Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.04.2020.


Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)

29/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - PRÁVNÍ ÚPRAVA POŠTOVNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB DODÁVÁNÍ BALÍKŮ

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení základních pojmů §2

Základní služby §3

HLAVA II - POŠTOVNÍ SLUŽBY

Uzavření poštovní smlouvy §4 §5

Poštovní podmínky §6

Námitky proti vyřízení reklamace §6a

Práva z poštovní smlouvy §7

Otevření poštovní zásilky §8

Prodej poštovní zásilky provozovatelem §9

Zničení poštovní zásilky provozovatelem §10

Vydání poukázané peněžní částky odesílateli §11

Odpovědnost za škodu vzniklou při poskytování poštovních služeb §12 §13 §14

Poštovní zásilky a poštovní poukazy do zahraničí §15

HLAVA III - POŠTOVNÍ TAJEMSTVÍ §16

HLAVA IV - PROVOZOVÁNÍ POŠTOVNÍCH SLUŽEB

Podmínky podnikání v oblasti poštovních služeb §17

Oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb §18

Osvědčení a evidence provozovatelů poštovních služeb §19

Provozování služby dodání peněžní částky poštovním poukazem §20

Poštovní licence §21

Udělení poštovní licence §22

Změna poštovní licence §23

Odnětí poštovní licence §24

Zánik poštovní licence §25 §26 §27 §28 §29 §29a §30 §31

Zveřejňování rozhodnutí §32

HLAVA V - PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE POŠTOVNÍCH SLUŽEB A DRŽITELE POŠTOVNÍ LICENCE

Informační povinnost provozovatele poštovních služeb §32a §32b

Povinnosti držitele poštovní licence §33

Oddělená evidence nákladů a výnosů spojených s poskytováním a zajišťováním jednotlivých základních služeb §33a

HLAVA VI - SDÍLENÍ ZVLÁŠTNÍCH SLUŽEB A PRVKŮ POŠTOVNÍ INFRASTRUKTURY §34

HLAVA VII - REGULACE CEN ZÁKLADNÍCH SLUŽEB

Ceny základních služeb §34a

HLAVA VIII - STANOVENÍ A FINANCOVÁNÍ ČISTÝCH NÁKLADŮ

Stanovení čistých nákladů §34b

Financování předběžných čistých nákladů §34c

Financování čistých nákladů představujících nespravedlivou finanční zátěž §34d §34e

HLAVA IX - POŠTOVNÍ ZNÁMKY §35

HLAVA X - SLUŽBY DODÁVÁNÍ BALÍKŮ §35a

HLAVA XI - STÁTNÍ SPRÁVA A REGULACE

Státní správa v oblasti poštovních služeb §36 §36a §37

Přestupky §37a §37b §37c

HLAVA XII - SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §38 §39 §40

Zmocňovací ustanovení §41

Přechodná ustanovení §42

Zrušovací ustanovení §43

ČÁST DRUHÁ §44

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o cenách §45

ČÁST ČTVRTÁ - Změna trestního řádu §46

ČÁST PÁTÁ §47

ČÁST ŠESTÁ §48

ČÁST SEDMÁ §49

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti §50

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění §51

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení §52

ČÁST JEDENÁCTÁ §53

ČÁST DVANÁCTÁ §54

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů §55

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona směnečného a šekového §56

ČÁST PATNÁCTÁ §57

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna živnostenského zákona §58

ČÁST SEDMNÁCTÁ §59

ČÁST OSMNÁCTÁ - Účinnost §60

č. 517/2002 Sb. - §10

č. 95/2005 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 221/2012 Sb. - Čl. II

č. 319/2015 Sb. - Čl. II

č. 202/2019 Sb. - Čl. II

INFORMACE

29

ZÁKON

ze dne 18. xxxxx 2000

x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x poštovních xxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX ÚPRAVA XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x povinnosti, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx mají povinnost xxxxxxxxxx x zajišťovat xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské unie27) xxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxx balíků x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxx telekomunikačního xxxxx (xxxx xxx "Xxxx") x xxxxxxx xxxxxx přeshraničního xxxxxxxx xxxxxx.

§2

Vymezení xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx službou činnost, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podání, xxxxxxx x xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a je xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zásilky xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx x dodání xxxxxxxxx xxxxxxx částky,

b) poštovní xxxxxxxx xxxxxxx zásilka x konečné xxxxxx, xx xxxxx xx xxx provozovatelem dodána; xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x poštovní xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx dodání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytující xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poštovní xxxxxx,

x) odesílatelem osoba, xxxxx xx xx xxxxxxxx zásilce xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; není-li xxxxxxxxxx označen, xx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uzavřela,

f) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) příjemcem xxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxx, které podle xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx může xxx xxxxxx poštovní zásilka xxxx vyplacena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) dodáním xxxxxx poštovní xxxxxxx xxxx xxxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vrácením xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odesílateli, xxxxxxxx xxxx osobě, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx být xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx službou xxxxxx, xxxxx poskytnutí xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx dodání xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx do xxxxxxx poštovních služeb x xx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky,

k) základními xxxxxxxx poštovní xxxxxx x xxxxxxxxxx poštovní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pod ochranou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

l) xxxxxxxxxxx provozovatelem xxx, xxx xx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx podílí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx sdělení x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxx provozovatelem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činností a xxxxxxxxxxxxx prvky, xxxxxxxxx xxxxxxxx, síť xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

p) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, která xx xxxx větší xxxxxxxxx x spolehlivosti xxxxx a dodávání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxx znaky nebo xxxxxxxx x xxxx: xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, sběr xxxxxxx x výchozího xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx změny místa xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx služba xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx požadavků xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx

x) xxxxxxxx poštovních xxxxxxx, xxxxx je vykonávána xxxxxx, která k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podání, xxxxxxx xxxx dodání,

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vykonávána xxxxxxxxxxxx nebo x xxx xxxxxxxxxx osobou.

§3

Xxxxxxxx služby

(1) Xxxxxxxx xxxxxx zahrnují

a) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 2 kg,

b) xxxxxx dodání xxxxxxxxxx xxxxxx do 10 xx,

x) xxxxxx dodání xxxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx dodání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx obsahu xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x případně xx jeho xxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) službu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx škody xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx obsahu xxxxxxxx xxxxxxx, x xx až xx xxxx odesílatelem xxxxx xxxxxxx poštovní xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 7 kg pro xxxxxxxx xxxxx,

x) služby, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx republiky xx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx být poskytovány

a) xxxxxx na xxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx sítě xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx počet xxxxxxx na xxxxx Xxxxx vláda xxxxxxxxx; xx tohoto xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence,

b) ve xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx x potřebami xxxxxxxxxx,

x) xx dostupné ceny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx základních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx pracovní xxx x xxxx xxxxxxx x těchto xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx adresu xxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxx xx xxxxxxxxxxx případech, xxxxxxx xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dostupné, xxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx schrány,

e) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podrobnou xxxxxxxxxx specifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxx poštovních balíků x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tak, aby xxx realizován x xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x pravidelnost xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx poštovní xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx služeb.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§4

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zpřístupnit x xxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx uzavřít poštovní xxxxxxx s xxxxxx, xxx xxxx uzavření x mezích xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx být xxxx odchylky xx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vzniklého x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx smlouvu může xxxxxxxxxxxx uzavřít, xxxxx xx na takovou xxxxxxx v poštovních xxxxxxxxxx upozorněno a xxxxx se těmito xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Provozovatel xx xxxxxxxx při xxxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx odpovídají xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx však xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§5

(1) Xxxxxxxx smlouvou xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx dodá xxxxxxxx zásilku nebo xxxxxxx částku x xxxxx xxxxxxxxxx podání xxxxxxxxx způsobem příjemci xx místa uvedeného x adrese, x xxxxxxxxxx se zavazuje, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx se považuje xxxxxxxxx smlouva, xxxxxx xxxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx z příčin xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uložené xxxxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx2).

(3) Xxxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx, odesílatel xx xxxxxxx xxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxx podle §6 odst. 2 xxxx. c) x x).

§6

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Poštovní xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvu,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxx poštovní zásilky, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx určující, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx nebezpečný xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zacházení, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxx obsah xxxxxxxx zásilky,

f) způsob x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx poštovní služby, xxxxxx xxxx úhrady x rozsah nároku xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytované xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxx x tom, xxx a x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx podle §9 x 10, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) rozsah odpovědnosti xx xxxxxxxx škodu xxxxx §13 xxxx. 1,

x) xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 4,

x) xxxxx ustanovení, od xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx částky xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poštovních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx změně x xxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provést xx xxxxx xx xxxxxx xxx 20 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx xx xxxxxxx obsahujícím xxxxxxxx xxxxxxx spotřebitele, x xx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx17). Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejpozději s xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx; x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx.

§6x

Xxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx provozovatel xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vad poskytované xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxx adresát xxxxxxxx podat u Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx uplynutí xxxxx xxx její xxxxxxxx, xxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxx zanikne. Podání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx smír nebo Xxxx tento xxxx xxxxxxxxx, Úřad rozhodne x xxx, zda xxxx xxxxxxxxx vyřízena xxxxx či nikoli. Xx xxxxx Úřad xxxxxxxx v řízení xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx činí 90 xxx. Xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informovány x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxx době, xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxx xxx xx xxxx plný xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx jen xxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx poměrně xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nemá xx náhradu xxxxxxx xxxxx. I když xxx xxxxxxxx řízení xx věci xxxxxx xxx částečný, xxxx xx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, měl-li xxxxxxxx x poměrně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx nebo na xxxxx Úřadu. Xxxx xxxxxx náhradu xxxxxxx xxxxxx x plné xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxx pro xxxxxxx xxxxxxx účastníka xxxxxx xxxx zpět xxxxx, xxxxx byl účastníkem xxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx odstavce 1 zahajovaného xx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx strany sporu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx spotřebitel xxxxxxxx x právními xxxxxx xxxxxxxx řešení xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx zveřejněné xxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26).

§7

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Právo nakládat x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poukázanou peněžní xxxxxxx má až xx xxxxxx dodání xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zacházet xxx x xxxxxxxx xxxx x jen xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx součástí poskytování xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Jiné xxxxx a orgány xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx peněžní částkou xx do xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xx x souladu x poštovní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis3a).

(3) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx jednoho xxxx xx xxxxxxxxxx podání, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx nemá xxx xxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx obsahuje xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx poštovních xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx,

x) je důvodná xxxxx, že xxxxx xxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xx nezbytné k xxxxxxxx xxxxxxxxxx uložených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx3b).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx je zřejmé, xx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx4), xxxxxxxxxxxxx.

(3) Provozovatel je xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx zásilky informovat xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx poštovní xxxxxxx.

(4) Xxxxx poštovní xxxxxxx xxx být xxx xxxxx otevření xxxxxxxxx xxx x rozsahu xxxxxxxxx pro zajištění xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5), xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství (§16) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx6).

§9

Prodej poštovní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Provozovatel je xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx obava, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dodání xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jež xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx4), nedotknutelná. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx tajemství.6)

(3) Xx-xx xx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx uskladnění, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx ceny (xxxx xxx "xxxxx výtěžek") xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx požádat o xxxx vydání ve xxxxx xxxxx §7 xxxx. 3; xx xxxxxx uplynutí xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx výtěžku xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx provozovateli.

§10

Zničení poštovní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxx lhůty xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx část, jestliže xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zcela nebo xxxxxx znehodnotil.

(2) Provozovatel xx xxxxxxxx x xxxx uplynutím xxxxxxxx xxxxx zničit poštovní xxxxxxx xxxx její xxxx, xxxxxxxx je xx nezbytné pro xxxxxxxxx ochrany zdraví xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx x xxxxxxx poštovní xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx x současně xx xxxxx xxxxxx nebo xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx nevztahuje xx xxxxxxxx zásilku, xxx xx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx právního xxxx Xxxxx republiky4), xxxxxxxxxxxxx.

§11

Vydání poukázané peněžní xxxxxx odesílateli

Nebyla-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx vyplatí xxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx uplynutí xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx částky xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx

§12

(1) Xx xxxxx vzniklou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxxx xxx za škodu, xxxxx xxxxxxx v xxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx neodpovídá xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx neodpovídá xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx provedeny xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.2)

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx vzniklou xxxxxxxx povahou xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx poštovní xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx částka xxxxxx xxxxxx, právo xx xxxxxxx škody má xxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxx xx toto xxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinému, xxxx-xx sjednáno jinak.

(9) Xxxxx xx xxxxx x penězích.

§13

(1) Za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx úbytkem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provozovatel xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zásilce xxxxxxxx, jen xxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx sjednáno.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxx zásilky xxxxx provozovatel xxxxx xx xxxx ceny, xxxxxx měla poštovní xxxxxxx x xxxx x místě xxxxxx xxxxxxxxxx podání. Byla-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx hradí xxxxx ve výši xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, provozovatel xxxxx škodu xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, kterou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x cenou, kterou xx xxxx x xxxx x místě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xx-xx však xxxxxx xxxxxxx opravu, xxxxxxxxxxxx hradí xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx odesílatel x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx uvedl xx poštovní xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, škoda se xxxxx nejvýše xx xxxx xxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nejvýše xx částky xxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvě; xxxxxx-xx xxxxxx částka xxxxxxxx, xxxx náhrady xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xx, xx ztráta, xxxxxxxxx xxxx úbytek xxxxxx poštovní zásilky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx použil, xxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxxxx x xxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx x xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4 se xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx, lze místo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x paušální xxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx škody podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx.

§14

Xx xxxxx vzniklou x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poukazem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx to x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx

(1) Při sjednávání xxxxxxx x poštovní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx o poštovním xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §2 xx 14 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x účasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx platným v xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxxxx práv ze xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx o poštovním xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx sjednána xxxxxxx od xxxxxxxxxx §7 xxxx. 3, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx provozovatele xx škodu vzniklou x souvislosti s xxxxxxxx zásilkou xx xxxxxxxxx nebo poštovním xxxxxxxx xx zahraničí xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §1214, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovatele xx škodu podmíněna xxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA III

POŠTOVNÍ XXXXXXXXX

§16

(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xx poskytování xxxxxxxxxx služeb x xxxxx vykonávající xxxxxxx xxxxx §37 (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxxxx nebo poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Znalosti xxxxxx skutečností smějí xxxxxxxx jen xxx xxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §37; xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoba.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx adresátem.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství může xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, právnímu nástupci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxx jiným xxxxxx, které x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx odesílatele xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx adresáta.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx smí xxx xxxxxxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxx. 1.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 5 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, kdy xx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2) xxxxxxxxx

x) xxxxxx osobám x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx službě, nebo xxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx získaly,

b) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx částku, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxx xx nezbytně xxxxxx xxxx orgánům oprávněným x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx9a) poštovní xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx jiná xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxx xxx xxxxxxxx osoby x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9a),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxx x).

(8) Ustanovení xxxxxxxx 1 až 7 xx použijí xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx poštovní xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx poštovních xxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx splňují xxxxxx xxxxxxxx pro podnikání xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 18 xxx x xxxx způsobilost x xxxxxxx úkonům,

b) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx nemá x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx Finanční správy Xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx nedoplatek s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx rozložení xxxx xxxxxx xx splátky.

(3) Xx bezúhonného xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ten, xxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx čin k xxxxxxxxxxxxx trestu odnětí xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx 1 xxxx,

x) xxx úmyslný trestný xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx, xx který xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x), xxxx

x) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxx xx na xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxx §18 odst. 3 xxxx. x). Xxxx si xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18). Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx prohlášen xxxxxxx, xxx xxx

x) xxxxxxx podniku xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty x době běhu xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx19),

x) xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxx soud ukončil xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx určeného x tomto xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Podnikat x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nemůže xxxxxxx xxxx právnická osoba, x xx xx xxxx 3 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x zamítnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx nemůže xxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xx dobu 3 xxx ode xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx proto, xx xxxxxxx dlužníka xx xxxxx nepostačující xxx uspokojení xxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxxx zrušen x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxxxx dnem xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxx.

Oznámení xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb

§18

(1) Xxxxxxxxx k podnikání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, Xxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), jehož xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx formulář xxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §37 odst. 2 xxxxxxxxx xxxx x xxxx

x) u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx; x zahraniční xxxxxxxxx xxxxx adresu sídla x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx hodlá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxx, jejímž xxxxxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx

x) xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxx xxxxx proveden, xxxxx doklad x xxx, xx právnická xxxxx xx zapsána xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx xxx xxxxx proveden; x zahraniční xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo obdobného xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zahraničí; xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, ústřední xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx být starší xxx 3 xxxxxx,

x) x zahraniční xxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestů xxxx rovnocenný xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je občanem, xxxxx i xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx zdržovala xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 6 xxxxxx; xxxxxxxx-xx stát takové xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx učiněné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 3 xxxxxx,

x) x zahraniční fyzické xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, byl-li xx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušník xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x),

x) doklad x xxxxxxxxx správního poplatku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx20).

(4) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3, xx xxxxxxx Úřadu xxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxx xxxxx údajů x dokladů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx poštovních xxxxxx, x xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxx x xxxxxxxx již zapsané x xxxxxxxxxx registrech21), x obchodním xxxxxxxxx22) xxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel23), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx občanem České xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx systému cizinců24), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, je xxxxxxx xx xxxxx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oznámit xxxx xxxxxxxxxx Úřadu.

(6) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx přerušila xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 5, xx xxxxxxx x xxxxxxx opětovného xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx opětovného zahájení xxxxxxxxx.

§19

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx 10 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřad xxxx xxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx osoba předložila xxxxxxxx xxxxx §18, x xxxxxxxx jí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx dosud xxxxxx přiděleno; xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx veřejné moci. Xxxxxxxxx-xx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 a 3, Xxxx neprodleně vyzve xxxxxxxx osobu k xxxx xxxxxxxx xx xxxxx ne xxxxxx xxx 14 xxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx náležitosti xxx po uplynutí xxxx xxxxx, Úřad xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x podnikání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. x xxxxxxx osoby xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx"); x zahraniční xxxxx xxxx adresu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, byl-li xxxxxxx,

2. x právnické xxxxx xxxxxxxx firmu, adresu xxxxx, identifikační xxxxx; x xxxxxxxxxx osoby xxxx adresu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx poštovních xxxxxx, xxxxxxx poskytování xxxx oznámeno,

c) xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x místo xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §18 xxxx. 1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx údajů uvedených x odstavci 2 x je veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vydá Xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§20

Provozování xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx dodání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxx.

§21

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zajistit všeobecnou xxxxxxxxxx některých xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx republiky nebo xx jeho části (xxxx xxx "poštovní xxxxxxxxx") x xxxx xxxxxxxxx této poštovní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxx poštovní xxxxxxx.

§22

Udělení xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx základní xxxxxx xx celém území xxxxx nebo na xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx provozovatelům Xxxx xxxxxx udělením xxxxxxxx licence xx xxxxxxx výběrového řízení xxx, aby xxxx xxxxxxx základní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx území xxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx 5 xxx.

(2) Xxxxxxxxx výběrového xxxxxx Úřad xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x Poštovním xxxxxxxx. Xx vyhlášení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pro podání xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x dále xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx kvalitu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Kritéria xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx obsahovat xxxxxx xxxxxxx ročních xxxxxxx xxxxxxx na poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v souladu x §34b, x xxxx čistých xxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx xx xxxxxxxx požadovat, aby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, že xx způsobilý zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení podle xxxxxxxx 2.

(6) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx podmínkám xxxxxx ve výběrovém xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Úřad xxxxxx o průběhu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a rozhodnutí x udělení poštovní xxxxxxx podle xxxxxxxx 6 xxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Úřad xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zejména x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zrušit x xxxxxx zastavit, x to x xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx žádostí. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Nezúčastní-li xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Úřad xxxxx rozhodnutím x xxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxxxxxx poskytovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxx ve vyhlášení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx.

§23

Změna xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx změnit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxxxxx x dodržení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x práva Xxxxxxxx xxxx1) nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx12), xxxx

x) zjistí-li xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §37 xxxx. 4 x 5, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx základní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx licenci, xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx služby podle xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx licence, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx licence

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx základě mu xxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x udělení nebo x změně poštovní xxxxxxx, xxxx neumožňuje xxxxxxxx podle §37 xxxx. 2 písm. x), ačkoliv xxx xx možnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Úřadem xxxxxxx upozorněn x xxxxxxx xxxxxxxxx ani x přiměřené xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

§25

Zánik xxxxxxxx licence

Poštovní xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx udělena,

b) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxx fyzické xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx, xxxx

x) dnem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx o odnětí xxxxxxxx licence xxxxx §24.

§26

§26 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 221/2012 Sb.

§27

§27 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 221/2012 Sb.

§28

§28 zrušen právním xxxxxxxxx č. 221/2012 Sb.

§29

§29 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 221/2012 Sb.

§29x

§29x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 221/2012 Sb.

§30

§30 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 221/2012 Sb.

§31

§31 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 221/2012 Sb.

§32

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx, změně x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x ní xxxxxxxxxxxxx a sdělení x xxxxx xxxxxx, Xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX V

PRÁVA A XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

§32x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních služeb

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx žádost xxxxxxxxxx Úřadu xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx úplné x pravdivé xxxxxxxxx, xxxxxx finančních xxxxxxxxx, x xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xx odůvodnění včetně xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x podklady xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, údaje x xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx žádost Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, které obsahují xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu3).

(3) Xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx informací x xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx forma xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 jinak.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Xxxxxxxxx, xxxxxxxx x údaje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx Xxxx xxxxxxx chránit xxxx xxxxxxxxx.

§32x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 221/2012 Xx. s účinností xx 1.1.2013

§32b

§32b xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 319/2015 Sb.

§33

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx povinen

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx službách a xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx podmínek.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x), xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx sám xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nemohl ani xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nezaviněné xxxxxxxxx xxxxxxxx, důsledky xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx situace. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx tak, aby xxxxxx povinností xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx co nejdříve xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxx. b) xx x) xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx komplikované, anebo xx xxxx xxx xxxx spojeno s xxxxxxx jiných xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Držitel xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zájemců x základní xxxxxx, xxxxx jsou obsaženy x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx námitek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx obsaženy x xxxx poštovní xxxxxxx; informace x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx uveřejňují xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxx normách a xxxxxxxx xxxxxxxxx měření xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x současně Xxxxx xxxxxxxxxx úplné x xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx základních xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxx poštovní xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx základní xxxxxx, které jsou xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx orientované xxxx x výjimkou xxxxx xxxxxxxx 6, §3 xxxx. 1 xxxx. x) x §34a. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxxxx x účelně xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx období a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika.

(6) Xxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxx sjednat ceny, xxxxx zahrnují xxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx zisk xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orientovaným xxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxx 5; xxxxxxxx xx však xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34b x xxxxxxx xxxx uplatňovaným x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx povinen sjednat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx obsaženy x jeho poštovní xxxxxxx, transparentně x xxxxxxxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxx podmínek xxxxxx xxxx některé z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx takto xxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxx licence xx xxxxxxx písemně Xxxxx xxxxxxx

x) zvýšení xxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx obsaženy x jeho poštovní xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 písm. x) xx držitel xxxxxxxx licence povinen xxxxxx xxxxxxx 90 xxx xxxxx dnem, xx xxxxxxx hodlá xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x) xxxxxxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§33a

Oddělená evidence xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základních xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s poskytováním xxxxxxxxxxxx základních xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx základních xxxxxx a xxx xxxxxxxxx skutečnosti, že xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx službami.

(2) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, metodiku účelového xxxxxxx nákladů a xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zisku a xxxxxxxxx vykazovaných informací.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx licence xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx konkrétní xxxxxx, xx kterou xx vztahují, x xxx přiřazování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsoby, xxxxx vycházejí z xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xx stejných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x výnosů x xxxxxxxx xxxxxxxx odpovídal xxxxxxxx x xxxxxxx xx výkazu zisku x xxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx licence x xxxxx nichž budou xxxxxxx společné xxx xxxx xxxxxxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx obsaženy x jeho licenci, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Držitel xxxxxxxx licence musí xxxxxxxx, xx dodržování xxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxx xxxxxxxx nákladů x xxxxxx xxxx jednou xxxxx ověřeno xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx licence; xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx ověření Xxxx xxxxxxxx x Poštovním xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nákladů x výnosů Xxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx za předchozí xxxxxx období.".

§33a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 221/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

XXXXX VI

SDÍLENÍ ZVLÁŠTNÍCH XXXXXX A XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

§34

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx licence xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx způsobem na xxxxxxx xxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxxx ostatním xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx infrastruktury a x xxxxxxxxx službám xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury (dále xxx "xxxxxxxx infrastruktura"). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxxx adres s xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx na jiné xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx adresách, xxxxxxxx xxxxxxxxx, dodávací xxxxxxx, službu xxxxxxx, xxxxxx vrácení xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx zásilkách.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; držitel xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uzavření xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx držitele poštovní xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xx x xxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x xxxx xxxxxx rozhodnout x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 8; držitel xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uveřejnit xx xxxxx internetových xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx licence xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx smlouvy xxxxx odstavce 1, xxxxx xx xxxxxx x této xxxxxxx xxxxx vést k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxx poštovní xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Nedojde-li x uzavření smlouvy xxxxx xxxxxxxx 1 xx 2 měsíců xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, Xxxx xxxxxxxx xxxx o úpravě xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx. Součástí xxxxxx xxxxxxx strany xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx částí. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx infrastruktuře, Xxxx x rámci rozhodnutí xxxxx stanoví xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 8. Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxx 4 xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx případech 6 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(6) Úřad xxxx x rámci xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxx 100 000 Xx.

(7) Úřad xxxxxx xxxxxxx nákladů řízení x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x případě, xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zpět xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx podán xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx k poštovní xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ceny.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx umožňuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx směrovací čísla, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx adresátů xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxx zásilek.

(10) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vést xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x výnosů xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §33a xxxx. 2. Xxxxxxxxxx §33a xxxx. 3 xx 5 se xxxxxxx obdobně.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx uzavřít xxxxxxxx xxxxxxx podle §4 xxxx. 2 x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx předmětem xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zásilek, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(12) Provozovatel xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx x xxx podána, xxxxxxx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zřejmé, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx podána.

HLAVA XXX

XXXXXXXX CEN XXXXXXXXXX XXXXXX

§34x

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vývoj xxxxxx cen xxxxxxxxxx xxxxxx x pravidelně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §3 xxxx. 2 písm. x), xxxxxxx regulaci xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx při xxxxxxxx cen použije xxxxxxx xxxxxxxx cen xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx3). Takto xxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx základních xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxx Xxxx xxxxxxxx x Poštovním věstníku.

(4) Xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxxx xx službu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX ČISTÝCH XXXXXXX

§34x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vynaloženými xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx poskytování xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx výsledek xx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx čistými xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x téhož xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se zohlední xxxxxxx důležité xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx nehmotných x tržních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytovat základní xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx k xxxxxxxxx efektivnosti. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx kalendářní rok, x němž xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "zúčtovací období").

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx povinností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxxx v poštovní xxxxxxx. Výpočet xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedení údajů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x tržních xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx souhrn xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx obsaženy x xxxx poštovní xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx efektivnosti.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výpočet xxxxxxx xxxxxxx xx zúčtovací xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §34d xxxx. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovídá xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx předloženého xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x podkladů. Xxxx xx oprávněn xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby ověřil xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx výpočtu. Xxxxx xxxxxxx Úřad stanoví xxxxxxxx xxxxx odstavce 7 na xxxxxxx xxxxxxx čistých xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, x účetních xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxx výpočty doloženy, xxxxxxxxx xxxxxxx podkladů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vyžádány x průběhu ověřování. Xxxxx Xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx mají xxxxxxxxxx, stanoví xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxx. Neprovede-li držitel xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx, Xxxx nezahrne náklady xx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uplatňuje xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, Úřad xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx zvýšení čistých xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx poštovní licence xxxxxx rozumně xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxx doložit.

(6) Xxxx xxxxx správnost a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx 60 xxx ode dne xxxxxxxxxx nebo doplnění xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx pověří xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx držiteli xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxx Úřadu xxx výpočtu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základních xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x jiných skutečností xxxxx xxxxxxxx 1, x doklady, xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

§34x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxx od 1. července do 31. prosince zúčtovacího xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx období.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx předběžné xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx poloviny xxxxxxx xxxxxxx představujících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zátěž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx byla výše xxxxxxx nákladů xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nákladů pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxx xxxxxxx. X prvním roce xxxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxx Xxxx rozhodnutím xxxxxxxxx čisté xxxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 750 000 000 Xx nebo ve xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x žádosti x udělení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx nižší.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx čisté xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§34x

Xxxxxxxxxxx čistých nákladů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Držitel xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx u Xxxxx xxxxxx x xxxxxx čistých nákladů xxxxxxxxxxxxxxx nespravedlivou xxxxxxxx xxxxx.

(2) Úřad rozhodnutím xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxxx, x xx xx xxxx čistých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §34b odst. 6, xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 500 000 000 Kč; xxxxxxx čisté náklady xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxx čistých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nespravedlivou xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx předběžné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx, xx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxx než předběžné xxxxx xxxxxxx uhrazené xxxxxxxx xxxxxxxx licence, Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx výši xxxxxx xxxxxxx držiteli xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx náklady představující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx státního xxxxxxxx částku xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx rozdílu podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) držiteli xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 dnů xxx xxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxx částku ve xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x) nejpozději do 30 dnů xxx xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx podle odstavce 2.

(6) Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx Úřad.

§34e

(1) Xxxxx-xx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo čistých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nespravedlivou xxxxxxxx zátěž na xxxxxxx nesprávných xxxx xxxxxxxxx údajů držitele xxxxxxxx licence, Úřad xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx poštovní licence xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zvýšené x xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx x xxxxxx uhrazených xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx uhrazených xxxxxxx, x xx xxx dne, xxx x jejich xxxxxx xxxxx, do xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vybírá x xxxxxx Úřad.

(3) X případě, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čistých nákladů xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vedeno xxxxxx xxxx Evropskou xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx řízení xx xxxxxx x předběžné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Úřad nepřevede xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx předběžných xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nespravedlivou xxxxxxxx zátěž, xxxxx Xxxxxxxx komise xxxxxxxxxx x oprávněnosti xxxxxx xxxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXXX

§35

(1) Xxxxxxxx známky xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a obchodu; xxx xxxxxxxx poštovních xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx, počátek x xxxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx má xxxxx xxxxxx poštovní xxxxxx xx xxxxx.

(4) Platné xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx ceny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx licence, xxxxx z poštovní xxxxxxx nevyplývá xxxx xxxxxx.

(5) Xx ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxx známky xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx, xxx poštovní známku xxxxx xx xxxxx, xx ji xxxxxxx xx xxxxxxx, nebo xxx ji xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx právo se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Práva x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 5 xx držitel xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx službu xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xx xxxx největší xxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx je obsažena xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA X

SLUŽBY DODÁVÁNÍ XXXXXX

§35x

(1) Poskytovatel služby xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2018/644 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dodávání balíků (xxxx jen "nařízení x xxxxxxxx přeshraničního xxxxxxxx balíků") xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx Xxxxx.

(2) Informace xxxxx čl. 4 xxxx. 1, 3 x 5 a xxxxx xx. 5 xxxx. 1 xxxxxxxx x xxxxxxxx přeshraničního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx28).

§35x vložen xxxxxxx předpisem x. 164/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 15.4.2020

HLAVA XI

STÁTNÍ XXXXXX X XXXXXXXX

§36

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Úřadu.

§36x

(1) Úřad xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx všeobecné dostupnosti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovat a xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby,

b) xxxx evidenci provozovatelů x uděluje určenému xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx poskytovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxxxxx licenci,

c) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a zajišťování xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x určení xxxxxxxxxxx čistých nákladů x x xxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozhoduje o xxxxxxxxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx vrátit xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) vydává xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx kontrolu xxx x xxxxxxx poštovních xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) rozhoduje xx xxxxxxx, stanoví-li tak xxxxx xxxxx,

x) spolupracuje x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x obdobnou xxxxxx xxxxxxxxxx zejména při xxxxxxxxx x získávání xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx další xxxxx, xxxxx pro xxxxxx regulace xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx poplatky,

h) xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

i) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx službu, xxxxxx xxxxx xxx, x xxxxxxx poštovních xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx balíků,

k) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxx poštovních podmínek xxxxx §6 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x přístupu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 3,

o) xx xxxxxxxxxx národním xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx o službách xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 4, xxxxxxxxx x řízení xx xxxx xxxxxxxx licence xxxxx §22, 23, 24 x 25 x xxxxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §34a. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx x prvním xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x výši x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §34b x 34c a xx xxxxxxx x xxxxxxx k poštovní xxxxxxxxxxxxxx podle §34.

(4) Xxxxxxx-xx tento xxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxx xxxxxx Xxxxx25) xxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předseda Xxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(5) X xxxxxxxx xxxx odvolání xxxxx xxxxxxxxxx Úřadu, xxxxx x xxxxxx stupni xxxxxxx předseda Xxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxx s xxxxxxxx podle odstavce 2.

(6) Xxxxx x xxxxxx stupni xxxxx xxxxxxxxxx předseda Rady Xxxxx, při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx.

§37

(1) Xxxx dohlíží, xxx provozovatelé xxxx xxx povinnosti xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Úkony xxxxxxx se xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx kontroly26); pověření xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx poznatků xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx sporům týkajícím xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx, x které byl xxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx zapotřebí,

b) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx v Poštovním xxxxxxxx, xxxxxxxxx zprávu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx opatření x zájmu řádného xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

d) x xxxxxxxxxxxxx rozhoduje, zda xx v xxxxxxx xxxxxx služby xxxxx x poštovní xxxxxx, x xx xx xxxxxx nebo z xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zprávu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx čistých xxxxxxx, x nehmotných x xxxxxxx výhodách xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §34b a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx čistých xxxxxxx x čistých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx výroční xxxxxx o xxxxxxxx Xxxxx podle xxxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx pravidelně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dostupnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx poštovním poukazem Xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Úřad xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poskytovat x xxxxxxxxxx základní služby. Xx xxxxxxx výsledku xxxxxxxx a po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxx §22 xxxx. 2 nebo xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §23 xxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx sdělení x neuložení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajišťovat xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Přezkum xxxxx xxxx druhé xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx platnosti xxxxxxxx licence.

(5) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovat x zajišťovat základní xxxxxx, a území, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxx,

x) odůvodněný xxxxx Xxxxx povinnost poskytovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx státu xxxx xx jeho xxxxx xx xxxxxxxxx xx podmínek srovnatelných x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx základních xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx xx bylo xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx, neboť xxxxxxxxxxx dotčené základní xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxx nebo xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb podle xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx uveřejní x Xxxxxxxxx věstníku.

Přestupky

§37a

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §16 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zásilky v xxxxxxx s §16 xxxx. 5,

c) podniká x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x obecnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17,

x) xxxxxxx x xxxxxxx poštovních xxxxxx xxx xxxxxxxxx podle §18 xxxx. 1,

e) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 5 xxxx 6, nebo

f) xxxxxxxxx xxxxxx dodání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §20.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nezpřístupní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2,

x) neuveřejní xxxxxxxxx x změně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 3,

x) xxxxxxx x poštovní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxx x rozporu x §7 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rozporu §8 xxxx. 1, 2 x 4,

x) xxxxxxxxxxx x otevření xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 3,

g) xxxxx xxxxxxxx zásilku v xxxxxxx x §9 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3,

i) zničí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §10,

j) xxxxxxxxx poukázanou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx §11,

x) x xxxxxxx x §16 xxxx. 7 nevydá poštovní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dotýkající xx xxxxxxxx zásilky,

l) xxxxxxx povinnost xxxxx §18 xxxx. 4,

m) xxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §32a,

n) neplní xxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 12, xxxx

x) x rozporu x §6 odst. 2 xxxxxxx x poštovních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxx nesrozumitelným, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Držitel poštovní xxxxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx licence,

b) xxxxxx xxxxxxxx služby x xxxxxxx x §33 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §33 odst. 4,

x) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 5, 7, 8 xxxx 9,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §33a,

x) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 1, 2, 3, 9 nebo 10, xxxx

x) nabízí xxxxxxxx služby, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx §34a xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxxx dodávání xxxxxx xx dopustí přestupku xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §35a.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx nepředloží Xxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxx seznam sazeb xxxxx xx. 5 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx x §35a.

(6) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. c), x) xxxx x), xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. e),

b) 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. e) xxxx k), xxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. a), c), x), x) nebo x),

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x), x), x), x) xxxx x), xxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x), xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxx

x) 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a), x), x), g), x) xxxx x).

§37x

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx zákona projednává Xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxx.

§37x

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx odstraní nebo xxxxxxxx schránu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tím, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poštovní xxxxxx poštovní zásilku,

1. xxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx úprava podle xxxxxxxxxx podmínek nebo xxxxx požadované xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podmínek, xxxx

2. xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx nositele xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xx 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 10&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) xxxxxx xx výše 20&xxxx;000 Xx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§38

(1) Na xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xxxxx §35 a na xxxxxxx Úřadu xxxxx §37 odst. 3 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx xxx15) nevztahuje.

(2) Splnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx až xx xxxxxxx výše 5 000 000 Xx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 5 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx až xx xxxxxxx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§39

Právní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §4 xx 15 xxxxxx xxxxxx, xx xxxx občanským zákoníkem.

§40

Úřad vydává podle xxxxxx xxxxxx Poštovní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx Poštovní xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §3 odst. 3, §18 xxxx. 1,&xxxx;§33 xxxx. 4 xxxx. x), §33a xxxx. 2 a §34b xxxx. 7.

(2) Xxxxx xxxx nařízení x provedení §3 xxxx. 2 xxxx. x).

(3) Ministerstvo průmyslu x obchodu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §37 odst. 2 xxxx. x).

§42

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx podána x Xxxxx xxxxx, státního xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx vztahují dosavadní xxxxxx xxxxxxxx.16)

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx požádat do xxxxxxx xxxx od xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb. Do xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, dosavadní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu10) xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xx považuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 2003 za xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poštovní xxxxxxx Xxxxx xxxxx, státního xxxxxxx.

(5) Xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisu xxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx "xxxxx" xx xxxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 222/1946 Xx., o xxxxx (xxxxxxxx zákon), xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§43

Zrušovací ustanovení

Zrušují xx

1. xxxxx č. 222/1946 Sb., x xxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx zákona x. 86/1950 Sb. x xxxxxx x. 88/1950 Xx.,

2. xxxxxx xxxxxxxx č. 240/1949 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

3. vyhláška č. 135/1980 Sb., xxxxxx xx xxxxxx Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

4. vyhláška č. 78/1989 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxx x. 59/1991 Xx.

XXXX XXXXX

§44

§44 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 250/2016 Sb.

XXXX TŘETÍ

§45

Změna xxxxxx x xxxxxx

X §1 xxxx. 4 xxxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 135/1994 Xx. x xxxxxx č. 151/1997 Sb., xx xxxxx za slovem "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "x" x xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x spojů" xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

§46

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxx č. 141/1961 Sb., o xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx zákona x. 57/1965 Sb., xxxxxx x. 58/1969 Sb., xxxxxx x. 149/1969 Xx., zákona x. 48/1973 Sb., zákona x. 29/1978 Sb., xxxxxx x. 43/1980 Xx., zákona x. 159/1989 Xx., zákona x. 178/1990 Sb., xxxxxx č. 303/1990 Xx., zákona č. 558/1991 Xx., xxxxxx x. 25/1993 Xx., xxxxxx č. 115/1993 Xx., zákona č. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 154/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 214/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 8/1995 Sb., xxxxxx x. 152/1995 Xx., xxxxxx č. 150/1997 Sb., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 148/1998 Xx., zákona č. 166/1998 Sb. x xxxxxx č. 191/1999 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §60 xxxx. 4 písm. x) se xxxxx "xxxx na poštu x xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxxxx zásilka xxxxxxxxxx".

2. X §62 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxx" nahrazuje slovy "xxxx xxxxxxxx xxxxxxx".

3. X §86 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx, dopisů nebo xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx zásilek xxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxx" se nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx".

4. V §86 xxxx. 2 xxxx xxxxx se slovo "xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

5. X §87 odst. 3 xx slovo "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb".

ČÁST XXXX

§47

§47 zrušen (xxxx xxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 501/2004 Sb.

ČÁST ŠESTÁ

§48

§48 (xxxx xxxxx) zrušen právním xxxxxxxxx č. 413/2005 Sb.

XXXX SEDMÁ

§49

§49 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 281/2009 Sb.

XXXX XXXX

§50

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

Zákon č. 589/1992 Sb., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Sb., zákona x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Sb., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 149/1995 Sb., xxxxxx č. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 113/1997 Sb., zákona x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx. a xxxxxx x. 18/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §19 odst. 1 xxxxxxx b) xxx:

"x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx banky xxxx xxxxxxxx poštovní licence xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx písmene a).".

2. X §19 odstavec 3 zní:

"(3) Xxxxx xx xxxxxxx připsat xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx správy sociálního xxxxxxxxxxx (§9 a 10) xxxx nejpozději xxxxxxxxxxx pracovní den xxxx, xxx xxxx xxxxxx x účtu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx správy xxxxxxxxxx zabezpečení v xxxxxxxxx bankou xxxxxxx. Xxxxx xx účet xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx u jiné xxxxx než xxxx xxxxxxxx, z něhož xx xxxxxx odepisována, xxxx pokud xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx, která xxxxxx uskutečňuje, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx částku xx xxxxx, u xxx xx veden xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx stejné xxxxx jako v xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx prospěch xxxxx převedenou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poté, co x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx získala dispoziční xxxxx. Xxxxx xxxxxx x hotovosti xxxxxx xxxxxxx poštovní xxxxxxx, xx povinen xxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jeho xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx od xxxxxxx platby. X xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených xxxx jsou banky x xxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxx x první den xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, x xxxx měli uhrazenou xxxxxx převést. Banka, x xxxxx je xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx sdělit správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx došlo k xxxxxxxx platby x xxxx xxxxxxxx xxxx x přijetí xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxx poštovní xxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, kdy xxxxxx xxxxxxxx x kdy xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx.".

3. X §23 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx poštovní xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

XXXX XXXXXX

§51

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx zdravotní pojištění

Zákon č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 10/1993 Xx., zákona x. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 161/1993 Xx., xxxxxx x. 324/1993 Xx., zákona x. 42/1994 Xx., zákona x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1996 Xx., xxxxxx x. 48/1997 Xx. x xxxxxx x. 127/1998 Xx., xx xxxx takto:

1. X §17 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) x xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx licence xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x).".

2. V §17 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Banka xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxxx xxx poté, xxx xxxx xxxxxx z xxxx příkazce xxxxxxxx xxxx kdy xxxx xx xxxxxxxx účtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx bankou xxxxxxx. Xxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jiné xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx byla xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx, xxxxx platbu xxxxxxxxxxx, xxxxxxx převést xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, u níž xx xxxxx účet xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx lhůtě jako x předchozí větě. Xxxxx, x které xx veden xxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxxx xxx xxxx, xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx získala xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx poštovní xxxxxxx, xx xxxxxxx předat xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jeho xxxx, xxxxxxxxxx xx dvou xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx platby. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinni xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrok xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx platné x xxxxx den xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx částku xxxxxxx. Xxxxx, x xxxxx xx veden xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx pojišťovně den, xxx xxxxx x xxxxxxxx platby x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx platby x xxxxxxxxx x xxxxx. Držitel poštovní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zúčastněné xxxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxx, xxx xxxxxx hotovost x xxx platbu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx.".

ČÁST XXXXXX

§52

Xxxxx xxxxxx x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx č. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 590/1992 Xx., xxxxxx č. 37/1993 Sb., zákona x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx č. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx č. 93/1998 Xx., xxxxxx č. 225/1999 Sb. x xxxxxx č. 18/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Za §116a xx xxxxxx xxxx §116x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 73) zní:

"§116b

Výplaty xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx poštovní licence. Xxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dávek se xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx.73)

73) Zákon č. 526/1990 Xx., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Vyhláška x. 580/1990 Xx., kterou xx provádí zákon x. 526/1990 Sb., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

2. X §120x xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "byla xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

XXXX JEDENÁCTÁ

§53

§53 (část xxxxxxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 329/2011 Sb.

XXXX XXXXXXXX

§54

§54 (xxxx xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

XXXX TŘINÁCTÁ

§55

Změna xxxxxx x veterinární péči x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx č. 166/1999 Sb., x veterinární xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx mění xxxxx:

1. V §28 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

2. X §34 odst. 1 se xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

3. X §34 odst. 2 xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb".

4. X §36 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxx poštovních služeb".

XXXX XXXXXXXX

§56

Xxxxx zákona xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx x šekový č. 191/1950 Sb. se mění xxxxx:

1. X xx. X §45 xxxx. 5 se věta xxxxx nahrazuje xxxxx xxxxx: "Xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

2. X xx. II §42 odst. 5 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx: "Xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

ČÁST XXXXXXXX

§57

§57 (xxxx xxxxxxxx) zrušen právním xxxxxxxxx č. 264/2006 Sb.

ČÁST XXXXXXXXX

§58

Xxxxx živnostenského xxxxxx

Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 231/1992 Xx., xxxxxx x. 591/1992 Sb., zákona x. 600/1992 Xx., xxxxxx č. 273/1993 Xx., zákona x. 303/1993 Xx., xxxxxx x. 38/1994 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 200/1994 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Xx., xxxxxx č. 286/1995 Xx., zákona x. 94/1996 Sb., xxxxxx č. 95/1996 Xx., xxxxxx č. 147/1996 Xx., xxxxxx x. 19/1997 Sb., xxxxxx x. 49/1997 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 79/1997 Xx., xxxxxx č. 217/1997 Xx., xxxxxx x. 280/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Sb., xxxxxx x. 83/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Sb., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 159/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., zákona x. 358/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx č. 363/1999 Xx. x xxxxxx č. 27/2000 Xx., se xxxx xxxxx:

X příloze x. 2 XXXXXX XXXXXXXX xx ve xxxxxxx 214: "Xxxxxxx" doplňuje xxxx xxxx:

"Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx způsobilosti

Souhlas xxxxx §17 zákona x. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx službách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx).".

XXXX XXXXXXXXX

§59

§59 (xxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 41/2009 Sb.

ČÁST XXXXXXXX

§60

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. července 2000.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

§10

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Úřadu pro xxxxxxx informační xxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x spojů x x Úřadu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x čemž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx práva x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx kterým xxx xxxxxxxxx hospodařit Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx systémy xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx neskončená xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 517/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2003

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxx podle xxxxxxxx č. 286/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx poštovní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx jejich zajišťování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx x základních xxxxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx), x xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, jejichž xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xx do xxxxxxxxx xxxxxxxx x poštovními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost, Xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxx službách považují xxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx č. 286/2004 Sb.

3. Xx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, nejdéle xxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 286/2004 Sb.

4. Až xx xxxxxxxxxx Xxxxx podle §33 odst. 5 xxxxxx x poštovních xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx rozhodnutí Ministerstva xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dosavadním xxxxx.

5. Poštovní licence x xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x platnosti.

6. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx zahájeno xxxxx xxxx xxxxxx účinností xxxxxx zákona a xxxxx nebylo dosud xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x která xxxxxx xxxxx ukončena, xxxxxxx Xxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 95/2005 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.4.2005

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"), xxxxx xx oprávněn xxxxxxxxxx poštovní služby xxxxx xxxxxx x. 29/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, je xxxxxxx xx xxxxx 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx úřadu (xxxx xxx "Xxxx") xxxxxxxx podnikání podle §18 xxxxxx č. 29/2000 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx č. 29/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx dnem, xxx xxxxx, xxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx podnikání xxxxx §18 xxxxxx x. 29/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxx uplynutím xxxxx xxxxx xxxx xxxxx; xxxx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx licence xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx 31. prosince 2017 Xxxxx pošta, x. x., případně xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zajišťovat xxxxxxxx xxxxxx podle §3 xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx x xxxxxxxx licencí xxxxx bodu 3.

3. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 2 xx 60 dnů ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx 2. Xxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx licence xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §23 xxxxxx x. 29/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejdříve xxx xxx 1. xxxxx 2016.

4. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxx poštovní xxxxxxx, xxxxxx xx jí Xxxxx xxxxx, x. x., xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx uvést xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx x. 29/2000 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Provozovatel je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výnosů x xxxxxx podle §32b xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, ode xxx 1. xxxxxxxx 2013.

7. Xxxxxxx xxxxxxxx licence xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx evidenci nákladů x xxxxxx podle §33a xxxxxx č. 29/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx 1. července 2013.

8. Držitel xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx podle §33 xxxx. 5 xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xx do xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx vedení oddělené xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx bodu 7.

9. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx 2013 xxxxx §34b xxxx. 4 zákona x. 29/2000 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx podíl x xxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxxx podle §34c xxxx. 7 x 8 xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx:

x) xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx 30. xxxxxx 2013 na základě xxxxxxxxx získaných xxxxx §32a xxxxxx č. 29/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, a xxxxx xxxx 8,

b) xxx xxx 1. xxxxxxxx 2013 do 31. xxxxxxxx 2013 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 6 x 7.

10. Cenová xxxxxxxxxx vydaná Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx xxxxx účinném do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

11. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx správní xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 221/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Při xxxxxx xxxxxxx nákladů xx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx ustanovení §34c xxxx. 3 xx 13 xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výnosů xx poskytování poštovních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx poštovních služeb xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx plátce xx xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §34c xxxx. 7 x 8 zákona č. 29/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2016, zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx zastavují x xxxxxxxxxx vydaná x xxxxxx řízeních xxxxxxxxx právních xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx určené xx xxxxxxxxxx nespravedlivé xxxxxxxx zátěže za xxxx 2013 x 2014 xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zřízený xxxxx §34c xxxx. 3 xxxxxx x. 29/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2016, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Úřad") do 15 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §34c xxxx. 2 xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2016, za xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2013 x 2014, xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx 800 000 000 Xx xx xxx xxxx, x xx xx xxxx 500 000 000 Kč x xxxx 2019 a 300 000 000 Xx x roce 2020, xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxx x 1. xxxxxx příslušného xxxx xxxx do 90 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx 90 dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx později. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2013 a 2014 xxxxxx 800 000 000 Xx, se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zátěž.

3. Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxx §34c odst. 2 xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem 1. xxxxx 2016, xx xxxxxxxxx období xxxx 2013 x 2014 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x části xxxxxxxxx čisté náklady, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxxx, x x xxxxx stanovící čisté xxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zátěž, xxxxxxxx účinků.

4. Xxxxxxxxxx §34e xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx x financování xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xxx xxxxxx xxxxxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů v xxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx úhradu bylo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx §34c xxxx. 2 zákona x. 29/2000 Sb., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

6. Při xxxxxx nejvyšší xxxxx xxxx čistých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nespravedlivou xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx požádáno xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx postupuje podle §34d xxxx. 2 xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 202/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.8.2019

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 29/2000 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2000.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

517/2002 Xx., kterým xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů státní xxxxxx a xxxx xxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

225/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 151/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 29/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx službách), ve xxxxx xxxxxx č. 517/2002 Xx.

x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx v platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

501/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím správního xxxx

x účinností xx 1.1.2006

95/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx službách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x poštovních xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.4.2005

141/2005 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 29/2000 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 51/2005

413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

444/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

264/2006 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákoníku xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

110/2007 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních x xxxxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2007

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

153/2010 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 127/2005 Xx., x elektronických xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

329/2011 Xx., x poskytování xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

89/2012 Xx., občanský xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

221/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx službách), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

212/2013 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2013

258/2014 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 127/2005 Xx., x elektronických xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx službách x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 4.12.2014

319/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx službách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 77/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

378/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.2.2016

250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx

x účinností od 1.7.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

202/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 29/2000 Xx., x poštovních službách x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x poštovních xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 319/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 77/1997 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 30.8.2019

164/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 29/2000 Xx., o poštovních xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.4.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 97/67/ES ze xxx 15. xxxxxxxx 1997 x společných pravidlech xxx xxxxxx vnitřního xxxx poštovních xxxxxx Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2002/39/ES xx xxx 10. xxxxxx 2002, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 97/67/XX s xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb Xxxxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/6/ES ze xxx 20. xxxxx 2008, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 97/67/ES x ohledem xx xxxxx dotvoření vnitřního xxxx xxxxxxxxxx služeb Xxxxxxxxxxxx.
*) Zákon č. 246/1992 Sb., na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2) Například §86 xx 87a xxxxxx č. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Zákon č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3x) Například §86 xx 87a xxxxxx x. 141/1961 Xx., x trestním xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 152/1995 Xx., zákona x. 29/2000 Xx. x xxxxxx x. 265/2001 Xx., §7 xx 12 xxxxxx x. 154/1994 Xx., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službě, xx znění xxxxxx x. 290/2005 Xx., §8 xx 12 xxxxxx x. 289/2005 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx č. 13/1993 Sb., Xxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
3x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 246/1992 Sb., na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Například čl. 27 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx x. 157/1964 Xx., x Vídeňské úmluvě x xxxxxxxxxxxxxx stycích.
5) Například xxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 164/1999 Sb.
6) Čl. 13 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx.
7) Xxxxxxxxx xxxxx č. 169/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, §48 a 50 zákona č. 13/1993 Xx., celní xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 113/1997 Xx., §86 xx 87a trestního řádu, §168 zákona x. 140/1961 Xx., trestní xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §33 xx 37 xxxxxx x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, §6 xx 12 xxxxxx x. 154/1994 Xx., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx č. 160/1995 Xx., §1116 xxxxxx x. 67/1992 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §34 odst. 12 xxxxxx x. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxxxxxx xxxxx č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 83/1998 Xx.
9) §107 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 13/1993 Xx.
9a) Například §712 xxxxxx x. 154/1994 Xx., §1116 xxxxxx x. 67/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 153/1994 Xx. x xxxxxx č. 88/1995 Xx.
10) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxxxxxx xxxxx č. 252/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 135/1997 Xx.
12) Například xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx službách, Xxxx xxxxxxxxxx zásilek x xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx Závěrečného xxxxxxxxx, Xxxx Ujednání x xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
13) Xxxxxxx xxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
14) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních xxxxxxxxxxxx.
14x) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
14x) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14x) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o správě xxxx a poplatků, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
16) Xxxxx č. 222/1946 Sb., x xxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 86/1950 Xx. x xxxxxx x. 88/1950 Xx.
Xxxxxx xxxxxxxx č. 240/1949 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx č. 78/1989 Sb., o xxxxxxx x povinnostech xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx vyhlášky x. 59/1991 Xx.
17) Xxxxx č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
18) Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
19) Xxxxx č. 182/2006 Sb., o úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Zákon č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §27 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Zákon č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx a rodných xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §158 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Sb. x zákona x. 427/2010 Xx.
25) §107 xxxx. 8 xxxxxx x. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

26) Xxxxx č. 255/2012 Sb., x kontrole (kontrolní xxx).

26) §20f písm. x) xxxxxx č. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/644 xx xxx 18. dubna 2018 x službách xxxxxxxxxxxxxx dodávání xxxxxx.

28) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/1263 xx dne 20. xxxx 2018, kterým xx xxxxxxx formuláře xxx xxxxxxxxxxx informací xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dodávání xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/644.