Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022.


Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)
18/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A JINÉ ZPŮSOBILOSTI

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět a účel zákona §1

Základní zásady uznávání odborné kvalifikace §2

Vymezení pojmů §3

Stupně dokladů o dosažené kvalifikaci §4 §5

HLAVA II - POSTUP UZNÁVACÍHO ORGÁNU PŘI UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE

Díl 1 - Obecná ustanovení k uznávání odborné kvalifikace §6

Uznávání odborné praxe §7

Uznávání odborného výcviku §7a

Díl 2 - Obecný systém uznávání odborné kvalifikace

Uznávání odborné kvalifikace na základě dokladu o dosažené kvalifikaci §8 §9

Kompenzační opatření §10

Volba uchazeče mezi adaptačním obdobím a rozdílovou zkouškou §11

Adaptační období a rozdílová zkouška §12 §13 §14 §15 §16

Díl 3 - Zvláštní způsoby uznávání odborné kvalifikace

Uznávání odborné kvalifikace na základě jiných dokladů o dosažené kvalifikaci než dokladů uvedených v §4 §17

Uznávání odborné kvalifikace pro výkon regulované činnosti v odvětvích uvedených v příslušné příloze směrnice Evropské unie o uznávání odborných kvalifikací §18

Uznávání na základě společného rámce odborné přípravy §19

Uznávání na základě společné závěrečné zkoušky z odborné přípravy §19a

HLAVA III - UZNÁVÁNÍ JINÉ ZPŮSOBILOSTI §20 §21

HLAVA IV - ŘÍZENÍ O UZNÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE

Žádost §22 §23

Rozhodnutí §24

Evropský profesní průkaz §24a

Žádost o evropský profesní průkaz a vytvoření souboru systému IMI §24b

Evropský profesní průkaz pro dočasný nebo příležitostný výkon regulované činnosti vydaný v České republice jako domovském státě §24c

Evropský profesní průkaz pro dočasný nebo příležitostný výkon regulované činnosti v České republice jako hostitelském státě §24d

Žádost o evropský profesní průkaz pro usazení nebo dočasný a příležitostný výkon předmětné činnosti s vlivem na život, zdraví nebo bezpečnost osoby přijatá v České republice jako domovském státě §24e

Evropský profesní průkaz pro usazení nebo dočasný a příležitostný výkon předmětné činnosti s vlivem na život, zdraví nebo bezpečnost osob vydaný v České republice jako hostitelském státě §24f

Zpracování a přístup k údajům týkajícím se evropského profesního průkazu §24g

Částečný přístup §24h

Uznávávání odborné kvalifikace ve společném řízení a v řízení o předběžné otázce §25

HLAVA V - PRÁVNÍ ÚČINKY UZNÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE §26

Používání profesních označení §27

HLAVA VI - VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY V OBLASTI UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE

Ministerstvo §28 §28a

Uznávací orgán §29

Osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti §29a

HLAVA VII - ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCE S ORGÁNY ČLENSKÝCH STÁTŮ §30

Výstražný mechanismus §30a

Orgány příslušné pro provádění administrativní spolupráce §31

Požadování informací §32

Poskytování informací §33

Vzájemné poskytování informací §34

Ochrana informací a osobních údajů §35 §36

HLAVA VIII - DOČASNÝ NEBO PŘÍLEŽITOSTNÝ VÝKON REGULOVANÉ ČINNOSTI NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V RÁMCI SVOBODY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Oznámení §36a

Ověření odborné kvalifikace §36b

HLAVA IX - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Posouzení odborné kvalifikace veřejnoprávním zaměstnavatelem §37

Zmocnění §38

HLAVA X - PŘESTUPKY §38a

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky §39

ČÁST TŘETÍ §40

ČÁST ČTVRTÁ §41

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o státní památkové péči §42

Přechodná ustanovení §43

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o geologických pracích §44

ČÁST SEDMÁ §45

ČÁST OSMÁ - Změna notářského řádu §46

ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST §47

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

č. 189/2008 Sb. - Čl. II

č. 126/2016 Sb. - Čl. II

INFORMACE

18
XXXXX
xx xxx 10. xxxxxxxx 2003
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace)

Parlament xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

UZNÁVÁNÍ XXXXXXX XXXXXXXXXXX A XXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx x xxxx zákona

(1) Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx1) a upravuje xxxxxx správních xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§37 xxxx. 1) xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx činnosti xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx činnost xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx smluvním xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru xxxx Xxxxxxxxx konfederaci xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2. Tento xxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vykonaného x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx smluvním xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx kvalifikace x jiná xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx prostoru xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "členský stát"),

b) xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx republiky,

c) rodinného xxxxxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x)2),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx rezidenta v Xxxxxxxx xxxx2a),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxx xxxxxxxxx státu, xxx-xx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx povolen xxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxx, studia, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v Evropské xxxxxxxxxx službě2b),

f) rodinného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x písmenu x) xxxx e), xxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx2c),

x) xxxxx, xxxxx byl xx xxxxx České republiky xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx rodinného příslušníka, xxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx2d),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxx xxxxxxx pomoc x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx spolupracuje x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného členského xxxxx Evropské xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx účelem2f),

i) xxxxxxxx x xxxxxx modré xxxxx Evropské xxxx20) xxxx držitele xxxx xxxxx, xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx21) xxxx držitele xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx účelem sezónního xxxxxxxxxx22) nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x vydání xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance23) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx karty, xxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx,

(xxxx xxx "xxxxxxx").

(3) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx použijí, xxxxx xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxx neupravují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jinak. Tím xxxx dotčen xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx VIII xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2g).

§2

Základní xxxxxx uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x zaměstnavatelé (§37 xxxx. 1) mohou xxx výkon regulované xxxxxxxx x České xxxxxxxxx vyžadovat od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní předpis xxxxxxxx xx občana Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx kvalifikaci x Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx odborné kvalifikace xx xxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxx zájmem x xxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xx xxxxx xxx porušeny xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx tímto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx závažným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx před xxxxx závažným následkem; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy.

§3

Vymezení xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí

a) odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti,

b) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, osvědčení xxxx xxxx doklad xxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxxxx členského xxxxx xxxx obdobný xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxx institucí xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx stát"), xxxx xxxxxx takových xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "vzdělávání a xxxxxxxx"),

1. který splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxx činí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx státě xxxxxx, xxxx

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odborné oblasti xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx předmětná xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, odborný xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx dohledem xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx"), xxxx praxe xxxxxxx při výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "praxe xxx xxxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx bezúhonnost xxxx xxxxxxxxxx, že vůči xxxxxxxx nebylo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxx němu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uchazečem xxxxxxx xxxxxxxx předchozího xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xx jejíž xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx byl insolvenční xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx2j), xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx delikt nebo xx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx provinění, xxxx xxxxxxxx způsobilost, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx způsobenou xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxx-xx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxxx činnosti,

d) předmětnou xxxxxxxx odborná xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx uchazeč xxxxx vykonávat v Xxxxx republice,

1. xx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx [§3 xxxx. x) xxx 1],

2. xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx státě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx připraven [§3 xxxx. x) xxx 2] x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonával x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx, xxxx

3. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

1. xx-xx xxxx výkon xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu vyhrazen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci,

2. xx-xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §37, je-li xxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě xxx xxxxxxxxx označením, xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyhrazeno xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladu x dosažené kvalifikaci,

4. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx sociálních xxxxxx, xx-xx úplata xxxx xxxxxxx xx tuto xxxxxxx systémem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveného xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

5. vykonávaná xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sdružení xxxxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxx xx Xxxxxxxx ministerstva, jejichž xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x uznávání xxxxxxxxx kvalifikací xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx povolání2k),

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu x x xxxxxxx x xxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci, s xxxxx jsou v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx předmětné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo uznání xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx na to, xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu; xx instituce xxxxxxxxx xxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx i Xxxxxxxx školy2l), xxxxxxxx xx xxxxxxx Úmluvy x statutu Xxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "Xxxxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx státem xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx předmětnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí x xxxxx xxxx, xxxxx xx vyplývá x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx zákona. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jehož xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx členským xxxxxx xxxxxxx stát, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kvalifikaci xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xx kterém uchazeč xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonával. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx státem xxxxxx xxxxxxx stát, v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vykonával xxxx jehož xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx členským státem xxxxxxx xxxx, kde xx uchazeč xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxx hodlá pouze xxxxxxx xxxx příležitostně xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx profesní xxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx předmětné xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx týdenní pracovní xxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vztahu xx xxxxxx pracovní xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx práce xxxx xxxxxx x xxxxxxxx činnosti nebo x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx předmětné xxxxxxxx xxxxxx osobou samostatně xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx doba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx podmínku xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xx možné xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx elektronický xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, že uchazeč xxxxxx všechny xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx příležitostný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx,

x) celoživotním xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x informální xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx profesní xxxxx,

x) xxxxxxxxx systémem xxxxxxx x shromažďování xxxxxxx xxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx XXX xxxxxx xxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxxx trhu xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států x Xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx část regulované xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zejména dokladem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxx předmětné xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx").

§4

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci

(1) Dokladem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě xxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx instituci xxxxxxx xxxxxx, úspěšně xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx distanční xxxxxxx xxxxxxxxxxxx délky xx xxxxxx škole nebo xxxxxxxxx obdobné úrovně x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx studia, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXXX.

(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx čtvrtého xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx původu, xxxxx prokazuje, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx původu xxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx nebo instituci xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň tříleté, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo prezenční xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx studium xxxxxxxxxxxx délky na xxxxxx xxxxx, instituci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x případně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxx vyjádřen odpovídajícím xxxxxx xxxxxxx XXXX.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetího stupně xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx původu, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx držitel úspěšně xxxxxxxxxx

x) po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx přijetí xx xxxxxxx školu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx než xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo distanční xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x případně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx
x) regulované vzdělávání xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx strukturou, x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx než u xxxxxx podle xxxxxxxx 4 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx-xx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x funkcí, xx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx potvrzením xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci vydaný xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx, který xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zkušební xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx doplněk xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxx

x) úspěšně absolvoval xxxxxxx xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxx škole xxxx x xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx doklad xxxxxx příslušným orgánem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx původu, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx vzdělávací xxxx nebo zkoušku xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vzdělávání a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pátého xxxxxx, x členském xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx předmětnou xxxxxxx xx xxxx 3 xxx xx xxxx úvazek nebo xx tomu xxxxxxxxxxxx xxxx na částečný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 10 xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx ukončil xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání.

(6) Xx xxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 5 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx části xxxx xxxxxxx státy, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx potvrzením xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx vykonával xx xxxx nejméně 3 xxx.

(7) Xx xxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pátého xxxxxx se považuje xxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx institucí xxxxxxxxx xxxxx původu xx úspěšném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné právní xxxxxx jako xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx regulované činnosti [§3 odst. 1 xxxx. x) xxx 1], xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx není x členském xxxxx xxxxxx regulovanou xxxxxxxx [§3 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2].

Xxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§5

§5 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

HLAVA XX

XXXXXX UZNÁVACÍHO XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX KVALIFIKACE

Díl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx x uznávání xxxxxxx kvalifikace

§6

(1) Vyžaduje-li xx v Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx činnosti [§3 xxxx. 1 písm. x)] xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §8 xx 15.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx držitelem xxxxxx dokladu o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx uvedeného x §4, avšak xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §4 xxxx. 6, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §17.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sdělením xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx x uznávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3), postupuje xxxxxxxx xxxxx xxxxx §18.

§7

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx uchazeče vyžadovanou xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxx výkon regulované xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x odborné xxxxx xxxxxxxx v členském xxxxx xxxx xx xxxxxx státě x xxxxx a x xxxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Ustanovení xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx praxe, tím xxxxxx xxxxxxx.

§7x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx výcviku

(1) Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx zemi, xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Uznávací xxxxx xxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx předpisem stanovit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odborného xxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxx v zahraničí x bude uznána x Xxxxx republice.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stavovským xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odborných xxxxxxx absolvovaných x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx.

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2016 Xx. s účinností xx 1.5.2016

Xxx 2

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odborné kvalifikace

§8

Uznávání xxxxxxx kvalifikace na xxxxxxx dokladu o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §10, xxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx uchazeč

a) je xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §4, xxxxx jej xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx původu [§3 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1],

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 1 xxxx na xxxx xxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx úvazek xxxxx xxxxxxxxxxx 10 xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činností, x xx xxxxxxxxx xxxxxxx o dosažené xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxx připravují x xxxxx členském státě xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx [§3 xxxx. 1 písm. x) xxx 2], xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxx xx po xxxxxxxx xxxxxxxx regulovaného xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx původu xxx xxxxx předmětné činnosti [§3 xxxx. 1 xxxx. x) bod 2].

(2) Odchylně xx xxxxxxxx 1 a §10 může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x regulovanému povolání x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxx xxxxxx podle §4 xxxx. 5, xxxx xx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx povolání xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stupně xxxxx §4 odst. 1.

§9

§9 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 126/2016 Sb.

§10

Kompenzační xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx může xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 xx 6 xxxx xxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxxxxx orgán xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx splnění pouze xxxxxxx kompenzačního xxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxx, xxxxx získala odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 odst. 5 x xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §4 xxxx. 2, xxxx uznávací xxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx období xxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Po xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stupně xxxxx §4 xxxx. 4 a xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikace xxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxx požadovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx teoretických x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je podstatně xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) uchazeč xxxxx x xxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností, avšak x xxxxxxxx státě xxxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx regulovaných xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx rozdílný xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyžadovaného x Xxxxx republice, pokud xxxxxx využita xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24h.

(5) Pro xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4

x) xx xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vedoucí x vydání xxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x případě xxxxxxxxxxxx činností, xxx xxxxxxx xxxxx příslušná xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x uznávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x přípravu, xx xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx vyžadovaným x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) při xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx x přípravy xxxxxxxxx, xxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx záruky xxxxxxx xxxxx uvedených v §2 xxxx. 2 xxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x obsahu vzdělávání x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx třetí zemi x xxxxx byly xx xxxxxx uznání xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx.

§11

Volba xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obdobím x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx §10, xx s xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2&xxxx;x x §10 xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx adaptačním obdobím x rozdílovou xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx4b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 vyloučena volba xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §10 uloženo; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx5) tím xxxxxx xxxxxxx.

Adaptační období a xxxxxxxxx xxxxxxx

§12

§12 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 189/2008 Sb.

§13

(1) Adaptačním obdobím xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilé xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx vedoucí x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice x jejichž znalost xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx adaptačního období xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx orgán stanoví xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x které xxxxxx xxxxx předloženého xxxxxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx znalosti, xxx x praktické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx orgán xxxxxxx x rozhodnutí xxxxx §24 xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxx xxxxxxx xx uchazeč xxxxxxx si xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 3 xxxx. Xxxxx uchazeč xxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx regulovanou xxxxxxx, xxxxxxxx-xx se xxx xxxx výkon xxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxx stupně, xxxxx xxxxx adaptačního xxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx orgán xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx účel xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) nebo xxxxxx-xx x xx uchazeč xx xxxxxxxx poloviny xxxx doby x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx období xx splněn, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b). X takovém případě xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxx.

§14

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí zkouška odborných xxxxxxxx, dovedností x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx úřadem, xx xxxxxx škole xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "zkušební xxxxxxxx").

(2) Uznávací orgán xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx znalost je xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx činnosti x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxxx jak xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tak x xxxxxxxxx dovednosti xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, x xx

x) oblasti xxxxx odstavce 2, xxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a

b) xxxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky.

(4) Xxxxxxxx xxxxx zajistí, xxx měl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozdílovou xxxxxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx zpravidla xxxxxxxx x xxxxx část. Xxxxxxxxx zkouška se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx kvalifikovanou x výkonu xxxxxxxx x xxxxxxxxx členském xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx rozdílové zkoušky xxxxx uchazeč x xxxxx xxxxxxxxxx výši 6&xxxx;500 Xx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx ve xxxxxxx prospěl, xxxxx xxxxxxx znalost xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. a). V xxxxxxx případě uznávací xxxxx uzná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx adaptačního období x xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxx forem, xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx.

§16

§16 zrušen právním xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx

§17

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx jiných xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx dokladů uvedených x §4

(1) Je-li xxxxxxx držitelem xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §4, xxxxxxx je-li xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx státě x xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 6, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx odbornou xxxxxxxxxxx uchazeče, xxxxxxxxx-xx, xx xxxx xxxxxxxxx x dovednostmi potvrzenými xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §911 x §13 a 14 se xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx obdobně.

§18

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx o uznávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče xxx xxxxx xxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x uznávání odborných xxxxxxxxxxx4a), xxxxx uchazeč xxxxxxxxx předmětnou xxxxxxx x členském státě xxxxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx X xxxxxxx XX směrnice Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. xx xxxx 6 xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osoba xxxx xx vedoucím xxxxxxxxx,

2. xx xxxx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx postavení, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxx xxxx uznaného příslušným xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx nejméně xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jej odborně xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

3. xx xxxx 4 xx xxxx jdoucích xxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného xxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxx institucí členského xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání x přípravu, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x členském xxxxx xxxxxx,

4. xx xxxx 3 xx xxxx xxxxxxxx let xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx osoba, prokáže-li xxxxxxx, xx vykonával xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5 let v xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo obdobném xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxx")6), xxxx

5. xx xxxx 5 xx sobě xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x toho xxxxxxx 3 xxxx x xxxxxxx funkci x odpovědností xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx držitelem xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx členského xxxxx x potvrzujícího xxxxxxx xxxxxxx vzdělávání x přípravu, které xxx odborně xxxxxxxxxx xxx xxxxx předmětné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx původu; xxxxx xxx xx nepoužije, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxx xxxxx regulované činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx oddíl xx 855 xxxxxxxxxxxxx standardu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx),

xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v bodech 1 x 4 xxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx než 10 xxx xxxx podáním xxxxxxx xxxxx §22,

b) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Věstníku xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx XX xxxxxxx XX směrnice Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikací

1. xx xxxx 5 xx xxxx jdoucích xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xx vedoucím postavení,

2. xx dobu 3 xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx držitelem xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx institucí xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon předmětné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

3. po xxxx 4 xx xxxx xxxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx postavení, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxx xxxx uznaného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx členského státu x potvrzujícího xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx státě xxxxxx,

4. po dobu 3 xx xxxx xxxxxxxx let jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, prokáže-li xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. po xxxx 5 po xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx držitelem dokladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uznaného xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxxxxx nejméně xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nebo

6. po xxxx 6 xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xx-xx držitelem xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx členského xxxxx x potvrzujícího nejméně xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 a 4 xxxxx xxx výkon xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxx než 10 xxx před podáním xxxxxxx podle §22,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x seznamu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sdělením xx Xxxxxxxx ministerstva x xxxxxxx xx xxxxxxxx XXX xxxxxxx XX xxxxxxxx Evropské xxxx x uznávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. xx xxxx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx postavení,

2. xx xxxx 2 xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxx xxxx xx vedoucím xxxxxxxxx, je-li držitelem xxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx státě původu,

3. xx xxxx 2 xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná osoba xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nejméně 3 xxxx x pracovněprávním xxxxxx, xxxx

4. xx xxxx 3 po xxxx jdoucích let x pracovněprávním xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu x potvrzujícího vzdělávání x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 x 3 nesmí xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 10 xxx před xxxxxxx xxxxxxx podle §22.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vedoucím xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx rozumí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx odvětví x xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx vedením xxxxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx nejméně xxxxx oddělení xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx uznat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §7 xx 15 xxxxxxx.

§19

Uznávání xx základě xxxxxxxxxx rámce xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx to xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxx Komise, xxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx získanému xxxxxxxxxx xxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stejné xxxxxx jako xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Odstavec 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx

x) x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx vzdělávací zařízení, xxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přípravy,

b) xxxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx mít xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x České republice xxxx xxxxxxxxx rozdíly x při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ohrozit veřejný xxxxxxx, xxxxxxxx bezpečnost, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb nebo xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx pro regulované xxxxxxxx x návaznosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxxxxx xxxxxxx podle věty xxxxx oznámí centrum xxx xxxxxxxx odborných xxxxxxxxxxx spolu x xxxxxxxxxxx Komisi xx 6 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

§19x

Xxxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx to přímo xxxxxxxxxx předpis, nebo xxxxxxxx-xx xxx Komise, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odborné xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx podmínek, které xxxxx xxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxx výkon xxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Odstavec 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závěrečných xxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ohledem xx rizika xxxxxxxx xxxxxx na území Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) použití xxxxxxxxxx závěrečných zkoušek xxxxxxx xxxxxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x návaznosti na xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx Komise xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty první xxxxxx centrum xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikací xxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

§19x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX

§20

(1) Xxxxxxxx-xx se xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx doklad x xxx, že xx xxxxxxx bezúhonný xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx správní delikt xxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx doklad vydaný xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx-xx taková evidence x xxxxxxxx státě xxxxxx vedena, xxxxxx xxxxxxxxxx uchazeče o xxxx bezúhonnosti.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx činnosti x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xx dobu stanovenou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx2j) xxxx uchazeči xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxx nebyl prohlášen xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebyl zamítnut xxx nedostatek xxxxxxx, xxxx že výkonu xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx uchazečem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jakékoli xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx osobě, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx konkurs nebo xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx návrh zamítnut xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx doklad vydaný xxxxxxxxxx orgánem členského xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, nahrazují xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx původu.

(4) Vyžaduje-li xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx činnosti x Xxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx dostačující xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členským státem xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx členský xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost, xxxxxxxx xx za xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice doklad x xxxxxxxx způsobilosti xxx xxxxx regulované xxxxxxxx xxxxxxxx, považuje xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pojišťovnou x členském státě xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem České xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, považuje xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pojišťovnou x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx je x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx rozsah x podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Vyžaduje-li xx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx čestné xxxxxxxxxx x forma xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx státními xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, náboženského vyznání xxxx pro xxxxxx x jejich svědomím, xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 až 6 xxxxx být x xxx zahájení řízení x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx (§22 xxxx. 1) xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

§21

(1) Xxxxxxx českého xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxx nutném k xxxxxx regulované xxxxxxxx.

(2) X držitele evropského xxxxxxxxxx průkazu xxxxx §24f xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx uznávací orgán xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) má xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx bezpečnost x xxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx důvodné pochybnosti x dostatečné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx činnostem, xxxxx xxxxxxx vykonávat.

Uznávací xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx nebo stavovským xxxxxxxxx xxxxxx požadované xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx musí být xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxx vykonávána. Xxxxxxx má právo xxxxx xx 15 xxx námitky xxxxx xxxxxxxx ověření u xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx jazyka osoby xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx doplnění potřebné xxxxxxxx českého xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx zároveň xxxxxxx termín příštího xxxxxxx xxxxxxxx českého xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX O XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

§22

Xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx žádost x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx uznávacímu xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Uchazeč xxxx současně požádat x xxxxxx jiné xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx&xxxx;xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx správním xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx činnost, xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx vykonávat, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx výkonu, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxxxx vztahu).

(3) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx potvrzující právní xxxxxxxxx xxxxxxx v §1 xxxx. 2,

b) xxxxxx o odborné xxxxxxxxxxx,

x) doklad x xxxx xxxxxxxxxxxx podle §20,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx6a).

(4) X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxx zřejmý xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx z xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx prokazuje.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vydaný xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dohledu xxxxxxxxx xxxxxx. Pokud x členském xxxxx xxxxxx není předmětná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dohledu správního xxxxxx x příslušný xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx dokladem x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx předmětné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx, doklad vydaný xxxxxxxxxxxxxxx uchazeče nebo xxxx xxxxxx prokazující, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X případě xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předložení xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxx x xxxxx, obsahu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx originálu xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kopií, xxxxxxxx x dokladů uvedených x xxxxxxxx 3 xxxx. b) a x) předložení v xxxxxxxxx xxxx úředně xxxxxxx kopii, není-li xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Doklady xx xxxxxxxxxxx spolu x xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx, pokud x xxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx uznávací orgán xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nelze-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx spolupráce, xxxx xxxxxxxx orgán xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úředně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxx x xxxxxxxxxx7).

(7) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx za veřejnou xxxxxxx. Xxxxxxx podpisů xxxx xxxxxx razítek xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxx pochybnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3035 x potvrzení xxxx xxxxxxxx; xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxx Evropskou xxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitele dané xxxxx. Má-li uznávací xxxxx pochybnost x xxxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, požádá xxxxxxxxx orgán xxxx xxxx dotčený xxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx České republiky x součinnost.

(8) Byl-li xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx třetího xxxxx, popřípadě nejsou-li x xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxx xxxxxxxx podle §4 xxxx. 6, musí xxx xxxxxxx xxxxxxx x otisků xxxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx x případně xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx, xxxxx doklad xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxxxx třetího xxxxx x xxxxxx doklady x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo příslušným xxxxxxx xxxxxxxx třetího xxxxx x následně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.

§23

§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

§24

Xxxxxxxxxx

(1) Uzná-li uznávací xxxxx odbornou kvalifikaci xxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgán x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) regulovanou xxxxxxx, pro xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x

x) formu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx splnění kompenzačního xxxxxxxx, uvede x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykonání xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §11 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx způsobilým x výkonu regulované xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(3) Uznávací xxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx x uznání odborné xxxxxxxxxxx, nemůže-li xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Je-li součástí xxxxxxx x uznání xxxxxxx kvalifikace xxx xxxxxx x uznání xxxx způsobilosti, uznávací xxxxx současně rozhodne x xxx, zda xxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem xxx xxxxx regulované xxxxxxxx.

(5) Uznávací xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 60 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx všech dokladů xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §22 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xx 15 xxxxxxxxxx xxx ode dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx uchazeč xxxxxxxx doloží xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxxx xxxxx o xxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§24a

Evropský profesní xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx x systému XXX. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx systému IMI x zajišťuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx orgán xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí podle §24,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §36b,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x účinky xxxxxxxx xxxxx §36a xxx xxxxxxx xx příležitostný xxxxx předmětné činnosti.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxx

x) xxxxxx evropský xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx či příležitostný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vlivu xx xxxxx, zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx a dočasný xx příležitostný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx, xxxxxx xxxx bezpečnost xxxx x účinky xxxxxxxxx podle §29a, xxxxxx xx xx xxxxxxx XXX a xxxxxxxxx související xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx stanoveno xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx členských xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému XXX.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxx formou a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx držitele xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxx, x xx xxxxxxxx, jména, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxx a xxxxx xxxx platnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx prvky x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx profesního xxxxxxx xxxxxx, nebo x kompenzačních xxxxxxxxxx, xxxxx absolvoval, xxxx xxxxxx x souboru xxxxxxx XXX.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx profesního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxx s xxxxxxxxx profesním xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxx §24 xxxx x xxxxxxx odborné kvalifikace xxxxx §36b.

§24a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 126/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2016

§24x

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx systému XXX

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx x výkonu předmětné xxxxxxxx, xxx niž xxx x xxxxxxx x §24a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx průkaz, xxxx požádat x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, který xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx IMI. Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx uznávacímu orgánu xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx podobě; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxx xx přijetí xxxxxxx potvrdí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx žadateli xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx doplnění.

(3) Uznávací xxxxx nevyžaduje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxx x souboru žadatele x xxxxxxx XXX xxxxxxxx x jsou x době posuzování xxxxxxx platné.

(4) Uznávací xxxxx xxxxx, xxx xxxx veškeré potřebné xxxxxxx, které xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxx, popřípadě, zda xx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx žadatele x xxxxxxxxxx originálů xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§24x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2016 Xx. x účinností xx 1.5.2016

§24x

Xxxxxxxx xxxxxxxx průkaz xxx dočasný xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vydaný x Xxxxx republice xxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx do xxx xxxxx ode xxx, xxx prostřednictvím xxxxxxx XXX obdržel xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 3 písm. x), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx doklady a xxxx xxxxxxxx profesní xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x každém xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx podle údajů x žádosti hodlá xxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x vyrozumí x tom žadatele.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 větě xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx chybějících xxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxx xxxxx podle §24b odst. 2.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx požádat x rozšíření xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxx držitel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pokračovat x poskytování xxxxxx xx xxxx delší, xxx xx 18 xxxxxx xx jeho xxxxxx, xxxxxxx x xxx xxxxxxxx orgán. X xxxx případech xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx změnách xxxxx x souboru xxxxxxx XXX, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Komise. Xxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxxxx státům.

§24c vložen xxxxxxx předpisem č. 126/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

§24d

Evropský profesní xxxxxx xxx dočasný xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx regulované xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx hostitelském xxxxx

(1) Xx xxxx 18 xxxxxx ode xxx, xxx domovský xxxxxxx xxxx, xxxx xxx Xxxxx republika, xxxxxx xxx vydaný xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx xx oznámený xxxxx §36a.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx či příležitostném xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a oznámil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 18 xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx XXX. Xxxxx se xxxxxx xxx xxx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxx, jiného než Xxxxx republika.

(3) Xxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §36a odst. 6 x 9 xxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

§24x

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx průkaz xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx, xxxxxx nebo bezpečnost xxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státě

(1) Uznávací xxxxx xx 1 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu pro xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx či příležitostný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osob, u xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx státě xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilost xxxx xxxxxx poskytnutím služby, x případě, že xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 začíná xxxxx dnem obdržení xxxxxxxxxxx dokladů, nebo xxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxx výzvy xxxxx §24b odst. 2.

(3) Xxxxxxxxxx poté, xx ověří xxxxxx x přiložené doklady, xxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxx prostřednictvím systému XXX příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx o tom xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu hostitelského xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx ověřené xxxxx xxxxxxx xxxxxx uznávací xxxxx xx 2 xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 126/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2016

§24x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxx xx xxxxx, zdraví nebo xxxxxxxxxx xxxx vydaný x České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx usazení xxxx pro xxxxxxx xx příležitostný xxxxx xxxxxxxxxx činnosti x xxxxxx xx život, xxxxxx xxxx bezpečnost xxxx, u xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx před prvním xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx domovského xxxxx žadatele jiného, xxx xx Česká xxxxxxxxx, si xxxx xxxxxxx xx žadatele, xxxxxxxxx xx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx může xxxxxxx x xxxxxxxxxx dokladu. Xxxxx neobdrží xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx vydá xxxxxxxx profesní průkaz xxxx uloží xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §18, 19 x 19a uznávací xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státem, xxxx žádost zamítne.

(3) X xxxxxxxxx uvedených x §10 a 36b xxxxxxxx orgán xx 2 měsíců xxx xxx přijetí xxxxxxx předané xxxxxxxxx xxxxxxxx státem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx průkaz xxxxx odstavce 1, xxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx žádost xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx evropského profesního xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 3 x 2 xxxxx, pokud je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zdravím xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxx lhůt x jeho odůvodnění xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxx opakováno.

(5) Pokud xxxxxxxx xxxxx nerozhodne xx lhůtách xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 nebo ve xxxxxxx prodloužených x xxxxxxx x odstavcem 4, xxxx neuspořádá xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14, je evropský xxxxxxxx xxxxxx považován xx vydaný a xx xxxxxxxxxxxxxxx systému XXX xxxxxx xxxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2016 Xx. x účinností od 1.5.2016

§24x

Xxxxxxxxxx x přístup x údajům xxxxxxxxx xx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx doplňuje xx souborů systému XXX údaje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x těchto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají x xxxxxxx systému XXX xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxx §30a.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx týká xxxxx údajů o

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) předmětné xxxxxxxx,

x) orgánu nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxx x omezení xxxx xxxxxx,

x) rozsahu omezení xxxx zákazu x

x) xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

(3) Příslušný xxxxxxxx xxxxx informuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx uznávací xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x systému XXX. V xxxxxxx, xx xxxxxxx žádost x evropský xxxxxxxx xxxxxx byla podána xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx zasílána prostřednictvím xxxxxxx IMI.

(5) Xxxxxxxx xxxxx poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx prokáží xxxxxx zájem, a xxxxxxx veřejné správy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx nim xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

§24x

Xxxxxxxx přístup

(1) Xxxxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx tyto podmínky:

a) xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx výkonu xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx získat xxxxxxxx xxxxxxx,

x) rozdíly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx státě x xxxxxxxxxxx činností v Xxxxx republice xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření xxxxx §10 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx žadateli xxxxxxxxxxx xxxxxx programu xxxxxxxxxx x odborné xxxxxxxx x Xxxxx republice, xxx xxx v xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx regulované xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; uznávací xxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxx odborná xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx státě.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx odmítnut x xxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxx nežádoucí xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx podané xx xxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx XX.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx činností x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx XXXX.

(5) Po xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxx činnost vykonává xxx xxxxxxxxx označením xxxxxxxxxx členského xxxxx. Xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, sdělí xxxxxxxxx služeb rozsah xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2016

§25

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx společném xxxxxx x v řízení x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxxxx odborné kvalifikace xxxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z podnětu xxxxxx příslušného xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Uznávací xxxxx xx xxxxxxx xx společném řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx ve lhůtě xxxxx §24 odst. 5, x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx 30 dnů, xxx-xx x zvlášť xxxxxxx případ. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x vzniku xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx o uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí.

(3) Xxxxxxxx-xx uznávací orgán xxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxx kompenzačního xxxxxxxx, postupuje podle §24 xxxx. 2. Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 roku xxx xxx xxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření, může xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx uznávací xxxxx x xxxxxx x předběžné otázce xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění kompenzačního xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xx přeruší x xxxxxxxxx xx x xxx xxxx, xx xxxxxxx doloží splnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nedoloží-li xxxxxxx xxxxxxx kompenzačního xxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx řízení xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx živnostenským xxxxxxx.

HLAVA V

PRÁVNÍ XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

§26

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx vykonávat regulovanou xxxxxxx, která je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx původu. Xxxxxxxx-xx xx x Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Stanoví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zachování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx znalostí xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uchazeči xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx pracovního xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uznávání xxxxxxxxxxxx vzdělávání x Xxxxx xxxxxxxxx8) se xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx odborné xxxxx9) x xx xxxxxx xxxxx10) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx.

§27

Používání xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx v Xxxxx republice regulovaná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xx 18 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §36b xxxx. 6 písm. b) xxxx c), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxxx xxxxx §20 x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx označení. Xxxxxxxx xxxxx může x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxx právo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx označení x x xxxxxxxx xxxxx §36b xxxx. 2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx jazyce.

(2) Xxxxxxx, xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx vykonává regulovanou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx §36a, xxxxxxx xxxxxxxx označení členského xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx předpisy a x úředním jazyce xxxx v jednom x úředních jazyků xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

XXXXX VI

VÝKON XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

§28

Xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx správním úřadem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx a plnění xxxxx podle odstavce 2 zřizuje xxxxxxx xxx uznávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na úrovni Xxxxxxxx xxxx,

x) vykonává xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx funkci informačního xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx odborné kvalifikace xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x předpisů Xxxxxxxx xxxx1), xxxxxxx poskytováním xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace, x xxxxxxxxxx právních x stavovských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx uznávacím xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxx zákona,

d) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx žádat x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxxx činnosti v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx poskytováním xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx kvalifikace; xxxxxxxx informačního xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx příležitostně xxxxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxx činnostech xxxxx xxxxx XXXX,

x) koordinuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §30 xx 35,

x) xxxxxxxxxx s Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Xxxxxx") xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x Komisí xxxxx předpisů Evropské xxxx v oblasti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xx zmírněných požadavcích xx výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x souladu x §29 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx zvláštních právních xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Komisi na xxxx žádost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xx rozhoduje x xxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xx Věstníku xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činností x České republice, xxxxxxx podle příslušnosti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx směrnic xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx (§36b), x xxxxxxx uvedené x §3 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 5, §4 xxxx. 3 písm. x), §6 odst. 3, §8 odst. 2 x §18 odst. 1 xxxx. x) xx x) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxxxx Komise xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx systému uznávání xxxxxxx kvalifikace, xxxxxxx xxxx seznam xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, obsahující xxxxxxxx, jež každé xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx strukturou; xx lhůtě 6 xxxxxx od xxxxxxxx xxxx regulované xxxxxxxx xxxx nových xxxxxxxxx x profesí xxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x tom xxxxxxxxx Komisi,

m) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rámců xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přípravy předloženými x projednání Komisí,

n) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx členskými xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření xxxxx §10 x xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odvolává xxxxxxxxx koordinátora uznávání xxxxxxxxx kvalifikací Xxxxx xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxxxxxxxx") x xxxx xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

(4) X xxxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.15)

§28a

Ministerstvo na xxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, zpracovávajícího xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxx údaje, které xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx občanských xxxxxxx a informačního xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů.

§29

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, oprávněným rozhodnout x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx regulovaná xxxxxxx xxxxxx xxxx jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podnikatel xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. V xxxxxxx, že o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx.

(2) Uznávací orgán

a) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§22) a rozhoduje x xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) vede xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxx o xxxxx xxxxxx x uznání xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace [§28 xxxx. 2 xxxx. x)]; xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx evidenci xxxxx §36a xxxx. 9 x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx [§28 xxxx. 2 xxxx. x)],

x) x evidence xxxxx §36a xxxx. 9 xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x určitém xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx žadatel xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x ministerstvem xxx plnění úkolů xxxxx §28 odst. 2 písm. x) xx x),

x) informuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uznání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx kvalifikaci x Xxxxx republice, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností, s xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx adaptačního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx koordinátorem xxxxxx xxxxxxxx předpisů nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx uznávacího xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména x xxxxxxxx uznávání odborné xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoviska x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx15a) xxxx vzdělávacích programů xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx15b) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání před xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vyšší xxxxxxx vzdělávání podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,

k) xx xxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24a xx 24g, xxx xxxxx vydání osvědčení xxxxx §29a nebo xxx xxxxx xxxxxx xxxxx §30a xxxx. 7 xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů; xxxxxx o vydání xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxx xxxxx xx rovněž xxxx xx soudu xxxx jiného orgánu xxxxxxx kopii xxxxxxxxxx xxxxxxxx vliv xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti,

l) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povolání xxxxx xxx osoby, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx označení x x ohledem na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx míru xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zvláštním zákonem.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx úřady, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx instituce Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x uznání odborné xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podávají xxxxxxxxxx xxxxxx vysvětlení, xxxxxxxxx xx svá xxxxxxx stanoviska a xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§29a

Osvědčení o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x tuto xxxxxxx hodlají xxxxxxxxx x jiném členském xxxxx, uznávací xxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx x Xxxxx republice vykonávána xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx regulované xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx republice [§10 xxxx. 5 xxxx. x)] a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxx, xxx xx xxxxxxx osoba xxx xxxxx regulované xxxxxxxx na území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx [§3 odst. 1 xxxx. b) xxx 1], o xxxxxxx jejího xxxxxxxxx x xxxxxx regulované xxxxxxxx, x tom, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx regulované xxxxxxxx xxxxxx profesní xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, xxx vzdělávání x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx x přípravu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x ukončení, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, o xxx, xx její xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx pozastaven, popřípadě x tom, xxx xxxxxxx osoba regulovanou xxxxxxx vykonávala ve xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) o xxx, zda xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vydávaným x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx tomuto xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dokladu x dosažené xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx regulované xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) o xxx, xxx x xxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxx osoba splňuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, nebo xxxx x tom, xx se xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx osobám, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x tuto xxxxxxx xxxxxxx vykonávat x jiném xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předmětná xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

1. x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, době xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx postavení,

2. x tom, xxx xxxxxxx xxxxx absolvovala xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx [§3 odst. 1 xxxx. x) xxx 2], xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. x tom, xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx předmětné xxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx, nebo údaj x tom, xx xx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx podmínka xxxx způsobilosti nevyžaduje,

b) xxxxxxxxxxxx, popřípadě Ministerstvo xxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxx, xxxx příslušná xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx15c), xxxxxxxxx:

1. x xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx, o xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx připravena [§3 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2]15d),

2. x xxx, xx xxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státu nebo Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx vzdělávání a xxxxxxxx získanou x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx potvrzen x České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxx náležitosti:

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx osvědčení xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, v xxxxxx xxxx částečném xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx osvědčované xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx vydáno rozhodnutí x xxxxxx, že xxxx xxxx nebyl xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx majetek xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předchozího působení x jakékoliv xxxxxxxxxxx xxxxxx x právnické xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx byl prohlášen xxxxxxx nebo vůči xxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxx zamítnut xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx2j), xxxxxxxxx x době x xxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx jejího zahájení x xxxxxxxx a x odborných činnostech, xxxxx xxxx součástí xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx regulována, x xxxxxxxxx o xxx, zda xxxxxxx xxxxxxxxx předmětnou činnost xx vedoucím xxxxxxxxx, xx možno důkaz xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx učiněným xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx předmětné xxxxxxxx nejbližší. Vysoká xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx dodatku k xxxxxxx podle zákona x vysokých xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 1 x xxxxxxxx 3.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX ČLENSKÝCH XXXXX

§30

(1) Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, požadují xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx spolupráci x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx provádí xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx rozhodnutí xxxxx §24 xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx členských států x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx IMI.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx provádí x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx hlavy x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud mezinárodní xxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nestanoví xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou informace:

a) x xxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace,

b) x tom, zda xx xxxxxxxxx xxxxxxx x členském státě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x rozsahu oprávnění x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx původu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx původu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx činnosti jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) o xxx, xxx jsou vzdělávání x příprava xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzděláváním, xxxxxxxxx xxx xx vzdělávání x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vzdělávání x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx Evropské unie x xxxxxxxx odborných xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxx činnosti xx xxxxx členského státu xxxxxx, době xxxxxx xxxxxxxx x ukončení x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx jejího xxxxxx,

x) x xxx, xxxx xxxx požadavky na xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx předmětné xxxxxxxx x xxxxxxxx státě x zda je xxxxxxx splňuje,

g) o xxx, zda xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxx členského xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx související s xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby x x xxxxxxxxxxx příjemce xxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxx poskytovateli,

i) o xxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx státě xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xx xxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxx xxxx xxxx způsobilosti,

k) x xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, je příslušným xxxxxxx x xxxxxxx x právními předpisy xxxxxxxxx xxxxx původu,

l) x xxx, xxx xxx doklad x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx [§3 xxxx. 1 xxxx. f)],

m) o xxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx původu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci, který xxxxxxxx činí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x tom, že xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxx činnosti,

o) o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24.

§30a

Výstražný xxxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxx orgán xxxxxxx moci xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx po dni xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxx xxxxxxxx omezuje xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx,

x) zubního xxxxxx,

x) xxxxxxxxx sestry,

d) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx lékaře,

g) dalších xxxxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxxxx x písmenech x) xx x), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického povolání xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícími xxxxxxxx xxx získávání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

h) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxx a předškolní xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jímž xxx příslušník xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dokladů o xxxxxxxx kvalifikaci, x xx xxxxxxxxxx x xxx následující po xxx xxxx vykonatelnosti.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 3 dnů xx xxxxxxxxxxxxxx prostřednictvím výstražného xxxxxxxxxx v xxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o rozhodnutí xxxxx odstavců 1 xxxx 2, včetně xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx po dni xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o změnách xxxxx věty xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx do 3 xxx ode xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx výstražného upozornění.

(6) X xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx upozornění v xxxxxxx XXX ze xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které se xxxx upozornění xxxx, xxxxxxxxxxxx uvede x xxxxxxxxxxx upozornění, xx xxxx je předmětem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx jejich xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx vymaže upozornění xxxxxxxxxx xx 3 xxx

x) xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx ukončení xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

d) ode xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§30x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.5.2016

§31

Orgány příslušné xxx xxxxxxxxx administrativní xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, národní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgán (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx"). Xxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx komunikuje x příslušnými xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx členského xxxxx, v jehož xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx výkonem předmětné xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx orgán jiného xxxxxxxxx xxxxx").

§32

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Příslušný xxxxx Xxxxx republiky xxxx xx příslušného xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 x 36b, xxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §36a, xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx profesního xxxxxxx xxxxx §24a x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Příslušný xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx. Xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x předmětu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx kvalifikace a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x míře xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx orgán Xxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxx nebo písemně x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského státu xxxxx xxxxx požadování xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx neposkytne požadovanou xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxx kvalifikace ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 5, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušný xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dalšímu xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§33

Poskytování xxxxxxxxx

(1) Příslušný xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x poskytne xxxxxxxxxx informace xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxx xxxx možno informaci xxxxxxxxxx xx 30 xxx, vyrozumí se x tom xxxxxxxxx xxxxx jiného členského xxxxx.

(2) Zjistit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy Xxxxx republiky.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnému orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přísnější xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxx xx, xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a pokud xxxxx xxxx těmto xxxxxxxxxx podmínkám nevyhoví,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem xxxx xx jedná x informace, jejichž xxxxxxxxx xx bylo x xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x veřejným xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx informací, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) žádající xxxxxxx xxxx není xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx 3, vyrozumí xxxxxxxxx orgán Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx s uvedením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx.

§34

Xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx případů xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx bude xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx způsobu x xxxx předávání xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §32 xxxx. 4 x 5 a §33 xxxx. 2 až 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§35

Xxxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxx

Xx informace xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovená xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Ochrana xxxxxxxx údajů xx xxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.16) Identifikační xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x požadovat xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§36

§36 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

HLAVA XXXX

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX NA ÚZEMÍ XXXXX XXXXXXXXX X XXXXX SVOBODY XXXXXXXXXXX XXXXXX

§36x

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx splní požadavek xxxxxx, registrace, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo členství x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §618 x xxxxxx jiné xxxxxxxxxxxx podle §20, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 x 8 x, stanoví-li xxx zvláštní xxxxx, xxxxxxxx xxxxx §36b. Xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávána dočasně xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx17).

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, je uchazeč xxxxxxx doložit, xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předmětnou xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 1 roku xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 10 xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx státě původu [§3 odst. 1 xxxx. x) xxx 2].

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxx xxxxx regulované xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx povinen xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Uchazeč xx xxxxxxx xxxx tím, xxx xxxxx vykonávat xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxx x tom, xxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx o xxxxxx předmětné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx vzdělávání,

d) xxxxx x zaměstnavateli xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx poskytování xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx:

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx podnikání, xx-xx zaměstnavatelem fyzická xxxxx, nebo

2. xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx, xx-xx zaměstnavatelem xxxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxxx přiloží:

a) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx státní příslušnost xxxxxxxx, případně i xxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 2; xxxxxxxxxx §22 xxxx. 6 xxxx xxxxx x xxxxx a xxxx. 7 xx xxxxxxx obdobně,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx x xxxx právními xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx státě xxxxxx nebylo xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §22 xxxx. 7 xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx kvalifikaci; xxxxxxxxxx §22 xxxx. 4, 5, 6 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx. 7 x 8 xx použijí xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §22 xxxx. 4, 5, 6 xxxx první x xxxxx, xxxx. 7 a 8 xx použijí xxxxxxx,

x) xxxxxx podle odstavce 3, xxxxxxxx-xx se xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti; xxxxxxxxxx §22 xxxx. 7 x 8 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(7) Nesplňuje-li xxxxxxxx xxxx doklady k xxxx přiložené náležitosti xxxxx správního xxxx xxxx odstavce 4 x 5, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx uchazeči xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nebo jej xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx odstranění. Zároveň xxx xxxxxxxx, xx xx doby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x §36b xxxx. 6, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx přiložených, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx důvodem xxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx dočasně xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx povinen podat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou případů xxxxx §24c xxxx. 3. Při opětovném xxxxxx oznámení xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx x) xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx x tomuto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx opatřuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx úplného xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§36x

Xxxxxxx odborné kvalifikace

(1) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx oprávněn xx xxxxxxxx oznámení před xxxxxxxxx xxxxxx dočasné xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx může vážně xxxxxxx xxxxx, zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxx. To neplatí x případě xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx regulovanou xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Nepřistoupí-li xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xx-xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx kterém je xxxxxxxx života, xxxxxx xxxx bezpečnosti osob xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče xxxxx odstavce 3, xxxxxxxxxxx x tom xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kvalifikaci uchazeče, xxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xx obdržení xxxxxxx oznámení, xxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxxxxxx xxxxxxx, po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků (§36a xxxx. 5), rozhodnutí x ověření odborné xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx případech xxxxxx xxxxxxxx orgán uchazeči xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx 30 dnů. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx podstatný xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx kvalifikací x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx hodlá na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx předpis Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x přípravu, x xx držitelem xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx stanovené uvedeným xxxxxxxxx.

(4) Xxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxx podstatný xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx výkonu regulované xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx život, xxxxxx xxxx bezpečnost osob x nelze xxx xxxxxxxx xxxxxxxx praxí xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx tímto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx x tom, že xxxxxxx není xxxxxxxx x výkonu regulované xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, x

x) x rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx chybějících xxxxxxxxxxxx xxxx praktických oblastí. Xxxxxxx chybějících xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rozdílovou xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx opatřením. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx znalost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx 20 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx uchazeči, xxx vykonal rozdílovou xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx předchozí xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx 5 xxxxxxxxxx dnů od xxxxxxxx rozdílové xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uchazečem xxxx xxxxxxx xxxx xxxx opatření vyhodnotí x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Právo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vzniká xxxx

x) xxxxxxxx uznávacího xxxxxx xxxxx odstavce 2 x xxxxxxxx xx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx,

x) vydání xxxxxxxxxx x ověření xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, není-li zjištěn xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx vyžadována x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xx by tento xxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vážně xxxxxxx xxxxx, zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) vydání xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx rozdílové xxxxxxx xxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxx

x) marného xxxxxxxx lhůty podle xxxxxxxx 3 xxxx 5, pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx nedodržení xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx uchazeče.

(7) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rozdílové xxxxxxx hradí uchazeč. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. b) x x) xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxx §24 xxxx. 1 x 6.

XXXXX IX

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX

§37

Xxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx x Xxxxx republice xxxxxx o dosažené xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx [§18 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 4] x jde x xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx je

a) Xxxxx republika18),

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) územní xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

1. xxxx založena xx xxxxxxx xx xxxxxx uspokojování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a

2. xx financována xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx17b) xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx jiný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, správním, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

(xxxx xxx "veřejnoprávní xxxxxxxxxxxxx"), posoudí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán, xxxxx za xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo v xxxxx výběrového xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) X tom, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xx výběrového xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxx, xxx po xxx bude veřejnoprávní xxxxxxxxxxxxx xxxx podmínku xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zařazení xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx veřejnoprávní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 90 dnů xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 písm. x) a x), xxxxxxxxxx x posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx nepoužijí ustanovení §3 xxxx. 1 xxxx. x), §22 xxxx. 1 až 3, §22 odst. 7 x 8, §24 a 25, §29 xxxx. 1 x 2, §29a, §30 xx 35 x §36a a 36b. Ustanovení §13 xxxx. 3 x §14 xxxx. 3 xx použijí xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, spojené x vykonáním xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx uchazeč.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx zdravotnických povolání x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče19).

§38

Zmocnění

(1) Xxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx předpisem seznam xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx činnosti [§10 xxxx. 5 xxxx. x)], pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x přípravy xxxx xxxxxx xx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Uznávací xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx předpisem xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxx stavovským xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výcviku, xxxx xxxx být xxxxxxxx v xxxxxxxxx. Xxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx absolvovaných v xxxxx xxxxxxxx státě xxxx xx xxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx kompenzační xxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx xxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§29a).

HLAVA X

XXXXXXXXX

§38x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxx profesní xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx v rozporu x §27, nebo

b) x rozporu x xxxxxxxxxx stanovenými v xxxxx VIII xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost, xxxxx xx xxxxxxxxxxx činností.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000 Kč. Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxx.

XXXX DRUHÁ

Změna zákona x xxxxxxx ministerstev x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx Xxxxx republiky

§39

V §7 xxxxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 60/1988 Xx., xxxxxx x. 575/1990 Xx., zákona x. 474/1992 Sb., xxxxxx x. 21/1993 Xx. a zákona x. 272/1996 Xx., xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 1) xxx:

"(2) Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxx xxxxxxxxxx zákona.1)

1) Xxxxx x. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx).".

Xxxxxxxxx odstavec 2 se označuje xxxx odstavec 3 x dosavadní xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1), 1x), 2) x 3) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3), 2), 4) x 5), x xx xxxxxx odkazů x xxxxx xx xx.

XXXX XXXXX

§40

§40 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 21/2006 Sb.

ČÁST ČTVRTÁ

§41

§41 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 161/2006 Sb.

ČÁST PÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§42

Xxxxx č. 20/1987 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 242/1992 Xx., xxxxxx x. 361/1999 Xx., xxxxxx x. 122/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 146/2001 Xx. a zákona x. 320/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §14x xxxx. 2 xx slova "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.11x)" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xx něho nehledí, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 11x) se xxxxxxx.

2. V §14x xxxx. 3 xx xxxxx "odborné xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx".

3. V §14a xxxx. 4 se x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxxx".

4. V §14x xxxx. 4 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx předpokladů" xxxxxxxxx xxxxx "formální xxxxxxxxxxx x odborné xxxxx", xxxxx "vysokoškolské xxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "vysokoškolské vzdělání xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx11x) x xxxxxxx xxxxx xx zaměřením xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušném xxxxxxxxx xxxxx doplněné xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx studia v xxxxx celoživotního vzdělávání,11a) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx studiem x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx11x) x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx restaurování x 2 roky odborné xxxxx," a za xxxxx "let" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".

11x) §44 xx 46 x §60 zákona x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx školách), ve xxxxx xxxxxx x. 210/2000 Xx. x xxxxxx x. 147/2001 Xx.".

5. X §14x xxxx. 5 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxxx "xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx než Xxxxx xxxxxxxxx,".

6. X §14x xxxx. 5 xxxxxxx x) zní:

"c) dokumentace xxxxxxx 3 restaurátorských xxxxx xx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx 1 xxxxx xxx starší 2 xxx, provedených x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxx xx xxxx x udělení xxxxxxxx x restaurování.".

7. X §14x odst. 10 xxxx. x) se x xxxxx větě xx slova "xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx méně xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx opakovaně".

8. X §14x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 13 x 14, které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 11x) xxxxx:

"(13) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x restaurování, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx kvalifikace x bezúhonnost.

(14) V xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie než Xxxxx republiky xx xxxx spojené řízení x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.11x)

11x) §25 xxxxxx č. 18/2004 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx).".

9. Xx §14x xx xxxxxxxx xxxx §14x a 14x, xxxxx včetně xxxxxxx x poznámek xxx xxxxx č. 11x), 11x), 11x) x 11x) znějí:

"Uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx kulturních památek

§14b

(1) Xxx uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx") postupuje Ministerstvo xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.11x)

(2) Osoba, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxx x uznání xxx xxxxxxx kvalifikace (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx"),11x) xxxxxxx xxxxxx svůj záměr xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx §14x xxxx. 1 xxxxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České republiky,

c) xxxxxxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x restaurování xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx mají znaky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 a xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx pracemi, xxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx než Xxxxx xxxxxxxxx xxxx doklad xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie xxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx je xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x souladu s xxxx xxxxxxxx předpisy,

f) xxxxxx x formální xxxxxxxxxxx vydaný x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx republice, popřípadě xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,11e)

g) xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 zpracovanou x xxxxxxx xxxxxxx x restaurování.11g)

(4) Pokud xxx posuzování oznámení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx osoba xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx restaurováním ohrozit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx kultury xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, než bude xxxxxx xxxx odborná xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.11x) V xxxxxxx případě je Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikaci xxxxx oprávněné k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Ministerstvo xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 ve xxxxx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx x záměru xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxx 30 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx x tom, xx xxxxx oprávněná k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxxx vydaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Ministerstvo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx

x) jméno x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx doručování xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) restaurátorská xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) zákaz xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4.

Xxxxxxx osobních údajů, xxxxx xx zapisují xx xxxxxxxx, se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.11x)

§14x

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx kultury xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu11h) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx formou rozdílové xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na žádost Xxxxxxxxxxxx kultury ve xxxxx 2 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx uloženou xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx působit x České republice.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx ověření xxx xxxxxxxxxxxx znalostí, xxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Podrobnosti xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Pokud xx žadateli Ministerstvem xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu11h) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx a odborné xxxxxxxx adaptačního xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxx znalost xx nezbytná xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx které xxxxxxx xxxxx působit x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v rozsahu xxxxxxx 3 prací xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx restaurování xxxxxxxxx

x) x muzeu xxxx galerii xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx kultury nebo xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterém xx nejméně 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx restaurátorskou xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx stejné xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx škole xxxxxxxx x xxxx xxxx x školských xxxxxxxx.11x)

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx restaurování, xxxx stanoveny x xxxxxxx x. 3 x tomuto xxxxxx.

11x) Xxxxx č. 18/2004 Xx.

11x) §5 xxxx. 1 xxxxxx č. 18/2004 Sb.

11g) §10 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 66/1988 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx č. 20/1987 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 538/2002 Xx.

11x) §12 xxxx. 4 xxxxxx x. 18/2004 Xx.".

10. X §21 xxxx. 2 xx za xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "na xxxxxx" x za xxxxx "xxxxxxxxxxx" se vkládají xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxx osobě".

11. V §21 se xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx žádající o xxxxxxx povolení, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx je x pracovním xxxx xxxxx obdobném xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odbornost provádění xxxxxxxxxxxxxxx výzkumů, a xxxxxxxx laboratorním xxxxxxxxx x xxxxxxxx nezbytně xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Odborná xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx formální kvalifikace, xxx xx vysokoškolské xxxxxxxx získané studiem x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx11x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, a 2 xxxx xxxxxxx praxe.".

Dosavadní xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 4 x 5.

12. X §21 xx doplňují xxxxxxxx 6 x 7, které xxxxx:

"(6) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx příslušníkem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx udělí xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výzkumů, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx kvalifikace.

(7) X případě xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x provádění archeologických xxxxxxx xxxxxxxx příslušníkovi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx se xxxx spojené xxxxxx x udělení povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx.11x)".

13. Xx §21 xx xxxxxxxx xxxx §21a xx 21c, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx České republiky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§21x

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx České republiky (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx kultury xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx.11x)

(2) Osoba, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výzkumy, xxxx by požádala x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxx"),11x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě 60 xxx před xxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §21 xxxx. 2 nevztahuje.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) jméno x xxxxxxxx xxxxx oprávněné x xxxxxxxx,

x) adresu xxx doručování písemností xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) místo, kde xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) důvody xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) popis xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx při archeologických xxxxxxxxx použity,

g) oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx než Xxxxx republice, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx x tom, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx archeologické xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxx právními xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx České republice, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx předmětné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,11x)

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx movitých xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx učiněných xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx při posuzování xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx odůvodňují xxxxx, xx xx xxxxx oprávněná k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx archeologické xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx oprávněná k xxxxxxxx tuto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výzkumů xxxxxx xx doby, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.11x) X takovém xxxxxxx je Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx oprávněno xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx k výzkumům xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osobě oprávněné x xxxxxxxx zakázat xxxxxxxxx archeologických xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxx 30 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx 60 xxx xxx dne, xxx xx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxx oprávněná x xxxxxxxx xxxxxxx archeologické xxxxxxx, xxxxx archeologické xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx odkladný xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x provádění archeologických xxxxxxx, x osob xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx, xx níž xx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, kterému xxxx uděleno xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) jméno x xxxxxxxx xxxxx oprávněné x xxxxxxxx,

x) adresa xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x výzkumům,

e) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

Xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.11x)

§21x

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx kultury xxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx11x) xxxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a tělovýchovy xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zahrnovat xxxxxxx jak xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tak x xxxxxxxxxxx dovedností xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx obsahu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x praktické xxxxxxx, které tvoří xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx archeologických xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 4 x xxxxxx xxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněným organizacím x §21 odst. 4, §22, §23 xxxx. 3 x §24 xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx obdobně.".

14. V §35 odst. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "§12" xxxxxxxx slova ", §14x odst. 2".

15. X §35 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x kulturní xxxxxxx,".

16. X §35 xx xx konci xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx uloženém xxxxx §14x xxxx. 4.".

17. V §35 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx kulturních xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxx památky,".

18. X §35 odst. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "§21 xxxx. 3" xxxxxxxx xxxxx ", §21x odst. 2".

19. X §35 se xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx uloženém podle §21x odst. 4.".

20. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova ", §22 odst. 2, §23 xxxx. 2" xxxxxxx.

21. V §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx, xxx-xx o kulturní xxxxxxx,".

22. X §39 xxxx. 2 písm. x) xx slova "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x" xxxxxxxxx xxxxx "restaurování, xxx-xx x národní xxxxxxxx památky, xxxxx".

23. X §39 xxxx. 2 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxxxxx x" vkládají xxxxx "§21x xxxx. 2,".

24. Xxxxxxxx xx xxxxxxx x. 3 x 4, xxxxx xxxxx:

"Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx x. 20/1987 Xx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx umění x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zaměřením xx české xxxx x Xxxxxx,

x) dějiny xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x Xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x Xxxxxx,

x) teorie a xxxxxx památkové péče xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, výkon památkové xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx úpravy,

e) estetika x xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx průzkumu xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx restaurování,

i) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x uměleckořemeslných prací, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx restaurování,

l) xxxxxxxxxxxxxx x konzervační xxxxxxxxx,

x) chemie xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) mineralogie (petrografie) xx zaměřením na xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx příprava (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx a malba, xxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx prací,

q) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) využití xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx techniky x xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx restaurování xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx uměleckořemeslných xxxxx x příslušné xxxxxxxxxxxx, xxxxxx obhajoby xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) závěrečná xxxxxxx xxxx jiná xxxxxxx písemná xxxxx x oboru xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx světový jazyk.

Příloha x. 4 x xxxxxx x. 20/1987 Xx.

Xxxxxxxxxx x praktické xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx vzdělání a xxxxxxxx vyžadované v Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx archeologických výzkumů

a) xxxxxx dějiny, dějiny xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx pravěku xxxx starověk x xxxxxxxxx xx moderní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x Evropu,

d) xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, archeologie Xxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v dějinách xxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx archeologických xxxxxxx, výkon xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) etika xxxxxxxxx archeologických výzkumů,

l) xxxxxx xxxxxxxxxx archeologických xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nálezů x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, prehistorické, xxxxxxxxxx x novověké,

o) xxxxxx a odborná xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx archeologie,

q) xxxxxx dokumentace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx fotografie,

r) xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx soudobé xxxxxxxx x oboru archeologie,

s) xxxxxxxxxx x komplexně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx,

x) závěrečná xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x základy xxxxxx x řečtiny.".

§43

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx §14a xxxxxx x. 20/1987 Sb., x xxxxxx památkové xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo o xxxxxx povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výzkumů xxxxx §21 xxxxxx x. 20/1987 Xx., x státní památkové xxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxxx dosavadní právní xxxxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

Změna zákona x geologických pracích

§44

Zákon č. 62/1988 Sb., x geologických xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 543/1991 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 369/1992 Xx., xxxxxx x. 366/2000 Xx. x xxxxxx x. 320/2002 Xx., se mění xxxxx:

1. Xxxxxx §3 xxx: "Xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, provádění x xxxxxxxxxxxxx geologických xxxxx x osvědčení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

2. X §3 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx slouží x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx ty xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), x xxxxx xxxx xxxxx xxxx a xx jejich výkon xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x osvědčením xxxxxxx xxxxxxxxxxxx geologické xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx geologických xxxxx").".

3. V §3 xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 1x), 1c), 1x) x 1e) xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, provádět x xxxxxxxxxxxx

x) vědecké xxxxxx,1x) xxxxxx xxxxx,1x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx1x) x xxxxx1x) při plnění xxxxx vědeckých xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Česká xxxxxxxxxx xxxxxx.

1x) Xxxxx x. 130/2002 Sb., x xxxxxxx výzkumu x xxxxxx x xxxxxxxxx prostředků x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x podpoře výzkumu x xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

1c) Xxxxx č. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (zákon x vysokých školách), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

1x) Zákon č. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx škol, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx odborných škol (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

1e) Xxxxx x. 122/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxx muzejní xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

4. V §3 xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2x) a 2x) xxx:

"(4) Podmínkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx vzdělání geologického xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx roky, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací, xxxxxxx zkoušky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů2a) x bezúhonnost.2b) X xxxxxxxx x více xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nesplnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx odborníků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, obory x xxxxxxxxxxxx, pro xxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx znalostí xxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx ověřování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x zveřejňování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2x) Například xxxxx č. 50/1976 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 44/1988 Xx., o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (horní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 114/1992 Xx., x ochraně přírody x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 254/2001 Xx., o xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 334/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 20/1966 Sb., x xxxx o xxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 20/1987 Xx., x státní xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 151/2000 Xx., x telekomunikacích x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 289/1995 Xx., o xxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2x) Xxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

XXXX SEDMÁ

§45

§45 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

§46

Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 82/1998 Xx., xxxxxx č. 30/2000 Xx., zákona x. 370/2000 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 317/2001 Xx., xxxxxx č. 352/2001 Sb., zákona x. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 6/2002 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 349/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx. x xxxxxx č. 88/2003 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §73 xxx:

"§73

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx s listinou

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, kdy notář xxxxxxxx shodu xxxxx x xxxxxxxx. Ověřovací xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx x ověření toho, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx, x níž byl xxxxxxx,

x) xxxx x xxx, z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx skládá xxxxxxx, x xxx xxx xxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxx xxxx archů xx xxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxx x xxx, xx xxxx je xxxxxxxx, není-li xxxx xxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ověření; ustanovení §59 xxxx. 2 xxxx první xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx notáře x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx vidimaci provést,

a) xx-xx xxxxxxxx, x xxx je opis xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, vojenský xxxxxx, xxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx, xxx, nebo xxxx xxxxx papír, vkladní xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx, x níž je xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx tlumočníkem; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx této xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kopírovacího xxxxxxxx,

x) jsou-li x xxxxxxx, xxxxx shoda x opisem xx xxx xxxxxxx, změny, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx zeslabit její xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, z xxx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx §53 není xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Vidimací xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pravdivost xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x jejich xxxxxx x xxxxxxxx předpisy x notář xx xxxxx listiny neodpovídá.".

2. X §74 odst. 1 xx slova "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxxx ním".

3. X 74 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xx listině xxxxxx xxxxxxxxx doložky, xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poté, xxx xxxx xxxxxxx v xxxx přítomnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx se již xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx, a to xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje".

4. X §74 xxxx. 2 xxxxxxx e) xxx:

"x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx doložky o xxxxxxx; ustanovení §59 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx,".

ČÁST DEVÁTÁ

ÚČINNOST

§47

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti dnem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Evropské unii x xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §28 xxxx. 1, §28 xxxx. 2 písm. x), c), x) x j), §28 xxxx. 4, §38, 39 x části čtvrté, xxxxx nabývají účinnosti xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. r.
Špidla x. x.

Příloha x. 1 x xxxxxx x. 18/2004 Xx.

Xxxxxxx x. 1 xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 588/2004 Sb.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 18/2004 Xx.

Xxxxxxx č. 2 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx x. 18/2004 Xx.

Xxxxxxx č. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 588/2004 Sb.

Příloha x. 4 x zákonu x. 18/2004 Xx.

Xxxxxxx č. 4 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxxxx, která nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 189/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 18/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním předpisem x. 126/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2016

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 18/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004), x výjimkou xxxxxxxxxx §28 xxxx. 1, §28 xxxx. 2 písm. x), x), x) a x), §28 odst. 4, §38, 39 x části čtvrté, která xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 23.1.2004.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

96/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x přistoupení ČR x XX (1.5.2004)

588/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 96/2004 Xx.

x xxxxxxxxx xx 29.11.2004

21/2006 Sb., o xxxxxxxxx shody xxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx a x xxxxxxxxx pravosti xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.3.2006

161/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.4.2006

189/2008 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 18/2004 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských států Xxxxxxxx xxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2008

331/2008 Xx., xxxxx xxxxx zákona x. 18/2004 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 108/2008 Xx.

52/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 18/2004 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Evropské xxxx x některých xxxxxxxxxxx xxxxxx států x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 17.3.2012

101/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.6.2014

126/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx odborné kvalifikace x jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx příslušníků xxxxxx států a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

222/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

176/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 326/1999 Sb., o xxxxxx cizinců xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.7.2019

261/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxx elektronizací xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2005/36/ES xx xxx 7. září 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xx. 39, 43 x 49 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2) Čl. 23 x xx. 24 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxx xxxxxx Xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků xxxxxxxx se pohybovat x xxxxxxx na xxxxx členských xxxxx, x xxxxx nařízení (XXX) x. 1612/68 x x xxxxxxx xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/XXX, 73/148/XXX, 75/34/EHS, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/XXX x 93/96/EHS.
2x) Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) a x) x xx. 21 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES ze xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2x) Xx. 22 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/801 ze xxx 11. xxxxxx 2016 x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx účelem výzkumu, xxxxxx, stáže, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, programů xxxxxxxxx xxxxxx žáků či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx-xxxx.
2x) Čl. 14 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxx 2003/86/ES ze dne 22. xxxx 2003 x xxxxx xx xxxxxxxx rodiny; §13 x 14x xxxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx.
2d) Xx. 23, xx. 26 xxxx. 1 x 3 x xx. 27 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxx 2004/83/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxx příslušníci xxxxxxx zemí nebo xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx, xxx mohli xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx x jiných xxxxxx potřebuje mezinárodní xxxxxxx, a o xxxxxx xxxxxxxxxx ochrany.
2x) Xx. 17 xxxx. 1 směrnice Xxxx 2004/114/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx studia, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx.
2f) Čl. 11 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 2004/81/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kteří xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
2x) Xxxx xxxxx xxxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x uznávání odborné xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Hlava XXX xxxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x x xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x nelékařských zdravotnických xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2x) §29 x násl. xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
2x) §38l xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§244 x xxxx. xxxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
2k) Příloha I xxxxxxxx 2005/36/ES.
2x) Úmluva x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx, přijatá x Xxxxxxxxxx xxx 21. xxxxxx 1994 (č. 122/2005 Sb. m. s.).
2m) Příloha XX xxxxxxxx 2005/36/ES.
3) Xxxxxxx XX xxxxxxxx 2005/36/ES.
4) Příloha XXX xxxxxxxx 2005/36/ES.
4a) Xxxxxx 15 xxxxxxxx 2005/36/ES.
4x) Xxxxxx 14 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx 2005/36/ES.
5) Xxxxxxxxx xxxxx č. 417/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx zástupcích a x změně zákona x opatřeních xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §3 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx.
6x) Xxxxx č. 634/2004 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 37/1967 Sb., x xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 29/1984 Sb., o soustavě xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx škol (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7 xxxx. x) xxxxxx x. 564/1990 Xx., x xxxxxx správě x xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 132/2000 Xx. x zákona x. 284/2002 Sb.
§87 písm. x), §89 x 90 x §95 odst. 9 xxxxxx č. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx).
Vyhláška č. 385/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x podmínkách xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zahraničními xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 332/1998 Xx.
9) §27a xxxx. 3 xxxxxx x. 29/1984 Sb., xx znění xxxxxx x. 138/1995 Sb.
Xxxxx č. 564/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §48 x 49 xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx znění xxxxxx x. 147/2001 Xx.
11) Xx. 9 xxxx. 2 xxxxxxxx 89/48/EHS.
Xx. 13 xxxx. 2 xxxxxxxx 92/51/EHS.
12) Čl. 10 xxxxxxxx 89/48/EHS.
Čl. 14 xxxxxxxx 92/51/EHS.
13) Například xx. 15 xxxxxxxx 92/51/EHS.
14) Xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx 89/48/EHS.
15) Zákon č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15x) §78 xx 81 xxxxxx x. 111/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15x) §6 x §104 xx 107 xxxxxx x. 561/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
15c) §108 xxxxxx č. 561/2004 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
15x) Xxxxxxxxx §55 x 57 xxxxxx č. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 552/2005 Xx.
16) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxxx 50 odst. 3 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
17x) Xxxxxxxx Rady 2003/109/ES xx xxx 25. listopadu 2003 x právním xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků třetích xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
17b) Xxxxx č. 137/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Zákon č. 219/2000 Sb., x majetku Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Xxxxx č. 95/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 96/2004 Sb., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

20) Xx. 14 xxxx. 1 xxxx. x) a xx. 14 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxx 2009/50/ES xx dne 25. xxxxxx 2009 o xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§42i xxxxxx x. 326/1999 Sb., o xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) Xx. 12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/98/EU ze xxx 13. xxxxxxxx 2011 x jednotném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x práci xx území xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pracovníků xx třetích zemí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§42g xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

22) Čl. 23 xxxx. 1 písm. x) směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/36/EU xx xxx 26. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxx vstupu x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

23) Xx. 18 xxxx. 2 písm. x) směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/66/EU xx xxx 15. xxxxxx 2014 x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

Poznámky k xxxxxxxx
1) Xx 1. xxxxxx 1994 xxx název xxxxxxxx "Xxxxxxxxxxxxxx(xx)" xxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxxxxxxx(xx)". Nicméně příslušníci xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx diplomy xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx, užívat xxxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxxx(xx)".
2) Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx on Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, Certification xxx Watchkeeping for Xxxxxxxxx, 1978.
3) 1977 Xxxxxxxxxxxxx Convention for xxx Xxxxxx od Xxxxxxx Xxxxxxx.
4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx než 3 xxxx, pokud dotyčná xxxxx xx zdělání xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxxx školu ("Xxxxxx") (13 let xxxxxxxxxxx vzdělání), nebo xxxxxxxx požadované xxx xxxxxxx xx "Xxxxxxxxxxxxxx" (Xxxxxxxxxxxxxxxxx") (12 xxx xxxxxxxxxxx vzdělání).