Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.11.2004.


Nález ÚS ze dne 20.10.2004 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 405/2003 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 19/91 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci
568/2004 Sb.
Odůvodnění I. II. III.
568
XXXXX
Xxxxxxxxx soudu
Jménem Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx 20. října 2004 x xxxxx xx xxxxxxx XXXx. Xxxxxxxxx Xxxxx, XXXx. Xxxxxxxxx Duchoň, XXXx. Xxxxx Xüxxxxx, JUDr. Xxxxx Xxxxäxxxx, XXXx. Xxxxx Xxxx, XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, JUDr. Xxxx Mucha, JUDr. Xxx Xxxxx, JUDr. Xxxx Xxxxxxx, XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxx, XXXx. Xxxxxxxx Výborný, JUDr. Xxxxxx Xxxxxxxxx a XXXx. Xxxxxxxx Židlická x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxx vyhlášky Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx č. 405/2003 Xx., xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx č. 19/1991 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
xxxxx:
X. Xxxxx xx zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 405/2003 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx vyhláška č. 19/1991 Sb., x pracovním xxxxxxxxx a hmotném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dlouhodobě nezpůsobilých x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx.
XX. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx svazu xxxxxxxxxx hornictví, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx
X.
Xxxxxxx, xxxxx byl Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx 19.12.2003 xx xxxxxxx 40 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx x. 405/2003 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx č. 19/1991 Sb., x pracovním xxxxxxxxx x hmotném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx §1 xxxx. 1 napadené xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x. 19/1991 Xx., kterou xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx XXXX xx xxxxxxx zmocnění obsažených x §148a x §275 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zákona x. 74/1994 Sb., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxxxx xxxxx x. 65/1965 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx.
Xxxxx xx. X xxxx 95 xxxxxx x. 74/1994 Xx. se x xxxxxxxx práce xxxxxx §148a a xxxxx xx. X xxxx 146 xx xxxxxxx znění §275 xxxx. 1 tak, xx zmocnění k xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx. Zákonodárce tak xxx xxxxx navrhovatelů xxxxxx, že xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx dodržován x úmyslem xxxxxxxxxxx xx x do xxxxxxxx xxxxxx vztahy, xxxxx xxxx pracovněprávního xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx podzákonné xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x derogačních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx, xx xx x xxxxxx xxxxxxx tam xxxxxxxx ztotožňuje x xxxxxxxx xx x xxxxxx xx věcně xxxxxxxxxx. Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, což xxxxxxxx například rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 12.8.1998 sp. xx. 21 Xxx 1798/98.
Xxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí přesto xxxxx navrhovatelů xxxxx xxxxxxxxx vyhlášku xxxxx §9 x §24 xxxxxx č. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxxxx zákon"), xxxx xx byl x jejímu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Ani xxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx považovat xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "Ústava") x čl. 79 xxxx. 3 stanoví, xx ministerstva x xxxx xxxxxxx úřady x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mohou xx xxxxxxx x v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Součástí xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx žádný xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ani §9 xxx §14 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádný zákon, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxxx, xxx' by xx jednalo x xxxxxxxx obsahující xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx věcné xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx ministra xx v xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx zmocnění xxxxx xxxxxx jinak xxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx, xxx Ústavní soud xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx usnesením xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 23.3.2004 xxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ústavního xxxxx. Xxxxxxxx projednávání xxxxxx xxxxxxx xxx 16.6.2004, xxx prezident xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx v řízení x podle §69 xxxx. 1 zákona x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále jen "zákon o Ústavním soudu") xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "XXXX") xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx 26.7.2004 shrnulo xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx XXXX se xxxxxxx především x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 4 Ústavy a čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx (xxxx xxx "Listina"). Xxxxxxx xxxxxxx, xx každý xxxx xxxxx, co xxxx xxxxxxx zakázáno, x xxxxx xxxxx xxx nucen xxxxx, xx zákon xxxxxxxx. Xxxxx čl. 11 xxxx. 4 Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo nucené xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx čl. 79 xxxx. 3 Xxxxxx xxx stanoví, xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx, jsou-li k xxxx zákonem xxxxxxxx.
XXXX x tomto směru xxxxxx odkázalo xx xxxxx Ústavního soudu xx. xx. Xx. XX 45/2000 [Xxxxxx xxxxxx x usnesení Xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "Sbírka xxxxxxxxxx"), xxxxxx 21, nález x. 30; xxxxxxxx xxx č. 96/2001 Sb.], xxxxx xxxxx ústavní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx oprávněným xxxxxxxxx, xxxxxx zasahovat do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxx stanovit xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx) a xxxx x xxx plynout xxxxxx xxxx zákonodárce x úpravě xxx xxxxxxx standard (musí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx sféru xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx).
Xxxxxxxx č. 19/1991 Sb. xxxxxx před přijetím Xxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx nevyhovovala, xxxxx xxxxxxxx mimo rámec x xxxx zákonné xxxxxx zaměstnavatelům v xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nároky xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx další povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 19/1991 Sb. xxx xxxx x xxxxxxx s xxxx uvedenými xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vlastnického xxxxx, x xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu xxxxxxxx, xxx úprava, xxxxx x ohledem xx xxxxx xxxxxxxx x závažnost xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx upravena xxxxx xxxxxxx, byla xxxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxx předpisu, který xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (uvedená xxxxxxxx nahradila x xxxxxxxxx od 1.2.1991 xxxxxxxx obdobnou xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva práce x xxxxxxxxxx xxxx x. 102/1987 Xx., x pracovním xxxxxxxxx x hmotném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nezpůsobilých x xxxxxxxxx xxxxx).
XXXX xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx blíže xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx prostředků odstupné xx xxxx 1 xx 14násobku průměrného xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx existence vyhlášky §60a zákoníku práce xxx, xx zaměstnanci xxxxxx odstupné xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výdělku.
V xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 19/1991 Sb. a x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx §60a odst. 2 xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kolektivních xxxxx, xxxxx upravují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovního xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k dosavadní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx prostředků xxxxxx xxxxxxxxx xx výši xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo rozvázáním xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx výdělkem xxxxxxxxxxx xx xxxxx pracovišti. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vymezeny zákonem č. 1/1992 Sb., x xxxx , xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Pokud jde x meze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, zmocňuje §8 xxxx. 3 xxxxxx x. 1/1992 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vládu xxxxxxxx nařízením, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx. Zákon č. 1/1992 Sb. xxx xxxx xxxxx však neumožňuje xxxxxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx) i v xxxxxx případech, zejména x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx §7 xxxxxxxx č. 19/1991 Xx.
Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 19/1991 Sb. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx práci po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxx xxxx podle MPSV xxxxxxxxxxx, xx zrušená xxxxxxxx č. 19/1991 Sb. x xxxxxxxxx případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a že xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx v účinnosti x xx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění, xxxxx podle čl. 2 xxxx. 4 Xxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx vyhlášky.
Vyhláška č. 19/1991 Sb. xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31.5.1994 x §148a x §275 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx Xxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 74/1994 Xx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx již xxxxxxxx xxxxxxx zásadu, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx činit, xx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx ukládat xxxxxxxxxxxxxxx x hornictví xxxx uvedené povinnosti. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx č. 19/1991 Sb. souběžně xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx rozporu x čl. 2 odst. 4 Xxxxxx, čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxxx x čl. 79 odst. 3 Xxxxxx, a xx xxxxxx z xxxxxx obavy x xxxxxxxxxxxx přijetí takového xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx č. 19/1991 Sb. xxxxx teprve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 405/2003 Xx.
XXXX připravilo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu s xx. 10 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx "xx-xx x xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jeho část, x jehož xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, navrhne xx xx xxxxxxxxxxx ustanoveních xxxxxx zákona xxxxxxx x tohoto právního xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx tohoto postupu xx x xxxxxxx xxxx prováděcí xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx se takto: xx-xx vydaným xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.". Xxxxxxxx x. 405/2003 Xx. xx xxxxx xxxxxxxx xx §9 x §24 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxx x dřívější rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx vyhlášky č. 19/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle MPSV, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx. xx xxxx vydána xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x že xx nutné podle xx xxxxxxxxxx do xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxx nebylo Xxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx na xxxxxxxx fungování xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 19/1991 Sb. xxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx §69 odst. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ochránci xxxx s xxx, xxx v zákonné xxxxx sdělil, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ze xxx 13.7.2004 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx ze xxx 2.9.2004 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx plénem Xxxxxxxxx soudu.
Při ústním xxxxxxx xxxxxxx dne 20.10.2004 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsaženou v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx MPSV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx XXXX xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx důvody xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx důvody xxxxxxxxxxxxx, xxxxx XXXX rozvedlo xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx návrhu, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx vstoupila do Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mělo XXXX x xxxxxxxxx, xx setrvávání xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx konkurenceschopnost xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x evropských xxxxxxxxxx.
XX.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx oprávněným xxxxxxxxx x xxxxxxx s §64 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx (x xxxxx případě xxxxxxxx 40 xxxxxxxx, xxxx x příloze x xxxxxx absentuje xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXXx. Xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx (§66 xxxxxx o Ústavním xxxxx x xxxxxxxxx).
Xxxxxxx soud xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx jako xxxxxxxx účastník xxx xx xxxxxx přibrán Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, geologie x xxxxxxxxx průmyslu. Xxxxx §28 xxxx. 1 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx navrhovatel a xx, o xxxxx xx zákon x Xxxxxxxx soudu xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx podle §28 xxxx. 2 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx, xxxx xxxxx x Xxxxxxxx soudu takové xxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zákonů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) xx účastníkem řízení xxx, kdo napadený xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx jiných xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x tomto xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyjádří.
Xxxxx o Ústavním xxxxx xx xxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx účastníků řízení xxxxxxxx xx zásadě xxxxxxxx, tj., příslušné xxxxxxxx získávají xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx nemohl xx xxxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxxx svaz - xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx. Xxxxxxxx procesnímu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podstata xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx organizace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx oborech hospodářství xxxx v moderním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které ne xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx parlamentní xxxxxxxxxx. Xx druhou xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx subjektů, které xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx do xxxxxx míry xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx především xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx), a xxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (tj. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx okruhu xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§64 xxxxxx x Xxxxxxxx soudu). Rozšiřování xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx. - xx xxxx x xxxxxxx právě xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx státní xxx x politický xxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx odlišné xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx neokorporativismus - k vymezení xxxxx viz např. Xxxxxxxx, K.: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx staatliche Xxxxxxxxxx. Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Verlag 1989 - nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx - viz k xxxx např. Xxxxxxxx, X.: Xxxxxxxxxxx Democracy. Xxxxx Xxxxxxxx, No. 2/1969, xxx. 207 - 225, x xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx Říchová, B. - Xxxx, X.(xxx.): Xxxxxxxxx světových politologů. Xxxxx, VŠE 1995, xxx. 9 - 32).
Skutečnost, že xxxxxxxx organizace xx xxxxxxxx svaz xxxx x xxx xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, eventuálně xxxxxxx xxxx, xxx je Xxxxxxx soud v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx: X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxx xxxx považoval za xxxxxxxxxx, xxxxx - xxx xxxx patrno xxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx otázka sociálních x xxxxxxxxxxxxx práv xxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zrušené xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozsahu pravomocí x xxxxxxxxxx x xxxxxx vztahu xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x odvozenou xxxxxxxxxxxx.
X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vedlejšího účastníka xxxxxx.
XXX.
X.
Xxxxx §68 odst. 2 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x řízení o xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx, zda xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxx byl vydán x mezích Ústavou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx předepsaným způsobem.
Navrhovatelé xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 405/2003 Xx., xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 1.12.2003 xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx č. 19/1991 Sb. Xxxxxxxx č. 19/1991 Sb. xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §148a a §275 xxxx. 1 xxxx. x) zákoníku xxxxx, xx znění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 74/1994 Xx., xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxx případě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jímž došlo xxxxxx xx zrušení xxxxxxxx č. 19/1991 Sb., splývá x xxxxxxxxxx toho, xxx XXXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx. xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx napadenou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx situace, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx zákonodárcem xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx nastolili xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zrušit předchozí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, kdy xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx původní xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxx, byt' xx se xxxxxxx x vyhlášku obsahující xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na základě xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx předkládají Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx konformní xxxxx xxxxxx, xxx zákonodárce xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zruší xxx. Xxxx postup, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx MPSV, je xxxxx navrhovatelů x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky.
B.
Státní xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx založena xx určitém xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx (čl. 2 xxxx. 1 Xxxxxx). Vzájemné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx konstruovány xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx systém xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx způsobů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, způsobů xxxxxx kreování, xxxxxxx x xxxxxx pravomocí x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx státní orgány xxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxx x obsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxx systémem xxxxxxxx a vyvažování, xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dělby xxxx.
Xxxxxx x klíčových xxxxxxx, v xxxxx xx princip xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx moc xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx odvozených, sekundárních xxxxxxxx xxxxxxxx, je-li x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx výslovně xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx výkonné xxxxx x obsahové xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx čl. 79 xxxx. 3 Ústavy mohou xxxxxxxxxxxx, xxxx správní xxxxx a xxxxxx xxxxxx samosprávy vydávat xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx x tomu zákonem xxxxxxxx.
Xxxxx Ústavního xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xx xxxxx chápat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx (xx. xx formě xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), zatímco xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx věcným vymezením xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx výkonu xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx čl. 79 xxxx. 3 Xxxxxx, a xx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx územní xxxxxxxxxx, vydávat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx právě xxx čl. 79 odst. 3 Xxxxxx. Jedná xx x xxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx exekutivy x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx pravomoci xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxx (k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx). Xxxxxx slovy, xxxxxxxx exekutivy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx založena xxxxx x Xxxxxx, nikoliv x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx zmocnění, které xxxxxxxx požadavkům xxxxxxxx x čl. 79 xxxx. 3 Xxxxxx, je xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx do xxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxxxx).
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx je xxxxxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxxx otázku xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx čl. 79 xxxx. 3 Xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k odvozené xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx ve vztahu x xxxx zákonodárné, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx toto xxxxxxxxxx vnímat xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx protiústavními zásahy xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Dovedeno xx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx pravomoc exekutivy xxxx konstituována xxxxxx xxxxxxx, xxxx by x přímé dispozici xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx pravomoci xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xx xx takovou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx Ústava xxxxx xxxxxxx xxxxxxx exekutivu xxxxxxx x konkrétním xxxxxxx x její xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxx věcného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx) xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx x v xxxxxx xxxxxx, který xxx k vytvoření xxxxxxxxxx právní xxxxx xxxxxxx.
X xxxxx směru xxx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxx již xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xx. xx. Pl. XX 5/01, Sbírka xxxxxxxxxx, xxxxxx 24, xxxxx x. 149; xxxxxxxx xxx č. 410/2001 Sb., xx.) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podléhá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx zasahovat xx xxxx xxxxxxxxxxx zákonu, xxxx xxx xxxxxx xxxx zákonodárce k xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx nařízení).
Je xxxx xxxxx xxxxx, xx tyto požadavky x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xx jedné xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx rovněž určují xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx něhož - pokud jej xx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx moc vytvoří - xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx exekutivu xx xxxxxx x moci xxxxxxxxxxx (je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx - lidu - x principu xxxxx xxxx podle čl. 2 xxxx. 1 Ústavy), xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx také xxxxxxx xxxx výkonné xxxx xxxxxxxxxxxxxx zásahy xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxx zákonodárce xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx normotvorbě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx-xx zákonodárce x konkrétním xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dělby xxxx, xxx pak xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx měnil s xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nové xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx normotvorby. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx exekutivě xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx xxxx totiž xxxxxxxx, xx xxxxxx rozhraničení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxx xxx x minulosti judikoval, xx "Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xx jen moc xxxxxxxxxxxx, a jakoukoli xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxx postrádá. Jediná xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stíhat xxx členy x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x možnosti xxxxxx vyšetřovací xxxxxx xxx vyšetřování xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx interpelovat vládu x xxxx členy. Xxxxx tedy Xxxxxxxxxx xxxxxxxx jakkoli do xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx zasahovat, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx apod." (xxxx. xx. zn. Xx. XX 1/2000, Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 18, nález x. 51; xxxxxxxx xxx č. 107/2000 Sb.).
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xx, že xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvy a xxxxxx správními xxxxx xxxxx čl. 79 odst. 3 Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxx" (§1 xxxx. 2 xxxxxx x. 309/1999 Sb., x Xxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx), je x xxxxxxxx rozsahu x obsahu normotvorných xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
X.
Xxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx" prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx zákoně xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derogace zákona xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx (srov. Xxxxx, X. - Xxxxxxx, X. - Xxx, X.: Ústavní xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx 1990, xxx. 184). Jiný xxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zrušit nebo xxxxxx x xxxxxxx, xxx xx dostane xx xxxxxxx x xxxx vydaným předpisem xxxxx xxxxxx xxxx (xxx Xxxxxxxx, X.: Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx. Praha 1994, xxx. 33). A xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx síly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy, xx. xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxx, X.: Xxxxxxx právo Xxxxx xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx základy XX. XX - Xxxxxxx, Xxxx 1999, xxx. 254.). Na xxxxx straně xxxxx x teorii názor, xxxxx něhož xxxxxxx xxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx tohoto xxxxxxxx (Xxxxxxxx, X.: Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. MU Xxxx 1998, xxx. 83).
Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx soudů xxxxxx na tuto xxxxxx zcela xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ústavní soud x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx judikoval, xx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx zmocnění, xxxx-xx tak x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx napadená xxxxxxxx xxxxxxx platnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řádu ..." (xx. xx. Xx. XX 3/2000, Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 18, xxxxx x. 93; xxxxxxxx xxx č. 231/2000 Sb. xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 130/2001 Xx.).
X xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx citovaný xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx toliko x xxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx, tedy xxx proto, že xxxxxxx zákonné zmocnění xxxx xxxxxxxxxx x "xxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxx. Základním materiálním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx zcela xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vůle xxxxxxxxxxx. Xxx právní xxxxxx xxxxxxxx předpisu xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zmíněný materiální xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx XXX sp. xx. 5 A 75/2002).
X xxxxx kontextu xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx také xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xxx, že "xxxxx-xx xxxxxxxxx předpis xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx platí. Xxxxxxx xx xxxxxxx zákona xxxxxx zmocnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx." (xxx Xxxxxxx, P.: K xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx právo x. 3/96, str. 140).
X.
Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx otázku xxxxxxxxx MPSV k xxxxxx napadené xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx xxxxx ústavního xxxxxxxx xxxxx moci. Xxxxxxx xxxxx princip je x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x primárním xx srovnání se xxxxxxxxxx x hierarchií xxxxxxxx řádu, xxxxx xx odvozená xx xxxxxxxxx x funkcí xxxxxxxxxxxx mocí x xxxxxxxx orgánů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x od xxxxxxxxx, xxxxx jsou jednotlivé xxxx Ústavou xxxxxx. Xxxxxxxxxx právního xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ústavních xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx legitimity xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, princip xxxxx xxxx aj.
Zrušení xxxxxxxxxxx zmocňovacích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §148a x §275 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx práce xxxxxx xx xxxxxxxx automatickou xxxxxxxx xxxxxxxx č. 19/1991 Sb., xxxxx xxx i xx 31.5.1994 xxxxxx xxxxxxx platnou, z xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx řádu. Xx xxxx xxxxxxxxxx, xx tehdejší vůle xxxxxxxxxxx vyjadřovala xxxxx, xxx xxxxxxx úpravy xxxxxxxx xx vyhlášce xxx napříště integrován xx xxxxx xxxxxx (xxxx. důvodovou zprávu x xxxxxx zákona x. 74/1994 Xx., xxxx x. 548/93). Xxxxxx slovy, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx je x xxxxx xxxxxxx xxxxx vyložit x x vůle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx příslušná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právní úprava xxxx formálněprávně xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx příslušné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx totiž xxxx xxxxxxx o tom, xx xxxxxx derogace xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx formální derogaci xxxxxxxxxxx právních předpisů, xx však xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx zkoumat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx existence x xxxxxxxx (účinnosti) takového xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx - xxxxx nebude xxxxxxxxxxxxxx zrušen xxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxx - xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx zde xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx působení xxxxxxxx xxxxxxxx, tedy xxxxxxxxx xxxxxxx zmocnění.
Jen xx okraj x xxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxxxx, xx pokud xx pak x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx příslušný xxxxxx předpis aplikovat, xxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx materiálních předpokladů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx. jeho xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx odepřít aplikaci (čl. 95 odst. 1 Xxxxxx).
Xxxxxxxx č. 19/1991 Sb. xxxxx xxxx xx do xxxxxxxxxx xxxxxxx provedeného xxxxxxxxx x. 405/2003 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, ovšem xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x absenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx zákonný xxxxxx xxx.) nebyl předpisem xxxxxxx x aplikovatelným, xx. takovým, xxxxx xx xxx způsobilý xxxxxxxxx x realitě xxxxxx účinky.
Pokud jde x otázku xxxxxxxxx XXXX x jejímu xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx zejména x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Ze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že XXXX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx obsažená ve xxxxxxx vyhlášce (§9 xxxxxxxxxxxxx zákona), pravomocí xx xxxxxxx původní xxxxxxxx č. 19/1991 Sb. xxxxxxxxxxx, xxxx xx x xxxxxxxx xxxx bylo xxxxx výslovného xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zmocňovacím xxxxxxxxxxx obsaženým v xxxxxxxx xxxxx, xxx xx domnívali xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx samotným čl. 79 xxxx. 3 Xxxxxx, xx xxxxxx xx odráží xxxxxxx xxxxxxx dělby xxxx. Xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx změně - xxxxx tato xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsažený x čl. 79 xxxx. 3 Ústavy - x x xxxx xxxxxxx. Xxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx akt - xx. akt xxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxx zákonné, kompetenční xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx, xxx uvedeno xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x obsahu takového xxxx. Xx skutečnosti xxxxxxxxxxx nemůže vydat xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu, xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zákonodárce, xxxxx xxxxxx na xxxxxxx čl. 79 odst. 3 Xxxxxx xxx xxx xxxxxxx obsahu, xxxxx xx mohl xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X naopak xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, kdyby xxxxxxxxxx xxxxxx úpravu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisu xxxxx xxxxx zákonodárce.
V projednávaném xxxxxxx je tento xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, že samotný xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obsažených x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx obsažená xx xxxxxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx podzákonného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zákona x. 74/1994 Xx.), xxxx xxx MPSV implicitní xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxx.
Xxxxx xxxxx akceptovat xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx původní vyhlášku xxxxxx, xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx exekutivu xxxxxxx. Xxxxxx je xxxx xxxxx xxxxx xx xxx, xx xxxxx by zákonodárce xxxx xxxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxx xxxxxx úpravu xxxxxxxxx xx vyhlášce č. 19/1991 Sb. xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx jednání poukázali xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, pak Xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx otázka nabytých xxxx x předmětným xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
X ohledem na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx dospěl x závěru, že xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx návrh xxxxx §70 odst. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu:
JUDr. Xxxxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 568/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 26.11.2004.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.