Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.07.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.07.2019.


Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)
18/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A JINÉ ZPŮSOBILOSTI

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět a účel zákona §1

Základní zásady uznávání odborné kvalifikace §2

Vymezení pojmů §3

Stupně dokladů o dosažené kvalifikaci §4 §5

HLAVA II - POSTUP UZNÁVACÍHO ORGÁNU PŘI UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE

Díl 1 - Obecná ustanovení k uznávání odborné kvalifikace §6

Uznávání odborné praxe §7

Uznávání odborného výcviku §7a

Díl 2 - Obecný systém uznávání odborné kvalifikace

Uznávání odborné kvalifikace na základě dokladu o dosažené kvalifikaci §8 §9

Kompenzační opatření §10

Volba uchazeče mezi adaptačním obdobím a rozdílovou zkouškou §11

Adaptační období a rozdílová zkouška §12 §13 §14 §15 §16

Díl 3 - Zvláštní způsoby uznávání odborné kvalifikace

Uznávání odborné kvalifikace na základě jiných dokladů o dosažené kvalifikaci než dokladů uvedených v §4 §17

Uznávání odborné kvalifikace pro výkon regulované činnosti v odvětvích uvedených v příslušné příloze směrnice Evropské unie o uznávání odborných kvalifikací §18

Uznávání na základě společného rámce odborné přípravy §19

Uznávání na základě společné závěrečné zkoušky z odborné přípravy §19a

HLAVA III - UZNÁVÁNÍ JINÉ ZPŮSOBILOSTI §20 §21

HLAVA IV - ŘÍZENÍ O UZNÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE

Žádost §22 §23

Rozhodnutí §24

Evropský profesní průkaz §24a

Žádost o evropský profesní průkaz a vytvoření souboru systému IMI §24b

Evropský profesní průkaz pro dočasný nebo příležitostný výkon regulované činnosti vydaný v České republice jako domovském státě §24c

Evropský profesní průkaz pro dočasný nebo příležitostný výkon regulované činnosti v České republice jako hostitelském státě §24d

Žádost o evropský profesní průkaz pro usazení nebo dočasný a příležitostný výkon předmětné činnosti s vlivem na život, zdraví nebo bezpečnost osoby přijatá v České republice jako domovském státě §24e

Evropský profesní průkaz pro usazení nebo dočasný a příležitostný výkon předmětné činnosti s vlivem na život, zdraví nebo bezpečnost osob vydaný v České republice jako hostitelském státě §24f

Zpracování a přístup k údajům týkajícím se evropského profesního průkazu §24g

Částečný přístup §24h

Uznávávání odborné kvalifikace ve společném řízení a v řízení o předběžné otázce §25

HLAVA V - PRÁVNÍ ÚČINKY UZNÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE §26

Používání profesních označení §27

HLAVA VI - VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY V OBLASTI UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE

Ministerstvo §28 §28a

Uznávací orgán §29

Osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti §29a

HLAVA VII - ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCE S ORGÁNY ČLENSKÝCH STÁTŮ §30

Výstražný mechanismus §30a

Orgány příslušné pro provádění administrativní spolupráce §31

Požadování informací §32

Poskytování informací §33

Vzájemné poskytování informací §34

Ochrana informací a osobních údajů §35 §36

HLAVA VIII - DOČASNÝ NEBO PŘÍLEŽITOSTNÝ VÝKON REGULOVANÉ ČINNOSTI NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V RÁMCI SVOBODY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Oznámení §36a

Ověření odborné kvalifikace §36b

HLAVA IX - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Posouzení odborné kvalifikace veřejnoprávním zaměstnavatelem §37

Zmocnění §38

HLAVA X - PŘESTUPKY §38a

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky §39

ČÁST TŘETÍ §40

ČÁST ČTVRTÁ §41

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o státní památkové péči §42

Přechodná ustanovení §43

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o geologických pracích §44

ČÁST SEDMÁ §45

ČÁST OSMÁ - Změna notářského řádu §46

ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST §47

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

č. 189/2008 Sb. - Čl. II

č. 126/2016 Sb. - Čl. II

INFORMACE

18
ZÁKON
ze xxx 10. xxxxxxxx 2003
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx příslušníků jiných xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX PRVNÍ

UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ XXXXXXXXXXX X JINÉ XXXXXXXXXXXX

XXXXX I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§1

Předmět x účel zákona

(1) Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx komor x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§37 xxxx. 1) při xxxxxxxx odborné kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx byla odborná xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2. Xxxxx xxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxxx xxxxxxx vykonaného x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "členský stát"),

b) xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x písmenu x) xxxx b)2),

d) státního xxxxxxxxxxx jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx v České xxxxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx2a),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, byl-li xx xx území Xxxxx republiky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx2b),

x) rodinného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x písmenu x) xxxx x), xxx-xx xx povolen xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx2c),

x) xxxxx, xxxxx byl na xxxxx České republiky xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pobyt na xxxxx České republiky2d),

h) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxx členského xxxxx, xxxxx je obětí xxxxxxxxxxx x lidmi xxxx obdržel xxxxx x nedovolenému přistěhovalectví x který xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx mu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx účelem2f),

i) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx20) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx21) xxxx držitele xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x pobytu xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx22) xxxx xxxxxxxx xxxxxx oprávnění, žadatele x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance23) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx, anebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx jiným xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx,

(xxxx jen "xxxxxxx").

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx použijí, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx neupravují problematiku xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti xxx xxxxx regulované xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx dotčen xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx VIII xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů2g).

§2

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace

(1) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx (§37 xxxx. 1) xxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx vyžadovat od xxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxx podmínek, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx uznávací xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx by mohly xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx účelem xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Těmito xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx majetku, xxxxxxx spotřebitele, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ochrana xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx následkem; xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx pojmů

(1) Pro xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx

x) odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti,

b) xxxxxxxx x dosažené kvalifikaci xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobný xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx není členským xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxx"), xxxx xxxxxx takových xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxxx"),

1. xxxxx splňuje xxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx původu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx státě xxxxxx, xxxx

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přípravy, které xxxxxxxx připravily x xxxxxxxxx odborné oblasti xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx předmětná xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxx, odborný xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx ukončuje zkouškou (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx"), xxxx xxxxx xxxxxxx při výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx kvalifikované xxxxx (xxxx jen "xxxxx xxx xxxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx funkce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předchozího xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x právnické xxxxx, xx jejíž xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo vůči xxxxx byl insolvenční xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx2j), xxxx xxxxxxxxxx, xx uchazeč xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx delikt nebo xx disciplinární nebo xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx způsobilost xxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx činnosti,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx odborných xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

1. je-li x xxxxxx výkonu xxxxxxx kvalifikován x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx [§3 xxxx. x) xxx 1],

2. není-li xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx připraven [§3 xxxx. b) xxx 2] a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonával x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx xxxxxx, nebo

3. pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonával x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnost,

1. xx-xx xxxx xxxxx xx xxxxx zamýšlené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoveného xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci,

2. xx-xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxx §37, xx-xx xxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx x členském státě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx užívání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx úplata xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

5. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sdružení xxxxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, vydaném Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx povolání xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx povolání2k),

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx x právních předpisů xxxxxx členského xxxxx x v xxxxxxx x jeho právními xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přípravu a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx plné xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx předchozího xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx to, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vedoucí x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxx považují xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxx2l), působící xx xxxxxxx Xxxxxx x statutu Evropských xxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxx"),

x) regulovaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx struktura xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx státem xxxxxx členský xxxx, xx xxxxxx uchazeč xxxxxx xxxxxxxx kvalifikaci xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx stát, xxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx tohoto nebo xxxxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vykonával xxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxxxx získal xxxxxxxx kvalifikaci pro xxxxx předmětné xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonával. Pro xxxxx posuzování jiné xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxx předmětnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vykonával xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx členským xxxxxx xxxxxxx stát, kde xx uchazeč hodlá xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxx, v němž xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx příležitostně xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29 odst. 1,

x) xxxxxxxx praxí xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx státě, a xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx vztahu po xxxxxxxxxx týdenní pracovní xxxx xxxx s xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx kratší pracovní xxxx nebo konaný xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x tím xxxxxxxxxxxx xxxxx předmětné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) odborným xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx tuto praxi xx xxxxx xxxxxxxxxx x průběhu xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem elektronický xxxxxx, xxxxx buď xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro dočasný xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx,

x) celoživotním xxxxxxxxxxx xxxxxxx všeobecné vzdělávání, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, neformální xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx učení xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx profesní xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XXXX kreditní xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx XXX systém xxx výměnu informací x vnitřním xxxx xxxxxx ke správní xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států x Komisí,

r) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uznávacího xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx případech kvalifikaci xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Způsobilost fyzické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx x odborné xxxxxxxxxxx").

§4

Stupně xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Dokladem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stupně xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí doklad x xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx původu, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx zkouškou, popřípadě xxxxxx vzdělání xxxxxxxxxxxx x členském státě xxxxxx xxx xxxxxxx xx vysokou xxxxx xxxx instituci xxxxxxx xxxxxx, úspěšně xxxxxxxxxx xxxx než xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo externí xxxx distanční xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x případně další xxxxxxxx vyžadovanou jako xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXXX.

(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx čtvrtého xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx o dosažené xxxxxxxxxxx vydaný příslušným xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx, xxxxx prokazuje, xx xxxx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx instituci xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň xxxxxxx, xxxxxxx však xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx studium xxxxxxxxxxxx délky na xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxxxx obdobné xxxxxx x případně další xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxx xxxxxxx XXXX.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stupně xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaný příslušným xxxxxxx xxxx institucí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx prokazuje, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx zkouškou, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x členském xxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx instituci obdobné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxx denní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídající délky x případně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 4 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u vzdělávání x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx úroveň povinností x xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxx doklad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaný xxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx, xx xxxx držitel

a) xx xxxxxxxx ukončení xxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxx xxxxx vzdělávání a xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx vedoucí k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci třetího xx xxxxxx stupně, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx praxi xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx absolvoval xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x případně další xxxxxxxx praxi xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx.

(5) Dokladem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí doklad xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx původu, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx zkoušku xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx kvalifikaci druhého xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) vykonával xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxx na xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx předchozích 10 xxx x xxxxxxxx státě xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx ukončil xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Za xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxxxx rovněž xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx vzdělávání a xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx části xxxx xxxxxxx státy, xxxxx xxxx jeho rovnocennost xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx-xx tento doklad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx, xx uchazeč xxxxxxxxxx činnost xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx.

(7) Za xxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pátého xxxxxx xx považuje xxxxxx doklad nebo xxxxxx xxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx institucí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx úspěšném absolvování xxxxxxxxxx x přípravy x tomto xxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx jako dokladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, který

a) xxxxxxxx x členském xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx regulované činnosti [§3 odst. 1 xxxx. x) xxx 1], xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx uchazeče xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx regulovanou xxxxxxxx [§3 odst. 1 xxxx. x) xxx 2].

Xxxx první se xxxxxxx vztahuje xx xxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx xxxxxxx až xxxxxxxx xxxxxx.

§5

§5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

Xxx 1

Obecná xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace

§6

(1) Xxxxxxxx-xx xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§3 xxxx. 1 xxxx. x)] xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4, xxxxxxxxx uznávací xxxxx xxxxx §8 xx 15.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dokladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx x §4, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 6, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §17.

(3) Hodlá-li xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost x odvětví uvedeném x seznamu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx praxe, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx ministerstva x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxx odborných xxxxxxxxxxx3), postupuje uznávací xxxxx podle §18.

§7

Uznávání odborné praxe

Uznávací xxxxx xxxx odbornou xxxxx uchazeče vyžadovanou xxxxxxxxx právním předpisem xxx xxxxx regulované xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxx v xxxxx x v xxxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx stanoví zvláštní xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, tím xxxxxx xxxxxxx.

§7x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x České republice xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx posuzování xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odborný xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxx odborný xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx předpisem xxxxxxxx xxxxxxxxx omezení rozsahu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x bude uznána x Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx odborného výcviku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx podmíněn xxxxxxx x dané xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx stavovským předpisem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě xxxx xx třetí xxxx.

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 126/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2016

Xxx 2

Obecný systém xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

§8

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx dokladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx, xx podmínek xxxxxxxxx x §10, xxxx xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxx xxxx rovnocennou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx dokladu o xxxxxxxx kvalifikaci podle §4, který xxx xxxx xxxxxxx kvalifikovaným xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx [§3 xxxx. 1 písm. x) xxx 1],

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 1 xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx dobu xx xxxxxxxx úvazek xxxxx předchozích 10 xxx x členském xxxxx původu, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x je xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §4 xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx výkon předmětné xxxxxxxx [§3 xxxx. 1 xxxx. b) xxx 2], nebo

c) xx držitelem xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 vydaného xx po úspěšném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx původu pro xxxxx xxxxxxxxx činnosti [§3 xxxx. 1 xxxx. b) xxx 2].

(2) Odchylně xx xxxxxxxx 1 x §10 může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x regulovanému xxxxxxxx x jeho xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 5, když xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §4 odst. 1.

§9

§9 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 126/2016 Sb.

§10

Xxxxxxxxxxx opatření

(1) Xxxxxxxx xxxxx může xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 4 xx 6 před xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadovat, xxx xxxxxxx absolvoval xxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"). Uznávací xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx prvního xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 5 x xxxx x uznání xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx x Xxxxx xxxxxxxxx požadovaná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §4 xxxx. 2, xxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxxx splnění kompenzačního xxxxxxxx xx formě xxxxxxxxxxx období xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx zkoušky.

(3) Po xxxxx, xxxxx získala xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 odst. 4 x žádá x uznání své xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §4 odst. 1, xxxx uznávací xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Uznávací xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kompenzačního opatření, xxxxx

x) obsah vzdělávání x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx teoretických x xxxxxxxxxxx oblastí xxxxxxxxx x dokladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx obsahu xxxxxxxxxx x přípravy xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx skupinu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx státě xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx některé x těchto regulovaných xxxxxxxx x tomu xxxxxxxx i xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uchazeče, xxxxx obsah xx xxxxxxxxx rozdílný od xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx možnost xxxxxxxxxx přístupu x xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxx §24h.

(5) Pro xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4

a) se xxxxxxx vzdělávání a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dokladu x dosažené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx xx nezbytná xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxxx výkon příslušná xxxxxxxx nebo jiný xxxxxxx Evropské xxxx x uznávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx x obsahu xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, uznávací xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytuje xxxxxxx záruky ochrany xxxxx uvedených x §2 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti.

(6) Xxxxxxxx orgán splnění xxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx x uzná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x obsahu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, dovednostmi a xxxxxxxxxxx, xxxxx uchazeč xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx třetí zemi x které xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx původu.

§11

Volba xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obdobím a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx ukládáno xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10, xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2&xxxx;x x §10 xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zkouškou.

(2) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušném xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx4b) xxxxxxxx regulované xxxxxxxx, x xxxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx volba xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx opatření, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx uvedených v §10 xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx5) xxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx období x xxxxxxxxx xxxxxxx

§12

§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

§13

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx regulované činnosti x České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dokladu x xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx x jejichž xxxxxxx xx nezbytná pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx adaptačního xxxxxx xxxx xxx x xxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxxx zaměřené xx xxxxxxxx odborné kvalifikace.

(2) Xxxxxxxx orgán stanoví xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx výkon regulované xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx předloženého xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx zahrnovat xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx stanoví x xxxxxxxxxx xxxxx §24 podmínky výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx

x) délku xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxx 3 xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx se xxx xxxx výkon doklad x dosažené kvalifikaci xxxxxxx stupně, xxxxx xxxxx adaptačního xxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxx.

(5) Xx xxxxxxx vyjádření xxxxxxx způsobilé xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 uznávací xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx účel xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxxxxx-xx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx doby a xxxx xx uplynutí xxxxxxx 6 xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx splněn, pokud xxxxxxx prokáže xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). X xxxxxxx případě xxxxxxxx xxxxx uzná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče.

§14

(1) Rozdílovou zkouškou xx rozumí xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Rozdílová xxxxxxx xx xxxx před xxxxxxxxx orgánem, jiným xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx škole xxxx xxxx vzdělávací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "zkušební xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx oblastí, xxxxxxx znalost je xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx teoretické xxxxxxxx, tak i xxxxxxxxx dovednosti požadované xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, x to

a) xxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a

b) xxxxxx x způsob xxxxxxxxx rozdílové xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx orgán zajistí, xxx měl xxxxxxx xxxxxxx absolvovat xxxxxxxxxx xxxxxxx do 6 xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 3.

(5) Xxxxxxxxx zkouška xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zpravidla x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx zohledňuje xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxx uchazeč x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 6&xxxx;500 Kč.

(6) Zkušební xxxxxxxx vyhodnotí, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx. Uchazeč ve xxxxxxx prospěl, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a). X xxxxxxx případě xxxxxxxx xxxxx uzná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zvláštnostem, xxxxxx xxxxxx délky xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx adaptačního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§16

§16 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

Xxx 3

Xxxxxxxx způsoby xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx

§17

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dokladů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx uvedených x §4

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx dokladu x dosažené xxxxxxxxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxx x §4, xxxxxxx je-li xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 6, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx potvrzené doklady x odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x provede xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxxx xxxxx uzná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče, neprokáže-li, xx mezi xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o odborné xxxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx činnosti, xx xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx uchazeči xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §9 xx 11 x §13 x 14 xx xxx xxxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxx.

§18

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx regulované xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušné xxxxxxx směrnice Evropské xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx uzná odbornou xxxxxxxxxxx uchazeče pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx uvedeném x příslušné xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x uznávání odborných xxxxxxxxxxx4a), xxxxx uchazeč xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x členském státě xxxxxx

x) v případě xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Věstníku xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx seznamem I xxxxxxx XX směrnice Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. xx xxxx 6 xx sobě xxxxxxxx xxx xxxx samostatně xxxxxxxxx činná osoba xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xx xxxx 3 xx sobě xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx postavení, xx-xx xxxxxxxxx dokladu o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uznaného xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x přípravu, xxxxx jej odborně xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx státě původu,

3. xx dobu 4 xx sobě xxxxxxxx xxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx držitelem xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x potvrzujícího xxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání x přípravu, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx předmětné xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

4. xx xxxx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, služebním, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxxxx xxxxx")6), nebo

5. xx dobu 5 xx xxxx xxxxxxxx xxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx, x toho xxxxxxx 3 xxxx x xxxxxxx funkci x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx oddělení xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tříleté vzdělávání x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx původu; xxxxx xxx se xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx 855 xxxxxxxxxxxxx standardu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx),

xxxxxxx x případech xxxxxxxxx x bodech 1 a 4 xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ukončen xxxx než 10 xxx před xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22,

x) x xxxxxxx činností xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sdělením xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx XX xxxxxxx XX xxxxxxxx Evropské xxxx o uznávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. xx xxxx 5 po xxxx jdoucích xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osoba xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xx xxxx 3 xx xxxx jdoucích xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxx xxxx ve vedoucím xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxx institucí xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tříleté xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxx odborně xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx v členském xxxxx xxxxxx,

3. xx xxxx 4 xx xxxx xxxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx, které xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx předmětné xxxxxxxx x členském xxxxx xxxxxx,

4. xx xxxx 3 xx sobě xxxxxxxx xxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxxxxx postavení, prokáže-li xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxxxxxxxxxx vztahu,

5. po xxxx 5 xx xxxx xxxxxxxx let x xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x potvrzujícího xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx státě xxxxxx, xxxx

6. po xxxx 6 po xxxx xxxxxxxx xxx x pracovněprávním vztahu, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxx nebo uznaného xxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx připravují xxx xxxxx předmětné xxxxxxxx x členském xxxxx xxxxxx,

xxxxxxx x případech xxxxxxxxx x xxxxxx 1 x 4 xxxxx xxx výkon xxxxxxxxx činnosti ukončen xxxx xxx 10 xxx před xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22,

c) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sdělením xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx XXX přílohy XX směrnice Evropské xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikací

1. xx xxxx 3 xx xxxx xxxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osoba xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xx xxxx 2 xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx samostatně xxxxxxxxx činná osoba xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx vydaného xxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxx institucí xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxx xxxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx státě původu,

3. xx xxxx 2 xx sobě jdoucích xxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx vedoucím xxxxxxxxx, prokáže-li xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3 xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

4. po xxxx 3 xx xxxx xxxxxxxx let x pracovněprávním vztahu, xx-xx držitelem dokladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uznaného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu x potvrzujícího xxxxxxxxxx x přípravu, které xxx odborně xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx x členském xxxxx původu,

přičemž v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 x 3 xxxxx být xxxxx předmětné xxxxxxxx xxxxxxx více xxx 10 let xxxx xxxxxxx žádosti xxxxx §22.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vedoucím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx vedením podniku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx

x) vedoucího zaměstnance xxxxxxxxxx obchodními nebo xxxxxxxxx záležitostmi x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče xxxxx xxxxxxxx 1, použije xx xxxxxxxxxx §7 xx 15 obdobně.

§19

Uznávání xx xxxxxxx xxxxxxxxxx rámce xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Stanoví-li to xxxxx použitelný předpis Xxxxxxxx unie, xxxx xxxxxxxx-xx xxx Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx společného rámce xxxxxxx přípravy xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx x xxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Odstavec 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx

x) x České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xx poskytovalo xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx společného rámce xxxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a vzděláváním x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx podstatné xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx mohl xxxxxxx xxxxxxx předmětné činnosti xxxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxx, veřejnou xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxxxxx Komise xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx Xxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx Komise.

§19x

Xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odborné xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx-xx xxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx závěrečné zkoušky x xxxxxxx přípravy x xxxxx členském xxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx příslušné xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx.

(2) Odstavec 1 xx xxxxxxxxx, pokud

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přípravy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx rizika příjemců xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky dostatečnou xxxxxx, xxxx

x) použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxx regulované xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx Komise ministerstvo xxxxxxxxx. Uplatnění xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxx centrum xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s odůvodněním Xxxxxx do 6 xxxxxx xx přijetí xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx Komise.

§19a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2016 Xx. x účinností xx 1.5.2016

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX

§20

(1) Vyžaduje-li se xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxx o xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx nebyl xxxxxxxx xx správní delikt xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx kárné provinění x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx za xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx dokladem xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx původu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx evidence x xxxxxxxx státě xxxxxx vedena, xxxxxx xxxxxxxxxx uchazeče x xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Vyžaduje-li xx xxx výkon xxxxxxxxxx činnosti x Xxxxx xxxxxxxxx doklad x xxx, xx xx dobu stanovenou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx2j) xxxx uchazeči nebylo xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx, že xxxx xxxx xxxxx prohlášen xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx nedostatek majetku, xxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx majetek xxx xxxxxxxxx konkurs xxxx xxxx které byl xxxxxxxxxxx návrh zamítnut xxx nedostatek majetku, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx původu, xxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx doklady xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxxxxxx xx čestným xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx učinil xxxx příslušným orgánem xxxxxxxxx xxxxx původu xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xx pro výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členským xxxxxx xxxxxx. Nepožaduje-li členský xxxx původu xxx xxxxx předmětné činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vydaný příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Vyžaduje-li xx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice doklad x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uchazeče, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě xxxxxx, který splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem České xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Vyžaduje-li xx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x pojištění odpovědnosti xx škodu způsobenou xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx potvrzení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě xxxxxx, xxxxx je x xxxxxx potvrzení xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(7) Vyžaduje-li xx pro xxxxx xxxxxxxxxx činnosti x Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x forma xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx použita xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, náboženského xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx prohlášení jinou xxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 až 6 xxxxx být v xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§22 odst. 1) starší než 3 xxxxxx.

§21

(1) Xxxxxxx českého xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X držitele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §24f xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud

a) má xxxxxxxxxx činnost vliv xx xxxxxxxxxx x xxxxxx osob, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx znalosti xxxxxxx xxxxxx držitele xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úroveň xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx dojde x jejímu xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxx vykonávána. Xxxxxxx má xxxxx xxxxx xx 15 xxx námitky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánu. X xxxxxxxxx rozhoduje xxx, xxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxxx orgánu.

(4) X případě, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx předmětné xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx až do xxxx xxxxxxxx potřebné xxxxxxxx českého jazyka. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx termín xxxxxxxx xxxxxxx znalosti xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX X XXXXXX XXXXXXX KVALIFIKACE

§22

Žádost

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx ji xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu. Xxxxxxx xxxx současně xxxxxxx x uznání xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Uchazeč v xxxxxxx&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) regulovanou xxxxxxx, xxxxxx hodlá x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, a

b) xxxxxxxxxx xxxxx výkonu xxxxxxxxxx činnosti (xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podnikatele xxxx x pracovněprávním vztahu).

(3) Xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §1 odst. 2,

b) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx podle §20,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx6a).

(4) X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxxxx vyžadované xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, x xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxx vydaný příslušným xxxxxxx nebo institucí xxxxxxxxx státu xxxxxx, xxxxx je na xxxx území xxxxxxxxx xxxxxxx regulovanou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dohledu xxxxxxxxx xxxxxx. Pokud x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx činností, xxxxx předmětné činnosti xxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx být dokladem x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx výkon předmětné xxxxxxxxxx výdělečné činnosti xxxxxxxxx, xxxxxx vydaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx doklad prokazující, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle věty xxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx, obsahu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Doklady xxxxxxx x odstavci 3 xxxx. a) xx c) xx xxxxxxxxxxx x kopii. Xxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kopií, xxxxxxxx x dokladů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx, není-li xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx vydány. Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nelze-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx jazyka xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx7).

(7) Xxxxxx vydaný xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx veřejnou xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx otisků xxxxxxx xx xxxxx dokladu xx xxxxxxxxx. Má-li xxxxxxxx xxxxx pochybnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, požádá xxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx xxxxx §3035 o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; jedná-li xx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx školou, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Má-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx dotčený orgán xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(8) Xxx-xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx příslušným xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx třetího xxxxx, popřípadě xxxxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 6, musí xxx pravost xxxxxxx x xxxxxx razítek xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kvalifikaci, xxxxx jsou v xxxxx xxxxxx státě xxxxxxxx xxx nutnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx třetího xxxxx nebo příslušným xxxxxxx takového třetího xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx zastupitelským úřadem Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxxxxxxx jinak.

§23

§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

§24

Xxxxxxxxxx

(1) Uzná-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxx, xxxx x xxx rozhodnutí. V xxxxxxxxxx uznávací xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uznané kvalifikace xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, a

b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx niž xxxx xxxxxx xxxxxxx kvalifikace.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. S xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §11 odst. 2 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx adaptačního xxxxxx, xxxxx x rozdílové xxxxxxx. Xxxxxxx způsobilým x xxxxxx regulované xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí žádosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemůže-li xxx xxxxxxx kvalifikace xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Je-li xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxx xxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx současně xxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxx způsobilosti vyžadované xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xxxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx věcně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx orgán xxxxx uchazeči doklady xxxxxxx x §22 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xx 15 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxxxxxxx opatření uvedeného x xxxxxxxxxx vydaném xxxxx odstavce 2, xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§24x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x systému XXX. Xxxxxxxx orgán xxxx přijímá xx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx systému XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Uznávací xxxxx xxxx xxxxx hostitelského xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx průkaz xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §36b,

x) přijímá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x účinky oznámení xxxxx §36a xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činnosti.

(3) Xxxxxxxx orgán xxxx xxxxx domovského členského xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxx vlivu xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) přijímá xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x dočasný xx příležitostný xxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx nebo bezpečnost xxxx x účinky xxxxxxxxx xxxxx §29a, xxxxxx xx do xxxxxxx XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xx xxxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx členských xxxxx a s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému XXX.

(5) Evropský xxxxxxxx xxxxxx se vydává x systému XXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx práva xxxx držitele na xxxxx předmětné xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxx, x to xxxxxxxx, xxxxx, datum x místo narození, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a režim xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx omezení, xxxxxxxxx x příslušném xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx praxe, xxxxxx xxxxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx získal, xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx IMI.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx profesního xxxxxxx vydaného podle xxxxxxxx 2 o xxxxxxxxxx xxxxxxx systému XXX xxxxxxxxx s xxxxxxxxx profesním průkazem, xxxx uznávací xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxx §24 xxxx x xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxx §36b.

§24a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2016

§24b

Žádost x evropský xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx systému XXX

(1) Osoba xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx předmětné xxxxxxxx, xxx niž xxx x souladu x §24a xxxxxxx xxxxxxxx profesní xxxxxx, xxxx požádat x xxxxxxxx profesní průkaz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxx x evropský xxxxxxxx průkaz xxxx xxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vytvoří pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx IMI na xxxxxxx údajů x xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxx od přijetí xxxxxxx potvrdí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx rozhodnutím Xxxxxx, xxxxxxx žadateli xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Uznávací xxxxx nevyžaduje x xxxxxxx xxxxxxxx dokladů, xxxxx jsou již x souboru xxxxxxxx x xxxxxxx IMI xxxxxxxx x xxxx x době xxxxxxxxxx xxxxxxx platné.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx, xxx xx žadatel v Xxxxx republice xxxxxxxxx xxxxxx. V případě xxxxxxxxxxx může uznávací xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ověřených xxxxx xxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2016

§24x

Xxxxxxxx xxxxxxxx průkaz xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx regulované xxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státě

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx ode dne, xxx prostřednictvím systému XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx profesního průkazu xxxxx §24a xxxx. 3 xxxx. x), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx doklady x xxxx xxxxxxxx profesní xxxxxx. Uznávací orgán xxxxxxxxxx xxxxx evropský xxxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx státě, x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dočasně xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx x tom xxxxxxxx.

(2) Xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 větě xxxxx xxxxxx běžet xxxx obdržení chybějících xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxx výzvy xxxxx §24b xxxx. 2.

(3) Xxxxxxx evropského profesního xxxxxxx xxxx požádat x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx státy. Xxxxx xxxxx držitel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xx 18 xxxxxx xx xxxx xxxxxx, uvědomí x xxx xxxxxxxx xxxxx. X obou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgán x xxxxxxxxxxx xxxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxxx XXX, které může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnutím Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2016 Xx. s xxxxxxxxx od 1.5.2016

§24x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx dobu 18 xxxxxx xxx xxx, kdy domovský xxxxxxx stát, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, se xxxxxxxx xxxxx předmětné xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx §36a.

(2) Pokud xxxxxxxxxxxx hodlá v xxxxxxxx či příležitostném xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x oznámil xxxx xxxxxxxxxx domovskému xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 18 xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx skutečnost uznávacímu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Lhůta xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx domovského xxxxxxxxx xxxxx, jiného než Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx platí xxxxxxxxxx §36a xxxx. 6 x 9 xxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2016 Xx. x účinností od 1.5.2016

§24x

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činnosti s xxxxxx xx život, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Uznávací xxxxx do 1 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxxxxxxx systému XXX xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxx či příležitostný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx, zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xx xx tato xxxxxx xxxxx, xxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx uplynutím lhůty xxx zaslání výzvy xxxxx §24b xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxxx poté, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx doklady, xxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx státu xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx o xxx xxxxxxx žadatele.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dodatečné xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyřídí xxxxxxxx xxxxx xx 2 xxxxx xx podání xxxxxxx.

§24x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2016

§24x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx předmětné xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osob vydaný x České republice xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xx život, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxx odborná xxxxxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, xx může xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx informace xxxx xxxx xxxxxxx x předložení xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx informace xxxx xxxxxxx nezbytné xxx xxxxxx evropského xxxxxxxxxx průkazu, žádost xxxxxxx, jinak xxxx xxxxxxxx profesní xxxxxx xxxx uloží žadateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §18, 19 x 19a xxxxxxxx orgán xxxx evropský xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 do 1 xxxxxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx zamítne.

(3) X xxxxxxxxx uvedených x §10 x 36b uznávací orgán xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydá xxxxxxxx profesní průkaz xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 o 2 xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx příjemců xxxxxx. X prodloužení lhůt x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtách xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 4, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §14, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx považován xx vydaný x xx prostřednictvím xxxxxxx XXX zaslán žadateli.

§24f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

§24x

Xxxxxxxxxx x přístup x xxxxxx týkajícím xx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ministerstvo doplňuje xx souborů systému XXX xxxxx související xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx neprodleně vyrozumí x xxxxxx úkonech xxxxxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x souboru xxxxxxx XXX přístup. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §30a.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x

x) xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

(3) Příslušný xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx profesního xxxxxxx xx jeho xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX.

(4) Při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a dále xxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx souvisejících xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxx XXX. V případě, xx xxxxxxx xxxxxx x evropský profesní xxxxxx xxxx podána xxxxxxxxxxxx, je tato xxxxxxxxxx zasílána xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx IMI.

(5) Xxxxxxxx xxxxx poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx průkaz xxxxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

§24x

Xxxxxxxx přístup

(1) Uznávací xxxxx vydá xxxxxxxxxx x částečném xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx členském xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxxxx výkonu xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx činností vykonávanou x xxxxxxx se xxxxxxx v domovském xxxxxxxx státě a xxxxxxxxxxx činností v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 x xxxxxxxxxxxxx znamenalo požadovat xx žadateli xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxx něho xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx oddělit xx ostatních činností, xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx prováděna x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dopady xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice se xxxxxxxx x souladu x xxxxxx XX.

(4) Xxxxxxx podané xx xxxxxx xxxxxxxxxxx dočasných x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx činností x xxxxxxxx pro ochranu xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, se posuzují x souladu s xxxxxx VIII.

(5) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx činnosti.

§24h vložen xxxxxxx předpisem x. 126/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2016

§25

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx řízení x v xxxxxx x xxxxxxxxx otázce

(1) Xx-xx uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxx xx xxxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxx samostatné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uchazeče xxxx x podnětu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Uznávací xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bezodkladně, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx §24 xxxx. 5, x xxx xx připočítává xxxx xx 30 xxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx případ. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx řízení xxxxxxx x vzniku xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx orgán xxxx uznáním xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2. Xxxxxxxx řízení se xxxxxxx a xxxxxxxxx xx x xxx xxxx, xx uchazeč xxxxxx splnění kompenzačního xxxxxxxx. Nedoloží-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření xx 1 roku xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx otázce xxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 2. Xxxxxx o vzniku xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xx přeruší x xxxxxxxxx se x xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nedoloží-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do 1 xxxx ode dne xxxxxxxx xxxxx stanovené xxx splnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx usnesením x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx, může xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxx oznámení,

b) x xxxxxxxx, xxxxx xxxx upraveny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXX ÚČINKY XXXXXX ODBORNÉ XXXXXXXXXXX

§26

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx, xxx xxxxxx získal xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx původu. Xxxxxxxx-xx xx v Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, případně xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uchazeči xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx republice8) xx xx uznávání podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx stanovené zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxx xx vyšší odborné xxxxx9) x na xxxxxx škole10) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx označení

(1) Xxxxxxxx je x Xxxxx republice regulovaná xxxxxxx vykonávána xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx uchazeč, jemuž xxxx uznána xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §6 xx 18 xxxx xxxxxxx odborná xxxxxxxxxxx xxxxx §36b odst. 6 xxxx. b) xxxx x), který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podle §20 x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti x Xxxxx republice xxxxxxxx v obdobném xxxxxxx jako osoby xxxxxxxxx při xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx §36b xxxx. 2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dočasně nebo xxxxxxxxxxxxx xx podmínek xxxxx §36a, používá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a x úředním jazyce xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx původu.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXX XXXXXX X OBLASTI XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

§28

Xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za koordinaci xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx a plnění xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx

x) koordinuje xxxxxxx uznávacích xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x podporuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikací,

b) xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx systém xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1), xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x systému xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace, x xxxxxxxxxx právních x stavovských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx činnosti, x xxxxxxxxxx x podmínkách xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxx republice, x xxxxx příslušném xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) vykonává xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx informačního xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx členském xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x informačních místech x jiných členských xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace, xxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x uznání xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx informačního xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx příležitostně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx XXXX,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx spolupráce xxxxx §30 xx 35,

x) xxxxxxxxxx x Xxxxxx Evropské xxxx (xxxx jen "Xxxxxx") xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx volbu xxxx xxxxxxxxxx obdobím x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x x xxxxxxxxx xx zmírněných xxxxxxxxxxx xx výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §29 xxxx. 2 písm. l),

i) xxxxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zvláštních právních xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxx na xxxx xxxxxx informace x xxxxxxxxxx administrativní xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx xx rozhoduje x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx ministerstva xxxxxx regulovaných činností x Xxxxx republice, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx předpisů Xxxxxxxx unie x xxxxxxx uznávání odborných xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxxx dočasný nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx služeb x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§36b), x xxxxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 1 xxxx. e) xxxx 5, §4 xxxx. 3 xxxx. x), §6 odst. 3, §8 odst. 2 x §18 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pro xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx shromažďuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx uznávání xxxxxxx kvalifikace, zejména xxxx seznam xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, obsahující xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxx přípravy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx lhůtě 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nových požadavků x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx x tom xxxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx společných xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x projednání Xxxxxx,

x) xxxxxxxx si informace x osvědčené xxxxxxx x xxxxxxxxx členskými xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx nepřetržitého xxxxxxxxxx xxxxxxx v členských xxxxxxx a x xxxxxxxxxxx kompenzačních xxxxxxxx xxxxx §10 x xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikací Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx") a xxxx xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

(4) X zabezpečení plnění xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx.15)

§28x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx

x) ze základního xxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxx,

2. xxxxx, xxxxxxxxx jména,

3. xxxxxx xxxxx xxxxxx,

4. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

5. státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

6. čísla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikačních xxxxxxx,

x) x informačního xxxxxxx xxxxxxxx občanských xxxxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx,

2. xxxxx, popřípadě xxxxx občanského průkazu,

c) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Z xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxx v xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx splnění xxxxxx xxxxx. Xx žádost xxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx XXX ověří údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§28x vložen právním xxxxxxxxx x. 126/2016 Xx. s účinností xx 1.5.2016

§29

Uznávací xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx úřad České xxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejbližší. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx odpovědný xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxx, xx o xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxx komora, je xxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx.

(2) Uznávací xxxxx

x) xxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxx kvalifikace (§22) x rozhoduje x xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vydává xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx uchazečů, včetně xxxxx x stavu xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x poskytuje xxxx xxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx odborné kvalifikace [§28 odst. 2 xxxx. x)]; to xxxxxxx v případě, xxx zvláštní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx §36a xxxx. 9 x xxxxxxxxx xxxxx x této xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx [§28 xxxx. 2 xxxx. x)],

x) z xxxxxxxx xxxxx §36a xxxx. 9 xxxxxx xx xxxxxx úřední xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx zápis xxxx, xxxxx žadatel xxxxxxx právní xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x ministerstvem xxx xxxxxx xxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 písm. c) xx x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uznání xxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx xxx xxxxxxxxxx vydává prováděcí xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx skupinu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a rozdílové xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhy xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx regulovaných xxxxxxxx, zejména x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoviska k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx15a) xxxx vzdělávacích programů xxx xxxxx odborné xxxxxxxxxx15b) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Akreditační xxxxxx xxxx Akreditační xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,

k) xx xxxxxxxx vyžádat xx pro xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx §24, pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx profesního xxxxxxx podle §24a xx 24g, xxx xxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxx §29a nebo xxx xxxxx xxxxxx xxxxx §30a xxxx. 7 xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů; xxxxxx o xxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx soudu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx vliv na xxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx omezení přístupu x určitému xxxxxxxx xxxxx xxx osoby, xxxxx xxxx odborně xxxxxxxxxxxxx, včetně používání xxxxxxxxxx označení a x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx obecného xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx další xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zvláštním xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx úřady, xxxxxx školy x xxxxx xxxxxxxxxx instituce Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx uznávacího xxxxxx v xxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky.

§29x

Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činnosti

(1) Xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx regulovanou xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a tuto xxxxxxx hodlají xxxxxxxxx x jiném členském xxxxx, uznávací xxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) x tom, xxx xx předmětná činnost xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx regulována a xxx xx x Xxxxx republice xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx [§10 xxxx. 5 písm. x)] x xxxxx xxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx, popřípadě o xxx, zda xxx x xxxxxxxxxx vzdělávání,

b) x xxx, xxx xx fyzická osoba xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx [§3 odst. 1 xxxx. b) xxx 1], x xxxxxxx jejího xxxxxxxxx x xxxxxx regulované xxxxxxxx, x xxx, xxx xx oprávněna xxx výkonu regulované xxxxxxxx xxxxxx profesní xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxx x příprava, kterou xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směrnicí Xxxxxxxx unie o xxxxxxxx odborných kvalifikací,

c) x délce x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx zahájení x xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxx xxxxxx, x xxx, xx její xxxxx xxxx uchazeči xxxxxxx xxx pozastaven, xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dokladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxx, zda k xxxx xxxxxx osvědčení xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx x tom, xx xx xxx xxxxx regulované činnosti x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx hodlají vykonávat x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxx

x) xxxxxxxx správní xxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx předmětná xxxxxxx náleží nebo xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

1. o délce x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti fyzickou xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, o odborných xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx výkonu, xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. x xxx, xxx xxxxxxx xxxxx absolvovala xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx ji xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx [§3 odst. 1 xxxx. b) xxx 2], xxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxxxxx x příprava, kterou xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. x xxx, xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx předmětné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx x xxx, že xx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nevyžaduje,

b) xxxxxxxxxxxx, popřípadě Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx škola xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxxxxxx úřad15c), osvědčení:

1. x xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx absolvovaného fyzickou xxxxxx, x době xxxxxxxx a ukončení xxxxxx fyzické osoby x programu a x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx výkon xx xxxxxxx xxxxxxxxxx [§3 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2]15d),

2. x xxx, xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx-xx vydán příslušným xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státu nebo Xxxxxxxxx školou nebo xxxxxxxxx-xx vzdělávání a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx potvrzen x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vydávanému xxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) skutečnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle žádosti xxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxx vydání xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnosti. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxx nebyl xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx nepostačoval x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx funkce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, člena xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebrání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v právnické xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx nebo vůči xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx zamítnut xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx2j), xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx výkonu předmětné xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx jejího xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byly součástí xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx činnost v Xxxxx republice xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx možno xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx učiněným xxxx uznávacím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx správním xxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx předmětná xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xx předmětné xxxxxxxx nejbližší. Xxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x) xxxx 1 nahradit xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle zákona x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx i náležitosti xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 1 a xxxxxxxx 3.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXXXXXX SPOLUPRÁCE X XXXXXX ČLENSKÝCH XXXXX

§30

(1) Orgány, xxxxxxxx xxxxxxx správních xxxxxxxx xxxxxxxx uznávání odborné xxxxxxxxxxx, poskytují, xxxxxxxx xxxx přijímají xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány jiných xxxxxxxxx států. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se provádí xx účelem xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx společného xxxxxxx členských xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx IMI.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se provádí x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx této hlavy x xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx republika xxxxxx, xxxx právní xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx administrativní xxxxxxxxxx xxxx informace:

a) x společném xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x tom, zda xx předmětná xxxxxxx x členském xxxxx xxxxxx regulovanou xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx regulované xxxxxxxx, x xxx, xxxx xxxx požadavky xxxxxxxxx státu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx pro xxxx xxxxx odborně xxxxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx činnosti jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx jejího xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx, které xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uchazeče xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx je vzdělávání x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxxx příloze xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) o délce, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x přípravy xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vzdělávání x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) o xxxxx x formě výkonu xxxxxxxxx činnosti xx xxxxx členského xxxxx xxxxxx, době xxxxxx xxxxxxxx a ukončení x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxxx výkonu,

f) x tom, xxxx xxxx požadavky xx xxxxx způsobilost xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx je xxxxxxx splňuje,

g) o xxx, zda xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx usazen x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x trestní, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx postihu xxxxxxxxxxxxx služby x x xxxxxxxxxxx příjemce xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) x xxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a zda xx xxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxxx oprávněn xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxx, xxx xxxxx členského xxxxx xxxxxx, xxxxx vydal xxxxxx x odborné xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu původu,

l) x tom, xxx xxx doklad o xxxxxxxx kvalifikaci xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu [§3 odst. 1 xxxx. f)],

m) x xxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx členského xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx státě, xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx kvalifikaci, xxxxx xxxxxxxx činí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx uchazeče xxxxxxx připravily xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx skutečnostech rozhodných xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24.

§30a

Výstražný xxxxxxxxxxx

(1) Soud xxxx xxxx orgán xxxxxxx moci xxxxx xxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx částečně xxxxxxx xxxx zakazuje xxxxx xxxxxxxx

x) lékaře,

b) zubního xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x), xxxxx xxxxxxxxx způsobilost k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxxxxxx x výkonu zdravotnických xxxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nezletilých xxxxxx péče x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx x xxx následující xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx informuje xx 3 xxx xx xxxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx XXX příslušné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxx xxxxxxxxxx osoby, které xx xxxxxxxxxx týká.

(4) Xxxx xxxx xxxx xxxxx veřejné xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx po dni xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx došlo xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx změně xxxxxxx xxxx zákazu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx prostřednictvím výstražného xxxxxxxxxx x systému XXX xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx x xxxxxxx xxxxx věty xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx výstražného xxxxxxxxxx.

(6) X případě, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx IMI xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx napadeno xxxxxx, které se xxxx xxxxxxxxxx týká, xxxxxxxxxxxx uvede x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xx předmětem xxxxxx vyvolaného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx týkající se xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx IMI xxxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx vymaže xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx

x) xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxx nebo omezení xxxxxxxxx x odstavci 1,

x) po zahlazení xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxx, xxx nastala xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx hledí, xxxx xx xxxxx odsouzen.

§30a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

§31

Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx spolupráce

Příslušným xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx spolupráce xx xxxxxxxxxxxx, národní koordinátor xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx České republiky"). Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx vykonává xxxxxx xxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx").

§32

Xxxxxxxxxx informací

(1) Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx příslušného xxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx rozhodnutí xxxxx §24 a 36b, xxxx v případě xxxxxxxxx pochybností o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §36a, xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24a a xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obvyklé zdroje xxxxxxxxx, které xxxx x daném xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx žádost příslušnému xxxxxx xxxxxx členského xxxxx. Žádost xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o uznání xxxxxxx kvalifikace x xxxxxxxxxxxxx xxxxx uchazeče, x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx požadování xxxxxxxxx.

(4) Pokud příslušný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx stanovené xxxxx §24 xxxx. 5, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx shromážděných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dalšímu členskému xxxxx xxx xx xxxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Příslušný xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx, xxxxxxxx se x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx lze xxx x rozsahu, který xxxxxxxx právní předpisy Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx České republiky xxxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxx

x) zvláštní zákon xxxxxxxx přísnější xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx x právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx stát xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x porušení xxxxxxxxxx mlčenlivosti uložené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se jedná x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx státu xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) příslušný orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xxx obvyklé xxxxxx informací, které xxxxx xxx vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) žádající xxxxxxx xxxx není xxxxxxx z praktických xxxx právních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informace.

(4) Xxxxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxxx a poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán České xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx s uvedením xxxxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxx členského xxxxx.

§34

Vzájemné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx písemně x příslušným xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxx zachování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §32 xxxx. 4 x 5 a §33 xxxx. 2 xx 4 xx použijí xxxxxxx.

§35

Xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovená xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.16) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x požadovat pouze x xxxx nezbytné xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§36

§36 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

XXXXX XXXX

XXXXXXX NEBO XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX ÚZEMÍ XXXXX REPUBLIKY X XXXXX SVOBODY POSKYTOVÁNÍ XXXXXX

§36x

Xxxxxxxx

(1) Uchazeč, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu nebo xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx x právními xxxxxxxx členského xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předmětnou xxxxxxx, xxxxx je x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx splní xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx členství x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x aniž xxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xx 18 x uznání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §20, xxxxx splní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 x 8 x, stanoví-li xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx §36b. Xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příležitostně, xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, četnost, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx17).

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx státě xxxxxx xxxxxxxxxx, xx uchazeč xxxxxxx xxxxxxx, že x jednom xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předmětnou xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 10 xxx, xxxx předložit doklad x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxx původu [§3 odst. 1 xxxx. b) bod 2].

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v České xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx povinen xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x za podmínek xxxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx uchazeče, xxxxx xxxxxxxx x státní xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx údaj x činnosti, xxxxx xx xxxxxxxx nejbližší,

c) xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 také x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx regulovaném xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx poskytování xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx:

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx zaměstnavatelem fyzická xxxxx, nebo

2. xxxxx, xxxxx a stát xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) K xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uvedené x §1 odst. 2; xxxxxxxxxx §22 xxxx. 6 věty xxxxx x xxxxx x xxxx. 7 xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxx usazen x xxxxxxxx státě xxxxxx x x xxxxxxx x xxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxx předmětnou xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x členském státě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §22 odst. 7 se xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx; ustanovení §22 odst. 4, 5, 6 xxxx xxxxx x třetí, xxxx. 7 x 8 se xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; ustanovení §22 xxxx. 4, 5, 6 xxxx xxxxx x xxxxx, odst. 7 x 8 xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxxxx-xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §22 odst. 7 x 8 xx xxxxxxx obdobně.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx-xx oznámení xxxx doklady x xxxx přiložené xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxxxx xxxxxxxx orgán uchazeči xxxxxxxxxx odstranit xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx vyzve x xxxxxx odstranění. Zároveň xxx xxxxxxxx, xx xx doby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxx x §36b odst. 6, xxxxxxx-xx xxxxxxxx zákon xxxxxxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx oprávněn xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx skutečností xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příležitostně xxxxxxxxxxx činnost xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx příležitostně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx 12 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx oznámení xxxxxxxx, x výjimkou případů xxxxx §24c xxxx. 3. Xxx opětovném xxxxxx oznámení je xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx x) xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x dokladech x tomuto oznámení xxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx orgán xxxxxxx údaje x xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uznávací xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, datem xxxxxxxx úplného oznámení xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§36x

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx uznávací xxxxx oprávněn xx xxxxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx život, zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. To xxxxxxx x xxxxxxx uchazeče, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx hostující xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a kterému xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx uznávací xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx-xx xxxxxxx osobou v xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx-xx regulovaná činnost xxxxxxxxxx x rozsahu, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx bezpečnosti xxxx xxxxxxxxxxxx, x ověření xxxxxxx kvalifikace xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxxx o xxx xxxxxxxx doručí xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx od obdržení xxxxxxx oznámení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx požadované xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků (§36a xxxx. 5), xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx x doručení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 30 xxx. Xxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx zjištěn xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxx republice, pokud xxxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx regulovanou činnost, xxx jejíž xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx Evropské xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x přípravu, x je xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx stanovené uvedeným xxxxxxxxx.

(4) Byl-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilostí xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx rozdíl mohl xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vážně xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osob x xxxxx xxx xxxxxxxx odbornou xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, dovednostmi a xxxxxxxxxxx, které poskytovatel xxxxxx nabyl celoživotním xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx subjekt, xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx oprávněn x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, a

b) x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx chybějících xxxxxxxxxxxx xxxx praktických xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx teoretických x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx prokazuje rozdílovou xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx orgán uchazeči, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxx prokázal ve xxxxx 20 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ověření xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx rozdílovou xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx předchozí xxxx.

(5) Uznávací xxxxx xx xxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření uchazečem xxxx zkoušku xxxx xxxx opatření vyhodnotí x xx základě xxxxxxxx vyhodnocení xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti podléhající xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx vzniká xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 o xxxxxxxx xx ověření odborné xxxxxxxxxxx,

x) vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx-xx zjištěn xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxx republice, x xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) vydání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx splnění jiného xxxxxxxx opatření podle xxxxxxxx 4 písm. x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 5, xxxxx uznávací xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxxxx xxxxxxxxxx lhůt xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rozdílové xxxxxxx xxxxx uchazeč. Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 xxxx. b) x x) má xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x 6.

XXXXX IX

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX

§37

Xxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx x České xxxxxxxxx xxxxxx o dosažené xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx vztahu [§18 xxxx. 1 xxxx. x) bod 4] x xxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu se xxxxxxxxxxxxxxx, kterým je

a) Xxxxx xxxxxxxxx18),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx celek,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x níž xxxxxx zřizovatele vykonává xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

1. xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxx uspokojování potřeb xxxxxxxxx zájmu x

2. xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx či xxxxx xxxxxxxx zadavatelem17b) nebo xx xxxxxx xx xxxxx veřejným zadavatelem xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx více xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx statutárním, správním, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

(xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx"), posoudí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zaměstnavatele xxxxx, x rámci xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxx, zda xxxxxxx xxxxxxx podmínku xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxxxx do výběrového xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, nebo x xxx, zda xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx podmínku xxxxxxx xx pracovněprávního xxxxxx nebo xxxxxxxx xx výběrového řízení xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 90 dnů xxx xxx přijetí xxxxxxx podle §22 xxxx. 3 xxxx. x) x x), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx způsobilosti uchazeče.

(3) Xx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §3 odst. 1 xxxx. x), §22 xxxx. 1 xx 3, §22 xxxx. 7 x 8, §24 a 25, §29 xxxx. 1 x 2, §29a, §3035 x §36a a 36b. Xxxxxxxxxx §13 xxxx. 3 x §14 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Náklady xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, hradí xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx zdravotnických xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx19).

§38

Xxxxxxxx

(1) Uznávací xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x praktických xxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxx vzdělávání x xxxxxxxx vyžadované x Xxxxx republice pro xxxxx xxxxxxxxxx činnosti [§10 xxxx. 5 xxxx. x)], xxxxx xxxxx xxxxx vzdělávání x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Uznávací xxxxx může vyhláškou xxxx stavovským xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podmínek výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxx hodnocení.

(3) Xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxx stavovským xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx omezení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx může být xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx xxxx ve xxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx uchazeče mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx xxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§29a).

XXXXX X

XXXXXXXXX

§38x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxx profesní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozporu x §27, nebo

b) x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx XXXX provozuje xxxxxxx xxxx příležitostně xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu do 10&xxxx;000 Xx. Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxx x xxxxxxx uložit xxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x zřízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky

§39

V §7 xxxxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 60/1988 Xx., zákona č. 575/1990 Xx., zákona x. 474/1992 Sb., xxxxxx č. 21/1993 Xx. x xxxxxx x. 272/1996 Xx., xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 1) xxx:

"(2) Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx správy a xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona.1)

1) Zákon x. 18/2004 Xx., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x uznávání xxxxxxx kvalifikace).".

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx označuje xxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxxxx poznámky xxx čarou x. 1), 1x), 2) x 3) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3), 2), 4) x 5), a xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx.

XXXX XXXXX

§40

§40 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 21/2006 Sb.

ČÁST ČTVRTÁ

§41

§41 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x státní památkové xxxx

§42

Xxxxx č. 20/1987 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx znění zákona x. 242/1992 Xx., xxxxxx x. 361/1999 Xx., zákona x. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 146/2001 Xx. x xxxxxx x. 320/2002 Xx., xx xxxx takto:

1. X §14x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.11x)" xxxxxxxxx xxxxx ", jehož skutková xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx nehledí, xxxx xx nebyl xxxxxxxx.".

Xxxxxxxx pod čarou x. 11a) xx xxxxxxx.

2. X §14x xxxx. 3 xx xxxxx "odborné způsobilosti" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx".

3. X §14x xxxx. 4 xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx kvalifikace".

4. X §14x xxxx. 4 xxxx. a) se xxxxx "kvalifikačních předpokladů" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a odborné xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx11x) x oblasti xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání získané xxxxxxx v magisterském xxxxxxxx x příslušném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x absolvování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,11x) xxxx vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx11x) v oblasti xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a 2 xxxx odborné xxxxx," x xx xxxxx "let" se xxxxxx xxxxx "odborné".

11a) §44 xx 46 x §60 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x vysokých xxxxxxx x o xxxxx x doplnění dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 210/2000 Xx. x xxxxxx č. 147/2001 Xx.".

5. V §14x xxxx. 5 se xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx České xxxxxxxxx,".

6. X §14x xxxx. 5 xxxxxxx x) xxx:

"x) dokumentace xxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxxx 2 xxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx specializaci, x xxx xx žádá x udělení povolení x restaurování.".

7. V §14x odst. 10 xxxx. x) se x xxxxx xxxx xx xxxxx "hrubým xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxxxxxx".

8. X §14x xx xxxxxxxx odstavce 13 x 14, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 11x) xxxxx:

"(13) Xxxxxxx osobě, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx udělí xxxxxxxx k restaurování, xxxxx jí xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(14) X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníkovi xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx spojené xxxxxx x udělení xxxxxxxx x restaurování a x uznání odborné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.11x)

11x) §25 xxxxxx x. 18/2004 Sb., o xxxxxxxx odborné kvalifikace x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx).".

9. Xx §14a xx vkládají nové §14x x 14x, xxxxx včetně xxxxxxx x poznámek xxx xxxxx x. 11x), 11x), 11x) x 11x) xxxxx:

"Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx než Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

§14x

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a bezúhonnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx České xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx") postupuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.11e)

(2) Xxxxx, xxxxx je oprávněna xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x uznání své xxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx"),11x) xxxxxxx xxxxxx svůj xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx kultury. Xx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §14x xxxx. 1 xxxxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 2 obsahuje

a) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxx písemností xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x restaurování xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx věcí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 a xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx uměleckořemeslnými xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx České xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxx xxxxx oprávněna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx činnost xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxx právními předpisy,

f) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx než Xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,11e)

g) xxxxxxxxxxx záměru podle xxxxxxxx 2 zpracovanou x xxxxxxx xxxxxxx x restaurování.11g)

(4) Pokud xxx posuzování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx osvědčeny xxxxxxxxxxx, xxxxx odůvodňují xxxxx, xx by xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx restaurováním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, anebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx povinnost nesplní, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, než xxxx xxxxxx její xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu.11e) X xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx kultury oprávněno xxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxx oprávněné x xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x restaurování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxx 30 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx x tom, že xxxxx oprávněná k xxxxxxxxxxxx provádí restaurování, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx poškozuje.

(6) Xxxxxx rozkladu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vydaného Ministerstvem xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) adresa xxx doručování písemností xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx specializace,

d) xxxxxxxxxxxxx doba xxxxxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx osobou oprávněnou x restaurování,

e) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

Xxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.11x)

§14x

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx kultury xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx11x) kompenzační xxxxxxxx formou rozdílové xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx žádost Xxxxxxxxxxxx kultury xx xxxxx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx uloženou xxxxxxxxxx xxxxxxx podle restaurátorské xxxxxxxxxxxx, xx které xxxxxxx hodlá xxxxxxx x České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 stanoví xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žadatele. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxx škola.

(3) Xxxxx xx žadateli Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x odborné xxxxxxxx adaptačního období,

b) xxxxxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x restaurátorské xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx restaurátorských xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx adaptačního období.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx restaurování xxxxxxxxx

x) x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, v odborné xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxx xxxx Národní xxxxxxxx České republiky, xxxxx xx x xxxx vytvořeno xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx držitelem povolení x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx hodlá xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) pod xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx x restaurování xxx restaurátorskou xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx působit x Xxxxx republice, x xxxxx xx současně xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zařazené x síti xxxx x xxxxxxxxx zařízení.11b)

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx vzdělání a xxxxxxxx vyžadované x Xxxxx republice xxx xxxxx činnosti restaurování, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

11x) Xxxxx x. 18/2004 Xx.

11x) §5 xxxx. 1 zákona č. 18/2004 Sb.

11g) §10 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 66/1988 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx č. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 538/2002 Xx.

11x) §12 xxxx. 4 xxxxxx x. 18/2004 Xx.".

10. X §21 odst. 2 xx xx xxxxx "může" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxx" x xx slovo "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx ", popřípadě xxxxxxx osobě".

11. V §21 se xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Potřebnými xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx rozumí xxxxxxx kvalifikace xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx povolení, xxxx xxxxxxx kvalifikace fyzické xxxxx, xxxxx xx x pracovním nebo xxxxx obdobném xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx laboratorním xxxxxxxxx x prostory xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nálezů x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Odborná xxxxxxxxxxx xx prokazuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx získané xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx11x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věd xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx, x 2 xxxx odborné xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 se xxxxxxxx xxxx odstavce 4 x 5.

12. V §21 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6 a 7, které xxxxx:

"(6) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx udělí za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jí xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx státnímu příslušníkovi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx republiky xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx kvalifikace.11d)".

13. Xx §21 se xxxxxxxx xxxx §21x xx 21x, xxxxx xxxxxx nadpisu znějí:

"Uznávání xxxxxxx kvalifikace xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§21x

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "uchazeč") xxxxxxxxx Ministerstvo kultury xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.11x)

(2) Xxxxx, která xx oprávněna xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx archeologické výzkumy, xxxx xx xxxxxxxx x uznání xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx oprávněná x výzkumům"),11f) písemně xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx archeologické xxxxxxx xx xxxxx 60 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx. Xx osobu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §21 odst. 2 xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) adresu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xx mají xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) důvody xxx xxxxxxxxx archeologických xxxxxxx,

x) popis xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, získané x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx než Xxxxx republice, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xx tato osoba xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxx x jiném členském xxxxx Xxxxxxxx unie xxx České republice, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,11x)

x) xxxxxxx uzavřenou x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výzkumů.

(4) Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx odůvodňují xxxxx, xx xx xxxxx oprávněná x xxxxxxxx xxxxx provedením xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx tuto svoji xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxx bude uznána xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.11x) V takovém xxxxxxx je Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx oprávněno přezkoumat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k výzkumům xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Ministerstvo xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x výzkumům xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4 xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx 60 xxx xxx xxx, xxx se dozvědělo x tom, xx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx archeologické xxxxxx ohrožují nebo xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem xxxxx odstavce 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx

x) xxxxx a xxxxxxxx uchazeče, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) adresa xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) zákaz xxxxxxxxx archeologických xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

Xxxxxxx xxxxxxxx údajů, které xx zapisují do xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.11x)

§21x

(1) Xxxxx bylo xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy xx žádost Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve lhůtě 2 xxxxxx xxx xxx doručení této xxxxxxx xxxxxxx školu, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozdílovou xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx jak xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx obsahu x xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxx vzdělání x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx č. 4 x xxxxxx zákonu.

§21c

Povinnosti xxxxxxxxx oprávněným xxxxxxxxxxx x §21 odst. 4, §22, §23 xxxx. 3 a §24 xxxxx xxx xxxxx oprávněnou k xxxxxxxx xxxxxxx.".

14. X §35 xxxx. 1 xxxx. b) xx xx xxxxx "§12" xxxxxxxx xxxxx ", §14x odst. 2".

15. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "obnovu xxxxxxxxxx památek" xxxxxxxxx xxxxx "restaurování, xxx-xx x xxxxxxxx památky,".

16. X §35 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x), které zní:

"i) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jde-li x kulturní xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14x xxxx. 4.".

17. X §35 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "xxxxxx národních xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,".

18. X §35 xxxx. 2 xxxx. f) xx xx xxxxx "§21 odst. 3" xxxxxxxx xxxxx ", §21x xxxx. 2".

19. X §35 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx písmeno h), xxxxx xxx:

"x) provádí xxxxxxxxxxxxx výzkumy xxx xxxxxx uloženém xxxxx §21x xxxx. 4.".

20. X §39 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx ", §22 xxxx. 2, §23 odst. 2" xxxxxxx.

21. V §39 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxx kulturních xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx,".

22. V §39 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx národních xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx památky, podle".

23. X §39 odst. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx x" xxxxxxxx xxxxx "§21x odst. 2,".

24. Xxxxxxxx xx xxxxxxx x. 3 x 4, xxxxx xxxxx:

"Xxxxxxx č. 3 x xxxxxx x. 20/1987 Xx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx vzdělání x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) dějiny x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx řemesla, xxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxx xx české xxxx x Xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x Evropu,

c) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx a Xxxxxx,

x) teorie a xxxxxx památkové péče xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx, výkon památkové xxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx prezentace xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) muzejnictví, xxxxxxxxxxxx x konzervace xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx kulturní hodnoty,

h) xxxxxxxxx x chemické xxxxxx restaurátorského xxxxxxxx xxxx, interpretace xxxxxxxx x xxxxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx postupu xxx restaurování,

i) chemické, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, způsobující xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x uměleckořemeslných xxxxx, xxxxxxxxxxxx restaurátorské a xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x technologie xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx a konzervační xxxxxxxxx,

x) chemie xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx a nefigurální xxxxxx a malba, xxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx výtvarných umění x uměleckořemeslných xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) využití xxxxxxxxx x jiné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx restaurování,

s) xxxxxxx xxxxx pod dohledem xxxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výtvarných xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx nebo jiná xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oboru xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jazyk.

Příloha x. 4 k xxxxxx x. 20/1987 Xx.

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx vzdělání x xxxxxxxx vyžadované x Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výzkumů

a) xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx x Xxxxxx,

x) xxxxxxxx, egejská, xxxxx, xxxxxxx a římská xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx x Předního Východu,

e) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) biologická xxxxxxxxxxxx,

x) mytologie x xxxxxxxxxxx x dějinách xxxxxx kultury xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) epigrafika x numismatika,

j) teorie x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx archeologických xxxxxxx, výkon památkové xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx úpravy,

k) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx ochrana xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx vědecké xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx x odborná xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx dokumentace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx výpočetní a xxxx xxxxxxx techniky x xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx archeologický výzkum, xxxxxx obhajoby před xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx práce x xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) český xxxxx, jeden xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.".

§43

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §14a xxxxxx x. 20/1987 Sb., x xxxxxx památkové xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dosavadní právní xxxxxxxx.

(2) Na xxxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, zahájená xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx zákona se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§44

Xxxxx č. 62/1988 Sb., o geologických xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 543/1991 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 369/1992 Xx., xxxxxx č. 366/2000 Sb. x xxxxxx x. 320/2002 Xx., xx mění xxxxx:

1. Xxxxxx §3 xxx: "Xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

2. X §3 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxxxxxx práce

a) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx se xxxxxxx xx pozemku,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx (xxxx xxx "organizace"), x xxxxx tyto xxxxx xxxx x xx jejich xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, provádět a xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx řešitel geologických xxxxx").".

3. X §3 xxxxxxxx 2 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1b), 1x), 1x) a 1x) xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x) vědecké xxxxxx,1x) vysoké xxxxx,1x) xxxxxxx školy, xxxxx xxxxxxx xxxxx1x) x xxxxx1x) při plnění xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Česká xxxxxxxxxx služba.

1b) Xxxxx x. 130/2002 Sb., x podpoře xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

1c) Xxxxx x. 111/1998 Xx., x vysokých xxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

1x) Xxxxx x. 29/1984 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx škol, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx odborných xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

1x) Xxxxx x. 122/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

4. X §3 xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2a) x 2x) xxx:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx geologického xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx minimálně xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zkoušky xx xxxxxxxx potřebných předpisů2a) x xxxxxxxxxxx.2x) X xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxxxx xxxxx. X posouzení xxxxxxx xxxxxx dosavadních xxxxx pověří xxxxxxxxxxxx xxxxxxx garanty z xxx xxxxxxxxx doporučených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx k prokázání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x specializace, pro xxx xx osvědčuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, postup xxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x zveřejňování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2x) Například xxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 114/1992 Xx., x ochraně xxxxxxx x krajiny, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 20/1987 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 289/1995 Xx., x xxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 40/1964 Sb., občanský xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2x) Xxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

XXXX XXXXX

§45

§45 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

§46

Xxxxx č. 358/1992 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 82/1998 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Xx., zákona x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 317/2001 Xx., zákona x. 352/2001 Xx., zákona x. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 6/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pod x. 349/2002 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxxx pod x. 476/2002 Xx. x xxxxxx x. 88/2003 Xx., se xxxx xxxxx:

1. §73 xxx:

"§73

Xxxxxxxxx xxxxx opisu nebo xxxxx s xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx neodkladně xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) údaj x ověření toho, xx opis xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx, x níž byl xxxxxxx,

x) údaj x xxx, z xxxxxx xxxxx xxxx archů xx skládá xxxxxxx, x níž xxx xxxx xxxxxxx, a x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxx x tom, xx xxxx je xxxxxxxx, xxxx-xx opis xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx vyhotovení doložky x xxxxxxx; ustanovení §59 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx notáře x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx listinou, x xxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx, xxx, xxxx jiný xxxxx papír, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx, x níž xx xxxx pořízen, vyhotovena, x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jazyka xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx ověřujícím xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím kopírovacího xxxxxxxx,

x) xxxx-xx x xxxxxxx, jejíž xxxxx x xxxxxx xx xxx ověřena, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) jestliže xx xxxx xxxxxxxx neshoduje x listinou, x xxx xxx pořízen.

Ustanovení §53 není tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x listině x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx za xxxxx listiny xxxxxxxxxx.".

2. X §74 odst. 1 se slova "xxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "fyzická osoba xxxx ním".

3. X 74 xxxx. 2 xx slova "vyznačí xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doložky, xxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, kdy xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx podepsání xxxx uznání; xxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje".

4. X §74 odst. 2 xxxxxxx e) xxx:

"x) xxxxx x datum xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxxxxxx §59 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx nepoužije,".

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§47

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti dnem xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx České republiky x Evropské xxxx x xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §28 xxxx. 1, §28 xxxx. 2 písm. x), c), x) x x), §28 xxxx. 4, §38, 39 a části čtvrté, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. r.
Špidla x. r.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 18/2004 Xx.

Xxxxxxx x. 1 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 588/2004 Sb.

Příloha x. 2 x xxxxxx x. 18/2004 Xx.

Xxxxxxx x. 2 xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

Xxxxxxx x. 3 x zákonu x. 18/2004 Xx.

Xxxxxxx č. 3 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 588/2004 Sb.

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxx x. 18/2004 Sb.

Příloha č. 4 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x uznání odborné xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skončena xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxx xxxxx zákona x. 18/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2016


Informace

Právní předpis x. 18/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x EU (1.5.2004), s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §28 xxxx. 1, §28 xxxx. 2 xxxx. x), x), x) x x), §28 odst. 4, §38, 39 x části čtvrté, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 23.1.2004.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu jsou xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

96/2004 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení ČR x XX (1.5.2004)

588/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 18/2004 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Evropské xxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 96/2004 Xx.

x účinností xx 29.11.2004

21/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx opisu xxxx xxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxxxxx pravosti podpisu x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x ověřování)

s xxxxxxxxx xx 1.3.2006

161/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony

s účinností xx 27.4.2006

189/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 18/2004 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

331/2008 Xx., xxxxx znění zákona x. 18/2004 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 108/2008 Xx.

52/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků členských xxxxx Evropské unie x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 17.3.2012

101/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x o xxxxx některých zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 24.6.2014

126/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx odborné kvalifikace), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

222/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

176/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.7.2019

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/36/ES ze xxx 7. xxxx 2005 x uznávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xx. 39, 43 x 49 Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2) Xx. 23 x xx. 24 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2004/38/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxx xxxxxx Unie a xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků xxxxxxxx xx pohybovat x xxxxxxx na xxxxx členských xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 1612/68 x x xxxxxxx xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/EHS, 72/194/XXX, 73/148/EHS, 75/34/XXX, 75/35/XXX, 90/364/EHS, 90/365/XXX x 93/96/EHS.
2a) Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x čl. 21 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES ze xxx 25. listopadu 2003 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2x) Xx. 22 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/801 xx xxx 11. xxxxxx 2016 x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, programů xxxxxxxxx xxxxxx xxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx-xxxx.
2x) Xx. 14 xxxx. 1 xxxx. x) směrnice Rady 2003/86/ES xx dne 22. září 2003 x právu na xxxxxxxx rodiny; §13 x 14x xxxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx.
2x) Čl. 23, xx. 26 odst. 1 a 3 x čl. 27 xxxx. 3 směrnice Xxxx 2004/83/ES ze xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které musí xxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x postavení xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx potřebuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
2x) Čl. 17 xxxx. 1 směrnice Xxxx 2004/114/ES ze xxx 13. prosince 2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx zemí xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx žáků, neplacené xxxxxxx přípravy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
2x) Čl. 11 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 2004/81/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a kteří xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
2x) Část xxxxx zákona č. 95/2004 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx XXX xxxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x uznávání xxxxxxxxxxxx x výkonu nelékařských xxxxxxxxxxxxxx povolání x x xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
2x) §29 x xxxx. zákona x. 256/2004 Xx., x podnikání na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2j) §38l xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§244 x násl. xxxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2k) Příloha X xxxxxxxx 2005/36/ES.
2x) Úmluva x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x Xxxxxxxxxx dne 21. xxxxxx 1994 (č. 122/2005 Sb. m. s.).
2x) Příloha XX xxxxxxxx 2005/36/ES.
3) Příloha XX xxxxxxxx 2005/36/ES.
4) Příloha III xxxxxxxx 2005/36/ES.
4a) Xxxxxx 15 xxxxxxxx 2005/36/ES.
4b) Xxxxxx 14 xxxx. 2 a 3 xxxxxxxx 2005/36/ES.
5) Například xxxxx č. 417/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx zástupcích x x změně zákona x opatřeních xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §3 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx.
6x) Xxxxx č. 634/2004 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x znalcích x xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 37/1967 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 29/1984 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx škol, středních xxxx a vyšších xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7 xxxx. x) xxxxxx x. 564/1990 Xx., x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 132/2000 Xx. a zákona x. 284/2002 Xx.
§87 xxxx. x), §89 x 90 x §95 xxxx. 9 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx).
Xxxxxxxx č. 385/1991 Sb., x xxxxxxxx rovnocennosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 332/1998 Xx.
9) §27a xxxx. 3 zákona x. 29/1984 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 138/1995 Xx.
Xxxxx č. 564/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
10) §48 x 49 zákona x. 111/1998 Sb., xx xxxxx zákona x. 147/2001 Xx.
11) Xx. 9 xxxx. 2 xxxxxxxx 89/48/EHS.
Xx. 13 odst. 2 xxxxxxxx 92/51/EHS.
12) Čl. 10 xxxxxxxx 89/48/EHS.
Xx. 14 xxxxxxxx 92/51/EHS.
13) Například xx. 15 xxxxxxxx 92/51/EHS.
14) Xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx 89/48/EHS.
15) Zákon č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15x) §78 xx 81 xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15b) §6 x §104 xx 107 xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx).
15x) §108 xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15d) Xxxxxxxxx §55 a 57 xxxxxx č. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 552/2005 Xx.
16) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně xxxxxxxx údajů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
17) Xxxxxx 50 odst. 3 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
17x) Xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES ze xxx 25. listopadu 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx, kteří jsou xxxxxxxxxx pobývajícími xxxxxxxxx.
17x) Xxxxx č. 137/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx republiky a xxxxx vystupování x xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
19) Xxxxx č. 95/2004 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 96/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

20) Xx. 14 xxxx. 1 xxxx. x) a xx. 14 odst. 4 xxxxxxxx Xxxx 2009/50/ES xx xxx 25. xxxxxx 2009 o xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx vyžadujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§42i xxxxxx x. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx České republiky x o změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

21) Čl. 12 xxxx. 1 písm. x) směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/98/EU xx xxx 13. xxxxxxxx 2011 x xxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx území členského xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x společném xxxxxxx xxxx pracovníků xx třetích xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státě.

§42g xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

22) Xx. 23 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/36/EU xx xxx 26. xxxxx 2014 x podmínkách xxxxxx x pobytu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích zemí xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

23) Čl. 18 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/66/EU xx dne 15. xxxxxx 2014 x podmínkách xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x rámci společnosti.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx
1) Xx 1. xxxxxx 1994 xxx název xxxxxxxx "Xxxxxxxxxxxxxx(xx)" xxxxxxxx názvem "Xxxxxxxxxxxxxxx(xx)". Nicméně příslušníci xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx diplomy xxxx xxxxx datem, mohou, xxxxx chtějí, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxxx(xx)".
2) Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx on Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, 1978.
3) 1977 Xxxxxxxxxxxxx Convention for xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxx.
4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxx, pokud xxxxxxx xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ("Xxxxxx") (13 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx požadované pro xxxxxxx xx "Xxxxxxxxxxxxxx" (Xxxxxxxxxxxxxxxxx") (12 let xxxxxxxxxxx vzdělání).