Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022.


Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)

29/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - PRÁVNÍ ÚPRAVA POŠTOVNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB DODÁVÁNÍ BALÍKŮ

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení základních pojmů §2

Základní služby §3

HLAVA II - POŠTOVNÍ SLUŽBY

Uzavření poštovní smlouvy §4 §5

Poštovní podmínky §6

Námitky proti vyřízení reklamace §6a

Práva z poštovní smlouvy §7

Otevření poštovní zásilky §8

Prodej poštovní zásilky provozovatelem §9

Zničení poštovní zásilky provozovatelem §10

Vydání poukázané peněžní částky odesílateli §11

Odpovědnost za škodu vzniklou při poskytování poštovních služeb §12 §13 §14

Poštovní zásilky a poštovní poukazy do zahraničí §15

HLAVA III - POŠTOVNÍ TAJEMSTVÍ §16

HLAVA IV - PROVOZOVÁNÍ POŠTOVNÍCH SLUŽEB

Podmínky podnikání v oblasti poštovních služeb §17

Oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb §18

Osvědčení a evidence provozovatelů poštovních služeb §19

Provozování služby dodání peněžní částky poštovním poukazem §20

Poštovní licence §21

Udělení poštovní licence §22

Změna poštovní licence §23

Odnětí poštovní licence §24

Zánik poštovní licence §25 §26 §27 §28 §29 §29a §30 §31

Zveřejňování rozhodnutí §32

HLAVA V - PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE POŠTOVNÍCH SLUŽEB A DRŽITELE POŠTOVNÍ LICENCE

Informační povinnost provozovatele poštovních služeb §32a §32b

Povinnosti držitele poštovní licence §33

Oddělená evidence nákladů a výnosů spojených s poskytováním a zajišťováním jednotlivých základních služeb §33a

HLAVA VI - SDÍLENÍ ZVLÁŠTNÍCH SLUŽEB A PRVKŮ POŠTOVNÍ INFRASTRUKTURY §34

HLAVA VII - REGULACE CEN ZÁKLADNÍCH SLUŽEB

Ceny základních služeb §34a

HLAVA VIII - STANOVENÍ A FINANCOVÁNÍ ČISTÝCH NÁKLADŮ

Stanovení čistých nákladů §34b

Financování předběžných čistých nákladů §34c

Financování čistých nákladů představujících nespravedlivou finanční zátěž §34d §34e

HLAVA IX - POŠTOVNÍ ZNÁMKY §35

HLAVA X - SLUŽBY DODÁVÁNÍ BALÍKŮ §35a

HLAVA XI - STÁTNÍ SPRÁVA A REGULACE

Státní správa v oblasti poštovních služeb §36 §36a §37

Přestupky §37a §37b §37c

HLAVA XII - SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §38 §39 §40

Zmocňovací ustanovení §41

Přechodná ustanovení §42

Zrušovací ustanovení §43

ČÁST DRUHÁ §44

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o cenách §45

ČÁST ČTVRTÁ - Změna trestního řádu §46

ČÁST PÁTÁ §47

ČÁST ŠESTÁ §48

ČÁST SEDMÁ §49

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti §50

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění §51

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení §52

ČÁST JEDENÁCTÁ §53

ČÁST DVANÁCTÁ §54

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů §55

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona směnečného a šekového §56

ČÁST PATNÁCTÁ §57

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna živnostenského zákona §58

ČÁST SEDMNÁCTÁ §59

ČÁST OSMNÁCTÁ - Účinnost §60

č. 517/2002 Sb. - §10

č. 95/2005 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 221/2012 Sb. - Čl. II

č. 319/2015 Sb. - Čl. II

č. 202/2019 Sb. - Čl. II

INFORMACE

29

ZÁKON

ze xxx 18. xxxxx 2000

x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o poštovních xxxxxxxx)

Xxxxxxxxx se usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

PRÁVNÍ XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX BALÍKŮ

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx poštovních xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx této činnosti xxxxxxxx, jakož i xxxxxxxx práva a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajišťovat xxxxxxxx služby, x xxxxx státní správy x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx27) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxxxx telekomunikačního xxxxx (dále jen "Xxxx") x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§2

Vymezení základních pojmů

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx činnost, xxxxx zpravidla zahrnuje xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxx zásilky xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxx xx považuje x xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx,

x) poštovní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx které má xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx zásilkou se xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx poukazem xxxxxxxx xxxxxx, jejímž xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytující xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poštovní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx zásilce xxxx x dokladu x xxxxxxxxx poukazu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx označena,

g) příjemcem xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxx smlouvy xx xxxx může být xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částka,

h) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zásilky xxxx výplata xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx provozovatelem xxxxxxxx,

x) vrácením vydání xxxxxxxx zásilky nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx provozovatelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx jiné osobě, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx má nebo xxxx xxx vrácena,

j) xxxxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxx, jejíž poskytnutí xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx spadá xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx fázi, xxx je provozovatelem xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

k) xxxxxxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxx x zahraniční xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxx zajišťovanou xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

l) xxxxxxxxxxx provozovatelem xxx, xxx xx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zahraničí,

m) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) poštovním xxxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxx poukazované xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poštovní xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxx, xxxxx využívá xxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx větší xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x nich: xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, sběr xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx, předání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx místa xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx přepravy, potvrzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxx požadavků xxxxxxxxx, xxxxx je požadována.

(2) Xxxxxxxx službou xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vykonávána xxxxxx, xxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, třídění xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx poštovní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx s xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zásilek xx 2 xx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 10 xx,

x) službu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x paušální xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx obsahu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a případně xx xxxx xxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxx adresátovi,

e) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx záruku xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx ztráty, poškození xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zásilky, x xx až xx xxxx odesílatelem xxxxx xxxxxxx poštovní xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 7 kg xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Světové xxxxxxxx xxxx.

(2) Základní služby xxxx xxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx minimální xxxxx xxxxxxx xx návrh Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx kvalitě, která xx v souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxx potřebě xxxx,

x) každý xxxxxxxx xxx x musí xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx adresu xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo xx výjimečných případech, xxxxxxx je-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx obtížně xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxx dodání xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx schrány,

e) způsobem, xxxxx xxxxxxxx požadavkům xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx specifikaci jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxxxx x zajišťování základních xxxxxx xxx, aby xxx realizován v xxxxxxx, xxx je xx xxxxxxxx zájmu xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx obslužných xxxx xxxxxxxxxxxxx poštovní xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

XXXXX XX

XXXXXXXX SLUŽBY

Uzavření xxxxxxxx xxxxxxx

§4

(1) Provozovatel xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poštovní xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx nabízí xxxxxxx uzavření poštovní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx uzavřít poštovní xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x povinností, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy, nebo xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx smlouvu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx takovou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx upozorněno a xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx povaha xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx, xxx odesílatel xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx odpovídají xxxxxxxxx xxxxxxxxx; není xxxx xxxxxxx xx zjišťovat.

§5

(1) Xxxxxxxx smlouvou xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx částku x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx místa xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxx xxxx. Za poštovní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle poštovní xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v důsledku xxxxxx xxxxxxxxxx uložené xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx2).

(3) Xxxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx poštovní xxxxxxx způsobem xxxxx §6 odst. 2 xxxx. c) a x).

§6

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx musejí xxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x snadno xxxxxxxxxx způsobem obsahovat xxxxxxxxx

x) xxxxx poskytované xxxxxxxx xxxxxx,

x) způsob, xxxxx lze uzavřít xxxxxxxx smlouvu,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx rozměry a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je považován xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nedovolený xxxxx xxxxxxxx zásilky,

f) způsob x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx její xxxxxx x rozsah nároku xxxxxxxxxxx na její xxxxxxx, xxxxxxxx provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývající x poštovní xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxx x tom, xxx a v xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx uplatnit a xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx provozovatele xxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxx §8,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx §9 x 10, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) rozsah xxxxxxxxxxxx xx vzniklou škodu xxxxx §13 odst. 1,

x) omezení výše xxxxxxx xxxxx podle §13 xxxx. 4,

x) xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx se nelze xxxxxxxx dohodou xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx zaslání xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy.

(3) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxx nabytím účinnosti xxxxx poštovních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx změně x xxxxx své provozovně x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(4) Úřad xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx než 20 xxx xxxxx poštovních xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxx prováděcími xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zákonu xxxx x rozporu se xxxxxxx obsahujícím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxx xxxxxxxx, klamavých nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx praktik xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx17). Xxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejpozději s xxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxx po uplynutí xxxxx xxxxx xxxx xxxxx; x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx.

§6a

Námitky xxxxx vyřízení xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx vad poskytované xxxxxxxx služby, xx xxxxxxxxxx nebo adresát xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx proti vyřízení xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zanikne. Podání xxxxxx podléhá xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx Xxxx tento smír xxxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxx x tom, zda xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx či xxxxxx. Xx xxxxx Xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x právech x xxxxxxxxxxxx účastníků xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 90 xxx. Xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx složitých xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxx x prodloužení této xxxxx x x xxxxxxx xxxx, xx xxx lze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxx xxxx úspěch, xxxxxxx nákladů potřebných x účelnému xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx účastníku řízení, xxxxx ve věci xxxxxx xxxxx. Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx Úřad xxxxxxx xxxxxxx poměrně xxxxxxxx, popřípadě rozhodnout, xx žádný x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx náhradu nákladů xxxxx. I když xxx xxxxxxxx řízení xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, může xx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx Úřadu. Úřad xxxxxx náhradu xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x případě, xx xxx xxx chování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xx xxxxx spotřebitele Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x právními xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx26).

§7

Xxxxx x poštovní xxxxxxx

(1) Právo nakládat x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poukázanou xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; provozovatel xxxx x poštovní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx částkou xxxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby.

(2) Xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžní částkou xx do doby xxxxxx dodání xxxxxxxx xxx tehdy, je-li xx x souladu x poštovní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx tak xxxxxxxx xxxxxx předpis3a).

(3) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jednoho xxxx xx poštovního xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxx xxxxxx.

§8

Otevření xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx poštovní xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx nelze xxxxxx xxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx obsahuje xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, nebo věc, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx poštovních xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx,

x) xx důvodná xxxxx, xx došlo xxxx že xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, nebo

e) xx xx nezbytné x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx3b).

(2) Ustanovení odstavce 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx vnější xxxxxx xx zřejmé, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx součástí právního xxxx Xxxxx republiky4), xxxxxxxxxxxxx.

(3) Provozovatel xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx odesílatele xxx xxxxxxx xxxxxxxx zásilky.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx otevření xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx ochrana xxxxxxxxxxx, xxx xxxx chráněny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5), jakož x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16) x listovního xxxxxxxxx6).

§9

Xxxxxx xxxxxxxx zásilky xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxx xxxxx prodat xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx část, jestliže

a) xxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxx, nebo

b) je xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx poštovní xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Prodat nelze xxxxxxxx zásilku, jež xx podle mezinárodní xxxxxxx, která xx xxxxxxxx právního řádu Xxxxx xxxxxxxxx4), nedotknutelná. Xxxxxx nelze takový xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.6)

(3) Xx-xx xx možné, xxxxxxx x prodeje xx xxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxx, nákladů xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx (dále xxx "xxxxx výtěžek") xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx čistý xxxxxxx xxxxx, odesílatel xx xxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §7 xxxx. 3; po xxxxxx uplynutí této xxxxx xxxxx xx xxxxxx čistého xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Provozovatel xx xxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx, jestliže xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxx, xxxxxxxx je xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxx.

(3) Nedojde-li k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx ji xxxxx xxxxxx nebo xxxx xxx podle xxxxxxxx xxxxxxx vrácena, xxxxxxxxxxxx ji xx xxxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xx nevztahuje xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx podle mezinárodní xxxxxxx, která je xxxxxxxx právního xxxx Xxxxx xxxxxxxxx4), xxxxxxxxxxxxx.

§11

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx-xx poukázaná xxxxxxx částka dodána xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx vyplatí xxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx let xx xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx právo na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx připadne provozovateli.

Xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx

§12

(1) Xx xxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx za xxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(4) Provozovatel xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx jinak.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx provedeny podle xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.2)

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx xx náhradu škody xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxx xx xxxxx x penězích.

§13

(1) Za xxxxx xxxxxxxx ztrátou, xxxxxxxxxx xxxx úbytkem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provozovatel xxxxxxxx xxx x xxxxxxx sjednaném x xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx vzniklé škody xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx sjednáno.

(2) Xxx xxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxx xxxx poštovní xxxxxxx v xxxx x místě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxx náhrada xxxxx v xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx hradí xxxxx xx výši xxxxxxxx xxxxxxxx částky.

(3) Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx neúplný, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx měla xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx a místě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x cenou, xxxxxx xx xxxx v xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx podání poštovní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx škodu xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx odesílatel x souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zásilce xxxxxx, kterou xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx částky sjednané x xxxxxxxx smlouvě; xxxxxx-xx taková xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xx, xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx úbytek xxxxxx xxxxxxxx zásilky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxx, anebo xxxxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx poskytne xx xxxx podle xxxxxxxx 2 x 3, přičemž k xxxxxxx rozsahu odpovědnosti xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4 se xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx škody x xxxxxxxx výši xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx na náhradu xxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxx xxxxxxxx 2 věty xxxxx.

§14

Xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poukazem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jen xxxxx, xxxx-xx to x xxxxxxxx xxxxxxx sjednáno.

§15

Poštovní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx zahraničí xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xx zahraničí xx ustanovení §2 xx 14 xxxxxxx xxxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx do zahraničí xxxx o poštovním xxxxxxx xx zahraničí xxxx být sjednána xxxxxxx xx ustanovení §7 xxxx. 3, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podmíněna xxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Odpovědnost xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §1214, xxxxx xx takovou xxxxxxx odpovědnosti provozovatele xx škodu podmíněna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx poštovní xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX TAJEMSTVÍ

§16

(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx podílející xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxx §37 (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx při xxx xxxxxxxx dozvěděli. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx činnosti xxxxx §37; xxxxxxx xxxxxxx, aby se x xxxx neoprávněně xxxxxxxxx jiná xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, ze kterých xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx.

(3) Nositel xxxxxxxxxx tajemství může xxxxxx informace o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx adresáta, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx jiným xxxxxx, které x xxxxxxx odesílatele xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx jen xxxxxxxxxx, adresát, xxxxxx xxxxxxxx odesílatele xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx při jejím xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 se xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxxxxx

x) sdělit xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu3a) xxxxxxxx zásilku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx částku, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx opatření.

(7) Xxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxx xx nezbytně xxxxxx xxxx orgánům xxxxxxxxxx x xxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9a) poštovní xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx opatření xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx pověřené xxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9a),

x) xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxx podle xxxxxxx x).

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 7 xx xxxxxxx xxxxxxx i na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

§17

Xxxxxxxx podnikání v xxxxxxx poštovních xxxxxx

(1) Xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx splňují xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx podmínkami pro xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) x fyzických xxxx dosažení věku xxxxxxx 18 xxx x plná způsobilost x právním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) skutečnost, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx x orgánů Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx xx splátky.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx 1 roku,

b) xxx úmyslný xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx písmeno x), xxxx

x) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx x souvislosti x podnikáním x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx, jako xx xxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx statutárního orgánu.

(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 písm. b). Xxxx xx vyžádá xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18). Xxxxxx o vydání xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx z Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx

x) xxxxxxx podniku xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx19),

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxxxx podniku nebo xxx dne xxxxxxxx x tomto rozhodnutí xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Podnikat x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nemůže xxxxxxx xxxx právnická osoba, x xx po xxxx 3 let xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb nemůže xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx po dobu 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx proto, xx majetek dlužníka xx zcela xxxxxxxxxxxxx xxx uspokojení věřitelů. Xxx-xx konkurs xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podnikání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 6 xxxxxx xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§18

(1) Xxxxxxxxx x podnikání x xxxxxxx poštovních xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavců 2 a 3, Xxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "oznámení"), jehož xxxx Úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxx uveřejní xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(2) Oznámení xxxxxxxx náležitosti podle §37 odst. 2 xxxxxxxxx xxxx a xxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky, xxxxx xx zřizuje; x zahraniční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x adresu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky na xxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx poštovních xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx služby poskytovat,

d) xxxxx o xxxxxxxx xxxx, jejímž prostřednictvím xxxx být poštovní xxxxxx poskytovány,

e) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) K xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se připojí

a) xxxxxx x tom, xx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx zápis xx obchodního xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xx příslušného xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud byl xxx xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vedeného xx xxxxx sídla a xxxxxx x provozování xxxxxxx x zahraničí; xxxxxx x provozování xxxxxxx x zahraničí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx hlavním xxxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx v členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx; xxxxx x rejstříku xxxxx být xxxxxx xxx 3 měsíce,

b) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx výpis z xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 6 xxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxx takové xxxxxxx, xxx prohlášení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 měsíce,

c) x zahraniční fyzické xxxxx doklad x xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, která xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku, doklad xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxxx podniku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx finančního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx20).

(4) Provozovatel, který xxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předložit o xxxx doklady; xx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxx a xxxxxxxx xxx zapsané x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx21), x obchodním xxxxxxxxx22) xxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23), xxxxx xx provozovatel xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx24), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx ve lhůtě 10 xxx xxx xxx ukončení nebo xxxxxxxxx podnikání x xxxxxxx poštovních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx Úřadu.

(6) Xxxxxxx x právnická xxxxx, xxxxx přerušila xxxxxxxxx x xxxxxxx poštovních xxxxxx xxxxx odstavce 5, xx xxxxxxx x případě opětovného xxxxxxxx podnikání v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx Xxxxx přede xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§19

Osvědčení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v §17 odst. 1 xxxxxxxxx potvrzující, že xxxx xxxxx předložila xxxxxxxx podle §18, x xxxxxxxx jí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jí xxxxx xxxxxx přiděleno; xxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytne Úřadu xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx veřejné xxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 x 3, Xxxx xxxxxxxxxx vyzve xxxxxxxx xxxxx k xxxx doplnění xx xxxxx xx xxxxxx xxx 14 dnů. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx náležitosti xxx xx uplynutí xxxx xxxxx, Úřad xxxxxxxx, že xxxxxxxxx x podnikání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) V osvědčení xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxx xxxxxxxx firmu, xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx x identifikační xxxxx osoby (dále xxx "identifikační xxxxx"); x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx, xxx-xx povolen,

2. x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, identifikační xxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx umístění xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx druhu a xxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) den xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx vydání xxxxxxxxx.

(3) Úřad xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §18 xxxx. 1. Xxxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vydá Xxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxx 2.

§20

Provozování služby xxxxxx xxxxxxx xxxxxx poštovním xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx službu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxx xxxxxxx poštovní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obsahuje tuto xxxxxx.

§21

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Obsahem xxxxxxxx licence xx xxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx základních služeb xx celém xxxxx Xxxxx republiky xxxx xx jeho xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx") a xxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx poštovní xxxxxxx xx provozovatel, xxxxx xx povinnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§22

Xxxxxxx xxxxxxxx licence

(1) Xxxxxxxxx poskytovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx na xxxx xxxxx jednomu xxxx několika xxxxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxx, aby xxxx xxxxxxx základní služby xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx území xxxxx, x xx na xxxx xxxxxxx 5 xxx.

(2) Xxxxxxxxx výběrového xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x v Xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx podání xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxx výčet xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x kritéria xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Kritéria xxxxxxxxx xxxxxxx stanoví Xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx provozovatele,

b) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx poskytování a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x kvalitě.

(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ročních xxxxxxx xxxxxxx xx poskytování xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx x xxxxxxx x §34b, a xxxx čistých nákladů x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx roky, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx může xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx základních xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 2.

(6) Úřad xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provozovateli, který xxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kritériím xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Úřad xxxxxx o průběhu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx x Xxxxxxxxx věstníku.

(8) Xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx důvody hodné xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení zrušit x xxxxxx zastavit, x xx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxx předkládání žádostí. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxx xxxx provozovatelům, kteří xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx toto xxxxxxxxxx uveřejní v Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Nezúčastní-li xx žádný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx-xx žádný provozovatel xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx kritériím xxxxxxxxx žádostí, Úřad xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vyhovuje xxxxxxxxx hodnocení žádostí.

§23

Xxxxx xxxxxxxx licence

Úřad xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinnosti,

a) xxxxxxxx-xx xx veřejný zájem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx1) nebo x dodržení mezinárodních xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx12), xxxx

x) xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §37 xxxx. 4 x 5, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx licenci, xx xxxxxxxxx xx xxxxx území České xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx služby podle xxxxxx zákona.

§24

Xxxxxx poštovní licence

Úřad x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x odnětí xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx poštovní xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx poštovní licence xxxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo x změně poštovní xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §37 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxx byl xx xxxxxxx odnětí xxxxxxxx licence z xxxxxx důvodu Xxxxxx xxxxxxx upozorněn x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x přiměřené xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

§25

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) uplynutím xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24.

§26

§26 zrušen právním xxxxxxxxx č. 221/2012 Sb.

§27

§27 zrušen právním xxxxxxxxx č. 221/2012 Sb.

§28

§28 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 221/2012 Sb.

§29

§29 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 221/2012 Sb.

§29x

§29x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 221/2012 Sb.

§30

§30 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 221/2012 Sb.

§31

§31 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 221/2012 Sb.

§32

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx, změně a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx práv a xxxxxxxxxx x ní xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x jejím xxxxxx, Xxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxxx věstníku.

XXXXX X

XXXXX A XXXXXXXXXX PROVOZOVATELE POŠTOVNÍCH XXXXXX A DRŽITELE XXXXXXXX XXXXXXX

§32x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x rozsahu úplné x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx finančních xxxxxxxxx, x xxxxx a xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x plnění xxxxxxxx, k xxxx xx podle xxxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, pro xxxxx Úřad informace, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Úřad vyžaduje xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Úřad xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx je přiměřené xxxxx, xxx xxxxx xxxx získávány.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx Úřadu i xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, skutečnosti, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství, nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3).

(3) Xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx provádí Xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx elektronickém xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx forma xxxxxxxxxx informací v xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx.

(4) Xxxx xxxx provést xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx.

§32x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 221/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§32x

§32x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 319/2015 Sb.

§33

Povinnosti držitele xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx základními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně soustavného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost, xxxxx xxxxxxxxxx podmínek.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxxx dočasně plnit xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx tomu xxxxx xxxxxxxx, xxx sám xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nemohl xxx xxx řádné péči xxxxxxxx, zejména nezaviněné xxxxxxxxx problémy, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx nejméně x xxx překážky xxxx co xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost, xxxxx xx xxxx poskytnutí xxxx x xxxxxxxx xxxx, že xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxx splněn, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vážných xxxxxxxx.

(4) Držitel xxxxxxxx xxxxxxx xx povinen

a) xxxxxxxx, xxx nedocházelo x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx znevýhodňování xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou obsaženy x jeho xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx základních xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x jeho poštovní xxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vyřízení xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx e),

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx závazné xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nezávislá xxxxxx xxxxxxxxxxx dob xxxxxxxxxx xxxxxxx a výsledky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxx uveřejňovat x současně Úřadu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx základních xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x vyhodnocení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx; obsah, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

(5) Držitel xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx poskytovat základní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x výjimkou xxxxx xxxxxxxx 6, §3 xxxx. 1 xxxx. x) x §34a. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenou xx xxxxxx xxxx, xxxxx zahrnuje efektivně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x která xx stanovuje xxx, xxx zajistila xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx období x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx poštovní licence xxxx xxxxxxx ceny, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx zisk xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orientovaným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5; xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx úhradu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34b x xxxxxxx xxxx uplatňovaným x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx poštovní xxxxxxx xx xxxxxxx sjednat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x jeho poštovní xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxx podmínek xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx základních xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxx takto xxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxx licence je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx vztahující se x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence, jež xxxxx zásadním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx základních xxxxxx, xxxxx xxxx obsaženy x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 písm. x) je držitel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 90 xxx xxxxx dnem, xx xxxxxxx hodlá xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxx. x) xxxxxxx 30 xxx přede xxxx xxxxxxxx události.

§33x

Xxxxxxxx xxxxxxxx nákladů x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základních xxxxxx

(1) Držitel xxxxxxxx xxxxxxx je povinen xxxx x souladu x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x ostatních xxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxx podklady xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxxx služby, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi základními xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx licenci, a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zisku a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx povinen x xxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxx náklady xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterou xx vztahují, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x používat xx stejných xxxxxxxx xxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xx ostatní služby. Xxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx evidenci xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx výkazu xxxxx x ztráty xxxxxxxxxx x xxxxx roční xxxxxx xxxxxxx.

(4) Pravidla, xxxxx navrhne xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx budou xxxxxxx společné xxx xxxx činností xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx základním xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx platnosti xx xx jejich xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxx xxxxxxxx nákladů x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx ověřeno osobou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx licence; tato xxxxx musí být xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx v Poštovním xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je povinen xxxxxxxxx ověřené xxxxxxxx xxxxxxxx evidence xxxxxxx x výnosů Úřadu xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".

§33x vložen xxxxxxx předpisem x. 221/2012 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

HLAVA VI

SDÍLENÍ XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

§34

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx způsobem xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "poštovní xxxxxxxxxxxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx o adresátech, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx jiné xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx vrácení odesílateli, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx zásilkách.

(2) Držitel xxxxxxxx licence xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx smlouvy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, rozsah x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, technických xxxxxxxxx x xxxx, a xx v xxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x moci xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx návrhu smlouvy xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx tento návrh xxxxxxxxx podmínky podle xxxxxxxx 1, 2 x 8; držitel xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx návrh xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx návrh xx uzavření smlouvy xxxxx odstavce 1, xxxxx xx xxxxxx x xxxx smlouvy xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx základních xxxxxx, xxxxx xxxx obsaženy x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx bezpečnosti provozu xxxxxxxx infrastruktury.

(5) Nedojde-li x xxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxx 1 xx 2 xxxxxx xxx dne zahájení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, Úřad xxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx na základě xxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx. Součástí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx návrh xxxxxxx xx specifikací jeho xxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxx cena xx xxxxxxx k xxxxxxxx infrastruktuře, Xxxx x rámci rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 8. Xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxx 4 xxxxxx, ve zvláště xxxxxxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx xxxx x rámci řízení x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pokutu xx xx xxxx 100&xxxx;000 Xx.

(7) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx výši xxxxxxxxxxx x případě, xx byl pro xxxxxxx dalšího účastníka xxxxxx vzat zpět xxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxx důvodně.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ceny xx xxxxxxx x poštovní xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx bezúplatně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx čísla, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx označení xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx adresátů xxxxxxxx pro účely xxxxxxxx poštovních zásilek.

(10) Xxxxxxx xxxxxxxx licence xx povinen xxxx xxxxxxxxx evidenci nákladů x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §33a xxxx. 2. Xxxxxxxxxx §33a odst. 3 xx 5 xx xxxxxxx obdobně.

(11) Držitel xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §4 xxxx. 2 x xxxxxxxxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxx této xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx podány x xxxxxx provozovatele.

(12) Xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxx xxxxxx, xxxxxxx xxx, xxx x xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx podána.

XXXXX XXX

XXXXXXXX CEN XXXXXXXXXX XXXXXX

§34x

Xxxx základních xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx x vyhodnocuje xxxxx xxxxxx xxx základních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zejména x xxxxxxx xx spotřebitelské xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx mzdu.

(2) Zjistí-li Xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx při xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cen xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx3). Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx licence x xxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx jsou obsaženy x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Rozhodnutí x xxxx Xxxx xxxxxxxx x Poštovním xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA VIII

STANOVENÍ A XXXXXXXXXXX ČISTÝCH NÁKLADŮ

§34b

Stanovení xxxxxxx nákladů

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxx efektivně x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx na poskytování xxxxxxxx služby, x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx základní xxxxxx, xxx ohledu na xx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx základní služby xx xxxxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx základní xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tržních výhod, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx základní xxxxxx xxxxx, nároku xx přiměřený xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx efektivnosti. Xxxxx xxxxxxx se stanoví xx kalendářní xxx, x němž xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby (xxxx xxx "zúčtovací období").

(2) Xxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxx náklady xx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základních xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx obsaženy x xxxx poštovní xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx efektivnosti.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx licence Úřadu xxxxx xx žádostí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §34d xxxx. 1. Držitel xxxxxxxx licence xxxxxxxx xx správnost x xxxxxxx jím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a podkladů. Xxxx xx xxxxxxxx xx x průběhu xxxxxxxxx xxxx čistých xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zahrnutých xx xxxxxxx. Čisté xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 7 na základě xxxxxxx čistých xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2, x xxxxxxxx záznamů, xxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxxx doloženy, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vyžádány x xxxxxxx ověřování. Xxxxx Úřad zjistí, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence jsou xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k jejich xxxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxx. Neprovede-li xxxxxxx xxxxxxxx licence xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx některou ze xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týká, xx xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x úhradu xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxx xxxxx náklady, xxx xxxxx xxxxx x žádosti o xxxxxxx xxxxxxx, Xxxx xxxxxxxx, xxx nastaly xxxxxxxxx okolnosti, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x které xxxxxxx poštovní licence xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 x 5 xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nich, xxxxxxxxx ověřením pověří xxxxx xxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx.

(7) Xxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, výpočtu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nehmotných x tržních xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x doklady, xxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxx doloženy, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§34x

Xxxxxxxxxxx předběžných čistých xxxxxxx

(1) Držitel poštovní xxxxxxx xxxx xx 1. července xx 31. prosince zúčtovacího xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx čistých xxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Úřad xxxxxxxxxxx xxxx předběžné xxxxx náklady ve xxxx xxxxx poloviny xxxxxxx xxxxxxx představujících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx předcházející xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx byla výše xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx ve xxxx jedné poloviny xxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x poštovní xxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx čisté xxxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 750 000 000 Xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx zúčtovací xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx je nižší.

(3) Xxxx prostřednictvím Xxxxx xxxxxx předběžné čisté xxxxxxx držiteli xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů ode xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§34d

Financování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nespravedlivou finanční xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nejpozději xx 31. srpna xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxx podat x Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxxx.

(2) Úřad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §34b xxxx. 6, xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 500 000 000 Xx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx nepovažují xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxx čistých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx předběžné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx držiteli xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, že

a) xxxxx xxxxxxx představující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxx x rozhodnutí xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx o úhradě xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx držiteli xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx představující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx o povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx jejich rozdílu.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) držiteli xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

(5) Držitel poštovní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

(6) Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxxxx x xxxxxx Xxxx.

§34e

(1) Došlo-li x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nespravedlivou xxxxxxxx zátěž xx xxxxxxx nesprávných xxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxxx licence, Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx uhrazených xxxxxxx, x to xxx xxx, kdy x jejich xxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxx xxxxxxxx 1 vybírá x xxxxxx Xxxx.

(3) X xxxxxxx, že xx ohledně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čistých xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vedeno řízení xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, považuje xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx podle správního xxxx. Xxxx nepřevede xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx čistých xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx představujících nespravedlivou xxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxxxx komise xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXXX

§35

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxx x obchodu; xxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxxx přihlíží x xxxxxxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx. Vydání, xxxxxxx x xxxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v Poštovním xxxxxxxx.

(2) Držitel xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx držitel xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poštovní xxxxxxx, xxxxx x poštovní xxxxxxx nevyplývá xxxx xxxxxx.

(5) Xx ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xx vyměnil xx xxxxxxx, nebo xxx xx xx xxxx zpětně odkoupil. Xxxx xxxxx se xxxxxxxxx uplynutím xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Práva x xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5 xx držitel poštovní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xx jeho xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx tato xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx více xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 odst. 1 písm. x) xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxxxxxxx, který xx měl xxxx xxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxxxxx.

XXXXX X

SLUŽBY DODÁVÁNÍ XXXXXX

§35x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx balíků xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/644 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1, 3 x 5 x xxxxx xx. 5 xxxx. 1 nařízení x xxxxxxxx přeshraničního xxxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx28).

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 164/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 15.4.2020

HLAVA XX

XXXXXX SPRÁVA X XXXXXXXX

§36

Xxxxxx správa x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx vykonává xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Úřadu.

§36a

(1) Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) provádí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x uděluje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx poskytovat x xxxxxxxxxx základní xxxxxx, xxxxxxxx licenci,

c) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x určení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx držitele poštovní xxxxxxx vrátit xx xxxxxxxx xxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx cen x oblasti poštovních xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxx xx zahraničí, x cen za xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx,

x) spolupracuje x orgány Xxxxxxxx xxxx a s xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx zejména xxx xxxxxxxxx x získávání xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx právními xxxx Evropské unie x xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx poštovních xxxxxx vyplývají x xxxxxxxx České republiky x Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) vykonává xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

i) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx sběru xxx, x oblasti poštovních xxxxxx x zahraničních xxxxxxxxxx služeb,

j) ukládá, xxxxxx a vymáhá xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx balíků,

k) vydává xxxxxxxxx právní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) je xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem pro xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx z xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) rozhoduje o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 odst. 4,

x) xxxxxxxxx x xxxxx návrhu xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 3,

x) xx xxxxxxxxxx národním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx Xxxxx provádí xxxxxxx podle §37 xxxx. 4, rozhoduje x xxxxxx xx xxxx poštovní xxxxxxx xxxxx §22, 23, 24 x 25 x vydává xxxxxxxxxx x ceně jednotlivých xxxxxxxxxx služeb podle §34a. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředek.

(3) Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx čistých xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §34b x 34c x xx sporech x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §34.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx o xxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxx xxxxxx Xxxxx25) xxxxxxxx, xx x prvním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxx x xxxxxxxx podle odstavce 2.

(5) X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx x xxxxxx stupni xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxx, rozhoduje předseda Xxxx Úřadu s xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(6) Pokud x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady Xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v Xxxx xxxxxxxxx.

§37

(1) Úřad xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx26); pověření xx kontrole může xxx xxxxx průkazu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis,

b) xxxxxxxx poznatků xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx

x) zaujímá xxxxxxxxxx xx sporům xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx byl xxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) nejméně xxxxxx ročně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx, souhrnnou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx opatření x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxx rozhoduje, xxx xx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podnětu,

e) xx xxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx čistých xxxxxxx, x nehmotných x xxxxxxx výhodách xxxxxxxx poštovní licence xxxxx §34b x x xxxxxxxxxxx úhradách xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxxx; xxxx zpráva xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx přezkoumává xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dodání peněžní xxxxxx poštovním xxxxxxxx Xxxx bere x xxxxx obdobné služby x oblasti platebního xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Úřad xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx základní xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a po xxxxxxxxxx x dotčenými xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 může Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxx xxxxxx x změně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §23 xxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4

x) xxxxxx základních xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx x zajišťovat základní xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx základní xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajišťovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx služby na xxxxx xxxxx xxxxx xxxx na jeho xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxx srovnatelných x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx by xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

2. uložit, neboť xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx státu xxxx xx xxxx části xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb podle xxxxxx zákona.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Úřad xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§37x

(1) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx dopustí přestupku xxx, že

a) xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §16 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §16 xxxx. 5,

x) xxxxxxx x xxxxxxx poštovních xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenými x §17,

x) xxxxxxx x xxxxxxx poštovních služeb xxx xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1,

e) xxxxxxx povinnost xxxxx §18 odst. 5 xxxx 6, xxxx

x) xxxxxxxxx službu xxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §20.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) nezpřístupní xxxxxxxx podmínky podle §4 xxxx. 1,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 odst. 2,

x) neuveřejní xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 3,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx zásilkou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §7 xxxx. 1,

x) otevře nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx §8 xxxx. 1, 2 x 4,

x) neinformuje x xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 3,

x) prodá xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §9 xxxx. 1 a 2,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3,

i) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §10,

j) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxx x xxxxxxx §11,

x) x xxxxxxx x §16 xxxx. 7 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx opatření xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 odst. 4,

x) xxxxxx informační povinnost xxxxx §32a,

x) neplní xxxxxxxxx podle §34 xxxx. 12, nebo

o) x xxxxxxx x §6 xxxx. 2 xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx požadované xxxxxxxxx nebo xx xxxxx nesrozumitelným, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx poštovní xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx licence,

b) nabízí xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §33 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle §33 odst. 4,

d) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 5, 7, 8 nebo 9,

x) xxxxxx některou z xxxxxxxxxx podle §33a,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 1, 2, 3, 9 xxxx 10, nebo

g) nabízí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx obsaženy x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x rozporu x xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxx §34a xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx neposkytne xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v rozsahu x xxxxxxxx stanoveným x §35a.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx přeshraničního xxxxxxxx xxxxxx podle nařízení x xxxxxxxx přeshraničního xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx Úřadu xx 31. ledna xxxxxxx kalendářního roku xxxxxxx xxxxxx sazeb xxxxx xx. 5 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §35a.

(6) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. c), x) xxxx x), xxxx podle odstavce 3 xxxx. x),

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx k), xxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. a), x), x), x) xxxx x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x), j), l), x) xxxx o), xxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxx

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x), x), i) xxxx x).

§37x

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

(2) Xxxxxx vybírá x xxxxxx Úřad.

§37x

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) zničí, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx určenou x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xx předá xxxxxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx poštovní zásilku,

1. xxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxx obsah xxxxx poštovních xxxxxxxx xxxx dovolen, xxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 až 3.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) lze xxxxxx pokutu xx xxxx 10&xxxx;000 Kč, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) xxxxxx xx xxxx 20&xxxx;000 Xx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§38

(1) Xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx xxxxx §35 x na xxxxxxx Úřadu xxxxx §37 odst. 3 xxxx. x) a x) xx xxxxxxx xxx15) nevztahuje.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx uložené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 4 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx 5 000 000 Kč.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxxxxxxxx podle §34 xxxx. 5 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx 10 000 000 Xx.

(4) V xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu o xxxxxx způsobu xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§39

Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx upraveny x §4 xx 15 xxxxxx zákona, xx xxxx občanským zákoníkem.

§40

Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup.

§41

Zmocňovací ustanovení

(1) Úřad xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §3 xxxx. 3, §18 odst. 1,&xxxx;§33 xxxx. 4 xxxx. e), §33a xxxx. 2 x §34b xxxx. 7.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx vydá xxxxxxxx k xxxxxxxxx §37 xxxx. 2 xxxx. x).

§42

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Na xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx podána u Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.16)

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx poštovních služeb, xxxxxxx byl xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Nepožádá-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx souhlasu nebo xxxxxx-xx mu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu10) zaniká.

(3) Xxxxx xxxxx, státní xxxxxx, se považuje xx xxxxx kalendářního xxxx 2003 xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx-xx xx xxxxxxxxx právním předpisu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx "xxxxx" xx xxxxxx §4 xxxx. 1 zákona x. 222/1946 Xx., o xxxxx (poštovní xxxxx), xxxxxx se tím xxxxxxx poštovní xxxxxxx.

§43

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se

1. xxxxx č. 222/1946 Sb., x xxxxx (poštovní xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 86/1950 Xx. x xxxxxx x. 88/1950 Sb.,

2. xxxxxx xxxxxxxx č. 240/1949 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxx č. 135/1980 Sb., xxxxxx xx xxxxxx Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxx č. 78/1989 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pošty x xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxx č. 59/1991 Xx.

ČÁST DRUHÁ

§44

§44 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 250/2016 Sb.

XXXX TŘETÍ

§45

Změna xxxxxx x xxxxxx

X §1 xxxx. 4 zákona č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 135/1994 Xx. x xxxxxx č. 151/1997 Xx., se xxxxx za slovem "xxxxxxx" nahrazuje slovem "x" x slova "x tarify xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx" xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

§46

Xxxxx trestního xxxx

Xxxxx č. 141/1961 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 57/1965 Xx., xxxxxx x. 58/1969 Sb., xxxxxx č. 149/1969 Xx., xxxxxx č. 48/1973 Xx., xxxxxx x. 29/1978 Sb., xxxxxx č. 43/1980 Xx., xxxxxx x. 159/1989 Sb., zákona x. 178/1990 Xx., xxxxxx x. 303/1990 Xx., zákona x. 558/1991 Xx., xxxxxx x. 25/1993 Xx., xxxxxx č. 115/1993 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 154/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x. 214/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 8/1995 Xx., xxxxxx č. 152/1995 Xx., xxxxxx x. 150/1997 Xx., zákona x. 209/1997 Sb., xxxxxx č. 148/1998 Xx., xxxxxx x. 166/1998 Sb. a xxxxxx x. 191/1999 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §60 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxxxx zásilka xxxxxxxxxx".

2. X §62 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx zásilka".

3. X §86 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx zásilek, xxxxxx zásilek xxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

4. V §86 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx".

5. X §87 xxxx. 3 xx slovo "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx".

XXXX XXXX

§47

§47 xxxxxx (xxxx xxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 501/2004 Sb.

ČÁST XXXXX

§48

§48 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 413/2005 Sb.

XXXX XXXXX

§49

§49 (část xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 281/2009 Sb.

ČÁST XXXX

§50

Xxxxx xxxxxx x pojistném na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Sb., xxxxxx č. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1995 Sb., xxxxxx č. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 113/1997 Sb., zákona x. 134/1997 Xx., xxxxxx č. 306/1997 Xx. a zákona x. 18/2000 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §19 odst. 1 xxxxxxx b) xxx:

"x) x hotovosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx příslušný xxxx xxxxx písmene x).".

2. X §19 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Banka xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§9 x 10) xxxx nejpozději xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den xxxx, xxx byla xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx byla xx xxxxxxxx účtu správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx přijata. Xxxxx je účet xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx u jiné xxxxx než xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx odepisována, xxxx xxxxx byla xxxxxx přijata x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxx je veden xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx jako x xxxxxxxxx větě. Xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x jeho prospěch xxxxx převedenou platbu xxxxxxxxxx následující xxxxxxxx xxx xxxx, co x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx získala xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx platbu x hotovosti xxxxxx xxxxxxx poštovní xxxxxxx, xx povinen xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx od xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených xxxx jsou xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx den xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, x které xx xxxxx xxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx sdělit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx došlo x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxx. Xxxxxxx poštovní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx x kdy xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx účet.".

3. X §23 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxx xxxxxxx poštovní xxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxx xxxxxxxx zásilka xxxxxxxxxx xxxxxx".

XXXX DEVÁTÁ

§51

Změna xxxxxx x pojistném xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

Xxxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 15/1993 Xx., zákona x. 161/1993 Xx., xxxxxx č. 324/1993 Xx., zákona x. 42/1994 Xx., zákona x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., zákona x. 149/1996 Sb., xxxxxx x. 48/1997 Sb. x xxxxxx x. 127/1998 Sb., xx xxxx takto:

1. V §17 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) x hotovosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx účet xxxxx xxxxxxx x).".

2. X §17 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx příslušný xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poté, kdy xxxx platba x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx byla xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxx účet xxxxxxxx, x něhož xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx, která platbu xxxxxxxxxxx, povinna převést xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx, u xxxxx xx veden xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx převedenou xxxxxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxxx xxx xxxx, co x xxxxx peněžním xxxxxxxxxxx získala xxxxxxxxxx xxxxx. Pokud platbu x hotovosti přijal xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx x provedení xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxx účet, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx platby. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x držitel poštovní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx výši diskontní xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx x xxxxx den kalendářního xxxxxxxxx, v němž xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, u xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxx příkazce xxxx x xxxxxxx platby x xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx přímo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx x kdy xxxxxx x hotovosti předal xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx.".

ČÁST DESÁTÁ

§52

Změna zákona x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení

Zákon č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Xx., zákona x. 37/1993 Sb., zákona x. 160/1993 Sb., xxxxxx č. 307/1993 Xx., zákona č. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., zákona x. 225/1999 Sb. a xxxxxx x. 18/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Za §116x xx xxxxxx nový §116x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 73) zní:

"§116b

Výplaty xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx držiteli poštovní xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx.73)

73) Xxxxx x. 526/1990 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. 580/1990 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx x. 526/1990 Xx., x cenách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

2. X §120x xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podání".

ČÁST XXXXXXXXX

§53

§53 (část xxxxxxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 329/2011 Sb.

XXXX XXXXXXXX

§54

§54 (xxxx xxxxxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

ČÁST XXXXXXXX

§55

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx č. 166/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx mění xxxxx:

1. V §28 xxxx. 4 xxxx. x) se slovo "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx".

2. X §34 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxx" nahrazuje slovy "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb".

3. X §34 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxxxxx poštovních služeb".

4. X §36 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb".

XXXX ČTRNÁCTÁ

§56

Změna zákona xxxxxxxxxx a šekového

Zákon xxxxxxxx x xxxxxx č. 191/1950 Sb. xx xxxx xxxxx:

1. X čl. X §45 odst. 5 se xxxx xxxxx nahrazuje touto xxxxx: "Xxxxx xx xxxxxxxx, byla-li během xxxxx xxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

2. X xx. II §42 xxxx. 5 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx: "Xxxxx xx dodržena, xxxx-xx během lhůty xxxxxx poštovní zásilka xxxxxxxxxx zprávu.".

ČÁST XXXXXXXX

§57

§57 (xxxx xxxxxxxx) zrušen právním xxxxxxxxx č. 264/2006 Sb.

XXXX XXXXXXXXX

§58

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 231/1992 Xx., xxxxxx x. 591/1992 Xx., xxxxxx x. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Xx., xxxxxx č. 303/1993 Xx., xxxxxx x. 38/1994 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Sb., zákona x. 200/1994 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Xx., xxxxxx x. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Xx., xxxxxx x. 95/1996 Xx., xxxxxx x. 147/1996 Sb., xxxxxx x. 19/1997 Xx., xxxxxx č. 49/1997 Xx., zákona č. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 79/1997 Xx., xxxxxx č. 217/1997 Xx., xxxxxx x. 280/1997 Sb., zákona x. 15/1998 Sb., xxxxxx č. 83/1998 Xx., zákona x. 157/1998 Xx., zákona x. 167/1998 Sb., xxxxxx x. 159/1999 Xx., xxxxxx č. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx. x xxxxxx x. 27/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:

X xxxxxxx x. 2 XXXXXX ŽIVNOSTI xx xx xxxxxxx 214: "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxx xxxx:

"Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx x. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx službách x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx službách).".

XXXX SEDMNÁCTÁ

§59

§59 (část xxxxxxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 41/2009 Sb.

XXXX XXXXXXXX

§60

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxxxxx 2000.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

§10

(1) Práva a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx ke dni xxxxxx jeho účinnosti x Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx dopravy x xxxxx x x Xxxxx pro xxxxxxx osobních xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x čemž uvedené xxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterými xxxx xxxxx xxxxx vymezí xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkem Xxxxx xxxxxxxxx, se kterým xxx příslušný xxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx na Xxxxxxxxxxxx informatiky.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 517/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nejdéle xxxx xx 3 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx považují xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 286/2004 Sb., xxxxxx se xxxxxxx poštovní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx požadavky xxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx), a xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx mezinárodním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xx do xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx, nejdéle xxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx o xxxxxxxxxx službách xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx č. 286/2004 Sb.

3. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kvalitativních xxxxxxxxx Xxxxxx, nejdéle xxxx xx 3 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxx §33 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxxxxx základní xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx třetí vyhlášky č. 286/2004 Sb.

4. Až xx xxxxxxxxxx Úřadu xxxxx §33 odst. 5 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx učiněná xxxxx §34 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

5. Poštovní xxxxxxx x xxxxxxxx poštovní xxxxxxx udělené xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxx x platnosti.

6. Xxxxxxx řízení x xxxxxxx souhlasu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx.

7. Ostatní xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxx xxxxxx xxxxx ukončena, xxxxxxx Xxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 95/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2005

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poštovní služby xxxxx xxxxxx č. 29/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx konce 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx nabyl xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxxxx x. 29/2000 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zaniká xxxx, xxx osoba, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, doručila Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxxxx x. 29/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx uplynutím xxxxx xxxxx věty xxxxx; xxxx oznámení nepodléhá xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2017 Xxxxx xxxxx, x. x., případně xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poskytovat x zajišťovat základní xxxxxx xxxxx §3 xxxxxx x. 29/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x souladu x poštovní licencí xxxxx xxxx 3.

3. Xxxx xxxxx poštovní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 2 do 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Účastníkem xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx 2. Xxxx x xxxx xxxxxxxx licenci stanoví xxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxx §3 xxxxxx x. 29/2000 Sb., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být případně xxxxxxx xxxxx §23 xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2016.

4. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx než poskytování xxxxxxxxxx služeb stanoví xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx poštovní licence, xxxxxx xx xx Xxxxx xxxxx, x. x., xxxxxxxxx její xxxxxx xxxxxxxx.

5. Provozovatel xx povinen xxxxx xx souladu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx x. 29/2000 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 60 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx oddělenou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §32b xxxxxx č. 29/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxx xxx 1. xxxxxxxx 2013.

7. Xxxxxxx xxxxxxxx licence xx xxxxxxx vést xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §33a xxxxxx x. 29/2000 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx 1. xxxxxxxx 2013.

8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xx rozhodnutími xxxxxxxx Xxxxxx podle §33 xxxx. 5 zákona x. 29/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx, než xxxxxxx xxxxxx xxxxxx oddělené xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx 7.

9. Úřad xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxx 2013 xxxxx §34b odst. 4 zákona x. 29/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, a xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §34c xxxx. 7 x 8 xxxxxx x. 29/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx:

x) xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 30. xxxxxx 2013 na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §32a zákona x. 29/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx 8,

x) xxx xxx 1. xxxxxxxx 2013 do 31. xxxxxxxx 2013 xx xxxxxxx informací xxxxx bodů 6 x 7.

10. Cenová xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x Ministerstvem xxxxxxx xxxxx zákona x. 29/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

11. Xxxxxx zahájená a xxxxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx správní xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 221/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx požádáno xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 29/2000 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §34c xxxx. 3 xx 13 zákona x. 29/2000 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx o stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxx na celkových xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxx poštovních služeb xxxxx plátců x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx plátce xx xxxx pro xxxxxxxxxxx základních xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §34c xxxx. 7 a 8 xxxxxx č. 29/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2016, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxx x těchto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx určené xx kompenzaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 2013 x 2014 xxxxxxxxx na xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxx §34c xxxx. 3 xxxxxx x. 29/2000 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx 1. ledna 2016, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "Xxxx") xx 15 dnů ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zátěž xxxxxxxxxx xxxxx §34c xxxx. 2 zákona x. 29/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2016, za xxxxxxxxx období roků 2013 a 2014, xxxxxx stát x xxxxxxx xxxx 800 000 000 Kč xx xxx xxxx, x to ve xxxx 500 000 000 Xx x xxxx 2019 a 300 000 000 Xx x roce 2020, prostřednictvím Xxxxx, xxxx k 1. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx do 90 xxx xxx dne xxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytnutí xxxx xx 90 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, který x těchto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx věty první, xxxxx převyšují za xxxxxxxxx období xxxx 2013 a 2014 xxxxxx 800 000 000 Kč, xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxx §34c odst. 2 xxxxxx č. 29/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2016, xx xxxxxxxxx období xxxx 2013 x 2014 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx čisté xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx nespravedlivou finanční xxxxx, x v xxxxx xxxxxxxxx čisté xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx finanční zátěž, xxxxxxxx účinků.

4. Xxxxxxxxxx §34e xxxxxx č. 29/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx předběžných xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx roce platnosti xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se postupuje xxxxx §34c xxxx. 2 zákona č. 29/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxxx, x jejichž xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx podle §34d odst. 2 xxxxxx č. 29/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 202/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.8.2019

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 29/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2000.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

517/2002 Xx., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2003

225/2003 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 151/2000 Xx., x telekomunikacích x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx službách a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 517/2002 Xx.

x účinností xxx dne, kdy xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX k XX (1.5.2004)

501/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

95/2005 Xx., kterým xx mění zákon x. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2005

141/2005 Sb., xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx x. 29/2000 Xx. publikované v xxxxxx x. 51/2005

413/2005 Xx., o změně xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x ochraně utajovaných xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

444/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákoníku xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

110/2007 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů

s xxxxxxxxx od 1.6.2007

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2011

285/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2009

153/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

329/2011 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

89/2012 Xx., občanský xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2014

221/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 29/2000 Xx., x poštovních xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

212/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 29/2000 Xx., x poštovních xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2013

258/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 127/2005 Xx., o elektronických xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 29/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 4.12.2014

319/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 77/1997 Xx., x xxxxxxx podniku, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2016

378/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2016

250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich a xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

202/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx službách x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx službách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 319/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 29/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x poštovních xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 77/1997 Xx., x státním xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 30.8.2019

164/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x poštovních xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 15.4.2020

374/2021 Xx.,&xxxx; xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 127/2005 Xx., x elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x účinností xx 1.1.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 97/67/ES xx xxx 15. prosince 1997 x společných xxxxxxxxxx xxx xxxxxx vnitřního xxxx poštovních xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2002/39/ES xx dne 10. xxxxxx 2002, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 97/67/ES s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx poštovních služeb Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěži.
Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2008/6/ES xx xxx 20. xxxxx 2008, xxxxxx se xxxx směrnice 97/67/XX x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
*) Zákon č. 246/1992 Sb., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
2) Xxxxxxxxx §8687a xxxxxx x. 141/1961 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x cenách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3x) Například §86 xx 87a xxxxxx č. 141/1961 Xx., o trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 152/1995 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx. x xxxxxx č. 265/2001 Xx., §7 xx 12 xxxxxx č. 154/1994 Xx., o Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 290/2005 Xx., §812 xxxxxx č. 289/2005 Xx., x Vojenském xxxxxxxxxxxxx, xxxxx č. 13/1993 Sb., Xxxxx zákon, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 246/1992 Sb., na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxxxxxx čl. 27 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx x. 157/1964 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x diplomatických xxxxxxx.
5) Xxxxxxxxx xxxxx č. 148/1998 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností x o změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 164/1999 Sb.
6) Čl. 13 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.
7) Xxxxxxxxx xxxxx č. 169/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, §48 a 50 xxxxxx č. 13/1993 Xx., xxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 113/1997 Xx., §86 xx 87a xxxxxxxxx xxxx, §168 xxxxxx č. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §33 xx 37 zákona x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §6 xx 12 xxxxxx x. 154/1994 Sb., x Bezpečnostní informační xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 160/1995 Xx., §11 xx 16 zákona x. 67/1992 Xx., x Xxxxxxxxx obranném xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §34 xxxx. 12 xxxxxx č. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Například xxxxx č. 18/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 83/1998 Xx.
9) §107 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 13/1993 Sb.
9x) Například §7 xx 12 xxxxxx x. 154/1994 Xx., §11 xx 16 zákona č. 67/1992 Sb., xx xxxxx zákona x. 153/1994 Sb. a xxxxxx x. 88/1995 Xx.
10) Zákon č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxxxxxx xxxxx č. 252/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 135/1997 Xx.
12) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx úmluvy a xxxxxx Xxxxxxxxxxx protokolu, Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxxx zásilek a xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxxx balíků x xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxx x jeho Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
13) Ústavní xxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
14) Zákon č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
14x) Zákon č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14x) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14c) Zákon č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) Zákon č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (správní xxx).
16) Zákon č. 222/1946 Sb., x poště (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 86/1950 Xx. a xxxxxx č. 88/1950 Xx.
Xxxxxx xxxxxxxx č. 240/1949 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx č. 78/1989 Sb., x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxx x. 59/1991 Sb.
17) Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Zákon č. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Xxxxx č. 182/2006 Sb., o xxxxxx x způsobech jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §27 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Zákon č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx a rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §158 xxxxxx x. 326/1999 Xx., o pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 424/2010 Sb. x zákona x. 427/2010 Xx.
25) §107 xxxx. 8 zákona x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

26) Xxxxx č. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (kontrolní xxx).

26) §20f písm. x) xxxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

27) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/644 xx xxx 18. xxxxx 2018 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx balíků.

28) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/1263 xx xxx 20. xxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx balíků xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/644.