Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.07.2019.


Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)
18/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A JINÉ ZPŮSOBILOSTI

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět a účel zákona §1

Základní zásady uznávání odborné kvalifikace §2

Vymezení pojmů §3

Stupně dokladů o dosažené kvalifikaci §4 §5

HLAVA II - POSTUP UZNÁVACÍHO ORGÁNU PŘI UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE

Díl 1 - Obecná ustanovení k uznávání odborné kvalifikace §6

Uznávání odborné praxe §7

Uznávání odborného výcviku §7a

Díl 2 - Obecný systém uznávání odborné kvalifikace

Uznávání odborné kvalifikace na základě dokladu o dosažené kvalifikaci §8 §9

Kompenzační opatření §10

Volba uchazeče mezi adaptačním obdobím a rozdílovou zkouškou §11

Adaptační období a rozdílová zkouška §12 §13 §14 §15 §16

Díl 3 - Zvláštní způsoby uznávání odborné kvalifikace

Uznávání odborné kvalifikace na základě jiných dokladů o dosažené kvalifikaci než dokladů uvedených v §4 §17

Uznávání odborné kvalifikace pro výkon regulované činnosti v odvětvích uvedených v příslušné příloze směrnice Evropské unie o uznávání odborných kvalifikací §18

Uznávání na základě společného rámce odborné přípravy §19

Uznávání na základě společné závěrečné zkoušky z odborné přípravy §19a

HLAVA III - UZNÁVÁNÍ JINÉ ZPŮSOBILOSTI §20 §21

HLAVA IV - ŘÍZENÍ O UZNÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE

Žádost §22 §23

Rozhodnutí §24

Evropský profesní průkaz §24a

Žádost o evropský profesní průkaz a vytvoření souboru systému IMI §24b

Evropský profesní průkaz pro dočasný nebo příležitostný výkon regulované činnosti vydaný v České republice jako domovském státě §24c

Evropský profesní průkaz pro dočasný nebo příležitostný výkon regulované činnosti v České republice jako hostitelském státě §24d

Žádost o evropský profesní průkaz pro usazení nebo dočasný a příležitostný výkon předmětné činnosti s vlivem na život, zdraví nebo bezpečnost osoby přijatá v České republice jako domovském státě §24e

Evropský profesní průkaz pro usazení nebo dočasný a příležitostný výkon předmětné činnosti s vlivem na život, zdraví nebo bezpečnost osob vydaný v České republice jako hostitelském státě §24f

Zpracování a přístup k údajům týkajícím se evropského profesního průkazu §24g

Částečný přístup §24h

Uznávávání odborné kvalifikace ve společném řízení a v řízení o předběžné otázce §25

HLAVA V - PRÁVNÍ ÚČINKY UZNÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE §26

Používání profesních označení §27

HLAVA VI - VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY V OBLASTI UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE

Ministerstvo §28 §28a

Uznávací orgán §29

Osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti §29a

HLAVA VII - ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCE S ORGÁNY ČLENSKÝCH STÁTŮ §30

Výstražný mechanismus §30a

Orgány příslušné pro provádění administrativní spolupráce §31

Požadování informací §32

Poskytování informací §33

Vzájemné poskytování informací §34

Ochrana informací a osobních údajů §35 §36

HLAVA VIII - DOČASNÝ NEBO PŘÍLEŽITOSTNÝ VÝKON REGULOVANÉ ČINNOSTI NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V RÁMCI SVOBODY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Oznámení §36a

Ověření odborné kvalifikace §36b

HLAVA IX - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Posouzení odborné kvalifikace veřejnoprávním zaměstnavatelem §37

Zmocnění §38

HLAVA X - PŘESTUPKY §38a

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky §39

ČÁST TŘETÍ §40

ČÁST ČTVRTÁ §41

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o státní památkové péči §42

Přechodná ustanovení §43

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o geologických pracích §44

ČÁST SEDMÁ §45

ČÁST OSMÁ - Změna notářského řádu §46

ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST §47

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

č. 189/2008 Sb. - Čl. II

č. 126/2016 Sb. - Čl. II

INFORMACE

18
XXXXX
xx dne 10. xxxxxxxx 2003
x uznávání xxxxxxx kvalifikace x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx příslušníků jiných xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX ODBORNÉ XXXXXXXXXXX A XXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět x účel zákona

(1) Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1) x upravuje xxxxxx správních xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§37 xxxx. 1) xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné způsobilosti xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx odborná xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském prostoru xxxx Švýcarské konfederaci xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2. Xxxxx xxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx výcviku xxxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Evropské unie, xxxxx smluvním xxxxx Xxxxxx o Evropském xxxxxxxxxxxx prostoru xxxx Xxxxxxxxx konfederaci.

(2) Podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx odborná kvalifikace x xxxx způsobilost

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxx"),

x) xxxxx s trvalým xxxxxxx xx území Xxxxx republiky,

c) rodinného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx b)2),

d) státního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu, bylo-li xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx unii2a),

e) státního xxxxxxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, byl-li xx na území Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx dobrovolnické xxxxxx x Evropské xxxxxxxxxx xxxxxx2b),

x) rodinného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x písmenu x) xxxx e), byl-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx2c),

x) xxxxx, xxxxx xxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx azyl xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka, xxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pobyt xx xxxxx České republiky2d),

h) xxxxxxxx příslušníka xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxx obdržel xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány, xxx-xx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx účelem2f),

i) žadatele x xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx20) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx21) xxxx držitele xxxx xxxxx, žadatele x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx22) nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, žadatele x vydání karty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx23) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx, anebo xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xx jiným xxxxxx než xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx,

(xxxx jen "xxxxxxx").

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Tím xxxx xxxxxx dočasný xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXXX tohoto xxxxxx xxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů2g).

§2

Xxxxxxxx zásady xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Správní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx (§37 xxxx. 1) xxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx od občana Xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx kvalifikaci x Xxxxx republice.

(2) Xxx rozhodování x xxxxxx xxxxxxx kvalifikace xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zájmem x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx regulované xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zejména xxxxxxx života x xxxxxx, ochrana xxxxxxx, xxxxxxx spotřebitele, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx kulturního xxxxxxx, xxxxxxx před závažným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx podmínky xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx ochranu xxxxx chráněných jinými xxxxxxxx xxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Pro xxxxx tohoto zákona xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobilost xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti,

b) dokladem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxxxx členského státu xxxx obdobný xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx institucí státu, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx stát"), xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx uchazečem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx a xxxxxxxx"),

1. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podmínku odborné xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx činnosti, x xxx jej činí xxxxxxx kvalifikovaným xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

2. který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx připravily x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx předmětná xxxxxxx x členském xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx studium, odborný xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx ukončuje zkouškou (xxxx xxx "zkušební xxxxx"), xxxx praxe xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osoby (xxxx xxx "praxe xxx xxxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx bezúhonnost xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx vydáno xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxx prohlášen xxxxxxx xxxx insolvenční xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx výkonu funkce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jakékoli xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xx jejíž xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo vůči xxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxx zamítnut xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx2j), xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx odborná xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx vykonávat x Xxxxx republice,

1. xx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx kvalifikován x xxxxxxxx xxxxx původu [§3 xxxx. b) xxx 1],

2. xxxx-xx xxxxxxxxx činnost x xxxxxxxx státě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxx její xxxxx odborně připraven [§3 xxxx. x) xxx 2] a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonával x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx členského státu xxxxxx, xxxx

3. pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx státě xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

1. xx-xx její xxxxx xx xxxxx zamýšlené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xx-xx xxx xxxxxxxxxx xxx veřejnoprávního zaměstnavatele xxxxx §37, xx-xx xxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx vyhrazen xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx kvalifikaci,

3. vykonávaná x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx označením, xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyhrazeno xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x dosažené kvalifikaci,

4. x oblasti zdravotnictví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx nebo zdravotního xxxxxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxx držiteli xxxxxxxxxxx xxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx, xxxx

5. xxxxxxxxxx xxxxx profesní xxxxxx xxxx profesního xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, vydaném Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxx xx Xxxxxxxx ministerstva, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx povolání xx xxxxx obecné xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx2k),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx x právních předpisů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx x jeho právními xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxx xxxx x xxxxx členském xxxxx xxxxxxxxx xxxx právní xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxx nutnosti předchozího xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx to, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxxx členského xxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxx na xxxxx xxxxx sídla x Xxxxxxxx školy2l), xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx x statutu Evropských xxxx (dále xxx "Xxxxxxxx škola"),

g) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx výkon předmětné xxxxxxxx, je-li struktura xxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx x úroveň xxxxxxxx právními předpisy xxxxxxxxx xxxxx původu xxxx podléhá-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx,

x) xxxxxxxx státem xxxxxx xxxxxxx stát, xx kterém xxxxxxx xxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonával. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xx vyplývá x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx původu xxxxxx xxxxxxx xxxx, v xxxx předmětnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vykonával xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxxx uchazeč získal xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx členský xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxx vykonával. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxxx vykonával xxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx příslušníkem,

j) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx uchazeč xxxxx xxxxxx usadit za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx členský xxxx, x němž xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby,

k) xxxxxxxxx xxxxxxx správní xxxx xxxx profesní xxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx konaný x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx s xxx xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxx činnosti konaný x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx pracovní xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxx xxxx dohody x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vykonané pod xxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxx činnosti, xxxxxxx tuto xxxxx xx xxxxx absolvovat x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx získáním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem elektronický xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx příležitostný výkon xxxxxxxxx činnosti nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, neformální xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxx,

x) evropským xxxxxxxx xxxxxxx x shromažďování xxxxxxx xxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxx systém xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x evropském xxxxxxxx vysokoškolského vzdělávání,

q) xxxxxxxx XXX xxxxxx xxx xxxxxx informací x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Komisí,

r) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uznat v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zejména xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dokladem x xxxxxx xxxxxxxxx činnosti (xxxx xxx "xxxxxx x odborné xxxxxxxxxxx").

§4

Stupně xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx doklad x dosažené xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx původu, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání s xxxxxxxxx zkouškou, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě xxxxxx xxx přijetí xx xxxxxxx školu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx absolvoval xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx externí xxxx xxxxxxxxx studium xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxx vyjádřen xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXXX.

(2) Xxxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx čtvrtého stupně xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxx institucí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx prokazuje, xx xxxx držitel po xxxxxxx středního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx vzdělání xxxxxxxxxxxx x členském xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx vysokou xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx úrovně, xxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx prezenční xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx studium xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, instituci xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx může být xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXXX.

(3) Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stupně xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx úspěšně xxxxxxxxxx

x) po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou, xxxxxxxxx xxxxxx vzdělání xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx studium xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx další xxxxxxxx vyžadovanou xxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx u xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 a ekvivalentní xxxxxxxxxxx x vzdělávání x přípravy xxxxx xxxxxxx x), xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx odbornou xxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx úroveň povinností x xxxxxx, je-li xxxx tento doklad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského státu xxxxxx.

(4) Dokladem x xxxxxxxx kvalifikaci druhého xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx, který xxxxxxxxx, xx xxxx držitel

a) xx xxxxxxxx ukončení xxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dokladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v zaměstnání x případně zkušební xxxxx xxxx xxxxx xxx dohledem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) úspěšně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako doplněk xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx.

(5) Dokladem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx členského xxxxx původu, který xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx

x) absolvoval xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) vykonával xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 3 xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 10 xxx v xxxxxxxx státě xxxxxx, xxxx
x) úspěšně xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání.

(6) Xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o dosažené xxxxxxxxxxx vydaný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx získanou x xxxxx části xxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx x členském xxxxx původu x xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx.

(7) Xx xxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pátého xxxxxx se považuje xxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx institucí xxxxxxxxx státu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a přípravy x tomto xxxx x xxxxx členském xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stupně, xxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§3 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1], xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přípravu, xxxxx uchazeče xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxxx činnost není x členském xxxxx xxxxxx regulovanou xxxxxxxx [§3 odst. 1 xxxx. x) xxx 2].

Xxxx xxxxx xx xxxxxxx vztahuje na xxxxxx o dosažené xxxxxxxxxxx xxxxxxx až xxxxxxxx xxxxxx.

§5

§5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

XXXXX XX

XXXXXX UZNÁVACÍHO XXXXXX XXX UZNÁVÁNÍ XXXXXXX XXXXXXXXXXX

Xxx 1

Obecná xxxxxxxxxx x uznávání xxxxxxx kvalifikace

§6

(1) Xxxxxxxx-xx xx v Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§3 xxxx. 1 xxxx. x)] xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4, postupuje uznávací xxxxx podle §8 xx 15.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §4, avšak xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 odst. 6, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §17.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost x odvětví uvedeném x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx ministerstva x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §18.

§7

Uznávání xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxx odbornou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x odborné praxi xxxxxxxx x členském xxxxx nebo ve xxxxxx státě v xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xx výkon xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx.

§7a

Uznávání xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx činnosti x Xxxxx republice xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, uznávací orgán xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx regulované xxxxxxxx xxxx xxxxxxx výcvik xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, a xxxxxxxxx xxxxxxxx odborný xxxxxx absolvovaný xx xxxxx zemi, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Uznávací xxxxx xxxx prováděcím xxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxxxxx předpisem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odborného xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxx uznána x Xxxxx republice.

(2) Xxxxxx odborného výcviku xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx přístup x dané xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stavovským xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx.

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 126/2016 Xx. s účinností xx 1.5.2016

Xxx 2

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace

§8

Uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx dokladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §10, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx uchazeč

a) je xxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx původu [§3 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1],

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonával xx xxxx 1 xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx po xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx úvazek xxxxx xxxxxxxxxxx 10 xxx v xxxxxxxx xxxxx původu, xx xxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxx regulovanou xxxxxxxx, x je xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §4 xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx členském xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx [§3 xxxx. 1 xxxx. b) xxx 2], xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx x dosažené kvalifikaci xxxxx §4 xxxxxxxx xx po xxxxxxxx xxxxxxxx regulovaného xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx činnosti [§3 xxxx. 1 xxxx. b) xxx 2].

(2) Odchylně od xxxxxxxx 1 a §10 může xxxxxxxx xxxxx odmítnout xxxxxxx x regulovanému xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prvního xxxxxx podle §4 xxxx. 5, když xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx pátého stupně xxxxx §4 xxxx. 1.

§9

§9 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 126/2016 Sb.

§10

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 xx 6 xxxx uznáním xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadovat, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxx xxxxxx rozdílovou zkoušku (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxxxxx orgán xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kompenzačního opatření, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Po osobě, xxxxx xxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxx stupně xxxxx §4 xxxx. 5 x xxxx x xxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx x Xxxxx xxxxxxxxx požadovaná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stupně podle §4 xxxx. 2, xxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxx kompenzačního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx zkoušky.

(3) Xx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx druhého xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 x žádá x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stupně xxxxx §4 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxxx splnění kompenzačního xxxxxxxx xx formě xxxxxxxxxxx období xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kompenzačního opatření, xxxxx

x) obsah xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uchazeče, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x dosažené kvalifikaci xxxxxxxx, je podstatně xxxxxxxx od obsahu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx některé x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx i vzdělávání x příprava xxxxxxxx, xxxxx obsah xx xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx vzdělávání a xxxxxxxx vyžadovaného x Xxxxx republice, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24h.

(5) Xxx xxxxx odstavců 1 xx 4

x) se xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyžadovaným x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x praktické xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x přípravy vedoucí x vydání xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností, xxx xxxxxxx xxxxx příslušná xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx odborných xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x přípravu, xx xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx vyžadovaným x Xxxxx republice xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx, zda xx xxxxxx v obsahu xxxxxxxxxx x přípravy xxxxxxxxx, xxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx záruky xxxxxxx xxxxx uvedených x §2 xxxx. 2 xxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x uzná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx podstatný xxxxxx x obsahu vzdělávání x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, dovednostmi x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx během xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx členském xxxxx xxxx třetí xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx uznání xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx původu.

§11

Xxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10, je x xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x odstavci 2&xxxx;x x §10 odstavcích 2 a 3 xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx adaptačním obdobím x xxxxxxxxxx zkouškou.

(2) Xxxxxxxxx právní předpis xxxx xx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie4b) xxxxxxxx regulované činnosti, x kterých xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx opatření, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx uvedených x §10 uloženo; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx5) tím xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx zkouška

§12

§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

§13

(1) Adaptačním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx regulované činnosti x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx adaptačního období xxxx xxx x xxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx součástí odborné xxxxxxxxxxx uchazeče. Tyto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x praktické xxxxxxxxxx požadované xxx xxxxx regulované xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §24 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xxxxxxx xx uchazeč xxxxxxx si xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období.

(4) Délka xxxxxxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxx 3 roky. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxxxxx 2 xxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxx orgán xxxxxxxxx, xxx byl xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) nebo xxxxxx-xx x to uchazeč xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx a xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 6 měsíců. Xxxx adaptačního xxxxxx xx splněn, xxxxx xxxxxxx prokáže xxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 3 xxxx. b). X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uzná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče.

§14

(1) Rozdílovou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx uchazeče zaměřená xx xxxxxxxxx schopnosti xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx před xxxxxxxxx orgánem, xxxxx xxxxxxxx úřadem, na xxxxxx xxxxx xxxx xxxx vzdělávací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx orgán xxxxxxx seznam oblastí, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx nejsou podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tak x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxxxxxx xxxxxx rozdílové xxxxxxx, x xx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, a

b) xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx absolvovat xxxxxxxxxx xxxxxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(5) Rozdílová zkouška xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx zkouška xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jazyce a xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx státě xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx rozdílové xxxxxxx xxxxx uchazeč x xxxxx přesáhnout výši 6&xxxx;500 Xx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx znalost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). X xxxxxxx případě xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče.

§15

Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx určení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx výkonu a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx forem, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§16

§16 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

§17

Xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx uvedených x §4

(1) Je-li xxxxxxx držitelem xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci, xxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxx x §4, xxxxxxx je-li xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 odst. 6, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx potvrzené xxxxxxx x xxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxx x provede xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx dokladu x xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx odbornou xxxxxxxxxxx uchazeče, xxxxxxxxx-xx, xx mezi xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx potvrzenými xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx vede x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx rozdíl. X xxxxxxx případě xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Ustanovení §9 xx 11 x §13 x 14 se xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxx.

§18

Xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikací

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče pro xxxxx regulované xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x příslušné xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx4a), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve Věstníku xxxxxxxxxxxx x souladu xx seznamem X xxxxxxx IV směrnice Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx odborných xxxxxxxxxxx

1. xx xxxx 6 xx sobě xxxxxxxx xxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxx xxxx xx vedoucím xxxxxxxxx,

2. xx dobu 3 po sobě xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxxxxx postavení, xx-xx xxxxxxxxx dokladu o xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tříleté xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx odborně xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx státě xxxxxx,

3. xx xxxx 4 xx sobě jdoucích xxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x přípravu, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx předmětné xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx původu,

4. po xxxx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, prokáže-li xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxx 5 let v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxxxx vztah")6), xxxx

5. xx xxxx 5 xx xxxx xxxxxxxx xxx xx vedoucím xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx 3 xxxx x xxxxxxx funkci x odpovědností za xxxxxxx jedno xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxx institucí xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tříleté vzdělávání x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx připravují xxx xxxxx předmětné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxx xxx xx nepoužije, xxx-xx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx regulované xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx oddíl xx 855 xxxxxxxxxxxxx standardu xxxxxxxxxxx hospodářských xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx),

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v bodech 1 a 4 xxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 10 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §22,

x) x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sdělením xx Xxxxxxxx ministerstva x souladu xx xxxxxxxx II přílohy XX směrnice Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. xx xxxx 5 xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xx xxxx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x potvrzujícího xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx v členském xxxxx původu,

3. xx xxxx 4 xx xxxx xxxxxxxx let xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx vedoucím xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu x potvrzujícího xxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání a xxxxxxxx, které jej xxxxxxx připravují xxx xxxxx předmětné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

4. po dobu 3 po xxxx xxxxxxxx let jako xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, prokáže-li xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xx xxxx 5 xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx dokladu x dosažené kvalifikaci xxxxxxxx nebo uznaného xxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxxxx členského státu x potvrzujícího xxxxxxx xxxxxxx vzdělávání a xxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx předmětné činnosti x xxxxxxxx státě xxxxxx, nebo

6. xx xxxx 6 xx xxxx jdoucích xxx x xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xx-xx xxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uznaného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx členského xxxxx x potvrzujícího xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x členském xxxxx xxxxxx,

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 x 4 xxxxx být xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxx než 10 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22,

c) x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Věstníku xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx III xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikací

1. xx xxxx 3 xx xxxx xxxxxxxx let xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xx xxxx 2 xx sobě jdoucích xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx vedoucím xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušným orgánem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx odborně xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

3. xx xxxx 2 xx sobě xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3 xxxx x pracovněprávním xxxxxx, nebo

4. xx xxxx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx držitelem xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo uznaného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu x potvrzujícího vzdělávání x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx předmětné xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx původu,

přičemž v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 x 3 xxxxx být xxxxx předmětné činnosti xxxxxxx xxxx než 10 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §22.

(2) Výkonem předmětné xxxxxxxx xx vedoucím xxxxxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxx xxxxx předmětné činnosti x xxxxxxxxxx odvětví x xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx vedením podniku xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxxx xxxxxxx a), xxxx

x) xxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx oddělení xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče podle xxxxxxxx 1, použije xx ustanovení §7 xx 15 xxxxxxx.

§19

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx rámce xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Stanoví-li xx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx-xx tak Komise, xxxxxxxx uznávací xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prokázáním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přípravy stejné xxxxxx xxxx dokladům x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx

x) x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx vzdělávací zařízení, xxxxx xx poskytovalo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přípravy,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx nepříznivý xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx odborné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x při xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx mohl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb nebo xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí Xxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou. Uplatnění xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxx centrum xxx uznávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx Komisi xx 6 měsíců od xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

§19x

Xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx závěrečné xxxxxxx x odborné xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx to přímo xxxxxxxxxx předpis, xxxx xxxxxxxx-xx xxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx, k xxxxxx příslušné činnosti x České xxxxxxxxx xx podmínek, xxxxx xxxxx pro osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závěrečných xxxxxxx xxxxxxx přípravy xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přípravy xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx snížit xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x návaznosti na xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx výjimky xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikací xxxxx x odůvodněním Xxxxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx rozhodnutí Xxxxxx.

§19x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2016 Xx. x účinností xx 1.5.2016

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX

§20

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx doklad x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx nebyl xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx disciplinární xxxx xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxx. Xxxxx dokladem je xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx trestů nebo xxxxxxx evidence členského xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánem členského xxxxx původu, xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Vyžaduje-li xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, že xx dobu stanovenou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx2j) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx, xx xxxx xxxx nebyl xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebyl xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx výkonu xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx funkci v xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx konkurs xxxx xxxx xxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx doklad xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx původu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx prokazuje.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx původu xxxxx xxxx notářem xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx činnosti x Xxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx dostačující xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členským xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx původu xxx xxxxx předmětné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx dostačující xxxxxx vydaný xxxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené zvláštním xxxxxxx předpisem České xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Vyžaduje-li xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti xxx xxxxx regulované xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vydaný zahraniční xxxxxx nebo pojišťovnou x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xx xxx výkon xxxxxxxxxx činnosti x Xxxxx republice xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pokud xx x tohoto xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx-xx xx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx prohlášení xxxxxx xxx xxxxxxx státními xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, náboženského vyznání xxxx pro xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 6 xxxxx xxx x xxx zahájení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§22 odst. 1) xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

§21

(1) Xxxxxxx českého xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nutném k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24f xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx jazykových xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxxx činnost xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxx pochybnosti x dostatečné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx nebo stavovským xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx x jejímu xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx 15 xxx xxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx ten, xxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X případě, xx xxxxxxxx xxxxx ověřením xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx dostatečná xxx xxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxx pozastavit tuto xxxxxxx až xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx českého xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx českého xxxxxx.

HLAVA IV

ŘÍZENÍ X XXXXXX ODBORNÉ XXXXXXXXXXX

§22

Xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx žádost x uznání odborné xxxxxxxxxxx uznávacímu xxxxxx. Xxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jiné xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx v xxxxxxx&xxxx;xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx správním xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti (xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x pracovněprávním xxxxxx).

(3) Xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx osvědčující xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxx x §1 odst. 2,

b) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §20,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx správního poplatku6a).

(4) X xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx x něho xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, které xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu původu, xxxxx xx xx xxxx území xxxxxxxxx xxxxxxx regulovanou činností xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu. Pokud x členském xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxx správního xxxxxx a příslušný xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx dokladem x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx vykonával xxxxxxxxxx činnost x xxxxxxxx xxxxx původu. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx uznávací xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxx x délce, xxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Doklady xxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x) xx c) xx xxxxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx orgán může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x) x xxxxxxxxxx. Xx-xx uznávací xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxx. b) x x) předložení v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx kopii, není-li xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx administrativní xxxxxxxxxx. Doklady se xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, pokud v xxx nebyly xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xx uchazeči xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx tlumočníkem xxxxxxxx xx seznamu xxxxxx x xxxxxxxxxx7).

(7) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx veřejnou xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx tomto dokladu xx xxxxxxxxx. Má-li xxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30 xx 35 x xxxxxxxxx xxxx pravosti; xxxxx-xx xx o xxxxxx xxxxxx Evropskou xxxxxx, xxxxxx o potvrzení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xx-xx uznávací xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx členského státu xxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxx.

(8) Xxx-xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx příslušným xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx třetího xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx-xx x dokladu o xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 6, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x otisků xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x případně xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx třetího xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zastupitelským xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.

§23

§23 zrušen právním xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

§24

Rozhodnutí

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vydá x xxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx kvalifikace xxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx uvede:

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx regulované xxxxxxxx, xxx xxx byla xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx uznávací xxxxx xxxx uznáním odborné xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období x xxxxxxxxx zkoušky. X xxxxxxxx případů xxxxxxxxx x §11 odst. 2 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x rozdílové xxxxxxx. Odborně způsobilým x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx stává xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx vydaného podle xxxxxxxx 6.

(3) Uznávací xxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx žádosti x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx kvalifikace xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx součástí xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodne x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxx výkon regulované xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vydat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx doručení xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx kvalifikace s xxxxxxxxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx příslušnému uznávacímu xxxxxx. Uznávací xxxxx xxxxx xxxxxxxx doklady xxxxxxx x §22 xxxx. 3 písm. x) x x) xx 15 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření uvedeného x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vydá xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx použije xxxxxxx.

§24x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxx x xxxxxxx XXX. Xxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxx profesního xxxxxxx, xxxxxx xx xx systému IMI x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Uznávací xxxxx xxxx xxxxx hostitelského xxxxxxxxx xxxxx

x) vydává xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx usazení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx průkaz pro xxxxxxx x příležitostný xxxxx předmětné xxxxxxxx x vlivem xx xxxxx, zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx kvalifikace xxxxx §36b,

x) xxxxxxx evropský xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x účinky xxxxxxxx xxxxx §36a xxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činnosti.

(3) Xxxxxxxx xxxxx jako xxxxx domovského xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx průkaz pro xxxxxxx xx příležitostný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vlivu xx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx osob,

b) přijímá xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx průkaz pro xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29a, xxxxxx xx do xxxxxxx IMI x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vydává x systému XXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxx, x xx xxxxxxxx, jména, datum x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, dosaženou kvalifikaci xxxxxxxx x režim xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx časových xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, číslo xxxxxxx, bezpečnostní prvky x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx profesního xxxxxxx xxxxxx, xxxx x kompenzačních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx XXX.

(6) Požádá-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxx x xxxxxxxxx profesním xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §36b.

§24a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 126/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.5.2016

§24x

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx průkaz x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX

(1) Osoba xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxx xxx x xxxxxxx x §24a xxxxxxx xxxxxxxx profesní xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx systému XXX. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx podobě; x xxxxxxx případě uznávací xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx IMI xx xxxxxxx údajů x xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uznávací xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x v xxxxxxx, xx žádost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx nevyžaduje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx žadatele x xxxxxxx XXX xxxxxxxx a jsou x době xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Uznávací xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxx x České xxxxxxxxx, platné x xxxxx, xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. V případě xxxxxxxxxxx xxxx uznávací xxxxx vyzvat xxxxxxxx x předložení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 126/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

§24x

Xxxxxxxx xxxxxxxx průkaz xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vydaný x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Uznávací xxxxx xx xxx xxxxx ode dne, xxx xxxxxxxxxxxxxxx systému XXX xxxxxxx úplnou xxxxxx o vydání xxxxxxxxxx profesního xxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 3 xxxx. x), xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx doklady x xxxx xxxxxxxx profesní xxxxxx. Uznávací orgán xxxxxxxxxx xxxxx evropský xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x každém xxxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dočasně xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx regulovanou xxxxxxx, a xxxxxxxx x tom žadatele.

(2) Xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx obdržení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx výzvy xxxxx §24b xxxx. 2.

(3) Xxxxxxx evropského profesního xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx další xxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxx držitel evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxx xx xxxx delší, xxx xx 18 xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx o xxx xxxxxxxx orgán. X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx XXX, xxxxx xxxx xxxxxxxx orgán požadovat x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnutím Xxxxxx. Xxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.5.2016

§24x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx dočasný xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx hostitelském xxxxx

(1) Xx xxxx 18 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx stát, jiný xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §36a.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x oznámil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx Česká xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx dalších 18 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému XXX. Xxxxx xx xxxxxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jiného než Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §36a xxxx. 6 x 9 xxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.5.2016

§24x

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice xxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnosti x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osob, x xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedeném x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilost xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby, x případě, xx xx xxxx xxxxxx xxxxx, ověří xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx výzvy xxxxx §24b xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx žádost x přiložené xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx předá xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx XXX příslušnému orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x tom xxxxxxx žadatele.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hostitelského xxxxx x dodatečné xxxxxxxxx nebo o xxxxxxxxx ověřené xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx do 2 xxxxx od xxxxxx xxxxxxx.

§24x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2016

§24x

Xxxxxxxx xxxxxxxx průkaz xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx předmětné činnosti x vlivem na xxxxx, zdraví nebo xxxxxxxxxx xxxx vydaný x České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxx žádosti x xxxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx pro usazení xxxx pro xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx, u xxxxx xx xxxxxxx odborná xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx je Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx od žadatele, xxxxxxxxx xx příslušného xxxxxx domovského xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx informace xxxx může xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx neobdrží xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx uvedených x §18, 19 x 19a uznávací xxxxx xxxx evropský profesní xxxxxx podle xxxxxxxx 1 do 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx žádost zamítne.

(3) X případech uvedených x §10 a 36b xxxxxxxx xxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx přijetí xxxxxxx předané domovským xxxxxxxx státem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx rozhodne x xxx, xx xxxxx xxxxxxxx kompenzační opatření xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx orgán může xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovené x xxxxxxxxxx 2 x 3 x 2 xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx zejména x xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx příjemců xxxxxx. X xxxxxxxxxxx lhůt x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx opakováno.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx nerozhodne xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 4, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku xxxxx §14, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxxxx systému XXX xxxxxx xxxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2016

§24x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x údajům xxxxxxxxx xx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx souborů xxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxxx xx zákazem nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx aktualizuje, xxxxxxxxxx xxxxx odstraňuje. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx úkonech xxxxxxxx xxxxxxxxxx profesního xxxxxxx x příslušné xxxxxx, které xxxx x xxxxxxx systému XXX přístup. Xxx xxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxx §30a.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx držitele evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) orgánu xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx zákazu x

x) xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx zákaz xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx IMI.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx profesního xxxxxxx x xxxx xxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx v xxxxxxx XXX. V případě, xx xxxxxxx žádost x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX.

(5) Uznávací xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ověření xxxxxxxxx x xxxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx vůči xxx xxxxx průkaz xxxxxxxxx.

§24x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

§24x

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Uznávací xxxxx vydá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxx odborné xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podmínky:

a) xxxxxxx xx plně xxxxxxxxx vykonávat v xxxxxxxxx členském xxxxx xxxxxxxx činnost, x xxxxxxx xxxxxx xx x České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) rozdíly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vykonávanou x xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx činností v Xxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 x xxxxxxxxxxxxx znamenalo xxxxxxxxx xx žadateli absolvování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx v xxxxx něho xxxxxxx x celé regulované xxxxxxxx, a

c) xxxxxxxx xxxxxxx xxx oddělit xx xxxxxxxxx činností, xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; uznávací xxxxx xxx xxx xxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx nežádoucí dopady xx život, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx podané xx xxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx XX.

(4) Xxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx dočasných x xxxxxxxxxxxxxxx služeb x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx činností s xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxx xxxxxxxxxxx, xx posuzují x souladu x xxxxxx XXXX.

(5) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx využívají xxxxxxxx přístup, xxxxx xxxxxxxxx služeb rozsah xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§24x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2016 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.5.2016

§25

Uznávání odborné kvalifikace xx xxxxxxxxx xxxxxx x v řízení x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx-xx uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče podmínkou xxx vznik oprávnění x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxx samostatné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uchazeče xxxx x xxxxxxx xxxxxx příslušného rozhodnout x xxxxxx xxxxxxxxx x výkonu samostatné xxxxxxxxx činnosti.

(2) Uznávací xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bezodkladně, xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxx §24 xxxx. 5, x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx 30 xxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Rozhoduje-li xxxxxxxx orgán xx xxxxxxxxx xxxxxx zároveň x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx kvalifikace uchazeče xxxx samostatné xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx uznávací xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 2. Xxxxxxxx řízení xx xxxxxxx a pokračuje xx x xxx xxxx, co uchazeč xxxxxx splnění kompenzačního xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx uchazeč xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxxx x xxxxxxxxx společného xxxxxx xxx splnění xxxxxxxxxxxxx opatření, xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx uznáním odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxx kompenzačního xxxxxxxx, xxxxxxxxx podle §24 odst. 2. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx v xxx poté, xx xxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nedoloží-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxx ode dne xxxxxxxx lhůty stanovené xxx splnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx, xxxx být xxxx řízení xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx o předběžné xxxxxx xxxx společné xxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 4 xxxxx xxxxxxx

x) pokud xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) x činností, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA V

PRÁVNÍ ÚČINKY XXXXXX ODBORNÉ XXXXXXXXXXX

§26

(1) Xxxxxxx, xxxxx byla xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx vykonávat xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx, xxx kterou xxxxxx xxxxxxxx kvalifikaci v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podmínek, xxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx, případně xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pozdější xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx tímto zákonem xxxxxxx.

(2) Uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx nezakládá xxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poměru.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx republice8) xx xx uznávání xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx stanovené zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx9) x xx xxxxxx xxxxx10) nejsou xxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti zvláštního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xx xxxxxxx, jemuž xxxx xxxxxx odborná xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xx 18 xxxx xxxxxxx odborná kvalifikace xxxxx §36b xxxx. 6 písm. x) xxxx x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podle §20 x xx x xxxxxx regulované xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx při xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, právo používat xxxx xxxxxxxx označení. Xxxxxxxx xxxxx může x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxx právo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx §36b odst. 2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx podmínek xxxxx §36a, používá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx původu x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x úředním xxxxxx xxxx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx původu.

XXXXX XX

XXXXX VEŘEJNÉ XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

§28

Xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx tento xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx xxx uznávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx skupině národních xxxxxxxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxx unie,

c) vykonává xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx funkci xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1), xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x zvláštních xxxxxxxx x stavovských předpisech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x podmínkách xxxxxx dokladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx příslušném uznávacím xxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) vykonává xx spolupráci x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx informačního xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxxxx v České xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx činnosti x xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx místech x xxxxxx členských xxxxxxx,

x) vede xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace, jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx informačního systému xxx uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx VIII,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx administrativní xxxxxxxxxx xxxxx §30 xx 35,

x) xxxxxxxxxx x Xxxxxx Evropské unie (xxxx xxx "Xxxxxx") xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx volbu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zkouškou,

h) xxxxxxxxxx x Komisí xxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x x zrušených xx zmírněných xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx x souladu x §29 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace,

j) xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v konkrétním xxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx regulovaných xxxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů x xxxxx xxxxxxxxxx směrnic xxxx xxxxxx předpisů Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx dočasný xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ověření odborné xxxxxxxxxxx (§36b), a xxxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. e) bodě 5, §4 xxxx. 3 xxxx. x), §6 odst. 3, §8 xxxx. 2 x §18 odst. 1 xxxx. x) xx c) a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxxxx Komise xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstatné xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxx přípravy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx strukturou; xx xxxxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nových xxxxxxxxx x profesí xxx xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Xxxxxx,

x) posuzuje xxxxxx společných xxxxx xxxxxxx přípravy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zkoušek xxxxxxx přípravy xxxxxxxxxxxx x projednání Xxxxxx,

x) xxxxxxxx si informace x xxxxxxxxx postupy x xxxxxxxxx členskými xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nepřetržitého xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 x xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikací České xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxxxxxxxx") a xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx.15)

§28x

(1) Ministerstvo xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel

1. xxxxxxxx,

2. xxxxx, popřípadě xxxxx,

3. xxxxxx xxxxx pobytu,

4. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

5. státní občanství, xxxxxxxxx více státních xxxxxxxxx,

6. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dokladů,

b) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx,

2. xxxxx, popřípadě xxxxx občanského průkazu,

c) x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx takové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx XXX xxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1.

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 126/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

§29

Uznávací xxxxx

(1) Uznávacím xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x konkrétní věci x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx regulovaná xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx formě xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x obchodu. X xxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx regulovanou xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx komora, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Uznávací orgán

a) xxxxxxx žádosti o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§22) a xxxxxxxxx x nich,

b) xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx průkaz,

c) xxxx xxxxxxxx uchazečů, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx o uznání xxxxxx xxxxxxx kvalifikace, x xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxx odborné kvalifikace [§28 odst. 2 xxxx. x)]; xx xxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx evidenci xxxxx §36a odst. 9 x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx evidence xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx [§28 xxxx. 2 xxxx. x)],

x) x xxxxxxxx xxxxx §36a xxxx. 9 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zápisu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že v xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 písm. c) xx x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxx kvalifikaci x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

h) x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx regulované xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx další xxxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x rozdílové xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoviska x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx15a) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vyšší xxxxxxx xxxxxxxxxx15b) zaměřených xx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx povolání xxxx xxxxxx posouzením Xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,

k) xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24, pro účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24a xx 24g, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29a xxxx xxx xxxxx výmazu xxxxx §30a xxxx. 7 xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx; xxxxxx o vydání xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx kopii rozhodnutí xxxxxxxx vliv na xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti,

l) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx přístupu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro dosažení xxxxxxxxxxx cíle a xxxxxxxxxxx míru nezbytně xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zvláštním xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx školy x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Za tímto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx stanoviska x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§29a

Osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx činnosti

(1) Fyzickým xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx hodlají xxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx, xxxxxxxx orgán xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx osvědčení

a) x xxx, zda xx předmětná xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx je x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx profesním xxxxxxxxx, x rozsahu xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx [§10 xxxx. 5 xxxx. x)] a délce xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxx, xxx xx fyzická xxxxx xxx xxxxx regulované xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx [§3 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1], x xxxxxxx jejího xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxx, xxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxx regulované xxxxxxxx užívat profesní xxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x přípravu xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxx Xxxxxxxx unie o xxxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikací,

c) x xxxxx x xxxxx výkonu regulované xxxxxxxx fyzickou osobou, xxxx jejího xxxxxxxx x ukončení, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí jejího xxxxxx, x tom, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxx, xxx byl xxxxxx o dosažené xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx rovnocenný s xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxx xxx xxxx tomuto xxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dokladu x dosažené kvalifikaci, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx regulované xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxx, zda x xxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx regulované xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx x tom, xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx činnosti x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx osobám, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxx předmětnou xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxxx, x tuto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx působnost xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nejbližší, xxxxxxxxx

1. x xxxxx x formě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fyzickou xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, době xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x odborných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx výkonu, xxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vedoucím xxxxxxxxx,

2. x xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx činnosti na xxxxx České xxxxxxxxx [§3 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2], xxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. x xxx, xxx x datu xxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx, nebo xxxx x xxx, že xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx podmínka xxxx xxxxxxxxxxxx nevyžaduje,

b) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxx, nebo příslušná xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx instituce Xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxx15c), xxxxxxxxx:

1. x xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx a ukončení xxxxxx fyzické osoby x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx [§3 xxxx. 1 xxxx. x) bod 2]15d),

2. x tom, že xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxx příslušným xxxxxxx xxxx institucí xxxxxxx státu nebo Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vzdělání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx podle odstavců 1 a 2 xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx, která osvědčení xxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx a státní xxxxxxxxxxx žadatele,

c) skutečnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, x xxxxxx nebo částečném xxxxxxx xxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, jimiž se xxxxxxxxx osvědčované xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx vydávání xxxxxxxxx x xxx, xx xxxx žadateli xxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx konkurs x xxxx prohlášení xxxxxx xxxxxxxxx proto, že xxxx xxxxxxx nepostačoval x úhradě nákladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx funkce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx srovnatelné xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, na jejíž xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vůči xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx majetku2j), xxxxxxxxx x době x xxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x ukončení a x odborných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, není-li xxxx činnost v Xxxxx xxxxxxxxx regulována, x osvědčení o xxx, xxx žadatel xxxxxxxxx předmětnou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx možno xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, do jehož xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jehož xxxxxxxxx xx předmětné xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. b) xxxx 1 nahradit xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x dodatku xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) bodu 1 a xxxxxxxx 3.

HLAVA VII

ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCE X XXXXXX ČLENSKÝCH XXXXX

§30

(1) Orgány, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, požadují xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Administrativní xxxxxxxxxx xx provádí xx xxxxxx sdělení, xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx rozhodnutí xxxxx §24 xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států x oblasti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se provádí x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx právní xxxxxxx Xxxxxxxx unie nestanoví xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx administrativní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x tom, xxx xx předmětná činnost x členském státě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx oprávnění x xxxxxx regulované xxxxxxxx, o xxx, xxxx xxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx uchazeč xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx absolvoval vzdělávání x xxxxxxxx, které xxx odborně připravily xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) o tom, xxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uchazeče xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeným x příslušné xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x přípravy xxxxxxxx, o xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx odborných xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxx činnosti xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, době xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x x odborných xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx jejího výkonu,

f) x xxx, jaké xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx způsobilost pro xxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx státě x zda je xxxxxxx splňuje,

g) o xxx, xxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx usazen x členském xxxxx xxxxxx a zda xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx předmětné xxxxxxxx,

x) x trestní, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx předmětné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx postihu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x stížnostech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) x xxx, xxx xx xxxxxxxxx činnost v xxxxxxxx xxxxx původu xxxxxxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zda xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pravosti xxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x tom, xxx xxxxx členského xxxxx xxxxxx, xxxxx vydal xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx v souladu x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx státu xxxxxx,

x) x tom, zda xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx [§3 xxxx. 1 xxxx. x)],

x) o xxx, xxx doklad x dosažené kvalifikaci xxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxx institucí členského xxxxx původu, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávání x přípravy x xxxxx státě, xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokladu o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxx odborně xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx předmětná xxxxxxx x členském státě xxxxxx regulována, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, jež xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx předmětné xxxxxxxx,

x) x tom, že xxxxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxx činnosti,

o) o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24.

§30a

Výstražný xxxxxxxxxxx

(1) Soud xxxx jiný orgán xxxxxxx moci zašle xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx omezuje xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx sestry,

d) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx neuvedených x písmenech x) xx x), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícími xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnických xxxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxxxxxxx povoláních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3 dnů xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx rozhodnutí xxxx.

(4) Xxxx nebo xxxx xxxxx veřejné moci xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxxxxxxx ministerstvu opis xxxxxxxxxx, kterým došlo xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx XXX příslušné xxxxxx xxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx 3 xxx ode dne xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání xxxxxxxx formou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx XXX xx xxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx upozornění xxxx, xxxxxxxxxxxx uvede x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání.

(7) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx pouze po xxxx jejich platnosti. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxx

x) xx xxxxxx xxxxxx xxxx zrušujícího xxxxxxxxxx,

x) xx ukončení xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxx, xxx nastala xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxx, jako xx nebyl odsouzen.

§30a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

§31

Xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx spolupráce

Příslušným xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx spolupráce xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uznávací xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx"). Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx orgán jiného xxxxxxxxx xxxxx").

§32

Požadování xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx České republiky xxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného členského xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 x 36b, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx xxxxx §36a, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx profesního průkazu xxxxx §24a a xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obvyklé xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohl x xxxxx případě xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podá xxxxxxxx žádost příslušnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xx splnění xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx ujednat xxxxx xxxx xxxxxxx x příslušným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx formu požadování xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx včas xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx kvalifikace xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 5, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušný xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx dalšímu xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx, xxxxxxxx se x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxx xxx x xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky.

(3) Příslušný xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) zvláštní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a pokud xxxxx stát xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nevyhoví,

b) xxxxxxxxxx informací xx xxxxx x porušení xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx se xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx bylo x rozporu xx xxxxxx bezpečnosti xxxxx xxxx x veřejným xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx informací, které xxxxx xxx xxxxxxxx x okolnostem xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx stát není xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informace.

(4) Xxxxxxxxx-xx xx při xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx 3, xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán České xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x uvedením xxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxxx jiného členského xxxxx.

§34

Vzájemné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx písemně x příslušným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx x rozsah xxxxxxxxx, které bude xxx zachování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo přijímat, xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §32 xxxx. 4 x 5 x §33 xxxx. 2 až 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§35

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx údajů

Na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.16) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx splnění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§36

§36 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

HLAVA XXXX

XXXXXXX NEBO XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXX SVOBODY XXXXXXXXXXX XXXXXX

§36x

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, který xx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx služeb zaměstnavatelem xxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je x České republice xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxx činnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x na xxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxx požadavek xxxxxx, registrace, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §618 x xxxxxx jiné xxxxxxxxxxxx podle §20, xxxxx xxxxx podmínky xxxxx odstavců 2 xx 5 a 8 a, xxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxx, xxxxxxxx podle §36b. Xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx dobu xxxxxx, četnost, pravidelnost x nepřetržitost xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx17).

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx doložit, xx x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx státech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xx xxxx xxxxxxx 1 xxxx během xxxxxxxxxxxxxxx 10 xxx, xxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxxxx vzdělávání, xxxxx jej xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx státě xxxxxx [§3 xxxx. 1 xxxx. x) bod 2].

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(4) Uchazeč je xxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx oznámit tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx uchazeče, datum xxxxxxxx x státní xxxxxxxxx,

x) název xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x údaj x xxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx státě původu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, která xx obsahově xxxxxxxxx,

x) xxxx o odborné xxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx x xxxxxx předmětné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vzdělávání,

d) xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, pokud je xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tímto xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx:

1. xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

2. xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba.

(5) X xxxxxxxx podle odstavce 4 xxxxxxx přiloží:

a) xxxxxx totožnosti, doklad xxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, případně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §1 xxxx. 2; xxxxxxxxxx §22 xxxx. 6 xxxx první x xxxxx x xxxx. 7 xx xxxxxxx obdobně,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx usazen v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x souladu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §22 odst. 7 xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxx kvalifikaci; ustanovení §22 odst. 4, 5, 6 věty xxxxx a třetí, xxxx. 7 x 8 xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) doklad podle xxxxxxxx 2, není-li xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §22 xxxx. 4, 5, 6 xxxx první x xxxxx, odst. 7 x 8 xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxxxx-xx xx xxx výkon regulované xxxxxxxx x České xxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §22 xxxx. 7 a 8 xx xxxxxxx obdobně.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Nesplňuje-li xxxxxxxx xxxx doklady x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx 4 x 5, pomůže xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odstranit xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx vyzve x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx upozorní, xx xx xxxx odstranění xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxx uvedené x §36b xxxx. 6, xxxxxxx-xx xxxxxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx informovat xxxxxxxx orgán x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx přiložených, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx být důvodem xxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxx nebo příležitostně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx úplného xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxx §24c xxxx. 3. Při opětovném xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxx. x) až e) xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x původním oznámení xxxx x xxxxxxxxx x tomuto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx orgán xxxxxxx údaje x xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx skutečnostech v xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx evidenčním číslem, xxxxx xxxxxxxx, datem xxxxxxxx úplného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§36x

Xxxxxxx xxxxxxx kvalifikace

(1) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx uznávací xxxxx oprávněn xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx regulované xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx vážně xxxxxxx život, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osob, xxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. To xxxxxxx x případě uchazeče, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonává nebo xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx uznána xxxx xxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxx xxxxx této xxxxxxxx.

(2) Nepřistoupí-li uznávací xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména je-li xxxxxxx osobou x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x ověření xxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxxx o xxx xxxxxxxx xxxxxx oznámení.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče, xxxx a xxxxxx xxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx požadované xxxxxxx, po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§36a xxxx. 5), xxxxxxxxxx x ověření odborné xxxxxxxxxxx. Xx zvlášť xxxxxxxxx případech oznámí xxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 30 xxx. Xxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxx x doručí xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x výrokem, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikací, xxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxx republice, xxxxx xxxxxxx hodlá xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jejíž xxxxx xxxxxxxxx směrnice nebo xxxx xxxxxxx Evropské xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xx držitelem xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který splňuje xxxxxxxx stanovené uvedeným xxxxxxxxx.

(4) Byl-li xxxx xxxxxxxx kvalifikací uchazeče x xxxxxxxx způsobilostí xxxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx zjištěn xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx výkonu regulované xxxxxxxx xxxxxxxxx vážně xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx bezpečnost xxxx x xxxxx jej xxxxxxxx odbornou xxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, které poskytovatel xxxxxx xxxxx celoživotním xxxxxxxxxxx a které xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx

x) rozhodne x xxx, xx xxxxxxx není xxxxxxxx x xxxxxx regulované xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a

b) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 uchazeči xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx teoretických xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx teoretických x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx prokazuje rozdílovou xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Uloží-li xxxxxxxx xxxxx uchazeči, xxx prokázal xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxx tuto xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx 20 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx rozdílovou xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zkoušky xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx 5 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx rozdílové xxxxxxx xxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx opatření xxxxxxxxx x xx základě xxxxxxxx vyhodnocení vydá xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx činnosti podléhající xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 x upuštění xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, není-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilostí, xxxxx je xxxxxxxxxx x České republice, x takovém xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vážně ohrozit xxxxx, zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) vydání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx rozdílové xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 5, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Náklady xxxxxx o ověření xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vykonáním rozdílové xxxxxxx hradí uchazeč. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 písm. b) x x) má xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x 6.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§37

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejnoprávním xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Vyžaduje-li xx x České xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx [§18 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 4] x xxx x xxxxxxxx výkon regulované xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx

x) Xxxxx republika18),

b) státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x níž xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx celek,

e) xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx

1. byla založena xx xxxxxxx za xxxxxx uspokojování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x

2. xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zadavatelem17b) xxxx xx xxxxxx či xxxxx veřejným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stát xx jiný xxxxxxx xxxxxxxxx jmenuje či xxxx xxxx než xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, správním, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

(xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx"), posoudí odbornou xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx příslušný orgán, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo v xxxxx výběrového xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx do výběrového xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxx, xxx xx xxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxxxxxxxx xxxx podmínku xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo zařazení xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx splnění kompenzačního xxxxxxxx, jej veřejnoprávní xxxxxxxxxxxxx vyrozumí nejpozději xx 90 dnů xxx dne přijetí xxxxxxx podle §22 xxxx. 3 xxxx. x) a x), xxxxxxxxxx k posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx způsobilosti uchazeče.

(3) Xx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. k), §22 xxxx. 1 xx 3, §22 odst. 7 a 8, §24 x 25, §29 odst. 1 x 2, §29a, §3035 x §36a x 36b. Ustanovení §13 xxxx. 3 x §14 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx spolupráci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxxx ministerstva. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace, spojené x vykonáním xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx zdravotnických xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx19).

§38

Xxxxxxxx

(1) Uznávací orgán xxxx stanovit xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx předpisem xxxxxx xxxxxxxxxxxx x praktických xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx republice pro xxxxx xxxxxxxxxx činnosti [§10 xxxx. 5 xxxx. a)], xxxxx xxxxx xxxxx vzdělávání x xxxxxxxx není xxxxxx ze zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx může vyhláškou xxxx xxxxxxxxxx předpisem xxxxxxxx pro jednotlivé xxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zkoušky a xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x zahraničí. Xxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxx xxxx stavovským xxxxxxxxx stanovit pravidla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx absolvovaných v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx ve třetí xxxx.

(4) Vláda xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nařízením stanovit xxxxxxxxxx činnosti, u xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obdobím x xxxxxxxxxx zkouškou, x xxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxxx bude uchazeči x xxxxxx případech xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu předmětné xxxxxxxx (§29a).

XXXXX X

XXXXXXXXX

§38x

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x §27, nebo

b) x xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenými x xxxxx VIII xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx regulovanou xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000 Xx. Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. b) xxx spolu x xxxxxxx xxxxxx zákaz xxxxxxxx do 1 xxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky

§39

V §7 xxxxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 60/1988 Xx., xxxxxx x. 575/1990 Xx., zákona x. 474/1992 Xx., xxxxxx x. 21/1993 Xx. x xxxxxx x. 272/1996 Sb., xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 1) xxx:

"(2) Ministerstvo školství, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.1)

1) Xxxxx x. 18/2004 Xx., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x uznávání xxxxxxx kvalifikace).".

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 3 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1), 1x), 2) x 3) se xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3), 2), 4) x 5), x xx xxxxxx odkazů x xxxxx na xx.

XXXX XXXXX

§40

§40 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 21/2006 Sb.

XXXX ČTVRTÁ

§41

§41 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x státní xxxxxxxxx xxxx

§42

Xxxxx č. 20/1987 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 242/1992 Xx., xxxxxx x. 361/1999 Xx., zákona x. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 146/2001 Xx. x xxxxxx x. 320/2002 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §14x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.11x)" xxxxxxxxx slovy ", jehož xxxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xx něho xxxxxxx, xxxx by xxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 11x) se xxxxxxx.

2. V §14x xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxx způsobilosti" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx".

3. V §14x xxxx. 4 xx x úvodní xxxxx xxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx xxxxxxxxxxx".

4. X §14x xxxx. 4 xxxx. a) se xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx předpokladů" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx magisterském studijním xxxxxxxx11x) x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oboru xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx celoživotního vzdělávání,11a) xxxx vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxxx studiem v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx11x) x oblasti xxxxx se xxxxxxxxx xx restaurování a 2 xxxx xxxxxxx xxxxx," x xx xxxxx "xxx" se xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".

11x) §44 xx 46 x §60 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x vysokých xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 210/2000 Xx. a xxxxxx x. 147/2001 Xx.".

5. X §14x xxxx. 5 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx b) doplňují xxxxx "xxxxx-xx x xxxxxxxx příslušníka xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxx České xxxxxxxxx,".

6. X §14x xxxx. 5 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxx 1 xxxxx xxx starší 2 xxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx specializaci, v xxx se xxxx x udělení povolení x xxxxxxxxxxxx.".

7. X §14x xxxx. 10 xxxx. c) xx x xxxxx xxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxx závažným xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx".

8. X §14a xx xxxxxxxx xxxxxxxx 13 x 14, xxxxx xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 11x) xxxxx:

"(13) Xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx udělí xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxxx jí je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(14) X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx se xxxx spojené xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x restaurování x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a bezúhonnosti.11d)

11d) §25 xxxxxx č. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné způsobilosti xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx).".

9. Xx §14x xx xxxxxxxx xxxx §14x x 14c, xxxxx včetně nadpisu x poznámek pod xxxxx x. 11e), 11x), 11x) x 11x) xxxxx:

"Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie xxx Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek

§14b

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx než České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.11x)

(2) Xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx v České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx, xxxx xx požádala x uznání xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx oprávněná x restaurování"),11f) písemně xxxxxx svůj xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx 30 dnů xxxx xxxxxxxxx restaurování Xxxxxxxxxxxx kultury. Na xxxxx oprávněnou x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §14x xxxx. 1 xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 obsahuje

a) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx oprávněné k xxxxxxxxxxxx,

x) adresu pro xxxxxxxxxx písemností xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx restaurování xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) restaurátorskou specializaci, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x restaurování xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx mají xxxxx xxxxxxxx památky podle §2 x xxxx xxxx výtvarných xxxxx xxxx uměleckořemeslnými xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx České xxxxxxxxx nebo doklad xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie než Xxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx je xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x souladu s xxxx právními předpisy,

f) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaný v xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx republice, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,11x)

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.11x)

(4) Pokud xxx posuzování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx odůvodňují xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx restaurováním ohrozit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, anebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx svoji xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, než bude xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.11x) X xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx oprávněno xxxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikaci xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Ministerstvo xxxxxxx xxxx osobě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 ve xxxxx 15 xxx xxx dne doručení xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx lhůtě 30 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx kulturní xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o zákazu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx písemností xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) restaurátorská xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx osobou oprávněnou x restaurování,

e) xxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.11x)

§14x

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx11x) kompenzační xxxxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxxxx, určí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 2 měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx žadatel xxxxx uloženou rozdílovou xxxxxxx xxxxx restaurátorské xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx ověření xxx xxxxxxxxxxxx znalostí, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uloženo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období,

b) xxxxxxx, jejichž xxxxxxx xx nezbytná xxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 3 prací xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odbornou praxí x xxxxx restaurování xxxxxxxxx

x) x xxxxx xxxx galerii zřizovaných Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx České republiky, xxxxx xx v xxxx vytvořeno restaurátorské xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx nejméně 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx specializaci, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx, nebo

b) xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx x restaurování xxx xxxxxxxxxxxxxxx specializaci, xx které xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice, x xxxxx je současně xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx vyšší xxxxxxx škole zařazené x xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.11x)

(5) Xxxxxxxxxx x praktické xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx vzdělání x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx republice pro xxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x. 3 x xxxxxx xxxxxx.

11x) Xxxxx x. 18/2004 Xx.

11x) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 18/2004 Xx.

11x) §10 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 66/1988 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx vyhlášky x. 538/2002 Xx.

11x) §12 xxxx. 4 xxxxxx x. 18/2004 Xx.".

10. X §21 xxxx. 2 xx xx xxxxx "může" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx vkládají xxxxx ", popřípadě xxxxxxx xxxxx".

11. X §21 xx za xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx povolení, xxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxxxx xxxxx, která je x pracovním xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx žádající x udělení xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx odbornost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výzkumů, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x prostory xxxxxxxx xxxxxxx pro vědecké xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Odborná xxxxxxxxxxx xx prokazuje xxxxxxxx formální xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx11x) x xxxxxxx společenských xxx xx zaměřením xx xxxxxxxxxxx, x 2 xxxx xxxxxxx praxe.".

Dosavadní xxxxxxxx 3 x 4 xx označují xxxx odstavce 4 x 5.

12. V §21 se doplňují xxxxxxxx 6 a 7, xxxxx xxxxx:

"(6) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx než Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jí xx xxxxxx odborná kvalifikace.

(7) X xxxxxxx řízení x xxxxxxx povolení x provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušníkovi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxx Xxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x provádění archeologických xxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.11x)".

13. Xx §21 se xxxxxxxx xxxx §21x xx 21x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§21x

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.11x)

(2) Xxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx oprávněná x xxxxxxxx"),11x) písemně xxxxxx svůj záměr xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výzkumy xx lhůtě 60 xxx před xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx oprávněnou x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §21 odst. 2 xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x výzkumům,

b) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx písemností xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výzkumů xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) místo, xxx xx xxxx archeologické xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx provedení archeologických xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx archeologických xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie než Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx x tom, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx provádět archeologické xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx republice, xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,11x)

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx movitých xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výzkumů.

(4) Xxxxx xxx posuzování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 jsou osvědčeny xxxxxxxxxxx, které odůvodňují xxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ohrozit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx svoji xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx kultury xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxx xxxx uznána xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.11x) X takovém xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx oprávněno xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx oprávněné x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výzkumů xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxx 60 xxx ode xxx, xxx se dozvědělo x tom, xx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx rozkladu xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydaného ministerstvem xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx kultury vede xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x osob xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx

x) xxxxx a xxxxxxxx uchazeče, kterému xxxx uděleno xxxxxxxx x xxxxxxxxx archeologických xxxxxxx,

x) jméno x xxxxxxxx xxxxx oprávněné x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx doba xxxxxxxxx archeologických xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) zákaz xxxxxxxxx archeologických xxxxxxx xxxxx odstavce 4.

Ochrana xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.11x)

§21x

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11x) xxxxxxxxxxx opatření xxxxxx rozdílové xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx 2 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx uchazeč xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx teoretických xxxxxxxx, xxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxx určená xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx vzdělání x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx archeologických xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx č. 4 x tomuto zákonu.

§21c

Povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §21 xxxx. 4, §22, §23 xxxx. 3 a §24 xxxxx xxx xxxxx oprávněnou x xxxxxxxx xxxxxxx.".

14. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) se xx slova "§12" xxxxxxxx slova ", §14x xxxx. 2".

15. X §35 xxxx. 1 písm. g) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx památek" nahrazují xxxxx "restaurování, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx,".

16. X §35 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jde-li x kulturní xxxxxxx, xxx zákazu xxxxxxxx xxxxx §14x xxxx. 4.".

17. V §35 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx památky,".

18. X §35 xxxx. 2 xxxx. x) xx za slova "§21 odst. 3" xxxxxxxx xxxxx ", §21x xxxx. 2".

19. X §35 xx xx konci odstavce 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx h), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx podle §21x odst. 4.".

20. X §39 xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxx ", §22 xxxx. 2, §23 odst. 2" xxxxxxx.

21. X §39 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxx kulturních památek" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x kulturní xxxxxxx,".

22. X §39 xxxx. 2 písm. x) se xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených v" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x národní xxxxxxxx xxxxxxx, podle".

23. X §39 xxxx. 2 xxxx. g) xx za xxxxx "xxxxxxxxxx x" vkládají xxxxx "§21a odst. 2,".

24. Xxxxxxxx se xxxxxxx č. 3 x 4, xxxxx xxxxx:

"Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx x. 20/1987 Xx.

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx oblasti, xxxxx xxxxx obsah vzdělání x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx české země x Evropu,

b) dějiny xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x Xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x Xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx, výkon xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx úpravy,

e) xxxxxxxx x etika restaurování,

f) xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx prací,

g) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx průzkumu xxxx, xxxxxxxxxxxx výsledků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxx technologického xxxxxxx xxx restaurování,

i) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x fyzikální xxxxxxx, způsobující xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x uměleckořemeslných prací, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx metody,

j) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x technologie xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x technologie xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx x konzervační xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxx kopií xxx výtvarných umění x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx umění xxxx uměleckořemeslných xxxxx x příslušné xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx práce x oboru restaurování,

v) xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxx č. 20/1987 Xx.

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vyžadované x Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výzkumů

a) xxxxxx dějiny, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx starověk x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx umění x uměleckých xxxxxxx,

x) xxxxxx osídlení xx xxxxxxxxx na české xxxx a Xxxxxx,

x) xxxxxxxx, egejská, xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, archeologie Xxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxxx,

x) biologická xxxxxxxxxxxx,

x) mytologie x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x numismatika,

j) teorie x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx archeologických xxxxxxx, xxxxx památkové xxxx podle platné xxxxxx xxxxxx,

x) etika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výzkumů,

l) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) preventivní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nálezů x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx praxe xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, odborná xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx archeologický xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx komisí,

t) závěrečná xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) český xxxxx, xxxxx světový xxxxx a xxxxxxx xxxxxx a řečtiny.".

§43

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k restaurování xxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx §14a xxxxxx x. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xxxxx dnem účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Na řízení x xxxxxxx povolení x provádění archeologických xxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 20/1987 Xx., x xxxxxx památkové xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST ŠESTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracích

§44

Zákon č. 62/1988 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 543/1991 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 369/1992 Xx., xxxxxx x. 366/2000 Xx. x xxxxxx x. 320/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Nadpis §3 xxx: "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

2. V §3 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxxx xxxxx

x) prováděné x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) prováděné se xxxxxxx do pozemku,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy

jsou oprávněny xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx"), x nichž xxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práce xxxxxxxxxxx, provádět x xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx").".

3. V §3 xxxxxxxx 2 včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 1b), 1c), 1x) x 1e) xxx:

"(2) Geologické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x) vědecké xxxxxx,1x) xxxxxx školy,1c) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx školy1d) x xxxxx1x) při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Česká xxxxxxxxxx xxxxxx.

1x) Zákon x. 130/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x vývoje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx výzkumu x xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1x) Xxxxx x. 111/1998 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

1x) Xxxxx x. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx škol, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

1x) Xxxxx č. 122/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

4. V §3 xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2x) a 2x) zní:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx vzdělání geologického xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx úkolů, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx2x) x xxxxxxxxxxx.2x) X xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. K posouzení xxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx garanty x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Doklady xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, obory x xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracemi, postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou.

2a) Například xxxxx x. 50/1976 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 44/1988 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 114/1992 Sb., x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx lidu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 20/1987 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 151/2000 Xx., o telekomunikacích x x xxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 289/1995 Xx., o xxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2x) Xxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších předpisů.".

XXXX XXXXX

§45

§45 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2006 Sb.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

§46

Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 82/1998 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx č. 370/2000 Sb., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 317/2001 Xx., xxxxxx č. 352/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 6/2002 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx uveřejněného xxx x. 349/2002 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx č. 476/2002 Xx. x xxxxxx x. 88/2003 Xx., se mění xxxxx:

1. §73 zní:

"§73

Ověřování xxxxx xxxxx nebo xxxxx x listinou

(1) Xxxxxxxx se provede xxxxxxxxx xxxxxxxx neodkladně xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx x xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s listinou, x níž xxx xxxxxxx,

x) údaj x xxx, z kolika xxxxx nebo xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x níž xxx xxxx xxxxxxx, a x xxxxxx listů xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxx x tom, xx xxxx je xxxxxxxx, není-li xxxx xxxxx,

x) místo x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx; ustanovení §59 xxxx. 2 xxxx první xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Notář xxxxxxx vidimaci xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxx, x xxx je xxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx průkaz, xxxxxxxx xxxxxx, pas, nebo xxxx xxxxxx, xxxxxx, xxx, nebo jiný xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx plán, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx ověřující xxxxx xxxxx, xx xxxxxx je listina, x xxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, x není xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx této xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jsou-li x xxxxxxx, xxxxx xxxxx x opisem xx xxx ověřena, xxxxx, xxxxxxx, vsuvky xxxx xxxxx, které by xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) jestliže xx xxxx doslovně neshoduje x xxxxxxxx, x xxx byl xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx §53 není xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx x jejich soulad x xxxxxxxx xxxxxxxx x notář xx xxxxx listiny neodpovídá.".

2. X §74 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxxx xxx".

3. V 74 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xx xxxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx notářem x xxxx přítomnosti byla xxxxxxx podepsána xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx se xxx xxxxxxxxxxx uznán za xxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx podepsání xxxx uznání; xxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje".

4. X §74 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx; ustanovení §59 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxxxxxx,".

ČÁST DEVÁTÁ

ÚČINNOST

§47

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti dnem xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx České republiky x Evropské xxxx x platnost, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §28 xxxx. 1, §28 xxxx. 2 písm. x), x), d) x x), §28 xxxx. 4, §38, 39 a části čtvrté, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x zákonu x. 18/2004 Sb.

Příloha x. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 588/2004 Sb.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 18/2004 Sb.

Příloha x. 2 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

Xxxxxxx x. 3 x zákonu x. 18/2004 Xx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 588/2004 Sb.

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxx x. 18/2004 Sb.

Příloha č. 4 xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 18/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 126/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2016


Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 18/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004), s výjimkou xxxxxxxxxx §28 xxxx. 1, §28 xxxx. 2 písm. x), x), x) a x), §28 xxxx. 4, §38, 39 x části čtvrté, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 23.1.2004.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx č.:

96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

x účinností ode xxx, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

588/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx odborné kvalifikace x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 96/2004 Xx.

x xxxxxxxxx od 29.11.2004

21/2006 Xx., x xxxxxxxxx shody xxxxx xxxx kopie x xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.3.2006

161/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 27.4.2006

189/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 18/2004 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2008

331/2008 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 18/2004 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 108/2008 Xx.

52/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků členských xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx států x x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 17.3.2012

101/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 24.6.2014

126/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx odborné kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

222/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.8.2017

176/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.7.2019

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/36/ES xx xxx 7. xxxx 2005 x uznávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xx. 39, 43 x 49 Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2) Xx. 23 x čl. 24 xxxx. 1 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/ES xx xxx 29. dubna 2004 x xxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x změně xxxxxxxx (XXX) x. 1612/68 x o xxxxxxx xxxxxxx 64/221/EHS, 68/360/XXX, 72/194/XXX, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/XXX x 93/96/XXX.
2a) Čl. 11 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xx. 21 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES ze xxx 25. listopadu 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2x) Xx. 22 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/801 xx dne 11. xxxxxx 2016 x xxxxxxxxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx xx xxxxxx výzkumu, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výměnných xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx-xxxx.
2x) Xx. 14 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx Xxxx 2003/86/ES xx xxx 22. září 2003 x právu xx xxxxxxxx rodiny; §13 x 14x xxxxxx x. 325/1999 Xx., x azylu.
2x) Xx. 23, xx. 26 xxxx. 1 x 3 x čl. 27 xxxx. 3 směrnice Xxxx 2004/83/ES xx xxx 29. dubna 2004 x minimálních xxxxxxx, které musí xxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí nebo xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
2e) Xx. 17 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 2004/114/ES ze xxx 13. xxxxxxxx 2004 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx.
2f) Xx. 11 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 2004/81/ES ze xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x nedovolenému xxxxxxxxxxxxxxxx a kteří xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
2g) Xxxx xxxxx xxxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání odborné xxxxxxxxxxxx x specializované xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Hlava XXX xxxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2i) §29 x xxxx. xxxxxx x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2x) §38l xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§244 x xxxx. xxxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
2k) Xxxxxxx X xxxxxxxx 2005/36/ES.
2l) Úmluva x statutu Evropských xxxx, přijatá x Xxxxxxxxxx dne 21. xxxxxx 1994 (č. 122/2005 Sb. m. s.).
2m) Xxxxxxx XX xxxxxxxx 2005/36/ES.
3) Příloha XX xxxxxxxx 2005/36/ES.
4) Příloha III xxxxxxxx 2005/36/ES.
4x) Článek 15 xxxxxxxx 2005/36/ES.
4b) Xxxxxx 14 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx 2005/36/ES.
5) Například xxxxx č. 417/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx průmyslového xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §3 xxxxxx č. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx.
6x) Xxxxx č. 634/2004 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x tlumočnících, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 37/1967 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x tlumočnících, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, středních xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7 xxxx. d) zákona x. 564/1990 Sb., x státní správě x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 132/2000 Xx. x xxxxxx x. 284/2002 Xx.
§87 písm. x), §89 x 90 x §95 odst. 9 zákona č. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx školách a x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx).
Vyhláška č. 385/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 332/1998 Xx.
9) §27a xxxx. 3 zákona x. 29/1984 Sb., xx znění xxxxxx x. 138/1995 Sb.
Xxxxx č. 564/1990 Sb., ve xxxxx pozdějších předpisů.
10) §48 x 49 zákona x. 111/1998 Xx., xx xxxxx zákona x. 147/2001 Xx.
11) Xx. 9 xxxx. 2 xxxxxxxx 89/48/EHS.
Xx. 13 xxxx. 2 směrnice 92/51/EHS.
12) Xx. 10 xxxxxxxx 89/48/EHS.
Xx. 14 xxxxxxxx 92/51/EHS.
13) Například xx. 15 směrnice 92/51/EHS.
14) Xxxxxxx ke xxxxxxxx Xxxx 89/48/EHS.
15) Xxxxx č. 219/2000 Sb., x majetku Xxxxx republiky a xxxxx vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15x) §78 xx 81 xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15x) §6 x §104 xx 107 xxxxxx x. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx).
15x) §108 xxxxxx č. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15d) Například §55 x 57 xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 552/2005 Xx.
16) Zákon č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Článek 50 xxxx. 3 Xxxxxxx o založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
17x) Xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES ze xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x právním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenty.
17b) Xxxxx č. 137/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx republiky a xxxxx vystupování x xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
19) Xxxxx č. 95/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) Xx. 14 xxxx. 1 xxxx. x) x xx. 14 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxx 2009/50/ES xx xxx 25. xxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx pro vstup x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§42i zákona x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

21) Čl. 12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2011/98/EU xx xxx 13. xxxxxxxx 2011 x jednotném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx povolení x xxxxxx x xxxxx xx území členského xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x společném xxxxxxx práv pracovníků xx třetích xxxx xxxxxxxxx pobývajících x xxxxxxxx xxxxxxxx státě.

§42g xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22) Xx. 23 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2014/36/EU xx xxx 26. února 2014 x xxxxxxxxxx xxxxxx x pobytu státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx účelem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pracovníci.

23) Čl. 18 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2014/66/EU xx xxx 15. května 2014 x podmínkách vstupu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx základě xxxxxxxxx x xxxxx společnosti.

Poznámky x xxxxxxxx
1) Od 1. xxxxxx 1994 xxx xxxxx povolání "Xxxxxxxxxxxxxx(xx)" nahrazen názvem "Xxxxxxxxxxxxxxx(xx)". Xxxxxxx příslušníci xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxxx(xx)".
2) International Xxxxxxxxxx on Xxxxxxxxx xx Traning, Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx for Xxxxxxxxx, 1978.
3) 1977 Xxxxxxxxxxxxx Convention for xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxx.
4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxx než 3 xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx má zdělání xxxxxxxxxx pro přijetí xx xxxxxxx xxxxx ("Xxxxxx") (13 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx požadované xxx xxxxxxx na "Xxxxxxxxxxxxxx" (Xxxxxxxxxxxxxxxxx") (12 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).