Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022.


Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)
18/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A JINÉ ZPŮSOBILOSTI

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět a účel zákona §1

Základní zásady uznávání odborné kvalifikace §2

Vymezení pojmů §3

Stupně dokladů o dosažené kvalifikaci §4 §5

HLAVA II - POSTUP UZNÁVACÍHO ORGÁNU PŘI UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE

Díl 1 - Obecná ustanovení k uznávání odborné kvalifikace §6

Uznávání odborné praxe §7

Uznávání odborného výcviku §7a

Díl 2 - Obecný systém uznávání odborné kvalifikace

Uznávání odborné kvalifikace na základě dokladu o dosažené kvalifikaci §8 §9

Kompenzační opatření §10

Volba uchazeče mezi adaptačním obdobím a rozdílovou zkouškou §11

Adaptační období a rozdílová zkouška §12 §13 §14 §15 §16

Díl 3 - Zvláštní způsoby uznávání odborné kvalifikace

Uznávání odborné kvalifikace na základě jiných dokladů o dosažené kvalifikaci než dokladů uvedených v §4 §17

Uznávání odborné kvalifikace pro výkon regulované činnosti v odvětvích uvedených v příslušné příloze směrnice Evropské unie o uznávání odborných kvalifikací §18

Uznávání na základě společného rámce odborné přípravy §19

Uznávání na základě společné závěrečné zkoušky z odborné přípravy §19a

HLAVA III - UZNÁVÁNÍ JINÉ ZPŮSOBILOSTI §20 §21

HLAVA IV - ŘÍZENÍ O UZNÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE

Žádost §22 §23

Rozhodnutí §24

Evropský profesní průkaz §24a

Žádost o evropský profesní průkaz a vytvoření souboru systému IMI §24b

Evropský profesní průkaz pro dočasný nebo příležitostný výkon regulované činnosti vydaný v České republice jako domovském státě §24c

Evropský profesní průkaz pro dočasný nebo příležitostný výkon regulované činnosti v České republice jako hostitelském státě §24d

Žádost o evropský profesní průkaz pro usazení nebo dočasný a příležitostný výkon předmětné činnosti s vlivem na život, zdraví nebo bezpečnost osoby přijatá v České republice jako domovském státě §24e

Evropský profesní průkaz pro usazení nebo dočasný a příležitostný výkon předmětné činnosti s vlivem na život, zdraví nebo bezpečnost osob vydaný v České republice jako hostitelském státě §24f

Zpracování a přístup k údajům týkajícím se evropského profesního průkazu §24g

Částečný přístup §24h

Uznávávání odborné kvalifikace ve společném řízení a v řízení o předběžné otázce §25

HLAVA V - PRÁVNÍ ÚČINKY UZNÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE §26

Používání profesních označení §27

HLAVA VI - VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY V OBLASTI UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE

Ministerstvo §28 §28a

Uznávací orgán §29

Osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti §29a

HLAVA VII - ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCE S ORGÁNY ČLENSKÝCH STÁTŮ §30

Výstražný mechanismus §30a

Orgány příslušné pro provádění administrativní spolupráce §31

Požadování informací §32

Poskytování informací §33

Vzájemné poskytování informací §34

Ochrana informací a osobních údajů §35 §36

HLAVA VIII - DOČASNÝ NEBO PŘÍLEŽITOSTNÝ VÝKON REGULOVANÉ ČINNOSTI NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V RÁMCI SVOBODY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Oznámení §36a

Ověření odborné kvalifikace §36b

HLAVA IX - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Posouzení odborné kvalifikace veřejnoprávním zaměstnavatelem §37

Zmocnění §38

HLAVA X - PŘESTUPKY §38a

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky §39

ČÁST TŘETÍ §40

ČÁST ČTVRTÁ §41

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o státní památkové péči §42

Přechodná ustanovení §43

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o geologických pracích §44

ČÁST SEDMÁ §45

ČÁST OSMÁ - Změna notářského řádu §46

ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST §47

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

č. 189/2008 Sb. - Čl. II

č. 126/2016 Sb. - Čl. II

INFORMACE

18
XXXXX
xx xxx 10. xxxxxxxx 2003
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx příslušníků xxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX ODBORNÉ XXXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXX I

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx x účel xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnavatelů (§37 xxxx. 1) xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx činnosti na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Evropské xxxx, jiném xxxxxxxx xxxxx Dohody o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx konfederaci xxxxxxx uvedenými x xxxxxxxx 2. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x regulovaným xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx způsobilost

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx prostoru xxxx Xxxxxxxxx konfederace (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"),

x) xxxxx x trvalým xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

c) rodinného xxxxxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x)2),

x) státního xxxxxxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenta x Xxxxxxxx xxxx2a),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného než xxxxxxxxx státu, xxx-xx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie povolen xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx2b),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osoby uvedené x xxxxxxx d) xxxx x), xxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx2c),

x) xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka, xxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pobyt xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx2d),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxx xxxxxxx pomoc x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx spolupracuje x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx mu na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pobyt xx xxxxx xxxxxx2f),

x) žadatele x xxxxxx modré xxxxx Xxxxxxxx xxxx20) xxxx držitele této xxxxx, žadatele x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty21) xxxx držitele xxxx xxxxx, žadatele o xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx22) xxxx xxxxxxxx xxxxxx oprávnění, žadatele x vydání xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx23) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, anebo xxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx je na xxxxx xxxxxxxxx,

(xxxx jen "xxxxxxx").

(3) Ustanovení tohoto xxxxxx se xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odborné kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx jinak. Tím xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx činnosti podle xxxxx VIII xxxxxx xxxxxx nebo zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx2g).

§2

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Správní xxxxxx, xxxxxxxx komory x zaměstnavatelé (§37 xxxx. 1) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx vyžadovat xx xxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxx podmínek, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxx od občana Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxx odbornou kvalifikaci x Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx, xxxxx by mohly xxx xxxxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxx chráněny xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy upravujícími xx tímto xxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx chráněnými xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx spotřebitele, xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pokladu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx před xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx podmínky musí xxx přiměřené x xxxxxxxx xxx ochranu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx pojmů

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx institucí xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxx xxxx"), xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "vzdělávání x xxxxxxxx"),

1. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxxx xxxxx původu xxxxxxxxxxxxx podmínku xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxx činí xxxxxxx kvalifikovaným xxx xxxxx xxxxxxxxxx činnosti x členském xxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx, které xxxxxxxx připravily v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx předmětná xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx regulovanou xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx zkouškou (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx"), xxxx praxe xxxxxxx při výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxx xxx dohledem"),

c) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx nebylo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxx němu xxxxx xxxxxxxxx konkurs xxxx insolvenční xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx majetku, xxxx xx xxxxxx funkce xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jakékoli xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xx jejíž xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx majetku2j), nebo xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx delikt xxxx xx disciplinární xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx odborná činnost xxxx xxxxxxx odborných xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

1. je-li x jejímu výkonu xxxxxxx kvalifikován x xxxxxxxx státě původu [§3 xxxx. x) xxx 1],

2. xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx [§3 xxxx. x) xxx 2] x xxxx xxxxxxx vykonává xxxx vykonával x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx, nebo

3. xxxxx xxxxxxxxxx činnost v xxxxxxxx xxxxx původu xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předmětná xxxxxxx,

1. xx-xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xx-xx být xxxxxxxxxx xxx veřejnoprávního zaměstnavatele xxxxx §37, xx-xx xxxx xxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxx předpisem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx x členském státě xxx profesním xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveného dokladu x xxxxxxxx kvalifikaci,

4. x oblasti zdravotnictví xxxx sociálních služeb, xx-xx úplata xxxx xxxxxxx xx tuto xxxxxxx systémem sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

5. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxx sdružení nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx vykonávané povolání xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikací považuje xx xxxxxxxxxx povolání2k),

f) xxxxxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx x právních předpisů xxxxxx xxxxxxxxx státu x x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx doklady o xxxxxxxx kvalifikaci, x xxxxx jsou v xxxxx členském státě xxxxxxxxx plné xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx rovnocennosti, bez xxxxxx xx to, xxx vzdělávání x xxxxxxxx vedoucí x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu; xx instituce xxxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx považují bez xxxxxx xx místo xxxxx sídla x Xxxxxxxx xxxxx2l), působící xx xxxxxxx Úmluvy x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "Xxxxxxxx xxxxx"),

x) regulovaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxx přípravu xxx výkon předmětné xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx odbornou kvalifikaci xxx výkon předmětné xxxxxxxx, xxxx členský xxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx původu xx xxxxxx i xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx zákona. Pro xxxxx posuzování jiné xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxx předmětnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jehož je xxxxxxx státním xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx členským xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kvalifikaci xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx členský stát, xx xxxxxx uchazeč xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxx vykonával. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx naposledy xxxxxxxxx xxxx jehož xx xxxxxxx xxxxxxx příslušníkem,

j) xxxxxxxxxxxx členským státem xxxxxxx stát, kde xx uchazeč hodlá xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby,

k) uznávacím xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx profesní xxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1,

x) odbornou xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo s xxx xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x pracovněprávním xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx konaný xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx činnosti nebo x tím xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x předmětné xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xx možné xxxxxxxxxx x průběhu nebo xx skončení vzdělávání xxxxxxxxxx získáním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) evropským xxxxxxxxx xxxxxxxx elektronický xxxxxx, který xxx xxxxxxxxx, xx uchazeč xxxxxx xxxxxxx nutné xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx vzdělávání x informální xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx systémem xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx systém xx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx XXX xxxxxx xxx xxxxxx informací x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx členských států x Komisí,

r) xxxxxxxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxxx uznat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Způsobilost xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti se xxxxxxxxx zejména dokladem x dosažené kvalifikaci xxxx dokladem x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "doklad x odborné xxxxxxxxxxx").

§4

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx xxxxxx stupně xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx členského xxxxx původu, který xxxxxxxxx, xx jeho xxxxxxx xx získání xxxxxxxxx vzdělání s xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě xxxxxx xxx přijetí xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxxxx absolvoval xxxx než xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx škole xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úrovně x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXXX.

(2) Xxxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň tříleté, xxxxxxx však xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx distanční studium xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx škole, instituci xxxxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úrovně x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXXX.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx původu, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx držitel xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xx získání xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x členském xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx instituci xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jednoleté, xxx kratší než xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxx, které jsou xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx odstavce 4 x ekvivalentní xxxxxxxxxxx u vzdělávání x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx odbornou xxxxxx x připravuje-li na xxxxxxxxxxxx úroveň povinností x xxxxxx, je-li xxxx tento doklad xxxxxxxxxx potvrzením xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx prokazuje, xx jeho držitel

a) xx úspěšném xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání absolvoval xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vedoucí x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetího xx pátého xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx dohledem xxxxxxxxxxx xxxx doplněk xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx absolvoval xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx praxi xxxx xxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx škole nebo x konzervatoři.

(5) Dokladem x dosažené kvalifikaci xxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxx institucí členského xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx

x) absolvoval xxxxxxxxxx xxxx nebo zkoušku xxxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vedoucí x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx stupně, x členském státě xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po dobu 3 xxx xx xxxx úvazek nebo xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx částečný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 10 xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx všeobecné xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Za xxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 5 xx považuje xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx nebo institucí xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx státy, xxxxx xxxx jeho rovnocennost xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx původu x xx-xx tento xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx tohoto členského xxxxx vykonával po xxxx nejméně 3 xxx.

(7) Za xxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pátého xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxx soubor xxxxxxx o dosažené xxxxxxxxxxx vydaný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx xx úspěšném absolvování xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stupně, xxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kvalifikovaným pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§3 xxxx. 1 xxxx. b) xxx 1], xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a přípravu, xxxxx uchazeče xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx regulovanou činností [§3 odst. 1 xxxx. x) bod 2].

Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§5

§5 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX UZNÁVÁNÍ XXXXXXX KVALIFIKACE

Díl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx k uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx

§6

(1) Vyžaduje-li xx x České xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§3 xxxx. 1 xxxx. x)] xxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci podle §4, postupuje uznávací xxxxx xxxxx §8 xx 15.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci než xxxxxxx xxxxxxxxx x §4, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 odst. 6, xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxx §17.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odvětví xxxxxxxx x seznamu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx praxe, vydaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx ministerstva x xxxxxxx x obecnou xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §18.

§7

Xxxxxxxx xxxxxxx praxe

Uznávací xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x odborné xxxxx xxxxxxxx x členském xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx v xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx.

§7a

Uznávání odborného výcviku

(1) Xxxxx je xxxxxxx x regulované xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokončením xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx posuzování žádosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, x xxxxxxxxx zohlední odborný xxxxxx absolvovaný ve xxxxx xxxx, jestliže xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx omezení xxxxxxx xxxxx odborného xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x bude xxxxxx x České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx odborného výcviku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x dané xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uznávání odborných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě xxxx xx xxxxx xxxx.

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2016 Xx. s účinností xx 1.5.2016

Xxx 2

Xxxxxx systém xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx

§8

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx dokladu x xxxxxxxx kvalifikaci

(1) Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §10, xxxx xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) je xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4, xxxxx jej xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx [§3 xxxx. 1 písm. x) bod 1],

x) xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xx xxxx 1 xxxx na plný xxxxxx xxxx xx xxxx odpovídající xxxx xx částečný úvazek xxxxx předchozích 10 xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxx regulovanou činností, x xx držitelem xxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx podle §4 xxxxxxxxxxxxx, xx uchazeč xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx [§3 xxxx. 1 xxxx. b) xxx 2], nebo

c) xx xxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxx xx po úspěšném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx [§3 xxxx. 1 xxxx. x) bod 2].

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 a §10 xxxx uznávací xxxxx odmítnout xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx výkon xxxxxxxx dokladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prvního xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 5, xxxx xx x České xxxxxxxxx vyžadován x xxxxxx xxxxxx povolání xxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx xxxxxx stupně xxxxx §4 xxxx. 1.

§9

§9 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 126/2016 Sb.

§10

Kompenzační xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 4 až 6 xxxx uznáním xxxxxxx kvalifikace xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxxxxx orgán xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prvního stupně xxxxx §4 odst. 5 x xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikace xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 odst. 2, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, případně xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx druhého stupně xxxxx §4 odst. 4 x xxxx x xxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx v České xxxxxxxxx požadovaná xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §4 odst. 1, xxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxx požadovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření, xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x praktických xxxxxxx xxxxxxxxx x dokladu x dosažené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx od obsahu xxxxxxxxxx x přípravy xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx regulovaných xxxxxxxx a tomu xxxxxxxx i xxxxxxxxxx x příprava xxxxxxxx, xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx vyžadovaného v Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx možnost xxxxxxxxxx přístupu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24h.

(5) Pro xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4

a) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyžadovaným x Xxxxx republice rozumí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx výkon příslušná xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie x uznávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx minimální xxxxxxxxx xx vzdělávání x přípravu, xx xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx, zda je xxxxxx x obsahu xxxxxxxxxx x přípravy xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx odborná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx záruky xxxxxxx xxxxx uvedených x §2 odst. 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx regulované xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx splnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepožaduje x xxxx odbornou xxxxxxxxxxx uchazeče, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx vzdělávání x přípravy xxxxxxxx xxxxxxxxx, dovednostmi a xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx členském xxxxx xxxx xxxxx xxxx x které byly xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§11

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zkouškou

(1) Xxxxxxx, xxxxx je ukládáno xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10, xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 a x §10 odstavcích 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx adaptačním obdobím x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušném xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx4b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxx uchazeči x xxxxxx případech za xxxxxxxx xxxxxxxxx v §10 xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx5) tím xxxxxx xxxxxxx.

Adaptační období x xxxxxxxxx zkouška

§12

§12 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

§13

(1) Adaptačním xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilé xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx teoretických x praktických oblastí, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyžadovaného x České republice x xxxxxxx znalost xx nezbytná xxx xxxxx xxxxxxxxxx činnosti. Xxxxxxxx adaptačního období xxxx xxx x xxxxx vzdělávání nebo xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx orgán stanoví xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx nezbytná xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx předloženého xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxxx zahrnovat xxx teoretické xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx činnosti.

(3) Xxxxxxxx orgán xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxx období, x xx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) oblasti podle xxxxxxxx 2, jejichž xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx si xxxxxxx x rámci adaptačního xxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Délka xxxxxxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxx 3 xxxx. Xxxxx xxxxxxx hodlá xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost, xxxxxxxx-xx xx pro xxxx výkon xxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx xxxxxxx stupně, xxxxx xxxxx adaptačního období xxxxxxxxx 2 xxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, zda xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx uplynutí xxxx stanovené podle xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx xxxxxx-xx x xx uchazeč xx uplynutí poloviny xxxx doby a xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 6 měsíců. Xxxx adaptačního xxxxxx xx splněn, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b). X takovém xxxxxxx xxxxxxxx orgán uzná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§14

(1) Rozdílovou zkouškou xx rozumí xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx zkouška xx xxxx xxxx xxxxxxxxx orgánem, jiným xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxx xxxxx xxxx xxxx vzdělávací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílového zaměření (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Uznávací orgán xxxxxxx xxxxxx oblastí, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx činnosti a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jak teoretické xxxxxxxx, xxx i xxxxxxxxx dovednosti xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Uznávací orgán xxxxxxx v rozhodnutí xxxxx §24 xxxxxxxx xxxxxx rozdílové zkoušky, x to

a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a

b) xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx orgán zajistí, xxx xxx uchazeč xxxxxxx absolvovat xxxxxxxxxx xxxxxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(5) Rozdílová zkouška xx zpravidla písemnou x xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx zpravidla x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx zohledňuje xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx osobou kvalifikovanou x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx přesáhnout výši 6&xxxx;500 Xx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Uchazeč xx xxxxxxx prospěl, pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. a). X xxxxxxx případě xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče.

§15

Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx skupinu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s přihlédnutím x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx období x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období x rozdílové xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, obsahu x xxxxxxx rozdílové xxxxxxx.

§16

§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

Xxx 3

Zvláštní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

§17

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §4

(1) Xx-xx xxxxxxx držitelem dokladu x dosažené xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §4, xxxxxxx xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 odst. 6, xxxxxxxx orgán xxxxxxx znalosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx doklady x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx dokladu x xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, neprokáže-li, xx mezi xxxxxxxxx x dovednostmi xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxx uchazeče a xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx, která xxxx x vydání dokladu x xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx činnosti, je xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §911 x §13 a 14 se při xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx xxxxxxx.

§18

Xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušné xxxxxxx směrnice Evropské xxxx o uznávání xxxxxxxxx kvalifikací

(1) Xxxxxxxx xxxxx uzná odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx příloze xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x uznávání odborných xxxxxxxxxxx4a), pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x členském xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vydaném ministerstvem xxxxxxxx ve Věstníku xxxxxxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxx X xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. xx xxxx 6 xx sobě xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xx xxxx 3 xx xxxx xxxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo institucí xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

3. xx xxxx 4 xx sobě xxxxxxxx xxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx držitelem xxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx vydaného xxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxx institucí xxxxxxxxx xxxxx a potvrzujícího xxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání x přípravu, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x členském xxxxx původu,

4. xx xxxx 3 xx xxxx xxxxxxxx let xxxx samostatně výdělečně xxxxx xxxxx, prokáže-li xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxx")6), nebo

5. xx xxxx 5 xx sobě xxxxxxxx xxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx, x toho xxxxxxx 3 xxxx x xxxxxxx funkci x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx držitelem xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx členského xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzdělávání x přípravu, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx regulované xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx oddíl xx 855 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností (xxxxxxxxxxx),

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x bodech 1 x 4 xxxxx být výkon xxxxxxxxx činnosti ukončen xxxx než 10 xxx před podáním xxxxxxx podle §22,

x) x xxxxxxx činností xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx XX přílohy XX směrnice Evropské xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikací

1. xx xxxx 5 xx xxxx jdoucích xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx postavení,

2. xx dobu 3 xx xxxx xxxxxxxx xxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osoba xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx držitelem xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx institucí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx předmětné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

3. xx xxxx 4 po xxxx xxxxxxxx xxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo uznaného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x potvrzujícího nejméně xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxx připravují xxx xxxxx xxxxxxxxx činnosti x členském xxxxx xxxxxx,

4. xx xxxx 3 po xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, prokáže-li xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxx 5 let v xxxxxxxxxxxxxxx vztahu,

5. xx xxxx 5 xx xxxx jdoucích xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x dosažené kvalifikaci xxxxxxxx xxxx uznaného xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx předmětné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

6. xx xxxx 6 xx xxxx xxxxxxxx let x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x potvrzujícího nejméně xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x členském xxxxx xxxxxx,

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 x 4 xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ukončen xxxx xxx 10 xxx xxxx podáním xxxxxxx podle §22,

x) x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx v seznamu xxxxxxx ministerstvem sdělením xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx XXX xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. xx xxxx 3 xx xxxx xxxxxxxx let xxxx samostatně výdělečně xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx postavení,

2. xx xxxx 2 xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx vedoucím xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx institucí členského xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přípravu, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx původu,

3. xx xxxx 2 xx sobě xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osoba xxxx ve vedoucím xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx vykonával xxxxxxxxxx xxxxxxx nejméně 3 xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

4. xx xxxx 3 po xxxx jdoucích xxx x pracovněprávním vztahu, xx-xx xxxxxxxxx dokladu x dosažené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přípravu, xxxxx xxx odborně xxxxxxxxxx xxx výkon předmětné xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 a 3 xxxxx xxx xxxxx předmětné činnosti xxxxxxx více xxx 10 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §22.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx vedením podniku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx písmene x), xxxx

x) vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx za nejméně xxxxx oddělení xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, použije xx xxxxxxxxxx §7 xx 15 obdobně.

§19

Xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx rámce odborné xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxx Xxxxxx, xxxxxxxx uznávací orgán xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přípravy stejné xxxxxx jako dokladům x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx

x) x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx mít xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxx

x) mezi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxx xxxxxxxxx rozdíly x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx mohl uchazeč xxxxxxx předmětné činnosti xxxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx bezpečnost, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx prostředí.

(3) Xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx uznávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxx xx 6 xxxxxx od xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx Komise.

§19a

Uznávání xx xxxxxxx xxxxxxxx závěrečné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx to xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxx Xxxxxx, xxxxxxxxx úspěšné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky x odborné xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx příslušné xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závěrečných xxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ohledem xx rizika xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky dostatečnou xxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zkoušek xxxxxxx xxxxxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 stanoví xxx regulované činnosti x návaznosti na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx Komise ministerstvo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxx xx 6 xxxxxx xx přijetí xxxxx použitelného xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

§19x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

HLAVA III

UZNÁVÁNÍ XXXX XXXXXXXXXXXX

§20

(1) Vyžaduje-li xx xxx xxxxx regulované xxxxxxxx v České xxxxxxxxx xxxxxx o xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxx kárné xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx předmětné xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx původu, který xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx je xxxxx z evidence xxxxxxxxx trestů xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx původu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, popřípadě, xxxx-xx xxxxxx evidence x xxxxxxxx státě xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx uchazeče o xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Vyžaduje-li xx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxx x tom, že xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx2j) xxxx xxxxxxxx nebylo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxx prohlášen xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx statutárního orgánu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uchazečem xxxxxxx překážka předchozího xxxxxxxx v jakékoli xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx osobě, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx příslušné orgány xxxxxxxxx xxxxx doklady xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx uchazeč xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx před xxxxxxx xxxxxxxx x členském xxxxx xxxxxx.

(4) Vyžaduje-li xx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Nepožaduje-li xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vydaný příslušným xxxxxxx členského xxxxx xxxxxx, xxxxx splnění xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xx pro výkon xxxxxxxxxx činnosti x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x finanční xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x členském státě xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx činnosti x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uchazeči pojišťovnou x xxxxxxxx státě xxxxxx, xxxxx xx x tohoto potvrzení xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům zvláštního xxxxxxxx předpisu.

(7) Xxxxxxxx-xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxx čestné xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx prohlášení xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxxxxx, náboženského xxxxxxx xxxx xxx rozpor x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(8) Doklad xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 6 xxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§22 xxxx. 1) xxxxxx xxx 3 měsíce.

§21

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx v rozsahu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X držitele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxx §24f xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx podle §24 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxxx činnost xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxx znalosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx činností, x nichž xxxxx x xxxxxx ověření.

(3) Xxxxx znalosti xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx 15 xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ověření x xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx, že xxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx jazyka xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxx pozastavit tuto xxxxxxx až xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

HLAVA IV

ŘÍZENÍ O XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

§22

Xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx i ministerstvu, xxxxx xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx postoupí xxxxxxxxxx xxxxxx. Uchazeč xxxx xxxxxxxx požádat x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Uchazeč v xxxxxxx&xxxx;xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx oprávnění k xxxxxx výkonu, a

b) xxxxxxxxxx xxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podnikatele xxxx x pracovněprávním xxxxxx).

(3) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx osvědčující xxxxxx xxxxxxxxxxx x případně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uvedené v §1 odst. 2,

b) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §20,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx6a).

(4) X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx zřejmý xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx x něho xxxxxxxx délka a xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx regulovanou xxxxxxxx xxxx podléhá dohledu xxxxxxxxx orgánu. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx doklad xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné činnosti xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X případě xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx orgán xxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx o xxxxxx předmětné činnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx žádosti x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx údaje x xxxxx, xxxxxx x formě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Doklady xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx c) xx xxxxxxxxxxx v kopii. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx předložení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 písm. x) x nahlédnutí. Xx-xx uznávací orgán xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx kopii, není-li xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, pokud v xxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx uznávací orgán xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx administrativní xxxxxxxxxx, xxxx uznávací xxxxx xx uchazeči požadovat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu xx xxxxxxx jazyka xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x tlumočníků7).

(7) Xxxxxx vydaný příslušným xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx veřejnou xxxxxxx. Xxxxxxx podpisů xxxx otisků xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxx pochybnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx xxxxx §3035 x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xx-xx uznávací xxxxx pochybnost o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx České republiky x xxxxxxxxxx.

(8) Xxx-xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, popřípadě nejsou-li x xxxxxxx o xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 6, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx razítek xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx doklady x xxxxxxx kvalifikaci, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx příslušným xxxxxxx takového třetího xxxxx a následně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nestanoví xxxxx.

§23

§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

§24

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxx, vydá o xxx rozhodnutí. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgán x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uznané kvalifikace xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvede:

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxx xxxx uznána xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx odborná xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx uznáním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kompenzačního xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx. S xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §11 xxxx. 2 uvede xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu xx xxxxxxx stává xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemůže-li xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče xxxxxx.

(4) Xx-xx součástí xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxx xxxxxx x uznání xxxx xxxxxxxxxxxx, uznávací xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tom, zda xxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxx xxxxxxxxxxxx vyžadované xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx orgán xx xxxxxxx vydat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 60 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věcně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxx doklady xxxxxxx x §22 xxxx. 3 xxxx. x) a c) xx 15 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx.

(6) Pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření uvedeného x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx orgán x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vydá xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§24a

Evropský profesní xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx vydává xxxxxxxx xxxxxxxx průkaz xx základě xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxx xxxx přijímá xx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx profesního xxxxxxx, zadává xx xx xxxxxxx XXX x zajišťuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Uznávací xxxxx xxxx orgán hostitelského xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx průkaz xxx xxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí xxxxx §24,

x) xxxxxx evropský xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx předmětné činnosti x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §36b,

x) xxxxxxx evropský xxxxxxxx průkaz x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §36a xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) vydává xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vlivu na xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx o evropský xxxxxxxx průkaz xxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29a, xxxxxx ji xx xxxxxxx XXX x xxxxxxxxx související činnosti.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxx uznávací xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx XXX.

(5) Evropský profesní xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxx formou x xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx držitele na xxxxx předmětné xxxxxxxx, xxx xxxxxx byl xxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx narození, xxxxxxxx, dosaženou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx průkazu totožnosti. Xxxxx týkající xx xxxxxxx praxe, xxxxxx xxxxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxx opatřeních, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx XXX.

(6) Požádá-li xxxxxxx evropského profesního xxxxxxx vydaného podle xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxx souboru xxxxxxx XXX spojeného x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx uznávací orgán xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx o xxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxx §36b.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2016

§24x

Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx souboru xxxxxxx XXX

(1) Osoba xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx předmětné xxxxxxxx, pro xxx xxx x xxxxxxx x §24a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx profesní průkaz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Komisí, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx systému XXX. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx také x xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx soubor v xxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx žadateli její xxxxxxx, x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Uznávací xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx dokladů, xxxxx xxxx již x xxxxxxx xxxxxxxx x systému XXX xxxxxxxx x jsou x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které byly xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx, popřípadě, xxx xx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx originálů xxxx xxxxxxxxx kopií xxxxxxx.

§24x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2016 Xx. x účinností xx 1.5.2016

§24x

Xxxxxxxx profesní xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státě

(1) Xxxxxxxx xxxxx do tří xxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx systému XXX obdržel úplnou xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24a odst. 3 xxxx. x), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx profesní xxxxxx. Xxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxx evropský xxxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx v každém xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dočasně či xxxxxxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx uvedená v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo marným xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24b xxxx. 2.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx požádat x xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xx xxxx delší, xxx je 18 xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx. X obou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgán o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx XXX, xxxxx xxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem xxxx rozhodnutím Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§24x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.5.2016

§24x

Xxxxxxxx profesní xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxx 18 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx stát, jiný xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §36a.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jinému xxx Česká xxxxxxxxx, xxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx dalších 18 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx skutečnost uznávacímu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému XXX. Lhůta se xxxxxx xxx xxx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx Xxxxx republika.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §36a odst. 6 x 9 xxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.5.2016

§24e

Žádost o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Uznávací xxxxx xx 1 xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxx xx příležitostný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vlivem xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedeném x žádosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxx poskytnutím služby, x případě, xx xx xxxx žádost xxxxx, xxxxx xxxxxx x přiložené doklady.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 začíná xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx výzvy xxxxx §24b odst. 2.

(3) Xxxxxxxxxx poté, xx ověří xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx předá xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x tom xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx ověřené xxxxx xxxxxxx vyřídí xxxxxxxx xxxxx xx 2 xxxxx xx podání xxxxxxx.

§24x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 126/2016 Xx. x účinností xx 1.5.2016

§24x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx usazení xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxx na xxxxx, zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx hostitelském xxxxx

(1) Xxxxxxxx orgán xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, u xxxxx xx ověřuje odborná xxxxxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx od xxxxxxxx, xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx informace xxxx xxxx požádat x xxxxxxxxxx dokladu. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx doklady nezbytné xxx xxxxxx evropského xxxxxxxxxx průkazu, xxxxxx xxxxxxx, jinak xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §18, 19 x 19a uznávací orgán xxxx xxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 1 xxxxxx xxx dne xxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx zamítne.

(3) X případech xxxxxxxxx x §10 x 36b xxxxxxxx xxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státem xxxx xxxxxxxx profesní průkaz xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx rozhodne x xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxx žádost xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovené x xxxxxxxxxx 2 a 3 x 2 xxxxx, pokud xx xxxxxxxx zejména x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zdravím xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb. X xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx opakováno.

(5) Xxxxx xxxxxxxx orgán nerozhodne xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 4, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx považován xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx systému XXX xxxxxx xxxxxxxx.

§24x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2016

§24x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxx xx xxxxxxx systému XXX xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx předmětné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu x xxxx údaje xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxx x těchto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, které mají x xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxx podle §30a.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx týká xxxxx údajů x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx nebo xxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x

x) xxxx, po xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx držitele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jeho žádost x obsahu souboru xxxxxxx IMI.

(4) Při xxxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx průkazu x xxxx xxxxxxx souvisejících xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx XXX. X případě, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, je xxxx xxxxxxxxxx zasílána prostřednictvím xxxxxxx XXX.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx zájem, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxx, xxxxx vůči xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

§24x

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxx podmínky:

a) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx výkonu xx x České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x domovském xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx činností x Xxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxx, xx by xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx absolvování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odborné xxxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxx měl v xxxxx něho xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx činností, xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx činnost; xxxxxxxx xxxxx xxx tom xxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dopady xx život, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx usazení v Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx XX.

(4) Xxxxxxx podané xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příležitostných xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxxx činností x xxxxxxxx pro ochranu xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, se posuzují x souladu x xxxxxx VIII.

(5) Xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx označením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, sdělí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2016

§25

Xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxx x xxxxxxxxx otázce

(1) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vznik xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx řízení x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxx samostatné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx řízení o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádosti uchazeče xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnout x xxxxxx xxxxxxxxx x výkonu samostatné xxxxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx lhůtě xxxxx §24 odst. 5, k níž xx xxxxxxxxxxx xxxx xx 30 dnů, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx případ. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx řízení zároveň x vzniku xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxx než xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxx kompenzačního xxxxxxxx, postupuje xxxxx §24 xxxx. 2. Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxx xxxx, co uchazeč xxxxxx splnění kompenzačního xxxxxxxx. Nedoloží-li uchazeč xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx společného xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření, xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx podle §24 odst. 2. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx splnění kompenzačního xxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xxx xxxxxxx kompenzačního xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx řízení x xxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxx xxxxxx zastaveno.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxx provést

a) pokud xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx oznámení,

b) x činností, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA V

PRÁVNÍ XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

§26

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx kvalifikace, xxxx vykonávat regulovanou xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jako činnost, xxx kterou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx v Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pozdější xxxxxxxxxxx odborných xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, není xxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx nezakládá uchazeči xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx obdobného poměru.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících uznávání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx8) se xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx vyšší odborné xxxxx9) x xx xxxxxx xxxxx10) nejsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxxx profesních xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx je x Xxxxx xxxxxxxxx regulovaná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §6 xx 18 nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §36b xxxx. 6 xxxx. b) xxxx c), který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podle §20 x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx při jejím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, právo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx může x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxx právo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx §36b xxxx. 2. Profesní xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx §36a, xxxxxxx xxxxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxx původu v xxxxxxx s jeho xxxxxxxx xxxxxxxx a x úředním xxxxxx xxxx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx původu.

XXXXX VI

VÝKON XXXXXXX XXXXXX V XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

§28

Xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx správním xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xx ministerstvo, xxxxx xxx xxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx centrum xxx uznávání odborných xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx

x) koordinuje xxxxxxx uznávacích xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x podporuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikací,

b) xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx skupině národních xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx funkci xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1), xxxxxxx poskytováním xxxxxxxxx x systému xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x stavovských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

d) vykonává xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx funkci informačního xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x informačních místech x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx kvalifikace; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx také xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXXX,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §30 xx 35,

x) xxxxxxxxxx s Xxxxxx Evropské xxxx (xxxx jen "Xxxxxx") xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx volbu xxxx adaptačním obdobím x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x o zrušených xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx v souladu x §29 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xxx Komisi xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace,

j) xxxxxxxxx Komisi xx xxxx žádost informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx rozhoduje o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vydává xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx regulovaných xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx uznávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx výkon v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§36b), x xxxxxxx xxxxxxx x §3 odst. 1 xxxx. e) bodě 5, §4 xxxx. 3 xxxx. b), §6 odst. 3, §8 xxxx. 2 x §18 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pro xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx shromažďuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx každé xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx regulovaného xxxxxxxxxx x odborné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx lhůtě 6 xxxxxx od xxxxxxxx xxxx regulované činnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx již xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x tom xxxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rámců xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx závěrečných zkoušek xxxxxxx přípravy předloženými x xxxxxxxxxx Komisí,

n) xxxxxxxx xx informace x xxxxxxxxx postupy x xxxxxxxxx členskými xxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxx nepřetržitého xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření xxxxx §10 x xxxxxxxxxxxxx.

(3) Ministr xxxxxxxx, xxxxxxx a tělovýchovy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uznávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxxxx") x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx úkoly ministerstva xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) X zabezpečení plnění xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx ministerstvo xxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx.15)

§28a

Ministerstvo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxx údaje, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, informačního xxxxxxx evidence občanských xxxxxxx a informačního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx rozhodnout x konkrétní xxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, do jehož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxx živnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx držitele živnostenského xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxx, že x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhoduje podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxx kvalifikace (§22) x xxxxxxxxx x nich,

b) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx profesního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) vede xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x stavu xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx [§28 odst. 2 xxxx. x)]; xx xxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxx zákon xxxxxxxxxx informace neumožňuje,

d) xxxx xxxxxxxx xxxxx §36a xxxx. 9 x poskytuje údaje x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace [§28 xxxx. 2 písm. x)],

x) x evidence xxxxx §36a odst. 9 xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx potvrzení x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zájem,

f) xxxxxxxxxxxx x ministerstvem xxx xxxxxx úkolů xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. c) xx l),

g) xxxxxxxxx xxxxxxxx x možnostech x podmínkách xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxx zákona,

h) x xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx jednotlivé xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo skupinu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx k jejich xxxxxxxxxxxx, stanoví xxxxx xxxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx s xxxxxxxx koordinátorem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx uznávání odborné xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoviska x xxxxxxx studijních xxxxxxxx15a) xxxx vzdělávacích xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx15b) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx povolání xxxx xxxxxx posouzením Xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vyšší xxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24, pro xxxxx xxxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24a xx 24g, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29a xxxx xxx účely xxxxxx xxxxx §30a odst. 7 výpis z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx x vydání xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx; pro tyto xxxxx si xxxxxx xxxx xx soudu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti,

l) xxxxxxx vyhodnocování požadavků xx výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména z xxxxxxxx xxxxxxx přístupu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx osoby, xxxxx xxxx odborně xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx označení x x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx obecného xxxxx, které jsou xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx další xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zvláštním xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxx xxxxxx x řízení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Za tímto xxxxxx zejména xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx mu xxx xxxxxxx stanoviska a xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx činnosti

(1) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx regulovanou xxxxxxx x České xxxxxxxxx x tuto xxxxxxx xxxxxxx vykonávat x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx orgán xx základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx regulována a xxx je x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx vyžadovaném v Xxxxx xxxxxxxxx [§10 xxxx. 5 xxxx. x)] a délce xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, popřípadě o xxx, zda jde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxx, xxx xx fyzická osoba xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx republiky odborně xxxxxxxxxxxxx [§3 odst. 1 xxxx. x) xxx 1], x xxxxxxx jejího oprávnění x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx profesní xxxxxxxx, popřípadě x xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx regulovaným xxxxxxxxxxx xxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikací,

c) x délce a xxxxx xxxxxx regulované xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí jejího xxxxxx, x xxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx postavení,

d) x xxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx jsou xxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx výkon regulované xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

e) x xxx, zda x xxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu, xxxx xxxx o xxx, xx se xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x České republice xxxxxxxx xxxx způsobilosti xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předmětnou činnost, xxxx-xx xxxx činnost x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx hodlají xxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx žádosti vydává

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, do xxxxx působnosti předmětná xxxxxxx náleží nebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nejbližší, xxxxxxxxx

1. x délce x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx jejího xxxxxx, xxxxxxxxx o xxx, xxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávala xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. x xxx, zda xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx ji odborně xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx činnosti na xxxxx Xxxxx republiky [§3 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2], popřípadě x xxx, xxx vzdělávání x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx regulovaným xxxxxxxxxxx,

3. x xxx, xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx splňuje požadavek xxxx způsobilosti xxx xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, nebo xxxx x xxx, xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx způsobilosti nevyžaduje,

b) xxxxxxxxxxxx, popřípadě Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx instituce Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx úřad15c), xxxxxxxxx:

1. x xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, o xxxx xxxxxxxx x ukončení xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a x činnostech, pro xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx [§3 xxxx. 1 písm. x) bod 2]15d),

2. x xxx, xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxx-xx vydán příslušným xxxxxxx xxxx institucí xxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx získanou x xxxxx části mimo xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx nebo xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx rovnocenný dokladu x xxxxxxxx vydávanému xxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx osvědčení xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, v xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxx vydání xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx vydává xx základě žádosti xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx osvědčované skutečnosti. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx vydáno rozhodnutí x úpadku, xx xxxx němu nebyl xxxxxxxxx konkurs a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx výkonu funkce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, člena xxxxxxxxxxxx orgánu nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předchozího xxxxxxxx x jakékoliv xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx majetku2j), xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxx xxxxxx zahájení x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx činnostech, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx výkonu, xxxx-xx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx o xxx, zda xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx možno xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Vysoká xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx i náležitosti xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 1 x xxxxxxxx 3.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

§30

(1) Orgány, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uznávání odborné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, požadují xxxx přijímají informace xx spolupráci s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §24 xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx společného xxxxxxx členských států x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx IMI.

(2) Administrativní xxxxxxxxxx se xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxx hlavy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx právní předpis Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx informace:

a) x xxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxx, zda xx xxxxxxxxx činnost x xxxxxxxx státě xxxxxx regulovanou xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx, xxxx jsou požadavky xxxxxxxxx xxxxx původu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx uchazeč xxx xxxx výkon odborně xxxxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx činnost v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx absolvoval vzdělávání x xxxxxxxx, které xxx odborně xxxxxxxxxx xxx xxxxx předmětné xxxxxxxx,

x) x xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uchazeče xxxxxxxxxxx vzděláváním, xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x příprava uchazeče xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x délce, xxxxx a obsahu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x době xxxxxx zahájení x xxxxxxxx, xxxxxxxxx zda xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x uznávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) o xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxx členského státu xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx a ukončení x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx státě x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx, zda je xxxxxxxxxxxx služby xxxxxx x členském xxxxx xxxxxx x zda xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského státu xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x trestní, xxxxxxx xx disciplinární xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x odpovídajícím xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby x x xxxxxxxxxxx příjemce xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) o xxx, zda je xxxxxxxxx činnost v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx profesním xxxxxxxxx a xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx označení oprávněn xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pravosti xxxxxxx x xxxxxxx kvalifikaci xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxx, xxx xxxxx členského státu xxxxxx, xxxxx vydal xxxxxx o odborné xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu původu,

l) x tom, zda xxx doklad x xxxxxxxx kvalifikaci xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx [§3 xxxx. 1 xxxx. x)],

x) x xxx, xxx doklad x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušným orgánem xxxx institucí členského xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokladu o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx činnosti xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x členském xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vzdělávání a xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x tom, xx xxxxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxx zakázán xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx §24.

§30x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Soud xxxx xxxx orgán xxxxxxx xxxx zašle xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vykonatelnosti ministerstvu xxxx rozhodnutí, xxxxxx xx xx území Xxxxx republiky xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zakazuje xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx,

x) zubního xxxxxx,

x) všeobecné xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx lékaře,

g) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx e), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pravomocně odsouzen xx padělání xxxx xxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx nejpozději v xxx xxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3 dnů xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x systému XXX xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o rozhodnutí xxxxx odstavců 1 xxxx 2, včetně xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xx rozhodnutí týká.

(4) Xxxx xxxx jiný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opis xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx nebo zákazu xxxxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx XXX příslušné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x změnách xxxxx xxxx první.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx 3 xxx ode xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání xxxxxxxx formou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx upozornění x xxxxxxx IMI ze xxxxxx xxxxxxxxxxxx napadeno xxxxxx, které se xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx upozornění, že xxxx je předmětem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxx být x xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx upozornění xxxxxxxxxx do 3 xxx

x) xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) ode xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx se na xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§30x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2016 Xx. x účinností od 1.5.2016

§31

Orgány příslušné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx spolupráce xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx koordinátor xxxx xxxxxxxx orgán (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx"). Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx orgánem členského xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx předmětná xxxxxxx regulována xxxx xxxxx vykonává dohled xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx orgán jiného xxxxxxxxx státu").

§32

Požadování xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xx příslušného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x případě potřeby xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 a 36b, xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §36a, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx profesního xxxxxxx xxxxx §24a x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obvyklé xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx žádost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx údaj x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x předmětu xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx orgán Xxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x příslušným orgánem xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tak, xxx xxxx možno xxxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 5, xxxxxxxx orgán xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx dalšímu členskému xxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx České republiky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx, xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Zjistit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxx jen x xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx předpisy Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx odmítnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx zákon xxxxxxxx přísnější xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx, které xxxx x xxxxxx xxxxxx žádajícího členského xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nevyhoví,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti uložené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x informace, jejichž xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx se xxxxxx bezpečnosti xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx obvyklé xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

d) žádající xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx z praktických xxxx právních xxxxxx xxxxxxxxxx obdobné xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§34

Vzájemné xxxxxxxxxxx informací

Příslušný xxxxx České xxxxxxxxx xxxx pro skupiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ujednat xxxxx xxxx písemně x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského státu xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx zachování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přijímat, xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx. Ustanovení §32 xxxx. 4 a 5 a §33 xxxx. 2 až 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§35

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Ochrana xxxxxxxx údajů xx xxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.16) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x míře xxxxxxxx xx splnění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx spolupráce.

§36

§36 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

XXXXX XXXX

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX REGULOVANÉ XXXXXXXX XX ÚZEMÍ XXXXX REPUBLIKY X XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

§36x

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx byl xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatelem xxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x x xxxxxxx s právními xxxxxxxx členského státu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je x České republice xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, povolení, xxxxxxxxxx xxxx členství x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x aniž xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §618 x xxxxxx jiné xxxxxxxxxxxx xxxxx §20, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5 x 8 x, stanoví-li xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx §36b. Xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávána xxxxxxx xxxx příležitostně, xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx dobu xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x nepřetržitost xxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx17).

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx činnost x xxxxxxxx státě xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx x jednom xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx nejméně 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 10 let, xxxx předložit doklad x regulovaném xxxxxxxxxx, xxxxx xxx odborně xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx státě původu [§3 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2].

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx, xxx začne xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx oznámit xxxx xxxxxxxxxx uznávacímu xxxxxx. Xxxxxxxx obsahuje:

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx regulované xxxxxxxx, kterou bude xxxxxxxxx, a xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx nejbližší,

c) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx x xxxxxx předmětné činnosti xxxx regulovaném xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx:

1. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxx

2. xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) K xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx totožnosti, doklad xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušnost xxxxxxxx, případně i xxxxxx potvrzující právní xxxxxxxxx uvedené x §1 xxxx. 2; xxxxxxxxxx §22 xxxx. 6 xxxx xxxxx x xxxxx a xxxx. 7 xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x že xx xxxxxxxxx k xxxxxx předmětné xxxxxxxx x členském xxxxx xxxxxx nebylo xxxxxxxx xxx xxxxxxx pozastaveno; xxxxxxxxxx §22 xxxx. 7 se xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxx kvalifikaci; xxxxxxxxxx §22 xxxx. 4, 5, 6 věty xxxxx x xxxxx, xxxx. 7 x 8 xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, není-li xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §22 xxxx. 4, 5, 6 věty xxxxx x xxxxx, odst. 7 x 8 xx použijí obdobně,

e) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, vyžaduje-li xx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx doklad o xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx regulované činnosti; xxxxxxxxxx §22 odst. 7 a 8 xx použijí xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(7) Nesplňuje-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx přiložené xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx xxxx odstavce 4 x 5, xxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx odstranění. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xx xxxx xxxxxxx x §36b odst. 6, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx oprávněn xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx je xxxxxxx bezodkladně xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgán x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx být důvodem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxx-xx uchazeč dočasně xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 12 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx povinen xxxxx xxxx xxxxxxxx opětovně, x xxxxxxxx případů xxxxx §24c xxxx. 3. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx x) xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v dokladech x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(9) Uznávací xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx evidenci. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uznávací xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§36b

Ověření odborné kvalifikace

(1) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx dočasné xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx může vážně xxxxxxx život, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osob, xxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx neplatí x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky xxxx xxxxxxx xxxx hostující xxxxx vykonává nebo xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx odborná kvalifikace xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména je-li xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx života, zdraví xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x ověření xxxxxxx kvalifikace xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxxx o xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx uznávací xxxxx xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§36a xxxx. 5), rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oznámí xxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx 30 dnů. Xxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx vyžadována x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx směrnice nebo xxxx xxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xx držitelem xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Byl-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx zjištěn xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx mohl xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vážně xxxxxxx xxxxx, zdraví xxxx bezpečnost xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxx, dovednostmi x xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx subjekt, xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx není xxxxxxxx x xxxxxx regulované xxxxxxxx xx území Xxxxx republiky, a

b) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 uchazeči xxxxxx, aby prokázal xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx chybějících teoretických x praktických xxxxxxx xx xxxxxxxxx rozdílovou xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx opatřením. Uloží-li xxxxxxxx orgán uchazeči, xxx xxxxxxxx znalost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oblastí, umožní xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx prokázal xx xxxxx 20 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ověření xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx vykonal xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zkoušky xx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx orgán xx lhůtě 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx rozdílové xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zkoušku xxxx xxxx xxxxxxxx vyhodnotí x xx xxxxxxx xxxxxxxx vyhodnocení xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx území České xxxxxxxxx uchazeči vzniká xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx xx ověření xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, není-li zjištěn xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odbornou xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x České republice, x xxxxxxx rozsahu, xx xx tento xxxxxx mohl xxx xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xx území Xxxxx xxxxxxxxx vážně ohrozit xxxxx, zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxx

x) marného xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 nebo 5, xxxxx uznávací xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx lhůt xxxxxxx v důsledku xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kvalifikace spojené x vykonáním rozdílové xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx podle odstavce 6 písm. x) x x) xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 x 6.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§37

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Vyžaduje-li xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxxxxxx vztahu [§18 xxxx. 1 písm. x) bod 4] x xxx x xxxxxxxx xxxxx regulované xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx

x) Xxxxx republika18),

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx celek,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

1. byla xxxxxxxx xx zřízena xx xxxxxx uspokojování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x

2. xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx či xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx17b) xxxx xx státem či xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx jiný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx než xxxxxxxx členů x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxx,

(xxxx xxx "veřejnoprávní xxxxxxxxxxxxx"), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán, xxxxx xx zaměstnavatele xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx pracovněprávního xxxxxx nebo v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx funkce.

(2) X xxx, zda xxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx pracovněprávního xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, nebo x xxx, zda xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx podmínku xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx splnění kompenzačního xxxxxxxx, jej veřejnoprávní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 90 xxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xxxx. x) x x), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x), §22 xxxx. 1 až 3, §22 odst. 7 x 8, §24 x 25, §29 odst. 1 x 2, §29a, §30 xx 35 x §36a x 36b. Xxxxxxxxxx §13 xxxx. 3 a §14 xxxx. 3 xx použijí xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ministerstva. Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx rozdílové xxxxxxx, hradí xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx19).

§38

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx vyžadované v Xxxxx republice xxx xxxxx xxxxxxxxxx činnosti [§10 xxxx. 5 xxxx. a)], xxxxx xxxxx xxxxx vzdělávání x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx může vyhláškou xxxx xxxxxxxxxx předpisem xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx regulovaných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx zkoušky a xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx může vyhláškou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx ve třetí xxxx.

(4) Xxxxx může x provedení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zkouškou, x xxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxxx bude uchazeči x těchto případech xxxxxxx.

(5) Ministerstvo může xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx kvalifikaci x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx (§29a).

HLAVA X

XXXXXXXXX

§38x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxx užije profesní xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §27, nebo

b) x rozporu s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx VIII xxxxxxxxx xxxxxxx nebo příležitostně xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxx činností.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000 Xx. Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. b) xxx spolu s xxxxxxx uložit xxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxx.

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x zřízení ministerstev x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx správy Xxxxx republiky

§39

V §7 xxxxxx č. 2/1969 Sb., o xxxxxxx ministerstev x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 60/1988 Xx., xxxxxx x. 575/1990 Xx., zákona x. 474/1992 Xx., xxxxxx x. 21/1993 Xx. x zákona x. 272/1996 Sb., xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1) xxx:

"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.1)

1) Xxxxx x. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace).".

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx označuje xxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1), 1a), 2) x 3) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3), 2), 4) x 5), x xx xxxxxx odkazů x textu xx xx.

XXXX TŘETÍ

§40

§40 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 21/2006 Sb.

XXXX XXXXXX

§41

§41 zrušen xxxxxxx předpisem č. 161/2006 Sb.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx památkové xxxx

§42

Xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx péči, xx xxxxx zákona x. 242/1992 Xx., xxxxxx x. 361/1999 Xx., zákona č. 122/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx č. 146/2001 Xx. x zákona x. 320/2002 Xx., xx xxxx takto:

1. X §14a xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.11x)" nahrazují slovy ", xxxxx skutková xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxx nehledí, xxxx by xxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 11a) xx xxxxxxx.

2. X §14x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx způsobilosti" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxxxxx".

3. X §14x xxxx. 4 xx x úvodní xxxxx xxxxx xxxxx "Odborná xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx kvalifikace".

4. X §14x odst. 4 xxxx. a) se xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a odborné xxxxx", xxxxx "vysokoškolské xxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx magisterském studijním xxxxxxxx11x) v xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x magisterském xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx doplněné xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx celoživotního xxxxxxxxxx,11x) xxxx vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx bakalářském studijním xxxxxxxx11x) x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x 2 xxxx xxxxxxx xxxxx," x za xxxxx "let" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".

11x) §44 až 46 x §60 zákona x. 111/1998 Xx., x vysokých xxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 210/2000 Sb. x xxxxxx x. 147/2001 Xx.".

5. X §14a xxxx. 5 xx xx konci xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxxx "xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx než Xxxxx xxxxxxxxx,".

6. V §14x xxxx. 5 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 restaurátorských xxxxx na xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx 1 nesmí xxx xxxxxx 2 xxx, provedených v xxxxxxxxxxxxxx specializaci, v xxx xx žádá x udělení povolení x xxxxxxxxxxxx.".

7. X §14x odst. 10 xxxx. c) xx x xxxxx větě xx xxxxx "hrubým xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx".

8. X §14x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 13 x 14, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 11x) xxxxx:

"(13) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(14) V xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx se xxxx spojené řízení x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.11x)

11x) §25 zákona x. 18/2004 Sb., o xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx).".

9. Xx §14x xx xxxxxxxx xxxx §14x a 14x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x poznámek xxx xxxxx č. 11x), 11x), 11x) a 11x) xxxxx:

"Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

§14x

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníka xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx než Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx") postupuje Ministerstvo xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu.11e)

(2) Xxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxx x České xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx, xxxx xx požádala x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxxx"),11x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx oprávněnou k xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx §14x xxxx. 1 xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 obsahuje

a) xxxxx x příjmení xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx dobu restaurování xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx specializaci, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx vykonávat,

e) xxxxxxxxx x restaurování xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě Evropské xxxx než Xxxxx xxxxxxxxx nebo doklad xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x souladu s xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx republice, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,11x)

x) xxxxxxxxxxx záměru podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.11x)

(4) Xxxxx xxx posuzování oznámení xxxxx odstavce 2 xxxx osvědčeny skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx by xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ohrozit xxxx poškodit kulturní xxxxxxx, xxxxx pokud xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx tuto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.11x) V xxxxxxx případě je Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx oprávněno xxxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikaci xxxxx oprávněné x xxxxxxxxxxxx způsobem podle xxxxxxxx 1.

(5) Ministerstvo xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx k restaurování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx lhůtě 30 xxx ode dne, xxx se dozvědělo x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx památku xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx rozkladu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 4 xxxx odkladný xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx evidenci xxxx xxxxxxxxxxx k restaurování, xx xxx xx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx oprávněné x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) restaurátorská xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx doba xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x restaurování,

e) zákaz xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4.

Xxxxxxx osobních údajů, xxxxx se xxxxxxxx xx evidence, xx xxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.11x)

§14x

(1) Xxxxx bylo xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu11h) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx kultury xx xxxxx 2 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx které žadatel xxxxx uloženou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx hodlá působit x Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zahrnovat xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxx škola.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uloženo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvo xxxxxxx současně xxxxxxx

x) xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx adaptačního xxxxxx,

x) xxxxxxx, jejichž znalost xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x restaurátorské xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x České republice,

c) xxxxx dokumentace xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 3 prací xxxxxxxxxxx xxxxx adaptačního xxxxxx a způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odbornou praxí x oboru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxx xxxx galerii xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, v odborné xxxxxxxxxx státní památkové xxxx nebo Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx vytvořeno restaurátorské xxxxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) pod xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx specializaci, xx které xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx je současně xxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo vyšší xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení.11b)

(5) Xxxxxxxxxx x praktické xxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x. 3 x tomuto zákonu.

11e) Xxxxx x. 18/2004 Xx.

11x) §5 odst. 1 zákona x. 18/2004 Sb.

11g) §10 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 66/1988 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx x. 20/1987 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx vyhlášky č. 538/2002 Sb.

11h) §12 xxxx. 4 xxxxxx x. 18/2004 Xx.".

10. X §21 odst. 2 xx za xxxxx "xxxx" vkládají xxxxx "xx xxxxxx" x za xxxxx "xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx".

11. X §21 xx za xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x udělení povolení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výzkumů, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízením x prostory xxxxxxxx xxxxxxx xxx vědecké xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nálezů. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx prokazuje xxxxxxxx formální kvalifikace, xxx xx vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx11x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x 2 xxxx xxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 x 5.

12. V §21 se xxxxxxxx xxxxxxxx 6 a 7, které xxxxx:

"(6) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx příslušníkem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx udělí za xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx odborná xxxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx archeologických xxxxxxx xxxxxxxx příslušníkovi xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie xxx Xxxxx republiky xx xxxx spojené řízení x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxx archeologických xxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.11x)".

13. Xx §21 se xxxxxxxx xxxx §21x xx 21c, které xxxxxx nadpisu znějí:

"Uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§21x

(1) Xxx uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.11x)

(2) Xxxxx, která xx xxxxxxxxx provádět xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výzkumy, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "osoba xxxxxxxxx x výzkumům"),11f) písemně xxxxxx svůj záměr xxxxxxx archeologické xxxxxxx xx xxxxx 60 xxx xxxx jejich xxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx. Xx xxxxx oprávněnou x xxxxxxxx se xxxxxxxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx doručování písemností xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) předpokládanou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx provést,

e) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx při xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) oprávnění x provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxx Xxxxx republice, xxxx xxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx jiného členského xxxxx Evropské xxxx xxx České republiky x xxx, že xx tato osoba xxxxxxxxx provádět xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx předmětné činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,11x)

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x muzeem o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx archeologických xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx odůvodňují xxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ohrozit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, anebo pokud xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx doby, xxx bude xxxxxx xxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.11x) X takovém xxxxxxx je Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osobě oprávněné x výzkumům zakázat xxxxxxxxx archeologických xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výzkumy, xxxx xx xxxxx 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx provádí archeologické xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx rozkladu xxxxx rozhodnutí o xxxxxx provádění archeologických xxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx odkladný účinek.

(7) Xxxxxxxxxxxx kultury vede xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx k výzkumům, xx xxx se xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx osoby oprávněné x xxxxxxxx,

x) adresa xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx řídí xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.11c)

§21b

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx kultury uloženo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11x) xxxxxxxxxxx opatření xxxxxx rozdílové xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve lhůtě 2 měsíců ode xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx školu, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uchazeče. Xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx rozdílové zkoušky xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx a praktické xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx republice pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 4 x xxxxxx zákonu.

§21c

Povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §21 odst. 4, §22, §23 xxxx. 3 x §24 platí xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.".

14. V §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "§12" xxxxxxxx xxxxx ", §14x xxxx. 2".

15. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx,".

16. X §35 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x), které zní:

"i) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jde-li x kulturní xxxxxxx, xxx xxxxxx uloženém xxxxx §14x xxxx. 4.".

17. V §35 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,".

18. X §35 xxxx. 2 xxxx. x) xx za slova "§21 xxxx. 3" xxxxxxxx xxxxx ", §21x xxxx. 2".

19. X §35 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx h), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21x odst. 4.".

20. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova ", §22 xxxx. 2, §23 odst. 2" xxxxxxx.

21. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx kulturních památek" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx, xxx-xx o kulturní xxxxxxx,".

22. X §39 xxxx. 2 xxxx. x) se slova "xxxxxx xxxxxxxxx kulturních xxxxxxx xxxxxxxxx x" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx památky, xxxxx".

23. X §39 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx x" xxxxxxxx xxxxx "§21a xxxx. 2,".

24. Xxxxxxxx xx xxxxxxx x. 3 x 4, xxxxx xxxxx:

"Xxxxxxx č. 3 x zákonu č. 20/1987 Sb.

Teoretické x xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vyžadované x Xxxxx republice xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx řemesla, xxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxx xx české země x Xxxxxx,

x) dějiny xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx české xxxx x Xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx země x Xxxxxx,

x) teorie x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx úpravy,

e) estetika x etika xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx děl xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) muzejnictví, xxxxxxxxxxxx x konzervace xxxxxxxxxx předmětů x xxxxxxxx kulturní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x fyzikální xxxxxxx, xxxxxxxxxxx poškozování xxx výtvarných xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx prací, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) historické xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) současné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx restaurování,

l) xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx (petrografie) xx zaměřením xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx x nefigurální xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x jiné xxxxxxx techniky x xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) odborná xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx provedené xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx uměleckořemeslných xxxxx x příslušné specializaci, xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx,

x) závěrečná xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx práce x xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jazyk.

Příloha x. 4 x xxxxxx x. 20/1987 Xx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx republice xxx xxxxxxxxx archeologických xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx moderní xxxxxxxxxx,

x) dějiny xxxxx x uměleckých řemesel,

c) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x Xxxxxx,

x) xxxxxxxx, egejská, xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, archeologie Xxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx x archeologii,

f) biologická xxxxxxxxxxxx,

x) mytologie x xxxxxxxxxxx v dějinách xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) epigrafika x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx památkové xxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx památkové xxxx podle xxxxxx xxxxxx úpravy,

k) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx prezentace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx ochrana xxxxxxxxxxxxxxx nálezů x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx vědecké xxxxxxxxxxx pravěké, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx archeologie,

q) xxxxxx dokumentace archeologických xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx soudobé techniky x xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x komplexně xxxxxxxxx archeologický xxxxxx, xxxxxx obhajoby před xxxxxxxx xxxxxx,

x) závěrečná xxxxxxx práce x xxxxx archeologie,

u) xxxxx xxxxx, jeden xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.".

§43

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Na xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx o odnětí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §14a xxxxxx x. 20/1987 Sb., x státní památkové xxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx x udělení povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 20/1987 Xx., x státní xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zahájená xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracích

§44

Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 543/1991 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 369/1992 Xx., zákona x. 366/2000 Xx. x xxxxxx x. 320/2002 Xx., se mění xxxxx:

1. Xxxxxx §3 xxx: "Xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

2. X §3 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxxx práce

a) xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx výsledky xxxxxx x plnění práv x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy

jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "organizace"), x xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x osvědčením xxxxxxx xxxxxxxxxxxx geologické práce xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx").".

3. X §3 xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 1x), 1x), 1x) x 1e) xxx:

"(2) Geologické práce, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx,1x) vysoké xxxxx,1x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx školy1d) x xxxxx1x) xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx úkolů,

b) Česká xxxxxxxxxx služba.

1b) Xxxxx x. 130/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x vývoje x xxxxxxxxx prostředků x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

1x) Xxxxx č. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

1x) Xxxxx x. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx škol, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx škol (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

1e) Xxxxx x. 122/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxx muzejní xxxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

4. X §3 xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 2a) a 2x) zní:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx praxe x xxxxx minimálně xxx roky, xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx úkolů, xxxxxxx xxxxxx dosavadních xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx2x) x xxxxxxxxxxx.2x) X xxxxxxxx s xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání geologického xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx garanty z xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx, pro xxx xx osvědčuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx znalostí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracemi, postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a způsob xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2x) Například xxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 44/1988 Xx., o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 114/1992 Xx., x ochraně xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 254/2001 Xx., o xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx báňské xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 334/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 289/1995 Xx., x lesích x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (lesní xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2x) Xxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších předpisů.".

XXXX SEDMÁ

§45

§45 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

§46

Xxxxx č. 358/1992 Sb., o xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 82/1998 Sb., xxxxxx č. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Sb., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 317/2001 Xx., xxxxxx x. 352/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Sb., xxxxxx x. 6/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx uveřejněného xxx x. 349/2002 Sb., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Sb. a xxxxxx x. 88/2003 Xx., xx mění xxxxx:

1. §73 xxx:

"§73

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx shodu xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) údaj x xxxxxxx xxxx, xx xxxx doslovně xxxxxxxx x xxxxxxxx, x níž xxx xxxxxxx,

x) údaj o xxx, z kolika xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx listina, x xxx xxx xxxx xxxxxxx, a x kolika listů xxxx xxxxx se xxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxx x xxx, xx xxxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx,

x) místo x xxxxx xxxxxxxxxx doložky x ověření; xxxxxxxxxx §59 odst. 2 xxxx první xx xxxxxxxxx,

x) otisk xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Notář xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx listinou, x xxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxx nahradit, xxxxxxx xxxxxxxx průkaz, vojenský xxxxxx, xxx, nebo xxxx xxxxxx, směnka, xxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, geometrický xxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) jestliže xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxx, x níž je xxxx pořízen, xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jestliže xx před xxxxxxxxxx xxxx této xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx ověřena, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xx xxxxx zeslabit xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx neshoduje x listinou, z xxx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx §53 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Vidimací xx xxxxxxxxxxx správnost x xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx x jejich xxxxxx x xxxxxxxx předpisy x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.".

2. X §74 odst. 1 se xxxxx "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx osoba xxxx ním".

3. X 74 odst. 2 xx xxxxx "vyznačí xx xxxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx doložkou xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx notářem v xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxx na xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx uznán xx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje".

4. V §74 xxxx. 2 xxxxxxx e) xxx:

"x) xxxxx x datum xxxxxxxxxx doložky x xxxxxxx; xxxxxxxxxx §59 xxxx. 2 věty xxxxx xx nepoužije,".

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§47

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx České republiky x Evropské unii x xxxxxxxx, x xxxxxxxx ustanovení §28 xxxx. 1, §28 xxxx. 2 xxxx. x), x), x) x j), §28 xxxx. 4, §38, 39 x části čtvrté, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení.

Zaorálek x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxx x. x.

Xxxxxxx č. 1 x zákonu x. 18/2004 Sb.

Příloha x. 1 zrušena právním xxxxxxxxx č. 588/2004 Sb.

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx x. 18/2004 Xx.

Xxxxxxx č. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx x. 18/2004 Xx.

Xxxxxxx x. 3 zrušena právním xxxxxxxxx č. 588/2004 Sb.

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxx x. 18/2004 Sb.

Příloha x. 4 xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx skončena xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona č. 18/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.5.2016

Informace

Právní předpis č. 18/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §28 odst. 1, §28 xxxx. 2 xxxx. x), x), x) x x), §28 xxxx. 4, §38, 39 x části čtvrté, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 23.1.2004.

Xx znění tohoto xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

96/2004 Xx., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x nelékařských zdravotnických xxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy vstoupila x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)

588/2004 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x jiné způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 96/2004 Xx.

x xxxxxxxxx xx 29.11.2004

21/2006 Sb., x xxxxxxxxx shody xxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx)

x účinností xx 1.3.2006

161/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 27.4.2006

189/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 18/2004 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

331/2008 Sb., xxxxx znění xxxxxx x. 18/2004 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 108/2008 Xx.

52/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx příslušníků xxxxxx xxxxx a x změně některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx odborné kvalifikace), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 17.3.2012

101/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.6.2014

126/2016 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx příslušníků xxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.5.2016

222/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

176/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.7.2019

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxx elektronizací xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2005/36/ES xx xxx 7. xxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xx. 39, 43 x 49 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2) Xx. 23 x xx. 24 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2004/38/ES ze xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx členských států, x změně xxxxxxxx (XXX) x. 1612/68 x x xxxxxxx xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/XXX, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/XXX x 93/96/XXX.
2x) Čl. 11 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xx. 21 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES ze xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kteří xxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2x) Xx. 22 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/801 xx xxx 11. května 2016 x podmínkách xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx-xxxx.
2c) Xx. 14 xxxx. 1 xxxx. x) směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. xxxx 2003 x xxxxx xx xxxxxxxx rodiny; §13 x 14b xxxxxx x. 325/1999 Xx., x azylu.
2d) Xx. 23, xx. 26 odst. 1 x 3 x xx. 27 xxxx. 3 směrnice Xxxx 2004/83/ES ze xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a x xxxxxx xxxxxxxxxx ochrany.
2x) Čl. 17 xxxx. 1 směrnice Xxxx 2004/114/ES xx xxx 13. prosince 2004 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státních příslušníků xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx žáků, neplacené xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
2x) Xx. 11 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 2004/81/ES xx xxx 29. dubna 2004 o xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
2x) Část xxxxx xxxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Hlava XXX zákona č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s poskytováním xxxxxxxxx xxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2x) §29 x xxxx. xxxxxx x. 256/2004 Sb., x podnikání na xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2x) §38l xxxxxxxxxx zákoníku.
§244 x xxxx. xxxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
2k) Příloha I xxxxxxxx 2005/36/ES.
2x) Xxxxxx x statutu Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x Xxxxxxxxxx dne 21. xxxxxx 1994 (č. 122/2005 Sb. m. s.).
2x) Xxxxxxx II xxxxxxxx 2005/36/ES.
3) Příloha XX xxxxxxxx 2005/36/ES.
4) Xxxxxxx III xxxxxxxx 2005/36/ES.
4a) Xxxxxx 15 xxxxxxxx 2005/36/ES.
4x) Xxxxxx 14 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx 2005/36/ES.
5) Xxxxxxxxx xxxxx č. 417/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §3 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx.
6x) Xxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x tlumočnících, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 37/1967 Sb., x xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx x tlumočnících, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 29/1984 Sb., x soustavě xxxxxxxxxx škol, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
§7 xxxx. x) xxxxxx x. 564/1990 Xx., x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 132/2000 Xx. x zákona x. 284/2002 Xx.
§87 xxxx. m), §89 a 90 x §95 xxxx. 9 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx).
Xxxxxxxx č. 385/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxx č. 332/1998 Xx.
9) §27a xxxx. 3 xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx xxxxx zákona x. 138/1995 Xx.
Xxxxx č. 564/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §48 x 49 zákona x. 111/1998 Xx., xx znění xxxxxx x. 147/2001 Xx.
11) Čl. 9 xxxx. 2 směrnice 89/48/EHS.
Xx. 13 odst. 2 xxxxxxxx 92/51/EHS.
12) Xx. 10 xxxxxxxx 89/48/EHS.
Xx. 14 xxxxxxxx 92/51/EHS.
13) Například xx. 15 xxxxxxxx 92/51/EHS.
14) Xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx 89/48/EHS.
15) Xxxxx č. 219/2000 Sb., o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx pozdějších předpisů.
15x) §78 xx 81 xxxxxx x. 111/1998 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15x) §6 x §104 xx 107 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
15x) §108 xxxxxx č. 561/2004 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
15x) Xxxxxxxxx §55 a 57 xxxxxx x. 111/1998 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 552/2005 Xx.
16) Zákon č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
17) Xxxxxx 50 xxxx. 3 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.
17x) Směrnice Rady 2003/109/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x právním postavení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
17x) Xxxxx č. 137/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 219/2000 Sb., x majetku Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Zákon č. 95/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) Xx. 14 xxxx. 1 xxxx. x) x xx. 14 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxx 2009/50/ES xx xxx 25. xxxxxx 2009 o xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyžadujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§42i xxxxxx x. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) Xx. 12 xxxx. 1 xxxx. x) směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/98/EU xx xxx 13. xxxxxxxx 2011 x xxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx třetích zemí x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx třetích xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§42g xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22) Xx. 23 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/36/EU xx dne 26. února 2014 x podmínkách vstupu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxx pracovníci.

23) Čl. 18 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/66/EU xx xxx 15. května 2014 x xxxxxxxxxx vstupu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx k xxxxxxxx
1) Xx 1. xxxxxx 1994 xxx název povolání "Xxxxxxxxxxxxxx(xx)" xxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxxxxxxx(xx)". Nicméně příslušníci xxxxxx povolání, xxxxx xxxxxxxx diplomy xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx, užívat xxxxxxxxxx xxxxx "Krankengymnast(in)".
2) Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx for Xxxxxxxxx, 1978.
3) 1977 Xxxxxxxxxxxxx Convention xxx xxx Xxxxxx od Xxxxxxx Vessels.
4) Minimální xxxxx xxxx být xxxxxx xxx 3 xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xx vysokou xxxxx ("Xxxxxx") (13 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx na "Xxxxxxxxxxxxxx" (Xxxxxxxxxxxxxxxxx") (12 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).