Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022.


Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)

29/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - PRÁVNÍ ÚPRAVA POŠTOVNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB DODÁVÁNÍ BALÍKŮ

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení základních pojmů §2

Základní služby §3

HLAVA II - POŠTOVNÍ SLUŽBY

Uzavření poštovní smlouvy §4 §5

Poštovní podmínky §6

Námitky proti vyřízení reklamace §6a

Práva z poštovní smlouvy §7

Otevření poštovní zásilky §8

Prodej poštovní zásilky provozovatelem §9

Zničení poštovní zásilky provozovatelem §10

Vydání poukázané peněžní částky odesílateli §11

Odpovědnost za škodu vzniklou při poskytování poštovních služeb §12 §13 §14

Poštovní zásilky a poštovní poukazy do zahraničí §15

HLAVA III - POŠTOVNÍ TAJEMSTVÍ §16

HLAVA IV - PROVOZOVÁNÍ POŠTOVNÍCH SLUŽEB

Podmínky podnikání v oblasti poštovních služeb §17

Oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb §18

Osvědčení a evidence provozovatelů poštovních služeb §19

Provozování služby dodání peněžní částky poštovním poukazem §20

Poštovní licence §21

Udělení poštovní licence §22

Změna poštovní licence §23

Odnětí poštovní licence §24

Zánik poštovní licence §25 §26 §27 §28 §29 §29a §30 §31

Zveřejňování rozhodnutí §32

HLAVA V - PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE POŠTOVNÍCH SLUŽEB A DRŽITELE POŠTOVNÍ LICENCE

Informační povinnost provozovatele poštovních služeb §32a §32b

Povinnosti držitele poštovní licence §33

Oddělená evidence nákladů a výnosů spojených s poskytováním a zajišťováním jednotlivých základních služeb §33a

HLAVA VI - SDÍLENÍ ZVLÁŠTNÍCH SLUŽEB A PRVKŮ POŠTOVNÍ INFRASTRUKTURY §34

HLAVA VII - REGULACE CEN ZÁKLADNÍCH SLUŽEB

Ceny základních služeb §34a

HLAVA VIII - STANOVENÍ A FINANCOVÁNÍ ČISTÝCH NÁKLADŮ

Stanovení čistých nákladů §34b

Financování předběžných čistých nákladů §34c

Financování čistých nákladů představujících nespravedlivou finanční zátěž §34d §34e

HLAVA IX - POŠTOVNÍ ZNÁMKY §35

HLAVA X - SLUŽBY DODÁVÁNÍ BALÍKŮ §35a

HLAVA XI - STÁTNÍ SPRÁVA A REGULACE

Státní správa v oblasti poštovních služeb §36 §36a §37

Přestupky §37a §37b §37c

HLAVA XII - SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §38 §39 §40

Zmocňovací ustanovení §41

Přechodná ustanovení §42

Zrušovací ustanovení §43

ČÁST DRUHÁ §44

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o cenách §45

ČÁST ČTVRTÁ - Změna trestního řádu §46

ČÁST PÁTÁ §47

ČÁST ŠESTÁ §48

ČÁST SEDMÁ §49

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti §50

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění §51

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení §52

ČÁST JEDENÁCTÁ §53

ČÁST DVANÁCTÁ §54

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů §55

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona směnečného a šekového §56

ČÁST PATNÁCTÁ §57

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna živnostenského zákona §58

ČÁST SEDMNÁCTÁ §59

ČÁST OSMNÁCTÁ - Účinnost §60

č. 517/2002 Sb. - §10

č. 95/2005 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 221/2012 Sb. - Čl. II

č. 319/2015 Sb. - Čl. II

č. 202/2019 Sb. - Čl. II

INFORMACE

29

ZÁKON

ze dne 18. xxxxx 2000

x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x poštovních xxxxxxxx)

Xxxxxxxxx se usnesl xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX SLUŽEB X XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx úpravy

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx služeb, práva x xxxxxxxxxx, které xxx této xxxxxxxx xxxxxxxx, jakož i xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx poštovních xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x návaznosti xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx27) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx balíků a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxx") x oblasti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podání, xxxxxxx x přepravu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxx; za xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x dodání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) poštovní xxxxxxxx adresná xxxxxxx x konečné xxxxxx, xx které xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) poštovním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx osoba, xxxxx je xx xxxxxxxx zásilce xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx poukazu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; není-li xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx poštovní xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x poštovním xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx označena,

g) xxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx může být xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odesílateli, xxxxxxxx xxxx osobě, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx vrácena,

j) xxxxxxxxxx poštovní službou xxxxxx, xxxxx poskytnutí xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a jejímž xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx částky x Xxxxx republice a xxxxx spadá xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x té xxxx, xxx xx provozovatelem xxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zahraniční xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

l) xxxxxxxxxxx provozovatelem ten, xxx se x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx podobě na xxxxxxx xxxxxx konkrétní xxxxx,

x) poštovním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zásilky xxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxx provozovatelem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx sítí systém xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx provozoven xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxx zajištění poskytování xxxxxxxxxx služeb,

p) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx a spolehlivosti xxxxx x dodávání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxx: xxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, předání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x adresáta xxxxx xxxxxxxx, potvrzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x poskytování služby xxxxx požadavků xxxxxxxxx, xxxxx xx požadována.

(2) Xxxxxxxx službou xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx zásilek, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, která k xxxxx zásilkám současně xxxxxxxxxx xxxxxx, třídění xxxx dodání,

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vykonávána xxxxxxxxxxxx nebo x xxx xxxxxxxxxx osobou.

§3

Xxxxxxxx služby

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) službu xxxxxx poštovních xxxxxxx xx 2 xx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 10 xx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx dodání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx služba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx pro případ xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důkaz o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x případně xx xxxx xxxxxx xxxxx x jejím xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx ztráty, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx obsahu xxxxxxxx xxxxxxx, a xx až xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx poštovní xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 7 xx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx České republiky xx Xxxxxxx poštovní xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx na celém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx minimální xxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx vláda xxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxx xx započítávají i xxxxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxxxx xxxxxx x xx účet držitele xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx dostupné ceny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx běžné xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nejméně jedno xxxxxxxx xxxxxx a xxxx alespoň xxxxx xxxxxx xx adresu xxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx je-li místo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dostupné, xxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx dodání do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx schrány,

e) způsobem, xxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví podrobnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx balíků x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dále xxxxxxx podle odstavce 2 způsob xxxxxxxxxxx x zajišťování základních xxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx zejména xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx poštovní podání, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy

§4

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x každé xxx xxxxxxxxxx x rovněž xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx poštovní xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx uzavřít xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx její xxxxxxxx x mezích xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uzavřít xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx a povinností, xxxxx se mají xxxx obsahem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Takovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xx těmito xxxxxxxxxx a doplňky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx služby.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněn při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx však xxxxxxx to xxxxxxxxx.

§5

(1) Xxxxxxxx smlouvou xx xxxxxxxxxxxx zavazuje xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx zásilku xxxx xxxxxxx částku x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příjemci xx místa xxxxxxxxx x adrese, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohodnutou xxxx. Za poštovní xxxxxxx xx považuje xxxxxxxxx smlouva, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx x příčin xx straně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uložené xxxxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx2).

(3) Není-li x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, odesílatel je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. c) x x).

§6

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Poštovní xxxxxxxx xxxxxx mít xxxxxxxx xxxxx.

(2) Poštovní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) způsob, xxxxx xxx uzavřít xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx rozměry x xxxxxxxx,

x) ustanovení xxxxxxxx, xxxxx obsah xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx nebezpečný nebo xxxxxxxx xxxxxxxx zacházení, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx úpravu takové xxxxxxxx zásilky,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nedovolený obsah xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx poštovní xxxxxx, xxxxxx její xxxxxx x rozsah xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, jestliže provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx provozovatele xxx xxxxxxxxxx xxxxxx poštovní xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytované xxxxxxxx služby, xxxxxx xxxxx o xxx, xxx x x xxxxxx lhůtách xxx xxxxxxxxx uplatnit x xxxxx o xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §8,

k) xxxxxx provozovatele xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx §9 x 10, xxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 1,

x) xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 4,

x) xxxxx xxxxxxxxxx, od xxxxx se nelze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx částky xx xxxxxxxxx, pokud takovou xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx řešení xxxxx týkajících xx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxx nabytím účinnosti xxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx své provozovně x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(4) Xxxx xxxx provozovateli uložit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx 20 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxx prováděcími xxxxxxxx předpisy x xxxxxx xxxxxx xxxx x rozporu xx xxxxxxx obsahujícím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxx xxxx z důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx17). Xxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxx po uplynutí xxxxx xxxxx xxxx xxxxx; x tomto xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx.

§6a

Námitky proti xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nevyřídí xxxxxxxxx vad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xx xxxxxxxxxx nebo adresát xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Neuzavřou-li účastníci xxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxxxx smír xxxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx či xxxxxx. Xx návrh Xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poštovní xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 90 xxx. Xxxx xxxxx xxxx být x zvlášť xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx být bez xxxxxxxxxx xxxxxxx informovány x prodloužení xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxx, do xxx lze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx účastníku řízení, xxxxx měl xx xxxx plný úspěch, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx bránění xxxxx xxxxx účastníku řízení, xxxxx xx věci xxxxxx xxxxx. Měl-li xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxx jen xxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx, xx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxx xxx účastník řízení xx věci úspěch xxx částečný, xxxx xx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx xx znaleckém xxxxxxx nebo xx xxxxx Xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx účastníkovi také x případě, xx xxx pro chování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zpět xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx důvodně.

(4) X xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx strany xxxxx xxxxxxx způsobem o xxxxx xx právní xxxxx x o xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x právními xxxxxx výsledku xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zveřejněné nebo xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26).

§7

Xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx nakládat x poštovní xxxxxxxx xxxx poukázanou xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx částkou zacházet xxx x xxxxxxxx xxxx a jen xxxxxxx xxxxxxxx, který xx součástí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx x orgány xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 mohou x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, je-li xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanoví-li xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx3a).

(3) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jednoho roku xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx je oprávněn xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) ji xxxxx xxxxx a současně xx nelze xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxx,

x) je xxxxxxx xxxxxxxxx, xx obsahuje xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podmínek za xxxxxxxxxxx, xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx dovoleno,

c) xxxx xxxxxxxxx,

x) je xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx že xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx povinností uložených xxxxxxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx3b).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxx, xx xx podle xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx xxxxxxxx právního xxxx Xxxxx republiky4), xxxxxxxxxxxxx.

(3) Provozovatel je xxxxxxx x otevření xxxxxxxx xxxxxxx informovat xxx dodání xxxxxxxx, xxxxxxxxx odesílatele xxx xxxxxxx poštovní xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx otevření xxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zajištění xxxxx prohlídky. Xxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx jsou chráněny xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx5), jakož x xxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství (§16) x listovního xxxxxxxxx6).

§9

Prodej poštovní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prodat xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx část, jestliže

a) xxxxxxxx zásilku xxxxx xxxxx a současně xx xxxxx vrátit xxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxx, že xx xxxxx poštovní xxxxxxx xx dodání xxxxxxxxxx.

(2) Prodat nelze xxxxxxxx xxxxxxx, jež xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx4), xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx poštovní xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.6)

(3) Xx-xx xx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx uskladnění, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx ceny (dále xxx "xxxxx xxxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, odesílatel má xxxxx xxxxxxx x xxxx vydání xx xxxxx podle §7 xxxx. 3; po xxxxxx xxxxxxxx této xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx výtěžku xxxxxx x čistý xxxxxxx xxxxxxxx provozovateli.

§10

Xxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxx poštovní xxxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx sjednané xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxx.

(3) Nedojde-li k xxxxxxx xxxxxxxx zásilky, xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ji xx xxxxxxxx sjednané lhůty xxxxx.

(4) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx4), xxxxxxxxxxxxx.

§11

Vydání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx částka dodána xxx vrácena, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx o xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx podání; xx xxxxxx uplynutí této xxxxx právo xx xxxxxx peněžní xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Odpovědnost xx xxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§12

(1) Za xxxxx vzniklou xxx xxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx xxxxxxxx provozovatel x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Provozovatel odpovídá xxx xx xxxxx, xxxxx vznikla v xxxx xx poštovního xxxxxx do xxxxxx xx vrácení.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx odesílatelem xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx neodpovídá xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx událostí, xxxxx xxxx sjednáno xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx vzniklou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx provedeny xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.2)

(6) Provozovatel xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povahou xxxx xxxxxxxx obsahu poštovní xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo poukázaná xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, právo xx xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxxx; xx jejím xxxxxx má toto xxxxx adresát.

(8) Xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxx xxxxxxxxx jinému, xxxx-xx sjednáno xxxxx.

(9) Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx.

§13

(1) Xx škodu xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obsahu xxxxxxxx xxxxxxx provozovatel xxxxxxxx jen v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxx xxxxxxx škody xx xxxxxxxx zásilce xxxxxxxx, jen bylo-li xx x poštovní xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Při xxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxx měla xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx x xxxxx jejího xxxxxxxxxx podání. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x paušální xxxx, xxxxxxxxxxxx hradí xxxxx xx výši xxxxxxxx xxxxxxxx částky.

(3) Xx-xx xxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx měla xxxxxxxx zásilka v xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx, kterou xx xxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx podání poštovní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxx provést xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx škodu xx výši nákladů xxxxxx.

(4) Xxxxx odesílatel x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx uvedl xx poštovní zásilce xxxxxx, kterou xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xx, že ztráta, xxxxxxxxx nebo úbytek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednáním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávněné xx xxxxxxxxxxxxx jednat nebo xxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxxx použil, xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, náhrada xxxxx xx poskytne xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ani x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4 xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx škody x xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 2 věty xxxxx, lze xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx.

§14

Xx škodu vzniklou x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx tehdy, xxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx sjednáno.

§15

Poštovní xxxxxxx x xxxxxxxx poukazy do xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §2 xx 14 použijí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Lhůta xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx od ustanovení §7 xxxx. 3, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx poštovní xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx vzniklou x souvislosti x xxxxxxxx zásilkou xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do zahraničí xxxx xxx sjednána xxxxxxx xx ustanovení §1214, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX III

POŠTOVNÍ XXXXXXXXX

§16

(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx podílející xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx vykonávající xxxxxxx xxxxx §37 (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx") xxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxx xx xxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx. Znalosti xxxxxx skutečností smějí xxxxxxxx xxx pro xxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxx činnosti xxxxx §37; xxxxxxx xxxxxxx, xxx se x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx kdo xxx adresátem.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx prospěch.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx adresáta.

(5) Xxxxxxxxx obsah xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xx nevztahují xx případ, kdy xx xxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2) xxxxxxxxx

x) xxxxxx osobám x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3a) informace o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx službě, xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx oprávněným xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3a) xxxxxxxx zásilku nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx částku, xxxx

x) xxxxxx nebo xxxxxxx jiná opatření.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx

x) vydat xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu9a) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxx xxx xxxxxxxx osoby x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx9a),

x) xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxx podle xxxxxxx x).

(8) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 7 se xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx poštovní xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX POŠTOVNÍCH XXXXXX

§17

Xxxxxxxx podnikání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx splňují xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxxxxx podmínkami pro xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 18 let x xxxx způsobilost x právním úkonům,

b) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ani x orgánů Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na splátky.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx nepovažuje ten, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx úmyslný xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 1 roku,

b) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx spáchaný x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx písmeno x), xxxx

x) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx poštovních xxxxxx,

xxxxx xx xx něho xxxxxxx, xxxx xx xxxxx odsouzen.

(4) X xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx bezúhonnosti podle xxxxxxxx 3 splňovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxx doklady xxxxx §18 odst. 3 písm. b). Xxxx xx xxxxxx xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18). Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx z Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu19),

b) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx ukončil xxxxxxxxxxx podniku xxxx xxx dne xxxxxxxx x tomto rozhodnutí xxxx den ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx po xxxx 3 let xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx zcela nepostačující xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podnikání x xxxxxxx poštovních xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb

§18

(1) Xxxxxxxxx x podnikání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které splňuje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, Xxxxx, a to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "oznámení"), xxxxx xxxx Xxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §37 xxxx. 2 xxxxxxxxx řádu x xxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky, xxxxx ji xxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x adresu umístění xxxxxxxxxxx složky xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx základních xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které hodlá xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx poštovní xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) K xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 se xxxxxxx

x) xxxxxx x tom, xx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud zápis xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ještě xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx xxxxx xx zapsána xx příslušného rejstříku, x výjimkou obchodního xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxx proveden; x xxxxxxxxxx právnické xxxxx výpis x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx x provozování xxxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zahraničí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem, ústřední xxxxxxx xxxx hlavním xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 měsíce,

b) x zahraniční xxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestů xxxx rovnocenný xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je občanem, xxxxx i xxxxx, xxx xx naposledy xxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx zdržovala xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 6 měsíců; xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx státu; tyto xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx být starší xxx 3 xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx doklad o xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xx xxxxxx; zahraniční xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxxx podniku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

d) xxxxxxxxx příslušného finančního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x),

x) doklad o xxxxxxxxx správního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx20).

(4) Provozovatel, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3, xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxx xxxxx xxxxx x dokladů, které xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx podnikání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x bez xxxxxxxxxx xxxxxxx předložit x xxxx doklady; to xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx21), x obchodním rejstříku22) xxxx v informačním xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel23), xxxxx xx provozovatel xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců24), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xx xxxxxxx ve xxxxx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx poštovních xxxxxx xxxxxxx oznámit tuto xxxxxxxxxx Úřadu.

(6) Fyzická x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podnikání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx přede xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§19

Osvědčení x evidence xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx

(1) Xx 10 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxx uvedené x §17 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18, x xxxxxxxx xx xxxxxxx identifikační xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx-xx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 a 3, Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx doplnění xx xxxxx ne xxxxxx xxx 14 xxx. Xxxxxxxxx-xx oznámení xxxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxx xxxxx, Xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx poštovních služeb xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 Xxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx údaje:

1. u xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx obchodní firmu, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx číslo"); x xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxx místa xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, byl-li povolen,

2. x právnické xxxxx xxxxxxxx firmu, xxxxxx xxxxx, identifikační číslo; x zahraniční osoby xxxx adresu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx poskytování xxxx oznámeno,

c) den xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx vydání xxxxxxxxx.

(3) Xxxx vede x elektronické podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §18 xxxx. 1. Evidence xxxxxxxx xxxxx nejvýše x xxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 x xx xxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vydá Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxx 2.

§20

Provozování xxxxxx dodání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx dodání xxxxxxx xxxxxx poštovním xxxxxxxx může xxxxx xxxxxxx poštovní xxxxxxx, xxxxx poštovní licence xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§21

Xxxxxxxx licence

(1) Obsahem xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx některých nebo xxxxx xxxxxxxxxx služeb xx celém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Držitelem poštovní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx má povinnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx licenci.

§22

Udělení xxxxxxxx licence

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx celém území xxxxx xxxx xx xxxx části jednomu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxx ukládá udělením xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx výběrového xxxxxx xxx, aby byly xxxxxxx základní služby xxxxxxxxx dostupné xx xxxxx území státu, x to xx xxxx xxxxxxx 5 xxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxxx xx úřední xxxxx x v Xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx náležitosti xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx účasti x xxxx výčet xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx základních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx podmínky provozovatele,

b) xxxx čistých xxxxxxx xx poskytování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxx rozsahu x kvalitě.

(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ročních čistých xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx v xxxxxxx x §34b, a xxxx čistých xxxxxxx x členění xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx roky, xx které xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx nezbytné xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xx xx způsobilý xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(6) Úřad xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxx podmínkám xxxxxx xx výběrovém xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx stanoveným kritériím xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Úřad xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx výběrového xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 6 xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxx okolností, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx zastavit, x to i xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx žádostí. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Úřad oznámí xxxx provozovatelům, kteří xxx xxxxxx xxxxxx, x dále xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro nesplnění xxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx žádostí, Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vyhovuje xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx.

§23

Xxxxx xxxxxxxx licence

Úřad xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx změnit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx dostupnosti xxxxx xxxxxxxx služby,

b) xx-xx xx xxxxxxxx x dodržení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx unie1) xxxx x xxxxxxxx mezinárodních xxxxxxx Xxxxx republiky12), xxxx

x) xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §37 xxxx. 4 x 5, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx obsažena x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dotčené xxxxxxxx služby xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x odnětí xxxxxxxx licence, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx mu xxxx xxxxxxxx licence xxxxxxx, xxxx

x) neplní xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x udělení nebo x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx neumožňuje xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxx byl xx xxxxxxx odnětí xxxxxxxx licence x xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx upozorněn a xxxxxxx nezjednal ani x přiměřené xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

§25

Zánik xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx udělena,

b) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx licence podle §24.

§26

§26 zrušen právním xxxxxxxxx č. 221/2012 Sb.

§27

§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 221/2012 Sb.

§28

§28 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 221/2012 Sb.

§29

§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 221/2012 Sb.

§29x

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 221/2012 Sb.

§30

§30 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 221/2012 Sb.

§31

§31 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 221/2012 Sb.

§32

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx poštovní xxxxxxx, xxxxxx práv x xxxxxxxxxx z ní xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x jejím xxxxxx, Xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA X

XXXXX A XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX POŠTOVNÍCH XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

§32x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx povinen xx písemnou xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, formě x xxxxxxx úplné x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx finančních informací, x xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx k plnění xxxxxxxx, x nimž xx podle tohoto xxxxxx Úřad xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxx účelu, xxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx vyžaduje xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xx provozovatelů xxxxxx na žádost Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx informací, xxx je přiměřené xxxxx, xxx který xxxx získávány.

(2) Provozovatel xxxxx Xxxxx i xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx obsahují xxxxxx údaje, xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu3).

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx provádí Úřad xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxxxx tyto informace xxxxxxxxxxxxxxx programové aplikace xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 jinak.

(4) Xxxx xxxx provést xxxxxxxx xxxxxxxxx, údajů x xxxxxxxx předložených xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Xxxxxxxxx, podklady x údaje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§32x vložen právním xxxxxxxxx x. 221/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§32b

§32b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 319/2015 Sb.

§33

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Držitel poštovní xxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxx poštovní povinnost xxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxxxx veřejnosti x xx xxxxxxxxxx kvalitativními xxxxxxxxx, xxxxxx soustavného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx jejich xxxxx,

x) xxxxxxx poštovní xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx poštovní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, zejména nezaviněné xxxxxxxxx problémy, xxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí, xxxxxxxxxx xxxxxxxx součinnosti jiných xxxx nebo důsledky xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx povinen počínat xx xxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx nejdříve xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost, xxxxx xx xxxx poskytnutí xxxx x xxxxxxxx xxxx, xx některý x xxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxx. x) až x) nebyl splněn, xxxxxxxx komplikované, xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx jiných vážných xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx poštovní xxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx x neodůvodněnému xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx služby, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) vhodně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v jeho xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx rychlé a xxxxxx xxxxxxxxxxxx námitek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx normách x xxxxxxxx xxxxxxxxx měření xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a výsledky xxxxxxxxxxx podle písmene x),

x) xxxxxxxxxx uveřejňovat x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx základních xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx poštovní xxxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxx parametrů xxxxxxx xxxxx xxxxx k 31. xxxxxxxx kalendářního xxxx, x xx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx, formu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 6, §3 xxxx. 1 xxxx. x) x §34a. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx cena, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelně xxxxxxxxxx xxxxxxx x přiměřený xxxx x která xx stanovuje xxx, xxx xxxxxxxxx návratnost xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx období a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ceny, xxxxx zahrnují xxxxx xxxx zisku, než xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5; xxxxxxxx mu xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34b x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x přiměřeným xxxxxx.

(7) Xxxxxxx poštovní licence xx povinen xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx srovnatelných podmínek xxxxxxxxx každému xxxxx xxxxxxxxx cenu.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx písemně Xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx obsaženy x xxxx poštovní xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx technické, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x tomuto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 8 písm. x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx alespoň 90 xxx xxxxx xxxx, xx kterého hodlá xxxxxx xxxx základních xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x) xxxxxxx 30 xxx přede xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Držitel poštovní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 oddělenou evidenci xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx čistých xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx licenci, x xxxxxxxxx službami.

(2) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, metodiku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx evidenci přiřazovat xxxxx xxxxxxx konkrétní xxxxxx, xx xxxxxx xx vztahují, x xxx xxxxxxxxxxx společných xxxxxxx používat xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xx stejných podmínek xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx poštovní licence xxxxxxx, aby součet xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x výnosů v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxxxx x xxxxx roční xxxxxx závěrky.

(4) Pravidla, xxxxx xxxxxxx držitel xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nichž xxxxx xxxxxxx společné xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přiřazovány xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službám, xxxxx xxxx obsaženy x jeho xxxxxxx, xxxxx xxxxx platnosti xx xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx licence xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nákladů x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx osobou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; tato xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx ověření Xxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nákladů x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".

§33x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 221/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

§34

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přístup ostatním xxxxxxxxxxxxxx x prvkům xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury (dále xxx "xxxxxxxx infrastruktura"). Xxxxxxxx infrastruktura xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx požádali o xxxxxxxx na xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx adresách, xxxxxxxx přihrádky, dodávací xxxxxxx, službu dosílky, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx parametrů x ceny, x xx x členění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 8; držitel xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx odmítnout návrh xx xxxxxxxx smlouvy xxxxx odstavce 1, xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx obsaženy x xxxx poštovní xxxxxxx, xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury.

(5) Xxxxxxx-xx x uzavření xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 2 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx o návrhu xxxxxxx, Xxxx rozhodne xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx kterékoliv xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx návrhu xxxxxxx strany xx xxxxxxxxxx sporu xxxx xxx návrh smlouvy xx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx částí. Je-li xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 8. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx činí 4 xxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxx případech 6 xxxxxx. Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx Xxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx xxxx x xxxxx řízení x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxx 100 000 Xx.

(7) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx dalšího xxxxxxxxx xxxxxx vzat xxxx xxxxx, který byl xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx poštovní licence xxxxxxxx ceny xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx nákladově xxxxxxxxxxx xxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx bezúplatně xxxxxxxx xxxxxxxx směrovací xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx povinen vést xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx podle §33a xxxx. 2. Ustanovení §33a xxxx. 3 xx 5 se xxxxxxx xxxxxxx.

(11) Držitel xxxxxxxx licence xxxx xxxxxxx uzavřít xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 s xxxxxxxxxxxxxx v případě, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx dodání xxxxxxxxxx zásilek, které xxxx xxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byla x xxx xxxxxx, xxxxxxx tak, xxx x xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zásilka xxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXX CEN XXXXXXXXXX XXXXXX

§34x

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pravidelně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zejména x xxxxxxx xx spotřebitelské xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx mzdu.

(2) Zjistí-li Xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §3 odst. 2 písm. c), xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxx správního xxxx. Úřad xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx regulace cen xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx3). Xxxxx stanovené xxxx jsou xxxxxxx xxxxx pro držitele xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx poštovní xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx o xxxx Xxxx uveřejní x Poštovním věstníku.

(4) Xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx xx xxxxxx dodání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX ČISTÝCH XXXXXXX

§34x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Čistými xxxxxxx se rozumí xxxxxx mezi xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx poskytování xxxxxxxx služby, x xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx základní xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxx xx kladný xxxx xxxxxxx. Xxxxx náklady xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx základní služby xx stanoví xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx základní xxxxxx. Xxx stanovení xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx důležité skutečnosti, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx výhod, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxx získá, xxxxxx xx přiměřený xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx efektivnosti. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, x němž xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxx").

(2) Xxxxx náklady xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx provádí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; je xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedení xxxxx xxxxxxxxxx přímých nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx čisté xxxxxxx každého xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx výpočtu xxxxxxx nákladů vzniklých x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx poštovní xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x pobídek x xxxxxxxxx efektivnosti.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výpočet čistých xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx držitel xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx čistých xxxxxxx xxxxx §34d xxxx. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx předloženého xxxxxxx x předložených xxxxxxx x podkladů. Xxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx údajů zahrnutých xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx Xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, stanoví xxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx držitel xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx některou xx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týká, xx xxxxxxx xxxxxxx xx poskytování základních xxxxxx.

(5) Xxxxx držitel xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o úhradu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx náklady, xxx které uvedl x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, Xxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx zvýšení čistých xxxxxxx a které xxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxxx xxxxxxx předvídat. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxx správnost a xxxxxxx podkladů xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx 60 xxx ode xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Postup Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základních xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x tržních výhod x jiných skutečností xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§34x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx poštovní xxxxxxx může od 1. xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxx x xxxxxx předběžných xxxxxxx xxxxxxx xx dané xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx určí předběžné xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx poloviny xxxxxxx nákladů představujících xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxxx xx nejbližší předcházející xxxxxxxxx období, xx xxx byla xxxx xxxxxxx nákladů ověřena, xxxxxxx však xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx čisté xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxxxx xx výši 750 000 000 Xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Úřadu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 30 xxx ode xxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

§34d

Financování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku následujícího xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx u Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx rozhodnutím xxxx xxxxx náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxxx, a xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §34b xxxx. 6, xxxxxxx však xx xxxx 1 500 000 000 Kč; xxxxxxx čisté náklady xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx úhradu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nespravedlivou xxxxxxxx zátěž Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uhrazené xxxxxxxx xxxxxxxx licence. X xxxxxxx, xx

x) čisté xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zátěž xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ve výši xxxxxx rozdílu xxxxxxxx xxxxxxxx licence,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx představující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx o povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx rozdílu.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Úřadu xxxxxx částku xx xxxx rozdílu xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx právní xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(5) Držitel xxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxx částku xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) nejpozději do 30 xxx xxx xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

(6) Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx Xxxx.

§34e

(1) Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx čistých xxxxxxx xxxx čistých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nesprávných nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Úřad xxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zvýšené x xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však do xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a to xxx xxx, kdy x xxxxxx xxxxxx xxxxx, do xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxx Xxxx.

(3) X případě, xx xx xxxxxxx financování xxxxxxxxxxx čistých nákladů xxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxx xxxxxxx, považuje xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x předběžné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Úřad xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo čistých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nespravedlivou xxxxxxxx xxxxx, dokud Xxxxxxxx xxxxxx nerozhodne x oprávněnosti xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX ZNÁMKY

§35

(1) Xxxxxxxx známky vydává x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu; xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x Poštovním xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(4) Platné xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx licence, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx držitel xxxxx, xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxx, xx ji vyměnil xx xxxxxxx, xxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx odkoupil. Xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xx držitel xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx celém území Xxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxx xxxxx v případě, xx tato xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Není-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx základní službu xxxxx §3 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 až 5 xx provozovatel, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

§35x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/644 x službách xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx balíků (xxxx xxx "nařízení x službách xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx") poskytuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1, 3 x 5 a xxxxx xx. 5 xxxx. 1 nařízení x službách xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře28).

§35a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 164/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.4.2020

XXXXX XI

STÁTNÍ XXXXXX X XXXXXXXX

§36

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx svěřených xxxxx xxxxxxx Xxxxx.

§36x

(1) Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dostupnosti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx nutnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x uděluje určenému xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx poskytovat x xxxxxxxxxx základní služby, xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx náklady xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vydává xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx představujících xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x oblasti poštovních xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zahraničí, x xxx xx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) rozhoduje ve xxxxxxx, stanoví-li xxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x orgány Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx zejména xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x informací xxxxxxxxxxx xxxxxxx, rozhodnutími xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie x xxxx xxxxx xxxxx, které xxx xxxxxx xxxxxxxx poštovních xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Evropské xxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) vykonává xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vykonává xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx, x oblasti poštovních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx a nařízením x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v rozsahu xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) je exekučním xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx povinností stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z moci xxxxxx na xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxx §6 odst. 4,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx smlouvy x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §34 xxxx. 3,

x) xx xxxxxxxxxx národním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 4, rozhoduje x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22, 23, 24 x 25 x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx §34a. Proti xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx x xxxxxx stupni xxxxxxxxx x řízení x xxxx x xxxxxx čistých xxxxxxx x xxxxxxxxxxx čistých xxxxxxx xxxxx §34b x 34c x xx xxxxxxx o xxxxxxx x poštovní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §34.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx o věci xxxxxxxxx Xxxx, xxxx xxxxxx Xxxxx25) xxxxxxxx, xx v prvním xxxxxx rozhoduje xxxxxxxx Xxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

(5) O xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Úřadu, které x xxxxxx stupni xxxxxxx předseda Rady Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

(6) Pokud x xxxxxx xxxxxx vydal xxxxxxxxxx předseda Rady Xxxxx, xxx rozhodování x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx.

§37

(1) Xxxx xxxxxxx, xxx provozovatelé xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx kontroly26); xxxxxxxx xx kontrole xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx,

x) xxxxxxxx poznatků získaných xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx

x) zaujímá stanovisko xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx poštovních služeb, x xxxxx byl xxxxxxx, pokud xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx zprávu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx další xxxxxxxx x xxxxx řádného xxxxxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxx rozhoduje, xxx xx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxx z xxxxxxxxx podnětu,

e) za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zprávu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx x tržních xxxxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxx §34b x x provedených xxxxxxxx xxxxxxxxxxx čistých nákladů x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nespravedlivou finanční xxxxx; xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx výroční xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx celém xxxxx České republiky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx dostupnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx poštovním poukazem Xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Úřad xxxxxx xxxxxxxxxx přezkoumává xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx výsledku xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 může Xxxx xxxxxxx výběrové řízení xxxxx §22 xxxx. 2 xxxx xxxxxx x xxxxx poštovní xxxxxxx xxxxx §23 xxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx koncem platnosti xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Úřad xxxxxxxxxx podle odstavce 4

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx neuložení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajišťovat základní xxxxxx, x území, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx základní služby xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx poskytovat x zajišťovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx dotčené xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx státu xxxx xx xxxx xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx základních xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxx povinnost xxxxxx,

2. xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx jeho xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx srovnatelných s xxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx zákona.

(6) Výsledky xxxxxxxxxx Xxxx uveřejní x Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§37x

(1) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §16 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zásilky x xxxxxxx x §16 xxxx. 5,

c) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx podmínkami xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17,

x) xxxxxxx x xxxxxxx poštovních xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1,

e) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 odst. 5 xxxx 6, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx dodání xxxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxxxx bez poštovní xxxxxxx x rozporu x §20.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky podle §4 xxxx. 1,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x změně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 3,

d) zachází x xxxxxxxx zásilkou xxxx poukázanou xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §7 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zásilku x rozporu §8 xxxx. 1, 2 x 4,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx dodání xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 3,

x) prodá xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §9 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 3,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §10,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx §11,

x) x xxxxxxx x §16 odst. 7 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zásilky,

l) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 4,

m) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32a,

x) xxxxxx xxxxxxxxx podle §34 xxxx. 12, xxxx

x) x rozporu s §6 xxxx. 2 xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxx nesrozumitelným, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxxx xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx služby x xxxxxxx s §33 xxxx. 1 xxxx. x),

x) poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §33 odst. 4,

x) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 5, 7, 8 xxxx 9,

e) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §33a,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 1, 2, 3, 9 xxxx 10, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x rozporu s xxxxxxxxxxx o ceně xxxxx §34a xxxx. 2.

(4) Poskytovatel služby xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dodávání xxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §35a.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dodávání xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přeshraničního xxxxxxxx balíků xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxx Xxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 5 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §35a.

(6) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c), x) nebo x), xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. e),

b) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x), xxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx k), xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a), c), x), x) xxxx x),

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x), j), x), x) xxxx x), xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b), xxxx podle xxxxxxxx 4 x 5, xxxx

x) 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a), x), x), g), x) xxxx x).

§37b

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

(2) Xxxxxx vybírá x vymáhá Xxxx.

§37x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx, xxxxxxx, znečistí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx lidí xxx, xx xxxxx provozovateli x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poštovní zásilku,

1. xxxxx xxxxx xx xxxxx poštovních xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx povinná xxxxxxxx úprava xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. jejíž xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 až 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 10&xxxx;000 Kč, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) xxxxxx xx xxxx 20&xxxx;000 Kč.

XXXXX XII

SPOLEČNÁ, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX A ZRUŠOVACÍ XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx ustanovení

§38

(1) Xx xxxxxxx Ministerstva průmyslu x obchodu podle §35 x xx xxxxxxx Úřadu podle §37 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xx správní xxx15) nevztahuje.

(2) Splnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 4 xxx xxxxxxx ukládáním donucovacích xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx 5 000 000 Kč.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 5 xxx xxxxxxx ukládáním xxxxxxxxxxxx xxxxx xx do xxxxxxx xxxx 10 000 000 Xx.

(4) V řízeních xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx způsobu xxxxxxxx xxxxxx o rozkladu xxxxxxxxx.

§39

Právní vztahy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §4 xx 15 xxxxxx xxxxxx, xx řídí občanským zákoníkem.

§40

Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup.

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §3 xxxx. 3, §18 xxxx. 1,&xxxx;§33 xxxx. 4 xxxx. x), §33a xxxx. 2 x §34b xxxx. 7.

(2) Xxxxx xxxx nařízení x provedení §3 xxxx. 2 písm. x).

(3) Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx vydá xxxxxxxx k xxxxxxxxx §37 xxxx. 2 xxxx. a).

§42

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zásilky, která xxxx xxxxxx u Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, před xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy.16)

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx požádat xx xxxxxxx roku xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Do xxxx xxxxxxx souhlasu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx mu ministerstvem xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10) xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx konce kalendářního xxxx 2003 xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx licence podle xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx závazek Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx "xxxxx" xx xxxxxx §4 odst. 1 xxxxxx x. 222/1946 Sb., x xxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xxxxxx xx xxx xxxxxxx poštovní xxxxxxx.

§43

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx

1. xxxxx č. 222/1946 Sb., x xxxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění zákona x. 86/1950 Xx. x zákona č. 88/1950 Sb.,

2. xxxxxx xxxxxxxx č. 240/1949 Sb., kterým xx provádí poštovní xxxxx,

3. xxxxxxxx č. 135/1980 Sb., xxxxxx xx xxxxxx Xxx poštovní xxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxx č. 78/1989 Sb., x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx pošty x xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxx č. 59/1991 Xx.

ČÁST DRUHÁ

§44

§44 (xxxx xxxxx) zrušen právním xxxxxxxxx č. 250/2016 Sb.

ČÁST TŘETÍ

§45

Změna xxxxxx x cenách

V §1 xxxx. 4 xxxxxx č. 526/1990 Sb., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 135/1994 Xx. x xxxxxx x. 151/1997 Xx., xx xxxxx xx xxxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "x" x slova "x xxxxxx mezinárodní xxxxxxx a spojů" xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

§46

Xxxxx trestního xxxx

Xxxxx č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx zákona x. 57/1965 Xx., xxxxxx x. 58/1969 Xx., xxxxxx x. 149/1969 Xx., xxxxxx x. 48/1973 Sb., xxxxxx x. 29/1978 Xx., xxxxxx č. 43/1980 Xx., zákona x. 159/1989 Sb., xxxxxx x. 178/1990 Xx., xxxxxx č. 303/1990 Xx., xxxxxx x. 558/1991 Xx., xxxxxx x. 25/1993 Sb., xxxxxx x. 115/1993 Xx., xxxxxx č. 292/1993 Sb., xxxxxx x. 154/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x. 214/1994 Xx., xxxxxx Ústavního soudu x. 8/1995 Xx., xxxxxx x. 152/1995 Xx., zákona x. 150/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx č. 148/1998 Xx., xxxxxx x. 166/1998 Xx. a xxxxxx č. 191/1999 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §60 xxxx. 4 písm. x) se slova "xxxx xx poštu x xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "podáno xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx".

2. X §62 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxx".

3. X §86 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx zásilek, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

4. V §86 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

5. X §87 xxxx. 3 xx slovo "xxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb".

XXXX XXXX

§47

§47 zrušen (xxxx xxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 501/2004 Sb.

XXXX XXXXX

§48

§48 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 413/2005 Sb.

XXXX XXXXX

§49

§49 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 281/2009 Sb.

XXXX XXXX

§50

Xxxxx zákona x pojistném na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

Zákon č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx zákona x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx č. 59/1995 Xx., zákona č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., zákona x. 113/1997 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx. x xxxxxx x. 18/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §19 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx banky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a).".

2. X §19 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Banka xx xxxxxxx připsat xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§9 x 10) vždy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx xxxx, xxx byla xxxxxx x xxxx xxxxxxxx odepsána xxxx xxx byla xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx bankou xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx u xxxx xxxxx než xxxx xxxxxxxx, z xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx pokud byla xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx bance, x xxx je xxxxx xxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx, x xxxxx je xxxxx xxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxxx xxx xxxx, co x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx získala xxxxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxx x xxxxxxxxx přijal xxxxxxx xxxxxxxx licence, xx xxxxxxx xxxxxx xx k provedení xxxxxxx bance, xxxxx xxxx jeho účet, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x držitel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uhradit xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xx xxxx xxxxxxxxx sazby Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx den xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, x xxxxx je xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx sdělit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx den, xxx xxxxx x xxxxxxxx platby z xxxx příkazce xxxx x přijetí xxxxxx x hotovosti x xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxx xxxx účet.".

3. X §23 xxxx. 4 se slova "xxxxxx předáno xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

ČÁST DEVÁTÁ

§51

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

Zákon č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., zákona x. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 161/1993 Xx., xxxxxx č. 324/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Sb., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1996 Xx., xxxxxx x. 48/1997 Sb. x xxxxxx x. 127/1998 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §17 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

"b) x hotovosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence xx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx a).".

2. X §17 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Banka je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx příslušný xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vždy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx xxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxx příkazce odepsána xxxx xxx byla xx xxxxxxxx účtu xxxxxxxxx pojišťovny x xxxxxxxxx bankou xxxxxxx. Xxxxx je účet xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxx účet xxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxx odepisována, nebo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx bankou, xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxx xx veden xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx, x xxxxx xx veden xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx prospěch xxxxx převedenou xxxxxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxxx xxx poté, co x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx získala xxxxxxxxxx xxxxx. Pokud platbu x hotovosti přijal xxxxxxx xxxxxxxx licence, xx povinen předat xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx účet, xxxxxxxxxx xx dvou xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx platby. V xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených xxxx jsou xxxxx x držitel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxx xx xxxx diskontní xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx platné x xxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx, v němž xxxx xxxxxxxxx částku xxxxxxx. Xxxxx, u xxxxx xx xxxxx xxxx zdravotní pojišťovny, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx příkazce nebo x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxx. Xxxxxxx poštovní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx přímo nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx den, xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx platbu x hotovosti předal xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx.".

ČÁST DESÁTÁ

§52

Změna xxxxxx x organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx

Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., zákona x. 241/1994 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx č. 225/1999 Xx. x xxxxxx x. 18/2000 Xx., xx mění xxxxx:

1. Xx §116a xx xxxxxx xxxx §116x, který včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 73) xxx:

"§116x

Xxxxxxx xxxxx důchodového pojištění x xxxxxxxxx zprostředkuje xxxxxxx xxxxxxxx licence. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dávek xx xxxxxxx xxxxx cenových xxxxxxxx.73)

73) Xxxxx č. 526/1990 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. 580/1990 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

2. X §120a xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxxxx podání".

XXXX XXXXXXXXX

§53

§53 (xxxx xxxxxxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 329/2011 Sb.

XXXX XXXXXXXX

§54

§54 (část xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

XXXX XXXXXXXX

§55

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. X §28 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

2. X §34 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

3. X §34 xxxx. 2 se slovo "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb".

4. X §36 xxxx. 4 xx slovo "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

XXXX ČTRNÁCTÁ

§56

Změna zákona xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 191/1950 Sb. xx xxxx xxxxx:

1. X čl. X §45 odst. 5 se věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx: "Xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxx podána xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

2. X xx. XX §42 xxxx. 5 xx věta druhá xxxxxxxxx touto xxxxx: "Xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx během lhůty xxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

ČÁST XXXXXXXX

§57

§57 (xxxx xxxxxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2006 Sb.

XXXX XXXXXXXXX

§58

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxx x. 231/1992 Xx., xxxxxx x. 591/1992 Xx., xxxxxx x. 600/1992 Xx., xxxxxx č. 273/1993 Xx., zákona č. 303/1993 Sb., xxxxxx x. 38/1994 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 200/1994 Sb., xxxxxx č. 237/1995 Xx., xxxxxx x. 286/1995 Xx., zákona x. 94/1996 Xx., xxxxxx x. 95/1996 Xx., xxxxxx č. 147/1996 Xx., xxxxxx x. 19/1997 Xx., xxxxxx x. 49/1997 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 79/1997 Xx., xxxxxx x. 217/1997 Xx., xxxxxx x. 280/1997 Xx., zákona x. 15/1998 Xx., xxxxxx č. 83/1998 Xx., zákona č. 157/1998 Xx., zákona x. 167/1998 Xx., xxxxxx č. 159/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 358/1999 Xx., xxxxxx č. 360/1999 Xx., zákona x. 363/1999 Xx. x xxxxxx x. 27/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:

X xxxxxxx x. 2 XXXXXX XXXXXXXX xx xx xxxxxxx 214: "Xxxxxxx" doplňuje xxxx obor:

"Provozování xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx způsobilosti

Souhlas xxxxx §17 zákona x. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx službách a x změně některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx službách).".

XXXX XXXXXXXXX

§59

§59 (xxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 41/2009 Sb.

ČÁST XXXXXXXX

§60

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. července 2000.

Xxxxx x. r.

Havel v. x.

Xxxxx v. r.

§10

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx x Úřadu pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x Ministerstva xxxxxxx x xxxxx x x Xxxxx xxx xxxxxxx osobních xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx informatiky, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx mezi xxxxx xxxxx vymezí xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx hospodařit Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Správní xxxxxx zahájená x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 517/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx xx zveřejnění xxxxxxxxxx xxxxxx podle §19 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx základní xxxxxx považují poštovní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 286/2004 Sb., xxxxxx se xxxxxxx poštovní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poštovní licence (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx), a xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, jejichž xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poštovních služeb, xx xxx se xxxxxxxx poštovní povinnost, Xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 3 měsíců xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx za xxxxxxxx xxxxxxxx podle §33 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx č. 286/2004 Sb.

3. Xx xx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x poštovních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb podle xxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 286/2004 Sb.

4. Xx xx xxxxxxxxxx Úřadu xxxxx §33 xxxx. 5 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §34 odst. 3 xxxxxx o poštovních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právní úpravy xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxx dosud xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zastavuje.

7. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právní úpravy, xxxxx xxxx zahájena xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 95/2005 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2005

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx (xxxx jen "provozovatel"), xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx poštovní služby xxxxx xxxxxx x. 29/2000 Xx., ve xxxxx účinném do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xx konce 3. xxxxxxxxxxxx měsíce, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §18 xxxxxx č. 29/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zahraničních xxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxx xxxxx, xxxxx xx xxxx základě xxxxxxx, xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxxxx x. 29/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, nejpozději xxxx uplynutím xxxxx xxxxx věty xxxxx; xxxx oznámení nepodléhá xxxxxxxxx poplatku.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31. prosince 2017 Xxxxx xxxxx, x. x., xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx území České xxxxxxxxx xxxxxxx poskytovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x souladu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 3.

3. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 2 xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Účastníkem xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx licence je xxxxx osoba xxxxxxx x xxxx 2. Xxxx x této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxx §3 xxxxxx x. 29/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §23 xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejdříve xxx xxx 1. xxxxx 2016.

4. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx jí Xxxxx xxxxx, x. x., xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx uvést xx souladu xxxxxxxx xxxxxxxx podle §6 xxxxxx x. 29/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 60 xxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx oddělenou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §32b xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxx 1. xxxxxxxx 2013.

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vést xxxxxxxxx xxxxxxxx nákladů x xxxxxx podle §33a zákona x. 29/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx 1. xxxxxxxx 2013.

8. Držitel xxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx vydanými Xxxxxx podle §33 xxxx. 5 zákona x. 29/2000 Sb., xx xxxxx účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx, než xxxxxxx xxxxxx vedení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podle xxxx 7.

9. Úřad xxxxxxx xxxxxxxx čisté náklady xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx 2013 xxxxx §34b xxxx. 4 zákona č. 29/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, a xxxxxxxxx xxxxx x xxxx platby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §34c xxxx. 7 a 8 xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx:

x) xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 30. xxxxxx 2013 xx xxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxx §32a xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx 8,

x) xxx xxx 1. xxxxxxxx 2013 xx 31. xxxxxxxx 2013 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 6 x 7.

10. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x Ministerstvem financí xxxxx xxxxxx x. 29/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

11. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dokončí správní xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Při xxxxxx čistých xxxxxxx xx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx požádáno přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 29/2000 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x výjimkou xxxxxxxxxx §34c xxxx. 3 xx 13 xxxxxx x. 29/2000 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x stanovení xxxxxxxxxxx podílů výnosů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zahraničních xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx a xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxx plátce xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §34c xxxx. 7 x 8 xxxxxx x. 29/2000 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx 1. ledna 2016, xxxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx řízeních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx určené xx xxxxxxxxxx nespravedlivé xxxxxxxx xxxxxx za xxxx 2013 a 2014 xxxxxxxxx xx xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxx §34c xxxx. 3 xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx 1. xxxxx 2016, vrátí plátcům xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxx") do 15 dnů ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx představují xxxxxxxxxxxxxx finanční zátěž xxxxxxxxxx xxxxx §34c xxxx. 2 xxxxxx x. 29/2000 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2016, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2013 a 2014, xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx 800 000 000 Xx xx oba xxxx, x xx ve xxxx 500 000 000 Xx x xxxx 2019 a 300 000 000 Xx x xxxx 2020, prostřednictvím Xxxxx, xxxx x 1. xxxxxx příslušného roku xxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytnutí xxxx xx 90 dnů xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx, který x těchto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2013 x 2014 xxxxxx 800 000 000 Xx, xx xxxxxxxxxx za nespravedlivou xxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxxxx Xxxxx vydaná xxxxx §34c odst. 2 xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx 1. ledna 2016, xx zúčtovací období xxxx 2013 x 2014 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx nespravedlivou finanční xxxxx, a x xxxxx xxxxxxxxx čisté xxxxxxx, xxxxx představují xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx §34e xxxxxx č. 29/2000 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxx x pro xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx čistých xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx licence, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx §34c xxxx. 2 xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx čistých nákladů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxxx, x jejichž xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx postupuje xxxxx §34d odst. 2 xxxxxx č. 29/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 202/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 30.8.2019

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 29/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2000.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

517/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x mění xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

225/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx službách), xx xxxxx xxxxxx x. 517/2002 Sb.

s účinností xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX k EU (1.5.2004)

501/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx správního xxxx

x účinností xx 1.1.2006

95/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx službách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x poštovních službách), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.4.2005

141/2005 Xx., xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx x. 29/2000 Xx. publikované x xxxxxx č. 51/2005

413/2005 Xx., o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

444/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

264/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákoníku xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

110/2007 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx ústředních orgánů xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.6.2007

41/2009 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x platebním xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2009

153/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

329/2011 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

221/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x poštovních xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

212/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 29/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o poštovních xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2013

258/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 127/2005 Xx., x elektronických xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 29/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx xx 4.12.2014

319/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 29/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx službách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 77/1997 Xx., x xxxxxxx podniku, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

378/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.2.2016

250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx

x účinností od 1.7.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich a xxxxxx o některých xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

202/2019 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 29/2000 Sb., x poštovních službách x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x poštovních službách), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 319/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 29/2000 Xx., x poštovních xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 77/1997 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 30.8.2019

164/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 29/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 15.4.2020

374/2021 Xx.,&xxxx; xxxxxx se xxxx xxxxx x. 127/2005 Xx., x elektronických xxxxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 97/67/ES xx dne 15. xxxxxxxx 1997 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služeb Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx služby.
Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/39/ES xx xxx 10. xxxxxx 2002, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 97/67/XX s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx poštovních xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/6/ES ze xxx 20. února 2008, kterou xx xxxx směrnice 97/67/XX x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx poštovních xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
*) Xxxxx č. 246/1992 Sb., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxxxxxx §86 xx 87a xxxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 13/1993 Sb., celní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3x) Xxxxxxxxx §8687a xxxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxx x. 152/1995 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx. x xxxxxx x. 265/2001 Xx., §712 xxxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 290/2005 Xx., §8 xx 12 xxxxxx č. 289/2005 Xx., x Vojenském xxxxxxxxxxxxx, zákon č. 13/1993 Sb., Xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 246/1992 Sb., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxxxxxx čl. 27 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx x. 157/1964 Xx., x Vídeňské xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
5) Xxxxxxxxx xxxxx č. 148/1998 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 164/1999 Xx.
6) Čl. 13 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx.
7) Xxxxxxxxx xxxxx č. 169/1999 Sb., x xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, §48 x 50 zákona x. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 113/1997 Xx., §86 xx 87a trestního řádu, §168 zákona x. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §33 xx 37 zákona x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §6 xx 12 xxxxxx x. 154/1994 Xx., x Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 160/1995 Xx., §11 xx 16 xxxxxx č. 67/1992 Sb., x Xxxxxxxxx obranném xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §34 odst. 12 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxxxxxx xxxxx č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx zákonů (atomový xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 83/1998 Xx.
9) §107 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 13/1993 Sb.
9x) Například §712 xxxxxx x. 154/1994 Xx., §11 xx 16 zákona x. 67/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 153/1994 Sb. a xxxxxx x. 88/1995 Xx.
10) Zákon č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Například xxxxx č. 252/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxx x televizních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 135/1997 Xx.
12) Například xxxxxxx podle Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx službách, Xxxx xxxxxxxxxx zásilek a xxxx Závěrečného xxxxxxxxx, Xxxx poštovních xxxxxx x jeho Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Řádu Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
13) Ústavní xxxxx č. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx.
14) Zákon č. 13/1997 Sb., x pozemních xxxxxxxxxxxx.
14a) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
14b) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14x) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (xxxxxxx řád).
16) Zákon č. 222/1946 Sb., o xxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 86/1950 Sb. x xxxxxx x. 88/1950 Xx.
Vládní xxxxxxxx č. 240/1949 Sb., xxxxxx se xxxxxxx poštovní zákon.
Xxxxxxxx č. 78/1989 Sb., x xxxxxxx x povinnostech xxxxx x jejích xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx znění vyhlášky x. 59/1991 Sb.
17) Zákon č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Zákon č. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §27 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx a rodných xxxxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxx o evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
24) §158 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., zákona x. 424/2010 Xx. x xxxxxx č. 427/2010 Xx.
25) §107 xxxx. 8 xxxxxx x. 127/2005 Xx., x elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

26) Zákon č. 255/2012 Sb., x kontrole (xxxxxxxxx xxx).

26) §20f písm. x) zákona x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

27) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/644 xx xxx 18. dubna 2018 x službách xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

28) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2018/1263 xx xxx 20. xxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx informací xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/644.