Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.10.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022.


Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)

29/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - PRÁVNÍ ÚPRAVA POŠTOVNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB DODÁVÁNÍ BALÍKŮ

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení základních pojmů §2

Základní služby §3

HLAVA II - POŠTOVNÍ SLUŽBY

Uzavření poštovní smlouvy §4 §5

Poštovní podmínky §6

Námitky proti vyřízení reklamace §6a

Práva z poštovní smlouvy §7

Otevření poštovní zásilky §8

Prodej poštovní zásilky provozovatelem §9

Zničení poštovní zásilky provozovatelem §10

Vydání poukázané peněžní částky odesílateli §11

Odpovědnost za škodu vzniklou při poskytování poštovních služeb §12 §13 §14

Poštovní zásilky a poštovní poukazy do zahraničí §15

HLAVA III - POŠTOVNÍ TAJEMSTVÍ §16

HLAVA IV - PROVOZOVÁNÍ POŠTOVNÍCH SLUŽEB

Podmínky podnikání v oblasti poštovních služeb §17

Oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb §18

Osvědčení a evidence provozovatelů poštovních služeb §19

Provozování služby dodání peněžní částky poštovním poukazem §20

Poštovní licence §21

Udělení poštovní licence §22

Změna poštovní licence §23

Odnětí poštovní licence §24

Zánik poštovní licence §25 §26 §27 §28 §29 §29a §30 §31

Zveřejňování rozhodnutí §32

HLAVA V - PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE POŠTOVNÍCH SLUŽEB A DRŽITELE POŠTOVNÍ LICENCE

Informační povinnost provozovatele poštovních služeb §32a §32b

Povinnosti držitele poštovní licence §33

Oddělená evidence nákladů a výnosů spojených s poskytováním a zajišťováním jednotlivých základních služeb §33a

HLAVA VI - SDÍLENÍ ZVLÁŠTNÍCH SLUŽEB A PRVKŮ POŠTOVNÍ INFRASTRUKTURY §34

HLAVA VII - REGULACE CEN ZÁKLADNÍCH SLUŽEB

Ceny základních služeb §34a

HLAVA VIII - STANOVENÍ A FINANCOVÁNÍ ČISTÝCH NÁKLADŮ

Stanovení čistých nákladů §34b

Financování předběžných čistých nákladů §34c

Financování čistých nákladů představujících nespravedlivou finanční zátěž §34d §34e

HLAVA IX - POŠTOVNÍ ZNÁMKY §35

HLAVA X - SLUŽBY DODÁVÁNÍ BALÍKŮ §35a

HLAVA XI - STÁTNÍ SPRÁVA A REGULACE

Státní správa v oblasti poštovních služeb §36 §36a §37

Přestupky §37a §37b §37c

HLAVA XII - SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §38 §39 §40

Zmocňovací ustanovení §41

Přechodná ustanovení §42

Zrušovací ustanovení §43

ČÁST DRUHÁ §44

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o cenách §45

ČÁST ČTVRTÁ - Změna trestního řádu §46

ČÁST PÁTÁ §47

ČÁST ŠESTÁ §48

ČÁST SEDMÁ §49

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti §50

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění §51

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení §52

ČÁST JEDENÁCTÁ §53

ČÁST DVANÁCTÁ §54

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů §55

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona směnečného a šekového §56

ČÁST PATNÁCTÁ §57

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna živnostenského zákona §58

ČÁST SEDMNÁCTÁ §59

ČÁST OSMNÁCTÁ - Účinnost §60

č. 517/2002 Sb. - §10

č. 95/2005 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 221/2012 Sb. - Čl. II

č. 319/2015 Sb. - Čl. II

č. 202/2019 Sb. - Čl. II

INFORMACE

29

XXXXX

xx xxx 18. xxxxx 2000

x poštovních xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX SLUŽEB X XXXXXX XXXXXXXX BALÍKŮ

HLAVA X

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět úpravy

(1) Xxxxx zákon zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x oblasti poštovních xxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx této xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních služeb, xxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx zákon xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx27) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "Xxxx") x oblasti xxxxxx přeshraničního xxxxxxxx xxxxxx.

§2

Vymezení xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx službou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, třídění x xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x je xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxx se považuje x dodání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) poštovní xxxxxxxx adresná xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx služba, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částky,

d) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) odesílatelem xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx adresát xxxxxxxxxxxx označena,

g) příjemcem xxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx má xxxx může xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poukázaná xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx výplata xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odesílateli, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx vrácena,

j) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx sjednáno v xxxxxxxxx x jejímž xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx, xxx xx provozovatelem xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) základními xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx poštovní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ochranou xxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxx zákona,

l) xxxxxxxxxxx provozovatelem xxx, xxx se x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x provozovatelem xxxxxx xx poskytnutí poštovní xxxxxx do zahraničí,

m) xxxxxxxxxx sdělení v xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx určené xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx podáním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, technická xxxxxxxx, síť xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) expresní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx mimo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx zásilek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx: xxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx dni, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx, kontrola x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služby xxxxx požadavků zákazníka, xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx službou xxxxx xxxxxx zákona xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx současně xxxxxxxxxx podání, xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) služba xxxxxxx poštovní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx s xxx xxxxxxxxxx osobou.

§3

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Základní xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx poštovních xxxxxxx xx 2 kg,

b) xxxxxx dodání xxxxxxxxxx xxxxxx xx 10 xx,

x) xxxxxx dodání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zásilek, kterou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx záruku xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx pro případ xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx poštovní xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx poštovní xxxxxxx a případně xx jeho žádost xxxxx x jejím xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) službu xxxxxx cenných xxxxxxx, xxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx škody pro xxxxxx xxxxxx, poškození xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx až xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx bezúplatného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do 7 xx pro xxxxxxxx xxxxx,

x) služby, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vyplývajících z xxxxxxxx České xxxxxxxxx xx Světové poštovní xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx na xxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx minimální xxxxx xxxxxxx xx návrh Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vedené třetí xxxxxxx xxxxxx x xx účet držitele xxxxxxxx licence,

b) xx xxxxxxxxx kvalitě, která xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx veřejnosti,

c) xx dostupné xxxx xxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx běžné xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxx a musí xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nejméně xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx na adresu xxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx případech, xxxxxxx je-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx dodání xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx balíků x jiných xxxxxxxxxx xxxxxxx x dále xxxxxxx xxxxx odstavce 2 způsob xxxxxxxxxxx x zajišťování základních xxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xx xx veřejném zájmu xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx kvalitativní xxxxxxxxx"). Xxxxxxxx kvalitativní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rychlost, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx obslužných xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podání, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uživatelů x způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX SLUŽBY

Uzavření xxxxxxxx smlouvy

§4

(1) Provozovatel xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x rovněž xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx poštovní podmínky. Xxxxx zpřístupněním nabízí xxxxxxx uzavření xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Provozovatel je xxxxxxx uzavřít xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx, xxx xxxx uzavření x xxxxxx poštovních xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx nevzniká xxxxxxxxx uzavřít poštovní xxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx právního xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx doplnění. Takovou xxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx takovou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx a doplňky xxxxxxx xxxxxx nabízené xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Provozovatel xx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx x její xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxx xxxxxxx to xxxxxxxxx.

§5

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zavazuje xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobem příjemci xx xxxxx uvedeného x xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx zavazuje, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Za xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxx služby.

(2) Provozovatel xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xx straně příjemce xxxx v důsledku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx2).

(3) Není-li x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem podle §6 xxxx. 2 xxxx. x) x x).

§6

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx musejí mít xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx a snadno xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby,

b) xxxxxx, xxxxx xxx uzavřít xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx rozměry x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx určující, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nedovolený obsah xxxxxxxx zásilky,

f) způsob x podmínky xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx její xxxxxx x xxxxxx nároku xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x poštovní xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx o xxx, xxx a x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx uplatnit x xxxxx o xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx provozovatele xxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxx §8,

x) xxxxxx provozovatele xxx xxxxxxx xxxx zničení xxxxxxxx zásilky nebo xxxx části podle §9 x 10, xxxxxx lhůty, xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx odpovědnosti xx vzniklou škodu xxxxx §13 xxxx. 1,

x) omezení výše xxxxxxx škody xxxxx §13 xxxx. 4,

x) xxxxx xxxxxxxxxx, od xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx zaslání xxxxxxxx zásilky xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx nabízí,

p) informaci x způsobu řešení xxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx 30 xxx xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxx poštovních podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx změně x xxxxx své xxxxxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(4) Xxxx xxxx provozovateli xxxxxx xxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx 20 xxx xxxxx poštovních xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx s tímto xxxxxxx nebo prováděcími xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zákonu xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx spotřebitele, x xx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx17). Xxxxx xxxxxxxxxx podmínek provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ke dni xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx; v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx.

§6x

Xxxxxxx xxxxx vyřízení xxxxxxxxx

(1) Xxxxx provozovatel xxxxxxxx xxxx nevyřídí xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxx adresát xxxxxxxx xxxxx u Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení o xxxxxxx xxxxx vyřízení xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 1 měsíce xxx xxx doručení xxxxxxxx reklamace xxxx xxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx Xxxx tento smír xxxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxx x tom, xxx xxxx reklamace xxxxxxxx xxxxx či nikoli. Xx xxxxx Xxxx xxxxxxxx x řízení xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 90 xxx. Xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx této xxxxx x o xxxxxxx době, do xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxx plný xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx potřebných x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx účastníku řízení, xxxxx ve xxxx xxxxxx neměl. Měl-li xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx úspěch xxx xxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx, xx xxxxx z xxxxxxxxx řízení xxxx xx náhradu nákladů xxxxx. I xxxx xxx účastník xxxxxx xx věci úspěch xxx xxxxxxxx, může xx Úřad přiznat xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx znaleckém xxxxxxx nebo xx xxxxx Xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxx v xxxx xxxx účastníkovi xxxx x xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx Úřad xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx způsobem x xxxxx na xxxxxx xxxxx x x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx spotřebitel xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výsledku řešení xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx poskytnuté Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26).

§7

Xxxxx x poštovní xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zásilkou xxxx poukázanou xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx jejího dodání xxx odesílatel; xxxxxxxxxxxx xxxx s poštovní xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx v nezbytné xxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx součástí poskytování xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx x orgány xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx x xxxxxxxx zásilkou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx dodání xxxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx3a).

(3) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx roku xx poštovního xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx nelze xxxxx a současně xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx obsahuje xxx považovanou podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx věc, xxxxx poštovní xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx,

x) xx důvodná xxxxx, xx xxxxx xxxx xx xx xx xxxxxx mohlo xxxxx xx vzniku xxxxx, nebo

e) xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx3b).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx vnější xxxxxx xx xxxxxx, xx je xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx4), xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x otevření xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx odesílatele xxx xxxxxxx poštovní xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx zásilky xxx xxx při xxxxx otevření prohlížen xxx v rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx skutečností, xxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5), xxxxx i xxxxxxx poštovního tajemství (§16) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx6).

§9

Prodej xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Provozovatel xx xxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx zásilku nelze xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx být xxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxx, xx xx obsah poštovní xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Prodat nelze xxxxxxxx xxxxxxx, jež xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx právního xxxx Xxxxx xxxxxxxxx4), xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx nelze xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.6)

(3) Xx-xx xx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx má xxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxx xx xxxxx podle §7 xxxx. 3; xx xxxxxx uplynutí xxxx xxxxx právo xx xxxxxx xxxxxxx výtěžku xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§10

Zničení poštovní zásilky xxxxxxxxxxxxxx

(1) Provozovatel xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zcela nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Provozovatel xx oprávněn i xxxx uplynutím sjednané xxxxx xxxxxx poštovní xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, jestliže xx xx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx zásilky, xxxxxx nelze xxxxx x xxxxxxxx ji xxxxx xxxxxx nebo xxxx být xxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx sjednané xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právního xxxx Xxxxx xxxxxxxxx4), xxxxxxxxxxxxx.

§11

Xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx-xx poukázaná xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x to xxxxxxxxxx požádá xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx; po xxxxxx xxxxxxxx této xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx připadne provozovateli.

Odpovědnost za xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§12

(1) Xx xxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx stanoveném tímto xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx xx dodání xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx vzniklou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.2)

(6) Provozovatel neodpovídá xx škodu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx obsahu xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Dokud poštovní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částka nebyla xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx; xx jejím xxxxxx má toto xxxxx adresát.

(8) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinému, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxx xx hradí x penězích.

§13

(1) Xx škodu xxxxxxxx xxxxxxx, poškozením xxxx úbytkem obsahu xxxxxxxx zásilky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxx vzniklé škody xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx bylo-li xx v poštovní xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxx zásilky xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Byla-li xxxx xxxxxxxx náhrada xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx paušální částky.

(3) Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx neúplný, provozovatel xxxxx škodu xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx, kterou xx xxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; je-li xxxx xxxxxx provést xxxxxx, xxxxxxxxxxxx hradí škodu xx výši xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterou xx xxxxxxx, škoda xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nejvýše xx xxxxxx xxxxxxxx x poštovní xxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx náhrady xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xx, xx xxxxxx, xxxxxxxxx nebo úbytek xxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx jednat xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, anebo xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, náhrada xxxxx xx poskytne xx xxxx podle xxxxxxxx 2 a 3, xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle odstavce 4 se xxxxxxxxxx. Xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx, lze xxxxx xxxxxx xx náhradu xxxxx x paušální xxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx škody xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx.

§14

Xx xxxxx vzniklou x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx poukazem provozovatel xxxxxxxx jen xxxxx, xxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§15

Poštovní xxxxxxx a xxxxxxxx poukazy xx xxxxxxxxx

(1) Při sjednávání xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx x poštovním xxxxxxx xx zahraničí xx xxxxxxxxxx §2 xx 14 použijí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a k xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx o poštovní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x poštovním xxxxxxx xx zahraničí xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §7 xxxx. 3, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovatele xxx xxxxxxxxxx poštovní xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx vzniklou x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx nebo poštovním xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx §12 xx 14, xxxxx xx takovou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

(1) Xxxxxxxxxxxx, osoba xxxxxxxxxx xx xx poskytování xxxxxxxxxx služeb x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §37 (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx smějí xxxxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx §37; xxxxxxx xxxxxxx, aby se x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoba.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, kdo xxx xxxxxxxxxxxx ani kdo xxx adresátem.

(3) Nositel xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx informace x xxxxxxxxxxx xxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx odesílatele xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx jednají x xxxxxx prospěch.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxxx, adresát, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 se xxxxxxxxxx xx případ, xxx xx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxxxxx

x) xxxxxx osobám x xxxxxxx oprávněným xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3a) informace x xxxxxxxxxxx nebo poskytnuté xxxxxxxx službě, nebo xxx xxxxxxx, xxx xxxx informace xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu3a) xxxxxxxx zásilku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx povinen

a) xxxxx xx xxxxxxxx nutnou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu9a) poštovní xxxxxxx, nebo jim xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx pověřené osoby x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9a),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxx x).

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 7 xx xxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx poštovních služeb

(1) Xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx obecné xxxxxxxx pro podnikání xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxx dosažení xxxx xxxxxxx 18 xxx x plná xxxxxxxxxxx x právním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) skutečnost, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nemá x xxxxxxxx xxxx u xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ani x xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx nedoplatek x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx je povoleno xxxxxxxxx xxxx úhrady xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na splátky.

(3) Xx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 1 xxxx,

x) xxx xxxxxxx trestný xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx, xx který xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x), xxxx

x) xxx xxxxxxx xxx spáchaný x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x podnikáním x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxx xx na xxxx xxxxxxx, xxxx by xxxxx odsouzen.

(4) X xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §18 odst. 3 xxxx. b). Xxxx xx vyžádá xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx18). Xxxxxx x vydání xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx z Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xx jejíž xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx, ode xxx

x) xxxxxxx xxxxxxx jedinou xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu19),

b) nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx dne určeného x tomto xxxxxxxxxx xxxx xxx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx x xxxxxxx poštovních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, x xx xx xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx dlužníka nebude xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoba, a xx xx xxxx 3 xxx xxx xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx konkursu proto, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx věřitelů. Xxx-xx xxxxxxx zrušen x xxxxxx důvodu, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb

§18

(1) Xxxxxxxxx x podnikání x oblasti poštovních xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3, Xxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx formuláře (dále xxx "xxxxxxxx"), jehož xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §37 odst. 2 xxxxxxxxx xxxx x xxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx trvalého pobytu xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx, xxxxxx umístění xxxxxxxxxxx složky xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xx zřizuje; x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx umístění xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytovat,

d) xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx být poštovní xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

(3) X xxxxxxxx podle odstavce 1 se xxxxxxx

x) xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx zápis xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud byl xxx xxxxx proveden; x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zahraničí; xxxxxx x provozování xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx hlavním xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx; xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 měsíce,

b) x xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestů xxxx rovnocenný xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx i státu, xxx xx naposledy xxxxx x posledních 3 xxxxxx zdržovala xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 6 xxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxx takové xxxxxxx, xxx prohlášení x bezúhonnosti xxxxxxx xxxx příslušným orgánem xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 3 měsíce,

c) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xx udělen; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx má xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx o xxxxxxxxxxx podniku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie,

d) xxxxxxxxx příslušného finančního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxx x xxxxxxxxx správního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx20).

(4) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, je xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx podnikání x xxxxxxx poštovních xxxxxx, x bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxx x xxxxxxxx již xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx21), x xxxxxxxxx xxxxxxxxx22) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23), xxxxx xx provozovatel xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, anebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců24), xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Fyzická x xxxxxxxxx osoba, která xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx poštovních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Úřadu.

(6) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx poštovních xxxxxx podle xxxxxxxx 5, xx povinna x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx podnikání x xxxxxxx poštovních služeb xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§19

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřad xxxx xxxxx uvedené v §17 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18, x současně xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx veřejné xxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 a 3, Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobu x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx ne kratší xxx 14 xxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx lhůty, Xxxx xxxxxxxx, xx oprávnění x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 Xxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx, popřípadě název xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx"); x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx místa trvalého xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, byl-li povolen,

2. x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, adresu xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxxx osoby xxxx adresu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) den xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

d) datum x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx provozovatelů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1. Evidence xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx údajů uvedených x xxxxxxxx 2 x xx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(4) Na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vydá Xxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§20

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§21

Xxxxxxxx licence

(1) Obsahem xxxxxxxx licence xx xxxxxxxxx zajistit všeobecnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx základních xxxxxx xx celém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx jeho xxxxx (xxxx jen "poštovní xxxxxxxxx") x doba xxxxxxxxx xxxx poštovní xxxxxxx.

(2) Držitelem xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx povinnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxx poštovní xxxxxxx.

§22

Udělení xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx poskytovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx celém území xxxxx xxxx na xxxx části xxxxxxx xxxx xxxxxxxx provozovatelům Xxxx ukládá udělením xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx byly xxxxxxx základní služby xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx státu, x xx na xxxx xxxxxxx 5 xxx.

(2) Vyhlášení xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx uveřejní xx xxxxxx xxxxx x x Poštovním xxxxxxxx. Xx vyhlášení xxxxx xxxxxxxxxxx žádosti, xxxxx pro podání xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxx xx kvalitu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxx Úřad. Xxxxxxxx zahrnují xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx provozovatele,

b) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx poskytování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Žádost xxxx obsahovat xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx čistých xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx v xxxxxxx x §34b, a xxxx xxxxxxx xxxxxxx x členění za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx má xxx xxxxxxxxx uložena.

(5) Xxxx může xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxx doklady, xxxxxxx xxxxxxx, že xx způsobilý xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 2.

(6) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poštovní xxxxxxx provozovateli, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx podle odstavce 2, vyhověl xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x nejlépe xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxx výběrového xxxxxx x xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Úřad xxxx, pokud xx xxxxxxxx důvody xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zejména x důsledku podstatné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xx x xx lhůtě xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx podali xxxxxx, x xxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro nesplnění xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxx xxxxx rozhodnutím o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nejlépe vyhovuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx žádostí.

§23

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx změnit rozsah xxxxxxxx povinnosti,

a) xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx zájem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx základní xxxxxx,

x) xx-xx to xxxxxxxx x dodržení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx1) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx12), xxxx

x) xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §37 xxxx. 4 x 5, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx licenci, xx zajištěno xx xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x požadavky xx xxxxxxxxx dotčené xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x odnětí xxxxxxxx licence, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx splňovat některou x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx poštovní licence xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxx xxx xx možnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx nezjednal ani x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Úřadem.

§25

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24.

§26

§26 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 221/2012 Sb.

§27

§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 221/2012 Sb.

§28

§28 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 221/2012 Sb.

§29

§29 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 221/2012 Sb.

§29x

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 221/2012 Sb.

§30

§30 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 221/2012 Sb.

§31

§31 zrušen právním xxxxxxxxx č. 221/2012 Sb.

§32

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx práv x xxxxxxxxxx z xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, Xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx věstníku.

XXXXX X

XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX A DRŽITELE XXXXXXXX XXXXXXX

§32x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x rozsahu úplné x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx finančních xxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, k nimž xx podle xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx žádosti Xxxxx xx odůvodnění včetně xxxxxxx účelu, xxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Úřad vyžaduje xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxx komise. Úřad xxxxxxxxxx xxxx informací, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx získávány.

(2) Provozovatel xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx, údaje x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3).

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx provádí Úřad xxxx informací x xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx.

(4) Úřad xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx.

§32x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§32x

§32x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 319/2015 Sb.

§33

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je povinen

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx základními kvalitativními xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxx,

x) xxxxxxx poštovní xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx poštovní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), xxxxxxxx tomu xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nemohl ani xxx řádné xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, důsledky xxxxxxxxxx událostí, nedostatek xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx licence je xxxx xxxxxxx počínat xx xxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx nejméně x aby xxxxxxxx xxxx co xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx její xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx, xx některý x požadavků xxxxx §6 odst. 2 xxxx. b) až x) xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx komplikované, xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx povinen

a) xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) vhodně poskytovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx jejich xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx námitek xxxxxxxxx základních služeb, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; informace o xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) dodržovat xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx odvětví závazné xxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nezávislá měření xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxx uveřejňovat x současně Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx parametrů xxxxxxx xxxxx xxxxx k 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x to xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx, formu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx licence xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx licenci, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 6, §3 xxxx. 1 xxxx. x) a §34a. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx rozumí xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vynaložené xxxxxxx a přiměřený xxxx x která xx xxxxxxxxx tak, xxx zajistila xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx licence xxxx sjednat ceny, xxxxx zahrnují nižší xxxx xxxxx, než xx xxxxxxxxx zisk xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx základních služeb xxxxx xxxxxxxx 5; xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxx §34b x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x přiměřeným ziskem.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx sjednat xxxx základních xxxxxx, xxxxx xxxx obsaženy x jeho poštovní xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx některé z xxxxxx základních služeb xxxxxxxxxx, xx povinen xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx takto xxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx písemně Xxxxx xxxxxxx

x) zvýšení cen xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx licenci,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx držiteli xxxxxxxx xxxxxxx, jež xxxxx zásadním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx obsaženy x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Oznámení podle xxxxxxxx 8 xxxx. x) xx držitel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 90 xxx xxxxx xxxx, xx kterého xxxxx xxxxxx ceny xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxx. x) xxxxxxx 30 xxx xxxxx xxxx rozhodné události.

§33a

Oddělená evidence nákladů x výnosů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základních xxxxxx

(1) Držitel poštovní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 oddělenou xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx s poskytováním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxx zajištěny xxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx základních xxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi základními xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx službami.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vedení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx účelového xxxxxxx nákladů x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zisku a xxxxxxxxx vykazovaných xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx licence xx xxxxxxx x xxxxxxxx evidenci přiřazovat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx používat xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, x používat xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nákladů na xxxxxxxx xxxxxx x xx ostatní xxxxxx. Xxxxxxx poštovní licence xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x výnosů x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx licence a xxxxx xxxxx budou xxxxxxx společné pro xxxx xxxxxxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx přiřazovány xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx nabýt platnosti xx xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Držitel xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx bude xxxxxx xxxxx ověřeno xxxxxx xxxxxxx způsobilou x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx Úřadem. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Držitel xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nákladů x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx období.".

§33a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

XXXXX XX

XXXXXXX ZVLÁŠTNÍCH XXXXXX X XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

§34

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx způsobem na xxxxxxx xxxxxxx smlouvy xxxxxxx přístup ostatním xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx infrastruktury x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury (dále xxx "xxxxxxxx infrastruktura"). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx x adresátech, xxxxx požádali x xxxxxxxx xx jiné xxx xxxxxxxxxxx uvedené xxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, službu xxxxxxx, xxxxxx vrácení odesílateli, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx zásilkách.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx internetových stránkách xxxxxxxxx týkající se xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; držitel poštovní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx parametrů x ceny, x xx v xxxxxxx xxxxx jednotlivých prvků x služeb.

(3) Úřad xxxx z moci xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx tento návrh xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 8; xxxxxxx xxxxxxxx licence je xxxxxxx xxxxxxx návrh xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx internetových stránkách.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx licence xxxx odmítnout xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx by plnění x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxx x poskytováním x xxxxxxxxxxxx základních služeb, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 2 měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, Xxxx xxxxxxxx xxxx x úpravě xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx strany xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx smlouvy xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxxxxxxx sporu xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx infrastruktuře, Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx tuto xxxx xxxxx xxxxxxxx 8. Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx činí 4 xxxxxx, ve zvláště xxxxxxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Úřad v Xxxxxxxxx věstníku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Úřad může x rámci xxxxxx x sporu xxxxxx xxxxxxxxxx pokutu xx xx výše 100&xxxx;000 Xx.

(7) Úřad xxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x případě, xx byl xxx xxxxxxx dalšího xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxx podán xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx za nákladově xxxxxxxxxxx ceny.

(9) Držitel xxxxxxxx xxxxxxx umožňuje xxxx xxxxxxxxxx využívat xxxxxxxx xxxxxxxxx čísla, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx poštovních zásilek.

(10) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx spojené x xxxxxxxxx k poštovní xxxxxxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx §33a xxxx. 2. Ustanovení §33a xxxx. 3 xx 5 se xxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 s xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx zásilek, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx provozovatele.

(12) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx x něj podána, xxxxxxx xxx, xxx x xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zásilka podána.

XXXXX VII

REGULACE CEN XXXXXXXXXX XXXXXX

§34x

Xxxx základních xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx základních xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich cenovou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, inflaci x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jsou x rozporu s xxxxxxxxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. c), xxxxxxx regulaci cen xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx správního xxxx. Xxxx xxx xxxxxxxx xxx použije xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zákonem x xxxxxx3). Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx závazné xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx základních služeb, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx o xxxx Xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 x 2 xx nepoužijí xx xxxxxx dodání xxxxxxx xxxxxx poštovním xxxxxxxx.

XXXXX VIII

STANOVENÍ X XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

§34x

Xxxxxxxxx xxxxxxx nákladů

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx poskytování xxxxxxxx služby, a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx výsledek xx xxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx plnění povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxx provozovatele x xxxxxxxxxx poskytovat základní xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx základní služby. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx výhod, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxx získá, xxxxxx xx přiměřený xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx efektivnosti. Xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok, x xxxx měl xxxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx").

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx náklady xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x poštovní xxxxxxx. Výpočet čistých xxxxxxx xx poskytování xxxxxxxxxxxx základních služeb xx xxxxxxx pro xxxxxx základní službu xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x tržních xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx poštovní xxxxxxx, xxx zohlednění veškerých xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a pobídek x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx licence Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §34d xxxx. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxxxxx xx správnost a xxxxxxx jím předloženého xxxxxxx x předložených xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podklady x xxxxxx evidence xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx evidencí xxx, xxx ověřil xxxxxxxxx xxxxx zahrnutých xx výpočtu. Xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx xxxxxxx čistých xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2, x účetních záznamů, xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vyžádány x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx Xxxx zjistí, xx podklady xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx mají xxxxxxxxxx, stanoví xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nápravu, Xxxx xxxxxxxx náklady xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxx, xx čistých xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx základních xxxxxx.

(5) Xxxxx držitel xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uplatňuje xxxxx čisté xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, Xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a které xxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxx rozumně xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx poštovní licence xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podkladů podle xxxxxxxx 4 x 5 xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx pověří xxxxx subjekt, x xxxxx je zajištěna xxxxxxxxxxx x nezávislost xx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx.

(7) Xxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vymezení nehmotných x xxxxxxx xxxxx x jiných skutečností xxxxx odstavce 1, x doklady, xxxxxxx xxxx xxx tyto xxxxxxx doloženy, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§34x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 1. xxxxxxxx do 31. prosince xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxx x xxxxxx předběžných čistých xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Úřad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx jedné poloviny xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx období, za xxx byla výše xxxxxxx xxxxxxx ověřena, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nákladů xxx xxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxx v žádosti x xxxxxxxx licenci. X prvním roce xxxxxxxxx poštovní licence xxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxxxx ve xxxx 750 000 000 Xx nebo ve xxxx xxxxx poloviny xxxxxxx xxxxxxx uvedených xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx nižší.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejpozději do 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§34d

Financování xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxxxx nespravedlivou finanční xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx může nejpozději xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podat x Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxxxx nespravedlivou xxxxxxxx xxxxx.

(2) Úřad rozhodnutím xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxxx, a xx xx výši čistých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §34b xxxx. 6, xxxxxxx však ve xxxx 1 500 000 000 Xx; xxxxxxx čisté xxxxxxx xx nepovažují xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zátěž Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx čisté xxxxxxx uhrazené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx

x) čisté xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx, Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx rozdílu xxxxxxxx xxxxxxxx licence,

b) předběžné xxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx náklady představující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx v rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx poštovní licence xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx rozdílu.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx částku xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) držiteli xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxxxx poštovní xxxxxxx je povinen xxxxxx částku ve xxxx rozdílu xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(6) Částku xx xxxx rozdílu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx Úřad.

§34x

(1) Xxxxx-xx k xxxxxx předběžných čistých xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx nesprávných nebo xxxxxxxxx xxxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx, Úřad xxxxxxxx o povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uhrazené xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx odpovídající 1 xxxxxxx denně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx uhrazených xxxxxxx, a xx xxx xxx, kdy x xxxxxx xxxxxx xxxxx, do xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Neoprávněně xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxx Úřad.

(3) X případě, xx xx ohledně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čistých xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vedeno xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, považuje se xxxx xxxxxx za xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Úřad xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx čistých xxxxxxx xxxx čistých xxxxxxx představujících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dokud Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXX

§35

(1) Xxxxxxxx známky vydává x dobu xxxxxx xxxxxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx; xxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxxx přihlíží x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Držitel xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx poštovní xxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx jako xxxxxx x xxxxxx ceny xxxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxx poštovní xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nevyplývá xxxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx známky xx její držitel xxxxx, xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxx, xx ji vyměnil xx xxxxxxx, xxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx právo xx xxxxxxxxx uplynutím xxxxxxx xxxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Práva x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 až 5 xx xxxxxxx poštovní xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx základní službu xxxxx §3 odst. 1 písm. x) xx celém území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxx základní xxxxxx xx obsažena xx xxxx poštovních xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxx, práva a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx poštovní licence xxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXX DODÁVÁNÍ XXXXXX

§35x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/644 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dodávání balíků (xxxx xxx "xxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx") poskytuje xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1, 3 x 5 x xxxxx čl. 5 xxxx. 1 xxxxxxxx x xxxxxxxx přeshraničního xxxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře28).

§35a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 164/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.4.2020

HLAVA XX

XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX

§36

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx poštovních xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx vykonává xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Úřadu.

§36x

(1) Xxxx podle xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx všeobecné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxx xxxxxxx uložení xxxxxxxxxx poskytovat a xxxxxxxxxx základní služby,

b) xxxx evidenci xxxxxxxxxxxxx x uděluje určenému xxxxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx poskytovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxxxxx licenci,

c) stanovuje xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxxx, vydává xxxxxxxxxx x určení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zátěž x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxx náklady,

d) xxxxxx xxxxxxxxxx x ceně xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně poštovních xxxxxx do xxxxxxxxx, x xxx za xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx,

x) spolupracuje x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a informací xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx Evropské xxxx x plní xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxx republiky x Evropské xxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx statistickou xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx, x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) ukládá, xxxxxx a vymáhá xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x nařízením x službách xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) vydává xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx poštovních xxxxxx v rozsahu xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xx exekučním xxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxx na jeho xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx poštovních podmínek xxxxx §6 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §34 odst. 3,

o) xx příslušným xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 4, xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22, 23, 24 x 25 x vydává rozhodnutí x ceně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §34a. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx není xxxxxxxxx opravný prostředek.

(3) Xxxxxxxx Rady Xxxxx x xxxxxx stupni xxxxxxxxx x řízení x xxxx x xxxxxx čistých xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §34b x 34c x xx xxxxxxx o xxxxxxx k poštovní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §34.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx o xxxx xxxxxxxxx Úřad, může xxxxxx Xxxxx25) stanovit, xx x xxxxxx xxxxxx rozhoduje předseda Xxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(5) X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, které x xxxxxx stupni xxxxxxx předseda Rady Xxxxx, xxxxxxxxx předseda Xxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

(6) Pokud x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předseda Rady Xxxxx, xxx rozhodování x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x Radě xxxxxxxxx.

§37

(1) Úřad dohlíží, xxx provozovatelé plní xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Úkony xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx26); xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx formu xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx poznatků získaných xxxxx xxxxxxxx.

(3) Úřad xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx týkajícím xx poskytování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) nejméně xxxxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx držiteli xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx opatření x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx v xxxxxxx xxxxxx služby xxxxx x poštovní službu, x xx na xxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §34b x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx čistých nákladů x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx výroční xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx kvality x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx základních xxxxxx x xxxxxx všeobecnou xxxxxxxxxx xx celém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx základních kvalitativních xxxxxxxxx; v případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dodání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx pravidelně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poskytovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 5 může Úřad xxxxxxx výběrové řízení xxxxx §22 odst. 2 nebo xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §23 xxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxxx věstníku xxxxxxx x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx. Přezkum xxxxx xxxx druhé musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 6 kalendářních xxxxxx xxxx xxxxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4

x) rozsah základních xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx základní xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx povinnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jednotlivou xxxxxxxx službu

1. xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx dotčené xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxx srovnatelných x požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxx povinnost xxxxxx,

2. xxxxxx, neboť xxxxxxxxxxx dotčené xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx jeho xxxxx xxxx zajištěno za xxxxxxxx srovnatelných x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona.

(6) Výsledky xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx x Poštovním xxxxxxxx.

Přestupky

§37a

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §16 xxxx. 5,

c) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §17,

x) xxxxxxx v xxxxxxx poštovních služeb xxx xxxxxxxxx podle §18 xxxx. 1,

x) xxxxxxx povinnost xxxxx §18 xxxx. 5 xxxx 6, nebo

f) xxxxxxxxx službu dodání xxxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poštovní xxxxxxx x xxxxxxx x §20.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nezpřístupní xxxxxxxx podmínky xxxxx §4 odst. 1,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu xxxxx §4 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx poštovních xxxxxxxx podle §6 xxxx. 3,

x) zachází x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §7 xxxx. 1,

x) otevře nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx §8 xxxx. 1, 2 x 4,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx dodání xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3,

g) prodá xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §9 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 3,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §10,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxx v xxxxxxx §11,

x) x xxxxxxx x §16 xxxx. 7 nevydá poštovní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx poštovní xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 4,

m) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32a,

x) neplní xxxxxxxxx podle §34 xxxx. 12, xxxx

x) x rozporu x §6 xxxx. 2 xxxxxxx v poštovních xxxxxxxxxx xxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx nesrozumitelným, xxxxxxxx xxxx obtížně přístupným xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx poštovní povinnost xxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) nebo podle xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx licence,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x §33 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 4,

x) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 5, 7, 8 xxxx 9,

x) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §33a,

x) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle §34 xxxx. 1, 2, 3, 9 nebo 10, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ceně xxxxx §34a odst. 2.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx balíků xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx x rozsahu x xxxxxxxx stanoveným x §35a.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx Úřadu xx 31. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 5 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným x §35a.

(6) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) nebo f), xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo b), xxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx k), xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x), x), f) xxxx x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), nebo xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b), x), x), x), l), x) nebo x), xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxx podle xxxxxxxx 4 x 5, xxxx

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a), x), x), x), x) xxxx x).

§37x

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

(2) Xxxxxx vybírá x xxxxxx Xxxx.

§37x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x poštovnímu podání xxxx dodání, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx ohrozí xxxxxx lidí tím, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

1. xxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxx její xxxxxxx xxxxxxxx úprava xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx požadované xxxxxxxxxxx xxxxx poštovních podmínek, xxxx

2. xxxxx xxxxx xxxxx poštovních xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §16 xxxx. 1 xx 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx do xxxx 10&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) nebo c) xxxxxx xx výše 20&xxxx;000 Xx.

HLAVA XXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§38

(1) Xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §35 a na xxxxxxx Xxxxx xxxxx §37 odst. 3 xxxx. a) x x) xx xxxxxxx xxx15) xxxxxxxxxx.

(2) Splnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 4 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx donucovacích xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx 5 000 000 Xx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 5 lze xxxxxxx xxxxxxxxx donucovacích xxxxx xx xx xxxxxxx výše 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) X řízeních xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xx ustanovení xxxxxxxxx řádu o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§39

Xxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §415 xxxxxx xxxxxx, xx řídí občanským zákoníkem.

§40

Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb. Xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§41

Xxxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §3 xxxx. 3, §18 odst. 1,&xxxx;§33 xxxx. 4 xxxx. e), §33a xxxx. 2 x §34b xxxx. 7.

(2) Xxxxx xxxx nařízení x xxxxxxxxx §3 xxxx. 2 písm. x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §37 xxxx. 2 xxxx. x).

§42

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx vztahy x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx podána x Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx vztahují xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.16)

(2) Provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx služeb. Xx xxxx udělení souhlasu xx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx udělen xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Nepožádá-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx souhlasu nebo xxxxxx-xx mu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10) xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx, státní xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 2003 xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, státního xxxxxxx.

(5) Je-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisu xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx "xxxxx" ve xxxxxx §4 odst. 1 zákona x. 222/1946 Xx., x xxxxx (poštovní xxxxx), xxxxxx se tím xxxxxxx poštovní xxxxxxx.

§43

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx

1. xxxxx č. 222/1946 Sb., o xxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 86/1950 Xx. x zákona x. 88/1950 Sb.,

2. xxxxxx xxxxxxxx č. 240/1949 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxxxxx xxxxx,

3. vyhláška č. 135/1980 Sb., xxxxxx xx xxxxxx Xxx xxxxxxxx novinové xxxxxx,

4. xxxxxxxx č. 78/1989 Sb., x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx uživatelů (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxx x. 59/1991 Xx.

XXXX DRUHÁ

§44

§44 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 250/2016 Sb.

XXXX XXXXX

§45

Xxxxx xxxxxx x cenách

V §1 xxxx. 4 xxxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 135/1994 Xx. x zákona x. 151/1997 Xx., xx xxxxx xx xxxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "x" x slova "x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx" xx xxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

§46

Změna xxxxxxxxx xxxx

Xxxxx č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 57/1965 Xx., xxxxxx x. 58/1969 Xx., xxxxxx x. 149/1969 Xx., zákona x. 48/1973 Xx., zákona x. 29/1978 Sb., xxxxxx x. 43/1980 Xx., zákona x. 159/1989 Xx., zákona x. 178/1990 Sb., xxxxxx č. 303/1990 Xx., xxxxxx č. 558/1991 Xx., xxxxxx x. 25/1993 Xx., xxxxxx x. 115/1993 Xx., xxxxxx č. 292/1993 Sb., xxxxxx x. 154/1994 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx x. 214/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 8/1995 Xx., xxxxxx č. 152/1995 Xx., xxxxxx x. 150/1997 Xx., zákona x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 148/1998 Xx., xxxxxx č. 166/1998 Xx. a xxxxxx x. 191/1999 Xx., se mění xxxxx:

1. V §60 xxxx. 4 xxxx. x) xx slova "xxxx na poštu x xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxxxx zásilka xxxxxxxxxx".

2. X §62 odst. 1 se slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxx".

3. X §86 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx zásilek" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx zásilek, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx" x slovo "xxxxx" se nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx".

4. X §86 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx".

5. X §87 odst. 3 xx xxxxx "xxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx".

XXXX XXXX

§47

§47 xxxxxx (xxxx pátá) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 501/2004 Sb.

XXXX XXXXX

§48

§48 (část xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 413/2005 Sb.

ČÁST SEDMÁ

§49

§49 (xxxx xxxxx) zrušen právním xxxxxxxxx č. 281/2009 Sb.

ČÁST XXXX

§50

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Sb., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx č. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., zákona x. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., zákona č. 113/1997 Sb., xxxxxx x. 134/1997 Sb., xxxxxx x. 306/1997 Xx. a xxxxxx x. 18/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §19 xxxx. 1 xxxxxxx b) xxx:

"x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence xx xxxxxxxxx účet xxxxx písmene x).".

2. X §19 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxx xx povinna připsat xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§9 a 10) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, kdy xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxx sociálního zabezpečení xxxxx u xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, x něhož xx platba xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx jinou bankou, xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, u xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx stejné xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx. Banka, x které xx xxxxx účet správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, připíše x jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poté, co x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx získala dispoziční xxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx povinen xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx dvou xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení xxxx xx xxxx xxxxxxxxx sazby Xxxxx xxxxxxx banky platné x první xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, x xxxx měli xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Banka, x xxxxx je xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, je xxxxxxx sdělit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx platby z xxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx platby x hotovosti v xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zúčastněné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, kdy xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jeho xxxx.".

3. X §23 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx poštovní zásilka xxxxxxxxxx xxxxxx".

ČÁST DEVÁTÁ

§51

Změna xxxxxx x pojistném na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx č. 592/1992 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 161/1993 Sb., xxxxxx č. 324/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., zákona x. 241/1994 Sb., xxxxxx č. 59/1995 Xx., xxxxxx č. 149/1996 Xx., zákona x. 48/1997 Xx. x xxxxxx x. 127/1998 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §17 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence xx xxxxxxxxx účet podle xxxxxxx x).".

2. V §17 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx platbu xx xxxxxxxxx účet xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxxx xxx poté, kdy xxxx platba z xxxx xxxxxxxx odepsána xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx účtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxx x xxxx banky xxx xxxx příkazce, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x hotovosti xxxxx bankou, xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, povinna převést xxxxxxxxxxx částku té xxxxx, x xxx xx veden xxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xx xxxxxx xxxxx xxxx x předchozí xxxx. Xxxxx, x xxxxx xx veden xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx převedenou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx x hotovosti přijal xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx povinen předat xx x provedení xxxxxxx bance, která xxxx xxxx účet, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx platné x xxxxx den xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxx částku xxxxxxx. Xxxxx, x xxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx den, xxx došlo x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx příkazce xxxx x xxxxxxx platby x hotovosti x xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx den, xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx platbu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx vede xxxx účet.".

ČÁST XXXXXX

§52

Xxxxx xxxxxx x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx č. 582/1991 Sb., o organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Sb., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 134/1997 Sb., xxxxxx x. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx. a xxxxxx x. 18/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xx §116x xx xxxxxx nový §116x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 73) zní:

"§116b

Výplaty xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hotovosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx poštovní licence. Xxxxxx držiteli xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dávek xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.73)

73) Zákon č. 526/1990 Sb., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Vyhláška x. 580/1990 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.".

2. X §120x xx xxxxx "xxxxxxxx přepravě" xxxxxxxxx slovy "byla xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

ČÁST XXXXXXXXX

§53

§53 (xxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 329/2011 Sb.

ČÁST XXXXXXXX

§54

§54 (xxxx xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

XXXX TŘINÁCTÁ

§55

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

Zákon č. 166/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. V §28 xxxx. 4 xxxx. x) xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

2. X §34 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx poštovních služeb".

3. X §34 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

4. X §36 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxx" nahrazuje slovy "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

XXXX XXXXXXXX

§56

Xxxxx zákona xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 191/1950 Sb. se mění xxxxx:

1. X čl. X §45 xxxx. 5 xx věta xxxxx nahrazuje xxxxx xxxxx: "Xxxxx je xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

2. X čl. II §42 odst. 5 xx věta druhá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx: "Xxxxx xx dodržena, xxxx-xx během xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zásilka xxxxxxxxxx zprávu.".

ČÁST XXXXXXXX

§57

§57 (xxxx xxxxxxxx) zrušen právním xxxxxxxxx č. 264/2006 Sb.

XXXX XXXXXXXXX

§58

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 231/1992 Xx., xxxxxx č. 591/1992 Xx., xxxxxx x. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Xx., xxxxxx x. 303/1993 Sb., zákona x. 38/1994 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., zákona x. 136/1994 Xx., zákona x. 200/1994 Sb., xxxxxx x. 237/1995 Xx., zákona x. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Xx., xxxxxx č. 95/1996 Xx., zákona č. 147/1996 Xx., xxxxxx x. 19/1997 Sb., xxxxxx č. 49/1997 Xx., xxxxxx č. 61/1997 Sb., xxxxxx x. 79/1997 Xx., xxxxxx x. 217/1997 Xx., xxxxxx č. 280/1997 Xx., zákona x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 83/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Sb., xxxxxx x. 159/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., zákona x. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx č. 363/1999 Xx. x xxxxxx č. 27/2000 Xx., xx mění xxxxx:

X příloze č. 2 XXXXXX XXXXXXXX xx xx xxxxxxx 214: "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxx obor:

"Provozování poštovních xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx §17 zákona x. 29/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx xxxxxxxx).".

XXXX SEDMNÁCTÁ

§59

§59 (xxxx xxxxxxxxx) zrušen právním xxxxxxxxx č. 41/2009 Sb.

XXXX XXXXXXXX

§60

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2000.

Xxxxx x. r.

Havel x. x.

Xxxxx x. r.

§10

(1) Práva a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x přechodem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx účinnosti x Úřadu pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx dopravy x spojů x x Xxxxx xxx xxxxxxx osobních xxxxx xx Ministerstvo informatiky, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx blíže xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Příslušnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx kterým xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, přechází xxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx zahájená x xxxxxxxxxx neskončená do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx informatiky.

§10 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 517/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx základní xxxxxx považují poštovní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 286/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx požadavky xxxxxxx xxx jejich zajišťování xxxxxxxxx poštovní licence (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx), x zahraniční xxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky.

2. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xx něž se xxxxxxxx poštovní povinnost, Xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 3 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx považují xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx v xxxxxxx x vyhláškou č. 286/2004 Sb.

3. Xx xx stanovení xxxxxxxxxx kvalitativních požadavků Xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 3 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 286/2004 Sb.

4. Až xx xxxxxxxxxx Úřadu podle §33 odst. 5 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxxx licence x xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x platnosti.

6. Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, se dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zastavuje.

7. Ostatní xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x která xxxxxx xxxxx ukončena, xxxxxxx Xxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 95/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2005

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"), xxxxx xx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 29/2000 Xx., ve xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, doručit Xxxxxxx telekomunikačnímu úřadu (xxxx jen "Úřad") xxxxxxxx podnikání podle §18 zákona č. 29/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Živnostenské xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx dnem, xxx xxxxx, xxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx podnikání xxxxx §18 xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx věty první; xxxx oznámení nepodléhá xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx 31. xxxxxxxx 2017 Xxxxx pošta, x. p., xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je na xxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxxxx č. 29/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x souladu x xxxxxxxx licencí xxxxx xxxx 3.

3. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxx 2 xx 60 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Účastníkem xxxxxx o udělení xxxxxxxx licence je xxxxx xxxxx xxxxxxx x bodu 2. Xxxx x této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 zákona x. 29/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §23 xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx 1. ledna 2016.

4. Xxxxx zvláštní xxxxxx předpisy xx xxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx povinnou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx Xxxxx xxxxx, s. x., xxxxxxxxx její xxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xx povinen uvést xx xxxxxxx poštovní xxxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx č. 29/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Provozovatel je xxxxxxx vést oddělenou xxxxxxxx výnosů x xxxxxx xxxxx §32b xxxxxx č. 29/2000 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx 1. xxxxxxxx 2013.

7. Xxxxxxx poštovní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x výnosů xxxxx §33a xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxx xxx 1. července 2013.

8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uložené xx rozhodnutími xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 5 xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx, než xxxxxxx xxxxxx vedení xxxxxxxx xxxxxxxx nákladů x xxxxxx xxxxx xxxx 7.

9. Úřad xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx období ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx xxxx 2013 xxxxx §34b odst. 4 zákona č. 29/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §34c xxxx. 7 x 8 xxxxxx x. 29/2000 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx:

x) xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx 30. xxxxxx 2013 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32a zákona x. 29/2000 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxx 8,

b) xxx xxx 1. xxxxxxxx 2013 do 31. xxxxxxxx 2013 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bodů 6 x 7.

10. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

11. Xxxxxx zahájená a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxx správní xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx požádáno xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §34c odst. 3 xx 13 zákona x. 29/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výnosů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a zahraničních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx platby plátce xx účet xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxxxx §34c xxxx. 7 x 8 zákona x. 29/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2016, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zastavují x rozhodnutí xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx určené xx xxxxxxxxxx nespravedlivé xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 2013 a 2014 xxxxxxxxx xx xxxx xxx financování xxxxxxxxxx služeb zřízený xxxxx §34c odst. 3 xxxxxx x. 29/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx 1. ledna 2016, xxxxx xxxxxxx xxxx prostřednictvím Českého xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxx") xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34c xxxx. 2 xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2016, za xxxxxxxxx xxxxxx roků 2013 x 2014, xxxxxx stát v xxxxxxx xxxx 800 000 000 Xx xx xxx xxxx, x to xx xxxx 500 000 000 Xx v xxxx 2019 a 300 000 000 Xx v roce 2020, xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxx k 1. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx do 90 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx o oprávněnosti xxxxxx poskytnutí xxxx xx 90 dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx Úřadu xxxxx věty xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx období roků 2013 x 2014 xxxxxx 800 000 000 Kč, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

3. Rozhodnutí Xxxxx vydaná xxxxx §34c odst. 2 xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx 1. xxxxx 2016, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2013 x 2014 pozbývají dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x části xxxxxxxxx čisté náklady, xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a x xxxxx xxxxxxxxx čisté xxxxxxx, které představují xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zátěž, xxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx §34e zákona č. 29/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx x pro xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Při xxxxxx xxxxxxxx xxxx předběžných xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx roce xxxxxxxxx xxxxxxxx licence, x xxxxxxx úhradu xxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx §34c xxxx. 2 xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

6. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, o jejichž xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx §34d xxxx. 2 xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 202/2019 Sb. s xxxxxxxxx xx 30.8.2019

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 29/2000 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2000.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

517/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2003

225/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 151/2000 Xx., o telekomunikacích x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx službách x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 517/2002 Sb.

s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)

501/2004 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

95/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 29/2000 Xx., x poštovních xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x poštovních xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2005

141/2005 Xx., xxxxx znění právního xxxxxxxx x. 29/2000 Xx. publikované v xxxxxx x. 51/2005

413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

444/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 531/90 Xx., o územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

264/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

110/2007 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy, souvisejících xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx od 1.6.2007

41/2009 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákoníku

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

153/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením x x změně souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

221/2012 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 29/2000 Sb., x poštovních xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

212/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.10.2013

258/2014 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 127/2005 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx službách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 4.12.2014

319/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 77/1997 Xx., o xxxxxxx podniku, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

378/2015 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 634/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2016

250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

183/2017 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

202/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 29/2000 Xx., x poštovních xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x poštovních xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 319/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 29/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 77/1997 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.8.2019

164/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 29/2000 Xx., x poštovních xxxxxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 15.4.2020

374/2021 Xx.,&xxxx; xxxxxx se mění xxxxx x. 127/2005 Xx., x elektronických xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 97/67/ES xx xxx 15. xxxxxxxx 1997 x společných xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2002/39/ES ze xxx 10. xxxxxx 2002, xxxxxx se mění xxxxxxxx 97/67/XX x xxxxxxx xx další xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb Xxxxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/6/ES ze xxx 20. xxxxx 2008, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 97/67/XX x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
*) Xxxxx č. 246/1992 Sb., na xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxxxxxx §8687a xxxxxx č. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Zákon č. 526/1990 Sb., o xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3a) Například §86 xx 87a xxxxxx č. 141/1961 Xx., x trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 152/1995 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Sb. a xxxxxx x. 265/2001 Xx., §712 xxxxxx č. 154/1994 Xx., o Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 290/2005 Xx., §8 xx 12 xxxxxx č. 289/2005 Xx., o Vojenském xxxxxxxxxxxxx, xxxxx č. 13/1993 Sb., Xxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3b) Například xxxxx č. 246/1992 Sb., xx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
4) Xxxxxxxxx čl. 27 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx x. 157/1964 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
5) Například xxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx č. 164/1999 Sb.
6) Čl. 13 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx.
7) Xxxxxxxxx xxxxx č. 169/1999 Sb., o xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, §48 x 50 zákona x. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 113/1997 Xx., §86 xx 87a xxxxxxxxx xxxx, §168 zákona č. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §33 xx 37 zákona x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, §6 xx 12 xxxxxx x. 154/1994 Xx., x Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 160/1995 Xx., §1116 xxxxxx x. 67/1992 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §34 xxxx. 12 zákona x. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
8) Xxxxxxxxx xxxxx č. 18/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx a ionizujícího xxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 83/1998 Xx.
9) §107 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 13/1993 Xx.
9a) Xxxxxxxxx §712 xxxxxx č. 154/1994 Xx., §1116 xxxxxx x. 67/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 153/1994 Sb. a xxxxxx x. 88/1995 Xx.
10) Xxxxx č. 455/1991 Sb., o živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
11) Xxxxxxxxx xxxxx č. 252/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 135/1997 Xx.
12) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Světové xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx Xxxxxxxxxxx protokolu, Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jeho Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx Ujednání x poštovních xxxxxxxxx xxxxxxxx a jeho Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
13) Ústavní xxxxx č. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 13/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
14a) Xxxxx č. 552/1991 Sb., o státní xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
14x) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14c) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
16) Xxxxx č. 222/1946 Sb., o xxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 86/1950 Xx. x xxxxxx x. 88/1950 Xx.
Xxxxxx nařízení č. 240/1949 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx poštovní xxxxx.
Xxxxxxxx č. 78/1989 Sb., x xxxxxxx x povinnostech xxxxx x jejích xxxxxxxxx (poštovní xxx), xx xxxxx vyhlášky x. 59/1991 Xx.
17) Xxxxx č. 634/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
18) Zákon č. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
19) Zákon č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Zákon č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §27 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §158 xxxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 424/2010 Sb. x xxxxxx č. 427/2010 Xx.
25) §107 xxxx. 8 xxxxxx x. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

26) Xxxxx č. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (kontrolní xxx).

26) §20f xxxx. x) xxxxxx č. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/644 ze xxx 18. xxxxx 2018 x službách xxxxxxxxxxxxxx dodávání xxxxxx.

28) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2018/1263 xx xxx 20. xxxx 2018, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx informací xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx balíků xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/644.