/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Sb., zákona x. 358/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx. a xxxxxx x. 27/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:

X xxxxxxx č. 2 XXXXXX XXXXXXXX xx ve skupině 214: "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxx obor:

"Provozování xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx x. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx xxxxxxxx).".

XXXX SEDMNÁCTÁ

§59

§59 (xxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 41/2009 Sb.

ČÁST XXXXXXXX

§60

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. července 2000.

Klaus x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

§10

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx z pracovněprávních x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x přechodem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ke dni xxxxxx jeho xxxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxx informační xxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x spojů x x Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Ministerstvo informatiky, x xxxx uvedené xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx uzavřou xxxxxxxxx xxxxxx, kterými mezi xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx práva a xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkem Xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxx xxx příslušný xxxxxxxxxx Xxxx xxx veřejné xxxxxxxxxx systémy xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx dnem na Xxxxxxxxxxxx informatiky.

(3) Správní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx dokončí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§10 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 517/2002 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §19 odst. 2 xxxxxx x poštovních xxxxxxxx, nejdéle xxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xx základní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyhlášky č. 286/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx požadavky xxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx licence (xxxxxxxx x základních xxxxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx), x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xx do vyslovení xxxxxxxx s poštovními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost, Xxxxxx, nejdéle xxxx xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx poštovní xxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx č. 286/2004 Sb.

3. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx požadavků Xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xx základní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxx službách xxxxxxxx základní xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx třetí xxxxxxxx č. 286/2004 Sb.

4. Až do xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx §33 xxxx. 5 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxx učiněná podle §34 xxxx. 3 xxxxxx x poštovních xxxxxxxx v dosavadním xxxxx.

5. Poštovní licence x zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx udělené xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxx, se dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxx.

7. Ostatní xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx byla zahájena xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x která xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 95/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2005

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 29/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, je xxxxxxx xx xxxxx 3. xxxxxxxxxxxx měsíce, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx účinnosti xxxxx xxxxx, doručit Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxx") xxxxxxxx podnikání xxxxx §18 xxxxxx č. 29/2000 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 29/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, zaniká xxxx, xxx osoba, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxxxx x. 29/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, nejpozději xxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxx xxxx první; xxxx oznámení nepodléhá xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2017 Česká xxxxx, x. x., xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x poštovní xxxxxxx xxxxx bodu 3.

3. Xxxx udělí xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxx xxxx 2 do 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx licence xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx 2. Xxxx x této xxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §23 xxxxxx č. 29/2000 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2016.

4. Xxxxx zvláštní xxxxxx předpisy xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx povinnou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xx Xxxxx xxxxx, x. x., popřípadě xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

5. Provozovatel xx povinen uvést xx xxxxxxx poštovní xxxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx x. 29/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §32b xxxxxx x. 29/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx dne 1. xxxxxxxx 2013.

7. Xxxxxxx poštovní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nákladů x xxxxxx xxxxx §33a zákona č. 29/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx 1. července 2013.

8. Držitel xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uložené xx xxxxxxxxxxxx vydanými Xxxxxx podle §33 xxxx. 5 xxxxxx x. 29/2000 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx do xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx oddělené xxxxxxxx nákladů x xxxxxx podle xxxx 7.

9. Úřad xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx náklady xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxx 2013 xxxxx §34b odst. 4 zákona x. 29/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, x xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxxx xxxxx §34c xxxx. 7 a 8 zákona x. 29/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx:

x) xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 30. června 2013 na xxxxxxx xxxxxxxxx získaných podle §32a xxxxxx č. 29/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxx bodu 8,

x) xxx xxx 1. xxxxxxxx 2013 xx 31. xxxxxxxx 2013 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 6 x 7.

10. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxx.

11. Xxxxxx zahájená a xxxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx správní xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2012 Sb. x účinností xx 1.1.2013

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx poskytování základních xxxxxx, o niž xxxx požádáno xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx podle zákona x. 29/2000 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §34c xxxx. 3 xx 13 zákona x. 29/2000 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podílů xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zahraničních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxx poštovních služeb xxxxx plátců a xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxx plátce xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §34c xxxx. 7 x 8 xxxxxx č. 29/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx 1. xxxxx 2016, zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x těchto řízeních xxxxxxxxx xxxxxxxx účinků. Xxxxxxx prostředky určené xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 2013 x 2014 xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §34c xxxx. 3 xxxxxx č. 29/2000 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx 1. xxxxx 2016, vrátí plátcům xxxx prostřednictvím Českého xxxxxxxxxxxxxxxxx úřadu (xxxx xxx "Úřad") xx 15 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34c xxxx. 2 zákona x. 29/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 2016, za xxxxxxxxx xxxxxx roků 2013 x 2014, xxxxxx stát x xxxxxxx xxxx 800 000 000 Xx xx xxx roky, x to ve xxxx 500 000 000 Xx v xxxx 2019 x 300 000 000 Xx x xxxx 2020, xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxx k 1. xxxxxx xxxxxxxxxxx roku xxxx xx 90 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxx o oprávněnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxxxx xxxxxxx později. Ostatní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxx 2013 x 2014 xxxxxx 800 000 000 Kč, xx xxxxxxxxxx za nespravedlivou xxxxxxxx xxxxx.

3. Rozhodnutí Xxxxx xxxxxx xxxxx §34c xxxx. 2 xxxxxx č. 29/2000 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2016, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2013 x 2014 pozbývají xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x části xxxxxxxxx xxxxx náklady, xxxxx se nepovažují xx nespravedlivou xxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx stanovící xxxxx xxxxxxx, xxxxx představují xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx §34e zákona x. 29/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx čistých xxxxxxx, která byla xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx předběžných xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx postupuje xxxxx §34c odst. 2 zákona x. 29/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

6. Xxx xxxxxx nejvyšší xxxxx xxxx čistých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nespravedlivou xxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxx xxxxxx xxxx požádáno xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxxxx podle §34d xxxx. 2 xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 202/2019 Sb. s xxxxxxxxx xx 30.8.2019

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 29/2000 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2000.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

517/2002 Sb., xxxxxx xx provádějí některá xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů státní xxxxxx x mění xxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

225/2003 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 151/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 517/2002 Xx.

x účinností xxx dne, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx o přistoupení XX x XX (1.5.2004)

501/2004 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx správního xxxx

x účinností od 1.1.2006

95/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx službách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2005

141/2005 Sb., xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx č. 29/2000 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 51/2005

413/2005 Xx., o xxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

444/2005 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 531/90 Xx., x územních xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

264/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákoníku xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

110/2007 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2007

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákoníku

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

281/2009 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.11.2009

153/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 127/2005 Xx., x elektronických komunikacích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o elektronických xxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2014

221/2012 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

212/2013 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 29/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x poštovních xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.10.2013

258/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 127/2005 Xx., x elektronických xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 29/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 4.12.2014

319/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx službách a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 77/1997 Xx., x xxxxxxx podniku, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

378/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2016

250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

202/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 29/2000 Sb., x poštovních xxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 319/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 29/2000 Xx., x poštovních xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x poštovních xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 77/1997 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 30.8.2019

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 97/67/ES ze xxx 15. xxxxxxxx 1997 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx poštovních xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/39/ES ze dne 10. června 2002, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 97/67/XX x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb Xxxxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/6/ES xx xxx 20. xxxxx 2008, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 97/67/XX x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služeb Xxxxxxxxxxxx.
*) Xxxxx č. 246/1992 Sb., na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
2) Xxxxxxxxx §8687a xxxxxx x. 141/1961 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 13/1993 Sb., celní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x cenách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3a) Xxxxxxxxx §86 xx 87a xxxxxx x. 141/1961 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxx x. 152/1995 Xx., zákona x. 29/2000 Xx. x xxxxxx x. 265/2001 Xx., §712 xxxxxx č. 154/1994 Sb., o Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxx x. 290/2005 Xx., §8 xx 12 xxxxxx x. 289/2005 Xx., o Vojenském xxxxxxxxxxxxx, xxxxx č. 13/1993 Sb., Xxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 246/1992 Sb., na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
4) Xxxxxxxxx čl. 27 xxxx. 2 x 3 vyhlášky x. 157/1964 Sb., x Vídeňské xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx stycích.
5) Xxxxxxxxx xxxxx č. 148/1998 Sb., o xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 164/1999 Xx.
6) Čl. 13 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod.
7) Například xxxxx č. 169/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, §48 x 50 zákona č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 113/1997 Xx., §86 xx 87a trestního xxxx, §168 xxxxxx č. 140/1961 Sb., trestní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §33 xx 37 xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §6 xx 12 zákona x. 154/1994 Xx., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 160/1995 Xx., §1116 xxxxxx x. 67/1992 Xx., o Xxxxxxxxx obranném xxxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, §34 xxxx. 12 xxxxxx č. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) Například xxxxx č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x ionizujícího xxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 83/1998 Xx.
9) §107 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 13/1993 Sb.
9a) Například §7 xx 12 xxxxxx č. 154/1994 Xx., §11 xx 16 zákona x. 67/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 153/1994 Xx. x xxxxxx x. 88/1995 Xx.
10) Zákon č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
11) Například xxxxx č. 252/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx x televizních xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 135/1997 Xx.
12) Xxxxxxxxx xxxxxxx podle Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx Závěrečného xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxxx zásilek x xxxx Závěrečného xxxxxxxxx, Xxxx poštovních xxxxxx x xxxx Závěrečného xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx x poštovních xxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho Xxxxxxxxxxx protokolu.
13) Xxxxxxx xxxxx č. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx.
14) Zákon č. 13/1997 Sb., x pozemních xxxxxxxxxxxx.
14a) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14x) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14x) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (správní řád).
16) Xxxxx č. 222/1946 Sb., o poště (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 86/1950 Xx. a xxxxxx č. 88/1950 Xx.
Vládní xxxxxxxx č. 240/1949 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx č. 78/1989 Sb., x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx řád), xx znění xxxxxxxx x. 59/1991 Xx.
17) Zákon č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
18) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 634/2004 Sb., o správních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §27 x xxxx. obchodního xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §158 xxxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 274/2008 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Sb. x zákona č. 427/2010 Xx.
25) §107 xxxx. 8 xxxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

26) Xxxxx č. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (kontrolní xxx).

26) §20f xxxx. x) xxxxxx č. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.